II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU"

Transkript

1 II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01 Ocak Aralık 2006 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ne uygun olarak faaliyetlerinin sürdürmütür. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 1. Pay Sahipleri le likiler Birimi irketimiz organizasyonunda, Mali ler Direktörlüü ne balı, Finansman Müdürlüü bünyesinde Ortaklık likileri Birimi pay sahiplerine hizmet vermektedir. Bu Birim in sorumluluunu Mali ler Direktörü Fatma Arzu Ergene (Tel.: Dahili: 28545, Direk Tel.: Fax: , , üstlenmitir. Bu Birim de ayrıca Mustafa Yayla, Finansman Memuru olarak görev yapmaktadır (Tel.: Dahili: Fax: / , irketimizin halka açıklık oranı %8,88 olup, halka kapalı sermayemizi (%91,12) temsil eden pay sahipleri altı kurumsal ortakla sınırlıdır. Pay sahipleri ile ilikilerin yürütülmesinde görev alan Ortaklık likileri Birimi, bu görevleri kapsamında 2006 yılında; 525 kere kurumsal pay sahipleri ile telefonda görümü ve gelen sorular cevaplamıtır. Bu Birim, ayrıca pay sahiplerinden ile gelen 83 bavuruyu yanıtlamıtır. Hukuki alt yapısı Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bilgi ilem altyapısı ise Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) tarafından hazırlanan Merkezi Kaydi Sistem (MKS), borsada ilem gören hisse senetleri için 25 Kasım 2005 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya girmi olup, yeni sistemle Takasbank ta tutulmakta olan irketimizin hissedarlarına ait yatırımcı hesapları bu tarihte Merkezi Kayıt Kuruluu sistemine aktarılmıtır. Bu tarihten itibaren aracı kurulular irketimiz hissedarlarının hisse senetleri ile ilgili saklama, transfer, rehin ve benzeri ilemleri ile ilgili bilgi alma ilemlerini yeni merkezi sistem üzerinden yürütmeye balamılardır. Bundan sonra SPK tarafından kayda alınacak yeni ihraçlar sadece MKS de kayden ve hak sahibi hesapları itibariyle yaratılacak olup, deerli kaıt ithal, basım ve sirkülasyonuna da son verilecektir. Yeni sistemin, hisse senedi basım ve saklama maliyetinden tasarruf salamasının yanında, irketler ve küçük ortaklar arasında iletiimin salıklı bir ekilde kurulmasına da hizmet edecei beklenmektedir.

2 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluu nca (MKK), Merkezi Kayıt Sistemi nde YTL nominal deerde Kordsa Global A.. hisse senedi kaydiletirilmitir. 5 Kasım 2003 tarihinde yapılan %200 bedelsiz sermaye artıı neticesinde 15. Tertip nama hisse senetlerinin daıtılması: Balangıç Tarihi: 05/11/2003, Süresi : Süresiz 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Takasbank dıında irket e bavuran ortak sayısı: 5 Kasım Aralık 2003 tarihleri arasında: 133 kii 1 Ocak Aralık 2004 tarihleri arasında: 79 kii 1 Ocak Aralık2005 tarihleri arasında: 48 kii 1 Ocak Aralık 2006 tarihleri arasında: 27 kii Toplam: 287 hissedar irket merkezine gelerek, hisse senetlerinin geçmiten gelen ve son sermaye artırımından doan bedelsiz haklarını almılardır. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 2006 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen 400 e yakın telefon, 70 e yakın ve 70 kii ile bizzat yüz yüze yapılan görümelerde gelen 540 adet talep cevaplandırılmı, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildiri süreleri içinde duyurulmutur. Yine bu Birim tarafından pay sahiplerine, 2005 yılı kâr daıtımı ve 2006 yılında Kordsa A.. ve Kordsa Global A.. birlemesi, unvan deiiklii, sermaye artırımı ve Ana Sözleme deiikliine ilikin konularda, henüz kamuya açıklanmamı hususlar saklı kalmak kouluyla, telefonla yanıt verilmitir. irket Ana Sözlemesi nde, özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemitir yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep gelmemitir. 3. Genel Kurul Bilgileri 2006 yılında, 31 Mart 2006 tarihli, 2005 yılı Ortaklar Olaan Genel Kurul Toplantısı yapılmıtır. Bu toplantıya %88,6 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıtır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve irket Ana Sözleme hükümlerine uygun olarak yapılmıtır. Pay sahiplerinin Genel Kurul a katılmasını teminen, Genel Kurul tarihinden iki gün öncesine kadar hisse senetleri aracı kurumlarda bulunanlar Merkezi Kayıt Kuruluu Blokaj Formu ve hisse senetleri ellerinde bulunanlar ise bu hisse senetlerini bankalara tevdi ettiklerini belirten bir makbuzla irketimizin Ortaklık likileri Birimi ne müracaat eden pay sahiplerine giri kartı verilmektedir.

3 Denetlenmi 2006 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, irket Genel Merkezi nde en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmutur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamılar ve gündem maddeleri haricinde bir öneri vermemilerdir. Türk Ticaret Kanunu na göre önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim lkeleri nin yasal uyumu salandıında, ileride deiecek kanunlara göre tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel Kurul toplantı tutanakları sürekli olarak irketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmakta ve 2005 yılından beri irketimizin web sitesinde (www.kordsaglobal.com.tr ) yayımlanmaktadır. Kordsa Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. nin Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. ile devralma yoluyla birlemesine yönelik Ortaklar Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Kurucu ntifa ve ntifa Hisse Senedi Sahipleri Özel Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2006 tarihinde yapılmıtır. Bu toplantılarda gerekli çounluk nisabı salanmı olup, toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve irket Ana Sözleme hükümlerine uygun olarak yapılmıtır. Bu toplantılarda alınan kararlar dorultusunda; Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü nden daha önce alınan izinler neticesinde, Kordsa Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. nin Ana Sözlemesi nin 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ve 38. nci maddeleri deitirilmi, geçici 1. ve 2. maddeleri çıkartılmıtır. irket unvanı, Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. olarak deitirilmi ve hissedarlık yapısına Kordsa Global A.. ortakları katılmıtır. Kordsa A.. sermayesini Kordsa Global A.. ortaklarına daıtılmak üzere ,00 YTL artırarak 18. Tertip Nama Yazılı Pay ihraç etmi ve sermayesi YTL den YTL ye yükselmitir. Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi hükümleri uyarınca stanbul Ticaret Sicili nde /70791 sicil numarası ile kayıtlı Kordsa Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle devir alınmak suretiyle tasfiyesiz infisah eden / sicil numarasında kayıtlı Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. nin Ticaret Sicil Tüzüü nün 80. maddesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 150. ve 151. maddeleri hükümlerine uygun olarak sicil kaydı 30 Kasım 2006 tarihi itibariyle 7 Aralık 2006 tarihinde resen silinmitir. 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözleme de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Karılıklı itirak halinde olduumuz irket yoktur.

4 5. Kâr Daıtım Politikası ve Kâr Daıtım Zamanı irketimiz Yönetim Kurulu 14 Mart 2006 tarih, 816 no lu kararı ile, irketimizin Kâr Daıtım Politikası; SPK mevzuatına, dier yasal düzenlemelere ve irket Ana Sözlemesi ne de uygun olarak, ortaklarına her yıl daıtılabilir kârın en az %50 si oranında nakit kâr payı daıtmaktır olarak belirlenmitir. Bu politikanın ulusal ve küresel ekonomik koullara, irket in gündemindeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine ve ilk Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmasına oy birliiyle karar verilmitir. 31 Mart 2006 tarihinde gerçekletirilen 2005 Yılı Ortaklar Olaan Genel Kurul Toplantısında bu karar ortakların bilgisine sunulmutur. Ana Sözleme nin 35, 36 ve 41. maddelerinde, irket in kârını ne ekilde ve ne zaman daıtacaı hususu açıklıkla belirtilmektedir. irket, kâr daıtımını her yıl yasal süreleri içinde gerçekletirmektedir. Kâr daıtımı, yasal sürelerinde yapıldıından, bu konuda imdiye kadar hiçbir hukuki sorunla karılaılmamıtır. irketimiz, Ana Sözleme hükümleri gerei kâr daıtımını kurucu intifa, intifa senetleri sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ne, dorudan veya MKK vasıtasıyla ortaklara yapılmaktadır. 6. Payların Devri irket Ana Sözlemesi nde payların devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 7. irket Bilgilendirme Politikası irket in SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nde öngörüldüü ekle uygun bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır. Bu politika gerei irketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) dorultusunda hazırlanan baımsız dı denetimden geçmi 6. ve 12. ay konsolide raporları denetimden geçmemi 3. ve 9. ay konsolide raporları ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde MKB aracılıı ile düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. Bilgilendirmeler adresli irket web sayfasından da kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden irket Bakanı Mehmet Nurettin Pekarun sorumludur. 8. Özel Durum Açıklamaları 2006 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca irketimiz tarafından SPK ve MKB ye 26 adet özel durum açıklaması yapılmıtır. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmı olup, SPK ve MKB tarafından yaptırım uygulanmamıtır. Yurt dıı borsalarda kote edilmi hisse senedimiz bulunmamaktadır.

5 9. irket Web Sitesi ve çerii irketimizin web sitesi mevcuttur. Adresi dir. Web sayfasının içerii Türkçe olarak yer almaktadır. irketimiz web sitesinde Yatırımcı likileri balıı altında SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II:Bölüm madde te sayılan bilgilere de yer verilmektedir. 10. Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması irketimizde gerçek kii nihaî hâkim pay sahibi yoktur. irket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. irket in halka açık (%8,8886) sermayesini temsil eden hisse senetleri MKB de ilem görmekte, irket in bu devirlerden haberi olmamaktadır. Bu nedenle irket sadece halka kapalı (%91,1114) sermayesini temsil eden hisse senetlerini ellerinde bulunduran toplam altı kurumsal pay sahibinin bilgisine sahiptir. 11. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Faaliyet raporlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Komitesi Üyeleri, Organizasyonda Yer Alan Yöneticiler e ilikin bilgiler kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ne seçilenler de MKB bülteni ve Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri nde ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulmaktadır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHPLER 12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, irket hakkındaki gelimeleri ilgili mevzuat gerei kamuya yapılan açıklamalar aracılıı ile örenmektedirler. irket çalıanları, müteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluları, devlet ve potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamı bilgiler saklı kalmak kouluyla) yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. irket çalıanları, uzmanlık alanları ve ilgili oldukları alanlara göre düzenlenen seminerler, toplantılar, çeitli eitim programları ile bilgilendirilmektedir. 13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahipleri, irket in çalıanları, müterileri, tedarikçileri ve etkileimde bulunduumuz toplum olarak kabul edilmektedir. Çalıanların yönetime katılımı irket içinde yapılan dönemsel toplantılar ve yıllık hedef belirleme ve performans deerlendirme toplantıları ile salanmaktadır. Ayrıca geribildirim mekanizması ile çalıanlar, müteriler ve satıcılar konuları ile ilgili geribildirim vermekte ve sonuçlar oluturulan komite toplantılarında ele alınarak gerekli deiimler için aksiyon planları

6 oluturulmaktadır. Bu yaklaımlar ile çalıanların irket in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları salanmaktadır. 14. nsan Kaynakları Politikası irketimizin insan kaynakları politikası, yaklaımı ve uygulamaları aaıda ve aynı zamanda web sitemiz de paylaılmaktadır. Politika ve uygulamalarımız birbirini destekler bütünleik sistemler olarak çalımaktadır. Bütünleik sistemlerimiz, yerel koul ve mevzuatları destekleyecek ekilde düzenlenmitir. nsan kaynakları yönetimi sistemleri, irket hedefleri ile çalıanlarımızın hedeflerini bütünletirecek ve tüm çalıanlar için güvenli bir çalıma ortamı yaratacak ekilde oluturulmakta ve uygulanmaktadır. nsan kaynaı planlaması, irket stratejik planları da göz önüne alınarak, orta ve uzun vadeli hedefler dorultusunda, ayrımcılıktan uzak kalınarak oluturulmakta ve adil olarak uygulanmaktadır. Çalıanların tanınması ve ödüllendirilmesi sistemleri ile katılımcılık ve yaratıcılık özendirilmektedir. Etkin iletiimi salamaya yönelik sistemler kurulmakta ve iyi ileyen bir organizasyon yapısı salanmaktadır. Kordsa Global deerleri ile çalıan profilini özdeletirmek için çalıanların kiisel ve mesleki geliimleri, bireysel geliim planları ile desteklenmektedir. nsan kaynakları ile ilgili sistemler, çalıanların kurum kültürünün bir parçası olmalarını salayacak ekilde uygulanmaktadır. Çalıanların, gerek kendi aralarında, gerekse aileleriyle birlikte kaynamalarını salayacak ortamlar yaratılmakta, sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Çalıanlar ve sendika ile ilikilerde yönetim, içinde bulunulan koullar göz önüne alınarak, ilgili tüm tarafların en iyi sonuçlara ulaabilmesi için adil ve yapıcı bir yaklaım göstermektedir. Ekip çalımaları, öneri sistemi ve eitim programlarıyla fikir, bilgi, beceri ve deneyimlerin paylaımı desteklenmektedir. Mevcut insan kaynakları uygulamaları ile deer yaratmayı amaçlayan irketimiz, e alma, deerlendirme, gelitirme, kariyer planlaması ve emeklilik ana süreçleri ile en iyileri seçmeyi, Yüksek performans kültürü oluturmayı, Organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin geliimini salamayı, Doru potansiyeli doru göreve yerletirmeyi, Bireysel emeklilik sistemi ile çalıanlarımızın emeklilik sonrası yaam standardını korumayı garanti altına alarak, yüksek nitelikli çalıan profili oluturmayı ve Ayrıcalıklı bir irket olmayı hedeflemektedir. 15. Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgiler Kordsa Global; Müterileri ile uzun vadeli stratejik ortaklıklar yapmayı hedeflemekte ve bu hedeflere uygun hareket etmektedir.

7 Paydaları ile girdii ilikilerde karılıklı deer yaratma ilkesini uygulamaktadır. Müteri ilikilerinde dürüstlük, etik yaklaım, ticari ve teknolojik gizlilik prensiplerine sadık davranmaktadır. Müteri talepleri etkin ve verimli çözümlerle en kısa sürelerde cevaplandırmaktadır. Kordsa Global, müterilerine ticari ve teknik konularda tam destek veren bir organizasyon yapısına sahiptir. Aratırma, gelitirme ve iyiletirme faaliyetleri, pazardaki gelimeler dikkate alınarak, müteri odaklılıı anlayııyla sürdürülmektedir. Sunulan ürün ve hizmetler müterilerin mevcut ve ilerideki gereksinimleri en üst seviyede deerlendirilerek beraberce oluturulmaktadır. Kordsa Global, alımlarını müteri memnuniyeti odaklı, güvenilir, içi salıı i güvenlii, çevre ve kalite bilincine sahip tedarikçilerden yapmaya özen göstermektedir. Kordsa Global, tedarikçileri ile karılıklı güven, etkin iletiim ve i ortaklıı anlayıını esas alan uzun dönemli ilikiler kurmakta ve karılıklı kazanç ilkesini uygulamaktadır. 16. Sosyal Sorumluluk Kordsa Global de sürdürülen tüm faaliyetlerde önem sırası; "çi Salıı, Güvenlii, Çevre", ve "Kalite" dir. Kordsa Global, tüm i kazaları ve ie balı hastalıkların önlenebileceine inanmaktadır. Bu dorultuda iyerine gelen tüm çalıanlara, kısa süreli bir çalıma için dahi gelseler, içi salıı, i güvenlii ve çevre eitimleri verilmekte, saptanan eitim gereksinimlerine göre güvenlik eitiminin kapsamı geniletilmektedir. irketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düen görevlerini Sabancı Üniversitesi ne yaptıı kâr payı katkılarıyla, doal afet organizasyon komitelerine, ilgili kamu kurum ve kurulularına, üniversitelere ve ortaöretim okullarına yaptıı baılarla yerine getirmektedir. Bunun haricinde çalıanlarımız dönemsel olarak ülkemizin dousunda yer alan okullarımıza yapılan kitap ve eitime destek kampanyalarına dahil olmular ve bu kampanyalara, yaptıkları ayni ve nakdi baılarla aktif olarak katılmılardır. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmı olan bir dava yoktur. BÖLÜM IV - YÖNETM KURULU 17. Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler irketimiz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleme hükümlerine göre üç yıllık süre için seçilen ve 3 tanesi baımsız olmak üzere toplam yedi üyeden olumaktadır: Güler SABANCI : Bakan (icracı olmayan)

8 Turgut UZER : Bakan Vekili (icracı olmayan) Rıdvan Kadir YRMBEOLU : Üye (icracı olmayan) Faruk BLEN : Üye (icracı olmayan) Peter Gerard KEHOE : Üye (icracı olmayan, baımsız) Terry Hall HAMMOND : Üye (icracı olmayan, baımsız) Rafael C. R. DECALUWE : Üye (icracı olmayan, baımsız) irket Ana Sözlemesi nin Yönetim Kurulu na ilikin bölümlerinde baımsız, icracı ve icracı olmayan ayrımına ilikin düzenlemelere yer verilmemitir. Yönetim Kurulu Bakanı ve Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri dorultusunda ilem yapma hakkı tanınmıtır. 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri irket Ana Sözlemesi nin 19. ve 22. Maddeleri Yönetim Kurulu Üyeleri nin nitelik ve seçilme koulları, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri ile uyumludur. 19. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri irket Yönetim Kurulu, belirledii misyon ve vizyonu Faaliyet Raporu nda ve internetteki adresinde kamuya açıklamıtır. 20. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması ç kontrol mekanizması irketimizin her kademesinde bulunmaktadır. irket faaliyetlerini yürütürken; Bilgisayar programları üzerinde oluturduu yetkilendirme seviyeleri ve teyit mekanizmalarıyla, Müteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlarla, Yönetime sunulan dönemsel raporlarla, ISO 9001 gereklilikleri olan Standart letme Prosedüleri ve Talimatları ile, irket içi yapılan dönemsel iç denetimlerle

9 kontrolü salamakta ve risklerini önlemektedir. Bunun yanı sıra, dı (Holding ve Baımsız Denetim) denetim sürecinin bir parçası olarak, sistemlerin etkinlii ve riskler denetlenmekte, önerilere uygun düzenlemeler yapılmaktadır. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları irket Yönetim Kurulu nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Ana Sözleme nin 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ve 22. maddelerinde tanımlanmı, aynı zamanda adresinde internetten kamuya açıklanmıtır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise irket Ana Sözlemesi nde yer verilmemitir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar irket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmitir. 22. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları irket Yönetim Kurulu, 2006 yılı içinde 32 adet toplantı yapmı, gündem konularını posta ve dolaım kanalıyla karara balamıtır. irket Yönetim Kurulu Toplantıları nın gündemi irket Yönetim Kurulu Bakanı nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görümesi sonucu oluturulmaktadır yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görü açıklanmamıtır. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. bölüm maddesinde yer alan konular karara balanırken Yönetim Kurulu Toplantıları na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı salanmıtır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri nin soruları olmadıı için zapta geçirilmemitir. Yönetim Kurulu Üyeleri ne söz konusu kararlarla ilgili aırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıtır 23. irket le Muamele Yapma ve Rekabet Yasaı irket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2006 yılı içinde irket ile ilem yapmamı ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek giriimlerde bulunmamılardır. 24. Etik Kurallar irket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, Ana Sözleme ve toplumsal deer yargılarına uygun olarak yürütmekte, ayrıca tüm irket çalıanları yılda bir kez olmak üzere Kordsa Etii Anketi doldurmakta, sonuçlar CEO nezdinde deerlendirilmektedir. 25. Yönetim Kurulu nda Oluturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Baımsızlıı Yönetim Kurulu nda Denetim Komitesi dıında bir komite oluturulmamıtır. Denetim Komitesi her üç ayda bir toplanarak mali sonuçları denetlemektedir. Denetim Komitesi nin üyeleri icrada görevli deildir. irket Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemitir. Yönetim Kurulu nda

10 baka komitelerin oluturulmaması nedeniyle herhangi bir çıkar çatıması meydana gelmemitir. 26. Yönetim Kurulu na Salanan Mali Haklar irket Yönetim Kurulu Üyeleri ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin ekil ve koulları Ana Sözleme de tanımlanmıtır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Bakanı ve Üyelerine kârdan yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir. irket Ana Sözlemesi nde Yönetim Kurulu Üyeleri nin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir hükmü yer almaktadır. Yapılan genel kurullarda ilgili gündem maddesi görüülürken ücret ödenmemesi yönünde verilen önergeler kabul edildiinden Yönetim Kurulu Üyeleri ne ücret ödenmemektedir yılı içinde irket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ne borç vermemi; kredi kullandırmamı, verilmi olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamı, koullarını iyiletirmemi, dorudan veya üçüncü bir kii aracılııyla ahsi kredi adı altında kredi kullandırmamı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemitir. MART 2007

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 3- ) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU : BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimizce 2008

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU - NİSAN 2009-

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU - NİSAN 2009- DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU - NİSAN 2009- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

II. Bölüm Faaliyetler

II. Bölüm Faaliyetler II. Bölüm Faaliyetler F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; halka açık şirketlerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 01/06/2009-31/05/2010 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012... 1 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı... 1 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ...

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: Şirketimiz 2006 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata geçirilmesinde, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi ve Şirket in

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı