ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Silkiniyoruz, ölü topraðýný üstümüzden atýyoruz, kefeni yýrtýyoruz, diriliyoruz. Kesin zafere ulaþýlmadý henüz, ulaþýlacak fakat... Kýrk yýl dayandýn, bir hafta daha dayan ey halk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TAÞLAR YERÝNDEN OYNAMAYA BAÞLADI 2. sayfada Derviþ Eroðlu ile Mustafa Akýncý 2. turda Fotoðraf: Mustafa Erkan Silkiniyoruz Tarihimizin en düþük katýlýmlý seçimini yaþadýk dün... % bin 916 seçmenden yalnýz 110 bin 298 seçmen oy kullandý... Eroðlu %28.18 oranýnda oy alýrken, Akýncý %26.92 oy aldý... Kudret Özersay ise %21.23 ile %22.54 alan Sibel Siber'i yakýndan izledi... Seçimlerin 2. tura kalmasýndan sonra gözler bunu etkileyecek olan güçlere çevrildi... Kudret Özersay "Oy yönlendirmem söz konusu deðil" diyerek oylarýný serbest býrakacaðýnýn sinyalini verdi... Hayal kýrýklýðý yaþayan CTP'de hesaplaþma baþlýyor... Sandýða gitmeyen önemli bir çoðunluðun CTP'li olduðu sanýlýyor... Seçim yasaklarýný çiðnediði iddiasýyla dün gazetemiz 'Afrika' toplatýldý, ancak ülkemizde daðýtýlan ve dün seçimlerimizle ilgili propaganda yapan TC gazetelerine dokunulmadý... Tüm ayrýntýlý seçim haberleri iç sayfalarýmýzda ÞOK YARATTI Maðusa Devlet Hastanesi'nde cenazeler karýþtý! 8. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... EROÐLU 2. TURDA DAHA FAZLASINI ALAMAZ Bakmayýn siz, Derviþ Eroðlu "Seçimin ilk turunu baþarýyla tamamladýk" falan diyor, ama içi hiç de rahat deðil... Bu seçimi ilk turdan bitirmek niyetindeydi. Hedefi buydu... Ýlk turdan bitiremezse, iþinin zor olduðunu kendisi de biliyordu... Zor gerçekten... Ýkinci turda kazanmasý çok zor... Hatta imkansýz... Ýlk turda varýný yoðunu ortaya döktü Derviþ Bey... Vargücüyle asýldý bu tura... Ama alabileceði en yüksek oy bu iþte... Ýkinci turda Kudret Özersay taraftarýndan ne kadar çalabilir ki?.. Ya CTP'den? * Kuþkusuz tüm gözler bu iki kesime çevrilebilecek bu hafta... Akýncý da ziyaret edecek onlarý... Ve herhalde Eroðlu da... Destek isteyecekler... Ak koyun, kara koyunun belli olacaðý bir hafta... * Tarihimizin en düþük katýlýmlý seçimi oldu bu... Millet sandýða gitmedi... Yüzde kýrký oy kullanmadý seçmenin... Boykot mu? Bilinçli bir boykotun olduðunu sanmýyoruz... Olsa bile seçimi deðil, kendi adaylarýný boykot ettiler herhalde... Gönüllerine göre bulmadýklarý için... Ona oy vermeyeceklerine göre, baþka adaylara da vermemeyi tercih ettiler... Sandýða en çok CTP'lilerin gitmediði sanýlýyor... Siber isabetli bir aday deðildi... Üstelik Talat'ýn hakký çiðnendi... Buna bir de geçtiðimiz seçimlerden kalan küskünler eklenince, tablo ortaya çýktý... * Ýkinci tur yalnýz Siber ve Özersay oylarýna baðlý deðil yalnýz... Hatta seçime katýlmayanlarýn oylarýna baðlý olduðu kadar bile onlara baðlý deðil... Asýl sonucu katýlmayanlar belirleyecek... Bu kez sandýða giderlerse tabii... Ancak gitmemeleri için birinci turdaki sebep ortadan kalktý... Ýlk turda kendi adaylarýna deðil de baþka bir adaya oy verdiklerini partilerine izah edemezlerdi belki... Þimdi öyle bir durum yok... Önümüzdeki Pazar günü Kýbrýslýtürk toplumu statükocu ve statüko karþýtý arasýnda tercih yapacak... Ýþte bu da çok önemli... * Biz Mustafa Akýncý'yý bu seçimi kazanmýþ olarak görüyoruz þimdiden... Ýþi bu noktaya kadar getirmiþken bu fýrsat heba edilemez... Yüze yüze kuyruðuna geldik... Statükonun beli kýrýldýysa, bir daha ayaða kalkmamasý gerek... * Yeni bir baþlangýç yapacaðýz Akýncý'yla... Bir daha hayal kýrýklýðýna uðramamak üzere... Bu umut son umudumuzdur demiþtik... Kimse onu harcayacak kadar hovarda olamaz! Eroðlu ile Akýncý ikinci turda Yüksek Seçim Kurulu, dün yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde sayýmýn tamamlandýðýný açýkladý. KKTC genelindeki 693 sandýktan ilk iki sýrada çýkan baðýmsýz adaylar Derviþ Eroðlu ile Mustafa Akýncý, ikinci tura kaldý. YSK nýn açýkladýðý sonuçlar þöyle: Toplam Sandýk Sayýný :693 Toplam Seçmen Sayýsý: Açýlan Sandýk Sayýsý: 693 Toplam Seçmen Sayýsý: Gözler ikinci turda Cumhurbaþkanlýðý seçimi 2. turu 26 Nisan Pazar günü yapýlacak Dünkü seçim 1995 ve 2000 yýllarýndaki seçimin ardýndan ikinci tura kalan üçüncü seçim oldu KKTC'de dün yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yarýþan 7 adaydan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy oranýna ulaþamamasý nedeniyle 26 Nisan Pazar günü ikinci tur seçime gidilecek. Seçimin ikinci turunda, dünkü seçimden en çok oyu alan iki aday baðýmsýz Derviþ Eroðlu ile Mustafa Akýncý yarýþacak. UBP ve DP-UG'nin desteklediði baðýmsýz aday ve þu anki Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu 30 bin 356 oy ve yüzde oy alarak seçimi birinci sýrada tamamladý. TDP ve BKP'nin desteklediði baðýmsýz aday Mustafa Akýncý ise 29 bin 6 oyla yüzde oy aldý. Anayasa'nýn 99. maddesine göre, Cumhurbaþkaný seçilebilmek için seçimde kullanýlan geçerli oylarýn yüzde 50'sinden bir fazlasýný almak gerekiyoryüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turu için yeni bir takvim açýklayacak. ÝKÝNCÝ TURA KALAN 3. SEÇÝM KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimi tarihinde dünkü seçim, 1995 ve 2000 yýllarýndaki seçimlerin ardýndan ikinci tura kalan üçüncü Oy Kullanan Seçmen Sayýsý: Seçime Katýlým Oraný: % Oylarýn Adaylara göre daðýlýmý: 1.Mustafa Onurer : 423 % Sibel Siber : % Kudret Özersay : % Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz): % Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz): 256 % Mustafa Akýncý (Baðýmsýz): % Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz): 531 %.0.49 seçim oldu.1995 yýlýnda ikinci tura kalan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Rauf R. Denktaþ ile Derviþ Eroðlu yarýþmýþ ve ikinci turun galibi Denktaþ olmuþtu yýlýndaki seçimde de yine Denktaþ ve Eroðlu ikinci tura kalmýþ ancak Eroðlu'nun ikinci tur öncesi adaylýktan çekilmesiyle, ikinci tur seçim yapýlmadan Denktaþ Cumhurbaþkaný ilan edilmiþti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TAÞLAR YERÝNDEN OYNAMAYA BAÞLADI Kýrdýk sayýlýr þeytanýn bacaðýný... Yýllardan sonra... Ýlk kez... Bu bir ilk... Dediði gibi Sibel Haným'ýn... Bir ilk... Ama yanlýþý vardý... Ýlk olan kadýn olmasý deðildi... Adam gibi adam olmasýydý... Liderimizin erkek ya da kadýn olmasý hiçbir zaman bu toplumun derdi olmadý ki... CTP yönetimi ta baþýndan beri Mustafa Akýncý'ya hiç þans tanýmadý... Onu küçümsedi... Arkanda güçlü bir parti yok dedi... Yarýþýn kendi adayý ile Eroðlu arasýnda olduðunu söyleyip durdu... Oysa bakýn... Deðil cumhurbaþkaný olmak, ikinci tura bile kalamadý adaylarý... Ýlk turdan evine yollandý... Böylelikle bu balon söndü... Geriye parti içinde hesaplaþmalar kaldý... Arkasýnda güçlü bir parti olmayan baðýmsýz bir adaya yenildiler... Dahasý, seçime ilk kez giren diðer baðýmsýz adayla neredeyse ayný hizada kaldýlar... Üçüncülükle dördüncülük arasýnda çýrpýndýlar... Biz zaten çok önceden yazmýþtýk bunu... Ne demiþtik? Birinci ve ikinci belli, üçüncülük için yarýþ var... Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý yenilgisine bir de bu hezimeti ekleyen CTP yönetimi herhalde istifa eder bu saatten sonra... Kim gelir? Yeniden 'býyýklýlar' belki... Kimbilir... Adaylýkta büyük bir haksýzlýða uðrayarak maðdur edilen Mehmet Ali Talat ile ekibi yönetimi devralmaya hazýr sanýrým... Ama partide yeni yaralar ve gedikler açmaz mý bu?... Kudret Özersay sizi þaþýrttý mý? Ben hiç þaþmadým... Ankara'nýn nasýl hareketlendiðini gördükten sonra hiç þaþýlýr mý? Elçilik dediðimiz valilik vargücüyle asýldý buna... Ve hem saðdan, hem soldan Kudret için oy aþýrdýlar... Ankara Kudret'i saðýn yeni lideri olarak görüyor... Faþist denilebilecek bazý nasyonalistlerle en uçtaki solcularý birarada toplamayý baþarabiliyor... Önü açýldý... Erken seçime gidilirse ve bir parti kurup bu seçime katýlýrsa, oyuna yüzde yirmi ile baþlar... Büyük bir baþarý! Bileðinin gücüyle bunu elde etmiþ olsaydý, alkýþlardýk onu... Ankara'nýn desteði gölge düþürdü buna Derviþ Eroðlu cephesi çok para harcadý... Para babalarýndan büyük destek gördü... Ama yine de aldýðý oy bu... Yüzde otuza çýkamadý... Küçük bir farkla Akýncý'yý geçti... Böylelikle ikinci tur büyük riske girdi... Önümüzdeki turda rahat olmasý için hiçbir sebep yok... CTP ile Kudret'in taraftarlarýna baðlý ikinci tur... Bir statükocu ile bir çözümcü yarýþacak Pazar günü... Statükoya karþý olduðunu söyleyenler bakalým ne yapacaklar... Samimi olup olmadýklarýný göreceðiz... Eðer samimiyseler, ikinci turda Eroðlu þimdiki oranýnýn üstüne pek çýkamaz... Çýksa çýksa 28'den 35'e çýkar... Farkýnda mýsýnýz? Lanetlenen Gezici anketi aklanýyor... Söyledikleri büyük ölçüde doðru çýkýyor... Sýralamada yanýlmadý en azýndan... Ýkinci tur için de yanýlacaðýný sanmam... Kazanan Akýncý olacak... Taþlar yerinden oynamaya baþladý... Daha da oynayacak...

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer BÝZÝM AÞKIMIZ DAHA NE KADAR BEKLEYECEK? Baþlayan bir þeyin nereye gittiðini, nelere sebebiyet verdiðini, nasýl sonuçlandýðýný her zaman ayný netlikle kestirebilir miyiz? Neden ve sonuç arasýndaki iliþki þaþmaz bir denklem olabilir mi her durumda? Sonuçlar, baþlangýçlarda saklýdýr denir... Ne yazýk ki çoðunlukla, baþlangýçlarý sonuçlara bakýnca anlayabiliyoruz. Kafamýzý duvarlara vurma hikayemiz de hep bundan Baþlangýçlara mani olamadýktan sonra engellemek de epeyce zor olsa gerek. Yaþamýmýzdaki kimi deðiþiklikler, yenilikler, üzerinde tartýþýlmaya baþlayan birçok þey; içimizdeki potansiyelin varlýðýyla iliþkili bence. O potansiyel ki küçük bir filiz de olsa toplumun akýl ve vicdanýnda, bir gün güçlenip geliþebilir bence. Ýnanç ve umudun iþgal ettiði bir yüreðe, aþk ev sahipliði yapar her daim... Yüreðinizdeki aþka güvenerek yola çýkarýz. Ki bu aþk, onurlu bir duruþu barýndýrýr içinde Böyle aþklar korkutur yönetenleri ve diðerlerini Kimi nasýl sevip kime ve neye nasýl inanacaðýmýz sorgulanýyor, baskýlar, bazen yasaklar söz konusu oluyorsa, tüm bunlara karþý çýkmak adýna verilecek mücadele de bir þeyleri yerinden kýmýldatacaktýr. Ve hiçbir þey artýk eskisi gibi olmayacaktýr. Yasaklar ve baskýlar galip gelse de bir dönem, aþk kaybolmayýp daha da güçlenecektir bence. Büyük bir bedel ödenmesi gerekse de Týpký Kolera Günlerinde Aþk'ýn kahramanlarý Fermina Daza ile Florentino Ariza'nýn yasaklara boyun eðmek zorunda býrakýlan fakat asla tükenmeyen aþklarý gibi Gabriel Garcia Marquez'in, Fermina'nýn halasýna söylettiði þu cümle: "Evet de ona. Korkudan ölsen bile. Sonradan piþman olsan bile. Çünkü ne olursa olsun Hayýr dersen ömür boyu piþman olursun." Aþk geldiðinde mutlaka yaþanmasý gerektiðini öðütleyen bu sözleri okurken, ilerde keþke dememek için, kendi adýma yapmam gerekenleri düþündüm, ne kadarýný yapabiliyorum veya yapmýþýmdýr diye Ve haddim mi bilmem ama hepimiz adýna da düþündüm. Çünkü "a hu zar" etme hastalýðýmýz var. Her seçimden sonra nüksedip uzun bir süre keþkelerle, piþmanlýklarla devam eden bir hastalýk. Toplumsal anlamda sahip olabileceklerimiz, inançlarýmýza duyduðumuz aþkýn gücü kadardýr. Fermina ve Florentino'nun aradan geçen yarým yüzyýllýk zamana karþý süren aþklarýnýn gücüne, hangimiz ne kadar yakýn acaba? "Ýlk görüþte aþk, onlarýnki. Aþkýn en güzel hali. Birbirlerinin yüzünü ezbere biliyorlar, tenlerine dokunmanýn ancak hayalini kurabiliyorken. Tüm yaþamlarý boyunca gördükleri en güzel varlýklar olduklarýný düþünüyorlar karþýlýklý. En güzel bakýþ, en büyülü ses tonu, en sýcak gülüþ hep onlara ait. Yetmiyor, dünyadaki en muhteþem sýfatlarý birbirlerinin adlarýnýn önüne koymak istiyorlar. O isimleri oluþturan harfler, alfabeden sýyrýlýp bambaþka görünüyor gözlerine. Tüm kelimeleri çaðýrýp önlerindeki boþ kaðýtlara, hisleri için seferber olmalarýný istiyorlar. Ve bu aþk, tam elli bir yýl, dokuz ay, dört gündür bekliyor kavuþturabilmek Ýçin bu âþýklarý " Eðer varsa; bizim aþkýmýz daha ne kadar bekleyecek? Kavuþturmak için bizi özlenene Akýncý halka teþekkür konuþmasý yaptý "26 NÝSAN AKÞAMI KIBRIS'TA GERÇEK ANLAMDA BÝR YENÝ DÖNEMÝ BAÞLATMAK ÜZERE YOLA ÇIKACAÐIZ" "BÝR HAFTA SONRA YAÞANACAK BAÞARININ ORTAK OLMASINI ÖNERECEÐÝM" "SÖZLERÝMÝN ARKASINDAYIM... BÝR HAFTA SONRA GÖREVÝ DEVRALDIÐIMDA 5 YIL BOYUNCA DA SÖZÜMÜN ARKASINDA OLACAÐIM" "SEVÝNÇLER BÝR BAÞKASININ KEDERÝ OLMAYACAK" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý, ikinci tura kaldýðýnýn kesinleþmesinin ardýndan Lefkoþa'daki seçim ofisinde toplanan taraftarlarýna hitap etti. Akýncý, "26 Nisan akþamý Kýbrýs'ta gerçek anlamda bir yeni dönemi baþlatmak üzere, beyaz sayfa açmak üzere, Kýbrýs'ta zeytin dalýnýn kardeþliðini yaratmak üzere yola çýkacaðýz" dedi. Akýncý, ikinci tur seçim öncesinde CTP-BG adayý Sibel Siber'i, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu ve Baðýmsýz Aday Kudret Özersay'ý ziyaret edeceðini ve destek isteyeceðini açýkladý. Akýncý, "Bir hafta sonra yaþanacak baþarýnýn ortaklarý olmalarýný önereceðim" dedi. Konuþmasýnda, bugünkü seçimde kendisine destek verenlere ve ailesine teþekkür eden Akýncý, desteðin artarak devam edeceðine inandýðýný söyledi. Ýkinci tura çýkamayan Sibel Siber ve Kudret Özersay'ý da kutlayan Akýncý, topluma kattýklarý deðerden yararlanýlacaðýný, kendi payýna da ortaya konulan görüþ ve ideallerden yana olacaðýný ifade etti. "Önümüzdeki süreç önemli bir süreç" diyen Akýncý, "mayýsta müzakerelerin baþlayacaðýný, omuzlarýna alacaðý görevin sorumluluðunun bilincinde olduðunu, 26'sýndaki seçimde baþarýya ulaþmak için birbirlerini daha çok anlamalarý, barýþ, demokrasi insan haklarý temelinde buluþmak ve bu uðurda birlikte mücadele etmenin yollarýný bu akþamdan itibaren açmanýn çok büyük önemi olduðunu" vurguladý. "SÖZLERÝMÝN ARKASINDAYIM" Konuþmasý sýrasýnda "Birlik mücadele dayanýþma" sloganlarý atýlan Akýncý, baðýmsýz ve tarafsýz bir cumhurbaþkaný olacaðýný, tüm partilere eþit mesafede olacaðýný, tüm renkleri kucaklayacaðýný; seçim öncesinde verdiði sözlerin arkasýnda olduðunu vurguladý "Bu sözlerimin bu akþam da arkasýndayým. Bir hafta sonra baþarýyla halktan bu görevi devraldýðýmda da 5 yýl boyunca bu sözümün arkasýnda olacaðým" diyen Akýncý, çözüm odaklý bir siyaseti ileriye götürmek için aday olduðunu ve bu sözünün de arkasýnda yer aldýðýný söyledi. "SEVÝNÇLER BÝR BAÞKASININ KEDERÝ OLMAYACAK" Akýncý, halkýn bugün demokrasi sýnavý verdiðini belirterek, sevinçlerin ölçülü olmasýný, bir baþkasýnýn incitilmemesini beklediðini vurguladý ve "Sevincimiz baþkasýnýn kederi olmayacak. Sizden beklentim budur. Yarýndan itibaren yola devam. 26 Nisan akþamý Kýbrýs'ta gerçek anlamda bir yeni dönemi baþlatmak üzere, beyaz sayfa açmak üzere, Kýbrýs'ta zeytin dalýnýn kardeþliðini yaratmak üzere yola çýkacaðýz" dedi. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet ÝNSANLIK NAMINA "Sen bu satýrlarý okurken ben çok uzaklarda olacaðým" Böyle baþlardý terk edilen sevgiliye býrakýlan mektuplar. Bizim kuþak Yeþilçam filmlerini seyrederek büyüdük. Siyah beyaz, konulu Türk Filmleriydi onlar. Genelde konularý da siyahtý. Ýzlerken hüzünlenip aðladýðým çok olmuþtur. Kocaman oðlan olmuþtum ama aðlamaya utanmýyordum. Aslýnda, Baþroldeki erkeðe Jön denirdi. Ama bizim dilimiz Oðlan demeye daha yatkýndý. Rum asýllý olan Vraimi'ye de Avrayimi derdik. Avrayimi Rum asýllý bir çýðýrtkandý. Ýki saatte bütün Lefkoþa'yý yayan dolaþýrdý. Bir yandan el ilanlarýný daðýtýr, bir yandan da baðýrýrdý: Ayhan Iþýk..., Gülistan Güzey,... Kanun Namýna!... Zafer Sinemasý'nda!... bu hafta!... Boyacýnýn Bahçesi yaþamýmýzdan çýkmýþ, yerini Zafer Sinemasý'na býrakmýþtý. Ýþletmecisi Ermeni olduðundan ona da 'Ermeni'nin Sinemasý' derdik. "Kanun Namýna" filmindeki oðlan elini kana bulamýþ, sonra da evden kaçmýþtý. Sýðýnabileceði en emniyetli yer, ustabaþý olarak çalýþtýðý makinist garajýydý. Sanýk, maiyetindeki personeli dükkân dýþýna çýkararak kepenkleri indirir. Çok geçmez, Türk polisi garajý ablukaya alýr. Kuþatma tamamlanýnca Baþ Komiser megafonu aðzýna yaklaþtýrýr. Etrafý mekanik bir ses kaplar: "Sarýlmýþ vaziyettesin... Ýnat etme Kanun Namýna teslim Ol!" Kemal teslim olmamakta direnir ve polislerle silahlý çatýþmaya girer. Sonunda kanundan kaçamayacaðýný anlar ve teslim olur. Rahmetli Ayhan Iþýk, romantizmden ziyade vurdulu kýrdýlý filmlerde rol almayý tercih ederdi. O nedenle de yapýmcýlar duygusal rolleri Ediz Hun'a verirlerdi. Ediz Hun'un canlandýrdýðý jön de sevgiliye býrakacaðý mektuba yukarýdaki gibi baþlardý. * Sevgili KKTC Halký, Siz bu satýrlarý okurken ben uzaklarda olmayacaðým. Kulak kabartýrsanýz, bir þarký ya da bir þiir okuduðumu duyabileceksiniz. Bu yazýyý dün yazdýðým için bugün ne okuyacaðýmý kestirmek imkânsýzdý. O nedenle bir þiir, iki de þarký hazýrladým. Eserleri seçerken, Allahtan dileðim Yahya Kemal'in AKINCILAR adlý þiirini okumaktý:- Bin atlý o gün dev gibi bir orduyu yendik Þiir okumak nasip olmazsa, þarkýlardan ilk tercihim Osman Nihat Akýn'ýn Nihavent eseriydi: Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin? Bugün okumayý kesinlikle istemediðim eser ise Orhan Baba'ya (Gencebay) ait: YAZIKLAR OLSUN! Her þey karanlýk, nerde insanlýk? Kula kulluk edene yazýklar olsun! Batsýn bu dünya, bitsin bu rüya, Aðlatýp da gülene yazýklar olsun! Ýnþallah okumak durumunda býrakýlmamýþýmdýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Daha ne istersin söyle bize ey vatandaþ Ýþte salça, iþte yað, iþte bulgur fasulya Bakma öyle þaþkýn þaþkýn pilâv yap be arkadaþ Bir oydur vereceðin gelir böyle bedavaya Kalay ÞÝMDÝ KADIN ELÝ DEÐMEYECEK DÝYE ÇÖZÜM DE MÝ OLMAYACAK? Þimdi azýcýk geriye dönün ve küçük bir zahmetle son bir aylýk gazetelere bakýn... Mustafa Akýncý'ya zerre kadar þans tanýmamýþ olan yazarlarý not edin... Neden mi? Bundan sonra yazdýklarýna kolay kolay kanmayasýnýz diye... Yalancýnýn mumu yatsýya kadar deðilse bile Pazar'a kadar yandý... Ve söndü... Mum da söndü, Siber balonu da patladý... Müzakerelere kadýn eli deðmezse olmaz demiþlerdi... Þimdi ne olacak? Kadýn eli deðmiyor diye mi çözüm olmadýðýný düþüneceðiz? Ya bu sonuç? Kadýnlarýn yenilgisi mi? Ne münasebet! CTP'nin hezimeti! Kalaycý AliOSMAN Periyodik AT BÝLE DAYANAMADI... Haziran ayýnda Türkiye'de seçim var... Genel seçim... Bize ne diyenler olabilir... Ancak içinde bulunduðumuz coðrafya ve de bizim buradaki özel konumumuz nedeniyle ilgilenmemiz gerektiðine inanýyorum. Bizi yönetenlerin seçimi var Türkiye'de... Sadece bizi deðil, aslýnda Ortadoðu'yu karýþtýranlarýn seçimi var... Ya düzelecek, daha farklý bir konumda komþu ülkelere yaklaþýlacak, ya da düþmanlýk had safhaya ulaþacak... Bu da ekonomik bunalým ve sonunda da savaþ demektir. Bunalýmlar savaþlarýn habercisidirler! Tayyip Erdoðan'ýn AKP'si iki üç seçimdir tek baþýna TBMM'yi Ýþgal ediyor. Son seçimden sonra yani cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra planlanan anayasanýn deðiþtirilerek tek adamlýðýn yani devlet baþkanlýðý sisteminin getirilmesi hesaplarý anlaþýlan tutmadý... Güçlü Erdoðan Çankaya'ya oturmadý kendisine binlerce odasý olan bir saray yaptýrdý... Padiþahlýðý geri getirme hevesinde olan Tayyip, eðer Haziran ayýndaki seçimde de istediði arzuladýðý rakamý yakalarsa anayasayý deðiþtirecek... Padiþahlýðýndan sonra otomatik olarak halife olduðunu ilan edecek... Yapýlan araþtýrmalar sonucunda iþlerin düþündüðü gibi gitmediði belli oldu ki Kürt-Türk kavgasýna göz yumuldu... Türkiye'de bir çýngar çýkartmak için bahaneler yaratýlýyor. Geçenlerde Financial Times gazetesi Türkiye'nin artýk yaþanmaz bir hal aldýðýný yazdý... "Sorunsuz komþular" diyerek hükümet eden AKP, bu günlerde sorunu olmayan komþusu kalmadý, tüm komþularýyla kavgalý, sorunlu... Etrafýnda dostu kalmadý... Tabii kendisini oraya oturtanlarýn da hilafýna hareketlerde bulundu... Özal payitaht kurmaya çalýþtýðý için öldürüdlü... Bunu yaptýranlarýn açýklamalarýnda geçiyor bunlar. Þimdi Tayyip'in de padiþahlýk hayali sonucunda neler olacak kimbilir.. Yukarýda da yazdýðým gibi yapýlan anketler, anayasayý deðiþtirmeyi deðil, tek baþýna hükümet kurabilecek rakamý bulamayacaðý yönünde... Tayyip ve AKP'si bu aþamada tam bir çýlgýnlýk içinde... Ýkinci Dünya Savaþý'ný çýkartan Hitler'e benzese de üçüncü dünya savaþýný çýkaracak durumu yok Tayyip'in... Ýç savaþ veya komþularla bir çatýþma her an olabilir. Bizim durumumuzu sormayýn sakýn... Ben Türkiye'den kopmamýzýn taraftarýyým da, orada yaþayanlarýn da böyle kötü durumlara düþmesini istemem... Parçalanma süreci baþlayan bir Türkiye'de Tayyip ve þürekasýnýn gidebilecekleri yerler eminim þimdiden hazýrdýr bile... Koskoca Türkiye... Yüzde ellisinin bir iþaretine baktýðý Türkiye ile övünen Tayyip'e hatýrlarsanýz bir at bile dayanamadý ve kendisini kaldýrýp sýrtýndan yere savurdu. Haziran seçimlerinde Türkiye halký tüm bu yaþananlardan sonra onu kaldýrýp tarihin çöplüðüne gömmeyecek mi? EROÐLU OYUNU MAÐUSA'DA KULLANDI EROÐLU: "ÖNEMLÝ OLAN, KIBRIS TÜRK HALKININ ÝSTEK VE DÜÞÜNCELERÝ DOÐRULTUSUNDA MÜZAKERELERÝ BÝR ÇÖZÜME ULAÞTIRABÝLECEK BÝR ADAYIN SANDIKTAN ÇIKMASIDIR" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu, oylarýný, Gazimaðusa'da Polatpaþa Ýlkokulu'ndaki 34 numaralý sandýkta kullandý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, saat sýralarýnda oyunu kullandýktan sonra basýna yaptýðý açýklamada, çok temiz bir seçim kampanyasý yürütüldüðünü, bunun demokrasi açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Müzakerelerin yakýn zamanda baþlamasýnýn beklendiðine iþaret eden Eroðlu, "Önemli olan, Kýbrýs Türk halkýnýn istek ve düþünceleri doðrultusunda müzakereleri bir çözüme ulaþtýrabilecek bir adayýn sandýktan çýkmasýdýr" dedi. Eroðlu, halkýn iradesinin en temiz bir þekilde yansýmasý ve çýkacak sonuçlarýn KKTC'ye hayýrlý olmasýný temennisinde de bulundu. SÝBER: HER ADAY DEÐERLÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) adayý Sibel Siber, oyunu kullandý. Lefkoþa'da Þehit Tuncer Ýlkokulundaki 134 numaralý sandýkta oyunu eþi ve ailesiyle birlikte kullanan Siber, ailesi ve beraberindeki partililerle aný fotoðrafý da çektirdi. Siber'in oy kullanmasýný bazý televizyonlar canlý yayýnlarken, yerli basýn yanýnda Türkiye ve Rum basýný da izledi. Sibel Siber, oyunu kullanmasýnýn ardýndan basýna yaptýðý açýklamada, bugün ülkenin, cumhurbaþkanýný seçeceðini belirterek, seçimin; seçim kampanyalarý gibi demokratik geçmesini temenni etti. Siber, her adayýn deðerli olduðunu ve seçimin sonuca göre ülkenin yoluna en iyi þekilde devam edeceðine, güzelliklere ulaþacaklarýna inanç belirterek, bu önemli seçimin neticesinin ülkeye ve herkese hayýrlý olmasýný temenni etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent QUO VADÝS TÜRKÝYE? Erdoðan ve AKP'sinin yetiþtirmekte olduðu dindar nesil iþbaþýnda! Bu nesilden bir öðretmen öðrencilerine bakýn ne diyor... "Baþýnýzý örtmüyorsunuz. Size tecavüz de mübah, kötülük de mübah. Siz de Özgecan gibi olacaksýnýz"(!!!) Tekirdað'da Metin Demirbað adlý bir ortaokul müdürü kýz öðrencileri spor salonuna toplayýp nutuk çekmiþ... Hem de ne nutuk... Ýþte o müthiþ söylevden alýntýlar... "Makyaj yapar kývýrtýrsanýz, yanýnýzdaki erkeklere sarýlýrsanýz, sonunuz Özgecan gibi olur... Geçen gün bir kýz öðrenciyi okulun bahçesinin dýþýnda bir erkekle konuþurken gördüm... Sen gitmeseydin o gelir miydi? Gelmezdi... Siz göz süzmezseniz, erkeklerle iletiþime geçmezseniz, sevgiliniz oraya gelir mi? Bir kýz istemezse bir erkek ona zorla sahip olamaz. Bu ancak rahmetli Özgecan gibi olur." (!!!) Avrupa Komisyonu geçtiðimiz günlerde açýkladý. Türkiye, eðitimi erken terketmede açýk ara Avrupa birincisi. Rapora göre, Türkiye'de her 100 kýz öðrenciden 40'ý lise aþamasýna geçemeden eðitim sürecini terkediyor. Çünkü Erdoðan ve AKP zihniyetine göre bir kýz okuyup da ne olacak?! Buna hiç gerek yok! Hatta kadýnýn kariyer yapmasý bile abesle iþtigal! Onlara göre kadýn için en büyük kariyer analýktýr! Kadýn evde oturacak!.. Silecek, süpürecek, yemek piþirecek! Akþam olunca da, her ahval ve þeraitte kocasýnýn tüm isteklerine kayýtsýz þartsýz cevap verecek! Ve en büyük kariyerini yapmak için de sürekli çocuk doðuracak... Hem öyle bir-iki tane de deðil... En az dört çocuk! Ne kadar çok çocuk, o kadar kariyer! Erdoðan'ýn ve AKP'nin dindar bir nesil yetiþtirme yolunda uygulamaya koyduðu öðretilerine bir bakar mýsýnýz? Mini etek, tecavüze tahriktir! Kahkaha atan kadýn iffetsizdir! Çalýþan kadýn fahiþedir! Tango ayakta zina yapmaktýr! Bir erkek, kendi kýz çocuðundan, hatta anasýndan bacýsýndan bile tahrik olup ona tecavüz edebilir! Bunlar ilk aklýma gelenler... O kadar çok ki kitap yazsan sýðmaz! "Müslüman mýsýnýz?" sorusuna, "Elhamdülillah" diyorsanýz yaþadýnýz! Aç kalmak, aç kalmaktan dolayý hastalanmak ya da ölmek gibi bir korkunuz olmayacak bundan sonra... Çünkü böyle bir durumda karýnýzý yiyebilirsiniz! Bu konuda, Erdoðan'ýn ve AKP'nin büyük hayranlýk duyduðu Suudi Arabistan müftüsünden fetva çýktý! Ýster parça parça yiyebilirsiniz... Ýster bütünüyle!.. Ýster ýzgara! Ýster oturtma! Ýster kapama! Ýster haþlama! Hele hele karýnýz etli butluysa... Deðmesin kimse keyfinize! Ziyafetiniz çok iþtahlý bir þölene dönebilir! Erdoðan'ýn hedefi Türkiye'yi Suudi Arabistan gibi yapmak! Böylelikle açlýk, Türkiye'nin müslüman erkekleri için sorun olmaktan çýkacak! Türkiye halký, önümüzdeki seçimde onu durduramazsa yandý!

5 5 20 Nisan 2015 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Seçimler sanki 4 aday ile yapýlmýþ gibi geçti Diðerlerini anmamakla ayýp etmediniz mi? SORULAR YANITLARINI BULDU MÝÞ-MIÞLAR * Kanal T Genel Müdürü Sibel Tatar maddi zorluklar nedeni ile görevinden istifa etmiþ. - Devlette ayda 30 bin (otuz bin) TL katký almýyor muydu bunlar Daha ne * Üreticiyi korumak adýna ithal parmak patates yasaklanmýþ. - Markette patatesin birden bire 2.5'e fýrlamasý boþuna deðilmiþ meðer Üretici deðil dayý, önce tüketiciyi düþün. * Anastasiadis yine rest çekmiþ, "giderim" demiþ. - Bu adam bir pireye bir yorgan, iki çarþaf, bir yatak gerekirse yatak odasýný da yaktýðýmýzý daha bilmiyor galiba. * Maðusa Hastanesi'nde çöplerin taþýnmasý sorun olmuþ. - Maalesef halimiz bu Çöp taþýmasýný bile baþýmýzý aðrýtmadan beceremiyoruz. * Derviþ Eroðlu, Kýbrýs müzakerelerini çözen cumhurbaþkaný olacaðým demiþ. - Kýsmet iþi tabii ki! * Siber "Kýbrýs müzakerelerine kadýn eli deðmesi gerekir" demiþ. - Keþke "eli" yerine "kafasý" "vicdaný" falan deseydi Eli deðecekse, müzakere masasýnýn tozunu almak için deðecek muhtemelen Ya da kahve tepsisini býrakmak için! * Rusya Kýbrýs'ta askeri üs istiyormuþ. - Ýki verelim Bir Karpaz'dan, bir Baf'tan Bir grup Azeri, tiyatro oyununda bir Ermeni var diye eylem yaptý Bir grup Kýbrýslý Türk, tiyatro oyununda bir Kýbrýslý Rum var diye, Azerbaycan'da eylem yapar mýydý? Bir grup Kýbrýslý Rum, tiyatro grubunda bir Kýbrýslý Türk var diye, Yunanistan'da eylem yapar mýydý? O bembeyaz sayfa açýldý mý? Kötüler cezalandýrýldý mý? Enerji yayýldý, elektrik ucuzladý mý? Çaðdaþ vizyon baþladý mý? Anastasiadis bir daha kaçamamak üzere masaya mahkum edildi mi? Kýbrýs Türk kadýný önüne konan fýrsatýn kýymetini bildi mi Yoksa elinin tersi ile itti mi? Çipras'ýn kutlama mesajý göndereceði birilerini çýkarabildik mi sandýktan? Dünyanýn gözü, kulaðý üstümüze döndü mü? Ýyiler mi kazandý bu defa? Kýbrýs Türk saðýnýn kývýlcýmý alevlendi mi? Yangýn çýkarma olasýlýðý var mý? Alsancak, Lapta, Karþýyaka, Çatalköy, Maðusa, Ýskele, Karpaz, Beyarmudu, Tatlýsu ve Göyeli'den beklenen mesaj geldi mi? Ýþlem tamam mý? Neyin gerçek, neyin spekülasyon olduðu ortaya çýktý mý? Patiler içindeki kaynama, kaynaþmaya, buharlaþmaya baþladý mý? Ýrsen Küçük huzur buldu mu? Hasipoðlu Doratlý Afet Özcafer Hangisi daha çok sevindi? Takým elbise Ýçki Masasý Yurt dýþý gezi kazanan iddiacýlar belli oldu mu? Seçmenimiz oylarý ile yeni bir parti mesajý verdi mi? Yoksa ayak alýþkanlýðý eskisi gibi devam edecek mi? BÖYLE BÝR ANDI Bugün belki bu sorularýn önemi kalmadý Ama dün çok önemliydi. Çünkü yanýtlar ortada yoktu. Bugün var... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun HALK DEÐÝÞÝM ÝSTÝYOR 19 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri dün yapýldý. Beklendiði gibi, halk bir deðiþim istiyor. Yapýlan kamuoyu araþtýrmalarý, bunun habercisi oldu. Bu yazý yazýlýrken, seçim sandýklarýndan 32'si hariç, açýlýp sayýldý. Ve bu sonuçlara göre, Eroðlu yüzde 28.3, Akýncý yüzde 27.7 ile birinci ve ikinci oldular. Yüksek Seçim Kurulunun bu açýklamasýna göre CTP adayý Siber'in ikinciliði matematiksel olarak mümkün, ancak pratikte imkânsýz. Bu sonuçlara göre, Cumhurbaþkaný'nýn seçimi, ikinci tura kaldý. Yani önümüzdeki Pazar, Mustafa Akýncý ve Derviþ Eroðlu arasýnda son yarýþ yer alacak. Birinci tur seçimler kabaca deðerlendirilirse, halkýn büyük bir deðiþim arzusu içinde olduðu görülmektedir. Kýbrýslýtürkler, seslerinin duyurulmasý konusunu sorgulamýþ durumdalar. Þimdiye kadar temsilcilerinin tavýrlarýna onay vermediðini gösterdi bu seçimle. Evet efendimci ve teslimiyetçi politika ve politikacýlar artýk halk tarafýndan benimsenmiyor. Halk, ilkeleri olan, toplumunun istek ve çýkarlarýný en ön planda tutan, icazet almayacak lider ister. Kendi kiþilik ve onurunu çiðnetmeyecek, varlýðýný kim olursa olsun, kuvvetle savunacak lider istiyor. Cumhurbaþkaný olarak yarýþa giren Eroðlu, birinci turu birinci kapatabilmek için Akýncý ile yarýþýyor. Adaylar ipi göðüslemek için propaganda döneminde çeþitli yollara baþvurdular. Taþýdýklarý resmi sýfatý kullandýlar, evlere þeker-pirinç yað paketleri daðýttýlar Adaylar arasýnda seçim propaganda dönemi en mütevazi olan aday Akýncý idi. Kiþilere kiþisel hiçbir taahhütte bulunmadý. Kiþisel sorunlarý çözmek için deðil, toplumsal sorunlarýn üstesinden gelmek misyonunu taþýdýðýný belirtti. Akýncý yarýþa çýkarken ortaya fikirleri ile çýktý. Geçmiþ hizmetleri ile çýktý. Onurlu duruþu ile çýktý. Bu duruþ, Kýbrýslýtürklerin hasret kaldýðý bir duruþtu. Bu duruþ, ne daðýtýlan paralar Ne daðýtýlan pirinç, fasulye, yað, salçalar ile alt edilemezdi. Akýncý'nýn propaganda döneminde vurguladýðý "Ben Kýbrýslýtürklerin sesi olacaðým" mesajý, halkýn yýllardýr beklediði ve özlediði bir sesti. Bu sesi yükseltene duyulan güven, birinci turun sonucunu belirledi. Akýncý'nýn kiþisel artýlarý, Lefkoþa Belediye baþkanlýðý seçimlerinde olduðu gibi, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de halka güven verdi. Halk, dürüst, sözünün eri ve çýkar gözetmeyen, topluma verdiði sözün arkasýnda durabilecek kiþiyi çok iyi analiz etti. Deðiþim için aðýrlýðýný koydu. Hiçbir aday, gerekli çoðunluðu saðlayamadý. Belirli bir üstünlük saðlayamadý. Ancak, statüko dýþýndan baðýmsýz olarak seçime katýlan Akýncý, Özersay ve diðer baðýmsýz adaylarýn aldýðý toplam oy oranlarý düþünülürse Kýbrýslýtürklerin büyük bir çoðunluðunun, eski politika ve politikacýlara güveninin kalmadýðý ortaya çýkar. Deðiþim ve statükoya karþý yola çýkanlar, birinci turu baþarý ile tamamladý. Bu seçimler, Kýbrýslýtürk toplumunda deðiþimin baþladýðýnýn müjdesi yatmaktadýr. Artýk toplum kendi kaderini kendisi çizmek istemektedir. ÖZERSAY: KIBRIS TÜRK HALKININ GENÇ NESÝLLERE VE ÝRADESÝNE SAHÝP ÇIKACAÐINA ÝNANIYORUM Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, oyunu kullandý. Lefkoþa'da Bayraktar Türk Maarif Koleji'nde (BTMK) 85 numaralý sandýkta eþi ile birlikte oyunu kullanan Kudret Özersay'ýn oy kullanmasýný bazý televizyon kanallarý canlý yayýnlanýrken, yerli gazeteciler, Türkiye ve Rum basýný da izledi. Özersay oyunu kullanmasýnýn ardýndan basýna açýklama da yaptý. Kudret Özersay, "Bugün güzel bir gün yarýn daha güzel bir gün olacak" diyerek, Kýbrýs Türk halkýnýn saðduyusuyla genç nesillere ve iradesine sahip çýkacaðýna inandýðýný vurguladý. Özersay, "Seçim sonuçlarý ülkeme hayýrlý olsun" dedi. SÝBER 2. TURA KALAN ADAYLARI KUTLADI CTP-BG'nin Cumhurbaþkaný Adayý Sibel Siber, demokratik, güzel bir seçim süreci yaþandýðýný belirterek, ikinci tura kalan adaylarý kutladý. Siber Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turunun da demokrasiye yaraþýr þekilde geçmesini ve kazananýn ülkeyi hem içeride hem dýþarýda en iyi þekilde temsil etmesini diledi. CTP-BG Genel Baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ise böyle bir sonuç beklemediklerini ifade ederek, yarýn akþam toplanacak parti meclisinin sonuçlarý ve ikinci tura yönelik tutumu deðerlendireceði söyledi. Seçim sonuçlarýný CTP-BG Genel Merkezi'nde izleyen Siber ve Yorgancýoðlu, saat sýralarýnda basýn açýklamasý yaptý. YORGANCIOÐLU Baþbakan ve CTP-DP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu seçim sonuçlarýnýn her ne kadar da bekledikleri gibi olmasa da olgun bir seçim süreci geçirildiðini söyledi. Yorgancýoðlu hem kamuoyu yoklamalarýnda hem de halk arasýnda daha iyi bir noktada olduklarý öngörüsünde bulunduklarýný ifade ederek, ÖZERSAY SEÇÝMÝ DEÐERLENDÝRDÝ KUDRET ÖZERSAY: OY YÖNLENDÝRMEM SÖZ KONUSU DEÐÝLDÝR, HALKIMIZ KENDÝ ÝRADESÝNÝ SANDIÐA YANSITACAKTIR Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, dün seçimde aldýðý yaklaþýk yüzde 20 civarýndaki oyun; Kýbrýs Türk halkýnýn yeni bir siyaset anlayýþýný benimsediðini gösterdiðini kaydetti. Özersay, ikinci turda oy yönlendirmesi gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný da belirterek, Kýbrýs Türk halkýnýn iradesini sandýða yansýtacaðýna inanç belirtti. Baðýmsýz aday Kudret Özersay, seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Dereboyu'ndaki seçim ofisinde gönüllüleriyle bir araya geldi ve basýn açýklamasý yaptý. Alkýþlarla karþýlanan Özersay, burada vatandaþlardan da büyük destek gördü. Özersay, Kýbrýs Türk halkýnýn kendisini yanýltmadýðýný belirterek, "Herkese yürek dolusu sevgiler, teþekkürler" dedi. Özersay, "bu yola menfaat deðil, gönül baðýyla çýktýðý gönüllülere" de teþekkürlerini ileterek, bugün yaþanan olayýn Kýbrýs Türk siyasi takdirin halkta olduðunu, yarýþý CTP-BG'den önde bitiren adaylara baþarý dilediklerini kaydetti. Yarýn akþamki parti meclisi toplantýsýnda hem seçim sonuçlarýný hem de ikinci turda izlenecek yolun deðerlendirileceðini kaydeden Yorgancýoðlu, toplantýda bölgelerden gelen parti meclisi üyeleriyle bu sonucun sebeplerinin, "bir tepki olup olmadýðýnýn" da konuþulacaðýný belirtti. SÝBER Meclis Baþkaný ve CTP-BG Cumhurbaþkaný Adayý Sibel Siber de gayet demokratik bir seçim dönemi yaþandýðýný ifade ederek ikinci tura kalan adaylarý gönülden kutladýðýný söyledi. Hep dört güçlü aday üzerinde durulan seçimde, adaylarýn yüzde 20'lerde oy aldýðýna iþaret eden Siber bunun güçlü adaylarýn yarýþý olduðunun bir göstergesi olduðunu belirtti. Seçim sonucunun tahmin edilemediðinin de yorumcular tarafýndan sýk sýk dile getirildiðini hatýrlatan Siber, demokratik ve güzel bir seçim dönemi geçirildiði gibi, bir hafta sonraki ikinci turun da demokrasiye yaraþýr þekilde geçmesini diledi. yaþamýnda bir ilk olduðunu ve örneði olmadýðýný vurguladý. "YENÝ BÝR SÝYASET ANLAYIÞI" Aldýklarý yüzde 20'nin üzerindeki oyun açýklamasýnýn; tepki veya kararsýz oylarýn bir yerde toplanmasý deðil, toplumun yeni bir siyaset anlayýþýný belirlemesi ve benimsemesi olduðunu belirtti. "Örgüt veya siyasi parti olmadan olmaz noktasýna takýlsaydýk mevcut Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile CTP-BG adayý Sibel Siber'e yakýn oy almazdýk" diyen Özersay, seçim sürecinde ne söylediyse hepsinin arkasýnda olduðunu vurguladý. Özersay, oy yönlendirmesinin söz konusu olmadýðýný, Kýbrýs Türk seçmeninin kendi iradesini sandýða yansýtacaðýna inandýðýný belirterek, salý günü basýn toplantýsý yapacaðýný da söyledi. Kudret Özersay, seçime katýlan adaylarý da arayýp kutlayacaðýný sözlerine ekledi. GÜNLÜK IÞÝD 30 HRÝSTÝYANI ÖLDÜRDÜ Irak Ýslam Þam Devleti (IÞÝD), bir video yayýnlayarak 30 Etiyopyalý Hristiyaný Libya'da öldürdüðünü duyurdu. IÞÝD'e yakýn Furkan Medya tarafýndan yayýnlanan 30 dakikalýk görüntüler, örgütün kontrolündeki bölgelerde yaþayan Hristiyanlarla yapýlan röportajlarla baþlýyor. Örgüt militanlarý tarafýndan öldürülmek yerine 'dhimmi' (korunan kiþi) olmayý kabul eden Hristiyanlar; zenginse dört, orta gelirliyse iki ve yoksulsa bir gram altýný 'cizye vergisi' olarak ödemek zorunda olduklarýný anlatýyor. Görüntülerin sonundaysa 30 Etiyopyalý Hristiyandan bir bölümünü deniz kýyýsýnda baþlarýný keserek, diðerlerini ise çöldeki bir noktada silahla öldürüyor. GAZETEMÝZ NEDEN TOPLATILDI Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan üç günlük gazete toplatýldý dün... Toplatýlan 'Detay' ve 'Kýbrýs Postasý' gazetelerinin yanýnda gazetemiz 'Afrika' da var... YSK'dan bize yapýlan açýklamaya göre diðer iki gazete YSK'daki CTP temsilcisinin þikayeti üzerine toplatýlmýþ... Gazetemiz hakkýnda ise hiçbir þikayet olmamasýna raðmen, YSK üyeleri bizde de sakýncalý bir yayýn görmüþler ve toplatmýþlar... Sakýncalý görülen ne? 'Facebook' sayfamýzdaki bazý yazýlar... Ne var ki gazetedeki, yazýlarý sakýncalý görenler gazeteyi toplatýrlarken, dün gün boyu facebook'ta yazýlanlara birþey yapamadýlar. Sorduðumuz zaman ise "Hem yasada boþluk var, hem de onlarý yasaklama olanaðýmýz yok" dediler... Ya ülkemizde daðýtýlan TC gazeteleri? Onlar da dün seçimlerimizle ilgili bol bol atýp tuttular, propaganda yaptýlar... Peki, onlarý neden toplatmadýlar? Bu da bir ihmalkarlýk olmuþ! Yerli gazetelere bakmýþlar, ama onlara bakmamýþlar! Olur mu? Yani kimin diþi kimi keser mi? Týrnak... "Dün gece yine sokaklarda gezen siyah arabalar olmuþtur. Bu siyah arabalarda Bond çantalý adamlar yine iradeyi almaya çalýþmýþtýr. Yine baþarmýþtýr bu yüzsüzler." Osnah SABIRLI (Detay) "Akkuyu Nükleer Santrali'nin hayata geçmesiyle hepimiz kaybedeceðiz. Kýbrýs kaybedecek. Büyük bir risk altýnda bundan sonraki yaþamlarýmýzý sürdüreceðiz. Ölüm kalým arasýnda ince bir çizgi reva görüldü bizlere." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Yüreðimizin sesine hep saðýr olmadýk. Yüreðimizin ssini duyduk. Ancak onun götürmek istediði yöne gitmede cesur olamadýk." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) "Bugün siyasi gerçeklerini yazamayýz, bu ülkenin... Ama daracýk sokaklarýnda, oy pazarlýðý yapýlabilir mesela... Para karþýlýðý! Kimseler bilmeden sessizce!" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný MUSTAFA AKINCI Uzun yýllardan sonra toplumumuzun yüzü güldü dün ilk kez içtenlikle... Sevinçten aðladý kimisi... Elbette kesin sonuç yok, Mustafa Akýncý seçilmedi henüz, ama herkes önümüzdeki hafta 2. turda da seçimi kazanacaðýna kesin gözle bakýyor... Akýncý toplumda tüm umutlarýn neredeyse tükendiði bir zamanda ileriye atýldý ve arkasýna büyük bir halk desteðini alarak bu yarýþý sürükledi... Seçim kampanyasýnda iddialý adaylar arasýnda en az harcama yaptýðý halde, 2. tura kalmayý baþaran aday oldu... Kendisini kutlarýz...

7 20 Nisan 2015 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HALKIN ARASINDA OLMAK (Ýstanbul)- "Benim halkým" dedi Eroðlu Kolunu salladý, hafif gülümsedi. Sonra devam etti "Halkýn arasýnda olmak için adayým " Bandabuliyaya gidip dolaþmaktýr halkýn arasýnda olmak. Yolda giderken velesbidi (bisikleti) ile geçenlere laf atmak. Seyyar satýcýdan alýþveriþ yapmak Sokakta yürürken sandviç yemek Böyledir halkýn arasýnda olmak. Sabah evden çýkýp, bakkala gidip, gazete almaktýr. Tek baþýnýza yapacaksýnýz bunu. Gazeteyi oradaki kahvede oturup, onlarla beraber okumaktýr. Haberleri yanýnýzdakiyle tartýþmak "Ne olacak bu memleketin hali" demek. Ne bileyim araba ihtiyacýnýz vardýr. Galerileri dolaþýp, fiyat sormaktýr. Beðendiðiniz arabayý test etmek. Baþkalarýna bir daha sormak gibidir halkýn arasýnda olmak. Sinemaya mesela. O gün yapýlacak iþiniz yok. Biraz da sýkýldýnýz. Akþam sinemaya gidip bilet kuyruðuna girmektir. Bilet almak, parasýný ödemek, girip filmi duygulanarak izlemektir. Halk bunu yapar. Pahalýlýk olduðunda caný sýkýlýr halkýn. Benzine yapýlan zamlar. Dolarýn artýþý TL'nin erimesi ile maaþýnýn her gün zayýflamasý üzer onu. Geçim derdidir halk olmak, halkýn arasýnda bulunmak. Cumhurbaþkanlýðý mertebesine gelmiþ birisi böyle midir? O makamdakiler ne yaptýlar bu kadar zamandýr, onu düþündüm. TC'den gelen konuklarý bitmedi gitti. Her gün bir, bazen birden fazladýr ziyaretçileri. Bilmem hangi TC ilinin, hangi kasabasýnýn belediye baþkaný gelmiþtir. Konutta görüþ bildiriyordur. Cumhurbaþkaný gülümsüyordur. Böyle bir þey midir halkýn arasýnda olmak? "Ýþini gör de hangi yoldan olursa olsun", derler. Bizde böyle bir laf olmadý hiç. Sonradan duyduk bunlarý. "Direksiyon hâkimiyetini kaybetti" lafý gibi mesela. Bizde öyle miydi? Bizde dümen vardý, balaris vardý, bir de tumba etmek. Göbek yoktu, dönel kavþak da. Ama roundabout vardý. Dön babam dönelim, anlamýna gelir o kelime. Bir de gancelli. Bunu Türkçe konuþanlar Rumca sanýrdý, Rumca konuþanlar da Türkçe. Meðer Ýtalyancaymýþ. Bizde olmayan ama bizim sandýðýmýz niceleri vardý Þimdi her þeyi baþkalarýna uydurmaya çalýþýyoruz Eroðlu týpký anavataným dediði ülkenin baþbakanlarý, cumhurbaþkanlarý gibi "Benim halkým" dedi. Kolunu salladý, saatini gösterdi. "Sonra da halkýn arasýnda olmak için adayým" dedi Böyle midir halkýn arasýnda olmak? EN DÜÞÜK KATILIMLI SEÇÝM KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimi tarihinde en düþük katýlým, bugünkü seçimde görüldü. YSK'nýn internet sitesinden derlenen bilgiye göre kayýtlý 176 bin 916 seçmenin bulunduðu bugünkü seçime 110 bin 298 seçmen katýldý ve katýlým oraný yüzde oldu. Kýbrýs Türk Federe Devleti (KTFD) döneminde 2 kez devlet baþkaný, bugünküyle birlikte KKTC tarihinde de 7. kez cumhurbaþkanlýðý için sandýða giden Kýbrýs Türk halkýnýn bugünkü seçime katýlýmý düþük kaldý.tak muhabirinin Gazetemiz de toplatýldý Detay, Kýbrýs Postasý ve Afrika gazeteleri toplatýldý Öneri: Seçmenin oyunu etkileyecek nitelikte yayýn yapan 3 gazete toplatýldý KKTC'nin yeni Cumhurbaþkanýný belirleyeceði bugün bazý gazeteler, seçim yasaklarýný ihlal ettiði gerekçesiyle toplatýldý. Bu kapsamda 3 gazete için toplatýlma kararý alýndý. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Þafak Öneri, seçmenin oyunu etkileyecek nitelikte yayýn yaparak seçim yasaklarýný ihlal eden Detay, Kýbrýs Postasý ve Afrika gazetelerinin toplatýldýðýný kaydetti. derlediði bilgilere göre, 1976'da yüzde 88.6 olan katýlým oraný, 1981'de yüzde 74.8'e düþtü. KKTC'nin ilanýndan sonraki ilk Cumhurbaþkanlýðý seçiminin yapýldýðý 1985'te katýlým yüzde 85.7 oldu. En yüksek katýlým 1990'da yüzde 93.48'le görüldü. 1995'teki seçimin ilk turunda yüzde 85.13, ikinci turunda yüzde olarak kayýtlara geçti yýlýnda seçime katýlým oraný yüzde 81.02, 2005'te yüzde 69.58, 2010'da ise yüzde 76.3 olarak gerçekleþti. Öneri, TAK'a yaptýðý açýklamada, her 3 gazetenin sakýncalý görülen yayýnlarýnda sosyal medya yorumlarýna yer verdiðini ifade ederek, bu yorumlarýn seçmenlerin oylarýný etkileyecek nitelikte olduðuna iþaret etti. Detay ve Kýbrýs Postasý'nýn yayýnlarýnda Twitter; Afrika'nýn ise Facebook yorumlarýna yer verdiðini belirten Öneri, bu konuda YSK'ya itiraz yapýldýðýný söyledi. DENKTAÞ: MÜHÜR HALKIMIZIN ELÝNDE. NE KARAR VERÝRLERSE O OLACAK... Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný ve DP-UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, sorunsuz bir seçim dönemi yaþandýðýný belirterek, "Mühür halkýmýzýn elinde. Ne karar verirlerse o olacak" dedi. Serdar Denktaþ oyunu Gönyeli Belediyesi'ndeki 65 numaralý sandýkta kullandý. Eþi, kýzý ve torunlarýyla oy kullanmaya gelen Denktaþ, oyunu kullandýktan sonra gazetecilere kýsa bir açýklama yaptý. Seçim sonuçlarýnýn hayýrlý olmasýný dileyen Serdar Denktaþ, bir seçimin daha bugün itibarýyla sona ereceðini söyledi. Denktaþ, gelecek hafta bir tur daha gerçekleþip gerçekleþmeyeceðine halkýn karar vereceðini kaydetti. Sorunsuz bir seçim dönemi yaþandýðýna vurgu yapan Denktaþ, bunun iþin güzel tarafý olduðunu söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI UTANILACAK BÝR DURUM MU? Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz seçimden bir gece önce kapý kapý dolaþýp iþ vaadinde bulunulduðunu, ayrýca bazý adaylarýn paket paket yiyecek daðýttýðýný söyledi ve eleþtiride bulundu. "Ben bir sade vatandaþým. Oyum belli. Yani kime vereceðim belli... Benim þikayetim eski kafa adaylarýn yaptýklarýnadýr. Ýki olay anlatmak istiyorum. Birincisi CTP'lilerin yaptýðý þeyleri... CTP'nin adayýna oy vermek istemeyen bazý CTP'liler defalarca ziyaret edildi ve en sonunda onlarla pazarlýða oturuldu. Pazarlýk sonucu akraba ve partili bazý kiþilerin seçim sonrasý iþe alýnacaklarý söylendi. Kýbrýs'ta bilindiði gibi hiçbir þey gizli kalmaz. 48 saat içerisinde herþey ortalýða yayýlýr. O nedenle CTP'li bazý yetkililer dýþýnda Sayýn Yorgancýoðlu'nun da ev ev dolaþýp vaadlerde bulunduðu ortalýða yayýldý. Bu Cumartesi gününün konusuydu. Verilen sözleri, vaadleri þimdilik yazmýyorum. Diðer bir konu da Eroðlu'nun yaptýklarýdýr. Cumartesi gecesi boyunca ellerinde listeler kapý kapý dolaþtýlar ve oy satýn almaya çalýþtýlar. Ne kadar baþardýlar bilemem... Ancak beni bir Kýbrýslý olarak utandýran ne oldu bilir misiniz? Bir bakanýmýzýn babasýnýn da dahil olduðu kampanya... Neydi bu kampanya? Naylon poþetler içerisine yereþtirilen, salça, pirinç, bulgur, fasulye, makarna ve kutu zeytini herkese daðýtýldý. Çaðrýlýp da gelmeyenlerin evlerine kadar götürüldü. Utandýðým nedir? Biz Kýbrýslýlar olarak bu kadar düþtük mü? Tamam bu tür iþler Türkiye'de yapýldýðýnda güler geçerdik. Bir torba kömüre fit gittiler derdik. Buradaki bu durumun ortaya çýkmasý insanlarýmýzýn ekonomik durumunun ne hale geldiðinin resmidir... Ne yapmalý? Ýnsanlarýmýzý bu hale getirenler utansýn... Diyeceksiniz ki bu insanlar bizim deðil. Tamam kabul ediyorum da, bu insanlar yýllardýr burada yaþýyorlar. Onlarýn da aþaðýlanmasý demektir bu... Nasýl kabul ediyorlar bilemem. Ben bu iþi insanlarýmýzýn içine düþürüldüðü ekonomik duruma baðlýyorum." BÝZÝM DUVAR GERÝYE DEÐÝL, ÝLERÝYE BAKARAK YAÞA Bizim Mandra Mandranýn iðrenç siyasi geleneði deðiþmez ve 18 Nisan gecesi oy satýn alma operasyonlarý, bu iþin kompetaný olmuþ malûm partiler tarafýndan devam ettirilir. Bir yandan para çantalarý satýlýk oylarýn önünde açýlýrken, bir yandan da, bulgur, fasulye, þeker paketleriyle oy satýn alma operasyonlarý sürdürülür. Sokaktaki adam, "Bu mandrada hâlâ bir paket bulgura satýlan adamlar varsa, bunlar baþlarýna sarýlan her türlü belâya müstahaktýrlar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Nisan 2015 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ TL'nin deðer kaybý Köþe yazýmý yazdýðým an itibarý ile c.baþkanlýðý seçimleri devam ediyordu. Kýbrýs Türkünün bu sýnavý baþarý ile ile verip vermediðini bu akþam öðrenmiþ olacak, yorumunu da gelecek köþe yazýmda yapacaðým. Bugünlerde seçim kadar ençok konuþulan konularýn baþýnda, TL'nin bilhassa dolar ve diðer yabancý paralar karþýsýndaki deðer kaybýdýr. TL ödenen, kullanan ve KKTC'de yaþayan insanlar, TL'nin deðer kaybýndan birebir ve yüzde yüz oranýnda etkilenmektedir. Sadece KKTC'de yaþayanlar deðil, KKTC Bütçesi de dolarýn TL karþýsýnda kazandýðý deðer oranýnda dolar bazýnda küçülmektedir. Bütçe hazýrlanýrken dolar kuru 2.18 civarý idi. TC yardým ve kredileri de dolar 2.18 olduðu kura göre hesaplanarak KKTC'ne verildi. Bugün dolar 2.70 ise, KKTC bütçesi de dolar bazýnda %24 civarý küçülmüþ demektir. Bütçeyi denkleþtirmek için yapýlan TC yardým ve kredileri de ayni þekilde dolar bazýnda %24 civarýnda azalmýþ demektir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir husus TC kredileridir. Bu krediler bütçeye aktarýlýrken, bütçenin hazýrlandýðý dolar kuru üzerinden TL'ye dönüþtürülmektedir. Ancak bu krediler KKTC'nin borç hanesine dolar olarak iþlenmektedir. Böyle olunca da KKTC'nin TC'ye olan borçlarý, hiç faiz hesaplanmasa dahi her yýl kur farkýndan dolayý milyarlarca lira artmaktadýr. TL kullanmaya mecbur edilen Kýbrýs Türkünün TL'nin deðer kaybýnda hiçbir kusuru ve kabahati yoktur. Ancak TL kullanmaya mecbur edildiði için deðer kaybýndan dolayý en büyük zararý Kýbrýs Türkü görmektedir. Çalýþan ve emeklilerin maaþlarý TL ile birlikte erimektedir. Baþta gýda olmak üzere herþeyini döviz karþýlýðý ithâl eden KKTC'de, herþey A'dan Z'ye kadar TL'nin deðer kaybýndan daha fazla oranlarda pahalýlanmaktadýr. Maaþ artýþý alamayan KKTC çalýþan ve emeklisi adeta ateþten bir cendereye sýkýþtýrýlmýþ durumdadýr. TL kendi parasý olmadýðý için, KKTC Hükümetinin TL'nin kaybýndan dolayý oluþan olumsuzluklarý ters yüz edecek enstrumanlarý yoktur. Sadece mali önlemler enstrumanlarý vardýr. Bütçesi yüzmilyonlarca liralýk açýkla denkleþtirilen ve artan hayat pahalýlýðý ile düþen tüketim harcamalarýndan dolayý gelirleri düþen KKTC Hükümeti, hiçbir mali önlemi örneðin, fonlarýn veya KDV oranlarýnýn düþürülmesi gibi hayata geçiremez. Bundan dolayý vakit geçirilmeden TC yetkilileri ile masaya oturulmalý ve ek bir bütçe hazýrlanmalýdýr. Dolar bazýnda azalan bütçe ile ne bütçede öngörülen yatýrýmlar yapýlabilir ne de çalýþan ve emekliler esendirilebilir. Ne de yaþam kalitesi yükseltilebilir. Biz TL kullanmakla zaten TC'ne vergi vermekteyiz. Bunun yanýnda, TC'deki iç siyasi veya ekonomik geliþmelerden ötürü TL dolar karþýsýnda, diðer geliþmekte olan ülke para birimlerinden enaz %10 daha fazla deðer kaybetmiþtir. Bunda Kýbrýs Türkünün hiçbir kusuru yoktur. Dolayýsý ile TL'nin dolar karþýsýndaki deðer kaybýndan dolayý dolar bazýnda küçülen KKTC bütçesi ek bütçe ile takviye edilmelidir. Ek bütçenin gelir kaynaklarý tamamen TC tarafýndan ve hibe þeklinde karþýlanmalýdýr. Böylece yýlbaþýnda yürürlüðe giren 2015 mali yýlý bütçesinde öngörülen tüm yatýrýmlar aksatýlmadan yapýlmalýdýr. Asgari ücret yeniden belirlenmeli ve KKTC kamu çalýþan ve emeklilerine maaþ artýþý yapýlarak satýn alma güçleri korunmalýdýr. Aksi halde önümüzdeki yýl eðitim, saðlýk ve yargýdaki kaoslar artarak devam edecektir. Ekonomi çarký ise durma noktasýna gelecektir. Maðusa Devlet Hastanesi'nde cenazeler karýþtý! Gamze BAYKUR - Maðusa Devlet Hastanesi'nde, Ýskele'de ikamet eden 87 yaþýndaki Ayþe Tekel ile Sipahi köyünde ikamet eden 93 yaþýndaki Marulla Liatsis'in cenazeleri karýþtý. 13 Nisan tarihinde kalp rahatsýzlýðý yüzünden hayatýný kaybeden Ayþe Tekel'in cenazesini teslim almak için Maðusa Devlet Hastanesi Morguna giden oðul Hasan Tekel, yanlýþlýkla annesinin yerine Sipahi köyünde ikamet eden ve 14 Nisan tarihinde vefat eden Marulla Liatsis'in cenazesini teþhis ederek teslim aldý. Yaþanan yanlýþlýk sonucu Marulla Liatsis'in cenazesini teslim alan Tekel ailesi 15 Nisan tarihinde cenazeyi Ýskele Kabristanlýðýna defnetti. Yanlýþlýðý Liatsis'in ailesi fark etti Öte yandan dün cenazelerini teslim alýp defnetmek üzere Maðusa Devlet Hastanesi Morguna giden Marulla Liatsis'in ailesi cenazeyi teþhis sýrasýnda yaþanan yanlýþlýðý fark etti. Marulla Liatsis yerine Ayþe Tekel'in cenazesi ile karþýlaþan Liatsiz ailesi büyük bir þok yaþadý. Yanlýþlýðýn fark edilmesi üzerine olay polise intikal etti. Acil olarak Bakanlar Kurulu toplandý Marulla Liatsis'in defnedildiði mezarýn açýlarak yanlýþlýðýn düzetilebilmesi için dün Bakanlar Kurulu'na baþvuru yapýldý. Dün acil olarak toplanan Bakanlar Kurulu, Ayþe Tekel yerine Marulla Liatsis'in defnedildiði mezarýn açýlmasýna karar verdi. Dün saat raddelerinde Ýskele Polis Müdürü Þengül Kadý, Ýskele Polis Müdür Yardýmcýsý Mustafa Ceylanlý, Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðullarý, Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, Ayþe Tekel'in ve Marulla Liatsis'in aileleri nezaretinde belediye iþçileri tarafýndan açýldý. Açýlan mezardan çýkarýlan Marulla Liatsis'in cenazesi kýzý tarafýndan yapýlan teþhisin ardýndan Maðusa Devlet Hastanesi Morguna geri kaldýrýldý. Cenazelerin bugün yeniden defnedilmesi bekleniyor Maðusa Devlet Hastanesi'nde karýþan Ayþe Tekel ile Marulla Liatsis'in cenazelerinin bugün yeniden defnedilmesi bekleniyor. Ayþe Tekel'in cenazesi Ýskele Kabristanlýðýna, Marulla Liatsis'in cenazesi ise Sipahi köyüne defnedilecek.

9 20 Nisan 2015 Pazartesi Tünel 9 Posta... Posta... Posta... ALINTI ERDOÐAN 'DOÐURUN' DEDÝ Erdoðan'ýn yatak odalarýmýza kadar sirayet eden ikna gücüne baðlamak mümkün tabii Ama iþ o kadar basit deðil. Erdoðan, "Her aileye 3 çocuk kampanyasý"ný açtýktan hemen sonra stratejik hamlelerini peþpeþe devreye soktu: 2012'de "Kürtaj cinayettir" dedi. "Her kürtaj bir Uludere'dir" diyerek çýtayý yükseltti. Bu açýklamanýn ardýndan devlet hastanelerinde - hukuki deðil- fiili bir kürtaj yasaðý devreye girdi. Ardýndan teþvik yaðmuru baþladý: Çocuk baþýna prim, doðum yardýmý, 16 hafta doðum izni, analýk izni ve diðerleri... Yani, Erdoðan'ýn kampanyasýna, vatandaþ biraz da geçim ümidiyle omuz verdi. Bebekler öyle geldi. (Can Dündar'ýn Cumhuriyet gazetesinde yayýnlanan yazýsýndan alýnmýþtýr.) DÝPNOT Hasta Güvenliði Eylem Ýttifaký (APS)'in yaptýðý açýklamaya göre Almanya'da yýlda 700 hasta ameliyatta vücudunda unutulan maddeler yüzünden yaþamýný yitiriyor. ARÞÝV TARÝH 28 MART 2014 Önceki akþam Limasol'da Mehmet Ali Talat'a yapýlan faþist saldýrý Kýbrýs'ý sallarken, dün Türkiye'de meydana gelen olaylar da dünyayý salladý... Tayyip Erdoðan Twitter'den sonra YouTube'u da kapattý... Gözden kaçmayanlar... GÜCÜ YETENE Gazetemiz Afrika dün Yüksek Seçim Kurulu kararýyla toplatýldý. Toplatma gerekçesi de "facebook" sayfamýzda yapýlan bazý alýntýlar gerekçe gösterildi. Sanal medya dün günboyu bu konuda yayýn yaptý, yazýlar yayýnladý ve vatandaþlarý istedikleri adaylara oy vermeye yönlendirmeye çalýþtý. Yüksek Seçim Kurulu'nun bunlara diþi geçmediðinden, bunlardan alýntý yapan Afrika'yý cezalandýrmayý seçti. Yani gücü yetene bir ceza diyebiliriz buna ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bu seçime UBP olarak önem verdik ve bu güne kadar çalýþmalarýmýzý bu yönde sürdürdük." Hüseyin ÖZGÜRGÜN (UBP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... Memleketimden manzaralar AKP yüzde 55 alýyor, Liberland yolcularý bavullarýný topluyor Ve Baþbakan Davutoðlu konuþtu: "Hedefimiz yüzde " Hep beraber güldük. Daha neler! Anketler AKP oylarýnýn sürekli düþtüðünü ve þu anda yüzde 40 civarýnda olduðunu gösteriyor. Ama... Acaba?.. Olur mu caným!.. Yok, olmaz olmaz! Ama ya olursa?.. Gerçekten de - öyle veya böyle - bu tür bir sonuç çýkarsa? Cumhurbaþkaný Erdoðan halkýn yarýsýnýn nefretini kazandý. Erdoðan'ýn "Yeni Türkiyesi", milyonlarca insaný neredeyse hayatýndan bezdirdi. Mutsuzlaþtýrdý, usandýrdý, sinir hastasý yaptý. Bunlarýn bir kýsmý AKP'nin yakýn zamanda iktidardan uzaklaþtýrýlamayacaðý kanýsýyla ve büyük bir umutsuzlukla yurtdýþýna yerleþme hayalleri kurmaya baþladý. En azýndan çocuklarý için. Son yýllarda internette Türkiye'den ayrýlýp uygun bir ülkeye yerleþme, bir süreliðine dýþarý çýkanlar açýsýndan da asla geri dönmeme kararý üzerine birçok yazý yayýmlandý. Eskiden olsa "Aa, insan memleketini býrakýr mý hiç! Ne biçim vatanseverlik bu!" türünden karþý çýkanlar çok olurdu sanýrým. Þimdi anladýðým kadarýyla - sessizce de olsa- bu tercihe hak verenler çoðaldý. Dahasý "Türkiye'yi terk etme" temalý sohbet, söylenti ve þakalarýn sayýsý arttý. "Duydun mu, Tsipras/Yunanistan 50 bin euro'luk gayrimenkul alan yabancýlara oturma izni veriyormuþ?" "Sahi mi? Acaba biz de þey etsek mi?.." Tam da bu sýralarda dünyadaki 200 civarýndaki devlete bir yenisi eklendi. Hem de savaþsýz, gürültüsüz bir þekilde. Aný saný pek duyulmamýþ topraklardan. Liberland! Güzel isim. Resmî olarak Özgür Liberland Cumhuriyeti. Sloganý da çok hoþ: Yaþa ve diðerlerinin de yaþamasýna izin ver! Hýrvatistan ile Sýrbistan arasýnda kalan ve eskiden BM'nin tampon bölge olarak kullandýðý tarafsýz bir alan olduðunu öne sürülen 7 kilometre karelik küçük bir yer. Kurucusu ve Devlet Baþkaný, Çek Cumhuriyeti vatandaþý Vit Yedliçka diye bir adam. Liberland yurttaþlýðý için adlý internet sitesinden baþvuru yapýlabiliyor. Yurttaþ adaylarýnýn "ýrk, etnik köken, yönelim ve din farký gözetmeksizin baþkalarýna ve baþkalarýnýn fikirlerine saygýlý olan, özel mülkiyete saygý gösteren, komünist, Nazi ya da baþka aþýrý uç geçmiþi olmayan, suç iþlememiþ kiþiler" olmasý gerekiyormuþ. Bir iddiaya göre, Liberland yurttaþlýðý için ilk birkaç gün içinde en çok baþvuru Türkiye'den yapýlmýþ. Çiçeði burnunda lider Yedliçka'nýn Facebook hesabýna baktým; Türkiye'den gelen mesajlardan geçilmiyor. Ve tabii internet mizahýnda Türkçe yaratýcýlýk bombalarý birbiri ardýna patlatýlýyor: "O kadarcýk alana kaç AVM yapýlýr ki?" "Gidip bir kebapçý açsak?" "Liderland'da bir parti kurmalý." "Oraya gidersek 'liboþ' mu sayýlacaðýz yani?" "Türkiye'den kaçalým dedik, daha þimdiden Türkle dolup cazibesini kaybetti." Diyeceðim o ki... Biz þu seçimlere iyice bir asýlalým. Cennet gibi bir memleketimiz var. Öyle platformlara falan tünememiz þart deðil. Sadece siyasi pislikleri süpürmemiz biraz zor olacak ve zaman alacak. Ne yapalým! Kollarý sývamaktan baþka çare yok!.. (Hakan Aksay'ýn t24 sitesinden kýsaltýlarak alýnan yazýsýdýr.) CUMHURÝYET / Musa Kart KIBRIS'IN ÝKÝ YAKASI Kýbrýs'ýn güneyinde, telefon görüþmeleri aracýlýðýyla gerçekleþtirilen ankette, katýlýmcýlarýn yüzde 46'sý, özellikle rüþvet ve yolsuzluk skandallarý nedeniyle, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Muz Cumhuriyeti'ne" dönüþtüðü fikrinde olduklarýný beyan ettiler. Kuzeyin bir kopyasý deðil mi? Ancak orada henüz oran %46'da Bizdeki gibi tavaný zorlamýyor. BUNLAR ESKÝDÝ ARTIK "Bizleri yarýnlara, aydýnlýk geleceklere taþýyacak, dünyayla buluþacak bir kiþinin bu seçim sonuçlarýnda baþarýlý olmasýný diliyorum." Özkan Yorgancýoðlu (Baþbakan)

10 10 20 Nisan 2015 Pazartesi Lila Hayri "ÝSTÝFA BÝR ERDEMDÝR " derler ve öyledir de bulunduðu makamý kendi iradesiyle terketmek de yürek ve KALÝTE ister. gel gör ki KAKA lý bazý küçük insanlar ALKIÞLANACAK hareketi; bir SUÇMUÞ gibi lanse ederler TERAZÝLERÝ çekmez ZAVALLILARIN KEMÝKLER DE YAÐLI HANÝ de YETECEK MÝ? kemikten ziyade KEMÝKÇÝ var... Ahmet Ersöz Kendimi bildim bileli kaç yaþýndaydým hatýrlamýyorum. Ama uzun zamandan beridir kasaplara et almaya girdiðimde nedense orada ayrýca satýlan yumurta veya yoðurt gibi gýdalarý hiç düþünmeden hatta sormadan evde yeterli miktar olsa da hemen satýn alýyorum. Genellikle köy imalatý olduklarý bilinmekle birlikte toplumda hep öylece algýlanmýþ ve talep görmüþtür. Þehir tavuklarýnýn yumurtalarýný bir naylona koyup kasapta satsalar kaçýmýz bu hileyi anlayabiliriz acaba. Veya koyun yoðurdu diye yediðimiz inek yoðurdunu kaçýmýz farkedebilir. Psikolojik etkenlerin birçok þey üzerinde ne kadar etkisi olduðu hep ilgimi çekmiþtir bu hayatta. Belki tat veya koku almakta uzman (bilir) kiþiler aramýzda pek fazla deðil bunlarý anlamak için. Kimi zaman çok sevdiðiniz favori kebapçýnýza gidip o hayal ettiðiniz þiþ kebabý masada beklerken orada bulunan birkaç kiþiden dolayý etkilenip o beklediðiniz lezzeti alamadan yediðiniz (ayni) kebaptan da söz edebiliriz. Örneðin o ortamda sürekli olarak sümküren bir çocuðun veya orada bulunan engelli bir vatandaþýn durumunun üzerinizde yaptýðý etki mesela. Psikolojik durum ve faktörler herkes için farklý düzeyde olsa da etkileri çok fazladýr kanýmca. Ne dersiniz? (a.e.) Kani Kanol "Seçime sayýlý saatler kala": Parti adaylarý TEMÝZ, Baðýmsýz adaylar ZAN ALTINDA!!! Bu mu sizin adaletiniz? Hukuk devleti ha? Ciddiyet ve demokrasi ha?... Helal olsun Sayýn ismet Akim... Demek, " Cumhurbaþkanlýðý seçimine sayýlý saatler kala bazý yurttaþlarýmýza kurumumuza olan borçlarýnýn kapatýldýðý ve/veya kapatýlmasý sözü karþýlýðýnda bir baðýmsýz adaya destek talebinde bulunulduðunu tespit etmiþ bulunuyoruz." ha? Üstelik bunu bir eski Sayýþtay Baþkaný yapýyor... Parti adaylarý masum ama "baðýmsýz adaylar" tümü de zan altýnda... Ýþte kara propaganda, iþte diyet ödeme!!! Bizler da "enayi" deðil? Ya açýklayýn ismini o "baðýmsýz adayýn" ya da çýkýn ÖZÜR DÝLEYÝN... Da bu toplum GONNORA YEMEZ sayýn Akim... Ipek Ibretler Siz hiç sevdiniz mi bilmiyorum... Ama ben sevmeyi çok erken yaþta öðrendim. Ýlk annemi sevdim, sonra sanatý, ardýndan taþý topraðý, ve her zaman denizi... Çok erken yaþta sevginin yaþla alakalý olmadýðýný keþfettim. Sevdiðim her þeye yazdým, yazdýðým her þeyi sevdim. Sonra baþka þeyler öðrendim. Ayni bedendeki birçok farklý þeyi... Aslýnda huzurun, evimin, dünyamýn ruhumda olduðunu farkettim. Ben nereye gidiyorsam, oraya geldi huzurum. Bir kaplumbaða gibi, gittiðim her yerdi evim. Beran Djemal Bir ideolojinin "saðduyu" diye pazarlanmasý, bunu yapan 'iyi niyetli' biri bile olsa, sorgulanmasý gereken bir durumdur. Propaganda sürecini "saðduyu bunu gerektirir"in üzerine kurup, sizi eleþtiren ya da sorgulayan herkesi "saðduyu" yoksunu parti fanatikleri olmakla suçlarsanýz, ben ve benim gibi herhangi bir partiye kökten baðlý olmayýp da bu seçimde Akýncý etrafýnda oluþan beklentinin deðerli olduðunu düþünüp, bunun nedenlerini açýkça tartýþýp, destek verenleri hiç anlamamýþsýnýz demektir. Bunu sorgulamak da en doðal hakkýmýzdýr sanýrým. Ýzzet Yaþar 16 Mart 1964 Rum tehciri. Ýsmet Ýnönü Ýstanbul'u Rumlardan kurtarmaya baþladý. Bütün paralarýný, mallarýný mülklerini çaldý ve beþ parasýz Yunanistan'a sürdü. Rahme Veziroglu Bu yapýdaki bir seçim arenasý deðiþimin ana kaynaðý olmasa bile, sosyolojik olarak gayet lezzetli bir süreçte olduðumuzu yine yeniden görmek güzel. Her evde-öyle veya böyle-bazý zaman yöresel sporumuz olan dedikodu aracýlýðýyla, bazý zaman gerçekten de açmazlar ve ümitlerle ilgili, iliþkiler aðýnýn analiziyle ilgili yüksek bir enerjiyle tartýþýr olduðumuzu görebilmek güzel 2004 sonrasý anlaþýlabilir nedenlerle umudunu yitiren tabanýn yeniden yeþerdiðini, hareketlendiðini, ateþlendiðini görmek sonuç ne çýkarsa çýksýn önemli bir göstergedir ve esas önemli olan seçim sonrasý süreçte bu dinamizmin nasýl örgütleneceðidir. Ben özellikle böyle bir devlet yapýsý ve çok dýþ aktörlü iliþkilerin ortasýnda müzakere masasýnda saðlanacak anlaþmanýn bizi kurtarýp kurtarmayacaðý sorusundan çok, bu masada gösterilecek tutumun Rifat Müdüroðlu - LGL DOSTLUK GRUBU Lefke'nin geçmiþine pencere olan bir fotoðraf... ve savunulacak deðerlerin taban örgütlenmesi için açabileceði kanallarla ilgileniyorum-kalýcý ve güvenilir bi deðiþimin ancak tabandan yükselerek gelebileceðine inanan biri olarak tabi ki. Yarýn gidip oyumu çoðunlukla benimle benzer kaygýlarý olan ve bu kaygýlarý benden farklý bir araç (liderlik) üzerinden umuda dönüþtüren insanlar için vereceðim, umudumu seçim üzerinden tanýmladýðým için deðil. Yoksa sonuç ne çýkarsa çýksýn, yarýn yine alternatif eðitim alanlarý, sürdürülebilir ve adil ekonomik yapýlanmalar, ekolojik üretim ve tüketim þekilleri ve toplumsal cinsiyet eþitliðini pratikte uygulamaya ve yaymaya devam etmeyecekmiyiz ki? Gönül/akýl/ vicdan ister ki seçim sürecinde can havliyle inanarak, gece gündüz çalýþan, uykularý kaçan güzel insanlar Nisan sonrasý ümitlerini kendi ellerine alarak ama yine beraberce yola devam edebilsin...yok, her adaya baþarýlar da dilemiyorum, sosyolojinin de bir sýnýrý var Ali Kiþmir Kýbrýslýlarýn Ermeniler ile arasýnda hiçbir sýkýntý yoktur... Hatta aksine geçmiþten gelen çok iyi bir iliþki düzeyleri vardýr... Her þeyden önce, bugün sayesinde AB Vatandaþý olduðumuz, Ortaklýk hakkýmýzýn bulunduðu ve tüm olanaklarýndan yararlandýðýmýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Ermeniler'in de hakký olduðu bilinmelidir... Yani bu topraklarda özgürce yaþama, davranma ve Dolaþým hakkýna sonuna kadar sahiptirler... Baðlý Bulunduklarý devlet de onlarý korumakla yükümlüdür... O nedenle herkes Ülkesinin kiþisel sorunlarýný kendi Topraklarýnda çözmelidir... Tabii bunu yapabilmek için önce SAYGI duymayý becerebiliyor olmanýz gerek... Unutmayýnýz, Kültürlü insanlar gittikleri ülkenin kültürüne SAYGI gösterirler ve o Kültür'e uymaya çalýþýrlar... Günsel Djemal Elüstün good night Adeleke 2 metre çukura indiriyor 4 zangoç tabutu alkýþlarla beþincisi uzatýyor bir kutu toprak en yakýnlarý birer avuç serpiyor serpiyorum ben de eþi ve çocuklarý beyaz güller savuruyor alkýþlarla good night Adeleke good night Adeleke good night Adeleke Serdar Ali Kismir Sanjak Eroðlu'nun eþi üzerine kayýtlý bulunan bazý gayrimenkuller - Maraþ'ta müstakil ev - Maraþ'ta apartman dairesi -Aþaðý Maraþ'ta m2 arsa -Ayluka'da m2 arsa -Ayluk'ta m2 arsa - Çatalköy'de m2 arsa - Lefkoþa'da 2 dönüm arsa - Lefkoþa m2 arsa - Gazimagosa m2 arsa - Lefkoþa'da 17 daire 1 dükkan toplam 23 tapu Eroðlu'nun eþi üzerinde sadece bir apartmanda 17 daire ve bir dükkân görünürken kýzý Resmiye Canaltay üzerinde ise arsalarýn haricinde 10 daire ve bir adet dubleks villa görülüyor. Ayrýca Gazimagosa belediyesi vergi tahakkuk dairesi kayýtlarýna göre yine Maraþ, Ayluka, Lefkoþa, Gazi Magosa bölgesinde onlarca tapu kaydý bulunuyor. Onlarca tapunun fiyatý düþük gösterildiði için belediyeye yýllýk 481 lira 91 kuruþ vergi ödendiði belirtiliyor. Oysa Kýbrýs'taki emlakçýlarýn bu tapulara verdiði deðer on milyonlarca dolarý buluyor. Bunlarý ATV'deki yayýndan kopyaladým ve de dudaklarým uçukladý. Adamýn Tanrýsý vermiþ neyleyim? Mustafa Serçelik Yarýnki seçimde parlamentoda deðiþiklik olmayacak hiçbir belediye baþkaný deðiþmeyecek oligarþik yapýya sebep olan KKTC'deki partiler yasasý, seçim ve halkoylama yasasý göç yasasý faiz yasasý vs.hiçbiri deðiþmeyecek bunlarý deðiþtireceðini söyleyenler þu anda zaten iktidarda ama sözlerini unuttular Kamu hizmeti komisyonu da deðiþmeyecek çünkü daha yeni atandýlar süreleri dolana kadar da oradadýrlar sadece Cumhurbaþkaný seçilecek burada da görüþmeci niteliði taþýdýðý dolayýsýyla Anastasiyadisi daha þýmartýp iþtahýný artýracak biri mi seçilecek, yoksa hevesini kursaðýnda býrakacak biri mi secilecek esas konu o gerisi halký kandýrmadan baþka bir þey deðil. Cenk Diler Yýl 1945, Ýngiliz Ýþçi Partisi Seçim Yayýnýndan: EY SEÇMEN egemenliðin kaynaðý sensin! Devlet adamýndan ve politikacýdan yakýnmak hakký senin. Meclisi sen eleþtirir, devlet ulularýna iktidarý sen verirsin. Politikacýyý meclise sen gönderirsin... Bil ki, SEÇÝM GÜNÜ senin günündür!..

11 20 Nisan 2015 Pazartesi AKDENÝZ'DE TEKNE FACÝASI TEKNENÝN BATTIÐI YERDE 28 KÝÞÝ KURTARILDI 700'E YAKIN KÝÞÝNÝN ÖLDÜÐÜ TAHMÝN EDÝLÝYOR... Akdeniz'de, Ýtalya ile Libya arasýnda kalan ve Sicilya Kanalý olarak adlandýrýlan bölgede yaklaþýk 700 kaçak göçmeni taþýyan tekne battý. Sahil güvenlik yetkilileri, yaklaþýk 700 kaçak göçmenin bulunduðu teknenin dün gece Libya açýklarýnda battýðýný belirterek bölgeden geçen ticari geminin 28 kiþiyi kurtardýðýný, 21 kiþinin cesetlerinin denizden çýkarýldýðýný ifade etti. Arama-kurtarma çalýþmalarý hava desteðiyle devam ediyor. 700'e yakýn kaçak göçmenin öldüðü tahmin ediliyor. DAÜ REKTÖRLÜÐÜ: OLAYLARDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYMAKTAYIZ DAÜ Rektörlüðü, 17 Nisan'da, Gazimaðusa'da meydana gelen olaylardan Doðu Akdeniz Üniversitesi olarak büyük üzüntü duyulduðunu açýkladý. Rektörlük adýna yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Konuyla herhangi bir ilintisi bulunmayan DAÜ'nün adýnýn, bazý duyarsýz kiþiler tarafýndan özellikle sosyal medyada yanlýþ ve yönlendirici þekilde sorunun odak noktasýna getirilmesinin kabul edilemez bir durum olduðunun altýný çizmekte yarar görmekteyiz. Doðu Akdeniz Üniversitesi, uluslararasý eðitim veren bir kurum olarak, dil, din, ýrk ve renk gibi psiko-sosyal deðerlerin tümünü eþit ve eþdeðer nitelikte gördüðünü; uzlaþmacý kültürün savunucusu ve koruyucusu olduðunu; hiçbir kültürün ve deðerin baský ve zulüm altýna alýnmasýna izin vermeyeceðini; DAÜ mevzuatý ve KKTC yasalarý baðlamýnda gerekli adýmlarýn atýlacaðýný saygý ile kamuoyuna duyurur." "OLAÐAN DENEMELER"E ABD'DEN ÖDÜL WORLDFEST BAÐIMSIZ FÝLM FESTÝVALÝ'NDE "KARA KOMEDÝ" DALINDA YARIÞAN "OLAÐAN DENEMELER" EN BÜYÜK ÖDÜLÜ ALARAK BÜYÜK BAÞARIYA ÝMZA ATTI Yönetmenliðini Vasvi Çiftcioðlu ve Doðuþ Özokutan Çiftçioðlu'nun birlikte üstlendiði "Olaðan Denemeler" adlý kýsa film, ABD'nin Houston þehrinde gerçekleþtirilen "Worldfest Houston Baðýmsýz Film Festivali"nde yarýþtýðý "kara komedi" kategorisindeki en büyük ödülü kazandý. Dünyanýn en eski baðýmsýz film festivali olan ve bu yýl 48'inci kez düzenlenen Worldfest Houston'ýn kýsa film kategorisine baþvuran 1400 film arasýndan gösterilmeye layýk görülen 111 kýsa film arasýna giren Olaðan Denemeler, dün akþam gerçekleþtirilen ödül töreninde de "Platinyum Remi Ödülü" kazandý. Hiçbir kurumdan maddi destek ve sponsorluk alýnmadan çekilen Olaðan Denemeler, dünya prömiyeri sayýlan ilk gösterimini ise 17 Nisan Cuma akþamý Houston'daki AMC 30 Sinemasý'nda yaptý. 10 Nisan'da baþlayan festivale katýlmak için Houston'da bulunun filmin yönetmenleri ve baþrol oyuncusu Hatice Tezcan, Olaðan Denemeler'in hangi ödüle layýk görüldüðünü dün akþam Double Tree Hilton Otel'de gerçekleþtirilen ödül töreninde öðrendi. Dünyanýn dört bir yanýndan yaklaþýk 400 yönetmen, yapýmcý ve oyuncunun katýldýðý ödül töreninde Olaðan Denemeler'in ödülünü filmin senaristi ve eþ yönetmeni Doðuþ Özokutan Çiftçioðlu aldý. HUNTER TODD: "SPEÝLBERG'E ÝLK ÖDÜLÜNÜ BEN VERDÝM" Ödül töreninde bir konuþma yapan festivalin kurucusu Hunter Todd, Worldfest Houston'un dünyanýn en eski baðýmsýz film festivali olduðunu hatýrlattý ve dünyaca ünlü pek çok yönetmene ilk ödülünü kendi elleriyle taktim ettiðini anlattý. Dünyanýn en uzun süreli festival baþkanlýðý yapma unvanýna sahip olan Hunter Todd, Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch ve Brian De Palma'nýn kariyerlerindeki ilk ödülleri Worldfest Houston'dan aldýklarýný söyledi. Hunter Todd, bu yýl da dünyanýn dört bir yanýndan gelecek vaad eden çok sayýda sinemacýyý aðýrladýklarýný belirterek, "Eminim aramýzda geleceðin Spielberg'leri olmaya aday pek çok yönetmen var" þeklinde konuþtu. Todd, bu yýl festivale 1400 kýsa film 550'de uzun metrajlý film baþvurduðunu bunlarýn arasýndan sadece 111 kýsa ve 51 uzun metrajlý filmi göstermeye layýk bulduklarýný ifade etti. Mizahistro SABAH AJANS Geçtiðimiz hafta bir aday tarafýndan "finansörü Eroðlu'dur" suçlamasýna maruz kalan Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý apar topar basýn toplantýsý düzenleyerek elinde belgelerle nereden finanse edildiðini açýkladý. Eski dostu Fidel Castro'dan 500 bin Euro, Stalin'in torunu Yevgeni Çugaþvili'den 200 bin Euro ve Benite Mussolini'nin kýzý Edda Ciano'dan da150 bin Euro alarak seçim kampanyasýný yürüttüðünü kamuoyuna duyurdu! Kendisine iftira atýldýðýný ve ne söyleyeceðini bilmediðini vurgulayan Akýncý bu ülkeye çizmeyi aþanlarýn deðil sadece terliði aþabilecek olanlarýn gelebileceðini, bunlarýn da sayýsýnýn kültürel ve sosyal yozlaþmaya neden olabilecek bir boyutta olmayacaðýný aktardý. Kazandýðý takdirde ilk icraat olarak Çizmeyi Aþanlar Tespit ve Ýhraç kurulunu kurarak haftada bir toplantýlara baþkanlýk edeceðini belirten Akýncý, cebinden bir adet pusula çýkararak "bunu kaybedenler düþünsün.benimki cepte" mesajý vererek toplantýyý bitirdi. AKÞAM AJANS 11 GURKUDA EXPRESS Alçak Seçim Kurulu Baþkaný Baþak Önerisizoðlu akþamüstü yaptýðý beyanatta seçmen sayýsýnýn 176 bin 916 olduðunu açýkladý. Bu toplantýdan yaklaþýk bir saat sonra A.S.Kurulu Çay ocaðý idari Amiri Þükrü Kediotu, süpriz bir kararla tüm basýn mensuplarýný ve Önerisizoðlu 'nu acil olarak toplantý salonuna geri çaðýrarak önemli açýklamalar yapacaðýný duyurdu. Kediotu konuþmaya baþlayarak Önerisizoðlu'na ; "bana seçmen sayýsýnýn 176 bin olduðunu ispatlarsan, burada noter huzurunda penisimi kesip bumbar yapacaðýma ve tuzlayarak yiyeceðime dair yemin ederim, ancak eðer ki ispatlayamazsan boþ bir tabaða kakamý yapacaðým ve sen de yiyeceksin" diyerek hodri meydanvari bahiste bulunmasý herkesi þok etti. Renkten renge giren Baþkan Önerisizoðlu,zorda kalarak bahsi kabul etmek zorunda kaldý. Ýki görevlinin kontrolünde, Önerisizoðlu'na ait evrak çantasýnda yapýlan aramada emare olarak alýnan tüm evraklar incelemeye tabi tutularak, aralýksýz beþ saat didik didik analiz edildi. Kararý okumak için kürsüye çýkan Milli Emare Kurulu Baþkaný Delil Emaresibozuk yaptýðý açýklamada, seçmen sayýsýnýn gerçekte 355 bin olduðunu tespit ettiklerini ayrýca bahsi Kediotu'nun kazandýðýný bildirdi. Diðer görevlinin salona boþ bir tabak getirmesiyle tansiyonu yükselen Önerisizoðlu orada beyin kanamasý geçirerek hayatýný kaybetti. BURAM BURAM KIBRIS Ekþisiyle, ballýsýyla bir seçimcik daha geçirdik toplum olarak. Sloganlar, pankartlar, reklamlar, mitingler,anketler, konvoylar, vaatler, suçlamalar vs.. Telefonlarýmýza normal zamanda bakmayan, yolda seslenmemek için baþýný çeviren birçok siyasiyi, belki de ilk aramada bulabileceðimiz, bir ihtimal olur diye çocuðunuza iþ talebinde bulunacaðýmýz, uygun þartlarda kredi talep edebileceðimiz, kýsaca umutlarýmýzý tazeleyebileceðimiz bir süreç daha yaþadýk. Özellikle aðýr top adaylarýn görevlendirdiði kiþiler tarafýndan aranýp, bahse konu baþkan adayýyla sizi görüþtüren, size bey veya hamfendi diye hitap edilip hatýrýnýzý soran, sizi kýsa da olsa insan yerine koyan,insan olduðunuzu hatýrlatan aramalara da bolca tanýk olduk bu süreçte. Yýllar önce hayatýný kaybetmiþ kimi merhum insanlarýn bile araþtýrýlmadan aranarak telefona çaðrýldýðý vakalarý da duyarak isyan ettik. Adaylarýn bölge ziyaretlerinden birkaç gün önce kurmaylarý aracýlýðýyla gidilecek yerle ilgili belirledikleri kritik isimleri önceden arayarak onlardan kitle taþýma anlamýnda yardým istemesi de seçmene ve kendine güvensizliðin bariz göstergesi oldu bu seçimde de. Kitle toplantýlarýnýn riske edilmeden kalabalýk geçmesi için insanlarýmýzýn hiçbir zaman reddetmeyeceði yiyecek ve içecek ikramý da unutulmadý tabii ki. Kameralar nakýþ gibi iþledi salonlarda. Herþey vatan için diye haykýran insanlarýn içlerinden " ne kadar çok baðýrýrsam o kadar fazla kazanacaðým" dediðini halen duymaya devam ediyorum ne yazýk ki. Elimde deðil SORU KÖÞESÝ Aþaðýdakilerden hangisi Cumhurbaþkaný adaylarýnýn söylem ve sloganlarýndan biridir? A. E herýld yani Eroðlu B. Cevap = 3 x + 2y > Akýncý C. Ýlk kadýn milli müzakereci D. En iyisi Ciðerci Ahmet seçsin E. Bu da mý ofsayt deðil F. Ilk uyarýcý etkili enerji içeceði G. Koç yumurtasý maytabýndayým H. En iyisi "hiçbirini" seçin ÞÝÝR KÖÞESÝ HAFTANIN SÖZÜ Aþk bir boktur. Yemeyen yoktur. Seçmenimiz çoktur. Menfaat için koþtur. Torbaný doldur. Bu bir ilk mi dedin Korkarým ayvayý yedin Evet diyen sen miydin Saza söze niye geldin xxx Nerede bu tokmak Yakýþýr mý sana sokmak Ruhunda var koymak Nasýl olsa dolu ahmak

12 12 20 Nisan 2015 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Ah gider aman kalýr Od yanar duman kalýr Bu bir deðiþmez kural Yýl gider zaman kalýr Kitap Dünyasý Resmi Tarih Yalanlarý PROFÝL YAYINCILIK ÖZDEYÝÞLER "Aptallarýn ve çapsýzlarýn tek tesellisi, meþhurlarýn ve dahilerin zaaflarýdýr." Euripides TADIMLIK KARGI ÇÝÇEKLERÝ Kumlu topraklarda yanyana Ve boyun boyuna sallanmayý Nasýl severse kargý çiçekleri Sen de iþte öyle sev yiðidim Bu kaygýlý, bu duldalu günlerde Topraðýna su veren her þiiri Abdülkadir Bulut Aydýn Doðan Ödülü, Orhan Pamuk'a verildi 'Ödül almaktan, sevilmekten, 'aferin çok güzel yazmýþsýn' denilmesinden güzel ne olabilir?' Bu yýl 'roman' dalýnda düzenlenen 19. Aydýn Doðan Ödülü, Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'a verildi. Pamuk, 50 bin TL tutarýndaki para ödülünü ve heykelciðini, Aydýn Doðan Vakfý (ADV) Kurucusu ve Onursal Baþkaný ve Doðan Holding Onursal Baþkaný Aydýn Doðan'ýn elinden aldý. Doðan Hýzlan baþkanlýðýnda, Prof. Dr. Ýnci Enginün, Prof. Dr. Nüket Esen, Semih Gümüþ, Prof. Dr. Handan Ýnci, Prof. Dr. Turan Karataþ, Prof. Dr. Jale Parla, Ömer Türkeþ ve Metin Celal Zeynioðlu'dan oluþan Seçici Kurul, 6 Þubat 2015 Cuma günü yaptýðý toplantýda; eserleri ile Türk edebiyatýna romanýn farklý türlerini getirdiði ve bu farklý türlerle kendisini izleyen genç romancýlara yeni uygulama ufuklarý açtýðý; burasý ve ötesi, dünyevi ve uhrevi, Doðu ve Batý kutuplarýný ustalýkla bir araya getirdiði; Türk romanýný dünyada temsil eden ustalarýmýz arasýnda yer aldýðýndan, 2015 Aydýn Doðan Ödülü'nün roman" dalýnda Orhan Pamuk' a verilmesine oy birliði ile karar vermiþti. Ödülü aldýktan sonra konuþan Orhan Pamuk, kendisini bu özel gecede yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ederek þunlarý söyledi: Bu ödül için beni düþünen, beni öneren, beni seçen jüri üyelerine çok teþekkür ederim. Kendim de bir müze sahibi, bir vakýf sahibi olduðum için, bir vakfý yönetmek, faaliyet göstermek için ne kadar titizlik gerektiðini biliyorum. Aydýn Doðan Vakfý'nýn sahibine ve yöneticilerine çok teþekkür ederim. Ödül almaktan, sevilmekten, 'aferin çok güzel yazmýþsýn' denilmesinden güzel ne olabilir? Bundan 40 yýl önce ilk romanýmý yazarken, yayýnlanmamýþ romanlara verilen bir ödüle baþvurmuþtum. Bu ilk ödülümü yayýnlanmamýþ romanýn yayýnlanabilmesi þartýyla yazmýþtým. Yani o ödülü kazansaydým romaným yayýnlanacaktý. Ama yýl önce edebiyat ortamýmýz o kadar zayýf ve geliþigüzeldi ki, benim 600 sayfalýk ilk romanýmý ödüle raðmen yayýnlamýyorlardý. Yayýncý kitabýmý yayýnlamýyor diye dava açmayý, gazetelere durumu açýklayan ilanlar vermeyi hayal ettiðimi hatýrlýyorum. Bu 40 yýl önceydi. O zamanlar Türk edebiyatýný kimse tanýmaz, kimse Türk romanýyla ilgilenmezdi. Yalnýz dünya deðil, Türk vatandaþlarý da ilgilenmezlerdi romanlarla. Çünkü roman zevki olan güçlü bir orta sýnýfýmýz o zamanlar henüz yoktu. Ben 1973'te ressam olma düþlerimi bir yana býrakýp, ressam olmak daha da zor diye düþündüðüm için belki, romancý olmaya karar verdiðimde Türkiye de senede yerli roman yayýnlanýrdý. Bunlarýn hepsini kitapçýlarda görür þöyle bir karýþtýrýr, yarýsýný, -burada kendisini anmak istiyorum- babamýn verdiði harçlýklar sayesinde satýn alýp okumaya baþlardým. Tabii ki hepsini bitiremezdim. Ama o ayrý bir konu, girmeyelim böyle konulara... O günlerde Oðuz Atay'ýn 'Tutunamayanlar'ý yeni yayýnlanmýþtý. Bu roman bugün artýk bir klasiktir. Bu romaný Oðuz Atay TRT Roman Ödülü'ne katýlmak için yazmýþ. Ödülü baþka 7 romancýyla paylaþtýðý için de, ancak iki cilt halinde, zahmetler sonucunda yayýnlanabilmiþti. Eskiden ben romancýlýða baþladýðýmda halimizi hatýrlatmak için bunlarý söylüyorum. Yine 1970'lerin baþýnda Tanpýnar'ýn 'Huzur'unun ilk baskýsý yapýldý. Bugün, neredeyse çeyrek yüzyýl sonra anca ikinci baskýsýný yaptý. Ve tabii ki çok fazla satmýyor, okunmuyordu. Bu ilk baskýlar; unutmayalým 3-4 bin olur, 5 yýlda tükenmiþse, romancý baþarýlý bulunurdu. Avrupa'da roman sanatý bugünkü haline Balzac, Stendhal, Dickens zamanýnda, 1850'lerde, yani bugünden yýl önce kavuþtu. Biz de onlardan alýp bu edebiyat biçimini içine kendi dertlerimizi, kendi hayallerimizi, hatýralarýmý doldurduk. Bizim her zaman iki büyük derdimiz olmuþtur. Birincisi modern ve þehirli olmak, ikincisi yoksulluktan kurtulmak... Rusya'da 'acýmasýz' bir tiyatro; Berlusconi'nin beyni Putin'e nakledilirse ne olur? Moskova'da geçen kýþ kendi binasýndan çýkarýlan yürekli bir Rus tiyatro topluluðu yeniden izleyicileriyle buluþuyor. Teatr Doc, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin dahil herkesi acýmasýzca hicvediyor. Teatr Doc'un sergilediði 'BerlusPutin' adlý oyunda, eski Ýtalya Baþbakaný Silvio Berlusconi'nin beyni Vladimir Putin'e naklediliyor ve ortaya felaket bir tablo çýkýyordu. Ýtalyan yazar Dario Fo'nun bir oyunundan uyarlanan güldürüde, Putin'i oynayan oyuncu vücuduna, Rus liderin sýk sýk çýplak göðsünü ülke televizyonunda sergilemesini taklit etmek için kauçuktan yapýlma bir göðüs geçiriyor. Daha sonra da Harry Potter filmlerindeki ev cini Dobby'nin maskesini takýyor. Böylece Putin'in yüzündeki kýrýþýklýklardan kurtulmak için yaptýrdýðý botoks tedavisi çok kötü bir sonuç vermiþ görünüyor. Aslýnda güldürü öðeleri bir yana, oyun, çok daha kara bir mizah taþýyor. Lucy Ash'ýn BBC Türkçe'de yayýmlanan habere göre, oyun Vladimir Putin ile bir manastýra atýlan eski eþi Lyudmila arasýndaki iliþki etrafýnda geliþiyor. Putin cinsel iliþkiye girmek istediðinde, Lyudmila, "Benim ýrzýma geçemezsin, ben Rusya deðilim." diyor. SÝHÝRLÝ FLÜT Uzman Mehmet Sakarya Müzik Eðitimcisi/Öðretim Görevlisi 23 NÝSANLAR Nisan kutlamalarý'nýn günümüze gelene kadar ki sürecini genel bir bakýþ ile deðerlendirecek olursak, tarihte 23 Nisan 1920'de TBMM açýldý ve ilk kez toplandý. 1 Kasým 1922'de saltanatýn kaldýrýlmasýyla, önce 1 Kasým olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramý ile birleþtirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramý ve Atatürk'ün himayesinde düzenlenen ilk 23 Nisan Çocuk Bayramý,iki bayramýn kendiliðinden birleþmeleriyle oluþmuþtur darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmi olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý" adýný vermiþtir. Hakimiyet-i Milliye Bayramý (önceleri 1 Kasým, sonra 23 Nisan), saltanatýn kaldýrýlýþýnýn ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunu gerçekleþtiren TBMM'nin açýlýþýnýn egemenliði padiþahtan alýp halka vermesini kutlamak amacýný taþýrken, "Çocuk Bayramý", savaþ sýrasýnda yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarýn "bir bahar þenliði" ortamýnda sevindirmek amacýný taþýmaktaydý. 23 Nisan, 1980 darbe yönetiminin isimlendirdiði þekli ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý" olarak 35 yýldýr Türkiye'de ve Kýbrýs'ýn kuzeyinde "kutlanmaktadýr". Bu kutlamalar tüm okullarda bir geleneðe, alýþkanlýða dönüþmüþ, günümüzde istenilen ve olmasý gereken "eski anlamýný" da yitirmiþtir. Çünkü savaþlardan sonra yetim kalan çocuklara yaþatýlmasý öngörülen "bahar þenliði" ortamý, yapýlmak zorunda kalýnan bir takým danslar ve çeþitli gösterilerle hem çocuklara hem de sorumluluðunu üstlenen öðretmen ve görevlilere büyük bir yük ve iþkence olmaya baþlamýþtýr. Güneþ altýnda haftalarca süren gösteri hazýrlýklarý, çocuklarýn eðlenmesinden çok daha da yorularak, onlara býkkýnlýk ve benzeri faaliyetlerden daha da uzaklaþmasý gibi etkileri de beraberinde getirmektedir. Gerçekleþtirilen bu "kutlamalarda", herkes bir þeyleri "yapmak zorunda olduðu" için yapmaya çalýþýyor duruma gelmiþtir. Bu süreç ne çocuklara ne de görevli kiþi veya öðretmenlere olumlu katký saðlamamakta ve her iki taraf için de (yapan-yaptýran) olumsuz ve motivasyon düþürücü bir hal almaktadýr. Zaten militarist bir düzende marþlar ve resmi geçitlerle nasýl bir "çocuk bayramý" kutlanabilir ki!? Yozlaþmýþ siyasi anlayýþ ile 40 sene öncesinin þartlarýna göre alýnmýþ kararlarýn, halen daha eðitim sistemimizde ayni eski mentalite ile günümüzde geçerliliði ve ihtiyacý kalmamasýna raðmen uygulatýlmasýndan daha ilkel bir yaklaþým da olamazdý! 23 Nisanlar'ýn okullarýmýzda ki uygulanýþ þekli çok ilkel ve günün þartlarýna uygun olmayarak, artýk pek gerekli de olmayan faaliyetler ile gerçekleþtirilmektedir. Siyasi yapýnýn kendini yeniden yapýlandýrmasý ve çaðdaþ sürdürülebilir bir eðitim-öðretim politikasý ile yeni eðitimöðretim programlarýnýn hayata geçirilmesi, eskiden kalan ve günümüzde geçerliliðini yitirmiþ pek çok uygulamanýn (alýþkanlýðýn) da kaldýrýlmasý ile eðitimde ilerleme saðlanmasý mümkün olacaktýr. Eskiden kalan alýþkanlýk ve geçerliliðini yitirmiþ pek çok uygulama, hem çocuklara hem öðretmenlere veya görevlilere inanýlmaz zaman kaybý ve motivasyon düþüklüðü yaratmaktadýr. Keþke çocuklara, hayatý her gün bayram havasýnda yaþayabilecekleri ve onlarý sadece bir gün deðil, her gün mutlu edebilecek bir dünya yaratabilseydik. Argasdi bahara 'Yeni' ile merhaba dedi Baraka Kültür Merkezi'nin üç ayda bir yayýnlanan kültür, sanat, politika ve edebiyat dergisi Argasdi'nin 38. sayýsý, dosya konusu 'Yeni' ile raflardaki yerini aldý. Baharý 'Yeni' ile karþýlayan Argasdi'de ülke gündeminin son üç ayý deðerlendirilirken, Memleketin Ahvali sayfasýnda yine mizahi bir dille memleketten haberler veriliyor. Dosyada okuru yenilenmekle yenilenememek sancýlarýnýn dilemmasý karþýlarken, yeni isçi sýnýfý yazýsýnda iþçi sýnýfýnýn elveda demediði vurgulanýyor. Dosya sayfalarýnda gezinirken karþýmýza çýkan Yeniye Tutku yazýsýnda bireysel çýkýþ yollarý arayan bireyin kendini tüketmeye nasýl kaptýrdýðý ele alýnýyor. Gençlerle yapýlan röportajda TC'nin bizlere yeni müdahale planý 'Gençlik Ofisi'nin neden istenmediði birebir gençlerin aðzýndan anlatýlýyor. Che Guevara'nýn Hayatý, Unutulan Sözcüklerimiz gibi farklý yazýlarýn da yer aldýðý dergimizde, yýllardýr vazgeçilmez sayfalarýmýz Feministiz, Lyricus ve Karikatür sayfamýz da okuyucuyla buluþuyor.

13 13 20 Nisan 2015 Pazartesi GÜNEY BASINI HER ÝKÝ RUMDAN BÝRÝ ADALETE GÜVENMÝYOR BÖLGELERE GÖRE DAÐILIM EROÐLU MAÐUSA VE ÝSKELE'DE, AKINCI ÝSE LEFKOÞA, GÝRNE VE GÜZELYURT'TA ÝLK SIRADA Yüksek Seçim Kurulu'nun açýkladýðý Cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlarýna göre baðýmsýz aday,cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Gazimaðusa ve Ýskele'de; baðýmsýz aday Mustafa Akýncý ise Lefkoþa, Girne ve Güzelyurt'ta yarýþý ilk sýrada tamamladý. Ýlçelere göre oy daðýlýmlarý þöyle: GÝRNE Toplam Sandýk Sayýný : 140 Toplam Seçmen Sayýsý: Açýlan Sandýk Sayýsý: 140 Açýlan Sandýklardaki Toplam Seçmen Sayýsý: Oy Kullanan Seçmen Sayýsý: Seçime Katýlým Oraný% : Oylarýn Adaylara göre daðýlýmý: 1.Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi): 68 ÖDEME GÜÇLÜÐÜ YASASI GEÇTÝ Rum Yönetimi'nin AB'den beþinci mali yardýmý alabilmesi için ön koþul olan ipotekli mallar yasasý çerçevesindeki ödeme güçlüðü yasasýnýn dün Rum Meclisi'nden oy çokluðuyla geçtiði bildirildi. Alithia gazetesi, yasaya 33 lehte, 23 aleyhte oy verildiðini yazdý. DÝSÝ, DÝKO ve KS EDEK'in yasaya "kabul", AKEL, EURO. KO, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi, Vatandaþlar Ýttifaký ve Baðýmsýz Milletvekili Zaharias Kulias'ýn "ret" oyu verdiðini kaydedildi. LEFKOÞA Toplam Sandýk Sayýný : 213 Toplam Seçmen Sayýsý: Açýlan Sandýk Sayýsý: 213 Açýlan Sandýklardaki Toplam Seçmen Sayýsý: Oy Kullanan Seçmen Sayýsý: Seçime Katýlým Oraný% : Oylarýn Adaylara göre daðýlýmý: 1.Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi): 135 % Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi) : % Kudret Özersay (Baðýmsýz): % Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz): % Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz): 107 % Mustafa Akýncý (Baðýmsýz): % Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz): 212 %.0.61 GAZÝMAÐUSA Toplam Sandýk Sayýný : 178 Toplam Seçmen Sayýsý: Açýlan Sandýk Sayýsý: 178 Açýlan Sandýklardaki Toplam Seçmen Sayýsý: Oy Kullanan Seçmen Sayýsý: Seçime Katýlým Oraný% : Oylarýn Adaylara göre daðýlýmý: 1.Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi): 102 % Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi) : % Kudret Özersay (Baðýmsýz): % Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz): %31,83 5. Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz): 55 % Mustafa Akýncý (Baðýmsýz): % Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz): 118 %0.43 Rumlarýn, "Kýbrýs Cumhuriyeti"ni "Muz Cumhuriyeti" olarak nitelendirdikleri; son günlerde patlak veren yolsuzluk ve rüþvet skandalýnýn ardýndan adalete, siyasilere ve kurumlara olan inancýnýn sarsýldýðý bildirildi. Simerini gazetesinin haberine göre, "IMR" þirketinin Lefkoþa Üniversitesi ile birlikte, 17 Nisan tarihinde, Güney Kýbrýs genelinde 18 yaþ ve üstü 400 kiþiyle, telefon görüþmeleri aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði ankette, katýlýmcýlarýn yüzde 46'sý, son zamanlarda meydana gelen, özellikle rüþvet ve yolsuzluk skandallarý nedeniyle, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Muz Cumhuriyeti'ne" dönüþtüðü fikrinde olduklarýný beyan etti. Katýlýmcýlarýn yüzde 35'i Rum toplumunun yozlaþtýðýný, yüzde 19'u da kurumlarýn doðru çalýþtýðýný belirtti. Ankette, her iki Rum'dan birinin adalete güvenmediði izlendi. Katýlýmcýlarýn yüzde 35'i ise adalete olan güveninin az olduðunu, yüzde 14'ü yeterince güvendiðini, yüzde 1'i de çok güvendiðini beyan etti. ÇÖZÜMDEN SONRA ÜNÝVERSÝTELER FEDERAL HÜKÜMETÝN YETKÝ ALANINA DAHÝL OLMALI % Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi) : % Kudret Özersay (Baðýmsýz): % Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz): % Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz): 35 % Mustafa Akýncý (Baðýmsýz): % Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz): 94 %0,45 GÜZELYURT Toplam Sandýk Sayýný : 84 Toplam Seçmen Sayýsý: Açýlan Sandýk Sayýsý: 84 Açýlan Sandýklardaki Toplam Seçmen Sayýsý: Oy Kullanan Seçmen Sayýsý: Seçime Katýlým Oraný% : Oylarýn Adaylara göre daðýlýmý: 1.Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi): 69 % Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi) : % Kudret Özersay (Baðýmsýz): % Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz): % Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz):28 %0,22 6. Mustafa Akýncý (Baðýmsýz): % Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz): 70 %0.54 ÝSKELE Toplam Sandýk Sayýný : 78 Toplam Seçmen Sayýsý: Açýlan Sandýk Sayýsý: 78 Açýlan Sandýklardaki Toplam Seçmen Sayýsý: Oy Kullanan Seçmen Sayýsý: Seçime Katýlým Oraný% : Oylarýn Adaylara göre daðýlýmý: 1.Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi): 49 % Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi) : % Kudret Özersay (Baðýmsýz): % Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz): % Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz): 31 % Mustafa Akýncý (Baðýmsýz): % Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz): 37 %0.32 Güney Kýbrýs'taki "Kýbrýs Üniversitesi" Rektörü Kostas Hristofidis, Kýbrýs sorununun çözümünden sonra Kýbrýslý Rumlarla, Kýbrýslý Türklerin uyum içerisinde yaþacaklarý konusunda umutlu olduðunu belirterek, çözüm sonrasýnda Kýbrýs'taki üniversitelerin, federal hükümetin yetki alanýna dahil olmalarý gerektiðini savundu. Alithia gazetesinin haberine göre, Güney'deki "Kýbrýs Üniversitesi"nde Kýbrýs'ta çözüm sonrasý durum hakkýnda düzenlenen ve Kýbrýslý Rum ile Kýbrýslý Türk akademisyenlerin katýldýðý panelde konuþan Hristofidis, KKTC'de seçimlerden sonra önemli geliþmelerin olacaðýný ancak bunun Kýbrýs Rum tarafýnda algýlanamadýðýný iddia etti. YUNANÝSTAN'DAN GÜNEY KIBRIS'A ÝHRACATTA ARTIÞ 2014 yýlýnda Yunanistan'dan Güney Kýbrýs'a yapýlan ihracatta artýþ olduðu haber verildi. Politis gazetesi, 2014 yýlýnda Yunanistan'dan Güney Kýbrýs'a yapýlan ihracatta 2013 yýlýna göre yüzde 7,8 oranýnda artýþ olduðunu kaydetti yýlýnda Yunanistan'dan Güney Kýbrýs'a yapýlan ihracat deðeri 1,12 milyar iken, 2014 yýlýnda 1,21 milyara çýktýðýný aktaran gazete, Güney Kýbrýs'ýn ithalatýnýn yüzde 24'ünü Yunanistan'dan yaptýðýný belirtti. YUNANÝSTAN ÝLE KIBRIS'IN MISIR VE ÝSRAÝL'LE ÝÞBÝRLÝKLERÝ Güney Kýbrýs ve Yunanistan, Mýsýr ile üçlü görüþme yapýlmasý planlarken, Ýsrail ile de iþbirliði yapýlmasý için çaba gösterdiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Mýsýr arasýnda gerçekleþtirilecek Güney Lefkoþa'daki toplantýda, bölgedeki ülkelerle iþbirliðinin geniþletilmesi yönünde giriþimde bulunulacaðýný yazdý. Ayný zamanda Güney Kýbrýs ile Yunanistan'ýn Ýsrail ile iþbirliði yapmak ve üçlü bir görüþme gerçekleþtirmek için çaba gösterdiðini kaydeden gazete, Yunanistan Baþbakaný Aleksis Çipras ile Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis arasýnda gerçekleþtirilen görüþmede belirtildiði üzere Yunanistan'ýn böyle bir üçlü zirveye ev sahipli yapma arzusunu dile getirdiðini belirtti.

14 14 20 Nisan 2015 Pazartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Kader Eczanesi: Sismar MarketAkfinans Bank Yaný 20 Temmuz Sok. Kader Apt. Yenikent Gönyeli Tel: Maðusa Kunter Güven Eczanesi: Topkapý Sok. No:2 (Kunter Güven Hastanesi Karþýsý) Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Altüst, karmakarýþýk (iki kelime). 2-Ters okunuþu "Tahtta hükümdar olmadýðý zaman veya hükümdarýn çocukluðu sýrasýnda devleti yöneten kimse". Yabancý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 3-Türkiye'nin, ayný isimli gölü ile ünlü bir doðu ili. Bir devletin yönetimi altýnda bulunan kimse, tebaa. 4-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 5-Türlü eðlence ve oyun kuruluþlarý bulunan alan. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 6-Ters okunuþu "Yuvasýný yüksek kayalýklar üzerinde kuran, çok güçlü, iri bir yýrtýcý kuþ". Lütesyum'un kýsaltmasý. 7-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Çok konuþan, çenesi düþük, geveze. 8-Harf okunuþu. Ýlâç, merhem. Erkek hizmetçi. 9-En kýsa zaman. Ýnsan eti yiyen kimse. 10Gelecek. Bir tür halk türküsü. Bir nota. 11-Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleþtiði yer, mafsal. Dünün çözümü ÖZYÝÐÝT: KIBRIS TÜRK TARÝHÝNDE BÝR DEVÝR KAPANACAK, YENÝSÝ BAÞLAYACAK "STATÜKO DEVAM EDÝYOR" 19 Nisan'ý Kýbrýs Türk tarihinde çok önemli bir gün olarak niteleyen Özyiðit, "10 yýl önce Sayýn Denktaþ'ýn siyaset sahnesinden çekilmesiyle yýkýldý denilen statüko halen devam ediyor" þeklinde konuþtu. Liderlerin ve hükümetlerin deðiþtiðini ancak zihniyetlerin ayný kaldýðýný savunan Cemal Özyiðit, "Bugün Kýbrýs Türk tarihinde bir devir kapanacak, yenisi baþlayacak" ifadesine yer verdi. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, seçim sonuçlarýnýn Kýbrýs Türk halkýna ve çevreye hayýrlý olmasýný diledi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, bugün Kýbrýs Türk tarihinde bir devrin kapanacaðýný ve yenisinin baþlayacaðýný söyledi. Seçim sonuçlarýyla birlikte zihniyetlerin deðiþeceðini ve taþlarýn yerinden oynayacaðýný kaydeden Özyiðit, bu doðrultuda yeni adýmlar atýlacaðýný da vurguladý. Cemal Özyiðit cumhurbaþkanlýðý seçiminde oyunu, eþi Gülderen Özyiðit ile birlikte Lefkoþa'daki 9 Eylül Ýlkokulu'ndaki 181 numaralý sandýkta kullandý. Cemal Özyiðit, oy kullanmasýnýn ardýndan basýna açýklama yaptý. ÖZGÜRGÜN: BUGÜNKÜ SEÇÝMLE MASADA GÖRÜÞMECÝ OLACAK LÝDER SEÇÝLECEK Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, bugünkü seçimle masada görüþmeci olacak liderin seçileceðini belirterek, seçimin halka ve ülkeye hayýrlý olmasýný diledi. Hüseyin Özgürgün oyunu saat 11.30'da, Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndaki 202 numaralý sandýkta kullandý. Özgürgün'e eþi Dilek Özgürgün ile ailesi eþlik etti. Özgürgün, oyu kullandýktan sonra basýna yaptýðý açýklamada, KKTC halkýna yaraþýr huzurlu bir seçim süreci yaþandýðýna dikkat çekti. Özgürgün, propaganda sürecinin demokratik olgunluk içinde geçtiðini belirtti. Seçim sürecinde yaþanan huzurlu ortamýn seçim sonuçlarý açýklanýncaya kadar devam etmesi temennisinde bulunan Özgürgün, seçimin ülkeye ve halka hayýrlý olmasýný diledi. Cumhurbaþkanlýðý seçiminin önemine dikkat çeken Özgürgün, bu seçime UBP olarak önem verdiklerini ve bu güne kadar çalýþmalarýný bu yönde sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Yukardan Aþaða: 1-Zekâsýný iþletemez olmak, ahmaklaþmak. 2-Lityum'un kýsaltmasý. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Çiçeðinden ispirtolu esans yapýlan bir bitki. Ýlgilendiren, ilgili. 4-Çocuðu olan kadýn (çoðul). Geniþlik. 5-Ayný isimli yangýn bombalarýnýn doldurulmasýnda kullanýlan madde. Manganez'in kýsaltmasý. 6-Harf okunuþu. Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Hayret bildirir. 7-Yüce. Bir gösteri veya toplantý binasýnda, temsil veya toplantý aralarýnda kullanýlan dinlenme yeri. 8-Arada az bir aralýk kalacak biçimde ilerlemek, aradaki uzaklýðý azaltmak veya büsbütün ortadan kaldýrmak için ileri gitmek. 9-Girne'nin doðusunda Vakýflar Ýdaresi'ne ait olmasý gereken bir plaj. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduðu sýnýrsýz boþluk, feza. 10Ceylân. Sona "T" konursa "Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk" olur. 11Kalçayý örten, paltoya benzer üst giysisi. Eski Yunan ve Roma'da yaþamý, töreleri taklit amacý güden komedi türü. KAPALI OY KULLANMA YERÝNE TELEFONLA GÝREN 3 KÝÞÝ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM BAÞLATILDI Cumhurbaþkanlýðý seçimi için Gayretköy, Geçitköy ve Haspolat'ta sandýða giden 3 seçmenin kapalý oy kullanma yerine cep telefonuyla girdiði ve oy kullandýktan sonra seçim pusulasýný fotoðraf çektiði tespit edildi. Polis, yaþlarý 27 ile 40 arasýnda deðiþen söz konusu 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan elde edilen bilgiye göre, Gayretköy'de "13" numaralý sandýkta oy kullanan S.Ç. (E-27), Geçitköy'de "119" numaralý sandýkta oy kullanan T.S. (E-40) ve Haspolat'ta "110" numaralý sandýkta oy kullanan M.Z. (E- 33) oy kullanma yerine cep telefonuyla girdi. Oylarýný kullandýktan sonra tasarruflarýndaki cep telefonlarýnýn fotoðraf makinesini kullanarak seçim pusulalarýnýn fotoðraf çeken söz konusu kiþiler görevliler tarafýndan tespit edildi. Polisin verdiði bilgiye göre, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'ný ihlal eden 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. LEFKE MUHTARI TURGAY ÖZERSOY Lefke Muhtarlýðý'na Turgay Özersoy seçildi. TAK muhabirinin Güzelyurt Ýlçe Seçim Kurulu'ndan aldýðý bilgiye göre, Özersoy 405 oy alarak seçimin galibi oldu. Ülke genelindeki Cumhurbaþkanlýðý seçimi yanýnda bugün sadece Lefke'de yapýlan yerel ara seçimin sonuçlarý da belli oldu. Lefke Muhtarlýðý için 7 aday yarýþtý. Cumali Karakuþ 118, Tamer Dayýoðlu 252, Turgay Özersoy 405, Þerife Nilgün Tahsildaroðullarý 204 ve Zihni Özberk 259 oy aldý. Seçmenler 7 sandýkta oy kullandý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 20 Nisan 2015 Pazartesi 15

16 16 20 Nisan 2015 Pazartesi

17 20 Nisan 2015 Pazartesi 17

18 18 20 Nisan 2015 Pazartesi

19 19 20 Nisan 2015 Pazartesi LEFKOÞA VE ÇATALKÖY'DE 4 ARACA KASTÝ HASAR Lefkoþa da faaliyet gösteren "Argold Prestige Cars" isimli oto galeride bulunan üç araç, üzerlerine yanýcý madde dökülerek yakýldý. Polis bültenine göre çýkan yangýn sonucunda galeri içerisinde bulunan; JM 818 plakalý Mercedes CLS marka salon aracýn sol yan kýsmý, KC 111 BMV marka salon aracýn sað ön kýsmý, plakasý henüz tespit edilemeyen Porce Panemara marka salon araç ise tamamen yanarak zarar meydana geldi. Çatalköy'de Kýzýlay Sokak üzerinde ise Kadriye Çelik'in evinin avlusunda park halinde bulunan M.E. 101 plakalý Mercedes marka aracýn bagaj kýsmýna, yanýcý madde dökülerek yakýldý ve araç kasti hasara uðratýldý. Polisin bu sabah saat sýralarýnda meydana gelen her iki olayla ilgili soruþturmasý sürüyor. OÐLAK VURDU, TUTUKLANDI SÜHEYLA KÜÇÜK ÝLE AYDIN DENKTAÞ OYLARINI KULLANDI Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesi lideri Dr. Fazýl Küçük'ün eþi Süheyla Küçük ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Rauf Raif Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ da oylarýný kullandý. Süheyla Küçük ile Aydýn Denktaþ oylarýný Lefkoþa Þehit Tuncer Ýlkokulu'nda kullandý. Küçük'e oyunu kullanýrken oðlu Mehmet Küçük, Aydýn Denktaþ'a da oðlu, DP-UG Genel Baþkaný Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ eþlik etti. Kozanköy'ün güneyinde daðlýk arazi içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu ait av tüfeði ile bir oðlaðý vurarak telef eden Þ.Ç.(E-44) ile av tüfeðinin sahibi S.B.(E-30) tutuklandý. Saat sýralarýnda meydana gelen olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÞÝDDET TEHDÝDÝ VE ÝNTÝHARA TEÞEBBÜS Lefkoþa'da Mehmet Akif Caddesi'nde önceki gün saat sýralarýnda Adýn Kýrma ve Naim Akbulut'a "bu akþam aklý olan kimse Surlar içine gelmesin, eðer girerseniz olacaklardan ben sorumlu deðilim" diyerek þiddet tehdidinde bulunan H.M (E-26), mahkeme emri gereði tutuklanmasýnýn ardýndan tutuklandýðý gerekçesiyle aðzýnda gizlediði jileti kendi boðazýna dayayýp hafifçe kesti ve intihara teþebbüs etti. H.M. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavisinin ardýndan gözaltýna alýndý. Polis soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. PARA KAMBÝYO YASASI'NA AYKIRI HAREKET Eroðlu: Önemli bir seçimin ilk turunu baþarýyla tamamladýk Önemli bir seçimin ilk turunu baþarý ile tamamladýklarýný belirten Eroðlu, kritik günler arifesinde olunduðuna dikkati çekti. Bu kritik süreci yönetebileceðini ifade ederken, bu tecrübeye sahip olduðunu hatýrlatan Eroðlu, halka önümüzdeki bir haftayý çok iyi deðerlendirmeleri konusunda çaðrýda bulundu. Ayrýca Eroðlu "sonuç alacak þekilde çalýþarak sandýða gideceðiz. Oy oranýmý da artýrarak kazanacaðýný biliyorum" þeklinde konuþtu. Kiralýk daire Satýlýk arsa Saðým yapabilen küçükbaþ hayvan bakýcýsý aranýyor. Aile olmasý tercihtir, tek de olabilir. Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel:0533/ Tel: Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: MELÝ EMLAK Kiralýk daire SATILIK SATILIK Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: ELEMAN ARANIYOR Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Tel: TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM SATILIK DAÝRE Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum. Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire Tel: Ercan Havalimaný'nda, M.B.(E-45) tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla 29 bin ABD Dolarý nakit parayý; E.T.(E-44) ise 27 bin 500 ABD Dolarý nakit parayý yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çýkýþ yapaya çalýþtýklarý sýrada tespit edildiler ve haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL SATILIK ARABA 2008 model Suzuki Swift 13 at, otomatik

20 Hamilton fýrtýnasý... Formula 1 Dünya Þampiyonasý'nda sezonun 4. yarýþý Bahreyn Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalý pilotu Lewis Hamilton, sezonun 3. galibiyetini aldý. Pilotlar klasmaný lideri Hamilton, yarýþ sonunda puanýný 93'e çýkardý. Hamilton'ý, 66 puaný bulunan Rosberg ve 65 puanlý Vettel takip etti. Sezonun 5. yarýþý Ýspanya Grand Prix'si 10 Mayýs'ta yapýlacak. Girne de hedef Süper Lig K-Pet 2'nci Ligi Þampiyonu Girne Halk Evi'nin Kulüp Baþkaný Ali Tanoðlu, "1'inci Ligde de ayni kadro ve ayni hedef ile devam edeceðiz. Hedefimiz yine þampiyonluk olacak" K-Pet 2'nci Ligi'nde þampiyon olan Girne Halk Evi (GHE) þampiyonluk kupasýný önceki gün düzenlenen törenle aldý. K-Pet 2'nci Ligi Þampiyonluk Kupasý'ný törenle alan GHE'de kutlamalar devam ediyor. GHE Kulüp Baþkaný Ali Tanoðlu, kutlamalar sonrasýnda yaptýðý açýklamada yeni hedeflerini K-Pet 1'inci Ligi'nde þampiyon olmak olarak açýkladý. Kulüp yöneticiliðinin kolay olmadýðýna dikkat çeken K-Pet 2'nci Ligi Þampiyonu GHE'nin Kulüp Baþkaný Ali Tanoðlu, "Sezona þampiyonluk iddiasý ile baþlamýþtýk ve bu hedefe ulaþtýk. Gelecek sezon 1'inci Ligde de ayni kadro ve ayni hedef ile devam edeceðiz. Takýmýmýza 2-3 oyuncu takviye edebiliriz. Ancak hedefimiz yine þampiyonluk olacak" iddiasýnda bulundu. 2'nci Ligde sponsorluk þanslarýnýn az olduðunu,1'inci Ligde sponsor bulma þanslarýnýn da yüksek olduðuna iþaret eden Tanoðlu, "Sponsorluk için tekliflere açýðýz. Ýyi bir sponsor ile daha da büyük baþarýlara atma þansýmýz olacak" þeklinde konuþtu. Ares Spor Kulübü Triatlon Federasyonu Baþkaný ve yönetimini eleþtirdi Baþarýlarýmýz hazmedilmiyor Kuruluþundan itibaren kýsa sürede birçok spor branþýnda önemli baþarýlar elde eden Ares Spor Kulübü, triatlon branþý ile ilgili olarak yaþanan sýkýntýlarý bir basýn açýklamasý ile dile getirdi ve federasyon baþkaný ile yönetimini eleþtirdi. Ares Spor Kulübü antrenörü Cem Daðdelen yaptýðý basýn açýklamasýnda federasyon baþkanýnýn kulüp baþkaný gibi hareket ettiðini ve bazý kesimleri memnun etmek için çalýþtýðýný ifade etti. Ares antrenörü Daðdelen'in basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Triatlon branþýnda geçmiþte olduðu gibi bu yýl da sporcularýn öncelikli hedeflerinin güney Kýbrýs dahil, yurt dýþýndaki uluslararasý organizasyonlarda boy göstermektir. KKTC'deki sporcular ve federasyonlarýn çabasý dýþa açýlýmdaki tek kapý olan Türkiye þampiyonalarýna katýlabilmektir. Sezon baþýnda K.T.Triatlon Federasyonu yarýþ takvimi ile ilgili toplantý yaparken kulübümüz temsilcisi bu yönde görüþünü bildirmiþ ve Türkiye þampiyonalarýnýn tarihlerinin dikkate alýnmasý gerektiðini belirtmiþtir. Ancak federasyon yarýþ takvimini hazýrladý ve yine Türkiye þampiyonasýnýn yarýþ takvimine denk gelen organizasyonlar yaptý. Sporcularýmýz Türkiye þampiyonasýndaki ilk yarýþta geçtiðimiz hafta çok güzel dereceler elde etmiþ kürsüye çýkmýþlardýr ve sezon sonu da Türkiye þampiyonasý genel klasmanýnda dereceye girmemeleri için hiçbir neden yoktur. Ancak bu sporcularýmýzýn katýlmalarý gereken 3 yarýþmanýn, özellikle Türkiye þampiyonasý finalinin olduðu tarihe, KKTC'de de yarýþ konmuþtur. Bu uygulama bile K.T.Triatlon Federasyonu'nun ne kadar sýð düþüncelerde olduðunu ve sporcularýmýzýn önünü kesmekten baþka bir amacý olmadýðýný gözler önüne sermektedir. Yurt dýþýna çýkýþ kapýsý arayan sporcular (tüm kulüp sporcularý için) desteklenip faaliyet programýný ona göre yapmak yerine sudan bahaneler ve kiþisel sürtüþmeler nedeniyle federasyon baþkaný deðil de kulüp baþkaný gibi davranýp bizim kulübümüzün önünün kesilmesi çalýþýlmasý asla kabul edilemez." "Baþka þeyler için çaba harcanýyor" "Yapýlan etkinliklerde sporcu performansýndan daha çok kiþisel ve bazý çevreleri memnun etmek için çaba harcýyor. Baþarýlý olan sporcularýmýz bu sene dünya kupasýnýn en önemli ayaðý olan Londra'da yarýþacak. Bu müsabakadan sadece 1 hafta önce bir yarýþ kondu. Yine Almanya'da düzenlenecek Ironman Avrupa Þampiyonasý'nda 3 sporcumuz yarýþacaklar ve bu yarýþtan 1 hafta önceye de 2.5 saat ile 3.5 saat arasýnda sürecek bir baþka yarýþ açýklandý. Bu konulardaki hiçbir önerimiz dikkate alýnmadýðý gibi federasyon baþkaný ve yöneticileri kendilerini dünyanýn merkezinde zannetmektedirler." "Federasyondan kimse aramadý" Ares Spor Kulübü Antrenörü Daðdelen basýn açýklamasýna devamla geçtiðimiz hafta Türkiye þampiyonasýnda bayanlarda elde edilen genel klasman birinciliði ve erkekler 30+yaþ kategorisindeki üçüncülüðe deyindi. Elde edilen baþarýlar ve bir sporcuya bisiklet parkurunda araba çarpmasýna federasyonun sessiz kalmasý federasyon baþkanýnýn kulübümüze bakýþ açýsýný ortaya çýkarmaktadýr. "Sporcularýmýz Türkiye þampiyonasýnda bir birincilik, bir üçüncülük elde etti. Bu sporcularýmýz için ne kulübümüze yazýlý bir metin gönderildi, ne baþkanýmýz arandý, ne de tüm faaliyetlerin duyurulduðu internet sitesi ile sosyal paylaþým sitelerinde tek bir kelime bahsedilmedi. Giderken hiçbir katký verilmediði, yardýmcý olunmadýðý gibi geldikten sonra da ne federasyon baþkaný ne de bir yöneticisi arayýp sormadý. Baþarýlý olan sporcularýmýzýn baþarýsý hazmedilip de kutlanmadýðý gibi bisiklet parkurunda araba çarpan ve neredeyse ölümden dönen sporcumuz bile aranýp sorulmadý. Sporcumuz kaza için ikinci kez Türkiye'ye çaðrýldý polise ifade verdi ancak K.T.Triatlon Federasyonu Baþkaný ve idarecileri hiç ortalýkta görülmedi. Türkiye Triatlon Federasyonu ile tüm iletiþimi bizler kurmak durumunda olduk. Aslýnda bu baþkan ve yöneticilerinden çok fazla sportmence veya centilmence davranýþ beklemek saflýk olurdu çünkü geçtiðimiz yýl 2 sporcumuz dünyanýn en zorlu yarýþlarýndan olan ironmen bitirdi ve yine tebrik bile edilmedi, aranmadý, sorulmadý, Spor Dairesi'ne yazý bile gönderilmedi. Ares Spor Kulübü olarak K.T.Triatlon Federasyonu baþkanýnýn bu sporu hangi amaçlar için yönetmeye çalýþtýðý kafamýzda soru iþareti yaratmaktadýr. Kamuoyuna saygý ile duyurulur." ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþarmýþ... Ama ayaklarý da yere basmalý. Tahsin Ertuðruloðlu 2. tur hayalini býraksýn, bu yarýþta kürekçinin gerisinde kalmamaya baksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2010 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3287 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 10 KOCA YIL (2)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2010 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3287 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 10 KOCA YIL (2) Derviþ Eroðlu'na Ankara'da kalp ameliyatý yapýlmýþ. Hani bizim burada da yapýlýrdý artýk bu ameliyatlar? Yoksa bu ameliyatý burada yalnýz sade vatandaþlara mý yaparlar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı