Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,"

Transkript

1 Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar ISSN : BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü > Fetullah KAYA Editörler > Hediyetullah AYDENÝZ > M. Ýsmail SAÐIROÐLU Yayýn Kurulu > Cafer PETEK > Yard. Doç. Dr. Ümit AKÇA > Ýsmail TUNÇBÝLEK > Fedakâr KIZMAZ > Mehmet DELÝOÐULLARI > Yahya GÜL Görsel Yönetmen > Cafer PETEK Tasarým-Uygulama > Triograf Baský-Cilt > Lacivert Ofset ADRES Sofular Mh. Açýklar Sk. No: 22/4 Fatih/ Ýstanbul Tlf : e-posta: NOT: Dergimizde yayýnlanmasýný istediðiniz yazýlarýnýzýn en az 4 bin en fazla 10 bin karekter olmasýna dikkat ediniz. Yazýlar, yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn iade edilmez. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Mart 2005 yýlýnda Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði (BÝLDER)'nin çatýsý altýnda yayýn hayatýna baþlayan Akademi-Ýletiþim, ikinci yayýn yýlýnda karþýnýzda. Genç bir akademik alan olan Ýletiþim ve moderniteyle yaþýt medya hakkýnda söz söylemek kolay deðil. Birincisinin tam olarak bilgi üretme geleneði oluþmamýþken ikincisinin 5 yüz yýllýk tarihini birlikte düþünerek "Ýletiþim"de akademik bilgi üretme, gerçekleþmeyi bekleyen bir hedef. Bu hedefin yanýnda, akademi ile sektör, yani teori ile pratik arasýnda denge arayýþýný dikkate alarak ortak bir platform olma hedefimiz adým adým gerçekleþme yolunda. Bu çerçevede genç akademisyen adaylarýný sayfalarýmýza konuk ettik. Akademi, bilgi üretimi ve iletiþim konularýnda ne düþündüklerini bu sayýnýn söyleþisi olarak seçtik. Ortaya çýkan tablo pek iç açýcý deðil: "Türkiye'de niceliksel yapý niteliðe yansýmýyor." Üçüncü sayýdan itibaren sürdürdüðümüz AB ve Medya yazý dizisi, bu sayýda Nilüfer Öcel'in Makedonya basýnýný ele alan yazýsýyla devam ediyor. 21. yüzyýlýn þekillenmesinde tüm güçlerin odaðýnda bulunan Ortadoðu'da medyanýn durumunu, Emre Yýldýrým ve Burcu Kaya'nýn yazýlarýyla gündeme taþýyoruz. Tek yönlü haber akýþýný tersine çeviren örnek bir medya organizasyonu olarak El-Cezire, bir olgu olarak akademide tartýþýlmaya devam ediyor. Bu sayýmýzda yer alan Havas/AFP'yle ilgili yazý birlikte deðerlendirildiðinde uluslararasý iletiþimdeki dengesizlik daha çok netleþiyor. Basýn tarihimizdeki geliþmelerin sonraki süreçlerde nasýl bir etki býraktýðý konusu önemli bir alan araþtýrmasý olarak ele alýnmayý bekliyor. Bu doðrultuda basýnla ilgili bir çerçeve çizen Zeynep Kadýoðlu, doksanlý yýllarýn önemli iþletmecilik hatasý olarak promosyonlarýn basýna ve topluma etkilerini ele alýyor. Gazeteciliðin gittikçe uzmanlaþan yapýsýyla önemli bir yerde duran savaþ gazeteciliðini, deneyimli bir sektör çalýþaný olarak Mete Çubukçu deðerlendiriyor. Savaþ gazeteciliðiyle ilgili bu yazýnýn yanýnda Fetullah Kaya'nýn basýnda sendikalaþma, Ýsmail Saðýroðlu'nun Muhbir Gazeteciler ve Ahmet Ocaklý'nýn 28 Þubat ve Andýç ile ilgili haberleri göz önüne alýndýðýnda meslek sorunlarýnýn çok-yönlü yeniden ele alýnmasý gerekliliðini ortaya koyuyor. Bu sayýmýzda da sinemayý unutmadýk. 25. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'ni Ali Kemal Özkan'ýn izlenim ve deðerlendirmeleriyle sayfalarýmýza taþýdýk. Son olarak, bu sayýda ele aldýðýmýz ve özellikle dikkat çekmek istediðimiz bir konu da, iletiþim fakültesi mezunlarýnýn istihdam sorunudur. Kamu kurumlarýnda "Ýletiþim Uzmanlýðý" kadrosunun tahsisi fakülte yönetimleri, meslek örgütleri ve çalýþanlarýnýn üzerinde durmasý gereken bir konu olarak gündeme taþýdýk. "Akademi-Ýletiþim platformunda" buluþmak üzere...

2 ÝÇÝNDEKÝLER Promosyon Döneminin Kalýntýlarý: Magazinleþme ve zayýflayan müþteri baðýmlýlýðý Yard. Doç. Zeynep Kadýoðlu Bugün üretimde belirleyici olanýn arzdan ziyade talep olduðunu açýkça ifade edebiliriz. Ýþletmeler ürün odaklý yönetim anlayýþýndan müþteri odaklý yönetim anlayýþýna geçtiler. Küreselleþmeyle birlikte birbirine baðlýlýklarý artan piyasalar, iletiþim araçlarýnda ve bilgi teknolojilerindeki deðiþimler rekabetin þartlarýný deðiþtirmiþtir. Savaþ muhabirliði birçok kiþiye "macera" filmi ya da "heyecanlý" bir oyun gibi gelebilir. Heyecanlý ama kurgu deðil, gerçektir. Diðer yandan da "baðýmlýlýktýr". Savaþ muhabiri, ilk kriz patladýðýnda, ilk kurþun atýldýðýnda, ilk bomba düþtüðünde "orada olmak" ister. > Tarihe Sýcak Tanýklar Mete Çubukçu Havas/AFP: Dünya Haber Pazarýnda 170 Yýllýk Dev Hediyetullah Aydeniz AB Yolunda Yayýncýlýk: Makedonya Yard. Doç. Dr. Nilüfer Pembecioðlu Öcel Makedonya yayýncýlýk alanýnda Avrupa Birliði üyeleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda daha özgün bir noktada durmaktadýr. Televizyon izleyicileri açýsýndan bakýldýðýnda, Makedonya, Sýrbistan Karadað ve Macaristan'ýn ardýndan günde 274 dakika ile en çok televizyon izlenen üçüncü ülke konumundadýr. Emperyalizmin son aþamasý olarak kabul edilen küreselleþme ve emperyalizmin iþgale dayalý süreçleri arasýndaki tek fark ise, zorla deðil, rýza üretimi yoluyla saðlanan bir baðýmlýlýk ve sömürü sürecini ifade etmesidir. Uluslararasý medya da, ortaya koyduðu tüm deneyimlerle, küreselleþmenin rýza üretiminin en önemli aracýdýr. > Ortadoðu'da Medya Emre Yýldýrým Küreselleþme Çaðýnda Tek Yönlü Haber Akýþý ve El-Cezire Burcu Kaya Erdem Reyting mi, Saðlýklý Bir Toplum mu? Uður Eryýlmaz Medya olumsuzluðu sadece haber konusunda deðil de diðer alanlarda da bolca kullanmaktadýr. Bu da onun bu iþten sonuna kadar faydalandýðýný göstermekte ve insanlarý her konuda ayný yöntemle sömürme yoluna gittiðini ortaya koymaktadýr. Ýnsan bilinci medya endüstrisinin eline geçmiþ durumdadýr. Ýstanbul dan bir Festival Geçti! Ali Kemal Özkan 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Türkiye'de Akademi, Bilgi Üretimi ve Ýletiþim: Niceliksel Yapý Niteliðe Yansýmýyor Ýstanbul Ünv. Ýletiþim Fakültesi Doktora Öðrencileri Ýle Açýk Oturum Dünyanýn en büyük üniversitelerinden birkaçý Türkiye'dedir nicelik anlamýnda. En baþta þunu ortaya koymak lazým: Niceliksel yapý niteliði tutturamýyor. Onun dýþýnda kendi fakültemizden örnek vermek gerekirse alanýn dünyada kendine özgü problemleri, Türkiye'de de Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'ne yansýmýþ durumda. Türkiye Gazeteciler Sendikasý bugün sadece Anadolu Ajansý, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Ajansý'nda toplu sözleþme yapma yetkisine sahiptir. Diðer gazetelerde de TGS nin üyeleri olmasýna raðmen toplu sözleþme imzalayacak üye çoðunluðuna sahip deðil. > Gazetecilerin sendikalaþmasýnda AB umudu Fetullah Kaya 28 Þubat... Andýç... Kullanýlan Medya Ahmet Ocaklý Türkiye'de de medyanýn deðiþik çevreler tarafýndan sýk sýk kullanýldýðýna þahit olmaktayýz. Burada "Medya niçin kendini kullandýrýr?" ya da "Medya farkýnda olmadan kendini kullandýrýr mý?" þeklinde sorular akla gelmektedir. Türk medyasýnýn da farklý odaklar tarafýndan deðiþik amaçlarla zaman zaman kullanýldýðýný Andýç olayý net bir þekilde ortaya koymuþtur. Gazeteciler arasýnda eskiden beri polemiklere yol açan "ajan gazeteciler" tartýþmalarý bugünlerde yeni bir boyut kazandý. Ajan gazeteciler konusunda bir çok iddia var ve bu listeler uzayýp gidiyor. Ulaþtýðýmýz ünlü gazeteciler de bu sebepden olsa gerek konu ile ilgili yorum yapmadýlar. > Kamu Kuruluþlarýnda "Ýletiþim Uzmanlýðý" Kadrosu Bünyamin Demirkan Muhbir Gazeteciler M. Ýsmail Saðýroðlu Sektörden Haberler Kültür - Sanat (Kitap Analizi) Analiz: Ünsal Çýð Karikatür Orhan Bal 3

4 promosyon döneminin kalýntýlarý: magazinleþme ve zayýflayan müþteri baðýmlýlýðý Yard. Doç. Zeynep Kadýoðlu Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi 4

5 Deðiþmeyen tek þeyin deðiþimin kendisi olduðuna (Herakliatos) inanmayanýn kalmadýðý günümüz þartlarýnda rekabet, deðiþime ayak uydurabilenler arasýnda yaþanýrken ayak uyduramayanlar ise göz açýp kapayýncaya kadar sahneden inmektedir. Ýþletmeler açýsýndan deðiþime ayak uydurabilmenin kriteri ise geleceðe dair doðru öngörüler ve esnek organizasyonlardýr. Klasik Ýktisat'ýn temel önermelerinden biri olan Jean Baptise Say'in "her arz kendi talebini yatýr' anlayýþýndan bu güne çok þey deðiþmiþtir. Bugün üretimde belirleyici olanýn arzdan ziyade talep olduðunu açýkça ifade edebiliriz. Ýþletmeler ürün odaklý yönetim anlayýþýndan müþteri odaklý yönetim anlayýþýna geçtiler. Küreselleþmeyle birlikte birbirine baðlýlýklarý artan piyasalar, iletiþim araçlarýnda ve bilgi teknolojilerindeki deðiþimler rekabetin þartlarýný deðiþtirmiþtir. Müþteri odaklý yönetimde yeni müþterileri kazanmak kadar, çoðu zaman daha önemli olan mevcut müþterilerin devamlýlýðýný saðlayabilmektir. Üstelik mevcut müþteriyi koruyabilmek için yapýlan yatýrýmlar yeni müþteriler kazanmak için yapýlacak yatýrýmlardan çok daha az maliyetlidir. Benzer rekabet þartlarý medya endüstrileri için de geçerlidir. Kuþkusuz medya endüstrilerinin diðerlerinden ayýran önemli farklar vardýr; yarý kamusal mal olmalarý, kamusal dýþsallýklarýnýn fazla olmasý, taþýdýklarý içeriðin toplumsal þekillenmede belirleyici olmasý gibi. Bununla birlikte müþteri baðýmlýlýðý kavramý her gün tüketilen ve bir sonraki gün için ihtiyaç doðuran bir mal üreten basýn iþletmeleri için çok daha önemlidir. Bugün Türkiye'deki gazete okuma alýþkanlýklarýna baktýðýmýzda müþteri baðýmlýlýðýnýn baþka bir deyiþle sadýk okuyucu kitlesinin beklenenin çok altýnda olduðunu söyleyebiliriz. Gazeteler için müþteri baðýmlýlýðý yaratmanýn önemli avantajlarý vardýr. Öncelikle gelecekteki tirajýný öngörebilmelerini saðlar. Reklamveren iliþkilerinde reklamveren için tiraj açýsýndan kararlý bir hedef kitle saðlar, müþteri beklentilerini bilebilme açýsýndan fýrsat yaratýr. Bir gazetenin geniþ ve sadýk okuyucu kitlesinin olmasý, inandýrýcýlýðýnýn ve ayný zamanda kendi çizgisi içinde haberciliðindeki baþarýsýnýn göstergesidir. Böylece gazetenin rekabetteki gücü artar. Türkiye'deki gazetelerin müþteri baðýmlýlýðýnýn geçmiþ dönemlere nazaran çok daha zayýfladýðýný söyleyebiliriz. En azýndan bir nesil öncesinde gazete okuyucularý aldýklarý gazete konusunda çok daha kararlýyken bugün gazete tercihleri çok daha deðiþkendir. Bir gazete için müþteri baðýmlýlýðýný saðlayabilecek faktörler olarak; - Belirli bir çizgisi olmasý ve bu yönde kararlýlýðý - Ýnandýrýcýlýðý - Tarafsýzlýðý - Haber konusunda zamanlýlýðý (haberi zamanýnda verebilmesi) - Fiyat istikrarý BASIN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ Bugün üretimde belirleyici olanýn arzdan ziyade talep olduðunu açýkça ifade edebiliriz. Ýþletmeler ürün odaklý yönetim anlayýþýndan müþteri odaklý yönetim anlayýþýna geçtiler. Küreselleþmeyle birlikte birbirine baðlýlýklarý artan piyasalar, iletiþim araçlarýnda ve bilgi teknolojilerindeki deðiþimler rekabetin þartlarýný deðiþtirmiþtir. AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM 5

6 AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM BASIN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ 6 - Ýstikrarlý ve güvenilir yazar kadrosu - Kolay ulaþýlabilirliði (iyi çalýþan daðýtým) sayýlabilir Kuþkusuz gazete tercihleri bireyler arasýnda ya da toplumsal gruplar arasýnda farklýlýklar gösterebilir. Ancak genel olarak yukarýda sayýlan özellikler her okuyucu için önceliklidir. Deðer, göreceli bir kavramdýr ve müþteriler (gazeteler için okuyucular) için satýn alýnan malýn fiyat deðeri yanýnda önem deðerinden de sözedilebilir. Önem deðeri ürünün müþterinin beklentilerini ne kadar karþýladýðý ile ilgilidir. Müþteri baðýmlýlýðý yaratabilmek için ürünün önem deðerinin en azýndan satýþ deðeriyle eþ ya da fazla olmasý gerekir. Gazeteler promosyona baþlarken oldukça iyimser bir görüþle "kupon kesmek için gazete alanlar gazete okumaya da alýþýr ve bu alýþkanlýðýný devam ettirir" düþüncesini öngörmüþlerdir. Ancak promosyon yarýþlarýnýn yaþandýðý dönem için baktýðýmýzda kazanýlan tirajlarýn kalýcý olmadýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Gazeteler için müþteri baðýmlýlýðýnýn geçmiþe oranla erozyona uðradýðý süreçte belkide en önemli etkiyi promosyon yarýþlarýnýn yaþandýðý dönem yapmýþtýr. 1980'lerden baþlayarak on yýlý aþkýn bir süreyle devam eden Türk gazetelerindeki promosyon yarýþlarýnýn çýkarýlan kanunla son bulmasýna raðmen günümüze kadar uzanan ve hem okuyucu davranýþlarý hem de gazeteler üzerinde etkileri vardýr. Bugün gazetelerin müþteri baðýmlýlýðý konusunda zayýf kalmalarýnýn arkasýnda promosyon döneminin etkisi büyüktür. Gazeteler de o günün koþullarýnda promosyona baþlarken oldukça iyimser bir görüþle "kupon kesmek için gazete alanlar gazete okumaya da alýþýr ve bu alýþkanlýðýný devam ettirir" düþüncesini öngörmüþlerdir. Ancak promosyon yarýþlarýnýn yaþandýðý dönem için baktýðýmýzda kazanýlan tirajlarýn kalýcý olmadýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Basýn sektöründeki rekabetin yapýsý gereði yapýlan promosyonlarýn rakiplerce takip edilmesi ilk promosyona baþlayan gazetenin yarattýðý marjinal etkiyi kýsa sürede ortadan kaldýrmýþtýr. Okuyucularýn promosyonlu gazetelere talep göstermesinin altýnda ekonomik þartlar olduðu kadar psikolojik þartlarýn da olduðunu söyleyebiliriz. Kuþkusuz verilen hediyeler maddi bir kazançtýr ve ekonomik açýdan yoksulluk bu kazancý daha deðerli kýlmaktadýr. Bununla birlikte promosyon döneminde bir kýsým okuyucularýn promosyonu verilen ürünlere ihtiyaçlarý olsun olmasýn yöneldikleri görülmüþtür. Satýn alýnan ürünün yanýnda bedava bir hediyeye sahip olmak cezbedicidir. Bu duygu en küçüðünden en büyüðüne bütün iþletmeler için kullanýlacak bir mecra oluþturur. Gazetelerin yýllarý arasýnda ders çýkarýlabilecek nitelikteki promosyon savaþlarýna girmeden önce, bu ortamý hazýrlayan þartlara deðinmek yerinde olacaktýr. 24 Ocak kararlarýný takiben devletin gazete kaðýtlarýna verdiði sübvansiyonlarý kaldýrmasý ile gazeteler, kilosunu sübvansiyonla 9 TL'ye aldýklarý kaðýdý artýk 41 TL'ye almak zorunda kalmýþlardýr. Ayný dönemde gazete kaðýdýnýn tonuna 150 dolarlýk fon konulmasý, bunalýmý daha da arttýrmýþtýr. Artan maliyetler de gazete fiyatlarýna yansýtýlmýþ ve 1986 yýlýnda yüzde 100'e varan fiyat artýþlarý gerçekleþtirilmiþtir; ayný durum bir sonraki yýl da yaþanmýþtýr (Orhan Koloðlu, 1992, s.88). Bütün bu geliþmeler gazete tirajlarýnda ciddi düþüþlere sebep olmuþtur. Tiraj arttýrtma yollarýný arayan gazeteler basýn için bilinen en kýsa ve etkisi en geçici yöntemi tercih etmiþler ve promosyon vermeye baþlamýþlardýr. Önce lotaryacýlýkla baþlayan gazeteler, doðrudan promosyona gerekli hukuki zeminin oluþmasýyla geçebilmiþtir. Dönemin en önemli promosyonu

7 Milliyet Gazetesi nin verdiði karton evler olmuþtur. Milliyet gazetesinin verdiði karton evler, gazetenin tirajýný 250 binden 1 milyona kadar çýkartmýþtýr. Bunun üzerine diðer gazeteler de gazeteyle birlikte hediye daðýtmaya baþlamýþlardýr. Okuyucular karton evlere doyunca da peynir, zeytin, hurma, deterjan, dua kolyesi, çorap, ayran, diþ macunu, makarna gibi saymakla bitmeyecek ve hayal gücünün üretebileceði bilumum çeþitte hediye, gazetelerle birlikte daðýtýlmýþtýr. Sabah gazetesinin deterjan verdiði gün tirajý 2,5 milyona kadar ulaþmýþtýr. Bu dönemde promosyon savaþý basýn sektörünü zor bir sürece de sokmuþtur. Gazete sahipleri promosyon maliyetlerinin artmasýndan duyduklarý sýkýntýyý çeþitli platformlarda dile getirmiþler ama çýkar yol bulamamýþlardýr. Oligopol piyasalarýnýn yapýsý gereði rekabette bir þirketin promosyondan vazgeçmesi diðerlerini etkilemezken yine bir þirketin tirajý arttýracak promosyona giriþmesi hepsini peþinden sürüklemektedir. Dolayýsýyla pastadaki paylarýný kaptýrmamak için birbirlerini yakýndan takip eden bir yarýþa giriþilmiþtir 1990'lý yýllara gelindiðinde gazeteler yeni bir promosyon mecrasý keþfetmiþlerdir: Ansiklopediler. Sabah, Milliyet ve Hürriyet gazeteleri en iyisi olduðunu iddia ettikleri ansiklopedilerin kuponlarýný yayýnlamaya baþlamýþlardýr. Çekiliþsiz ama kupon biriktiren tüm okuyuculara verilen ansiklopediler üç büyük gazetenin toplam tirajlarýný 3 milyona kadar çýkartmýþtýr. Üç büyük gazetenin ayný konuda ama farklý markada ürün daðýtmasý rekabetin þartlarýný daha da zorlaþtýrmýþ ve gazete sayfalarýnda yapýlan saldýrýlar etik dýþýna taþmýþtýr. Hatta Hürriyet gazetesi Sabah okurlarý için Sabah gazetesinin verdiði ansiklopedideki eksik maddelerin listesini yayýnlamýþtýr. Basýn tarihinde ansiklopedi savaþlarý olarak anýlan bu dönem, gazetelerin birbirleri hakkýnda öyle etik dýþý karalamalara sahne olmuþtur ki sonuçta okuyucularýn zihninde gazetelerin saygýnlýðý büyük ölçüde zedelenmiþtir. BASIN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ Gazeteler yukarýda sayýlan örneklerin dýþýnda da deðiþik hediyeler vermiþlerdir (Günaydýn gazetesinin kürk manto ve elbiselik kumaþ, Akis gazetesinin 10 kupona doktor muayenesi vermesi gibi). Hepsine yer vermek oldukça zordur ancak arka sayfadaki tablo, yaþanan promosyonun boyutlarýný yansýtmak için yeterli olabilir. Bu dönemde gazeteler habercilik konusunda deðil ama zücaciye, ev, mutfak konusunda uzmanlaþmýþlardýr (Bkz. Topuz, 2003:353). Okuyucular karton evlere doyunca da peynir, zeytin, hurma, deterjan, dua kolyesi, çorap, ayran, diþ macunu, makarna gibi saymakla bitmeyecek ve hayal gücünün üretebileceði bilumum çeþitte hediye, gazetelerle birlikte daðýtýlmýþtýr. Bu dönemde promosyon savaþý basýn sektörünü zor bir sürece de sokmuþtur. Bu furyada dergiler de tirajlarýný arttýrmak için promosyona yönelmiþlerdir. Onlar da gazeteler kadar yaratýcý ve þaþýrtýcý hatta inanýlmaz gelen promosyonlar vermiþlerdir. Ýmzalý kadýn iç çamaþýrýndan tüp bebek tedavisine, doðum olanaðýndan ayak törpüsüne kadar deðiþik promosyonlara imza atmýþlardýr. Hatta gazetelerin promosyon dönemi bittiðinde bile bazý dergiler hediye ile satýlma alýþkanlýðýný devam ettirmiþlerdir. Artan maliyetler ve rekabet yüzünden giderek daha fazlasýný verme çabalarý gazete yöneticilerini kendi aralarýnda protokol arayýþýna götürmüþtür. Milliye, Sabah ve Hürriyet gazeteleri 1993 Mart'ýnda promosyonu durdurmak için kendi aralarýnda anlaþmaya varmýþ ama ancak yedi ay bu anlaþmaya uyabilmiþlerdir. Promosyon basýn iþletmeleri için önemli bir maliyet yükü olmuþtur. Özellikle Türkiye'de yakýn geçmiþte basýnýn uyguladýðý promosyonlara bakarsak iþletmecilik, gazetecilik, reklamcýlýk ve ga- AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM 7

8 AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM BASIN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ zete okurlarý açýsýndan rasyonelliðinin olmadýðýný söyleyebiliriz. Buna raðmen gazetelerin zaman zaman promosyon kampanyalarýna gitmelerinin arkasýndaki neden tiraj arttýrma çabalarýdýr. Promosyon uygulamalarý promosyon sona erdiðinde arkasýnda kalýcý bir tiraj býrakýyorsa rasyoneldir. Ancak oligopol rekabet buna imkan tanýmamaktadýr. Eðer gazete promosyonunu yenilemezse arttýrdýðý tirajýný, rakip gazetenin promosyonuna kaptýrmaktadýr. Doðal olarak yaþananlar okuyucu davranýþlarýný da etkilemiþtir. Gazete okuyucusu kupon biriktiricisine dönüþmüþtür. Türkiye'de 1995'e kadar tüketiciyi koruma konusunda bir yasanýn olmamasý gazeteler için hukuki bir boþluk yaratarak promosyonlarda istedikleri gibi açýlmalarýna fýrsat vermiþtir. Gerek kamuoyu baskýsý, gerek Avrupa Birliði uyum çalýþmalarý gerekse promosyon kavgalarýnýn basýnýn saygýnlýðýný zedelemesi sonucunda kamuoyunda promosyon yasasý olarak bilinen kanunun hazýrlýklarýna baþlanmýþtýr. Hazýrlanan 4077 sayýlý Tüketiciyi Koruma Kanunu'yla kültürel ürünler dýþýndaki promosyonlar yasaklanmýþ, verilecek kupon sayýsý en fazla 60 ile sýnýrlanmýþ, taahhüt edilen ürün nedeniyle gazetenin fiyatýnýn arttýrýlamayacaðý ve promosyon bedelinin bir kýsmýnýn tüketici tarafýndan karþýlanamayacaðý belirtilmiþtir. Kanun 8 Eylül 1995'de yürürlüðe girmiþtir. Promosyonlar gazetelere, umduklarý tiraj tortusunu deðil ama toplumun deðiþik kesimlerinde bazý etkiler býrakmýþtýr. Önceleri tiraj arttýrmak için yapýlan promosyonlar kýsa süre sonra ancak mevcut tirajý korumaya yarar hale gelmiþtir. Gazetelerin saygýnlýklarý büyük ölçüde eksilmiþtir. Öncelikle þu sorulabilir: gazetelerin tirajlarýný belirleyen olgu ne olmalýdýr? Promosyonlar mý içerik mi? Gazetelerini bu kadar uzun soluklu promosyonlarla ve rakiplerini karalama kampanyalarýyla satan basýn iþletmelerinin ürünleri, zihinlerde, asýl ürünün satýlabilir olmamasý sebebiyle böyle davrandýklarý fikrini uyandýrmýþtýr. Gazeteler de bu fikri desteklercesine habercilik, araþtýrmalar, röportajlar, muhabirlerin yetiþtirilmesi konusunda yatýrýmlarýný kýsmýþlardýr. Maliyetlerinin yüksekliði karþýsýnda gazeteler kaynak daðýlýmlarýný promosyon harcamalarý lehine deðiþtirmiþlerdir. Bu deðiþiklik ücret politikalarýna da yansýmýþ ve çalýþanlarýn aleyhine olmuþtur. Ayrýca ga- HÜRRÝYET SABAH GÜNEÞ TERCÜMAN GAZETE TAN - Otomobil - Altýn - Dubleks ev - Devremülk - Havuzlu ev -Minibüs -Bulaþýk makinesi -Ýmzalý top -Fýrýn -Para -Taksi -Plakasý Karton - Ýmzalý Top - Biblo Dönemin promosyon savaþlarýnda verilen promosyonlardan bazýlarý - Otomobil - Altýn - Dubleks ev - Devremülk - Frýn - Para - Buzdolabý - Mobilya - Dükkan - Market - Motosiklet - Üniversite Kursu - Mont - Taksi Plakasý - Tencere - Otomobil - Ev - Fýrýn - Para - Motosiklet - Video - Saat - Otobüs - Termosifon - Çamaþýr - Makinesi - Elektrik süpürgesi - Otomobil - Ev - TV - Fransa Seyahati - Uçak - Deniz Motorsikleti - Tangram - Otomobil - Ev - Havuzlu ev - Minibüs - Bulaþýk makinesi - Market - Taksi Plakasý - Tangram - Jeep - Elektronik org - Kazak - Minibüs - Biblo - Audio - Video - Mankenle yemek -Playboy güzelleriyle tatil 8

9 zete içerikleri de bu deðiþimden payýný almýþtýr. Arka sayfa güzelleri, manþetlere taþýnan magazin haberleri, sür manþet gazeteciliði, asparagas haberler, araþtýrmadan masa baþýnda yazýlan haberler basýnýn genel karakteristikleri olmuþtur. Zaten kase, bardak, çorap için gazete alan okurlarýn gazete sayfalarýndan ya da yorumlardan fayda beklemedikleri düþünülebilir. Bugünün en çok tirajlý gazetelerinin büyük kýsmýnýn, çok az kadroyla masa baþýnda hazýrlanan magazin aðýrlýklý, içerikleri zayýf gazeteler olmasý kýsaca magazinleþme ve sansasyonalizm bir anlamda promosyon döneminin ürünüdür (Þahin, 1989: 11). Yapýlan promosyonlarýn bir diðer faturasý da verilen ürünlerin diðer üreticilerine çýkmýþtýr. Gazetelerin bedava daðýttýðý ürünlerin piyasadaki diðer üreticileri ciddi talep kaybýna uðramýþlardýr. Ayrýca gazetelerin daðýttýklarý bedava kitaplarýn çoðunun kültür hizmeti olarak olumlanmasý da mümkün deðildir. Örneðin orjinali sayfa olan Jane Eyre romaný sayfalýk kitapçýk þeklinde verilmiþtir. Beklenildiði gibi promosyonlar birçok kiþiyi gazete okuyucusu yapmamýþ ama kupon kesicisi yapmýþtýr. Gazeteden beklentilerini promosyon olarak belirleyen okuyucular, hediyelerin yanýnda aldýklarý magazinel ve eðlendirici yönü aðýrlýklý gazetelere alýþmýþlardýr. Ayný okuyucular promosyon vermediði halde bugün de benzer gazetelere talep göstermektedirler. Doðal olarak serbest piyasa ekonomisinde özel kesim kuruluþu olan gazetelerin öncelikli amacý kar elde etmektir. Ancak yaptýklarý kültürel üretim ve toplumsal sorumluluklarý, onlarý diðer birçok üreticiden ayýrýr. Gazetelerin kâr getiren stratejileri her zaman kamusal sorumluluklarý ile örtüþmeyebilir. Bu durumda oluþabilecek maliyetler sosyal maliyetlerdir ve telafisi zor ve uzun süreli olabilir. Kültürel üretim ticari zorunluluktan kurtulabilirse promosyonla ilgili toplumsal yarar saðlayacak stratejiler hedefine varabilir (Wernick, 1996: 297). Gazetelerin verdikleri aþýrý promosyonlar kýsa vadede okuyucularý memnun etse de uzun vadede oluþan sosyal maliyetler toplumsal maðduriyet yaratabilmektedir. Toplumlarýn geliþmiþlik düzeyinin yükselmesinde basýnýn önemli iþlevleri vardýr. Gazetelerin doðru, zamanýnda, yansýz, eksiksiz haber vermeleri demokratik toplumlarýn vazgeçilmez tamamlayýcýsýdýr. Hiçbir temel gazetecilik kitabýnda promosyonlar gazeteciliðin iþlevlerinden sayýlmaz. Türkiye'de yaþanan promosyon dönemi bugün yeniden deðerlendirildiðinde ne kalýcý bir tiraj saðlamýþ ne de basýn iþletmelerinde zenginleþme yaratmýþtýr. Geriye kalan sadece toplumsal maliyetlerdir. Promosyon uygulamalarý promosyon sona erdiðinde arkasýnda kalýcý bir tiraj býrakýyorsa rasyoneldir. Ancak oligopol rekabet buna imkan tanýmamaktadýr. Eðer gazete promosyonunu yenilemezse arttýrdýðý tirajýný, rakip gazetenin promosyonuna kaptýrmaktadýr. Bazý etkilerin sonuçlarýný telafi etmek uzun zaman ve çaba gerektirir. Promosyonlar Türkiye'de gazetelerin saygýnlýðýný inandýrýcýlýðýný zedelemiþ, diðer yandan müþteri baðýmlýlýðýný zayýflatmýþtýr. Gazetelerin inandýrýcýlýklarýný ve saygýnlýklarýný arttýrabilmeleri için haber, içerik, tarafsýzlýk gibi konularda hassasiyetlerine öncelik vermeleri gerekmektedir. KAYNAKLAR KOLOÐLU, Orhan, Türkiye'de Basýn, Ýletiþim Yayýnlarý, Ýstanbul, 1992 TOPUZ, Hýfzý Türk Basýn Tarihi, Remzi Kitabevi, Ýstanbul, 2003 WERNÝCK, Andrew, Promosyon Kültürü-Reklam Ýdeoloji ve Sembolik Anlatým, Çev. Osman Akýnhay, Bilim ve Sanat Yayýnlarý,Ankara 1996 KADIOÐLU, Zeynep, "Bir Hediye Türü olarak Promosyonlar", Türk Hediye Kültürü Sempozyumu, Marmara Üniversitesi 2006 BASIN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM 9

10 tarihe sýcak tanýklar Mete Çubukçu NTV Haber Müdürü 10

11 GAZETECÝLÝK AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM Uluslararasý Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) verilerine göre 20 yýllýk Vietnam Savaþý'nda 66, 3 yýllýk Irak Savaþý'ndaysa 64 gazeteci hayatýný kaybetti. Bu rakam savaþ alanlarýndaki muhabir/gazetecilerin ne kadar zor bir görevle karþý karþýya olduðu kadar yeni dönem savaþlarda gazetecilerin bizzat hedef olarak seçildiklerinin örneklerinden biridir. Gazeteciliðin tüm alanlarý kendi içinde zordur, meþakkatlidir, tecrübe ve uzmanlýk ister. Ancak, unlara ek olarak savaþ muhabirliði yapýlan iþin doðasý gereði haberle hayat arasýndaki ince çizgide yürür. Bu yüzden gazeteciliðin bazý yönleriyle diðer alanlardan ayrýlýr: Zor, riskli, fiziksel ve ruhsal anlamda yýpratýcý, tehlikeli bir uzmanlýk alanýdýr savaþ muhabirliði. Ancak bir o kadar da zevkli, tarihin dönüm noktalarýna tanýk olmak anlamýnda önemlidir. Savaþ muhabirliði birçok kiþiye "macera" filmi ya da "heyecanlý" bir oyun gibi gelebilir. Heyecanlý ama kurgu deðil, gerçektir. Diðer yandan da "baðýmlýlýktýr". Savaþ muhabiri, ilk kriz patladýðýnda, ilk Savaþ muhabirliði birçok kiþiye "macera" filmi ya kurþun atýldýðýnda, ilk bomba düþtüðünde "orada olmak" ister. Krizin kokusunu aldýðýnda muhabirlik deyi- da "heyecanlý" bir oyun gibi gelebilir. Heyecanlý miyle "karýncalanmaya" baþlar. Bu karýncalanma meslek hayatý boyunca sürer. Zaten gazetecilik de bunu ðýmlýlýktýr". Savaþ muhabiri, ilk kriz patladýðýnda, ama kurgu deðil, gerçektir. Diðer yandan da "ba- gerektirir. (Çubukçu, 2005:21). ilk kurþun atýldýðýnda, ilk bomba düþtüðünde En temel tanýmýyla kriz ve savaþ bölgelerinde çalýþan, "orada olmak" ister. haber aktaran gazetecilere savaþ muhabiri denir. Önceleri gazetelerde, ardýndan televizyonlarda ortaya çýkan farklý uzmanlýk alanlarý arasýna artýk savaþ muhabirliðinin girdiðini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin komþu olduðu coðrafyada son yýllarda savaþ ve bölgesel çatýþmalarýn hýzla artmasýyla birlikte özel bir alan olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Dünyada ise geçmiþi 1800'lü yýllarýn sonundaki Kýrým Savaþýna kadar uzanmaktadýr. Bu anlamda Ýngiltere'de The Times gazetesine Kýrým Savaþý'ndan haber geçen William Russell dünyanýn ilk savaþ muhabiri olarak kabul edilir. Savaþ muhabirliðini çekici hale getiren unsurlar gazeteciliðin diðer alanlarýndan farklýdýr. Çok basit bir noktadan yola çýkarsak, savaþ muhabirliðini "gazetecinin dünyadaki korkunçluðu gösterdiði bir þov" olarak düþünebiliriz. Dünyanýn gidiþatýyla ilgili olmak, duraðan gazetecilikten hoþlanmamak, riski ve tehlikeyi sevmek, farklý coðrafyalarda farklý insanlarla birlikte olup, farklý dramlarý haberleþtirmek bu tür gazeteciliði tercih nedenleri arasýnda sayýlabilir. Ama en bilinen tanýmýyla "sýcak tarihe tanýklýk etmektir" Savaþ muhabirliði/gazeteciliði'nin Türkiye'de kendini kabul ettirmesi 1990'lý yýllara dayanýr. Her ne kadar Kore, Lübnan, Kýbrýs savaþlarýnda muhabirler bulunsa da bu süreç uzun so- 11

12 GAZETECÝLÝK AKADEMÝ ÝLETÝÞÝM luklu olmamýþtýr. Soðuk Savaþ'ýn sona ermesiyle Türkiye'nin de içinde bulunduðu yakýn coðrafya savaþ muhabirleri açýsýndan (maalesef) mümbit bir alan oluþturmuþtur. Türkiye medyasý Bosna'dan baþlayarak Kafkaslar ve Ortadoðu ile devam eden çatýþma sürecinde haber ihtiyacýný kendi muhabirleri ile karþýlamayý istemiþ, adý geçen bölgelere muhabirler gönderilmiþtir. Çok sayýda olmasa da uzman muhabir kadrosu yetiþmiþtir. Bu olumlu geliþmeye raðmen muhabirlerin bir kýsmýnýn sadece birkaç haberle kendilerini "savaþ muhabiri" olarak tanýmlamasý olumsuzluk hanesine yazýlmasý gereken notlardandýr. Çünkü savaþ muhabirliði bir þov deðil uzun soluklu, uzun emek ve tecrübe isteyen bir iþtir. Bu yüzden eleðin üzerinde çok az sayýda isim kalmýþtýr. Bugün dünya Türkiye medyasý Bosna'dan baþlayarak Kafkaslar ve Ortadoðu ile devam eden çatýþma sürecinde haber ihtiyacýný kendi muhabirleri ile karþýlamayý istemiþ, bu bölgelere muhabirler gönderilmiþtir. Bu geliþmeye raðmen muhabirlerin bir kýsmýnýn birkaç haberle kendilerini "savaþ muhabiri" olarak tanýmlamasý olumsuzluk hanesine yazýlmasý gereken notlardandýr. medyasýna baktýðýmýzda savaþ muhabirlerinin uzun yýllar sonunda birçok savaþ ya da çatýþma alaný sonrasýnda tecrübe kazandýðý görülür. Bu yüzden "ak saçlýlar" dediðimiz 50'li yaþlarda bulunan gazeteci kuþaðý hâlâ görev yapmaktadýr. Vietnam'dan sonra 1973'de Kýbrýs'ta görev yapan Amerikalý gazeteci Peter Arnett 40'lý yaþlarýnda bu alaný býrakmak istediðinde, yöneticilerinden "kendisinin asýl þimdi verimli olacaðý, çünkü savaþ alanlarý için gerekli tecrübeyi henüz kazandýðý" ( Arnett, 1999: 402) yanýtýný almýþtýr. Bu yanýt, Türkiye'de 30'unu aþan muhabirleri masa baþýna oturtmaya çalýþan yöneticilere ya da 30'lu yaþlardan sonra muhabirliði "küçük" görerek masaya oturmaya çalýþan gazetecilere yönelik bir mesaj niteliðindedir. Yani savaþ muhabirliði bazý meslektaþlarýmýzýn yaptýðý gibi genel geçer bir alan ya da belli bir yaþa gelince geri çekilecek bir durum deðil, aksine yýllar içinde kazanýlan tecrübelerle hayata geçirilen bir uzmanlýk alanýdýr. Çünkü bu, bir bilgi birikimi ve tecrübenin birleþimi sonucu yapýlan bir meslektir. Bu yüzden Türkiye'de savaþ muhabirliði kurumsallaþamamaktadýr. "Nasýl Savaþ muhabiri olunur?" Genç, mesleðe yeni adým atan gazetecilerin sýk sýk sorduðu sorularýn baþýnda gelir. Sorunun net bir yanýtý olmasa da, savaþ muhabirinin en az bir dil iyi bilmesi, dünya tarihi ve siyasetini, güncel geliþmeleri iyi takip etmesi, çalýþtýðý bölgelerdeki liderleri, dini, etnik ve siyasi yapýyý iyi bilmesi, sadece çatýþma anýnda deðil öncesi ve sonrasý ile o olayý takip etmesi gerekmektedir. Örneðin Irak savaþýný izlemek sadece karþýlýklý zayiatlarý vermek, ölü yaralý sayýsýný iletmek deðildir. Bunun yaný sýra ülkenin politik yapýsýna hakim olmak gerekir. Bu birikim, haber, röportaj yaparken yanýlgýya düþmeyi önlediði gibi, habere ulaþýrken, yani pratikte bazý kapýlarý açar, hatta gazeteciyi tehlikelerden kurtarabilir. Geliþmelere geniþ pencereden bakmayý, sadece basit bir aktarýcý olmamayý saðlar. Gazeteciliðin temelini oluþturan "objektiflik" savaþ alanlarýnýn en yakýcý ve en çok tartýþmaya açýk konusudur. Taraflara eþit mesafede yaklaþmak kural olmakla birlikte, savaþýn günlük pratiði ve karmaþasýnda bu kurala zaman zaman uyulmayabilir. Bu durum medya çalýþmalarýna konu olmakta, savaþ muhabirleri ile akademisyenler farklý düþünmektedir. (Mc Luaghlin 2002: 168). Savaþta da olsa gazetecilikte aslolan objektifliktir. Ancak savaþýn koþullarý, taraflara ulaþmayý engelleyebilir. Ayrýca savaþ alanlarýnda muhabirin haberi ele alýþýnýn farklý yöntemleri vardýr. Olaný biteni en çýplak haliyle iletmek gazetecinin birincil görevidir. Ancak savaþ 12

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı