Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN"

Transkript

1 Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

2 EK M EK M EK M EYLÜL - EK M 9 EK M - EK M EK M - 6 EK M 05 EK M - 09 EK M 8 EYLÜL - 0 EK M R ZAMANI AR TMET K ORTALAMA LA TOPLAMA LA TOPLAMA LA TOPLAMA. En çok dört basamakl do al say larla [!] Zihinden toplama ifllemlerinde gelifltirecekleri stratejileri aç klamalar sa lan r. 0 un, 00 ün ve 000 in en çok dokuz kat olan do al say lar zihinden toplar.. En çok dört basamakl olan iki do al say - [!] Tahmin ile sonucun karfl laflt r lmas nda n n toplam n tahmin eder ve tahminini ifllem sonucuyla karfl laflt r r. [!] Farkl tahmin stratejileri kulland r l r ve hesap makinesi de kullan labilir. aç klat l r.. En çok befl basamakl do al say larla toplama ifllemi yapar. kal n r. [!] Bu s n f n ifllem ve say s n rl l klar içinde [!] Verilmeyen farkl rakamlar yerine farkl flekiller veya harfler kullan l r.. Aritmetik ortalamay aç klar ve hesaplar. [!] Ö rencilerin problemi anlama, plan yapma, problemi çözme ve sonucu kontrol etme ve problemi geniflleterek yeni problem kurma aflamalar ndan geçmeleri sa lan r.. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. tahmin ettirildi i örneklere de yer verilir. [!] Problemlerde zaman ölçme birimlerinin [!] Problemler bu s n f n s n rl l klar içerisinde düzenlenir.. Kural nda bir ifllem bulunan örüntü oluflturur, bir örüntüde verilmeyen say veya say lar belirler. [!] Basamaklar ndaki rakamlar veya bölüklerindeki say lar verilen do al say lar yazd rma etkinlikleri de yapt r l r.. 7, 8 ve 9 basamakl do al say lar n bölüklerini, basamaklar n, basamaklar ndaki ra- l rken bölükler aras nda bir karakter boflluk [!] Befl ve beflten çok basamakl say lar yaz - kamlar n basamak de erlerini belirtir. b rakt r l r.. 7, 8 ve 9 basamakl do al say lar okur ve yazar. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 46, 47 ve 48. sayfalar nda verilen Ünite De erlendirmesi bölümleri; Çal flma Kitab n n 6, 7 ve 8. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim ve 9, 40. sayfalar ndaki Öz De erlendirme bölümlerinin yapt - r lmas Bölgemizde Turizm performans ödevinin ve Zaman Dilimleri proje ödevlerinin yapt r lmas Fen ve teknoloji dersi Dünya Günefl ve Ay ünitesi (Kazan m.,.6,.5) Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (I. ÜN TE) Kariyer Bilincini Gelifltirme (Kazan m 4) Spor Kültürü ve Olimpik E itim (Kazan m 5) nsan Haklar ve Vatandafll k (Kazan m 6)

3 KASIM KASIM EK M 09 KASIM - KASIM 0 KASIM - 06 KASIM 6 EK M - 0 EK M 4 LA TOPLAMA LA ÇIKARMA LA ÇIKARMA LA ÇIKARMA LA ÇIKARMA Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (I. ÜN TE) 4. Do al say larla toplama ifllemini gerektiren [!] Edinilmifl di er ifllem becerileri ile birlikte problemleri çözer ve kurar baflka becerileri kullanmay gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Zaman Ölçme Veri Sosyal bilgiler dersi Bölgemizi Tan yal m ünitesi (Kazan m ) Türkçe dersi Yazma Ö renme Alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m 4). En çok befl basamakl do al say larla ç karma ifllemini yapar. [!] Verilmeyen farkl rakamlar yerine farkl flekiller veya harfler kullan l r.. En çok dört basamakl iki do al say n n [!] Tahmin ile sonucun karfl laflt r lmas nda fark n tahmin eder ve tahminini ifllem sonucuyla hesap makinesi de kullan labilir. karfl laflt r r.. Dört basamakl do al say lardan 0 un, 00 ün ve 000 in en çok dokuz kat olan do al say lar zihinden ç kar r. 4. Do al say larla ç karma ifllemini gerektiren [!] Do al say larla en çok üç ifllemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. problemleri çözer ve kurar. [!] Edinilmifl di er ifllem becerileri ile birlikte baflka becerileri kullanmay gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Zaman Ölçme Veri Türkçe dersi Yazma ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m 4) Sosyal bilgiler dersi Bölgemizi Tan yal m ünitesi (Kazan m )

4 LIK KASIM KASIM LIK - 4 LIK KASIM - 6 KASIM 6 KASIM - 0 KASIM R TABLO fiema LA ÇARPMA LA ÇARPMA LA ÇARPMA LA ÇARPMA LA ÇARPMA 7. Do al say larla çarpma ifllemini gerektiren [!] En az biri çarpma olmak üzere toplama ve problemleri çözer ve kurar. ç karma ifllemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] fllemlerin sonuçlar bu s n f n say s n rl - l klar nda olmal d r. 4. En çok dört basamakl do al say larla [!] fllemlerin sonuçlar bu s n f n say ve ifllem s n rl l nda olmal d r. 0 un, 00 ün ve 000 in en çok dokuz kat olan do al say lar k sa yoldan çarpar. 5. En çok dört basamakl do al say lar 0, 00 ve 000 ile zihinden çarpar.. Çarp mlar en çok dört basamakl olan bir çarpma iflleminde verilmeyen çarpan belirler.. En çok üç basamakl iki do al say n n çarp m n tahmin eder ve ifllem sonucuyla sa lan r. [!] Farkl tahmin stratejileri gelifltirmeleri karfl laflt r r.. Çarp mlar en çok yedi basamakl olan iki do al say ile çarpma ifllemini yapar.. ki özelli e göre tablo oluflturur ve tabloyu yorumlar.. fiema yaparak verileri düzenler. [!] Okul ça çocuklar n n sa l kl yaflam için tüketmeleri gereken besinlerle ilgili gazete kupürleri incelenerek iki özelli e göre tablo oluflturmalar istenebilir. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 76, 77 ve 78. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümleri, Çal flma Kitab n n 59 ve 60. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim ve 6, 6. sayfalar ndaki Öz De erlendirme bölümlerinin yapt r lmas Uzayl lar Nas l Say Sayar? adl performans ödevinin ve Hangi meslek gruplar nda matematik kullan l r? adl proje ödevinin yapt r lmas Türkçe dersi Yazma ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m 4) 6. Bir do al say y, en fazla üç defa yan yana çarpma fleklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. Ölçme [!] Üslü say larla ifllem yapt r lmaz. Geometri Fen ve teknoloji dersi Maddenin De iflimi ve Tan nmas ünitesi (Kazan m.9) Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m ) Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (II. ÜN TE) nsan Haklar ve Vatandafll k (Kazan m 6) Sa l k Kültürü (Kazan m ) Rehberlik ve Psikolojik Dan flma (Kazan m )

5 LIK 4 LIK - 8 LIK LIK 7 LIK - LIK LA BÖLME LA BÖLME LA BÖLME Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (II. ÜN TE). En çok dört basamakl do al say lar, en çok üç basamakl do al say lara böler. [!] Kalanl ve kalans z bölme ifllemleri yapt r - l r.. Bir bölme iflleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini ifllem sonucuyla karfl laflt r r. [!] Tahmin ile sonucun karfl laflt r lmas nda hesap makinesi de kullan labilir.. Son üç basama s f r olan en çok yedi basamakl do al say lar 0 un, 00 ün ve rilir. [!] Bölünen, bölenin kat olacak flekilde seçti- 000 in en çok dokuz kat olan do al say - lara k sa yoldan böler. 4. çinde dört ifllemden en çok ikisinin bulundu u iki farkl ifllemin sonuçlar aras ndaki içindeki ifllemi yapmalar sa lan r. [!] fllemler parantezli verilir ve önce parantez iliflkiyi sembolle belirtir. 5. Do al say larla bölme ifllemi gerektiren [!] Problemler, bu s n ftaki ifllem ve say s n rl l nda olmal d r. problemleri çözer ve kurar. [!] Edinilmifl di er ifllem becerileri ile baflka becerileri kullanmay gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Türkçe dersi Yazma ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m 4) 4

6 OCAK 00 LIK LIK 04 OCAK - 08 OCAK 8 LIK - LIK LIK - 5 LIK KES RLER KES RLER KES RLER KES RLERLE ÇARPMA 5. Bir kesrin di er bir kesir kadar n belirler. 5. Bir basit kesir kadar verilen çoklu un tamam n belirler. ki iliflki belirlenirken kesirlerin, hem böl- [!] Bölme kavram ile kesir kavram aras nda- 6. Kesir ile bölme ifllemi aras ndaki iliflkiyi me ifllemini hem de bölme iflleminin sonucunu belirtti i aç klar. vurgulan r. 4. Bir kesre denk olan kesirler oluflturur. [!] Sadelefltirmenin, bütünü daha az say da efl parçaya bölmek; geniflletmenin ise bütünün bölündü ü efl parça say s n katlayarak art rmak oldu u vurgulan r. [!] Bir kesrin en sade fleklinin, bütünün mümkün oldu u kadar az say da efl parçaya bölünmüfl hâli oldu u vurgulan r.. Eflit paydal veya paydas di erinin kat [!] Önce iki kesir karfl laflt r l r. Sonra paydalar eflit en çok befl kesir, büyükten küçü e olan en çok befl kesri, büyükten küçü e veya küçükten büyü e do ru s ralarlar. veya küçükten büyü e do ru sembol kullan larak s ralat l r.. Bir do al say ile bir kesri karfl laflt r r. [!] Karfl laflt rma sonucu <, >, = sembollerinden uygun olan biri ile ifade edilir. [!] Her do al say n n kesir olarak ifade edilebilece i vurgulan r.. Bileflik kesri tam say l kesre, tam say l [!] Kesirlerle yap lan ifllemlerde, paydalar en kesri bileflik kesre dönüfltürür. çok iki basamakl olan kesirler kulland r l r. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 0,, ve. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümlerinin; Çal flma Kitab n n 9, 9, 94 ve 95. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirme, Öz De erlendirme bölümlerinin yapt r lmas Plan Çiziyoruz adl parformans ödevinin ve Atatürk ve Matematik adl proje ödevinin yapt r lmas Ondal k Kesirler Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (III. ÜN TE)

7 fiubat fiubat OCAK OCAK 5 fiubat - 9 fiubat 8 fiubat - fiubat 8 OCAK - OCAK OCAK - 5 OCAK ORAN ORANTI KES RLERLE TOPLAMA KES RLERLE ÇIKARMA KES RLERLE ÇIKARMA ÇOKGENLER Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (III. ÜN TE). ki nicelik aras ndaki iliflkiyi oran olarak [!] Oran, bir bütünle parçalar n n karfl laflt r lmas veya parçayla bütünün karfl laflt r l- ifade eder. mas olabilir. [!] Bu s n fta ayn ölçü birimiyle ifade edilen nicelikler oranlanacakt r. Kesirler. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.. Paydalar eflit veya paydas di erinin kat olan iki kesri toplar.. Bir do al say ile bir kesri toplar. [!] fllemler basit, bileflik ve tam say l kesirlerle yapt r l r. Model olarak say do rusu ve flekil kulland r l r.. Paydalar eflit veya paydas di erinin kat olan iki kesirle ç karma ifllemi yapar.. Bir do al say dan bir kesri ç kar r. [!] fllemler basit, bileflik ve tam say l kesirlerle yapt r l r. Model olarak say do rusu ve flekil kulland r l r.. Kesirlerle toplama ve ç karma ifllemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.. Atatürk ün geometri alan nda yapt çal flmalar n ülkemizdeki geometri ö retimi- [!] ç bükey (konkav) çokgenler inceletilmez. ne katk lar n aç klar.. Çokgenleri s n fland r r. 6

8 MART 0 MART - 05 MART fiubat fiubat - 6 fiubat ÇOKGENLER S METR Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (III. ÜN TE). Düzgün çokgenleri ay rt eder. [!] Eflkenar üçgenin düzgün üçgen, karenin düzgün dörtgen oldu una dikkat çekilir. [!] Alt dan çok kenarl düzgün çokgenlerden söz edilmez. 4. Üçgenleri aç lar na ve kenarlar na göre s - [!] Kenarlar na ve aç lar na göre üçgen çeflitleri n fland r r. hat rlat l r.. Çokgenlerin simetri do rular n belirler ve çizer. [!] Do ruya göre simetri ile ayna simetrisinin ayn oldu u belirtilir. Çokgenler. Düzlemsel bir fleklin verilen simetri do rusuna göre simetri ini çizer. rinin simetri do rusuna olan uzakl klar n n [!] Simetrik flekillerdeki simetrik nokta çiftle- eflit oldu u vurgulan r. [!] Nokta çiftlerini birlefltiren do runun simetri do rusuna dik oldu una dikkat ettirilir. [!] Çizimlerde yatay ve düfley simetri do rular kullan l r. 7

9 MART - N SAN MART MART MART 9 MART - N SAN MART - 6 MART 5 MART - 9 MART 08 MART - MART SI- LAR ONDALIK KES RLER ONDALIK KES RLER ONDALIK KES RLER ONDALIK KES RLERLE TOPLAMA ÇIKARMA filemler YÜZDELER YÜZDELER YÜZDELER UZUNLUKLARI 8. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüfltürür. [!] Dönüflümlerde kullan lan ondal k kesirlerde, ondal k k sm n en çok üç basamakl olmas na dikkat edilir. [!] Kesir ve ondal k kesir gösterimi birlikte kullan lmal d r. 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Problemler, bu s n f s n rl l klar içinde olmal d r. [!] Bankalar n bireysel kredilere uygulad ayl k faiz oranlar yla ilgili gazete kupürleri incelenerek güncel problemler oluflturulabilir.. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondal k kesir olarak yazar.. Yüzde sembolü ile verilen iki say y karfl - laflt r r.. Tam k sm s f r, kesir k sm iki basamakl ondal k kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar.. ki ondal k kesrin toplam n ve fark n bulur. [!] Kesir k sm en çok iki basamakl olan ondal k kesirlerle ifllemler yapt r l r. 4. Do al say lar n ve ondal k kesirlerin önüne konulan + ve iflaretlerinin ne anlama geldi ini aç klar.. Üç ondal k kesri büyükten küçü e veya küçükten büyü e do ru s ralar.. Dört farkl rakam ve virgülü kullanarak de iflik ondal k kesirler oluflturur.. Kesir k sm en çok üç basamakl olan ondal k kesirlerin basamak adlar n ve bu basamaklardaki rakamlar n basamak de erlerini belirtir. [!] Ondal k kesirlerin okunufllar üzerinde durulur. (Örnek:,005 iki tam binde befl) Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 6, 64, 65 ve 66. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümleri; Çal flma Kitab n n 8, 9, 0,, ve. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim ve Öz De erlendirme bölümlerinin yapt r lmas Evcil Hayvanlar adl performans ödevinin ve Toplu Tafl ma Araçlar ndaki Yolcu Say s adl proje ödevinin yapt - r lmas [!] Basamaklardaki rakamlar n basamak de- erleri ifllem yapt r lmadan buldurulur. Ölçme: Uzunluklar Ölçme Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (IV. ÜN TE) nsan Haklar ve Vatandafll k (Kazan m 45) nsan Haklar ve Vatandafll k (Kazan m 45) Spor Kültürü ve Olimpik E itim (Kazan m 7, 8)

10 N SAN N SAN N SAN 9 N SAN - N SAN N SAN - 6 N SAN 5 N SAN - 9 N SAN 4 R R UZUNLUKLARI SIVILARI Ç ZG GRAF OLASILIK Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (IV. ÜN TE). Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri aras ndaki dönüflümleri içeren problemleri çözer ve kurar.. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüfltürürrin kesir k sm n n en çok üç basamakl ol- [!] Dönüflümlerde kullan lan ondal k kesirlemas na dikkat edilir.. S v ölçme birimlerinin kullan ld problemleri çözer ve kurar.. Çizgi grafi ini oluflturur. [!] Olaylar, ö rencilerin okul içi veya d fl yaflant s ndan olabilir.. Çizgi grafi ini yorumlar.. Grafik kullanman n sa lad kolayl klar [!] Her olay çizgi grafi ine uygun de ildir. Örne in; farkl ö rencilerin boy uzunluklar aç klar. ayn çizgi grafi inde gösterilemez. Çünkü ö rencilerin boylar birbirinden ba ms z olup iki kiflinin boy uzunluklar aras nda devam eden bir say sal de er yoktur. Bu nedenle sütun grafi i kullan l r. [!] Otomobil, emlak, alt n ve döviz fiyatlar ndaki de iflim vb. ilgili ve içeri inde çizgi grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek grafikler yorumlat labilir. Sosyal bilgiler dersi Ürettiklerimiz ünitesi (Kazan m 4) Sosyal bilgiler dersi Ad m Ad m Türkiye ünitesi (Kazan m 5) Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m ). Olaylar n olma olas l ile ilgili tahminler yapar.. Basit bir olay n olma olas l ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.. Bir olay n adil olup olmad hakk nda yorum yapar. Sosyal Bilgiler dersi Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi (Kazan m ) 9 Spor Kültürü ve Olimpik E itim (Kazan m 7, 8)

11 MIS N SAN MIS - 7 MIS 6 N SAN - 0 N SAN 4 DÖRTGENLER DÖRTGENLER ÇEMBER 0. Paralelkenar, eflkenar dörtgen ve yamu u [!] Yamuk tan t l rken karfl l kl kenar çiftlerinden en az birinin paralel oldu u vurgu- tasvir eder.. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eflkenar lan r, çeflitlerine girilmez. dörtgen ve yamu un aç lar n ve aç ölçülerinin toplam n belirler. s ; eflit uzunluklu do ru parçalar n n da efl [!] Kenarlar n, köflegenlerin birer do ru parça-. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eflkenar olduklar vurgulan r. dörtgen ve yamu un kenar, aç ve köflegen [!] Köflegen ile kenar aras ndaki fark vurgulan r. özelliklerini belirler. [!] Karesel, paralelkenarsal ve dikdörtgensel bölgelerin, köflegenlerinden biri taraf ndan iki efl parçaya ayr ld klar hat rlat l r. Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirmesi bölümlerinin yapt - r lmas Ders Kitab n n 0, 0, 0 ve 04. sayfalar ndaki Ünite D erlendirmesi bölümleri; Çal flma Kitab n n 40, 4, 4, 4, 44 ve 45 sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim ve Öz De erlendirme bölümlerinin yapt r lmas. Çemberin merkezini ve yar çap n belirtir. [!] Yar çap ile çap n ayn zamanda birer uzunluk oldu u vurgulan r.. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yar çap n ve çap n adland r l r. [!] Yar çap ile çap aras ndaki iliflki belirtilir.. Çember ve daire aras ndaki iliflkiyi aç klar. [!] Merkezin çember üzerindeki her noktaya eflit uzakl kta oldu u vurgulan r. 4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eflkenar dörtgen ve yamu u çizer. mu un kenar uzunluklar verilerek çizim [!] Üçgen, paralelkenar, eflkenar dörtgen ve ya- 5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamu un yüksekliklerini belirler. [!] Yüksekli in ayn zamanda bir do ru par- yapt r lmaz. ças oldu u vurgulan r. Örüntü adl performans ödevinin ve Kendi Yapbozumuzu Yapal m adl proje ödevinin yapt r lmas Uzunluklar Ölçme Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (V. ÜN TE)

12 MIS MIS MIS 4 MIS - 8 MIS 7 MIS - MIS 0 MIS - 4 MIS ÖRÜNTÜ SÜSLEMELER. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boflluk kalmayacak flekilde döfleyerek süsleme yapar. [!] Süslemelerde, model olarak özellikleri bilinen çokgenler kulland r l r. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Sunu (Kazan m 8) ALAN 5. Üçgensel bölgenin alan n bulur. [!] Geometrik flekillerin yükseklikleri, geometri tahtas, noktal kâ t veya kareli kâ- t üzerinde çal flmalar yapt r larak fark ettirilir. 4. Paralelkenarsal bölgenin alan n bulur.. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlar n santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. ALAN. Standart alan ölçme birimlerinin gereklili ini aç klar; cm lik ve m lik birimleri kul- yapt r lmaz. [!] cm ve m birimleri aras nda dönüflümler lanarak ölçmeler yapar.. Belirlenen bir alan cm ve m [!] Küçük bölgelerin alanlar n n cm birimleriyle, büyük bölgelerin alanlar n n m tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak, daha genifl kontrol eder. alanlar n da km ile ölçüldü ü belirtilir. 4. Düzlemsel flekillerin çevre uzunluklar ile [!] Problemler ö rencilerin düzeylerine uygun olarak bu s n f s n rl l klar içinde dü- ilgili problemleri çözer ve kurar. zenlenecektir. 4 ÇEVRE. Çap veya yar çap verilen bir çemberin [!] Çap uzunlu unun yar s n n yar çap olarak uzunlu unu belirler. adland r ld, yar çap n r, çap n da xr sembolleri ile gösterildi ini vurgulay n z. [!] π say s n yaklafl k ald r l r.. Bir çemberin uzunlu u ile çap aras ndaki iliflkiyi ölçme yaparak belirler. [!] Çap = yar çap + yar çap = x yar çap oldu u vurgulan r.. Üçgen, kare, dikdörtgen, eflkenar dörtgen, paralelkenar ve yamu un çevre uzunluklar n belirler. [!] Karesel bölgenin çevresini 4a fleklinde ifade etmek yerine 4xa fleklinde ifade edilir Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (V. ÜN TE)

13 HAZ RAN 7 HAZ RAN - HAZ RAN MIS - HAZ RAN MIS - 4 HAZ RAN DÜZLEM K C S MLER K C S MLER K C S MLER 4. zometrik kâ ttaki çizimleri efl küplerle oluflturur. 5. Efl küplerle oluflturulmufl yap lar izometrik kâ da çizer. [!] En fazla 0 efl küple basit yap lar oluflturulur.[!] Verilen çizimlerin efl küplerle oluflturulabilen türden olmas na dikkat edilir. [!] Yap n n görünümü izometrik ka tta efl küplerin sadece uç s n rlar belli olacak flekilde verilir. [!] Oluflturulan yap lar n sadece bir cepheden görünümleri çizdirilir. [!] En fazla 6 efl küple oluflturulan yap lar çizdirilir.. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini aç klar.. Küp ve dikdörtgenler prizmas n n yüzey aç n mlar n yapar, çizer ve yüzey aç n mlar verilen cisimleri oluflturur. [!] Geometrik cisimlerden küp; üçgen, kare ve dikdörtgenler prizmas modelleri kulland r l r. [!] Yüz (yüzey), köfle, ayr t kavramlar hat rlat l r. [!] Ayn etkinlik dikdörtgenler prizmas için de tekrarlan r. [!] Farkl aç n mlar elde edilmesi sa lan r. [!] Aç n m verilen bir geometrik cismin ad buldurulur.. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder.. ki düzlemin birbirine göre durumlar n belirler.. Uzay tasvir eder Ders Kitab ndaki Al flt rmalar ve Konu De erlendirilmesi bölümlerinin yapt r lmas Ders Kitab n n 4, 5. sayfalar ndaki Ünite De erlendirmesi bölümlerinin; Çal flma Kitab n n 55, 56 ve 57. sayfalar ndaki Ö rendiklerimizi De erlendirelim ve Öz De- erlendirme bölümlerinin yapt r lmas Geometrik Ev adl performans ödevinin ve Benim Okul Tasar m m adl proje ödevinin yapt r lmas Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (VI. ÜN TE) Alan Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Sunu (Kazan m 8) Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Sunu (Kazan m 8)

14 HAZ RAN 4 HAZ RAN - 8 HAZ RAN HACM K C S MLER Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLANI (VI. ÜN TE). Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan birimle ölçer. delleri kulland r l r. [!] Dikdörtgenler prizmas ve kare prizma mo-.. Ayn say daki birimküpleri kullanarak farkl [!] Çizimler, en fazla birimküpü içermelidir. yap lar oluflturur. 6. Boyutu aç klar ve nesneleri boyutuna göre [!] Bir boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu s n fland r r. yerine s ras yla, boyutlu, boyutlu ve boyutlu yaz labilir. [!] Alan n boyutlu, hacmin boyutlu nesneler için karakteristik bir özellik oldu u vurgulan r. [!] Nesnelerin cinsi, yeri ve durufllar na göre baz hâllerde uzunluk, en, yükseklik yerine s ras yla boy, çap, derinlik veya kal nl k kullan labildi i vurgulan r. Bunun gibi uygun modeller üzerinde çevre ve s n r n uzunlu u karfl lad belirtilir.

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E K L E R ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN M A T E M A T K. S I N I F 8 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I LKÖ RET M OKULU. SINIF MATEMAT K ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1 1 1 ALT SILAR Do al Say lar Do

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-010 Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M 05 EK M - 09 EK M EYLÜL - EK M 8 EYLÜL - 0 EK M 1 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4 ÜN TELEND R L YILLI PLN 28 LNI... LÖ RET OULU TET...6... SINIF ÜN TELEND R L fi YILLI PLNI 1. ÜN TE LT Ö RENE LNI ZNILR R D S PL NLER, Ç VE D ER LERLE TTÜRÇÜLÜ ULLNILN E T RÇ VE GEREÇLER Do ru, Do ru Parças

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Matematik. S n f 9 Ünite Bafllang ç Tarihi :... ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Ünite Bitifl Tarihi :.... ÜNİTE EYLÜL GEOMETRİ UZAMSAL (DURUM-YER, DO RULTU-YÖN BEL RTEN) L fik

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI 9 SINIF : 8 LEND R LM fi Y I L L I K P L A N ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER. Do ru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler infla eder, çizer

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI EKİM ÜNİTE EYLÜL AY ÜNİTE HAFTA TARİH SA AT ÖĞRENME ALANI 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 000 ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN.ÜNİTE ALTÖĞRENME KAZANIMLAR ALANI AÇIKLAMALAR.hafta

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Ay Ders Saati E Y L Ü L 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Doğal Sayılar Doğal Sayılar Terimler: Basamak,

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR ÜN TE I PR ZMALAR 1. PR ZMAT K YÜZEY VE TANIMLAR 2. PR ZMA a. Tan m b. Prizman n Özelikleri 3. D K PR ZMA a. Tan m b. Dik Prizman n Özelikleri 4. E K PR ZMA a. Tan m b. E ik Prizman n Özelikleri 5. DÜZGÜN

Detaylı

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3 Temel Kaynak Kesirler KES RLER kesri tane dir. Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. payda Bütünden al nan ya da belirtilen parça say s na ise

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI EYLÜL-EKİM EKİM.hafta 1.hafta YARIMBAĞ İLKOKULU 015-016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI I.ÜNİTE DÜNYAMIZI ŞEKİLLENDİREN GEOMETRİ GEOMETRİ Açı ve Ölçüsü 1

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Tam sayılarla toplama ve çıkarma

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

c. 3 3 = e = 1

c. 3 3 = e = 1 . Ünite L Üzerinde ifllem yap lacak üslü say lar n taban ve üsleri farkl ise önce say lar n onluk sayma düzenindeki de erleri bulunur, sonra ifllem yap l r. 6 0 = 8 9 = 9 L L 0, 00, 000 fleklindeki say

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 DOĞAL SAYILAR VE KESİRLERE GİRİŞ DOĞAL SAYILAR ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 DOĞAL SAYILAR VE KESİRLERE GİRİŞ DOĞAL SAYILAR ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ CEVAP ANAHTARI Ünite 1 DOĞAL SAYILAR VE KESİRLERE GİRİŞ DOĞAL SAYILAR TEST - 1 1-D 2-C 3-C 4-B 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-D 11-B 12-B TEST - 2 1-C 2-D 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-B 9-B 10-C 11-B 12-A ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d.

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d. 1. 2. 3. 4. 5. GENEL DE ERLEND RME 1 21 308 say s ndaki rakamlar n yerleri de ifltirilerek oluflturulacak befl basamakl say lar küçükten büyü e do ru s ralan rsa bafltan dördüncü say afla dakilerden hangisi

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu ISBN: 978-605-2304-03-7 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mustafa ÇELİK Şeyma Cıdır ÇELİK Dizgi Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

[!] ORGAN ZASYON fiemasi. Ders saati. Gruptaki kifli say s. Kullan lacak araç ve gereçler. Zorunlu program uyar lar. Ders içi iliflkilendirme

[!] ORGAN ZASYON fiemasi. Ders saati. Gruptaki kifli say s. Kullan lacak araç ve gereçler. Zorunlu program uyar lar. Ders içi iliflkilendirme ORGAN ZASYON fiemasi Ders saati [!] Gruptaki kifli say s Kullan lacak araç ve gereçler Zorunlu program uyar lar Ders içi iliflkilendirme Di er derslerle iliflkilendirme Ö retmene uyar lar Ders kitab na

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 1- D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B TEST D 2-D 3-D 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D 1-D 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B

CEVAP ANAHTARI 1- D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B TEST D 2-D 3-D 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D 1-D 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B Ünite 1 DOĞAL SAYILAR ÇARPANLAR KATLAR AÇILAR DOĞAL SAYILARDA İŞLEMLER / Üslü Nicelikler TEST - 1 1- D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B DOĞAL SAYILARDA İŞLEMLER / İşlem Önceliği TEST - 2 1-D 2-D 3-D

Detaylı

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r?

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r? Say lar ve fllemler. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r?. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en küçük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en büyük do al say kaçt r?. Dokuz basamakl

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI EYLÜL (16-20).09. 2013 KÜMELER KÜMELER 1.ÜNİTE KÜMELER EYLÜL (9 13).09.2013 1.ÜNİTE KÜMELE R KÜME LER TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE 1

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE 1 07-11.10.013 DOĞAL LA TOPLAMA İŞLEMİ 30.09/01-04.10.013 DOĞAL LA TOPLAMA İŞLEMİ 3-7.09.013 DOĞAL 16-0-09.013 DOĞAL ÜNİTE 1 1.4, ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar..4, ve 6 basamaklı doğal sayıların

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Haft 9.09.06/.09.06 Doğal Sayılarla İşlemler Terimler: Doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü

Detaylı

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL 7-11 EKİM SAYILAR RASYONEL SAYILAR 16-227 EYLÜL/1-4 EKİM SAYILAR TAM SAYILARLA İŞLEMLER 9-13 EYLÜL 1. ÜNİTE: TAM SAYILARDAN RASYONEL SAYIL 1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] a-b

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR ÜN TE - Do al Say lar - Do al Say larla Toplama fllemi - Do al Say larla Ç karma fllemi - Zihinden Toplama ve Ç karma fllemleri - Toplama ve Ç karma fllemlerinde Verilmeyenin Bulunmas - Do al Say larla

Detaylı

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I ÜN TE I A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I B) ÜSLÜ SAYILAR a) Bir Tam Say n n Negatif Kuvveti b) Tekrarl Çarp mlar Üslü

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRETME ÖĞRENME-

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRETME ÖĞRENME- EK M 7.1 0.0 17 EKM 16-0.10.017 EKM 09-1.10.017 EKM 0-06.10.017 EYLÜL -9.09.017 EYLÜL 18-.09.017 YÖNTEM TEKNKLER 017-018 EĞTM-ÖĞRETM YILI IŞIKLAR MAM HATP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATK ÜNTELENDRLMŞ YILLIK

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

L K Ö R E T M. temel1 kaynak MUTLU. Matematik Türkçe Hayat Bilgisi

L K Ö R E T M. temel1 kaynak MUTLU. Matematik Türkçe Hayat Bilgisi temel1 kaynak MUTLU Matematik Türkçe Hayat Bilgisi L K Ö R E T M Muhsin ÇET N Ayfle ÇET N Kitab n Ad : Temel Kaynak Kitab 1 Yazar : Muhsin ÇET N - Ayfle ÇET N Her hakk sakl d r. Mutlu Yay nc l k a aittir.

Detaylı

GEOMETRİYE YOLCULUK (16 EYLÜL- 1 KASIM)

GEOMETRİYE YOLCULUK (16 EYLÜL- 1 KASIM) 3 7 EYLÜL 013 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ Konu ile ilgili bilgiler soru cevap metodu ile ölçülecek. GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 16 0 EYLÜL 013 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN HAFTA SAAT ÖĞRENM E ALT ÖĞRENM E 013-01 EĞİTİM-

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 7.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi CEVAP ANAHTARI Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi TEST - 1 1- D 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C TAM SAYILAR / Bölme İşlemi TEST - 2 1-B 2-C 3-C 4-D 5-B

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 06 0 EKİM 9 EYLÜL 0 EKİM 6 EYLÜL 9 EYLÜL SİDRE 000 ORTAOKULU 0 0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Doğal Sayılarla 6... Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ARALIK2008 1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı