Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyo Bant Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyo Bant Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi"

Transkript

1 ORİJİNAL ARAŞTIRMA Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyo Bant Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi Nilgün ÜSTÜN, a Abdullah Erman YAĞIZ, a Nesrin ATCI, b Raif ÖZDEN, c Deniz İNANOĞLU, a Hayal GÜLER, a Ayşe Dicle TURHANOĞLU a a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, b Radyoloji AD, c Ortopedi ve Travmatoloji AD, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hatay Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Nilgün ÜSTÜN Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Hatay, TÜRKİYE/TURKEY ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı lateral epikondilit (LE) hastalarında kinezyo bant (KB) tedavi etkinliğinin klinik ve sonografik olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya klinik olarak LE i olan 38 hasta alındı. Hastalar tedavi öncesinde ve tedavi bitiminde değerlendirildi. Klinik olarak istirahatteki ve hareketle olan ağrı şiddeti, ağrısız aktif el bilek ekstansiyon eklem hareket açıklığı (EHA), el kavrama ve tutma kuvvetleri değerlendirildi. Sonografik olarak ortak ekstansör tendonun kesitsel alanı ve maksimum kalınlığı ölçüldü. Hastalara 15 gün KB tedavisi uygulandı. Bulgular: Otuz sekiz LE hastasının (26 kadın, 12 erkek, ortalama yaş 44.97±7.99 yıl) ortalama hastalık süresi 5.39±5.64 ay idi. Tedavi bitiminde hastaların tüm klinik parametrelerinde anlamlı düzelme oldu (p<0.05), sonografik parametrelerde anlamlı bir değişiklik olmadı (p>0.05). Sonuç: LE li hastalarda kinezyo bantlama ile klinik parametrelerde (ağrı, eklem hareket açıklığı ve kavrama ve tutma kuvvetleri) anlamlı düzeyde iyileşme olmaktadır. LE nin semptomatik tedavisinde KB bir tedavi seçeneği olabilir. Anah tar Ke li me ler: Lateral epikondilit; kinezyo bantlama; ultrasonografi ABS TRACT Objective: The aim of this study was to investigate the efficacy of kinesio taping (KT) in the patients with lateral epicondylitis (LE) clinically and sonographically. Materials and Methods: Thirty-eight patients with LE diagnosed by clinically were included in the study. The patients were evaluated before treatment and at the end of the treatment. Pain intensity at rest and with motion, pain-free active wrist extention range of motion (ROM), hand grip and pinch grip strengths were evaluated as clinically. Common extensor tendon cross sectional area and maximal thickness were measured sonographically. The patients were treated 15 days of KT. Results: Average disease duration of the 38 LE patients (26 female, 12 male, mean age 44.97±7.99 years) was 5.39±5.64 months. There was significant improvement in all clinical parameters at the end of the treatment (p<0.05), but there was no significant change in sonographic parameters (p>0.05). Conclusion: Clinical findings (pain, ROM, grip and pinch strengths) are significantly improved with KT treatment in the patients with LE. KT may be an option for the symptomatic treatment in the patients with LE. Key Words: Lateral epicondylitis; kinesio taping; ultrasonography Ro ma tol Tıp Re hab 2014;25(1):15-9 Copyright 2014 by Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği a te ral epi kon di lit (LE) sık ra por edi len bir sağ lık so ru nu dur ve dir sek ağ rı sı nın en sık ne de ni dir. 1,2 Sık lık la yaş lar da gö rü lür. Ka dın ve er kek ler de ay nı sık lık ta gö rü lür. Has ta lar di renç li el bi lek dor sif lek - si yo nu ve su pi nas yo nu ile ar tan hu me rus la te ral epi kon di li üze rin de tam lo ka li ze ede me dik le ri ağ rı dan ya kı nır lar. Ta nı kli nik bul gu la ra da ya nı la rak Turkiye RomatolKlinikleri Tıp RehabJ 2014;25(1) Int Med Sci 2008, 4 15

2 Nilgün ÜSTÜN ve ark. LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA KİNEZYO BANT ETKİNLİĞİNİN KLİNİK VE SONOGRAFİK... ko nu lur. 3 Ar tı ran fak tör ler den sa kın ma ile bir yıl için de ken di ken di ni sı nır la ma po tan si ye li ne sa hip ola bil mek le be ra ber te da vi edil me di ğin de kro nik - leş me ve tek rar la ma po tan si ye li ne sa hip tir. 4 LE de ar tı ran fak tör ler den sa kın ma, so ğuk uygu la ma, eg zer siz, NSAİ kul la nı mı, kor ti kos te ro id en jek si yo nu, or tez, fi zik te da vi, cer ra hi gi bi po tan - si yel et kin li ği gös te ril miş çe şit li te da vi yak la şım la - rı ol mak la bir lik te, 5 op ti mal te da vi si ta nım lan mamış tır. 6 Ki nez yo Bant (KB) ak ri lik ya pış kan la rı olan elas tik pa muk bant tır, ori ji nal uzun lu ğu nun % ı na ka dar uza ya bi lir. KB in te da vi me ka niz ma - la rı tam ola rak bi lin me mek le bir lik te ba zı muh te mel açık la ma lar öne sü rül mek te dir. De ri den po zis yo nel sti mu lus sağ la ya rak prop ri o sep si yon duyu su nu art tı ra bi lir ve kon trol lü ek lem ha re ke ti ni te min ede bi lir, ağ rı/inf la mas yon ala nı üs tün de ki fas yal ve yu mu şak do ku yu kal dı ra rak pa to lo ji nin ol du ğu ala nın ge niş le me si ni sağ la ya bi lir, kan ve lenf da mar la rı yo luy la öde min uzak laş tı rıl ma sı na yar dım cı ola bi lir, ek le mi oluş tu ran ya pı la rı des tek - le ye rek inf la mas yo nu ve ağ rı yı azal ta bi lir Semp to ma tik LE has ta la rın da ten don ha sa rı - nın de re ce si ni or ta ya koy ma da ul tra so nog ra fi nin de ğer li ol du ğu na da ir çok sa yı da ça lış ma mev cut - tur, 11,12 fa kat LE de te da vi ye ya nı tı de ğer len dir - me de USG nin kul la nıl dı ğı az sa yı da ça lış ma vardır. 13,14 Bil gi miz da hi lin de li te ra tür de LE de KB in etkin li ği ni araş tı ran ça lış ma bu lun ma mak ta dır. Bu ça lış ma nın ama cı LE has ta la rın da KB et kin li ği ni kli nik ve so nog ra fik ola rak de ğer len dir mek tir. si yon ya pıl mış olan has ta lar ça lış ma dı şı bı ra kıl dı. Ça lış ma pro to ko lü lo kal etik ku rul ta ra fın dan onaylan dı. Tüm has ta lar dan ça lış ma ön ce sin de onam for mu alın dı. Has ta lar te da vi ye baş la ma dan ön ce kli nik mu - a ye ne ye ila ve ten or tak eks tan sör (OE) ten don yapış ma ye rin de ke mik te dü zen siz lik, OE ten don da hi po e ko ik alan lar, OE ten don da kal si fi kas yon ve pe ri ten di nöz sı vı açı sın dan gri ska la ul tra so nog rafi (USG) ile lon gi tu di nal ola rak de ğer len di ril di (LO GIQ5Pre, GE, 4-11-MHz li ne er prob). Bİ RİN CİL ÖL ÇÜM LER Has ta lar te da vi ön ce si ve te da vi bi ti min de ol mak üze re iki ke re kli nik ve so nog ra fik ola rak de ğer - len di ril di. Kli nik ola rak is ti ra hat te ki ve ha re ket le olan ağ rı şid de ti sor gu lan dı (0-10 luk VAS ile; 0 ağ - rı yok), ağ rı sız ak tif el bi lek eks tan si yon ek lem hare ket açık lı ğı (EHA) öl çül dü (gon yo met re ile), el kav ra ma ve tut ma (anah tar ve üç par mak tut ma) kuv vet le ri öl çül dü. El kav ra ma kuv ve ti Ja mar el dina mo met re si, tut ma kuv vet le ri Ja mar tut ma öl çe ri (Pat ter son Me di cal, Bo ling bro ok, IL, USA) ile ölçül dü. So nog ra fik ola rak OE ten do nun ke sit sel ala - nı ve mak si mum ka lın lı ğı öl çül dü (Resim 1). Has ta la rın ul tra so nog ra fik de ğer len dir me le ri has ta otu rur po zis yon da dir se ği yak la şık 90 de re ce fleksi yon da ve ön ko lu tam pro nas yon da iken ak si yel ola rak ya pıl dı. Kli nik ve so nog ra fik de ğer len dir me fark lı iki kli nis yen ta ra fın dan ya pıl dı. GEREÇ VE YÖNTEMLER HAS TA LAR Ça lış ma ya kli nik ola rak LE i olan (dir sek la te ra lin - de ağ rı hi ka ye si, or tak eks tan sör ten don bağ lan tı ye rin de pal pas yon la ağ rı ve el bi lek eks tan sör le ri - nin ge ril me si ile ağ rı) 38 has ta alın dı. Ser vi kal ra dikü lo pa ti si, omuz lez yo nu, kar pal tü nel sen dro mu, fib rom yal ji si, ro ma to id ar tri ti olan has ta lar ve LE için me di kal te da vi al mak ta olan ve epi kon di lit ban dı kul la nan has ta lar, son 6 ay da LE için en jek - RESİM 1: Ortak ekstansör tendonun kesitsel alanı ve maksimum kalınlığının ultrasonografik olarak ölçülmesi. 16 Turkiye Klinikleri Romatol Tıp J Int Rehab Med Sci 2014;25(1) 2008, 4

3 LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA KİNEZYO BANT ETKİNLİĞİNİN KLİNİK VE SONOGRAFİK... Nilgün ÜSTÜN ve ark. RESİM 2: Y şeklinde 2- şerit (siyah ve pembe) kinezyo band uygulaması. Kİ NEZ YO BANT UY GU LAN MA SI Has ta la ra 3 gün de bir ye ni si ile de ğiş ti ril mek üze - re 15 gün stan dart 5 cm KB (Ki ne si o Tex Gold) te da vi si uy gu lan dı. Tüm has ta la ra Y şek lin de 2- şerit bant uy gu la ma sı ya pıl dı. Bi rin ci şerit ön kol - da dir sek ve el bi lek nöt ral po zis yon da iken la te ral epi kon dil den el bi le ği ne doğ ru ger me uy gu la mak - sı zın (%20-25 ger me) uzun la ma sı na uy gu lan dı (Resim 2, si yah renk KB). İkin ci şerit ise ay nı pozis yon da la te ral epi kon dil den olek ra no na doğ ru ki nez yo ban tın %50 ge ril me si ile en le me si ne uygu lan dı (Resim 2, pem be renk KB). Tüm has ta la ra ay rı ca el bi lek flek sör ve eks tan sör kas la rı nı gün - de iki ke re 30 sa ni ye sü re ile ger me le ri eği ti mi veril di. İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ Ana liz ler için SPSS 13 kul la nıl dı. Ta nım la yı cı analiz ler ve Wil co xon tes ti kul la nıl dı. p<0,05 an lam lı ka bul edil di. Ça lış ma ya LE i olan 38 has ta (26 ka dın, 12 er kek, or ta la ma yaş 44,97±7,99 yıl) alın dı. Has ta la rın hiçbi rin de al ler ji vb yan et ki gö rül me di. Has ta la rın tama mı ça lış ma yı ta mam la dı. Has ta la rın 28 (%74) in de do mi nant eks tre mi te et ki le ni mi mevcut tu. Has ta lık sü re si or ta la ma 5,39±5,64 ay idi. Has ta la rın te da vi ön ce sin de ki ha re ket le olan or ta la ma ağ rı şid det le ri, is ti ra hat te olan or ta la ma ağ rı şid det le rin den da ha faz lay dı (6,44±1,92 vs. 4,18±3,12, p= 0,001). Has ta la rın te da vi ön ce si sonog ra fik in ce le me le rin de 21 (%55,2) has ta da kemik te dü zen siz lik, 13 (%34,2) has ta da OE ten don - da hi po e ko ik alan lar, 2 (%5,2) has ta da OE ten don - da kal si fi kas yon ve 10 (%26,3) has ta da pe ri ten di nöz sı vı var dı. Has ta la rın baş lan gıç is ti ra hat ağ rı sı ile el kavra ma (r= -0,485, p= 0,002) ve üç par mak tut ma (r= -0,340, p= 0,037) kuv vet le ri ara sın da an lam lı ne ga - tif, EHA ve anah tar tut ma kuv vet le ri ara sın da anlam lı dü ze ye ulaş ma yan ne ga tif iliş ki (p>0,05) var dı. Ha re ket le olan ağ rı ile el kav ra ma kuv vet le - ri (r= -0,515, p= 0,001) ara sın da an lam lı ne ga tif, di - ğer öl çüm ler ara sın da an lam lı dü ze ye ulaş ma yan ne ga tif iliş ki (p>0,05) var dı. Has ta la rın or ta la ma te da vi ön ce si ve son ra sı kli nik ve so nog ra fik de ğer le ri Tab lo 1 de gö rül - mek te dir. Has ta la rın te da vi ön ce si ve son ra sı değer len dir me le rin de tüm kli nik pa ra met re ler de (ağ rı, EHA, el kav ra ma kuv ve ti ve el tut ma kuv vetle ri) an lam lı dü zel me olur ken (p<0,05, Tab lo 1), sonog ra fik ola rak öl çü len OE ten don ke sit sel ala nı ve mak si mum ka lın lı ğın da an lam lı bir de ği şik lik olma dı (p>0,05, Tab lo 1). Has ta la rın te da vi ön ce si sonog ra fik OE ten don ke sit sel ala nı ve mak si mal ka lın lık öl çüm le ri Tab lo 2 de gö rül mek te dir. TARTIŞMA Bil gi miz da hi lin de bu ça lış ma LE li has ta lar da tek ba şı na KB in et kin li ği ni araş tı ran ilk ça lış ma dır. Bu ça lış ma nın so nuç la rı KB te da vi si nin LE de be lir gin kli nik iyi leş me sağ la dı ğı nı an cak so nog ra fik ola rak BULGULAR TABLO 1: Hastaların tedavi öncesi ve sonrası klinik ve sonografik değerlendirme sonuçları (ortalama±sd). Tedavi öncesi Tedavi sonrası p VAS-istirahat (0-10) 4,18±3,12 2,73±2,86 0,001 VAS-hareket (0-10) 6,44±1,92 4,60±2,35 0,001 El bilek EHA (derece) 59,21±10,93 68,81±8,25 0,001 Kavrama (Kg) 39,73±21,12 42,65±19,93 0,003 Anahtar Tutma (Kg) 15,69±8,65 17,27±9,46 0,004 Üç parmak Tutma (Kg) 15,82±8,59 17,67±9,17 0,001 Tendon Kesitsel Alan (mm 2 ) 45,63±9,06 44,70±8,34 0,364 Tendon Maksimal Kalınlık (mm) 4,47±0,69 4,51±0,89 0,779 VAS, vizüel analog skala; EHA, eklem hareket açıklığı; Kg, kilogram. Turkiye Romatol Klinikleri Tıp Rehab J 2014;25(1) Int Med Sci 2008, 4 17

4 Nilgün ÜSTÜN ve ark. LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA KİNEZYO BANT ETKİNLİĞİNİN KLİNİK VE SONOGRAFİK... TABLO 2: Hastalarının (n=38) sonografik ortak ekstansör tendon kesitsel alanları ve maksimal kalınlıkları. Tendon Kesitsel Tendon Tendon Kesitsel Tendon Hasta alanı (mm 2 ) Kalınlığı (mm) Hasta Alanı (mm 2 ) Kalınlığı (mm) 1 53,24 5, ,52 4, ,86 5, ,24 3, ,10 3, ,2 4, ,19 5, ,66 4, ,06 4, ,00 4, ,76 5, ,90 4, ,31 4, ,35 5, ,95 3, ,42 4, ,74 2, ,29 4, ,77 4, ,32 4, ,89 4, ,08 4, ,12 4, ,99 4, ,19 3, ,90 4, ,66 4, ,65 4, ,58 4, ,56 5, ,61 4, ,54 5, ,11 5, ,57 5, ,85 4, ,50 3, ,31 4, ,96 4,62 OE ten don ke sit sel ala nı ve ka lın lı ğı üze rin de fark oluş tur ma dı ğı nı gös ter di. LE ti pik ola rak tek rar la yan mik rot rav ma la ra bağ lı ge li şen de je ne ra tif bir sü reç tir. 15 Ten di nit ve ya inf la mas yon dan zi ya de ten di - no zis tir. 16 Bu ça lış ma da ki has ta la rın te da vi ön ce si ha re ket le olan ağ rı la rı is ti ra hat ağ rı la rın dan da ha faz lay dı. Has ta la rın te da vi ön ce si ilk so nog ra fik değer len dir me le rin de akut bul gu lar (ten don çev re - sin de sı vı) yak la şık has ta la rın dört te bi rin de mev cut ken kro nik bul gu lar has ta la rın ta ma mı na ya kı nın da mev cut tu. LE te en sık gö rü len semp tom ağ rı dır. Ağ rı teda vi sin de KB ın kli nik an la mı tar tış ma lı ol mak la be ra ber, 17 cil di tar tıp kan ve lenf do la şı mı nı art tı - ra rak ağ rı nın aza tıl ma sı na yar dım cı ola bi le ce ği, ayrı ca ka pı kon trol me ka niz ma sı ile spi nal se vi ye de ağ rı nın ile ti mi ni en gel le ye bi le ce ği ne ina nıl mak ta - dır. 7 KB ay rı ca ek le mi oluş tu ran ya pı la rı des tek le - ye rek ve lo kal do la şı mı art tı ra rak inf la mas yo nu ve ağ rı yı azal ta bi lir. 7 Bu ça lış ma da KB la te ral epi kon - di lit li has ta lar da is ti ra hat ve ha re ket ağ rı sı nı an lam - lı dü zey de azalt mış tır. KB nin ek lem ve ek lem çev re si ya pı la ra des tek ol ma özel li ğiy le mo tor fonk si yo nu art tır ma ya yardım cı ol du ğu 18 ve de ri den po zis yo nal sti mu lus sağ laya rak prop ri o sep si yon du yu su nu ve ek lem ha re ke ti ni art tı ra bil me özel li ği nin ola bi le ce ği dü şü - nül mekte dir. 7 Bu ça lış ma da KB ile LE li has ta lar da ağ rı da ki azal ma ya EHA ve el kav ra ma/tut ma kuvvet le rin de art ma eş lik et ti. Fa kat bu ça lış ma da te da - vi ön ce si ve son ra sı öl çüm ler has ta da KB yok ken ya pıl dı ğı için kuv vet te ki ve EHA da ki ar tı şın ağ rı - da ki azal ma ya pa ra lel ol du ğu dü şü nül dü. Çün kü ağrı nın mo tor kuv ve ti azalt tı ğı bi lin mek te dir. 19,20 Ay rı ca bu ça lış ma da has ta la rın te da vi ön ce si ağ rı la - rı ile EHA ve el kav ra ma/tut ma kuv vet le ri ara sın da ne ga tif iliş ki bu lun muş ol ma sı da bu ka nı mı zı destek le mek te dir. Le vin ve ark. 21 LE semp tom la rı ile ul tra so nog - ra fik bul gu lar (in tra ten di nöz kal si fi kas yon, OE tendon da ka lın laş ma, ke mik te dü zen siz lik, OE ten don da fo kal hi po e ko je ni si te ve dif füz he te ro je - ni si te) ara sın da is ta tis tik sel ola rak an lam lı iliş ki bul muş tur. Fa kat yük sek ya lan cı po zi tif ora nın dan do la yı semp to ma tik has ta lar da ten don ha sa rı nı değer len dir me de da ha fay da lı ola bi le ce ği ni ifa de etmiş ler dir. Le e ve ark. 22 OE ten don ke sit sel alan 32 mm 2 ve ya ka lın lık 4,2 mm de ğer le ri ni kli nik mu - a ye ne ile bir leş tir dik le rin de LE ta nı sı ile iliş ki li bulmuş lar dır. Bi zim has ta la rı mı zın te da vi ön ce si de ğer le ri ta nı için bu lu nan bu eşik de ğer le re uygun du. 37 (%97,3) has ta da ke sit sel alan 32 mm 2 idi, 32 (%84,2) has ta da ka lın lık 4,2 mm idi. Biz bu ça lış ma da ke sit sel alan ve mak si mal ka lın lık ta ki deği şi me te da vi ye ya nıt öl çe ği ola rak bak tık. Fa kat KB ile so nog ra fik ola rak an lam lı bir de ği şik lik sap ta - ma dık. Kli nik ya nı tın olup gö rün tü le me de fark olma ma sı OE ten do nun la te ral epi kon di le ya pı şan kıs mın da ki ten don ala nı nın ve ka lın lı ğı nın art ma - sı nın ten di nit ten zi ya de ten di no zi se bağ lı ol ma sı ile açık la na bi lir. 16 Gün düz ve ark. 13 LE li has ta lar da fi - zik te da vi, lo kal kor ti kos te ro id en jek si yo nu ve ekstra kor po re al şok dal ga te da vi si nin et kin li ği ni araş tı ran ça lış ma la rın da her üç te da vi ile de ağ rı ve 18 Turkiye Klinikleri Romatol Tıp J Int Rehab Med Sci 2014;25(1) 2008, 4

5 LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA KİNEZYO BANT ETKİNLİĞİNİN KLİNİK VE SONOGRAFİK... Nilgün ÜSTÜN ve ark. el kav ra ma kuv ve tin de an lam lı kli nik dü zel me bulur ken, hiç bir te da vi ile so nog ra fik iyi leş me bul madı lar. Krogh ve ark. 14 kro nik LE has ta la rın da yap tı ğı pla te let ten zen gin plaz ma, glu ko kor ti ko id ve sa lin en jek si yo nu kar şı laş tır ma sı ça lış ma sın da sa de ce glu ko kor ti ko id en jek si yo nu son ra sın da OE ten don ka lın lı ğı nın azal dı ğı nı ra por la dı lar. Bu ça lış ma nın ba zı li mi tas yon la rı var dır. Birin ci si et kin li ği gös te ril miş bir te da vi ile kar şı laş - tır ma ya pıl ma mış ol ma sı dır. LE de po tan si yel et kin li ği gös te ril miş çe şit li te da vi yak la şım la rı olmak la bir lik te gold stan dart bir te da vi ta nım lan - ma mış tır. İkin ci si uzun sü re li ta ki bin ol ma ma sı - dır. SONUÇ La te ral epi kon di lit li has ta lar da 15 gün lük ki nez yo bant la ma ile kli nik pa ra met re ler de (ağ rı, ek lem hare ket açık lı ğı ve el kav ra ma kuv ve ti, el tut ma kuvvet le ri) an lam lı dü zey de iyi leş me ol mak ta dır. Ki nez yo bant la ma la te ral epi kon di lit te semp to ma - tik ra hat la ma sağ la mak la be ra ber et kin li ği ko nu - sun da net so nuç la ra ula şa bil mek için kon trol lü ve uzun ta kip li ça lış ma la ra ih ti yaç var dır. 1. Walker-Bone K, Palmer KT, Reading I, Coggon D, Cooper C. Prevalence and impact of musculoskeletal disorders of the upper limb in the general population. Arthritis Rheum 2004;51(4): Walz DM, Newman JS, Konin GP, Ross G. Epicondylitis: pathogenesis, imaging, and treatment. Radiographics 2010;30(1): Nirschl RP. Elbow tendinosis/tennis elbow. Clin Sports Med 1992;11(4): Haahr JP, Andersen JH. Prognostic factors in lateral epicondylitis: a randomized trial with one-year follow-up in 266 new cases treated with minimal occupational intervention or the usual approach in general practice. Rheumatol 2003;42(10): Hong QN, Durand MJ, Loisel P. Treatment of lateral epicondylitis: where is the evidence? J Bone Spine 2004;71(5): Alizadehkhaiyat O, Fisher AC, Kemp GJ, Vishwanathan K, Frostick SP. Assessment of functional recovery in tenis elbow. J Electromyogr Kinesiol 2009;19(4): Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical therapeutical applications of the kinesio taping method. Tokyo, Japan: Ken Ikai Co Ltd; Jaraczewska E, Long C. Kinesio taping in stroke: improving functional use of the upper extremity in hemiplegia. Top Stroke Rehabil 2006;13(3): Miller P, Osmotherly P. Does scapula taping facilitate recovery for shoulder impingement KAYNAKLAR symptoms? A pilot randomized controlled trial. J Man Manip Ther 2009;17(1): Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, doubleblinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2008;38(7): Lee MH, Cha JG, Jin W, Kim BS, Park JS, Lee HK, et al. Utility of sonographic measurement of the common tensor tendon in patients with lateral epicondylitis. AJR Am J Roentgenol 2011;196(6): Struijs PA, Spruyt M, Assendelft WJ, van Dijk CN. The predictive value of diagnostic sonography for the effectiveness of conservative treatment of tennis elbow. AJR Am J Roentgenol 2005;185(5): Gündüz R, Malas FÜ, Borman P, Kocaoğlu S, Özçakar L. Physical therapy, corticosteroid injection, and extracorporeal shock wave treatment in lateral epicondylitis. Clinical and ultrasonographical comparison. Clin Rheumatol 2012;31(5): Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Christensen R, Jensen P, Ellingsen T. Treatment of lateral epicondylitis with plateletrich plasma, glucocorticoid, or saline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Sports Med 2013;41(3): Kivi P. The etiology and conservative treatment of humeral epicondylitis. Scand J Rehabil Med 1982;15(1): Khan KM, Cook JL, Bonar F, Harcourt P, Astrom M. Histopathology of common tendinopathies. Update and implications for clinical management. Sports Med 1999;27(6): Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries: a metaanalysis of the evidence for its effectiveness. Sports Med 2012; 42(2): Yasukawa A, Patel P, Sisung C. Pilot study: investigating the effects of Kinesio Taping in acute pediatric setting. Am J Occup Ther 2006;60(1): Farina D, Arendt-Nielsen L, Merletti R, Graven-Nielsen T. Effect of experimental muscle pain on motor unit firing rate and conduction velocity. J Neurophysiol 2004;91(3): Bandholm T, Rasmussen L, Aagaard P, Diederichsen L, Jensen BR. Effects of experimental muscle pain on shoulderabduction force steadiness and muscle activity in healthy subjects. Eur J Appl Physiol 2008;102(6): Levin D, Nazarian LN, Miller TT, O'Kane PL, Feld RI, Parker L, et al. Lateral epicondylitis of the elbow: US findings. Radiology 2005; 237(1): Lee MH, Cha JG, Jin W, Kim BS, Park JS, Lee HK, et al. Utility of sonographic measurement of the common tensor tendon in patients with lateral epicondylitis. AJR Am J Roentgenol 2011;196(6): Turkiye Romatol Klinikleri Tıp Rehab J 2014;25(1) Int Med Sci 2008, 4 19

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

BİLİMSEL MEKTUP. Dr. Selma GÜRLER, a Kıvanç YÜKSEL b

BİLİMSEL MEKTUP. Dr. Selma GÜRLER, a Kıvanç YÜKSEL b BİLİMSEL MEKTUP Türkiye Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği ile FDA Kılavuzunun Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının İstatistiksel Değerlendirmelerine Karşılaştırılmalı Bir Bakış Dr. Selma GÜRLER,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tıp Etiği Eğitimine Bakışları (Gazi Üniversitesi Özelinde)

Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tıp Etiği Eğitimine Bakışları (Gazi Üniversitesi Özelinde) ORİJİNAL ARAŞTIRMA Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tıp Etiği Eğitimine Bakışları (Gazi Üniversitesi Özelinde) Nesrin ÇOBANOĞLU, a Güzin Yasemin TUNÇAY, a İlke Bezen AYDOĞDU b a Tıp Etiği ve Tıp Tarihi

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri

Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri ORİJİNAL ARAŞTIRMA Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri Serap BULDUK, a Hale TOSUN, a Elif ARDIÇ a a Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar 3-5926:Layout 1 24.11.2008 17:00 Page 17 DERLEME Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Omuz Dizabilitesinde Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Omuz Dizabilitesinde Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Omuz Dizabilitesinde Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Dr. Ajda BAL, a Dr. Emel EKŞĐOĞLU, a Dr. Eda GÜRÇAY, a Dr. Özgür KARAAHMET, a Dr.

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Çok Testli Çok Değerlendiricili ROC Çalışmalarında Tanı Testleri Arasındaki İlişkinin Diagnostik Doğruluk Sonuçlarına Etkisi

Çok Testli Çok Değerlendiricili ROC Çalışmalarında Tanı Testleri Arasındaki İlişkinin Diagnostik Doğruluk Sonuçlarına Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Çok Testli Çok Değerlendiricili ROC Çalışmalarında Tanı Testleri Arasındaki İlişkinin Diagnostik Doğruluk Sonuçlarına Etkisi Gülhan OREKİCİ TEMEL, a E. Arzu KANIK a a Biyoistatistik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Prof. Dr. AYFER GÖZE L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Yedinci Basım Yay n No : 2328 Hukuk Dizisi : 1153 5. Bas m - Eylül - stanbul 2009 T pk 6. Bas m - Ekim - stanbul 2010 7.

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği

Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI, a Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN b a Adli Tıp AD, b Tıp Etiği AO, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Laboratuvar Hayvanlarının Kullanıldığı Özel Deney Tasarımları ve Örneklem Hacmi

Laboratuvar Hayvanlarının Kullanıldığı Özel Deney Tasarımları ve Örneklem Hacmi DERLEME Laboratuvar Hayvanlarının Kullanıldığı Özel Deney Tasarımları ve Örneklem Hacmi Şengül CANGÜR, a Handan ANKARALI, a Seyit ANKARALI b a Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD, b Fizyoloji AD, Düzce

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi DERLEME Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi DERLEME Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Dr. Ahmet Levent KARASULU a a Uyku Laboratuarı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Birinci Derece Faktoriyel Denemelerde Verimlilik İçin Optimum Noktaların Belirlenmesi: Bir Uygulama

Birinci Derece Faktoriyel Denemelerde Verimlilik İçin Optimum Noktaların Belirlenmesi: Bir Uygulama ORİJİNAL ARAŞTIRMA Birinci Derece Faktoriyel Denemelerde Verimlilik İçin Optimum Noktaların Belirlenmesi: Bir Uygulama Hülya BAYRAK, a Berrin ÖZKAYA, b Mustafa Agah TEKİNDAL a a İstatistik Bölümü, Gazi

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntülemenin Dentomaksillofasiyal Bölgedeki Kullanım Alanları

Manyetik Rezonans Görüntülemenin Dentomaksillofasiyal Bölgedeki Kullanım Alanları DERLEME Manyetik Rezonans Görüntülemenin Dentomaksillofasiyal Bölgedeki Kullanım Alanları Seçil AKSOY, a Kaan ORHAN a a Oral Diagnoz ve Radyoloji AD, Yakındoğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Lefkoşa

Detaylı

Kümelenmiş Verilerde İşlem Karakteristiği Eğrisi (İKE) Altında Kalan Alanın Tahmini

Kümelenmiş Verilerde İşlem Karakteristiği Eğrisi (İKE) Altında Kalan Alanın Tahmini ORİJİNAL ARAŞTIRMA Kümelenmiş Verilerde İşlem Karakteristiği Eğrisi (İKE) Altında Kalan Alanın Tahmini Derya ÖZTUNA, a Can ATEŞ, a Salih Sinan GÜLTEKİN, b Yasemin GENÇ a a Biyoistatistik AD, Ankara Üniversitesi

Detaylı

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi Dr. Leyla KÜÇÜK, a Dr. Özlem IŞIL b a Psikiyatri Hemşireliği AD, İstanbul

Detaylı

Acil Servis Hizmetleri ve Adli Hemşirelik

Acil Servis Hizmetleri ve Adli Hemşirelik DERLEME Acil Servis Hizmetleri ve Adli Hemşirelik Rukiye PINAR, a Mine TAŞDELEN BAHAR b a Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul GATA Haydarpaşa

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Klinik Hemşireleri İçin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ): Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Klinik Hemşireleri İçin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ): Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ORİJİNAL ARAŞTIRMA Klinik Hemşireleri İçin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ): Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Selma SABANCIOĞULLARI, a Selma DOĞAN, a Hüdaverdi BİRCAN b a Hemşirelik

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ORİJİNAL ARAŞTIRMA Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sezgi ÇINAR, a Funda ASLAN, b Tuba KURTOĞLU c a Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Marmara

Detaylı

Hastanede Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Kanül Kullanımının Güvenilirliği

Hastanede Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Kanül Kullanımının Güvenilirliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hastanede Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Kanül Kullanımının Güvenilirliği Dr. H.Canan HASANOĞLU, a Dr. Elif YAVUZ a a Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma

Detaylı