Maraþ ýn yýldönümünde miting!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maraþ ýn yýldönümünde miting!"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:794 >3 DE 35 YKR 17 ARALIK 2008 ÇARÞAMBA Postniþin Ulusoy: "Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor" Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Sayýn Veliyettin Ulusoy un, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Ýstanbul Þubesinde gerçekleþtirilen II. Dedeler ve Babalar Ýstiþare Toplantýsýna göndermiþ olduðu mesaj; (...) Üzerinde önemle ve dikkatle duracaðýmýz en önemli konulardan biriside dedelere zakirlere maaþ verilmesidir. Bu teklif ancak Alevi-Bektaþi inancýný içinde özümsemeyen veya bilmeyenler tarafýndan yapýlabilir. Alevi-Bektaþi yolu, bir rýzalýk yoludur. (Buyruk ta Rýza Þehri ni okuyun) Orada maaþ olmaz. Ýnanç hizmetleri yapanlar (dedeler zakirler vs. ) hizmetlerinin karþýlýðý bir beklentisi asla olamaz. Hakullah, sadece karþýlýklý rýzalýktýr, kesinlikle amaç deðildir. Eðer Dedelere maaþ gerçekleþir ve toplumumuzdan buna heves eden olur ise bunlar yolumuza ihanet edenlerdir. Alevi-Bektaþi inancý ve toplumu tarafýndan asla kabul görmeyecektir. Bunlar ancak kendi Alevi sini yaratmak isteyen zihniyetin ürünü olur. Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor. Alevi-Bektaþi tarihinin beklide en tehlikeli döneminden geçiyoruz... Çiftçiler 0 Faizli Kredi Ýstiyor 'Parti binasý Bektaþi mezarlarýnýn üzerinde' Sütlüce de bulunan Bektaþilere ait Karaagaç Tekkesi ndeki kalýntý ve mezarlar üzerinde bina yapýldýðý öne sürüldü. Ýddiaya konu olan binayý AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý geçen eylülde kiraladý. CHP iddialarý TBMM ye taþýdý. Alevilerden þok iddia AKP nin Ýstanbul Sütlüce deki yeni il binasýnýn, Bektaþi Mezarlýðý nýn üzerine inþa edildiði ve temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn da yok edildiði öne sürüldü CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Gürsel Tekin in, elinde þok belgeler olduðunu belirttiði, AKP nin Sütlüce deki yeni il binasýyla ilgili olarak STAR Ana Haber de önemli iddialarda bulunuldu. AKP il binasýnýn temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn yokedildiðini öne süren Alevi Bektaþi Kültür Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Kazým Güvercinlioðlu, iskeletlerin görüntüsünü kameraya çektiðini söyledi. Ýddialara göre, Sütlüce deki AKP il binasý, bir Bektaþi Mezarlýðý üzerine kuruldu. Alevi Dernekleri yetkilileri, imara açýlarak satýlan bu bölgeyle ilgili dava açtýklarýný, arsanýn satýlmasýna tepki gösterdiklerini anlattýlar. >>7 DE Maraþ ýn yýldönümünde miting! Aralýk 1978 tarihlerinde gerçekleþen, 121 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan Maraþ Katliamýnýn 30.yýlýnda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði miting düzenliyor. Alevi Bektaþi Federasyonu tarafýndan da desteklenen miting, 21 Aralýk Pazar günü Adana da gerçekleþtirilecek. GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Çep Tel: Atatürk e saygý ÞÝÝR Yaren Seycan Ceyhan >>7 DE Zafer Kökver Gerçekte "Biz Hem Hacý Bektaþ Hem Mustafa Kemal'iz. Biz Anadoluyuz" (muyuz!) SORUÞTURMA Köþe Yazýsý >>8 DE HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! Yazý Boyutu : Partileri tarafýndan, adaylýklarý kesinleþmiþ baþkan adaylarý ile henüz hakkýnda karar verilmemiþ ve haliyle, geceleri bedenlerine uykunun bir türlü girmediði aday adaylarý >7 DE Kapadokya'da müze köy >6 DA Nevþehir ve Niðde Ziraat Odalarý Baþkanlarý, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýyla üreticilerin üretim yapamaz hale geldiðini belirterek hükümetten tarým üreticileri için ekonomik paket isteðinde bulundular. >6 DA Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 21 Aralýk -27 Aralýk günlerinde þubelerinin bulunduðu her yerde basýn açýklamalarý ve salon etkinlikleri ile Maraþ ta katledilenleri anacak. Miting ise Unutursak Hatýrlatýrlar, Katliamýn gizli arþivleri açýklansýn!, Gerçek suçlular hesap versin, yargýlansýn! þiarlarýyla gerçekleþtirilecek. >2 DE >7 DE

2 2 17 Aralýk 2008 Çarþamba Maraþ ýn yýldönümünde miting! Aralýk 1978 tarihlerinde gerçekleþen, 121 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan Maraþ Katliamýnýn 30.yýlýnda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði miting düzenliyor. Alevi Bektaþi Federasyonu tarafýndan da desteklenen miting, 21 Aralýk Pazar günü Adana da gerçekleþtirilecek. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 21 Aralýk -27 Aralýk günlerinde þubelerinin bulunduðu her yerde basýn açýklamalarý ve salon etkinlikleri ile Maraþ ta katledilenleri anacak. Miting ise Unutursak Hatýrlatýrlar, Katliamýn gizli arþivleri açýklansýn!, Gerçek suçlular hesap versin, yargýlansýn! þiarlarýyla gerçekleþtirilecek. Derin devlet Gazi'de, Sivas ta, Çorum da Maraþ taydý... Mitinge çaðrý açýklamasýnda katliamýn baþ aktörünün Devrin devlet olduðunu söyleyen Pir Sultan Abdal Dernekleri, açýklamasýnda þu görüþlere de yer verdi: Sivas ta 33 Canýmýzýn yakýldýðý katliam için Biz Sivas taki þeriatçý örgütlenmenin gücünü ve herhangi bir kalkýþmada ne kadar sürede kontrol altýna alýnabileceðini görmek istedik. Ama ipin ucu kaçtý, saldýrganlara hakim olamadýk. diyen DERÝN DEVLET anlayýþý tarih boyunca gerici, þeriatçý, faþist güçlerle kol kola idi. Madýmak Katliamý ndan 15 yýl önce Sivas ta ve Çorum da idi. Zira bu anlayýþýn var olma sebebi, yaþamsal dayanaklarý ve hizmet amacý karakteristiðini ayan beyan ortaya koymaktadýr. Baba Ýshak ve Yarenleri nden, Yol Ulumuz Pir Sultan Abdal a, Deniz Gezmiþ e, 12 yaþýnda semah dönmek için gittiði Sivas ta yakýlan Koray Kaya dan, 12 Yaþýnda 13 kurþunla Doðu da öldürülen Uður Kaymaz a kadar yaþanan tüm cinayet ve katliamlarýn sorumlusu ayný organize güçlerdir. Bu organize güçleri örten perde, gelip geçen çeþitli hükümetler ve þu anda iktidarda bulunan AKP Hükümeti tarafýndan özenle korunmuþtur, açýlmamýþtýr. Katliamýn sorumlularý yargýlanmalýdýr! Geçmiþle yüzleþmenin gerekliliðine iþaret eden açýklama þu sözlerle son buldu: 21. Yüzyýl insan haklarý, özgürlükler ve bilim çaðý olmalýdýr. Ýnsan haklarý, özgürlük ve bilim gibi kutsal deðerlere ve katliamlarda yitirdiðimiz canlarýmýza, yaþam ve varlýk gerekçemiz olan kültürümüze saygýnýn bir gereði olarak diyoruz ki; devletin derin çekmecelerinde gizli arþivler açýlmalý, katliamlarýn yaþayan tanýklarý dinlenmelidir. Arþivlerin, yaþayan tanýklarýn, kitap, belge ve o dönemdeki mahkeme tutanaklarýnýn ýþýðýnda katliamda suçu, hatasý ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk verileri çerçevesinde yargýlanmalý, gerekli cezalar verilmelidir. Açýklamanýn Tam metni: 30.YILINDA MARAÞ KATLÝAMI NI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAÐIZ! Maraþ Katliamý nýn üzerinden 30 yýl geçti. Bu katliamda sorumluluðu bulunanlar ya hiç yargýlanmadan kurtuldular ya da göstermelik dava dosyalarý ile yargýlanýp (!) beraat ettirildiler. Çünkü, Maraþ Katliamý tasarlanýrken senaryonun en önemli parçasý katliamcýlarýn önce izole edilmesi, sonra bu izolasyon yardýmý ile suçsuz ilan edilmesi idi. Katliamcýlarýn amacý, 12 Eylül askeri darbesine zemin hazýrlamanýn yanýnda, halklar ve inançlar bahçesi olan Maraþ ta Alevi, solcu, demokrat insanlarý kýyýma uðratmak ve sað kalanlarý da baský, sindirme, korku psikolojisi ile göçe zorlamaktý. Böyle büyük ölçekli bir senaryonun devletin derin güçlerinden icazet alýnmadan yapýlmasý mümkün deðildi. Zaten katliamda baþ aktörün DERÝN DEVLET olduðu yýllar sonra Baþbakanýn çekmecesinden çýkan bilgi notu nda ortaya çýkmadý mý? Sivas ta 33 Canýmýzýn yakýldýðý katliam için Biz Sivas taki þeriatçý örgütlenmenin gücünü ve herhangi bir kalkýþmada ne kadar sürede kontrol altýna alýnabileceðini görmek istedik. Ama ipin ucu kaçtý, saldýrganlara hakim olamadýk. diyen DERÝN DEVLET anlayýþý tarih boyunca gerici, þeriatçý, faþist güçlerle kol kola idi. Madýmak Katliamý ndan 15 yýl önce Sivas ta ve Çorum da idi. Zira bu anlayýþýn var olma sebebi, yaþamsal dayanaklarý ve hizmet amacý karakteristiðini ayan beyan ortaya koymaktadýr. Baba Ýshak ve Yarenleri nden, Yol Ulumuz Pir Sultan Abdal a, Deniz Gezmiþ e, 12 yaþýnda semah dönmek için gittiði Sivas ta yakýlan Koray Kaya dan, 12 Yaþýnda 13 kurþunla Doðu da öldürülen Uður Kaymaz a kadar yaþanan tüm cinayet ve katliamlarýn sorumlusu ayný organize güçlerdir. Bu organize güçleri örten perde, gelip geçen çeþitli hükümetler ve þu anda iktidarda bulunan AKP Hükümeti tarafýndan özenle korunmuþtur, açýlmamýþtýr. Yaþatýlan bu katliam ve vahþetlere karþýn katliamlarý yapanlar deðil, katliamlarý gündeme getirenler suçlu görülmekte; yarayý kaþýmayýn, tarihi tarihçilere býrakýn. gibi kurnazlýklarla katliam ve katliamcýlar unutturulmaya çalýþýlmaktadýr. Kuþkusuz, katliamda yitirdiðimiz canlar yüreðimizde karanlýða bir ýþýk olmaya devam ediyorla. Ama artýk karanlýða ýþýk tutmak bedenlerin ateþlerde külleþmesiyle deðil; bilimle, teknikle, akýlla olmalý Bunun için geçmiþte yaþanan katliamlarý unutturmayarak, katliamlarýn yenilenmesini önleyerek, farklýlýklarýn zenginlik olduðu bilincini beyinlere kazýyarak ve hepsinden önemlisi vicdanlarýmýzla, geçmiþimizle, ayýplarýmýzla, suçlarýmýzla yüzleþerek ýþýðý çoðaltmalýyýz. Bu nedenle Maraþ da insanlýk dýþý kýyýmýn vicdanlarýmýzda yarattýðý utancý hep birlikte temizlemek gerektiðine inanýyoruz. Madýmak ýn toplumsal belleðimizde açtýðý yarayý da demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, eþitliðe, çok kültürlülüðe inanan kesimlerle sarabileceðimizi biliyoruz. Katliamlarla yüzleþmenin ve gerçek faillerin bulunmasýnýn gerekliliðine inanýyor, Maraþ ýn unutulmasý halinde farklý kimlik ve inançtaki her insanýn can ve mal güvenliðine yönelik tehditlerin artarak devam edeceðini görüyoruz. Türkiye, geçmiþindeki bu utancý temizlemek, geleceðini de aydýnlatmak zorundadýr. Bizce bunun çözümü katliamýn gizli arþiv belgelerinin açýklanmasý, karanlýkta kalmýþ gerçek faillerinin bulunmasý ve Alevilerden özür dilenmesidir. Yeni Katliamlar yaþamamak için Maraþ ýn unutturulmasý yönündeki giriþim ve çabalara set çekmek, toplumun ve devletin yüzleþmesini saðlamak bu açýdan önem taþýmaktadýr. Pir Sultan Abdal Derneði kararlý bir þekilde bir arada yaþama kültürünü tahrip eden karanlýkta kalmýþ bütün katliamlarýn aydýnlýða kavuþturulmasý için mücadele veriyor ve laikliði, bireyin ve emeðin özgürleþtirilmesini, devletin demokratikleþtirilmesini savunan güçlerle omuz omuza olmayý önemsiyor. Vereceðiniz desteðin, farklý kültürlerin ve inançlarýn bir arada yaþayabileceði bir Türkiye özleminin gerçekleþmesine katký sunacaðýný, Maraþ katliamýný unutturmak isteyen çevrelere etkili bir cevap olacaðýna inanýyoruz. 21. Yüzyýl insan haklarý, özgürlükler ve bilim çaðý olmalýdýr. Ýnsan haklarý, özgürlük ve bilim gibi kutsal deðerlere ve katliamlarda yitirdiðimiz canlarýmýza, yaþam ve varlýk gerekçemiz olan kültürümüze saygýnýn bir gereði olarak diyoruz ki; devletin derin çekmecelerinde gizli arþivler açýlmalý, katliamlarýn yaþayan tanýklarý dinlenmelidir. Arþivlerin, yaþayan tanýklarýn, kitap, belge ve o dönemdeki mahkeme tutanaklarýnýn ýþýðýnda katliamda suçu, hatasý ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk verileri çerçevesinde yargýlanmalý, gerekli cezalar verilmelidir. MÝTÝNG : 21 ARALIK 2008 PAZAR- ADANA Toplanma Yeri : Saat 11,00 Mimar Sinan Anfi Tiyatro Önü Miting : Saat 13,00 Uður Mumcu Meydaný KONUK SANATÇI: OZAN EMEKÇÝ PÝRSULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU (ABF) NUN DESTEÐÝ ÝLE

3 17 Aralýk 2008 Çarþamba Postniþin Ulusoy: "Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor" Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Sayýn Veliyettin Ulusoy un, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Ýstanbul Þubesinde gerçekleþtirilen II. Dedeler ve Babalar Ýstiþare Toplantýsýna göndermiþ olduðu mesaj; (...) Üzerinde önemle ve dikkatle duracaðýmýz en önemli konulardan biriside dedelere zakirlere maaþ verilmesidir. Bu teklif ancak Alevi-Bektaþi inancýný içinde özümsemeyen veya bilmeyenler tarafýndan yapýlabilir. Alevi-Bektaþi yolu, bir rýzalýk yoludur. (Buyruk ta Rýza Þehri ni okuyun) Orada maaþ olmaz. Ýnanç hizmetleri yapanlar (dedeler zakirler vs. ) hizmetlerinin karþýlýðý bir beklentisi asla olamaz. Hakullah, sadece karþýlýklý rýzalýktýr, kesinlikle amaç deðildir. Eðer Dedelere maaþ gerçekleþir ve toplumumuzdan buna heves eden olur ise bunlar yolumuza ihanet edenlerdir. Alevi-Bektaþi inancý ve toplumu tarafýndan asla kabul görmeyecektir. Bunlar ancak kendi Alevi sini yaratmak isteyen zihniyetin ürünü olur. Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor. Alevi-Bektaþi tarihinin beklide en tehlikeli döneminden geçiyoruz... Bu yol ve toplumumuz için büyük bir özveri ile çalýþan dostlar vasýtasýyla sizlerle düþüncelerimi paylaþmak istiyorum. Alevi-Bektaþi tarihinde ilk defe gerçekleþen 9 Kasým yürüyüþümüz basýna; Sonunda Alevileri de sokaða döktünüz Þeklinde yansýdý. Ýsteklerimiz gerçekten çok masumane, sadece anayasa uygulansýn ve haklarýmýz verilsin, fazla bir talebimiz yok. Bu yürüyüþün bizim için önemi ise sadece þu; bir ve beraber olur isek sonuca ulaþabiliriz Türkiye nin inanç bakýmýndan bu kadar homojen olmasýnýn, demokrasiye büyük zararlarý vardýr. Þu gerçek önümüzde duruyor; bugün ki iktidarýn içine düþtüðü hoþgörüsüz zihniyetinde bu homojen inanç ikliminin biat anlayýþýndan kaynaklandýðýna inanýyorum. Ýþte bu sebepten ilerde kendini bunlarýnda dýþýnda hisseden her insanýn, hayat tarzýnýn kültürel farklýlýðýný dikkate alarak zarif bir yaklaþýmýnýn herkesin menfaatine olacaðýn eminim. "Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor" Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Sayýn Veliyettin Ulusoy un, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Ýstanbul Þubesinde gerçekleþtirilen II. Dedeler ve Babalar Ýstiþare Toplantýsýna göndermiþ olduðu mesaj; Merhaba Dostlar, Özel nedenlerden dolayý aranýzda bulunamýyorum. Ancak bütün benliðimle sizlerle birlikteyim ve beraberim. Üzerinde önemle ve dikkatle duracaðýmýz en önemli konulardan biriside dedelere zakirlere maaþ verilmesidir. Bu teklif ancak Alevi-Bektaþi inancýný içinde özümsemeyen veya bilmeyenler tarafýndan yapýlabilir. Alevi-Bektaþi yolu, bir rýzalýk yoludur. (Buyruk ta Rýza Þehri ni okuyun) Orada maaþ olmaz. Ýnanç hizmetleri yapanlar (dedeler zakirler vs. ) hizmetlerinin karþýlýðý bir beklentisi asla olamaz. Hakullah, sadece karþýlýklý rýzalýktýr, kesinlikle amaç deðildir. Eðer Dedelere maaþ gerçekleþir ve toplumumuzdan buna heves eden olur ise bunlar yolumuza ihanet edenlerdir. Alevi-Bektaþi inancý ve toplumu tarafýndan asla kabul görmeyecektir. Bunlar ancak kendi Alevi sini yaratmak isteyen zihniyetin ürünü olur. Þimdiye kadar Aleviler öldürülüyordu, þimdi ise Alevilik öldürülmek isteniyor. Alevi-Bektaþi tarihinin beklide en tehlikeli döneminden geçiyoruz. Diðer yandan, mevcut durumda sorunumuz, Ýslam içi meþruiyetimizin tescili ve baþbakanlýða veya bir bakanlýða baðlý bir genel müdürlük veya diyanette temsil deðil, kültürel ve bireysel düzeyde eþitlik ve özgürlük elde etmektir. Diyanet ise laiklik ve demokrasi açýsýndan laðvedilip, inanç tercihlerinin inananlara býrakýlmasý gerekmektedir. Sizleri bütün kalbimle ve sevgimle selamlýyor, Þahý Merdan ve Hünkar Hacý Bektaþ Veli nin bugünlerde bize yol göstermesini ve kýlavuz olmasýný niyaz ediyorum. Aþk ile.. Alevihaberajansi.com SATILIK DAÝRE TOKÝ 2. Etap B 1. Kat 5 12 N0 lu daire satýlýktýr. Ýrtibat telefonu: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 ARAÞTIRMA AKP hükümetini küresel sermayenin Türkiye temsilcisi olarak gören Köksal Aydýn, insanlarýn hastane kapýlarýnda ölmelerinin nedeninin özelleþtirme politikalarý olduðunu söyledi. Aydýn, Zaman içersinde SSGSS Yasasý geçersiz kýlýnmazsa maalesef pirim ödemeksizin hizmet almak mümkün olamayacak diye konuþtu Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mali Sekreteri Köksal Aydýn, "Bir ülkenin siyasal sisteminin ne kadar insana yakýn ne kadar insancýl olup olmadýðýnýn yegane göstergesi o ülkedeki saðlýk politikalarýdýr. Saðlýk sisteminin ta kendisidir. Önümüzdeki dönem saðlýk alanýndaki kavga daha da kýzýþacaða benziyor. Alternatifimiz var; bu ülkede çok daha az harcamayla çok daha baþarýlý bir saðlýk sistemi kurmak mümkündür. Biz bunun için varýz zaten" dedi. Köksal Aydýn"la AKP"nin saðlýk politikalarý ve kamu hastanelerinin özelleþtirilme yoluyla taþeronlaþtýrýlmasý böylelikle hastanelerin iþletme çalýþanlarýnýn ücretli köle olmasý üzerine konuþtuk.»saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesiyle ne amaçlanýyor? AKP hükümeti önceki saðlýk sistemini eleþtirdi. Hizmeti tek elde toplamanýn daha ekonomik, daha rantabýl olacaðýndan söz etti. Oysa ki gerçek niyetleri bu deðildi ve gerçek niyetlerinin ne olduðu son yýllarda çok net görülüyor. Çünkü SSK eski haliyle saðlýkta özelleþtirmeye büyük ölçüde kapalý bir kurumdu; 35 milyon nüfusa hizmet veriyordu. Ýlacýnýn bir kýsmýný kendisi üretiyordu. Hizmeti tamamen kendisi üretiyordu. Üretemediði hizmetleri de ucuza mal ediyordu. Aslýnda SSK"nýn devredilmesinin yegane amacý bu iþleyiþi ortadan kaldýrýp SSK"lý nüfusu piyasaya açmaktý, bu büyük ölçüde gerçekleþti. Devirle birlikte SSK"nýn saðlýk harcamalarý 5 kat arttý. Dolayýsýyla bir dönem iþçinin malýna el koyanlar gerçek niyetlerinin ne olduðunu bir süre sonra açýða serdi. Bir zamanlar hizmeti tek elde toplayacaðým diyenler Kamu Hastaneleri Birliði Pilot Yasasý"yla yaklaþýk 400 hastaneyi 40 ayrý birlik çatýsý altýnda toplamaya hazýrlanýyor.»saðlýk üzerine ne tür oyunlar dönüyor? Saðlýkta özelleþtirme programý son derece etkili bir stratejiyle yürütülüyor. AKP hükümetine kadar gelen hükümetler öncelikli olarak mevcut kamusal ve yarý kamusal sistemi deforme edecek adýmlar attý, burdan þunu anlamak gerekiyor: Türkiye"de saðlýk sisteminin bundan 10 yýl öncede sorunlarý vardý, 20 yýl önce de vardý ama hükümetler bu sorunlarý çözmek yerine bu sorunlarý daha da artýrdý. Liyakata dayanmayan kadrolaþmaya giderek, saðlýða yeterli bütçe ayýrmayarak, SSK örneðinde olduðu gibi personel açýðýný gidermeyerek kendi elleriyle yetmezlik yarattýlar. Þimdi düþünün; SSK hastaneleri 35 milyona hizmet veriyordu ama yaklaþýk bin personel çalýþýyordu. Böyle bir örnek dünyanýn hiçbir yerinde yok. Saðlýk Bakanlýðý geri kalan 35 milyon nüfusa hizmet veriyordu, yalnýz orada bin çalýþan vardý. Aradaki orantýsýzlýk ortada. Bilinçli olarak SSK"nýn personel açýðý giderilmedi. Benzer þey Saðlýk Bakanlýðý için de geçerli. Saðlýk Bakanlýðý"na ayrýlan bütçe yýlda yüzde aralýðýnda. Oysaki batý ülkelerinde bu oran ortalama yüzde civarýnda. Þimdi siz yeterince pay ayýrmayacaksýnýz, yatýrým yapmayacaksýnýz, personel açýðýný gidermeyeceksiniz, iþi bilmeyen siyasi kadrolarla oralarý iþgal edeceksiniz, sonra da buradan hizmet kalitesi bekleyeceksiniz. Mümkün deðil!»türkiye de saðlýk hizmetleri neden özelleþtirilmek isteniyor? AKP hükümeti küresel sermayenin temsilcisi. AKP hükümeti emperyalizmin temsilcisi. Oralara biyat ederek hükümet oldu. Özellikle en son seçimlerde görüldüðü üzere küresel sermaye, ABD emperyalizmi, türlü yollarla AKP"yi destekledi. Hal böyle olunca AKP yandaþlarý da bu durumdan kendilerine rant elde etmeye çalýþýyor. Saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi Türkiye"ye Dünya Bankasý programý dayatmasýdýr. IMF reçetesidir. AKP de bu programa biat edeceðini, uygulayacaðýný taahhüt ederek iktidara geldi. Ýktidara geldiði tarihten itibaren de her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da hýzlý bir özelleþtirme süreci baþlattý. Birçok AKP"li ve yandaþý da saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesinden pay kapmaya çalýþýyor. Hatta baþbakanýn eþi dahi basýndan ve çeþitli duyumlardan bildiðimiz kadarýyla Medical Park adlý küresel bir zincire ortak.»yoksul bir topluma sahibiz. Her yurttaþýn saðlýk primi ödemesini öngören yasanýn uygulanabilirliði konusunda araþtýrma yaptýnýz mý? Eski sistemde Emekli Sandýðý, SSK ve Baðkur"a baðlý olanlar içersinde Emekli Sandýðý"na tabi olanlar gerçekten güvenceliydi. SSK"lý olanlar kýsmi güvenceliydi çünkü iþ güvenceleri olmadýðý, insanlar rahatlýkla iþten atýlabildiði için güvenceden de mahrum kalýyorlardý. Þimdi SSK"lýlar yeni sistemden etkilenecek, yani iþsizlikle beraber primlerini ödeyemez duruma gelecekler. 35 milyon SSK"lý olduðunu düþünürsek milyonluk bir nüfus her an saðlýk güvencesini yitirmekle karþý karþýya. Yine Baðkur"lular bu konuda çok dramatik bir örnek olarak önümüzdedir. Baðkur üzerine Boðaziçi Üniversitesi"nin deðiþik illerde yaptýðý bir araþtýrma var, Baðkur"lunun ancak yüzde 20"sinin düzenli pirim ödeyebildiðini ortaya koyan. Bunu bir veri olarak kabul edersek bu insanlar sosyal güvenlik kurumuna da en fazla yüzde 20 oranýnda düzenli prim ödeyebilecek. Özellikle baþlayan küresel krizle birlikte bu küçük iþletmelerin prim ödemeleri alabildiðine zorlaþacak gibi gözüküyor. Dolayýsýyla hem SSK"lý nüfus hem de Baðkur"lu nüfus üzerinden bakýldýðýnda Türkiye"de 40 milyon kadar insan saðlýk hizmetlerinden ya tamamen ya da kýsmen yararlanamama tehlikesiyle karþý karþýya. Aslýnda bu insanlarýn hepsi devlete fazlasýyla vergi ödeyen insanlar. Yani dolaylý vergi üzerinden, katma deðer üzerinden devlete sürekli vergi ödeyen insanlar. Þimdi bu insanlar vergi ödemiþ olmalarýna raðmen Genel Saðlýk Sigortasý"yla beraber saðlýk hizmetlerinden mahrum hale gelecek. Bilimsel olarak bakýldýðýnda toplumun yarýdan fazlasý saðlýk hizmetlerinden yararlanamama riskiyle karþý karþýya.»ses yurdun içinde bulunduðu sýkýntýlý süreci nasýl deðerlendiriyor? Saðlýk doðuþtan kazanýlmýþ temel bir hak ve Köksal Aydýn SSGSS ile halka saðlýk hizmeti yok hangi sistemde yaþýyor olursak olalým eðer devlet vergi topluyorsa verginin karþýlýðý olarak sunmasý gereken en önemli görevlerden birisi saðlýk hizmetidir. Dünya örnekleri de gösteriyor ki en eþitlikçi ve toplum tarafýndan en verimli bir þekilde karþýlýk bulan hizmet modelleri vergiyle finanse edilen saðlýk modelleridir. Türkiye de eninde sonunda bu modele yani vergiyle finansman modeline geçmek zorunda. Neoliberal saldýrýya karþý özellikle kriz ortamýnda emekçilerin baþta saðlýk hakký olmak üzere sosyal güvenlik hakký, sosyal hizmet hakký, eðitim hakký gibi temel kamusal haklarýna daha fazla sahip çýkacaklarýný ve ödedikleri verginin karþýlýðý olarak temel kamu hizmetlerini daha çok talep edeceklerine inanýyoruz. SES"in saðlýkta saðlýklý bir çözüm önerisi var mý?»bir iddia ortaya attýk. Biz bu ülkede 6 ay içersinde saðlýk sistemini tamamen kamusal zihniyetle tepeden týrnaða yenileyebiliriz. Bu ülkede yeterince insan gücü de var, yeterince kaynak da var ve bu iþi yürütebilecek birikime sahip insanlar da var. Yeter ki niyet eþit, ücretsiz, nitelikli saðlýk hizmeti sunumu olsun. Niyet bu olduktan sonra çok kýsa sürede saðlýk hizmetleri kamulaþtýrýlabilinir. Toplumun katýlmýyla son derece demokratik, son derece ekonomik, bugünkü saðlýk harcamalarýndan çok daha az saðlýk harcamasýyla daha baþarýlý sonuçlar almak mümkün. Ýþte Küba bunun örneði. Küba"da kiþi baþý saðlýk harcamasý yýllýk 100 dolar. ABD"de, en son öðrendiðimiz rakama göre 7 bin dolar. ABD 70 kat daha fazla saðlýk harcamasý yapýyor ama Küba"nýn göstergeleri ABD"den daha baþarýlý. Küba"dakiler daha uzun süre yaþýyor. Küba"da bebekler ABD"ye oranla daha az ölüyor. Bu bir zihniyet meselesi. Bir ülkenin siyasal sisteminin ne kadar insana yakýn ne kadar insancýl olup olmadýðýnýn yegane göstergesi o ülkedeki saðlýk politikalarýdýr. Saðlýk sisteminin ta kendisidir. Önümüzdeki dönem saðlýk alanýndaki kavga daha da kýzýþacaða benziyor. Alternatifimiz var; bu ülkede çok daha az harcamayla çok daha baþarýlý bir saðlýk sistemi kurmak mümkün. Biz bunun için varýz zaten»ýnsanlarýn hastanelere alýnmadýðýný, hastane hastane dolaþtýrýlýp, hastane kapýlarýnda öldüklerini sýk sýk duyuyoruz. Ya da hiç gereði olmayan tedaviler görüp hem paralarýndan hem saðlýklarýndan oluyorlar. Bu istenmeyen olaylar neden kaynaklanýyor; suçlular kim? Bunun nedeni kesinlikle saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesidir. Çünkü hizmet özelleþtikçe 17 Aralýk 2008 Çarþamba toplumda var olan eþitsizlikler, gelir daðýlýmý adaletsizliði baþta olmak üzere saðlýk hizmetlerine ulaþým esnasýnda baþka bir eþitsizliði beraberinde getiriyor. Düþünün gelir daðýlýmý alabildiðine bozulmuþ bu ülkedede dolar milyarderlerinin sayýsý Ýngiltere"yi geçti, piramidin tabanýnda yoksullar ise alabildiðine arttý. Siz bu ortamda bir de saðlýk hizmetlerini özelleþtiriyorsunuz. Yani eskiden var olan haklarý kullanýlmaz hale getiriyorsunuz. Bu aslýnda insanlýk açýsýndan bakýldýðýnda bu ülke insanýna yapýlabilecek en büyük ihanettir. Çünkü toplum zaten yoksul. Önümüzdeki günlerde bazý þeyler daha net ortaya çýkacak. Örneðin bir hastane kapýsýna gittiðinizde önce sizin piriminizi yatýrýp yatýrmadýðýnýz deðerlendirilecek. Priminizi yatýrmadýysanýz hastane kapýsýndan içeri giremeyeceksiniz, hizmet alamayacaksýnýz. Genel Saðlýk Sigortasý"nýn hükümleri bu açýdan oldukça acýmasýz. Yönetmeliklerle bazý maddelerin uygulanmasýný geciktiriyorlar ama bu gerçeði ortadan kaldýracak bir durum deðil. Zaman içersinde SSGSS Yasasý geçersiz kýlýnmazsa maalesef pirim ödemeksizin hizmet almak mümkün olamayacak. Yani saðlýkta eþitsizlikler bir bu kadar daha artacak.»saðlýk emekçileri eylem yaptýklarýnda, bazý medya kuruluþlarýnda hastalar saðlýk hizmeti alamýyormuþ gibi gösteriliyor. yaptýðýnýz eylemleriniz sýrasýnda ne tür önlemler alýyorsunuz hizmet konusunda? Saðlýk hizmetinin ne anlama geldiðini en iyi saðlýk emekçileri bilir. Biz Hipokrat yemini etmiþ insanlarýz. Biz grev yaparken özellikle acil, yoðun bakým, çocuk hastalýklarý, onkoloji gibi birimlerde asla iþ býrakmýyoruz oradaki iþi aksatmýyoruz, hatta oradaki hizmete gücümüz yettiði oranda takviye yapýyoruz. Kamuoyu yaptýðýmýz etkinliklerin nedenli önemli olduðunu çok iyi anlýyor. Biz mesajýmýzý öncelikli olarak topluma vermeye çalýþýyoruz. Özellikle toplumu saðlýk hakkýna sahip çýkmaya davet ediyoruz. Tabii bunu hükümetin de anlamasý gerekir ama hükümet, IMF, Dünya Bankasý programýna boyun eðmiþ durumda. Dolayýsýyla onlar da kendilerince bizim eylemlerimizi çarpýtmaya çalýþýyor, topluma yanlýþ bilgiler veriyor. Biz hodri meydan diyoruz. Bu tür þeyleri çok gördük. Toplum, doðru neyse bu doðruyu bir þekilde öðrenecektir. Þu ana kadar saðlýkta dönüþüm programýnda bazý þeyler yurttaþ tarafýndan çok fazla hissedilmedi, çünkü Dünya Bankasý"ndan alýnan kredilerle bazý hizmetler finanse edildi. Ama bugün eczanelerde muayane ücreti alýnmasý gibi, katýlým paylarý gibi ilave ücretlerin alýmasýyla birlikte yurttaþ bizim ne demek istediðimizi önümüzdeki dönemde daha iyi anlayacak. *** Saðlýk sektöründe 100 binin üzerinde taþeron çalýþan var»taþeronlaþma son dönemde saðlýk sektöründe ne yoðunlukta? Bir yýl önce Saðlýk Bakanlýðý"na, Bilgi Edinme Kanunu"ndan yararlanarak sadece Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþmakta olan taþeron iþçilerin toplam sayýsýný sormuþtuk. Yazýyla yaptýðýmýz baþvuruya gelen yanýtta Saðlýk bakanlýðý, bünyesindeki taþeron iþçilerle ilgili bir verinin ellerinde olmadýðýný açýklamýþtý. Konuyla ilgili Saðlýk Bakanlýðý ndan bilgi alamamýz üzerine yaptýðýmýz araþtýrmaya göre þu an saðlýk iþkolunda 100 binin üzerinde taþeron çalýþan var. Zaten hükümet güttüðü politika nedeniyle yýllardýr 657"li istihdam yoluna gitmiyor. Özellikle kadrolu istihdamdan vazgeçildi. Onun yerine 4b, 4c gibi güvencesiz statülerde istihdam yoluna gidiliyor. Yine hizmet alýmý yoluyla taþeron þirketlere kapýlar açýlýyor. Hizmetin sürekliliði ve kamu hizmeti olma vasfýndan kaynaklý sorumluluklar, sosyal devlet olmaktan kaynaklý sorumluluklar ortadan kalkmýþ durumda. Malesef Saðlýkta Dönüþüm Programý bir yýkým programýna dönüþmüþ durumda. Birgün

5 17 ARALIK 2008 Çarþamba ZEYNEP ALPASLAN Bombardýman sonrasý ceset manzaralarýnýn büyük bir iþtahla fotoðrafýný çeken gazeteciler Stephen i farklý bir þey yapmaya iter: Yakýnlarýný kaybetmiþ, savaþýn aðýrlýðýný omuzlarýnda taþýyan insanlarýn portrelerini çekmeye baþlar. Bunu yaparken sýk sýk kayýp oðlunu düþünür, ümit ederek deðil, daha çok, yas tutar gibi Tito ölür; Sovyetler Birliði daðýlýr; Yugoslavya da iç savaþ baþlar. Rat a tat tat- Ýnsan neden fotoðraf çeker? Neyin fotoðrafýný çekmeli, neyi kadrajýn dýþýnda býrakmalý? Ýnsanlar neden savaþ fotoðraflarýna bakmaktan hoþlanýrlar? T.M. McNally, ODTÜ Yayýncýlýk tan çýkan, William Faulkner En Ýyi Roman Ödülü sahibi son romaný Keçi Köprüsü nde, Amerikalý fotoðrafçý Stephen Brings in hikâyesini sinematografik bir dil ve geri dönüþlerle örülmüþ saðlam bir kurguyla anlatýrken, fotoðraf sanatýný, gazeteciliði, savaþý, etiði, aþký ve ev kavramýný sorguluyor. Stephen için ev, oðlu kaçýrýldýktan sonra, karýsýyla arasýna giren düþmanca soðukluðun, sadakatsizliðin, boþluðun kapladýðý sessiz bir savaþ alaný halini almýþtýr. Chicago yu terk edip Balkanlara giden Stephen kendini gerçek savaþýn, Yugoslavya iç savaþýnýn içinde bulur. Savaþý belgelemeye çalýþan diðer gazetecilerin aksine Stephen, böyle bir cehennemin ortasýnda bile yalnýzca güzel þeylerin fotoðrafýný çekmenin peþindedir. Fotoðraf çekmek onun için terapi gibidir, oðlunu, karýsý R. yi ve evini unutmasýna yardýmcý olacak bir sýðýnak.. Kendine kurallar koyar: Cesetleri çekmek yok. Uzuvlarýný kaybetmiþ insanlarý çekmek yok. Bombalanmýþ þehirleri çekmek yok. Býrak bunlarý baþkalarý yapsýn. Þaþýrtýcý gelse de, Yugoslavya da güzel i bulmak Stephen için zor olmaz. Sanat hýrsýzlarýnýn korkulu rüyasý olan ünlü dedektif Robert Wittman emekli oldu. Wittman emekliliðini sanat uzmanlarý, küratörler, müze güvenlik þefleri, 9 milimetrelik Glock tabancalarýný özel giysileri altýnda gizleyen FBI ajanlarýnýn bulunduðu 100 kiþilik özel bir toplantý ile açýkladý. Pek az kimsenin adýný duyduðu ve duyanlarýn da pek az tanýdýðý bir kiþiye veda etmek için Upper Holmesburg da düzenlenen bir toplantýydý bu. Sanatsal hýrsýzlýk 20 yýla yakýn zamandýr, kendisine, genellikle mafyayla ve Kolombiyalý uyuþturucu kartelleriyle iliþkili bir sanat eseri dolandýrýcýsý süsü vererek hareket eden Wittman, yaþamý boyunca birçok gizli operasyon gerçekleþtirdi ve sanat yapýtlarýný kendisine satmalarý için birçok suç þebekesini kandýrdý. Giriþtiði operasyonlardan birinde, Kopenhag daki bir otel banyosunda Rembrandt a ait bir tabloya sýký sýkýya sarýlmýþ halde saklanýyordu. Zira tam o sýrada Danimarka özel timleri, Wittman a, Rembrandt ýn 1630 yýlýndan kalma kiþisel portresini satma aþamasýnda olan, Irak doðumlu gangster Baha Kadhum u tutuklamak üzere odaya baskýn düzenliyordu. Bakýr üstüne yapýlmýþ olan, kitap boyutlarýndaki on milyonlarca sterlin deðerindeki tablo, son yýllarýnda en cesur sanat hýrsýzlýklarýndan biri sýrasýnda, Ýsveç Ulusal Müzesi nden çalýndý. Söz konusu müze, bir yarýmadanýn ucundaki, Rönesans döneminden kalma sarayda yer alýyor. Sanatsat hýrsýzlýk piyasasýndan yýlda 1 Vahþete alýþýnca Alman gazeteci Elise onu büyüler. Âþýk olmamak için kendini zorlayan Stephen, içindeki duygusal savaþ alanýnda yaralanmamak için eve döner, fakat Elise nin ve Saraybosna nýn hatýralarý, onu rahat býrakmaz. Ayýþýðýnda saklanan mülteciler Stephen evinde, karýsýnýn yanýndayken bile Yugoslavya yý düþünüp durur. ile 4 milyar sterlin arasýnda bir para kazanýldýðý tahmin ediliyor. Ve halen, uluslararasý suçlar arasýnda, uyuþturucu kaçakçýlýðý, silah kaçakçýlýðý ve kara para aklamadan sonraki en büyük faaliyet olarak yer alýyor. Avrupa da çalýnan tablolar Japonya veya Amerika da ortaya çýkýyor. Tablolarý taþýmak kolay. Tanýmak ise zor. Bir hýrsýz, gümrük memuru tarafýndan sýkýþtýrýlacak olsa bile, pekala, bitpazarýndan Gördüklerini ve yaþadýklarýný uzun uzun, aðdalý bir dille anlatmak yerine birer fotoðraf karesi gibi betimler R. ye. McNally nin görsel dili, bu sahnelerin okuyucunun gözünde gerçekten de, bir Polaroid karesi gibi, yavaþ yavaþ belirmesini saðlýyor. Bombalardan uzak, ama seslerinin duyulabileceði kadar da yakýn bir sahilde çýrýlçýplak yüzen bir kadýn.. Ayýþýðýnýn altýnda saklanan mülteciler, dans eden gazeteciler.. Güzel manzaralar, huzurlu kareler. Stephen, zihninde egzotik bir seraba dönüþen Saraybosna yý, evinden kaçýp gitme hayaliyle romantize etmeye baþlar ve sonunda, bir kez daha, Yugoslavya ya döner. Kitapta ayrýntýyla, ama mesafeli bir soðukkanlýlýkla betimlenen kanlý manzaralar Stephen in fotoðrafý algýlama biçimini de etkileyecektir. Stephen gördüklerine karþý kayýtsýz olmayý öðrenmiþtir. Savaþa alýþmýþtýr. Bombardýman sonrasý ceset manzaralarýnýn büyük bir iþtahla fotoðrafýný çeken gazeteciler Stephen i farklý bir þey yapmaya iter: Yakýnlarýný kaybetmiþ, savaþýn aðýrlýðýný omuzlarýnda taþýyan insanlarýn portrelerini çekmeye baþlar. Bunu yaparken sýk sýk kayýp oðlunu düþünür, ümit ederek deðil, daha çok, yas tutar gibi.. McNally, savaþ muhabirliðini ve savaþýn temsil biçimlerindeki etik (?) anlayýþý eleþtirirken, Stephen in güzel karelerini de baþarýlý bir görsel dille, hikâye anlatýr gibi betimliyor. Ve kitabýn asýl derdi burada ortaya çýkýyor: Hýrsýzlar bayram edecek Sanat hýrsýzlarýnýn korkulu rüyasý olan ünlü dedektif Robert Wittman emekli oldu. 53 yaþýndaki Robert Wittman, tabancasýný býrakarak kitap yazmaya, karýsý ve üç çocuðuyla daha fazla zaman geçirmeye hazýrlanýyor aldým, karým için deyip savuþturabiliyor. Ve þimdilik Eski Ustalar ý koklayabilecek þekilde eðitilmiþ bir av köpeði bulunmuyor gümrüklerde Bir çeþit James bond Wittman, 1989 dan bu yana sanat suçlarýyla savaþýmýn ön saflarýnda yer alýyor. Meslek yaþamý boyunca, bir düzineyi aþkýn ülkeden, 100 milyon sterlini aþkýn deðerde çalýnmýþ sanat yapýtýný kurtardý. Rembrandt, Goya, Breughel ve Rothko tablolarý, Geronimo nun kartal tüylü savaþ baþlýðý ve Ýnkalara ait altýndan zýrh parçasý, yeniden müzelere kazandýrdýðý eserlerden yalnýzca bazýlarý. Robert in son görevlerinden biri, Irak ve Afganistan dan yaðmalanan sanat ürünlerinin ya da arkeolojik kalýntýlarýn satýþýyla, Ýslamcý terör örgütleri arasýndaki baðlantýlarý araþtýrmaktý. Robert Wittman, bir casus gibi çalýþýyor. Dostluk kuruyor ve sonra da ihanet ediyor. Bütün savaþlar birbirine benzer. Ama insan vahþete alýþýnca, kendi içindeki savaþ, savaþlarýn en önemlisi ve en kanlýsý haline gelir. Elise nin aþkýna karþý koymak imkânsýzdýr, özellikle de bomba seslerinin ve çýðlýklarýn sürekli olarak yankýlandýðý, çoðaldýðý, ölüm tehlikesinin her an hissedildiði bir þehirde. Elise, savaþý kadýnlarýn bakýþýndan tekrar tekrar anlatýr, tecavüzlerden, yaralardan, çocuklarýnýn ölümünü görmüþ annelerden bahsederek, Stephen in içindeki duygularý tekrar uyandýrmaya, onu taþa dönüþmekten kurtarmaya uðraþýr. Çýplaklýk her yerdedir, savaþýrken, seviþirken veya durup, sadece izlerken. Çýplak olmanýn bütün yan anlamlarýný hikâyeye yayan McNally, sonunda, aslýnda yakýn tarih üzerine bir savaþ romaný da olabilecek Keçi Köprüsü nü, bir aþk romanýna dönüþtürür. Keçi Köprüsü nü özel kýlan, aslýnda tam da budur: Ýyi araþtýrýlmýþ, iyi yazýlmýþ, Yugoslavya iç savaþý hakkýnda ayrýntýlý ve ilginç bilgiler veren bir kitap olmasýnýn yaný sýra, ortada savaþa parallel giden kiþisel - aþk ve kayýplarla dolu- dramatik bir hikâye olmasý. McNally nin görsel dili, hikâyeyi, okunup bittikten çok sonra bile akýlda kalabilen, güçlü bir belge haline getiriyor. Saraybosna dan kareler, kolay kolay unutulabilecek gibi deðil... KEÇÝ KÖPRÜSÜ T.M. Mcnally Çeviren: Elif Ünal ODTÜ Yayýncýlýk 2008, 398 sayfa 18 YTL. Radikal Bu iþi yapabilmek için, tilki gibi kurnaz ve tatlý dilli olmak, çelik gibi sinirlere sahip bulunmak ve son derece inandýrýcý bir þekilde kendisini bir baþkasýymýþ gibi göstermek þart. Ve bir de kolayca unutulabilecek bir yüze sahip olmak... Yüzde yara izi bulunmamalý, kulaklar boksörlerinki gibi çok darbe yemiþ olmamalý, insan orta boylu, normal yapýda olmalý... Ve þimdi 53 yaþýnda olan bu soyguncular kralý, tabancasýný býrakarak, kitap yazmaya; karýsý ve üç çocuðuyla daha fazla zaman harcamaya hazýrlanýyor. Emekliliðinde bile fotoðrafýnýn çekilmesine izin vermeyecek Wittman. Ne yaptýysam kültürel miras için Kendisine yeni bir meslek seçmiþ, özel sanat güvenlik danýþmaný olduðunu söyleyecek soranlara. Hâlâ kimliðini gizlemesini gerektiren durumlar olabilir. Birçok mahkûmun, kendilerini demir parmaklýklar arkasýna attýran bu tatlý dilli FBI ajanýnýn gerçek kimliðini öðrenmek için yanýp tutuþtuklarýna kuþku yok. Wittman, kendisine niçin böylesine tehlikeli bir iþ seçtiðini sorduðumda, Ýnsanlýðýn kültürel varlýðýný korumak için diye yanýt veriyor ve sürdürüyor: Her ülkenin farklý kültürel mirasý var. Bunlarý kurtarmak hepimizi, insan olarak yakýnlaþtýrýyor. Konu sanat olunca, bu çok daha köklü, bizi derinden etkileyen duygusal bir olay... BBC

6 17 Aralýk 2008 Çarþamba Aleviler Çankaya'da 'Alevi aday' istiyor SORUÞTURMA Belediye baþkaný 2000 yýlýnda belediye meclis kararýyla ihaleye çýkarttýðýmýz ve encümen kararýyla 3 yýllýðýna (2000, 2001, 2002 ) kiraya verdiðimiz karahöyük otel için beni ve dönemin encümen üyelerini 2 yýllýk kirayý tahsil etmediðimiz için içiþleri bakanlýðýna þikayet ederek kontrolör istemiþti. Bay baþkan kontrolörün arkasýndan Ankara ya giderek, kontrolörün hazýrlayacaðý rapora birtakým kiþileri devreye sokarak müdahale etmiþ belediyede gelen gidene okuduðu raporu hazýrlatmýþtýr. Bay baþkan belediyeye gelen kontrolöre sözleþmede yazýlý olan benim dönemim ile kendi döneminin belediye meclisi ve encümen kararlarýný gizliyerek yanýltma yoluna gitmiþtir. Ancak bakanlýk baþkanýn iddialarýný ciddiye almayarak benim ve encümen üyelerim için soruþturmaya gerek görmemiþtir. Bu konudaki bakanlýk raporu elimdedir. Ancak bay baþkan elinde hazýrlama aþamasýnda müdahale ettiði kontrolör raporunu çevresine göstererek kendince siyasi propaganda yapmaktadýr. Buradan bay baþkana sesleniyorum; Ýddia ettiðinize göre ben dönemimde 2 yýllýk kirayý tahsil etmedi isem 2004 yýlýnda göreve gelen siz 4,5 yýldýr niçin tahsil etmedinizde belediyenin alacaðýný zaman aþýmýna uðratarak belediyeyi zarara soktunuz? Eren Taþdemir in belediyeye kira borcu vardý da niçin Eren Taþdemir hesabýna talimatýnýzla YTL (ondört milyarlira) para yatýrdýnýz. Kira alacaðýna mahsup etmediniz. Bu durumda kendi iddianýza göre belediyeyi asýl zarara uðratan siz deðimlisiniz.? Ýsterseniz Eren Taþdemir e ödediðiniz paranýn dekontunu ve ödemek için aldýðýnýz meclis karýný halka daðýtayým belðeler elimde bay baþkan. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Yerel seçimlere 4 aydan az bir zaman kala, aday kulisleri de hareketlendi. Seçimlerde kendi adaylarýný görmek isteyen Alevi kuruluþlarý özellikle Aleviler'in yoðun olarak yaþadýðý Çankaya'da Alevi aday beklentisi içinde. Alevi kuruluþlarý, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'la görüþerek, Alevi aday taleplerini iletecekler. Ankara- Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 22 Temmuz seçimlerinin hemen ardýndan CHP'nin kaleleri arasýnda yer alan Ýzmir ve Çankaya'yý istediðini söylemesi hem CHP, hem de AKP yönetimini hareketlendirdi. Baþbakan Erdoðan'ýn, talimatýyla harekete geçen parti yönetimi, Çankaya için kollarý sývadý. Kulislere yansýyan bilgilere göre, AKP yönetimi Çankaya'da Alevilerin oy yoðunluðunu dikkate alarak çalýþmalarýný bu yönde sürdürüyor. AKP'nin Çankaya için, özellikle Alevilerden de oy alabilecek ve Alevilere yakýn isimler üzerinde durduðu belirtiliyor. AKP yöneticilerinin bazý Alevi dernek ve vakýf yöneticileriyle de zaman zaman görüþerek, nabýz yokladýðý ifade ediliyor. Öte yandan, Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz'ýn performansýndan memnun olmadýðý bilinen CHP yönetimi de "daha aktif" bir belediye baþkaný arayýþý içinde. CHP`nin yerel seçimlerde en iddialý olduðu ilçelerden Çankaya`da, son dakikaya kadar ciddi bir mücadele yaþanmasý bekleniyor. Çankaya Belediye Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz`ý tekrar aday göstermeyi düþünmeyen yönetim, kalesini AKP`ye kaptýrmamanýn hesaplarýný yapýyor. Parti yönetimi, ciddi bir kan deðiþikliði için düðmeye bastý. Alevi aday önerisi Alevi örgütleri olarak Çankaya'da Alevi bir aday istediklerini söyleyen Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz þunlarý söyledi: "Alevi örgütleri Çankaya'da Alevi bir aday istiyorlar. Alevi, ilerici ve solcu. Çankaya'da yaþayan, Çankayalýlarý iyi tanýyan, Çankaya'nýn sorunlarýný bilen, Çankayalýlarla birlikte proje üreten, Çankaya'da yaþayan yurttaþlar arasýnda Tunalý Hilmi'den gecekondu bölgelerine kadar tüm yurttaþlara eþit hizmet götüren, kentsel dönüþüm projesi altýnda evleri bahçeleri, arsalarý yaðmalanan hak sahiplerine haklarýný iade eden, yeni kültür merkezleri, tiyatro ve sinema salonlarý gibi kültürel faaliyetleri önemseyen Çankaya'nýn yüzü ve aynasý olabilecek günlük bir gazete çýkartan, Çankaya adý altýnda bir televizyon yayýný baþlatan, her eve kitabýn girmesini saðlayan, geniþçe parklar ve spor alanlarýyla halkýn rahatça nefes alacaðý merkezler yaratan, halkýn dilini anlayan, halkýn diliyle konuþan, devrimci, demokrat, laik bir belediye baþkaný olmalý. Bu görevi görebilecek çok sayýda donanýmlý Alevi kültüründen insanlarýmýz göreve hazýr bekliyorlar. Böyle bir aday ancak CHP'den olur ve kazanabilir." "Alevi adaylara þans verilmeli" Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Fevzi Gümüþ de yerel seçimlerde özellikle Alevilerin yoðun olarak yaþadýðý yerlerde Alevi adaylara þans verilmesi gerektiðini söyledi. Gümüþ, þunlarý söyledi: "Alevilerin yoðun yaþadýðý bölgelerde Alevi adaylara þans verilmesi gerekir. Adaylarýn da Alevi toplumunun örgütlenme sürecinde yer almýþ ama bu arada da partilerde çalýþmalarýný sürdürmüþ kiþilerden seçilmesi faydalý olur. Çankaya'da illa Alevi aday olmasý þart deðil. Çaðdaþ, demokrat, solcu isimler de aday olabilir. Aleviler aðýrlýklý olarak Ankara'da Karayalçýn'ý destekleme eðilimindeler. Ýlçelerde de tüm solu kucaklayan, Alevi örgütlerinin desteðini almaya açýk adaylarý destekleyeceklerdir." Baykal'a iletilecek ABF Baþkaný Balkýz bu yöndeki taleplerini CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'a da ileteceklerini söyledi. CHP Lideri Baykal'dan randevu talep ettiklerini söyleyen Balkýz, "Bu yöndeki taleplerimiz için CHP Genel Baþkaný sayýn Baykal'dan randevu talep ettik. O talebin gerçekleþmesini bekliyoruz. Düþüncelerimizi sayýn Baykal'a da anlatacaðýz" dedi. "Karayalçýn'ý destekliyoruz" Balkýz, CHP'nin Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Murat Karayalçýn'ýn da doðru tercih olduðunu söyledi. Alevi dernekleri olarak Karayalçýn'ý destekleyeceklerini ifade eden Balkýz, "Çok sevinçliyiz. Karayalçýn çok deneyimli bir politikacý ve belediyeci. Melih Gökçek'i Ankara'dan silip süpürecek tek kiþi de o. CHP'yi, bu kararýndan dolayý tebrik ediyoruz. Diðer büyükþehirlerde de benzer örneklerin yaþanmasýný istiyoruz. Biz Karayalçýn için çalmadýk seçmen kapýsý býrakmayacaðýz" diye konuþtu. CUMHURÝYET - ANKA - 13 Aralýk 2008 Bay baþkan kendinize siyasi malzeme arýyorsanýz baþka kapýya ama Mustafa Özcivan la uðraþmak istiyorsan sen zararlý çýkarsýn, þunu bilki Hacýbektaþ lý sade bir vatandaþ olarak yapacaðýn tüm yanlýþlarýn karþýsýnda olacaðým sen kriz uzmaný isen bende halkýn politikacýsýyým. Geçte olsa gerçek kimliðinizi öðrendik, 5 yýl önce bilmediklerimizi þimdi biliyoruz Belediye personeline küfür ettiðinizi ve personeli tehdit ettiðinizi biliyoruz. Hacýbektaþ kültürünü asimile edenlerle, Maraþ ta, Çorumda Alevileri katledenlerle kol kola olduðunuzu da biliyoruz. Ama, sen Atatürk çü olduðunu iddia erken, Atatürk ün þeyh, þýh, PAÞA gibi ünvanlarý yasakladýðýný bilmiyorsun. Ve kendine belediye baþkaný deðil de PAÞA dedirmek gibi bir komplekse kapýldýðýný da biliyoruz. Ve daha neler, yolun ortasýna kanunsuzca yaptýðýnýz dükkanlarý ve o dükkanlarýn çatýsýný çam olarak ihale ettiðinizi ve çatýnýn kavaktan yapýldýðýný biliyoruz. Fakat ödemeyi çam olarak yaptýðýnýzý da biliyoruz. Bay baþkan daha bildiklerimizi de zamaný gelince söyleyeceðiz, sende bunu bil. Unutmadan söyleyeyim elindeki kamu zararý tutanaðýný da saða sola yaygara etme yargýya git orada hesaplaþalým Ankara Mustafa ÖZCÝVAN Ýnþaat Mühendisi Önceki Belediye Baþkaný Çiftçiler 0 Faizli Kredi Ýstiyor Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Nevþehir ve Niðde Ziraat Odalarý Baþkanlarý, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýyla üreticilerin üretim yapamaz hale geldiðini belirterek hükümetten tarým üreticileri için ekonomik paket isteðinde bulundular. Nevþehir ve Niðde Ziraat Odalarý Baþkanlarý, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýyla üreticilerin üretim yapamaz hale geldiðini belirterek hükümetten tarým üreticileri için ekonomik paket isteðinde bulundular. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç ve Niðde Ziraat Odasý Baþkaný Bayram Ali ÖZDEMÝR, patates üreticilerinin sorunlarýný dile getirmek için ortak bir basýn açýklamasý yaptýlar. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep TUNÇ, Türkiye nin bir yýllýk patates ihtiyacýnýn yüzde 50 ye yakýn bölümünün Nevþehir ve Niðde illerinden karþýlandýðýný söyledi. Her iki ilde bulunan 52 Bin Hektar tarým arazisinde yýllýk ortalama 2 Milyon 176 Bin ton patates üretiminin yapýldýðýný belirten TUNÇ, yaþanan ekonomik sýkýntý ve üretim maliyetlerinin sürekli artmasý nedeniyle bölge çiftçilerinin artýk üretim yapamaz hale geldiðine dikkat çekti. Gübre, mazot, zirai ilaç ve elektrik fiyatlarýna üst üste yapýlan zamlarla patates üreticilerinin ürünlerini yüzde 35 zarar ile satar duruma geldiðini vurgulayan Recep TUNÇ, 2005 ile 2008 yýllarý arasýnda patates satýþ fiyatlarý ile üretim maliyetlerini karþýlaþtýrdýðýmýz zaman bu gün özellikle 2008 yýlýnda Nevþehir ve Niðde illerindeki patates üretim maliyeti 30 Kuruþ olarak deðerlendirebiliriz. Satýþ fiyatý 18 Kuruþ olan patatesin maliyetinin 30 Kuruþ olduðu göz önüne alýndýðýnda üreticinin yüzde 35'e yakýn bir oranda zarar ettiði ortada. Bu sorunlarýmýzýn çözümü için siyasetçilerimizden destek bekliyoruz. Nasýl ki narenciye üreticilerine ihracat teþviki varsa patates üretiminde de bunun uygulanmasý gerekiyor. Narenciye ihracatýna ton baþýna 80 Dolar teþvik verilirken ne yazýk ki besin deðeri oldukça yüksek olan patatese teþvik verilmiyor. Eðer patatese de teþvik verilirse bu ülke ekonomisine zarar deðil fayda getirir dedi. Bölgedeki patates üreticilerinin borç bataðýnda bulunduðunu ve banka hesaplarý ile arazilerindeki icra nedeniyle iyice dar boðaza girdiðini belirten TUNÇ, sadece Nevþehir ve Niðde illerindeki 6 Bin dolayýndaki çiftçinin tarýmsal sulamadan kaynaklanan yaklaþýk 500 Milyon YTL borcu bulunduðunu söyledi. Hükümetin bir an önce üreticiyi rahatlatmak amacýyla bir paket hazýrlamasý gerektiðinin altýný çizen Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep TUNÇ, Nasýl üretici esnafa sýfýr faizli kredi paketi hazýrlandýysa çiftçilerimize de 2 yýl faizsiz bir paketin hazýrlanmasýný istiyoruz. Buna tarým üreticilerinin ihtiyacý var. Üretim yapabilmemiz için bir paket hazýrlanmasý þart. Bu konuda siyasilerin bir çalýþma yapmasýndan yanayýz. Üreticinin þu an banka hesaplarýnda, arazilerin de, araçlarýnda icra takibi var. Üretici bundan dolayý aracýyla þehre gelemiyor, banka hesaplarýndaki Doðrudan Gelir Desteði Ödemelerini alamýyor. Tarým politikalarýnýn yeniden gözden geçirilmesi, ürün planlamasýnýn yapýlmasý ve desteklemelerin bölgelere göre arttýrýlmasý gerekiyor. Çünkü üretim maliyetleri bölgelere göre farklýlýk gösterebiliyor. Ayrýca tarýmdaki KDV oranýnýn da yüzde 18'lerden yüzde 1'e indirilmesi þart. Üretici bütün ödediði tarým girdilerinin KDV 'sini geri alamadýðý bu devlete irat olarak kaydediliyor bu rakamlarýn çiftçiye geri destek olarak yansýtýlmasý veya KDV oranýnýn düþürülmesi çiftçiye nefes aldýracaktýr.bizim tarým üreticileri olarak doymamýz ve doyurmamýz gerekiyorsa bu kriz ortamýnda bizim içinde bir ekonomik paket hazýrlanmasýný istiyoruz þeklinde konuþtu. Niðde Ziraat Odasý Baþkaný Bayram Ali ÖZDEMÝR ise, seçim meydanlarýnda siyasetçilerin üreticiye verdiði sözleri yerine getirmesini istedi. ÖZDEMÝR, Siyasilerimiz seçim zamaný köylerimizde, kasabamýzda çiftçilere verdikleri sözlerin bir kýsmýný yerine getirirlerse çiftçilerimizin içerisinde bulunduðu sýkýntýlardan çýkacaðýna inanýyorum. Tamamýný yerine getirmeyecekler ama bir kýsmýný yerine getirirlerse en azýndan bölgemizde üretilen baþta patatese ihracat teþviki verilirse sýkýntýlarýn büyük bölümü çözülür. Gübre, mazot ve elektrik için verilen zamlar tabi ki geri alýnamayacak ama bu teþvik sorununu çözebilirler diye konuþtu. Kapadokya Gazetesi

7 17Aralýk 2008 Çarþamba 'Parti binasý Bektaþi mezarlarýnýn üzerinde' HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! 7 Sütlüce de bulunan Bektaþilere ait Karaagaç Tekkesi ndeki kalýntý ve mezarlar üzerinde bina yapýldýðý öne sürüldü. Ýddiaya konu olan binayý AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý geçen eylülde kiraladý. CHP iddialarý TBMM ye taþýdý. Alevilerden þok iddia AKP nin Ýstanbul Sütlüce deki yeni il binasýnýn, Bektaþi Mezarlýðý nýn üzerine inþa edildiði ve temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn da yok edildiði öne sürüldü Atatürk Türkiye yi kuran Türkiye nin tanýdýðý en büyük insan Atatürk devrimlerini yaratan Tüm dünyayý hayran býrakan Ülkesini yaratan Rahat rahat bizi uyutan Korkmadan savaþan En büyük lider Atam Saygý ile anýyoruz sizi Anlar herkes deðerini Yurttaþ arkadaþýmýzssýn Gazi bir paþasýn Irmak gibi berraksýn CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Gürsel Tekin in, elinde þok belgeler olduðunu belirttiði, AKP nin Sütlüce deki yeni il binasýyla ilgili olarak STAR Ana Haber de önemli iddialarda bulunuldu. AKP il binasýnýn temel kazýlarýnda bulunan mezarlarýn yokedildiðini öne süren Alevi Bektaþi Kültür Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Kazým Güvercinlioðlu, iskeletlerin görüntüsünü kameraya çektiðini söyledi. Ýddialara göre, Sütlüce deki AKP il binasý, bir Bektaþi Mezarlýðý üzerine kuruldu. Alevi Dernekleri yetkilileri, imara açýlarak satýlan bu bölgeyle ilgili dava açtýklarýný, arsanýn satýlmasýna tepki gösterdiklerini anlattýlar. Ýskeletler dikkat çekti Alevi Derneklerinin, inþaat çalýþmasý sýrasýnda çektikleri ve tahrip edildiðini öne sürdükleri görüntüler de ekrana getirildi. Kameraya alýnan görüntülerdeki iskeletler dikkat çekti. Tarihi mezarlarýn da inþaat çalýþmasý sýrasýnda yok edildiði iddia edildi. Haliç i karþýdan gören Ýstanbul un en güzel yerine kurulan AKP il binasý ile ilgili olarak, inþaat çalýþmalarýna karþý geçmiþte hukuki mücadele baþlattýklarýný da vurgulayan dernek yetkilileri, Hatta, mahkeme kararýyla kazý yapýp, Alevi dedelerinin kalan mezarlarýný kurtarmaya çalýþtýk. Buradan alýnan kemikler de toplanarak, baþka yere taþýndý diye konuþtular. Milliyet Kapadokya'da müze köy Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR NEVÞEHÝR'in Derinkuyu Ýlçesi'ne baðlý Özlüce Köyü'nde, geçmiþ dönemde halkýn günlük yaþamda kullandýðý çeþitli araç ve gereçler, yeraltý þehri giriþinde oluþturulan alanda sergileniyor. Özlüce Köyü Muhtarý Ýsmail Çiftçibaþý, 1924 mübadelesi ile Yunanistan'a göç eden Rum azýnlýðýn yaný sýra Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait taþýnmaz kültür varlýklarýnýn yaný sýra, o döneme ait günlük hayatta kullandýklarý araç ve gereçleri sergilemeye karar verdiklerini söyledi. Muhtar Çiftçibaþý, sergilenen araç- gereçler arasýnda kaðný tekeri, çarýk, düven, un deðirmen taþý, aðýrlýk taþý, su oluklarý, dam silindiri, yayýk, Atatürk e saygý orak, falaka, pazar çantasý, beþik ve gaz lambalarý bulunduðunu bildirdi. Bu araç- gereçler Özlüce yeraltý kenti giriþinde oluþturulan platformda sergileniyor. Hürriyet Yaren Seycan Ceyhan Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/B Volkan Özsoy HÝZMETE TALÝP TÜM ADAY ADAYLARININ DÝKKATÝNE! Yazý Boyutu : Partileri tarafýndan, adaylýklarý kesinleþmiþ baþkan adaylarý ile henüz hakkýnda karar verilmemiþ ve haliyle, geceleri bedenlerine uykunun bir türlü girmediði aday adaylarý Bu ülkede yaklaþýk 20 yýldýr ekmeðini sadece basýndan kazanmýþ bir vatandaþým. Bu süre içinde siyaset sahnesinde baþrol demesem de, en iyi yardýmcý oyuncu ünvanýna sahip çok insan tanýdým ve onlara destek veren efradý. Þimdi sizi çok iyi anlýyorum. Ne geceniz var, ne gündüzünüz... Þu sýralar gözünüz, kulaðýnýz telefonda, teþkilatýn çaldýracaðý o zil sesine kilitlendiniz. Dedim ya, iþiniz zor. Hemen her birinizin yüreði kýpýr kýpýr Ayrýca daha adaylýðý kesinleþmemesine raðmen, daha þimdiden cebinizden yüklüce bir para saçmanýz lazým etrafa Þimdiden adam bulmalar, kulisler de cabasý. Ki hele bir de, adaylýðýnýz kesinleþirse Hizmet (!) aþkýyla yanýp kavrulan bedeninizi daha da bir ateþ basacak biliyorum Ama tüm bu canhýraþ uðraþlarýnýzýn arasýnda, benim sizden küçük bir ricam olacak: Lütfen, o ulvi hizmet aþký için de olsa, adaylýðýnýz kesinleþtiðinde, bizim görsel ve iþitsel duyularýmýza tacizde bulunmayýn. Çok rica ediyorum; o göz zevkimizi bozan zoraki gülümsemeyle çektirdiðiniz ve çoðu býyýklý fotoðraflarýnýzý, rast gele yere asýp, görüntü kirliliði yaratmayýn. Allah aþkýna kampanyalarýnýzý biraz medeni bir þekilde düzenleyin ve her afiþinizi, posterinizi görenin, koþarak size oy vereceði þeklindeki o saçma saplantýdan artýk kurtulun. Yalvarýrým, hele hele dünyanýn hiçbir ülkesinde bir eþi daha bulunmayan tarihi mekanlarýmýzý, nasýl olsa burasý benim bölgem diyerek, babanýzýn mülkü gibi görüp, doðal birer reklam panosu haline çevirmeyin. Akýl hocalarýnýza da bu konuda asla izin vermeyin. Sözün özü, daha medeni bir þehircilik vaadinde bulunarak verdiðiniz bu amansýz koltuk savaþlarýnda, medeniyetsizliðin daniskasýný önce siz uygulama kültüründen vazgeçin. Haydi hepinize medeni bir hizmet fýrsatý dileðiyle, bol þanslar BAÞSAÐLIÐI Zir Mahallesi nden Salih Erdoðan Hak ka yürümüþtür. Ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. SATILIK MÜSTAKÝL EV 5+1 ODA, KALORÝFERLÝ, GÜNEÞ ENERJÝLÝ, BAHÇE DUVARLI FUL YAPILI, ASMA TAVAN FAYANS LAMÝNANT SAHÝBÝNDEN ACÝLEN SATILIKTIR. Not: Ýki Cemevi arasý, Kayseri Yolu na 30 m. Çarþý Merkezine 500 m. MÜRACAAT: ÝMDAT ANIL YILMAZ Cep: Ýþ:

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) YIL:3 SAYI:680 35 YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI:713 35 YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ

Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ YIL: SAYI: 0 YKR TEMMUZ 00 SALI Uzatýlmýþ bir sömürgeci savaþ Tarýk Ali Hacibektaþlýlara ve gönlü ora için yanýp tutuþanlara teþekkür Merhaba, Bundan önceki kaygýlanarak yazdým ve daha sonra ve öncesi

Detaylı

Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak

Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak Hacý Bektaþ Veli Derneði Baþkaný Ünlüyurt: Dönsel kýzýmýzý yalnýz býrakmayalým Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Dönsel Kaya için çaðrýda bulundu. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, kanser hastasý olan ve Hacýbektaþ

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil

Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil YIL:4 SAYI:836 35 YKR 13 ÞUBAT 2009 CUMA Seçim rüþvetleri GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı

Kuraklýk desteði fos çýktý

Kuraklýk desteði fos çýktý YIL:3 SAYI:704 35 YKR 4 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ Kuraklýk desteði fos çýktý Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet,

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı