Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz"

Transkript

1 Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile devam edecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün "Ýcbarlý irtikap ve Ýhaleye Fesat karýþtýrma" iddiasýyla yargýlandýðý davanýn 5 duruþmasý bugün yapýlacak. Duruþma 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde saat 15.30'da baþlayacak. SAYFA 6 DA 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Çorum'da yýllardýr yýlan hikayesine dönen Polis Okulu konusunda arazi tahsisi izin aþamasýna geldi. Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz SERFED Baþkan Vekili oldu Karaca köy yakýnlarýnda Polis Okulu inþa edilecek olan 130 dönümlük Hazineye ait arazinin Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsisi için son aþamaya gelindi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in, arazinin tahsisi ile ilgili izin yazýsýný Baþbakanlýða gönderdiði bildirildi. Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým adýna ile ilgili yaptýðý açýklamada Polis Okulu arazinde gelinen son nokta hakkýnda deðerlendirmede bulundu. Fatih AKBAÞ SAYFA 5 TE ANAKÖYDER 25 bin fidan dikti Bakanlar kurulu kararýyla 'Türkiye' unvanýný kullanma hakkýna sahip olan ve sektörün milli düzeyde temsilini yürüten Türkiye Seramik Federasyonu'nun (SERFED) genel kurulu 28 Mayýs tarihinde Ýstanbul'da Federasyonun merkez binasýnda yapýldý. Federasyon baþkanlýðýný 2 dönemdir yürüten Kale Gurubu Baþkaný Zeynep Bodur Okyay'ýn tekrar aday olmadýðý genel kurulda Eczacýbaþý- Vitra temsilcisi Ahmet Yamaner Federasyon Baþkanlýðýna seçilirken ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'de Baþkan Vekili oldu. SAYFA 3 TE Ayasofya ibadete açýlmalý Çorum Anadolu Köyleri Derneði (ANA- KÖYDER) doðanýn aðaçlandýrýlmasý için yaptýðý çalýþmalar neticesinde yýlýnda 8 bin aðacý toprakla buluþturdu. Dernek kurulduðu günden itibaren toplam da ise 25 bin fidan dikti yýlýnda Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylere yönelik faaliyetlerde bulunmak amacýyla kurulan dernek köylerde daha iyi yaþanabilir alanlar için çevre, tarým, eðitim, hayvancýlýk ve saðlýk alanýnda köylü vatandaþlarýn eðitimi ile ilgili çalýþmalar yürütüyor. SAYFA 7 DE Üniversiteli Alperenler düzenledikleri basýn açýklamasý ile Ayasofya Caminin ibadete açýlmasý talebini bir kez daha dile getirdiler. Belediye yanýnda yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Cihan Ertürk, "Ýstanbul u Feth eden kumandan ne güzel Kumandan, onu Feth eden asker ne güzel Asker. Hadisi þeriflerine mazhar olan bir ecdadýn torunlarý olarak Ýstanbul'un Fethini buruk bir sevinçle yad ediyoruz. SAYFA 10 DA Belediye faaliyetlerini LED ekranlarda tanýtacak SAYFA 5 TE "Ýþkollarýmýzýn tamamýnda yetkiyi aldýk" Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý yetki dönemini deðerlendirdi. SAYFA 5 TE Rektör Alkan hemþehrimizden yeni KYK yurtlarý istedi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ziyarette, üniversitenin yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi vererek, Çorum'da ve ilçelerde öðrenim gören öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve yeni KYK öðrenci yurtlarýnýn yapýlmasýnýn büyük yarar saðlayacaðýný belirtti. SAYFA 2 DE "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" birincisi Sefa Kýrçý oldu Ýl Müftülüðü Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" Ýl finali yapýldý. TOBB ETÜ ve TSO'dan Bektaþ'a tebrik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ v... "Geçmiþ dönemde düzgün bir duruþ sergiledik" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek yeniden ayný göreve seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. SAYFA 6 DA SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE

2 Emeklilerden Demiray'a tebrik! 2 HABER Ýmsâk :2:53 Güneþ :5:06 Ýþrak :5:58 Öðle :12:49 Ýkindi :16:48 Akþam :20:11 Yatsý :22:06 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 22. Hafta Ýyiliklerine sevinen, kötülüklerine üzülen kimse mü'mindir. Hadîs-i þerîf Ýþlerin en hayýrlýsý, çok aþýrý veya eksik olmayýp, orta mertebede olanýdýr. Hadîs-i þerîf Rektör Alkan hemþehrimizden yeni KYK yurtlarý istedi Günün Þiiri GÖVEL ÖRDEK Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevine atanan Ünal Demiray'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ziyarette yaptýðý konuþmada Demiray'a yeni görevinde baþarýlar diledi. Ünal Demiray ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ziyarette, üniversitenin yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi vererek, Çorum'da ve ilçelerde öðrenim gören öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve yeni KYK öðrenci yurtlarýnýn yapýlmasýnýn büyük yarar saðlayacaðýný belirtti. YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yüksek öðrenim gençliðinin ihtiyaç ve sorunlarýna çözüm üretmek için ellerinden gelen her türlü çalýþmayý yapacaklarýný söyledi. Ziyarete Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'da katýldý. Fatih AKBAÞ ABD'de HÜHAM standýna ilgi yüksek oldu Yeþil baþlý gövel ördek Uçar gider göle karþý Eðricesin tel tel etmiþ Döker gider yare karþý Telli turnam sökün gelir Ýnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuþ yele karþý Þahinim var bazlarým var Tel alýþkýn sazlarým var Yare gizli sözlerim var Diyemiyom ele karþý Hani Karac'oðlan hani Veren alýr tatlý caný Yakýþmazsa öldür beni Yeþil baðla ala karþý KARACAOÐLAN SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: ABD'nin Los Angeles þehrinde Mayýs 2013 tarihleri arasýnda yapýlan ve bu yýl dördüncüsü düzenlenen "Anadolu Kültürleri ve Yiyecekleri" festivaline Hitit Üniversitesi adýna katýlan Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin standý ziyaretçilerin yoðun ilgisini çekti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri ve Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öðrencisi Faysal Ýlhan (Baba) HÜHAM standýnda görev aldýlar. Ýstanbul, Ankara, Mardin, Gaziantep, Eskiþehir, Van, Konya þehir stantlarýnýn da yer aldýðý festival alaný yaklaþýk 60 bin kiþi tarafýndan gezildi. HÜHAM standýnda koordinatörlüðünü Prof. Dr. Osman Eðri'nin yaptýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan yayýnlanmakta olan "Alevi Bektaþi Klasikleri", Merkez tarafýndan 2010 yýlýnda düzenlenen "Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Sempozyumu Kitabý" (2 cilt), yine HÜ- HAM yayýnlarý olan Türkçe Ýngilizce "Ariflerin Dilinden" ve "Aþýklarýn Dilinden" kitapçýklarý, üzerinde Hacý Bektaþ Veli'nin sözlerinin yer aldýðý posterler yer aldý. ABD'de yaþayan Türkler, Amerikan vatandaþlarý ve Yýl: 9 Sayý: 2490 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : akademisyenler, Türkiye'den festivale katýlan milletvekilleri ve gazeteciler standa ziyarette bulunarak, Hacý Bektaþ Veli, Alevilik Bektaþilik ve yayýnlar hakkýnda bilgiler aldýlar. Ziyaretçilerle birlikte stant içerisinde ve dýþarýsýnda oluþturulan alanda hep birlikte koro halinde Alevi deyiþ ve nefesleri söylendi. Stantta kurulan TV'de cemlerden görüntüler seyrettirilerek, cem ve on iki hizmet, semah hakkýnda bilgiler verildi. Merkezin organizasyonuyla son gün Yenimahalle Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan festival alanýnda semah dönüldü ve kalabalýk bir izleyici topluluðu dönülen semahý ilgi ve coþkuyla seyretti. Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi standý Westwood Production, CNN Türk kanallarý tarafýndan görüntülendi ve festival hakkýnda deðerlendirme yazýsý yazan gazeteciler HÜHAM standýna özel yer verdiler. Festival sonrasý standý ziyarete gelen vatandaþlarýn isteði üzerine evlere özel ziyaretlerde gerçekleþtirildi. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,856 1,866 EUR 2,403 2,418 STERLiN 2,79 2,83 JPY YENi 0,0182 0,0185 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ECZANESÝ TEL: MELÝKGAZÝ 2. SK NO:1/D EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Erdem Çenesiz SERFED Baþkan Vekili oldu MAYIS HAFTASI BÝLÝMSEL ECZACILIÐIN 174. ve ODAMIZIN KURULUÞUNUN 10. YILDÖNÜMÜNDE ZÝYARET EDEREK, ÇÝÇEK GÖNDEREREK, TELEFON, TELGRAF, BASIN ÝLE ULAÞARAK BÝZLERÝ KUTLAYAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret ettiler. Dün saat 13.00'te gerçekleþtirilen ziyarette Çorum Ticaret Borsasý'nýn bazý yöneticileri de eþlik etti. Bakanlar kurulu kararýyla 'Türkiye' unvanýný kullanma hakkýna sahip olan ve sektörün milli düzeyde temsilini yürüten Türkiye Seramik Federasyonu'nun (SERFED) genel kurulu 28 Mayýs tarihinde Ýstanbul'da Federasyonun merkez binasýnda yapýldý. Federasyon baþkanlýðýný 2 dönemdir yürüten Kale Gurubu Baþkaný Zeynep Bodur Okyay'ýn tekrar aday olmadýðý genel kurulda Eczacýbaþý- Vitra temsilcisi Ahmet Yamaner Federasyon Baþkanlýðýna seçilirken ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'de Baþkan Vekili oldu. Seramik sektörünün önemli þirketlerinin temsilcilerinden oluþan yönetim kurulunda Tarýk Özçelik ve Kemal Yýldýrým baþkan yardýmcýsý olarak görev alýrken, Bülent Zýnhalý, Hanifi Mutlu, Ýbrahim Hýzal, Kürþat Özkaya, Hakan Çanakçý, Nuri Gönenç, Mehmet Hýzal, Hüseyin Gürcan, Tolun Vural, Yalçýn Tung, ve Þafak Ozan yönetim kurulu üyesi olarak görev aldýlar. Türk seramik sektörü, yaklaþýk 2 milyar dolarlýk iþlem hacmi ve yaklaþýk 1 milyar dolarlýk ihracatý ile Türkiye'nin önemli endüstrileri arasýnda yer alýyor. Ýthal girdisi çok düþük ve yüksek ihracat oraný ile Seramik sektörü net katma deðer yaratan bir sektör olarak cari açýðýn kapanmasýna katký saðladýðý için ülke açýsýnda son derece önemli konumda. Seramik sektörü 36 bin doðrudan, 220 bin dolaylý istihdam saðlýyor. Haber Servisi TOBB ETÜ ve TSO'dan Bektaþ'a tebrik TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren ziyarette Ali Bektaþ'ý tebrik ederek Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinde baþarýlar diledi. Þadan Eren ayrýca, son seçimlerde yeniden Meclis Baþkaný seçilen Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý da tebrik etti. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ da, ziyaretlerinden dolayý TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür etti. ÇORUM VALÝSÝ Sayýn SABRÝ BAÞKÖY GEÇMÝÞ DÖNEM ÇORUM VALÝLERÝ Sayýn ATIL UZELGÜN Sayýn HÜSEYÝN POROY Sayýn NURULLAH ÇAKIR BELEDÝYE BAÞKANI Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn HALÝL ÝBRAHÝM DOÐAN ÖNCEKÝ DÖNEM EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn NECMETTÝN EMRE ÇORUM MÝLLETVEKÝLLERÝ ÇORUM SÝYASÝ PARTÝ ÝL BAÞKANLARI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ ÝI. BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ GENEL SEKRETERÝ TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ ÜYELERÝ ECZACI ODA BAÞKANLARI ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRÜ KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ HALK SAÐLIÐI MÜDÜRÜ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ ÖNCEKÝ DÖNEM SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ SAÐLIK SOSYAL GÜVENLÝK MERKEZ MÜDÜRÜ HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ BAÞHEKÝMÝ VE YÖNETÝCÝLERÝ ÇORUM ÖZEL VE ELÝTPARK HASTANE YÖNETÝCÝLERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI EDAK ECZA KOOP., BURSA ECZA KOOP., ÝLAÇ ENDÜSTRÝSÝ ÝÞVERENLER SENDÝKASI VE YÖNETÝCÝLERÝ BANKA YÖNETÝCÝLERÝ ECZA VE ÝTRÝYAT DEPO MÜDÜRLERÝ BASIN KURULUÞLARI OTEL ANÝTTA, VADÝ RESTORANT, ÝNCÝ RESTORANT, CARMEN PASTANESÝ YÖNETÝCÝ VE ÇALIÞANLARI SEVGÝLÝ DOSTALARIMIZ VE TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA ÝÇTEN TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. BASIN: 551 ÇORUM ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU ADINA Baþkan Ecz. E. Þefkat GÜLER Baþkan Külcü, öðrencilere destek kermesini gezdi "Çorum'da proje kültürünü geliþtirmeye çalýþýyoruz" Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ile kurum bünyesinde kýsa bir süre önce faaliyete geçirilen Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) yetkilileri, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Kamu Güvenliði kapsamýnda illerde kurulan Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nün kýsa sürede önemli çalýþmalar yaptýðýný dile getiren Esat Kolbaþý, özellikle ilimizde proje hazýrlama kültürünün geliþimine yönelik çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi. Bu kapsamda özellikle sivil toplum kuruluþlarýna yönelik iki kez proje hazýrlama eðitimi düzenlediklerini anlatan Kolbaþý ilimizdeki kamu kurumlarýndaki proje birimlerini de aktif hale getirmeye çalýþtýklarýný dile getirdi. ÇOPKOME yetkilileri Mehmet Çakýþ, Mustafa Türk ve Mehmet Kese'nin hazýr bulunduðu ziyarette AB'den 3 milyon Euro destek saðlanan medya hibe programý hakkýnda da bilgi sunuldu. HGYD Baþkaný Tugay Afat da ziyaret nedeniyle Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ile beraberindeki heyete teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaybey Öðrenci Yurdu tarafýndan açýlan kermesi gezdi. Baþkan Külcü, kermesin öðrencilerin eðitimlerine destek amacýyla düzenlenmiþ olmasýnýn kermesin önemini bir kat daha artýrdýðýný söyledi. "Yardýmlaþma ve dayanýþma amacý güden ve hedefi de öðrenim çaðýndaki çocuklarýmýza eðitim öðretim hedefi olan bu yurtlarýmýzýn saygýdeðer yöneticilerine ve emek veren tüm herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz" diyen Baþkan Külcü, herkesi bu tür kermeslere destek olmaya davet etti. Kurs ve Okul Talebeleri Yardým Derneði yetkilisi Mehmet Aksu da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ziyaret nedeniyle teþekkür etti. Aksu, kermeste hayýrseverler tarafýndan hazýrlanan ürün ve baðýþlanan eþyalarýn satýlarak elde edilen gelirin yurttaki öðrencilerin ihtiyaçlarý için kullanýlacaðýnýn altýný çizdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 31 Mayýs'a kadar açýk kalacak olan kermesteki tüm tezgâhlarý gezerek hayýrsever vatandaþlarla sohbet etti. Kur'an-ý Kerim'i güzel okumada yarýþtýlar Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma yarýþmasýnda kýz öðrenciler kýyasýya yarýþtý. Jüri üyeliklerini meslek dersleri öðretmenlerinden Necdet Yavuz, Emine Damar, Huriye Özkader, Kasým Madan ve Osman Köse'nin yaptýðý ve 41 öðrencinin katýldýðý ön elemeler sonucunda 11 öðrenci finalde yarýþmaya hak kazandý. ÝHL Tatbikat Camiinde yapýlan final yarýþmasýnda Esra Erci birinci, Hatice Arslan ikinci ve Arzu Sarý ise üçüncü oldu. Dereceye giren öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirildiler. Amasya Tamimi töreninde TBMM'yi Uslu temsil edecek Amasya Tamiminin yayýnlanmasýnýn 94. yýl dönümü nedeniyle Amasya'da yapýlacak olan törenlere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek adýna Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýlacak. Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, Cumhuriyetin Doðum Belgesi Amasya Tamiminin 94. yýldönümü nedeniyle Haziran tarihleri arasýnda düzenledikleri "Uluslararasý Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali" davetiyesini sundu. Ziyarette Amasya Milletvekilleri, Naci Bostancý ve Avni Erdemir de bulundu.

4 HABER 4

5 HABER 5 Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Çorum'da yýllardýr yýlan hikayesine dönen Polis Okulu konusunda arazi tahsisi izin aþamasýna geldi. Karaca köy yakýnlarýnda Polis Okulu inþa edilecek olan 130 dönümlük Hazineye ait arazinin Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsisi için son aþamaya gelindi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in, arazinin tahsisi ile ilgili izin yazýsýný Baþbakanlýða gönderdiði bildirildi. Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým adýna ile ilgili yaptýðý açýklamada Polis Okulu arazinde gelinen son nokta hakkýnda deðerlendirmede bulundu. 19 yýllýk rüya, bürokratik engelleri aþarak gerçekleþeceðini belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Polis Okulu, "Geçmiþ dönemde düzgün bir duruþ sergiledik" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek yeniden ayný göreve seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Çetin Baþaranhýncal ve ekibinin Çorum için güzel þeyler yapacaðýna inandýðýný dile getiren CHP Ýl Baþkaný Atlas, "Hepimiz Çorum'u en iyi yere getirmek için mesai harcýyoruz. TSO'da insanlarýn yaþam kalitesini yükseltmek ve istihdamý artýrmak için çalýþýyor. Bu yolda güzel iþler yapacaklarýný biliyorum. Bende 4 yýl TSO'da meclis üyeliði yaptým. Biz Çorum'a bir çivi çakanýn kulu kölesi olmaya hazýrýz. Önemli olan iþsizlere iþ aþsýzlara aþ olmaktýr. Ýnsanlarýn siyasi görüþlerine düþüncelerine hiç bakmýyoruz. Nerede bize ihtiyaç olursa oradayýz" dedi. Atlas, Çetin Baþaranhýncal'ý yeninden TSO Baþkanlýðýna seçilmesinden dolayý tebrik ederek sözlerini tamamladý. TSO Çetin Baþaranhýncal ise herkesin ortak amacýnýn Çorum'a hizmet olduðunu vurgulayarak, "TSO olarak geçmiþ dönemde düzgün bir duruþ sergiledik. Biz siyasette yer alan insanlarýn iþ dünyasýnda temsilci olarak bulunmalarýna olumlu bakýyoruz. Bu, sorunlarýn ilgililere direk iletilmesi için önemlidir. 4 yýllýk uyumlu çalýþmamýzý yeni dönemde de devam ettireceðiz" þeklinde konuþtu. Baþaranhýncal ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Tansu Çiller'in Baþbakanlýðýný yaptýðý 50. Hükümet döneminde ihale edilmiþti. Aradan 10 hükümet geçmiþ olmasýna raðmen nihayet 61. hükümet döneminde gerçekleþiyor yýlýnda baþlayan Polis Okulu süreci bitirilmiþ olmasýna raðmen 19 yýldýr eðitime baþlayamamýþtý. Mevcut binalarýn tasfiyesi, bürokratik engellerin aþýlmasý yeni bir Polis Okulu açmaktan daha zor. Þuanda geçmiþ yýllara ve mevzuatýn getirdiði kargaþaya bir son vererek yeni yerde yeni bir okul yapýyoruz. Polis Okulumuz kolektif çabanýn, kolektif akýlýn bir araya gelmesiyle sona yaklaþýyor. Milletvekillerimizin, valimizin, belediye baþkanýmýzýn ortak çabalarý, giriþimleri ile Ýçiþleri ve Maliye Bakanlýðý, Emniyet ve Milli Emlak Genel Müdürlüðünde yapýlacak olan iþlemleri koordineli bir þekilde ve bir ekip ruhuyla tamamlamýþ bulunmaktayýz" dedi. Uslu, "Geçtiðimiz ay Çorum Valiliðimiz yeni bir Polis Okulunun yapýlabilmesi için Ýl Defterdarlýðýnca tahsisi önerilen, Merkez Karaca köyü sýnýrlarýnda 130 dönüm arazinin Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsisi talebinde bulunmuþtu. Ýlgili kurumlarýn bakan ve genel müdürleri düzeyinde yapmýþ olduðumuz görüþmeler sonucu Emniyet Genel Müdürlüðü tahsisin gerçekleþmesi halinde Polis Okulunun yatýrýma alýnacaðýný Maliye Bakanlýðýna bildirmiþtir" ifadelerini kullandý. 29 Mayýs Çarþamba günü Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzasý ile 2012/15 no'lu genelgeye istinaden Baþbakanlýða tahsis için izin talebinde bulunulduðunu ifade eden Uslu,"Emniyet Genel Müdürlüðünün tahsis talebine izin geldiðinde proje ve süreç hýzla devam edecektir" þeklinde ifade etti. Fatih AKBAÞ CHP'den Bektaþ'a tebrik CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ve beraberindeki heyet Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teþekkür etti. Belediye faaliyetlerini LED ekranlarda tanýtacak "Ýþkollarýmýzýn tamamýnda yetkiyi aldýk" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý yetki dönemini deðerlendirdi. Sendika binasýnda yaptýðý toplantýda konuþan Ahmet Saatçi, Çorum Memur-Sen camiasý olarak 2013 yýlýnda da yetkiyi perçinleyerek büyümeye devam ettiklerini dile getirerek, "Ýþkollarýmýzýn üye sayýlarý hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Eðitim-Bir Sen 2527, Saðlýk- Sen 2239, Diyanet-Sen 1010, Büro Memur-Sen 604, Bem Bir Sen 526, Toç Bir Sen 450, Bayýndýr Memur Sen 115, Birlik Haber Sen 60, Enerji Birsen 41, Kültür Memur Sen 32 olmak üzere toplam 7604 üye ile en yakýn rakibimizin iki katýna yakýn bir büyüklük elde ettik. Bu sonuçlarla iþkollarýmýzýn tamamýnda yetkili sendikayýz. Bu sonuçlar verdiðimiz mücadelenin, yaptýðýmýz çalýþmalarýn karþýlýksýz kalmadýðýný, tabanýn desteðinin giderek arttýðýný göstermektedir. Bu sayýlarýn elde edilmesinde emeðini esirgemeyen, özverili bir þekilde çalýþan baþta þube Baþkanlarýma, il temsilcilerime, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerimize, ilçe ve iþyeri temsilcilerimize, sendikal faaliyetlerimizi ve çalýþmalarýmýzý kamuoyuna yansýtan kýymetli basýnýmýza teþekkür ediyorum. Tüm iþkollarýmýzda bu baþarýnýn ferdi deðil ekip baþarýsý olduðunun bilinmesini istiyorum" dedi. "Bugün ortada bir baþarý varsa bu ekiplerimizin baþarýsýdýr. Bu baþarý ayný zamanda sorumluluk ve mesuliyet demektir" diyerek sözlerine devam eden Saatçi, "Her yýl artarak büyümenin haklý gururunu ve onurunu yaþýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn verdiði bu yetkiyi en etkili bir þekilde kullanacaðýmýzý ve bu sorumluluðun gereðini yerine getireceðimizin bilinmesini istiyorum. Sendikal faaliyetlerde ki mücadelemizde yýlmadýk, yorulmadýk. Ýlkelerimizden ve çalýþma prensiplerimizden asla taviz vermedik. Tüm üyelerimize karþý dürüst olmaya, yapamayacaðýmýz vaatlerde bulunmamaya, üyelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini deðerlendirmeye alarak yerelde çözülebilecek talepleri çözmeye, kamuoyu oluþturmaya, bizi aþan hususlarý yargýya ve genel merkeze ileterek çözüme kavuþturmalarýnýn takipçisi olduk. Bunun neticesinde de her yýl üye sayýmýzý artýrarak yetkimizi perçinledik. Ayný zamanda her yýl istikrarlý bir þekilde büyümemiz hormonlu büyümediðimizin de bir göstergesi olsa gerek. Yýllar itibariyle Memur Sen'e baðlý iþkollarýnýn sayýlarýna bakýldýðý zaman bazý yýllar bir anda tavan yapan, bazen de dip yapan bir görüntü olmaktan öte her yýl istikrarlý bir þekilde büyümesiyle baþta kamu çalýþanlarýmýzýn, sonra da toplumsal konulardaki hassasiyetimiz nedeniyle vatandaþlarýmýzýn da teveccühünü gördüðümüz kanaatindeyiz. Kýsaca Memur Sen'in yýldýzý her geçen yýl artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandý. Saatçi sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen ailesi olarak bizler hiçbir konuda tarafsýz kalmadýk. Bu ülkeyi sevmede, bu ülkeye hizmet etmede, demokrasi ve insan haklarýnýn geliþmesine katký sunmada, inanç ve özgürlüðün geliþmesi konularýnda, çözüm sürecinde, sivil anayasanýn yapýlmasý çalýþmalarýnda, terör ve þiddet konularýnda,kýlýk kýyafet özgürlüðünde, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný arama ve koruma konularýnda hep taraf olduk ve taraf olmaya da devam edeceðiz. Memur Sen camiasý olarak biz yaratýlaný Memur Sen üyesi olduðu için deðil tüm yaratýlaný yaratandan ötürü sevdik. Türkiye'de Memur Sen, vatandaþlarýmýz tarafýndan sendikalara bakýþtaki olumsuz kanaatleri gidermiþ, bu ülkenin harcý olma yolunda ise her geçen gün hýzla yol almaya devam etmektedir. Ülkemiz son yýllarda çok ciddi sýnavlardan geçmektedir. Bizler Sivil toplum örgütleri olarak bir ülkede ne kadar demokrasi varsa o kadar hak ve özgürlükler olduðuna inanýyor ve sendikalarýn ülkelerin yönetimlerinde daha katýlýmcý bir performans sergilemesi gerektiðini düþünüyoruz. Sayýn Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu'nun çözüm sürecinde yer almasýnýn amacý bu düþünceden baþkasý deðildir. Bu nedenle de Memur-Sen olarak önceliðimizin çalýþanlarýmýzýn sosyal, özlük ve ekonomik haklarýný savunmakla beraber, demokrasinin yerleþtiði, daha özgür kiþi ve sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamda var olabildiði, düþünce üretip teklifler sunabildiði veya bunu sivil ve kamusal alanda yaþama geçirebildiði, gelir daðýlýmýn adilce paylaþtýrýldýðý, sosyal devlet olmanýn gereði her vatandaþýn devlet imkânlarýndan eþit olarak faydalanabildiði, daha özgür, daha zengin, daha mutlu insanlarýn yaþadýðý, inançlarýn önündeki tüm engellerin kaldýrýldýðý, çözüm sürecinin baþarýya ulaþarak terör ve þiddetin sona erdiði, sivil anayasa'nýn hayata geçirildiði bir Türkiye'ye ulaþabilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaþmak içinde her zaman olduðu gibi haklýnýn yanýnda yer alan, haksýzýn karþýsýnda duran bir sendikal anlayýþý benimsiyoruz." Basýn toplantýsýna Memur Sen'e baðlý sendikalarýn baþkanlarý da katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum Belediyesi LED Bilgi Ekranlarý ve Kamera Sistemi alým ihalesi dün yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda Belediye Ýhale Salonunda gerçekleþtirilen ihaleye 3 firma katýldý. 671 bin 988 lira yaklaþýk maliyetle yapýlan ihalede Apron Teknoloji 596 bin 800 lira, Matrisled 487 bin 300 lira, Neta Grup ise 593 bin 550 lira teklif verdi. Ýhaleyi en düþük teklifi veren Matrisled kazanýrken yapýlacak incelemenin ardýndan kesin sonuç açýklanacak. Ýhale kapsamýnda Çorum Belediyesi 7 adet dev LED ekran alacak ve þehrin farklý bölgelerine yerleþtirecek. Bu ekranlarda ise belediyenin faaliyetleri tanýtýlacak. Fatih AKBAÞ

6 HABER TEK 6 Mahir ODABAÞI hayvanlara otomatik sistemle yem verilmesi gibi türlerde eserler göze çarpmaktadýr. OKULLARDAKÝ SERGÝLERÝN DÝLÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceden genç kýzlar annelerinin rekakatýnda özel uðraþý vererek çeyiz hazýrlamakla meþgul olurlardý.(gerçi þimdi çeyiz hazýrlýklarýnýn yerini sýnav hazýrlýklarý aldý. Kýzlarýmýz sýnavlarla uðraþýyor) Ýzdivaç döneminde ise görücüye çýkar ve gelin evinde sergilenirdi. Düðüne gelenler, neyi var neyi yok diye merak eden mahalleli bayanlar görmeye gelir ve daha sonra artýsý eksisiyle deðerlendirmeler daha doðrusu dedikodular yapýlýrdý. Bunu gören bir baþka kýz annesi benim kýzým içinde ayný þeyleri söylerler zannýyla daha iyisini yapmaya çalýþýrdý. Teþbihte hata olmasýn, okullarýmýzda öðrencilerimiz öðretmenleri refakatinde bir eðitim öðretim yýlýnda bazen bireysel, bazen grup olarak el emeði, göz nuru çalýþmalarýný görücüye çýkarýyorlar. ''Pazara tezgâh açan, müþteri bekler'' hesabý bu sergilerine ne kadar ziyaretçi gelirse ilgili okullarýn idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ve okulun temelini oluþturan velileri mutlu ediyor. Buda en doðal haklarý. Bende yýllardýr imkânlar oranýnda gelen davetlere, bazen de gelmeyen davetlere icabet etmeye çalýþýyorum. Biraz yazýyla, þiirle daha doðrusu toplumsal konularla iliþkisi olan biri olarak kendime göre yorumluyorum. Hele o çocuklarý görev alan anne - babalarýn mutluluðu ve fotoðraf çekebilmek için verdiði tatlý uðraþýlar, üzerine kitap yazýlabilecek kadar konu oluþturmaktadýr. ''Sanat ne oyun nede eðlencedir. O ancak ruhun dýþarýya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacýdýr'' (E.Benite) veya 'Testinin içerisinde ne varsa, dýþýna o sýzar'' hesabý sunulan eserleri incelediðinizde öðrencilerin aile profili hakkýnda sizlere lisani haliyle bir þeyler veriyor. Kýrsal kesimden gelen öðrenci emek vereceði esere kafa yorarken köydeki annesinin, babasýnýn, ablasýnýn günlük hayatta çektiði sýkýntýlarý hafifletebilmek adýna eserler üretmeye çalýþýyor. Sergiyi incelerken çocuklara ''bunu yapmak nerden aklýna geldi?'' diye soru yönettiðimizde hemencik ''öðretmenim, annem-babam çalýþýrken çok yoruluyorlar. Bende onlarýn bu yorgunluklarýný en aza indirebilmek adýna buluþ yapmaya çalýþtým'' diye cevap veriyorlar. Yahut ta çocuðun bir yakýný depremde, yangýnda, yýldýrýmda, selde, trafik kazasýnda vs maddi manevi zarar gördüyse o alanda zararý en aza indirebilecek þekilde bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Bu çalýþmalar ciddiye alýnýrsa belki de gelecekte seri üretimin alt yapýsýný oluþturabilecek konumda çok harika buluþlar ortaya çýkacaktýr. IÞIKLI DEPREM TERLÝÐÝ / AYAKKABI- SI: Serginin birinde öðrencinin ýþýklý terlik yaptýðýný gördüm. Çok hoþuma gitti. Bu geliþtirilebilir ve uzun ömürlü pil kullanýlabilir. Terliðin, ayakkabýnýn ýþýðý sadece ihtiyaç halinde kullanýlabilir. Bu durum deprem aný ve sonrasýnda önem arz etmektedir. Çünkü deprem anýnda elektrikler kesileceði için, binadan tahliye olunurken, cam kýrýklarýndan, çivilerden korunmada iþe yarayacaktýr. Veya özellikle okullarda, elektrik kesilmesinde panik yaþanmamasý için birinci kademe öðrenciler için tasarlanabilir. Katýldýðýmýz sergilerde okullarýn öðrenci profiline göre sunulan eserlerde deðiþiklik gösteriyor. Þöyle ki; merkezi okullardaki sergilerde öðrenciler arabada seyahat ederken bilgisayar nasýl kolay kullanýlýr, televizyon izlerken, çocuk odasýnda uyuyan bebek aðladýðýnda nasýl haberdar olunur veya yazýn tatile gidince evdeki çiçeklerin otomatik olarak sulanmasý üzerine eserler sunarken, taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarda ise, öðrenciler el gýrgýrýndan hayvanlarýn otomatik kaþýmasýnýn yapýlmasýný, traktörün römorku devrildiðinde ön tarafýn devrilmeden kurtarýlmasýný, Bu tür etkinliklerde, özellikle olasý depremlerin, yangýnlarýn, sellerin, trafik kazalarýnýn vs. en az zararla atlatýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmasý için öðrencilerine yön veren idarecilerimizi, öðretmenlerimizi ve o doðal saflýðýnda harika eserler ortaya sunan öðrencilerimizi kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. Toplum olarak ancak yaþandýðýnda gündemimizde yer bulan, afetlere yönelik daha çok eserleri, vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi adýna sergilerimizde görmek istiyorum. "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Betkaþ'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Þeker Ýþ Sendikasý'nýn yapmýþ olduðu çalýþmalarý takip ettiðini dile getirerek, Þeker Ýþ'in doðal þeker ile ilgili mücadeleyi taktir ettiðini söyledi. "Bizler Þeker Fabrikasý'nýn özelleþtirilmesine karþý deðiliz ancak kimse maðdur olmasýn istiyoruz" diyen Bektaþ, "Sendikal faaliyetlerinizde þeker pancarýnýn ülkemiz için önemini anlatmanýz güzel bir þey. Bizleri NBÞ'nin olumsuzluklarýndan haberdar ederek hastalýklardan koruyorsunuz" dedi. Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ise Ali Bektaþ'a yeni görevinde baþarýlar dileyerek sözlerine baþladý. Ülke odaklý sendikal çalýþmalar yapan bir sendika olduklarýný söyleyen Kahraman "Ülke menfaatleri noktasýnda sendikamýz katýldýðý her alanda insan haklarýný önemseyen sendika oldu. Son yýllarda Türkiye'de pancar tarýmýnýn geleceði ile mücadele ediyoruz. Yýlda 16 milyon ton þeker pancarý üretilen ülkemizde bundan direk yada dolaylý olarak 15 milyon kiþi faydalanýyor. Böylesine önemli ve insan hayatý için gerekli olan bir gýdanýn üretiminin devam etmesi noktasýnda elimizden geleni sarf ediyoruz. Bizler þekerle ilgili çalýþmalarda olsun özelleþtirme noktasýnda olsun Avrupa'yý baz alýyoruz. Bugün Fransa, Hollanda, Polonya bu konuda ne yapýyorsa bizlerde onu yapalým. Orada özelleþtiriliyorsa burada da özelleþtirilsin. Bununla ilgili gerektiðinde demokratik anlamda hukuk mücadelesi veririz. Þeker pancarý Türkiye'de ekilsin istiyorum. Þeker bu ülkeye katký veren en önemli ürünlerden birisidir. Þekeri doðal yoldan elde etmek insan saðlýðý için önemlidir. NBÞ ve GDO gibi yapay yoldan elde edilen þekerler insan hayatý için son derece tehlikelidir" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" birincisi Sefa Kýrçý oldu Ýl Müftülüðü Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" Ýl finali yapýldý. Ulu Camide dün gerçekleþtirilen yarýþmada jüri üyeliklerini Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Selahattin Öz, Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öðretmeni Kasým Madan ve Merkez Huzur Camii Müezzin Kayyýmý Hasan Çakmak yaptý. Sefa Kýrçý Yarýþmaya; YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý, Alaca Hanife Hatun Camii Ýmam Hatibi Celal Göker, Bayat Çarþý Camii Müezzin Kayyýmý Ali Koca, Ýskilip Ýlçesi Ulu Camii Müezzin Kayyýmý Mustafa Salik, Kargý Mihri Hatun Camii Müezzin Kayyýmý Bayram Demir, Mecitözü Daðsaray Köyü Camii Ýmam Hatibi Oðuz Yaylacý,Osmancýk Kuz Köyü Camii Ýmam Hatibi Veysel Ekici, Sungurlu Tatlýsu Köyü Camii Ýmam Hatibi Ýsmail Uzuner katýldý. Yarýþma soncunda ise birinciliði YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý, ikinciliði Bayat Çarþý Camii Müezzin Kayyýmý Ali Koca, üçüncülüðü Alaca Hanife Hatun Camii Ýmam Hatibi Celal Göker kazandýlar. Yarýþmada dereceye giren görevlilere çeþitli hediyeler de verildi.yarýþma birincisi 30 Haziran 2013 tarihinde Samsun'da yapýlacak olan Bölge Finalinde Çorum'u temsil edecek. Bölge Finali yarýþmasýnda birinci olacak görevli ise 14 Temmuz 2013 tarihinde Þanlýurfa'da yapýlacak olan Türkiye finaline katýlacak. Yýlmaz MERT Ýþ Bankasý'ndan Yýldýrým'a tebrik Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Hakan Ergenç, Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret etti. Hakan Ergenç Muzaffer Yýldýrým yeniden SMMMO baþkanlýða seçilmesinden dolayý tebrik etti. Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ergenç'e teþekkür etti.

7 ANAKÖYDER HABER 7 T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/4262 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 25 bin fidan dikti Çorum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER) doðanýn aðaçlandýrýlmasý için yaptýðý çalýþmalar neticesinde yýlýnda 8 bin aðacý toprakla buluþturdu. Dernek kurulduðu günden itibaren toplam da ise 25 bin fidan dikti yýlýnda Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylere yönelik faaliyetlerde bulunmak amacýyla kurulan dernek köylerde daha iyi yaþanabilir alanlar için çevre, tarým, eðitim, hayvancýlýk ve saðlýk alanýnda köylü vatandaþlarýn eðitimi ile ilgili çalýþmalar yürütüyor. En faal olduðu alan ise doðaya karþý uyguladýðý projeler olan dernek binlerce aðacý doðayla buluþtururken dernek üyeleri gönüllülük esasýna göre çalýþma yapýyor. Anadolu Köyleri Derneði Baþkaný Avni Eker, çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek "Amacýmýz þehirde olan eðitim ve teknik imkanlarý köylü vatandaþlarýmýzla paylaþarak onlarýn yaþam standardýný yükseltmektir. Bu amaçla uzman doktorlarýn desteði ile ihtiyaç duyulan köylerde saðlýk taramasý yapýyoruz ve ciddi bulgularý hastaneye yönlendiriyoruz. Tarým ve hayvancýlýk alanýnda daha bilinçli çalýþma yapýlmasý ve verimin artýrýlmasý için Ýl Tarým Müdürlüðü ile iþbirliði yaparak ziraat mühendisi, teknik eleman ve il müdürünün katýlýmý ile köylerimizde seminerler düzenliyoruz. Özellikle ramazan aylarýnda ihtiyaç sahibi ailelere gýda ve giysi yardýmýnda bulunuyoruz.sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn geliþmesini amaçlýyoruz" dedi. -"ATIK KAÐITLAR FÝDAN OLARAK DOÐAYA DÖNÜYOR" yýlýnda dernek yönetim kurulu tarafýndan alýnan bir kararla kaðýt tüketiminin fazla olduðu devlet daireleri, okul ve apartmanlarda biriken atýk kaðýtlarý toplayýp geri dönüþüm için kaðýt fabrikasýna satan dernek hem atýk kaðýtlarý deðerlendiriyor hemde marjinal gelir elde ediyor. Elde edilen gelirle fidan alarak okul ve cami bahçeleri ile köy mezarlýklarý aðaçlandýrýlýyor. Þimdiye kadar 100 ton kadar atýk kaðýt geri dönüþüme verilirken 35 ayrý noktada yaklaþýk 6 bin 500 aðaç bu kapsamda büyüyor. Avni Eker, aðaçlarý sadece dikmekle býrakmadýklarýný ayný zamanda bakým ve sulamasýný yaptýklarýný belirterek bu alanda köylü vatandaþlarý eðittiklerini belirtiyor. AB projeleri hazýrlayarak Avrupa ülkelerindeki tarým faaliyetlerini yakýndan izlediklerini ve çiftçilerin eðitimine katký verdiklerini söyleyen Avni Eker, "Bu amaçla en son Brüksel'de 'AB Ülkelerinde Damla Sulama Sistemlerinin Uygulanýþý' adlý projemizin uygulamasýný 16 kiþilik bir katýlýmcý grup ile tamamladýk yýlý yaz aylarýnda ise 50 kiþilik katýlýmcý ile 'Ýyi Tarým Uygulamalarý' adlý projemizi 3 ayrý Avrupa ülkesinde gerçekleþtirmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Hedeflerimizi daha da büyüterek köylerimizin çehresinin daha da güzelleþmesi ve köylülerimizde çevre bilincinin oluþmasý en büyük dileðimiz. Amacýmýz gönüllü olarak çalýþmanýn insani bir vazife olduðunu yakýn çevremizle paylaþmak,insanlara güzel davranýþ örnekleri sunmak ve bu çalýþmalarý olabildiði kadar geniþ çevrelere yaymak" ifadelerini kullandý. Dernek faaliyetlerini geniþleterek okullarda da doða bilinci oluþturmak için çalýþmaya baþladý. Bu zamana kadar toplam 13 ilk ve ortaöðretim kurumunda 3 bin öðrenciye eðitim ve uygulamalý bilgilendirme yapýldý. Çocuklara aðaç dikme hedefi verilerek gelecek nesillerin doða bilincinin öðretilmesi amaçlanýyor. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri ÇORUM Ýl, MERKEZ Ýlçe, 337 Ada No, 8 Parsel No, Kireçcik Mahalle/Mevkii, Büðet köyü Köyü, Toprak yapýsý killi olan,%10 dan fazla eðim bulunan,bað evi vardýr. Makineli tarýma uygun deðildir.bað vasfýndadýr.suluma imkaný vardýr, 47,78 m2 oturum alanýnda iki katlý yapý vardýr. Kuruluk fýrýn, meyve aðýçlarý vardýr. Elektiri, su, kanalizasyon gibi alt yapýsý vardýr, Adresi Merkez / ÇORUM Yüzölçümü 1008,60 m2 Arsa Payý Ýmar Durumu Yok Kýymeti ,00 TL KDV Oraný %18 Kaydýndaki Þerhler Bu parsel üzerinde malikleri tarafýndan B harfi ile gösterilen ev inþa edilmiþtir. 337 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan ve Krokide C+D harfleri ile gösterilen havuzun C harfi ile gösterilen 9.73 m2 lik kýsmý bu parsele tecavüzlüdür. 1. Satýþ Günü : 25/07/2013 günü 10:00-10:05 arasý 2. Satýþ Günü : 19/08/2013 günü 10:00-10:05 arasý Satýþ Yeri : Adliye Müzayede Salonu Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialanný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/4262 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.27/05/2013 Basýn: 547 Resmi ilanlar de Cumhuriyet Lisesi Polonya yolcusu Cumhuriyet Lisesi, Avrupa Birliði Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda devam eden proje çalýþmalarýnda üçüncü yurtdýþý ziyaretini Ýspanya ve Çek Cumhuriyeti'nin ardýndan Polonya'ya gerçekleþtiriyor. Polonya'nýn Raclawice þehrinde Haziran tarihleri arasýnda yapýlacak olan proje toplantý ve çalýþmalarýna Proje Koordinatörü ve okulun Fizik Öðretmeni Erol Çivikgedey, Resim ve Görsel Sanatlar Öðretmeni Mustafa Burhan Esen,Edebiyat Öðretmeni Arda Güneþ ve Tarih Öðretmeni Hakan Turhan ile birlikte Kubilay Çakmak, Hasan Mert Yýlmazer, Büþra Gürkeskin, Ali Gedik, Ýsa Filiz, Eren Biþiren, Sümeyye Sarý, Berfin Köroðlu, Burcu Alkur, Fatmanur Özyýlmaz adlý on öðrenci katýlacak. Proje çalýþmalarý ve yurtdýþý ziyaretleri hakkýnda bilgiler veren Proje Koordinatörü Erol Çivikgedey, projede dört ortak ülkenin olduðunu Ýspanya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Polonya'da bir araya gelerek bir hafta boyunca proje çalýþmalarý yapacaðýný ve bu çalýþmalara okullarýndan da on öðrencinin katýlacaðýný söyledi. Bu ziyaretin öðrencileri açýsýndan çok önemli olduðunu onlarýn yabancý dillerini kullanmalarý ve geliþtirmeleri açýsýndan, yabancý ülkeleri, yabancý kültürleri tanýmalarý bakýmýndan bulunmaz bir fýrsat olduðunu çünkü bir hafta boyunca Polonyalý öðrencilerin ailelerinin yanýnda misafir olacaklarýný söyledi. Ayrýca dördüncü uluslararasý toplantýlarýnýn Türkiye'de olduðunu ve bütün ortak ülkelerin öðretmen ve öðrencilerinin gelecek yýl nisan ayýnda Çorum'da olacaklarýný, bununda Çorum'un tanýtýlmasý açýsýndan iyi bir fýrsat olduðunu sözlerine ekledi. Keçiören Çorumlular Derneðinden Uslu'ya davet Keçiören Çorumlular Derneði yöneticileri Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret etti. Dernek Baþkaný Sait Kaymaz, Baþkan Yardýmcýsý Ferit Turan, yönetim kurulu üyeleri, Yaþar Korkmaz, Hüseyin Oral, Erol Kaya, Yunus Arslan, Arif Gökçe ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek 7 Haziran 2013 tarihinde Keçiören Çorumlular Dernek Merkezinin açýlýþýna

8 YAÞAM 8 Ýlginç bir tesadüf sonucu bulduðu penguenin elinden tutup "Ne yapacaðým bunu" diye düþünerek dolaþan Temel, Ýdris'le karþýlaþtý. - Ula Temel nedir bu? - Bende pilmeyrum daa, ne yapacaðum diye düþüneyrum. - Ýlahi Temel, düþünecek ne var hayvanat bahçesine götürsene. Kelime Avý Bu fikri benimseyen Temel Ýdris'in yanýndan ayrýlmýþtý. Aradan bir kaç saat geçmiþti ki, yine karþýlaþtýlar ve yine Temel'in yanýnda penguen vardý. Ýdris merakla : - Uyy, hayvanat bahçesine götürmedin mi oni? diye sorunca Temel : - Götürdüm daa, þimdi de sinemaya götüreyrum. Günün Sudoku Bulmacasý Yok sayýlmamasý gereken 6 hastalýk belirtisi Avusturya Sen Jorj Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Meral Kayahan, vücuttaki bazý deðiþiklik ve belirtilerin hastalýklarýn habercisi olabileceðini söyledi. Yok sayýlmamasý gereken 6 belirtiyi anlatan Kayahan, bu belirtilerin ciddiye alýnmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Vücuttaki 6 belirtinin çok önemli neden ve sonuçlarýnýn olabileceðini kaydeden Uzman Dr. Meral Kayahan, bu belirtileri ve sebeplerini þöyle açýkladý: AYAKTA UYUÞMA VE KARINCALANMA El ve ayaklarda karýncalanma rahatsýz edici ve sýk karþýlaþýlan bir sorundur. Genellikle psikolojik kökenli de olsa ciddi bir hastalýðýn iþareti olabilir. Bu hastalýklardan en önemlileri; Þeker Hastalýðý: En sýk nedenlerden biri diabetik nöropati'dir. Sinsi seyreden þeker hastalýðýnýn en önemli belirtilerindendir. Dolaþým Sorunlarý: Bacak damarlarýnda týkanýklýk genellikle ayaklarda karýncalanma ve yürürken aðrýlara neden olur. B12 vitamini eksikliði, aðýr metal zehirlenmeleri, alkolizm, bazý kötü huylu tümörler ve virüs enfeksiyonlarý bu þikayete neden olur. BACAKLARDA ÖDEM Isýnan havalarla birlikte vücutta su ve tuz tutulumu artar ve fazla önemsenmez, ancak ödem çok ciddi hastalýklarýn habercisi olabilir. Vücutta sývý toplanmasý bölgesel veya tüm vücudu içerecek þekilde genel olabilir. Genellikle alt ekstremitelerde yani bacaklarda görülen ödem masa baþý çalýþmaya, hareketsizliðe ve sürekli oturmaya baðlý olabilir. Ancak tek bacakta olduðu zaman lenf akýmýnda bir bozukluk, týkayýcý bir kitle veya damar hastalýklarý düþünülmelidir. Her iki bacakta ödem ise varisler, kalp yetmezliði, lenfatik týkanýklýk, karaciðer hastalýklarý ve böbrek hastalýklarýnda görülebilir. GAZ VEYA ÞÝÞKÝNLÝK Strese baðlý sindirim sorunlarý günümüzün koþuþturmalý, gergin yaþam tarzýnýn neden olduðu modern bir rahatsýzlýktýr. En sýk görülen þikayetlerse gaz, þiþkinlik ve kramp þeklinde aðrýlardýr. Çoðunlukla bu þikayetler önemsenmeyip geçiþtirilir. Ancak irritabl barsak sendromu (huzursuz barsak sendromu) her 4 kiþiden birinde görülen ve kiþinin yaþam kalitesini düþüren en önemli hastalýklardan biridir. Bu hastalýkta en fazla görülen belirti gaz, þiþkinlik ve aðrýdýr. Ayrýca safra kesesi hastalýklarý, kalýn barsak tümörleri ve son yýllarda sayýsý hýzla artan pankreas kanserlerinin ilk belirtileri karýnda sebepsiz þiþkinlik, gaz ve bazen kramp þeklinde aðrýlardýr. KASIKLARDA AÐRI Týp dilinde pelvik aðrý olarak tanýmladýðýmýz bu tip aðrýyý gündelik yaþamda ve polikliniklerde sýklýkla görmekteyiz. Özellikle kadýnlarýn günlük yaþamlarýný, çalýþma düzenlerini ve cinsel yaþamlarýný etkiler. Sýklýkla gördüðümüz üriner sistem enfeksiyonlarýn genellikle ilk belirtisi kasýk bölgesinde aðrýdýr. Ayrýca üreme organlarýnýn iltihabi hastalýklarý, yumurtalýk kistleri, dýþ gebelik, endometriozis (çikolata kistleri), yine üreme organlarýnýn ve mesanenin kötü huylu tümörleri önemli hastalýklardan bazýlarýdýr. GÖÐÜS AÐRISI Göðüs aðrýsý, bazen önemsiz nedenlerden kaynaklansa da bazen yaþamý tehdit eden hastalýklardan meydana gelir. Acil servislere yapýlan baþvurularýn %5-10 kadarýný göðüs aðrýsý þikayeti oluþturmaktadýr. Bu þikayetin kökeninde çoðu zaman kalp, akciðer ve sindirim sistemi ile ilgili ciddi bir hastalýk gözlenebilir. Kalbin koroner damarlarýnda týkanýklýk ve kapak hastalýklarý, Gastroözofageal reflü, Mideduodenum Ülseri, Gastrit, Zatürre ve Akciðer Kanseri gibi tedavi gerektiren ve ciddi sonuçlar doðuran hastalýklar göðüs aðrýsý yapan hastalýklarýn baþlýcalarýdýr. BAÞ AÐRISI Baþ aðrýlarý tüm dünyada polikliniðe müracaatlarda en sýk dile getirilen yakýnmayý oluþturuyor. Baþ aðrýlarýnýn 300'den fazla farklý tipi vardýr. Birçoðunun nedeni tam bilinmemekle beraber bazen altta yatan ciddi bir hastalýðýn habercisi olabilir.baþ aðrýsý hekime danýþýlmadan en fazla ilaç kullanýlan þikayetlerin baþýnda geliyor. Halbuki toplumda oldukça sýk görülen hipertansiyonun ilk belirtisi baþ aðrýsý olabilir. Günler, haftalar öncesi baþlayan ve giderek þiddetlenen aðrýlarda beyin tümörü gibi kafa içi basýncýný artýran hastalýklar olabilirler. Ayrýca ateþli seyreden enfeksiyon hastalýklarý da baþ aðrýsýnýn nedeni olabilir." Dizi Dizi 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hem fakir hem de son derece þanssýz olan Nurhan ýn baþýna bu sefer büyük bir dert açýlýr. Bir dikkatsizlik sonucu Kemal Bey'in telefonuna hakaret içerici bir mesaj býrakan Nurhan, bu durumu fark ettiðinde mesajdan kurtulmak için elinden geleni yapar. Kemal Bey'in telefonundaki sesli mesajý silmek isteyen Nurhan, bu konuda Biricik ten yardým alýr. Biricik ve Nurhan, Kemal Bey'in telefonundaki sesli mesajý silmeye çalýþýrken en büyük engelleri, bu durumdan faydalanmak isteyen Rüyam ve Sarp olacaktýr. 20:00 Ýntikam Yaðmur, Rüzgar ile olan yakýnlaþmasýndan piþmandýr. Birlikte uyuya kaldýklarý akþamýn sabahý ona kötü davranýr ve onu hiç hak etmediði þekilde kapý dýþarý eder. Bu duruma anlam veremeyen Rüzgar, bir de Yaðmur ile Emre nin bir hafta sonra evleneceklerini öðrenir. Üstelik bunu söyleyen kiþi Emre'dir. Haldun un ise soruþturma nedeniyle caný çok sýkkýndýr. Þahika, Leyla ya sürpriz bir ziyarette bulunur. Haldun ile evlilik hayalleri kuran Leyla ya kafasýný karýþtýracak bir teklifte bulunur. 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat, Araz ý ele geçirir. Peki Poyraz, Araz ý Polat Alemdar ýn elinden alabilecek mi? Ýhtiyarlar Heyeti nin sonu mu gelecek? Poyraz, Faruk Bey i öldürecek mi? Heyetin deþifre olduðunu öðrenen Polat Alemdar ne yapacak? Ýhtiyarlar Heyeti hükmünü yitirecek mi? Remzi nin Polat Alemdar a açýklayacaðý sýr ne? Akif ve Haydar, istediklerine ulaþabilecek mi? KGT, Akif in liderliðinde çalýþmaya devam edecek mi? Poyraz, Polat a ulaþmak için kimi kullanacak? II. Mehmed 27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü þafak vaktinde, devletin baþkenti olan Edirne'de, II. Murat'ýn dördüncu oðlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuþu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandýrýlmýþtýr. Mehmed iki yaþýna kadar Edirne'de kaldýktan sonra 1434 te sütninesi ve küçük aðabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaþýndaki büyük aðabeyi Ahmed in Rum sancakbeyi olduðu Amasya'ya gönderildi. Burada aðabeyi Ahmed'in erken yaþta ölmesi üzerine Mehmed altý yaþýnda Rum sancakbeyi oldu (Ýnalcýk'a göre þüpheli). Diðer aðabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. Ýki yýl sonra babalarý II. Murat'ýn talimatýyla iki kardeþ yer deðiþtirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu. Mehmed in eðitimi için babasý çeþitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduðu kadar hýrçýn bir çocuk olan Mehmed in eðitilmesi kolay olmadý. Sonunda babasý heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani yi görevlendirdi. Anlatýlana göre Murad, Gürani'ye bir deðnek vermiþ ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasýný söylemiþti. Molla Gürani Mehmed e, dersini dikkate almayan bir öðrencinin hocasý tarafýndan dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiþ, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eðitimine önem vermeye baþlamýþtýr. Þehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarýnýn yaný sýra bilgi edindiði Batýlý þahsiyetler de bulunmaktaydý. Saruhan (Manisa) sarayýnda Ýtalyan hümanisti Anconalý Ciriaco ve saraydaki baþka Ýtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarýnýn hayatlarýyla ilgili kitaplar okumasýna önayak olmuþtu. Bu durum Þehzade Mehmed'e çok-kültürlülük kazandýrmýþtýr. Topkapý Sarayý arþivinde bulunan II. Mehmed'in þehzadelik yýllarýna ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andýran insan çizimleri ve Osmanlý figürleri bulunmaktadýr. Ayrýca Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nýn yaný sýra Latince, Yunanca ve Ýtalyanca bilmesi bu dönemdeki münasebetlerine dayandýrýlmaktadýr. YOÐURTLU MUS Malzemeler 500 gr Füme Somon Balýðý 2 Salatalýk 1/2 Demet Dereotu 2 Kýrmýzý Soðan 500 gr Süzme Yoðurt 6 Yaprak Jelatin Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Yuvarlak bir kek kalýbýný yaðayýp içine þeffaf folyo serin. Füme somonu küçük küpler halinde doðrayýn. 1 salatalýðý soyup küp küp doðrayýn. Hayatý ve dünyayý kendi küçük dünyalarý ile sýnýrlý tutanlar bizi anlamazlar. Þeyh Edebali Dereotunu yýkayýp ayýkladýktan sonra ince ince kýyýn. Soðanlarý soyup minik küpler halinde doðrayýn. Somon küplerinin yarýsýný þeffaf folyonun üzerine yayýn. Bir kapta kalan somonu, salatalýk, dereotu, soðan ve süzme yoðurtla karýþtýrýn. Jelatini bir miktar suda yumuþatýp süzün. Benmari usulü eritip yoðurtlu karýþýma ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandýrýn. Karýþýmý kalýbýn içine yerleþtirin ve üzerini bir býçakla düzeltin. Bir gece bekletin. Ertesi gün kalýbý düz bir servis tabaðýnýn üzerinde ters çevirip çýkarýn. Kalan salatalýðý iyice yýkayýp ince dilimler halinde doðrayýn. Yoðurtlu musu salatalýk ve dereotu ile süsleyip servis yapýn Elveda Rumeli Þöhret Hatýrla Sevgili Kahvaltý Haberleri Çocuklar Duymasýn Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Adanalý Esra Erol da Evlen Benimle Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Dosta Doðru Tekrar Programlar Tarýmýn Nabzý Kanal 7 de Sabah Yuvamý Yýkamazsýn Dr. Feridun Kunak Show Hayatýn Ýçinden Secde Nursaçan la Sohbet Kanal 7 Ana Haber Neþeli Günler Kanal 7 Haber Saati Önden Gidenler Saba Tümer Ýle Bugün Cennet Mahallesi Hayat Bilgisi Show Kulüp Saba Tümer Ýle Bugün Bugün Ne Giysem Pis Yedili Show Ana Haber Spor Sayfasý Salih Kuþu Dizi Omuz Omuza Ýrfan Deðirmenci Ýle Günaydýn Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Evim Þahane Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Spor Ýntikam Galip Derviþ Sabah Haberleri Gez Göz Arpacýk Ýyi Fikir Ýyi Þeyler Haberler Avrupa Avrupa Aileler Yarýþýyor Leyla Ýle Mecnun Cevap Soruda Habere Doðru Trt 1 Ana Haber Zengin Kýz Fakir Oðlan Merbaha Yeni Gün Tv Filmi Saðlýcakla Ýki Dünya Arasýnda Mutfakta Hayat Var Evim Evim Temiz Evim Yeþil Elma Davetsiz Misafir Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Küçük Kýyamet Yerli Sinema

9 HABER 9 Fen Lisesi öðrencilerinden "Gönül Köprüsü"ne destek BÝKTUDER'den tarih turu Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTU- DER) Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþbirliði ile Boðazkale Göleti - Hattuþa Yürüyüþ programý düzenlendi. BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam, Çorum'da Güneþ Kursunun Ýzinde Hitit Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yollarýnýn tanýnýrlýðýný TÜTEV Amasya'yý gezdi Türkiye Teknik Elemanlarý Vakfý Çorum Þubesi (TÜTEV) Amasya'yý gezdi. TÜTEV Baþkaný Atak Gevher ile dernek üyelerinin katýldýðý gezide Amasya'nýn tarihi ve turistik yerleri gezildi. Haber Servisi artýrmak için yapýlan program kapsamýnda, Boðazkale Göleti ile Hattuþa arasý 6 kmlik yolda yürüyüþ yaptýklarýný ve Hattuþa'da mola verdikten sonra Hattuþa örenyeri, Boðazkale'yi gezdiklerini söyledi. Çam, gezinin düzenlenmesinde katký veren Ýl Özel Ýdare ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkileri ile rehberlere teþekkür etti. Yýlmaz MERT Sebilullah Camiinde deprem anlatýlacak Camilerde Cuma namazý öncesi cemaate yönelik düzenlenen "Deprem ve Koruma" konulu seminerler devam ediyor. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý yarýn Alaca merkez Sebilullah Camin'de Cuma namazý öncesi vaaz yerine, sinevizyon eþliðinde Deprem ve Korunma konusunda sunum yapýlacak. Geçtiðimiz günlerde Çorum Ulu Camiinde yapýlan seminer cami cemaati ve özellikle eðitim camiasý tarafýndan çok olumlu karþýlanmýþtý. Talep olmasý halinde ayný sunumun diðer camilerde de yapýlacaðý ifade edildi. Haber Servisi Çocuk Geliþimi öðrencileri resim sergisi açtý Fen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Yusuf Taþtan ve Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu Sözcüsü DSÝ Spor Kulübü Baþkaný ve Türk Enerji Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Kaleycik ve bir grup Fen Lisesi öðrencisi "Gönül Köprüsü" projesine destek verdiler. Gönül Köprüsü projesi kapsamýnda ev ziyareti gerçekleþtiren Yusuf Taþtan, Mustafa Kaleycik ve bir grup öðrenci burada Çorum Belediyesinden yaþlý bakým hizmeti alan Sadýk Ardýç ile bir süre sohbet ettiler ve daha sonra bahçede bulunan aðaçtan meyve topladýlar. Konu hakkýnda açýklama yapan Fen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Yusuf Taþtan bu tür ziyaretlerin toplumda paylaþma ve dayanýþma bilincinin artmasýna vesile olduðunu söyledi. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerektiðinin altýný çizen Yusuf Taþtan "Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan bu uygulamayý Fen Lisesi Okul Aile Birliði olarak önemsiyor ve destekliyoruz. Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde yanlarýnda olmak, onlarýn sorunlarý ve dertleri ile ilgilenmek bir insanlýk vazifesidir. Yaþlýlarýmýz için en büyük sorun onlarýn yalnýzlýk duygusu yaþamasýdýr. Ýþte bu tür ziyaretler yaþlýlarýmýzýn bu duyguyu yaþamalarýný engelleyecektir. Gönül Köprüsü Projesine Fen Lisesi Ailesi olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz" diye konuþtu. Yönetim Kurulu Sözcüsü Mustafa Kaleycik ise "Bizlere ikramda bulunmak için bu sýcak günde tüp ve doðalgazý olmadýðýndan soba yakarak çay yapýp bizleri gönüllemeye çalýþan ve bahçesinde bulunan meyvelerden ikramda bulunmak için sanki biz onu aðýrlýyor deðil, o bizi aðýrlamak için çaba sarf eden bu amca bizleri gözyaþlarýna boðdu. Biz böyle bir toplumuz. Deðerlerimize sahip çýkýp yeni nesillere daha güzel günlere ulaþmasý için elimizden gelen çabayý göstermek zorundayýz. Ýdealimiz ve amacýmýz bu olmak zorundadýr. Bu tür faaliyetlere Fen Lisesi Ailesi olarak katýldýk ve elimizden gelen ne varsa seferber edeceðiz" dedi. Haber Servisi SES'ten Torba Yasa tepkisi! SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu, Eðitim Sen Genel Merkez Eðitim Sekreteri Betül Korkut ve BES MYK üyesi Fikret Aslan bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldiler. SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu ziyaretler öncesinde Eðitim Sen'de basýn toplantýsý yaptý. Sözlerine 5 Haziran'da günü bir günlük uyarý grevi kararý aldýklarýný açýklayarak baþlaysan Çetin Erdolu, "Türkiye'de çalýþan, yaklaþýk 2,5 milyon kamu emekçisinin çözüm bekleyen sayýsýz sorunu varken, sorunlara sorun katacak yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak TBMM'ye gönderilen, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda deðiþiklikler içeren torba yasa ile kamu emekçilerinin durumlarý daha da zora sokulmaktadýr. Kamu Hastane Birlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn hayatýna sokulan "CEO" düzeninin tüm kamu kurumlarýna yaygýnlaþtýrýlacaðý, kamuda çalýþma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanlarýn bir çýrpýda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceði görülmektedir. Kamudaki bürokratlarý büyük ölçüde güvencesiz birer "hükümet memuruna" dönüþtüren bu sürecin eninde sonunda tüm kamu çalýþanlarýnýn güvencesiz hale geldiði bir çalýþma rejimine dönüþmesi kaçýnýlmazdýr" dedi.yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Resim Sergisi açýldý. Açýlýþ törenine Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile birlikte, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýlarý Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey, Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Bülent Kabak, daire müdürleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, Sungurlu Meslek Yüksekokulu personeli- öðrencileri ve vatandaþlar katýldýlar. Resim Öðretmeni Ferdane Koç öncülüðünde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi 1. sýnýf öðrencileri tarafýndan hazýrlanan ve yaðlý boya, noktalama, karakalem ve guaj boya teknikleri ile yapýlan eserlerin yer aldýðý sergi ziyaretçiler tarafýndan büyük beðeni topladý. Resim Sergisi Mayýs tarihleri arasýnda sanatseverlerin ziyaretine açýk olacak. Haber Servisi Karikatürist öðrenciler ödülle döndüler Merkezi Ýstanbul'da olan Yaratýcý Çocuklar Derneði tarafýndan her yýl ulusal düzeyde, düzenli olarak yapýlan karikatür yarýþmasýnýn bu yýl ki konusu "Tarihe Yolculuk" oldu. Liseler arasýnda, lise sýnýflar birinci kademe, lise sýnýflar ikinci kategori, Ortaokullar arasýnda ise ortaokul 5-6. sýnýflar birinci kategori, ortaokul 7-8. sýnýflar ikinci kategori olarak toplam 4 kategoride düzenlenen yarýþmaya çok sayýda katýlýmcý karikatürleriyle katýldý. Çorum'dan yarýþmaya katýlan Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencisi Ekin Özeskici, Liseler sýnýflar kategorisinde mansiyon alýrken, yine Çorum'dan katýlan Özel Samanyolu Ortaokulu öðrencisi Yaðýz Efe Çömüz de Ortaokullar 5-6. sýnýflar kategorisinde mansiyon ödülüne deðer görüldüler. Her yýl Aydýn Doðan Vakfý tarafýndan desteklenen yarýþmada ödül alan ve sergilenen karikatürler albüm haline getirilip tüm katýlýmcýlara verildi. Haber Servisi

10 HABER 10 TOKÝ Þehit Þükrü Özyol aile eðitim programýnda sertifika heyecaný Aleviler provokasyona tepki gösterdi! Karadeniz Alevi Dernekler ve Vakýflar Platformu'nun Amasya'da düzenlediði toplantý sonrasýnda yapýlan açýklamada Amasya'da Hamdullah Efendi Kültür Tanýtma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ahmet Çelebi'nin evine iþaret konulmasýný protesto ettiler. Toplantýya Çorum'dan Hacý Bektaþ Eðitim Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy katýldý. 52 Alevi Dernek Vakfýn temsilcisinin ortak basýn açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: "Ülkemizde son zamanlarda Alevileri endiþelendiren bir süreç yaþanmaktadýr.adýyaman'dan baþlayýp ve ülkemizin diðer il ve ilçelerine de devam eden Alevilerin yaþadýðý evleri iþaretlenerek tehdit edici sloganlarýn yazýldýðý olaylarla karþý karþýyayýz. En son Amasya ilimizde de böyle bir olayla karþý karþýya kaldýk. Hamdullah Efendi Kültür Tanýtma ve Yaþatma Derneði Baþkaný arkadaþýmýz Ahmet Çelebinin evine de geçtiðimiz günlerde çarpý iþaretiyle yapýlarak ölüm yazan yazý tespit edilmiþtir. Olay resmi makamlara intikal ettirilmiþtir. Bu tür olaylarýn kimler tarafýndan gerçekleþtirildiðini bilmiyoruz. Ýnancýný yaþatmaktan ve bu uðurda demokratik mücadelesini yürütmekten baþka hiç kimseye zararý olmayan bir topluluðun hedef haline getirilmesi kimseye bir yarar saðlamayacaktýr. Alevileri bir çatýþma ortamýna çekmeye çalýþanlar baþarýlý olamayacaklardýr. Ancak þunu çok iyi biliyoruz ki hükümetin özellikle Suriye sorunu üzerinden Alevilere karþý kullandýðý ayrýmcý ve nefret dili bu tür olaylarýn gerçekleþmesini teþvik eder mahiyettedir. Bu ülkenin barýþ içerisinde kardeþçe yaþamasý için hükümet yetkililerinin, bu dil ve tavýrdan derhal vazgeçmesi gerekmektedir. Alevileri bu tehditlerle yýldýracaðýný zannedenler Alevilerin tarihine bir baksýnlar. Binlerce yýldýr çok büyük katliamlara uðradýðý halde bu inanç bugün dindik ayakta durmaktadýr. Bizlerde inancýmýzý yaþatmak uðruna gerekli olan bedeli ödemekten kaçýnmayacaðýz. Bizleri öldürmeye çalýþanlara þunu hatýrlatýrýz "ölüm ölür biz ölmeyiz" Bizler Karadeniz Alevi Dernekler ve Vakýflar Platformu olarak arkadaþýmýzýn evinin iþaretlenme olayýný þiddetle kýnýyoruz, yetkililerden bu olayýn açýða çýkarýlmasýný ve faillerin yakalanmasýný istiyor. Bu olayýn takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz." TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulunda yapýlan "7-19 Yaþ Aile Eðitimi" programý tamamlandý. Programa katýlan ailelere düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Okulun konferans salonunda yapýlan programa Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'de katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi PDR Hizmetleri Bölüm Baþkaný ve Programýn Eðitimcisi Mahmut Yaser Mert, 7-19 Yaþ Aile Rehberliði Programýn amacýnýn 7 ile 19 yaþ arasýnda çocuðu olan ebeveynlerin, çocuklarýný daha iyi tanýmlarýna yardýmcý olmak, onlarla iletiþimlerini güçlendirmek, uygun tutum ve yaklaþýmlarý öðrenmelerini saðlamak olduðunu belirterek, olasý riskler ve bu risklere yönelik uygun tedbirler almalarý için farkýndalýk yaratarak ailelerin geleceðini daha saðlýklý bir þekilde planlamalarýna destek olmanýn amaçlandýðýný söyledi. Mert, 7-19 Yaþ Aile Eðitiminin, Avrupa Birliði projelerinde en iyi aile eðitim programý seçildiðini ve Çorum'da da bu eðitimin atarak devam ettiðini belirtti. Aile Eðitimine katýlan kursiyerler adýna sahneye gelen Meltem Gül de, "Bu eðitim süresince doðru bildiðimiz ama yanlýþ olan hatalarýmýzý fark ettik. Ýyi bir ebeveyn olmak için yapýlmasý gerekenleri öðrendik. Her anne gibi çocuklarýmýzla doðru iletiþim kurabilmek, onlarla hayatý paylaþabilmek istiyoruz. Bunun için hepimiz farklý yöntemler kullanýyoruz. Bu yöntemler bazen iþe yarýyor bazen yaramýyor. Nerede yanlýþ yapýyoruz dediðimiz zamanlar oldu. Aldýðýmýz bu eðitim sonunda artýk nerede yanlýþ yaptýðýmýzý biliyoruz" dedi. Okul Müdürü Ayhan Geylani ise yaptýðý konuþmada, 7-19 Yaþ Aile Rehberliði Programýnýn 8 hafta boyunca kiþilik kapalý gruplara yönelik günde 3 saat olarak düzenlendiðini kaydetti. Geylani, "Biz öðrencilerimizin saðlýklý bireyler olarak topluma kazandýrýlmasý için hangi çabayý sarf edersek edelim okulda konuþulan dil evde karþýlýk bulmadýkça eðitim faaliyetlerinin en önemli ayaðý noksan kalacaktýr. Bugün iyi anne babalýk ayný zamanda çocuklarýn ne yaptýðýný yakýndan gözlemek anlamýna geliyor. Anne babalarýn çocuðun duygu ve davranýþlarýndan doðru çözümlemeler yapabilme becerisine sahip olmasý gerekiyor bu nedenle kurum olarak bu eðitimleri önemsiyoruz. Çünkü bu eðitimler sonunda birkaç yaklaþýmýn dahi öðrencilerimiz üzerinde oluþturduðu etkiyi görmenin mutluðunu ve hazzýný yaþýyoruz" ifadelerini kullandý.geylani, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulunda ailelerin bilinçlenmesine yönelik eðitimlerin devam edeceðini söyleyerek velilerin ilgilerinin kendilerini mutlu ettiðini, bu beklentiyi karþýlayabilmek için gerekli özeni göstermeye devam edeceklerini ifade etti.ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'nun aile eðitimi ve birçok alanda baþarýlý projeleri hayata geçirdiðini söyleyerek, velilerin bilinçlenmesi için yaptýklarý faaliyetlerle diðer okullara da örnek teþkil ettiðini söyledi. Çocuklarýn bilinçli yetiþtirilmesinin gelecek için öneminin çok büyük olduðunu söyleyen Girgin, eðitimin gerçekleþmesinde emeði geçen kurumlarýn personellerine teþekkür etti Yaþ Aile Eðitimi programýný baþarý ile bitiren kursiyerlere belgelerinin takdim edilmesi esnasýnda kursa katýlan annelere eþleri güzel bir sürpriz yaparak, eþlerinin belgelerini kendilerinin vermelerini talep ettiler. Belgelerini eþlerinin elinden almanýn keyfini yaþayan annelerin mutluluðu görülmeye deðerdi. Törenle kokteylin ardýndan sona erdi. Haber Servisi Osmancýk'ta Okul Öncesi Þenlikleri baþladý Her yýl mayýs ayýnýn sonunda yapýlan okul öncesi þenlikleri Osmancýk'ta baþladý. Þenliðin açýlýþ programý Osmancýk Belediye Kültür Merkezinde yapýldý. Öðrenci velilerinin yoðun ilgi gösterdiði programda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Milli eðitim Müdürü Fatih Üçok "Okul öncesi eðitimin geliþmesine ve yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmak, bu konuda kamuoyu oluþturmak, anne-babalarýn ve toplumun dikkatini çekmek ve okul öncesi eðitimle ilgili çalýþmalara ve yatýrýmlara öncelik vermenin gerekliliðini geniþ kitlelere anlatabilmek için ilçemiz genelinde her yýl kutlanan Okul Öncesi Eðitim þenliklerini bu öðretim yýlýnda da bir bayram havasýnda çok renkli ve coþkulu kutladýk" dedi. Üçok, "Ýlçe genelinde kayýtsýz öðrencilerimizi tespit ederek, okul müdürlerimiz, okul öncesi öðretmenlerimiz, rehber öðretmenlerimiz ve muhtarlarýmýzla birlikte ev ziyareti gerçekleþtirdik ve çocuklarýmýzýn velileri ikna edilerek okullaþmalarýný saðladýk.okul öncesi eðitimde okullaþmanýn artýrýlmasý adýna bu öðretim yýlý baþýnda Akþemseddin ilkokulumuza çok nitelikli bir anasýnýfý kazandýrdýk.10'nun üzerinde öðrencisi olan köylerimizin hepsinde anasýnýfý açtýk ve mevcut anasýnýflarýmýzýn fiziki ortamlarýný güzelleþtirdik. Okul öncesi eðitim kurumlarýmýzýn ihtiyacý olan eðitim materyallerini anasýnýflarýmýza kazandýrdýk" ifadelerini kullandý. Kutlamalar kapsamýnda yapýlan etkinliklerde minikle gönüllerince eðlendiler. Uður ÇINAR BES Vergi Dairesi önünde referandum yaptý Ayasofya ibadete açýlmalý Üniversiteli Alperenler düzenledikleri basýn açýklamasý ile Ayasofya Caminin ibadete açýlmasý talebini bir kez daha dile getirdiler. Belediye yanýnda yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Cihan Ertürk, "Ýstanbul u Feth eden kumandan ne güzel Kumandan, onu Feth eden asker ne güzel Asker. Hadisi þeriflerine mazhar olan bir ecdadýn torunlarý olarak Ýstanbul'un Fethini buruk bir sevinçle yad ediyoruz, içimizdeki burukluðumuz Fetih bilincinden uzak bir millet olmamýz, içimizdeki burukluðumu, Müslüman Türk Milletinin baþýndaki idarecilerin Milletin deðerlerine uzak kalmalarý. Ýçimizdeki burukluðumuz ecdadýmýzýn bize emanet ettiði þanlý Ayasofyanýn mahsunluðu. Ýçimizdeki burukluðumuz çað açýp çað kapatan bir olayýn günümüzde bayram niteliði taþýmamasý. Devlet yetkililerine sesleniyorum Ýstanbul'un Feth edildiði tarih olan 29 Mayýs gününü Fetih Bayramý ilan edelim. Devlet Millet el ele alýnmaz denen yýkýlmaz denen Ýstanbul'u bize hediye eden Fatih Sultan Mehmedin emanetlerine sahip çýkýp onu manevi þahsýný mutlu edelim. Bu vesile ile bir çaðrý yapýyorum. Aziz Türk Milletine. Atam Sultan Mehmed Hanýn Ýslam Ümmetine hediye ettiði, Fethin sembolü, Ýslam'ýn nuru Türklüðün gururu Aysofya'nýn ibadete açýlmasý için topyekün mücadele edelim. Tüm Millet el ele Muhteþem Mabed Ayasofya'yý ibadete açalým. Ve mahsun Ayasofya'nýn bir müze deðil, millete tamamen yabancý kültürlerin ürünü senfoni orkestrasýnýn düzenlediði konser alaný deðil, papanýn ibadet yaptýðý bir kilise deðil, atam Sultan Mehmet Hanýn bizlere vakfettiði bir Camii olduðunu Allameyi Cihana haykýralým" dedi. Üniversiteli Alperenler olarak bundan tam 559 sene evvel Haçlý ordusu Bizansý dize getirip Ýstanbul'u Müslüman Türk Alemine hediye eden ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hadisi Þeriflerine, övgülerine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Haný ve yiðit askerlerini Rahmetle saygýyla andýklarýný dile getiren Ertürk, "Selam olsun Ýstanbul'un burçlarýna þanlý sancaðýmýzý diken Þehid Ulubatlý Hasan'a, selam olsun Ýstanbul'un Fethi için Medine'den kalkýp gelen Ashabý Kiram Seyyid Eyyubel Ensariye. Selam olsun Akþemseddine, selam olsun Sultaným Fatih Sutan Mehmed'e. Selam olsun O'nun yiðit askerlerine" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Torba Yasa'da kamu çalýþanlarý hakkýna yapýlacak deðiþiklikleri protesto etmek amacýyla KESK tarafýndan baþlatýlan referandum uygulamasý kapsamýnda dün Vergi Dairesi önünde sandýk konuldu. BES Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper burada yaptýðý basýn açýklamasýnda TBMM'ye sunulan Torba Yasa tasarýsýnda baþta 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu olmak üzere pek çok kanunda, kanun hükmünde kararnamede deðiþiklik öngörüldüðünü dile getirerek,"peki, ne var bu torbada? Bu torbada, kamuda üst düzey yönetici olarak atanabilmek için gerekli koþullarýn alt üst edilmesi dolayýsýyla kariyer ve liyakat ilkesinin tamamen ortadan kaldýrýlmasý vardýr. Otoriter baþkanlýk sistemine giden yolun taþlarýnýn döþenmesi için týpký 12 Eylül referandumun da olduðu gibi AKP'nin devletleþmesi sürecinin hýzlandýrýlmasý vardýr. AKP'nin bu torbasýnda, "Hükümet memuru" yaratarak zaten doruða çýkan siyasi kadrolaþmanýn önündeki son kalelerin de iþgali vardýr. Kamu Hastaneleri Birlikleri düzenlemeleri ile hastanelerin yönetimine özel sektörden yüksek maaþla saðlýkçý olmayan CEO'larýn atanmasýna benzer bir uygulamanýn tüm kamu alanýnda genelleþtirilmesi vardýr. Yalana karþý gerçeðin, haksýz-hukuksuz olana karþý adil ve demokratik olanýn açýða çýkarýlmasý mücadelesinde, tüm kamu emekçilerini kendi tercihlerini, iradelerini ortaya koymanýn bir aracý olarak referandum sandýðýný kamu emekçilerinin önüne koyuyoruz. Bize sormadan hakkýmýzda karar alanlara haklarýmýza ve geleceðimize sahip çýktýðýmýzý göstermek için tüm yurtta, iþyerlerinde, alanlarda sandýklar kurarak oy kullanmaya, kendi referandumlarýný yapmaya davet ediyoruz. Sadece bugün TBMM de olan" hükümet memurluðu" yasa tasarýsýna karþý deðil her an bu tasarýya eklenme ihtimali hiç de uzakta olmayan sürgün-rotasyon düzenlemesine, performansa dayalý ücretlendirmeye, uyanýk tüccar hesabýyla disiplin cezalarýnýn deðiþtirilmesine, iþ ve ücret güvencemizin tamamen ortadan kaldýrýlmasýna karþý; 5 Haziran 2013 Çarþamba günü yapacaðýmýz grev ile AKP iktidarýný güçlü biçimde uyarmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL

11 SPOR 11 ASGD ORTA KUÞAK FUTBOL MAÇLARI Eðer, özel sporcularý ödüllendirdi Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Orta Kuþak Futbol Turnuvasý tüm heyecaný ile devam ederken, turnuva 2 karþýlaþma ile devam etti. A grubunda oynanan karþýlaþmada Saraç sigorta Niþantaþý ile Dekorum Mobilya 1-1 berabere kalýrken, B grubunda ise Kalehisar Köyü Balaban makine takýmýný 4-1 maðlup etti. Turnuvada mücadele bugün oynanacak 2 karþýlaþma ile devam edecek. 30 Mayýs Perþembe : 2Nolu Saha: Saat Cezaevi - Türk Telekom Saat Çor. Sürücü Kursu - Çorum Barosu. KALEHÝSAR KÖYÜ: 4 BALABAN MAKÝNA: 1 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : ÖmürSoytemiz, Mehmet Tuðluk, Baran Avcý. KALEHÝSAR KÖYÜ : Gültekin, Ali, Fatih, Levent, Selman, Hasan, Ýdris, Asým, Erol, Savaþ, Serhat, Yahya, Kemal, Ali, Erdoðan, Orçun, Ýbrahim, Mustafa. BALABAN MAKÝNA : Fuat, Adil, Halil, Ýlhami, Murat, Erhan, Þükrü, Mustafa, Murat Doðrusöz, Murat Softa, Serkan, Emin, Ýlhan, Aykut, Mahmut, Mustafa, Salih, Rýdvan. GOLER : 5. dak. Murat Doðrusöz (Balaban Makina), 26. dak. Erol, 35. ve 49. dakikalarda Sedat, 53. dak. Özcan (Kalehisar Köyü). SARAÇ SÝGORTA NÝÞANTAÞI: 1 DEKORUM MOBÝLYA: 1 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : MahmutSelçok, Abdullah Akkoyun, Tahsin Samed Avcý. SARAÇ SÝGORTA-NÝÞANTAÞI : Ersin, Tuncay, Sinan, Beytullah, Mehmet, Elvan, Hüseyin, Þevket, Ümit, Yunus, Hakan, Rýza, Hakan, Halit, Yunus, Engin, Cengiz. DEKORUM MOBÝLYA : Mustafa, Özgür, Orhan, Faik, Egemen, Ömer Cihan, Murat, Muammer, Nurettin, Ýsmail, Bülent, Volkan, Çetin, Serkan, Levent, Murat, Ýsmail Emre. KAÇAN PENALTILAR: 40. dak. Beytullah, dak. Ümit (Saraç Sigorta-Niþantaþý). GOLLER : 44. dak. Hüseyin (Saraç Sigorda-Niþantaþý), dak.nurettin (Dekorum Mobilya). Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Özel Sporcular Türkiye Þampiyonasý'nda baþarý gösteren sporcularý makamýnda kabul ederek ödüllendirdi Mayýs tarihlerinden Denizli'de gerçekleþtirilen Özel Sporcular Türkiye Atletizm Þampiyonasý'nda 22 yaþ üstü erkekler 100 metre Down Sendromlularda Zübeyde Haným Ýþ Uygulama Merkezi'nden Barýþ Akyol altýn madalya ya uzanýrken, Anadolu Özel Eðitim Meslek Lisesi'nden Derya Kaya ise bayanlar 200 metre yarýþýnda Türkiye ikincisi olarak gümüþ madalya, Mayýs tarihlerinde Artvin'de yapýlan Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý'nda ise Anadolu Özel Eðitim Meslek Eðitim Okulu'ndan Büþra Ballý üçüncü olarak bronz madalya sahibi olmuþtu. Eðer'in makamýnda yaptýðý kabulünde madalya sahibi sporcularýn yaný sýra Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü TOSSFED Ýl Temsilcisi Selami Bolat, Zübeyde Haným Ýþ Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Ali Kurt, Anadolu Ýþ Okulu Kulübü Baþkaný Evrim Gülez, Zübeyde Hanýmspor Kulübü Baþkaný Levent Tuzcu ile öðrencilerin antrenörleri Þenay Kýroðlu, Özgür Akman ve Ergün Erkoçak ziyarete katýldýlar. Ziyarette kýsa bir konuþma gerçekleþtiren Ýl Temsilcisi Selami Bolat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'in desteklerini dile getirerek 'Ýl Müdürümüzün ve personelinin katkýlarýyla Özel Sporcular olarak bir yýl içinde ilimizde iki faaliyet gerçekleþtirdik. Bu faaliyetler için ilimize 500 sporcu geldi. Bu destekler sürdüðü sürece sporcularýnda baþarýlý sonuçlar alacaklarýna inanýyorum' dedi. Zübeyde Haným Ýþ Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Ali Kurt da yaptýðý konuþmada Ýl Müdürü Eðer'in ve Gençlik Hizmetleri personelinin katkýlarýnýn baþarýlarýnda payý olduðunu söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'de çocuklarýn baþarýlarýnda duyduðu memnuniyeti dile getirerek amaçlarýnýn Ýl Müdürlüðü olarak toplumun tüm birimlerini spor alanlarýna çekmek olduðunu belirtti. Eðer 'Bu baðlamda özürlü çocuklarýn spor yapmasý ve hayatýn içinde olmalarý bizleri oldukça mutlu etti. Spor Ýl Müdürlüðü olarak sporun her branþýna olduðu gibi özel sporcularýmýz içinde desteklerimiz ve çalýþmalarýmýz bundan sonra da devam edecektir. Onlarýn bu hayat sevinçlerinin yanýnda kazandýklarý baþarý bizler için her türlü mutluðu yaþatmýþtýr' ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer baþarýlý sporcularý ödüllendirdi. Þampiyonlar Turnuvasý'nda 2 Çorumlu Tepkiler büyük 18. ASGD Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda oynanan Saraç Sigorta-Niþantaþý ile Dekorum Mobilya arasýndaki maçýn bitiminden sonra yaþanan çirkinlikler büyük tepki aldý. Maçýn son dakikasýnda verilen penaltý kararýna itirazlarýn ardýndan baþlayan gerilim penaltýnýn autla sonuçlanmasý üzerine yatýþmasý beklenirken iyice büyüdü. Maç boyunca saha dýþýndan hakeme küfür eden bir þahýs penaltýnýn kaçmasý ve maçýnda bitmesinin ardýndan küfürlerine devam etti. Bu küfürlere dayanamayan maçýn hakemide bu þahsa tepki gösterince ortalýk gerildi. Yaþanan bu gerilim sýrasýnda Dekorum Mobilya takýmýndan Volkan Baþaran maçýn hakemine arkadan tekme ile saldýrýda bulundu. Bunun üzerine gerilen ortam diðer sporcular ve kenar yönetimler ile Emniyet güçlerinin araya girmesiyle önlendi. Maçýn hakemi Mahmut Selçok bu saldýrýnýn ardýndan kendisine saldýrýda bulunan Volkan Baþaran ile tel örgüler arkasýndan küfür eden þahýs hakkýnda davacý oldu ve karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Bu dava karþýlýklý olarak devam edecek. Turnuva tertip komitesi de dün konuyu görüþtü. Hakem, saha komseri ve eldeki görüntüler doðrultusunda maçýn hakemine fiili saldýrýda bulunan Volkan Baþaran'ý ömür boyu bu turnuvadan ihraç etti ve bundan sonraki yýllarda da forma giyemeyeceðini açýkladý. Oryantiringcilerimizden 4 madalya Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun düzenlediði 5. Kademe Oryantiring Türkiye Þampiyonasý Kýzýlcahamam'da gerçekleþtirildi. Yarýþmalarda Çorum takýmý iki birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülükle 4 madalya kazandýlar. Yarýþmalar Çankýrý-Çerkeþ Ýlçesi ve Ankara-Kýzýlcahamam ilçesi sýnýrýnda bulunan Iþýkdaðý mevkiinde yapýldý. Ýki gün süren yarýþmalarda Çorum ekibi 19 sporcu ile yarýþtý. Sezonun baþarýlý geçtiðini ifade eden Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu þunlarý söyledi "Çorum Ýl kafilesinden 12 Yaþ erkekler kategorisinden Þahin Eralbirinci gün üçüncü, ikinci gün ise ikinci oldu.12 Yaþ erkekler kategorisinden Berk Can Koparan dördüncü, 45 Yaþ bayanlar kategorisinden OnurTorbacýoðlu her iki günde de birinci oldular. Takým sýralamasýnda ekibimiz 16 yaþ erkekler kategorisinde dördüncüoldu. Yarýþmalara Çorum Ýl Kafilesi olarak 19 sporcu katýldýk.bu sezon Çorumda oryantiring açýsýndan baþarýlý geçti. Okul Sporlarý Oryantiring Türkiye Þampiyonasýna katýlacak 12 ve16 yaþ erkekler kategorilerindeki sporcularýmýzdan da çok iyi dereceler bekliyoruz" Hedefsiz insan baþarýsýz olur 31 Mayýs-02 Haziran 2013 tarihleri arasýnda Ankara Selim Sýrrý Tarcan Spor Salonu'nda yapýlacak olan 16. Uluslararasý Þampiyonlar Turnuvasýna kulüp kontenjaný ile katýlacak olan sporcularýn isim listesi belirlendi. Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çorum'u Þampiyonlar Turnuvasý'nda iki kulüp ve iki güreþçi temsil edecek. Grekoromen stilde ilimizi Sungurlu Tevfik Odabaþ Spor Kulübü sporcusu Yasin Canbolat, serbest stilde ise Çorum Belediyespor Kulübü sporcusu Hamza Çaylantemsil edecek. Yeni sezonda Kocaelispor'u hedefine taþýmaya kararlý olan yeþil siyahlýlarýn teknik direktörü Faruk Sarman, futbolculara en basit örneði Doðan Karakuþ olarak gösterdi ve ekledi: "Hedefiniz yoksa kaybolup gidersiniz." PLANLAR HAZIR Kocaelispor yeni yönetim kurulu kulübü maddi anlamda rahatlatmak için çalýþmalarýný hýzla sürdürürken, bu tempoya yeþil siyahlýlarý gelecek sezon çalýþtýracak olan Faruk Sarman`da eklenmiþ durumda. Genç teknik direktör, yeni sezon hazýrlýklarýný planlarýný tamamladý. Kadro sayýsýný ve kamp programýný hazýrlayan Sarman, startý 1 Temmuz`da verecek. START 1 TEMMUZ`DA Teknik direktörlük deneyimine Bozöyükspor`da baþlayan ve ilimizin tanýnmýþ teknik direktörlerinden Engin Korukýr`ýn o zamanki ismi ile Bank Asya`da yardýmcýlýðýný yapan Sarman, baþarý için hedefini belirlemiþ. Bu doðrultuda kamp programýný ve kadro sayýsýný da netleþtiren genç teknik adam, Kocaelispor`un baþarýsý için çalýþma programýný hazýrlamýþ durumda. KAMP KARTEPE`DE Ýlk etapta alt yapýdan kadroya yapýlacak takviyelerle çalýþmalara baþlayacaklarýný ifade eden Sarman, "Þehirde yapacaðýmýz çalýþmayla 2. etap kampýna götüreceðimiz futbolcularý belirleyeceðiz. Onlarla Kartepe de ikinci kampýmýzý yaptýktan sonra da dikkatli olacaðýz ve ligler baþlayana kadar hiçbir oyuncuyla profesyonel sözleþme imzalamayacaðýz" dedi. KADRO 24 KÝÞÝ Önümüzdeki sezon Kocaelispor`un 24 ya da26 kiþilik kadroyla mücadele edeceðini ifade eden Sarman, "Kadro þiþkinliði yarardan çok zarar getirir. Bunun örneklerini görüyoruz. Zaten bizim iskelet kadromuz hazýr. Eksik bölgelere yapacaðýmýz takviyelerle yolumuza devam edeceðiz. Ýnanýyorum ki bu çocuklar önümüzdeki sezon hak ettiklerinin karþýlýðýný alacak" dedi.

12 Çorumspor U16, bugün Bugsaþspor önünde Çorumspor U16 takýmý Türkiye Þampiyonasý grup birinciliði için bugün Kýrþehir'e gidiyor. U16 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecek olan Çorumspor U16 takýmý antrenör Selahattin Karaca önderliðinde Kýrþehir'de grup birinciliði için mücadele edecek. Temsilcimiz bugün ilk karþýlaþmasýnda saat 15.00'te Ankara ekibi Polatlý Bugsaþspor U16 takýmý ile karþý karþýya gelecek. Adnan Yalçýn Belediyespor'un destek beklediði iþadamlarý konuþtu: KÝLÝT ÝSÝMLER Ispanak: Hitit Gençlikspor'un adý Yeni Çorumspor olabilir BAÞARANHINCAL VE KARADAÞ Çorumsporlular revaçta FB'li Alper Potuk'un aðabeyi Sandýklýspor'da Çorumsporlu futbolcular transfer döneminin gözdesi oldular. Lig boyunca mücadeleci futbollarý ile rakiplerine kök söktüren genç futbolcular ligin bitmesi ile birçok takýmýn radarýna girdiler. Kýrmýzý siyahlý futbolculardan Onur Aksar ve Samet bayrak ile PTT 1. Lig takýmlarýndan Adanaspor'un ciddi þekilde ilgilendiði öðrenilirken, Onur ve Samet'in Çorum Belediyespor'un bulunduðu gruptan 2. Lig'e yükselen Gümüþhanespor'unda yakýn takibinde olduðu öðrenildi. Genç futbolcular transferi için önümüzdeki günlerde kýrmýzý siyahlý kulübe resmi baþvurularýn olmasý beklenirken genç futbolcularýn bu transferin gerçekleþmesinde yönetimden bonservislerinde yardýmcý olmalarýný bekledikleri de gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Adnan Yalçýn Çorum Belediyespor yönetimi, mavi beyazlý kulüp için destek arayýþlarýndamülki amirler, ilin milletvekilleri ve Çorumlu iþadamlarý tarafýndan yalnýz býrakýldýklarý yönünde serzeniþte bulunurken, bazý iþadamlarý ise kendileri ile görüþme olmadýðýný bu görüþmenin geniþ katýlýmlý olmasý adýna TSO Baþkaný ve TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn destek için ikna edilmesinin önemine dikkat çektiler. Ýsimlerinin yazýlmasýný istemeyen iþadamlarýnýn bir kýsmý destek konusunda ilin valisinin ve belediye baþkanýnýn destek vermediði bir ortamda kendilerinden destek beklenmesinin çok yanlýþ bir düþünce olduðunu belirtemeden geçemediler. Yine bir kýsým iþadamý da destek vermek noktasýndabelediyespor yönetimin belirttiði gibi kendileri ile görüþme gerçekleþtirilmediðiniancak bu görüþmelerin en üst noktada gerçekleþmiþ olabileceðini düþündüklerini ifade ettiler. Tam bu noktada ise iþadamlarýnýn hem fikir olduðu düþünce ise TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn Belediyespor'a destek konusunda ikna edilmesi halinde birçok iþadamýnýn özellikle genç iþadamlarýnýn Çorum Belediyespor'a destek vereceðini sözlerine eklediler. Yaptýðýmýz görüþmede iþadamlarýnýn çoðunluðunun ortak kanýsý baþkanlar Çetin Baþaranhýncal ve Erol Karadaþ'ýn ikna edilmesi halinde bazý genç iþadamlarýnýn- Belediyespor yönetimine dahi girebileceði oldu. Öte yandan Belediyespor yönetiminin iþadamlarýnýn çoðunluðuna ulaþýlmadýðýnýn altý çizilirken birçok iþadamý da Belediyespor yönetimini tanýmadýklarý özellikle Baþkan Zeki Gül'ü tanýmadýklarýný dolayýsýyla samimiyetini bilemediklerini söylediler. Futbolun içerisinden gelen bir iþadamýmýz ise, Belediyespor yönetimine yakýn zamanda TSO üyesi olan iþadamlarý ile görüþme yapýlmasýný önerebileceðini TSO'nundesteklerini alarak Çorum Belediyespor'un çok güçlü bir yönetime kavuþabileceðine inandýðýný kendisinin üstüne düþen görevi de yapacaðýný ifade etti. Ýþadamlarý ile yüz yüze ve telefon görüþmelerimizde izlenimlerimiz iþadamlarý tarafýndan beklentinin TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ önderliðinde iþadamlarý ile geniþ tabanlý bir toplantý yapýlmasýnýn Çorum'un futbolunun geleceði adýna önemi bir kez daha ortaya çýktý. Adnan Yalçýn Kýlýçcýoðlu'nun kullaným hakkýný Belediyespor alýyor Çorumspor on yýllýk kullaným hakkýný aldýðý Dr. TurhanKýlýçcýoðlu Stadý'ný Aðustos ayý sonuna kadar geçici olarak Çorum Belediyespor'a verdi. Çoruýmspor Baþkaný Rumi Ispanak bakým ve onarýmý baþlamýþ olan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn bakýmý onarýmýný karþýlayamadýklarýný bu yüzden kullaným haklarýný Belediyespor'a vermek için yazýlý dilekçelerini ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne verdiklerini söyledi. Bu geliþme üzerine Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn bakým ve onarýmýný üstlenecek olan Çorum Belediyespor adýna Baþkan Zeki Gül, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne bir dilekçe vererek stadýn on yýllýk kullaným hakkýný talep etti. Çorum Belediyespor'un bu isteði Ýl Müdürlüðü tarafýndan Genel Müdürlüðe gönderilecek, bu talep kabul edilmesi halinde Belediyespor Yönetimi ile yapýlacak protokol doðrultusunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn kullaným hakký sözleþmesi imzalanacak. Adnan Yalçýn Eskiþehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Alper Potuk'un aðabeyi Emrah Potuk, Eskiþehir Demirspor'dan Sandýklýspor'a transfer oldu.spor Toto 3'üncü Lig'de gelecek sezon iddialý bir takým oluþturmak için transfer çalýþmalarýný sürdüren Sandýklýspor, Fenerbahçe'ye transferiyle gündeme gelen Alper Potuk'un aðabeyi Emrah Potuk'la 2 yýllýk sözleþme imzaladý.kulüp Onursal Baþkaný ve Sandýklý Belediye Baþkaný Ýsmail Elibol'un ofisinde yapýlan görüþmelere Emrah Potuk ile babasý Mustafa Potuk, Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye transferinde etkili olan Süleyman Toker ve Ertuðrul Sevim ile Sandýklýspor Asbaþkaný H.Ýbrahim Necipoðlu katýldý. Emrah Potuk görüþmeler sonrasýnda boþ mukaveleye imza attý. Geçen sezon Eskiþehir Demirspor'da forma giyen Emrah Potuk, Bank Asya ve 2'inci Lig takýmlarýndan transfer teklifi almasýna raðmen Sandýklýspor'u tercih ettiðini söyledi. Sandýklýspor'a baþarýlar yakalamak için geldiðini belirten Emrah Potuk, "Bank Asya ve 2'inci lig takýmlarýndan da teklifler aldým. Ancak Sandýklýspor Afyon'u profesyonel liglerde temsil eden tek takým. Bu yüzden kendi memleketimin takýmý olan Sandýklýspor'u tercih ettim. Sandýklýspor'a büyük baþarýlar yaþatmak istiyorum" dedi. ALPER'E FENERBAHÇE, EMRAH'A SANDIKLISPOR HAYIRLI OLSUN Sandýklý Belediye ve Sandýklýspor Onursal Baþkaný Ýsmail Elibol ise Emrah Potuk'la her konuda anlaþtýklarýna iþaret ederek, þöyle konuþtu:"yaptýðýmýz görüþmeler sonrasýnda kendisi boþ mukaveleye imza attý. Emrah'a Sandýklýspor, bir Fenerbahçeli olarak da kardeþi Alper'e Fenerbahçe hayýrlý olsun. Önümüzdeki sezon iddialý bir takým oluþturmak için transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Hedefimiz Takýmýmýzý bozmamak amacýyla tüm futbolcularýmýzla en az 2 yýllýk sözleþme yapýyoruz. Alper Potuk'un Fenerbahçe'yi seçmesinde rol oynayan Süleyman bey, Emrah Potuk'un da Sandýklýspor'a transferinde büyük emek sarf etti" diye konuþtu. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn yerel gazetelerde çýkan Hitit Gençlikspor Kulübü'nün ismini deðiþtireceði yönündeki haberleri doðruladý. Baþkan Ispanak baþkanlýðýný yaptýðý Hitit Gençlikspor'un tarihinde Genel Kurulu olduðunu bu genel kurulun gündem maddelerinde ise isim deðiþikliði maddesi bulunduðunu söyledi. Ispanak kulüp isminde deðiþikliðe gideceðini 'Yeni Çorumspor' isminin ise kulüp üyelerinin alacaðý karar doðrultusunda olabileceðini anca bu isim hakkýnda kesin bir kararlarýnýn olmadýðýný belirtti. ÇORUMSPORLU FUTBOLCULARIN HÝTÝT GENÇLÝKSPOR'A GEÇMESÝ SÖZ KONUSU DEÐÝL Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn aldýklarý bu kararla Çorumspor'daki lisanslý futbolcularý kendi kulübü Hitit Gençlikspor'a aktarma düþüncelerinin olmadýðýný ifade etti. Ispanak " Böyle bir þey aklýmýzdan dahi geçirmedik. Çorumspor BAL Liginde güçlü bir kadro ile yoluna devam edecektir." Þeklinde konuþtu. Ispanak Hitit Gençlikspor'da ki baþkanlýk görevini býrakacaðýný da sözlerine ekledi. Borç bataðýnda olan ve zor günler yaþayan Çorumspor baþkanlýðýný sürdürecek olan Baþkan Rumi Ispanak'ýn Yeni Çorumspor'a destek vereceði takýmý ise üst liglere çýkartmak için uðraþacaðý gelen bilgiler arasýnda yer alýyor. Adnan yalçýn Ulukavakspor feshediliyor Ulukavakspor Yönetimi, 7 Nisan'da Osmancýk'ta Osmancýkgücü ile oynadýklarý ve olaylar nedeniyle yarýda kalan maçla ilgili haklý taraf olmalarýna raðmen maðdur edilmeleri halinde kulübü kapatacaklarýna yönelik aldýðý kararý hayata geçiriyor. Yönetim Kurulu önceki gün yaptýðý toplantýda, genel kurulda kulübü feshetmeyi kararlaþtýrdý. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda 7 Nisan'da Osmancýk'- ta oynanan Osmancýkgücü-Ulukavakspor maçý, Ulukavakspor 3-0 önde iken 79. dakikada çýkan olaylar nedeniyle yarýda kalmýþ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) iki takýmý da oyuncu sayýsý 6'ya düþtüðü için 3-0 hükmen yenik saymýþ ve Ulukavakspor son maçýnda Çimentospor ile 2-2 berabere kalarak þampiyonluðu rakibine kaptýrmýþtý. Osmancýkgücü maçýndan sonra toplanan Ulukavakspor yönetimi, haklý iken haksýz duruma düþmeleri halinde kulübü feshetme yoluna gideceklerine dair karar almýþtý.önceki gün bir kez daha toplanan yönetim, daha önce alýnan kulübü feshetme kararýný gözden geçirirken, uygulama yoluna gitmeyi tercih etti. Ulukavakspor yönetimi yaptýðý açýklamada, devam eden 2.Amatör Küme U19 Ligi'nin bitmesini beklediklerini belirtirken, 8 Haziran'da bitecek olan ligden sonra olaðanüstü genel kurula gidileceðini, genel kurulda da kulübü feshetme kararý alýnacaðýný duyurdu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

19 yýllýk rüya gerçek oluyor

19 yýllýk rüya gerçek oluyor Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret Projelere 10 yýlda 32 milyon TL Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn * HABERÝ 10 DA 30 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Yeni iþyerimizin açýlýþýnda sizleri de aramýzda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı