TERÖRE HAYIR, KARDEÞLiÐE EVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERÖRE HAYIR, KARDEÞLiÐE EVET"

Transkript

1 TÜRKÝYE TEK VÜCUT OLDU Türkiye teröre karþý tek ses oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)'un da aralarýnda olduðu 250 sivil toplum kuruluþunun destek verdiði "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet Buluþmasý" çok geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu yürüyüþün sonunda seslendirdiði ortak açýklamada teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý verirken, "Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz." dedi. Sayfa 11 Yýl:7 Sayý:76-Aðustos 2015 ISSN: Ücretsizdir adet basýlmýþtýr. TERÖRE HAYIR, KARDEÞLiÐE EVET Denizli Ticaret Odasý yaptýrdýðý dev bayrak ve pankartla terör olaylarýna tepki göstererek, kardeþlik vurgusu yaptý. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, dev bayrakla, teröristlerin hain saldýrýlarý sonucu þehit düþen askerleri ve polisleri andýklarýný, pankart ile de hem terörü lanetlediklerini hem de kardeþliðe iþaret ettiklerini söyledi. Pankartlarýnda "Teröre hayýr, kardeþliðe evet" vurgusu yaptýklarýný ifade eden Baþkan Özer, hain saldýrýlarý gerçekleþtiren terör örgütü PKK'yý lanetlediklerini söyledi. Bugünlerde kardeþliðin ön planda tutulmasý gerektiðine iþaret eden Baþkan Özer, "Son günlerde ülkemiz gündemi, terör olaylarýyla meþgul durumda. Terör örgütü PKK'nýn saldýrýlarý sonucunda polis ve askerlerimiz, hain tuzaklarla þehit edilmektedir. Denizli Ticaret Odasý olarak terörü lanetliyor, milletimizin baþý saðolsun diyoruz. Acýlarý paylaþýyor, halkýmýza ise itidal tavsiye ediyoruz." þeklinde konuþtu. Birliðimize, beraberliðimize ve kardeþliðimize yönelik yapýlan bu menfur terör olaylarýnýn, hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaðýný belirten Özer, "Ýlimiz evlatlarýný da yitirdiðimiz terör olaylarý, ülkemizin kanayan yarasý olmaya devam etmektedir. Bu topraklarda tarih boyunca yaþayan insanýmýz, kanýyla, canýyla, tarihi ve kültürüyle bir bütündür. Ýþ dünyasý olarak, gereken bütün önlemlerin vakit geçirilmeden alýnmasýný ve bu yöndeki giriþimlerin bir an önce baþlatýlmasýný beklemekteyiz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum." dedi. Denizli Ticaret Odasý giriþimci fabrikasý gibi Sayfa 2 Baþkan Özer, TOBB u temsilen D-8 özel sektör toplantýsýna katýldý Sayfa 16

2 Denizli Ticaret Odasý giriþimci fabrikasý gibi Denizli Ticaret Odasý'nýn açtýðý giriþimcilik kursuna katýlan 650 kiþi, belge almaya hak kazandý yýlýnda kurslara katýlarak belge almaya hak kazananlar þu þekildedir: Adnan Kutay Samanlý Aysun Zambak Banu Özbir Berna Alankus Bilgen Ýlbeyli Bilgin Eðitmenoðlu Cemile Kocakaya Ebru Gökçe Çalýþkan Emirhan Kiraz Erkan Ornaz Eyüp Durnal Fadime Arýkan Kasým 2014 Güler Yürümez Hakan Kaplaner Hülya ACAR Ýbrahim Ethem Suna Ýbrahim Keklik Ýlyas Peker Necmiye Kurt Nefize Özer Seda Doðan Servet Keskin Sevda Arda Süleyman Karakaya Abdulvahit Baloðlu Ahmet Yel Ayþe Öz Beyza Sunur Dilek Ýmreoðlu Elif Coþkun Eyüp Cumhur Dinek Gürkan Tarakçý Halide Kozak Hamdi Ýleri Hatice Ercan Hatice Sarýkavak Aralýk 2014 Hüseyin Göktepe Ýbrahim Sun M.Serdar Çetin Mustafa Afacan Osman Özcan Ömer Güley Sebahat Koltaþ Þefika Arslan Tayyibe Ören Tülay Çataklý Yýldýz Eroðlu Zeki Karakurt 2015 yýlýnda kurslara katýlarak belge almaya hak kazananlar þu þekildedir: Ali Kaan Kocaalan Aliye Berra Akkoyun Aysun Özden Ayþe Özdemir Ayþegül Kýlýnçarslan Ayþegül Özhan Emine Yýlmaz Figan Diker Hasan ali baysal Hasan Durna Huriye Dumanlý Mehmet Özdemýr Abdülbaki Aras Aysun Beysun Ayþe Bütün Ayþe Çatal Emine Döðer Fatih San Gökhan Arslan Halil Özkol Hamdi Karakuþ Keziban Lazut Keziban Oktay Mehmet Fatih Örki Ocak Þubat Mart Mart-02 Nisan 2015 Meryem Hankulu Avni Memi Mustafa Arýkan Ayhan Aydýn Nagihan Mutlu Ayse Durhan Nazlý Daðdaþ Aytur Arman Ömer Güzelçoban Cennet Aydemir Sadýk Önal Emine Demirci Servet Gök Emre Türkmen Þefat Tutumlu Eylem Özbaþ Þenay Emektar Fatma Aydemir Vildan Apa Havva Asuman Süldür Yasemin Öðrenci Husameddin Süzen Zeynep Ay Ýrfan Kuru Keziban Aydoðmuþ Nisan Mayýs 2015 Mehmet Recai Baþal Melek Tað Mücahid Nohutcu Nergiz Ergenç Oðuz Akdoðan Seda Gök Sergül Kýlýç Sezgin Kaya Suat Çolak Suat Dikmen Sultan Cozar Ulaþ Tarakçý Denizli Ticaret Odasý ile Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle düzenlenen "Giriþimcilik Eðitim Programý" Denizli Ticaret Odasý hizmet binasýnda Denizli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan verilen eðitimlerle devam ediyor yýlýnda 350 kiþinin eðitim aldýðý kurslarda, 2014 yýlýndan bu yana yaklaþýk 300 giriþimci adayý yetiþtirildi. "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Projesi" kapsamýnda, giriþimci adaylarý, kendi iþ fikirlerine iliþkin iþ planlarý ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'e baþvurarak, onay çýkmasý durumunda 30 bin TL'ye varan hibe, 70 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanýndan faydalanabiliyor. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, 2011 yýlýnda 350 adayýn giriþimcilik eðitimlerine katýldýðýný hatýrlatarak, 2014 yýlýnda ise Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile "Giriþimcilik Eðitim Programý" için TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'nun þahitliðinde protokol imzalandýklarýný, bu kapsamda da 750 kiþinin giriþimci olarak yetiþtirileceðini belirtti. Özer, Denizli Ticaret Odasý olarak iþsizliðe çözüm olarak kendi iþini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandýracak giriþimcilerin yetiþtirilmesine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. Ayþe Balý Beyhan Ünal Buket Gök en Gülin Ucer Hasan Basri Köse Hasan Gözlükaya Hatice Baþgün Hatice Kocaefe Huriye Ýlem Ýbrahim Köseoðlu Lütfi Akkaya Mehmet Tala Hisarcýklýoðlu: Denizli'nin avantajý giriþimcilik ruhu Mutluluðun, refahýn ve zenginliðin giriþimcilikten geçtiðine dikkat çeken TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu, bu baðlamda Denizli Ticaret Odasý'nýn önemli bir faaliyete imza atýðýný söyledi. Hisarcýklýoðlu, Denizli'nin avantajýnýn "giriþimcilik ruhu" olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: "Ülkemizin zenginleþmesi, iþsizlik belasýnýn bitirilmesinin yolu giriþimcilikten geçiyor. Bunun için de giriþimcilik kurslarý çok büyük öneme sahip. Giriþimcilik kursuyla giriþimciliðe baþlayacak insanlar, giriþimlerini daha bilinçli, daha akýllý ve ayaklarý yere daha saðlam basar þekilde yapacaktýr." Musa Cihat Gök Mustafa Ali Þandede Müþerref Manisalý Necla Çakýr NilgünHilmiye Deðirmenci Osman Ünlü Salih Ramazan Acun Seda Söyler Uður Salur Veysel Urcanli Zehra Tavlý Zekai Can Mehmet Taþçý Meral Delikara Muhittin Baþkýran Mustafa Ýncebel Mustafa Özkan Nur Erdemir Seher Gemi Servet Demir Sevgi Önüt Sümeyya Sakýzlý Þerife Kýlcýoðlu Tuncay Alata Ahmet Gokhan Yerlikaya Ayþe Arýkan Ayþe Korkmaz Barýþ Demir Bayram Yavuzer Emine Çelik Ercan Özfidan Hatice Nur Dinçer Hüseyin Bacaksýz Ýdris Sönmez Ýlkin Bayer Süalp Ýsmail Aygün Ali Metin Betül Sayman Beyhan Cengaver Beyza Berber Bilal Çelebi Çiðdem Çolak Eylem Sancak Fatma Avunduk Ferhat Akýn Gülender Kurt Gülsevim Erdoðan Hüseyin Er Kubilay Ülgen Leyla Dumanoðlu Müge Sevgi Deðirmençevir Nihal Çizmecioðlu Osman Acar Sedef Yücetürk Serap Sertkaya Serkan Ekiz Sultan Ulaman Yunus Emre Deveci Yusuf Gümüþ 25 Mayýs-04 Haziran Haziran 2015 Mehmet Çetin Mehmet Özcan Mehmet Ziylan Meltem Erkan Merve Özen Milkiye Kaya Muhammet Bekir Ege Ramazan Doðan Recayi Yorulmaz Refik Gündem Sezayir Demir Tolgahan Doðan Ali Ýhsan Tekin Bayram Sözer Dilek Urgan Elif Karayýlmaz Emel Göðer Emel Güzel Fatma Çýrak Gözde Otçu Kabak Gülizar Þahbal Hanife Yalçýn Ýbrahim Akçakaya Kadriye Kösekli Melek Kaymakçý Arife Kaya Ayþe Gönüllü Güner Barýþ Doðru Burcu Beþikçi Ebru Akdoðan Ebru Özarslan Emine Gümüþ Esma Cim Ethem Bulut Gülcan Özdeniz Hakan Çetin Temmuz 2015 Murat Göðer Müslim Sert Naciye Bilir Nazlý Tamer Osman Ateþkan Perihan Salmansar Rukiye Yýlmaz Sevinç Pazarcý Sultan Serpil Üstüner Tuðba Donanmaoðlu Turhan Karabostan Zeliha Erkol Hülya Düdükçü Hüseyin Sözbakan Ýsmahan Cirit Ýbrahim Civil Mücahit Deniz Sevcan Gümrah Tuðba Cerit Ülker Civil Yasemin Yumurtacý Züleyha Türker Abdurrahim Aydýn Ahmet Ýlem Ali Daylan Ali Özcan Ayþe Kýrbaþ Deniz Yaðmur Gül Elvan Erdem Akbaþ Emine Tanýtmýþ Gül Baþol Gülcan Turhan Havana Þahin Ýbrahim Altýndað Ýlhan Özükýzýl Ýsmail Tabak Kerim Gürbüz Murat Týnaztepe Murat Üstündað Nilüfer Altýn Orhan Þimal Rahime Marým Seher Sönmez Selda Ayyýldýz Volkan Çobanoðlu Yunus Emre Bozyer Ziynet Bahadýr Asiye Özyer Azize Gülderen Buket Çetin Bulduk Güray Bolat Burcu Soyemre Cemile Acun Fatih Özcan Fatime Kaya Filiz Sevgili Gökhan Balaban Gülten Kaya Huriye Dev Aðustos 2015 Ýbrahim Mardin Makbule Görür Özer Mesut Durmaz Murat Metin Nesibe Çimendað Soner Çetinkaya Tuba Çetinkaya Uður Kiraz Yaprak Serter Yavuz Süleyman Kurt Zafer Murat Bayýndýr

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Teröre hayýr, kardeþliðe evet Deðerli üyelerimiz Son günlerde ülkemiz gündemi, terör olaylarýyla meþgul durumda. Denizli Ticaret Odasý olarak yaptýrdýðýmýz dev bayrak ve pankartla terör olaylarýna tepki göstererek, kardeþlik vurgusu yaptýk. Teröristlerin hain saldýrýlarý sonucu þehit düþen askerlerimizi ve polislerimizi de bu þekilde anmýþ olduk. Terörü lanetliyor, milletimizin baþý saðolsun diyoruz. Acýlarý paylaþýyor, halkýmýza ise itidal tavsiye ediyoruz. Ýlimiz evlatlarýný da yitirdiðimiz bu terör olaylarý, ülkemizin kanayan yarasý olmaya devam etmektedir. Bu topraklarda tarih boyunca yaþayan insanýmýz, kanýyla, canýyla, tarihi ve kültürüyle bir bütündür. Birliðimize, beraberliðimize ve kardeþliðimize yönelik yapýlan bu menfur terör olaylarý, hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaktýr. Ýþ dünyasý olarak, gereken bütün önlemlerin vakit geçirilmeden alýnmasýný ve bu yöndeki giriþimlerin bir an önce baþlatýlmasýný beklemekteyiz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum. Deðerli üyelerimiz Bu üzücü olaylarýn dýþýnda ülkemiz için Kasým ayýnda önemli bir G20 zirvesi yapýlacaktýr. Bu G20 kapsamýndaki B20 baþkanlýðýný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkanýmýz Sayýn M. Rifat Hisarcýklýoðlu yürütmektedir. B20 zirvesi 61 ülkeden bin 100'ü aþkýn siyasetçi, bürokrat, dünyanýn en büyük iþ örgütlerinin ve en büyük üst yöneticilerinin yer aldýðý B20 Türkiye Konferansý, TOBB'da gerçekleþtirildi. B20 Zirvesi, üç gün boyunca devam etmiþ, Türkiye'deki konferanslarý, TOBB ve B20 Türkiye Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun üstün gayretleriyle sona ermiþtir. B20 raporundaki tavsiyeler, küresel ekonomik geliþmenin temelini oluþturacaktýr. Bu konularda G20 toplantýsýnda varýlacak mutabakat ve alýnacak kararlar, ülkelerin geliþme süreçlerine büyük katký saðlayacaktýr, diye düþünüyorum. Deðerli üyelerimiz Denizli Ticaret Odasý olarak Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle düzenlenen "Giriþimcilik Eðitim Programý", Denizli Ticaret Odasý hizmet binasýnda Denizli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan verilmeye devam ediyor yýlýnda 350 kiþinin eðitim aldýðý kurslarda, 2014 yýlýndan bu yana yaklaþýk 300 giriþimci adayý yetiþtirdik. Giriþimcilik eðitimi kapsamýnda, giriþimci adaylarý, kendi iþ fikirlerine iliþkin iþ planlarý ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'e baþvurarak, onay çýkmasý durumunda 30 bin TL'ye varan hibe, 70 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanýndan faydalanabiliyor. Ýþsizliðe çözüm olarak kendi iþini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandýracak giriþimcilerin yetiþtirilmesine büyük önem veriyoruz. Denizli Ticaret Odasý olarak bu tür eðitimlerimize devam edeceðiz. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, TOBB'un ev sahipliðinde düzenlenen B20 Zirvesi'ne katýldý. Baþkan Necdet Özer, B20 Zirvesi ne katýldý Ýthalatta Korunma Önlemleri Özer'in yanýsýra Kadýn Giriþimciler Kurulu Denizli Ýl Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar ile 61 ülkeden bin 100'ü aþkýn siyasetçi, bürokrat, dünyanýn en büyük iþ Coca-Cola Ceo'su Muhtar Kent ve Baþkan Özer birarada örgütlerinin ve en büyük üst yöneticilerinin yer aldýðý B20 Türkiye Konferansý, TOBB'da gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, B20 Türkiye olarak çok çalýþtýklarýný ve G20 liderlerine sunulmak üzere 19 maddelik talepler listesini oluþturduklarýný söyledi. Sadece iþ dünyasý için deðil, küresel ekonominin tüm aktörleri için fayda saðlayacak talepleri olduðunu vurgulayan Hisarcýklýoðlu, "Ticaret serbest olsun, önümüze duvarlar çekilmesin istiyoruz. Altyapý yatýrýmlarý þeffaf bir þekilde projelendirilsin ki finansman saðlamak kolay olsun istiyoruz krizinden beri devam eden finansal reformlar tamamlansýn ki piyasada belirsizlik ortadan kalksýn istiyoruz. Hýzla deðiþen teknolojiye adaptasyonu saðlayacak bir mesleki eðitim altyapýmýz olsun ki kadýnlarýmýza ve gençlerimize daha kolay iþ bulalým istiyoruz. KOBÝ'lerin küresel ekonomiye entegrasyonu için küresel politikalar geliþtirilsin ki KOBÝ'ler sahipsiz kalmasýn istiyoruz. G20 Türkiye ve B20 Türkiye'nin çabalarý sonucu, artýk bin kiþilik salonlara sýðamaz olduk. Bu yoðunlukta bir katýlýma, ilk kez Türkiye'nin G20, B20 dönem baþkanlýðýnda þahit oluyoruz." dedi. Toplantýlarla ilgili deðerlendirme yapan Baþkan Necdet Özer, B20 Zirvesi'nin üç gün boyunca devam ettiðini belirterek, Türkiye'deki konferanslarýn, TOBB ve B20 Türkiye Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun üstün gayretleriyle gerçekleþtirildiðini söyledi. B20 raporundaki tavsiyelerin küresel ekonomik geliþmenin temelini oluþturacaðýný anlatan Özer, "Bu konularda G20 toplantýsýnda varýlacak mutabakat ve alýnacak kararlar, ülkelerin geliþme süreçlerine büyük katký saðlayacaktýr, diye düþünüyorum." dedi. Ekonomi Bakanlýðý'nýn, Ýthalatta Korunma Önlemlerine iliþkin 2, Gözetim Uygulamasýna yönelik olarak da 2 tebliði, 28 Aðustos 2015 Tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Ýthalatta Korunma Önlemlerine Ýliþkin yürürlüðe giren tebliðe göre, fotokopi kaðýdý ile baský ve yazý kaðýtlarý ithalatýna karþý korunma önlemi uygulanmasý için ilgili mevzuat kapsamýnda gerekli þartlarýn oluþmadýðýna, bu itibarla soruþturmanýn önlemsiz kapatýlmasýna karar verildi. Yürürlüðe giren diðer teblið ile de çekme ve üfleme cam, floatcam ve yüzeyi taþlanmýþ veya parlatýlmýþ cam ithalatýnda 3 yýl süreyle ek mali yükümlülük þeklinde korunma önlemi uygulanmasýna karar verildi. Buna göre söz konusu eþyalar için birinci dönem brüt ton baþýna 60 dolar, ikinci dönem brüt ton baþýna 55 dolar, üçüncü dönem ton baþýna 50 dolar ek mali yükümlülük getirildi. Ýthalatta gözetim uygulamasýna iliþkin ilk tebliðe göre, çeþitli boyut ve aðýrlýktaki baský ve yazý kaðýtlarý ile fotokopi kaðýdý ithalatýnda gümrük kýymeti ton baþýna bin 200 dolarýn altýnda olanlar ileriye yönelik olarak ithalatta gözetim uygulamasýna tabi olacak. Teblið, 1 ay sonra yürürlüðe girecek. Ýthalatta Gözetim Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið'de Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Teblið ile de pvc yer kaplamalarýnýn kilogram baþýna gümrük kýymeti 7 dolar olarak belirlendi. Teblið, 1 ay sonra yürürlüðe girecek. Ayrýca bakanlýðýn, Ýthalatta Kota ve Tarife Kontenjaný Ýdaresine Ýliþkin Teblið'i de Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanarak, yürürlüðe girdi. Buna göre, tereftalik asit ithalatýnda Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan "Tereftalik Asit Ýthalatýnda Tarife Kontenjaný Uygulanmasý Hakkýnda Karar" çerçevesinde açýlan tarife kontenjanýnýn baþvuru, daðýtým, kullaným usul ve esaslarý belirlendi.

4 Ýnþaat sektörünün sorunlarý Bakan Zeybekci ye aktarýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'in baþkanlýðýnda Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'yi ziyaret ederek, karþýlýklý görüþ alýþveriþi yaptý. Ekonomi Bakanlýðý'nda gerçekleþen ziyarette, Özer'in yanýsýra TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi üyeleri ile Ýnþaat Müteahhitleri Konfederasyonu (ÝMKON) üyeleri katýldý. Ekonomi Bakanlýðý'nda gerçekleþen ziyarette, Özer'in yanýsýra TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi üyeleri ile Ýnþaat Müteahhitleri Konfederasyonu (ÝMKON) üyeleri katýldý. TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu, son günlerde döviz kurundaki beklenmeyen artýþ sebebiyle inþaat sektörünün karþý karþýya kaldýðý tehlikeye dikkat çekmek amacýyla Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Ýnþaat sektörünün bu süreçten zarar görmeden kurtulmasý noktasýndaki taleplerimizi ve sektörümüzün genel sorunlarýný aktardýk. Ayrýca yabancýya mülk satýþýnda yaþanan sorunlarý anlattýk." dedi. Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi'nin önemli bir ziyaret gerçekleþtirdiðini söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, inþaat sektörünün genel durumu ve sektörde yaþanan genel sorunlarý anlatma fýrsatý tanýmasý dolayýsýyla Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'ye teþekkür etti. Özer, Türkiye'de kurulmuþ en büyük sektör meclisinin, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi olduðunu hatýrlatarak, "5174 Sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na dayalý olarak kurulan meclisimiz, sektörün sorun ve taleplerini karþýlamak için çalýþmalarýný sürdürecektir." þeklinde konuþtu. Bakan Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlik sektörünün, bölgesel ve uluslararasý geliþmelerden doðrudan etkilendiðine iþaret etti. Müteahhitlik ve konut sektörünün kendileri için büyük önem taþýdýðýný, bu nedenle de sektör temsilcileri ile sýk sýk biraraya geldiklerini söyleyen Zeybekci, "Ýnþaat sektörü, ekonominin en önde giden lokomotifidir. Bu sektörümüzü, geleceðin Türkiye'sini inþa etmek adýna önemsiyoruz. Türkiye'nin tamamýnda kentsel dönüþüm projeleriyle saðlýklý, modern, güvenilir ve her þeyiyle sosyal donatýlarý düþünülmüþ modern kentler ortaya çýkarýlýyor. Biz bunu destekliyoruz, sonuna kadar da desteklemeye devam edeceðiz." dedi.

5 Milletvekili Mehmet Yüksel den Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundu. çalýþmalar ve gelecek vizyonuna baktýðýmýzda, baþarýlý bir kuruluþ olarak milletimize dönük hizmetlerini sürdürdüðünü görmekteyiz." dedi. Denizli'nin turizm, sanayi ve tarým anlamýnda hýzla kendini yenileyen ve güçlenen bir il olduðuna dikkat çeken Milletvekili Yüksel, "Denizli ilimiz kültürel deðerleri bakýmýndan oldukça güçlüdür. Þehrimizin deðerlerini korumak ve daha da güçlü kýlmak için müteþebbis, çalýþkan, azimli ve kararlý bir duruþ sergileyen tüccarlarýna her zaman destek olmak mutlak önem taþýmaktadýr. Ýlimiz tüccarlarýnýn ekonomik anlamda daha çok kazanmasý ilimizin dolayýsýyla ülkemiz ekonomisinin ayakta dimdik durmasý anlamýna gelir. Bu anlamda üyeleri baþta olmak üzere tüm kurumlarla Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz ve Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ali Önal ile AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aki'nin de hazýr bulunduðu ziyarette Milletvekili Yüksel, Denizli Ticaret Odasý'nýn Denizli'nin ve esnafýn yararýna olan birçok projeyi hayata geçirdiðini söyledi. Denizli Ticaret Odasý'nýn her zaman öncü bir sivil toplum kuruluþu olduðunu, Denizli ve esnaflarýn sorun ve beklentilerini çözümleme anlamýnda çok önemli çalýþmalara imza attýðýný söyledi. Denizli Ticaret Odasý'nýn birçok alanda sorumluluk aldýðýna iþaret eden Milletvekili Yüksel, "Denizli Ticaret Odamýzýn çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Denizli Ticaret Odamýz, esnaf, sanayici ve iþletmelerimize yol gösterici olduðu gibi, ahilik geleneðinin sürdürülmesi konusunda da gerekli hassasiyeti göstererek tarihi esnaflýk kültürünü canlý tutmaktadýr. Odamýzýn bugüne kadar yaptýðý iliþkileri üst düzeyde tutan Ticaret Odamýz dayanýþmayý ve Mesleki Uygulama Eðitimi ile ilgili Önemli Duyuru Denizli Ticaret Odasý ve Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu iþbirliðiyle ilimizde talep edilen nitelikli ve eðitimli iþgücünü karþýlamaya yönelik "Mesleki Uygulama Eðitimi" sistemi hayata geçiriliyor. Bu sistem, iþverenlerin nitelikli ve eðitimli iþgücü talebini karþýlamak adýna "üniversite ve iþverenler" arasýnda bir iþbirliði uygulamasýdýr. Bu amaçla öðrenciler 4 dönemlik meslek yüksekokulu eðitimlerinin 3 döneminde teorik eðitim almakta, kalan bir dönemini de tamamen mesleki uygulama doðrultusunda iþletmelerde tam zamanlý olarak yerine getirmektedirler. Ýlk etapta 4 program (Ýþletme, lojistik, pazarlama ve dýþ ticaret) olarak bu sistem uygulamaya geçmiþtir. Ýlgilenen üyelerimiz, numaralý telefondan Honaz Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörü Öðretim Görevlisi Adnan AKÞÝT ile iletiþime geçerek program hakkýnda detaylý bilgiye ulaþabilirler. AÝDAT DUYURU 5174 sayýlý kanun gereðince 2015 yýlý, yýllýk ve munzam aidatlarý ikinci taksitlerinin, 30 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar (17.00) ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. kalkýnmayý da her zaman kendisine ilke edinmiþtir. Denizli Ticaret Odamýz, þehrin ticaretini geleceðe hazýrlama konusunda her zaman öncülük etmiþtir. Ýlimizde ticaretin artmasý, istihdamýn artmasý ve kar marjlarýnýn artmasý þüphesiz ileriye dönük öngörülerin böylesi odalar tarafýndan üyelerine aktarýlmasý neticesinde mümkün Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Denizli Ýl Müdürü Mahmut Oðuz Kýlýnç, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i ziyaret etti. Denizli ekonomisininkonuþulduðu ziyarette Baþkan Necdet Özer, Denizli'ye yeni atanan Müdür Mahmut Oðuz Kýlýnç'a görevinde baþarýlar dileyerek, KOSGEB Denizli Ýl Müdürlüðü ile birçok ortak faaliyete imza attýklarýný, bundan sonra da çeþitli projelerde yer almaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Denizli'nin çok aktif bir il olduðuna iþaret eden Müdür Kýlýnç, "Denizli'ye Ýzmir'den atandým. Denizli'nin üst seviyelerde desteklerden yararlanmasýný saðlamayý hedefliyoruz. Denizli Ticaret Odasý'nýn yanýmýzda olduðunu görmek bizleri ayrýca memnun etmiþtir." dedi. olacaktýr. Denizli Ticaret Odamýzýn gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalarýný tebrik ediyor, attýklarý her adýmda her zaman yanlarýnda olacaðýmýzý ve destekleyeceðimizi ifade etmek istiyorum." þeklinde konuþtu. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer ise Milletvekili Yüksel'e ziyaretleri dolayýsýyla teþekkür ederek, "Sayýn Milletvekilimiz Yüksel ile birçok konuyu istiþare etmekteyiz. Yaþamýþ olduðumuz sýkýntýlarla ilgili daha önce birçok talebimizi iletmiþ vebu konularla ilgili çözüm önerilerini görüþmüþtük. Bundan sonra da Milletvekilimiz Yükselile temasa geçmeye devam edeceðiz." dedi. Baþkan Özer, KOSGEB Ýl Müdürü nü aðýrladý Denizli Tekstil Tasarýmcýlarý Derneði nden Baþkan Özer e ziyaret Denizli Tekstil Tasarýmcýlarý Derneði Baþkaný Tülay Pay ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i ziyaret etti. Ziyarette dernekleri hakkýnda bilgiler aktaran Tülay Pay, derneklerinin yeni kurulduðunu belirtti. Tekstil kenti Denizli'de moda-tasarým alanýnda tüm kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði yaparak Denizli'nin toplumsal yaþamýna katký saðlamak istediklerini ifade eden Pay, yönetim kurulu olarak çeþitli ziyaretlerde bulunarak, derneklerinin amaçlarý ve hedefleri ile ilgili bilgiler aktardýklarýný söyledi. Pay, "Amacýmýz, tasarýmcý haklarýnýn korunmasý, tekstil tasarýmýnda yeniliklere öncü olup tasarým konusunda eksiklikleri kapatmaktýr." þeklinde konuþtu. Denizli Ticaret Odasý olarak sosyal sorumluluklarý gereði çeþitli projeler gerçekleþtirdiklerini, bunlardan birinin de geçtiðimiz aylarda hayata geçirilen ve tamamlanan Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarým Merkezi Projesi'nin olduðunu dile getiren Baþkan Özer, "Biz Denizli'ye katký saðlayacak her türlü projede yer alýyoruz. Derneðinizin de güzel amaçlarý var. Önümüzdeki aylarda sizlerle de Denizli için çalýþmalar gerçekleþtirebiliriz." dedi.

6 Denizli Kamu Hastaneleri Birliði nden Odamýza ziyaret Denizli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Berna Öztürk ile Ýdari Hizmetler Baþkaný Op. Dr. Muhammet Akçaoðlu, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. Denizli Kamu Hastaneleri Birliði olarak yaptýklarý çalýþmalardan bahseden Genel Sekreter Öztürk, Denizli Ticaret Odasý'nýn önemli faaliyetlere imza attýðýný söyledi. Denizli Ticaret Odasý'nýn Denizli'nin en büyük sivil toplum kuruluþu olduðunu dile getiren Öztürk, "Ekonomiye yön veren bir kurum olan Denizli Ticaret Odasý'nýn, sosyal sorumluluk gereði de birçok örnek çalýþmalar yaptýðýný gözlemlemekteyiz. Ayný zamanda TOBB'daki faaliyetlerinizi de yakýndan takip ediyoruz. Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz." dedi. Baþkan Özer ziyaretleri dolayýsýyla Denizli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Berna Öztürk ve Ýdari Hizmetler Baþkaný Op. Dr. Muhammet Akçaoðlu'na teþekkür ederek, "Denizli Ticaret Odasý olarak, çeþitli kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak projelere imza atýyoruz. Ýlimizde canla baþla görev yapan Denizli Kamu Hastaneleri Birliði ile de çeþitli projeler gerçekleþtirebiliriz." diye konuþtu. Ýthalatta gözetim uygulamasý Ekonomi Bakanlýðý'nýn Ýthalatta Gözetim Uygulanmasýna Ýliþkin 3 tebliði, 28 Aðustos 2015 Tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi. Buna göre, bað ve bahçývan makaslarý, pensler, kerpetenler, tenekeci makaslarý ve benzeri aletler aðzý sabit olanlar, aðzý ayarlanabilir olanlar, çekiçler, rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve aðaç iþlemeye mahsus benzeri kesici aletler, tornavidalar ve diðerleri ithalatýnda uygulanan CIF kýymetinde deðiþikliðe gidildi. Söz konusu ürünlerin ithalatýnda kilogram baþýna 30 dolar olarak uygulanan CIF kýymeti, kilogram baþýna 20 dolara indirildi. Bir diðer teblið ile de ithalatta adet baþýna CIF kýymeti, buharlý ütülerde 35 dolardan 25 dolara, sadece kahve yapmaya mahsus cihazlarda 25 dolardan 20 dolara, sadece çay yapmaya mahsus olan cihazlarda 40 dolardan 32 dolara, vakumlu elektrikli süpürgelerde gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar ve diðerlerinde 85 dolardan 50 dolara düþürüldü. Öte yandan, demir çelikten halat, kablo ithalatýnda (enine kesitinin en geniþ yeri 3 mm'yi geçen fakat 12 mm'yi geçmeyenler, enine en geniþ kesit yerine 12 mm'yi geçen fakat 24 mm'yi geçmeyenler, enine kesitinin en geniþ yeri 24 mm'yi geçen fakat 48 mm'yi geçmeyenler, enine kesitinin en geniþ yeri 48.mm'yi geçenler, diðerleri) birim gümrük kýymeti ton baþýna 3 bin dolar olarak belirlerdi. Söz konusu eþyalar ancak Ekonomi Bakanlýðýnca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Gözetim belgesinin bir örneði gümrük beyannamesine eklenecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Türkiye Finans tan Baþkan Özer'e ziyaret Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Türkiye Finans Katýlým Bankasý yetkililerini aðýrladý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Türkiye Finans Katýlým Bankasý Yönetim Kurulu Üyesi Oðuz Kayhan, Denizli Bayramyeri Þube Müdürü Adnan Aþaðýçay ve Þube Kitle Satýþ Yetkilisi Ýsmail Kandemir hazýr bulundu. Ekonomiye iliþkin güncel konularýn ele alýndýðý görüþmede, Baþkan Necdet Özer, güçlü ekonomi için reel sektör ile finans sektöründeki iþbirliðinin önemli olduðunu söyledi. Türkiye Finans Katýlým Bankasý Yönetim Kurulu Üyesi Oðuz Kayhan, Denizli Ticaret Odasý üyelerinin kendileri için ayrý bir önem taþýdýðýný belirterek, kendilerini kabul etmeleri dolayýsýyla Baþkan Özer'e teþekkür etti.

7 Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 2015 yýlý Aðustos ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Denizli Ticaret Odasý Aðustos ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz'ýn yönettiði Meclis Toplantýsý sonrasýnda açýklamalarda bulunan Baþkan Necdet Özer, dünya ekonomisinin yeni bir olumsuzluk dalgasý ile karþý karþýya kaldýðýný belirterek, "Çin'in büyüme hýzýnýn yüzde 7'nin altýna gerçekleþme ihtimali ve yeni yapýsal reform hazýrlýklarý Uzak Doðu'daki geliþmeleri tetiklemiþ ve ülkeleri endiþeli bir bekleyiþe sevk etmiþtir. Çin yönetimi sermaye piyasalarýndaki dalgalanmalarý önlemek için her türlü müdahale yoluna gitti. Menkul kýymet piyasasýna doðrudan müdahale yapýldý ve Yuan devalüe edildi. Fakat sorunun çözülmediði görülüyor. Çin'de yapýlan yüzde 3 oranýndaki devalüasyon, bu ülkeye ihracat yapan Japonya ve diðer Uzak Doðu ülkelerindeki istikrarý bozmuþtur." dedi. Krizin yaygýnlaþarak Avrupa ve Amerika ülkelerine yayýldýðýný, geliþmekte olan ülkelerde baþlamýþ olan çöküþün geliþmiþ ülkelere de sirayet ettiðini aktaran Baþkan Özer, "Borsalardaki küresel düþüþ, finans çevrelerinde bunun yeni bir küresel kriz halini alýp almayacaðý yönünde endiþelere neden olmuþtur. Emtia fiyatlarýndaki düþüþ 1999 yýlýndan bu yana en düþük düzeyine gerilemiþtir. Baþta petrol olmak üzere temel emtia fiyatlarýndaki düþüþe ek olarak menkul kýymet piyasalarýnda baþlayan deðer kaybý yeni bir küresel kriz endiþesini ortaya çýkarmýþ, yatýrýmcýlar güvenli liman arayýþýna yönelmiþtir. Petrol fiyatlarýnýn düþmesi Rusya ve diðer petrol ihracatçýsý ülkelerin daralmaya baþlamasý endiþesi yaygýnlaþmaktadýr." diye konuþtu. Türkiye ekonomisinin de dünyada olumsuz geliþmelerin etkisi altýnda kaldýðýný söyleyen Özer, küresel ekonomideki olumsuzluklarýn Türkiye ekonomisini diðer ülkelere göre daha fazla etkilediðini dile getirerek, "Petrol, temel tarým ürünleri, metal gibi ürün ithalatçýsý durumunda olan Türkiye, aslýnda bunun getirdiði yapýsal dengesizlikler nedeniyle ülkemiz, söz konusu potansiyelden gereken þekilde yararlanamamýþtýr." þeklinde konuþtu. Küresel krizin etkisi ile Borsa ve TL'nin deðer kaybýnýn rekor düzeylere geldiðini hatýrlatan Özer, "Küresel ekonomideki olumsuzluklarýn Türkiye ekonomisine yansýmasý ve milli ekonomideki dengesizliklerin yoðunlaþtýðý bugünkü ortamda ülkemizde ortaya çýkan siyasi belirsizlikle birlikte Türkiye açýsýndan tabloyu daha da aðýrlaþtýrmaktadýr. Yurt dýþý ve yurt içinde ortaya çýkan olumsuz geliþmelerin etkisiyle, maalesef 2015 yýlý ekonomik bakýmdan ülkemiz için kayýp yýl olacak gibi görünmektedir. Þayet bu istikrarsýzlýk devam ettiði takdirde 2016 yýlýný da kaybetme riskiyle karþý karþýyayýz. Umarým ki, 2016 yýlýný da kaybetmeyiz. Ülkemiz için stratejik yol haritasý durumunda olan 2016 yýlý bütçesi çok önemlidir. O nedenle ülke olarak belirsizlik ortamýnýn bir an önce aþýlýp, bütçe ve hedeflere yönelinmesi zarureti vardýr. Yetkililerimiz ve yöneticilerimizin, ülkemizin menfaatleri için daha duyarlý olmalarýný umuyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandý. bariyle en fazla ihracat; 198 milyon 923 bin dolar ile Ýngiltere'ye, 157 milyon 7 bin dolar ile Almanya'ya ve 114 milyon 701 bin dolar ile Amerika Birleþik Devletleri'ne (ABD) yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise ilk 7 aylýk dönemde, en fazla ihracat, hazýr giyim-konfeksiyon (yüzde 37,95), elektrik-elektronik ve hizmet (yüzde 13,59) ve çelik (yüzde 12,05) ürünleri olmuþtur." diye konuþtu yýlý Ocak-Haziran dönemi ithalatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 17,76 oranýnda gerilediðini, Denizli'nin 6 aylýk ithalatýnýn 969 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleþtiðini ifade eden Özer, "Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri, pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat ile demir ve çelik ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Özbekistan'dýr." þeklinde konuþtu. Özer, sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda düzenli bir artýþ görüldüðüne dikkat çekerek, sözlerini þöyle tamamladý: "2015 yýlý Mayýs ayý sonu itibariyle 4/a kapsamýnda kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,64 oranýnda artarak 193 bin 910 kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr. düþük petrol ve düþük emtia fiyatlarýndan yararlanma potansiyeli olan birkaç ülkeden biriydi. Ancak son yaþanan politik belirsizlik ve Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "2015 yýlý Temmuz ayý sonu itibariyle Denizli ihracatý, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 21,53 oranýnda azalarak 1 milyar 485 milyon 697 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, 2015 Temmuz ayý sonu iti Temmuz ayý sonu itibariyle geçen Odamýza 1054 firma kaydýný yaptýrmýþ; 776 firmanýn Oda kaydý silinmiþtir Temmuz ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; 12 bin 205'i faal, 2 bin 670'i askýda olmak üzere toplam 14 bin 875 üye kayýtlý bulunmaktadýr."

8

9

10 FUAR TAKViMi Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir Çukurova Tarým Fuarý Tarým Hayvancýlýk, Süt Endüstrisi, Seracýlýk ve Teknolojileri Tarým Hayvancýlýk, Süt Endüstrisi, Seracýlýk ve Teknolojileri Çukobirlik Alaný Adana Çukurova Doða ve Av Fuarý Av, Doða ve Spor Malzemeleri Av, Doða ve Spor Malzemeleri Çukobirlik Alaný Adana Samsun Tarým Fuarý 2015 Tarým, Hayvancýlýk ve Teknelojileri Citytech 9.Uluslararasý Belediye ve Çevre 2015 Fuarý Tarým, Hayvancýlýk ve Teknelojileri Belediye ve Çevre Ekipmanlarý, Geri Dönüþüm Teknolojileri Tarým, Hayvancýlýk ve Teknelojileri Çevre, Geri Dönüþüm, Atýk Yönetimi, Su Teknolojileri, Belediye Ekipmanlarý, Kent Mobilyalarý Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Samsun Ankara Uluslararasý Isaf -Security Fuarý Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanlarý, RFID Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanlarý, Alarm, CCTV, Kamera, Geçiþ Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik Fuar Merkezi Yeþilköy Isaf IT Security Fuarý Bilgi ve Að Güvenliði Að Güvenliði, Veri Güvenliði, Antivirüsler, Donaným Güvenliði, Bilgi Güvenliði, Data Güvenliði Fuar Merkezi Yeþilköy Isaf Smart Home Fuarý Akýllý Binalar ve Bina Otomasyonu Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, Ýzleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol, Akýllý Bina Teknolojileri Fuar Merkezi Yeþilköy BOAT SHOW Uluslararasý Boat Show Fuarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Ýkinci El Tekne ve Ekipmanlarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Haliç Kongre Merkezi Trakya Tarýmtech Fuarý 2015 Tarým Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Tarým, Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracýlýk Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlarý, Depolama Sistemleri, Soðutma, Havalandýrma Lüleburgaz Semt ve Fuar Alaný Kýrklareli Endüstri 2015 Denizli Metal Ýþleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri Fuarý Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri EGS Fuar ve Kongre Merkezi Denizli Ýzmir Ýnovasyon ve Konut Fuarý Ýnovasyon ve Konut Projeleri Ýnovasyon ve Konut Projeleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ýzmir Bursa Yapý ve Yaþam Fuarý ve Kongresi Yapý Malzemeleri Yapý ve Ýnþaat Malzemeleri, Dekorasyon Ürünleri Seramik, Banyo, Mutfak Ürünleri, Ýç ve Dýþ Yapý Ünite Elemanlarý Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bursa Uluslararasý Züchex, Züccaciye Ev Eþyalarý, Dekoratif ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarý Züccaciye, Hediyelik Eþya, Dekoratif Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eþyalarý, Plastik Ürünler, Porselen, Küçük Elektrikli Ev Aletleri, Ev Tekstili, Dekoratif Ürünler Ve Çeyiz Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Uluslararasý LED & LED Aydýnlatma Fuarý LED Sistemleri, Teknolojileri Ekipmanlarý ve Uygulamalarý, LED Aydýnlatma LED Sistemleri, Teknolojileri, Aydýnlatma Uygulamalarý, Reklamcýlýk Uygulamalarý, LED'li Ürünler Fuar Merkezi Yeþilköy Elektronist Fuarý ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynaklarý, Gömülü Sistemler, ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynaklarý, Gömülü Sistemler,Gösterim Sistemleri, Test ve Ölçüm Sistemleri, Elektronik Dizaynlar Fuar Merkezi Yeþilköy Elex Fuarý Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanlarý, Elektrik Ýletimi ve Daðýtýmý Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanlarý, Elektrik Ýletimi ve Daðýtým, Kumanda ve Koruma, Test Ölçü ve Bakým, Akümülatör Fuar Merkezi Yeþilköy Yapý Fuarý - Turkeybuild Ankara 2015 Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri Hizmetler, Altyapý, Kaba Yapý, Bitirme Ýþleri, Tesisat, Elektrik- Elektronik, Bina Donanýmý, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme ATO Kongre ve Sergi Sarayý Ankara FARMAVÝZYON 2015 Eczacýlýk Ýlaç, Ýlaç Dýþý Kozmetik, Dermokozmetik, Medikal Ürünler ve Eczane Teknolojileri Kongre Merkezi Forexpo-Forex, hisse ve Türev Ürünleri Fuarý Forex Eðitimi, Tanýtým ve Bilinçlendirme Organizasyonu Finansal Sunumlar ve Eðitimler, Yatýrým Þirketleri, Aracý Kurumlar Yapý Endüstri Merkezi Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Ankara BOAT SHOW Uluslararasý Boat Show Fuarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Ýkinci El Tekne ve Ekipmanlarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Marintürk City Port - Pendik Aymod 15.Uluslararasý Ayakkabý Moda Fuarý Ayakkabýlar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler Ayakkabýlar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve Basýn Fuar Merkezi Yeþilköy YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarý Yöresel Ürünler Gýda, Gýda Ýþleme, Ýçecek Teknoloji ve Endüstrileri, Hediyelik Eþya, El Sanatlarý Antalya Fuar Merkezi Antalya Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Ýzmir Hilton Oteli Ýzmir Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamalarý Kompozit Ürünleri ve Teknolojileri Kompozit Ürünleri ve Teknolojileri Gorrion Hotel - Bahçelievler ALUEXPO Uluslararasý Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Ýhtisas Fuarý Alüminyum Ürünler, Üretim Teknolojileri, Makinalarý, Ekipmanlarý Hammaddeler, Birincil Alüminyum Ürünler, Farklý Endüstriler Ýçin Alüminyum Ürünler, Alüminyum Üretim Teknolojisi, Makina ve Ekipmanlarý, Yüzey Ýþlemleri Fuar Merkezi Yeþilköy Ýntemak'15 Doðu Marmara Yapý Teknolojileri ve Ürünleri Ýnþaat Makineleri Ekipmanlarý, Makine ve iþ Makineleri Fuarý Yapý Teknolojileri, Ýnþaat Makine ve Ekipmanlarý, Makine ve Ýþ Makineleri Yapý Teknolojileri, Malzemeleri, Makine ve Ýþ Makineleri Ürünleri, Konut, Konut Projeleri ve Müteahhitlik Hizmetleri BB Kocaeli Uluslararasý Fuar Merkezi Kocaeli Tarým, Seracýlýk, Hayvancýlýk ve Teknolojileri Fuarý Tarým, Seracýlýk, Hayvancýlýk Makine ve Teknolojileri Tarýmsal Mekanizasyon ve Teknolojileri, Sera, Su ve Sulama, Gübreler, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Ekolojik Tarým Kahramanmaraþ Belediye Fuar Merkezi Kahramanmaraþ Çin Zhejýang Ýhraç Fuarý 2015 Çin Zhejýang Ýhraç Ürünleri Tekstil, Ayakkabý, Çanta, Kozmetik, Oyuncak, Hediyelik Eþya, Spor Ekipmanlarý, Züccaciye, Hýrdavat, Aydýnlatma, Elektronik, Plastik Ürünler, Kýrtasiye&Ofis Malz. Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý Kent Expo "3.Þehircilik ve Kent Ýhtiyaçlarý Fuarý Þehircilik ve Kent Ýhtiyaçlarý Belediye Araçlarý, Kent Mobilyalarý, Park, Bahçe Düzenleme Ekipmanlarý, Arýtma Ekipmanlarý ve Malzemeleri, Taþýma Sistemleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donanýmlarý Fuar Ýzmir Ýzmir Anamur Agrodays- 2.Anamur Tarým ve Gýda Fuarý Tarým Tarým Makineleri, Gübre, Tohum, Seracýlýk Tarým Tarým Makineleri, Gübre, Tohum, Gýda Makineleri, Seracýlýk, Hayvancýlýk Sulama Anamur Sehit Atanur Bal Fuar Merkezi Mersin Malatya Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam Fuarý Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam Ýnsan Kaynaklarý, Halkla Ýliþkiler ve Pazarlama Miþmiþ Park Fuar Alaný Malatya Konyaaltý Kitap Fuarý Ýsviçre Eðitim Fuarý Kitap, Süreli Yayýnlar Eðitim, Eðitim Materyalleri ve Teknolojileri Kitap, Süreli Yayýnlar Eðitim, Materyalleri ve Teknolojileri, Sýnavlar, Yurtdýþý Programlar, Finansal ve Bankacýlýk, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler, Cam Piramit Sabancý Kongre ve Fuar Merkezi Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Antalya Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Hilton Kongre ve Sergi Merkezi INTERMOB Uluslararasý Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarlarý Orman Ürünleri ve Ahþap Teknolojisi Fuarý Ahþap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya Aksesuarlarý, Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri Mobilya Tekerlekleri, Ray Sürgü Sistemleri, Menteþe, Kulp ve Kapý Kollarý, Mdf, Yonga Levha, Kereste, Ahþap Profiller, Kapý Yüzeyleri, Kimyasallar, Kenar Bantlarý Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Aðaç Ýþleme Makinesi Uluslararasý Aðaç Ýþleme Makineleri, Kesici Takýmlar, El Aletleri Fuarý Aðaç Ýþleme Makineleri, Mobilya Ýmal Makine ve Tezgahlarý, Kesici Takýmlar, El Aletleri Aðaç Ýþleme Makineleri, Kurutucular, Mobilya Ýmal Makine ve Tezgahlarý, Presler, Toz Emme Üniteleri, Kesici Takýmlar, Elektrikli Mekanik El Aletleri, Aðaç Kesme Makineleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Edufairs Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabancý Dil Eðitimleri Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabancý Dil Eðitimleri Ankara Hilton Oteli Ankara Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Hilton Oteli Kozyataðý IEFT Yurtdýþý Eðitim Fuarý Yurt Dýþý Eðitim Yurtdýþý Eðitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okullarý, Kolejler, Eðitim Kurumlarý, Konsolosluklar, Vakýflar Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Ankara Bursa 8.Uluslararasý Hayvancýlýk ve Ekipmanlarý Fuarý Burtarým 2015 Bursa 13.Uluslararasý Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý Hayvancýlýk Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk ve Süt Endüstrisi Hayvancýlýk Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk Ve Süt Endüstrisi Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi Bursa Bursa Türkiye Çaðrý Merkezi Fuarý Çaðrý Merkezi Sektörünün Geliþimi Telekomunikasyon Alt Yapýsý, Çaðrý Merkezleri, Yazýlým, Donaným, Danýþmanlýk, Ürün, Dýþ Kaynak Kullanýmý, Ýnsan Kaynaklarý,Turizm Acenteleri, Mobilya Haliç Kongre Merkezi

11 TÜRKÝYE TEK VÜCUT OLDU Ankara Sýhhiye Meydaný'nda baþlayan "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet Yürüyüþü" Ulus'taki Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Buluþmadaki tek ortak payda Türk bayraðý oldu. Etkinliðin sonunda Birinci Meclis'in balkonundan ortak açýklamayý seslendiren TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "Bu anlamlý organizasyonu gerçekleþtiren meslek kuruluþlarýmýza, sendikalarýmýza, sivil toplum örgütlerimize ve bizi yalnýz býrakmayan Türkiye'nin dört bir tarafýndan Ankara'ya gelen tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Buraya gelen insanlar ülkemizin, milletimizin, devletimizin birliðine ve bütünlüðüne sahip çýktýlar.hep birlikte teröre karþý milli bir duruþ sergilediler, milletimizin kardeþliðini gösterdiler.bugün burada olan bizler, farklý dünya görüþlerine, farklý düþüncelere sahibiz.ama ortak noktalarýmýz var.hepimiz bu memleketin evlatlarýyýz, hepimiz bu ülkenin sevdalýsýyýz.vatanýmýz, birliðimiz, dirliðimiz, huzurumuz, bugünümüz, yarýnýmýz hedefteyken sessiz kalamayýz.bizi bize, komþuyu komþuya, kardeþi kardeþe düþman etmeye çalýþanlara karþý sessiz kalamayýz.bir tarafta terör belasýný hep birlikte yaþarken, Türkiye teröre karþý tek ses oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nin de aralarýnda olduðu 250 sivil toplum kuruluþunun destek verdiði "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet Buluþmasý" çok geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu yürüyüþün sonunda seslendirdiði ortak açýklamada teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý verirken, "Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz." dedi. toplumda her geçen gün kutuplaþma artarken, akýl ve vicdan tutulmasý karþýsýnda sessiz kalamayýz.ýþte bu yüzden her görüþ ve düþünceden, toplumun tüm kesimlerinden mahþeri bir kalabalýk bugün burada.birliðimizin ve baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi olan ay yýldýzlý bayraðýmýzý alýp buraya geldik." dedi. Milletin kardeþliðini korumak için geldiðine vurgu yapan Hisarcýklýoðlu, "Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boþa çýkarmak için buraya geldik.bizi ayýrmaya çalýþan fitne ateþini söndürmek için buraya geldik.huzura kastedenlere karþý tek yürek olduðumuzu göstermek için buraya geldik.toplumsal barýþa güç vermek ve kýrýlan umutlarý yeniden yeþertmek için buraya geldik.farklýlýklarýmýza deðil, ortaklýklarýmýza, umut dolu geleceðimize odaklandýk.terörü lanetledik, kardeþliðimize sahip çýktýk. TERÖRE HAYIR, KARDEÞLÝÐE EVET dedik.ve þimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atýldýðý Meclis'teyiz.Yürüyüþümüzün burada sonuçlanmasý son derece önemli bir mesajý içermektedir. Bu milletin birlikte yaþama iradesinin ilk timsali olan kurucu Meclis'teyiz." diye konuþtu. "Gün, demokrasimize, birliðimize ve birbirimize sahip çýkma günüdür." diyen Hisarcýklýoðlu, sözlerini þöyle tamamladý: "Hep birlikte bugün saðduyumuzu ortaya koyduk.hep birlikte bugün vicdanýmýzýn sesine kulak verdik.bu ülkenin vatandaþý olmanýn bilinciyle bir araya geldik. Bundan sonra da bu kararlý birlikteliðimizi sürdüreceðiz.kalbini öfkeyle dolduranlarýn deðil, yüreði kardeþlik ve barýþla çarpan insanlarýn sesi olacaðýz.teröre tepki göstermek adýna vatandaþlarýmýzý rencide edecek, kardeþliðimize Yürüyüþle ilgili deðerlendirme yapan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer,yüzlerce kiþinintek vücut olarak teröre karþý tepkigösterdiðini söyledi.türkiye'nin barýþ ve huzur istediðini dile getiren Baþkan Necdet Özer, yürüyüþle bu topraklarda yaþayan herkesin kardeþ olduðunun en güçlü þekilde vurgulandýðýnýbelirtti. Yürüyüþe Denizli'den de katýlýmýn yüksek olduðunu ifade eden Özer, "Bu topraklarda tarih boyunca birlikte yaþayan insanýmýz, kanýyla, canýyla, tarihi ve kültürüyle bir bütündür. 250 sivil toplum kuruluþunun yürüyüþ için biraraya gelmesi de birlik ve beraberliðimizin en büyük kanýtý olmuþtur. Türkiye, bu yürüyüþle tek vücuttur. Bunu da bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sloganýmýzda da belirttiðimiz gibi, teröre hayýr kardeþliðe evet." dedi. zarar verecek her tür eylem ve söylemlerden kaçýnmalýyýz.bu millet terörün karþýsýnda.bu millet kardeþliðine sahip çýkýyor.birlik, beraberlik içinde geleceðe kararlýlýkla yürümek istiyor.hepimiz bu memleketin evlatlarýyýz, birbirimizin kardeþiyiz.bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin.hep birlikte Türkiye'yiz.Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayýr Kardeþliðe Evet." Baþkan Özer: Türkiye tek vücut oldu

12

13 Kuþadasý Ticaret Odasý ndan Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Kuþadasý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Akdoðan ve Meclis Baþkaný Mahmut Öztaþ, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. Baþkan Necdet Özer: Terörü lanetliyoruz Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat ve Kuþadasý Ticaret Odasý Hukuk Danýþmaný Av. Birgül Öner'in de hazýr bulunduðu nezaket ziyaretinde, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu, odalarýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Özer'i çalýþmalarý dolayýsýyla tebrik eden Baþkan Akdoðan, "Gerek Denizli Ticaret Odasý olarak gerekse TOBB'daki göreviniz dolayýsýyla yapmýþ olduðunuz çalýþmalarý takdirle izliyoruz. Sizler sayesinde yaþamýþ olduðumuz sýkýntýlarý birebir iletme imkanýna kavuþtuk. Kuþadasý Ticaret Odasý olarak baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz." diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Necdet Özer, bölge adýna önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek, "Sizlerden gelen istek, sorun ve önerileri, TOBB'a taþýmanýn gayreti içinde oluyoruz. Kuþadasý Ticaret Odasý'nýn da ilçe adýna önemli faaliyetlere imza attýðýný gözlemliyoruz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum." dedi. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, teröristlerin hain saldýrýlarý sonucu þehit düþen asker ve polisler için bir taziye mesajý verdi. Özer, mesajýnda, þu görüþlere yer verdi: "Birliðimize, beraberliðimize ve kardeþliðimize yönelik yapýlan bu menfur terör olaylarý, hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaktýr. Çünkü milletimizin bu birlik beraberlik ruhu, köklü bir geçmiþe sahiptir. Son zamanlarda artan bu terör olaylarýný bir kez daha þiddetle kýnýyor, terör örgütü PKK'yý lanetliyoruz. Ýþ dünyasý olarak, gereken bütün önlemlerin vakit geçirilmeden alýnmasýný ve bu yöndeki giriþimlerin bir an önce baþlatýlmasýný beklemekteyiz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum." VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Odamýz Meclis Üyesi Yavuz Aki'nin amcasý, deðerli insan Hüseyin AKÝ'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah'tan Rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý

14 TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ Cadýlar Bayramý Süsü Ýçin Üretici Aranýyor Ref:BRDK Hollandalý bir giriþimci tasarlamýþ olduðu ve cam olarak imal ettiði süs þiþesini plastik olarak imal edebilecek imalatçý arayýþý içindedir. Þiþe ölçüsü 4 litre, boyutlarý 24cm yükseklik 17 cm çap þeklinde olacaktýr. Standart üretimin devamlýlýðý açýsýndan ölçülerdeki küçük deðiþimler (halihazýrdaki kalýplarýn kullanýlmasý amacýyla) kabul edilebilir olacaktýr. Ürün müþteri tarafýndan içine su ve renklendirici solusyon konup kapaðý kapatýlýp hafifçe çalkandýktan sonra kullanýlabilir hale gelecektir. Ýmalatçýdan plastik þiþe üretimi ile birlikte, son montaj konusunda yardýmcý olmasý da beklenmektedir. Plastik þiþe, renklendirici sývý ve grafik çýktýsýnýn imalatçýnýn göndermiþ olduðu paketin içinde yer almasý gerekmektedir. 6'lý paketler halinde adet ürün alýnmasý planlanmaktadýr. Hollandalý Bir Þirket Konfeksiyon Üretimi ve Kumaþ Baskýsýnda Tecrübeli Ýmalatçý Arýyor Ref: BRNL Orta ve üst segmentte markalara imalat yapan þirket, Doðu Avrupa bölgesinde yerleþik bir imalatçý ile ticari acente anlaþmasý veya imalat anlaþmasý yapmak istemektedir. Þirket þu an iki Çinli firma ile çalýþmaktadýr. Ürünler 50 adetten adete kadar farklý sayýlarda sipariþ edilecektir. Çalýþýlacak firmada aranan kabiliyetler; * Viskos, ipek gibi farklý materyallerden imal edilen kesilmiþ ve dikilmiþ elbiseler, etekler gibi ürünleri imal edebilmesi, * Farklý kumaþ türleri için çeþitli baský teknikleri yapabilmesi, * Kumlu yýkama, durulamalý yýkama ve yumuþak yýkama yapabilmesi. Polonyalý Þirket Kahve ve Fýrýnlanmýþ Ürün Tedarikçisi Arýyor Ref: BRPL Lublin'de yerleþik durumda, kahve kavurma ve daðýtým konusunda faaliyet gösteren þirket, daðýtým anlaþmasý yapabileceði yeþil kahve, hazýr kahve, kurabiye kek gibi tatlýlar ve fýrýnlanmýþ ürün tedarikçisi arayýþý içindedir. 2009'dan beri faaliyet gösteren ve ürünlerini restoranlara ve otellere satan þirket, dünyanýn farklý kýtalarýndan kahve tedarik etmektedir. Þirket kendi geliþtirdiði kavurma yöntemi sayesinde yeþil kahveye acý, tatlý veya asidik aromalar kazandýrabilmektedir. Þirketin kendi kavurma kabiliyetinden ötürü, tedarik edilecek yeþil kahvenin ham olmasý gerekmektedir. Öncelikli olarak yeþil kahve ve hazýr kahve tedariki aranmasýyla beraber, ikincil ürün olarak kek kurabiye gibi tatlýlar ve fýrýnlanmýþ ürünlerin tedariki de istenmektedir. Saðlýk Sektöründe Kullanmak Üzere, Dokumasýz Tek Kullanýmlýk Kýsa Pantolon Ýmalatçýsý Aranýyor Ref: BRSE Ýsveçli iki giriþimci, jinekolojik muayene veya rektoskopide kullanýlacak, hastalarýn giyebildiði, tek kullanýmlýk dokumasýz kumaþtan imal bir panotlon geliþtirmiþlerdir. Giriþimciler bir Ýsveç medikal ürün imalatçýsý ile anlaþacak olup, ürünün medikal ürünler ile birlikte tüm dünyadaki hazýr müþterilere satýþýnýn saðlanmasýný hedeflemektedirler. Ürün 30 gramlýk dokumasýz kumaþ, elastik iplik ve dikiþ yerlerinden mamul olup, dikiþ talimatý ve desenleri mevcuttur. Ürünün alternatifi olmamakla birlikte, Ýsveç hastanelerinde yapýlan numune testlerinde büyük bir pozitif geri dönüþ alýnmýþtýr. Þirket acil olarak imalatçý arayýþý içindedir. Ýmalatçýnýn büyük ölçekli imalat yapabilmesi gerekmektedir. Ýngiliz Bir Satýcý, Ýmalat Anlaþmasý Yapabileceði Özel Aydýnlatma Ürünleri Ýmalatçýsý Aramaktadýr Ref: BRUK Ýngiltere merkezli, 32 ülkede iþ yapmakta olan, 2500'den fazla tedarikçiye sahip, internet üzerinden 'den fazla ürün satýþý gerçekleþtiren ve günde ürün sipariþi alan þirket, cýva buharý lambalarý, metal halojen lambalar, SON lambalarý, SOX lambalarý, sinek öldürücü lambalar ve sinek öldürücü lamba tesisatý imal eden bir imalatçý arayýþý içindedir. Ürünler þirket adýna imal edilecek olup, þirketin logosu ve markasý ile satýþa sunulacaktýr. Ýmalatçýnýn Avrupa bölgesinde olmasý veya Ýngiltere'ye kolay ürün gönderebilecek bir lokasyonda olmasý tercih sebebidir. Belçikalý Yatak Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRBE Yatak konusunda üretim ve distribütörlük faaliyeti gösteren Belçikalý bir firma inovatif özelliklere sahip yatak üreticileriyle temasa geçmek ve onlara distribütörlük hizmeti sunmak istemektedir. Bazalý yataklar, þilteler, þu yataklarý, havalý minderler ve akýllý minderler firmanýn üzerinde çalýþtýðý ürünlerdendir. Gýda Distribütörü Portekizli Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRPT HORECA (Hotel - Restoran - Cafe) kanalýnda distribütörlük ve toptancýlýk faaliyeti gösteren Portekizli firma bu hizmetini üreticilere sunmak ve gýda konusunda çalýþan üreticilerin ürünlerini Portekiz'de satmak istemektedir. Rus Firmanýn Markalý Kýyafet Üreticisi Arayýþý Ref: BRRU Rus bir firma, tekstil konusunda faaliyet gösteren ve bir marka yaratmýþ (örneðin; Strellson, TommyHilfiger, GAP, Guess) üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Potansiyel üreticilerin yukarýda belirtilen markalar kadar popüler olmasý gerekmediði belirtilmiþtir. Firma bu ürünlerin bölgesinde satýþýný gerçekleþtirmek ve partnerine distribütörlük hizmeti sunmak istemektedir. Ýsveçli Firmanýn Yüksekliði Ayarlanabilir Masa Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli bir firma ergonomik çalýþma alanlarý tasarlama konusunda faaliyet göstermektedir. Firma geliþtirmiþ olduðu yeni konseptinde yüksekliði ayarlanabilir masa bulundurmaktadýr. Ýsveçli firma, bu masalarýn üretiminde destek alabileceði ve bu kapsamda üretim/taþeronluk anlaþmasý yapabileceði partnerler aramaktadýr. Ýngiliz Firmanýn Kompakt Floresan Lamba Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK Elektronik ve bakým ürünleri konusunda distribütörlük hizmeti veren Ýngiliz firma, kompakt floresan lamba üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. 31 farklý ülkeyle çalýþan ve kataloglarýnda den fazla ürün bulunduran firma, tedarikçiyle çalýþmaktadýr. Litvanyalý Firmanýn Ýþ Kýyafetleri Üreticisi Arayýþý Ref: BRLT Litvanyalý bir dýþ ticaret firmasý iþ kýyafetleri konusunda faaliyet göstermektedir. Litvanya'da 11 þubesi bulunan firma, iþ kýyafeti, iþ ayakkabýlarý, tek kullanýmlýk ürünler ve kiþisel koruyucu ürünler konusunda faaliyet gösteren üreticilerle ve tedarikçilerle iþ birliðine gitmek istemektedir. Firma þu anda Fransa, Ýrlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya Portekiz, Almanya, Norveç ve Ýngiltere'den ithalatýný yaptýðý ürünlerin ülkesinde satýþýný gerçekleþtirmektedir. Polonyalý Kozmetik Firmasýnýn Týrnak Ürünleri Arayýþý Ref: BRPL Renkli kozmetik ve cilt koruma ürünleri konusunda faaliyet gösteren Polonyalýüretici firma, týrnak besleyici ve týrnak boyama konusunda profesyonel ürünler aramaktadýr. Örneðin; jel ve karýþým ojeler, týrnak düzelticiler vb. Polonyalý Saat Firmasýnýn Saat Parçasý Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRPL Polonyalý bir firma, saat tasarýmý konusunda faaliyet göstermektedir. Firma, bir takým saat parçalarýnýn tedariki konusunda destek alacaðý üreticiler veya tedarikçilerle temasa geçmek istemektedir. 30 yýldýr faaliyet gösteren Polonyalý firma, mekanik ve kuartz saatlerle çalýþmaktadýr. Romanyalý Distribütör ve Toptancý Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRRO Makine ve yedek parçalarý konusunda distribütörlük yapan Romanyalý toptancý firma, satýþýný yaptýðý ürünleri üreten firmalarla temasa geçmek ve ürünlerini Romanya'da satmak istemektedir. Firma, enerji santralleri, dizel jeneratörler, jeneratör konteynerleri ve kutularý, dijital kontrol panelleri ve transfer panelleri gibi ürünlerin satýþýný yapmaktadýr. Danimarkalý Firmanýn Katlanabilir ve Tek Kullanýmlýk Kase/Tepsi Arayýþý Ref: BRDK Saðlýk ve hastane sektörüyle ilgili 30 yýlýn üzerinde deneyimi olan Danimarkalý bir firma hastanelerde organ transferinde kullanýlmasý planlanan tek kullanýmlýk ve katlanabilen karton kase/tepsi üretebilecek firmalar aramaktadýr. Üretilecek kaselerin FSC koþularýna uygun ve CE sertifikalý olmasý gerekmektedir. Güney Koreli Kozmetik Üreticisinin Distribütör Arayýþý Ref: BOKR Probiyotik kozmetik üreticisi Güney Koreli bir firma, distribütör aramaktadýr. Firma erkek kadýn ve çocuklar için çeþitli kozmetik ürünlerin üretimini yapmaktadýr. Bu konuda Koreli üreticiye distribütörlük hizmeti verebilecek firmalar aranmaktadýr. Odun Taþýma Ekipmanlarý Konusunda Faaliyet Gösteren Polonyalý Distribütörün Partner Arayýþý Ref: BOPL Odun toplama ve taþýma çantalarý ve ekipmanlarý üzerine uzmanlaþmýþ Polonyalý bir firma, bu gibi ürünlerle çalýþan firmalarla iletiþime geçip onlarýn ürünlerini satmak ve onlar için distribütörlük yapmak istemektedir. Belçikalý Firmanýn Çelik Parçasý Üreticisi Arayýþý Ref: BRBE Belçikalý bir firma, Ivory Sahili ve Uganda'da yapýlacak olan büyük projeler için çelik parçasý saðlayabilecek üreticiler veya tedarikçiler aramaktadýr. Bahsi geçen parçalar; boru hatlarý vanalar ve gaz silindirleri olarak ifade edilmektedir. Potansiyel partnerin, büyük sipariþleri karþýlayabiliyor olmasý istenmektedir. Hollandalý Distribütörünün Bisiklet Üreticisi Arayýþý Ref: BRNL Hollandalý bir distribütör bisiklet ve bisikletle ilgili bir takým ekipmanlarýn satýþýný yapmaktadýr. Firma aþaðýda belirtilen ürünlerin üretimini yapan firmalar için satýþ ve distribütörlük hizmeti verebileceðini belirtmektedir. * Cooper, vintage, spor, eðlence, duedipicche (2DP) bisikletleri ve bisiklet aksesuarlarý (V8 ekipmanlarý, çantalar ve kýyafetler vb.) Ýngiliz Firmanýn OEM Yapabilecek Biokütle Kazan ve Parçalarý Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK Biokütle kazan (biomassboiler) üreticisi Ýngiliz bir firma, OEM yapabilecek ve üretim konusunda destek alabileceði üretici firmalar aramaktadýr. Ahþap palet, aðaç yonga ve çoklu yakýt biokütle kazanlarý, üretilmesi talep edilecek muhtemel ürünler olarak belirtilmiþtir. Ürünler etiketsiz olup Ýngiliz firmanýn markasý basýlacaktýr. Bulgar Kiþisel Koruyucu Donaným Distribütörü Tedarikçi Arýyor Ref: BRBG yýlýndan beri iþ kýyafeti imalatý ve kiþisel koruyucu donaným distribütörlüðü yapmakta olan þirket, ürün gamýný geniþletmek için yeni kiþisel koruyucu donaným ve güvenlik aksesuarý üreticisi veya tedarikçisi aramaktadýr. Þirketin Bulgaristan'ýn bütün büyük þehirlerinde daðýtým aðý bulunmaktadýr. Kiþisel koruyucu donanýmýn yaný sýra güvenlik aksesuarý olarak trafik konileri, bantlarý, zincirleri, ilkyardým çantalarý, yangýn söndürücüler istenmektedir. Þirket, uzun dönem ticari anlaþmalar yapabileceði firmalar ile çalýþmak istemektedir. Mobil Uygulamalar ve Akýllý Programlar Konusunda Uzman Polonyalý Þirket, Distribütör Olmak Ýstiyor Ref: BRPL yýlýndan bu yana faaliyette olan ve sektöre girdiði sene çýkarttýðý üç farklý program ile büyük baþarý yakalayan þirket, almýþ olduðu büyüme kararý doðrultusunda 2015 yýlýnda medikal yazýlým sektörüne de girmiþ olup öncelikli hedefleri arasýna engelli bireylerin hayatýný kolaylaþtýracak yazýlýmlar geliþtirmeyi eklemiþtir. Þirket þu an Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) konusunda distribütörlüðünü yapabileceði bir program arayýþý içindedir. ERP programýnýn sektörden baðýmsýz olarak kullanýlabilir olmasý beklenmektedir. Polonyalý Parafin, Mum ve Endüstriyel Parafin Karýþýmý Üreticisi Ýmalatçý Arýyor Ref: BRPL Pek çok sanayi dalý için rafine edilmiþ petrol ürünleri imal eden þirket, bitmiþ ürünlerde kullanýlmak üzere yaðlý mum tedarikçisi aramaktadýr. Capital Grup'un bir þubesi iken 2012 yýlýnda kendi ismi ile piyasaya girmiþ olan þirketin ürünleri ahþap, boya, gübre, kauçuk, kaðýt, ambalajlama, patlayýcý, inþaat malzemeleri imalatý sektöründe kullanýlmaktadýr. Þirket imalat anlaþmasý ile ürün tedarik edebileceði yaðlý mum üreticisi arayýþý içindedir. Ýstenen yaðlý mumun teknik özellikleri aþaðýdaki pdf dokumanda mevcuttur. Ýsveçli Aracý Spor Kýyafeti Ýmalatçýsý Arýyor Ref: BRSE Ýsveç merkezli aracý kurum, bayanlar için spor taytý imalatçýsý arayýþý içindedir. Ýmalatçýnýn uygun maliyetli ürünler üretmesi, küçük ve büyük partilerin üretimini yapabilecek kapasitede olmasý, ürünleri zamanýnda teslim edebilmesi ve ayný zamanda ürün tasarýmýna da bir miktar destek olmasý beklenmektedir. Firma, yenilikçi bir satýþ stratejisi izlemekte olup ürünlerini sadece websitesi üzerinden deðil ayný zamanda sosyal medya aracýlýðý ile de satýþa sunacaktýr. Ýmalatçýnýn spor kýyafet malzemesi ile daha önce çalýþmýþ olmasý beklenmektedir. Firma uzun vadeli ortaklýk anlaþmasý yapmak istemektedir. TEKNOLOJÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ Koreli Firmanýn Emülsiyon Teknolojisi Arayýþý Ref: TRKR Koreli bir firma, emülsiyon teknolojisi arayýþýndadýr. Söz konusu teknoloji krem ve serum üretimi için talep edilmektedir. Anýlan teknolojinin, yað, parafin ve viskozite dengeleyici ile iliþkili olduðu belirtilmiþtir. Aranan teknolojinin üretim safhasýnda olmasý beklenmektedir. Ýlgili firmalar ile teknik iþbirliði anlaþmasý düþünülmektedir. Polimer ve Biyoplastik Alanýnda Reaktif Ekstrüzyon Yeteneði ve Ekipmaný Önerisi Ref: TOFR Belirli özellikli biyoplastik geliþtirilmesinde deneyimli bir Fransýz þirketi, reaktif esktrüzyonprosesi ile polimer ve biyoplastikformulasyonu ve üretimi için yeteneklerini ve ekipmanlarýný önermektedir. Bu teknoloji farklý bileþenlerin yeni bir malzeme ortaya çýkartýlmasý adýna birbirleriyle etkileþimine imkan tanýmaktadýr. Þirket ayný zamanda endüstriyel talepler için formulasyon hazýrlanmasý konusunda da yardýmcý olmak istemektedir. Þirket özel plastik malzeme imalatýnda alt geliþtirmeci olarak yer alabileceði bir iþbirliði arayýþý içindedir. Havaalanlarýnýn ve Havayollarýnýn Bulut Platformunda Çalýþan Bilgi Ýþlem Altyapýsýnýn Kurulumu için Servis Sistemi Önerisi Ref: TORU Bir Rus þirketi havaalanlarý ve havayollarýnýn bilgi iþlem altyapýsý için bulut tabanlý bir sistem servisi geliþtirmiþtir. Teknolojinin uygulanmasý, bilgi merkezindeki bilgilerin gerçek zamanlý ve uzaktan kontrol edilebilmesini ve ayný zamanda bagaj lojistiði takibini saðlayan bir mobil uygulama ile uçak kayýp zaman oranýnýn düþmesini saðlayacaktýr. Þirket, teknik destek/teknik iþbirliðini de kapsayan bir ticari anlaþma arayýþý içindedir. Lojistik Yönetimi ve Rota Planlama Ýçin Ýnternet Tabanlý Sistem Önerisi Ref: TORU Bir Rus þirketi, þirketlerdeki iþ prosesleriniotomatize etmek amacýyla, lojistik yönetimi ve rota planlamasý için kolay kullanýmlý internet tabanlý bir sistem geliþtirmiþtir. Bir araþtýrma merkezi ile birlikte geliþtirilen yeni algoritma sayesinde lojistik operasyonlarýnýn sürelerinin minimize edilmesi saðlanmýþtýr. Þirket, servis anlaþmasý ve teknik iþbirliði için partner arayýþý içindedir. Kemik Mikroyapý Analizi Temelli, Eklemlerdeki Osteoartrit ve Osteoporoz Hastalýklarýnýn Erken Tespiti Ýçin Yazýlým Algoritmalarý ve Uzmanlýk Aranýyor Ref: TRAT Avusturyalý bir þirket osteoporoz ve osteoartritinnoninvazif tanýsý için görüntü ve kemik mikroyapý analizine dayalý bir yazýlým içeren x-ray teçhizatý saðlamaktadýr. Þirket yazýlýmýna ek olarak yeni yazýlýmlar arayýþý içindedir. Algoritmalarýn 2 boyutlu x-ray görüntülerini çýktý bilgileri ve görüntü varyasyonlarýný dikkate alarak analiz edebilmesi gerekmektedir. Þirket, ticari/lisans anlaþmasý veya araþtýrma/teknik iþbirliði anlaþmasý önermektedir. Algoritmalarýn aþaðýdaki özelliklere sahip olmasý beklenmektedir; *Saðlýklý ve osteoporoz/osteoartrit hastalýklý kemik mikroyapýsýnýnayrýmýný net olarak yapýlabilme * Çekim yönetmi, pozlama, kirlilik, fluluk, büyütme gibi farklý koþullar altýnda çekilmiþ görüntüleri yüksek doðruluk ile iþleyebilme. Mobil Odun Briketleme Makinesi Önerisi Ref: TOHU Teknik araþtýrma ve geliþtirme alanýnda deneyimli bir Macar þirketi, odun artýklarýndan briket yapan mobil bir briketleme makinesi geliþtirmiþtir. Bu teknoloji sayesinde ham odun malzemelerin taþýnmasý ve depolanmasý daha ekonomik hale gelmektedir. Þirket ürünün daha da geliþtirimesi ve üretimi için endüstriyel/finansal lisans partnerleri arayýþý içindedir. Atýk odun iþleme proses fabrikasý þu an geliþtirilme evresinde olup, tamamlandýðýnda yüksek nem oranýna sahip artýklarýn bile iþlenebilmesine imkan tanýyacak bir mobil fabrika haline gelecektir. Günümüzde odunlar enerji üretim alanlarýna yakýn yerlerde stoklanmakta olup, buralardaki atýk odunlarýn kullanýlmasý için yerleþik bir briketleme fabrikasý inþa etmek oldukça maliyetli olmaktadýr. Bu tarz bir mobil fabrika küçük ve orta büyüklükteki enerji üretim tesisleri için faydalý olacaktýr. Diþ Protezleri Ýçin Biyoaktif ve Antibakyeriyel Kaplama Ref: TOSI Slovenyalý araþtýrma enstitüsü titanyum veya titanyum alaþýmlý diþ protezlerinde kullanýlabilecek hem antibakteriyel özellikli hem de biyoaktif bir koruyucu kaplama yöntemi geliþtirmiþtir. Kullanýlan tozun kendisi yüksek spesifik yüzey alanýna sahip olup sývý içinde kolaylýkla çözünebilmektedir. Enstitü, teknik iþbirliði ve lisans anlaþmasýný kapsayan bir ticari iþbirliði arayýþý içindedir. Kristalin oksit kaplama, alt tabakaya kuvvetli bir þekilde baðlanmýþ olup bu sayede mevcut yöntemlere göre daha iyi bir yüzey özelliði saðlamaktadýr. Ayný zamanda metal iyonlarýnýn dýþ ortama alaþýmlanmasýný engelleyen bu kaplama, antibakteriyel özelliðe sahiptir. Ýskoç Þirket Minyatür ve Mikro Elektro - Mekanik Montajlar Ýçin Bilgi Birikimini ve Montaj Metodunu Öneriyor Ref: TOUK Medikal ve endüstriyel ürün dizayný ve üretimi konusunda deneyimli bir Ýskoç þirketi mini ve mikro elektromekanik montajlarýn testi ve montajý için bir proses geliþtirmiþtir. Bu bilgilerini üretim anlaþmasý, teknik veya araþtýrma anlaþmalarý, teknik destekli ticari iþbirlikleri kanalýyla medikal veya endüstriyel ürün imalatçýlarý ile paylaþmak istemektedirler. 40 senedir medikal ve endüstriyel ürün montajý konusunda hizmet vermekte olan þirket, yapýþtýrma, lehimleme, tel baðlama, mikro - manuel iþleme konularýnda deneyimli teknisyenlere sahiptir Þirket ISO belgesine sahip olup, þirketin tasarýmlarý ve üretimi 93/42/EEC direktifine uygundur. Termal Ýletken Yastýklama Malzemesi Aranýyor Ref: TRAT Avrupa merkezi Avusturya'da olan uluslararasý bir müþteri konfor ürünleri imalatçýsý yastýklama malzemesinin termal iletkenliðini arttýracak bir teknoloji arayýþý içindedir. Mevcut durumdaki malzemelerin içyapýsýndakiyalýtkanlýk bazý yeni ürünlerin imal edilmesine engel olmaktadýr. Teknoloji olgunluk seviyesi en az 3 olan bir yöntem aranmaktadýr. Þirket ortak geliþtirme, teknoloji lisanslama ve satýnalma anlaþmalarý gibi pek çok konuda iþbirliðine açýk durumdadýr. Teknik özellikler; * Ölçüler: 400mm*400mm*12mm * Ýzotropik termal iletkenlik katsayýsý K > 50 W/m*K * Ayný kalýnlýkta esneklik kabiliyeti * Yýllýk ürün için hedef maliyet <10$ / m2. Turbo Sistemler Ýçin Silikon Rulman Arayýþý Ref: TRFI Finlandiyalý bir firma turbo sistemleri için silikon malzemeden yaðlý rulman talep etmektedir. Talep edilen rulmanýn rpm ve üzeri hýzda çalýþabilecek özellikte olmasý beklenmektedir. Dýþ çap 100 mm den küçük, þaft çapý 30 mm den küçük, uzunluk ölçüsü ise 40 mm den küçük olacak ve toleranslar ± 0,02 mm olacaktýr. Firma teknik iþbirliði, ticari iþbirliði veya üretim iþbirliði önermektedir. Aday üretici firmalarýn turbo sistemlere saðlanan rulmanlar konusunda deneyimli olmalarý beklenmektedir. Bekleme Konumunda Enerji Tüketimini Ortadan Kaldýran Teknoloji Ref: TOFR Fransýz laboratuvarý, mikrodalga ýþýn kullanýmý ile bekleme konumundaki cihazlarýn enerji tüketimlerini ortadan kaldýran bir teknoloji geliþtirmiþtir. Teknoloji patentli olup lisanslanabilir durumdadýr. Firma, bekleme konumundaki cihazlarýn tükettiði enerjinin geri kazanýmý ile yýllýk 14 MTon CO2 salýnýmýnýn engellenebileceðini iddia etmektedir. Teknoloji ve Ar - Ge firmalarý için lisanslama önerilmektedir. Yenilikçi Firmalar Ýçin Entegre Mühendislik Servisleri ve Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Platformu Ref: TOIT Ýtalyan bir firma, mühendislik süreçleri konusundaki deneyimini entegre bir mühendislik platformuna aktarmýþtýr. Bu platform içerik olarak ürün gerçekleþtirme sürecinin tasarýmdan, ürün yaþam döngüsü de dahil olmak üzere üretimin tüm gerçek süreçleri ve test süreçlerini kapsamaktadýr. Firma, platform içeriðindeki bilgi birikiminin geliþtirilmesine yönelik teknik iþbirliði önermektedir. Gýdalarýn Bekleme Ömrünü Uzatan Bir Paketleme Teknolojisi Ref: TOPL Polonyalý bir bilim adamý, biyo - aktif dönüþtürücü kullanarak ambalaj içerisindeki hava dolaþýmý sayesinde mikrobiyal olarak oksijen tüketiminin artmasý ile gýda üzerinde maya oluþumu ve bakteri üremesini engelleyen bir ambalaj sistemi geliþtirmiþtir. Teknolojide bahsedilen biyo - aktif dönüþtürücü, bir kese formunda paketleme sürecinin bir parçasý olarak kullanýlabilmektedir ve her türlü ambalaj ölçüsüne uyumludur. Paketlenmiþ gýda ürününün biyolojik dönüþtürücü ile direkt temasý söz konusu deðildir. Geliþtirilen bu sistem ile ilgili lisanslama veya ticari iþbirliði düþünülmektedir. Ev Dýþý Mobil Isýtma Yastýðý Ref: TODE Alman bir firma tekerlekli sandalye ýsýtma sistemi geliþtirmiþtir. Isýtma sistemi içerik olarak ýsýtma modülü entegre edilmiþ, tek kat yýkanabilir bir kýlýf kumaþtan oluþmaktadýr ve sandalyenin oturma yüzeyini yavaþ ve verimli bir biçimde ýsýtabilmektedir. Isýtma sistemi þarj ile 5 saat ýsýtma yapabilmektedir. Firma endüstriyel partnerler veya teknoloji geliþtirme þirketlerine teknik iþbirliði veya ticari anlaþma önermektedir. Ýletiþim için veya Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn REF numaralarýný belirtiniz.

15 MECLÝSTEN BÝR PORTRE Fatma AYDOÐAN TOSUN Bu ayki röportaj konuðumuz; 7 yýl önce aile þirketlerinde çalýþmak istemeyip kendi þirketini kuran Denizli Ticaret Odasý'nýn Meclis Üyesi Fatma AYDOÐAN TOSUN Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? 29 Temmuz 1985 yýlýnda Denizli'de doðdum. Ýlkokulu Merkezefendi ilköðretim okulunda, orta ve lise eðitimimi Özel Servergazi Ufuk Lisesinde tamamladým. Üniversiteyi ise Bahçeþehir Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararasý iliþkiler bölümünde tamamladým. Orta, Lise ve Üniversite eðitimime hiç ara vermeden bitirdim yýlýnda ise Ferhat Tosun beyefendi ile evlendim. Burak Ege adýnda 4 yaþýnda bir oðlum var. Ýþ hayatýna ne zaman atýldýnýz? Öðrenim hayatým boyunca yaz aylarýnda yurt dýþýnda olduðum için pek çalýþma fýrsatým olmadý. Ýlk iþ deneyimim üniversitede okurken Doðan Holding'te olmuþtur yýlýnda üniversiteden mezun olduktan sonra aile þirketimizde çalýþmak istemeyip kendi þirketimi kurdum. 2008'den bu yana aktif olarak iþ hayatýnýn içerisinde bulunmaktayým. Ýþlerinizde ailenizin size olan desteði nelerdir? Bütün baþarýlarýn temel kaynaðý ailedir. Þirketimi ilk kurduðum yýllarda her þirket gibi ben de çok zorlandým. Babamla her gün saatler süren fikir alýþveriþlerimiz oldu. Tabi bizi sabýrla dinleyen annem ve kardeþlerimin manevi desteði ihmal edilemez. Eþim hem evde hem dýþarýda bana çok yardýmcý oluyor. Bu da iþime olan konsantrasyonumu ve enerjimi artýrýyor. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ticarete baþlamadan önce hayalinizde yapmak istediðiniz baþka bir iþ var mýydý? Okul yýllarýmda hep iyi bir kimyager olmak istemiþtim. Babam hep benim özel sektörde olmamý tavsiye ederdi. Onun tavsiyesiyle iþletme fakültesinde eðitim aldým. Denizli tekstil þehri olduðu için tekstile yönelik bir sektör araþtýrmayý yaptýk. Tekstil aksesuar ve hammadde sektöründeki bozluðu fark edip buna yoðunlaþtým. Bize içerisinde olduðunuz sektörü, yani mesleðinizi anlatýr mýsýnýz? Tekstil aksesuar ve hammadde ithalatý yapýyorum. Dünya var olduðu sürece insanlar giyinmek zorundadýrlar. Bu yüzden dünyada tekstil sektörünün hiçbir zaman bitmeyeceðine inanýyorum. Müþterilerimize hem ürün tedariki yapýyoruz hem de istemiþ olduklarý ürünlerin monte edilmesi için Türkiye'nin her yerine ücretsiz makine servisi veriyoruz. Geçmiþten bugüne mesleðinizle ilgili neler söylersiniz? Neler deðiþti? Yýllar geçtikçe insanlar her konuda daha da bilinçleniyor. Bu sebeple daha kaliteli, insan saðlýðýna daha az zarar veren ve üretilirken doðaya daha az zarar veren ürünler tercih ediliyor. Örneðin her gün dokunmak zorunda olduðumuz fermuar elciðinin kaplamasý (kanserojen madde içerip içermediði) hem üreticiler tarafýndan hem de tüketiciler tarafýndan daha çok dikkat edilip önemsenmektedir. Biz de kendi ürünlerimizde insan saðlýðýna ve doðaya zarar vermemesini çok önemsemekteyiz ve bununla alakalý her yýl denetimlerimizi baþarýyla geçip edinilmesi gereken belgelerimize sahip oluyoruz. Mesleðinizin avantajlarý nelerdir? Öncelikle benim avantajým; bu iþi, Denizli'de yapýyor olmam. Tekstil sektöründe bulunan büyük ve küçük ölçekli bütün firmalarla çalýþýyoruz. 7 yýllýk süreçte çok fazla güzel insanla tanýþma ve iþ yapma fýrsatý buldum. Ortaya çýkarýlan bir tekstil ürününde kendi desteðimi görmek gurur verici. Mesleðinizde yaþadýðýnýz zorluklar oluyor mu? Sektördeki sýkýntýlardan söz eder misiniz? Aðýrlýklý olarak ithalatý Uzak Doðu'dan yapýyorum. Yaþadýðým en büyük zorluk ürün tedariðinde oluyor. Mesafe uzak olduðu için terminlerin uzunluðu ve bundan kaynaklanan sürekli fazla stok tutma ihtiyacý, bizim maliyetlerimizi arttýrýyor. Ayrýca maliyet analizlerimizi yaparken ülkemizdeki hareketli kurlar bizi oldukça zorluyor. Ticarete yeni atýlmayý düþünen gençlere neler tavsiye ederseniz? Gençlik yýllarýnda kaybedeceðiniz fazla bir þey olmuyor. Hangi yaþta olursanýz olun yeni bir fýrsat korku verici olabilir, hele bunlar fazla riskliyse. Yaþýnýz ilerledikçe her þey daha zor olacak, sorumluluklarýnýz artacaktýr. Yeni bir iþe girmek, yeni bir þey öðrenmek, bir yönde ilerlemek ve þirket kurmak istiyorsan o adýmý þimdi atmalýsýnýz. Ve unutmamalýyýz ki "Hiçbirimiz hepimiz kadar zeki deðildir". Sizden daha zeki ve yetenekli insanlarý iþe alarak ekibinizi daha güçlü kýlmýþ olursunuz. Herkesin birbirinden öðreneceði çok þeyler vardýr. Denizli Ticaret Odasý Meclis ve komite üyesi olarak Odamýzla baðlantýlý olarak hangi çalýþmalarda görev aldýnýz? Bu çalýþmalardan söz eder misiniz? 2014 yýlý Þubat ayýndan bu yana Akreditasyon Ýzleme Komitesi Üyesi olarak Denizli Ticaret Odasý'ndan görev almaktayým. Bu komite 3 ayda bir toplanmakta olup, Ticaret Odasý Stratejik Planý'nda var olan amaç, hedef ve programlarýn ne aþamada olduðunu sorgulamaktadýr. Ýzleme komitesi üyesi olarak Aðustos 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirilen Akreditasyon Çalýþtayý'na Odamýzý temsil etmek üzere katýldým. Ayrýca Akreditasyon Ýzleme Komitesi Üyesi olarak; 14 Kasým 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Akreditasyon Belge Yenileme denetimlerinde hazýr olarak bulunup Denizli Ticaret Odasý'ný ziyaret ettim. Gerçekleþen denetim neticesinde Denizli Ticaret Odasý iyi bir sonuç alarak A seviye Oda statüsüne kavuþmuþtur yýlý Ocak ayý içerisinde Akreditasyon Belgesi'ni almak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nde (TOBB) düzenlenen törene iþtirak ettim. Denizli Ticaret Odasý'nda görev almýþ bir kiþi olarak Odamýz faaliyetlerini nasýl deðerlendirirsiniz? Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Necdet Özer büyük bir özveri ile çalýþmaktadýr. Odamýz tarafýndan üyelerine yönelik seminerlerin yanýsýra Denizli, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili çeþitli paneller/konferanslar düzenlenmektedir. Bilgilendirme, hizmet geliþtirme, eðitim ve destek çalýþmalarý da yapýlmaktadýr. Açýkçasý Odamýzýn faaliyetleri saymakla bitmez. Bu sebeple de Denizli Ticaret Odasý'nda görev alan komite üyelerimize, meclis üyelerimize ve de teknik bakýmýndan bizlere desteðini esirgemeyen çalýþanlarýmýza çok teþekkür ediyorum. 25 üyemizi World Food ve Ipack Turkey fuarlarýna gönderdik Denizli Ticaret Odasý'nýn 5., 6. ve22. Meslek Komitesi'ne mensup 25 üye, 23. Uluslararasý Gýda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý(WORLDFOOD ÝSTANBUL) ve Ipack Turkey fuarlarýnda araþtýrma, inceleme ve yeni teknolojilerle tanýþma fýrsatý yakaladý. Bu yýl ambalajlama, paketleme ve gýda iþleme sistemlerinin sergilendiði Ipack Turkeyile ayný platformda düzenlenen Worldfood Gýda Fuarý,gýda dünyasýný 3-6 Eylül 2015 tarihleri arasýnda birçok yeni ürünlerle tanýþtýrdý. 30. kez düzenlenen Ipack Turkey'de, katýlýmcý ve ziyaretçilere, gýda ürünlerinin daha saðlýklý ve uzun süre korunmasýna imkân veren sistemler tanýtýldý. WorldFood Istanbul ve Ipack Turkey fuarlarý, gýda ürünleri, gýda teknolojileri, ambalaj, paketleme ve gýda iþleme konularýnda ihtisas sahibi, karar verici, yönetici, satýn almacý ve diðer profesyonel ziyaretçilerin katýlýmýyla gerçekleþti. Denizli Ticaret Odasý'na mensup 25 kiþilik iþ adamý heyeti, Fuar Merkezi-CNR Expo'daki fuarlarý, 4 Eylül tarihinde günübirlik olarakziyaret etti. Organizasyon dolayýsýyla Denizli Ticaret Odasý'na teþekkür eden heyet, uluslararasý gýda ürünleri ve paketleme hakkýnda son geliþmeleri yerinde incelediklerini ve yetkili kiþilerdenbirebir bilgi alma þansý bulduklarýný söyledi. Baþkan Özer: Fuar desteðimiz devam edecek Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, 6 yýldýr üyelerini dünyada ve Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlara araþtýrma ve inceleme yapmak üzere gönderdiklerini belirterek, "Üyelerimize, fuar desteðimiz devam ediyor. Son olarak 25 üyemizi, WorldFood Istanbul ve Ipack Turkey fuarlarýna gönderdik." dedi. Küreselleþen dünyada ticaret ve sanayi alanýndaki rekabetin kýyasýya yaþandýðýný vurgulayan Baþkan Necdet Özer, "Rekabet dolayýsýyla firmalarýmýzýn üretimin yanýnda, tanýtým, pazarlama, satýþ ve bunun sürdürülebilir kýlýnmasý için yeni yöntemler bulmalarý gerekmektedir. Bunu saðlamada ulusal ve uluslararasý alanda düzenlenen fuarlarýn önemi büyüktür." diye konuþtu. Denizli Ticaret Odasý rehberliðinde firmalarýn rekabet güçlerinin artmasý için fuarlara katýlýmlarýný saðladýklarýný belirten Özer, "Odamýza kayýtlý bulunan iþletmelerimizin, rakiplerini tanýmalarý, yeni ürünler ve teknolojiler hakkýnda bilgi edinmeleri ve marka imajý oluþturmalarý adýna fuarlar çok önemlidir. Firmalarýmýzýn ufkunu açmalarýna, yeni müþteriler bulmalarýna vesile olan fuarlar sayesinde kent ekonomimizin daha da canlanacaðýna inanýyoruz. Oda olarak, bundan sonra da fuar desteðimizi devam ettireceðiz." þeklinde konuþtu.

16 Baþkan Özer, TOBB u temsilen D-8 özel sektör toplantýsýna katýldý Malezya Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ev sahipliðinde, D-8 ülke temsilcilerinin ve D-8 Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi'nin bir araya geldiði "D-8 Özel Sektör Toplantýsý", Malezya'nýn baþkenti Kuala Lumpur'da gerçekleþtirildi. Toplantýya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)'u temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer iþtirak etti. Malezya Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ev sahipliðinde Bangladeþ, Endonezya, Ýran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye temsilcileriile D-8 Genel SekreteriMusavi'ninkatýldýðýtoplantýlarda,gündem konularý ele alýnarak, karþýlýklý görüþ alýþveriþi yapýldý. Gerçekleþen toplantýnýn D8 ülkeleri arasýndaki ticari iliþkiler için önemli olduðunu belirten TOBB Baþkaný M. RifatHisarcýklýoðlu,Ýslam ülkelerinin kendi aralarýndaki ti- ruz. Ticareti artýrmak için hem çok taraflý hem de ikili tercihli ticaret anlaþmalarýnhýzla yürürlüðe girmesi ve iþ dünyasýnýn önündeki engellerin kaldýrýl- firmalarbulunmaktadýr. Ve bu pazar þuanda paylaþýlmýþ durumdadýr. Ancak Malezya'da simgesel binalara daha çok önem verilmektedir. Bu nedenle Petro- Malezya Büyükelçisi Baþak Türkoðlu caretin yetersiz olduðunu, Ýslam iþ dünyasýnýn ekonomi politikalarýnýn oluþturulmasýnda katký saðlamasý gerektiðini ifade etti.d-8 ülkeleri arasýndaki ticaretin arttýrýlmasý gerektiðinivurgulayan Hisarcýklýoðlu,"Ýslam ülkeleri olarak, engin zenginliklere sahibiz. Ama maalesef varolan potansiyeli iyi deðerlendiremiyo- masý gerekmektedir." dedi. Malezya'daki toplantýlarý deðerlendiren Necdet Özer, Türk firmalarýnýn Malezya'da daha fazla yer almasý gerektiðine inandýðýný belirtti. Özer, "Ülkelerarasý iþbirliðini artýrarak ekonomiyi çok daha iyi yerlere getireceðimize inanýyorum. Özellikle inþaat konusunda Malezya'ya hâkim çok önemli nas kulelerine benzer bir yapýnýn, bir Türk firmasý tarafýndan yapýlmasý ve yapýlan bukuleye de ismini vermesi çok önemli bir prestij kaynaðý olacaktýr. Ayrýca gýda konusuayrý bir önem taþýmaktadýr. Ülkede Türk restoranlarý açýlmalýdýr" diye kaydetti. Özer, ülkeler arasý ticaretin artmasý için Türk ve Malezyalý firmalarýn karþýlýklý heyet ziyaretleri düzenlemesi gerektiðini belirterek sözlerine son verdi. Toplantýda söz alan diðer ülke temsilcileri ise kendi ülkelerindeki KOBÝ'lerden, D8 ülkeleri arasýndaki ticaret ve yatýrým fýrsatlarýndan ve ticaretin önündeki engellerden söz etti. Gerçekleþen sunumlarýn ardýndan Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Rosli- Dawantarafýndan toplantýya katýlan tüm delegelere hediye takdim edildi. Malezya Dýþiþleri Bakaný Anifah Aman Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Rosli Dawan

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 10.01.2017 14.01.2017 JUNIOSHOW Bursa 8.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Bursa

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Denizli Ticaret Odasý, HEiMTEXTiL Fuarý ndaki üyelerini yalnýz býrakmadý

Denizli Ticaret Odasý, HEiMTEXTiL Fuarý ndaki üyelerini yalnýz býrakmadý TOBB Baþkaný: Çevre bilinci içinde kalkýnma konusunda rolümüzü artýrmak istiyoruz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Çevre ve Enerji Verimliliði Merkezi (ÇEV- REM)

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ýþ dünyasýna iþkur destekli istihdam çaðrýsý

Ýþ dünyasýna iþkur destekli istihdam çaðrýsý Ýþ dünyasýna iþkur destekli istihdam çaðrýsý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, ÝÞKUR Hizmet Noktasý Protokol Töreni'nde yaptýðý konuþmada, devletin istihdam konusunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA RESMİ/ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YAPACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 1 YENİŞEHİR 2 YENİŞEHİR 3

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Mobilya, Gıda, Hazır Giyim, Tekstil, Tüyap Fuar ve Kongre 1 7 Ocak 2015 10

Detaylı