OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fuda Ceyla Mimar Sia İşitme Egelliler İlköğretim Okulu Özet Bu araştırmada, okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie terapötik bir çalışma yapılmış olup, bu çalışmada müzik eğitimii okul öcesi işitme egelli çocukları gelişim özelliklerie ola etkilerii belirlemek amaçlamıştır. Araştırma, Özel İlk İletişim Rehabilitasyo Merkezi e devam ede 5-6 yaş grubu okul öcesi döem 20 çocuk ile yapılmıştır. 20 çocuk 10 deey ve 10 kotrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deey grubudaki 10 öğreciye 16 hafta boyuca okul öcesi işitme egelli çocukları özelliklerie uygu bir müzik eğitimi programı uygulamış, bu programı içeriside müzik ile ilgili eğitsel yaklaşımları yaıda müzik terapisi ile ilgili teröpatik çalışmalara da yer verilmiştir. Kotrol grubua müzik eğitimi ile ilgili herhagi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırma 16 hafta sürmüş, deey grubu ve kotrol grubudaki çocuklara Marmara Gelişim Ölçeği i 4 alt boyutu kullaılarak deel işlemi öceside ve sorasıda ötest-sotest uygulaması yapılmıştır. Araştırmada; Oktay ve Aydı (2002) tarafıda geliştirile Marmara Gelişim Ölçeği i yaıda Gözlem Formu ve Kişisel Bilgi Formu da kullaılmıştır. Verileri aalizide Ma Whitey U ve Wilcoo testleri kullaılmıştır. Araştırmada elde edile verilere göre; okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie terapötik çalışma yapmak amacıyla geliştirile müzik eğitimi programıı çocuklarda özbakım becerilerii, bedesel gelişimi, zihisel gelişimi ve dil gelişimii destekleyebileceği yöüde bulgulara rastlamıştır. Aahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Müzik Terapisi, İşitme Egelli Çocuklar, Okul Öcesi Döem, Özel Eğitim. A THERAPEUTIC STUDY ON MUSIC EDUCATION IN PRE-SCHOOL HEARING-IMPAIRED CHILDREN AND THEIR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS Abstract This paper icludes a therapeutic study o music educatio i pre-school hearig-impaired childre ad their developmet characteristics, that aims to determie the effects of music educatio o the developmet characteristics of pre-school hearig-impaired childre. The subjects of the study icluded 20 pre-school childre of the age group 5-6, attedig the Private İlk İletişim rehabilitatio Ceter.The 20 childre were divided ito two groups of 10 childre, amely the eperimetal group ad the cotrol group.the 10 studets i the eperimetal group eperieced a 16-week music educatio program suitable for the characteristics of pre-school hearig-impaired childre, that icluded therapeutic studies related to music therapy, i additio to the educatioal approaches o music.the cotrol group eperieced o such program related to music educatio. The study lasted for 16 weeks, ad the childre i the eperimetal ad cotrol groups were applied pre-tests ad post-tests prior to ad followig the eperimetal procedures, usig the 4 sub-dimesios of the Marmara Developmet Scale.The Marmara Developmet Scale, developed by Oktay ad Aydı (2002), the 117

2 Joural of Research i Educatio ad Teachig "Observatio Form ad the Persoal Iformatio Form were used i the study. Ma Whitey U ad Wilcoo tests were used for the aalysis of data. The results of the study revealed fidigs that the music educatio program developed i order to coduct a therapeutic study o music educatio i pre-school hearig-impaired childre ad their developmet characteristics may support the developmet of the, self-care skills, as well as the physical, metal, ad laguage developmet of childre. Key words: Music Educatio, Music Therapy, Hearig-Impaired Childre, Pre-School, Private Educatio. GİRİŞ İşitme egeli, isa kulağıı, aatomik ve fizyolojik bozukluğu edeiyle sesleri egellemesi olayıdır (Göe, 2004, s.17). İşitme testi soucuda, belli bir bireyi aldığı souçlar, kabul edile ormal işitme eşikleride belirli derecede farklı olup, bu kaybı derecesi bireyi dil ediimii ve eğitimii egelleyici derecede ise o bireyde işitme egeli var demektir (Özgür, 2008, s. 67). İşitme yetersizliğii derecesi ya da tipi e olursa olsu, kişii sadece dil ve kouşma gelişimii değil, zihisel, sosyal ve duygusal gelişimii de etkilemektedir (Webster ve Elwood, 1985: Aktara: Sığırtmaç ve Deretarlagül, 2010, s. 109 ). Çocuğa işitme egelli taısı koulup, uygu cihazladırma sağladıkta sora yapılması gereke e öemli şey hiç zama kaybetmede eğitime başlamaktır. İşitme egelli çocukları dileme, dikkat gibi becerilerii geliştirip, akralarıı gelişim özellikleri bakımıda yakalayarak olarda geri kalmamalarıı sağlamak açısıda erke eğitim oldukça öemlidir. Bu açıda bakıldığıda okul öcesi eğitim işitme egelli çocuklar içi kaçıılmaz olmalıdır. Çocukları ilk yaşlarıdaki gelişimi e uygu ve e hızlı olduğu döemdeki eğitimi kapsaya bir süreç ola okul öcesi döemdeki çocuklara eğitim programları e kadar erke suulursa daha ilk yıllarda başlaarak çevre ile ilgili ola etkileşime bağlı olarak o kadar erke gelişim göstermeleri sağlamış olur (İskeder, 2008, s. 24).Eğitim açısıda bu deli öemli bir döemi içide bulua okul öcesi çocukları gelişim özelliklerie uygu çeşitli eğitim yötemleri kullaılmaktadır. Buları içide dikkat çeke bir kouda müzik eğitimi uygulamalarıdır. Müzik eğitimi özellikle so yıllarda ö plada ola ve ülkemizde de egelli çocuklar içi kullaıla bir yötem ola müzik terapisi yötemi ile de destekleerek egelli çocukları eğitim ve rehabilitasyo etkilikleride öemli bir yer ediebilir. Yapıla bilimsel araştırmalar okul öcesi döem işitme egelli çocuklarla yapıla müzik eğitimii bu çocuklar içi de kullaılabilir olduğuu, buula birlikte dileme becerilerii, sözel açıklama becerilerii, dikkat gelişimlerii, bedesel, sosyal, zihisel duygusal, psiko-motor gelişim ve dil gelişimi alalarıı, özgüve gelişimlerii desteklediğii ortaya çıkarmıştır (Malkoç ve Ceyla, 2011; Malkoç ve Ceyla, 2012; Karşal ve Malkoç, 2011). Burada hareketle; okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie yapıla terapötik çalışmaları ve bu kapsamda uygulaa müzik eğitimii okul öcesi döem işitme egelli çocukları özbakım becerilerie, bedesel gelişimlerie, zihisel gelişimlerie, dil gelişimlerie ola etkilerii belirlemek amaçlamıştır. YÖNTEM Araştırmaı Modeli Araştırma deeme modelidedir. Deeme modelleri, ede- souç ilişkilerii belirlemeye çalışmak amacı ile, doğruda araştırmacıı kotrolü altıda, gözlemek istee verileri üretildiği araştırma modelleridir (Karasar, 2009, s. 87). Deey ve kotrol gruplarıdaki öğreciler rehabilitasyo merkezide kedilerie verile eğitimlere devam ederke, deey grubuda yer ala okul öcesi döem 10 öğreciye, 16 hafta boyuca haftada 4 saat müzik eğitimi programı uygulamıştır. Uygulaa müzik eğitimi programı kapsamıda terapötik yaklaşımlara da yer verilmiştir. Kotrol grubuda yer ala 10 çocuğa müzik eğitimi ile ilgili herhagi bir uygulama yapılmamıştır. Deey ve kotrol gruplarıa Marmara Gelişim Ölçeğii ötesti yapılmış, 16 haftalık uygulamada sora da Marmara Gelişim Ölçeği sotesti uygulamıştır. Deey ve Kotrol gruplarıa uygulaa ötest ve sotestler ayı tarihlerde yapılmıştır. 118

3 Joural of Research i Educatio ad Teachig Çalışma Grubu Araştırmaı çalışma grubuu MEB Özel İlk İletişim Rehabilitasyo Merkezi de rehabilitasyo hizmeti ala 5-6 yaş grubu 20 çocuk oluşturmaktadır. Deey grubu : 10 ve kotrol grubu da : 10 dur. Deey ve kotrol grupları radom bir şekilde seçilmiştir. Deey ve kotrol gruplarıdaki çocuklar gelişimlerie etki edebilecek uzu süreli herhagi bir hastalık geçirmemiş, işitme egeli dışıda herhagi bir egele sahip olmaya (Dow Sedromu, Cerebral Palsy, Metal Retardasyo gibi), doğuşta işitme egelie sahip, e az iki yıldır işitme cihazı kullaa ve e az iki yıldır Özel İlk İletişim Rehabilitasyo Merkezide rehabilitasyo hizmeti ala, sözel iletişim kurabile çocuklardır. Veri Toplama Araçları Araştırmada, Araştırmacı tarafıda hazırlaa Kişisel Bilgiler Formu, Oktay ve Aydı ı geliştirmiş olduğu Marmara Gelişim Ölçeğii Özbakım Becerilerii Gelişimi, Dil Gelişimi, Zihisel Gelişim, Bedesel Gelişim olmak üzere 4 boyutu kullaılmıştır. Uygulamalarda yapıla gözlemler içi Malkoç ve Ceyla tarafıda oluşturula Müzik Eğitimi İle Verile Müzik Terapisi Gözlem Formu kullaılmıştır. Araştırmada kullaıla Marmara Gelişim Ölçeğii geçerlik- güveirlik çalışmaları Oktay ve Aydı (2002) tarafıda yapılmış, bu araştırmada kullaıla 4 boyutu da geçerli- güveilir olduğu alaşılmıştır. BULGULAR VE YORUM Bedesel Gelişim Testi İle İlgili Bulgular Tablo 1: Deey ve Kotrol larıı Bedesel Gelişim Testide Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri: Ötest Sotest ss ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı deey grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. Tablo 2: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol p<0.05 Deey Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi de aldıkları ötest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.55, p<0.05). ları eşitliğii gözetilmesi amacıyla yapıla bu testte, diğer test souçları (deey ve kotrol sotest karşılaştırmaları, deey ötest-sotest, kotrol grubu ötest-sotest) da iceledikte sora grupları eksilmemesi içi gruplara herhagi bir müdahale gereksiimide buluulmamıştır. 119

4 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 3: Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest Negatif Sıra Pozitif Sıra Eşit 4 z p Kotrol grubuda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.38, p>0.05). Tablo 4: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları: Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.81. p<0.01). Tablo 5: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Bedesel Gelişim Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.01 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri bedesel gelişim testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=3.03. p<0.01). Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş acak, sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest souçları arasıda alamlı bir farklılık buluamamış, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş, acak sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest 120

5 Joural of Research i Educatio ad Teachig souçları arasıda alamlı bir farklılık buluamamış, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Bu souçlar deeyi başarılı olabileceği soucuu ortaya çıkarmaktadır. Dil Gelişimi Testi İle İlgili Bulgular Tablo 6: Deey ve Kotrol larıı Dil Gelişimi Testi de Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri Ötest Sotest Ss Ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri dil gelişimi testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı deey grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. Tablo 7: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri dil gelişimi testi de aldıkları ötest puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.74, p>0.05). Tablo 8: Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra Eşit 1 Kotrol grubuda bulua öğrecileri dil gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.90, p>0.05). 121

6 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 9: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri dil gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.70. p<0.01). Tablo 10: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Dil Gelişimi Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.05 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri dil gelişimi testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.26. p<0.05). Kotrol grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması, deey ve kotrol gruplarıı ötest-sotest puaları arasıda sadece deey grubuda sotest lehie alamlı farklılık buluması ve deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması soucu deeyi başarılı olabileceğii ortaya çıkarmaktadır. Özbakım Becerileri İle İlgili Bulgular Tablo 11: Deey ve Kotrol larıı Özbakım Gelişimi Testide Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri Ötest Sotest Ss Ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı deey grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. 122

7 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 12: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.001 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi de aldıkları ötest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=3.70, p<0.001). ları eşitliğii gözetilmesi amacıyla yapıla bu testte, diğer test souçları (deey ve kotrol sotest karşılaştırmaları, deey ötestsotest, kotrol grubu ötest-sotest) da iceledikte sora grupları eksilmemesi içi gruplara herhagi bir müdahele gereksiimide buluulmamıştır. Tablo 13: Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.05 Eşit 5 Kotrol grubuda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.06, p<0.05). Tablo 14: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.81. p<0.01). 123

8 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 15: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Özbakım Gelişimi Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.05 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri özbakım gelişimi testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.21. p<0.05). Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş, acak sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest souçları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuş, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda da sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda kotrol grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuş acak, sotestler arasıda ise deey grubu lehie alamlı farklılık bulumuştur. Kotrol grubu ötest ve sotest souçları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuş, deey grubu ötest ve sotestleri arasıda da sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur. Bu souçlara göre; kotrol grubu ve deey grubua verile eğitimleri her ikisii de etkili olduğu, deey grubua verile eğitimi daha etki olmuş olabileceği, deeyi başarılı olabileceği soucuu ortaya çıkarmaktadır. Zihisel Gelişim Testi İle İlgili Bulgular Tablo 16: Deey ve Kotrol larıı Zihisel Gelişim Testide Almış Oldukları Puaları Taımlayıcı Değerleri Ötest Sotest SAB Ss ss Deey Grubu Kotrol Grubu Kotrol grubu ve deey grubuda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi de almış oldukları pualar icelediğide e düşük ortalamaı kotrol grubu ötest pualarıda , e yüksek ortalamaı ise ile deey grubu sotest pualarıda alıdığı görülmektedir. Deey ve kotrol gruplarıı 10 ar kişi olması dolayısıyla fark aalizleride o-parametric tekikler kullaılmıştır. Tablo 17: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Ötest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi de aldıkları ötest puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=0.76, p>0.05). 124

9 Joural of Research i Educatio ad Teachig Tablo 18:Kotrol Grubuda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra Eşit 0 Kotrol grubuda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda alamlı bir farklılık buluamamıştır (z=1.79, p>0.05). Tablo 19: Deey Grubuda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Ötest-Sotest Puaları Arasıda Yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi Souçları Sotest-Ötest z p Negatif Sıra Pozitif Sıra p<0.01 Eşit 0 Deey grubuda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi ötest-sotest puaları arasıda yapıla Wilcoo İşaretlemiş Mertebeler Testi soucuda iki test puaları arasıda sotest lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=2.80. p<0.01). Tablo 20: Deey ve Kotrol larıda Bulua Öğrecileri Zihisel Gelişim Testi Sotest Puaları Arasıda Yapıla Ma Whitey U Testi Souçları Kotrol Deey p<0.01 Deey ve kotrol gruplarıda bulua öğrecileri zihisel gelişim testi de aldıkları sotest puaları arasıda deey grubu lehie alamlı bir farklılık bulumuştur (z=3.03. p<0.01). Kotrol grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması, deey ve kotrol gruplarıı ötest-sotest puaları arasıda sadece deey grubuda sotest lehie alamlı farklılık buluması ve deey grubuu ötest ve sotest puaları arasıda alamlı bir fark buluamaması soucu deeyi başarılı olabileceğii ortaya çıkarmaktadır. 125

10 Joural of Research i Educatio ad Teachig SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada; okul öcesi döem işitme egellilerde müzik eğitimi ile çocukları gelişim özellikleri üzerie terapötik bir çalışma yapmak amacıyla müzik eğitimi programı oluşturulmuş ve bu programda eğitsel uygulamaları yaıda müzik terapisi ile ilgili terapötik çalışmalar yapılmıştır. Yapıla uygulamalar işitme egelli çocukları gelişim özelliklerii desteklemek yöüde bir araç olarak kullaılmıştır. Araştırmada elde edile souçlara göre; 16 hafta boyuca gerçekleştirile müzik eğitimi programı dahilideki uygulamalar, işitme egelli çocukları zihisel gelişim, bedesel gelişim, dil gelişimi, özbakım becerileri üzeride destekleyici olabilmektedir. Bu açıda bakıldığıda bulgular araştırma kapsamıda yapıla literatürel bilgileri destekler iteliktedir. Bu araştırmada Fuda Ceyla a ait yüksek lisas tezideki bazı bilgi ve bulgulara yer verilmiştir. Araştırma ile ilgili daha ayrıtılı bilgi, souç ve öeriler ilgili yüksek lisas tezide yer almaktadır. Not: Bu çalışma Kasım 2012 tarihleride Atalya da 16 Ülkei katılımıyla düzelee World Coferece o Educatioal ad Istructioal Studies - WCEIS-2012 da sözlü bildiri olarak suulmuştur. KAYNAKÇA Göe, İ.H (2004). İşitme egelli çocuklar içi kuramsal ve uygulamalı oyular ile doğal kouşma eğitimi..akara: Karatepe Yayıları. İskeder, Ö. (2008). Egelli çocuklar ve eğitimi özel eğitim. (2.Baskı). Adaa: Karaha Kitabevi. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yötemi. (19. Basım). Akara: Nobel Karşal, E., Malkoç, T. (2011). Okulöcesi döemi işitme egelli çocuklarda müzik eğitimi.(proje o. EGT-B ). İstabul: Marmara Üiversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyo Başkalığı. Malkoç,T., Ceyla, F. (2011). Okul öcesi döem işitme egelli çocukları müzik eğitimi etkilikleride dikkat eksikliğii geliştirme becerisie ait iceleme. İteratioal Coferece o New Treds i Educatio ad Their İmplicatios. (s. 141). Atalya: Turkey. Malkoç,T., Ceyla,F. (2012) Okul öcesi döem işitme egelli çocuklarda müzik eğitimii sözel açıklama becerilerie etkisi. 3rd Iteratioal Coferece o New Treds i Educatio ad Their Implicatios.(s. 24). Atalya: Turkey. Oktay,A., Aydı,B. H. (2002). Marmara Gelişim Ölçeğii Geliştirilmesi (3-6 Yaş Döemi Çocuklar İçi) Erke Çocukluk Gelişimi Ve Eğitimi Sempozyumu. Akara: Gazi Üiversitesi. Özgür, İ. (2008). Egelli çocuklar ve eğitimi özel eğitim. (2. Baskı). Akara: Karaha. Sığırtmaç, A., Deretarlagül,E. (2010). Okul öceside özel eğitim. İstabul: Kök. 126

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 138-6715 Jiekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Mayıs 212 Cilt: 4 Sayı: 2 SAHİBİ Regi ŞİRANECİ (Başhekim) Gülay AYDIN TİRELİ Hasa ÖNAL YAYIN KURULU Özde TÜREL Gökha YILDIRIM EDİTÖRLER

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 63-80 YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Özet

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

THE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY 1

THE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY 1 THE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY 1 BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA VE HOBİ TERAPİYE DAYALI UMUT

Detaylı

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Investigation of the Effects of Writing and Reading Readiness Studies on the Writing

Detaylı

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD Halil UZUN 1, Gülen BARAN 2 ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet Bu araştırma Pianta nın (1992) ebeveyn çocuk ilişkisini değerlendirmek

Detaylı

BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ *

BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ * M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2012, Sayı: 36, Sayfa: 129-145 BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ * ÖZET

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı