Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589735"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI151 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI151 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu KONICA MINOLTA DI151 Kullanma kılavuzu KONICA MINOLTA DI151 Kullanma talimati KONICA MINOLTA DI151 Kullanıcı kılavuzu KONICA MINOLTA DI151 Kullanıcı el kitabı KONICA MINOLTA DI151 Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

2 Manuel özet: Bu Elkitabý Nasýl Olusturuldu? Di151 Fotokopi Makinesi Ek Bellek (Ýsteðe Baðlý) Yazýcý Denetleyicisi Pi1501 (Ýsteðe Baðlý) Di151 için Faks Birimi (Ýsteðe Baðlý).2-3 TWAIN Arabirim Sürücüsü (Ýsteðe Baðlý)...

3 Otomatik Belge Besleyici AF-8 (Ýsteðe Baðlý). 2-4 Kaðýt Çekmecesi PF-116 (Ýsteðe Baðlý) 2-5 Fotokopi Makinesinin Güvenli Kullanýmý. 2-6 Lazer Güvenliði Dahili Lazer Radyasyonu Güvenlik Etiketi.

4 ... Kurulacaðý Yer Fotokopi Makinesi için Yer Gereksinimleri Malzemelerin Saklanmasý Fotokopi Makinesinin Elektriðe Baðlanmasý Voltaj ve Frekans Toleranslarý Fotokopi Makinesinin Açýlmasý ve Kapatýlmasý Fotokopi Makinesinin Açýlmasý

5 Fotokopi Makinesinin Kapatýlmasý Di151 IVZ Kontrol Paneli Tuþlarý ve Göstergeleri Kontrol Panelinin Sol Tarafý Kontrol Panelinin Sað Tarafý Görüntü Paneli Fotokopi Makinesi Kabinini Açma ve Kapatma...

6 Fotokopi Makinesi Kabinini Açma Fotokopi Makinesi Kabinini Kapatma 2-24 Fotokopi Makinesinin Kapatýlmasý 2-25 Lütfen Aþaðýdaki Önlemleri.2-26 Fotokopi Makinesinin Uygun Kullanýmý Ýlk Adýmlar Kopya Üretme, Adým Adým Orijinallerin Orijinal Camý Üzerine Yerleþtirilmesi Kaðýt Orijinaller ve Transparan Orijinaller..

7 .3-4 Kitaplar ve Ciltli Orijinaller Otomatik Belge Besleyicinin Kullanýlmasý Otomatik Belge Besleyici.3-7 Kopya Sayýsýnýn Girilmesi Kopyalama Çevriminin Baþlatýlmasý Kopyalama Çevriminin Durdurulmasý Fotokopi Makinesini Baþlangýç Moduna Ayarlama..

8 Kaðýt Ýlave Etme Standart Kaðýt Çekmecesi 250 sayfa Kaðýt Çekmecesi (Ýsteðe Baðlý) 500 sayfa Tekli Belge Besleme Tepsisini Kullanma Görüntü panelinde görüntülenen çeþitli mesajlarýn anlamlarý nedir? Tekli Belge Besleme Tepsisinin Kullanýlmasý Özel Ayarlanýr Kaðýt Boyutunu Tanýmlama Toner Ýþleme Birimini Deðiþtirme Elektronik Sayacý Kontrol Etme

9 Toplam Sayacý Durumuna Bakma Kýsmi Sayacýn Durumuna Bakma IVZ-2 Di151 4 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? 4.1 Koyuluk Modunun Ayarlanmasý Otomatik Pozlamaya Geçiþ Kopya Parlaklýðýný Elle Ayarlama Fotoðraflarýn Kopyalanmasý...

10 .4-3 Kullanýcý Tanýmlý Büyütme/Küçültme Oranlarý Standart Oranlar (Büyütme/Küçültme) ile Orijinalleri Büyültme/Küçültme Kullanýcý Tanýmlý Büyütme/Küçültme Oranlarý Yardýmcý Modlarýn Seçilmesi F1: Dizgilenmemiþ F2: Ýkisi Bir Arada Dizgilenmemiþ...

11 F3: Dizgileme F4: Ýkisi Bir Arada Dizgileme Kaðýt Çekmecesini Elle Seçme Yardýmcý Fonksiyonlar Otomatik Çekmece Geçiþi Kontrol Panelini Otomatik Sýfýrlama..

12 Enerji Tasarrufu Modu Kullanýcýnýn Ayarlarý Seçimi Kullanýcýnýn Ayar Seçiminin Konfigürasyonu Genel Bakýþ, Kullanýcý Seçimleri U1 Otomatik Panel Sýfýrlama U2 Enerji Tasarrufu Modu Açýk (ON) U3 Enerji Tasarrufu Modu Kapalý (OFF).

13 5-4 U4 Koyuluk Modu Önceliði U5 Otomatik Koyuluk Modu için Koyuluk Ayarý U6 Elle Koyuluk Modu için Koyuluk Ayarý ve Fotoðraf Modu U7 Standart Kaðýt Çekmecesi için Kaðýt Boyutu U8 Tekli Besleme Tepsisi için Kaðýt Boyutu U9 Otomatik Belge Besleyici için Koyuluk Ayarý..5-8 U0 Yardýmcý Mod Önceliði UA Çekmece Önceliði

14 ..5-9 Ub Yazýcý Modunda Koyuluk Ayarý Uc Yazýcý Modunda Kaðýt Çekmece Önceliði Sorun Giderme Çekilen Fotokopilerden Memnun Deðilseniz Görüntü Panelinde Mesaj Görüntülenirse Fotokopi Makineniz Düzgün Çalýþmýyorsa IVZ-3 Di Görüntü Panelinde Arýza Kodu görünüyor Hatalý Beslenen Kaðýdýn Çýkarýlmasý Standart Kaðýt Çekmecesindeki Bir Kaðýt Sýkýþmasýnýn Giderilmesi..6-7 Kaðýt Çekmecesindeki (Ýsteðe Baðlý) Bir Kaðýt Sýkýþmasýnýn Giderilmesi...

15 Fotokopi Makinesi Ýçinde Hatalý Beslenen Kaðýdý Çýkarma Otomatik Belge Besleyicisuml; sizin memnun bir müþteri olmanýzý istiyoruz. Di Çevrenin Korunmasý Ýçin... Giriþ Minolta, çevreci anlayýþý desteklemekte ve ekolojik sorunlarý önleme ve çözme amaçlý etkinliklerde aktif olarak yer almak için yapabileceði her þeyi yapmaya çalýþmaktadýr. Ürünümüz ISO 9000 (kalite yönetimi) ve ISO14001 (çevre yönetimi) belgelidir. Geri Alma ve Yeniden Kullaným Kullanýlan cihazlar, boþ toner ve merdane birimleri ve kullanýlmýþ toner ve merdane birimleri bölgenizdeki bir MINOLTA yetkilisi tarafýndan alýnýr ve malzemeler geri kazanmak ve yeniden kullanýlmak üzere yeniden iþlenir. Daha detaylý bilgi için, Tel. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

16 : / (ücretsizdir). Energy Star Nedir? Uzun süre çalýþmadan durduktan sonra, Energy Star fotokopi makineleri, Enerji Tasarrufu moduna geçerler veya kendilerini kapatýullanýcýn Seçtiði Ayarlar 5 6 Sorunlarýn Giderilmesi 7 Ek Di Bu Elkitabýnda Kullanýlan Kurallara Ýliþkin Kýsa Bir Açýklama Giriþ Bu elkitabýnda bazý noktalarý vurgulamak için çeþitli kurallar ve resimler kullanýlmýþtýr. Aþaðýdaki örneklerde, en önemli kurallar ve yapýlmasý gerekenler gösterilmiþtir. TEHLIKE Bu bir tehlike uyarýsýdýr! Tehlike uyarýsý, ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilecek bir tehlikeyi göstermektedir. Tehlike uyarýsýna dikkat edilmemesi, ilgili kiþilerin ciddi bir þekilde yararlanmasýna yol açar. Ok iþareti, tehlikeden kaçýnmak için alýnmasý gereken önlemleri gösterir. UYARI Bu bir uyarýdýr! Uyarý, insanlar ve/veya ürünler için tehlikeli bir durumu gösterir. Uyarýya dikkat edilmemesi, ilgili kiþilerin ciddi bir þekilde yararlanmasýna ve/veya ünitenin ciddi bir þeklide zarar görmesine yol açar. Ok iþareti, tehlikeden kaçýnmak için alýnmasý gereken önlemleri gösterir. DIKKAT Bu bir uyarýdýr! Uyarý, muhtemel ve tehlikeli bir durumu göstermektedir. Uyarýya dikkat edilmemesi, ilgili kiþileri ve/veya makinenin zarar görmesine yol açar. Ok iþareti, tehlikeden kaçýnmak için alýnmasý gereken önlemleri gösterir. 1-4 Di151 Giriþ [START] ERROR 1 Kontrol panelinde "Start" þeklinde etiketlenen düðme Görüntü panelinde ERROR yazýlý mesaj Yapýlmasý gereken iþlem (baþka iþlem gerekmez) Liste baþlangýcý: G G G Bu kutucuklar bir listeyi gösterir. Kutucuklarla sýralanan listeler belirli bir sýraya göre düzenlenmemiþtir. Siyah kutucuklu bir listeden sonra beyaz kutucuklu bir liste gelirse, beyaz kutucuklar siyah kutucuklarýn altýnda yer alýr. Bu, listenin sonudur. 1 2 Ýþlem sýrasýnýn1. adýmý Bu size, yapýlmasý gerekenleri gösterecek Ýþlem sýrasýnýn 2. adýmý? Bu ek bir destektir. Burada açýklanan iþlem, istediðiniz sonuçlarý almanýzý saðlayacaktýr. 3 Ýþlem sýrasýnýn 3. adýmý Bu kutucuk, iþlem dizisi içindeki bir listeyi gösterir. Bu yararlý bir ipucudur Bu þekilde vurgulanan metin, kopyalama iþlemi için yararlý ipuçlarý ve kolaylýklar içerir. Di Önemli Kavramlara ve Simgelere Ýliþkin Kýsa Bir Açýklama Giriþ Kaðýt besleme, uzunluk ve geniþlik, uzunlamasýna ve enine terimleri standart terimlerdir. Bu terimler aþaðýda tanýmlanmýþtýr. Orijinal ve Kopya Orijinal, kopyalama çevrimi sýrasýnda çoðaltýlacak kopyadýr. Orijinal (kopyalanacak belge) Kopyalama çevrimi büyütme, küçültme, dizgileme, Kopya (orijinal belgenin çoðaltýlan kopyasý) Besleme Yönü Besleme yönü, kaðýdýn fotokopi makinesi içinde ilerleyeceði yoldur. Besleme yönü, aþaðýdaki resimde oklarla gösterilmiþtir. 1-6 Di151 Giriþ Geniþlik ve Uzunluk Bu elkitabýnda kaðýt boyutlarýnýn belirtildiði her yerde, ilk deðer her zaman kaðýt geniþliðine (A yüzü) ve ikinci deðer kaðýt uzunluðuna (B yüzü) iþaret eder x 29,7 cm Kaðýt geniþliði (A yüzü) Kaðýt uzunluðu (B yüzü) Uzunlamasýna ve Enine Kaðýt biçiminin A yüzü B yüzünden kýsaysa, bu duruma uzunlamasýna denir. Kaðýt biçiminin A yüzü B yüzünden uzunsa, bu duruma enine denir. 21 x 29,7 cm Uzunlamasýna 29,7 x 21 cm Enine Di Giriþ 1-8 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Sisteme Genel Bakýþ Di151 Fotokopi Makinesi Dýþ Sisteme Genel Bakýþ Soldan bakýþ Saðdan bakýþ Öðe Adý Kopya Tepsisi Standart Kaðýt Çekmecesi Tekli Elle Besleme Tepsisi Kontrol Paneli Orijinal Kapak Açýklama Hazýrlanan kopyalarý alýr (en çok 100 yaprak standart kaðýt). En çok 250 yaprak A4 L veya A5 L kaðýt (L=boylamasýna). Çeþitli boyuttaki kaðýtlarý kaðýt besleyiciye elle yerleþtirebilirsiniz. Üzerinde, fotokopi makinesini çalýþtýrmak için kullanýlan tuþlar ve ekranlar bulunur. Orijinal kopyayý Orijinal Camý üzerinde tutar. Açma/Kapatma Anahtarý Fotokopi makinesini açar (ON) ve kapatýr (OFF). Di Ýç Sisteme Genel Bakýþ Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Saðdan bakýþ orijinal kapak açýkken 5 Saðdan bakýþ fotokopi makinesi kabini açýkken Öðe 1 Adý Fotokopi Makinesi Kabininin Mandalýný Açma Orijinal Camý Orijinal Yastýðý Toner Isleme Birimi Isýtma Birimi Açýklama Elinizi girintiye sokun ve fotokopi makinesi kabinini açmak için mandalý çekin. Orijinal kopyayý ön yüzü aþaðý gelecek biçimde Orijinal Camý üzerine yerleþtirin. Orijinal kopyayý Orijinal Camý üzerinde tutar. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

17 Toneri içerir. Toneri fotokopi kaðýdýna iþler UYARI Isýtma Biriminin cildinizi yakma tehlikesi vardýr! simgeyle gösterilen alanlara dokunmayýn: :. 2-2 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Ek Bellek (Ýsteðe Baðlý) Fotokopi makinesinin bellek kapasitesini artýrýr. 2 Büyük miktarda sistem belleði kullanýlmasýný gerektiren fotokopiler çoðaltacaksanýz, fotokopi makinesinin sistem belleðini artýrmak isteyebilirsiniz, böylece sistemin verileri sürekli olarak iþlemesi saðlanýr. Aþaðýdaki geniþletilmiþ bellek birimleri satýn alýnabilir G G 16 MB Ek Bellek 32 MB Ek Bellek. Yazýcý Denetleyicisi Pi1501 (Ýsteðe Baðlý) Fotokopi makinesinin yazýcý olarak kullanýlmasýný saðlar. Di151 için Faks Birimi (Ýsteðe Baðlý) Fotokopi makinesinin faks cihazý olarak kullanýlmasýný saðlar. TWAIN Arabirim Sürücüsü (Ýsteðe Baðlý) Fotokopi makinesinin tarayýcý olarak kullanýlmasýný saðlar. Di Orijinalleri otomatik olarak besler. Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Otomatik Belge Besleyici AF-8 (Ýsteðe Baðlý) Öðe Adý Belge Besleme Tepsisi Geniþletici Belge Besleme Tepsisi Belge Kýlavuz Levhasý Kaðýt Sýkýþma Kapaðý Belge Çýkýþ Tepsisi Açýklama Büyük boy orijinalleri kopyalarken bu geniþleticiyi dýþarý ekin. Orijinalleri, kopyalanacak yüz yukarý gelecek biçimde Belge Besleme Tepsisi üzerine yerleþtirin. Belge Kýlavuz Plakasýný, orijinal kopyanýn büyüklüðüyle eþleþecek þekilde kaydýrýn. Belge Besleme Birimine sýkýþan bir kaðýdý çýkarmak için bu kapaðý açýn. Belge Besleme Tepsisinden çýkan orijinalleri alýr. 2-4 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Kaðýt Çekmecesi PF-116 (Ýsteðe Baðlý) En çok 500 yaprak 80 g/m2'lik, A4 L kaðýt alýr. 2 1 Öðe 1 Adý Kaðýt Çekmecesi Açýklama En çok 500 yaprak A4 uzunlamasýna kaðýt alýr. Di Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesinin Güvenli Kullanýmý Fotokopi makinesinin uygun olmayan biçimde kullanýlmasý saðlýk sorunlarýna, elektrik çarpmasýna ve hatta yangýna neden olabilir. Fotokopi makinenizi güvenli biçimde kullanmak için lütfen aþaðýdaki önlemleri alýn. TEHLIKE Fotokopi makinesinin hatalý kullanýlmasý, yangýna ve / veya elektrik çarpmasýna neden olabilir! Fotokopi makinesi yüksek voltajla çalýþan bileþenler ile donatýlmýþtýr. Fotokopi makinesinin hatalý kullanýlmasý yangýna veya elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yaralanma ve donaným hasarlarýný önlemek için, aþaðýdaki güvenlik önlem ve talimatlarýna dikkat edilmelidir. Yanýcý özellikli spreyleri, sývýlarý ya da gazlarý fotokopi makinesinin yanýnda asla kullanmayýn. Güvenlik donatýlarýný asla çýkarmayýn. Fotokopi makinesinde asla yapýsal deðiþiklikler yapmayýn. Fotokopi makinesinin fiþini asla ýslak elle prizden çekmeyin. Güç kaynaðýnýn fotokopi makinesini doðru ve uygun elektrik voltajý ile beslemesine dikkat edin. Fotokopi makinesini asla uzatma kablolu çoklu prize baðlamayýn. Ýçinde sývý bulunan kahve fincanlarýný, þiþeleri ya da diðer kaplarý makinenin üzerine yerleþtirmeyin. Fotokopi makinesine sývý maddelerin kazara dökülmesi durumunda, fotokopi makinesini hemen kapatýn ve ardýndan elektrik kablosunu prizden çekip çýkarýn. Teknik servise baþvurun. Fotokopi makinesi üzerindeki deliklere asla zýmba teli, ataç veya baþka herhangi bir metal nesne sokmayýn veya atmayýn. Fotokopi makinesine metal cisimlerin kazara dökülmesi durumunda, fotokopi makinesini hemen kapatýn ve ardýndan elektrik kablosunu prizden çekip çýkarýn. Teknik servise baþvurun. 2-6 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken 2 TEHLIKE Elektrik kablosunun hatalý kullanýlmasý, yangýna ve / veya elektrik çarpmasýna neden olabilir! Fotokopi makinesi yüksek voltajla çalýþan bileþenler ile donatýlmýþtýr. Fotokopi makinesinin elektrik kablosunun hatalý kullanýlmasý, kablonun tahrip olmasýna neden olabilir. Bu da yangýna ve / veya elektrik çarpmasýna neden olabilir. Yaralanma ve donaným hasarlarýný önlemek için, aþaðýdaki güvenlik önlem ve talimatlarýna dikkat edilmelidir. Elektrik kablosunun hasarsýz olmasýna dikkat edin. Eðer hasarlý ise, fotokopi makinesini hemen kapatýn ve ardýndan elektrik kablosunu prizden çekip çýkarýn. Teknik servise baþvurun. Elektrik fiþini prizden çekerken, asla doðrudan kabloya asýlmayýn. Fotokopi makinesini fiþi prizden çýkarýlmadýðý sürece hareket ettirmeyin. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Elektrik kablosunu çekmeyin veya kýrýp bükmeyin. Fotokopi cihazýný baþka cihazlarýn kablolarýnýn üzerine yerleþtirmeyin. Baþka cihazlarýn kablosunun fotokopi makinesine sýkýþmamasýný saðlayýnýz. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

18 Elektrik kablosunun fiþinin elektrik prizine doðru takýlmasýna dikkat edin. Elektrik prizinin her zaman görünür ve eriþilebilir durumda olmasýna dikkat edin. Uzatma kablosu gerekiyorsa, kapasitesi fotokopi makinesinin elektrik tüketimine denk ya da büyük bir kablo kullanýn. Fotokopi makinesini asla uzatma kablolu çoklu prize baðlamayýn. Di Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken TEHLIKE Cihazýn fazla ýsýnmasý, yangýna ve / veya elektrik çarpmasýna neden olabilir. Fotokopi makinesi yüksek voltajla çalýþan bileþenler ile donatýlmýþtýr. Fotokopi makinesinin yanlýþ veya hatalý kullanýlmasý, ünitenin fazla ýsýnmasýna neden olabilir. Yaralanma ve donaným hasarlarýný önlemek için, aþaðýdaki güvenlik önlem ve talimatlarýna dikkat edilmelidir. Fotokopi makinesinin normalden daha fazla ýsýnmasý halinde, hemen kapatýn. Elektrik kablosunu prizden çekip çýkarýn. Teknik servise baþvurun. Fotokopi makinesinden duman çýkmasý halinde, hemen kapatýn. Elektrik kablosunu prizden çekip çýkarýn. Teknik servise baþvurun. Fotokopi makinesinden normal olmayan kokular gelmesi halinde, hemen kapatýn. Elektrik kablosunu prizden çekip çýkarýn. Teknik servise baþvurun. Fotokopi makinesinin uzun süre kullanýlmayacaðý durumlarda, elektrik kablosunu her zaman fiþten çekin. DIKKAT Diþ etkiler, fotokopi makinesinin zorar görmesine neden olabilir! Diþ etkiler, fotokopi makinesine zorar verebilir. Donaným hasarlarýný önlemek için, aþaðýdaki güvenlik önlem ve talimatlarýna dikkat edilmelidir. Fotokopi makinesini sarsmayýn. Manyetik alan yaratan herhangi bir cismi asla fotokopi makinesinin yanýna getirmeyin. Aðýrlýðý 3 kg'dan fazla olan cisimleri fotokopi makinesinin üzerine kesinlikle yerleþtirmeyin. 2-8 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken 2 DIKKAT Hatalý kullaným, fotokopi makinesinin zarar görmesine neden olabilir! Hatalý kullaným, fotokopi makinesine zarar verebilir. Donaným hasarlarýný önlemek için, aþaðýdaki güvenlik önlem ve talimatlarýna dikkat edilmelidir. Aðýrlýðý 3 kg'dan fazla olan cisimleri fotokopi makinesinin üzerine kesinlikle yerleþtirmeyin. Makinenin hiçbir kapýsýný açmayýn. Fotokopi çekilirken makineyi asla kapatmayýn. DIKKAT Fotokopi makinesinin olaðan çalýþmasý sýrasýnda, az miktarda ozon gazý üretilir. Bu miktar saðlýða zararlý olmasa da, hoþ olmayan bir koku duyulabilir. Odanýn iyi havalandýrýlmasý gerekmektedir. Fotokopi makinesini havadar bir ortama yerleþtirin. Di Lazer Güvenliði Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Bu makine lazer donanýmlýdýr. Makine bu elkitabýndaki talimatlara uygun olarak çalýþtýrýlýrsa, lazer hiçbir tehlike yaratmaz. Lazer radyasyonu tümüyle makine kasasý içinde tutulur. Lazer ýþýnlarý makinenin çalýþmasý sýrasýnda kasanýn dýþýna çýkamaz. Bu makine 1. sýnýf lazer ürünü olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Bunun anlamý, makinenin zararlý lazer radyasyonu üretmeyecek olmasýdýr. Dahili Lazer Radyasyonu Ortalama radyant gücü: Yazma kafasý biriminin lazer deliðinde 1,03 mw vardýr. Dalga boyu: nm Bu makine, görünür lazer ýþýnlarýný emen IIIb sýnýfý lazer diod kullanarak çalýþýr. Lazer Diod ve Köþegen Tarama Aynasý, yazdýrma kafasý biriminde birlikte çalýþýrlar. Yazdýrma kafasý BAKIMI SAHADA YAPILACAK BÝR BÝLEÞEN DE ÝLDÝR. Hiçbir koþul altýnda açýlamaz. Yazdýrma kafasý Yukarýdaki resim, yazýcý kafasýnýn fotokopi makinesi içindeki yerini göstermektedir Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken 2 TEHLIKE Tehlikeli lazer radyasyonu! Fotokopi makinesinin bu elkitabýnda belirtilen talimatlara uygun olmayan bir biçimde çalýþtýrýlmasý, tehlikeli radyasyon yayýlýmýna neden olabilir. Fotokopi makinesini sadece bu elkitabýnda belirtilen talimatlara uygun olarak çalýþtýrýn. Bu, yarý iletken özellikli bir lazer fotokopi makinesidir. Lazer diodun maksimum radyasyon kapasitesi 5 mw'dir. Dalgaboyu nm'dir. Di Güvenlik Etiketi Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Güvenlik etiketleri tehlikeli bölgeleri gösterir. Tehlikeli bir bölgede herhangi bir iþlem yapmadan önce, kendinizi tehlikeler konusunda bilgilendirmek için bu iþletim elkitabýný kullanýn. Isýtma birimi üzerindeki güvenlik etiketi Güvenlik etiketi cihazýn içinde aþaðýda gösterilen konumda bulunur. UYARI Isýtma Biriminin cildinizi yakma tehlikesi vardýr! simgeyle gösterilen alanlara dokunmayýn: : Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Yazýcý kafasý üzerindeki güvenlik etiketi Güvenlik etiketi cihazýn içinde aþaðýda gösterilen konumda bulunur. 2 TEHLIKE Tehlikeli lazer radyasyonu! Fotokopi makinesinin bu elkitabýnda belirtilen talimatlara uygun olmayan bir biçimde çalýþtýrýlmasý, tehlikeli radyasyon yayýlýmýna neden olabilir. Fotokopi makinesini sadece bu elkitabýnda belirtilen talimatlara uygun olarak çalýþtýrýn. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

19 Di Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Birimin arkasýndaki güvenlik etiketi Güvenlik etiketi cihazýn arkasýnda aþaðýda gösterilen konumda bulunur. TEHLIKE Tehlikeli lazer radyasyonu! Fotokopi makinesinin bu elkitabýnda belirtilen talimatlara uygun olmayan bir biçimde çalýþtýrýlmasý, tehlikeli radyasyon yayýlýmýna neden olabilir. Fotokopi makinesini sadece bu elkitabýnda belirtilen talimatlara uygun olarak çalýþtýrýn Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Üretici Firma Adý Plakasý Üzerindeki Bilgiler 2 Fotokopi makinesine iliþkin Üreticinin Adý Plakasý, cihazýn arkasýnda aþaðýda gösterilen konumda bulunur. Di , MINOLTA CO.,LTD MADE IN CHINA Üretici Firma Adý Plakasý üzerinde þu bilgiler öngörülmüþtür: Model adý Güç gereksinimi verileri maksimum güç tüketimi Sertifikasyonlar Fotokopi makinesinin seri numarasý Üretici Geçerli akým verileri Üreticinin ülkesi Üreticinin Adý Plakasý'nda belirtilen sertifikasyonlarla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Tip etiketinde belirtilen model adýný ve seri numarasýný aþaðýdaki tabloya not edin. Model: Seri No.: Di Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesinin Taþýnmasý Fotokopi makinesini taþýmanýz gerekirse, lütfen teknik servise danýþýn. 2.4 Fotokopi Makinesinin Yerleþtirilmesi Çevreyle Ýlgili Gereksinimler Fotokopi makinesi için en uygun ortam gereksinimleri aþaðýdaki gibidir. G G Sýcaklýk 10 C - 30 C arasýnda (ýsý deðiþimi saatte en çok 10 C) Nem %15 - %85 arasýnda (maksimum düzensiz deðiþim saatte %20). Kurulacaðý Yer Makinenin kurulacaðý yerin aþaðýdaki gereksinimlere uygun olmasý gerekir: G G G G G Kuru ve tozdan arýndýrýlmýþ bir alan Titreþimsiz düz bir yüzey Ýyi havalandýrma koþullarý Perdelerden ve kolayca tutuþabilen diðer malzemelerden uzak bir yer Kimsenin fotokopi makinesinden çýkan hava akýmýna doðrudan maruz kalmamasý için, personelden uzak bir yer. Makinenin aþaðýdaki etkilerden korunmasý gerekir: G G G G Sýçrayan sývýlardan Güneþ ýþýnlarýndan Aþýrý ýsý deðiþimlerinden Kalorifer veya klima ünitelerinden gelen direkt hava akýmý Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesi için Yer Gereksinimleri Yeterli havalandýrmaya olanak tanýmak için, makinenin arkasýnda 150 mm boþluk olmasýna dikkat edin. Ölçek: mm Önden Görünüm 692 Yandan Görünüm Buradaki veriler, otomatik belge besleyici takýlý fotokopi makinesi için geçerlidir. Malzemelerin Saklanmasý Malzemeleri aþaðýdaki koþullarda saklamaya dikkat edin: G G G G Kapalý orijinal paketlerinde. Güneþ ýþýnlarýna ve ýsý kaynaklarýna karþý korumalý bir yerde. Soðuk, kuru ve tozsuz bir ortamda. Çocuklarýn eriþemeyeceði bir yutulursa, zararlýdýr. Elinize toner bulaþmasý halinde, hemen sabunlu suyla yýkayýn. Di Voltaj ve Frekans Toleranslarý Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesinin Elektriðe Baðlanmasý Fotokopi makinesinin çalýþmasý için güvenilir ve düzeyi tutarlý bir elektrik kaynaðý gereklidir. Gerekirse, lütfen teknik servisinize danýþýn. G G Voltaj ± %10 Frekans ± %0, Fotokopi Makinesinin Açýlmasý ve Kapatýlmasý Fotokopi Makinesinin Açýlmasý Açma/kapatma tuþunu ON konumuna getirin. ON OFF Yaklaþýk 30 saniye sonra, [START] tuþu yeþil olur. Kopya sayýsý 1 olarak göstergede görüntülenir. Fotokopi makinesi þimdi kullanýma hazýrdýr. Standart ayarlar: G G G G G Kopya sayýsý: Kaðýt kaynaðý: Büyütme/Küçültme Oraný: Koyuluk: Çýktý modu: 1 Standart Çekmece %100 Otomatik Koyuluk Dizgilenmemiþ. Varsayýlan ayarlar Kullanýcýnýn Seçimi Ayarlarý'nda deðiþtirilebilir, bkz. sayfa 5-1 ve izleyen sayfalar Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesinin Kapatýlmasý 2 ON OFF Açma/kapatma tuþunu OFF konumuna getirin. Enerji tasarrufuna yardýmcý olun! Son kopyalama çevrimi tamamlandýktan ya da son kullanýcý giriþi yapýldýktan yaklaþýk 15 dakika sonra, Enerji Tasarrufu Modu otomatik olarak etkinleþtirilir. Enerji tasarrufu modunun otomatik olarak etkinleþmesi için geçmesi gereken boþta durma süresi, Kullanýcýnýn Ayar Seçimi'nde deðiþtirilebilir; bkz. sayfa 5-4. Di Kontrol Panelinin Sol Tarafý 1 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Kontrol Paneli Tuþlarý ve Göstergeleri Öðe 1 Adý Kaðýt Seçimi Modu Element Tuþ Açýklama Kaðýt kaynaðý birimi seçmek için kullanýn. Standart Kaðýt Çekmecesi Elle Tekli Besleme Tepsisi Kaðýt Çekmecesi (isteðe baðlý) Bilgi görüntüler. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

20 Deðer girmek veya deðerleri küçültmek için kullanýn. Deðer girmek veya deðerleri büyütmek için kullanýn. Yardýmcý bir mod seçmek için kullanýnýz. F1: Dizgilenmemiþ F2: Ýkisi Bir Arada Dizgilenmemiþ F3: Dizgileme F4: Ýkisi Bir Arada Dizgileme Büyütme/küçültme oraný seçmek için bu tuþa basýn. Elle koyuluk kontrolü yoluyla fotokopi çýktýsýný koyulaþtýrmak için kullanýn Görüntü Paneli 1 10 Yardýmcý Modlar Gösterge Tuþ Tuþ Tuþ 6 7 Büyütme/Küçültme > Koyuluk Kontrolü (daha koyu) Tuþ Tuþ... sonraki sayfada devam ediyor 2-20 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Öðe 8 Adý A Koyuluk Seçimi Öðe Tuþ Açýklama Koyuluk tipini seçmek için kullanýlýr. Otomatik Koyuluk Elle Koyuluk Fotoðraf Koyuluk Elle koyuluk kontrolü yoluyla fotokopi çýktýsýnýn tonunu açmak için kullanýn. Kullanýcýnýn Seçimi Ayarlarý'ný çaðýrmak için kullanýn (bunun için, tuþa 3 saniye süreyle basýn). 9 < Koyuluk Kontrolü (daha açýk) Tuþ Di Kontrol Panelinin Sað Tarafý Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken 1 2 C/ Öðe 1 Adý Durdurma (Stop) Tuþu Öðe Tuþ Açýklama Kopyalama çevrimini iptal etmek için bu tuþa basýn. Kopya sayýsýný "1" Büyütme/küçültme katsayýsýný "100" Fonksiyonu'nu çaðýrmak Elektronik Sayaç için kullanýn (bunun için, tuþa 3 saniye süreyle basýn). Kopyalama çevrimini baþlatmak için bu tuþa basýn. 2 Baþlatma (Start) Tuþu Tuþ 2-22 Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Görüntü Paneli Öðe Adý Toner Ekle Göstergesi Öðe Gösterge Açýklama Toner Ýþleme biriminin deðiþtirilmesi gerekiyorsa, yanar. Seçili olan kaðýt çekmecesi boþsa, ýþýðý yanar. Ayarlarý ve seçim seçeneklerini görüntüler. Kaðýt Ekle Göstergesi Gösterge Deðerler Gösterge Di Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesi Kabinini Açma ve Kapatma Fotokopi Makinesi Kabinini Açma Girintiye elinizi sokun ve mandalý çekin. Fotokopi makinesi kabininin üst kýsmýný duruncaya kadar kaldýrarak açýn. Fotokopi Makinesi Kabinini Kapatma Orijinal kapak üzerinde bir el simgesi çizilidir. Fotokopi makinesi mandalýnýn kapandýðýný duyuncaya kadar, bu simgeyi aþaðý bastýrýn. DIKKAT Hatalý kullaným, fotokopi makinesinin zarar görmesine neden olabilir Fotokopi makinesi kabinini kapatmak için orijinal kapaðý üzerinde yanlýþ bölgenin aþaðý bastýrýlmasý orijinal cama zarar verebilir. Fotokopi makinesi kabinini kapatmak için yalnýzca el simgesini aþaðý bastýrýn Di151 Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Fotokopi Makinesinin Kapatýlmasý Fotokopi makinesi uzun bir süre için kapatýlacaksa, þu talimatlara dikkat edin: G G G Elektrik kablosunu prizden çekin Makineyi kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin. Makinenin titreþimlere maruz kalmamasýný saðlayýnýz. Makineyi þu ortamlara karþý koruyun: G G G G Sýçrayan sývýlardan Güneþ ýþýnlarýndan Aþýrý ýsý deðiþimlerinden Kalorifer veya klima ünitelerinden gelen direkt hava akýmý. Di Fotokopi Makinanýzý Tanýmaya Baþlarken Lütfen Aþaðýdaki Önlemleri... fotokopi makinenizi kullanýrken uygulayýn: G G G G Aðýrlýðý 3 kg'dan fazla olan cisimleri fotokopi makinesinin üzerine kesinlikle koymayýn. Kopyalama yaparken makinenin hiçbir kapýsý asla açmayýn ya da makineyi kapatmayýn. Fotokopi makinesinin yanýna asla manyetik alan oluþturabilecek herhangi bir cisim getirmeyin ya da yanýcý spreyler kullanmayýn. Fotokopi makinesi açýkken içinde asla keskin cisimler kullanmayýn Fotokopi Makinesinin Uygun Kullanýmý Fotokopi makinesi yalnýzca bu elkitabýnda açýklanan görevler için kullanýlabilir. Makinenin baþka herhangi bir iþlem için kullanýlmasý uygun deðildir. Fotokopi makinesinin yanlýþ kullanýlmasý, ilgili kiþilerin ciddi bir þekilde yararlanmasýna ve/veya ürünün ve parçalarýn zarar görmesine yol açar. Hatalý kullanýmýn neden olduðu hasarlar, garanti yükümlülüðünü ve garantiyle ilgili talepleri geçersizleþtirir. Bazý belgeler ileride kullanýlmak üzere ya da kopyalarý asýllarýymýþ gibi kullanýlmak üzere kopyalanamaz. Bu belgeler þunlardýr: G G G G G Para Pullar (iptal edilmiþ ya da edilmemiþ) Kiþisel kimlik kartlarý Araç kayýt belgeleri Telif hakký olan materyaller (telif sahibinin izni olmadan). Belirli bir belgenin kopyalanýp kopyalanamayacaðýndan emin deðilseniz, lütfen konuyla ilgili yetkililere baþvurun. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

21 2-26 Di151 Ýlk Adýmlar Ýlk Adýmlar... Kopya Üretme, Adým Adým Bu fotokopi makinesi, fotokopi çekmeniz için size çeþitli seçenekler sunar. Modlarý seçerken her zaman belirli bir iþlem sýrasýna uyun. Böylece, herhangi bir þeyi unutmadýðýnýzdan emin olabilirsiniz. 1 Orijinalin Yerleþtirilmesi: Orijinalleri otomatik belge besleyiciye ön yüzü yukarý bakacak þekilde yerleþtirin. Veya Orijinal kapaðýný kaldýrýnýz. Orijinali Orijinal Camý üzerine ön yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. 2 Gerekirse bir kaðýt çekmecesi seçin: Standart Kaðýt Çekmecesi Çoklu Bypass Tepsisi Kaðýt Çekmecesi (opsiyon olarak alýnabilen donaným) Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Di Gerekirse bir büyültme (büyütme/ küçültme) oraný seçin: Ýlk Adýmlar... F1-F4 Standart büyültme (büyütme/ küçültme) oraný Özel ayarlanýr büyütme/küçültme oraný Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Gerekirse koyuluk seviyesini deðiþtirin: Otomatik Koyuluk Elle Koyuluk Fotoðraf Koyuluk. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Ýsterseniz, yardýmcý bir mod seçin: Dizgilenmemiþ Ýkisi Bir Arada Dizgilenmemiþ Dizgileme Ýkisi Bir Arada Dizgileme Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Di151 Ýlk Adýmlar Ýstenilen fotokopi adedini [10] ve [1] tuþlarýný kullanarak girin.? Hatalý bir sayý mý girdiniz? [STOP] tuþuna basýn ve doðru sayýyý girin. 7 çevrimini iptal etmek mi istiyorsunuz? C/ [STOP] tuþuna basýn. Di Kaðýt Orijinaller ve Transparan Orijinaller Ýlk Adýmlar... Orijinallerin Orijinal Camý Üzerine Yerleþtirilmesi 1 2 Orijinal Kapaðý kaldýrýnýz. Orijinali, Orijinal Camý üzerine uzunlamasýna ve ön yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. 3 4 Belgeyi Orijinal Konumlandýrma Levhasýna üzerine itin. Belgeyi, Orijinal Konumlandýrma Levhasý üzerindeki merkez iþaretiyle hizalayýn. Merkez iþareti? Orijinal transparan mý? Orijinalin üzerine ayný büyüklükte beyaz bir kaðýt yerleþtirin. Orijinal Konumlandýrma Levhasý Yalnýzca transparan orijinaller için 5 Orijinal Kapaðýný kapatýn. 3-4 Di151 Ýlk Adýmlar... Kitaplar ve Ciltli Orijinaller Orijinal Kapaðý kaldýrýnýz. Kitabý ön yüzü Orijinal Camý üzerine gelecek þekilde yerleþtirin. Kitabý Orijinal Konumlandýrma Levhasý üzerine itin. Kitabý, Orijinal Konumlandýrma Levhasý üzerindeki merkez iþaretiyle hizalayýn. Orijinal Kapaðýný kapatýn. Orijinal Konumlandýrma Levhasý Merkez iþareti? Kitap Orijinal Kapaðý kapatýlamayacak kadar kalýn mý? Orijinal Kapaðýný açýk býrakýn. Aþýrý parlak ýþýktan gözlerinizin kamaþmamasý için, kopyalama iþlemi sýrasýnda Orijinal Camýna bakmayýn. UYARI Hatalý kullaným Orijinal Camýna zarar verebilir Aðýrlýðý 3 kg'dan fazla olan kitaplar ya da kitabýn cam üzerine bastýrýlmasý Orijinal Camýna zarar verebilir. Aðýrlýðý 3 kg'dan fazla olan kitaplarý asla Orijinal Camý üzerine yerleþtirmeyin. Açýk bir kitabý Orijinal Camý üzerine bastýrmayýn. Di Otomatik Belge Besleyicinin Kullanýlmasý Ýlk Adýmlar... Fotokopi makinenizde otomatik belge besleyicisi varsa, orijinaller otomatik olarak bestenir. Belge Besleyici için yalnýzca uygun orijinalleri kullanýn. Uygun olmayan orijinaller þunlardýr: G G G G G G G Karbon kaðýdý, parafin kaðýdý ve diðer çok ince orijinaller Kalýn kaðýt A4'ten büyük veya A5'den küçük orijinaller Saydam kaðýt, OHP folyolarý (tepegözlerde kullanýlan folyolar), Katlanmýþ, kývrýlmýþ orijinaller Delinmiþ, zýmbalanmýþ orijinaller Arkasý karbon kaplý orijinaller. Belge Besleyici için uygun olmayan orijinalleri Orijinal Camý üzerine yerleþtirin, bkz. sayfa Di151 Ýlk Adýmlar... Otomatik Belge Besleyici 3 Zamandan kazanmak için, orijinaller Otomatik Belge Besleyici kullanýlarak iþlenebilir. Ayný anda çok sayýda orijinali yüklemenize olanak tanýr ve sonra, bu orijinaller otomatik olarak birer birer beslenir. Besleyiciyle hangi orijinaller kullanýlabilir? Tek sayfalýk düzgün standart kaðýt Zýmbalanmamýþ ya da delinmemiþ Kaðýt büyüklüðü A4 L - A5 L ( g/m2) 1 Belge Kýlavuz Plakasýný orijinallerin boyutuna uygun þekilde kaydýrýn.? Büyük orijinaller mi kopyalýyorsunuz? Belge Besleme Tepsisi Geniþleticisini yukarý kaldýrýn. 2 3 Belge Besleme Tepsisine önyüzleri yukarý bakacak þekilde en çok 50 orijinal yükleyin. Orijinal yýðýnýn, maksimum doldurma yüksekliðini aþmamasýna dikkat edin (Belge Besleme Tepsisi üzerindeki Ä iþaretine bakýn) Orijinalleri, Belge Besleme Tepsisinin besleme bölmesine sýkýca itin. Kopyalama çevrimini baþlatýn. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

22 Orijinaller birbiri ardýna otomatik olarak beslenir. Belge besleyici orijinalleri hatalý mý besliyor? 4 5? Belge Kýlavuz Levhalarýnýn kaðýtla ayný hizaya gelmesine dikkat edin. Di Kopya Sayýsýnýn Girilmesi Ýlk Adýmlar... Ýstenilen kopya sayýsýný belirlemek için [10] ve [1] tuþlarý kullanýlmalýdýr. On ve katsayýlarýný belirlemek için [10] tuþu kullanýlýr, örn. 10, 20, belirlemek için [1] tuþu kullanýlmalýdýr. Ýstenilen fotokopi sayýsýný girin, örn. 23: 1 20 fotokopi için [10] tuþuna iki kez basýn. 2 Sonra 3 fotokopi için [1] tuþuna üç kez basýn.? Hatalý bir sayý mý girdiniz? [STOP] tuþuna basýn ve doðru sayýyý girin. 3.5 Kopyalama Çevriminin Baþlatýlmasý Kopyalama çevrimi baþlatýn. [START] tuþuna basýn. Kopyalama çevrimi baþlar. 3-8 Di151 Ýlk Adýmlar Kopyalama Çevriminin Durdurulmasý Hatalý kopya çýkýþýný engellemek için kopyalama çevrimini durdurabilirsiniz. [STOP] tuþuna basýn. Kopyalama çevrimi durur. Ekranda gösterilen kopya sayýsý 1 olarak ayarlanýr. Diðer ayarlar deðiþmez. C/ 3.7 Fotokopi Makinesini Baþlangýç Moduna Ayarlama DIKKAT Hatalý kullaným ve muamele, fotokopi makinesinin tahrip olmasýna neden olabilir. Fotokopi çevrimi esnasýnda fotokopi makinesini asla kapatmayýn. Fotokopi çekilirken fotokopi makinesini asla kapatmayýn. Tüm ayarlarý standart deðerlere geri almak için, fotokopi makinesini baþlangýç moduna ayarlayýn (reset). Fotokopi makinesini kapatmak ve sonra tekrar açmak için Açma/ kapama düðmesini kullanýn. Fotokopi makinesi ayarlarý baþlangýç moduna ayarlanýr. Ekranda gösterilen kopya sayýsý 1 olarak ayarlanýr. ON OFF Kullanýcýnýn Seçimi Ayarlarý çok kullanýþlýdýr! Fotokopi makinesi için varsayýlan konfigüraslarý tanýmlamak için Ayar Kullanýcýnýn Seçimi kullanýn. Di Kaðýt Ýlave Etme Standart Kaðýt Çekmecesi 250 sayfa Bu çekmeceye yalnýzca A4 L veya A5 L kaðýt yüklenebilir. Ýlk Adýmlar... 1 Standart kaðýt çekmecesinin transparan kapaðýný çýkarýn. 2 Kenar kýlavuzlarýný tam olarak dýþarý kaydýrýn. 3 4 Yeni kaðýdý, ön yüzü aþaðý bakacak þekilde yükleyin. Kaðýdý besleme bölmesine itin. 5 Maksimum kaðýt doldurma yüksekliðinin aþýlmamasýna dikkat edin (Standart Kaðýt Çekmecesinin içindeki iþarete bakýn) Di151 Ýlk Adýmlar Kenar Kýlavuzlarýný kaðýda yaslanacak þekilde kaydýrýn. 7 Transparan kapaðý standart kaðýt çekmecesine yeniden takýn. Standart çekmece için kaðýt büyüklüðünü belirtin! Yerleþtirdiðiniz kaðýt büyüklüðüne baðlý olarak, Kullanýcýnýn Seçimi Ayarlarýnda Kullanýcýnýn Seçimi kodu "U7 Standart kaðýt çekmecesi için Kaðýt boyutu"nu belirtmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 5-5. Di Kaðýt Çekmecesi (Ýsteðe Baðlý) 500 sayfa Bu çekmeceye yalnýzca A4 L kaðýt yüklenebilir. Ýlk Adýmlar Çekmeceyi dikkatlice sonuna kadar dýþarý çekin. Kaðýt Kaldýrma Levhasýný yerine oturuncaya kadar aþaðý itin. 3 Kaðýdý, ön yüzü aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin (doldurun). Kaðýt yýðýnýnýn Çekmecenin altýndaki iki dile oturmasýna dikkat edin. 4 Maksimum kaðýt doldurma yüksekliðinin aþýlmamasýna dikkat edin (kaðýt çekmecesinin içindeki iþarete bakýn). 5 Kaðýt çekmecesini kapatýn Di151 Ýlk Adýmlar Tekli Belge Besleme Tepsisini Kullanma Tekli Belge Besleme Tepsisini kullanarak, OHP folyolarýna ve kalýn kaðýda kopyalama yapabilirsiniz. Hem varsayýlan formatlar, hem de kullanýcý tanýmlý formatlar kullanýlabilir. Hangi fotokopi kaðýdý tipleri kullanýlabilir? Kaðýt Tipleri Düz kaðýt (60 g/m2-90 g/m2) Kalýn kaðýt (90 g/m2-163 g/m2) Asetat Kaðýt Büyüklükleri: maksimum mm minimum mm Görüntü panelinde görüntülenen çeþitli mesajlarýn anlamlarý nedir? Tekli Besleme Tepsisi için, kullanmakta olduðunuz kaðýt veya transparan malzeme tipini belirtmeniz gerekir. Malzemeyi seçerken, [10] ve [1] tuþlarýný kullanýn. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Aþaðýdaki tabloda, görüntü panelinde görüntülenen çeþitli mesajlarýn anlamlarý açýklanmýþtýr. Görüntü Paneli Anlam Düz kaðýt (60 g/m2-90 g/m2) burada: A4 mümkün: A4, A5, b5, b6 Kalýn kaðýt (90 g/m2-163 g/m2) burada: A4 mümkün: A4, A5, b5, b6 Asetat burada: A4 mümkün: A 4 Özel kaðýt boyutu maksimum mm, minimum mm (özel kaðýt boyutlarýnýn tek tek tanýmlanmasý gerekir. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

23 Powered by TCPDF ( Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 3-16.) Di Tekli Belge Besleme Tepsisinin Kullanýlmasý Ýlk Adýmlar Orijinalin Yerleþtirilmesi: Orijinal Cam üzerine veya Otomatik Belge Besleyicinin içine Yalnýzca özel ayarlanýr kaðýt boyutu kullanýyorsanýz: Kaðýt geniþliðini ve uzunluðunu Kullanýcýnýn Ayar Seçimi belirtin. Daha fazla bilgi için, bkz. fazla bilgi için, bkz. sayfa Görüntü Panelinde görüntülenir. geniþliðine iliþkin deðer görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. fazla bilgi için, bkz. makinesinin mandalýný çekin. iþaretlenen kýlavuzlara yerleþtirin. Toner iþleme birimini dikkatlice kýlavuzlara itin. fazla bilgi için, bkz. deðiþir. Sýrasýyla dört mesaj görüntülenir. Kýsmi Sayacýn Durumuna Bakma 3 1 [STOP] tuþuna basýp yaklaþýk 6 saniye basýlý tutun. Görüntü deðiþir. Sýrasýyla dört mesaj görüntülenir. C/ Örneðin: Kýsmi Numaratör: fotokopi Standart görüntüye dönmek için [STOP] tuþuna basýn. Di Ýlk Adýmlar Di151 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Koyuluk Modunun Ayarlanmasý Üç koyuluk modu arasýndan seçim yapabilirsiniz: G G G Otomatik Koyuluk Modu Elle Koyuluk Fotoðraf Koyuluk. Otomatik Koyulaþtýrmaya Geçiþ Koyulaþtýrmayý elle sürekli olarak ayarlamaya gerek kalmaksýzýn açýk ve koyu orijinalleri kopyalayýn. Fotokopi makinesi orijinaller üzerine dayalý kopyalarýn en uygun yoðunluðu için otomatik seçim yapar. Tüm koyuluk düzeyleri yanýncaya kadar koyuluk seçim tuþuna [A] arka arkaya basýn. Otomatik Koyuluk Modu þimdi devreye girmiþtir. Kopyalarýnýz hala çok mu koyu? Otomatik Koyuluk modunda koyuluk düzeyi için kullanýlan varsayýlan deðerler Kullanýcýnýn Ayarlarýyla Seçimi ayarlanabilir, bkz. sayfa 5-5. Di Kopya Parlaklýðýný Elle Ayarlama Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Kopyalarýn koyulaþtýrýlmasýný gereksinimlerinize göre daha açýk bir düzeye ayarlayýn. Dokuz koyuluk düzeyi arasýndan seçim yapabilirsiniz. Koyuluk kontrol tuþunu [>] kullanarak daha koyu bir koyuluk düzeyi seçebilirsiniz. Veya Koyuluk kontrol tuþunu [<] kullanarak daha açýk bir koyuluk düzeyi seçebilirsiniz. Koyuluk Düzeyi Daha açýk kopya Düzey 4 Düzey 3 Düzey 2 Düzey 1 Normal Daha koyu kopya Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Düzey 4 Koyuluk Düzeyi Göstergesi Otomatik Koyuluk Modunu yeniden etkinleþtirin! Otomatik Koyuluk Modunu yeniden etkinleþtirmek için, tüm koyuluk düzeyi göstergeleri yanýncaya kadar [A] tuþuna basýn. 4-2 Di151 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Fotoðraflarýn Kopyalanmasý Fotokopilerin tipik özelliði olan noktacýklý görüntüyü önlemek için Fotoðraf modunda koyuluk kullanýn. 4 1 Fotoðraf simgesinin yanýndaki gösterge yanýncaya kadar koyuluk seçimi tuþuna [A] arka arkaya basýn (resme bakýn). Fotoðraf Koyuluk Modu þimdi saðlanmýþtýr. 2 [<] ve [>] koyuluk kontrol tuþlarýný kullanarak istediðiniz koyuluk düzeyini seçin. Koyuluk düzeylerini elle deðiþtirme konusunda daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 4-2. Otomatik Koyuluk Modunu yeniden etkinleþtirin! Otomatik koyuluk modunu yeniden etkinleþtirmek için, tüm koyuluk düzey göstergeleri yanýncaya kadar [A] tuþuna arka arkaya basýn. Di Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Kullanýcý Tanýmlý Büyütme/Küçültme Oranlarý Orijinallerin Büyütme/Küçültme katsayýsýný iki yolla deðiþtirebilirsiniz: G G Standart oranlar ile büyültme (büyütme/küçültme) Kullanýcý tanýmlý büyütme/küçültme. Standart Oranlar (Büyütme/Küçültme) ile Orijinalleri Büyültme/ Küçültme Doðrudan kullaným için standart Büyütme/Küçültme oranýný seçin. Ýstenilen büyültme (büyütme/ küçültme) oraný ekranda belirene kadar, [Büyütme/Küçültme] tuþuna basýn. Ekranda þimdi seçilmiþ olan büyütme/ küçültme oraný görüntülenir. 100% 115% 141% 70% 81% 4-4 Di151 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Kullanýcý Tanýmlý Büyütme/Küçültme Oranlarý Orijinaller, %1'lik artýrýmlarla en çok artý %199 ve eksi %50 oranýnda büyütülebilir ve küçültülebilirler. 4 1 Ýstediðiniz büyültme (büyütme/ küçültme) oranýna yakýn bir büyütme/ küçültme oraný ekranda belirene kadar, [Büyütme/Küçültme] tuþuna tekrar tekrar basýn. Ekranda þimdi seçilmiþ olan büyütme/ küçültme oraný görüntülenir. 100% 115% 141% 70% 81% 2 Büyütme/küçültme katsayýsýný %1'lik artýrýmlarla deðiþtirmek için [10] ve [1] tuþlarýný kullanýn. Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI151

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI181 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589988

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI181 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589988 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI181 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI181 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590377

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590377 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI450 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI450 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA EP1054 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590575 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI183 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589990

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI183 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589990 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI183 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI183 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2002 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589521

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2002 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA CF2002 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA CF2002 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2001 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589479

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA CF2001 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589479 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA CF2001 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA CF2001 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Ýçindekiler Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1 Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Fotoðraf Makinesinin Hazýrlanmasý Kayýþýn Takýlmasý 2 Pillerin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn:

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: kullanýcý kýlavuzu Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Hızlı Başlama Kılavuzu

Hızlı Başlama Kılavuzu MODEL: MX-C3 MX-C38 DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Hızlı Başlama Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri. Kopyalama

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı