T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU YAZARLIK ve YAZMA BECERİLERİ DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012

2 1. Giriş Programdaki Öğretim Yaklaşımı... 3 Yazma Eğitiminde Öğretmenin Rolü... 4 Teknoloji Çağında Yazma Eylemi Programdaki Beceriler ve Kazanımlar... 6 Beceriler... 6 Kazanımlar... 6 Uygulama Kılavuzu Yazma Becerilerinde Düzeyler...11 Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Kazanımları ve Düzeylere Göre Yapılabilecek v Çalışma Örnekleri Yazma Süreci Metin Yapıları Ölçme ve Değerlendirme Kaynakça Kavramlar Sözlüğü III

3 1. GİRİŞ Bir anlatma becerisi olarak yazma, insanoğlunun binlerce yıldır kullandığı en önemli iletişim araçlarındandır. Yazının icadı, insanlığa konuşmanın yanında çok önemli bir iletişim aracı kazandırmıştır. Yazı sayesinde bilgi ve kültür aktarımı çok daha kolay ve etkili hâle gelmiştir. Çağlar boyunca yazılı iletişim, toplumların gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli faktörlerden biri olmuştur. Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde yazılı iletişim de fazladır. Teknolojik gelişmeler sonucunda artan iletişim araçlarında yazılı anlatımın ağırlık kazandığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi eğitimin her kademesinde temel hedeflerden biri olmuştur. Güzel ve etkili yazma, bir anda kazanılacak bir beceri değildir. Bunun için belirli bir süreç gereklidir. Yazma eğitimi bilişsel becerilerin geliştirilmesiyle yakından ilgilidir. Çünkü yazılacak metin, kâğıttan veya ekrandan önce beyinde yapılandırılmaktadır. Yazılacak konuyla ilgili akla gelen duygu ve düşünceler, beyinde bir sınırlandırmaya, sınıflandırmaya, sıralamaya tabi tutularak düzenlenir ve yazma kuralları çerçevesinde yazıya dökülür. Yazar, yazma işini alışkanlık hâline getiren; bilim, edebiyat, sanat alanlarında yazılı bir eser ortaya koyan kişidir. Yazmak birçok kişi için çok sevilen bir eylem değildir. Oysa bir yazar için yazmak önemli bir ihtiyaçtır. Yazar, yazmayı hayatının vazgeçilemez bir yanı ve/veya bir meslek olarak görür. Ancak her meslekte olduğu gibi yazarlıkta da ustalığa ulaşmak kolay değildir. İnsanlar, ilk yazma deneyimlerinde kendi yazdıklarını beğenmeyebilir, ancak her birey, iyi bir rehberlik ve azimle zaman içe- risinde yazma becerilerinde gelişme gösterebilir. Birçok büyük yazar ilk zamanlarda beğendiği yazarları örnek alarak yazmış, zamanla özgün üslubunu oluşturmuştur. Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programında, Her öğrenci duygu ve düşüncesini yazılı olarak ifade etme yeteneğine sahiptir düşüncesi esas alınmıştır. Falih Rıfkı Atay, bu konuda şöyle demektedir: Düşündüğünü ve duyduğunu karşısındakine derli toplu anlatabilmek, ne bir meslek, ne de bir sanattır. Bu, ortaöğretimden geçen her vatandaşın yapması gereken ve yapabileceği bir şeydir. 2

4 Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini açık, anlaşılır ve ilgi çekici biçimde ifade edebilmesi, günlük hayatta gerekli olan yazışmaları zorlanmadan, kurallarına uygun ve doğru bir şekilde yapması, yazmayla ilgili kaygılarının giderilmesi, bu programın en önemli amaçlarındandır. Programda bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: Yazma becerisi sürece dayalı bir eğitimle geliştirilebilir. Yazma sürecinde öğrencinin psikolojik ve bilişsel açıdan yazmaya hazır olması önemlidir. Öğretmen, yazma sürecinin her aşamasında öğrenciye rehberlik etmelidir. Yazma eğitimi, öğrenciler arasında bireysel farklılıklar olduğu/ olabileceği göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Yazma eğitiminde konu bir amaç değil, araçtır. Yazma eğitiminde içeriğin düzenlenmesi biçimsel niteliklerden önceliklidir. Yazma eğitiminde öğrencilerin bilgilendirici, tartışmacı, edebi nitelikli metinlerin yanında gündelik yaşamda karşılaşılan farklı metin türlerinde de yazma çalışmaları yapması önemlidir. Yazma eğitiminde öğrencilerin üslup ve içerik açısından özgün metinlerüretmeleri teşvik edilmelidir. Yazma eğitiminde ölçme değerlendirmenin temel amacı, not vermek değil öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak geri bildirimler vermektir. Yazma eğitimi, sadece okuldaki çalışmalarla sınırlı kalmamalı, okul dışında da devam ettirilmelidir. 2. PROGRAMDAKİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMI Programda süreç temelli bir öğretim yaklaşımı esas alınmıştır. Bu yaklaşıma göre yazma, bir hamlede başlayan ve biten bir eylem 3

5 olarak değil, birbiriyle ilişkili birçok becerinin art arda kullanılmasıyla gerçekleşen bir süreçte gerçekleşir. Bu süreçte öğrencinin psikolojik ve düşünsel açıdan yazmaya istekli ve hazır hâle gelmesi, yazmayla ilişkili planlama, karar verme, ilişkilendirme gibi bilişsel becerileri kazanması, yazma sürecinin aşamalarını uygulayabilmesi ve yazma becerisini hayatın her aşamasında işlevsel biçimde kullanması önemlidir. Programda yazıdaki biçimsel nitelikler (okunaklılık, kenar boşlukları, satırların düzeni, paragraf girintileri, kelimelerin yazım kurallarına uygunluğu vb.) ve içerik (düşünceler, metin birimleri arasındaki tutarlılık ve uyum vb.) birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bir yazıda öğrencinin duygu ve düşüncelerini özgün ve tutarlı biçimde yansıtmasına öncelik verilecektir. Programda yazma sayesinde öğrencinin odaklandığı bir konuda düşünceler üretebilmesi ve bu düşünceler arasında ilişkiler kurabilmesini sağlayacak bilişsel becerilerini geliştirmek esas alınmıştır. Yazma Eğitiminde Öğretmenin Rolü Yazma eğitiminde öğretmen, yazma sürecinin her aşamasında öğrenciye yol gösteren, metin oluşturmasında yardımcı olan, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre gerektiğinde farklı yöntemler kullanan bir rehber konumunda olmalıdır. Programda öğretmenden beklenen başlıca görevler şunlardır: 1. Öğrencileri yazmaya güdülemek ve onların yazmaya karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak, 2. Öğrencilerin hangi düzeyde olduğunu belirleyip düzeyine uygun yazma eğitimi almasını sağlamak, 3. Öğrencilerin yazma sürecinin aşamalarını kavramasını ve uygulamasını sağlamak, 4. Metin oluşturma sürecinin her aşamasında öğrencinin gelişimini izlemek, geri bildirimlerle ona rehberlik yapmak, 5. Yazma kaygısı ve tutukluğu yaşayan öğrencilerin yazmaya başlamasına ve devam etmesine yardımcı olmak, 6. Yazma yoluyla öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmek, 7. Öğrencilerin farklı metin yapılarını öğrenmelerini ve düzeylerine göre kullanmalarını sağlamak, 4

6 8. Öğrencilerin yazma sürecinde teknolojiyi kullanabilmesini sağlamak, 9. Öğrencilere kendilerine ve başkalarına ait metinleri eleştirel biçimde değerlendirme becerisi kazandırmak. Teknoloji Çağında Yazma Eylemi Uzun yıllar boyunca yazma eylemi belirli bir alfabe sistemi doğrultusunda, belirli bir zemin üzerine işaretleme yaparak anlam üretebilme becerisi olarak tanımlanmış olsa da son elli yıllık süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler yazma eyleminin sınırlarını genişletmiştir. İletişimin yalnızca yazıya ya da yalnızca söze dayalı olduğu dönemler geride kalmış görünmektedir. Çağımız insanı, günlük hayatının büyük bir kısmını yazının, sözün ve görsellerin bir arada olduğu ortamlarla karşılaşarak geçirmektedir. Sesler, müzikler, durağan yahut hareketli görüntüler ve etkileşimli ögeler, günümüz bireyinin hayatını sarmış durumdadır. Böyle bir ortamda, yazma eylemi, yeni becerilerin söz konusu olduğu bir kavram hâline gelmiştir. Artık iletişim ortamları, görsel imgelerin (durağan ya da hareketli), seslerin (müzik ya da konuşma) ve yazılı dilin bir arada bulunabildiği çeşitli iletişim biçimlerinin farklı birleşimlerinden oluşan bir dili anlamayı ve üretebilmeyi gerektirmektedir. Bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin bugün ulaştığı nokta ve taşıdığı potansiyel, eğitimin birçok alanını derinden etkilediği gibi yazma eyleminin de yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Teknolojinin süratli bir şekilde milyarlarca insanı eş zamanlı biçimde birbirine bağlaması ve milyarlarca belgeden oluşan elektronik bir ağ oluşturarak yalnızca yazılı olanın değil aynı zamanda görsel ve işitsel olanın da bir arada yer aldığı yeni ve çok boyutlu ortamları kullanıcısına sunması, yazma konusundaki değişimin temelini oluşturmaktadır. İnternet teknolojisi ile birlikte bloglar, vikiler, çok kullanıcılı çevrimiçi oyunlar, sosyal ağlar, video ve müzik paylaşım siteleri, çeşitli İnternet siteleri günlük hayatın içerisine girerek birçok yeni yazma biçimini ve 5

7 fonksiyonunu gerekli kılmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak da kâğıt temelinde tanımlanan yazma eyleminin sınırları genişleyerek ekran temelinde de ele alınması söz konusu olmaya başlamıştır. Öte yandan, yazma eylemi konusunda eski ile yeninin karşı karşıya kaldığı bir ikilem yaşanmaktadır. Bu ikilemde yüz yüzeliğe karşın aracılıklı olma; çevrimiçi olmaya karşın çevrimdışılık; sanallığa karşın gerçeklik söz konusudur. Şüphesiz bu ikilemin en yoğun olarak yaşandığı yerler okullardır. Görsel ve işitsel unsurların hâkim olduğu günümüz dünyasında, sadece yazının ve basılı metinlerin yer aldığı sınıf ortamı öğrenciler için yeterli değildir. 3. PROGRAMDAKİ BECERİLER VE KAZANIMLAR Yazarlık ve Yazma Becerileri Öğretim Programı genel olarak öğretim programı ve uygulama kılavuzu üzerine yapılandırılmıştır. Öğretim programı kendi içerisinde yaklaşım, beceriler ve kazanımlar; uygulama kılavuzu ise yazma becerisinde düzeyler, yazma süreci, metin yapıları, ölçme ve değerlendirme alt başlıklarından oluşmaktadır. Beceriler Kazanımlar Öğretim programında beceriler, öğrencilerin dönem sonunda cümle, paragraf ve metin düzeyinde yazmaya yönelik olarak kazanacakları hedefleri göstermektedir. Öğretim programında kazanımlar bilgi, beceri, tutum ve uygulamaları kapsamaktadır. Her kazanım bir beceri altında ele alınmıştır. Dolayısıyla öğrenciler kazanımları gerçekleştirdiklerinde yazma becerilerine ulaşmış olacaklardır. 6

8 BECERİ 1: Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Cümlelerinde duygu ve düşüncelerini ifade eden uygun kelimeleri seçer. Duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazar. Metin içinde ilişki kuran zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerini işlevlerine uygun biçimde kullanır. Yazılarında geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragraflar oluşturabilir. Yazdığı metinlerde birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturur. Yazılarında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı paragraflar kullanır. BECERİ 2: Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 1. Yazma öncesi hazırlık çalışmaları yapar. Konu seçimini yapar. Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler. Metin türünü belirler. Yazısında kullanabileceği düşünceleri, bilgileri ve olayları çeşitli tekniklerle (kavram ağı oluşturma, beyin fırtınası, tartışma, yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan yararlanma)ortaya çıkarır. 2. Yazacağı metni planlar. Konuyu sınırlandırır. Metinde yer vereceği ana düşünceyi, yardımcı düşünceleri belirler. Metinde yer vereceği bilgileri ve olayları sıraya koyar. Metne uygun bir başlık tasarlar. 3. Planladığı metnin taslağını oluşturur. Düşünceleri, bilgileri veya olayları düzenleyerek yazıya döker. Yazısını düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, 7

9 örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, açıklama, benzetme, karşılaştırma, soru sorma vb.) kullanarak detaylandırır, geliştirir. Olaya dayalı metinlerde betimlemeler yapar. Olaya dayalı metinlerde karşılıklı konuşmalara ve iç konuşmalara yer verir. Daha önce belirlediği başlığın metnin taslak hâliyle uyumunu gözden geçirir. 4. Metni içerik ve biçim yönünden gözden geçirir ve düzenler. Yazısını içerik (başlık, kelime tercihleri, anlatım bozuklukları, paragraflar arası ilişkiler, metin bütünlüğü, akıcılık, üslup vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Yazısını biçim (sayfa düzeni, yazım, noktalama, okunaklılık vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. 5. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır. Yazdıklarını öğretmeni, arkadaşları, aile bireyleri ve uzak çevredeki insanlarla paylaşır. Yazdıklarını okuma, panoda sergileme, elektronik ortamlar (sosyal ağlar, bloglar, web sayfası), basılı olarak yayımlama (dergi, gazete, kitap vb.) gibi yolları kullanarak başkalarıyla paylaşır. BECERİ 3: Yazma amacına uygun farklı metin yapılarını kullanma Bilgi vermeye dayalı metin yapılarını (tanımlamaya dayalı, listelemeye dayalı; kronolojik sıralama, sebep sonuç ve problem-çözüm ilişkisine dayalı metinler) oluşturur. Öykülemeye dayalı metin yapısını ve türlerini (masal, hikâye, fabl, kısa oyun metni oluşturur. Düzeyine uygun deneme metinleri oluşturur. Tartışmaya dayalı metin oluşturur. Günlük yaşamda gereksinim duyabileceği metinleri (dilekçe, öz geçmiş, özet, tutanak, davetiye, duyuru, afiş, poster, mektup, e-posta, forumlarda görüş, günlük blog, reklam metni)oluşturur. 8

10 BECERİ 4: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Farklı kaynaklardan edindiği bilgileri karşılaştırır, sentezleyerek kendi cümleleriyle ifade eder. Hazırlayacağı rapora ilişkin kaynakların ve bilgilerin doğruluğunu sorgular. Alıntı yaptığı kaynakları metin içinde ve dışında gösterir. BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma Elektronik ortamda, özellikle interneti kullanarak, çeşitli metinler üretir, metinleri içerik ve biçim açısından düzenler. Oluşturduğu metinleri görsel ve işitsel materyallerle zenginleştirir / görsel materyalleri metinle zenginleştirir. Elektronik ortamlarda paylaştığı yazılı ve görsel içeriğin sorumluluğunu alır. 9

11 4. PROGRAMDAKİ Uzun yıllar BECERİLER boyunca yazma VE eylemi KAZANIMLAR belirli bir alfabe sistemi doğrultusunda, belirli bir zemin üzerine işaretleme yaparak anlam üretebilme becerisi olarak tanımlanmış olsa da son elli yıllık süreçte yaşanan BECERİ 1: Duygu Ve Düşüncelerini Açık Ve Etkili Biçimde Ortaya Koyan Cümle Ve Paragraflar Oluşturma teknolojik gelişmeler yazma eyleminin sınırlarını genişletmiştir. Cümlelerinde duygu ve düşüncelerini ifade eden uygun kelimeleri seçer. Duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazar. Metin içinde ilişki kuran zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerini işlevlerine uygun biçimde kullanır. Yazılarında geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragraflar oluşturabilir. Yazdığı metinlerde birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturur. Yazılarında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı paragraflar kullanır. BECERİ 2: Metin Oluşturma Sürecinde Yazma Aşamalarını Uygulama 1. Yazma öncesi hazırlık çalışmaları yapar. Konu seçimini yapar. Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler. Metin türünü belirler. Yazısında kullanabileceği düşünceleri, bilgileri ve olayları çeşitli tekniklerle (kavram ağı oluşturma, beyin fırtınası, tartışma, yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan yararlanma) ortaya çıkarır. 2. Yazacağı metni planlar. Konuyu sınırlandırır. Metinde yer vereceği ana düşünceyi, yardımcı düşünceleri belirler. Metinde yer vereceği bilgileri ve olayları sıraya koyar. Metne uygun bir başlık tasarlar. 10

12 1. YAZMA BECERİLERİNDE DÜZEYLER Öğretim programında bulunan yazma becerileri başlangıç düzeyinde, orta düzeyde, yeterli düzeyde, ileri düzeyde olmak üzere dört farklı düzeyde ele alınmıştır. Yazarlık ve Yazma Becerileri dersinin seçmeli bir ders olması ve öğrencilerin bu dersi birden fazla seçebilecek olması düzeylerin ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur. Düzeyler, öğrencilerin sınıfı veya bu dersi kaçıncı kez aldıklarına göre değil; öğrencilerin yazma becerileri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla öğretmen, öğrencilerinin yazma başarısını değerlendirerek düzey belirleme yapabilir. Programın Uygulama Kılavuzu nda kazanımların hangi beceri düzeyinde nasıl uygulanabileceğine dair örnekler verilmiştir. Öğretmenden beklenen, kazanımlara yönelik çalışmaları öğrencilerin düzeyine uygun biçimde uygulamasıdır. Dersin temel hedefi, tüm öğrencilerin yeterli düzeyde yazma becerisine sahip olmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yazma konusunda üstün yetenekli öğrencilerin düzeylerini daha da geliştirmek için alternatif uygulamalar ileri düzey başlığı altında ifade edilmiştir. BECERİLER Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma. DÜZEYLER Başlangıç Düzeyinde Orta Düzeyde Yeterli Düzeyde İleri Düzeyde Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ortaya koymakta güçlük çeker. Duygu ve düşüncelerini ortaya koyan cümle, paragraf ve metinleri kısmen oluşturabilir. Duygu ve düşüncelerini açık biçimde ortaya koyan cümle, paragraf ve metinler oluşturabilir. Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ortaya koyan cümle, paragraf ve metinleri üst düzeyde oluşturabilir. Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama. Yazma aşamalarını uygulayamaz. Yazma aşamalarını kısmen uygulayabilir. Yazma aşamalarını uygular. Yazma aşamalarını üst düzeyde uygular. Yazma amacına uygun farklı metin yapıların kullanma. Metin yapılarını oluşturmakta güçlük çeker. Bazı metin yapılarını oluşturabilir. Yazma amacına uygun farklı metin yapılarını oluşturabilir. Yazma amacına uygun farklı metin yapılarını özgün biçimde oluşturabilir. Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma. Araştırma aşamalarını uygulayamaz ve/veya araştırmalarını rapor haline getiremez. Araştırma aşamalarını ve araştırmalarını rapor haline getirmede kısmen başarılıdır. Araştırma aşamalarını uygular ve araştırmalarını rapor haline getirebilir. Araştırma aşamalarını uygular ve araştırmalarını özgü bir rapor haline getirebilir. Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, İnternet vb.) yararlanma. Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmada güçlük çeker. Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan kısmen yararlanabilir. Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanır. Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan başarılı biçimde yararlanır. 11

13 YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ YAZMA BECERİLERİ ve KAZANIMLAR DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ BECERİ 1: Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma 1. Düzey (Başlangıç) 2. Düzey (Orta) 3. Düzey (Başarılı) 4. Düzey (İleri) Cümlelerinde duygu ve düşüncelerini ifade eden uygun kelimeleri seçer. Öğretmen, verilen kelimelerden cümle oluşturma, verilen cümleyi farklı biçimde yeniden yazma, metindeki boşluklara gelebilecek kelimeleri bulma gibi basit düzeydeki cümle etkinliklerini örnekler vererek uygular, sonuçları öğrencilerle birlikte değerlendirir. Öğretmen, basit bir cümleyi genişletme, benzer cümleler arasındaki farkı bulma, bir cümle de sen ekle gibi orta düzeydeki cümle etkinliklerini uygular, sonuçları öğrencilerle birlikte değerlendirir. Öğretmen, öğrencilere birkaç paragraflık bir metin verir. Bu metinde yazarın seçtiği kelimelerin yerine daha uygun kelime ve kelime grupları yazmalarını ister. Metinde yaptıkları değişiklikleri arkadaşıyla paylaşmalarını ister. Öğretmen, öğrencilere birkaç paragraflık bir metin verir. Her öğrenciden bu metni farklı duygusal durumlara (karamsar, iyimser, alaycı, mizahi) göre yeniden yazmasını ister. Ortaya çıkan yeni metni / metinleri arkadaşlarıyla paylaşmalarını ister. Öğretmen, Öğretmen, verdiği Öğretmen,her Teknolojik ortamda öğrencilerden -özellikle duygu, İnterneti- örnek metinlerde kullanarak çeşitli öğrenciden duygu, metinler üretir, dilek, metinleri düşünce, biçim ve öğrencilere içerik açısından duygu, düzenler. dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, dilek, düşünce, betimleme, Oluşturduğu metinleri olay, koşul, karşılaştırma, görsel ve işitsel betimleme, materyallerletanımlama, olay, sebep-sonuç içeren tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, zenginleştirir cümlelerde / görsel kullanılan materyalleri koşul, metinle karşılaştırma, zenginleştirir. sebep-sonuç içeren kalıpları örneklerle sebep-sonuç içeren cümleler yazmasını Duygu, dilek, Elektronik düşünce, ortamlarda gösterir. Verdiği paylaştığı metinde yazılı ve görsel içeriğin ve yanındaki betimleme, tanımlama, olay, koşul, sorumluluğunu bu alır. cümle türlerinin arkadaşıyla paylaşmasını ister. karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazar. nasıl kullanıldığını gösterir. Öğretmen, verdiği cümle kalıplarını kullanarak öğrencilerden yeni cümleler oluşturmalarını ister. Öğrencilerin oluşturduğu cümleler tahtaya yazılarak sınıfça değerlendirilir. cümlelerin nasıl kullanıldığını gösterir. Belirlediği türde öğrencilerin yeni cümleler oluşturmalarını ister. Oluşturulan cümleler tahtaya yazılarak sınıfça değerlendirilir. Öğretmen,her öğrenciden seçkin yazarların eserlerinden duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler bulmalarını ve bu cümleleri sıradan cümleler olmaktan çıkaran özellikleri belirlemelerini ister. 12 Metin içinde ilişki kuran zamirler, işaret sıfatları ve bağlama Öğretmen, örnek metinler üzerinden zamirlerin, işaret sıfatlarının ve bağlama ögelerinin cümle içinde, cümleler arasında ve paragraflar arasında ilişki kurmaya yönelik işlevlerini açıklar. Bu ögelerin silindiği bir metinde öğrencilerin Öğretmen, zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerinin silindiği bir metinde öğrencilerin boşluklara uygun ögeleri getirmesini ister. Daha sonra bir öğrenci metnini yansıtarak bu ögelerin nasıl kullanıldığını Öğretmen, bir öğrenci metnini yansıtarak zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerinin nasıl kullanıldığını öğrencilerin değerlendirmesini ister. Ayrıca, öğrencilerden kendi yazdıkları metinlerde bu ögeleri işlevlerine uygun öğrenciden kendisinin ve arkadaşının yazdığı metinde zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerinin işlevine uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmesini ister.

14 paylaşmalarını ister. Duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazar. Öğretmen, öğrencilerden duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümlelerde kullanılan kalıpları örneklerle gösterir. Verdiği metinde bu cümle türlerinin nasıl kullanıldığını gösterir. Öğretmen, verdiği cümle kalıplarını kullanarak öğrencilerden yeni cümleler oluşturmalarını ister. Öğrencilerin Öğretmen, verdiği örnek metinlerde öğrencilere duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümlelerin nasıl kullanıldığını gösterir. Belirlediği türde öğrencilerin yeni cümleler oluşturmalarını ister. Oluşturulan cümleler tahtaya Öğretmen,her öğrenciden duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazmasını ve yanındaki arkadaşıyla paylaşmasını ister. Öğretmen,her öğrenciden seçkin yazarların eserlerinden duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler bulmalarını ve bu cümleleri sıradan cümleler olmaktan çıkaran özellikleri belirlemelerini ister. yazılarak sınıfça değerlendirilir. DÜZEYLERE oluşturduğu GÖRE cümleler YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ tahtaya yazılarak sınıfça değerlendirilir. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE Metin içinde ilişki kuran zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerini işlevlerine uygun biçimde kullanır. Öğretmen, örnek metinler üzerinden zamirlerin, işaret sıfatlarının ve bağlama ögelerinin cümle içinde, cümleler arasında ve paragraflar arasında ilişki kurmaya yönelik işlevlerini açıklar. Bu ögelerin silindiği bir metinde öğrencilerin boşluklara uygun ögeleri getirmesini ister. Daha sonra bir öğrenci metnini yansıtarak bu ögelerin nasıl kullanıldığını öğrencilerin değerlendirmesini ister. Öğretmen, zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerinin silindiği bir metinde öğrencilerin boşluklara uygun ögeleri getirmesini ister. Daha sonra bir öğrenci metnini yansıtarak bu ögelerin nasıl kullanıldığını öğrencilerin değerlendirmesini ister. Ayrıca, öğrencilerden kendi yazdıkları metinlerde bu ögeleri işlevlerine uygun biçimde kullanmaya dikkat etmelerini ister. Öğretmen, bir öğrenci metnini yansıtarak zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerinin nasıl kullanıldığını öğrencilerin değerlendirmesini ister. Ayrıca, öğrencilerden kendi yazdıkları metinlerde bu ögeleri işlevlerine uygun biçimde kullanmaya dikkat etmelerini ister. öğrenciden kendisinin ve arkadaşının yazdığı metinde zamirler, işaret sıfatları ve bağlama ögelerinin işlevine uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmesini ister. Yazılarında geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragraflar oluşturabilir. Öğretmen, örnek bir metin üzerinde geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragrafların nasıl oluşturulduğunu gösterir. Öğrencileri gruplara ayırarak her gruptan belirlenen konunun bir yönünü bir paragraf halinde yazmalarını ister. Daha sonra grupların yazdığı paragraflar sırasıyla birleştirilerek sınıfça okunur. Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırarak her gruptan belirlenen konunun bir yönünü bir paragraf halinde yazmasını ister. Daha sonra grupların yazdığı paragraflar sırasıyla birleştirilerek sınıfça okunur. Öğretmen her öğrenciden bireysel olarak belirlenen konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan en az bir paragraf yazmalarını ister. Öğretmen her öğrenciden belirlenen konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan en az dört paragraf yazmasını ister. Yazdığı metinlerde Öğretmen, öğrencilere örnek metinlerle paragraflar arası ilişkilerin nasıl sağlandığını gösterir. Öğrencilere örnek uygulamalar yaptırır. Sınıfı gruplara ayırarak verilen konu çerçevesinde en az iki paragraf yazmalarını ister. Öğrencilerin bu paragrafların birbirleriyle ilişkisini ifade etmesini ister. Öğretmen, verilen konu çerçevesinde her öğrenciden birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturmasını ister. Öğrencilerin bu paragrafların birbirleriyle ilişkisini ifade etmesini ister. Öğretmen, verilen konu çerçevesinde her öğrenciden birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturmasını ister. 13

15 Yazılarında geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragraflar oluşturabilir. Öğretmen, örnek bir metin üzerinde geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragrafların nasıl oluşturulduğunu gösterir. Öğrencileri gruplara ayırarak her gruptan belirlenen konunun bir yönünü bir paragraf halinde yazmalarını ister. Daha sonra grupların yazdığı paragraflar sırasıyla birleştirilerek sınıfça okunur. Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırarak her gruptan belirlenen konunun bir yönünü bir paragraf halinde yazmasını ister. Daha sonra grupların yazdığı paragraflar sırasıyla birleştirilerek sınıfça okunur. Öğretmen her öğrenciden bireysel olarak belirlenen konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan en az bir paragraf yazmalarını ister. Öğretmen her öğrenciden belirlenen konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan en az dört paragraf yazmasını ister. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Yazdığı metinlerde birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturur. Öğretmen, öğrencilere örnek metinlerle paragraflar arası ilişkilerin nasıl sağlandığını gösterir. Öğrencilere örnek uygulamalar yaptırır. Sınıfı gruplara ayırarak verilen konu çerçevesinde en az iki paragraf yazmalarını ister. Öğrencilerin bu paragrafların birbirleriyle ilişkisini ifade etmesini ister. Öğretmen, verilen konu çerçevesinde her öğrenciden birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturmasını ister. Öğrencilerin bu paragrafların birbirleriyle ilişkisini ifade etmesini ister. Öğretmen, verilen konu çerçevesinde her öğrenciden birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturmasını ister. Yazılarında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı paragraflar kullanır. Öğretmen, örnek metinlerle paragraflarda betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı anlatımların özellikleri ve farklılıklarını gösterir. Öğrencileri gruplara ayırarak belirlenen konuda her grubun betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı türde birer paragraf yazmasını ister. Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırarak belirlenen konuda her grubun betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı türde birer paragraf yazmasını ister. İsteyen gruba rehberlik yapar. Öğretmen, belirlenen konuda her öğrenciden betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı türde birer paragraf yazmasını ister. İsteyen öğrenciye rehberlik yapar. Öğretmen, belirlenen konuda her öğrenciden betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı türde ikişer paragraf yazmasını ister. Aynı türdeki iki paragrafı karşılaştırarak hangisinin daha iyi olduğunu belirlemesini ister. Ayrıca öğrencilerden farklı türlerde betimlemeler (kişi, nesne, mekan, öznel, nesnel vb.) yapmalarını ister. 14

16 YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ BECERİLER DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR BECERİ 2: Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Başlangıç Düzeyinde Orta Düzeyde Yeterli Düzeyde İleri Düzeyde Yazma öncesi hazırlık çalışmaları yapar. Konu seçimini yapar. Öğretmen, konuyu olabildiğince somut ve ayrıntılı biçimde verir. Örneğin Yardımlaşma konulu bir yazı yazın. yerine Bir mahallede komşular arası yardımlaşmanın nasıl olabileceğini ve sonuçlarını açıklayan bir yazı yazın. veya Arabası bozularak yolda kalan bir aileye yardım eden araba tamircisi Serkan ın başından geçen olayları anlatan bir hikâye yazın. şeklinde verebilir. Gerekirse farklı konuları aynı anda vererek öğrencilerin istedikleri konuyu seçmelerini ister. Öğretmen, konuyu olabildiğince somut biçimde verir. Örneğin Yardımlaşma konulu, bir yazı yazın. yerine İnsanlar arasında yardımlaşmanın nasıl olabileceğini ve sonuçlarını hayatınızdan örneklerle anlatınız. şeklinde verebilir. Öğretmen genel bir konu verir, Örneğin Yardımlaşmayı konu alan bir yazı yazınız. Her öğrencinin konuyu kendi isteğine göre sınırlandırabileceğini belirtir. Öğrenciler yardıma ihtiyaç duyarsa konuyu somutlaştıracak örnekler verir. Öğretmen, genel bir konu verir, Örneğin Yardımlaşmayı konu alan bir yazı yazınız. Her öğrencinin konuyu kendi isteğine göre sınırlandırabileceğini belirtir. Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler. Öğretmen, yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak öğrencilerle birlikte belirler. Öğretmen, yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak öğrencilerin grup olarak belirlemelerini ister. öğrenciden yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak belirlemesini ister. öğrenciden yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak belirlemesini ister. Öğretmen, öğrencilerden aynı konuyu farklı hedef kitlesine göre yeniden yazmasını isteyebilir. Metin türünü belirler. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Bu durumda öğrencilere en az bir örnek üzerinde metin türünün özellikleri genel hatlarıyla gösterilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Bu durumda öğrencilere en az bir örnek üzerinde metin türünün özellikleri genel hatlarıyla gösterilir. Metin türünü Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa öğretmen, öğrencilerden metnin türünü kendilerinin belirlemesini ister. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa öğretmen, 15 öğrencilerden metnin türünü kendilerinin belirlemesini ister.

17 geçen olayları anlatan bir hikâye yazın. şeklinde verebilir. Gerekirse farklı konuları aynı anda vererek öğrencilerin istedikleri konuyu seçmelerini ister. Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler. Öğretmen, yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak öğrencilerle birlikte belirler. Öğretmen, yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak öğrencilerin grup olarak belirlemelerini ister. öğrenciden yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak belirlemesini ister. öğrenciden yazının amaç ve hedef kitlesini konuya bağlı olarak belirlemesini ister. Öğretmen, öğrencilerden aynı konuyu farklı hedef kitlesine göre yeniden yazmasını isteyebilir. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Metin türünü belirler. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Bu durumda öğrencilere en az bir örnek üzerinde metin türünün özellikleri genel hatlarıyla gösterilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa öğretmen, öğrencilerden metnin türünü kendilerinin belirlemesini ister ancak metin boyunca türün özelliklerine uygun biçimde yazılması gerektiğini vurgular. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Bu durumda öğrencilere en az bir örnek üzerinde metin türünün özellikleri genel hatlarıyla gösterilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa öğretmen, öğrencilerden metnin türünü kendilerinin belirlemesini ister. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa öğretmen, öğrencilerden metnin türünü kendilerinin belirlemesini ister. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç varsa metin türü baştan öğretmen tarafından belirtilir. Metin türünü öğretmeye yönelik bir amaç yoksa öğretmen, öğrencilerden metnin türünü kendilerinin belirlemesini ister. Öğretmen zaman zaman öğrencilerden aynı konuyu iki farklı türde yazmasını isteyebilir. Yazısında kullanabileceği düşünceleri, bilgileri ve olayları çeşitli tekniklerle (kavram ağı oluşturma, beyin fırtınası, tartışma, yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan yararlanma) ortaya çıkarır. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları ortaya çıkaracak çeşitli tekniklerden birini bütün sınıfa yönelik topluca uygular ve açıklar. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları ortaya çıkaracak çeşitli tekniklerden birini öğrencilerin gruplar halinde uygulamasını ister. İsteyen gruplara yardımcı olur. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları ortaya çıkaracak çeşitli tekniklerden birini uygulamasını ister. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları çıkaracak çeşitli tekniklerden birkaçını öğrencilerin bireysel olarak uygulamasını ister. Yazacağı metni planlar. 16 Konuyu sınırlandırır. Bir konunun nasıl sınırlandırılacağı öğretmen rehberliğinde örnek metinlerden hareketle gösterilir. Seçilen konu öğretmen rehberliğinde sınırlandırılır. Seçilen konu öğretmen rehberliğinde sınırlandırılır. Öğretmen, öğrencilerden seçilen konuyu bireysel olarak sınırlandırmalarını ister. öğrenciden seçilen konuya ilişkin farklı bakış açılarıyla sınırlandırmalar yapmasını ister. Bu sınırlandırmalardan birini seçmesi veya bazılarını birleştirmesini ister.

18 Yazısında kullanabileceği düşünceleri, bilgileri ve olayları çeşitli tekniklerle (kavram ağı oluşturma, beyin fırtınası, tartışma, yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan yararlanma) ortaya çıkarır. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları ortaya çıkaracak çeşitli tekniklerden birini bütün sınıfa yönelik topluca uygular ve açıklar. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları ortaya çıkaracak çeşitli tekniklerden birini öğrencilerin gruplar halinde uygulamasını ister. İsteyen gruplara yardımcı olur. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları ortaya çıkaracak çeşitli tekniklerden birini uygulamasını ister. Öğretmen, metinde kullanılabilecek düşünceleri, bilgileri ve olayları çıkaracak çeşitli tekniklerden birkaçını öğrencilerin bireysel olarak uygulamasını ister. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Yazacağı metni planlar. Konuyu sınırlandırır. Bir konunun nasıl sınırlandırılacağı öğretmen rehberliğinde örnek metinlerden hareketle gösterilir. Seçilen konu öğretmen rehberliğinde sınırlandırılır. Seçilen konu öğretmen rehberliğinde sınırlandırılır. Öğretmen, öğrencilerden seçilen konuyu bireysel olarak sınırlandırmalarını ister. öğrenciden seçilen konuya ilişkin farklı bakış açılarıyla sınırlandırmalar yapmasını ister. Bu sınırlandırmalardan birini seçmesi veya bazılarını birleştirmesini ister. Metinde yer vereceği ana düşünceyi, yardımcı düşünceleri belirler. Öğretmen, bir örnek metin üzerinde ana düşünce ve yardımcı düşünceleri bulma yollarını gösterir. Sınıfı gruplara ayırarak her gruptan seçilen konuyla ilgili bir ana düşünce, 3-5 yardımcı düşünce cümlesi kurmalarını ister. Öğretmen sınıfı gruplara bölerek her gruptan seçilen konuyla ilgili bir ana düşünce, 3-5 yardımcı düşünce cümlesi kurmalarını ister. Öğretmen her öğrenciden seçilen konuyla ilgili bir ana düşünce, 3-5 yardımcı düşünce cümlesi kurmasını ister. Öğretmen her öğrenciden 1 ana düşünce ve 8-10 yardımcı düşünce cümlesi kurmasını ister. 17

19 YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Metinde yer vereceği bilgileri ve olayları belirler ve sıralar. Öğretmen, bir örnek metin üzerinde bilgi ve olayların nasıl düzenlendiğini gösterir. Daha sonra sınıfı gruplara ayırarak her gruptan seçilen konuyla ilgili bilgileri ve olayları belirlemesini ve sıraya koymasını ister. Öğretmen, sınıfı gruplara ayırır, her gruptan seçilen konuyla ilgili bilgileri ve olayları belirlemesini ve sıraya koymasını ister. öğrenciden seçilen konuyla ilgili bilgileri ve olayları belirlemesini ve sıraya koymasını ister. öğrenciden seçilen konuyla ilgili bilgileri ve olayları belirleyerek sıraya koymasını ve birbirinin alternatifi iki plan oluşturmasını ister. Metne uygun bir başlık tasarlar. Öğretmen,öğrencilerden belirlenen konuya ve hazırlanan yazı planına uygun başlık alternatifleri üretmelerini ister. Yazılacak başlığın konuya göre dar ve geniş kapsamlı olmaması gerektiğini örneklerle açıklar. Alternatif başlıklar daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere tahtaya yazılır. Öğretmen, sınıfı gruplara ayırdıktan sonra her öğrencinin belirlenen konuya ve hazırlanan yazı planına uygun bir başlık üretmesini ve grubun diğer üyelerinin hazırladığı başlıklarla karşılaştırmasını ister. öğrenciden belirlenen konuya ve hazırladığı yazı planına uygun bir başlık üretmesini ister. öğrenciden belirlenen konuya ve hazırlanan yazı planına uygun birkaç başlık üretmesini ve bunları karşılaştırmasını ister. Planladığı metnin taslağını oluşturur. 18 Düşünceleri, bilgileri veya olayları Öğretmen, hazırlanan plandan yararlanarak her öğrenciden düşünceleri, bilgileri veya olayları düzenleyerek yazıya dökmesini ister. Ayrıca yazıyı kendisi de bilgisayarda yazarak metnini yansı cihazı ile öğrenciden hazırlanan plandan yararlanarak düşünceleri, bilgileri veya olayları yazıya dökmesini ister. öğrenciden hazırladığı plandan yararlanarak düşünceleri, bilgileri veya olayları yazıya dökmesini ister. öğrenciden hazırladığı planlardan birini seçerek düşünceleri, bilgileri veya olayları yazıya dökmesini ister.

20 Metne uygun bir başlık tasarlar. Öğretmen,öğrencilerden belirlenen konuya ve hazırlanan yazı planına uygun başlık alternatifleri üretmelerini ister. Yazılacak başlığın konuya göre dar ve geniş kapsamlı olmaması gerektiğini örneklerle açıklar. Alternatif başlıklar daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere tahtaya yazılır. Öğretmen, sınıfı gruplara ayırdıktan sonra her öğrencinin belirlenen konuya ve hazırlanan yazı planına uygun bir başlık üretmesini ve grubun diğer üyelerinin hazırladığı başlıklarla karşılaştırmasını ister. öğrenciden belirlenen konuya ve hazırladığı yazı planına uygun bir başlık üretmesini ister. öğrenciden belirlenen konuya ve hazırlanan yazı planına uygun birkaç başlık üretmesini ve bunları karşılaştırmasını ister. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Planladığı metnin taslağını oluşturur. Düşünceleri, bilgileri veya olayları düzenleyerek yazıya döker. Öğretmen, hazırlanan plandan yararlanarak her öğrenciden düşünceleri, bilgileri veya olayları düzenleyerek yazıya dökmesini ister. Ayrıca yazıyı kendisi de bilgisayarda yazarak metnini yansı cihazı ile öğrencilere gösterir. öğrenciden hazırlanan plandan yararlanarak düşünceleri, bilgileri veya olayları yazıya dökmesini ister. öğrenciden hazırladığı plandan yararlanarak düşünceleri, bilgileri veya olayları yazıya dökmesini ister. öğrenciden hazırladığı planlardan birini seçerek düşünceleri, bilgileri veya olayları yazıya dökmesini ister. Yazılarını düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, açıklama, benzetme, karşılaştırma, soru sorma vb.) kullanarak detaylandırır, geliştirir. Öğretmen, öğrencilere örnek bir metin üzerinde düşünceyi geliştirme yollarının nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra, her öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesini kullanmasını ister. Ayrıca kendi yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesinin nasıl kullanılabileceğini gösterir. Öğretmen, öğrencilere örnek bir metin üzerinde düşünceyi geliştirme yollarının nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra, her öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesini kullanmasını ister. öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesini kullanmasını ister. öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından her birini en az bir kez kullanmasını ister. Olaya dayalı Öğretmen, öğrencilere örnek bir hikâye üzerinde betimlemelerin nasıl kullanıldığını gösterir. Her öğrenciden kendi yazığı metne bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi eklemesini ister. Sonra kendi yazdığı metinde betimleme Öğretmen, öğrencilere örnek bir hikâye üzerinde betimlemelerin nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra öğrencilerden yazdıkları hikâyenin uygun bölümlerine bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi yazmalarını ister. Öğrencilerden yazdıkları hikâyenin uygun bölümlerine bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi yazmalarını ister. Öğrencilerden yazdıkları hikâyenin uygun bölümlerine bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi yazmalarını ve bu betimlemelerden 19 bazılarının öznel ve bazılarının nesnel betimleme olmasını

21 Yazılarını düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, açıklama, benzetme, karşılaştırma, soru sorma vb.) kullanarak kullanılabileceğini gösterir. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ detaylandırır, geliştirir. Öğretmen, öğrencilere örnek bir metin üzerinde düşünceyi geliştirme yollarının nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra, her öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesini kullanmasını ister. Ayrıca kendi yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesinin nasıl Öğretmen, öğrencilere örnek bir metin üzerinde düşünceyi geliştirme yollarının nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra, her öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesini kullanmasını ister. öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından birkaç tanesini kullanmasını ister. öğrenciden yazdığı metinde düşünceyi geliştirme yollarından her birini en az bir kez kullanmasını ister. Olaya dayalı metinlerde betimlemeler yapar. Öğretmen, öğrencilere örnek bir hikâye üzerinde betimlemelerin nasıl kullanıldığını gösterir. Her öğrenciden kendi yazığı metne bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi eklemesini ister. Sonra kendi yazdığı metinde betimleme örneklerini gösterir. Öğretmen, öğrencilere örnek bir hikâye üzerinde betimlemelerin nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra öğrencilerden yazdıkları hikâyenin uygun bölümlerine bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi yazmalarını ister. Öğrencilerden yazdıkları hikâyenin uygun bölümlerine bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi yazmalarını ister. Öğrencilerden yazdıkları hikâyenin uygun bölümlerine bir mekân, bir nesne bir de kişi betimlemesi yazmalarını ve bu betimlemelerden bazılarının öznel ve bazılarının nesnel betimleme olmasını ister. Olaya dayalı metinlerde karşılıklı konuşmalara ve iç konuşmalara yer verir. Öğretmen, öğrencilere örnek bir hikâye üzerinde karşılıklı konuşmaların nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra öğrencilerle birlikte hikâyeye karşılıklı konuşma örnekleri ekler. Öğretmen, öğrencilere örnek bir hikâye üzerinde karşılıklı konuşmalar ve iç konuşmaların nasıl kullanıldığını gösterir. Sonra öğrencilerden yazdıkları hikâyeye karşılıklı konuşma ve iç konuşma örnekleri eklemelerini ister. öğrenciden yazdığı hikâyeye karşılıklı konuşmalar ve iç konuşma örnekleri eklemesini ister. öğrenciden yazdığı hikâyeye karşılıklı konuşmalar ve iç konuşma örnekleri eklemesini ister. Bu örneklerin bir kısmının doğrudan anlatımla bir kısmının ise dolaylı anlatımla oluşturulmasını ister. 20

22 YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Daha önce belirlediği başlığın metnin taslak hâliyle uyumunu gözden geçirir. Öğretmen, öğrencilerden hazırlık aşamasında belirlenen alternatif başlıklardan hangisinin yazdıkları metne daha uygun olduğunu belirlemelerini ve gerekirse değişiklik yapmalarını ister. öğrenciden hazırlık aşamasında belirlediği başlığın metnin taslak hâline uygun olup olmadığını belirlemesini ve gerekirse değişiklik yapmasını ister. öğrenciden hazırlık aşamasında belirlediği başlığın metnin taslak hâline uygun olup olmadığını belirlemesini ve gerekirse değişiklik yapmasını ister. öğrenciden hazırlık aşamasında belirlediği alternatif başlıklardan hangisinin metnin taslak hâline daha uygun olduğunu belirlemesini ister. Metni içerik ve biçim yönünden gözden geçirir ve düzenler. Yazısını içerik (kelime tercihleri, anlatım bozuklukları, paragraflar arası ilişkiler, metin bütünlüğü, akıcılık, üslup vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Öğretmen, seçtiği üç metni tahtaya yansıtarak (veya fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtarak) içeriğin düzenlenişi bakımından öğrencilerle birlikte değerlendirir, düzeltilmesi gereken yerleri belirler. öğrenciden arkadaşının metnini içeriğin düzenlenişi bakımından değerlendirmesini ve düzeltilmesi gereken yerleri belirlemesini ister. Daha sonra her metin yazarı kendi metnine yönelik önerileri dikkate alarak metninde gerekli düzeltmeleri yapar. öğrenciden kendi metnini içeriğin düzenlenişi bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. öğrenciden kendi metnini içeriğin düzenlenişi bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. Yazısını biçim (sayfa düzeni, yazım, noktalama, okunaklılık Öğretmen, seçtiği üç metni tahtaya yansıtarak (veya fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtarak) biçimsel nitelikler bakımından öğrencilerle birlikte değerlendirir, düzeltilmesi gereken yerleri belirler. öğrenciden arkadaşının metnini biçimsel nitelikler bakımından değerlendirmesini ve düzeltilmesi gereken yerleri belirlemesini ister. Daha sonra her metin yazarı kendi metnine yönelik önerileri dikkate alarak metninde gerekli öğrenciden kendi metnini biçimsel nitelikler bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. öğrenciden kendi metnini biçimsel nitelikler bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. 21

23 Yazısını içerik (kelime tercihleri, anlatım bozuklukları, paragraflar arası ilişkiler, metin bütünlüğü, akıcılık, üslup vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Öğretmen, seçtiği üç metni tahtaya yansıtarak (veya fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtarak) içeriğin düzenlenişi bakımından öğrencilerle birlikte değerlendirir, düzeltilmesi gereken yerleri belirler. Metni içerik ve biçim yönünden gözden geçirir ve düzenler. öğrenciden arkadaşının metnini içeriğin düzenlenişi bakımından değerlendirmesini ve düzeltilmesi gereken yerleri belirlemesini ister. Daha sonra her metin yazarı kendi metnine yönelik önerileri dikkate alarak metninde gerekli düzeltmeleri yapar. öğrenciden kendi metnini içeriğin düzenlenişi bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. öğrenciden kendi metnini içeriğin düzenlenişi bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ KAZANIMLARI VE DÜZEYLERE GÖRE YAPILABİLECEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Yazısını biçim (sayfa düzeni, yazım, noktalama, okunaklılık vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Öğretmen, seçtiği üç metni tahtaya yansıtarak (veya fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtarak) biçimsel nitelikler bakımından öğrencilerle birlikte değerlendirir, düzeltilmesi gereken yerleri belirler. öğrenciden arkadaşının metnini biçimsel nitelikler bakımından değerlendirmesini ve düzeltilmesi gereken yerleri belirlemesini ister. Daha sonra her metin yazarı kendi metnine yönelik önerileri dikkate alarak metninde gerekli düzeltmeleri yapar. öğrenciden kendi metnini biçimsel nitelikler bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. öğrenciden kendi metnini biçimsel nitelikler bakımından değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır. Yazdıklarını öğretmeni, arkadaşları, aile bireyleri ve uzak çevredeki insanlarla paylaşır. Yazdıklarını okuma, panoda sergileme, elektronik ortamlar (sosyal ağlar, bloglar, web sayfası), basılı olarak yayımlama (dergi, gazete, kitap vb.) gibi yolları kullanarak başkalarıyla paylaşır. Öğretmen, öğrencilerin yazdığı metinleri okuma, panoda sergileme gibi yollarla sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar. Öğretmen, öğrencilerin yazdığı metinleri okuma, panoda sergileme gibi yollarla sınıf arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle paylaşmalarını sağlar. Öğretmen, öğrencilerin yazdığı metinleri okuma, panoda sergileme gibi yollarla sınıf arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle paylaşmalarını sağlar. Ayrıca elektronik ortamlarda (sosyal ağlar, bloglar, web sayfası) paylaşmaları için teşvik eder. Öğretmen, öğrencilerin yazdığı metinleri okuma, panoda sergileme gibi yollarla sınıf arkadaşlarıyla ve aile bireyleriyle paylaşmalarını sağlar. Ayrıca elektronik ortamlarda (sosyal ağlar, bloglar, web sayfası) ve basılı olarak (dergi, gazete, kitap vb.) paylaşmaları için teşvik eder. 22

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU YAZARLIK ve YAZMA BECERİLERİ DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1. Giriş...2 2.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

yararlandığı ve aralarındaki etkileşimin niteliği üzerinde durulur. 8

yararlandığı ve aralarındaki etkileşimin niteliği üzerinde durulur. 8 Türk Dili ve Edebiyatı Dersindeki Kazanımlar (9..11.12.Sınıflar) 1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ KAZANIMLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ* No. Kazanım Açıklama 1 Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 05-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL 8-0 5-9 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN LÜK YAŞAMDAKİ

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

Amaç. çözüm bulma. Kapsam. Dayanak. yürütülecektir.

Amaç. çözüm bulma. Kapsam. Dayanak. yürütülecektir. MİLLÎÎ EĞİTİM BAKANLIĞ I Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAMM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA YARIŞMASI ŞARTNÂMESİ Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplumm içinde kendilerini sözlü

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

YAZILI ANLATIM-I DERSİ ÖĞRETİM PLANI Türkçe Yazılı Anlatım-I TRA-209 Zorunlu Dersin Seviyesi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

YAZILI ANLATIM-I DERSİ ÖĞRETİM PLANI Türkçe Yazılı Anlatım-I TRA-209 Zorunlu Dersin Seviyesi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü YAZILI ANLATIM-I DERSİ ÖĞRETİM PLANI Türkçe Yazılı Anlatım-I TRA-209 Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

Eğitim, bireyin gelişmesi, hayatındaki rol ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan tutum ve davranışları kazandırma

Eğitim, bireyin gelişmesi, hayatındaki rol ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan tutum ve davranışları kazandırma Eğitim, bireyin gelişmesi, hayatındaki rol ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan tutum ve davranışları kazandırma sürecidir. Eğitim yaşantısının nihayetindeki önemli amaçlarından

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Performans Görevi. Talha, Furkan, Gizem, Zeynep Merhaba Çocuklar

Performans Görevi. Talha, Furkan, Gizem, Zeynep Merhaba Çocuklar Performans Görevi İçerik Düzeyi SOSYAL BİLGİLER Öğrenme Alanı: Kültür Miras Kazanımlar: Kanıt kullanarak Atatürk İnkılaplarının öncesi sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu http://zikzakgrup.com/ OKUL ÖNCESİ MEKANİK YAZMA SÜRECİ MODEL HİKAYE PLAN, OLMA UNSURLARI SÜSLEME VE SÜRECİ YARATICILIK SUNUM VE ÖLÇÜM TÜRLER Anlama Ses Birlikte yazma Karakter Konu, Fikir, Noktalama

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr)

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (23 Mart-04 Mayıs 2018) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE II TKL 202 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

hangiokuldaokumaliyim.com tamamen responsive olarak tasarlanmış bir site olup, masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil tüm cihazlarda kullanıma uygundur.

hangiokuldaokumaliyim.com tamamen responsive olarak tasarlanmış bir site olup, masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil tüm cihazlarda kullanıma uygundur. KULLANIM KILAVUZU hangiokuldaokumaliyim.com tamamen responsive olarak tasarlanmış bir site olup, masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil tüm cihazlarda kullanıma uygundur. İÇERİK 1. Hikayemiz 2. Hangi okulda

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMINDA TEMEL BİLGİLER VE ETKİNLİKLER KURS PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMINDA TEMEL BİLGİLER VE ETKİNLİKLER KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMINDA TEMEL BİLGİLER VE ETKİNLİKLER KURS PROGRAMI Ankara, 2018 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

TÜRKÇE UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

TÜRKÇE UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF TÜRKÇE 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR Her Haftaya Bir Bölüm Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. AŞ ye aittir.

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI PDR Bülteni 2017-2018 Sayı: 07 YÖNDER OKULLARI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI Yönder Okulları

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI 1. Çevremdeki Bilgiler 2. Bilgisayarım 3. Renkli Dünyam 4. Yazmaya BaĢlıyorum 1.BASAMAK

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA KURS PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI 1 PROGRAMIN DAYANAĞI 1 PROGRAMA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı Dersin Adı: HASTANE VE ÇOCUK Sorumlu Öğretim Üyesi: Ait Olduğu Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ Yarıyılı: 5. Kodu:CGE 0 Dersin Türü (

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Proje Geliştirme ve Yönetim Sistemleri 7 2+2 3 7 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ZfWT Vol 10, No. 2 (2018) 281-

ZfWT Vol 10, No. 2 (2018) 281- YAYIN DEĞERLENDİRME: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Book Reviews: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili

Detaylı