Edirne Merkezinde Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*"

Transkript

1 Edirne Merkezinde Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet Saltýk**** Özet Amaçlar: Bu çalýþmada Edirne Ýli Merkez ilçede yaþayan yaþ kadýnlarýn doðurganlýk profilinin ortaya çýkarýlmasý ve aile planlamasý konusundaki bilgi düzeylerinin, kontraseptif yöntem tercihlerinin ve kullanma oranlarýnýn ve bu yöntemler konusundaki bilgi kaynaklarýnýn deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem ve Gereçler: Çalýþma, Haziran-Aðustos 2001 tarihleri arasýnda Edirne Merkez ilçede yapýlmýþtýr. Edirne Merkez Ýlçe ve baðlý köylerde yaþayan yaþ kadýn, bu tanýmlayýcý, kesitsel araþtýrmanýn evrenini oluþturmuþtur TNSA verilerine göre AP yöntem kullanma sýklýðý %64 olarak alýnmýþ ve 239 kadýn örnekleme seçilmiþtir. 239 kadýna tek bir araþtýrmacý tarafýndan yüz yüze görüþme tekniði ile anket uygulanmýþ ve elde edilen veriler SPSS Ver.8.0 programýnda deðerlendirilmiþ, karþýlaþtýrmalarda Ki-Kare testi kullanýlmýþtýr. Bulgular: Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %74.7'si herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmaktadýr. Bunlarýn %20.9'u RÝA, %16.3 kondom, % 8.7'i hap, %7.1'i tüp ligasyonu, %0.8'i enjeksiyon yöntemi kullanmaktadýr. Kadýnlarýn %20.7'si emzirmeyi gebeliði önleyici bir yöntem olarak kullanmýþtýr. Geri çekme yöntemi halen evli çiftler arasýnda en yaygýn yöntem olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca karþýlanamayan gereksinim hala çok yüksektir. Edirne'de kadýnlarýn %17.7'si baþka çocuk sahibi olmak istemediði halde herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmamaktadýr. Katýlýmcýlarýn kontraseptif yöntemleri ve yöntemlerin saðlýða olan yarar ve zararlarýný öðrendikleri kaynaklarýn baþýnda saðlýk çalýþanlarý gelmektedir. Kullanýlan yöntemlerin %66.7'si devlet sektöründen, %33.3'ü özel sektör kuruluþlarýndan saðlanmaktadýr. Sonuçlar: Aile planlamasýnda bugün gelinen noktaya bakýldýðýnda; modern yöntem kullanýmýnda önemli artýþlar görülmektedir. Ancak, ülkemizde kadýn saðlýðýna iliþkin göstergelerin hala çok kötü olduðu anýmsanarak, bu konular analitik yaklaþýmlarla deðerlendirilmeli ve yöntem kullaným oranýný artýrmak, karþýlanamayan gereksinimi azaltmak amacýyla yeni yaklaþýmlar belirlenmelidir. Kadýn saðlýðýný yakýndan ilgilendiren aile planlamasý konusunda yalnýzca pilot projeler olarak baþlatýlan programlarýn, gereksinimi olan tüm kiþileri kapsayacak biçimde yaygýnlaþtýrýlmasý ve sürekli olmasý saðlanmalýdýr Anahtar sözcükler: Aile planlamasý, Modern yöntem, Karþýlanamayan gereksinim, Bilgi kaynaklarý, yaþ kadýn nüfus. Knowledge of Aged Women Living in The Provincial Center of Edirne About Family Planning Methods And Prevelance Of Contraceptive Methos Objectives: The objective of this study was to reveal the birth profile and prevalance of contraceptive methods of aged women living in the Provincial Center of Edirne. And to evaluate their knowledge about family planning methods and to learn their contraceptive method choice and the source of their information. Methods: The study was conducted in the Provincial Center of Edirne, between June and August , aged women living in the Provincial Center of Edirne was the universe of the study. It is a cross-sectional, descriptive study. According to contraceptive method prevalance in Turkey (64%), 239 women were selected for sample. A researcher interviewed with all respondents face to face. Data were evaluated in SPSS Ver 8.0 and Chi-Square test was used for statistical evaluation. Results: 74.7% of women use a contraceptive method. 20.9% use IUD, 16.3% use condom, 8.7% use OC pills, 7.1% use female sterilization, 0.8% use injections. 20.7% of women have used breast feeding as a contraceptive method. Withdrawal is the most frequent method among the married couples. Unmet need is still so high. 17.7% of women don't use any contraceptive methods although they don't want any children. The main source of their information was health workers. 66.7% of methods was provided from public sector, 33.3% were provided from the private sector. Conclusion: There is an important increase in using modern contraceptive methods, today. However, in our country indicators of women's health are still bad. Because of this, these subjects need to bi evaluated by analytical approaches attentively and designate new policies for increasing the contraceptive method use and for decreasing the unmet needs. Key words: Family planning, Modern methods, Unmet needs, Information sources,15-49 aged women. Giriþ 1984 yýlýnda Mexico City'de yapýlan Uluslararasý Nüfus Konferansý'nda aile planlamasý; "bütün çiftlerin ve bireylerin istedikleri sayýda çocuða sahip olma ve doðumlarýn arasýný açmaya serbestçe ve sorumluca karar vermeleri ve bu amaçla bilgi, eðitim ve araçlara sahip olmalarý" olarak kabul *Çalýþma VIII. Halk Saðlýðý Kongresi-Diyarbakýr'da poster olarak sunulmuþtur. **Uzm.; Trakya Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Edirne ***Doç.; Trakya Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Edirne ****Prof.; Trakya Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Edirne 2005 cilt 14 sayý 1 8

2 Tablo 1. Gebeliði önleyici yöntem kullanýmý Yöntem Edirne Edirne TNSA araþtýrma (SM -98 sonuçlarý kayýtlarý)* Herhangi bir yöntem Hap RÝA Kondom Enjeksiyon Tüp Ligasyonu Geri çekme Kullanmýyor *SM: Saðlýk Müdürlüðü edilmiþ ve uluslararasý oybirliði ile bu yaklaþým güvence altýna alýnmýþtýr (1). Üreme saðlýðýnýn bir parçasý da; kadýn ve erkeðin üreme konusunda bilgilendirilmiþ bir biçimde yetki sahibi olabilmeleri, kendilerinin seçebilecekleri etkili, güvenli, ödenebilir ve kabul edilebilir kontraseptif yöntemlerle saðlýklarýný tehlikeye sokmadan doðurganlýklarýný düzenlemeleridir (2). Bu tanýmdan da anlaþýldýðý gibi, doðurganlýðýn düzenlenmesi ya da aile planlamasý, üreme saðlýðýnýn temel bileþenidir. Türkiye'de aile planlamasý konusunda, yaklaþýk otuz yýldýr, riskli gebelikleri önleyerek kadýn ve çocuk saðlýðýný korumayý amaçlayan, ailelere gerekli bilgi ve hizmeti sunarak doðurganlýklarý ile ilgili özgürce ve bilinçli seçim yapmalarýný saðlayan politikalar izlenmiþtir yýlýnda ise Nüfus Planlamasý Hakkýndaki Yasa yeniden düzenlenmiþ, nüfus planlamasý hizmetlerinin yürütülmesi görevi Saðlýk Bakanlýðý adýna Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý (AÇSAP) Genel Müdürlüðü'ne verilmiþtir. AÇSAP Genel Müdürlüðü, hizmetin plan ve programlarýný yapmak, uygulamak, hizmet veren resmi ve özel kuruluþlara ilaç, araç-gereç ve bilgi desteði saðlamakla sorumlu kýlýnmýþtýr (Nüfus Planlamasý Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliði, 1983). Ýzlenen politikalarýn olumlu sonuçlarý demografik ve saðlýk göstergelerimize yansýmakla birlikte, aile planlamasý konusunda karþýlanamayan gereksinimin hala yüksek olmasý dikkat çekicidir. Bu ulusal sorun günümüzde de önemini korumaktadýr. Amaçlar Bu çalýþmada Edirne Ýli Merkez ilçede yaþayan yaþ kadýnlarýn doðurganlýk profilinin ortaya çýkarýlmasý ve aile planlamasý konusundaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarýnýn, kontraseptif yöntem tercihlerinin ve kullanma oranlarýnýn ve bu yöntemler konusundaki bilgi kaynaklarýnýn deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem ve Gereçler Bu çalýþma, Haziran-Aðustos 2001 tarihleri arasýnda Edirne Merkez ilçede yapýlmýþ tanýmlayýcý kesitsel bir araþtýrmadýr. Edirne Merkez ilçe ve baðlý köylerde yaþayan yaþ kadýnlar bu araþtýrmanýn evrenini oluþturmuþtur. Bölgedeki yaþ kadýn sayýsý ETF kayýtlarýna göre 'dir. Çalýþmada 1998 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýndan elde edilen veriler göz önünde tutularak aile planlamasý yöntemi kullanma sýklýðý %64 olarak alýnmýþ ve %95 güvenilirlikle, d= 0.10 sapma ile 239 kadýn örneðe seçilmiþtir. 239 kadýn, merkez ilçe ve baðlý köylerdeki saðlýk ocaðý yaþ kadýn nüfuslarýna göre aðýrlýklandýrýlmýþ ve ocaklardaki yaþ kadýn izlem formlarýndan rasgele örnekleme yoluyla seçilmiþlerdir. Çalýþma kapsamýna alýnan kadýnlara, tek bir araþtýrmacý tarafýndan yüz yüze görüþme tekniði kullanýlarak anket uygulanmýþtýr. Ankette katýlýmcýlara tanýmlayýcý özellikleri, doðurganlýk özellikleri, þu anda kullandýðý aile planlamasý yöntemi ve bilgi kaynaklarý ile ilgili sorular sorulmuþtur Ýstatistiksel analizler: Elde edilen veriler SPSS Ver. 8.0 Ýstatistik paket programýna aktarýlmýþ ve analizleri yapýlmýþtýr. Karþýlaþtýrmalarda Ki-Kare testi kullanýlmýþtýr. Bulgular Araþtýrmada Edirne Ýli Merkez ilçede yaþayan yaþ 239 kadýn incelenmiþtir. Ýncelenen kadýnlarýn yaþ ortalamasý 'dir. Ýncelenen kadýnlarýn %4.2'si Etkilemez 45% Bilmiyor 17% Etkiler 38% Þekil 1. Emzirme gebe kalmayý etkiler mi? sorusuna verilen yanýtlar 2005 cilt 14 sayý 1 9

3 Tablo 2. Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn kontraseptif yöntemleri ve yöntemlerin saðlýða olan yarar ve zararlarýný öðrenme kaynaklarýna göre yüzde daðýlýmý Sorgulanan kaynaklar Ebe Doktor Eþ, dost, Radyo Gazete Saðlýk ve akraba ve ve kitap hemþire TV dergi larý Kontraseptif yöntemleri öðrenme kaynaklarý Yöntemlerin saðlýða olan yarar ve zararlarýný öðrenme kaynaklarý Tablo 3. Önleyici modern yöntemlerin elde edildiði kaynaklar (%) Yöntemin kaynaðý Hap Kondom RÝA Tüp Toplam Ligasyonu AÇS-AP Merkezi Saðlýk Ocaðý Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Toplam Kamu , Özel Muayenehane Eczane Market Diðer (Özel hst. ve plk.) Toplam Özel Toplam okuma-yazma bilmemektedir, %1.7'si okuryazar, %46.2'si ilkokulu bitirmiþ, %11'i ortaokulu bitirmiþ,%17.4'ü lise bitirmiþ, %19.5'i yüksekokul bitirmiþtir. Ýncelenen kadýnlarda ilk evlenme yaþý ortancasý 20.00'dir Kadýnlarýn sahip olduðu çocuk sayýsý ortancasý 2'dir. Çocuklar arasýndaki doðum aralýðý ortancasý 4 yýldýr (min:0.00, max: 12.00). Kadýnlardan çocuðu olanlarýn %90.5'i son çocuðunu isteyerek, %9.5'i ise istemeyerek doðurmuþtur. Son çocuðunu istemeyerek doðuran kadýnlarýn %76.2'si çocuk istemediðini, %23.8'i ise daha sonra çocuk sahibi olmak istediðini belirtmiþlerdir. Halen çocuðu olan kadýnlarýn %22.3'ü daha sonra baþka çocuk sahibi olmayý planlamaktadýr. Gebe kalýnabilecek dönem sorulduðunda, kadýnlarýn ancak %30.5'i "iki adet arasýnda" diyerek doðru olarak yanýtlayabilmiþtir. "Gebelik önlenebilir mi?" diye sorulduðunda ise kadýnlarýn %4.6'sý "hayýr" diye yanýtlamýþlardýr. Gebeliði önlemek için bildikleri yöntemlerde ise katýlýmcýlarýn tamamýna yakýný ilk sýralarda RÝA, hap ve kondomu saymýþlardýr. Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %74.7'si herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmaktadýr. Bunlarýn %53.8'i modern yöntem uygulanmaktadýr. %20.9 RÝA, %16.3 kondom, %8.7'i hap, %7.1'i tüp ligasyonu, %0.8'i enjeksiyon yöntemini seçmiþtir (Tablo 1). Kadýnlarýn ilk kez yöntem kullanmaya baþladýklarýndaki çocuk sayýsý ortancasý 1'dir ve yöntem kullanma süresi ortancasý 6 yýldýr. Yapýlan analizlerde yaþ gruplarý arasýnda yöntem kullanýmý açýsýndan istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamýþtýr. Yöntem kullananlarda da modern yöntem ve geleneksel yöntemleri kullananlar açýsýndan yaþ gruplarý arasýnda istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamýþtýr (X 2 =4.616, p=.329). Modern yöntem kullaným oraný en fazla yaþ grubundadýr (%24.8). Öðrenim düzeyi arttýkça, modern yöntem kullaným oraný artmasýna karþýn, modern ve geleneksel yöntem kullanýmý açýsýndan ortaokul ve üstü eðitimlilerle, daha az eðitimli olan grup karþýlaþtýrýldýðýnda aradaki fark anlamlý bulunmamýþtýr (X 2 = 1.424, p= 0.233) Emzirme-gebelik iliþkisi sorulan kadýnlarýn ise, %38.3'ü emzirme gebe kalmayý etkiler, %44.7'si etkilemez demiþ, %17'si ise bu konuyu bilmediklerini belirtmiþlerdir (Þekil 1). Emzirmenin etkisinin bilinmesi ile öðrenim düzeyleri arasýnda önemli bir iliþki bulunmamýþtýr (X 2 = 3.965, p= 0.138). Kadýnlarýn %20.7'si ise emzirmeyi gebeliði önleyici bir yöntem olarak kullanmýþlardýr, 2005 cilt 14 sayý 1 10

4 Tablo 4. Düþükler ve ölü doðumlar (100 Gebelikte) Edirne TNSA-98 Toplam Düþük Kendiliðinden düþük Ýsteyerek düþük Ölü doðum emzirmenin gebeliði önleyici bir yöntem olarak kullanýmý öðrenim düzeyinin artmasý ile azalmaktadýr (X 2 = 6.854, p= 0.009). Yöntem kullanan kadýnlarýn %39.3'ü güvenilir olduðu için, %21.9'u kullanýmý rahat olduðu için, %7.9'u doktor önerdiði için, %7.3'ü etkili bulduðu için, %6.2'si ebe ve hemþireler önerdiði için kullandýðý yöntemi tercih etmektedirler. Araþtýrmaya alýnan kadýnlardan %77.7'si baþka çocuk istemediðini belirtmiþtir. Bunlarýn %17.7'si baþka çocuk istemediði halde yöntem kullanmamaktadýr. Baþka çocuk istemediði halda yöntem kullanmayanlarýn %62.5'i herhangi bir aile planlamasý yöntemini kullanmak istemektedir. Ýstediði yöntemi ne zaman kullanacaðý sorusuna yaklaþýk %50 oranýnda 12 ay içinde yanýtý verilmiþtir. Katýlýmcýlarýn bildiði kontraseptif yöntemleri ve yöntemlerin saðlýða olan yarar ve zararlarýný öðrendikleri kaynaklar ise Tablo 2'de görülmektedir. Gebeliði önleyici yöntemleri nereden saðladýðý sorulan katýlýmcýlarýn yanýtlarý Tablo3'tedir. Kadýnlarýn %66.7'si yöntemleri devlet sektöründen, %33.3'ü ise özel sektördeki kuruluþlardan elde etmiþlerdir. Yapýlan analizlerde, hap ile kondomu saðlayan kaynaklar arasýnda devlet sektörü ve özel sektör arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark bulunmazken (sýrasýyla p=0.275 ve p=0.052), RÝA'nýn daha çok devlet sektöründen elde edildiði ortaya çýkmýþtýr (p=.000). Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %25.3'ü herhangi bir yöntem kullanmamaktadýr. Yöntem kullanmayanlarýn, kullanmama nedenleri arasýnda ilk sýrada çocuk isteðinden (%33.3) sonra, saðlýk kaygýsý (%26.6) ve yöntemi nereden elde edebileceðini bilememek (%8.3) gelmektedir. Yöntem kullanmayan kadýnlarýn yalnýzca %6.6'sý yöntem kullanýmýna karþýdýr. Katýlýmcýlara yaptýklarý istemli düþük, kendiliðinden düþük ve ölü doðum sayýlarý sorulmuþtur. Alýnan yanýtlara göre Edirne Merkez ilçede yaþayan doðurganlýk çaðýndaki kadýnlarda 100 gebelikte görülen ölü doðum ve düþük sayýsý Tablo 4'teki gibidir. Araþtýrmaya katýlanlarýn aile planlamasý ile ilgili saðlýk hizmetlerini kullanýmý sorgulandýðýnda, katýlýmcýlarýn yalnýzca %31.8'i son 6 ay içinde aile planlamasý ile ilgili olarak bir saðlýk personeli ile görüþtüðünü söylemiþ, yalnýzca %38.8'i son 6 ay içinde saðlýk ocaðý personeli tarafýndan ziyaret edilmiþtir. Son 6 ay içinde bir saðlýk personeli ile görüþenlerin %64.4'ü, ebe ve hemþirelerle görüþmüþtür. Tartýþma Aile planlamasý ile ilgili bugün gelinen noktaya bakýldýðýnda; geleneksel yöntem kullanýmýndaki azalmayla birlikte, modern yöntem kullanýmýnda da önemli artýþlar görülmektedir. Saltýk ve ark. tarafýndan Edirne'de 1994 yýlýnda yapýlan çalýþmada, etkin yöntem kullaným oraný %42.5 iken, bizim çalýþmamýzda %53.8 bulunmuþtur (6). Ancak geri çekme yöntemi (Türkiye: %24.4, Edirne: %20.9) halen evli çiftler arasýnda en yaygýn yöntem olarak kullanýlmaktadýr. Türkiye'de kadýnlarýn yalnýzca %12'si ortaokul ve üstü bir eðitim almýþken (TNSA-98), araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %47.9'u ortaokul ve üstü bir eðitim almýþlardýr. Kadýnlarda ilk evlenme yaþý ortancasý Türkiye ile benzerdir (Türkiye: 19.5, Edirne: 20.0). Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý nda kadýnlarýn %18'i "iki adet arasýnda" diyerek gebe kalýnabilecek dönemi doðru tanýmlamýþken, bu araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %30.5'i gebe kalýnabilecek dönemi doðru tanýmlamýþtýr. Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %53.8'i modern bir aile planlamasý yöntemi kullanmaktadýr. Bu oran hem Edirne Saðlýk Müdürlüðü kayýtlarýndan (%37.8), hem de Türkiye (%36.6) oranýndan fazladýr (4, 7). Edirne'nin Türkiye'nin batýsýnda, sosyoekonomik yönden görece daha kalkýnmýþ bir bölge olan Trakya bölgesinde olmasý ve okullaþma oranýnýn Türkiye ortalamasýndan daha yüksek olmasý bu sonucu kýsmen açýklamaktadýr. Araþtýrma grubunun seçiminde yaþ izlem fiþlerinden yararlanýlmasý da, saðlýk hizmetlerine bir biçimde ulaþabilmiþ ve yöntem kullanan kadýnlarýn örnekleme daha fazla seçilmesine yol açmýþ olabilir. Orta Anadolu bölgesi illerimizden Kayseri'de Öztürk 2005 cilt 14 sayý 1 11

5 Evli kadýnlarýn Türkiye'de %10'u, Edirne'de %17.7'si baþka çocuk sahibi olmak istemedikleri halde, herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmamak tadýrlar ve ark. tarafýndan yapýlan çalýþmada, modern yöntem kullanýmý %54.8 olarak belirlenmiþtir. Güneydoðu Anadolu bölgesinden Þýrnak ilinde Yavan tarafýndan yapýlan bir çalýþmada yaþ kadýnlarýn %21.8'inin modern yöntem kullandýðý, Diyarbakýr ilinde Toksöz ve ark. tarafýndan yapýlan çalýþmada ise %30.5 oranýnda modern yöntem kullanýldýðý bulunmuþtur (8, 9, 10). Bu sonuçlar da aile planlamasý yöntemlerini kullanma oranýnda bölgenin kalkýnmýþlýðýnýn ve kadýnlarýn eðitimli olma oranýnýn etkili olduðunu düþündürmektedir (Ortaokul ve üstü okul bitirmiþ olma oraný: Batý Anadolu'da 16.2, Orta Anadolu'da 13.3, Doðu Anadolu'da 4.9, TNSA-1998). Araþtýrmada gebelikten korunma yöntemi olarak vazektomiye hiç rastlanýlmamasý, ülkemizde olduðu gibi Edirne'de de aile planlamasý süreçlerine erkeklerin yeterince katýlmadýðýný göstermektedir. Çalýþmamýzda eðitim düzeyi arttýkça modern yöntem kullaným oraný ve emzirme - gebelik iliþkisini bilme oraný artmýþtýr. Diyarbakýr, Ýzmir ve Ankara'da yapýlan benzer çalýþmalarda da sonuçlar benzer bulunmuþtur (10, 11, 12). Bu sonuçlar, kadýnlarýn eðitilmesinin, her konuda olduðu gibi, aile planlamasý uygulanmasýnda ve modern yöntem seçiminde de etkili olacaðýný göstermektedir. Ayrýca karþýlanamayan gereksinim hala çok yüksektir, evli kadýnlarýn Türkiye'de %10'u, Edirne'de %17.7'si baþka çocuk sahibi olmak istemedikleri halde, herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmamaktadýrlar (4). Bunlara, korunmak istedikleri halde, etkili bir yöntem kullanmadýklarý için geleneksel yöntem ile korunanlar da eklenince, bu oran oldukça yükselmektedir. Katýlýmcýlarýn kontraseptif yöntemleri ve yöntemlerin saðlýða olan yarar ve zararlarýný öðrendikleri kaynaklar arasýnda saðlýk çalýþanlarýnýn yaný sýra, radyo ve televizyonun bulunmasý, saðlýk personelinin ve medyanýn halkýn saðlýk eðitimindeki önemini bir kez daha vurgulamaktadýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn her konuda olduðu gibi, bilinçli ve etkili danýþmanlýk hizmeti vermesi gerektiðini de göstermektedir. TNSA-98 bulgularýna göre, yöntemlerin %55.8'i devlet sektöründen, %42.2'si özel sektörden elde edilmektedir. Bizim bulgularýmýz ise, Edirne'de hap ve kondom kullananlarýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan daðýtýlanlarýn yanýnda, eczanelerden almayý da tercih ettiðini, ancak öbür yöntemler için devlet kurumlarýnýn daha fazla seçildiðini göstermektedir. Edirne Saðlýk Müdürlüðü ile yapýlan görüþmeler, son birkaç yýldýr çekilen malzeme sýkýntýsýnýn bu sonuca yol açmýþ olabileceðini düþündürmektedir. Özel muayenehane, özel hastane ve polikliniklerin A grubu hizmetlerden olan hap ve kondoma deðer vermediði görülmektedir. Ayný biçimde bu hizmetlerin Edirne'deki 2. Basamak kamu kurumlarý olan Devlet hastanesi ve SSK hastanesinde verilmiyor olmasý da düþündürücüdür. Hizmet saðlayan kuruluþlar arasýnda Týp Fakültesi nin yer almamasý, hem kaçýrýlmýþ fýrsatlar, hem de hizmet sunanlarýn eðitim yeri olarak bu alanda bilgi-tutum oluþturuculuktan uzak olma yönleriyle son derecede önemlidir. Yöntemler devlet kuruluþlarýndan ve ücretsiz saðlanabilirken bile, kullaným oranlarýmýz düþüktür, Bu durum, tek baþýna uzunca bir süre daha yöntemlerin devlet eliyle, ücretsiz ve tüm basamaklarda saðlanmasý gerekliliðini göstermektedir. AP hizmetlerinin ücretli hale getirilmesi ile her ne kadar ödeme gücü olmayandan para alýnmayacak bile olsa, yöntem kullanýmýný azaltacaðý ve uzun erimde istenmeyen gebeliklerin artacaðýný öngörmek zor deðildir. Kadýn saðlýðý koruyucu hizmetler kapsamýndadýr. AP hizmetlerine gereksinimi olan yüksek riskli kiþiler özellikle sosyoekonomik durumu kötü olanlar ve eðitimsiz olanlardýr. AP hizmetlerinin çok az da olsa ücret alýnarak verilmesi, düþük sosyoekonomik durumda olanlarýn hizmet kullanýmýný azaltacaktýr ve risk düzeyleri daha da artacaktýr. Bu durum 224 Sayýlý Yasa nýn eþitlik ilkesine ve 2827 Sayýlý Yasa nýn gereklerine aykýrýdýr. Mersin ve Adana'da yapýlan pilot uygulama sonucunda, AP hizmetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra yöntem kullanýmýnýn %20 azaldýðý bildirilmektedir (13). Yöntem kullanmayan kadýnlarýn, kullanmama nedenleri arasýnda saðlýk kaygýsýnýn çocuk isteðinden sonra ikinci sýrada yer almasý, aile planlamasý danýþmanlýðýnýn saðlýk kuruluþlarýnda yeterince verilmediðini ya da danýþmanlýk sýrasýnda hatalý ve eksik bilgilendirme olasýlýðýný akla getirmektedir cilt 14 sayý 1 12

6 Aile planlamasýnda týp fakültelerinde ve ebehemþirelik yüksekokullarýn da mezuniyet öncesi eðitim güçlendirilmelidir. Tekiner ve ark. tarafýndan Malatya'da yapýlan bir çalýþmada da geleneksel yöntem kullanan 182 olguya danýþmanlýk verildikten sonra 143 tanesinin modern yöntem kullanmaya baþlamýþ olmasý etkili danýþmanlýk hizmetinin önemini göstermek bakýmýndan önemlidir (14). Þahin G. ve ark. tarafýndan Van'da yapýlan bir çalýþmada yöntem kullanmama nedenlerinin baþýnda %55.2 oranýnda eþi ve aile büyüklerinin izin vermemesinin ve ikinci sýrada %21.1 oranýnda yöntem kullanmanýn günah olmasýnýn gelmesi de, bu konuda kadýn, erkek, genç, yaþlý tüm halkýn, tüm kurumlarla iþbirliði içinde eðitilmesi gerektiðini göstermesi bakýmýndan önemlidir (15). Yöntem kullanmayan kadýnlarýn %66.7'sinin yöntem kullanmayý istiyor olmasý, aile planlamasý danýþmanlýðý için tüm baþvurularda fýrsatlarýn iyi deðerlendirilmesi ve halkýn bu hizmetleri nereden alabileceði konusunda eðitilmesi gerekliliðini göstermektedir. Türkiye ortalamasýnýn üstünde bir oranda modern kontraseptif yöntem kullanýmý olmasýna karþýn, Edirne'de halen istenmeyen gebelikler olmaktadýr. Katýlýmcýlarýn %9.5'i son çocuðunu istemeyerek doðurmuþtur ve 100 gebelikte 11.8 oranýnda istemli düþük olmuþtur. Türkiye'de de toplam doðurganlýk hýzý 2.6 olmasýna karþýn, istenen doðurganlýk hýzý 1.9'dur. Ýstenmeyen gebeliklerin oluþu, isteyerek düþük oranýnýn da artmasýna neden olmaktadýr. Türkiye'de 1990'dan bu yana isteyerek düþüklerde azalma görülmektedir. Toplumun küçük aileyi norm olarak kabul etmesindeki artýþ, hýzlý kentleþme, eðitim düzeyindeki artýþ bu azalýþa yol açmýþtýr. Tüm bunlara karþýlýk, etkili kontraseptif yöntemlerin yeterli ölçüde halka ulaþtýrýlamamasý, halkýn kontraseptif yöntemlerle ilgili yanlýþ bilgileri, eðitim eksikliði de isteyerek düþüðün ülkemizde halen yaygýn olmasýnýn nedenleridir. Berberoðlu ve ark. tarafýnda Edirne Ýli Muradiye Saðlýk Ocaðý bölgesinde yapýlan çalýþmada, halkýn saðlýk ocaðýný kullanýmýnýn %62 oranýnda bulunmasý ve bizim araþtýrmamýzda son 6 ay içinde katýlýmcýlarýn yalnýzca %38.8'inin saðlýk ocaðý personeli tarafýndan ziyaret edilmiþ olmasý, hem aile planlamasýna iliþkin bilgilerin, hem de yöntemlerin halka ne ölçüde ulaþtýrýlabildiðini göstermek açýsýndan çarpýcýdýr (16). Sonuç ve Öneriler Modern kontraseptif yöntem kullaným oranýný artýrmak ve karþýlanamayan gereksinim oranýný azaltmak amacý ile yeni yaklaþýmlar ve stratejiler belirlenmelidir. Kontraseptif yöntemlerin en çok öðrenildiði kaynaklar dikkate alýnarak, var olan aile planlamasý hizmetlerini duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için bilgilendirme, eðitim ve iletiþim çalýþmalarýna yaygýnlýk ve yoðunluk kazandýrýlmalýdýr. Toplumun verilmekte olan hizmetleri tanýyabilmesi için radyo ve televizyon spotlarý, posterler, kültürel etkinlikler, gazete ilanlarý ve saha ziyaretleri yapýlmalýdýr. Ayrýca kontraseptif kullanýmýný artýrmak için, ticari pazarlamada kullanýlan teknikleri uygulayan, sosyal pazarlama programlarý kullanýlabilir (17). Aile planlamasýnda týp fakültelerinde ve ebe-hemþirelik yüksekokullarýnda mezuniyet öncesi eðitim güçlendirilmelidir. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da mezuniyet sonrasý standart hizmet içi eðitimler planlanmalýdýr. Saðlýk ocaklarýnda ve hastanelerde kapsamlý aile planlamasý hizmetleri verebilecek birimler kurulmalý ve doðum kontrol yöntemleri lojistiði kesintisiz saðlanmalýdýr. Aile planlamasýnda sektörler arasý iþbirliði zorunludur, nitekim bu gereksinimler 1983 yýlýnda kabul edilen 2827 sayýlý yasada da tanýmlanmaktadýr. Üniversiteler, gönüllü kuruluþlar, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý halkýn bilinçlenmesi için iþbirliði ve iletiþim içinde çalýþmalýdýr. Kadýn saðlýðý ve aile planlamasý hizmetleriyle ilgili organize sistemler, özel sektör ve gönüllü kuruluþlarca desteklenmelidir. AP hizmetlerine gereksinimi olan yüksek riskli kiþiler, özellikle sosyoekonomik durumu kötü olanlar ve eðitimsiz olanlardýr. AP hizmetlerinin çok az da olsa ücret alýnarak verilmesi, düþük sosyoekonomik durumda olanlarýn hizmetten yararlanmasýný azaltacaktýr ve risk düzeyleri daha da artacaktýr. Bu durum 224 Sayýlý Yasa nýn eþitlik ilkesine ve 2827 sayýlý Yasa nýn gereklerine aykýrýdýr. Kadýn saðlýðýný yakýndan ilgilendiren aile planlamasý konusunda yalnýzca pilot projeler olarak baþlatýlan programlarýn, gereksinimi olan tüm kiþileri kapsayacak biçimde yaygýnlaþtýrýlmasý ve sürekli olmasý saðlanmalýdýr cilt 14 sayý 1 13

7 Ülkemizde kadýn ve çocuk saðlýðý ile ilgili göstergelerin hala çok kötü olduðu anýmsanarak, bu konular analitik yaklaþýmlarla deðerlendirilmeli ve politik karar vericiler gerekli önlemleri gecikmeden almalýdýrlar. TTB'ce tarihinde yayýmlanan raporda da belirtildiði gibi; Saðlýk Bakanlýðý kontraseptif malzemelerin alýmý için kendi bütçesinde kaynak ayýrmalýdýr, Türkiye'de yýllýk kontraseptif malzeme gereksinimi bilimsel yollardan hesaplanmalý ve bütçe yapýlmalýdýr, kamu saðlýk sigortalarýnýn (SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý) AP malzemelerini karþýlamasý ve bunun sürekli olmasý saðlanmalýdýr (13). Kaynaklar 1- T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü.,Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý.,JHPIEGO Corporation., Ýnsan Kaynaðýný geliþtirme Vakfý: Aile Planlamasýnda Temel Bilgiler, 1997, Ýstanbul, Türkiye 2- Özvarýþ Þ.B, "Aile Planlamasý", Saðlýk ve Toplum, Saðlýk ve Sosyal Yardým Vakfý Yayýný, 8(3-4): Ulusal Aile Planlamasý Hizmet Rehberi; Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý, Saðlýk Bakanlýðý AÇSAP Genel Müdürlüðü, Cilt I, Ankara, "Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 1998", Saðlýk Bakanlýðý AÇSAP Genel Müdürlüðü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Demographic and Health Surveys Macro Ýnternational Inc., Ankara, Eskiocak M, Yoleri H, Ekuklu G, Saltýk A. (2001), "Edirne Saðlýk Ocaklarýnda yýllarý arasýnda Yaþ Kadýn Bildirim Formlarýnýn Deðerlendirilmesi" I. Ulusal Ana - Çocuk Saðlýðý Kongresi Bildiri Kitabý, Ankara, Sayfa: Saltýk A, Yaþar Z, Güzelant A, Ekerbiçer H, Ekuklu G (1994), "Edirne Merkezinde Evli Çiftlerin Aile Planlamasý ve Doðurganlýða Ýliþkin Bilgi-Tutum- Davranýþlarý ve Bunlarý Koþullayan Bazý Etmenler" 4. Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi Bildiri Kitabý, Didim, Sayfa: Edirne Saðlýk Müdürlüðü kayýtlarý, Edirne, Þahinöz T, Þahinöz S, Ceyhan O, Öztürk Y. (2001), "15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemi Kullanma Durumlarýný Etkileyen Faktörler" I. Planlamasý Kongresi Bildiri Kitabý, Antalya, Sayfa: Yavan T, Beji N. (2001), " Þýrnak Ýlinde Yaþayan Yaþ Grubu Evli Kadýnlarýn Demografik Özellikleri ve Üreme Saðlýðý Açýsýndan Aile Planlamasýna Ýliþkin Özelliklerinin Saptanmasý" I. Planlamasý Kongresi Bildiri Kitabý, Antalya, Sayfa: Toksöz P, Çelik Y, Aydýnalp A, Ýlçin E. (1991), " Diyarbakýr'da Doðurgan Çaðdaki Kadýnlarýn Aile Planlamasý Uygulamalarýna Ýliþkin Bir Çalýþma" Dicle Týp Bülteni, Diyarbakýr, 18 (4): Halýcý F, Þenoðlu O, Çelikel G. (2001), " Aile Planlamasýnda Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler" I. Planlamasý Kongresi Bildiri Kitabý, Antalya, Sayfa: Biri A, Öztürk J, Budakoðlu Ý, Maral I. (2001), "Ankara Ýlinde Seçilen Saðlýk Ocaðý ve AÇSAP Bölgelerindeki Yaþ Grubu Kadýnlarýn Kendilerinin ve Eþlerinin Öðrenim Durumlarýna Göre Aile Planlamasý Yöntemi Kullanma Durumlarý" I. Planlamasý Kongresi Bildiri Kitabý, Antalya, Sayfa: planlamasý hizmetlerinin ücretlendirilmesi" uygulamalarý konusundaki toplantý raporu-27.eylül.2001.htm. 14- Tekiner S, Çelik Ö, Hasçalýk Þ, Burak F. (2000) " Aile Planlamasý Polikliniðine Baþvuran Olgularýn Danýþmanlýk Öncesi ve Sonrasý Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý" I. Uluslar arasý & II Ulusal Üreme Saðlýðý ve Aile Planlamasý Kongresi Bildiri Kitabý, Antalya, Sayfa: Þahin G, Þahin H, Zeteroðlu Þ, Kolusarý A. (2001) "Van Ýli Yöresinde Aile Planlamasý Yöntemleri Kullanmama Nedenleri" I. Uluslar arasý & II Ulusal Üreme Saðlýðý ve Aile Planlamasý Kongresi Bildiri Kitabý, Antalya, Sayfa: Berberoðlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltýk A. (2001) " Edirne Ýli Muradiye Saðlýk Ocaðý Bölgesinde Romanlar ve Öbürlerinin Ýlk Basamak Saðlýk Hizmeti Kullanýmý" Toplum ve Hekim, TTB Yayýný, 16(6): Özvarýþ ÞB, Akýn A.(2001) "Aile planlamasý hizmet sunumunda yeni yaklaþýmlar." Ulusal Ana - Çocuk Saðlýðý Kongresi Bildiri Kitabý. Ankara, Sayfa: STED Okuyucu Danýþma Kurulu nda Yer Almak Ýster misiniz? Lütfen bize Dergi ile ilgili deðerlendirmelerinizi yazýnýz. Bundan sonraki sayýlar sizin de katkýnýzla oluþsun. Sizden gelecek her türlü katký, öneri ve eleþtiri bizim için çok önemli... Ýletiþim kolaylýðý için açýk adresinizi, telefon numaralarýnýzý ve varsa elektronik posta adresinizi eklemeyi unutmayýnýz cilt 14 sayý 1 14

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

HEMAR-G. Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMARG HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý Sevgi ÖzsoyGÖKDEMÝREL* Anahit COÞKUN** * Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý*

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý* Moda Saðlýk Ocaðý na Baþvuranlarýn Verilen Hizmetlerle Ýlgili Deðerlendirmeleri The Opinions of Patients Applying to Moda Health Center About the Health Services Provided Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI*

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI* Dr. Ferruh Niyazi AYOÐLU Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Sibel KIRAN Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zühtü ÞAHÝN M.Sc., Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri HAZIRLAYANLAR EDÝTÖR Prof. Dr. Ayþe Akýn YAZARLAR (Alfabetik Sýrayla) Prof. Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ Dr. Meral Demirören Dr. Serap Þener Dr.

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

AMAÇ VE ÖÐRENÝM HEDEFLERÝ Ã aråÿamba, 26 Kasım 2008

AMAÇ VE ÖÐRENÝM HEDEFLERÝ Ã aråÿamba, 26 Kasım 2008 AMAÇ VE ÖÐRENÝM HEDEFLERÝ Ã aråÿamba, 26 Kasım 2008 TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Amaà : Bu eðitim programý sonunda genel pratisyenler kadýn ve erkekte üreme saðlýðýnýn yaþam boyunca temel saðlýk

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ

SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 285 DERLEME SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ Nilay ETÝLER*, Cavit Iþýk YAVUZ* GÝRÝÞ Ýyileþtirme, düzeltme,

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı