Uluslararasl Hukuk ve internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasl Hukuk ve internet"

Transkript

1 Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir. Hukuk dallan igerisinde internetin sunduju olanaklardan en t'azla qararlanan - dojat gerefii- uluslararas hukuk olmustur. Antla5malar hukuku ve orf ve adet hukuku bagta olmak i,tzere, 'esneft hukuk'un da iginde qer aldgr uluslararas hukukun diier kaqnaklan, internetin etkisitlle eskiden oldujundan gok daha t'arkh bir Sekilde olu5mauq ve gelismege baslaru5ilr. internet uluslararas hukukun anlastlmasmt ve anlatilmasmr da bliuiik dlgilde kolaqlagftrm1, qtllarca gekilen qabanct kattrnak * k"tnts biiuiik i)igiide ortadan kalkru5ilr. Bununla birlikte, sanal diinqarun sundufiu smtrslz olanaklardan qararlanrnamn en iinemli 1aril, internetin akadernisqen ve arastffmactlara sunduiu olanaklann bilinmesinde qatmaktadv. Ozellikle, qeni ba5laqan arasilrmacilartn ugsuz bucakstz gibi qdziiken bilgi okqanusunda kagbolrnarnalart iein bir rehbere ihtigaglan vardtr. Bu makale; uluslararas hukuk alantnda internette qer alan veribankalan, akademisqenler igin tasarlanrntt arama motorlan ve rjzel qrattrrma merkezlerini tarutmary arnaglamafzta; qeni baslaqanlar igin gok \nemli bazt 'postal'lar hakkrnda bilgi vermekte ve son olarak internette sunulan itcretsiz kaqnaklar hakfunda tavsiqelerde bulunmaktadrr. Bu makale, uluslararast hukuka ilgi duqanlara qiinelik hanrlanrnrs olsa da, siqasal bilirnlenn deqisik alanlannda gahsma Uqpan arasilrmacilara da qardtmu olmary hedefleqecek daha genis bir perspektif igerisinde konuau sunmaktafur. Anahtar Kelimelen internet, uluslararas hukuk. veribankalart (*) Dr, Anayasa Mahkemesi Raportdni. gov.tr Bu makalede adr geqen sitelere 2004 yrlrnrn Mayrs ve Haziran aylannda ulagrlmrgtrr. 19

2 K.tuSlar I. Girig Ttirkiye'ye kigisel bilgisayarlartnrn giriginin yirminci yrlr geride kaldr. internet ise oniki yrl 6nce gunluk yaganttmrzdaki yerini aldr ' internetin henuz TUrkiye grindemine girmedifi 1993 oncesi d6nemde, yegil renkli ekranlarrn kargrsrnda Gopher komutlanyla Amerikan Universitelerinin OPAC kataloglanna ulagrp tarama yapmak pek gok akademisyen igin qok buytik bir devrimdi Basit bir katalog taramasrnrn bile saatlerce surdu[u o gunlerde, internetin safladr[r olanaklarrn bu derece artacafrnr hay6l etmek pek mumkun de[ildi "Multilateral Treaties; lndex and Current Status and the U.N.'s Multilateral Treaties fuposited with the Secretarq General" adlr indeksi hazrrlayan Micheal J. Bowman ve prof. David J. Harris, 1990'lr yrllann baglarrnda, birkag yrl sonra yaptrklarr qalrgmalarrnrn higbir anlamlntn kalmayacafrnr tahmin edemiyorlardr.' l99o'larrn bagrnda Birlegmis Milletler Genel Kurulu kararlartnrn ilk baskrsrnrn gubat ayrnda kutuphanelere gelmesi merakla beklenirdi. O gtinlerde aragtrrmactlar bugun internetten Ucretsiz olarak tam metinleri indirilebilen makale ve kararlarrn fotokopisini qekmek igin oldukqa fazla para ve zaman harcryorlardr.. Pek az kimse, 1990'lr yrllann baglarrnda, akademik galrgmalarda gerqeklegecek sessiz bir devrimin ayak seslerini duyabiliyordu 1990'larrn bagrnda Telnet ve Copher sayfalarr ile baglayan sanal yolculukta interneti kullanabilmek iqin teknik bilginin yanrnda, bazr komutlann kullanlgrnr 6[renmek ve birqok sitenin IP adreslerini bilmek gerekiyordu. Internet Explorer'tn atast Mozaic ile baglayan grafik tabanlt internet erigimi, 1994'ten sonra teknik bilgisi olmayan kigilerin de internette yolculuk etmesine olanak tanrdr. Ancak, baflantr hrzrnrn qok dugtik, altyaprnrn yetersiz ve baflantr Ucretinin gok yuksek olmasrndan dolayr, TUrkiye'de internet 1996'ya kadar akademik aragtrrmalarda yaygrn olarak kullanrlamadr Geride kalan sekiz yrl igerisinde gerek ba[lantr hrzrnrn gerekse internetteki sitelerin artmastyla, elektronik sanal dunya akademik yagantrnrn "olmazsa olmaz" bir parqasr oldu. BugUn, guqlu yaztltm programlarr ve abone olunan veribankalarr sayesinde akademik materyallere ulagmak ve deferlendirmek qok kolay hale geldi. l9b0'lerin bagrnda 64 kilobaytlrk bilgisayarlarla tanrgtr[rmrz elektronik sanal dunya, hrzlr bilgisayarlartn ucuzlamasryla bilginin uretilmesi ve paylagrlmasrnda buy1k bir stirat sa{, ladr. Geride brraktrfirmtz on yrl iqerisinde, hukukun butun dallan srber dunyanrn sa[- ladr[r imkdnlardan buyuk dlqude faydalansa da, muhtemelen higbir hukuk dalr uluslararast hukuk kadar teknoloiinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanma gansr bulamamrgttr. Bunun en 6nemlinedenlennden birisi, bu disiplinin dofasr gere[i srnrragan/stntr6tesi iligkileri duzenlemesinden dolayl, yabancr dile ihtiyag duymasrdrr ikinci olarak, bu yabancr dilin btiyuk dlgude uluslararasr hukuka damgasrnl vurmu$ I Ilk kez l2 Nisan 1993'de Ankara-Washington 64K'lrk baflantrsr ile Tiirkiye internele tanrgtl 1993 yrll universitelerin interneti ofrenmesi ile gegti Bknz. M AkgLil,'TLirkiye iniernetinin ve inteinet t<uruiunun Krsa Tarihi', 2001, ubak gov.trlkurul/kurul-tarih html 2 Uluslararasr hukuk sahastnda oldukga popiller olan bu kitap 1994 yrllndan sonra giincellegtirilmemistir Aynr geyi, Peter Rolm tarafrndan 1980'li yrllarrn bagrnda basrlmrg ve bu konuja yaprlmrg qalrgmalartn en kapsamltst World Treaty Indexiqin de soylemek mtimktindtir. K McKeever, 'Researching pruti. lnternational Law', Diamond Law Library, 2000, law.columbia.edu/pubint/treaties shtml 20

3 Uuslararast Hukuk ve internet Anglo-Sakson dunyastnln konugtu[u dil olan ingilizce olmastdtr. Ingilizce'nin bir " Lingua Franca" (ortak dil) oldu[u internet dunyasrnda, uluslararasr hukuk, medeni hukuk veya ceza hukuku gibi hukuk dallarrndan gok daha fazla dil avantailndan yararlandt. Mevcut veribankalarrnrn yuzde sekseninin bilgilerini Ingilizce olarak depoladrklarr gergefi,' bu avantair net bir gekilde gdzler dntine sermektedir. Ne var ki, bu hrzlr briyume beraberinde bazr problemleri de getirdi. lgg7 yrlrna kadar internetteki sitelerin saylsl kontrol edilebilirken, bugun bu sayr sadece spekulatif tahminlerden ibaret kalmaktadrr. Bugun 6zellikle internet destekli efitimle derslerin iglendifi fakultelerde 6[rencilerin bilgi okyanusunda istediklerini yardrmsrz bulmalarr gok kolay olmamaktadrr. Ayrrca uluslararasr hukuk alanrnda lisansustt-i galrgmalarda bulunan aragttrmactlarrn da uluslararasl hukuk konusunda 6nemli kaynaklara nastl ulagacaklartnt gosteren bir yardtma ihtiyaqlal olmaktadtr. Bu makale uluslararasl hukuk konusuna ilgi duyan aragtrrmacrlara ilk agamada fazla zaman ve emek harcamadan en klsa yoldan en yararlr sitelere ulagmalarrna yardrmcr olmak amacryla hazrrlandr. Bununla birlikte, interneti kullanmak isteyen aragtrrmacrlann internetin sa[ladr- Ir frrsatlardan yararlanabilmeleri igin ingilizce bilgisi gereklidir internette tavsiye edilen siteler ve kaynaklarrn qok buyuk bir krsmrnrn ingilizce olmasrndan dolayr, makalede geeen bazl terimler gerektiginde orijinalleri muhafaza edilerek kullanrlmrgtrr. Bununla birlikte, ingilizce drgrnda bagka dillerde yazilt kaynaklara ulagmak iqin Ucretsiz qeviri sitelerinden faydalanmak mumkrindtir. Bu konudaki en baganlr programlardan birisi tubelfish'tir. Altavista tarafrndan desteklenen bir qeviri programlnln iqine ulagrlmak istenen site ve qevirisi yaprlacak dil yazrldr[r takdirde, girilen sitedeki metin dosyalarr gevrilmig bir gekilde kargrnrza qrkacaktrr.' Bu site 150 kelimeye kadar olan metinleri Ucretiz olarak qevirmektedir. istenildi[i takdirde Ucretli olarak profesyonel ve simultane qeviri hizmeti veren siteler de vardrr.' Ayrtntrlara geqmeden 6nce hatrrlatrlmasr gereken son birkaq nokta da gudur. Bu makalenin amact Amazon veya coogle gibi herkesge bilinen sitelerin ne oldu- [unu anlatmak veya Birlegmi$ Milletler'in ve di[er buyr]k uluslararasr drgutlerin adreslerini vermek de[ildir. Bu makale, dar bir alanda uzmanlagmak isteyen aragttrmacllar iqin biraz daha teknik bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte itiraf etmekgerekir ki, burada yer alanlar sadece yazann bilgisi dahilinde olan ve kigisel tercihiyle seqtigi bazr siteleri iqermektedir. Bu makale, bu sahadaki butun her geyi ttiketici bir gekilde kaleme almak amacryla yazrlmamrgtrr. 550 milyar dokuman oldufu soylenen internette istenilen bilgiye en krsa zamanda ve en az masrafla ulagmak igin yeni baglayanlann bir rehbere ihtiyacr oldufu tartrgmas n bir gerqektir.u internetteki sonsuz bilgi yr[rnrndan uluslararasr hukuk e[itimi ve aragtrrmalarlnda tam olarak faydalanmanln ve aragtrnlan konu iqin neyin nerede oldu[u- 3 D. Crystal' The Camb.ridge Encgclopaedia of the English Lnnguage, (Cambridge: Cambridge University press, ) (altnan kaynak: lc. Coury, 'English as a Lingua Franca in the Brazilian Academic World,, 2 00 l, tel u s. net/l i ngu ist icsissues/l i nguafra nca. htm ) 4 BabelFish, Java yazrlrmlarrnr ve grafikleri bir dilden diferine gevirememektedir. Qevirilecek metin toplam 150 kelime ile srnrrlandrnlmrgtrr saat qeviri hizmeti sunan bir site igin bknz livelanguagenow.com/index php3 21

4 K.tu5lar nu bulmanln sahalanna yrllannr vermig akademisyenler igin bile buyuk bir sorun oldufu gerqe[inden hareketle kaleme ahnan bu deneme, bu sahadaki boglu[u bir parqa da olsa doldurmayl hedeflemektedir. Bununla birlikte, uluslararasr hukukun kuvvet kullanrmr ve qevre hukuku gibi alt dallarrnda bile sayrsrz site ve bilgi oldufu gerqe[i karqtsrnda, bu galrgmada sadece 'devletler umumi hukuku" ders kitaplartnda yer alan klasik konular iqinde kalrnmrgtrr. Ozellikle bu makalede, Avrupa Birli[i ve insan haklan konulartnda 6zel bilgi verilmeyecektir. Bu disiplinler kendi iginde bafrmsrz bir aragtrrmaya konu olacak kadar ozerklegti[i igin, bu konulann ayrr makalelerde iglenmesi gerekmektedir. Bu makale, "bilgi paylagtrkqa qo[alrr" felsefesiyle, uluslararasl hukuk gibi TUrkiye'de az galrgrlmrg bir sahada ileride aragtrrma yapmak isteyen akademisyen ve ara$trrmacrlara yol gdstermek ve uluslararasr hukukun 6[renilip ofretilmesinde sunulan elektronik olanaklarrn zenginlifine bir nebze olsun dikkat qekmek amactyla hazrrlanmrgtrr. Bununla birlikte, bu makalede atrfta bulunulan kaynaklarrn buytik bir krsmr sosyal bilimlerin difer alanlannda qalrganlar iqin de faydalr bilgiler sunmaktadtr. Bu makale yedi bolumden olugmugtur. ilk olarak, internetin uluslararasr hukuka katkrsrndan bahsedilecektir. ikinci olarak, uluslararasr hukuk efiitiminde internetin rolune temas edilecektir. UqUncu baglrkta, uluslararasr hukuk makalelerinin afrrllklr olarak bulunabilece[i veribankalarr ve ozel sitelere definilecektir D6rduncU agamada, uluslararasr hukuk materyallerini ararken kullanrlan arama motorlarrndan bahsedilecektir. Beginci baglrk altrnda, uluslararasr hukuk dokumanlartna a[rrlrklr olarak yer veren bazr 6nemli sitelere yer verilecektir. Altrncrsr, Ankara'da ulaqrlabile' cek bazr aragtrrma merkezleri ve bunlann sunduklarr hizmetlere definilecektir. Son olarak bazl Ucretsiz dergi ve kaynaklann adreslerine igaret edilecektir. 2. internetin Uluslararasr Hukuka Etl<ileri internet, uluslararasr hukukun kaynaklan ve aktorleri Uzerinde onemli sonuglar do- [urmugtur. Uluslararasl hukukun kaynaklarr aqrsrndan bakrldrfrnda, internet antlagmalarrn hazrrlanrg suresini oldukqa qabuklagtrrmtgttr Antlagma tasla[r uzerinde yaprlan galrgmalar srrasrnda g6rug alrgverigi hrzlanmrg ve qevrimiqi (online) tartrgmalar baglamrgtrr. Veri transfer hrzrnrn artmasryla uydu uzerinden yaprlan video-konferanslarrn ses ve renk kalitesi artmrg, boylece taraflann oturduklart yerden antlagma yaplm surecine katrlmasr ve taslak galrgmalarrn bir an once sonuqlandtrtlmast mumktin hale gelmigtir. Boylece, Avrupa'da yaprlacak bir konferansa krtalararastndan gelen katrlrmcrlar ulagmadan, video-konferans yoluyla, taslak metin Uzerinde uzlagmaya varmak olana[r ortaya grkmrgtrr. Bu ttir bir uygulama, stiratin 6tesinde, ulagtm ve 6 Uluslararast hukuk ile ilgili bazr rehber Qalr$malar gunlardrr: l- Electronic Resources for lnternational Law (ERG) and to Researching International Law on the Internet (http://www.asil rglresource/home.htm): 2- Magagni Research Guide to International Law on the lnternet, ivspolfo/ilguide html: 3- Keeping Current with lnternational Law Developments via the Web (http:/ vww.llrx.com/features/keeping htm): internetin hukukgulara safladr[r srnrrstz hizmetlerden faydalanabilmek amacryla internet ve hukukla ileili bir gok kitap qrkmr5trr. Orn. L. Cohen, 'How to Choose a Search Engine or Directory', 2001, University of Albany, albany edu/internet/cho' ose.html: R. Tyner, 'Sink or Swim: lnternet Search Tools t" Techniques', Okanagan University College Library, 2001, Bunlann farklr bir listesi igin bknz h ttp ://www. a ba n et. org/l p m/m a gazi ne/bookl i st. ht m I. 22

5 Uuslararast Hukuk ve internet konaklama masraflanntn ortadan kalmasr ydnrinden devlet ve uluslararast drgutlere 6nemli katkllarda bulunmaya baglamrgtrr. E-posta yoluyla taslak qalrgmasrnda bulunanlar birbirleriyle gdrugebildieinden taslak maddeler Uzerinde dnceden mutabakata varmak mumkun olabilmektedir. internet uzerinden yaprlan video-konferanslar hazrrlrk komisyonlarrnrn galrgmalannr gok kolaylagttrmrgttr. Aynt dugtincede olan devletler maddelerin hazrrlanrgrnda ortak qalrgabilmektedirler. Antlagma bir defa ytirurlu[e girdi[inde tescil makamr aracrlr{r ile hangi devletlerin kabul etti[ini ofrenmek ve sozlegmenin ne kadar etkin uygulandrfrnt gdrmek de mumkun olmaktadrr. Bu tur imkanlar devletlerarasrnda, isteksiz devletlerin sdzlegmelere katrlma ve uymalan konusunda bir baskr unsuru olugturmaktadrr.' GtinUmtizde uluslararasl antlagmalar qofunlukla uluslararasr drgutlerin g6zetiminde yaprlmaktadrr. Bu orgutlerin hemen hepsinin internette sayfalarr vardrr. Aragtlrmactlartn Birlegmig Milletler sitesine girerek, insan haklan qevre kalkrnma huku, ku, uluslararast ceza hukuku gibi alanlarda hazrrlanan antlagmalarrn hazrrlrk galrgmalartna (travaux prdparatoires) tam metin olarak erigmek olana[r vardrr.o Ornefin, Birlegmig Milletler Qevre Programr tarafrndan sekreteryalr[r yaprlan Ozon Tabakasrnrn incelmesine dair Viyana S6zlegmesi'nin hazrrlrk galrgmalan" ve BM iklim Defigiklifi Qerqeve Sdzlegmesi ile ilgili butun ayrrntrlar'o bir tug mesafesi uzaklrfrndadrr internetin bir faydasr da, devletlerin uluslararasr hukuku ne OlqUde uygulaytp uygulamadtfirnr kargrlagtrrmalr olarak gdstermesidir. Antlagmalann sekreteryalr[rnr yapan birgok kurulug antlagmalara taraf olanlann hangi sozlegme ve protokolleri vs onayladrklarrnt sitelerinde gdstermektedirler " Bdylece hukumetler srirekli izlendiklerinin farktnda olduklanndan kendilerini uluslararasr hukuka uygun davranmak zorunda hissetmektedirler. Orne[in, internet Uzerinden Trirkiye'nin DUnya Mirasr Sozlegmesi'ni kabul edip etmedifi, hangi kulttjrel ve dofal siteleri Dunya Mirasr Listesi'ne dahil ettifiini, DUnya Mirast Fonu'ndan ne kadar para aldrfrnr ilgilenen herkesin gorme $ansl vardtr.'' Bu nedenle, uluslararasr hukukta uyuyan sozlegmeler (sleepinq treaties) olarak adlandrrrlan ve etkinli[i olmayan sozlegmelerin saytstnrn azalaca[r soylenebilir. internetin uluslararasl hukukun en 6nemli ikinci kayna[r olan 6rf ve adet uzerindeki rolune gelince, "global koy" igerisinde devletlerin ne dedikleri ve nasll davran- 7 H H. Perritt, 'The lnternet and Public International Law: The Internet is Changing the public International Legal System', Kentuckg law lournal,1999/2000, Vol. g8, No.4, g85-95j.g96. 8 M. Raisch. 'Travaux prdparatoires and United Nations Treaties or Conventions: Using the Web Wisely, Research Tips and Observations',2001, (Universityof Toronto, lnternational Association of Law Libraries 20th Annual Course in Law Librarianship, Lausanne Switzerland), i s. co m a u,/a u s/a ca d e m i c/i l/co n t e n Vt re a ty. pd f t h ttp ://www. u n ep. o rglozo n e/i ndex-en. s h tm I 0 htmt I I Cenel olarak qok taraflr antlaqmalara erigmek iqin en uygun baglangrq noktalal gunlardrr, Avalon proiect (Yale university) (http:/fuww.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm1, councll of Europe Treaties (ETS Series) (http://conventions.coe.int), Multilaterals Project (Fletcher University) (http://fletcher.- tufts.edu/multilaterals htm l) l2 shtml ve main.htm 23

6 K.tu5lar drklarr, uygulamalarr internet yoluyla kolayca 6[renilebilmektedir. Her devlet kendi tutumunu resmi siteleri Uzerinden duyurabilmekte, antlagmalarrn gdrugme tutanaklartnt takip etme imkant do[du[u igin belirli bir durumda belirli bir konuda devletlerin o kuralrn olugumu ile ilgili olumlu ve olumsuz tutum ve davranrglan qok net bir gekilde o[renilebilmektedir. Orne[in, Amerika'nrn Irak'a yaptrfr mt]dahalenin onleyici megru mudafaa kavramr ile desteklenip desteklenmeyece[ini ve bu konudaki devletlerin resmi goruglerini, konuyla ilgili aragtrrmacrlar dofrudan bilgisayar ekrantndan takip ederek bu konuda dunya kamuoyunun nabzrnr tutabilmektedirler Boylece opinio juris'i eskiden oldufundan qok daha rahat tespit etme frrsatr ortaya qrkmtgttr. Devletlerin bir davranrga ne tr.ir bir anlam yukledi[ini anlamak isteyen aragttrmactlar Meclis tutanaklarrna, Birlegmig Milletler kararlarrna ve yapllan agrklayrcr deklarasyonlara ve devletlerin koyduklan qekincelere, yuksek yargt organlarrnrn kararlarrna bakabilme $anslna sahiptir.'' BugUn kaynaklartn olugmasr, belirlenmesi, anlagrlmasr ve kargrlrklr etkilegimi o kadar hrzlr ve igiqe gergeklegmektedir ki, belki birini di[erinden ayrrt etmek bir stire sonra kolay olmayacak gibi gozukmektedir. Orne[in, diplomatik iligkilerle ilgili olarak birkaq devlet arastnda ayrrcalrk ve dokunulmazlrklara iligkin uygulanan bir kural, krsa bir sure iqerisinde butrin rilkelerce 6[renilip tekrarlanabilir. Bu tekrarlardan dolayr, aynl konuyu duzenleyen yuzlerce ikili anlagma yeni bir orf ve adetin dofuguna neden olacaktrr. Di[er bir deyigle, internet 6ncesi donemde devletlerin uygulamalan yazsv bir nitelik tagtrken, internet sonrasl ddnemde, antlagmalar orf ve adetin do- [uguna kaynaklrk edebilecektir.'o Bdylece, yansv kurallann yaah hale getirilmesiyle (kodifikasyonla) olugan 6rf ve adet "oncul", nitelifini kaybederek antlagmalar hukukundan grkan sonuqlan yansrtan "ardrl" bir kaynak olacaktrr internetin uluslararasr hukukun kaynaklanna yaptr[r en buyuk katkrlardan birisi de doktrini ihya etmesidir. Zouche ve Vattel, Grotius gibi'' yazarlarrn yagadrfr donemde yazarlartn gdrugleri uluslararasr hukukun olugumunda qok onemliydi. Ancak zamanla bastlan dergi ve kitaplann saylsr artrp bunlarr temin ve takip etmek gtiglegince bu kaynak dnemini kademeli bir gekilde kaybetti Her ne kadar doktrin Uluslararasl Adalet Divant'ntn StatUsU'nrin 38. maddesinde yardtmcr bir kaynak olarak yer alsa da, uygulamada gok yararlanrlan bir kaynak olmadr. Ancak, bugun oturdu[umuz yerden veya bir(kag) kutuphane terminalinden dunyadaki yuzlerce dergiye paralr veya paraslz olarak ulagma, binlerce yazann kitabrnr okuma, e[er kitap elektronik ortamda de[ilse, hangi kutuphanede oldu[unu bilme, efer gevremizde yoksa paraslnl kredi kartlyla vererek birkag hafta igerisinde temin etme frrsatrnr yakalamrg durumdayrz. Bu nedenle artrk doktrindeki onemli yazarlar ve okullar tarafrndan belirli bir konuda nastl dugunuldtifunu gorme ve belirli bir konuda oydagmanrn (konsens sun) do[up dofmadrfrnr takip etme frrsatr yakalanmrgtrr. l3l.f Gamble,'lnternational Lawandthelnformation Age',Mtchiganlournalof Internationall-aw,l996,Vol I 7/Spring, , 783. l4 Bu sonucu qtkarmamtza yardtmcr olan kaynak iqin, bknz. J.K Camble,'BroadeningAccess to lnternational Law through New Tecvhnologies', hoceedings of the 8ft.h Annual Meeting ot'the American &cietg of International Inw,1995, Vol.89, l-18, 2. l5 gamble, dn. 13.,

7 Uluslararast Hukuft ve internet Ayrtca, bugun doktrin kigilerden qok, okul (ekol) veya grup yaklagrmlannrn etkisinde gekillenmektedir BugUn drinyanrn ddrt bir tarafrnda bulunan uluslararasr hukukgular, haber veya tartr$ma gruplarr yoluyla bir araya gelmekte; hatta, internet Uzerinden Microsoft Messenger gibi programlarla sesli, ve videocam gibi aygrtlarla goruntulti olarak haberlegebilmektedirler. Bu kargrlrklr etkilegim nedeniyle 21. yuzyrlda doktrinin etkisinin kigi-merkezli defil, grup-merkezli olacafr tahmin edilmektedir. Uluslararasr hukukun temel kavram ve kuramlannr yorumlamada bugun daha 6nce bilinmeyen onlarca teori, doktrin, okul qrkmrgtrr. Bunlarrn taraftarlan ve sempatizanlarr dunyanrn ddrt bir yanrnda farklr din, dil, rrk etrafrnda yagamakta ve surekli olarak mesa j lagmaktadr rlar. Uluslararasr Adalet Divanr StatusU'nun 38. maddesinde doktrinle birlikte yer verilen bir bagka karar mahkeme kararlandrr, Eskiden Uluslararasr Adalet Divanr kararlartna bile ulagmak gug iken, bugun bir qok ulusal ve uluslararasl mahkeme kararla' rt internet Uzerinden yaytnlanmaktadrr. Ozellikle, ulusal mahkemelerin uluslararasr hukuku nasrl yorumladtklarr veya uluslararasr hukuk kurallarrnrn iq hukukta nasrl uygulandrirnr izleyerek, devletlerin uluslararasr hukuk karnelerini qrkarmak, bazt durumlarda estoppel durumuna dugup dugmediklerini ofrenmek mumkun hale gelmigtir.'o Boylece dikkatli aragtrrmacrlar uzun ddnemde topladrklarr belgeleri bir uluslararasl hukuk kuraltntn olugumuna kargr qrkan devletlere kargr ileri surebilme ganslna sahip olmaktadrr. Divan'tntn Stattisu'nUn 38. maddesinde yer alan bir bagka kaynak, "genel hukuk ilkeleri"dir. lb ve 19. yuzyrllar ile 20 yuzyrlrn ilk yarrsrnda genel hukuk ilkelerinin "modern devletlerce kabul edilmig" olmasr gartr aranryordu. Bunun bir nedeni, UqUncU DUnya Ulkelerinin normlarrnrn belirsizlifiydi internetin ortaya qlkmasryla butun dunyada kabul edilmig genel hukuk ilkelerini tespit etmek daha kolay hale gelmigtir Kuresellegmenin etkisiyle genel hukuk ilkelerinin olugumu ve pekigmesinde her toplumun katkrda bulunma gansl ortaya grkmrgtrr. Yukarrda anlatrlan uluslararasr hukukun kaynaklanna ilave olarak uluslararasl hukukun kigileri tizerinde de internetin geligi bir defigim meydana getirmigtir. Klasik kigilerden kabul etti$imiz devletler ve uluslararasl drgutlerin 6tesinde, antlagmalartn haztrlanrg stireci iqerisinde htikumet drgr kuruluglann rolu ve katkrsr qok fazla artmtgttr.'' Bundan boyle uluslararasr antlagmalann taslak metinleri kapalr kaprlar ardrnda bir grup diplomat ve teknokrat tarafrndan defil, daha genig platformda bir gok devlet drgt aktorun igin iqine girmesiyle sonuglanabilmektedir.'u Boylece uluslararasl hukukta yasa yaplm surecinde var olan demokratik eksiklik, hukumet drgr kuruluglar ve gergek kigilerin kattlrmryla krsmen giderilmeye baglanmrgtrr. Ayrtca, internet yoluyla geligmelerden haberdar olan qrkar gruplarr uluslararasr antlagmalara taraf olmada ve antlagmalarrn izlenmesinde devletlerine baskr yapl6 Bu konuda iki genel site iqin bknz. Project on lnternational Courts and Tribunals org/home.html;, International Courts (http://www.law du edu/library/research_links/intl/candc htm l7 Perritt, dn. 7,895: I KURTZ,'NGOs, the Internet and International Economic Policy Making: The Failure of the OECD Multilateral Agreement on Investment', Melbourne lournal of International Law. 2002, Vol. 3: ,215. l8 Bknz. H Cullen, & K. Morrow,'International Civil Society in International Law: The Crowth of NCO Participation', Non-State Actors and International Inw,200l, Vol I,

8 K.tu5lar makta ve uluslararasr hukukun en zaylf mekanizmalanndan olan kurallarrn icrasr bu gekilde sa$lanabilmektedir. Ozellikle devletlerin izledikleri politikalardan dolayr devlet resmi sitelerinin e-postalarla bombardrmana tabi tutulmasl ve protesto edilmesi de hukumetleri kurallara uymaya zorlamaktadrr. 3. internetin Uluslararasl Hukuk dfretimine Katkrsr internetin uluslararasr hukuk e[itimini nasrl zevkli ve efitici hale getirebilece[inin en somut 6rne[i 6[retim uyelerinin agtrklarr internet sayfalardrr. Bu konuda muhtemelen en bagartlr qalrgma Prof. RayAugust'un sitesidir.'' Prof. August hazrrladrfir sitede konularr MS Agent karakterlerinden "Merlin" adlr bir sihirbaza anlattrrmaktadrr. Gerek qevirim-iqi, gerekse (sitenin tamamr yuklendifi takdirde) gevirim-drgr qalrgabilen sitede uluslararasr hukuk dersi onbir Uniteye b6lunmugtrir. Uniteleri ingilizce dinleyebilmek igin MS Agent programr ve text-to-speech motorunun Merlin karakteriyle birlikte yuklenmesi gerekmektedir. Prof August kitabrnr'o satrn alan 6fretim riyelerine ofretmen kitabr notlartnt e-posta olarak gdndermektedir. Bu sitede uluslararast hukuk ofrencileri iqin faydalr olabilecek bir materyal de uluslararasr hukuk s6zlu[udur.'' SdzlUk krsa olmakla birlikte bir 6[rencinin kargrlagabilecefi kelimelerin gofunu igermektedir. Anthony D'Amato'nun kitap ve makalelerini yayrnladr[r sitesi uluslararasr hukuk aragttrmactlart iqin u[rantlmasr gereken bir bagka kaynakttr." Yazdrpr iki kitap ve gok sayrda makaleyi ucretsiz olarak kullanrcrlann istifadesine sunan D'Amato qalrgmalartnt internete koymak isteyen bir qok yazar iqin guzel bir ornek olugturmaktadrr. David S. Berry tarafrndan hazrrlanan "lnternational Law Courses" adlr sitede ise ders altr Unite baglrfr halinde anlatllmrgtrr. Her Unite igerisinde konuyla ilgili materyallere kdprtiler verilmigtir." Sitede 6rnek srnav sorularr da yer almaktadrr.'o prof. Francis Auburn tarafrndan igletilen uluslararasr hukuk ile ilgili birgok baflantrnrn oldu[u site de bu arada zikretmeye de[er." Professor Fitzgerald, Stetson Universitesi Hukuk Fakultesindeki dfrencileri igin "Self-Assessment & Model Exam" baglrfirndan bir test programr hazrrlamrgtrr Macromedia programl kullanrlarak hazrrlanmts program B MB'dan biraz buyuk bir EXE dosyast olarak haztrlanmrg olup, bu nitelifiyle dfrencileri antlagmalar hukuku ile ilgili konularda test etmektedir. Sorularrn bir bolirmunde ornek olaylar sesli ve g61intulti olarak haztrlanmtgttr. Bu tur bir yenilik sadece uluslararasr hukukta deeil, hukukun diger alanlarrnda 6[rencilerin kendilerini defalarca test etmelerine yardrmcr olma yonunden ornek altnacak bir gahgmadrr. Ozellikle ingilizce afrrltklr efitim yapan bazr vakrf tiniversitelerinde bu tur materyaller konuyu terminoloii ile birlegtirme aqrsrndan oldukqa faydall olabilir l t I.com/cou rses/pil/ 20 Bknz. R. August, Rtblic International Law:Text, Cases,and Readings, (New Jersey: prentice Hall, 1995) 2l http :/ /augu st Lcom/pu bs/d icvi ndex. s htm I 22 http : / / ant h onyda m ato law. nort hweste rn ed u/ 23 Lecturer, Faculty of Law, University of the west lndies, Barbados, http,//law.uwichill edu bb/david, berry/index htm 24 uwichil l.edu.bb/davidberry/exams/exam frontpage. htm 25 (http / /www. law. ece L uwa. ed u. a u/intiaw/) 26

9 Uuslararast Hukuk ve internet Macquarie Universitesi Siyaset Bilimi Bolumu uluslararasr hukuk dersine ait onemli yazarlarrn kitaplannr, ders notlarrnr ve Unitelerle ilgili olarak sorulan internete koyarak o[rencilerin en ucuz yoldan ders materyallerine ulagmasrnr saflamrglardrr."'oxford Universitesi de kendi dfirencileri iqin ozel bir sayfa sunmaktadrr " Bu tur drneklerden hareket ederek, 2003 Bahar ddneminde Bagkent Universitesi Hukuk FakUltesi ofrencileri igin bir CD hazrrladrk Bununla internette 6frenciler iqin yararlr olduiuna inanrlan sitelerin tamamr indirilerek, ofrencilere qevirim-drgt ortamda kullanabilecekleri bir ders CD'si hazrrlanmasr amaglanmrgtrr. Bu tur CD'lerin igerisine ders notlan, geemig srnav sorularr, gevrimdrgr siteler ve bazr tam metinli dergiler ile, tinitelere ait defigik dosyalar konabilmektedir. Bu tur CD'lerin en buyuk 6zellifi 6firenci sayrsr kadar gofaltrlabilmesi, boylece CD igerifinin her yrl yeniden gtincellegtirilebilmesidir. ikinci ozelliii, 700 MB'lrk kapasitesi ile yuzlerce kitaplrk bilgiyi tek bir CD iqine srktgtrrma imkanrnrn olmasrdrr. CD'lerin safladrfr yuksek veri depolama 6zellifinden faydalanarak derslerin kasetlere kaydedilmesinden sonra ders igi sdzlu anlatrmlann MP3 formatrna qevrilerek CD'lere ve hatta sitelere yuklenmesi mumkundur. B6ylece derse katrlamayan 6[rencilerin veya dersi takip etmede zorluk geken dfrencilerin o[retim elemanlarrnr bire' bir evlerinde defalarca dinlemeleri mumkun hale gelecektir Kugkusuz boyle bir ydntem hukuk faktrltelerinin qevresinde konuglanmrg ve hocalann ders notlarrnr fotokopi yoluyla satarak buyi.rk gelir elde eden bir sektdre buyuk darbe vurma anlamrna gelse de, sonuqta boyle bir geligmeden en fazla yaran o[renciler goreceklerdir. Hatta bu noktadan bir adrm ileri gitmek gerekirse, ders yrh bagrnda ofrencilere dafirtrlacak ders CD'leri veya fakulte sitesine yuklenecek MP3 dosyalan sayesinde 6[rencilerin Uniteleri derse gelmeden 6nce dinleme ve gahgma frrsatlan do[mug olacaktrr. Derslerin sesli olarak ofrencilere aktanlmaslnrn derse devamr azaltacafr ve 6frencileri derslerden so[utaca[r ileri surulebilir. Ancak, boyle bir geligim uluslararasl hukuk efitiminin yaptslnl da kdkten de[igtirecektir. B6yle bir yontem uygulandr[rnda o[retim Uyelerinin stnrftaki rolu do[rudan "bilgiyi aktaran olmak"tan grkarak, ofrenciyi"bilgiye yonlendiren"e donugecektir.'u Ozellikle uluslararasr hukuk dersinin kredisinin birqok universitede yrllrk oldu[u dikkate alrnrrsa," elektronik materyallerle desteklenmig bir e[itim, ayrtnttlara girme frrsatr verecek, yrl iqinde zaman darlrfr nedeniyle iglenemeyen bazt konulara aynca de[inme frrsatr dofiacaktrr. Bu sayede, ders iqerisinde dersin temel ilkelerini anlatma yerine, o ilkelerin yer aldr[r pratik galrgmalar yapma veya bir konu hakkrnda tartrgma ortamr aema olanafir ortaya gtkacaktrr. 26 $ifreli ders materyallerine aga[rdaki adresten ulagrlabilir: mq.edu au\mir\pol842\index_r.html: "Pdf Cracker" programlarryla gifrelerin agrlma ihtimali vardrr 27 ox ac uvox-pil/default.htm, Bir bagka 6rnek iqin bknz ac uk\ptl\02: Bagka faydalr ders materyalleri igin aynca bknz. public-international-law.net\default htm veya gehr.net\default htm 28 Bilgiye yonlendirme baflamrnda guzel bir 6rnek Bilgi Universitesi Hukuk FakUltesi Dekanr sayrn Prof. Dr. Turgut Tarhanlt'nrn uygulamasrdrr. ikili bir gorugmede derslerde on-line olarak konuyla ilgili sitelere baflandtklartnt, birgok ders materyalini dfrencilerin gifreyle girdikleri elektronik sistemde toplamaya qalrgtrklannt ifade ettiler. GdrUgme tarihi: 25 Nisan Tek bir yartm ddnemlik ve 3 kredilik bir ders, yrllrk bazda 1,5 krediye denk gelmektedir Kugkusuz bunun istisnalan da vardrr. Ornefin, klimulatif olarak Calatasaray Hukuk'un kredisi 6, Marmara Hukuk'un 5. istanbul Hukuk Fakriltesinin 4'tUr. 27

10 K.tu5lar Bu tur bir efiitim sisteminin bir faydasr da ogrencilere guncel bilgi sa[lamaktadrr. Basrlr kitaplarrn en buyuk mahzuru zamana ve geligmelere yenik dugmeleri oldu[undan internet-destekli e[itimi sayesinde ders kitaplarrnda yer alrp surekli grincellenmesi gereken bilgilerin 6$rencilere en dofru gekilde aktallmastna imkan vermesidir. Orne[in, Birlegmig Milletlere kag devletin uye oldufu,"' Uluslararasr Adalet 'Divantntn gimdiye kadar kag davayr sonuglandrrdrfr,'' Uluslararasr Ceza Mahkemesi'nin ne zaman gdreve bagladrfr, Ttirkiye'nin onayladr[r bir antlagma metni, surekli olarak dfrencilere en son gekliyle ulagtrnlabilecektir. Ne var ki, buraya kadar anlattlan hususlarrn yararlr olabilmesi igin dfrencilerin kendi baglarrna bu ttir aragttrmalart yapacak duzeyde olmasr gerekir BugUne kadar ki gdzlemlerimiz hukuk fakultesi o[rencilerinin buyrik bir krsmrnrn internete yabancl oldu[u; interneti kullananlarrn da buytik olqude akademik amaglarla kullanmadrgt ydnundedir. Bu nedenle butun hukuk faktiltelerinde aragtrrma teknikleri konusunda bir dersin konulmasl veya bu konuda kurslann aqrlmasrnrn gerekli oldu$una inan ryoruz. Uluslararasr hukuk alanrnda o[rencilerin 6zel bir yardrm almadan internetten kaynak taramast yapmalarr igin bazr Universitelerde aragtrrma dersleri konulmugtur. Duke Universitesi profesorlerinden Ms. Germ ain " Research Methods in International, Foreign and Comparative Law" adlr bir dersi buna guzel bir 6rnekt ir." American &cietq of International l-aw'n elektronik kaynak rehberi her geyi toplu bir gekilde bulmak iqin bagvurulabilecek sitelerin bagrnda gelmektedir." T1irk hukuk fakultelerinde de bu tur derslerin konulmast, gelecekte birqok avukat ve hakimin interneti etkin bir gekilde kullanmaslna yardtmct olacak ve yargrnln kalitesini arttrracaktrr.'o E-devlet proiesinin hayata aktarrlmaya qalrgrldr[l bir donemde b6yle bir ders kamu kurumlarrna ve butun yargl organlanna qok geyler kazandrracaktrr. 4. Veribankalarr Bugtin saylsl tam bilinmese de, lo0 binden fazla veribankasr oldufu tahmin edilmektedir." Bunlarln igerisinde akademisyenler igin en qok anlam tagryanlarr Ebscohost'un veribankast olan Academic Search Elite,36 Swetsnet" ve Swetswise,,u Infot- 3 0 h ttp ://www. u n o rg. t r/u n i c_t r/u ye_u I ke I e r_by_u I ke h t m 3 I icj-cij org/icjwww/idecisions htm 3 2 http ://l awwww cw ru. ed u/cwru l avr i b ra ryla a l/d u ke/d u kedesc h t m I 3 3 Lorg/resource/home. htm 34 Tiirkiye'de lnternetve tarttgma gruplartnrn nasrl qalrgtrfrnrn hakimler tarafrndan bilinmemesinin rre kadar mahzurlu oldufunun en somut gdstergesi, rriiklfe'nln ilk internet davasr olan ve Avukatlrfrnr Fikret ilkiz'in yaptrfr Cogkun Ak davasrdrr Hiluut<i, internetin ve tartrgma gruplannrn nasrl galrgtrfirntn gergekte bilinmesi halinde mahkumiyet karannrn verilmesine ilk biglarda karar verilebilirdi Bknz. com/dosya/01 l2/: Benzer bir konuda Amerikan ytikiek Mahkemesinin verdifi kararda yargtglar sistemin nasrl igledi[ini kararlarrnda aynntrlr aqrklamrglardrr. Bknz Reno v. American a- vil Liberties union,52l U.S.844 (lgg7), No Argued March 19, t997 Decided lune26, ,2yrlrndadtinyada G'rnadtndabirtekservervardr lggtyrlrndabusayr begmilyonuagtr. I998,den itibaren diinyadaki sunuculartn sayrsr bilinmiyor sonrasr 6zel bilgilerin yer aldrir veribankalarr hizmet vermeye bagladr. Kendi ieerisinde arama motorlarr bulunan bu veribankalalnrn bugrin net olarak saylslnr kimse bilmiyor 36 ebsco.com 37 n I

11 Uuslararas Hukuk ve internet ract,3n OCLC First Search and Catchwordon, proquest," JSTOR,o' Lexis/Nexis,oo Hein Onlineot, Kluwer Academic Publishersoo ve lngenta'drr.ot Burada sayrlanlartn tamamrna Universiteler veya aragtrrma merkezleri aracrlrfryla Turkiye'den ulagmak mumkundur. Bunlartn iqerisinde uluslararasr hukuk aqrsrndan kayda defer olan birkaqr hakkrnda krsa bir bilgi vermek gerekirse gunlar sdylenebilir. Hein Online,60'dan fazla hukuk dergisinin ilk sayrsrndan bugunku sayrsrna kadar olan ciltlerini tam temin olarak kullanlctlartna sunmaktadrr. Birgokveribankaslnln son l0-15 yrl iqerisinde qrkan dergileri elektronik ortama aktardrklarrnr dikkate aldr$rmrzda Hein Online geqmigi taramak isteyenler iqin qok 6nemli bir boglu[u doldurmaktadrr. IngalTrac (lnfotyac), l980'den bu yana grkmrg 900'den fazla hukuk dergisini ve gazeteyi indekslemektedir. LegalTrac, Lexis and Westlaw'da bulunan Current Law lndex ve the Legal Resource Index adlr indekslerin yerini tutmaktadrr. Proquest firmastntn veribankasrnda uluslararasl hukukla ilgili az sayrda dergi buf undurmastna rafmen, kendi hazrrladrfr Amerika ve Kanada'da bitirilen doktoratez ozetlerini gdsteren Dssertation Abstracts International veribankasr 1.6 milyondan fazla doktora tezine ulagma imkanr verdi[i iqin lisansustu aragtrrma yapacaklar iqin vazgeqilmemesi gereken bir kaynaktrr. Aragtrrma igin istenen tezleri qevirim-igi veya basrlr olarak sattn alma olana[r vardrr. Proquest'in internet sayfasr ziyaret edildifinde gdrulecefi Uzere son iki yrl igerisinde bitirilen tezlere Ucretsiz olarak ulagmak mumkundur. Tezlerin gofunun ilk 24 sayfasr "mht" formatrnda sabit diske kaydedilebilmektedir. Bu veribankasrnrn geqmig yrllara ait kayrtlanna bazr Turk kutuphanelerden ulagma olana[r vardrr. Itxis-Nexis hukuk sahasrnda tartrgmasvbir yere sahiptir.ou Lexis Amerikan ve ingiliz universitelerinde 6{rencilerin vazgeqilmez bagvuru kaynaklan arasrnda gelmektedir Neredeyse 30 yrllrk geqmigi olan bu veribankasr her ne kadar antlagmalar ve uluslararasr mahkemeleri kararlarr yontinden zayrf olsa da uluslararasl hukuk ile ilgili birqok dergiyi bunyesine almrgtrr.643 hukuk dergisinden 3l tanesi dofrudan uluslararasr hukuk baglrfrnr taramaktadrr. Ancak bu dergilerin tamamr Amerikan oriiinlidir. Lexis'de "Law Reviews (combined)" seqene[i ile arama yaprldr[rnda uluslararast hukuk ile ilgili saylslz makaleye tam metin olarak ulagmak mumkrindur. Bazr veribankalarrntn aksine metin igerisinde oriiinal sayfa numaralarr gosterildi[i igin her ne kadar formatt pdf dosyalannda oldu[u gibi oriiinal sayfa formatrndan farklrysa da 39 http ://web2. i n fotract. london. ga legroup com 40 http ://www. oclcf i rstsearch. com 4 ul</ 42 http ://www. proquest.com/ 43 jstor.org/ 44 lexisnexis com 45 ine.org/ 46 n laaphtm I htm/kluweon LI N E 47 ingenta.com 48 nexis. com/sou rces/ 29

12 K.tuSIar akademik ara$tlrmalarda rahatqa sayfa numaralanna atrfta bulunulabilmektedir Bu veribankasr gifreli oldufu igin normal kullanrma agrk defildir. Turkiye'de qo[u Universitenin bu veribankasrna abone olmadrfrnr gozlemledik. Ancak Amerikan BUyUkelqilifince desteklenen AIRC Aragtrrma Merkezinde randevu ile bu sistemi kullanmak mumkundur.o" Westlaw (Amerikan merkezli) ve Ouicklaw (Kanada merkezli) adlt veribankalart da Lexis kadar olmasa da uluslararasl hukuk agrsrndan faydalr materyaller iqermektedir. TUrkiye'de Westlaw ve Ouicklaw'a erigim imkanr saflayan bir merkez olup olmadrfrnr bilemedifimiz igin bu makalede sadece adresleri verilerek dikkat qekilmek istenmigtir.tn Avrupa'da qrkan en 6nemli dergiler Kuwer L,aw International" (KLl) tarafrndan basrlmaktadtr Kluwer Academic Publishers'rn bir altdalr olan KLl, hava ve uzay hukukundan, ulusiararasr hukukun tarih ve felsefesine kadar yuzlerce dergiyi elektronik ortamda kullanrctlara sunmaktadrr. Bu dergiye eskiden abone olan Universite yokken, gu anda Bilgi ve Bilkent gibi bazr universitelerden ulagma imk6nr vardrr. KIuwer'in 2002 yrlrnda Aspen tarafrndan satrn alrnmasrndan sonra, kitap ve dergiler farklr yayrnevleri tarafrndan grkanlmaya baglanmrgtrr Kluwer'in dergileri "Brill Aca' demic Publishers" tarafrndan elektronik ortama aktarrlmrgtrr." Geqmigte bir qok dergiye ucretsiz ulagma olanafir bulamazken, yeni yaprlanma ile Briil qok Onemli uluslararasr hukuk dergilerini Ucretsiz kullanrma sunmugtur." Makale aragtrrmalarrnda kullanrlabilecek en onemli veribankasr Ingenta'drr ilk once California Universitesinin bir proiesi olarak baglayan UnCover makale tarama firmasr ucretsiz tarama ve Ucretli makale saflama hizmeti zamanla qok bagarrlr oldu. UnCover l99b yrlrnda Universiteden aynlarak Ingenta adrnda yeni bir kimlik kazandt.'o Ingenta gu anda isteyenlere qok zengin dergi koleksiyondan Ucretli makale satmaktadrr. Yaklagrk l5 dolar civarrnda olan makaleler kredi kartr ile krsa bir surede bilgisayannlza gdnderilmektedir. 5400'den fazla tam metin dergiye online olarak ulagmak mumkundur. Toplam olarak 26,000 yayrndan daha fazlasrnr bunyesinde bartndtrmaktadrr. Bu veribankasrnr 230'dan fazla akademik ve profesyonel yayrnevi, lo binden fazla kutuphane kullanmakta ve her ay Uq milyondan fazla oturum aqrlmaktadrr. Ingenta'ntn veribankasrndaki toplam makale saytsl l7 milyondan fazladrr Project Muse, 1995 yrlrnda lohns Hopkins University Press ile Johns Hopkins University Milton S. Eisenhower KUIUphanesi igbirlifinde kendi bilimsel dergilerini web ortamtna aktarmayr amaqlayan bir proje olarak baglamrgtv yrlrnda k6r amacr gutmeyen bir grup yaylnclnln ortakh[r geklini almrgtrr. BugUn otuzun rizerinde yaylnclntn 221 dergisi HTML ve PDF olarak erigime agrlmrgtrr. Bu dergiler sosyal bilimler, insani bilimler, ve sanat konulannr kapsamaktadrr." Uluslararasr hukuk konu- 49 TUrkiye'deki aragtlrma merkezlerini anlattr[rmrz boltimde konu hakkrnda bilgi verilmigtir 50 http ://www.westl aw.com, q u ickl aw.com 5 I I ine.com 52 nl 5 3 I l. nl/eiourna ls/eiournals htm I 54 com 5 5 j hu.edu/search/search.pl 30

13 Uuslararas Hukuk ve internet sunda 5622 makaleyi banndrrmaktadv.'o Human Riqhts Ouarterlq dergisine ulagmak isteyenler iqin gorebildifimiz tek adres burasrdlr. Rave (Uluslararast Hukuk ve Avrupa Hukukunda Karar ve Makaleler Veritabanr)" Duesseldorf'da bulunan Heinrich Heine Universitesi Hukuk FakUltesi tarafrndan igletilmektedir. Rave uluslararasr hukuk ve Avrupa hukukunda son zamanlarda basrlan makale ve kararlann sistematik olarak yer aldrfr bir veribankasrdrr. Rave ayil zamanda aktif k6prtilerle tam metin makalelere atrf yapmaktadrr. 1997'den itibaren hizmet veren RAVE, 1995'ten itibaren verilmig mahkeme kararlarrnr da yayrnlamaktadrr yrllarr arasrnl kapsayan 182 dergiyi taramaktadrr. Birlegmig Milletler sistemi iqerisinde de bazr veribankalarr vardrr. BM Bibliqografik Bilgi Sistemi'u Birlegmig Milletler New York binasrndaki Dag Hammarskidd ktituphanesinde bulunan bir veribankasrdrr. BM Genel Kurul ve GUvenlik Konseyi Kararlart ile ilgili kayrtlarr ihtiva etmektedir. BM AntlaSma Kolleksiqonu (UN Treaty Collection) BM $arttnrn 102. maddesi gere[ince tescil ettirilen butun antlagmalarrn bulundu[u bir kaynaktrr.'o Birlegmig Milletler'in internet sitesi ilk aqrldrirnda bu veribankast Uye numarasr alan herkese Ucretsizdi; ancak zamanla Ucretli hale geldi. Bu bolumu bitirmeden atrfta bulunulmasr gereken son veribankasr, gayriresmi olarak "dunyanrn hukuk bagkenti" olarak anrlan Lahey'de bulunan Peace Palace Library'de bulunmaktadrr.uo Uluslararasr Adalet Divanr'nrn zemin katrnda konuglanmrg olan bu kutuphane uluslararasr hukuk konusunda uzmanlagmrg sayrlr kuttiphanelerden birisidir. internet yoluyla yaprlan taramalarda, aranrlan kavramlar sadece dergilerde yer alan makaleler iqerisinde desil aynl zamanda editdrler tarafrndan yayrna haztrlanmrg kitaplarrn iqerisinde yer alan makaleler iqerisinde de taranmaktadrr. Ol' dukga ender denilebilecek bir koleksiyonu olan kutuphanenin internet sitesinde yer alan katologundan tarama yapacaklar, konuyla ilgili gok zengin bir bibliyografyayr krsa bir sure igerisinde elde edebilmektedirler. Hukukla ilgili veribankalarr hakkrnda ayrrntrlr bilgi almak iqin Amsterdam Universitesi Hukuk Faktiltesi'nin Uluslararasl Hukuk Ktittiphanesi ziyaret edilebilir.u' 5. Akademik Arama Motorlarr Htzla buyuyen ve kontrolden grkmrg Net'in ilk yrllannda site saylst kabul edilebiiir di.izeyde olup sayfalartn eogu dinamik de[ildi. Ancak gu anda bilgiler surekli olarak guncellegmekte ve buytimektedir. SUrekli olarak yeni materyaller ortaya qrkmakta, baztlarr kaldrrrlmaktadrr.u' Bugun, internette arama motorlarrnrn girmedifi 7500 ter tarihinde taranmrgtrr. 57 Rave, "Rechtsprechung und Aufsdtze aus dem Volker- und Europarecht", jura.uni-duesseldorf de/rave/e/evlev I. htm. 58 nbisnet.u n.org 59 un.org/ I jur uva.nl/bir/cdroms htm#lexis 62 Orne$in lndiana Global bgal Studies Journal ilk grktr[rnda internette Ucretsizdi (http://www.law indiana.edu/glsi). Daha sonra bilgiler kaldrrrlarak Ucretli veribankalarrnrn iqine saklandr. 31

14 K.hSlar rabaytlrk bir bilginin saklr oldufundan, gu anda kullanrlan yuzeysel internette l9 terrabayt bilgi yuklu oldu[undan bahsedilmektedir.o' Yahoo ve AIta llsta adh arama motorlarr, internet ilk ortaya qrktrfirnda, srnrrh yuzeyde tarama yaplyorlardr.u' internete konulan bilgilerin artmasrna kogut olarak artan arama motorlarr ile arama motorlarrnrn motorlarr olan Copernic gibi programlar akademik aragtrrma yapanlar iqin belli kolaylrklar sunuyorlardr BugUn Google'n geligtirdi[i arama teknoloiisi sayesinde internet kullanrcrlarrnrn yarrdan fazlasr Google ile arama yapmaktadrru'. Google kendisine en yakrn arama motoru olan Yahoo'ya bile ll.7 milyon arama saatiyle iki kat fark atmrg rakipleri arasrnda lider bir arama motorudur"u Ancak, Google yazrlan kelimeyi aynen yazrldr[r gekliyle aramaktadrr. Bu nedenle "treatq" yazrldrfrnda"treaties" ile ilgili dokumanlarr kargrmrza qrkarmamaktadrr. Akademik galrgma aqtstndan Coogle'rn yeterli oldu[unu dugunmek buyuk bir hatadtr. ilk olarak arama motorlarrnrn 6zellifi ne aradr[rmtzr algrlayamamasrdrr. O nedenle getirilen pek gok luzumsuz bilginin arasrndan aranan kavramlarrn segilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aramada ilk bagta hangi kelimelerin segilecefi ve nasrl yazrlacafr onem kazanmaktadrr. ikinci si, Google, "gorunmez" veribankalarrnr tarayamamaktadrr. Kaq sitenin ve sayfanrn var oldu[unun tam olarak tahmin edilemedi[i sonsuz bir boglukta aragtrrmacrlarrn neyi nasrl aradrklarr ozel bir 6nem kazanmaktadrr. Dofru anahtar kelimeler dofru yerde kullanrlmadrfrnda arama motorlarrnrn buldu[u yuzlerce ilgisiz site aragtrrmacrlarrn saatlerini almaktadrr. Bu nedenle aramanrn nastl yaprlacafr 6zel bir destek ve e[itimi gerektirmektedir Bu konuda bazr sitelerde 6[- retici notlar hazrrlanmrgtrr.u' Klasik arama motorlanna bir alternatif olarak birgok arama motorundan daha yakrn sonuglara ulagmayr saflayabilir. 750'den fazla hukuk dergisinin son 90 gtin iqerisinde qrkmtg sayrlarrnrn iqindekiler krsmrnr taramak igin Tarlton Hukuk FakUltesi KUtUphanesi tarafrndan bir arama motoru olugturulmugtur.o' D'Ange' lo Hukuk KUtUphanesi Elektronik dergiler konusunda zengin baflantrlar iqermektedir.u" "Law Reviews Homepaqe" b6lumunde 400'den fazla hukuk dergisine do[rudan bafl antr veri I mektedir.'o 63 M.K Bergman, 'White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value', This modified version of 'The deep Web: Surfacing Hidden Value' appeared in The lournal of Eledronic Publishing from the University of Michigan, 200 l, ( press um ich.edu/iep/07-0 I /bergman htm I ) 64 Bugtinmevcutaramamotorlarrgunlardrr AOLSearch,AskJeeves,AltaVista,Co/lnfoseek,Direct,Excite, HotBot, Open Directory, LookSmart, Lycos, WebCrawler, Coogle, OneCenter, FAST Search, Asiadragons.Com, lnktomi, CoTo, MSN Search, Voila, Dislnformation, Netscape Search, Asiaco Asia Directory, Northern Light, Snap, About.com, Magellan, EuroSeek (Europe), tnfospace Directory, Dogpile, EgoSurf, Monster Crawler, MetaCrawler, PlanetSearch ve yahoo 65 Microsoft firmasr yeni geligtirdifi arama motorunun Coogle'dan daha fazla veriyi buldu$unu ileri surmektedir. MSN'un arama motoru gu anda deneme agamasrnda olup, beta versiyonu ile hizmet vermektedir. msn.com/ 66 D. Sullivan,'GoogleTops in'search Hours'Ratings', The &arch Engine Report,2002, html. 67 Orne[in, bknz. 68 http ://ta rlton. law. utexas.ed u/ta I Ion s/conte nt_sea rch. htm I 69 http :/tuww. I ib. uch icago.edu/e/law /db/ev 70 http ://www. I i b. uch i cago. ed u/e/l aw/l awrevi ews. ht m I 32

15 Uuslararast Hukuk ve internet FlndArticle.s'' Ucretsiz tam metin makale yaprlabilecek bir veritabanrdrr. Uluslararasl hukuk ile ilgili yaptrfrmrz aramada gok saylda makale buldu[unu s6ylemesine ra[- men, gelen makalelerden pek azbir krsmrnrn do[rudan uluslararasr hukuk ile ilgili ol' du$unu gdzlemledik. Tavsiye edilecek kadar iyi olmasa da, denenmesi uygun olabilir. Yukanda zikredilen genel arama motorlarr herkese aqrk olan sayfalarr bagarryla taramaktadrrlar. Fakat bilginin qok briyuk bir krsmr genel arama motorlannrn ulagamadrfr veribankalarrnrn iqine saklanmrgtrr. Ornefin, uluslararasr hukuk ile ilgiliturkiye'de bitirilmig bir doktora tezini Google ile bulmak mtimkun deeildir. Bunun igin yokun sayfastnda yer alan tez tarama motoruna girip "devletler umumi hukuku", "milletlerarasl hukuk" veya "uluslararasr hukuk" gibi defigik terimleri yazarak bulmaya galrgmak lazlmdtr. internette bunun gibi l0o bin adet herkese aqrk, ancak normal arama motorlartntn giremedi[i veribankaslnln oldufu tahmin edilmektedir. Nature dergisinde 1999'da yaprlan bir aragtrrmada genel arama motorlarrnrn yuzeydeki bilginin (veya kamuya aqrk endekslenebilir afrn) sadece yuzde l6'srnr taradrfr ortaya qrkmrgttr." 2000 yrlrnrn Ekim ayrnda Fast Search taranabilecek 550 milyon sayfayla en buytik arama motoru oldufiunu iddia etti. Ancak 2000'in Haziran ayrnda yaprlan bir aragtrrmada Google'rn 560 milyon sayfa ile en fazla bilgiye ulagabilen arama motoru oldufu ilan edildi." Bu rakam bile ulagrlabilecek bir milyar sayfanrn sadece yansrnr olugturmaktadrr. BrightPlanet tarafrndan son zamanlarda yaprlan bir aragtrrmaya gore, Google gibi normal arama motorlarrnrn tarayamadr[r 100 binden fazla aragtrrtlabilir veribankasrnda saklanan toplam mtrstakil dokuman saylslnrn 550 milyar oldu$u aqrklanmtgttr. BrightPlanet yetkilileri bu verilerin ulagrlabilir "yuzeysel af"daki bilgilerden 500 kat daha fazla oldu[unu tahmin etmektedirler. Burada yer alan bilgilerin "/o95'i i.iyelik gartt aranmadan veya Ucret ddenmeden herkesin kullanrmrna sunulmugtur.'o G6rUnmez veribankalartnt aramaya yarayan motorlardan birisi Invisible- Web.com'dur." Bu motor onbinden fazla veribankasrnr, argivi ve klasik arama motorlartntn ulagamadrfr bilgiyi ihtiva eden arama motorlarrnl sunmaktadlr. Ancak, her arantlan geyi bulma garantisinin olmadrfrnr da itiraf etmek gerekir. Akademik anlamda faydalr bilgileri aramayr hedefleyen bir bagka arama motoru Drect &arch'tir.'u E$lence amaglr siteleri ihmal ettifii iqin akademisyenler iqin tercih edilebilir. Akademik ciddiyet isteyen aragtrrmalar igin tavsiye edilebilecek bir bagka motor Rf deskiir." internete buyuk bir bilgi kuttiphanesi olarak bakan bu site topladrfir bilgiyi mantrksal bir srra igerisinde sunarak kaosun yerine duzen getirmeye galrgmaktadrr.'u Dikkatimizi geken bir bagka akademik arama motoru Teoma'dt.'n 7 I http ://www. f i nda rt ic les. com/cf_0/p[/i ndex. i htm I 72 D Botluk, 'Mining Deeper into the Invisible Web', (http://www.llrx.com/columns/searchtech.htm, 2000 I 07- r http : //www. sea rchen g i n ewatch. co m/ ( futluktan atfen ahnmt5ttr ) 74 The "Deep" Web: Surfacing Hidden Value, "Deep" Web: 500 Times Larger Than the Existing Web. 75 invisibleweb.com/ 7 6 http : // gw i s 2 c i rc. gw u. ed u/- g p r i ce/d i rect. h t m 7 7 http ://www. refdesk.com/ 78 Botluk, dn. 72,

16 K.tu5lar CompleteHanet,s0 NATO tarafrndan da kullanllan BrightPlanet'in bir hizmetidir. internette mevcut veribankastnt dosyalayan, bazrlarrnr konu listesine gore veren bir veribankasrdrr. BrightPlanet, internette 550 milyar sayfayr tarayabilen bir program geligtirdifini ileri stirmektedir. BrightPlanet'in derin ve gdrunmez afr tarayan bu progra mr Lnxifut adll bir yazrlrmdrr. l 5 gunltik deneme surumunun internetten indirilebildi[i bu programu' gorunurde (veya ytizeyde) olmayan veribankalannrn en fazla 60'rna aynr anda girerek onlart taramaktadrr. Bu 6zellifinin bir dezavantajr Google'ln aksine taramanrn bazen bir gun kadar uzun stirebilmesidir. GUzel tarafr ise acelesi olmayanlar iqin bilgisayarda baqka bir igle ufragrrken arkaplanda galrgtrnlma olanafrnrn olmasrdrr. Ozetlemek gerekirse, internet kullanrcrlarrnrn yuzde 90'a yakrnr populer arama motorlartnr kullanmaktadlrlar. Ancak akademisyenler gibi 6zel bilgiyi arayanlar iqin g6runmez a$ (invisible web) taramak gerekmektedir Bu konuda tavsive edilen motorlar bir liste halinde dipnotta sunulmugtur.o, Yukarrda anlatrlan genel arama motorlarrnrn yanlnda uluslararasl hukuk ile ilgili sitelere de temas etmek gerekir Ornefin, bir antlagmanrn onaylanrp onaylanmadr$rnr, antla$maya gekince konup konmadr$rnr 6frenmek iqin Google gibi sihirli bir formultin ige yaramadlfrnr kabul etmek gerekir. Bu konuda yaprlmasr gereken ilk gey antlagmanrn tevdi makamtntn hangisi oldufunu o[renmektir. Ornefin, aranan antlagma sekreteryalrfirnr Avrupa Konseyi yapryorsa bu konuda bagvurulacak adres (http://conventions.coe.int/treaty/en/cadrelistetraites.htm)'dir. Burada ETS (European Treaty Series) serisine dahil antlagmalarr hangi devletlerin imzaladrfr, onayladrir ile ilgili tarama yaprlabilir. Orne[in B Haziran 2003 tarihinde TUrkiye ile ilgili yaptr[rmrz aramada TUrkiye'nin Avrupa Konseyi'nin hazrrladrft uluslararasr antlagmalardan l 7l 'ine taraf oldu[unu u, E[er bir Birlegmig Milletler Antlagmalarr aranryorsa, bakrlmasr gereken adres UN's Treaty Collection Website'drr.o' Burada 20 Mayrs 2003 tarihine kadar 5OO,den fazla gok taraflr antlagma ile BM $artrnrn 102. maddesi uyarrnca tescil edilmig 50 binden fazla iki taraflr antlagma yer almaktadrr. Bazt sdzlegmelerin sekretaryalrfr ihtisaslagmrg uluslararasr orgr-itlere verilmigtir. Orne[in kulttirel de$erlerinin korunmasr ile ilgili antlagmalarda Unesco,o, denizcilikle ilgili konularda Uluslararast Denizcilik Tegkilatr (lmo)oo yetkilendirilmigtir. Bazr antlagmalar iqin lnternette 6zel sayfalar agrlmrgtrr. Ornefin Nesli Tehlikede olan 80 completeplanet.com/ 8 I lexibot.com/ 82 CompletePlanet (http:{/www.completeplanet.com/), Infomine Multiple Database search (http://infomine.ucr.edu/search phtml ) The tnvisible web (http://www.invisibleweb.com/) The Invisible rectory (http://www.invisible-web.net/) web Di- Lycos Invisible web Catalog (http:/idir lycos.com/reference- /searchable-databases/): Mining Deeper into the Invisible web lhttplzw*ru ilrr.o*/features/mining.htm) Subiect Directory of Search Engines thttp,//www.zdnet com/searchiq/subiects/) 83 http ://convention s.coe. i nt/treaty/e N/cad repri nci pa I htm 84 http ://u ntreaty. u n.org/en gl is h/access a sp 85 org 86 "Conventions" boltimrjnden antlagmalara ulagrlmaktadrr i mo orglconventions/ma i n f ra me.asp?top ic_id=24g 34

17 Uuslararas Hukuk ve internet TUrlerin Korunmasl iqin Sozlegme (CITES) kendi igerisinde eksiksiz bir bagvuru adresidir.n'sulakalanlann korunmasl ile ilgili RAMSAR Sdzlegmesi de benzeri 6zellikleri tagrr.uo Bu ttir ozel sdzlegmeler drgarrdan girenlere s6zlegmelere taraf devletlerin karnesini yansrtmasr aqrsrndan qok onemli bir rol oynamaktadrr. Bu tur drneklerin uluslararasr hukukun farklr alanlanna ait konularrnda da verilmesi bir makale boyutunu agacak kadar kapsamlr olmasrndan dolayt, bu tur bilgiler iqin atlama tagr nitelifinde olabilecek bazr kapsamlr sitelere yer vermenin daha doeru olaca$r sdylenebilir. 6. Uluslararasl Hukuk ile ilgiti Kapsamh Bazr Siteler Bu boltimde ingilizce ve Turkge en iyi d6rt siteyi aragtrrmacrlara 6nermemiz istense, uluslararasr hukuka ait materyal zenginli[i aqrsrndan agafrdaki siteler ilk u[rak yeri olarak tavsiye edilebi lir. a- Max Hanck Enstitiisii'niin Uluslararast Huftuft Sitesi "Max Planck Kargrlagtrrmalr Kamu Hukuku ve Uluslararasr Hukuk EnstittisU", 1949 yrlrnda kurulmug olupuo gerek yazllt gerekse elektronik ortamda uluslararasr hukuka qok onemli katkrlarda bulunmaktadrr. Devletler Umumi Hukuku konusunda bastrklarr bibliyografya internet 6ncesi ddnemde aragtrrmacrlar igin qok onemli bir boglu' [u dolduruyordu dergi, yrllrk ve arma[anrn taranmastyla birqok makaleyi kullanrcrlanna sunan Bibliyografya, TUrkge dahil her dilde uluslararasr hukuk konusunda grkan kitaplarr da listelemektedir. EnstitU tarafrndan qrkanlan "Devletler Umumi Hukuku Ansiklopedisi", ansiklopedik qalrgmalar anlamrnda alanrnda gosterilebilecek tek ornektir. Enstitti, internet Uzerinden aragtrrmacrlara OPAC (Qevrimiqi Katolog Taramasr) hizmeti sunmaktadlrlar."" Sanal Enstitti (Virtual Institute) sayfastndau' gorulebilecek " Max Hanck Yearbook of {.Jnited Nations Law" adh qahgma sahasrnda uzman akademisyenlerin 1997 yrlrndan itibaren grkardrfr bir dergidir. Maalesef, bu dergiyi elektronik ortamda bulmak mumkun deeildir. EnstitU, sayfasrnda uluslararasl hukukun genel g6runrimu baglrklr sayfada 33 baglrk altrnda uluslararasr hukukun alt dallarr qok sistematik bir gekilde srnrflandrrtlmrg ve her stnrflandrrmada internet ortamrnda ulagrlabilecek ba$lantrlan dinamik kdprulerle gosterilmigtir. Sadece bu sayfa bile yeni baglayan aragtrrmacrlar iqin qok yararlr bir platform olma 6zellifini korumaktadlr."' b- Amerikan Uuslararast Huftuft Derneji (ASIL) Sitesi Dttnyanrn 100'den fazla Ulkesinde bulunan uluslararasr hukukgulan bir merkezde toplayan bu dernek"abonelerine hizmet amacryla faaliyet gostermektedir. Siteye uye olundu[u takdirdeuluslararasr hukukun 25 alt dalrndan segilen alanlar iqerisin- 87 org/ 88 ramsar.org/ 89 il.cfm 90 Maka leler iqi n bknz. http ://www. mpi l. de/en/hp/eyearb_i n h.cf m 9 I http ://www. m pi l. de/en/vllevlcf m 92 http ://www.vi rtu a - i nstitute.de/enai N K/evr I.cfm 93 American Society of International Law, asil.org/ 35

18 K.&5lar deki faaliyetlere katrmlrk mumkundtrr on Bununla birlikte, ASIL abone olmayan ziyaretgilere birgok hizmeti Ucretsiz sunmaktadrr. Bunlardan biri olan " lnternational l"aw in Brief "adh bir haber bulteni e-posta yoluyla isteyenlere gondermektedir.n' Bu bulten " lnternational Ingal Materials" adlr yaylnln editorler grubu taraftndan haztrlanmaktadrc"o. What's Online kogesinde ASIL tarafrndan 1996 yrlrndan itibaren yrlda 5-6 defa guncellegerek hizmet veren bir k6ge olup, uluslararasr hukuk ile ilgili en guncel bilgileri internet kullanrcrlanna sunmaktadrr." "Amerikan Uluslararasr Hukuk Dernefi Elektronik Kaynak Rehberi" adr altrnda qok genel bir referans listesi hazrrlamrg ve bunu surekli olarak gtincellegtirmektedir.,s c- TC Dtsigleri Baftanlgr Sitesi Drgigleri Bakanlr$r TUrkiye'nin drg politikasrnl takip etme noktaslnda vazgeqilmez olmaslnln yanrnda, sundufu birkaq hizmetle akademisyenlere yardrmcr olmaktadrr. Bunlardan birisi turceptions uluslararasr iligkiler ve hukuk dergidir.'n 1996'dan bugrine kadar qrkan butun saytlartna gevirimiqi olarak erigmek imkanr vardrr. Ayrrca Strateiik Aragttrmalar Merkezi tarafrndan TUrkqe ve ingilizce olarak yayrnlanan aragtrrmalar da Bakanllfrn internet sitesinde yayrnlanmaktadrr.'oo Ba[lantrlar b6lumunde Dlg Politika EnstitUsU'o' gibi bazr dtigunce kuruluglanna ba[lantrlar bulunmaktadrr. Sitede ayrlca diplomatik argivler ve drg politika b6lumu yer almaktadrr. Drg politika bdlumunde TUrkiye'nin l6 b6lge ile iligkileri, 8 uluslararasr 6rgut ile baglantrlarr, Klbrts, Ermeni, su sorunlan ve ter6rizm konusunda yaklagrmlarr sergilenmektedir. Bakanlr[rn TUrkge sitesinde Drgigleri Grincesi argivi,'o' bazr Ttirkqe kitaplar ve Kr,itriphane b6ltimunde bir uluslararasr iligkiler s6zlugrj'u' bulunmaktadrr. d- nirlegmie Milletler Ttrrkiye Temsilcilifri Sitesi Birlegmig Milletler ve TUrkiye'deki faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmek isteyenler igin faydalr olan bu site'on Birlegmig Milletler'e ba$lr organlalnrn Turkiye ile ilgili faaliyetleri hakkrnda Ttirkge ve ingilizce bilgi vermektedir. Bu sitede yer alan UNIC (UN Information Center) bolumt TUrkge olarak Birlegmig Milletler Sistemi hakkrnda bazr bilgi ve belgeler sunmaktadrr.,o' Bu sayfantn 6tesinde bir referans kaynafrna daha igaret etmek gerekiyor: Birlegmi9 Milletler Binasrnda bulunan Birlegmig Milletler ve FAO Klitrtphaneleri hafta iqi 94 asi l.org/i nterest htm asil.org, Ruth Teitelbaum" org> lnternational Law in Brief: Developments in international law, prepared by the Editorial Staff of International Legal Materials, The American Society of International Liw. 96 (news through ) 97 asilorg/wonindx htm 98 as i l.org/resou rce/erg i ntr I. htm#what 99 http ://www. m f a gov.t r/gru pa/pe rcept/defa u It. h t m I 00 http ://www. m f a. gov. t r/g ru palsa m/de fa u lt. ht m I 0 I foreignpol icy.org.trl I02 mfa gov trlturkce/gruph/hlvdefault htm 103 http //www mfa gov trlturkce/grlrphidef,ault htr-, 104 un c)rg trl 105 un org trlunic_tr,,unic*tur htm 36

19 Uluslararas Hukuk ve Internet cuma gunleri drgrnda her gun drgandan gelecek okuyuculara hizmet vermektedir.'n" Birlegmig Milletler'in resmi yayrnlarrna ihtiyaq duyan aragttrmactlar iqin bu kutuphaneler oldukqa faydalr kaynaklar igermektedir. Aynca, Birlegmig Milletler'in yayrnladr- [r bazr brogtir ve posterleri Birlegmig Milletler kutuphanesinden elde etmek mumkrindiir 7. Ankara'daki Online Aragttrma Noktalart Yukarrda 6rnek verilen ddrt genel siteye aragttrmactlar evlerindeki bilgisayarlar yoluyla da ulagabilirler. Ancak Birlegmig Milletler KutUphanesi 6rne[inden de gdruildiifu gibi bazen bilginin sunuldu[u yere gidip bizzat hizmetlerinden faydalanmak gerekebilir. Agafrda bu turden ddrt bilgi merkezi ornek olarak seqilip anlatrlmtgtrr. a- Tillbitahln Ulaftbim Cahit Arf Bilgi Merftezi 1996'da fugifnk tarafrndan kurulan ULAKBIM (Ulusal Akademik A[ ve Bilgi Merkezi),"" Konu/Atrf Tarama, Belge Saflama,SUreli Yayrnlar, Elektronik Bilgi Kaynaklarr konusunda gok genig hizmet vermektedir Ulakbim'in internet sayfastndan {> Ana Sayfa > Servisler > SUreli Yayrnlar"l SUreli Yayrnlar Toplu Katalofu'na ulagmak mumkun' dur. Sureli Yayrnlar Toplu Katalofu Tarama Motoru'na "international law" anahtar ke- Iimesi yazrlrp arandr[rnda Ankara'daki Universitelerde uluslararasr hukukla ilgili hangi dergilerin oldufiu, hangi sayrlann var veya eksik oldu[unu ofrenmek mumkun olacaktrr Ozellikle, kutuphaneler konsortiyumuna toplu olarak bakrldrfrnda lisansustu aragtrrma yapanlarrn yurtdrgrna gidip aragtrrma yapmalarrnt gerektirmeyecek 6lqude zengin bir uluslararasr hukuk dergi koleksiyonunun Ankara'da mevcut oldufu gorillecektir. Haziran 2003'te yaptrfrmrz taramada elektronik dergilerle birlikte 60'a yakrn uluslararasr hukuk ile ilgili dergiye Aragtrrma Merkezi'nden ulagrlabilece[i gorulmugtur. Bu merkezdeki dergilere erigim lp kontrollu olarak yaprldrfr igin kullantctlartn mutlaka Ulakbim veya konsortiyum iginde yer alan kutuphanelere gitmeleri gerekmektedir Cahit Arf Bilgi Merkezi ile birlikte bulunan YOK Yayrn ve DokUmantasyon Dairesi Tez Merkezi'nden Turkiye'de bitirilmig uluslararasr hukuk ile itgili tezleri Ankara drgrndakiler elektronik olarak tarayrp'ou faks, mektup ve yoluyla tarama hizme' ti talep edebilmekte, talepler posta yoluyla g6nderilmektedir Merkez ziyaret edildifinde tezlere dofrudan ulagmak mumkundur b- Bilftefi Aniversitesi Veri Tarama Merftezi Oldukqa zengin bir elektronik dergi koleksiyonu vardtr. Onceden alrnacak randevu ile uluslararasl hukuk ile ilgili makalelerin olduiu bir qok dergiye buradan erigmek mumkundur.'on Bunlar arasrnda uluslararasr hukukta ayrr bir yeri olan Kuwer Academic Publishers'tn qevirimiqi dergileri ve koquest firmasrntn haztrladr[r Amerika ve Kanada'daki doktora tez Ozetlerini g6steren Dssertation Abstracts International kayda defer iki kaynaktrr."o 106 Birlik Mahallesi 2 Cadde No:ll Cankaya Ankara Tel: (312) , Fax: (312) ulakbim.gov.trlbilgimerkezi/, YOK eagkanlrfr Binasr, Bilkent, Ankara I 08 htt p ://www. yok. gov. tr /tezltez -tara m a h t m 109 Bilkent Universitesi KtitUphanesi Referans Birimi telefonu (312) I l0 htto://www librarv bilkent.edu trl: 37

20 K.tu5lar c- "American Information Resource Center,, Bu merkez Amerikan BUytikelqilifi tarafrndan desteklenmektedir."' Hem Amerikan hukuku hem de uluslararasr hukuk ile ilgili olarak genig bir gevirimiqi veribankalalna erigim sunmaktadrr. 1500'den fazla makalenin tam-metinli erigimine ulagmak mumkundur. Aynca, uluslararasr hukuk'un kalbi sayrlabilecek Lexis-Nexis veribankastna bu merkezi kullanarak erigmek mumkundtir. Bu Aragtrrma Merkezi'ne Uye olundufu takdirde, segilen dergilerin iqindekiler krsmrnrn fotokopisi adreslere g6nderilmekte, segilen birer makale Merkez tarafrndan Ucretsiz olarak saflanmaktadrr d- "British council's Knowledge and Information &rvices,, ingiliz KUltur Dernefi KutUphaneleri 2002 yllrnda tasviye edilerek yerine " Knowledge and' Int'ortnation &rvices" adlt sanal merkezler kuruldu "'Bu Merkezde,,lnformation Zone"a ayrrlmtg terminallerde pek gok online veribankasrna ulagma olana{t vardrr. internetin Amerikan merkezli ve afrrltklr oldufunu dikkate aldtfrmrzda, ingiliz kaynaklartna ulagmak igin burasr ufranrlmasr gereken tek adrestir. Ayrrca, ATHENS gifresi alarak veri bankalanna uzaktan erigim de olasrdrr. 8. Yararh Bazr Dergi ve Kaynaklar Makalenin son bdlumunde internetin sundufu bazr kaynaklara krsaca igaret edilecektir. Bunlardan ilki, internet uzerinden satrg yapan yayrnevlerinin sundufu hizmetlerdir. Bu yayrnevleri kitaplann bir krsmrnr okuyucularrn kullanrmrna sunmakta, bazr dergilerin saytlartnt ornek nusha olarak kullanrma aqmakta veya konu ile ilgili son yayrnlardan haberdar etmektedirler. Bu yayrnevleri nden elektronik kitap konusunda farklr hizmet verenlerden birisi Cavendish Publishing'tir."'ingiltere'de ders kitapla' basan bu yaytnevinde kitaplar dort farklr gekilde satrlmaktadrr. ilk olarak, herhangi bir kitap sattn allnmak istendi[inde normal basrlr gekline ilave olarak, istenirse kredi kartryla ug Sterlinden fazla olmak kaydryla kitaplann b6lrimleri ayrr ay1 satrn alrnabilmektedir. Her boltim ortalama 50 pence ile 1.50 Sterlin arasrnda de[igmektedir. istenilirse kitabrn e-kitap 96rUnUmti de satrn alrnabilir Normal bir kitabrn satrg fiyattntn yaklagrk yarlslna sattlan elektronik formatr CD olarak adrese postalanmaktadtr. Ancak bu formatta sattn alrndrftnda yazrcr qrktrsr almak mumkiln olmamaktadrr. Basrlabilir formatta alabilmek igin yaklagrk olarak Uq Sterlin daha fazladan para odenmesi gerekmektedir. istendifi takdirde bir kitabrn bir gunluk veya sure stnrrlamasl olmakstztn abonesi de olunabilmektedir. Somut bir 6rnek vermek gerekirse, Iohn o'brien'tn International Lnw (Eylul 2O0l ) kitabt 25 Sterline satrlmakta olup 24 bo- Itimden olugmaktadrr. istenildi[inde b6lum bdlum satrn alrnabilen kitabrn DX Reader adlr bir program yuklenerek qalrgtrnlan elektronik versiyonuna I gunluk abone of unmasl halinde l.l6 Sterlin, slnlrslz sureyle abone olunmasr halinde Sterlin 6denmesi gerekmektedir Bu gekilde kitap satrn alrndr[rnda kitap kafrda basrlama, makta, sadece ekrandan izlenebilmektedir. Butrin kitabr almadan sadece bir krsmrll I Amerikan BiiytjkelEili[i, Paris Caddesi No: 32, Kavaklrdere, Ankara Randevu igin, Tel: g8082 I l2 brit ishcou ncil org trlklc/infozone/virtua l_library.asp I I3 cavendishpublishing com/ 38

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews

Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 506-512 Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Ýstanbul Modern Sanat Müzesi Kütüphanesi Nur Ünal * Giriþ Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, 11 Aralýk 2004 tarihinde Ýstanbul Boðazý

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

HEIN ONLINE KÜTÜPHANES

HEIN ONLINE KÜTÜPHANES HEIN ONLINE 1 KAPSAM Hukuk alan ndaki ndaki dergileri içeren i en geni veri taban d r. Bu veri taban nda nda 1200 den fazla hukuk dergisi bulunmaktad r. Amerikan hukuk sistemine ili kin mevzuat ile dergilerde

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

l. GiriE Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu

l. GiriE Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss.43-56,2001 A Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu Yusuf AKSAR* l. GiriE Ozet firyninci qizqrhn iki biiuiik dlinqa sqvafl

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar,

l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar, Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss.l l7-142,2005 O l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar, Psikoloiik Yanslmalar ve Yasal Dtizenlemeler Ddem YAMAN * Girig Ozet I 1 Ealtll 200I tarihinde New

Detaylı

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F.

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Sayr : 8.08.DÖG.0.14.01.02.323- -t 2/ Lf Konu : Dilekqeni z ANKARA Wufz"",s Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. ALMANYA ilgi: Sayrn Bakanrmrz Dog.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr.

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr. W T.C. YUKSEKOGRETIM KIJB.ULU BASKANLIdI Yayn ve Doktimantasyon Daire Bagkanhgr Sayr : 20330265-825.99 I 29837 I6nu :Yiilaek lisans ve doktora tezlerine destek verilmesi 16t05t20t4 DAGITI,I YERLERiNE Ilgi:

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

OGnnrinr UvnriGiNE ATANMA ve vursniriinrnrnnnn DEGERLBNDIRME KAPSAMINA ALINACAK FAALiYETLER VE PUANLAMA SISTNVTI

OGnnrinr UvnriGiNE ATANMA ve vursniriinrnrnnnn DEGERLBNDIRME KAPSAMINA ALINACAK FAALiYETLER VE PUANLAMA SISTNVTI \1 _t: -: t tt t-.? 00b T.C AHi EVRAN UNivnnsirnsi OGnnrinr UvnriGiNE ATANMA ve vursniriinrnrnnnn DEGERLBNDIRME KAPSAMINA ALINACAK FAALiYETLER VE PUANLAMA SISTNVTI A.YAYINLAR VE ATIFLAR l.a) SCI (Science

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU Beyhan Karpuz * U.S. Government Printing Office (GPO) nedir? U.S. Government Printing Office Kongre nin bir kurumudur ve tarihçesi

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Enformason Teknolojisi: Đnternet Bilgisayar ağı: Birden fazla bilgisayar arasındaki programların paylaşılabilmesine izin veren

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti egirinl procramlarr, Arr MoDulrrni vn ruonur iqrnixle ni A. svririx rincnsi rcirina procramr. TfriTiM ALANLARI : 1. Evlilikte iletipim ve Yagam Becerileri Modtilti 2. Aile Hukuku Modiilii 3. Evlilik ve

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

YAZ AKADEMİSİ TÜRK VE AMERİKALI ÖĞRENCİLER RUTGERS YAZ AKADEMİSİ'NDE BULUŞUYOR

YAZ AKADEMİSİ TÜRK VE AMERİKALI ÖĞRENCİLER RUTGERS YAZ AKADEMİSİ'NDE BULUŞUYOR YAZ AKADEMİSİ 2015 TÜRK VE AMERİKALI ÖĞRENCİLER RUTGERS YAZ AKADEMİSİ'NDE BULUŞUYOR RUTGERS YAZ AKADEMİSİ NEDİR? Rutgers Yaz Akademisi, Rutgers Üniversitesi ve Tektas Consulting LLC işbirliği ile Türk

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli 3+0 3 5 AKTS Kredisi Toplam 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi KocAELi Uruivensiresi oevler KoNSERvATUVARI t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi BiRiNci86LUM Amag, Kapsam ve Tanrmlar Amag ve Kapsam MADDE 1 - Kocaeli Universitesi Devlet Konservatuvarr

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi IEEE Xplore IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Online 1 Kapsam IEEE Xplore veri tabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir.

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. DİZİN Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. A ağırlıklandırma bkz. terim ağırlıklandırma AltaVista, 6, 31, 37, 45-47, 93, 135 anahtar sözcükler,

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı Kütüphane Web Sitelerinde İçerik: Planlama ve Yönetim Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu - İstanbul 31 Mayıs 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 6/4/2008 ÜNAK 1 Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;t"rid;,t* ut.brt-ffi:

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;trid;,t* ut.brt-ffi: BATr KARADENiz UxlvnRslrnr,nn niru,igi ngiriu-odnnrtu qalrgma GRUBU TOpLANTT rut^q.nagr TOPLAIVTI r.q,rihi Z 24/09/2009 TOPLAI\TI NO : 1 TOPLANTI YERI : Sakarya Universitesi Kampus otet vlp Toplantr Salonu

Detaylı

ECONLIT WITH FULL TEXT GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

ECONLIT WITH FULL TEXT GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ECONLIT WITH FULL TEXT 1 KAPSAM American Economic Association tarafından hazırlanan veri tabanı, 480 den fazla derginin tam metnini, ambargosuz olarak sunmaktadır. American Economic Review, Journal of

Detaylı

2. KAPSAM. eirci cuvrrvlici poririxnst

2. KAPSAM. eirci cuvrrvlici poririxnst eirci cuvrrvlici poririxnst Bilgi Gtivenligi Politikast, Malatya Halk Saflrir MiidUr[ifiri ve baglr birirnler bunyesinde ytirtitulen bilgi grivenlifinin saflanmasrna ycinelik galrgmalarrn kapsamrnr, igerifini,

Detaylı

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi Türk üniversitelerinin ilk 500 e girdiği son yıllarda çok tartışılmaya başladı. Dünya üniversitelerini

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Turkish Journal of Police Studies Vol: TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Occupational Stress Sources and It's

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu E-Bülten Bilgi Merkezi E-Bülten in bu sayısında Bilgi Merkezi mizin abone olduğu Springer Ebook Collection ve Ebrary Academic Complete elektronik kitap veritabanları tanıtılmaktadır. Aralık 2007 Sayı:

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

l9l5 Yrll Olaylannln Soykrnm SuEu Ve

l9l5 Yrll Olaylannln Soykrnm SuEu Ve Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: 4 ss. 17-3l, 2005 O l9l5 Yrll Olaylannln Soykrnm SuEu Ve insanhsa Kargr iglenen Suglar Bakrmlndan De$erlendirilmesi, Yeni Tiirk Ceza Yasasrnda Yapllan Hatalar

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı