Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG..."

Transkript

1 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 1 Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG HARCAMA MAL YET VE G DER KAVRAMLARI...77 I-GENEL AÇIKLAMA...79 II-HARCAMA...79 III-G DER KAVRAMI IV-MAL YET KAVRAMI V-VERG UYGULAMASINDA MAL YET VE G DER L fik S Maliyet Bedelinin Bir Parças Olan Giderler Maliyete Girmeyen ve Direkt Olarak ndirim Konusu Yap lan Giderler T CAR KAZANCIN TESP T fiek LLER...83 I-GENEL AÇIKLAMA...85 II-GERÇEK USULDE T CAR KAZANCIN TESP T...85 A-Bilanço Esas na Göre Ticari Kazanc n Tespiti Bilanço Esas na Göre Defter Tutma...86 a-genel Aç klama...86 b-bilanço Kavram...87 c-bilanço Esas nda Envanter...87

2 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 2 d-vergi Usul Kanunu nda De erleme...88 e-öz Sermaye...88 B- flletme Hesab Esas na Göre Ticari Kazanc n Tespiti flletme hesab defteri flletme hesab esas nda envanter flletme hesab özeti flletme hesab esas nda ticari kazanc n tespitinde di er hususlar...91 III-T CAR KAZANCIN BAS T USULDE TESP T T CAR KAZANÇTA ELDE ETME TAHAKKUK ESASI VE DÖNEMSELL K LKES...93 I-G R fi...95 II-ELDE ETME III-T CAR KAZANÇTA TAHAKKUK ESASI...96 IV-T CAR KAZANÇTA DÖNEMSELL K LKES...97 V-T CAR KAZANÇTA DÖNEMSELL K LKES VE TAHAKKUK ESASI L fik S.. 99 VI-SONUÇ VII.KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER KANUNEN KABUL ED LEN VE ED LMEYEN G DER KAVRAMI I-GENEL AÇIKLAMA II-KANUNEN ND R M KABUL ED LEN G DERLER III-KANUNEN ND R M KABUL ED LMEYEN G DERLER GENEL G DER KAVRAMI...119

3 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 3 I-GENEL ESASLAR II-GENEL G DERLER N ND R LEB LMES Ç N ARANAN fiartlar A- Giderle Kazanc n Elde Edilmesi veya damesi Aras nda lliyet liflkisi Bulunup Bulunmad B- Yap lan Giderin Maliyet Unsuru Olmamas Gerekti i C- Giderin Kazanc n Elde Edilmesi çin veya Gelir Harcamas Çerçevesinde Yap lmas D- Yap lan Gider Karfl l nda Maddi veya Gayri Maddi Bir K ymet ktisap Edilmemifl Olmas E- Giderin Tevsiki ve Dönemsellik lkesi III-GENEL G DERLER N TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVES NDEK YER BÜRO PERSONEL ÜCRET G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA PERSONELE AYIN OLARAK VER LEN ÜCRETLER I-GENEL ESASLAR II-G DER YAZILACAK TUTARIN TESP T A- flletme D fl ndan Al nan Mallar n Verilmesi B- flletme çinde Üretilen Mallar n Verilmesi III-PERSONELE AYIN OLARAK VER LEN ÜCRETLERDE KDV UYGULAMASI IV-PERSONELE AYIN OLARAK VER LEN ÜCRETLERE L fik N UYGULAMA ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI A-Sat n Al nan Mallar n Verilmesi B- flletmenin Üretmifl Oldu u Mallar Vermesi Durumu...141

4 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 4 9. PERSONELE YEMEK VERMEK SURET YLE SA LANAN MENFAATLER I-GENEL AÇIKLAMA II-H ZMET ERBABINA YEMEK VERME YÖNTEMLER III-H ZMET ERBABINA fiyer NDE VEYA fiyer N N MÜfiTEM LETINDA YEMEK VER LMES A- Yemek Verilmek Suretiyle Sa lanan Menfaatlerin Gelir Vergisinden stisna Edilmesi..148 B- flverenlerce fl yerinde veya Müfltemilat nda Yemek Verilmek Suretiyle Sa lanan Menfaatlerin Gider Yaz lmas IV- fiverenlerce fi YER VEYA fi YER N N MÜfiTEM LATI DIfiINDA KALAN YERLERDE H ZMET ERBABINA YEMEK VER LMEK SURET YLE SA LANAN MENFAATLER A- Gelir Vergisi stisna Uygulamas B- Hizmet Erbab na Civar Lokantalarda veya Yemek Verme Hizmeti Sa layan Kurulufllarda Yemek Verilmek Suretiyle Sa lanan Menfaatin Gider Yaz lmas V- ST SNA UYGULAMASINDA YEMEK BEDEL NE KATMA DE ER VERG S DAHiL ED LMEYECEKT R VI-D ER HUSUSLAR VII-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER PERSONELE KONUT TAHS S I-GENEL AÇIKLAMA II- fiyer NDE VEYA fi YER MÜfiTEM LATINDA H ZMETL VE fiç LER N BARINDIRILMASI III-KONUT TEDAR K VE BUNUNLA LG L SA LANAN MENFAATLERE L fik N ST SNA A- Genel Aç klama B- Konutun Büyüklü üne Ba l Olmaks z n Uygulanacak stisna...165

5 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 5 C- Mülkiyeti flverene Ait Konutlar n Hizmet Erbab na Mesken Olarak Tahsisi D- Özel Kanunlar na Göre Bar nd r lmas Gereken Memur ve Müstahdemlere Sa lanan Konutlar IV-KONUT TAHS S NE L fik N ST SNA UYGULAMASI LE G.V.K.'NIN 40/2 MADDES NDE YER ALAN DÜZENLEMEN N KARfiILAfiTIRILMASI V-KONUT TAHS S N N KDV KARfiISINDAK DURUMU VI-KONUT TAHS S N N ÜCRET OLARAK VERG LEND R LMES A-Genel Aç klama B-Tahsis Edilen Konutun flverene Ait Olmas Durumu Emsal Kira Bedeli C-Tahsis Edilen Konutun flverene Ait Olmamas Durumu VII-KONUT TAHS S NE L fik N MUHASEBE KAYITLARI A- flverene Ait Konutun Tahsis Edilmesi B- flverene Ait Olmayan Konutun Tahsisi VIII-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER PERSONELE VER LEN TEMETTÜ KRAM YELER N N G DER KAYDED LMES VE VERG LEND R LMES I-GENEL ESASLAR II-TEMETTÜ KRAM YES N N G DER YAZILACA I DÖNEM N TESP T VE GEL R VERG S KES NT S A-Maliye Bakanl n n Konuya liflkin Görüflü B-Dan fltay Taraf ndan Verilen Kararlarda Savunulan Görüfller C-Uygulamada Ortaya Ç kan Di er Görüfller D-Konuya liflkin Görüfllerimiz...194

6 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 6 III-TEMETTÜ KRAM YES NE L fik N D ER HUSUSLAR A-Esas Sözleflmede Hüküm Olup Olmad n n Önemi B-Yönetim Kurulu Üyelerine Yap lan Temettü Ödemeleri IV-TEMETTÜ KRAM YELER N N MUHASEBELEfiT R LMES VE G DER YAZILMASI A-Genel Esaslar B- Konuya liflkin Dan fltay Kararlar ve Özelgeler TOPLU fi SÖZLEfiMELER LE ESK YE YÖNEL K OLARAK ÖDENEN ÜCRET FARKLARININ VERG LEND R LMES I-GENEL ESASLAR II-ÜCRET FARKLARI Ç N KARfiILIK AYRILIP AYRILAMAYACA I A-Toplu fl Sözleflmesinin Müzakereye Baflland Y l çinde mzalanmas Durumu B-Toplu fl Sözleflmesinin Hesap Dönemi Kapand ktan Sonra mzalanmas Durumu C-Maliye Bakanl Uygulamas na Elefltiriler III-MAL YE BAKANLI I GENEL YAZISI VE STANBUL DEFTERDARLI I NIN ÖZELGES IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI TEfiEBBÜS SAH B N N KEND S NE, Efi NE, KÜÇÜK ÇOCUKLARINA filetmeden ÖDENEN AYLIKLAR ÜCRETLER, KRAM YELER, KOM SYONLAR VE TAZM NATLAR I-GENEL ESASLAR II-DÜZENLEMEN N GEREKÇES VE BU GEREKÇEYE L fik N ELEfiT R LER..226 III-KOLLEKT F fi RKET N ORTAKLARI LE AD VE ESHAMLI KOMAND T fi RKETLER N KOMAND TE ORTAKLARI...226

7 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 7 IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER YÖNET M KURULU ÜYELER NE ÖDENEN ÜCRETLER I-GENEL ESASLAR II-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE STANBUL DEFTERDARLI I ÖZELGES A.Dan fltay Kararlar B. stanbul Defterdarl Özelgesi ÖDENEN ÜCRETLER N BELGELEND R LMES I-ÜCRET G DERLER N N TEVS K II-ÜCRET BORDROSU III-H ZMET ERBABI TARAFINDAN ÜCRET BORDROSUNUN MZALANMA MECBUR YET fiveren TARAFINDAN YAPILAN G Y M G DERLER I-GENEL ESASLAR II-DEM RBAfi OLARAK VER LEN G Y M EfiYASI III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER IV-TAHS LDE BULUNANLAR Ç N YAPILAN G Y M G DERLER fiveren TARAFINDAN YAPILAN TAfiIMA G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA...253

8 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 8 II-SERV S ARACI TEM N III-H ZMET ERBABINA ÖZEL MAKAM ARABASI VER LMES IV-H ZMET ERBABINA TOPLU TAfiIM KARTI ALINMASI V-YOL PARASI VEYA BENZ N G DER N N ÖDENMES VI-KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER K RA G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II- fi YERLER N N K RALANMASI A-Peflin Ödenen Kiralar B- htilafl Kira Giderleri C-Üretimle lgili Kiralanan Gayrimenkuller D-Kiralamada Gelir Vergisi Kesintisi E- flletme Sahibine Ait fl yerine Kira Ödenip Ödenemeyece i F-Adi Ortakl klarda Orta a Ait Gayrimenkulün Kiralanmas G- fl yerinin Boflalt lmas Maksad yla Kirac ya Verilen Paralar H-Efle Ait Gayrimenkule Ödenen Kira III-TAfiIT K RA G DERLER IV-D ER ALET EDAVAT VE MAK NELERIN K RALANMASI V-GAYR MENKULLER N K RALANMASININ KDV KARfiISINDAK DURUMU VI-K RALAMALARLA LG L ÖZEL MAL YET BEDELLER SU, ELEKTR K, DO ALGAZ VE TELEFON G DERLER I-GENEL ESASLAR...267

9 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 9 II-FATURALARIN BAfiKASI ADINA DÜZENLENMES III-VERG LEND RME DÖNEM B TT KTEN SONRA TAHAKKUK ETT R LEN G DERLER IV-SU, ELEKTR K VE TELEKOM DARELER NE ÖDENEN ZAM VE CEZALARIN G DER N TEL V-CEP VE ARAÇ TELEFONU G DERLER VI-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI A-Eve Ait Telefonlar n Giderleri B-Ticari liflkide Olunmayan Ülkeyle Yap lan Telefon Görüflmesi C-Ortaklar n Evlerine Ait Su ve Elektrik Giderleri SATIfi ARTTIRMAYA YÖNEL K FAAL YETLER VE REKLAM HARCAMALARI I- REKLAMIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI A- Genel Aç klama B- Reklam n Tan m C- Reklamlar n S n fland r lmas II-UYGULAMADA KARfiILAfiILAN REKLAM ÇEfi TLER A- Genel Aç klama B- Gazete, Dergi, Radyo ve Televizyonlara Reklam Verilmesi C- Reklam Panolar D- Bayilere Sat lan Mal n Muhafazas çin Verilen Buzdolaplar, Derin Dondurucular v.b E- Promosyonlar F- flletmeler çin Al nan Gazeteler...293

10 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 10 G- Gelecek Hesap Döneminde Da t lacak Eflyalara liflkin Karfl l k Ayr l p Ayr lamayaca H- Eflantiyonlar ve Numune Verilen Mallar I. Müflterilerine Al flverifl Yapt klar Tutar n Belli Bir Oran Ölçüsünde Mal Verilmesi Sat fl Art rmaya Yönelik Hediye Kampanyalar Nihai Tüketicilere Yönelik Yap lan Hediye Kampanyalar Tüccarlara Yönelik Hediye Kampanyalar Konuya liflkin Hesap Uzmanlar Kurulu Dan flma Komisyonu Karar J- Radyo veya Televizyonlarda Düzenlenen Yar flmalara Mamüller Göndermek K- Reklam Amac yla Yurt D fl ndan Sanatç Getirerek Konser, Defile ve Benzeri Gösteriler Düzenlenmesi L- Yurt D fl na Bedelsiz Olarak hraç Edilen Traktörün hraç Bedeli M- Köye Elektrik Yard m Olarak Ödenen Para N- Abone Say s n Art rmak çin Da t lan Bedelsiz Gazeteler O-Reklam Harcamalar n n Tutar Konusunda Bir S n rlama Olup Olmad P- Yurt D fl ndaki Radyo ve Televizyonlara Verilen Reklamlara liflkin Giderler R.Yurt D fl nda Yap lan Reklam Giderleri S- Pazarlama Sat fl ve Da t m Giderlerinin Tek Düzen Hesap Plan ndaki Yeri TEMS L VE A IRLAMA G DERLER I-TEMS L VE A IRLAMA KAVRAMLARI II-TEMS L VE A IRLAMA HARCAMALARI III-ÖZELL K ARZ EDEN TEMS L VE A IRLAMA HARCAMALARI A-Çiçek ve Çelenk Harcamalar B-Ticari liflki çinde Olunanlara Al nan Hediyeler...331

11 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 11 IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER VEFAT LANLARI VE CENAZE G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA A- Firman n Kendi Personeli, Yöneticisi veya Ortaklar na Yönelik Harcamalar B- Firman n Ticari liflki çinde Bulundu u Kiflilere Yönelik Harcamalar C- Vefat Eden Sanatç lar, Sporcular ve Devlet Adamlar çin Verilen lanlar ve Gönderilen Çelenkler D NLENME S TES G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-HESAP UZMANLARI KURULU DANIfiMA KOM SYONU KARARLARI..349 III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARI HRACAT, YURT DIfiINDA NfiAAT,ONARMA, MONTAJ VE TAfiIMACILIKFAAL YETLER NDE GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI I-GENEL AÇIKLAMA II-GÖTÜRÜ G DER UYGULAMA ESASLARI A-Götürü Gider Uygulamas ndan Yararlanabilecek Olan Mükellefler B-Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere laveten Uygulanmas C-Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar D-Götürü Gider Uygulamas nda Has lat hracat Has lat hraç Kayd yla Mal Tesliminde Has lat...362

12 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page Yurt D fl Tafl mac l k Has lat Yurt D fl nda Yap lan nflaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sa lanan Has lat Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebelefltirilmesi III-MEVCUT UYGULAMAYA YÖNEL K B R ELEfiT R IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI REKLAMASYON I-GENEL AÇIKLAMA II-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI ALINAMAYAN HALE G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA HT LAFLI G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA TAHS L G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-TAHS L HARCAMALARININ ÇEfi TLER A- Karfl l ks z Yap lan Tahsil Giderleri B- Tahsil Giderlerinin Ö renciye Bir Hizmet Vaadi veya Taahüdü Karfl l Verilmifl Olmas Genel Aç klama Gelir Vergisi stisna Uygulamas...402

13 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 13 3-Yap lan Tahsil Harcamas n n Gider Niteli i C-Ö rencilere Tatbikat Dolay s yla Ödenen Ücretler a-gelir Vergisi Kesintisi Aç s ndan b-yap lan Ödemenin Gider Niteli i D- flletmede Çal flanlar n Ö renim Giderleri E-Mükellefin Kendi Çocu unun veya fiirket Ortaklar n n Çocuklar n n E itim Masraflar III-KONUYA L fik N HESAP UZMANLARI KURULU DANIfiMA KOM SYONU KARARI IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER A-Doktora Ö rencisine Verilen Burslar n stisna Uygulamas Karfl s ndaki Durumu..410 B- Yurt d fl na Tahsile Gönderilen fiirket Orta çin Yap lan Harcamalar C- A.fi. in ö rencilere verece i bursun vergi yönünden incelenmesi D- fiirket taraf ndan burs verilmesi E- Yurt d fl na e itime gönderilen personel hakk nda F- Paras z Okutulan Ö rencilerin afle ve bate Masraflar G. Küçük Çocuk çin Ödenen Servis Paras H. ndirim konusu yap lacak e itim ve sa l k harcamalar n n %10 unun tespiti I. Üniversitede e itim gören 22 yafl ndaki çocuk için yap lan e itim harcamalar n n gelir vergisi matrah n n tespitinde indirim konusu yap l p yap lmayaca HATIR SENETLER VE ÇEKLER I-HATIR SENED VE ÇEK KAVRAMLARI II-HATIR SENED VEYA ÇEK KARfiILI INDA SA LANAN KRED LERE A T G DERLER III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI...428

14 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 14 IV-HATIR SENETLER NE L fik N D ER HUSUSLAR F NANSMAN G DER I. GENEL AÇIKLAMA II. filetme SERMAYES OLARAK KULLANILAN KRED LERE L fik N F NANSMAN G DERLER III. SAB T KIYMET ALIMI VE YATIRIMLARA L fik N ALINAN KRED LER A T F NANSMAN G DERLER IV. SATIN ALINAN EMT A LE LG L F NANSMAN G DERLER V. TEMMERRÜT FA ZLER N N G DER YAZILMASI VI. fit RAK H SSES ALIMI LE LG L ORTAYA ÇIKAN F NANSMAN G DER VII. KRED AKTARIM filem LEASING, FACTOR NG, FORFA T NG VE FRANCH S NG I-LEASING (F NANSAL K RALAMA) G DERLER A-Finansal Kiralaman n Tarihçesi ve Tan m B. Finansal Kiralamaya liflkin Yasal Düzenlemeler C. Finansal Kiralamaya liflkin Uygulama Usul ve Esaslar Genel Aç klama Finansal Kiralama Tan m ve Finansal Kiralama Say lacak Kiralamalar..449 a. Finansal kiralama tan m b. Finansal kiralama say lacak kiralamalar c. Finansal Kiralama Kanunu kapsam nda yap lan kiralamalar n durumu d. Arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama ifllemleri...451

15 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 15 e. Do al kaynak araflt r lmas na yönelik kiralamalar ile sinema filmleri vb. lisans sözleflmeleri Kira Ödemeleri, Kira Ödemesi Say lacak Durumlar ve Di er Hususlar a. Kira ödemeleri ve kira ödemesi say lacak durumlar b. Kira Ödemelerinin Bugünkü De eri c. Kiralamada Kullan lan Faiz Oran d. ktisadi K ymetin Rayiç Bedeli e. Kalan De er f. Kiralama Süresi g. Kiralaman n Bafllang c Finansal Kiralamaya Konu ktisadi K ymetlerin De erlemesi ve Amortisman Uygulamas a. Genel Aç klama b.kiralayana iliflkin hükümler c.kirac ya iliflkin hükümler D. Finansal Kiralama Uygulamas nda Tart flmal Bir Durum E. Konuya liflkin Maliye Bakanl Özelgesi II-FACTOR NG VE FORFA T NG G DERLER III-FRANCHISING G DERLER A-Franchise Kavram ve Tarihçesi B-Franchise fllemlerinin Vergilendirilmesi ve Gider Uygulamas YABANCI ORTA IN ÖZEL OLARAK YAPTIRDI I NCELEME Ç N YAPILAN ÖDEMELER N G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N STANBUL VERG DA RES BAfiKANLI I ÖZELGES...470

16 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 16 III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI IV-SÖZ KONUSU ÖDEMELER N G DER YAZILAB LECE N SAVUNAN GÖRÜfi GAYR MEfiRU ÖDEMELER N G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA II-HESAP UZMANLARI KURULU DANIfiMA KOM SYONU KARARI III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI IV-KONUYA L fik N DE ERLEND RME KIDEM TAZM NATI I-KIDEM TAZM NATI KAVRAMI II-KIDEM TAZM NATININ G DER YAZILMASI III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER A- K dem Tazminat n n ödendi i y l gider yaz laca B- Murisin faaliyet dönemiyle ilgili olarak ayn ifle devam eden varislerce ödenen k dem tazminat C- K dem Tazminat çin Karfl l k Ayr lamayaca D. flten Ç kart lan flçiler Ad na Tahakkuk Ettirilip Henüz Ödenmeyen K dem Tazminatlar E. Kusurlu bulunmas halinde ödenen ihbar ve k dem tazminat faizleri ile di er masraflar n gider yaz l p yaz lmayaca MAHKEME VE AVUKAT MASRAFLARININ G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA MÜfiTER LER TARAFINDAN VER LEN BONO VE TEM NAT MEKTUPLARINA A T MASRAFLAR...501

17 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 17 I-GENEL AÇIKLAMA II-TEM NAT MEKTUBU MASRAFLARININ ANA BAY TARAFINDAN ÖDENMES III- filetmeler N KEND LER N N ALDI I TEM NAT MEKTUPLARINA L fik N ÖDEMELER SANAT ESERLER NE YAPILAN HARCAMALARIN G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA I- G R fi II- SANAT ESERLER NE YAPILAN ÖDEMELER N G DER N TEL III- SONUÇ MÜLK YET MUHAFAZA KAYDI LE YAPILAN SATIfiLARA L fik N G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARI MÜfiAV RL K VE ARAfiTIRMA G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI GÜMRÜ E TERK ED LEN MALLAR I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI...525

18 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page HESAP DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR I.GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER YILLARA SAR NfiAAT VE ONARMA filer NDE ORTAK G DER VE AMORT SMANLARIN DA ITIMI I.GENEL AÇIKLAMA II.YILLARA SAR NfiAAT VE ONARMA filer NDE ORTAK G DERLER..540 A. Yasal Düzenlemeler B. Ortak Genel Giderlerden Kas t ve Kapsam C. Di er fllerden Kas t D.Ortak Genel Giderlerin Da t lma Esaslar E.Ortak Amortismanlar n Da t m KAT KARfiILI I NfiAATTA ARSA SAH B ADINA ÖDENEN YAPI DENET M G DERLER I.GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N ÖZELGELER MESLEK DERNEK VE B RL KLERE YAPILAN ÖDEMELER I.GENEL AÇIKLAMA YASAL ZORUNLULUK NEDEN YLE ÖDENEN G DERLER I.GENEL AÇIKLAMA...559

19 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page ÖZEL HASTANELER N SGK DAN TAHS L EDEMED KLER FATURA BEDELLER I.GENEL AÇIKLAMA S GORTA G DERLER I. GENEL AÇIKLAMA II. KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I NIN ÖZELGES VE DANIfiTAY KARARLARI KRED KARTI SATIfiI NEDEN YLE BANKALARA ÖDENEN KOM SYONLAR I. GENEL AÇIKLAMA II. KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGES B LG SAYAR YAZILIM BEDELLER I- GENEL AÇIKLAMA II. KONUYA L fik N STANBUL VERG DA RES BAfiKANLI I NIN ÖZELGELER Otel iflletmesinde kullan lan bilgisayar programlar n n bedelinin gider yaz lmas Bilgisayar yaz l m program n n üretimine iliflkin harcamalar n gider niteli i fiahis S GORTA VE B REYSEL EMEKL L K KATKI PAYI VE PR MLER I. GENEL AÇIKLAMA II. UYGULAMA ESASLARI A. ndirim Konusu Yap lacak Prim ve Katk Pay Ödemelerinin Belgelendirilmesi

20 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 20 B. Katk Pay ve Primlerin ndirim Konusu Yap laca Dönem C. lgili Oldu u Dönemde ndirilemeyen Prim ve Katk Paylar n n Durumu D. Belirlenmifl S n rlar n Üzerinde Yap lan Ödemeler E. Geçmifl Dönemlere Yönelik Yap lan (Gecikmifl) Ödemelerin Durumu F. Birden Fazla flveren Olmas Halinde Y ll k Miktar S n r n n Uygulanmas G. Birikimli Hayat Sigortalar ndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktar m III. fiveren TARAFINDAN ÜCRETL LER ADINA ÖDENEN KATKI PAYLARI S GORTA PR MLER TEDAV VE LAÇ G DERLER I- GENEL AÇIKLAMA II- S GORTA PR MLER VE EMEKL A DATLARI A-Genel Olarak Sigorta Primleri ve Emekli Aidatlar B-Zaman nda Ödenmeyen SSK Primlerinin Ödenmesi Hali C-fiah s Sigorta Primlerinin Gider Niteli i D- ste e Ba l Sigorta E-SSK Primi Gecikme Zamlar n n Gider Niteli i F-Özellik Arzeden Di er Hususlar fiirketin Orta Ad na Yapt Sa l k Sigortas Giderleri Devral nan fiirketteki Ödenmeyen SSK Primleri G- Konuya liflkin Dan fltay Kararlar ve Maliye Bakanl Özelgeleri Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf na Ödenen flveren Pay Tafleronlar n Yan nda Çal flan flçiler çin Ödenen Sigorta Primleri Ayn Ücret Gelirinden Mükerrer Sigorta Primi Düflülmesi...607

21 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page Varisler, Murisin Faaliyet Dönemi ile lgili Olarak Ödedikleri Sigorta Primleri ki Ülke Aras nda mzalanm fl Bulunan Sosyal Güvenlik Sözleflmesi Ödenmeyen Sigorta Primlerinin zlenece i Hesaplar III- TEDAV VE LAÇ G DERLER ZARAR, Z YAN VE TAZM NATLAR I-GENEL AÇIKLAMA II-ZARAR, Z YAN VE TAZM NATLARIN G DER YAZILMASI Ç N ARANAN fiartlar III-BASIN YOLUYLA filenen F LLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZM NATLAR IV-ZARAR,Z YAN VE TAZM NATLARA L fik N D ER HUSUSLAR A- Zarar, Ziyan ve Tazminat Ödemesine Konu Olan flin Kanunla Yasaklanm fl Olmas B- Akitlerde Cezai fiart Olarak Belirtilen Tazminatlar C- Ödenme fadesinden Ne Anlafl lmas Gerekti i D- Yabanc Mahkeme ya da Tahkim Kurulu Karar na stinaden Oluflan Zarar Ziyan ve Tazminatlar V- KONUYA LIfiK N DANIfiTAY KARARLARI VE MALIYE BAKANLI I ÖZELGELERI Trafik Kazalar Sözleflmeye Göre Ödenen Tazminat Zorunlu Olmayan Tazminat n Ödenmesi Kusurdan Do an Tazminat Tafl nmadan Do an Tazminat flle lgili Olmayan Tazminat...631

22 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page Feragat Tazminat Ödemesi Süresinde Teslim Edilmeyen Mal Nedeniyle Ödenen Tazminat Doktorun hatas nedeniyle ödenen tazminat Firmada yang n ç kmas ve baflka firmaya ait mallar n n zarar görmesi Da t m hizmetinin ifas nda meydana gelen zaiyatlar fl kazas nedeniyle ödenen tazminat n gider kayd Devam eden davan n sulh yolu ile anlafl lmas halinde ödenen bedeller gider yaz labilir SEYAHAT VE KAMET G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-GERÇEK G DER YÖNTEM NE GÖRE SEYAHAT VE KAMET HARCAMALARININ G DER YAZILMASI A-Genel Esaslar B-Seyahatin flle lgisi Olmas C-Seyahatin flin Ehemmiyeti ve Geniflli i ile Mütenasip Olmas D-Seyahatin Süresi E-Seyahat ve kamet Harcamalar n n Nev i F-Personelin Kendi Otomobili ile Seyahat Yapmas G-Yurt d fl Seyahat Harcamalar ve Tevsiki III-SEYAHAT VE KAMET HARCAMALARININ HARCIRAH YÖNTEM NE GÖRE G DER YAZILMASI A-Genel Esaslar B-Yol Giderleri C-Yemek ve Yatma Giderleri...653

23 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 23 IV-KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER VE DANIfiTAY KARARLARI A-Maliye Bakanl Özelgeleri Bir baflka flirketin sat fl eleman için yap lan seyahat gideri Yurtd fl seyahat ve ikamet giderleri Devlet adamlar yla d fl ülkelere yap lan seyahatlerdeki giderler fiirket Müdürü ad na yap lan yurtd fl seyahat harcamalar fiirkette çal flan sat fl temsilcilerinin flirketin faaliyetleri ile ilgili yurt d fl seyahatleri s ras nda yapacaklar harcamalar n belgelerinin kendi adlar na olmas hali Yurtiçi harc rah ve seyahat giderlerinin kurum kazanc ndan indirilip indirilmeyece i Yurd fl seyahat harcamalar n n gider olarak indirilip, indirilmeyece i hk B-Dan fltay Kararlar Seyahat Harcamas n n Gider Yaz lmas nda Temsil Yetkisinin Aran p Aranmayaca Ortaklardan birinin özel arabas n iflle ilgili kullanmas Günün koflullar na uygun seyahat harcamalar Seyahat harcamalar n n ve harc rah n ayn anda gider yaz lmas Uluslararas bilimsel toplant ya kat lmak için yap lan seyahat Efektif Sat fl makbuzunun tevsik niteli i Belgelendirilemeyen yurt d fl seyahat harcamalar Personel durumunda olmayan flah slara ve efllere ait seyahat harcamalar Teknik personele ait seyahat harcamalar flle ilgili olmayan seyahat harcamalar Ticaret ve Sanayi Odalar nca tertiplenen geziler Türkiye deki personelin, eflinin ve çocuklar n n Türkiye ye getirilmesi için yap lan harcamalar...672

24 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page TAfiIT G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-TAfiITLARA YÖNEL K YAPILACAK HARCAMALAR Tafl tlar n sat n al nma ifllemleri Tafl tlar n al nmas ndan sonra ortaya ç kacak cari giderler Ola anüstü ortaya ç kan durumlar Tafl tlar n kiralanmas Tafl tlara liflkin Amortisman Tafl tlar n Sat lmas flletmeye Dahil Olmayan Tafl tlar III-TAfiITLARIN SATIN ALINMA filemler A-Tafl t Al fllar na liflkin Ortaya Ç kabilecek Genel Harcamalar Yasal Düzenlemeler Sat n Alma Bedeli Özel Tüketim Vergisi Binek Otomobillerin Al fl Vesikalar nda Gösterilen KDV Tafl t Al fl na liflkin Muhasebe Kay tlar B-Banka Kredisi le Al nan Tafl tlar IV-TAfiITLARA A T CAR G DERLER A- Akaryak t ve Bak m Giderleri B- Sigorta Giderleri V-OLA ANÜSTÜ ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR VI-TAfiITLARIN K RALANMASI VII-TAfiITLARA L fik N AMORT SMAN...688

25 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 25 VIII-TAfiITLARIN SATILMASI IX- filetmeye DAH L OLMAYAN TAfiITLARIN G DERLER X-TAfiITLARA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER Kiralanan Tafl tlara liflkin Harcamalar Aktife Kay tl Olmayan Tafl tlara liflkin Harcamalar Binek Otomobilin Tan m Tafl t Al fl nda Ödenen KDV, Tafl t Al m Vergisi ve Ek Tafl t Al m Vergisi fiirkette Çal flan Mühendisin Araba Masraflar Özel oto niteli indeki tafl tlara ait giderler Özel ifllerde kullan lan tafl t giderleri Tafl tlara liflkin Vergi ve Cezalar Adi ortakl n faaliyetinde olan arac n giderlerinin indirimi Efle Ait Tafl t n Kiralanmas Mükellefin flahs na ait binek otomobilini yine kendisi ile sözleflme yaparak ticari iflletmesine kiralamas AYN VERG, RES M VE HARÇLAR I-GENEL AÇIKLAMA fiverence ÖDENEN SEND KA A DATLARI I-GENEL AÇIKLAMA filetmeden ÇEK filer I-GENEL AÇIKLAMALAR II- filetmeden ÇEK LEN GAYR MENKULLER I- G R fi...720

26 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 26 II- filetmelerdek GAYR MENKULLER, GVK'YA GÖRE filetmeden ÇEK filer VE VUK'A GÖRE EMSAL BEDEL N TESP T A. flletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Niteli i B - Gelir Vergisi Kanunu'na Göre flletmeden Çekifller C - Vergi Usul Kanunu'na Göre Emsal Bedelin Tespiti III- filetmeden ÇEK LEN GAYR MENKULLER N EMSAL BEDEL N N TESP T A -Duran Varl klarda Yer Alan Gayrimenkullerin flletmeden Çekilmesi B -Döner Varl klarda Yer Alan Gayrimenkullerin flletmeden Çekilmesi IV- SONUÇ III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER filetmeye KOYULAN SERMAYEYE VE filetmeden OLAN ALACAKLARA YÜRÜTÜLEN FA ZLER I-GENEL AÇIKLAMA GEL R VERG S UYGULAMASINDA ZARAR MAHSUBU I-GENEL AÇIKLAMA HER TÜRLÜ PARA VE VERG CEZALARI I-GENEL AÇIKLAMA YAT, KOTRA, UÇAK, HEL KOPTER vb. TAfiITLARIN G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-KONUYA L fik N TEBL AÇIKLAMALARI ARAfiTIRMA VE GEL fit RME HARCAMALARI...747

27 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 27 I.GENEL AÇIKLAMA II.TANIMLAR III AR-GE FAAL YETLER N N KAPSAMI A-Ar-Ge Faaliyetleri B-Ar-Ge say lmayan faaliyetler C-Ar-Ge faaliyetinin s n r IV.AR-GE HARCAMALARI V. AR-GE HARCAMALARININ KAYITLARDA ZLENMES VI.AR-GE ND R M N UYGULANMASI VII. AKT FLEfiT R LEN KIYMETLER N DEVR VIII.D ER HUSUSLAR A. D flar dan sa lanan fayda ve hizmetler B. Mükelleflerden istenecek belgeler ve di er hususlar Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler Projenin Ar-Ge projesi olarak de erlendirilmemesinin sonuçlar Yeminli mali müflavir tasdik raporu Di er kurumlardan sa lanan Ar-Ge destekleri Teknoloji gelifltirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yap lan Ar-Ge harcamalar BA Ifi VE YARDIMLAR I.GENEL AÇIKLAMA II. KAZANCIN %5 LE SINIRLI BA Ifi VE YARDIMLAR III. E T M VE SA LIK TES SLER NE L fik N BA Ifi VE YARDIMLAR IV.KÜLTÜR VE TUR ZM AMAÇLI BA Ifi VE YARDIMLAR...774

28 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 28 V.DO AL AFETLERE L fik N BA Ifi VE YARDIMLAR VI.TÜRK YE KIZILAY DERNE NE YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLAR VII-ÖZEL KANUNLAR GERE NCE GEL R VEYA KURUMLAR VERG S MATRAHININ TESP T NDE D KKATE ALINACAK BA Ifi VE YARDIMLAR A-Genel Aç klama B-Özel Kanunlar Uyar nca Yap lacak Ba fl ve Yard mlar lkö retim Kurumlar na Yap lan Ba fl ve Yard mlar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumuna (TÜB TAK) Yap lan Ba fl ve Yard mlar Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Kanunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf Kanunu Gülhane Askeri T p Akademisi Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Yüksek Ö retim Kanunu VII.BA Ifi VE YARDIMLARIN KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMU SPONSORLUK G DERLER I.GENEL AÇIKLAMA II.SPONSORLUK HARCAMALARININ ND R LME ESASLARI GIDA BANKACILI I GIDA YARDIMLARI I-GENEL AÇIKLAMA...793

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1

Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 II-KA IT TANIMI VE DAMGA VERG S NDE KA IDIN ÖNEM... 2 III-DAMGA VERG S NDE VERG

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS Serkan TERZ * lker KIYMETL fien** Filiz BÜLBÜL*** ÖZ Dünya genelinde çok

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı