ADIM ADIM PROJE YÖNET M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM PROJE YÖNET M"

Transkript

1 ADIM ADIM PROJE YÖNET M

2 ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan

3 ISBN Pearson Education Limited 2006 Orijinal ad ve yay nc s : Project Management Step by Step, Pearson Optimist Yay m Da t m Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no : 191 Konu : fl ve Yönetim Yay na haz rlayan : Cemal Engin Bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Nisan 2010, stanbul : Fevzi Gölo lu : Nermin Uçar Vatan : Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No. 26/2 Ayazo lu/fiiflli- STANBUL Tel:

4 Ç NDEK LER Girifl 9 1 Ad m 1: Temelleri anlay n 15 Çerçeveyi çizmek 16 Proje yönetimi terminolojisine girifl 16 Ad m ad m rehber. Ad m 1 Temelleri anlay n 17 Ad m 1.1: Proje nedir? 17 Ad m 1.2: Proje yönetimi nedir? Sizin rolünüz nedir? 17 Ad m 1.3: Projenin müflterisi 18 Ad m 1.4: Proje ekibi 19 Ad m 1.5: Teslimat ve teslim edilecekler 19 Ad m 1.6: Bir projenin befl boyutu kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk 20 Ad m 1.7: Projenin aflamalar ömür çevrimi 22 Kilit öneriler 23 2 Ad m 2: Neden i ve Ne yi tan mlay n 27 Çerçeve çizmek 28 Neden ve Ne ye girifl 29 Neden i anlamak 29 Ad m ad m rehber. Ad m 2 Neden i ve Ne yi tan mlamak 32

5 Ad m 2.1: Proje Tan m n tamamlay n 32 Ad m 2.2: Rolünüzü kontrol edin 46 Ad m 2.3: Proje Tan m konusunda proje müflterinizle mutabakata var n 47 Kilit öneriler 49 3 Ad m 3: Proje Plan n z oluflturun 51 Çerçeveyi çizmek 52 Proje Plan na ve tahmin etmeye girifl 53 Ad m ad m rehber. Ad m 3 Proje Plan n z oluflturmak 67 Ad m 3.1: Bir görev listesi oluflturmak için beyin f rt nas yap n 67 Ad m 3.2: Görev listesini bir plan çerçevesine dönüfltürün 70 Ad m 3.3: Zamanlar tahmin edin, ba ml l klar ve gecikmeleri ekleyin 73 Ad m 3.4: Kimin neyi yapaca n ekleyin 77 Ad m 3.5: Plan bir zaman çizelgesine dönüfltürün 77 Ad m 3.6: Maliyetleri hesaplay n 82 Ad m 3.7: Kilometre tafllar n ve beklenmedik durumlar ekleyin 82 Ad m 3.8: Yeniden gözden geçirin ve düzeltin 86 Ad m 3.9: Plan proje müflterinizle gözden geçirin 93 Kilit öneriler 97 4 Ad m 4: Teslimat yönetin 99 Çerçeveyi çizmek 100 Proje yöneticisinin rolüne girifl 101 Ad m ad m rehber. Ad m 4 Teslimat yönetmek 112 Ad m 4.1: Projeyi bafllat n 112 Ad m 4.2: Gününüzü planlay n 114

6 Ad m 4.3: Bilgileri ve raporlar toplay n 115 Ad m 4.4: lerlemeyi izleyin ve yönetin 116 Ad m 4.5: Meseleleri belirleyin ve çözüme kavuflturun 120 Ad m 4.6: Riskleri belirleyin ve çözüme kavuflturun 124 Ad m 4.7: De ifliklikleri yönetin 125 Ad m 4.8: Projenin baflar s n garanti edecek ad mlar at n 131 Ad m 4.9: Müflterinizi sürekli bilgilendirin 133 Ad m 4.10: Proje Plan n ve Proje Bütçesini güncellefltirin 135 Kilit öneriler Ad m 5: Projenizi tamamlay n 139 Çerçeveyi çizmek 140 Projenizi tamamlamaya girifl 141 Ad m ad m rehber. Ad m 5 Projenizi tamamlamak 143 Ad m 5.1: Teslimatla test edin 143 Ad m 5.2: Teslimat uygulay n 144 Ad m 5.3: Müflterinize destek sa lay n 146 Ad m 5.4: Kaynaklar serbest b rak n 147 Ad m 5.5: Bir sonraki göreviniz için projeyi tekrar gözden geçirin 147 Ad m 5.6: Kutlay n! 148 Kilit öneriler 149 Sonuç 150 Ekler 151 Sözlük 159

7 Girifl fle iki iyi haberle bafllayal m: Proje yönetimi birçok durumda çok basittir ve siz de rahatl kla yapabilirsiniz! Bu kitapta ö renece iniz proje yönetimi tekniklerini uygulayarak, baflar flans n z büyük ölçüde art racaks n z. Bu kitap, bugüne kadar al flm fl oldu undan daha büyük ve daha karmafl k bir göreve bafllamak üzere olan veya henüz bafllam fl kifliler içindir. Bu görevin bir proje oldu unun bilincinde olabilirsiniz veya her zaman yapt n z gibi size baz fleyleri hat rlatmak üzere aceleyle bir kâ da çiziktirdi iniz yap lacak ifller listesinin bu kez üstlendi iniz görevi yerine getirmekte yeterli olamayaca n giderek fark edebilirsiniz. Size patronunuz taraf ndan verilen bir proje olabilece i gibi, kendi projelerini gelifltiren bir giriflimci de olabilirsiniz. Bu, yeni bir ürün lansman, yeni bir flube açmak ya da bir iflin yap l fl tarz n gelifltirmek gibi konvansiyonel bir ifl projesi olabilir. Buna karfl l k, kendi inisiyatifinizle bafllatt n z ve iflinizle iliflkisi olmayan yeni bir ev infla etmek gibi bir fley de olabilir. Olas projeler listesi sonsuza uzayabilir. Bu görevlerin ortak yan karmafl k ve önemli olmalar d r. Görevi baflar yla sonuçland rmak ve bunu yaparken de tamam yla iflin ehli ve profesyonel görünmek istersiniz. Eksikli ini duydu unuz fley, profesyonel bir proje yönetmeni olmaman z veya 9

8 10 Girifl böyle birisini tutmak için gereken zamana, e ilime veya paraya sahip olmaman zd r. Endiflelenmeyin bu kitap, bu sayd klar - m z n birçok durumda gerekli olmad n size gösterecektir, çünkü proje yönetimi asl nda kolayd r. E er sa duyunuz varsa, birtak m ad mlar planland ve tan mland flekliyle takip edebiliyor ve uygulayabiliyorsan z ve basit muhakemeler yapma yetene ine sahipseniz, bir projeyi baflar yla yönetebilir ve sonuçland rabilirsiniz. Profesyonel proje yöneticili i kariyerine bafll yorsan z gene bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Bu kitap, bir parça sa duyu ve deneyimle birlikte, size baflar l bir proje yöneticisi olman z için gereken tüm temel bilgileri ö retecektir. Bu konudaki daha uzmanlaflm fl kitaplar n ilave yarar sa lamayaca n söylemiyorum, bazen sa l yorlar da, ama proje yönetiminin s rr temelleri do ru oturtmaktad r. Ancak, kafas n bir sürü anlafl lmas güç kavramlarla doldurmadan ve afl r karmafl k modellerin içinde bo ulmadan projeler yapabilen bir proje yöneticisi olmak istiyorsan z, bu kitap tam sizin içindir. Son olarak, belki de bir iflyerinde üst düzey yöneticisiniz. Yönetiminiz alt nda çal flan proje yöneticileriniz var ve onlara büyük ve önemli ifller veriyorsunuz; ama bir yandan da kulland klar terminolojinin kafan z kar flt rmas ndan s k l yor ve k sa yoldan temel konulara ulaflmak istiyorsunuz. Proje müdürlerinizi en iyi flekilde yönetmek ve onlardan en yüksek verimi almak istiyorsunuz; bunu yapmak için de, bu konuda bir uzman olacak kadar çok zaman harcamadan, onlar n ne yapt klar n ve nas l yapt klar n daha iyi anlamaya gereksiniminiz var. Bu kitap, proje yönetiminin ne oldu unu kafan zda süratle netlefltirecektir. Kitab okuduktan sonra neleri yapabileceksiniz? E er bu kitab okur, anlat lan yaklafl m özümser ve denerseniz ve sonra da bir parça sa duyuyla uygulamaya koyarsan z, flunlar baflarabilirsiniz:

9 Girifl 11 Kendinizi öldürmeden ve afl r strese sokmadan, halen yapabildi inizden çok daha karmafl k projeleri yönetebilir ve teslim edebilirsiniz. Kurallar normal yaflam n za da uygulayabilir ve günlük ifllerinizi çok daha düzenli yerine getirdi inizi görürsünüz. Projenizin yürütülmesi s ras nda birlikte çal flt n z insanlara çok daha yetkin ve profesyonel gözükürsünüz. Di er proje yöneticileriyle konuflabilir, onlar yönetebilir ve onlardan en yüksek verimi alabilirsiniz. Bunlar nas l yap l r? Proje yönetimi de, tüm uzmanl k gerektiren meslek dallar gibi, her zaman karmafl k bir ortamda geliflir. Kendi terminolojisi, yaklafl mlar, profesyonel uzmanl k sertifikalar, dernekleri vard r. Ama görevinizi yapmak için bunlar n hepsine ihtiyac n z yoktur. En uzman yaklafl mlar, sadece baz özel durumlarda gerekebilen yaklafl mlard r; ço u zaman bunlara hiç ihtiyac n z olmaz. Bu kitap proje yönetiminin temellerini basit bir flekilde anlatmaktad r ama basit terimini yüzeysel ya da s olarak alg lamay n, daha ziyade anlafl labilir ve pratik olarak düflünün. Bu kitap, proje yönetiminin sadece belirli kesimlerce anlafl labilen çok uzmanlaflm fl k s mlar n kapsamamaktad r; bunun nedeni çok karmafl k olmalar de il, yüzde 90 durumda bunlara ihtiyac n z n olmamas d r. Gerçekten de, e er Manfl Denizi nde yeni bir tünel infla edecekseniz, uzaya bir uydu gönderecekseniz ya da bir ülkedeki tüm trafik ak fl n denetleyecek yeni bir bilgisayar yaz - l m gelifltirecekseniz, o zaman evet, muhtemelen bu kitapta kapsanan n ötesinde, proje yönetiminin en geliflkin yöntem ve araçlar na gereksiniminiz olacakt r. Ancak, ifllerin ço u böyle projeler de ildir. Ço unlukla, elinizde baz yap ve araçlar olmaks z n gerçeklefltirilmesi zor olan ve sizi tedirgin edebilecek birçok yeterince karmafl k görev vard r; ama bunlar için gereken

10 12 Girifl yap ve araçlar basit, sa lam, pratik ve kullan m kolay fleyler olabilir ama yine de çok büyük bir katk sa layabilirler. Bu kitap nas l kullan lmal? Bu kitab n ad Ad m Ad m Proje Yönetimi, çünkü proje yönetimini bir ad mlar dizisi olarak anlat yor. Ad mlar n her biri an nda yararl olman n yan nda, sizi projenin sonuna kadar götürüyor. Kitap, projeyi tamamlaman z için gerekli olan ad mlar dizisini takip ediyor. Bu kitab bafl ndan sonuna kadar okuduktan sonra uygulaman z gerekmez. 1. Bölüm, ifle bafllamadan önce anlaman zda yarar olan baz temel bilgileri kaps yor. 2. ve 5. Bölümler proje yönetimine ad m ad m rehberlik yap yor. Her defas nda bir bölümü okuyarak anlat lan yaklafl m ö renip uygulayabilece iniz gibi, kitab bafl ndan sonuna kadar okuduktan sonra da projenizi haz rlayabilirsiniz. Proje yönetimi terminolojisini kullanmaktan mümkün oldu- unca kaç nmaya çal flt m. Birçok durumda terminoloji gereksiz oldu u için bunu yapmak kolay ama baz durumlarda kulland m. Kullan yorum, zira baz durumlarda terimler gerçekten yararl oldu u gibi; baz durumlarda da sizin tamamen iflin ehli ve profesyonel bir proje yöneticisi gibi görünmenize yard mc olur. Bunu yapt m yerlerde, terimleri önceden belirtiyor ve aç kl yorum. Ayr ca kitab n sonunda, kullan lan tüm proje yönetimi terminolojisini özetleyen bir Terimler Sözlü ü yer al yor. Her bölüm proje yönetimi ömür çevriminin bir aflamas n kapsamaktad r ve afla daki sekiz k sm kapsayacak flekilde ayn biçimde yap land r lm flt r. 1. Bölümün içeri i. Bölümün kapsad klar n n bir özetini verir. 2. Ana fikir. Bölümdeki ana fikri (fikirleri) vurgular. 3. Çerçeveyi çizmek. Bir örnek vas tas yla bölümün kapsam n genel bir çerçeveye oturtur.

11 Girifl Bölümün konusuna girifl. Bu bölümde yapaca n z faaliyetleri anlaman z için gereken tüm bilgileri sa lar. 5. Ad m ad m rehber. Projenin bu bölümünü tamamlamak için takip etmeniz gereken kilit ad mlar tan mlar. 6. Kilit öneriler. Bu bölümden an msanacak kilit öneriler. 7. Referanslar. Arzu etti iniz takdirde okuyabilece iniz yay nlarla ve form örnekleri ve ilave bilgiler bulabilece iniz web siteleriyle ilgili referanslar. 8. Hemen yapman z gerekenler. lgili bölümdeki ad mlar n gerçekleflmesi için hemen gerçeklefltirilmesi gereken eylemler. Her bölümde birçok örnek verilmifltir, dolay s yla anlat lan son derecede pratik bir süreçtir. Tek kiflilik çok basit bir projeden, ekip çal flmas gerektiren çok karmafl k bir projeye kadar her türlü projede uygulanabilir. Kullan lan örnekler farkl projelerin de iflik özelliklerini yans tacak flekilde seçilmifltir. Genel olarak örnek seçiminde basitlik ön planda tutulmufltur, ancak kitab n baz bölümlerinde ad m-ad m rehberin tüm ayr nt lar n n anlafl lmas n sa lamak amac yla net ama daha karmafl k örnekler de kullan lm flt r. Bölümleri okurken ö renme yönteminiz flöyle olmal d r: Söz konusu ad m n neyle ilgili oldu unu anlamak. K s m 1 ve 2 Neden önemli oldu unu anlamak. K s m 3 Bu aflamay gerçeklefltirmek için neleri bilmeniz gerekti ini ö renmek. K s m 4 Ad m-ad m yöntemini ö renmek. K s m 5 Kilit noktalar ezberlemek. K s m 6 ste e ba l olarak ö reniminizi gelifltirmek K s m 7 ve 8

12 14 Girifl Bu kitap, Baflar n n itici kuvvetleri bafll n tafl yan kutularda özetlenen metinleriyle, sadece bir projeyi gerçeklefltirmek için gereken ad mlar aflan bilgileri de kapsamaktad r. Bu kutulardaki bilgiler sizin proje yöneticisi olarak gelifliminizi sa lamak üzere haz rlanm flt r ve proje yönetim sürecine daha az odaklanmakta, daha çok projenizin zafer kazanmas n sa lamaya yard mc olacak çal flma tarzlar n vurgulamaktad rlar. Birçok kifli bir ad mlar dizisini takip edebilir, ama herkes ayn sonuca ulaflamaz. Bu kitaptaki ad mlar takip etti inizde, projeniz baflar ya ulaflabilir; ama baz çal flma tarzlar n benimseyerek ve insanlarla Baflar n n itici kuvvetleri k s mlar nda anlat lan flekilde iliflki kurarak baflar n z en yüksek noktaya tafl yabilirsiniz. Öyleyse arkam za yaslanal m, gevfleyelim ve projemize bafllayal m!

13 Ad m 1 Temelleri anlay n 1: Temelleri anlay n 2: Neden i ve Ne yi tan mlay n 1.1 Proje nedir? 1.2 Proje yönetimi nedir? Sizin rolünüz nedir? 1.3 Projenin müflterisi 1.4 Proje ekibi 1.5 Teslimat ve teslim edilecekler 1.6 Projenin befl boyutu kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk 1.7 Projenin aflamalar ömür çevrimi 3: Proje Plan n z oluflturun 4: Teslimat yönetin 5: Projenizi tamamlay n BÖLÜMÜN ÇER : Proje yönetiminde kullan lan baz temel kavramlar n k saca aç klanmas

14 16 ADIM ADIM PROJE YÖNET M ANA F K R: Proje yönetimi, birço u çok büyük ve karmafl k projeler d fl nda gerekli olmayan çok say da terim ve kavramla doludur. Ancak, anlaman zda yarar olan ve projenizi gerçeklefltirmede size yard mc olacak baz temel terimler ve baz basit proje yönetimi kavramlar vard r. Çerçeveyi çizmek Herhangi bir alanda uzman deste i istedi inizde ister araban - z tamir edecek bir tamirci, ister sa l n zla ilgili tavsiyelerde bulunacak bir doktor ya da size hukuki bir konuyu aç klayacak bir avukat olsun çok say da aflina olmad n z, daha do rusu aflina oldu unuz ama al fl k olmad n z flekillerde kullan lan sözcük duyars n z. Profesyonel terminoloji dünyas na hofl geldiniz! Di er meslekler gibi proje yönetimi de ço u gereksiz olsa da kendine özgü bir terimler sözlü ü yaratm flt r. Bu kitab n aç k amac size, uzman bir proje yöneticisi olman za gerek kalmadan do rudan uygulayabilece iniz bir ad m-ad m proje yönetimi rehberi sunmakt r; terminoloji kullan m n en aza indirmek de buna dahildir. Terminoloji kullan m herkes için s k c d r, ancak bazen yararl da olabilir. Bu kitapta terminolojiyi en aza indirdim ve baz terimleri sadece onlar bilmenin faydal oldu unu düflündü üm yerlerde kulland m. Buna ra men, daha fazla ilerlemeden, anlamakta yarar olan baz terimler var. Bu terimleri anlamak kar fl kl önleyecektir. (Ayr ca arzu etti iniz takdirde daha profesyonel bir proje yöneticisi gibi görünmenizi sa layacakt r!) Bu bölümü okumak için birkaç dakikan z ay r n, zira hayat n z oldukça kolaylaflt racakt r. Proje yönetimi terminolojisine girifl Anlamakta yarar olan ve hiçbiri karmafl k olmayan yedi terim vard r. Bunlar anlayarak proje yöneticisi olma yolunda ilk ad m tamamlam fl olacaks n z.

15 ADIM 1: Temelleri anlay n 17 Ad m ad m rehber ADIM 1 Temelleri anlay n Ad m 1.1 Proje nedir? Bir proje, birçok profesyonel ve akademik kitab n tan mlamak için sayfalar harcad, gerçekte çok basit bir kavramd r. Esasen bir proje, bilinen bir bitifl noktas olan bir görevdir. Örne in, yeni bir ev infla etmek, bitifl noktas inflaat n bitmesi olan bir projedir. Benzer flekilde, yeni bir bilgisayar yaz l m gelifltirmek, bir flirket için yeni bir ürün lanse etmek de birer projedir. Projeler farkl türlerde birçok görevi gerçeklefltirmek için kullan labilir. Genellikle, proje terimi belirli bir karmafl kl olan görevler için kullan l r. Her ne kadar, bitifl noktas taba n zdaki tereya l tost olan, tost yapman n da bir proje oldu unu iddia edebilseniz de, bu terim ciddiyetle yönetilmesi gerekmeyen böyle basit faaliyetler için kullan lmaz. Projeler, planlanm fl bir sürede ve planm fl bir maliyetle, daha önce aç kça tan mlanm fl bir hedefi gerçeklefltirirler. Proje tamamland nda bir fley de iflmifl olmal d r örne in, yeni bir evinizin, yeni bir bilgisayar sisteminizin, ya da yeni bir ürününüzün olmas gibi. Ad m 1.2 Proje yönetimi nedir? Sizin rolünüz nedir? Proje yönetimi projelerin yönetimiyle ilgili kurallar belirli bir disiplindir. Proje yönetimi, planlanm fl bir yaklafl m n yoklu unda insanlar n projeleri baflar yla sonuçland ramad n n görülmesi üzerine, son birkaç on y l içinde gelifltirilmifltir. Proje yönetiminin amac, projelerin tamamlanmas ve nihai noktaya yeni ev, bilgisayar sistemi veya yeni ürün ulafl lmas d r. Bunun da ötesinde, nihai noktaya öngörülen flekilde, yani belirli bir maliyetle ve planlanan süre içinde ulafl lmas d r.

16 18 ADIM ADIM PROJE YÖNET M Bu kitab okurken baflar l proje yönetiminin; yap, kontrol, ayr nt lara yeterince dikkat verilmesi ve sürekli eylemi desteklemekten ibaret oldu unu ö reneceksiniz. Proje yöneticisi olarak rolünüz, proje yönetimini, onun ana hatlar n projenin belirlenen süre ve maliyet içinde baflar yla tamamlanmas n sa layacak flekilde uygulayabilecek kadar bilmektir. Bu kitaptaki ad mlar takip etti inizde, bunun o kadar da zor olmad n göreceksiniz. Proje yöneticisi olarak yapman z gerekenler flunlard r. 1. Projenin neden yap lmas gerekti i ve ne üretece i konusunda aç k bir anlay fl olmas n sa lay n. 2. Projeyi planlay n böylece gerçekleflmesinin ne kadar zaman alaca n ve maliyetinin ne kadar olaca n da görürsünüz. 3. Projeyi yönetin böylece projenin her aflamas nda, belirlenen süre ve maliyetler içinde kalarak tan mlad n z hedeflere ulafl lmas n sa layabilirsiniz. 4. Projeyi lay k yla tamamlay n böylece projenin üretti i her fleyin beklenen kalitede oldu undan ve gerekti i gibi iflledi- inden emin olabilirsiniz. Ad m 1.3 Projenin müflterisi Her proje birisi yap lmas n istedi i için yap l r. Proje yönetimi terminolojisinde, projenin yap lmas n isteyen kifliye proje müflterisi denir. Müflteri kendiniz olabilirsiniz, flirketteki patronunuz, sizden ürün veya hizmet sat n alan birisi ya da ba l oldu- unuz veya birlikte çal flt n z herhangi baflka birisi olabilir. Müflteri bir kifli olabilece i gibi, bir grup insan da olabilir. Projelerde müflterinin kim oldu unu bilmek ve onunla yak n iflbirli i içinde çal flmak önemlidir. Proje müflterilerinin projelerde baz özel sorumluluklar vard r. htiyac n z olan insan ve para gibi kaynaklar size sa lamak ve projenin tüm ömür çevrimi boyunca çeflitli kararlar alabilmek için projeyi neden yapt n z ve projenin ne üretece ini saptamak bunlar aras ndad r.

17 ADIM 1: Temelleri anlay n 19 Ad m 1.4 Proje ekibi Yönetmeye bafllamak üzere oldu unuz projenin tamamlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken birçok görev olacakt r. Çok küçük bir projede, hem proje yöneticisi, hem de planlanan tüm görevleri fiilen yapan kifli olabilirsiniz. Daha büyük projelerde, proje süresince farkl zamanlarda çeflitli görevleri yerine getiren birçok kifli olacakt r. Bu kifliler hep birlikte proje ekibini oluflturur ve sizin yönetecek oldu unuz da bu ekiptir. Proje ekibindeki insanlar yönetmekle normal departman yöneticili i görevi aras nda fark vard r. Proje ekibindeki insanlar n genellikle günlük temelde ba l olduklar departman yöneticileri vard r. Sadece bu projede size ba l olarak çal fl yor olabilirler, ama ayn zamanda bu projeyle hiçbir ilgisi olmayan ve sonuçland rmak zorunda olduklar baflka görevleri de olabilir. Projenin bitmesinden sonra bu ekiple birlikte bir daha bir fley yapmayacak olabilirsiniz. Yine de, onlar yönetebilecek, motive edebilecek ve yönlendirebilecek durumda olmal s n z. Bu, yönetti iniz somut projeyle ilgili olarak, onlardan neler yapmalar n ve projeye ne kadar zaman ay rmalar n istedi iniz konusunda çok net bir fikre sahip olman z gerektirir. Ayr ca bu zaman departman yöneticilerinin verdi i görevleri yapmakla de il, sizin projeniz üzerinde çal flarak geçirmelerini sa lamak da kritik önem tafl r. Bütün bunlar n ifllemesini sa laman n yolu, önce her bir ekip üyesinin departman yöneticisiyle konuflmak ve söz konusu ekip üyesinin bu projede çal flabilece i ve projede çal flt süre içinde sizin yönetiminiz alt nda olaca konusunda mutabakata varmakt r. Ad m 1.5 Teslimat ve teslim edilecekler Proje yöneticilerinin ve düzenli olarak projelerde çal flan kiflilerin dillerinden düflmeyen bir sözcük vard r: teslimat. Projeler ba lam nda teslimat, basitçe yapmak üzere yola ç kt n z fleyleri yap p bitirmek demektir. O nedenle proje yöneticisi olarak rolünüz, projeyi teslim etmektir.

18 20 ADIM ADIM PROJE YÖNET M Teslimat, bizi projeyi belirlenen süre ve maliyetler içinde arzu edilen sonuçla bitirmek cümlesini tekrar tekrar yazmaktan kurtard için, faydal bir terimdir! Teslimatlar projenin teslim etti i fleylerdir yukar daki örneklere bakarsak, söz konusu projelerde teslimat yeni bir ev, yeni bir bilgisayar sistemi veya yeni bir üründür. Bir projede teslimat projenin bafllang c nda tan mlan r ve proje yöneticisi olarak sizin baflar n z, bunu planlanan zamanda ve belirlenen maliyetle teslim etmektir. Ad m 1.6 Bir projenin befl boyutu kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk Proje yönetiminin temel kavramlar ndan birini aç klamak üzereyim. Bu asl nda oldukça basit, ama çok yararl ve etkili bir kavramd r. Anlad n zdan emin olmak için birkaç dakikan z ay r n. Çok basit bir proje hayal edin evinizin baz odalar n yeniden dekore edeceksiniz. Öyleyse oturun ve bu dekorasyon konusunu biraz düflünün ve oturma odan zla yemek odan z dekore etmeye ve her duvarda üç kat boya kullanmaya karar verin. Biraz hesap yapt ktan sonra boyan n maliyetinin ne kadar olaca - n ve normal boya f rçalar kullanarak iflin dört gün sürece ini ortaya ç kar yorsunuz. Bir arkadafl n z n, iflin çok daha süratli yap lmas n sa layacak, duvarlara boya püskürten bir aleti var. Ama maalesef her zaman çal flm yor ve etraftaki üzeri örtülmemifl mobilyalar da dahil olmak üzere her yere boya s çratma riski de var, onun için o aleti kullanmak istemiyorsunuz. Bu bilgiler projenizle ilgili baz çok önemli noktalar tan mlam fl oldu: Kapsam tan mlad n z. Kapsam, proje yöneticisinin projenizin neyi içerdi ini anlatmak için kulland sözcüktür. Kaliteyi tan mlad n z. Tüm duvarlarda üç kat boya kullanmaya karar verdiniz. Kalite oldukça karmafl k bir kavramd r ve projenin üretti i fleye göre kalitenin ölçülme flekli önemli öl-