Sistemik Mastositoz. Dr. Sema Karakuş Başkent Üniversitesi Hematoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistemik Mastositoz. Dr. Sema Karakuş Başkent Üniversitesi Hematoloji BD"

Transkript

1 Sistemik Mastositoz Dr. Sema Karakuş Başkent Üniversitesi Hematoloji BD

2 Sistemik Mastositoz SM hematopoetik progenitör hücreden köken alan morfolojik ve immünofenotipik olarak anormal mast hücrelerinin bir veya birkaç organda anormal çoğalması ve birikimi ile karakterize klonal nadir görülen bir hematolojik hastalık

3 DSÖ 2008 Myeloproliferatif Neoplaziler KML -BCR-ABL1 100% PV -JAK2 99% ET -JAK2/CALR/MPL 80% PMF -JAK2/CALR/MPL 90% CNL -CSF3R 90% SM -KITD816V 90% CEL MPN-U

4 Sistemik Mastositoz 1869 Nettelship Nadir urtiker 1878 Sangster UP 1879 Ehrlich Mast hücresi 1887 Unna UP de Mhleri 1949 Ellis SM 1979 Lennert Kiel sınıflaması Longley c-kit D816 V Escribano CD2/CD25 Tanı kriterleri 2000 Kongre, 2001 DSÖ sınıflaması 2008 DSÖ sınıflaması

5 CD34+/KİT+/CD13+ hematopoetik progenitör hücreden köken alır Granüllerinde; - Histamin -Triptaz ve Kimaz - heparin ve diğer proteoglikanlar - TNF-alfa ve diğer sitokinler/kemokinler - PGD2 and LTC4

6 Mast Hücresi Mast hücreleri çok işlevli effektör hücreler Bazik boyalarla metakromatik boyanan granüller içerir Granülllerin içinde vazoaktif ve immün düzenleme yapan mediatörler bulunur Bazı uyaranlarla hücre aktive olduğunda açığa çıkarlar MH leri Kİ den göç ederek çeşitli organlarda farklılaşıp olgunlaşıyorlar MH gelişim ve farklılaşmasında kök hücre faktör (SCF=KİT ligandı) önemli MH nin CD34+ progenitör hücreden gelişmesini sağlar SCF nin MH lerdeki etkisi tirozin kinaz yapısındaki KİT reseptörü aracılığıyla olur (c-kit protoonkogeni tarafından kodlanır) MH gelişim ve farklılaşması için SCF ve SCF ye bağlı KİT aktivasyonu mutlaka gereklidir

7 Mast Hücresi MH leri olgunlaşması sırasında 4 aşama ayırt edilir 1- triptazla boyanan ve granül içermeyen blast 2- metakromatik granüller içeren blast 3- iki veya çok loblu nükleuslar içeren promastosit 4- olgun mast hücresi Olgunlaşmamış MH ASM ve MHL de izlenirken, İSM da daha olgun MH, stoplazmik çıkıntı, oval nükleuslar ve stoplazmada hipogranülasyon gösterirler (tip 1 atipik MH adı verilir ve indolent sistemik mastositoza özgüdür) Farklılaşmamış MH progenitörleri CD34, CD13, CD117 ifade ederken, olgunlaşma sırasında önce CD34, son aşamada CD13 ifadesi azalır, fizylojik durumlarda MH ve progenitörleri CD2, CD25 taşımazken, SM da bu antijenler ifade edilmeye başlar

8

9 Nature Immunology, New developments in mast cell biology 2008; 9:

10

11 Mastositoz Mastositoz hastalarının klinikte başvuru yakınmaları heterojen Sadece cilde sınırlı, pediatrik yaş grubunda görülen ve ergenlikte kendiliğinden gerileme gösteren hastalıktan kutanöz mastositoz genellikle erişkinlerde deridışı tutulum gösteren, çoklu organlarda fonksiyon kaybıyla seyreden, daha saldırgan, yaşam süresini kısaltan sistemik mastositoz

12 DSÖ Mastositoz Sınıflaması 1. Kutanöz mastositoz (CM) a. Ürtikeria pigmentoza (UP)/Makulopapüler CM b. Diffüz CM c. Derinin soliter mastositozu 2. İndolent sistemik mastositoz(ism) a. Smoldering SM b. İzole kemik iliği mastositozu 3. Mast hücre dışı klonal bir hematolojik hastalıkla birlikte olan sistemik mastositoz (SM-AHNMD) 4.Agresif sistemik mastositoz (ASM) a. Eozinofili ile birlikte olan lenfadenopatik mastositoz 5. Mast hücreli lösemi (MHL) 6. Mast hücreli sarkom (MHS) 7. Ekstrakutanöz mastositom

13

14 Sistemik Mastositozda Semptomlar Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı terleme,ateş Deri semptomları: ürtikeriya pigmentoza Mast hücre meditör salınım semptomları Kas iskelet sistemi: Kemik, kas ağrıları Tanı anında dalak, KC büyüklüğü, LAP Kİ tutulumu bulguları: infeksiyon, kolay kanama, anemi semptomları

15 Mast hücre mediatör salınım semptomları Diyare, göğüste yanma, peptik ülser hastalığı Ürtiker, flushing Baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı Anaflaksi - % Ig E ve non Ig E aracılıklı - İlaçlar, böcek sokmaları - dolaşım kolapsı, senkop, bronkospazm, larix ödemi

16 Sistemik Mastositozda Tanı WHO 2008 tanı kriterleri: neoplastik mast hücrelerinin morfolojik, immünofenotipik, ve/veya genetik kriterler Kemik iliği (Kİ) incelemesi en önemli tanı yöntemi Erişkinde mutlaka tutulum saptanır Kİ ikincil maliniteleri göstermek açısından da önemli KC, dalak biyopsisi organ fonksiyon bozukluğu varsa yapılabilir Cilt tutulumu olmadığında ve özellikle tümör hücre yükünün düşük olduğu alt tiplerde açıklanamayan anaflaksi, flushing, osteoporoz, gastrointestinal ülseratif hastalık, kronik abdominal krampların varlığında şüphe edilmeli!

17 Sistemik Mastositozda Tanı Kemik iliği Histolojisi Patognomonik multifokal yoğun mast hücre agregatları sıklıkla perivasküler ve/veya paratrabeküler yerleşimli MH leri hipogranüler/ anormal nükleer morfolojide olduğunda veya Kİ malign bir hematolojik maliniteyle infilte ise/ belirgin retikülin fibrozis varsa Giemsa gibi standart boyalarla tanımlanamayabilir Triptaz en duyarlı immünohistokimyasal belirteç Tüm mast hücrelerinin matürasyon aşamasını, aktivasyon durumunu, dokudaki lokalizasyonu, küçük ve/veya immatür MH lerini de gösterir Triptaz ve KİT/CD117 immün boyaları normal ve neoplastik mast hücresini ayıramaz AML ve KML blastları ve akut/kronik bazofilik lösemide görülen anormal bazofillerde triptaz pozitif olabilir Kİ de MH de immünohistokimya ile CD25 saptanması SM tanısında önemli

18 Kemik iliği yayması SM de Atipik mast hücreleri

19 Kemik iliği yayması:atipik mast hücreleri tip II ve metakromatik blastlar

20 Wrightx1000 Triptaz T Mast hücreleri stromaya yapışık Hızlı kuvvetli kemik iliği aspirasyonu yapılmalıdır. Hematolojik ek hastalık? Tutulmamış alanları da incelemek gerekir

21 Atipik morfolojiye sahip mast hücrelerinin infiltrasyonu

22 Agresif SM ve MHL deki neoplastik mast hücrelerinde İSM a göre CD30 expresyonu daha yüksek Mast Hücre immünfenotipi Neoplastik MH genellikle CD25 ve/veya CD2 ifade eder CD2 akımsitometri/immünohistokimya, SM değişkendir CD25 ifadelenmesi neoplastik MH için daha güvenilir

23 Akım sitometri ile mast hücrelerinin saptanması Reaktif ve neoplazik hücreler: CD33 CD43 CD68 CD117 triptaz Neoplazik mast hücresi: CD2 ve/veya CD25 CD2 agresif formlarda neg olabilir. CD30 agresif formlarda pozitif

24 Akım sitometri ile mast hücrelerinin saptanması Normal ISM ASM WDSM

25 Serum triptaz düzeyi Tüm SM alt tiplerinde yüksektir ve tanı kriteridir (>20 ng/ml) ASM ve SM-AHNMD hastalarında belirgin olarak daha yüksektir AML,KML, MDS de de yüksek olduğundan myeloid neoplazilere eşlik eden SM da tanıdaki yeri sınırlı

26 Hematolojik Hastalıklarda Triptaz seviyeleri

27 Sistemik mastositoz alt tiplerinde triptaz seviyeleri

28 Moleküler Çalışmalar KİTD816V minör tanı kriteri (PCR) Periferik kanda eozinofili varsa FIP1L1-PDGFRA (FİSH veya RT-PCR)

29 C-kit mutasyonu C-kit CD117 Tip III tirozin kinaz reseptörü Ligandı SCF KIT mutasyonu SM hastalarının %90 D816V mutasyonu Aspartat yerine valin

30 BAĞIMLI BAĞIMSIZ Mast hücresi GİS Cajal hücreleri Melanosit Germ hücresi Hematopoetik kök hücrede Devam

31 Mastositozda c-kit mutasyonları Indolent SM için D816V yeterli iken agresif form için ek somatik genetik değişiklikler gerekli TET2 %20-29 N-RAS

32 Sistemik mastositoz tanı kriterleri DSÖ 2008 Sistemik mastositoz tanı kriterleri Major: a. Ke mik iliği ve/veya diğer deri dışı organlarda multifokal, yoğun mast hücre infiltrasyonu ( 15 ag regatların içinde mast hücresi) Minör: a. Ke mik iliği veya diğer deri dışı organlarda infiltrat içinde iğsi, atipik morfolojiye sahip mast hü crelerin %25 den fazla olması b. Ke mik iliği, kan veya diğer deri dışı organlarda kodon 816 ckit nokta mutasyonunun gö sterilmesi c. Normal N mast hücre belirteçlerine ek olarak kemik iliği, kan veya diğer deri dışı ordanlarda CD 2 ve/veya CD25 ekspresyonu d. Serum triptaz seviyesinin ısrarla 20 ng/ml geçmesi (Başka bir klonal hematolojik hastalık varsa v bu parametre geçerliliğini yitirir) 1 major ve 1 minör kriterin birlikte bulunması veya en az 3 minör kriterin birlikte olması tanı için yeterlidir.

33 Agresif sistemik mastositoz tanısı için B ve C bulguları B C Agresif sistemik mastositoz tanısı için B ve C bulguları B bulguları MH kitlesinde artış varlığı ve organ disfonksiyonu olmadan genetik bozukluğun çeşitli myeloid dizi hücrelerine de yayılması 1. Kemik iliği Bx demh infilrasyon oranının >%30 infiltrasyonu (fokal, yoğun agregatlar) ve/veya serum total triptaz düzeyi >200 ng/ml 2. normal veya hafif anormal kan bulguları ile birlikte hematopoetik neoplazi tanı kriterleri olmaksızın mast hücre dışı serilerde displazi veya myeloproliferasyon bulguları olması 3. organ fonksiyonu bozukluğu olmaksızın görülen organomegali ( karaciğer ve/veya dalak büyüklüğü, ve /veya > 2 cm lenfadenopati palpasyonla veya görüntüleme yöntemiyle) C bulguları Mast hücre infiltrasyonu sonucu (biopsi ile gösterilmiş) organ fonksiyon bozukluğuna ait bulgular 1. Sitopeni (mutlak nötrofil sayısı<1.0x10 9 /L,Hb <10 g/dl, plt <100x109/L ), mast hücre dışı bir hematolojik maligniteye bağlı olmaksızın kemik iliği disfonksiyonu 2. Hepatomegali ile birlikte karaciğer fonksiyon bozukluğu, asit ve/veya portal hipertansiyon 3. Hipersplenizm ile beraber palpe edilebilen splenomegali 4. İskelet sistemi bulguları: büyük hacimli osteolitik lezyonlar ve/veya lokal MH infiltrayonuna bağlı patolojik kırıklar (osteoporoza bağlı patolojik kırık ya da osteolitik lezyonlar C bulgusu kabul edilmemelidir.) 5. Gastrointestinal mast hücre infiltrasyonuna bağlı malabsorbsiyona birlikte kilo kaybı

34 Kemik tutulumu

35 GİS Tutulumu

36 Kutanöz Mastositoz Hastalık deride lokalizedir Alt tiplerin tanısı inspeksiyon ve biyopsi ile konur Olguların çoğu çocuklardır serum triptaz düzeyi genellikle < 20 ng/ml Deri lezyonları genellikle pubertede kaybolur, SM a gidiş olağan değil Erişkinde hastalık devam eder ve SM a dönüşür Yaygın deri lezyonları olan hastalarda antihistaminikler, cilt bakımı, PUVA, ağır olgularda topikal kortikosteroidler kullanılabilir

37 Sistemik Mastositoz İndolent sistemik mastositoz (İSM) Agresif sistemik mastositoz (ASM) Mast hücre dışı klonal hematolojik hastalıkla birlikte olan sistemik mastositoz (SM-AHNMD) Mast hücreli Lösemi (MHL)

38 İndolent Sistemik Mastositoz (İSM) SM tanı kriterleri var ancak C bulguları yok Eşlik eden MH-dışı klonal hematolojik hastalık yok SM en sık görülen alt tipi%46 Daha genç (ort yaş 49) Olguların 2/3 UP benzeri deri lezyonları MH mediatör salınımı semptomları GİS semptomlar ASM/SM-AHNMD göre daha az konstitusyonel semptom, daha az HSM (<%20) Akut lösemi dönüşüm <%1 ASM dönüşüm <%3 Genel sağkalım 198 ay Pardanini Am J Hematology 2017

39

40 İndolent Sistemik Mastositoz 1.İzole kemik iliği mastositozu (İKM)(%23) Kemik iliği tutulumu var ancak deri, organ tutulumu yok Mediatör ilişkili semptomlar sık%86 anaflaksi%78 2.Smoldering SM (SSM) ( %14) 2 veya daha fazla B bulguları mevcut, C bulguları yok Yüksek tümör kitlesini ifade eder. Daha yaşlı hasta grubu (ort.64 yaş) Konstitusyonel semptomlar fazla Anemi daha sık

41 İndolent sistemik mastositoz SSM de sağkalım İSM dan daha düşük SSM de agresif SM veya akut lösemiye dönüşüm daha yüksek (%18) İSM de hastalık progresyon belirteçleri; β2 mikroglobulin Multilineage KİTD816V varlığı

42 SM-HNMD Mast hücre dışı klonal hematolojik hastalıkla birlikte SM SM in 2. en sık görülen alt tipi (%40) Hastaların %90 eşlik eden myeloid neoplazi (MPH, KMML, MDS) %10 diğer (lenfoma, AML, myelom, KLL, primer amiloidozis ) KIT mutasyonu saptanabilir SM-MPH de %56 belirgin eozinofili ve %39 FIP1L1-PDGFRA pozitif Lenfoid neoplazile birlikte olan SM de KIT mutasyonu yok Triptaz artışı burada tanı kriteri olarak kullanılamaz Genel sağkalım 24 ay Pardanini A, et al. Blood 2009;114:3769

43 Agresif Sistemik Mastositoz SM 3. en sık görülen alt tipi (SM olgularının %12) SM tanı kriterleri + 1 C bulgusu ancak MHL kriterleri yok Konstitusyonel semptomlar (%60) Hepatosplenomegali %50 Eozinofili ile birlikte lenfadenopatik mastositoz alt tipi var Lenfadenopati (%30) Ciddi anemi (%34), trombositopeni, lökositoz (%41) Deri bulguları gözlenmez Triptaz >200ng/mL (%40) Genel sağkalım 41 ay Lösemik dönüşüm %5

44 Mast Hücreli lösemi MHL %1 olguda sitolojik tanının yeterli olduğu tek mastositoz tipi SM tanı kriterleri + Kİ Bx de atipik, immatür MH infiltrasyonu, Kİ asp.da %20 MH Kilo kaybı, anemi, trombositopeni hipoalbuminemi, artmış Kİ blastları prognoz kötü sağkalım 2 ay Agresif dönüşüm sırasında c-kit negatifleşebilir Malign klonların seleksiyonu ile açıklanabilir

45 SM da beklenen yaşam ISM ASM AHNMD MCL Yaş seks uyumlu populasyonda beklenti Tüm yaşam 24 ay SM+MPH=medyan yaşam 31ay SM+KMML=15 ay SM+MDS=13 ay SM+AML=11 ay Lösemik dönüşüm SM-AHNMD hastalarında %13, SM+MDS en sık %29

46 SM da beklenen yaşam ISM ASM AHNMD MCL Yaş seks uyumlu populasyonda beklenti ISM: Lösemiye dönüşüm Düşük; ancak SSM'da %18

47 SİSTEMİK MASTOSİTOZ TEDAVİSİ

48 Destek Tedavisi Mast hücre mediatör salınımını tetikleyen faktörlerden uzak kalınması Mast hücre degranülasyon semptomlarına yönelik tedaviler - kaşıntı, ürtiker, anjioödem, flushing, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, episodik anaflaktik ataklar - mast hücre infiltrasyonuna bağlı organ disfonksiyonu (hipersplenizm, patolojik kırıklar)

49 Mastositozda Degranülasyona Yol Açabilecek Faktörler Grup Fiziksel etkenler Psikovejetatif etkenler Analjezikler Yiyecekler Antibiyotikler Genel anestezi ilaçları Kardiyovasküler ilaçlar Lokal anestetikler Plazma genişleticiler Psikofarmakolojik ajanlar Radyolojik kontrast maddeler Zehirler Örnekler Ani ısı değişimi, soğuk, sıcak, kuvvetlice ovma/ sürtünme, şiddetli terleme, ağır fizik egzersiz, yoğun olarak UV ışığına maruziyet Stres, korku Asetilsalisilik asid, NSAİ ilaçlar, kodein, morfin Özellikle yüksek oranda histamin içeren alkol (kırmızı şarap), çok acı baharatlı gıdalar, fazla miktarda narenciye ürünü, çilek, domates, deniz ürünleri, peynir, tütsülenmiş sosis, konserve balık, fermente edilmiş sebzeler, soya ürünleri Vankomisin, polimiksin B, amfoterisin B Enfluran, etomidat, izofluran, tiopental, atrakurium, doksakurium, d-tubokurarin, metokurin, mivakurium, rokuronium, süksinilkolin Klonidin, metoprolol Lidokain Dekstran Klometiazol, midozolam İyonik radyolojik kontrast maddeler Böcek ve yılan zehirleri

50 Destek tedavi

51 SİTOREDÜKTİF TEDAVİLER Agresif, ilerleyici veya tedaviye dirençli hastalığı olanlarda mast hücre kitlesini azaltmaya yönelik sitoredüktif tedavi verilmeli

52 İnterferon-α Semtomatik SM de ilk sıra sitoredüktif tedavi Tüm SM alt tiplerinde etkili Dermatolojik, hematolojik, gastrointestinal ve histamin salınmına bağlı sistemik semptomlarda etkili Kemik dansitesini attırıcı etkiden dolayı kemikle ilgili semptomların tedavisinde de kullanılır Kİ mast hücre kitlesinin azaltılmasında daha yüksek dozlarda etkili Genellikle 1-3 MU SK hf da 3 gün başlanıp tolere edlirse 3-5 MU 3-5 defa /hf ya çıkılabilir Prednizon mg/gün tedaviye toleransı ve yanıtı arttırmak için genellikle eklenir ve 2-3 ayda azaltılır Yanıt alındığı sürece tedaviye devam edilir

53 2-Klorodeoksiadenozin (Cladribin) Tüm SM alt gruplarında etkili MH lerinin hızla azaltılması gereken durumlarda veya İFN-α dirençli/tolere edemeyen semptomatik hastalarda ilk sıra tedavi olarak kullanılabilir Myelosupresyon ve lenfopeni, fırsatçı infeksiyon riskinde artma SM-AHNMD hastalarında sınırlı bir aktivitesi var

54 Midostaurin (PKC412) Kinaz domain KİT mutasyonlarına etkili (D816Y ve D816V) ve mast hücre kitlesini azaltıyor İlerlemiş SM hastalarının çoğunda yüksek oranda etkili olup, MH kitlesini azaltarak organ fonksiyonlarında düzelme Global faz II CPKC412D2201 çalışmasında; - ilerlemiş SM 116 hasta - 89 hastada etkili (57 SM-HMND, 16 ASM, 16 MCL) - PKC412 2x100 mg po - majör yanıt %45, %15 KY, %12 stabil hastalık - yan etki: bulantı (%79), kusma (%66), diyare %54) (derece 3 ve 4 yanetki ler sırasıyla %6, %6, %3), sitopeniler MY: hipoalbumineminin düzelmesi, hb ve trombositte düzelme, KCFT düzelmesi, kilo kaybının düzelmesi Sağkalım 29 ay, progresyonsuz sağkalım 9.4 ay MHL olan 16 hastada sağkalım 9.4 ay Jason G, et al. N Eng J Med 374;26, 2016

55 %33 hastada hastalık progresyonu, %22 hastada yanetkiler nedeniyle ilaç kesilmiş Midostaurin ilerlemiş sistemik mastositozlu hastalarda hematolojik ve nonhematolojik organ fonksiyonlarında %60 oranında stabil ve anlamlı bir düzelme sağlarken bu etkisini alt tip, Kit D816V mutasyon durumu, önceki tedavi maruziyetinden bağımsız olarak yapıyor Serum triptaz düzeyleri ve Kİ mast hücre kitlesinde en az %50 azalma ile genel sağkalımı uzatıyor Gelecekte diğer ajanlarla kombinasyon, ilerlemiş SM hastalarında dirençli semptomları olan İSM

56 İmatinib Mesilat KİTD816V mutasyonu olmayan, wild-tipkit ve transmembranf522c ve junxtamembranv560g KIT mutasyonlarında etkili Hidroksiüre SM-AHNMD olan hastalarda myelosupresif aktivitesi için kullanılabilir Mast hücreleri üzerinde bir etkisi yok.

57 Deneysel Tedaviler Dasatinib Bcr-abl, src, kit dahil diğer tirozin kinazları inhibe eder. Invitro olarak hem wild tip hem de D816V üzerine etkilidir. 33 hastalık faz 2 çalışmada (Hastaların çoğunun D816V poz ) yanıt %33 Yanıt verenler mutasyon negatif Ödem ve plevral efüzyon yapıcı etkisi sık Hangi alt grup SM hastalarında daha etkili?

58 Masatinib mesilat (AB1010) Erişkin SM hedeflenmiş tedavi alter natifleri arasında geri planda KİTD816V ye etkili değil Semptomatik İSM hastalarında imatinibe göre avantajı yok Brentuksimab vedotin Neoplastik mast hücreleri üzerindeki aberan exprese edilen CD30 a karşı geliştirilmiş antikor-ilaç konjugatı İlerlemiş SM ve MCL de çalışmalar var

59 BLU selektif olarak KİT exon17 mutantlarını (KİTD816V dahil) inhibe eden küçük molekül kinaz inhibitörü - İmatinib dirençli GİST de görülen PDGFRA da D842V analog mutasyonuda inhibe eder - İlerlemiş SM ve nüks/dirençli myeloid malinitelerde faz I Çalışma DCC exon 17 KİT mutasyonlarınıgüçlü inhibe eden tip 2 switch pocket kontrol inhibitörü - ASM ve MHL faz I çalışma

60 Sistemik Mastositozda Kök Hücre Nakli AHKHN yapılmış 57 SM hastasının retrospektif analizinde (ort yaş 46) - 38 SM-AHNMD, 12 MCL, 7 ASM günde 16 hastada mastositozda TY, 2 hastada KİTD816V negatiflik, 24 hasta KY, 12 hasta stabil hastalık, MCL olan hastalarda primer direnç - 3 yıllık sağkalım %55, SM-AHNMD altgrupta %74 - kötü sağkalımı öngören belirteçler; MCL, düşük yoğunluklu hazırlama rejimi, hastalık progresyonu

61 SİSTEMİK MASTOSİTOZDA TEDAVİ ALGORİTMASI İNDOLENT SM AGRESİF SM MH degranülasyonunu tetikleyen faktörlerden KAÇIN IFN- α ±prednizon Deneysel tedaviler (aspirin, alkol, narkotikler, venomlar, anestetikler) veya Midostaurin (PKC412) (KİT negatif hastalarda) MH degranülasyon semptomları var mı? SM-AHNMD Cladribin İmatinib mg/g eşlik eden neoplaziye dasatinib mg/g yönelik tedavi Yanıt yoksa H1 ve H2 antagonistleri Kromolin sodyum Deneysel Tedaviler Lökotrien antagonistleri Topikal steroidler FIP1L1-PDGFRA + Bifosfonatlar Nadiren MH sitoredüktif ilaçlar(ifn-α/cladribin) İmatinib 100 mg/gün American Journal of Hematology Volume 90, Issue 3, pages , 17 FEB 2015 DOI: /ajh

62 TEŞEKKÜR EDERİM

63

64

65 Yeni mastositoz alt tipleri İyi diferansiye sistemik mastositoz (WDSM) İndolent sistemik mastositoz cilt bulguları olmaksızın (ISMs-) Monoklonal MC aktivasyon sendromları (SM kriterlerini doldurmuyor) Klonal MC aktivasyon sendromları

66 Mast Hücreli sarkoma Malign İnvaziv solid MH tümör Çok çok nadir görülür. Kötü prognoza sahiptir.

67 Sistemik MH degranülasyon semptomlarıyla gelen, cilt tutulumu olmayan hastada tanı algoritması Sistemik mast hücre degranülasyon semptomları/ anaflaksi+ artmış serum triptazı* (cilt tutulumu yok + organopati yok / C bulguları veya eşilk eden hematolojik neoplazi) Sistemik değerlendirme Sistemik mastositoz - Kemik iliği/tutulan extrakutanöz organ biyopsisi WHO kriterleri - KİTD816V (diğer exon 17 mutasyonu) taraması (1 majör + 1 minör/ - mast hücre immünfenotipi en az 3 minör) - eozinofili varsa FIP1L1-PDGFRA Majör SM kriteri yok (triptaz boyasıyla multifokal yoğun mast hücre kümeleri yok) KİTD816V + ve/veya CD25 +/CD2 + mast hücreleri (< 3 minör SM kriterleri) KİT wt ve normal mast hücre morfolojisi/immünfenotip Tanı öncesi indolent SM/monoklonal mast hücre aktivasyon sendromu. Allerji, ilaçlar, bağ doku hast., infeksiyonlar idiopatik mast hücre aktivaayon sendromu/ idiyopatik anaflaksi * Serum triptaz düzeyi < 20 ng/ml olabilirveya geçici artabilir

68

69 Sistemik mastositozda prognostik faktörler İleri yaş, SM alt tipi, kilo kaybı, anemi, trombositopeni ve Kİ blast artışı (>%5) azalmış sağkalım ile ilişkili Plazmada IL2Rα/CD25 artışı ASM veya İSM hastalarında sağkalımda azalma Multilineage KİTD816V mutasyonu İSM un daha agresif SM alt tiplerine ilerlemede en önemli prognostik kriter Lim KH, et al. Blood, 2009 Pardanini A, et al. Leukemia 2013 Escribano, et al. J Allergy Clin İmmunol, 2009

70 ASM yavaş ilerleyen tedavi IFN-α ya da 2CdA ile uzun yıllar kontrol altında tutulabilir. Önce prednizolon 1mgr/kg 3-7 gün sonra IFN 3 MUx3 /hafta 5MU,Steroid kes Asidi olan veya ciddi ufak dozda St devam Takip C bulguları, Kemik iliği inceleme, triptaz düzeyi Yanıt yetersiz 2CdA 0.13 mg/kg 5 gün 3-6 siklus Deneysel tedavi, KIT D816V inhibitörü midostaurin Çok hızlı ilerleme olursa daha yoğun tedavi Osteopati: Bifosfonat

71 ASM hızlı ilerleyen MH infiltrasyonuna bağlı organ disfonksiyonu Triptaz seviyesinin artışı-----hızlı ilerleme--- kısa sürede MHL IFN-α yanıt yetersiz 2CdA kısa süreli etki Hasta genç, vericisi varsa Tx Öncesi polikemoterapi fludarabin, yüksek doz ARA-C Deneysel ilaç Tüm yaklaşımlara dirençli ise palyatif sitoreduktif tedavi HU (antimh etkisi yok)

72 American Journal of Hematology Volume 90, Issue 3, pages , 17 FEB 2015 DOI: /ajh

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji Olgu Sunumu 18 Ekim 2018 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji Olgu Sunumu 18 Ekim 2018 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Olgu Sunumu 18 Ekim 2018 Perşembe Uzm.Dr.M.Tuba Çöğürlü Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 18.10.2018

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

Kronik Miyelositer Lösemi

Kronik Miyelositer Lösemi Kronik Miyelositer Lösemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr Adalet Meral Güneş Uludağ Üniv.TıpFak. Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Görülme Sıklığı Yıllık insidans ;

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Acıbadem Labmed Hematoloji Network

Acıbadem Labmed Hematoloji Network Acıbadem Labmed Hematoloji Network XT-1800i CA660 XS-1000i bahçeşehir Atakent XS-1000i beylikdüzü XT-1800i XS-1000i CA660 RAL-Staıner XS-1000i göktürk XT-2000i CA660 XT-1800i CA660 XS-1000i etiler XS-1000i

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

Myeloproliferatif Neoplasmlar

Myeloproliferatif Neoplasmlar Myeloproliferatif Neoplasmlar Sibel Berker Karaüzüm Akdeniz Üniversitesi-Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetikte Algoritmalar Sempozyumu 3-4.06.2017 /Point Otel /ANKARA DSÖ

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH LÖSEMİ MORFOLOJİSİ Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH UYGULAMA Posterior superior iliak krestten yapılır 18 ay altında tuberositas tibiadan yapılabilir YAYMA Önceden

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 20 Kasım 2014 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 20 Kasım 2014 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Kasım 2014 Perşembe SABAH TOPLANTISI Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Y.O ; 16 yaş erkek hasta,

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. Akif Selim Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı e-posta: yavuzas@istanbul.edu.tr Tel: 0212 414 20

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE 4. ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 2-5 MAYIS 2013, ANTALYA MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE DR. NALAN AKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Matür T- Hücre ve

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Allerji ve Anaflaksi

Allerji ve Anaflaksi Allerji ve Anaflaksi Tanım Anafilaksi: Hipotansiyon veya havayolu tıkanıklığı ile karakterize IgE bağımlı mast hücre mediatörlerinin oluşturduğu ciddi sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Anafilaktoid:

Detaylı

çocuk hastanesi

çocuk hastanesi KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİNDE TROMBOSİT TRANSFÜZYONU çocuk hastanesi Dr. Yeşim Aydınok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. yesim.aydinok@ege.edu.tr Sunum Akış Planı Trombosit suspansiyonunun

Detaylı

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ ROMATOLOJİDE KULLANILAN YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR ESEN KASAPOĞLU GÜNAL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ROMATOLOJİDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SENTETİK İLAÇLAR LEFLUNOMİD

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 03 Eylül 08 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ömer Fatih ÖLMEZ Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

OLGU SUNUMU. Dr. Ömer Fatih ÖLMEZ Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı OLGU SUNUMU Dr. Ömer Fatih ÖLMEZ Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Vaka Takdimi HY 56 yaş, erkek, maden mühendisi Şikayet: Kemik ağrısı ve kilo kaybı Hikaye: 1 aydır ağrı kesicilere

Detaylı

Dr.Yıldız Yıldırmak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul

Dr.Yıldız Yıldırmak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Dr.Yıldız Yıldırmak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Edinsel aplastik anemi immun aracılı bir hastalıktır Özel çevresel uyaranlar, kişinin genetik risk faktörleri ve immun cevap özelliklerindeki

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 24 10 34 Hematoloji 15 10 27 Mikrobiyoloji 4 10 14 Farmakoloji

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Şubat 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 5 Nisan 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

Vaka Sunumu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Vaka Sunumu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Vaka Sunumu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Akciğer Kanserinde İnsidans

Detaylı

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim Prof. Dr. Mahmut Bayık Waldenström Macroglobulinemia (WM) Kemik iliğinin ve lenfatik dokuların lenfoplazmositik infiltrasyonu ve serumda

Detaylı

Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ

Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D. SONUÇ Konuşması Yöntemi Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Rehberi 2006 + Kurs Konuşmaları Prognozu

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Non-viral kronik karaciğer hastalıkları S. Cihan Yurdaydın

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Non-viral kronik karaciğer hastalıkları S. Cihan Yurdaydın 1. HAFTA Stajın Tanıtımı A. İrfan Soykan Kronik diyare Necati Örmeci Non-viral kronik karaciğer hastalıkları Kanama diyatezi Kronik miyeloproliferatif hastalıklar Günhan Gürman Özefagus hastalıkları A.

Detaylı

TİROİDİTLERDE AYIRICI TANI. Doç.Dr.Esra Hatipoğlu Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Diabet Bilim Dalı

TİROİDİTLERDE AYIRICI TANI. Doç.Dr.Esra Hatipoğlu Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Diabet Bilim Dalı TİROİDİTLERDE AYIRICI TANI Doç.Dr.Esra Hatipoğlu Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Diabet Bilim Dalı Tiroidit terimi tiroidde inflamasyon ile karakterize olan farklı hastalıkları kapsamaktadır

Detaylı

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve Klinik İmmünoloji BD enihalmete@yahoo.com.tr 2 Genel

Detaylı

Çocukluk Çağı AML de Tanı ve Tedavi

Çocukluk Çağı AML de Tanı ve Tedavi Çocukluk Çağı AML de Tanı ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı AML Kesin Tanısı Kemik İliği Aspirasyon İncelemesi 1. Giemsa boyası ile morfolojik

Detaylı

6 ay önce kadavradan kalp nakli olan 66 yaşındaki kadın hastada inguinal bölgede 3X3 cm da lenf düğümü saptandı. Lenf düğümü cerrahi olarak eksize

6 ay önce kadavradan kalp nakli olan 66 yaşındaki kadın hastada inguinal bölgede 3X3 cm da lenf düğümü saptandı. Lenf düğümü cerrahi olarak eksize 6 ay önce kadavradan kalp nakli olan 66 yaşındaki kadın hastada inguinal bölgede 3X3 cm da lenf düğümü saptandı. Lenf düğümü cerrahi olarak eksize edildi. CD20 CD10 Bcl-6 Bcl-2 Ki-67 MUM-1

Detaylı

II. BÖLÜM HEMOFİLİDE KANAMA TEDAVİSİ

II. BÖLÜM HEMOFİLİDE KANAMA TEDAVİSİ HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Önsöz... IX-X Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu... XI Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Üyeleri (2014-2018 dönemi)... XI Kısaltmalar... XII I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANISI TANIM...

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Nisan 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-I İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-I İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-I İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-I İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 1 18.Eyl.17 09.00-09.50 Neoplazi tanımı ve adlandırma E. DEMİRALAY PATOLOJİ Pazartesi 10.00-10.50 Benign ve malign tümörler E. DEMİRALAY PATOLOJİ 11.00-11.50 Kanser Biyokimyası B. ÖNGEN BİYOKİMYA

Detaylı

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK Uveitler - Prognoz %22 sinde en az bir gözde kanuni körlükle sonuçlanmakta Morbidite İMMÜN MEKANİZMA Ön Üveit: MHC class I/CD8+ sitotoksik

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji -

2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji - 2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji - Dr. Nalan Akyürek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Deri Lenfomaları sınıflama

Detaylı

TAKD olgu sunumları- 21 Kasım Dr Şebnem Batur Dr Büge ÖZ İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD

TAKD olgu sunumları- 21 Kasım Dr Şebnem Batur Dr Büge ÖZ İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD TAKD olgu sunumları- 21 Kasım 2012 Dr Şebnem Batur Dr Büge ÖZ İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Konuşma akışı; ALK mutasyonu değerlendirmedeki sorunlar ROS-1 mutasyonu Avrupa pulmoner patoloji çalışma

Detaylı

HIV & CMV Gastrointestinal ve Solunum Sistemi

HIV & CMV Gastrointestinal ve Solunum Sistemi Uzm. Dr. Sinem AKKAYA IŞIK Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV & CMV Gastrointestinal ve Solunum Sistemi AIDS CMV; nadir ölümcül İlk vaka 1983 Etkili ART sıklık azalmakta, tedavi şansı

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 08 Eylül 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

EnfeksiyonlaKarışabilecek EnfeksiyonDışıNedenler. Dr. Ferit KUŞCU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hst ve Kli.

EnfeksiyonlaKarışabilecek EnfeksiyonDışıNedenler. Dr. Ferit KUŞCU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hst ve Kli. EnfeksiyonlaKarışabilecek EnfeksiyonDışıNedenler Dr. Ferit KUŞCU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hst ve Kli. Mik AD ATEŞ EtkiliART seçenekleriilehiv hastalarında yıllar içinde nedeni

Detaylı

Kanın Bileşenleri. Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08. Plazma :%55 Hücreler : %45. Plazmanın %90 su

Kanın Bileşenleri. Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08. Plazma :%55 Hücreler : %45. Plazmanın %90 su KAN DOKUSU Kanın Bileşenleri Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08 Plazma :%55 Hücreler : %45 Plazmanın %90 su Kan Hücreleri Eritrosit Lökosit Trombosit Agranulosit Lenfosit Monosit Granulosit Nötrofil

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Anafilaksi İle Başvuran Olgu

Anafilaksi İle Başvuran Olgu Anafilaksi İle Başvuran Olgu Dr Ebru ARIK YILMAZ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji & İmmünoloji Bilim Dalı ebruarik@yahoo.com A.Ç 14 yaş erkek Daha önceden bilinen hastalığı yok Evde aniden

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 05-06 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 07 Eylül 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

Dr. Mehmet TÜRKELİ A.Ü.T.F İç Hastalıkları A.D Medikal Onkoloji B.D 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Mart 2014-Antalya

Dr. Mehmet TÜRKELİ A.Ü.T.F İç Hastalıkları A.D Medikal Onkoloji B.D 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Mart 2014-Antalya Dr. Mehmet TÜRKELİ A.Ü.T.F İç Hastalıkları A.D Medikal Onkoloji B.D 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19 23 Mart 2014-Antalya VAKA-1 S.B. 43 Yaş, Bayan, Erzurum Şikayeti: Çarpıntı, terleme, Hikayesi: Haziran

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Klinikte Analjeziklerin Kullanımı. Dr.Emine Nur TOZAN

Klinikte Analjeziklerin Kullanımı. Dr.Emine Nur TOZAN Klinikte Analjeziklerin Kullanımı Dr.Emine Nur TOZAN Analjezikler Hastaya uygulanacak ilk ağrı kontrol yöntemi analjeziklerin verilmesidir. İdeal bir analjezik Oral yoldan kullanıldığında etkili olabilmeli

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı Uzman Dr. M. Tuğba Çöğürlü Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı 27.03.2018 Prof.

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa tavsiyeleri 2006 2008 Japon kılavuzu 2013 Amerika kılavuzu 2007 her yıl revizyon Alman kılavuzu 2013 Birinci basamak tedavilere yanıt vermeyenler

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, 2016 Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 53 yaşında, E Eylül 2015 te karında şişlik batında asit gece terlemesi,

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı