Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ"

Transkript

1 I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

2 II Yay n No : 1991 S navlara Haz rl k Dizisi : 5 1. Bas - Temmuz STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : T. Duygu Güler Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUfi Sermaye Piyasas Kurumu nun y l ndan itibaren aflamal bir biçimde uygulanmak üzere- finans sektörü çal flanlar na dönük olarak belirli pozisyonlar için Temel Düzey lisans n flart koflmas sonras, bankalar ve arac kurumlar birçok pozisyon için Temel Düzey lisans belgesini ifl baflvurular n n gerek koflulu haline getirmektedir. Bu durum söz konusu s navlara olan ilgiyi gün geçtikçe artt rmaktad r. Geçmifl y llar s nav sorular n n ilan edilmesinin ard ndan daha da aç k bir biçimde görüldü ü üzere, ezber a rl kl ve sadece belli baz soru kal plar üzerinde yo unlafl larak yap lan çal flmalar n istenilen baflar y sa lamas oldukça güçtür. S nav baflar s, konular n kavranmas na ve edinilen bilgilerin soruyu olabildi ince k sa sürede çözebilme becerisine dönüfltürülmesine ba l d r. Elinizdeki kitap, tamam alan nda uzman akademisyenler taraf ndan, uzun dönemler boyunca verilen lisanslama e itimleri ile ulafl lan tecrübelerin fl - nda haz rlanm flt r. Bu kapsamda, SPK taraf ndan ilan edilen geçmifl y llara ait binlerce soru taranm fl ve konu anlat mlar buna göre flekillendirilmifltir. Soru yap s nda ve da l m nda oluflan zaman içindeki evrilme de dikkate al narak, adaylara en fazla yarar olaca düflünülen s nav sorular özenle seçilip bunlar n aç klamal çözümlerine yer verilmifl, adaylar n verimli bir haz rl k sürecinden geçmelerini sa lamak amac yla ayr ca haz rlanan cevapl testlerle çal flma daha da zenginlefltirilmifltir. Kitab n kullan c lara yararl olmas n diler, katk lar ndan ve özverili çal flmalar ndan dolay Beta Bas m Yay n A.fi. yönetici ve çal flanlar na teflekkür ederiz.

4 V Ç NDEK LER BÖLÜM 1 SERMAYE P YASASI MEVZUATI 0. G R fi SERMAYE P YASASI VE ARAÇLARI H SSE SENETLER TAHV LLER Tahvil Türevleri Tahvillerin tfas VARLI A DAYALI MENKUL KIYMETLER GAYR MENKUL SERT F KALARI BANKA BONOLARI ve BANKA GARANT L BONOLAR F NANSMAN BONOLARI KIYMETL MADEN BONOLARI YABANCI SERMAYE ARAÇLARI HALKA AÇIK ANON M ORTAKLIK VE SERMAYE P YASASI KURUMLARI HALKA AÇIK ANON M ORTAKLIK Kay tl Sermaye Sistemine Geçifl Kay tl Sermaye Sisteminden Ç kma\ç kar lma Tahvil hraç Limitleri Hisse Senetleri Borsada fllem Gören Ortakl klarda Birinci Temettü Oran ve Temettü Da t m Temettü Da t m Zaman SERMAYE P YASASI KURULU Üyeler Görev ve Yetkileri Sermaye Piyasas Kanunu nda Cezai Sorumluluk STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ( MKB) Üyeler Görev ve Yetkileri Organlar...36

5 VI Komiteleri Kotasyon Cezai Sorumluluk ARACI KURULUfiLAR Arac Kurulufllar n Yükümlülükleri Arac Kurulufllar n Yapabilece i Faaliyetler Arac Kurulufllar n Yapamayacaklar Faaliyetler fllem S n rlar Denetim Arac Kurumlar n Cezai Yükümlülü ü Arac Kurulufllar n Sermaye Yükümlülü ü Yat r mc lar Koruma Fonu YATIRIM ORTAKLIKLARI Kurulufl fiartlar Yat r m Ortakl lar n n Yapamayacaklar fller G R fi M SERMAYES YATIRIM ORTAKLIKLARI Kurulufl Yapabilece i ve Yapamayaca Faaliyetler GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Kurulufl Yapabilece i ve Yapamayaca Faaliyetler TÜRK YE SERMAYE P YASASI ARACI KURULUfiLARI B RL Amaç, Görev ve Yetkileri Cezai Sorumluluk YATIRIM FONLARI Kapsam na Göre Fon Türleri...72 FON PORTFÖYÜNÜN EN AZ %51 N DEVAMLI OLARAK...72 PORTFÖYÜN TAMAMI; Garantili Fon ve Koruma Amaçl Fon...74 ASGAR OLARAK ALTI AY VADEL KURULMAK KAYDIYLA; MERKEZ KAYIT KURULUfiU (MKK) Organlar Görev ve Yetkileri SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI ve D ER SERMAYE P YASASI FAAL YETLER H SSE SENETLER N N KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfi Kurul Kayd na Al nma Kurula Kayd Zorunlu fllemler Ön Talep Toplama...89

6 VII Tahsisli Sat fllar Arac Kurulufl Kullanma Zorunlulu u zahname Tescili, lan ve Sirkülerin Yay mlanmas Yeni Pay Alma Haklar n n Kulland r lmas Tasarruf Sahipleri çin Sirküler lan Hisse Senetlerinin Halka Arz nda Sat fl Yöntemleri Sabit Fiyatla Talep Toplanmas Fiyat Aral Yoluyla Talep Toplanmas Oransal Da t m Yöntemi Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplanmas Fiyat stikrar Sat fl Fiyat Sat fl Sonu fllemleri Sat fl Sonuçlar n n Kurula Bildirilmesi Ba ms z Denetim Standartlar Kamunun Ayd nlat lmas TAHV LLER N KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI Sat fl Süresi Halka Arz Edilmeksizin Sat lan Tahvillere liflkin Özel Hükümler Sat fl Sonu fllemleri VARLI A DAYALI MENKUL KIYMETLER N KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI ve SATIfiI Kurul Kayd lan ve Reklamlar GAYR MENKUL SERT F KALARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI F NANSMAN BONOLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI KIYMETL MADEN BONOLARI KURUL KAYDINA ALINMASI, HRACI, HALKA ARZI, SATIfiI KARAPARA VE KARAPARA AKLAMANIN ÖNLENMES NE YÖNEL K HUKUK DÜZENLEMELER SUÇ GEL R ve AKLANMASI KAVRAMLARI AKLANMA fiek LLER ve BUNLARI ÖNLEME YÖNTEMLER SUÇ GEL RLER N N AKLANMASININ ÖNLENMES NE L fik N DÜZENLEMELER Türk Ceza Kanunu Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun K ML K TESP T N N ST SNASI K ML K TESP T N N USULÜ Mali Suçlar Araflt rma Kurulu Baflkanl...119

7 VIII 5. TÜRK PARASININ KIYMET N KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR BANKALAR KANUNU NUN SERMAYE P YASASI LE LG L BÖLÜMLER TEST - I TEST - II YILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA BÖLÜM 2 MENKUL KIYMETLER VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARI 1. H SSE SENETLER H SSE SENED ÇIKARAB LECEK KURULUfiLAR H SSE SENED N N SAH B NE SA LADI I HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER H SSE SENED F YAT TÜRLER H SSE SENED DE ER TANIMLARI H SSE SENED TÜRLER H SSE SENED TÜREVLER TAHV LLER TAHV LLERDE fiek L fiartlari TAHV L TÜRLER TAHV LLERDE DE ER TANIMLARI TAHV L HRAÇ L M T H SSE SENED - TAHV L KARfiILAfiTIRMASI DEVLET TAHV LLER VE HAZ NE BONOLARI GEL R ORTAKLI I SENETLER (GOS) YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELER FON TÜRLER Fon portföyünün en az %51 ini devaml olarak ; Portföyünün tamam ; Portföyünün en az %80 i devaml olarak; FON KURMA L M T KATILMA BELGELER N N F YATLARI, PAY DE ER ve ALIM SATIMI YATIRIM FON FORTFÖYÜNE L fik N SINIRLAMALAR YATIRIM FONLARININ YÖNET M FONLARIN YAPAB LECEKLER D ER filemler...182

8 IX 6. BORSA YATIRIM FONLARI BORSA YATIRIM FONLARININ TÜR ve T PLER BORSA YATIRIM FONLARININ Ç TÜZÜ Ü ve filey fi ESASLARI BORSA YATIRIM FONLARININ B R NC L ve K NC L P YASA filemler BORSA YATIRIM FONLARININ F YAT ve DE ER BANKA BONOLARI VE BANKA GARANT L BONOLAR H SSE SENETLER YLE DE fit R LEB L R TAHV LLER (HDT) VARLI A DAYALI MENKUL KIYMETLER (VDMK) F NANSMAN BONOLARI DEPO SERT F KALARI VADEL filem SÖZLEfiMELER GAYR MENKUL SERT F KALARI SEÇ LM fi SINAV SORULARI TEST - I TEST - II CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA BÖLÜM 3 H SSE SENED P YASALARI 1. TEMEL KAVRAMLAR H SSE SENETLER P YASASI NDA TEMEL KAVRAMLAR KOTASYON ve HALKA ARZ KOTASYON Kotasyon ile lgili Temel Kavramlar stanbul Menkul K ymetler Borsas nda Genel Kotasyon Esaslar Kotasyon fiartlar Kottan Ç karma HALKA ARZ H SSE SENETLER N N BORSADA filem GÖRMES VE H SSE SENED P YASALARININ filey fi MKB de B R NC L ve K NC L P YASA filemler MKB de PAZARLAR ve PAZARLARA KABUL ESASLARI Ulusal Pazar kinci Ulusal Pazar Yeni Ekonomi Pazar Gözalt Pazar...226

9 X Toptan Sat fllar Pazar Fon Pazar ve Borsa Yat r m Fonlar Rüçhan Hakk Pazar Yeni Hisse Pazar H SSE SENED P YASASININ filey fi Piyasan n flleyifli ile lgili Temel Kavramlar Emir Çeflitleri Emir S n rlar Emirlerde Süre, Düzeltme, Bölme ve ptal H SSE SENETLER P YASASINDA ENDEKSLER H SSE SENED ENDEKSLER MKB H SSE SENETLER P YASASI ENDEKSLER ENDEKS SEÇ M KR TERLER SERMAYE ARTIRIMI VE TEMETTÜ ÖDEMELER NDE BAZ VE REFERANS F YATLARIN HESAPLANMASI TEMETTÜ ÖDEMELER NDE F YAT HESAPLAMALARI SERMAYE ARTIRIMLARI F YAT HESAPLAMALARI DEVRALMA ve DEROLMA YÖNTEM LE B RLEfiMELERDE F YAT HESAPLAMALARI BORSA ÜYELER H SSE SENED P YASALARINDA GENEL filem KURALLARI H SSE SENED filemler N N GEÇ C OLARAK DURDURULMASI KRED L MENKUL KIYMET, AÇI A SATIfi ve ÖDÜNÇ ALMA - VERME filemler NE L fik N DÜZENLEMELER ÇERDEN Ö RENENLER N T CARET VE MANÜP LASYON ÇERDEN Ö RENENLER N N T CARET (INS DER TRAD NG) YAPAY P YASA (MANÜP LASYON) MAL SUÇLARI ARAfiTIRMA KURULU (MASAK) ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI TEST TEST CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...272

10 XI BÖLÜM 4 H SSE SENED P YASALARI 1. TAHV L VE BONO P YASALARI VE GENEL filey fi ESASLARI TEMEL KAVRAMLAR MKB TAHV L ve BONO P YASASI Piyasan n Temel Nitelikleri ve flleyifl Esaslar Piyasada fllem Görebilecek Menkul K ymetler ve fllem Saatleri MKB Tahvil ve Bono Piyasas nda Kotasyon(Tan mlama) fllem Limitleri Piyasada Geçerli Emir Türleri Emirlerin Borsaya letilmesi ve Fiyat(Oran) Ad mlar Emir Büyüklükleri Valör ve Emirlerin Geçerlilik Süresi Emirlerin Efllefltirilmesi Özel Hükümler MKB YABANCI MENKUL KIYMETLER P YASASI ULUSLARARASI TAHV L PAZARI KAMU BORÇ YÖNET M VE Ç BORÇLANMA MEKAN ZMASI DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER HRAÇ YÖNTEMLER Ç BORÇLANMANIN P YASALAR ÜZER NE ETK LER P YASA YAPICILI I S STEM BORSA DIfiI TAHV L VE BONO P YASASI BANKALARARASI ( NTERBANK) YTL P YASASI BANKALARARASI REPO P YASASI BANKALARARASI TAHV L P YASASI TAHV L F YATI VE FA Z ORANLARINI ETK LEYEN FAKTÖRLER MKB DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER ENDEKSLER F YAT ve PERFORMANS ENDEKSLER PORTFÖY PERFORMANS ENDEKSLER MERKEZ BANKASI PARA POL T KASI PARA ARZI ve PARA POL T KASI Para Politikas Amaçlar Para Politikas Araçlar PARA AKTARIM MEKAN ZMASI PARA POL T KASI STRATEJ LER Ara Hedefleme Stratejisi Do rudan Enflasyon Hedeflemesi ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI KAYNAKÇA...337

11 XII 5. BÖLÜM TAKAS VE OPERASYON filemler 1. TAKAS VE SAKLAMA filemler N DÜZENLEYEN MEVZUAT SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KAYD LEfiT R LMES VE MERKEZ KAYIT KURULUfiU MENKUL KIYMETLERDE DEV R, TEML K, ZAY OLMA, ZAMAN AfiIMI VE TAKAS filemler H SSE SENETLER NDE DEV R TAHV LLERDE DEV R MENKUL KIYMETLER N ZAY ve PTAL MENKUL KIYMETLERDE ZAMAN AfiIMI TAKAS filemler Hisse Senedi Borcunun Kapat lmas Süreler H SSE SENETLER P YASASI TEMERRÜT filemler SERMAYE ARTIRIM VE TEMETTÜ ÖDEMELER NDE BAZ/REFERANS F YATLARIN HESAPLANMASI BEDELS Z SERMAYE ARTIRIMI BEDELL SERMAYE ARTIRIMI ve RÜÇHAN HAKKI RÜÇHAN HAKKI KUPON PAZARI TEMETTÜ SAB T GET R L MENKUL KIYMETLER TAKAS VE SAKLAMA filemler TAKAS PRENS PLER TAKAS filemler TAHV L VE BONO P YASASI TEMERRÜT filemler TAKASBANK ELEKTRON K FON TRANSFER filemler YABANCI YATIRIMCILAR VE SAKLAMA TAKASBANK BORSA PARA P YASASI KRED L MENKUL KIYMET, AÇI A SATIfi VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET filemler MKB ULUSLARARASI PAZAR ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI Hata! Yer iflareti tan mlanmam fl SEÇ LM fi SINAV SORULARI TEST - I Hata! Yer iflareti tan mlanmam fl TEST - I CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...386

12 XIII BÖLÜM 6 D ER TEfiK LATLANMIfi P YASA VE BORSALAR 1. P YASA KAVRAMI VE TÜRK YE DE FAAL YET GÖSTEREN P YASALAR Para ve Sermaye Piyasalar Birincil ve kincil Piyasalar Organize ve Tezgahüstü Piyasalar TCMB P YASALARI TCMB n n AMACI ve PARA POL T KASI UYGULAMALARI TCMB n n KULLANDI I ARAÇLAR ve BÜNYES NDEK P YASALAR Aç k Piyasa fllemleri Döviz ve Efektif fllemleri Reeskont Zorunlu Karfl l klar VADEL filem VE OPS YON BORSASI VOB un filey fi VOB da EM RLER TAKAS ve TEMERRÜT ESASLARI TEM NAT filemler ve POZ SYON L M TLER GARANT FONU BORSA ÜYELER STANBUL ALTIN BORSASI KIYMETL MADENLER P YASASI Alt n fllemlerinin Esaslar Gümüfl fllemlerinin Esaslar Platin fllemlerinin Esaslar Standart D fl Alt n fllemlerinin Esaslar KIYMETL MADENLER ÖDÜNÇ P YASASI TEZGAHÜSTÜ P YASALAR TEZGAHÜSTÜ H SSE SENED P YASALARI BANKALARARASI YTL P YASASI BANKALARARASI REPO P YASASI BANKALARARASI TAHV L P YASASI BANKALARARASI DÖV Z P YASASI SERBEST DÖV Z P YASASI SERBEST ALTIN P YASASI ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI TEST - I TEST - II CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...443

13 XIV BÖLÜM 7 TEMEL F NANS MATEMAT, DE ERLEME YÖNTEMLER, MUHASEBE VE MAL ANAL Z KISIM I 1. PARANIN ZAMAN DE ER VE FA Z HESAPLAMALARI Basit Faiz Hesaplamalar Bileflik Faiz Hesaplamalar AN V TE (ANNUITY) HESAPLAMALARI Sabit Tutarl Anivitelerde Bugünkü De er Hesaplamalar Sabit Tutarl Anivitelerde Gelecek De er Hesaplamalar Sonsuza Dek Devam Eden Eflit Tutarl Aniviteler Faiz Kavram ve Di er Faiz S n fland rmalar Efektif Faiz Reel Faiz VARLIK DE ERLEMES VE SERMAYE MAL YET Menkul K ymet De erlemesi Hazine Bonosu De erlemesi Tahvil De erlemesi Hisse Senedi De erlemesi Firma De erlemesi Firma De erleme Yaklafl mlar A rl kl Ortalama Sermaye Maliyeti Yabanc Kaynak Maliyeti Özkaynak Maliyeti TEMEL R SK KAVRAMI VE R SK TÜRLER Risk Türleri Temel Risk Ölçütleri ENDEKS KAVRAMI VE MKB DE KULLANILAN ENDEKSLER Endeks Kavram Hisse Senedi Endeksleri MKB H SSE SENED ENDEKSLER MKB-30, MKB-50 ve MKB-100 Endekslerinde Yer Alacak Hisse Senetlerinin Seçimi MKB Endekslerindeki Dönemsel De erleme ve De ifliklikler MKB Endekslerindeki Dönemsel Olmayan De ifliklikler ENDEKS HESAPLAMA YÖNTEMLER Endekslerde Düzeltme MAL TABLOLAR VE ANAL Z YÖNTEMLER...498

14 XV 5.1. Finansal(Mali) Tablolar Finansal Analiz Teknikleri Karfl laflt rmal Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi le Analiz (Dikey Analiz) E ilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi) Oran (Rasyo) Analizi Finansal Kald raç Bafla-Bafl (Kâra Geçifl) Noktas Analizi ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI SEÇ LM fi SINAV SORULARI TEST I TEST II TEST III CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA KISIM II 1. GENEL MUHASEBE Genel Muhasebe Bilgileri Muhasebenin Temel Kavramlar Muhasebe lkeleri Bilanço ve Bilanço lkeleri Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu lkeleri Muhasebede Kullan lan Belgeler ve Defterler Hesap Kavram ve Muhasebe Döngüsü Amortisman Yöntemleri De erleme Esaslar Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Tek Düzen Hesap Plan SERMAYE P YASASI KURUMLARINDA Ç DENET M YÖNTEMLER Arac Kurulufllarda ç Denetim Sistemi Arac Kurumlarda Belge ve Kay t Düzeni Arac Kurum Hesap Plan ve Muhasebe Süreci SEÇ LM fi SINAV SORULARI CEVAPLI TEST Ek 1: Tek Düzen Hesap Plan Ek 2: Arac Kurum Hesap Plan Ek 3: Bilanço Ek 4: Gelir Tablosu KAYNAKÇA...632

15 XVI BÖLÜM 8 LG L VERG MEVZUATI 1. VERG HUKUKU (GENEL ESASLAR) VERG HUKUKUNUN TANIMI, KAPSAMI VE HUKUK S STEM Ç NDEK YER VERG HUKUKUNUN SINIFLANDIRILMASI VERG HUKUKUNUN KAYNAKLARI Temel (Aslî) Kaynaklar Anayasa Anayasa Mahkemesinin ptal Kararlar Yasa (Kanun) Uluslararas Anlaflmalar Kanun Hükmünde Kararname(KHK) Tüzük ve Yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararlar çtihad Birlefltirme Kararlar Yard mc (Tali) Kaynaklar VERG YASALARININ YER, ZAMAN VE ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI Yer Bak m ndan Uygulanma Zaman Bak m ndan Uygulanma Anlam Bak m ndan Uygulanma VERG LEMEYE L fik N TEMEL KAVRAMLAR (Vergi Yasas nda Bulunmas Gereken Unsurlar Verginin Kurucu Unsurlar ) Verginin Konusu Vergi Mükellefi Mükellef Kavram Vergi Mükellefinin Ödevleri Vergi Sorumlusu Sorumlu Kavram Vergi Hukukunda Bafll ca Sorumluluk Halleri Vergiyi Do uran Olay Muafiyet ve stisna Vergi Matrah Vergi Tarifesi VERG DARES, VERG DENET M ve SÜRELER Vergi daresi Vergi daresinin Vergi Denetim Görevleri Vergi Hukukunda Süreler VERG LEND RME filemler...649

16 XVII Verginin Tarh ve Tarh Usulleri Beyana Dayanan Tarh Vergi daresi Taraf ndan Tarh Verginin Tebli i ve Tebli Usulleri Tahakkuk Tahsil Genel Olarak Kamu Alaca n n Tecili ve Korunmas VERG BORCUNU SONA ERD REN NEDENLER Ödeme Zamanafl m Terkin VERG SUÇ VE CEZALARI Vergi Suçu ve Cezas Kavram Vergi Suçlar ve Cezalar Vergi daresi Taraf ndan dari Para Cezas ile Cezaland r lan Vergi Suçlar Adli Mahkemeler Taraf ndan Hürriyeti Ba lay c Ceza ile Cezaland r lan Vergi Suçlar Vergi Cezas n Sona Erdiren Nedenler Ödeme Ölüm Zamanafl m Ceza ndirimi Af Vergi Cezalar nda Hata Düzeltme ve Uzlaflma Piflmanl k VERG UYUfiMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Vergi Uyuflmazl klar n n dari Aflamada Çözümlenmesi Uzlaflma Hata Düzeltme Vergi Uyuflmazl klar n n Yarg Aflamas nda Çözümlenmesi Vergi Yarg Organlar Vergi Davas n n Aç lmas Vergi Yarg s nda spat Vergi Mahkemesi Kararlar na Karfl Baflvurulabilecek Yasa Yollar ÖZEL VERG HUKUKU (TÜRK VERG S STEM ) TÜRK VERG S STEM HAKKINDA GENEL B LG LER GEL R VERG S Gelir Kavram ve Gelir Vergisinin Konusu...670

17 XVIII Gelirin Özellikleri Gelir Vergisinin Yükümlüsü Genel Olarak Yükümlülük Türleri Vergiyi Do uran Olay Matrah n Tespiti Ticari Kazançlar Zirai Kazançlar Ücretler Serbest Meslek Kazançlar Gayrimenkul Sermaye rad Menkul Sermaye rad Gelirin Tarh ve Tahsili Gelirin Beyan Gelirin Tarh Gelir Vergisinin Tahsili KURUMLAR VERG S Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefleri Vergiyi Do uran Olay Muafiyet Ve stisnalar Muafiyetler stisnalar Kurumlar Vergisinde Matrah n Tespiti ndirilecek Giderler ndirilemeyecek Giderler Kurumlar Vergisinin Beyan Y ll k Beyanname Muhtasar Beyanname Özel Beyanname Kurumlar Vergisinin Tarh, Tahakkuku ve Ödenmesi VERASET VE NT KAL VERG S Konusu Yükümlüsü Muafiyet ve stisnalar Muafiyetler stisnalar Matrah n Tespiti Beyanname Verilme Süresi Oran Verginin Tahakkuku ve Tahsili BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S...721

18 XIX Verginin Konusu ve Mükellefi stisnalar Matrah ve Oran Tarh, Tahakkuk ve Tahsili DAMGA VERG S Konusu Yükümlüsü Vergiyi Do uran Olay Muafiyet ve stisnalar Matrah ve Oran Tarh, Tahakkuk ve Tahsili HARÇLAR Harçlar n Konusu Yükümlüsü Matrah ve Oran Tarh, Tahakkuk ve Tahsili KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI ÇÖZÜMLÜ ÇALIfiMA SORULARI TEST - I TEST - II CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA BÖLÜM 9 GENEL EKONOM 1. TEMEL KAVRAMLAR ARZ VE TALEP Tüketici Davran fllar Teorisi De er Paradoksu Fayda Kavram Üretim Teorisi Üretici Davran fl Üretim Dönemleri Üretim Fonksiyonu Üretim Olanaklar E risi Piyasa Mekanizmas çinde Arz-Talep ve Piyasa Dengesi Talep...801

19 XX Arz Piyasa Dengesi ESNEKL K Talep Esnekli i Talebin Fiyat Esnekli i Talebin Gelir Esnekli i Talebin Çapraz Esnekli i Talep E risi Boyunca Esniklik Arz Esnekli i F RMA MAL YETLER K sa Dönemde Maliyetler P YASA TÜRLER, REEL KES M-F NANSAL KES M AYIRIMI, P YASALARIN filey fi MEKAN ZMASI VE ETK LEfi MLER Al m-sat m Yap lan Ürünler Aç s ndan Piyasa Türleri Rekabet Aç s ndan Piyasa Türleri Eksik Rekabet Piyasalar M LL GEL R Milli Gelir le lgili Kavramlar Toplam Arz-Toplam Talep Eflitli i Tasarruf ve Tasarruf Paradoksu Pigou Etkisi ENFLASYON Enflasyon Türleri Talep Enflasyonu Maliyet Enflasyonu Enflasyonun Nedenleri Enflasyonun Ana Nedenleri Enflasyonun Tali Nedenleri Enflasyonla Mücadele Talep Enflasyonu le Mücadele Maliyet Enflasyonu le Mücadele Enflasyonla Mücadele Seçilen Silahlar ST HDAM ve fis ZL K stihdam le lgili Kavramlar flsizlik ve flsizlik Türleri flsizlik ve flsizlik Oran flsizlik Türleri flgücü Enflasyonla flsizlik Aras ndaki liflki: Philips E risi...837

20 XXI Philips E risi Stagflasyon Krizi ve Philips E risi PARA VE MAL YE POL T KALARI Para Politikalar Genifllemeci ve Daralt c Para Politikas Para Politikas n n Amaçlar, Etkinli i ve Araçlar Cambridge Denklemi Para Arz Tan mlar Maliye Politikalar Genifllemeci ve Daralt c Maliye Politikas Maliye Politikas n n Araçlar ve Etkinli i Enflasyonist Ortamda Para ve Maliye Politikas Uygulamalar Ekonomi Politikalar Geniflletici ve Daralt c Ekonomi Politikalar Ekonomi Politikalar n n Belirlenme Mekanizmas KAMU DENGES ve BÜTÇE AÇIKLARININ F NANSMANI Kamu Kesimi Genel Dengesi Kamu Kesimi Konsolide Bütçe Bütçe Aç, Bütçe Nakit Aç ve Bütçe Aç n n Finansman Bütçe Performans MAKRO EKONOM K GÖSTERGELER ve YORUMU Ekonomik Büyüme le lgili Makro Göstergeler Fiyat Hareketleri le lgili Makro Göstergeler ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI TEST TEST KEND M Z DEN YEL M - TEMEL KAVRAMLAR KEND M Z DEN YEL M - TEMEL KAVRAMLAR CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA...887

21 XXII SPK TEMEL DÜZEY L SANSLAMA SINAVI HAKKINDA GENEL B LG LER 1. GENEL B LG LER Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde, Sermaye Piyasas Kurulu (Kurul) taraf ndan lisanslama s navlar yap lmaktad r. S navlar n genel amac, sermaye piyasas alan nda ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul de erleme uzman, kredi derecelendirme uzman, kurumsal yönetim derecelendirme uzman, ba ms z denetçi, ba ms z denetim kuruluflunu temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut de erleme uzman olarak çal - flanlar n mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul taraf ndan düzenlenen lisanslama s navlar aksine bir karar al nmad kça her y l Ocak, May s ve Eylül aylar nda yap lmaktad r. 2. TEMEL DÜZEY SINAVINA KATILACAK ADAYLAR Seri: VIII, No: 34 Sermaye Piyasas nda Faaliyette Bulunanlar çin Lisanslama ve Sicil Tutmaya liflkin Esaslar Hakk nda Tebli çerçevesinde sermaye piyasas kurumlar nda afla da belirtilen görevlerde çal flanlar n, görev alan n de ifltirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çal flmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav na girerek Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Lisans almalar gerekmektedir. (a) Hisse senetleri piyasas müflteri temsilcileri, (b) Sabit getirili sermaye piyasas araçlar ve repo-ters repo piyasas müflteri temsilcileri, (c) Yat r m fonlar müflteri temsilcileri, (d) Arac kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka flubelerinde acentelik ifllemlerinden sorumlu müflteri temsilcileri, (e) Seans salonlar nda hisse senedi al m sat m görevini yürüten müflteri temsilcileri, (f) Bir arac kurumla acentelik sözleflmesi imzalayan kat l m bankalar nda acentelik ifllemlerinden sorumlu müflteri temsilcileri, (g) Bankalar n ve acentelik faaliyetinde bulunacak kat l m bankalar n n bireysel finans merkezlerinde (ça r merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili ifllemleri yapacak müflteri temsilcileri,

22 XXIII (h) Arac kurum flube müdürleri, (i) Arac kurum irtibat bürosu sorumlular, (j) Arac kurulufl ve portföy saklama kurulufllar nda takas ve operasyon sorumlular. Takas ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu aras ndaki kademelerde çal flmakta olan veya çal flmak isteyen kiflilerin, Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav Konular ndan sadece Takas ve Operasyon fllemleri konulu s nava girmeleri yeterlidir. Bu s navdan 60 ve üzerinde not alan adaylar n Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav n n tamam na devam etmek istemeleri halinde bu modülden ald klar notlar, Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey S nav için geçerli kabul edilerek, di er 8 modülden s nava girmeleri yeterli olacakt r. 3. L SANS BELGES N N VER LMES AfiAMASINDA ARANACAK BELGELER Lisanslama s navlar nda baflar l olarak lisans belgesi almaya hak kazanan adaylar n lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulufllar Birli ine (TSPAKB) baflvurmalar gerekmektedir. Adaylar n TSPAKB den lisans belgelerini al rken ibraz edecekleri belgeler afla da say lm flt r: I- Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Lisans, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans için adaylar n; (a) Hisse senetleri piyasas müflteri temsilcisi, sabit getirili sermaye piyasas araçlar ve repo-ters repo piyasas müflteri temsilcisi, yat r m fonlar müflteri temsilcisi, arac kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka flubelerinde ve kat l m bankalar nda acentelik ifllemlerinden sorumlu müflteri temsilcisi ile seans salonlar nda hisse senedi al m sat m görevini yürüten müflteri temsilcisi, bankalar n ve acentelik faaliyetinde bulunacak kat l m bankalar n n bireysel finans merkezlerinde (ça r merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili ifllemleri yapacak müflteri temsilcileri, arac kurum irtibat bürosu sorumlusu ve takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin en az lise ve dengi mezunu olmas, (b) Arac kurum flube müdürü olarak görev yapmak isteyenlerin en az 2 y ll k ön lisans e itimi veren kurumlardan mezun olmas, (c) Teftifl birimi yöneticisi, iç kontrol birimi yöneticisi, müfettifl ve iç kontrol

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı