ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4452 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKP BÝLE BÝZÝ BU KADAR AÞAÐILAMADI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4452 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKP BÝLE BÝZÝ BU KADAR AÞAÐILAMADI"

Transkript

1 Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nýn YDÜ'de düzenlediði çalýþtay Kuran'dan ayetler okunarak baþladý... Arap alemine KKTC'ye yatýrým için çaðrý yapýldý. Allah'tan ruhsat aldýlarsa, tapuya gerek kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4452 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BEHZAT Ç. VE CHE 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÞAÞTIM KALDIM... Ali Osman SON GELÝÞÝMDE Dolgun Dalgýçoðlu AKP BÝLE BÝZÝ BU KADAR AÞAÐILAMADI Mehmet Levent NEDEN KISIR ÇIKTI BULUTLARIMIZ? Erdoðan Baybars '2. Ganimet Dönemi' ve Müteahhitler... Hasan Kahvecioðlu Yerel seçimlerde UBP-DP/UG Cezaevi tehlikeli mekan! iþbirliðiyle ilgili olarak CTP Genel Cinayetle övünmek Baþkaný ve Baþbakan Özkan pahalýya patladý! Yorgancýoðlu'ndan herkesi Hýrsýzlýktan tutuklu bulunan Mehmet Dikmen ve Ýzzet Eraslan, cezaevinde baþka bir mahkuma Ali Argüden'i þaþýrtan açýklamalar... kendilerinin öldürdüðünü itiraf ettikleri iddiasýyla cinayetten yargýlanmaya baþladýlar... Yorgancýoðlu'na göre bu iþbirliði Cezaevindeki mahkumdan aldýðý bilgiyle harekete geçen polis, zanlýlarýn evinde arama yaptý ve antika bir silah etik deðilmiþ ve kabul edilemezmiþ! buldu sayfada Bu ne panik? Özkan Yorgancýoðlu yaptýðý açýklamalarda iki partinin iþbirliðinin sýradan bir iþbirliði olmadýðýný, bütün yerel yönetimler yanýnda özellikle CTP'ye ait belediyelerin elinden alýnmasýna yönelik olduðunu söyledi... Yorgancýoðlu: Bir hükümet ortaðýnýn bir baþka partiyle bütün yerel yönetimlerde iþbirliði yapmasý, ama özellikle CTP'ye ait olanlarý da CTP'nin kaybetmesine yönelik bir öngörüyü içeriyor... Bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaþýmdýr... Rahatsýzlýðýný Serdar Denktaþ'a bildirdiðini de açýklayan Yorgancýoðlu, CTP Parti Meclisi'nin bu akþam yapacaðý toplantýda bu konuyu deðerlendireceðini belirtti... Solda iþbirliðine ise Yorgancýoðlu yeþil ýþýk yakmadý sayfada Canlý yayýnda Çavuþoðlu çok kýzdý... Maðdura öfke, iþkenceye arka mý? Nazým Çavuþoðlu Dün Genç TV'de Ali Kiþmir'in konuðu olan Nazým Çavuþoðlu'na, Artemis'te iþkence gören Mehmet Bal'ýn yönelttiði sorular onu çok kýzdýrdý... Kanlar içinde býrakýlmaya kadar dövülen ve casino müdürü Hakan Atýcý tarafýndan çelik puroyla parmaklarý kesilmek istenen Mehmet Bal Çavuþoðlu'na "Neden suçlularýn arkasýnda durdunuz?" diye sordu... Artemis'te kaymakamlara verilen 300 kiþilik yemeðin parasýnýn hangi kýyaklara karþýlýk ödenmediðini de soran Bal'a Çavuþoðlu "Böyle davranmaya devam edersen ekmek parandan da olursun" dedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Emrah Serbes kamuoyunu sarstý "300 bin Euro'luk saat takan pezevengi bakan yaparsan, 80 yaþýndaki kadýn da orospuluk yapmak zorunda kalýr"... Þener LEVENT yazýyor 2. sayfada "AÇI" sütununda Reza Zarrab'ýn ses kayýtlarý "Orospu ile memurun bahþiþini baþýnda verin" sayfada Egemen Baðýþ'a AB'den soruþturma Avrupa Komisyonu, Egemen Baðýþ'ýn AB Bakaný iken, fonlarý usulsüz harcadý iddiasýyla soruþturma baþlattý... "Afrika'dan Mektup"ta Kara çarþaf Öðretmenlerin yargýlandýðý kara çarþaf davasýnda savcýlýðýn 5. tanýðý da dinlendi sayfada

2 GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þener LEVENT Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek), Orta Gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün, Girne bölgesinde bazý yerlerde elektrik kesintisi olacaðýný açýkladý. Açýklamaya göre, Çamlýbel, Tepebaþý, Akdeniz, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarýnýn elektrik enerjisi saatleri arasýnda kesik olacak. Açý BEHZAT Ç. VE CHE MAZOT HIRSIZI ARANIYOR Ý.K.(E-41), E.M.(E-18) ve F.M.(E-15) Vadili'de Taþ Ocaklarý Mevki'inde Karayollarý Dairesi'ne ait dozerin mazot tanký içerisinden 40 litre mazotla 2 akü çaldý. Olayla ilgili M.T.'nin arandýðý belirtildi. SAHTEKÂRLIKLA PARA TEMÝNÝ Polis Basýn Subaylýðý'nýn 1 Mart tarihli Basýn Bülteni'ndeki sahte para temini olayýyla ilgili geliþme yaþandý. Buna göre bültende, 27 Þubat'ta Lefkoþa'da faaliyet gösteren bir iþ yerine giden B.Ý (E-67)'nin, kendisini elektrik elektronik cihazlarýnýn yetkilisi olarak tanýttýktan sonra, sadece verginin ödenmesi halinde ücretsiz dizüstü bilgisayar saðlayacaðýný söyleyip, sahtekarlýkla 200 TL parayý temin ettiði ve adý edilenin arandýðý belirtilmiþti. Bahse konu þahýs dün tutuklandý. GELÝNCÝK'TE OTOBÜS YANGINI Gelincik'de önceki akþam Rýza Nurçin'e ait evin avlusunda park halinde bulunan TJZ 147 plakalý otobüste henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn otobüste maddi zarara yol açtý. 8 BÝN 107 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDÝLDÝ KKTC'de 24 Þubat ile 2 Mart tarihleri arasýnda polis tarafýndan yapýlan haftalýk rutin trafik kontrollerinde, 8 bin 107 araç sürücüsünün kontrol edildiði, bu sürücülerden 760'sýna ceza yazýldýðý belirtildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, aleyhinde iþlem yapýlan araç sürücülerinin 285'i süratli, 3'ü tehlikeli, 16'sý dikkatsiz araç kullanmak, 50'si seyrüsefer ruhsatsýz, 14'ü sürüþ ehliyetsiz, 5'i alkollü, 130'u seyir halinde cep telefonuyla konuþurken araç kullanmak, 44'ü trafik levha ve iþaretlerine, 8'i trafik ýþýklarýna uymamaktan rapor edildi. 11 sürücüye muayenesiz, 16'sýna sigortasýz veya kapsamý dýþýnda 15'ine "A" yol kullanma izinsiz 15'ine "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan iþlem yapýlýrken, 148 sürücüye ise diðer trafik suçlarýndan ceza yazýldý. 1 HAFTADA 73 TRAFÝK KAZASI 24 Þubat ile 2 Mart tarihlerini kapsayan sürede KKTC'de 73 trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalardan; 1'i ölümle, 7'si yaralanmayla ve 65'i sadece maddi hasarla sonuçlandý. Ölümle neticelenen kazada 1 kiþi yaþamýný yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda ise toplam 9 kiþi yaralandý. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, önceki gün Aynur Kurtoðlu'na ait evde hýrsýzlýk meydana geldi. Meçhul þahýs veya þahýslar evden iki IPhone 4 ve Samsung Note 2 marka cep telefonu, para cüzdaný, 320 TL ve 900 ABD Dolarý çaldý. Ayrýca evden kimlik kartý, sürüþ ehliyeti ve bankamatik kartý da çalýndý. Kara Çarþaf Davasý Toplumun aydýnlýk yüzü yargýlanmaya devam ediyor n 'Kara Çarþaf Davasý' dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde görüþüldü. Savcýlýðýn 5. tanýðýnýn dinlendiði dava, 6 Mart Perþembe günü görüþülmeye devam edecek 14 Aralýk 2012 tarihinde Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði önünde gerçekleþtirdiði 'Kara Çarþaf' eylemi nedeniyle, sendika üyesi Cenk Gürçað, Burak Maviþ, Besim Baysal, Uður Erilen, Öjen Topçu, Hare Yakula, Canan Sümer ve Semen Saygun yargýlanmaya devam ediyor. Ceza Davalarý Yargýcý Hale Ahmetraþit huzurunda görülen davada, iddia makamý adýna Savcý Emine Taþkýn hazýr bulundu. GÜVEN VAROÐLU: YILMADAN DEVAM EDECEÐÝZ Dava öncesi bir basýn açýklamasý gerçekleþtiren KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu yapmýþ olduðu açýklamada, kara çarþaf ve kara tespih taþýnarak yapýlan eylem nedeniyle Sendika üyelerine "Sulh ve sükûnu bozmasý muhtemel davranýþta bulunma" suçlamasý yöneltildiðini aktardý. AKP'nin adanýn kuzeyine yönelik sunnileþtirme, müslümanlaþtýrma, külliye ve Kuran kursu açýlmasý gibi politikalara karþý TC Elçiliði önünde yapmýþ olduklarý protesto sonucu dava açýldýðýný belirten Varoðlu, Kýbrýslý Türklerin kendi kendini yönetme, demokratikleþme ve sivilleþme mücadelesinde tüm baskýlara, davalara raðmen yýlmadan devam eden kavgasýnýn bundan sonra da devam edeceðini sözlerine ekledi. POLÝS MEMURU SEVÝNÇ DÝNLENDÝ Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde görülen duruþmada polis memuru Mehmet Sevinç iddia makamýnýn tanýðý olarak dinlendi. Polis memuru Sevinç, sanýk Besim Baysal'ý Metehan Sýnýr kapýsýnda Güney Kýbrýs'a geçmek üzere iken davanýn kendisine teblið edilmesi amacý ile karakola götürüldüðünü söyledi. AVUKAT ÖNCELPOLÝLÝ: BESÝM BAYSAL'IN DOLAÞIM ÖZGÜRLÜÐÜ ENGELLENDÝ Duruþma esnasýnda, Mahkeme kararý olmadan suç iþlendiðini söyleyerek yetkilerini aþtýklarýný belirten Avukat Öncel Polili sanýk Besim Baysal'ýn dolaþým özgürlüðünün engellendiðini ve zorla götürüldüðünü aktardý. DAVA 6 MART'A ERTELENDÝ Ceza Davalarý Yargýcý Hale Raþit Ahmet, soruþturmanýn salimen yürütülebilmesi için davanýn 6 Mart Perþembe gününe görüþülmesi emrini verdi. Çiziktir di Çiziktirdi 'Behzat Ç.'yi izlemedim ekranda... Ama Behzat Ç. karakterini yaratan yazar Emrah Serbes'in söyleþilerini izledim... Ve bu söyleþileri kaçýrmadýðýma da çok sevindim. Çok dobra ve çok net konuþuyordu... Baþkalarý gibi lafý evirip çevirip bükmüyor ve söyleyeceðini çok yalýn, çok açýk biçimde söylüyordu. En çok hoþuma giden, damarlarýndan isyan fýþkýrmasýydý... Mevcut düzende yasalardan masalardan söz etmenin anlamsýzlýðýný kavramýþ ender kiþilerdendi bence... Gezi Parký eylemlerine baþýndan beri aktif destek vermiþti... Herkesi derinden etkileyecek ve sarsacak bir yazý yazdý internette geçtiðimiz gün... Beni de sarstý... Baþýndan geçen inanýlmaz bir olayý anlattý... Ýnsanýn tüylerini diken diken eden ve beyninden vurulmuþ gibi serseme çeviren bir olay... "300 bin Euro'luk saat takan pezevengi bakan yaparsan, 80 yaþýndaki kadýn da orospuluk yapmak zorunda kalýr" diyordu yazýsýnda... Ama gelin bütününü okuyalým o yazýnýn hep birlikte: "Öyle baktým biraz... Seksen yaþýnda kadýn bileðimi kavramýþ pençe gibi, "arkadan girersin memnun kalýrsýn" diyor. Umutla bakýyor sonra, kabul etsem sevinecek. Anlatmayayým diyorum, görmeyeyim diyorum, susayým diyorum, unutayým diyorum, olmuyor. Böyle görünmez bir cin boðazýma yapýþýyor geceleri, nefesimi kesiyor. Tutuyor sonra sýcak ütüyü, basýyor kafama, beynimi yakýyor. Elim kolum titriyor, ne içsem geçmiyor, içtikçe daha beter kuduruyorum, camý çerçeveyi indirecek gibi oluyorum. Þimdi ben ne diyeyim? Koluna 300 bin Euro'luk saat takan pezevenge ne diyeyim ben... Koluna 300 bin Euro'luk saat takan pezevengi bakan yaparsan, seksen yaþýndaki kadýn da orospuluk yapmak zorunda kalýr bu ülkede, 40 liraya g.tünü pazarlayýnca mutlu da olur! Çaldýklarý paralarý koyacak yer bulamayan pezevenkler çetesi! Seksen yaþýndaki kadýn sizin yüzünüzden orospuluk yapýyor bu ülkede! Siz çaldýðýnýz paralarý koyacak yer bulamýyorsunuz, seksen yaþýndaki kadýn yatacak yer bulamýyor. Benim anneannem de olabilirdi o kadýn. Senin anneannen de olabilirdi. Hepimizin anneannesi olabilirdi. Hiç kimsenin anneannesi deðilse bile bir huzurevinde olmasý gerekirdi en azýndan, bayramlarda elinin öpülmesi gerekirdi, muhabbetinin artýk çekilmiyor olmasý ve bunun ona çaktýrýlmamasý gerekirdi. Elimi masadan çekip cebime koydum. Ýhtiyar kadýn dudaklarýný büktü, aðlayacak gibi oldu, çocuk gibi oldu, eðilip büküldü, kederlendi, kýrýldý, küstü bana. Yazmasaydým deli olacaktým da deðil, iþte bunlarý yaza yaza delirdim ben. Yazmasaydým akýllanýrdým belki." Bazý þarkýcýlar için hani "damardan söyler" derler ya, Emrah'ýn bu satýrlarý da damardan iþte... O delirir... Bizim kanýmýz donar... Taþlar bile hýrsýndan çatlar... Ve þeytan da nutuk atar hala meydanlarda... Nasýl bir memleket bu? Ne biçim bir halk! Allah'a taptýðýný söyler bir de... Oysa asýl taptýðý þeytan! Bir filmde görmüþtüm... Pier Paolo Pasolini'nin filminde... Adamýn kýçýndan çýkar o þeytancýklar... Kaküllü ve kuyruklu... Tevrat'taki, Kuran'daki ve Ýncil'deki tüm ayetleri ezberlemiþler... Beþ vakit namazlarýnda... Beþ vakit namaz, beþ vakit ezan... Ve beþ vakit soygun... Seçime gideceklermiþ üstelik yine... Sandýklara girecekler... Bu sahtekarlýk deryasýnda seçim mi olur ey halk?.. Yasa mý olur? Sayým mý olur? Bu kadar pervasýzca sahtekarlýk yapanlar bir seçim sahtekarlýðý mý yapamazlar? Yüreði isyanla dolup taþan kardeþ... Gel vazgeç sen bu seçim sevdasýndan... Çekil meclisten... Dökül sokaklara... Bu çirkefte baþka bir zafer yok sana...

3 AFRÝKA dan mektup... MAÐDURA ÖFKE, ÝÞKENCECÝYE ARKA OLUR MU NAZIM BEY? Eski Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu dün Genç TV'deki canlý yayýnda sevgili Ali Kiþmir'in konuðuydu. Çavuþoðlu'na yanýtlamasý için sorular da yöneltildi izleyiciler tarafýndan... Soru soranlardan biri de Mehmet Bal idi... 'Afrika' okurlarý iyi tanýr Bal'ý... Sayýsýz yayýn yaptýk hakkýnda... Yapmaya da deðerdi... Bal, Artemis Otel'de çalýþtýðý sýrada, dýþarýya casino müdürü Hakan Atýcý ile ilgili bilgi sýzdýrdýðý iddiasýyla, casinoda bir sandalyeye baðlanarak feci þekilde dövüldü... Aðzýndan burnundan kan geldi... O kadar kan içinde kaldý ki, oradan kendisini serbest býrakýrlarken, giymesi için temiz bir gömlek verdiler kendisine... Yýkanmaya zorladýlar... Bal, o sandalyede el ve ayaklarýndan baðlý iken, çelik puro ile parmaklarý kesilmek istendi... Çok yazdýk bunlarý bu gazetede... Ama polis olayýn üstüne gitmekte çok isteksiz davrandý... Bal þikayetçi oldu... Ýþkencecilere ceza davasý açýldý mahkemede... Sonuçta mahkum oldular... Ancak çok önemsiz bir ceza ile serbest kaldýlar... Küçük bir para cezasý ile... Savcýlýk istinafa gitti hesapta... Ama bu istinaf görülmedi hala ve görüleceði de yok galiba... * Gelelim Nazým Çavuþoðlu'na... Mehmet Bal ona sordu: "Neden suçlularýn arkasýnda durdunuz?" Ve bir soru daha: "Artemis'te kaymakamlara verdiðiniz 300 kiþilik yemeðin bedelini hangi kýyaða karþýlýk ödemediniz?" Nazým Bey reddetti bu iddialarý... Yemeði kendisinin deðil, partisinin ödediðini söyledi... Ancak bu konuda kendisinden vaktiyle talep edilen fatura hala itiraz edilmedi! Bu sorular çok kýzdýrdý Nazým Bey'i... Mehmet Bal'ýn bir zamanlar öðrencisi olduðunu, onu iyi tanýdýðýný ve gazetelerde de sýk sýk gördüðünü söyledi... Gazetelerde deðil ancak, gazetede... Çünkü bu konunun üstüne giden bir tek 'Afrika' oldu... Bal'a bu davranýþlarýndan vazgeçmesini, vazgeçmezse buralarda ekmek parasý da bulamayacaðýný söyledi... Olmadý Nazým Bey... Olmadý... Yakýþmadý bu size... Maðdura öfke, iþkencecilere de arka mý? * BAÐIÞ'A BAÐIÞ YOK Haberiniz var mý? Þu meþhur geveze Egemen Baðýþ vardý ya... Tayyip Erdoðan'ýn AB Bakaný... Türkiye'de yolsuzlukla suçlandýktan sonra AB Komisyonu'nda da suçlanýyor þimdi... Hakkýnda komisyon tarafýndan soruþturma açýlmýþ... AB fonlarýný usulsüz harcamýþ çünkü... Usulsüz ihale ve personel alýmý yapmýþ... Türkiye'de Erdoðan herþeyi örtbas etse ve onu kurtarsa bile, Avrupa'nýn elinden kim kurtaracak acaba? Vicdani ret eylemleri sürüyor Bugün Kuðulu Park'ta "vicdanlý çizgiler" etkinliði düzenlenecek Vicdani Ret Ýnisiyatifi, vicdani retçi Murat Kanatlý'nýn 10 gün hapse mahkum edilmesinin ardýndan baþlattýðý eylemlerini bugün ve Çarþamba günü de sürdüreceðini açýkladý. Vicdani Ret Ýnisiyatifi'nden yapýlan açýklamada, bu çerçevede bugün saat 18.00'de Kuðulu Park'ta "Vicdanlý Çizgiler" etkinliði; Çarþamba günü ise yine Kuðulu Park'ta saat 18.00'de "Vicdani Ret Forumu" düzenleneceði bildirildi. KANATLI ÝSTÝNAF ÝÇÝN BUGÜN MAHKEMEDE Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlý'nýn, istinaf için bugün saat 11.00'de, askeri mahkemede olacaðý açýklandý. YKP Yürütme Kurulu adýna yazýlý açýklama yapan Celal Önen, Murat Kanatlý'nýn 6 gündür hapishanede olduðunu anýmsatarak, "Unutuyorlar ki duvarlar ve kelepçeler hareket etmeyi engeller düþünceleri deðil" diyerek, mücadelelerinin süreceðini kaydetti. Elcil Arabacýoðlu'nu protesto etti Elcil: Arabacýoðlu'nun tüm öðretmenleri tembellikle suçladýðý talihsiz açýklamayý þiddetle protesto eder, 'göç yasasý'nýn deðiþeceði güne kadar grev dahil her türlü demokratik mücadelemizin süreceðini kamuoyuna duyururuz Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu'nun sendikanýn sürdürdüðü eylemlerle ilgili açýklamalarýný eleþtirdi. Arabacýoðlu'nun, "Göç Yasasý" diye nitelendirdikleri yasanýn yarattýðý "maðduriyeti", öðretmenlik mesleðinin kýdemiyle ortaya çýkan düzenlemeye endekslediðini ve öðretmenleri tembellikle suçladýðýný ileri süren Elcil, bu açýklamalarýn bir Eðitim Bakanýna yakýþmadýðýný söyledi. Þener Elcil, "Sayýn Bakan son olarak ortaya koyduðu söylemlerle alýþýlagelmiþ politikacýlara benzemeye baþladý, aðýz deðiþtirdi ve eski bir siyasi hastalýk olan 'muhalefetteyken söylediklerini unutma sendromuna yakalandý" dedi. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, "Arabacýoðlu'nun tüm öðretmenleri tembellikle suçladýðý talihsiz açýklamayý þiddetle protesto eder, 'Göç Yasasý'nýn deðiþeceði güne kadar grev dahil her türlü demokratik mücadelemizin süreceðini kamuoyuna duyururuz" dedi. Arabacýoðlu'nun 'Öðretmenler Yasasý'ndan kaynaklanan ekonomik, özlük ve sosyal haklarla ilgili yaptýðý açýklamalarýn "yanýltýcý" ve "eksik" olduðunu da iddia eden Þenel Elcil açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Gençlerimizin bu ülkede tutunmasýný engelleyen, sosyal, ekonomik ve demokratik eþitsizlik yaratan, devletin toplumsal sorumluluklarýnýn ve verdiði kamusal hizmetlerin niteliðinin daha da düþmesini getiren 'Göç Yasasý'na karþý baþlattýðýmýz eylemler devam ederken, Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu'nun haklý eylemlerimizle ilgili yaptýðý açýklamalar düþündürücüdür. Arabacýoðlu ile konuyla ilgili yaptýðýmýz toplantýlarda bu yasanýn yanlýþlýðýný kabul edip deðiþmesi gerektiðini vurgulamýþ, ayrýca bu yanlýþlýða muhalefette iken 'Hayýr' dediðini ifade etmiþti." YASAYI YENÝDEN OKUSUN Arabacýoðlu'na "Öðretmenler Yasasý"ný yeniden okumasýný "tavsiye eden" Elcil, þöyle dedi: "Hatýrlatýrýz ki, imza sahteleyenleri, görevi baþýna gitmeyenleri, görevini suiistimal edenleri Eroðlu'nun tavsiyeleri doðrultusunda koruyan yine kendisidir. Hademe ihtiyacý olmayan okullara hademe altýnda istihdamlar yapýp, bu istihdamlarý partisel tasarruf adý altýnda bakanlýkta sekreter olarak kullanýlmasýnýn sorumlusu yine kendisidir. Bakanlýðýn suiistimalleri ortada dururken, öðretmen haklarýna dil uzatmak, hakký olaný vermemek, 'eþit iþe eþit ücret' ilkesini uygulamamak, öðretmeni tembellikle suçlamak kabul edilecek bir tutum deðildir. Arabacýoðlu'nun bilgi eksikliðinden dolayý iddia ettiklerini gerçekmiþ diye yutturmaya çalýþmasý siyaset deðildir. Sayýn Bakan yaptýðý açýklamalarla öðretmen hareketini böleceðini, sýnýflandýracaðýný, ayrýmcýlýk yapacaðýný düþünüyorsa, yanýlýyor. Biz 'Öðretmen öðretmendir' ilkesi çerçevesinde tüm emekçileri demokratik, ekonomik ve sosyal haklarýnýn sefalette deðil refahta birlikte olmasýný savunuyoruz." Hýrsýzlar aðýllara dadandý Þubat ve Mart ayýnda birçok aðýldan hayvan çalýndý Bu yýlýn Þubat ve Mart ayýnda Gazimaðusa'da meydana gelen hayvan hýrsýzlýklarýyla ilgili yürütülen ileri soruþturmada 5 kiþi tutuklandý. Þüpheli olarak görülen ve tutuklanan Ý.K. (E-41), A.T.(E-34), E.M.(E-18), F.M.(E-15) ve C.A.'nýn (E-21) ileri sorgulamalarý yapýldý. Söz konusu kiþilerin Þubat ve Mart aylarýnda çeþitli köylerdeki aðýllardan hayvan çaldýðý tespit edildi. Buna göre, tutuklanan kiþilerin Korkuteli'nde Ýsa Bayýr'a ait aðýldan 5 kuzuyu ve 1 koçu, Akdoðan'da Elmaz Çelebi'ye ait aðýldan 6 kuzuyu, Sandallar'da Ýbrahim Ertan Akýncýoðlu'na ait aðýldan 12 "Ýsrail" cinsi kuzuyu çaldýðý tespit edildi. Bu kiþilerin geçtiðimiz yýlýn aralýk, bu yýlýn ocak, þubat ve mart aylarýnda hayvan hýrsýzlýðýnýn yaný sýra baþka hýrsýzlýk olaylarýna karýþtýklarý da tespit edildi. Buna göre, Ý.K.(E-41) ve E.M. (E-18) Vadili'deki aðýllar bölgesinde Karayollarý Dairesi'ne ait dozerin mazot deposundan yaklaþýk 200 litre mazot ve mazot deposunun iç kapaðýný, Ý.K.(E-41) ve M.T.(E-44) Atlýlar'da Aspiro Mevki'inde Taner Subaþý'na ait jeneratörü, Ýskele-Ardahan anayolunun 2 ile 3. kilometreleri arasýnda Önal Çavdar'a ait içinde arý bulunan 16 kovan ve 1 boþ kovaný çaldý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kalp, kanser, þeker derken böbrekler de gitti Bu gidiþle kalmayacak saðlam yerimiz Öyle bir yetersizlik ki canýmýza tak etti Avrupa ikinciliðine kalksýn kadehlerimiz Kalay ALLAH'IN ÝZNÝYLE SIFIRLANAN PARALAR Baba, "bütün paralarý sýfýrla" diyor telefonda. Oðul'un iki ayaðý bir pabuçta. Kaç ayakkabý kutusu lazým milyonlarca euro'ya? Bir oda kaç ayakkabý kutusu eder? Kolay mý sýfýrlamak. Kolay mý bu matematiksel sorunu çözmek. Baba, "sýfýrla" diye tutturmuþ, Oðul ne yapsýn, inþallah eriteceðiz diyor. Baba tekrar soruyor: Sýfýrlandý mý oðlum! Oðul "Babacýðým uðraþýyoruz. Tamamen sýfýrlayalým mý, biraz kalsýn mý?" diye soruyor. "Sýfýrla" diyor Baba. Nihayette Allah'ýn izniyle sýfýrlanýyor ama eurolarla dolarlarla birlikte itibar da sýfýrlanýyor. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÞAÞTIM KALDIM... Çevre Dairesi bir açýklama yaptý... "Önemli bir açýklama" diyerek yapýldý bu uyarý... Kýbrýs'ý toz fýrtýnasý vurmuþ ve toz yoðunluðu bazý bölgelerde sýnýr deðerlerinin kat kat üzerindeymiþ... Bölgelerde yapýlan ölçümlerin deðerleri de var açýklamanýn içerisinde. Allah Allah, halkýný düþünen ve uyaran bu daire hangi ülkeye aittir? Merak ettim. KKTC Çevre Dairesi'ymiþ bu açýklamayý yapan... Ben þüpheci birisiyim. Takýldý kafama... Bir o köþeye vuruyor kafamýn içerisinde, bir bu köþeye... Kaleden kaleye þahin uçurdum hesabý, dur durak bilmiyor. O Çevre Dairesi ki "daðlar yýkýlýyor, engelleyin" dendiðinde, engellemezler, doðanýn ölmesini arada bir taþocaklarýný ziyaret ederek seyrederler sadece! Dahasý daðlarýn görünmeyen bölgelerini kazarak kiremit yapýmý için toprak alan "büyük adamlar"a dokunmasý mümkün mü Çevre Dairesi'nin? Halkýn yararýna deðil, kompradorlarýn yararýnadýr burada bu tür yapýlan uyarýlar... Zenginler, cüzdanlarý þiþkinler, banka hesaplarý bol sýfýrlýlar bu düzende velinimetlerimizdirler... Gözbebeklerimiz, medar-ý iftiharlarýmýzdýrlar... Onlar savaþlarýn tetikleyicisi, savaþ sonrasýnýn ganimetçileridirler... Yeraltý sýðýnaklarýnýn þahinleri, savaþ sonrasýnýn akbabalarýdýrlar. Çevre Dairesi yetkilileri Kýbrýs'ý toz fýrtýnasý vurduðunu ve o nedenle çocuklar, yaþlýlar ve bu tozlardan rahatsýzlýk duyanlarýn sokaða çýkmamalarý gerektiðini açýkladýlar. Saðlýðýmýzý düþündüklerine þaþtým doðrusu! Bizim hayrýmýza deðil de toplumun üst katmanlarýna zarar verecek böyle bir olay yaþansa, bizleri toplayýp onlara siper bile yaparlar çünkü... Kalavaç tepelerinde silah atýþ eðitimi yapýlýyor... Gemikonaðý'nda CMC atýklarý... Denizlerimize laðým sularý akýyor... Ýthal edilen ve üretilen birçok üründe ilaç kalýntýlarýna rastlanýyor... Bu nedenle kanserden ve kalp hastalýklarýndan muzdarip, yüzde oraný çok yüksek bir toplumuz. Bunlarýn önüne geçebilmek cesaret ister. Çevre Dairesi'nin sözü havadaki bulutlara geçiyor sadece... Ama ben gene de eminim ki, bu toz bulutlarýnýn zengin kesime faydasý olmuþ olsaydý, bizi evlerimize kapatacaklar ve havadaki tüm toz zerrelerini onlarýn teneffüsle sömürmelerini saðlayacaklardý... Bu düzende devletin de, bakanlýklarýn da, meclislerin de, milletvekilliklerinin de... Daireler, kurumlar ve kuruluþlarýn da tek gayesi vardýr... Zengini korumak, fakiri, çalýþaný, emeðiyle geçineni de baský altýna almak... Savaþlarda onlar ölür... Salgýn hastalýklara onlar yakalanýr... Onlarýn çocuklarý sakat, öksüz ve yetim kalýr... Ve sadece zenginlere daha çok kazandýrmak içindir alýnterlerinin gayesi. Çevre Dairesi'nin halký uyarmasýna þaþkýnlýðým bundandýr... Mülteci kaçakçýlarý cezaevinde Gamze BAYKUR - Dipkarpaz açýklarýnda onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye 1 Þubat tarihinde 12 Suriyeli mültecinin giriþine yardým eden, 16 Þubat tarihinde ise yine 14 Suriyeli mülteciyi KKTC'ye sokmaya çalýþýrken suçüstü yakalanan tekne kaptaný zanlý Habib Ayar ile karada mültecileri bekleyen zanlý Mehmet Ali Kýzýlkaya ve Halit Tepe almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden mahkemeye çýkarýldýlar. "Onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yapmaya yardýmcý olma" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ayar, Kýzýlkaya ve Tepe davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 2 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Toplam 23 Suriyeli mülteci getirdiler Olayýn tahkikat memuru Caner Demir, zanlý Habib Ayar'ýn 1 Þubat 2014 tarihinde Dipkarpaz'da "Bananas" isimli sürat teknesi ile 12 Suriyeli mülteciyi Türkiye'den getirerek onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yaptýklarýný zanlý Mehmet Ali Kýzýl Kaya ile zanlý Halit Tepe'nin ise yardýmcý olduklarýný açýkladý. Demir, yine zanlý Ayar'ýn 16 Þubat tarihinde "Yellow Lady" isimli sürat teknesi ile 14 Suriyeli mülteciyi Türkiye'den getirerek zanlý Kýzýlkaya ve Tepe'nin yardýmýyla onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yapmalarýna teþebbüs ettiklerini belirtti. Zanlý Habib Ayar daha önce KKTC'den ihraç edilmiþti Polis Memuru Caner Demir, zanlý Habib Ayar'ýn 2014 yýlý Þubat ayý içerisinde onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yaptýktan sonra Maðusa Limaný'ndan muhaceret iþlemlerini yaptýrmadan kaçak yollardan Türkiye'ye gittiðinin tespit edildiðini açýkladý. Demir, yine zanlý Ayar'ýn 3 Temmuz 2008 tarihinde benzeri bir suçtan dolayý yargýlanarak mahkum edildiðini ve KKTC'den ihraç edildiðini açýkladý. zanlý Mehmet Ali Kýzýlkaya'nýn ise benzeri suçlardan dolayý birçok davasý bulunduðunu belirten Demir, zanlý Halit Tepe'nin ise tekne sirkati suçundan dolayý mahkeme tarafýndan teminata baðlandýðýný söyledi. Elebaþlarý zanlý Mehmet Ali Kýzýlkaya Ýnsan kaçakçýlýðýnýn Suriye, Türkiye, KKTC ve Güney Kýbrýs baðlantýlý olarak organize bir þekilde yapýldýðýný belirten Polis Memuru Caner Demir, zanlý Habib Ayar, Mehmet Ali Kýzýlkaya ve Halit Tepe'nin sürekli olarak bu iþi yaptýklarýný ifade etti. Zanlý Mehmet Ali Kýzýlkaya'nýn Suriye ile iletiþime geçen, Mersin'de bu iþi organize eden ve KKTC'ye getirilen mültecileri Güney Kýbrýs'a geçiren kiþi olduðunu söyleyen Demir, zanlý Kýzýlkaya'nýn, zanlý Ayar ile Tepe'nin patronu konumunda olduðunu belirtti. Zanlýlar aleyhine yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Demir, zanlýlarýn serbest kalmasý halinde yasa dýþý yollardan KKTC dýþýna kaçabileceklerini söyleyerek her 3 zanlýnýn da 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Tutuklu yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Habib Ayar, Mehmet Ali Kýzýlkaya ve Halit Tepe'nin davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 2 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi emir verdi. Hýrsýzý ev sakinleri yakaladý Abbas ELMAS - Lefkoþa'da komþusunun evine hýrsýzlýk kastý ile girdiði iddia edilen zanlý Hüseyin Taþkýran, dün mahkeme huzuruna çýkarýlarak hakkýnda soruþturma maksatlý 3 gün tutukluluk emri alýndý. Mahkemede yeminli þahadet vererek olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Kazým Sevinç, zanlý Hüseyin Taþkýran'ýn 2 Mart tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen "aðýr bir cürüm iþlemek kastý ile ev açma" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Sevinç, zanlýnýn söz konusu tarihte saat sýralarýnda para sirkat etmek amacý ile Cahit Öztürk'ün ikametgahýna kuzeye bakan penceresini hasarsýz açarak içeriye girdiðini ve ev sakinleri tarafýndan suçüstü yakalandýðýný aktardý. Zanlýnýn gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini dile getiren Kazým Sevinç, zanlýnýn Lefkoþa bölgesinde meydana gelen benzer suçlarla ilgili baðlantýsýnýn araþtýrýlacaðýný ifade eden Sevinç, zanlý hakkýnda yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn olayla baðlantýlý olabileceðine bulgu yaparak, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný emretti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AKP BÝLE BÝZÝ BU KADAR AÞAÐILAMADI YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlý'nýn seferberliðe gidip eline silâh almayý reddettiði için, adi bir suçlu gibi kelepçelenip hapse atýlmasýnýn üzerinden bir hafta geçti. Bugün 8. gün. Demir parmaklýklar arasýnda geçireceði daha iki günü var. Sonra çýkýp içerde bile hiç kesintiye uðramayan onurlu mücadelesine devam edecek. Omuzu kalabalýklarýn ve postallarýn emirlerini deðil, vicdanýnýn sesini dinleyip, yüreðinin götürdüðü giderek. Hep söylerim... Söylemeye de devam edeceðim. Ne kadar haklý olursanýz olun... Hele bizimki gibi militarist bir ceberrut yapýda, bedel ödemeyi göze almadan, verdiðinizi ya da vereceðinizi sandýðýnýz hiçbir mücadelenin baþarýya ulaþma þansý yoktur. Murat, önemli bir insan hakký olan vicdani ret savaþýný bedel ödemeyi göze alarak verdi. Ve bu bedeli de 10 günlük hapis cezasýyla ödüyor. 500 TL'lik para cezasýný ödemeyi reddedip hapisliði tercih etmekle en doðrusunu yaptý. Para cezasýný kabul etmesi, vermekte olduðu mücadeleye çok tersti ve böyle bir hareket, vicdani reddin bir suç olduðunu kabul ve ilân etmek olurdu. Bu da kendi mücadelesine ihanetten baþka birþey deðildi. Bugün vicdani ret konusu, toplumumuzda meclisin da dahil olduðu çok geniþ bir plâtformda tartýþýlýyor ve bunun en temel insan haklarýndan olduðu geniþ kesimlerce seslendiriliyorsa, bunda Murat Kanatlý'ya ödettirilmekte olan bedelin payý büyüktür. Vicdani ret, çaðdaþlaþmanýn, demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerinin temel öðelerinden biridir. Bazý ülkeler nedense hâlâ tartýþýyor olsa da, birçok ülkede kabul edilmiþ bulunuyor. Murat Kanatlý'nýn vicdani ret direniþi, toplumun çok büyük bir kesiminde saygý, heyecan ve takdirle karþýlandý. Arada bir malûm çevrelerden "ucuz kahramanlýk" diyen çatlak sesler çýksa da, bu gerçeði deðiþtirmez. Olay, bu konuda gerekli yasal düzenlemenin çok acil bir ihtiyaç olduðunu ortaya koymuþtur. Böyle bir deðiþikliðin uluslararasý platformda da toplumumuza saygýnlýk kazandýracaðý ve artý puan getireceði aþikârdýr. Kanatlý olayýný "ucuz kahramanlýk" sayýp küçümsemeye ve aþaðýlamaya çalýþanlar var! Bunlardan biri de þu meþhur "gazetecilerin gazetesi"nin kalemþörlerinden. Hamasi duygularý fena kabarmýþ sevgili dostumuzun. Yazdýklarý insanýn kanýný donduracak cinsten... Döktürdüðü þu incilere bakýn... "Yani Kýbrýs Türk halký bir eli yaðda bir eli balda yatýp kalkacak, yiyip içecek, canýnýn istediði zaman 'demokrasi' adýna vicdanýný rahatlatmak için 'hukuku bile tepeleyecek...' Buna karþýlýk canýný malýný, güvenliðini, bekasýný meselâ Anadolu'dan gelen 'Mehmet' saðlayacak... Ýnsaf ama!" Murat'a ve onun mücadelesini destekleyenlere öyle fena kýzmýþ ki, diline geleni söylüyor! AKP ve iþbirlikçilerinin politikalarýyla her gün biraz daha yoksullaþtýrýlan Kýbrýslýtürkler bir eli yaðda bir eli balda yatýp kalkýyor, yiyip içiyormuþ! Caný istediði zaman, demokrasi adýna hukuku bile tepeliyormuþ bu halk! Ve bir eli yaðda, bir eli balda sefahat içinde vur patlasýn çal oynasýn yaþayan bu halkýn canýný, malýný, güvenliðini, bekasýný, Anadolu'dan gelen "Mehmet" saðlýyormuþ! Nemelâzým... AKP'nin kurmaylarý bile bu kadar aþaðýlamadý bu halký! 1974'e kadar, canýný, malýný, güvenliðini ve bekasýný Ruma karþý koruma mücadelesi veren bu halk, ne yazýk 74'ten sonra bu mücadeleyi, Anadolu'dan gelen "Dahatürklere" karþý veriyor! Hem de evlerini, iþyerlerini demir kafeslerle örerek, güvenlik kameralarýyla donatarak! Hamasi yalakalýklar bu gerçeði sývamaya yetmiyor!

5 5 4 Mart 2014 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Paranýn her þeyi satýn almaya baþladýðýnýn farkýnda mýsýnýz? NEDEN KISIR ÇIKTI BULUTLARIMIZ? MÝÞ-MIÞLAR * Böbrek hastalýðý konusunda KKTC dünya ikincisi. - Aaa Çok üzüldüm Kanser gibi, kalp gibi, trafik kazalarýnda ölüm oraný gibi hep birinci olmalýyýz. * ABD halkýnýn % 59'u Obama'dan memnun deðilmiþ. - Onlar olmayabilir Ama bizimkiler çoook memnun Hem Erdoðan'ý hizaya sokuyor, hem Kýbrýs'ý çözüyor Daha ne istersin. * ABD Kýbrýs'ta ara anlaþma istiyormuþ. - Gözünüz aydýn Ercan açýlýyor Ama hazýrlýklý olun Maraþ da gitti gider. * Kadri Fellahoðlu'nun baþarýlý bir baþkan olduðu imajýný yaratmaya çalýþanlar varmýþ. - Biraz tuhaf! Desteklemekten çok, CTP'nin ayaklarý içine muz kabuðu atmaya çalýþýyorlar gibi geldi bana... *Ali Erel "AB çözüm demektir" demiþ. - Hýmm Yani Belki Olabilir Ama... * Suat Günsel bir yýlda 100 milyon dolar kazanmýþ. - Ben de duydum da inanmadým açýkçasý! O kadar kazansa, sadece onun vergileri ile KKTC ihya olurdu be * Erkek nesli "goril atalarýna" dönüþ yolundaymýþ. - Oh be... Koca orman. Dilediðini seç artýk. * Türklerin 14 bin bilmecesi varmýþ. - Olamaz. Bu rakam çok az... Biz Türklerin her þeyi bilmece gibi deðil mi? Biz savaþmak istemiyoruz seviþmek istiyoruz dedik ya. Evimin tam karþýsýnda küçük bir tarla var. Geldiler Sürdüler Tohumu serptiler Ve her zaman olduðu gibi, gerisini tanrýya havale edip, gittiler. Fýrsat ayaðýma gelmiþti. Aldý beni bir heyecan! Ekimden hasada kadar geçecek süreci fotoðraflamaya karar verdim. Tohumlar yeþerirken Arpalar boy atarken Ekin baþaklanmaya baþlarken Baþaklar sararýrken Sonra hasat Sonra sararan kalemler Ve sonra baþa dönüþ. O hep bildiðimiz döngü. Çok güzel bir proje olacaktý. Hemen makineye sarýldým Ve Belli aralýklarla, hep ayný noktadan, tarlayý fotoðraflamaya baþladým. Ýlk zamanlar her þey yolunda gidiyordu. Tohumlar filizlenmiþ, tarla yavaþ yavaþ yeþermeye baþlamýþtý. Ve gün geldi, tüm tarla yemyeþil oldu. Toprak görünmüyordu artýk! Manzara nefisti. Ne yazýk iþler yolunda gitmedi! Ekinler bir karýþ kadar boy saldý, sonra büyüme durdu. Yine de umudumu yitirmedim. Ha bugün yaðmur yaðacak... Ha yarýn yaðmur yaðacak, ekinler kurtulacak diye bekledim. Yaðmadý! Ve yaprak uçlarýndan baþlayýp sararmaya baþladý ekinler. Boyun büktüler... Günden güne sararýyor tarla Neden böyle oldu? BÖYLE BÝR ANDI Neden kýsýr çýktý bulutlarýmýz Neden yaðmadý? Bilemem!.. Ama mutlaka vardýr bir kabahatimiz, günahýmýz... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SON GELÝÞÝMDE... Uygun uçak bileti bulabilmek için çok zorlandým... Ne olduðunu anlamadým. Bir ara, yani KTHY batýrýlmadan önce, iyiydik. Ýstediðimiz zaman, bildiðimiz, beklediðimiz fiyata bilet alýr, memlekete gelirdik. Canýmýz ne zaman isterse o zaman yolculuk yapardýk. KTHY'ný batýrdýlar. Zaten ondan önce yandaþlara, mandaþlara en uygun saatlerde sefer hakký verdiler. KTHY batsýn diye ne gerekirse yaptýlar. Battýktan sonra da, "sizi en çok biz severiz" diyerek bizlere sevgilerini gösterdiler. Ucuz bilet politikasý uydurdular. Uyguladýlar. Ucuza uçacaðýmýzý sandýk. Sevindik. Daha çok gideceðiz, dedik herkese müjdeleri verdik. Oysa kuyuymuþ kazdýklarý. Bizleri yarýþ atýna döndürdüler. Koþacaksýn. Erken davranacaksýn. Sanki geziye, ziyarete deðil, olimpiyatlara hazýrlanýyoruz. Ýlk biletleri turlara, ondan sonrakileri bizlere sattýlar. Gerçi birkaç yýl, erken kalkan ucuz bilet alabildi. Ucuza uçtular. Keyiflendiler. Hatta Londra'lara bile. Sonra? Sonrasýný görüyüruz. Cuma akþamý önceden bilet almamýþ olsaydým, acil diye gelmek istediðim ülkeme Ýstanbul'dan 600 TL ödeyerek gelmek zorunda kalacaktým. Yetkili mi var, ilgili mi var, her ne varsa ve "insan için iþ yapýyorum" diyorlarsa el atsýnlar. Bu böyle olmayacak. Ne bizler kazýz, ne de onlarýn diledikleri gibi kazýk atma haklarý vardýr. Onlar çok kazanmak istiyorlarsa bizler de kýt kanaat bütçemizle ayakta kalmak istiyoruz. Eðer, "gitmeyin, gelmeyin"e getirmek istiyorlarsa, bizim de söyleyecek baþka sözümüz illa ki vardýr. Neyse ki önceden uygun uçak bileti almýþtým... Ve geldim. Birkaç günlük iþim vardý. Gelmiþken Pazar'a denk getirdim. Pazar günü kafamdaki, daha önce gezmediðim memleketimin yerlerine gitmekti. Ali Osman Tabak'ýn köyü Elye ve daha ilerisinde batýya doðru Ambeligu köyüne gittim... Ýlk defa gittiðim yerlerde dikatimi çeken iki ayrýntýdan bahsedeceðim. Daha sonraki yazýmda da detaylara girerim. Topraktan fýþkýran renk cümbüþü bitkiler arasýndan geçerek gittiðim Elye, bildiðim kadarýyla karpuz ve fasulyesiyle meþhurdur. Topraklarý bereketlidir. Fakat tam giriþine denk getirdiler. Ve otoyol geniþliðinde bir yol inþaatý baþlattýlar. Elye ovalarýnýn yarýsý gitti. Orada þunu bir daha gördüm... Kýbrýslýyý, Kýbrýslýya ait her þeyi ve Kýbrýslýnýn tutunacaðý her türlü üretim alanlarýný bitirmek üzereler. (Devam edeceðim) Not: Elye Köyü artýk köy deðil... Omorfo'dan daha kasaba. Ali Osman'a duyurulur... TABÝPLER BÝRLÝÐÝ'NDEN ÖMER GÜR'E DESTEK Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, ulaþýlabilir, sürdürülebilir çaðdaþ bir saðlýk sistemi, daha güzel bir ülke ve mutlu bir toplum için gereken yerde eleþtirilerini, gereken yerde önerilerini yapmaya ama her zaman destek olmaya ve sorumluluk almaya devam edeceðini vurgulayarak, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarlýðý görevine atanan Dr. Ömer Gür'e baþarý diledi. Tabipler Birliði imzasýyla yapýlan "dayanýþma zamaný" baþlýklý açýklamada, Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler Birliði'nin Ömer Gür'ün müsteþarlýða atanmasý sonrasý yaptýðý 'yok sayacaðýz"' açýklamasýnýn birliði üzdüðü kaydedildi. Kýbrýslý Türk hekimlerin, Kýbrýslý Türklerin tarihleri boyunca hep öncü olduðu, toplumsal mücadeleye katký saðladýðý, çeþitli siyasi görevlerde bulunduðu belirtilerek halen Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný, bakanlar ve milletvekillerinin onurlu ve kutsal görevi sürdürdüðü kaydedilen açýklamada, birliðin, üyelerinin tümünün yanýnda yer aldýðýný ve sürekli iþbirliði içinde olduðu ifade edildi. Tabipler Birliði açýklamasýnda, Dr. Ömer Gür'ün mesleðini her zaman onuruyla yapmýþ, Týp-Ýþ sendikasýnda meslektaþlarýnýn haklarýný savunmaya çalýþmýþ, emeðe saygýlý bir hekim olduðu kaydedilerek, sendikacý gömleði ile sendikacý olmanýn gereðini yapan Gür'ün, saðlýk çalýþanlarý yasalarýnýn içinde yýllarca yoðrulduðu ve þimdi Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý olduðu HAK BAÞKANI ULAÞ: TAYVAN MODELÝNE GÝDÝYORUZ Halkýn Adalet Konseyi (HAK) Baþkaný Mustafa Ulaþ, güven artýrýcý önlemlere yapýlan atýflar, gaz ve petrolün Avrupa'ya ulaþmasý, Maraþ'ýn açýlmasý, suyun paylaþýlmasý ve Maðusa Limaný'nýn, Ercan'ýn açýlmasý gibi önemli adýmlar atýlarak, "Tayvanlaþmaya doðru gidildiðini" savundu. Ulaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, bu durumun federasyon ve konfederasyon tezlerini savunanlar için ara bir çözüm, ehveni þer gibi göründüðünü ileri sürerek, Rum partilerinin ve kilisenin de hedefinin böyle bir ara çözüm gibi göründüðünü kaydetti. Genel Tarým Sigortasý Fonu Yönetim Kurulu, Güzelyurt ve Aydýnköyde'de, Pafta 19, Harita 30 ve 39'da bulunan King Mandalina bahçelerini "Dondan zarar gören bölge" ilan etti. Ürünü zarar gören üreticilerin, 7 Mart tarihine kadar fona baþvurmasý gerekiyor. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Aralýk tarihlerinde yaþanan don olayý sonucu Güzelyurt ve Aydýnköyde'de Pafta 19 Harita 30 Narenciye Üreticiler Birliði, hükümetin, narenciye ile narenciye üreticilerini gözden çýkardýðýný iddia etti. Birlik açýklamasý þöyle: "Doðrudan Gelir Desteði 240 TL den 160'lara düþürüldü. Mazota yapýlmakta olan zam üretim baltalamakta. Elektrik yüzde 30 zamlandý. Kimyevi gübre yüzde 100 pahalýlandý. Zamlar nedeni ile sulama suyu maliyetleri tonu 120 kuruþa yükseldi. Geçen yýl standart dýþý narenciye ürün taban fiyatý tonunu 325 TL açýklayan hükümet maliyetlerdeki artýþ ve TL'nin yüzde 35 civarýnda deðer kaybetmesine raðmen tonunu 300 TL açýkladý." Tüm bunlarýn üreticiye verilen deðeri gösterdiðini ileri süren birlik, belirtildi. Açýklamada "Biz inanýyoruz ki bu tür görevlerde olan tüm meslektaþlarýmýz gibi O da þimdi müsteþarlýk gömleðini giyecek ve Kuzey Kýbrýs'taki tüm hekimlerin, saðlýkta özel ya da kamu fark etmeksizin haklarýný savunacak, en önemlisi de hastalarýmýzýn müsteþarý olacaktýr" denildi. GÜR'E BÝR DESTEK DE TIP-ÝÞ'TEN Kýbrýs Türk Hekimleri Sendikasý (Týp-Ýþ), bir sivil toplum örgütünün Ömer Gür'ün, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarlýðý'na atanmasýna iliþkin ile ilgili açýklamalarýný, "demokrasi anlayýþý açýsýndan sakýncalý ve kabul edilemez" olarak niteledi. Týp-Ýþ Baþkaný Erol Þeherlioðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, " Sendikal mücadelenin, siyasi mücadele ile baðdaþmayacaðýný ima eden anlayýþýn, toplumsal ve evrensel siyasi tarihten bihaber olduklarýný düþünmekteyiz" ifadelerini kullandý. Sendikal mücadelede Dr. Ömer Gür ile birlikte çalýþmaktan onur duyduklarýný ifade eden Þeherlioðlu, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Dr. Ömer Gür'ün KKTC Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarlýðý'na atanmasýnýn sendikamýz çalýþmalarý için bir kayýp olduðunu düþünmekle beraber, yeni görevinde herhangi bir zümrenin deðil ülkenin tüm yurttaþlarýna ayýrým yapmaksýzýn, en iyi þekilde hizmet edeceðine olan inancýmýzý kamuoyu ile paylaþýrýz." ÜRÜNÜ ZARAR GÖREN ÜRETÝCÝLERE ÇAÐRI NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ: ve 39'da bulunan King Mandalina bahçelerinde ürünü zarar görenlerin fona baþvurmasý gerektiði bildirildi. Ýlan edilen haritalar içerisinde King Mandalina ürünü don olayýndan zarar gören üreticilerin 7 Mart tarihi mesai bitimine kadar "Genel Tarým Sigortasý Fonu" veya "Güzelyurt Tarým Dairesi'nden" temin edecekleri baþvuru ve zarar tespit forumlarýný doldurup Genel Tarým Sigortasý Fonu'na veya Güzelyurt Tarým Dairelerine baþvurmalarý gerektiði kaydedildi. ÜRETÝCÝ GÖZDEN ÇIKARILDI üreticiyle alay edildiðini savundu. Birlik, hükümet kontrolünde bulunan Cypfruvex Ýþletmeleri'nin; katalizör rolü oynamasý gerekirken tüccara meydaný boþ býraktýðýný da iddia etti. Bölge milletvekillerinin olaya seyirci kaldýklarýný ileri süren ve hükümet ile bölge milletvekillerini kýnayan Narenciye Üreticiler Birliði, Güzelyurt halkýnýn milletvekillerini kendilerine hizmet ve sorunlarýna çare bulmalarý amacýyla seçtiklerini kaydetti. "Güzelyurt halkýný göçe zorluyorsunuz. Bölgemizi kaderine terk ettiniz" denilen açýklamada, uygulamalarýn; "Güzelyurt bölgesini vermek ve halký usandýrma için mi yapýldýðý" soruldu. GÜNLÜK ARTI 1 TV ÇALIÞANLARA DEVREDÝLDÝ, CAN DÜNDAR GERÝ DÖNDÜ Can Dündar üç aydýr çalýþtýðý Artý 1 TV'den istifa etmiþti. Dündar dün erdi. Dündar, dün Twitter'dan paylaþtýðý mesajýnda kanalla aralarýndaki mali sorunlarýn hallolduðunu ve kanala geri döndüðünün haberini verdi. Dündar þöyle yazdý: "Geçen Cuma'nýn Canlý Gaste'si tahliyeleri, 'Sýfýrladýlar' manþetiyle verdi. Bu kanalý, gasteyi, ekibi, en çok bu cesareti nedeniyle seviyordum. Ancak engellenmeden çalýþtýðýmýz Artý 1 TV, mali olarak týkanmýþtý. Kurumsal çözüm bulunamayýnca, üzülerek ayrýlma kararý aldýk. Meðer sevenimiz, izleyenimiz, destek olmak isteyenimiz çokmuþ. Hepsi aradý, yardýma koþtu ve bugün Türkiye'de bir ilki denemeye karar verdik. 3 aydýr, özgür yayýn yapmamýzý saðlayan Altan Ertürk, kanalý çalýþanlara devrediyor. Artý1, çalýþanlarýn sahip olup yönettiði kanal oluyor. Bu zorlu dönemde, halkýn haber alma hakkýný savunmak üzere, kaldýðýmýz yerden devam ediyor, herkesin desteðini bekliyoruz." ALLAH ALLAH Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nýn YDÜ'de düzenlediði çalýþtay Kuran'dan ayetler okunarak baþladý. Arap alemine KKTC'ye yatýrým için çaðrý yapýldý. Allah'tan ruhsat aldýlarsa, tapuya gerek kalmaz! NAZIM ÇAVUÞOÐLU Dün Genç TV'de Ali Kiþmir'in konuðu Nazým Çavuþoðlu idi... Çavuþoðlu'na programda eski Artemis çalýþaný Mehmet Bal da bir mesaj gönderdi... Ancak Çavuþoðlu bu mesajdaki sorularý yanýtlayacaðýna Bal'ý tehdit etmeyi tercih etti... Bal böyle davranmaya devam ederse, ekmek parasýndan olacakmýþ! Artemis'te çelik puro ile parmaklarý kesilmek istenen ve kanlar içinde kalýncaya dek dövülen bir yurttaþa bir tekme de senin atman yakýþýr mý Nazým Bey? EGEMEN BAÐIÞ Geveze Egemen Baðýþ Türkiye'deki yolsuzluk suçlamalarýndan sonra, bir de AB Komisyonu'nda usulsüzlükle suçlanýyor þimdi. Soruþturma açmýþlar hakkýnda... Þu Ýslamcýlarýn arasýnda bir tek namuslu çýkmadý! 3. SAVAÞ Ne dersiniz? Ukrayna'da 3. dünya savaþýnýn eþiðine mi geldik? Merak etmeyin, bu savaþ çýksa bile, bize zarar gelmez! Küreselleþme çaðýnda Kýbrýs'ta barýþ engellenemez! Týrnak... "Vuruldun, yýkýldýn, talan edildin, ikiye bölündün... Bana mýsýn demedin. Yarýn güneyde, diðer yarýn kuzeyde kaldý. Kuzeydeki yarýn çöplük, viranelik haline dönüyor gün geçtikce. Kaldýrýmlarýn, yollarýn, caddelerin periþan..." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Murat gülümsüyor. Arkadan gelenler için karlarý küremeye devam ediyor. Þiir seversin sen çocuk. Can Baba'yý daha bir seversin... En güzel metreleri sen koþtun yurdumda. En hýzlýsýsýn hepimizin. O güzel sözler senin için... Aþk Olsun Sana Çocuk, Aþk Olsun!" Derya BEYATLI (Yenidüzen) "Bir ibadet yerinin çevresinde alkol almak, eðlence düzenlemek 'ahlak' dýþý mý? Diyelim ki öyledir. Selimiye Camii'nin çevresinde alkol alýnabilecek yerler dolu. Bu bir yana, kiliselerin içine s.çýyoruz! Ýnsan pisliðinden geçilmiyor." Ahmet OKAN (Havadis) "1974'ten sonra adadaki barýþ koþullarý Kýbrýs Cumhuriyet Anayasasý'ndaki haklarýn yeniden tesisi konumundan uzaklaþmýþ ve baþka boyuta geçmiþtir. Türkiye ve Yunanistan ile diðer güçler kendileri için Kýbrýs üzerinden kendi çýkarlarý için baþka bir yol haritasý çizmiþlerdir." Arif ALASYA (Haberal Kýbrýslý) Günün Kahramaný ÖZKAN YORGANCIOÐLU CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu herkesi þaþýrtan þeyler söyledi yine... Yerel seçimlerde UBP-DP iþbirliði kabul edilemezmiþ... Etik deðilmiþ! Neden? Sýradan bir iþbirliði deðilmiþ bu çünkü... CTP'nin elindeki belediyeleri almaya yönelikmiþ! Bir parti baþkanýnýn, hatta bir baþbakanýn söyleyeceði sözler mi bunlar? Ne demek CTP'nin elindeki belediyeleri almaya yönelik? Bir seçim deðil mi bu? Bir yarýþ deðil mi? Her partinin alabildiði kadar çok belediye almak istemesinden daha doðal ne var? Bakýn, TDP lideri Cemal Özyiðit doðruyu görüyor ve söylüyor. "Bu iþbirliði doðal" diyor... Bir tek siz mi göremezsiniz bunu?

7 4 Mart 2014 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Hiçbir patlama hayra alamet deðil... Hiçbir patlama insanca deðil... Bu tümceleri, 2004 yýlýndan 2009 lara kadar her öðlen, radyo programýnda sýkça kullandým... Ýnþaat patlamasý nýn, siyasetçileri hopur hopur oynattýðý yýllardý... Devlet in en tepesindeki siyasetçi bile; daðlarýn, vadilerin, kýyýlarýn beton inþaatlarla kaplanmasýndan medet umuyor, televizyon programlarýnda bunu kalkýnma olarak gösteriyordu... Sanki Rumlar a Annan Planý na hayýr dediniz ha, her tarafý hallaç pamuðu gibi atalým da görün dercesine, ülkenin her tarafýnda bir yaðma dönemi yaþanýyordu... Türkiye deki çok tirajlý gazetelerin bazý yazarlarý bu süreci 2. Ganimet Dönemi olarak nitelediklerinde, Cumhurbaþkaný koltuðunda oturan siyasetçi küplere biniyor, onlara laf yetiþtirmeye çalýþýyordu... Bir sol parti ve bir solcu Cumhurbaþkaný, ganimet topraklar üzerinde yap-sat tan oluþan bir '2. Ganimet Dönemi' ve Müteahhitler... cennet oluþacaðýný hayal ediyordu... O günlerde, mantar gibi her tarafta biten beton yýðýnlarýný gördükçe kahroluyor, ekranlarda özellikle Cumhurbaþkaný Talat a eleþtirilerde bulunuyordum... Sayýn Talat, Girne de yaþýyordu ve bu yay-sat yaðmacýlýðýnýn merkezi de Girne ydi... Bir gün; yýllarca yürüyüþ yaptýðým Çatalköy ün upuzun kýyý þeridinde, denizin ta içine kadar giren inþaatlarýn engeli ile karþýlaþtýðýmda, Radyo Mayýs ýn mikrofonlarýndan etrafa öfke saçmýþtým... Kimse bu gidiþi durduramýyordu yýlýnda 100 milyon dolarýn üzerinde çimento, fayans ve demir ithalatý yapmakla övünüyorduk... Solcu bazý ekonomistler, ekonominin büyüdüðünü, milli gelirin arttýðýný söylerken aðýzlarý kulaklarýna varýyordu... Kýbrýs ýn kuzeyi; sakinliðini, bakirliðini, yeþilini kaybederek, binalarla örülürken, yabancýlarýn buraya akýn akýn geleceði, paraya boðulacaðýmýz hayalleri ile avutuluyorduk... Ýnþaat müteahhitlerinin önemli bir Onlar mahkumlara anlattý, mahkumlar da polise... Hýrsýzlýk mahkumlarýndan cezaevinde cinayet itirafý Abbas ELMAS - Kermiya bölgesinde 4 Eylül 2012 tarihinde kendi evinde elleri ve ayaklarý baðlý þekilde ölü olarak bulunan Ali Argüden'in cinayet zanlýlarý dün yeniden Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Merkezi Cezaevi'nde hýrsýzlýktan tutuklu olarak bulunan Mehmet Dikmen ve Ýzzet Erarslan, cezaevinde mahkum olan bir kiþiye cinayeti iþledikleri yönünde beyanda bulunmalarý ve bu þahsýn polise bilgi vermesiyle "Taammüden adam öldürme" suçlamasý ile tutuklanan her iki zanlý da dün yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Cürümleri Önleme Þubesi'nde görevli Müfettiþ Muavini Gökan Uzun, zanlýlar Mehmet Dikmen ve Ýzzet Erarslan'ý n 4 Eylül 2012 tarihinde Lefkoþa Kermiya bölgesinde meydana gelen ve faili meçhul olan Ali Argüden'in öldürülmesi olayý ile ilgili "Taammüden adam öldürme" suçundan methaldar olduklarýný söyledi. Zanlýlarýn cezaevinde bulunan baþka bir mahkuma cinayeti iþledikleri yönünde beyanda bulunduklarýný ve bu kiþinin polise bilgi verdiðini ifade eden müfettiþ muavini Uzun, zanlýlarýn 26 Þubat tarihinde cezaevinden çýkarýlarak gözaltýna alýndýðýný kaydetti. Zanlý Mehmet Dikmen'in evinde arama gerçekleþtirdiklerini aktaran polis, bir adet antika ateþli silah bulunarak emare alýndýðýný ve tabancanýn Ali Argüden'e ait olup olmadýðýnýn araþtýrýldýðýný kaydetti. Zanlýnýn söz konusu silahýn dedesinden hatýra kaldýðýný beyan ettiðine de dikkat çeken polis, zanlýnýn evinde bulunan tabanca üzerinde balistik ve parmak izi incelemesi yapýldýðýný aktardý. Polis, zanlýlarýn ayrýca olay tarihindeki telefon dökümlerinin inceleme altýna alýndýðýný söyledi yýlýnda baþlayan soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný, zanlýlar aleyhinde alýnmasý gereken birçok ifade olduðunu ve kayýp emarelerin arandýðýný kaydeden Gökan Uzun, zanlýlarýn serbest kalmasý halinde yürütülen polis soruþturmasýna olumsuz etki edebileceklerine dikkat çekerek, her iki zanlýnýn da 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Savunma Avukatý Muhabbet Mevsimler tutukluluk talebine itiraz etmedi. Huzurundaki þahadeti ve itiraz olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan her iki zanlýnýn da 3 gün daha poliste tutuklu kalmasýný emretti. bölümü, Sayýn Talat la iyi iliþkiler içindeydi. Seçimi kazanmasý için Girne de bir otelde baþlattýklarý yardým kampanyasý dillere düþmüþtü... Kýsacasý; bu ülkede inþaat müteahhitleri, önemli bir zaman kesitinde siyasal güç sahibi oldular. Örgütleri, üst makamlarda ve Hükümette etkin rol oynadý. CTP nin 5 yýl süren hükümet döneminin ikinci yarýsýnda inþaat patlamasý nýn ardýndan kaçak yabancý müteahhitler için kayyum görevi bile üstlendiler. 18/98 ve 19/98 sayýlý iki yasa iþletilerek inþaat kayýt ve denetiminde söz sahibi oldular. Ama sonuçta ne oldu? 2. Ganimet Dönemi; bu ülkenin güzelim orman arazilerinde, kýyýlarýnda, daðlarýnda, vadilerinde; 15 bin yarým inþaatý kaderine terk ederek tamamlandý... Kýbrýs ýn kuzeyi tam bir mezbelelik görüntüsüne büründü... Girne den Tatlýsu ya kadar uzanan kuzey kýyý þeridinde sýra sýra yarým kalmýþ, terkedilmiþ villalar, Girne Boðazý ile Lefkoþa arasýnda dikilen birbirine bitiþik apartmanlar; tam bir görgüsüzlüðün, hoyratlýðýn ve çevreden intikam alan bir cehaletin anýtlarý gibi bu ülkeyi çirkinleþtirdiler, kirlettiler... Bizim siyaset kurumumuz; bu dönemin tahribatýný hiç görmedi. Tarlalarda terkedilmiþ yarým inþaatlarla ilgili kimse ortaya bir proje koymadý... Býrakýnýz siyasetçiyi; meslek kuruluþlarýmýz da, sivil toplum örgütleri de, fýrsatý bulduklarýnda hiçbir prensibi gözetmeden, siyasetçinin tepesine biniyor, kendi statüko sunu saðlamlaþtýrýyor... Bunun önemli örneklerinden biri; eczacýlar, diðeri mimar ve mühendislerdir... Bu nedenle; ülkenin tümü inþaat patlamasý sürecinde olduðu gibi bir tehdit altýna girdiðinde, siyasetçi de sivil toplum örgütü de geleceði deðil, kendini düþünüyor ve gelecek nesillere harap olmuþ, yaðmalanmýþ bir ülke býrakmaktan zerre kadar utanç duymuyor... Ýnþaat müteahhidi sayýsý 10 larla ifade edilirken, yaðma döneminde aniden 400 lere týrmanmýþtý... Birçok iþ insaný bu alana balýklama dalmýþ, imar rantý ndan pay kapmak istemiþti. Siyasetçiler ise saðcýsý ve solcusu ile bu yaðma ya katýlmýþ, Girne de kat sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýndan tutun da, imara kapalý bölgeleri açmaya kadar çeþitli katký larla müteahhitlerimizin önünü açmýþtý... Ancak bu sahte cennet hayalleri uzun sürmedi. Ýnþaat patlamasý ný, bizim siyaset kurumumuz deðil, Rum tarafý durdurdu... Müteahhitler zora girdi... Yaptýklarý inþaatlar öylece tarlalarda kaldý... Bu kez TC li müteahhitlerle kapýþmaya baþladýlar. Ama asýl zarar; ülkenin güzelliðine yapýldý... Hem de ihanet derecesinde... Geçen Cumartesi günü inþaat müteahhitleri, genel kurulda birbirlerine girdiler... Toplantý gerçekleþemedi ve ertelendi... Orada söylenen sözlerden bir alýntý: Biz kendi aramýzda didiþirken, dünya bizi mercek altýna aldý. 120 milyar dolarlýk Maraþ potansiyelini nasýl yeriz hesaplarý yapýlýyor... Varsýn onlar; 120 milyarlýk pastadan alacaklarý payý düþünsünler... Bizim derdimiz; bu ülkenin kuzeyinde harap olmuþ daðlarýn, vadilerin, kýyýlarýn nasýl kurtulacaðý, bu pisliðin nasýl temizleneceðidir... Bu konuyu kendine dert edinecek bir siyasetçi, ya da bir meslek erbabý var mý acaba? 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI YORGANCIOÐLU'NUN ÞAÞKINLIÐI... Telefonla gazetemizi arayan ve kendisinin sade vatandaþ olduðunu söyleyen bir okurumuzun eleþtirileri CTP Genel Baþkaný ve KKTC Baþbakaný Özkan Yorgancýoðlu'na: "Bir vatandaþ olarak hükümetle ilgili eleþtirilerde bulunmak istiyorum. En çok da Yorgancýoðlu'nu... Serdar Denktaþ, muhalefette olduðu dönemde TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'yý istenmeyen kiþi ilan etmiþ ve günlerce Þehitler Abidesi civarýnda çadýr kurarak, imza kampanyasý baþlatmýþtý. Büyükelçi Akça'nýn görevden alýnmasýný istiyordu. Birçok da imza topladý bu konuda. Ondan sonrasý ne oldu bilen yok. O imzalarý ne yaptý? Ankara'ya götürdü mü, gönderdi mi? Sonuçta Ankara cevap verdi mi? Kimse bilmiyor. Ercan Havaalaný ihalesinde usulsüzlük olduðundan söz etmiþ ve DP hükümete gelirse Ercan'ý yeniden geri alacaðýndan söz etmiþti. Ancak þu anda kendisi Baþbakan Yardýmcýsý ve bu konulardan týs yok. Sorulan sorularý cevaplamýyor bile. Yorgancýoðlu bana göre illa ki hükümette olabilmek uðruna DP ile hükümet kurdu. CTP'liler de kendielrinin içinde olanlar da DP'nin yani Serdar Denktaþ'ýn arkasýnda Eroðlu'nun akýl hocalýðý yaptýðýný söyleyip durdular. DP ile UBP'nin hükümet kuracaðýndan söz edildi. UBP ile hükümet kurmaya yaklaþmayan Yorgancýoðlu DP ile hükümet kurdu. Sanki DP, UBP'den farklýymýþ gibi. DP'nin içerisindekiler daha dün gibi Ýrsen Küçük'le olan kavgalarýndan dolayý DP'ye kapaðý atanlar deðil mi? Ýlk günden iki benzer partinin CTP'yi bir süreliðine kullanarak koalisyonda veya tek parti çatýsý altýnda birleþeceklerini herkes söylüyordu. Bir sade vatandaþ olarak ben bunu bekliyordum. Yorgancýoðlu neden þaþtý anlayamadým. Etik falan sözleri pek yavandýr bu konuda... DP ve UBP yerel seçimlerde anlaþarak itifak yaptýlar. Yorgancýoðlu'nun buna caný sýkýldý. Ortaðý DP'nin UBP ile anlaþarak CTP'li belediyelere de göz diktiðini hazmedememiþ... Acaba Serdar Denktaþ, 'Özkan bey ben UBP ile ittifak yapýyorum, ancak CTP'li belediyelerin bulunduðu yerlerde bu ittifaký yapmayacak ve oralardaki yönetimi CTP'ye býrakacaðým' demesini mi bekliyordu?" BÝZÝM DUVAR ÝÞE BAÞLAMADAN HIRSIZ DA BESMELE ÇEKER Bizim Mandra Kanserde dünya klâsmanýnda yakaladýðýmýz önemli dereceden sonra, böbrek yetmezliðinde de Avrupa ikincisi olduðumuzun açýklanmasý, mandrada birçok alanlarda olduðu gibi, en önemli yaþam alanlarýndan biri olan saðlýkta da çok önemli eksikliklerin varlýðýný bir kez daha gündeme getirir. Kalp, kanser, þeker üçgeni, böbreðin de eklenmesiyle dörtgene dönüþürken, sokaktaki adam "Böbrekler de gitti, sýrada hangi organýmýz var?" diye acý acý söylenir.

8 8 4 Mart 2014 Salý DP-UBP ittifaký Baðýmsýz Köþe Yorgancýoðlu: Kabul edilemez, etik deðil n "CTP/BG Parti Meclisi yarýn (bugün) akþamki toplantýda konuyu deðerlendirecek" KIYAMAM n "Rahatsýzlýðýmýzý Serdar Denktaþ'la da paylaþtým... Hükümet, toplumun bütününe yarar saðlama adýna yürütülürken buna dikkat edilmeli ancak böyle bir dikkat ve niyetin olmadýðý da herkesin gözü önünde cereyan ediyor" CTP/BG Genel Baþkaný, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, hükümet ortaðý DP/UG ile ana muhalefet UBP'nin yerel seçime yönelik iþ birliðinin, kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaþým olduðunu söyledi. Baþbakan Yorgancýoðlu, basýna yansýdýðý kadarýyla iki partinin sýradan bir iþ birliði ötesinde bütün yerel yönetimler yanýnda özellikle CTP/ BG'ye ait belediyelerin kaybettirilmesine yönelik bir iþ birliðine girdiðini belirterek, bunun etik olmadýðýný kaydetti. Yorgancýoðlu, bu akþam toplanacak CTP/BG Parti Meclisi'nin diðer konular yanýnda DP/UG ve UBP'nin iþ birliði kararýný deðerlendireceðini de açýkladý. "SIRADAN BÝR ÝÞ BÝRLÝÐÝNÝN ÖTESÝNDE" Cumhuriyet Meclisi'nin dünkü toplantýsýnýn hemen sonrasýnda, Meclis'te TAK muhabirine açýklama yapan ve sorularý yanýtlayan Yorgancýoðlu, iki partinin bazý alanlarda iþ birliði yapmasýnýn masumane görülebileceðini ancak basýna yansýdýðý kadarýyla bunun sýradan bir iþ birliðinin ötesinde olduðunu söyledi. "KABUL EDÝLMESÝ MÜMKÜN OLMAYAN BÝR YAKLAÞIM" "Bir hükümet ortaðýnýn, bir baþka partiyle bütün yerel yönetimlerde iþ birliði yapmasý ama özellikle CTP'ye ait olanlarý da CTP'nin kaybetmesine yönelik bir öngörüyü içermektedir. Bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaþýmdýr" diyen Yorgancýoðlu, yerel seçimlere yönelik çalýþmalarýný sürdüren CTP/BG Parti Meclisi'nin yarýn akþamki toplantýsýnda diðer konular yanýnda "DP ile UBP arasýnda yapýlan ve CTP'li belediyelerin kaybettirilmesine yönelik iþ birliðini" de deðerlendireceðini açýkladý. Yorgancýoðlu, "Çünkü bu, partimiz açýsýndan kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaþýmdýr" diye konuþtu. "SERDAR DENKTAÞ'LA DA PAYLAÞTIM..." Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bu durumun hükümetin kaderini nasýl etkileyeceði ve duyulan rahatsýzlýðýn koalisyon ortaðý DP/UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'la paylaþýp paylaþmadýðý sorusuna karþýlýk "Ona da biraz önce ifade ettim. Onunla da paylaþtým. Bunu, yetkili organlarýmýz deðerlendirecektir. Önemli olan, hükümet toplumun bütününe yarar saðlama adýna yürütülürken, buna dikkat edilmesidir. Ancak böyle bir dikkatin ve niyetin olmadýðý da herkesin gözü önünde cereyan ediyor" ifadelerini kullandý. "DOÐAL VE ETÝK DEÐÝL" Yorgancýoðlu, "iki partinin bütünlüklü niyeti varsa onu ortaya koyup bitirmeleri gerektiðini" kaydederek, "Hem kendi ölçeklerinde, kendi sahip olduklarý belediyeleri korumak; hem de CTP'nin belediyelerine yönelik iþ birliði yapmak tabi ki bizi rahatsýz etmek ötesinde, doðal ve etik olmayan bir þeydir" dedi. CTP/BG Parti Meclisi'nin bu akþamki toplantýda hükümetin nasýl etkileneceði dahil konuyu bütün yönleriyle deðerlendirileceðini ifade eden Baþbakan Yorgancýoðlu, solda iþ birliði arayýþýndaki siyasi partilerle ilgili soruya karþýlýk ise "Hükümette ortaklýk yapmayan partilerin iþ birliði doðal bir þeydir, daha farklýdýr, ayný anlamý taþýmýyor" diye konuþtu. 10 MART'A KADAR HAVA YAÐIÞLI Ülkede, 10 Mart Pazartesi'ne kadar, 5 ve 6 Mart haricindeki günlerde, yer yer yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 10 Mart'a kadarki haftalýk hava tahmin raporuna göre, bugün öðleye kadar yer yer saðanak yaðmur, 7 Mart Cuma öðle saatleri ve 8 Mart Cumartesi yer yer saðanak yaðmur, 9 Mart Pazar yer yer saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmur, 10 Mart Pazartesi ise yer yer saðanak yaðmur bekleniyor. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesim ve sahillerde derece, periyodun son günlerinde ise derece dolaylarýnda olacak. Periyodun ilk günlerinde güney ve doðu diðer günlerde ise kuzey ve batý yönlerden orta kuvvette, yaðýþlý günlerde ise zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor EMEKLÝ ASTSUBAYLAR DERNEÐÝ: ASKERLÝK VE SEFERBERLÝK GÖREV Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Emekli Astsubaylar Derneði, askerlik ve seferberlik görevlerinin Anayasal görev olduðunu vurguladý. Dernek Baþkaný Esen Ömürlü yaptýðý yazýlý açýklamada, "vicdani ret" kavramýnýn arkasýna saklanýlarak suni gündem yaratýldýðýný savunarak, "Hiç kimse Anayasa ve yasalar karþýsýnda ayrýcalýklý muamele talebinde bulunma hakkýna ve sözde vicdani ret kavramý arkasýna saklanarak siyasi ve ideolojik þov yapma hakkýna sahip deðildir" ifadelerini kullandý. Ülkede ateþkes sürecinin devam ettiðine dikkat çeken Ömürlü, halkýn can ve mal güvenliðinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn varlýðý ve caydýrýcý gücü sayesinde korunduðunu ifade etti. Bazý Rum örgütlerinin vicdani ret eylemlerine destek vermesine deðinen Ömürlü, Güney Kýbrýs'ta askerliðin 24 ay, seferberliðin 7 gün olduðunu; 50 yaþ altý 80 bin kiþinin de cephane ve silahlarý zimmetli olarak evlerinde bulundurduklarýný kaydetti. Ali Kiþmir Kuran dan ayetlerle Araplara davet Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) üyesi ülkeleri, KKTC'ye yatýrým yapmaya çaðýrdý. Özellikle turizm sektöründe yatýrým imkanlarý bulunduðuna iþaret eden Nami, oteller, konferans, özel ilgi ve yat turizmi ile Marina inþasý gibi yatýrým olanaklarýnýn yabancý yatýrýmcýlarý beklediðini kaydetti. Dýþiþleri Bakanlýðý ile Ýslam Ticareti Geliþtirme Merkezi (ICDT) ortak organizasyonuyla; "Küreselleþme Baðlamýnda Ýhracat Teþviki ve Yatýrým Stratejileri" çalýþtayý bugün Yakýn Doðu Üniversitesi'nde baþladý. Çalýþtaya, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Ýslami Ýþbirliði Kurumu Genel Müdürü El Hassane Hzaine, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ katýldý. Kuran'dan bölümlerin okunmasýyla baþlayan çalýþtayda, ilk konuþmayý Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami yaptý. Daha sonra YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ ve Ýslami Ýþbirliði Kurumu Genel Müdürü El Hassane Hzaine de birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan belgesel gösterimine geçildi. Konuþmasýna, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nýn (ÝÝT) böylesi önemli bir etkinliðine KKTC'de ev sahipliði yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþlayan Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, etkinliðe katký koyanlara teþekkür etti. Çalýþtaydan çýkacak sonuçlarýn Müslüman dünyasýndaki ticari iliþkiler açýsýndan önem taþýdýðýný ifade eden Nami, konuþmasýnda Kýbrýs müzakerelerine de deðindi. Kim aðlarsa dayanamam ve hemen duygusala baðlarým... Üzülürüm ve kýyamam... Aðlayaný kim ve neden üzmüþ diye bakarým... Ve tabii en önemlisi de, bizimkinin aðlama sebebine bakarým... Çünkü kimse sebepsiz aðlamaz!.. CTP aðlýyor!.. Hem de hýçkýra hýçkýra... Adeta aðzýndan emziði alýnmýþ bir çocuk gibi!.. E, kolay deðil koltuklar elden gidiyor... Koltuk, makam aracý ve protokoldeki yer... Bunlar çok önemli ve bizim siyasilerimizin öncelikleri... Üstelik CTP yalnýz aldatýldýðý için deðil, DP ile evlendiði ilk günden itibaren aðlýyor... Yani hükümet kuruldu kurulalý... Aslýnda daha önce 2 kez daha evlenmiþlerdi ancak geçimsizlikten ve sadakatsizliklerden dolayý ayrýlmýþlardý... CTP'nin, DP ile evliyken ÖRP'yle iliþki yaþadýðý günleri sanýrým hepiniz hatýrlýyorsunuzdur... Yer yerinden oynamýþtý ve toplumun genelinden bu iliþki onay almamýþtý... Fakat CTP kimseyi dinlemedi ve DP'yi boþayýp onun yerine ÖRP'ye nikah basmýþtý... DP ise "amca oðlu" olan UBP ile birlik olup bu evliliðe meclisi boykot ederek tepki göstermiþti... Tüm bunlarýn üstüne Kýbrýslý Türkler, "bekarlýk sultanlýktýr" deyip, UBP'yi tek baþýna hükümete getirmiþti... Hatta bununla da yetinmeyip, "evlendirme memurunu" aþaðýya indirip, yerine Eroðlu'nun gelmesini saðladýlar... Tüm bu geliþmelerin içinde doðal olarak biz çocuklarýn ruhsal dengesi bozuldu ve doðru düþünemez bir duruma geldik... Çünkü izlediðimiz filmde kimin eli kimin cebinde belli deðil... Hatta "AK" yüzlü bir kiþi var, lakabý "ana" diye, filmin en enteresan ve þanslý karakteri o!.. Ýstediði zaman istediði kiþi ile istediði þekilde iliþki yaþayabiliyor... Ve buna kimse ses çýkartmýyor... Örnek verecek olursak, CTP ile DP evli olduðu dönemde CTP, "AK" yüzlü kiþi ile iliþki yaþýyor ancak bu aldatmadan sayýlmýyor... "O yeter ki istesin, ona her þey mübah" diyorlar!.. Bizler de çaresiz, "yarasýn agalar" diyor ve geçiyoruz... Yalnýz þunu söyleyeyim, "ana" lakablý "AK" yüzlünün buralardan pek kaçmaya niyeti yok!.. Yani her an bizimkilerin kapýsý "týk týk" diye çalýnabilir ve "pozisyon al" durumuna geçilebilir... Bizden uyarmasý!.. Konuyu bayaðý bir daðýttýktan sonra geliniz hep beraber toparlayalým... CTP ve/veya Özkan Yorgancýoðlu "aldatýldýk" diye aðlýyorlar... Ve UBP ile DP'nin etik davranmadýðýný söylüyorlar... Peki, CTP'nin, DP ile hükümetlik ederken ÖRP'nin kurulmasýnda aktif rol oynayýp bir gecede hükümet kurmasý etik bir davranýþ mýydý? CTP'lilerin önce bu konuya bir cevap aramasý ve kendi kendileri ile yüzleþmesi gerekiyor... Ondan sonra neyin etik olup, neyin etik olmadýðý hakkýnda yorum yapma hakkýný kendilerinde bulabilirler... DP ve UBP'ye gelince... Bu iki parti "amca çocuklarý" gibidirler... Yani arasýra birbirlerine küsseler bile sonuçta gidecekleri yol ayni... Amaçlarý ve istekleri belli... Üstelik bu iki partinin geçmiþine baktýðýmýzda, "etik" ile bir alakalarýnýn olmadýðýný anlarýz... Ama unutulmamasý gereken bir þey var!.. Akraba evliliklerinden doðan çocuklar pek saðlýklý olmazlar... O nedenle sürecin bizi götürdüðü yer þu ankinden çok da iyi deðil... Hatta 40 yýllýk sürecin dibi de diyebiliriz... Hepimize büyük geçmiþ olsun...

9 4 Mart 2014 Salý Tünel ALINTI TEYYÝP BEY Millet olarak, faiz ve vaiz lobilerinin ardýndan, sondaj ve montaj perileriyle muhatap olmaya baþladýk. Çok paranýn evlere nasýl týkýldýðýný, hatta o 'ev'lerin neden villa olmak zorunda olduðunu anlamýþ vaziyetteyiz; '1 milyar' dolarýn bir odaya sýðýp sýðamayacaðýný hesap etme aþamasýna geçtik artýk. Malum, bir süre bu ses kayýtlarýyla yatýp kalkacaðýz. O halde birbirimize alýþalým. AKP ile ilgili bazý gerçekleri hep beraber tespit edelim: Telefon dinleniyor diye, ayný telefonda kýsýk sesle konuþarak önlem almaya çalýþan bir Baþbakan'a sahibiz. Böyle bir baþbakaný baþýmýza musallat eden 70 milyonun tek tek elini sýkarak tebrik etmek istiyorum. Kendimden baþladým bile. ABD'de iþadamý bursuyla çocuk okutan Teyyip Bey'den, evdeki paralar temizlendiðinde bile geriye harçlýk olarak 30 milyonu kalan Teyyip Bey'e... Ýþte büyüyen, zenginleþen Türkiye!.. Sümeyye geldi mi? Geldi... Ailecek pek fena bir halde olduklarý kesin. Hakan GÜLSEVEN (Yurt) DÝPNOT 22 Temmuz 2011'de Norveç'te 77 genci katleden ve 21 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan Anders Breivik, hapishanedeki video oyunlarýný yeterli bulmadýðý için isyan etti ve talepleri yerine getirilmezse açlýk grevine gireceðini açýkladý. DÜÞMEZ KALKMAZ BÝR ALLAH BÝR DE TAYYÝP ARÞÝV TARÝH 2 ÞUBAT 2013 Aðustos 2009 tarihinde A. Þevketoðlu'nun kayýnpederinin boðazýna tabanca dayayarak tetiði çektiði, ancak silah tutukluluk yaptýðý için onu öldüremediði öðrenildi. Kayýnpeder þikayetini geri çekince de Þevketoðlu öldürmeye teþebbüsten 3500 TL para cezasýna çarptýrýldý. Bu nasýl adalet? Gözden kaçmayanlar... EVET KORKUSU HAYIR KORKUSU "Evet" korkusu ile "Hayýr" korkusu karýþýyor yine birbirine. Hazýr mýsýn ey Kýbrýs Türkü, hazýr mýsýn yine "evetçiler" ve "hayýrcýlar" olarak bölünmeye? Hazýr mýsýn ey Kýbrýs Türkü Rum eveti ile Türk evetini, Rum hayýrý ile Türk hayýrýný ayný kazanda kaynatmaya. Sarmýþ bir korku ortalýðý. Türklerde iki korku. Biri "ya Rumlar evet" derse korkusu, diðeri "ya Rumlar hayýr derse" korkusu. Bakalým bu korkulu evetlerden, korkulu hayýrlardan pembe bir rüya kalacak mý geriye? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC'yi Türkiye'den koparmak için son10 yýldýr bir politika izleniyor." Serdar DENKTAÞ (Baþbakan Yardýmcýsý) VÝRGÜL... DAVUTOÐLU UKRAYNA'YA EL ATARSA TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun, "komþularla sýfýr sorun" politikasý Ortadoðu'da, özellikle de Suriye'de maþallah çok baþarýlý oldu ya, þimdi de Ukrayna'ya el atmaya hazýrlanýyor. Sýfýr sorun'dan sýrf soruna dönüþen ve çöken bir politikanýn mucidi olarak Davutoðlu diyor ki: "Tatar kardeþlerimizin çatýþmalarda etkilenmemesi için her türlü tedbiri alacaðýz." Vay be!!! Suriye'de aldýklarý tedbirlere bakýlýrsa, Ukrayna da Kýrým da El Kaidecilerle tanýþýr yakýnda "Biz rahmet için geldik gazap için deðil. Bizim rahmetimiz gazabýmýzý aþacaktýr inþallah..." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Telefon kayýtlarý gerçek mi sahte mi diye oyalanmak, AKP projesine hizmet etmektir Tekrarlamakta yarar var. Yaþananlar, AKP ile cemaat arasýndaki bir iktidar kavgasý olarak görülemez. Bunun böyle olduðunu düþünenler, yakýn zamana kadar cemaatle AKP arasýnda "barýþ" saðlanabileceðini iddia etmekteydi. Böyle bir barýþ gerçekleþmedi, çünkü cemaati ve diðer güçleri harekete geçiren, onlarý adým atmaya zorlayan, AKP projesinin çökmesiydi. En azýndan Erdoðanlý versiyonunun. Bu gerçek unutulduðu anda hata yapýlýr. Evet, Türkiye'de bir cemaat gerçeði var. Son derece tehlikeli bir yapýlanma. Ancak, geliþmeleri iki "þer kuvvet" arasýndaki iktidar kavgasý olarak tanýmladýðýnýz noktada, iki taraftan birisinin üstünlük kurmamasý gibi bir kaygý öne çýkar ve doðal olarak Erdoðan'ýn yenilgisini istememe noktasýna gelirsiniz. Oysa, yapýlmasý gereken, inisiyatif almak, AKP projesini, Erdoðan'la sýnýrlamaksýzýn, halkýn örgütlü gücüyle çökertmektir. Seyirci kalmak, telefon kayýtlarý gerçek mi sahte mi diye oyalanmak, "eyvah cemaat çok güçlendi" diye sýzlanmak, Erdoðansýz AKP ya da AKP'siz AKP projesine hizmet etmektir. Zor bir süreç baþladý. Önceki gece servis edilen konuþma kasetleri, bir siyasi projenin olgunlaþma aþamasýna geldiðini gösteriyor. Hedefledikleri, siyasetin merkezinin yeniden yapýlanmasýdýr. Burada CHP'ye biçilen rolün geçici olabileceðine iliþkin bayaðý veri birikti. CHP'ye dönük olarak baþlatýlan ve 17 Aralýk'ta ara verilen operasyon, merkez saðdaki yeniden yapýlanmanýn hemen ardýndan yeniden baþlayabilir. Bugün CHP çatýsý altýnda toplananlarýn bir bölümü yeni oluþuma yönelir, CHP bir süre boyunca zorunlu baþat güç olduktan sonra, geleneksel "muhalefet" konumuna çekilebilir. Hesap açýk. Toplumda biriken öfkeden Erdoðan'la birlikte kurtulmak, AKP zihniyetini yeni bir baðlamda Türkiye'ye yeniden dayatmak istiyorlar. Bu bir cemaat projesi deðildir. Bu, cemaati operasyonel bir kuvvet olarak kullanan güçlerin projesidir. Efendim, her þeyi sermaye sýnýfýyla, emperyalizmle açýklamamalýymýþýz. Hadi ya! Baba-oðul konuþmasýný dinlediniz. Bir daha dinleyin. 11 yýl boyunca ülkenin ve bölgenin felaketine yol açacak kapsamlý saldýrýnýn beyni bunlar olabilir mi? Fýs fýs fýs Anlamadým baba! Utanç verici. Panik yok. Ceset ortadan kalkacak. Bu iþlem halkýn eseri olmalý, hiç deðilse birkaç kürek halk tarafýndan atýlmalý. Sonrasý yine mücadele. Hedefler var. Para-siyaset-din üçgeni daðýtýlmalý dedik örneðin. Bunu söylemeyip "cemaaat" diye yaygara koparmak ne kadar samimi? ABD emperyalizmine, Avrupalý tekellere karþý bayrak açmayýp cemaatten þikayet etmek olur mu? Olmaz. Biz iþimizi yapalým, o zaman cemaat de kaybeder. Halk kazanýr! (Kemal Okuyan/Cemaat mi kazandý?/sol)

10 10 4 Mart 2014 Salý TRAKAYAD: Yeni sigorta sistemi trafikte deðiþimin ilk adýmý 15 günde ikinci kez yandý - Maðusa'da Alasya Park'ýn arka kýsmýnda bulunan Ýngiliz zamanýndan kalma terk edilmiþ iki katlý evde yangýn çýktý. Özer Raif'e ait olduðu söylenen ve uzun zamandýr kimsenin yaþamadýðý evde bilinmeyen bir sebepten dolayý dün 16:30 raddelerinde çýkan yangýnda evin içi kýsmen küle döndü. Edinilen bir bilgiye göre ayni ev 15 gün önce kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan elektrik kablolarý sökülüp yakýlmýþtý. Yangýnla ilgili olarak soruþturma baþlatan polis kundaklama þüphesi üzerinde duruyor. Ayrýca söz konusu yanan ev geçtiðimiz ay içerisinde 16 yaþýndaki bir çocuk tarafýndan soyulmuþtu. Gamze BAYKUR Ara bölgede yakalandýlar Abbas ELMAS - Yasadýþý yollardan güneye geçtikleri iddia edilen Süleyman Yýlkar ve Ömer Demireliþci, dün sabaha karþý KKTC'ye yine yasadýþý yollardan giriþ yapmaya çalýþtýklarý sýrada polis tarafýndan gözaltýna alýnarak yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Sinan Gündoðdu, zanlý Süleyman Yýlkar ve Ömer Demireliþci'nin 2 Mart 2014 tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen "Birinci derece askeri yasak bölge ihlali" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Zanlýlarýn 2 Mart tarihinde saat sýralarýnda birinci derece yasak bölge olan Yiðitler Burcu Parký bölgesinden yasa dýþý yollardan Güney'e geçtiklerini aktaran polis, zanlýlarýn 03 Mart tarihinde Ledra Palace Sýnýr Kapýsý bölgesinde ara bölgede Kuzey'e geçmeye çalýþtýklarý sýrada suçüstü tespit edilerek gözaltýna alýndýklarýný kaydetti. Zanlý Ömer Demireliþci'nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini aktaran polis, zanlý Yýlkar'ýn suçunu kabul etmediðini belirtti. Olayýn meydana geldiði saatlerle ilgili kamera kayýtlarýnýn inceleneceðini aktaran polis, zanlýlarýn yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Mahkemede söz hakký alarak konuþan zanlý Süleyman Yýlkar, "Benim Rum plakalý arabam vardýr. Her gün güneye gidip geliyorum. Ben yasadýþý yollardan güneye gitmedim" þeklinde savunmasýný yaptý. Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði (TRAKAYAD) Baþkaný Hüseyin Sevay, trafikte çözümlerin, ilk adýmda, trafik kazalarýný/çarpýþmalarý önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaðýný belirtti. Sevay yaptýðý yazýlý açýklamada, araç sigorta sisteminin trafik çözümleri alanýnda denetimin bir parçasý olduðunu hep savunduklarýný belirterek, ceza ve ödül mekanizmasýnýn temelini oluþturduðu çaðdaþ bir araç sigorta sisteminin uygulanmasýna baþlandýðýna dikkat çekti. Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði'nin yeni araç sigorta sistemi için verdiði mücadeleyi takdirle karþýladýklarýný ifade eden Sevay, bilimsel düzeyde uygulanacak çaðdaþ bir araç sigorta sisteminin "trafik kazalarýný/çarpýþmalarýný önleyici" özelliðe sahip olduðunu söyledi. Sevay, yeni araç sigorta sisteminin devreye girmesinin trafikte deðiþimin ilk adýmý, bir ilki teþkil ettiði için de çok önemli bir örnek olduðunu vurgulayarak, baþlatýlan deðiþimin bilinçli olarak sürdürülmesi, trafikte ölümler ve ebedi sakatlýklarýn somut hedefler ve bilimsel çalýþmalar çerçevesinde azaltýlmasý gerektiðine iþaret etti. Sevay açýklamasýnda, "Tüm dünyanýn bize sunduðu bilgi birikimini daha fazla göz ardý etmeden amaca hizmet edecek þekilde uygulamak yetkililerimizin, uygulatmak ise hepimizin görevidir" ifadesine yer verdi. NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ KÝTLE TOPLANTISI YAPACAK Kýbrýs Türk Narenciye Üreticiler Birliði, narenciyenin ve narenciye sektörünün içinde bulunduðu olumsuz ekonomik sorunlarý dile getirmek ve çare üretmek için bu akþam kitle toplantýsý yapacak. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt AKM'de saat 19.00'da gerçekleþtirilecek toplantýya, Bakanlar Kurulu, bölge milletvekilleri, kaymakam, belediye baþkaný ve muhtarlarýn katýlmasý bekleniyor. KTTO GENEL KURULU 22 MART'TA Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn (KTTO) 51'inci Olaðan Genel Kurulu 22 Mart'ta yapýlacak. Genel Kurul, KTTO Konferans Salonu'nda saat 10.00'da baþlayacak. Genel Kurul'un gündeminde Oda murakýbýnýn tayini, faaliyet ve mali raporlarýn görüþülmesi ile Oda meclis üyelerinin seçimi bulunuyor. Huzurundaki þahadeti deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýlarýn olayla baðlantýlý olabileceðine bulgu yaparak, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný emretti. OTELLERÝN ÞUBAT AYI DOLULUK ORANLARI KKTC'de þubat ayýnda 5 yýldýzlý otellerde doluluk oranlarý yüzde 47, 5 yýldýzlý otellerin dýþýndaki diðer iþletmelerde ise yüzde yüzde 22 olarak gerçekleþti. Kýbrýs Türk Otelciler Birliði rakamlarýna göre, 5 yýldýzlý otellerin doluluk oranlarý ocak ayýna oranla yüzde 7 artýþ gösterirken, geçen yýlýn þubat ayý ile ayný oldu. Diðer turistik iþletmelerde ise doluluklar geçen aya oranla yüzde 15, geçen yýlýn ayný ayýna oranla yüzde 29 düþüþ gösterdi. Son 3 yýlýn þubat ayý ortalama doluluklarý ele alýndýðýnda, yýllarý arasýnda yüzde 16 artýþ söz konusu iken, bu yýl geçen yýla oranla yüzde 16 düþüþ yaþandý. Þubat ayýnda ayrýca, 31 tesis kapalý veya boþ olarak iþletme dýþý kaldý. AÐROTUR'DA CEPHANELÝK GÝBÝ ARABA Ýngiliz üs polisi Aðrotur'daki bir kilise önünde park halindeki bir arabada çok sayýda silah ve mermi ele geçirdi. Rum radyosunun haberine göre küçük bir cephaneliði andýran arabada bir adet Rum Milli Muhafýz Ordusu'nda kullanýlan G3A4 tipi tüfek, bir adet kýsa namlulu av tüfeði, 7 adet tabanca, çok sayýda mermi, bir adet el bombasý ve süngü bulundu. MÜZAKERECÝLER BÝRARAYA GELECEK ÖZEL EÐÝTÝM ALAN ÇOCUKLARA TRAFÝK EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ Özel eðitime ihtiyaç duyan bir grup çocuða Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Parký'nda trafik eðitimi verildi. Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi'nden bir grup çocuðun aðýrlandýðý Trafik Eðitim Parký'nda eðitime, Necati Taþkýn Ýlkokulu'ndan bir özel eðitim öðretmeni de destek verdi. Çocuklar, parktaki eðitmenler tarafýndan trafik kurallarý hakkýnda bilgilendirildiler ve pratik yapma imkaný buldular. Kýbrýslý Türk müzakereci Kudret Özersay ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, bugün bir araya gelecek. Görüþme, BM kontrolündeki ara bölgede saat 11:00'de yapýlacak.

11 4 Mart 2014 Salý DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Reza Zarrab'dan yardýmcýsýna: "Orospu ile memurun bahþiþini baþýnda verin" Yolsuzluk soruþturmasýnda tutuklandýktan 40 gün sonra tahliye edilen Reza Zarrab'ýn telefonda yardýmcýsýna 'Orospu ile memurun bahþiþini baþýnda verin' dediði ortaya çýktý 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasýnýn bir numaralý þüphelisi Ýran asýllý Reza Zarrab'a ait olduðu öne sürülen bir ses kaydý yayýmlandý. "Haramzadeler" adlý Twitter hesabýndan paylaþýlan kayda göre, Zarrab, yardýmcýsý olduðu iddia edilen Rüçhan Bayar ile yaptýðý görüþmede hükümet kanadýndan olduðu söylenen birine bin dolarlýk bir ROLEX saat verilmesi hakkýnda "Benim rahmetli annemin babasý derdi ki orospu ile memurun bahþiþini baþýnda verin" diyor. 28 Þubat 2014'te nöbetçi hakim tarafýndan hakkýnda tahliye kararý verilen Reza Zarrab'ýn yardýmcýsý Bayar ile yaptýðý ileri sürülen bir telefon görüþmesinin kaydý internette yayýmlandý. Soruþturma kapsamýndaki diðer kayýtlarýn da paylaþýldýðý "Haramzadeler" adlý hesaptan dolaþýma sokulan ve Milliyet, Zaman ve Halk TV gibi pek çok basýn mecrasýnda haberleþtirilen ilgili kaydýn dökümü þöyle: Rüçhan Bayar: Bir de bir birim daha var. Bu da hükümet kanadýnda kanalýnda biz þimdi orayla görüþüyoruz. Onlar zaten bu baðlantýlarý saðladýlar. Tabi yedirmemiz lazým ama bizimkiler, hemen bugün ben dedim ki bir saat alalým þu adama bi ROLEX bin dolarlýk. Bir hediye yapalým para almýyorsa da. Biraz bekle diyor. Çünkü kafamýzý kesmedi, hesabýmýzý kapatmadý, iliþkimiz geliþsin, bu adamlarý alacaðýz bin ne gerekiyorsa yapacaðýz. Sen nasýl uygun görüyorsun? Reza Zarrab: Ben olsam veririm. Rüçhan Bayar: Þu anda yapmayalým, 1. iþlem, 2. iþlem, biraz iliþkilerimiz geliþsin. Reza Zarrab: Benim rahmetli annemin babasý derdi ki orospu ile memurun bahþiþini baþýnda verin derdi. Rüçhan Bayar: Önceden verecen. Doðru söylüyorsun, doðru söylüyorsun. Önceden hiçbir iþin yokken hele versen insanlara sonra hepsi sana daha ucuza yapar bu iþi. Reza Zarrab: Her yiðidin bir yoðurt yiyiþi var ya. Rüçhan Bayar: Abi haklýsýn haklýsýn. Hiç ihtiyacýmýz olmayan adamlara dünya para veriyoruz. Sonra iþimiz düþtüðünde para ile çözemeyeceðimiz iþi çözeriz. 'Orospular bunlardan daha namusludur' Daha önce yayýmlanan kayýtlarda Habertürk Yayýn Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç ile telefon görüþmeleri yayýmlanan HaberTürk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Fatih Altaylý köþesinde bu kaydý yazdý. Altaylý'nýn yazýsýnýn ilgili bölümü þöyle: "ADALET yerini bulsun" diye tahliye edilen "saygýn iþadamlarýmýzdan" Reza Zarrab'ýn dün bir ses kaydýný dinlettiler. 29 yaþýndaki dolar milyarderi "saygýn iþadamý" Reza Zarrab, telefonda "rüþvet iþlerini halleden" Rüçhan Bayar isimli adamýyla konuþuyor. Önemli birine verilecek "hediyeden" söz ediyorlar. Adamý "bir saatten" söz ediyor. Zarrab, saatin bir an önce satýn alýnarak "hediye" edileceði "devlet büyüðüne" ulaþtýrýlmasýný emrediyor. Ve dedesinden öðrendiði "veciz bir cümle" ile "hediyenin önden gitmesi" gerektiðini anlatýyor adamýna. Zarrab'ýn bahsettiði kiþi, büyük ihtimalle devletin bir bakaný veya üst düzey bir bürokratý. Devletin her noktasýnda bugünden sonra Reza Zarrab'la "muhatap" olacaklar, Zarrab'ýn kendilerine ne gözle baktýðýný ve bunda ne kadar haklý olduðunu öðrenmiþler midir! Bana sorarsanýz Reza Zarrab denilen ve salýnmasýyla adaletin yerini bulduðuna inanýlan "saygýn" iþadamý biraz ayýp etmiþ. Orospu dediklerine haksýzlýk etmiþ. Orospu dediði "seks iþçisi" ve bahþiþi kendi emeði, bedeni üzerinden hak ediyor. Orospu diye aþaðýladýklarý bunlardan daha namuslu ve þereflidir. Çünkü onlar vataný ve milleti deðil, ancak kendilerini satarlar." (T24) "TÜRGEV'e baðýþ yapacaktým Bilal Bey'in haberi var" Yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasý kapsamýnda teknik takip sýrasýnda elde edildiði ileri sürülen ses kayýtlarý, internette paylaþýlmaya devam ediyor. Son olarak 'Haramzadeler333' adlý Twitter kullanýcýsýnýn paylaþtýðý ses kayýtlarýnda, Reza Zarrab'ýn, eski Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan aracýlýðýyla Bilal Erdoðan'ýn yönetiminde bulunduðu TÜRGEV'e baðýþ gönderdiði belirtiliyor. TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç ile Zarrab arasýnda gerçekleþen görüþmede önce durumu kavrayamayan Koç, Zarrab'ýn "Baðýþ mevzu vardý, Bilal Bey'in haberi vardý." demesi üzerine olayý hatýrlýyor: "Tamam anladým anladým, þey hayýr Bilal Bey söyledi bana. Evet tamam benim bilgim var." 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasý kapsamýnda rüþvet vermek ve suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak suçlarýndan tutuklanan Reza Zarrab'ýn kuryesi Ahmet Murat Öziþ'in Türkiye Gençlik ve Eðitime Hizmet Vakfý'na (TÜRGEV) elinde çantalarla girerken görülen fotoðraflarý ortaya çýkmýþtý. (zaman.com.tr) 11 Ukrayna patlamaya hazýr Ukraynalý askerlere teslim olun çaðrýsý Rusya'nýn Karadeniz Donanmasý Komutaný Vitko'nun, Kýrým'daki Ukraynalý askerlere saat 05.00'e kadar teslim olmalarý konusunda ültimatom verdi KÝEV - Rusya'nýn Karadeniz Donanmasý Komutaný Aleksandr Vitko'nun, bugün saat 05.00'e kadar Kýrým'daki Ukraynalý askerlere teslim olmalarý konusunda ültimatom verdiði iddia edildi. Ukrayna basýnýna göre, Ukrayna Savunma Bakanlýðýnýn Kýrým'daki Basýn Bürosu çalýþaný Vladislav Seleznevev, Rusya'nýn Karadeniz Donanma Komutaný Aleksandr Vikto'nun, Ukraynalý askerlere bu sabah 05.00'e kadar teslim olmalarý konusunda ültimatom verdiði, aksi halde Kýrým'daki askeri birliklere saldýrý düzenleyeceklerini açýkladýðýný belirtti. G-7'DEN KINAMA ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya, Japonya, Ýngiltere ve AB'den oluþan G-7 ülkeleri, Rusya'nýn Kýrým Özerk Cumhuriyeti'ne askeri müdahalesini kýnadý ve NATO'DAN RUSYA'YA: ASKERLERÝNÝ ÇEK Ukrayna'daki, özellikle de Kýrým'daki, son geliþmeler ýþýðýnda daimi temsilciler düzeyinde toplanan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantýsýnda kabul edilen açýklamada, Rusya'dan bu ülkedeki askerlerini üslerine geri çekmesi talep edildi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafýndan açýklanan ve 28 üye ülkenin onayýna sahip olan bildiride, Kýrým'daki Rus askeri gerginliði týrmanmasý kýnanýrken Rus Parlamentosu'nun Ukrayna topraklarýnda Rusya Federasyonu silahlý güçlerinin kullanýlmasýna izin vermesinden duyulan ciddi endiþenin altý çizildi. Rusya'nýn Ukrayna'da askeri güce baþvurmasýnýn, uluslararasý hukukun ihlali olduðunun ve NATO-Rusya Konseyi ile Barýþ Ýçin Ortaklýk ilkelerine ters düþtüðünün vurgulandýðý açýklamada, "Rusya, Birleþmiþ Milletler (BM) Sözleþmesi'nden kaynaklanan uluslararasý yükümlülüklerine ve Avrupa'daki barýþ ve istikrarýn dayandýðý Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) ruhuna ve ilkelerine Haziran ayýnda Rusya'nýn Soçi kentinde yapýlacak G-8 Zirvesi'ne yönelik tüm hazýrlýk çalýþmalarýndan çekildiklerini açýkladý. Beyaz Saray, G-7 ülkelerinin ortak açýklamasýný yayýmladý. G-7 açýklamasýnda, "Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya, Japonya, Ýngiltere ve ABD liderleri ve AB Konseyi ve AB Komisyonu baþkanlarý olarak, bugün Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nýn toprak bütünlüðü ve egemenliðine açýk ihlalini kýnamak için bir araya geldikleri" belirtilerek, þu ifadelere yer verildi: "Rusya'nýn bu ihlali, onun BM sözleþmesi altýndaki yükümlülükleri ve Ukrayna ile 1997 yýlýnda imzaladýðý anlaþma ile tezatlýk göstermektedir. Rusya'ya, bölgede güvenlik veya insan haklarý konusunda oluþabilecek kaygýlarýný, Ukrayna ile doðrudan müzakerelerle ve/veya BM veya Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý himayesindeki uluslararasý gözlemci veya arabulucular aracýlýðýyla ele almasý çaðrýsý yapýyoruz. Bu çabalara da yardýmcý olmaya hazýrýz". saygý göstermeli" denildi. Rusya'ya gerilimi düþürme çaðrýsý yapýlan NATO açýklamasýnda, bu ülkeden "1994 tarihli Budapeþte Memorandumu'nun da dahil olduðu tüm uluslararasý yükümlülüklerini yerine getirmesi, güçlerini üslerine çekmesi ve Ukrayna'da baþka bir yerde herhangi bir müdahaleden kaçýnmasý" istendi. Her iki tarafýn da BM ya da AGÝT himayesinde ikili diyalog aracýlýðýyla derhal barýþçýl çözüm arayýþýna girmesinin ýsrarla talep edildiði NATO açýklamasýnda, Ukrayna'nýn NATO için deðerli bir ortak olduðu vurgulanarak, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nýn egemenliðini, baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü ve Ukrayna halkýnýn kendi geleceðini dýþ müdahale olmaksýzýn belirleme hakkýný desteklemeyi sürdürecek" ifadeleri kullanýldý. Ukrayna'nýn talebi üzerine NATO-Ukrayna Komisyonu'nun toplandýðýnýn hatýrlatýldýðý belgede, NATO-Rusya Konseyi'nin toplanmasýnýn tasarlandýðý belirtildi. ABD'DEN RUSYA'YI ÝZOLE POLÝTÝKASI Rusya'nýn Ukrayna'ya baðlý Kýrým Özerk Cumhuriyeti'ni ordusuyla kontrol altýna almasýnýn ardýndan uluslararasý alanda yoðun diplomatik temaslara baþlayan ABD, Rusya'yý uluslararasý toplumdan izole ederek geri adým attýrmaya çalýþýyor. Rusya'nýn Ukrayna'ya baðlý Kýrým Özerk Cumhuriyeti'ne müdahalesi, Soðuk Savaþ dönemi sahnelerini hatýrlattý. Son dönemde baþta Suriye olmak üzere birçok konuda karþý karþýya gelen ABD ile Rusya'nýn arasý da Ukrayna'daki geliþmelerle iyice gerilmeye baþladý. ABD, Kýrým'a müdahale haberleri ilk geldiðinde önce bunun doðrudan Rusya ordusu tarafýndan mý yoksa Kýrým'daki Rus kökenli Ukraynalýlar tarafýndan mý yapýldýðýný anlamaya çalýþtý. Bu nedenle de Obama, cuma günü sürpriz bir þekilde kameralar karþýsýna geçtiðinde Rusya'ya karþý temkinli olmayý sürdürerek, daha çok "haberlerin derin endiþe yarattýðý" þeklindeki rahatsýzlýklarýný belirtmekle yetindi. Ancak müdahalenin doðrudan Rusya tarafýndan yapýldýðýnýn cumartesi günü kesinlik kazanmasýyla hafta sonu Washington'da hareketli anlar yaþandý. Obama yönetiminin baþta Dýþiþleri Bakaný John Kerry ve Savunma Bakaný Chuck Hagel gibi üst düzey yetkilileri, uluslararasý temaslara baþlarken, Beyaz Saray, Obama'nýn Putin ile yakýn zamanda görülmemiþ bir uzunlukta, 90 dakika boyunca sadece Ukrayna'yý ele alan bir görüþme yaptýðýný açýkladý. Obama'nýn Putin ile 90 dakikalýk görüþmesi ve ardýndan yapýlan sert açýklama, ABD'nin Ukrayna konusunda gözlemci olmaktan çýkýp eyleme geçtiðinin göstergesi þeklinde yorumlandý. Bu noktada Obama hafta sonu boyunca Ýngiltere, Fransa, Almanya baþta olmak üzere birçok ülkenin liderleriyle görüþmeye baþladý ve Rusya'ya karþý uluslararasý arenada "aðýz birliðinin" yollarýný aradý.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Kýbrýslý özümüzdür Türk kalmak sözümüzdür Satarsak kesilir oy Mal bizim kökümüzdür KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý La Sonsuzluk Hecesi Prof. Dr. Nazan Bekiroðlu TÝMAÞ YAYINLARI sayfa 4 Mart 2014 Salý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Anayasanýn tek fonksiyonu herkese rezil olma hakký vermesidir." Caným Bafra sigarasý çekiyor Ve demli çay Ama caným en çok Yan gelmek çekiyor Kurtuluþta Ziya Ormancýoðlu "Özlem" adlý þiirinden John Clardi Sinema dünyasýnýn en prestijli ödülü Oscarlar sahiplerini buldu "Gravity" 7 dalda Oscar alarak geceye damgasýný vurdu LOS ANGELES Oscar ödülleri, ABD film endüstrisinin kalbi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Alfonso Cuaron'a En Ýyi Yönetmen ödülü kazandýran "Yerçekimi" (Gravity) filmi, yedi dalda Oscar ödülü kazanarak geceye damgasýný vurdu. Orijinal adý "Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)" olan Sinema Sanatlarý ve Bilimleri Akademisi tarafýndan verilen Oscar ödülleri için her yýl olduðu gibi bu yýl da görkemli bir ödül gecesi düzenlendi. Los Angeles'ta yaðmurlu bir günde yapýlan Oscar töreni, ünlü kadýn komedyen Ellen Degeneres'in esprili þeklide adaylarý tek tek tanýtmasýyla baþladý. DeGeneres, yaptýðý monologlarla salonu kahkahalara boðdu. DeGeneres daha önce de 2007 yýlýnda ayný salonda eðlenceli bir Oscar töreni sunmuþtu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir ara "karný aç olan var mý" diye soran DeGeneres'in sözlerini þaka zanneden izleyiciler, birden salona bir pizza daðýtýcýsýnýn girmesiyle þaþkýna döndüler. Gelen bir kaç kutu pizzayý katýlýmcýlara dilim dilim daðýtan ünlü komedyen, bir süre sonra pizza daðýttýðý ünlü katýlýmcýlardan pizzalarýn parasýný n En iyi yönetmen ödülünü Meksikalý Alfonso Cuarón kazandý n Matthew Mcconaughey, "Dallas Buyers Club" filmindeki performansýyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandý n Gecede 10 dalda Oscar adayý gösterilen "Düzenbaz" (American Hustle) ödül bekleyenlere hayal kýrýklýðý yaþattý þapkasýna toplayarak þakalarýna devam etti. EN ÝYÝ YARDIMCI ERKEK OYUNCU JARED LETO'YA Törende, ilk açýklanan ödülü En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu dalýnda Jared Leto "Dallas Buyers Club" filmiyle kazandý. Ödülü alýrken yaptýðý içten konuþmasýnda annesine özel olarak teþekkür eden Leto, Dolby Tiyatrosu'ndan Venezuela ve Ukrayna halkýna destek mesajý verdi ve ödülü AIDS'ten ölen 36 milyon adýna aldýðýný dile getirdi. Gecede, Lupita Nyong'o ise "12 Yýllýk Esaret" filmindeki performansýyla En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülünün sahibi oldu ve ilk kez Oscar kazandý. Filmde, 1840'larda ABD'nin Lousiana eyaletinde yaþayan bir köleyi canlandýran Nyong'o, yaptýðý duygulu konuþmada, "Bir baþkasý çok büyük bir acý içindeyken yaþamýmdaki bu kadar büyük sevinç, benim için anlýk bir kaçýþ olamaz" dedi. EN ÝYÝ YÖNETMEN MEKSÝKALI CUARÓN, EN ÝYÝ FÝLM "12 YILLIK ESARET" Gecede En Ýyi Yönetmen ödülünü 1961 doðumlu Meksikalý Alfonso Cuarón kazandý. Oscar ödüllü ilk siyahi 1927 doðumlu aktör ve yönetmen Sidney Poiter'in elinden ödülünü alan Cuarón, Oscar kazanan ilk Meksikalý yönetmen unvanýn da sahibi oldu. Ýngiliz yönetmen Steve McQueen'in Mehmet Kaynak'ýn sesinden... "KIRK YILIN SEVDASI" Kýbrýslýtürk müzisyen Mehmet Kaynak, müziðe ömürlük tutkusunu "Kýrk Yýlýn Sevdasý" adýný verdiði bir CD ile ölümsüzleþtirdi. Geçtiðimiz günlerde müzikseverlerin beðenisine sunulan CD'de tümü Mustafa Tozaký tarafýndan bestelenen birbirinden güzel 8 eser bulunuyor. Sözleri Refet Ergün Erdadaþ'a ait olan "Aþkýn Kararý", "Sen de benim gibi sevdalý mýsýn?", "Tövbeler olsun", "Sus", "Beklemeyin boþ yere" ve "Yalanmýþ aþklarýn yalanmýþ Girne" adlý þarkýlardan baþka, sözleri Pembe Marmara'ya ait "Vefasýz" ve sözleri Mehmet Levent'e ait "Bana seviyorum de" adlý þarkýlar da yer alýyor. Amerikan Sivil Savaþý öncesi dönemi kölelik düzenini anlatan "12 Yýllýk Esaret" filmi, gecenin En Ýyi Film ödülünü kazandý. Filmin yönetmeni McQueen ödül konuþmasýnda, filmin esinlendiði kitabýn yazarý Solomon Northup'u anarak, 21 milyon insanýn kölelikten acý çektiðini dile getirdi. MCCONAUGHEY EN ÝYÝ ERKEK OYUNCU Ödül törenine annesiyle gelen sinema oyuncusu Matthew McConaughey de "Dallas Buyers Club"taki performansýyla En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Sahneye çýkan birçok ünlü sinema oyuncusundan biri olan Jim Carrey, her zamanki gibi yaptýðý taklitlerle salonda DeGeneres'le baþlayan kahkahalarýn devamýný saðladý. Törende, Karen O "Her", Pharrell Williams "Despicable Me 2", Edina Menzel "Frozen" ve U2'nun solisti Bono da "Mandela" filminin müziðiyle geceye renk kattýlar. Gecede ayrýca, 1940 yýlýnda altý dalda Oscar adayý olup, Orijinal Þarký ve Orijinal Müzik dalýnda iki ödül kazanan "Oz Büyücüsü" filminin müziði Pink tarafýndan seslendirilerek 75. yýldönümü kutlandý. Törenin sunucusu DeGeneres, Oz Büyücüsü'nde yer alan peri kýyafetiyle sahneye çýkarak salondakilere nostaljik ve eðlenceli anlar yaþattý. Gecede ayrýca geçen yýllarda hayatýný kaybeden ve Hollywood'a emeði geçmiþ sanatçýlarýn görüntüleri ekrana getirilerek saygýyla anýldý yýlýnda Oscar Ödülü kazananlarýn tam listesi þöyle:en Ýyi Film: 12 Yýllýk EsaretEn Ýyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)En Ýyi Kadýn Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine)En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu: Jared Leto (Dallas Buyers Club)En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu: Lupita Nyong'o (12 Yýllýk Esaret)En Ýyi Yönetmen: Alfonso Cuarón (Yerçekimi)En Ýyi Uyarlama Senaryo: 12 Yýllýk Esaret (John Ridley)En Ýyi Özgün Senaryo: Her (Spike Jonze)En Ýyi Sinematografi: Yerçekimi (Emmanuel Lubezki)En Ýyi Animasyon Film: Karlar Ülkesi (Frozen)En Ýyi Kýsa Animasyon: Mr HublotEn Ýyi Film Yabancý: Muhteþem Güzellik "La Grande Bellezza" (Ýtalya)En Ýyi Þarký: Let It Go - Karlar ÜlkesiEn Ýyi Müzik: YerçekimiEn Ýyi Belgesel: 20 Feet from StardomEn Ýyi Kurgu: YerçekimiEn Ýyi Yapým Tasarýmý: Muhteþem Gatsby "The Great Gatsby"En Ýyi Kýsa Belgesel: The Lady In Number 6En Ýyi Kýsa Film: HeliumEn Ýyi Kostüm Tasarýmý: Muhteþem GatsbyEn Ýyi Makyaj ve Saç: Dallas Buyers ClubEn Ýyi Ses Kurgusu: YerçekimiEn Ýyi Ses Miksajý: YerçekimiEn Ýyi Görsel Efekt: Yerçekimi

13 13 4 Mart 2014 Salý Maðusa Sanat Tiyatrosu ndan "Dombula" 8 Mart'ta çekiliyooor Maðusa Sanat Tiyatrosu Dombula isimli kabare oyunuyla 8 Mart'ta perdelerini açýyor. Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði oyun 8 Mart günü Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20:00'de prömiyer yapacak. Prömiyer gecesi Maðusa Sanat Tiyatrosu sürpriz plaketlerle "Emek" ödülleri de verecek. Dombula, yedinci yaþýna merhaba diyen Maðusa Sanat Tiyatrosu'nun 17'inci oyunu. Dombula sözcüðü, Tombala'nýn Kýbrýs aðzýndaki ifade biçimi. Yazar Susuzlu bu oyun için, Kýbrýs Türk toplumunun deðer yargýlarýný hýzla kaybettiðine ve bozulmuþluðuna istinaden kaleme aldýðýný söyleyerek, "bu oyun benim iç çýðlýðým, sizin de duymanýzý istedim" þeklinde konuþtu. Dombula isimli kabare oyunumuzda, parayla satýn alýnan, susturulan hayatlar, ilgisiz ve sevgisiz býrakýlan insanlarýn yalnýzlýk psikolojisi, hata yapmaya itilen kiþilerin hazin sonlarý, þiddetli geçimsizlik, uyuþturucu bataðýna düþen gençlerin çevresiyle yaþadýðý uyumsuzluk ve acý þekilde sonlanan kazalar yer alýyor. Noyanlar Ýnþaat Þirketi, Beerport ve X Reklam'ýn sponsorluðunu üstlendiði Dombula oyununda 31 Aralýk günü, yeni yýlý karþýlamaya hazýrlanan bir ailenin öyküsünü izleyeceksiniz. Oyunda Tülin Susuzlu, Tutku Kahveci, Hayriye Külafa, Zemzem Ýnce, Nazým Muhtaroðlu, Refet Þeker, Fedaiye Mirillo, Mercem Adýgüzel, Pýnar Solak ve Ýlke Susuzlu rol alýrken, teknik yönetmenliði Tuðdem Kahveci yapýyor. Dombula 8, 14 ve 15 Mart tarihlerinde Maðusa'da Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20:00'de izleyiciyle buluþacak numaralý telefondan bilgi alabileceðiniz ve yer ayýrtabileceðiniz belirtildi. "5. LEFKOÞA MÜZÝK GÜNLERÝ" ÞÝÝR ETKÝNLÝÐÝ... Düþ'ün ÞÝÝRÝ 'adý KADIN' Yonca Kaný Oðuz, Cenk Gürçað, Fatoþ Avcýsoyu Ruso, Çiðdem Kutlu Güney ve Oya Kutsal'dan oluþan Düþ'ün ÞÝÝRÝ 'adý KADIN' la bir dinletiye daha imza atýyor. Çok deðerli kadýn þairlerin þiirlerine, gönlünde kadýný yaþatan erkek þairlerin þiirleri eþlik edecek. Gecenin en özel bölümü ise Pembe Marmara'ya ayrýldý. TangoSiempre'den Ayþegül Türkeri ve Raþit Türkeri'nin danslarýyla anlamlanacak geceye, yorumuyla EMRE EKÝNCÝ'NÝN "TEKÂMÜL" ADLI SERGÝSÝ YARIN AÇILIYOR Fotoðraf Sanatçýsý Emre Ekinci'nin "Tekâmül" isimli kiþisel fotoðraf sergisi, yarýn akþam saat 19.30'da Girne'de "Art Rooms at the House"da açýlýyor. Emre Ekinci tarafýndan verilen bilgiye göre, sergi, dijital fotoðraf makinesi ile tamamen geleneksel fotoðrafçýlýk teknikleri kullanýlarak hazýrlanmýþ fotoðraflardan oluþuyor. Emre Ekinci, sergilenecek fotoðraflarýnda "spiritüalist" bir pencereden, ruhun yolculuðunu konu alýrken, birçok kültür ve dinde yer alan Ruh, Araf, Cennet ve Cehennem kavramlarýný soyut bir dille yorumluyor. Nilsen Kutchuk'un Küratör'ü olduðu sergi; Salý günleri hariç, 19 Mart'a kadar saatleri arasýnda gezilebilecek. Hasan Sarpten de katký koyacak. Piyanosuyla Süley Özden, kemanýyla Mustafa Fegan, gitarýyla Halil Çemendar ve flütüyle Mehmet Sakarya da þiirlere notalarýyla anlam katacak. 6 Mart Perþembe akþamý Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 7 Mart Cuma akþamý Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te saat 20.00'de gerçekleþecek geceye giriþ ücretsiz olacak. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan düzenlenen 5'inci Lefkoþa Müzik Günleri, 7 Mart Cuma günü baþlýyor. Müzik Günleri, 12 Mayýs'a kadar devam edecek. 9 farklý konserin yer alacaðý etkinliklerin her biri baþka bir kurum yararýna gerçekleþtirilecek. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu ve belediye yetkilileri düzenledikleri basýn toplantýsýnda 5'inci Lefkoþa Müzik Günleri, hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda, LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, LTB Kültür Sanat Þubesi Sorumlusu Can Sözer ve Belediye Meclis üyeleri Fatma Sabri ve Zerrin Akalýn birer konuþma yaptý. "KADINCA ESÝNTÝLER VI KARMA RESÝM SERGÝSÝ" CUMA GÜNÜ AÇILACAK Girne Akdeniz Lions Kulübü'nün "Kadýnca Esintiler VI Karma Resim Sergisi" 7 Mart Cuma günü açýlacak. Girne Akdeniz Lions Kulübü'nün yaptýðý açýklamaya göre, serginin açýlýþýný Meclis Baþkaný Sibel Siber yapacak. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da açýlacak sergi, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar gezilebilecek. PÝYANÝST RÜYA TANER ÝSTANBUL'DA RESÝTAL VERÝYOR Piyanist Rüya Taner, bugün Ýstanbul'da resital veriyor. Akbank Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de baþlayacak resitalde Rüya Taner, F.Liszt, C. Debussy, Z. Kodally, S.Akdil, F. Poulenc, K. Ýnce ve S.M. Liapunov'un eserlerini seslendirecek.

14 14 4 Mart 2014 Salý Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Galen Eczanesi: Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis YoluSakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Tarla, bað, bahçe gibi 1 2 yerlerden arta kalanlarý toplama iþi. 2-Fiyat, 1 paha. Deniz kuvvetlerinde, ordudaki 2 general rütbesine eþit rütbedeki subay. 3-Kol 3 koyacak yeri olmayan, arkalýksýz, üstü minderli 4 ve yastýklý olabilen kerevet, sedir. "Olur peki" 5 veya "fena deðil" 6 anlamýnda kullanýlýr. Sodyum'un kýsaltmasý. 7 4-Bir þeyi olduðundan büyük veya çok 8 göstererek anlatmak, mübalaða etmek. 9 5-Deniz taþýtlarýnýn yanaþtýðý, çoðu tahta 10 veya betondan yapýlmýþ, denize doðru uzanan yer. 11 Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 6-Harf okunuþu. Hýzla fýþkýrtýlan su yardýmýyla pis su ile dýþkýlarý tesisata akýtan düzenek. Uzaklýk bildirir. 7-Bir eksenin döndürdüðü tekerlek biçimindeki makine parçasý. Harf okunuþu. 8-Eski dilde "Verme, ödeme". Her þeyi anlamak ve bilmek isteyen. 9-Osmanlýlarda yalnýz padiþahlar için kullanýlan bir unvan. Ýlaç, merhem. 10Bayýndýrlýk. Canlý varlýklarýn yaþamasý için gerekli olan sývý. Büyük kardeþ, aðabey. 11-Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Talih, baht, þans. Dünün çözümü "Temiz Pazartesi" nedeniyle güney sokaklarý bomboþtu (Mustafa ERKAN)- Dün Lefkoþa'nýn Güney kesiminde Ortodoks dünyasýnýn büyük perhiz arifesi "Kathara Deftera" nedeniyle sessizlik hakimdi. Bu tatili fýrsat bilen Kýbrýslý Rumlar'ýn büyük çoðunluðu, evlerinden dýþarý çýkmadan dinlenmeyi tercih ettiler. Kýbrýslý Rumlarýn sokaklara çýkmamasýnýn en büyük etkenlerinden bir tanesi aslýnda ekonomik krizden henüz çýkamamýþ olmalarý oldu. Yabancý ülkelerden Kýbrýs'a çalýþmak için gelen yabancýlar da maddi olanaksýzlýklar nedeniyle Lefkoþa sokaklarýný boþ býraktýlar. Güney'de en çok çalýþan maðazalar ve en iþlek caddeler bile sessizliðe büründü. Bu arada dünkü tatil gününü Kýbrýs ýn kuzeyinde geçirmeyi tercih eden Kýbrýslý Rumlar Türk barikatýnda büyük sýkýntý yaþadýlar. Oluþan izdihamdan dolayý uzun bir süre kuyruklarda beklediler... ATICILIK FEDERASYONU DA HAREKETE GEÇTÝ Yukarýdan Aþaðýya: 1-Siyasi bir amaca ulaþmak için yýldýrma hareketlerini düzenli bir biçimde kullanma, terörizm. 2-Bayaðý, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. Bir araba markasý. Kuzu sesi. 3-Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. Üzüntü, sýkýntý ve tedirginliði olmayan. 4-Arap usulünde olan müzik. Azotlu besinlerin vücutta yanmasýyla oluþan, erimiþ bir durumda idrarla dýþarý atýlan azotlu madde. 5-Ters okunuþu "Duyuru". Manganez'in kýsaltmasý. 6-Bir nota. Dýþtan gelen bir uyarým sonucu doðan hareket. 7-Ters okunuþu "Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu". Bir erkek adý. 8-Resmi konuklarý aðýrlamak ve onlara kýlavuzluk etmekle görevlendirilen kimse. 9-Namus. Kýrmýzý. Ýlave. Bir emir. 10-Herhangi bir konuda ilgili kiþilere soru yönelterek bilgi toplama iþi, sormaca. Kirliliði gösteren iz. 11-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya þeyle karþýlaþýldýðýnda, bunun kim veya ne olduðunu hatýrlamak. KKTCATICILIK FEDERASYONU VE GÜNEY'DEKÝ "KIBRIS ATICILIK SPORLARI FEDERASYONU" ÝKÝLÝ GÖRÜÞMELERÝ ÝÇÝN ADIMATILDI... KKTC Atýcýlýk Federasyonu ve Güney Kýbrýs'taki "Kýbrýs Atýcýlýk Sporlarý Federasyonu" (CSSF) arasýnda, Uluslararasý Atýcýlýk Sporlarý Federasyonu (ISSF) baþkanlýðýnda ikili görüþmeler için adým atýldý. KKTC Atýcýlýk Federasyonu Baþkaný Türker Yiðitcan'ýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, ikili görüþmelerin ilk adýmý çerçevesinde, ISSF ve CSSF'e dün gönderilen yazýda, ISSF baþkanlýðýnda gerçekleþtirilmesi öngörülen görüþmeler için önerilerde bulunuldu. Yazýda, görüþmelerin yeniden baþlayan Kýbrýs müzakerelerine paralel olarak; "iki toplumlu, iki kurucu üyeli, iki bölgeli, iki eþit statü temelinde, hiç bir tarafýn diðeri üzerinde otorite ve idari yetkiye sahip olmayacaðý" maddeleri temel alýnarak, ISSF tarafýndan yazýlacak "taslak" bir metnin, görüþmelerde kullanýlacak þekilde hazýrlanmasýnýn uygun olacaðý kaydedildi. KUÞKOR YÖNETÝM KURULU BAÞKANI DAMLA BETON Kuzey Kýbrýs Kuþlarý ve Doðayý Koruma Derneði'nin (KUÞKOR) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Damla Beton seçildi. Dernek Baþkaný Beton yaptýðý yazýlý açýklamada, KUÞKOR'un genel kurulunun 1 Mart'ta yapýldýðýný belirterek, yeni yönetim kurulu üyelerini þöyle sýraladý: "Asuman Korukoðlu, Barýþ Saydam, Birtan Gökeri, Ersan Korudað, Olkan Ergüler, Robin Snape, Sadýk Azimli ve Wayne Fuller." DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 4 Mart 2014 Salý Soruþturma memurluðu eðitimini tamamlayanlara sertifikalarý verildi Çalýþma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüðü'nün birlikte düzenlediði "Soruþturma Memurluðu Eðitimi"ni tamamlayan Çalýþma Dairesi personeline sertifikalarý dün düzenlenen törenle verildi. Sayýþtay toplantý salonunda yer alan sertifika törenine Çalýþma Bakaný Aziz Gürpýnar, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler'in yaný sýra, Polis Genel Müdürlüðü, Polis Okulu ve Çalýþma Bakanlýðý yetkilileri katýldý. GÜRLER Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, PGM SATILIK ARSA olarak halka hizmette Çalýþma Bakanlýðý'yla koordineli çalýþmayý hedef seçtiklerini belirterek, Çalýþma Bakanlýðý'nýn talebiyle Polis Okulu'na soruþturma memurluðu eðitimi için talimat verildiðini kaydetti. 20'si yeni toplam 37 kiþiye eðitim verildiðini anlatan Gürler, baþarýlý geçen eðitimlerin ardýndan personelin bu eðitimleri kendi tecrübesiyle birleþtirerek en iyi þekilde görevlerini ifa edeceklerine inandýðýný söyledi. PGM'nin kurs alýr durumdan artýk kurs verir duruma geldiðine de iþaret eden Gürler, Polis Okulu, Çalýþma Bakanlýðý yetkililerine ayrýca SATILIK DAÝRE Kermiya þehit çocuðu arsasý satýlýktýr. Lefkoþa Marmara da 3 yatak odalý, yeni tamiratlý 3. kat daire uygun fiyata satýlýktýr. Tel: Tel: törenin yapýlmasý için salonun kullanýlmasýný saðlayan Sayýþtay Baþkanlýðý'na teþekkür etti. GÜRPINAR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar da, Bakanlýðýn sorumluluk alanýnýn çok geniþ olduðunu ve çalýþma hayatýnýn denetlenmesi, AB normlarý ve KKTC'de uygulanan mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediðinin görülmesinin önemli olduðunu söyledi. Ýyi hazýrlanmýþ mevzuatlarýn denetimsiz anlam ifade etmeyeceðini belirten Gürpýnar, hem DUYURU Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki açýk pazarda gönüllü hayvansever dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar. Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki hayvanlarýn beslenme ve tedavisine harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak olmak istiyorsanýz, evinizdeki kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta, ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir. Daha fazla bilgi için facebook'taki "Sessiz Kullar-The Silent Ones" sayfasýný ziyaret edebilir veya numaralarý arayabilirsiniz. KAYIP KÝMLÝK SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI DEVREN SATILIK Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý. 1 litresi 13 TL Toptan kuruyemiþ daðýtýmý yapan iþyeri devren satýlýktýr. MELÝ EMLAK AYZER EMLAK SATILIK Kiralýk Yenikent'te 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de eþyalý stüdyo tipi daire 650 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire 800 TL * Dumlupýnar'da 2+1 zemin kat daire 700 TL. K. Kaymaklý'da 228 m2 kuaför salonu veya spor salonu olabilecek mekan. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg Satýlýk K. Kaymaklý Ermataþ arkasýnda 3+1 Türk malý daire * Hamitköy'de 3+1 lüks daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Stg. * Serdarlý yeni bölgede bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý Dikmen'de bahçeli, dað manzaralý dubleks ev Ýlanlarýnýz için i arayabilirsiniz sayýsal oranda denetimlerin; hem de yaptýrým gücünün artýrýlmasýnýn verilen eðitimlerle mümkün olacaðýný söyledi. Kayýt dýþýlýkla mücadelede denetimin önemine de dikkat çeken Gürpýnar, kýsa süre içerisinde Sosyal Sigortalar ve Ýhtiyat Sandýðý'nýn denetim kapasitesi ve yaptýrým gücü adýna etkin çalýþmalarda bulunacaklarýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan eðitime katýlanlara sertifikalarý, eðitmenlere teþekkür belgeleri ve her iki kurumun yöneticilerine plaketleri takdim edildi. KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ziya Ormancýoðlu ARANIYOR KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Oytunç SATILIK ARAZÝ Ofiste çalýþacak bayan eleman aranýyor. Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: Tel: SATILIK MÜNHAL Girne'de Çarþamba Pazarý'nda, camiye yakýn satýlýk daire. 2. kat, 2 tuvalet, banyo, 143 metrekare, Türk malý Stg. Umut Eðitim ve Kültür Evi'nde iþ hacmine katký koyacak bayan takým arkadaþlarý aranýyor. Tel: Aranýlan teknik nitelikler: Ýyi derecede Ýngilizce bilgisine sahip olan, Ýyi derecede bilgisayar kullanabilen, diksiyonu düzgün ve insan iliþkileri iyi olan bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Ledra Palace, Server Somuncuoðlu sokak, No:10/A. ( arasý) Tel:

16 16 4 Mart 2014 Salý

17 Eliz Ýskoçya'da þampiyon Baþarýlý tenisçimiz Eliz Maloney Ýskoçya'nýn Edinburg'a þehrinde, 14 yaþ çiftler turnuvasýnda partneri Lauryn John Baptise ile Ýskoçya Açýk Tennis Europe Turnuvasýn'da, hiç set vermeden tüm maçlarýný alarak þampiyon oldular. Eliz-Lauryn çifti çok güzel bir maç çýkararak maçlarýný 6-4 ve 6-2'lik bir skorla 2 0 alarak turnuvanýn þampiyonu oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

18 18 4 Mart 2014 Salý

19 4 Mart 2014 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Çetinkaya Haftanýn On Biri: Zeki...(Hamitköy) Faye... (Serdarlý) Çaðakan... (Çetinkaya) Ýsmail... (B.Baðcýl) Mustafa Tekpýnar... (Yalova) Taner... (Çetinkaya) Tansel...(Yenicami) Musa... (Çetinkaya) Mete... (Cihangir) Cedric...(Yenicami) Ertaç... (B.Baðcýl) Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Lefke Çetinkaya Doðan T.B Hamitköy M.T.G Serdarlý Mormenekþe Cihangir B. Baðcýl Y. Boðaziçi Yalova G. Gücü Musa (Çetinkaya) Haftanýn Kareasý Zeki... (Hamitköy) Taner... (Çetinkaya) Musa... (Çetinkaya) Cedric... (Yenicami) Vehbi Özerem (Çetinkaya) Gol Krallýðý 20 Gol: Esin Sonay (Kaymaklý) 16 Gol: Tansel Ekingen (Yenicami) 15 Gol: Kasým Taðman (Lefke) Serkan Þimþek (Hamitköy-Yeniboðaziçi) 20. HAFTANIN PROGRAMI 8 MART CUMARTESÝ K. KAYMAKLI-MORMENEKÞE B.BAÐCIL-YALOVA CÝHANGÝR-MAÐUSA T.G LEFKE-ÇETÝNKAYA 9 MART PAZAR YENÝCAMÝ-HAMÝTKÖY Y. BOÐAZÝÇÝ-G.GÜCÜ SERDARLI-DOÐAN T.B

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Park halindeki týrdan mazot çaldýlar

Park halindeki týrdan mazot çaldýlar Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýna muhalefetten 3 gün sonra tepki geldi. Demek bayram biraz daha uzasaydý, bu tepki de daha geç gelecekti! Muhalefet bayrama mý endeksli? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu. Kendi paramýz yok, üretimimiz yok, ambargolar altýndayýz, maaþýmýzý Türkiye veriyor, ama yine de dünya ölçeðinde servet sahibi zenginler yetiþtirdik! Ne büyük mucize deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Elektriðe yaptýðý okkalý zamdan sonra CTP-DP hükümeti okkalý bir zam da tüpgaza yaptý. Eðer sendikalarýmýz elektrik zammýna karþý bu kadar pasif davranmasaydý, tüpgaza da zam yapamazlardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ. Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Unutmayýn... At ölür meydan kalýr, yiðit ölür þan kalýr ama, her zaman alt ölür, üst kalýr! Bir ihtimal daha varsa, alttan almak deðil o da... Üstten almak!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Kasým 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4321 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEK ÇARE ZAM MI DEDÝNÝZ? Din Ýþleri Baþkaný Atalay ile Baþpiskopos Hrisostomos ara bölgede buluþup görüþüyorlarmýþ sýk sýk... Gelin müzakere masasýný onlara býrakalým öyleyse... Allah ýn yardýmýyla bu iþi halletsinler!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4295 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4295 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN. Birleþik Kýbrýs Partisi'nden çaðrý var Özkan Yorgancýoðlu'na... Bugünkü temel atma törenlerine katýlmasýn diye... Ýlahi Ýzcan, Allah günah yazmasa bile, Tayyip yazmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı