TERÖRE HAYIR, KARDEÞLiÐE EVET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERÖRE HAYIR, KARDEÞLiÐE EVET"

Transkript

1 TÜRKÝYE TEK VÜCUT OLDU Türkiye teröre karþý tek ses oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)'un da aralarýnda olduðu 250 sivil toplum kuruluþunun destek verdiði "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet Buluþmasý" çok geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu yürüyüþün sonunda seslendirdiði ortak açýklamada teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý verirken, "Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz." dedi. Sayfa 11 Yýl:7 Sayý:76-Aðustos 2015 ISSN: Ücretsizdir adet basýlmýþtýr. TERÖRE HAYIR, KARDEÞLiÐE EVET Denizli Ticaret Odasý yaptýrdýðý dev bayrak ve pankartla terör olaylarýna tepki göstererek, kardeþlik vurgusu yaptý. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, dev bayrakla, teröristlerin hain saldýrýlarý sonucu þehit düþen askerleri ve polisleri andýklarýný, pankart ile de hem terörü lanetlediklerini hem de kardeþliðe iþaret ettiklerini söyledi. Pankartlarýnda "Teröre hayýr, kardeþliðe evet" vurgusu yaptýklarýný ifade eden Baþkan Özer, hain saldýrýlarý gerçekleþtiren terör örgütü PKK'yý lanetlediklerini söyledi. Bugünlerde kardeþliðin ön planda tutulmasý gerektiðine iþaret eden Baþkan Özer, "Son günlerde ülkemiz gündemi, terör olaylarýyla meþgul durumda. Terör örgütü PKK'nýn saldýrýlarý sonucunda polis ve askerlerimiz, hain tuzaklarla þehit edilmektedir. Denizli Ticaret Odasý olarak terörü lanetliyor, milletimizin baþý saðolsun diyoruz. Acýlarý paylaþýyor, halkýmýza ise itidal tavsiye ediyoruz." þeklinde konuþtu. Birliðimize, beraberliðimize ve kardeþliðimize yönelik yapýlan bu menfur terör olaylarýnýn, hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaðýný belirten Özer, "Ýlimiz evlatlarýný da yitirdiðimiz terör olaylarý, ülkemizin kanayan yarasý olmaya devam etmektedir. Bu topraklarda tarih boyunca yaþayan insanýmýz, kanýyla, canýyla, tarihi ve kültürüyle bir bütündür. Ýþ dünyasý olarak, gereken bütün önlemlerin vakit geçirilmeden alýnmasýný ve bu yöndeki giriþimlerin bir an önce baþlatýlmasýný beklemekteyiz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum." dedi. Denizli Ticaret Odasý giriþimci fabrikasý gibi Sayfa 2 Baþkan Özer, TOBB u temsilen D-8 özel sektör toplantýsýna katýldý Sayfa 16

2 Denizli Ticaret Odasý giriþimci fabrikasý gibi Denizli Ticaret Odasý'nýn açtýðý giriþimcilik kursuna katýlan 650 kiþi, belge almaya hak kazandý yýlýnda kurslara katýlarak belge almaya hak kazananlar þu þekildedir: Adnan Kutay Samanlý Aysun Zambak Banu Özbir Berna Alankus Bilgen Ýlbeyli Bilgin Eðitmenoðlu Cemile Kocakaya Ebru Gökçe Çalýþkan Emirhan Kiraz Erkan Ornaz Eyüp Durnal Fadime Arýkan Kasým 2014 Güler Yürümez Hakan Kaplaner Hülya ACAR Ýbrahim Ethem Suna Ýbrahim Keklik Ýlyas Peker Necmiye Kurt Nefize Özer Seda Doðan Servet Keskin Sevda Arda Süleyman Karakaya Abdulvahit Baloðlu Ahmet Yel Ayþe Öz Beyza Sunur Dilek Ýmreoðlu Elif Coþkun Eyüp Cumhur Dinek Gürkan Tarakçý Halide Kozak Hamdi Ýleri Hatice Ercan Hatice Sarýkavak Aralýk 2014 Hüseyin Göktepe Ýbrahim Sun M.Serdar Çetin Mustafa Afacan Osman Özcan Ömer Güley Sebahat Koltaþ Þefika Arslan Tayyibe Ören Tülay Çataklý Yýldýz Eroðlu Zeki Karakurt 2015 yýlýnda kurslara katýlarak belge almaya hak kazananlar þu þekildedir: Ali Kaan Kocaalan Aliye Berra Akkoyun Aysun Özden Ayþe Özdemir Ayþegül Kýlýnçarslan Ayþegül Özhan Emine Yýlmaz Figan Diker Hasan ali baysal Hasan Durna Huriye Dumanlý Mehmet Özdemýr Abdülbaki Aras Aysun Beysun Ayþe Bütün Ayþe Çatal Emine Döðer Fatih San Gökhan Arslan Halil Özkol Hamdi Karakuþ Keziban Lazut Keziban Oktay Mehmet Fatih Örki Ocak Þubat Mart Mart-02 Nisan 2015 Meryem Hankulu Avni Memi Mustafa Arýkan Ayhan Aydýn Nagihan Mutlu Ayse Durhan Nazlý Daðdaþ Aytur Arman Ömer Güzelçoban Cennet Aydemir Sadýk Önal Emine Demirci Servet Gök Emre Türkmen Þefat Tutumlu Eylem Özbaþ Þenay Emektar Fatma Aydemir Vildan Apa Havva Asuman Süldür Yasemin Öðrenci Husameddin Süzen Zeynep Ay Ýrfan Kuru Keziban Aydoðmuþ Nisan Mayýs 2015 Mehmet Recai Baþal Melek Tað Mücahid Nohutcu Nergiz Ergenç Oðuz Akdoðan Seda Gök Sergül Kýlýç Sezgin Kaya Suat Çolak Suat Dikmen Sultan Cozar Ulaþ Tarakçý Denizli Ticaret Odasý ile Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle düzenlenen "Giriþimcilik Eðitim Programý" Denizli Ticaret Odasý hizmet binasýnda Denizli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan verilen eðitimlerle devam ediyor yýlýnda 350 kiþinin eðitim aldýðý kurslarda, 2014 yýlýndan bu yana yaklaþýk 300 giriþimci adayý yetiþtirildi. "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Projesi" kapsamýnda, giriþimci adaylarý, kendi iþ fikirlerine iliþkin iþ planlarý ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'e baþvurarak, onay çýkmasý durumunda 30 bin TL'ye varan hibe, 70 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanýndan faydalanabiliyor. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, 2011 yýlýnda 350 adayýn giriþimcilik eðitimlerine katýldýðýný hatýrlatarak, 2014 yýlýnda ise Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile "Giriþimcilik Eðitim Programý" için TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'nun þahitliðinde protokol imzalandýklarýný, bu kapsamda da 750 kiþinin giriþimci olarak yetiþtirileceðini belirtti. Özer, Denizli Ticaret Odasý olarak iþsizliðe çözüm olarak kendi iþini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandýracak giriþimcilerin yetiþtirilmesine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. Ayþe Balý Beyhan Ünal Buket Gök en Gülin Ucer Hasan Basri Köse Hasan Gözlükaya Hatice Baþgün Hatice Kocaefe Huriye Ýlem Ýbrahim Köseoðlu Lütfi Akkaya Mehmet Tala Hisarcýklýoðlu: Denizli'nin avantajý giriþimcilik ruhu Mutluluðun, refahýn ve zenginliðin giriþimcilikten geçtiðine dikkat çeken TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu, bu baðlamda Denizli Ticaret Odasý'nýn önemli bir faaliyete imza atýðýný söyledi. Hisarcýklýoðlu, Denizli'nin avantajýnýn "giriþimcilik ruhu" olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: "Ülkemizin zenginleþmesi, iþsizlik belasýnýn bitirilmesinin yolu giriþimcilikten geçiyor. Bunun için de giriþimcilik kurslarý çok büyük öneme sahip. Giriþimcilik kursuyla giriþimciliðe baþlayacak insanlar, giriþimlerini daha bilinçli, daha akýllý ve ayaklarý yere daha saðlam basar þekilde yapacaktýr." Musa Cihat Gök Mustafa Ali Þandede Müþerref Manisalý Necla Çakýr NilgünHilmiye Deðirmenci Osman Ünlü Salih Ramazan Acun Seda Söyler Uður Salur Veysel Urcanli Zehra Tavlý Zekai Can Mehmet Taþçý Meral Delikara Muhittin Baþkýran Mustafa Ýncebel Mustafa Özkan Nur Erdemir Seher Gemi Servet Demir Sevgi Önüt Sümeyya Sakýzlý Þerife Kýlcýoðlu Tuncay Alata Ahmet Gokhan Yerlikaya Ayþe Arýkan Ayþe Korkmaz Barýþ Demir Bayram Yavuzer Emine Çelik Ercan Özfidan Hatice Nur Dinçer Hüseyin Bacaksýz Ýdris Sönmez Ýlkin Bayer Süalp Ýsmail Aygün Ali Metin Betül Sayman Beyhan Cengaver Beyza Berber Bilal Çelebi Çiðdem Çolak Eylem Sancak Fatma Avunduk Ferhat Akýn Gülender Kurt Gülsevim Erdoðan Hüseyin Er Kubilay Ülgen Leyla Dumanoðlu Müge Sevgi Deðirmençevir Nihal Çizmecioðlu Osman Acar Sedef Yücetürk Serap Sertkaya Serkan Ekiz Sultan Ulaman Yunus Emre Deveci Yusuf Gümüþ 25 Mayýs-04 Haziran Haziran 2015 Mehmet Çetin Mehmet Özcan Mehmet Ziylan Meltem Erkan Merve Özen Milkiye Kaya Muhammet Bekir Ege Ramazan Doðan Recayi Yorulmaz Refik Gündem Sezayir Demir Tolgahan Doðan Ali Ýhsan Tekin Bayram Sözer Dilek Urgan Elif Karayýlmaz Emel Göðer Emel Güzel Fatma Çýrak Gözde Otçu Kabak Gülizar Þahbal Hanife Yalçýn Ýbrahim Akçakaya Kadriye Kösekli Melek Kaymakçý Arife Kaya Ayþe Gönüllü Güner Barýþ Doðru Burcu Beþikçi Ebru Akdoðan Ebru Özarslan Emine Gümüþ Esma Cim Ethem Bulut Gülcan Özdeniz Hakan Çetin Temmuz 2015 Murat Göðer Müslim Sert Naciye Bilir Nazlý Tamer Osman Ateþkan Perihan Salmansar Rukiye Yýlmaz Sevinç Pazarcý Sultan Serpil Üstüner Tuðba Donanmaoðlu Turhan Karabostan Zeliha Erkol Hülya Düdükçü Hüseyin Sözbakan Ýsmahan Cirit Ýbrahim Civil Mücahit Deniz Sevcan Gümrah Tuðba Cerit Ülker Civil Yasemin Yumurtacý Züleyha Türker Abdurrahim Aydýn Ahmet Ýlem Ali Daylan Ali Özcan Ayþe Kýrbaþ Deniz Yaðmur Gül Elvan Erdem Akbaþ Emine Tanýtmýþ Gül Baþol Gülcan Turhan Havana Þahin Ýbrahim Altýndað Ýlhan Özükýzýl Ýsmail Tabak Kerim Gürbüz Murat Týnaztepe Murat Üstündað Nilüfer Altýn Orhan Þimal Rahime Marým Seher Sönmez Selda Ayyýldýz Volkan Çobanoðlu Yunus Emre Bozyer Ziynet Bahadýr Asiye Özyer Azize Gülderen Buket Çetin Bulduk Güray Bolat Burcu Soyemre Cemile Acun Fatih Özcan Fatime Kaya Filiz Sevgili Gökhan Balaban Gülten Kaya Huriye Dev Aðustos 2015 Ýbrahim Mardin Makbule Görür Özer Mesut Durmaz Murat Metin Nesibe Çimendað Soner Çetinkaya Tuba Çetinkaya Uður Kiraz Yaprak Serter Yavuz Süleyman Kurt Zafer Murat Bayýndýr

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Teröre hayýr, kardeþliðe evet Deðerli üyelerimiz Son günlerde ülkemiz gündemi, terör olaylarýyla meþgul durumda. Denizli Ticaret Odasý olarak yaptýrdýðýmýz dev bayrak ve pankartla terör olaylarýna tepki göstererek, kardeþlik vurgusu yaptýk. Teröristlerin hain saldýrýlarý sonucu þehit düþen askerlerimizi ve polislerimizi de bu þekilde anmýþ olduk. Terörü lanetliyor, milletimizin baþý saðolsun diyoruz. Acýlarý paylaþýyor, halkýmýza ise itidal tavsiye ediyoruz. Ýlimiz evlatlarýný da yitirdiðimiz bu terör olaylarý, ülkemizin kanayan yarasý olmaya devam etmektedir. Bu topraklarda tarih boyunca yaþayan insanýmýz, kanýyla, canýyla, tarihi ve kültürüyle bir bütündür. Birliðimize, beraberliðimize ve kardeþliðimize yönelik yapýlan bu menfur terör olaylarý, hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaktýr. Ýþ dünyasý olarak, gereken bütün önlemlerin vakit geçirilmeden alýnmasýný ve bu yöndeki giriþimlerin bir an önce baþlatýlmasýný beklemekteyiz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum. Deðerli üyelerimiz Bu üzücü olaylarýn dýþýnda ülkemiz için Kasým ayýnda önemli bir G20 zirvesi yapýlacaktýr. Bu G20 kapsamýndaki B20 baþkanlýðýný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkanýmýz Sayýn M. Rifat Hisarcýklýoðlu yürütmektedir. B20 zirvesi 61 ülkeden bin 100'ü aþkýn siyasetçi, bürokrat, dünyanýn en büyük iþ örgütlerinin ve en büyük üst yöneticilerinin yer aldýðý B20 Türkiye Konferansý, TOBB'da gerçekleþtirildi. B20 Zirvesi, üç gün boyunca devam etmiþ, Türkiye'deki konferanslarý, TOBB ve B20 Türkiye Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun üstün gayretleriyle sona ermiþtir. B20 raporundaki tavsiyeler, küresel ekonomik geliþmenin temelini oluþturacaktýr. Bu konularda G20 toplantýsýnda varýlacak mutabakat ve alýnacak kararlar, ülkelerin geliþme süreçlerine büyük katký saðlayacaktýr, diye düþünüyorum. Deðerli üyelerimiz Denizli Ticaret Odasý olarak Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle düzenlenen "Giriþimcilik Eðitim Programý", Denizli Ticaret Odasý hizmet binasýnda Denizli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan verilmeye devam ediyor yýlýnda 350 kiþinin eðitim aldýðý kurslarda, 2014 yýlýndan bu yana yaklaþýk 300 giriþimci adayý yetiþtirdik. Giriþimcilik eðitimi kapsamýnda, giriþimci adaylarý, kendi iþ fikirlerine iliþkin iþ planlarý ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'e baþvurarak, onay çýkmasý durumunda 30 bin TL'ye varan hibe, 70 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanýndan faydalanabiliyor. Ýþsizliðe çözüm olarak kendi iþini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandýracak giriþimcilerin yetiþtirilmesine büyük önem veriyoruz. Denizli Ticaret Odasý olarak bu tür eðitimlerimize devam edeceðiz. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, TOBB'un ev sahipliðinde düzenlenen B20 Zirvesi'ne katýldý. Baþkan Necdet Özer, B20 Zirvesi ne katýldý Ýthalatta Korunma Önlemleri Özer'in yanýsýra Kadýn Giriþimciler Kurulu Denizli Ýl Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar ile 61 ülkeden bin 100'ü aþkýn siyasetçi, bürokrat, dünyanýn en büyük iþ Coca-Cola Ceo'su Muhtar Kent ve Baþkan Özer birarada örgütlerinin ve en büyük üst yöneticilerinin yer aldýðý B20 Türkiye Konferansý, TOBB'da gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, B20 Türkiye olarak çok çalýþtýklarýný ve G20 liderlerine sunulmak üzere 19 maddelik talepler listesini oluþturduklarýný söyledi. Sadece iþ dünyasý için deðil, küresel ekonominin tüm aktörleri için fayda saðlayacak talepleri olduðunu vurgulayan Hisarcýklýoðlu, "Ticaret serbest olsun, önümüze duvarlar çekilmesin istiyoruz. Altyapý yatýrýmlarý þeffaf bir þekilde projelendirilsin ki finansman saðlamak kolay olsun istiyoruz krizinden beri devam eden finansal reformlar tamamlansýn ki piyasada belirsizlik ortadan kalksýn istiyoruz. Hýzla deðiþen teknolojiye adaptasyonu saðlayacak bir mesleki eðitim altyapýmýz olsun ki kadýnlarýmýza ve gençlerimize daha kolay iþ bulalým istiyoruz. KOBÝ'lerin küresel ekonomiye entegrasyonu için küresel politikalar geliþtirilsin ki KOBÝ'ler sahipsiz kalmasýn istiyoruz. G20 Türkiye ve B20 Türkiye'nin çabalarý sonucu, artýk bin kiþilik salonlara sýðamaz olduk. Bu yoðunlukta bir katýlýma, ilk kez Türkiye'nin G20, B20 dönem baþkanlýðýnda þahit oluyoruz." dedi. Toplantýlarla ilgili deðerlendirme yapan Baþkan Necdet Özer, B20 Zirvesi'nin üç gün boyunca devam ettiðini belirterek, Türkiye'deki konferanslarýn, TOBB ve B20 Türkiye Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun üstün gayretleriyle gerçekleþtirildiðini söyledi. B20 raporundaki tavsiyelerin küresel ekonomik geliþmenin temelini oluþturacaðýný anlatan Özer, "Bu konularda G20 toplantýsýnda varýlacak mutabakat ve alýnacak kararlar, ülkelerin geliþme süreçlerine büyük katký saðlayacaktýr, diye düþünüyorum." dedi. Ekonomi Bakanlýðý'nýn, Ýthalatta Korunma Önlemlerine iliþkin 2, Gözetim Uygulamasýna yönelik olarak da 2 tebliði, 28 Aðustos 2015 Tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Ýthalatta Korunma Önlemlerine Ýliþkin yürürlüðe giren tebliðe göre, fotokopi kaðýdý ile baský ve yazý kaðýtlarý ithalatýna karþý korunma önlemi uygulanmasý için ilgili mevzuat kapsamýnda gerekli þartlarýn oluþmadýðýna, bu itibarla soruþturmanýn önlemsiz kapatýlmasýna karar verildi. Yürürlüðe giren diðer teblið ile de çekme ve üfleme cam, floatcam ve yüzeyi taþlanmýþ veya parlatýlmýþ cam ithalatýnda 3 yýl süreyle ek mali yükümlülük þeklinde korunma önlemi uygulanmasýna karar verildi. Buna göre söz konusu eþyalar için birinci dönem brüt ton baþýna 60 dolar, ikinci dönem brüt ton baþýna 55 dolar, üçüncü dönem ton baþýna 50 dolar ek mali yükümlülük getirildi. Ýthalatta gözetim uygulamasýna iliþkin ilk tebliðe göre, çeþitli boyut ve aðýrlýktaki baský ve yazý kaðýtlarý ile fotokopi kaðýdý ithalatýnda gümrük kýymeti ton baþýna bin 200 dolarýn altýnda olanlar ileriye yönelik olarak ithalatta gözetim uygulamasýna tabi olacak. Teblið, 1 ay sonra yürürlüðe girecek. Ýthalatta Gözetim Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið'de Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Teblið ile de pvc yer kaplamalarýnýn kilogram baþýna gümrük kýymeti 7 dolar olarak belirlendi. Teblið, 1 ay sonra yürürlüðe girecek. Ayrýca bakanlýðýn, Ýthalatta Kota ve Tarife Kontenjaný Ýdaresine Ýliþkin Teblið'i de Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanarak, yürürlüðe girdi. Buna göre, tereftalik asit ithalatýnda Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan "Tereftalik Asit Ýthalatýnda Tarife Kontenjaný Uygulanmasý Hakkýnda Karar" çerçevesinde açýlan tarife kontenjanýnýn baþvuru, daðýtým, kullaným usul ve esaslarý belirlendi.

4 Ýnþaat sektörünün sorunlarý Bakan Zeybekci ye aktarýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'in baþkanlýðýnda Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'yi ziyaret ederek, karþýlýklý görüþ alýþveriþi yaptý. Ekonomi Bakanlýðý'nda gerçekleþen ziyarette, Özer'in yanýsýra TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi üyeleri ile Ýnþaat Müteahhitleri Konfederasyonu (ÝMKON) üyeleri katýldý. Ekonomi Bakanlýðý'nda gerçekleþen ziyarette, Özer'in yanýsýra TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi üyeleri ile Ýnþaat Müteahhitleri Konfederasyonu (ÝMKON) üyeleri katýldý. TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu, son günlerde döviz kurundaki beklenmeyen artýþ sebebiyle inþaat sektörünün karþý karþýya kaldýðý tehlikeye dikkat çekmek amacýyla Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Ýnþaat sektörünün bu süreçten zarar görmeden kurtulmasý noktasýndaki taleplerimizi ve sektörümüzün genel sorunlarýný aktardýk. Ayrýca yabancýya mülk satýþýnda yaþanan sorunlarý anlattýk." dedi. Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi'nin önemli bir ziyaret gerçekleþtirdiðini söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, inþaat sektörünün genel durumu ve sektörde yaþanan genel sorunlarý anlatma fýrsatý tanýmasý dolayýsýyla Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'ye teþekkür etti. Özer, Türkiye'de kurulmuþ en büyük sektör meclisinin, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi olduðunu hatýrlatarak, "5174 Sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na dayalý olarak kurulan meclisimiz, sektörün sorun ve taleplerini karþýlamak için çalýþmalarýný sürdürecektir." þeklinde konuþtu. Bakan Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlik sektörünün, bölgesel ve uluslararasý geliþmelerden doðrudan etkilendiðine iþaret etti. Müteahhitlik ve konut sektörünün kendileri için büyük önem taþýdýðýný, bu nedenle de sektör temsilcileri ile sýk sýk biraraya geldiklerini söyleyen Zeybekci, "Ýnþaat sektörü, ekonominin en önde giden lokomotifidir. Bu sektörümüzü, geleceðin Türkiye'sini inþa etmek adýna önemsiyoruz. Türkiye'nin tamamýnda kentsel dönüþüm projeleriyle saðlýklý, modern, güvenilir ve her þeyiyle sosyal donatýlarý düþünülmüþ modern kentler ortaya çýkarýlýyor. Biz bunu destekliyoruz, sonuna kadar da desteklemeye devam edeceðiz." dedi.

5 Milletvekili Mehmet Yüksel den Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundu. çalýþmalar ve gelecek vizyonuna baktýðýmýzda, baþarýlý bir kuruluþ olarak milletimize dönük hizmetlerini sürdürdüðünü görmekteyiz." dedi. Denizli'nin turizm, sanayi ve tarým anlamýnda hýzla kendini yenileyen ve güçlenen bir il olduðuna dikkat çeken Milletvekili Yüksel, "Denizli ilimiz kültürel deðerleri bakýmýndan oldukça güçlüdür. Þehrimizin deðerlerini korumak ve daha da güçlü kýlmak için müteþebbis, çalýþkan, azimli ve kararlý bir duruþ sergileyen tüccarlarýna her zaman destek olmak mutlak önem taþýmaktadýr. Ýlimiz tüccarlarýnýn ekonomik anlamda daha çok kazanmasý ilimizin dolayýsýyla ülkemiz ekonomisinin ayakta dimdik durmasý anlamýna gelir. Bu anlamda üyeleri baþta olmak üzere tüm kurumlarla Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz ve Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ali Önal ile AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aki'nin de hazýr bulunduðu ziyarette Milletvekili Yüksel, Denizli Ticaret Odasý'nýn Denizli'nin ve esnafýn yararýna olan birçok projeyi hayata geçirdiðini söyledi. Denizli Ticaret Odasý'nýn her zaman öncü bir sivil toplum kuruluþu olduðunu, Denizli ve esnaflarýn sorun ve beklentilerini çözümleme anlamýnda çok önemli çalýþmalara imza attýðýný söyledi. Denizli Ticaret Odasý'nýn birçok alanda sorumluluk aldýðýna iþaret eden Milletvekili Yüksel, "Denizli Ticaret Odamýzýn çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Denizli Ticaret Odamýz, esnaf, sanayici ve iþletmelerimize yol gösterici olduðu gibi, ahilik geleneðinin sürdürülmesi konusunda da gerekli hassasiyeti göstererek tarihi esnaflýk kültürünü canlý tutmaktadýr. Odamýzýn bugüne kadar yaptýðý iliþkileri üst düzeyde tutan Ticaret Odamýz dayanýþmayý ve Mesleki Uygulama Eðitimi ile ilgili Önemli Duyuru Denizli Ticaret Odasý ve Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu iþbirliðiyle ilimizde talep edilen nitelikli ve eðitimli iþgücünü karþýlamaya yönelik "Mesleki Uygulama Eðitimi" sistemi hayata geçiriliyor. Bu sistem, iþverenlerin nitelikli ve eðitimli iþgücü talebini karþýlamak adýna "üniversite ve iþverenler" arasýnda bir iþbirliði uygulamasýdýr. Bu amaçla öðrenciler 4 dönemlik meslek yüksekokulu eðitimlerinin 3 döneminde teorik eðitim almakta, kalan bir dönemini de tamamen mesleki uygulama doðrultusunda iþletmelerde tam zamanlý olarak yerine getirmektedirler. Ýlk etapta 4 program (Ýþletme, lojistik, pazarlama ve dýþ ticaret) olarak bu sistem uygulamaya geçmiþtir. Ýlgilenen üyelerimiz, numaralý telefondan Honaz Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörü Öðretim Görevlisi Adnan AKÞÝT ile iletiþime geçerek program hakkýnda detaylý bilgiye ulaþabilirler. AÝDAT DUYURU 5174 sayýlý kanun gereðince 2015 yýlý, yýllýk ve munzam aidatlarý ikinci taksitlerinin, 30 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar (17.00) ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. kalkýnmayý da her zaman kendisine ilke edinmiþtir. Denizli Ticaret Odamýz, þehrin ticaretini geleceðe hazýrlama konusunda her zaman öncülük etmiþtir. Ýlimizde ticaretin artmasý, istihdamýn artmasý ve kar marjlarýnýn artmasý þüphesiz ileriye dönük öngörülerin böylesi odalar tarafýndan üyelerine aktarýlmasý neticesinde mümkün Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Denizli Ýl Müdürü Mahmut Oðuz Kýlýnç, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i ziyaret etti. Denizli ekonomisininkonuþulduðu ziyarette Baþkan Necdet Özer, Denizli'ye yeni atanan Müdür Mahmut Oðuz Kýlýnç'a görevinde baþarýlar dileyerek, KOSGEB Denizli Ýl Müdürlüðü ile birçok ortak faaliyete imza attýklarýný, bundan sonra da çeþitli projelerde yer almaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Denizli'nin çok aktif bir il olduðuna iþaret eden Müdür Kýlýnç, "Denizli'ye Ýzmir'den atandým. Denizli'nin üst seviyelerde desteklerden yararlanmasýný saðlamayý hedefliyoruz. Denizli Ticaret Odasý'nýn yanýmýzda olduðunu görmek bizleri ayrýca memnun etmiþtir." dedi. olacaktýr. Denizli Ticaret Odamýzýn gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalarýný tebrik ediyor, attýklarý her adýmda her zaman yanlarýnda olacaðýmýzý ve destekleyeceðimizi ifade etmek istiyorum." þeklinde konuþtu. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer ise Milletvekili Yüksel'e ziyaretleri dolayýsýyla teþekkür ederek, "Sayýn Milletvekilimiz Yüksel ile birçok konuyu istiþare etmekteyiz. Yaþamýþ olduðumuz sýkýntýlarla ilgili daha önce birçok talebimizi iletmiþ vebu konularla ilgili çözüm önerilerini görüþmüþtük. Bundan sonra da Milletvekilimiz Yükselile temasa geçmeye devam edeceðiz." dedi. Baþkan Özer, KOSGEB Ýl Müdürü nü aðýrladý Denizli Tekstil Tasarýmcýlarý Derneði nden Baþkan Özer e ziyaret Denizli Tekstil Tasarýmcýlarý Derneði Baþkaný Tülay Pay ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i ziyaret etti. Ziyarette dernekleri hakkýnda bilgiler aktaran Tülay Pay, derneklerinin yeni kurulduðunu belirtti. Tekstil kenti Denizli'de moda-tasarým alanýnda tüm kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði yaparak Denizli'nin toplumsal yaþamýna katký saðlamak istediklerini ifade eden Pay, yönetim kurulu olarak çeþitli ziyaretlerde bulunarak, derneklerinin amaçlarý ve hedefleri ile ilgili bilgiler aktardýklarýný söyledi. Pay, "Amacýmýz, tasarýmcý haklarýnýn korunmasý, tekstil tasarýmýnda yeniliklere öncü olup tasarým konusunda eksiklikleri kapatmaktýr." þeklinde konuþtu. Denizli Ticaret Odasý olarak sosyal sorumluluklarý gereði çeþitli projeler gerçekleþtirdiklerini, bunlardan birinin de geçtiðimiz aylarda hayata geçirilen ve tamamlanan Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarým Merkezi Projesi'nin olduðunu dile getiren Baþkan Özer, "Biz Denizli'ye katký saðlayacak her türlü projede yer alýyoruz. Derneðinizin de güzel amaçlarý var. Önümüzdeki aylarda sizlerle de Denizli için çalýþmalar gerçekleþtirebiliriz." dedi.

6 Denizli Kamu Hastaneleri Birliði nden Odamýza ziyaret Denizli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Berna Öztürk ile Ýdari Hizmetler Baþkaný Op. Dr. Muhammet Akçaoðlu, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. Denizli Kamu Hastaneleri Birliði olarak yaptýklarý çalýþmalardan bahseden Genel Sekreter Öztürk, Denizli Ticaret Odasý'nýn önemli faaliyetlere imza attýðýný söyledi. Denizli Ticaret Odasý'nýn Denizli'nin en büyük sivil toplum kuruluþu olduðunu dile getiren Öztürk, "Ekonomiye yön veren bir kurum olan Denizli Ticaret Odasý'nýn, sosyal sorumluluk gereði de birçok örnek çalýþmalar yaptýðýný gözlemlemekteyiz. Ayný zamanda TOBB'daki faaliyetlerinizi de yakýndan takip ediyoruz. Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz." dedi. Baþkan Özer ziyaretleri dolayýsýyla Denizli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Berna Öztürk ve Ýdari Hizmetler Baþkaný Op. Dr. Muhammet Akçaoðlu'na teþekkür ederek, "Denizli Ticaret Odasý olarak, çeþitli kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak projelere imza atýyoruz. Ýlimizde canla baþla görev yapan Denizli Kamu Hastaneleri Birliði ile de çeþitli projeler gerçekleþtirebiliriz." diye konuþtu. Ýthalatta gözetim uygulamasý Ekonomi Bakanlýðý'nýn Ýthalatta Gözetim Uygulanmasýna Ýliþkin 3 tebliði, 28 Aðustos 2015 Tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi. Buna göre, bað ve bahçývan makaslarý, pensler, kerpetenler, tenekeci makaslarý ve benzeri aletler aðzý sabit olanlar, aðzý ayarlanabilir olanlar, çekiçler, rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve aðaç iþlemeye mahsus benzeri kesici aletler, tornavidalar ve diðerleri ithalatýnda uygulanan CIF kýymetinde deðiþikliðe gidildi. Söz konusu ürünlerin ithalatýnda kilogram baþýna 30 dolar olarak uygulanan CIF kýymeti, kilogram baþýna 20 dolara indirildi. Bir diðer teblið ile de ithalatta adet baþýna CIF kýymeti, buharlý ütülerde 35 dolardan 25 dolara, sadece kahve yapmaya mahsus cihazlarda 25 dolardan 20 dolara, sadece çay yapmaya mahsus olan cihazlarda 40 dolardan 32 dolara, vakumlu elektrikli süpürgelerde gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar ve diðerlerinde 85 dolardan 50 dolara düþürüldü. Öte yandan, demir çelikten halat, kablo ithalatýnda (enine kesitinin en geniþ yeri 3 mm'yi geçen fakat 12 mm'yi geçmeyenler, enine en geniþ kesit yerine 12 mm'yi geçen fakat 24 mm'yi geçmeyenler, enine kesitinin en geniþ yeri 24 mm'yi geçen fakat 48 mm'yi geçmeyenler, enine kesitinin en geniþ yeri 48.mm'yi geçenler, diðerleri) birim gümrük kýymeti ton baþýna 3 bin dolar olarak belirlerdi. Söz konusu eþyalar ancak Ekonomi Bakanlýðýnca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Gözetim belgesinin bir örneði gümrük beyannamesine eklenecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Türkiye Finans tan Baþkan Özer'e ziyaret Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Türkiye Finans Katýlým Bankasý yetkililerini aðýrladý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Türkiye Finans Katýlým Bankasý Yönetim Kurulu Üyesi Oðuz Kayhan, Denizli Bayramyeri Þube Müdürü Adnan Aþaðýçay ve Þube Kitle Satýþ Yetkilisi Ýsmail Kandemir hazýr bulundu. Ekonomiye iliþkin güncel konularýn ele alýndýðý görüþmede, Baþkan Necdet Özer, güçlü ekonomi için reel sektör ile finans sektöründeki iþbirliðinin önemli olduðunu söyledi. Türkiye Finans Katýlým Bankasý Yönetim Kurulu Üyesi Oðuz Kayhan, Denizli Ticaret Odasý üyelerinin kendileri için ayrý bir önem taþýdýðýný belirterek, kendilerini kabul etmeleri dolayýsýyla Baþkan Özer'e teþekkür etti.

7 Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 2015 yýlý Aðustos ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Denizli Ticaret Odasý Aðustos ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz'ýn yönettiði Meclis Toplantýsý sonrasýnda açýklamalarda bulunan Baþkan Necdet Özer, dünya ekonomisinin yeni bir olumsuzluk dalgasý ile karþý karþýya kaldýðýný belirterek, "Çin'in büyüme hýzýnýn yüzde 7'nin altýna gerçekleþme ihtimali ve yeni yapýsal reform hazýrlýklarý Uzak Doðu'daki geliþmeleri tetiklemiþ ve ülkeleri endiþeli bir bekleyiþe sevk etmiþtir. Çin yönetimi sermaye piyasalarýndaki dalgalanmalarý önlemek için her türlü müdahale yoluna gitti. Menkul kýymet piyasasýna doðrudan müdahale yapýldý ve Yuan devalüe edildi. Fakat sorunun çözülmediði görülüyor. Çin'de yapýlan yüzde 3 oranýndaki devalüasyon, bu ülkeye ihracat yapan Japonya ve diðer Uzak Doðu ülkelerindeki istikrarý bozmuþtur." dedi. Krizin yaygýnlaþarak Avrupa ve Amerika ülkelerine yayýldýðýný, geliþmekte olan ülkelerde baþlamýþ olan çöküþün geliþmiþ ülkelere de sirayet ettiðini aktaran Baþkan Özer, "Borsalardaki küresel düþüþ, finans çevrelerinde bunun yeni bir küresel kriz halini alýp almayacaðý yönünde endiþelere neden olmuþtur. Emtia fiyatlarýndaki düþüþ 1999 yýlýndan bu yana en düþük düzeyine gerilemiþtir. Baþta petrol olmak üzere temel emtia fiyatlarýndaki düþüþe ek olarak menkul kýymet piyasalarýnda baþlayan deðer kaybý yeni bir küresel kriz endiþesini ortaya çýkarmýþ, yatýrýmcýlar güvenli liman arayýþýna yönelmiþtir. Petrol fiyatlarýnýn düþmesi Rusya ve diðer petrol ihracatçýsý ülkelerin daralmaya baþlamasý endiþesi yaygýnlaþmaktadýr." diye konuþtu. Türkiye ekonomisinin de dünyada olumsuz geliþmelerin etkisi altýnda kaldýðýný söyleyen Özer, küresel ekonomideki olumsuzluklarýn Türkiye ekonomisini diðer ülkelere göre daha fazla etkilediðini dile getirerek, "Petrol, temel tarým ürünleri, metal gibi ürün ithalatçýsý durumunda olan Türkiye, aslýnda bunun getirdiði yapýsal dengesizlikler nedeniyle ülkemiz, söz konusu potansiyelden gereken þekilde yararlanamamýþtýr." þeklinde konuþtu. Küresel krizin etkisi ile Borsa ve TL'nin deðer kaybýnýn rekor düzeylere geldiðini hatýrlatan Özer, "Küresel ekonomideki olumsuzluklarýn Türkiye ekonomisine yansýmasý ve milli ekonomideki dengesizliklerin yoðunlaþtýðý bugünkü ortamda ülkemizde ortaya çýkan siyasi belirsizlikle birlikte Türkiye açýsýndan tabloyu daha da aðýrlaþtýrmaktadýr. Yurt dýþý ve yurt içinde ortaya çýkan olumsuz geliþmelerin etkisiyle, maalesef 2015 yýlý ekonomik bakýmdan ülkemiz için kayýp yýl olacak gibi görünmektedir. Þayet bu istikrarsýzlýk devam ettiði takdirde 2016 yýlýný da kaybetme riskiyle karþý karþýyayýz. Umarým ki, 2016 yýlýný da kaybetmeyiz. Ülkemiz için stratejik yol haritasý durumunda olan 2016 yýlý bütçesi çok önemlidir. O nedenle ülke olarak belirsizlik ortamýnýn bir an önce aþýlýp, bütçe ve hedeflere yönelinmesi zarureti vardýr. Yetkililerimiz ve yöneticilerimizin, ülkemizin menfaatleri için daha duyarlý olmalarýný umuyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandý. bariyle en fazla ihracat; 198 milyon 923 bin dolar ile Ýngiltere'ye, 157 milyon 7 bin dolar ile Almanya'ya ve 114 milyon 701 bin dolar ile Amerika Birleþik Devletleri'ne (ABD) yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise ilk 7 aylýk dönemde, en fazla ihracat, hazýr giyim-konfeksiyon (yüzde 37,95), elektrik-elektronik ve hizmet (yüzde 13,59) ve çelik (yüzde 12,05) ürünleri olmuþtur." diye konuþtu yýlý Ocak-Haziran dönemi ithalatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 17,76 oranýnda gerilediðini, Denizli'nin 6 aylýk ithalatýnýn 969 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleþtiðini ifade eden Özer, "Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri, pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat ile demir ve çelik ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Özbekistan'dýr." þeklinde konuþtu. Özer, sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda düzenli bir artýþ görüldüðüne dikkat çekerek, sözlerini þöyle tamamladý: "2015 yýlý Mayýs ayý sonu itibariyle 4/a kapsamýnda kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,64 oranýnda artarak 193 bin 910 kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr. düþük petrol ve düþük emtia fiyatlarýndan yararlanma potansiyeli olan birkaç ülkeden biriydi. Ancak son yaþanan politik belirsizlik ve Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "2015 yýlý Temmuz ayý sonu itibariyle Denizli ihracatý, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 21,53 oranýnda azalarak 1 milyar 485 milyon 697 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, 2015 Temmuz ayý sonu iti Temmuz ayý sonu itibariyle geçen Odamýza 1054 firma kaydýný yaptýrmýþ; 776 firmanýn Oda kaydý silinmiþtir Temmuz ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; 12 bin 205'i faal, 2 bin 670'i askýda olmak üzere toplam 14 bin 875 üye kayýtlý bulunmaktadýr."

8

9

10 FUAR TAKViMi Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir Çukurova Tarým Fuarý Tarým Hayvancýlýk, Süt Endüstrisi, Seracýlýk ve Teknolojileri Tarým Hayvancýlýk, Süt Endüstrisi, Seracýlýk ve Teknolojileri Çukobirlik Alaný Adana Çukurova Doða ve Av Fuarý Av, Doða ve Spor Malzemeleri Av, Doða ve Spor Malzemeleri Çukobirlik Alaný Adana Samsun Tarým Fuarý 2015 Tarým, Hayvancýlýk ve Teknelojileri Citytech 9.Uluslararasý Belediye ve Çevre 2015 Fuarý Tarým, Hayvancýlýk ve Teknelojileri Belediye ve Çevre Ekipmanlarý, Geri Dönüþüm Teknolojileri Tarým, Hayvancýlýk ve Teknelojileri Çevre, Geri Dönüþüm, Atýk Yönetimi, Su Teknolojileri, Belediye Ekipmanlarý, Kent Mobilyalarý Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Samsun Ankara Uluslararasý Isaf -Security Fuarý Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanlarý, RFID Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanlarý, Alarm, CCTV, Kamera, Geçiþ Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik Fuar Merkezi Yeþilköy Isaf IT Security Fuarý Bilgi ve Að Güvenliði Að Güvenliði, Veri Güvenliði, Antivirüsler, Donaným Güvenliði, Bilgi Güvenliði, Data Güvenliði Fuar Merkezi Yeþilköy Isaf Smart Home Fuarý Akýllý Binalar ve Bina Otomasyonu Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, Ýzleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol, Akýllý Bina Teknolojileri Fuar Merkezi Yeþilköy BOAT SHOW Uluslararasý Boat Show Fuarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Ýkinci El Tekne ve Ekipmanlarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Haliç Kongre Merkezi Trakya Tarýmtech Fuarý 2015 Tarým Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Tarým, Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracýlýk Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlarý, Depolama Sistemleri, Soðutma, Havalandýrma Lüleburgaz Semt ve Fuar Alaný Kýrklareli Endüstri 2015 Denizli Metal Ýþleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri Fuarý Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri EGS Fuar ve Kongre Merkezi Denizli Ýzmir Ýnovasyon ve Konut Fuarý Ýnovasyon ve Konut Projeleri Ýnovasyon ve Konut Projeleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ýzmir Bursa Yapý ve Yaþam Fuarý ve Kongresi Yapý Malzemeleri Yapý ve Ýnþaat Malzemeleri, Dekorasyon Ürünleri Seramik, Banyo, Mutfak Ürünleri, Ýç ve Dýþ Yapý Ünite Elemanlarý Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bursa Uluslararasý Züchex, Züccaciye Ev Eþyalarý, Dekoratif ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarý Züccaciye, Hediyelik Eþya, Dekoratif Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eþyalarý, Plastik Ürünler, Porselen, Küçük Elektrikli Ev Aletleri, Ev Tekstili, Dekoratif Ürünler Ve Çeyiz Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Uluslararasý LED & LED Aydýnlatma Fuarý LED Sistemleri, Teknolojileri Ekipmanlarý ve Uygulamalarý, LED Aydýnlatma LED Sistemleri, Teknolojileri, Aydýnlatma Uygulamalarý, Reklamcýlýk Uygulamalarý, LED'li Ürünler Fuar Merkezi Yeþilköy Elektronist Fuarý ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynaklarý, Gömülü Sistemler, ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynaklarý, Gömülü Sistemler,Gösterim Sistemleri, Test ve Ölçüm Sistemleri, Elektronik Dizaynlar Fuar Merkezi Yeþilköy Elex Fuarý Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanlarý, Elektrik Ýletimi ve Daðýtýmý Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanlarý, Elektrik Ýletimi ve Daðýtým, Kumanda ve Koruma, Test Ölçü ve Bakým, Akümülatör Fuar Merkezi Yeþilköy Yapý Fuarý - Turkeybuild Ankara 2015 Yapý, Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri Hizmetler, Altyapý, Kaba Yapý, Bitirme Ýþleri, Tesisat, Elektrik- Elektronik, Bina Donanýmý, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme ATO Kongre ve Sergi Sarayý Ankara FARMAVÝZYON 2015 Eczacýlýk Ýlaç, Ýlaç Dýþý Kozmetik, Dermokozmetik, Medikal Ürünler ve Eczane Teknolojileri Kongre Merkezi Forexpo-Forex, hisse ve Türev Ürünleri Fuarý Forex Eðitimi, Tanýtým ve Bilinçlendirme Organizasyonu Finansal Sunumlar ve Eðitimler, Yatýrým Þirketleri, Aracý Kurumlar Yapý Endüstri Merkezi Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Ankara BOAT SHOW Uluslararasý Boat Show Fuarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Ýkinci El Tekne ve Ekipmanlarý Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlarý, Marin Ekipmanlarý, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Marintürk City Port - Pendik Aymod 15.Uluslararasý Ayakkabý Moda Fuarý Ayakkabýlar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler Ayakkabýlar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve Basýn Fuar Merkezi Yeþilköy YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarý Yöresel Ürünler Gýda, Gýda Ýþleme, Ýçecek Teknoloji ve Endüstrileri, Hediyelik Eþya, El Sanatlarý Antalya Fuar Merkezi Antalya Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Ýzmir Hilton Oteli Ýzmir Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamalarý Kompozit Ürünleri ve Teknolojileri Kompozit Ürünleri ve Teknolojileri Gorrion Hotel - Bahçelievler ALUEXPO Uluslararasý Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Ýhtisas Fuarý Alüminyum Ürünler, Üretim Teknolojileri, Makinalarý, Ekipmanlarý Hammaddeler, Birincil Alüminyum Ürünler, Farklý Endüstriler Ýçin Alüminyum Ürünler, Alüminyum Üretim Teknolojisi, Makina ve Ekipmanlarý, Yüzey Ýþlemleri Fuar Merkezi Yeþilköy Ýntemak'15 Doðu Marmara Yapý Teknolojileri ve Ürünleri Ýnþaat Makineleri Ekipmanlarý, Makine ve iþ Makineleri Fuarý Yapý Teknolojileri, Ýnþaat Makine ve Ekipmanlarý, Makine ve Ýþ Makineleri Yapý Teknolojileri, Malzemeleri, Makine ve Ýþ Makineleri Ürünleri, Konut, Konut Projeleri ve Müteahhitlik Hizmetleri BB Kocaeli Uluslararasý Fuar Merkezi Kocaeli Tarým, Seracýlýk, Hayvancýlýk ve Teknolojileri Fuarý Tarým, Seracýlýk, Hayvancýlýk Makine ve Teknolojileri Tarýmsal Mekanizasyon ve Teknolojileri, Sera, Su ve Sulama, Gübreler, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Ekolojik Tarým Kahramanmaraþ Belediye Fuar Merkezi Kahramanmaraþ Çin Zhejýang Ýhraç Fuarý 2015 Çin Zhejýang Ýhraç Ürünleri Tekstil, Ayakkabý, Çanta, Kozmetik, Oyuncak, Hediyelik Eþya, Spor Ekipmanlarý, Züccaciye, Hýrdavat, Aydýnlatma, Elektronik, Plastik Ürünler, Kýrtasiye&Ofis Malz. Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý Kent Expo "3.Þehircilik ve Kent Ýhtiyaçlarý Fuarý Þehircilik ve Kent Ýhtiyaçlarý Belediye Araçlarý, Kent Mobilyalarý, Park, Bahçe Düzenleme Ekipmanlarý, Arýtma Ekipmanlarý ve Malzemeleri, Taþýma Sistemleri, Spor Tesisi Ekipman ve Donanýmlarý Fuar Ýzmir Ýzmir Anamur Agrodays- 2.Anamur Tarým ve Gýda Fuarý Tarým Tarým Makineleri, Gübre, Tohum, Seracýlýk Tarým Tarým Makineleri, Gübre, Tohum, Gýda Makineleri, Seracýlýk, Hayvancýlýk Sulama Anamur Sehit Atanur Bal Fuar Merkezi Mersin Malatya Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam Fuarý Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam Ýnsan Kaynaklarý, Halkla Ýliþkiler ve Pazarlama Miþmiþ Park Fuar Alaný Malatya Konyaaltý Kitap Fuarý Ýsviçre Eðitim Fuarý Kitap, Süreli Yayýnlar Eðitim, Eðitim Materyalleri ve Teknolojileri Kitap, Süreli Yayýnlar Eðitim, Materyalleri ve Teknolojileri, Sýnavlar, Yurtdýþý Programlar, Finansal ve Bankacýlýk, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler, Cam Piramit Sabancý Kongre ve Fuar Merkezi Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Antalya Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Hilton Kongre ve Sergi Merkezi INTERMOB Uluslararasý Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarlarý Orman Ürünleri ve Ahþap Teknolojisi Fuarý Ahþap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya Aksesuarlarý, Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri Mobilya Tekerlekleri, Ray Sürgü Sistemleri, Menteþe, Kulp ve Kapý Kollarý, Mdf, Yonga Levha, Kereste, Ahþap Profiller, Kapý Yüzeyleri, Kimyasallar, Kenar Bantlarý Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Aðaç Ýþleme Makinesi Uluslararasý Aðaç Ýþleme Makineleri, Kesici Takýmlar, El Aletleri Fuarý Aðaç Ýþleme Makineleri, Mobilya Ýmal Makine ve Tezgahlarý, Kesici Takýmlar, El Aletleri Aðaç Ýþleme Makineleri, Kurutucular, Mobilya Ýmal Makine ve Tezgahlarý, Presler, Toz Emme Üniteleri, Kesici Takýmlar, Elektrikli Mekanik El Aletleri, Aðaç Kesme Makineleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Edufairs Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabancý Dil Eðitimleri Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabancý Dil Eðitimleri Ankara Hilton Oteli Ankara Akare Yurtdýþý Eðitim Fuarlarý Yurtdýþý Eðitim Alternatifleri ve Ýmkanlarý Yurtdýþýnda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancý Dil, Yaz Okulu, Lise Eðitimi Hilton Oteli Kozyataðý IEFT Yurtdýþý Eðitim Fuarý Yurt Dýþý Eðitim Yurtdýþý Eðitim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okullarý, Kolejler, Eðitim Kurumlarý, Konsolosluklar, Vakýflar Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Ankara Bursa 8.Uluslararasý Hayvancýlýk ve Ekipmanlarý Fuarý Burtarým 2015 Bursa 13.Uluslararasý Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý Hayvancýlýk Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk ve Süt Endüstrisi Hayvancýlýk Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk Ve Süt Endüstrisi Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi Bursa Bursa Türkiye Çaðrý Merkezi Fuarý Çaðrý Merkezi Sektörünün Geliþimi Telekomunikasyon Alt Yapýsý, Çaðrý Merkezleri, Yazýlým, Donaným, Danýþmanlýk, Ürün, Dýþ Kaynak Kullanýmý, Ýnsan Kaynaklarý,Turizm Acenteleri, Mobilya Haliç Kongre Merkezi

11 TÜRKÝYE TEK VÜCUT OLDU Ankara Sýhhiye Meydaný'nda baþlayan "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet Yürüyüþü" Ulus'taki Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Buluþmadaki tek ortak payda Türk bayraðý oldu. Etkinliðin sonunda Birinci Meclis'in balkonundan ortak açýklamayý seslendiren TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "Bu anlamlý organizasyonu gerçekleþtiren meslek kuruluþlarýmýza, sendikalarýmýza, sivil toplum örgütlerimize ve bizi yalnýz býrakmayan Türkiye'nin dört bir tarafýndan Ankara'ya gelen tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Buraya gelen insanlar ülkemizin, milletimizin, devletimizin birliðine ve bütünlüðüne sahip çýktýlar.hep birlikte teröre karþý milli bir duruþ sergilediler, milletimizin kardeþliðini gösterdiler.bugün burada olan bizler, farklý dünya görüþlerine, farklý düþüncelere sahibiz.ama ortak noktalarýmýz var.hepimiz bu memleketin evlatlarýyýz, hepimiz bu ülkenin sevdalýsýyýz.vatanýmýz, birliðimiz, dirliðimiz, huzurumuz, bugünümüz, yarýnýmýz hedefteyken sessiz kalamayýz.bizi bize, komþuyu komþuya, kardeþi kardeþe düþman etmeye çalýþanlara karþý sessiz kalamayýz.bir tarafta terör belasýný hep birlikte yaþarken, Türkiye teröre karþý tek ses oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nin de aralarýnda olduðu 250 sivil toplum kuruluþunun destek verdiði "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet Buluþmasý" çok geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu yürüyüþün sonunda seslendirdiði ortak açýklamada teröre karþý birlik ve beraberlik mesajý verirken, "Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz." dedi. toplumda her geçen gün kutuplaþma artarken, akýl ve vicdan tutulmasý karþýsýnda sessiz kalamayýz.ýþte bu yüzden her görüþ ve düþünceden, toplumun tüm kesimlerinden mahþeri bir kalabalýk bugün burada.birliðimizin ve baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi olan ay yýldýzlý bayraðýmýzý alýp buraya geldik." dedi. Milletin kardeþliðini korumak için geldiðine vurgu yapan Hisarcýklýoðlu, "Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boþa çýkarmak için buraya geldik.bizi ayýrmaya çalýþan fitne ateþini söndürmek için buraya geldik.huzura kastedenlere karþý tek yürek olduðumuzu göstermek için buraya geldik.toplumsal barýþa güç vermek ve kýrýlan umutlarý yeniden yeþertmek için buraya geldik.farklýlýklarýmýza deðil, ortaklýklarýmýza, umut dolu geleceðimize odaklandýk.terörü lanetledik, kardeþliðimize sahip çýktýk. TERÖRE HAYIR, KARDEÞLÝÐE EVET dedik.ve þimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atýldýðý Meclis'teyiz.Yürüyüþümüzün burada sonuçlanmasý son derece önemli bir mesajý içermektedir. Bu milletin birlikte yaþama iradesinin ilk timsali olan kurucu Meclis'teyiz." diye konuþtu. "Gün, demokrasimize, birliðimize ve birbirimize sahip çýkma günüdür." diyen Hisarcýklýoðlu, sözlerini þöyle tamamladý: "Hep birlikte bugün saðduyumuzu ortaya koyduk.hep birlikte bugün vicdanýmýzýn sesine kulak verdik.bu ülkenin vatandaþý olmanýn bilinciyle bir araya geldik. Bundan sonra da bu kararlý birlikteliðimizi sürdüreceðiz.kalbini öfkeyle dolduranlarýn deðil, yüreði kardeþlik ve barýþla çarpan insanlarýn sesi olacaðýz.teröre tepki göstermek adýna vatandaþlarýmýzý rencide edecek, kardeþliðimize Yürüyüþle ilgili deðerlendirme yapan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer,yüzlerce kiþinintek vücut olarak teröre karþý tepkigösterdiðini söyledi.türkiye'nin barýþ ve huzur istediðini dile getiren Baþkan Necdet Özer, yürüyüþle bu topraklarda yaþayan herkesin kardeþ olduðunun en güçlü þekilde vurgulandýðýnýbelirtti. Yürüyüþe Denizli'den de katýlýmýn yüksek olduðunu ifade eden Özer, "Bu topraklarda tarih boyunca birlikte yaþayan insanýmýz, kanýyla, canýyla, tarihi ve kültürüyle bir bütündür. 250 sivil toplum kuruluþunun yürüyüþ için biraraya gelmesi de birlik ve beraberliðimizin en büyük kanýtý olmuþtur. Türkiye, bu yürüyüþle tek vücuttur. Bunu da bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sloganýmýzda da belirttiðimiz gibi, teröre hayýr kardeþliðe evet." dedi. zarar verecek her tür eylem ve söylemlerden kaçýnmalýyýz.bu millet terörün karþýsýnda.bu millet kardeþliðine sahip çýkýyor.birlik, beraberlik içinde geleceðe kararlýlýkla yürümek istiyor.hepimiz bu memleketin evlatlarýyýz, birbirimizin kardeþiyiz.bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin.hep birlikte Türkiye'yiz.Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayýr Kardeþliðe Evet." Baþkan Özer: Türkiye tek vücut oldu

12

13 Kuþadasý Ticaret Odasý ndan Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Kuþadasý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Akdoðan ve Meclis Baþkaný Mahmut Öztaþ, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. Baþkan Necdet Özer: Terörü lanetliyoruz Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat ve Kuþadasý Ticaret Odasý Hukuk Danýþmaný Av. Birgül Öner'in de hazýr bulunduðu nezaket ziyaretinde, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu, odalarýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Özer'i çalýþmalarý dolayýsýyla tebrik eden Baþkan Akdoðan, "Gerek Denizli Ticaret Odasý olarak gerekse TOBB'daki göreviniz dolayýsýyla yapmýþ olduðunuz çalýþmalarý takdirle izliyoruz. Sizler sayesinde yaþamýþ olduðumuz sýkýntýlarý birebir iletme imkanýna kavuþtuk. Kuþadasý Ticaret Odasý olarak baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz." diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Necdet Özer, bölge adýna önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek, "Sizlerden gelen istek, sorun ve önerileri, TOBB'a taþýmanýn gayreti içinde oluyoruz. Kuþadasý Ticaret Odasý'nýn da ilçe adýna önemli faaliyetlere imza attýðýný gözlemliyoruz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum." dedi. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, teröristlerin hain saldýrýlarý sonucu þehit düþen asker ve polisler için bir taziye mesajý verdi. Özer, mesajýnda, þu görüþlere yer verdi: "Birliðimize, beraberliðimize ve kardeþliðimize yönelik yapýlan bu menfur terör olaylarý, hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaktýr. Çünkü milletimizin bu birlik beraberlik ruhu, köklü bir geçmiþe sahiptir. Son zamanlarda artan bu terör olaylarýný bir kez daha þiddetle kýnýyor, terör örgütü PKK'yý lanetliyoruz. Ýþ dünyasý olarak, gereken bütün önlemlerin vakit geçirilmeden alýnmasýný ve bu yöndeki giriþimlerin bir an önce baþlatýlmasýný beklemekteyiz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum." VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Odamýz Meclis Üyesi Yavuz Aki'nin amcasý, deðerli insan Hüseyin AKÝ'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah'tan Rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý

14 TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ Cadýlar Bayramý Süsü Ýçin Üretici Aranýyor Ref:BRDK Hollandalý bir giriþimci tasarlamýþ olduðu ve cam olarak imal ettiði süs þiþesini plastik olarak imal edebilecek imalatçý arayýþý içindedir. Þiþe ölçüsü 4 litre, boyutlarý 24cm yükseklik 17 cm çap þeklinde olacaktýr. Standart üretimin devamlýlýðý açýsýndan ölçülerdeki küçük deðiþimler (halihazýrdaki kalýplarýn kullanýlmasý amacýyla) kabul edilebilir olacaktýr. Ürün müþteri tarafýndan içine su ve renklendirici solusyon konup kapaðý kapatýlýp hafifçe çalkandýktan sonra kullanýlabilir hale gelecektir. Ýmalatçýdan plastik þiþe üretimi ile birlikte, son montaj konusunda yardýmcý olmasý da beklenmektedir. Plastik þiþe, renklendirici sývý ve grafik çýktýsýnýn imalatçýnýn göndermiþ olduðu paketin içinde yer almasý gerekmektedir. 6'lý paketler halinde adet ürün alýnmasý planlanmaktadýr. Hollandalý Bir Þirket Konfeksiyon Üretimi ve Kumaþ Baskýsýnda Tecrübeli Ýmalatçý Arýyor Ref: BRNL Orta ve üst segmentte markalara imalat yapan þirket, Doðu Avrupa bölgesinde yerleþik bir imalatçý ile ticari acente anlaþmasý veya imalat anlaþmasý yapmak istemektedir. Þirket þu an iki Çinli firma ile çalýþmaktadýr. Ürünler 50 adetten adete kadar farklý sayýlarda sipariþ edilecektir. Çalýþýlacak firmada aranan kabiliyetler; * Viskos, ipek gibi farklý materyallerden imal edilen kesilmiþ ve dikilmiþ elbiseler, etekler gibi ürünleri imal edebilmesi, * Farklý kumaþ türleri için çeþitli baský teknikleri yapabilmesi, * Kumlu yýkama, durulamalý yýkama ve yumuþak yýkama yapabilmesi. Polonyalý Þirket Kahve ve Fýrýnlanmýþ Ürün Tedarikçisi Arýyor Ref: BRPL Lublin'de yerleþik durumda, kahve kavurma ve daðýtým konusunda faaliyet gösteren þirket, daðýtým anlaþmasý yapabileceði yeþil kahve, hazýr kahve, kurabiye kek gibi tatlýlar ve fýrýnlanmýþ ürün tedarikçisi arayýþý içindedir. 2009'dan beri faaliyet gösteren ve ürünlerini restoranlara ve otellere satan þirket, dünyanýn farklý kýtalarýndan kahve tedarik etmektedir. Þirket kendi geliþtirdiði kavurma yöntemi sayesinde yeþil kahveye acý, tatlý veya asidik aromalar kazandýrabilmektedir. Þirketin kendi kavurma kabiliyetinden ötürü, tedarik edilecek yeþil kahvenin ham olmasý gerekmektedir. Öncelikli olarak yeþil kahve ve hazýr kahve tedariki aranmasýyla beraber, ikincil ürün olarak kek kurabiye gibi tatlýlar ve fýrýnlanmýþ ürünlerin tedariki de istenmektedir. Saðlýk Sektöründe Kullanmak Üzere, Dokumasýz Tek Kullanýmlýk Kýsa Pantolon Ýmalatçýsý Aranýyor Ref: BRSE Ýsveçli iki giriþimci, jinekolojik muayene veya rektoskopide kullanýlacak, hastalarýn giyebildiði, tek kullanýmlýk dokumasýz kumaþtan imal bir panotlon geliþtirmiþlerdir. Giriþimciler bir Ýsveç medikal ürün imalatçýsý ile anlaþacak olup, ürünün medikal ürünler ile birlikte tüm dünyadaki hazýr müþterilere satýþýnýn saðlanmasýný hedeflemektedirler. Ürün 30 gramlýk dokumasýz kumaþ, elastik iplik ve dikiþ yerlerinden mamul olup, dikiþ talimatý ve desenleri mevcuttur. Ürünün alternatifi olmamakla birlikte, Ýsveç hastanelerinde yapýlan numune testlerinde büyük bir pozitif geri dönüþ alýnmýþtýr. Þirket acil olarak imalatçý arayýþý içindedir. Ýmalatçýnýn büyük ölçekli imalat yapabilmesi gerekmektedir. Ýngiliz Bir Satýcý, Ýmalat Anlaþmasý Yapabileceði Özel Aydýnlatma Ürünleri Ýmalatçýsý Aramaktadýr Ref: BRUK Ýngiltere merkezli, 32 ülkede iþ yapmakta olan, 2500'den fazla tedarikçiye sahip, internet üzerinden 'den fazla ürün satýþý gerçekleþtiren ve günde ürün sipariþi alan þirket, cýva buharý lambalarý, metal halojen lambalar, SON lambalarý, SOX lambalarý, sinek öldürücü lambalar ve sinek öldürücü lamba tesisatý imal eden bir imalatçý arayýþý içindedir. Ürünler þirket adýna imal edilecek olup, þirketin logosu ve markasý ile satýþa sunulacaktýr. Ýmalatçýnýn Avrupa bölgesinde olmasý veya Ýngiltere'ye kolay ürün gönderebilecek bir lokasyonda olmasý tercih sebebidir. Belçikalý Yatak Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRBE Yatak konusunda üretim ve distribütörlük faaliyeti gösteren Belçikalý bir firma inovatif özelliklere sahip yatak üreticileriyle temasa geçmek ve onlara distribütörlük hizmeti sunmak istemektedir. Bazalý yataklar, þilteler, þu yataklarý, havalý minderler ve akýllý minderler firmanýn üzerinde çalýþtýðý ürünlerdendir. Gýda Distribütörü Portekizli Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRPT HORECA (Hotel - Restoran - Cafe) kanalýnda distribütörlük ve toptancýlýk faaliyeti gösteren Portekizli firma bu hizmetini üreticilere sunmak ve gýda konusunda çalýþan üreticilerin ürünlerini Portekiz'de satmak istemektedir. Rus Firmanýn Markalý Kýyafet Üreticisi Arayýþý Ref: BRRU Rus bir firma, tekstil konusunda faaliyet gösteren ve bir marka yaratmýþ (örneðin; Strellson, TommyHilfiger, GAP, Guess) üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Potansiyel üreticilerin yukarýda belirtilen markalar kadar popüler olmasý gerekmediði belirtilmiþtir. Firma bu ürünlerin bölgesinde satýþýný gerçekleþtirmek ve partnerine distribütörlük hizmeti sunmak istemektedir. Ýsveçli Firmanýn Yüksekliði Ayarlanabilir Masa Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli bir firma ergonomik çalýþma alanlarý tasarlama konusunda faaliyet göstermektedir. Firma geliþtirmiþ olduðu yeni konseptinde yüksekliði ayarlanabilir masa bulundurmaktadýr. Ýsveçli firma, bu masalarýn üretiminde destek alabileceði ve bu kapsamda üretim/taþeronluk anlaþmasý yapabileceði partnerler aramaktadýr. Ýngiliz Firmanýn Kompakt Floresan Lamba Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK Elektronik ve bakým ürünleri konusunda distribütörlük hizmeti veren Ýngiliz firma, kompakt floresan lamba üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. 31 farklý ülkeyle çalýþan ve kataloglarýnda den fazla ürün bulunduran firma, tedarikçiyle çalýþmaktadýr. Litvanyalý Firmanýn Ýþ Kýyafetleri Üreticisi Arayýþý Ref: BRLT Litvanyalý bir dýþ ticaret firmasý iþ kýyafetleri konusunda faaliyet göstermektedir. Litvanya'da 11 þubesi bulunan firma, iþ kýyafeti, iþ ayakkabýlarý, tek kullanýmlýk ürünler ve kiþisel koruyucu ürünler konusunda faaliyet gösteren üreticilerle ve tedarikçilerle iþ birliðine gitmek istemektedir. Firma þu anda Fransa, Ýrlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya Portekiz, Almanya, Norveç ve Ýngiltere'den ithalatýný yaptýðý ürünlerin ülkesinde satýþýný gerçekleþtirmektedir. Polonyalý Kozmetik Firmasýnýn Týrnak Ürünleri Arayýþý Ref: BRPL Renkli kozmetik ve cilt koruma ürünleri konusunda faaliyet gösteren Polonyalýüretici firma, týrnak besleyici ve týrnak boyama konusunda profesyonel ürünler aramaktadýr. Örneðin; jel ve karýþým ojeler, týrnak düzelticiler vb. Polonyalý Saat Firmasýnýn Saat Parçasý Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRPL Polonyalý bir firma, saat tasarýmý konusunda faaliyet göstermektedir. Firma, bir takým saat parçalarýnýn tedariki konusunda destek alacaðý üreticiler veya tedarikçilerle temasa geçmek istemektedir. 30 yýldýr faaliyet gösteren Polonyalý firma, mekanik ve kuartz saatlerle çalýþmaktadýr. Romanyalý Distribütör ve Toptancý Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRRO Makine ve yedek parçalarý konusunda distribütörlük yapan Romanyalý toptancý firma, satýþýný yaptýðý ürünleri üreten firmalarla temasa geçmek ve ürünlerini Romanya'da satmak istemektedir. Firma, enerji santralleri, dizel jeneratörler, jeneratör konteynerleri ve kutularý, dijital kontrol panelleri ve transfer panelleri gibi ürünlerin satýþýný yapmaktadýr. Danimarkalý Firmanýn Katlanabilir ve Tek Kullanýmlýk Kase/Tepsi Arayýþý Ref: BRDK Saðlýk ve hastane sektörüyle ilgili 30 yýlýn üzerinde deneyimi olan Danimarkalý bir firma hastanelerde organ transferinde kullanýlmasý planlanan tek kullanýmlýk ve katlanabilen karton kase/tepsi üretebilecek firmalar aramaktadýr. Üretilecek kaselerin FSC koþularýna uygun ve CE sertifikalý olmasý gerekmektedir. Güney Koreli Kozmetik Üreticisinin Distribütör Arayýþý Ref: BOKR Probiyotik kozmetik üreticisi Güney Koreli bir firma, distribütör aramaktadýr. Firma erkek kadýn ve çocuklar için çeþitli kozmetik ürünlerin üretimini yapmaktadýr. Bu konuda Koreli üreticiye distribütörlük hizmeti verebilecek firmalar aranmaktadýr. Odun Taþýma Ekipmanlarý Konusunda Faaliyet Gösteren Polonyalý Distribütörün Partner Arayýþý Ref: BOPL Odun toplama ve taþýma çantalarý ve ekipmanlarý üzerine uzmanlaþmýþ Polonyalý bir firma, bu gibi ürünlerle çalýþan firmalarla iletiþime geçip onlarýn ürünlerini satmak ve onlar için distribütörlük yapmak istemektedir. Belçikalý Firmanýn Çelik Parçasý Üreticisi Arayýþý Ref: BRBE Belçikalý bir firma, Ivory Sahili ve Uganda'da yapýlacak olan büyük projeler için çelik parçasý saðlayabilecek üreticiler veya tedarikçiler aramaktadýr. Bahsi geçen parçalar; boru hatlarý vanalar ve gaz silindirleri olarak ifade edilmektedir. Potansiyel partnerin, büyük sipariþleri karþýlayabiliyor olmasý istenmektedir. Hollandalý Distribütörünün Bisiklet Üreticisi Arayýþý Ref: BRNL Hollandalý bir distribütör bisiklet ve bisikletle ilgili bir takým ekipmanlarýn satýþýný yapmaktadýr. Firma aþaðýda belirtilen ürünlerin üretimini yapan firmalar için satýþ ve distribütörlük hizmeti verebileceðini belirtmektedir. * Cooper, vintage, spor, eðlence, duedipicche (2DP) bisikletleri ve bisiklet aksesuarlarý (V8 ekipmanlarý, çantalar ve kýyafetler vb.) Ýngiliz Firmanýn OEM Yapabilecek Biokütle Kazan ve Parçalarý Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK Biokütle kazan (biomassboiler) üreticisi Ýngiliz bir firma, OEM yapabilecek ve üretim konusunda destek alabileceði üretici firmalar aramaktadýr. Ahþap palet, aðaç yonga ve çoklu yakýt biokütle kazanlarý, üretilmesi talep edilecek muhtemel ürünler olarak belirtilmiþtir. Ürünler etiketsiz olup Ýngiliz firmanýn markasý basýlacaktýr. Bulgar Kiþisel Koruyucu Donaným Distribütörü Tedarikçi Arýyor Ref: BRBG yýlýndan beri iþ kýyafeti imalatý ve kiþisel koruyucu donaným distribütörlüðü yapmakta olan þirket, ürün gamýný geniþletmek için yeni kiþisel koruyucu donaným ve güvenlik aksesuarý üreticisi veya tedarikçisi aramaktadýr. Þirketin Bulgaristan'ýn bütün büyük þehirlerinde daðýtým aðý bulunmaktadýr. Kiþisel koruyucu donanýmýn yaný sýra güvenlik aksesuarý olarak trafik konileri, bantlarý, zincirleri, ilkyardým çantalarý, yangýn söndürücüler istenmektedir. Þirket, uzun dönem ticari anlaþmalar yapabileceði firmalar ile çalýþmak istemektedir. Mobil Uygulamalar ve Akýllý Programlar Konusunda Uzman Polonyalý Þirket, Distribütör Olmak Ýstiyor Ref: BRPL yýlýndan bu yana faaliyette olan ve sektöre girdiði sene çýkarttýðý üç farklý program ile büyük baþarý yakalayan þirket, almýþ olduðu büyüme kararý doðrultusunda 2015 yýlýnda medikal yazýlým sektörüne de girmiþ olup öncelikli hedefleri arasýna engelli bireylerin hayatýný kolaylaþtýracak yazýlýmlar geliþtirmeyi eklemiþtir. Þirket þu an Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) konusunda distribütörlüðünü yapabileceði bir program arayýþý içindedir. ERP programýnýn sektörden baðýmsýz olarak kullanýlabilir olmasý beklenmektedir. Polonyalý Parafin, Mum ve Endüstriyel Parafin Karýþýmý Üreticisi Ýmalatçý Arýyor Ref: BRPL Pek çok sanayi dalý için rafine edilmiþ petrol ürünleri imal eden þirket, bitmiþ ürünlerde kullanýlmak üzere yaðlý mum tedarikçisi aramaktadýr. Capital Grup'un bir þubesi iken 2012 yýlýnda kendi ismi ile piyasaya girmiþ olan þirketin ürünleri ahþap, boya, gübre, kauçuk, kaðýt, ambalajlama, patlayýcý, inþaat malzemeleri imalatý sektöründe kullanýlmaktadýr. Þirket imalat anlaþmasý ile ürün tedarik edebileceði yaðlý mum üreticisi arayýþý içindedir. Ýstenen yaðlý mumun teknik özellikleri aþaðýdaki pdf dokumanda mevcuttur. Ýsveçli Aracý Spor Kýyafeti Ýmalatçýsý Arýyor Ref: BRSE Ýsveç merkezli aracý kurum, bayanlar için spor taytý imalatçýsý arayýþý içindedir. Ýmalatçýnýn uygun maliyetli ürünler üretmesi, küçük ve büyük partilerin üretimini yapabilecek kapasitede olmasý, ürünleri zamanýnda teslim edebilmesi ve ayný zamanda ürün tasarýmýna da bir miktar destek olmasý beklenmektedir. Firma, yenilikçi bir satýþ stratejisi izlemekte olup ürünlerini sadece websitesi üzerinden deðil ayný zamanda sosyal medya aracýlýðý ile de satýþa sunacaktýr. Ýmalatçýnýn spor kýyafet malzemesi ile daha önce çalýþmýþ olmasý beklenmektedir. Firma uzun vadeli ortaklýk anlaþmasý yapmak istemektedir. TEKNOLOJÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ Koreli Firmanýn Emülsiyon Teknolojisi Arayýþý Ref: TRKR Koreli bir firma, emülsiyon teknolojisi arayýþýndadýr. Söz konusu teknoloji krem ve serum üretimi için talep edilmektedir. Anýlan teknolojinin, yað, parafin ve viskozite dengeleyici ile iliþkili olduðu belirtilmiþtir. Aranan teknolojinin üretim safhasýnda olmasý beklenmektedir. Ýlgili firmalar ile teknik iþbirliði anlaþmasý düþünülmektedir. Polimer ve Biyoplastik Alanýnda Reaktif Ekstrüzyon Yeteneði ve Ekipmaný Önerisi Ref: TOFR Belirli özellikli biyoplastik geliþtirilmesinde deneyimli bir Fransýz þirketi, reaktif esktrüzyonprosesi ile polimer ve biyoplastikformulasyonu ve üretimi için yeteneklerini ve ekipmanlarýný önermektedir. Bu teknoloji farklý bileþenlerin yeni bir malzeme ortaya çýkartýlmasý adýna birbirleriyle etkileþimine imkan tanýmaktadýr. Þirket ayný zamanda endüstriyel talepler için formulasyon hazýrlanmasý konusunda da yardýmcý olmak istemektedir. Þirket özel plastik malzeme imalatýnda alt geliþtirmeci olarak yer alabileceði bir iþbirliði arayýþý içindedir. Havaalanlarýnýn ve Havayollarýnýn Bulut Platformunda Çalýþan Bilgi Ýþlem Altyapýsýnýn Kurulumu için Servis Sistemi Önerisi Ref: TORU Bir Rus þirketi havaalanlarý ve havayollarýnýn bilgi iþlem altyapýsý için bulut tabanlý bir sistem servisi geliþtirmiþtir. Teknolojinin uygulanmasý, bilgi merkezindeki bilgilerin gerçek zamanlý ve uzaktan kontrol edilebilmesini ve ayný zamanda bagaj lojistiði takibini saðlayan bir mobil uygulama ile uçak kayýp zaman oranýnýn düþmesini saðlayacaktýr. Þirket, teknik destek/teknik iþbirliðini de kapsayan bir ticari anlaþma arayýþý içindedir. Lojistik Yönetimi ve Rota Planlama Ýçin Ýnternet Tabanlý Sistem Önerisi Ref: TORU Bir Rus þirketi, þirketlerdeki iþ prosesleriniotomatize etmek amacýyla, lojistik yönetimi ve rota planlamasý için kolay kullanýmlý internet tabanlý bir sistem geliþtirmiþtir. Bir araþtýrma merkezi ile birlikte geliþtirilen yeni algoritma sayesinde lojistik operasyonlarýnýn sürelerinin minimize edilmesi saðlanmýþtýr. Þirket, servis anlaþmasý ve teknik iþbirliði için partner arayýþý içindedir. Kemik Mikroyapý Analizi Temelli, Eklemlerdeki Osteoartrit ve Osteoporoz Hastalýklarýnýn Erken Tespiti Ýçin Yazýlým Algoritmalarý ve Uzmanlýk Aranýyor Ref: TRAT Avusturyalý bir þirket osteoporoz ve osteoartritinnoninvazif tanýsý için görüntü ve kemik mikroyapý analizine dayalý bir yazýlým içeren x-ray teçhizatý saðlamaktadýr. Þirket yazýlýmýna ek olarak yeni yazýlýmlar arayýþý içindedir. Algoritmalarýn 2 boyutlu x-ray görüntülerini çýktý bilgileri ve görüntü varyasyonlarýný dikkate alarak analiz edebilmesi gerekmektedir. Þirket, ticari/lisans anlaþmasý veya araþtýrma/teknik iþbirliði anlaþmasý önermektedir. Algoritmalarýn aþaðýdaki özelliklere sahip olmasý beklenmektedir; *Saðlýklý ve osteoporoz/osteoartrit hastalýklý kemik mikroyapýsýnýnayrýmýný net olarak yapýlabilme * Çekim yönetmi, pozlama, kirlilik, fluluk, büyütme gibi farklý koþullar altýnda çekilmiþ görüntüleri yüksek doðruluk ile iþleyebilme. Mobil Odun Briketleme Makinesi Önerisi Ref: TOHU Teknik araþtýrma ve geliþtirme alanýnda deneyimli bir Macar þirketi, odun artýklarýndan briket yapan mobil bir briketleme makinesi geliþtirmiþtir. Bu teknoloji sayesinde ham odun malzemelerin taþýnmasý ve depolanmasý daha ekonomik hale gelmektedir. Þirket ürünün daha da geliþtirimesi ve üretimi için endüstriyel/finansal lisans partnerleri arayýþý içindedir. Atýk odun iþleme proses fabrikasý þu an geliþtirilme evresinde olup, tamamlandýðýnda yüksek nem oranýna sahip artýklarýn bile iþlenebilmesine imkan tanýyacak bir mobil fabrika haline gelecektir. Günümüzde odunlar enerji üretim alanlarýna yakýn yerlerde stoklanmakta olup, buralardaki atýk odunlarýn kullanýlmasý için yerleþik bir briketleme fabrikasý inþa etmek oldukça maliyetli olmaktadýr. Bu tarz bir mobil fabrika küçük ve orta büyüklükteki enerji üretim tesisleri için faydalý olacaktýr. Diþ Protezleri Ýçin Biyoaktif ve Antibakyeriyel Kaplama Ref: TOSI Slovenyalý araþtýrma enstitüsü titanyum veya titanyum alaþýmlý diþ protezlerinde kullanýlabilecek hem antibakteriyel özellikli hem de biyoaktif bir koruyucu kaplama yöntemi geliþtirmiþtir. Kullanýlan tozun kendisi yüksek spesifik yüzey alanýna sahip olup sývý içinde kolaylýkla çözünebilmektedir. Enstitü, teknik iþbirliði ve lisans anlaþmasýný kapsayan bir ticari iþbirliði arayýþý içindedir. Kristalin oksit kaplama, alt tabakaya kuvvetli bir þekilde baðlanmýþ olup bu sayede mevcut yöntemlere göre daha iyi bir yüzey özelliði saðlamaktadýr. Ayný zamanda metal iyonlarýnýn dýþ ortama alaþýmlanmasýný engelleyen bu kaplama, antibakteriyel özelliðe sahiptir. Ýskoç Þirket Minyatür ve Mikro Elektro - Mekanik Montajlar Ýçin Bilgi Birikimini ve Montaj Metodunu Öneriyor Ref: TOUK Medikal ve endüstriyel ürün dizayný ve üretimi konusunda deneyimli bir Ýskoç þirketi mini ve mikro elektromekanik montajlarýn testi ve montajý için bir proses geliþtirmiþtir. Bu bilgilerini üretim anlaþmasý, teknik veya araþtýrma anlaþmalarý, teknik destekli ticari iþbirlikleri kanalýyla medikal veya endüstriyel ürün imalatçýlarý ile paylaþmak istemektedirler. 40 senedir medikal ve endüstriyel ürün montajý konusunda hizmet vermekte olan þirket, yapýþtýrma, lehimleme, tel baðlama, mikro - manuel iþleme konularýnda deneyimli teknisyenlere sahiptir Þirket ISO belgesine sahip olup, þirketin tasarýmlarý ve üretimi 93/42/EEC direktifine uygundur. Termal Ýletken Yastýklama Malzemesi Aranýyor Ref: TRAT Avrupa merkezi Avusturya'da olan uluslararasý bir müþteri konfor ürünleri imalatçýsý yastýklama malzemesinin termal iletkenliðini arttýracak bir teknoloji arayýþý içindedir. Mevcut durumdaki malzemelerin içyapýsýndakiyalýtkanlýk bazý yeni ürünlerin imal edilmesine engel olmaktadýr. Teknoloji olgunluk seviyesi en az 3 olan bir yöntem aranmaktadýr. Þirket ortak geliþtirme, teknoloji lisanslama ve satýnalma anlaþmalarý gibi pek çok konuda iþbirliðine açýk durumdadýr. Teknik özellikler; * Ölçüler: 400mm*400mm*12mm * Ýzotropik termal iletkenlik katsayýsý K > 50 W/m*K * Ayný kalýnlýkta esneklik kabiliyeti * Yýllýk ürün için hedef maliyet <10$ / m2. Turbo Sistemler Ýçin Silikon Rulman Arayýþý Ref: TRFI Finlandiyalý bir firma turbo sistemleri için silikon malzemeden yaðlý rulman talep etmektedir. Talep edilen rulmanýn rpm ve üzeri hýzda çalýþabilecek özellikte olmasý beklenmektedir. Dýþ çap 100 mm den küçük, þaft çapý 30 mm den küçük, uzunluk ölçüsü ise 40 mm den küçük olacak ve toleranslar ± 0,02 mm olacaktýr. Firma teknik iþbirliði, ticari iþbirliði veya üretim iþbirliði önermektedir. Aday üretici firmalarýn turbo sistemlere saðlanan rulmanlar konusunda deneyimli olmalarý beklenmektedir. Bekleme Konumunda Enerji Tüketimini Ortadan Kaldýran Teknoloji Ref: TOFR Fransýz laboratuvarý, mikrodalga ýþýn kullanýmý ile bekleme konumundaki cihazlarýn enerji tüketimlerini ortadan kaldýran bir teknoloji geliþtirmiþtir. Teknoloji patentli olup lisanslanabilir durumdadýr. Firma, bekleme konumundaki cihazlarýn tükettiði enerjinin geri kazanýmý ile yýllýk 14 MTon CO2 salýnýmýnýn engellenebileceðini iddia etmektedir. Teknoloji ve Ar - Ge firmalarý için lisanslama önerilmektedir. Yenilikçi Firmalar Ýçin Entegre Mühendislik Servisleri ve Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Platformu Ref: TOIT Ýtalyan bir firma, mühendislik süreçleri konusundaki deneyimini entegre bir mühendislik platformuna aktarmýþtýr. Bu platform içerik olarak ürün gerçekleþtirme sürecinin tasarýmdan, ürün yaþam döngüsü de dahil olmak üzere üretimin tüm gerçek süreçleri ve test süreçlerini kapsamaktadýr. Firma, platform içeriðindeki bilgi birikiminin geliþtirilmesine yönelik teknik iþbirliði önermektedir. Gýdalarýn Bekleme Ömrünü Uzatan Bir Paketleme Teknolojisi Ref: TOPL Polonyalý bir bilim adamý, biyo - aktif dönüþtürücü kullanarak ambalaj içerisindeki hava dolaþýmý sayesinde mikrobiyal olarak oksijen tüketiminin artmasý ile gýda üzerinde maya oluþumu ve bakteri üremesini engelleyen bir ambalaj sistemi geliþtirmiþtir. Teknolojide bahsedilen biyo - aktif dönüþtürücü, bir kese formunda paketleme sürecinin bir parçasý olarak kullanýlabilmektedir ve her türlü ambalaj ölçüsüne uyumludur. Paketlenmiþ gýda ürününün biyolojik dönüþtürücü ile direkt temasý söz konusu deðildir. Geliþtirilen bu sistem ile ilgili lisanslama veya ticari iþbirliði düþünülmektedir. Ev Dýþý Mobil Isýtma Yastýðý Ref: TODE Alman bir firma tekerlekli sandalye ýsýtma sistemi geliþtirmiþtir. Isýtma sistemi içerik olarak ýsýtma modülü entegre edilmiþ, tek kat yýkanabilir bir kýlýf kumaþtan oluþmaktadýr ve sandalyenin oturma yüzeyini yavaþ ve verimli bir biçimde ýsýtabilmektedir. Isýtma sistemi þarj ile 5 saat ýsýtma yapabilmektedir. Firma endüstriyel partnerler veya teknoloji geliþtirme þirketlerine teknik iþbirliði veya ticari anlaþma önermektedir. Ýletiþim için veya Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn REF numaralarýný belirtiniz.

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

TSE artýk Çorum da belgelendirecek

TSE artýk Çorum da belgelendirecek Bu fýrsatý iyi deðerlendirelim Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu uzun zamandýr beklenen çaðrý ilanýna çýktý. * HABERÝ DE Hakan Körpýnar TSE artýk Çorum da belgelendirecek TSE Çorum Belgelendirme

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði Elektrik kesildi hayat durdu! Türkiye genelinde dün elektrikler kesildi, deyim yerindeyse hayat durdu. Enerji kesintisi ile Çorum da da jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu. Saat 2.0 civarýnda diðer

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı