Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle nehir, göl ve deniz gibi su kaynaklarýnýn kýyýsýna ve yakýnýna kurmuþlardýr. Bu tercih, medeniyetlerin geliþmesini hýzlandýrýrken, tarihte yaþanan çok sayýda savaþýn, çatýþmanýn da nedeni olmuþtur. Baþkan dan Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný: Su Kaynaklarýný Koruyup Akýlcý Kullanmalýyýz... Bugün su kaynaklarýnýn sýnýrlý olduðunu, dünyanýn kirlenebileceðini; yeryüzünün büyük bölümünün su ile kaplý olmasýna raðmen, kullanabilecek tatlý su kaynaklarýnýn, toplam suyun % 0.1 gibi çok küçük bir bölümünü oluþturduðunu öðrenmiþ bulunuyoruz. Bir yandan hýzlý nüfus artýþý, diðer yandan hýzlý kentleþme, su talebini ve su sýkýntýsýný artýrmaktadýr. Birleþmiþ Milletler verilerine göre, dünyada 1.5 milyar insan saðlýklý içme suyu kullanamamakta, yýlda 12 milyon insan, çoðunluðu çocuk olmak üzere, sudan kaynaklanan hastalýklar nedeni ile yaþamýný yitirmektedir. Bilimsel verilerle de ispatlanan küresel iklim deðiþikliði sonucu, sýcaklýk artmakta ve ülkemizin de içinde bulunduðu, dünyanýn bazý bölgelerinde (Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoðu gibi) kuraklýk yaþamsal sorun haline gelmektedir. Su kýtlýðý, kentleri, özellikle de büyük kentleri daha çok etkileyecektir. Büyük kentlerdeki su sorununun doðrudan saðlýkla iliþkili olmasý da, sorunun önemini ve etkilerini artýrmaktadýr. Dünya nüfusunun %50 si kentlerde yaþamakta ve kentlerin su talebi ve su sýkýntýsý her geçen gün artmaktadýr. Bir yandan su talebi artmaktayken, diðer yandan bilinçsizce mevcut su kaynaklarýmýz kirletilmektedir. Kirletilmiþ sular çevreye geri dönmekte, çevre ve canlýlar için geri dönülmez tahribatlar yaratmaktadýr. Entegre bir su yönetim sistemi ile su kaynaklarýmýzý korumak zorundayýz. Birliðimizin en önemli amaçlarýndan birisi de; sorumluk alanýnda yer alan Marmara havzasýndaki su kaynaklarýnýn korunmasý ve akýlcý bir biçimde yönetimidir. Bu konuda, Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn desteði ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve Birliðimiz iþbirliði içinde, çok önemli bir çalýþma yürütmektedir. Marmara Bölgesi ndeki illerimizin Çevre Düzeni Planlarý nýn uyumlaþtýrýlma çalýþmasý da devam etmektedir. Yaþanan iklim deðiþikliði ve kuraklýðýn doðurduðu ve giderek ciddi boyutlara ulaþan sorunlara çözüm bulma konusunda belediyelerimize ve Birliðimize çok önemli roller düþmektedir. Belediyeler ve Birlik olarak bir yandan küresel ýsýnmaya neden olan sera gazlarýnýn azaltýlmasý için çaba sarf etmeli; diðer yandan, küresel ýsýnmanýn etkilerinin azaltýlmasý için uyum programlarý uygulamalýyýz. Konu ile ilgili olarak AB tarafýndan Haziran 2007 tarihinde hazýrlanan Yeþil Kitap (Green Paper), Ýklim Deðiþikliðine Uyum baþlýðý altýnda, iklim deðiþikliðinin etkileri ile mücadelede, yerel yönetimleri en önemli aktörler olarak göstermektedir. Deðinilen konularda baþarýlý olabilmemiz için, Birliðimizin çatýsý altýnda, belediyelerimiz arasýnda iþbirliðini güçlendirmeliyiz. Kýsa vadede yapacaðýmýz en önemli iþ; bütçelerimizde su konusuna daha fazla kaynak ayýrmak suretiyle, su kaynaklarýnýn korunmasýna, su tasarrufu saðlayan kampanyalara ve programlara önem vermektir. SU HAYATTIR, HAYATIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Tüm üye belediyelerimize çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. SAHÝBÝ T.C Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði adýna Kadir Topbaþ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Doç. Dr. Recep Bozlaðan YAYIN KURULU Doç. Dr. Recep Bozlaðan Doç. Dr. Taylan Dericioðlu Yrd. Doç. Dr. Aynur Can Yrd. Doç. Dr. Nail Yýlmaz Av. Hilal Ünlü SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ VE EDÝTÖR Aynur Þenol MUHABÝRLER Nesrin Akkaþ Cihan Dað Kübra Demir TASARIM Yasin Özcan KAPAK FOTOÐRAFI Tekirdað Belediyesi Arþivi ÝLETÝÞÝM ADRESÝ Zindankapý, Deðirmen Sokak, No:15, Eminönü - Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) YAPIM Hayat Yayýnlarý BASKI Bilge Matbaacýlýk Yýlanlý Ayazma Sokak No: 8 Kat: 1 Davutpaþa, Zeytinburnu - Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yerel Süreli Yayýn Dergide yayýnlanan yazýlardaki görüþ ve önerilerden yazarlarý sorumludur.

3 ÝÇÝNDEKÝLER T. C. M A R M A R A V E B O Ð A Z L A R I B E L E RÖPORTAJ Tekirdað Belediye Baþkaný Ahmet Aygün AB FONLARI Sývý Atýk Projesinde Erbaa-AB iþbirliði KAPAK DOSYASI Büyük Modernleþme Projesi: Kentsel Dönüþüm MARMARA DAN Doðu nun Gurbetleri PLANLAMA Hedefe varmak için vazgeçilmez unsur: Strateji ÜSTÜN DÖKMEN Belediyeler Týpký Annemize Benzer ÇEVRE Orman Yangýnlarý Geleceðimizi Tehdit Ediyor KENT VE YAÞAM Üç Kemaller Diyarý Tekirdað 2 Birlik 2007/3

4 D Ý Y E L E R B Ý R L Ý Ð Ý Y A Y I N O R G A N I D I R 56 HABERLER TARÝHTEN Tarihi Beyoðlu Belediye Binasý 60 ÖRNEK PROJE Akýllý Kent Beyoðlu, Örnek Proje Saray Bahçe 66 TEKNOLOJÝ Bekirpaþa Belediyesi ne Dair Herþey Elimizin Altýnda 60 ÝZ BIRAKANLAR KENT ESTETÝÐÝ ÝSTON Dünya Markasý Olma Hedefinde Ahmet Vefik Paþa 60 OSMANELÝ BELEDÝYESÝ Osmaneli Kalkýnma Hamlesini Yapýyor? 60 MARMARA EREÐLÝSÝ YEREL GELÝÞÝM Tuzla Belediyesi nden Ücretsiz Psikolojik Danýþma Hizmeti Marmara nýn Ýncisi: Marmara Ereðlisi 66 KÜLTÜR SANAT 72 BÝRLÝK TEN HABERLER 82 AKADEMÝK PLATFORM Sempozyum, Kitaplýk ve Tez Sayfasý AKADEMÝK PLATFORM Eminönü Sempozyumu Birlik 2007/3 3

5 Haberler Sirkeci - Harem Arasý 8 Dakikaya Ýniyor! Ulaþým teknolojileri geliþtikçe mesafeler de ayný hýzla kýsalýyor. Sirkeci - Harem arasý mesafe, Suhulet adýndaki arabalý vapur sayesinde 25 dakikadan 8 dakikaya iniyor. Bu hizmet Ekim ayýnda uygulamaya geçiyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve Ýstanbul Deniz Otobüsleri nin, Çeksan Tersaneleri nde inþa ettirdiði dört yeni nesil arabalý vapurdan biri olan Suhulet, 3 Aðustos 2007 tarihinde gerçekleþtirilen törenle denize indirildi. Ekim ayýnda hizmete girmesi beklenen Suhulet sayesinde Sirkeci-Harem arasý mesafe, 25 dakikadan 8 dakika gibi kýsa bir sürede kat edilebilecek. Törende konuþan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstanbul da, yeni nesil vapurlar sayesinde ulaþým sorununda çok büyük bir yol kat ettiklerini ve ulaþýmýn kolaylaþtýrýlmasý baðlamýnda birçok yatýrýma imza attýklarýný söyledi. Topbaþ konuþmasýnda, istatistikî oranlara da yer vererek karayollarýnda 3,5 yýlda 126 kavþaðýn tamamlandýðýný ve deniz ulaþýmýnýn toplu taþýma araçlarý içerisindeki payýnýn yüzde 3 ten yüzde 10 a çýkarýldýðýný belirtti. Topbaþ ayrýca demiryollarýnýn artýrýlmasý ile ilgili çalýþmalarýn devam etmekte olduðunu vurguladý. Körfezin Yüzü Gülüyor 3 Aðustos 2007 tarihinde, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Kocaeli Gazetesi ve Deðirmendere Belediyesi nin ortaklaþa düzenlediði Körfez i Yüzerek Geçelim yarýþmasý gerçekleþti. Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu nun da bizzat katýldýðý yarýþmaya ilgi ise hayli fazla görünüyordu. Organizasyonunu Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Deðirmendere Belediyesi ve Kocaeli Gazetesinin yapmýþ olduðu Körfezi Yüzerek Geçelim yarýþmasý büyük ilgi topladý. Baþkan Ýbrahim Karaosmanoðlu nun da kulaç attýðý yarýþmaya katýlým sporcular ve halk olmak üzere iki kategoride gerçekleþti. Atatürk Gemisi nden umuda atlayýþ Yarýþmaya toplam 111 kiþi katýldý. Yarýþmacýlarýn Atatürk Gemisi ile Tütünçiftlik açýklarýndan körfez sularýna atlamasýyla baþlayan yarýþma 1500 metrelik mesafede gerçekleþti. Yarýþmada en büyük ilgiyi, tek kolu ile yarýþan engelli bir katýlýmcý topladý. Yarýþmacýnýn azmi izleyicileri þaþýrtýrken cesareti de takdir topladý. Büyükþehir Belediyesi nden toplam 10 bin YTL lik ödül Büyükþehir Belediyesi yarýþlarda ilk 10 a girmeye hak kazanan sporculara 10 bin YTL lik para ödülü verdi. Yapýlan yarýþlarda Ceren Dilek, kadýn sporcu branþýnda birinci olurken, Uygur Sakarya ise erkeklerde birinciliði elde etti. Halk kategorisinde ise Erdem Bakýrcý Yarýþmayý baþarýyla tamamladý. Törende bir diðer konuþmayý ise ÝDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy yaptý. Paksoy, Harem-Sirkeci arasýnda çalýþacak vapurun Ýstanbullulara getireceði avantajlardan bahsederek hýzlý, güvenli ve konforlu bir ulaþým hizmetinin Ýstanbullularý beklediðini söyledi. Ýsmini ilk arabalý vapur Suhulet ten aldý Adýný geçmiþte ilk arabalý vapur olma özelliðine sahip olan Suhulet ten alan yeni nesil arabalý vapur, metrelik boyu ve metre geniþliði ile 80 araç ve 612 yolcu kapasitesine sahip. 4 vapurun toplam maliyeti ise 42,7 milyon dolar deðerinde. Körfezi Yüzerek Geçelim yarýþmasýnda Baþkan Karaosmanoðlu da katýlýmcýlarla birlikte kulaç attý. 4 Birlik 2007/3

6 Adapazarý nda Muhtarlar Baþkaný Ziyaret Etti Adapazarý Belediye Baþkaný Aziz Duran, muhtarlarý aðýrlayarak onlarýn sorunlarýný ve isteklerini dinledi. Adapazarý Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran, Büyükþehir Muhtarlar Derneði ni makamýnda aðýrladý. Muhtarlarýn isteklerini dinleyen Baþkan Duran, köylere yapýlan yatýrýmlar hakkýnda muhtarlara bilgi verdi. Muhtarlarýn, sorunlarýn Baþkan Duran, Büyükþehir Muhtarlar Derneði ni makamýnda aðýrladý. iletilmesinde halk ile belediyeler arasýnda köprü oluþturduklarýný ifade eden Baþkan Duran, Halkýmýz ilk olarak muhtarlarla muhatap oluyor. Muhtarlar, köy ve mahallelerdeki gözümüz gibi iþlev görüyor. Belediye ve muhtarlar el ele vererek sorunlarý çözüyor. Bu yüzden sorunlarýn aktarýlmasýnda muhtarlara büyük görevler düþmektedir. dedi. Baþkan Duran, son yýllarda köylerde önemli deðiþimler olduðunu belirterek, 2006 yýlýnda birçok köyümüz sýcak asfalta kavuþtu. Tüm köylerimize yol ve su ulaþtýrmanýn çabasýndayýz. Çalýþmalarýmýz devam edecek. dedi. Büyükþehir Muhtarlar Derneði Baþkaný Adnan Özdemir köylere yapýlan yol, su ve diðer yatýrýmlar için Baþkan Duran a teþekkür etti. Adnan Özdemir 118 köyün mahalle statüsüne geçirilmesini, bu köylerin Büyükþehir e dahil edilmesini istediklerini ifade etti. Keþan Belediyesi Saðlýk Denetimlerini Baþlattý Keþan Belediyesi, okullarýn açýlmasýyla öðrencilerin saðlýklý beslenmesini saðlamak amacýyla okul kantinlerini denetlemeye baþladý. Çocuklarýn Yeni Eðlencesi: Eminönü Belediyesi Çocuk Portalý Eminönü Belediyesi nden çocuklarý hem eðlendiren hem de eðiten bir site; Eminönü Belediyesi Çocuk Portalý Eminönü Belediyesi nden büyük bir geliþim desteði, Eminönü Belediyesi Çocuk Portalý. Çocuklarýn eðitiminden sevecekleri oyunlara kadar birçok konuda hizmet veren portal, Atatürk, resimler, çevremiz, Oku-Öðren gibi pek çok bölümden oluþuyor. Zekâ ve beceri oyunlarýnýn yaný sýra spor, macera oyunlarýnýn da ilgi gördüðü site þimdiden çocuklarýn gözdesi oldu. Pek çok fýkranýn, oyunlarýn ve masallarýn yer aldýðý Eminönü Belediyesi Çocuk Portalý nda çocuklar isterlerse resim yeteneklerini geliþtirebiliyorlar. Canlýlar aleminden, dünya klasiklerine kadar geniþ bir içerik Oku-Öðren bölümünde çocuklara hayvanlar ve bitkiler hakkýnda geniþ bilgi sunulurken Masal-Hikâye bölümünde ise dünya klasiklerinden Ömer Seyfettin in romanlarýna kadar pek çok kitabýn içeriklerini bulabilecekleri geniþ bir sistem mevcut. Keþan Belediye Baþkanlýðý, Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü nden oluþan bir ekip, okul kantinlerini denetlemeye baþladý. Keþan Belediyesi nden Veteriner Hekim Mahmut Yýldýrýr, zabýta memurlarý, Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý ndan ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü nden oluþan bir ekip þehir merkezinde bulunan okullarýn kantinlerini yönelik bir denetim gerçekleþtirdi.ýlgili denetimde satýlan mallarýn son kullanma tarihleri ve ruhsat iþlemleri ile ilgili çeþitli incelemeler yapýldý. Denetimler sonucu tespit edilen eksikler ile ilgili tutanaklar tutularak eksiklerin tamamlanmasý için ilgili kiþilere zaman tanýndý. Yetkililer denetimlerin devam edeceðini belirterek kantin iþleticilerinin eksiklerini en kýsa zamanda tamamlamalarý gerektiðini söylediler. Birlik 2007/3 5

7 Tekirdað Belediyesi nden Judo Milli Takýmýna Yemek Tekirdað Belediyesi, Judo Milli Takýmýna, Yunanistan da düzenlenecek olan Balkan Þampiyonasý öncesinde moral yemeði verdi. Tekirdað Belediyesi, baþarýlarýyla sýk sýk gündeme gelen ve Tekirdaðlýlarýn gurur kaynaðý olan Judo A Milli Takým oyuncularýna destek olmaya devam ediyor. Belediye son olarak, Balkan Þampiyonasýna giden Milli Judocularý aðýrlayarak bu büyük þampiyona öncesinde bir moral yemeði düzenledi. Kimler Katýldý? Tekirdað Belediyesi Baþkaný Ahmet Aygün ile Belediye Baþkan yardýmcýlarý Recep Erol ve Fevzi Kýran ýn ev sahipliði yaptýðý yemeðe Tekirdað Belediyesi Judo Antrenörü Deniz Þili, Judo As Baþkaný Tacettin Özerler, Uluslararasý hakemler Hakan Kapan, Ebubekir Aksan ile Mustafa Alpat da katýldý. Tekirdað Belediye Baþkaný Ahmet Aygün Judo Milli Takýmýna destek olmaya devam ediyor. XI. Atýcýlýk Müsabakasý Gölcük Belediyesi ile Gölcük Avcýlar ve Atýcýlar Deneði nin her yýl ortaklaþa yürüttüðü Atýcýlýk Müsabakalarý bu yýl 11 yaþýna bastý. Gölcük Belediyesi ile Gölcük Avcýlar ve Atýcýlar Derneði nin birlikte düzenlediði Atýcýlýk Müsabakalarý bu yýl 11. kez düzenleniyor. Gölcük e baðlý Haseneyn Köyü nde 5 Aðustos ta gerçekleþtirilen XI. Atýcýlýk Müsabakasý na Gölcüklü avcý ve atýcýlar yoðun ilgi gösterdi. Müsabakalara katýlan Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ, avcýlýða ve atýcýlýða gönül vermiþ kiþilerin iþtiraki ile yapýlan müsabakalarýn bu yýlda yoðun bir ilgi ve katýlýmla gerçekleþtirilmiþ olmasýný sevinçle karþýladýðýný belirterek, Belediyemiz olarak bu güzel spora destek ve katký saðlamaya iþbirliði yaparak sürdürmeye devam edeceðiz. dedi. Konuþmalarýn ardýndan müsabakalar geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýlda 3 ayrý branþta yapýldý. Müsabýklar yarýþmalarda trap atýþý, tek kurþun atýþý ve tabanca atýþý yaparak mücadele ettiler. Tabanca atýþýnda birinciliði Bülent Yýldýz, tek kurþun atýþýnda birinciliði Fikret Altýnbaþ, trap atýþýnda birinciliði ise Ayhan Erbay kazandý. Dereceye giren yarýþmacýlar çeþitli hediyeler ile ödüllendirildi. 6 Birlik 2007/3

8 Balýkesir de Yerkonlar Çöp Sorununa Çözüm Oldu Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi ve Bandýrma Belediyeleri tarafýndan kullanýlan yeni çöp konteynýrlarý (Yerkonlar)þimdi de Balýkesir de! Balýkesir Belediyesi nin öncülüðünde þehrin 16 farklý yerine yerleþtirilen Yerkonlar þehrin çöp sorununa büyük ölçüde çözüm getirdi. Daha önce Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Osmangazi ve Bandýrma Belediyeleri tarafýndan kullanýlan yeni çöp konteynýrlarý þimdi de Balýkesir Belediyesi tarafýndan hizmete sunuldu. Þu ana kadar þehrin 16 farklý yerinde kullanýlmaya baþlanan Yerkonlarýn sayýsýnýn artýrýlarak, ilerleyen günlerde þehrin büyük bir kýsmýnda faaliyete geçirilmesi planlanýyor. Yerkonlarýn bir kýsmý topraðýn altýnda 2.7 metre uzunluðunda olan ve 1 ton çöp alabilen Yerkonlarýn 1.10 metrelik kýsmý toprak üzerinde kalýrken geri kalan kýsmý topraðýn altýnda bulunuyor. Toprak altýnda kalan kýsýmla çöplerin daha serin yerlerde bekletilmesi saðlanýrken, ortaya çýkabilecek kötü kokularýn da önlenmesi amaçlanýyor. Arnavutköy Artýk Daha Temiz Arnavutköy Belediyesi, Sazlýdere ve Alibeyköy su havzalarýnýn birleþme noktalarýnda bulunmasý sebebiyle ortaya çýkan kirliliði önlemek amacýyla ÝSKÝ ile birlikte bir proje baþlattý. Ýlgili projenin ilçenin kanalizasyon sorunu ortadan kaldýracaðý umuluyor. geleceðini belirleyecek büyük yatýrýmlar yapmaya baþladý. Bölgeye getirilmesinde Arnavutköy Belediyesi nin etkin rol oynadýðý ÝSKÝ nýn atýksu projesi ile tüm bölgenin kanalizasyon sorunu çözülebilecek. Sazlýdere ve Alibeyköy su havzalarýnýn kirlilikten kurtarýlmasý ve içme suyu olarak kullanýlan bu havzalara ulaþan atýksularýn toplanýp arýtýlarak, deþarj edilmesi amacýyla ÝSKÝ tarafýndan baþlatýlan büyük projenin ilk adýmlarý atýlýyor. Bölgenin, iki farklý su havzasý olan Sazlýdere ve Alibey in birleþtiði yerde olmasýndan dolayý iki etaba ayrýlan çalýþmalarda, nüfus yoðunluðu diðer beldelere oranla daha fazla olan Arnavutköy e öncelik verildi. Büyük proje için ilk çalýþmalar Arnavutköy ün yarýsýný içine alan birinci etaptan baþladý. Birinci etap, Ýstanbul yolu giriþinden Çardaktepe Mevkii ne kadar uzanan Fatih Caddesi nin güneye kalan ve Sazlýdere Havzasý nda bulunan mahalle ve sokaklarý kapsýyor. Bu uygulamalar sayesinde Arnavutköy ün kanalizasyon sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Birlik 2007/3 7

9 Yalova Çýnarcýk a Doðalgaz Müjdesi! Çýnarcýk Belediyesi, Çýnarcýk halkýna doðalgazýn geleceði müjdesini verdi. Bir tatil beldesi olan Çýnarcýk ýn, doðalgazýn gelmesiyle kýþ aylarýnda da ziyaret edilen bir belde olmasý bekleniyor. Yapýlan baþvuru ve görüþmelerin ardýndan Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, Doðalgaz Piyasasý Uygulama Dairesi Baþkanlýðý ndan gelen cevap üzerine Belediye Baþkaný, Ýnþaat Mühendisi Murat Erdoðan, konuyla ilgili þu Çýnarcýk Belediye Baþkaný Murat Erdoðan, Çýnarcýklýlara doðalgaz çalýþmalarýnýn 6 ay içinde baþlayacaðý müjdesini verdi. açýklamada bulundu: Çaðdaþ bir Çýnarcýk için en büyük hayalimiz olan doðalgaz çalýþmalarý nihayet baþlýyor. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumuyla yapýlan görüþmeler sonucu doðalgaz çalýþmalarý 6 ay içinde baþlanacak ve en geç 5 yýl içinde tüm Çýnarcýk a hizmete gireceði müjdesini vermekten onur duyuyorum. Ekolojik dengenin korunmasý ve Çýnarcýk ýmýzýn geleceði adýna halkýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum. Kendine has özelliklerinin yaný sýra Ýstanbul a yakýnlýðýyla da en uðrak yerleþim yerlerinden biri haline gelen Çýnarcýk ýn doðalgaz eksikliðinin giderilmesiyle daha da hareketlenmesi bekleniyor. Beykoz, Turizm Merkezi Olma Yolunda Ýstanbul un iþsizlik bakýmýndan en yoðun ilçelerinden biri olan Beykoz, bu sorununa çözümü turizmde arýyor. Bu amaçla ilçede halkýn turizme katký saðlamasý için sertifika programlarý düzenlendi. Bu programlardan mezun olan 13 kiþi sertifikalarýný Baþkan Muharrem Ergül ün elinden aldý. Paþabahçe Cam Fabrikasý, Tekel Ýçki Fabrikasý, Sümerbank Deri Kundura Fabrikasý nýn kapanmasýndan sonra artan iþsizlik sorunu nedeniyle, birçok hizmetten mahrum kalan Beykoz, turizm projeleriyle ataða geçmeye hazýrlanýyor. Beykoz Belediyesi ve Turizm Geliþtirme Vakfý iþbirliðiyle düzenlenen Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiþtirme Kurslarýný tamamlayan 13 kiþi sertifikalarýný aldý. Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiþtirme Kurslarý ný tamamlayan 13 kiþi sertifikalarýný Beykoz Belediye Baþkaný Muharrem Ergül ün elinden aldý. Servis, Konaklama Tesislerinde ve Yan Ünitelerde Yönetim, Ön Büro, Halkla Ýliþkiler, Ýlk Yardým, Genel Görgü Kurallarý, Turizm Politikasý, Animasyon, Bar Hizmetleri ve Yönetim konularýnda düzenlenen kurslara katýlan 13 kiþiye sertifikalarý Beykoz Belediye Baþkaný Muharrem Ergül tarafýndan verildi. Ýstanbul a gelen turistlerin Beykoz a uðramadan gitmesinin önüne geçmek ve bölgeyi turistler için cazip hale getirmek için çalýþmalar yaptýklarýný anlatan Muharrem Ergül, Beykoz da bulunan lüks otel ve eðlence yerlerinden eleman taleplerinin geldiðini, bu tarz kurslar devam ettikçe taleplerin artacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi. 8 Birlik 2007/3

10 Bahçeköy Belediyesi nden Saðlýk ve Eðitim Hizmetleri Bahçeköy Belediyesi, Bahçeköy Saðlýk Ocaðý na tadilat desteði veriyor. Belediye, Saðlýk Ocaðý nýn çürümeye yüz tutmuþ çerçevelerini ve kapýlarýný vatandaþlara daha saðlýklý hizmet vermek amacýyla onarýyor. Bahçeköy Belediyesi saðlýk ve eðitim hizmetlerine hýzla devam ediyor Þubat ayýnda Sabri Artam ýn katkýlarýyla yapýlan ve hizmete açýlan Bahçeköy Saðlýk Ocaðý nýn çürümeye yüz tutmuþ çerçeveleri deðiþtirme iþlemleri, kirlenen ve bozulan kapýlarýnýn boya iþlemleri Bahçeköy Belediyesi tarafýndan yapýlýyor. Bu hizmetle belediye, daha iyi þartlarda halka hizmet vermeye hedefliyor. Öte yandan eðitim hizmetlerine de büyük önem veren Bahçeköy Belediyesi, eðitim-öðretim yýlý sonrasý, Bahçeköy Firuzan Kemal Demironaran Lisesi nin tadilatýný gerçekleþtirdi. Daha önce belediye tarafýndan bahçe duvarlarýnýn tel örgüsü yapýlan lisenin son olarak da eskiyen kapýlarý deðiþtirilerek, bozulan ve kirlenen boyasý yenilendi. Eðitime verilen desteðin önemine her fýrsatta deðinen Bahçeköy Belediye Baþkaný Mustafa Baþaran konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, En güzel yatýrým, eðitime yapýlan yatýrýmdýr. Bu yüzden eðitime yapýlan yatýrým hiçbir zaman ziyan olmaz. Çünkü geleceðimiz onlarla daha aydýnlýk olacaktýr. Biz belediye olarak okullarýmýzýn maddi ve manevi eksikliklerini gidermeye her zaman devam edeceðiz. dedi. Balýkesir Belediyesi ne Kalite Ödülü Balýkesir Belediyesi TS-EN ISO-9001:2000 Uluslararasý Kalite Sistem Belgesi almaya hak kazandý. Balýkesir Belediyesi 2006 Aðustos ayýnda baþlattýðý çalýþmanýn meyvesini kýsa sürede aldý. Uluslararasý kalite yönetimi sistemine geçmek amacý ile baþlatýlan çalýþmalar, bir yýl gibi kýsa bir zaman içinde baþarý ile tamamlandý. Çalýþmalar sonucunda TS-EN ISO-9001:2000 Uluslararasý Kalite Sistem Belgesi alan Balýkesir Belediyesi nde bu sebeple bir tören düzenlendi. Balýkesir Belediye Baþkaný Sabri Uður un katýlýmý ile gerçekleþtirilen törenle, göndere Kalite Bayraðý çekildi. 5 Eylül de, Belediye Meclis Salonu`nda düzenlenen törene, Belediye Baþkaný Sabri Uður`un yaný sýra, Belediyedeki ISO 9001:2000 Uluslararasý Kalite Sistemi çalýþmalarýnda danýþmanlýk yapan Plato Danýþmanlýk Eðitim A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Hulusi Þentürk, BBS Avrasya Belgelendirme Þirketi Baþmüfettiþi Yusuf Yýlmaz, bazý Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, kalite sistem ekibi ve basýn mensuplarý katýldý. Törende ilk konuþmayý Plato Danýþmanlýk Eðitim A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Hulusi Þentürk yaptý. Balýkesir Belediyesi yetkilileri ile 2 yýldýr birlikte olduklarýný belirten Þentürk, Bu süre içinde Toplam Kalite Yönetimi anlayýþýna uygun bir yönetim ve hizmet sistemini kurmak amacýyla çalýþmalar yaptýk. Bu süreçte, Balýkesir Belediyesi nin tüm birimlerinden çok sayýda personel konularýnda eðitildi. Hizmet ve yönetimle ilgili uluslararasý kalite standartlarýný Balýkesir Belediyesi`nde yerleþtirmeye çalýþtýk. dedi. Baþkan Sabri Uður, kazandýklarý ödülle ilgili olarak, Bundan önce olduðu gibi, bundan sonraki çalýþmalarýmýzý da, kalite standartlarýndan taviz vermeden sürdüreceðiz. dedi. Birlik 2007/3 9

11 Avcýlar Belediyesi temsilcileri ve Avcýlar Halk Danslarý Topluluðu üyeleri Razgrat ta büyük ilgi gördü. Kardeþ Þehir Razgrat a Ziyaret Avcýlar Belediyesi Modern Halk Danslarý Topluluðu kardeþ þehir Razgrat ta gönülleri fethetti. Bulgaristan ýn Razgrat kentinde yapýlan Yoðurt Panayýrý ve Halk Sanatlarý Festivali ne Avcýlar ý temsilen Belediye Baþkaný Mustafa Deðirmenci, Geleneksel Danslar Topluluðu ve Kültür Müdürü Taner Çetin baþkanlýðýnda 45 kiþiden oluþan ekip katýldý. Festival kapsamýnda yapýlan yoðurt güzeli yarýþmasýnda Avcýlar grubundan Tuba Metin, Razgrat Yoðurt Güzeli seçildi. Festivalin son gününde ise Razgýrat Belediye Baþkaný festivalde gösterdikleri performansdan dolayý Avcýlar Belediyesi Geleneksel Danslar Topluluðu nu Festivalin Pýrlantasý olarak niteledi Gösteri sonrasýnda topluluk, Bulgaristan ýn Rusçuk, Varna kentlerinde bir dizi kültür gezileri gerçekleþtirdi. Grup, Osmanlý mimari ve Türk kültürü izlerini taþýyan bölgeleri ziyaret etti. 16 ülkenin katýldýðý festivalde Avcýlar Halk Danslarý Topluluðu, Amerika dan Endonezya ya Kostarika dan Rusya ya tüm ekiplerin gözdesi oldu. Razgrat Belediye Baþkaný Botacýef Denko, Türk grupla yakýndan ilgilenerek Belediye Baþkaný Mustafa Deðirmenci ve Geleneksel Danslar Topluluðu nu makamýna davet etti. Görüþmede Razgrat Belediye Baþkaný, Avcýlar Belediyesi nin kendilerine verdikleri destekten dolayý teþekkürlerini iletti. Razgat Belediye Baþkaný yaptýðý konuþmada, Mustafa Deðirmenci benim can dostum. diyerek samimiyetini dile getirdi. Topluluðun 6 dansla katýldýklarý festivalde her gün 20 þer dakikalýk gösteri yaptý. Gösteriler büyük alkýþ ve tezahüratlarla ödüllendirildi. Yoðurt Güzeli topluluktan Razgrat ta düzenlenen festivale 16 ülkeden katýlým oldu. 10 Birlik 2007/3

12 Halktan yoðun ilgi gören ve maddi imkaný olmayan çocuklarý okula hazýrlamayý amaçlayan gezici anaokulu UNICEF in de dikkatini çekti. Gezici Okul UNICEF Gündeminde Küçükçekmece Belediyesi ve Milli Eðitim Bakanlýðý nýn iþbirliði ile Deniz Yýldýzlarý adýyla bir proje gerçekleþtirildi. Proje maddi imkânsýzlýklar nedeniyle anaokuluna gidemeyen öðrencilere gezici okul imkâný sunuyor ve bu proje ayný zamanda içeriði nedeniyle de UNICEF gündeminde Milli Eðitim Bakanlýðý Okul Öncesi Eðitim Genel Müdürlüðü ve Küçükçekmece Belediye Baþkanlýðý nýn iþbirliði ile ilçede maddi imkânsýzlýklar nedeniyle okul öncesi eðitim kurumuna gidemeyen öðrencilere eðitim vermek amacýyla gerçekleþtirilen gezici anaokulu projesi bu kez de UNICEF in gündeminde. Bu kapsamda UNICEF Küresel Danýþmanlýk Grubu, Belediye Baþkaný Aziz Yeniay ve ailelerle biraraya geldi. Karþýlýklý sohbet havasýnda geçen programda eðitimlerden son derece memnun olduklarýný söyleyen veliler, bu tür etkinliklerin desteklenmesini istediler. Programda yaptýðý konuþmada, geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn yeterli eðitim almýþ bireyler olarak yetiþmesi adýna her türlü eðitim programýna destek verdiklerini belirten Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, Deniz Yýldýzlarý Projesi ile ilçede bu güne kadar 780 çocuða eðitim verildiðini belirtti. UNICEF ve bu konuyla ilgili kurum ve kuruluþlarýn desteði ile güçlerinin artacaðýný söyleyen Yeniay, böylelikle okullaþma oranýnýn yükseltilerek, ülkemizde eðitim seviyesinin istenilen düzeye ulaþabileceðini ifade etti. Deniz Yýldýzlarý Projesi kapsamýnda hizmete sunulan Gezici Anaokulu nda 2 otobüste haftanýn 5 günü, 10 mahallede, farklý eðitim modelleri uygulanýyor. Ücretsiz olarak gerçekleþtirilecek eðitimler sabah ve öðleden sonra olmak üzere 18 farklý gruba, alanýnda uzman öðretmenler tarafýndan veriliyor. Ayrýca proje kapsamýnda anne ve babalarýn çocuklara davranýþ yöntemleri ile ilgili eðitim çalýþmalarý da yer alýyor. Birlik 2007/3 11

13 Fatih Belediyesi Mobil Ýmza ile Bir Ýlke Ýmza Attý Ýstanbul Fatih Belediyesi dünyada mobil imzayý uygulayan ilk belediye oldu. Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, e- imzadan sonra mobil imza uygulamasýyla Fatih Belediyesi nin çaðý yakaladýðýný söyledi. Fatih Belediyesi'nin Holiday Inn Topkapý Oteli nde düzenlediði Hizmet Cepte basýn toplantýsýnda konuþan Mustafa Demir, Ýstanbul un en eski yerleþim alaný olarak kültürlerin beþiði olan Fatih in, bu önemli þehrin 2010 Avrupa Kültür Baþkenti olmasýnda büyük pay sahibi olduðunu söyledi. Fatih Belediyesi nin ilçenin öneminin bilincinde olarak adýný bugüne kadar restorasyon projeleriyle duyurduðuna iþaret eden Demir, Bunun yanýnda klasik belediyecilik hizmetlerimizdeki baþarýmýz da TOBB ve KAL-DER in vatandaþ memnuniyetini deðerlendiren anketinde Türkiye de halkýn en memnun olduðu ilçe belediyesi seçilmemizle tescillendi. Belediye olarak bu konuda Türkiye de birinciyiz. dedi. Bilgi Edinme Yasasý gereðince belediyeye mobil imza ile sorulan soruyu Fatih Belediyesi Ýletiþim Merkezi FABÝM in klasörüne düþmesini uygulamalý olarak gösteren Demir, ihalelerin þeffaflýðýný saðlayacak elektronik ortamda ihale düzenini de anlattý. Demir, mobil imza ile bilgi edinme ve ihaleye giriþ yanýnda bina bilgi formu, evlilik baþvurusu, imar durumu ve iþyeri ruhsat baþvurusu gibi iþlemlerin yapýldýðýný dile getirdi. Mobil imza nedir? Türkiye de sadece Turkcell tarafýndan uygulanan Mobil Ýmza, elektronik ortamlarda kullanabileceðiniz kimlik kartýnýz olan nitelikli elektronik sertifikayý rahatça almanýzý ve kullanmanýzý saðlayan bir servis olarak tanýmlanabilir. Bir baþka deyiþle, Mobil Ýmza, 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu nda tarif edilen ve Islak Ýmza ile eþdeðer Elektronik Ýmza nýn GSM SÝM kartlarý kullanýlarak atýlmasýný saðlayan bir servis. Mobil imza güvenli midir? Elektronik Ýmza kanun ve düzenlemelerine göre Elektronik Ýmza sahibinin elektronik imzaya iliþkin güvenliði, Telekomünikasyon Kurumu denetiminde 5070 Sayýlý Elektronik Ýmza kanununa göre kurulmuþ E-Güven þirketi tarafýndan garanti ediliyor ve bir sigorta þirketine sigortalanmaktadýr. Baþkan Mustafa Demir mobil imzayý uygulamalý olarak tanýttý. 12 Birlik 2007/3

14 Sarýyerli Öðrenciler Bilgisayar Baþýnda Sarýyer Belediyesi nin ilköðretim öðrencilerine verdiði ücretsiz bilgisayar kurslarý, ilk mezunlarýný verdi. Sarýyer Belediyesi'nin önderliðinde açýlan bilgisayar kursunda uzman öðretmenlerden temel bilgisayar eðitimi alan 1500 öðrenci, sertifikalarýný düzenlenen bir törenle Sarýyer Belediye Baþkaný Yusuf Tülün ün elinden aldý. Baþkan Tülün, ücretsiz bilgisayar kurslarýnýn kýþ döneminde de devam edeceði müjdesini verdi. Kocataþ Barbaros Ýlköðretim Okulu nda düzenlenen törende konuþan Sarýyer Belediye Baþkaný Yusuf Tülün, çocuklarý tehlikeli ortamlardan uzak tutmak gerektiðinin altýný çizerek, Çocuklarýmýza dikkat edelim. Bugün internet kafelerde sanal silah kullanan bir çocuk, yarýn o silahý belinde taþýr. Bu nedenle çocuklarýmýzý tehlikeli ortamlar uzak tutmalýyýz. Biz bu konuda üzerimize düþen görevi yapýyoruz. Öðretmenleri biz tutuyoruz, okullarýmýzýn sýnýflarýný kullanýyoruz ve öðrencilerimize nezih bir ortam sunuyoruz. Çocuklarýmýz buralarda öðretmenlerimiz Samandýra da 3 Saðlýk Ünitesi Açýldý Samandýra Saðlýk Ocaðý Verem Savaþ Dispanseri ve Ana Saðlýk Rehabilitasyon Merkezi, törenle hizmete açýldý. Samandýra da hizmete giren Saðlýk Ocaðý Verem Savaþ Dispanseri ve Ana Saðlýk Rehabilitasyon Merkezi nin Açýlýþ törenine Kartal Kaymakamý Hasan Baðcý, Samandýra Belediye Baþkaný Yusuf Büyük, Ýl genel meclis üyesi Kenan Çakal, AK Parti Samandýra Belde Baþkan Yardýmcýsý Aslan Pala, SKM Baþkaný Kamil Balkýr, baþkan Yardýmcýlarý, Özel Kalem Müdürü Hasan Çelik, Meclis Üyeleri, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Ýsmail Kartal, Kartal Saðlýk Grup Baþkaný Bekir Necati Þimþek, Samandýra Belediyesi Saðlýk, Eðitim ve Çevre Komisyonu Baþkaný Tülay Orhun ve vatandaþlar katýldý. Samandýra Belediye Baþkaný Yusuf Büyük törende yapmýþ olduðu konuþmada, Bu mutlu günde bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz için herkese ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Her insan mutluluðu deðiþik iþlerde, deðiþik olaylarda arar. Herkesin mutluluk kaynaðý farklýdýr. Benim ise en mutlu olduðum anlar, Samandýra ya kazandýrdýðýmýz insanlarýn hizmetine adadýðýmýz tesislerin ya da hizmetlerin açýlýþýnda bulunmak, onlarý görmek benim yorgunluðumu unutturuyor, mutluluðumu artýrýyor dedi. gözetiminde bilgisayar öðreniyor, internete giriyor. Böylece çocuklarýmýz geleceðe daha iyi hazýrlanýyor. Yola 16 okulla çýktýk. Þimdi ücretsiz kurs verilen okul sayýmýzý 20 ye çýkardýk. Bundan sonraki hedefimiz de bunu tüm devlet okullarýna yaymak olacak. Yeter ki okul yönetimleri de bize destek olsunlar. Ayrýca biz bu yaz dönemi için planladýðýmýz ücretsiz bilgisayar kurslarýný kýþ dönemine de taþýdýk. Öðrencilerimiz okullar açýldýktan sonra da bu kurslara devam edebilecekler. dedi. Sarýyer deki 20 okulda eðitim öðretim döneminin kapanmasýyla birlikte baþlayan kurslarda, ilköðretim okulu öðrencilerine uygulamalý olarak temel bilgisayar eðitimi verildi. Kurslarda temel programlar üzerinde çalýþmayý öðrenen öðrenciler, daha sonra uzmanlarýndan internet dersleri de aldý. Tamamý bilgisayar baþýnda gerçekleþen ve projeksiyon cihazýyla desteklenen dersler boyunca filtrelenmiþ internet aðýný kullanan öðrenciler, çaðýn iletiþim aracý interneti de yakýndan tanýma fýrsatý buldu. Bandýrma da Ýçme Suyu Hatlarý Yenileniyor Bandýrma Belediyesi ömrünü çoktan tamamlayan ve su kaçaklarýna yol açan Ordu Caddesi ndeki eski su borularýný deðiþtiriyor. Gerçekleþtirilecek yeni düzenlemeler öncesi altyapýnýn yenilenmesi kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþma ile caddedeki 1,5 km. ana su hattý yenilenecek. Birlik 2007/3 13

15 Röportaj Ahmet Aygün: Tekirdað Bizim Sevdamýz Tekirdað bize göre Türkiye nin Avrupa ya açýlan kapýsý. Dünyanýn sayýlý metropollerinden biri olan Ýstanbul a yakýnlýðý da Tekirdað ý daha da önemli hale getiriyor. Tekirdað ý, Tekirdað a sevdayla baðlanmýþ olan Belediye Baþkaný Ahmet Aygün den dinledik; Aygün e göre Tekirdað Türkiye nin Avrupa ya açýlan kapýsý. Tekirdað, dünyanýn sayýlý metropollerinden biri olan Ýstanbul a yakýnlýðý, ayný anda hem turizm hem de tarým þehri olmasýyla giderek geliþen bir þehir görünümü kazanýyor. Yakýnda Namýk Kemal Üniversitesi nin eðitime baþlayacaðý þehri bir de üniversite þehri olma heyecaný sarmýþ durumda. Þimdilerde daha çok tarým ve turizm kimlikleriyle ön plana çýkmýþ olan Tekirdað, Belediye Baþkaný Ahmet Aygün e göre, önümüzdeki yýllarda sanayi þehri sýfatýna da layýk olacak. Þehrin sanayileþmesi için çalýþmalarýn baþladýðýný belirten Ahmet Aygün ile Tekirdað ýn farklýlýklarýný, çalýþmalarýný, artýlarýný ve eksilerini konuþtuk. Tekirdað Belediye Baþkaný olarak sizce Tekirdað ý diðer illerden farklý kýlan özellikler nelerdir? Tekirdað bizim sevdamýz olan bir þehir. Tekirdað Türkiye nin Avrupa ya açýlan kapýsý. Malum Yunanistan yolu üzerimizden geçiyor. Yine Avrupa ya açýlan demir yolu inþaatý baþladý, yakýnda deniz ile karayý birleþtireceðiz. Özellikle Kýrklareli ve Edirne ye göre yaþam alanlarýyla beraber Ýstanbul a olan baðlantýsý çok önemli. Tekirdað Ýstanbul ile iç içe girmiþ bir þehir. Özellikle Ýstanbullularýn ikinci (yazlýk) konutlarýnýn olduðu bir il Tekirdað. Çoðu zaman kýþ aylarýnda bile insanlar burada konaklayabiliyor. Dünyanýn sayýlý metropollerinden birisi olan Ýstanbul a olan bu baðlýlýðý yatýrýmlarýn, gerek tarým alanlarýnda gerekse sanayi alanlarýnda artmasýnda da önemli rol oynuyor. Yatýrýmlarýn artmasýnda Tekirdað ýn Ýstanbul a olan yakýnlýðý dýþýnda baþka hangi etkenler rol oynuyor? Demir, deniz ve kara yollarýnýn olmasý, Çorlu daki hava yoluna olan yakýnlýðý, su ve enerji kaynaklarýnýn olmasý sayýlabilir. Yeraltý sularýnýn olmasý en önemli özelliklerden birisi Tekirdað ýn. BOTAÞ burada olduðu için bütün doðalgaz hatlarý buradan geçiyor. Yatýrým yapacak kiþilerin birinci aradýðý özellik ulaþým, ikincisi su, üçüncüsü de enerji ve uygun arazidir. Bunlarýn hepsi Tekirdað da var. Tekirdað ýn en temel sorunlarý neler? Biz göreve geldiðimizde en büyük sorun alt yapý olarak tanýmladýk. Bununla ilgili sorunlarý gidermeye çalýþýyoruz. Yine yol bir problemdi onu çözmeye çalýþýyoruz. Avrupa þehri dediðimiz Tekirdað da yollar malesef tek gidiþ ve tek geliþti, bu sorun çözüldü. Ýpsala, Edirne ve Muratlý yolu çift yol haline geldi. Yazlarý bir çok kiþinin 14 Birlik 2007/3

16 Tekirdað Belediye Baþkaný Ahmet Aygün: Göreve geldiðimizde Tekirdað ýn da alt yapý sorunlarý vardý ve bu sorunu gidermek için çalýþmalarýmýza hýzla devam ediyoruz tercihi olan denizlerimizde kirlilik problemi ile karþý karþýyaydýk. Bu sorunu çözmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Merkez dýþýnda kalan Çorlu, Çerkezköy ve Muratlý da sanayinin meydana getirdiði bir kirlilik de söz konusu. Yapýlan doðalgaz çalýþmalarýyla hava kirliliðinin de çözümlenmesi amaçlanýyor. Bunlar çözüldüðünde Tekirdað daha da fazla yaþanabilir bir hale gelmiþ olacak. Peki, bu sorunlarýn çözümleri ne aþamada? Doðalgaz, çevre yolu, deniz ve demiryolunun birleþtirilmesi, çift yollar bunlar hep hükümet yatýrýmýydý ve çalýþmalar devam ediyor. Deniz kirliliðini önlemek amacýyla ana kolektör için çalýþmalara baþladýk. Denizin 12 km boyuna döþenecek ana kolektörle bu sorun da çözülecek. Belediye olarak yapýlmasý gereken diðer çalýþmalarý da sürdürüyoruz. 35 bin metre yeraltý içme suyu hattý yaðmur suyu hattý ve kanalizasyon hattý da yenilendi. Dere ýslahlarý halen devam ediyor. Yollarý düzenlemek amacýyla 100 bin ton asfalt çalýþmasý yapýldý parký yapýldý. Ýstanbul un hemen yakýnýndaki bir kent için týp fakültesi eksikliði vardý. Onu da kurulan Namýk Kemal Üniversitesi yle gidermek için çalýþýyoruz. Ýhtiyacýn yoksa al getir, ihtiyacýn varsa al götür Þehrinizdeki sosyal yardýmlaþma ve kültürel etkinlikler hakkýnda bilgi verir misiniz? Sosyal hizmetlerimiz devam ediyor. Bazý belediyelerin Sevgi Evi dediði kullanýlmayan eþyalarýn toplandýðý ofisler oluþturduk. Adýný Ýhtiyacýn yoksa al getir, ihtiyacýn varsa al götür verdik. Onun dýþýnda pek çok sosyal çalýþmamýz var. Örneðin, Vakýflar Genel Sosyal yardýmlaþmayý saðlamak için kurulan bu küçük ofis, ihtiyacý olanla olmayan arasýnda bað kuruyor. Müdürlüðü ile ihtiyacý olan 750 eve sýcak yemek götürülüyor. Sürekli erzak, kömür gibi yardýmlarýmýz devam ediyor. Ýhtiyacý olan vatandaþlarýn saðlýk muayeneleri, ameliyatlarý ve ilaçlarý temin ediliyor. Þunu söyleyebiliriz ki, Tekirdað da pek çok ilki biz yaptýk. Mesela Tekirdað da üst geçit yoktu biz yaptýk ve þimdi ikincisini yapýyoruz. Bu üst geçitle birlikte kaza oranlarýnda büyük bir azalma oldu. Tekirdað ýn su sorunu yok Türkiye de genel olarak bir su sýkýntýsý var. Tekirdað da var mý böyle bir sýkýntý? Bizim su sýkýntýmýz yok. Biz Çorlu ve Muratlý olmak üzere iki noktadan su Birlik 2007/3 15

17 alýyoruz. Bir yerde herhangi bir sorun çýksa diðer taraftan besleyebiliyoruz. Üçüncü alternatif su temin etme yeri olarak da Kumbað da bir havzayý düþünüyoruz. O havzayý, Devlet Su Ýþleri içme suyu barajý yapacak. Onun için de proje ihalesine çýkýldý yýlý itibariyle 3 noktadan þehri besliyor olacaðýz. Katý atýk projesi yolda Katý atýk projenizle ilgili geliþmeler hangi aþamada, biraz bahseder misiniz? Tekirdað Çevre Birliði Hizmetleri kurularak, Tekirdað Belediyesi, Barbaros, Kumbað, Muratlý, Çerkesmüsellim, Hayrabolu, Banarlý ve Karacakýlavuz Belediyeleriyle Ýl Özel Ýdaresi nin de ortak olduðu Çevre Hizmetleri Birliði marifetiyle katý atýk bertaraf tesisi inþaatý baþladý. 200 dönümlük bir arazi Çevre Orman Bakanlýðý ndan tahsis ettirilerek ilk etapta bunun 100 dönümü üzerinde proje ihale edildi ve proje bitme aþamasýnda. Birkaç ay sonra bu bölgelerdeki çöpler toplanarak gömülecek ve daha sonra ön ayrýþtýrma yapýlarak ekonomik deðeri olan çöplerden gelir elde edilmesi saðlanacak. Yapýlan yatýrýmlarla Tekirdað da su sýkýntýsý yaþanmýyor. Tekirdað, daha çok yemekleriyle tanýnýyor gýda denetimiyle ilgili ne gibi çalýþmalar yapýyorsunuz? Belediyemizde eskiden bir gýda mühendisi veya Çevre ve Ruhsat Denetim Müdürlüðü yoktu. Göreve baþladýðýmýzda bu eksikliði gidermeye baþladýk. Özellikle fýrýnlar ve gece açýk olan yerlere çeþitli gece baskýnlarý yapýyoruz. Normal rutin denetimler yapýyoruz. Gýda sorunu Türkiye nin sorunu maalesef bu yönde imalat yapan firmalar, birinci etapta parayý düþünürse imalata özen göstermiyor. Bu biraz belediye, biraz da Tarým Ýl Müdürlüðü, Saðlýk Ýl Müdürlüðü gibi devletin kurumlarýyla beraber bu iþi yapan insanlarýn olaya sahip çýkmasýyla ilgili. Özellikle iþ sahiplerinin para kazandýðý, ekmek yediði vatandaþýna iyi hizmet vermesi gerekli. O bilinci veremezseniz, denetlersiniz, ceza verirsiniz ama ayný sorumsuzluk devam eder. Siz Tekirdað ý bir yere konumlandýrýrsanýz eðer, Tekirdað bir tarým þehri mi, sanayi þehri mi, turizm þehri mi? Tekirdað Belediye Baþkaný Ahmet Aygün, Uçmakdere de yapýlmaya baþlanan yamaç paraþütünün, Tekirdað ýn turizm potansiyeline yeni bir görünüm kazandýracaðýný belirtiyor. Aslýnda Tekirdað da hepsi var. Bir de Namýk Kemal Üniversitesinin kurulmasýyla beraber ayný zamanda bir üniversite þehri olma özelliðine de sahip oldu. Türkiye nin en verimli tarým topraklarý Tekirdað da var. Tekirdað bir tarým þehridir ama ayný zamanda Çorlu, Çerkezköy ve Muratlý da sanayi bölgelerinin olmasý sebebiyle de bir sanayi þehridir. Denizin olmasý sebebiyle bir turizm þehridir. Dolayýsýyla bu anlamda Tekirdað saydýðýmýz bütün sýfatlarý barýndýrýyor. 16 Birlik 2007/3

18 Ýþsizlikle mücadele anlamýnda neler yapýlýyor? Ýþsizlik Tekirdað da çok fazla olmamakla beraber her bölgede olduðu kadar bizde de söz konusu. Bunun için biz 2400 dönümlük arazi üzerine dumansýz sanayi bölgesini bitirdik tapusunu verdik. Buraya fabrika kurulmasý için ilk baþvuru yapýldý. Arýtma istemeyen daha ziyade ambalaj, paketleme türü çevreye zarar vermeyecek bir sanayi yapýlaþmasý için oradaki dumansýz sanayi dediðimiz bölge oluþturuldu. Bunun dýþýnda Tekirdað ýn Malkara bölgesinde bir organize sanayi bölgesi kurmak için bir çalýþmalar baþlatýlýyor ve bir de Tekirdað merkezde büyük bir alýþveriþ merkezi için çalýþmalar var. Böylece zaten az miktarda olan Tekirdað ýn iþsizlik sorununun ortadan kalkacaðýný umuyoruz. Birlik ten güç doðar Marmara Boðazlarý Belediyeler Birliði ne üye belediyelere ne gibi tavsiyeleriniz ve onlardan ne gibi beklentileriniz var? Ben, Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði nin geçtiðimiz Genel Kurulu nda Denetim Kurulu üyeliði ve baþkanlýðýna Ahmet Aygün, Namýk Kemal Üniversitesi nin eðitime baþlamasýyla Tekirdað ýn bambaþka bir görünüme kavuþacaðýna söylüyor. seçildim. Dolayýsýyla Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði nde de yer almýþ olduk. Ayný zamanda Trakya Belediyeler Birliði nin de baþkanlýðýný yapýyorum. Dolayýsýyla hem kendi belediyelerimizle hem de diðer belediyelerle sürekli iletiþim içindeyiz. Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði araþtýrma, inceleme, belediyeleri bir araya getirip onlarýn eðitilmesi, yatýrýmlarý görmesi, inceleme yapmasý, motivasyonunu artýrmasý ama her þeyden önce belediyelerin birbirini tanýmasý açýsýndan oldukça önemli. Çünkü belediye baþkanlarý birbirlerini pek tanýmýyor. Belediyelerin birbirini tanýmasý, yaptýklarý projeleri kendilerine kýlavuz olarak belirlemesi ve birbirlerinden faydalanmalarý çok önemli bir noktadýr. Bu anlamda birliklerin yaþatýlmasý lazým. Birlikten güç doðar atasözü bu duruma güzel bir örnektir. Bütün birlik üyelerinin, toplantýlara katýlmasý gerekir. Bazen Birlik te bu toplantýlara katýlmamaktan kaynaklanan sorunlar çýkýyor. Üyelerin toplantýlara katýlmasýný önemle vurgulamak istiyorum kendileri gelemiyorsa mutlaka bir temsilcinin toplantýya onun yerine katýlmasý gerekiyor. Bu toplantýlara katýlýp tanýþarak çeþitli konularda istiþareler gerçekleþtirmek çok önemli. Herkesin kendi belediyesinin sorunlarýný ve çözüm önerilerini paylaþmasý bir diðer belediyeye de kaynak oluþturacaktýr ve bu noktada önemli bir kalkýnma saðlanacaktýr. Bana göre günümüzün en önemli kaynaðý bilgi. Dolayýsýyla yan taraftaki bir belediyenin elde ettiði verim, bilgi, sonuçtan faydalanabiliriz. Bu sayede yeni projeler gerçekleþtirmek için daha fazla güç ve zamana sahip olacaðýz. Mesela biz burada engelli çocuklar için oyun parký yaptýk bunu gören bazý belediyeler de bizden örnek alarak birer oyun parký yaptý. Bu bir bilgidir ve bu anlamda birlik üyelerinin toplantýlara katýlmalarý önemlidir. Ahmet Aygün, belediyeler arasý bilgi paylaþýmý sayesinde ülke genelinde çok verimli projelerin gerçekleþebileceðini düþünüyor. Birlik 2007/3 17

19 Kapak Dosyasý Büyük Modernleþme Projesi: Kentsel Dönüþüm Dünyada bir süredir uygulanan Kentsel Dönüþüm projeleri Türkiye de yeni yeni hayata geçiriliyor... Peki, özellikle 80 sonrasýnda artan çarpýk kentleþme ve onun getirdiði olumsuz yaþam koþullarýnýn düzeltilmesi amacýyla ortaya atýlan ve giderek zorunluluk haline gelen bu kavram ülkemizde ne kadar iyi tanýnýyor? Ýþte size bir yol haritasý... Bu ay dosya konumuzda; kentsel dönüþüm projelerini tartýþmaya açarak, konunun ekonomik, sosyal ve kültürel boyutunu anlattýk. Ayrýca ülkemizde dönüþüm projelerinin ne þekilde uygulandýðý ve uygulama alanýndaki zorluklarý da konunun uzmaný akademisyenlere ve bu projeleri ilk kez uygulamaya koyan belediyelere sorduk. Dosya konumuzun giriþ bölümünü ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nail Yýlmaz kaleme aldý. Kentsel Dönüþüm Projeleri nin niteliði Kavramsal açýdan bakýldýðýnda genel olarak yenileme, canlandýrma, ýslah etme ve geçen gün daha çok önemsenmekte, kamuoyunun gündemini daha çok meþgul etmektedir. Bunda, kentsel dönüþümün baþta, sosyal ve mekânsal boyut olmak üzere farklý birçok boyutu içeriyor olmasýnýn, dolayýsýyla da konunun sebepleri ve sonuçlarý açýsýndan toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor olmasýnýn önemli bir payý vardýr. Ýþte bu nedenledir ki, kentsel dönüþüm projelerine ya da uygulamalarýna farklý açýlardan yaklaþmak, konuyu bütün boyutlarýyla deðerlendirmek gerekmektedir. Ancak konunun sosyal boyutu çoðunlukla göz ardý edilmektedir. Bu ise zincirleme yeni birtakým problemlere, dahasý telafisi zor sonuçlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir. Bilindiði gibi kent, sadece fiziksel bir mekâný deðil, ayný zamanda sosyal dokuyu da barýndýran bir terim olarak önümüzde durmaktadýr. Dolayýsýyla mekâna yapýlan her türlü müdahale, sosyal yapýya da müdahaleyi ifade etmektedir. Yani kentsel dönüþüm kavramýný ayný zamanda sosyal dönüþüm olarak da algýlamak gerekecektir. Ne var ki, kentsel dönüþüm projeleri bu boyutu görmezlikten gelmekte, daha çok ranta baðlý gelir getiren fiziksel-mekânsal bir çerçevede deðerlendirilmektedir. Elbette ki bu durumu ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel birçok nedene baðlayarak açýklamak mümkündür. Ancak 18 Birlik 2007/3

20 ekonomik (rantsal) nedenlerin görece öne çýktýðý görülmektedir. Bu durum daha ziyade günümüzde uygulanan kentsel dönüþüm projelerinin hayata geçirilmeye baþlandýðý dönemdeki þartlarla ilgilidir. Zira günümüzde uygulanýlan kentsel dönüþüm projeleri, kapitalizmin 1970 lerden itibaren içine girdiði krizi aþma çabalarýnýn bir ürünüdür. Krizi aþmak için bir çözüm olarak uygulanan neoliberal ekonomi politikalarý, mekânsal yapýlarda da doðrudan ya da dolaylý bir þekilde dönüþüme gidilmesini gerekli kýlmýþ, bu ise üretimin ve mekânsal yapýlarýn keskin bir þekilde yeniden ölçeklendirilmesine ve yapýlandýrýlmasýna neden olmuþtur. (Kurtuluþ, 2005) Böylece kapitalizmin etkisi altýnda büyüyen sanayi kentindeki bazý alanlar -orta-gelir gruplarý tarafýndan daha önce terk edilen merkezi alanlar ve þehrin hemen yaný baþýndaki gecekondu alanlarý- önem arz etmeye baþlamýþtýr. Ancak bu alanlarýn büyük bir kýsmý, altgelir gruplarý ya da çoðu kentlinin dýþladýðý kesimler tarafýndan doldurulan, suçun ve suçlularýn yoðunlaþtýðý saðlýksýz çevreler durumundadýr. Dolayýsýyla öncelikli olarak bu tür çöküntü alanlarýnýn tekrardan yaþanýlabilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Böylece kentsel dönüþüme baðlý olarak ortaya konulacak bir iyileþtirme, insani-sosyal yönü aðýr basan makul bir gerekçeyi de beraberinde getirmiþtir. Zira bu gerekçe hem yoksullarýn konut probleminin çözüleceði modern bir kentsel ortam saðlayacak, hem de çoðalan kentsel suçlarý en aza indirgeyecektir. Sonuçta çevre sakinleri için daha yaþanabilir bir hale getirilen bu alanlar sýnýfsal çatýþmayý da görece azaltacaktýr. Ancak bu çerçevede uygulamaya konulan kentsel dönüþüm projeleri, orta-gelir gruplarýnýn kentin merkezi alanlarý dýþýndaki yerleþkelerini (klasik alt kentlerini) terk etmelerine ve bu alanlara tekrardan dönüþ yapmalarýna neden olmaktadýr. Öyle ki güzelleþen ve yaþanýlýr bir çevreye dönüþen bu mekânlar, ayný zamanda rantýbilitesi yüksek alanlar durumuna da gelmektedir. Böylece yoksullarýn konut problemlerini çözmek, yaþanýlabilir bir çevre oluþturmak ve buralardaki þiddeti en aza indirgemek gibi temel hedeflerinden yoksun býrakýlan projeler, kentsel rantý artýrmak ve artan ranttan pay alma çabasýna dönüþmektedir. Öte yandan yerel halka yaþadýklarý mekânýn düzenlenmesi konusunda çoðunlukla söz ve karar hakký vermedikleri için de kentsel gerilimi arttýrmaktadýrlar. Ýstanbul'da Baltalimaný, Reþitpaþa, Emirgan, Derbent, Okmeydaný, Sulukule ve Ankara'da Dikmen Vadisi projeleri bu çerçevede deðerlendirilebilir.(tmmob Þehir Plancýlarý Odasý, 2006) dönüþüm kavramýnýn anlam sapmasýna ve kentsel yenileme kavramýndan daha geniþ bir içerik kazanmasýna neden olmakta, daha önce yapýlaþmamýþ (ilk kez yapýlaþmaya açýlan) alanlarýn dahi bu kapsamda deðerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadýr. (Bayram, ty) Kaynak 1.Bayram, A. Müfit, (ty-tarih yok) Kentsel Dönüþüm Sorunu Hakkýnda, 2.Kurtuluþ, Hatice (2005) Ýstanbul da Kentsel Ayrýþma, Baðlam Yayýnlarý, Ýstanbul. 3.Kurtuluþ, Hatice (2005) Kentsel Dönüþüm: Toplumsal Dýþlama, Yok Sayma, Evrensel Kültür, TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý (ÞPO) "Kentsel Dönüþüm Sempozyumu" Sonuç Bildirgesi, 18 Kasým 2006, Ankara. Prof. Dr. Cengiz Eruzun: Kentsel dönüþüm Türkiye de anlaþýlamadý Kentsel dönüþüm ve kentsel yenileme denilince akla ilk gelen isimlerden olan Mimar Sinan Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Eruzun kentsel dönüþüm projelerinin Türkiye de gerekli olduðunu vurgularken, sosyal yapýnýn bozulmamasý gerektiðinin altýný çiziyor. Kentsel dönüþüm Türkiye de ilk ne zaman baþladý? Bununla ilgili yasal düzenlemeler yeterli mi? Kentsel dönüþüm projesi Türkiye de ilk olarak Ankara daki Portakal Çiçeði Kentsel dönüþüm projeleri bu haliyle yeni bir sosyal ve ekonomik iliþki sistematiði öngörmekte; uzun vadeli makro planlardan (nazým planlarý) baðýmsýz düþünülmekte; deprem tehlikesini de bahane ederek iyileþtirmek yerine yýkýp yeniden yapmayý esas almaktadýr. Dahasý bütün bunlarý ekonomik bir þekilde yapýlabilir kýlmaya çalýþmaktadýr. Böylece kentsel dönüþüm projeleri neo-liberalizm, küreselleþme ve dünya kenti kavramlarýnýn, kavram olmaktan çýkýp gerçeðe dönüþmelerinde kullanýlan en temel araçlardan biri durumuna getirilmektedir. Bu da kentsel Prof. Dr. Eruzun: Kentsel dönüþüm Türkiye de bir gereklilik çünkü dönüþüm yapýlmadýðý takdirde o bölgeler çöküntü alaný olarak kalýyor ve illegal örgütler o bölgelerde yuvalanýyor. Birlik 2007/3 19

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı