Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel"

Transkript

1 Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler Ve Sonuglart Enver BOZKURT ve Sitleuynan DOST' I. Giriq Ozet Devletlerin qabanu qattnmctlann millkiqet hakfuna miidahalesi, uluslararas nitelikli qailnm uqu5rnazlftlanrun bapmda gelmektedir. Bu miidahale qabana qailnrnlartn devlet tarat'mdan kamula5ilrtlmast veqa devletle5tirme, el koqma gibi karnula5- ttrma slnucunu dojuran islemlere tabi tutulrnax peklinde gergeklesrnektedir. Ulus- Iararast hukukta devletlerin yabanu qailnmcilann milkiqet hakfuna rniidahale hakkmm bulundufru ancak ban Sartlara tabi oldufru kabul edilmektedir. Bunlar genel olarak, i5lemin kanunda gdsterilen amaglara uugun olmast, aqnmcilth gapilmamay, kanunda iin gdrillen prosedure uagun qapilmat ve tazminat r)denmesi gibi 5artlardr. Aqnca ICSID tahkim uqgulamalannda, hangi islernlerin qabanciann mlilkiqet hakfuna hakstz mlidahale nitelifrinde olduluna dair ternel prensipler ortaqa qkrm5ilr. Anahtar Kelimeler: ICSID, Kamula5ttrma, Millkiqet, Tahkim, Yatmm DUnya hrzlr bir defigim srireci yagamaktadrr. Teknoloiik geligmeler ve kuresellegme, srnrr otesi iligkileri giderek yo un ve karmagrk hale getirmektedir. Artrk gunumuzde, hiqbir devletin bu defigme ve geligmenin drgrnda kalma imkanr bulunmamaktadrr. Hukuk sistemleri, ekonomi ve teknolojinin bu dinamiklerine ayak uydurmak ve ya- $anan bu degigime paralel olarak geligme gostermektedir. Bu defigim ve geligimin zorunlu sonucu olarak, yabanct sermaye yattrrmlan, geligmekte olan Ulkeler iqin ekonomik kalkrnmanrn vazgeqilmez bir aracr olarak gorul' mektedir. Ulkeler, yabancr sermayeyi kendilerine qekebilmek igin yarrg iqine girmektedir. Yabancr sermaye ise gr-inumrizde, trlkeler arasrnda gok hrzlr yer defigtirebil- * Prof. Dr., Krrrkkale Universitesi, Hukuk Faktiltesi Dekanr, ** Dr., Stileyman Demirel Universitesi, MYO O[retim Gdrevlisi,

2 E.fuzkurt ve S.Dost mektedir. Bu sermaye hareketlilifinin onemli bir krsmrnr, genellikle geligmig Ulkelerden geligmekte olan tilkelere gerqeklegen uluslararasl nitelikli dofrudan yabancr yattrtmlar (DYY) olugturmaktadrr. Kamu yatrnmlan da do[rudan yabancr yatrnmla, rrn 6nemli bir bdlumunu tegkil etmektedir. Ancak yabancr yatrnmcrlar eliyle gergeklegtirilen yatrrrmlarda en buyuk sorun, ev sahibi devletin qegitli yollarla yabancr yatrnmcrnrn mulkiyet hakkrna mudahale tehlikesidir. Bu nedenle yabanct yattrtmcrlar, ev sahibi devlet ile aralarrnda qrkan uyugmazlrklann uluslararasr ticari tahkim yoluyla g6ztilmesini istemektedir Bu qallgmantn konusunu tegkil eden Washington Sdzlegmesi de aralannda TUrkiye'nin de bulundufu qok sayrda devletin taraf oldufu, uluslararasr tahkimle ilgili onemli s6zlegmelerden biridir' ICSID S6zlegmesi, yabancr yatrrrmcr ile ev sahibi devlet arasrndaki uyugmazltklarrn gozumunde tarafsrz ve guvenilir bir tahkim uygulamasr 6ngormektedir. II. Genel Olarak ICSID Tahkimi Uluslararast ticari iligkilerin sureklili$i iqin etkili bir uyugmazlrk qdzum mekanizmasr hayati onem taglmaktadrr. Aslrnda uluslararasr nitelikli bir gok kurulugun, uyu$mazlrklartn gozumunde kullandrfir bir gok araq vardrr. Ancak bu araglar eogu kez, devletler arasrndaki guq dengesizli[i sebebiyle, uyugmazlrklarrn gdzumunde arzu edilen egitlik ve guveni saflamakta yetersiz kalmaktadtr. Bu nedenle, dunyada yeknesak ve gok taraflr bir uyugmazlrk qozum mekanizmaslnln varlr[r, ozellikle kuguk devletler iqin 6zellikle onem arz etmektedir.' Yabanct yattrtmlann geligmig tilkelerden geligmekte olan Ulkelere akrgrnr artrrmak ve bu yatlrrmlardan kaynaklanan uyugmazlrklan q6zmek igin Dunya Bankasr 6n, culti[unde bir sdzlegme hazrrlanmrgtrr' ICSID Sozlegmesi olarak da anrlan bu Washington S6zlegmesi, Devletler ve Difer Devletlerin Vatandaglan Arasrnda Yatrrrm Uyugmazlrklannrn QOzUmu iqin bir Merkez kurmaktadrr.' ICSID Sozlegmesi l4 Ekim 1966 tarihinde yururlu[e girmigtir.' ICSID S6zlegmesi, dzellikle yatlnm uyugmazlrk, I Washington Sdzlegmesi, Yatrrtm Uyugmazlrklannrn Q6ziimti igin Uluslararasr Merkez (lnternational Centre for &ttlement of Investment Dsputes-ICSID) kurdu[u igin, Sozlegme, "ICSID Sozlegmesi", ongoriilen tahkim sistemi de "ICSID Tahkimi" olarak da adlandrrrlmaktadrr 2 Bernard M Hoekman, Michel M. Kostecki, The tulitical Economg of the Wortd Trading System, (Oxford University Press: 2001), s David M Sassoon, 'lnternational lnvestment and Dispute Settlement' Conflict Resolution in International Trade (Sgmposium), Daniel Friedmann, Ernst-loachim Mestmacker (eds.), (Nomos Verlagsgeselschaft Baden-Baden: 1993), ss l0l-102 ; ICSID tahkim sisteminin hazrrlrkagamalarrnrn tarihigeligimi hakkrnda igin Bkz: REISMAN, W. Michael, Systems of Control in lnternational Adiuctiln and Arbitratrcn-Breakdown and Repair, (Durhaim and London: Duke University press, 1992), ss Bugtine kadar Merkez'de,165 bagvuru kayda alrnmrgtrr. Bunlardan 86'sr sonuglanmrg ve 79'unun yargrlamast devam etmektedir. Yaprlan bagvurularda baglrca uyusmazlrklarrn tarrm, bankicrlrk, ingaat, enjrii, saflrk. sanayi, madencilik ve turizm gibi konulardan kaynaklandr[r gortilmektedir Bkz: http ://www. wo rld ba n k. o rgli cs i d/ ( OO 4) 5 Ttirkiye Sozlegme'yi tarih ve3453 sayrlr Kanun'la onaylamrstrr. RC zlegmenin Trirkqe metni iqin Bkz: RG Tiirkiye onay Belgesini tarihinde Merkez'e bildirmig ve S6zlegme, TUrkiye bakrmrndan tarihi itibariyle yrirurlu[e girmigtir. Bkz: Haluk Ctinufur, Tirk Hukukunda ve Tiirkiqe'nin Taraf Olduju, Yabanct &rmaye yattrmlartndan h{an Sorunlann Qoziimilnde Tahkim (ICSID) Prosediirli, Faruk Erem Armafanr, (Ankara: TBB yayrnlan, 1999), s

3 Dvletlerin Yabanct Yatrrmciann Millkiaet Hakfuna Mtidahalesine iliskin Olarak ICSID Tahkim Uqgulamast larrnrn gdzumunu siyasi araq6 ve tehdit unsuru olmaktan qrkararak uyugmazlr[rn taraflarrnrn menfaatlerini dengeleyen gdzum saflamayr hedeflemektedir.? Bunun igin S6zlegme taraflarrn kargrlrklr anlagmasrnr saflamak uzere uyugmazlrfrn qdzumu iqin a ra bu l ucu luk (conciliatio n) ve ta hki m (arbitration) yo l l a n on gdrmekted i r. Yabancr yatrrrmcr, yatrrrm yapaca$r ulke ile aralartnda dofan uyugmazllk igin ev sahibi devletin mahkemelerine olan adil kararlar verme konusunda guphe ile yaklagmaktadtr. igte bu guvensizlik ve tereddut, ICSID tahkim sistemi ile giderilmig ve yattlmcrya, ev sahibi devlete kargr hukuki egitlik saflayan bir ortam sunulmugtur. Aynr gekilde ev sahibi devlete de, hem yabancr sermayeyi gekmek hem de kendi menfaatlerindenu taviz vermeyecefi bir mekanizma imkanr verilmigtir. ICSID tahkim sisteminde, taraflar arastndaki bu menfaat egitlifii, tahkime bagvuru, tahkim heyetinin olugumu, kararrn icrasr gibi tahkim yargrlamaslnrn butun agamalarrnda temin edilm igtir.' ICSID S6zlegmesi, uyugmazlrklarrn gdzumunde, yattrtmclnln, kendi devletinden diplomatik koruma talep etmeden, uluslararasr platformda, tahkim yargllamastna dofrudan katrlrmrnr saflamaktadrr.'o Ornefin bir yabanct yattnmct, ev sahibi devlet olarak TUrkiye ile uyugmazlr[a dugerse, kendi devletinden uyuqmazlrfrn q6zumti iqin diplomatik koruma" talebinde bulunmadan ICSID tahkim yargllamastnt baglatabilecektir.'t Merkezin tahkim hizmetlerinden yararlanmak, tamamen taraflarln rlzaslna baflrdrr. ICSID tahkimine gitme iradesi Sdzlegme tarafr devlet'' ile difer Sozlegme tarafr devlet yatrrrmcrsr arasrnda imzalanan yattrtm sdzlegmesinde yer alabilece[i gibi, devletler arasrnda imzalanan iki taraflr yatrrtm anlagmalartnda da onceden kararlag- 6 Kapitulasyonlar, diplomatik korumacrlrk, Calvo $artr, Drago ve Monroe doktrinleri yatlrlm uyusmazltklarrnr politik arag haline getiren yaklagrmlardrr. Bkz: U[ur Emek, Kamu Hizmeti imtigazt S)zleSmelerive Uus' Iararast Tlcari Tahkim (:Kamu l-{tzmeti) fursembe Konferanslan, (Ankara: Rekabet Kurumu Yayrnlarr, Aralrk- 1999). s l3 7 U[ur Emek, Uuslararas Ttcarette Tahktm hosedird, (Ankara: DPT, 1999), s ICSID Sozlegmesi, yatrnm uyugmazlrklannrn qoziimrinde, devletlerin egemenlik endi$elerini de goz dnunde bulundurmugtur. ICSID'e gitmeden 6nce ig hukuk yollartnrn tijketilmesi (lcsld, m 26/2), an' lagmazlrfia uygulanacak hukukun serbestqe belirlenmesi (tcsld, m 42) ve diplomatik korumacrlrk (lc- SID, m 27/l\ eibi maddeleri yatrrrm anlagmazlrklarrnrn gdziimtinii politik bir arag olmaktan gtkararak, yabancr yatrrrmcr ve geligmekte olan rilkelere, yatrnm uyugmazlrklannln Q6ztimUnde dengeli bir mekanizma saflamaktadrr. Emek, Kamu lfizmeti, s.l4 9 Ergin Nomer, Nuray Ekgi, CUnseli Gelgel, Milletlerarast Tahkim, (istanbul: 2000), s.53. l0 Rersman, s 47 ll ICSID tahkim sistemi bunyesinde alrnabilecek herhangi bir karann, kargr tarafqa uyulmamast ve uygu' lanmamasr hali haricinde, Sozlegme Eergevesinde Hakemlife bagvurmug ve rtzalartnt g6ndermiq hiqbir taraf devlet, anlagmazlr[a muhatap olan kendi vataridaglarna diplomatik koruma uygulayamaz ve uluslararasr iddiada bulunamaz Uyugmazlrklarrn gozumijni.j kolaylagtlrma amaclna yonelik gayri resmi diplomatik girigimler diplomatik koruma sayrlmaz. (lcstd, m.27) t2 Emek, Kamu Lrtzmeti, s.14. Diplomatik koruma bazen savag sebebi olabiliyordu. Bunun tipik bir 6rne[i "Jecker" davasrdrr. Meksika Devleti bir isviqre-fransrz Bankasryla kredi sozlegmesi imzalaml$ ve bu kredinin belirli bir krsmrnr kullanmrgtrr, Fransa, Meksika'nrn bu krediyi geri odememesini bahane ederek, l86l-1862 yrllannda Meksika'ya askeri mtidahalede bulunmugtur. Bkz:Aynt Eser, s.l4 t3 ICSID tiyelifi b1tgn Ulkelere agrktrr. DUnya Bankasr biinyesindeki di[er kuruluglarda oldufu gibi IMF veya Dtinya Bankasr Uyesi olmakzorunlulu{u bulunmamaktadrr. Bkz: Nomer, Ekgi, Celgel, s.51.

4 E.fuzkurt ve S.hst ttrtlabilir Son zamanlarda, NAFTA'. ve MERCOSUR gibi bolgesel nitelikte ve qok tarafll yatrrrm ve ticaret anlagmalannda, uyugmazlrklarrn qdzumunde ICSID 6nemli bir tahkim mekanizmasr olarak yer almaktadrr.'' Hatta ICSID tahkim yargrlamalannrn 6nemli bir krsmtnr NAFTA anlagmasrndan kaynaklanan uyugmazlrklar olugturmakta, drr. ICSID arabuluculuk veya tahkim yargrlama stirecini hem devlet hem de yatrrrmcr baglatabilir. Ancak uyugmazlrk konusu olaylarda genellikle bu sureci yatrrrmcrnrn ba glattr[r goru I mektedi r.'" ICSID, her ne kadar uluslararasr nitelikli yatrnm uyugmazlrklarrnrn qozumri iqin tesis edilmigse de SOzlegme'de yattrrm ve yatrnm uyugmazlrfr tanrmr yaprlmamrgtrr. Ancak, yattrtmlann kargtlrkh korunmasr ve tegvikine dair yaprlan ity anlagmalannda hangi yattrtmlartn anlagma kapsamrna girdi[i ve hangi uyugmazlrklarrn yatrrrm uyugmazlrgr olacafr belirtilmektedir.'' Sonuq olarak, DUnya Bankasr btinyesinde kurulan ICSID (Merkez) ve tahkim sistemi, do$rudan yabancr yattrtmcr ile ev sahibi devlet arasrndaki uyugmazlrklann q6- zumunde tarafstz ve guvenilir bir tahkim uygulamasr dngormektedir Aynca ICSID tahkim sistemi, yabancr yattnmcrlann, uyugmazlrklann qozumunde ev sahibi devletin yargt sistemine yonelik endigelerini gidermek ve onlarr bagka ulkelerde yatrnma tegvik etmek ve aynl zamanda ev sahibi devlettn yatrrrma yonelik olumsuz girigimlerini (kamulagtrrma vb.) azaltmak amacrnr tagrmaktadrr. l4 NAFTA (North American Free Trade Agreement), ABD, Kanada ve Meksika arasrnda yatrrrm ve ticaret alantnda l992yrlrndaimzalananbirsozlegmedir.yatrrrmbaglrfrnr taglyannafta'nrn ll.86lrimti (Chapter Eleven) yattrtmlarla ilgilidir. Bu Bdlrim, Uye iilkelerde kapital akrgrnr kolaylagtrrmak igin, gunlarr ong6rmektedir: a.difer bir iiye Ulkenin yattnmcrsrnrn ev sahibi tilkede yatrnm yapmaslnln onundeki engellerin kaldrrrlmasr veya dtjgurulmesi b Yatrrrmcrlar igin grivenli bir yatrnm ikliminin olugturulmasr c NAFTAyattrtmctst ile ev sahibi iilke arasrndaki uyugmazlrklann gozumu iqin uygun araglarrn saflanmast. I I BOliimUn A Ktsmr (A Section), yatrnm anlagmasrnrn kurulmasrnr, B Krsmr (B Section) ise uyugmazlrklartn goztim yollarrnr dtizenlemektedir. Birgok ity anlasmasr gibi, NAFTA da, zarar goren yatlrlmclya Sdzlegme gartlartntn ihlalinden dolayr ev sahibi devletler aleyhine dava agma hakkrianrmaktadtr. Ayrtca NAFTA, uyugmazltklarrn qozrim0 igin kargrlagrlan ve ihtiyaq duyulan pek gok tahkim uygulamast 6ng6rmektedir. Bunlardan en 6nemlisi (NAFTA'nrn ll. 86lrimtinde drizenlenen; yabancr yatrrtmct ile devlet arastnda igleyen bir tahkim sistemidir Amerika krtasrnda, yabancr yatrlmlarrn korunmaslna iligkin bu anlagmadan bagka iki 6nemli bdlgesel anlagma daha vardrr: CUSFTA (Canada-United States Free trade Agreement) ve MERCOSUR. CUSF A, Amerika ile Kanada arasrnda yaprlan ve dofrudan yabanct yattrtmlann korunmasr ve geligtirilmesini amaglayan bir anlagmadrr NAmA, CUSF- TA'ntn genigletilmis versiyonudur. MERCOSUR ise Ariantin ile Brezilya arasrnda 1986 yrlrnda imzalanan ve belirlenen zaman iqinde iki Ulke arasrnda bijtun ticari engelleri kaldrrma gartlarrnr belirleyen anlagmadrr Daha sonra Paraguay ve Uruguay'rn da katrlmasr ile gartlaryeniden duzenlenmigtir. Mrnco- SUR, yaganan buttin tarttgmalara raimen, uluslararasrticaretin liberallegtirilmesine iligkin bagarrlt bir ornektir. Magnus Blomstrom, Steven Globerman, Ari Kokko, 'Regional Integration and Foreign Direct Investment', Regions, Clobalization, and the Knowledqe-tused Economg, John H Dunning (Ed.) Oxford University Press, ISBN ,2002, s ; Ayrrca Mercosur hakkrnda Bkz:, Cuido Santiago Tawil, Tfte Role of Arbitration and International, Regional, Subregional and Ellateral Treaties in Latin America,2002, s ll vd. (Erigim iqin Bkz: MERCOSUR,un yaplsr ve tarihi geligimi hakkrnda geni9 bilgi igin Bkz: Michael Cornell, Dypski, An Examination ot' Investor-State Dispute Resolution under the MER- COSURand NAFTA Reqimes,2002, s ll vd. (Erigim igin Bkz: com); Law and Business Review of the Americas, Winter/Sprin g 2002, s (ozellikle s \ l5 Emek, Uuslararag Tlcarette Tahkim prosedi)ril, s.z7 l6 Nomer, Ek9i, Celgel, s F. Kerem Ciray, Tirkiqe'nin Taraf ddufiu ikitarafh Yatmmlann KarSthkh Korunmasrve TeSviki AnlaSmalannda Ongt)riilen ihtilaflann gdzlim Yollan, Prof. Dr Yrlmaz ALTUG'a Armafan, (istanbul: MHB, 2000) Sayr:l-2, s 224 4

5 tuvletlerin Yabanu Yailnmalann Mdlkiyet llakfuna Mildahalesine lli5kin darak ICSID Tahkim Uqgulamast III. ICSID Tahkiminin Aytrtct dzellikleri Uluslararast ticari tahkimler genellikle $u uq ozellifi bunyesinde bartndtnr: Tahkim prosedurunu y6neten kurallarrn varlrfr, verilen tahkim kararlartnln ulusal hukuk sistemleri tarafrndan g6zden geqirilmesi ve nihayet tantma ve tenfiz iqin uluslararasl sozlegme kurallarrnrn dikkate alrnmasr. Ancak ICSID tahkim sistemi, kendi kendine yeten (self <ontained) ve ulusal hukuklardan ba[rm sru (autonornous) bir mekanizma kurmugtur.'n lcsld, agafirda belirtilen ozellikleriyle diger tahkim kurumlartndan farklrlrklar tagrmaktadrr.'o Oncelikle, ICSID, uluslararasr bir s6zlegmeyle kurulmugtur. ikincisi, IC- SID, uyugmazlrklarr q6zen bir orgut olarak faaliyet gostermenin yantnda, Dtinya Bankasr bunyesinde uluslararasr duzeyde ekonomik yaprlanmayt tegvik eden, uluslararasr bir kurulugtur.'o UgUncUsU, ICSID Tahkim Kurallarr, ICSID Sozlegmesinde yer alan uluslararasr hukuk kurallarrnrn bir araya gelmesinden olugmaktadrr. ig hukuk ve mahkemelerin etkisinden hig bir zaman soyutlanmayacak ticari tahkimden farklr olarak, ICSID, ig hukuktan bafrmsrz ve kendi kendini yoneten bir sistemdir.'' ICSID Sozlegmesiyle, onsozunde de belirtildiei gibi, "tahkim karanna uymayr gerektiren baflayrcr bir anlagma tesis edilmigtir. Bu nedenle ulusal mahkemelerin gorevi, lc- SID tahkim kararlarrnrn tanrnmasr ve icrasrnr sa$lamakttr." D6rduncUsU, ICSID tahkimi mecburi bir tahkim yoludur. Taraflar ICSID Tahkimini seqme konusunda iradelerini ortaya koyduklarr andan itibaren tek taraflr olarak bu tahkim yolundan vazgeqme imkanr da sona erer. Yani SOzlegme, uyugmazlr[rn taraft olan devletin, ICSID'e gitme konusunda nzaslnl beyan ettikten sonra, yargrlamantn seyrini olumsuz etkilemesine mani olmaktadrr. Begincisi, ICSID Sozlegmesine gdre verilen tahkim kararlan, icrasr istenilen Ulkelerin mahkemeleri tarafrndan kesin hukum olaraktantnacakve uygulanacaktrr." (ICSID, m. 54/1) l8 Andrea Ciardina,iCSlD: A&lf<ontained Non-National Revrew Sgstem, International Arbitration in the 2lst &n' turg: Towards "ludicialization and uniformitg (Twelfth Sokol Colloquium) R Lillich and C Brower (eds ) New York: Transnational Publisher, 1993), s 200 l9 Mahmut Tevfik Birsel, Milletlerarast Tahkim 9)zleSmeleri (Arbitration Convention)ve iki Tarafh Yattrtm AnlaSma- Iarmm Tirk Tahkim Hukuku Uzerindeki Ekileri (=Milletleraras Tahkim Sbzletmelert), Prof Dr. Ali Bozer'e Armafian, BTHAE, Reisman, s.46.; Merkez'in faaliyetleri tamamen gonullultik esasrna dayantr Merkez sadece taraflara ararlanndaki uyugmazlrfrn gozumu igin bir zemin hazrrlamaktadrr Difer yandan Drinya Bankasr, kendi tiyelerine ICSID Sozlegmesi'ne taraf olmalarr igin higbir zaman baskr yapmamrg ve Uyeleri ile olan iligkilerini 56zlegme'ye taraf olma ile iligkilendirmemigtir Bkz: Sassoon, s.103 2l ICslDTahkimsisteminin,kendi mevzuatrvekendi ictihatlarr vardrr ICSIDhakemkararlartnrnaltnmasl, tanlnmasr ve tenfizi ile hakemlerin atanmasr ydntemleri tamamryla ICSID mevzuatr igerisinde mutalaa edilmesi gerekmektedir Yani ig hukuk igtihatlan ile ICSID kurallarr yorumlanamaz Bkz'. Emek, Kamu Hizmeti, s 13.; Aynca Bkz: Fransisco Conzales De Cassio, 'The International Center for Settlement of Investment Dispute-The Mexican Experience', Journal of International Arbitration, Kluwer Law Interna' tional, l9(3): , 2002, s Dtinyada, iq hukuk bakrmrndan do[rudan baflayrcrlrfir olan tek tahkim sistemi, ICSID Tahkim sistemidir Bkz:Cemal$anh, idai 9)zle5melerve Uuslararas Tahkim-tunel, (Ankara:TUrkiye Barolar Birligi, 1999), ss l0-l I 23 Uluslararasr ticari tahkim kararlannrn tanlnmasr ve tenfizinde bazr karmagrklrklar ve zorluklar yagandrfr herkes tarafrndan bilinmektedir. Her ne kadar NY S6zlesmesi tanrma ve tenfiz konusunda iyi bir sistem getirmigse de uygulamada bir butunlueun saflandrir s6ylenemez Ctinkti, tenfizin istendi[i iilkenin genellikle uyugmazlrfrn esasl ile dofrudan bir ilgisi bulunmamaktadrr. Boylece verilen karara, ulusal inceleme proseduru, istenen sonuca g6turmemektedir. iste bu noktada ICSID tahkim sistemi kararlartn tantma ve tenfizinde difer tahkim mekanizmalarrndan farklrhk gdstermektedir. Bkz: Ciardina, s

6 E.tuzkurt ve S. r.st ICSID sisteminin bir difer 6zellifi de Merkez'in bizzat kendisinin arabulucu ve hakem olarak hareket etmemesidir. Merkez, uyu$mazlr$rn taraflarrna hakemlerini veya arabuluculannr belirleme imkanr saflayan ozel nitelikli kigilerden olugan bir panele sahiptir.'o Ve nihayet ICSID tahkim sisteminin en temel ozellifi, yabancr yatrrrmclnln menfaatleri ile ev sahibi taraf devletin menfaatleri arasrnda hassas bir derige (delicate ba- Iance) kurmugtur. Sdzlegme bu yonu ile yabancr yatrrrmlara ydnelik yaklagrmrn kurallartnt belirleyecek olan qok taraflr duzenleme qabalarr agrsrndan son derece ilgingtir. " Sonuq olarak, lcsld, devletlerle difer devlet vatandaglarr arasrndaki yatllm uyugmazlrklarrnrn qozumu igin ozel bir tahkim sistemi getirmigtir. Bu sistem, yukarrda sayrlan ozellikleriyle di[er tahkim sistemlerinden farklrlrklar tagrmaktadrr."' Bu, nunla beraber tahkimin temel 6zellifi olan tahkim heyetinin taraf iradesine gore olugmasr prensibi ICSID tahkimi iqin de geqerlidir." IV. Devletlerin Yabanct Yailrrmcrlarrn Miilkiyet Haklana Miidahalesi ICSID tahkim yargllamasrnda, genellikle, devletin yabancr yatrrrm Uzerindeki kamulagtlrma ve benzeri tasarruflarr, tazminat miktarr ve hesaplanmasr, yatrnmclntn, yattrtm yapttir ulke ile olan uyugmazlrklarr ve yatrrrmclntn uyru[unun tespiti, uyu$mazlrfirn ulusal hukukla stntrlanmaya qalrgrlmasl, ana para, kar veya personel ucrellerinin transferi, yabancr kontrolundeki ulusal yatrnmctnln ev sahibi devlet ile olan uyugmazlrklart, ICSID'rn yargrlama yetkisi ve uyugmazlrfrn esaslna uygulanacak hukuk konulartnda, anlagmazlrk qrktr[r gdrulmektedir Bu galrgmada ev sahibi devletlerin yabanct yattrtmcllartn mulkiyet haklarrna mudahalesine iligkin uyugmazlrklar ele a I r naca ktr r. A. Genel Olaraft Uluslararasr hukukta kamulagtrrma kavramr, devletlerin yabancr yattnmcrlarr n mu l- kiyet hakkrna mudahale niteli[indeki dolaylr (surungen) veya gizli her tlirlu kamulagtrrma iglemini ifade etmektedir. Her ne kadar devletler kamulagtrrma halinde, yabanct yattrtmctya tazminat ong6ren duzenlemelere sahip olsalar da, elinde bulundurduklart kamu guctne dayanarak, bu konuda iyi niyetli davranmadrklarr genellikle kabul edilmektedir Devletler, antitrdst, ttjketicinin korunmasr, guvenlik, gevrenin korunmast, arazi planlamasl ile ilgili duzenlemeleri gerekge g6stererek telafi edilemez kamu lagtr rmalar yapabilmektedir.,o Nomer,Ekgi,Celgel, s. 53.;Cemal ganlr, Uluslararast Tlcari Aftitlerin Haztrlanmastve UyuSmazltklarrn eriztj"m Yollan (=uluslararast Tlcari Akitlerin Haztrlanmasri, (istanbur, 1996\, s.752 Sassoon, s.102. Barton Legum, 'Trends and Challenges in Investor-State Arbitration', Arbitration International. LCIA.vol. 19, No. 2,2003, s.143 vd., ICSID Tahkim sistemi NAFTA ile beraber, devletler ile di[er devlet vatandaglarr (yatrrrmcr) arastnda qrkan uyugmazlrklarrn qozumii iqin ongortilmrig olan farklr bir sistemdir Bkz: Aynr Eser, s 144 C. Chatteriee,'The Realityof The PartyAutonomy Rule In International Arbitration', lournalof Interna, tional Arbitration, Kuwer Inw International,20(6\,2003, s.553.; Nomer, Ekgi, Gelgel, s 53 J. Martin Wagner,'[nternational lnvestment, Expropration and Environmental Protection', Golden Gate Universitg lnw Rewiev. Volume: 29, Issue: 465, s509.

7 hvletlerin Yabana Yattnmalarm Miltkiuet Hakkrna Miidahalesine fli5kin Olarak ICSID Tahkim Uqgulamast Mtilkiyeti yabancrlara ait olan yatrnmlann, ev sahibi devlet taraftndan kamulagttrrlmasr (exprlpiation) veya kamulagtrrma sonucunu do[uran iglemlere'u (devletlegtirme, el koyma vb. tasarruflar)tabitutulmasr, uluslararasr nitelikliyatrnm uyugmazlrklarrnrn bagrnda gelmektedir.'o Bu noktada akla gelen ilk soru, uluslararasl hukuka g6re devletlerin, yabancrlara ait olan yatrrrmlarr kamulagtrrma hakkrna sahip olup olmadr[r ve efer bdyle bir hak varsa bu hakkrn kaynafr ve el koyma igleminin gartlannln ne oldufudur.'' Bu sorulara buyuk olqude cevap veren ilk uluslararasl belge Birlegmig Milletler Genel Kurulu'nun Devletlerin Do[al Kaynaklar Uzerindeki Haklarrna Dair 1962 tarih ve 1803 sayrlr Karan'drr. Kararda kamulagtrrma, devletlegtirme ve el koyma sonucunu dofuran di[er tasarruflar devletin egemenlik haklan arastnda sayrlmrg ve fakat bazr gartlara tabi oldufu belirtilmigtir. Buna gore, kamulagtrrma, kamu yaran, kamu guvenli[i veya ulusal qrkarlar amacryla ve uygun miktarda tazminat" odenerek yaprlabilecektir (m.a). Aynr kararda tazminatrn ulusal ve uluslararasl hukukun kurallart dikkate alrnarak hesaplanacafir, uyugmazlrk halinde ulusal kanun yollarrnrn sonuna kadar kullanrlaca[t ve kargrlrklr anlagma Uzerine uyugmazlrfrn uluslararast tahkime g6ttirulebilecefi belirtilmigtir. Kamulagtrrma ve benzeri nitelikteki tasarruflarla ilgili uqtincu bir gart da, ozellikle belli devletlerin vatandaglartna y6neltilmig bir "ayrlmcrlrk" igermemesidir." Bu gartlardan herhangi birinin yoklufu kamulagtrrma iglemini hukuki temelden voksun brrakabilir.'n 29 NAFTA, bu iglemlerin (measures) herhangi bir kanun, dtizenleme, prosedur veya uygulama ile yaprlabilece[ini duzenlemektedir. Bkz, Joel C Beauvais, 'Regulatory Expropriatrons Under Nafta: Emergrng Principles & Lingering Doubts', N.Y.U. Eytvironmental Law lournal, Volume: 10, 2002, s.249., Leon E Trakman, 'Arbitrating Investment Dispute Under the NAFfA', lournal of Internat[onal Arbttration, l8(4), ( ), 2001, s BarryAppleton,'RegulatoryTakings: The International Law Perspective', N.Y.U. Environmental Lnw lournal, Volume:11,2002, s.35-48, Ozellikle ICSID aqrsrndan s 4l-42.; Rudolf Dolzer,'lndirect Expropri' ations: New Developments?', N.Y.U. Environmental Law lournal, Volume:ll, 2002, s.64-68, Osman Saraq,'Milletlerarasr Tahkim ve Uluslararasr Yatrrrmla(, Maliye hrqisi, Sayr:140, Mayrs-A[ustos,2003, s 2.; M. Ayhan Altrntag, 'Uluslararasr Yatrrrmlarrn Korunmasr, Temel Uyugmazlrklar ve Tahkim Kurullan', Hazine Drgisi, Sayr:I0, Nisan-1998, s.6 3l Altrntag, s Bilgin Tiryakioflu, 'DoErudan Yabancr Yatrrrmlara iliskin Uluslararasr Dtizenlemeler', Ekonomik istikrar BUyUme ve Yabancr Sermaye-Panel, (Yayrna Hazrrlayan: Ali TARHAN), (Ankara: TCMB, 2001), s.180 (Erigim igin Bkz: go- trlyeni/evds/yayin/kitaplar/kitap2/dogrudanyabyatirimci.doc); Uluslararasr hukukta kamulagtrrma ve devletlegtirme igleminde devletlerin uyacafr kurallara iliskin ilk gelipmeler l9 yuzyrlda baslamrgtrr. Ozellikle Amerika Birlegik Devletleri ile Latin Amerika Ulkeleri ve Avrupa tilkeleri ile kolonileri arasrndaki iligkilerden qrkmrg olan gelenek kurallartnrn geligti' rilmesi ve guqlendirilmesi qabalarr 1938'de sonuq vermigtir. ABD Drgigleri Bakant Cordell HULL tarafrndan ilk defa ifade edildifi iqin HULL FORMULA olarak adlandrrrlan ve aga[rda detaylr ele alrnacak olan metod, devletlerin yabancr yatrnmlarr kamulagtrrma da, odenecek tazminatr hesaplarken kullandrklarr bir yontem olmugtur Bkz: M Sornara jah, The lnternational L,aw on Foreign Investment, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), s Sarag,s.2;Altrntag,s.T.AynrgartlarKuzeyAmerikaSerbestTicaretAnlapmasr'nda(NAFTA)dabulunmaktadrr. Anlagma'nrn I ll0 ve 1t05. maddelerinde bir yatrnmrn kamulagtrnlmasr veya devletlestirilmesinin kamusal amaqlarla ve ayrrrmcrlrk yapmama temelinde ve uygun, etkin ve adil bir tazminat karsrlrernda yaprlabileceei belirtilmigtir. Bu konuda ayrrntrlr bir deferlendirme igin Bkz: lurgen Kurtz, 'A Ceneral Investment Agreement in the WTO? Lessons from Chapter I I of NAFTA and the OECD Multilateral Agreement on Investment', fean Monnet Working Paper 6/02, New York: New York University School of Law, 2002, s (Erigim iqin Bkz: org/papers/02/ pdf); Beauvais, s ,6zellikle, s. 248 vd ; Ayrtca Bkz: Trakman, s Devlet, bu hukuki temelden yoksun el koyma iglemi igin aynca tazminat odemek zorunda kalabilecek' tir. Bkz: Altlntas, s.7

8 E.hzkurt ve S. r.st Difer yandan (6zellikle) dolaylr kamulagtrrmalarda iglemin uluslararasr hukuka uygun olmast igin makul (reasonable) gerekqe ile yaprlmasr gerekir." Uluslararasl yargtya intikal etmig bazt davalarda (case), mesela devletin makul vergi koymasr, garap Uretimini duzenlemek igin yeni uzum yetigtiriciliiini yasaklamasr, alkol rjretimini dtizenlemek igin lisans ucreti tespit etmesi makul (reasonable) bulunmugtur.'u Birlegmig Milletler Genel Kurulu'nun, geligmig Ulkelerin lehine olan s6z konusu karartnt etkisiz hale getirmek iqin geliemekte olan ulkeler tarafrndan bir qok girigimde bulunulmug ve qabalar 1974 yrlrnda sonue vermigtir Birlegmig Milletler Genel Kuruf u 1974 tarih ve 3281 sayrlr karart, mtilkiyeti yabancrlara ait malvarlrirnrn tazmi, nat odenerek kamulagttrtlabilecefiini, ancak tazminatrn hesabrnda sadece ulusal hukukun dikkate altnaca[lnr, aksi taraflarca kararlagtrrrlmadrkqa her turlu uyugmazlr[rn kamulagtrrmayl yapan Ulkenin yarglsl tarafrndan qozulecefini belirtmigtir. Ayrrca kamulagtrrmanln ancak kamu yaran, guvenlifi ve ulusal qrkarlar iqin yaprlmasrnt ong6, ren yukumlultlge de yer vermemigtir Ancak sermaye ihraq eden geligmig ulkelerin kargr qrktrir bu karar, uluslararasr ticari iligkiler ve yatrrrmlarda uygulama alanr bulamamrgtrr." B. ICSID Yargilamasmdan Olaglar l.tradex - Albania Bu olay, kamulagtlrmanln ulusal ve ozellikle uluslararasl unsurlarrnrn gerqekle$memesi sebebiyle davalrnrn hakll bulundufu bir yargllamadtr. Olaylarrn ozeti gu gekildedir: Yunan uyruklu Tradex firmasr, muhendislik, endustri ve tanmsal yatrrrmlar gergeklegtirmek Uzere Arnavutluk hukumetinin gorevlendirdifi devletin sahipli[indeki T.B.Torovitsa girketi ile bir ioint venture kurulmasr iqin anlagma sa$lamrgtrr (Oran: %67 devlet,"/"33 Tradex) Arazi, T.B.Torovitsa tarafrndan tahsis edilecektir. join venture bu araziyi, tarrmsal muhendislik, tarrmsal bitki ve urun yetigtirme, sebze ve meyve yetigtiriciligi, potansiyel hayvan uretimini artrrmak, et, sut ve difer tirunlerin iqte ve drgta pazarlanmast ile baflantrlr ticari ve tarrmsal faaliyetlerde kullanacaktrr. Anlagma l0 yrl stirecek ve stire bitiminde anlagma taraflarrn rrzasryla lo yrl daha uzatr- Iabilecektir ProsedUr iglemlerinin bitmesiyle arazinin kullanrmr baglamrgtrr Ancak bir sure sonra Tradex ile ioint venture arasrnda anlagmazlrk grkmrg ve joint venture tasfiye edilmigtir. Tradex, tasfiye gerekgesi olarak, arazinin o/ol5'nin Arnavutluk hljkiimeti taraflndan kamulagtrrrlarak k6ylulere verildifini, toplam Urunr-]n o/ol5'nin koyluler tarafrndan qalrndt$tnt ve ioint venturenin tehditlerden dolayr galrgmasrnrn imkanstz oldu[unu, k6ylulerin qalrganlarr qegitli gekillerde meggul etmesi yilzunden galrgamadrfrnr ve nihayet Arnavutluk hukumetinin Tradex'in elindeki arazinin bir krsmrnr Uzerindeki sr rr ve tirunlerle birlikte teslim etmeye zorladr[rnr iddia etmigtir.,n 35 NAF A (m ll05), *b"t- t"tt^* olan davranrgrn minimum standardrnr belirlemigtir:yatrrrmcrya uygulanan uygun ve adil muamele ve tam koruma ve gtivenlik uluslararasr hukuka uygun olmasr gerekir' Bir baska ifade ile bir NAFTA Uyesi ev sahibi devlet, yabancr yatrrrmcr ile yerli yatrlmcrya aynl davransa bile. uluslararasr hukuk kurallan dikkate alrndr[rnda, NAFTA m ll05'i ihlai etmig olabijir. Bkz: Kurtz, s Wagner, s 5l 2 37 Sarag, s 2;Altlntag, s 8 38 Tradex - Albania, Award, ICSTD Case N0:94/2, p

9 Dvletlerin Yabancr Yattnmclann Mulkiget Hakkrna Midahalesine ili5kin Olarak ICSID Tahkim Uqgulamasr Tahkim heyeti yargllamada, ispat yuku ve delil kurallartntn usul, yatlrlm kavramt, kamulagtlrma ve tazminatrn da esas olarak baglrca tartrgmalr konular oldu[unu belirtmigtir: Heyet ispat yukunun uluslararasr kurallara gore Tradex'e ait oldueuna karar vermigtir. QunkU kim iddia ediyorsa iddiasrna detil gostermekle ve heyeti ikna etmekle yukumludur. Delil kurallarr konusunda ise ICSID Sozlegmesi'nin 34 maddesine gore tanrk ve bilirkigi ifadelerini delil olarak kabul etmigtir." Heyet yabancr yatrrrm kavramrnrn, genig olarak yorumlanmasl gerektifini, Arnavutluk ile Yunanistan arasrnda yaprlan ity anlagmastnda yattrtm kavramlnln genig tutuldueunu, Arnavutluk'un yabancr yatrrrm mevzuattnrn Tradex'in yattrtmrnr kapsamlna aldrfrnr, sonuq olarak uyugmazlr[rn ICSID bunyesinde ele alrnabilecek nitelikte bir yabancr yattrtm uyugmazlr[r oldu[una karar vermigtir.n" Heyet, taraflarrn aralarrndaki yatrrrm anlagmasrna gore esasa uygulanacak hukuk olan Arnavutluk ulusal duzenlemelerine gdre kamulagtrrma konusunu ele almrgtrr. Buna gore, kamulagtlrma, kanunda g6sterilen kamusal amaglarla, ayrtmctltk yapmadan ve kanunda 6n goruilen prosedure uygun olarak yaplldrfr takdirde hukuka uygundur Tradex, Arnavutluk hukumetinin yatrrrm hakkrndaki iglemlerinde, soz konusu unsurlan ihlal ettiiini ileri surmemigtir. Sadece, kamulagtrrma bedeli olarak uygun, yeterli ve etkin tazminatrn 6denmedigini iddia etmigtir. Ancak Tradex, Arnavutluk hukumetinin yaptrfr iglemlerin ulusal duzenlemeler anlamrnda bir kamulagtrrma oldu[unu ispatlayamamrgtrr.nr Bu nedenle yargrlama, kamulagtrrma igleminin gergeklegmedifiine, dolayrsryla yabancr yatrnmcrya, herhangi bir tazminat odenmesine gerek olmadrftna karar verilerek sona ermigtir o' Tradex - Albania yargrlamasrnda heyet, uyugmazlrfrn ICSID kapsamtnda bir yatrnm uyugm azhpr oldu[unu, bir kamulagtrrmanrn, kanunda gdsterilen kamusal amaglarla, aynmcllrk yapmadan ve kanunda on gorulen prosedure uygun olarak yaprldt[t takdirde hukuka uygun olaca[rnr, somut olayda ise, bu unsurlartn gerqeklegmedi[ini belirterek, Arnavutluk makamlarrnrn iglemlerinin kamulagtrrma nitelifinde olmadr[rna karar vermigtir. 2. Metalclad - United Mexican States Metalclad - united Mexican States olayr, kamulagttrma ile benzer sonuqlar dofuran tasarruflar sebebiyle ev sahibi devletin sorumlu tutuldufu 6rnek davalardan biridir. Yargrlama konusu olaylar 9u gekilde geligmigtir: Meksika Federal huktimeti, ABD uyruklu Metalclad girketi tarafrndan kontrol edilen bir ulusal girkete (COTERiN) 1992 yrlrnda, zararh atrklarrn donugumu istasyonu kurma ve igletme izni vermigtir. istasyonun yaplml, yerel ydnetimin, gegitli resmi veya gayri resmi engelleme girigimlerine ra[men 1995 yrltnda tamamlanmrgtrr Ancak b6lge vatandaglan ve qevreciler, yerel y6netimin girkete istasyonu igletme izni vermemesini sa[lamrglardrr. Bunun Uzerine Metalclad, Ulusal Ekoloii EnstitusUnden federal nitelikli ek bir izin almrgttr. Bu- 39 Tradex - Albania, Award, ICSID Case No:94/2, p Tradex - Albanta, Award, ICSID Case No;94/2, p l Ttadex - Albania, Award, ICSID Case No:94/2, p Tradex - Albania, Award, ICSID Case No:94/2, p

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye *

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 83-104, 2005 O DoSu Akdeniz'de Deniz Alanlannln Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Yiicel ACER* * Girig Ozet Bi)lgeqe ve bi)lge devletlenne iliskin son diineyn

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA Sabahattin Sen Galqrna ve Sosyal Gilvenlik Bakanl101 Bag 19 Miifettigi Dunya ekonomik sisteminin 20. yuzylldaki ilk buyuk ciddi krizi 1929'da ortaya qlkm~g ve 2.Dunya Savagl

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi Endustri iligkilerini duzenleyen kurallar butunu olan ig hukuku onu olugturan d~g faktorlere, yani ekonomik, sosyal ve siyasal faktorlere bagrmlldlr. Belki de hukuk dallar~ araslndan bu tur d ~g faktorlere

Detaylı

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ Prof. Dr. Ercan AKYIGIT* "M.N.E. adlna Avukat S.A. ile Turk Dig Ticaret Bankas~ AS. adlna Avukatlar E.S.M. ve H.E.6. aralarrndaki dava hakkrnda

Detaylı

KURULUŞ: OCAK-1975, YIL: 20, SIRA SAYI: 79 YARGITAY D E R G İSİ CİLT : 20 TEMMUZ - 1994 SAYI : 3

KURULUŞ: OCAK-1975, YIL: 20, SIRA SAYI: 79 YARGITAY D E R G İSİ CİLT : 20 TEMMUZ - 1994 SAYI : 3 KURULUŞ: OCAK-1975, YIL: 20, SIRA SAYI: 79 YARGITAY D E R G İSİ CİLT : 20 TEMMUZ - 1994 SAYI : 3 Sahibi : Yargıtay Adına Birinci Başkan Müfit UTKU Yayın Müdürü : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü Ali Rıza GENİŞ

Detaylı

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE 4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE Mevliit CAN Cal~qma ve Sosyal Giivenlik Bakanllg~ Bas iq Miifettiqi 25.08.1999 tarihli ve 4447 say111 "igsizlik Sigortas~ Kanunu", 08.09.1999 gun ve 23810 say111

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK Sema ÇÖRTOĞLU KOCA* ÖZET Araştırma-Geliştirme sözleşmelerinde amaç, teknolojinin ortak araştırma ve geliştirmesini

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Musa AYGÜL * ÖZET Milletlerarası ticarî tahkimde, tahkim yerinin tarafsız olması sebebiyle

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi TÜRKĠYE YE VERĠLEN DERECELENDĠRME NOTLARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GĠRĠġĠNE ETKĠSĠNĠN YILLAR ĠTĠBARĠYLE ĠNCELENMESĠ Dr. Mustafa ERKAN Mustafa YaĢar DEMĠRCĠOĞLU ÖZET Doğrudan yabancı yatırımlar bir ülkenin

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

Teminat Mektubu ve Teminat Akreditiflerinin. Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından. Değerlendirilmesi

Teminat Mektubu ve Teminat Akreditiflerinin. Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından. Değerlendirilmesi i T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ HUKUKU Teminat Mektubu ve Teminat Akreditiflerinin Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi:

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: HAKEMLİ Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan iki adım ileri bir adım geri* Mahmut ERDEMLİ** Tolga ONUR*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 19 Sayı: 2 Yıl: 2011 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt (Volume): 19 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2011 Sahibi : Selçuk Üniversitesi

Detaylı

KAMU KURULUSLARINA BAGLI TE~~EBBUSLERIN REKABETE AYKIRI DAVRANISLARI REKABET YASASI ILE YASAKLANLANMIS MIDIR? tbrahim GUL Yazar - Avukat

KAMU KURULUSLARINA BAGLI TE~~EBBUSLERIN REKABETE AYKIRI DAVRANISLARI REKABET YASASI ILE YASAKLANLANMIS MIDIR? tbrahim GUL Yazar - Avukat KAMU KURULUSLARINA BAGLI TE~~EBBUSLERIN REKABETE AYKIRI DAVRANISLARI REKABET YASASI ILE YASAKLANLANMIS MIDIR? tbrahim GUL Yazar - Avukat Guniimiizde serbest piyasa ekonomi ' in var oldugu ulkelerde rekabetin

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

~ KARAR ~NCELEMES~ YARGITAY 9. HD. 09.03.2000, E:2000/2910, K: 2000/2863. Yrd. DOG. Dr. Ufuk AYDlN Anadolu ~niversitesi 0gretim uyesi

~ KARAR ~NCELEMES~ YARGITAY 9. HD. 09.03.2000, E:2000/2910, K: 2000/2863. Yrd. DOG. Dr. Ufuk AYDlN Anadolu ~niversitesi 0gretim uyesi TUH~S MAYIS - AGUSTOS - 2001 ~ KARAR ~NCELEMES~ ~SLETME TOPLU i$ SOZLE$MES~ KAPSAMINDAK~ B ~R ~SYER~NDE DAHA ONCE BAGITLANMIS TOPLU isj SOZLE$MES~N~N BULUNMASI HAL~NDE, D~GER ~$YERLER~NDE TOPLU i$ SOZLE$MES~

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARINDA TAHKİM Şirket Birleşme ve Devralmalarında Standart Prosedür Şirket birleşme ve devralmalarında ilk ilişkiler

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARINDA TAHKİM Şirket Birleşme ve Devralmalarında Standart Prosedür Şirket birleşme ve devralmalarında ilk ilişkiler ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARINDA TAHKİM Şirket Birleşme ve Devralmalarında Standart Prosedür Şirket birleşme ve devralmalarında ilk ilişkiler genellikle taraflar arasında gerçekleşir. Ancak yatırım veya

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı