İZOSTATİK (STATİKÇE BELİRLİ) SİSTEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZOSTATİK (STATİKÇE BELİRLİ) SİSTEMLER"

Transkript

1 İZOSTATİK (STATİKÇE BELİRLİ) SİSTEMLER

2 Yapı Elemanları İnşaat Mühendisliği ile ilgili yapı sistemleri üç ayrı tipteki yapı elemanlarının birleşiminden oluşur. 1)Çubuk Elemanlar: İki boyutu üçüncü boyutuna göre çok küçük olan elemanlara çubuk elemanlar denir. Çubuk elemanlardan oluşan iki ya da üç boyutlu bina türü yapı sistemleri genellikle çubuk sistemler olarak anılır.

3 Yapı Elemanları 1) Çubuk Elemanlar: Kafes sistemler ile kiriş ve kolonlardan oluşan yapı sistemleri, çubuk elemanların birleşiminden oluşan yapı sistemleridir. Düzlem kafes sistem

4 Yapı Elemanları 2) Yüzeysel taşıyıcı elemanlar (iki boyutlu elemanlar): Bu elemanların iki boyutu birbirine yakın üçüncü boyutu ise diğer iki boyutuna göre oldukça küçüktür. Şekilde görülen perdeli-çerçeveli sistemdeki perdeler, bir boyutu diğer iki boyutu yanında küçük olan ve düzlemleri içinde yüklenen yüzeysel taşıyıcı elemanlardır.

5 Yapı Elemanları 2) Yüzeysel taşıyıcı elemanlar (iki boyutlu elemanlar): Düzlemleri içinde yüklü düzlem iki boyutlu yüzeysel taşıyıcı elemanlar levha, döşemelerde olduğu gibi sadece düzlemlerine dik yüklü yüzeysel taşıyıcı elemanlar plak olarak adlandırılır.

6 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar Bu ders kapsamında izostatik düzlem çubuk sistemler incelenecektir. Uzunluğu boyunca kesiti sabit olan doğru eksenli çubuklara prizmatik çubuk denir. 1) Malzeme doğrusal-elastik davranış göstermektedir. Bu doğrusal elastik malzeme tanımına uyan gerilme-şekil değiştirme eğrisi şekilde görülmektedir.

7 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar 2) Birinci Mertebe Teorisi geçerlidir. Bu teoride, geometri değişimlerinin (yerdeğiştirmelerin) denge denklemlerine olan etkileri ihmal edilmektedir. Yani, dış etkilerin sistemde ortaya çıkaracağı yerdeğiştirmelerin sistemin boyutları yanında çok küçük olduğu varsayılarak denge denklemleri şekil değiştirmemiş sistem üzerinde yazılacaktır. Denge denklemlerinin şekil değiştirmemiş sistem üzerinde yazılabileceği varsayımının geçerli olduğu teori birinci mertebe teorisi olarak adlandırılır. Denge denklemlerinin yazılmasında şekil değiştirmiş sistemin göz önüne alındığı teori ise ikinci mertebe teorisi olarak adlandırılır.

8 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar 2) Birinci Mertebe Teorisi geçerlidir.

9 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar 2) Şekilde I. ve II. Mertebe teorilerine göre denge denklemlerinin nasıl yazıldığı görülmektedir.

10 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar 3) Yapı sistemi, yüklemenin şekline ve şiddetine bağlı değildir. Yani, yapı sisteminin sınır koşulları yüklemeden bağımsızdır.

11 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar 3) Yapı sistemi, yüklemenin şekline ve şiddetine bağlı değildir.

12 Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar Malzemenin doğrusal elastik olması ve birinci mertebe teorisinin geçerli olması durumunda Süperpoziyon İlkesi geçerlidir. Süperpozisyon ilkesi gereğince yüklerin sisteme ayrı ayrı yüklenmesi durumunda meydana gelecek statik büyüklükler (kesit tesirleri, mesnet tepkileri, yerdeğiştirmeler) ile yüklerin tümünün aynı anda yüklenmesi durumunda meydana gelecek statik büyüklükler birbirine eşittir.

13 Yükler Yapı sisteminde iç kuvvet (kesit tesiri) ve/veya şekil değiştirme ve yerdeğiştirme oluşturan etkilerin tümüne yük denir. Bu etkilere örnek olarak aşağıdaki yük grupları verilebilir: 1)Dış yükler (yapı yükleri, ilave yükler, kar, rüzgar ve deprem yükleri) 2)Sıcaklık değişimi 3)Rötre 4)Mesnet çökmesi 5)İmalat hataları

14 Yükler

15 Yükler Eğik bir çubuğun yatay eksenine dik olarak etkiyen düzgün yayılı yükün, söz konusu çubuğun eğik uzunluğu boyunca etkiyen düşey yüke nasıl dönüştürüleceği aşağıda açıklanmaktadır.

16 Yükler Şekildeki eğik çubuğa etkiyen düzgün yayılı yük, bu çubuğun eğik uzunluğu boyunca etkiyen düşey yüke dönüştürüldüğünde yayılı yükün şiddeti q s1, q 1 x dx = q s 1 x ds eşitliğinden q s1 = q 1 x dx/ds elde edilir ve dx=ds x cos dönüşümü yapılması durumunda, q s1 = q 1 x cos olarak bulunur.

17 Mesnetler ve Birleşimler Yapı sisteminin dış ortamla birleştiği noktalara mesnet adı verilir. Dış ortamın yapıya uyguladığı kuvvetlere de mesnet tepkileri denir. Ankastre Mesnet: Doğrusal yerdeğiştirmelerle açısal yerdeğiştirmenin (dönmenin) önlendiği mesnetlerdir. Bu tür bir mesnette önlenen yerdeğiştirmeler doğrultusunda mesnet tepkileri meydana gelir. Bu mesnet tepkileri, yatay ve düşey mesnet tepkileri ile momentten oluşmaktadır.

18 Mesnetler ve Birleşimler Sabit (Mafsallı) Mesnet: Doğrusal yerdeğiştirmelerin önlendiği ancak dönmenin serbest olduğu mesnetlerdir. Bu tür bir mesnette önlenen yerdeğiştirmeler doğrultusunda mesnet tepkileri meydana gelir. Dolayısıyla bu mesnette yatay ve düşey mesnet tepkileri oluşurken moment oluşmaz.

19 Mesnetler ve Birleşimler Sabit (Mafsallı) Mesnet:

20 Mesnetler ve Birleşimler Sabit (Mafsallı) Mesnet:

21 Mesnetler ve Birleşimler Kayıcı Mafsallı Mesnet: Bu mesnette, mesnedin hareket doğrultusuna dik doğrultudaki yerdeğiştirmesi önlenmiştir. Bundan dolayı hareket doğrultusuna dik doğrultuda bir mesnet tepkisi oluşur.

22 Mesnetler ve Birleşimler Kayıcı Mafsallı Mesnet:

23 Mesnetler ve Birleşimler Elastik Ankastre Mesnetler: Ankastre mesnet kabulünün geçerli olmadığı durumlarda; yani mesnedin üzerine gelen moment etkisi altında bir miktar dönebildiği, düşey yük altında oturma yapabildiği ve yatay yük etkisinde de ötelenme yapabildiği durumlarda elastik ankastre mesnetlenme söz konusu olacaktır (Şekil a, b, c).

24 Mesnetler ve Birleşimler Elastik Ankastre Mesnetler: Bunlar sırasıyla dönmeye karşı elastik mesnet, çökmeye karşı elastik mesnet ve ötelenmeye karşı elastik mesnet adını alır (Şekil d, e, f). Böyle bir durumda, moment-dönme, düşey yük-oturma ve yatay yükötelenme arasındaki bağıntıların bilinmesine gerek vardır. Bu bağıntıların doğrusal varsayılabildiği durumlarda; momentdönme doğrusunun eğimi R, düşey kuvvet-çökme doğrusunun eğimi R v ve yatay kuvvet-ötelenme doğrusunun eğimi R u ile gösterilir ve bunlar sırasıyla dönmeye karşı elastik mesnet redörü, çökmeye karşı elastik mesnet redörü ve ötelenmeye karşı elastik mesnet redörü adını alır.

25 Mesnetler ve Birleşimler

26 Mesnetler ve Birleşimler Pandül Ayak: Üzerine kuvvet etkimeyen iki ucu mafsallı doğru eksenli çubuklara pandül ayak denir. Pandül ayaklar, üzerlerine ilave dış yük etkimedikçe sadece kendi eksenleri doğrultusunda yük alabilecek ve o doğrultuya dik doğrultuda kayıcı olan mafsallı mesnede özdeş olacaktır.

27 Mesnetler ve Birleşimler Kayıcı Ankastre Mesnet: Özel bir mesnetlenme durumu olarak, uygulamada ankastre mesnedin aynı zamanda herhangi bir doğrultuda kaymaya karşı serbest bırakılması da olasıdır. Kayıcı ankastre mesnet olarak anılan bu mesnette, kayma doğrultusundaki hariç diğer yerdeğiştirmeler ve dönme, tanım gereği sıfır olmaktadır.

28 Mesnetler ve Birleşimler Birleşimler: Çubukların birbirleri ile birleştiği noktalara düğüm noktaları denir. İki tür düğüm noktası vardır. Rijit düğüm noktası: Bu tür düğüm noktasına birleşen çubukların uç noktalarındaki dönmeler birbirine eşittir, eğilme momenti değerleri ise genellikle sıfırdan farklıdır.

29 Mesnetler ve Birleşimler Mafsallı düğüm noktası: Aynı düğüm noktasına birleşen çubukların uç dönmeleri birbirinden farklı olmasına karşılık, uç momentleri sıfırdır.

30 Mesnetler ve Birleşimler Mafsallı düğüm noktası:

31 Mesnetler ve Birleşimler

32 Denge Denklemleri Bir cismin dengede olduğunu söyleyebilmek için, bu cismin hareketsiz olması veya ivmesiz hareket (düzgün hareket) yapması gerekmektedir. Bir cisim dengede ise bu cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Denge koşullarını ifade eden denklemlere denge denklemleri denir. Düzlem sistemlerde 3 adet denge denklemi yazılabilir.

33 Denge Denklemleri

34 Kesit Tesirleri (İç Kuvvetler) Bir yapı sisteminde dış yüklerden kaynaklanan iç kuvvet bileşenlerine kesit tesirleri denir. Dış yükler ve bunlardan oluşan mesnet tepkileri altında dengede olan bir sistem herhangi bir noktasından kesilip iki parçaya ayrıldığında, her bir parçanın diğerine uyguladığı gerilmelerin bileşkeleri kesit tesirleri olarak adlandırılır. Dış yükler ve mesnet tepkilerinin etkisi altında dengede olan bir çubuk sistemde; herhangi bir kesimle sistem iki parçaya ayrılırsa bu iki parçanın kendi içlerinde dengede kalabilmesi için karşılıklı kesitlere birbirinin tersi yönde eşit iç kuvvetlerin etkimesi gerekecektir, Şekil 3.1.

35 Kesit Tesirleri (İç Kuvvetler)

36 Kesit Tesirleri (İç Kuvvetler) Kesit tesirleri, kendi düzlemi içinde yüklenmiş olan sistemlerde 3 tanedir. Normal Kuvvet (N): Kesitteki normal gerilmelerin toplamıdır. Kesme Kuvveti (T): Kesitteki kayma gerilmelerinin toplamıdır. Eğilme Momenti (M): Kesite etkiyen normal gerilmelerin kesitin ağırlık merkezinden geçen ve sistem düzlemine dik olan eksene göre statik momentleri toplamıdır, Şekil 3.1.

37 Kesit Tesirleri (İç Kuvvetler) Pozitif Yönler ve Bakış Yönü: Pozitif iç kuvvetlerin tanımlanması için bakış yönünden yararlanılır. Bunun için her çubuğun bir tarafı bakış yönü olarak işaretlenir ve çubuğa o yönden bakılır, Şekil 3.2.

38 Kesit Tesirleri (İç Kuvvetler) Normal Kuvvet (N): Çubukta çekme meydana getiren kuvvet pozitif, basınç meydana getiren kuvvet negatif olarak kabul edilir. Kesme Kuvveti (T veya V): Çubuğu saat ibresi ile aynı yönde döndüren kuvvet pozitiftir.

39 Kesit Tesirleri (İç Kuvvetler) Eğilme Momenti (M): Çubuğun bakış yönü tarafındaki liflerinde uzama meydana getirmesi durumunda pozitif kabul edilir.

40 Kesit Tesirlerinin Pozitif Yönleri

41 Kesit Tesirlerinin Hesabı Herhangi bir m kesitindeki kesit tesirlerinin hesabı için sistem bu noktadan kesilerek iki parçaya ayrılır. Bu parçalardan her biri kendi üzerine etkiyen dış yükler, mesnet tepkileri ve kesit tesirleri altında dengededir. Bu nedenle, denge denklemlerinden yararlanılmak suretiyle m kesitindeki kesit tesirleri hesaplanır.

42 İzostatik ve Hiperstatik Sistemler Bir yapının kuvvet hesabına başlamadan önce, yapı sisteminin statikçe belirlilik ve kararlılık (stabilite) durumu saptanmalıdır. Statikçe Belirlilik. Denge denklemleri, denge için hem gerekli hem de yeterli olan koşulları ortaya koymaktadır. Bir yapıdaki bütün kuvvetler bu denklemlerden tam olarak hesaplanabiliyorsa bu yapı sistemi statikçe belirli (izostatik) olarak adlandırılır. Eğer yapı sistemleri, yazılabilecek denge denklemlerinden daha fazla sayıda bilinmeyen kuvvet içeriyorsa bu yapı sistemleri de statikçe belirsiz (hiperstatik) olarak adlandırılır. Genel bir kural olarak; bir yapı sisteminin bütün elemanlarının veya elemanlarından oluşan seçilmiş bazı parçalarının serbest cisim diyagramları çizilerek ve daha sonra bilinmeyen bağ kuvvetlerinin toplam sayısı yazılabilen toplam denge denklemi sayısıyla karşılaştırılarak, kararlı bir yapı sistemi statikçe belirli veya statikçe belirsiz olarak sınıflandırılabilir.

43 İzostatik ve Hiperstatik Sistemler Düzlem bir yapı sisteminin her bir parçası için en fazla üç denge denklemi yazılabilir. O halde bir yapı sistemine ait toplam parça sayısının n adet, bilinmeyen mesnet tepkilerinin sayısının r adet olması durumunda, r = 3n, statikçe belirli (izostatik) r > 3n, statikçe belirsiz (hiperstatik) yazılabilir. Bir yapının statikçe belirsiz olması durumunda bilinmeyen mesnet tepkilerini hesaplamak için gerekli olan ilave denklemler; uygulanan yükler ve mesnet tepkileri, yapının çeşitli noktalarındaki yerdeğiştirme veya eğimle ilişkilendirilmek suretiyle elde edilebilir. Geometrik uygunluk denklemleri olarak adlandırılan bu denklemlerin sayısı, yapı sisteminin statikçe belirsizlik derecesine eşit olmalıdır.

44 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Şekilde gösterilen kirişi statikçe belirli ya da statikçe belirsiz olarak sınıflandırınız. Statikçe belirsiz olması durumunda statikçe belirsizlik derecesini hesaplayınız. r = 10, n = 3, 10 > 3(3) Birinci dereceden statikçe belirsiz

45 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Şekilde gösterilen çerçeve sistemi statikçe belirli ya da statikçe belirsiz olarak sınıflandırınız. Statikçe belirsiz olması durumunda statikçe belirsizlik derecesini hesaplayınız. r = 9, n = 3, 9 = 9 Statikçe belirli

46 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Şekilde gösterilen sistemi statikçe belirli ya da statikçe belirsiz olarak sınıflandırınız. Statikçe belirsiz olması durumunda statikçe belirsizlik derecesini hesaplayınız. r = 9, n = 3, 9 = 9 Statikçe belirli

47 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Şekilde gösterilen çerçeve sistemi statikçe belirli ya da statikçe belirsiz olarak sınıflandırınız. Statikçe belirsiz olması durumunda statikçe belirsizlik derecesini hesaplayınız.

48 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Önceki örneklerde gösterilen kiriş ve mafsallı olarak birleştirilmiş yapı sistemlerinden farklı olarak çerçeveli yapılar rijit olarak birleştirilen çubuk elemanlardan oluşur. Şekilde görüldüğü gibi çubuk elemanlar bazen kapalı iç bölgeler oluşturabilmektedir. Burada ABCD kapalı bir bölge oluşturmuştur. Bu yapı sistemlerini sınıflandırabilmek için, kesim yöntemi kullanılarak kapalı bölgeden bir kesim yapılması ve bölgenin ayrılması gerekmektedir. Kesim yapılan parçaların serbest cisim diyagramları çizildikten sonra çerçeve sınıflandırılabilir. Kapalı bölgeden sadece bir kesit alınmasının yeterli olacağına dikkat ediniz. Çünkü alınan bu kesitteki bilinmeyenler belirlendikten sonra çubuk elemanların herhangi bir noktasındaki iç kuvvetler kesim yöntemi ve denge denklemleri kullanılarak hesaplanabilir.

49 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK r=9, n=2, 9>6 Üçüncü dereceden statikçe belirsiz.

50 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Şekilde gösterilen çerçeve sistemi statikçe belirli ya da statikçe belirsiz olarak sınıflandırınız. Statikçe belirsiz olması durumunda statikçe belirsizlik derecesini hesaplayınız. r=18, n=3, 18>9 Dokuzuncu dereceden statikçe belirsiz.

51 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK Şekilde gösterilen çerçeve sistemi statikçe belirli ya da statikçe belirsiz olarak sınıflandırınız. Statikçe belirsiz olması durumunda statikçe belirsizlik derecesini hesaplayınız. Şekildeki çerçevede kapalı bölge olmamasına rağmen bu çerçeve sistemini sınıflandırabilmek için, düşey kesimler yapılarak yine aynı yöntem kullanılabilir. Bu sistem için yapının sadece tamamına ait serbest cisim diyagramının çizilmesi de yeterlidir. r=18, n=4, 18>12 r=9, n=1, 9>3 Altıncı dereceden statikçe belirsiz.

52 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi Düzlem çerçevelerde veya kirişlerde hiperstatiklik derecesi (n), n = n r + 3n k 3 n m formülü kullanılarak da hesaplanabilir. Burada, n : hiperstatiklik derecesi n r : sistemdeki mesnet tepkisi sayısı n k : sistemdeki kapalı göz sayısı n m : sistemdeki ara mafsal sayısı Mafsal bulunan noktada M = 0 olduğundan, hiperstatiklik derecesi 1 azaltılır (n m = 1). Eğer mafsal çubuk elemanların birleştiği bir düğüm noktasında bulunuyor ise hiperstatiklik derecesi, söz konusu düğüm noktasına birleşen çubuk sayısının (n ç ) 1 eksiği kadar azaltılır (n m = n ç -1).

53 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK n r = 6 n k = 1 n m = 2 n = n r + 3n k 3 n m = 6 + (3x1) 3-2 = 4

54 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK n r = 6 n k = 0 n m = 2 (3-1) n = n r + 3n k 3 n m = 6+(3x0) = 1

55 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK n r = 3 n k = 3 n m = x (3-1) = = 8 n = n r + 3n k 3 n m = 3+(3x3) = 1

56 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK n r = 3 n k = 1 n m = (2-1) = 1 n = n r + 3n k 3 n m = 3+(3x1) = 2

57 Hiperstatiklik (Statikçe Belirsizlik) Derecesi ÖRNEK n r = 3 n k = 2 n m = (3-1) = 2 n = n r + 3n k 3 n m = 3+(3x2) = 4

58 Stabilite (Kararlılık) Kararlılık (Stabilite). Bir yapının veya elemanlarının dengede olabilmesi için sadece denge denklemlerinin sağlanması yeterli değildir. Bunun yanında yapı elemanları, yapı sisteminin nasıl yüklenmiş olduğuna bağlı olmaksızın mesnetleri tarafından uygun bir şekilde tutulmalı veya kısıtlanmalıdır. Uygun bağ koşullarının sağlanamadığı iki durum söz konusu olabilir. Eksik Bağlı (Oynak) Sistemler. Bir yapı sistemi veya elemanlarından biri, sağlanması gereken denge denklemlerinden daha az sayıda mesnet tepkisine sahip ise kararsızlık meydana gelebilir. Bu durumda yapı sistemi eksik bağlıdır.

59 Stabilite (Kararlılık) Eksik Bağlı (Oynak) Sistemler. Örnek olarak Şekilde görülen çubuk elemanı ve serbest cisim diyagramını göz önüne alalım. Buradaki yükleme durumuna göre F x = 0 denklemi sağlanamayacağından, bu çubuk eleman kararsız olacaktır.

60 Stabilite (Kararlılık) Yetersiz Bağlı Sistemler. Bazı durumlarda denge denklemlerinin sayısı kadar bilinmeyen kuvvet olmasına rağmen mesnetlerin uygun bir biçimde bağlanmamasından dolayı kararsızlık yani yapının veya elemanlarının hareketi söz konusu olabilir. Bu durum, bütün mesnet tepkilerinin bir noktada kesişmesi durumunda meydana gelebilir. Şekilde bu duruma ait bir örnek verilmiştir. Kirişin serbest cisim diyagramından, O noktasına göre hesaplanan momentin sıfıra eşit (Pd 0) olmayacağı görülmektedir. Bu nedenle de O noktası etrafında dönme meydana gelecektir.

61 Stabilite (Kararlılık) Yetersiz Bağlı Sistemler. Uygun biçimde bağlanmamanın yapıda kararsızlığa neden olduğu diğer bir durum, bütün mesnet tepkileri paralel olduğunda meydana gelir. Bu duruma ait bir örnek Şekilde gösterilmiştir. Burada eğik bir P kuvveti uygulandığında yatay doğrultudaki kuvvetlerin toplamı sıfıra eşit olmayacaktır.

62 Stabilite (Kararlılık) O halde genel olarak, bir yapıdaki mesnet tepkilerinin sayısının denge denklemi sayısından az olması durumunda, bu yapı geometrik olarak kararsız olacak yani bir miktar hareket edecek veya göçecektir; veya mesnet tepkilerinin sayıca yeterli olmasına rağmen mesnet tepkilerinin etki çizgileri bir noktada kesişiyorsa veya birbirine paralelse karasızlık meydana gelecektir.

63 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Günümüzde tasarlanan yapı sistemlerinin çoğunun statikçe belirsiz olduğu bilinmelidir. Bu fazla bağlılık, ilave mesnet veya yapı elemanlarından ya da yapının genel şeklinden kaynaklanabilir. Örneğin kolon ve kirişler birleşim noktalarında ve mesnetler üzerinde sürekli elemanlar olarak döküldüğünden, betonarme binalar hemen hemen her zaman statikçe belirsizdir.

64 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Üstünlükleri ve Sakıncaları. Statikçe belirsiz bir yapının hesabı statikçe belirli bir yapınınkine oranla daha karmaşık olmasına rağmen tasarımda bu tür bir yapı sisteminin seçilmesi için genellikle birçok önemli neden vardır. En önemlisi de verilen bir yükleme için statikçe belirsiz bir yapıya ait maksimum gerilme ve sehim, karşılığı olan statikçe belirli sisteminkine oranla genellikle daha küçüktür. Örneğin Şekil a daki statikçe belirsiz ankastre mesnetli kiriş, M maks = PL/8 lik bir maksimum momente maruz kalırken, aynı kiriş basit kiriş olarak mesnetlendiğinde (Şekil b) bu momentin iki katına maruz kalacaktır, M maks = PL/4.

65 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Üstünlükleri ve Sakıncaları. Sonuç olarak ankastre mesnetli kirişin orta noktasındaki sehim ve gerilme, basit mesnetli sisteminkinin sırasıyla dörtte birine ve yarısına eşit olacaktır.

66 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Statikçe belirsiz bir yapı seçmenin diğer önemli bir nedeni de hatalı tasarım veya fazla yükleme durumlarında, sistemin yüklerini fazla bağlarına yeniden dağıtma eğiliminin olmasıdır. Bu durumda yapı stabilitesini korumakta ve göçme önlenmektedir. Bu durum özellikle rüzgâr ve deprem gibi ani yatay yüklerin yapıya etkimesi durumunda önem kazanmaktadır. Örnek olarak tekrar Şekil a daki ankastre mesnetli kirişi ele alalım. P arttıkça ankastre uçlardaki ve kiriş ortasındaki kiriş malzemesi akmaya başlar ve kirişin bu noktalarda mafsallı bağlıymış gibi sehim yapmasına neden olan bölgesel plastik mafsallar meydana gelir. Sehim büyümesine rağmen ankastre uçlarda ortaya çıkacak yatay mesnet kuvvetleri ve momentler kirişi tutarak tümden göçmesini önleyecektir. Basit kiriş durumunda ise (Şekil b) aşırı P yükü kirişin sadece ortasında plastik mafsal oluşmasına neden olacak ve büyük düşey yerdeğiştirmeler nedeniyle mesnetlerde tümden göçmeyi önleyebilecek yatay mesnet kuvvetleri ve momentler ortaya çıkmayacaktır.

67 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Statikçe belirsiz yapılar, karşılığı olan statikçe belirli sistemlere göre bir yükü daha ince yapı elemanlarıyla ve artmış bir stabilite ile taşıyabilecek olmasına rağmen bu üstünlüklerin sakıncalı olabileceği durumlar da söz konusudur. Statikçe belirsiz bir yapının mesnet ve birleşim noktalarının teşkili, statikçe belirli bir sisteminki ile karşılaştırıldığında çoğu kez daha maliyetli olduğundan, malzemede sağlanan maliyet kazanımları yapının imalatı için gereken ek maliyetle karşılaştırılmalıdır.

68 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Daha da önemlisi statikçe belirsiz yapılar fazla bağlı olduğundan, yapıda iç gerilme meydana getirebilecek mesnet hareketlerinin önlenmesi konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Örneğin Şekildeki üç açıklıklı sürekli kirişin B mesnedinde bir mesnet çökmesinin meydana gelmesi durumunda, bu zorlanmış şekil değiştirmeden dolayı kirişte şekilde görüldüğü gibi eğilme momentleri meydana gelecektir. Dolayısıyla yapı sistemi üzerinde herhangi bir yük yokken iç mesnet noktalarında ciddi momentler meydana gelecektir.

69 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler Diğer taraftan kirişin statikçe belirli olması durumunda, B mesnedinde meydana gelecek bir mesnet çökmesi kirişin şekilde görüldüğü gibi yerdeğiştirme yapmasına neden olacaktır. Yani bu mesnet çökmesi kirişin şekil değiştirmesine neden olmayacak (çubuk elemanlar doğrusal kalacak) ve bu nedenle de kirişte herhangi bir moment meydana gelmeyecektir.

70 Hiperstatik (Statikçe Belirsiz) Sistemler O halde genel olarak mesnet çökmesi gibi bir nedenden kaynaklanan bir şekil değiştirme ya da sıcaklık veya imalat hatalarından kaynaklanan çubuk uzunluklarındaki değişim, statikçe belirsiz yapıların tasarımı aşamasında dikkate alınması gereken ek gerilmeler meydana getirecektir.

71 Kaynaklar K. Girgin, M. G. Aksoylu, Y. Durgun ve K. Darılmaz, Yapı Statiği (İzostatik Sistemler) Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi, İkinci Baskı, İstanbul, F. Karadoğan, S. Pala, E. Yüksel ve Y. Durgun, Yapı Mühendisliğine Giriş Yapısal Çözümleme Cilt I, Birsen Yayınevi, İstanbul, R. C. Hibbeler, "Structural Analysis", Prentice Hall Int., Eighth Edition in SI Units, Singapore, H. H. West, "Fundamentals of Structural Analysis", John Wiley and Sons, Inc., 1993, Singapore.

Kafes Sistemler. Doğru eksenli çubukların birbirlerine mafsallı olarak birleşmesinden meydana gelen taşıyıcı sistemlere Kafes Sistemler denir.

Kafes Sistemler. Doğru eksenli çubukların birbirlerine mafsallı olarak birleşmesinden meydana gelen taşıyıcı sistemlere Kafes Sistemler denir. KAFES SİSTEMLER Doğru eksenli çubukların birbirlerine mafsallı olarak birleşmesinden meydana gelen taşıyıcı sistemlere Kafes Sistemler denir. Özellikle büyük açıklıklı dolu gövdeli sistemler öz ağırlıklarının

Detaylı

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (STATİK)

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (STATİK) MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (STATİK) Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, temel kavramlar, statiğin temel ilkeleri 2-3 Düzlem kuvvetler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 212 YAPI STATİĞİ I STABİLİTE STATİKÇE BELİRSİZLİK KİNEMATİK BELİRSİZLİK Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler:

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapılara etkiyen yükler ile ilgili çeşitli sınıflama tipleri vardır. Bu sınıflamalarda biri de yapı yükleri ve ilave yükler olarak yapılan sınıflamadır. Bu sınıflama;

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

5. 5. 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Rijit Cisimde Denge Düzlem Kuvvetlerde Denge Hali Düzlemde Serbestlik Derecesi Bağ Çeşitleri Pandül Ayak Düzlem Taşıyıcı Sistemler Düzlem Taşıyıcı Sistemlerde Yükleme Durumları

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 7 İç Kuvvetler Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 7. İç Kuvvetler Bu bölümde, bir

Detaylı

Hiperstatik sistemlerin çözümünde, yer değiştirmelerin küçük olduğu ve gerilme - şekil değiştirme bağıntılarının lineer olduğu kabul edilmektedir.

Hiperstatik sistemlerin çözümünde, yer değiştirmelerin küçük olduğu ve gerilme - şekil değiştirme bağıntılarının lineer olduğu kabul edilmektedir. 1. HİPERSTATİK SİSTEMLER 1.1. Giriş Bir sistemin hesabının amacı, dış etkilerden meydana gelen kesit tesirlerini, şekil değiştirmelerini ve yer değiştirmelerini belirlemektir. İzostatik sistemlerde, yalnız

Detaylı

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr 1. DÜŞEY YÜKLÜ KİRİŞLER Cisimlerin mukavemeti konusunun esas problemi, herhangi bir yapıya uygulanan bir kuvvetin oluşturacağı gerilme

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ

İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ Yapı Statiği nde incelenen sistemler çerçeve sistemlerdir. Buna ek olarak incelenen kafes ve karma sistemler de aslında çerçeve sistemlerin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ MUKAVEMET DERSİ (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Ders Planı HAFTA KONU 1 Giriş, Mukavemetin tanımı ve genel ilkeleri 2 Mukavemetin temel kavramları 3-4 Normal kuvvet 5-6 Gerilme analizi 7 Şekil

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (4. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (4. Hafta) KAFES SİSTEMLER STATİK (4. Hafta) Düz eksenden oluşan çubukların birbiriyle birleştirilmesiyle elde edilen sistemlere kafes sistemler denir. Çubukların birleştiği noktalara düğüm noktaları adı verilir.

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır.

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Mühendislikte en önemli yapı ve makine elemanları mil ve kirişlerdir. Bu bölümde, mil ve kirişlerde

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

Elemanlardaki İç Kuvvetler

Elemanlardaki İç Kuvvetler Elemanlardaki İç Kuvvetler Bölüm Öğrenme Çıktıları Yapı elemanlarında oluşan iç kuvvetler. Eksenel kuvvet, Kesme kuvvet ve Eğilme Momenti Denklemleri ve Diyagramları. Bölüm Öğrenme Çıktıları Elemanlarda

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları

Detaylı

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele alınmıştı. Bu bölümde ise, eksenel yüklü elemanların şekil

Detaylı

Eksenel Yükleme Amaçlar

Eksenel Yükleme Amaçlar Eksenel Yükleme Amaçlar Geçtiğimiz bölümlerde eksenel yüklü elemanlarda oluşan normal gerilme ve normal şekil değiştirme konularını gördük, Bu bölümde ise deformasyonların bulunması ile ilgili bir metot

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 6 Yapısal Analiz Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 6. Yapısal Analiz Şekilde görüldüğü

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ Department of Civil Engineering İN 303 YAPI STATIĞI II AÇI YÖNTEİ Slope-deflection ethod Y.DOÇ.DR. USTAA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları INS 473 Çelik Tasarım Esasları asınç Çubukları Çubuk ekseni doğrultusunda basınç kuvveti aktaran çubuklara basınç çubuğu denir. Çubuk ekseni doğrultusunda basınç kuvveti aktaran çubuklara basınç çubuğu

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVETLER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN TANIM Eksenel basınç kuvveti etkisindeki yapısal elemanlar basınç elemanları olarak isimlendirilir. Basınç elemanlarının

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Açı Yöntemi. 1 ql 8. Açı yöntemi olarak adlandırılan denklemlerin oluşturulmasında aşağıda gösterilen işaret kabulü yapılmaktadır.

Açı Yöntemi. 1 ql 8. Açı yöntemi olarak adlandırılan denklemlerin oluşturulmasında aşağıda gösterilen işaret kabulü yapılmaktadır. çı Yöntemi Kuvvet ve -oment yöntemlerinde, ilave denklemleri zorlamaların sistem üzerinde oluşturduğu deformasyonların sistemde oluşturulan suni serbestliklerden dolayı oluşan deformasyonlardan ne kadar

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Planda Düzensizlik Durumları 6. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı Ders

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh E 4 Equilibrium CHAPTER VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. of Rigid Bodies Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Seventh E CHAPTER VECTOR

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

Elastisite Teorisi Düzlem Problemleri için Sonuç 1

Elastisite Teorisi Düzlem Problemleri için Sonuç 1 Elastisite Teorisi Düzlem Problemleri için Sonuç 1 Düzlem Gerilme durumu için: Bilinmeyenler: Düzlem Şekil değiştirme durumu için: Bilinmeyenler: 3 gerilme bileşeni : 3 gerilme bileşeni : 3 şekil değiştirme

Detaylı

Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar

Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar 2 Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar 1. Yapı Statiği I-II Adnan ÇAKIROĞLU ve Enver ÇETMELİ 2. Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği Hüsnü CAN 3. Taşıyıcı Sistemler ve Yapı Statiği İsmail İlhan SUNGUR 4. Yapı

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı

MUKAVEMET TEMEL İLKELER

MUKAVEMET TEMEL İLKELER MUKAVEMET TEMEL İLKELER Temel İlkeler Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç davranışlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Buradaki cisim

Detaylı

q = 48 kn/m q = 54 kn/m 4 m 5 m 3 m 3 m

q = 48 kn/m q = 54 kn/m 4 m 5 m 3 m 3 m Soru 1) (50 Puan) şağıda verilen sistemin üzerine etkiyen yükler ve konumları şekil üzerinde belirtilmiştir. una ek olarak mesneti cm aşağı yönlü oturmuştur. Tüm kolon ve kirişlerin atalet momenti, elastik

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 303 YAPI STATIĞI II. Genel Kavramlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 303 YAPI STATIĞI II. Genel Kavramlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 303 YAPI STATIĞI II Genel Kavramlar Yapı mühendisliğinin amacı Yapı Tasarım Süreci Yapı statiğinde yapılan kabuller

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

Burulma (Torsion) Amaçlar

Burulma (Torsion) Amaçlar (Torsion) Amaçlar Bu bölümde şaftlara etkiyen burulma kuvvetlerinin etkisi incelenecek. Analiz dairesel kesitli şaftlar için yapılacak. Eleman en kesitinde oluşan gerilme dağılımı ve elemanda oluşan burulma

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 DR. MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 KAFES KÖPRÜLER DR. MUSTAFA KUTANİS SAÜ İNŞ.MÜH. BÖLÜMÜ

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVELER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

Noktasal Cismin Dengesi

Noktasal Cismin Dengesi Noktasal Cismin Dengesi Bu bölümde; Kuvvetleri bieşenlerine ayırma ve kartezyen vektör şeklinde ifade etme yöntemleri noktasal cismin dengesini içeren problemleri çözmede kullanılacaktır. Bölüm 3 DOÇ.DR.

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi 1 Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar

Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar 2 Abdulkadir Cüneyt AYDIN Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar 1. Yapı Statiği II Adnan ÇAKIROĞLU ve Enver ÇETMELİ 2. Yapı Statiği II İbrahim EKİZ 3. Yapı Statiği-Hiperstatik Sistemler Konuralp GİRGİN, M.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI BİTİRME PROJESİ KADİR BOZDEMİR PROJEYİ YÖNETEN PROF.

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Kirişlerin Yer Değiştirmesi Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9.1 Giriş

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Sabit (ölü) yükler - Serayı oluşturan elemanların ağırlıkları, - Seraya asılı tesisatın ağırlığı Hareketli (canlı) yükler - Rüzgar yükü, - Kar yükü, - Çatıya asılarak yetiştirilen

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı SÜNEKLİK KAVRAMI Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Eğrilik; kesitteki şekil değişimini simgeleyen geometrik bir parametredir. d 2 d d y 1 2 dx dx r r z z TE Z z d x Eğrilik, birim

Detaylı

genel denklemin elde edilebilir. Şekil 1' den, M=P.V yazılabilir. Böylece elastik eğri denklemi

genel denklemin elde edilebilir. Şekil 1' den, M=P.V yazılabilir. Böylece elastik eğri denklemi BURKULMA DENEYİ DENEYE ÖN HAZIRLIK Bir dikey P basma kuvveti çubuğa artan bir yükle çubuk şekildeki gibi şekil değiştirene kadar etkidiği düşünülsün, P kuvvetinin etkisiyle çubuğun dengeden ayrılması,

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. İç Kuvvet Diyagramları. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. İç Kuvvet Diyagramları. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği KİRİŞ MESNETLENME TİPLERİ VE YÜKLER KİRİŞ MESNETLENME TİPLERİ VE YÜKLER (a) Basit kiriş (b) Sürekli kiriş (c) Konsol

Detaylı

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MUKAEMET I ÇÖZÜMÜ ÖRNEKER ders notu Yard. Doç. Dr. Erdem DAMCI Şubat 15 Mukavemet I - Çözümlü Örnekler / 7 Örnek 1. Üzerinde yalnızca yayılı yük bulunan ve açıklığı olan bir basit kirişe ait eğilme momenti

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

KirişlerdeİçKuvvetler Normal Kuvvet, KesmeKuvveti vemoment Diyagramları

KirişlerdeİçKuvvetler Normal Kuvvet, KesmeKuvveti vemoment Diyagramları KirişlerdeİçKuvvetler Normal Kuvvet, KesmeKuvveti vemoment Diyagramları Kesme ve Moment Diyagramlarının Oluşturulması için Grafiksel Yöntem (Alan Yöntemi) Kiriş için işaret kabulleri (hatırlatma): Pozitif

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

Giriş. Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler.

Giriş. Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler. Giriş Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler. Şekil değiştirme ve gerilmelerin hesabı ile ilgilenir. Cisimlerin

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

Kirişlerde İç Kuvvetler

Kirişlerde İç Kuvvetler Kirişlerde İç Kuvvetler B noktasındaki iç kuvvetlerin bulunması B noktasındaki iç kuvvetler sol ve sağ parça İki boyutlu problemlerde eleman kesitinde üç farklı iç kuvvet oluşur! 2D 3D Pozitif normal/eksenel

Detaylı

V. KAFES SİSTEMLER: Düzlemde en az üç adet çubuğun birbirlerine mafsala birleştirilmesiyle elde edilmiş taşıyıcı sistemdir.

V. KAFES SİSTEMLER: Düzlemde en az üç adet çubuğun birbirlerine mafsala birleştirilmesiyle elde edilmiş taşıyıcı sistemdir. 78 V. KES SİSTEMLER: Düzlemde en az üç adet çubuğun birbirlerine mafsala birleştirilmesiyle elde edilmiş taşıyıcı sistemdir. Uzayda ise en az 6 çubuk gereklidir. 79 İhtiyaçlara göre yeni çubukların ilavesiyle

Detaylı

DİNAMİK - 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü http://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=190 1. HAFTA Kapsam:

Detaylı

TEMEL MEKANİK 10. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 10. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 10 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 STATİK Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Denge denklemlerini, mafsala bağlı elemanlarda oluşan yapıları analiz etmek için kullanacağız. Bu analiz, dengede olan bir yapının

Detaylı