Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz"

Transkript

1 Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile devam edecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün "Ýcbarlý irtikap ve Ýhaleye Fesat karýþtýrma" iddiasýyla yargýlandýðý davanýn 5 duruþmasý bugün yapýlacak. Duruþma 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde saat 15.30'da baþlayacak. SAYFA 6 DA 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Çorum'da yýllardýr yýlan hikayesine dönen Polis Okulu konusunda arazi tahsisi izin aþamasýna geldi. Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz SERFED Baþkan Vekili oldu Karaca köy yakýnlarýnda Polis Okulu inþa edilecek olan 130 dönümlük Hazineye ait arazinin Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsisi için son aþamaya gelindi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in, arazinin tahsisi ile ilgili izin yazýsýný Baþbakanlýða gönderdiði bildirildi. Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým adýna ile ilgili yaptýðý açýklamada Polis Okulu arazinde gelinen son nokta hakkýnda deðerlendirmede bulundu. Fatih AKBAÞ SAYFA 5 TE ANAKÖYDER 25 bin fidan dikti Bakanlar kurulu kararýyla 'Türkiye' unvanýný kullanma hakkýna sahip olan ve sektörün milli düzeyde temsilini yürüten Türkiye Seramik Federasyonu'nun (SERFED) genel kurulu 28 Mayýs tarihinde Ýstanbul'da Federasyonun merkez binasýnda yapýldý. Federasyon baþkanlýðýný 2 dönemdir yürüten Kale Gurubu Baþkaný Zeynep Bodur Okyay'ýn tekrar aday olmadýðý genel kurulda Eczacýbaþý- Vitra temsilcisi Ahmet Yamaner Federasyon Baþkanlýðýna seçilirken ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'de Baþkan Vekili oldu. SAYFA 3 TE Ayasofya ibadete açýlmalý Çorum Anadolu Köyleri Derneði (ANA- KÖYDER) doðanýn aðaçlandýrýlmasý için yaptýðý çalýþmalar neticesinde yýlýnda 8 bin aðacý toprakla buluþturdu. Dernek kurulduðu günden itibaren toplam da ise 25 bin fidan dikti yýlýnda Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylere yönelik faaliyetlerde bulunmak amacýyla kurulan dernek köylerde daha iyi yaþanabilir alanlar için çevre, tarým, eðitim, hayvancýlýk ve saðlýk alanýnda köylü vatandaþlarýn eðitimi ile ilgili çalýþmalar yürütüyor. SAYFA 7 DE Üniversiteli Alperenler düzenledikleri basýn açýklamasý ile Ayasofya Caminin ibadete açýlmasý talebini bir kez daha dile getirdiler. Belediye yanýnda yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Cihan Ertürk, "Ýstanbul u Feth eden kumandan ne güzel Kumandan, onu Feth eden asker ne güzel Asker. Hadisi þeriflerine mazhar olan bir ecdadýn torunlarý olarak Ýstanbul'un Fethini buruk bir sevinçle yad ediyoruz. SAYFA 10 DA Belediye faaliyetlerini LED ekranlarda tanýtacak SAYFA 5 TE "Ýþkollarýmýzýn tamamýnda yetkiyi aldýk" Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý yetki dönemini deðerlendirdi. SAYFA 5 TE Rektör Alkan hemþehrimizden yeni KYK yurtlarý istedi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ziyarette, üniversitenin yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi vererek, Çorum'da ve ilçelerde öðrenim gören öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve yeni KYK öðrenci yurtlarýnýn yapýlmasýnýn büyük yarar saðlayacaðýný belirtti. SAYFA 2 DE "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" birincisi Sefa Kýrçý oldu Ýl Müftülüðü Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" Ýl finali yapýldý. TOBB ETÜ ve TSO'dan Bektaþ'a tebrik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ v... "Geçmiþ dönemde düzgün bir duruþ sergiledik" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek yeniden ayný göreve seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. SAYFA 6 DA SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE

2 Emeklilerden Demiray'a tebrik! 2 HABER Ýmsâk :2:53 Güneþ :5:06 Ýþrak :5:58 Öðle :12:49 Ýkindi :16:48 Akþam :20:11 Yatsý :22:06 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 22. Hafta Ýyiliklerine sevinen, kötülüklerine üzülen kimse mü'mindir. Hadîs-i þerîf Ýþlerin en hayýrlýsý, çok aþýrý veya eksik olmayýp, orta mertebede olanýdýr. Hadîs-i þerîf Rektör Alkan hemþehrimizden yeni KYK yurtlarý istedi Günün Þiiri GÖVEL ÖRDEK Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevine atanan Ünal Demiray'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ziyarette yaptýðý konuþmada Demiray'a yeni görevinde baþarýlar diledi. Ünal Demiray ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ziyarette, üniversitenin yükseköðretim kurumlarý hakkýnda bilgi vererek, Çorum'da ve ilçelerde öðrenim gören öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve yeni KYK öðrenci yurtlarýnýn yapýlmasýnýn büyük yarar saðlayacaðýný belirtti. YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yüksek öðrenim gençliðinin ihtiyaç ve sorunlarýna çözüm üretmek için ellerinden gelen her türlü çalýþmayý yapacaklarýný söyledi. Ziyarete Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'da katýldý. Fatih AKBAÞ ABD'de HÜHAM standýna ilgi yüksek oldu Yeþil baþlý gövel ördek Uçar gider göle karþý Eðricesin tel tel etmiþ Döker gider yare karþý Telli turnam sökün gelir Ýnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuþ yele karþý Þahinim var bazlarým var Tel alýþkýn sazlarým var Yare gizli sözlerim var Diyemiyom ele karþý Hani Karac'oðlan hani Veren alýr tatlý caný Yakýþmazsa öldür beni Yeþil baðla ala karþý KARACAOÐLAN SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: ABD'nin Los Angeles þehrinde Mayýs 2013 tarihleri arasýnda yapýlan ve bu yýl dördüncüsü düzenlenen "Anadolu Kültürleri ve Yiyecekleri" festivaline Hitit Üniversitesi adýna katýlan Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin standý ziyaretçilerin yoðun ilgisini çekti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri ve Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öðrencisi Faysal Ýlhan (Baba) HÜHAM standýnda görev aldýlar. Ýstanbul, Ankara, Mardin, Gaziantep, Eskiþehir, Van, Konya þehir stantlarýnýn da yer aldýðý festival alaný yaklaþýk 60 bin kiþi tarafýndan gezildi. HÜHAM standýnda koordinatörlüðünü Prof. Dr. Osman Eðri'nin yaptýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan yayýnlanmakta olan "Alevi Bektaþi Klasikleri", Merkez tarafýndan 2010 yýlýnda düzenlenen "Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Sempozyumu Kitabý" (2 cilt), yine HÜ- HAM yayýnlarý olan Türkçe Ýngilizce "Ariflerin Dilinden" ve "Aþýklarýn Dilinden" kitapçýklarý, üzerinde Hacý Bektaþ Veli'nin sözlerinin yer aldýðý posterler yer aldý. ABD'de yaþayan Türkler, Amerikan vatandaþlarý ve Yýl: 9 Sayý: 2490 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : akademisyenler, Türkiye'den festivale katýlan milletvekilleri ve gazeteciler standa ziyarette bulunarak, Hacý Bektaþ Veli, Alevilik Bektaþilik ve yayýnlar hakkýnda bilgiler aldýlar. Ziyaretçilerle birlikte stant içerisinde ve dýþarýsýnda oluþturulan alanda hep birlikte koro halinde Alevi deyiþ ve nefesleri söylendi. Stantta kurulan TV'de cemlerden görüntüler seyrettirilerek, cem ve on iki hizmet, semah hakkýnda bilgiler verildi. Merkezin organizasyonuyla son gün Yenimahalle Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan festival alanýnda semah dönüldü ve kalabalýk bir izleyici topluluðu dönülen semahý ilgi ve coþkuyla seyretti. Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi standý Westwood Production, CNN Türk kanallarý tarafýndan görüntülendi ve festival hakkýnda deðerlendirme yazýsý yazan gazeteciler HÜHAM standýna özel yer verdiler. Festival sonrasý standý ziyarete gelen vatandaþlarýn isteði üzerine evlere özel ziyaretlerde gerçekleþtirildi. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,856 1,866 EUR 2,403 2,418 STERLiN 2,79 2,83 JPY YENi 0,0182 0,0185 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ECZANESÝ TEL: MELÝKGAZÝ 2. SK NO:1/D EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Erdem Çenesiz SERFED Baþkan Vekili oldu MAYIS HAFTASI BÝLÝMSEL ECZACILIÐIN 174. ve ODAMIZIN KURULUÞUNUN 10. YILDÖNÜMÜNDE ZÝYARET EDEREK, ÇÝÇEK GÖNDEREREK, TELEFON, TELGRAF, BASIN ÝLE ULAÞARAK BÝZLERÝ KUTLAYAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret ettiler. Dün saat 13.00'te gerçekleþtirilen ziyarette Çorum Ticaret Borsasý'nýn bazý yöneticileri de eþlik etti. Bakanlar kurulu kararýyla 'Türkiye' unvanýný kullanma hakkýna sahip olan ve sektörün milli düzeyde temsilini yürüten Türkiye Seramik Federasyonu'nun (SERFED) genel kurulu 28 Mayýs tarihinde Ýstanbul'da Federasyonun merkez binasýnda yapýldý. Federasyon baþkanlýðýný 2 dönemdir yürüten Kale Gurubu Baþkaný Zeynep Bodur Okyay'ýn tekrar aday olmadýðý genel kurulda Eczacýbaþý- Vitra temsilcisi Ahmet Yamaner Federasyon Baþkanlýðýna seçilirken ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'de Baþkan Vekili oldu. Seramik sektörünün önemli þirketlerinin temsilcilerinden oluþan yönetim kurulunda Tarýk Özçelik ve Kemal Yýldýrým baþkan yardýmcýsý olarak görev alýrken, Bülent Zýnhalý, Hanifi Mutlu, Ýbrahim Hýzal, Kürþat Özkaya, Hakan Çanakçý, Nuri Gönenç, Mehmet Hýzal, Hüseyin Gürcan, Tolun Vural, Yalçýn Tung, ve Þafak Ozan yönetim kurulu üyesi olarak görev aldýlar. Türk seramik sektörü, yaklaþýk 2 milyar dolarlýk iþlem hacmi ve yaklaþýk 1 milyar dolarlýk ihracatý ile Türkiye'nin önemli endüstrileri arasýnda yer alýyor. Ýthal girdisi çok düþük ve yüksek ihracat oraný ile Seramik sektörü net katma deðer yaratan bir sektör olarak cari açýðýn kapanmasýna katký saðladýðý için ülke açýsýnda son derece önemli konumda. Seramik sektörü 36 bin doðrudan, 220 bin dolaylý istihdam saðlýyor. Haber Servisi TOBB ETÜ ve TSO'dan Bektaþ'a tebrik TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren ziyarette Ali Bektaþ'ý tebrik ederek Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinde baþarýlar diledi. Þadan Eren ayrýca, son seçimlerde yeniden Meclis Baþkaný seçilen Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý da tebrik etti. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ da, ziyaretlerinden dolayý TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür etti. ÇORUM VALÝSÝ Sayýn SABRÝ BAÞKÖY GEÇMÝÞ DÖNEM ÇORUM VALÝLERÝ Sayýn ATIL UZELGÜN Sayýn HÜSEYÝN POROY Sayýn NURULLAH ÇAKIR BELEDÝYE BAÞKANI Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn HALÝL ÝBRAHÝM DOÐAN ÖNCEKÝ DÖNEM EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn NECMETTÝN EMRE ÇORUM MÝLLETVEKÝLLERÝ ÇORUM SÝYASÝ PARTÝ ÝL BAÞKANLARI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ ÝI. BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ GENEL SEKRETERÝ TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ ÜYELERÝ ECZACI ODA BAÞKANLARI ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRÜ KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ HALK SAÐLIÐI MÜDÜRÜ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ ÖNCEKÝ DÖNEM SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ SAÐLIK SOSYAL GÜVENLÝK MERKEZ MÜDÜRÜ HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ BAÞHEKÝMÝ VE YÖNETÝCÝLERÝ ÇORUM ÖZEL VE ELÝTPARK HASTANE YÖNETÝCÝLERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI EDAK ECZA KOOP., BURSA ECZA KOOP., ÝLAÇ ENDÜSTRÝSÝ ÝÞVERENLER SENDÝKASI VE YÖNETÝCÝLERÝ BANKA YÖNETÝCÝLERÝ ECZA VE ÝTRÝYAT DEPO MÜDÜRLERÝ BASIN KURULUÞLARI OTEL ANÝTTA, VADÝ RESTORANT, ÝNCÝ RESTORANT, CARMEN PASTANESÝ YÖNETÝCÝ VE ÇALIÞANLARI SEVGÝLÝ DOSTALARIMIZ VE TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA ÝÇTEN TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. BASIN: 551 ÇORUM ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU ADINA Baþkan Ecz. E. Þefkat GÜLER Baþkan Külcü, öðrencilere destek kermesini gezdi "Çorum'da proje kültürünü geliþtirmeye çalýþýyoruz" Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ile kurum bünyesinde kýsa bir süre önce faaliyete geçirilen Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) yetkilileri, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Kamu Güvenliði kapsamýnda illerde kurulan Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nün kýsa sürede önemli çalýþmalar yaptýðýný dile getiren Esat Kolbaþý, özellikle ilimizde proje hazýrlama kültürünün geliþimine yönelik çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi. Bu kapsamda özellikle sivil toplum kuruluþlarýna yönelik iki kez proje hazýrlama eðitimi düzenlediklerini anlatan Kolbaþý ilimizdeki kamu kurumlarýndaki proje birimlerini de aktif hale getirmeye çalýþtýklarýný dile getirdi. ÇOPKOME yetkilileri Mehmet Çakýþ, Mustafa Türk ve Mehmet Kese'nin hazýr bulunduðu ziyarette AB'den 3 milyon Euro destek saðlanan medya hibe programý hakkýnda da bilgi sunuldu. HGYD Baþkaný Tugay Afat da ziyaret nedeniyle Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ile beraberindeki heyete teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaybey Öðrenci Yurdu tarafýndan açýlan kermesi gezdi. Baþkan Külcü, kermesin öðrencilerin eðitimlerine destek amacýyla düzenlenmiþ olmasýnýn kermesin önemini bir kat daha artýrdýðýný söyledi. "Yardýmlaþma ve dayanýþma amacý güden ve hedefi de öðrenim çaðýndaki çocuklarýmýza eðitim öðretim hedefi olan bu yurtlarýmýzýn saygýdeðer yöneticilerine ve emek veren tüm herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz" diyen Baþkan Külcü, herkesi bu tür kermeslere destek olmaya davet etti. Kurs ve Okul Talebeleri Yardým Derneði yetkilisi Mehmet Aksu da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ziyaret nedeniyle teþekkür etti. Aksu, kermeste hayýrseverler tarafýndan hazýrlanan ürün ve baðýþlanan eþyalarýn satýlarak elde edilen gelirin yurttaki öðrencilerin ihtiyaçlarý için kullanýlacaðýnýn altýný çizdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 31 Mayýs'a kadar açýk kalacak olan kermesteki tüm tezgâhlarý gezerek hayýrsever vatandaþlarla sohbet etti. Kur'an-ý Kerim'i güzel okumada yarýþtýlar Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma yarýþmasýnda kýz öðrenciler kýyasýya yarýþtý. Jüri üyeliklerini meslek dersleri öðretmenlerinden Necdet Yavuz, Emine Damar, Huriye Özkader, Kasým Madan ve Osman Köse'nin yaptýðý ve 41 öðrencinin katýldýðý ön elemeler sonucunda 11 öðrenci finalde yarýþmaya hak kazandý. ÝHL Tatbikat Camiinde yapýlan final yarýþmasýnda Esra Erci birinci, Hatice Arslan ikinci ve Arzu Sarý ise üçüncü oldu. Dereceye giren öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirildiler. Amasya Tamimi töreninde TBMM'yi Uslu temsil edecek Amasya Tamiminin yayýnlanmasýnýn 94. yýl dönümü nedeniyle Amasya'da yapýlacak olan törenlere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek adýna Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýlacak. Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, Cumhuriyetin Doðum Belgesi Amasya Tamiminin 94. yýldönümü nedeniyle Haziran tarihleri arasýnda düzenledikleri "Uluslararasý Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali" davetiyesini sundu. Ziyarette Amasya Milletvekilleri, Naci Bostancý ve Avni Erdemir de bulundu.

4 HABER 4

5 HABER 5 Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Çorum'da yýllardýr yýlan hikayesine dönen Polis Okulu konusunda arazi tahsisi izin aþamasýna geldi. Karaca köy yakýnlarýnda Polis Okulu inþa edilecek olan 130 dönümlük Hazineye ait arazinin Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsisi için son aþamaya gelindi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in, arazinin tahsisi ile ilgili izin yazýsýný Baþbakanlýða gönderdiði bildirildi. Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým adýna ile ilgili yaptýðý açýklamada Polis Okulu arazinde gelinen son nokta hakkýnda deðerlendirmede bulundu. 19 yýllýk rüya, bürokratik engelleri aþarak gerçekleþeceðini belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Polis Okulu, "Geçmiþ dönemde düzgün bir duruþ sergiledik" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek yeniden ayný göreve seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Çetin Baþaranhýncal ve ekibinin Çorum için güzel þeyler yapacaðýna inandýðýný dile getiren CHP Ýl Baþkaný Atlas, "Hepimiz Çorum'u en iyi yere getirmek için mesai harcýyoruz. TSO'da insanlarýn yaþam kalitesini yükseltmek ve istihdamý artýrmak için çalýþýyor. Bu yolda güzel iþler yapacaklarýný biliyorum. Bende 4 yýl TSO'da meclis üyeliði yaptým. Biz Çorum'a bir çivi çakanýn kulu kölesi olmaya hazýrýz. Önemli olan iþsizlere iþ aþsýzlara aþ olmaktýr. Ýnsanlarýn siyasi görüþlerine düþüncelerine hiç bakmýyoruz. Nerede bize ihtiyaç olursa oradayýz" dedi. Atlas, Çetin Baþaranhýncal'ý yeninden TSO Baþkanlýðýna seçilmesinden dolayý tebrik ederek sözlerini tamamladý. TSO Çetin Baþaranhýncal ise herkesin ortak amacýnýn Çorum'a hizmet olduðunu vurgulayarak, "TSO olarak geçmiþ dönemde düzgün bir duruþ sergiledik. Biz siyasette yer alan insanlarýn iþ dünyasýnda temsilci olarak bulunmalarýna olumlu bakýyoruz. Bu, sorunlarýn ilgililere direk iletilmesi için önemlidir. 4 yýllýk uyumlu çalýþmamýzý yeni dönemde de devam ettireceðiz" þeklinde konuþtu. Baþaranhýncal ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Tansu Çiller'in Baþbakanlýðýný yaptýðý 50. Hükümet döneminde ihale edilmiþti. Aradan 10 hükümet geçmiþ olmasýna raðmen nihayet 61. hükümet döneminde gerçekleþiyor yýlýnda baþlayan Polis Okulu süreci bitirilmiþ olmasýna raðmen 19 yýldýr eðitime baþlayamamýþtý. Mevcut binalarýn tasfiyesi, bürokratik engellerin aþýlmasý yeni bir Polis Okulu açmaktan daha zor. Þuanda geçmiþ yýllara ve mevzuatýn getirdiði kargaþaya bir son vererek yeni yerde yeni bir okul yapýyoruz. Polis Okulumuz kolektif çabanýn, kolektif akýlýn bir araya gelmesiyle sona yaklaþýyor. Milletvekillerimizin, valimizin, belediye baþkanýmýzýn ortak çabalarý, giriþimleri ile Ýçiþleri ve Maliye Bakanlýðý, Emniyet ve Milli Emlak Genel Müdürlüðünde yapýlacak olan iþlemleri koordineli bir þekilde ve bir ekip ruhuyla tamamlamýþ bulunmaktayýz" dedi. Uslu, "Geçtiðimiz ay Çorum Valiliðimiz yeni bir Polis Okulunun yapýlabilmesi için Ýl Defterdarlýðýnca tahsisi önerilen, Merkez Karaca köyü sýnýrlarýnda 130 dönüm arazinin Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsisi talebinde bulunmuþtu. Ýlgili kurumlarýn bakan ve genel müdürleri düzeyinde yapmýþ olduðumuz görüþmeler sonucu Emniyet Genel Müdürlüðü tahsisin gerçekleþmesi halinde Polis Okulunun yatýrýma alýnacaðýný Maliye Bakanlýðýna bildirmiþtir" ifadelerini kullandý. 29 Mayýs Çarþamba günü Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzasý ile 2012/15 no'lu genelgeye istinaden Baþbakanlýða tahsis için izin talebinde bulunulduðunu ifade eden Uslu,"Emniyet Genel Müdürlüðünün tahsis talebine izin geldiðinde proje ve süreç hýzla devam edecektir" þeklinde ifade etti. Fatih AKBAÞ CHP'den Bektaþ'a tebrik CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ve beraberindeki heyet Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teþekkür etti. Belediye faaliyetlerini LED ekranlarda tanýtacak "Ýþkollarýmýzýn tamamýnda yetkiyi aldýk" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý yetki dönemini deðerlendirdi. Sendika binasýnda yaptýðý toplantýda konuþan Ahmet Saatçi, Çorum Memur-Sen camiasý olarak 2013 yýlýnda da yetkiyi perçinleyerek büyümeye devam ettiklerini dile getirerek, "Ýþkollarýmýzýn üye sayýlarý hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Eðitim-Bir Sen 2527, Saðlýk- Sen 2239, Diyanet-Sen 1010, Büro Memur-Sen 604, Bem Bir Sen 526, Toç Bir Sen 450, Bayýndýr Memur Sen 115, Birlik Haber Sen 60, Enerji Birsen 41, Kültür Memur Sen 32 olmak üzere toplam 7604 üye ile en yakýn rakibimizin iki katýna yakýn bir büyüklük elde ettik. Bu sonuçlarla iþkollarýmýzýn tamamýnda yetkili sendikayýz. Bu sonuçlar verdiðimiz mücadelenin, yaptýðýmýz çalýþmalarýn karþýlýksýz kalmadýðýný, tabanýn desteðinin giderek arttýðýný göstermektedir. Bu sayýlarýn elde edilmesinde emeðini esirgemeyen, özverili bir þekilde çalýþan baþta þube Baþkanlarýma, il temsilcilerime, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerimize, ilçe ve iþyeri temsilcilerimize, sendikal faaliyetlerimizi ve çalýþmalarýmýzý kamuoyuna yansýtan kýymetli basýnýmýza teþekkür ediyorum. Tüm iþkollarýmýzda bu baþarýnýn ferdi deðil ekip baþarýsý olduðunun bilinmesini istiyorum" dedi. "Bugün ortada bir baþarý varsa bu ekiplerimizin baþarýsýdýr. Bu baþarý ayný zamanda sorumluluk ve mesuliyet demektir" diyerek sözlerine devam eden Saatçi, "Her yýl artarak büyümenin haklý gururunu ve onurunu yaþýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn verdiði bu yetkiyi en etkili bir þekilde kullanacaðýmýzý ve bu sorumluluðun gereðini yerine getireceðimizin bilinmesini istiyorum. Sendikal faaliyetlerde ki mücadelemizde yýlmadýk, yorulmadýk. Ýlkelerimizden ve çalýþma prensiplerimizden asla taviz vermedik. Tüm üyelerimize karþý dürüst olmaya, yapamayacaðýmýz vaatlerde bulunmamaya, üyelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini deðerlendirmeye alarak yerelde çözülebilecek talepleri çözmeye, kamuoyu oluþturmaya, bizi aþan hususlarý yargýya ve genel merkeze ileterek çözüme kavuþturmalarýnýn takipçisi olduk. Bunun neticesinde de her yýl üye sayýmýzý artýrarak yetkimizi perçinledik. Ayný zamanda her yýl istikrarlý bir þekilde büyümemiz hormonlu büyümediðimizin de bir göstergesi olsa gerek. Yýllar itibariyle Memur Sen'e baðlý iþkollarýnýn sayýlarýna bakýldýðý zaman bazý yýllar bir anda tavan yapan, bazen de dip yapan bir görüntü olmaktan öte her yýl istikrarlý bir þekilde büyümesiyle baþta kamu çalýþanlarýmýzýn, sonra da toplumsal konulardaki hassasiyetimiz nedeniyle vatandaþlarýmýzýn da teveccühünü gördüðümüz kanaatindeyiz. Kýsaca Memur Sen'in yýldýzý her geçen yýl artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandý. Saatçi sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen ailesi olarak bizler hiçbir konuda tarafsýz kalmadýk. Bu ülkeyi sevmede, bu ülkeye hizmet etmede, demokrasi ve insan haklarýnýn geliþmesine katký sunmada, inanç ve özgürlüðün geliþmesi konularýnda, çözüm sürecinde, sivil anayasanýn yapýlmasý çalýþmalarýnda, terör ve þiddet konularýnda,kýlýk kýyafet özgürlüðünde, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný arama ve koruma konularýnda hep taraf olduk ve taraf olmaya da devam edeceðiz. Memur Sen camiasý olarak biz yaratýlaný Memur Sen üyesi olduðu için deðil tüm yaratýlaný yaratandan ötürü sevdik. Türkiye'de Memur Sen, vatandaþlarýmýz tarafýndan sendikalara bakýþtaki olumsuz kanaatleri gidermiþ, bu ülkenin harcý olma yolunda ise her geçen gün hýzla yol almaya devam etmektedir. Ülkemiz son yýllarda çok ciddi sýnavlardan geçmektedir. Bizler Sivil toplum örgütleri olarak bir ülkede ne kadar demokrasi varsa o kadar hak ve özgürlükler olduðuna inanýyor ve sendikalarýn ülkelerin yönetimlerinde daha katýlýmcý bir performans sergilemesi gerektiðini düþünüyoruz. Sayýn Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu'nun çözüm sürecinde yer almasýnýn amacý bu düþünceden baþkasý deðildir. Bu nedenle de Memur-Sen olarak önceliðimizin çalýþanlarýmýzýn sosyal, özlük ve ekonomik haklarýný savunmakla beraber, demokrasinin yerleþtiði, daha özgür kiþi ve sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamda var olabildiði, düþünce üretip teklifler sunabildiði veya bunu sivil ve kamusal alanda yaþama geçirebildiði, gelir daðýlýmýn adilce paylaþtýrýldýðý, sosyal devlet olmanýn gereði her vatandaþýn devlet imkânlarýndan eþit olarak faydalanabildiði, daha özgür, daha zengin, daha mutlu insanlarýn yaþadýðý, inançlarýn önündeki tüm engellerin kaldýrýldýðý, çözüm sürecinin baþarýya ulaþarak terör ve þiddetin sona erdiði, sivil anayasa'nýn hayata geçirildiði bir Türkiye'ye ulaþabilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaþmak içinde her zaman olduðu gibi haklýnýn yanýnda yer alan, haksýzýn karþýsýnda duran bir sendikal anlayýþý benimsiyoruz." Basýn toplantýsýna Memur Sen'e baðlý sendikalarýn baþkanlarý da katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum Belediyesi LED Bilgi Ekranlarý ve Kamera Sistemi alým ihalesi dün yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda Belediye Ýhale Salonunda gerçekleþtirilen ihaleye 3 firma katýldý. 671 bin 988 lira yaklaþýk maliyetle yapýlan ihalede Apron Teknoloji 596 bin 800 lira, Matrisled 487 bin 300 lira, Neta Grup ise 593 bin 550 lira teklif verdi. Ýhaleyi en düþük teklifi veren Matrisled kazanýrken yapýlacak incelemenin ardýndan kesin sonuç açýklanacak. Ýhale kapsamýnda Çorum Belediyesi 7 adet dev LED ekran alacak ve þehrin farklý bölgelerine yerleþtirecek. Bu ekranlarda ise belediyenin faaliyetleri tanýtýlacak. Fatih AKBAÞ

6 HABER TEK 6 Mahir ODABAÞI hayvanlara otomatik sistemle yem verilmesi gibi türlerde eserler göze çarpmaktadýr. OKULLARDAKÝ SERGÝLERÝN DÝLÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceden genç kýzlar annelerinin rekakatýnda özel uðraþý vererek çeyiz hazýrlamakla meþgul olurlardý.(gerçi þimdi çeyiz hazýrlýklarýnýn yerini sýnav hazýrlýklarý aldý. Kýzlarýmýz sýnavlarla uðraþýyor) Ýzdivaç döneminde ise görücüye çýkar ve gelin evinde sergilenirdi. Düðüne gelenler, neyi var neyi yok diye merak eden mahalleli bayanlar görmeye gelir ve daha sonra artýsý eksisiyle deðerlendirmeler daha doðrusu dedikodular yapýlýrdý. Bunu gören bir baþka kýz annesi benim kýzým içinde ayný þeyleri söylerler zannýyla daha iyisini yapmaya çalýþýrdý. Teþbihte hata olmasýn, okullarýmýzda öðrencilerimiz öðretmenleri refakatinde bir eðitim öðretim yýlýnda bazen bireysel, bazen grup olarak el emeði, göz nuru çalýþmalarýný görücüye çýkarýyorlar. ''Pazara tezgâh açan, müþteri bekler'' hesabý bu sergilerine ne kadar ziyaretçi gelirse ilgili okullarýn idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ve okulun temelini oluþturan velileri mutlu ediyor. Buda en doðal haklarý. Bende yýllardýr imkânlar oranýnda gelen davetlere, bazen de gelmeyen davetlere icabet etmeye çalýþýyorum. Biraz yazýyla, þiirle daha doðrusu toplumsal konularla iliþkisi olan biri olarak kendime göre yorumluyorum. Hele o çocuklarý görev alan anne - babalarýn mutluluðu ve fotoðraf çekebilmek için verdiði tatlý uðraþýlar, üzerine kitap yazýlabilecek kadar konu oluþturmaktadýr. ''Sanat ne oyun nede eðlencedir. O ancak ruhun dýþarýya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacýdýr'' (E.Benite) veya 'Testinin içerisinde ne varsa, dýþýna o sýzar'' hesabý sunulan eserleri incelediðinizde öðrencilerin aile profili hakkýnda sizlere lisani haliyle bir þeyler veriyor. Kýrsal kesimden gelen öðrenci emek vereceði esere kafa yorarken köydeki annesinin, babasýnýn, ablasýnýn günlük hayatta çektiði sýkýntýlarý hafifletebilmek adýna eserler üretmeye çalýþýyor. Sergiyi incelerken çocuklara ''bunu yapmak nerden aklýna geldi?'' diye soru yönettiðimizde hemencik ''öðretmenim, annem-babam çalýþýrken çok yoruluyorlar. Bende onlarýn bu yorgunluklarýný en aza indirebilmek adýna buluþ yapmaya çalýþtým'' diye cevap veriyorlar. Yahut ta çocuðun bir yakýný depremde, yangýnda, yýldýrýmda, selde, trafik kazasýnda vs maddi manevi zarar gördüyse o alanda zararý en aza indirebilecek þekilde bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Bu çalýþmalar ciddiye alýnýrsa belki de gelecekte seri üretimin alt yapýsýný oluþturabilecek konumda çok harika buluþlar ortaya çýkacaktýr. IÞIKLI DEPREM TERLÝÐÝ / AYAKKABI- SI: Serginin birinde öðrencinin ýþýklý terlik yaptýðýný gördüm. Çok hoþuma gitti. Bu geliþtirilebilir ve uzun ömürlü pil kullanýlabilir. Terliðin, ayakkabýnýn ýþýðý sadece ihtiyaç halinde kullanýlabilir. Bu durum deprem aný ve sonrasýnda önem arz etmektedir. Çünkü deprem anýnda elektrikler kesileceði için, binadan tahliye olunurken, cam kýrýklarýndan, çivilerden korunmada iþe yarayacaktýr. Veya özellikle okullarda, elektrik kesilmesinde panik yaþanmamasý için birinci kademe öðrenciler için tasarlanabilir. Katýldýðýmýz sergilerde okullarýn öðrenci profiline göre sunulan eserlerde deðiþiklik gösteriyor. Þöyle ki; merkezi okullardaki sergilerde öðrenciler arabada seyahat ederken bilgisayar nasýl kolay kullanýlýr, televizyon izlerken, çocuk odasýnda uyuyan bebek aðladýðýnda nasýl haberdar olunur veya yazýn tatile gidince evdeki çiçeklerin otomatik olarak sulanmasý üzerine eserler sunarken, taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarda ise, öðrenciler el gýrgýrýndan hayvanlarýn otomatik kaþýmasýnýn yapýlmasýný, traktörün römorku devrildiðinde ön tarafýn devrilmeden kurtarýlmasýný, Bu tür etkinliklerde, özellikle olasý depremlerin, yangýnlarýn, sellerin, trafik kazalarýnýn vs. en az zararla atlatýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmasý için öðrencilerine yön veren idarecilerimizi, öðretmenlerimizi ve o doðal saflýðýnda harika eserler ortaya sunan öðrencilerimizi kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. Toplum olarak ancak yaþandýðýnda gündemimizde yer bulan, afetlere yönelik daha çok eserleri, vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi adýna sergilerimizde görmek istiyorum. "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Betkaþ'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Þeker Ýþ Sendikasý'nýn yapmýþ olduðu çalýþmalarý takip ettiðini dile getirerek, Þeker Ýþ'in doðal þeker ile ilgili mücadeleyi taktir ettiðini söyledi. "Bizler Þeker Fabrikasý'nýn özelleþtirilmesine karþý deðiliz ancak kimse maðdur olmasýn istiyoruz" diyen Bektaþ, "Sendikal faaliyetlerinizde þeker pancarýnýn ülkemiz için önemini anlatmanýz güzel bir þey. Bizleri NBÞ'nin olumsuzluklarýndan haberdar ederek hastalýklardan koruyorsunuz" dedi. Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ise Ali Bektaþ'a yeni görevinde baþarýlar dileyerek sözlerine baþladý. Ülke odaklý sendikal çalýþmalar yapan bir sendika olduklarýný söyleyen Kahraman "Ülke menfaatleri noktasýnda sendikamýz katýldýðý her alanda insan haklarýný önemseyen sendika oldu. Son yýllarda Türkiye'de pancar tarýmýnýn geleceði ile mücadele ediyoruz. Yýlda 16 milyon ton þeker pancarý üretilen ülkemizde bundan direk yada dolaylý olarak 15 milyon kiþi faydalanýyor. Böylesine önemli ve insan hayatý için gerekli olan bir gýdanýn üretiminin devam etmesi noktasýnda elimizden geleni sarf ediyoruz. Bizler þekerle ilgili çalýþmalarda olsun özelleþtirme noktasýnda olsun Avrupa'yý baz alýyoruz. Bugün Fransa, Hollanda, Polonya bu konuda ne yapýyorsa bizlerde onu yapalým. Orada özelleþtiriliyorsa burada da özelleþtirilsin. Bununla ilgili gerektiðinde demokratik anlamda hukuk mücadelesi veririz. Þeker pancarý Türkiye'de ekilsin istiyorum. Þeker bu ülkeye katký veren en önemli ürünlerden birisidir. Þekeri doðal yoldan elde etmek insan saðlýðý için önemlidir. NBÞ ve GDO gibi yapay yoldan elde edilen þekerler insan hayatý için son derece tehlikelidir" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" birincisi Sefa Kýrçý oldu Ýl Müftülüðü Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda "Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasý" Ýl finali yapýldý. Ulu Camide dün gerçekleþtirilen yarýþmada jüri üyeliklerini Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Selahattin Öz, Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öðretmeni Kasým Madan ve Merkez Huzur Camii Müezzin Kayyýmý Hasan Çakmak yaptý. Sefa Kýrçý Yarýþmaya; YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý, Alaca Hanife Hatun Camii Ýmam Hatibi Celal Göker, Bayat Çarþý Camii Müezzin Kayyýmý Ali Koca, Ýskilip Ýlçesi Ulu Camii Müezzin Kayyýmý Mustafa Salik, Kargý Mihri Hatun Camii Müezzin Kayyýmý Bayram Demir, Mecitözü Daðsaray Köyü Camii Ýmam Hatibi Oðuz Yaylacý,Osmancýk Kuz Köyü Camii Ýmam Hatibi Veysel Ekici, Sungurlu Tatlýsu Köyü Camii Ýmam Hatibi Ýsmail Uzuner katýldý. Yarýþma soncunda ise birinciliði YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý, ikinciliði Bayat Çarþý Camii Müezzin Kayyýmý Ali Koca, üçüncülüðü Alaca Hanife Hatun Camii Ýmam Hatibi Celal Göker kazandýlar. Yarýþmada dereceye giren görevlilere çeþitli hediyeler de verildi.yarýþma birincisi 30 Haziran 2013 tarihinde Samsun'da yapýlacak olan Bölge Finalinde Çorum'u temsil edecek. Bölge Finali yarýþmasýnda birinci olacak görevli ise 14 Temmuz 2013 tarihinde Þanlýurfa'da yapýlacak olan Türkiye finaline katýlacak. Yýlmaz MERT Ýþ Bankasý'ndan Yýldýrým'a tebrik Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü Hakan Ergenç, Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret etti. Hakan Ergenç Muzaffer Yýldýrým yeniden SMMMO baþkanlýða seçilmesinden dolayý tebrik etti. Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ergenç'e teþekkür etti.

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı