TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek"

Transkript

1 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011

2 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ IV. TÜRK YE EKONOM S V. TÜRK YE KONUT SEKTÖRÜ VI. TÜRK YE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ VII. TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ F NANSAL GÖSTERGELER VIII. TÜRK YE NfiAAT SEKTÖRÜ IX. TÜRK YE F NANSAL GÖSTERGELER... 31

3 02 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Raporu Üçüncü Çeyrek 2011, Ekonomi ve Strateji Dan flmanl k Hizmetleri taraf ndan ba ms z olarak haz rlanm flt r. Çal flmada ulusal ve uluslararas resmi ve özel kurumlar n verileri ile bu verilere dayal analiz ve de erlendirmeler yer almakta olup, haz rlayan kurumun görüfllerini yans tmaktad r. YAYINLAYAN Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i Nispetiye Caddesi, Levent fl Merkezi, 6 / Levent - stanbul Tel: Faks: YAZAR Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Dan flmanl k Hizmetleri. Aral k 2011 HAZIRLAYAN Sanart Reklamc l k ve Dan flmanl k Hiz. Ltd. fiti. Tüm haklar sakl d r Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i Kaynak Gösterilmeden Al nt Yap lamaz

4 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 03 GYODER Yönetim Kurulu Baflkan 011 y l üçüncü çeyrek döneminde Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde h zl bir büyüme ortaya koymufltur. Ekonomiyi so utmaya yönelik önlemlerin büyüme üzerindeki etkileri üçüncü çeyrekte s n rl kalm flt r. Ekonomide yavafllama iflaretleri daha çok y l n son aylar nda ortaya ç kmaktad r. Üçüncü çeyrekte yaflanan önemli bir geliflme Türk Liras nda yaflanan de er kayb ile Türk Liras kredi faizlerinde görülen art flt r. Kredi genifllemesi üçüncü çeyrekte de devam etmifl olmakla birlikte izleyen aylarda geniflleme hissedilir flekilde yavafllamaktad r. Y l n son çeyre i de geride kal rken 2012 y l n n ilk yar s na iliflkin yavafllama beklentileri artmaktad r. Dünya ekonomisinde ise AB borç sorunu ve ba l olarak geliflmifl ülkelerde dura anlaflan büyüme hem küresel ekonomiyi hem de küresel gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Türkiye de inflaat sektörü üçüncü çeyrek dönemde de iki haneli büyümesini sürdürmüfltür. Özel sektörün inflaat harcamalar seviyesi sektördeki yüksek yat r m ve ifl yapma ifltah n n sürmekte oldu unu göstermektedir. nflaat sektörü istihdam tarihi zirvesine ulaflm flt r. Konut sektöründe üçüncü çeyrekte yap ruhsatlar ve yeni arzlar ikinci çeyre in üzerinde gerçekleflmifltir. Ancak konut kredisi faizlerinin yükselmesi ve ekonomik beklentilerin d flar s kaynakl bozulmas ile birlikte konut kredisi kullan m yavafllam flt r. Konut sat fllar ise üç büyük il d fl ndaki illerde artm flt r. Ticari gayrimenkul sektöründe ise ekonomik faaliyetlerdeki h zl geniflleme ile birlikte canlanma sürmektedir. Ofis ve AVM alan nda yarat lan yeni arzlara yeterli talep gelmektedir. Ancak döviz kurlar ndaki art fl ile birlikte ticari gayrimenkullerin kiralar na iliflkin tart flma yeniden yaflanm flt r. Tüm bu geliflmeler fl nda 2012 y l na iliflkin ekonomik büyümedeki yavafllama beklentilerine ra men inflaat ve gayrimenkul sektörlerinde istikrarl ve makul büyümenin sürece ine inanc m z tamd r. Son iki y lda gerçekleflen h zl büyümenin ard ndan 2012 y l soluklanma dönemi olacakt r.

5 04 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER... DÜNYA EKONOM S Yavafllama endiflesi ve borç sorununa çözüm aray fllar G eliflmifl ülke ekonomilerinde büyüme endifleleri ile Avrupa Euro bölgesinde borç sorununa yönelik çözüm aray fllar dünya ekonomisinde belirleyici olmaktad r. Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüyerek resesyona girmekten kurtulmufltur. Avrupa Birli i nde ise ekonomi h zla durgunlu a yaklaflmaktad r. Euro bölgesinde yaflanan borç sorununun çözümü için ise zamana yay lan önlemler al nmaya devam etmektedir. Geliflen ülkelerin büyüme performans da ilk kez hissedilir flekilde yavafllamaktad r. Tüm bu geliflmelere ba l olarak varl k ve emtia fiyatlar göreceli dura an geliflme göstermektedir. Faiz oranlar ise çok düflük kalmaya devam etmektedir. DÜNYA NfiAAT KONUT VE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Geliflmifl ülkelerde dura anl k sürüyor nflaat, konut ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyetler geliflmifl ülkelerde dura anl n korurken, geliflen ülkelerde de göreceli bir yavafllama yaflanmaktad r. ABD de üçüncü çeyrek inflaat faaliyetleri yine dura an ve zay f kal rken, konut sektöründe ise yeni ve mevcut ev sat fllar üçüncü çeyrekte de düflük kalm flt r. Konut fiyatlar nda ise son dört ayd r s n rl art fl e ilimi ümit vermektedir. Ticari gayrimenkul sektöründe de talep ve fiyatlar dura anlaflmaktad r. AB de ise inflaat sektöründe 12 çeyrektir süren küçülme sona ermifltir. Üçüncü çeyrekte inflaat faaliyetlerinde ilk kez s n rl da olsa bir büyüme olmufltur. Geliflen ülkelerde ise inflaat ve gayrimenkul sektörlerinde balon endiflelerine karfl yavafllama sürmektedir. Küresel ölçekte ticari gayrimenkul yat r mlar s n rl ölçüde gerilerken, finansman olanaklar yeniden s n rlanmaktad r.

6 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 05 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER... TÜRK YE EKONOM S Ekonomide h zl büyüme sürüyor Türkiye ekonomisi y l n üçüncü çeyrek döneminde beklentilerin üzerinde yüzde 8.2 büyümüfltür. Y l genelinde uygulanan ekonomiyi so utmaya yönelik önlemlere ra men h zl büyüme üçüncü çeyrekte de sürmüfltür. Ancak y l n son çeyre inden itibaren ekonomide yavafllama iflaretleri ortaya ç kmaya bafllam flt r y l n n en önemli önceli i olan cari aç kta ise iyileflme gecikmeli olarak yaflanmaktad r. Ekim ay itibariyle y ll k cari aç k 78.6 milyar dolard r. Türk Liras da üçüncü ve dördüncü çeyrekte önemli ölçüde de er kaybetmifltir. Yine üçüncü ve dördüncü çeyrekte Türk Liras faiz oranlar nda hissedilir bir art fl oryaya ç km flt r. Enflasyonda yükselme e ilimine girmifltir. Buna karfl n iflsizlik ve bütçe aç klar h zla azalmaktad r. TÜRK YE NfiAAT KONUT VE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ nflaat ve gayrimenkul faaliyetlerinde h zl büyüme nflaat sektörü y l n üçüncü ikinci çeyre inde yüzde 10.6 büyümüfltür. nflaat sektöründe göreceli h zl büyüme sürmektedir. H zl büyümenin arkas nda bu kez kamu kesiminin artan inflaat harcamalar bulunmaktad r. Üçüncü çeyrekte konut yap ruhsatlar ve özellikle yeni konut arzlar ile konut sat fllar göreceli yüksek seviyelerini korumufltur. Konut kredisi faiz oranlar ndaki yükselmeye ba l olarak kredi kullan m yavafllamaktad r. Yeni AVM ve Ofis yat r mlar, yeni arzlar ve yerli yabanc flirketlerin kiralama talepleri sürmektedir. Türk Liras n n de er kayb dolar cinsi kiralar dura anlaflt rm flt r.

7 06 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK... 1 ABD 5 Avrupa 9 Konut 3 Emtia ekonomisi yüzde 1.6, Euro ekonomisi yüzde 1.4 büyüdü. ve varl k fiyatlar dura an, döviz kurlar dalgalan yor. 2 Bileflik Euro bölgesinde inflaat 6 ABD de sektöründe küçülme sona erdi. 7 Türkiye ekonomisi yüzde 8.2 büyüdü. kredilerinde y ll k büyüme h z yüzde Üçüncü Öncü Göstergeler dünya ekonomisindeki dura anlaflmay gösteriyor. 4 ABD de inflaat harcamalar dura an. Konut fiyatlar nda s n rl art fl yafland. ticari gayrimenkul fiyatlar dura anlaflt. 8 Al nan konut yap ruhsatlar say s oldu. çeyrekte kulland r lan yeni konut kredisi 5.3 milyar TL. 11 Konut kredisi ayl k faiz oran ortalama yüzde 1.29 a yükseldi. 12 Konut sat fllar adet oldu.

8 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 07 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK Hane 17 Lojistik 13 Konut fiyatlar ve konut kiralar nda s n rl art fl yafland. halk tüketim harcamalar yüzde 7.0 büyüdü. 16 stanbul binas ve AVM kiralar nda dura anl k sürüyor. 14 Aç lan 8 AVM ile birlikte toplam AVM say s 286 ya, toplam kiralanabilir alan büyüklü ü 7.15 milyon m 2 ye ulaflt. ofis piyasas nda M A bölgesi A ve B tipi ofislerde düflük boflluk oranlar sürüyor. Kiralar dura anlaflt. 18 MKB de ifllem gören 22 GYO piyasa de eri 11.7 milyar TL olarak gerçekleflti. 19 Yabanc lara gayrimenkul sat fl 264 milyon dolar, do rudan yabanc sermaye yat r mlar 160 milyon dolar oldu. 20 nflaat sektörü yüzde 10.6 büyüdü. nflaat sektörü istihdam 1.9 milyon ile rekor seviyede.

9 08 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU I. DÜNYA EKONOM S Dünya ekonomisinde büyüme yavafll yor Dünya ekonomisinde üçüncü çeyrekte geliflmifl ülkelerin büyüme performanslar nda Dünya Ekonomisi Büyüme (GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREK DÖNEM NE GÖRE) yavafllama ve özellikle borç ABD % EURO BÖLGES % Ç N % JAPONYA % 2009 Q sorunu belirleyici olmufltur Q Yüksek kamu borçlar nedeniyle 2010 Q ABD nin kredi notu k r lm fl, Avrupa Euro bölgesi borç krizi 2010 Q Q ile karfl karfl ya kalm flt r. Buna 2011 Q Q ba l olarak beklentilerin ve 2011 Q , tüketim ile yat r m ifltah n n KAYNAK: OECD azalmas sonucu ekonomik büyümeler yavafllamaya bafllam flt r. Büyümedeki yavafllama hem geliflmifl ülkelerde hem de geliflen ülkelerde yaflanmaktad r. Öncü göstergeler geriliyor Dünya genelindeki iktisadi faaliyetlerdeki geliflmeleri ölçen OECD bileflik öncü göstergeleri birinci çeyrekte ulaflt zirve ard ndan gerilemeye bafllam flt r. kinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrek dönemde de öncü göstergeler Dünya Ekonomisi Öncü Göstergeleri gerilemektedir. Öncü göstergelerdeki gerileme iktisadi faaliyetlerdeki OECD B LEfi K ÖNCÜ BALTIK CAPSIZE IMF METAL OECD BÖLGES GÖSTERGE ENDEKS TAfiIMACILIK ENDEKS F YAT ENDEKS fis ZL K % TOTAL yavafllamay göstermektedir. Yavafllayan talebe ba l olarak metal fiyatlar nda da gerileme yaflan rken tafl mac l k fiyatlar göreceli yüksek kalmay sürdürmektedir Q Q Q Q Q Q Q Q Q (1) (2) (1) 8.3 (1) KAYNAK: OECD, IMF, WTO VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M, (2) ARALIK

10 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 09 Dünya Ekonomisi Mali Göstergeleri DOW JONES ENDEKS PETROL VAR L DOLAR ALTIN ONS DOLAR ABD MERKEZ BANKASI FA Z % EURO DOLAR PAR TES 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) Varl k ve emtia fiyatlar zay f KAYNAK: MENKUL KIYMET, EMT A VE VADEL filem BORSLALARI, FED VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) 15 ARALIK Y l n üçüncü çeyrek döneminde dünya ekonomisindeki yavafllama ve Avrupa borç sorununa ba l olarak varl k ve emtia fiyatlar nda önemli bir gerileme yaflanm flt r. Bu dönemde hisse senedi ve petrol fiyatlar gerilemifltir. Alt n fiyatlar ise rekor seviyelere yükselmifltir. Avrupa borç sorununa ba l olarak Euro zay f kalmaya devam etmektedir. Faiz oranlar da en düflük seviyelerini korumaktad r. Y l n son çeyre inde ise varl k ve emtia fiyatlar nda göreceli bir toparlanma yaflanmaktad r. Dünya Ekonomisi Güven ve Beklenti Endeksleri MALAT SANAY BEKLENT ENDEKSLER TÜKET C GÜVEN ENDEKSLER ABD AB Ç N ABD AB Ç N 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q (2) 46.4 (2) 49.0 (2) 67.7 (3) (2) (1) Beklenti ve güvenlerde bozulma KAYNAK: RESM STAT ST K KURUMLARI VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M, (2) KASIM, (3) ARALIK 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde ABD, AB ve Çin de hem reel kesimin beklentileri hem de tüketicilerin güveninde h zl bir bozulma yaflanm flt r. Dünya ekonomisinde yavafllama ve Avrupa borç sorunu beklenti ve güvenlerde zay flamaya yol açm flt r. Y l n son çeyrek döneminde ise ABD de beklenti ve güven endekslerinde iyileflme yaflanmaktad r. Buna karfl n AB ve Çin de beklenti ve güven endekslerinde bozulma devam etmektedir.

11 10 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ ABD inflaat harcamalar zay f ve dura an ABD de inflaat harcamalar y l n üçüncü çeyrek döneminde zay f ve dura an kalmaya devam etmifltir. Üçüncü çeyrekte konut inflaat harcamalar ikinci çeyrek dönemin de alt nda kal rken inflaat harcamalar hemen ayn kalm flt r. Son çeyrek içinde ise Ekim ay verilerine göre konut ve konut d fl bina inflaat harcamalar yine dura an kalmay sürdürmektedir. ABD nflaat Sektörü Harcamalar YILLIK M LYAR DOLAR KONUT NfiAATI HARCAMALARI KONUT DIfiI B NA NfiAATI HARCAMALARI 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q (1) (1) KAYNAK: US BUREAU OF CENSUS VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M ABD konut sektörü dura an ABD konut sektöründe y l genelinde dura an bir geliflme yaflanmaktad r. Yeni ev sat fllar y l genelinde zay f ve dura an kal rken, mevcut ev sat fllar nda iki çeyrek üst üste yaflanan h zl gerileme ard ndan üçüncü ve dördüncü çeyrekte art fl yaflanmaktad r. Ancak y ll k bazda sat fllar geçen y l n halen alt ndad r. Konut fiyatlar nda ise üçüncü çeyrekte art fllar s n rl kalm fl ve konut fiyatlar dura anlaflm flt r. ABD konut sektörü kriz öncesi döneme göre halen zay f seyretmektedir. ABD Konut Sektörü YEN EV SATIfiLARI AYLIK B N MEVCUT EV SATIfiLARI YILLIK B N KONUT F YATLARI ENDEKS CASE SHILLER 20 CASE SHILLER Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 307 (1) (1) KAYNAK: NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS, US STANDARD AND POORS CASE SHILLER HOUSE PRICE INDICES VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M

12 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 11 Euro alan nda inflaat faaliyetlerinde küçülme sona erdi Avrupa Birli i Euro alan nda inflaat harcamalar son 12 çeyrektir yaflad küçülme ard ndan ilk kez 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde büyüme göstermifltir. 12 çeyrek küçülme ard ndan dip seviyesini bulan inflaat harcamalar nda s n rl da olsa bir art fl ortaya ç km flt r. Konut inflaatlar nda büyüme yüzde 1.6, konut d fl bina inflaatlar nda büyüme yüzde 0.5 olmufltur. Altyap inflaat harcamalar n n da katk s ile üçüncü çeyrek döneminde inflaat faaliyetleri yüzde 1.7 büyümüfltür. Avrupa Birli i Euro Alan nflaat Faaliyetleri B R ÖNCEK YILIN AYNI ÇEYREK DÖNEM NE GÖRE DE fi M YÜZDE TOPLAM NfiAAT SEKTÖRÜ KONUT NfiAATI KONUT DIfiI B NA NfiAATI 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: EUROSTAT CONSTRUCTION OUTPUT VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Ticari gayrimenkul piyasas yeniden dura anlafl yor Dünya genelinde iktisadi faaliyetlerdeki yavafllama ve büyümeye iliflkin ortaya ç kan endiflelere ba l olarak y l n ikinci yar s nda ticari gayrimenkul piyasas nda dura anlaflma yeniden kuvvetlenmektedir. Geliflen ülkelerde de hem ekonomik yavafllama hem de gayrimenkul balonlar n n oluflmas n engellemeye yönelik uygulanan politikalar ile ticari gayrimenkul sektöründeki büyüme s n rlanmaktad r. Ticari gayrimenkul sektöründe kiralama talebi yavafllarken, yeni arzlar n genifllemesi de etkilemektedir. Ticari gayrimenkul piyasas nda fiyatlar dura anlafl rken, s n r ötesi sat n almalar nda da risk ifltah zay flamaktad r. Ticari gayrimenkul getirileri de y l n ikinci yar s nda s n rlanmaktad r.

13 12 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU ABD Ticari Gayrimenkul Piyasasi Fiyat Endeksleri 2000 = 100 OF S B NALARI SANAY LOJ ST K B NALARI PERAKENDE B NALARI APARTMANLAR 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q3 (1) KAYNAK: MOODYS REAL COMMERCIAL PROPERTY PRICE INDICES VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) A USTOS ABD ticari gayrimenkul fiyatlar zay f ve dura anlaflt ABD de ticari gayrimenkul fiyatlar ikinci ve üçüncü çeyrekte hemen ayn seviyelerini korumaktad r. Ofis binalar, sanayi lojistik binalar, perakende binalar ve apartmanlar n fiyatlar üçüncü çeyrekte aynen korunmufltur. Talep taraf ndaki zay fl k ticari gayrimenkul fiyatlar n dura anlaflt rm flt r.

14 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 13 IV. TÜRK YE EKONOM S Türkiye Ekonomisi ktisadi Faaliyetlerde Büyüme GSMH MALAT SANAY T CARET ULAfiTIRMA LET fi M MAL H ZMETLER 2009 Q Q Q Q Q Q1 12,0 14,3 18, Q Q3 8,2 8,9 9,6 9,7 15,8 KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU Üçüncü çeyrekte de h zl büyüme Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrek dönemde de h zl büyümesini sürdürmüfltür. Üçüncü çeyrek dönemde büyüme yüzde 8.2 olmufltur. Böylece y l n ilk dokuz ay nda büyüme yüzde 9.6 olarak gerçekleflmifltir. Üçüncü çeyrek dönemde tüm alt iktisadi faaliyetlerde h zl büyümenin sürdü ü görülmektedir. malat sanayi yüzde 8.9 ve ticaret faaliyetleri yüzde 9.6 büyürken, mali hizmetler sektöründe büyüme yüzde 15.8 olmufltur.

15 14 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Türkiye Ekonomisi Temel Göstergeler TÜKET C F YATLARI %YILLIK CAR AÇIK YILLIK M LYAR DOLAR BÜTÇE AÇI I YILLIK M LYAR TL fis ZL K % DOLAR/ TÜRK L RASI MERKEZ BANKASI FA Z ORANI% 2009 Q Q Q Q (1) 2010 Q Q Q Q Q (3) 78.6 (2) 18.2 (2) (3) KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU, TC MERKEZ BANKASI, MAL YE BAKANLI I Yüksek cari aç k ve enflasyon VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) MB Politika faizi olarak 1 haftal k repo faiz oran n kullanmaya bafllam flt r. (2)EK M,(3)KASIM Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri içinde cari aç k ve enflasyonda yükselifl belirleyici olmaktad r. Y ll k cari aç k Ekim sonu itibari ile 78.6 milyar dolara, tüketici enflasyonu ise Kas m sonu itibari ile yüzde 9.48 e yükselmifltir. Türk Liras n n de er kayb enflasyonda yükselifle neden olmufltur. Bütçe aç ve iflsizlik oran nda ise h zl bir iyileflme yaflanmaktad r. Merkez Bankas politika faiz oran ayn kalmakla birlikte gecelik faiz oranlar n yükseltmifl, buna ba l olarak TL kredi faizleri de art fla geçmifltir. Beklenti ve güven endeksleri düflüyor Reel kesim beklentileri ile tüketici güveni y l n ikinci çeyre i sonunda en yüksek seviyelerine ulaflt ktan sonra y l n üçüncü çeyre inde s n rl bir gevfleme göstermifltir. Y l n son çeyre inde ise reel kesimin beklentileri ile tüketici güveninde zay flama h zlanm flt r. Bu zay flama bir dönem sonra iktisadi faaliyetlerde de yavafllama olarak ortaya ç kacakt r. Türkiye Ekonomisi Güven ve Beklenti Endeksleri REEL KES M BEKLENT ENDEKS TÜKET C GÜVEN ENDEKS 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q (2) (1) KAYNAK: TC. MERKEZ BANKASI VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M (2) KASIM

16 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 15 V. TÜRK YE KONUT SEKTÖRÜ Yap ruhsatlar nda ve kullan m izin belgelerinde art fl 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde konut sektöründe al nan yap ruhsatlar ve yap kullan m izni belgesi say s artm flt r. Üçüncü çeyrekte al nan konut yap ruhsat say s olmufltur ve konut inflaat ifltah n n yüksek oldu u görülmektedir. Yap kullan m izin belgesi say s ise olmufltur. Son iki çeyrektir al nan yüksek yap kullan m izin belgesi say lar ise konut arz n n geniflledi ini göstermektedir. Al nan Konut Yap Ruhsat ve Kullan m zin Belgeleri YAPI RUHSATI DA RE SAYISI Konut kredisinde y ll k geniflleme yüzde 32 YAPI KULLANIM Z N BELGES DA RE SAYISI 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU Konut kredisi büyüme h z üçüncü ve dördüncü çeyrekte yavafllamaktad r. Üçüncü çeyrek sonu itibari ile konut kredilerinde geniflleme h z yüzde 32 olmufltur. 2 Aral k itibari ile ise geniflleme h z yüzde 25 e gerilemifltir. Ayn tarihte konut kredileri toplam 69.3 milyar TL dir. Faiz oranlar ndaki yükselme ve bankalar n kredi kulland rma konusundaki ifltahlar nda azalma kredi geniflleme h z n yavafllatmaktad r. Konut Kredileri ve Tüketici Kredileri ile Toplam Krediler çinde Pay KONUT KRED LER TÜKET C KRED LER TOPLAM KRED LER M LYAR TL M LYAR TL KONUT KRED LER % PAY M LYAR TL KONUT KRED LER % PAY 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) KAYNAK: TC. MERKEZ BANKASI VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) 2 ARALIK

17 16 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Çeyrek Dönemlerde Kulland r lan Konut Kredileri PARA C NS VE TOPLAM KRED M LYON TL KRED ADET 2009 Q4 TL YP T Q1 TL YP T Q2 TL YP T Q3 TL YP T Q4 TL YP T Q1 TL YP T Q2 TL YP T Q3 TL YP T KAYNAK: TÜRK YE BANKALAR B RL Konut kredisi kullan m düfltü 2011 y l üçüncü çeyrek döneminde kullan lan yeni konut kredileri düflmüfltür. Üçüncü çeyrekte kullan lan kredi say s ile son 8 çeyrek dönemin en düflük seviyesi olmufltur. Kullan lan kredi tutar ise 5.33 milyar TL olarak gerçekleflmifltir. Kullan lan kredi tutar da yine son 8 çeyrek dönemin en düflük tutar olmufltur. Kredi faizlerindeki yükselme ve tüketici güvenindeki zay flama kredi kullan m n da s n rland rm flt r.

18 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 17 Konut kredisi faizleri yükseliyor Konut kredisi faiz oranlar ikinci çeyrekte yüzde 1 in üzerine ç kt ktan sonra art fl n y l n üçüncü ve son çeyre inde de sürdürmektedir. Merkez Bankas n n s k laflt r c önlemleri uygulad A ustos ay ndan bu yana TL ticari ve tüketici kredisi faizleri yükselme e ilimine girmifltir. Buna ba l olarak konut kredisi ayl k ortalama faiz oranlar da yükselmektedir. Ortalama faiz oranlar geçen y l n sonuna göre 0.39 puan art fl göstermifltir. Konut Kredisi Ayl k Faiz Oranlar Yüzde M N MUM ORTALAMA MAKS MUM 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: DEVLET PLANLAMA TEfiK LATI VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE Konut Kredilerinin Vade Da l m Yüzde Pay (TÜRK L RASI KULLANDIRILAN KRED LER) 1-12 AY AY AY AY AY AY 241 AY Q Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: T.C. MERKEZ BANKASI VER LER ÇEYREK DÖMEN N SON AYI T BAR YLE (1) 9 ARALIK Orta-uzun vadeli kredilerin pay nda art fl sürüyor Kullan lan konut kredileri içinde orta-uzun vadeli kredilerin pay nda art fl devam etmektedir. 9 Aral k tarihi itibari ile 5-10 y l vadeli kredilerin pay yüzde 54.2 ve y l vadeli kredilerin pay ise yüzde 19.1 e yükselmifltir. Böylece orta-uzun vadeli kredilerin pay y lbafl nda bu yana 6.7 puan artm flt r.

19 18 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Takipteki Konut Kredileri KONUT KRED LER M LYON TL TAK PTEK KONUT KRED LER M LYON TL TAK PTEK KONUT KRED LER %PAY 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) KAYNAK: TC.MERKEZ BANKASI, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Takipteki konut kredileri oran geriliyor VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M 2011 y l Ekim ay sonu itibari ile kulland r lan (mevduat bankalar ve kat l m bankalar toplam ) konut kredileri toplam milyar TL ye ulaflm flt r. Talepteki konut kredileri büyüklü ü ise 688 milyon TL dir. Buna göre talepteki konut kredilerinin kullan lan kredilere oran gerilemeye devam etmifl ve yüzde 1 in de alt na inmifltir. Böylece konut kredileri kalitesinde iyileflme sürmektedir. Konut Sat fllar Adet TÜRK YE GENEL STANBUL ÜÇ BÜYÜK L D ER LLER 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU Konut sat fllar yavafll yor Türkiye genelinde konut sat fllar üçüncü çeyrek dönemde adet olarak gerçekleflmifltir. kinci çeyrekte ile son 6 çeyrek dönemin en yüksek seviyesine ulaflan konut sat fllar y l n üçüncü çeyrek döneminde ikinci çeyre e göre yavafllam flt r. Ancak geçen y l n ayn çeyrek dönemine göre konut sat fllar yüzde 21.6 artm flt r. Üçüncü çeyrekte di er illerdeki konut sat fllar n n artmaya devam etmesi de önemli bir geliflmedir.

20 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 19 Konut alma e ilimi dalgalan yor Tüketicilerin konut sat n alma e ilimi 2011 y l genelinde dalgalanma göstermektedir. Y l n ilk çeyrek döneminde artan sat n alma e ilimi ikinci çeyrekte zay flam fl, üçüncü çeyrekte ise son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaflm flt r. Y l n dördüncü çeyrek döneminde ise Ekim ay verilerine göre tüketicilerin konut sat n alma e ilimi yeniden gerilemektedir. Tüketicilerin Konut Sat n Alma E ilimi KONUT SATIN ALMA E L M 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) 8.86 KAYNAK: TC. MERKEZ BANKASI VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M Konut Fiyatlar, Konut Fiyatlar Endeksi 2007 = 100 TÜRK YE STANBUL ANKARA ZM R 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) KAYNAK: GARANT MORTGAGE REIDIN EMLAK ENDEKS VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M Mevcut konut fiyatlar nda art fl e ilimi sürüyor Mevcut konut fiyatlar nda art fl e ilimi sürmektedir. Üçüncü çeyrekte mevcut konutlar n sat fl fiyatlar endeksi 2 puan daha yükselmifltir. Dördüncü çeyrekte de s n rl art fl e ilimi korunmaktad r. Türkiye genelinde konut fiyatlar endeksi 2011 y l nda 10 ayl k süreçte 5.7 puan artarak 99.2 ye ulaflm flt r. Ancak konut fiyatlar halen 2007 y l sonu fiyatlar n n alt nda kalmaktad r.

21 20 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Konut Kiralar, Konut Kiralar Endeksi 2007 = 100 TÜRK YE STANBUL ANKARA ZM R 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) Konut kiralar nda art fl s n rl KAYNAK: GARANT MORTGAGE REIDIN EMLAK ENDEKS VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M Türkiye genelinde konut kiralar nda art fl s n rl kalmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte konut fiyatlar endeksi 1.6 puan artm flt r. Ekim ay nda ise 1 puan daha yükselmifl, 10 ayl k art fl 4.2 puanda kalm flt r. Y ll k enflasyon ile karfl laflt r ld nda konut kiralar nda reel art fl yaflanmamaktad r. Konut kiralar seviyesi halen 2007 sonu seviyesinin alt ndad r. Yeni Konut Fiyat Endeksi 2010 Ocak=100 ÇEYREK GENEL 1+1 DA RE 2+1 DA RE 3+1 DA RE 4+1 DA RE 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) Yeni konut fiyatlar nda art fl REIDIN - GYODER YEN KONUT F YAT ENDEKS Yeni konut fiyat endeksi y l n üçüncü ve dördüncü çeyrek döneminde art fl e ilimini sürdürmektedir. Üçüncü çeyrekte 1.8 puan yükselen yeni konut fiyat endeksi Ekim ay nda 2.8 puan yükselmifltir. Böylece y l bafl ndan bu yana yeni konut fiyat endeksi 7.9 puan yükselme göstermifltir. Daire gruplar içinde en yüksek fiyat art fl ise 10.6 puan ile 2+1 dairelerde yaflanm flt r. (1) EK M

22 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 21 Al flverifl merkezi yat r mlar sürüyor Ekonomide h zl büyüme ve perakende sektöründeki geliflmeye ba l olarak AVM yat r mlar y l n üçüncü çeyrek döneminde de canl kalmay sürdürmüfltür. Büyük flehirler ve ikincil flehirlerde yerel ve uluslararas markalardan perakendeci/kiralama talebi yüksek kalmaya devam etmektedir. Buna ba l olarak nitelikli perakende arz da devam etmektedir y l nda aç lan yeni AVM yat r mlar na ek olarak yaklafl k 2.0 milyon m 2 kiralanabilir alana sahip AVM inflaat devam etmektedir. Y l n üçüncü çeyre inde birincil kiralarda bir de ifliklik olmam flt r. Ancak döviz kurlar ndaki art fl nedeniyle AVM yat r mc lar ile perakendeciler aras nda kira tart flmalar yeniden yaflanm flt r. Döviz kurlar ndaki art fl nedeni ile döviz cinsi kiralarda art fl beklenmemektedir. Yat r m pazar nda ise sat n almalar taraf nda küresel koflullar nedeni ile ilgi ve faaliyetler zay f seyretmektedir. Türkiye Genelinde Al flverifl Merkezleri AÇILAN AVM SAYISI AÇILAN AVM K RALANAB L R ALAN M 2 TOPLAM AVM SAYISI TOPLAM K RALANAB L R ALAN M Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) (1) 12 ARALIK Kiralanabilir alan büyüklü ü 7.3 milyon m 2 ye ulaflt 2011 y l n n üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemlerinde yeni AVM aç l fllar devam etmifltir. Üçüncü çeyrekte 8 yeni AVM, 12 Aral k itibari ile dördüncü çeyrekte ise 6 yeni AVM aç lm flt r. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte aç lan AVM ler ile toplam AVM say s 292 ye, toplam kiralanabilir alan ise 7.33 milyon m 2 ye ulaflm flt r.

23 22 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Türkiye'de Tüketim Harcamalar HANE HALKI TÜKET M HARCAMALARI BÜYÜME % GIDA HARCAMALARI M LYAR TL G Y M AYAKKABI HARCAMALARI M LYAR TL MOB LYA EV EfiYALARI HARCAMALARI M LYAR TL E LENCE KÜLTÜR HARCAMALARI M LYAR TL 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU Tüketim harcamalar nda büyüme sürdü 2011 y l üçüncü çeyre inde iç talebin kayna olan tüketim harcamalar nda büyüme sürmüfltür. Hane halk tüketim harcamalar üçüncü çeyrekte yüzde 7.0 büyümüfltür. Hane halk harcamalar içinde önceki çeyrek döneme göre g da harcamalar ile e lence-kültür harcamalar artm flt r. Tüm harcama gruplar nda tüketim üçüncü çeyrek dönemde de yüksek seyretmeye devam etmifltir. Türkiye'de Tüketici Güven Endeksi ve Sat n Alma E ilimleri TÜKET C GÜVEN ENDEKS YARI DAYANIKLI TÜKET M MALLARINA HARCAMA E L M DAYANIKLI TÜKET M MALLARINA HARCAMA E L M GENEL EKONOM K DURUM 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) Tüketicinin sat n alma e ilimi gevfliyor KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU VER LER ÇEYREK DÖMEN N SON AYI T BAR YLE (1)EK M Tüketici güven endeksinde ortaya ç kan gerilemeye ba l olarak tüketicinin sat n alma e ilimi de gevflemektedir. Tüketici güveni ile birlikte genel ekonomik duruma iliflkin beklentiler üçüncü ve dördüncü çeyrekte gerilemektedir. Buna ba l olarak tüketicilerin daha çok dayan kl tüketim mallar na yönelik harcama e ilimi düflmektedir. Yar dayan kl tüketim mallar na harcama e ilimi ise üçüncü ve dördüncü çeyrekte kuvvetli kalmaya devam etmektedir.

24 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 23 Al flverifl Merkezleri Perakende Endeksi 2005=100 TOPLAM C RO ENDEKS K RALANAB L R ALAN M 2 ENDEKS M 2 BAfiINA C RO ENDEKS 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 (1) KAYNAK: AMPD NIELSEN PERAKENDE ENDEKS VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) EK M Al flverifl merkezi cirolar nda mevsimsel dalgalanma 2011 y l üçüncü çeyrek döneminde mevsimsellik etkisi ile Eylül ay sonunda toplam ciro endeksi 137 ile y l n en düflük seviyesine inmifltir. Kiralanabilir alan m 2 endeksinde ise art fl devam etmektedir. M 2 bafl na ciro endeksi de bu geliflmelere ba l olarak üçüncü çeyrek son ay itibar ile 91 puanla y l n en düflük seviyesine gerilemifltir. Yine mevsimsellik etkisi ile Ekim ay nda ise hem toplam cirolarda hem de m 2 bafl na ciro endeksinde kuvvetli bir toparlanma görülmektedir.

25 24 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Ofis piyasas nda hareketlilik sürüyor 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde ofis piyasas nda hareketlilik sürmüfltür. Dünya ve Avrupa daki ekonomik bozulmaya karfl n stanbul ofis piyasas nda canl l k devam etmifltir. Bununla birlikte Türk Liras n n de er kayb nedeniyle baz sat n alma ifllemleri ertelenmifl veya kiralama ifllemlerinde pazarl k süreçleri uzam flt r. Türk Liras n n de er kayb nedeniyle bir dönem ofis kiralar nda döviz baz nda art fl beklenmemektedir. Ofis arz nda h zl geniflleme sürmektedir. lk üç çeyrek sonunda stanbul da A s n f ofis arz 227 bin m 2 genifllemifltir. Son çeyrekte de 190 bin m 2 ilave arz kat lmaktad r. Mevcut ofis bölgelerine ek olarak finans merkezi Ataflehir, kentsel dönüflüm sürecindeki Kartal ve Ka thane bölgeleri h zl geniflleme göstermektedir. Kiralama talebi de canl l n korumaktad r. Yabanc flirketlerin kiralamalar sürmektedir. Ancak hem yerli hem de yabanc flirketlerin daha küçük metrekare ofislere talep e ilimi artmaktad r. stanbul Ofis Piyasas Boflluk Oranlar Yüzde A SINIFI OF SLER B SINIFI OF SLER M A M A DIfiI AVRUPA M A DIfiI ASYA M A M A DIfiI AVRUPA M A DIfiI ASYA ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK KAYNAK: PROPIN INVESTMENT CONSULTANCY, STANBUL OF S PAZARI Boflluk oranlar yeni arzlara ra men düflük stanbul ofis piyasas nda ofis boflluk oranlar ilave yeni arzlara ra men düflük kalmaya devam etmektedir. M A bölgesinde A s n f ofis boflluk oranlar 0.9 puan artarken B s n f ofis boflluk oranlar 0.6 puan daha gerilemifltir. M A d fl pazarda ise A s n f ve B s n f ofis boflluk oranlar Avrupa bölgesinde gerilemifl, Asya bölgesinde ise artm flt r.

26 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 25 stanbul Ofis Piyasas Kira Ortalamalar Dolar/M 2 /Ay A SINIFI OF SLER B SINIFI OF SLER M A M A DIfiI AVRUPA M A DIfiI ASYA M A M A DIfiI AVRUPA M A DIfiI ASYA ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK KAYNAK: PROPIN INVESTMENT CONSULTANCY, STANBUL OF S PAZARI 2009 A s n f ofis kiralar dura anlaflt A s n f ofis kiralar ilk iki çeyre in ard ndan 2011 y l üçüncü çeyrek döneminde de dura an seyretmifltir. M A bölgesi A s n f ofis kiralar üç çeyrektir de iflmemektedir. M A d fl A s n f ofis kiralar ise üçüncü çeyrekte çok s n rl gerilemifltir. M A bölgesinde yer alan B s n f ofis kiralar nda ise üçüncü çeyrekte bir gerileme yaflanm flt r. M A d fl bölge kiralar ise hemen ayn kalm flt r. Of is yat r mlar nda h zl geniflleme 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde ofis binas için al nan yap ruhsatlar 1.52 milyon m 2 ile h zl bir geniflleme göstermifl ve y l n en yüksek seviyesine ulaflm flt r. Ofis binas yat r m ifltah ve Türkiye Geneli Ofis ( flyeri) Binas Yap Ruhsat ve Yap Kullanma zni OF S B NASI ALINAN YAPI RUHSATI M 2 OF S B NASI ALINAN YAPI KULLANMA Z N BELGES M Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU e ilimi kuvvetli seyretmifltir. Ofis binas al nan yap kullan m izin belgesi ise üçüncü çeyrekte 773 bin m 2 olarak gerçekleflmifltir. Yeni ofis arzlar da göreceli kuvvetli seyretmektedir.

27 26 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Lojistik alan piyasas yine dura an Ekonomi ve ticaretteki h zl genifllemeye, lojistik talebi ve lojistik alanlara olan ilgiye ra men y l n üçüncü çeyrek döneminde lojistik piyasas göreceli dura an bir dönem geçirmifltir. Lojistik piyasas Tekirda - stanbul- zmit aks nda yer almay sürdürmektedir. Üçüncü çeyrekte lojistik pazar kirac talebinde h zl bir düzelme yaflanmakla birlikte yeni kiralama ifllemleri çok s n rl kalm flt r. Lojistik alan kiralar da 5-7 dolar aras nda dura an seyretmeye devam etmektedir. Lojistik alan kiralama/kullan c talebinde özellikle perakende sektöründen kaynaklanan art fl ve de iflim de öne ç kmaktad r. Buna ba l olarak yeni ve kaliteli arzlar tetiklenebilecektir. Ancak arsa fiyatlar n n yüksek olmas hem yeni yat r mlar hem de yabanc yat r mc lar n kat l m n s n rlamaya devam etmektedir. Yeni sanayi ve lojistik bina yat r mlar art yor Türkiye Geneli Sanayi ve Depo Binalar Al nan Yap Ruhsatlar SANAY B NALARI VE DEPOLAR ALINAN YAPI RUHSATLARI M Q Q Q Q Q Q Q Q Yeni sanayi binalar ve depolar için al nan yap ruhsatlar büyüklü ü 2011 y l n n üçüncü çeyre inde 1.68 milyon m 2 olmufl ve y l n en yüksek seviyesine ç km flt r. Sanayi ve lojistik alan yat r mlar ifltah ve e ilimi ve y l n üçüncü çeyre inde en üst seviyeye yükselmifltir. KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU

28 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 27 Gayrimenkul Sektöründe Kullan lan Krediler NfiAAT SEKTÖRÜ T CAR KRED LER M LYON TL NfiAAT SEKTÖRÜ YURTDIfiI KRED LER M LYON DOLAR GAYR MENKUL T CAR KRED LER M LYON TL GAYR MENKUL YURTDIfiI KRED LER M LYON DOLAR 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TC. MERKEZ BANKASI VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE Yurtiçi kredilerinde h zl geniflleme nflaat sektörü ile gayrimenkul sektörünün yurt içinden kulland krediler 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde önemli ölçüde artm flt r. Üçüncü çeyrekte inflaat sektörünün kulland krediler 5.1 milyar TL, gayrimenkul sektörünün kulland krediler ise 4.6 milyar TL genifllemifltir. Her iki kesimin yurt d fl ndan kulland kredilerde ise üçüncü çeyrekte s n rl gerilemeler yaflanm flt r.

29 28 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar Net Aktif ve Piyasa De eri GYO SAYISI PORTFÖY DE ER P YASA DE ER M LYON TL M LYON DOLAR M LYON TL M LYON DOLAR 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: SERMAYE P YASASI KURUMU GYO piyasa de erleri düfltü (1) ÇEYREK DÖNEM RAPORLARINDAN HESAPLANMIfiTIR (2) 9 ARALIK 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde 23 GYO nun piyasa de eri gerilemifl ve milyar TL ye inmifltir. 9 Aral k itibari ile piyasa de eri ise 11.5 milyar TL olarak gerçekleflmifltir. Küresel bozulma ile hisse senetleri fiyatlar ndaki gerilemeler sonucu GYO piyasa de erleri düflmüfltür. Türk Liras n n de er kaybetmesi ile birlikte dolar cinsi piyasa de erleri de gerilemifltir. Yabanc lar n al m geriledi Yabanc lar n Türkiye den gayrimenkul sat n al mlar 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde 264 milyon dolar olurken son 8 çeyrek dönemin en düflük seviyesinde gerçekleflmifltir. Bu gerilemede Gayrimenkul Sektöründe Yabanc Sermaye Yat r mlar YABANCILARA GAYR MENKUL SATIfiI M LYON DOLAR DO RUDAN YATIRIM G R fi M LYON DOLAR 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: T.C. BAfiBAKANLIK HAZ NE MÜSTEfiARLI I VER LER ÇEYREK DÖNEM Ç NDE TOPLAM üçüncü çeyrekte dünya ekonomisinde yaflanmaya bafllanan sorunlar ile Türkiye de yabanc lara gayrimenkul sat fl na iliflkin mütekabiliyet tart flmalar n n artmas etkili olmufltur. Üçüncü çeyrekte yabanc lar n gayrimenkul sektörüne do rudan yat r mlar ise 160 milyon dolar olmufltur.

30 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 29 nflaat sektöründe h zl büyüme sürüyor nflaat sektöründe h zl büyüme üçüncü çeyrek dönemde de yüzde 10.6 ile sürmüfltür. Y l n ilk dokuz ay nda inflaat sektöründe büyüme yüzde 12.7 olarak gerçekleflmifltir. Önceki çeyrek dönemlere göre büyüme h z yavafllamakla birlikte inflaat sektöründe büyüme ivmesi korunmaktad r. nflaat Sektörü ve GSMH Büyüme NfiAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME % GSMH BÜYÜME % 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU nflaat Harcamalar Kamu ve Özel Sektör Cari Fiyatlarla Milyon TL KAMU ÖZEL TOPLAM 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE nflaat harcamalar yüksek seyrediyor Y l n üçüncü çeyrek döneminde toplam inflaat harcamalar milyar TL olmufltur. Böylece toplam inflaat harcamalar yine yüksek gerçekleflmifltir. Üçüncü çeyrekte kamu harcamalar artarken, özel sektör inflaat harcamalar n n bir önceki çeyrek döneme göre azald görülmektedir y l genelinde inflaat harcamalar rekor büyüklük ile kapatacakt r.

31 30 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU nflaat Sektöründe stihdam TOPLAM ST HDAM (B N K fi ) NfiAAT ST HDAM (B N K fi ) NfiAAT ST HDAM PAY % 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU VER LER ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE nflaat sektörü istihdam nda tarihi rekor Türkiye ekonomisindeki h zl büyüme ile birlikte istihdam da artmaktad r. Bu art flta inflaat sektörü önemli bir rol oynamaktad r. nflaat sektöründe istihdam Eylül ay sonu itibariyle 1.89 milyon kifli olmufl ve tarihin en üst seviyesine ulaflm flt r. Buna ba l olarak inflaat sektöründeki istihdam n toplam istihdam indeki pay da yüzde 7.6 ya yükselmifltir. nflaat Maliyetleri Endeksi 2005=100 KONUT KONUT DIfiI B NALAR GENEL fiç L K MALZEME GENEL fiç L K MALZEME 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q KAYNAK: TÜRK YE STAT ST K KURUMU nflaat maliyetlerinde h zl art fl sürdü nflaat maliyetlerinde h zl art fl 2011 y l n n üçüncü çeyrek döneminde de devam etmifltir. Konut inflaat maliyetleri üçüncü çeyrek dönemde bir önceki çeyrek döneme göre 5.7 puan artarken, maliyet art fl y l bafl ndan itibaren 18 puana yaklaflm flt r. Konut d fl binalar n inflaat maliyetlerinde de benzer art fllar hem üçüncü çeyrekte hem de y l bafl ndan bu yana yaflanmaktad r. nflaat maliyetleri içinde malzeme maliyetleri iflçilik maliyetlerinden daha h zl artmaktad r.

32 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 31 Finansal Göstergeler BANKACILIK SEKTÖRÜ AKT F BÜYÜKLÜ Ü M LYAR TL MKB PAZAR DE ER M LYAR DOLAR DIfi BORÇ STOKU M LYAR DOLAR MB DÖV Z REZERV M LYAR DOLAR YABANCILARIN PORTFÖY YATIRIMLARI M LYAR DOLAR 2009 Q Q Q Q Q Q Q Q Q (1) (1) 86.2 (2) (2) KAYNAK: T.C. MERKEZ BANKASI, HAZ NE MÜSTEfiARLI I, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÇEYREK DÖNEM N SON AYI T BAR YLE (1) 15 ARALIK, (2) KASIM Mali göstergelerde dalgalanma Ekonomideki büyüme performans na ra men Avrupa borç krizinin yaratt küresel finansal riskler ve belirsizlikler nedeniyle Türkiye de de mali piyasalar ve göstergeler dalgalanma göstermektedirler. Y l n üçünü çeyrek döneminde mali piyasalarda ve göstergelerde dalgalanma artm flt r. MKB pazar de eri, MB döviz rezervi ve yabanc lar n portföy yat r mlar azalm flt r. Benzer e ilim son çeyrekte de devam etmektedir.

33 32 TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU GYODER Hakk nda GYODER (Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i), 2 A ustos 1999 tarihinde, Türkiye deki mevcut ve kurulmakta olan gayrimenkul yat r m ortakl klar n n (GYO) temsilcileri taraf ndan, Türkiye de gelecek vadeden ve ekonomiye dinamik bir yön vermede lokomotif olacak olan gayrimenkul sektörünün tan t m n ve temsilini sa lamak, geliflimini teflvik etmek ve sektöre kalite, kontrol ve e itim konular nda standartlar getirmek ve korumak amac ile kurulmufltur. GYODER, düzenledi i konferanslar, paneller, sempozyumlar ve e itim seminerleri ile gayrimenkul sektöründeki kifli ve kurulufllarca yak ndan takip edilmekte ve bugün 300 e yaklaflan üye say s yla GYODER çat s alt nda bir sinerji oluflturmaktad r. GYODER kuruluflundan bu yana aralar nda gayrimenkul hukuku, gayrimenkule dayal enstrümanlar, gayrimenkul finansman ve ipotekli konut kredileri, kamu yönetimi yasa tasar s, gayrimenkul endeksleri, gayrimenkulde geliflen pazarlar, imar mevzuat, kadastro mevzuat uygulamas, tapu ifllemleri uygulamalar, de erleme hizmetleri, proje yönetimi, kat mülkiyeti konular nda, ulusal ve uluslararas tart flma ve e itim platformlar yaratmakta, MIPIM, Barcelona Meeting Point, REAL VIENNA, ULI, EPRA ve Nareit gibi gayrimenkulün uluslararas markalar aras nda ülkemizin ismini baflar yla temsil etmektedir. GYODER ilk kez 2000 y l nda düzenledi i sektörde ilk ve tek olan Gayrimenkul Zirveleri ni, 2009 y l itibariyle ISTANBUL REstate Gayrimenkul Fuar ile birlefltirerek, Türkiye nin ilk uluslararas kat l ml bölgesel gayrimenkul fuar n sektöre kazand rm flt r. Ayr ca geliflen kentlerin yat r m f rsatlar n sektör temsilcileri ile buluflturmak ve bu kentlerin sesini ulusal ve uluslararas alanlarda duyurmak, geliflmeye aç k, vizyon sahibi ve önemli potansiyel bar nd ran kentlere yat r m yap lmas na ön ayak olmak amac yla Geliflen Kentler Zirvesi düzenleme karar alm flt r. Geliflen Kentler Zirvesi nin ilkini 7-8 Ocak 2010 tarihlerinde Bursa Büyükflehir Belediyesi ile birlikte Bursa da, ikincisini ise 1-3 Kas m 2010 tarihleri aras nda Konya Büyükflehir Belediyesi ile birlikte Konya da düzenlemifltir Kas m 2011 tarihinde ise Geliflen Kentler Zirvesi Gaziantep Çevre ve fiehircilik Bakanl himayelerinde Gaziantep Büyükflehir Belediyesi iflbirli i ile Gaziantep te gerçeklefltirilmifltir. GYODER ayr ca, SPK iflbirli i ile 15 Aral k 2011 tarihinde Gayrimenkul Yat r m Ortakl Konferans düzenlemifltir. Türkiye de ilk kez düzenlenen konferansta GYO lara iliflkin mevzuat, de erleme ifllemleri, yerli ve yabanc yat r mc lar, GYO lar n halka aç lma sürecinde edindi i deneyimler gibi konular ele al nm flt r.

34 Cumhuriyet Caddesi, Pegasus Evi No: 48 Zemin Kat C Elmada - Taksim / stanbul Tel: Faks:

GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04. II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ... 11

GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04. II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ... 11 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA K NC ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...

Detaylı

GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04. II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ... 11

GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04. II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ... 11 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 4. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 4. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 4. Çeyrek 2009 çindekiler SUNUfi... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA DÖRDÜNCÜ ÇEYREK...... 06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT VE

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 1. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 1. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 1. Çeyrek 2010 çindekiler BAfiKAN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA B R NC ÇEYREK... 06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 4. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 4. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 4. Çeyrek 2010 çindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA DÖRDÜNCÜ ÇEYREK...... 06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA

Detaylı

GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04. II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ... 11

GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04. II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ... 11 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA B R NC ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT VE KONUT SEKTÖRÜ... 10 III. DÜNYA T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 2. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 2. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 2. Çeyrek 2010 çindekiler BAfiKAN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA K NC ÇEYREK... 06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

SUNUfi (BAfiKANIN MESAJI) GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK I.DÜNYA EKONOM S... 08

SUNUfi (BAfiKANIN MESAJI) GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK I.DÜNYA EKONOM S... 08 çindekiler SUNUfi (BAfiKANIN MESAJI)................................................................ 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER................................................. 04 B R BAKIfiTA

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2010 İçindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...... 06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA GAYRİMENKUL SEKTÖR BÜLTENİ 2012 İKİNCİ ÇEYREK DÖNEM

TÜRKİYE VE DÜNYA GAYRİMENKUL SEKTÖR BÜLTENİ 2012 İKİNCİ ÇEYREK DÖNEM TÜRKİYE VE DÜNYA GAYRİMENKUL SEKTÖR BÜLTENİ 2012 İKİNCİ ÇEYREK DÖNEM İÇİNDEKİLER BAŞKANIN YAZISI GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER BİR BAKIŞTA DÖRDÜNCÜ ÇEYREK I.DÜNYA EKONOMİSİ II.DÜNYA İNŞAAT VE KONUT

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

Mersin Serbest Bölgesi

Mersin Serbest Bölgesi Mersin Serbest Bölgesi Bölgenin Toplam Brüt Alan 786.000 m 2 Bölgenin Net Parsel Alan 524.883 m 2 Kiraya Verilen Toplam Alan 524.825 m 2 Kiraya Verilebilir Toplam Alan Yok 2007 YILI MERS N SERBEST BÖLGES

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2013-1

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2013-1 ISSN 1303-183X STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 13-1 STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 13-1 A ustos 13 ISSN: 1303-183X ISBN: 978-605-137-298-3 (Bas l )

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Danıflmanlık Hizmetleri Nisan 2012 SUNUfi...7 ÇALIfiMANIN METODOLOJ S...8 I. BÖLÜM KONUT SEKTÖRÜ...9 1. KONUT

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

PROJEKS YON TÜRK YE N N GÖSTERGELER

PROJEKS YON TÜRK YE N N GÖSTERGELER TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > GSYH Y l n ikinci çeyre inde yüzde 3,5-4.0 aral nda gerçekleflmesi beklenen gayri safi yurtiçi has la (GSYH) art

Detaylı

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Temmuz 2003

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Temmuz 2003 Euro Bölgesi İzleme Raporu: Temmuz 003 I. Genel Gelişmeler: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi nin 10 Temmuz 003 tarihli toplantısında anahtar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ 18 Birinci Bölüm - Türkiye Ekonomisine Bak fl 1. GSMH ve BÜYÜME Türkiye Ekonomisi 2001 y l nda yaflanan krizin derinlefltirdi i ekonomik istikrars zl ktan, 2002

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İNŞAAT-YAPI SEKTÖRÜ İLE DOĞAL GAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

İNŞAAT-YAPI SEKTÖRÜ İLE DOĞAL GAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER İNŞAAT-YAPI SEKTÖRÜ İLE DOĞAL GAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 28 OCAK 2013 1. İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 2. YAPI SEKTÖRÜ

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 6 Eylül 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 10/12 12/12 03/13 04/13 06/13 07/13 08/13 Dün S&P 500

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

PROJEKS YON AYLIK TÜFE. > KR ZDEN ÇIKIfiIN HARF > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER

PROJEKS YON AYLIK TÜFE. > KR ZDEN ÇIKIfiIN HARF > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > KR ZDEN ÇIKIfiIN HARF Bafllang çta kötümserler çok fazlayd, kriz için L benzetmesi yap ld. Dibe inilecek ve orada

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2012-2

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2012-2 ISSN 133-183X STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 212-2 STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 212-2 fiubat 213 ISSN: 133-183X ISBN: 978-65-137-234-1 (Bas l ) ISBN:

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Aral k 2006 (Yay n No: TÜS AD-T/2006-12/429) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon : (0212) 249 19 29 Telefax: (0212) 249 13 50

Aral k 2006 (Yay n No: TÜS AD-T/2006-12/429) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon : (0212) 249 19 29 Telefax: (0212) 249 13 50 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2006 (Yay n No: TÜS AD-T/2006-12/429) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon : (0212) 249 19 29 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 09 Haziran 2014, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler

Ekonomi Bülteni. 09 Haziran 2014, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler:

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: Euro Bölgesi ekonomisi güçlü bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Eurostat ın ilk tahminlerine

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı