ADIM ADIM PROJE YÖNET M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM PROJE YÖNET M"

Transkript

1 ADIM ADIM PROJE YÖNET M

2 ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan

3 ISBN Pearson Education Limited 2006 Orijinal ad ve yay nc s : Project Management Step by Step, Pearson Optimist Yay m Da t m Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no : 191 Konu : fl ve Yönetim Yay na haz rlayan : Cemal Engin Bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Nisan 2010, stanbul : Fevzi Gölo lu : Nermin Uçar Vatan : Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No. 26/2 Ayazo lu/fiiflli- STANBUL Tel:

4 Ç NDEK LER Girifl 9 1 Ad m 1: Temelleri anlay n 15 Çerçeveyi çizmek 16 Proje yönetimi terminolojisine girifl 16 Ad m ad m rehber. Ad m 1 Temelleri anlay n 17 Ad m 1.1: Proje nedir? 17 Ad m 1.2: Proje yönetimi nedir? Sizin rolünüz nedir? 17 Ad m 1.3: Projenin müflterisi 18 Ad m 1.4: Proje ekibi 19 Ad m 1.5: Teslimat ve teslim edilecekler 19 Ad m 1.6: Bir projenin befl boyutu kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk 20 Ad m 1.7: Projenin aflamalar ömür çevrimi 22 Kilit öneriler 23 2 Ad m 2: Neden i ve Ne yi tan mlay n 27 Çerçeve çizmek 28 Neden ve Ne ye girifl 29 Neden i anlamak 29 Ad m ad m rehber. Ad m 2 Neden i ve Ne yi tan mlamak 32

5 Ad m 2.1: Proje Tan m n tamamlay n 32 Ad m 2.2: Rolünüzü kontrol edin 46 Ad m 2.3: Proje Tan m konusunda proje müflterinizle mutabakata var n 47 Kilit öneriler 49 3 Ad m 3: Proje Plan n z oluflturun 51 Çerçeveyi çizmek 52 Proje Plan na ve tahmin etmeye girifl 53 Ad m ad m rehber. Ad m 3 Proje Plan n z oluflturmak 67 Ad m 3.1: Bir görev listesi oluflturmak için beyin f rt nas yap n 67 Ad m 3.2: Görev listesini bir plan çerçevesine dönüfltürün 70 Ad m 3.3: Zamanlar tahmin edin, ba ml l klar ve gecikmeleri ekleyin 73 Ad m 3.4: Kimin neyi yapaca n ekleyin 77 Ad m 3.5: Plan bir zaman çizelgesine dönüfltürün 77 Ad m 3.6: Maliyetleri hesaplay n 82 Ad m 3.7: Kilometre tafllar n ve beklenmedik durumlar ekleyin 82 Ad m 3.8: Yeniden gözden geçirin ve düzeltin 86 Ad m 3.9: Plan proje müflterinizle gözden geçirin 93 Kilit öneriler 97 4 Ad m 4: Teslimat yönetin 99 Çerçeveyi çizmek 100 Proje yöneticisinin rolüne girifl 101 Ad m ad m rehber. Ad m 4 Teslimat yönetmek 112 Ad m 4.1: Projeyi bafllat n 112 Ad m 4.2: Gününüzü planlay n 114

6 Ad m 4.3: Bilgileri ve raporlar toplay n 115 Ad m 4.4: lerlemeyi izleyin ve yönetin 116 Ad m 4.5: Meseleleri belirleyin ve çözüme kavuflturun 120 Ad m 4.6: Riskleri belirleyin ve çözüme kavuflturun 124 Ad m 4.7: De ifliklikleri yönetin 125 Ad m 4.8: Projenin baflar s n garanti edecek ad mlar at n 131 Ad m 4.9: Müflterinizi sürekli bilgilendirin 133 Ad m 4.10: Proje Plan n ve Proje Bütçesini güncellefltirin 135 Kilit öneriler Ad m 5: Projenizi tamamlay n 139 Çerçeveyi çizmek 140 Projenizi tamamlamaya girifl 141 Ad m ad m rehber. Ad m 5 Projenizi tamamlamak 143 Ad m 5.1: Teslimatla test edin 143 Ad m 5.2: Teslimat uygulay n 144 Ad m 5.3: Müflterinize destek sa lay n 146 Ad m 5.4: Kaynaklar serbest b rak n 147 Ad m 5.5: Bir sonraki göreviniz için projeyi tekrar gözden geçirin 147 Ad m 5.6: Kutlay n! 148 Kilit öneriler 149 Sonuç 150 Ekler 151 Sözlük 159

7 Girifl fle iki iyi haberle bafllayal m: Proje yönetimi birçok durumda çok basittir ve siz de rahatl kla yapabilirsiniz! Bu kitapta ö renece iniz proje yönetimi tekniklerini uygulayarak, baflar flans n z büyük ölçüde art racaks n z. Bu kitap, bugüne kadar al flm fl oldu undan daha büyük ve daha karmafl k bir göreve bafllamak üzere olan veya henüz bafllam fl kifliler içindir. Bu görevin bir proje oldu unun bilincinde olabilirsiniz veya her zaman yapt n z gibi size baz fleyleri hat rlatmak üzere aceleyle bir kâ da çiziktirdi iniz yap lacak ifller listesinin bu kez üstlendi iniz görevi yerine getirmekte yeterli olamayaca n giderek fark edebilirsiniz. Size patronunuz taraf ndan verilen bir proje olabilece i gibi, kendi projelerini gelifltiren bir giriflimci de olabilirsiniz. Bu, yeni bir ürün lansman, yeni bir flube açmak ya da bir iflin yap l fl tarz n gelifltirmek gibi konvansiyonel bir ifl projesi olabilir. Buna karfl l k, kendi inisiyatifinizle bafllatt n z ve iflinizle iliflkisi olmayan yeni bir ev infla etmek gibi bir fley de olabilir. Olas projeler listesi sonsuza uzayabilir. Bu görevlerin ortak yan karmafl k ve önemli olmalar d r. Görevi baflar yla sonuçland rmak ve bunu yaparken de tamam yla iflin ehli ve profesyonel görünmek istersiniz. Eksikli ini duydu unuz fley, profesyonel bir proje yönetmeni olmaman z veya 9

8 10 Girifl böyle birisini tutmak için gereken zamana, e ilime veya paraya sahip olmaman zd r. Endiflelenmeyin bu kitap, bu sayd klar - m z n birçok durumda gerekli olmad n size gösterecektir, çünkü proje yönetimi asl nda kolayd r. E er sa duyunuz varsa, birtak m ad mlar planland ve tan mland flekliyle takip edebiliyor ve uygulayabiliyorsan z ve basit muhakemeler yapma yetene ine sahipseniz, bir projeyi baflar yla yönetebilir ve sonuçland rabilirsiniz. Profesyonel proje yöneticili i kariyerine bafll yorsan z gene bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Bu kitap, bir parça sa duyu ve deneyimle birlikte, size baflar l bir proje yöneticisi olman z için gereken tüm temel bilgileri ö retecektir. Bu konudaki daha uzmanlaflm fl kitaplar n ilave yarar sa lamayaca n söylemiyorum, bazen sa l yorlar da, ama proje yönetiminin s rr temelleri do ru oturtmaktad r. Ancak, kafas n bir sürü anlafl lmas güç kavramlarla doldurmadan ve afl r karmafl k modellerin içinde bo ulmadan projeler yapabilen bir proje yöneticisi olmak istiyorsan z, bu kitap tam sizin içindir. Son olarak, belki de bir iflyerinde üst düzey yöneticisiniz. Yönetiminiz alt nda çal flan proje yöneticileriniz var ve onlara büyük ve önemli ifller veriyorsunuz; ama bir yandan da kulland klar terminolojinin kafan z kar flt rmas ndan s k l yor ve k sa yoldan temel konulara ulaflmak istiyorsunuz. Proje müdürlerinizi en iyi flekilde yönetmek ve onlardan en yüksek verimi almak istiyorsunuz; bunu yapmak için de, bu konuda bir uzman olacak kadar çok zaman harcamadan, onlar n ne yapt klar n ve nas l yapt klar n daha iyi anlamaya gereksiniminiz var. Bu kitap, proje yönetiminin ne oldu unu kafan zda süratle netlefltirecektir. Kitab okuduktan sonra neleri yapabileceksiniz? E er bu kitab okur, anlat lan yaklafl m özümser ve denerseniz ve sonra da bir parça sa duyuyla uygulamaya koyarsan z, flunlar baflarabilirsiniz:

9 Girifl 11 Kendinizi öldürmeden ve afl r strese sokmadan, halen yapabildi inizden çok daha karmafl k projeleri yönetebilir ve teslim edebilirsiniz. Kurallar normal yaflam n za da uygulayabilir ve günlük ifllerinizi çok daha düzenli yerine getirdi inizi görürsünüz. Projenizin yürütülmesi s ras nda birlikte çal flt n z insanlara çok daha yetkin ve profesyonel gözükürsünüz. Di er proje yöneticileriyle konuflabilir, onlar yönetebilir ve onlardan en yüksek verimi alabilirsiniz. Bunlar nas l yap l r? Proje yönetimi de, tüm uzmanl k gerektiren meslek dallar gibi, her zaman karmafl k bir ortamda geliflir. Kendi terminolojisi, yaklafl mlar, profesyonel uzmanl k sertifikalar, dernekleri vard r. Ama görevinizi yapmak için bunlar n hepsine ihtiyac n z yoktur. En uzman yaklafl mlar, sadece baz özel durumlarda gerekebilen yaklafl mlard r; ço u zaman bunlara hiç ihtiyac n z olmaz. Bu kitap proje yönetiminin temellerini basit bir flekilde anlatmaktad r ama basit terimini yüzeysel ya da s olarak alg lamay n, daha ziyade anlafl labilir ve pratik olarak düflünün. Bu kitap, proje yönetiminin sadece belirli kesimlerce anlafl labilen çok uzmanlaflm fl k s mlar n kapsamamaktad r; bunun nedeni çok karmafl k olmalar de il, yüzde 90 durumda bunlara ihtiyac n z n olmamas d r. Gerçekten de, e er Manfl Denizi nde yeni bir tünel infla edecekseniz, uzaya bir uydu gönderecekseniz ya da bir ülkedeki tüm trafik ak fl n denetleyecek yeni bir bilgisayar yaz - l m gelifltirecekseniz, o zaman evet, muhtemelen bu kitapta kapsanan n ötesinde, proje yönetiminin en geliflkin yöntem ve araçlar na gereksiniminiz olacakt r. Ancak, ifllerin ço u böyle projeler de ildir. Ço unlukla, elinizde baz yap ve araçlar olmaks z n gerçeklefltirilmesi zor olan ve sizi tedirgin edebilecek birçok yeterince karmafl k görev vard r; ama bunlar için gereken

10 12 Girifl yap ve araçlar basit, sa lam, pratik ve kullan m kolay fleyler olabilir ama yine de çok büyük bir katk sa layabilirler. Bu kitap nas l kullan lmal? Bu kitab n ad Ad m Ad m Proje Yönetimi, çünkü proje yönetimini bir ad mlar dizisi olarak anlat yor. Ad mlar n her biri an nda yararl olman n yan nda, sizi projenin sonuna kadar götürüyor. Kitap, projeyi tamamlaman z için gerekli olan ad mlar dizisini takip ediyor. Bu kitab bafl ndan sonuna kadar okuduktan sonra uygulaman z gerekmez. 1. Bölüm, ifle bafllamadan önce anlaman zda yarar olan baz temel bilgileri kaps yor. 2. ve 5. Bölümler proje yönetimine ad m ad m rehberlik yap yor. Her defas nda bir bölümü okuyarak anlat lan yaklafl m ö renip uygulayabilece iniz gibi, kitab bafl ndan sonuna kadar okuduktan sonra da projenizi haz rlayabilirsiniz. Proje yönetimi terminolojisini kullanmaktan mümkün oldu- unca kaç nmaya çal flt m. Birçok durumda terminoloji gereksiz oldu u için bunu yapmak kolay ama baz durumlarda kulland m. Kullan yorum, zira baz durumlarda terimler gerçekten yararl oldu u gibi; baz durumlarda da sizin tamamen iflin ehli ve profesyonel bir proje yöneticisi gibi görünmenize yard mc olur. Bunu yapt m yerlerde, terimleri önceden belirtiyor ve aç kl yorum. Ayr ca kitab n sonunda, kullan lan tüm proje yönetimi terminolojisini özetleyen bir Terimler Sözlü ü yer al yor. Her bölüm proje yönetimi ömür çevriminin bir aflamas n kapsamaktad r ve afla daki sekiz k sm kapsayacak flekilde ayn biçimde yap land r lm flt r. 1. Bölümün içeri i. Bölümün kapsad klar n n bir özetini verir. 2. Ana fikir. Bölümdeki ana fikri (fikirleri) vurgular. 3. Çerçeveyi çizmek. Bir örnek vas tas yla bölümün kapsam n genel bir çerçeveye oturtur.

11 Girifl Bölümün konusuna girifl. Bu bölümde yapaca n z faaliyetleri anlaman z için gereken tüm bilgileri sa lar. 5. Ad m ad m rehber. Projenin bu bölümünü tamamlamak için takip etmeniz gereken kilit ad mlar tan mlar. 6. Kilit öneriler. Bu bölümden an msanacak kilit öneriler. 7. Referanslar. Arzu etti iniz takdirde okuyabilece iniz yay nlarla ve form örnekleri ve ilave bilgiler bulabilece iniz web siteleriyle ilgili referanslar. 8. Hemen yapman z gerekenler. lgili bölümdeki ad mlar n gerçekleflmesi için hemen gerçeklefltirilmesi gereken eylemler. Her bölümde birçok örnek verilmifltir, dolay s yla anlat lan son derecede pratik bir süreçtir. Tek kiflilik çok basit bir projeden, ekip çal flmas gerektiren çok karmafl k bir projeye kadar her türlü projede uygulanabilir. Kullan lan örnekler farkl projelerin de iflik özelliklerini yans tacak flekilde seçilmifltir. Genel olarak örnek seçiminde basitlik ön planda tutulmufltur, ancak kitab n baz bölümlerinde ad m-ad m rehberin tüm ayr nt lar n n anlafl lmas n sa lamak amac yla net ama daha karmafl k örnekler de kullan lm flt r. Bölümleri okurken ö renme yönteminiz flöyle olmal d r: Söz konusu ad m n neyle ilgili oldu unu anlamak. K s m 1 ve 2 Neden önemli oldu unu anlamak. K s m 3 Bu aflamay gerçeklefltirmek için neleri bilmeniz gerekti ini ö renmek. K s m 4 Ad m-ad m yöntemini ö renmek. K s m 5 Kilit noktalar ezberlemek. K s m 6 ste e ba l olarak ö reniminizi gelifltirmek K s m 7 ve 8

12 14 Girifl Bu kitap, Baflar n n itici kuvvetleri bafll n tafl yan kutularda özetlenen metinleriyle, sadece bir projeyi gerçeklefltirmek için gereken ad mlar aflan bilgileri de kapsamaktad r. Bu kutulardaki bilgiler sizin proje yöneticisi olarak gelifliminizi sa lamak üzere haz rlanm flt r ve proje yönetim sürecine daha az odaklanmakta, daha çok projenizin zafer kazanmas n sa lamaya yard mc olacak çal flma tarzlar n vurgulamaktad rlar. Birçok kifli bir ad mlar dizisini takip edebilir, ama herkes ayn sonuca ulaflamaz. Bu kitaptaki ad mlar takip etti inizde, projeniz baflar ya ulaflabilir; ama baz çal flma tarzlar n benimseyerek ve insanlarla Baflar n n itici kuvvetleri k s mlar nda anlat lan flekilde iliflki kurarak baflar n z en yüksek noktaya tafl yabilirsiniz. Öyleyse arkam za yaslanal m, gevfleyelim ve projemize bafllayal m!

13 Ad m 1 Temelleri anlay n 1: Temelleri anlay n 2: Neden i ve Ne yi tan mlay n 1.1 Proje nedir? 1.2 Proje yönetimi nedir? Sizin rolünüz nedir? 1.3 Projenin müflterisi 1.4 Proje ekibi 1.5 Teslimat ve teslim edilecekler 1.6 Projenin befl boyutu kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk 1.7 Projenin aflamalar ömür çevrimi 3: Proje Plan n z oluflturun 4: Teslimat yönetin 5: Projenizi tamamlay n BÖLÜMÜN ÇER : Proje yönetiminde kullan lan baz temel kavramlar n k saca aç klanmas

14 16 ADIM ADIM PROJE YÖNET M ANA F K R: Proje yönetimi, birço u çok büyük ve karmafl k projeler d fl nda gerekli olmayan çok say da terim ve kavramla doludur. Ancak, anlaman zda yarar olan ve projenizi gerçeklefltirmede size yard mc olacak baz temel terimler ve baz basit proje yönetimi kavramlar vard r. Çerçeveyi çizmek Herhangi bir alanda uzman deste i istedi inizde ister araban - z tamir edecek bir tamirci, ister sa l n zla ilgili tavsiyelerde bulunacak bir doktor ya da size hukuki bir konuyu aç klayacak bir avukat olsun çok say da aflina olmad n z, daha do rusu aflina oldu unuz ama al fl k olmad n z flekillerde kullan lan sözcük duyars n z. Profesyonel terminoloji dünyas na hofl geldiniz! Di er meslekler gibi proje yönetimi de ço u gereksiz olsa da kendine özgü bir terimler sözlü ü yaratm flt r. Bu kitab n aç k amac size, uzman bir proje yöneticisi olman za gerek kalmadan do rudan uygulayabilece iniz bir ad m-ad m proje yönetimi rehberi sunmakt r; terminoloji kullan m n en aza indirmek de buna dahildir. Terminoloji kullan m herkes için s k c d r, ancak bazen yararl da olabilir. Bu kitapta terminolojiyi en aza indirdim ve baz terimleri sadece onlar bilmenin faydal oldu unu düflündü üm yerlerde kulland m. Buna ra men, daha fazla ilerlemeden, anlamakta yarar olan baz terimler var. Bu terimleri anlamak kar fl kl önleyecektir. (Ayr ca arzu etti iniz takdirde daha profesyonel bir proje yöneticisi gibi görünmenizi sa layacakt r!) Bu bölümü okumak için birkaç dakikan z ay r n, zira hayat n z oldukça kolaylaflt racakt r. Proje yönetimi terminolojisine girifl Anlamakta yarar olan ve hiçbiri karmafl k olmayan yedi terim vard r. Bunlar anlayarak proje yöneticisi olma yolunda ilk ad m tamamlam fl olacaks n z.

15 ADIM 1: Temelleri anlay n 17 Ad m ad m rehber ADIM 1 Temelleri anlay n Ad m 1.1 Proje nedir? Bir proje, birçok profesyonel ve akademik kitab n tan mlamak için sayfalar harcad, gerçekte çok basit bir kavramd r. Esasen bir proje, bilinen bir bitifl noktas olan bir görevdir. Örne in, yeni bir ev infla etmek, bitifl noktas inflaat n bitmesi olan bir projedir. Benzer flekilde, yeni bir bilgisayar yaz l m gelifltirmek, bir flirket için yeni bir ürün lanse etmek de birer projedir. Projeler farkl türlerde birçok görevi gerçeklefltirmek için kullan labilir. Genellikle, proje terimi belirli bir karmafl kl olan görevler için kullan l r. Her ne kadar, bitifl noktas taba n zdaki tereya l tost olan, tost yapman n da bir proje oldu unu iddia edebilseniz de, bu terim ciddiyetle yönetilmesi gerekmeyen böyle basit faaliyetler için kullan lmaz. Projeler, planlanm fl bir sürede ve planm fl bir maliyetle, daha önce aç kça tan mlanm fl bir hedefi gerçeklefltirirler. Proje tamamland nda bir fley de iflmifl olmal d r örne in, yeni bir evinizin, yeni bir bilgisayar sisteminizin, ya da yeni bir ürününüzün olmas gibi. Ad m 1.2 Proje yönetimi nedir? Sizin rolünüz nedir? Proje yönetimi projelerin yönetimiyle ilgili kurallar belirli bir disiplindir. Proje yönetimi, planlanm fl bir yaklafl m n yoklu unda insanlar n projeleri baflar yla sonuçland ramad n n görülmesi üzerine, son birkaç on y l içinde gelifltirilmifltir. Proje yönetiminin amac, projelerin tamamlanmas ve nihai noktaya yeni ev, bilgisayar sistemi veya yeni ürün ulafl lmas d r. Bunun da ötesinde, nihai noktaya öngörülen flekilde, yani belirli bir maliyetle ve planlanan süre içinde ulafl lmas d r.

16 18 ADIM ADIM PROJE YÖNET M Bu kitab okurken baflar l proje yönetiminin; yap, kontrol, ayr nt lara yeterince dikkat verilmesi ve sürekli eylemi desteklemekten ibaret oldu unu ö reneceksiniz. Proje yöneticisi olarak rolünüz, proje yönetimini, onun ana hatlar n projenin belirlenen süre ve maliyet içinde baflar yla tamamlanmas n sa layacak flekilde uygulayabilecek kadar bilmektir. Bu kitaptaki ad mlar takip etti inizde, bunun o kadar da zor olmad n göreceksiniz. Proje yöneticisi olarak yapman z gerekenler flunlard r. 1. Projenin neden yap lmas gerekti i ve ne üretece i konusunda aç k bir anlay fl olmas n sa lay n. 2. Projeyi planlay n böylece gerçekleflmesinin ne kadar zaman alaca n ve maliyetinin ne kadar olaca n da görürsünüz. 3. Projeyi yönetin böylece projenin her aflamas nda, belirlenen süre ve maliyetler içinde kalarak tan mlad n z hedeflere ulafl lmas n sa layabilirsiniz. 4. Projeyi lay k yla tamamlay n böylece projenin üretti i her fleyin beklenen kalitede oldu undan ve gerekti i gibi iflledi- inden emin olabilirsiniz. Ad m 1.3 Projenin müflterisi Her proje birisi yap lmas n istedi i için yap l r. Proje yönetimi terminolojisinde, projenin yap lmas n isteyen kifliye proje müflterisi denir. Müflteri kendiniz olabilirsiniz, flirketteki patronunuz, sizden ürün veya hizmet sat n alan birisi ya da ba l oldu- unuz veya birlikte çal flt n z herhangi baflka birisi olabilir. Müflteri bir kifli olabilece i gibi, bir grup insan da olabilir. Projelerde müflterinin kim oldu unu bilmek ve onunla yak n iflbirli i içinde çal flmak önemlidir. Proje müflterilerinin projelerde baz özel sorumluluklar vard r. htiyac n z olan insan ve para gibi kaynaklar size sa lamak ve projenin tüm ömür çevrimi boyunca çeflitli kararlar alabilmek için projeyi neden yapt n z ve projenin ne üretece ini saptamak bunlar aras ndad r.

17 ADIM 1: Temelleri anlay n 19 Ad m 1.4 Proje ekibi Yönetmeye bafllamak üzere oldu unuz projenin tamamlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken birçok görev olacakt r. Çok küçük bir projede, hem proje yöneticisi, hem de planlanan tüm görevleri fiilen yapan kifli olabilirsiniz. Daha büyük projelerde, proje süresince farkl zamanlarda çeflitli görevleri yerine getiren birçok kifli olacakt r. Bu kifliler hep birlikte proje ekibini oluflturur ve sizin yönetecek oldu unuz da bu ekiptir. Proje ekibindeki insanlar yönetmekle normal departman yöneticili i görevi aras nda fark vard r. Proje ekibindeki insanlar n genellikle günlük temelde ba l olduklar departman yöneticileri vard r. Sadece bu projede size ba l olarak çal fl yor olabilirler, ama ayn zamanda bu projeyle hiçbir ilgisi olmayan ve sonuçland rmak zorunda olduklar baflka görevleri de olabilir. Projenin bitmesinden sonra bu ekiple birlikte bir daha bir fley yapmayacak olabilirsiniz. Yine de, onlar yönetebilecek, motive edebilecek ve yönlendirebilecek durumda olmal s n z. Bu, yönetti iniz somut projeyle ilgili olarak, onlardan neler yapmalar n ve projeye ne kadar zaman ay rmalar n istedi iniz konusunda çok net bir fikre sahip olman z gerektirir. Ayr ca bu zaman departman yöneticilerinin verdi i görevleri yapmakla de il, sizin projeniz üzerinde çal flarak geçirmelerini sa lamak da kritik önem tafl r. Bütün bunlar n ifllemesini sa laman n yolu, önce her bir ekip üyesinin departman yöneticisiyle konuflmak ve söz konusu ekip üyesinin bu projede çal flabilece i ve projede çal flt süre içinde sizin yönetiminiz alt nda olaca konusunda mutabakata varmakt r. Ad m 1.5 Teslimat ve teslim edilecekler Proje yöneticilerinin ve düzenli olarak projelerde çal flan kiflilerin dillerinden düflmeyen bir sözcük vard r: teslimat. Projeler ba lam nda teslimat, basitçe yapmak üzere yola ç kt n z fleyleri yap p bitirmek demektir. O nedenle proje yöneticisi olarak rolünüz, projeyi teslim etmektir.

18 20 ADIM ADIM PROJE YÖNET M Teslimat, bizi projeyi belirlenen süre ve maliyetler içinde arzu edilen sonuçla bitirmek cümlesini tekrar tekrar yazmaktan kurtard için, faydal bir terimdir! Teslimatlar projenin teslim etti i fleylerdir yukar daki örneklere bakarsak, söz konusu projelerde teslimat yeni bir ev, yeni bir bilgisayar sistemi veya yeni bir üründür. Bir projede teslimat projenin bafllang c nda tan mlan r ve proje yöneticisi olarak sizin baflar n z, bunu planlanan zamanda ve belirlenen maliyetle teslim etmektir. Ad m 1.6 Bir projenin befl boyutu kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk Proje yönetiminin temel kavramlar ndan birini aç klamak üzereyim. Bu asl nda oldukça basit, ama çok yararl ve etkili bir kavramd r. Anlad n zdan emin olmak için birkaç dakikan z ay r n. Çok basit bir proje hayal edin evinizin baz odalar n yeniden dekore edeceksiniz. Öyleyse oturun ve bu dekorasyon konusunu biraz düflünün ve oturma odan zla yemek odan z dekore etmeye ve her duvarda üç kat boya kullanmaya karar verin. Biraz hesap yapt ktan sonra boyan n maliyetinin ne kadar olaca - n ve normal boya f rçalar kullanarak iflin dört gün sürece ini ortaya ç kar yorsunuz. Bir arkadafl n z n, iflin çok daha süratli yap lmas n sa layacak, duvarlara boya püskürten bir aleti var. Ama maalesef her zaman çal flm yor ve etraftaki üzeri örtülmemifl mobilyalar da dahil olmak üzere her yere boya s çratma riski de var, onun için o aleti kullanmak istemiyorsunuz. Bu bilgiler projenizle ilgili baz çok önemli noktalar tan mlam fl oldu: Kapsam tan mlad n z. Kapsam, proje yöneticisinin projenizin neyi içerdi ini anlatmak için kulland sözcüktür. Kaliteyi tan mlad n z. Tüm duvarlarda üç kat boya kullanmaya karar verdiniz. Kalite oldukça karmafl k bir kavramd r ve projenin üretti i fleye göre kalitenin ölçülme flekli önemli öl-

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Proje Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Stres Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hedefler_Belirlemek_2013 4/10/13 1:43 PM Page 1 Hedefler Belirlemek

Hedefler_Belirlemek_2013 4/10/13 1:43 PM Page 1 Hedefler Belirlemek Hedefler Belirlemek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Sonuç Al c Müzakere Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Peter Drucker ve Joseph Maciariello Jack Welch ve Jim Collins in Katk lar yla Çeviren Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-98-1 The Effective

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Kriz Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Performans De erlendirmesi

Performans De erlendirmesi Performans De erlendirmesi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar novasyon Yapmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Görev Devretmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r.

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Çeviren Seda Toksoy ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: 0216 481 29 17-18 Faks :

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkili fl Yaz lar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı