ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü Niğde 2 Niğde Üniversitesi müh- Mim. Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü ÖZET Kentlerde ulaşımdan kaynaklanana gürültü, günlük yaşam koşulları içerisinde giderek insanları daha çok tedirgin etmekte ve psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu çalışmada Niğde ilinde belirlenen 11 bölgede anayol ve kavşaklarında 61 referans noktada yapılmış trafik gürültüsü düzey ölçümleri ve trafik koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmanın periyotları içerisinde, bu bölgelerde yaşayan bireylerin gürültüden rahatsızlık derecelerini ve gürültünün çeşitli eylemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle 199 kişiye hazırlanan özel anketler uygulanmıştır. Gürültüden rahatsızlık, 5 dereceli memnuniyet ölçeğine göre değerlendirilerek bulunan memnuniyet puanları ile ölçülen L10 gürültü düzeyleri ilişkilendirilerek aralarında bir korelasyon bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Anketlerin analizlerinde SPSS 12.0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda gürültüden duyulan genel memnuniyet puanları ile L10 gürültü düzeyleri arasında negatif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Trafik gürültüsü, Rahatsızlık, Etkilenme, Memnuniyet ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE ABSTRACT The noise produced by transportation in urban areas is gradually becoming more disturbing to human being and causes physiological and psychological problems. In this study, within the period of determining traffic conditions and noise levels measured at selected 61 points in 11 areas in the city of Nigde, level of disturbance which effects the people who lives in this region and the effects on certain behavior were to be aimed at. Therefore, 199 specially prepared questioners were applied to the people. Disturbance levels were evaluated at 5 grade appreciation. The points were compared to L10 noise levels in order to investigate whether there is a correlation or not between them. In the process of evaluation SPSS 12.0 software were used. The result showed a significant negative mid degree relationship between appreciated points and L10. Key words: Traffic noise, Disturbance, Affection, Appreciation 1.GİRİŞ Çeşitli alanları kapsayan kirlilik kavramının bir türü olan gürültü kirliliği giderek büyüyen ve günlük yaşam koşulları içerisinde insanları tedirgin eden bir toplum ve çevre sorunu olarak ilgi kaynağı olmaktadır[1]. Ulaşım gürültüsü ( Yol Trafik gürültüsü), oto yolların çoğalması trafikteki hızlı artışlar, yoğunlaşmalar ve yüksek düzeyli olmaları çok sayıda kişiyi etkilemeleri, kent ölçeğinde incelenme zorunluluğu ve getirilecek çözümler ile planlama ölçeğinden başlayarak stratejik ve politik kararlar gerektirmesi nedeniyle önem taşımaktadır [2 ]. Çeşitli büyük kentlerde yapılmış trafik gürültüsü ölçüm ve anket çalışmalarının sonuçları, konut, büro, okul, hastane ve mabet gibi yapıları olumsuz yönde etkilediğini ve psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların giderek büyüyen boyutlara ulaştığını ve denetim altına alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede

2 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK kabul edilebilecek ses koşullarına ilişkin kriter ve önlem önerileri geliştirilmiş, bunların uygulanmaları sağlanmıştır [3,4,5,6,7 ]. Zannin, Brezilya nın Curritiba kentinde yaptığı çalışmada, 1000 kişiye gönderdiği anket sorularına 860 yanıtlayıcıdan cevap geri dönmüş ve soru listeli anket sonuçlarına göre yanıtlayıcıların % 73 ü motorlu taşıt gürültüsünden, % 37 side komşularının gürültüsünden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir[8]. Onnu, [ 9] Nijerya nın güneyinde yoğun trafik yolları üzerinde yer alan 8 kentte 60 yerleşim bölgesi için 24 saatlik ölçümler ile saptadığı L 10, Lmax ve Leq seviyelerini değerlendirmiş ve bu bölgedeki konutlarda yaşayanlarla yapılan anket çalışmaları sonuçları ile saptadığı L 10 ve L eq düzeyleri arasındaki ilişkiyi regresyon analizleri yardımıyla ortaya koyarak bazı temel yargılara varmıştır. Sonuçlar rahatsızlık belirtenlerin sosyoekonomik durumları ile ilişkilendirildiğinde alt sosyo-ekonomik grupların yaşadığı bölgelerde çevreye karşı ön yargılı olunduğunu ve gürültüye adaptasyonun ise üst seviyelerde olduğu, buna karşın daha üst seviyede sosyo-ekonomik grupların yaşadığı ve çalıştığı bölgelerdeki nüfusun gün boyunca etkilendikleri trafik gürültüsünden çok rahatsız olduklarını belirleyerek ortaya koymuştur. Ali ve Tamurra, [10] Mısır ın CretaCarrio kentinde farklı kompozisyonlu yollar yakınındaki yerleşim bölgelerinde gürültü çalışmalarında, ölçülen gürültü seviyelerine bağlı olarak o bölgede yaşayanlarla yapılan anket çalışması ile gürültüden duyulan rahatsızlığı değerlendirerek, trafik yönetiminde düzenleme, kısıtlama ve yasaklama önerilerinin uygulamaya konulmasından sonra L eq (Eşdeğer gürültü seviyelerini) ölçerek bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmiştir. Güremen ve Çelik, [11, 12] Niğde kenti merkezinde belirtilen 11 bölgede yoğun trafik yollarında 61 referans nokta da gürültü düzeylerini ve trafik koşullarının değişimi ile bu düzeylerin ne ölçüde farklılık gösterdiklerini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaları sonucunda Niğde için ölçüt düzeyler olarak tanımlanabilecek gürültü düzeylerinin istatistiksel dağılımlarından elde edilen L 10, L 50, L 90 ve L eq indis düzeylerinin işitme konforu açısından kabul edilebilir max. ve min. düzeylerini saptamışlardır. Ancak gürültü koşullarının kullanıcılarda oluşturduğu rahatsızlıkların ye da hoşnutsuzlukların belirlenmesi de gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Niğde kenti merkezinde gürültü ölçüm ve değerlendirmelerinin yapıldığı bölgelerde yoğun trafik yolları ve kavşaklarında veya yakınındaki yerleşim birimlerinde bulunan binaların değişik katlarında yaşayan kullanıcıların bina içi veya bina dışı gürültü koşullarında rahatsızlıklarının araştırılmasıdır. Bireylerin rahatsızlıkları yada tepkileri kendi yaşam çevrelerini saran duvarlarını etkileyen düzeylere bağlı olmaktadır. bu nedenle bu çalışmanın periyotları içerisinde örnek alınan bölgelerde yapılan gürültü üçlüm ve değerlendirmeler sonucu saptanan ve gürültüyü simgelediği kabul edilen L10 düzeyi ile bireylerin gürültü koşullarından rahatsızlıkları veya memnuniyetlerinin belirlenmesi için benzer araştırmalardan da yararlanılarak 5 dereceli memnuniyet puanlamasına göre hazırlanan anketler uygulanmıştır. Sencer Y. ve Sencer M. de yaptıkları çalışmalarında toplumsal araştırmalarda yöntembilim kullanımını incelemişlerdir[13]. Anon, [14] ise gürültü seviyelerini ölçerek istatistiksel bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre Niğde ili merkezinde trafik gürültüsü ölçüm ve değerlendirmelerinin yapıldığı bölgelerdeki yerleşim birimlerinde bulunan binaların değişik yükseklikteki katlarında yaşayan bireylerin gürültüden genel memnuniyet puanları ile ölçülen L10 gürültü düzeyi arasında negatif yönde orta derecede anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. 2. MATERYAL VE METOD Bu çalışmada, Niğde ili merkezinde yoğun trafik yolları ve kavşaklarında yapılan gürültü ölçüm ve analizlerinin yapıldığı bölgelerde yollara cephesi bulunan veya yakın yerleşme birimlerindeki binaların değişik kat yüksekliklerindeki birimlerinde yaşayan bireylerin genel bir ifade ile çevrelerindeki gürültüden rahatsızlık düzeylerini ve tepkilerinin anket yoluyla belirlenmesi amaçlanmaktadır. 16

3 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri Gürültüden rahatsızlık ve tepkilerin ölçülmesine ilişkin soru cetvellerinin hazırlanması, yanıtların elde edilmesi ve değerlendirilmesinde istenilen itemlerin, araştırma programındaki amaçlarına uygun olarak değerlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenle çalışmada çeşitli toplum araştırmalarında belirtilen genel kurallara uygun olarak hazırlanan anket formları uygulanmıştır [13, 14, ve15]. Uygulanan anket sorularının içerikleri özet olarak aşağıda verilmiştir. A. Olgusal sorular: Yanıtlayıcıların yaş, cinsiyet ve eğitim özelliklerinin belirlenmesi B. Tutum ve Kanı Soruları: 1. Çevresel sorular: Semtten ve konuttan hoşnutluğun ve çeşitli çevre sorunlarının belirlenmesi ve gürültü sorununa verilen önemin araştırılması 2. Çevre Gürültüsüne İlişkin Sorular: Gürültü kaynaklarından etkilenmenin belirlenmesi. Genel rahatsızlık belirlemesi: En çok rahatsız edici bulunan 1. ve 2. derece iç ve dış gürültü kaynaklarının belirlenmesi. Ayrıntılı Değerlendirme: Rahatsız olunan gürültü kaynaklarına ilişkin 5 dereceli memnuniyet ölçeğine göre değerlendirmelerin yapılması Rahatsızlığın zamana göre değişimi (Gün, Mevsim ) Rahatsızlığın mekâna göre değişimi ( evde, işte, sokakta ) C. Bilgi soruları: Yanıtlayıcılardan kendilerini rahatsız eden gürültülere karşı alabilecekleri önlemler konusunda düşüncelerinin alınması. Soru cetvellerinde yanıtlama ve değerlendirme kolaylığı açısından sistemleştirilmiş soru tipi kullanılmıştır. Ancak bazı fikirlerin ortaya çıkarılması için birkaç ucu açık soru bulunmaktadır. 3. Niğde ili merkezinde belirlenen bölgelerde trafikten kaynaklanan gürültünün ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapıldığı bölgelerdeki binaların değişik kat yükseklikleri de ölçülen düzeyler, dolayısıyla bu katlarda yaşayan bireylerin tepkileri bu katlarda yaşayan bireylerin yaşam birimlerinin duvarlarını etkileyen düzeylere bağlı olmaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında gürültünün homojen olduğu saatler için ayrı bir çalışma ile bina içi ölçümler ve değerlendirmeleri de yapılmıştır. Bu araştırmada, ölçüm ve değerlendirmelerin sonuçlarına dayanılarak, saptanan L10 gürültü düzeyleri ile uygulanan yöntem sonucunda bulunan kullanıcıların memnuniyet puanları ilişkilendirilerek aralarındaki korelasyonun varlığı incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu konulardaki çalışmalar kişinin tepkilerinin araştırılmasına yönelik olmasına karşın, bu çalışmada, soruların evlere dağıtılıp toplanması biçimindeki uygulamada konut sahiplerinin bu tür araştırmalara karşı kuşkulu ve ilgisiz davranmaları gereken sayıda anket toplamayı engellemiş ve bu sayı 199 kişi ile sınırlı kalmış ve yüz yüze yapılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen bilgilerin tümü bilgisayar ortamına aktarılmış ve değerlendirmeler SPSS 12.0 sürüm programı ile yapılmıştır. Böylece ileride daha çok sayıda anketin elde edilebilmesi durumunda sonuçları verebilecek ve gerekli düzeltmeler varsa yapılabilecektir. 3.BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER Bu çalışma, Niğde ili merkezinde örnek alınan bölgelerde geçerli gürültü koşullarının niceleyici değerlerinin ortaya konulduğu araştırmanın periyotları içerisinde yapılmıştır. Çalışmanın amacı bu gürültü koşullarına sahip çevrelerde bulunan yapılarda yaşayan kişiler üzerinde bir rahatsızlığın söz konusu olup olmadığının araştırılması, eğer varsa oluşan rahatsızlığın tanımlanması ve bu olumsuz etkilenmenin çeşitli fiziksel faktörlere bağlı olarak değişimine ilişkin sonuçların ortaya konulmasıdır. Gürültü ölçüm ve değerlendirme çalışmaları sonucunda gürültüyü simgelediği kabul edilen L 10, L 50, L 90 ve L eq düzeylerinin istatistiksel dağılımlarından elde edilen sonuçlarının ölçüt düzeylerle (tablo başlığındaki parantez içindeki değerler) karşılaştırılması neticesinde bulunan düzeylerin Niğde kentinde ölçüm yapılan bölgeler için gürültü düzeylerinin işitme konforu açısından kabul edilebilir maksimum değerlerin üzerinde olduğu saptanmıştır (Tablo1). 17

4 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK Tablo 1. Trafik gürültüsü ölçüm sonuçlarının ölçütler ile karşılaştırılması [12] Bölge Adı L NP (62) [dba] L 90 (63) [dba] TNI (74) [dba] L 10 (70) [dba] L 50 (65) [dba] L eq (55) [dba] Eğitim 86,9 60,0 91,0 75,3 67,5 72,0 Kardelen 83,5 62,0 82,8 74,7 68,0 72,4 Total 83,8 63,0 82,0 75,2 68,9 72,3 Valilik 83,1 63,0 81,2 75,0 68,4 71,8 Migros 85,1 58,0 90,5 73,6 65,1 71,1 Pasakapı 82,8 57,3 87,9 72,4 63,6 70,4 Rektörlük 84,3 55,5 92,0 72,1 62,8 69,8 Sabancı 82,6 50,0 94,2 68,5 57,8 66,0 Spor 80,2 51,9 87,8 68,4 58,9 66,5 Terminal 85,1 61,7 86,6 75,4 72,1 72,5 Amas 82,5 57,6 85,7 72,1 64,2 69,1 Ölçütlerin altında kalan (kabul edilebilir) bölgeler İnceleme yapılan bölgelerde yola cephesi bulunan veya yakınlarında binaların değişik yüksekliklerindeki katlarında yaşayan kullanıcıların tepkileri incelenmiştir. Tepkiler doğal olarak bireylerin kendi yaşam birimlerini saran duvarları etkileyen düzeylere bağlı olmaktadır. Bu çalışmada gürültü koşullarından etkilenen kişilerin bireysel rahatsızlıkları, 5 dereceli memnuniyet ölçeğine göre hazırlanan ankete verilen yanıtlara göre belirlenmiştir. Yanıtlar bireysel ve sübjektif kanaatleri yansıtmaktadır. Bu nedenle memnuniyet puanlarının tümünün bir arada değerlendirilmesi sonucunda bulunan, genel memnuniyet puanlarının çevresel gürültü koşullarıyla ilişkilendirilmesi yoluyla kantitatif değerlerin bulunması amaçlanmıştır Bu amaç doğrultusunda bölgelere göre ölçümlerle saptamış olan ve gürültüyü simgeleyen L10 düzeyleri ile memnuniyet puanları arasında korelasyon ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada ankete katılan 199 kişinin yaş, cinsiyet, eğitim durumlarına ilişkin veriler tablo 2, 3,ve 4 ve şekil 1, 2, ve 3 de verilmiştir. Ankete katılan bireylerin% 25.6 sı 16-25, % 33.2 si 25-35, %19.6 sı 35-45, % 20.6 sı 45- üstü yaş gurubudur yaş grubunda zihinsel çalışma yapanlar tüm bölgelerde %27 olarak bulunmuştur, ve memnuniyet puanlamasında gürültüden en çok rahatsızlık belirten gruptur. Tablo 2. Ankete Katılanların Yaşları Kümülatif Frekans , 6 25, 9 25, , 2 33, 5 59, , 6 19, 8 79, 2 46 VE ÜSTÜ 41 20, 6 20, 8 100, 0 Toplam , 0 100, 0 Kayıp Syst 2 1, 0 Toplaml , 0 Şekil 1. Yaş Ankete katılan 199 yanıtlayıcının cinsiyetlerine göre yapılan incelemede %33.2 si kadın %66.8 i erkektir. Tablo 3 ve Şekil 2. Ankete katılan 199 kişinin cinsiyetlerine göre yapılan incelemede %33.2 si kadın %66.8 i erkektir. 18

5 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri Tablo 3. Ankete Katılanların Eğitim Durumları Kümülatif Frekans ILKÖGRETIM 63 31,7 31,8 31,8 LISE 76 38,2 38,4 70,2 ÜNIVERSITE 59 29,6 29,8 100,0 Toplam ,5 100,0 Kayıp Sistem 1,5 Toplam ,0 Şekil 2. Eğitim Katılan 199 Kişinin eğitim durumlarına göre yapılan incelemede %31.7 si ilk öğretim, %38.2 si lise, %29.6 sı üniversite eğitimi almıştır. Memnuniyet puanlamasında bu grupta %38 i zihinsel çalışma eyleminde, %93 inin TV-Radyo, %87 sının karşılıklı konuşma eyleminde, %67 sinin uyku eyleminde rahatsız oldukları belirlenmiştir Tablo 4. Gürültüye Duyarlılık Kümülatif Frekans EVET , 4 81, 4 81, 4 HAYIR 37 18, 6 18, 6 100, 0 Toplam , 0 100, 0 Şekil 3. Duyarlılık Etkilenmenin bağlı olduğu diğer bir faktör kişilerin gürültüye karşı duyarlılıklarıdır. Bu konuda yanıtlayıcıların kendilerini objektif olarak değerlendirmeleri istendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir. Yanıtlayıcıların %81.4 ü gürültüye karşı çok duyarlı olduklarını, %18.6 sı ise gürültüye karşı duyarlı olduklarını belirtmişlerdir. Sonuçları Tablo 4 ve Şekil 3 de verilmiştir. Tüm araştırmada çevrelerindeki gürültüye karşı duyarlı olmadıklarını belirtenler, yalnızca az duyarlı insanlar değildirler. Oldukça yüksek gürültü düzeylerine maruz kalmakta olsalar bile kimi yanıtlayıcılar benzer sosyal ve ekonomik koşullarda olduklarına dikkat edilen diğerlerine nazaran aynı gürültüden hiç rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. Rahat, duyarsız olduklarını belirtenlerin %9.9 u alışkanlık kazanmış olduklarını, % 9.9 u konutun gürültüsüz arka odalarını kullandıklarını, %13.6 sı konutun ve semtin diğer koşullarından çok hoşnut oldukları için gürültüden etkilenmediklerini, 16 6 sı konutlarında sürekli kalmadıklarını, %1 i pencerelerinde önlem almış olduklarını belirtmişlerdir. Bu konulardan gürültüden alışkanlık kavramı davranış psikolojisinin uğraş alanına girmekte ve anketlerdeki diğer kişisel veriler yardımıyla, bağlı olduğu temel faktörlere göre ayrı bir inceleme konusu oluşturmaktadır. 19

6 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK Diğerleri daha somut nedenlerdir ki tersten gidilerek arka odalarda yaşamanın nedenleri araştırıldığında, örnek alınan bölgelerden taşıt trafiğinin ve ticari aktivitelerin yoğun olduğu Bor yolu Total kavşağı nda ki konut birimlerinde yaşayan kullanıcıların belirttiği gibi, başlangıçta gürültüden kaçma şeklinde oluşan bir davranış, zamanla etkilenmenin olmadığı sonucunu getirmiştir. Araştırma yapılan bölgelerde yerleşim birimlerinde ki konutların değişik yüksekliklerindeki katlarında yaşayan bireylerin kendi yaşam birimlerinin bulunduğu bina içi gürültüden rahatsızlıklarına ilişkin araştırmada, bireylerin konutlarında rastlanabilen genel fiziksel ve sosyal çevre sorununun varlığını incelemek ve hangi gürültülerden rahatsızlık duyduklarını araştırmak amacıyla uygulanan yöntem sonucu memnuniyet puanlaması Tablo 5, ve Şekil 4 de verilmiştir. Tablo 5. Komşudan Gelen Sesler Kümülatif Frekans Çok rahatsız 19 9, 5 9, 6 9, 6 rahatsız 19 9, 5 9, 6 19, 3 Az rahatsız 27 13, 6 13, 7 33, 0 Çok az rahatsız 33 16, 6 16, 8 49, 7 Hiç rahatsız 99 49, 7 50, 3 100, 0 etmiyor Toplam , 0 100, 0 Kayıp Sistem 2 1, 0 Toplam , 0 Şekil 4. Komşudan Gelen Sesler İncelenen bölgelerde, ( Eski Mezbaha Caddesi Migros Bölgesi ve Şehit Ethem Onbaşı Caddesi, Spor Merkezi Bölgesi ve Bor yolu Kardelen kavşağındaki bazı yapılar hariç ) 2, en eskisi 25 yıllık olan konut birimlerinde yaşayanların, evlerinden memnuniyetlerine ilişkin incelemede oldukça yüksek yüzdeler ile olumlu yanıtlar alınmıştır. Ancak düşük yanıt yüzdeleri ile de olsa, kişilerin konutları içerisinde memnuniyet duymadıkları koşullar max. %24 ile kiracı olanlardan ilk sırada kira, daha sonra konut sakinliği ( sessizliği ), konut içi gürültülülüğü analizi sonunda, aldığı % 19 gibi yüzde ile önem verilen bir sorun gibi gözükmemektedir. Ayrıca bu bölgelerde (Şehit Ethem Onbaşı caddesi ) hariç, yapılan gürültü ölçüm ve analizlerinin de ortaya koyduğu yoğun trafikten kaynaklanan dış gürültülerin içeride oluşturduğu gürültü düzeyleri de bu yargıda etkili olmuştur dış çevre gürültüsünün iç çevre gürültüsünü maskelemesidir. Yanıtlayıcıların yaşadıkları konutta komşudan gelen seslere karşı bina içindeki çeşitli aktivitelerden doğan ve yapı elemanları aracılığıyla hacim içlerinde işitilen istenmeyen seslere karşı oluşan genel rahatsızlık söz konusu kaynaklardan yayılan sesleri işitenlerin sayısına göre rahatsız olanların memnuniyet puanlarına göre, yüzdesinin belirtildiği tablo ve grafik incelendiğinde, üst kattaki komşudan gelen seslere karşı rahatsızlık darbe, ayak vurması, kapı çarpması, ve vurma seslerinden rahatsız olunduğu görülmektedir. Ancak bu gürültülerin rahatsızlık yüzdeleri incelendiğinde%73.9 çok rahatsız,%12.6 rahatsız,%8 az rahatsız,%3.5 çok az rahatsızlık duymakta, %1.5 hiç rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar Tablo 6 ve Şekil 5 de verilmiştir. 20

7 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri Tablo 6. Komşudan Gelen Darbe Sesleri Kümülatif Frekans ÇOK RAHATSIZ 71 35,7 35,7 35,7 RAHATSIZ 26 13,1 13,1 48,7 AZ RAHATSIZ 28 14,1 14,1 62,8 ÇOK AZ RAHATSIZ 22 11,1 11,1 73,9 HIÇ RAHATSIZ 52 26,1 26,1 100,0 ETMIYOR Toplam ,0 100,0.Şekil 5 Komşudan Gelen Darbe Sesleri Çeşitli bina dışı cevre sorunları içerisinde gürültü sorununun yerini belirleyebilmek için inceleme yapılan yaşayan bireylerin rahatsızlık duydukları, diğer çevresel etkenlerin belirlenmesi için uygulanan yöntem sonucunda elde edilen bulgular Tablo 7 ve Şekil 6 de verilmiştir. Tablo 7. Dış Çevre Gürültüsü Ekenleri Frekans Kümülatif ARAÇLAR , 9 81, 8 81, 8 SEYYAR SATICILAR 14 7, 0 7, 3 89, 1 ÇOCUKLAR 12 6, 0 6, 3 95, 3 HAYVANLAR 3 1, 5 1, 6 96, 9 DIGER 6 3, 0 3, 1 100, 0 Toplam , 5 100, 0 Kayıp sistem 7 3, 5 Toplam , 0 Şekil 6. Dış Çevre Gürültüsü Etkenleri Yanıtlayıcıların %78.9 u araçlar, %7.0 seyyar satıcılar,%6.0 çocuklar,%1.5 hayvanlar ve %3 diğer etkenler olarak belirlenmiştir.bu yanıtlar içerisinde yüzdelerin arasında önemli farklar olmasına karşın hiç biri, bireysel tepkiler dışında önemli bir rahatsızlık vermemektedirler. Yanıtlayıcıların çevresel gürültü etkenleri içerisinde en önemlisi olarak gördükleri araç gürültüsünden rahatsızlıklarının puanlamasından elde edilen sonuçlar Tablo 8 ve Şekil 7 de verilmiştir. 21

8 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK Tablo 8. En Önemli Dış Çevre Gürültüsü Kaynağı Kümülatif Frekans Çok rahatsız ,9 74,2 74,2 rahatsız 25 12,6 12,6 86,9 Az rahatsız 16 8,0 8,1 94,9 Çok az rahatsız 7 3,5 3,5 98,5 Hiç rahatsız 3 1,5 1,5 100,0 etmiyor Toplam ,5 100,0 Kayıp Sistem 1,5 Toplam ,0 Şekil 7 Araçlar İnceleme sonucunda, genel memnuniyet puanlamasına göre %73.9 çok rahatsız, %82.6 rahatsız, %8.0 az rahatsız,%3.5 çok az rahatsız, %1.5 hiç rahatsızlık duymadıkları belirlenmiştir. Örnek alınan bölgelerde trafik gürültüsü ölçüm ve analizleri sonucunda günlük ortalama trafik hacmi ilel10 gürültü düzeyleri arasında oldukça anlamlı bir korelasyon elde edilmiştir (sig ). Örnek alınan bölgelerde yerleşim birimlerindeki binaların değişik yükseklikteki katlarında yaşayan bireylerin ulaşımdan kaynaklanan gürültüden en çok rahatsızlık duydukları haftanın günleri ile ilgili memnuniyet puanlaması sonuçları Tablo 9 ve Şekil 8 de verilmiştir. Tablo 9. Gürültüden En Çok Rahatsız Olunan Günler Kümülatif Frekans PAZARTESI 52 26, 1 28, 1 28, 1 SALI 5 2, 5 2, 7 30, 8 ÇARŞAMBA 5 2, 5 2, 7 33, 5 PERŞEMBE 35 17, 6 18, 9 52, 4 CUMA 5 2, 5 2, 7 55, 1 CUMARTESİ 10 5, 0 5, 4 60, 5 PAZAR 73 36, 7 39, 5 100, 0 Toplam , 0 100, 0 Kayıp Sistem 14 7, 0 Toplam , 0 Şekil 8. En Çok Rahatsız olunan Günler Yapılan incelemede örnek alınan bölgelerde yaşayan bireylerin gürültüden en çok rahatsızlık duydukları mevsimlere göre memnuniyet puanlamasına göre %51.5 Yaz mevsiminde, %24.1 İlkbahar mevsiminde en çok rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Duyulan rahatsızlığa bu mevsimlerde pencerelerin daha çok açık tutulması, balkon ve terasların daha çok kullanılmasının etkili olduğu düşünülebilir. Tablo 10 ve Şekil 9 22

9 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri Tablo 10. Gürültüden En Çok Rahatsız Olunan Mevsim Frekans Kümülatif SONBAHAR 13 6, 5 6, 6 6, 6 KIŞ 34 17, 1 17, 3 24, 0 İLKBAHAR 48 24, 1 24, 5 48, 5 YAZ , 8 51, 5 100, 0 Toplam , 5 100, 0 Kayıp Sistem 3 1, 5 Toplam , 0 Şekil 9. Mevsim Çevre Gürültüsü koşullarını tanılayan düzeyler ile trafik parametrelerinden olan taşıt yoğunlukları ve ağır taşıt yüzdeleri ile bu koşullardan etkilenen kişilerin bireysel memnuniyet puanları, genel rahatsızlık belirten kişi yüzdeleri memnuniyet puanları ortalamaları gibi değişkenler arasındaki ilişkiler yardımıyla bir takım temel yargılara varmak mümkündür. Yukarıda analizleri ayrı ayrı yapılan, bireylerin yaşadıkları çevrede etkilendikleri gürültü koşullarından duydukları rahatsızlıkların, bina içinden veya dışından kaynaklanmasına göre 5 dereceli bireysel memnuniyet puanlamasının bir arada değerlendirilmesi sonucunda bulunan genel memnuniyet puanları Tablo 11, 12 ve Şekil 10, 11, 12 de verilmiştir. Tablo11. Bina Dışı Memnuniyet Puanları 30 N 193 Kayıp 6 Ortalama 63, 1693 Standart sapma 16, Minimum 12, 50 Maksimum 100, Missing 29,17 45,83 62,50 79,17 100,00 20,83 37,50 54,17 70,83 87,50 MEMNUNIYET PUANI BINA DISI Şekil 10. Bina Dışı Memnuniyet Puanı Tablo12. Bina İçi gürültüden Memnuniyet Kayıp 5 Ortalama 58,8402 Standart sapma 25,04546 Minimum,00 Maksimum 100, Missing 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 10,00 30,00 50,00 70,00 90,00 MEMNUNIYET PUANI BINA ICI 23

10 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK Şekil 11. Bina İçi Memnuniyet Puanı 100 MEMNUNIYET PUANI BINA ICI Missing 100,00 87,50 79,17 70,83 62,50 54,17 45,83 37,50 29,17 20,83 MEMNUNIYET PUANI BINA DISI Şekil 12. Bina İçi ve Dışı Memnuniyet Puanları Yapılan çalışmada inceleme yapılan bölgelerde memnuniyet puanları arasında kurulan ilişkilendirmede standart sapma ve korelasyon saptanmıştır (Tablo. 13 ve Şekil 13). Tablo 13. Memnuniyet Puanı Ort. ve Standart Sapma Değerleri 192 N 7 Ortalama 58,8402 Standart sapma 25,04546 ler 25 52, , ,7273 Şekil 13. Memnuniyet Ortalamaları İncelenen bölgelerde kişilerin genel olarak gürültüden iç ve dış mekan olarak en çok nerede rahatsızlık duydukları ve yaşadıkları semtten memnuniyetleri konusunda cinsiyet gruplarına göre crosstabtesti ile yapılan inceleme sonuçları ile cinsiyetler arasındaki ilişki ayrıca chi-square testi ile değerlendirilmiştir (Tablo 14, 15). Tablo 14. Cinsiyete Göre Gürültüden En Çok Rahatsız Olunan Yerler crosstap CINS Toplam KADIN ERKEK NEREDE EVDE SOKAKTA İŞYERİNDE DİĞER Toplam

11 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri Tablo 15.Semtteki Gürültüden Rahatsızlık ve Cinsiyet İlişkisi crsstab CINS Total KADIN ERKEK SEMT ÇOK GÜRÜLTÜLÜ GÜRÜLTÜLÜ AZ GÜRÜLTÜLÜ SESSİZ Total Yapılan değerlendirmeler sonucunda gürültüden en çok rahatsızlığı kadınlar evde erkekler ise sokakta duymakta olduğu saptanmıştır. Genel olarak kişilerin yaşadıkları semtin gürültülü olup olmadığının değerlendirilmesinde alınan yanıtlar ile memnuniyet puanları arasında chi- sqare testi değerlendirilmesi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 16). Tablo 16.Semtteki Gürültünün Değerlendirilmesi ve cinsiyet ilişkisi korelasyonu Değer df Asymp. Sig. (2-yönlü) Pearson Chi-Square 11,937(a) 3,008 Likelihood Ratio 12,140 3,007 Linear-by-Linear Association 8,585 1,003 Hallerin sayısı 199 (a) 0,0 % olan hücrelerin değerleri, 5 ten daha azdır. En kücük değer 12,93 tür Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda yapılan inceleme ve analizlerden elde edilen bulgulara göre, Niğde merkezinde seçilen bölgelerde trafikten kaynaklanan gürültü düzeylerinin ölçüm ve değerlendirmelerinin yapıldığı bölgelerde, trafik yollarına açık cephesi olan veya yakınındaki yerleşim birimlerindeki binaların değişik yükseklikteki veya aynı katlarında yaşayan bireylerin tepkileri, kendi duvarlarını etkileyen düzeylere bağlı olmaktadır. Yapılan gürültü ölçümlerinde saptanan L10, L50, L90 ve Leq gürültü düzeylerinin ölçütleri aşmış olması nedeniyle bulunan memnuniyet puanları ile ölçülen L10 gürültü düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır (Tablo17, ve Şekil 14). Tablo 17 Bina Dışı Memnuniyet Puanları İle L10, Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması L10 L10 Pearson Correlation 1 -,173(*) BİNA DIŞI MEMNUNİYET PUANI Sig. (2-tailed).,016 N Pearson Correlation -,173(*) 1 Sig. (2-tailed),016. N * 0.05 seviyesindeki korelasyon dikkate değerdir. (2-tailed). BİNA DIŞI MEMNUNİYET PUANI Yapılan değerlendirmede anket sonucunda saptanan bina dışı memnuniyet puanı ile ölçülen L10 gürültü düzeyi arasındaki ilişkide negatif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur.(sig.0 16 ) korelasyon değerinin beklenenden daha düşük çıkması, kat hizalarındaki düzey değişimlerini oluşturan yansımaların ve girişimlerin hareketli kaynaklar nedeniyle gerçekte zamana göre değişim göstermesi ile açıklanabilir. Yapılan anketlerde yanıtlayıcıların rahatsız olduklarını belirttikleri çevre gürültüsü kaynaklarından oldukları rahatsızlıkları, kendilerine verilen 5 dereceli ölçeğe göre değerlendirmişlerdir. Bu ölçekte hiç rahatsız etmiyor dan, çok rahatsız ediyor a kadar değişik derecelendirmeleri içermektedir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek yanıt yüzdesini trafik gürültüsüne %73.9, bunu, %7 ile seyyar satıcılar, %6 ile çocuk sesleri izlemektedir ancak gürültüden az duyarlı olan veya yoğun trafik yollarından biraz daha uzak yerleşimlerde yaşayan bir grup %1.5 ile trafik gürültüsünden hiç rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan değerlendirmede memnuniyet ölçeğine göre yanıt verenlerin toplam yanıtlar içerisinde 5 dereceli ölçeğe göre 1. derecede maksimuma ulaştıkları görülmektedir. 25

12 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK Örnek alınan bölgelerde bina içi gürültüden duyulan rahatsızlığın değerlendirilmesinde, yerleşim birimlerindeki binaların değişik yüksekliklerdeki katlarda veya aynı katlarda yaşayan bireylerin konutlarında rastlanabilen genel fiziksel ve sosyal çevre sorununun varlığını incelemek amacıyla uygulanan yöntem sonuçlarının birleştirilmesi yoluyla saptanan ortalama memnuniyet puanları ile değişik kat yüksekliklerinde ölçülen L10 gürültü düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır (Tablo 18, ve Şekil 14). Tablo 18. Bina İçi Gürültünün Bina içi memnuniyet puanları ile L10 Düzeylerinin Karşılaştırılması Korelasyonlar L10 BİNA İÇİ MEMNUNİYET PUANI BİNA İÇİ MEMNUNİYET L10 PUANI Pearson Correlation 1 -,182(*) Sig. (2- tailed).,010 N Pearson Correlation -,182(*) Sig. (2- tailed),010. N * 0.05 seviyesindeki korelasyon dikkate değerdir. (2-tailed). 1 L Missing 29,17 45,83 58,33 66,67 75,00 87,50 20,83 37,50 54,17 64,34 72,46 79,17 100,00 BINA DISI MEMNUNIYET PUANI Şekil 14. Bina Dışı Memnuniyet Puanı Yapılan değerlendirmede anketler sonucunda bina içi memnuniyet puanları ile ölçülen L10 gürültü düzeyleri arasında orta derecede negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.(sig. 0.10) Tablo 20 Bina içindeki çeşitli aktivitelerden doğa ve yapı elemanları aracılığıyla hacim içlerine iletilen istenmeyen seslere karşı oluşan genel rahatsızlığın ortaya konulması için yapılan inceleme sonuçları memnuniyet puanlaması sonuçlar histogramlarda da açıkça görülmektedir. Öz konusu kaynaklardan yayılan sesleri işitenlerin sayısına göre rahatsız olanların yüzdelerinin alındığı bu histogramda en çok çarpılan kapılar, ayak darbeler,vurma sesleri en çok rahatsız edici oldukları görülmektedir.ancak bu gürültülerin işitilme yüzdeleri %16.9 ile %13.6 arasındadır. Bunun önemli bir nedeni, kişisel olarak ta belirtildiği gibi bu konutların dış çevre gürültüsünün iç çevre gürültüsünü maskelemesidir. Bina içi gürültüden olan etkilenmenin değerlendirilmesine ilişkin memnuniyet puanlamasında eğrileri genellikle 1 ve 3. derece memnuniyetsizlik puanlarında maksimumu oluşturduğu ve büyük puanlarda düşmeler gösterdiği görülmektedir L10 68 Missing 91,67 89,32 87,50 83,33 82,24 81,12 76,12 74,12 72,16 66,67 64,50 62,50 54,17 46,00 45,00 40,00 29,17 20,83 BINA ICI MEMNUNIYET PUANI Şekil 21 Bina İçi L10 Gürültü Düzeyi ve Memnuniyet Yapılan analizler anketler sonucundaki memnuniyet puanları ile, yapılan ölçümlerdeki L10 düzeyleri arasındaki ilişkide negatif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki çıkmıştır.( Sig.0.46) 26

13 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri MEMNUNIYET PUANI ,00 69,90 62,00 L10 79,70 78,80 78,20 77,70 77,30 76,90 76,40 76,00 75,60 75,20 74,80 74,40 74,00 73,60 73,20 72,40 72,00 Şekil 22 Memnuniye Puanı Tablo 22. L 10 Düzeyi ve Memnuniyet Puanı İlişkisi Korelasyon L10 MEMNUNİYET PUANI L10 Pearson corre. 1 -,142(*) Sig. (2-tailed).,046. N MEMNUNİYET PUANI Pearson Correlation -,142(*) 1 Sig. (2-tailed),046. N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Gürültü düzeyi arttıkça memnuniyet puanı azalmaktadır. 27

14 L. GÜREMEN, C. T. ÇELİK 4. SONUÇ Niğde de örnek alınan bölgelerde geçerli trafik gürültüsü koşullarının kantitatif değerlerinin ortaya konulduğu çalışmanın periyotları içerisinde yapılan bu araştırmanın amacı, bu gürültü koşullarına sahip çevrelerde yaşayan kişiler üzerinde ki rahatsızlığın söz konusu olup olmadığının araştırılması, eğer varsa oluşan rahatsızlığın tanımlanması ve bu olumsuz etkilenmenin neden olduğu çeşitli fiziksel faktörlere bağlı olarak değişimine ilişkin sonuçların ortaya konulması 199 adet uygulanmış anket sonuçlarına göre yapılmıştır. Araştırma kapsamında trafik gürültüsünün hâkim olduğu örnek bölgelerde yol kenarlarında yer alan konutlarda yaşayanlar arasında yapılan anket çalışmaları ile gürültüden olan rahatsızlık dereceleri, 5 dereceli Memnuniyet ölçeğe göre belirlenmiştir. Bina dışı ve bina içi koşullarında olumsuz etkilenme ortaya konulmuş ve rahatsızlığın gürültü düzeylerine, bina içi, bina dışında hissedilmesine, günlere, mevsimlere, cinsiyete, yaşa, eğitim durumlarına, vd. göre değişimleri incelenerek korelasyonları araştırılmıştır. Sonuçları tablolar ve grafikler olarak verilmiştir. Tüm araştırmada yaşadıkları çevredeki çeşitli kaynaklardan yayılan gürültüden rahatsız olmadıklarını belirtenler, yalnızca az duyarlı kişiler değildir. Oldukça yüksek gürültü düzeylerine maruz kalmakta olsalar bile, kimi yanıtlayıcılar benzer sosyal ve ekonomik koşullarda olduklarına dikkat edilen diğerlerine nazaran aynı gürültüden hiç rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırma sonucunda elde edilen gürültü ölçütleri diğer ülkeler için konulmuş olan sınır değerleri ile karşılaştırıldığında 5-10dBA daha yüksek olduğu yorumunu getirmektedir. Bu ise ülkemiz insanının çeşitli sorunları arasında gürültüye olan teloransının biraz daha yüksek olduğu yorumunu getirmektedir. Bu sonuç gürültüden alışkanlık kavramını ortaya koymakta ve Onnu, [9] nun araştırmasındaki bulgularla uyumludur. İnceleme yapılan bölgelerde, arka odalarda yaşamanın nedenleri araştırıldığında örneğin, trafik gürültüsü ölçüm ve değerlendirmeleri sonucuna göre L 10, L 50 L 90 ve L eq düzeylerinin, kabul edilebilir düzeylerin 5-10 dba daha üzerinde olduğu belirlenen Bor Caddesinde alınan yanıtlardan çıkarılan, özellikle belirtildiği gibi başlangıçta gürültüden kaçma şeklinde oluşan davranış zamanla etkilenmenin olmadığı sonucunu getirmiştir Günlük yaşam için arka odaları kullanma, gürültü ve yoğun trafikten uzaklaşma, Niğde için yakın gelecekte caddeye bakma veya ana yol kenarında konut edinme arzularının değiştiğini, dolayısı ile bu gibi alanların konut yapımı için artık cazip olmaktan çıkacağını ortaya koymaktadır. Hali hazır durumda, bu tür yerlerdeki konut bloklarının yaygın olarak işyerlerine çevrilmesi olayının, yalnızca ekonomik bir gereksinmeden doğmadığı kanıtlanmaktadır. Diğer yandan akustik soruların büro ve işyerleri içinde geçerli olacağı dikkate alınmalıdır. Kısaca özetlenirse incelenen bölgelerde en az L10nun 68.4 dba. ölçüldüğü ve buna karşın kişilerin en az %73.9 unun konutlarını etkileyen bu gürültüden rahatsız oldukları görülmüştür. 5. KAYNAKLAR 1. Aktürk, N., ve Ünal,Y., Gürültü, Gürültüyle Mücadele ve Trafik Gürültüsü, G.Ü. Fen Bilimleri Enst. Bülteni, No: 3,21-32, Aktürk, N., ve Gürpınar, M., Çevresel Ulaşım Gürültüsünün Trafik Planlaması Yönünden İncelenmesi Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara , Avşar,Y., Gönüllü, M. T., Mecidiyeköy Bölgesi Gürültü Düzeyi ve Gürültü Haritasının Çıkarılması Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,17-19 Şubat,İstanbul, Kura, S., Köprüler,Çevre Yolları ve Gürültü Kirliliği, 5. Ulusal Akustik Kongresi,25-26 Mayıs 2000, Y.T.Ü,İstanbul, Avşar,Y., Arslankaya, E., Gönüllü, M. T., Barboros Bulvarı Gürültü Düzeyi Tespit Çalışması, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kasım 1999, G.Y.T.E., Kocaeli, Nas,B., Konya Kenti Yol Trafik Gürültüsü Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Görüntülenmesi, 3. Coğrafi bilgi Sistemleri Bileşim Günleri,6-9 Ekim, Kumbur,H.,Özsoy, H. D., Özer, Z., Mersin İlinde Hassas bölgelerde Gürültü Düzeylerinin Yılları Arasındaki Değişiminin Araştırılması Ekoloji Çevre Dergisi,Cilt 13, Sayı 49,25-30, Zannin, P. H. T., Diniz, F. B. R., Barbosa, W. A.., Environmental noise pollution in the city of Curritiba, Brazil Applied Acoustics,63, ,

15 Niğde Merkezinde Yol Trafik Gürültüsü Ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri 9. Onuu, M.U., The Impact of trafic noise in Nigeria:Measurements,analysis and evaluation of nuisance Jornal of sound and vibration, 233(3), , Ali, S.A., Tamurra, A., Road traffic noise levels,restrictions and annoyace in greater Cairo,Egypt, Applied Acoustics 64, , Güremen, L. ve Çelik C.T Niğde Kent Merkezinde Trafik Gürültüsünün Trafik koşulları ve standartlar ile Değerlendirilmesi Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2005 (Yayın aşamasında ) 12. Güremen, L.ve Çelik. C.T.Niğde Merkezinde Trafik Gürültüsü ve Gürültüden Etkilenmenin Bağlı Olduğu Faktörler Açısından İncelenmesi Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2005, (Yayım Aşamasında ) 13. Sencer Y., Sencer M., Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara; Doğan Basımevi, Anon, Statistical Noise Level Analysis and Leq Measurement, Brüel&Kjaer, Report, Gambart R., Myncke H., Cops A., Study of annoyance of Traffic Noise in Leuven (Belgium), App.Ac. v.9, n3,s.193,

NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ. Determınatıon of Traffıc noıse polutıon of the cıty of Nıgde

NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ. Determınatıon of Traffıc noıse polutıon of the cıty of Nıgde Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı 1-2, (2002), 17-22 NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Lale GÜREMEN 1, Cahit T ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

NİĞDE KENT MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN TRAFİK KOŞULLARI VE STANTARTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ L GÜREMEN 1, C T ÇELİK 2, İ KACAR 3 ÖZET ABSTRACT

NİĞDE KENT MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN TRAFİK KOŞULLARI VE STANTARTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ L GÜREMEN 1, C T ÇELİK 2, İ KACAR 3 ÖZET ABSTRACT Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı-, (00), - NİĞDE KENT MERKEZİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN TRAFİK KOŞULLARI VE STANTARTLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ L GÜREMEN, C T ÇELİK, İ KACAR Niğde

Detaylı

KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ VISUALIZATION OF ROAD TRAFFIC NOISE LEVELS USING GIS IN THE CITY OF KONYA Bilgehan Nas, Ali Berktay Tuba

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 141-145, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 141-145, 2006 Konutların Zemin ve İkinci larında Oluşan Tesisat sü Üzerine Bir Araştırma Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi

Detaylı

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7231 Received: October 2014 NWSA ID: 2014.9.4.1A0353 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7231 Received: October 2014 NWSA ID: 2014.9.4.1A0353 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Engineering Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7231 Received: October 2014 NWSA ID: 2014.9.4.1A0353 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Lale Güremen Amasya

Detaylı

ISSN : 1308-7231 lguremen@gmail.com 2010 www.newwsa.com Amasya-Turkey

ISSN : 1308-7231 lguremen@gmail.com 2010 www.newwsa.com Amasya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1A0327 NWSA-ENGINEERING SCIENCES Received: March 2012 Accepted: July 2012 Lale Güremen Series : 1A Amasya

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ Herhangi bir teknik döşem oluşturulurken çevre kirlenmesi ve bunun önemli bir biçimi olan gürültü konusu unutulmamalı, sistem seçimi buna göre yapılmalı, gerekli

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümleri Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2 Gürültü Ölçümleri (1/12)

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri db Toplama/Çıkarma ve Ortalama Bir noktadaki toplam ses basıncı o noktadaki ses şiddetlerinin (ses basınçlarının karesi ile orantılı)

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:21 Cilt:22-1 ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA Six Sigma And An Application Murat YİĞİT İstatistik Anabilim Dalı Sadullah SAKALLIOĞLU İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde ehil ve yetkin kişiler midir?

1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde ehil ve yetkin kişiler midir? ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Memnuniyeti Grafik ve Raporları A-GRAFİKLER ve TABLOLAR 1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Noise pollution at some schools Sinop city and its surroundings

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

1. GİRİŞ 2. YÖNTEM 2.1 Araştırmanın Modeli 2.2 Araştırmanın Evreni ve örneklemi

1. GİRİŞ 2. YÖNTEM 2.1 Araştırmanın Modeli 2.2 Araştırmanın Evreni ve örneklemi Bu çalışmada, kimya ( veya fen ) kaynakları ve kimya öğretmenlerinde belirlenen bu durumun, lise öğrencilerine nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Sonuçta öğrencilerin gerek fen kaynaklarından, gerekse kimya

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi BBY 606 Araştırma Yöntemleri 1 SPSS in açılması 2 SPSS programı 3 Veri giriş ekranı 4 Değişken giriş ekranı 5 Veri toplama Kayıtlardan yararlanarak Örneğin

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI Doç. Dr. Nizami AKTÜRK 1, Doç. Dr. Mehmet EROĞLU 1, Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifnin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Yasal çerçeve,

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017 206 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 207 Birim Kalite Komisyonu; İsmail Cenkmen TEBER Adem POLAT Derya MALKOÇ Araştırmanın Amacı Araştırmada,

Detaylı

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜM METODLARI

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜM METODLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜM METODLARI Fatih DEĞER İSG Uzman Yardımcısı Aralık 2015 Ankara TS EN ISO 9612-2009 Akustik-Mesleki

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 Banu Akadlı Ergöçmen ve Yadigar Coşkun Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olan doğum öncesi bakım ve doğuma yardıma ilişkin olarak TNSA-2003 den elde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-2 TRAFİKTEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ HARİTALARI VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ Environmental Noıse Maps Sourced From Traffic and Çukurova University Campus As Case Study Tunay BIÇAKCI Çevre

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

TRC Lameks TRC Lameks extra clear

TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear Güvenlik ve Emniyet Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! TRC Lameks, Trakya Cam ın lamine camının

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

İş yeri ortamında gürültü ve risk değerlendirmesi

İş yeri ortamında gürültü ve risk değerlendirmesi İş yeri ortamında gürültü ve risk değerlendirmesi Hüseyin SEZEK Fizikçi, Endüstri Mühendisi İSGÜM Kocaeli Bölge Laboratuvar Müdür V. Ankara 04 Kasım 2016 04.11.2016 1 GÜRÜLTÜ Gürültü istenmeyen veya zarar

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler Yankısız ve Yarı-Yankısız odalarda yapılabilecek ölçümler Yankısız ve yarı-yankısız odalarda, ses gücü düzeyi ve kaynağın

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması

Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 209-221 Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması Hamdi PEPE * Emin KURU * * G.Ü. Beden Eğit. Spor.Y.O ÖZET

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ

TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ İyi günler, ismim... ARİMA Araştırma dan geliyorum. TÜBİTAK 113K799 Nolu Türkiye de Konut Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Kullanıcı Davranışlarının

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı