Maraþ ýn yýldönümünde miting!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maraþ ýn yýldönümünde miting!"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:794 >3 DE 35 YKR 17 ARALIK 2008 ÇARÞAMBA Postniþin Ulusoy: "Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor" Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Sayýn Veliyettin Ulusoy un, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Ýstanbul Þubesinde gerçekleþtirilen II. Dedeler ve Babalar Ýstiþare Toplantýsýna göndermiþ olduðu mesaj; (...) Üzerinde önemle ve dikkatle duracaðýmýz en önemli konulardan biriside dedelere zakirlere maaþ verilmesidir. Bu teklif ancak Alevi-Bektaþi inancýný içinde özümsemeyen veya bilmeyenler tarafýndan yapýlabilir. Alevi-Bektaþi yolu, bir rýzalýk yoludur. (Buyruk ta Rýza Þehri ni okuyun) Orada maaþ olmaz. Ýnanç hizmetleri yapanlar (dedeler zakirler vs. ) hizmetlerinin karþýlýðý bir beklentisi asla olamaz. Hakullah, sadece karþýlýklý rýzalýktýr, kesinlikle amaç deðildir. Eðer Dedelere maaþ gerçekleþir ve toplumumuzdan buna heves eden olur ise bunlar yolumuza ihanet edenlerdir. Alevi-Bektaþi inancý ve toplumu tarafýndan asla kabul görmeyecektir. Bunlar ancak kendi Alevi sini yaratmak isteyen zihniyetin ürünü olur. Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor. Alevi-Bektaþi tarihinin beklide en tehlikeli döneminden geçiyoruz... Çiftçiler 0 Faizli Kredi Ýstiyor 'Parti binasý Bektaþi mezarlarýnýn üzerinde' Sütlüce de bulunan Bektaþilere ait Karaagaç Tekkesi ndeki kalýntý ve mezarlar üzerinde bina yapýldýðý öne sürüldü. Ýddiaya konu olan binayý AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý geçen eylülde kiraladý. CHP iddialarý TBMM ye taþýdý. Alevilerden þok iddia AKP nin Ýstanbul Sütlüce deki yeni il binasýnýn, Bektaþi Mezarlýðý nýn üzerine inþa edildiði ve temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn da yok edildiði öne sürüldü CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Gürsel Tekin in, elinde þok belgeler olduðunu belirttiði, AKP nin Sütlüce deki yeni il binasýyla ilgili olarak STAR Ana Haber de önemli iddialarda bulunuldu. AKP il binasýnýn temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn yokedildiðini öne süren Alevi Bektaþi Kültür Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Kazým Güvercinlioðlu, iskeletlerin görüntüsünü kameraya çektiðini söyledi. Ýddialara göre, Sütlüce deki AKP il binasý, bir Bektaþi Mezarlýðý üzerine kuruldu. Alevi Dernekleri yetkilileri, imara açýlarak satýlan bu bölgeyle ilgili dava açtýklarýný, arsanýn satýlmasýna tepki gösterdiklerini anlattýlar. >>7 DE Maraþ ýn yýldönümünde miting! Aralýk 1978 tarihlerinde gerçekleþen, 121 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan Maraþ Katliamýnýn 30.yýlýnda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði miting düzenliyor. Alevi Bektaþi Federasyonu tarafýndan da desteklenen miting, 21 Aralýk Pazar günü Adana da gerçekleþtirilecek. GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Çep Tel: Atatürk e saygý ÞÝÝR Yaren Seycan Ceyhan >>7 DE Zafer Kökver Gerçekte "Biz Hem Hacý Bektaþ Hem Mustafa Kemal'iz. Biz Anadoluyuz" (muyuz!) SORUÞTURMA Köþe Yazýsý >>8 DE HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! Yazý Boyutu : Partileri tarafýndan, adaylýklarý kesinleþmiþ baþkan adaylarý ile henüz hakkýnda karar verilmemiþ ve haliyle, geceleri bedenlerine uykunun bir türlü girmediði aday adaylarý >7 DE Kapadokya'da müze köy >6 DA Nevþehir ve Niðde Ziraat Odalarý Baþkanlarý, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýyla üreticilerin üretim yapamaz hale geldiðini belirterek hükümetten tarým üreticileri için ekonomik paket isteðinde bulundular. >6 DA Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 21 Aralýk -27 Aralýk günlerinde þubelerinin bulunduðu her yerde basýn açýklamalarý ve salon etkinlikleri ile Maraþ ta katledilenleri anacak. Miting ise Unutursak Hatýrlatýrlar, Katliamýn gizli arþivleri açýklansýn!, Gerçek suçlular hesap versin, yargýlansýn! þiarlarýyla gerçekleþtirilecek. >2 DE >7 DE

2 2 17 Aralýk 2008 Çarþamba Maraþ ýn yýldönümünde miting! Aralýk 1978 tarihlerinde gerçekleþen, 121 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan Maraþ Katliamýnýn 30.yýlýnda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði miting düzenliyor. Alevi Bektaþi Federasyonu tarafýndan da desteklenen miting, 21 Aralýk Pazar günü Adana da gerçekleþtirilecek. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 21 Aralýk -27 Aralýk günlerinde þubelerinin bulunduðu her yerde basýn açýklamalarý ve salon etkinlikleri ile Maraþ ta katledilenleri anacak. Miting ise Unutursak Hatýrlatýrlar, Katliamýn gizli arþivleri açýklansýn!, Gerçek suçlular hesap versin, yargýlansýn! þiarlarýyla gerçekleþtirilecek. Derin devlet Gazi'de, Sivas ta, Çorum da Maraþ taydý... Mitinge çaðrý açýklamasýnda katliamýn baþ aktörünün Devrin devlet olduðunu söyleyen Pir Sultan Abdal Dernekleri, açýklamasýnda þu görüþlere de yer verdi: Sivas ta 33 Canýmýzýn yakýldýðý katliam için Biz Sivas taki þeriatçý örgütlenmenin gücünü ve herhangi bir kalkýþmada ne kadar sürede kontrol altýna alýnabileceðini görmek istedik. Ama ipin ucu kaçtý, saldýrganlara hakim olamadýk. diyen DERÝN DEVLET anlayýþý tarih boyunca gerici, þeriatçý, faþist güçlerle kol kola idi. Madýmak Katliamý ndan 15 yýl önce Sivas ta ve Çorum da idi. Zira bu anlayýþýn var olma sebebi, yaþamsal dayanaklarý ve hizmet amacý karakteristiðini ayan beyan ortaya koymaktadýr. Baba Ýshak ve Yarenleri nden, Yol Ulumuz Pir Sultan Abdal a, Deniz Gezmiþ e, 12 yaþýnda semah dönmek için gittiði Sivas ta yakýlan Koray Kaya dan, 12 Yaþýnda 13 kurþunla Doðu da öldürülen Uður Kaymaz a kadar yaþanan tüm cinayet ve katliamlarýn sorumlusu ayný organize güçlerdir. Bu organize güçleri örten perde, gelip geçen çeþitli hükümetler ve þu anda iktidarda bulunan AKP Hükümeti tarafýndan özenle korunmuþtur, açýlmamýþtýr. Katliamýn sorumlularý yargýlanmalýdýr! Geçmiþle yüzleþmenin gerekliliðine iþaret eden açýklama þu sözlerle son buldu: 21. Yüzyýl insan haklarý, özgürlükler ve bilim çaðý olmalýdýr. Ýnsan haklarý, özgürlük ve bilim gibi kutsal deðerlere ve katliamlarda yitirdiðimiz canlarýmýza, yaþam ve varlýk gerekçemiz olan kültürümüze saygýnýn bir gereði olarak diyoruz ki; devletin derin çekmecelerinde gizli arþivler açýlmalý, katliamlarýn yaþayan tanýklarý dinlenmelidir. Arþivlerin, yaþayan tanýklarýn, kitap, belge ve o dönemdeki mahkeme tutanaklarýnýn ýþýðýnda katliamda suçu, hatasý ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk verileri çerçevesinde yargýlanmalý, gerekli cezalar verilmelidir. Açýklamanýn Tam metni: 30.YILINDA MARAÞ KATLÝAMI NI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAÐIZ! Maraþ Katliamý nýn üzerinden 30 yýl geçti. Bu katliamda sorumluluðu bulunanlar ya hiç yargýlanmadan kurtuldular ya da göstermelik dava dosyalarý ile yargýlanýp (!) beraat ettirildiler. Çünkü, Maraþ Katliamý tasarlanýrken senaryonun en önemli parçasý katliamcýlarýn önce izole edilmesi, sonra bu izolasyon yardýmý ile suçsuz ilan edilmesi idi. Katliamcýlarýn amacý, 12 Eylül askeri darbesine zemin hazýrlamanýn yanýnda, halklar ve inançlar bahçesi olan Maraþ ta Alevi, solcu, demokrat insanlarý kýyýma uðratmak ve sað kalanlarý da baský, sindirme, korku psikolojisi ile göçe zorlamaktý. Böyle büyük ölçekli bir senaryonun devletin derin güçlerinden icazet alýnmadan yapýlmasý mümkün deðildi. Zaten katliamda baþ aktörün DERÝN DEVLET olduðu yýllar sonra Baþbakanýn çekmecesinden çýkan bilgi notu nda ortaya çýkmadý mý? Sivas ta 33 Canýmýzýn yakýldýðý katliam için Biz Sivas taki þeriatçý örgütlenmenin gücünü ve herhangi bir kalkýþmada ne kadar sürede kontrol altýna alýnabileceðini görmek istedik. Ama ipin ucu kaçtý, saldýrganlara hakim olamadýk. diyen DERÝN DEVLET anlayýþý tarih boyunca gerici, þeriatçý, faþist güçlerle kol kola idi. Madýmak Katliamý ndan 15 yýl önce Sivas ta ve Çorum da idi. Zira bu anlayýþýn var olma sebebi, yaþamsal dayanaklarý ve hizmet amacý karakteristiðini ayan beyan ortaya koymaktadýr. Baba Ýshak ve Yarenleri nden, Yol Ulumuz Pir Sultan Abdal a, Deniz Gezmiþ e, 12 yaþýnda semah dönmek için gittiði Sivas ta yakýlan Koray Kaya dan, 12 Yaþýnda 13 kurþunla Doðu da öldürülen Uður Kaymaz a kadar yaþanan tüm cinayet ve katliamlarýn sorumlusu ayný organize güçlerdir. Bu organize güçleri örten perde, gelip geçen çeþitli hükümetler ve þu anda iktidarda bulunan AKP Hükümeti tarafýndan özenle korunmuþtur, açýlmamýþtýr. Yaþatýlan bu katliam ve vahþetlere karþýn katliamlarý yapanlar deðil, katliamlarý gündeme getirenler suçlu görülmekte; yarayý kaþýmayýn, tarihi tarihçilere býrakýn. gibi kurnazlýklarla katliam ve katliamcýlar unutturulmaya çalýþýlmaktadýr. Kuþkusuz, katliamda yitirdiðimiz canlar yüreðimizde karanlýða bir ýþýk olmaya devam ediyorla. Ama artýk karanlýða ýþýk tutmak bedenlerin ateþlerde külleþmesiyle deðil; bilimle, teknikle, akýlla olmalý Bunun için geçmiþte yaþanan katliamlarý unutturmayarak, katliamlarýn yenilenmesini önleyerek, farklýlýklarýn zenginlik olduðu bilincini beyinlere kazýyarak ve hepsinden önemlisi vicdanlarýmýzla, geçmiþimizle, ayýplarýmýzla, suçlarýmýzla yüzleþerek ýþýðý çoðaltmalýyýz. Bu nedenle Maraþ da insanlýk dýþý kýyýmýn vicdanlarýmýzda yarattýðý utancý hep birlikte temizlemek gerektiðine inanýyoruz. Madýmak ýn toplumsal belleðimizde açtýðý yarayý da demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, eþitliðe, çok kültürlülüðe inanan kesimlerle sarabileceðimizi biliyoruz. Katliamlarla yüzleþmenin ve gerçek faillerin bulunmasýnýn gerekliliðine inanýyor, Maraþ ýn unutulmasý halinde farklý kimlik ve inançtaki her insanýn can ve mal güvenliðine yönelik tehditlerin artarak devam edeceðini görüyoruz. Türkiye, geçmiþindeki bu utancý temizlemek, geleceðini de aydýnlatmak zorundadýr. Bizce bunun çözümü katliamýn gizli arþiv belgelerinin açýklanmasý, karanlýkta kalmýþ gerçek faillerinin bulunmasý ve Alevilerden özür dilenmesidir. Yeni Katliamlar yaþamamak için Maraþ ýn unutturulmasý yönündeki giriþim ve çabalara set çekmek, toplumun ve devletin yüzleþmesini saðlamak bu açýdan önem taþýmaktadýr. Pir Sultan Abdal Derneði kararlý bir þekilde bir arada yaþama kültürünü tahrip eden karanlýkta kalmýþ bütün katliamlarýn aydýnlýða kavuþturulmasý için mücadele veriyor ve laikliði, bireyin ve emeðin özgürleþtirilmesini, devletin demokratikleþtirilmesini savunan güçlerle omuz omuza olmayý önemsiyor. Vereceðiniz desteðin, farklý kültürlerin ve inançlarýn bir arada yaþayabileceði bir Türkiye özleminin gerçekleþmesine katký sunacaðýný, Maraþ katliamýný unutturmak isteyen çevrelere etkili bir cevap olacaðýna inanýyoruz. 21. Yüzyýl insan haklarý, özgürlükler ve bilim çaðý olmalýdýr. Ýnsan haklarý, özgürlük ve bilim gibi kutsal deðerlere ve katliamlarda yitirdiðimiz canlarýmýza, yaþam ve varlýk gerekçemiz olan kültürümüze saygýnýn bir gereði olarak diyoruz ki; devletin derin çekmecelerinde gizli arþivler açýlmalý, katliamlarýn yaþayan tanýklarý dinlenmelidir. Arþivlerin, yaþayan tanýklarýn, kitap, belge ve o dönemdeki mahkeme tutanaklarýnýn ýþýðýnda katliamda suçu, hatasý ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk verileri çerçevesinde yargýlanmalý, gerekli cezalar verilmelidir. MÝTÝNG : 21 ARALIK 2008 PAZAR- ADANA Toplanma Yeri : Saat 11,00 Mimar Sinan Anfi Tiyatro Önü Miting : Saat 13,00 Uður Mumcu Meydaný KONUK SANATÇI: OZAN EMEKÇÝ PÝRSULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU (ABF) NUN DESTEÐÝ ÝLE

3 17 Aralýk 2008 Çarþamba Postniþin Ulusoy: "Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor" Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Sayýn Veliyettin Ulusoy un, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Ýstanbul Þubesinde gerçekleþtirilen II. Dedeler ve Babalar Ýstiþare Toplantýsýna göndermiþ olduðu mesaj; (...) Üzerinde önemle ve dikkatle duracaðýmýz en önemli konulardan biriside dedelere zakirlere maaþ verilmesidir. Bu teklif ancak Alevi-Bektaþi inancýný içinde özümsemeyen veya bilmeyenler tarafýndan yapýlabilir. Alevi-Bektaþi yolu, bir rýzalýk yoludur. (Buyruk ta Rýza Þehri ni okuyun) Orada maaþ olmaz. Ýnanç hizmetleri yapanlar (dedeler zakirler vs. ) hizmetlerinin karþýlýðý bir beklentisi asla olamaz. Hakullah, sadece karþýlýklý rýzalýktýr, kesinlikle amaç deðildir. Eðer Dedelere maaþ gerçekleþir ve toplumumuzdan buna heves eden olur ise bunlar yolumuza ihanet edenlerdir. Alevi-Bektaþi inancý ve toplumu tarafýndan asla kabul görmeyecektir. Bunlar ancak kendi Alevi sini yaratmak isteyen zihniyetin ürünü olur. Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor. Alevi-Bektaþi tarihinin beklide en tehlikeli döneminden geçiyoruz... Bu yol ve toplumumuz için büyük bir özveri ile çalýþan dostlar vasýtasýyla sizlerle düþüncelerimi paylaþmak istiyorum. Alevi-Bektaþi tarihinde ilk defe gerçekleþen 9 Kasým yürüyüþümüz basýna; Sonunda Alevileri de sokaða döktünüz Þeklinde yansýdý. Ýsteklerimiz gerçekten çok masumane, sadece anayasa uygulansýn ve haklarýmýz verilsin, fazla bir talebimiz yok. Bu yürüyüþün bizim için önemi ise sadece þu; bir ve beraber olur isek sonuca ulaþabiliriz Türkiye nin inanç bakýmýndan bu kadar homojen olmasýnýn, demokrasiye büyük zararlarý vardýr. Þu gerçek önümüzde duruyor; bugün ki iktidarýn içine düþtüðü hoþgörüsüz zihniyetinde bu homojen inanç ikliminin biat anlayýþýndan kaynaklandýðýna inanýyorum. Ýþte bu sebepten ilerde kendini bunlarýnda dýþýnda hisseden her insanýn, hayat tarzýnýn kültürel farklýlýðýný dikkate alarak zarif bir yaklaþýmýnýn herkesin menfaatine olacaðýn eminim. "Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor" Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Sayýn Veliyettin Ulusoy un, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Ýstanbul Þubesinde gerçekleþtirilen II. Dedeler ve Babalar Ýstiþare Toplantýsýna göndermiþ olduðu mesaj; Merhaba Dostlar, Özel nedenlerden dolayý aranýzda bulunamýyorum. Ancak bütün benliðimle sizlerle birlikteyim ve beraberim. Üzerinde önemle ve dikkatle duracaðýmýz en önemli konulardan biriside dedelere zakirlere maaþ verilmesidir. Bu teklif ancak Alevi-Bektaþi inancýný içinde özümsemeyen veya bilmeyenler tarafýndan yapýlabilir. Alevi-Bektaþi yolu, bir rýzalýk yoludur. (Buyruk ta Rýza Þehri ni okuyun) Orada maaþ olmaz. Ýnanç hizmetleri yapanlar (dedeler zakirler vs. ) hizmetlerinin karþýlýðý bir beklentisi asla olamaz. Hakullah, sadece karþýlýklý rýzalýktýr, kesinlikle amaç deðildir. Eðer Dedelere maaþ gerçekleþir ve toplumumuzdan buna heves eden olur ise bunlar yolumuza ihanet edenlerdir. Alevi-Bektaþi inancý ve toplumu tarafýndan asla kabul görmeyecektir. Bunlar ancak kendi Alevi sini yaratmak isteyen zihniyetin ürünü olur. Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor. Alevi-Bektaþi tarihinin beklide en tehlikeli döneminden geçiyoruz. Diðer yandan, mevcut durumda sorunumuz, Ýslam içi meþruiyetimizin tescili ve baþbakanlýða veya bir bakanlýða baðlý bir genel müdürlük veya diyanette temsil deðil, kültürel ve bireysel düzeyde eþitlik ve özgürlük elde etmektir. Diyanet ise laiklik ve demokrasi açýsýndan laðvedilip, inanç tercihlerinin inananlara býrakýlmasý gerekmektedir. Sizleri bütün kalbimle ve sevgimle selamlýyor, Þahý Merdan ve Hünkar Hacý Bektaþ Veli nin bugünlerde bize yol göstermesini ve kýlavuz olmasýný niyaz ediyorum. Aþk ile.. Alevihaberajansi.com SATILIK DAÝRE TOKÝ 2. Etap B 1. Kat 5 12 N0 lu daire satýlýktýr. Ýrtibat telefonu: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 ARAÞTIRMA AKP hükümetini küresel sermayenin Türkiye temsilcisi olarak gören Köksal Aydýn, insanlarýn hastane kapýlarýnda ölmelerinin nedeninin özelleþtirme politikalarý olduðunu söyledi. Aydýn, Zaman içersinde SSGSS Yasasý geçersiz kýlýnmazsa maalesef pirim ödemeksizin hizmet almak mümkün olamayacak diye konuþtu Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mali Sekreteri Köksal Aydýn, "Bir ülkenin siyasal sisteminin ne kadar insana yakýn ne kadar insancýl olup olmadýðýnýn yegane göstergesi o ülkedeki saðlýk politikalarýdýr. Saðlýk sisteminin ta kendisidir. Önümüzdeki dönem saðlýk alanýndaki kavga daha da kýzýþacaða benziyor. Alternatifimiz var; bu ülkede çok daha az harcamayla çok daha baþarýlý bir saðlýk sistemi kurmak mümkündür. Biz bunun için varýz zaten" dedi. Köksal Aydýn"la AKP"nin saðlýk politikalarý ve kamu hastanelerinin özelleþtirilme yoluyla taþeronlaþtýrýlmasý böylelikle hastanelerin iþletme çalýþanlarýnýn ücretli köle olmasý üzerine konuþtuk.»saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesiyle ne amaçlanýyor? AKP hükümeti önceki saðlýk sistemini eleþtirdi. Hizmeti tek elde toplamanýn daha ekonomik, daha rantabýl olacaðýndan söz etti. Oysa ki gerçek niyetleri bu deðildi ve gerçek niyetlerinin ne olduðu son yýllarda çok net görülüyor. Çünkü SSK eski haliyle saðlýkta özelleþtirmeye büyük ölçüde kapalý bir kurumdu; 35 milyon nüfusa hizmet veriyordu. Ýlacýnýn bir kýsmýný kendisi üretiyordu. Hizmeti tamamen kendisi üretiyordu. Üretemediði hizmetleri de ucuza mal ediyordu. Aslýnda SSK"nýn devredilmesinin yegane amacý bu iþleyiþi ortadan kaldýrýp SSK"lý nüfusu piyasaya açmaktý, bu büyük ölçüde gerçekleþti. Devirle birlikte SSK"nýn saðlýk harcamalarý 5 kat arttý. Dolayýsýyla bir dönem iþçinin malýna el koyanlar gerçek niyetlerinin ne olduðunu bir süre sonra açýða serdi. Bir zamanlar hizmeti tek elde toplayacaðým diyenler Kamu Hastaneleri Birliði Pilot Yasasý"yla yaklaþýk 400 hastaneyi 40 ayrý birlik çatýsý altýnda toplamaya hazýrlanýyor.»saðlýk üzerine ne tür oyunlar dönüyor? Saðlýkta özelleþtirme programý son derece etkili bir stratejiyle yürütülüyor. AKP hükümetine kadar gelen hükümetler öncelikli olarak mevcut kamusal ve yarý kamusal sistemi deforme edecek adýmlar attý, burdan þunu anlamak gerekiyor: Türkiye"de saðlýk sisteminin bundan 10 yýl öncede sorunlarý vardý, 20 yýl önce de vardý ama hükümetler bu sorunlarý çözmek yerine bu sorunlarý daha da artýrdý. Liyakata dayanmayan kadrolaþmaya giderek, saðlýða yeterli bütçe ayýrmayarak, SSK örneðinde olduðu gibi personel açýðýný gidermeyerek kendi elleriyle yetmezlik yarattýlar. Þimdi düþünün; SSK hastaneleri 35 milyona hizmet veriyordu ama yaklaþýk bin personel çalýþýyordu. Böyle bir örnek dünyanýn hiçbir yerinde yok. Saðlýk Bakanlýðý geri kalan 35 milyon nüfusa hizmet veriyordu, yalnýz orada bin çalýþan vardý. Aradaki orantýsýzlýk ortada. Bilinçli olarak SSK"nýn personel açýðý giderilmedi. Benzer þey Saðlýk Bakanlýðý için de geçerli. Saðlýk Bakanlýðý"na ayrýlan bütçe yýlda yüzde aralýðýnda. Oysaki batý ülkelerinde bu oran ortalama yüzde civarýnda. Þimdi siz yeterince pay ayýrmayacaksýnýz, yatýrým yapmayacaksýnýz, personel açýðýný gidermeyeceksiniz, iþi bilmeyen siyasi kadrolarla oralarý iþgal edeceksiniz, sonra da buradan hizmet kalitesi bekleyeceksiniz. Mümkün deðil!»türkiye de saðlýk hizmetleri neden özelleþtirilmek isteniyor? AKP hükümeti küresel sermayenin temsilcisi. AKP hükümeti emperyalizmin temsilcisi. Oralara biyat ederek hükümet oldu. Özellikle en son seçimlerde görüldüðü üzere küresel sermaye, ABD emperyalizmi, türlü yollarla AKP"yi destekledi. Hal böyle olunca AKP yandaþlarý da bu durumdan kendilerine rant elde etmeye çalýþýyor. Saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi Türkiye"ye Dünya Bankasý programý dayatmasýdýr. IMF reçetesidir. AKP de bu programa biat edeceðini, uygulayacaðýný taahhüt ederek iktidara geldi. Ýktidara geldiði tarihten itibaren de her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da hýzlý bir özelleþtirme süreci baþlattý. Birçok AKP"li ve yandaþý da saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesinden pay kapmaya çalýþýyor. Hatta baþbakanýn eþi dahi basýndan ve çeþitli duyumlardan bildiðimiz kadarýyla Medical Park adlý küresel bir zincire ortak.»yoksul bir topluma sahibiz. Her yurttaþýn saðlýk primi ödemesini öngören yasanýn uygulanabilirliði konusunda araþtýrma yaptýnýz mý? Eski sistemde Emekli Sandýðý, SSK ve Baðkur"a baðlý olanlar içersinde Emekli Sandýðý"na tabi olanlar gerçekten güvenceliydi. SSK"lý olanlar kýsmi güvenceliydi çünkü iþ güvenceleri olmadýðý, insanlar rahatlýkla iþten atýlabildiði için güvenceden de mahrum kalýyorlardý. Þimdi SSK"lýlar yeni sistemden etkilenecek, yani iþsizlikle beraber primlerini ödeyemez duruma gelecekler. 35 milyon SSK"lý olduðunu düþünürsek milyonluk bir nüfus her an saðlýk güvencesini yitirmekle karþý karþýya. Yine Baðkur"lular bu konuda çok dramatik bir örnek olarak önümüzdedir. Baðkur üzerine Boðaziçi Üniversitesi"nin deðiþik illerde yaptýðý bir araþtýrma var, Baðkur"lunun ancak yüzde 20"sinin düzenli pirim ödeyebildiðini ortaya koyan. Bunu bir veri olarak kabul edersek bu insanlar sosyal güvenlik kurumuna da en fazla yüzde 20 oranýnda düzenli prim ödeyebilecek. Özellikle baþlayan küresel krizle birlikte bu küçük iþletmelerin prim ödemeleri alabildiðine zorlaþacak gibi gözüküyor. Dolayýsýyla hem SSK"lý nüfus hem de Baðkur"lu nüfus üzerinden bakýldýðýnda Türkiye"de 40 milyon kadar insan saðlýk hizmetlerinden ya tamamen ya da kýsmen yararlanamama tehlikesiyle karþý karþýya. Aslýnda bu insanlarýn hepsi devlete fazlasýyla vergi ödeyen insanlar. Yani dolaylý vergi üzerinden, katma deðer üzerinden devlete sürekli vergi ödeyen insanlar. Þimdi bu insanlar vergi ödemiþ olmalarýna raðmen Genel Saðlýk Sigortasý"yla beraber saðlýk hizmetlerinden mahrum hale gelecek. Bilimsel olarak bakýldýðýnda toplumun yarýdan fazlasý saðlýk hizmetlerinden yararlanamama riskiyle karþý karþýya.»ses yurdun içinde bulunduðu sýkýntýlý süreci nasýl deðerlendiriyor? Saðlýk doðuþtan kazanýlmýþ temel bir hak ve Köksal Aydýn SSGSS ile halka saðlýk hizmeti yok hangi sistemde yaþýyor olursak olalým eðer devlet vergi topluyorsa verginin karþýlýðý olarak sunmasý gereken en önemli görevlerden birisi saðlýk hizmetidir. Dünya örnekleri de gösteriyor ki en eþitlikçi ve toplum tarafýndan en verimli bir þekilde karþýlýk bulan hizmet modelleri vergiyle finanse edilen saðlýk modelleridir. Türkiye de eninde sonunda bu modele yani vergiyle finansman modeline geçmek zorunda. Neoliberal saldýrýya karþý özellikle kriz ortamýnda emekçilerin baþta saðlýk hakký olmak üzere sosyal güvenlik hakký, sosyal hizmet hakký, eðitim hakký gibi temel kamusal haklarýna daha fazla sahip çýkacaklarýný ve ödedikleri verginin karþýlýðý olarak temel kamu hizmetlerini daha çok talep edeceklerine inanýyoruz. SES"in saðlýkta saðlýklý bir çözüm önerisi var mý?»bir iddia ortaya attýk. Biz bu ülkede 6 ay içersinde saðlýk sistemini tamamen kamusal zihniyetle tepeden týrnaða yenileyebiliriz. Bu ülkede yeterince insan gücü de var, yeterince kaynak da var ve bu iþi yürütebilecek birikime sahip insanlar da var. Yeter ki niyet eþit, ücretsiz, nitelikli saðlýk hizmeti sunumu olsun. Niyet bu olduktan sonra çok kýsa sürede saðlýk hizmetleri kamulaþtýrýlabilinir. Toplumun katýlmýyla son derece demokratik, son derece ekonomik, bugünkü saðlýk harcamalarýndan çok daha az saðlýk harcamasýyla daha baþarýlý sonuçlar almak mümkün. Ýþte Küba bunun örneði. Küba"da kiþi baþý saðlýk harcamasý yýllýk 100 dolar. ABD"de, en son öðrendiðimiz rakama göre 7 bin dolar. ABD 70 kat daha fazla saðlýk harcamasý yapýyor ama Küba"nýn göstergeleri ABD"den daha baþarýlý. Küba"dakiler daha uzun süre yaþýyor. Küba"da bebekler ABD"ye oranla daha az ölüyor. Bu bir zihniyet meselesi. Bir ülkenin siyasal sisteminin ne kadar insana yakýn ne kadar insancýl olup olmadýðýnýn yegane göstergesi o ülkedeki saðlýk politikalarýdýr. Saðlýk sisteminin ta kendisidir. Önümüzdeki dönem saðlýk alanýndaki kavga daha da kýzýþacaða benziyor. Alternatifimiz var; bu ülkede çok daha az harcamayla çok daha baþarýlý bir saðlýk sistemi kurmak mümkün. Biz bunun için varýz zaten»ýnsanlarýn hastanelere alýnmadýðýný, hastane hastane dolaþtýrýlýp, hastane kapýlarýnda öldüklerini sýk sýk duyuyoruz. Ya da hiç gereði olmayan tedaviler görüp hem paralarýndan hem saðlýklarýndan oluyorlar. Bu istenmeyen olaylar neden kaynaklanýyor; suçlular kim? Bunun nedeni kesinlikle saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesidir. Çünkü hizmet özelleþtikçe 17 Aralýk 2008 Çarþamba toplumda var olan eþitsizlikler, gelir daðýlýmý adaletsizliði baþta olmak üzere saðlýk hizmetlerine ulaþým esnasýnda baþka bir eþitsizliði beraberinde getiriyor. Düþünün gelir daðýlýmý alabildiðine bozulmuþ bu ülkedede dolar milyarderlerinin sayýsý Ýngiltere"yi geçti, piramidin tabanýnda yoksullar ise alabildiðine arttý. Siz bu ortamda bir de saðlýk hizmetlerini özelleþtiriyorsunuz. Yani eskiden var olan haklarý kullanýlmaz hale getiriyorsunuz. Bu aslýnda insanlýk açýsýndan bakýldýðýnda bu ülke insanýna yapýlabilecek en büyük ihanettir. Çünkü toplum zaten yoksul. Önümüzdeki günlerde bazý þeyler daha net ortaya çýkacak. Örneðin bir hastane kapýsýna gittiðinizde önce sizin piriminizi yatýrýp yatýrmadýðýnýz deðerlendirilecek. Priminizi yatýrmadýysanýz hastane kapýsýndan içeri giremeyeceksiniz, hizmet alamayacaksýnýz. Genel Saðlýk Sigortasý"nýn hükümleri bu açýdan oldukça acýmasýz. Yönetmeliklerle bazý maddelerin uygulanmasýný geciktiriyorlar ama bu gerçeði ortadan kaldýracak bir durum deðil. Zaman içersinde SSGSS Yasasý geçersiz kýlýnmazsa maalesef pirim ödemeksizin hizmet almak mümkün olamayacak. Yani saðlýkta eþitsizlikler bir bu kadar daha artacak.»saðlýk emekçileri eylem yaptýklarýnda, bazý medya kuruluþlarýnda hastalar saðlýk hizmeti alamýyormuþ gibi gösteriliyor. yaptýðýnýz eylemleriniz sýrasýnda ne tür önlemler alýyorsunuz hizmet konusunda? Saðlýk hizmetinin ne anlama geldiðini en iyi saðlýk emekçileri bilir. Biz Hipokrat yemini etmiþ insanlarýz. Biz grev yaparken özellikle acil, yoðun bakým, çocuk hastalýklarý, onkoloji gibi birimlerde asla iþ býrakmýyoruz oradaki iþi aksatmýyoruz, hatta oradaki hizmete gücümüz yettiði oranda takviye yapýyoruz. Kamuoyu yaptýðýmýz etkinliklerin nedenli önemli olduðunu çok iyi anlýyor. Biz mesajýmýzý öncelikli olarak topluma vermeye çalýþýyoruz. Özellikle toplumu saðlýk hakkýna sahip çýkmaya davet ediyoruz. Tabii bunu hükümetin de anlamasý gerekir ama hükümet, IMF, Dünya Bankasý programýna boyun eðmiþ durumda. Dolayýsýyla onlar da kendilerince bizim eylemlerimizi çarpýtmaya çalýþýyor, topluma yanlýþ bilgiler veriyor. Biz hodri meydan diyoruz. Bu tür þeyleri çok gördük. Toplum, doðru neyse bu doðruyu bir þekilde öðrenecektir. Þu ana kadar saðlýkta dönüþüm programýnda bazý þeyler yurttaþ tarafýndan çok fazla hissedilmedi, çünkü Dünya Bankasý"ndan alýnan kredilerle bazý hizmetler finanse edildi. Ama bugün eczanelerde muayane ücreti alýnmasý gibi, katýlým paylarý gibi ilave ücretlerin alýmasýyla birlikte yurttaþ bizim ne demek istediðimizi önümüzdeki dönemde daha iyi anlayacak. *** Saðlýk sektöründe 100 binin üzerinde taþeron çalýþan var»taþeronlaþma son dönemde saðlýk sektöründe ne yoðunlukta? Bir yýl önce Saðlýk Bakanlýðý"na, Bilgi Edinme Kanunu"ndan yararlanarak sadece Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþmakta olan taþeron iþçilerin toplam sayýsýný sormuþtuk. Yazýyla yaptýðýmýz baþvuruya gelen yanýtta Saðlýk bakanlýðý, bünyesindeki taþeron iþçilerle ilgili bir verinin ellerinde olmadýðýný açýklamýþtý. Konuyla ilgili Saðlýk Bakanlýðý ndan bilgi alamamýz üzerine yaptýðýmýz araþtýrmaya göre þu an saðlýk iþkolunda 100 binin üzerinde taþeron çalýþan var. Zaten hükümet güttüðü politika nedeniyle yýllardýr 657"li istihdam yoluna gitmiyor. Özellikle kadrolu istihdamdan vazgeçildi. Onun yerine 4b, 4c gibi güvencesiz statülerde istihdam yoluna gidiliyor. Yine hizmet alýmý yoluyla taþeron þirketlere kapýlar açýlýyor. Hizmetin sürekliliði ve kamu hizmeti olma vasfýndan kaynaklý sorumluluklar, sosyal devlet olmaktan kaynaklý sorumluluklar ortadan kalkmýþ durumda. Malesef Saðlýkta Dönüþüm Programý bir yýkým programýna dönüþmüþ durumda. Birgün

5 17 ARALIK 2008 Çarþamba ZEYNEP ALPASLAN Bombardýman sonrasý ceset manzaralarýnýn büyük bir iþtahla fotoðrafýný çeken gazeteciler Stephen i farklý bir þey yapmaya iter: Yakýnlarýný kaybetmiþ, savaþýn aðýrlýðýný omuzlarýnda taþýyan insanlarýn portrelerini çekmeye baþlar. Bunu yaparken sýk sýk kayýp oðlunu düþünür, ümit ederek deðil, daha çok, yas tutar gibi Tito ölür; Sovyetler Birliði daðýlýr; Yugoslavya da iç savaþ baþlar. Rat a tat tat- Ýnsan neden fotoðraf çeker? Neyin fotoðrafýný çekmeli, neyi kadrajýn dýþýnda býrakmalý? Ýnsanlar neden savaþ fotoðraflarýna bakmaktan hoþlanýrlar? T.M. McNally, ODTÜ Yayýncýlýk tan çýkan, William Faulkner En Ýyi Roman Ödülü sahibi son romaný Keçi Köprüsü nde, Amerikalý fotoðrafçý Stephen Brings in hikâyesini sinematografik bir dil ve geri dönüþlerle örülmüþ saðlam bir kurguyla anlatýrken, fotoðraf sanatýný, gazeteciliði, savaþý, etiði, aþký ve ev kavramýný sorguluyor. Stephen için ev, oðlu kaçýrýldýktan sonra, karýsýyla arasýna giren düþmanca soðukluðun, sadakatsizliðin, boþluðun kapladýðý sessiz bir savaþ alaný halini almýþtýr. Chicago yu terk edip Balkanlara giden Stephen kendini gerçek savaþýn, Yugoslavya iç savaþýnýn içinde bulur. Savaþý belgelemeye çalýþan diðer gazetecilerin aksine Stephen, böyle bir cehennemin ortasýnda bile yalnýzca güzel þeylerin fotoðrafýný çekmenin peþindedir. Fotoðraf çekmek onun için terapi gibidir, oðlunu, karýsý R. yi ve evini unutmasýna yardýmcý olacak bir sýðýnak.. Kendine kurallar koyar: Cesetleri çekmek yok. Uzuvlarýný kaybetmiþ insanlarý çekmek yok. Bombalanmýþ þehirleri çekmek yok. Býrak bunlarý baþkalarý yapsýn. Þaþýrtýcý gelse de, Yugoslavya da güzel i bulmak Stephen için zor olmaz. Sanat hýrsýzlarýnýn korkulu rüyasý olan ünlü dedektif Robert Wittman emekli oldu. Wittman emekliliðini sanat uzmanlarý, küratörler, müze güvenlik þefleri, 9 milimetrelik Glock tabancalarýný özel giysileri altýnda gizleyen FBI ajanlarýnýn bulunduðu 100 kiþilik özel bir toplantý ile açýkladý. Pek az kimsenin adýný duyduðu ve duyanlarýn da pek az tanýdýðý bir kiþiye veda etmek için Upper Holmesburg da düzenlenen bir toplantýydý bu. Sanatsal hýrsýzlýk 20 yýla yakýn zamandýr, kendisine, genellikle mafyayla ve Kolombiyalý uyuþturucu kartelleriyle iliþkili bir sanat eseri dolandýrýcýsý süsü vererek hareket eden Wittman, yaþamý boyunca birçok gizli operasyon gerçekleþtirdi ve sanat yapýtlarýný kendisine satmalarý için birçok suç þebekesini kandýrdý. Giriþtiði operasyonlardan birinde, Kopenhag daki bir otel banyosunda Rembrandt a ait bir tabloya sýký sýkýya sarýlmýþ halde saklanýyordu. Zira tam o sýrada Danimarka özel timleri, Wittman a, Rembrandt ýn 1630 yýlýndan kalma kiþisel portresini satma aþamasýnda olan, Irak doðumlu gangster Baha Kadhum u tutuklamak üzere odaya baskýn düzenliyordu. Bakýr üstüne yapýlmýþ olan, kitap boyutlarýndaki on milyonlarca sterlin deðerindeki tablo, son yýllarýnda en cesur sanat hýrsýzlýklarýndan biri sýrasýnda, Ýsveç Ulusal Müzesi nden çalýndý. Söz konusu müze, bir yarýmadanýn ucundaki, Rönesans döneminden kalma sarayda yer alýyor. Sanatsat hýrsýzlýk piyasasýndan yýlda 1 Vahþete alýþýnca Alman gazeteci Elise onu büyüler. Âþýk olmamak için kendini zorlayan Stephen, içindeki duygusal savaþ alanýnda yaralanmamak için eve döner, fakat Elise nin ve Saraybosna nýn hatýralarý, onu rahat býrakmaz. Ayýþýðýnda saklanan mülteciler Stephen evinde, karýsýnýn yanýndayken bile Yugoslavya yý düþünüp durur. ile 4 milyar sterlin arasýnda bir para kazanýldýðý tahmin ediliyor. Ve halen, uluslararasý suçlar arasýnda, uyuþturucu kaçakçýlýðý, silah kaçakçýlýðý ve kara para aklamadan sonraki en büyük faaliyet olarak yer alýyor. Avrupa da çalýnan tablolar Japonya veya Amerika da ortaya çýkýyor. Tablolarý taþýmak kolay. Tanýmak ise zor. Bir hýrsýz, gümrük memuru tarafýndan sýkýþtýrýlacak olsa bile, pekala, bitpazarýndan Gördüklerini ve yaþadýklarýný uzun uzun, aðdalý bir dille anlatmak yerine birer fotoðraf karesi gibi betimler R. ye. McNally nin görsel dili, bu sahnelerin okuyucunun gözünde gerçekten de, bir Polaroid karesi gibi, yavaþ yavaþ belirmesini saðlýyor. Bombalardan uzak, ama seslerinin duyulabileceði kadar da yakýn bir sahilde çýrýlçýplak yüzen bir kadýn.. Ayýþýðýnýn altýnda saklanan mülteciler, dans eden gazeteciler.. Güzel manzaralar, huzurlu kareler. Stephen, zihninde egzotik bir seraba dönüþen Saraybosna yý, evinden kaçýp gitme hayaliyle romantize etmeye baþlar ve sonunda, bir kez daha, Yugoslavya ya döner. Kitapta ayrýntýyla, ama mesafeli bir soðukkanlýlýkla betimlenen kanlý manzaralar Stephen in fotoðrafý algýlama biçimini de etkileyecektir. Stephen gördüklerine karþý kayýtsýz olmayý öðrenmiþtir. Savaþa alýþmýþtýr. Bombardýman sonrasý ceset manzaralarýnýn büyük bir iþtahla fotoðrafýný çeken gazeteciler Stephen i farklý bir þey yapmaya iter: Yakýnlarýný kaybetmiþ, savaþýn aðýrlýðýný omuzlarýnda taþýyan insanlarýn portrelerini çekmeye baþlar. Bunu yaparken sýk sýk kayýp oðlunu düþünür, ümit ederek deðil, daha çok, yas tutar gibi.. McNally, savaþ muhabirliðini ve savaþýn temsil biçimlerindeki etik (?) anlayýþý eleþtirirken, Stephen in güzel karelerini de baþarýlý bir görsel dille, hikâye anlatýr gibi betimliyor. Ve kitabýn asýl derdi burada ortaya çýkýyor: Hýrsýzlar bayram edecek Sanat hýrsýzlarýnýn korkulu rüyasý olan ünlü dedektif Robert Wittman emekli oldu. 53 yaþýndaki Robert Wittman, tabancasýný býrakarak kitap yazmaya, karýsý ve üç çocuðuyla daha fazla zaman geçirmeye hazýrlanýyor aldým, karým için deyip savuþturabiliyor. Ve þimdilik Eski Ustalar ý koklayabilecek þekilde eðitilmiþ bir av köpeði bulunmuyor gümrüklerde Bir çeþit James bond Wittman, 1989 dan bu yana sanat suçlarýyla savaþýmýn ön saflarýnda yer alýyor. Meslek yaþamý boyunca, bir düzineyi aþkýn ülkeden, 100 milyon sterlini aþkýn deðerde çalýnmýþ sanat yapýtýný kurtardý. Rembrandt, Goya, Breughel ve Rothko tablolarý, Geronimo nun kartal tüylü savaþ baþlýðý ve Ýnkalara ait altýndan zýrh parçasý, yeniden müzelere kazandýrdýðý eserlerden yalnýzca bazýlarý. Robert in son görevlerinden biri, Irak ve Afganistan dan yaðmalanan sanat ürünlerinin ya da arkeolojik kalýntýlarýn satýþýyla, Ýslamcý terör örgütleri arasýndaki baðlantýlarý araþtýrmaktý. Robert Wittman, bir casus gibi çalýþýyor. Dostluk kuruyor ve sonra da ihanet ediyor. Bütün savaþlar birbirine benzer. Ama insan vahþete alýþýnca, kendi içindeki savaþ, savaþlarýn en önemlisi ve en kanlýsý haline gelir. Elise nin aþkýna karþý koymak imkânsýzdýr, özellikle de bomba seslerinin ve çýðlýklarýn sürekli olarak yankýlandýðý, çoðaldýðý, ölüm tehlikesinin her an hissedildiði bir þehirde. Elise, savaþý kadýnlarýn bakýþýndan tekrar tekrar anlatýr, tecavüzlerden, yaralardan, çocuklarýnýn ölümünü görmüþ annelerden bahsederek, Stephen in içindeki duygularý tekrar uyandýrmaya, onu taþa dönüþmekten kurtarmaya uðraþýr. Çýplaklýk her yerdedir, savaþýrken, seviþirken veya durup, sadece izlerken. Çýplak olmanýn bütün yan anlamlarýný hikâyeye yayan McNally, sonunda, aslýnda yakýn tarih üzerine bir savaþ romaný da olabilecek Keçi Köprüsü nü, bir aþk romanýna dönüþtürür. Keçi Köprüsü nü özel kýlan, aslýnda tam da budur: Ýyi araþtýrýlmýþ, iyi yazýlmýþ, Yugoslavya iç savaþý hakkýnda ayrýntýlý ve ilginç bilgiler veren bir kitap olmasýnýn yaný sýra, ortada savaþa parallel giden kiþisel - aþk ve kayýplarla dolu- dramatik bir hikâye olmasý. McNally nin görsel dili, hikâyeyi, okunup bittikten çok sonra bile akýlda kalabilen, güçlü bir belge haline getiriyor. Saraybosna dan kareler, kolay kolay unutulabilecek gibi deðil... KEÇÝ KÖPRÜSÜ T.M. Mcnally Çeviren: Elif Ünal ODTÜ Yayýncýlýk 2008, 398 sayfa 18 YTL. Radikal Bu iþi yapabilmek için, tilki gibi kurnaz ve tatlý dilli olmak, çelik gibi sinirlere sahip bulunmak ve son derece inandýrýcý bir þekilde kendisini bir baþkasýymýþ gibi göstermek þart. Ve bir de kolayca unutulabilecek bir yüze sahip olmak... Yüzde yara izi bulunmamalý, kulaklar boksörlerinki gibi çok darbe yemiþ olmamalý, insan orta boylu, normal yapýda olmalý... Ve þimdi 53 yaþýnda olan bu soyguncular kralý, tabancasýný býrakarak, kitap yazmaya; karýsý ve üç çocuðuyla daha fazla zaman harcamaya hazýrlanýyor. Emekliliðinde bile fotoðrafýnýn çekilmesine izin vermeyecek Wittman. Ne yaptýysam kültürel miras için Kendisine yeni bir meslek seçmiþ, özel sanat güvenlik danýþmaný olduðunu söyleyecek soranlara. Hâlâ kimliðini gizlemesini gerektiren durumlar olabilir. Birçok mahkûmun, kendilerini demir parmaklýklar arkasýna attýran bu tatlý dilli FBI ajanýnýn gerçek kimliðini öðrenmek için yanýp tutuþtuklarýna kuþku yok. Wittman, kendisine niçin böylesine tehlikeli bir iþ seçtiðini sorduðumda, Ýnsanlýðýn kültürel varlýðýný korumak için diye yanýt veriyor ve sürdürüyor: Her ülkenin farklý kültürel mirasý var. Bunlarý kurtarmak hepimizi, insan olarak yakýnlaþtýrýyor. Konu sanat olunca, bu çok daha köklü, bizi derinden etkileyen duygusal bir olay... BBC

6 17 Aralýk 2008 Çarþamba Aleviler Çankaya'da 'Alevi aday' istiyor SORUÞTURMA Belediye baþkaný 2000 yýlýnda belediye meclis kararýyla ihaleye çýkarttýðýmýz ve encümen kararýyla 3 yýllýðýna (2000, 2001, 2002 ) kiraya verdiðimiz karahöyük otel için beni ve dönemin encümen üyelerini 2 yýllýk kirayý tahsil etmediðimiz için içiþleri bakanlýðýna þikayet ederek kontrolör istemiþti. Bay baþkan kontrolörün arkasýndan Ankara ya giderek, kontrolörün hazýrlayacaðý rapora birtakým kiþileri devreye sokarak müdahale etmiþ belediyede gelen gidene okuduðu raporu hazýrlatmýþtýr. Bay baþkan belediyeye gelen kontrolöre sözleþmede yazýlý olan benim dönemim ile kendi döneminin belediye meclisi ve encümen kararlarýný gizliyerek yanýltma yoluna gitmiþtir. Ancak bakanlýk baþkanýn iddialarýný ciddiye almayarak benim ve encümen üyelerim için soruþturmaya gerek görmemiþtir. Bu konudaki bakanlýk raporu elimdedir. Ancak bay baþkan elinde hazýrlama aþamasýnda müdahale ettiði kontrolör raporunu çevresine göstererek kendince siyasi propaganda yapmaktadýr. Buradan bay baþkana sesleniyorum; Ýddia ettiðinize göre ben dönemimde 2 yýllýk kirayý tahsil etmedi isem 2004 yýlýnda göreve gelen siz 4,5 yýldýr niçin tahsil etmedinizde belediyenin alacaðýný zaman aþýmýna uðratarak belediyeyi zarara soktunuz? Eren Taþdemir in belediyeye kira borcu vardý da niçin Eren Taþdemir hesabýna talimatýnýzla YTL (ondört milyarlira) para yatýrdýnýz. Kira alacaðýna mahsup etmediniz. Bu durumda kendi iddianýza göre belediyeyi asýl zarara uðratan siz deðimlisiniz.? Ýsterseniz Eren Taþdemir e ödediðiniz paranýn dekontunu ve ödemek için aldýðýnýz meclis karýný halka daðýtayým belðeler elimde bay baþkan. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Yerel seçimlere 4 aydan az bir zaman kala, aday kulisleri de hareketlendi. Seçimlerde kendi adaylarýný görmek isteyen Alevi kuruluþlarý özellikle Aleviler'in yoðun olarak yaþadýðý Çankaya'da Alevi aday beklentisi içinde. Alevi kuruluþlarý, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'la görüþerek, Alevi aday taleplerini iletecekler. Ankara- Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 22 Temmuz seçimlerinin hemen ardýndan CHP'nin kaleleri arasýnda yer alan Ýzmir ve Çankaya'yý istediðini söylemesi hem CHP, hem de AKP yönetimini hareketlendirdi. Baþbakan Erdoðan'ýn, talimatýyla harekete geçen parti yönetimi, Çankaya için kollarý sývadý. Kulislere yansýyan bilgilere göre, AKP yönetimi Çankaya'da Alevilerin oy yoðunluðunu dikkate alarak çalýþmalarýný bu yönde sürdürüyor. AKP'nin Çankaya için, özellikle Alevilerden de oy alabilecek ve Alevilere yakýn isimler üzerinde durduðu belirtiliyor. AKP yöneticilerinin bazý Alevi dernek ve vakýf yöneticileriyle de zaman zaman görüþerek, nabýz yokladýðý ifade ediliyor. Öte yandan, Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz'ýn performansýndan memnun olmadýðý bilinen CHP yönetimi de "daha aktif" bir belediye baþkaný arayýþý içinde. CHP`nin yerel seçimlerde en iddialý olduðu ilçelerden Çankaya`da, son dakikaya kadar ciddi bir mücadele yaþanmasý bekleniyor. Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz`ý tekrar aday göstermeyi düþünmeyen yönetim, kalesini AKP`ye kaptýrmamanýn hesaplarýný yapýyor. Parti yönetimi, ciddi bir kan deðiþikliði için düðmeye bastý. Alevi aday önerisi Alevi örgütleri olarak Çankaya'da Alevi bir aday istediklerini söyleyen Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz þunlarý söyledi: "Alevi örgütleri Çankaya'da Alevi bir aday istiyorlar. Alevi, ilerici ve solcu. Çankaya'da yaþayan, Çankayalýlarý iyi tanýyan, Çankaya'nýn sorunlarýný bilen, Çankayalýlarla birlikte proje üreten, Çankaya'da yaþayan yurttaþlar arasýnda Tunalý Hilmi'den gecekondu bölgelerine kadar tüm yurttaþlara eþit hizmet götüren, kentsel dönüþüm projesi altýnda evleri bahçeleri, arsalarý yaðmalanan hak sahiplerine haklarýný iade eden, yeni kültür merkezleri, tiyatro ve sinema salonlarý gibi kültürel faaliyetleri önemseyen Çankaya'nýn yüzü ve aynasý olabilecek günlük bir gazete çýkartan, Çankaya adý altýnda bir televizyon yayýný baþlatan, her eve kitabýn girmesini saðlayan, geniþçe parklar ve spor alanlarýyla halkýn rahatça nefes alacaðý merkezler yaratan, halkýn dilini anlayan, halkýn diliyle konuþan, devrimci, demokrat, laik bir belediye baþkaný olmalý. Bu görevi görebilecek çok sayýda donanýmlý Alevi kültüründen insanlarýmýz göreve hazýr bekliyorlar. Böyle bir aday ancak CHP'den olur ve kazanabilir." "Alevi adaylara þans verilmeli" Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Fevzi Gümüþ de yerel seçimlerde özellikle Alevilerin yoðun olarak yaþadýðý yerlerde Alevi adaylara þans verilmesi gerektiðini söyledi. Gümüþ, þunlarý söyledi: "Alevilerin yoðun yaþadýðý bölgelerde Alevi adaylara þans verilmesi gerekir. Adaylarýn da Alevi toplumunun örgütlenme sürecinde yer almýþ ama bu arada da partilerde çalýþmalarýný sürdürmüþ kiþilerden seçilmesi faydalý olur. Çankaya'da illa Alevi aday olmasý þart deðil. Çaðdaþ, demokrat, solcu isimler de aday olabilir. Aleviler aðýrlýklý olarak Ankara'da Karayalçýn'ý destekleme eðilimindeler. Ýlçelerde de tüm solu kucaklayan, Alevi örgütlerinin desteðini almaya açýk adaylarý destekleyeceklerdir." Baykal'a iletilecek ABF Baþkaný Balkýz bu yöndeki taleplerini CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'a da ileteceklerini söyledi. CHP Lideri Baykal'dan randevu talep ettiklerini söyleyen Balkýz, "Bu yöndeki taleplerimiz için CHP Genel Baþkaný sayýn Baykal'dan randevu talep ettik. O talebin gerçekleþmesini bekliyoruz. Düþüncelerimizi sayýn Baykal'a da anlatacaðýz" dedi. "Karayalçýn'ý destekliyoruz" Balkýz, CHP'nin Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Murat Karayalçýn'ýn da doðru tercih olduðunu söyledi. Alevi dernekleri olarak Karayalçýn'ý destekleyeceklerini ifade eden Balkýz, "Çok sevinçliyiz. Karayalçýn çok deneyimli bir politikacý ve belediyeci. Melih Gökçek'i Ankara'dan silip süpürecek tek kiþi de o. CHP'yi, bu kararýndan dolayý tebrik ediyoruz. Diðer büyükþehirlerde de benzer örneklerin yaþanmasýný istiyoruz. Biz Karayalçýn için çalmadýk seçmen kapýsý býrakmayacaðýz" diye konuþtu. CUMHURÝYET - ANKA - 13 Aralýk 2008 Bay baþkan kendinize siyasi malzeme arýyorsanýz baþka kapýya ama Mustafa Özcivan la uðraþmak istiyorsan sen zararlý çýkarsýn, þunu bilki Hacýbektaþ lý sade bir vatandaþ olarak yapacaðýn tüm yanlýþlarýn karþýsýnda olacaðým sen kriz uzmaný isen bende halkýn politikacýsýyým. Geçte olsa gerçek kimliðinizi öðrendik, 5 yýl önce bilmediklerimizi þimdi biliyoruz Belediye personeline küfür ettiðinizi ve personeli tehdit ettiðinizi biliyoruz. Hacýbektaþ kültürünü asimile edenlerle, Maraþ ta, Çorumda Alevileri katledenlerle kol kola olduðunuzu da biliyoruz. Ama, sen Atatürk çü olduðunu iddia erken, Atatürk ün þeyh, þýh, PAÞA gibi ünvanlarý yasakladýðýný bilmiyorsun. Ve kendine belediye baþkaný deðil de PAÞA dedirmek gibi bir komplekse kapýldýðýný da biliyoruz. Ve daha neler, yolun ortasýna kanunsuzca yaptýðýnýz dükkanlarý ve o dükkanlarýn çatýsýný çam olarak ihale ettiðinizi ve çatýnýn kavaktan yapýldýðýný biliyoruz. Fakat ödemeyi çam olarak yaptýðýnýzý da biliyoruz. Bay baþkan daha bildiklerimizi de zamaný gelince söyleyeceðiz, sende bunu bil. Unutmadan söyleyeyim elindeki kamu zararý tutanaðýný da saða sola yaygara etme yargýya git orada hesaplaþalým Ankara Mustafa ÖZCÝVAN Ýnþaat Mühendisi Önceki Belediye Baþkaný Çiftçiler 0 Faizli Kredi Ýstiyor Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Nevþehir ve Niðde Ziraat Odalarý Baþkanlarý, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýyla üreticilerin üretim yapamaz hale geldiðini belirterek hükümetten tarým üreticileri için ekonomik paket isteðinde bulundular. Nevþehir ve Niðde Ziraat Odalarý Baþkanlarý, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýyla üreticilerin üretim yapamaz hale geldiðini belirterek hükümetten tarým üreticileri için ekonomik paket isteðinde bulundular. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç ve Niðde Ziraat Odasý Baþkaný Bayram Ali ÖZDEMÝR, patates üreticilerinin sorunlarýný dile getirmek için ortak bir basýn açýklamasý yaptýlar. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep TUNÇ, Türkiye nin bir yýllýk patates ihtiyacýnýn yüzde 50 ye yakýn bölümünün Nevþehir ve Niðde illerinden karþýlandýðýný söyledi. Her iki ilde bulunan 52 Bin Hektar tarým arazisinde yýllýk ortalama 2 Milyon 176 Bin ton patates üretiminin yapýldýðýný belirten TUNÇ, yaþanan ekonomik sýkýntý ve üretim maliyetlerinin sürekli artmasý nedeniyle bölge çiftçilerinin artýk üretim yapamaz hale geldiðine dikkat çekti. Gübre, mazot, zirai ilaç ve elektrik fiyatlarýna üst üste yapýlan zamlarla patates üreticilerinin ürünlerini yüzde 35 zarar ile satar duruma geldiðini vurgulayan Recep TUNÇ, 2005 ile 2008 yýllarý arasýnda patates satýþ fiyatlarý ile üretim maliyetlerini karþýlaþtýrdýðýmýz zaman bu gün özellikle 2008 yýlýnda Nevþehir ve Niðde illerindeki patates üretim maliyeti 30 Kuruþ olarak deðerlendirebiliriz. Satýþ fiyatý 18 Kuruþ olan patatesin maliyetinin 30 Kuruþ olduðu göz önüne alýndýðýnda üreticinin yüzde 35'e yakýn bir oranda zarar ettiði ortada. Bu sorunlarýmýzýn çözümü için siyasetçilerimizden destek bekliyoruz. Nasýl ki narenciye üreticilerine ihracat teþviki varsa patates üretiminde de bunun uygulanmasý gerekiyor. Narenciye ihracatýna ton baþýna 80 Dolar teþvik verilirken ne yazýk ki besin deðeri oldukça yüksek olan patatese teþvik verilmiyor. Eðer patatese de teþvik verilirse bu ülke ekonomisine zarar deðil fayda getirir dedi. Bölgedeki patates üreticilerinin borç bataðýnda bulunduðunu ve banka hesaplarý ile arazilerindeki icra nedeniyle iyice dar boðaza girdiðini belirten TUNÇ, sadece Nevþehir ve Niðde illerindeki 6 Bin dolayýndaki çiftçinin tarýmsal sulamadan kaynaklanan yaklaþýk 500 Milyon YTL borcu bulunduðunu söyledi. Hükümetin bir an önce üreticiyi rahatlatmak amacýyla bir paket hazýrlamasý gerektiðinin altýný çizen Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep TUNÇ, Nasýl üretici esnafa sýfýr faizli kredi paketi hazýrlandýysa çiftçilerimize de 2 yýl faizsiz bir paketin hazýrlanmasýný istiyoruz. Buna tarým üreticilerinin ihtiyacý var. Üretim yapabilmemiz için bir paket hazýrlanmasý þart. Bu konuda siyasilerin bir çalýþma yapmasýndan yanayýz. Üreticinin þu an banka hesaplarýnda, arazilerin de, araçlarýnda icra takibi var. Üretici bundan dolayý aracýyla þehre gelemiyor, banka hesaplarýndaki Doðrudan Gelir Desteði Ödemelerini alamýyor. Tarým politikalarýnýn yeniden gözden geçirilmesi, ürün planlamasýnýn yapýlmasý ve desteklemelerin bölgelere göre arttýrýlmasý gerekiyor. Çünkü üretim maliyetleri bölgelere göre farklýlýk gösterebiliyor. Ayrýca tarýmdaki KDV oranýnýn da yüzde 18'lerden yüzde 1'e indirilmesi þart. Üretici bütün ödediði tarým girdilerinin KDV 'sini geri alamadýðý bu devlete irat olarak kaydediliyor bu rakamlarýn çiftçiye geri destek olarak yansýtýlmasý veya KDV oranýnýn düþürülmesi çiftçiye nefes aldýracaktýr.bizim tarým üreticileri olarak doymamýz ve doyurmamýz gerekiyorsa bu kriz ortamýnda bizim içinde bir ekonomik paket hazýrlanmasýný istiyoruz þeklinde konuþtu. Niðde Ziraat Odasý Baþkaný Bayram Ali ÖZDEMÝR ise, seçim meydanlarýnda siyasetçilerin üreticiye verdiði sözleri yerine getirmesini istedi. ÖZDEMÝR, Siyasilerimiz seçim zamaný köylerimizde, kasabamýzda çiftçilere verdikleri sözlerin bir kýsmýný yerine getirirlerse çiftçilerimizin içerisinde bulunduðu sýkýntýlardan çýkacaðýna inanýyorum. Tamamýný yerine getirmeyecekler ama bir kýsmýný yerine getirirlerse en azýndan bölgemizde üretilen baþta patatese ihracat teþviki verilirse sýkýntýlarýn büyük bölümü çözülür. Gübre, mazot ve elektrik için verilen zamlar tabi ki geri alýnamayacak ama bu teþvik sorununu çözebilirler diye konuþtu. Kapadokya Gazetesi

7 17Aralýk 2008 Çarþamba 'Parti binasý Bektaþi mezarlarýnýn üzerinde' HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! 7 Sütlüce de bulunan Bektaþilere ait Karaagaç Tekkesi ndeki kalýntý ve mezarlar üzerinde bina yapýldýðý öne sürüldü. Ýddiaya konu olan binayý AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý geçen eylülde kiraladý. CHP iddialarý TBMM ye taþýdý. Alevilerden þok iddia AKP nin Ýstanbul Sütlüce deki yeni il binasýnýn, Bektaþi Mezarlýðý nýn üzerine inþa edildiði ve temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn da yok edildiði öne sürüldü Atatürk Türkiye yi kuran Türkiye nin tanýdýðý en büyük insan Atatürk devrimlerini yaratan Tüm dünyayý hayran býrakan Ülkesini yaratan Rahat rahat bizi uyutan Korkmadan savaþan En büyük lider Atam Saygý ile anýyoruz sizi Anlar herkes deðerini Yurttaþ arkadaþýmýzssýn Gazi bir paþasýn Irmak gibi berraksýn CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Gürsel Tekin in, elinde þok belgeler olduðunu belirttiði, AKP nin Sütlüce deki yeni il binasýyla ilgili olarak STAR Ana Haber de önemli iddialarda bulunuldu. AKP il binasýnýn temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn yokedildiðini öne süren Alevi Bektaþi Kültür Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Kazým Güvercinlioðlu, iskeletlerin görüntüsünü kameraya çektiðini söyledi. Ýddialara göre, Sütlüce deki AKP il binasý, bir Bektaþi Mezarlýðý üzerine kuruldu. Alevi Dernekleri yetkilileri, imara açýlarak satýlan bu bölgeyle ilgili dava açtýklarýný, arsanýn satýlmasýna tepki gösterdiklerini anlattýlar. Ýskeletler dikkat çekti Alevi Derneklerinin, inþaat çalýþmasý sýrasýnda çektikleri ve tahrip edildiðini öne sürdükleri görüntüler de ekrana getirildi. Kameraya alýnan görüntülerdeki iskeletler dikkat çekti. Tarihi mezarlarýn da inþaat çalýþmasý sýrasýnda yok edildiði iddia edildi. Haliç i karþýdan gören Ýstanbul un en güzel yerine kurulan AKP il binasý ile ilgili olarak, inþaat çalýþmalarýna karþý geçmiþte hukuki mücadele baþlattýklarýný da vurgulayan dernek yetkilileri, Hatta, mahkeme kararýyla kazý yapýp, Alevi dedelerinin kalan mezarlarýný kurtarmaya çalýþtýk. Buradan alýnan kemikler de toplanarak, baþka yere taþýndý diye konuþtular. Milliyet Kapadokya'da müze köy Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR NEVÞEHÝR'in Derinkuyu Ýlçesi'ne baðlý Özlüce Köyü'nde, geçmiþ dönemde halkýn günlük yaþamda kullandýðý çeþitli araç ve gereçler, yeraltý þehri giriþinde oluþturulan alanda sergileniyor. Özlüce Köyü Muhtarý Ýsmail Çiftçibaþý, 1924 mübadelesi ile Yunanistan'a göç eden Rum azýnlýðýn yaný sýra Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait taþýnmaz kültür varlýklarýnýn yaný sýra, o döneme ait günlük hayatta kullandýklarý araç ve gereçleri sergilemeye karar verdiklerini söyledi. Muhtar Çiftçibaþý, sergilenen araç- gereçler arasýnda kaðný tekeri, çarýk, düven, un deðirmen taþý, aðýrlýk taþý, su oluklarý, dam silindiri, yayýk, Atatürk e saygý orak, falaka, pazar çantasý, beþik ve gaz lambalarý bulunduðunu bildirdi. Bu araç- gereçler Özlüce yeraltý kenti giriþinde oluþturulan platformda sergileniyor. Hürriyet Yaren Seycan Ceyhan Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/B Volkan Özsoy HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! Yazý Boyutu : Partileri tarafýndan, adaylýklarý kesinleþmiþ baþkan adaylarý ile henüz hakkýnda karar verilmemiþ ve haliyle, geceleri bedenlerine uykunun bir türlü girmediði aday adaylarý Bu ülkede yaklaþýk 20 yýldýr ekmeðini sadece basýndan kazanmýþ bir vatandaþým. Bu süre içinde siyaset sahnesinde baþrol demesem de, en iyi yardýmcý oyuncu ünvanýna sahip çok insan tanýdým ve onlara destek veren efradý. Þimdi sizi çok iyi anlýyorum. Ne geceniz var, ne gündüzünüz... Þu sýralar gözünüz, kulaðýnýz telefonda, teþkilatýn çaldýracaðý o zil sesine kilitlendiniz. Dedim ya, iþiniz zor. Hemen her birinizin yüreði kýpýr kýpýr Ayrýca daha adaylýðý kesinleþmemesine raðmen, daha þimdiden cebinizden yüklüce bir para saçmanýz lazým etrafa Þimdiden adam bulmalar, kulisler de cabasý. Ki hele bir de, adaylýðýnýz kesinleþirse Hizmet (!) aþkýyla yanýp kavrulan bedeninizi daha da bir ateþ basacak biliyorum Ama tüm bu canhýraþ uðraþlarýnýzýn arasýnda, benim sizden küçük bir ricam olacak: Lütfen, o ulvi hizmet aþký için de olsa, adaylýðýnýz kesinleþtiðinde, bizim görsel ve iþitsel duyularýmýza tacizde bulunmayýn. Çok rica ediyorum; o göz zevkimizi bozan zoraki gülümsemeyle çektirdiðiniz ve çoðu býyýklý fotoðraflarýnýzý, rast gele yere asýp, görüntü kirliliði yaratmayýn. Allah aþkýna kampanyalarýnýzý biraz medeni bir þekilde düzenleyin ve her afiþinizi, posterinizi görenin, koþarak size oy vereceði þeklindeki o saçma saplantýdan artýk kurtulun. Yalvarýrým, hele hele dünyanýn hiçbir ülkesinde bir eþi daha bulunmayan tarihi mekanlarýmýzý, nasýl olsa burasý benim bölgem diyerek, babanýzýn mülkü gibi görüp, doðal birer reklam panosu haline çevirmeyin. Akýl hocalarýnýza da bu konuda asla izin vermeyin. Sözün özü, daha medeni bir þehircilik vaadinde bulunarak verdiðiniz bu amansýz koltuk savaþlarýnda, medeniyetsizliðin daniskasýný önce siz uygulama kültüründen vazgeçin. Haydi hepinize medeni bir hizmet fýrsatý dileðiyle, bol þanslar BAÞSAÐLIÐI Zir Mahallesi nden Salih Erdoðan Hak ka yürümüþtür. Ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. SATILIK MÜSTAKÝL EV 5+1 ODA, KALORÝFERLÝ, GÜNEÞ ENERJÝLÝ, BAHÇE DUVARLI FUL YAPILI, ASMA TAVAN FAYANS LAMÝNANT SAHÝBÝNDEN ACÝLEN SATILIKTIR. Not: Ýki Cemevi arasý, Kayseri Yolu na 30 m. Çarþý Merkezine 500 m. MÜRACAAT: ÝMDAT ANIL YILMAZ Cep: Ýþ:

8 Aleviler alanlara cebini düþünmek için deðil; Madýmaklar Ýçin, Zorunlu Din Dersleri Ýçin, Cem Evleri Ýçin, Maraþlar, Çorumlar için çýkmayý yeðlerler ve yanlarýna da kardeþlerini alýrlar YOL DÜÞKÜNLERÝNÝ deðil. Gerçekten Biz Hem Hacý Bektaþ Hem Mustafa Kemal iz. Biz Anadolu muyuz! Biz Hem Hacý Bektaþ Hem Mustafa Kemal iz. Biz Anadolu yuz! Sözünü sýk sýk eski adý Hayokder þimdi HEKTER adýný alan Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Sn. Naki Salmanpakoðlun dan da duyduðum ve onun da adeta sloganlaþtýrmaya çalýþtýðý bir söz. Cümle Vatan anlamýnda Anadolu yu, Kurtarýcý anlamýnda Atatürk ü ve Memleket anlamýnda Hacý Bektaþ anlamýndan oluþuyor gibi görünüyor. Sözcükteki Hacý Bektaþ tan anlamamýz Gereken Hacý Bektaþ Veli mi, Hacý Bektaþ Kasabasý mý kastediliyor o belli deðil. (Umarým Hacý Bektaþ Veli iþaret ediliyordur.) Þimdiye deðin inanç doðrultusunda bir çaba, çalýþma içinde olmayan HEKTER yöneticisinin bu günlerde özellikle ön planda kalmak amaçlý Biz Hem Hacý Bektaþ Hem Mustafa Kemal iz. Biz Anadolu yuz! sözleri ile baþlayan açýklamasýnýn çok iyi anlaþýlmasý ve dikkat edilmesi gereken bir konu olduðunu düþünüyorum. Bu konuþmalarý yapanýn; öncelikle Hacýbektaþ ilçesinde düzenlenen Hacý Bektaþ Veli i anma törenlerini 9 Kasýmlarý yaratanlara Hacý Bektaþ ý kapatan; üstelik onlarý Alisiz Alevilik yapmakla suçlayýp, vatana ihanet, Marksist, ateist aleviler gibi ifadeler ile karalamaya çalýþan bir zihniyete göbek baðý ile baðlý olmasý gayet manidardýr. Acaba 9 Kasým birileri için Devlet olanaklarýnýn Aleviler lehine kullanýlýr olabileceði bir yol kavþaðý mý olarak görülmektedir ki biz Anadolu yuz biz Hacýbektaþ ýz açýklamalarý ile ortaya çýktýlar. Yoksa Alevi Açýlýmý rüzgârý da onlarý savurdu da bu iþte bizimde çorba da tuzumuz olsun dediler; pek bilemiyorum ama sanmýyorum bu kadar samimiyet içinde olsunlar. Diðer yandan da kendi kendime sormadan edemiyorum; 9 Kasýmda HEKTER veya yöneticileri alanlarda idi de biz mi görmedik diye. (Aslýnda etrafa Ýyice Zafer Kökver Bakmýþ hatta kare kare resimlerde çekmiþtim ama herhalde bir kenara sinmiþlerdi görmemiþ olabilirim kusura bakmasýnlar). Þöyle zihnimi biraz kurcalayýnca; hatýrladýðým kadar bu mitinge ve öncesindeki yürüyüþe karþýydýlar ve bu konuda basýna, kamuoyuna yaptýklarý açýklamalar vardý. Özellikle HEKTER in mihmandarý ve sponsoru ve göbek baðýyla baðlý olduðu Ýlçe Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza Salmanpakoðlu miting öncesi ABF ve diðer yürüyüþ katýlýmcýlarýný bir avuç azýnlýk, PKK sempatizaný, Alisiz Aleviler olduklarý ile ABF yönetimi ve kurumsal kimliðinin Alevileri temsiliyeti ile ilgili sorunu olduðunu, onlarýnda ayný zamanda bir avuç Marksist, Ateist aleviler olduklarý gibi söz ve sözcükler ile eleþtirmiyor muydu, yanlýþ mý hatýrlýyorum. Bu eleþtiriler hem de HEKTER etkinliklerinde yapýlýrken hiç bir ses çýkmýyordu. Bu gün ne oldu da kendilerini bir anda Gerçekte "Biz Hem Hacý Bektaþ Hem Mustafa Kemal'iz. Biz Anadoluyuz" (muyuz!) Naki Salmanpakoðlu Alevi Bektaþi inanç dünyasýn da bizlere vaaz verir, akýl verir görme hakkýný elde ettiler anlamýyorum. Daha dün HEKTER olarak Hacý Bektaþ Veli anma etkinliklerinin tek ve resmi düzenleyicilerinden biri olmalarý nedeniyle ABF lere PSADAK lara alanlardan sizler Alevileri Temsil etmiyorsunuz sizi istemiyoruz diyenler bu gün nedendir ki gerçek Alevi Bektaþiler ile pazarlýk sofrasýna oturmaya kalkmaktadýr iyice bir tahlil etmek gerekir yýlýnda Muharrem Ayýnda Alevi Bektaþi inancý gereði herkes matem ve oruç tutarken HEKTER Ýnanç ayrý derneðimizin etkinliði ayrý deyip çalgýlý türkülü gece düzenleyip cengi düzenlemiyorlar mýydý. Derneðin adý deðiþince birden bire alevi olduklarýný mý hatýrladýrlar dersiniz. Sevgili canlar; Hiç sanmýyorum. Mesele pasta meselesi. Ben kimseyi kýnamadan, yermeden bir tespitimi sizlerle paylaþmak istiyorum. Bu gün ABF ve diðer Alevi Bektaþi inanç önderleri alevi dünyasýnda nasýl müstesna bir yer teþkil ediyorsa aksine bu sonradan bulma Aleviler; Ne Hz. Ali, yi Ehli-Beyti, Masum-u Pak ý, Cem i, Dede yi Babayý, Mürþidi, Talibi ne bilirler nede sayarlar; onlar sadece iþine gelince bu inanç deðerlerini politikada kullanýlacak bir þey yol yöntem olarak deðerlendirirler. Bu manada inancýmýzýn karþýsýnda asýl duran Hacýbektaþ kapýlarýný Alevilere Bektaþilere kapayanlar da onlardýr. Pir Sultan Abdal ýn deðiþi ile Açýlýn Kapýlar Þaha gidelim, Aleviler Bektaþiler Hacý Bektaþi Veli, Hacýbektaþ ý yaþamak,yaþatmak istemektedirler. Þimdi milletini hakir gören bu düþünce sahiplerine yine Hacý Bektaþ Veli nin bir sözü ile karþýlýk vermek istiyorum. 72 milleti bir bilmeyen bizden deðildir. Dün 9 Kasýmlarý yapanlar ile deðil iþene gelen ile Alevi Bektaþi Örgütleri ile görüþen AKP nin bu gün Hacýbektaþ, Hacý Bektaþ Veli Dergâhý, üzerine bunlar ile pazarlýk yapmayacaðýný kim garanti edebilir. (Örnek 16 Aðustos Törenlerinin Cumhur a Teslimi) ABF ve diðer Alevi Bektaþi Örgütlerini Veliyettin Ulusoy u bir gece darbesi ile Hacýbektaþ Dergâhý postniþ liðine getirdiler diyen bunlar deðilmiydi. Bu gün Alevilerin saygýnlýðýnda en ufak bir tereddütleri olmadýklarý Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy a saygýsýzlýk yapan (Marksist ten Alevi Dedesi olmaz) diyen yine bunlar deðil miydi. Sonuç olarak; hafýzamýzdan kuþkusu olanlar ile; Türk e Türklük yapma kolaylýðýný seçenler, Cumhuriyeti Kuran Atatürk ü ve felsefesi Atatürkçülüðü Alevilerin üstünde istismar konusu yapmaya kalkanlar yine bunlardýr. Bunlarýn aða- babalarý halen Ümraniye de yargýlanmaktadýr. Aleviler þayet alanlara inecekse OYAK BANK satýlmasýn diye inmezler, Sayýn HEKTER yöneticileri. Aleviler alanlara cebini düþünmek için deðil; Madýmaklar Ýçin, Zorunlu Din Dersleri Ýçin, Cem Evleri Ýçin, Maraþlar, Corumlar için çýkmayý yeðlerler ve yanlarýna da kardeþlerini alýrlar YOL DÜÞKÜNLERÝNÝ deðil. KAYIP ARANIYOR!!! LÜTFEN BU FOTOGRAFI YAYALIM!!! Kayýp olan Egehan ile ilgili olarak gazetemize gönderilen mesajý tüm okurlarýmýzýn dikkatine sunmayý bir ödev olarak gördük: Umarýz Egehan bulunur... BÖYLE ÖNEMLÝ BÝR MAÝLÝ FARKEDEREK OKUDUÐUNUZ ÝÇÝN ÖNCELÝKLE TEÞEKKÜRLER. GLOBAL DÜNYANIN STRESÝ ALTINDA KÖRELMÝÞ DUYGULARIMIZ,, NE YAZIK KÝ, BÖYLE KÖTÜ OLAYLAR YAKININIZDAN BÝRÝNÝN BAÞINA GELDÝÐÝNDE ORTAYA ÇIKIYOR. LÜTFEN SÝZ DE BU DURUMA KAYITSIZ KALMAYIN VE HERGÜN ONLARCA ATTIÐINIZ MAÝLLERDEN BÝRÝNÝ EGEHAN ÝÇÝN ÝLETÝN. NE KADAR ETKÝLÝ OLABÝLÝRÝZ DÝYE SORGULAMAKTANSA NE KAYBEDERÝZ VE NE KAZANIRIZ DÝYE DÜÞÜNMEK EN ÝYÝSÝ... BUGÜN 16. GÜN:( son fotoðraflarý ektedir. AMASYA Merkeze baðlý Sarayözü köyü'nde tarihinde evinin önünde 5-10 dk içinde kaybolan 2.5 yaþýndaki Egehan'dan O GÜNDEN BERÝ HABER ALAMIYORUZ!! (kayboluþundan bir gün önce çekilmiþ olan fotoðraflarý aþaðýda bulunmaktadýr) Ýstanbul'da oturan, yaz tatili ve düðün için memleketlerine giden aile artýk onun kaçýrýldýðýný düþünmeye baþladý. Sivil savunma ekipleri, jandarma ve akut tarafýndan gece gündüz yapýlan arama çalýþmalarýna son verildi. Küçük bir köy olan Sarayözü' nde herkesin birbirini tanýdýðýný siz de tahmin edersiniz. Yapýlan aramalarda bulunamadýðý için geriye tek ihtimal kalýyor, kaçýrýlmýþ olabilir. Köyde son günlerde birkaç yabancýnýn bulunuyor olmasý ve o günden sonra onlarýn da görünmeyiþleri akla ne yazýkki kötü þeyler getiriyor. Çevre illere de daðitilan ilanlarýn dýþýnda tüm Türkiye ' ye bu durumu bildirmeye çalýþýyoruz son bir umutla! LÜTFEN SÝZLER DE YARDIMCI OLUN VE BU MAÝLÝ TANIDIÐINIZ HERKESE ÝLETÝN, MÝNÝK EGEHAN' I BULALIM!! ÝRTÝBAT TELEFONU: SERDAR ÇIPLAK: EV: E-POSTA: MÝNÝK EGEHAN' I BULALIM!! ÝRTÝBAT TELEFONU: SERDAR ÇIPLAK: EV: E-POSTA:

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı