Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr. Gayrimenkulünüzü en iyi fiyata satmayý veya kiralamayý, yatýrýmlarýnýzda da çözüm önerileri alabileceðiniz ve size fayda yaratmayý hedefleyen bir gayrimenkul danýþmaný ile çalýþmak istemez misiniz? Bir insanýn hayatý boyunca yapmýþ olduðu parasal birikimler ile ömründe ortalama bir defa da olsa alým-satým ve kiralama yaptýðýný düþünürsek elinizdeki broþürün ve gayrimenkul danýþmanýyla çalýþmanýn size kazandýracaðý parasal faydalarýný bilmek istemez misiniz? Ece Gayrimenkul sloganý FARK YARATIR, FAYDA SAÐLAR dan yola çýkarak gayrimenkulünüze özgü farklý ve yenilikçi pazarlama stratejilerini öðrenmek için bize beþ dakikanýzý ayýrmanýz yeterlidir.

3 Neden Ece Gayrimenkul ve Volkan Þengül ile Çalýþmalý? Bir gayrimenkul danýþmaný seçerken nelere dikkat etmeliyim? Bir gayrimenkul almak veya satmak hayatýnýzda vereceðiniz en büyük kararlardandýr. Bu kararý verirken, güvenilir ve tecrübeli gayrimenkul danýþmanýnýn sizi temsil etmesi size çok büyük kolaylýk, zaman ve para tasarrufu saðlayacaðýndan emin olun. Tek hedefimiz var o da size ÞEFFAF, GÜVENÝLÝR ve KALÝTELÝ hizmet sunmak. Size Özel Gayrimenkul Danýþmaný ile Çalýþmanýn Avantajlarý! Size özel gayrimenkul danýþmaný, gayrimenkulünüzün deðerinin daha iyi korunmasýný saðlayacaktýr. Tanýmadýðýnýz gayrimenkul danýþmanlarý ile vakit harcamaz, doðru deðerlendirilmemiþ müþterileri evinize sokmaz ve güvenliðinizi riske atmazsýnýz. Güvendiðiniz size özel gayrimenkul danýþmaný, sizi Türkiye'nin zor piyasa koþullarýnda temsil ederek haklarýnýzýn korunmasýný saðlayacaktýr. Güvendiðiniz tek bir gayrimenkul danýþmaný ile çalýþmak size zaman kazandýracaktýr. Gayrimenkul üzerinde hakimiyetinizi size özel gayrimenkul danýþmaný ile çalýþmakla arttýracaksýnýz. Gayrimenkul Danýþmaný Nasýl Seçilir? Gayrimenkul danýþmaný size GÜVEN telkin ediyor mu? Gayrimenkul danýþmanýnýn aldýðý EÐÝTÝMLER neler? Gayrimenkul danýþmanýnýn MÜÞTERÝ PROFÝLÝ sizin gayrimenkulünüze uyuyor mu? Gayrimenkul danýþmanýnýn PORTFÖYÜ VE TEKNOLOJÝ KULLANIMI nasýl? Gayrimenkul danýþmanýnýn KALÝTESÝ VE REPÜTASYONU nedir? Gayrimenkul danýþmanýnýn size sunduðu PAZARLAMA PLANINDA neler yer alýyor? GÜVENÝLÝRLÝK ZAMAN TASARRUFU ECE GAYRÝMENKUL KALÝTELÝ HÝZMET UZMANLIK

4 Baþarýlý Bir Satýþ Ýçin, Gayrimenkulünüzün Satýþ Sürecinde ECE GAYRÝMENKUL DANIÞMANI nýn Yapacaklarý Özellikleri Sayfasý: Ece Gayrimenkul Danýþmaný, Gayrimenkulünüzün resminin ve tüm özelliklerinin yer aldýðý bir tanýtým sayfasý hazýrlayacak ve evinizle ilgilenen müþteriye verecektir. Alýcýyý/Kiracýyý Bulmak: Gayrimenkulünüz için Ece Gayrimenkul Danýþmaný diðer gayrimenkul firmalarý ile çalýþýp geniþ bir alýcý kitlesi oluþturacaktýr. Kartlar ve Broþürler: Kart ve broþürler gayrimenkulünüzü pazarlarken doðru alýcýyý bulmak için çeþitliliðin artmasýný saðlayacak þekilde Ece Gayrimenkul Danýþmaný tarafýndan özel olarak hazýrlanacaktýr. Rakip Pazar Analizi: Sizin gayrimenkulünüze benzeyen portföyler içinde satýlmýþ olanlarý ve hala satýþta olanlarý gösteren detaylý bir rakip Pazar analizi hazýrlanacaktýr. Bu bilgi ýþýðýnda gayrimenkulünüz için rakip fiyatlarý tespit edip, uygun bir fiyat belirlemeniz kolaylaþacaktýr. Ýstenen Fiyat: Gayrimenkulünüz için istediðiniz fiyat çok düþük ya da çok yüksek ise, gayrimenkulünüzün satýþý size yarardan çok zarar getirecektir. Size özel hazýrlanan detaylý pazar analizine baðlý kalarak birlikte oluþturacaðýmýz fiyat, size en yüksek faydayý saðlayacaktýr. Finans: Ece Gayrimenkul Danýþmaný, alýcýlara yardýmcý olmak için bankalardan kredi imkanlarýný en cazip þekilde müþterisine sunacak ve takipçisi olacaktýr.

5 Reklam ve Promosyon; Ece Gayrimenkul Danýþmaný, gayrimenkulünüzü pazarlarken doðru alýcýyý bulmak için gerekli reklam ve tanýtým çalýþmalarý yapacaktýr. 1- Kurumumuz Türkiye nin en çok ziyaret edilen sitelerine kurumsal üyedir, 2- Çözüm ortaðýmýz Turkcell ile veritabanýmýzdaki tüm müþterilere duyurulur, 3- Gazeteler, 4- Tabela, 5- Meslektaþlar arasý bilgilendirme, 6- Gayrimenkulün çevresindeki firmalarýn bilgilendirilmesi, 7- Hedef profil çalýþmasý, 8- Ofis ziyaretçileri ile paylaþým, 9- Komþularýn ve çevresinin bilgilendirilmesi, 10- Görüþme ile belirlenen farklý reklam ve promosyon faaliyetleri. SAHÝBÝNDEN SATILIK PROBLEMLERÝ 1- Kiþisel ve aile güvenlikleri tehlikededir, 2- Emlakçýlar tarafýndan sýklýkla telefon ile rahatsýz edilirler, 3- Alýcýlarýný takip edemez, 4- Yeterince alýcý çekemezler, 5- Gereksiz masraf yaparlar, 6- Pazarlýkta problem yaþarlar, 7- Stres yaþarlar, 8- Alýcýyý deðerlendiremezler, 9- Doðru fiyat belirlemede problem yaþarlar, saat eve hapistirler, 11- Duygusal davranýrlar, 12- Doðru pazarlama yapamazlar, 13- Zaman kaybederler, 14- Apartman görevlilerine býrakýrlar, 15- Satýþ kapamada problem yaþarlar.

6 Yaþadýðýnýz kötü tecrübeler sizi bunalttý mý? 1- Satmayý veya kiralamayý düþündüðünüz gayrimenkulünüze hiçbir piyasa analizi yapýlmadan servis verilmiþ olabilir, bu sebep ile alakasýz müþteriler ile karþýlaþmýþ olabilirsiniz. Ece Gayrimenkul danýþmanlarý müþteriyi dinleyerek, analiz eder ve doðru müþteri ile sizi karþýlaþtýrýr. 2- Son dakika aranmazsýnýz, 24 saat önceden sizden randevu alarak zamanýnda servis verilir, böylece hayatýnýz olumsuz etkilenmez. 3- Huzurlu, mutlu, sizi dinleyerek size uygun çalýþma sistemleri geliþtirilir. Böylece aileniz ve sizin huzuru kaçmaz. 4- Müþteriye, talep ettiði gayrimenkuller hakkýnda önceden ile sunum yapýlýr. Müþterinin ilgilendiði gayrimenkuller seçilerek, doðru gayrimenkul için randevu alýnýr. Böylece hem gerçek alýcý/kiracý adayýný gayrimenkulle buluþturmuþ oluruz. Hem de zamanýnýzý boþa harcanmasýný önleriz. 5- Size sunulan teklifler yada beðendiniz gayrimenkul için ileteceðiniz teklifler sözle deðil yazý ile olacaktýr. 6- Ece Gayrimenkul ile çalýþtýðýnýz zaman, baþka bir gayrimenkul ofisine gitmenize gerek kalmaz. Çünkü sizin adýnýza yüzlerce saygýn gayrimenkul danýþmanýndan oluþan baðlantýlarýmý kullanarak, evinizin en kýsa zamanda satýlmasýný veya istediðiniz evin bulunmasýný saðlayacaðýmýzý garanti ediyorum. Özel portföyler için, özel insanlarý seçin!!! Konusunda ve bölgesinde UZMAN, EÐÝTÝMLÝ, PROFESYONEL ve GÜVENÝLÝR. Zamanýnýzýn ve paranýzýn önemini bilen, etik kurallara baðlý, yüksek oranda teknoloji kullanabilen, hýzlý ve kaliteli hizmet sunmayý hedef edinmiþ, tecrübesi olumlu referanslar ile desteklenen, yüksek satýþ grafiði ve yaratýcý çözümler sunabilen özel bir gayrimenkul danýþmaný ile çalýþmak istemez misiniz?

7 ECE GAYRÝMENKUL Ü TANIMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ? Ece Gayrimenkul, 1998 yýlýnda Ali Þengül tarafýndan Gebze de 2654 dairelik Emlak bankasý projesi olan Mutlukent te kurulmuþtur. Amatör ruh ve profesyonel hizmet anlayýþýyla hareket eden Ece Gayrimenkul, çaðýn gereklerine uygun hareket tarzý ile farkýný ortaya koymuþtur. Müþteri odaklý ve %100 memnuniyet prensibini benimseyen Ece Gayrimenkul, tavsiye üzerine müþteri kazanmasýyla bu konuya verdiði önemi ortaya koymuþtur. Ece Gayrimenkul ün senelerdir oluþturduðu müþteri portföyü, Kocaeli ve Ýstanbul da kurumsal ve bölgesel gayrimenkul firmalarý ile kurduðu network sistemi hýzlý, baþarýlý ve güvenilir sonuçlar vermiþtir. Misyonumuz: Doðru fiyatlandýrma ile kýsa zamanda müþteri memnuniyeti saðlanmasý. Vizyonumuz: Gayrimenkul danýþmalýðý kalite, hizmet ve müþteri memnuniyeti dendiðinde ilk akla gelen isim olmaktýr. Sloganýmýz: FARK YARATIR, FAYDA SAÐLAR Ýlkelerimiz : Takým Çalýþmasý, Sürekli Ýletiþim, Sürdürülebilir Müþteri Memnuniyeti, Profesyonel Hizmet anlayýþý, Güven, Geliþimcilik, Paylaþým, Proaktif olmak,

8 VOLKAN ÞENGÜL KÝMDÝR? 2001 yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Kimya Bölümü nden Kimyager olarak mezun oldum. 1,5 yýl Uluslararasý firma olan Taisal Trading (Ýrlanda) bünyesinde kimyasal hammadde satýþ uzmaný olarak görev yaptým. Vatani görevimi kýsa dönem olarak tamamladýktan sonra 18 ay Ýngiltere/Londra da dil eðitimi aldým ve staj yaptým. Seranit A.Þ ve Uluslararasý Gözetim Ekspertiz firmasý olan Catoni-Persa da Proje Müdürü olarak görev yaptým. Gayrimenkul sektörüne üniversite yýllarýnda part-time olarak baþlayýp kýsa zamanda aldýðým olumlu sonuçlar, 2006 yýlýnda sektöre tekrar adým atarak ilerlemem için ayrý bir motivasyon olmuþtur. Aldýðým Eðitimler ve Sertifikalar ; 2012 Mr.Dirk Zeller Doðru Danýþman Fark Yaratýr Seminerleri (Dirk Zeller, Amerika Gayrimenkul Sektör Gurusu), 2012 Boðaziçi Üniversitesi Gayrimenkul Danýþmanlýðý Sertifikasý, 2011 Gesiad Satýþ Personeli ve Satýnalmacýlar için Müzakere Becerileri ve Pazarlýk Eðitimi, 2010 Gesiad Satýþta Müþteri Ýliþkileri ve Etkin iletiþim ve Beden Dili Eðitimi 2009 Gesiad Telefonda Ýletiþim ve Telefonda Görüþme Teknikleri Eðitimi, 2008 Ýstanbul Emlak Komisyoncular Odasý Mortgage Broker lýðý Sertifikasý, 2007 Gesiad Etkili Satýþ ve Satýþta Profesyonellik Eðitimi, 2006 Milli Eðitim Bakanlýðý Emlak Müþavirliði Sertifikasý Eðitimi. Ýrtibat: Merkez: Yenikent Mah. Mutlukent Deniz1 Daire1 Gebze / Kocaeli Ýrtibat Ofisi: Tepeören Mah. Ýstanbul Bulvarý Arkeon Evleri Tuzla / Ýstanbul

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, kiþiye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek için

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı