Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar"

Transkript

1 novasyon Yapmak

2 Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar n z tespit etmeye ve kritik becerilerinizi keskinlefltirmeye yarayan kullan fll araçlar, testler ve gerçek yaflamdan al nm fl örnekler yer al yor. ster masa bafl nda, ister bir toplant da ya da yolda olun, bu cep kitapç klar size iflinizin günlük talepleriyle daha h zl, daha kavray fll ve daha etkin bir biçimde bafla ç kma imkân n verecektir. Dizinin kitaplar : Ekip Liderli i Toplant Yönetimi Zaman Yönetimi Proje Yönetimi Liderlik Koçluk Geribildirim Etkili fl Yaz lar Sonuç Al c Müzakere Etkin Sunumlar Stres Yönetimi nsanlar kna Etmek Kriz Yönetimi Kariyerinize Yön Vermek Üstünüzü Yönetmek Görev Devretmek Bir Çal flan flten Ç karmak Zor Etkileflimleri Yönetmek Bir Çal flan fle Almak Performans De erlendirmesi Çal flanlar Gelifltirmek

3 novasyon Yapmak Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler

4 ISBN Executing Innovation Harvard Business School Publishing Corporation, 2009 Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar Akçal Telif Haklar taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 172 Konu : fl-yönetim Çeviren : Melis nan Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Ekim 2009, stanbul : Fevzi Gölo lu : Selim Talay : Acar Bas m ve Cilt San. Tic. A.fi. Beysan San. Sit. Birlik Cad. No: 26 Acar Binas Haramidere - AVCILAR / STANBUL Tel: Faks:

5 çindekiler Yönderin Mesaj : novasyon Yürütmek Neden Önemlidir? 9 novasyon Yapmak: Temel Bilgiler 11 Neden novasyon Yapmal y z? 13 novasyonun ne oldu una ve gerçeklefltirmenin neden önemli oldu una dair genel bir bak fl. Buluflçu tipleri 15 novasyon flampiyonlar na yak ndan bir bak fl 17 novasyon yapmak için at lacak yedi ad m Ad m: lham Verici Bir Vizyon Gelifltirin 21 Kafan zdaki inovasyonu nas l aç kça ifade edebilirsiniz? Vizyon aç klamas oluflturmak 22 Vizyonunuzu test edip gelifltirmek Ad m: Yarardafllar Tespit Edin 31 Fikrinize yarardafl deste i oluflturman z için stratejiler. Kilit taraflar adland rmak 32 Yarardafllar n endiflelerini anlamak Ad m: Destek fiebekenizi Kurun 39 novasyonunuza ortak bulman z için öneriler. çindekiler 5

6 Erken kabul bulmak 40 Kilit rolleri atamak 42 fiebekenizin üyelerini toplamak Ad m: fl Gerekçenizi Oluflturun 47 Fikrinize ikna edici bir inceleme haz rlaman z için öneriler. Bafllamak 49 Çeflitli versiyonlar oluflturmak Ad m: Yarardafllar n zla letiflim Kurun 55 Yarardafllar n z haberdar ve ba l tutman z için taktikler. Yaklafl m n z uyarlamak 56 Fikrinizi satmak 57 Projeyi resmilefltirmek Ad m: Direnifli Yönetin 63 Fikrinizi kaç n lmaz olarak geri iten fleylerle bafla ç kman zla ilgili fikirler. Aç k ve örtük direnifli anlamak 64 Direniflin nedenlerini tespit etmek 66 Direniflin üstesinden gelmek Ad m: novasyonla lgili Heyecan n z Yitirmeyin 75 vmenin devaml l n sa lamak için öneriler. At l m sürdürmenin zorlu unu anlamak 76 Fikrinize dair heyecan devam ettirmek 77 6 çindekiler

7 puçlar ve Araçlar 81 novasyon Yapman z çin Araçlar 83 Vizyon bildirisi kurman za, proje sponsorunu de erlendirmenize, yarardafllarla iletiflim kurman za, iletiflim takiplerini yönetmenize ve fikrinize karfl direnifllerin üstesinden gelmenize yard mc olacak çal flma kâ tlar. Kendinizi S nay n 95 Bu k lavuzda sunulan kavramlar n yararl bir özeti. Neler ö rendi inizi görebilmeniz için bu testi bir kere kitab okumadan önce, bir kere de sonra yapman zda yarar vard r. Test sorular n n do ru yan tlar 100 çindekiler 7

8 Yönderin Mesaj : novasyon Yapmak Neden Önemlidir? fiirketler, rekabetçi kalmak için sürekli yeni ürün, hizmet ve ifl yapma tarzlar (hata oranlar n azaltmak ya da müflterileri daha iyi anlamak gibi) ortaya atmak zorundad rlar. Tüm bu inovasyonlar yarat c düflünmeyi gerektirir. Ancak yarat c l k, baflar l bir inovasyonun yaln zca ilk ad m - d r: taze fikirler yaflama geçirilmezse gerçek yeni sunumlara ya da ifl süreçlerine dönüfltürülemezse bir kurulufla çok az yarar sa larlar. novasyon yapmak kolay de ildir. Buluflçu, yeni fikrine karfl direncin ve pratik zorluklar n fikrin ilk coflkusunu yavafl yavafl yok etmesiyle birlikte ivmenin düflmesi gibi birçok engele çarpar. Bu k lavuz size, heyecan verici fikrinizin sadece bir fikrin çok ötesine geçmesi ve böylece kuruluflunuz için ölçülebilir de erler üretmesi için bu engelleri nas l aflaca n z gösteriyor. Yönderin Mesaj 9

9 Kumar Nochur, Yönder Kumar Nochur, inovasyon gerçeklefltirme alan nda yirmi y l aflk n deneyime sahip bir dan flman ve e itimcidir. Boston ve Melbourne Üniversitelerinde ifl stratejisi, inovasyon ve teknoloji yönetimi dersleri vermifltir. novasyon uygulamalar n gelifltirmek üzere 3M, AT&T (Bell Laboratuvarlar ), General Electric, Gillette, Procter&Gamble, Johnson&Johnson ve National Semiconductor gibi sektör liderleriyle birlikte çal flm flt r. Dr. Nochur, Buluflçular çin Beceriler ve novasyon Yönetimi gibi konular üzerine kurs ve çal fltaylar düzenlemektedir. Ayn zamanda inovasyon, yeni ürün gelifltirme ve bilgi yönetimiyle ilgili konferanslarda tan nan bir konuflmac d r. Dr. Nochur, MIT Sloan flletme Fakültesinde teknoloji yönetimi üzerine doktora yapm flt r. 10 novasyon Yapmak

10 novasyon Yapmak: Temel Bilgiler

11 Neden novasyon Yapmal y z?

12 Bugünün ifl ortam h zla de ifliyor. Yeni teknolojiler, devlet düzenlemeleri ve küresel piyasa koflullar, bir taraftan üretkenli i ve maliyetlerin uygunlu unu art r rken, öte yandan flirketleri süratle yeni ürünler gelifltirmek ve hizmet sunumlar n farkl laflt rmak yönünde zorluyor. Rekabet üstünlüklerinin devaml l n sa lamak için flirketler inovasyon yapma ihtiyac içindedir. novasyon kelimesini duydu unuzda akl n za, internetten al flverifl ya da ak ll cep telefonlar türü ç r açan bir ürün gibi teknolojiye dayal bir hizmet gelebilir. Ancak inovasyon çok çeflitli flekillerde ortaya ç kabilir. Sözgelimi, New York ve Berlin de ofisleri olan bir yaz l m gelifltirme firmas nda, enformasyonu ve flirket içi uzmanl klar verimli bir flekilde paylaflmak için tasarlanm fl yeni bir süreci göz önünde bulundurun. Birbirini tan mayan çal flanlar, gerçek zamanl olarak müflteri enformasyonunu iletebilecek ve ürünler hakk ndaki teknik bilgileri yeniden düzenleyebilecekler. Bu buluflçu süreç yeni hiçbir teknoloji içermeyebilir ya da yeni bir ürünle sonuçlanmayabilir, ama çal flanlar n n bilgi temelini geniflleterek ve müflteri hizmetlerini gelifltirerek flirkete önemli bir rekabet üstünlü ü kazand rabilir. 14 novasyon Yapmak

13 NOVASYON: Bir kurulufla rekabet üstünlü ü veren yeni bir ürün, hizmet ya da ifl yapma tarz Ancak yeni ürünlere, hizmetlere ya da ifl süreçlerine dair yarat c fikirler ille de inovasyon olmak zorunda de- ildir. novasyon sadece, al fl lmam fl fikirler gelifltirilip, paketlenip, konumland r l p, tan t l p, uyguland nda ortaya ç kar. O halde baflar l buluflçular, yarat c düflünme sürecinin sona erdi i noktadan al p yürürler. Taze fikirleri al p yeni bir ürün, hizmet ya da yayg n bir kullan m kazanan bir süreçle sonuçlanacak flekilde onlar gündelik hayat sorunlar na uygularlar. Buluflçu tiplerini ve bir inovasyonu yaflama geçirmek için at lacak ad mlar anlayarak, yarat c fikirleri de erli yeni ürünlere, hizmetlere ya da kendi kuruluflunuz için süreçlere nas l dönüfltürece iniz konusunda daha fazla fley ö renmeye bafllayabilirsiniz. Buluflçu tipleri Yeni fikirler, buluflçular n çal flmalar yla gerçeklik kazan r. Ancak buluflçular nadiren yaln z çal fl rlar. novasyon sürecinde, her biri kendine özgü roller oynayan farkl tiplerde buluflçular bulunur: Fikir üreticiler, fikir üretirler. Yarat c fikirler yaln zca, geleneksel olarak yarat c fikirlerin Neden novasyon Yapmal y z? 15

14 kayna olarak görülen Ar-Ge içinden de il, kuruluflun herhangi bir yerinden f flk rabilir. Fikir kolaylaflt r c lar, inovasyonlar gerçeklefltirmek için gerekli koflullar oluflturmaya yard mc olurlar. Al fl lmam fl bir fikrin hakiki bir ürün, hizmet ya da yeni bir sürece dönüflmesine yard mc olmak için enformasyon, kaynak ve destek sa larlar. novasyon flampiyonlar, fikirleri yürütmenin sorumlulu unu üstlenirler. fiampiyonun fikrin yarat c s olmas gerekmez, ama fikri tan tma ve uygulama sürecinin öncülü ünü yapmak için gereken coflku ve ba l l a sahip olmas gerekir. Araflt rmalar, kendini fikre adam fl bir flampiyonun, fikrin baflar yla yürütülmesi için en önemli fley oldu unu gösterir özellikle fikir, radikal bir inovasyon f rsat n temsil ediyorsa ya da ona duyulan ihtiyaç genel olarak fark edilmemifl de ilse. Güçlü bir fikir, onu tafl ma sorumlulu- unu kimse üstlenmedi i için bir flirket içinde y llarca uykuda kalabilir. novasyon flampiyonu, böyle bir fikri gerçekli e dönüfltürmek için gereken uzmanl k bilgilerine, enerjiye, cesarete, fedakârl a ve azme sahiptir. Birçok insan yarat c fikirler üretebilir ya da inovasyonu teflvik eden bir ortam sa layabilirken çok az insan fikirleri hayata geçirmeye bilfiil kalk flabilir. 16 novasyon Yapmak

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkili fl Yaz lar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile KNOW-HOW KNOW-HOW Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN ile Geri Willigan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-40-7 Mnow-How 2007, Ram Charan Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI ÖRGÜTÜNÜZÜN VE YAfiAMINIZIN GELECE N YEN BAfiTAN YAZMAK Steve Zaffron Dave Logan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-605-5655-25-9 2009 by Steve Zaffron and Dave

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET M Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN Kocaeli Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. G R fi B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile birlikte efl telif hakkına sahip Dünya Fikri Mülkiyet

Detaylı