Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG..."

Transkript

1 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 1 Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG HARCAMA MAL YET VE G DER KAVRAMLARI...77 I-GENEL AÇIKLAMA...79 II-HARCAMA...79 III-G DER KAVRAMI IV-MAL YET KAVRAMI V-VERG UYGULAMASINDA MAL YET VE G DER L fik S Maliyet Bedelinin Bir Parças Olan Giderler Maliyete Girmeyen ve Direkt Olarak ndirim Konusu Yap lan Giderler T CAR KAZANCIN TESP T fiek LLER...83 I-GENEL AÇIKLAMA...85 II-GERÇEK USULDE T CAR KAZANCIN TESP T...85 A-Bilanço Esas na Göre Ticari Kazanc n Tespiti Bilanço Esas na Göre Defter Tutma...86 a-genel Aç klama...86 b-bilanço Kavram...87 c-bilanço Esas nda Envanter...87

2 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 2 d-vergi Usul Kanunu nda De erleme...88 e-öz Sermaye...88 B- flletme Hesab Esas na Göre Ticari Kazanc n Tespiti flletme hesab defteri flletme hesab esas nda envanter flletme hesab özeti flletme hesab esas nda ticari kazanc n tespitinde di er hususlar...91 III-T CAR KAZANCIN BAS T USULDE TESP T T CAR KAZANÇTA ELDE ETME TAHAKKUK ESASI VE DÖNEMSELL K LKES...93 I-G R fi...95 II-ELDE ETME III-T CAR KAZANÇTA TAHAKKUK ESASI...96 IV-T CAR KAZANÇTA DÖNEMSELL K LKES...97 V-T CAR KAZANÇTA DÖNEMSELL K LKES VE TAHAKKUK ESASI L fik S.. 99 VI-SONUÇ VII.KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER KANUNEN KABUL ED LEN VE ED LMEYEN G DER KAVRAMI I-GENEL AÇIKLAMA II-KANUNEN ND R M KABUL ED LEN G DERLER III-KANUNEN ND R M KABUL ED LMEYEN G DERLER GENEL G DER KAVRAMI...119

3 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 3 I-GENEL ESASLAR II-GENEL G DERLER N ND R LEB LMES Ç N ARANAN fiartlar A- Giderle Kazanc n Elde Edilmesi veya damesi Aras nda lliyet liflkisi Bulunup Bulunmad B- Yap lan Giderin Maliyet Unsuru Olmamas Gerekti i C- Giderin Kazanc n Elde Edilmesi çin veya Gelir Harcamas Çerçevesinde Yap lmas D- Yap lan Gider Karfl l nda Maddi veya Gayri Maddi Bir K ymet ktisap Edilmemifl Olmas E- Giderin Tevsiki ve Dönemsellik lkesi III-GENEL G DERLER N TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVES NDEK YER BÜRO PERSONEL ÜCRET G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA PERSONELE AYIN OLARAK VER LEN ÜCRETLER I-GENEL ESASLAR II-G DER YAZILACAK TUTARIN TESP T A- flletme D fl ndan Al nan Mallar n Verilmesi B- flletme çinde Üretilen Mallar n Verilmesi III-PERSONELE AYIN OLARAK VER LEN ÜCRETLERDE KDV UYGULAMASI IV-PERSONELE AYIN OLARAK VER LEN ÜCRETLERE L fik N UYGULAMA ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI A-Sat n Al nan Mallar n Verilmesi B- flletmenin Üretmifl Oldu u Mallar Vermesi Durumu...141

4 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 4 9. PERSONELE YEMEK VERMEK SURET YLE SA LANAN MENFAATLER I-GENEL AÇIKLAMA II-H ZMET ERBABINA YEMEK VERME YÖNTEMLER III-H ZMET ERBABINA fiyer NDE VEYA fiyer N N MÜfiTEM LETINDA YEMEK VER LMES A- Yemek Verilmek Suretiyle Sa lanan Menfaatlerin Gelir Vergisinden stisna Edilmesi..148 B- flverenlerce fl yerinde veya Müfltemilat nda Yemek Verilmek Suretiyle Sa lanan Menfaatlerin Gider Yaz lmas IV- fiverenlerce fi YER VEYA fi YER N N MÜfiTEM LATI DIfiINDA KALAN YERLERDE H ZMET ERBABINA YEMEK VER LMEK SURET YLE SA LANAN MENFAATLER A- Gelir Vergisi stisna Uygulamas B- Hizmet Erbab na Civar Lokantalarda veya Yemek Verme Hizmeti Sa layan Kurulufllarda Yemek Verilmek Suretiyle Sa lanan Menfaatin Gider Yaz lmas V- ST SNA UYGULAMASINDA YEMEK BEDEL NE KATMA DE ER VERG S DAHiL ED LMEYECEKT R VI-D ER HUSUSLAR VII-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER PERSONELE KONUT TAHS S I-GENEL AÇIKLAMA II- fiyer NDE VEYA fi YER MÜfiTEM LATINDA H ZMETL VE fiç LER N BARINDIRILMASI III-KONUT TEDAR K VE BUNUNLA LG L SA LANAN MENFAATLERE L fik N ST SNA A- Genel Aç klama B- Konutun Büyüklü üne Ba l Olmaks z n Uygulanacak stisna...165

5 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 5 C- Mülkiyeti flverene Ait Konutlar n Hizmet Erbab na Mesken Olarak Tahsisi D- Özel Kanunlar na Göre Bar nd r lmas Gereken Memur ve Müstahdemlere Sa lanan Konutlar IV-KONUT TAHS S NE L fik N ST SNA UYGULAMASI LE G.V.K.'NIN 40/2 MADDES NDE YER ALAN DÜZENLEMEN N KARfiILAfiTIRILMASI V-KONUT TAHS S N N KDV KARfiISINDAK DURUMU VI-KONUT TAHS S N N ÜCRET OLARAK VERG LEND R LMES A-Genel Aç klama B-Tahsis Edilen Konutun flverene Ait Olmas Durumu Emsal Kira Bedeli C-Tahsis Edilen Konutun flverene Ait Olmamas Durumu VII-KONUT TAHS S NE L fik N MUHASEBE KAYITLARI A- flverene Ait Konutun Tahsis Edilmesi B- flverene Ait Olmayan Konutun Tahsisi VIII-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER PERSONELE VER LEN TEMETTÜ KRAM YELER N N G DER KAYDED LMES VE VERG LEND R LMES I-GENEL ESASLAR II-TEMETTÜ KRAM YES N N G DER YAZILACA I DÖNEM N TESP T VE GEL R VERG S KES NT S A-Maliye Bakanl n n Konuya liflkin Görüflü B-Dan fltay Taraf ndan Verilen Kararlarda Savunulan Görüfller C-Uygulamada Ortaya Ç kan Di er Görüfller D-Konuya liflkin Görüfllerimiz...194

6 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 6 III-TEMETTÜ KRAM YES NE L fik N D ER HUSUSLAR A-Esas Sözleflmede Hüküm Olup Olmad n n Önemi B-Yönetim Kurulu Üyelerine Yap lan Temettü Ödemeleri IV-TEMETTÜ KRAM YELER N N MUHASEBELEfiT R LMES VE G DER YAZILMASI A-Genel Esaslar B- Konuya liflkin Dan fltay Kararlar ve Özelgeler TOPLU fi SÖZLEfiMELER LE ESK YE YÖNEL K OLARAK ÖDENEN ÜCRET FARKLARININ VERG LEND R LMES I-GENEL ESASLAR II-ÜCRET FARKLARI Ç N KARfiILIK AYRILIP AYRILAMAYACA I A-Toplu fl Sözleflmesinin Müzakereye Baflland Y l çinde mzalanmas Durumu B-Toplu fl Sözleflmesinin Hesap Dönemi Kapand ktan Sonra mzalanmas Durumu C-Maliye Bakanl Uygulamas na Elefltiriler III-MAL YE BAKANLI I GENEL YAZISI VE STANBUL DEFTERDARLI I NIN ÖZELGES IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI TEfiEBBÜS SAH B N N KEND S NE, Efi NE, KÜÇÜK ÇOCUKLARINA filetmeden ÖDENEN AYLIKLAR ÜCRETLER, KRAM YELER, KOM SYONLAR VE TAZM NATLAR I-GENEL ESASLAR II-DÜZENLEMEN N GEREKÇES VE BU GEREKÇEYE L fik N ELEfiT R LER..226 III-KOLLEKT F fi RKET N ORTAKLARI LE AD VE ESHAMLI KOMAND T fi RKETLER N KOMAND TE ORTAKLARI...226

7 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 7 IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER YÖNET M KURULU ÜYELER NE ÖDENEN ÜCRETLER I-GENEL ESASLAR II-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE STANBUL DEFTERDARLI I ÖZELGES A.Dan fltay Kararlar B. stanbul Defterdarl Özelgesi ÖDENEN ÜCRETLER N BELGELEND R LMES I-ÜCRET G DERLER N N TEVS K II-ÜCRET BORDROSU III-H ZMET ERBABI TARAFINDAN ÜCRET BORDROSUNUN MZALANMA MECBUR YET fiveren TARAFINDAN YAPILAN G Y M G DERLER I-GENEL ESASLAR II-DEM RBAfi OLARAK VER LEN G Y M EfiYASI III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER IV-TAHS LDE BULUNANLAR Ç N YAPILAN G Y M G DERLER fiveren TARAFINDAN YAPILAN TAfiIMA G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA...253

8 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 8 II-SERV S ARACI TEM N III-H ZMET ERBABINA ÖZEL MAKAM ARABASI VER LMES IV-H ZMET ERBABINA TOPLU TAfiIM KARTI ALINMASI V-YOL PARASI VEYA BENZ N G DER N N ÖDENMES VI-KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER K RA G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II- fi YERLER N N K RALANMASI A-Peflin Ödenen Kiralar B- htilafl Kira Giderleri C-Üretimle lgili Kiralanan Gayrimenkuller D-Kiralamada Gelir Vergisi Kesintisi E- flletme Sahibine Ait fl yerine Kira Ödenip Ödenemeyece i F-Adi Ortakl klarda Orta a Ait Gayrimenkulün Kiralanmas G- fl yerinin Boflalt lmas Maksad yla Kirac ya Verilen Paralar H-Efle Ait Gayrimenkule Ödenen Kira III-TAfiIT K RA G DERLER IV-D ER ALET EDAVAT VE MAK NELERIN K RALANMASI V-GAYR MENKULLER N K RALANMASININ KDV KARfiISINDAK DURUMU VI-K RALAMALARLA LG L ÖZEL MAL YET BEDELLER SU, ELEKTR K, DO ALGAZ VE TELEFON G DERLER I-GENEL ESASLAR...267

9 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 9 II-FATURALARIN BAfiKASI ADINA DÜZENLENMES III-VERG LEND RME DÖNEM B TT KTEN SONRA TAHAKKUK ETT R LEN G DERLER IV-SU, ELEKTR K VE TELEKOM DARELER NE ÖDENEN ZAM VE CEZALARIN G DER N TEL V-CEP VE ARAÇ TELEFONU G DERLER VI-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI A-Eve Ait Telefonlar n Giderleri B-Ticari liflkide Olunmayan Ülkeyle Yap lan Telefon Görüflmesi C-Ortaklar n Evlerine Ait Su ve Elektrik Giderleri SATIfi ARTTIRMAYA YÖNEL K FAAL YETLER VE REKLAM HARCAMALARI I- REKLAMIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI A- Genel Aç klama B- Reklam n Tan m C- Reklamlar n S n fland r lmas II-UYGULAMADA KARfiILAfiILAN REKLAM ÇEfi TLER A- Genel Aç klama B- Gazete, Dergi, Radyo ve Televizyonlara Reklam Verilmesi C- Reklam Panolar D- Bayilere Sat lan Mal n Muhafazas çin Verilen Buzdolaplar, Derin Dondurucular v.b E- Promosyonlar F- flletmeler çin Al nan Gazeteler...293

10 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 10 G- Gelecek Hesap Döneminde Da t lacak Eflyalara liflkin Karfl l k Ayr l p Ayr lamayaca H- Eflantiyonlar ve Numune Verilen Mallar I. Müflterilerine Al flverifl Yapt klar Tutar n Belli Bir Oran Ölçüsünde Mal Verilmesi Sat fl Art rmaya Yönelik Hediye Kampanyalar Nihai Tüketicilere Yönelik Yap lan Hediye Kampanyalar Tüccarlara Yönelik Hediye Kampanyalar Konuya liflkin Hesap Uzmanlar Kurulu Dan flma Komisyonu Karar J- Radyo veya Televizyonlarda Düzenlenen Yar flmalara Mamüller Göndermek K- Reklam Amac yla Yurt D fl ndan Sanatç Getirerek Konser, Defile ve Benzeri Gösteriler Düzenlenmesi L- Yurt D fl na Bedelsiz Olarak hraç Edilen Traktörün hraç Bedeli M- Köye Elektrik Yard m Olarak Ödenen Para N- Abone Say s n Art rmak çin Da t lan Bedelsiz Gazeteler O-Reklam Harcamalar n n Tutar Konusunda Bir S n rlama Olup Olmad P- Yurt D fl ndaki Radyo ve Televizyonlara Verilen Reklamlara liflkin Giderler R.Yurt D fl nda Yap lan Reklam Giderleri S- Pazarlama Sat fl ve Da t m Giderlerinin Tek Düzen Hesap Plan ndaki Yeri TEMS L VE A IRLAMA G DERLER I-TEMS L VE A IRLAMA KAVRAMLARI II-TEMS L VE A IRLAMA HARCAMALARI III-ÖZELL K ARZ EDEN TEMS L VE A IRLAMA HARCAMALARI A-Çiçek ve Çelenk Harcamalar B-Ticari liflki çinde Olunanlara Al nan Hediyeler...331

11 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 11 IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER VEFAT LANLARI VE CENAZE G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA A- Firman n Kendi Personeli, Yöneticisi veya Ortaklar na Yönelik Harcamalar B- Firman n Ticari liflki çinde Bulundu u Kiflilere Yönelik Harcamalar C- Vefat Eden Sanatç lar, Sporcular ve Devlet Adamlar çin Verilen lanlar ve Gönderilen Çelenkler D NLENME S TES G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-HESAP UZMANLARI KURULU DANIfiMA KOM SYONU KARARLARI..349 III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARI HRACAT, YURT DIfiINDA NfiAAT,ONARMA, MONTAJ VE TAfiIMACILIKFAAL YETLER NDE GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI I-GENEL AÇIKLAMA II-GÖTÜRÜ G DER UYGULAMA ESASLARI A-Götürü Gider Uygulamas ndan Yararlanabilecek Olan Mükellefler B-Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere laveten Uygulanmas C-Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar D-Götürü Gider Uygulamas nda Has lat hracat Has lat hraç Kayd yla Mal Tesliminde Has lat...362

12 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page Yurt D fl Tafl mac l k Has lat Yurt D fl nda Yap lan nflaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sa lanan Has lat Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebelefltirilmesi III-MEVCUT UYGULAMAYA YÖNEL K B R ELEfiT R IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI REKLAMASYON I-GENEL AÇIKLAMA II-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI ALINAMAYAN HALE G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA HT LAFLI G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA TAHS L G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-TAHS L HARCAMALARININ ÇEfi TLER A- Karfl l ks z Yap lan Tahsil Giderleri B- Tahsil Giderlerinin Ö renciye Bir Hizmet Vaadi veya Taahüdü Karfl l Verilmifl Olmas Genel Aç klama Gelir Vergisi stisna Uygulamas...402

13 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 13 3-Yap lan Tahsil Harcamas n n Gider Niteli i C-Ö rencilere Tatbikat Dolay s yla Ödenen Ücretler a-gelir Vergisi Kesintisi Aç s ndan b-yap lan Ödemenin Gider Niteli i D- flletmede Çal flanlar n Ö renim Giderleri E-Mükellefin Kendi Çocu unun veya fiirket Ortaklar n n Çocuklar n n E itim Masraflar III-KONUYA L fik N HESAP UZMANLARI KURULU DANIfiMA KOM SYONU KARARI IV-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER A-Doktora Ö rencisine Verilen Burslar n stisna Uygulamas Karfl s ndaki Durumu..410 B- Yurt d fl na Tahsile Gönderilen fiirket Orta çin Yap lan Harcamalar C- A.fi. in ö rencilere verece i bursun vergi yönünden incelenmesi D- fiirket taraf ndan burs verilmesi E- Yurt d fl na e itime gönderilen personel hakk nda F- Paras z Okutulan Ö rencilerin afle ve bate Masraflar G. Küçük Çocuk çin Ödenen Servis Paras H. ndirim konusu yap lacak e itim ve sa l k harcamalar n n %10 unun tespiti I. Üniversitede e itim gören 22 yafl ndaki çocuk için yap lan e itim harcamalar n n gelir vergisi matrah n n tespitinde indirim konusu yap l p yap lmayaca HATIR SENETLER VE ÇEKLER I-HATIR SENED VE ÇEK KAVRAMLARI II-HATIR SENED VEYA ÇEK KARfiILI INDA SA LANAN KRED LERE A T G DERLER III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI...428

14 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 14 IV-HATIR SENETLER NE L fik N D ER HUSUSLAR F NANSMAN G DER I. GENEL AÇIKLAMA II. filetme SERMAYES OLARAK KULLANILAN KRED LERE L fik N F NANSMAN G DERLER III. SAB T KIYMET ALIMI VE YATIRIMLARA L fik N ALINAN KRED LER A T F NANSMAN G DERLER IV. SATIN ALINAN EMT A LE LG L F NANSMAN G DERLER V. TEMMERRÜT FA ZLER N N G DER YAZILMASI VI. fit RAK H SSES ALIMI LE LG L ORTAYA ÇIKAN F NANSMAN G DER VII. KRED AKTARIM filem LEASING, FACTOR NG, FORFA T NG VE FRANCH S NG I-LEASING (F NANSAL K RALAMA) G DERLER A-Finansal Kiralaman n Tarihçesi ve Tan m B. Finansal Kiralamaya liflkin Yasal Düzenlemeler C. Finansal Kiralamaya liflkin Uygulama Usul ve Esaslar Genel Aç klama Finansal Kiralama Tan m ve Finansal Kiralama Say lacak Kiralamalar..449 a. Finansal kiralama tan m b. Finansal kiralama say lacak kiralamalar c. Finansal Kiralama Kanunu kapsam nda yap lan kiralamalar n durumu d. Arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama ifllemleri...451

15 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 15 e. Do al kaynak araflt r lmas na yönelik kiralamalar ile sinema filmleri vb. lisans sözleflmeleri Kira Ödemeleri, Kira Ödemesi Say lacak Durumlar ve Di er Hususlar a. Kira ödemeleri ve kira ödemesi say lacak durumlar b. Kira Ödemelerinin Bugünkü De eri c. Kiralamada Kullan lan Faiz Oran d. ktisadi K ymetin Rayiç Bedeli e. Kalan De er f. Kiralama Süresi g. Kiralaman n Bafllang c Finansal Kiralamaya Konu ktisadi K ymetlerin De erlemesi ve Amortisman Uygulamas a. Genel Aç klama b.kiralayana iliflkin hükümler c.kirac ya iliflkin hükümler D. Finansal Kiralama Uygulamas nda Tart flmal Bir Durum E. Konuya liflkin Maliye Bakanl Özelgesi II-FACTOR NG VE FORFA T NG G DERLER III-FRANCHISING G DERLER A-Franchise Kavram ve Tarihçesi B-Franchise fllemlerinin Vergilendirilmesi ve Gider Uygulamas YABANCI ORTA IN ÖZEL OLARAK YAPTIRDI I NCELEME Ç N YAPILAN ÖDEMELER N G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N STANBUL VERG DA RES BAfiKANLI I ÖZELGES...470

16 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 16 III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI IV-SÖZ KONUSU ÖDEMELER N G DER YAZILAB LECE N SAVUNAN GÖRÜfi GAYR MEfiRU ÖDEMELER N G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA II-HESAP UZMANLARI KURULU DANIfiMA KOM SYONU KARARI III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI IV-KONUYA L fik N DE ERLEND RME KIDEM TAZM NATI I-KIDEM TAZM NATI KAVRAMI II-KIDEM TAZM NATININ G DER YAZILMASI III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER A- K dem Tazminat n n ödendi i y l gider yaz laca B- Murisin faaliyet dönemiyle ilgili olarak ayn ifle devam eden varislerce ödenen k dem tazminat C- K dem Tazminat çin Karfl l k Ayr lamayaca D. flten Ç kart lan flçiler Ad na Tahakkuk Ettirilip Henüz Ödenmeyen K dem Tazminatlar E. Kusurlu bulunmas halinde ödenen ihbar ve k dem tazminat faizleri ile di er masraflar n gider yaz l p yaz lmayaca MAHKEME VE AVUKAT MASRAFLARININ G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA MÜfiTER LER TARAFINDAN VER LEN BONO VE TEM NAT MEKTUPLARINA A T MASRAFLAR...501

17 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 17 I-GENEL AÇIKLAMA II-TEM NAT MEKTUBU MASRAFLARININ ANA BAY TARAFINDAN ÖDENMES III- filetmeler N KEND LER N N ALDI I TEM NAT MEKTUPLARINA L fik N ÖDEMELER SANAT ESERLER NE YAPILAN HARCAMALARIN G DER N TEL I-GENEL AÇIKLAMA I- G R fi II- SANAT ESERLER NE YAPILAN ÖDEMELER N G DER N TEL III- SONUÇ MÜLK YET MUHAFAZA KAYDI LE YAPILAN SATIfiLARA L fik N G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARI MÜfiAV RL K VE ARAfiTIRMA G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI GÜMRÜ E TERK ED LEN MALLAR I-GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI...525

18 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page HESAP DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR I.GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER YILLARA SAR NfiAAT VE ONARMA filer NDE ORTAK G DER VE AMORT SMANLARIN DA ITIMI I.GENEL AÇIKLAMA II.YILLARA SAR NfiAAT VE ONARMA filer NDE ORTAK G DERLER..540 A. Yasal Düzenlemeler B. Ortak Genel Giderlerden Kas t ve Kapsam C. Di er fllerden Kas t D.Ortak Genel Giderlerin Da t lma Esaslar E.Ortak Amortismanlar n Da t m KAT KARfiILI I NfiAATTA ARSA SAH B ADINA ÖDENEN YAPI DENET M G DERLER I.GENEL AÇIKLAMA II.KONUYA L fik N ÖZELGELER MESLEK DERNEK VE B RL KLERE YAPILAN ÖDEMELER I.GENEL AÇIKLAMA YASAL ZORUNLULUK NEDEN YLE ÖDENEN G DERLER I.GENEL AÇIKLAMA...559

19 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page ÖZEL HASTANELER N SGK DAN TAHS L EDEMED KLER FATURA BEDELLER I.GENEL AÇIKLAMA S GORTA G DERLER I. GENEL AÇIKLAMA II. KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I NIN ÖZELGES VE DANIfiTAY KARARLARI KRED KARTI SATIfiI NEDEN YLE BANKALARA ÖDENEN KOM SYONLAR I. GENEL AÇIKLAMA II. KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGES B LG SAYAR YAZILIM BEDELLER I- GENEL AÇIKLAMA II. KONUYA L fik N STANBUL VERG DA RES BAfiKANLI I NIN ÖZELGELER Otel iflletmesinde kullan lan bilgisayar programlar n n bedelinin gider yaz lmas Bilgisayar yaz l m program n n üretimine iliflkin harcamalar n gider niteli i fiahis S GORTA VE B REYSEL EMEKL L K KATKI PAYI VE PR MLER I. GENEL AÇIKLAMA II. UYGULAMA ESASLARI A. ndirim Konusu Yap lacak Prim ve Katk Pay Ödemelerinin Belgelendirilmesi

20 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 20 B. Katk Pay ve Primlerin ndirim Konusu Yap laca Dönem C. lgili Oldu u Dönemde ndirilemeyen Prim ve Katk Paylar n n Durumu D. Belirlenmifl S n rlar n Üzerinde Yap lan Ödemeler E. Geçmifl Dönemlere Yönelik Yap lan (Gecikmifl) Ödemelerin Durumu F. Birden Fazla flveren Olmas Halinde Y ll k Miktar S n r n n Uygulanmas G. Birikimli Hayat Sigortalar ndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktar m III. fiveren TARAFINDAN ÜCRETL LER ADINA ÖDENEN KATKI PAYLARI S GORTA PR MLER TEDAV VE LAÇ G DERLER I- GENEL AÇIKLAMA II- S GORTA PR MLER VE EMEKL A DATLARI A-Genel Olarak Sigorta Primleri ve Emekli Aidatlar B-Zaman nda Ödenmeyen SSK Primlerinin Ödenmesi Hali C-fiah s Sigorta Primlerinin Gider Niteli i D- ste e Ba l Sigorta E-SSK Primi Gecikme Zamlar n n Gider Niteli i F-Özellik Arzeden Di er Hususlar fiirketin Orta Ad na Yapt Sa l k Sigortas Giderleri Devral nan fiirketteki Ödenmeyen SSK Primleri G- Konuya liflkin Dan fltay Kararlar ve Maliye Bakanl Özelgeleri Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf na Ödenen flveren Pay Tafleronlar n Yan nda Çal flan flçiler çin Ödenen Sigorta Primleri Ayn Ücret Gelirinden Mükerrer Sigorta Primi Düflülmesi...607

21 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page Varisler, Murisin Faaliyet Dönemi ile lgili Olarak Ödedikleri Sigorta Primleri ki Ülke Aras nda mzalanm fl Bulunan Sosyal Güvenlik Sözleflmesi Ödenmeyen Sigorta Primlerinin zlenece i Hesaplar III- TEDAV VE LAÇ G DERLER ZARAR, Z YAN VE TAZM NATLAR I-GENEL AÇIKLAMA II-ZARAR, Z YAN VE TAZM NATLARIN G DER YAZILMASI Ç N ARANAN fiartlar III-BASIN YOLUYLA filenen F LLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZM NATLAR IV-ZARAR,Z YAN VE TAZM NATLARA L fik N D ER HUSUSLAR A- Zarar, Ziyan ve Tazminat Ödemesine Konu Olan flin Kanunla Yasaklanm fl Olmas B- Akitlerde Cezai fiart Olarak Belirtilen Tazminatlar C- Ödenme fadesinden Ne Anlafl lmas Gerekti i D- Yabanc Mahkeme ya da Tahkim Kurulu Karar na stinaden Oluflan Zarar Ziyan ve Tazminatlar V- KONUYA LIfiK N DANIfiTAY KARARLARI VE MALIYE BAKANLI I ÖZELGELERI Trafik Kazalar Sözleflmeye Göre Ödenen Tazminat Zorunlu Olmayan Tazminat n Ödenmesi Kusurdan Do an Tazminat Tafl nmadan Do an Tazminat flle lgili Olmayan Tazminat...631

22 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page Feragat Tazminat Ödemesi Süresinde Teslim Edilmeyen Mal Nedeniyle Ödenen Tazminat Doktorun hatas nedeniyle ödenen tazminat Firmada yang n ç kmas ve baflka firmaya ait mallar n n zarar görmesi Da t m hizmetinin ifas nda meydana gelen zaiyatlar fl kazas nedeniyle ödenen tazminat n gider kayd Devam eden davan n sulh yolu ile anlafl lmas halinde ödenen bedeller gider yaz labilir SEYAHAT VE KAMET G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-GERÇEK G DER YÖNTEM NE GÖRE SEYAHAT VE KAMET HARCAMALARININ G DER YAZILMASI A-Genel Esaslar B-Seyahatin flle lgisi Olmas C-Seyahatin flin Ehemmiyeti ve Geniflli i ile Mütenasip Olmas D-Seyahatin Süresi E-Seyahat ve kamet Harcamalar n n Nev i F-Personelin Kendi Otomobili ile Seyahat Yapmas G-Yurt d fl Seyahat Harcamalar ve Tevsiki III-SEYAHAT VE KAMET HARCAMALARININ HARCIRAH YÖNTEM NE GÖRE G DER YAZILMASI A-Genel Esaslar B-Yol Giderleri C-Yemek ve Yatma Giderleri...653

23 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 23 IV-KONUYA L fik N MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER VE DANIfiTAY KARARLARI A-Maliye Bakanl Özelgeleri Bir baflka flirketin sat fl eleman için yap lan seyahat gideri Yurtd fl seyahat ve ikamet giderleri Devlet adamlar yla d fl ülkelere yap lan seyahatlerdeki giderler fiirket Müdürü ad na yap lan yurtd fl seyahat harcamalar fiirkette çal flan sat fl temsilcilerinin flirketin faaliyetleri ile ilgili yurt d fl seyahatleri s ras nda yapacaklar harcamalar n belgelerinin kendi adlar na olmas hali Yurtiçi harc rah ve seyahat giderlerinin kurum kazanc ndan indirilip indirilmeyece i Yurd fl seyahat harcamalar n n gider olarak indirilip, indirilmeyece i hk B-Dan fltay Kararlar Seyahat Harcamas n n Gider Yaz lmas nda Temsil Yetkisinin Aran p Aranmayaca Ortaklardan birinin özel arabas n iflle ilgili kullanmas Günün koflullar na uygun seyahat harcamalar Seyahat harcamalar n n ve harc rah n ayn anda gider yaz lmas Uluslararas bilimsel toplant ya kat lmak için yap lan seyahat Efektif Sat fl makbuzunun tevsik niteli i Belgelendirilemeyen yurt d fl seyahat harcamalar Personel durumunda olmayan flah slara ve efllere ait seyahat harcamalar Teknik personele ait seyahat harcamalar flle ilgili olmayan seyahat harcamalar Ticaret ve Sanayi Odalar nca tertiplenen geziler Türkiye deki personelin, eflinin ve çocuklar n n Türkiye ye getirilmesi için yap lan harcamalar...672

24 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page TAfiIT G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-TAfiITLARA YÖNEL K YAPILACAK HARCAMALAR Tafl tlar n sat n al nma ifllemleri Tafl tlar n al nmas ndan sonra ortaya ç kacak cari giderler Ola anüstü ortaya ç kan durumlar Tafl tlar n kiralanmas Tafl tlara liflkin Amortisman Tafl tlar n Sat lmas flletmeye Dahil Olmayan Tafl tlar III-TAfiITLARIN SATIN ALINMA filemler A-Tafl t Al fllar na liflkin Ortaya Ç kabilecek Genel Harcamalar Yasal Düzenlemeler Sat n Alma Bedeli Özel Tüketim Vergisi Binek Otomobillerin Al fl Vesikalar nda Gösterilen KDV Tafl t Al fl na liflkin Muhasebe Kay tlar B-Banka Kredisi le Al nan Tafl tlar IV-TAfiITLARA A T CAR G DERLER A- Akaryak t ve Bak m Giderleri B- Sigorta Giderleri V-OLA ANÜSTÜ ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR VI-TAfiITLARIN K RALANMASI VII-TAfiITLARA L fik N AMORT SMAN...688

25 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 25 VIII-TAfiITLARIN SATILMASI IX- filetmeye DAH L OLMAYAN TAfiITLARIN G DERLER X-TAfiITLARA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER Kiralanan Tafl tlara liflkin Harcamalar Aktife Kay tl Olmayan Tafl tlara liflkin Harcamalar Binek Otomobilin Tan m Tafl t Al fl nda Ödenen KDV, Tafl t Al m Vergisi ve Ek Tafl t Al m Vergisi fiirkette Çal flan Mühendisin Araba Masraflar Özel oto niteli indeki tafl tlara ait giderler Özel ifllerde kullan lan tafl t giderleri Tafl tlara liflkin Vergi ve Cezalar Adi ortakl n faaliyetinde olan arac n giderlerinin indirimi Efle Ait Tafl t n Kiralanmas Mükellefin flahs na ait binek otomobilini yine kendisi ile sözleflme yaparak ticari iflletmesine kiralamas AYN VERG, RES M VE HARÇLAR I-GENEL AÇIKLAMA fiverence ÖDENEN SEND KA A DATLARI I-GENEL AÇIKLAMA filetmeden ÇEK filer I-GENEL AÇIKLAMALAR II- filetmeden ÇEK LEN GAYR MENKULLER I- G R fi...720

26 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 26 II- filetmelerdek GAYR MENKULLER, GVK'YA GÖRE filetmeden ÇEK filer VE VUK'A GÖRE EMSAL BEDEL N TESP T A. flletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Niteli i B - Gelir Vergisi Kanunu'na Göre flletmeden Çekifller C - Vergi Usul Kanunu'na Göre Emsal Bedelin Tespiti III- filetmeden ÇEK LEN GAYR MENKULLER N EMSAL BEDEL N N TESP T A -Duran Varl klarda Yer Alan Gayrimenkullerin flletmeden Çekilmesi B -Döner Varl klarda Yer Alan Gayrimenkullerin flletmeden Çekilmesi IV- SONUÇ III-KONUYA L fik N DANIfiTAY KARARLARI VE MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER filetmeye KOYULAN SERMAYEYE VE filetmeden OLAN ALACAKLARA YÜRÜTÜLEN FA ZLER I-GENEL AÇIKLAMA GEL R VERG S UYGULAMASINDA ZARAR MAHSUBU I-GENEL AÇIKLAMA HER TÜRLÜ PARA VE VERG CEZALARI I-GENEL AÇIKLAMA YAT, KOTRA, UÇAK, HEL KOPTER vb. TAfiITLARIN G DERLER I-GENEL AÇIKLAMA II-KONUYA L fik N TEBL AÇIKLAMALARI ARAfiTIRMA VE GEL fit RME HARCAMALARI...747

27 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 27 I.GENEL AÇIKLAMA II.TANIMLAR III AR-GE FAAL YETLER N N KAPSAMI A-Ar-Ge Faaliyetleri B-Ar-Ge say lmayan faaliyetler C-Ar-Ge faaliyetinin s n r IV.AR-GE HARCAMALARI V. AR-GE HARCAMALARININ KAYITLARDA ZLENMES VI.AR-GE ND R M N UYGULANMASI VII. AKT FLEfiT R LEN KIYMETLER N DEVR VIII.D ER HUSUSLAR A. D flar dan sa lanan fayda ve hizmetler B. Mükelleflerden istenecek belgeler ve di er hususlar Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler Projenin Ar-Ge projesi olarak de erlendirilmemesinin sonuçlar Yeminli mali müflavir tasdik raporu Di er kurumlardan sa lanan Ar-Ge destekleri Teknoloji gelifltirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yap lan Ar-Ge harcamalar BA Ifi VE YARDIMLAR I.GENEL AÇIKLAMA II. KAZANCIN %5 LE SINIRLI BA Ifi VE YARDIMLAR III. E T M VE SA LIK TES SLER NE L fik N BA Ifi VE YARDIMLAR IV.KÜLTÜR VE TUR ZM AMAÇLI BA Ifi VE YARDIMLAR...774

28 index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 28 V.DO AL AFETLERE L fik N BA Ifi VE YARDIMLAR VI.TÜRK YE KIZILAY DERNE NE YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLAR VII-ÖZEL KANUNLAR GERE NCE GEL R VEYA KURUMLAR VERG S MATRAHININ TESP T NDE D KKATE ALINACAK BA Ifi VE YARDIMLAR A-Genel Aç klama B-Özel Kanunlar Uyar nca Yap lacak Ba fl ve Yard mlar lkö retim Kurumlar na Yap lan Ba fl ve Yard mlar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumuna (TÜB TAK) Yap lan Ba fl ve Yard mlar Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Kanunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf Kanunu Gülhane Askeri T p Akademisi Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Yüksek Ö retim Kanunu VII.BA Ifi VE YARDIMLARIN KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMU SPONSORLUK G DERLER I.GENEL AÇIKLAMA II.SPONSORLUK HARCAMALARININ ND R LME ESASLARI GIDA BANKACILI I GIDA YARDIMLARI I-GENEL AÇIKLAMA...793

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĐZAHNAMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

İÇİNDEKİLER (I.CİLT)

İÇİNDEKİLER (I.CİLT) Page 1 İÇİNDEKİLER (I.CİLT) I.KISIM TİCARİ KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER 1. MALİ KAR VE TİCARİ KAR KAVRAMI... 73 I-GENEL BİLGİ... 75 2. HARCAMA MALİYET VE GİDER KAVRAMLARI... 77 I-GENEL

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI

E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI Tuncel ATABEY Gelirler Baflkontrolörü 1 2 SUNUfi Bilgi ça n yaflad m z günümüzde mesleki

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama

M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama mali ÇÖZÜM 161 KUR FARKLARI VE KRED FA ZLER N N MAL YET BEDEL TESP T KARfiISINDAK DURUMU Altar Ömer ARPACI* I- G R fi M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama terimlerine

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-. Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği... 27

İÇİNDEKİLER 1-. Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği... 27 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 17 II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH TESPİTİNDE TEMEL ESASLAR... 18 A- MATRAH TESPİTİNDE, GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN, TİCARİ KAZANÇLARA DAİR ESASLAR GEÇERLİDİR... 18 B- VERGİLENDİRME

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

Alptekin GÜNEY. Beykent Üniversitesi Ö retim Görevlisi BANKA MUHASEBES

Alptekin GÜNEY. Beykent Üniversitesi Ö retim Görevlisi BANKA MUHASEBES Alptekin GÜNEY Beykent Üniversitesi Ö retim Görevlisi BANKA MUHASEBES stanbul - 2013 Yay n No : 3003 flletme-ekonomi Dizisi : 627 2. Bask - Mart 2012 - stanbul 2. Bask dan T pk 3. Bask - Kas m 2013 - stanbul

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı