l. GiriE Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l. GiriE Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu"

Transkript

1 Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss.43-56,2001 A Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu Yusuf AKSAR* l. GiriE Ozet firyninci qizqrhn iki biiuiik dlinqa sqvafl ve ig sava5lar insanhjm qt)rdiiil en bilqilk vah5etlere de sahne oldu. Ginimiizde de benzeri sahneler devam ediqor. Ustelik bir de terrjrizm slrunu eklendi. Dolaqtxqla din olduju gibi bugnn de savap suglan rjnernli bir sorun olarak karsmrzda durugor. Sava5 suglanrun onlenebilmesi igin hem ulusal, hern de uluslar arast dilzeqde dizenlernelerin tlaptlmast gereftmektedir. Bu gergevede bu galryrnarun amau Turkitle agtxndan oldukga yeni olan uluslar arat suglar konusunun tarihsel gelipirnini, Uuslararas Ceza Mahkernesi ve Yeni Tl,trk Ceza Kanunu dizenlerneleri b afumndan incelemektir. Anahtar Kelimeler: tun5a KarSt Suglar, insanhja Kary iplenilen Suglar, Saldtrr Sugu, Sava5 Suglan, Soqfunrn Sugu, Uuslararast Ceza Mahkernesi, Uluslararast Suglar, Yeni 71i,rk Ceza Kanunu, Yirminci yuzyrlda, uluslararasr toplum iki brfyuk dunya savagrna, bir qok iq savaga ve bunun sonucunda da milyonlarca insanrn OltimUne tanrk olmugtur. Ne yazrk ki, yirmibirinci yuzyrl da, terorle savag adr altrnda uluslararasr hukuk bakrmtndan tartrgmah iggaller ve insan haklan ihlalleri ile baglamrg bulunmaktadrr. insanlr[rn tarih boyunca maruz kaldrfr soykrrrm, igkence, bir savag aracr olarak tecavuz ve cinsel giddet suqlan, etniktemizlik, sivillerin kotu muameleye tabi tutulmasr, gahsi, tarihi ve kulturel varlrklann yok edilmesi, sivil halkrn zorla r-ilkelerinden uzaklagtrrtlmast, okullara, hastanelere, pazar yerlerine ydnelik silahlr eylemler vb. uluslararasr ceza hukuku ve insan haklarr hukuku ihlalleri gunumuzde de devam etmektedir. Krsacasr uluslararasr suglar olarak ifade edebileceeimiz, savag suqlart, soyktrtm suqu, insanlrfa kargr iglenilen suglarve saldrn suqlannrn, hem ulusal hem de ulus- (*) Doe Dr, Karadeniz Teknik Universitesi iktisadi ve idari Bilimler FakUltesi Uluslararast iligkiler BoltimU Uluslararast Hukuk Ofiretim Uyesi, com 43

2 Y.,Aksar lararast duzeyde onlenilmeye galrgrlmasr, uluslararasr bang ve grivenlifin korunmast igin de birinci derecede 6nemlidir Bu amacrn gerqeklegtirilebilmesi igin, ulusal ve uluslararasr duzeyde adt geqen suqlar dolayrsryla sorumlu olanlarrn yargr onune qrkartlmasr, bagka bir ifadeyle bireysel cezai sorumluluklalnrn tesis edilmesi aqlslndan gok 6nemli geligmeler olmaktadrr. Bu anlamda Uluslararasl Ceza Mahkemesinin 1998 tarihinde kurulup I Tem muz 2002 tarihi itibariyle faaliyette olmasr' ve ulusal hukuk mevzuatlartnln bu do[rultuda yeniden duzenlenmesi, geligmelere en qarprcr drnekler olarak zikredilebilir, Dtinyada gdrulen bu geligmelere paralel olarak, Turkiye de 26 Eylul 2004 tarihinde kabul edilen ve I Nisan 2005 tarihinde ytirurluge girecek olan 523T Sayrlr yeni TUrk Ceza Kanunu Ozel HUkumler BdlUmunde "Uluslararasl Suqlar" baglrfr altrnda bazt suq kategorilerini dtizenlemig bulunmaktadtr. Bu makalenin amacr, TUrkiye aqrstndan oldukqa yeni olan uluslararasr suglar konusunun tarihsel geligimini, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Turk Ceza Kanunu duzenlemeleri bakrmrndan incelemektir 2. uluslararasl suglar ve uluslararasr ceza Mahkemesi Uluslararast Ceza Mahkemesi sadece bireyler Uzerinde uluslararasr toplumu tumuyle derinden etkileyen qok afrr suglar hakkrnda yargr yetkisine sahiptir'. oolayrsryla, devletler uzerinde veya devletlerin sorumlulufuna y6nelik bir yargr yetkisi bulunmamaktadrr. Uluslararast Ceza Mahkemesi'nin yargl yetkisi dahilinde olan suqlar agrkqa 9u gekilde belirtilmigtir: (a) soykrrtm suqu, (b) insanlr[a kargr iglenen suqlar, (c) savas suglarr ve (d) saldrrr sugu.'sdz konusu uluslararasr suglarrn TUrk hukuk uygulamast ve literaturunde yeni olmasr nedeniyle tarihsel olarak geligim ve uygulama sureqlerine krsaca bakmakta varar vardrr, I Uluslararast Ceza Mahkemesi stattistj, (17Temmuz lg98), un Doc A/CoNF.l83/g rrjrkge metin igin, bkz.e Bozkurt. Tilrkiqe'nin Uluslararasr HuLkuk Mevzuatt,lAnkara, Nobel,2003), s 609 l5 Haziran-lTTernmuz I998 tarihinde Roma'da duzenlenen Uluslararasr Ceza Mahkemesi Kurulmasrna Dair Birlegmig Milletler Diplomatik Konferanst sonucunda, tarihte ilk defa uluslararasr toplum, tum insanlrfr ilgilendiren uluslararast Ceza Mahkemesi Stattistinii kabul etmigtir statti l20devletin lehte (ingiltere, Fransa ve Rusya dahil), 7 devletin aleyhte (Amerika Birlegik Dbvletleri, Qin, Libya, Irak, Israil, Katarve yemen),ve2l devletingekimseroykullanmasr gibi buytikbiruluslaraiasr toplumdestegiyleulusiararasrhukuktayerinialmrgtrr.stattjntjn 126 maddesineuygunolarak,60devleiinstatuyuonaylamasr garttntn yerine gelmesiyle, Uluslararast Ceza Mahkemesi itemmuz 2002 tarihi itibariyle gorevine baglamr5 bulunmaktadlr. ABD'nin Uluslararasr Ceza Mahkemesi Stattjsunrin aleyhine oy kullanmasr biraz $a$rrtrcl kargrlanabilir zira, ABD Yugoslavya ve.ruanda savag Suqlularr Mah[emelerinin Birlegmig letler Mil- ctivenlik Konseyi taraftndan kurulmasrnda 6rrculi.ik etmis ve her zaman, statrjnun kabultine kadar, bir Uluslararast Ceza Mahkemesi kurulmasrnrdestekler goruinmristr-ir. 'CettingseriousAboutan Bu konuda, bkz. M. p. scharf, International Criminal Court', 6 iace lnternational Law Revtew,l994, P scharf' 'The s 103;M Politics of Establishing an International Criminal court', 6 Duke lournal of Comparative lnternational o Law, 1995, ss. l7o-l7l 2 Uluslararasr Ceza Mahkemesi Stattisri, m I ve 5 3 uluslararast Ceza Mahkemesi statlisu, m 5 Roma Konferansr'nda hangi suqlar uzerinde yargt Mahkemenin yetkisinin olacafrna dair gortigmeler ve tartrgmalar hakkrnda, Opz. la.'u. Arsanjani,,,The statuteof Rome the lnternational Criminal Court', American /ournalof International L,aw, vol. qs,1999, ss 29-36: P Kirsch, ve I. T. Holmes, 'The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process', American lournalof International L,aw, Vol 93, 1999, ss 6-8; p. Kirsch, ve J. T Holmes,,The Birth of the International Criminal Court: The I998 Rome Conference', Canadian yearbook of lnternational Inw,Yol.36, 1998, ss

3 Uluslararas Suglar, Uuslararast &za Mahkemesi ve Yeni Turk Ctza Kanunu 2.1. Saldur Sugu veaa tunea Kary Suglar Uluslararasr suglar tarihte ilk defa Nuremberg Uluslararasr Askeri Ceza Mahkemesi StatUsU ile tasnif edilmigtir'. Nuremberg Statusu madde 6 (a) duzenlemesine gore, banga kargr suqlar, bir saldrn savaglnrn ya da antlagmalara aykrrr bir savagrn planlanmasl, hazrrlanmasr, baglatrlmasr ya da surdrirulmesi ya da dar anlamda savag suqlarrnrn ve insanlrfa kar$r suglarrn gergeklegtirilmesi iqin bir ortak plana ya da fesat duzenlemesine katrlrnmasr olarak tanrmlanmaktadrr. Benzer bir dtizenleme Tokyo Uluslararasr Askeri Ceza Mahkemesi'ni kuran Bildirinin 5 (a) maddesinde de bulunmaktadrr'. Barrga kargr suq veya saldln suqu BM Genel Kurulu'nun 1974 tarih ve 3314 (XXIX) sayrlr kararr ile kabul ettifi Saldrrrnrn Tantmt belgesinin l. maddesinde bir devletge bagka bir devletin egemenli[ine, Ulke butunlufiune ya da siyasal bafrmsrzlr[rna kargr ya da BM Antlagmast'na ayktrr herhangi bir biqimde silahlr kuvvet kullanrlmasr geklinde belirtilmigtir. Saldrrr suquna iligkin Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suqlularr Mahkemeleri'nin StatUlerinde herhangi bir duzenleme yer almamaktadrr. Bu durum aqrkqa Nuremberg ve Tokyo Uluslararasr Askeri Ceza Mahkemeleri'nden daha geriye, en azrndan bu suq iqin, eidildi ini gdstermektedir. Uluslararasr Ceza Mahkemesi Stati.jsU madde 5, Mahkeme'nin yargr yetkisine dahil olan suglan belirtirken saldrn suquna da yer vermigtir. Ancak aynr maddenin 2 frkrasr uyannca, Mahkeme "saldrrr suqu Uzerindeki yargrlama yetkisini l2l ve 123. maddelere uygun bir gekilde tanrmlayan ve bu suqla ilgili olarak Mahkeme'nin hangi durumlarda bu yetkisini kullanacafirnr ortaya koyan bir hukum kabul edildikten sonra yerine getirecektir". B6yle bir dtjzenlemenin yaprlmrg olmasr, uluslararasr toplumun saldrrt sueunun tanrmr ve unsurlan ve aynr zamanda hangi tur eylemlerin bu kapsama dahil edilecefii konusunda tam bir uzlagmaya varamadrfrnr da aqrkga g6stermektedir Elbette, saldrrr suqunun varlr[r konusunda BM Guvenlik Konseyi'nin yetkili ve gdrevli olmasr da bu konuda etken olmaktadrr. Bu nedenledir ki Uluslararast Ceza Mahkemesi StatUsU, Mahkeme ile Birlegmig Milletler arasrndaki iligkinin bir anlagma ile duzenlenmesi gerekti[ini ongormektediru insanlqa Kary ielenilen Suglar ikinci DUnya Savagt'nrn en onemli sonuqlarrndan bir tanesi de tarihte ilk defa, Nuremberg ve Tokyo Uluslararasr Askeri Mahkemeleri'ne iligkin duzenleme ve uygulamalar aracrll[tyla, insanltfa kargr iglenilen suq kavramrnrn uluslararasr ceza hukukuna kazandtrrlmasrdrr' B6yle ba[rmsrz bir suq kategorisinin yaratrlmasrnrn temel nedenleri; barrg zamantnda iglenilen bazr suqlann ya da Devletin kendi vatandaglanna 4 Nuremberg Uluslararasr Askeri Mahkemesi StatUsU igin, bkz. Agreement for the Prosecution and Punishment of Ma jor War Criminals of the European Axis, 8 Agustos 1945, 59 Stat. I 544, 82 UNTS Tokyo Uluslararast Askeri Ceza Mahkemesi'nin kurulugu ve Stattisti iqin, bkz. Special Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, Establishment of an International Tribunal for the Far East, l9 Ocak 1946, TIAS No l5t]9 4 Bevans Uluslararasr Ceza Mahkemesi Statiisri, madde 2 7 Nuremberg StattlsU, m 6 (c). Tokyo StatrjsU, m 5 (c) 45

4 Y.Aksar kargr igledi[i suqlann, sava$ suqlan veya saldrrr suqlan kapsamrnda deferlendirilememesidiru. Bagka bir ifadeyle, oyle bazr fiiller vardr ki, bunlann savag suqu veya saldrrr sugu olugturmasr mumkun de[ildir; Alman Yahudilerinin, Katoliklerin, qingenelerin, yaglrlann ve gaylerin Naziler tarafrndan katledilmesi drnekierinde oldu[u gibi. Nuremberg ve Tokyo Askeri Mahkeme StatUleri insanlr[a kargr sug kavramtnr, savag oncesi ve savag srrasrnda sivil halkrn kasrtlr 6ldiirtjlmesi, toplu yok edilmesi, kole olarak kullanrlmasr, surulmesi ya da oteki insanlrk drgr muamelelere tabi tutulmasl ya da barrga kargr suq ya da savag suqu ile ilgili olarak siyasal, rrkqr ya da dinsel zulumler uygulanmasr fiiilerini kapsayacak bigimde tanrmlamrgttr" Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suqlulan Mahkemeleri Statulerinde de insanlr[a kargt iglenilen suglardan dolayr bireylerin uluslararasr duzeyde cezai sorumluluklarr duzenlenmigtir. Eski Yugoslavya Savag Suqlularr Mahkemesi Statusu madde 5 htikmtine gore, ister uluslararasr ister ulusal nitelikte olsun, silahlr gatrgmalar srrastnda herhangi bir sivil halka kargr iglenen gu fiiller insanlr[a kargr sug olarak kabul edilmigtir: a) kasten oldurme, b) toplu yok etme, c) k6le etme, d) surgtin, e) hapsetme, f) igkence, g) rza geqme, r) siyasal rrkgr ve dinsel nedenlerle zulmetme, i) difer insanlrk drgr muameleler. Ruanda Savag Suqlularr Mahkemesi StatUsU 3 maddesinde yukarrda belirtilen fiilleri insanlr[a kargr suq olarak kabul etmekle birlikte, tanrm olarak Yugoslavya Mahkemesi StatUsiinden daha farklr ozelliklere yer vermektedir. Soz konusu duzenlemeye gore, insanlr[a kargr suqlar, ulusal, siyasal, etnik, rrkqr ya da dinsel nedenlerle herhangi bir sivil halka kargr yaygln ya da sistematik bir biqimde saldrrrlmasrna baflr olarak iglenilen suglarr igermektedir. Uluslararasr Ceza Mahkemesi Stattisu'nUn 5 maddesi, insanlrfia kargt iglenilen suglan Mahkemenin yargr yetkisine dahil etmig ve 7. maddesinde bu kategoriye giren suqlarr detaylr bir gekilde duzenlemigtir. Soz konusu maddenin hazrrlanmasrnda gerek Yugoslavya gerekse Ruanda Savag Suqlularr Mahkemeleri'nin duzenleme ve uygulamalartntn etkisi oldufu aqrktrr. Statt]ntin 7 maddesine g6re, insanlrfa kargr suqlar, bir sivil halka kargr genel ya da sistematik bir bigimde girigilen saldrnlara baflr ve bu saldrrrnrn bilincinde olarak iglenilen fiiller olarak tanrmlanmaktadrr. Uluslararasl Ceza Mahkemesi StatUsu insanlr[a kargr sug olan fiillerin kapsamrnr daha da genigletmigtir. Bunlor:?) kasten 6ldUrme, b) toplu yok etme, c) kdlelegtirme, d) halkrn surulmesi ya da zorla nakli, e) uluslararasl hukukun temel huktimlerinin ihlali sonucu hapsetme ya da fizik ozgurluftnden bagka biqimde afrr yoksun brrakma, f) igkence, g) rcza geeme, cinsel kdlelegtirme, fuhuga zorlama, hamileli[e zorlama, zorla krsrrlagttrma ve benzer her ttirlu difer cinselzorlama, r) siyasal, rrkqr, ulusal, etnik, ktilttirel, dinsel ya da cinsel nedenlerle ya da uluslararasr hukukta kabul edilemez olarak benimsenen evrensel bagka olgritlere baflr olarak herhangi bir gruba ya da herhangi bir belirlenebilir toplulu[a zulmetme, i) zorla kaybetme, i) hie canlr brrakmama emrinde bulunma, k) apartheid, l) fiziki btrtunluge ya da fiziki ya da ruh saflrftnr afrr kayrplara ya da briyrik acrlara bilinqli olarak neden olacak nitelikte oteki insanlrk drgr muameleler. 8 L S. Sunga, Individual Responsibilitq in International Law fo, &rious Human Rights Wllattons, (Dordrecht, Boston, London: Martinus Nisihoff Publishers, t992), ss. 44, Nuremberg Statiisti, m 6 (c), Tokyo Stattisri, m 5 (c). 46

5 Uluslararas Suglar, Uuslararast Ceza Mahkemesi ve Yeni Turk Ceza Kanunu 2.3. tuyftvrm SuQu Uluslararasr toplumun soyklnm sueunu tegkil edecek bir gok eylemle kargrlagmasrna rafmen, ayrl ve ba[tmsrz bir uluslararasl sue kategorisi olarak soykrrrm suqunun duzenlenilmesi yenidir. Soyktrrm sugu ikinci DUnya Savagrnda tanrk olunan katliamlann bir sonucu olarak gundeme gelmig ve oldukga da iyi bir gekilde kodifiye edilmigtir"'. Nuremberg Mahkemesi StatUsU ve Mahkeme'nin yargrlamalarrnda soyktrrm terimi kullanrlmamtg olmakla birlikte, soykrrrm suqu olan bir gok eylem, Statu'nr.in madde 6 (b) ve (c) htiktimlerinde duzenlenilen sava$ suglarr ya da insanlr[a kargr suqlar olarak yargr lanm rgtrr". GunUmUzde, soykrnm suqunu ve bu sueun onlenmesini 1948 tarihli Soykrnm Sueunun Onlenmesi ve Sorumlularrnrn Cezalandrrrlmasr Sozlegmesi detaylr bir gekilcle dtizenlemektedir''. Adr geqen Sdzlegme'nin hukumleri artrk birer uluslararasr 6rf adet kuralr olarak kabul gdrmektedir S6zlegmeye gdre, soyklrrm bir ulusal, etnik, rrki veya dini grubun tamamen veya krsmen yok edilmesi amacryla belirtilen gu eylemlerden herhangi birisinin iglenilmesi anlamrna gelmektedir: a) grup uyelerini 6ldUrmek, b) grubun Uyelerine ciddi bedensel veya zihnizarar vermek, c) grubun krsmen veya tamamen fiziksel tahribine yol agaca[r hesaplanan yagam gartlarrna grubu kasten maruz brrakmak, d) grup iqerisinde dogumu 6nlemeye y6nelik onlemler koymak, e) grubun qocuklarrnt zorla bagka bir gruba transfer etmek''. Soykrrtm Sozlegmesi duzenlemeleri herhangi bir defigiklife uframadan, Yugos, lavya ve Ruanda Savag Suqlularr Mahkemeleri ve Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUleri'nde yerini almrgttrro. Bu anlamda tarihte ilk defa gerek ulusal gerekse uluslararasl duzeyde bireylerin soykrnm suqu dolayrsryla sorumlu tutulduklarr ve gerekli mueyyideye qarptrrrldrklarr gdzlemlenmektedir. Ozellikle, Ruanda Savag Suglularr Mahkemesi'nin Akaqesu Davas uluslararasr drizeyde soykrrrm suqu dolayrsryla bireylerin cezai sorumlulu$unu tesis eden ilk karar olmasr nedenivle tarihi bir anlam ve 6neme sahiptir'' tuvas Suglart Savag suqlartntn uluslararasr hukukta kabulri l906 tarihli Kara Savagrnda yaraltlara ve Hastalara iligkin Cenevre Sdzlegmesi'ne kadar varmakla birlikte, s6z konusu suelardan dolayr uluslararasr duzeyde bireysel cezai sorumlulufun tesisi Nuremberg ve Tokyo Ul u slara rasr Askeri Mah kemeleri uygu lamala rryla gerqeklegm i gti r. N u rem berg Mahkemesi StatUsu 6 (b) duzenlemesi savag suqlannr gu gekilde tanrmlamaktadrr: "kasten 6ldUrme, kdtu muamele ya da sivil halkrn ya da iggal altrndaki sivil halkrn surgunu, kolelik ya da bagka amagla qalrgtrrma, savag tutsaklarrna ya da denizdeki kigilere kdtu muamele, rehinelerin 6ldUrulmesi, kamu ya da ozel mtilkiyetin yafima, l0 S.R Ratner ve I.S Abrams, Accountability lor Human Rights Atrocities in International Law &r1ond the Nuremberg Ltgacq, (Oxford: Clarendon press, 1997), s 24. I I Ratner ve Abrams, s. 25; Sunga, s 65 I 2 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 Aralrk 1948, 7g UNTS 277 l3 Soykrrrm Sdzlegmesi, m 2. l4yugoslavya Savag Suqlularr Mahkemesi Stattjsti, m 4; Ruanda Savag Suglularr Mahkemesi, m.2; Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatrisU, m 6 l5trial Chamber, TheProsecutorv. lean-paulakaqesu,judgement,caseno. ICTR-96-4-T,(2Eyltil 1998). 47

6 Y.Aksar lanmasr, gereksiz yere kentlerin, kasaba ve kdylerin yok edilmesi ya da askeri gereklilik olmadan bunlarrn yaktlrp yrkrlmasr ile srnrrlr olmamak uzere savag yasalannr ya da yaprlageliglerin i ihlaller". ikinci DUnya Savagr sonrasl 1949 tarihli Cenevre Sdzlegmeleri ve 1977 tarihli Cenevre Sdzlegmeleri'ne Ek I ve ll Protokollerinin kabultiyle birlikte, uluslararasl ceza hukukunun savag hukuku dtizenlemeleri ve bu do[rultuda Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suglularr Mahkemeleri ve Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUleri farklr bir anlayrgla sava$ suglanna yer vermig bulunmaktadrr. GUnrimUz uluslararasr ceza hukukunda, savag suqlarr iki temel kategoriye ayrrlmaktadrr Bunlar, Cenevre Sozlegmelerinin a[rr ihlalleri ile di[er savag hukuku ve 6rf adet kurallartntn ihlalidir. Her iki grup duzenlemenin uluslararasr silahlr qatrgmalarr duzenledi[i kabul edilir. Uluslararasr hukuk belgelerinde kargrmrza qrkan savag hukuku ve buna iligkin dtizenlemelerin genellikle uluslararasr nitelikli silahlr qatrgmalara yonelik olduiu agrktrr. Uluslararasr nitelikli olmayan silahlr qatrgmalarr duzenleyen metinler ise oldukga srnrrlrdrr. Temelde bir silahlr qatrgma durumunda oncelikle bireylerin ve ozellikle sivil halkrn en temel hakkr olan yagama hakkrnrn guven' ce alttna altnmasr ve korunmasr s6z konusu oldu[undan, uluslararasl silahlr gatrgma ile bu nitelikte olmayan silahlr gatrgmalara uygulanacak kurallarrn farklr olmasr kabul edilebilir bir duzenleme ve anlayrg olamaz'u Cenevre Sozle5meleri'nin Altr ihlalleri Sisterni Silahlr qatrgmalar hukukunun kodifiye edilmesi ve savag esnasrnda sivillerin korunmasr bakrmrndan en temel dtizenlemeleri iqeren 1949 tarihli Cenevre Sdzlegmeleri, ikinci Dunya Savagt'nrn en onemli sonuglarrndan birtanesidir Cenevre Sdzleqmelerine ek 1977 tarihli Ek I ve II Protokolleri de bu geligmenin bir devamrdrr''. Ddrt Cenevre Sozlegmesinde de ortak bir duzenleme nitelifinde gorulen, l. Cenevre S6zlegmesi madde 49,11 Cenevre Sozlegmesi madde 50, tll. Cenevre Sdzlegmesi madde 129 ve lv. Cenevre Sdzlegmesi madde 146 duzenlemeleri, di[er britun Cenevre 56zlegmeleri ihlallerinden farklrlrk arz etmektedir. Bunun da nedeni, sdz konusu maddeler gerefince 56zlegmeye taraf devletlere, Cenevre SOzlegmelerinin afrr ihlali olarak kabul edilen bazr fiillerden dolayr, gerekli kanuni duzenlemelerin ve yargrlama iglemlerinin yaprlmasr konusunda bir yrikumltilufrin getirilmesidir. Cenevre S6zlegmeleri do[rudan bireylere herhangi bir yukumluluk getirmemekle beraber, taraf devletlere gerekli hukuki duzenlemelerin yaprlmasr ve aftr ihlallerl6 Silahlr qattgmalartn uluslararastve ulusalolarak ikiye ayrrlmasrve her ikisine farklr hukuk kurallarr uygulamantn, bireylerin korunmasr bakrmrndan hig bir 6neminin olamayacafr konusundaki gdrtig ve gerekqeler iqin, bkz Y. Aksar, Implementing International Humanitarian Law From the Ad Hoc Tribunals to a fur, manent International Criminal Court, (London ve New York: Routledge, 2004), ss l7l. Cenevre Sozlesmesi: Harb Halindeki Silahlr Kuwetlerin Hasta ve Yaralrlarrnrn Vaziyetlerinin Islahr Sdzlegmesi, 75 UNTS 3l; il. Cenevre Sozlegmesi: Silahlr Kuwetlerin Denizdeki Hasta, Yaralr ve Kazazedelerinin Vaziyetlerinin tslahr Sozlegmesi, T5 UNTS 85; III. Cenevre Sozlegmesi: Savag Esirleri Hakkrnda Tatbik Edilecek Muameleye iligkin Sozlegme, 75 UNTS 135; IV. Cenevre Sozlegmesi: Savag Za' mantnda Sivil Halkrn Korunmasrna Dair Sozlesme, 75 UNTS 287; Cenevre SOzle$melerine Ek Protokol l: Uluslararasr Nitelikli Silahlr Qatrgmalarda Sivillerin Korunmasrna Yonelik Protokol, (1977), l6 ILM l39l;cenevre SozleSmelerine Ek Protokol U: Uluslararasr Nitelikli Olmayan Silahlr Qatrgmalarda Sivillerin Korunmasrna Dair Protokol, (1977\. l6 ILM

7 Uluslararas Suglar, Uuslararas Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu den dolayr kigilerin yargllanmalannr zorunlu krlmaktadlr'0. Cenevre Sdzlegmeleri'nin ilgili maddeleri incelendiiinde, airr ihlaller olarak adlandtrrlan fiillerin savag sueu olarak adlandrrrlmadrir, bir bagka ifadeyle, savag suglarr teriminin kullanrlmadr$r gorulur. Ancak, s6z konusu eylemlerin birer savag sugu olugturdu[u aqtkttr"'. Cenevre Sozlegmeleri'nin a[rr ihlalleri olarak kabul edilen fiiller gunlart igermektedir: a) kasten oldtirme, b) igkence ve insanlrk drgr muamele, c) biyololik ve trbbi denek olarak kullanma, d) kasten buyuk acrlara neden olma ya da vucut btitunlueune ya da saflr[a a[rr saldrrr, e) askeri gereklilik olmadan mallann megru olmayan bir biqimde ve keyfi olarak yaygrn yok edilmesi ya da sahiplenilmesi, f) rehine altnmast, ) savag tutsafirnrn ya da koruma altrndaki kigilerin dugman devlet silahlr kuvvetlerinde hizmete zorlanmasr, r) hukuka aykrrr biqimde surgun ya da nakil, i) hukuka aykrrr tutuklama, j) koruma altrndaki kigilerin tarafsrz ve yasal bir bigimde yargrlanmasr hakkrndan yoksun edilmesi'n tarihli Cenevre Sdzlegmelerine Ek Protokol I, Cenevre Sozlegmelerinin afrr ihlallerine yonelik htikumlerini daha detaylr bir gekilde duzenlemek yanrnda, afrr ihlaller sisteminin kapsamrnr ve uygulama alanrnr daha da genigletmigtir. Ek Protokol I bau yeni kigi grup ve nesnelere yonelik eylemleri de afrr ihlal kapsamlna almtgttr''. Eski Yugoslavya Savag Suqlularr Mahkemesi Stattisu 2 maddesinde "1949 Cenevre Sozlegmelerinin A[rr ihlalleri" baglrfr altrnda, Cenevre Sozlegmeleri'nde belirtilen eylemleri aynen Mahkeme'nin yargr yetkisine dahil etmigtir tarihli Uluslararasr Ceza Mahkemesi Statusri sava$ suqlarrnr dilzenleyen B. maddesinin 2 (a) duzenlemesinde dort degisik sava$ suqu grubundan birincisi olarak Cenevre Sozlegmeleri'nin afrr ihlallerini duzenlemig bulunmaktadrr Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsU yukarrda belirtilen ve 1977 tarihli Ek l. Protokol ile kabul edilen yeni Cenevre SOzlegmeleri'nin a[rr ihlallerini olugturan fiilleri, madde B (2) (a) da Cenevre Sdzlegmelerinin a[rr ihlalleri baglrir altrnda deeil, madde B (2) b de di$er sava$ yasalarr ve orf adet kurallannrn ihlali adr altrnda duzenlemigtir Savap Yasalan ve Of Adet Kurallanrun ihlali Savag suqlartntn di[er grubu savag yasalarr ve orf adet kurallarrnrn ihlali baglrir alttnda toplanabilir. Bu gruba giren savag suqlarrnrn temeli 1907 La Hey Sozlegmeleri, Nuremberg Mahkemesi StattisU ve Uluslararasr Askeri Ceza Mahkemeleri'nin yargr kararlanna dayanmaktadrr. Bu kategoriye dahil edilen savag sugu tegkil eden eylemlerden bazrlan gu gekilde belirtilebilir: zehirli silah, gazya da gereksiz acrya l8 O. Cross, 'The Crave Breaches System and the Armed Conflict in the Former Yugoslavia', Michigan /ournal of International L,aw,Yol. 16, 1995,s.793. l9 Cross, s I. Cenevre Sdzlegmesi, m 50; Il. Cenevre Sdzlegmesi, m 5l; Ill. Cenevre Sdzlegmesi, m I30; IV Cenevre Sdzlegmesi, m. 147., Ek Protokol I, m 85 2l Orne[in, Ek Protokol I madde 73 drigman kuvvetlerin elinde bulunan vatansrz ve multecilerin korunmasrnr, madde l5-31 saflrkya da dini personelin, saflrk Unite veya kuruluglarrnrn korunmasrnr, madde 85 savag tutsaklartnrn ve sivillerinin tilkelerine gbnderilmesinde gereksiz gecikmelerin olmamasrnr, apartheid ya da 6teki rrk aynmcr niteliklerin yasaklanmasrnr, ktjltur varlrklarrna yonelik saldrrrlann yasaklanmasrnr afrr ihlaller olarak dtizenlemektedir Bu konuda daha detaylr bilgi igin, bkz C Wyangaert, 'The Supression of War Crimes under Additional Protocol I', A I.M Delissen, ve G J Tania (ed.), Humanitarian Law of Armed Conflict Aallenqes Ahead Essays in Honour of Frits Kalshoven, (Dordrecht, Boston, London: Martinus Niihoff Publishers. l99l). ss

8 Y.Aksar neden olan silah kullanma, askeri gereklilikle ba[dagmayan nitelikte gehirlerin, kasabalartn veya kdylerin yok edilmesi, savunmasrz kasaba, k6y, yerlegim yeri veya binalara saldrrrlmasl ya da bombalanmasr, dini, hayrr, e[itim, sanat ve bilimlere adanmtg kurumlara, tarihi yerler ve bilim ve sanat eserlerine zarar verilmesi, yok edilmesi veya el konulmasr, kamu veya ozel mtilktin ya[malanmasl vb." Savagta kullanrlacak silah ve savag ydntemlerine iligkin olan bu eylemlere ek olarak, savag yasalart ve orf ve adet kurallanna dahil edilebilecek Cenevre Sdzlegmeleri Ortak 3. maddesi ve 1977 Protokolleri de burada belirtilmesi gereken 6nemli duzenlemelerdir. Eski Yugoslavya Savag Suglulan Mahkemesi StatUsU 3. maddesinde, savag yasalart ve 6rf adet kurallarrnrn ihlali baglr[r altrnda yukarrda belirtilen eylemler aynen Mahkeme'nin yargr yetkisine dahil edilmigtir. Statunun 3. maddesindeki duzenlemenin temelini 1907 La Hey Sozlegmelerinrn olugturdu[u aqrktrr ve bu durum Mahkemenin StatUstine iligkin gerekgede de net bir gekilde belirtilmigtir". Uluslararast Ceza Mahkemesi StatUsU, savag yasalarr ve di$er orf adet kurallarr ihlalini uluslararasl silahlr qatrgmalara uygulanacak kurallar ve ulusal silahlr gatrgmalara uygulanacak kurallar olarak ayn ayn duzenlemigtir. Uluslararasr silahlr gatrgmalara iligkin duzenlemeler daha detaylrdrr'n. Yugoslavya ve Ruanda Savag Suqlularr Mahkemeleri'nin Statu ve uygulamalarrndan da bilindi[i Uzere, sava$ suglarr, soykrnm sueu ve insanlr[a kargr iglenilen suqlar, her iki mahkemenin de maddi yargrlama yetkisi altrnda bulunmakta ve uluslararasr ceza hukukunda en afrr ihlaller olarak kabul edilmektedir". Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsU ile Yugoslavya ve Ruanda Savag Suqlulan Mahkemeleri Statuleri arastndaki en 6nemli farklrlrk, Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsu'ntin saldrrr suqlarr hakkrnda da yargt yetkisini igermesidir. Uluslararasl ceza hukuku bakrmrndan, bu gekilde bir duzenlemenin yaprlmasr, uluslararasr toplumca buytrk bir geligme olarak kabul edilmelidir. Saldtrr suqlarrnrn Mahkeme'nin yargr yetkisinin drgrnda tutulmasr, en a[rr uluslararasr suqu (the supreme international crime) igleyen veya bu suqlardan dolayr cezai'sorumlulufu olmasr gereken bireylere dokunulmazltk verilmig olmast anlamtna gelirdi'u. Nuremberg Mahkemesi uygulamalarrndan gunum1ze kadar, bir savagrn baglattlmasl di$er bir ifadeyle bir saldrrr sueunun iglenmesi uluslararast bir suq olarak tarif edilmig, bir ulusal hak olarak g6rulmemigtir". E[er saldrrl sueu Uluslararast Ceza Mahkemesi'nin yargl yetkisi drgrnda tutulmug olsaydr, 22 Nuremberg StatUstj, m. 6 (b); Tokyo Statijsti, m. 5 (b) 23 1A Report of the &cretary-c,eneral fursuant to turagraph 2 of &curity Council Resolution B0B (1993), Including the Aat't Statute af the Tribunal, UN Doc S/2j704, (3 Mayrs 1993), paras.4t-4. Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsU, m. g 2 (b) ve g 2 (e) 25 Yugoslavya ve Ruanda Savag Suqlulan Mahkemeleri'nin maddi yargr yetkileri, uygulamalarr, uluslararaslceza hukukuna katkrlan ve UluslararastCeza Mahkemesi'ni nasiletkileyecekioikonrrunda detay, lr bir aragtrrma igin, bkz.y Aksar, The Ad Hoc Tribunals and International Humanitarian Law, (Bristol Universitesi Hukuk Faktiltesi, yayrnlanmamrg doktora tezi, 2000) 26 Statement by Beniamin B Ferencz, Pace Peace Center, (16Haziran 1998) Metnin tamaml icin, bkz. www u n.org/icc/speeches/61 6ppc. htm 27 Statement by Ben jamin B. Ferencz, Pace Peace Cente r, (16 Haziran 1998).; UN Press Release UROM/8, "Former Nuremberg War Crimes Prosecutor Declares That Aggressive War is not a National Right but an International Crime". (l6haziran 1998). 50

9 Uuslararast Suglar, Uuslararag Ceza Mahkemesi ve Yeni Tilrk Ceza Kanunu uluslararasl toplum uluslararasr ceza hukuku uygulamalarrndan bir adrm geriye gitmig olurdu'u. Ne yazrk ki, Uluslararasl Ceza Mahkemesinin saldrrr suelanna yonelik olarak yargr yetkisine sahip olmast Statu'nUn madde 5 (2) hukmunde belirtilen kogulun gerqeklegmesine baflanmtgttr. Buna gore, Stattintin l2l ve 123. maddelerine uygun olarak kabul edilecek, saldrn suqunu tanrmlayan ve uygulanma kogullarrnr belirleyen bir hukmun Statu'de yer almasr gerekecektir. Soz konusu hukmtin Birlegmig Milletler Antlagmasl'nln ilgili hukumleriyle uyum igerisinde olmasr aranacaktrr. Bu duzenlemeden de kolaylrkla anlagrlaca[r tizere, Uluslararasl Ceza Mahkemesi saldrrr sugu uzerinde, uluslararasr toplumun suqun tanrmr ve uygulanma kogullarr konulartnda bir uzlagmaya varmast durumunda yargr yetkisine sahip olacaktrr". Boyle bir kogulun varolmastntn temel nedeni, bir devlet tarafrndan saldrrr yaprhp yapllmadr- [rnr kararlagttrmaya tek yetkili organ olan GUvenlik Konseyi ile saldrn suqu araslndaki iligkidir. Bundan dolaytdrr ki, Stattintin 2. maddesinde belirtildigi uzere, saldrn suqunun tantmlanmast ve kogullarr ile ilgili problemlerin g6zrilmesi iqin, Uluslararast Ceza Mahkemesi ve GUvenlik Konseyi arasrndaki iligkinin bir antlagma Cerqevesinde net bir gekilde drizenlenmesi gerekmektedir'0. Uluslararast Ceza Mahkemesi'nin maddi yargl yetkisi bir gok aqrdan elegtirilebilmekle beraber, ozellikle nukleer silahlann kullanrmr veya kullanrlma tehdidi, g6zu kor edici lazer silahlarrnrn ve di[er kitle imha silahlarrnrn kullanrmrnln sava$ suglan baglr[r altrnda duzenlenmemig olmasr ve Mahkeme'nin bu konularda yargr yetkisine sahip olmamasr bu elegtirilerin belli baglrlarr olarak belirtilmelidir. Ozellikle, nukleer silahlann kullanrmr konusunda Mahkeme'nin yargl yetkisinin olmamasr, hukuk kurallannrn uygulanmasr bakrmrndan adil olmayan bazr sonuglarrn do[masrna neden olacaktrr. Ornefin, bir kimse zehirli bir ok veya av tufefi kurgunu ile bir gahsr dldurse Uluslararast Ceza Mahkemesi savag sugu adr altrnda yargrlama yetisine sahip olurken, nukleer silah kullanrmr sonucu binlerce sivil halktn dlumiine yol aq, mak Mahkeme'nin yargl yetkisinin drgrnda kalacaktrr''. Bdyle bir durumun uluslara- 28 Statement by H E. Mr Albano L. T. Asmani, BirlegikTanzanya Cumhuriyeti adrna, (16 Haziran 1998) Metnin tamamr igin, bkz. org/icc/speeches/616urt htm 29 Saldtrr sucunun tantmlanmasr ve kogullarrnrn belirlenmesi konusunda, Uluslararasl Ceza Mahkemesi Hazrrlrk Komisyonu'nun yofun bir qalrgmasr s6z konusudur. Bu konuda bkz. "Proposals pursuant to resolution F of the Final Act for a provision on aggression, including the definition and Elements of Crimes of Aggression and the conditions underwhich the International Criminal Court shall exercise its iurisdiction with regard to this crime'' UN Doc. PCNICC/2002/2/Add2, (24 Temmuz 2OO2). Saldrrr suqunun tarihsel bir analizini yapan doktimanlar igin ise, bkz. Preparatory Commission for the International Criminal Court, Working Group on the Crime of Aggression, New York, 8- I9 Nisan 2002 "Historical Review of Developments Relating to Aggression Prepared by the Secretariat", UN Doc PC N I CC/200 2/w CC NL. I ve PCN ICC /2002N1 G NL. I /Add I. 30 Nitekim, bu konuda Uluslararasr Ceza Mahkemesi Hazrrlrk Komisyonu Mahkeme ile Birlegmig Milletler arastndaki iligkinin ne gekilde olacafrna dair bir taslak antlagma metni hazrrlamrg ve soz konusu antlagma metni, Stattiye taraf devletlerce 9 Eykil 2002 tarihinde kabul edilmigtir Metin iqin, bkz.preparatory Commission for the International Criminal Court, Report ol the heparatorg Commission for the International Cnminal Court,Draft Relationship Agreement between the Court and the United Nations, UN Doc PCNICC/2001/l/Add.l, (8 Ocak 2002). 3l UN Press Release UROM/I4, "Use of Weapons of Mass Destruction Should be Included in Criminal Court's Definition of War Crimes, Say Several Conference Speakers", (18 Haziran 1998).; Bu konuda 6zellikle, bftz. Statement by Ambassador Muhammad Zamir, Bangladeg Halk Cumhuriyeti adrna, (18 Haziran 1998) Statement by Alhaii Abdullahi Ibrahim, Ofr, San, Nijerya Federal Cumhuriyeti Adalet Bakanr, Niierya adrna, (lb Haziran 1998) 51

10 Y.Aksar rast ceza hukuku bakrmrndan aqlklanmasr mrimktln de[ildir. Ancak, her ne olursa olsun StatU'nun bazr eksikliklerine rafmen, uluslararasr toplumca atrlan btiytik bir adrm oldufu ve zaman igerisinde bunlarrn tek tek giderilecefi unutulmamalrdrr. 3. Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu Uluslararasr Ceza Mahkemesi'nin en temel 6zelliklerinden bir tanesi de, Mahkeme'nin yargl yetkisinin ulusal mahkemelerin yargr yetkisini tamamlayrcr nitelikte olmasrdrr. StatU'de yer alan duzenlemeye gore, efer Statri'de ong6rulen bir suq yetkili devlette kovugturma ya da sorugturma konusu yaprlmrg ise, ilgili devletin bunu devam ettirme istek ve yetenefii olmamasr durumlarr hariq, Uluslararast Ceza Mahkemesi'nin yargl yetkisi soz konusu olamamaktadrr." Bagka bir deyigle, ulusal mahkemelerin Uluslararasr Ceza Mahkemesi'ne oranla bir 6nceli[i vardtr." Gergeklikte boyle bir duzenlemenin olmasr, uluslararasr hukukta yer alan devletlerin hukumranlr[r ilkesinin do[al bir sonucudur. Qt]nku, tarihsel olarak hukumranlrk hakkr ve cezai yargl yetkisi birbiriyle yakrndan ileilidir ve devletlerin bafrmstzlt[tntn ve hukumran- Ir[rnrn vazgeqilemez bir unsuru olarak kabul edildieinden dolayr, hiq bir devlet sahip oldu[u cezai yargrlama yetkisini bagka bir devlete veya uluslararasr bir mahkemeye veya organa devretmek istemez'.. TUrkiye Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsU'nU imzalamayan tek Avrupa ulkesidir ve StatU'ye taraf defildir. l99b Roma gorugmeleri strasrnda StatU'nun kabulunden 6nce, TUrkiye Mahkeme'nin yargr yetkisine ter6r ve uyugturucu kaqakqrlr[r gibi suqlann da eklenilmesini istemig, fakat bu gdrug benimsenmemigtir. Turkiye Mahkeme'nin yetkisini henuz kabul etmemigtir. Ancak, bu durum hiqbir gekilde Turk vatandaglarrnrn bu Mahkeme 6nUnde yargrlanamayacafr anlamtna gelemez. $6yle ki, uluslararasr barrg gucu kapsamrnda g6rev yapan bir Turk vatandagrntn, Mahkeme'nin yetkisini kabul eden bir devletin Ulkesinde suq iglemesi durumunda Uluslararasl Ceza Mahkemesi'ne transfer edilmesi mumkundur. Mahkeme'nin yargr yetkisi, yukarrda da belirtildigi Uzere, ulusal mahkemelerin yargr yetkisinitamamlaytct niteliktedir. Oncelik ulusal mahkemelerdedir. Ancak ulusal mahkemelerin yargtlama yapmamasr veya gekli nitelikte bir yargrlama yapmasr durumunda Uluslararasr Ceza Mahkemesi yargr yetkisini kullanacaktrr. Bu nedenle TUrkiye, Uluslararasr Ceza Mahkemesi'nin yargr yetkisini kabul etmese bile, ilk olarak Mahkeme'nin yargr yetkisine dahil olan suglar bakrmrndan ig hukukunu yeniden gozden geqirmek ve Mahkeme ile uyumlu hale getirmek durumundadrr. Bu nedenle olsa gerek, l Nisan 2005 tarihinde yurtirlu[e girecek olan Yeni TUrk Ceza Kanunu ikinci Kitap (Ozel Huktrmler), Uluslararasr Suqlar Baglrklr Birinci BoltimU'nde Soykrrrm ve insanlrfa Kargr Suqlar ayrr maddeler halinde duzenlenmigtir: Yeni TUrk Ceza Kanunu madde 76 Soykrrrm baglrfr altrnda gu duzenlemeye yer vermektedir' 3') )j )11 52 Ul'uslararasr Cerza Maliki:nresi Statiisu, nr lr H i)azarc,r, UluslararctsL llut.ruit l-t'rslcri, Crlt q tankaru Turhan Kit.il-,evr, /;,)'')\,\t \ )t'; i Crawfrtrd,'Prt-rspects ior an Iltleniatir:irai Crinrrna]Cuurt',.ii) 'vi-'l 4r iett'r, - -.'1 ir rr.,'.'.:. i-, mes R CrawfOrci ttn "l'iie lrrternatittn;iisation t.,i Crinrinal i,aw', iinitrrtrlrl."()tiiil/ r.'/ /'ii,' irtlr,i,'i - i.i cetdtnqs,l995 s l0i ; B Craefrattr, Univers lgrinllral ittrt:cir itr.l' ;i rr.i r I irir;'l -rl,,l url, l:uroptan lt)lirnlll ol lnttrnation;i iitil' \r'r',1 I I t-)lrt) rr ' 'l-,'1

11 Uuslararas Suglar, Uuslararas Ceza Mahkemesi ve Yeni Turk Ceza Kanunu "(l)bir planrn icrast suretiyle, milli, etnik, rrki veya dini bir grubun tamamen veya ktsmen yok edilmesi maksadryla, bu gruplann uyelerine kargr agafrdaki fiillerden birinin iglenmesi, soyktrrm suqunu olugturur: a) Kasten 6ldrirme b) Kigilerin bedensel veya ruhsal butunlilklerine aprr zarar vermek c) Grubun, tamamen veya krsmen yok edilmesi sonucunu do[uracak kogullarda yasamaya zorlanmasl d) Grup iqerisinde dofumlara engel olmaya ydnelik tedbirlerin alrnmasr e) Gruba ait gocuklann bir bagka gruba zorla nakledilmesi (2) Soykrrlm suqu failine aftrlagtrrrlmrg muebbet hapis cezast verrlir. Ancak, soykrrrm kapsamrnda iglenen kasten 6ldUrme ve kasten yaralama suqlarr agrsrndan, belirlenen mafdur saylslnca gergek iqtima hukumleri uygulanrr (3) Bu suqlardan dolayr tuzel kigiler hakkrnda da guvenlik tedbirine hukmolunur. (a) Bu suqlardan dolayr zamana$lmr iglemez." Yeni Ttirk Ceza Kanunu duzenlemesi, yukarrda uluslararast suglar konusunda da beli rtilen Soykt rt m Suqu n u n On len i lmesi ve Soru mlu lan nr n Cezalandr rr lmasr S6zle9- mesi, Eski Yugoslavya ve Raunda Savag Suqlularr Mahkemeleri ve Uluslararasl Ceza Mahkemesi StatUleri ile uyum igindedir. Bagka bir ifadeyle, soykrrrm suqunun tanlml ve bu suqa vucut veren eylemler uluslararasr duzenleme ve uygulama ile uyum igerisindedir. Gerqi, Ttirkiye 1950'den bu yana Soykrrrm Sozlegmesi'ne taraftrr", fakat soyktrtm suqu ve faillerine verilecek cezalar ilk defa, ancak Yeni Ttirk Ceza Kanunu ile tespit edilerek, bu suq ig hukukumuzun bir pareasl haline ddnugttirulebilmigtir. Soykrrlm sueunun unsurlartntn neler oldu[u, ornefin, milli, etnik, rrki veya dini grubun (korunan gruplarrn) kapsamrnrn ne olacafr, korunan grubun tamamen veya klsmen yok edilmesi konusundaki ozel kastrn ne gekilde ispatlanrlabilecefi, bu suq kapsamrna dahil edilen eylemlerin igeriklerine ne tur davranrglann girecefi konulannda, TUrk hukuk uygulaylctlartntn, bu konudaki uluslararasr uygulamalara bakmasr gerekli olacaktrr. Bu anlamda, hiq guphe yoktur ki, Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suglularr Mahkemeleri'nin igtihatlarr egsiz bir kaynak tegkil edecektir'u. Yeni TUrk Ceza Kanunu madde 77 insanlr[a Kargr Suqlar baglr[r altrnda gu gekilde duzenlenmigtir: "(l) Aga[tdaki fiillerin, siyasal, felsefi, rrki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine kargt bir plan do[rultusunda sistemli olarak iglenmesi, insanlr[a kargt sug olugturur: a) Kasten dldurme b) Kasten yaralama c) igkence, eziyet veya kdlelegtirme 35SoykrrrmsugununOnlenmesiveSorumlularrnrnCezalandrrrlmasrSozlegmesi 29.3.l950tarih ve7469 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanarak yururltife girmigtir. Sdzlegmenin Tiirkge metni iqin, bkz Gi,ndt.z, A Mtlletlerarast Hukuk Temel Belgeler 6rnek Kararlar, (lstanbul: Beta, l99g), s Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suglularr Mahkemelerinin soykrrrm sueuna yonelik karar ve uygulamalart ve bunlann Uluslararast Ceza Mahkemesine etkileri bakrmrndan detaylr bir qalrgma igin, bkz. y. Aksar, Implementing International Humanitarian Law From the Ad Hoc Tlibunals to a krmanent International Criminal Court, (London, New York: Routledge, 2004), ss

12 Y.'4ksar (3) Bu suglardan dolayr tuzel kigiler hakkrnda da guvenlik tedbirlerine hukmolunur (4) d) Kigi hurriyetinden yoksun krlma e) Bilimsel deneylere tabi krlma f) Cinsel saldrrrda bulunma, qocuklarrn cinsel istismarr g) Zorla hamile brrakma h) Zorla fuhga sevk etme (2) Biriirci frkranrn (a) bendindeki fiilin iglenmesi halinde, fail hakkrnda a[rrlagtrrrlmrg muebbet hapis CeZ?srn?; difer bentlerde tanrmlanan fiillerin iglenmesi halinde ise, sekiz yrldan az olmamak Uzere hapis cezaslna hukmolunur, Ancak, birinci frkranrn (a) ve (b) bentleri kapsamrnda iglenen kasten 6ldUrme ve kasten yaralama suglarr aqtstndan belirlenen mafdur saylslnca gergek iqtima hukumleri uygulanrr. Bu suqlardan dolayl zamanagrmr iglemez." Yeni TUrk Ceza Kanunu'nun 77. maddesi duzenlemesine kadar TUrk kanunlarrnda insanlr[a kargr suq kavramr yoktu Yeni duzenleme ile insanlr[a kargr suq kavramtnln Ttirk ig hukukunda yer almasr kayda de[er bir geligme olarak de[erlendirilmelidir. Ancak, maddede gerek insanlr[a kargr suq kavramr tanrmrnrn gerekse bu suga vucut veren eylemlerin kapsamrnrn, uluslararasr duzeyde gergeklegen geligmelerle ve daha da onemlisi Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsU duzenlemeleri ile uvum igerisinde oldufunu sdylemek pek de mumktin degildir. goyle ki: Yeni TUrk Ceza Kanunu, "siyasal, felsefi, rrki veya dini saiklerle toplumun birkesimine kargr bir plan dofrultusunda sistemli olarak iglenmesi" durumunda, sekiz alt baglrk halinde belirtilen eylemlerin insanlr[a kargr sug olugturabilecefini belirtmigtir. Soz konusu tantmtn, uluslararasr ceza hukukunda var olan insanlr[a kargr iglenilen suq tantmt ve Uluslararasl Ceza Mahkemesi StatUsu duzenlemeleri ile uyumlu olmadrfr agrktrr. Gerqeklikte, Yeni Tiirk Ceza Kanunu'nun yapmrg oldufu tanrm, insailtlakargt suqkavramlnln iqinde Ozel bir suqkategorisi olarak ve persecution adr altrnda uluslararasl ceza hukukunda bilinen sug tanrmrndan bagka bir gey defiildir. tursecution sugu Turk hukukunda zulmetme olarak qevirebilece[imiz 6zel bir insanlr- [a kargr suq kategorisidir ve Uluslararasr Ceza Mahkemesi StattrsU 7 maddesinde insanlr[a Kargr iglenen Suglar baglr[r altrnda I frkra (h) bendinde gu gekilde duzenlenmigtir: "... herhangi bir tantmlanabilir grup veya toplulu[a kargr, bu paragrafta atrf yaptlan herhangi bir eylemle veya Mahkeme'nin yetki alanrndaki herhangi bir sugla ba[lanttlr olarak siqasi, vki, ulusal, etnik, ki)ltiirel, dinsel, cinsel veqa evrensel olarak uluslararas hukukta milsaade edilmeqen diler nedenlere daqalt zlilim". Gortildtifu Uzere, aslrnda Yeni TUrk Ceza Kanunu insanlrfa kargr suq baglr[r altrnda, insanlr[a kargr iglenif en suqlardan sadece bir tanesini olugturan persecution (ziilmetme) sugunu dtizenlemigtir. $oyle ki, persecution sugu kavramrna, siyasi, rrki, felsefi, dini vb. saiklerle iglenmesi durumunda, kasten oldtirme, yaralama, igkence, vza geqme vs. suglarr dahil edilebilecektir. Persecution sugunda dnemli olan, fail tarafrndan aynmcl bir niyetle (kastla) (Dscriminatory Intent) adt geqen fiillerin iglenilmesidir. Buradaki discnminatorq intent, soyktrtm sugu iqin gerekli olan qenocidal intent ten farklrdr. Genocidal intent de milli, etnik, rrki veya dini bir grubun tamamen veya krsmen yok edilmesinin amaq- 54

13 uuslararas suglar, uuslararast Ceza Mahkemesi ve yeni ri)rk Ceza Kanunu lanmast gerekli iken, discriminatory intent de ise grubun yok edilmesi amacl olmamakla beraber, belli bir gruba ait olunmasr dolayrsryla suqun mafduru olunmasr soz konusudur. Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suqlularr Mahkemelerinin uygulamalarrntn da gdsterdifi Uzere, persecution insanlr[a kargr suqlar iginde en a[rr olanr ve bir anlamda hiyerargik olarak soykrrrm suqunun altrnda, ama di[er insanlrfia kargr iglenilen suglartn da Ustunde yer alan insanlrfa kargr iglenilen ozel bir suq turud1r". Bu anlamda bakrldr[rnda, Yeni TUrk Ceza Kanunu'nun uluslararasl hukuk uygulamalarrnrn gerisinde kaldr[rnr soylemek pek de yanlrg olmasa gerektir. Oysa, Yeni TUrk Ceza Kanunu'nun genel olarak uluslararasl ceza hukuku, 6zel olarak da uluslararasl toplumun Uzerinde anlagtrfr ve en son metin olan Uluslararast Ceza Mahkemesi StatusU duzenlemeleri ile uyumlu bir insanlr[a kargr iglenilen sug kavramtnt igermesi tercih edilmeliydi. Uluslararasl Ceza Mahkemesi StatusU madde 7 (l) hukmu insanhfa kargt iglenilen suqlarr goyle tanrmlamaktadrr, "insanlr- [a kargr iglenen suglar herhangi bir sivil halka kargr saldrrr niyetiyle y6neltilmig yaygln veya sistematik saldrnlarrn bir parqasr olarak iglenmig... eylemler...". Agrkga bu duzenlemeden anlagtlaca[r Uzere, bir eylemin insanlr[a kargr iglenilen suq olabilmesi igin, mutlaka Yeni TUrk Ceza Kanunu'nda oldufu gibi sitlasat, t'elsefi, rki vega dini saiklerle toplumun belli bir kesimine ftarpr iglenmig olmasrna gerek yoktur. Kaldr ki, b6yle bir saikle iglenilen fiiller, yukartda da belirtildi[i Uzere, insanlr[a kargr iglenilen suqun ozel bir turu olan persecution suqunu olugturmaktadrr. Uluslararasr suglar ve Yeni Ttjrk Ceza Kanunu duzenlemeleri aqrsrndan, sava$ suglarr dtizenlemelerine bakrldrfrnda, ne yazrk ki, Yeni Turk Ceza Kanunu'nda savag suglartna iligkin herhangi bir duzenlemenin olmadrfir gor1[ir. Uluslararasr Ceza Mahkemesi StatUsU'nde ise en detayh duzenlenilen uluslararasl sue kategorisi savag suglart olup, elli defigik savag suquna yer verilmektedir". Bu anlamda, Askeri Ceza Kanunlart ve Yeni Turk Ceza Kanunu'nun aynntrlr duzenlemeler igermemesi, TUrk vatandaglartntn, 6ncelikle TUrk Mahkemeleri onrinde yargrlanmasrnr saflayrcr bir 6zellik gosteren Uluslararast Ceza Mahkemesinin tamamlaylcr yargr yetkisi olmasr ilkesi, adr geqen suglara ydnelik herhangi bir duzenleme olmamasr dolayrsryla mt-imkun olamayacakttr. Bu nedenle en azrndan Askeri Ceza Kanunlannrn Uluslararast Ceza Mahkemesi StattisU duzenlemeleri ile uyum iqerisinde olmasr iqin yeniden g6zden gegi ri lmesi gerekmekted ir. 37 &nocidal intent ve discrim.inatory intent ayrtmr ve uygulama bakrmrndan Eski yugoslavya Savag suglularr Mahkemesi kararlart gok etkileyicidir ozellikle bu konuda, bkz Trial chamber, po secutnrv. Kupreskic and ahers, ludgement, Case No. lt t, (14 ocak 2000), paras , 618,62t,627,636; Trial Chamber' The hosecutor v. Goran lelisic, Iudgement, Case No IT T, (14 Aralrk lggg), paras. 50-g, 59-l0g; soz konusu kararlar ve konu hakkrnda daha detaylr bilgi hakkrndia, bkz.y. nksar, Implementing International Humanitarian Law...s uluslararasl Ceza Mahkemesi statustintin 8. maddesi savag suqlannr dort grup altrnda detaylr bir gekilde dtizenlemigtir Buna gdre, birinci grup I 2 Agustos Iq+9 t.ril-,tl cenevrjntlagmalarr,na dahil edilen, kasten adam oldrirme, igkence yapm", insanlrk drgr davranrglar ve kasten briyuk acrlar gektirme gibi fiillerden olugur.ikincigrup, savag hukuku ve buna iligkin orf adet kurallarrnian olugmaktadrr Bu gruba 6rnek olarak, kasten sivil topluluklara saldrrmak veya sivil kimselere saldrrmak, rrza tecavij z, zo(- la klsrrlagtrrma gibi fiilterg6sterilebilir. UgUncU grup ise, uluslararasr nitelikte olmayan silahlr gatrgmalarda iglenilen, qattgmada yer almayan kimselerin oldtirtilmesi, esir alrnmasr ve igkence gormesi gibi fiilleri igermektedir. Dordiincu ve son grup ise, uluslararasr nitelikte olmayan silahlrgatrgmalarda meydana gelen savag hukuku ve 6rf adet hukuku kurallarrnrn ihlallerini, 6rne{in kasaba u" koyt"- rin yafma edilmesi gibi fiilleri igermektedir. 55

14 Y.,llksar 4. SonuE Uluslararasl toplum, sava$ suqlan, soykrnm sueu ve insanlt[a kargr iglenilen suglar, bagka bir ifadeyle, uluslararasl suqlar dolayrsryla bireylerin uluslararasl duzeyde cezai sorumluluklarrnrn oldufunu aqrkqa benimsemektedir Hatta, uluslararast suqlardan dolayr bireylerin cezai sorumlulu[unun oldu[una dair ilkenin uluslararast hukukta bir jus clgens norm olugturdufiu, bunun sonucunda da devletlerin, sorumlularrn yargrlanmasl veya cezalandrrrlmasr konusundaki yukumluluklerinin erga omnes nitelikli oldufu genel kabul g6ren bir durumdur. Bu amagla Uluslararast Ceza Mahkemesi'nin kurulmasr ve Mahkeme'nin faaliyete baglamasr 2l. yizyrldaki uluslararast toplumun en bi.iyuk bagarrsrdrr Mahkeme'nin ulusal mahkemelerin yargr yetkilerini tamamlayrcr nitelikte bir yetkiyle donatrlmasr dolayrsryla, devletlerin vatandaglartnt kendilerinin yargrlamalarr bakrmrndan 6ncelikli yargr yetkilerinin olmast sdz konusudur. Bu nedenle, devletlerin ister istemez ig hukuklarrnr Uluslararasl Ceza Mahkemesi Stattistj duzenlemeleri ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Bu amaqla I Nisan 2005 tarihinde yururlu[e girecek olan Yeni Turk Ceza Kanunu'nun Uluslararasr Suqlar baglr[r altrnda soykrnm suqu ve insanlr[a kargr suqlara iligkin yenidtizenlemeler getirmesi oldukga olumlu bir yaklagrmdrr. Ancak, yukarrda da belirtildifi uzere, Yeni Ttirk Ceza Kanunu duzenlemelerinin Uluslararast Ceza Mahkemesi StatUsU hllkilmleri ile uyumlu oldufunu soylemek pek de mumktin defildir. 56z konusu duzenlemelerin StatU hukumleri ile paralellik arz etmesi ve 6zellikle savag suqlarr bakrmrndan Yeni Turk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunlartntn gdzden geqirilmesi, TUrk vatandaglarrnrn Uluslararasr Ceza Mahkemesi'nden 6nce, Ttirk mahkemeleri dnunde yargrlanmalannr saflamak bakrmrndan son derece dnemlidir. Savag suqlarr, soykrrrm suqu ve insanlr[a kargr iglenilen suqlar ile ilgili olarak, gerek suglann unsurlarr gerekse bu kapsama dahil olan eylemlerin daha iyi anlagtlmasr ve uluslararasr uygulama ile uyumlu olmasr bakrmrndan, Eski Yugoslavya ve Ruanda Savag Suglularr Mahkemeleri'nin kararlan, Turk hukuk uygulayrcrlarrna ve Uluslararasr Ceza Mahkemesi uygulamalanna yol gosterici egsiz birer kaynak durumundadrr. 56

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

l9l5 Yrll Olaylannln Soykrnm SuEu Ve

l9l5 Yrll Olaylannln Soykrnm SuEu Ve Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: 4 ss. 17-3l, 2005 O l9l5 Yrll Olaylannln Soykrnm SuEu Ve insanhsa Kargr iglenen Suglar Bakrmlndan De$erlendirilmesi, Yeni Tiirk Ceza Yasasrnda Yapllan Hatalar

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKSAR * 1. Giriş 17 Temmuz 1998 tarihinde Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, uluslararası toplumun büyük bir desteğiyle

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ Arda Özkan Özet İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt (!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt JONT seconsructon is*.+ee Enstriimanl'nrn Belirli Lotlarr Uriin Adr: SGMA@ High Performance (HP) MBT Non-Keel Punch Diz Enstnimanr FSCA-Referansr : 1 0320981 9-QRB Aksivon

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

ons6z irinci BASTYA onsoz iqinronrir.,nn cinig r- nnniz xinr,nrvunsi VII x

ons6z irinci BASTYA onsoz iqinronrir.,nn cinig r- nnniz xinr,nrvunsi VII x ons6z irinci BASTYA onsoz iqinronrir.,nn cinig r- nnniz xinr,nrvunsi 1-2- 3-4- Deniz Kirlenmesinin Tammr... b Deniz Kirlenmesinin Kaynaklarr...... g A- Denizlerin Gemicilik Faaliyetleri Dolayrsryla Kirlenmesi...

Detaylı

l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar,

l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar, Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss.l l7-142,2005 O l I Eyliil Sonraslnda ABD: Algllamalar, Psikoloiik Yanslmalar ve Yasal Dtizenlemeler Ddem YAMAN * Girig Ozet I 1 Ealtll 200I tarihinde New

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİ İÇİNDEKİLER

SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİ İÇİNDEKİLER SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ İÇİNDEKİLER I III XI SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİ 1. 1856 TARİHLİ GANİMET ALMA VE

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yusuf AKSAR 2. Doğum Tarihi: 1972 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yusuf AKSAR 2. Doğum Tarihi: 1972 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yusuf AKSAR 2. Doğum Tarihi: 1972 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Hukuk Sheffield Üniversitesi,

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR Dr. Ezeli AZARKAN* A- GİRİŞ İnsanlığa karşı suçlar kavramı, II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukuk metinlerinde yer almaya başlamış, dinamik bir kavramdır.

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

SOYKIRIM SUÇU THE CRIME OF GENOCIDE

SOYKIRIM SUÇU THE CRIME OF GENOCIDE Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5, No.1, pp. 49-61 SOYKIRIM SUÇU Dz. Kd. Ütğm.Tolgahan ALPYAVUZ Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Tuzla, İstanbul, Türkiye

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Prof. Dr. Samim UNAJV*

Prof. Dr. Samim UNAJV* KARAYOLU TASIMA IqNT]NU'NDAKi E$YA TASIMASINA, TA$rMAcr AcEr{TEsiNE, TASrn{A igr,nni ytrxr nmcisinp ve zorunlu siconreya iligxin BAzryANLrg DUZENLEMELER Prof. Dr. Samim UNAJV* Tiirkiye cumhuriyeti 2003

Detaylı

Uluslararası Ceza Mahkemesi. Orçun Ulusoy. İnsan Hakları Gündemi Derneği

Uluslararası Ceza Mahkemesi. Orçun Ulusoy. İnsan Hakları Gündemi Derneği Uluslararası Ceza Mahkemesi Orçun Ulusoy İnsan Hakları Gündemi Derneği 2 Uluslararası Ceza Mahkemesi ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının

Detaylı

Uluslararasl Hukuk ve internet

Uluslararasl Hukuk ve internet Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 19-42.2005 A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Terör Suçları Açmazı: Çözüm Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Terör Suçları Açmazı: Çözüm Açısından Bir Değerlendirme Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Terör Suçları Açmazı: Çözüm Açısından Bir Değerlendirme International Criminal Court and the Dilemma on Crimes of Terrorism: An Evaluation for the Resolution Gürkan DOĞAN*

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

hakemli makaleler / refereed articles

hakemli makaleler / refereed articles TBB Dergisi 2010 (89) Olgun DEĞİRMENCİ 27 ULUSLARARASI SUÇ OLARAK KADINA KARŞI CİNSEL ŞİDDET EYLEMLERİ SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMAN AS AN INTERNATIONAL CRIME Olgun DEĞİRMENCİ Silent Enim Leges Inter Armes

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan

r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan E L_ r-- l_- -LfI-^ l* E r,- f-. l- rl l- I-lf E fl-ll r,--. H U r- r- I -, fl-r. -ri fji fa-ll l- uluong MiLLi PARK il. GEL $im B0LGESi '115000 KORUMAAMAQLT NAZ M MAR PLANr ve 1/1000 olqekl KORUMAAVIAQLT

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo

AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr. ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA. isslnllgi pnororolo AKDENiz Uuivrnsirrsi ilr ANTALvA snnnvici ve ignonmlari oennrgi lnnsino) ARASINDA isslnllgi pnororolo Akdeniz Llniversitesi I Ekim, 2016 AKDENIZ ONiVERSITESI ITE ANTATYA SANAYiCI VE ISADAMLARI DERNEGI

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yusuf AKSAR 2. Doğum Tarihi: 1972 3. Unvanı: Professör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yusuf AKSAR 2. Doğum Tarihi: 1972 3. Unvanı: Professör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yusuf AKSAR 2. Doğum Tarihi: 1972 3. Unvanı: Professör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Hukuk Sheffield Üniversitesi,

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi 12 13.Haziran 2008 ANKARA 1 l- GENEL OLARAK A-Kavram: B-Edimin Türleri: 1-Olumlu/Olumsuz edim: 2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim: 3-Bölünebilen/Bölünmez edim: 4- C- ll- KISMEN A-

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı