Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ"

Transkript

1 I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

2 II Yay n No : 1991 S navlara Haz rl k Dizisi : 5 1. Bas - Temmuz STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : T. Duygu Güler Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUfi Sermaye Piyasas Kurumu nun y l ndan itibaren aflamal bir biçimde uygulanmak üzere- finans sektörü çal flanlar na dönük olarak belirli pozisyonlar için Temel Düzey lisans n flart koflmas sonras, bankalar ve arac kurumlar birçok pozisyon için Temel Düzey lisans belgesini ifl baflvurular n n gerek koflulu haline getirmektedir. Bu durum söz konusu s navlara olan ilgiyi gün geçtikçe artt rmaktad r. Geçmifl y llar s nav sorular n n ilan edilmesinin ard ndan daha da aç k bir biçimde görüldü ü üzere, ezber a rl kl ve sadece belli baz soru kal plar üzerinde yo unlafl larak yap lan çal flmalar n istenilen baflar y sa lamas oldukça güçtür. S nav baflar s, konular n kavranmas na ve edinilen bilgilerin soruyu olabildi ince k sa sürede çözebilme becerisine dönüfltürülmesine ba l d r. Elinizdeki kitap, tamam alan nda uzman akademisyenler taraf ndan, uzun dönemler boyunca verilen lisanslama e itimleri ile ulafl lan tecrübelerin fl - nda haz rlanm flt r. Bu kapsamda, SPK taraf ndan ilan edilen geçmifl y llara ait binlerce soru taranm fl ve konu anlat mlar buna göre flekillendirilmifltir. Soru yap s nda ve da l m nda oluflan zaman içindeki evrilme de dikkate al narak, adaylara en fazla yarar olaca düflünülen s nav sorular özenle seçilip bunlar n aç klamal çözümlerine yer verilmifl, adaylar n verimli bir haz rl k sürecinden geçmelerini sa lamak amac yla ayr ca haz rlanan cevapl testlerle çal flma daha da zenginlefltirilmifltir. Kitab n kullan c lara yararl olmas n diler, katk lar ndan ve özverili çal flmalar ndan dolay Beta Bas m Yay n A.fi. yönetici ve çal flanlar na teflekkür ederiz.

4 V Ç NDEK LER BÖLÜM 1 SERMAYE P YASASI MEVZUATI 0. G R fi SERMAYE P YASASI VE ARAÇLARI H SSE SENETLER TAHV LLER Tahvil Türevleri Tahvillerin tfas VARLI A DAYALI MENKUL KIYMETLER GAYR MENKUL SERT F KALARI BANKA BONOLARI ve BANKA GARANT L BONOLAR F NANSMAN BONOLARI KIYMETL MADEN BONOLARI YABANCI SERMAYE ARAÇLARI HALKA AÇIK ANON M ORTAKLIK VE SERMAYE P YASASI KURUMLARI HALKA AÇIK ANON M ORTAKLIK Kay tl Sermaye Sistemine Geçifl Kay tl Sermaye Sisteminden Ç kma\ç kar lma Tahvil hraç Limitleri Hisse Senetleri Borsada fllem Gören Ortakl klarda Birinci Temettü Oran ve Temettü Da t m Temettü Da t m Zaman SERMAYE P YASASI KURULU Üyeler Görev ve Yetkileri Sermaye Piyasas Kanunu nda Cezai Sorumluluk STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ( MKB) Üyeler Görev ve Yetkileri Organlar...36

5 VI Komiteleri Kotasyon Cezai Sorumluluk ARACI KURULUfiLAR Arac Kurulufllar n Yükümlülükleri Arac Kurulufllar n Yapabilece i Faaliyetler Arac Kurulufllar n Yapamayacaklar Faaliyetler fllem S n rlar Denetim Arac Kurumlar n Cezai Yükümlülü ü Arac Kurulufllar n Sermaye Yükümlülü ü Yat r mc lar Koruma Fonu YATIRIM ORTAKLIKLARI Kurulufl fiartlar Yat r m Ortakl lar n n Yapamayacaklar fller G R fi M SERMAYES YATIRIM ORTAKLIKLARI Kurulufl Yapabilece i ve Yapamayaca Faaliyetler GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Kurulufl Yapabilece i ve Yapamayaca Faaliyetler TÜRK YE SERMAYE P YASASI ARACI KURULUfiLARI B RL Amaç, Görev ve Yetkileri Cezai Sorumluluk YATIRIM FONLARI Kapsam na Göre Fon Türleri...72 FON PORTFÖYÜNÜN EN AZ %51 N DEVAMLI OLARAK...72 PORTFÖYÜN TAMAMI; Garantili Fon ve Koruma Amaçl Fon...74 ASGAR OLARAK ALTI AY VADEL KURULMAK KAYDIYLA; MERKEZ KAYIT KURULUfiU (MKK) Organlar Görev ve Yetkileri SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI ve D ER SERMAYE P YASASI FAAL YETLER H SSE SENETLER N N KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfi Kurul Kayd na Al nma Kurula Kayd Zorunlu fllemler Ön Talep Toplama...89

6 VII Tahsisli Sat fllar Arac Kurulufl Kullanma Zorunlulu u zahname Tescili, lan ve Sirkülerin Yay mlanmas Yeni Pay Alma Haklar n n Kulland r lmas Tasarruf Sahipleri çin Sirküler lan Hisse Senetlerinin Halka Arz nda Sat fl Yöntemleri Sabit Fiyatla Talep Toplanmas Fiyat Aral Yoluyla Talep Toplanmas Oransal Da t m Yöntemi Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplanmas Fiyat stikrar Sat fl Fiyat Sat fl Sonu fllemleri Sat fl Sonuçlar n n Kurula Bildirilmesi Ba ms z Denetim Standartlar Kamunun Ayd nlat lmas TAHV LLER N KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI Sat fl Süresi Halka Arz Edilmeksizin Sat lan Tahvillere liflkin Özel Hükümler Sat fl Sonu fllemleri VARLI A DAYALI MENKUL KIYMETLER N KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI ve SATIfiI Kurul Kayd lan ve Reklamlar GAYR MENKUL SERT F KALARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI F NANSMAN BONOLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI KIYMETL MADEN BONOLARI KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI KARAPARA VE KARAPARA AKLAMANIN ÖNLENMES NE YÖNEL K HUKUK DÜZENLEMELER SUÇ GEL R ve AKLANMASI KAVRAMLARI AKLANMA fiek LLER ve BUNLARI ÖNLEME YÖNTEMLER SUÇ GEL RLER N N AKLANMASININ ÖNLENMES NE L fik N DÜZENLEMELER Türk Ceza Kanunu Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun K ML K TESP T N N ST SNASI K ML K TESP T N N USULÜ Mali Suçlar Araflt rma Kurulu Baflkanl...119

7 VIII 5. TÜRK PARASININ KIYMET N KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR BANKALAR KANUNU NUN SERMAYE P YASASI LE LG L BÖLÜMLER TEST - I TEST - II YILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA BÖLÜM 2 MENKUL KIYMETLER VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARI 1. H SSE SENETLER H SSE SENED ÇIKARAB LECEK KURULUfiLAR H SSE SENED N N SAH B NE SA LADI I HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER H SSE SENED F YAT TÜRLER H SSE SENED DE ER TANIMLARI H SSE SENED TÜRLER H SSE SENED TÜREVLER TAHV LLER TAHV LLERDE fiek L fiartlari TAHV L TÜRLER TAHV LLERDE DE ER TANIMLARI TAHV L HRAÇ L M T H SSE SENED - TAHV L KARfiILAfiTIRMASI DEVLET TAHV LLER VE HAZ NE BONOLARI GEL R ORTAKLI I SENETLER (GOS) YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELER FON TÜRLER Fon portföyünün en az %51 ini devaml olarak ; Portföyünün tamam ; Portföyünün en az %80 i devaml olarak; FON KURMA L M T KATILMA BELGELER N N F YATLARI, PAY DE ER ve ALIM SATIMI YATIRIM FON FORTFÖYÜNE L fik N SINIRLAMALAR YATIRIM FONLARININ YÖNET M FONLARIN YAPAB LECEKLER D ER filemler...182

8 IX 6. BORSA YATIRIM FONLARI BORSA YATIRIM FONLARININ TÜR ve T PLER BORSA YATIRIM FONLARININ Ç TÜZÜ Ü ve filey fi ESASLARI BORSA YATIRIM FONLARININ B R NC L ve K NC L P YASA filemler BORSA YATIRIM FONLARININ F YAT ve DE ER BANKA BONOLARI VE BANKA GARANT L BONOLAR H SSE SENETLER YLE DE fit R LEB L R TAHV LLER (HDT) VARLI A DAYALI MENKUL KIYMETLER (VDMK) F NANSMAN BONOLARI DEPO SERT F KALARI VADEL filem SÖZLEfiMELER GAYR MENKUL SERT F KALARI SEÇ LM fi SINAV SORULARI TEST - I TEST - II CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA BÖLÜM 3 H SSE SENED P YASALARI 1. TEMEL KAVRAMLAR H SSE SENETLER P YASASI NDA TEMEL KAVRAMLAR KOTASYON ve HALKA ARZ KOTASYON Kotasyon ile lgili Temel Kavramlar stanbul Menkul K ymetler Borsas nda Genel Kotasyon Esaslar Kotasyon fiartlar Kottan Ç karma HALKA ARZ H SSE SENETLER N N BORSADA filem GÖRMES VE H SSE SENED P YASALARININ filey fi MKB de B R NC L ve K NC L P YASA filemler MKB de PAZARLAR ve PAZARLARA KABUL ESASLARI Ulusal Pazar kinci Ulusal Pazar Yeni Ekonomi Pazar Gözalt Pazar...226

9 X Toptan Sat fllar Pazar Fon Pazar ve Borsa Yat r m Fonlar Rüçhan Hakk Pazar Yeni Hisse Pazar H SSE SENED P YASASININ filey fi Piyasan n flleyifli ile lgili Temel Kavramlar Emir Çeflitleri Emir S n rlar Emirlerde Süre, Düzeltme, Bölme ve ptal H SSE SENETLER P YASASINDA ENDEKSLER H SSE SENED ENDEKSLER MKB H SSE SENETLER P YASASI ENDEKSLER ENDEKS SEÇ M KR TERLER SERMAYE ARTIRIMI VE TEMETTÜ ÖDEMELER NDE BAZ VE REFERANS F YATLARIN HESAPLANMASI TEMETTÜ ÖDEMELER NDE F YAT HESAPLAMALARI SERMAYE ARTIRIMLARI F YAT HESAPLAMALARI DEVRALMA ve DEROLMA YÖNTEM LE B RLEfiMELERDE F YAT HESAPLAMALARI BORSA ÜYELER H SSE SENED P YASALARINDA GENEL filem KURALLARI H SSE SENED filemler N N GEÇ C OLARAK DURDURULMASI KRED L MENKUL KIYMET, AÇI A SATIfi ve ÖDÜNÇ ALMA - VERME filemler NE L fik N DÜZENLEMELER ÇERDEN Ö RENENLER N T CARET VE MANÜP LASYON ÇERDEN Ö RENENLER N N T CARET (INS DER TRAD NG) YAPAY P YASA (MANÜP LASYON) MAL SUÇLARI ARAfiTIRMA KURULU (MASAK) ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI TEST TEST CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...272

10 XI BÖLÜM 4 H SSE SENED P YASALARI 1. TAHV L VE BONO P YASALARI VE GENEL filey fi ESASLARI TEMEL KAVRAMLAR MKB TAHV L ve BONO P YASASI Piyasan n Temel Nitelikleri ve flleyifl Esaslar Piyasada fllem Görebilecek Menkul K ymetler ve fllem Saatleri MKB Tahvil ve Bono Piyasas nda Kotasyon(Tan mlama) fllem Limitleri Piyasada Geçerli Emir Türleri Emirlerin Borsaya letilmesi ve Fiyat(Oran) Ad mlar Emir Büyüklükleri Valör ve Emirlerin Geçerlilik Süresi Emirlerin Efllefltirilmesi Özel Hükümler MKB YABANCI MENKUL KIYMETLER P YASASI ULUSLARARASI TAHV L PAZARI KAMU BORÇ YÖNET M VE Ç BORÇLANMA MEKAN ZMASI DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER HRAÇ YÖNTEMLER Ç BORÇLANMANIN P YASALAR ÜZER NE ETK LER P YASA YAPICILI I S STEM BORSA DIfiI TAHV L VE BONO P YASASI BANKALARARASI ( NTERBANK) YTL P YASASI BANKALARARASI REPO P YASASI BANKALARARASI TAHV L P YASASI TAHV L F YATI VE FA Z ORANLARINI ETK LEYEN FAKTÖRLER MKB DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER ENDEKSLER F YAT ve PERFORMANS ENDEKSLER PORTFÖY PERFORMANS ENDEKSLER MERKEZ BANKASI PARA POL T KASI PARA ARZI ve PARA POL T KASI Para Politikas Amaçlar Para Politikas Araçlar PARA AKTARIM MEKAN ZMASI PARA POL T KASI STRATEJ LER Ara Hedefleme Stratejisi Do rudan Enflasyon Hedeflemesi ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI KAYNAKÇA...337

11 XII 5. BÖLÜM TAKAS VE OPERASYON filemler 1. TAKAS VE SAKLAMA filemler N DÜZENLEYEN MEVZUAT SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KAYD LEfiT R LMES VE MERKEZ KAYIT KURULUfiU MENKUL KIYMETLERDE DEV R, TEML K, ZAY OLMA, ZAMAN AfiIMI VE TAKAS filemler H SSE SENETLER NDE DEV R TAHV LLERDE DEV R MENKUL KIYMETLER N ZAY ve PTAL MENKUL KIYMETLERDE ZAMAN AfiIMI TAKAS filemler Hisse Senedi Borcunun Kapat lmas Süreler H SSE SENETLER P YASASI TEMERRÜT filemler SERMAYE ARTIRIM VE TEMETTÜ ÖDEMELER NDE BAZ/REFERANS F YATLARIN HESAPLANMASI BEDELS Z SERMAYE ARTIRIMI BEDELL SERMAYE ARTIRIMI ve RÜÇHAN HAKKI RÜÇHAN HAKKI KUPON PAZARI TEMETTÜ SAB T GET R L MENKUL KIYMETLER TAKAS VE SAKLAMA filemler TAKAS PRENS PLER TAKAS filemler TAHV L VE BONO P YASASI TEMERRÜT filemler TAKASBANK ELEKTRON K FON TRANSFER filemler YABANCI YATIRIMCILAR VE SAKLAMA TAKASBANK BORSA PARA P YASASI KRED L MENKUL KIYMET, AÇI A SATIfi VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET filemler MKB ULUSLARARASI PAZAR ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI Hata! Yer iflareti tan mlanmam fl SEÇ LM fi SINAV SORULARI TEST - I Hata! Yer iflareti tan mlanmam fl TEST - I CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...386

12 XIII BÖLÜM 6 D ER TEfiK LATLANMIfi P YASA VE BORSALAR 1. P YASA KAVRAMI VE TÜRK YE DE FAAL YET GÖSTEREN P YASALAR Para ve Sermaye Piyasalar Birincil ve kincil Piyasalar Organize ve Tezgahüstü Piyasalar TCMB P YASALARI TCMB n n AMACI ve PARA POL T KASI UYGULAMALARI TCMB n n KULLANDI I ARAÇLAR ve BÜNYES NDEK P YASALAR Aç k Piyasa fllemleri Döviz ve Efektif fllemleri Reeskont Zorunlu Karfl l klar VADEL filem VE OPS YON BORSASI VOB un filey fi VOB da EM RLER TAKAS ve TEMERRÜT ESASLARI TEM NAT filemler ve POZ SYON L M TLER GARANT FONU BORSA ÜYELER STANBUL ALTIN BORSASI KIYMETL MADENLER P YASASI Alt n fllemlerinin Esaslar Gümüfl fllemlerinin Esaslar Platin fllemlerinin Esaslar Standart D fl Alt n fllemlerinin Esaslar KIYMETL MADENLER ÖDÜNÇ P YASASI TEZGAHÜSTÜ P YASALAR TEZGAHÜSTÜ H SSE SENED P YASALARI BANKALARARASI YTL P YASASI BANKALARARASI REPO P YASASI BANKALARARASI TAHV L P YASASI BANKALARARASI DÖV Z P YASASI SERBEST DÖV Z P YASASI SERBEST ALTIN P YASASI ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI TEST - I TEST - II CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...443

13 XIV BÖLÜM 7 TEMEL F NANS MATEMAT, DE ERLEME YÖNTEMLER, MUHASEBE VE MAL ANAL Z KISIM I 1. PARANIN ZAMAN DE ER VE FA Z HESAPLAMALARI Basit Faiz Hesaplamalar Bileflik Faiz Hesaplamalar AN V TE (ANNUITY) HESAPLAMALARI Sabit Tutarl Anivitelerde Bugünkü De er Hesaplamalar Sabit Tutarl Anivitelerde Gelecek De er Hesaplamalar Sonsuza Dek Devam Eden Eflit Tutarl Aniviteler Faiz Kavram ve Di er Faiz S n fland rmalar Efektif Faiz Reel Faiz VARLIK DE ERLEMES VE SERMAYE MAL YET Menkul K ymet De erlemesi Hazine Bonosu De erlemesi Tahvil De erlemesi Hisse Senedi De erlemesi Firma De erlemesi Firma De erleme Yaklafl mlar A rl kl Ortalama Sermaye Maliyeti Yabanc Kaynak Maliyeti Özkaynak Maliyeti TEMEL R SK KAVRAMI VE R SK TÜRLER Risk Türleri Temel Risk Ölçütleri ENDEKS KAVRAMI VE MKB DE KULLANILAN ENDEKSLER Endeks Kavram Hisse Senedi Endeksleri MKB H SSE SENED ENDEKSLER MKB-30, MKB-50 ve MKB-100 Endekslerinde Yer Alacak Hisse Senetlerinin Seçimi MKB Endekslerindeki Dönemsel De erleme ve De ifliklikler MKB Endekslerindeki Dönemsel Olmayan De ifliklikler ENDEKS HESAPLAMA YÖNTEMLER Endekslerde Düzeltme MAL TABLOLAR VE ANAL Z YÖNTEMLER...498

14 XV 5.1. Finansal(Mali) Tablolar Finansal Analiz Teknikleri Karfl laflt rmal Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi le Analiz (Dikey Analiz) E ilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi) Oran (Rasyo) Analizi Finansal Kald raç Bafla-Bafl (Kâra Geçifl) Noktas Analizi ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI SEÇ LM fi SINAV SORULARI TEST I TEST II TEST III CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA KISIM II 1. GENEL MUHASEBE Genel Muhasebe Bilgileri Muhasebenin Temel Kavramlar Muhasebe lkeleri Bilanço ve Bilanço lkeleri Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu lkeleri Muhasebede Kullan lan Belgeler ve Defterler Hesap Kavram ve Muhasebe Döngüsü Amortisman Yöntemleri De erleme Esaslar Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Tek Düzen Hesap Plan SERMAYE P YASASI KURUMLARINDA Ç DENET M YÖNTEMLER Arac Kurulufllarda ç Denetim Sistemi Arac Kurumlarda Belge ve Kay t Düzeni Arac Kurum Hesap Plan ve Muhasebe Süreci SEÇ LM fi SINAV SORULARI CEVAPLI TEST Ek 1: Tek Düzen Hesap Plan Ek 2: Arac Kurum Hesap Plan Ek 3: Bilanço Ek 4: Gelir Tablosu KAYNAKÇA...632

15 XVI BÖLÜM 8 LG L VERG MEVZUATI 1. VERG HUKUKU (GENEL ESASLAR) VERG HUKUKUNUN TANIMI, KAPSAMI VE HUKUK S STEM Ç NDEK YER VERG HUKUKUNUN SINIFLANDIRILMASI VERG HUKUKUNUN KAYNAKLARI Temel (Aslî) Kaynaklar Anayasa Anayasa Mahkemesinin ptal Kararlar Yasa (Kanun) Uluslararas Anlaflmalar Kanun Hükmünde Kararname(KHK) Tüzük ve Yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararlar çtihad Birlefltirme Kararlar Yard mc (Tali) Kaynaklar VERG YASALARININ YER, ZAMAN VE ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI Yer Bak m ndan Uygulanma Zaman Bak m ndan Uygulanma Anlam Bak m ndan Uygulanma VERG LEMEYE L fik N TEMEL KAVRAMLAR (Vergi Yasas nda Bulunmas Gereken Unsurlar Verginin Kurucu Unsurlar ) Verginin Konusu Vergi Mükellefi Mükellef Kavram Vergi Mükellefinin Ödevleri Vergi Sorumlusu Sorumlu Kavram Vergi Hukukunda Bafll ca Sorumluluk Halleri Vergiyi Do uran Olay Muafiyet ve stisna Vergi Matrah Vergi Tarifesi VERG DARES, VERG DENET M ve SÜRELER Vergi daresi Vergi daresinin Vergi Denetim Görevleri Vergi Hukukunda Süreler VERG LEND RME filemler...649

16 XVII Verginin Tarh ve Tarh Usulleri Beyana Dayanan Tarh Vergi daresi Taraf ndan Tarh Verginin Tebli i ve Tebli Usulleri Tahakkuk Tahsil Genel Olarak Kamu Alaca n n Tecili ve Korunmas VERG BORCUNU SONA ERD REN NEDENLER Ödeme Zamanafl m Terkin VERG SUÇ VE CEZALARI Vergi Suçu ve Cezas Kavram Vergi Suçlar ve Cezalar Vergi daresi Taraf ndan dari Para Cezas ile Cezaland r lan Vergi Suçlar Adli Mahkemeler Taraf ndan Hürriyeti Ba lay c Ceza ile Cezaland r lan Vergi Suçlar Vergi Cezas n Sona Erdiren Nedenler Ödeme Ölüm Zamanafl m Ceza ndirimi Af Vergi Cezalar nda Hata Düzeltme ve Uzlaflma Piflmanl k VERG UYUfiMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Vergi Uyuflmazl klar n n dari Aflamada Çözümlenmesi Uzlaflma Hata Düzeltme Vergi Uyuflmazl klar n n Yarg Aflamas nda Çözümlenmesi Vergi Yarg Organlar Vergi Davas n n Aç lmas Vergi Yarg s nda spat Vergi Mahkemesi Kararlar na Karfl Baflvurulabilecek Yasa Yollar ÖZEL VERG HUKUKU (TÜRK VERG S STEM ) TÜRK VERG S STEM HAKKINDA GENEL B LG LER GEL R VERG S Gelir Kavram ve Gelir Vergisinin Konusu...670

17 XVIII Gelirin Özellikleri Gelir Vergisinin Yükümlüsü Genel Olarak Yükümlülük Türleri Vergiyi Do uran Olay Matrah n Tespiti Ticari Kazançlar Zirai Kazançlar Ücretler Serbest Meslek Kazançlar Gayrimenkul Sermaye rad Menkul Sermaye rad Gelirin Tarh ve Tahsili Gelirin Beyan Gelirin Tarh Gelir Vergisinin Tahsili KURUMLAR VERG S Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefleri Vergiyi Do uran Olay Muafiyet Ve stisnalar Muafiyetler stisnalar Kurumlar Vergisinde Matrah n Tespiti ndirilecek Giderler ndirilemeyecek Giderler Kurumlar Vergisinin Beyan Y ll k Beyanname Muhtasar Beyanname Özel Beyanname Kurumlar Vergisinin Tarh, Tahakkuku ve Ödenmesi VERASET VE NT KAL VERG S Konusu Yükümlüsü Muafiyet ve stisnalar Muafiyetler stisnalar Matrah n Tespiti Beyanname Verilme Süresi Oran Verginin Tahakkuku ve Tahsili BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S...721

18 XIX Verginin Konusu ve Mükellefi stisnalar Matrah ve Oran Tarh, Tahakkuk ve Tahsili DAMGA VERG S Konusu Yükümlüsü Vergiyi Do uran Olay Muafiyet ve stisnalar Matrah ve Oran Tarh, Tahakkuk ve Tahsili HARÇLAR Harçlar n Konusu Yükümlüsü Matrah ve Oran Tarh, Tahakkuk ve Tahsili KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI TEST - I TEST - II CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA BÖLÜM 9 GENEL EKONOM 1. TEMEL KAVRAMLAR ARZ VE TALEP Tüketici Davran fllar Teorisi De er Paradoksu Fayda Kavram Üretim Teorisi Üretici Davran fl Üretim Dönemleri Üretim Fonksiyonu Üretim Olanaklar E risi Piyasa Mekanizmas çinde Arz-Talep ve Piyasa Dengesi Talep...801

19 XX Arz Piyasa Dengesi ESNEKL K Talep Esnekli i Talebin Fiyat Esnekli i Talebin Gelir Esnekli i Talebin Çapraz Esnekli i Talep E risi Boyunca Esniklik Arz Esnekli i F RMA MAL YETLER K sa Dönemde Maliyetler P YASA TÜRLER, REEL KES M-F NANSAL KES M AYIRIMI, P YASALARIN filey fi MEKAN ZMASI VE ETK LEfi MLER Al m-sat m Yap lan Ürünler Aç s ndan Piyasa Türleri Rekabet Aç s ndan Piyasa Türleri Eksik Rekabet Piyasalar M LL GEL R Milli Gelir le lgili Kavramlar Toplam Arz-Toplam Talep Eflitli i Tasarruf ve Tasarruf Paradoksu Pigou Etkisi ENFLASYON Enflasyon Türleri Talep Enflasyonu Maliyet Enflasyonu Enflasyonun Nedenleri Enflasyonun Ana Nedenleri Enflasyonun Tali Nedenleri Enflasyonla Mücadele Talep Enflasyonu le Mücadele Maliyet Enflasyonu le Mücadele Enflasyonla Mücadele Seçilen Silahlar ST HDAM ve fis ZL K stihdam le lgili Kavramlar flsizlik ve flsizlik Türleri flsizlik ve flsizlik Oran flsizlik Türleri flgücü Enflasyonla flsizlik Aras ndaki liflki: Philips E risi...837

20 XXI Philips E risi Stagflasyon Krizi ve Philips E risi PARA VE MAL YE POL T KALARI Para Politikalar Genifllemeci ve Daralt c Para Politikas Para Politikas n n Amaçlar, Etkinli i ve Araçlar Cambridge Denklemi Para Arz Tan mlar Maliye Politikalar Genifllemeci ve Daralt c Maliye Politikas Maliye Politikas n n Araçlar ve Etkinli i Enflasyonist Ortamda Para ve Maliye Politikas Uygulamalar Ekonomi Politikalar Geniflletici ve Daralt c Ekonomi Politikalar Ekonomi Politikalar n n Belirlenme Mekanizmas KAMU DENGES ve BÜTÇE AÇIKLARININ F NANSMANI Kamu Kesimi Genel Dengesi Kamu Kesimi Konsolide Bütçe Bütçe Aç, Bütçe Nakit Aç ve Bütçe Aç n n Finansman Bütçe Performans MAKRO EKONOM K GÖSTERGELER ve YORUMU Ekonomik Büyüme le lgili Makro Göstergeler Fiyat Hareketleri le lgili Makro Göstergeler ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI TEST TEST KEND M Z DEN YEL M - TEMEL KAVRAMLAR KEND M Z DEN YEL M - TEMEL KAVRAMLAR CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...887

21 XXII SPK TEMEL DÜZEY L SANSLAMA SINAVI HAKKINDA GENEL B LG LER 1. GENEL B LG LER Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde, Sermaye Piyasas Kurulu (Kurul) taraf ndan lisanslama s navlar yap lmaktad r. S navlar n genel amac, sermaye piyasas alan nda ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul de erleme uzman, kredi derecelendirme uzman, kurumsal yönetim derecelendirme uzman, ba ms z denetçi, ba ms z denetim kuruluflunu temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut de erleme uzman olarak çal - flanlar n mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul taraf ndan düzenlenen lisanslama s navlar aksine bir karar al nmad kça her y l Ocak, May s ve Eylül aylar nda yap lmaktad r. 2. TEMEL DÜZEY SINAVINA KATILACAK ADAYLAR Seri: VIII, No: 34 Sermaye Piyasas nda Faaliyette Bulunanlar çin Lisanslama ve Sicil Tutmaya liflkin Esaslar Hakk nda Tebli çerçevesinde sermaye piyasas kurumlar nda afla da belirtilen görevlerde çal flanlar n, görev alan n de ifltirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çal flmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav na girerek Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Lisans almalar gerekmektedir. (a) Hisse senetleri piyasas müflteri temsilcileri, (b) Sabit getirili sermaye piyasas araçlar ve repo-ters repo piyasas müflteri temsilcileri, (c) Yat r m fonlar müflteri temsilcileri, (d) Arac kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka flubelerinde acentelik ifllemlerinden sorumlu müflteri temsilcileri, (e) Seans salonlar nda hisse senedi al m sat m görevini yürüten müflteri temsilcileri, (f) Bir arac kurumla acentelik sözleflmesi imzalayan kat l m bankalar nda acentelik ifllemlerinden sorumlu müflteri temsilcileri, (g) Bankalar n ve acentelik faaliyetinde bulunacak kat l m bankalar n n bireysel finans merkezlerinde (ça r merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili ifllemleri yapacak müflteri temsilcileri,

22 XXIII (h) Arac kurum flube müdürleri, (i) Arac kurum irtibat bürosu sorumlular, (j) Arac kurulufl ve portföy saklama kurulufllar nda takas ve operasyon sorumlular. Takas ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu aras ndaki kademelerde çal flmakta olan veya çal flmak isteyen kiflilerin, Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav Konular ndan sadece Takas ve Operasyon fllemleri konulu s nava girmeleri yeterlidir. Bu s navdan 60 ve üzerinde not alan adaylar n Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav n n tamam na devam etmek istemeleri halinde bu modülden ald klar notlar, Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav için geçerli kabul edilerek, di er 8 modülden s nava girmeleri yeterli olacakt r. 3. L SANS BELGES N N VER LMES AfiAMASINDA ARANACAK BELGELER Lisanslama s navlar nda baflar l olarak lisans belgesi almaya hak kazanan adaylar n lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulufllar Birli ine (TSPAKB) baflvurmalar gerekmektedir. Adaylar n TSPAKB den lisans belgelerini al rken ibraz edecekleri belgeler afla da say lm flt r: I- Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Lisans, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans için adaylar n; (a) Hisse senetleri piyasas müflteri temsilcisi, sabit getirili sermaye piyasas araçlar ve repo-ters repo piyasas müflteri temsilcisi, yat r m fonlar müflteri temsilcisi, arac kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka flubelerinde ve kat l m bankalar nda acentelik ifllemlerinden sorumlu müflteri temsilcisi ile seans salonlar nda hisse senedi al m sat m görevini yürüten müflteri temsilcisi, bankalar n ve acentelik faaliyetinde bulunacak kat l m bankalar n n bireysel finans merkezlerinde (ça r merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili ifllemleri yapacak müflteri temsilcileri, arac kurum irtibat bürosu sorumlusu ve takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin en az lise ve dengi mezunu olmas, (b) Arac kurum flube müdürü olarak görev yapmak isteyenlerin en az 2 y ll k ön lisans e itimi veren kurumlardan mezun olmas, (c) Teftifl birimi yöneticisi, iç kontrol birimi yöneticisi, müfettifl ve iç kontrol

SPK. Temel Düzey. L i s a n s l a m a S navlar na Haz rl k Tüm Konular. Son Yasal Düzenlemelere ve Aç klanan S nav Sorular na Göre Haz rlanm fl çerik

SPK. Temel Düzey. L i s a n s l a m a S navlar na Haz rl k Tüm Konular. Son Yasal Düzenlemelere ve Aç klanan S nav Sorular na Göre Haz rlanm fl çerik I SPK Temel Düzey L i s a n s l a m a S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son Yasal Düzenlemelere ve Aç klanan S nav Sorular na Göre Haz rlanm fl çerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Dr. smail Hakk DEM R Uzm. Metin KÜÇÜK Av. Ahmet AYAN

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Dr. smail Hakk DEM R Uzm. Metin KÜÇÜK Av. Ahmet AYAN I SPK Gayrimenkul - Konut De erleme Uzmanl Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM 1. BÖLÜM GENEL EKONOMİ 1. TEMEL KAVRAMLAR... 3 2. ARZ VE TALEP ANALİZİ... 9 2.1. TALEP... 9 2.2. ARZ... 10 2.3. GÖRÜNMEYEN EL MEKANİZMASI... 11 2.4. ÜRETİCİ-TÜKETİCİ RANTI... 11 2.5. ESNEKLİK... 12 3.

Detaylı

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal i Yard. Doç. Dr. Melikflah YAS N Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal U Y G U L A M A V E Y A R G I K A R A R L A R I I fi I I N D A ÖZELLEfiT RMEN N H U K U K R E J M ii Yay n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

27-28 MART 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

27-28 MART 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 27-28 MART 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI

E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI Tuncel ATABEY Gelirler Baflkontrolörü 1 2 SUNUfi Bilgi ça n yaflad m z günümüzde mesleki

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri

Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri STANBUL - 2009 Yay n No : 2249 flletme-ekonomi Dizisi : 355 1. Bask - Kas m 2009 - stanbul ISBN 978-605

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı