2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý"

Transkript

1 Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3010 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AKIL TUTULMASI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar MUTLULUK ÜSTÜNE Elvan Levent BÝR PAKET KAHVE HATIRINA Aydýn Hikmet GERÝSÝ HÝKAYE Dolgun Dalgýçoðlu DÜDÜK BU KEZ TALAT ÝÇÝN ÇALDI Mehmet Levent TALAT NE ZAMAN BAÞLIK GÝYMEZ?! Erdoðan Baybars Silihtar da saraya giden yol Ankara daki bu odalardan geçer iþte... n Seçimlerde Ankara nýn desteðini aldýðýna inanýlan Mehmet Ali Talat, Tahsin Ertuðruloðlu nun adaylýðýný açýklamasýndan sonra bir sefer daha yaptý Ankara ya... Tayyip Erdoðan la bir saat görüþtü... Ahmet Davutoðlu ve Egemen Baðýþ la da görüþen Talat, bugün de Abdullah Gül ile biraraya gelecek... n 3 ve 4. sayfalarda 2. Orams Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Rum davalarýný Taþýnmaz Mal Komisyonu na yönlendirdi, ama Rumlar þimdi de Türkiye aleyhine davalarý Güney Kýbrýs mahkemelerinde açýyor. Nikos Siakolas isimli Kýbrýslý Rum, Lefkoþa, Girne ve Maðusa daki milyonlarca Euro luk mallarý için önceki gün güneyde Türkiye aleyhine dava dosyaladý... Bu da 2. Orams davasý olarak niteleniyor... n Nikos Siakolas ýn avukatlýðýný deneyimli avukatlardan Ahilleas Demitriades ile Andis Triandafillidis yapýyor... n Türkiye nin güneyde elçiliði olmadýðý için davanýn tebliði Avrupa Birliði ne üye baþka bir ülkedeki Türk büyükelçiliðine yapýlacak... n 11. sayfada Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý n Meclis önünde yapýlan eylemlerde polisi darp ve polis aracýna kasti hasar iddiasýyla haklarýnda dava açýlan 35 kiþiden 19 u dün yargýç huzuruna çýktý Nisan da da diðer 16 kiþinin davasý görülecek... n 3. sayfada ANKARA MÜHÜRÜ YER... Ali Osman ÝSKELE'NÝN ALIN YAZISI Musa Özmusaoðlu l 13. sayfada BÝZÝM MANÝFESTOMUZ... Kazým Denizci l 15. sayfada "HANÇER TÝMÝ" Necmettin Çapa l 13. sayfada AÇILIM Bülent Aykut l 4. sayfada l 5. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Ýþgale, esarete "hayýr" deyenler ve "evet" deyenler n 2. sayfada

2 BOÐAZÝÇÝ'NDE 9 KUZU, MAÐUSA'DA DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR ÇALINDI Boðaziçi köyünde bir aðýldan 9 kuzu, Gazimaðusa'da bir araçtan dizüstü bilgisayar çalýndý. Polis bültenine göre, kuzular Hüsamettin Er'e ait aðýldan, bilgisayar Ramadan Öztörel'e ait arabadan çalýndý. Bilgisayar hýrsýzlýðýyla ilgili olarak 42 yaþýndaki H.Y. tutuklanýrken, bir kiþinin ise arandýðý belirtildi. AYRILDIÐI KIZ ARKADAÞINI ÝKNA ÝÇÝN ÝNTÝHAR TEHDÝDÝ YAPAN GENÇ TUTUKLANDI Ayrýldýðý kýz arkadaþýnýn kendisiyle konuþmasýný isteyen bir genç, intihar edeceði tehdidinde bulununca tutuklandý. Polis bülteninde "kanunsuz ateþli silah tasarrufu ve yetkili makamdan izinsiz av tüfeði taþýmak" baþlýðýyla yer alan bilgiye göre, önceki gece saat 21.00'de Hamitköy'de, 20 yaþýndaki M.Ö., av tüfeðiyle ayrýldýðý kýz arkadaþýnýn yaþadýðý apartmanýn önüne gitti. Kýz arkadaþýnýn kendisiyle konuþmamasý halinde intihar edeceðini söyleyen genç, polisin olay yerine gitmesiyle tutuklandý ve hakkýnda soruþturma baþlatýldý. SAÐANAK BEKLENÝYOR KKTC'de bugün yer yer hafif saðanak bekleniyor. Ülke; yarýn ve 24 Mart'ta alçak, diðer günlerde genellikle yüksek basýnç sisteminin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 24 Mart'a kadar en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde, periyodun ilk günlerinde 16-18, diðer günlerde santigrat derece olacak. Hava; bugün parçalý çok bulutlu ve yer yer hafif saðanak yaðmurlu, öðle saatlerinden sonra parçalý ve az bulutlu, Cuma parçalý ve çok bulutlu, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salý açýk ve az bulutlu, Çarþamba az bulutlu, zamanla parçalý ve çok bulutlu geçecek. DEÐÝRMENLÝK VE MÝNARELÝKÖY'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim sistemindeki çalýþmalar nedeniyle Deðirmenlik ve Minareliköy ile civar tesislerin elektrik enerjisinin bugün 6.5 saat süreyle kesik olacaðý bildirildi. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amirliði'nin açýklamasýna göre kesinti, 09:30-16:00 saatleri arasýnda olacak. LTB'DEN 30 YAÞLIYA TATÝL Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Yaþlýlar Haftasý nedeniyle 30 yaþlýya tatil imkaný saðladý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi üyeleri arasýnda dün gerçekleþtirilen çekiliþ sonucu belirlenen 30 kiþi, gelecek hafta Mercure Otel'de misafir edilecek. HRÝSTOFYAS ATÝNA'YA GÝDÝYOR Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, dört günlük bir ziyarette bulunmak amacýyla bugün Yunanistan'ýn baþkenti Atina'ya gidiyor. Haberi veren Rum radyosu RÝK, Hristofyas'ýn Atina temaslarý çerçevesinde Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'yla bir araya geleceðini belirtti. Habere göre, Hristofyas Cuma günü Yunanistan Baþbakaný Papandreu'yla görüþtükten sonra Patra'ya gidecek burada bir dizi etkinliðe katýlacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bizi, burada kimin Türkiye'nin ve müttefikleri Amerika ile Ýngiltere'nin "Baþ Kukla"larý olarak seçtirecekleri hiç kimse ilgilendirmez, baðlamaz da... Ýster Talat olur, ister Derviþ olur, ister Tahsin olur, ister Ayhan Kaymak olur, ister Denktaþ olur, ister Hasan, Hüseyin, ya da Ali, Veli olur. Her kim seçimle, ya da ve daha doðrusu seçim adý altýnda alavera-dalavera ile o unvana getirilirse, bizim toplum olarak doðuþtan kaynaklanan ve vazgeçilemeyen, devredilemeyen insan haklarýmýzý, antlaþmalarýnýn bize tanýdýðý baðýmsýz olma, idarede eþit söz hakkýna sahip olma, ve uluslararasý hukukun tanýdýðý haklarý savunacak deðil, Türkiye, Amerika ve Ýngiltere'nin emir kulu olacak ve onlarýn çýkarlarýný savunacaktýr. Kýbrýslýlarý yok etme planlarýna hizmet edecektir... Kuþkusu olan varsa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin Türkiye ile anlaþarak malmülk konusunda aldýðý kararý okusun. Karar ne der? Türkiye Kýbrýs'ta iþgalcidir. Onun için iþgali altýndaki topraklarda her þeyin hakimidir. Durum böyle olunca da "KKTC"de varolan hukuk Türkiye'nin hukukudur. Zaten Türkiye da bunu kabul ettiði için iþgali altýndaki topraklarda Mal Tazmin Komisyonu'nu "KKTC" Anayasasý'na aykýrý olarak kurdurmuþtur. Ve zaten AÝHM'nin, mal sahiplerinin tazminatlarýný ödeme hususunda daha önce aldýðý kararlara uymak suretiyle sessiz sedasýz adý konmadan iþgalci olduðunu kabul eden Türkiye, son kararla yazýlýya dökülen iþgalciliðini ve "KKTC"de her þeyin kendisinden sorulduðunu kabul etti. Türkiye, ta ezelden, 1930'dan beri zaten, toplumun kimin tarafýndan idare edileceðine kendisi karar verdi. Ya seçtirdi, ya atadý. Hade 1960'a kadar "neysa" deylim. Ama biz 1960'dan sonra baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin söz sahibi iki toplumundan birisiydik. ÝÞGALE, ESARETE "HAYIR" DEYENLER VE "EVET" DEYENLER Her neysa... Þöyle ya da böyle... Geldiðimiz nokta ortadadýr. Daha önce "biz iþgal altýndayýz" ve "planlý olarak yok ediliyoruz" derken, bize kýzanlara, son Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararý ile bizzat Türkiye, "evet, siz benim iþgalim altýdasýnýz, KKTC diye bir devlet yoktur. Kýbrýs'ýn Kuzeyi benden sorulur. Benim onayýmýn dýþýnda biçbir þey yapýlamaz orada... Anayasa'nýz-Manayasa'nýz geçerli deðil. Kuzey Kýbrýs'ta benim 2 dudaðýmýn arasýndadýr. Anayasa da, yasa da, Bubayasa da..." dedi Bu durumda Kuzey Kýbrýs'ta daha önce da iki taraf vardý ama ortada gerçek olmasa da "ben iþgalci deðilim" diyen bir Türkiye vardý. Þimdi o da ortadan kalktý. Böylece her þey açýk oynanýyor artýk.. Nedir bu iki taraf? 1- Türkiye'nin, Amerika'nýn ve Ýngiltere'nin Türkiye, ta ezelden, 1930'dan beri zaten, toplumun kimin tarafýndan idare edileceðine kendisi karar verdi. Ya seçtirdi, ya atadý. Hade 1960'a kadar "neysa" deylim. Ama biz 1960'dan sonra baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin söz sahibi iki toplumundan birisiydik. desteðindeki iþgali destekleyenler. 2- Ýþgale hayýr, özgürlüðümüzün gaspýna hayýr, irademizin gaspýna hayýr, baðýmsýzlýðýmýzýn gaspýna hayýr, esarete hayýr, biz kendi kendimizi idare edeceðiz, bu memleket bizimdir, Kýbrýslýlarýn, deyen taraf. O nedenle "seçim" olmayan bu ve bu durum devam ettikçe yapýlacak seçimlerde taraflar yerlerini açýkça almalýdýr, ya da alma cesaretini göstermelidir. 1-Ýþgale, esarete, Türkiye ve Amerika ile Ýngiltere'nin uþaklýðýna "EVET" deyenler, Türkiye'nin gösterdiði adaylardan, Türkiye ile Amerika ve Ýngilere'nin uþaklýðýný kabul eden birisine gidip oy verecek. Oysa hiç gerek yoktur. Ýþgalci kazansa da, kazanmasa da istediðini oraya oturtacaktýr geçmiþte olduðu gibi... 2-Ýþgale, esarete, Türkiye ile Amerika ve Ýngiltere'nin veya bir baþkasýnýn uþaklýðýna "HAYIR" deyenler, saklanmadan gizlenmeden, sandýklara koþup, cesaretle, mevcut yapýya, iþgale, uþaklýða "HAYIR" deyen adaya oy vermelidirler. Böylece bu rezil idareyi reddettiklerini dünyaya haykýrmalýdýrlar. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AKIL TUTULMASI Parlak gazetecilerimizden birine soruyorlar ekranda: -Oyunu kime vereceksin? -Mehmet Ali Talat'a diyor... -Neden Mehmet Ali Talat'a? -Ben müzakerelerin devamýndan yanayým çünkü, diyor... Ne zengin bir içeriðe sahip bir yanýt bu... Siz ne anlarsýnýz bilmem, ama benim bundan anladýðým þu: Kýbrýs'ta müzakerelerin devam edip etmemesi bizdeki yönetime baðlýdýr. Bizim liderimiz isterse müzakereleri sürdürür, istemezse masadan kalkar kaçar... Kimse de karýþamaz ona... Biz baðýmsýz ve egemen bir devletiz. Demokratik seçim yaparýz... Liderimizi biz seçeriz, baþkasý seçmez. Müzakere masasýndaki pozisyonumuzu biz belirleriz... Önerileri biz sunarýz... Toplumumuzda çözüm isteyenler de var, istemeyenler de... Seçimlerde çözüm yanlýsý bir lideri seçersek çözüme yaklaþýrýz, çözümsüzlük yanlýsýný seçersek çözümden uzaklaþýrýz... Onun için sandýða giderken çok dikkatli olmalýyýz... Parlak gazetecimizin yanýtýndan benim anladýklarým bunlar iþte... Türkiye lafýný aðzýna almadan seçimin ve müzakerelerin 'baþarýlý' bir deðerlendirmesini sunuyor bize ekranda... Maþallah... Ne büyük bir baþarý!.. Narý soyarken tek bir nar tanesini bile yere düþürmemek kadar ince bir iþ bu... Ya da ne bileyim, ip üstünde gözleri baðlý yürümek gibi... Merak ediyorum... Nerden kapmýþ acaba bu ustalýðý... Yine Talat'a oy vereceðini söyleyen baþka bir parlak gazetecimiz ise ondan farklý, ama en az onun kadar zeki... Türkiye düþmüyor dilinden... Daha doðrusu Tayyip Erdoðan... Anlata anlata bitiremiyor... Çözüm istermiþ Erdoðan Kýbrýs'ta... Bunun için de çözümcü adayýmýzdan yanaymýþ... Diðerinin tutumunu beðenmiyormuþ... O kazanýrsa iþler karýþacak ve müzakereler yokuþa sürülecekmiþ... Bu müthiþ fikirlerini açýklarken nerden almýþ ilhamýný bilemem... Erdoðan'ýn bize bol bol vatandaþ göndererek nüfusumuzu Rum nüfusuna eþitlemesinden mi? Bugüne dek bir tek asker çekmeyerek, bir karýþ toprak vermeyerek, Maraþ'ý açmayarak ve daðlarýmýzdaki bayraðý her Rumun gözüne sokarak çözüme ve barýþa yaptýðý büyük katkýlardan mý? Bunlar mý ona ilham veren? Yoksa artan cami ve minare sayýmýzla Allaha biraz daha yaklaþmamýzýn adada adil ve kalýcý bir çözüme katkýlarýný mý keþfetmiþ? Kimbilir... Asýl sebep bunlardan hiçbiri deðil belki... Belki de Erdoðan'ýn son kahraman çýkýþýndan almýþ sadece ilhamýný... Ermeni vatandaþlara karþý... Maþallah çözümcü kahramanýmýz Erdoðan, bir çözüm de Türkiye'de yaþayan Ermeni vatandaþlarý için bulmuþ... Hem de kestirmeden... Bir çýrpýda... "Yüz bin Ermeniyi Türkiye'den atarým" diyor... Temiz iþ! Kýbrýs'taki gibi týpký... Ýkiyüz bin Rumu yerlerinden söküp atmýþ atalarý... Þimdi o da atalarýnýn izinden giderek Ermenilere ayný þeyi yapacak... Kýbrýs'taki operasyon baþarýldýysa, Türkiye'deki operasyon neden baþarýlmasýn ki? Bu parlak gazetecimize de hak verdim, diðerine hak verdiðim gibi... O da yüzde yüz haklý... Çözümcü dediðin lider böyle olmalý... Ya söz dinleyecekler çözüm düþmanlarý, ya da süngüyle yalla dýþarý! Kýbrýslýrumlar yavaþ yavaþ akýllandý ve yola geldi sayýlýr... Ermeniler de aklýný baþýna toplasýn... Sonra kurtlar kapar çözümden kaçaný... Anladýn mý vaziyeti sen de sevgili Dimitris... Anladýnsa mesele yok... Hadi otur bakalým þimdi masaya... Ve kuzu kuzu imzala o mübarek ortak bildiriyi... Çözümcü liderimizi sen de kucakla... Senin de tuzun biberin olsun bu seçim zaferinde... Muzýrlýk yapma... Bir günaha daha sokma bizi!

3 AFRÝKA dan mektup... HER YALANCI MUMU SÖNÜNCE KENDÝSÝ YANAR Türkiye'nin icazeti altýnda burada demokrasicilik oyunu oynayanlar, bunu bir marifet sayýp suçluyorlar bizi... Abuk sabuk þeyler yazýyorlar hakkýmýzda... Halký pasifize ediyormuþuz biz güya... Herþeyi dýþtan hallediyorlar, yapacak birþeyimiz yok, diyormuþuz... Kararý Ankara verir, biz ne kadar uðraþsak boþ, diyormuþuz... Oturun oturduðunuz yerde, bir þey yapmaya deðmez akýllarý veriyormuþuz... Ve neler neler daha... Yayýnlandýðý ilk günden beri bu gazeteyi alýp okuyanlar ve yaþadýðýmýz pek çok olayý bizimle birlikte yaþayanlar... Siz hiç bizim öyle þeyler yazdýðýmýzý, halký pasifize etmeye çalýþtýðýmýzý gördünüz mü? Biz bu gazeteyi niçin çýkarýyoruz? Halka teslim olun demek için mi? Yoksa toplumsal tükeniþe karþý herkesi baþkaldýrýya ve direniþe çaðýrmak için mi? * Köþecileriyle... Akademisyenleriyle... Militanlarýyla... Yalana dolana sarýlmýþlar bir kere daha... Rejim sahipleri ikide bir dava dosyalýyor aleyhimize... Halký isyana teþvik ediyoruz diye... TC ile KKTC'nin arasýný açýyoruz, 'anavatan' büyüklerini küçük düþürüyoruz diye... Ve biz yýllardýr bu mahkemelerde rejim sahipleri ile hesaplaþýrken, onlar da diyar diyar gezip bu abuk sabuk þeyleri yayýyorlar hakkýmýzda... Koskoca akademisyen hiç sýkýlmadan gazete köþelerine bunlarý yazabiliyor... Pasifize ediyormuþuz biz halký... "Otur oturduðun yerde, hiçbir þey yapma" mesajlarý yaðýyormuþ bu gazeteden... Ey okuyucu! Elinde tuttuðun bu gazete sayfalarýnda böyle bir þey gördün mü sen hiç? Demek muhterem savcýlar da onlarýn aklýnda olsa hiçbir zaman bize dava açmazlar ve mahkemelerde hesap vermeye çaðýrmazlardý bizi... Hatta halka "teslim ol" çaðrýsý yaptýðýmýz için ödüllendirirlerdi belki deðil mi? * Bu karalamalarý bize yapanlara hiçbir zaman rastlamadýk biz o mahkeme koridorlarýnda... Ne askeri mahkemede... Ne sivil mahkemede... Neden acaba? Yurtsever bir aydýn böyle bir düzende nasýl idare eder de yakasýný rejimin kýlýcýndan sýyýrýr ki? Eðer bu rejimin gözünde bir diken bile olmayý baþaramamýþsa, nasýl bir aydýn bu? Þu iþe bakýn... Rejime karþý duran Don Kiþot'larmýþ onlar... Biz ise "teslim olun" çaðrýsý yapýyormuþuz... O halde rejim sahipleri neden onlarýn yakasýna yapýþmýyor da bizim yakamýza yapýþýyor? Bu savaþý onlar veriyor, ama hapiste biz yatýyoruz... Onlar kükrüyor, ama biz bombalanýyoruz... Onlar mücadele ediyor, ama mahkemelere biz çaðrýlýyoruz... Ne biçim bir iþ bu? Alemi saðýr ve kör mü zanneder bunlar? Bilmezler ki körler onlarý görmese de yýldýzlar var... Ve her yalancý, mumu sönünce yanar... Þimdilik bu kadar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye çýkarýldý Bazý sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin geçen yýl Ekim ve Kasým aylarýnda Cumhuriyet Meclisi önünde "Kamu Çalýþanlarýnýn Ödeneklerini Düzenleyen Yasa"ya karþý gerçekleþtirdikleri eylemlerde, "polis memurunu darp, görevinden men etme ve polis aracýna kasti hasar" sebebiyle haklarýnda dava açýlan 32 kiþiden 19'u dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Fügen Ulutekin'in huzurunda görülen dava, haklarýnda dava açýlan 19 kiþiden 2'sine halen gerekli tebliðin yapýlmamasý nedeniyle ve buna gerekli olanaðýn saðlanmasý amacýyla 29 Nisan'a ertelendi. Haklarýnda dava açýlan kiþileri mahkemede avukatlar Öncel Polili, Ali Fevzi Yeþilada, Tacan Reynar ve Uygar Kalmaz savunurken, duruþmada savcý Damla Güçlü de hazýr bulundu. Öte yandan, yasaya karþý yapýlan eylemlerde haklarýnda dava okunan söz konusu 19 kiþinin bugün görülen davasýnýn yaný sýra 12 Nisan tarihinde de diðer 16 kiþinin davasý görülecek. Polis, toplamda 32 kiþiye "Polis memurunu darp, polis memurunu görevinden men ve polis aracýna kasti hasar" suçlamalarýyla dava açmýþtý. MAHKEMELER ÖNÜNDE EYLEM Bu arada Meclis önünde yasaya karþý aldýklarý ortak kararla protesto eylemleri yapan bazý sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri olan kiþiler hakkýnda okunan davalarýn bugün mahkemede görülmesi öncesinde KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-ÝÞ, BES, GÜÇ-SEN, EL-SEN, EMEK-ÝÞ, Devrimci Genel Ýþ, Tel-Sen, Koop-Sen, DAÜ-Sen, Týp-Ýþ, Çað-Sen, Basýn-Sen, DAÜ Bir-Sen, Hak-Der, Baraka Kültür Merkezi, CTP, TDP, BKP ve YKP mahkemeler önünde eylem yaptý. Örgütler mahkemeler önünde "Soruþturmalar, Tutuklamalar, Baskýlar Bizi Yýldýramaz" pankartý açtý, basýn açýklamasý yaptý ve imza kampanyasý baþlattý. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu burada yaptýðý açýklamada, imza kampanyasýna, çocuklarýnýn geleceðini ve bu topraklarda onlara bir gelecek yaratmayý düþünen herkesi katýlmayý çaðýrdý ve destek istedi. Varoðlu, "ülkedeki demokratik haklarýný kullanarak eylem yapan insanlarýn bugün mahkemede yargýlandýðýný, yetkililerin böyle yapmakla da kendilerini sindirip korkutacaðýný düþündüðünü" savunarak, örgütler olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. "Kendilerini dava eden polislere" de seslenen Varoðlu, saðduyu çaðrýsýnda bulundu ve çocuklarýnýn bu ülkedeki geleceði için mücadele ettiklerini kaydetti. Güven Varoðlu, eylemleri sonrasýnda ortaya çýkan mahkeme sürecini uluslararasý alana taþýdýklarýný belirterek, konuyla ilgili uluslararasý gözlemci talep ettiklerini bildirdi. Basýn açýklamasýný okuyan KTAMS Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Barçýn da, hükümete eleþtirilerde bulunarak, "hakkýný arayan" sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcilerine yapýlanlarýn "susturma amaçlý" olduðunu savundu. Barçýn, kendilerine karþý açýlan davalarýn "uyduruk" olduðunu iddia ederek, eylemlerde tutuklanarak haklarýnda yasal iþlem baþlatýlan kiþilere destek belirtti. ANKARA HATIRASI- Mehmet Ali Talat, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ý ziyaret etti. Baþbakan Erdoðan, Baþbakanlýk Merkez Bina'da 16.40'da baþlayan görüþme öncesinde Talat'ý merdivenlerde karþýladý. Görüþmede, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da hazýr bulundu. Mehmet Ali Talat daha sonra, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile bir araya geldi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun konutunda gerçekleþen görüþmede basýn mensuplarýnýn görüntü almasýna izin verilirken, açýklama yapýlmadý. Talat'ýn bugün de Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile bir araya gelmesi bekleniyor. ex istence Elvan Levent MUTLULUK ÜSTÜNE Ýnsanýn olaylarýn mutlu bir þekilde geliþtiðini düþünerek yaþayabileceðini ancak, bununla birlikte mutluluðun ne demek olduðunu fiziksel olarak hiçbir zaman hissetmeme olasýlýðýnýn yüksek olduðunu söylerken Rus þair Mikhail Kuzmin þu örneði veriyordu: "Mükemmel çocuklarý, baþarýlý ve iyi bir kocasý olan zengin ancak, ayný zamanda biraz da aptal ve soðuk bir kadýný etkileyip mutlu edebilecek çok az þey vardýr. Fakir olanýn ise ''görüp farkýna varma' yeteneði olduðundan her gün, güneþin doðuþu ve batýþýný izleyerek mutluluðu hissedebilme þansý vardýr." Kilisedeki rahip, insanlarýn Tanrýya duyduklarý inancýn, ceplerinde sakladýklarý ek bir mutluluk kaynaðý olduðunu söylüyordu; Bir tür 'son ihtimal', eðer baþka hiçbir þey yolunda gitmezse baþvurabilecekleri en son çare gibi Yazar Yury Olesha, mutluluðu, bir restaurant sahibinin kendine bir sevgili bulduðundan ötürü müþterilere daha iyi davranýp, ara sýra içki ýsmarlamasýnda görüyordu Brejnev, ekmek ve þarkýlar varsa, bu mutluluktur diyordu Rus edebiyatýnýn en mutsuz yazarlarýndan biri olarak kabul edilen Vladimir Korolenko ise "Týpký yeryüzüne uçmak için gelen kuþlar gibi, insan da bu dünyaya mutlu olmak için doðar", diyordu 'Mutluluk' sözcüðünün Ýngilizce karþýlýðý 'happiness' ve Fransýzca 'bonheur' kelimesi 'þans' kelimesiyle eþ anlamlýydý. Ve bir burjuva deyimi olan 'bonheur familial', 'evcil mutluluk' anlamýna geliyordu. Budizm'in ölümden sonra mutluluk vaat etmeyen tek din olmasý üzerine daha önce kafa yormamýþtým ancak, her þey gibi bunun da bir nedeni vardý kuþkusuz. Çünkü bir Budist, insanýn öldükten sonra baþka bir dünya gittiðine deðil, varoluþun kendisinden ötürü rahatsýzlýk veren sezgiler, 'aydýnlanma' yoluyla son buluncaya kadar tekrar tekrar, terk ettiði dünyaya geri döndüðüne inanýyordu. Üstelik, Budizm'de mutluluða ulaþmak adýna alternatifler de tükenmiyordu. Zen Budizm'de örneðin, 'aydýnlanma'larý için öðrencileri deðnekle dövüyorlardý. Ve bu bana nedense Türkiye gazetelerinin üçüncü sayfa haberlerini anýmsatýyordu. Üçüncü sayfada, mutlaka döven ve dövülen birisi vardý ancak, bu kahramanlardan herhangi birisinin 'aydýnlýða' erdiðini þimdiye dek okumadým açýkçasý. Burnu ve kulaklarý kocasý tarafýndan kesilen kadýn örneðin, kafasý bandajlý halde hastaneden evine dönerken, "O benim eþimdir, barýþabiliriz", diyordu. Bu cümle de bana 'din'i çaðrýþtýrýyordu. Belki de kadýn gerçekten 'aydýnlanmýþ' ve mantýða sýðamayacak bir boyuta ulaþmýþtý. Ýngiltere'de, Hertfordshire Üniversitesi'ndeki uzmanlarýn, yaþlarý yirmi ile kýrk arasýnda deðiþen yaklaþýk kýrk bin kiþiyle yaptýklarý anketin sonuçlarýna göre, Mayýs ayýnda doðanlarýn %50'si kendilerini þanslý hissediyordu. Ekim ayýnda doðanlarda ise bu oran %43'tü Ve araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, Mart- Aðustos arasý doðanlar, Eylül-Þubat arasý doðanlardan çok daha þanslýydý Mutluluk üzerine sohbet ettiðim birçok insan, genellikle bu mükemmel duygunun kendilerinden uzak bir yerde olduðunu düþünüyorlar ve týpký kocaman bir daðýn ardýndaki 'cennet' gibi, mutluluðu da hep bir hayalin gerçekliðinde arýyorlardý. Kýbrýs sorununun çözümünde, satýn almak istedikleri bir evde veya bir uzak doðu seyahatinde Belki de bu yüzden korkunç bir kazadan sað kurtulan insanlar, hiç ölümle burun buruna gelmemiþ olanlardan daha mutluydular ve "Eðer Tanrý beni korumuþsa, bu dünyada bir iþe yarýyor olmalýyým", diye düþünüyorlardý. Bir keresinde, yere saçýlan çikolatalý þekerleri toplayan evsiz bir çocuk görmüþtüm, o kadar mutluydu ki, insan onu izlerken içinden aðlamak geçerdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Mahþerin deðil, iþte Ankara'nýn üç atlýsý Kimin peþine düþsen hep yaya kalacaksýn Üçü de icazetli koltuk meraklýsý Beþiktepeli ile kendini bulacaksýn Kalay TURGUT ÇAVLAN'A DESTEK VEREN TALAT DEÐÝL MÝYDÝ? Meðer Talat Kýbrýs sorunu ile yoðunlaþtýðý için Ferdi beyin hükümetine karýþmamýþ. Þimdi karýþmadýðý için kendisini eleþtirenleri haklý bulduðunu söylüyor ve seçilirse hükümete karýþacaðýna dair söz veriyor. Talat þunu söylemeye çalýþýyor: Karýþsaydým CTP Hükümeti bir sürü yanlýþý yapmayacaktý. Oysa, Talat'ýn karýþtýðý meseleler de olduðunu biliyoruz. Güneyde Türk tapulu topraklarý sahte evraklarla pazarlamaktan yargýlanan Turgut Çavlan'a "destek" vermek Talat'ýn üstüne vazife miydi? Talat, olsa olsa yoldaþý Hristofyas'tan sözkonusu davalarýn hýzlandýrýlmasýný talep edebilirdi. Onu Çavlan'ýn "KÖGEF"ten "yoldaþ"ý olmasý nedeniyle yapmadý... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANKARA MÜHÜRÜ YER Eroðlu gitti, geldi Gene gitti, geldi Talat Ankara yanýnda Ýspanya, Ýtalya turlarý yaptý Kendisine baþbakanlýk makamý verilmediði için Tahsin Ertuðruloðlu da yollara düþtü onlarýn ardýndan Ben altý aydýr Elye'ye gidemiyorum Onlar çat kapý yurtdýþýnda Son zamanlarda Lefkoþa'da durduklarý yok Bahane de çok ama Kimse icazet almaya gittiðini söylemiyor. Yok, fikir alýþveriþi yapmýþlar Yok düþüncelerini onlarla paylaþmýþlar Ýnanan kaldý mý açýklamalara, bilmem Dünya burasýnýn Türkiye'nin alt yönetimi olduðunu söylüyor AÝHM Türkiye ile anlaþarak buradaki hukukun iþgal hukuku olduðunu teslim etti Ve Türkiye iþgalciliðini hukuken de kabullendi... Bu durum hem AÝHM'yi rahatlatacak, hem de Türkiye'ye zaman kazandýracak Yani AÝHM binlerce davayla sýkýþmayacak, Türkiye de iþgal ettiði topraklar üzerinde verdiði zararlarýn tazminatlarýný ödemeyi uzun yýllar sonrasýna býrakacak Aslýnda tam bir Türk iþi! "Gelecekte biz yokuz, var olanlar düþünsün" mentalitesi Seçimlere bir aylýk bir süre var Bahane yaratan Ankara'nýn adaylarý huzura yüz sürmek için fýrsat kollayýp gidiyorlar oralara! "Ankara Ankara, güzel Ankara/Seni görmek ister her düþen dara" Bizimkilerin durumu da bu Çalýþaný ödeyecek para yoksa hemen Ankara'nýn yolunu aþýndýrýyorlar Bizim efendimiz olmalarýný onlara biz empoze ettik aslýnda Baþýmýza öyle bir büyük taþ koymuþtuk ki, bunu ardýndan bir Tal- at'la pekiþtirdik Ýþbirlikçiliðimizi ve tebalarý olduðumuzu ispat için Derviþ'i veya yeniden Talat'ý seçmeyi ayarlamaktayýz Sekiz aday var Ankara'nýn adaylarý belli Ortasý yoktur bunun Bir tek aday vardýr ki tümünden farklý Beþiktepeli Bizden biri Yani yediye bir Yedi aday da Türkiye'nin, Türkiye iþgalci olduðunu kabul etmesine raðmen, iþgalci olduðunu kabul etmeyecek yedi adaydýr Zeki Beþiktepeli'nin durumu öyle deðil Özüyle sözü birdir Zeki Hoca'nýn Telefonlarýmýz çalýyor ve tok bir ses anket yaptýðýný söylüyor Numara Ankara'nýn Baþlýyor sýralamaya "Talat'ý istiyorsanýz telefonun bir numaralý tuþuna, Eroðlu'nu istiyorsanýz iki numaralý tuþuna, Ertuðruloðlu'nu istiyorsanýz üç numaralý tuþa basýn" diyor. Ankara'nýn üç ismi var ankette Talat, Derviþ ve Tahsin "Gerisi için dört numaralý tuþa basýn" diyor o mekanik ses Yarýþýn Ankara'nýn adaylarý arasýnda geçmesi gerektiðinin iþaretini veriyor aslýnda anketi düzenleyenler Ankara nabýz yokluyor Bu topraklar üzerinde yaþayanlar kimi uygun görüyorlarsa, onu seçtirecekler Korkusu yok artýk "iþgalci" mühürünü aldý kabullendi... Zeki Hoca'yý seçerseniz ne mi olur? Ankara o mühürü yer! BAÐIÞ-TALAT GÖRÜÞMESÝ Baðýþ: AB için Kýbrýs'tan vazgeçmeyiz Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Kýbrýs sorunu açýsýndan bakýldýðýnda Türkiye ve Kýbrýs Türk tarafýnýn "hiçbir hatasýnýn olmadýðýný" vurgulayarak, "Bu durum AB ve BM'nin gözleri önünde yaþanýyor" dedi. Avrupa Birliði Genel Sekreterliðinde TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ý ziyaret eden Talat, AB dönem baþkaný Ýspanya'nýn Kýbrýs ile ilgili bazý önerilerde bulunduðuna iliþkin haberleri deðerlendirdi. Talat, Kýbrýs sorununun çözümüne büyük önem verdiklerini, bu sorunun çözümüyle ilgili kendilerine gelecek "her türlü yardýmý" memnuniyetle karþýlayacaklarýný ifade etti. AB dönem baþkaný olan Ýspanya'dan bu doðrultuda bir yardým gelirse olumlu karþýlayacaklarýný kaydeden Talat, "Ýspanya'da bir zirve toplantýsý yapýlmasý ihtimaliyle ilgili aramýzda fikir alýþveriþi yapýldý" diye konuþtu. Talat, Kýbrýs sorununun, Kýbrýslý Türklerin bütün iyi niyetine raðmen Türkiye'nin önüne bir engel olarak çýkarýlmaya devam edebileceðine inanmadýðýný ifade etti. Bir süre sonra "bu gerçeðin anlaþýlacaðýný" ve Türkiye'nin AB sürecinde Kýbrýs'ýn bir engel olmayacaðýný kaydeden KKTC Cumhurbaþkaný, Türk tarafý olarak çözüm politikalarýný ve tavýrlarýný korumak için Tatar, Metehan Kapýsý'ný inceledi Maliye Bakaný Ersin Tatar, Metehan Sýnýr Kapýsý'nda incelemelerde bulundu. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Güney Kýbrýs'a geçiþler ve Güney'den KKTC'ye geçiþler hakkýnda bilgi alan Ersin Tatar'a, Maliye Bakanlýðý Müdürü Olgun Amcaoðlu ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Türker Vural eþlik etti. KKTC'ye geçirilmesi sakýncalý olan ve kapýlarda görevli gümrük memurlarý tarafýndan tespit edilerek el çalýþtýklarýný, aktif bir þekilde çalýþmalarýný yürütmeye devam edeceklerini bildirdi. Talat, Kýbrýs Rum tarafýnýn kendi iç meseleleri nedeniyle bu duruma karþý çýktýðýný belirtti ve "güzel ilerlemeler" kaydedildiðini ifade etti. "Açýklama yapýlmasýna Rum tarafý karþý olmaya devam ediyorsa, bu kendi bilecekleri iþtir" diyen Talat, kendilerinin bir açýklama yapýlmasýný ve üzerinde anlaþýlan konularýn hem Kýbrýs Türk halkýna, hem de Kýbrýs Rum halkýna duyurulmasýný istediklerini söyledi. Talat, yürütülen müzakerelerle ilgili olarak, üç ana baþlýðý bitirip seçimlere girme hedefine ulaþýp ulaþamayacaðýnýn sorulmasý üzerine de, söz konusu üç baþlýðýn seçimlere kadar biteceðini düþünmediðini, Rum tarafýnýn kendi iç ve dýþ nedenlerinden ötürü sürece ivme kazandýramadýðýný ifade etti. Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ da "Kýbrýs sorununun Kýbrýs'ýn AB üyeliði için bir sorun teþkil etmediðini, dolayýsýyla Türkiye'nin AB üyeliði için de sorun olmasýnýn kabul edilemez olduðunu" belirtti. "Biz AB için Kýbrýs'tan feragat edecek deðiliz" diyen Baðýþ, "AB'nin de Kýbrýs yüzünden Türkiye'den feragat edip etmeyeceðini iyi hesap etmesi" gerektiðini belirtti. konulan mallarý da inceleyen maliye Bakaný Tatar, geçiþlerde yakalanan mallarýn tutanaðýný da inceledi. Gümrük memurlarý tarafýndan tutulan istatistikler ve rakamlar hakkýnda da bilgiler alan Maliye Bakaný Ersin Tatar, ülke piyasasýnýn daha hareketli çalýþmasý ve iþ dünyasýnýn yüzünün gülebilmesi için alýþveriþlerin KKTC'den yapýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çekti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÜDÜK BU KEZ TALAT ÝÇÝN ÇALDI Artýk bitti... Çaðýracaðýný çaðýrdý... Söyleyeceðini söyledi... Son rötuþlarý yaptý... Ve "perde" komutunu verdi derken... Ankara bu kez Talat'ý çaðýrdý! Dedik ya... Müdahalenin Allahý var, Allahý. Egemen Baðýþ, o "esirgeyen baðýþlayan"dan bile korkmadan "Biz karýþmýyoruz" diye martaval okuyadursun, Ankara ikide birde düdüðü çalmaya ve üç silâhþörünü huzura çaðýrmaya devam ediyor! Düdük bu kez de Talat için çaldý. Ve çalar çalmaz da Talat uçaða atladýðý gibi anýnda soluðu Ankara'da aldý. Neymiþ? Abdullah Gül, R.T. Erdoðan ve Ahmet Davutoðlu ile biraraya gelecek ve "Kýbrýs konusundaki son geliþmeleri deðerlendireceklermiþ"! Amma mühim iþ ha!.. 30 yýldýr tekrarlanan nakarat. Biz kulaklarýmýzý kanatýrcasýna týrmalayan bu uyduruk nakarattan býkýp usandýk, ama onlar, kimsenin yutmayacaðýný bile bile bunu yutturmaya çalýþmaktan ne usandýlar, ne utandýlar. Sadýk uþaklarýný talimat vermek için ne zaman huzura çaðrýsalar, bunun adýný ya "Kýbrýs konusundaki son geliþmeleri deðerlendirmek" koyarlar, ya da falan feþmekân üniversitede "konferans" vermek! Artýk bu masallara karný tok olan siyasi gözlemciler bile, bunlarýn ne anlama geldiðini iyi biliyorlar. Talat'ýn þu anda gerçekleþmekte olan Ankara ziyareti de bu çerçevede deðerlendirilmekte ve önümüzdeki cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili olduðuna kesin gözle bakýlmaktadýr. Talat'a seçimlerde yardýmcý olmasýný, Yunanistan Baþbakaný Papandreu'dan bile istemekten utanýp sýkýlmayan Obama ve Clinton, okyanus aþýrý bir mesafeden ve de oturduklarý yerden, seçimlerimize müdahale anlamýna gelen bu ahlâksýz teklifi Erdoðan ve Gül'e çok daha rahat yapamazlar mý? Bal gibi de yapabilirler. Hatta daha daha fazlasýný da isteyebilirler. Bunu Papandreu'dan bile isteyebilenler, Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini yýllardýr iþgali altýnda bulunduran Türkiye'den mi isteyemeyecekler? Bütün mesele, sorunun çözümünü ister gibi görünüp, ya olduðu gibi, ya da bir iki küçük ayarla statükoyu devam ettirmektir. Amerika'nýn da, Avrupa'nýn da, Ýngiltere'nin de, Türkiye'nin de ortak stratejisi budur. Bunlardan hiçbiri bu statükonun devamýndan en küçük bir zarar görmüyor. Tam aksine bundan fazlasýyla yarar bile saðlýyorlar. Bunun bir çözümle bozulmasý demek, statükodan saðladýklarý nemalanmanýn öyle ya da böyle erozyona uðramasý demektir. Bir gün, kendi çýkarlarýna halel getirmeyecek yani "kendilerini de görecek" bir "çözümü" kabul ya da empoze ettirecek duruma gelirse konjönktür, iþte o gün "çözüm" olacaðýna inanabilirsiniz. Tabii bunun da adýna ne kadar "çözüm" denebilir? O da ayrý mesele!

5 18 Mart 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Gazetecilerin gazetesinin bir yazarý, gazetesinin, "kimsenin adamý olmayan tarafsýzlardan" oluþtuðunu söylerken, bir baþka yazarý Talat'ýn açýlýþýný yapýyordu. * Ertuðruloðlu "Derviþ Beyle deðil, Talat ile yarýþýyorum" demiþ. - Yabana atmayýn Hesaplarý doðru çýkabilir. Bu nedenle 2. turda Eroðlu Ertuðruloðlu ikilisini görürseniz hiç þaþýrmayýn. (Þimdi bana 'E insaf be Erdoðan' diyenler haklýdýr) * Ýlerleme olduðunu sadece Talat deðil, Moon da söylüyormuþ. - Þýracýnýn þahidi bozacý Söylesin bize bakalým nerden nereye gelindi * "Hiçbir ilerleme olmadý" demek, cahilce bir iddiaymýþ. - Ýlerleme olduðunu söyleyebilmek için gerçekten aydýn olmak gerekiyor. * Klerides Rumlarýn B planý olmamasýndan endiþeleniyormuþ. - B planý olmadýðýný da kim söyledi KC var ya. * DP, Eroðlu, Ertuðruloðlu ve Tümkan üçlüsünden bir tanesini destekleyecekmiþ. - Peki, ya ikinci turda ne yapacak? Talat'ý desteklemeyeceklerine göre, Eroðlu'na verecekler demektir. Her gün yaþanan olaylar, edilen laflar var. Her olaya farklý açýlardan bakarak, farklý yorumlara ulaþmak mümkün. Biz genellikle en doðru yorumu deðil, en komik olaný seçmeye çalýþýyoruz. Komik olaný herkes kabullenir. Doðru olaný kabullenmek kolay deðil. Çünkü herkesin doðrusu farklý olabiliyor. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI TALAT NE ZAMAN BAÞLIK GÝYMEZ?! - Gördün? - Neyi be? - Talat'ýn karting fotoðraflarýný. - Talat'ýn kart fotoðraflarýný? - Yok yahu, Talat kartinge bindi da fotoðraf çektirdi. - Haa.. E onlarý gördüm yahu. Herkes gördü - Nasýl ama? - Her zamanki gibi çok ciddi bakar gene bizim baþgan. Zanederim atlý garýncaya da binse ayný ciddiyet ile duracak. - Karizma öyle gerektirir. "Aðýr ol baþkan desinler"... Gülerken bile ciddi görünebilen tek adam. - Gerçekten ama be Ciddiyetini hiç bozmaz. Ata binse nasýl olur acaba? - Deðiþen bir manzara olmaz Ha þimdiki gibi halkýn sýrtýna bindi, ha atýn sýrtýna. - Yok yahu, öyle deme Halkýn sýrtýna binmedi. - Peki demeyim. Çözümcüler aldý geni arkasýna deyim da senin gönlün de olsun. - Sana söyleyim bir þey þu çok tuhafýma gitti. - Söyle bakayým, ne antikalýk gördün gene. - Bizim baþgan derim Arabacýklara bindi, baþlýk geydi Bisiklete bindi, baþlýk geydi Ýnþaata gitti baþlýk geydi... Sel felaketinde bile hem cizme hem baþlýk geydi. Sadece çözümcülerin sýrtýna bininca baþlýk giymez.. Neçin acaba? - E bunun tahmin etmeyecek ne var be gardaþ.. Gorkusu yokdur þu atacaklar geni aþaða da vursun kafasý da ondan. - Hah hah ha Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürür inþallah. SEÇÝME GÝDERKEN KAFA GIDIKLAYAN SORULAR... Diyelim ki 2 lider, Talat'ý kurtarma operasyonu çerçevesinde, 30 Mart'ta ortak bir açýklama yaptý ve dediler ki "Anlaþýyoruz.." Bu durumda "Oh ne güzel, ne güzel Pazarlýklar bitti, nihayet anlaþýyorlar" diye düþünecek salaklardan mýsýnýz Yoksa "Nasýl?" diye soracak kadar aklý baþýnda olanlardan mý? Seçim süreci baþlamadan, oy pazarlarý çoktan kurulmuþtu. Oy satan da olacak, oy satýn alan da. Geçtiðimiz seçimlerde DP oy satýn aldýðýný kendisi açýklamýþtý. Bu seçimde oya ihtiyacý yok. Ýhtiyaç fazlasý oylarýný ne yapacak? Hibe mi edecekler, yoksa uygun fiyata toptan satacaklar mý? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugünlerde halkýn iradesine sinek konmamasýna büyük özen gösterilmelidir. Kurt atabilir. Düdüklü Tencere Bülent Aykut AÇILIM... Bazý kafalar vardýr; o kafalar deðiþmedikçe o memlekette hiçbir þey olmaz... Ne açýlým olur ne de baþka bir þey... Size þu an bütün Türkiye TV'lerinde uygulanan, benim de dikkatimi çeken, küçük bir ayrýntý gibi gözüken, ancak bana göre büyük ayrýntý sayýlan bir olay. Buyurun paylaþalým: Hava durumu genelde haberlerden sonra verilir Türkiye TV'lerinde. Bazý haber kanallarýnda ise saat baþýda veriliyor... Türkiye TV kanallarýnýn çoðu Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye haritasý içinde gösterir... Kimi kanal da Kýbrýs'ýn tümünü Türkiye'ye dahil eder! Bu konuyu daha önce de yazmýþtým, ama kafalar ayný, deðiþen birþey yok. Fakat ilginç, düþündürücü, güldürücü olan da þu: Kýbrýs'tan hava durumunu veriyor birçok kanal. Akdeniz bölgesindeki hava durumunu verirken Girne'yi söyler genelde Türkiye'nin bir þehri gibi kýsa keser hava durumunu. Daha geniþ kapsamlý hava durumunu sunanlar ise; Maðusa, Girne, Lefkoþa'daki hava durumunu söyler ve orada bitirir. Baf, Larnaka, Limasol'daki hava durumunu da söyleseler ne olacak sanki. Kanal vatan haini mi olacak?! Bilmezlermi ki o þehirlere her gün giden gelen orada okuyan, çalýþan, tedaviye giden,hastanede yatan Kýbrýslýtürklerin de olduðunu? Kafa ayný kafa. Hangi kafa bu? 12 Eylül faþist darbesinden sonra kanto; Ermeni müziði diye TRT'de çalýnmasýný, söylenmesini yasaklayan kafa. Yýllarca tek kanal döneminden 1990'lý yýllara kadar Türkiye TV'lerinde kanto diye bir þey yoktu yasaktý, neden yasaktý? Ermeni iþi diye! Özel Türkiye TV kanallarý; Kýbrýs'ýn güneyinden hava durumunu bile vermiyorsunuz; verirseniz ne olacak, Kýbrýs elden mi gidecek? Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve dünyanýn belli baþlý bütün þehirlerindeki hava durumunu veriyorsunuz: Ermenistan'ýn baþkenti Erivan'daki hava durumunu neden söylemiyor sunuz? Erivan'da hava parçalý bulutlu, karla karýþýk yaðmurlu, þiddetli rüzgarlý deseniz ne olacak, hain mi olacaksýnýz? Siz mi açýlým yapacaksnýz bu kafa ile! Devletin TV'sinde de ayný kafa, özelinde de ayný kafa! Açýlým demiþken; þimdi de Çingene açýlýmý var. Açýlýma en büyük desteði veren AKPli bir milletvekili "Kanýmda yok ama, ben Çingenelerin arasýnda büyüdüm" deyince bütün Türkiye gazeteleri çok sempatik buldu bu milletvekilini ve röportaj için sýraya girdi. Bana hiç sempatik gelmedi, aksine antipatik geldi. "Kanýmda Çingenelik yok" lafýný 3 defa da tekrar etmiþ! Bana göre damarýmda çingene kaný yok demek sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn ben Çingenelerin arasýnda büyüdüm ama; Çingene deðil safkan Türküm demek isteyen ve hala damarlardan akan kanla uðraþan milletvekilinden ne hayýr gelir? Kanýmda þu yok, bu yok... Neredesiniz siz? Kendinizi Kýzýlay Kan Merkezi'nde mi sanýyorsunuz?! Kürt, Ermeni, Çingene açýlýmlarýna destek veren ülkenin gazetelerinin köþe yazarlarý, politikacýlarý, sanatçýlarý, þarkýcýlarýnýn bile en az yüzde doksan dokuzu önce etnik kökekini açýklama gereðini duyuyor, sonra da "benim Kürt, Ermeni, Çingene arkadaþým, komþum filan var" diyor! Ben de onlara: Bu kadarýna da yuh diyorum! Sanki uzaylýlardan bahsediyorlar oysa; binlerce yýldýr içiçe yaþadýðý, et-týrnak olduðu ve Anadolu topraklarýna 1071'den çok çok önce varlardý zaten! SATILIK SANDAL 3.75 m 4 HP Yamaha, Gazimaðusa Limaný'ndaki yeri ile birlikte, 4000 TL. Tel:

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GERÝSÝ HÝKAYE Ýstanbul-Bir Hataylý cinayet iþledi... Gazeteler de "Hataylý katil" yazdýlar diye, KKTC'deki Hataylýlar kýzdýlar... Hatta o kadar ki KKTC Hataylýlar Kültür Ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Abdullah Atlar televizyona çýkarak "Bu ne kardeþim, dünyanýn hangi ülkesinde suçlu bölgesiyle veya þehriyle anýlýyor?" diye de soru sordu. Kaynak olarak "Açýn bakýn orada yazar bunlar" diyerek, Wikipedia'yý gösteren Atlar 1855'teki göçlerden bahsetti ve Kýbrýslýlarla Hataylýlarýn ayný kaynaktan olduklarýnýn üstüne basa basa vurguladý. Sapla saman, armutla elma meselesiydi bunlar. Kýbrýs tarihini bilmek için tarih okumak yeterli olmayabilir. Okullarda okutulan tarih kitaplarý mesela, ya yanlýþ þeylerle doludur ya da saptýrýlarak yazýlmýþtýr. Bugün ilkokula giren öðrenciler, Kýbrýslýlarýn aslýnda Kýbrýslýlardan ibaret olduðunu nereden bilecekler? Onlar sanýyorlar ki Kýbrýs'ýn kuzeyi, "doðal" olarak hep Türklerden, güney de Yunanistan'a baðlý Rumlardan oluþuyor. Hatta onlar etraflarýna bakarak Kýbrýs'ýn kuzeyinin aslýnda lahmacuncular, hamsiciler, kebapçýlar, dondurmacýlar ve baklavacýlardan oluþtuðunu sanýyorlar. Nereden bilsin çocuklar ki Lefkoþa'da Hataylýlarýn -yeri yok- olmamasý gerektiðini? Veya Karpaz'ýn aslýnda "Burasý benim" diyen Karadenizlilerden oluþmamasý gerektiðini. Bilemezler ve bu gidiþle bilemeyecekler. O bakýmdan tarih okuyarak Kýbrýs gerçeðini çözemeyiz. Gerçek 1960, 1974 ve bugünün kýyaslanmasý ile kolayca görülebilir. 1960'ta Kýbrýslýlarýn ortak vataný tescil edildi. Yasasý vardý o cumhuriyetin ve Kýbrýs Cumhuriyeti BM üyesi baðýmsýz bir ülkeydi. Ancak garantörlük konulmuþtu anayasasýna ve üç garantör ülkeden biri veya birkaçý birlikte olasý bir tehlikede cumhuriyeti kurtarmak için müdahalede bulunabilirlerdi. Hak bu kadardý 1974 garantörlerden biri olan Yunanistan darbe ile Kýbrýs'ý kendine baðlamak isteyince diðer garantör ülke cumhuriyeti kurtarmak için devreye girdi ve Kýbrýs'a asker çýkarttý. Kýbrýs'ýn üç garantörü vardý, hala var Üçü de Kýbrýs'a, "benim olsa" diye baktýlar, bakýyorlar. Üçü de NATO üyesi. Baþlarýnda ABD. Ayný örgütün üç üyesi birbirleri ile kavga etmemeliydiler, örgütün selameti için. Muhtemelen kapalý kapýlarýn arkasýnda bazý görüþmeler yapmýþlardýr o dönem. Ve alýnan kararlarýn uygulanmasý için þartlarýn olgunlaþmasýný beklemiþlerdir. Ýþte 1974 yýlýnýn sýcak aylarý, þartlarýn en olgunlaþtýðý dönemdi. Haritaya bakalým Bir tarafta Ýngiliz üs bölgeleri. Diðer tarafta Türkiye ve Yunanistan'ýn hakim olduklarý bölgeler. 35 yýl geçtiði halde sorun çözülememiþti, dünyanýn en sorunlu bölgesindeki en karmaþýk adasýnda. Birinci sorun, Kýbrýs Cumhuriyeti halâ yaþýyor Ýkinci sorun Kýbrýslýtürkler henüz bitirilememiþ. Ýnsan haklarýndan bahsedilirken, haklarý yenmiþ Kýbrýslýtürk azýnlýðýn ne durumda olduklarý unutturulmak isteniyor genelde. Ve sapla samaný karýþtýrarak kafalarýn da karýþacaðý sanýlýyor. Nüfus taþýmak, taþýnan nüfusa kimlik vermek ve bu kiþilere oy kullandýrmak Cenevre Konvansiyonu'na göre suçtur. Hataylýlarla Karadenizlilerin suçlarý yoktur aslýnda. Onlar iþ ve aþ için kendi ülkelerinden göç ederek aramýza gelmiþlerdir. Ancak onlar da oyunun -planýn- birer parçalarýdýrlar, bilseler de bilmeseler de. Bu gerçekler dururken katil kim olursa olsun bir önemi olamaz. Önemli olan Kýbrýs'a kimlerin kýyýp gerçek cinayeti iþlediði.. Açýk açýk yazýlmalý gerçekler. Ve bir ülkenin baþþehrinde o ülke vatandaþlarýnýn neden oturmadýðý anlatýlmalý. Gerisi hikayedir. BAKANLAR KURULU 5 ilçedeki tüm köyler kýrsal kesim arazisi kapsamýna alýndý n ÖZGÜRGÜN: "SELDEN ZARAR GÖREN YAKLAÞIK 700 EVÝN ZARARI ÖDENMEYE BAÞLADI" Bakanlar Kurulu, KKTC'nin beþ ilçesindeki hemen hemen tüm köyleri kýrsal kesim arazisi kapsamýna aldý. Baþbakan Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda yaklaþýk 1.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan açýklama yapan Dýþiþleri Bakaný, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hüseyin Özgürgün, Bakanlar Kurulu'nun kýrsal kesim bölgelerinin belirlenmesi için karar aldýðýný ifade etti. "Karara göre deðiþtirilmiþ þekliyle 63/2007 Konut Edindirme Yasasý'nýn 21. maddesinin 1. fýkrasý gereði kýrsal kesim bölgeleri Bakanlar Kurulu kararý ile onaylanacak ve resmi gazetede yayýnlanacak bir tüzükle düzenlenecek" diyen Özgürgün, daha önce bu anlamda bir düzenleme olmadýðýný kaydetti. Özgürgün, "Bakanlar Kulu kararý ile KKTC'nin tüm bölgeleri, 5 ilçenin hemen hemen tüm köyleri kýrsal kesim arazisi kapsamýna alýndý" dedi. SEL ZARARLARI ÖDENÝYOR Özgürgün, sel maðdurlarýnýn HASTANEDE ÝLETÝÞÝM KONFERANSI Doðu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi, Gazimaðusa Devlet Hastanesi ve Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ni Geliþtirme Derneði iþbirliðinde "Etkin Ýletiþim Yöntemlerinin Kurumiçi Ýletiþimindeki Yeri ve Önemi" konulu konferans gerçekleþtirildi. Gazimaðusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda hastane çalýþanlarýna yönelik düzenlenen konferansta DAÜ Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ülfet Kutoðlu ile Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhemþire Yardýmcýsý Sefanur Seymen konuþtu. Köprü Göleti laðým sularý ile doldu Toplumcu Demokrasi Partisi, son günlerde gündem oluþturan Köprü Göleti konusunda ilgilileri uyardý. Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý tarafýndan yapýlan açýklamada, göletin laðým sularý ile dolduðu vurgulandý. Bunun büyük bir saðlýk ve çevre felaketi olduðunu belirten Emiroðlularý, ilgili birimleri ivedilikle önlem almaya çaðýrdý. Kanlýdere'den gelen laðým sularý nedeniyle gölet ve çevredeki arazilerin laðým sularý yanýnda her türlü pislik ve hayvan leþleri ile dolduðunu belirten Emiroðlularý, bu durumun insan saðlýðýný riske attýðýný, ayný zamanda yeraltý sularýnýn da kirlenme riski bulunduðunu kaydetti. Basýnda çýkan haberler üzerine Lefkoþa Türk Belediyesi'nin "laðým sularý ile atýklarýn Kanlýdere'ye izinsiz ve geliþi güzel döküldüðüne, bazý kurum ve özel giriþimcilerin de vidanjör sularýný arýtmadan dereye döktüklerine" iliþkin açýklamaya yapýldýðýný belirten Emiroðlularý, çevre, saðlýk ve tarým bakanlýklarý baþta olmak üzere Çevre Dairesi ile ilgili kiþi ve kurumlardan konuya iliþkin hiçbir açýklama yapýlmadýðýna iþaret etti. Emiroðlularý, "Bu felaket görmezden gelinerek çözülemez. Ýnsan saðlýðýný bu kadar yakýndan ilgilendiren bir olayda yetkili makamlarýn sessizliði ve ilgisizliði kabul edilemez. Sorunun çözümüne yönelik gerekenler derhal zararlarý için ödemelerin bugün sabahtan itibaren Lefkoþa Kaymakamlýðý nezdinde baþladýðýný da hatýrlatarak, selden yaklaþýk 700 evin zarar gördüðünü belirtti. KAT MÜLKÝYETÝ VE KAT ÝRTÝFAKI YASA TASARISI Ýnþaat Müteahhitleri ile halký ilgilendiren Kat Mülkiyeti ve Kat Ýrtifaký Yasa Tasarýsý'nýn da Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek meclise gönderildiðini belirten Özgürgün, ülkede önemli bir eksiklik olan ve gereksinim duyulan kat mülkiyetinin irtifaký yasa tasarýsýnýn beklenmekte olduðuna dikkat çekti. Özgürgün, yasanýn amaçlarýný þöyle açýkladý; "Kat irtifaký, bitmemiþ projeler üzerinde inþaatlarda katlarýn kime ait olacaðýnýn tapu kaydý yaptýrýlarak baþkalarýna satýþýna engel olunmasý ve alýcýnýn kendini güvende hissetmesini saðlýyor. Kat mülkiyeti de, bitmiþ binalarýn yeni bir parsel üzerinden, birden fazla dikey bina varsa bunlarýn üzerinden ayrý ayrý koçan verilmesini getiriyor." yapýlmalýdýr" dedi. Emiroðlularý, Lefkoþa ve Girne'deki sel felaketiyle ilgili Meclis Araþtýrma Komitesi kurulmasýnýn doðru ancak yetersiz olduðunu, Gazimaðusa bölgesinin de dahil edilmesi gerektiðini ekledi. KAYALP Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, "Köprü Göleti'ndeki atýk sularýn Çanakkale Göleti'ne yönlendirilmesi gibi, sorunu son derece karmaþýk ve içinden çýkýlmaz hale getirecek bir çözüm yolunun düþünülmesinin felaketle eþdeðer olduðunu" kaydederek, "Bu bizim kabul edebileceðimiz bir yaklaþým deðildir" dedi. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp yaptýðý açýklamada, Haspolat Arýtma Tesisi'nden ve bazý belediyelerin vidanjörlerinden dere yataklarýna verildiði iddia edilen atýk sularýn Köprü bölgesindeki gölete ulaþtýðýnýn basýnda gündeme geldiðini söyleyerek, "Yetkililerin ne ölçüde yetkisinde olduðunu þu anda öngöremediðimiz çözüm yoluna göre; Köprü Göleti'ndeki laðým sularýnýn Gazimaðusa'daki Çanakkale Göleti'ne akýþýnýn saðlanmasý düþünülmektedir. Konu, bu düþüncenin varlýðýnýn duyum veya kesinleþmemiþ bir bilgi olarak bizlere ulaþmasýnda bile, buna þiddetle karþý çýkmamýzý gerektirecek kadar ciddidir" dedi. GÜNLÜK ERDOÐAN'DAN TEHDÝT: "100 BÝN ERMENÝYÝ SINIR DIÞI EDERÝZ HA!.." Tayyip Erdoðan, Londra'da BBC'nin sorularýný yanýtladý ve Ermeni tasarýlarý karþýsýnda Türk dýþ politikasýnýn sýkýþtýðý yönündeki eleþtirileri reddetti. "Sorun Ermenistan'ýndýr. Ermenistan, Ermeni diasporasýnýn ipoteðinden kurtulmasý gerekir" dedi. Oysa esas olarak AKP Hükümeti'nin 1915 yýlýnýn Ýttihat ve Terakki'cilerin ipoteðinden kurtulmasý gerekir. Dünya parlamentolarýnýn üstüne vazife olmayabilir tarihte yaþanan katliamlarla ilgili karar vermek ama Erdoðan ve hükümeti de Osmanlý Ermenilerine karþý Talat Paþa önderliðinde iþlenen cinayetleri inkar etmenin milli onurla ilgisi olmadýðýný anlamasý gerekir. Bunu anlayacaðýna efelenmeye devam ediyor ve tehditler savurarak þu talihsiz sözleri sarfediyor: "Benim ülkemde, 170 bin Ermeni var; 70 bini benim vatandaþým. Ama 100 binini idare ediyoruz. Ben yarýn, gerekirse bu 100 binine hadi siz de memleketinize diyeceðim, bunu yapacaðým." Breh breh breh. Politikaya bakýn da hizaya gelin. AKP, "Ýttihat ve Terakki" zihniyetinin devamý olduðuna göre, MHP'den de, CHP'den de hiç farký yok. O halde Dersim'da yaþananlara neden "katliam" diyordu ki? Orada katledilenler Gayrýmüslim olmadýðý için mi? HESAP KÝTAP Yalnýz 18 Nisan'ý deðil, Haziran'ý düþünenler ve hesabýný ona göre yapanlar da var. Haziran'da da yerel seçimler yapýlacak. Þimdiki seçimle ne ilgisi mi var? Çok Nisan'da kaybedenler Haziran'da da kazanamayacaklar... CANLI YAYINLAR TV kanallarýndaki canlý yayýnlara telefonla katýlan bazý vatandaþlar, stüdyoda oturanlar arasýnda beðenmedikleri katýlýmcýya aðýzlarýna geleni söylüyorlar. Bu küfür ve hakaret yaðmuru baþlayýnca programcýlar hattaki sesi neden kesmiyorlar? ASIL ÞÝMDÝ BAÞLIYOR Talat'ýn seçim kampanyasýnda, "Asýl þimdi baþlýyor" deniliyor... Ne demek bu? Yani bugüne kadar herþey mahsuscuk muydu? AYAK OYUNLARI BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da devreye girmiþ. Ortak bir açýklama yapmalarý için liderlere çaðrýda bulunuyor. Yine Erdoðan mý dürttü acaba? Ýster misiniz yarýn çýkýp da, "Bu iþi de ben kotardým" desin? Týrnak... "Tahsin Bey Derviþ Bey'e gitmiþ, 'hakkýmý ver' demiþ. Neymiþ hakký? Baþbakanlýk koltuðu. Hem de þimdiden ver, daha Cumhurbaþkaný seçilmeden ver... Noter tasdikli 'tapu' da istemiþ. Baþbakanlýk tapusu. Bari Banka Garantisi de isteseydi." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Hastane kapýsýnda eski kýz arkadaþýný öldürüp, sonra intihar eden genç, Iðdýrlý. Öldürülen gariban genç kýz Türkmenistanlý. Alevkayasý'nda bir aðaca asýlý bulunan kiþi Ýranlý. Sahte kimlikle ülkemize girmeye çalýþýrken tutuklanan kiþi ise Kamerunlu. Eþek deðilim ya, basbayaðý anladým artýk, memleket altýmýzdan resmen kayýp gitmiþ." Bülent DÝZDARLI (Halkýn Sesi) "Önümüzdeki Cumhurbaþkanlýðý, yerel seçimler ve belki de ara seçimlerde oyunlar oynanmayacaðýný kimler söyleyebilir ki? Ýnþallah þaibesiz, demokratik seçimler yaþanýr. Ama, þimdiden ona da gölge düþürülmedi mi? Türkiye'nin direkt ya da dolaylý müdahaleleri ile?" Özcan ÖZCANHAN (Star) "Amaç saðda yeni bir yapýlanma, hedefte iki kiþi... Birisi Eroðlu, diðeri Serdar Denktaþ! Ülkede her iki ismi de silmek isteyenler düðmeye bastý. Baþarabilirler mi? O da ikisinin alacaðý ortak savunma kararýna baðlý!" Levent ÖZADAM (Havadis) Günün Kahramaný EJDER ASLANBABA Dün en çok konuþulan isimlerden biri DP Genel Sekreteri Ejder Aslanbaba olmuþ kulislerde. UBP'ye transfer olacaðý ile ilgili haberler üzerine gözler bir anda Tahsin Ertuðruloðlu'ndan ona kaymýþ. Tayyip Erdoðan'a yakýnlýðý ile bilinen Star gazetesi patronu Ali Özmen Safa ile birlikte Londra'da bulunan Aslanbaba, Erdoðan ile görüþmek için iyi bir fýrsat yakalamýþ orda ve bu fýrsatý da deðerlendirmiþ. UBP'ye geçip geçmeme konusunda Erdoðan'ýn fikrini de almýþ olabilir. Eðer geçerse, Ertuðruloðlu'ndan boþalan 26'yý dolduracak... Ve kimbilir, koalisyon için UBP'nin baþka bir ortak aramasýna da gerek kalmayacak.

7 18 Mart 2010 Perþembe "DIÞ DÝNAMÝKLER IÞIÐINDA KIBRIS" Demokrasi ve Uzlaþý Ýnisiyatifi "Dýþ Dinamikler Iþýðýnda Kýbrýs" konulu konferans düzenliyor. Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mavi Salon'da 19 Mart Cuma günü saat 14.30'da baþlayacak konferansta Sorbonne Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Semra Paþazade, Milliyet Gazetesi Köþe Yazarý Semih Ýdiz ve Trakya Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Murat Özkaleli konuþacak. Konferans, Lefke Avrupa Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hasgüler'in oturum baþkanlýðýnda yapýlacak. PATATES MÝLDÝYÖSÜ ÝÇÝN BAÞVURU Tarlalarýnda patates mildiyösü hastalýðý görülen üreticilerden, Cuma gününe kadar baþvuru bekleniyor. Tarým Dairesi, patates alanlarýnda görülen patates mildiyösü hastalýðýndan dolayý oluþan çiftçi zararlarýnýn saptanmasý amacýyla çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. Yoðun yaðýþlarýn yol açtýðý hastalýktan etkilenen tarlalarýn sahiplerinin en geç 19 Mart Cuma gününe kadar en yakýn Tarým Dairesi'ne baþvurmasý gerektiði belirtilen açýklamada, bu zararlý için Genel Tarým Sigortasý Fonu'na baþvurmuþ patates üreticilerinin ise Tarým Dairesi'ne "sigorta baþvuru alýndý fiþi"ni ibraz etmelerinin yeterli olacaðý kaydedildi. MEDOÞ LALESÝ FESTÝVALÝ PAZAR GÜNÜ "6'ncý Avtepe Köyü Medoþ Lalesi Festivali", Pazar günü Avtepe Köyü'nde yapýlacak. Yenierenköy Belediyesi Avtepe Muhtarlýðý ve yöre halkýnýn giriþimleriyle düzenlenen ve saat 11.00'de baþlayacak festivalde, çeþitli sergiler, kültürel tanýtýmlar, sunumlar, þiir ve müzik dinletileri ile folklor gösterileri yer alacak. ETÝK DANIÞMA KURULU TOPLANDI Etik Danýþma Kurulu, YÖDAK baþkanlýðýnda toplandý. YÖDAK'tan verilen bilgiye göre YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Umay Günay'ýn koordinatörlüðünde toplanan Danýþma Kurulu'nda, GAÜ'den Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Sadýk Ülker, YDÜ Týp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sezgin Ýlgi ve UKÜ'den Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nüket Saracel'in katýlýmýyla KKTC üniversitelerinde etik kurullarýn kurulmasý konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda, dünyadaki geliþmelere ve taleplere paralel olarak KKTC üniversitelerinde "etik kurul"larýn kurulmasý, Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalara paralel olarak etik kurul kurulabilmesi için kanuni düzenlenmelerin hazýrlanmasý, etik kurullarýn görevleri, yetkileri, uygulama yönetmelikleri gibi konular ele alýndý. Çakýcý: Talat'ý desteklemeyi düþünüyoruz. Haftaya açýklayacaðýz n "TDP'NÝN YÜZDE 7'LÝK OYU, ADAYLAR ARASINDAKÝ YÜZDE 5'LÝK FARKI KAPATACAK" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Arif Salih Kýrdað, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek Genel Baþkan Mehmet Çakýcý'yla görüþtü. Kýrdað ziyarette yaptýðý konuþmada, 18 Nisan'da yapýlacak seçimle Kýbrýs Türk halkýnýn liderini seçeceðini belirterek bu liderin hem Kýbrýs Türk halkýnýn önünü açacak hem de Türkiye'ye AB yolunda engel teþkil etmeyecek biri olmasý gerektiðini söyledi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ise "düþüncelerini ortaya koymak için aday olduðuna" inandýðýný belirttiði Kýrdað'a süreçte baþarýlar diledi. Kýrdað'ýn "icazeti olmadýðý için yurt dýþý ziyaretleri yapmadýðýný" da söyleyen Çakýcý, TDP'in çözüm yanlýsý bir parti olduðunu ifade ederek cumhurbaþkanlýðý DP Eroðlu ile Ertuðruloðlu arasýnda bocalýyor Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi'ne, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Derviþ Eroðlu ile Baðýmsýz Aday Tahsin Ertuðruloðlu arasýnda bir seçim yapýlarak desteklenmesi önerisini götürme kararý aldý. DP'den yapýlan açýklamaya göre oy çokluðuyla alýnan karar gereði DP Parti Meclisi Cuma akþamý toplanarak nihai kararýný verecek. DP Lefkoþa Ýlçe Binasý'nda tek gündem maddesiyle dün akþam toplanan MYK, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Demokrat Parti'nin hangi adaya, neden destek vermesi seçimlerinde de bu yönde adým atacak birini destekleyeceklerini belirtti. Partilerinin kimi destekleyeceði konusunda karara vardýðýný, ancak bu kararlarýný manifesto hazýrladýktan sonra ileriki günlerde basýn toplantýsýyla açýklayacaklarýný belirten Çakýcý, çözüm yanlýlarýnýn önünü kesecek bir adým atmayacaklarýný kaydetti. Partisinin, partinin deðil toplumun çýkarlarýný düþünerek çözüm yanlýlarý güçlü olsun diye aday çýkarmadýðýný söyleyen Çakýcý, yapýlan anketlerde adaylar arasýnda görülen yüzde 5'lik farkýn yüzde 7 oranýna oya sahip TDP'nin kararýyla kapanacaðýný söyledi. Çakýcý, Cumhurbaþkaný Talat'ýn adaylýðýný, çözüm yanlýsý olmasý nedeniyle desteklemeyi düþündüklerini ifade etti. gerektiðini tartýþtý. Yaklaþýk 4 saat süren toplantýda, Demokrat Parti'nin büyük bir aile olduðuna vurgu yapýlarak, çýkacak karar ne olursa olsun Demokrat Partililerin bir bütün olarak belirlenecek adaya aktif destek verecek þekilde çalýþmasý karara baðlandý. Açýklamaya göre derinlemesine yapýlan tartýþmalar esnasýnda baðýmsýz adaylar Mehmet Ali Talat, Mustafa Kemal Tümkan, Tahsin Ertuðruloðlu ve UBP adayý Derviþ Eroðlu'nun adaylýklarý, MYK üyelerine ek olarak toplantýya davet edilen parti içi grup temsilcilerinin görüþleri de dikkate alýnarak irdelendi. TALAT AKOVA'DA-Mehmet Ali Talat Seçim Komitesi Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Talat önceki akþam Akova'yý ziyaret ederek, halkla bir araya geldi. Talat, köy kahvesinde toplanan halka Kýbrýs sorunundaki son geliþmeler, müzakereler ve izlediði politikalar ile ilgili bilgi verdi. Müzakerelerde iyi bir ilerleme saðlandýðýný söyleyen Talat, Kýbrýs Türk tarafýnýn 30 Mart'taki görüþmede, þu ana kadar elde edilen yakýnlaþmalarý ilan etmek istediðini, ancak Rum tarafýnýn buna pek sýcak yaklaþmadýðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BAÞKA KAPIYA... Bizim Mandra UBP'nin iþten durdurduðu Hakan isimli bir çalýþanla ilgili gazetemize mesaj gönderen bir vatandaþýmýz þunlarý yazdý: "Ben bir vatandaþým. Birçok kez gazetenizi arayarak bazý þikayetlerde bulundum. Benim gibi baþkalarý da bunu yaptý. UBP hükümete geldiði zaman CTP döneminde iþe alýnan bazý gençleri iþten durdurdu. Bunlar arasýnda Hakan isimli bir de genç vardý. Onu yakýndan tanýdýðým için bunlarý gazetenize þikayet olarak bildiriyorum. Ýþten durdurulan Hakan'ýn suçu eylemlere katýlmakmýþ... Seksen bin kiþi eyleme katýldý dendiði dönemlerde bu çocuklar da bu mitinglere katýlmýþlarsa suç mu iþlediler. Yeraltý örgütünün faaliyetlerine katýlmadýlardý ya... Neyse borçla alýnan bir ev sahibi oldu. Þimdi herhalde onu bu evden atacaklar... Annesi rahatsýz, babasý ise otobüs þoförlüðü yapýyor bildiðim kadarýyla ama galiba o da rahatsýz... Neyse anlatmak istediðim þu, Eroðlu, yani Hakan'ý iþten durduran partinin baþkaný þimdi cumhurbaþkaný adayýdýr ve oy istemektedir. Mücahitler Derneði ve bu tür kuruluþlar da Eroðlu'na destek çýkmaktadýrlar. Destek çýkan bu örgütler Eroðlu'na verilecek oylarý nerden saðlayacaklardýr? Üyelerinden veya gazilerden falan, deðil mi? Hakan'ýn babasý da bu gazilerden bir tanesidir... Hakan'ýn tekrar iþe alýnmasý için yaptýklarý giriþimler için aldýklarý red oylarýna raðmen hala daha Eroðlu'nu destekleyecek olmalarýna ben þaþýyorum doðrusu... Kendilerinin bir iþini reddeden þahsa karþý onlar da yardým istediðinde 'baþka kapýya' demeleri lazýmdý..." ANKARA'DAN ANKET Ankara'dan telefonla anket yapýldýðýný söyleyen bir çok vatandaþýmýz bizi arayýp þikayetlerini bildirdi... Vatandaþlarýmýzdan bir tanesi þunlarý söyledi: "Telefonum çaldý, açtýðýmda karþýmda tok bir ses vardý. Makine sesiydi. 19 Nisan seçimlerinde kime oy vereceðimi soruyordu. Ve þýklar da veriyordu. Eðer Kararsýzsanýz bir numaraya, oyunuzu Talat'a verecekseniz iki numaraya, Ertuðruloðlu'na verecekseniz üç numaraya, geriye kalanlardan birisine verecekseniz dört numaralý tuþa basýn, deniyordu... Bu mesajalrýn baþkalarýna da gittiðini öðrendim. Bir arkadaþým bana Ankara kodunu gösterdi. Benim telefon hattýma düþen karþý tarafýn telefon numarasý ise benim çok ilgimi çekti Bu rakam özel bir rakam olmalý. Ya MÝT'in veya Baþbakanlýða baðlý bir birimin numarasý olabilirmiþ diyor sorduklarým... Gazetelerde okuduðum kadarýyla Þubat ayý içerisinde Ankara burada bir anket yaptýrmýþ ve Eroðlu'nun %13'lük bir rakamla Talat'ýn önünde olduðunu tespit etmiþ... Anlaþýlan odur ki Tahsin'i öne atmakla Eroðlu'ndan neler kopardýðýný öðrenmeye çalýþýyor... Eðer yine bu ara kapanmazsa herhalde 41 MÝT ajaný yeniden devreye girecek... Söylemek istediðim birçok insanýn telefonuna son zamanlarda bu tür mesajlarýn gönderildiðidir." BÝZÝM DUVAR DÜN BUGÜNDÜR, BUGÜN DA DÜNDÜR Bir günde aday patlamasý yaþanan mandrada vatandaþlar bolluðuna uðradýklarý 8 adaydan yalnýz bir tanesinin icazetsiz olduðunu düþünmektedirler. Bu nedenle sandýða gitmemeyi düþünenler, "Ben Ankara'dan icazet istemiyorum. Sesimizi Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan duyuralým" diyen Zeki Beþiktepeli'nin aday olmasýyla karar deðiþtirip, gönül huzuruyla Beþiktepeli'ye oy vereceklerini söylemeye baþlamýþlardýr. Sokaktaki adam "Sandýða gitmek için artýk bir nedenimiz var" diye heyecanla söylenir.

8 8 18 Mart 2010 Perþembe Mahkeme Denizbank'a el konulmasýný durdurdu n MERKEZ BANKASI'NIN DENÝZBANK'IN BANKACILIK ÝÞLEMLERÝ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME ÝZNÝNÝ KALDIRAN KARARININ ÝCRASI YÝM'ÝN ARA EMRÝYLE DURDURULDU KKTC Merkez Bankasý'nýn, Denizbank Ltd.'in bankacýlýk iþlemi yapma ve mevduat kabul etme izninin sürekli olarak kaldýrýldýðý ve bankanýn yönetiminin Fon'a devredildiðine iliþkin kararýnýn icrasýnýn, Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin ara emriyle durdurulduðu bildirildi. Tasarruf Mevduatý Sigortasý ve Finansal Ýstikrar Fonu'ndan yapýlan açýklamada, ara emri nedeniyle mevduat ödemelerinin yapýlamayacaðý belirtilerek, þöyle denildi: "Yüksek Ýdare Mahkemesi 16 Mart 2010 tarihli ara emri ile 12 Mart 2010 tarihli Merkez Bankasý kararýnýn icrasýný durdurmuþtur. Bu nedenle 12 Mart tarihli duyurumuzda belirtilen sigorta kapsamýndaki mevduat ödemeleri bu aþamada yapýlamayacak olup konuyla ilgili olarak Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin nihai kararýna göre takip edilecek yol konusunda kamuoyu bilahare bilgilendirilecektir." KKTC Merkez Bankasý ile Tasarruf Mevduatý Sigortasý ve Finansal Ýstikrar Fonu'nun 12 Mart 2010 tarihli ortak basýn açýklamasýnda, Denizbank Ltd.'in bankacýlýk iþlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin sürekli olarak kaldýrýldýðý ve bankanýn yönetim ile denetiminin Fon'a intikal ettiði belirtilmiþti. Ortak açýklamada ayrýca, Denizbank'ta mevduatý bulunan gerçek kiþilerin sigorta kapsamýndaki mevduatlarýnýn 18 Mart'tan itibaren Kýbrýs Vakýflar Bankasý Ltd. Merkez Þubesi aracýlýðýyla ödeneceði kaydedilmiþti. KALP DERNEÐÝ UYARDI: KALP KRÝZÝ VAKALARINDA HASTANEYE BAÞVURUN Kýbrýs Türk Kalp Derneði, halka çaðrý yaparak, kalp krizi vakalarýnda Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne baþvurulmasýný istedi. Dernek Baþkaný Dt. Öner Özerdem yaptýðý yazýlý açýklamada, kalp krizi vakalarýnda iki saat içerisinde hastanýn ulaþtýrýlmasý halinde ölümleri yüksek oranda önleyen ilaç, teknik donaným ve uzman hekimlerin hastanede bulunduðunu kaydetti. Ali Adanur'un ölümünden duyulan üzüntüyü ifade eden Özerdem, "Zamansýz ölümlerin yarattýðý toplumsal travmalarý gidermek, kaliteli bir yaþamý insanýmýza sunmak ancak ciddi tutarlý kalp saðlýðý politikalarýnýn saptanmasý ile mümkündür" dedi. Hýzýr 112 ve Acil Servis hizmetinin "ciddiye alýnarak" koþullarýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan daha iyiye götürülmesinin kaçýnýlmaz olduðunu kaydeden Özerdem, insan saðlýðý ve insana hizmet anlayýþýnýn yerine getirilmemesi durumunda hesabýnýn mutlaka sorulmasý gerektiðini belirtti. SOSYAL RÝSKLERÝ ÖNLEME VAKFI: YAÞLILAR GÝDEREK DAHA ÇOK YALNIZLAÞIYOR Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, uygun yaþam koþullarýyla saðlýklý ve mutlu yasam sürme olanaðýna sahip olunsa bile kentleþme, çekirdek aileye geçiþ, kamusal barýnma olanaklarýndaki yetersizlik gibi nedenlerle yaþlý bireylerin giderek daha fazla yalnýz yaþamak durumunda kaldýðýný belirtti. Sosyal Riskleri Önleme Vakfý Baþkaný Barýþ Baþel, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajda, ülkede kapsamlý bir yaþlý politikasý olmamasýnýn da yaþlýlýktan kaynaklanan sorunlara yeni sorunlar ekleyerek, hareket yetersizlikleri, günlük beceri ve iþlevlerinde azalmalara yol açtýðý kaydedildi. Açýklamada, yaþlýlýkla birlikte gelen bazý kýsýtlamalar nedeniyle yaþlýlarýn kendilerine yönelik bazý hizmetlere ulaþamadýðý ifade edilerek, bu duruma eþlik eden akut veya kronik hastalýklarýn yaþlýlarýn zaman zaman ya da sürekli destek ve bakýma gereksinim duymasýna neden olduðu anlatýldý. Sel maðdurlarýna tazminat çekleri daðýtýlýyor n EROÐLU: VATANDAÞLARIN ZARARLARI KENDÝ BEYANLARINA GÖRE ÝNCELENDÝ VE YÜZDE YÜZÜ KARÞILANIYOR Baþbakan Derviþ Eroðlu, sel maðdurlarýnýn tazminat çeklerinin daðýtýmýna dünden itibaren baþlandýðýný belirterek, vatandaþlarýn zararýnýn kendi beyanlarýna göre incelendiðini ve tamamýnýn karþýlanacaðýný söyledi. Eroðlu, Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin eylemlere neden olan talepleri için 3 bakaný görevlendirmelerinin söz konusu olduðunu belirtti. Bakanlar Kurulu, Baþbakan Eroðlu baþkanlýðýnda dün saat sýralarýnda toplandý. Baþbakan Eroðlu toplantý öncesinde basýna yaptýðý açýklamada, gündemlerinde bugüne kadar olmayan ve eksikliði hissedilen "Kat Mülkiyeti ve Kat Ýrtifak Yasa Tasarýsý" bulunduðunu söyledi. Tasarýnýn, dikey olarak inþa edilen binalarda kat mülkiyetini verme, projenin bitmesini bekleyenlere de tapu garantisi verilmesini saðlayacak önemli bir yasa olduðunu kaydeden Baþbakan Eroðlu, müteahhitler ve emlakçilerin de üzerinde ýsrarla durduðu tasarýnýn uzun bir çalýþmadan ve çeþitli ülke örnekleri de incelendikten sonra son þeklini aldýðýný ve bugün görüþeceklerini ifade etti. ÝNÞAAT MÜTEAHHÝTLERÝNÝN TALEPLERÝ DE GÜNDEMDE Eroðlu, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin geçen haftaki eylemine ve ertesi günkü görüþmelerine iþaret ederek, taleplerinin bugünkü toplantýda ele alýnacaðýný açýkladý. Baþbakan Eroðlu, konuyu görüþtükten sonra büyük ihtimalle 3 bakaný, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'yle görüþme yapmak için görevlendireceklerini bildirdi. Baþbakan Eroðlu, seçim tansiyonunun aðýr aðýr yükselmeye baþladýðýna iþaret ederek, 8 adaylý cumhurbaþkanlýðý seçiminin yaþanacaðýný; ilk kez bu kadar çok adaylý bir cumhurbaþkanlýðý seçimine gidileceðini belirtti. "7 BAÐIMSIZ VE BÝR DE BEN BAÐIMLI" "Burasý demokratik bir ülke herkes müracaat edebilir. 7'si baðýmsýz, bir de ben baðýmlý, UBP'nin genel baþkaný olarak aday oluyorum" diyen Hastaneye 16 bin TL baðýþ Kamu-Ýþ, sel felaketinden etkilenen Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne 16 bin TL baðýþ yaptý. Kamu-Ýþ Baþkaný Sami Dilek, baðýþ çekini dün sabah Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'e sundu. Dilek, önümüzdeki günlerde 16 bin TL'ye yakýn bir baðýþ daha yapacaklarýný bildirdi. Dilek, bakanla görüþmelerinde, hastanenin bir an önce saðlýklý bir hale gelmesi için katký koymak istediklerini ifade ederek, katkýlarýný sürdüreceklerini belirtti. Camia olarak bu katkýyý yapmaktan gurur duyduklarýný söyleyen Dilek, "Bu devlet bizim, devlete ve topluma hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi. Saðlýk Bakaný Kaþif ise, Kamu-Ýþ'in de diðer sivil toplum örgütleri gibi duyarlýlýk gösterdiðini kaydederek, teþekkür etti. Bu felaketin bir daha yaþanmamasý için tedbir almaya baþladýklarýný ifade eden Kaþif, hastanede Eroðlu, KKTC demokrasisine yakýþýr bir seçimin gerçekleþmesinin önemini vurguladý ve kendisiyle arkadaþlarýnýn buna azami dikkati sarf edeceðini söyledi. Baþbakan Derviþ Eroðlu, son zamanlarda ABD'den, Güney Kýbrýs'tan sesler gelmeye baþladýðýný; AB yetkililerinin beyanatlar verdiðini kaydederek, þöyle konuþtu: "Tabi ki KKTC halkýný etkileyecek mesajlar deðildir. KKTC halký yýllardan beridir seçimlere girip çýkan, oyunu kendi iradesiyle veren bir halktýr. Bu seçimlerde de kendi iradesiyle, kendi düþündüðü adaya oyunu verecektir. Annan Planý tartýþmalarýnda epeyce müdahale yapýlmýþtýr. Bu müdahale esnasýnda verilen çok sözler olmuþtur. Bu sözlerin hiçbirinin yerine gelmemesi, vatandaþýmýzýn dikkatinden kaçmýþ deðildir." Baþbakan Eroðlu, hükümetin baþý olarak görevini sürdürdüðünü, Cumhurbaþkaný adayý olarak da cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlikle propagandaya baþlayacaðýný ifade etti. "SEL ZARARLARININ TAZMÝNÝNE BAÞLANDI" Bir soru üzerine Eroðlu, Lefkoþa'daki sel maðdurlarýnýn tazminat çeklerinin dün ödenmeye baþlanacaðýný kaydederek, zarar-ziyan beyan edenlerin dosyalarýnýn incelendiðini ve zararlarýnýn yüzde yüz telafisi kararýnýn alýndýðýný söyledi. Eroðlu, vatandaþlarýn beyanlarýna göre belirlenen zararýn giderilmesi için çeklerin bugünden itibaren daðýtýlmaya baþlandýðýný ifade etti ve rakamlarýn da açýklanacaðýný, gizli olmadýðýný belirtti. "ÝSTEDÝKLERÝ YERDEN ÝSTEDÝKLERÝNÝ ALMALARI ÝÇÝN " Baþbakan Eroðlu, selden zarar gören vatandaþlara, eksiklerini istedikleri yerden alabilmeleri için para vermeyi uygun bulduklarýný kaydederek, bir kýsým mallarýn tamir edilebileceðini, ama bunlarýn da kayýp olarak kabul edilerek tazmin edilmeye baþlandýðýný belirtti. yaþamsal önem taþýyan birimleri üst katlara aldýklarýný kaydetti. Mutfaðýn yeniden yapýldýðýný, zemin katta bulunan tüm aletlerin zarar gördüðünü anlatan Kaþif, sendikanýn baðýþladýðý paranýn mutfak için kullanýlacaðýný ancak bunun artan kýsmýyla baþka yerlerin de tadil edileceðini kaydetti. Saðlýk Bakaný Kaþif, hastanenin yüzde yüze yakýn kapasiteyle çalýþmaya baþladýðýný, polikliniðin bir kýsmýnýn Domuzcular Burnu'na taþýndýðýný, hedeflerinin uzmanlarýn bir kýsmýný orada býrakarak hastalarýn bir yere yýðýlmasýný önlemek olduðunu söyledi. Saðlýkta kimsenin yan gelip yatmadýðýný vurgulayan Kaþif, herkesin canla baþla çalýþtýðýný vurguladý. Kaþif, mutfaðýn kapýsýna "Kamu-Ýþ tarafýndan yaptýrýldý" yazacaklarýný, bunun baðýþ yapan diðer kuruluþlar için de çeþitli bölümlerde yapýlacaðýný ekledi. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet BÝR PAKET KAHVE HATIRINA TEMPO TV nam-ý diðer KANAL T, KKTC'deki özel yayýn kurumlarýnýn ilki. Adýný büyük bir olasýlýkla Ersin Tatar'ýn T' sinden almýþ. Ersin Tatar içinde bulunduðumuz dönemin genç ve dinamik Maliye Bakaný. Görevde bulunuþu, baþbakanýn isabetli bir kaç kararýndan birinin sonucu. Kanal T'nin geçmiþi oldukça eski. Tatar bakan olmazdan çok önce almýþtý medyadaki yerini. Ve onun hükümete geliþinden yýllar önce kanýtlamýþtý kendini. TEMPO'yu anlatýrken diðerlerinin hakkýný yememek lazým. Özel kanallarýn hepsi de kendini kanýtlamýþ, hepsi de baþarýlý. Hepsi de "BRT'ye saðlananlar bize de saðlansa bakýn biz daha neler yaparýz" der gibi. TEMPO'nun programlarý arasýnda 'Sokak Kamerasý' adlý bir fragman var. Güncel konulara el atar, halkýn nabzýný tutar. Biri spiker diðeri kameraman, iki elemanýný zaman zaman sokaða salar. Spiker sokaktaki insanýn yolunu keser ve onunla röpotraj yapar. Kameraman sonradan yayýnlanmak üzere onlarý filme alýp saklar. Sokak Kamerasý bir kaç haftadan bu yana Belediye seçimlerine el atmýþ durumda. Ýkili ekip her hafta bir beldeye konuk olmakta. Önceki haftaki sarýþýn, elinde mikrofonuyla Lefkoþa sokaklarýnda koþuþtu durdu. Onu izlerken Harid Fedai üstadýmýzýn yýllar önce bestelediðim þiirini anýmsadým: "Ýncecik, iðde dalý, deniz gözlü, sarýþýn //en soylu küheylaný en erdemli yarýþýn" Yapýmýn jeneriðinde ise yabancý bir müzik vardý ve durmadan "sexy girl" diyordu. Kýbrýslý bir Türk müziði bestekarý olarak alýndým. Fakat bayan kendini tamamen seçimlere odaklamýþtý ve lafa þu ilginç soruyla giriyordu: "Belediye baþkaný siz olsanýz iþe nereden baþlarsýnýz?" Ýnsanlarýn "Baþkan olmayý düþünmüyorum" demeleri üzerine de sýra þu soruya geliyordu: "Peki belediye baþkaný olacak kiþiden beklentileriniz nelerdir?" Beslenme sektöründen uyanýk bir giriþimci, iþyerinin gelirini hesaba katýp vermiþti cevabýný: " Cemal baþgandan baþlattýðý Dereboyu eðlencelerini artýrmasýný isterim" Ona göre Lefkoþa'nýn baþka hiç bir sorunu kalmamýþtý. Bir sonraki muhatap halktan biriydi ve cevabýný da halkýn huzurundan yana vermiþti: "Eðlence adý altýnda yapýlan gürültünün durmasýný, sokaðýmýn temizlenmesini istiyorum" Konuþma olanaðý verilen vatandaþlara, mülakatýn bitiminde birer paket de kahve verildi. Demek ki programýn sponsoru Günay Ali Rýzaydý ve bu bir Sultan Kahveleri reklamýydý. Ama nedense izleyenlerde Bulutoðlu için düzenlenmiþ bir propaganda izlenimi uyandýrmýþtý. "Bir fincan kahvenin kýrk yýl hatýrý var" demiþ atalarýmýz. Bir pakette en az yirmi fincanlýk kahve varsa, gerisini varýn siz hesaplayýn. Mikrofon uzatýlanlarýn çoðu bu mülakat için sanki önceden seçilmiþlerdi. "Cemal baþgan" diyorlar, aðýzlarýndan bir "Cemal baþgan" daha çýkýyordu. Bandabuliyayý baþtan baþa dolaþan ekip satýcýsýndan alýcýsýna herkesin yolunu kesti. Bayan spiker önceden hazýrlanan þablon sorularý bir bir tekrar etti. Fakat nedendir bilinmez, belediye çalýþanlarýnýn semtine bile uðramadý. Ýçlerinden bir tanesini bile yakalayýp 'Halin nicedir?' demedi. Oysa ben öyle bir sahneyi görebilmek için seyretmiþtim onu sonuna kadar. Ne olurdu belediye zabýtalarýnýn yanýna da sokulsaydý. Ýlginç sorularýndan bir kaç tanesini de onlara sorsaydý. Mesela "Maaþlarýnýzý ayýn kaçýnda alýyorsunuz? Sigorta primleriniz yatýyor mu?" deseydi. Hatta çifte kavrulmuþ kahvesinden bir paket de onlara ikram etseydi.

9 18 Mart 2010 Perþembe 9 Tünel ALINTI TÜRKÝYE, ÝTTÝHAT VE TERAKKÝ YÜZÜNDEN MAHKÛM Ermeni meselesi Türkiye'nin peþini býrakmayacak. Parlamentolarýn tarihi yargýda bulunma hakký olmamasý bunu deðiþtirmez. Sýrf Ermeni olduðu için öldürülen Hrant Dink'in cinayet davasýnýn kilitlenmesi, güvenlik birimlerinin cinayetteki suç ortaklýklarý ve içiþleri bakanlýðýnýn onlarý aklamasý Türkiye'nin savlarýnýn altýný oyuyor. Dünya kamuoyu vicdanýnda Türkiye, Ýttihat ve Terakki'ye ait bir cürüm nedeniyle mahkum edilmiþtir. Hükümet Ermenistan açýlýmýný yürütemediði gerçeðinin üstünü örtmek istiyor. Cesaret gerektiren adým, Ermenistan açýlýmýný sonuca baðlamaktýr. Ama bunu korktuðu için ve Baþbakan bu açýlýma inanmadýðý için yapmayacaktýr. Bu politika ülkenin dýþa kapanmasýna ve içeride baskýcý siyaseti besleyecek bir iklimin oluþmasýna zemin hazýrlayacaktýr. Soli ÖZEL (Haberturk.com) DÝPNOT KKTC'deki mevcut gazetelerin en eskisi olan "Halkýn Sesi" 69. yýlýný kutluyor. ARÞÝV TARÝH 4 ÞUBAT 2009 Pek çok adayýn maðdur edildiði þaibeli polis sýnavý uyutuluyor mu? Ferdi Sabit Soyer'den ses çýkmadý. Siyasi partiler de konunun üstüne gitmeye cesaret edemiyor. Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Güvenli bir barýþý, Avrupalý bir Kýbrýs'ý torunlarýmýza saðlarsak, bize teþekkür edeceklerdir. Bu hedefe bu kadar yaklaþmýþken vazgeçmek doðru olmaz" Mehmet ALÝ TALAT Aklýnýzda bulunsun UGG eklemlere zararlý! Son yýllarda moda olan Ugg tipi botlarýn ayak saðlýðýna zarar verdiði bildirildi. Britanya Osteopati (kemik hastalýklarý) Týp Okulu baþkaný Ian Drysdale, bu tür botlarýn iç desteði yeterli olmadýðý için ayaklarýn yaný sýra bilek, diz, kalça ve belde problemlere yol açabildiðini söyledi. Ugg'larýn kemikleri henüz geliþmekte ve esnek olan genç kýzlarda sorunlara yol açtýðýný belirten Drysdale, "Bu botlar dýþarýda giymek üzere tasarýmlanmadý. Bir þeyin moda olmasý iyi ve doðru olduðu anlamýna gelmez" dedi. Bu tür botlardaki temel sorunun içinin desteksiz olmasý olduðunu söyleyen Drysdale, "Aslýnda bu bir tür pantufla. Ýçeride giyilmek üzere tasarlanmýþ bir þeyi normalde dýþarýda kullanmayý düþünmezsiniz" diye konuþtu. UÐRUNDA ÖLÜNECEK LEYLA DEÐÝL YASEMÝNLERÝN "ÝZZET"Ý YOK, ÝZZET-Ý NEFÝSLERÝ VAR Birleþik Kýbrýs Partisi, "Yasemin Hareketi"nin kendisi deðil, ona eklenen bir parçaydý. "Yasemin Hareketi" en büyük tepkiyi Ýzcan'la birlikte hareket ettiði için almýþtý. Ýzzet bey de zaten seçimlere gidilirken, "Yaseminlere" ihanet etmiþti. Bu konuda kafa karýþýklýðý yaþayanlar þunu bilmelidir: "Yaseminler"in bir ÝZZET'i yoktur. Ama "Yaseminlerin" bir izzet-i nefisleri vardýr ve Zeki Beþiktepeli de izzet-i nefis sahibi olan "Yaseminler"in cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki tek adaylarýdýr... "Eðer açýklama yapma sonucuna varýrsak açýklayacaðýz. Rum basýnýnda yanlýþ þekilde bizim sanki bunun için ölüp bittiðimiz gibi yayýnlar var. Böyle bir þey söz konusu deðil." Mehmet Ali TALAT Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ÝKÝ AKADEMÝSYEN VE ZEKÝ BEÞÝKTEPELÝ Ýki akademisyen, Mehmet Hasgüler ile Gürdal Hüdaoðlu, katýldýklarý televizyon programýnda Türkiye ile iliþkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiðini, öyle çocuklar gibi Ankara'ya yalakalýk yapmakla siyaset yapýlamayacaðýný söylerken haklýydýlar kuþkusuz. Ancak, saatlerce süren programýn bir yarýsýnda Tahsin Ertuðruloðlu'nu, diðer yarýsýnda da Eroðlu ile Talat'ý konuþtular. Oysa Türkiye'ye yalakalýk yapmamayý vadeden tek aday Yaseminlerin adayý Zeki Beþiktepeli idi. Ancak bunu söylemekten her ne hikmetse kaçýndýlar... Ahmet Ýnsel Radikal de yazdý: Ýttihat ve Terakki nin insanlýk suçlarýný inkâr etmek onurlu bir davranýþ mý? ABD de Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler Komitesi nde Ermeni soykýrýmý iddialarýyla ilgili bir tasarýnýn kabul edilmesine karþý neler yapýlacaðýný anlatan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, TBMM de temsil edilen muhalefet partileri ile de gerekirse temas kurarýz. Bu bizim için bir milli onur meselesi dedi. Ardýndan Baþbakan Erdoðan, Türkiye bu tür konularda hassastýr. Onuru ile oynatmaz diye tamamladý. Davutoðlu bunun yanýtýný dolaylý olarak veriyor te yaþananlarý en iyi o dönemi yaþayan halklarýn bileceðini belirtip Ermeniler için 1915 in tehcir dönemi olabileceðini, ancak Türkler için de 1915 in ayný zamanda bir Çanakkale olduðunu söylüyor te Türkler Çanakkale de varlýk mücadelesi verirken, Ermenileri de birileri tehcire maruz býraktý, demek midir bu? Ermeniler kendi kendilerine mi tehcir oldular ya da iþgal güçleri mi onlarý tehcir etti? Ermenileri Merihliler mi baþka bir dünyaya ýþýnladý, Ýttihat ve Terakki hükümetinin yöneticileri mi? Yoksa 1915 te Ermeniler Çin de, Türkler Maçin de yaþýyordu da, diðer halkýn ne yaþadýðýný duymadýlar mý? Tehcirin sadece tehcir olmadýðýný anlamak için yalnýzca Talat Paþa nýn itinayla tuttuðu çeteleyi okumak yeterli. Osmanlý Ermenilerini Türkler tehcir etmedi. Ýttihat ve Terakki yönetimi bu kararý aldý ve bir insan topluluðunu, dinsel, dilsel ve ýrki nitelikleri itibarýyla, kadýn erkek, çocuk yaþlý ayýrmadan cezalandýrdý. Bunu yapanlarýn aðýr cezalýk bir iþ yaptýklarýný reddetmek onurlu bir davranýþ olarak deðerlendirilebilir mi? Milli onurun savunulmasý, insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçun inkârýna dayanýyorsa, savunulanýn adýna onur denebilir mi? 1915 te yapýlanlarýn soykýrým olarak tanýmlanýp tanýmlanmayacaðýný tartýþabiliriz; ama bunu, 1915 te Osmanlý Ermenilerinin aðýr bir suçun kurbanlarý olduðunu kabul ettikten sonra yapabiliriz. Aksi takdirde Çanakkale milli onurumuz iken, Ermeni tehcirinin lanetlenmesini savuþturmak da bu milli onurun bir parçasý haline gelir. Soykýrým iddiasýný reddediyoruz çünkü atalarýmýz soykýrým yapmýþ olamazlar diye haykýrýyor Baþbakan. Yoksa Türk milletinin ortak atasý Ýttihatçýlar mý? Ya da bir milleti toplu tehcire maruz býrakanlarýn Ýttihatçýlar deðil, Türk milleti olduðuna gizli gizli inanýyoruz da, bu nedenle milletin uluslararasý itibarýný korumak için paralanýyoruz? Neden böyle bir onuru ve hassasiyeti korumak için çýrpýnan ve gayet mümtaz þahsiyetlerden oluþan Talat Paþa Komitesini AKP baþtacý etmiyor? 8 Mart ta bu komitenin danýþma kuruluna baþkanlýk yapan Rauf Denktaþ, toplantýnýn sonunda Asýl baþkanýmýz Doðu Perinçek e selam gönderiyorum dedi. Böyle bir milli onur ve hassasiyetin yýlmaz savunucusu neden hapiste tutuluyor? Yoksa bu onurun, bu hassasiyetin arkasýnda elle tutulur bir neden mi var? Toprak tazminat talebi gelir diye mi korkuyoruz? Biz millet olarak, toprak ve tazminat taleplerini engellemek için mi bu milli onur savaþýný veriyoruz? Milli onurumuz toprak ve parayla mý ilgili? Ayrýca kim toprak ve tazminat talep ediyor? Talep edilmese bile, el konulan mülkleri, kaybolan hayatlarý en azýndan simgesel olarak tazmin etmemiz mi onurlu bir davranýþtýr, yoksa bu büyük yaðmayý inkâr etmek için dünya ile savaþmak mý? Kýsacasý, 1915 te Osmanlý Ermenilerine yapýlanlarý onurlu bir davranýþ olarak görüp görmediðimizi önce etraflýca bir konuþalým. Milli onurumuzu nerede savunacaðýmýza ondan sonra sýra gelir. *Bu yazý, Prof. Ahmet Ýnsel in Radikal ÝKÝ de yayýmlanan yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...

10 10 18 Mart 2010 Perþembe ABD'NÝN PÝLOTSUZ UÇAKLARI PAKÝSTAN'I YÝNE VURDU: 9 ÖLÜ ABD'nin pilotsuz uçaklarýnýn Pakistan'ýn Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediði füze saldýrýlarýnda 9 kiþi öldü. Yetkililer, Kuzey Veziristan'ýn Datahel ve Hamzoni bölgesinde düzenlenen saldýrýlarda 4 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. ABD uçaklarýnýn Datahel bölgesinde dün düzenlediði füze saldýrýsýnda da 11 kiþi ölmüþtü. ABD'nin bu yýlýn baþýndan beri Pakistan topraklarýna düzenlediði 20 saldýrýda yaklaþýk 120 kiþi öldü. ÇÝN'DE 20 MÝLYON KÝÞÝ ÝÇME SUYU SIKINTISI ÇEKÝYOR Çin'in 5 eyaletinde uzun süredir devam eden kuraklýk nedeniyle 20 milyondan fazla kiþinin içme suyu sýkýntýsý çektiði bildirildi. Çin Uluslararasý Radyosunun haberine göre, geçen sonbaharda baþlayan kuraklýk nedeniyle 6 milyon 450 bin hektar tarým arazisinin kuraklýktan olumsuz etkilendiði belirtildi. Çin Sel ve Kuraklýkla Mücadele Ýdaresi'nden Van Çüncý, Guangþi, Yunnan, Guicou, Sýçüen ve Çongçing bölgelerinde kuraklýk nedeniyle tarým ve sanayi üretiminin durma noktasýna geldiðini aktardý. GÜNEY OSETYA'DA SÝLAHLAR TOPLANIYOR Gürcistan'dan tek yanlý baðýmsýzlýðýný ilan eden Güney Osetya'da halktaki silahlar toplanýyor. GHN ajansýnýn haberinde, Güney Osetya yetkililerinin, halký evlerinde bulundurduklarý silahlarý kendi istekleriyle devlete teslim etmeye çaðýrdýðý bildirildi. Habere göre, 90'lý yýllardaki savaþ döneminden kalan silahlarýn halk tarafýndan devlete teslim edilmesi gerektiðini duyuran Oset yetkilileri, bu tedbirlerin güvenlik amaçlý olduðunu ifade etti. SOMALÝLÝ KORSANLAR BU KEZ YANLIÞ GEMÝYÝ SEÇTÝ Somali açýklarýnda çok sayýda gemiyi kaçýran korsanlar, bu sefer gözlerine yanlýþ gemiyi kestirdi. Doðu Afrika kýyýlarýnda ilerleyen geminin Hollanda'ya ait bir savaþ gemisi olduðunu fark etmeyen korsanlar, gemiyi ele geçirmek için iki küçük filikayla harekete geçti. Gemiden uyarý ateþi açýlmasý sonucu durumun farkýna varan korsanlar, kaçmayý denedilerse de baþarýlý olamadýlar. ABBAS'TAN AB'YE ÇAÐRI: ''YAHUDÝ YERLEÞÝM BÝRÝMÝ ÝNÞASINI DURDURUN'' Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Avrupa Birliði'ne (AB), Yahudi yerleþim birimi inþasýnýn durdurulmasý için Ýsrail'e baský yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Abbas'ýn makamýndan yapýlan açýklamada, Abbas'ýn, AB Dýþ Ýliþkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Ramallah'ta görüþtüðü ve bu görüþmede Ashton'a, Ýsrail'in Kudüs dahil Filistin topraklarýnda yerleþim birimi inþaatlarýna tamamen son vermesi için baský yapýlmasý isteðini bir mektupla ilettiði belirtildi. Ortak açýklama için Ban Ki Moon da devreye girdi BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýs'taki müzakerelerle ilgili yaptýðý açýklamalarý son derece iyi bulduðunu belirterek, bu açýklamalarýn Türk hükümetinin Ada'daki sürece verdiði desteði gösterdiðini söyledi. Genel Sekreter Ban, 19 Martta Moskova'da düzenlenecek Orta Doðu Dörtlüsü toplantýsýna katýlmak üzere New York'tan ayrýlmadan önce dün bir basýn toplantýsý düzenledi. Genel Sekreter Ban, Kýbrýs'ta iki liderin bugün 70. görüþmelerini yapmalarýnýn ardýndan bugüne kadarki görüþmelerde büyük bir ilerleme saðlanýp saðlanmadýðýnýn sorulmasý üzerine, Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer ile iki gün önce telefonda istiþarelerde bulunduklarýný bildirdi. Ada'da iki liderin Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn yoðun seçim dönemine raðmen görüþmelerine devam ettiklerini ve bunun son derece önemli olduðunu ifade eden Ban, Siyasi partiler Ledra Palace'ta buluþtu Bazý Kýbrýslý Türk ve Rum Siyasi parti baþkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova'nýn organizasyonuyla düzenlenen rutin ortak toplantýlar çerçevesinde dün yeniden bir araya geldi. Ara bölgede yer alan Ledra Palas Otel'de gerçekleþtirilen toplantý saat 11:00'de baþladý. KKTC'den CTP, TDP, YKP, KSP ve BKP; Güney Kýbrýs'tan ise AKEL, DÝSÝ, DÝKO, EDEK, Kýbrýs Yeþiller, EPALXI, ADÝK ve Birleþik Demokrat Partisi'nin katýldýðý toplantýya dün Birleþik Demokratlar Partisi ev sahipliði yaptý. Toplantýnýn baþýnda konuþan Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, bugünkü toplantýda Birleþik Demokratlar Partisi'nin önerisiyle "Parti Politikalarý mý Ülke Politikalarý mý" konusunu ele alacaklarýný söyledi. Kültürel mirasla ilgili 6 komiteyle iþ birliði içerisinde iki gezi programý organize edildiðini söyleyen Turenicova programla ilgili bilgiler verdi. 23 Mart Salý günü saat 14:00'te Dizdarköy'deki camiye bir ziyaret gerçekleþtirileceðini ifade eden Turenicova; isteyenler için minibüs kaldýrýlacaðýný belirtti. Kültürel mirasýn korunmasýna katký saðlamak için camide sembolik bir temizlik çalýþmasý yapýlacaðýný ifade eden Turenicova, 26 Mart'ta ise Demirhan'daki Panaya Kilisesi'nin ziyaret edileceðini söyledi. Turenicova saat 14:00'de gerçekleþtirilecek olan kilise ziyareti Ertuðruloðlu: UBP'nin seçim baþarýsý bana ait Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adaylarýndan Tahsin Ertuðruloðlu, "UBP'nin inançlý ve kararlý bir tabaný vardýr, benim o tabanla bir sorunum yoktur. Ben bana yapýlanlarý, tabanýn bana sahip çýkmasýyla uzun süre hazmettim" dedi. Adaylardan Derviþ Eroðlu ile arasýnda 180 derece fark olduðunu söyleyen Ertuðruloðlu, "Ben tabana karþý sorumluluk taþýmasaydým ne UBP 26 milletvekili çýkarabilirdi, ne de hükümet güvenoyu alabilirdi. Kendimi daha fazla kullandýramazdým. Bu gidiþatý tersine çevirmek için en doðru zaman olduðu için adaylýðýmý koydum" diye konuþtu. Ertuðruloðlu'nun basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, ART'de katýldýðý sabah programýnda konuþan Ertuðruloðlu, Eroðlu ile arasýnda 180 derece fark olduðunu belirterek, çeþitli suçlamalar yöneltti ve Eroðlu'nun 20 yýl boyunca ülkeyi çýkar çevreleriyle ve popülizmle yönettiðini; þimdi de tehditler savurduðunu savundu. ''Görüþmelerde ne kadar ilerleme saðladýklarýný þu an bilemiyorum, ama Kýbrýs'ý ziyaretimde iki lidere ilerleme yapmalarýnýn son derece önemli olduðunu vurguladým'' dedi. ''Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn son açýklamalarý son derece iyi ve Türk Hükümetinin sürece verdiði desteði iyi bir þekilde gösteriyor'' diyen Genel Sekreter Ban, özel danýþmaný Downer'ýn Türkiye'yi ve Yunanistan'ý ziyaret ettiðini, iki ülkede de çok iyi istiþarelerde bulunduðunu ve iki ülkenin de desteðini aldýðýný söyledi. Ban ''Ümidimiz iki liderin müzakerelerde saðlanan ilerlemeyle ilgili bir çeþit ortak açýklama yapmalarý. Bunu içtenlikle umut ediyorum'' diye konuþtu. Genel Sekreter Ban, bu kapsamda özel danýþmaný Downer'dan görüþmelerde ilerleme kaydedilmesini saðlamak amacýyla elinden gelen çabayý göstermesini istediðini de belirtti. için de Ledra Palas'tan minibüs kaldýrýlacaðýný belirtti. Turenicova, 31 Mart'ta Skuryotissa'ya da bir çalýþma ziyareti gerçekleþtirileceðini dile getirdi. KKTC'deki cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeniyle Nisan ayýnda toplantýlarýn yapýlmayacaðýný söyleyen Turenicova, 26 Mayýs'ta ise siyasi parti temsilcilerinin bölgede yeniden bir araya geleceðini kaydetti. ORTAK AÇIKLAMA Turenicova, bugünkü toplantýda evsahibi EDÝ'nin önerisiyle "Party Politics or Country Politics" (Parti Siyaseti mi...ülke Siyaseti Mi" konusunun ele alýndýðýný kaydetti. Ortak metinde ise, Kýbrýs'ýn, önemli yakýn tarihindeki en önemli yol ayrýmlarýndan birinde olduðuna iþaret edilerek, "partiler arasý veya parti içi siyasetin zamaný deðil, Kýbrýslýlar ve Doðu Akdeniz'deki komþularýna umut veren bu dönemi deðerlendirme zamaný olduðu" kaydedildi. Partilerin, halihazýrda Kýbrýs'ýn yeniden birleþtirilmesi için görüþmelerini sürdüren iki lidere ve iki toplumlu iki kesimli siyasi eþitliðe dayalý BM Güvenlik Konseyi kararlarýnda da tarif edildiði þekliyle bir çözüme destek verdikleri de ortak açýklamada belirtildi. Slovak Büyükelçi Turenicova partilerin bir sonraki toplantýsýnýn 26 Mayýs tarihinde Ledra Palas Otel'de saat 10.30'da yer alacaðýný da açýkladý. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn da KKTC'ye ve halka inanmadýðýný öne süren Ertuðruloðlu, Talat'ýn "Birleþik Kýbrýs saplantýsý olduðu için halka güven vermediðini", Türkiye'yle istiþare etmeden bazý kararlar alarak hatalar yaptýðýný öne sürdü. "Ben sil baþtan diyorum" þeklinde konuþan Ertuðruloðlu, dar kalýplar içinde siyaset yapýlmasýna karþý olduðunu ve bundan dolayý siyasi yelpazenin her kesiminden oy alacaðýna inandýðýný belirtti. Ertuðruloðlu, þöyle devam etti: "Diðer adaylarýn hiç akýllarýnda olmayan bir siyaset anlayýþýndan söz ediyorum. Bugün artýk rejimin tartýþýlmasý zamaný gelmiþtir. Dere, deniz, okyanus bitmiþtir. Devletin üzerindeki külfet taþýnacak durumda deðildir. KKTC'nin dýþ dünyada varolabilmesi için önce güçlü olmasýna gerek vardýr. Nitekim referandumda çoðunluk, ülkede hak-hukuk olmadýðý için evet demiþtir. Bu nedenle halkýn devletine, devletin de halkýna sahip çýkacaðý bir düzen yaratmayý hedefliyorum". DÜNYADAN... DÜNYADAN... Plajda koþarken üstüne uçak düþtü ABD'de inanýlmaz kaza! Yakýt sýzýntýsý yaþayan küçük uçak, Güney Carolina eyaletinin Hilton Head Adasý'na acil iniþ yaparken, plajda koþuya çýkan bir kiþiye çaptý. Uçaðýn çarptýðý kiþi hayatýný kaybetti. Kurtarma ekibinin sözcüsü Joheida Fister, uçaðýn 3 bin 900 metre yükseklikten adanýn havaalanýna iniþ yapmaya çalýþtýðýný ancak baþaramadýðý için plaja iniþ yapmak zorunda kaldýðýný söyledi. Orlando'dan Virginia'ya giden Lancair IVP model uçaðýn adanýn Marriot Otel'in plajýna indiðini belirten Fister "Çok garip bir olay" diye konuþtu. Kazada hayatýný kaybeden kiþinin ve pilotun adý açýklanmadý. Jackson'ý öldüren þýrýnga satýlýk ABD'li ünlü popçu Michael Jackson'ýn ölüm yýldönümü olan 25 Haziran'da ilginç bir açýk artýrma düzenlenecek. Jackson "Propofol" adlý güçlü anestezik maddeyi kendine enjekte ettikten sonra hayatýný kaybetmiþti. 25 Haziran'da Las Vegas'ta, Jackson'ýn ölümüne neden olan o þýrýnga satýþa sunulacak. Adý açýklanmayan bir kiþi tarafýndan gizlice ele geçirilen þýrýnga 5 milyon dolara açýk artýrmaya çýkarýlacak. Öte yandan plak þirketi EMI'nin, Jackson'ýn ailesine ve rakibi Sony þirketine gelecek 7 yýlda ünlü þarkýcýnýn 10 yeni albümünü çýkarmak için 250 milyon dolar ödemeye hazýrlandýðý bildirildi. ABD'nin baþkenti Washington'u filler 'bastý' Dünyaca ünlü bir sirkin gösterisi öncesi halkýn dikkatini çekebilmek için baþkent sokaklarýnda fillerle gösteri yapýldý. Ringling Bros, Barnum ve Bailey Sirki, Washingtonlular ile yeninden buluþtu. Yaklaþýk bir hafta sürecek sirk öncesi gösteri hayvanlarý Washington sokaklarýnda gezdirildi. Fillerin burunlarý, ayný sýrada yürümeleri için, bir öndeki filin kuyruðuna baðlandý. Filler, Amerikan Kongresi'nin yakýnýnda geçerken ilginç görüntüler oluþtu. Halkýn özellikle de çocuklarýn yoðun ilgi gösterdiði yürüyüþ yaklaþýk 3 saat sürdü. Yeni 'en kýsa' adam reþit olmayý bekliyor Kemik hastalýðý nedeniyle geliþemeyen ve boyu sadece 74.6 santimetre olan "Dünyanýn en kýsa adamý" 21 yaþýndaki Çinli He Pingping Ýtalya'da ölünce, bu unvanýn kime gideceði tartýþma konusu oldu. Rekorlar Kitabý'na giren Pingping'in ölümünden sonra dünyanýn yeni en kýsa adamýnýn, 51 santimetrelik boyuyla 17 yaþýndaki Nepalli Khagendra Thapa Magar'ýn olacaðý düþünülüyor. Ancak Magar bu unvaný alabilmek için 18 yaþýný bekleyecek. Magar, 7 ay sonra 18'ine girecek. 'Evcil'inizi 30 dakikada yýkar, durular, kurutur Japonlar, kedi-köpeklerini yýkama derdinden kurtulmanýn ucuz yolunu buldu, bu iþ için tasarlanan bir makine kullanmaya baþladý. Kýsa zamanda yayýlan makineler, evcil hayvanlarý 30 dakikada yýkýyor, duruluyor, kuruluyor. Müþteriler bu iþi 5 dolara halledebildikleri için çok mutlu ancak hayvanlarýn makineye alýþmasý zaman alacak gibi...

11 18 Mart 2010 Perþembe Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. YEÞÝLIRMAK'LA ÝLGÝLÝ SÖZLEÞMELER ÝMZALANIYOR Pirgo-Yeþilýrmak yolunun yapýmýna iliþkin sözleþmelerin, "önümüzdeki" Perþembe günü imzalanmalarýnýn beklendiði bildirildi. Politis gazetesi, elde ettiði bilgilere dayanarak, sözleþmelerin Eski Lefkoþa Havaalaný bölgesinde yapýlacak özel bir törenle imzalanacaðýný yazdý. Sözleþmelerin; yol çalýþmasýnýn 6 ayda deðil 4 ayda bitirilmesini öngöreceðine iþaret eden gazete, bu nedenle, Yeþilýrmak-Pirgo yolunun yaz içerisinde, somut olarak da Temmuz ayý içerisinde hazýr olmasýnýn beklendiðini belirtti. Haberde, Pirgo sakinlerinin Yeþilýrmak-Pirgo yolunun yapýmý konusundaki geliþmeleri "büyük" bir ilgiyle takip ettikleri de ifade edildi. HACIGEORGÝU'DAN FULE'YE MEKTUP Avrupa Parlamentosu (AP)'deki AKEL Milletvekili Takis Hacýgeorgiu, Avrupa Birliði (AB) Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Fule'ye mektup gönderdi. Alithia gazetesinin haberine göre, Hacýgeorgiu, Fule'ye gönderdiði mektupta, Kýbrýslý Türklerin maruz kaldýðý izolasyonun, "devam etmekte olan iþgal ve Türkiye'nin adada bulundurduðu sayýsýz askerden" kaynaklandýðýný iddia etti. Hacýgeorgiu, mektubunda, "Eðer AB Kýbrýslý Türklere yardýmcý olmak ve Kýbrýs sorununun çözümü ile adanýn yeniden birleþmesini istiyorsa, Türkiye'ye baský yapmanýn ötesinde, yapacaðý hiçbir þey yoktur" görüþünü ileri sürdü. "CHARLES DE GAULLE" UÇAK GEMÝSÝ LÝMASOL LÝMANI'NDAN AYRILDI "Charles De Gaulle" isimli Fransýz uçak gemisi, dün Limasol Limaný'ndan ayrýldý. Simerini gazetesinin haberine göre uçak gemisi, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) birimleri ve Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi'yle birlikte ortak tatbikat da yaptý. KKTC'NÝN ÝLK GÜNEÞ PARKI SERHATKÖY'E YAPILIYOR KKTC'de ilk güneþ parkýnýn Avrupa Birliði'nin finansmanýyla Serhatköy'e yapýlacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliði'nin çýktýðý ihaleyle Kýb- Tek gözetiminde Türkiye firmasý "Anel Grup" tarafýndan yapýlacak 1,3 MW kapasiteli güneþ parkýnýn kurulmasýna Rum hükümeti de onay verdi. Haberde, KKTC makamlarýnýn güneþ parkýnýn önce Dikmen'deki belediye arazisine inþa etmek istediði, ancak buradaki arazinin mülkiyet yapýsý nedeniyle Rum tarafýnýn itiraz ederek hali arazi olan Serhatköy'ü önerdiði kaydedildi. Habere göre güneþ parký, 3 milyon 770 bin 823 Euro'ya mal olacak. TÜRKÝYE ALEYHÝNE AÇILAN DAVALAR YENÝ ÞEKÝL ALIYOR n Fileleftheros gazetesi: Türkiye Nikos Siakolas tarafýndan sanýk sandalyesinde Ýþgal altýndaki bölgelerdeki milyonlarca Euro'luk taþýnmaz mülkle ilgili dava... Kýbrýslý Rumlarýn, Kuzey Kýbrýs'taki taþýnmaz mülkleriyle ilgili Türkiye aleyhine açtýklarý davalarýn yeni bir þekil alýyor olduðu ve Rum mahkemesinde Türkiye aleyhine ilk kez bir dava açýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Türkiye Nikos Siakolas Tarafýndan Sanýk Sandalyesinde Ýþgal Altýndaki Bölgelerdeki Milyonlarca Euro'luk Taþýnmaz Mülkle Ýlgili Dün Dava Açtý " baþlýklý haberinde, Rum mahkemesinde Türkiye aleyhinde ilk kez bir dava açýldýðýný, söz konusu hareketin "Siakolas Holdingi" tarafýndan gerçekleþtirildiðini ve davanýn, holdinge ait þirketlerin Kuzey Kýbrýs'ta bulunduðu öne sürülen "milyonlarca Euro deðerindeki taþýnmaz mülküyle" ilgili olduðunu yazdý. "Siakolas Holdingi" altýnda faaliyet gösteren þirketlerin, Kuzey Kýbrýs'ta taþýnmaz mülk sahibi olarak kayýtlý olduklarýný ve söz konusu mülklerin Lefkoþa, Girne ve Maðusa ilçelerinde bulunduðunu savunan gazete, Kýbrýslý Rum avukatlar Andis Triandafillidis ile Ahilleas Dimitriadis'in dün Rum mahkemeleri huzurunda Türkiye aleyhinde dava açtýklarýný ifade etti. Gazete, Rum avukatlarýn, mahkemenin "söz konusu taþýnmaz mülkün Siakolas Holdingi þirketlerinin özel mülkü olduðu, Türkiye'nin bu taþýnmazlarda hiçbir hakký olmadýðý ve Türkiye'nin 1974 yýlýndan bu yana yasal sahipleri, mülkleri kullanma ve bunlarý deðerlendirme konusunda yasadýþý bir þekilde engellediði" þeklinde bir açýklama yapmasýný istediðini kaydetti. Türkiye'nin; söz konusu mülklerin davacýlara deðil kendisine ve KKTC'ye ait olduðunu savunduðunu iddia eden gazete, Türkiye'nin Siakolas Holdingi þirketlerinin tapularýnýn duruma uygun olarak deðiþtirilmelerini istediðini öne sürdü. Bu iddianýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Anayasasý'nda bulunduðunu savunan gazete, bunun, "Kýbrýslý Rumlarýn, 1974 yýlýndan sonra iþgal altýndaki bölgelerde terk edilen tüm taþýnmaz mülklerinin (davacýlarýn mülkleri de dâhil), KKTC ve daha da ötesinde Türkiye'nin mülklerini teþkil ettiðini öngördüðünü" ifade etti. Gazete, davacýlarýn; "Kýbrýs Cumhuriyeti" tarafýndan verilen tapularýndan kaynaklanan mülkiyet haklarýnýn kabul edilmediðini de ifade etti. Davayý açan Rum avukatlardan Andis Triandafillidis, gazeteye açýklamasýnda, mülklerin sahipliðinin Türkiye tarafýndan kabul edilmediði sürece, davacýlarýn Rum mahkemelerine baþvurmalarýna meþruiyet kazandýrýldýðýný iddia etti. Triandafillidis, Rum mahkemelerinin, "mülklerin, iþgal altýndaki bölgelerde bulunmalarýna baðlý olarak, bu mülklerin sahipliði konusunda baþvurulacak tek yetkililer olduðunu" öne sürdü. Rum avukat Triandafillidis, açýklamasýnda, davacýlarýn "kullaným kaybý ve söz konusu mülke 1974 ve bu tarihten bu yana yasadýþý müdahalede bulunulmasýna iliþkin olarak tazminat istediklerini" belirterek, bunun Lapta'daki mülküyle ilgili olarak Ýngiliz Linda- David Orams çifti aleyhine dava açan Meletis Apostolidis'in davasýna benzer bir mesele olduðunu sözlerine ekledi. Davanýn, Türkiye Cumhuriyeti'ne tevdi edileceðini yazan gazete, Türkiye'nin mahkeme tarafýndan davacýlarýn iddialarýna yanýt vermeye ve davacýlarýn taleplerine itiraz etmeye çaðrýlacaðýný kaydetti. Türkiye'nin Rum tarafýnda büyükelçiliði olmamasýna karþýn; davacýlarýn, davanýn Avrupa Birliðine üye baþka bir ülkedeki Türk büyükelçiliðine tevdi edilmesini talep edeceklerini ifade eden gazete, Türkiye'nin Rum adaletinin karþýsýna çýkmayý reddetmesi halinde, Siakolas'ýn Türkiye aleyhinde "mahkûmiyet kararý çýkarýlmasýný" isteyeceðini belirtti. Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýlmasý... MEHMET SALÝM BAYRAMOÐLU'NDAN DAVA Kýbrýslý Türk Mehmet Salim Bayramoðlu'nun, Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýlmasýna iliþkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararýnýn iptal edilmesiyle ilgili talebini ret eden Avrupa Genel Mahkemesi'nin (eski adýyla Avrupa Topluluklarý Ýlk Derece Mahkemesi ya da kýsaca ATÝDM) kararýnýn çürütülmesi amacýyla Avrupa Mahkemesi'ne baþvurduðu belirtildi. Rum gazeteleri, Mehmet Salim Bayramoðlu'nun, Kuzey Kýbrýs'ta ikamet ettiðini ve Ulusal Birlik Partisi'nin aktif üyesi olduðunu, KAYIPLAR KARAOÐLANOÐLU'NDA TOPLU MEZAR Karaoðlanoðlu bölgesinde Kýbrýslý Rum kayýplarýn gömülü olduðuna inanýlan toplu mezar bulunduðu ileri sürüldü. Rum gazetelerinden Fileleftheros, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, Karaoðlanoðlu'ndaki bir evin bahçesinde 1974 Harekatý dönemine ait 8-9 kayýp kiþinin gömülü olduðuna dair bilgilere sahip olduðunu savundu. Burada gömülü kiþilerin savaþta evlerini terk etmeyen Rumlar olduðunu iddia eden gazete,komite'ye baðlý ekiplerin Beþparmaklar'da da kemik aradýðýný kaydetti. "KOMÜNÝSTLERDEN KIBRIS HALKINA DESTEK" Uluslararasý Komünist ve Ýþçi Partiler Toplantýsý Çalýþma Grubu'nun, iddia edilen "Türk iþgaline" karþý "Kýbrýs halkýnýn" verdiði mücadele ile "Kýbrýs halkýnýn" yeniden birleþmesine destek belirttiði kaydedildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Uluslararasý Komünist ve Ýþçi Partiler Toplantýsý Çalýþma Grubu Mart tarihlerinde Portekiz'in baþkenti Lizbon'da toplandý. Toplantýya, Güney Kýbrýs'tan AKEL ile Belçika, Brezilya, ayrýca 6 Haziran 2009'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türklerin temsilcisi olarak aday olmayý arzulamýþ olduðunu savundular. Bayramoðlu'nun 18 Mart 2009'da, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararýnýn iptali için Avrupa Genel Mahkemesi'ne baþvurduðunu, Mahkeme'nin ise 24 Eylül 2009'da bu baþvuruyu ret ettiðini yazan Alithia, Bayramoðlu'nun bunun üzerine, söz konusu kararýn çürütülmesi için Ocak 2010'da Avrupa Mahkemesi'ne baþvurduðunu belirtti. Gazete, bir süre önce Beþparmaklar'da 10 Kýbrýslý Rum komandoya, Mesarya bölgesindeki bir kuyuda da 2 Rum'a ait kemikler bulunduðunu hatýrlattý. Simerini ise, Ýngiliz Ýþçi Partisi milletvekillerinden Edward O'hara'nýn, Lapta bölgesindeki bir toplu mezarýn bulunmasýyla ilgili Lordlar Kamarasý'na sunduðu yasa taslaðýyla Ýngiliz hükümetini, AÝHM'nin kayýplar konusuyla ilgili kararýna uymasý için Türkiye'ye baský kullanmaya davet ettiðini yazdý. Yunanistan, Hindistan, Hindistan Marksist, Ýspanya, Küba, Lübnan, Kuzey Afrika, Portekiz, Rusya Federasyonu ve Bohemya-Moravia komünist partileri katýldý. Toplantýda AKEL'i, AKEL Merkez Komitesi üyesi Vera Polikarpu temsil etti. Gazete, toplantýnýn hedefinin, 3-5 Aralýk tarihlerinde Güney Afrika'da yapýlacak olan 12. Uluslararasý Komünist ve Ýþçi Partileri Toplantýsý için ön hazýrlýk çalýþmalarý yapýlmasý olduðunu kaydetti. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Diliyle gören ilk insan Irak'ta çatýþmada gözlerini yitiren Ýngiliz bir asker, görme teknolojisinde devrim olarak nitelenen bir aygýtý ilk kullanan kiþi oldu. Ýngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, ABD'de geliþtirilen ve Ýngiliz Savunma Bakanlýðý'nýn giriþimiyle ilk kez Ýngiliz Baþçavuþ Craig Lundberg (24) üzerinde denenen cihaz sayesinde, görme engelliler çevrelerindeki cisim ve þekilleri dillerinin üzerinde tuttuklarý bir cihaz yardýmýyla 'görecbilecekler'. 'BrainPort' adý verilen cihaz, güneþ gözlüðüne yerleþtirilen bir video kamera ve diðer ucunda bulunan lolipop þeklindeki bir aygýttan oluþuyor. Güneþ gözlüðündeki kamerayla elde edilen görüntüler, elektronik sinyallere çevrilerek dilin üzerinde tutulan lolipop þekilli aygýta iletiliyor. Aygýt, sinyalleri dil üzerinden beyne iletiyor. Beyin de bunlarý yeniden görüntüye dönüþtürerek kullanýcýnýn zihinsel olarak görmesini saðlýyor. Henüz prototip aþama-sýnda bulunan aygýt, cisimlerin siyah beyaz ve iki boyutlu algýlanmasýna yardýmcý oluyor. Aygýtý kullanan ilk kiþi olan Lundberg, BrainPort saye-sinde çevresindeki cisimleri dýþ hatlarýyla rahatlýkla algýlayabildiðini ve hatta bazý yazýlarý okuyabildiðini söyledi. Kullanýmý için gereken eðitim masraflarýyla birlikte 18 bin sterline (yaklaþýk 45 bin TL) mal olan aygýt, cisimlerin görülmesini saðlamak üzere dile toplam 400 ayrý noktadan sinyaller gönderiyor. Ölümden döndü, hala uyuyor! Avuçiçi kadar küçük bu fýndýk faresi, dondurucu soðuktan son anda kurtarýldý ancak bunun farkýna bile varmadý. Minik hayvan, ne ölümden döndüðünün, ne bir insanýn avucunda olduðunun ne de fotoðrafýnýn çekildiðinin farkýnda. Fýndýk faresinin bu "ilgisizliðinin" sebebiyse, kýþ uykusunda olmasý. Kurtarýcýsýnýn elinde çok kýsa bir süre bile kalsa, ýsý farkýndan dolayý kýþ uykusundan çýkma riski bulunan fareyi, çok uzun süre "ýsýtmadan" soðuktan kurtardýlar. Surrey, Ýngiltere'de yaþanan olayda, bahçývanýn yanlýþlýkla yuvasýný týrmýkladýðý fare, yakýnlardaki bir hayvan barýnaðýna götürüldü. Sadece geceleri yuvasýndan çýkan ve türü koruma altýnda olan minik farenin Nisan ya da Mayýs ayýnda uyanmasý bekleniyor. Ýnsanlarla yüzmeyi sevmiyorlar Ýnsanlarýn yunuslarla birlikte yüzmesi, hayvanlarda "travma" yaratýyor. Endangered Species Research dergisinde yayýmlanan makalede, insanlar yunuslarla birlikte yüzmekten hoþlansalar da hayvanlarýn ayný hisleri paylaþmadýðý belirtildi. Bilim adamlarý, insanlarýn yunuslarla etkileþiminin bir nevi "taciz" olduðuna, hayvanlarý dinlenmekten, yavrularýný besleyip büyütmekten alýkoyduðuna inanýyor. Araþtýrmacýlar, þiþe burunlu yunuslara çok yakýn yüzmenin ve hayvanlara dokunmaya çalýþmanýn, hayvanlarda strese yol açtýðýný tespit etti. Bütçe açýðýný seks vergisi kapatacak Almanya'da bütçe açýðýný kapatmak için mali kaynak arayan Duisburg Belediyesi, eðlence vergisi adý altýnda "seks vergisi" almayý planlýyor. Yaklaþýk 200 hayat kadýný ve 20 gece kulübünün bulunduðu Duisburg'un belediyesi, seks vergisini "etkinlik alaný" ve "etkinlik günü" hesabýyla alacak. Buna göre, 10 metrekare etkinlik alaný ile bir etkinlik günü için 2 euro vergi alýnacak. Araba ve özel randevu evlerindeki "etkinlikler" içinse bir kadýn ve bir gün için 6 euro vergi tahsil edilecek.

12 12 18 Mart 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ah gargalar gargalar Denizdeki dalgalar Bizim köyün gýzlarý Çifde göbek çalkalar Bozkýrýn Sýrrý Türk Peygamber Ahmet Turgut PROFÝL YAYINCILIK "Küçük þeylerle fazla uðraþanlar çok zaman büyük iþleri göremeyecek hale gelirler." La Rochefoucauld Hangi mahallede imam yok Ben orada öleceðim Kimse görmesin ne kadar güzel Ayaklarým, saçlarým ve herþeyim Fazýl H. Daðlarca "Ölü" adlý þiirinden Ertan Galip'ten yeni albüm... HAYATININ ÞARKILARINI SÖYLEDÝ Kýbrýslýtürk toplumunun yetiþtirdiði en sevilen ses sanatçýlarýndan Ertan Galip, "Yýllar Sonra" adlý birinci albümünden sonra, "Hayatýmýn Þarkýlarý" adlý ikinci müzik albümünü de müzikseverlerin beðenisine sundu. Bugüne kadar birçok koro ve topluluklarda korist ve solist olarak sanat icra eden Galip'in bu albümünde yer alan þarkýlar þunlar: Hayat Bazen Tatlýdýr, Zehretme Hayatý, Duydum ki Unutmuþsun, Bir Tatlý Tebessüm, Gönül Nedir Bilene, Bir Demet Yasemen, Enginde Yavaþ Yavaþ, Söyleyemem Derdimi, Manolyam, Yoksun Bu Gece, Belki Bir Sabah, Eski Dostlar, Rüzgarlara Kapýldým, Agora Meyhanesi, Baðdat Yolu, Kara Bulutlarý Kaldýr Aradan. Maðusa Sanat Tiyatrosu'ndan bu yýl 2. Oyun: "Darýlmaca Yok" Maðusa Sanat Tiyatrosu, 2010 yýlýnýn ikinci oyunu olan "Darýlmaca Yok" ile perdelerini açýyor. Bu yýlýn ilk oyunu olan "EROÝN" ile büyük beðeni toplayan MST, þimdi de bir gençlik oyunu olan "Darýlmaca Yok" ile sahnede. Maðusa Sanat Tiyatrosu Genel Müdürü Tülin Susuzlu gençlerin güzel iþlere imza attýklarýný vurgularken, tiyatro sanatýnýn gençlerin hayatlarýný disipline etmekte ne kadar etkili olduðunun da altýný çizdi. 22 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Gazimaðusa Belediye Binasý'nda prömiyeri gerçekleþecek "Darýlmaca Yok" isimli bir perdelik oyunu Turgut Özakman kaleme alýrken yönetmenliðini de Ýlke Susuzlu yaptý. Oyunda Ferhan Altunç, Nidai Tancer, Hayriye Külafa, Uluç Aypar, Zeynep Tosun, Seral Çavuþ, Osman Toktay rol alýrken, teknik yönetmenliði de Tutku Kahveci yürütüyor. "Darýlmaca Yok" oyunu için "gençler biraz spor, biraz sanat, biraz siyaset yaparak yaþadýklarý ülkenin sorunlarýný sözlü müzikli ortaya koymaya çalýþýyorlar" ifadesini kullananan yönetmen Ýlke Susuzlu, "En sonunda darýlmaca yok diyerek sözümüzü de sakýnmýyoruz" cümlesine yer verdi. 23, 26, 27 Mart tarihlerinde Gazimaðusa Belediye Binasý'nda saat 20:00'de sergilenecek gösteriler hakkýnda detaylý bilgi almak ve bilet ayýrtmak için numaralý telefondan Maðusa Sanat Tiyatrosu'na ulaþabilirsiniz. Rock and Roll Þöhretler Galerisi büyüyor! ABD'nin Cleveland kentindeki bir müze çevresinde oluþturulan "Rock and Roll Þöhretler Galerisi"ne bu yýl ABBA, Genesis ve The Hollies gruplarý da alýndý Yeni isimlerin müzik endüstrisinden 600 kiþilik bir jürinin oylarýyla "Rock & Roll Hall of Fame"e alýnmasý dolayýsýyla New York'ta bir tören düzenlendi. Törene ABBA'dan Benny Andersson ve Anni- Frid Lyngstad katýldý. "Hepimiz adýna konuþuyorum, bizim için çok büyük bir onur" diyen Anderson "The Winner Takes It All" adlý parçayý seslendiren Amerikalý country þarkýcýsý Faith Hill'e piyanoda eþlik etti. Lyngstad ise yýllar önce baþlayan ve kendilerini R&RHF sahnesine taþýyan ortaklýðý duygusallýkla andýðýný, grubun bir daha birlikte müzik performansý sergilemeyeceðini bildirdi. "Rock'un asi ve huzursuz sesi" Dev rock grubu Genesis ise sahneye ilk solisti Peter Gabriel'in yokluðunda ve töreni sunan Trey Anastasio'nun "Asi, huzursuz ve devamlý daha fazlasýný yapmak için çabalayan bir grup. Müziðin her kuralý ve sýnýrý sorgulanýp yýkýldý" anonsuyla çýktý. 1968'den bu yana tüm grup üyelerinin anons edildiði törene, toplulukla yolunu yýllar önce ayýran efsane gitarist Steve Hackett da katýldý. Peter Gabriel'in törende yer almamasý ise grup üyeleri tarafýndan "Buraya gelememesi için son derece meþru ve gerçek mazeretini iletmemizi istedi. Þu anda bir turneye çýkýyor" diye açýklandý. 1960'larda beat müziðin önde gelen isimlerinden The Hollies adýna konuþan Allan Clarke ise profesyonel müzisyenliðe adým atarken babasýnýn kendisine söylediði "Hatýrlaman gereken tek þey gruplarýn en uzun ömürlüsünün üç ya da dört olduðu. Onun için yapabildiðin kadar para yap" sözlerini anýmsattý. Clarke, babasýný "Baba þu anda bir müzeye kabul edilmiþ oluyorum. Bu kadar ömre ne dersin?" diye andý. Allan Clarke bir baþka efsane Hollies üyesi Graham Nash ile "Bus Stop" ve "Carrie Anne"'i seslendirdi. Üç grubun yaný sýra Bob Marley ile birlikte reggae müziðin süper starý sayýlan Jimmy Cliff ve punk müziði, bu ad konulmadan yýllar önce çalan The Stooges da bu yýl R&R Hall of Fame'e alýndý. LEFKOÞA BELEDÝYE ORKESTRASI YAÞLILARA MÜZÝK DÝNLETÝSÝ SUNACAK Lefkoþa Türk Belediyesi bünyesinde çalýþan Lefkoþa Belediye Orkestrasý, 19 Mart Cuma günü saat 11:00'de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaþlýlara yönelik müzik dinletisi sunacak. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Ýbrahim Çetiner (Gitar), Gürhan Nuray (Viyolonsel), Reþat Kortan (Gitar), Behiç Anibal (Solist), Fatih Girgin (Flüt) tarafýndan sunulacak müzik dinletisi sýrasýnda, Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da yaþlýlarla birlikte olacak. Michael Jackson albümleri EMI'ye emanet Plak þirketi EMI'nin Michael Jackson'ýn ailesine ve rakibi Sony þirketine gelecek 7 yýlda Michael Jackson'ýn 10 yeni albümünü çýkarmak için 250 milyon dolar ödemeye hazýrlanýyor Wall Street Journal gazetesindeki haberde, Sony tarafýndan da onaylanan anlaþmanýn, Jackson ailesine 200 milyon dolar ödenmesini garanti altýna aldýðý belirtildi ve bu anlaþmanýn sektörde imzalanan en yüksek fiyatlý anlaþma olduðuna iþaret edildi. Piyasaya çýkarýlacak 10 yeni albümde Jackson'ýn eski þarkýlarýnýn yaný sýra hiç bilinmeyen parçalarýnýn da yer almasý bekleniyor. Michael Jackson'ýn ölümünden beri Sony dünyada 31 milyon albüm satmýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 18 Mart 2010 Perþembe 13 AYNA Musa Özmusaoðlu ÝSKELE'NÝN ALIN YAZISI Bu yazýya 1974'ten baþlamak isterdim. Peki böyle yaparsam, içinden çýkabilecek miyim? 74'ten bu yana Lârnaka'dan Trikomo'ya göç eden bu halkýn, neler çektiðini anlatmaya kalkýþsam, deðil bu köþe, kitaplar sýðmaz. Fakat yine de, kýyýdan köþeden bazý olaylarý irdelemek istiyorum. Yýllarca "Sizi Maraþ'a götüreceðiz!" diye bu insanlarý oyaladýlar. Alay ettiler. Kim? UBP iktidarlarý. Ýnsanlar "Maraþ'a gideceðiz!" diye günlerce, haftalarca eþyalarý hazýr, beklediler. Olmayýnca hayal kýrýklýðý yaþadýlar. Larnaka'daki mesleklerini deðiþtirmek zorunda kaldýlar. Örneðin kimi yapýcý ustalarý, kebapçý, kimi marangozlar hayvancý, kimileri kasap, kimileri berberler bakkal oldu. Kimi terziler çoban oldu. Kimileri Maðusa'da iþçi olarak çalýþýp evine ekmek-aþ getirmeye çalýþtý. Kimileri de Trikomo'yu terk ederek, baþka diyarlara göç ettiler. O günlerde Ýskele Ýnkiþaf Derneði (ÝSÝD) diye bir dernek kurduk. Pek çok Ýskeleli bu derneðe üye oldu. Yetkililerle görüþmeler yapýldý. Dernek Yönetim Kurulu o günlerde bayaðý devinim içindeydi. Ne zamana kadar? Þimdi adý lüzum deðil, baþýna UBP'li bir baþkan seçilene kadar! Bu arkadaþýmýz baþkan olunca ÝSÝD söndü. Daha doðrusu söndürüldü. Bugün ÝSÝD nedir deseniz belki bir elin parmaklarý kadar bilen çýkmaz. Ýskeleliler uyutuldu. Sadece seçim zamanlarýnda boþ vaatlarla, umut pompalandý. Hep gelecek zaman, iþaret edildi. Hep -ecek, -acak. Zavallý insanlar, ona da razý oldu. "Olsun", diyorlardý. "Hiç olmazsa söz verdiler." Yýllar yýllarý kovaladý. Küçükler büyüdü, yaþlýlar, orta yaþlýlar öldü, mezarlýklar doldu. Verilen sözler unutuldu. Sözü verenler verdikleri sözleri unuttular. Söz alanlar, aldýklarý sözleri unutmak zorunda kaldýlar. Yeni yeni sözler verildi, onlar da þöyle veya böyle unutuldu, unutturuldu. Bir defasýnda 1990'lý yýllarda herhalde, Sayýn Derviþ Eroðlu, "Ýktidara gelirsem, on beþ bin kiþiyi iþe alacam!" diye kamuoyuna bir açýklama yaptý ve kazandý. Ama verdiði sözü unutmuþtu. Belki þu anda bile aklýnda deðildir. O zamanlar þöyle birkaç dize ile verdiði sözü anýmsatan bir mani karalamýþtým. Derviþ abi unutma Yaptýðýn vaatlarý On beþ bin genç bekliyor Vereceðin iþleri Derken bir gün, Güzelyurt'un ilçe yapýlmasý gündeme geldi. Ýskeleliler bu haber üzerine ayaða kalktýlar. UBP'lisiyle, TKP'lisiyle, CTP'lisiyle birlik oldular, Meclis önünde eylemler yaptýlar ve 1 Haziran 1998 tarihinde ilçe olmaya hak kazandýlar. Ýskele ilçe oldu da ne oldu? Önceleri Kaza Ýdare Amiri vardý, onun yerine Kaymakam geldi. Bina ayný kýytýrýk bina. Ýlçe sýnýrlarý Ötüken'den baþlayarak Karpaz olduðu gibi Ýskele ilçesine baðlandý. Bu ilçe hikayesi bir süre kaðýt üzerinde kaldý. Ýskele'de olmasý gereken doðum ölüm kayýtlarý bile hâlâ Maðusa'daydý. Karpaz'dan gelenler Ýskele'yi by-pass edip iþlerini Maðusa'dan hallediyorlardý. Daha sonra ilçe olmanýn bir kýsým gerekleri yerine getirilerek bazý daireler faaliyet göstermeye baþladý. Tabii 1974'ten sonra Lârnakalýlar Ýskele'ye yerleþmekle sadece futbol takýmlarýyla deðil her yönden ikinci kümeye düþmüþlerdi. Polis Müdürlüðü karakola, hastanesi Saðlýk Ocaðýna, postanesi Posta Þubesine dönüþmüþtü. Tapu Dairesi, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Ýskan Dairesi, Tarým, Hayvancýlýk gibi daireler yoktu. Neyse ki, Polis Müdürlüðü, 35 sene sonra yeniden Ýskele'de yeni bir bina ile faaliyete baþladý. Ancak, itfaiyesiz bir Polis Müdürlüðü. Yani sizin anlayacaðýnýz devletin 1974 sonrasý ilçeye yakýþan tek yatýrýmý Ýskele Polis Müdürlüðü binasýdýr. Tarým, hayvancýlýk, posta gibi kuruluþlar bir, bazan da birkaç memurla idare eden göstermelik dairelerdir. Þimdi neden geldim buralara? Belki benzer dertler baþka ilçeler için de söz konusu. Herkesin kabul ettiði bir gerçek vardýr: Ýktidarlar sadece seçim dönemi seçmenini anýmsamaktadýr. O da mecburiyetten. Seçmenin karþýsýna çýkýp da "Ey ahali, seçim zamaný yine geldi çattý, onun için sizi hatýrladým" diyecek yüzü yok ya! Mecburiyetten dememin anlamý o. Aslýnda, vatandaþ da iþin farkýnda. Ne diyor vatandaþ: "Keþke her sene seçim olsa!" Neyse, geçtiðimiz yýl, kaðýt üzerinde ilçe olmanýn bir þey ifade etmeyeceðini anlayan bir grup esnaf-sanatkâr ve saðduyulu insan bir araya gelerek "Ýskele Kurumsallaþma Platformu" adý ile bir dernek kurdu. Sorunlar tartýþýldý, yetkililere iletildi. Aradan bir yýl geçti, yine çýt yok. Nihayet on beþ gün kadar önce, itfaiye istemi ile eþekli bir eylem düzenlendi. Bu eylem çok ses getirdi ama iktidarýn kulaklarý týkalý mý bilmem! Sonuç merak konusu: Yine umut pompalandý mý? "Hele bir cumhurbaþkanlýðý seçimini atlatalým, gerisi kolay!" dendi mi? Aklýma baþka bir eþek hikayesi geliyor ama neyse!.. Yerimiz doldu, yarýna Ýskele Saðlýk Ocaðý konusunu biraz mizah karýþtýrarak irdeleyeceðiz. Kalýn saðlýcakla sevgili okurlar... Anafartalar Lisesi'nde, "Yabancý Dil Günü" etkinliði Girne Anafartalar Lisesi (GAL), yabancý dil günü etkinliði düzenlendi. Okul idaresi, Ýngilizce öðretmenleri ve yabancý dil sýnýflarýnýn 8, 11 ve 12'inci sýnýf öðrencilerine yönelik gerçekleþtirdiði etkinlik, dün 10:30'da GAL Fikriye Altaç Kültür Salonu'nda yer aldý. Etkinlikte Ýngiltere, Amerika ve Kanada'da faaliyet yürüten St. Giles Dil Okullarý Kýbrýs temsilcisi, Lefkoþa Eðitim Merkezi yetkilileri tarafýndan öðrencilere ingilizce dil eðitiminin önemi ve Giles okullarýnda eðitim olanaklarý hakkýnda bilgiler sunuldu. KKTC Meclisi Ýdari, Mali, Teknik ve Parlementer Hizmetler Müdürü Serkan Ýlseven ile Basýn, Dýþ iliþkiler ve Protokol Müdürü Resa Paþaoðullarý'nýn da hazýr bulunduðu etkinliðe GAL Müdürü Mehmet Yýldýzdoðan, St. Giles "Ne Kadar" isimli güncel sanat sergisi açýldý Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla düzenlenen "Ne Kadar" isimli güncel sanat sergisi açýldý. Ýsmet Vahit Güney Sanat Merkezi'nde yer alan serginin açýlýþýný Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý yaptý. Fakýlý açýlýþta yaptýðý konuþmada, sanat sever bir topluluk içerisinde bulunmaktan Dil Okullarý Kýbrýs temsilcisi Lefkoþa Eðitim Merkezi yetkilileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte, öðrencilere Ýngilizce sözlük ve hikaye kitabý satýþý da yapýldý. YILDIZDOÐAN GAL Müdürü Yýldýzdoðan etkinliðin açýlýþýnda yaptýðý kýsa konuþmada, evrensel bir dil olan Ýngilizcenin önemine dikkat çekerek, öðrencilerin bu dili iyi öðrenmelerini istedi. Öðrencilerin Ýngilizce dili ile okul ve sonrasýnda atýlacaklarý iþ hayatýnda sürekli hep karþýlaþacaklarýný ifade eden Yýldýzdoðan, bu dilin "açar anahtar dil konumda olduðuna iþaret etti. mutlu olduðunu belirterek, Kýbrýs Türkü'nün sanata olan ilgisi ve sevgisinin yoðun olduðunu bildiðini kaydetti. Koordinatörlüðünü Nail Özlüsoylu'nun yaptýðý sergi, 3 Nisan Cumartesi tarihine kadar saatleri arasýnda izlenebilecek. Sergide 44 sanatçý ile iki grubun resim, fotoðraf, heykel gibi eserleri sergileniyor. "HANÇER TÝMÝ" Ax, divare mê axe, bane mê kur. Welât nav devê guranê, reya me be êsmane. Her dem zýlmî zore, her dem jý bome dilane. Cane me zýndane, fýkra me ser perê deyranê. "Ah neylersin, duvarýmýz toprak, damýmýz çamurdandýr. Vatan kurtlarýn aðzýndadýr, yolumuz þafaksýzdýr. Her an zulüm ve zordur ama bizim için halaydýr. Canýmýz zindandadýr ama fikrimiz bir kartalýn kanadýndadýr." Kerpiç duvar, toprak damlarýn altýnda yüzyýllardýr yaþamýþ Kürt, hiç gocunmadan, utanmadan, gururlu ve maðrur duruþunu hiç yere vurmamýþ. Ne depremler vurmuþ o kerpiç duvarlara ama yýkýlmamýþ, ezilmemiþ. Hiçbir deprem en þiddetlisi bile zulüm gibi vuramamýþ o kerpiç duvar, toprak dam altýndaki Kürt'ü. AKP'nin söcüsü basýn önüne çýkýp, göðsünü gererek aynen þöyle diyor; "Bizim dönemimizde, özellikle son 6 yýldýr faili meçhul cinayetler, insan haklarý ihlalleri olmamýþtýr." Ben bunu dinlerken bir insanýn bu kadar piþkinlikle böyle bir açýklama yapmasýný hayret ve dehþetle seyrettim. Kürt katliamýna karþý bu denli körlük insaný dehþete düþürüyor. Bir yandan sözde açýlým naralarý, diðer yandan bölgede yeni geliþen katliam timlerinin faaliyetlerini örtbas eden bir zihniyet! Nasýl mý? Peki, izah etmeye çalýþayým sizlere; geçmiþ dönemlerde Hiz-bi Kontra, Jitem, Özel Harp Dairesi ve Korucu çeteleri bölgeyi kan gölüne çevirdiler. "Bütün Kürt'ler potansiyel terörist" ilan edilip her türlü zulüm ve imhaya reva görüldü. Generalinden tutun da en üst düzey siyasetçisine kadar bu vahþi eylemlerin arkasýndayýz, diye beyanatlarda bulunuldu. Tansu Çiller; "Kurþun atan da kurþun yiyen de benim koçlarýmdýr." Yaþar Büyükanýt; "Tanýrým onlarý, iyi çocuklardýr." Mehmet Aðar; "Bu uðurda her þey mübahtýr." Bolu Tugay Komutaný; "O bölgede ateþ serbest" dedilerdi. Buna benzer söylemleri en yetkili aðýzlardan sýralamaya zamanýmýz yetmez. Dedim ya Kürt'ün derdi kerpiç duvar, toprak dam deðil, Kürt'ün derdi özgür yaþamdýr. Peki neden bunlarý anlattým bilir misiniz? Fethullahçý zihniyetin yalanlarý sýrýtmaya baþladý. Þunu iyi okuyun lütfen; Hani AKP'nin sözcüsü, "Son 6 yýldýr bölgede faili meçhul cinayet ve insan haklarý ihlalleri yok" dedi ya... Son beþ yýl içerisinde bölgede son derece sinsice kurulan "Hançer Timi" adý altýnda faaliyet gösteren yeni bir oluþum var. Bu oluþum Genç Korucular ve özel seçilmiþ Ýtirafçýlardan oluþuyor. Bunlarý eðiten ve yönetenler kimlerdir malum! Bu Hançer Timi'nin aðýrlýklý görev alaný Þýrnak, Beytüþþebap, Diyarbakýr, Kulp, Silvan, Batman, Sason, Baþkale, Hakkari, Yüksekova, Þemdinli, zaman zaman Tunceli, Pülümür. Yaptýklarý faaliyetler gün yüzüne çýkýnca, bölge halký çareyi soru önergesinde bulmaya çalýþtý. Geçtiðimiz günlerde Þýrnak Milletvekili Sevahir Bayýndýr Hançer Timi ile ilgili dosyayý hazýrlayýp soru önergesi olarak Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a sundu. Ancak bu soru önergesi basýndan saklanarak son derece gizli tutulmaya çalýþýlýyor. Soru önergesinden bazý bölümleri aynen þöyle; Þýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi'nde 29 Eylül 2007 yýlýnda Sýhela mevkiinde kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan otobüs taranmasý sonucu 12 kiþi hayatýný kaybetti. 25 Temmuz 2009 tarihinde Necmi Ölmez, Ferhat Ediþ'in baþlarýnýn taþla ezilerek öldürülmesi vukubuldu. Her iki olayda da Hançer Timi'nin izlerinin aðýrlýklý olarak görülmesi dikkat çekmektedir. 17 Ocak'ta da Kulp, Silvan ile Batman'ýn Sason ilçeleri arasýndaki üçgende bir Uzman Çavuþ'un ölmesi ile sonuçlanan olayýn da bu tim tarafýndan yapýldýðý iddialarý yaygýndýr. Bu timin özellikle akþam saatlerinde belli guruplar halinde bölgede gezdikleri ve halk üzerinde terör estirdikleri bilinmektedir. Sevahir Bayýndýr tarafýndan Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a sorulan sorular; *Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde Hançer Timi olarak adlandýrýlan tim gruplarýndan bakanlýðýnýzýn bilgisi var mýdýr? Varsa hangi birime baðlý olarak çalýþmaktadýr? *Hangi yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktadýr? Görev alanlarýna iliþkin bilgiler nelerdir? *Bu tim gruplarýnýn bölgede karýþtýðý iddia edilen olaylar nelerdir? Depremin þiddeti deðil zulmün þiddeti yýkar. Ýþte Fetullahçý zihniyet ve iþte geçmiþ. Deðiþen nedir sizce?

14 14 18 Mart 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Spor takýmlarýnýn kendi þehirleri dýþýnda maç yapmaya gitmesi. 2-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Yaðlý boya resim yapmaya yarayan bez. Harf okunuþu. 3-Çok popüler olan alkollü bir içki. Güreþ, futbol gibi oyunlarda oyunu yöneten sorumlu kiþi. 4-Bir tür kâðýt oyunu. Ýsyan eden. 5-Eski dilde "Haberci, haber veren". Bir þeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasýna kesildiðinde ortaya çýkan yüzey. 6- Birtakým kardeþlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola veya DÜN iþaretlerle tanýyan, loca denen bölümlere ayrýlan kimselerden kurulu bir dernek üyesi olan kiþi. Fransa'da evli kadýnlara verilen san. 7-Bizmut'un kýsaltmasý. Kýbrýs Rum resmi televizyon kanalý. Ýyi nitelikte olmayan, kötü. 8-Kadýn giyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabý, çanta, kemer, þapka, eldiven, mücevher gibi eþya. Rütbesiz asker. 9-Anahtar. Bir emir. 10-Ýsim. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Geliþigüzel kumaþ parçasý, çaput. 11-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Hafif ýslaklýk. Radyum'un kýsaltmasý. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 (Halk Bankasý Karþýsý) K. Çiftlik Tel: Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No.1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Dumaný toplayýp bacaya vermeye yarayan çýkýntý. 2-Sona "R" konursa "Tutsak" olur. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Dünyaya en yakýn gezegen. 3-Ayakkabýlarýn altýný temizlemek için kapý önlerine konulan yüzü týrtýllý silecek. Kahvenin þekersiz olaný. 4-Þiþe sarýlarak korda kýzartýlan kekikli kuzu baðýrsaðý. 5-Çabuk davranan, çevik. Yýlýn dördüncü ayý. 6-Canlýlarýn yaþamalarý için gerekli olan sývý. Ýlâve. Müslümanlarýn din kitabý. 7-Yakýn akrabadan olduðu için nikâh düþmeyen. Bir nota. 8-Ýyi, pek iyi. Karaciðerin salgýladýðý yeþil, sarý renkte olan acý sývý, öd. 9-Kural. Terbiyum'un kýsaltmasý. 10-Kayýngillerden, ýlýman iklimlerde yetiþen, kerestesi doðramacýlýkta kullanýlan bir orman aðacý (çoðul). 11-Su üstünde yüzen, insan ve yük taþýmaya yarayan büyük taþýt. Hastalýk, illet. TV'DE BU AKÞAM Ýlk Þövalye Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen:JERRY ZUCKER Oyuncular: SEAN CONNERY, RICHARD GERE, JULIA ORMOND, BEN CROSS, LIAM CUNNINGHAM, CHRISTO- PHER VILLIERS Lancelot (Richard Gere), baþarýlý ve asi bir þövalyedir. Lady Guinevere (Julia Ormond) ise Camelot' un kralý Arthur (Sean Connery) ile evlenmek üzere olan asil bir prensestir. Kral Arthur güçlü bir hükümdar olmasýndan dolayý yakýn çevresindeki Sir Malagant tarafýndan tuzaða düþürülmeye çalýþýlýr. Lancelot ise Kral Arthur'u korumak için görevlendirilir. Fakat Lancelot bu görevi gerçekleþtirirken Kral Arthur'un müstakbel niþanlýsýna da âþýk olmuþtur. Prens ve Ben Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : Prince and Me Yönetmen : Martha Coolidge Oyuncular : Julia Stiles, Luke Mably, Ben Miller, James Fox, Miranda Richardson, Eliza Bennett Yapým Yýlý :2004 ABD, Romantik - Komedi Paige Morgan, hep istediði hayatý yaratma yolunda hýzla ilerlemekte olan Wisconsin'li bir týp öðrencisidir. Danimarka veliaht Prensi Eddie asla seçmediði bir yaþamdan kaçmaya çalýþmaktadýr. Paige kýrsal bir bölge olan Manitowoc'ta bir süt ürünleri çiftliðinde büyümüþtür ve babasýnýn Ford pickup'ýný kullanmaktadýr. Eddie ise Kopenhag'da Kraliyet Sarayý'nda büyümüþtür ve kendi Lamborghini'sinden sýkýldýðýnda, deðiþiklik olsun diye Ana Kraliçe'nin limuzinini kullanmaktadýr. Peki ya bu ikili karþýlaþýrsa? Edvard gelecekte kral olma yazgýsýndan biraz uzaklaþmak ve "kendini bulmak" için Wisconsin Üniversitesi'ne kayýt yaptýrmýþtýr, en azýndan ailesi öyle bilmektedir. Geleceðine odaklanmýþ olan Paige ise ne istediðini tam olarak bilmektedir: Mezun olmak ve týp öðrenimini Johns Hopkins'de sürdürmek. Bulduklarý bu yadsýnamaz aþk genç prensin Danimarka monarþisinden feragat edeceði anlamýna mý gelmektedir Yoksa Paige doktor olma hayallerini bir kenara mý býrakacaktýr? Benim Küçük Atölyem Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:45 Oyuncular: François Berleand, Vincent Lindon Yönetmen: Pierre Jolivet Küçük marangoz dükkaný yandýktan sonra, sigortasý olmadýðýný anlayýp, iþini kayetmemek için olmadýk iþlere giriþen Ivan'ýn öyküsü. Kaçacak Yer Yok Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 00:10 Yönetmen:ROBERT HARMON Oyuncular: JEAN- CLAUDE VAN DAMME, ROSANNA ARQUETTE, KIERAN CULKIN, TED LEVINE, TIFFANY TAUBMAN Þövalye ruhlu mahkûm Sam Gillen'in de bulunduðu tutuklularý taþýyan bir konvoy saldýrýya uðrar. Saldýrýyý düzenleyen Sam' in ortaðý ölürken Sam kaçmayý baþarýr. Sam ise oðlu Mookie ve kýzý Bree ile birlikte yaþayan dul Clyde' ýn yanýna sýðýnýr. Clyde ve çocuklar Sam' in kimliðini bilmezler. Sam aileyi, topraklarýný ele geçirmek için canice yöntemlere baþvurmaktan çekinmeyen toprak aðasý Franklin Hale ve adamlarýndan korumak üzere kollarý sývar. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank KAZAKÝSTAN'DA KAR YOLLARI KAPADI Kazakistan Acil Durumlar Bakanlýðý, ülkenin doðusunda bir haftadýr etkili olan yaðýþýnýn fýrtýnayla birlikte yollarýn kapanmasýna neden olduðunu bildirdi. Bakanlýk, kar nedeniyle Doðu Kazakistan bölgesinde bütün yollarýn trafiðe kapandýðýný belirterek, kara yolu ile þehirler arasý yolculuða çýkýlmamasý konusunda insanlarý uyardý. Yoðun kar yaðýþýnýn hafta sonuna kadar süreceði, Nevruz törenlerinin yapýlacaðý Mart tarihlerinde ise havanýn açacaðý kaydedildi. AFGANÝSTAN'DA TRAFÝK KAZASI: 35 ÖLÜ Afganistan'ýn kuzeyinde meydana gelen trafik kazasýnda ilk belirlemelere göre 35 kiþi öldü. Afganistan Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kabil'i ülkenin kuzeyine baðlayan Salang geçidinde bir yolcu otobüsü ve kamyonun çarpýþtýðý belirtildi. Açýklamada, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 35 yolcunun öldüðü, çok sayýda yaralýnýn hastaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Kazada kamyonun da alev aldýðý açýklandý. NÝJERYA'DA KÖYE SALDIRI :11 ÖLÜ Nijerya'nýn orta kesimlerindeki Jos kenti yakýnlarýnda bir köye düzenlenen saldýrýda 11 kiþinin öldüðü bildirildi. Jos kentinin bulunduðu Plateau eyaletinin radyosu, saldýrýnýn dün gece Jos kentinin 30 kilometre güneyindeki Riyom bölgesinde bulunan Dyie köyünde düzenlendiðini duyurdu. Radyo, saldýrýyý kimin hangi amaçla yaptýðý hakkýnda ise bilgi vermedi. Yetkililer, saldýrýnýn ardýndan insanlarýn köylerini terk ettiðini ifade etti. PAKÝSTAN'DA TERÖRÝSTLER 5 ASKERÝ ÖLDÜRDÜ Pakistan'ýn aþiretler bölgesinde güvenlik noktasýna saldýran teröristler 5 askeri öldürdü. Yetkililer, Afganistan sýnýrýnda bulunan Hayber'de bir kontrol noktasýna Taliban militanlarýnca düzenlenen silahlý saldýrýda 5 güvenlik görevlisinin öldüðünü söyledi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasýnda kýsa süreli çatýþma çýktýðý, ancak militanlarýn arazi þartlarýndan faydalanarak kaçmayý baþardýðý belirtildi. AFGANÝSTAN'DA 2 NATO ASKERÝ ÖLDÜ Afganistan'da 2 NATO askeri öldü. Uluslararasý Güvenlik ve Destek Gücünden (ÝSAF) yapýlan açýklamada, Afganistan'ýn güneyinde bir bombanýn infilak etmesi sonucu 2 NATO askerinin öldüðü belirtildi. Askerlerin milliyetine iliþkin bilgi verilmedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 18 Mart 2010 Perþembe 15 Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci BÝZÝM MANÝFESTOMUZ Yasemin Hareketi adayý Beþiktepeli dýþýnda kalan adaylar "Ankara karar verir, biz uygularýz" politikasý ile koltuk uðruna kulluðu kabullendiler. Onurlarý ile istifa edip bir kenara çekilmeyi akýllarýna getirmediler. Beþiktepeli ve Yasemin Hareketi tam tersini savunmakta "kararlar Lefkoþa Dikilitaþ'ta alýnacak, Ankara Çankaya Yasemin Hareketi adayý Beþiktepeli dýþýnda kalan adaylar saygý gösterecek" çünkü dünyada kendi kararlarýný alamayan hiçbir toplum ayakta kalamamýþtýr. Yasemin Hareketi adayý Beþiktepeli dýþýnda kalan adaylar, Ankara'nýn talimatlarý doðrultusunda, Kýbrýslýtürklerin nüfusundan fazla bir nüfusa vatandaþlýk verip, Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini ellerinden alýnmasýndan rahatsýz olmuyor. Dünyada hiçbir ülke kendi nüfusunun yüzde onundan fazla bir nüfusa asla vatandaþlýk vermez. Kendi iradesini sýfýrla çarpmaz. Yasemin Hareketi Uluslararasý hukuka ve Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý olarak verilen tüm vatandaþlýklarýn iptal edilmesini savunur. Kýbrýslýtürklerin gasp edilen siyasi iradesinin geri verilmesini talep eder. Biz bu iradeyi alamazsak ne mi olur? Düþünmesi bile korkunç Çocuklarýmýza, torunlarýmýza bunun hesabýný veremeyiz. Onlar, Ankara karar verince bir gecede Kýbrýs Lirasý'ný resmi para birimi olmakdan çýkarýp, Türk Lirasý'na geçtiler. Ve halkýmýzý yýllarca yüksek faiz, yüksek enflasyon ve sürekli devalüasyonlar altýnda inim inim inlettiler. Biz tam tersini savunuyoruz. Resmi para birimi olarak Euro'ya geçilmeli. Faizleri tüm Avrupa'da olduðu gibi yüzde 5-6'lara indirilmeli. Bileþik faiz kalkmalý. Mevduatlarýmýzýn yurtdýþýna çýkýþý yasaklanmalý. Bu ülke kaynaklarý bu ülke ekonomisine kanalize edilmeli. Yasemin Hareketi adayý Beþiktepeli dýþýnda kalan adaylar; kimlikle giriþlerin kaldýrýlmayýp, ülkemizin sorma-gir hanýna çevrilmesinden rahatsýz olmuyorlar. Toplam de-facto nüfusumuzu binlere yükselttiler. Biz ise tam tersini savunuyoruz. Kimlikle giriþler yasaklanmalý. Kaçak durumuna düþenler kayýt altýna alýnmadan, geri ülkelerine gönderilmelidir. 100 bin kiþilik bir ekonominin bin kiþilik nüfusu besleyemediðini hepimiz biliyoruz... Onlar, tüm kilit mevkilere atamalarý Ankara'dan ve vatandaþ olmayanlar arasýnda yapýlmasýný onaylýyorlar.. Biz tam tersini savunuyoruz. Tüm kilit mevkilere atamalar vatandaþlar arasýndan ve Lefkoþa'dan yani Dikilitaþtan yapýlmalýdýr. Onlar; irademize Ankara'nýn müdahale etmesine sürekli davetiye çýkartýyorlar. Biz tam tersini savunuyoruz. Ankara'nýn içiþlerimize ve demokrasimize müdahalesine, onurlu ve kiþilikli duruþumuzla fýrsat vermeyeceðiz. Zorlama olursa, gerçekleri halkýmýza açýkça söyleyip, sine-i topluma dönmeyi seçeceðiz. Kukla olmayý reddedeceðiz. Onlar; Türkiye ile ekonomik ve siyasi iliþkileri; ana-yavru iliþkisi içinde ele alýyorlar. Ana versin, yavru yesin temeline oturttular. Para alýnca talimat da alýp uyguluyorlar. Biz tam tersini savunuyoruz. Türkiye ile iliþkileri karþýlýklý saygý ve ortak ekonomik çýkar iliþkisi üzerine oturtmayý savunuyoruz. Biz Türkiye'den Kýbrýslýtürkler için tek bir kuruþ gelmesini istemeyiz.. Vantadaþ gýrtlaðýna kadar borca battý. Vatandaþýn kredi kartlarýna ve bankalara olan borcu, faizlerle katlana katlana toplam 1milyar dolara dayandý. Bu günkü fazilerle bu borçlar ödenebilir mi? Ýnþaat sektörü battý. Bir yandan emirnameler, bir yandan da Orams davasý bu sektörü bitirdi. Bu sektörle birlikte 32 sektör de krize girdi. Turizm sektörü battý. Yatak kapasitemizi artýrdýk diye öðünürken 120 otelin 26'sý iflas edip kapandý. Narenciye üreticileri, hayvancýlar, çiftçiler girdi, maliyetlerini bile karþýlayamayarak batanlar oldu. Devlet de battý. Batmayan kesimler kumarhane, gece kulübü, tefeciler ve koltuklarda oturan politikacýlarla, onlardan nemalanan küçük bir azýnlýk kesim kaldý. Çaðrýmýz Kýbrýslýtürkleredir... Ýþte onlar ve sizlere yaptýklarý ve iþte bizim sizin için düþündüklerimiz... Bizim gibi düþünüyorsanýz oyunuzu sizin içinizden çýkan bir düþünce adamý, Yasemin Hareketi destekli, baðýmsýz aday Zeki Beþiktepeli'ye vererek iradenizi ortaya koyun... Tatar, TAK hizmetlerini övdü n TATAR: DEVLET DAÝRELERÝNDE BAZI YERLERDE ÞÝÞKÝNLÝK VARDIR VE BU DOÐRUDUR ANCAK BURADA KESÝNLÝKLE BÝR ÞÝÞKÝNLÝK OLMADIÐINI BÝLÝYORUM, EK MESAÝ ÖDEMELERÝNDEN BU ORTAYA ÇIKIYOR n ERSOY: "BÝR ZEYTÝNDEN BÝR TULUM YAÐ ÇIKARARAK EL BÝRLÝÐÝYLE ÝÞLERÝMÝZÝ DÖNDÜRÜYORUZ" Maliye Bakaný Ersin Tatar, dün Türk Ajansý Kýbrýs'ý (TAK) ziyaret ederek, ajans Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Emir Ersoy, yöneticiler ve ajans çalýþanlarýyla görüþtü. Bakan olduktan sonra ajansý ilk kez ziyaret ettiðini belirten Tatar, her gün gerek kendisinin gerekse diðer bakanlarýn açýklamalar yaptýklarýný ve TAK sayesinde bu açýklamalarýn gerek yerli basýn gerekse internet vasýtasýyla dünyanýn her köþesine gittiðini kaydetti. Devletin büyüdüðünü, faaliyetlerin arttýðýný ve TAK'ýn her yerde var olduðunu kaydeden Tatar, "Bu ekibe büyük bir teþekkür borcumuz olduðunu düþünüyorum. Devlet dairelerinde bazý yerlerde þiþkinlik vardýr ve bu doðrudur ancak burada kesinlikle bir þiþkinlik olmadýðýný biliyorum, ek mesai ödemelerinden bu ortaya çýkýyor" dedi. Tatar, TAK'ta çalýþanlarýn geceleri gündüzleri olmadýðýný, gecenin geç saatlerinde birilerinin geldiðini ve TAK'ýn orada olduðunu, mesajý alýp yaydýðýný kaydederek, etkin ve verimli çalýþmalarýndan dolayý ajans yönetimi ve çalýþanlarýna teþekkür etti. TAK'ta verimli çalýþmanýn bir örneðinin sergilendiðini söyleyen Maliye Bakaný Tatar, çalýþanlarýn deneyimli olduklarýný, yýllardýr ziyaret ettiði ajansta iþe yeni alýnmýþ kimseyi görmediðini, ajansta oturmuþ, çekirdek ve iþin içinden gelmiþ bir kadro olduðunu vurguladý. Haberlerin, Rum basýný da dahil kamuoyuna iletildiðini, bunun da fevkalade önemli bir hizmet olduðunu, kamuoyu oluþturulmasýnda ve milli davaya hassasiyeti açýsýndan ajansta oluþmuþ bir kültür ve gelenek bulunduðunu söyleyen Tatar, ajansta çalýþan herkese teþekkür etti. Tatar, TAK'ýn en yakýn zamanda binasýna kavuþmasýný dileyerek, binanýn temelinin atýldýðýný, Anavatan Türkiye'nin kendi kaleminden binanýn masraflarýný karþýladýðýný, yatýrýmýn yarýsýndan fazlasýnýn tamamlandýðýný, bundan sonraki aþamalarýn da en yakýn zamanda tamamlanmasý için Maliye Bakaný olarak bunun takipçisi olacaðýný söyledi. ERSOY TAK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Emir Ersoy ise, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn, çalýþmalarýný izlemek amacýyla ender yapýlan ziyaretlerden birini gerçekleþtirdiðine iþaret ederek teþekkür etti. Ersoy, Bakan'ýn mesleðin içinden biri olmasýnýn sýkýntýlarýný hemen fark etmesini saðladýðýný belirterek, binanýn TC yardýmlarýyla bitirilmesinin hedeflendiðini, ajans yasasýnýn son noktada olduðunu ancak daha ileriye gidemediðini vurguladý. Yeni yasayla televizyonlar için görüntü hizmeti verilmesinin hedeflendiðini, bunun ayrý bir yapýlanma isteyeceðini kaydeden Ersoy, Anadolu Ajansý'nýn muhabirlerine hem görüntü hem de fotoðraf çekebilecek makineler vermeye hazýrlandýðý örneðini verdi. Ajansýn, normal kurumlardan farklý olarak CTP DAYANIÞMA GECESÝ DÜZENLEDÝ-CTP Güzelyurt Ýlçesi'nin düzenlediði dayanýþma gecesinde Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a güven ve desteðin bir kez daha vurgulandýðý belirtildi. CTP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre cumartesi akþamý CTP-BG Güzelyurt Ýlçesi Kalkanlý'daki Lara Restoran'da bir araya gelen partililer, Kýbrýs sorununda kapsamlý çözüme Cumhurbaþkaný Talat'ýn çabalarý sonucu ulaþýlabileceði yönündeki inançlarýný yinelediler. mesai dýþý çalýþmak zorunda olduðu için bunun bir o kadar daha önem arz ettiðini vurgulayan Ersoy, "Arkadaþlar özveriyle çalýþýyorlar ama parasýný almadan çalýþmayý kimse istemez. Bir önceki dönemde sýkýntý olmadý ancak yeni dönemde, ülkenin genel ekonomik sýkýntýsýndan dolayý gündeme gelen tasarruf bizi de etkiledi" dedi. Örneðin 26 Þubat Cuma meydana gelen ve etkileri Cumartesi ve Pazar günleri de devam eden son sel felaketine iþaret ederek, siyasilerin sel felaketi bölgelerine giderken habercilerin de beraber gitme durumunda bulunduðunu kaydeden Ersoy, mali sýkýntýlarýn gündemde olduðunu ifade etti. Bazý baþka kurumlara ek mesailerin yüzde yüz ödendiðine iþaret eden Ersoy, "Haberci olarak bizim çalýþanlarýmýzýn da tasarruf yapýlmadan ayný kýstasta olmasý arzulanýr. Anormal saatlerde çalýþýlmasýndan dolayý bu ortaya çýkýyor. Normalde 45 kiþiyle çalýþýyoruz ancak haberci kadromuz 12 kiþidir, sorumlularla da kiþidir" dedi. "Bir zeytinden bir tulum yað çýkararak elbirliðiyle" iþlerini döndürdüklerini vurgulayan Ersoy, gönüllerinin daha iyi þartlarda, ortamlarda çalýþmayý arzu ettiðini belirtti. TAK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Ersoy, "Bunlarý sizlerin de gayretleriyle aþacaðýz" dedi. GÜZELYURT ESNAFI: DAHA FAZLA GÜCÜMÜZ KALMADI Güzelyurt Sel Maðdurlarý Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði Baþkaný Erol Taþkurt, sel felaketin üstünden 2 ay geçmesine raðmen tazmin yoluna gidilmediðini ileri sürerek, "Daha fazla gücümüz kalmadý Hayatýmýzý insanca sürdürebilmek için gereken önlemleri kendimiz koyacaðýz" dedi. Yaptýðý yazýlý açýklamada, sel felaketiyle ilgili yapýlmasý gerekenlerin hala daha yapýlmadýðýný ileri süren Taþkurt, esnaf ve zanaatkârlarýn hala felaketin etkisinde olduðunu savunarak þu ana kadar herhangi bir küçük adým dahi atýlmadýðýný iddia etti. Hasar tespit çalýþmalarý bittiði için tazmin yoluna gidilmesinin beklendiðini, ancak hiçbir þey yapýlmadýðýný iddia eden Erol Taþkurt, somut adýmlar atýlmasýnýn zamanýnýn geldiðini belirterek, tazmin müessesesinin derhal çalýþtýrýlmasýný istedi. Baþvuranlar için borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý sürecinin derhal baþlatýlmasý gerektiðini de kaydeden Taþkurt, bu alanlarda en kýsa zamanda uygulama takvimi belirlenip, uygulanmasýný istedi.

16 16 18 Mart 2010 Perþembe

17 18 Mart 2010 Perþembe 17

18 18 18 Mart 2010 Perþembe

19 18 Mart 2010 Perþembe 19 Yükselme liginde 4 maç ceza Pile Aydan Karahan Stadýnda Pile ile Paþaköy takýmlarý arasýnda oynanan maçta Paþaköy takýmýnýn oyuncusu Alpay Binboða çift sarý karttan dolayý kýrmýzý kart gördükten sonra hakemler ve KTFF yöneticilerine karþý kullanmýþ olduðu aðýr hakaret ve küfürlerden dolayý 4 maç ceza aldý. Ayni maçta yine Paþaköy takýmýnýn oyuncusu olan Cuma Kývýlcým, gözlemci raporundan edindiðimiz bilgiye göre hakeme onur kýrýcý söz ve davranýþta bulunduðundan bir maç men cezasý aldý. Yükselme 2. Ligi kurallarý sezonunda oynanacak olan Yükselme Ýkinci Ligi müsabakalarýnda guruplarýnda ilk dört sýrayý alan takýmlar kendi guruplarý içerisinde tarafsýz sahalarda (Yükselme Ligi Kurulunun belirleyeceði sahalar) tek devreli lig usulüne göre maç yapacaklardýr. Ýlk dört sýrayý alýp da maç yapmayý hak kazanan takýmlardan guruplarýnda birinci sýrayý alan takýmlar artý 3 puanla ikinci sýrayý alan takýmlarý 2 puanla, üçüncü sýrayý alan takýmlar artý bir puanla, dördünce sýrayý alan takým sýfýr puanla maçlara baþlayacaktýr. Bu müsabakalar neticesinde guruplarýnda en fazla puana sahip olan takýmlar Yükselme Birinci Liginde mücadele etme hakký kazanacaklardýr. Puan eþitliði halinde müsabaka yönetmenliðinde belirtilen puan ve averaj sistemine göre deðerlendirileceði açýklandý. Polar Restaurant Çatalköy anayolu üzeri Meze Kebap veya Balýk 35 TL kiþi baþý HER CUMARTESÝ GECESÝ CANLI MÜZÝK + A LA CARTE MENU Tel: TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz mal (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 tahtýnda ilan Lefkoþa sakini Ýbrahim Hüseyin Terekesi tarafýndan aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malý Lefkoþa Tapu Dairesinin S 163/10 sayýlý satýþ takriri ile Girne sakini Ayþe Özverir e satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. Köy/Mahalle Kayýt no Pafta/Harita Malýn cinsi D-EV-AY2 Hisse Satýþ Bedeli Gürpýnar 3399 XX.21 Harman / TL "2010 Üniversite Oyunlarý"nýn dördüncü þampiyonasý da geride kaldý DAÜ ve LAÜ þampiyon n "2010 Üniversite Oyunlarý Masa Tenisi Þampiyonasý"nda bayanlarda 3, erkeklerde 5 takým mücadele etti KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenene "2010 Üniversite Oyunlarý"nýn dördüncüsü masa tenisi þampiyonasý oldu. "2010 Üniversite Oyunlarý Masa tenisi Þampiyonasý"nda, bayanlarda Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) birinci oldu. Dün LAÜ'de gerçekleþen "2010 Üniversite Oyunlarý Masa Tenisi Þampiyonasý" bayanlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleþti. Bayanlar Kategorisi'nde 3 takým DAÜ, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) ve Girne Amerikan Gençlik Gücü ile Lapta karþýlaþmasýný yönetem hakem üçlüsü yeni formalarý ile dikkat çekti Hakemler artýk beyaz renk giyiyor Ülkemiz sporuna uygulanan izolasyonlar modaya uymamýza engel olamýyor. Geçtiðimiz hafta sonu Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda oynanan Gençlik Gücü-Lapta karþýlaþmasýný yöneten hakemler Osman Özpaþa, Hakan Muhtaroðlu, Bilgin Çelik ve Savaþ Tilki giydikleri formalarla dikkat çektiler. Giyilen formalar bu sezon Þampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakemlerin formalara ile ayni. Bir zamanlar hakem dendi mi akla ilk gelen siyah tiþörtlü, siyah þortlu kiþilerdi. Geçtiðimiz yýllarda siyah renk yine kullanýlsa da hakemleri farklý renkte gisiler içinde görmeye baþladýk. Kýrmýzý, sarý, mavi gibi farklý Üniversitesi (GAÜ) mücadele etti. Erkekler Kategorisi'nde ise, 5 takým DAÜ, LAÜ, GAÜ, YDÜ ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) takýmlarý mücadele etti Bayanlarda DAÜ Tek devreli lig usulüne göre oynanan Bayanlar Kategorisi'nde YDÜ'yü 3-1 ve GAÜ'yü 3-0 maðlup eden DAÜ birinci olurken; GAÜ'yü 3-0 maðlup eden YDÜ ikinci olmayý baþardý. Erkeklerde LAÜ Erkekler Kategorisi'nde önce iki grup halinde mücadele edildi. 1'inci grupta birinci LAÜ, ikinci DAÜ ve üçüncü UKÜ oldu. 2'nci grupta ise, birinci YDÜ ve ikinci GAÜ oldular. Grup birincileri LAÜ ve YDÜ finalde, grup ikincileri GAÜ ve DAÜ üçüncülük maçýnda farklý renklerle maç yönetmeye çýkan hakemlerimiz, belli ki modayý yakýndan takip ediyorlar. Bunun en canlý örneði geçtiðimiz hafta sonu Gençlik Gücü-Lapta karþýlaþmasýnda yaþandý. Osman Özpaþa'nýn orta hakemliðini, Hakan Muhtaroðlu ve Bilgin Çelik'in yardýmcýlýklarýný ve Savaþ Tilki'nin de dördüncü hakemliðini yaptýðý karþýlþmada karþý karþýya geldiler. Rakibi YDÜ'yü 3-0 maðlup eden LAÜ birinci, YDÜ ikinci ve üçüncülük maçýnda rakibi GAÜ'yü 3-2 maðlup eden DAÜ üçüncü oldular. Ödül Töreni "2010 Üniversite Oyunlarý Masa Tenisi Þampiyonasý"nda baþarýlý olan takým ve sporculara ödülleri, turnuva sonrasý düzenlenen ödül töreninde verildi. Ödülleri KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Beyhan Gürgöze, Masa Tenisi Federasyonu Baþkaný Yusuf Karayusufoðu ve LAÜ Spor Koordinatörü Ýlhan Terzioðlu verdiler. Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Salon Futbolu ve Yüzme faaliyetleri üniversitelerin ara sýnavlarýnýn sonrasýnda devam edecek. hakemler bu kez karþýmýza siyah þort, beyaz tiþörtle karþýmýza çýkarken gerek þortlarýnýn gerekse tiþörtlerinin üzerindeki desenlerin uyumu dikkatimizi çekti. Sonradan öðrendik ki Osman Özpaþa'ya ait bu formalar þu an þampiyonlar liginde maç yöneten hakemlerin giydiði formalarýn aynisiymiþ. Hakemlerimizin bugün itibarýyla uluslar arasý maç yönetme þansý olmasa da uluslar arasý maç yöneten hakemlerle ayni giysileri giymelerine bir engel bulunmuyor. ARANIYOR , E serisi kedigözlü Mercedes 220 CDI sað, temiz Tel: KAYIP DÝPLOMA Þht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ndan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Ergün MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel: BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üyelerimiz; FERÝT ÖZTÜRK ün sevgili babasý; OYA ÖZTÜRK ün kýymetli kayýnpederi; ÜNSAL ÖZTÜRK ün Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Tanrý dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI

20 Lefke basýna yemek verdi Futbol 2. Lig ekibi Lefke'de yönetim kurulu spor basýnýna dün yemek verdi. Lefke-Düzkaya maçýnda çýkan olaylardan sonra bazý basýn mensuplarý ile de ters düþen Lefke yönetimi bir yemek organizasyonu yaparak basýnla yeniden sýcak iliþki kurmayý saðladý. Ortaokullar futbol finalleri tamamlandý... Çanakkale þampiyon n Ortaokullarda futbol finalleri dün tamamlandý. Polatpaþa'yý 4-1 maðlup eden Canbulat Özgürlük üçüncü olurken, Oðuz Veli Orta Okulu'nu 3-0 maðlup eden Çanakkale þampiyon oldu... (Haber ve fotoðraflar: Necati Özsoy) Milli Eðitim ve Spor Banalýðýn Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri tarafýndan düzenlenen ortaokullararasý futbol þampiyonasý dün Atatürk Stadý'nda oynanan finaller ile tamamlandý. Ýlk olarak üçüncülük maçý için Canbulat Özgürlük ve Polatpaþa okullarý karþý karþýya geldiler. Bu müsabaka sonunda 4-1 galibiyet elde eden Canbulat Özgürlük üçüncülüðü elde etti. Bu karþýlaþmadan sonra Çanakkale ve Oðuz Veli Orta Okullarý final müsabakasýnda karþýlaþtýlar. Ýki okulun da öðrencilerinin takýmlarýný desteklemek için geldikleri Atatürk Stadý'nda heyecanlý bir final müsabakasý izlendi. Ýlk devrede Oðuz Veli kazandýðý bir penalti vuruþundan faydalanamadý. Ýkinci devrede ise etkili oyun sergileyen Çanakkale maçý 3-0 kazanarak þampiyonluðunu ilan etti. Sýra liselerde Liselerarasý yarý final maçlarý 23 Mart 2010 Salý günü gerçekleþecek. Bu maçlarda maðlup olanlar üçüncülük için galipler de þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Program þöyle: 23 Mart Salý Türk Maarif Kolleji-Haydarpaþa Ticaret Lisesi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi- Naýk Kemal Lisesi ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu?

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mart 2010 Cumartesi YIL:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþarmýþ... Ama ayaklarý da yere basmalý. Tahsin Ertuðruloðlu 2. tur hayalini býraksýn, bu yarýþta kürekçinin gerisinde kalmamaya baksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı