Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-"

Transkript

1 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- Amerika da pastacýlýk okuyan kýz' Güzide'ninkine benziyor. larý ve alýþveriþ merkezleri rengarenk ineklerle doldu taþtý. hayatýnýn gözde pasta ustasý. Erol, þimdi Ýstanbul cemiyet cuma Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı FOTOÐRAF: MEHMET DEMÝRCÝ ÜCRETSİZ CUMARTESİ İLAVESİ 04 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ SAYI:88 ERTESI T Amerika nýn gökdelenleri para basýyor Türkiye, havadan para kazanmayý bilmiyor ürkiye de turizm denilince akla deniz ve güneþ gelirdi. Son yýllarda buna kongre, yayla, saðlýk ve tarih turizmi de eklendi. Ancak Türkiye, en az bunlar kadar gelir getirecek gökdelenleri henüz keþfetmiþ deðil. Amerika nýn milyonlarca dolar kazandýðý gökdelen turizminde Ýstanbul, çok büyük bir potansiyele sahip. Muhteþem manzaralý çok sayýda gökdelen ziyarete açýlmayý bekliyor. HABERİN DEVAMI SAYFA 9 DA Gökdelen turizmine hazýr deðiliz Ýstanbul da çok sayýda gökdelen var; ancak hiçbirinden kenti kuþbakýþý seyretmek mümkün deðil. Çünkü, bina sahiplerinin henüz gökdelen turizminden haberi yok! Oysa ABD, bu iþten milyonlarca dolar kazanýyor. FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN Ýlahiyatçýlarýn, dini magazinleþtirmeye hakký yok Doç. Dr. Nihat Hatipoðlu'nun Star TV'de yaptýðý Dosta Doðru, her kesimden insanýn beðeniyle izlediði, dinî içerikli bir program. Hatipoðlu, bilgisi, üslubu ve güler yüzüyle seyircinin gönlünü fetheden bir ilahiyatçý. Kimi meslektaþlarý gibi dini magazinleþtirmek için çalýþmýyor, o magazin programý senin öbürü benim anlayýþýyla kanal kanal dolaþmýyor, polemiklere girmiyor. Gündüz kuþaðý ve magazin programlarýndan davet aldýðýný söyleyen Hatipoðlu, bazý ilahiyatçý larýn aksine, bu programlara katýlmayý nazik bir dille reddetmiþ. Ýnsanlarýn dine yöneldiðini, Allah ve Peygamber sevgisinin her geçen gün biraz daha arttýðýný söyleyen Nihat Hatipoðlu, Sen doðruysan her yer doðrudur. Sen saðlamsan her yer saðlamdýr. Önemli olan sizin oturduðunuz yerde düzgün oturmanýz, söylenmesi gerekeni doðru söylemenizdir. Beni de magazin ve benzeri programlara çaðýrdýlar. Bu programlarýn sunucularý Hocam gelirseniz, o gün sizin arzu ettiðiniz tarzda formatýmýzý düzeltiriz. dediler ama ben gitmedim. þeklinde konuþuyor. HABERİN DEVAMI SAYFA 11 DE Selim Ýleri Sâmiha Ayverdi nin Ýstanbul u Sayfa 8 de

2 cuma ERTESI 02 4 AÐUSTOS 2007 CUMARTESÝ Güzel sanatlarý bitiren, iþsiz kalmýyor HABER GÜLÝZAR BAKÝ FOTOÐRAFLAR MUSTAFA KÝRAZLI Pek çok öðrenci hayatýnýn en önemli tercihlerinden birini yaptý ve sonucunu beklemeye koyuldu. ÖSYM'den gelecek yerleþtirme sonuçlarýna göre yüz binlerce kiþinin hayatlarý þekillenecek. Ailesinin isteði ve yönlendirmesiyle iþ bulabileceði/para kazanabileceði (!) bir bölümü tercih edenler þimdilik olup bitenin farkýnda olmayabilir. Týpký Murat Daðýtmaç gibi. Yedi yýl önce ailesinin isteði ve biraz da baskýsýyla elektrik bölümünü tercih eden, kendi deyimiyle ittire kaktýra' bu bölümü bitiren Daðýtmaç, okulu bitirir bitirmez ailesinin çalýþma beklentisini boþa çýkararak, güzel sanatlar akademisine girmeye karar vermiþ. Çünkü Daðýtmaç, kendi bildi bileli defterlerine karakalemle hep bir þeyler çiziyordu ve bundan çok keyif alýyordu. Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitiren Daðýtmaç, kendisi gibi olan öðrencilere yardýmcý olmak için 3 yýl önce arkadaþlarýyla beraber Ýstanbul Sanat Akademisi'ni kurdu. Aile ve çevrelerinin yönlendirmesi ile öðretmenlik, mühendislik, hukuk, iþletme, iktisat yazan ama kazanamayan ya da kazanýp okuyan ama bu mesleði yapmak istemeyen, kendinde resme, fotoðrafa, grafiðe yetenek olduðunu düþünenlere güzel sanatlarýn kapýsýný aralatýyor burasý. Ýstanbul Sanat Akademisi'nin kurucusu Murat Daðýtmaç, üçüncü yýllarý olmasýna raðmen ciddi bir öðrenci sayýsýna ulaþtýklarýný söylüyor. Geçtiðimiz yýl güzel sanatlar yetenek sýnavýnda ilk üçe giren öðrencileri olmuþ mesela. Güzel sanatlarda okumak aykýrý olmak deðil Daðýtmaç, Türkiye'de güzel sanatlara dair ailelerde yanlýþ bir algý olduðunu söylüyor. Çünkü güzel sanatlarda okumayý küpe takmak, saçlarýný farklý renklere boyamak veya aykýrý giyinmek olarak görenler var. Aileler de bu yüzden çocuklarýnýn bu ortamlarda okumasýný istemiyor. Resim, grafik okumak isteyip ailesini ikna edemeyen öðrenciler ise, annesini-babasýný-kardeþlerini alýp Ýstanbul Sanat Akademisi'ne gelip, Daðýtmaç'tan ailesine normal giyimli insanlarýn da güzel sanatlara gidebileceðini anlatmasýný istiyormuþ. Güzel Sanatlarda okuyanlarýn çok farklý insanlar olmasý gerektiði algýsýnýn Türkiye'ye has olduðuna dikkat çeken Daðýtmaç, dünyaca ünlü tasarýmcýlarýmýz Emrah Yücel (Hollywood filmlerinin afiþlerini tasarlýyor) ve Murat Günak'ýn (Volkswagen otomobilleri tasarým ekibine baþkanlýk yaptý) normal giyimli ve yaþayýþý olan insanlar olduðunu hatýrlatýyor. Bunlarý ve iþ imkânlarýný duyunca ailelerin ikna olduðunu söyleyen Daðýtmaç, "Öðrenciler de istedikleri alanda okuyacaklarý için mutlu oluyorlar." diyor. Murat Daðýtmaç Güzel sanatlar fakültesine nasýl hazýrlanýlýyor? Güzel sanatlar fakülteleri için ÖSS'den barajý geçmek yeterli. Barajý geçenler fakültelerin açtýðý yetenek sýnavlarýna ve mülakatlara giriyor. Yetenek sýnavýnda karakalem çizimler yaptýrýlýyor. Bunun içinse Ýstanbul Sanat Akademisi gibi sýnava hazýrlýk kurslarýnda karakalem çalýþmalarý öðretiliyor. Bir de mülakatlarda sorulacak sanat tarihi sorularý için sanat tarihi dersleri veriliyor. Her fakültenin sýnav tarihi farklý. Bunlarý www. istanbulsanatakademisi.com/resim adresinden öðrenebilirsiniz. Üniversiteye giremedim diye üzülmeyin! ÖSS'de barajý geçtiniz; fakat 4 yýllýk ya da iki yýllýk yerlere giremediniz. Eðer yeteniðiniz varsa herhangi bir güzel sanatlar fakültesine baþvurabilir ve o fakültenin açtýðý yetenek sýnavýna girebilirsiniz. Mülakat ve bu sýnavýn sonucunda grafik, animasyon, sinema televizyon, resim, heykel, endüstri ürünleri tasarýmý, geleneksel Türk el sanatlarý okuyabilirsiniz. Ve bu bölümlerin birçoðu günümüzün en popüler meslekleri arasýnda, yani neredeyse iþ garanti!

3 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi FOTOÐRAF: REUTERS Rakamlarýn insanlar üzerindeki etkisini bilen satýþ ve pazarlama uzmanlarý, 99 ve 100 den sonra þimdi de 101 i keþfetti. Son zamanlarda 101, pazarlamada en çok tercih edilen rakam oldu. HABER MEHMET RIFAT YEÐEN Kitap pazarlamanýn 101 etkili yolu Rakamlarýn insan hayatýnda etkisi olduðuna inanýlýr. Örneðin Türk insaný için en mühim rakam 99'dur. Allah'ýn 99 ismine atýf yapýlan bu rakamýn özel olduðu bilinir. Kadim inançlarda temel sayý olarak alýnan 11 rakamýnýn katý olmasý da, 99 un bu hususiyetini vurgular. 100 rakamý ise bütünlüðü ve olgunluðu temsil eder. Tüm bunlardan hareketle, özel anlam yüklenen rakamlar, sayýlarýn dilini çok iyi bilen pazarlamacýlar tarafýndan kullanýlýr. Ancak satýþ ve pazarlama alanýnda sýkça kullanýlan 99 ve 100 rakamý, son zamanlarda yerini 101 e býrakmaya baþladý. Nümeroloji (sayý bilimi) alanýnda çalýþmalar yapan araþtýrmacý yazar Alparslan Salt, 101'in þekil dýþýnda bir anlam ihtiva etmediðini vurguluyor. Bir dönem pazarlamada kullanýlan 99 ve 100 rakamlarýnýn kadim medeniyetlerde özel manalara geldiðini belirten Alparslan Salt, 101'in bir geçmiþinin olmadýðý görüþünde. Bu rakamýn insanlar üzerinde pazarlama Ýçinden 101 geçenler 101 Dalmaçyalý Depeche Mode 101 'A Beatiful Mind' filminde matematik profesörü John Nash'in yaþadýðý odanýn numarasý 101. Tayvan'da bulunan ve dünyanýn en yüksek binasýnýn adý Taipei 101 Matrix filminde baþkarakter Neo'nun oda numarasý 101. açýsýndan bir etki býrakmak için tercih edildiðini söylüyor. "Dünya Tarihine Yön Verenlerden 101 Etkili Söz" kitabýný derleyen Abdullah Yaþar, 101 rakamýný karizmatik bulduðu için kitabýnda kullanmayý tercih etmiþ. 10 yerine 9,9 YTL' þeklindeki psikolojik fiyatlarýn insanlar üzerinde býraktýðý etkiye benzer bir etki býraktýðýný ifade eden Yaþar, bu rakamýn 100'e göre daha tesirli olduðu kanaatinde. "Türkiye'de Ölmeden Önce Yapýlmasý Gereken 101 Þey" kitabýnýn yazarý Akdoðan Özkan, bu tür rakamlarýn zannedildiði gibi Türkiye'den deðil, Amerika'dan çýktýðý görüþünde. Amerikalýlarýn rakam konusunda bir takýntýsýnýn olduðunu belirten yazar Akdoðan, "Onlar ölçülebilir ifadeler kullanmayý sever. Amerikan üniversitelerinde derslerin bile bir kodu vardýr. Ýnsanlar orada kodlarla konuþmaya meraklý olduðu için böyle bir arz olmuþ. Ancak kitapta önemli olan içeriktir." diyor. "35 Yaþýna Gelmeden Önce Yapman Gereken 101 Þey" kitabýnýn yazarý Tuba Tezcan ise, kitabýn hazýrlýk sürecinde karþýlaþtýðý metaforlar ve iþaretler sonunda bu rakamýn 101 olmasý gerektiðine karar vermiþ. George Orwell'ýn '1984' romanýnda geçen 101 numaralý odadan çok etkilendiðini söyleyen Tezcan, "101'in romandaki yeri benim kitabýmdaki yeriyle çok zýt olmasýna karþýn aslýnda hedefte ayný yerde durmaktadýr." diyor. Bütün dinler ve inançlarda 101 rakamýnýn özel bir yeri olduðunu ifade eden Tezcan, Kur'an'da geçen Kâria Sûresi'nin 101. sure olduðunu ve kýyametin de hem bir þeylerin sonu hem de baþlangýcý olduðunu ifade ediyor. Ayrýca ünlü Matrix filminin baþkarakteri Neo'nun oda numarasýnýn 101 olduðuna dikkat çekiyor. Satýþ ve pazarlama danýþmaný A. Taner Özdeþ, pazarlamada rakamlarýn büyüdükçe ürünlerin albenisinin düþtüðü görüþünde. Yapýlmasý gerekenlerin sayýsý azaltýldýðý takdirde daha baþarýlý bir satýþ grafiði yakalanabileceðini belirtiyor. Pazarlama uzmaný Dr. Engin Baran, 101 rakamýný efsanelere ve hikâyelere konu olmuþ bir sayý olarak deðerlendiriyor. 101'in 1001 rakamýnýn mini versiyonu olduðunu söyleyen Baran, "Bin bir gece masallarý hiç bitmeyen masallarý anlatmak için mecazi olarak kullanýlmýþ. Bugün insanlara içinde 1001 tane tavsiye olan bir þeyi okutamazsýnýz. Hayatýmýzý þekillendirecek kadar çok, ama okununca da bitecek kadar az imajý uyandýran 101 rakamý bunun için ideal bir rakam. 99'dan farklý bir yapýsý var. 99 kulaða daha yuvarlak gelen, daha sempatik bir rakam. Bu rakamýn altýnda 99 yok. 1001'in daha kolay olaný olarak kullanýlýyor." diyor. Bu furyanýn geçici olduðunu ifade eden Baran, yakýn gelecekte daha farklý rakam arayýþlarý içine girileceðini belirtiyor. Adýnda 101 rakamý geçen bazý kitaplar 101 Soruda Damga Vergisi Kanunu el kitabý, 35 Yaþýna Gelmeden Önce Yapman Gereken 101 Þey, 101 Soruda Azgeliþmiþlik, Türkiye'de Ölmeden Önce Yapýlmasý Gereken 101 Þey, Türkiye'de Görülmesi Gereken 101 Yer, 101 Soruda Türklerin Kürt Boyu, Dünya Tarihine Yön Verenlerden 101 Etkili Söz, 101 Soruda Bebek Beslenmesi...

4 cuma ERTESI 04 4 AÐUSTOS 2007 CUMARTESÝ Nihayet tiþörtlerin boyu uzadý Þýk, zarif, rahat ve modern görünmenin en kolay yolu tiþörtlerden geçiyor. Hem de geçtiðimiz senelere inat uzun, bol, likrasýz ve seçkin görünüþlü kesimleri ile. YAZI REYHAN YAZICI (TASARIMCI) 1920'lerde doðan ve 90'lý yýllarda olmazsa olmazlarýmýzýn arasýna girmeyi baþaran penye, moda hangi yönü gösterirse göstersin popülerliðini kaybetmiyor. Bay bayan, çoluk-çocuk penye giysilerden vazgeçemiyoruz. Sadece bizler mi modacýlarda koleksiyonlarýnda penyeden vazgeçmiyor. Hatta tiþört modelleri yeni akýmlara, yeni tartýþmalara neden oluyor. Özellikle gençlik penye tiþörtlerin zemin olduðu yeni akýmlara hýzla ve gönüllü üye oluyor, yani giyiyor. Farklý tiþört tasarýmlarýnýn gençler arasýnda bulaþýcý hastalýk gibi hýzla yayýlmasý, yeni giyim alýþkanlýklarýnýn da daha çabuk benimsenmesini ve doðal karþýlanmasýný saðlýyor. Gençlerin giydiði farklý ve uçuk kaçýk tiþörtlere zamanla gözlerimiz aþýna oluyor. Mesela geçen sezonda, daha önce bize çok farklý gelen, ulaþýlamaz, asla giymem diyeceðimiz yýrtýk tiþörtler normal kýyafet statüsünde kullanýlmýþtý. Çamaþýr suyu deðmiþ gibi görünen, solmuþ, yýpranmýþ tiþörtler ise içlerinde en masum olanlarýndandý. Yakalarý sarkmýþ modeller en ünlü markalarda yüzlerce dolar bedelle kapýþ kapýþ satýldý. Hele; bir deðil iki beden küçük görünen bel kýsmýný tamamen açýkta býrakan tiþörtlere ne demeliydik... Ýlk çýktýðý zaman bunlarý kim giyecek dedirten kýsacýk tiþörtleri kýsa sürede pek çok kiþinin üzerinde gördük. Adeta salgýn gibi yayýlan bu akým pek çok ebeveyni çýldýrtsa da hemen tüm bilindik markalarýn koleksiyonlarýnda bu tip kýsacýk tiþörtlere aþina olduk. Kimi "böbrek rahatsýzlýðýna sebep olacak bunlar" derken kimileri ise "bu da moda mý?" diyerek tepkisini belirtse de zamanla normal olarak algýlanmaya baþlandý. Bel kýsmýnýn kapatýlabileceði uzunlukta yani normal ölçülerde tiþört bulmanýn hayal olduðu dönemler çok uzaðýmýzda deðil. Bu tarz tiþörtlerin demode karþýlandýðý dönemler, içinde bulunduðumuz sezona kadar devam etti. Tiþörtler normale döndü Nihayet normal uzunluða ve bolluða ulaþan tiþört pek çok kiþiyi rahatlattý. Yakýþanýn da yakýþmayanýn da giydiði kýsa ve daracýk tiþörtler rahatsýz kullanýmlarýnýn yaný sýra bazý çirkin görüntülere de neden oluyordu. Biz tasarýmcýlarýn da severek tasarladýðý 2007 tiþört modelleri rahatlýklarý ve modern görünümleri nedeni ile beðeni topluyor. Dünya moda akýmlarýnýn doðal olana dönüþ yapmasý ile birlikte yeniden biçimlenen tiþörtler yine gençliðin gözdesi olmaya devam ediyor. Yapay ve sýra dýþý görüntüden uzak, daha natürel ve özgür formlu modeller neredeyse tunik boylarýna ulaþan ölçüleri ile kullanýlabilir þýklýðý yansýtýyor. Geçtiðimiz sezon trendlerinin tersine kýsacýk olan tiþörtler demode kabul ediliyor. Daracýk olanlarý da aynen kýsa tiþörtler gibi rafa kalktý. Modeller ne kadar uzun ve bol olursa o denli trend oldu. Robadan kesimli, pilili, büzgülü, drapeli tiþörtler, birer bluz edasý ile spor göründüðü kadar klasik de kullanýlabilir. Ýpekimsi, dökümlü kumaþlarý ile yaz mevsimini serin geçirmenize yardýmcý olacak modeller de her yaþ grubunun beðenisini topluyor. Kumaþ pantolonlarla klasik forma dönüþtürülebilen tiþörtler bol uçuþan etekler ve rengârenk kemerler ile masalýmsý coþku veriyor. Kilolarý gizleyen tiþörtler Kesimlerdeki özgür ve bol formlar sayesinde fazla kilolar da kamufle edilebiliyor. Laf aramýzda hanýmlarýn en büyük sorunu olan göbek ve basen fazlalýklarý bu sezonun tiþört modasý ile bertaraf ediliyor. Hem modaya uyayým hem de zayýf görüneyim diyorsanýz dolabýnýzdaki kýsa tiþörtleri ortadan kaldýrýn ve asimetrik kesimli, aþaðýya doðru bollaþan tiþörtlerden bir iki tane edinin. Gece-gündüz ayrýmý olmaksýzýn kullanabileceðiniz tiþörtleri aksesuarlarýnýz ile birlikte zenginleþtirebilirsiniz. Spor kýyafet olarak hayatýmýza giren tiþörtlerin son yýllarda lüks kýyafet sýnýfýna da girdiðini hatýrlatmakta fayda var. Dior, John Galliano, GUC- CI, Yves Saint Lauren, GUESS, ARMANI gibi markalar dahi tiþörtlere önemle yer veriyorlar. Hatta artýk sadece tiþört üreten markalar var. Punk, hip-hop, graffity tarzýný benimsemiþ markalarýn yaný sýra Ottoman Emprime, B Türk gibi folklorik desenleri ile öne çýkan kültürel tiþörtler de moda ile anýlýyor. Tiþört öylesine önemli bir parça haline geldi ki, neredeyse tüm modacýlar kendi tarzýný ifade eden tiþört tasarýmlarý yapmaya baþladý. Lüks markalarýn yüzlerce dolara satýlan ürünlerinin yaný sýra YTL'ye satýlan tiþörtler de bol, rahat, kullanýþlý, doðal formlarý ile bu yaza damgasýný vurdu. Düz renkler 80'leri hatýrlatýyor Kesimleri ile olduðu kadar renk ve desenleri ile de büyük deðiþikliðe uðrayan tiþörtlerde daha çok sarý ve tüm renklerin en canlý tonlarý kullanýldý. Renkleri ile iddialý olan modellerde baskýlara fazla yer verilmediðini söylesek de mini geometrik desenler, minik gümüþ yazýlar, pauntiyeler, boyuna kullanýlmýþ çizgi baskýlar da çok þýk duran desenler arasýnda. Tuþelerin oldukça yumuþak ve dökümlü olmasý incecik çizgilere ve Güney Amerika'dan ilham alýnmýþ kocaman tropikal çiçeklere, yapraklara uyum saðlamýþ. Baðlamalý bel detaylarý da tiþörtlere eþlik ediyor. Anvelop tiþörtler klasikleþmiþ renk ve modellere baðlý kalmadan özgürce seçim yapýlabilmesine imkân veriyor. Drapeli, korsajdan baðlý, floral desenli penyeler, uçuþan incelikteki kumaþlar ile hazýrlanmýþ. Siyah beyaz puantiyeli, çizgilerin yaný sýra metalik dokunuþlu zarif baskýlar, buruþuk etekler, volümlü bluzlar ve renklerin hareket kattýðý tiþörtler üst üste giyilebilecek þekilde tasarlanmýþ. Sezonun gözdesi asit sarýsý ve acý yeþile mor, lila, parlament mavi, beyaz ve gümüþ griler tiþörtlere net bir görüntü kazandýrýyor. Bu yaz daha çok düz renklerin moda olmasý 1980'leri günümüze taþýyor. Neon renklerin kullanýldýðý tiþörtlerde beyaz ile kombinlenen tercihler karmaþýklýðýn sadeliðe dönüþmesine imkân veriyor. Minik karpuz ya da kimono kollar ise tiþört tasarýmlarýnda baþý çekiyor.

5 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi05 Bu bir yüzen ada ihbar hattý. Atatürk Üniversitesi nden Prof. Dr. Ýhsan Bulut tarafýndan kuruldu. Hattýn numarasý Eðer sizin yaþadýðýnýz bölgede de bir yüzen ada varsa Ýhsan Bey hemen gelip görüyor, tespitlerini yapýyor ve, Dünya Yüzenada Bibliyografyasý na ülkemizin bu güzel ve þirin adalarýnýn kaydýný yaptýrýyor. HABER SEVÝNÇ ÖZARSLAN FOTOÐRAFLAR YAÞAR DURUKAN Tespit edilen yüzen adalar Bingöl: Solhan ilçesi, Hazarþah köyünde 3 tane. Erzurum: Olur ilçesi, Sülük Gölü nde 1 tane. Erzurum: Zökün Gölü nde 2 tane. Afyon: Eber Gölü nde 1 tane. Konya: Akþehir Gölü nde 1 tane. Erzincan: Ahmediye köyünde 1 tane. Artvin: Yusufeli ve Þavþat ta toplam 12 tane. Denizli: Iþýklý Gölü nde 1 tane. Ýçel: Gülnar ilçesi, Demirözü köyü Adalýgöl de 1 tane. Adýyaman: Çat Baraj Gölü nde çok sayýda. Samsun: Ladik Gölü nde çok sayýda. Kayseri: Sultansazlýðý nda çok sayýda. Alooo, yüzen ada bulduk! Yüzen adalar kavramý Türkiye için henüz çok yeni; ancak Atatürk Üniversitesi Coðrafya Fakültesi nden Prof. Dr. Ýhsan Bulut, eðer iyi deðerlendirilirse bilimsel geziler, doða eðitimi, eko-turizm, biyo-turizm, kuþ üreme alanlarý olarak bu adalarýn turizme önemli katký saðlayacaðýný söylüyor. Yüzen adalar konusunda 2002 den bu yana araþtýrmalar yapan Bulut, Türkiye deki adalarý tespit eden en yetkili profesörlerden biri. Kurduðu yüzen ada ihbar hattý ile ülkemizin her yanýndaki adalarý anýnda belirleyip Amerika da yayýnlanan Dünya Yüzenada Bibliyografyasý na kaydýný yaptýrýyor. Buna göre þu anda ülkemizde toplam 22 yüzen ada var. Türkiye nin hemen her yöresinde yüzen adalara ve oluþumlarýna rastlamak mümkün. Bulut, tamamlanma aþamasýnda olan üç yüzen adayla ilgili araþtýrmalarýnýn devam ettiðini belirtiyor. En son Tortum Zökün Gölü nde yeni bir ada tespit edilmiþ. Diðerleri Artvin in Yusufeli ilçesi Kýlýçkaya beldesine yakýn Göllü mezrasýnda ve Ladik Gölü nde. Geçen yýl Erzican ýn Ahmediye köyünde bulunan adanýn sadece Türkiye nin deðil, dünyanýn en büyük yüzen adasý olduðu iddia edilmiþti. Ancak Bulut, dünyadaki en büyük yüzen adalar hakkýnda henüz bir derecelendirme ve alan büyüklüðü çizelgesine rastlamadýklarýný belirtiyor. Ýhsan Bulut, Türkiye nin yüzen adalar açýsýndan bir cennet olduðunun, bibliyografya yazarý Chet Van Duzer ile sürekli yaptýðý görüþmelerde ortaya çýktýðýný söylüyor. Bulut, Turizm sektörünün geliþtiði ve turist profilinin giderek çeþitlendiði ülkemizde yüzen adalar tanýtýmý yeni, ziyaretçisi henüz çok korunmasý gereken önemli bir doðal kaynak olarak deðerlendirilmeli. Sulak alan olmalarý nedeniyle sahip olduklarý, ilginç flora ve fauna özellikleriyle pek çok doða bilimcisinin araþtýrma alanlarý olarak, ulusal ve uluslararasý turizm açýsýndan doða turizmi, doða eðitimi, eko-turizm, biyo-turizm gibi etkinliklerin yeni gözdesi olarak ilgi beklemektedir. diyor ve en son tespit ettikleri Zökün Gölü nde bulunan iki yüzen adanýn en önemli özelliðinin Erzurum un þehir merkezine çok yakýn olduðunu; ancak buna raðmen araþtýrmacýlar ve kamuoyunun dikkatini çekemediðini belirtiyor. Ýlk adalar Bingöl de... Türkiye deki ilk yüzen adalarý Bingöl ün Solhan Ýlçesi, Hazarþah köyünde halk tarafýndan keþfedilmiþ. Biz de Yaþam Ýçin Sivil Toplum Derneði nin turizm projesi kapsamýnda bu adalarý görmeye gittik. Üzerindeki aðaçlar ve bitki örtüsü ile dikkat çeken üç küçük ada parçasý, her an batacakmýþ hissi veren süngerimsi tabakasýyla fantastik bir görüntü sunuyor. Üzerine binildiðinde sal gibi aðýr aðýr her tarafa hareket ediyor. Gölde aslýnda yedi adet yüzen ada varken, köylüler ot biçmek için diðer adalarý birleþtirdiði için bu sayý üçe inmiþ. Yüzen ada deyince, aklýnýza hemen kocaman kara parçalarýnýn deniz üzerindeki gezintisi gelmesin. Daha küçük ada parçacýklarýnýn durgun göl suyundaki kýsa yolculuðu þeklinde tarif etmek daha doðru. Terörden yorgun ve bitap düþmüþ bir þehir olan Bingöl için yüzen adalar önemli bir ümit kaynaðý. Bingöl ün yetkilileri de, halký da bu adalardan güç alarak þehirlerini geliþtirmek için harekete geçirmiþ durumda. Bingöl Sivil Toplum Derneði yöneticisi Ýbrahim Buyankara, Bingöl ün turizm sektöründe tanýnmasýný saðlamak, þehir imajýný turizm merkezi olarak güçlendirmek için projeler geliþtiriyor. Bingöl-Solhan karayoluna 4,5 kilometre uzaklýkta bulunan, Doða Koruma ve Ýhsan Bulut Milli Parklar Genel Müdürlüðü nce koruma altýna alýnan yüzen adalar, doða turizmine açýlarak turist çekilmesi hedefleniyor. Yüzen adalar nasýl oluþuyor? Rüzgarla hareket eden yüzen adalar, bitki kök ve saplarýnýn, canlý kök ve çürüklerinin birikmesiyle ve birbirine yapýþarak organik madde oraný yüksek sýký keçemsi bir doku oluþturmasýyla meydana geliyor. Birbirine tutunan bu bitkiler, suyun üstünde sal gibi yüzmeye baþladýktan sonra üzerinde bitkiler, hatta aðaçlar yetiþebiliyor. Nitekim Bingöl yüzen adalarýnýn üzerinde üç adet diþbudak aðacý ve çalýlar vardý. Rüzgarýn estiði yöne doðru yer deðiþtiren adalar, büyüklüklerine göre sýrýklarla da itilebiliyor. Ýhsan Bulut, oluþumu yüzlerce hatta binlerce yýl süren adalarýn bilinçsiz yararlanma sonucu kýsa sürede yok olabileceðini ve bu nedenle turizme kazandýrýlmasý kadar korunmasýnýn önemli olduðu gerçeðini önemle vurguluyor.

6 cuma ERTESI 06 4 AÐUSTOS 2007 CUMARTESÝ Okumuþ da PASTACI olmuþ! Beyaz Fýrýn ýn pasta ustasý Yeþim Erol un hayat hikayesi, Hatýrla Sevgili dizisindeki Güzide ye benziyor. Erol, ÝÜ Felsefe Bölümü nü bitirdikten sonra soluðu Chicago da pastacýlýk okulunda almýþ. Güzel pastalarýyla adýndan söz ettiren Erol un ilginç hikayesi... HABER TUNA GÜREL FOTOÐRAFLAR ÝSA ÞÝMÞEK Hatýrla Sevgili dizisinde pastacý kýz Güzide nin ilginç hikayesini, dizinin mudavimleri hatýrlar. Paris te pastacýlýk okumak için evden kaçan Güzide, iyi dereceyle mezun olup Türkiye ye döner. Babasýnýn sahip olduðu pastane, Türkiye nin en iyi pastanelerinden biridir. Ama o babasýnýn yanýnda çalýþmak istemez ve baþka pastanede (Necdet in pastanesinde) çalýþmaya baþlar. Her iki pastane arasýnda bir rekabet yaþanýr, bu bir anlamda baba ile kýzýn rekabetidir. Bunlarý niye mi anlattýk? Çünkü birazdan hikayesini paylaþacaðýmýz pastacý Yeþim Erol un öyküsü, Hatýrla Sevgili nin Güzide sinin hayat hikayesiyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Özel günlerimizin vazgeçilmezi, rengarenk süslemeleri ile iþtah kabartan davetlerimizin en önemli unsuru, hayatýmýzýn finalleri ve baþlangýçlarýna þahiklik yapan pastalarýn, bir pasta ustasýnýn aðzýndan tatlý hikayesi. Gýda mühendisi bir babanýn kýzý olarak Ordu da dünyaya gelen Yeþim Erol, Saðra nýn çikolata fabrikasýndan gelen çikolata kokularýný içine çekerek büyür. Yabancý filmlerde gördüðü pastacý karakterlerine hayranlýk duyan Erol un aðabeyinin bir doðum gününde aldýðý oyuncak mutfak seti, çocukluðunun en büyük hediyesi olur. Çocukluðuyla ilgili hatýralarý hep tatlar üzerinden gider. Denizli de yediði yoðurdun lezzeti, Tokat ta yediði biberin tadý ve þekli, Ýzmir in dondurmasý gibi... Biraz da ailesinin teþvikiyle Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü kazanýr. Finallere çalýþmasý gereken bir dönemlerde, mutfak ekipmanlarýnýn ve pastacýlýk ürünlerinin tanýtýldýðý fuarda dolaþýr, yurtdýþýndaki okullarýn tanýtýldýðý eðitim fuarlarýný hiç kaçýrmaz ve pastacýlýk bölümlerini inceler. Evde ders çalýþýrken bir gözü televizyondaki yemek programlarýndadýr. Yaþýtlarý haber ya da magazin dergilerini takip ederken o yemek dergilerini dikkatle okur ve onlarýn tariflerini dener. Okul biter; ama Erol un çocukluðundan bu yana rüyalarýný süsleyen pastacýlýk sevdasý bitmez! Pasta yapmayý öðrenmek için Amerika ya gitmenin planlarýný yapar yapmasýna da babasý bu iþe biraz karþýdýr. Bundan sonrasýný Yeþim Erol þöyle anlatýyor: Pastacýlýðý sýfýrdan baþlayarak öðrenmek istedim. Önce kendimi Chicago da bir dil kursunda buldum. Ardýndan Food Service Management/ Culinary Arts programlarýný tamamladým. Bu süreçte çeþitli otellerde stajýmý yapýp çalýþmaya baþladým. Tabloyu tamamlamak için yapmam gereken tek bir þey kalmýþtý geriye; Fransýz pastacýlýðý. Chicago French Pastry School programýna kaydoldum... Buradan mezun olduktan sonra, Fransa nýn en iyi otellerinden biri olan SOTIFEL in mutfaðýnda çalýþmaya baþlayan Erol için Türkiye ye dönüþ vakti gelir. Yurtdýþýndaki eðitim ve iþ hayatýnýn ardýndan Türkiye de pasta ustasý olarak çalýþma fikri onu korkutur. Büyük bir otelde çalýþmayý düþünürken Beyaz Fýrýn da bulur kendisini. Aslýnda pastaneler de pastacýlýk yapmayý hiç düþümez Erol. Ama Beyaz Fýrýn, Yeþim Yýlmaz ýn pastanelere bakýþýný deðiþtirir. Yeþim Erol a göre Türkiye de pasta anlayýþýyla Batý daki lezzet arasýnda epey fark var. Bizde hafif, az kremalý, bol meyveli, keki bol olan pastalar kabul görürken, Avrupa da pastanýn lezzeti, aromasý ve sadeliði önemli. Bu, yemek ve alýþveriþ kültürü ile paralellik gösteriyor. Bizde tatlýlar, pastalar genelde kutlamalar, misafirlikler ve davetlerde hatýrlanýyor. Avrupa da daha çok günlük hayatýn bir parçasý gibi... Pastacýlýkta en çok etkilendiðimiz ve alýþkanlýklarýný sürdürdüðümüz kültür Fransa. diyen Erol, pastacýlýkta eski tarz süslemelerden ve aðýr malzeme kullanýmýndan uzaklaþýlarak daha sade ve daha düz çizgilere geçildiðinin altýný çiziyor. Ýyi bir pastanýn ortaya çýkmasý için sayabileceðiniz altýn kurallar neler? sorusunu þöyle cevaplýyor: Altýn kurallardan biri iyi ve taze malzeme, reçeteye gramaj olarak uymak... Kullanýlan meyvenin aromasýný korumasý için az islemek. Deðiþik texturelari bir arada kullanmak. Pastanýn dile, kulaða ve beyne verdiði mesajlar da çok önemli. Tatlý, ekþi, baharatlý, acýmsý gibi deðiþik tat duyularý pastayý fark edilir kýlan özellikler. Ve farklý olma kaygýsýyla, alýþýlan ve sevilen damak tadýndan uzaklaþmamaya özen gösterilmeli. AYAKKABI Yazlıklar bitiyor Ayakkabý Dünyasý'nda indirimler devam ediyor. Dünyanýn ve Türkiye'nin en popüler markalarýna süper indirimler yapan Ayakkabý Dünyasý'nda yazlýklar bitmek üzere. MOBÝLYA Yazlıklar bitiyor Kupa Genç Odasý 3-16 yaþ grubu kýzlar için küçük prensesler adýyla genç odasý hazýrladý. Kupa Genç Odasý Maðazalarý'nda satýþa sunuluyor MUTFAK Porselen çadırı kuruldu Porland Porselen, Bilecek tesislerinde fýrsat çadýrý kurdu. Burada Porland porselenlerini yüzde 50 indirimle alabilirsiniz. cumaertesi ZAMAN GAZETESÝ NÝN CUMARTESÝ EKÝDÝR Feza Gazetecilik AÞ Adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdür Yard. Sayfa Tasarým MEHMET KAMIÞ SÝNAN TAÞGETÝREN YASEMÝN ALAY Genel Yayýn Editörü Sorumlu Müdür ve ALÝ ÇOLAK Yayýn Sahibinin Temsilcisi ALÝ ODABAÞI Yayýn Editörü Reklam Grup Baþkaný ABDULLAH KILIÇ YAKUP ÞÝMÞEK Görsel Yönetmen Reklam Satýþ Koordinatörü FEVZÝ YAZICI BEYTULLAH DEMÝR Reklam Satýþ Yöneticisi Tasarým Direktörü HÜSEYÝN BELLÝ MUSTAFA SAÐLAM Yayýn Türü: Yerel Süreli Yönetim Yeri: Zaman Gazetesi 34194, Yenibosna, Ýstanbul, TEL: Faks: , Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Tesisleri AKSESUAR Tektaş tek renk değil Tektaþ yüzüðüne renk isteyenler için Atasay deðerli renkli taþlarla özel tasarým yüzükler yaptý. Yüzüklerin fiyatlarý 240 YTL ile 3 bin 550 YTL arasýnda deðiþiyor. GÝYÝM Beşiktaş, Sarar giyiyor Milli takýmlar resmi sponsoru Sarar, þimdi de Beþiktaþ'ý giydirecek. Beþiktaþlý futbolcular Sarar'ýn yeni koleksiyonunu tanýttýlar. GÝYÝM Büyük indirime küçük rehber Mudo Concept'te büyük yaz indirimi var. Özel indirim için hazýrladýðý Fýrsat Rehberi'nde tüm ürünleri görebiliyor, indirimler hakkýnda bilgi alabiliyorsunuz.

7 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi07 Et haþlama Malzemeler: 1 kuzu but, haþlamalýk olarak parçalanmýþ (veya 5-6 incik), 2 yemek kaþýðý zeytinyaðý, 3-4 adet kuru soðan (bütün olarak), 2-3 adet havuç, 3 adet patates, arzuya göre 1-2 diþ sarýmsak, tuz Bu aralar ailecek Edremit taraflarýndayýz. Ege ye doðru gelince bölgenin binbir çeþit otlarýndan yapýlan yemeklerin ve elbette ki zeytinyaðýnýn peþine düþmemek olmazdý. Ama ben size et yemeði tarifi veriyorum. Çünkü ne zaman bu taraflara gelsem, farklý bir þeyler keþfediyorum. ET HAŞLAMA SEBZELİ GÜVEÇ Bir baþkadýr Ege nin yemekleri Yazýn gelmesiyle beraber köþe yazarlarýnýn genelde konularýnýn farklýlaþtýðýný, tatile gidenlerin ya gittikleri yerle ilgili izlenimlerini yazdýklarýný ya da eski yazýlarýnýn yeniden yayýnlandýðýný görürdüm. Bu haftaki yazýmda ben de yaz günlerinin bir kýsmýný geçirdiðimiz Edremit taraflarýnda lezzet mekânlarýný ve yemekleri paylaþmaya karar verdim. Yýllardýr gidip geldiðimiz bu yerlerde her sene yeni bir yer keþfeder olduk. Zeytinyaðý üretimiyle, hafif ve saðlýklý yemekleri ile ünlü olan Ege de ilk duraðýmýz Türkiye nin özel zeytinyaðý müzesine sahip olmasý ile ünlü olan Adatepe. Eski zamanlardaki zeytinyaðý üretiminden günümüzdeki iþleme yöntemlerinin tanýtýldýðý müze, ayný zamanda 1800 lerde köyde yaþayan Rum bir hanýmýn logosunda yer aldýðý özel bir iþletmeye de ev sahipliði yapýyor. Müzenin bir diðer bölümündeki küçük dükkânda da zeytinli mutfak eþyalarý ile özel üretim zeytinyaðlarý ve sabunlar satýþa sunuluyor. (Müze ile ilgili ayrýntýlý bilgileri adatepe.com adresinden alabilirsiniz.) Adatepe müzesini gezmekten yorulunca Edremit tarafý-na doðru ilerleyip soldaki Adatepe köyü tabelasýndan tepeye týrmanýp köy meydanýndaki Dut Dibi Kahvesi ne uðrayýp çay ve gözlemeler eþliðinde yorgunluðunuzu atabilirsiniz. Edremit teki ikinci duraðýmýz Akçay daki Ömür lokantasý. Uzun süre bu bölgede iyi bir lokanta olmadýðýndan dolayý gelen eleþtiriler Akçay Ömür Oteli nin lokantasýný görünce son buldu. Gerek et yemekleri gerekse Ege nin meþhur sebze yemekleri Ömür ün temiz ve nezih ortamýnda sunuluyor. (omurotel.com.tr adresinden detaylara ulaþabilirsiniz.) Ýlk haftamýzdaki son duraðýmýz arkadaþlarýmýzýn vesilesi ile öðrendiðimiz Þahintepesi. Et ya da sebze yemekleri yerine balýðý tercih ediyorsanýz ve Altýnoluk taraflarýnda iseniz Altýnoluk u geçince tepeye çýkarak varacaðýnýz Þahintepesi nde lezzetli balýklar ve salatalar bulabilirsiniz. Bu haftanýn tarifleri, bu hafta Ege de tattýðýmýz lezzetlerden bazýlarýný içeriyor. Hazýrlanmasý: Etleri soðuk suyla yýkayýn. Fazla yaðlarýný kesin. 2 kaþýk zeytinyaðýný tencereye alýp etleri ilave ederek altýný üstünü biraz çevirerek kýzartýn. Bütün soðanlarý, sarýmsaðý, ekleyin. Üzerini örtecek kadar soðuk su koyun ve kýsýk ateþte kaynamaya býrakýn. Etlerin piþmesine yakýn kabuklarý soyulmuþ patates ve havuçlarý büyük büyük doðrayýp onu da ilave edip etler tamamen yumuþayana kadar piþirmeye devam edin. En son tuzunu ve 5-10 adet tane karabiberi ekleyip servise hazýrlayýn. Servis yaparken bütün soðanlarý çýkarýp bir parça et ve birkaç parça havuç ve patates ile bir miktar et suyu ile sunun. Arzuya göre limon suyu ile servis yapýn. Sebzeli güveç Malzemeler: 1 kg kuzu kuþbaþý et, adet arpacýk soðan, 10 diþ sarýmsak, 7-8 adet domates, kabuðu soyulup küp doðranmýþ 2 adet patates, soyulmuþ ve küp doðranmýþ, 3-4 adet sivri biber, ikiye bölünmüþ, 3 det patlýcan, küp doðranmýþ ve tuzla ovulup suyla iyice yýkanmýþ, 2-3 yemek kaþýðý zeytinyaðý, tuz, tane karabiber. Hazýrlanmasý: Toprak güveç kabýna 2-3 yemek kaþýðý zeytinyaðý, yemeklik doðranmýþ soðanlarý ve soðuk suyla yýkanmýþ etleri ilave edin. Etler býraktýðý suyu çekene kadar karýþtýrarak piþirin. Sýrayla patlýcan, patates, sivribiberleri aralarýna sarýmsak serpiþtirerek güvece dizin. Elinizle hafifçe bastýrarak güvecin içine yerleþtirin. Tuzu ve karabiberi serpin. En üstü domateslerle kapatýn. Güvecin aðzýný yaðlý kâðýtla sýkýca kapatýn. 250 C lik fýrýnda 1 saat kadar piþirin. Sebzeler piþince servis yapýn. ÇİĞ BÖREK Çið börek Malzemeler: 1kg un, 1 paket yaþ maya (42gr), 1,5 tatlý kaþýðý tuz, 1 su bardaðý ýlýk su. Ýçi: gr kýyma, 3 adet rendelenmiþ kuru soðan, arzuya göre 1 diþ sarýmsak, 1-2 yemek kaþýðý zeytinyaðý, tuz. Hazýrlanmasý: Mayayý ýlýk suya koyup eritin. Unu hamur yoðurma kabýna alýn. Maya, tuz ve ýlýk su ilavesiyle yumuþakça bir hamur hazýrlayýn. (ekmek ile poðaça hamuru arasýnda bir kývamda) Hamuru ýlýk bir yerde 45 dakika (ýsýnmýþ ve kapatýlmýþ bir fýrýnda dakika) kabarmaya býrakýn. Bu arada içini hazýrlayýn. Ýç malzemeyi köfte yoðurur gibi yoðurun. Mayalanmýþ olan hamurdan küçük bir mandalina büyüklüðünde bezeler hazýrlayýn. Bezeleri tatlý tabaðý büyüklüðünde (20-25 cm çapýnda) açýn. Bir yemek kaþýðý dolusu çið içi hamurun yarýsýna yayýp yarým ay þeklinde kapatýp kenarlarýný iyice bastýrýn. 3-3,5 su bardaðý kýzgýn sývý yaðda arkalý önlü kýzartýn.

8 cuma ERTESI 08 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ SELÝM ÝLERÝ Sâmiha Ayverdi den söz açarken, tarih, aný, roman yazarý mý diyeceðiz? Öyküler, düzyazý þiirler kaleme getirmiþ. Mektuplar, makaleler, günü gününe tutulmuþ konuþma, görüþme notlarý. FOTOÐRAFLAR MUSTAFA KÝRAZLI KÜRÞAT BAYHAN Ýstanbul Geceleri nin bendeki baskýsý 1971 tarihini taþýyor. Eserin ikinci baskýsý. Ama ben, Ýstanbul Geceleri ni, 1971 den epey sonra okudum lerde Nezihe Araz salýk vermiþti. Nihad Sami Banarlý, özlü giriþ yazýsýnda, Hakikat þudur ki, bize bizi tanýtýp sevdirecek böyle kitaplara ihtiyacýmýz çoktur diyor. Bununla birlikte, Ýstanbul Geceleri soyundan eserlerin çokça yazýlabileceði kanýsýnda deðilim. Týpký Boðaziçi nde Tarih gibi. Bana sorarsanýz, Boðaziçi nde Tarih; hangi çapta ve deðerde olursa olsun, bir benzer i ancak taklit olacak kitaplardan. Bütünüyle yaratýcý, kiþisel bir duyuþun, düþünüþün verimi. Týpký Ýstanbul Geceleri gibi. Sâmiha Ayverdi den söz açarken, tarih, aný, roman yazarý mý diyeceðiz? Öyküler, düzyazý þiirler kaleme getirmiþ. Mektuplar, makaleler, günü gününe tutulmuþ konuþma, görüþme notlarý. Ýbrahim Efendi Konaðý roman mý, monografi mi? Karar vermek güç. Ayverdi nin eserlerinin hepsinde tarih, roman ve aný iç içe. Deneme yazdýðýnda bile. Sonra gönül eðitiminin köklü izleri. Yazarlýk yaþamý boyunca süren yerlilik arayýþý, tutkusu. Eserlerinde, çaðdaþlarýndan hayli farklý bir tutumu seçerek, dinin, inancýn geniþ yelpazesine eðildi. Bir yandan da baðnazlýða ödünsüzce karþý çýktý. Yolcu Nereye Gidiyorsun? (1944), Mesihpaþa Ýmamý (1948) gibi romanlarý, on dokuzuncu yüzyýldan yirminci yüzyýla geçiþte, Müslüman Türk insanýnýn duyarlýklarý, ruh sarsýntýlarý, endiþeleriyle yüklüdür. Yolcu Nereye Gidiyorsun?, Ýkinci Meþrutiyet döneminde Ýstanbul yaþamasýna yer veriyordu. Ortaoyununu, meddahý Ayverdi den okursanýz, farklý yaklaþýmý saptarsýnýz: Hep bir son nokta, hep yitip gidiþ. Bu romanda, Tanburî Cemil Bey in ney taksimlerine ayrýlmýþ sayfalar, eski musikiyi bilmeyenleri bile etkiliyor. Romanlarýn moda çaðlarý, modalarý, hatta moda kiþileri vardýr. Mesihpaþa Ýmamý nýn kaleme getirildiði dönemde, bir imamý roman kiþisi yapmak enikonu þaþýrtýcý bir giriþimdi. Hem moda dýþý, hem baskýn anlayýþtan uzak. Behçet Necatigil, Edebiyatýmýzda Ýsimler Sözlüðü nde Sâmiha Ayverdi yi þöyle yorumluyor: Heyecanýný aile ve toplum geleneklerinden alan, hayat olaylarýný çokluk din ve tasavvuf açýsýndan deðerlendiren romanlarýyla sanatýna bir özellik saðladý. Bu özelliði, yazarýn bildiði yolda inatla tek baþýna gidiþi, bazý kesimlere onu biraz geç ulaþtýrdý. Hele, yüksek edebî deðerinin örtük kalmasýna yol açtý diyebilirim. Eserini geç okuyanlardan biriyim. Bunu þunun için söylüyorum: Edebî eserleri, sað ya da sol dünya görüþlerinin týrpanlayýþlarýyla deðerlendirmek, bizde eski hastalýktý. Ve Türkiye ye çok vakit kaybettirdi. Hastalýk artýk iyileþti mi, bilmiyorum Sâmiha Ayverdi, Müslüman Türk dünyasýný ayrýntý zenginlikleriyle iþledi. Zaman zaman söyleþi havasýnda, zaman zaman gerçekten þiirli bir anlatýmla örülmüþ bu eserler, çaðdaþ edebiyatýmýzýn alabildiðine özgün, seçkin örnekleri arasýnda. Edebî ve Mânevî Dünyasý Ýçinde Fatih, Ýstanbul un Bizans tan Osmanlý ya geçiþinin bir panoramasýdýr. Yazar, eserinde, dinî kaynaklardan, yüzyýllarýn imbiðinden süzülmüþ -fakat unutulmamýþ- efsanelerden, günümüz okurunun ulaþamadýðý eski tarihlerden yola çýkarak, esinlenerek, Fatih in portresini çiziyordu. Okurken, Ýstanbul un Bizans tan gitgide uzaklaþmasýna, Ýstanbul a yeni bir kimlik kazandýran Osmanlý dünyasýna tanýklýk ediyorduk. Ne var ki, Ayverdi, Bizans ý bir çýrpýda silip atmýyor, hamasetten yardým ummuyor; teslim olmayan son imparatoru gülünç düþürmeye gönül indirmiyordu. Ayný serinkanlý yaklaþýmla; Boðaziçi nde Tarih, Boðaziçi nin semt semt, köy köy gezintisi, bir yandan da Osmanlý Ýmparatorluðu tarihi içinde zamana, ama daha çok, Ýstanbul da zaman a yolculuktur. Yazar, yüzyýllarýn tarihî olaylarýna, yaþantýlarýna, sanatýna, kültürüne, gelenek ve göreneðine; çocukluðu, gençliði boyunca yakýndan gözlediði Boðaziçi ni katýþtýrarak, bir kez daha vurgulamak gerekirse, benzeri olamayacak bir eser armaðan etmiþtir. Böylece Boðaziçi nde Tarih, imparatorluðun yükseliþ, duraklayýþ, çöküþ günlerini Boðaziçi nde yaþatýr. Abdülhak Þinasi Hisar ýn olaðanüstü güzellikteki Boðaziçi Mehtaplarý nda, zaman, anlatýcýnýn yaþantýsýyla sýnýrlýdýr. Boðaziçi nde Tarih ise, tarihin zamanýnda âdeta kaybolmak istemiþ bir anlatýcýya iþaret eder. Bu, hayli geniþ zamanýn eþliðinde, Osmanlý-Türk kültürünün nitelikleri, uygarlýðýmýzýn üzerinde henüz pek durulmamýþ birçok özelliði eserin baþlýca deðerlendiriþ kýstasýdýr. Kaybolana, terk edilene yas þarkýsý deðildir Boðaziçi nde Tarih. Tam tersine, feda ediþlerin kaygýsýyla yüklüdür. Boðaziçi nin semt semt peyzajlarýný çizen yazar, Ýstanbul un özel bir yöresiyle bütün þehri dile getirme olanaðýna kavuþmuþ gibidir. Özetle, Boðaziçi nde Tarih, Ýstanbul u yalnýzca bir payitaht olarak saptamaz. Bu þehir, doðrudan doðruya, imparatorluðun çekirdeði, atardamarýdýr. Ayverdi nin bakýþ açýsýyla, Boðaziçi ni yýllarca ayakta tutan vakýf müessesesi, Osmanlý-Türk uygarlýðýnýn evrensel uygarlýða bir katkýsý, imparatorluðu ayakta tutmuþ büyük bir güçtür. Ayný þekilde, inançlardan geleneklere, yaþama biçiminden sanat kollarýna, Ýstanbul un dünyasýný sürüp giden, kesintiye uðramayan bir çizgide görmüþ Sâmiha Ayverdi, kültürümüzün, yenilikler, Batýlýlaþma, yenilik hareketleri karþýsýnda yozlaþtýðý, çöktüðü kanýsýna varýyordu. Toplu eserinin birçok sayfasýnda. Belirtmek isterim ki, yeniliklere, Batýlýlaþma ya karþý bu mesafeli bakýþ, hatta yeni zaman ý görmezden geliþ, yok sayýþ beni hep düþündürttü. Bu tutum ve tercihle baðdaþmama imkân yok. Öte yandan, yazarýn tutarlýlýðýna, düþüncesinden ödün vermeyiþine saygýmý özellikle söylemek istiyorum. SÂMÝHA AYVERDÝ NÝN ÝSTANBUL U Daha Ýstanbul Geceleri nde, yazar, Ýstanbul un çehresini deðiþtiren etkenler arasýnda, Batýlýlaþma yý ve yenilikçiliði gördüðünü açýkça kaleme getirmiþ. Ýstanbul Geceleri nde bazý semtler, özellikle alafrangaya kucak açmýþ semtler gönle uzak tutulmuþ: Nereye gideyim? Bir lâmelif çizip Adalar a mý, yoksa Kadýköyü nden Pendik e kadar boydan boya gerilen Marmara kýyýlarýna mý? Belki ne oraya ne buraya Zira ömrümüz boyunca âþinalýk etmeye mecbur olduðumuz halde, muhabbet ve samimiyet kuramadýðýmýz kimseler gibi bazý semtler için de, böylece bir yakýnlýk ve hasret duymayýz. Ýþte Adalar, Ayverdi için, yakýnlýk ve hasret duyulmayan yerlerdendir: Bugün tertemiz yollarý, süslü birer oyuncak gibi, çiçekli bahçeler arasýna oturtulmuþ köþkleri, ta sahilden tepelere kadar týrmanan çamlarý ile Ýstanbullu nun ileri ve gözde bir sayfiye yeri olan Adalar, ne çare ki fetihten bu tarafa olan tarih boyunca, þehre yerli bir çeþni ile katýlamamýþ, liyme liyme olmuþ Bizans kitabýnýn bir köþeye sýkýþýp kalan tek sahifesi gibi, metninin çizgilerini muhafazada yakýn zamana kadar inat etmiþtir. Buna karþýlýk, geleneðin korunduðu, törel dünyanýn henüz büsbütün göçmemiþ, yýkýlmamýþ olduðu öteki semtlere, meselâ þehrin Ýstanbul yakasýndaki semtlerine þiirin, sevgi ve þefkatin diliyle yaklaþýlmýþtýr. O kadar ki, Ýstanbul Geceleri ndeki Tavukpazarý, sýrf bu sebeple hoþ görülür ve yazara en anlayýþlý, hoþgörülü sayfalarýndan bazýlarýný yazdýrtýr. Roman, aný, monografi, yaþamöyküsü, yorum ve gözlem karýþýmý, bence yepyeni, enikonu yenilikçi bir tarzda yazýlmýþ Ýbrahim Efendi Konaðý, Sâmiha Ayverdi nin yaþadýðý günden, yaþadýðý Ýstanbul dan artýk büsbütün kopuþunu belgeler. Bu eserde, biri dünya iþlerine fevkalâde baðlý, diðeri huzur arayýþý içindeki iki erkek kardeþi kýyaslayan yazar, yirminci yüzyýlýn baþýna geri dönüyor; yakýn gelecekte öncesiz sonrasýz kaybolacak, göçecek konak hayatý nýn, dolayýsýyla Ýstanbul un yaþama biçimlerinden birinin yazýya geçmesine yol alýyor. Dahasý; anlatýmýndan sözcük seçimine, güçlü bir edebî eser olan Ýbrahim Efendi Konaðý, geçmiþte kalan uygarlýðý saptamak ve tasvir etmekle yetinmiyor, bu uygarlýðýn günümüzdeki sarsýntýlara da bir çözüm olabileceðini ileri sürüyor Ayverdi, ilk baskýsý üç cilt halinde yayýmlanmýþ Türk Tarihinde Osmanlý Asýrlarý nda, Osmanlý Devleti nin kuruluþunu, yükseliþini ve çöküþünü yorumlarken, Ýstanbul a sýk sýk atýfta bulunur, þehrin tarihî çizelgesini çýkartýr. II. Abdülhamid i tahttan indiren Ýttihat ve Terakki yle birlikte büyük yýkýlýþýn gelip çattýðý görüþündeki yazar; Ýstanbul u gerek mimarîsi, doðal görünümü, gerekse þehircilik anlayýþý açýlarýndan, imparatorluðun yükseliþ dönemlerinde önemli bir baþkent sayýyor. Ýttihat ve Terakki yle birlikte Ýstanbul un niteliksizleþtiði kanýsýna varýyor. Gerek bu eserinde, gerekse Boðaziçi nde Tarih te, Sâmiha Ayverdi nin, padiþahlar konusundaki bazý yaygýn iddialara, yargýlayýþlara kayýtsýz kalýþýný anmadan geçemeyeceðim. Osmanlý tarihini günümüze çok sýcak dille yansýtmýþ, eserinden her zaman yararlanýlacak Reþat Ekrem Koçu, bazý konularda, insanýn macerasýnda, zaman zaman, yargýlayýcý bir tavýr sergilemiþken; Ayverdi ifþaat tan uzak durmayý tercih etmiþtir. Koçu nun ve Ayverdi nin IV. Murad a ayrýlmýþ sayfalarýný art arda okuyun; humaine olanla olmayaný hemen hissedersiniz. Düþüncelerin, duyuþlarýn, inançlarýn týpatýp benzeþmesini totaliter rejimler emreder. Dil, anlatým ustasý Sâmiha Ayverdi nin eserine yarýn daha nesnel yaklaþýlacak.

9 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi09 ALTERNATÝF MEKÂNLAR 360 Ýstanbul: 360 Ýstanbul Restoran Beyoðlu Ýstiklal Caddesi üzerinde tarihî Mýsýr Apartmaný nýn en üst katýnda bulunuyor. Yaklaþýk üç yýldýr hizmet veren mekândan Boðaz ve Beyoðlu manzarasý izlenebiliyor. Doðatepe Restoran: Rumelihisarý nýn hemen üstünde bulunan restoranda yemek yerken, eþsiz bir Boðaz manzarasý izlemek mümkün. Hamdi Restoran: Yaklaþýk 40 yýldýr Eminönü nde hizmet veren Hamdi Restoran da Eminönü üzerinden Galata ve Boðaz manzarasý izlenebiliyor. Empire State binasý, Topkapý Sarayý ndan daha çok kazandýrýyor Yýlda 3,5 milyon insan, Empire State binasýna çýkýp New York u seyrediyor. Bunun için kiþi baþý 12 ile 45 dolar arasýnda ödemek gerekiyor. Bu da ortalama 70 milyon dolar yapýyor. Türkiye de gökdelen turizminin adý bile yok. Bir karþýlaþtýrma yapacak olursak yýlda 2 milyon kiþinin gezdiði Topkapý Sarayý nýn kasasýna 1 milyon YTL giriyor. Golden Horn Otel: Sultanahmet te bulunan otel, þehrin en güzel manzarasýna sahip mekân. Çok geniþ bir alaný gözler önüne seren otelden, Adalar, Beþiktaþ-Ortaköy sahili, Boðaziçi Köprüsü, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Topkapý Sarayý nýn yaný sýra, Sarayburnu ndan Bakýrköy sahiline kadar uzanan kýyý þeridi ile Kadýköy den Çengelköy e kadar birçok yeri görmek mümkün. Holiday Inn Crown Plaza: Türkiye nin en eski yüksek binalarýndan biri olan Holiday Inn Crown Plaza nýn en üst katýnda geniþ bir Marmara manzarasý görülebiliyor. Binanýn en üst katýnda hizmet veren restoran, den gece a kadar açýk. Kýz Kulesi: Ýstanbul ve Boðaz ý 360 derece görebileceðiniz tarihî kuleye, Salacak tan hareket eden teknelerle ulaþabilirsiniz. Eþsiz bir manzaraya sahip mekânda restoran da mevcut. Atakule (Ankara): Ankara nýn en yüksek binalarý arasýnda yer alan Atakule den belli bir ücret karþýlýðýnda Baþkent manzarasý izlemek mümkün. Metropol (Mersin): 52 katlý bina bir dönem Türkiye nin en yüksek binasýydý. 16 katý otel olarak hizmet veren yapý, muhteþem bir þehir ve deniz manzarasý sunuyor. Ancak bu bina da diðer gökdelenler gibi geziye açýk deðil. 46. katýnda bulunan restorandan þehir ve deniz manzarasýný izlemek mümkün. The Marmara Oteli: Taksim de bulunan otelin en üst katýnda hizmet veren restoranýndan, þehri ve Boðaz ý izlemek mümkün. Konumu itibarýyla da tepede olan binadan þehrin birçok yeri net bir þekilde görülebiliyor. Ancak fiyatlar oldukça yüksek. Galata Kulesi: Yine Ýstanbul u ve Boðaz ý çok iyi gören yerlerden biri olan Galata Kulesi ne bir miktar para ödeyerek çýkýlabiliyor. Kule, gün batýmýnýn ve tarihî yarýmadanýn en iyi izlendiði mekânlar arasýnda bulunuyor. Gökdelen turizmi Ýstanbul için bulunmaz bir fýrsat. Kentin nefis manzarasýný gökdelenlerden kuþbakýþý izlemek isteyenler, alacaklarý bir biletle bu muratlarýna erebilir. Neden olmasýn! Amerikalýlar bunu baþarmýþ. Gökdelen sahiplerine duyurulur... HABER MEHMET DEMÝRCÝ MEHMET RIFAT YEÐEN SERKAN KARA FOTOÐRAF KÜRÞAT BAYHAN Amerika daki gökdelenler her yýl milyonlarca turisti aðýrlarken, Türkiye de durum biraz farklý. Gökdelen denince akla ilk gelen Ýþ Bankasý kuleleri, Sabancý kuleleri, Garanti Towers, Tefken Holding, Kanyon ve Metrocity den Ýstanbul u kuþbakýþý seyretmek mümkün deðil. Çünkü bu binalar genellikle bankalarýn ya da büyük þirketlerin genel müdürlüðü olarak hizmet veriyor ve yapýlýrken gökdelen turizmine uygun olarak inþa edilmemiþ. Bu nedenle bu yüksek binalardan manzara seyretmek þimdilik imkânsýz. Ýþ Bankasý ve Garanti Bankasý gibi þirketlerin yöneticileri, binalarýn turizme uygun olsa bile ortaya çýkabilecek güvenlik zafiyetini göze alamayacaklarýný, dolayýsýyla gökdelen turizmine sýcak bakmadýklarýný söylüyor. Süzer Plaza ve Masshattan gibi Manzara var, gökdelen var ama turizme açacak giriþimci yok yapýlar ise konut olarak kullanýldýðý için, bu binalardan þehri seyretmek olanaksýz. Yüksek binalara alternatif olabilecek diðer binalar arasýnda ise genellikle oteller bulunuyor. Taksim The Marmara, Yeþilköy Polat Rönesans, Ataköy Holiday Ýnn Crown Plaza en yüksek binaya sahip oteller arasýnda. Bu otellerin birçoðunun en üst katý restoran olarak hizmet veriyor. Bu binalarýn arasýnda öyle bir otel var ki, Ýstanbul un en güzel manzarasý buradan izlenebiliyor. Sultanahmet Golden Horn Otel inin terasý Adalar dan Moda ya, Ortaköy den Bakýrköy e hemen her yeri görebilen bir konuma sahip. Tarihî doku içindeki otelin önünde duran Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapý Sarayý manzarasý, görenleri adeta büyülüyor. Otel sahibi Selami Yaþýk, müþterilerinin manzaraya hayran Fýkrayý bilenler bilir; ama biz bilmeyenler için hatýrlatalým: Temel, ilk kez geldiði Ýstanbul da bir gökdeleni hayran hayran seyrederken, Kayserili yanýna yaklaþmýþ ve, Hemþerim kaçýncý kata bakýyorsun? diye sormuþ. Temel, hemen 10. kat cevabýný vermiþ. Kayserili, Ýyi, borcun o zaman 10 lira diyerek Temel den parayý tahsil etmiþ. Temel kýs kýs gülerek oradan uzaklaþmýþ. Derken Temel, memleketine dönmüþ ve hatýralarýný dostlarýna anlatmaya baþlamýþ. Uþaklar, inanmayacaksunuz ama Kayseriluyu kandurdum. Ýstanbul da gökdelenin 20. katýna kadar baktým; ama 10 kat parasý verdim. Bu fýkrayý niye mi anlattýk? Belki Kayserili deðil; ama Amerikalý, gökdelenlerden bakmaya para alýyor. Turizm denince akla ilk deniz, kum ve güneþ gelir. Onlarý; kongre, yayla, saðlýk, inanç, tarih ve müze turizmi takip eder. Ama þimdi yepyeni bir turizmden bahsetmek istiyoruz. Gökdelen turizmi. Evet yanlýþ okumadýnýz! Gökdelen turizmi, yeni; ancak istikbali parlak bir yatýrým alaný. Özellikle Ýstanbul için bulunmaz bir fýrsat. Çünkü Ýstanbul da, bir ucu neredeyse bulutlara deðen birçok gökdelen var. Kapýsýna birer turnike konularak, buralar turizme açýlabilir. Ýstanbul un nefis manzarasýný kuþbakýþý izlemek isteyenler, alacaklarý bir biletle bu muradýna erebilir. Neden olmasýn! Amerikalýlar bunu baþarmýþ. Mesela New York taki Empire State gökdeleni, Ýstanbul Topkapý Sarayý Müzesi nden daha fazla ziyaretçi aðýrlýyor. Her yýl 3,5 milyon turistin ziyaret ettiði Empire States, kente gelen turistlerin görmek istediði yerlerin baþýnda geliyor. Yýlda 200 milyon dolar kazandýrýyor Açýldýðý yýldan bu yana 110 milyon turisti aðýrlayan Empire State binasýna ek olarak sayýsýz gökdelen, þehri seyretmek isteyen turistlere hizmet veriyor. Verilen bu hizmet binalara ve þehre önemli bir gelir kaynaðý saðlýyor. Her yýl 10 milyonun üzerinde turist sadece binalara çýkýp etrafý seyretmek için 200 milyon dolar harcýyor. Empire State binasý ve Rockefeller Center, New York un en meþhur iki gökdeleni. Bu iki gökdelenden birine çýkýp etrafý seyretmek için çoðu zaman 2 saat kuyrukta beklemeyi göze almanýz gerekiyor. Kuyrukta beklemek istemeyenler için, normal fiyatýn iki katýna satýlan pas bileti alma imkâný bulunuyor. Þehir turu yaptýran her þirketin listesinde yer alan bu iki bina, gözlem katlarýyla ilgi çekiyor. Empire State binasýnda 320 metre yükseklikteki 86. kattan, Rockefeller Center da ise 67. kattan New York u seyretmek mümkün. Giriþ biletinin alýnmasýyla kuyruða girip, güvenlik kontrolünden geçerek asansöre ulaþýyorsunuz. 20 kiþinin rahatça bindiði bir asansörle katlarý onar onar çýkarken, kulaklarýnýzda hýzlý yükselmeden kaynaklanan basýncý hissetmemenize imkân yok. Binaya giren herkesin fotoðrafýný çeken þirket, isteyenlere fotoðraflarýn tanesini 25 dolardan satýyor. Çýktýðýnýz katta New York u anlatan yüzlerce hediyelik eþya da bulabiliyorsunuz. 1 yýl 45 günde tamamlanan 380 metre yüksekliðindeki bina New York un simgesi haline gelmiþ. Tiþörtten çay fincanýna kadar birçok ürünün üzerinde Empire State binasýnýn resmini görmek mümkün. Onlarca filme konu olan yapý, en fazla King Kong filmiyle hatýrlanýyor. Her gün farklý bir renkle ýþýklandýrýlan bina, milli bayramlarda kýrmýzý, beyaz ve mavi, St. Patrick Günü yeþil, Cadýlar Bayramý ndan (Halloween) Þükran Günü ne kadar kýrmýzý ve yeþil renklerle ýþýklandýrýlmakta. Bina sahibinin karýsý Leona Helmsley bir vergi suçundan hapse girdiðinde, hapisten çýkana kadar binanýn ýþýklarý hiç yakýlmamýþ. Soðuk ve sýcaðý fazlasýyla hissettiðiniz Empire State binasýnýn terasý, yýlýn 365 günü açýk. Her gün sabah den, gece ye kadar terasa çýkmak mümkün. Rockefeller Center ise, bir þehri barýndýracak kadar geniþ bir bina kompleksinden oluþmakta. Ýçinde banka, postane, restoranlar ve alýþveriþ merkezi bulunuyor. Central Park ýn büyüklüðünü görmek isteyenler için inanýlmaz bir seyir mekâný. Empire State i tam karþýdan gören Rockefeller Center ýn avlusunda kýþ aylarýnda buz pateni pisti kuruluyor. Yeni yýl öncesinde, Amerika nýn en büyük Christmas aðacý da söz konusu avluda sergileniyor. Ýstanbul a gökdelenlerden bakmak yasak! kaldýklarýný, buradan Ýstanbul u izleyenlerin müdavim olduðunu belirtiyor. Bütün bunlarýn yanýnda Galata Kulesi, Kýz Kulesi ve Beyazýt Kulesi gibi tarihî yüksek yapýlar var. Galata ve Kýz Kulesi ne ödenen ücret karþýlýðý çýkýp buralardan Ýstanbul u seyretmek mümkün. 85 metre yüksekliðiyle Ýstanbul un yedi tepesinden birine konuþlanmýþ Beyazýt Kulesi, Þubat 2006 da baðlý bulunduðu Ýstanbul Ýtfaiyesi nden alýnýp Ýstanbul Üniversitesi ne müze olarak kullanýlmasý için devredilmesi gerekiyordu. Fakat Ýstanbul Ýtfaiyesi bu devri gerçekleþtirmediði için, kule kullanýlamýyor. Ýstanbul ve Boðaz manzarasý tabii bunlarla sýnýrlý deðil. Boðaz boyu sýralanmýþ kafe ve restoranlar, parklar, teraslar, çay bahçelerinden de Boðaz ve Ýstanbul manzarasý en güzel þekilde seyredilebiliyor.

10 cuma ERTESI 10 4 AÐUSTOS 2007 CUMARTESÝ Türk mutfaðýnda yoðurt Çorbalarda yoðurt Anadolu nun hemen hemen her yöresinde ayran ya da yoðurt çorbalarý yapýlýr. Yoðurdun dýþýnda, her birinin kendine özgü malzemesi ve piþirilme yöntemleri var. Ýþte birkaç örnek: Sivas usulü yoðurt çorbasý, Elazýð usulü ayranlý çorba, Bolu usulü yoðurt çorbasý, Urfa Harran Anam babam ayran çorbasý, Kýrþehir usulü yoðurt çorbasý. Yoðurtlu yemekler Hatay patlýcan yoðurtlamasý, Konya usulü yoðurtlu tarhun yahnisi, Ankara Beypazarý yoðurtlu pidesi, Yoðurtlu döner kebap, köfte, Gümüþhane usulü Siron, Çorum kuru mantýsý, Yoðurtlu ýspanaklý Boþnak böreði, Elbasan tava, Kars kurutlu hengeli, Diyarbakýr lebenisi. Tatlýlarda yoðurt Portakallý yoðurt tatlýsý, Ballý yoðurt. Hazýrlanmasý basitmiþ gibi görünen yoðurt hakkýnda aslýnda o kadar çok þey varmýþ ki bilmediðimiz! Artun Ünsal ýn köy köy dolaþarak hazýrladýðý Türkiye nin Yoðurtlarý kitabý, sofralarýn vazgeçilmezi yoðurt hakkýnda ayrýntýlý bilgi veriyor. HABER ALÝ PEKTAÞ FOTOÐRAF MUSA ÖZYÜREK Yoðurt yemek, hiç bu kadar keyifli olmamýþtý! Yoðurt yemek hiç bu kadar keyifli olmamýþtý herhalde. Çünkü artýk yoðurdun da bir kitabý var. Neden ve nasýl yapýldýðýný herkes biliyor zaten; ama bu kitap her yönüyle yoðurdu ele alan bir eser. Artun Ünsal ýn Anadolu coðrafyasýný karýþ karýþ dolaþarak hazýrladýðý Türkiye nin Yoðurtlarý Silivrim Kaymak! adlý çalýþma Pýnar ýn desteðiyle Yapý Kredi Yayýnlarý ndan çýktý. Cemal Emden in iþtah açan fotoðraflarýyla hazýrlanan kitap geniþ kapsamlý bir envanter çalýþmasý. Meðer yoðurtla ilgili bilmediðimiz ne çok þey varmýþ! Nerenin yoðurdu güzel, nerede yoðurt yenir, yoðurt yemekleri neler, yoðurt hangi hastalýklara iyi gelir gibi iþtah açýcý, aðýz sulandýrýcý, yol gösterici bilgiler var kitapta. Pek çok sofranýn baþtacýdýr yoðurt. Hemen hemen bütün yemeklere lezzet katar. Etli dolmalardan sarmalara, makarnadan eriþteye, mantýya eþlik eder. Patlýcan, kabak, biber, havuç, karnabahar salatalarýnýn üzerine çalýmla kurulur. Ispanak, pazý, semizotu gibi yemekler ve daha nicesi yoðurtla þenlenir. Bursa nýn ünlü yoðurtlu döneri Ýskender kebabý, Gaziantep in þiþten ya da köfteden köz patlýcan üzeri yoðurtlu Ali Nazik i de birer mutfak klasiðidir örneðin. Her ne kadar yoðurdu kimlerin keþfettiði üzerine farklý rivayetler olsa da Türklerin bu tartýþmada Bulgarlardan bir adým önde olduðunu da belirtmekte fayda var. Daha önce peynirin, zeytin/zeytinyaðý ve ekmeðin envanter çalýþmalarýný yapan Artun Ünsal, Orta Asya dan Anadolu ya Türklerin süt ve süt ürünleriyle iliþkisini anlatýrken yoðurdun bizim kültürümüzde taþýdýðý önemin altýný çiziyor. Yoðurdun tarihi bölümünde de yoðurt bizimdir diyen yabancý ülkelerin de bu konudaki tezlerini çrütüyor. Artun Ünsal ve fotoðraf sanatçýsý Cemal Emden, Türkiye nin pek çok þehrine, kasabasýna, köyüne giderek bu yoðurtlarýn yapýlýþýný yerinde görüp fotoðrafladý. Bakmaya doyamayacaðýnýz bu fotoðraflarýn yanýna Artun Ünsal ýn kendine özgü samimi üslubuyla anlattýklarý, yüzlerce kaynaktan çýkarýp bulduðu bilgiler, hikâyeler, aktardýðý anýlar da eklenince Silivrim Kaymak! - Türkiye nin Yoðurtlarý sadece yoðurtseverlerin, kültür tarihçilerinin, yemekle ilgilenenlerin deðil, her okurun kütüphanesinde baþköþeye konmayý hak eden bir kitap olarak karþýmýza çýkýyor. Artun Ünsal: Fast-food yoðurdu tahtýndan edemez! Artun Ünsal her þeyden önce, Yoðurt bizim milli yiyeceðimiz. diyor. Yoðurdun özellikle son zamanlarda Batý dünyasýnda dejenere edildiðinin altýný çizen Ünsal, Yoðurt adý altýnda fonksiyonel gýdalar ön plana çýkýyor ve geleneksel yoðurt tadý azalýyor. Her þeyden önce yoðurt Türkiye nin bir ürünü. Bir envanter çalýþmasý yaptým. Bu çok önemli geleneksel ürünümüzü her yönüyle anlatmak istiyorum. diyor. Peki fast-foodun tüm dünyayý çepeçevre sardýðý günümüzde yoðurt ve türevlerinin geleceði ne olacaktý? Bu soruyu þöyle cevaplýyor Ünsal: Ben fastfoodun yoðurt tüketimini azalttýðý görüþlerine katýlmýyorum. Ne olursa olsun fast-food bizim geleneksel kültürümüzü yok edemez. Köfte, piyaz, döner, ayran, dürüm bunlar bizim geleneðimizde var. Bunlarýn tadý genlerimize kadar iþlemiþ. Özellikle son zamanlarda fast-fooda karþý geleneksel ürünlerimiz de ev mutfaðýndan çýkýp, yüzlerce kiþiye hizmet veren ticari iþletmelerin en önemli ürünü oldu. Simit saraylarý, pilav ve gözleme evleri gibi Tamamen Batý yý ve kültürünü reddedelim demiyorum; ama öncelikle kendi kültürümüzün envanterini çýkaralým. Gurme deðilim Siyaset bilimci olmasýna karþýn yiyecekler konusunda yazdýðý önemli makaleler ve yaptýðý açýklamalarla damak zevkine önem verenlerin aradýðý imzalardan. Herkesin gurme olarak nitelediði Ünsal bunu kabul etmiyor. Ben gurme deðilim. Benim annem çok iyi yemek yapmazdý, anneannem güzel yemek yapardý. Giritliydi o. Eþim çok iyi yemek yapardý. Bizim yemeklerimizi yiyen insanlar, bunlarý kitaplaþtýrsana dediler. Ýlk kitabým 1989 yýlýnda Fransa da çýktý. Biz bu iþe erken baþladýk. Þimdi önüne gelen yemek yazarý oldu. diyor. Yalnýz yenilen yemeðin bereketi olmaz Üç insandan birinin doymadýðý bir dünyada yaþýyoruz. Yemeklerimizi paylaþmamýz gerekiyor. Yalnýz yenilen yemeðin bereketi olmaz. Güzel yemek yapacaðýz diyerek çok masrafa girmememiz gerekir. sözlerini üzerine basarak söylüyor Ünsal ve ekliyor: Zengin mutfaðýyla fakir mutfaðýný karþýlaþtýrdýðýnýzda yaratýcý olanýn fakir mutfaðý olduðunu görürsünüz. O yüzden Türk insaný patlýcandan yüzlerce tür yemek yapabilmiþtir, bir buðdaydan yüzlerce tür hamur iþi yapmýþtýr. Yoksullar daha yaratýcýdýr. Gerçekten de gurmeler yoksullardýr. Çünkü sýradan bir maddeyi bir þölene dönüþtürür. Istakozla da çok iyi yemek yapýlýr ama benim seçimim halk mutfaðý. diyor. Peki yoðurt hakkýnda böylesine kapsamlý bir çalýþma yapan Artun Ünsal hangi yoðurtlarý seviyor? Çocukluðumun etkisiyle Silivri yoðurdu diyorum. Olmayan bir yoðurttan bahsediyorum. Ama son zamanlarda yaptýðýmýz çalýþmalarla inþallah eski günlerine dönecek. Ýlginç lezzet olarak mandýra yoðurtlarýný seviyorum. Mustafakemalpaþa, Gelibolu ve Biga nýn mandýra yoðurtlarýna hayraným. Saray ve Kýrklareli nin koyun yoðurtlarý. Türkiye de tattýðým en iyi süzme yoðurdu ise Erzurum Pasinler Epsemce koyun yoðurdu. Ünsal ýn en sevdiði yoðurtlu yemek ise: Yoðurtlu ve kýymalý makarna. Kanserden mide ülserine... Yoðurdun insan ömrünü uzatmakta ne denli etkili olduðu konusunda tartýþmalar süredursun, insan saðlýðýna yararlý olduðu kanýtlanmýþ birçok alan var. Ýyi bir protein kaynaðý olan yoðurt süte oranla çok daha fazla kalsiyum içeriyor. Kemik erimesine karþý oldukça etkili. Ayrýca yoðurt, kronik karaciðer ve böbrek hastalarýna, mide ve baðýrsakta sindirim güçlüðü ve baðýrsak tembelliði çekenlere atardamarlarýn kireçlenmesine iyi geliyor. Ýshal vakalarýnda probiyotik bir etki yaparak ishal süresini kýsalttýðý için Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan da öneriliyor. Dünya Saðlýk Örgütü, eriþkinlerin günde bir kiloya, çocuklarýn yarým kiloya, bebeklerin ise 200 grama kadar yoðurt tüketebileceklerini belirtiyor. Yoðurt kanser ve þeker hastalýðý, kolestrol, mide ülseri ve laktoz alerjisine de iyi gelirken baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor, aðýz saðlýðýný koruyor ve daha birçok konuda insan saðlýðýna faydalarý bulunuyor. Yoðurt nasýl saklanýr? Yemeklerinizde yoðurt kullandýðýnýzda, sadece renk veya hafif lezzet versin istemiyorsanýz, yoðurdun sýcakta ölmemesi için, 50 hatta 48 derecenin altýnda piþirin. Baþka bir deyiþle, eðer mümkünse yoðurdu yemeðinizin piþimine yakýn tencereyi karýþtýrmadan az önce katýn, böylelikle saðlýða yararlý bakterileri de canlý kalacaktýr. Eðer yoðurdumu derin dondurucuda saklayayým derseniz donan yoðurdun içindeki yararlý canlý bakterilerin de öleceðini unutmayýn. Kek ya da tatlý yaparken süt, krema ya da ekþi krema yerine yoðurt da kullanabileceðinizi unutmayýn. Örneðin kek için bir fincan yoðurda bir küçük çay kaþýðý kabartma tozu ekleyiniz. Yoðurdun içindeki asit, undaki proteinle birleþtiðinde yumuþak ve ince dokulu bir kek elde edersiniz. Mayonez yerine yoðurt da kullanabilirsiniz. Üstelik daha da saðlýklýdýr: Bir fincan mayonezde yaklaþýk bin 500 kalori bulunur, oysa yoðurtta sadece 120 Ama ille de aðzýma mayonez tadý gelsin derseniz, o zaman yarý yarýya mayonez ve yoðurt karýþýmýný kullanabilirsiniz. Her halükârda daha hafif olacaktýr.

11 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi11 "Sanatçýlar beni arayýp programýma katýlmak istediklerini söylüyor" Programýnýza kimler geldi? Osman Yaðmurdereli, Uður Dündar, Davut Güloðlu, Mustafa Demirci, Erkan Mutlu, Altay, Çelik... Konuklarýnýzý siz mi belirliyorsunuz? Arkadaþlarla koordineli bir þekilde belirliyoruz. Bazen sanatçýlarýn kendilerinden teklif geliyor. Kimler gelmek istedi? Ýsimlerini söylemeyeyim, doðru olmaz. Ama gelmek istiyorlar. Bir din programýna katýlmayý arzu ediyorlar. Ekranda da, ekran arkasýnda da çok samimiler. Odaya girdiklerinde de, programda da çok ciddi ve bir Türk toplumuna yakýþýr bir edeple oturduklarýný görüyorum. Kalkarken hepsi müthiþ bir zevk aldým diyor. Bana gelmeden önce Kur an-ý Kerim i okuduklarýný, Hz. Peygamber in hayatýný incelediklerini görüyorum. Hz. Peygamber i tanýmýyorum, bilmediðim peygamberden de uzaktým, hoþlanmýyordum; ama ilk kez yetim baþý okþayan, bir köpek yüzünden koca ordunun yolunu deðiþtiren Peygamber i duyduðumda odamda hüngür hüngür aðladým. diyen sanatçýlar da çok. NÝHAT HATÝPOÐLU Popüler kanallarda Ramazandan Ramazana görmeye alýþkýn olduðumuz dinî bir yapým, geçtiðimiz hafta en çok izlenen yüz program arasýnda ikinci oldu. Ýlahiyatçý Doç. Dr. Nihat Hatipoðlu nun Star TV de sunduðu Dosta Doðru her kesimden insan tarafýndan ilgiyle izleniyor. Biz de Hatipoðlu na bu baþarýnýn sýrrýný sorduk? HABER GÜLÝZAR BAKÝ FOTOÐRAF KÜRÞAT BAYHAN Magazinciler programlarýna çaðýrýyor ama ben gitmiyorum Ramazanda sahur programýyla baþladý. O kadar çok reyting aldý ki, kanal iftar programýný da ona yaptýrdý. Ramazan bitti ama onun programý bitmedi. Bazen ana haberden önce bazen prime time de büyük dizilere rakip olarak yayýnlanýyor. En çok izlenen ilk 10 program arasýndan hiç inmiyor. Sýk sýk birinci ya da ikinci oluyor. Programýn sunucusu Ýlahiyatçý Doç. Dr. Nihat Hatipoðlu, bu kadar popüler olmasýna raðmen magazin programlarýnýn gediklisi hocalarýn aksine, ciddiyetinden taviz vermiyor. Ýnsanlarýn dine yöneldiðini, zenginliðin ve refahýn artmasýyla Allah a ve Peygamber e ilginin de arttýðýný söyleyen Hatipoðlu nun konuk sanatçýlarýna dair anlattýklarý sizi þaþýrtacak. Popüler kanallarda Ramazan ayý dýþýnda dini programlar yapýlmaz. Hele de tatilcilerin kumsallarý, magazin programlarýnýn ekranlarý doldurduðu bu aylarýnda alýþýk deðiliz bu tür programlara. Sýrrý nedir bu baþarýnýn? Ben insanlara Hz. Peygamber i gülümseyen bir insan, halký aç kaldýðýnda aç kalan bir insan olarak anlatýyorum. Birçok insan Hz Peygamber i bu özellikleriyle ilk kez dinliyor. Cami cemaati zaten bir þeyler biliyor; ama evinde oturan genç delikanlýya/hanýmefendiye, dinî bir eðitimi ve geçmiþi olmayan kardeþlerimize belki rahatsýz etmeden anlatan bir ilk oldu bu program. Camiye gitmeyen insanlarý kazandým. Bunu yapmak kolay deðil. Jestinizle, mimiklerinizle, içtenliðinizle, kültürünüzle ve televizyon mantýðýyla, televizyon yüzüyle bu iþi ortaya koymak çok kolay bir þey deðil. Sonuçta güçlü bir kanaldasýnýz. Halkýn tümüne ulaþýyorsunuz. Ýzlenme oranýmýz Ramazan da yüzde 40 lara, 50 lere varýyor. Ramazan dýþýnda yüzde 25 lere varýyor. Yani en güçlü dizilerin aldýðýndan daha aþaðýda deðil. Belki en güçlü diziler kadar izleniyoruz. Bunlar zor þeyler, kolay þeyler deðildir. Sonuçta siz din adamýsýnýz, ekranlara çýkmak için ne tür hazýrlýklar yapýyorsunuz? Kürsüye alýþkýným, ekrana da. 15 yýllýk radyoculuðum var. Çok ekstra hazýrlýk yapmýyorum. Sanýrým yapýmcým, yönetmenim benimle çalýþýrken çok rahatlar. Ýzinli olmasýna raðmen bizimle çalýþmak isteyen kameramanlar oluyor. Hocamla birkaç saat daha kalayým diyorlar. Program sýrasýnda manevi bir elektriðin olduðunu görüyorum. Gelen konuklar da bunu söylüyor. Ben þunu özellikle vurguluyorum; gösterilen bu teveccüh, sevgi kesinlikle Nihat Hatipoðlu adýna deðildir. Bu gösterilen sevgi ve ilginin sebebi Hz. Peygamber dir, bir bereket varsa ondan yansýyan berekettir. Ýslam ýn güler yüzüdür yansýyan. Bu zamana kadar ekrana çýkan ilahiyatçýlar ve din adamlarý hep dini magazin programlarýna malzeme yaptýlar... Magazine programýmda hiç yer vermedim. Magazinleþmiyoruz, magazine de müsaade etmiyorum. Beni magazin programlarýnýn hiçbirinde de göremezsiniz. Bu, arzu edilmiyor deðil. Hepsinden sað olsun teklifler geldi. Ama ben belli ölçüler koydum. Zaten benim bir programým var, izlemek isteyen beni orada izler. Dini magazinleþtirme hakkýna sahip deðilim. Bu, bir emanettir. Biz bu emanete sahip çýkmak zorundayýz. Dini, býyýk altýndan gülümsenecek bir konuma itme hakkýna sahip deðiliz. Programlarýmda magazine malzeme olacak hiçbir sorunun da cevabýný vermemiþimdir. Ýnsanlar ojeyle namaz kýlýnabilir mi, cinlerin þekli nasýldýr... gibi cevabý ilmihallerde de bulunabilecek sorularý daha çok soruyor. Okumaktan mý kaçýnýyorlar? Yoksa inançlarýnýn gereklerini mi bilmiyorlar? Aslýnda bu sorularýn sorulmasý normal. Ýnsanlar Allah a, meleklerine, kitaplarýna inanýyor. Bu konuda sýkýntýlarý yok. Ama yaþarken yaptýklarýyla ilgili doðrusunu öðrenmeye çalýþýyorlar. Bir hayatý var, ondan vazgeçemiyor; ama dininden de vazgeçemiyor. Siz orada bir bariyer koyar vazgeçirirseniz yanlýþ yapmýþ olursunuz. Hz. Peygamber e birisi geldi, dedi ki; Filanca hýrsýzlýk da yapýyor, camiye de geliyor. Camiye gelmesini alýkoyalým mý?. Hz. Peygamber Hayýr diyor Namaz onu ileride yanlýþýndan alýkoyar. diyor. Peygamber kapýlarý kapatmayýn diyor. Onun için bu sorularý makul karþýlamak gerekir; ama tabii ki makul cevap vermek ve soranýn ihtiyacý kadarýnca cevaplamak, onu kendi nefsiyle baþ baþa býrakmak gerekir. Sizin gibi dini konularý magazin basýnýna malzeme olmadan ekranlarda anlatan çok az ilahiyatçý var. Koca din adamlarýnýn ve ilahiyatçýlarýn magazin malzemesi olmasýný nasýl yorumluyorsunuz? Magazinlere çýkan arkadaþlarýmýn tümünün samimi ve iyi niyetli olduðuna inanýyorum. Kötü niyetle çýktýklarýný düþünmüyorum. Ýmam Malik, Alimler ahirette peygamberler gibi hesaba çekileceklerdir. diyor. Organ nakli gibi çaðýmýzýn sorunlarýna, Ýslam aleminin Batý aleminden daha donanýmlý olduðunu söyleyebilirim. Örneðin koyun kopyalama olayýný Hýristiyan alemi uygun görmedi. Biz de, ekolojik dengeyi ve yaradýlýþ sembollerini bozmamak, kötü amaçlý olmamasý koþuluyla her tür yenilik dine göre uygundur, dedik. Siz yaratmýyorsunuz ki; kopyalýyorsunuz. Ruhu veren Allah týr. Bunu ben biliyorsam onlar da biliyorlardýr. Medyanýn onlarý kullandýðýný fark etmiyorlar mýdýr? Dikkat edersen ekranlarda eski görüntüleri yok artýk. Benim yaþamaya çalýþtýðým bu tarzýn oturduðunu görmeniz mümkün oluyor. Bu tarzýn örnek ve model oluþturmaya baþladýðýný görüyorum ben. Televizyon eleþtirmenleri Bu tarz ekol haline geldi diyorlar. Bu da beni sevindiriyor. Magazin programlarýna katýlmalarý din adamýný komik düþüren bir durumdu... Evet maalesef öyleydi. Burada tabii ki bize düþüyor iþ. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Ben televizyoncularý suçlu bulmuyorum. Siz kendi kriterlerinizi koyduðunuzda samimi ve ciddi olduðunuzda herkes de samimiyet duyuyor. Ben bunu yaþýyorum. Ben iki yýldýr Star TV deyim, bugüne kadar açýkça söylüyorum, en küçük bir dayatma, en küçük bir müdahale söz konusu olmadý. Tam aksine bütün kurum içerisinde gördüðüm tek þey, saygý ve güven. Baþka bir þey deðil. Þurasý doðru þurasý yanlýþ, hayýr sen doðruysan her yer doðrudur. Sen saðlamsan her yer saðlamdýr. Önemli olan sizin oturduðunuz yerde düzgün oturmanýz, söylenmesi gerekeni doðru söylemek. Beni de magazin ve benzeri programlara çaðýrdýlar. Bu bütün programlarýn sunucularý hocam gelirseniz, o gün sizin arzu ettiðiniz tarzda formatýmýzý düzelteceðiz deseler de ben gitmedim. Tarzýnýza saygý duyuyoruz, sizi yanlýþ bir biçimde tutmayýz diyorlardý. Bu tür programlarý yapan arkadaþlarýmýzýn hepsiyle görüþüyoruz. Þunu da söylemiþlerdir hocam sizin bizim programýmýza gelmeniz büyük bir onur olurdu; ama sizi burada kirletmek istemeyiz. Bu konudaki ölçüm, Hz Peygamber olsa ne yapardý?. Bu programlara katýlmazdý, diye düþünerek katýlmýyorum. Bir konuþmanýzda din adamlarýnýn toplumun gerisinde kaldýðýný söylemiþsiniz. Neden gerisinde? Dinden uzaklaþmanýn bir sebebi... Biz din adamlarýyýz. Üzülerek ifade edeyim; bizim camiamýzda müthiþ bir çekememezlik, hazýmsýzlýk var. Siz yapamýyorsanýz yapana ayak baðý olmayacaksýnýz. Hazýmsýzlýk dini sistemi geri alýr. Senin ulaþamadýðýna diðer kardeþin ulaþýyorsa ona yardýmcý olacaksýn. Ben bunu göremiyorum. Yenilenemiyoruz. En büyük felaket ne biliyor musunuz; dini bildiðimiz kadarýyla din zannediyoruz. Biz günahkârlarla deðil, günahlarla mücadele etmeliyiz. Bazý þeyleri halk konuþtuktan sonra konuþmaya baþladýk. Býrak konuþalým, bana engel olma...

12 cuma ERTESI 12 4 AÐUSTOS 2007 CUMARTESÝ Ýstanbul un en yeni yerleþim bölgelerinden biri olan Beylikdüzü, alýþveriþin merkezi olma yolunda hýzla ilerliyor. Son beþ yýlda 13 alýþveriþ merkezi açýldý, 4 ü inþaat halinde, 10 projenin de görüþmeleri devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Baþkaný Vehbi Orakçý, Beylikdüzü, alýþveriþ turlarýnýn düzenlendiði bir merkez haline gelecek. diyor. HABER SEVÝNÇ ÖZARSLAN FOTOÐRAFLAR M. ALÝ POYRAZ Beylikdüzü, alýþveriþin baþkenti oluyor Beylikdüzü nün kent karnesi Beylikdüzü ndeki alýþveriþ merkezleri; Beylicium, Migros, Bizim Çarþý, Atrium Çarþý, Cumhuriyet Çarþý, Stars Çarþý, Kule Çarþý, Sürmen Center, Academia Center, Plaza Merkez, Emekevler Çarþý, Ata Center, ÝFA Çarþý. Eðitim ve Kültür Teknoloji Vadisi (Eðitim Vadisi) Beylikdüzü nin yüzölçümü m2, 500 bine yakýn nüfusu var. 3 bin 500 le baþlayan konut sayýsý bugün 100 bine ulaþmýþ durumda. Eðitim Vadisi projesi spor salonlarý, gezi ve koþu parkuru, eðitimle ilgili her türlü üniteyi içinde barýndýrýyor. 1 milyon 200 metrekarelik alanda yapýlan Yeþil Vadi projesi, çaðdaþ kent standartlarýna uygun olarak inþa ediliyor. Ýstanbul un en yeni yerleþim yerlerinden biri olan Beylikdüzü, son 5 yýldaki geliþmelerle baþlý baþýna bir alýþveriþ þehri olma yolunda ilerliyor. Beþ yýllýk süreç içinde 13 alýþveriþ merkezi açýldý, inþaatý devam eden 4 merkez var, ayrýca Belediye Baþkaný Vehbi Orakçý nýn verdiði bilgiye göre 10 projenin de görüþmeleri devam ediyor. Soysal Danýþmanlýk tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre Türkiye de toplam 149 alýþveriþ merkezi faaliyet halinde. 83 ünün inþaatý sürüyor. En fazla alýþveriþ merkezi 2006 yýlýnda açýlmýþ. En çok alýþveriþ merkezi tabii ki Ýstanbul da, yoðun olduðu bölge ise Beylikdüzü. Beylikdüzü Belediye Baþkaný Vehbi Orakçý, bu talebi Beylikdüzü nün fiziksel yapýsýyla açýklýyor: Beylikdüzü ilk yapýlarýn yapýldýðý günden bugüne kadar bir çizgi yakaladý. Eskiden yerleþim yerleri açýk cezaevleri gibiydi. 500 metre geniþliðinde bir sokaðýn saðýna ve soluna binalar inþa ediliyordu. Ýnsanlara yaþam alaný kalmýyordu. Bu anlayýþ deðiþti. Bir kentin sosyal mekanlarýný, kütüphanelerini, kültür merkezlerini kurgulayýp, düzenli bir mimari ile kentleþmeyi saðlamak gerekiyor. Türkiye de örnekler var ama az. Ýnsanlar geniþ caddeler, parklarýn bahçelerin olduðu yerleþim alanlarýnýn beklentisi içine girdi ve bu beklentiye de Beylikdüzü cevap vermeye çalýþtý. Beylikdüzü nün geniþlemeye müsait bir yüzölçümü var. 3 bin 500 konutla baþlayan bu proje, 100 bin konuta kadar ulaþtý. Orakçý nýn hayalinde Beylikdüzü nü bir alýþveriþ merkezi yapmak var. Eskiden insanlar yýllýk alýþveriþlerini yapmak için panayýrlara giderlermiþ. Günümüzde de Amerika ya, Ýtalya ya bir haftalýk alýþveriþ turlarý düzenleniyor. Orakçý, Ýnsanlar Anadolu dan ya da Ýstanbul un uzak semtlerinden Beylikdüzü ne gelsin. Ýhtiyaçlarýný karþýlaþýn, otellerde konaklasýn, ormanlarýmýzda dinlensin, sahilimizde gezinsin istiyoruz. diyor. Alýþveriþ merkezi çöplüðü olacak Birleþmiþ Markalar Birliði Baþkaný Ali Murad Kýzýltaþ, alýþveriþ merkezlerinin en çok geçen yýl açýlmasýný 2001 den sonra ekonomik düzelmeyle birlikte artan yatýrýmlarýn bir sonucu olarak deðerlendiriyor. Bu artýþ 2007, 2008, 2009 da aynen devam edecek. Kýzýltaþ, Beylikdüzü ndeki alýþveriþ merkezlerinin ufak ve bölgesel içerikli olduðunu belirtiyor ve, Bu bölgeye yatýrým yapýlmaya devam edilirse burasý yakýnda alýþveriþ merkezi çöplüðüne dönüþecek. Beylikdüzü nün altyapýsý bu kadar fazla merkezi kaldýracak ölçüde deðil. diyor. Kýzýltaþ, alýþveriþ merkezleri açýlmadan önce ciddi bir þehir planlamasýnýn yapýlmamasýný sektörün en büyük sorunu olarak görüyor. Bölgenin nüfusu, gelir seviyesi, açýlacak merkezin kimlere hitap edeceði gibi bilgiler araþtýrýlmamýþsa inþaat izni verilmemeli. Alýþveriþ merkezleri tüketiciler için sadece, alýþveriþ yapýlan kapalý alanlar deðil. Eðlenebilecekleri, sosyal aktivitelere katýlacaklarý cazibe merkezleri. Ayrýca yazýn sýcaktan, kýþýn da soðuktan koruyan bir yapýya sahipler. Perakende sektörü de, markalar da alýþveriþ merkezlerini bu açýdan destekliyor. Kýzýltaþ, ancak Beylikdüzü gibi alýþveriþ merkezinin açýldýðý yerlerde markalarýn dezavantaj yaþadýðýný belirtiyor. Çünkü ne kadar çok merkez açýlýrsa pazar o kadar çok bölünüyor, her alýþveriþ merkezi, bir öncekinden pay kapýyor. Boþ zamanlarýn hoþ iþi: Diecast HABER OSMAN AYKUT Dünya dünya olalý, hobi kelimesi milyonlarca kez sorulmuþ ve bir o kadar da cevabý verilmiþtir. Ýnsanlýk bazen bu soruya çok ciddi yaklaþmýþ, mantýklý cevaplar bulmaya çalýþmýþ, bazen de boþ zamanlarýn hoþ iþi hükmüne varmýþtýr. Hiç kimsenin, eþittir diye karþýsýna net bir þey koyamadýðý hobi bazen kitap okumak, müzik dinlemek, spor yapmak, pul biriktirmek vb. þeklinde sýralanabilir. Bazýlarý topluma entegre olmak, bazýlarý da sýrf zevk için hobi nin içini doldurmaya çalýþýr. Öyle hobiler vardýr ki, pahalý ve zordur, ayrýca da çok vakit gerektirir. Ýþte tam da burada baþlýyor konumuz ve hobinin adý: Diecast model otomobil koleksiyonu. Diecast, pahalý ve zor bir uðraþ. Ekonominin yanýnda vakit de gerektiriyor. Arabalarýn gerçeklik ölçülerine sadýk kalýnarak eþdeðer ölçülerde küçültülmüþ hali. Son zamanlarda Türkiye de hýzla yayýlan bu hobi dalý yurtdýþýnda neredeyse bir sektör haline gelmiþ. Musa Koca isimli bir koleksiyoncu, bu hobi ile uðraþanlara bugüne kadar Türkiye de normal gözle bakýlmadýðýný belirtiyor. Ýlk bakýþta oyuncak sýnýfýnda görünen bu model arabalarla ilgili yurtdýþýnda seçmeli derslerin bulunduðunu dile getiriyor. Bir model arabanýn detayý arttýkça fiyatý da o nispette katlanýyor. Ölçek küçüldükçe de detaya girmek zorlaþtýðýndan kýymet biraz daha yukarý gidiyor. Ölçek büyüdükçe detay kalitesi ve tatmini artýyor, detay uygulamak belki daha kolay gibi görünse de bu kez de malzeme çoðaldýðý için fiyat fýrlýyor. Bu araçlarla ilgilenme yaþý ise 14 ve yukarýsý. Her iþte olduðu gibi Diecast ýn da püf noktalarý bulunuyor. Ýþte onlardan bazýlarý: Piyasada bir modelin bolca bulunmasý, ürünün zamanla fiyatýnýn da düþmesine neden oluyor. Ürünleri mümkün olduðunca þahýslardan deðil de, firmalardan satýn almakta fayda vardýr. Çünkü ürün iadesi, indirim avantajlarý, karþý muhatap bulma vb. gibi durumlar bu koleksiyon dalýnda çok önemli. Diecastçýlar Türkiye de son üç yýldýr hem internet ortamýnda hem de yüz yüze gelerek çeþitli etkinlikler gerçekleþtiriyor. Diecast ýn ülkemizdeki temsilcilerinden Alposman Koparan, 2000 yýlýnda bu hobiyi duyurmak ve canlandýrmak üzere bir internet sayfasý kurmuþ. Diecastturk.com sitesi, hedef kitlesi olarak genellikle 20 yaþ ve üzeri olmasýna raðmen, tüm yaþ grubuna hitap ediyor. Koparan, site sayesinde Diecast kültürünün hýzlý bir artýþa geçtiðini belirtiyor. Belli zamanlarda çeþitli kentlerde üyeleriyle buluþup etkinlikler gerçekleþtirdiklerini belirten Alposman Koparan, Ýstanbul, Ankara ve Bursa baþlýca þehirler. Toplantýlarýmýz genellikle modellerimizin çeþitlerini, deðerlerini ve pazar durumlarýný görüþmekle geçiyor. diyor.

13 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi13 Müziðiyle okyanusun sesini en iyi duyuran sanatçý kimdir, diye sorulsa, cevap Cesaria Evora olurdu herhalde. Çünkü Grammy ödüllü sanatçýyý Harbiye Açýkhava Tiyatrosu nda dinleyen herkes, Atlantik teki yoksul, çorak Cape Verde adalarýnda buluverdi kendini. YAZI BEJAN MATUR FOTOÐRAF SELAHATTÝN SEVÝ Okyanus, hüzün ve CESARÝA EVORA Okyanusun, hüznün ve duanýn sesi, Ýstanbul daydý. Cesaria Evora, Harbiye Açýkhava Tiyatrosu nda verdiði konseri dinlemeye gelen herkesi Atlantik teki yoksul, çorak Cape Verde adalarýna götürdü. Okyanus kýyýlarýnýn uysal ve tevekkül içindeki ruhlarý o gece Evora nýn müziðinde canlandý. Sahnede sigara yakmasý, suyunu yudumlamasý, dinleyici yokmuþ gibi þarkýlarýný söylemesi... Dünyanýn baþka bir köþesinde sahnede deðil, çocukluðunun geçtiði yerlerde dostlarý arasýndaymýþ gibi söyledi þarkýlarýný Evora. Bu yüzden belki de izleyiciyi coþturmak için özel bir çaba harcamadý. Bir sahne performansý sergilemedi. Varlýðýyla bütünleþen, ruhunda her þeyden fazla yer eden aþk þarkýlarýný söyledi o gece. Hüzün þarkýlarýný. Evora nýn hüznü birçok açýdan tanýdýk deðil bizim için. Bizim hüznümüz fazlasýyla kendine has. Varlýk karþýsýnda bir tavýr alma, yerini belirleme. Oysa Evora nýn þarkýlarýný söylediði Creole dilinde hüzün apayrý hislerin konusu. Acýdan çok hasretin anlatýldýðý duanýn sesi (saudade) kelimesi karþýlýyor hüznü onun dilinde. Eski bir sömürge olmaktan doðan dil harmaný Portekizcenin vatan hasretini býrakmýþ geride. Uzak denizlere savrulan Portekizli denizciler için söylenen fadolarýn hüznü Çýplak ayaklý diva olarak ün salan Cesaria Evora, tüm dünyada çýplak yoksullarý temsil ediyor. Kimine göre de bu yüzden ayakkabý giymeyi reddediyor. var Evora nýn müziðinde. Bizdeki gurbet duygusu karþýlayabilir belki bu acýyý. Ama daha derin, daha tevekkülle, þükranla dolu bir ifade var onun müziðinde. Evora nýn konuþtuðu Creole dilinde hüzün ayrýlýk ve hasreti anlatýyor daha çok. Hüznün nedeni hasret, öncelikli olarak. Bu yüzden olmalý ki o hasrete, hüzne eþlik eden, hatta derinden derine onunla mücadele eden bir coþku da var müziðinde. Batý Afrika kýyýlarýnýn ve Küba müziklerinin de etkisini hissettiren bu coþkuya aþk acýsýný, yurt, sevgili, aile hasretini de katan þarkýlar söylüyor Evora. Dünyada nereye gitse çýplak tuttuðu ayaklarý Ýstanbul da da çýplaktý. Geç yaþlarda yakaladýðý ünü onu uzun turnelere çýkardýðýnda da tavrý deðiþmedi. Dünya onun eviydi çünkü. Bunun tek iþareti ayaklarýnýn çýplak olmasý da deðildi üstelik. Sahnedeki hali onun dünya ve müziði ile iliþkisini anlatýyor. Yalnýzken nasýl sigara içiyorsa sahnede de öyle içiyor sigarasýný. Sesi konuþur gibi çoðalýyor sahnede. Þaþýrtýcý gücü sesinin. Bulunduðu yere okyanusu getiren o kadýn. Müziðinde okyanusun -denizin deðil- sesini bu kadar duyuran baþka bir þarkýcý var mýdýr? Atlantik in kýyýsýndan dünyaya yayýlan hüzün. Þükretmeyi bilen mutlu ve yoksul insanlarýn ülkesi diyor Evora, bir söyleþisinde Cape Verde yi anlatýrken. Bu yönüyle sadece hüznü deðil, barýþý da simgeliyor onun varlýðý. Bu yüzden çýplak ayaklý diva tüm dünyada çýplak yoksullarý temsil ediyor. Kimine göre bu yüzden ayakkabý giymeyi reddediyor. Grammy ödülü dahil pek çok ödüle layýk görülmüþ Cesaria Evora. Dünyanýn en çok satan seslerinden biri ayný zamanda... Ama geçen gece sahnede gördüðümüz kadýnýn gözünde ne ödüllerin ne de yaptýðý yolculuklarýn bir önemi var. O kendi coðrafyasýný taþýyor gittiði yere. Kendi atmosferini, kýyýsýnda doðduðu okyanusu... Evora yý sahnede izleyici ile temas kurmamakla eleþtirenler onun sesindeki okyanus tadýný o kapalýlýða borçlu olduklarýný görmüyorlar. Evora gittiði her yere dalgalardan ve ýssýzlýktan oluþan atmosferini götürürken erken yaþlarda yaþadýðý hayal kýrýklýklarýný dahi þükrana konu ediyor. Ýzleyicide býraktýðý hissin derin bir var oluþ ve þükran bilinci olmasý boþuna deðil. Bebeðiniz diþ çýkarýrken siz sýkýntý çekmeyin HABER DR. GÖKHAN MAMUR* Saðlýklý bir bebeðin diþ çýkarmasý aslýnda büyüdüðünün ve geliþtiðinin de bir ifadesi ayný zamanda. Oysa bu durum hem bebeði huzursuz ediyor hem iþtahsýzlaþmasýna sebep oluyor hem de ailelere sýkýntý oluþturuyor. Bebeklerde ilk diþ genelde 6. aydan itibaren çýkmaya baþlar; ama bir yaþýndan sonra görülmesi de mümkün. Çok az da olsa iki aylýkken diþ çýkaran bebekler de var. Hatta bir veya daha fazla diþ çýkaran bebekler bile vardýr. Bu bebeklerin diþleri çok sallanýyorsa çekilip alýnmasý gerekebilir. Çünkü bebeklerin diþleri yutma olasýlýðý vardýr ve emzirme sýrasýnda sorun teþkil edebilir. Bebeklerde ilk diþ genelde ön tarafta çýkar. Diþ, diþ etine yaklaþtýkça o bölgede kýzarýklýk, þiþlik, hassasiyet görülebilir. Hatta bazen diþin çýkacaðý bölgede ufak sývý ile dolu bir oluþum da geliþebilir. Bazen birden fazla diþ bir arada çýkar. 20 adet süt diþinin tamamýnýn çýkmasý genelde üç yaþýna doðru olur. Kalýcý diþler altý yaþ civarýnda çýkar. Doktora götürmeniz þart deðil Ateþ, ishal, sürekli huzursuzluk, vücutta cilt döküntüsü her zaman diþ çýkarmanýn belirtisi deðildir. Eðer anne ve babalarý endiþelendiren baþka belirtiler söz konusu olursa doktora baþvurmakta fayda vardýr. Sorunun yalnýzca diþ çýkarmadan kaynaklandýðý hemen düþünülmemelidir. Diþ çýkarma doktora acil bir baþvuru nedeni deðildir. Ancak aileler diþ çýkarmanýn yaný sýra baþka bir sorunun söz konusu olduðunu düþünüyorsa, mutlaka bir uzmana baþvurmalýdýr. Diþ hekimlerine normal kontrol için baþvuru birinci yaþ sonrasý olabilir. Bebeðiniz parmaðýnýzý ýsýrýnca rahatlayabilir Sýkýntý çeken bebeðin diþ etine hafif basýnç uygulanýrsa bebekte bir rahatlama görülür. Bu nedenle anne-babalarýn ellerini yýkadýktan sonra bir parmaðýný o bölgeye hafifçe bastýrmasý veya bebeðin temiz bir bezi ýsýrmasýna izin vermesi uygundur. Soðuk nesneler diþ etindeki kýzarýklýk ve þiþliði azaltabilir. Bu nedenle tecrübeli ebeveynler temiz, dondurulmuþ bezleri kullanýrlar. Ayný zamanda su içeren diþlikler vardýr ve buzdolabýnda soðutularak kullanýlýrlar. Bununla birlikte diþ etlerine uzun süreli aþýrý soðuk uygulama önerilmez. Diþ çýkarmak normaldir. Bu nedenle bundan doðabilecek sorunlara geniþ bir bakýþ açýsýyla yaklaþýlmasý gerekir. Çoðu bebek ve çocuklarda eninde sonunda 20 süt diþi çýkmakta, bu diþler düþtükten sonra da yerine 32 kalýcý diþ gelmektedir, anne-babalarýn bu süreç boyunca duyarlý ve dikkatli olmalarý yeterlidir. Diþ çýkaran bebeklerin rahatsýzlýklarý Tükürükleri artar. Uyku düzensizliði baþlar. Ýþtahsýz olurlar. Huzursuzluk baþ gösterir. Ellerini ýsýrýrlar. Aðýz çevresinde hafif döküntü meydana gelir. *Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný (Memorial Hastanesi) Aðrý kesici kullanýmý Diþ etlerine sürülen ilaçlar: Eczaneden alýnabilecek bazý ilaçlar aðrý kesmek amacýyla doðrudan diþ etlerinin üstüne sürülebilir. Diþ etlerini belirli bir süre için uyuþturan maddeler içerirler. Kýsa süreler için yardýmcý olabilirler; ancak bazý çocuklar bunlarýn tat veya yarattýðý etkiyi beðenmeyebilirler. Bu ilaçlarýn bebeðin boðazýna deðmemesini saðlamak önemlidir; çünkü o bölgenin uyuþmasý öðürme refleksini hafifletebilir ve yemeklerin akciðerlere kaçmasýna neden olabilir. Aðýz yoluyla alýnan aðrý kesiciler: Parasetamol veya ibuprofen içeren ilaçlar aðrýnýn azaltýlmasýnda faydalý olabilirler. Bunlar daha önce bahsedilen yöntemler denendikten sonra birkaç kez verilebilir. Diþ çýkarýrken çok ilaç kullanmamak daha uygundur; çünkü altta yatan baþka bir hastalýðýn yarattýðý ateþi düþürebileceðinden ebeveynleri ve doktoru o hastalýktan habersiz býrakabilir.

14 cuma ERTESI 14 4 AÐUSTOS 2007 CUMARTESÝ Yabancýlar, Boðaziçi nde evleniyor Yabancý sosyete Boðaziçi nde düðün yapabilmek için aylar öncesinden saraylara rezervasyon yaptýrýyor. Gözde düðün turizmi mekânlarýmýz arasýnda Çýraðan Sarayý ilk sýrada yer alýyor. HABER DÝLEK GÜRAY Yaz mevsimi her zaman düðün mevsimi olarak da bilinir. Aslýnda son yýllarda buna düðün turizmi de diyebiliriz. Çünkü yurtiçinden ve yurtdýþýndan pek çok ünlü, Ýstanbul un gözde mekanlarýnda düðün yapabilmek için aylar öncesinden rezervasyon kuyruðuna giriyor. Genç çiftler rüya gibi bir düðünü sarayda ya da gözde bir yalýda yapmayý tercih ediyor. Öyle ya þöyle Boðaz manzaralý, havuz kenarýnda, meþalelerin altýnda prensler, prensesler gibi aðýrlanmayý kim istemez ki? Ýþte ülkemizde yeni yerleþen düðün turizmi kavramý her geçen yýl artýyor. Saray ve yalýlar uluslararasý düðün fuarlarýna katýlarak ülkemizi tanýtýyor ve dünyanýn sayýlý zenginleri, sýrf düðünlerini yapmak için ülkemize geliyor. Hem de ne geliþ.. iki bin kiþiyi geçen bir davetli konvoyuyla TIR lýk düðün malzemeleriyle.. 4 gün 4 gece süren eðlenceleriyle... Özellikle Ortadoðu daki þeyh ve petrol zenginlerinin gözdesi Çýraðan ve Dolmabahçe Sarayý... Bunlarý Esma Sultan ve Sait Halim Paþa gibi Boðaz ýn en güzel manzarasýna sahip olan yalýlar izliyor. Bu mekanlar tarihî atmosferi, düðün organizasyonu ve Boðaz a sýfýr manzarasýyla çiftlere unutulmaz bir düðün yaþatýyor. Yunanistan, Suudi Arabistan, Ýran, Hindistan, Ýspanya, Amerika gibi çok farklý ülkelere mensup yabancý çiftler düðünlerini Çýraðan Sarayý nda yapýyor. Yüksek sosyetenin bir numaralý düðün mekaný olan sarayýmýzda ilk evlenen yabancý Yunanlý armatör Angelo Polus tu. Polus, 1992 yýlýnda Mustafa Koç un saraydaki düðününe davetli olarak katýlmýþ ve saraya hayran kalmýþtý. Peki bizim zengin ünlülerimiz ve iþadamlarýmýz düðünlerini nerede yapýyor? Tabii yine ilk baþta tercih Çýraðan Sarayý, Esma Sultan Yalýsý, Sait Halim Paþa Yalýsý... Sonrasýnda ise Swiss Otel, Hidiv Kasrý, Kýzkulesi, Hilton gibi gözde mekanlar... Bu kadar raðbet gören mekanlarda düðün yapmanýn maliyeti ne kadardýr diye merak edenler mutlaka vardýr. Çýraðan Sarayý nda bir davetlinin sýrf yemek mönüsü Euro, Esma Sultan Yalýsý nda Euro, Sait Halim Paþa Yalýsý nda ise Euro arasýnda. Rüya gibi bir düðünün adresi Çýraðan Sarayý Suudi Arabistan ýn eski petrol bakaný Zeki Yamani nin kýzý Sara ile Harvard mezunu Malik Dahlan, Çýraðan da üç gün süren düðün yaptý. Bu düðünden sonra Çýraðan ýn popülaritesi arttý. Libyalý ünlü iþadamý Tarek Ali Hassan Kaituni ile ünlü topmodel Lisa Van Goinga, Çýraðan Sarayý nda dillere destan bir düðün yaptý. Hindistan ýn en zengin iþadamlarýndan Shyam Bhatia nýn oðlu Vikram Bhatia ile Vandana Hathiramani, Çýraðan da 4 gün 4 gece süren muhteþem bir düðün yaptý. Düðün için Hindistan dan 4 TIR dolusu malzeme ve 80 kiþilik ekip getirildi. Petrol kralý Halit El Reza nýn kýzý Amira ile Mohammed Zahid, Dolmabahçe Sarayý nda tarihinde evlendi. Düðüne 2 binin üzerinde yabancý davetli katýldý. Düðünün maliyeti, takýlarla birlikte 20 milyon dolarý buldu. Yunanlý iþadamý Alexander Louvaris ile Ýran Azerisi Gülnara Kadimova, 400 bin Euro luk bir düðünle Çýraðan da evlendi. Eski Almanya Baþbakaný Helmut Kohl ün oðlu Peter ile ünlü iþadamý Kemal Sözen in kýzý Elif, Çýraðan da evlendi. Türkler de saraydan yana ÝTO nun eski Baþkaný Mehmet Yýldýrým ýn oðlu Oðuzhan Yýldýrým ile Gül Uyar, Çýraðan da,evlenen zenginler arasýnda. Genç iþadamý Nesi Hatiboðlu ile Hotiç maðazalarýnýn sahibinin kýzý Nazlý Hotiç, Çýraðan da evlendi. Eski baþbakanlardan Necmettin Erbakan ýn kýzý Elif Erbakan ile Mehmet Altýnöz de Çýraðan da evlenenler listesine girdi. Basketbolcu Ýbrahim Kutluay ile eski manken Demet Þener de düðünlerini Çýraðan Sarayý nda gerçekleþtirmiþti. Yasemin Bora ile Kerem Uygurmen, Esma Sultan Yalýsý nda hayatýný birleþtirdi. Erdoðan Demirören ile Zeynep Düvenci, Esma Sultan Yalýsý nda evlendi. Milli basketbolcu Kaya Peker ile Hýrvat voleybolcu Vesna Jelic Esma Sultan da evlendi. Manken Tülin Þahin ile Mehmet Özer düðünlerini Swiss Otel de yaptýlar. Milli basketbolcu Mehmet Okur ile Yeliz Çalýþkan, Swiss Otel de hayatýný birleþtirdi. Futbolcu Okan Buruk ile eski manken Nihan Akkuþ Swiss Otel de evlendi. Her gelin kraliçe gibi hissediyor kendini Fuat Köroðlu - Çýraðan Sarayý Uluslararasý servis standartlarýnýn üstünde hizmet veriyoruz. Sarayýn tarihî dokusunun yanýnda son derece romantik bir mekanda hem iç hem de dýþ mekanda hizmet veriyoruz. Þimdilerde kimse gidip de üç gün önce açýlmýþ bir kulüpte evlenmiyor. Çünkü kiminle evlendiðin kadar nerede evlendiðin de önem taþýyor artýk. Bütün Ortadoðu ve Arap dünyasý deðil artýk Avrupa da Çýraðan da yapýlan düðünleri konuþuyor. Uluslararasý fuarlara katýlarak ismimizi duyuruyoruz. Her gelen gelin bir kraliçe gibi, damat ise kral gibi hisseder kendini bizim merdivenlerden aþaðý inerken. Cam binanýn dünyada bir benzeri daha yok Engin Camcý-The Marmara Esma Sultan Bir kere bizim hem karadan hem denizden ulaþýmýmýz çok kolay. Ama en çok yalýnýn tarihî dokusu ve burada verilen hizmet de tercih nedeni. Buradaki cam binanýn dünyada bir benzeri yok. Boðaz ýn en dar kýsmýnda Boðaz Köprüsü nün hemen altýnda. Çok özel ve güzel bir bahçesi var. Tek bir organizasyona veriyoruz. Sabahtan akþama kadar o gün düðün için kullanýyorlar yalýyý. Kýþ düðünleri için de vazgeçilmez bir mekan Yelda Ýpekli-Sait Halim Paþa Yalýsý Tarihî derinliði, yaþanmýþlýðý ve ihtiþamý, en belirgin tercih sebepleri; ama ayný zamanda yalý Boðaz ýn çok özel bir konumunda eþsiz bir manzaraya sahip. Ýç ve dýþ mekanlar yalnýzca düðüne özel olarak kullanýlýyor. Bizim kýþ düðünlerimiz de çok meþhurdur. Ancak yalnýzca düðün ya da davetlere deðil, sanat ve kültür çalýþmalarýna da ev sahipliði yapmak istiyoruz. Bel fýtýðý, bacakta aðrý-uyuþma ve karýncalanma, kuvvet azalmasý, hareket kýsýtlanmasý, dýþkýlama ve idrar yapmada sorunlarla baþ gösterir. Bel fýtýðýnýn 99 sayfalýk çözümü Bel fýtýðý ve iþ yaþamýnda bel aðrýsý konusunda Türkiye nin önde gelen uzmanlarýndan Prof. Dr. Emel Özcan 99 sayfada bel fýtýðý ve bel aðrýsý nýn kitabýný yazdý. Bel Okulu nun ilk kurucularýndan olan Özcan ýn kas sistemi ve iskelet yapýsýyla ilgili önemli tespitleri bulunuyor. Günümüzde bel fýtýðý tanýsý konulan hastalarýn sayýsý arttý. Günlük yaþamda özellikle iþ hayatýnda bel fýtýðý için risklerin fazlalaþmasý ve aðýr fiziksel aktivite gerektiren iþlerin artmasý bel fýtýðýný yaygýnlaþtýrmakta. Bel fýtýðý üç þekilde ortaya çýkýyor. Bunlardan ilki bulding yani bombeleþme. Diskin ortasýndaki çekirdek, etrafýndaki koruyucu yapýdaki yarýklara ve çatlaklara doðru sýzar ve disk bombeleþir. Bu durum bel fýtýðýnýn baþlangýcý olarak deðerlendirilir. Ýkinci aþama protüzyon yani diskin çevresindeki taþmanýn fýtýklaþmasý. Son olarak da ekstüzyon görülür. Yani diskin çevresindeki çember yýrtýlýr ve diskteki jelatimsi madde yayýlýr. Disk yýrtýlmasý olarak adlandýrýlan bu durum en ciddi olanýdýr. Unutulmamalýdýr ki yaþlanmayla birlikte bel fýtýðý oluþumuna yatkýnlýk oluþur. Bel fýtýðý ile dizleri bükmeden öne eðilerek aðýrlýk kaldýrma ve gövdeyi döndürme arasýnda doðrudan iliþki olduðu kanýtlandý. Bu hareketlerin tekrar tekrar yapýlmasý riski artýrýr. Kötü oturuþ, kötü pozisyonda uzun süreli kalma, aðýrlýk taþýma, titreþim, kondisyon yetersizliði ile sýrt-bel ve karýn kaslarýnýn zayýflýðý bel fýtýðý için diðer risk faktörleri. Bel fýtýðý tedavisinde kullanýlan ilaçlar; aðrý kesici, iltihap giderici ve kas gerginliðini çözücü ilaçlar. Bu ilaçlar genelde bir arada kullanýlýr. Ýlaçlar dýþýnda bel fýtýðýnýn tedavisinde fizik tedavi de kullanýlýr. Fizik tedavi; aletlerle ve elle uygulanan sýcak-soðuk uygulamalar, çeþitli elektrik akýmlarý, çekme ve masaj yöntemleridir. Bel fýtýðýnda ameliyat son çaredir ve hastalarýn yüzde 5 gibi çok az bir kýsmýnda ameliyata gerek duyulur. Bel fýtýðý aslýnda bir meslek hastalýðý olarak da bilinir. Bedeniyle çalýþanlarýn yaklaþýk yarýsý ciddi ve sakatlayýcý bel aðrýsýndan yakýnmakta. Ancak masa baþý çalýþanlarýn da yanlýþ oturma düzeninden kaynaklanan ciddi aðrýlarý oluþabiliyor. Ayrýca günümüzde hemen her sektörde fazlasýyla bilgisayar kullanýmý neticesinde kas-iskelet hastalýklarý ortaya çýkabiliyor. Sýk bilgisayar kullanýmý boyun ve omuzlarý etkilediði gibi beli de hasta edebiliyor. Belinize zarar vermemek için Ayaklarýnýzý birbirinden ayýrýn ve bir ayaðýnýzý diðerinin önüne koyun. Belinizi öne eðmeden, omurganýzý düz tutarak, kalça ve dizlerden bükerek çömelin. Aðýrlýðý iki ucundan sýkýca tutarak kaldýrýp kaldýramayacaðýnýzý kontrol edin. Cisim fazla aðýrsa yardým isteyin. Cismi omuz seviyesinin üstüne kaldýrmayýn. Cismi itmek ya da çekmek gerekiyorsa beli daha az zorladýðý için cismi itin. Otururken omurganýzýn zorlanmamasý için; Omurganýzýn kavislerini koruyun. Bel kavisinizi küçük bir yastýkla destekleyin. Sýrtýnýzý oturma yerine iyice yaslayýn. Dizlerinizi ve sýrtýnýzý dik açýda olacak þekilde tutun. Kollarýnýzý dirsekleriniz dik açý oluþturacak þekilde koyun. Ayak tabanlarýnýzý yerle tam temas ettirin.

15 4 AĞUSTOS 2007 CUMARTESİ cumaertesi15 Erdil Yaþaroðlu / 3M Cem Kýzýltuð/ Ýki Baþlý Ýnek Can Yalman / Cowuccino Özden Utku Odman / Woody El sanatýmýz hep gözde Özden Utku Odman Eker Süt Ürünleri için tasarladýðý inekle ilgili olarak; geleneksel Türk el sanatlarýndan yazmacýlýk, iþlemecilik, gümüþ ve ahþap iþçiliðini çaðdaþ sanat formunda yorumladým. Ama bu çalýþmamda yayýk ana temam oldu. Süsleme öðesi olan bitki, geometrik motifler ve figürleri oyma, kabartma, kazýma teknikleri ile iþledim. Yüzeye sedir, abanoz, gül, kiraz, ceviz, akaðaç ve çam görünümü kazandýran Omdan, her bir parçaya hüzün, sevinç, umut, sevgi, gizem ve saygý gibi duygularý yükleyerek hepimizin hayatýndan bir yaþanmýþlýðý yansýtmýþ ineðine Woody Kanyon Alýþveriþ Merkezi nde Milli takýmýn yeni kaptaný Karikatürist Erdil Yaþaroðlu tarafýndan tasarlanan basketbolcu inek, tam 3 metre boyunda Basketbolcu bir inek yapan Yaþaroðlu, 10 numaralý kýrmýzý-beyaz formayý giydirdiði ineðinin zýplayamamasýndan þikayetçi! 3M Kanyon Alýþveriþ Merkezi nde Ýstanbul un sembolü Gazetemizin dünyaca ünlü illüstratörü Cem Kýzýltuð Gold Cow adlý ineðini TAV Havacýlýk Þirketler Grubu için tasarladý. Çift baþlý ineðin bir baþý Doðu'ya, diðeri Batý'ya bakýyor. Ýstanbul'u temsil eden ineðin üzerinde ise yedi tepeli þehrin siluetini taçlandýran alemlerden biri bulunuyor. Gold Cow Akmerkez önünde... Fincan içinde keyif Ünlü endüstriyel tasarýmcý Can Yalman ýn Kahve Dünyasý için hazýrladýðý inek, fincan içinde kahve sefasý yapýyor. Miniklerden büyük ilgi gören ineðe daha ilk gün zarar verilmiþ bile... Cowuccino Maçka da Sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý! HABER SERKAN KARA / FOTOÐRAFLAR TARIK ÖZTÜRK Aylar öncesinden tanýtýmý yapýlan Cow Parade Ýstanbul (Ýnek Festivali) nihayet baþladý. Haftalardýr içlerindeki ineði fiberglastan yapýlan heykellere nakþeden sanatçýlar, böylece muratlarýna ermiþ oldu. Ýstanbul sokaklarý ve alýþveriþ merkezlerinde bulunan 190 tasarým arasýnda dikkatleri en çok çeken inek, hiç þüphe yok ki, Cemil Ýpekçi nin kendisine benzettiði (!) Cemill adlý inek Kýrmýzý bir minder üzerinde uzanan Ýpekçi nin ineði pala býyýklý, ince kaþlý, yuvarlak küpeli ve iþlemeli ipek kýyafetlere sahip Tasarýmlar daha çok, ineðe sponsor olan firmalarýn reklam alanýna dönüþmüþ olsa da kimi firmalar tasarýmlarýný halký doðal felaketlere karþý uyarmak için kullanmýþ. Bunlardan biri olan Ülker Þirketler Grubu nun 10 ineði etkinlik boyunca Ot yoksa süt de yok. Süt yoksa insanoðluna besin yok sloganýyla halkta çevre duyarlýlýðý oluþturmayý amaçlýyor. Ýnekler 7 den 70 e herkes tarafýndan büyük ilgi görüyor. Yaþlýlar iþin sýrrýný çözmeye, minikler de ineklerle muhabbeti ilerletmeye çalýþýyor. Kanyon Alýþveriþ Merkezi nde sergilenen Oturan Güzel isimli ineðe küçük bir kýz çocuðu soruyor: Sen neden dedemin yanýnda deðilsin? Üstündekileri yeni sahibin mi aldý? Tabii herkes böyle masum sorularla kendini sýnýrlamýyor. Olduk olasý, heykellere büyük hassasiyetlerle yaklaþan bir toplumuz... Hal böyle olunca daha ilk günden ineklere de hatýramýzý býraktýk! Maçka da kahve keyfi yapan ineðe aklýevvel bir kardeþimiz Bilal ismini yazmýþ bile Yetkililer heykellere olan sempatimizi duymuþ olacaklar ki, her inek heykelinin altýna uyarý koymuþlar: Baþýma bir þey gelmiþ ise lütfen benim için Þiþli Belediyesi Acil Hizmet Hattýný arayýnýz. (212) Cow Parade Ýstanbul da 31 Ekim e kadar sergilenecek olan heykeller, kasým ayýnda Turgay Artam (Antik AÞ) tarafýndan yönetilecek bir müzayede ile satýþa çýkarýlacak. Bu satýþtan elde edilecek gelirler; Sokak Çocuklarý Rehabilitasyon Derneði, Anne Çocuk Eðitim Vakfý (AÇEV) ve Türkiye Erozyonla Mücadele Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý (TEMA) yararýna kullanýlacak. Zeynep Fadýllýoðlu / Mitolojik inek Io Ýstanbul un inek mitolojiisi Zeynep Fadýllýoðlu nun tasarladýðý mitolojik inek Ýo, eski Yunan mitolojisinin traji-komik bir aþk öyküsünün kahramaný. Ýo nun mitolojide baþýndan geçenler, Ýstanbul Boðazý nýn yabancý dillerde Bosphorus olarak adlandýrýlmasýna da neden olmuþ. Uçuk mavi renkte ve sýrtýndaki sineði ile öykünün mitolojik boyutuna sadýk kalarak tasarlandý. Heykel Zeus un sevgilisi Ýo yu kýskanç karýsý Hera dan kaçýrmak için onu beyaz bir ineðe dönüþtürmesi, Hera nýn ise bu hileyi anlayýp ineðin sýrtýna bir sinek musallat etmesini anlatýyor. Mitolojik Ýnek Ýo Kanyon Alýþveriþ Merkezi nde Sezen Aksu /Ýnek deyip geçme Minik Serçe nin ineði! Minik serçe Sezen Aksu nun ineði, savaþlar ve küresel ýsýnma ile bozulan dünyanýn dengesine dikkat çekiyor. Sütaþ için tasarlanan ineðin üzerinde Sezen Aksu nun yazdýðý þu dizeler yer alýyor: Hiç kavga bilmez gül ile yaprak. Hiç kýyar mý aðaca toprak. Bu kimin oyunu? Ýlk kim bozdu sonsuz uyumu. Ýnek Deyip Geçme Niþantaþý nda Hafize Uncuoðlu / Su tasarrufu yapmayan inek Suyunu boþa harcama Bu iki ineði TEMA Vakfý için tasarlayan Hafize Uncuoðlu, TEMA nýn baþlattýðý Suyunu Boþa Harcama kampanyasýna dikkat çekiyor. Ýneklerin midesinde yer alan üç boyutlu görüntü yansýtýcýlarda iki ev hanýmý görülüyor. Bunlardan biri bulaþýklarýný makineyle yýkarken diðeri elle yýkýyor. Bulaþýklarýný makineyle yýkayan ev hanýmý yýlda 40 ton su tasarruf etmiþ oluyor. Bu inekler Kanyon Alýþveriþ Merkezi nde Hafize Uncuoðlu / Su tasarrufu yapan inek Leo Burnett /Hükümlü inek Ot yoksa süt de yok! Ülker in çevre duyarlýlýðýný artýrmayý amaçladýðý birbirinden farklý 10 inek, Leo Burnett tarafýndan tasarlanýp Mert Atasever tarafýndan uygulanmýþ. 'Ot yoksa süt yok' sloganýyla sokaklardaki yerini alan inekler, süt olmadýðýnda insanoðluna da besin olmadýðýnýn mesajýný veriyor.

16

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı