TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ"

Transkript

1 Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: EISSN: TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Banu KARAŞAH 1, Mustafa VAR 2 1 AÇÜ Oran Fakültesi Peyzaj Miarlığı Bölüü 08000, Artvin 2 KTÜ Oran Fakültesi Peyzaj Miarlığı Bölüü 61080, Trabzon ÖZET Bitkilendire tasarıı, tü tasarı disiplinlerinde olduğu gibi belirli tasarı öğeleri ve ilkeleri ışığında gerçekleştirilektedir. Bu çalışada, bitkilendire tasarıı kavraı ve tasarı öğelerinden ölçü ve for açıklandıktan sonra, araştıra alanı tanıtılış, hatalı olarak bitkilendire yapılan alanlar seçiliş ve seçilen alanlarda yanlışlıklar belirlenerek fotoğraflanış ve ileride oluşabilecek sorunlar çeşitli progralar (Autocad ve Photoshop) yardııyla ortaya konuştur. olarak da, bitkilerin evcut duruu ve gelecekte alacakları boyutlar tartışılarak öneriler getiriliştir. Anahtar Kelieler: Bitkilendire Tasarıı, Ölçü, For, Trabzon. DISCUSSION OF PLANTING DESIGN IN URBAN PATTERN IN TERMS OF SCALE-FORM IN TRABZON AND ITS COUNTY ABSTRACT Planting design is ipleented thanks to certain design eleents and principles as all design discipline. In this article, after explaning planting design concept and design eleents (scale, for), study area introduced, areas taken photo by deterination of istakes and axiu diension of plants expose by aid soe progras (Autocad and Photoshop). As a result, suggestions are given with discussing present and future diension of plants. Keywords: Planting Design, Scale, For, Trabzon. 1.GİRİŞ Bilinçsiz ve plansız kentleşe sonucu kentlerde açık alanlar yerlerini yapılara bırakış ve böylece kentlerde azalan yeşil alanlar, kent içerisindeki ekolojik dengenin bozulasına neden olup, kentlerin geleceğini tehdit altında bırakaya başlaıştır. Kent içindeki açık ve yeşil alanlar, he insan sağlığı ve yaşa kalitesi he de kent ekolojisi için öneli yer tutaktadır. Bitkiler, bu açık ve yeşil alanların en öneli eleanlarıdır. Bitkiler; çoğu kez estetik aaçla olduğu kadar fonksiyonel aaçla da kullanılaktadır. Örneğin bazı bitkiler, yaya trafiğini kontrol etek veya kötü görüntüleri perdeleek için fiziksel bariyer olurken bazıları da toprak erozyonunu önleede yardıcı olur. Kısacası bitkiler, peyzajda çevreizi iyileştirek ve doğanın işlevlerini koruak ve destekleek için fonksiyonel bir rol oynaaktadır (Scarfone, 2007). Bitkiler kullanıldıkları ekânları daha yaşanabilir ve canlı ekânlar haline getirir. Bitkilendire tasarıı çalışaları sayesinde insanlar günlük yaşaın üzerlerinde oluşturduğu baskıdan kurtularak doğayla buluşa olanağı bulaktadırlar. Bitki ateryali genellikle oran ve ziraat ühendisleri için bir üreti eleanı, iarlar ve sanatçılar için estetik bir elean, şehir plancıları için ise yaşa koşullarını iyileştiren alzeeler olarak görülektedir. Peyzaj iarları ise bitkileri sadece canlı, yaşayan veya üreti aaçlı elean olarak görekten öte onlara ekân tasarıının bir parçası, iarinin taalayıcı öğesi olan bir elean * Yazışa yapılacak yazar: Makale etni tarihinde dergiye ulaşış, tarihinde bası kararı alınıştır.

2 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi gözüyle bakalıdırlar (Yıldızcı, 1988). Bitkiler, peyzaj iarlığı çalışalarında he estetik he de fonksiyonel işlevlere sahip tasarı eleanlarıdır. Bitkilendire tasarıında her sanat dalında olduğu gibi tasarı öğeleri ve ilkeleri vardır. Tasarıcı bu öğe ve ilkeleri dikkate alarak tasarılar yapar. Bitkilendire tasarılarında kullanılan ateryal canlı olduğu için, bitkilerde zaan içinde pek çok değişiklik eydana gelir. Bu değişiklikler, yıllar içinde ölçüde gerçekleşebildiği gibi, evsilere göre de biçi ve renkte olaktadır. Bu çalışanın aacı; Trabzon kentinde bitkilendire tasarıında ölçü ve for açısından yapılan yanlışlıkların ortaya koyulası ve ekân-ölçü, ekân-for ilişkisi göz önünde tutularak yapılacak bitkilendire tasarılarına yönelik çözü önerileri getirilesidir. 2. BİTKİLENDİRME TASARIMI Bitkilendire tasarıı; tasarı, bili ve sanatın beraberce el ele yürüdüğü bir süreçtir. Soyut anlada bir kavra oluşturulasını ve he güzel he de işlevsel ve doğru bir bitkilendire planı üretek için alanın çevresel istekleriyle bu soyutlaanın kobine edilesini gerektirir. İyi tasarı, bunları takiben gelen doğru uygulaa ve bakıla taalanır. Bir başka deyişle, bu süreç beceri, görüş ve sabır gerektirir (Leszczynski, 1999). Bitkilendire tasarıının ilk aacı ekâna işlevsel olarak katkıda bulunak ve bu şekilde kullanıcıların isteklerine cevap verebilektir (Robinson, 1992). Bitkilendire tasarıı; değerli doğal bitki topluluklarının tanınasını, bakıını ve yaban hayatı için sağlıklı, farklı ve güçlü bir yaşa ortaı tein eden yeni vejetasyonlar oluşturulasını sağlayarak, doğa ile insan arasındaki dengenin onarılasına yardıcı olur (Dee, 2001). Bu iki aacın yanı sıra özel olarak yetiştiriliş veya doğal bitkilerin güzelliğinden haz alak için olanaklar suna aacıyla da yapılaktadır. Çiçekleri, dalları ve eyveleri hissetek, koklaak ve seyretek, hatta rüzgârın ve yağurun bitkiler üzerinde oluşturduğu sesleri işitek, tü bunlar insanların günlük hayat kalitesini ölçüleez derecede yükseltir. Bitkilendire tasarıının aaçlarından biri olan estetik hoşnutluk göz ardı edileesi gereken bir konudur. Bitkilendire tasarıı, yapısal eleanların sert hatlarını yuuşatarak, evcut bitki örtüsündeki tahripleri tair ederek, görsel çirkinliği azaltarak ve göze daha hoş gelen, çekici alanlar yaratarak yapıların çevreye entegre edilesini sağlar (Robinson, 1992). Bitkilendire Tasarıı Ögeleri Bitkilendire tasarılarında da her sanat dalı için geçerli olan ölçü, for, çizgi, doku, renk gibi tasarı öğeleri evcuttur. Çalışada ele alınan tasarı ögeleri ölçü ve fordur. Ölçü; bitki ateryalindeki en öneli tasarı öğelerinden biridir ve bir tasarı için bitki seçiinde ilk önce değerlendirilelidir. Bitki ölçüsü bir boşluğun ölçülerini, tasarıın ilginçliğini ve tasarıın tü iskeletini direkt olarak etkiler. Bitki ölçüsü tü bitki özellikleri arasında özellikle belli bir uzaklıktan bakıldığında en dikkat çeken ve görünenlerden birisidir. Bir tasarıdaki bitkiler yükseklik ve genişliklerinin oluşturduğu siluetleriyle, tasarıa çeşitliliği veya tekdüzeliği verir (Booth, 1990). Bitkiler, ölçü bakıından çok fazla çeşitliliğe sahiptirler. 1 2 c den lere kadar olan bu çeşitlilik beraberinde tasarı için çeşitli kolaylıklar ve zorluklar ortaya çıkaraktadır. Ölçü faktörü, estetik yönden olduğu kadar işlevsel bakıdan da tasarıda etkilidir. Örneğin bir rüzgâr, ses ve ku perdesinin veya görüş alanı dışında bırakılak istenen objeleri gizleek aacına yönelik bir bitkilendirede ekolojik, estetik, ekonoik vd. ilkelerin yanı sıra ölçü bakıından da bazı istekleri karşılaası gerekecektir. Yol, bulvar, eydan vb. alanların bitkilendirelerinde bitkilerin en son alacakları ölçünün iyi bilinesi gerekir. Bu ekân-ölçü ilişkisini iyi kurgulaak yönünden gereklidir (Var, 1997). Ölçek ve oran bakıından başarılı bir tasarı gözleyen kişiye ölçeği zihninde tartadan, kendini rahatsız hisseteden veya o ekânda kayboladan özgürce hareket ete olanağı sağlar (Leszczynski, 1999). Bitkilendire tasarıında for; bitkinin üç boyutlu biçiidir (Robinson, 1992). Başka bir ifadeyle, bitkilerin dış ana hattı veya silueti olarak tanılanır. Gövde, dallar ve yapraklar beraber foru oluştururlar. Bitkilerin forları yapraklı olduklarında daha güçlü algılanır, yapraklar döküldüğünde etki 2

3 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ zayıflar ve algılaa azalır (Walker, 1991). Bitkilerin for bakıından baskın hale gelesi ölçü bakıından büyüklüğüne bağlıdır. Yani ölçü bitki foru üzerinde etkilidir (Var, 1997). For; tasarıların öneli öğelerinden bir tanesidir. Bitki forları dinaik alanlar ve hoş siluetler oluşturada önelidir. İnsanlar ilk tepki olarak bitkilerin dış görünüşlerine reaksiyon vere eğiliindedirler (Booth, 1990). For sürekliliği olan tek tasarı ögesidir. Tü evsilerde algılanabilir (Walker, 1991). For; uyu ve çeşitliliği etkiler, fon ya da vurgu görevi yapabilir ve tasarıın diğer eleanlarıyla bitki örtüsü arasında koordinasyonu sağlar (Robinson, 1992; Booth, 1990).Bitki forları genel olarak 8 e ayrılaktadır. Bunlar; piraidal (konik), yuvarlak (küresel), oval, sütun, geniş (yayılıcı), sarkıcı, pitoresk ve sürünücü forlardır. 3. MATERYAL VE METOT Çalışanın ana ateryalini; Trabzon İli nin bazı ilçelerinde (Akçaabat, Beşikdüzü, Of, Sürene, Vakfıkebir) seçilen yeşil alanlarda yapılan düzenleelerdeki, ölçü ve for bakıından yapılan hatalar oluşturaktadır. Araştıra alanlarının seçilesinde; öncelikle alanların işlevleri belirlenerek, alanlar Canon PowerShot S2IS dijital fotoğraf akinesiyle çok sayıda fotoğraflanış ve bu fotoğraflar bilgisayar ortaında ön bir eleeden geçirilerek kullanılacak fotoğraflara karar veriliştir. Bitkilendire çalışalarında (Trabzon ve ilçelerinde) yapılan hataların saptanası ve çözü önerilerinin getirilesi aacına yönelik bu araştırada; çalışa birbirini izleyen 4 adıı içerektedir: İlk adıda bitkilendire tasarıı kavraı ve bitkilendire tasarıı ögelerinden for ve ölçü tanılanıştır. İkinci adıda çalışa alanı tanıtılıştır. Üçüncü adıda araştıra alanlarında yapılan hatalar belirlenerek fotoğrafları çekiliştir. duru değerlendirilerek türlerin evcut ve gelecekte alacakları boyutların planları Autocad 2007 prograıyla ve araştıra alanlarının son alacakları duruun ilustrasyonları ve alanlara yönelik öneri ilustrasyonlar Photoshop CS4 progralarıyla oluşturuluştur. Dördüncü adıda ise türlerin evcut duruu ve gelecekte alacakları boyutlar tartışılarak çeşitli öneriler getiriliştir. Çalışa Alanının Tanıtılası Trabzon; Türkiye coğrafi bölgelerinden Karadeniz Bölgesi nin doğu kesiinde yer alaktadır. Trabzon un kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Güüşhane ve Bayburt, doğusunda Rize, batısında Giresun ili bulunaktadır (Şekil 1). Trabzon yöresi, bitki coğrafyası bakıından Avrupa Sibirya (Euro-Siberian) flora alanının son derece zengin bir floristik yapıya sahip olan Kolşik (Colchis) kesiinde yer alaktadır. Bu zengin flora, yörede sahil kesiinden başlayarak dağların doruklarına değin değişik vejetasyon tiplerini ve bitkilendire zonları oluşturaktadır (Anşin, 1996). 3

4 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi Araştıra Alanlarının Seçildiği İlçeler Şekil 1. Çalışa alanının haritası 4. BULGULAR 4.1. Ölçü (Gelecekteki boy, çap vd.) ve For Bakıından Yapılan Hatalar 1, 2 ve 3 no lu araştıra alanları, Trabzon un ilçelerinde (Of, Pelitli ve Beşikdüzü) çift yönlü kent içi ara yollarında yapılış orta refüj bitkilendire çalışalarıdır (Şekil 2). Bu alanlarda kullanılan bitkilerin (1:Cedrus sp., 2: Cryptoeria sp., 3: Neriu sp.) ne diki aralığına ne de for olarak orta refüje uygunluğuna dikkat edileiştir. Bu kullanılan bitki türleri zaan içinde büyüyerek araçların geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Bu araştıra alanlarının evcut ve son alacağı duruların plan gösterileri ve son alacağı duruların ilustrasyonları aşağıdaki gibidir (Şekil 3 4 5) (c) Şekil 2: : 1 no lu araştıra alanı (Of), : 2 no lu araştıra alanı (Pelitli/Merkez) (c): 3 no lu araştıra alanı (Beşikdüzü) (Karaşah, 2006) 4

5 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ 0 1,6 0 4 Şekil 3: : 1 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) : 1 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1 Şekil 4: : 2 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) : 2 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1 Şekil 5: : 3 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) : 3 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 4 ve 5 no lu araştıra alanları Trabzon un Beşikdüzü ve Of ilçesinde yaya yolu - araç trafiği arasında yapılış bitkilendire çalışalarıdır (Şekil 6). Bu alanlarda kullanılan bitki (Picea sp.) he yaya yolunun he de araç yolunun heen kenarında olduğu için gelecekte alacağı boyut dolayısıyla he yaya he de araç geçişlerinde sorun oluşturacaktır, aynı zaanda her iki örnekte de bitki araçlar tarafından zarar görecektir. Picea sp. bitkisinin alttan budanası estetik kriterler açısından uygun değildir. Bu araştıra alanlarının evcut ve son alacağı duruların plan gösterileri ve son alacağı duruların ilustrasyonları aşağıdaki gibidir (Şekil 7 ve Şekil 8). 5

6 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi 4 5 Şekil 6: : 4 no lu araştıra alanı (Beşikdüzü), : 5no lu araştıra alanı (Of) (Karaşah, 2006) Yaya Araç 0 1,6 0 4 Şekil 7: :4 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) :4 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1,6 0 4 Şekil 8: :5 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) :5 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 6 no lu araştıra alanı Trabzon un Vakfıkebir ilçesinde Adliye binasının önünde ve 7 no lu araştıra alanı ise Trabzon un Beşikdüzü ilçesinin terinalinde yapılış bitkilendire çalışalarıdır (Şekil 9). Bu alanlarda kullanılan bitkiler (6: Cedrus sp. ve 7: Picea sp.) for ve ölçüleri dolayısıyla zaan içinde he yayaların geçişlerinde he de bu alanlarda araçlar park ederken sorun oluşturacaktır. Cedrus sp. bitkisinin de alttan budanası uygun değildir. Bu araştıra alanlarının evcut ve son alacağı duruların plan gösterileri ve son alacağı duruların ilustrasyonları aşağıdaki gibidir (Şekil 10 ve Şekil 11). 6

7 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ 6 7 Şekil 9: : 6 no lu araştıra alanı (Vakfıkebir), : 7 no lu araştıra alanı (Beşikdüzü) (Karaşah, 2006) 0 4 Şekil 10: : 6 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006), :6 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1,6 0 4 Şekil 11: : 7 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006), :7 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 8 no lu araştıra alanı Trabzon un Sürene (Çaburnu) ilçesinde düzenleniş bir parkın çocuk oyun alanında yapılış bir düzenleedir (Şekil 12). Bu alanda kullanılan bitki (Cryptoeria sp.) oyun donatısının çok yakınında kullanılası nedeniyle gelecekte bu donatının fonksiyonunu yerine getireeesi gibi bir sorun ortaya koyacaktır. Cyrptoeria sp. bitkisi de aynı Picea sp., Cedrus sp. gibi türlerde olduğu gibi alttan budanası sonucu kötü forlar sergileyebilir. Bu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii ve son alacağı duruun ilustrasyonu aşağıdaki gibidir (Şekil 13). 8 Şekil 12: 8 no lu araştıra alanı (Karaşah, 2006) 7

8 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi 0 3 Şekil 13: : 8 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006), :8 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 9 no lu araştıra alanı Trabzon un Akçaabat ilçesindeki bir park girişinde yapılış bir çalışadır (Şekil 14). Kullanılan bitki (Neriu sp.) foru ve ölçüsü nedeniyle zaan içinde kullanıcıların ekânlara geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Bu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii ve son alacağı duruun ilustrasyonu aşağıdaki gibidir (Şekil 15). 9 Şekil 14: 9 no lu araştıra alanı (Karaşah, 2006) 0 1,6 Şekil 15: : 9 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) :9 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Bitkilendire tasarıı çalışalarında; diğer tasarı disiplinlerinden farklı olarak kullanılan ateryal (bitkiler) canlıdır. Bitkilerde yıllar içinde ölçüde ve forda değişiklikler eydana geldiği için bitkilendire çalışalarında zaan faktörü utlaka dikkate alınalıdır. Aksi takdirde; bu çalışada yer vereediğiiz örneklerin yanı sıra çalışaızda incelenen örneklerde de görüldüğü yaya ve araçların geçişlerinde sorunlar oluşturası ve bitkilerin zarar göresi gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Seçilen 9 araştıra alanında görüldüğü gibi bitkilendire çalışalarında bitkilerin ölçü ve for özelliklerine hiç dikkat edileden bitkilendire çalışaları gerçekleştiriliştir. Bu örneklerde zaan içinde oluşacak sorunlar bulgular kısında ortaya konuştur. Bu örneklerdeki sorunlara öneri ilustrasyonlar ve bitki önerileri aşağıda veriliştir. 8

9 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ 1, 2 ve 3 no lu araştıra alanlarında kullanılan bitkilerin en son alacağı tepe tacı genişlikleri (1; Cedrus sp. :6-8, 2; Cryptoeria sp. : 4-6, 3; Neriu sp. :3-4 ) ve bitkilerin forlarının düşünüleden dikildikleri tespit ediliştir. Böyle bir duruda da araştıra alanlarında kullanılan bitkiler yolun belli bir kısını kaplayarak araçların geçişini engelleyerek he araçların he de bitkilerin zarar göresine neden olacaktır. Bu tip refüj alanlarının bitkilendire çalışalarında budaaya elverişli konik ve yuvarlak forlu çalı türlerinin, eğer ağaç kullanılası gerekiyorsa üstten dallana gösteren bitki türlerinin kullanılası doğru olacaktır. Bu tip alanlar için öneri ilustrasyonları ve kullanılabilecek bitkiler aşağıda veriliştir (Şekil 16). Şekil 16: 1, 2 ve 3 no lu araştıra alanları için öneri ilustrasyonları Bu alanlar için öneri bitki türleri; Thuja occidentalis Sargard, Juniperus counis Hibernica, Taxus baccata Fastigiata, Acer platanoides, Tilia sp., Robinia pseudoacacia Ubracuifera, Thuja occidentalis Rheingold olabilir. 4 ve 5 no lu araştıra alanlarında kullanılan bitkinin en son alacağı tepe tacı genişliğinin (Picea sp. : 6 8 ) ve forunun düşünüleden bitkilendire çalışasının gerçekleştirildiği belirleniştir. Bu iki alanda kullanılan tür he yaya he araç geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Yaya ve araç trafiğinin olduğu bu tip alanlarda geçişleri engelleeyecek çalı türlerinin kullanılası uygun olacaktır. Ayrıca 5 no lu araştıra alanındaki gibi yaya yollarında yazın güneş ışığını engelleyecek kışın ise güneş ışığını geçirebilecek geniş yapraklı türlerin seçii uygun olacaktır. Bu alanlar için öneri ilustrasyonları ve kullanılabilecek bitkiler aşağıdaki gibidir (Şekil 17). Şekil 17: 4 ve 5 no lu araştıra alanları için öneri ilustrasyonlar Bu alanlar için öneri bitki türleri; Thuja occidentalis Rheingold, Rosarinus officinalis, Euonyus japonica, Lagerstroeria indica (Tijli), Cercis siliquastru (Tijli) olabir. 6 ve 7 no lu araştıra alanlarında da bitkilerin en son alacağı tepe tacı genişliğinin (6; Cedrus sp. : 6-8, 7; Picea sp. : 6-8 ) düşünüleden dikilerin yapıldığı tespit ediliştir. Bu araştıra alanlarında kullanılan bitkiler he park edilen araçlara zarar verecektir he de yaya geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Bu nedenle bu tip alanlarda gölge yapası aacıyla yukarıdan dallanan bitkilerin veya budanabilecek ağaççık ya da çalı türlerinin tercih edilesi doğru olacaktır. Bu alanlar için öneri ilustrasyonları ve kullanılabilecek bitki türleri aşağıda veriliştir (Şekil 18). 9

10 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi Şekil18: 6 ve 7 no lu araştıra alanları için öneri ilustrasyonlar Bu alanlar için öneri bitki türleri; Lagerstroeia indica, Hibiscus syriacus, Thuja occidentalis olabilir. 8 no lu araştıra alanında da bitkinin gelecekte alacağı boy ve tepe tacının (Cryptoeria sp. : 4 6 ) düşünüleden bitkilendire çalışasının yapıldığı belirleniştir. İncelee alanında kullanılan bitki he çocuk ölçeği düşünüleden dikiliş he de ileride oyun donatısının içine geçerek oyun faaliyetinin gerçekleşesini engelleyeceği düşünüleiştir. Böyle alanlarda he çocuk ölçeğine uygun he de oyun donatısının fonksiyonunu engelleeyecek uygun çalı türlerinin ve çocukların ilgisini çekecek çiçekli türlerin tercihi uygun olacaktır. Bu alan için öneri ilustrasyonu ve kullanılabilecek bitki türleri aşağıdaki gibidir (Şekil 19). Şekil 19: 8 no lu araştıra alanı için öneri ilustrasyon Bu alan için öneri bitki türleri; Spireae sp., Viburnu opulus, Lantana caara, Hydrangea acrophylla, Azalea sp., Kochia scoparia vb. olabilir. 9 no lu araştıra alanında da he bitkinin gelecekte alacağı tepe tacı genişliği (Neriu:3-4 ) he de bitkinin for özelliği (dağınık for) dikkate alınadan alanda kullanıldığı görülüştür. Böyle bir duruda kullanıcıların alana girişlerinde sorun oluşacaktır. Böyle alanlarda yapılacak bitkilendire çalışalarında alana girişi vurgulaak için dağınık forların yerine pirait veya yuvarlak forların kullanılası uygun olacaktır. Bu alan için öneri ilustrasyonu ve alanda kullanılabilecek bitkiler aşağıdaki gibidir (Şekil 20). Şekil 20: 9 no lu araştıra alanı için öneri ilustrasyon Bu alan için öneri bitki türleri; Buxus sepervirens Rotundifolia, Thuja occidentalis Copacta, Thuja occidentalis Tiny tiy, Taxus baccata Fastigiata, Chaaecyparis lawsoniana Stricta, Cupressus sepervirens Pyraidalis Aurea vb. olabilir. 10

11 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ uç olarak; ölçü ve ölçü-for bakıından bitkilerin hatalı kullanıldığı saptanan 9 araştıra alanında kullanılan türlerin ölçüleri (tepe tacı ve boylana), forları ve alanlara uygunlukları düşünüleden dikilerinin gerçekleştirildiği ortaya çıkıştır. Bunun sonucunda da yukarıda bahsedilen sorunlar oluşacaktır. Bu sorunların oluşaasını sağlaak için de alanların he tasarı he de uygulaa aşaasında konunun uzanı peyzaj iarlarına görev verileli, tasarıcılarda bütün faktörleri göz önüne alalı ve bilgi birikiini kullanalıdır. KAYNAKLAR Anşin, R., ve Özkan C., Trabzon Yöresi Doğal Bitki Örtüsü, K.T.Ü Araştıra Fonu Projesi Trabzon, Proje No: Booth, N., Basic Eleents of Landscape Architectural Design, Waveland Pres, Inc.Illinois, USA, 315p. Dee, C., For and Fabric in Landscape Architecture, Spon Press, London. Karaşah, B., Kentsel Dokuda Bitkilendire Tasarıında Yapılan Yanlışlıkların Belirlenesi Trabzon Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü,, Trabzon, 165s. Leszczynski, N.A., Planting the Landscape-A Professional Approach to Garden Design, John Wiley&s. Inc., New York. Robinson, N., The Planting Design Handbook, Gower Publishing Copany Liited Gower House Craft Road Aldershot Hapshire Gu11 3HR, England, 271p. Scarfone, S.C., Professional Planting Design An Architectural and Horticultural Approach for Creating Mixed Bed Plantings, John Wiley&s. Inc.,Hoboken, New Jersey. 272p. Ürgenç, S. İ., Genel Plantasyon ve Ağaçlandıra Tekniği, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayını, İ.Ü. Yayın NO: 3997, Oran Fakültesi Yayın No: 444, İstanbul. Var, M., Bitkilendire Tasarıı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Oran Fakültesi Peyzaj Miarlığı Bölüü Basılaış Ders Notları, Trabzon. Walker, T. D., Planting Design, Van Nostrand Reinhold, New York, 196p. Yıldızcı, A.C., Bitkisel Tasarı, Atlas Ofset, İstanbul. 11

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

YEŞİL ALAN KULLANIMI VE YEŞİL ALAN GEREKSİNİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ ÖRNEĞİ

YEŞİL ALAN KULLANIMI VE YEŞİL ALAN GEREKSİNİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ ÖRNEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 2011 s.81-96 YEŞİL ALAN KULLANIMI VE YEŞİL ALAN GEREKSİNİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ ÖRNEĞİ Yıldız AKSOY*,

Detaylı

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ *

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),261-271 KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * Ebru MANAVOĞLU Veli ORTAÇEŞME a Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ M. Ebru Erdönmez *, Altan Akı YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye ebruerdonmez@yahoo.com

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ Statistics and its Importance on Forestry A.Kadir YILDIZBAKAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern Mediterranean Forestry Research Institute P.K.: 18 33401

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Yıldız

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

Hulusi Doğan Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7444 hulusidogan@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Hulusi Doğan Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7444 hulusidogan@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 3C0055 SOCIAL SCIENCES Received: August 2010 Hulusi Doğan Accepted: October 2010 Engin Üngüren Series

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar

Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar MAKALE / ARTICLE MEGARON 2014;9(1):19-33 DOI: 10.5505/MEGARON.2014.43534 Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar More Livable Urban Space for Children: Practices

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 27, 1 16 EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ VISUAL MATERIALS IN THE TEACHING OF LITERATURE: A SHORT STORY APPLICATION

Detaylı