HANGÝ KORSAN? SOYLARINI BÝLMEYENLER. Elvan Levent. Ali Osman. Bu da UBP nin akili. AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANGÝ KORSAN? SOYLARINI BÝLMEYENLER. Elvan Levent. Ali Osman. Bu da UBP nin akili. AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu?"

Transkript

1 Almanlar alay ediyorlar güneydeki mudilerle... "Faturayý ödemesi gereken kumarbazlar" diyorlar onlar için... Ýnsanlarý gaz odalarýnda katledenlerin torunlarý yine herkese tepeden bakmaya baþladýlarsa yandýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Nisan 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4129 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DEÐER MÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇAVUÞOÐLU, YA ÖYLEDÝR, YA BÖYLEDÝR..! SOYLARINI BÝLMEYENLER HANGÝ KORSAN? ZÝRAAT KREDÝSÝ TROYKA'MIZ OLUR MU? SEÇÝMLER VE SOLU TOPARLAMAK Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent Mustafa Keleþzade Hem kanserde dünya beþincisi, hem daha konuþuyor! Rum tarafý Kýbrýslý Türklere bedava saðlýk hizmetini kesmeye karar verince Bizim Rumlara ihtiyacýmýz yok diyerek herkesi þaþýrtan Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, dün de kanser konusunda inciler döktürdü... Bu da UBP nin akili AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu? Filtresiz Teknecik in kara dumanlarýný, Lefke nin zehirli maden artýklarýný, hormonlu gýdalarý ve dehþetli çevre tahribatýný görmeyen, ayrýca KKTC nin kanserde dünya beþincisi olduðunun farkýnda olmayan Hasipoðlu Kanser özel bir hastalýk deðil, bu yüzden insanlarýmýzý sürekli tedirgin etmenin anlamý yok dedi... n Hasipoðlu'nun bu sözlerine TC Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkaný Murat Gültekin'den de destek geldi. Gültekin, "Kanser vakalarý, dünyada daha da artacak, önemli olan kansere karþý politikalar üretmek" dedi... n Hasipoðlu: Saðlýk alanýnda yatýrýmlarýmýz sürüyor. Tüm amacýmýz bu hastalýðý azaltmak ve insanlarýmýzý yurtdýþýna veya Ruma mahkûm etmemek... n 7.sayfada Yýllýk 5 milyon Sigortayý dolandýran bir çete daha Polisi ve sigorta þirketini uyuttular n Tatlýsu-Geçitkale arasýnda hasarlý araçlarý çekici ile olay yerine götürerek kaza süsü veren ve sigorta þirketinden yüklü miktarda para temin eden bir çete daha ortaya çýkarýldý... n Tutuklanan 5 zanlý dün Maðusa'da mahkemeye çýkarýldý ve haklarýnda 3 gün tutukluluk emri alýndý... n Tahkikat memuru Polis Çavuþu Feray Seracý, baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, kaportacý yanýnda muhasebecilik yapan zanlý Öztaþdönderen ile niþanlýsý Vural'ýn, sigortadan para almak için önceden düzmece kaza planladýklarýnýn tespit edildiðini açýkladý... n 3. sayfada Bugün gazetemizle birlikte Kýbrýslý Türkler için güneydeki saðlýk harcamalarý 9 yýlda 49 milyon Euro... n 8. sayfada

2 LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Fellahoðlu Telefon" isimli iþ yerinden hýrsýzlýk yapan 3 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, geçen ay içerisinde yapýlan hýrsýzlýk ile ilgili yürütülen soruþturmada, meselede zanlý görülen A.K (E-21), Y.Ö (E-21) ve A.K (E-25) tespit edilerek tutuklanýrken, yapýlan sorgulamalarýnda, yine ayný iþ yerinden 1 Nisan tarihinde de, 9 adet cep telefonu çaldýklarý tespit edildi. KAPLICA'DA TELEFON KABLOLARI ÇALINDI Kaplýca'da, Telekomünikasyon Dairesi'ne ait yaklaþýk 220 metre uzunluðundaki telefon hattý kablolarý çalýndý. Kablolar kesilip kasti hasara da uðratýldý. Soruþturma devam ediyor. MEHMETÇÝK'TE ARAÇ AKSAMLARI ÇALINDI Mehmetçik'te Mehmet Ziya Tolgan'a ait ambardan motor diþlileri ve ambar dýþýndaki araç aksamlarý çalýndý. Soruþturma devam ediyor. GEMÝKONAÐI'NDA KAVGA: 6 KÝÞÝ TUTUKLANDI Gemikonaðý'nda faaliyet gösteren bir kahvehane ve karþýsýnda bulunan H.O'nun (E- 33) sorumluluðundaki "Nicosia Betting" isimli iþ yerine girip hasar veren 5 kiþi ve söz konusu kiþileri korkutmak amacýyla av tüfeðini üzerlerine doðrultan H.O tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Ý.M (E-32), E.K (E-36), T.G (E-35), A.M (E-38) ve H.D (E-38), alacakverecek meselesinden dolayý söz konusu kahvehanenin balkon camýný sandalye ve masalarýný, bahis evine ait masa, sandalye ve 2 adet LCD televizyonu kýrdý. Bunun üzerine bahis evinin iþletmecisi H.O (E-33) tasarrufunda bulundurduðu av tüfeðini, "korkutmak" maksadýyla adý edilenlerin üzerine doðrulttu. Polis tüm zanlýlarý tutuklarken, soruþturma sürüyor. BAFRA'DA KANUNSUZ AVLANMA Bafra'da "Valya" diye bilinen bölgede, H.S (E-22) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduðu 17 adet tel tuzaðý ormanlýk alan içerisine kurarak, kanunsuz avlama yaptýðý tespit edildi. Adý edilen kiþi tutuklandý. GÜNEYDE 10 BÝN ÞÝRKET ÝFLAS ETTÝ Fileleftheros gazetesi, Rum Þirketler Mukayyitliði'nin verilerine dayanarak Güney Kýbrýs'ta son beþ yýlda 10 bin þirketin iflas ettiðini yazdý. Ýflas eden toplam 10 bin þirketten, 4 bin tanesinin ise son iki yýlda iflas ettiðini belirten gazete, Rum Küçük Ýþletmeler Derneði'nin tahminlerine dayanarak ise 2013 yýlý içerisinde 10 bin kadar küçük iþletmenin kepenk indirmesinin beklendiðini yazdý. LÝMASOL'DAKÝ BÝR DEPODA 11 KUTU PATLAYICI BULUNDU Limasol'da, bir Rum'un tasarrufunda 11 kutu dolusu patlayýcý bulundu. Rum radyosu 2 bin 167 adet çatpat ve 47 adet havai fiþekten oluþan patlayýcýlarýn, Limasollu 56 yaþýndaki bir Ruma ait depoda tespit edildiðini duyurdu. Olayla ilgili yakalanan ve hakkýnda 6 gün tutukluluk emri alýnan Rum'un, patlayýcýlarý, Ortodoks Hýristiyan Rumlarýn 5 Mayýs'taki Paskalya kutlamalarý öncesinde piyasaya sürmeye hazýrlandýðýna inanýlýyor. Kavazoðlu-Miþaulis anýlýyor AKEL, 11 Nisan 1965 tarihinde öldürülen Derviþ Ali Kavazoðlu ile Kostas Miþaulis anýsýna bugün "Dali"de etkinlik düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde Miþaulis ile Kavazoðlu'nun mezarlarý ziyaret edilerek çelenklerin konulacaðýný belirten Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DEV-ÝÞ Genel Baþkaný Mehmet Seyis'in de konuþma yapacaðýný aktardý. HRÝSTOFYAS: Hayalet deðilim, Kýbrýs'tan ayrýlmadým Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas, kendisi ve ailesi hakkýnda sosyal paylaþým sayfalarýnda yer alan yayýnlara tepki gösterdi. Hristofyas'ýn, dün AKEL Basýn Sözcüsü Yorgos Lukaidis'in açýklama yapmasýný bekleyen basýn mensuplarýný AKEL partisinde görür görmez, aleyhindeki yayýnlara yanýt vermek istediðini yazan Fileleftheros, Hristofyas'ýn basýn mensuplarýna; "Karþýnýzdaki Hristofyas'ýn hayaleti deðildir, Hristofyas'týr. Ki o da bir an olsun bile Kýbrýs'tan ayrýlmadý" ifadelerini yönelttiðini kaydetti. Kendisi aleyhinde güya Havana'da dairesi olduðu ve Küba'ya gideceði veya siyasi sýðýnma talebinde bulunmak için Küba'ya gideceðine dair söylentiler çýkmasýnýn ayýp olduðunu söyleyen Hristofyas, Londra'nýn merkezinde lüks bir dairesi olduðunun yaný sýra, ailesiyle ilgili bazý söylentiler çýktýðýný da belirtti. Bu iftiralarý atanlar adýna gerçekten utandýðýný dile getiren Hristofyas, psikolojik savaþýn, doðal bir cinayetten daha beter olduðunu ifade etti. Sol dünyasýna, bu söylentilere kulaklarýný kapamalarýný söylemek istediðini dile getiren Hristofyas, kendisini en çok üzen þeyin, arkadaþlarýnýn ve muhtemelen de dostlarýnýn "Dimitri gitti mi" diye sormalarý olduðunu anlattý. Kendisinin hiçbir zaman korkak olmadýðýný ve hiçbir zaman da olmayacaðýný savunan Hristofyas, kamuoyuna açýklamak için mal varlýðý beyanýný hazýrlamakta olduðunu sözlerine ekledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DEÐER MÝ? Sevgili bir dostumun eþi kanser... Ýlk kez gördüm onu kýzýnýn düðününde... Çok mutluydu... Hayatýnýn en mutlu günü belki... Durabildiði kadar ayakta durdu, kabul edebildiði kadar tebrik kabul etti... Rum doktor durumundan emin olamamýþ... Böylelikle erkene almýþlar düðünü... Uzun bir süreden beri güneydeki kanser hastanesinde tedavi görüyordu... Hep þefkatle yanýnda olmuþ eþi, götürüp getirmiþ onu... Umudunu yitirmemiþ hiç... Ama þimdi endiþeli... Bundan sonra ne yapacaðýz diye düþünüyor kara kara... Güneydeki saðlýk hizmeti kapanýyor Kýbrýslýtürklere... Parasý olmayanlara tabii... Ama parasý olmayanlara kuzeyde de yeterli saðlýk hizmeti yok... Devlet hastaneleri gerekli týbbi donanýmdan yoksun... Mevcut týbbi cihazlar da bozuluyor sýk sýk ve onarýmý epey zaman alýyor. Hasta kuyruklarý... Ýlaç sýkýntýlarý... Ve neler neler daha... Bir MR çekimi için aylar sonrasýna randevu veriliyor acil hastaya... Güneydeki gibi bir kanser hastanemiz yok... Böbrek hastanemiz de yok... Devlet hastanelerinin yetersizliði nedeniyle özel hastanelerimizde bir patlama olmuþ... En raðbette olaný Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi... Þimdi Girne'ye de çok iddialý yeni bir hastane yapýlýyor. Florence Nightingale Hastanesi ile Girne Amerikan Üniversitesi anlaþmýþ milyon Euro'ya bir saðlýk kompleksi inþa edecekler... Özel hastaneler paraya bakar... Ve fiyatlar da ateþ pahasý... Ankara'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gören bir yurttaþýmýz içini döküyordu geçtiðimiz günlerde... Ambulansla onu hastaneye getirdikten sonra, taþýma ücretini almadan indirmemiþler kendini sedyeden... Hastanenin 'özel'i de böyle olur iþte... Yurttaþýmýzýn anlattýðý bu olay, Rusya'da kapitalist adýmlarýn ilk atýldýðý sýralarda bir akþam gitmek zorunda kaldýðým özel bir hastaneyi hatýrlattý bana... Küçük bir kazayla kolum omuzumdan çýkmýþtý... Doktor ve hemþireler beni yatýrdýklarý odada baþýma toplandý. Narkoz verdiler... Uyumadým... Doktor, -Dozunu biraz daha artýrýn, dedi... Sonrasýný hatýrlamýyorum... Sanki hiç uyanmayacakmýþ gibi uyudum. Tam dört saat... Uyandýðýmda kimseler yoktu... Kolum sarýlmýþtý... Odanýn ortasýndaki yüksekçe yataktan aðýr aðýr indim, giyindim ve koridora çýktým... Sabahýn körüydü... Koridordaki nöbetçi kadýna yaklaþarak borcumu ödemek istedim... Aldýðým cevap beni þaþýrttý... -Borcunuz tahsil edilmiþtir, dedi kadýn... Meðer ben uyurken onlar ceplerime dalarak alacaklarýný almýþlar... Güneydeki bedava saðlýk hizmetlerinin yurttaþlarýmýza kapanmasý siyasilerimizi hiç endiþelendirmediði gibi sevindirmiþ de anlaþýlan... Kýbrýslýrumlarla iliþkilerimiz ne kadar çok kesilirse, onlar o kadar mutlu olurlar... Kendileri için bir sorun deðil nasýlsa... Hastalansalar hemen en iyi, en özel hastanelerde alýrlar soluðu... Çilesini hep vatandaþ çeker hastanelerin... Saðlýk kuruluna girip yurtdýþýna tedaviye gönderilme hakký elde etmek de pek kolay deðil... Yönetim, özel hastanelerdeki olanaklara sahip olmaya bakacaðýna, hastalarý özele gönderip o hastanelere para ödemeyi tercih ediyor. Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlýðý en çok saðlýk alanýnda yaramýþtý Kýbrýslýtürklere... On yýl önce kapýlarýn açýlmasýyla büyük bir rahatlama olmuþtu... Bir pasaport hakký... Bir de saðlýk hakký elde ettik... Zaten bunlarýn dýþýnda cumhuriyette yararlandýðýmýz baþka bir þey yok... Þimdi saðlýk pýnarý kurutuluyor... Ekonomik kriz falan deniliyor, ama inandýrýcý deðil... Krizden önce de gündeme gelmedi mi? Ýþte tam fýrsat milyon Euro bundan tasarruf edilecek belki, ama kayýplarýmýz çok daha aðýr olacak... Bir barýþ köprüsü daha yýkýlacak aramýzda... Biraz daha uzaklaþacaðýz birbirimizden... Deðer mi?

3 x istence e Elvan Levent HANGÝ KORSAN? Tatlýsu-Geçitkale arasýnda hasarlý araçlarý çekici ile olay yerine götürerek kaza süsü veren ve sigorta þirketinden yüklü miktarda para temin eden bir çete daha ortaya çýkarýldý Polisi ve sigorta þirketini uyuttular Gamze BAYKUR- Tatlýsu ve Geçitkale arasýnda hasarlý araçlarý çekici üzerinde olay yerine götürerek kaza süsü veren ve sigorta þirketinden yüklü miktarda para temin eden bir çete daha ortaya çýkarýldý. 26 Þubat ve 4 Mart tarihlerinde meydana gelen 2 ayrý düzmece kazalarla ilgili olarak 5 kiþi gözaltýna alýndý. "Sahtekarlýkla para temin etme", "Sahtekarlýkla kayýt temin etme" ve "Polise yalan ifade verme" suçlarýndan dolayý dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Resul Kurtoðlu, Serap Öztaþdönderen, Hikmet Bestami Vural, Ahmet Calayýr ve Mehmet Biçakcý aleyhine 3'er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Düzmece kazalarla sigortadan yüklü miktarda para aldýlar Olayýn tahkikat memuru Polis Çavuþu Feray Seracý, zanlý Resul Kurtoðlu'nun 4 Mart tarihinde Tatlýsu Polis Karakolu'na gelerek zanlý Ahmet Calayýr adýna kayýtlý ancak zanlý Serap Öztaþdönderen ile Hikmet Bestami Vural'a ait olan ve zanlý Kurtoðlu'nun yönetiminde bulunan JG 469 plakalý araçla tek baþýna kaza yaptýðýný bildirdiðini belirtti. Seracý, kaza ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturma kapsamýnda kaportacý yanýnda muhasebecilik yapan zanlý Öztaþdönderen ile niþanlýsý zanlý Vural'ýn, sigortadan para almak için önceden düzmece kaza planladýklarýný ve zanlý Öztaþdönderen'in istediði doðrultusunda düzmece kazayý zanlý Kurtoðlu'nun üstlendiðinin tespit edildiðini açýkladý. Kazdýklarý kuyuya düþtüler Polis Çavuþu Feray Seracý, 4 Mart tarihinde sigortadan para almak için zanlý Resul Kurtoðlu, Serap Öztaþdönderen ve Hikmet Bestami Vural'ýn düzmece kaza için anlaþtýklarýný anýmsattý. zanlý Kurtoðlu'nun, þuan Girne Boðaz Polis Karakolu'nda benzeri suçtan dolayý AFRÝKA dan mektup... Durmasý gereken yerlerde durmayanlar toplumumuzda aðýrlýkta... Ve herkesin kendine göre 'geçerli' bir nedeni var mutlaka... Devlet memuruna diyeceðimiz yok... Sonuçta bir memur... Sapýna kadar solcu olsa da, o görevde yapabileceði fazla bir þey yok... Kendine verilen görevleri yapacak elbette... Benimsese de... Benimsemese de... Bir tercümana benzer memur... Kendi fikirlerini söyleyemez... Bulunduðu makamda hep üstlerinin fikirlerine tercüman olur... Görevi gereði çok þey bilir... Bir gümrük memuru... Bir Çalýþma Dairesi memuru... Bir bakanlýk memuru... Aklýnýza gelen kim varsa... Eminiz, kamuoyunda þok yaratacak bilgi hazinesine sahip... Ancak gazeteye de iletemez bunlarý kolay kolay... Ýþini kaybetmeyi göze alamaz... Bilseniz, bir üst düzey bürokratýn makam aracýnýn þoförü neler anlatýr bize neler... "Yazalým mý?" desek, "Olmaz, der, bekleyin emekliye çýkayým da sonra..." tutuklu olan Bekir Eriþmen ile birlikte JG 469 plakalý aracý aldýklarýný ve aracý Eriþmen'in kullandýðý sýrada düzmece kaza planlarken yanlýþlýkla gerçekten kaza yaptýklarýný belirten Seracý, Zürih Sigorta tarafýndan araca 25 bin 600 TL'lik ödeme yapýldýðýný açýkladý. yönünde yalan ifade verdiðini ve GP 888 plakalý araç için Zürih Sigorta'dan 70 bin TL ödeme yapýldýðýný açýkladý. Seracý, ayrýca zanlý Biçakcý'nýn daha önce de Girne'de ayni þekilde düzmece kaza yaptýðýnýn tespit edildiðini belirtti. Hasarlý araçlarý çekici üzerinde olay yerine getirdiler 3'er gün tutukluluk talep edildi Olayýn tahkikat memuru Polis Çavuþu, 26 Þubat tarihinde ise Tatlýsu-Geçitkale arasýnda zanlý Mehmet Biçakcý'nýn yönetimindeki DE 602 plakalý araç ile Bekir Eriþen yönetimindeki GP 888 plakalý aracýn çekiciler üzerinde olay yerine getirilerek olmamýþ bir kazayý olmuþ gibi göstererek, zanlý Biçakcý'nýn polise kaza yaptýðý Polis Çavuþu Feray Seracý, meseleler ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirterek tüm zanlýlarýn 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, her 5 zanlýnýn da tahkikat maksatlarý bakýmdan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. HANGÝ SOLUN BÝRLÝÐÝNDEN BAHSEDÝLÝYOR? Emekliye ne zaman çýkar? Yýllar var daha... * Durmasý gereken yerlerde durmayanlar midesinden devlete baðlý olmadýklarý halde durmuyorlar... Adam solcu... Köküne kadar... Aðzýný açsa mangalda kül býrakmaz... Ne Türkiye býrakýr, ne AKP... Ama 20 Temmuz'larý coþkuyla kutlayanlarýn gazetesinde kalem oynatýr... Veya adadaki iþgale karþý en önde duranlardan biri olduðu halde, gider, iþgali reddedenlerin parti adayýna oy verir! * Son zamanlarda 'solda birlik' gayleleri almýþ yine bazýlarýmýzý... Hangi sol? 'Sol' dedikleri kimler? Türkiye'ye yalakalýk yapanlarýn ve buradaki iþgale karþý çýkmayanlarýn bile 'sol' olarak tanýmlandýklarý bu memlekette, hangi solun birliðinden bahsediyorlar? Kriterleri ne solun? Mesela AKP politikalarýna karþý tavýr koymayanlar solcu sayýlabilir mi? Elçiliðin deðil, meclisin önünde eylem yapanlar... Buradaki seçimleri 'demokratik' seçim sayanlar... Gayrýmeþru düzeni meclis koltuklarýnda oturarak meþrulaþtýranlar... Kýbrýs sorununun çözümünde mevcut garantörlük sisteminin korumasýný talep edenler 'teki Türk askeri müdahalesinin iþgale dönüþtüðünü hala kabullenmeyenler... Adada çözümü Rumlarýn engellediðini söyleyip duranlar... KKTC'nin bir 'hak ve hukuk devleti' olduðundan dem vuranlar... Ve sayabileceðimiz daha pek çok konuda Ankara'nýn dayattýðý resmi görüþlerden farklý görüþleri olmayanlar... Solcu sayýlabilir mi? Solculuk yolsuzluða, usulsüzlüðe, özelleþtirmeye, partizanlýða vesaireye karþý çýkmak mý yalnýz? UBP'nin karþýsýna dikilmek solcu yapmaya yeter mi birini? * Son seçimden sonra "Saðýn oylarý ile solun oylarý eþitlendi" diye yorumlar yapýlýyor. Söyleyin... Hangi solun? Çok genç ama oldukça profesyonel bir 'hacker'in, yani bilgisayar korsanýnýn evinde oturarak kendi bilgisayarýndan, Paris metrosundaki bir bombalý saldýrýnýn izini nasýl sürdüðünü anlatan kurmaca filmi izlerken, tek kelimeyle dehþete kapýldým. Dehþete kapýldým çünkü, bilgisayar teknolojisi bize bir kentteki istediðimiz her bilgisayara, her sokak, her tren, her asansör, her park, her tuvalet kamerasýna 'girip', oturduðumuz yerden istediðimiz her yeri, herkesi izleme, daha doðrusu gözetleme olasýlýðý tanýyacak kývama geldiyse eðer ki, anlaþýlan gelmiþ, artýk sokaklarda giyisili dolaþmanýn bir anlamý da yoktur muhtemelen. O zaman gerçekten de çocuklara okullarda din propagandasý yapmaktan baþka çare de kalmamýþtýr herhalde. Böylesine bir dünyada insan devlete sýðýnamayacaðýna göre, en azýndan tanrýya sýðýnmanýn yollarýný öðrenmesi gerekir ne de olsa, deðil mi? Ama madem ki artýk hiçbir 'gizli' o kadar da gizli deðil, en azýndan 'opportunist' davranýp, faydalý yanlarýndan yakalayýp tutmak gerekirdi herhalde bu vaziyeti. Demek istediðim, bizde, kim kimi gözetliyor bilmiyorum ama bir bilgisayar korsaný da çýkýp, bizdeki karanlýkta kalmýþ cinayetleri ve bombalý saldýrýlarý aydýnlatsaydý keþke... Hiç fena olmazdý doðrusu. Kutlu Adalý'nýn örneðin kimler tarafýndan öldürüldüðünü hiçbir kamera kaydetmemiþse bile ki, bunu da tam olarak bilmiyoruz, en azýndan o cinayetin tam olarak kimler tarafýndan, nasýl ve ne þeklide soruþturulduðunu veya soruþturulmadýðýný bize gösterebilecek kayýtlarýn çýkmasý ortaya aydýnlatmaz mýydý o zifiri karanlýðý biraz da olsa? Üstelik 'uzay' çaðýnda meydana gelmiþ karanlýk olaylar bile aydýnlýða kavuþamadý henüz bu küçücük adada... Örneðin biz Afrika gazetesinde telefon tehditleri aldýðýmýza dair þikayette bulunduðumuz 2000'li yýllarýn baþýnda, yetkili makamlar aylarca süren bir soruþturma yapmýþlar ve sonunda da bize bu tehditlerin kendi telefonlarýmýzdan geldiði sonucuna vardýklarýný bildirmiþlerdi. Týpký matbaamýz bombalandýðýnda da bize kendi kendimizi bombaladýðýmýzý söyledikleri gibi... Þimdi, bize gelen o telefon tehditlerinin arkasýnda kimlerin olduðunu, maatbaamýzýn kimler tarafýndan bombalandýðýný aydýnlatýcý kayýtlar çýksa ortaya... Gerçeðin üstünün bu kadar zaman kimler tarafýndan örtüldüðünü tesbit etse bir 'bilgisayar korsaný', adalet biraz da olsa yerini bulmuþ olmaz mýydý? Dünya kadar karanlýk olay var ne de olsa aydýnlatýlmamýþ bu kadar yýldýr, deðil mi? Bizden birkaç yýl sonra Kýbrýs gazetesi de güçlü bir ses bombasýyla sarsýlmýþtý... Sonra, Gönyeli bölgesinde park edilmiþ halde bulunan, askere ait sivil bir araçta, bir köyü havaya uçuracak kadar patlayýcý madde bulunmuþtu hatýrlayacaðýnýz üzere... Bütün bu olaylarýn hepsi de bügün bile halâ bir 'sýr' olmaya devam ediyor... Ýzlediðim filmdeki 'bilgisayar korsaný' genç de, bombalý saldýrýyý araþtýrýrken tek istediðinin 'adalet' olduðunu söylüyordu... Sonuçta biz, sýradan ölümlüler de gece gündüz her yerde gözetlendiðimiz bir sistemde yaþamýyor muyuz? Sokaklarda, parklarda, alýþveriþ merkezlerinde, hatta küçük marketlerde, bazý kafe ve restoranlarda, kameralar günün yirmi dört saati çalýþmýyor mu? Ne için? Bizim güvenliðimiz için, deðil mi? Devletler de insanlarý kendi güvenlikleri için gözetlediklerini söylemiyorlar mýydý? Ne garip... Yetmiþ adet güvenlik kamerasý bulunan büyük alýþveriþ merkezlerinde hiçbir hýrsýzýn güvenlik kamerasý aracýlýðýyla yakalanmadýðý, bu kameralarýn öncelikli olarak 'korkutma' ve 'caydýrma' amaçlý konduklarý çoktan kanýtlanmýþ bir gerçekti oysa... Bizim, yani halkýn güvenliðine gelince, bunun için esas olarak devletin ve yetkili makamlarýnýn gözetlenmesi gerekmez miydi? Bu iþ de 'bilgisayar korsanlarý'na kaldýysa eðer, ne diyelim... Yollarý açýk olsun.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Gel vatandaþ gel, kim olursan ol sen de gel Batan KKTC'nin vatandaþlýklarý bunlar Ýster yüz yüz, ister bin bin nerden gelirsen gel Battý balýk yan gider durulmaz hiç bu sular Kalay SEÇÝMLERDEN ÖNCE, SEÇÝMLERDEN SONRA Fransýz siyasetçi Georges Clemenceau [ ], "En çok yalan, seçimlerden önce, savaþ esnasýnda ve avdan sonra söylenir" demiþti. Savaþ esnasýnda söylenen yalanlarý çoktan "kahramanlýk" hanesine yazdýk. Ava gidip de avlananlarýn hikayeleri bile güldürmüyor bizi artýk. Seçimler esnasýnda söylenen yalanlarý çoktan yuttuk, çoktan sindirdik. Üstelik seçimlerden sonra da tam gaz devam ediyor yalanlar. Dahasý var: Köþe yazarlarý da muhtemelen konu kýtlýðý çektiklerinden, geçemiyorlar baþka konuya. Keþke seçimler hiç bitmeseydi. Deðil ama? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ZÝRAAT KREDÝSÝ TROYKA'MIZ OLUR MU? SOYLARINI BÝLMEYENLER Yönetici yýldýzý Uranüs olanlar deðiþiklikten hoþlanýrlarmýþ burç yorumcularýna göre... Dünyanýn dönüþüyle ilgili midir deðil midir bu durumlar pek anlamam ben... Baþka dünyalar... Öldükten sonra yaþam benzeri çok þeyler söyleniyor... Hem, insan olarak öldükten sonra ne cins bir mahlukat olarak doðacaðýmý da bilmem... Bilsem doðarým belki de! Ýnsan olarak deðil de ne olarak doðarsam doðayým razýyým... Ýnsanýn insana yaptýðýný hayvan hayvana yapmaz mesela... Ustamdan aldýðýmý ustama satmak oldu bu, ama olsun! Yönetici yýldýzý Uranüs olanlar deðiþimden yanaymýþlar... Devrimden... Yenilikten anlamýndadýr bu... Sakýn "pervane" olarak sanýlmasýn... Pervane deyince aklýma horoz dövüþü geldi... Nerden nereye... Bizim köyde haftada birkaç kez horoz dövüþü yapýlýrdý... Ýstemesen bile izlersin... Kalabalýkta ölüm de tatlý olduðuna göre, "ben de öleyim" diyerek katýlýrsýnýz aralarýna... Serde bir de köylülük var... Onlardan ayrýlmak ihanettir. Ýyi dövüþen bir horozun adýydý "Pervane"... "Kýlýçaslan" vardý, "Kýlýçaslan'ýn oðlu"... "Tavuk tüylü", "keklik"... Daha burada aklýma gelmeyen bir sürü isim... Soylarý, soplarýyla bilinir horozlar... Horozun soyunu sopunu bilen kendi soyunu sopunu eminim bilmez... Hayvan düþmaný derler horoz dövüþtürenlere... Onlarýn buna karþý savunmalarý baþka... "Bu hayvanlarýn özelliði dövüþmek. Doðalarýnda var bu... Tersini yapmak doðaya ihanettir"... Çýkýn içinden çýkabilirseniz, hele ta eski zamanlara kadar inip de horoz dövüþünü resimlerseniz... Her devrin adamlarý ne dövüþ horozu olabilirler, ne horoz dövüþtüren... Zayýfa yer yoktur arenada... Ve muhaliftirler köküne kadar... Pervane isimli horozun sonu makarna tenceresi oldu... "Uçara kaçara tekme atar" derlerdi... Ne olduðunu anlayamadan rakibini yenerdi... Ta ki bir gün bir horoz tarafýndan ensesinden yakalanana kadar... Tek tekme yetti... Bir gün bir partiden, ertesi gün diðerinden... Bir gün solcu, bir gün saðcý... En önemli özelliðidir bu tür insanlarýn, geleceðin gücünü farkedip onun yanýna sýðýnmak! Döndürek de derler dönekliklerini dile getirmek için... Dünyanýn döndüðünü de sayarsak ayýp etmiþ oluruz bu yaþlý gezegenimize... Sonra, dünyamýzýn bir yörüngesi de vardýr... Bunlarýn yörüngesi yok, dünyadan daha hýzlýdýr dönmeleri... Gün yirmidört saatte deðil... Daha erken olur bunlarýn dönmelerinden! Hayvan doðayým derdim ya, horoz olayým mesela... Doðamda kavga varsa kavgacý olayým... Ýnsanoðlu tarafýndan bir gün kesileceksem kesileyim... Ne döndürek olayým, ne pervane... Geldiðim gibi gideyim... KUTLU DOÐUM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ Kuran-ý Kerim tilâveti, naat ve ilahi dinletileri yapýldý Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde, Vadili Camii Koruma, Yaþatma ve Kültür Derneði ile Din Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde dün Vadili Camisi'nin bahçesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliðe, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Zorlu Töre, Turgay Avcý, Din Ýþleri Baþkanlýðý yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ,Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan, Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil, Vadili sakinleri ile bölge halký ve muhtarlarý katýldý. Kuran-ý Kerim tilâveti, naat ve ilahi dinletilerinin yapýldýðý etkinlikte, "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" temasý konuþuldu. Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan ve Din Ýþleri Dairesi Gazimaðusa Temsilcisi Yakup Deniz etkinlikte birer konuþma yaptý. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ da etkinlikte "Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru" konulu bir konferans verdi. ALMAN MÝLLETVEKÝLLERÝ GÜNEY KIBRIS'TAKÝ MUDÝLERÝ ÝÞTE BÖYLE TANIMLADI "Faturayý ödemesi gereken kumarbazlar" Alman milletvekilleri, Güney Kýbrýs'taki mudileri; "faturayý ödemesi gereken kumarbazlar" olarak görüyor. Güney Kýbrýs Rum Yönetimi milletvekilleri, önceki gün Almanya'nýn alt yasama meclisi olan Bundestag temsilcileriyle Konut Finansman Komitesi üyeleri arasýndaki toplantýnýn ardýndan, Rum kesimiyle, Troyka arasýndaki kurtarma anlaþmasý konusunda Alman mevkidaþlarýna katýlmadýklarýný açýkladýlar. Siyasi yelpazeden 7 Alman milletvekili Almanya va Finlandiya'nýn da içinde bulunduðu bazý ulusal parlamentolarýn onayýnýn ardýndan, Güney Kýbrýs Maliye Komitesi'yle halihazýrda AB Maliye Bakanlarýnýn onayýný bekleyen 23 Milyar Euro'luk paketi görüþmek için biraraya geldi. Alman Bundestag, Troyka'nýn 10 Milyar Euro'luk kredi ve 13 Milyar Euro'luk Güney Kýbrýs katkýsýný veya "kefaletini" içeren kurtarma paketini önümüzdeki hafta görüþecek. Alman meslektaþlarýyla dün yaptýklarý görüþmenin ardýndan Rum milletvekillerinin, iki ulusal parlamentonun Euro Bölgesi krizinin ele alýnmasý konusunda konumlarýnýn birbirine çok uzak olduðu ve Alman meslektaþlarýnýn Güney Kýbrýs'ýn ekonomik modelini "imha etme" niyeti þeklinde yorumlarda bulunduklarý bildirildi. LTB: Lefkoþa'daki þebeke suyu temiz Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan Baþkent Lefkoþa genelindeki 6 bölgeden su örneði alýnarak analiz edildi. LTB Halk Saðlýðý Þubesi tarafýndan yapýlan açýklamada, KKTC Saðlýk Bakanlýðý Devlet Laboratuvarý Dairesi Müdürlüðü tarafýndan geçtiðimiz hafta yapýlan su analiz sonuçlarýnda, herhangi bir mikrobiyolojik kirlilik faktörüne rastlanmadýðý belirtildi. Tahlil sonuçlarýna göre tüm örneklerde, Koliform Bakteri, E.coli ile Enterokok cinsi bakteri oranýnýn sýfýr olduðu belirtilerek, su analizlerinin rutin olarak süreceði vurgulandý. Su örneði alýnan bölge ve sokak isimleri þunlar: "- Atilla Sokak No:29 A (Surlariçi Þebeke suyu)- Lütfi Biberoðlu Sokak No: 5 (Köþklüçiftlik Þebeke suyu)- Þht. Osman Mustafa Sokak No: 3 (Yeniþehir Þebeke Suyu)- Bolu Sokak No: 79 (Küçük Kaymaklý Þebeke Suyu)- Taþkýnköy 3. Sokak No: 36 (Taþkýnköy Þebeke Suyu)- Þht. Altan Kamil Sokak No: 15 (Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yaný)" UBP hükümeti, yýllardýr trafiði felç eden, sürücülerin korkulu rüyasý ve stres kaynaðý haline gelen, yolu kullanan araçlarda tahribata neden olan Kýzýlbaþ yolu projesine, belediye seçimlerine çeyrek kala, Ýrsen Küçük'ün düzenlediði büyük bir þovla el atmýþtý. Seçimi kaybedince, oy hesabýyla giriþilen bu þov, trafiðin týkandýðý noktada, istimlâk edilen birkaç evin yýkýlmasýndan öteye gidemedi. Yýktýlar... Enkazý kaldýrdýlar... Ve öylece býraktýlar! 15 gündür bölgede hiçbir çalýþma yok! Yýkýmýn yapýldýðý noktada yol, sürücüler açýsýndan eskisinden beter oldu. Araçlarýn kaldýrdýðý toz topraktan göz gözü görmüyor. Bölge halký, kapý ve pencerelerini ne kadar kapatýrsa kapatsýn, evlerine dolan toz topraktan nefes alamaz hale geldi! Bu gidiþle, gelecek belediye seçimlerine kadar bu rezalet çekileceðe benziyor! Lefkoþa Belediyesi, Kadri Fellahoðlu'nun baþkan seçilmesi ve LTB Meclisinin de yeniden oluþturulmasýyla, 1 yýl aradan sonra en nihayet çalýþmaya baþladý. Aylardýr tam bir mezbeleye dönmüþ olan Lefkoþa, CTP'li belediyelerin de gönüllü desteðiyle temizleniyor. Bölgelere göre çöp toplama programý da bir yýl aradan sonra nihayet yeniden uygulanmaya baþladý. Yani þu andaki görünüme göre ilk etapta yapýlmasý gereken yapýlýyor. Kuþkusuz bunda, aylardýr iþ býrakma eylemi sürdüren LTB çalýþanlarýnýn da inanýlmaz derecedeki özverileri sözkonusu. Nisan'ýn ortasýnda gelindiði halde onlar hâlâ Þubat ve Mart maaþlarýný almadýlar! Buna raðmen iþbaþý yaptýlar... Angarya çalýþtýrýlma, sosyal yatýrýmlarýnýn yapýlmamasý gibi þikâyetleri yok. Tümünü de 14 ay süreyle ertelediler. Yeni baþkana güvenleri sonsuz gibi görünüyor. BES Baþkaný Savaþ Bozat da, "14 ay süreyle grev lüksümüz yok" diyerek, sendikanýn inanýlmaz derecedeki tolerans ve özverili tavrýný ortaya koydu. Görünen o ki, 14 ay belediyenin yeni yönetimiyle çalýþanlar arasýnda en azýndan son bir yýldýr yaþanan boyutlarda bir sorun olmayacak. Geri kalmýþ 2 aylýk maaþlar ödenir, sosyal yatýrýmlar hal yoluna konur ve bunlar, hiçbir aksama olmadan düzenli bir þekilde rayýna oturtulursa, bu 14 ayý sorunsuz atlatmak mümkün olabilir. Her ne kadar Savaþ Bozat, "14 ay grev lüksümüz yok" diyorsa da, maaþ sorunu halledilmeden, belediye çalýþanlarýnýn kaç ay dayanabilecekleri belli deðil. LTB'deki sorunlarýn kaynaðýnda mali sýkýntýlarýn yattýðý kesin. Kadri Fellahoðlu'nun, bu sýkýntýlarý aþmak için öncelikle Ziraat Bankasý kredisine sýcak baktýðý bizzat kendisi tarafýndan açýklandý. Bu noktada Ziraat Bankasý koþullarýnýn ne ölçüde kabul edilebilir olduðu elbette tartýþmalýdýr. Çünkü Ziraat Bankasý, geçmiþte, Lefkoþa Belediyesi'nin yönetimine el koyma anlamýna gelebilecek aðýr koþullar öne sürmüþtü kredi için. Bu da, Toplumsal Varoluþ Hareketi cephesinde önemli eleþtirilere neden olmuþ, baðýmlýlýðý daha da artýracaðý gerekçesiyle reddedilmiþti. Umarým Ziraat Bankasý, sözkonusu kredi gerçekleþme yoluna girerse, Kýbrýslýtürk toplumunun Troyka'sý olmaz!

5 14 Nisan 2013 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Acý söylüyorsak, dost kalmak istediðimiz içindir. Egemen Baðýþ'ýn Rumlara yaptýðý budur! Çavuþoðlu, ya öyledir, ya böyledir..! MÝÞ-MIÞLAR *Maðarada yontma taþ devri insanlarýnýn avlayýp yediði kemikler bulunmuþ. - E baþka ne bulmalarýný bekliyordunuz yani... Bolibif tenekesi mi! *+ Parayla mutluluk olmazmýþ. - Yahu biz parayla mutluluk aramýyoruz ki... Karnýmýzý doyurmaya çalýþýyoruz. *+ KKTC, güneþ ve rüzgar zenginiymiþ... - Bu kadar deðil ki... Kum ve deniz zengini de sayýlýrýz... Ayrýca hatýrý sayýlýr sayýda eþeðimiz de vardýr. * Açýklanan sýnav sonuçlarýna göre ilk 500'de KKTC lisesi yokmuþ. - Nasýl düþtük bu hallere yahu! Veliler mi açýklamalý, öðretmenler mi? * Lefkoþa'da yakalanan 3 Suriyeli asker kaçaðýnýn nereden geldiði belirlenememiþ. - Boþverin. Daha da araþtýrmaya gerek yok. Onlar tanrý misfiri, gökten zembille indiler. * KKTC'de gereðinden fazla doktor varmýþ. - Doktor fazlasýnýn kimseye bir zararý yok ki Yeter ki politikaya bulaþmasýnlar. * Avukatlar yine yürümüþ. - Sakýn diyette olmasýnlar Her numara var bunlarda! * MAGEM Glapsides sahilini temizleyecekmiþ. - Hiç zahmet etmesinler. Sahil buz gibi Gerçekten de tek çöp yok. Elleri boþ dönecek Ama gitmiþken denize akan o dereciði bir koklasýnlar. Sidik koktuðunu iddia edenler var da! Ýçiþleri Bakanýmýz Nazým Çavuþoðlu, kapýya geleni vatandaþ yapýyormuþ. Muþ diyorum, çünkü iþin aslýný astarýný bilen yok. Bir iddia sadece. Aðzý olan, gýcýk olan konuþuyor. Zaman zaman rakamlar bile veriyorlar, bakýn doldurdu bunun içini diyorlar. Gerçekten de, sokaða bakýnca, insanýn inanasý geliyor.! Ýçiþleri Bakanýmýz Nazým Çavuþoðlu, Ankara nýn vatandaþ yapmasý için gönderdiði bütün listeleri çöpe atýyormuþ.! Bu yüzden elçilik tarafýndan büyük baský altýna alýnmýþ.. Sýkýlmýþ Bunalmýþ.. Direnci kýrýlmak üzereymiþ Ýstifa etmeyi bile düþünüyormuþ bu baskýlar karþýsýnda. Bakýn yine mýþ diyorum. Çünkü iþin aslýný astarýný bile. Ha Ayrýca, imzayý atmazsa, görevden alýnmakla tehdit ediliyormuþ.! Adama sorarlar! Daha doðrusu sormalarý gerekir. - Ya her geleni vatandaþ yapýyor, ya Ankara ya karþý çýkýyor, hayýr diyor? Bu ne yaman çeliþkidir böyle.? Gerçekten de ortada böylesine büyük bir çeliþki var Bir birini sýfýrlayan iki iddia dillendiriliyor sürekli. Ama neden kimsecikler de çýkýp sormuyor? Çünkü BÖYLE BÝR ANDI Her iki iddiaya da inanan çok.! Çünkü Taktýk at gözlüklerini, düþünme özürlü olduk çýktýk. Ýki eli bir gözünü çýkaramayan adam bizdense, ne soru ne sual Baþ tacýmýzdýr.! Bulunmaz Hint kumaþýdýr. Ha eðer bizden deðilse, aðzý ile kuþ tutsa nafile. Tu kakadýr Daðlarý yaksa dumaný görülmez.! Bakýn güneþ pýrýl pýrýl Çýkarýn atýn þu at gözlüklerini, gözünüz gönlünüz açýlsýn, kafanýz çalýþsýn. Þimdi güneþ gözlüðü zamaný! Net ve kusursuz görebilmek için. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Yani herþeyi benim mi düþünmem lazým.? Siz hiç kafayý çalýþtýrmayacak mýsýnýz?

6 GÜNLÜK GÜNLÜK "BANA AYASOFYA'YI VERSÝNLER, ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ YAPAYIM" KTÖS GENEL KURULU YAPILDI 30 kiþilik yönetim kurulu için 2 liste yarýþtý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) 39. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Lefkoþa'da Hidden Garden'da yer alan genel kurulda, 30 kiþilik yönetim kurulu için halen yönetimde olanlarýn aðýrlýklý bulunduðu "Sendikam Onurumdur" grubu ve baðýmsýz adaylar yarýþtý. Bir hafta önce nisap saðlanamadýðý için düne ertelenen 39. KTÖS Genel Kurulu saat 10.45'te Örgütlenme Sekreteri Mustafa Özhür'ün açýþ konuþmasýyla baþladý. Demokrasi þehitleri için saygý duruþunun ardýndan divan oluþturuldu. KTÖS 38. Genel Kurulu'nu Yýlsay Barlasoðlu baþkanlýðýnda oluþturulan divan yönetti. Genel kurulda, aralarýnda CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn da bulunduðu çok sayýda siyasi parti, KKTC'den ve Güney'den sendika ve örgüt temsilcileri de hazýr bulundu. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu ve Sendikal Platform adýna Tahir Gökçebel'in de aralarýnda bulunduðu 9 konuk konuþma yaptý. 30 kiþilik yönetim kurulu ve 5 kiþilik haysiyet divaný için yapýlacak seçimde, oy verme süresi saat 17.00'de tamamlandý. VAROÐLU KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, KTÖS'ün kurulduðu günden beri öðretmen çýkarlarýyla toplum çýkarlarýnýn iç içe olduðu ve ayrýlamayacaðý ilkesini rehber edindiðini belirterek, tarihsel süreçte öðretmenin mücadelesiyle Kýbrýs Türk toplumunun mücadelesini birbirinden ayýrmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. Öðretmenlerin Kýbrýs Türk toplumunun Kýbrýs'ta tutunma, korunma ve yaþama hakký kazanma, kendi kendini yönetme mücadelesini büyük ölçüde yüklendiðini; Kýbrýs Türkü'nün çileli Yazar-Yönetmen Gani Müjde, Beyoðlu'nun simgelerinden Emek Sinemasý'nýn yýkýlmasý ile ilgili þöyle dedi: "Biz emeðe deðer vermeyen bir toplum haline geldik. Emek Sinemasý'nýn da bugünkü yapýsý korunsun isteniyordu. Maalesef gitti. Altýna alýþveriþ merkezi yapýlacak, sinema yukarýya alýnacak. Ama 'korunacak, bozulmayacak' deniliyor. O zaman bana da Ayasofya'yý versinler altýna alýþveriþ merkezi yapalým ama koruyalým. Böyle bir þey olabilir mi? Her þeyi rant olarak görmeye baþladýk. Bu yalnýzca siyasetçilerin deðil, toplumun da davranýþlarýna iþledi." Gani Müjde, 'akil adamlar'ýn sorulmasý üzerine de, "Ýþleri gerçekten zor. Kimi, nasýl ikna edecekler iyi anlamalarý gerekiyor. Bu insanlara yine de þans vermek gerekir. Baþarýyla sonuçlanýrsa iyi ama eðer bu süreç baþarýsýz olursa, ülkemiz için hiç hoþ olmayacak" dedi. HANGÝ SOL Solda birlik gayleleri almýþ bazýlarýmýzý... Ýþgale karþý çýkmayanlarýn bile 'sol' olarak tanýmlandýklarý bu yerde 'sol' denilen her neyse birleþmiþ ya da birleþmemiþ ne farkeder ki? YOK FARKIMIZ mücadele tarihiyle adeta özdeþleþtiðini anlatan Varoðlu, "Denilebilir ki Kýbrýs Türkü'nün var oluþu öðretmenin mücadelesi sayesinde sürdürülmüþ, katkýsý oranýnda geliþmiþtir" diye konuþtu. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, geçmiþte yaþanan verilen mücadelenin bugün de farklý þekilde devam ettiðini belirterek, "UBP Hükümeti'nin iþbirlikçi tavrý, Kýbrýslý Türklerin bu adada yok oluþ sürecini hýzlandýrmaktadýr" dedi. KKTC'de 162 okula karþýlýk 186 cami bulunmasý ve külliye yapýmý için uðraþ verilmesinin, toplumun laik yapýsýna uymayan Kuran kurslarýnýn her yýl yaz tatillerinde okullara taþýnmak istenmesinin Kýbrýslý Türklerin sosyal ve kültürel yapýsýný deðiþtirmeye yönelik bilinçli giriþimler olduðunu öne süren Varoðlu, nüfus artýþýnýn okullarda planlama yapýlmasýný zorlaþtýrdýðýný belirtti. Varoðlu, konuþmasýnda KTÖS'ün uluslararasý çalýþmalarý ve üye olduðu kuruluþlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. GÖKÇEBEL Sendikal Platform adýna konuþan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel ise, içinde bulunulan günlerin sendikal mücadelenin devam ettiði ve yeniden örgütlenme sürecinin yaþandýðý bir dönem olduðunu belirtti. Ýnsanca, hakça mücadeleyi yok etmeye çalýþan bir anlayýþla mücadele ettiklerini belirten Gökçebel, kriz var söylemleriyle halký kandýrýp sindirmeye çalýþanlarla da mücadele ettiklerini söyledi. Hristofyas'a çamur atan atana... Yok adadan kaçmýþ, yok Havana'da dairesi varmýþ, yok Küba'dan siyasi sýðýnma isteyecekmiþ, yok Londra'nýn merkezinde lüks bir evi varmýþ... Neler neler... Güneydekiler kuzeydeki yalancýlarla yarýþýyorlar herhalde! ALMAN ALAYI Alman milletvekilleri güneydeki mudiler için "Faturayý ödemesi gereken kumarbazlar" diyormuþ! Atalarýnýn insanlarý gaz odalarýnda yok ettiklerini, onlarýn yüzünden dünyada 60 milyon insanýn can verdiðini ne çabuk unuttular! Yine Alman olmayan herkese tepeden bakmaya baþladýlarsa iþimiz zor! 5 MÝLYON EURO UÐRUNA Kýbrýslý Türkler için 9 yýlda güneyde verilen saðlýk hizmetlerinin toplam tutarý 49 milyon Euro imiþ... Demek yýllýðý 5 milyondan azýcýk fazla... E, bu kadarcýk bir para uðruna iki toplum arasýndaki bir barýþ köprüsünü uçurmaya deðer mi? Týrnak... "Farkýnda mýsýnýz, iki ayý aþkýn bir süredir, ne fýrtýna eksildi ne de çöl topraðý adamýzýn üstünden. Yaðmurlar bir baþka yaðýyor artýk; hortumlar Poseidon'un öfkesi gibi... Nisan'ýn ortalarýnda Londra'ya hala kar yaðýyor... 'Mevsimler deðiþiyor...' diye söylenip dururuz da bunun en büyük suçlusunun biz insanlar olduðunu kolay unuturuz..." Taner ÖNCÜL (Yenidüzen) "Çýt diye kýrýlarak toplanmýþ bir ayrelliden akan su ve bu suyun lezzeti en ünlü restoranlara millerce öteden gelmiþ 'dünyanýn en pahalý ve en iyi' ayrellisinde bile yok." Ömer GÖKÇEKUÞ (Havadis) "Olmadý beyler. Eþitseniz, eþitlikçiyseniz, herkese eþit mesafedeyseniz, Yakýn Doðu Üniversitesi'nin elektriðini de keseceksiniz. Ya da bir daha fatura ödemeyeceðim ve benim elektriðimi de kesemeyeceksiniz." Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Beyler sizden utanýyorum. Utanmamýn nedeni on beþ yýldýr köþe yazarlýðý ve televizyon programcýlýðý yaptýðým halde kamuoyunu yeterince bilgilendiremediðim için uyandýramama." Arslan MENGÜÇ (Vatan) Günün Kahramaný ERTUÐRUL HASÝPOÐLU Güneyde Kýbrýslý Türklere bedava saðlýk hizmeti kesilince "Rumlara ihtiyacýmýz yok" diyen Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, dün de yeni inciler döktürdü... "Kanser KKTC'ye özel bir hastalýk deðil, bu yüzden insanlarýmýzý sürekli tedirgin etmenin anlamý yok" diyen Hasipoðlu ne söylediðinin farkýnda mý acaba? Daha geçtiðimiz gün açýklandý... Kanserde dünya beþincisiyiz! KKTC'ye özgü deðil, ama dünya beþincisi! Hasipoðlu yapacaksa bunun izahýný yapsýn bize... Böyle günlük güneþlik, cennet gibi bir adada nasýl oluyor da bu kadar kanser vakasý görülüyor? Teknecik'in kara dumanlarý, Lefke'nin maden artýklarý, hormonlu gýdalar ve dehþetli çevre tahribatý... Bunlar da mý batmýyor gözüne?

7 7 14 Nisan 2013 Pazar MARJÝN GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR Mustafa Keleþzade Baraka Aktivisti SEÇÝMLER VE SOLU TOPARLAMAK Bir seçim dönemini daha geride býraktýk. Seçimin telaþý ve hengamesi bir anda sona erdi. Seçim partilerimizin nabzý aniden durdu. Gençlik ve kadýn örgütlerindeki hareketliliðin yerinde ise yeller esiyor. Bir sonraki seçim dönemine kadar hepsi derin bir uykuya yatýrýldý bile. Seçimden geriye ise sokaklarda rüzgarla dans eden yýrtýk afiþler ve bildiriler kaldý. Matbaa emekçilerinin mesaisi rutine dönerken, belediye emekçileri ise seçimin yarattýðý ekstra kirlilikle uðraþmak zorunda, ironik bir þekilde. Hem de ekstra ödenek deðil, maaþlarýný dahi alamamýþken. Seçim partilerinden kimi kendince alacaðýný aldý, kimi ise bir sonraki seçim dönemine býraktý umutlarýný. Fakat biz geleceðimiz için önemli olana yani seçimin sokaða etkisine bakalým. Sokak için önemli mesajlar veriyor seçim. Radikal sol açýsýndan hem destekten, hem de tepkiden bahsedebiliriz bu seçimde. Ada'da Ankara'nýn egemenliðine karþý sokakta örülen mücadelenin halk tarafýndan sandýkta sahiplenildiðini gösterdi bizlere bu seçim. "Ankara için en kötüsü" þiarýný yükselten Baraka'nýn baðýmsýz adayý Merter Refikoðlu'nun aldýðý 1153 oy ile, geçerli oy veren kiþilerin yüzde 6'sýndan destek almasý radikal sola yönelik toplumdaki sahiplenmeyi bize gösteriyor. YKP ve Barikat meclis üyesi adaylarýnýn da aldýðý destek bu durumu perçinler nitelikte. Radikal solun tüm renklerinin halkýmýz tarafýndan belli ölçüde sahiplenildiðini gösteriyor bu seçim. Bu durum radikal sola büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Seçimde gelen bu onayýn, sokaktaki kitleselliðe de yansýtýlmasý büyük bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor. Bu seçimlerin diðer bir önemli göstergesi ise solun bölünmesine yönelik oluþan halk tepkisidir. Seçimlere katýlým çok düþük bir oranda kalmýþtýr. Bu durum sistem partilerine yönelik halkta bir tepki olduðunu kanýtlýyor. Fakat bu tepkiyi radikal solun seçimlerde kendi üzerinde örgütleyememiþ olduðunu da gösteriyor. Radikal sol adaylardan en büyük desteði Baraka adayý Merter Refikoðlu'nun almasý da bu durumun diðer bir göstergesi. Bilindiði üzere, seçim dönemi boyunca Baraka, solda bölünmeye de tepki olarak aday çýkardýðýný duyurmuþtu. Sandýða gitmeyen insan sayýsý ile baðlantýlý diðer bir sorun ise bu kitlenin yönelebileceði çerçevedir. Sistem partilerine olan güvenin tükendiði, radikal solun ise bölündükçe bölündüðü ortamda halk ise bir umut arayýþý içinde olmaya devam edecektir. Böyle bir ortamda etliye, sütlüye karýþmýyor gibi davranan, salt temiz siyaset üzerinden örgütlenen bir hareket halktan yoðun bir destek alabilir. Bunun yakýn tarihte örneklerine rastlamak mümkün. Bir komedyen olan Grillo'nun Ýtalya'da kurduðu, "Five Star Movement" bunun en iyi örneðidir. Güçlü bir radikal sol hareketin olmadýðý, sistem partilerinin de skandallarla çalkalandýðý Ýtalya'da, Grillo'nun yeni kurduðu partisi 2013 seçimlerinde yüzde 25 oy almýþtýr. Beslendiði yegane politik söylem ise siyasette yaþanan yozlaþmadýr. Kapitalist siteme karþý her hangi bir çýkýþý olmayan Grillo, sistemin yarattýðý yozlaþmaya karþý söylemleri ile býkkýnlarýn desteðini almayý baþarmýþtýr. Türkiye'de AKP'nin çýkýþý da bu durumun baþka bir örneðidir. AKP kendisini sað ile solun çatýþmasýndan, savaþtan ve sistem partilerinin yozluðundan býkmýþ halka sað ve sol üstü bir alternatif olarak sunmuþtur. Bunun üzerine de toplum nezdinde sitem karþýtý görünebilmiþtir, uluslararasý çapta ise ABD desteði ile iktidarý rahatça ele geçirmiþtir. Kýbrýs'ýn kuzeyinde de þu anda Toparlanýyoruz Hareketi benzer bir politik hareket olarak ön plana çýkmaktadýr. Ankara'ya karþý herhangi bir tepki koymayan, geleceðimizi ilgilendiren ekonomik paketlere karþý da sesi çýkmayan hareket, siyasette yozlaþmaya karþý ve temiz siyaset için söylemleri ile beðeni toplamaktadýr. Bu hereketin tek yapmasý gereken ise örgütlenmesini tamamlamak ve partileþmektir. Bu sürecin önüne geçmek ise radikal solun en önemli görevidir. Radikal sol, Kýbrýs'ýn kuzeyinde dönüþtürücü bir güç teþkil etme potansiyeline sahiptir. Fakat bunun için önce toparlanmasý gerekmektedir. Sadece seçim dönemi deðil, her daim halkýn yanýnda olmak ve sokakta kitleselleþmek, býkkýnlar ve umutsuzlara ulaþmak bu sorunun tek çözümüdür. ALO AFRÝKA HATTI PÝRE ÝSTÝLASI Hasipoðlu yine döktürdü n HASÝPOÐLU: "KANSER KKTC'YE ÖZEL BÝR HASTALIK DEÐÝL, BU YÜZDEN ÝNSANLARIMIZI SÜREKLÝ TEDÝRGÝN ETMENÝN ANLAMI YOK" Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, "Kansere Karþý Farkýndalýk Ayý" dolayýsýyla "Dünyada ve Türkiye'de Kansere Karþý Mücadele" konulu seminer düzenledi. TC Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkaný Doç. Dr. Murat Gültekin'in verdiði seminer, Merit Lefkoþa Otel'de yer aldý. Etkinliðe, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, Türkiye Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yetkililer, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Özdemir Berova, dernek baþkaný Raziye Kocaismail ile diðer yetkililer ve vatandaþlar katýldý. çalýþmalarýmýz devam ediyor. Saðlýk alanýnda yatýrýmlarýmýz sürüyor. Tüm amacýmýz bu hastalýðý azaltmak ve insanlarýmýzý yurtdýþýna veya Rum'a mahkum etmemek" dedi. Hasipoðlu, okullarda yaptýklarý taramalarda özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklarýnda obezite ve hipertansiyon tespit ettiklerini ifade ederek, beslenmenin önemine dikkat çekti ve herkese hayat þartlarýný iyileþtirme çaðrýsýnda bulundu. HASÝPOÐLU TC Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkaný Doç. Dr. Murat Gültekin de, kanserin KKTC'ye veya Türkiye'ye özel bir hastalýk olmadýðýný, bunun global bir sorun olduðunu ifade ederek, Saðlýk Bakaný Hasipoðlu'nun dediði gibi bunu KKTC'ye özel göstererek halkýn tedirgin edilmesine gerek olmadýðýný kaydetti. Gültekin, kanser vakalarýnýn dünyada daha da giderek artacaðýný iþaret ederek, önemli olanýn kansere karþý politikalar üreterek kanseri azaltmak ve kontrol altýna almak olduðunu vurguladý. Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu burada yaptýðý konuþmada, KKTC'nin kanser vakasý konusunda dünyada beþinci sýrada yer aldýðýný, hatta nüfusa göre bakýlsa birinci sýrada yer alabileceðini, ancak bunun sürekli gündemde tutulmasýnýn insanlarý tedirgin etmekten baþka bir þey olmayacaðýný vurguladý. Hasipoðlu, kanser vakalarýnda ilk sýralarý Danimarka ve Hollanda gibi geliþmiþ ülkelerin aldýðýný, geri kalmýþ ülkelerde bunun az olduðunu çünkü yaþ ortalamasýnýn geliþmiþ ülkelerde daha yüksek olduðuna dikkat çekerek, ülkede daha önceki yýllarda trafik kazalarý ile kanserden ölümlerin eþit olduðunu ancak þimdi kanser vakalarýnýn üç kat daha fazla olduðunu kaydetti. Devlet dernek iþbirliðine büyük önem verdiklerini, bu çerçevede özellikle Thalassaemia vakalarýný ülkede sýfýra indirdiklerini, ülkede sýtmanýn olmadýðýný anlatan Hasipoðlu, basýnda iyi iþler deðil hep kötülerin ön plana çýkarýldýðýný savunarak, "Halký tedirgin etmenin anlamý yok. Her bölgede tarama GÜLTEKÝN: "KANSER GLOBAL BÝR SORUN VE VAKALAR GÝDEREK ARTACAK" BEROVA Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Özdemir Berova da, gün geçtikçe artan kanserde erken teþhisin önemine dikkat çekerek, herkesin belli bir yaþtan sonra düzenli kontrollerini yaptýrmasý gerekliliði üzerinde durdu. Beslenmenin önemine de dikkat çeken Berova, kanser vakalarýnda en etkili olan besin, su ve hava temizliði için de devletin daha etkin çalýþmasý ve yasalarý uygulamasý gerektiðini kaydetti. Alsancak'tan arayan bir vatandaþýmýz evinin bahçesinin komþusundan gelen pirelerle istila edildiðinden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Alsancak'tan arýyorum. Evimin arkasýnda küçük bir arazi vardýr. Mal sahibi bu arazide biraz sebze falan ekmeme izin verdi. Ben de ektim. Komþum evinin arka tarafýnda da hayvan beslemektedir. Bu hayvanlar bu yýl pire doldu. Pireler karýncalar gibi avluma doluþtular. Çocuklarým küçük, bahçeye geçtiklerinde pireler onlara saldýrýyor. Etleri çýban doldu. Ben komþuma durumu anlattým. Hayvanlarýný ilaçlamasýný söyledim. Aldýrmadý. Alsancak Belediyesi'ne þikayette bulundum. Ýlaçlarýnýn olmadýðýný söylediler. Oradan beni Çevre Dairesi'ne gönderdiler. Çevre Dairesi iþin kendilerinin iþi olmadýðýný belediyenin iþi olduðunu söyleyerek beni tekrar belediyeye gönderdi. Ne yapmamýz lazým? Biz evimizi ilaçlýyoruz. Evin çevresini ilaçlamasam evimizin içi de pire dolacak. Pirenin hastalýk taþýdýðý ve bulaþýcý olduðu da herkes tarafýndan bilinir." AÇLIKLA TERBÝYE MODA MI OLDU? Eyleme katýldýlar diye izinlerini kesmek isteyen Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Ragýp Ratip'in çýkardýðý genelgeyi imzalamayan bir çalýþanýn þikayeti þöyle: "Ben Tarým Bakanlýðý'na baðlý Toprak Ürünleri Kurumu'nda çalýþanlardan birisiyim. Kamu-Ýþ'in kýdem tazminatlarýyla ilgili yaptýðý eylemlere katýldým. Toprak Ürünleri Müdürü bir genelge çýkararakgreve katýlanlarýn izinlerini iptal ettirdi. Ancak greve katýlanlar bu genelgeyi imzalamadýlar. Sendika'ya baþvurduðumuzda da oradan aldýðýmýz cevap olumsuz oldu. Bu konu bizimle müdürümüz arasýndaymýþ... Onlardan da umudumuzu kestik. Müdürümüz Ragýp Ratip ve Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ýzzi yakýnda Japonya'ya gidecekler. Bu konuda kendilerine 6000 Euro verildi. Geldikten sonra da grev yapanlarýn haklarýndan geleceklermiþ. Hangi zamanda yaþýyoruz? Ekmekle oynanmayacaðýný bilmiyorlar mý? Kolay deðil, hakkýmýzý aramanýn karþýlýðý olarak iþsiz kalýrsak bunun hesabýný sormak da gene bizim elimizdedir. Bu olaydan henüz Ali Çetin BÝZÝM DUVAR Amcaoðlu'nun bilgisi olmadýðýný öðrendik... Kendisine ulaþamadýk, gazeteniz vasýtasýyla ulaþmak en doðrusudur diye düþündük." KÖTÜLER CENNETE, ÝYÝLER CÝNNETE GÝDER Bizim Mandra TURKCELL'Ý ZÝYARET ETTÝ- AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Salih Kapusuz, "Akademi Kýbrýs"ýn düzenlediði seminerlere katýlmak üzere geldiði KKTC'de, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Salih Kapusuz, Kuzey Kýbrýs Turkcell yönetimiyle sohbet etti, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Hükümetin ikide birde ekonomimiz uçuyor diye tafra attýðý mandrada, yýlda ortalama bin alacak-verecek davasýnýn dosyalandýðýnýn açýklanmasý büyük hayret ve þaþkýnlýkla karþýlanýr. Vatandaþlar, ekonomisi uçan bir ülkede, bu kadar çok insanýn alacak-verecek yüzünden mahkemelerde sürünmelerine hiçbir anlam veremezken, sokaktaki adam, "Anlaþýldý, insanlar mahkemelerde sürünmek istemiyorlarsa, Ersin beyden uçma dersleri almalarý lâzým. Bu kadar alacak-verecek davasý hayra alâmet deðil" diye kendi kendine söylenir.

8 8 14 Nisan 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... "Erdoðan'ýn derdi asimilasyonsa önce kendi ülkesine baksýn" 2006 seçimlerinden itibaren Hollanda Parlamentosu'nda Sosyalist Parti milletvekili olan Saadet Karabulut Hollanda'daki göçmenlerin durumu, Türkiye-AB iliþkileri ve Tayyip Erdoðan'ýn politikalarý hakkýnda "Birgün" gazetesine konuþtu. Karabulut, özetle þunlarý söyledi: "ERDOÐAN 3.NESÝL GÖÇMENLERE BÝLE 'SÝZ TÜRK KALIN' DÝYOR" "Türkiyeli göçmenler üzerinde Türk hükümetinin negatif etkisi var. Erdoðan 3. nesil göçmenlere bile 'siz Türk kalýn' diyor. Hollanda'da eþcinsel koruyucu ailelere verilen Türkiye kökenli göçmen çocuklarý için söyledikleri de ayný baðlamda yorumlanabilir. Bu koruyucu ailelere karþý çýkmak Türkiyelilerde önyargýlarý ve korkularý güçlendiriyor. Koruyucu aileleri 'asimilasyon politikasý' olarak deðerlendiren hükümetin kendisi Türkiye'de asimilasyon politikalarý uyguluyor yýllardýr. Erdoðan'ýn derdi gerçekten çocuk haklarýysa, insan haklarýysa önce kendi ülkesine bir bakmasýný tavsiye ederim." Türkiye Hükümetlerinin ellerini yurt dýþýndaki Türkiyeli göçmenlerden çekmediðini söyleyen Karabulut þöyle devam etti: "Baþbakanlýk bünyesinde kurulan Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý bunun göstergesi. Ben Hollanda'da doðdum büyüdüm. Sevim Daðdelen: Türkiye Ýslamist diktatörlüðe doðru gidiyor Almanya'da yaþayan bazý Türkiye kökenli politikacýlar Silivri Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan CHP'li milletvekilleri hakkýnda soruþturma açýlmasýna tepki gösterdi. Sol Parti Federal Meclis Üyesi Sevim Daðdelen "Milletvekilleri hakkýnda soruþturma açýlmasý, sendikacýlar, gazeteciler, öðrenciler, milletvekillerinin içeriye alýnmasý Türkiye'nin Ýslamist diktatörlüðe doðru gidiþatýnýn bir göstergesi. AKP'ye karþý olan herkes þüphe altýnda. Ülkede adeta korku rüzgarý hakim" dedi. Merkel hükümetinin AKP'ye destek verdiðini söyleyen Daðdelen, söz konusu ülkelerin ekonomik çýkarlarý insan haklarý çýkarýnýn üzerinde gördüklerini söyledi. "ERDOÐAN HÝTLER'E RAHMET OKUTUYOR" Hamburg eyaletindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) Altona Ýlçe Belediye Meclis Üyesi Behçet Benim çocuklarým kendilerini Türkiyeliden çok Hollandalý hissediyorlar. Býrakýn bu kültürün içinde yaþamlarýný sürdürsünler. Hollanda hükümeti, benzer bir þekilde Türkiye'ye müdahaleye etmeye kalksa Türkiye'deki yöneticiler ne hissederdi?" Karabulut, Hollanda'daki Kürt ve Türk göçmenler arasýnda gerilim yaþanýp yaþanmadýðýna dair soruya þöyle yanýt verdi: "Bu tarz gerilimler Türkiye hükümetlerinin uzun kolunu kullanarak yurtdýþýndaki göçmenleri etkilemeye çalýþtýklarý zaman yaþanýyor. Onun dýþýnda Hollanda'daki Türkler ve Kürtler uyum içinde bir arada yaþýyor." " BÖYLE GÝDERSE AVRUPA KENDÝ KENDÝNÝ BATIRIR" Türkiye-AB müzakerelerinin geleceðiyle ilgili þunlarý söyledi: "Avrupa ülkeleri için tek kriter ekonomik çýkarlar. Türkiye'yi AB'ye alarak ekonomik çýkar elde edeceklerini düþünürlerse alýrlar, aksi takdirde almazlar. Birkaç yýl öncesine kadar Erdoðan'ýn Türkiye'yi demokratikleþtirdiði düþünülüyordu, ancak artýk insanlar bunun böyle olmadýðýný fark etti. Buna raðmen Avrupa siyasetçileri ekonomik çýkarlar uðruna ses çýkarmýyor. Avrupa, böyle devam ederse kendi kendini batýrýr. Hollanda gibi, krize raðmen iyi durumda olan ekonomiler bile iþçi sýnýfýna karþý çok saldýrganlaþtý." (Birgün) Algan, Erdoðan hükümetinin bütün muhalifleri "düþman olarak" gördüðünü söyleyerek "Erdoðan, Hitler'den daha acýmasýz ve iki yüzlü" dedi. Türkiye'de bir diktatörlük yaratýlmaya çalýþýldýðýný ileri süren Algan, "Erdoðan Hitler'e rahmet okutuyor" dedi. "DEMOKRASÝYÝ ÖZÜMSEMEMÝÞ KÝÞÝLERDEN DEMOKRASÝ BEKLENEMEZ" Hamburg eyaletinde Yeþiller Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi Yusuf Uzundað ise þöyle konuþtu: "Bugünkü siyasi iktidar adalet vaadi ile geldi, fakat geçmiþ iktidarlardan daha beter olduðunu gösterdi. Bir Bakanýn aðzýndan çýkan iki kelime savcýlar için emir olarak anlaþýlýyor! Demokrasiyi özümsememiþ kiþilerden demokrasi beklemek, hayalkýrýklýðýndan baþka bir sonuç doðurmaz!" (odatv.com) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KASULÝDÝS'ÝN AÇIKLAMALARI "Kýbrýs'ýn dizlerinin üstüne çökmesini istiyorlar" Rum kesiminin, Türklerin uluslararasý alanda yarattýðý izlenimleri yýkmak için mücadele ettiði ileri sürüldü. Haberi; "Kýbrýs'ýn Dizlerinin Üstüne Çökmesini Ýstiyorlar" baþlýðýyla yayýmlayan Fileleftheros, Rum kesiminin, "kriz çözüm için fýrsattýr" mantýðýnda hareket eden çeþitli inisiyatiflerin baskýsýyla karþý karþýya kalmakta olduðunu iddia etti. Sadece Ankara'dan deðil, baþka hükümetler ve kurumlardan da kaynaklanan bu inisiyatiflerin; zemin kazandýðýnýn görüldüðünü savunan gazete, Rum kesiminin Kýbrýs sorunuyla ilgili yeni bir çabaya negatif olduðu görüntüsü verilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Rum Dýþiþleri Bakaný Ýoannis Kasulidis'in bu imajý yýkmak istediðini ve Rum Yönetimi'nin diplomatik misyonlarýnýn, akredite olduklarý ülkelerin hükümetlerini bilgilendirmeyi üstelendiklerini kaydeden gazete, devamla, Dýþiþleri Bakaný Kasulidis'in bir Hollanda gazetesine demecine yer verdi. 1960'ta alýnan 14 ton altýný, 53 yýl sonra satýyorlar Anastasiadis hükümeti 1960'ta satýn alýnan, 63'te Rum Merkez Bankasý'na aktarýlan yaklaþýk 14 ton altýný, finans ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere 53 yýl sonra satýþa çýkarýyor. Rum Merkez Bankasý'nýn ise böyle bir satýþa rýza gösterip göstermeyeceði bilinmiyor. Fileleftheros; "14 Ton Altýn Satýþa Çýkartýlýyor 'ta Satýn Alýnmýþtý, 53 Yýl Sonra Ülke Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý Ýçin Kullanýlacak" baþlýklý haberinde "gýrtlaðýna kadar borçlu olan bir kiþinin ilk yapacaðý þey, iflas etmemek ve hayatta kalabilmek için mal varlýðýný satmaktýr. Anastasiadis hükümeti de böyle yapýyor" ifadesini kullandý. Habere göre DÝSÝ Baþkan Vekili Averof Neofitu dün Rum Merkez Bankasý'nýn tasarrufunda bulunan altýnýn 400 milyon Euro'luk bölümünün, finansal ihtiyaçlarýný karþýlamak için satýlacaðýný doðruladý. Neofitu "Elimizde 446 bin ons (yaklaþýk 14 ton) altýn var. Uluslararasý piyasalardaki bugünkü fiyatlarla (Bin 560 dolar) ve Euro'nun dolar karþýsýndaki deðeriyle (1,31) toplam altýn rezervlerinin 530 milyon Euro civarýnda olduðu deðerlendiriliyor. Gazeteye demecinde, kendisine, TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün "Kýbrýs'taki anlaþmazlýðýn çözülmesi için krizin önemli bir fýrsat olduðu" þeklindeki söylemiyle ilgili bir soru yöneltilen Kasulidis, "Türklerin hediyelerini daima güzel ambalajlara sarma konusunda çok marifetli olduklarýný" iddia etti. Gazeteye göre Kasulidis kýsaca þöyle devam etti; "Türkler 'Kýbrýs dizlerinin üstüne çöktü, ülke ekonomik anlamda çok güçsüzdür; hadi kendilerini köþeye sýkýþtýrýp Kýbrýs meselesinde istediðimiz gibi bir çözüm talep edelim, ayrýca kendilerine limanlar ve havalimanlarýyla ilgili bir takým ayrýcalýklar verelim' þeklinde düþünüyorlar." "Limanlar ve havalimanlarý olmadan bunlarýn üstesinden geldik" diye konuþan Kasulidis, hiçbir zaman böyle bir þey yapmayacaklarýný ifade etti. Kasulidis, Ankara'ya yönelik olarak; "þu an kaybedecek hiçbir þeye sahip olmadýklarý bir zaman olduðunu" söyledi. Elektrik fiyatlarýnda düþüþ Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK), Elektrik Dairesi AÝK'in tüm ana tarifelerinde, yüzde 5 oranýnda yeni bir "geçici bir indirim" yapma kararý aldýðýný duyurdu. Alithia gazetesi "Elektrik Enerjisi Fiyatlarýnda Yüzde 5'lik Yeni Düþüþ" baþlýklý haberinde, bu indirimleri, AÝK'in hemen önümüzdeki ayýn faturalarýna yansýtacaðýný yazdý. Haberde, geçtiðimiz Þubat ayýndan bugüne kadar, Rum kesimindeki elektrik fiyatlarýnda toplam yüzde 13'lük bir düþüþ yaþandýðýna da iþaret edildi. Kýbrýslý Türkler için güney Kýbrýs'taki saðlýk harcamalarýnýn miktarý Güney Kýbrýs'taki saðlýk hizmetlerinden yararlanan Kýbrýslý Türkler için 2003 yýlýndan 2012 yýlýna kadar toplamda yaklaþýk 49 milyon Euro'nun harcandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi Kýbrýslý Türklerin, büyük bir çoðunluðunun, Güney Kýbrýs'taki saðlýk hizmetlerini, bazý kronik hastalýklarýn tedavisi için tercih ettiðini yazdý. Gazete Kýbrýslý Türklerin saðlýk hizmetleri için her yýl harcanan paranýn yüzde 75'nin kronik Altýn rezervinin yüzde 80'i (yaklaþýk 425 milyon Euro) devlete aittir" dedi. Gazete Neofitu'nun bu sözü ile Rum Merkez Bankasý'nýn altýn satýþýný onaylamasý halinde elde edilecek net gelirin yüzde 80'inin, ilgili yasa metninde de belirtildiði gibi "devlet hazinesine gideceðini kastettiðine iþaret etti. Gazeteye göre Rum Merkez Bankasý'ndan önceki gün yapýlan, "altýn satýþý diye bir þey yok" açýklamasýndan, bankanýn, Rum yönetiminin KÝT'lerin özelleþtirilmesi yanýnda, finansal ihtiyaçlarýn karþýlamak için altýn satma niyetinde olduðundan haberdar olmadýðý sonucu çýkýyor. Haberde Merkez Bankasý'nýn baðýmsýz bir kurum olduðu, Maliye Bakaný'nýn ve devletin emrinde olmadýðý hatýrlatarak altýn satýþýna rýza gösterip göstermeyeceðinin bilinmediði vurgulandý. Gazete Merkez Bankasý'nýn elindeki altýnýn, Kýbrýs Lirasý'nýn altýn karþýlýðý olduðu 1960'ta devlet tarafýndan satýn alýndýðýný, 63'te Merkez Bankasý'na aktarýlan altýnýn o zamandan beridir Banka'nýn varlýk unsuru olduðunu ve þu ana kadar tek bir onsunun bile satýlmadýðýný hatýrlattý. hastalýklarla ilgili olduðunu belirtti. Habere göre Rum Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan þu anda 10 bin Kýbrýslý Türk'e hizmet veriliyor. Kýbrýslý Türkler ile ilgili olarak "2003'te, 2.53 milyon Euro, 2004'te 5.13 milyon Euro, 2005'te 4.25 milyon Euro, 2006'da 3.98 milyon Euro, 2007'de 4.85 milyon Euro, 2008'de 4.41 milyon Euro, 2009'da 6.92 milyon Euro, 2010'da 5.28 Euro, 2011'de 5.58 milyon Euro, 2012'de ise 5.50 milyon Euro" harcama yapýldý. Hacýgeorgiu: Bütünlüklü çözüm þart AKEL'in Avrupa Parlamentosu'ndaki Milletvekilli Takis Hacýgeorgiu, Kýbrýs sorununun bütünlüklü çözümünün, Avrupa Parlamentosu'nda önlerine çeþitli konularýn getirilmesinin önleneceðini ifade etti. Haravgi gazetesi; "Kýbrýs Sorununun Bütünlüklü Çözümü Gerekiyor... T. Hacýgeorgiu: Baþlýklarýn Açýlmasý, 'Doðrudan Ticaret', Kýbrýs Türklerin AB'de Temsil Edilmesi Gibi Konularýn Önümüze Gelmesinin Sonlanmasý Ýçin... " baþlýklarýyla verdiði haberinde, Hacýgeorgiu'nun, önümüzdeki hafta Strazburg'da oynamaya sunulacak olan Türkiye Ýlerleme Raporu dolayýsýyla basýna yaptýðý açýklamalarý aktardý. Habere göre Hacýgeorgiu, "Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin genel bir strateji olmazsa, o zaman, Türkiye'yle ilgili baþlýklarýn açýlmasý, doðrudan ticaret, Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmesi gibi meseleler, bölünmenin artýk gerçek olduðundan emin olana kadar önümüzde bulunmaya devam edecek" dedi. "Ülkemizde bize bir þey olmazsa ve bize olacaklarýn üzerinden zaman geçmezse ne olduðunu anlamadýðýmýz görülüyor" diyen Hacýgeorgiu, Avrupa Parlamentosu'nda Kýbrýslý Türklerin gözlemcilerinin yer almasýyla ilgili konuya da deðinerek, Güney Kýbrýs'ýn Avrupa Parlamentosu'ndaki tüm milletvekillerinin, Kýbrýs sorunu çözülmeden önce bu perspektife karþý olduklarýný belirttikleri ortak bir konumlarýnýn olduðunu söyledi.

9 9 14 Nisan 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SURÝYE OYUNU ABD dünyaya "demokrasi" getirmek gibi bir görev yüklenmiþ. "Demokrasi getireceðiz" dendiði zaman bunun nelere mal olduðunu bütün dünya biliyor. Irak'a demokrasiyi bir buçuk milyon insaný katlederek, yer altý yer üstü kaynaklarýný sonuna kadar sömürerek ülkeyi yakýp yýkarak getirdi. Sýra Suriye'de. Suriye'de Amerikan üssü yok. Amerikan malý da. Esad kendi halkýný katlediyorsa neden Tahrir meydanlarý Suriye'de yok. Neden Mýsýr, Tunus 1 aydan kýsa bir sürede devrilirken Esad 2 yýldýr devrilemedi. NATO Libya'da korkunç katliamlara imza attý. Kaddafi indirildi. Libya'ya "demokrasi" gelmedi. Emperyalist petrol þirketleri geldi. Kaddafi zamanýnda 3 bin tutuklu/hükümlünün bulunmasý insan haklarýna aykýrý iken bugün 70 bin kiþi içeride ama insan haklarýna hiçbir aykýrýlýk yok(!) iþte bu geldi. Suriye'de oynanmak istenen oyun bunun aynýsý. Okan YOLCU (odatv.com) TARÝH 14 MART 2012 'Afrika'yý kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn'ýn polise itiraflarý. Git ve öldür dediler. Mustafa Yalçýn ifadesinde, bu görevi kendisine Ankara'da Fuat Yýldýrým isimli þahsýn verdiðini belirtti. Gözden kaçmayanlar... SEPET SEPET YUMURTA SAKIN TALAT'I UNUTMA Mehmet Ali Talat "Rum tarafýndaki kriz öncelikle bir finans krizidir. Rum bankalarý bütün yumurtalarý bir sepete koydu. Kýbrýs sorunu çözülseydi bu paralar baþka alanlara yatýrýlacaktý" dedi. Ne demek istedi? Ýþte seçenekler: A) Be ahmaklar ma bilmezsiniz oþu Rum tarafýndaki kriz finans krizidir? B) Türk Bankalarý bütün yumurtalarý bir sepete koymaz. C) Sepet sepet yumurta ey seçmen seçimlerde beni unutma. D) Hiçbiri. E) Hepsi. DÝPNOT Uluslararasý Af Örgütü'nün raporuna göre geçen sene Çin'de 1000, Ýran'da 314, Irak'ta da 129 kiþi idam edildi. Suudi Arabistan 79 idamla dördüncü, ABD ise 43 idamla beþinci sýrada. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm günden güne ülke geneline yayýlýyor." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) VÝRGÜL... STATÜKO "TAKSÝM"DÝR ÝKÝ GÖZÜM TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "stratejik derinliði"(?) var sanýlýyor ya, bu yüzden onun söylediði bir laf üzerine günlerce yorum yaparlar. Sýradan hamasi sözlerin altýnda derin manalar arayýp dururlar. Yahu adam "Ya taksim ya çözüm" dedi. Bu öyle uyarý muyarý deðil, basbayaðý tehdit. "Ya taksim ya çözüm" demiþ ama aslýnda "ya çözüm ya statüko" demek istemiþ. Sanki herkes ahmak bir kendileri akýllý. Statüko deyince "taksim"i yumuþattýklarýný zannediyorlar Vah vah!! ÞU ANDA HAVANA'DA OLMAK VARDI ANASINI SATAYIM "Karþýnýzdaki Hristofyas'ýn hayaleti deðildir, Hristofyas'týr. Ki o da bir an bile Kýbrýs'tan ayrýlmadý. Havana'da dairem olduðuna ve siyasi sýðýnma talebinde bulunmak için Küba'ya gideceðime dair söylentiler ayýptýr." Dimitris HRÝSTOFYAS "Ýleri demokrasinin biber gazýndan Costa Gavras da nasiplendi!" Polisimiz adamýn "Z", "Missing" ve "Amen" ve de daha nice filmleri çektiðine, Oscar aldýðýna falan bakmadý! Sen misin Türkiye'de demokratik protestoya katýlmak! Politik sinemanýn önde gelen isimlerinden Costa Gavras'ý da, biber gazýndan nasiplendirdiler! Herifin çektiði politik filmler þahane ama sadece Ýngiltere, Ýsveç gibi ülkelerin sýradan demokrasisini biliyor! Þimdi Türkiye'de "Ýleri Demokrasi"yi de öðrendi! Ýstanbul Film Festivali'nde Yaþam Boyu Baþarý Ödülü'nü aldý, ertesi gün Emek Sinemasý civarýnda Yaþam Boyu Unutamayacaðý, bir hadise yaþadý! Herif gelmiþ 80'ine, ya gazdan fenalaþýp Yaþam Boyu Baþarý Ödülü'nü aldýktan bir gün sonra yaþamý sona erseydi, bütün dünya seyredecek ve öðrenecekti, Ýleri Demokrasi'yi! Önceki gün bizim Beyoðlu'nda KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu biberlenen Costa Gavras; Missing filminde, 12 Eylülcü "Bizim çocuklarýn" Þili'deki muadili Pinochet'nin, bakýr madenlerini ABD'ye peþkeþ çekmek için yaptýðý darbeden sonra yaþananlarý anlatýr. O ortamda "kaybedilen" idealist gazeteci oðlunu Þili'de aramaya gelen Amerikalý iþadamý babayý, Jack Lemmon canlandýrmýþtý. Amerikan Büyükelçisi'nin, acýlý babaya sözleri; Türkiye'nin de, Irak'ýn da, Suriye'nin de daha pek çok ülkenin de, yaþadýðý ve yaþayacaklarýnýn özetiydi adeta: "Siz ve diðer Amerikalýlar, New York'ta akþam viskinizi rahatça yudumlayýn diye, biz buralarda bu beðenmediðiniz iþleri yapýyoruz!" Belki Emek Sinemasý biberlenmesinden yola çýkarak, bir de Türkiye filmi çeker, büyük üstad! Çünkü Gavras'ýn biber gazýný yemesinden bir gün sonra da, bu defa Silivri biberleniyordu! Ve dünya adliye tarihinde ilk defa, mahkeme salonu dýþýnda göstericilere sýkýlan biber gazý, mahkeme salonundakileri de etkiliyordu! Ýçeride avukatlar, beþ yýllýk kýdemli tutuklular, hatta adalet heyetinin de gözleri yanýyordu! Filmin adý "Ýleri Demokraside Ýki Gün" olabilir ve Türkiye için sýradan olan biberli iki gün, geriye dönüþlerle çok güzel anlatýlabilir! Zaten Ýleri Demokrasinin Mucidi Recep Tayyip Erdoðan da, Emek Sinemasý protestosu saatlerinde, baþkanlýk sisteminin bürokrasi oligarþisinin aradan kaldýrýlacaðýný anlatýyordu! Demek ki, bürokrasi oligarþisi aradan çýkýnca, emniyet müdürleri deðil, direkt BAÞKAN verecek biber gazý emrini! Hele bir baþkan olsun, sadece Costa Gavras deðil, Ýstvan Szabo ve diðer baðýmsýz yönetmenler ne filmler çekecektir Türkiye Ýleri Demokrasisi üzerine! Pek yakýnda bu sinemada! (Cevher Kantarcý/YURT)

10 KÜLTÜR - SANAT 10 Günün Manisi Kitap Dünyasý Borç oldu daðlar gibi Cüzdaným aðlar gibi Bir de mazbata çýgdý Çýgmaz sokaklar gibi 14 Nisan 2013 Pazar TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER Ýstiklalin Bedeli Necdet Sevinç BÝLGEOÐUZ YAYINLARI biliyorum benden önce de gitmiþti sevgililer benden önce de ayrýlanlarla doluydu eyaletler benden önce de vurulmuþtu hayaller ve ölmüþtü insanlar ve ben birþey yapamamýþtým Beste Sakallý "Ýç dökümleri" adlý þiirinden "Birçok insanýn teþekkürü, daha büyük menfaatler saðlamak için bir arzudur." La Rochefoucauld Maðusa'da Home&Garden Alýþveriþ Merkezi, 1. yýlýný dün festivalle kutladý Festival kapsamýnda resim sergisi ve ödül töreni yapýldý Gamze BAYKUR- Maðusa'da Home&Garden Alýþveriþ Merkezi 1. Yýlýný dün festivalle kutladý. Dünkü festival kapsamýnda Ýlkokullar arasý resim yarýþmasý sergisi ve ödül töreni de gerçekleþtirildi. Çizdikleri resimlerle "Maðusa"yý anlatan öðrencilerin eserleri büyük ilgi gördü. Ana, 1. ve 2. Sýnýf ile 3., 4. Ve 5. sýnýf olmak üzere iki kategoride yarýþan ve dereceye giren 6 öðrenci ödüllerini Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'tan alýrken, yarýþmaya katýlan diðer minik öðrencilere de katýlým belgeleri takdim edildi. Ana, 1. ve 2. Sýnýf kategorisinde Polat Paþa Ýlkokulu öðrencisi Arda Yalçýn birinci gelirken, Maðusa Belediyesi Ana okul öðrencisi Tibet Ulukurt ikinci, Maðusa Belediyesi Anaokulu öðrencisi Þehrazat Akartürk ise üçüncü geldi. 3., 4. ve 5. Sýnýf kategorisinde yarýþan Alasya Ýlkokulu öðrencisi Hatice Sonatlý birinci, Polat Paþa Ýlkokulu öðrencisi Dilan Barut ikinci ve Alasya Ýlkokulu öðrencisi Saldýray Özarý ise üçüncü oldu. GAÜ FOTOÐRAF VE KISA FÝLM YARIÞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI Haftanýn çok satan kitaplarý Galeri Kültür'de geçtiðimiz haftanýn en çok satanlarý þöyle: Hazýrlayan: Hasan YIKICI Khora Kitap Cafe'de geçtiðimiz hafta en çok satan Kýbrýs, Türkiye ve Dünya kitaplarý listesi þöyle: Galeri Kültür Yayýnlarý; 1- Ýngiliz Egemenliði Altýnda Kýbrýs - C.W.J. Orr 2- Levkosia Kýbrýs'ýn Baþkenti - Arþidük Louis Salvator 3- EOKA: Karanlýk Yön - Makarios Druþotis Sonbaharýnda Kamera ile Kýbrýs - John Thomson 5- Kýbrýs EOKA B Yunan Darbesi ve Türk Ýstilasý - Makarios Druþotis Kýbrýs: 1-Ýki Kelime Tek Cümle Kardeþini Vur -Aral Moral, Khora 2-Ýsyaným Ýþgale- Mahmut Anayasa, Khora 3-Ayný Yolu Yürüyenler Farklý Yerlere Varamazlar 3 -Arif Hasan Tahsin, Kendi Yayýný 4-Sýrkýran - Gürgenç Korkmazel, YKY 5-Ýngiliz Egemenliði Altýnda Kýbrýs - C. W. J. Orr, Galeri Kültür Yayýnlarý Kýbrýslý Kitaplar; 1- Ayný Yolu Yürüyenler Farklý Yerlere Varamazlar 3 - Arif Hasan Tahsin - Özel 2- Ýlk Silah Sesleri - Halil Sadrazam - Söylem Yayýnlarý 3- Ýsyaným Ýþgale - Mahmut Anayasa - Khora Yayýnlarý 4- Kýbrýs Türkçesinin Etimolojik Sözlüðü - Orhan Kabataþ - Özel 5- Geleneksel Kýbrýs Türk ve Rum Düðünleri - Mahmut Ýslamoðlu - Þevket Öznur - Gökada Yayýnlarý Türkiye 1-Düðümlere Üfleyen Kadýnlar, Ece Temelkuran -Everest 2-Ýncir Kuþlarý - Sinan Akyüz, Alfa 3-Hasret - Canan Tan, Doðan Kitap 4-Ne Güzel Þey Hatýrlamak Seni - Nazým Hikmet, YKY 5-Ýçimden Geçen Zaman, Güldan Mumcu - Um:Ag Yabancý Yayýnlar; 1- Yeni Baþlangýçlar Mevsimi - Debbie Macomber - Martý Yayýncýlýk 2- Küçük Adada Büyük Oyunlar- Tahir Tamer Kumkale - Pegasus Yayýnlarý 3- Kýbrýs'ýn Acý Limonlarý - Lawrence Durrell - Can Yayýnlarý 4- Kahperengi - Hande Altaylý - Doðan Yayýncýlýk 5- Serenad - Zülfü Livaneli - Doðan Yayýncýlýk Dünya 1-Tanrý Daima Tedbili Kýyafet Gezer, Laurent Gaunelle - Pegasus Yayýnlarý 2-Kýyamet Sonrasý Þafak, Jaspre Bark - Kassandra 3-Grinin Elli Tonu, E. L. James, Pegasus 4-Manhattan Tanrýlarý, Al Ewing - Kassandra 5-Satranç Ustasý Bilinmeyen Bir Kadýnýn Mektubu, Stephan Zweig - Yordam Girne Amerikan Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi tarafýndan bu yýl 7'incisi düzenlenen Liselerarasý Kýsa Film Yarýþmasý ve Genç Fotoðrafçýlar yarýþmasýnýn sonuçlarý açýklandý. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Liselerarasý Kýsa Film Yarýþmasý'nda birinciliði "Karakalem" adlý eseriyle Gazimaðusa Namýk Kemal Lisesi öðrencisi Hüseyin Bostan, ikinciliði "Semaver" adlý eseriyle Ýstanbul Güngören T. Azaphan Ticaret Meslek Lisesi'nden Berk Kuþbeygi, üçüncülüðü ise "Yarasa" adlý kýsa filmiyle Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden Ali Nur Tüfekçi, Jüri özel ödülünü ise Ýstanbul Özel Bahçeköy Açý Lisesi'nden Mert Avadya kazandý. Genç Fotoðrafcýlar yarýþmasýndaysa, birinciliði Ýstanbul Özel Arda Asalet Anadolu Lisesi'nden Büþra Uçurum, ikinciliði Amerikan Koleji'nden Barlas Þahinoðlu, üçüncülüðü ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nden Kaan Yýlmaz kazandý. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Millenium Kompleks Senato Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açýklanan sonuçlarýn ardýndan, Osman Alkaþ'a GAÜ Rektör Yardýmcýsý Olgun Çiçek tarafýndan Kýbrýs Türk Sinemasý'na katkýlarýndan dolayý "Onur ödülü" verilirken, GAÜ Rektör Yardýmcýsý Sadýk Ülker yarýþma jürisine katýlýmlarýndan dolayý yönetmen Mustafa Altýoklar'a "teþekkür plaketi" takdim etti. GAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Neriman Saygýlý, yarýþmaya Türkiye ve KKTC'de liselerinden yoðun bir katýlým olduðunu belirterek, öðrencilerin yaratýcýlýklarý ve yeteneklerini ortaya çýkartmaya yönelik bu gibi yarýþma ve etkinliklerin büyük önem taþýdýðýný belirtti.

11 14 Nisan 2013 Pazar 11

12

13

14 14 14 Nisan 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No.21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apr. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Yeþilýrmak Vuni King Otel açýldý Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yer yuvarlaðýnýn Güneþle Ay arasýna 1 2 girmesiyle, ayýn yer yuvarlaðý gölgesinde 1 kalmasý (iki kelime). 2-Kâðýt para. Faal, 2 çalýþan, aktif. 3-Çoðunlukla denize 3 dökülen, özellikle geniþliði ve taþýdýðý su 4 niceliði bakýmýndan en büyük akarsu, nehir. Bir 5 araba markasý. Sodyum'un kýsaltmasý. 6 4-Bir nota. Bir þey ödemeden, para 7 vermeden alýnan þey, bedava. Uzaklýk bildirir. 8 5-Akýl hastanesi. 6-Týð veya firkete ile yapýlan 9 ince dantel. Bazý görevleri yürütebilmek 10 amacýyla kurulan, özel yapýlarý, donatýmlarý, 11 onarým yerleri, servis alanlarý olan, sürekli veya geçici olarak konaklanýlan yer. Rey. 7-Gemilerin iþlemesine elveriþli, insan eliyle açýlmýþ su yolu. Kýrmýzý. Gümüþ'ün kýsaltmasý. 8-Terbiyum'un kýsaltmasý. Ekmek ondan yapýlýr. Zeybek. 9-Mersingillerden, asýl yurdu Avustralya olan, boyu 100 metreyi aþabilen, topraðýn suyunu çekerek yerin bataklýk durumuna gelmesini önleyen bir aðaç. 10-Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun kuyruklu iri bir balýk, týrpana. Bütün aile hep birlikte. 11-Ters okunuþu "Eski dilde, dalkavukluk etme, birinin her dediðini, her yaptýðýný onaylama". Halk dilinde "Duvar". Dünün çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ruh ve sinir hastalýklarýyla, kiþide görülen önemli uyumsuzluklarý önleme, teþhis ve tedavi etmeyle uðraþan uzman, psikiyatrist (iki kelime). 2-Keskin bir þeyle bir vuruþta vücutta oluþan derin kesik veya zedelenme. Hayret bildirir. Ters okunuþu "Oyun kâðýtlarýnda mýzrak ucuna benzer ayaklý siyah benek, maça". 3-Ters okunuþu "Türkiye Milli Ýstihbarat teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý". Görkem, þaþaa. 4-Küçük çocuklarý korkutmak için uydurulmuþ hayali yaratýk. Yüzü dolgun ve yayvan olan kimse için kullanýlýr. 5-Eski dilde "Geliþme, olgunlaþma". 6-En kalýn erkek sesi. Ters okunuþu "Bir taþýnmazýn üstündeki mülküyet hakkýný gösteren belge". 7-Ülkemizde bulunan bir süpermarketler zinciri. Bir þeye, bir fikir veya görüþe karþý olma durumu. 8-Maðusa Türk Gücü'nün kýsa yazýlýþý. Evlerde oda kapýlarýnýn açýldýðý geniþçe yer, sofa. Ters okunuþu "Hayatý sona ermiþ olan, artýk yaþamýyor olan". 9-Beyaz. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. 10-Bir erkek adý. Baðýþlama. Seryum'un kýsaltmasý. 11-Ters okunuþu "Hatýra". Baþý üç köþeli zehirli bir yýlan. Yeþilýrmak Vuni Otel dün düzenlenen törenle açýldý. Otelin açýlýþýný Baþbakan Ýrsen Küçük yaptý. Açýlýþa, Baþbakan'ýn yaný sýra, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Gündüz, Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ve vatandaþlar katýldý. Otel sahibi Cemal Yorulmaz ile ailesi de açýlýþta hazýr bulundu. Baþbakan Ýrsen Küçük açýlýþta yaptýðý konuþmada, Yeþilýrmak köyünün ülke tarýmý ve milli mücadele yýllarýndaki yeri bakýmýndan oldukça deðerli bir bölge olduðuna iþaret ederek, "bu bölgeye çok güzel bir turizm yatýrýmý kazandýran" Yorulmaz ailesine teþekkür etti. Küçük, bu tip yatýrýmlarýn artmasýnýn, ülkenin geleceðine ve ekonominin geliþmesine katký olduðuna ve önemli bir yer tuttuðuna iþaret ederek, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizmin günden güne ülke geneline yayýldýðýna dikkat çekti. Lefke bölgesinin tarýmý, üniversitesi ve milli mücadelede aldýðý yer bakýmýndan önemli bir bölge olduðunu, buna turizm yatýrýmlarý da eklenince bölgenin daha da geliþeceðini ve hem yerli hem yabancý turistleri aðýrlama olanaðý bulacaðýný belirten Küçük, turizm yatýrýmlarýnýn Yeþilýrmak bölgesine her yönden katký yapacaðýný belirterek, "bu yüzden" bu tip yatýrýmlarýn örnek olmasý temennisinde bulundu. Turizm Bakaný Ünal Üstel de, Yeþilýrmak bölgesine güzel bir turistik tesis kazandýran aileyi tebrik ederek, bakanlýk olarak bu bölgeye turizm yatýrýmý yapýlmasý amacýyla öncelik, teþvik ve destek verdiklerini anlattý. Üstel, LAÜ ve diðer yatýrýmlarla geliþen Lefke bölgesinde yatak kapasitesi eksikliði bulunduðunu, bu yüzden Güzelyurt bölgesinin turizmden gerekli payý alabilmesi için yatýrýma öncelik vermesi gerektiðini kaydetti. ARANIYOR ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Girne'de kaynak ve demir iþlerinde tecrübeli eleman aranýyor Tel: MELÝ EMLAK AYZER EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Kiralýk K. Kaymaklý'da 1+1 ve 2+1 eþyasýz daireler * Terminal bölgesinde 2+1 müstakil, bahçeli ev * Marmara'da 1+1 ve 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler * Çangar karþýsý kat beyaz eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire 250 Stg. * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire 350 Stg. Satýlýk Haspolat Belediye 2+1 devren satýlýk daire * Ortaköy Lemar bölgesinde 2+1 zemin kat daire * Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * K. Kaymaklý'da 2+1 Türk malý daire * Yeniþehir'de 2+1 müstakil ev * Kermiya da 3+1 zemin kat daire

15 14 Nisan 2013 Pazar 15 DÜNKÜ SONUÇLAR: Telsim Süper Lig'de Serdarlý - B.Baðcýl: Çetinkaya - Gençlik Gücü: Hamitköy - Türk Ocaðý: K.Kaymaklý - Cihangir: Doðan T.B. - Lapta: Maðusa T.G. - Yenicami: Göçmenköy - Lefke: Telsim 2'nci Lig Play-Off'ta Deðirmenlik - Geçitkale: Telsim 2'nci Lig Play-Out'ta A.Yeþilova - Girne H.E.: Doðancý - Zümrütköy: Akova - Dipkarpaz: Gaziköy - Ýncirli: Yükselme 1'inci Lig Doðu Grubu'nda Minareliköy - Ortaköy: Gayretköy - Paþaköy: Pýnarbaþý - Yýlmazköy: Daðyolu - Metehan: Kozan - Karaoðlanoðlu: Yükselme 2'nci Lig 2'nci Grup Maðusa Ý.Y.-Yeniþehir: 0-3 Trabzon B. - Dilekkaya: 0-1 Aygün - Canbulat: 3-2 Çetinkaya þampiyonluða çok yakýn! Çetinkaya rakibi Gençlik Gücü'nü Esin (p), Musa ve Sherman'ýn golleri ile 3-1 maðlup etti. Gençlik Gücü'nün tek golünü penaltýdan Zokou kaydetti Yer: Atatürk Stadý Hakemler: Serkan Þimþek, Osman Küçük, Ali Özer Çetinkaya: Hasan, Tunç(Akýn), Serhan, Abbas, H.Kayalýlar, Ertan, Erdinç(Uður), Musa, Esin, Bathsi, Sherman(Ediz) Gençlik Gücü: Raif, Derviþ(Niyazi), Deniz(Aþkýn), Yusuf, M.Ayker, Ahmet, Boris, Hamitköy Ocaða gol yaðdýrdý (6-1) Telsim Süper Ligi 'üncü haftasýnýn alt sýralarýný ilgilendiren önemli maçýnda Hamitköy konuk ettiði Türk Ocaðý'ný adeta gol yaðmuruna tutarak sahadan 6-1'lik skorla 3 puaný alan taraf olarak ayrýldý. 3. dakikada H.Çürük'ün kullandýðý köþe atýþýndan gelen topu Hamza kafa ile kaleye gönderdi, gelen bu topa en son dokunan Kenneth fileleri havalandýrarak Hamitköy'ü 1-0 öne geçirdi. 12. dakikada defansýn hatasýnda topla buluþan Hamdi'nin güzel ara pasý ile ceza alanýna giren Kenneth sol ayaðý ile topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptý. 30.dakikada Celal'ýn çok güzel ara pasýnda topla buluþan Kenneth rakip ceza alanýna girer girmez attýðý þutla topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptý. 34. dakikada A.Cýlbak'ýn yaptýðý büyük hata sonrasýnda topu kapan Berrian, rakip ceza alanýna girerek topu kalecinin yanýndan filelere gönderdi ve skor 4-0 oldu. 67. dakikada köþe atýþýndan gelen topu Nazým kafa ile M.Özkasnak'ýn önüne indirdi, bu futbolcu da güzel bir vuruþla topu filelere göndererek skoru 5-0 yaptý. 70. dakikada defans arkasýna atýlan topla buluþan Nurcan güzel bir vuruþla Çaðatay'ý avladý ve skor 5-1 oldu. 84. dakikada Erkan'dan aldýðý ara pasý ile ceza alanýna giren Berrian, sert bir vuruþla topu filelere gönderdi ve skoru 6-1 yaptý. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca Hamitköy rakibini 6-1 maðlup ederek çok önemli 3 puaný hanesine yazmýþ oldu. Volkan, Hasan(Zeeb), Zokou, Hakan Goller: dk. 22 (p) Esin, dk. 36 Musa, dk. 58 Sherman (Çetinkaya); dk. (p) Zokou (GG) Lider Çetinkaya Atatürk Stadýnda oynanan karþýlaþmada Gençlik Gücü'nü 3-1 maðlup etmeyi baþardý. Çetinkaya Yenicami'nin de berabere kalmasý ile ligin bitimine 2 hafta kala en yakýn takipçisinden 6 puan öne geçmiþ oldu. 15. dakikada atýlan ara pasýnda topla buluþan Sherman'ýn vuruþu kaleci Raif'te kaldý. 22. dakikada Yusuf Tunç'u kendi ceza sahasý içerisinde düþürünce Çetinkaya penaltý kazandý. Atýþý kullanan Esin topu filelere Garga, Kartal'ý gagaladý (1-1) Yer: Canbulat Stadý Hakemler: Mehmet Malek, Ahmet Dayý, Ozan Kel MTG: Erol, Kadir, Reþat(Olgun), Sami, Osman(H.Büke), Diallo, Nurettin, Cemal(Ayer), Conteh, Uður, Hasan Yenicami: Ali, H.Sadýklar, Neval, Okan, Adil(Cenker), Joseph, Evren(M.Göktaþ), Ünal, Murat, Ý.Çýdamlý, Massa(Behiç) Goller: dk. 32 Massa (Yenicami); 69 (p) Diallo (MTG) Kýrmýzý Kart: dk Kadir (MTG) Canbulat Stadý'nda oynanan Maðusa Türk Gücü ile Yenicami karþýlaþmasýnda heyecan 90 dakika bitmedi. Birisi þampiyonluk diðeri ise alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren bu iki takýmýn mücadelesinde kazanan olmadý ve takýmlar 1-1 beraberlikle 1'er puan aldýlar. Girne 20 Temmuz Stadýnda oynanan Girne derbisinde ev sahibi Doðan Türk Birliði Lapta'yý 2-1 maðlup ederek 3 puanýn sahibi oldu. Doðan Türk Birliði aldýðý bu galibiyetle play out dýþýnda kaldý. 11. dakikada atýlan uzun topla sol kanattan ceza alanýna giren Kenan topu kalecinin yanýndan filelere gönderi ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada ani geliþen Lapta ataðýnda Prince'nin pasýnda Umut kaleci ile karþý göndererek skoru 1-0 yaptý. 36. dakikada Sherman aldýðý topla saðdan ilerleyip topu ceza alaný içerisine gönderdi. Gelen topa çok iyi vuran Musa topu aðlara göndererek Çetinkaya'yý 2-0 öne geçirdi. 58. dakikada Çetinkaya'nýn kazandýðý serbest atýþta Musa'nýn ceza alaný içerisine gönderdiði topa iyi yükselen Sherman kafa ile topu filelere gönderdi ve skor 3-0 oldu. 84.dakikada Akýn ceza alaný içerisinde Hakan'ý yere indirince Gençlik Gücü penaltý kazandý. Atýþý kullanan Zokuo topu filelere göndererek karþýlaþmanýn sonucunu belirleyen golü kaydetti. Çetinkaya 3 - Gençlik Gücü dakikada Osman'ýn kullandýðý köþe atýþýnda Cemal kafa ile topu indirdi, Kadir altý pastan topu dýþarýya attý. 32. dakikada geliþen Yenicami ataðýnda Murat'ýn güzel pasý ile buluþan Massa topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 48. dakikada Conteh'in pasýnda Nurettin kötü bir vuruþ yaparak topu üstten dýþarýya gönderdi. 69. dakikada Diallo'nun vuruþu Okan'ýn eline vurunca hakem penaltý kararý verdi. Atýþý kullanan Diallo topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptý dakikada Kadir gole giden Ünal'ý düþürünce hakem penaltý kararý vererek Kadir'i oyun alanýnýn dýþýna gönderdi. Ý.Çýdamlý'nýn kullandýðý penaltý atýþý MTG yan kale direðinden döndü. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca bu önemli karþýlaþma 1-1 beraberlikle sona erdi. Doðan, Lapta'ya acýmadý karþýya kaldý, fakat vuruþu Emre'de kaldý. 52'inci dakikada Zuma'nýn defans arkasýna attýðý topla buluþan Sabri, yerden bir vuruþla topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptý. 85'inci dakikada Salim'in kullandýðý serbest atýþtan gelen topa Þahin, güzel bir kafa vuruþu yaparak topu filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda takýmlarýn çabalarý baþka gol getirmeyince ev sahibi DTB sahadan 2-1 galip ayrýldý. Yükselme 2'nci Lig 4'üncü Grup Yeþilyurt - Þirinevler: Kalkanlý - Aydýnköy: Akçay - Serhatköy: TAMSU U15 Ligi 1'inci Grup Lapta - Türk Ocaðý L.: TAMSU U15 Ligi 4'üncü Grup Vadili - Y.Boðaziçi: TAMSU U15 Ligi 6'ncý Grup Gençlik Gücü - K.Kaymaklý: GÜNÜN PROGRAMI: Telsim 1'inci Lig'de Görneç - Ozanköy (Ecvet Kanatlý) Mormenekþe - Tatlýsu (Mehmet Malek) Yalova - Türkmenköy (Serdar Bilgimer) Düzkaya - Y.Boðaziçi (Hakan Muhtaroðlu) Binatlý - Gençler B (Mehmet Sezener) Gönyeli - Vadili (Irmak Emin) Esentepe - Dumlupýnar (Fehim Dayý) Yükselme 1'inci Lig Doðu Grubu'nda Turunçlu - Mutluyaka (Ömer Doðru) Karadeniz 61 - Ötüken (Ali Özer) Çayönü - Aydoðan (Ulus Sediral) Pile - Alaniçi (Recep Hazar) Boðaziçi - Tatlýsu S (Hüseyin Özkan) Yükselme 2'nci Lig 1'inci Grup Yedikonuk - Arapköy (Fedlan Kýlýçaslan) Y.Erenköy - Yarköy (Ýlker Kalkýn) Kumyalý - Bahçeli (Mustafa Öztugay) Yükselme 2'nci Lig 3'üncü Grup Taþkent - Dikmen Gücü (Evren Karademir) Yeniceköy - Alayköy (Ozan Kel) Balýkesir - Haspolat (Osman Küçük) TAMSU U15 Ligi 2'nci Grup BAF ÜY - Binatlý Lefke - B.Baðcýl Not: Yükselme Ligi ve TAMSU U15 Ligi karþýlaþmalarý sabah saat 10:00'da; Genç takým karþýlaþmalarý 13:30'da; A Takým karþýlaþmalarý 16:00'da baþlayacak.

16 Garga, Kartal'ý gagaladý Yenicami 1-0 öne geçtiði karþýlaþmada Maðusa Türk Gücü ile 1-1 berabere kaldý. Yenicami'li Ýbrahim Çýdamlý 90. dakikada bir penaltý atýþýndan yararlanamadý. Bu sorla Yenicami þampiyonluk yarýþýnda büyük yara aldý. n (Haberi sayfa 15'te) Hamitköy Ocaða gol yaðdýrdý 6-1 Telsim Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR 1 Çetinkaya 2 Yenicami 3 Kaymaklý 4 Baðcýl 5 Lefke 6 DTB 7 Cihangir 8 Lapta 9 Hamitköy 10 GG 11 MTG 12 Serdarlý 13 TOL 14 Göçmenköy O G B M A Y P Çetinkaya þampiyonluða çok yakýn! Hamitköy futbolcularý rakip karþýsýnda daha iyi mücadele edip galibiyeti haketti. Ýlk devrede sergilediði performans ile Halil Çürük dikkat çekti. Fotoðrafta Halil ve Nurcan'ýn mücadelesi görülüyor. (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) n Gençlik Gücü karþýsýnda da 3 puan elde eden lider Çetinkaya son 2 haftaya 6 puan önde girdi. Önümüzdeki hafta Yenicami maçýnda bir puan bile Çetinkaya'yý þampiyon yapacak. (Haberi sayfa 15'te) Ýki Girne ekibinin mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik skorla Doðan Türk Birliði oldu Doðan, Lapta'ya acýmadý Kenneth dediðini yaptý.. Karþýlaþma öncesi Türk Ocaðý'na en az 3 golüm var açýklamasýný yapan Kenneth dediðini yaptý ve ilk üç gole imza attý. Fotoðrafta Kennet'in gol sevinci görülüyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n Kümede kalma mücadelesi veren iki takmýn karþýlaþmasýnda Hamitköy çok rahat bir oyundan sonra Türk Ocaðý'ný 6-1 maðlup etti. n Hamitköy bire bir rakibi Türk Ocaðý'ný Kenneth (3), Berrian (2) ve Mehmet Özkasnak'ýn golleriyle 6-1 maðlup etti. Türk Ocaðý'nýn tek golü Nurcan'dan geldi. Yer: Hamitköy Stadý Hakemler: Savaþ Tilki, Mehmet Tarým, Hüda Özenen Hamitköy: Çaðatay, Hamza, Nazým, Ender, M.Özkasnak, Celal, Hamdi(Uður), H.Çürük(Erkan), H.Uçar, Berrian, Kenneth(Cemre) TOL: Mehmet Doðan, Süleyman, E.Þehsuvaroðlu, Bayram, E.Güler(M.Uçar), Serdar, Nurcan, Deniz, A.Cýlbak, Gouffie(Eyüpcan), Ali Tuð(Salahi) Goller: dk. 3, 9, 30 Kenneth, dk. 34, 84 Berrian, dk. 67 M.Özkasnak (Hamitköy); dk. 70 Nurcan (TOL) n (Haberi sayfa 15'te) Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri n Doðan Türk Birliði konuk ettiði Lapta'yý Kenan ve Sabri'nin golleriyle 2-1 maðlup etti. Lapta'nýn tek golü Þahin'den geldi Yer: 20 Temmuz Stadý Hakemler: Mehmet Sezener, Fedlan Kýlýçaslan, Hakký Emir DTB: Emre, Mustafa, Salih, Çaðan, Raif(A.Saygý), Özenç(Emin), Zuma, Serdar, Kenan, Sabri(Onurcan), Aydýn Lapta: Cenk, Ýbrahim, Hüseyin(Cevdet), M.Avcý, Þahin, Dennis, Hasan(Salim), Tufan, M.Arnavut(Yusuf), Prince, Umut Goller: dk. 11 Kenan, dk, 52 Sabri (DTB); dk. 85 Þahin (Lapta) (Haberi sayfa 15'te) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Argasdi'nin 11inci sayýsý elinize bir ay erken Merkez Bankasý'ndaki grev de görülmez, duyulmaz oldu. Merkez ulaþtý. 2006 yýlý Mayýs'ýndan beridir Bankasý'nda yaþananlar;

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı