Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam"

Transkript

1 Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, Say 12, ss 55-65, 2007 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Hakan TAfiDEM R * - P nar G RG N ** Özet AT Anlaflmas n n 234/3.maddesi uyar nca kararlar na karfl kanun yollar kapal olan mahkemeler, AT hukukunun yorumunu gerektiren bir sorunun, bakmakta olduklar davan n karara ba lanmas bak m ndan zaruri olmas durumunda ATAD a ön karar baflvurusunda bulunmak zorundad r. Bu çal flmada ATAD n baflvuru mükellefiyetinin düflmesine yönelik olarak Da Costa ve CILFIT kararlar ile ortaya koydu u yaklafl m incelenmektedir. Bu do rultuda özellikle, CILFIT karar nda baflvuru mükellefiyetinin düflmesi için aranan koflullar ve acte clair doktrininin AT hukukunda uygulanmas olas l üzerinde durulmaktad r. Bu çal flmada ortaya koyuldu u üzere, CILFIT kriterlerinin kaleme al n fl flekli süpriz olarak nitelendirilemez. Zira nihaî mahkemelerin baflvuru mükellefiyetinden kutulmas seçene i ile AT hukukunun birli ini sa lama görevi aras nda kalan ATAD tercihini AT hukukunun birli ini güvence alt na almaktan yana kullanacakt r. Anahtar Kelimeler: Avrupa Topluluklar Adalet Divan (ATAD), Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Mükellefiyeti, Acte Clair Doktrini, AT Hukukunun Birli i lkesi, Makul Yorum Tereddütü, CILFIT Kriterleri, ATAD-Ulusal Mahkemeler liflkisi. G R fi AT Anlaflmas n n 234.maddesinin 3.f kras uyar nca nihaî mahkemeler, Topluluk hukukunun yorumunu gerektiren bir sorunun bir davan n karara ba lanmas bak m ndan zaruri olmas halinde ATAD a ön karar baflvurusunda bulunmak yükümlülü ü alt ndad r. Ancak zaman içerisinde gereksiz ön karar baflvurular n n önlenmesi düflüncesinin a r basmas yla Divan n nihaî mahkemeleri baflvuru mükellefiyetinden kurtarmaya yönelik bir yaklafl m gelifltirdi i görülmektedir. Bu yaklafl m do rultusunda Divan ilk ad m Da Costa karar ile atm flt r. kinci ad m ise, acte clair doktrininin Topluluk hukukunda uygulanmas n gündeme getirmesi sebebiyle CILFIT karar d r. flte bu çal flmada baflvuru yükümlülü ünün düflmesine yönelik olarak ATAD n Da Costa ve CIL- FIT kararlar nda ortaya koydu u tutum incelenecektir. Ancak bu çal flman n esas ilgi alan CILFIT karar nda öngörülen kriterler do rultusunda acte clair doktrininin AT * Doç. Dr. Hakan Tafldemir, Gazi Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi. ** Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birli i ve Uluslararas Ekonomik liflkiler Anabilim Dal, Doktora Program (Hukuk) Ö rencisi. 55

2 H. Tafldemir - P. Girgin hukukunda uygulanmas olas l d r. Bu çerçevede Divan n CILFIT karar nda, makul yorum tereddütünün bulunmad hallerde baflvuru mükellefiyetinin söz konusu olmad n belirtmesinden sonra, bu mükellefiyetin düflmesi için arad koflullar üstünde durulacakt r. Zira ATAD n hangi koflullar alt nda acte clair doktrininin uygulanmas n kabul etti inin ortaya konulmas, ayn zamanda Divan n ulusal mahkemelere takdir hakk b rakmakla Topluluk hukukunun birli i aras nda nas l bir tercih yapt n göstermesi bak m ndan da önem tafl maktad r. Dolay s yla incelemede söz konusu kriterlerin olas sonuçlar ile de iflik aç lardan de erlendirilmelerine yer verilmifltir. Ayr ca, Da Costa ile CILFIT kararlar n n ulusal mahkemelerle ATAD aras ndaki iliflki aç s ndan nas l bir yans mas n n oldu una da de inilecektir. Esas itibariyle bu çal flma, Topluluk hukukunun birli i ile pratikten kaynaklanan ihtiyaçlar söz konusu oldu unda ATAD n tutumunu nas l belirledi i hakk nda bir soru iflareti oluflturmaya yöneliktir. ACTE CLAIR DOKTR N N N KÖKEN Acte-clair doktrininin kökeni Frans z idare hukukunda bulunmaktad r. Acte clair doktrini, bir hükmün anlam n n aç k olmas halinde herhangi bir yorum sorununun ortaya ç kmamas n ifade etmektedir. Söz konusu doktrin, Frans z idare hukuku sistemi içerisinde Conseil d état n n yürütme karfl s ndaki konumunun güçlendirilmesini sa lamak amac yla oluflturulmufltur. 1 Zira Frans z hukukunda uluslararas hukuk anlaflmalar bak m ndan Frans z idare mahkemelerine yorum yetkisi tan nmam flt r. Söz konusu mahkemelerin bu nitelikteki anlaflmalar n yorumlanmas için Frans z D fliflleri Bakanl na baflvurmas gerekmektedir. Ancak Frans z idare mahkemelerinin ön karar prosedürüne baflvurmayarak kendi yarg yetkilerini geniflletmek istemeleri ile birlikte acte clair doktrini ortaya ç km flt r. Bu ba lamda idare mahkemeleri zaman içinde ön karar baflvurusuna gidilmesini gerektirecek bir yorum tereddütünün bulunup bulunmad na kendileri karar vermeye bafllam fllard r. Böyle bir yorum tereddütü oluflturmayan, baflka bir deyiflle aç k gördükleri hukuki düzenlemeler için ön karar talep etmeme e ilimi içerisine girmifllerdir. Bu ba lamda söz konusu mahkemeler, bakmakta olduklar bir davan n karara ba lanabilmesi bak m ndan aç kl a kavuflturulmas gereken bir normun, içeri i ve etkisi bak m ndan ne flekilde anlafl lmas gerekti ine dair bir tereddütün söz konusu olmad durumlarda ön karar al nmas n n da gerekli olmad yönünde bir gerekçe oluflturmufllard r. flte acte clair doktrini Frans z idare mahkemelerinin bu gerekçeleri üzerine kurulmufltur. AT/AB HUKUK S STEM NDE ACTE CLAIR DOKTR N NE G DEN SÜREC BAfiLATAN TARTIfiMA Bilindi i üzere, AT Anlaflmas n n 234.maddesinin 3.f kras ndan, ön karar baflvurusunda bulunman n esas itibariyle kararlar na karfl kanun yollar kapal olan mahkemeler bak m ndan bir zorunluluk oldu u anlafl lmaktad r. Ancak unutulmamal d r ki, baflvuru 1 Josephine Steiner ve Lorna Woods, Textbook on EC Law, (Oxford-New York: Oxford University Press, 2003), s

3 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam mükellefiyetinin gündeme gelmesi aç s ndan mahkemenin hukuki niteli ine ek olarak, yerine getirilmesi gereken bir di er koflul daha bulunmaktad r. Söz konusu mahkemede görülmekte olan bir davada AT hukukunun yorumunu gerektiren bir meselenin gündeme gelmesi gerekmektedir. Gerçekten de AT Anlaflmas n n 234.maddesinde düzenlenen ön karar prosedürü, ancak söz konusu maddenin ilk f kras nda belirtilen konulara iliflkin bir sorunun mevcut olmas halinde harekete geçirilebilmektedir. 2 Bu kapsamda, Topluluk hukukunun yorumunu gerektiren bir sorunun mevcudiyetinin ön karar prosedürüne baflvurulmas yönünde mutlak bir mükellefiyet getirip getirmedi i konusuna iki flekilde yaklaflmak mümkündür. lk olas l k, uygulanacak Topluluk hukuku normunun yorumu bak m ndan herhangi bir tereddüt yaflanmasa dahi ATAD a gidilmesinin zorunlu k l nmas d r. kinci olas l k ise, acte clair doktrininin uygulanmas n mümkün k lmaktad r. Ulusal mahkemenin bakmakta oldu u davada uygulanacak Topluluk hukuku normunun yorumu bak m ndan gerçekten bir tereddüt bulunup bulunmad na karar verebilme imkân na sahip oldu u söylenebilirse, ulusal mahkemenin söz konusu Topluluk hukuku normunun yorumunda herhangi bir tereddüt yaflamamas halinde, baflka bir deyiflle normu uygulanmas bak m ndan yeterince aç k kabul etmesi halinde ATAD a ön karar baflvurusunda bulunulmas zorunlulu u ortadan kalkar. flte bu ikinci olas l k, acte clair doktrininin AT Anlaflmas n n 234/3.maddesi ba lam nda uygulanmas anlam na gelmektedir. Bu do rultuda, geçmiflte ulusal mahkemelerin AT hukukunun ne flekilde yorumlanaca n n gayet aç k oldu unu ileri sürerek ATAD dan ön karar talep etmediklerini görmekteyiz. 3 AT hukukunun tüm üye devletlerde ayn flekilde uygulanmas na ciddi biçimde zarar vermesi söz konusu olabilecek acte clair doktrininin hangi hallerde ileri sürülmesinin Topluluk hukuku bak m ndan meflru kabul edilece i hususunun aç kl a kavuflturulmas gere i do mufltur. ATAD bu meseleye iliflkin görüflünü esas itibariyle CILFIT karar nda ortaya koymufltur. 4 Ancak bir Topluluk hukuku normunun yorumunun ön karar baflvurusunu zorunlu k lmas hususunda ATAD n CILFIT ten önceki yaklafl m n n da de erlendirilmesi gereklidir. ATAD IN BAfiVURU ZORUNLULU UNA L fik N OLARAK CILFIT ÖNER S YAKLAfiIMI Da Costa en Schaake karar nda, dava konusu olaylar maddi aç dan Van Gend en Loos karar ndakilerle hemen hemen ayn d r. 5 Ayr ca ön karar baflvurusunda sorulan hususlar n da maddi aç dan Van Gend en Loos davas nda sorulanlarla ayn oldu unu söylemek mümkündür madde uyar nca ön karar baflvurusuna konu yap labilecek hususlar flunlard r: Kurucu anlaflmalar n yorumu, Avrupa Merkez Bankas ile Topluluk organlar na ait tasarruflar n yorumu yahut geçerlilik denetimi, Konsey tasarruflar ile oluflturulan kurumlar n statülerinde öngörülmesi halinde bu statülerin yorumu. 3 Bir örnek teflkil etmesi aç s ndan bkz. Conseil d état, Re Société des Pétroles Shell-Berre, [1964] CMLR Case 283/81, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health, [1982] ECR Cases 28-30/62, Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV and Hoechst-Holland NV. v. Nederlandse Belastingadministratie, [1963] ECR 31; Case 26/62, van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen, [1963] ECR 1. 57

4 H. Tafldemir - P. Girgin ATAD, Da Costa karar nda, her fleyden önce AT Anlaflmas n n 234.maddesinin 3.f kras nda kararlar na karfl kanun yollar kapal olan ulusal mahkemelere getirilen yükümlülük ile, 2.f kra uyar nca her ulusal mahkeme için geçerli olan AT hukukunun yorumuna iliflkin ön karar talep etmek yetkisi aras ndaki ayr ma dikkat çekmifltir. ATAD, 234.maddenin 3.f kras n n, ulusal hukuk sistemine göre kararlar na karfl kanun yollar kapal olan ulusal mahkemeler bak m ndan, herhangi bir s n rlama yap lmaks z n derdest bir davada ortaya ç kan ve AT hukukunun yorumunu gerektiren hususlara dair ön karar baflvurusunda bulunulmas n bir zorunluluk olarak öngördü ünü bir kere daha vurgulam flt r. Baflka bir deyiflle 234.maddenin 3. f kras nda nihaî mahkemeler bak m ndan öngörülen yükümlülük mutlak bir nitelik tafl maktad r. Ancak ATAD a göre, 234.madde uyar nca daha önce baflka bir dava kapsam nda verilen bir ön karar n bulunmas baflvuru mükellefiyetini düflürmektedir. 6 ATAD, gerekçe olarak önceden verilmifl bir ön karar n bulunmas halinde, baflvuru mükellefiyeti ile öngörülen amac n yerine getirilmifl oldu unu ve ayr ca bu halde baflvurunun içinin boflalt lm fl oldu unu ileri sürmektedir. Bu durumun en tipik örne i ise, ön karar baflvurusuna konu yap lan sorun hakk nda benzer di er bir dava kapsam nda daha önce ön karar verilmifl olmas halidir. Öte yandan, ATAD 234.maddenin bir ulusal mahkemenin gerekli görmesi halinde daha önceden ön karar baflvurusuna konu yap lm fl hususlara iliflkin olarak yeniden ön karar talep etmesine engel teflkil etmedi ini aç klam flt r. Da Costa davas nda oldu u gibi bu baflvurunun yeni bir husus ya da iddia içermemesi halinde, Divan n e ilimi de önceki karar n tekrar etmek olmaktad r. ATAD n Da Costa karar ile baflvuru mükellefiyetinin içerik ve koflullar n aç kl a kavuflturmas na iliflkin süreçte dönüm noktas CILFIT karar olacakt r. CILFIT KARARI 7 Söz konusu kararda, çeflitli tekstil firmalar ndan oluflan davac lar, talyan hukuku uyar nca yapmakla yükümlü olduklar çeflitli ödemelerin 827/68 say l Tüzü e ayk r l k teflkil etti ini iddia etmektedirler. talyan Sa l k Bakanl, kararlar na karfl kanun yollar kapal olan talyan yüksek mahkemesinin, Corte suprema di cassazione, dava konusu sorunun yan t n n ön karar baflvurusunu gerektirmeyecek derecede aç k olmas sebebiyle Divan a baflvurmamas gerekti ini ileri sürmektedir. Bu do rultuda, ulusal mahkeme ATAD dan, 234.maddenin 3.f kras nda öngörülen baflvuru zorunlulu unun, ön karar n gereklili i bak m ndan ulusal mahkemelere takdir yetkisi verip vermedi i hususunda ön karar talep etmifltir. ATAD, 234.maddenin 2. ve 3. f kras aras ndaki iliflkiye de inerek, nihaî mahkemelerin de di er mahkemeler gibi Topluluk hukukuna iliflkin bir sorunun karara ba lanmas n n, bakmakta olduklar davada hüküm verilmesi için gerekli olup olmad n takdir etme hakk na sahip oldu unu ifade etmifltir. Dolay s yla Divan a göre, 6 Füsun Arsava, Roma Antlaflmas nda Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Do an Sorunlar, (Ankara: A. Ü. ATAUM Araflt rma Dizisi Yay n No:5, 1989), s Supra no:4. 58

5 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam içeri i her ne olursa olsun Topluluk hukukuna iliflkin sorunun söz konusu davan n karara ba lanmas bak m ndan herhangi bir etkisinin bulunmayacak olmas durumunda nihaî mahkemelerin ön karar talep etmek yükümlülükleri söz konusu de ildir. Ancak söz konusu mahkemelerin davan n karara ba lanmas bak m ndan Topluluk hukukunu gerekli görmeleri durumunda 234.madde uyar nca baflvuru zorunlulu u do maktad r. Bu flekilde ATAD genel kural bir kere daha hat rlatm fl olmaktad r. ATAD, daha sonra, Da Costa karar nda öngörüldü ü üzere ilgili Topluluk hukuku sorununun daha önce bir ön karar baflvurusu konusu yap lm fl olmas n n baflvuru zorunlulu una getirilen bir istisna oluflturdu unu ifade ettikten sonra di er istisnay formüle etmeye giriflmifltir. Görülmekte olan davan n karara ba lanmas bak m ndan etkili olacak Topluluk hukuku sorununa iliflkin olarak ATAD taraf ndan daha önceden verilmifl bir karar olmas durumunda, bu karar n baflvuru zorunlulu unu ortadan kald rmas nda karar n hangi prosedür çerçevesinde verildi i önem tafl mamaktad r ve ayr ca uyuflmazl k konular n n da bütünüyle ayn olmas gerekmemektedir. ATAD, bu koflullar alt nda baflvuru mükellefiyetinin düfltü ünü belirtmekle birlikte ulusal mahkemelerin yine de gerekli görmeleri halinde ön karar baflvurusunda bulunabilmeleri seçene ini aç k tutmaktad r. Baflvuru mükellefiyetinin ortadan kalkmas için CILFIT öncesi içtihat kapsam nda ATAD, ilgili Topluluk hukuku sorununun daha önceki bir ön karar baflvurusunun konusunu teflkil etmesi koflulunu aramakta iken, art k herhangi bir dava kapsam nda bu konuya iliflkin görüfl verilmifl olmas yeterlidir. Bu flekilde ön karar baflvurusu d fl ndaki di er davalar kapsam nda verilmifl olan kararlar n da baflvuru mükellefiyetinin düflmesinde etkili olaca n belirtmekle ATAD asl nda Da Costa karar nda öngördü ü istisnay fleklen tamamlam fl olmaktad r. Gerçekten de ATAD n Topluluk hukukuna iliflkin bir yorumunun geçerlili i, onun hangi prosedür kapsam nda verildi ine ba l olmamal d r. 8 ATAD, baflvuru mükellefiyetinin istisnalar n geniflletmekle, ilgili Topluluk hukuku sorununun daha önce hükme ba lanm fl oldu u hallerde ulusal mahkemeleri, kendisinin önceki kararlar n esas almalar için yönlendirmektedir. 9 ATAD, CILFIT karar nda baflvuru mükellefiyetine di er bir istisna daha öngörmektedir: lgili Topluluk hukuku sorununun ne flekilde çözülmesi gerekti i hususunda Topluluk hukukunun makul bir tereddüte yer b rakmayacak derecede aç k olmas durumunda ön karar talep edilmesine gerek bulunmamaktad r. ATAD bu flekilde acte clair doktrininden kaynaklanan istisnay getirdikten sonra, baflvuru zorunlulu unun düflmesine neden olacak aç kl k ölçütünün nas l tespit edilece ini netlefltirmeye giriflmifltir. Bu ba lamda ilgili ulusal mahkemenin, meselenin gerek di er üye devlet mahkemeleri gerekse ATAD aç s ndan ayn aç kl kta oldu una kanaat getirmesi gereklidir. Baflka bir ifadeyle, ulusal mahkemelerin, baflvuru zorunlulu undan kurtulabilmesi için ilgili Topluluk hukuku normunun ne flekilde yorumlanaca na iliflkin olarak di er üye devletlerin ve Divan n ayn anlay flta oldu undan emin olmas gerekmektedir. Ancak bu koflulun sa lanmas halinde ulusal mahkeme baflvuruda bulunmaktan 8 F. Arsava, op. cit., 1989, s Paul Craig ve Gráinne De Búrca, EC Law-Text, Cases and Materials, (Oxford-New York: Oxford University Press, 2003), s

6 H. Tafldemir - P. Girgin kaç n p, sorunu çözmek üzere sorumluluk üstlenebilecektir. Böyle bir olana n bulunup bulunmad ise, AT hukukunun karakteristik özellikleri ve yorumuna iliflkin özel sorunlar dikkate al narak de erlendirilecektir. Bu de erlendirmeyi yaparken ulusal mahkemenin dikkate almas gereken hususlar da ATAD, CILFIT karar nda aç klamaktad r. Buna göre, farkl dillerde yaz lm fl olan anlaflmalar n Topluluk hukuk düzeninde ayn geçerlili e sahip olmalar sebebiyle, ulusal mahkemelerin öncelikle söz konusu AT hukuku düzenlemelerinin de iflik dillerdeki versiyonlar n karfl laflt rmas gereklidir. Farkl dillerde kaleme al nm fl olan metinlerin birbiri ile uyuflmas durumunda, ayr ca Topluluk hukukunun kendine özgü bir terminoloji kulland ve hukuki kavramlar n Topluluk hukukunda ve üye devletlerin hukuk düzenlerinde ayn anlama sahip olmayabilece i hususu göz önünde bulundurulmal d r. lgili Topluluk hukuku normunun bu çerçevede objektif olarak de erlendirilmesi sonucu yorumu bak m ndan herhangi bir tereddüt ortaya ç kmad takdirde ön karar için Divan a baflvurulmas na gerek kalmamaktad r. TOPLULUK HUKUKU BAKIMINDAN ACTE CLAIR DOKTR N NE VE CILFIT KR TERLER NE L fik N YAKLAfiIMLAR AT Hukuk Düzeninde Genel Olarak Acte Clair Doktrininin Uygulanmas Lehinde ve Aleyhinde Görüfller Acte clair doktrininin Topluluk hukukunda uygulanmas bak m ndan ileri sürülebilecek en önemli gerekçe lüzumsuz ön karar baflvurular n n önüne geçmektir. ATAD n ulusal mahkemelerin ön karar baflvurular n destekleyici bir tutum izlemesi sonucunda ifl yükünde meydana gelen art fl baz önlemler al nmas n gündeme getirmektedir. Bu kapsamda CILFIT karar ile acte clair doktrininin Topluluk hukukunda öngörülmesinin gereksiz ön karar baflvurular n n engellenmesine hizmet edebilece i vurgulanmaktad r. 10 Bu do rultuda acte clair doktrininin uygulanmas n destekleyici nitelikteki bir di er gerekçe olarak Topluluk hukukuna iliflkin her sorunun ATAD n yorumunu gerektirecek kadar orijinal olmamas gösterilmektedir. 11 Di er taraftan, nihaî mahkemelere, ilgili Topluluk normunun makul bir yorum tereddütüne yer vermeyecek derecede aç k oldu unu ileri sürerek baflvuru mükellefiyetinden kurtulma olana vermesi sebebiyle acte clair doktrininin Topluluk hukukunda uygulanmas na karfl ç k lmaktad r. Zira, ulusal mahkemeler bu flekilde ön karar baflvurusunda bulunmak konusundaki isteksizliklerini gerekçelendirmek imkân na kavuflmaktad r. Bunun en önemli sonucu ise, 234.maddenin temel prensibine tümüyle ayk r olarak ulusal mahkemelerin Topluluk hukuku düzenlemelerinin anlam n saptama ve dolay s yla da AT hukuku meselelerini karara ba lama f rsat n elde etmeleridir. 12 Bu 10 J. Steiner ve L. Woods, op. cit., 2003, s F. Arsava, op. cit., 1989, s Acte clair doktrininin ve dolay s yla CILFIT karar n n bu aç dan elefltirilmesine iliflkin çarp c örneklerden biri olarak bkz. Anthony Arnull, The Use and Abuse of Article 177 EEC, The Modern Law Review, Cilt 52, No.5, 1989, s

7 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam hususun ise, Divan n sürekli olarak hemen hemen bütün kararlar nda vurgulad ve AT hukuk sisteminin varl aç s ndan vazgeçilemez bir koflul olan AT hukukunun birli ini, tüm üye devletlerde ayn anlam ve ayn etkiyi tafl yacak flekilde uygulanmas n, zedeleyece inden endifle edilmektedir. 13 CILFIT karar na iliflkin olarak yürütülen tart flmalar n de erlendirilmesi kapsam nda acte clair doktrininin Topluluk hukukunda uygulanmas bak m ndan tereddüt yaratan di er baz hususlara da de inilmesi yerinde olacakt r. 14 Acte clair doktrini, Frans z hukuk sistemi içerisinde, yorum yetkisinin yeniden düzenlenmesine yönelik aray fl n bir ürünüdür. Bu doktrine dayanarak ön karar talep etmeyen Frans z idare mahkemeleri kendi hukuk sisteminin s n rlar içerisinde kalmaya devam etmektedir. Ön karar talep etmemesi sonucu kendisinin yorumlamay uygun gördü ü hukuki düzenleme, e itimini almas n n yan s ra diline, kavramlar na hakim oldu u Frans z hukuk düzenine ait bulunmaktad r. Oysa ki, 234.madde çerçevesinde kurulan iflbirli i birbirinden ba ms z ve farkl iki yarg düzeni aras ndad r. Bu itibarla, ön karar baflvurusu yap lmamas halinde ulusal mahkeme kendi ulusal hukuk düzeninin d fl nda kalan baflka bir hukuk sistemine ait bir düzenlemenin yorumunu üstlenmifl olmaktad r. Böyle bir sorumlulu un gere inin ulusal mahkeme taraf ndan yerine getirilmesini ise, kurucu anlaflmalar n ve di er Topluluk düzenlemelerinin üye devletlerin farkl dillerinde geçerli olmas ve AT hukukunun karakteristik özellikleri ayr ca zorlaflt rmaktad r. Ayr ca acte clair doktrini, Topluluk hukukunun yorumu konusunda münhas r yetkiye sahip olan ATAD n devre d fl b rak lmas na yol açabilece i için Divan n yorum yetkisi ön karar baflvurusunda bulunmayan mahkeme lehine s n rlanm fl olmaktad r. Bu durum ise yukar da da de inildi i üzere, Topluluk hukukunun birli ine zarar verebilecek nitelikte sonuçlara neden olabilecektir. CILFIT Karar na liflkin De erlendirmeler ve Öneriler CILFIT, yukar da acte clair doktrinine iliflkin aç klamalardan da anlafl laca üzere, makul bir yorum tereddütünün bulunmad gerekçesi ile nihaî mahkemelere baflvuru mükellefiyetinden kurtulma imkân veren bir karar olarak okunabilmektedir. Divan n bu karar n n AT Anlaflmas n n 234.maddesinin 3.f kras n n mutlak ifadesinin yoruma aç k bir formülle de ifltirilmesi anlam na geldi i ve böylelikle ulusal mahkemelere ön karar baflvurusunda bulunmama yolunun aç lmas ile birlikte Topluluk hukukunun tüm üye devletlerde ayn flekilde uygulanmas ilkesinde bir çatlak oluflturuldu u CILFIT karar na yönelik en önemli elefltiridir. 15 Ortaya ç kan Topluluk hukuku sorununa iliflkin yorumun ne flekilde olmas gerekti i hususunda kendi kararlar n oluflturan ulusal mahkemelerin, bu yorumu esas almak istemeleri halinde CILFIT kriterlerini, ne kadar 13 F. Arsava, op. cit., 1989, s.85-86; CILFIT karar nda, hukuk sözcüsü Caportorti bu husus üzerinde durarak AT hukukunda acte clair doktrinin benimsenmesine karfl ç km flt r. Bkz. Case 283/81, [1982] ECR 3415, s Daha detayl bir de erlendirme için bkz. F. Arsava, op. cit., 1989, s Catherine Barnard ve Eleanor Sharpston, The Changing Face of Article 177 References, Common Market Law Review, Cilt 34, No.5, 1997, s

8 H. Tafldemir - P. Girgin zorlay c olursa olsun, manipüle edebilmeleri ve bu flekilde baflvuru mükellefiyetinden kendilerini kurtarmalar olas hale gelmektedir. 16 ATAD n münhas r yorum yetkisinin s n rlanmas anlam na gelecek olan bu uygulama ise AT hukukunun birli inin zedelenmesine zemin haz rlamaktad r. Gerçekten de ulusal mahkemeler CILFIT sonras nda, kararlar na karfl kanun yollar kapal olan mahkemeler bak m ndan baflvuru yükümlülü ünün mutlak oldu u bilincinden, baflvuruda bulunman n gereklili ini sorgular bir konuma gelmifltir maddenin 2.f kras uyar nca ön karar talep edebilme yetkisinden, 3.f kra uyar nca ise baflvuru mükellefiyetinden; acte clair doktrini do rultusunda herhangi bir mutlak yükümlülü ün bulunmad anlay fl na gelinmesi; ulusal mahkemelerin Topluluk hukukuna iliflkin hususlar n ne flekilde çözülmesi gerekti i konusunda bir fikir oluflturmalar durumunda ön karar baflvurusunda bulunmamak için CILFIT e s nmalar ile somut hale gelmektedir. Öte yandan, baz yüksek mahkemelerin ATAD n yarg yetkisine baflkald r teflkil eden tav rlar na ve bu kapsamda ön karar baflvurusu yükümlülü ünü göz ard ettikleri örneklere dayanarak CILFIT karar n n, Topluluk hukukunun birli ini ortadan kald rmaya yönelik bir araç olarak kullan laca nda srar etmenin yanl fl oldu u da ileri sürülmektedir. CILFIT karar n n okunmas nda ikinci versiyon ise, ön karar prosedürü aç s ndan ATAD n ulusal mahkemeler üzerindeki kontrolünü korumak iste inden vazgeçmemifl oldu u fleklindedir. 18 Zira baflvuru mükellefiyetinin düflmesi için CILFIT karar nda öngörülen kriterlerin yerine getirilmesi oldukça güç bulunmaktad r. Gerçekten de ilgili Topluluk hukuku normunun di er üye devletlerin dillerindeki fleklinin karfl laflt r lmas n n yan s ra AT hukuku terminolojisinin de incelenmesi ulusal mahkemelerin, zaman ve kaynak bak m ndan zorlay c olabilecek kapsaml bir mukayeseli hukuk çal flmas na giriflmesini gerekli k lmaktad r. Bu kapsamda örne in Topluluk normunun tafl d anlam n belirli bir ulusal hukuk düzeni içinde ya da ayn mahkeme içinde tart flmal olmas halinde söz konusu normun aç k oldu undan söz edilemeyecektir. 19 Bu flartlar alt nda asl nda CILFIT karar nda ATAD n bir eliyle verdi ini öbür eliyle geri almaktan öteye gitmedi i vurgulanmaktad r Ulusal mahkemelerin CILFIT koflullar n bilerek ya da bilmeyerek yanl fl yorumlamalar sonucu normalde baflvuruda bulunmalar gereken bir durumda baflvuruda bulunmam fl olsalar bile yine de baflka bir ulusal mahkemeden gelecek ön karar talebi ile ATAD n yine Topluluk hukukunun ayn flekilde yorumlanmas n sa layabilece i hakk nda bkz. P. Craig ve G. De Búrca, op. cit., 2003, s C. Barnard ve E. Sharpston, op. cit., 1997, s Sarah Strasser, Evolution and Effort: The Development of a Strategy of Docket Control for the European Court of Justice & the Question of Preliminary References, Jean Monnet Working Papers 3/95, 1995, ( ), s F. Arsava da söz konusu kriterler fl nda bir ulusal yarg c n Topluluk normunun yorumu için ATAD a baflvurmamas n n imkâns z oldu u görüflündedir. Normun aç k oldu unu kabul etmeyi imkâns z k lacak di er örnekler için bkz. F. Arsava, op. cit., 1989, s Hjalte Rasmussen, The European Court s Acte Clair Strategy in CILFIT, European Law Review, Cilt 9, 1984, s.257,

9 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Bu do rultuda yüksek mahkemeleri kendi münhas r yarg yetkisini kabul etmeye zorlayamayaca n n fark nda olan ATAD, Topluluk hukuku normunun aç k olmas halinde ön karar talep etmeyebileceklerini öngörmekle ulusal mahkemelere takdir hakk b rak r gibi görünmektedir. Ancak ön karar talep etmeme hakk n tan mas n n ard ndan ATAD, bir Topluluk hukuku normunun aç k oldu undan söz edebilmek için yerine getirilmesi gereken koflullar o derece kat belirlemifltir ki esas itibariyle AT hukukunun yorumuna iliflkin münhas r yetkisinin özüne dokunulmas n da önlemifl olmaktad r. ATAD bu flekilde ulusal mahkemelere ön karar baflvurusu mükellefiyetinden kurtulma hakk verirken bu hakk n kullan lmas n oldukça kat koflullara tâbi k lmakla, ulusal mahkemeleri hem 234.maddenin öngördü ü iflbirli ini isteyerek kullanma noktas na getirmeye ve hem de Topluluk hukuku meseleleri ancak gerçekten aç k oldu unda ön karar talep etmemelerini sa lamaya çal flmaktad r. 21 ATAD n Topluluk hukuku normunun makul bir tereddüte yer vermeyecek derecede aç k oldu unun ispatlanabilmesi için öngördü ü kriterlerin kat olmas sebebiyle CILFIT karar esas al nd nda, asl nda gerçekten aç k olan hiçbir Topluluk hususunun bulunmad ve AT hukukuna iliflkin her sorunun ön karar baflvurusuna konu yap lmas n n istendi i ortaya ç kmaktad r. 22 Öte yandan kriterlerin yerine getirilmesindeki güçlü ün yan s ra ulusal mahkemeleri CILFIT ten yararlanmak konusunda çekimser hale getiren bir di er husus daha söz konusudur. CILFIT karar nda öngörülen koflullar n gerçekleflti ine dayan larak ön karar n talep edilmedi i bir durumda ATAD n ulusal mahkemenin bu koflullara iliflkin de erlendirmesini hatal bulmas halinde ön karar talep etme mükellefiyeti yerine getirilmemifl olacakt r ve bu durum Topluluk hukukunun ihlalini teflkil edecektir. Bu ihlal nedeniyle ilgili üye devletin sorumlulu u söz konusudur ve ATAD n Köbler karar uyar nca, AT hukukunu ihlal edenin yüksek yarg organ olmas da bu sonucu de ifltirmemektedir. 23 Köbler ve CILFIT kararlar birlikte ele al nd klar nda bireylere haklar tan nmas na yönelik olan ve henüz ATAD n üzerine e ilmedi i bir Topluluk hukuku sorununu ilgilendiren her davada ulusal yüksek mahkemelerin, üye devletlerinin sorumlulu una yol açmamak için ön karar baflvurusunda bulunmas zorunlu bir sonuç haline gelmektedir. 24 CILFIT karar nda öngörülen kriterlerin yerine getirilmesinin güç olmas karfl s nda, ön karar baflvurusunun yol açt ifl yükü hafifletilmek isteniyorsa ulusal mahkemelere daha fazla takdir hakk b rak lmak üzere bu koflullar n gevfletilmesi, baflka bir deyiflle 21 P. Craig ve G. De Búrca, op. cit., 2003, s Gareth Davies, The Division of Powers Between The European Court of Justice and National Courts, Constitutionalism Web-Papers, ConWEB No.3/2004, ( ), s Case C-224/01, Köbler, [2003] ECR I Peter Wattel, Köbler, CILFIT and Welthgrove: We Can t Go On Meeting Like This, Common Market Law Review, Cilt 41, No.1, 2004, s

10 H. Tafldemir - P. Girgin CILFIT karar n n gözden geçirilmesi önerilmektedir. 25 Ön karar baflvurular n n yaratt ifl yükünde azalma sa lanabilmesi için CILFIT kriterlerinin yeniden de erlendirilmesi bir çözüm önerisi olarak hukuk sözcüleri taraf ndan pek çok kez dile getirilmifltir. 26 Ancak ATAD n bugüne kadar bu önerileri dikkate ald n söylemek mümkün de ildir. ULUSAL MAHKEMELER ATAD L fik S AÇISINDAN DA COSTA VE CILFIT KARARLARI Da Costa karar uyar nca 234.madde kapsam nda daha önce baflka bir ön karar davas nedeniyle Topluluk hukukuna iliflkin olarak yap lan bir yorum ön karar baflvurusunda bulunma zorunlulu unu ortadan kald rabilmektedir. Bu kararla birlikte Divan ile ulusal mahkemeler aras ndaki iliflki de daha farkl bir çehreye bürünmektedir. Bundan böyle daha önce verilmifl olan bir ön karar dolay s yla, sadece söz konusu ön karar talep eden mahkeme ile ATAD aras nda kurulmufl iki yanl bir iliflkiden söz etmek mümkün de ildir. Divan ile ulusal mahkemeler aras ndaki iliflki, art k tüm üye devletlerin mahkemelerinin daha önce verilmifl olan belirli bir ön karar ATAD a baflvurmaks z n hükümlerine esas alabilmeleri sebebiyle çok tarafl bir hale gelmifltir. Ayn zamanda ATAD bu sayede önceki kararlar n n emredici kapsam n da geniflletmifl olmaktad r. 27 Divan, bu flekilde ulusal mahkemelerin AT hukukunun uygulanmas ndaki rollerini de kuvvetlendirmifl olmaktad r. Zira, ATAD n AT hukukuna iliflkin bir mesele hakk nda yorumda bulunmufl olmas halinde, ulusal mahkemeler bu karar Divan a yeniden ön karar baflvurusunda bulunmalar na gerek kalmaks z n uygulayabilmektedir. Bu aç dan bak ld nda, ulusal mahkemelerin Topluluk hukukuna iliflkin meseleler hakk nda hüküm verebildikleri ve ATAD n en tepede yer ald bir mahkemeler a n n içerisinde yer ald klar bir tablo ortaya ç kmaktad r. 28 Bu çerçevede ATAD, CILFIT karar ile Da Costa karar nda oluflturdu u çizgiyi devam ettirmekte, ön karar prosedürü d fl nda di er davalarda yap lm fl olan yorumlar n da baflvuru mükellefiyetinin düflmesine esas olabilece ini öngörmektedir. Ayr ca, CILFIT karar nda acte clair doktrinini her ne kadar oldukça kat koflullara ba layarak kabul etmifl olsa da ATAD, bu flekilde ulusal mahkemelerin, kendisinin en tepede yer ald daha genifl bir yarg sal hiyerarflinin bir parças n oluflturduklar yönündeki anlay fl bir kez daha kuvvetlendirmektedir. CILFIT kriterlerinin, her ne kadar güç olsa da sa lanabildi i s n rl hallerde, ulusal mahkemeler yine Topluluk hukukunun uygulanmas nda ATAD a ba l yetkili birimler olarak faaliyet gösterir hale gelmektedir Bu do rultudaki öneriler için bkz. Hjalte Rasmussen, Remedying the crumbling EC judicial system, Common Market Law Review, Cilt 37, No.5, 2000, s Hukuk sözcülerinin bu nitelikteki önerilerine iliflkin olarak bkz. Koen Lenaerts, The Unity of European Law and the Overload of the ECJ-The System of Preliminary Rulings Revisited, I.Pernice, J.Kokott ve C.Saunders (eds.), The Future of European Judicial System in a Comparative Perspective, European Constitutional Law Network-Series Vol.6, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2006, içinde, s , s P. Craig ve G. De Búrca, op. cit., 2003, s Ibid., s Ibid., s

11 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam SONUÇ ATAD, Da Costa karar ile ön karar baflvurusuna konu yap lan sorun hakk nda benzer di er bir dava kapsam nda daha önce ön karar verilmifl olmas halinde baflvuru mükellefiyenin düflece ini hükme ba lad ktan sonra, CILFIT karar ile nihaî mahkemeler aç s ndan söz konusu olan baflvuru yükümlülü üne istisnalar getirmeye devam etmifltir. Bu istisnalardan en önemlisi Topluluk hukuku normunun aç k olmas, di er bir ifadeyle söz konusu norma iliflkin makul bir yorum tereddütünün oluflmamas d r. Söz konusu istisna, kökeni Frans z hukuk sisteminde bulunan acte clair doktrininin AT hukuk sistemindeki yans mas olarak görülmüfl ve bu kapsamda büyük bir tart flmay da beraberinde getirmifltir. Acte clair doktrininin AT hukukunda uygulanmas n savunanlar ve karfl ç kanlar aç s ndan da mesele bir Topluluk normunun aç k olmas ndan söz edilebilmesi için aranan koflullard r. Acte clair doktrininin Topluluk hukukunda uygulanmas n savunanlara göre CILFIT te aranan kriterler ulusal mahkemelere ön karar baflvurusunda bulunmak konusunda herhangi bir takdir hakk b rakmamaktad r; dolay s yla bu kriterlerin gevfletilmesi gereklidir. Öte yandan, acte clair doktrininin kat ks z flekliyle AT hukukunda uygulanmas bu hukuk düzeninin birli i aç s ndan olumsuz sonuçlara neden olabilecektir; dolay s yla ATAD n bu kriterleri s k tutmas yerinde görülmektedir. Gerçekten de, ATAD, Topluluk normunun aç k kabul edilebilmesi için sa lanmas son derece güç koflullar öngörmüfltür. Ulusal mahkemelerin yerine getirmesi gereken kriterler oldukça genifl tutulmufltur ki, bir normun makul yorum tereddütüne sebebiyet vermedi ini ve dolay s yla da ön karar baflvurusuna gerek olmad n ileri sürmek düflük bir ihtimal haline gelmektedir. Bu durum dikkate al nd nda, Divan n acte clair doktrininin AT hukuku bak m ndan bir istisna olarak kalmas nda kararl oldu u anlafl lmaktad r. Esasen, ulusal mahkemelere AT hukukunun uygulanmas nda daha çok takdir hakk b rak lmas ile Topluluk hukukunun birli ini sa lama görevi aras nda kalan Divan n bugüne kadar bu göreve verdi i önem düflünülürse CILFIT kriterlerini kaleme al fl flekli süpriz olmamal d r. Nihaî mahkemelerin s n rl hallerde de olsa baflvuru mükellefiyetinden kurtulmas n bir seçenek olarak öngörmekle AT hukukunun birli ini sa lamak aras nda Divan n buldu u yegâne uzlafl CILFIT kriterleri ile somutlaflmaktad r. Baflka bir deyiflle, ATAD aç s ndan gereksiz ön karar baflvurular na karfl önlem almak kadar baflvuru mükellefiyetinin düflmesi sonucunu getiren bu önlemlerin amac na uygun biçimde kullan lmas n denetlemek de bir o kadar önemlidir. Bu aç dan bak ld nda, CILFIT kriterleri sistemin ayn etkiyi meydana getirecek flekilde uygulanmas n güvence alt na almaya yönelik araçlard r. 65

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Avrupa Birliği nde Yargısal Koruma Ders Planı

Avrupa Birliği nde Yargısal Koruma Ders Planı Avrupa Birliği nde Yargısal Koruma Ders Planı Avrupa Birliği ( AB ) hukuku, bir kısım aktörlere hak bahşederken, bir kısmına da yükümlülük vazetmektedir. Bu aktörler ise, üye devletler, AB kurumları ile

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/6024 İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Birkan Yakan ve 493 dava arkadaşının vekili Av. Ziynet Özçelik tarafından, 18.2.2011 tarih

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı