OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fuda Ceyla Mimar Sia İşitme Egelliler İlköğretim Okulu Özet Bu araştırmada, okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie terapötik bir çalışma yapılmış olup, bu çalışmada müzik eğitimii okul öcesi işitme egelli çocukları gelişim özelliklerie ola etkilerii belirlemek amaçlamıştır. Araştırma, Özel İlk İletişim Rehabilitasyo Merkezi e devam ede 5-6 yaş grubu okul öcesi döem 20 çocuk ile yapılmıştır. 20 çocuk 10 deey ve 10 kotrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deey grubudaki 10 öğreciye 16 hafta boyuca okul öcesi işitme egelli çocukları özelliklerie uygu bir müzik eğitimi programı uygulamış, bu programı içeriside müzik ile ilgili eğitsel yaklaşımları yaıda müzik terapisi ile ilgili teröpatik çalışmalara da yer verilmiştir. Kotrol grubua müzik eğitimi ile ilgili herhagi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırma 16 hafta sürmüş, deey grubu ve kotrol grubudaki çocuklara Marmara Gelişim Ölçeği i 4 alt boyutu kullaılarak deel işlemi öceside ve sorasıda ötest-sotest uygulaması yapılmıştır. Araştırmada; Oktay ve Aydı (2002) tarafıda geliştirile Marmara Gelişim Ölçeği i yaıda Gözlem Formu ve Kişisel Bilgi Formu da kullaılmıştır. Verileri aalizide Ma Whitey U ve Wilcoo testleri kullaılmıştır. Araştırmada elde edile verilere göre; okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie terapötik çalışma yapmak amacıyla geliştirile müzik eğitimi programıı çocuklarda özbakım becerilerii, bedesel gelişimi, zihisel gelişimi ve dil gelişimii destekleyebileceği yöüde bulgulara rastlamıştır. Aahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Müzik Terapisi, İşitme Egelli Çocuklar, Okul Öcesi Döem, Özel Eğitim. A THERAPEUTIC STUDY ON MUSIC EDUCATION IN PRE-SCHOOL HEARING-IMPAIRED CHILDREN AND THEIR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS Abstract This paper icludes a therapeutic study o music educatio i pre-school hearig-impaired childre ad their developmet characteristics, that aims to determie the effects of music educatio o the developmet characteristics of pre-school hearig-impaired childre. The subjects of the study icluded 20 pre-school childre of the age group 5-6, attedig the Private İlk İletişim rehabilitatio Ceter.The 20 childre were divided ito two groups of 10 childre, amely the eperimetal group ad the cotrol group.the 10 studets i the eperimetal group eperieced a 16-week music educatio program suitable for the characteristics of pre-school hearig-impaired childre, that icluded therapeutic studies related to music therapy, i additio to the educatioal approaches o music.the cotrol group eperieced o such program related to music educatio. The study lasted for 16 weeks, ad the childre i the eperimetal ad cotrol groups were applied pre-tests ad post-tests prior to ad followig the eperimetal procedures, usig the 4 sub-dimesios of the Marmara Developmet Scale.The Marmara Developmet Scale, developed by Oktay ad Aydı (2002), the 117

2 Joural of Research i Educatio ad Teachig "Observatio Form ad the Persoal Iformatio Form were used i the study. Ma Whitey U ad Wilcoo tests were used for the aalysis of data. The results of the study revealed fidigs that the music educatio program developed i order to coduct a therapeutic study o music educatio i pre-school hearig-impaired childre ad their developmet characteristics may support the developmet of the, self-care skills, as well as the physical, metal, ad laguage developmet of childre. Key words: Music Educatio, Music Therapy, Hearig-Impaired Childre, Pre-School, Private Educatio. GİRİŞ İşitme egeli, isa kulağıı, aatomik ve fizyolojik bozukluğu edeiyle sesleri egellemesi olayıdır (Göe, 2004, s.17). İşitme testi soucuda, belli bir bireyi aldığı souçlar, kabul edile ormal işitme eşikleride belirli derecede farklı olup, bu kaybı derecesi bireyi dil ediimii ve eğitimii egelleyici derecede ise o bireyde işitme egeli var demektir (Özgür, 2008, s. 67). İşitme yetersizliğii derecesi ya da tipi e olursa olsu, kişii sadece dil ve kouşma gelişimii değil, zihisel, sosyal ve duygusal gelişimii de etkilemektedir (Webster ve Elwood, 1985: Aktara: Sığırtmaç ve Deretarlagül, 2010, s. 109 ). Çocuğa işitme egelli taısı koulup, uygu cihazladırma sağladıkta sora yapılması gereke e öemli şey hiç zama kaybetmede eğitime başlamaktır. İşitme egelli çocukları dileme, dikkat gibi becerilerii geliştirip, akralarıı gelişim özellikleri bakımıda yakalayarak olarda geri kalmamalarıı sağlamak açısıda erke eğitim oldukça öemlidir. Bu açıda bakıldığıda okul öcesi eğitim işitme egelli çocuklar içi kaçıılmaz olmalıdır. Çocukları ilk yaşlarıdaki gelişimi e uygu ve e hızlı olduğu döemdeki eğitimi kapsaya bir süreç ola okul öcesi döemdeki çocuklara eğitim programları e kadar erke suulursa daha ilk yıllarda başlaarak çevre ile ilgili ola etkileşime bağlı olarak o kadar erke gelişim göstermeleri sağlamış olur (İskeder, 2008, s. 24).Eğitim açısıda bu deli öemli bir döemi içide bulua okul öcesi çocukları gelişim özelliklerie uygu çeşitli eğitim yötemleri kullaılmaktadır. Buları içide dikkat çeke bir kouda müzik eğitimi uygulamalarıdır. Müzik eğitimi özellikle so yıllarda ö plada ola ve ülkemizde de egelli çocuklar içi kullaıla bir yötem ola müzik terapisi yötemi ile de destekleerek egelli çocukları eğitim ve rehabilitasyo etkilikleride öemli bir yer ediebilir. Yapıla bilimsel araştırmalar okul öcesi döem işitme egelli çocuklarla yapıla müzik eğitimii bu çocuklar içi de kullaılabilir olduğuu, buula birlikte dileme becerilerii, sözel açıklama becerilerii, dikkat gelişimlerii, bedesel, sosyal, zihisel duygusal, psiko-motor gelişim ve dil gelişimi alalarıı, özgüve gelişimlerii desteklediğii ortaya çıkarmıştır (Malkoç ve Ceyla, 2011; Malkoç ve Ceyla, 2012; Karşal ve Malkoç, 2011). Burada hareketle; okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie yapıla terapötik çalışmaları ve bu kapsamda uygulaa müzik eğitimii okul öcesi döem işitme egelli çocukları özbakım becerilerie, bedesel gelişimlerie, zihisel gelişimlerie, dil gelişimlerie ola etkilerii belirlemek amaçlamıştır. YÖNTEM Araştırmaı Modeli Araştırma deeme modelidedir. Deeme modelleri, ede- souç ilişkilerii belirlemeye çalışmak amacı ile, doğruda araştırmacıı kotrolü altıda, gözlemek istee verileri üretildiği araştırma modelleridir (Karasar, 2009, s. 87). Deey ve kotrol gruplarıdaki öğreciler rehabilitasyo merkezide kedilerie verile eğitimlere devam ederke, deey grubuda yer ala okul öcesi döem 10 öğreciye, 16 hafta boyuca haftada 4 saat müzik eğitimi programı uygulamıştır. Uygulaa müzik eğitimi programı kapsamıda terapötik yaklaşımlara da yer verilmiştir. Kotrol grubuda yer ala 10 çocuğa müzik eğitimi ile ilgili herhagi bir uygulama yapılmamıştır. Deey ve kotrol gruplarıa Marmara Gelişim Ölçeğii ötesti yapılmış, 16 haftalık uygulamada sora da Marmara Gelişim Ölçeği sotesti uygulamıştır. Deey ve Kotrol gruplarıa uygulaa ötest ve sotestler ayı tarihlerde yapılmıştır. 118

3 Joural of Research i Educatio ad Teachig Çalışma Grubu Araştırmaı çalışma grubuu MEB Özel İlk İletişim Rehabilitasyo Merkezi de rehabilitasyo hizmeti ala 5-6 yaş grubu 20 çocuk oluşturmaktadır. Deey grubu : 10 ve kotrol grubu da : 10 dur. Deey ve kotrol grupları radom bir şekilde seçilmiştir. Deey ve kotrol gruplarıdaki çocuklar gelişimlerie etki edebilecek uzu süreli herhagi bir hastalık geçirmemiş, işitme egeli dışıda herhagi bir egele sahip olmaya (Dow Sedromu, Cerebral Palsy, Metal Retardasyo gibi), doğuşta işitme egelie sahip, e az iki yıldır işitme cihazı kullaa ve e az iki yıldır Özel İlk İletişim Rehabilitasyo Merkezide rehabilitasyo hizmeti ala, sözel iletişim kurabile çocuklardır. Veri Toplama Araçları Araştırmada, Araştırmacı tarafıda hazırlaa Kişisel Bilgiler Formu, Oktay ve Aydı ı geliştirmiş olduğu Marmara Gelişim Ölçeğii Özbakım Becerilerii Gelişimi, Dil Gelişimi, Zihisel Gelişim, Bedesel Gelişim olmak üzere 4 boyutu kullaılmıştır. Uygulamalarda yapıla gözlemler içi Malkoç ve Ceyla tarafıda oluşturula Müzik Eğitimi İle Verile Müzik Terapisi Gözlem Formu kullaılmıştır. Araştırmada kullaıla Marmara Gelişim Ölçeğii geçerlik- güveirlik çalışmaları Oktay ve Aydı (2002) tarafıda yapılmış, bu araştırmada kullaıla 4 boyutu da geçerli- güveilir olduğu alaşılmıştır. BULGULAR VE YORUM Bedesel Gelişim Testi İle İlgili Bulgular Tablo 1: Deey ve Kotrol larıı Bedesel Gelişim Testide Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri: Ötest Sotest ss ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı deey grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. Tablo 2: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol p<0.05 Deey Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi de aldıkları ötest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.55, p<0.05). ları eşitliğii gözetilmesi amacıyla yapıla bu testte, diğer test souçları (deey ve kotrol sotest karşılaştırmaları, deey ötest-sotest, kotrol grubu ötest-sotest) da iceledikte sora grupları eksilmemesi içi gruplara herhagi bir müdahale gereksiimide buluulmamıştır. 119

4 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 3: Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest Negatif Sıra Pozitif Sıra Eşit 4 z p Kotrol grubuda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.38, p>0.05). Tablo 4: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları: Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.81. p<0.01). Tablo 5: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.01 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=3.03. p<0.01). Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş acak, sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest souçları arasıda alamlı bir farklılık buluamamış, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş, acak sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest 120

5 Joural of Research i Educatio ad Teachig souçları arasıda alamlı bir farklılık buluamamış, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Bu souçlar deeyi başarılı olabileceği soucuu ortaya çıkarmaktadır. Dil Gelişimi Testi İle İlgili Bulgular Tablo 6: Deey ve Kotrol larıı Dil Gelişimi Testi de Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri Ötest Sotest Ss Ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri dil gelişimi testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı deey grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. Tablo 7: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri dil gelişimi testi de aldıkları ötest puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.74, p>0.05). Tablo 8: Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra Eşit 1 Kotrol grubuda bulua öğrecileri dil gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.90, p>0.05). 121

6 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 9: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri dil gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.70. p<0.01). Tablo 10: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.05 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri dil gelişimi testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.26. p<0.05). Kotrol grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması, deey ve kotrol gruplarıı ötest-sotest puaları arasıda sadece deey grubuda sotest lehie alamlı farklılık buluması ve deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması soucu deeyi başarılı olabileceğii ortaya çıkarmaktadır. Özbakım Becerileri İle İlgili Bulgular Tablo 11: Deey ve Kotrol larıı Özbakım Gelişimi Testide Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri Ötest Sotest Ss Ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı deey grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. 122

7 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 12: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.001 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi de aldıkları ötest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=3.70, p<0.001). ları eşitliğii gözetilmesi amacıyla yapıla bu testte, diğer test souçları (deey ve kotrol sotest karşılaştırmaları, deey ötestsotest, kotrol grubu ötest-sotest) da iceledikte sora grupları eksilmemesi içi gruplara herhagi bir müdahele gereksiimide buluulmamıştır. Tablo 13: Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.05 Eşit 5 Kotrol grubuda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.06, p<0.05). Tablo 14: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.81. p<0.01). 123

8 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 15: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.05 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.21. p<0.05). Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş, acak sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest souçları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuş, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda da sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş acak, sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest souçları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuş, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda da sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Bu souçlara göre; kotrol grubu ve deey grubua verile eğitimleri her ikisii de etkili olduğu, deey grubua verile eğitimi daha etki olmuş olabileceği, deeyi başarılı olabileceği soucuu ortaya çıkarmaktadır. Zihisel Gelişim Testi İle İlgili Bulgular Tablo 16: Deey ve Kotrol larıı Zihisel Gelişim Testide Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri Ötest Sotest SAB Ss ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı kotrol grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. Tablo 17: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi de aldıkları ötest puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=0.76, p>0.05). 124

9 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 18:Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra Eşit 0 Kotrol grubuda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.79, p>0.05). Tablo 19: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.80. p<0.01). Tablo 20: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.01 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=3.03. p<0.01). Kotrol grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması, deey ve kotrol gruplarıı ötest-sotest puaları arasıda sadece deey grubuda sotest lehie alamlı farklılık buluması ve deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması soucu deeyi başarılı olabileceğii ortaya çıkarmaktadır. 125

10 Joural of Research i Educatio ad Teachig SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada; okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie terapötik bir çalışma yapmak amacıyla müzik eğitimi programı oluşturulmuş ve bu programda eğitsel uygulamaları yaıda müzik terapisi ile ilgili terapötik çalışmalar yapılmıştır. Yapıla uygulamalar işitme egelli çocukları gelişim özelliklerii desteklemek yöüde bir araç olarak kullaılmıştır. Araştırmada elde edile souçlara göre; 16 hafta boyuca gerçekleştirile müzik eğitimi programı dahilideki uygulamalar, işitme egelli çocukları zihisel gelişim, bedesel gelişim, dil gelişimi, özbakım becerileri üzeride destekleyici olabilmektedir. Bu açıda bakıldığıda bulgular araştırma kapsamıda yapıla literatürel bilgileri destekler iteliktedir. Bu araştırmada Fuda Ceyla a ait yüksek lisas tezideki bazı bilgi ve bulgulara yer verilmiştir. Araştırma ile ilgili daha ayrıtılı bilgi, souç ve öeriler ilgili yüksek lisas tezide yer almaktadır. Not: Bu çalışma Kasım 2012 tarihleride Atalya da 16 Ülkei katılımıyla düzelee World Coferece o Educatioal ad Istructioal Studies - WCEIS-2012 da sözlü bildiri olarak suulmuştur. KAYNAKÇA Göe, İ.H (2004). İşitme egelli çocuklar içi kuramsal ve uygulamalı oyular ile doğal kouşma eğitimi..akara: Karatepe Yayıları. İskeder, Ö. (2008). Egelli çocuklar ve eğitimi özel eğitim. (2.Baskı). Adaa: Karaha Kitabevi. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yötemi. (19. Basım). Akara: Nobel Karşal, E., Malkoç, T. (2011). Okulöcesi döemi işitme egelli çocuklarda müzik eğitimi.(proje o. EGT-B ). İstabul: Marmara Üiversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyo Başkalığı. Malkoç,T., Ceyla, F. (2011). Okul öcesi döem işitme egelli çocukları müzik eğitimi etkilikleride dikkat eksikliğii geliştirme becerisie ait iceleme. İteratioal Coferece o New Treds i Educatio ad Their İmplicatios. (s. 141). Atalya: Turkey. Malkoç,T., Ceyla,F. (2012) Okul öcesi döem işitme egelli çocuklarda müzik eğitimii sözel açıklama becerilerie etkisi. 3rd Iteratioal Coferece o New Treds i Educatio ad Their Implicatios.(s. 24). Atalya: Turkey. Oktay,A., Aydı,B. H. (2002). Marmara Gelişim Ölçeğii Geliştirilmesi (3-6 Yaş Döemi Çocuklar İçi) Erke Çocukluk Gelişimi Ve Eğitimi Sempozyumu. Akara: Gazi Üiversitesi. Özgür, İ. (2008). Egelli çocuklar ve eğitimi özel eğitim. (2. Baskı). Akara: Karaha. Sığırtmaç, A., Deretarlagül,E. (2010). Okul öceside özel eğitim. İstabul: Kök. 126

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi The Turkish Olie Joural of Educaioal Techology TOJET Ocober 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 4 Aricle 12 Bilgisayar Desekli Fe Bilgisi Öğreimii leri Fe Ve Bilgisayar Tuumlarıa Ekisi Yrd. Doç.Dr. Nilgü

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Derslerinde Kullanılan Materyaller Üzerine Bir Değerlendirme

Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Derslerinde Kullanılan Materyaller Üzerine Bir Değerlendirme Ortaokulda Öğreim Göre İşitme Egelli Öğrecileri Türkçe Dersleride Kullaıla Materyaller Üzerie Bir Değerledirme Esra Nur Tiryaki Mustafa Kemal Üiversitesi esraurtiryaki@gmail.com ÖZET İşitme egellilere

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI Türk Nefroloji Diyaliz ve Trasplatasyo Dergisi/Office Joural of the Turkish Nephrology, Associatio 99; 3:202 BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Beşevler Intersection

A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Beşevler Intersection Süleyma Demirel Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi, -(008),49-57 kara İçi Bir Siyal Zamalaması odeli: Beşevler Öreği Ebru rıka ÖZTÜRK *, ustafa Kürşat ÇUBUK, Seda HTİPOĞLU Gazi Üiversitesi Trafik

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Ekim 2005 Cilt:3 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi 497-52 LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Kürşat AKBULUT,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

İvesi ve Ost-Friz X İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri*

İvesi ve Ost-Friz X İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri* 109 Uludag Uiv. J. Fac. Vet. Med. 21 (2002) 109-114 İvesi ve Ost-Friz X İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri* Selim KUL** Abdulkadir AKCAN*** Geliş Tarihi: 07.01.2002

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi Araştırma makalesi Lise Öğrecileride Riskli Madde Kullaımıı İcelemesi Examiig The Risky Substace Usage I High School Studets 1 2 3 4 Hülya Karataş, Hasa Kademir, Sulta Basmacı Kademir, Reşit Akı 1- Harra

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA?

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE YÖNETİCİLER VE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 17 KASIM 216 HAZIRLAYANLAR Çağlar ÇABUK - Ceyda AFACAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi Çocuk Dergisi (1):2-29, Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara Verile A z-difl Sa l Kousuda Alatsal ve Görsel E itimi Bilgi Düzeyie Etkisi Süreyya SARVAN *, Emie EFE ** Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Erdal Demirha Afyo Kocatepe Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışma Türkiye de 1990 yılıı ilk çeyreğide

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları 64 JCEI / 2014; 5 (1): 64-68 Joural of Cliical ad Experimetal Ivestigatios doi: 10.5799/ahijs.01.2014.01.0361 ÖZGÜN AŞTIRMA /ORIGINAL TICLE Yozgat yöreside atopik semptomlu hastalarda deri prick testi

Detaylı

İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne, Gonadotropin Realising Hormon Antagonisti İlavesinin Etkileri

İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne, Gonadotropin Realising Hormon Antagonisti İlavesinin Etkileri JOPP Derg 4():-9, 0 doi:0.5/jopp.0.00 Araştırma İfertil Hastalarda Goadotroi ile Ovulasyo İdüksiyo Protokolüe, Goadotroi Realisig Hormo Atagoisti İlavesii Etkileri İbrahim Polat, Alida Hasbajrami, Goca

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

Mahir Murat CENGİZ * * Atatürk University, Narman Vocational School, TR Erzurum - TURKEY. Makale Kodu (Article Code): KVFD

Mahir Murat CENGİZ * * Atatürk University, Narman Vocational School, TR Erzurum - TURKEY. Makale Kodu (Article Code): KVFD Kafkas Uiv Vet Fak Derg 18 (Suppl-A): A133-A137, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2012.6000 RESEARCH ARTICLE Bal Arısı (Apis mellifera L.) Koloileride Varroa destructor Efestasyou ile Mücadelede Farklı Orgaik Bileşikleri

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

Ş. Şule GEZEN** Mustafa EREN*** Geliş Tarihi: 27.11.2002

Ş. Şule GEZEN** Mustafa EREN*** Geliş Tarihi: 27.11.2002 49 Uludag Uiv. J. Fac. Vet. Med. 2 (2002) 49-57 Karma Yemlere Katıla Narasi ve Nikarbazii, Zeolit ile Etkileşimii Etlik Piliçleri İce Bağırsak Ağırlığı, Tibial Diskodroplazi, Tibia Külü ve Ka Parametreleri

Detaylı

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması Hayvasal Üretim 44(2): 3746 (2003) Silo Yemleride Orgaik Asit Belirlemede İki Farklı Metodu Karşılaştırması Fisu Koç, Levet Coşkutua Trakya Üiversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zooteki Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi

14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphae. uludag. edu. tr/uivder/uufader. htm 14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarıı Sosyal Yetkilik Bekletisi ve Atılgalık Üzerie Etkisi Mehmet Efe *, Füsu Öztürk

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ İNCELENMESİ * INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USAGE OF TEACHER CANDIDATES

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ İNCELENMESİ * INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USAGE OF TEACHER CANDIDATES Hacettepe Üiversitesi Eğitim akültesi Dergisi [H. U. Joural of Educatio] 28(1), 356-368 [2013] ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ İNCELENMESİ * INVESTIGATION O PROBLEMATIC INTERNET

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:-Sayı/No: : 355-366 (9) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE TEK DEĞİŞKENLİ KARARLI DAĞILIMLAR,

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı