Uluslararasl Hukuk ve internet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararasl Hukuk ve internet"

Transkript

1 Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir. Hukuk dallan igerisinde internetin sunduju olanaklardan en t'azla qararlanan - dojat gerefii- uluslararas hukuk olmustur. Antla5malar hukuku ve orf ve adet hukuku bagta olmak i,tzere, 'esneft hukuk'un da iginde qer aldgr uluslararas hukukun diier kaqnaklan, internetin etkisitlle eskiden oldujundan gok daha t'arkh bir Sekilde olu5mauq ve gelismege baslaru5ilr. internet uluslararas hukukun anlastlmasmt ve anlatilmasmr da bliuiik dlgilde kolaqlagftrm1, qtllarca gekilen qabanct kattrnak * k"tnts biiuiik i)igiide ortadan kalkru5ilr. Bununla birlikte, sanal diinqarun sundufiu smtrslz olanaklardan qararlanrnamn en iinemli 1aril, internetin akadernisqen ve arastffmactlara sunduiu olanaklann bilinmesinde qatmaktadv. Ozellikle, qeni ba5laqan arasilrmacilartn ugsuz bucakstz gibi qdziiken bilgi okqanusunda kagbolrnarnalart iein bir rehbere ihtigaglan vardtr. Bu makale; uluslararas hukuk alantnda internette qer alan veribankalan, akademisqenler igin tasarlanrntt arama motorlan ve rjzel qrattrrma merkezlerini tarutmary arnaglamafzta; qeni baslaqanlar igin gok \nemli bazt 'postal'lar hakkrnda bilgi vermekte ve son olarak internette sunulan itcretsiz kaqnaklar hakfunda tavsiqelerde bulunmaktadrr. Bu makale, uluslararast hukuka ilgi duqanlara qiinelik hanrlanrnrs olsa da, siqasal bilirnlenn deqisik alanlannda gahsma Uqpan arasilrmacilara da qardtmu olmary hedefleqecek daha genis bir perspektif igerisinde konuau sunmaktafur. Anahtar Kelimelen internet, uluslararas hukuk. veribankalart (*) Dr, Anayasa Mahkemesi Raportdni. gov.tr Bu makalede adr geqen sitelere 2004 yrlrnrn Mayrs ve Haziran aylannda ulagrlmrgtrr. 19

2 K.tuSlar I. Girig Ttirkiye'ye kigisel bilgisayarlartnrn giriginin yirminci yrlr geride kaldr. internet ise oniki yrl 6nce gunluk yaganttmrzdaki yerini aldr ' internetin henuz TUrkiye grindemine girmedifi 1993 oncesi d6nemde, yegil renkli ekranlarrn kargrsrnda Gopher komutlanyla Amerikan Universitelerinin OPAC kataloglanna ulagrp tarama yapmak pek gok akademisyen igin qok buytik bir devrimdi Basit bir katalog taramasrnrn bile saatlerce surdu[u o gunlerde, internetin safladr[r olanaklarrn bu derece artacafrnr hay6l etmek pek mumkun de[ildi "Multilateral Treaties; lndex and Current Status and the U.N.'s Multilateral Treaties fuposited with the Secretarq General" adlr indeksi hazrrlayan Micheal J. Bowman ve prof. David J. Harris, 1990'lr yrllann baglarrnda, birkag yrl sonra yaptrklarr qalrgmalarrnrn higbir anlamlntn kalmayacafrnr tahmin edemiyorlardr.' l99o'larrn bagrnda Birlegmis Milletler Genel Kurulu kararlartnrn ilk baskrsrnrn gubat ayrnda kutuphanelere gelmesi merakla beklenirdi. O gtinlerde aragtrrmactlar bugun internetten Ucretsiz olarak tam metinleri indirilebilen makale ve kararlarrn fotokopisini qekmek igin oldukqa fazla para ve zaman harcryorlardr.. Pek az kimse, 1990'lr yrllann baglarrnda, akademik galrgmalarda gerqeklegecek sessiz bir devrimin ayak seslerini duyabiliyordu 1990'larrn bagrnda Telnet ve Copher sayfalarr ile baglayan sanal yolculukta interneti kullanabilmek iqin teknik bilginin yanrnda, bazr komutlann kullanlgrnr 6[renmek ve birqok sitenin IP adreslerini bilmek gerekiyordu. Internet Explorer'tn atast Mozaic ile baglayan grafik tabanlt internet erigimi, 1994'ten sonra teknik bilgisi olmayan kigilerin de internette yolculuk etmesine olanak tanrdr. Ancak, baflantr hrzrnrn qok dugtik, altyaprnrn yetersiz ve baflantr Ucretinin gok yuksek olmasrndan dolayr, TUrkiye'de internet 1996'ya kadar akademik aragtrrmalarda yaygrn olarak kullanrlamadr Geride kalan sekiz yrl igerisinde gerek ba[lantr hrzrnrn gerekse internetteki sitelerin artmastyla, elektronik sanal dunya akademik yagantrnrn "olmazsa olmaz" bir parqasr oldu. BugUn, guqlu yaztltm programlarr ve abone olunan veribankalarr sayesinde akademik materyallere ulagmak ve deferlendirmek qok kolay hale geldi. l9b0'lerin bagrnda 64 kilobaytlrk bilgisayarlarla tanrgtr[rmrz elektronik sanal dunya, hrzlr bilgisayarlartn ucuzlamasryla bilginin uretilmesi ve paylagrlmasrnda buy1k bir stirat sa{, ladr. Geride brraktrfirmtz on yrl iqerisinde, hukukun butun dallan srber dunyanrn sa[- ladr[r imkdnlardan buyuk dlqude faydalansa da, muhtemelen higbir hukuk dalr uluslararast hukuk kadar teknoloiinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanma gansr bulamamrgttr. Bunun en 6nemlinedenlennden birisi, bu disiplinin dofasr gere[i srnrragan/stntr6tesi iligkileri duzenlemesinden dolayl, yabancr dile ihtiyag duymasrdrr ikinci olarak, bu yabancr dilin btiyuk dlgude uluslararasr hukuka damgasrnl vurmu$ I Ilk kez l2 Nisan 1993'de Ankara-Washington 64K'lrk baflantrsr ile Tiirkiye internele tanrgtl 1993 yrll universitelerin interneti ofrenmesi ile gegti Bknz. M AkgLil,'TLirkiye iniernetinin ve inteinet t<uruiunun Krsa Tarihi', 2001, ubak gov.trlkurul/kurul-tarih html 2 Uluslararasr hukuk sahastnda oldukga popiller olan bu kitap 1994 yrllndan sonra giincellegtirilmemistir Aynr geyi, Peter Rolm tarafrndan 1980'li yrllarrn bagrnda basrlmrg ve bu konuja yaprlmrg qalrgmalartn en kapsamltst World Treaty Indexiqin de soylemek mtimktindtir. K McKeever, 'Researching pruti. lnternational Law', Diamond Law Library, 2000, law.columbia.edu/pubint/treaties shtml 20

3 Uuslararast Hukuk ve internet Anglo-Sakson dunyastnln konugtu[u dil olan ingilizce olmastdtr. Ingilizce'nin bir " Lingua Franca" (ortak dil) oldu[u internet dunyasrnda, uluslararasr hukuk, medeni hukuk veya ceza hukuku gibi hukuk dallarrndan gok daha fazla dil avantailndan yararlandt. Mevcut veribankalarrnrn yuzde sekseninin bilgilerini Ingilizce olarak depoladrklarr gergefi,' bu avantair net bir gekilde gdzler dntine sermektedir. Ne var ki, bu hrzlr briyume beraberinde bazr problemleri de getirdi. lgg7 yrlrna kadar internetteki sitelerin saylsl kontrol edilebilirken, bugun bu sayr sadece spekulatif tahminlerden ibaret kalmaktadrr. Bugun 6zellikle internet destekli efitimle derslerin iglendifi fakultelerde 6[rencilerin bilgi okyanusunda istediklerini yardrmsrz bulmalarr gok kolay olmamaktadrr. Ayrrca uluslararasr hukuk alanrnda lisansustt-i galrgmalarda bulunan aragttrmactlarrn da uluslararasl hukuk konusunda 6nemli kaynaklara nastl ulagacaklartnt gosteren bir yardtma ihtiyaqlal olmaktadtr. Bu makale uluslararasl hukuk konusuna ilgi duyan aragtrrmacrlara ilk agamada fazla zaman ve emek harcamadan en klsa yoldan en yararlr sitelere ulagmalarrna yardrmcr olmak amacryla hazrrlandr. Bununla birlikte, interneti kullanmak isteyen aragtrrmacrlann internetin sa[ladr- Ir frrsatlardan yararlanabilmeleri igin ingilizce bilgisi gereklidir internette tavsiye edilen siteler ve kaynaklarrn qok buyuk bir krsmrnrn ingilizce olmasrndan dolayr, makalede geeen bazl terimler gerektiginde orijinalleri muhafaza edilerek kullanrlmrgtrr. Bununla birlikte, ingilizce drgrnda bagka dillerde yazilt kaynaklara ulagmak iqin Ucretsiz qeviri sitelerinden faydalanmak mumkrindtir. Bu konudaki en baganlr programlardan birisi tubelfish'tir. Altavista tarafrndan desteklenen bir qeviri programlnln iqine ulagrlmak istenen site ve qevirisi yaprlacak dil yazrldr[r takdirde, girilen sitedeki metin dosyalarr gevrilmig bir gekilde kargrnrza qrkacaktrr.' Bu site 150 kelimeye kadar olan metinleri Ucretiz olarak qevirmektedir. istenildi[i takdirde Ucretli olarak profesyonel ve simultane qeviri hizmeti veren siteler de vardrr.' Ayrtntrlara geqmeden 6nce hatrrlatrlmasr gereken son birkaq nokta da gudur. Bu makalenin amact Amazon veya coogle gibi herkesge bilinen sitelerin ne oldu- [unu anlatmak veya Birlegmi$ Milletler'in ve di[er buyr]k uluslararasr drgutlerin adreslerini vermek de[ildir. Bu makale, dar bir alanda uzmanlagmak isteyen aragttrmacllar iqin biraz daha teknik bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte itiraf etmekgerekir ki, burada yer alanlar sadece yazann bilgisi dahilinde olan ve kigisel tercihiyle seqtigi bazr siteleri iqermektedir. Bu makale, bu sahadaki butun her geyi ttiketici bir gekilde kaleme almak amacryla yazrlmamrgtrr. 550 milyar dokuman oldufu soylenen internette istenilen bilgiye en krsa zamanda ve en az masrafla ulagmak igin yeni baglayanlann bir rehbere ihtiyacr oldufu tartrgmas n bir gerqektir.u internetteki sonsuz bilgi yr[rnrndan uluslararasr hukuk e[itimi ve aragtrrmalarlnda tam olarak faydalanmanln ve aragtrnlan konu iqin neyin nerede oldu[u- 3 D. Crystal' The Camb.ridge Encgclopaedia of the English Lnnguage, (Cambridge: Cambridge University press, ) (altnan kaynak: lc. Coury, 'English as a Lingua Franca in the Brazilian Academic World,, 2 00 l, tel u s. net/l i ngu ist icsissues/l i nguafra nca. htm ) 4 BabelFish, Java yazrlrmlarrnr ve grafikleri bir dilden diferine gevirememektedir. Qevirilecek metin toplam 150 kelime ile srnrrlandrnlmrgtrr saat qeviri hizmeti sunan bir site igin bknz livelanguagenow.com/index php3 21

4 K.tu5lar nu bulmanln sahalanna yrllannr vermig akademisyenler igin bile buyuk bir sorun oldufu gerqe[inden hareketle kaleme ahnan bu deneme, bu sahadaki boglu[u bir parqa da olsa doldurmayl hedeflemektedir. Bununla birlikte, uluslararasr hukukun kuvvet kullanrmr ve qevre hukuku gibi alt dallarrnda bile sayrsrz site ve bilgi oldufu gerqe[i karqtsrnda, bu galrgmada sadece 'devletler umumi hukuku" ders kitaplartnda yer alan klasik konular iqinde kalrnmrgtrr. Ozellikle bu makalede, Avrupa Birli[i ve insan haklan konulartnda 6zel bilgi verilmeyecektir. Bu disiplinler kendi iginde bafrmsrz bir aragtrrmaya konu olacak kadar ozerklegti[i igin, bu konulann ayrr makalelerde iglenmesi gerekmektedir. Bu makale, "bilgi paylagtrkqa qo[alrr" felsefesiyle, uluslararasl hukuk gibi TUrkiye'de az galrgrlmrg bir sahada ileride aragtrrma yapmak isteyen akademisyen ve ara$trrmacrlara yol gdstermek ve uluslararasr hukukun 6[renilip ofretilmesinde sunulan elektronik olanaklarrn zenginlifine bir nebze olsun dikkat qekmek amactyla hazrrlanmrgtrr. Bununla birlikte, bu makalede atrfta bulunulan kaynaklarrn buytik bir krsmr sosyal bilimlerin difer alanlannda qalrganlar iqin de faydalr bilgiler sunmaktadtr. Bu makale yedi bolumden olugmugtur. ilk olarak, internetin uluslararasr hukuka katkrsrndan bahsedilecektir. ikinci olarak, uluslararasr hukuk efiitiminde internetin rolune temas edilecektir. UqUncu baglrkta, uluslararasr hukuk makalelerinin afrrllklr olarak bulunabilece[i veribankalarr ve ozel sitelere definilecektir D6rduncU agamada, uluslararasr hukuk materyallerini ararken kullanrlan arama motorlarrndan bahsedilecektir. Beginci baglrk altrnda, uluslararasr hukuk dokumanlartna a[rrlrklr olarak yer veren bazr 6nemli sitelere yer verilecektir. Altrncrsr, Ankara'da ulaqrlabile' cek bazr aragtrrma merkezleri ve bunlann sunduklarr hizmetlere definilecektir. Son olarak bazl Ucretsiz dergi ve kaynaklann adreslerine igaret edilecektir. 2. internetin Uluslararasr Hukuka Etl<ileri internet, uluslararasr hukukun kaynaklan ve aktorleri Uzerinde onemli sonuglar do- [urmugtur. Uluslararasl hukukun kaynaklarr aqrsrndan bakrldrfrnda, internet antlagmalarrn hazrrlanrg suresini oldukqa qabuklagtrrmtgttr Antlagma tasla[r uzerinde yaprlan galrgmalar srrasrnda g6rug alrgverigi hrzlanmrg ve qevrimiqi (online) tartrgmalar baglamrgtrr. Veri transfer hrzrnrn artmasryla uydu uzerinden yaprlan video-konferanslarrn ses ve renk kalitesi artmrg, boylece taraflann oturduklart yerden antlagma yaplm surecine katrlmasr ve taslak galrgmalarrn bir an once sonuqlandtrtlmast mumktin hale gelmigtir. Boylece, Avrupa'da yaprlacak bir konferansa krtalararastndan gelen katrlrmcrlar ulagmadan, video-konferans yoluyla, taslak metin Uzerinde uzlagmaya varmak olana[r ortaya grkmrgtrr. Bu ttir bir uygulama, stiratin 6tesinde, ulagtm ve 6 Uluslararast hukuk ile ilgili bazr rehber Qalr$malar gunlardrr: l- Electronic Resources for lnternational Law (ERG) and to Researching International Law on the Internet (http://www.asil rglresource/home.htm): 2- Magagni Research Guide to International Law on the lnternet, ivspolfo/ilguide html: 3- Keeping Current with lnternational Law Developments via the Web (http:/ vww.llrx.com/features/keeping htm): internetin hukukgulara safladr[r srnrrstz hizmetlerden faydalanabilmek amacryla internet ve hukukla ileili bir gok kitap qrkmr5trr. Orn. L. Cohen, 'How to Choose a Search Engine or Directory', 2001, University of Albany, albany edu/internet/cho' ose.html: R. Tyner, 'Sink or Swim: lnternet Search Tools t" Techniques', Okanagan University College Library, 2001, Bunlann farklr bir listesi igin bknz h ttp ://www. a ba n et. org/l p m/m a gazi ne/bookl i st. ht m I. 22

5 Uuslararast Hukuk ve internet konaklama masraflanntn ortadan kalmasr ydnrinden devlet ve uluslararast drgutlere 6nemli katkllarda bulunmaya baglamrgtrr. E-posta yoluyla taslak qalrgmasrnda bulunanlar birbirleriyle gdrugebildieinden taslak maddeler Uzerinde dnceden mutabakata varmak mumkun olabilmektedir. internet uzerinden yaprlan video-konferanslar hazrrlrk komisyonlarrnrn galrgmalannr gok kolaylagttrmrgttr. Aynt dugtincede olan devletler maddelerin hazrrlanrgrnda ortak qalrgabilmektedirler. Antlagma bir defa ytirurlu[e girdi[inde tescil makamr aracrlr{r ile hangi devletlerin kabul etti[ini ofrenmek ve sozlegmenin ne kadar etkin uygulandrfrnt gdrmek de mumkun olmaktadrr. Bu tur imkanlar devletlerarasrnda, isteksiz devletlerin sdzlegmelere katrlma ve uymalan konusunda bir baskr unsuru olugturmaktadrr.' GtinUmtizde uluslararasl antlagmalar qofunlukla uluslararasr drgutlerin g6zetiminde yaprlmaktadrr. Bu orgutlerin hemen hepsinin internette sayfalarr vardrr. Aragtlrmactlartn Birlegmig Milletler sitesine girerek, insan haklan qevre kalkrnma huku, ku, uluslararast ceza hukuku gibi alanlarda hazrrlanan antlagmalarrn hazrrlrk galrgmalartna (travaux prdparatoires) tam metin olarak erigmek olana[r vardrr.o Ornefin, Birlegmig Milletler Qevre Programr tarafrndan sekreteryalr[r yaprlan Ozon Tabakasrnrn incelmesine dair Viyana S6zlegmesi'nin hazrrlrk galrgmalan" ve BM iklim Defigiklifi Qerqeve Sdzlegmesi ile ilgili butun ayrrntrlar'o bir tug mesafesi uzaklrfrndadrr internetin bir faydasr da, devletlerin uluslararasr hukuku ne OlqUde uygulaytp uygulamadtfirnr kargrlagtrrmalr olarak gdstermesidir. Antlagmalann sekreteryalr[rnr yapan birgok kurulug antlagmalara taraf olanlann hangi sozlegme ve protokolleri vs onayladrklarrnt sitelerinde gdstermektedirler " Bdylece hukumetler srirekli izlendiklerinin farktnda olduklanndan kendilerini uluslararasr hukuka uygun davranmak zorunda hissetmektedirler. Orne[in, internet Uzerinden Trirkiye'nin DUnya Mirasr Sozlegmesi'ni kabul edip etmedifi, hangi kulttjrel ve dofal siteleri Dunya Mirasr Listesi'ne dahil ettifiini, DUnya Mirast Fonu'ndan ne kadar para aldrfrnr ilgilenen herkesin gorme $ansl vardtr.'' Bu nedenle, uluslararasr hukukta uyuyan sozlegmeler (sleepinq treaties) olarak adlandrrrlan ve etkinli[i olmayan sozlegmelerin saytstnrn azalaca[r soylenebilir. internetin uluslararasl hukukun en 6nemli ikinci kayna[r olan 6rf ve adet uzerindeki rolune gelince, "global koy" igerisinde devletlerin ne dedikleri ve nasll davran- 7 H H. Perritt, 'The lnternet and Public International Law: The Internet is Changing the public International Legal System', Kentuckg law lournal,1999/2000, Vol. g8, No.4, g85-95j.g96. 8 M. Raisch. 'Travaux prdparatoires and United Nations Treaties or Conventions: Using the Web Wisely, Research Tips and Observations',2001, (Universityof Toronto, lnternational Association of Law Libraries 20th Annual Course in Law Librarianship, Lausanne Switzerland), i s. co m a u,/a u s/a ca d e m i c/i l/co n t e n Vt re a ty. pd f t h ttp ://www. u n ep. o rglozo n e/i ndex-en. s h tm I 0 htmt I I Cenel olarak qok taraflr antlaqmalara erigmek iqin en uygun baglangrq noktalal gunlardrr, Avalon proiect (Yale university) (http:/fuww.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm1, councll of Europe Treaties (ETS Series) (http://conventions.coe.int), Multilaterals Project (Fletcher University) (http://fletcher.- tufts.edu/multilaterals htm l) l2 shtml ve main.htm 23

6 K.tu5lar drklarr, uygulamalarr internet yoluyla kolayca 6[renilebilmektedir. Her devlet kendi tutumunu resmi siteleri Uzerinden duyurabilmekte, antlagmalarrn gdrugme tutanaklartnt takip etme imkant do[du[u igin belirli bir durumda belirli bir konuda devletlerin o kuralrn olugumu ile ilgili olumlu ve olumsuz tutum ve davranrglan qok net bir gekilde o[renilebilmektedir. Orne[in, Amerika'nrn Irak'a yaptrfr mt]dahalenin onleyici megru mudafaa kavramr ile desteklenip desteklenmeyece[ini ve bu konudaki devletlerin resmi goruglerini, konuyla ilgili aragtrrmacrlar dofrudan bilgisayar ekrantndan takip ederek bu konuda dunya kamuoyunun nabzrnr tutabilmektedirler Boylece opinio juris'i eskiden oldufundan qok daha rahat tespit etme frrsatr ortaya qrkmtgttr. Devletlerin bir davranrga ne tr.ir bir anlam yukledi[ini anlamak isteyen aragttrmactlar Meclis tutanaklarrna, Birlegmig Milletler kararlarrna ve yapllan agrklayrcr deklarasyonlara ve devletlerin koyduklan qekincelere, yuksek yargt organlarrnrn kararlarrna bakabilme $anslna sahiptir.'' BugUn kaynaklartn olugmasr, belirlenmesi, anlagrlmasr ve kargrlrklr etkilegimi o kadar hrzlr ve igiqe gergeklegmektedir ki, belki birini di[erinden ayrrt etmek bir stire sonra kolay olmayacak gibi gozukmektedir. Orne[in, diplomatik iligkilerle ilgili olarak birkaq devlet arastnda ayrrcalrk ve dokunulmazlrklara iligkin uygulanan bir kural, krsa bir sure iqerisinde butrin rilkelerce 6[renilip tekrarlanabilir. Bu tekrarlardan dolayr, aynl konuyu duzenleyen yuzlerce ikili anlagma yeni bir orf ve adetin dofuguna neden olacaktrr. Di[er bir deyigle, internet 6ncesi donemde devletlerin uygulamalan yazsv bir nitelik tagtrken, internet sonrasl ddnemde, antlagmalar orf ve adetin do- [uguna kaynaklrk edebilecektir.'o Bdylece, yansv kurallann yaah hale getirilmesiyle (kodifikasyonla) olugan 6rf ve adet "oncul", nitelifini kaybederek antlagmalar hukukundan grkan sonuqlan yansrtan "ardrl" bir kaynak olacaktrr internetin uluslararasr hukukun kaynaklanna yaptr[r en buyuk katkrlardan birisi de doktrini ihya etmesidir. Zouche ve Vattel, Grotius gibi'' yazarlarrn yagadrfr donemde yazarlartn gdrugleri uluslararasr hukukun olugumunda qok onemliydi. Ancak zamanla bastlan dergi ve kitaplann saylsr artrp bunlarr temin ve takip etmek gtiglegince bu kaynak dnemini kademeli bir gekilde kaybetti Her ne kadar doktrin Uluslararasl Adalet Divant'ntn StatUsU'nrin 38. maddesinde yardtmcr bir kaynak olarak yer alsa da, uygulamada gok yararlanrlan bir kaynak olmadr. Ancak, bugun oturdu[umuz yerden veya bir(kag) kutuphane terminalinden dunyadaki yuzlerce dergiye paralr veya paraslz olarak ulagma, binlerce yazann kitabrnr okuma, e[er kitap elektronik ortamda de[ilse, hangi kutuphanede oldu[unu bilme, efer gevremizde yoksa paraslnl kredi kartlyla vererek birkag hafta igerisinde temin etme frrsatrnr yakalamrg durumdayrz. Bu nedenle artrk doktrindeki onemli yazarlar ve okullar tarafrndan belirli bir konuda nastl dugunuldtifunu gorme ve belirli bir konuda oydagmanrn (konsens sun) do[up dofmadrfrnr takip etme frrsatr yakalanmrgtrr. l3l.f Gamble,'lnternational Lawandthelnformation Age',Mtchiganlournalof Internationall-aw,l996,Vol I 7/Spring, , 783. l4 Bu sonucu qtkarmamtza yardtmcr olan kaynak iqin, bknz. J.K Camble,'BroadeningAccess to lnternational Law through New Tecvhnologies', hoceedings of the 8ft.h Annual Meeting ot'the American &cietg of International Inw,1995, Vol.89, l-18, 2. l5 gamble, dn. 13.,

7 Uluslararast Hukuft ve internet Ayrtca, bugun doktrin kigilerden qok, okul (ekol) veya grup yaklagrmlannrn etkisinde gekillenmektedir BugUn drinyanrn ddrt bir tarafrnda bulunan uluslararasr hukukgular, haber veya tartr$ma gruplarr yoluyla bir araya gelmekte; hatta, internet Uzerinden Microsoft Messenger gibi programlarla sesli, ve videocam gibi aygrtlarla goruntulti olarak haberlegebilmektedirler. Bu kargrlrklr etkilegim nedeniyle 21. yuzyrlda doktrinin etkisinin kigi-merkezli defil, grup-merkezli olacafr tahmin edilmektedir. Uluslararasr hukukun temel kavram ve kuramlannr yorumlamada bugun daha 6nce bilinmeyen onlarca teori, doktrin, okul qrkmrgtrr. Bunlarrn taraftarlan ve sempatizanlarr dunyanrn ddrt bir yanrnda farklr din, dil, rrk etrafrnda yagamakta ve surekli olarak mesa j lagmaktadr rlar. Uluslararasr Adalet Divanr StatusU'nun 38. maddesinde doktrinle birlikte yer verilen bir bagka karar mahkeme kararlandrr, Eskiden Uluslararasr Adalet Divanr kararlartna bile ulagmak gug iken, bugun bir qok ulusal ve uluslararasl mahkeme kararla' rt internet Uzerinden yaytnlanmaktadrr. Ozellikle, ulusal mahkemelerin uluslararasr hukuku nasrl yorumladtklarr veya uluslararasr hukuk kurallarrnrn iq hukukta nasrl uygulandrirnr izleyerek, devletlerin uluslararasr hukuk karnelerini qrkarmak, bazt durumlarda estoppel durumuna dugup dugmediklerini ofrenmek mumkun hale gelmigtir.'o Boylece dikkatli aragtrrmacrlar uzun ddnemde topladrklarr belgeleri bir uluslararasl hukuk kuraltntn olugumuna kargr qrkan devletlere kargr ileri surebilme ganslna sahip olmaktadrr. Divan'tntn Stattisu'nUn 38. maddesinde yer alan bir bagka kaynak, "genel hukuk ilkeleri"dir. lb ve 19. yuzyrllar ile 20 yuzyrlrn ilk yarrsrnda genel hukuk ilkelerinin "modern devletlerce kabul edilmig" olmasr gartr aranryordu. Bunun bir nedeni, UqUncU DUnya Ulkelerinin normlarrnrn belirsizlifiydi internetin ortaya qlkmasryla butun dunyada kabul edilmig genel hukuk ilkelerini tespit etmek daha kolay hale gelmigtir Kuresellegmenin etkisiyle genel hukuk ilkelerinin olugumu ve pekigmesinde her toplumun katkrda bulunma gansl ortaya grkmrgtrr. Yukarrda anlatrlan uluslararasr hukukun kaynaklanna ilave olarak uluslararasl hukukun kigileri tizerinde de internetin geligi bir defigim meydana getirmigtir. Klasik kigilerden kabul etti$imiz devletler ve uluslararasl drgutlerin 6tesinde, antlagmalartn haztrlanrg stireci iqerisinde htikumet drgr kuruluglann rolu ve katkrsr qok fazla artmtgttr.'' Bundan boyle uluslararasr antlagmalann taslak metinleri kapalr kaprlar ardrnda bir grup diplomat ve teknokrat tarafrndan defil, daha genig platformda bir gok devlet drgt aktorun igin iqine girmesiyle sonuglanabilmektedir.'u Boylece uluslararasl hukukta yasa yaplm surecinde var olan demokratik eksiklik, hukumet drgr kuruluglar ve gergek kigilerin kattlrmryla krsmen giderilmeye baglanmrgtrr. Ayrtca, internet yoluyla geligmelerden haberdar olan qrkar gruplarr uluslararasr antlagmalara taraf olmada ve antlagmalarrn izlenmesinde devletlerine baskr yapl6 Bu konuda iki genel site iqin bknz. Project on lnternational Courts and Tribunals org/home.html;, International Courts (http://www.law du edu/library/research_links/intl/candc htm l7 Perritt, dn. 7,895: I KURTZ,'NGOs, the Internet and International Economic Policy Making: The Failure of the OECD Multilateral Agreement on Investment', Melbourne lournal of International Law. 2002, Vol. 3: ,215. l8 Bknz. H Cullen, & K. Morrow,'International Civil Society in International Law: The Crowth of NCO Participation', Non-State Actors and International Inw,200l, Vol I,

8 K.tu5lar makta ve uluslararasr hukukun en zaylf mekanizmalanndan olan kurallarrn icrasr bu gekilde sa$lanabilmektedir. Ozellikle devletlerin izledikleri politikalardan dolayr devlet resmi sitelerinin e-postalarla bombardrmana tabi tutulmasl ve protesto edilmesi de hukumetleri kurallara uymaya zorlamaktadrr. 3. internetin Uluslararasl Hukuk dfretimine Katkrsr internetin uluslararasr hukuk e[itimini nasrl zevkli ve efitici hale getirebilece[inin en somut 6rne[i 6[retim uyelerinin agtrklarr internet sayfalardrr. Bu konuda muhtemelen en bagartlr qalrgma Prof. RayAugust'un sitesidir.'' Prof. August hazrrladrfir sitede konularr MS Agent karakterlerinden "Merlin" adlr bir sihirbaza anlattrrmaktadrr. Gerek qevirim-iqi, gerekse (sitenin tamamr yuklendifi takdirde) gevirim-drgr qalrgabilen sitede uluslararasr hukuk dersi onbir Uniteye b6lunmugtrir. Uniteleri ingilizce dinleyebilmek igin MS Agent programr ve text-to-speech motorunun Merlin karakteriyle birlikte yuklenmesi gerekmektedir. Prof August kitabrnr'o satrn alan 6fretim riyelerine ofretmen kitabr notlartnt e-posta olarak gdndermektedir. Bu sitede uluslararast hukuk ofrencileri iqin faydalr olabilecek bir materyal de uluslararasr hukuk s6zlu[udur.'' SdzlUk krsa olmakla birlikte bir 6[rencinin kargrlagabilecefi kelimelerin gofunu igermektedir. Anthony D'Amato'nun kitap ve makalelerini yayrnladr[r sitesi uluslararasr hukuk aragttrmactlart iqin u[rantlmasr gereken bir bagka kaynakttr." Yazdrpr iki kitap ve gok sayrda makaleyi ucretsiz olarak kullanrcrlann istifadesine sunan D'Amato qalrgmalartnt internete koymak isteyen bir qok yazar iqin guzel bir ornek olugturmaktadrr. David S. Berry tarafrndan hazrrlanan "lnternational Law Courses" adlr sitede ise ders altr Unite baglrfr halinde anlatllmrgtrr. Her Unite igerisinde konuyla ilgili materyallere kdprtiler verilmigtir." Sitede 6rnek srnav sorularr da yer almaktadrr.'o prof. Francis Auburn tarafrndan igletilen uluslararasr hukuk ile ilgili birgok baflantrnrn oldu[u site de bu arada zikretmeye de[er." Professor Fitzgerald, Stetson Universitesi Hukuk Fakultesindeki dfrencileri igin "Self-Assessment & Model Exam" baglrfirndan bir test programr hazrrlamrgtrr Macromedia programl kullanrlarak hazrrlanmts program B MB'dan biraz buyuk bir EXE dosyast olarak haztrlanmrg olup, bu nitelifiyle dfrencileri antlagmalar hukuku ile ilgili konularda test etmektedir. Sorularrn bir bolirmunde ornek olaylar sesli ve g61intulti olarak haztrlanmtgttr. Bu tur bir yenilik sadece uluslararasr hukukta deeil, hukukun diger alanlarrnda 6[rencilerin kendilerini defalarca test etmelerine yardrmcr olma yonunden ornek altnacak bir gahgmadrr. Ozellikle ingilizce afrrltklr efitim yapan bazr vakrf tiniversitelerinde bu tur materyaller konuyu terminoloii ile birlegtirme aqrsrndan oldukqa faydall olabilir l t I.com/cou rses/pil/ 20 Bknz. R. August, Rtblic International Law:Text, Cases,and Readings, (New Jersey: prentice Hall, 1995) 2l http :/ /augu st Lcom/pu bs/d icvi ndex. s htm I 22 http : / / ant h onyda m ato law. nort hweste rn ed u/ 23 Lecturer, Faculty of Law, University of the west lndies, Barbados, http,//law.uwichill edu bb/david, berry/index htm 24 uwichil l.edu.bb/davidberry/exams/exam frontpage. htm 25 (http / /www. law. ece L uwa. ed u. a u/intiaw/) 26

9 Uuslararast Hukuk ve internet Macquarie Universitesi Siyaset Bilimi Bolumu uluslararasr hukuk dersine ait onemli yazarlarrn kitaplannr, ders notlarrnr ve Unitelerle ilgili olarak sorulan internete koyarak o[rencilerin en ucuz yoldan ders materyallerine ulagmasrnr saflamrglardrr."'oxford Universitesi de kendi dfirencileri iqin ozel bir sayfa sunmaktadrr " Bu tur drneklerden hareket ederek, 2003 Bahar ddneminde Bagkent Universitesi Hukuk FakUltesi ofrencileri igin bir CD hazrrladrk Bununla internette 6frenciler iqin yararlr olduiuna inanrlan sitelerin tamamr indirilerek, ofrencilere qevirim-drgt ortamda kullanabilecekleri bir ders CD'si hazrrlanmasr amaglanmrgtrr. Bu tur CD'lerin igerisine ders notlan, geemig srnav sorularr, gevrimdrgr siteler ve bazr tam metinli dergiler ile, tinitelere ait defigik dosyalar konabilmektedir. Bu tur CD'lerin en buyuk 6zellifi 6firenci sayrsr kadar gofaltrlabilmesi, boylece CD igerifinin her yrl yeniden gtincellegtirilebilmesidir. ikinci ozelliii, 700 MB'lrk kapasitesi ile yuzlerce kitaplrk bilgiyi tek bir CD iqine srktgtrrma imkanrnrn olmasrdrr. CD'lerin safladrfr yuksek veri depolama 6zellifinden faydalanarak derslerin kasetlere kaydedilmesinden sonra ders igi sdzlu anlatrmlann MP3 formatrna qevrilerek CD'lere ve hatta sitelere yuklenmesi mumkundur. B6ylece derse katrlamayan 6[rencilerin veya dersi takip etmede zorluk geken dfrencilerin o[retim elemanlarrnr bire' bir evlerinde defalarca dinlemeleri mumkun hale gelecektir Kugkusuz boyle bir ydntem hukuk faktrltelerinin qevresinde konuglanmrg ve hocalann ders notlarrnr fotokopi yoluyla satarak buyi.rk gelir elde eden bir sektdre buyuk darbe vurma anlamrna gelse de, sonuqta boyle bir geligmeden en fazla yaran o[renciler goreceklerdir. Hatta bu noktadan bir adrm ileri gitmek gerekirse, ders yrh bagrnda ofrencilere dafirtrlacak ders CD'leri veya fakulte sitesine yuklenecek MP3 dosyalan sayesinde 6[rencilerin Uniteleri derse gelmeden 6nce dinleme ve gahgma frrsatlan do[mug olacaktrr. Derslerin sesli olarak ofrencilere aktanlmaslnrn derse devamr azaltacafr ve 6frencileri derslerden so[utaca[r ileri surulebilir. Ancak, boyle bir geligim uluslararasl hukuk efitiminin yaptslnl da kdkten de[igtirecektir. B6yle bir yontem uygulandr[rnda o[retim Uyelerinin stnrftaki rolu do[rudan "bilgiyi aktaran olmak"tan grkarak, ofrenciyi"bilgiye yonlendiren"e donugecektir.'u Ozellikle uluslararasr hukuk dersinin kredisinin birqok universitede yrllrk oldu[u dikkate alrnrrsa," elektronik materyallerle desteklenmig bir e[itim, ayrtnttlara girme frrsatr verecek, yrl iqinde zaman darlrfr nedeniyle iglenemeyen bazt konulara aynca de[inme frrsatr dofiacaktrr. Bu sayede, ders iqerisinde dersin temel ilkelerini anlatma yerine, o ilkelerin yer aldr[r pratik galrgmalar yapma veya bir konu hakkrnda tartrgma ortamr aema olanafir ortaya gtkacaktrr. 26 $ifreli ders materyallerine aga[rdaki adresten ulagrlabilir: mq.edu au\mir\pol842\index_r.html: "Pdf Cracker" programlarryla gifrelerin agrlma ihtimali vardrr 27 ox ac uvox-pil/default.htm, Bir bagka 6rnek iqin bknz ac uk\ptl\02: Bagka faydalr ders materyalleri igin aynca bknz. public-international-law.net\default htm veya gehr.net\default htm 28 Bilgiye yonlendirme baflamrnda guzel bir 6rnek Bilgi Universitesi Hukuk FakUltesi Dekanr sayrn Prof. Dr. Turgut Tarhanlt'nrn uygulamasrdrr. ikili bir gorugmede derslerde on-line olarak konuyla ilgili sitelere baflandtklartnt, birgok ders materyalini dfrencilerin gifreyle girdikleri elektronik sistemde toplamaya qalrgtrklannt ifade ettiler. GdrUgme tarihi: 25 Nisan Tek bir yartm ddnemlik ve 3 kredilik bir ders, yrllrk bazda 1,5 krediye denk gelmektedir Kugkusuz bunun istisnalan da vardrr. Ornefin, klimulatif olarak Calatasaray Hukuk'un kredisi 6, Marmara Hukuk'un 5. istanbul Hukuk Fakriltesinin 4'tUr. 27

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye *

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 83-104, 2005 O DoSu Akdeniz'de Deniz Alanlannln Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Yiicel ACER* * Girig Ozet Bi)lgeqe ve bi)lge devletlenne iliskin son diineyn

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA Sabahattin Sen Galqrna ve Sosyal Gilvenlik Bakanl101 Bag 19 Miifettigi Dunya ekonomik sisteminin 20. yuzylldaki ilk buyuk ciddi krizi 1929'da ortaya qlkm~g ve 2.Dunya Savagl

Detaylı

Prof.Dr.Bahaeddin TEDÎTILDIZ Dr.Fatma ACUN

Prof.Dr.Bahaeddin TEDÎTILDIZ Dr.Fatma ACUN Prof.Dr.Bahaeddin TEDÎTILDIZ Dr.Fatma ACUN ii'iijiij arım ve sanayi toplumu evrelerini aşan İİ ıhiji insanlık, günümüzde bi/gi çağını yaşıyor. luiiiiiliil Washington'un güdümünde, özellikle dünyanın en

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ) 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Elementary Education Online, 9(1), 188-202, 2010. lköretim Online, 9(1), 188-202, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları A t a t ü rk Ün i v e rs i t e s i Edebiyat Fakütesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences CiltVolume 9, SayıNumber 42, HaziranJune 2009, 83-103 Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

ÖZET 1. INTERNET ARAMA MOTORLARININ KULLANILMASI

ÖZET 1. INTERNET ARAMA MOTORLARININ KULLANILMASI Internet üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması Arş. Gör. Enis Karaarslan*, Öğr. Gör. Tolga Çelik** * enis.karaarslan@ege.edu.tr, ** tolga.celik@ege.edu.tr *Ege Üniversitesi Kampüs Network

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı