Diyabetin S n fland r lmas ve Tan Kriterleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabetin S n fland r lmas ve Tan Kriterleri"

Transkript

1 BÖLÜM 2 Diyabeti S flad r lmas ve Ta Kriterleri Zehra DURNA Diabetes Mellitus (Diyabet) isüli eksikliği veya etkisizliği soucu gelişe, akut ve kroik komplikasyoları eşlik etmesiyle yaşam boyu süre bir hastalıktır. Diyabet kliik olarak polidipsi (çok su içme), poliüri (çok idrar yapma), polifaji (fazla yeme), pruritis (kaşıtı), kilo kaybı gibi belirtiler ve hastalığa özgü retiopati, öropati ve efropati gibi komplikasyolarla taıabilir. Sürdürüle çalışmaları hedefi diyabeti ölemek, erke taılamak ve komplikasyolarıı ölemek ya da geciktirmektir. Bu hedefler doğrultusuda, diyabet ekibii temel üyesi olarak çalışa hemşireleri diyabeti kliik özellikleri ve taı kriterleri kousuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Amaç Hemşireleri; Tip 1 ve Tip 2 diyabeti kliik sııflaması, erke taı, taı testleri ve uygulaması koularıda bilgiledirmek; taı koa hastalar içi diyabet tiplerii farklı özellikleri ve izlem kriterleri doğrultusuda bakım pla oluşturmalarıı sağlamaktır. Hedefler Öemli Noktalar A. Diabetes Mellitus akut ve kroik komplikasyolar efllik etti i, yaflam boyu süre, yaflam flekli de iflikliklerie ede ola öemli bir hastal kt r. B. Hemflire, diyabeti ta m, ta testlerii öemii, kliik s flama özelliklerii bilmelidir. Diyabetli bireylerle çalışa hemşireler; A. Diyabeti taımıı, hastalığı öemii epidemiyolojik özelliklerii bilmeli, B. Tip 1 ve Tip 2 diyabeti özelliklerii taı testlerii ve taı kriterlerii bilmeli, C. Diyabeti kliik sııflama esaslarıı bilmeli, D. Hastalığı kliik özellikleri ve taıyı belirleyici kriterleri doğrultusuda hemşirelik taısı koyabilmeli, bireysel izlem plaı oluşturabilmeli, sürekli bakım gereksiimlerii plalayabilmelidir.

2 Diyabeti Ta m Diabetes Mellitus isüli hormo sekresyouu ve/veya isüli etkisii mutlak veya göreceli azlığı soucu karbohidrat, protei ve yağ metabolizmasıda bozukluklara yol aça, kroik hiperglisemik, bir grup metabolizma hastalığıdır. Diyabet hem diyabetik ketoasidoz, oketotik hiperozmalar koma gibi akut komplikasyolar hem de kroik makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyolar edeiyle sakatlık ve ölümlere yol açabilir. Diyabet gelişmekte ola ülkelerde yaklaşık olarak %5, gelişmiş ülkelerde ise %10 oraıda görülmektedir. Sıklığı yaşla birlikte artar. Ayrıca her geçe gü diyabete bağlı hastalık ve ölüm oraı da artmaktadır. ABD de ölüm edeleri arasıda üçücü sıradadır. Yaşam süresi, yaşları arasıda diyabet ortaya çıkalarda 7-10 yıl, yaşları arasıda ortaya çıkalarda ise 3-5 yıl kısalmaktadır. Ülkemizdeki oralar da diğer bölgelerdekilere bezer şekilde artmaktadır. Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi (TÜDEP) çalışmasıda diyabet sıklığı yaş grubuda %7.2 olarak belirlemiştir. Bozulmuş glikoz tolerası (IGT) oraı ise %6.7 dir. Diyabet, çok sayıda ve seçilmiş bazı merkezlerde yapıla DİABCOST çalışması souçlarıa göre toplumsal tedavi, taı ve hizmet giderleride oluşa doğruda maliyet etkisi yaıda çok sayıda dolaylı maliyet getire bir hastalıktır. Kliik S flama S flama İdeal diyabet sııflamasıı hem kliik taımlayıcı kriterlere dayaa diyabet evrelerii hem de etyolojik gruplamayı içermesi öerilmektedir. Bu doğrultuda America Diabetes Associatio (ADA) Eksperler Grubu tarafıda öe sürüle değişiklikler Düya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafıda gözde geçirilmiştir. DSÖ ü 1998 de taımladığı yei diyabet sııflamasıa göre; Diyabet her yafl grubuda görülebile, maliyete do ruda ve dolayl etkisi ola bir hastal kt r DSÖ Kliik S flama esaslar a göre ideal s flama; diyabet evrelemesi ve etyolojik gruplamas içermelidir. İsülie bağımlı diyabet ve isülie bağımlı olmaya diyabet taımlaması tedaviye dayalı bir sııflamayı yasıttığı ve karışıklığa yol açtığı içi kullaılmamaktadır. Yerie Tip 1 ve Tip 2 diyabet taımları kullaılmaktadır. Tip 1 ketoasidoza eğilimli, idiyopatik ya da otoimmu kayaklı betahücre hasarı soucu gelişe diyabet vakalarıı kapsar. Tip 2 daha yaygı ola, isüli sekresyo defekti ile isüli rezistasıı birarada etkili olduğu diyabet formlarıı dahil olduğu diyabet grubudur. 12 ZEHRA DURNA

3 Açlık ka glikoz düzeyi ormali üzeride, acak diyabet taı sıırıı altıda bulua olgular içi Bozulmuş Açlık Glikozu taımıı kullaılması öerilmiştir yılıda DSÖ tarafıda glisemi bozukluklarıı etyolojik ve kliik açıda sııflaması Tablo 2.1 de yer almaktadır. Tablo 2.1: Glisemi Bozukluklarıı Sııflaması 1. Tip 1 Diyabet İmmü edeli Nedei bilimeye 2. Tip 2 Diyabet Periferik isüli direci ö plada İsüli sekresyo yetmezliği ö plada 3. Diğer tipler Beta hücre foksiyouda geetik bozukluklar İsüli foksiyouda geetik bozukluklar Pakreas hastalıkları Edokri hastalıkları İlaç ve kimyasal maddeler İfeksiyolar 4. Gebelik Diyabeti Tip 1 Diyabet Tip 2 diyabet geellikle 40 yafl da sora ortaya ç ka ve e s k görüle (% 90) diyabet türüdur. Pakreasta ilerleye beta-hücre yıkımıa yol aça bir dizi olay soucu isülie bağımlı diyabeti ortaya çıktığı diyabet tipidir. Geellikle otoimmu kayaklı olarak gelişe hastalığı, çoğulukla çocukluk çağı ve geç erişki yaşlarda ortaya çıktığı bilimektedir. Tip 1 diyabet sürecii otoatikor ölçümü ile metabolik aormallikler heüz başlamada erke döemde ortaya çıkarmak mümküdür. Tüm düyada her yıl 50,000 yei tip 1 diyabet taısı koulduğu belirtilmekle birlikte epidemiyolojik araştırma verilerii düya üfusuu acak %5 ie ait olduğu belirtilmektedir. Tip 1 diyabetliler tüm diyabetlileri yaklaşık %5-10 uu oluşturmaktadır. Geellikle 30 yaşıda öce başlar. Polidipsi, poliüri, kilo kaybı gibi diyabet belirtileri şiddetlidir. Ketoasidoz koması, hipoglisemi gibi akut komplikasyoları çok yaşadığı diyabet tipidir. Hastalığı ortaya çıkışıı hızladıra faktörler olarak bazı virüs Tip 1 diyabeti dört kliik evresi vard r: 1. Prekliik evre (beta-hücre immuitesi evresi) 2. Kliik bafllag ç evresi 3. Remisyo evresi 4. Komplikasyolu diyabet evresi efeksiyoları (kabakulak, kojeital rubella gibi), besleme özellikleri (bebekleri iek sütü ile besleme), toksiler ve streste bahsedilmektedir. DİYABETİN SINIFLANDIRILMASI VE TANI KRİTERLERİ 13

4 Tip 2 Diyabet Düyada e sık rastlaa diyabet tipidir. Tüm diyabetlileri yaklaşık %90 ı Tip 2 diyabetlidir. Diyabet epidemiyolojisi çalışmaları tip 2 diyabeti çocukluk döemi de dahil olmak üzere her yaş grubuda arta sıklığıı göstermektedir. Tip 2 diyabet geellikle 40 yaşıda sora ortaya çıka, yaş arttıkça görülme sıklığı arta, diyabet belirtilerii hafif olduğu, baze de hiç olmadığı, kroik komplikasyoları sık görüldüğü diyabet tipidir. Tip 2 diyabet obezite, dokularda isülii kullaılamaması (isüli direci) ve isüli sekresyo bozukluğu ile karakterizedir. Doymuş yağda zegi besleme, hareketsiz yaşam ve obezite tip 2 diyabet sıklığı ile yakı ilişkisi ola faktörlerdir. Diyabette Ta Kriterleri Diyabet taısı, klasik semptomlar ve komplikasyolar var ise kolaylıkla koabilir. Buula birlikte erke taı ve bazı laboratuar yötemlerii doğru şekilde kullaılması, souçları taı kriterlerie uygu olarak değerledirilmesi öemlidir da Amerika Ulusal Veri Grubu (NDDG), 1985 yılıda Düya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1998 yılıda Amerika Diyabet Birliği (ADA) ve Avrupa Diyabet Politikası Belirleme Grubu (EDPG) tarafıda taı göstergeleri gözde geçirilerek yei kurallar geliştirmiştir. Diyabet ta kriterleri 1998 y l da yeide düzelemifltir. Semptomlar + Rastgele plazma glikozu 200mg/dl Diyabete özgü semptomları (poliüri, polidipsi ve açıklaamaya kilo kaybı v.b) varlığıa ek olarak güü herhagi bir zamaıda ölçüle plazma glikoz değerii 200mg/dl (11,1 mmol/l) olması, Semptomlar + Açlık plazma glikozu 126 mg/dl Açlık plazma glikoz değerii 126mg/dl (7.0 mmol/l) veya daha yüksek olması (Açlık: e az 8 saat hiç kalori alımamış olması demektir. Açlık plazma glikozuu 126 mg/dl veya daha fazla olması diyabeti kesi olmaya taısıdır. Kesi taı diğer göstergelerle doğrulamalıdır.) Oral Glikoz Toleras Testi (OGTT) 2.saat değeri 200mg/dl 75 gr glikoz ile yapıla OGTT sırasıda 2.saat glikoz değerii 200 mg/dl (11.1 mmol/l) olması koşulları aramaktadır. Taı sırasıda bazı özelliklere dikkat edilmelidir: Hiperglisemii ve metabolik degesizliği belirgi olmadığı durumlarda testler tekrar edilmelidir. Üçücü kriter ola OGTT i ruti olarak uygulaması tavsiye edilmemektedir. Açlık plazma glikozu <110 mg/dl ise Normal, mg/dl arasıda ise Bozulmuş Açlık Glikozu (IFG=Impaıred fastig glucose) olarak taımlaır. IFG belirlediğide kesi taı içi OGTT yapılması gerekir. 14 ZEHRA DURNA

5 OGTT sırasıda 2.saat plazma glikozu <140mg/dl ise ormal, mg/dl ise Bozulmuş Glikoz Tolerası olarak yorumlaır. Diyabet Ta Testleri Ka Glikoz Ölçümü Erişkilerde taı içi kol veide alıacak veöz ka öreğide ölçüm yapılması öerile yoldur. Ka alıırke turikeyi uzu süre kolda tutmak aşırı veöz staza sebep olur. İşlem sırasıda buda kaçımak gereklidir. Ka glikoz ölçümü kapiller kada da yapılabilir. Laboratuarlarda kullaıla otomatik aaliz cihazları plazma ve serum ile çalışmakta bu edele de ka glikozu geelde yaygı olarak plazma ve serumda ölçülmektedir. Plazma ve serumdaki ka glikozu tam ka glikoz değeride yaklaşık olarak %5 kadar daha fazladır. Tam kada ölçüle glikoz değeri 1.15 ile çarpılırsa plazmadaki değeri bulmak mümküdür. Glikoz ölçülecek plazma veya serum öreğii beklemesi sırasıda glikoz eritrositler tarafıda glikolize edilir ve gerçekte olduğuda daha düşük değerlerle karşılaşılır. Bu edele alıa örekler uzu süre bekletilmemeli ve laboratuara ulaştırıcaya kadar seri ortamda (mümküse buzdolabıı rafıda veya kapağıda) tutulmalıdır. Açl k Ka Glikozu Ka glikozu testi içi ka öre i al rke afl r veöz staz oluflturmamaya dikkat edilmelidir. Normalde, açlık ka glikoz değeri mg/dl dir. Açlık ka glikoz değeri plazmada (veöz veya kapiller) 126 mg/dl veya daha yüksek ise güveilir olarak diyabet taısı koabilir. Eğer kapiller veya veöz tam ka kullaılıyorsa bu değer 110mg/dl olarak değerledirilir. Kesi taı koymak içi açlık ka glikoz değeri e az iki kez, farklı zamalarda ölçülmelidir. Tokluk Ka Glikozu Yemek yedikte 2 saat soraki plazma glikoz kosatrasyouu 200mg/dl de fazla olması diyabeti varlığıı gösterir. Tokluk (postpradiyal) ka glikoz değerleri taı koymak içi kullaıldığıda 3 gü boyuca kısıtlamamış, e az 150gr/gü karbohidrat içere diyet alımakta ike yapılmalı ve değerledirilmelidir. Fakat taı içi açlık ka glikozu ölçümü tercih edilir. Kesi ta koymak içi açl k ka glikoz de eri farkl zamalarda e az iki kez ölçülmelidir. DİYABETİN SINIFLANDIRILMASI VE TANI KRİTERLERİ 15

6 drarda Glikoz Ölçümü Diyabet taısıda e sık kullaıla test idrarda glikoz ölçümüdür. Duyarlılığı ve özgüllüğü düşük olmasıa karşı uygulama kolaylığı açısıda ilk tercih edile testlerde biridir. Normalde 24 saatlik idrarda glikoz 40-70mg dır. Bu değerleri aşması patolojik sıırlar içie girer. İdrarda glikoz, geellikle, redüksiyo (idirgeme) veya ezimatik yötemler kullaılarak saptaır. Glikoz oksidaz yötemi ile (Testape, Cliistik, Diastik, Chemstrip UG gibi) çalışa stripler idrar glikoz tayii içi daha özgüldür. Bu stripleri salisilatlar, askorbik asit, levodopa, pheazopridi HCL ile yalış pozitiflikler verdiği belirtilse de duyarlılığı, % 0.1 düzeylerideki düşük glikoz yoğuluğuu bile saptayabilecek kadar hassastır. Oral Glikoz Toleras Testi (OGTT) OGTT diyabeti taısı içi kullaıla e duyarlı testtir. Souçları güveilir olması içi test öceside öerile hazırlığı yapılmış olması gerekir. OGTT testide öce hastaı tokluk ka glikozuda olduğu gibi e az üç gü karbohidrat kısıtlaması olmaksızı beslemesi (e az 150gr/gü) gerekmektedir. Test 8 saat açlıkta sora uygulaır. Açlık ka şekeri ölçümüde sora 300 ml.su içide eritilmiş 75 gr. Glikoz 3-5 dakikada içirilir. Taı içi glikoz alımıda 2 saat sora ölçüle ka şekeri soucuu değerledirilmesi öerilir. Souç 200 mg/dl ise diyabet taısı kesileşir. Uygulamas kolay oldu u içi diyabet ta s s ras da s kl kla idrarda glikoz tayii testi yap l r. Acak tek bafl a ta sal de eri yoktur Açl k plazma glikoz de erleri e az iki kez 126 mg/dl i üzeride ise diyabeti ta s içi OGTT gerekmez. OGTT sırasıda bir çok faktör glikoz tolerasıa etki ederek hiperglisemik bir eğrii ortaya çıkmasıa yol açabilir. Test sırasıda kahve, sigara içilmesie izi verilmemeli ve glikoz tolerasıı bozabilecek ilaçlar Tablo 2.2: OGTT Souçlarıı Yorumu Diabetes Mellitus Plazma (mg/dl) Tam Ka (mg/dl) Veöz Kapiller Veöz Kapiller Açlık Diyabet > > Bozulmuş Açlık Glikozu > > OGTT 2. Saat Diyabet Bozulmuş Glikoz Tolerası Kayak: Uluslararası Diyabet Federasyou, Avrupa Diyabet Strateji Belirleme Grubu: Tip 2 Diabetes Mellitus Masa Üstü Rehberi, Gri Tasarım, İstabul, 1999.s.6 16 ZEHRA DURNA

7 (oral hipoglisemikler, dilati, betablokerler, thiazid grubu diüretikler, ikotiik asit türevleri) kullaılıyorsa e az bir hafta öce kesilmiş olmalıdır. OGTT efeksiyo, akut ağır stresler, travma, büyük cerrahi girişimler, akut kardiyovasküler veya serebrovasküler olaylar sırasıda yapılmaz. OGTT taı kriterlerii bireyi akut ve kroik hastalıklar sırasıdaki durumua göre değil sağlıklı bireylere göre saptamış olduğu uutulmamalıdır. Açlık plazma glikoz değerleri e az iki kez 126 mg/dl i üzeride ise diyabeti taısı içi OGTT gerekmez. Oral Glikoz Toleras Testi i Yap ld Durumlar Taramalar sırasıda açlık ka glikozuu mg/dl arasıda buluması Gestasyoel diyabet taısı koymak Şişmalığa eşlik ede diyabet veya glikoz toleras bozukluğuu gösterilmesi. Özellikle Tip 2 diyabet aile öyküsü ola ve zayıflamak üzere başvura hastalarda karbohidrat metabolizması bozukluğu veya diyabeti ortaya çıkarılması zayıflama kousudaki kararlılığı arttıracaktır. Otozomal domiat geçişli bir diyabet şekli ola MODY tip (geçlerde görüle Tip 2 diyabet) diyabetli aileleri bireyleri. Geç yaşta açıklaamaya öropati, retiopati, ateroskleroz, koroer damar hastalığı veya periferik damar hastalığı olalar. Travma, cerrahi girişim, miyokard ifarktüsü gibi stresli durumlarda hiperglisemi veya glikozüri saptaa kişilerde akut durum geçtikte sora glikoz metabolizmasıı değerledirmek içi. HbA1c de eri %6,5 de erii üstüe ç kt zama makrovasküler, %7,5 de erii üzerie ç kt zama da mikrovasküler komplikasyolar bafllad kabul edilir. Glikozillemifl Hemoglobi, Fruktozami Eğer plazma glikozu kroik olarak yüksekse, glikozilasyo derecesi (hemoglobie bağladığıda HbA, plazma proteilerie bağlı olduğuda fruktozami değerleri) glikoz düzeyi hakkıda bir fikir verebilir. Belirli aralıklarla glisemi ve glikozüriyi araştırmak HbA, (glikozillemiş hemoglobi) ve özellikle HbA1c ya da Fruktozami düzeylerii araştırmak hastaı diyabetik olup olmadığı kousuda ipuçları verir. Fakat taısal değeri yoktur. HbA1c ölçümü ile diyabet taısı koymak içi çeşitli çalışmalar yapılmışsa da güümüzdeki bilgiler taı testi olarak kullaılamayacağıı göstermektedir. Bu test geriye döük glikoz kotrolüü izlemede değerlidir. (Bkz.Bölüm 5,7,14) Normalde total hemoglobii sadece %4-6 sıda HbA1c oluşur. HbA1c değeri %6,5 değerii üstüe çıktığı zama makrovasküler, %7,5 değerii üzerie çıktığı zama da mikrovasküler komplikasyoları başladığı kabul edilmektedir. (Bkz.Bölüm 13) HbA1c döüşümlü bir değerdir ve eritrosit yıkılıcaya kadar (yaklaşık 3 ay) yüksek kalır. Oysa glikozu plazma proteilerie bağlaması ile ortaya çıka ketoamiler (fruktozami) sadece 3-4 hafta yüksek kalmaktadır. DİYABETİN SINIFLANDIRILMASI VE TANI KRİTERLERİ 17

8 Hemflirelik Bak m ve Ta lama Diyabetli hastada hemşirelik bakımı taılama, soruları saptama,hedefleri belirleme, bakımı plalama, uygulama ve değerledirme adımları ile gerçekleşir. Diyabetli hastada taılama Tablo 2.3 deki subjektif ve objektif kriterleri kapsamalıdır. Tablo 2.3: Diyabetli Hastada Taılama Aşamaları SUBJEKTİF VERİLER Öemli Sağlık Öyküsü Geçirilmiş Hastalıklar: Kabakulak, kızamık, coxsackie virus gibi virüs efeksiyoları; yei geçirilmiş travma,efeksiyo ya da stres; hamilelik, 4 kg.da iri bebek doğurma; kroik pakreatit; Cushig sedromu, akromegali. İlaç Tedavileri: İsüli veya oral atidiyabetik ilaçları kullaımı ve tedaviye uyumu, glukokortikoid, diüretik veya pheytoi kullaımı. Cerrahi ya da Diğer Tedaviler: Yei geçirilmiş herhagi bir cerrahi müdahale. Foksiyoel Sağlık Örütüleri Sağlık Algılaması-Sağlık Yöetimi: Ailede diyabet öyküsü; halsizlik. Besleme-Metabolizma: Obezite; diyete uyum; susama, iştah artışı; bulatı ve kusma; kilo kaybı (Tip 1 de), kilo artışı (Tip 2 de); kaşıtı, cilt efeksiyoları, özellikle ayaklardaki yaralarda geç iyileşme. Boşaltım: Kostipasyo veya diare; sık idrara çıkma, oktüri, ikotias. Aktivite-Egzersiz: Kas zayıflığı, aktivite etolerası. Bilişsel Algılama: Karı ağrısı, baş ağrısı; bulaık görme; ekstremitelerde karıcalama veya hissizlik; irritabilite. Cisellik-Üreme: İmpotas; sık vajial ifeksiyolar; libido kaybı. OBJEKTİF VERİLER Geel Nefeste çürük meyve kokusu, dehidratasyo. Cilt Bütülüğü Kuru, esekliğii kaybetmiş cilt; koyu rekli lezyolar (bacaklarda); ülserler (özellikle ayaklarda); cilt efeksiyoları. Kardiyovasküler Ekstremitelerde soğukluk, kılları azalması. Nörolojik Katarakt, vitreus hemorajisi, reflekslerde değişiklik. Kas-İskelet Kas zayıflığı Ka ve İdrar Testi Souçları Glikolize hemoglobi, glikozüri, ketoüri, albumiüri serum elektrolit aormallikleri, açlık ka şekeri >140mg/dl, glukoz toleras testi >200mg/dl., lökositoz, BUN, serum kreatiii, trigliseridler, dislipidemi. Kayak: Valetie V. Nursig role i maagemet patiets with diabetes. I Lewis SM, Collier IC, Heitkemper MM. Medical-Surgical Nursig. Mosby year Book.Ic, New York, 1996, S ZEHRA DURNA

9 Kediizi Kotrol Ediiz 1. Diyabet ta s da kulla la testler ve diyabeti do rulaya souçlar elerdir? 2. OGTT hagi durumlarda ve as l uygula r? 3. HbA1c ve fruktozami edir? 4. Hemflire diyabetli bireyi hagi ad mlarla de erledirmelidir? KAYNAKLAR 1. Akalı S, Asla M, Başkal N ve ark. Diabetes Mellitus 2000, Ed. C Yılmaz, MT Yılmaz, Ş İmamoğlu, Gri Tasarım, İstabul, Altutaş Y.: Diabetes mellitusu taımı, taısı ve sııflaması. Ed: M Yeigü, M Altutaş, Her Yöüyle Diabetes Mellitus. Nobel Tıp Kitabevi, İstabul, 2001, s America Diabetes Associatio: Cliical Pratice Recommedatios Diabetes Care, 2001: 24: Supplemet Amos AF, McCarty DJ, Zimmet P. The risig global burde of diabetes ad it s complicatios: Estimates ad projectios to the year Diabetic Medicie,1997;14(Supplemet 5):7-85, Bağrıaçık N. Diabetes Meliltus: Taımı, tarihçesi, sııflaması ve sıklığı. Ed: H İlkova. Diabetes Mellitus, Net Matbaacılık, İstabul, 1997,s Bigley PJ, Gayle EAM. Causes of isuli depedet diabetes mellitus, Medicie, Ceters for Disease Cotrol ad Prevetio. Diabetes Surveillace Departmet of Health ad Huma Services, Atlata, GA, US, Cruickshak K. The epidemiology of diabetes mellitus: No-isuli-depedet diabetes mellitus. I.Pickup JC, Williams G.(eds) Textbook of Diabetes, 2d ed, Blackwell Sciece Ltd, Oxford, 1997,p Diabetes Care ad Research i Europe: The St Vicet Declaratio Actio Programme/Implemetatio Documet. I Kras HMJ, Kee H, Porta M (eds). World Health Orgaizatio, Copehage, Gree A, Sjolie AK, Eshoj O. The epidemiology of diabetes mellitus: Isuli-depedet diabetes mellitus. I.Pickup JC, Williams G.(eds) Textbook of Diabetes, 2d ed, Blackwell Sciece Ltd, Oxford, 1997,p Özca Ş.: Diyabetli Hastalarda Hastalığa Uyumu Etkileye Faktörleri Değerledirilmesi. İstabul Üiversitesi Sağlık Bilimleri Estitüsü, Doktora Tezi, İstabul, Özca Ş.: Diyabet yöetimi ve hemşirelik. Ed: M Yeigü, M Altutaş, Her Yöüyle Diabetes Mellitus. Nobel Tıp Kitabevi, İstabul, 2001, s Satma İ.: Diabetes mellitusu epidemiyolojisi, Ed: M Yeigü, M Altutaş, Her Yöüyle Diabetes Mellitus. Nobel Tıp Kitabevi, İstabul, 2001, s Satma İ, Şegül A, Sargı M, Salma F, et al. Turkish Diabetes Epidemiology Study: Prelimiary results-i. BlackSeaDiab Meetig, October 30th-November 1st, 1997, İstabul-Turkey, p.34 (Abstract) 15. Uluslararası Diyabet Federasyou, Avrupa Diyabet Strateji Belirleme Grubu: Tip 2 Diabetes Mellitus Masa Üstü Rehberi, Gri Tasarım, İstabul, Williams R. The burde of diabetes i the ext milleium. Diabetes Reviews Iteratioal, 1998; 7: DİYABETİN SINIFLANDIRILMASI VE TANI KRİTERLERİ 19

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler BÖLÜM 5 süli Tedavisii Yöetimi İsülii keşfi ve isüli tedavisii uygulamaya geçmesi diyabet tedaviside döüm oktası olmuştur. İsüli tedavisi tek başıa veya bazı diyabetlilerde oral atidiyabetik ilaçlarla

Detaylı

Diyabette Genel Sa l k Önerileri

Diyabette Genel Sa l k Önerileri BÖLÜM 16 Diyabette Geel Sa l k Öerileri Diyabet makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyoları ile yaşam kalitesii düşüre, erke ölüm ve hastalama oraıı yüksek olduğu bir hastalıktır. Bu edele hastaı tedavisii

Detaylı

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k BÖLÜM 15 Diyabet E itimi ve Da flmal k Diyabetli bireye ve oları bakımlarıda sorumlu ola aile bireylerie hastalığı bakımıı ve yöetimii öğretmek diyabet tedavi plaıı bir parçasıdır. Diyabetlii eğitimi,

Detaylı

BÖLÜM. Diyabette Ayak Bak m. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Diyabette Ayak Bak m. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 12 Diyabette Ayak Bak m Toplumu tehdit ede hastalıklar arasıda altıcı, amputasyo edeleri arasıda ise birici sırada bulua diyabeti izlem, tedavi ve kotrolude rol ala, diyabet ekibii üyesi hemşireleri

Detaylı

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 4 Diyabet ve Egzersiz Hatice PEK Diyabetli bireyler içi aktivite ve egzersiz, bakım plaıı, besleme programıı ve ilaç tedavisii öemli bölümüdür. Aktivite ve egzersiz; glikozu daha iyi kullaılmasıı,

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TIP 2 DİYABETLİ HASTALARA VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mahsa MALEK EV EKONOMİSİ (BESLENME

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

tedavisinde s kl kla kullan lan gruptur. B. OAD ilaçlar tek kullan labilece i gibi insülin ile C. OAD kullanan diyabetliler uygulanabilir.

tedavisinde s kl kla kullan lan gruptur. B. OAD ilaçlar tek kullan labilece i gibi insülin ile C. OAD kullanan diyabetliler uygulanabilir. BÖLÜM 6 Oral Antidiyabetik Tedavisinin Yönetimi Şeyda ÖZCAN Oral antidiyabetik ilaçlar (OAD) insülin salgılama yeteneği henüz tükenmemiş, yani pankreasında insülin üretimi azalarak da olsa devam eden diyabetlilerde

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA OKSĠDATĠF STRES. ERDAL ġanlidağ BĠYOKĠMYA PROGRAMI

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA OKSĠDATĠF STRES. ERDAL ġanlidağ BĠYOKĠMYA PROGRAMI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA OKSĠDATĠF STRES ERDAL ġanlidağ BĠYOKĠMYA PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ LEFKOġA-2014 K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER VE ANTİDİYABETİKLERİN KULLANIMLARI Hazırlayan Fatih CEYLAN Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes *Prof. Dr. Nermin OLGUN, *Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, **Uzm. Hem. Hülya

Detaylı

1 YIL İÇİNDE HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN DİABETİK HASTALARDA ANEMİ

1 YIL İÇİNDE HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN DİABETİK HASTALARDA ANEMİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ VE 4 DAHİLİYE KLİNİK ŞEFİ : DOÇ.DR. MUSTAFA YENİGÜN 1 YIL İÇİNDE HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE

Detaylı

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Şef. Uz. Dr. İsmail EKİZOĞLU GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i YEN LENM fi 4. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu Bu materyal Türkiye Endokrinoloji

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011

ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Perihan YETİM Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı