T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: DÖNEMSONU filemler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 4) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 5,6) Prof.Dr. Necdet SA LAM (Ünite 7,8) Editör Doç.Dr. Ayfle Banu BAfiAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Dönemsonu fllemlerinin Kapsam... 2 MUHASEBE SÜREC NDE DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N YER... 3 DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N GEREKL L... 5 DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N KAPSAMI... 6 Envanter Ç karma Zaman ve Hesap Dönemi... 6 Muhasebe D fl Envanter ve Muhasebe çi Envanter fllemleri... 8 DE ERLEME filemler VE DE ERLEME ÖLÇÜLER... 8 De erleme fllemleri... 8 De erleme Ölçüleri... 9 T CAR KÂR VE MAL KÂR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Haz r De erler ve Menkul K ymetlere liflkin Dönemsonu fllemleri HAZIR DE ERLER Kasa - Türk Liras Kasas Kasa Say m Noksanl Kasa Say m Fazlal Kasa - Yabanc Para Kasas Çekler Dönemsonu (Envanter) fllemleri Bankalar Dönemsonu (Envanter) fllemleri MENKUL KIYMETLER Dönemsonu (Envanter) fllemleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

3 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Alacaklara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi T CAR ALACAKLAR Al c lar VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Alacak Senetleri VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme fiüpheli Alacaklar VUK a Göre fiüpheli Alacak fllemleri Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre fiüpheli Alacak fllemleri De ersiz Alacaklar D ER ALACAKLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Stoklara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi STOK MAL YET AKIfi VARSAYIMLARI Devaml Envanter Sistemine Göre Maliyet Ak fl Varsay mlar n n flleyifli Gerçek Parti Maliyeti Varsay m lk Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m ( G Ç) Son Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m (SG Ç) Ortalama Maliyet Varsay m Aral kl Envanter Sistemine Göre Maliyet Ak fl Varsay mlar n n flleyifli lk Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m ( G Ç) Son Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m (SG Ç) Ortalama Maliyet Varsay m STOKLARIN ENVANTER (DÖNEMSONU) filemler Stoklar n Fiziki Say m Envanteri Kolaylaflt r c Yöntemler Perakende Yöntemi Standart Maliyet Yöntemi Stoklar n De erlemesi Vergi Usul Kanunu na Göre De erleme Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Özet... 93

4 çindekiler v Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Duran Varl klara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi UZUN VADEL ALACAKLAR MAL DURAN VARLIKLAR Ba l Menkul K ymetlerin Dönemsonu fllemleri De erlemesi De er Düflüklü ü fltiraklerin Dönemsonu fllemleri De erlemesi De er Düflüklü ü Ba l Ortakl klar MADD DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varl klar n Say m Maddi Duran Varl klar n De erlemesi Vergi Usul Kanunu na Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Maddi Duran Varl klarda Amortisman ve Muhasebelefltirilmesi Normal Amortisman H zland r lm fl Amortisman Yöntemleri Kullan m (Üretim) Miktar Yöntemi K st Amortisman Amortismanlar n Muhasebelefltirilmesi Maddi Duran Varl klar n Sat fl ve Yenileme Fonu MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR De erlemesi ve tfa Edilmesi Vergi Usul Kanunu na Göre De erleme ve tfa Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme ve tfa MADD VE MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DE ER DÜfiÜKLÜ Ü De er Düflüklü ünün De erlendirilmesi De er Düflüklü ünün Muhasebelefltirilmesi Yeniden De erlenmifl De erler Üzerinden zlenen Varl kta De er Düflüklü ü Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

5 vi çindekiler 6. ÜN TE 7. ÜN TE Yabanc Kaynaklar ve Öz Kaynaklara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi T CAR BORÇLAR Sat c lar VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Borç Senetleri VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme MAL BORÇLAR Banka Kredileri Yabanc Para Cinsinden Al nan Kredilerin De erlemesi Dönemsonu Faiz Tahakkuku Vadeleri Bir Y l n Alt na Düflen Krediler Ç kar lm fl Tahviller skontolu Tahvil hrac Primli Tahvil hrac ÖZ KAYNAKLAR Dönem Net Kâr Yedekler Kâr Yedekleri Sermaye Yedekleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Gelir ve Giderlere liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi MAL YET VE G DER HESAPLARI /A Seçene inde Maliyetlerin Takibi /B Seçene inde Maliyetlerin Takibi GEL R HESAPLARI Has lat n Ölçümü Mal Sat fl Hizmet Sat fl Faiz, sim Haklar ve Temettüler GEL R VE G DERLER N DÖNEM BAKIMINDAN KONTROLÜ Gelecek Döneme Ait Gelirlerin Tespiti Önceki Dönemlerden Gelen ve Döneme sabet Eden Gelirlerin Tespiti Gerçekleflen Gelirlerin Tespiti

6 çindekiler vii Gelecek Döneme Ait Giderlerin Kontrolü Önceki Dönemlerden Gelen Giderlerin Kontrolü Gerçekleflen Giderlerin Tespiti Dönem Kâr veya Zarar n n Bulunmas VERG YE TAB KÂRIN BULUNMASI VE MUHASEBELEfiT R LMES Kurumlar Vergisinden stisnalar - Vergiden Muaf Gelirler Kurumlar Vergisinden ndirilecek Giderler Kurumlar Vergisine Kanunu na Tabi flletmelerde Gider Kabul Edilmeyen ndirimler Gelir Vergisi Kanunu na Tabi flletmelerde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Vergi Oran Kâra liflkin Dönemsonu Muhasebe Kay tlar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi HESAPLARIN KAPATILMASI F NANSAL TABLOLAR VE DÜZENLENME KOfiULLARI Finansal Tablolar n Gerçe e Uygun Sunuluflu flletmelerin Süreklili i Tahakkuk Esas Önemlilik ve Birlefltirme Netlefltirme (Mahsup Etme) Raporlama S kl Karfl laflt rmal Bilgi Sunuluflun Tutarl l F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO) Bilançoda K sa Vade / Uzun Vade Ayr m Dönen Varl klar Duran Varl klar K sa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler GEL R TABLOSU Kapsaml Gelir Tablosu Bireysel Gelir Tablosu Giderlerin Çeflitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosu Giderlerin Fonksiyonuna Göre Bireysel Gelir Tablosu ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU Özkaynak De iflim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler ÜN TE

7 viii çindekiler NAK T AKIfi TABLOSU Nakit Ak fl Tablosunun Sunumu flletme Faaliyetlerinden Sa lanan Nakit Ak fllar n n Raporlanmas F NANSAL TABLOLARIN BÜTÜNÜNE A T D PNOTLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

8 Önsöz ix Önsöz flletmeler aç s ndan muhasebe kay tlar n bafllatmak ve sürdürmenin yan nda bu sürecin ç kt lar n oluflturan finansal tablolar n düzenlenmesi ve iflletme ile ilgili taraflara iletilmesi büyük önem tafl maktad r. Bu nedenle finansal tablolar n düzenlenebilmesi ve faaliyet sonuçlar n n dönemler itibariyle tespit edilmesi için dönemsonu envanter ve de erleme ifllemlerinin yap lmas zorunluluktur. Dönemsonu ifllemleri; belli bir tarih itibariyle iflletmelerin mali tablolar n haz rlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin gerçekli i ve do rulu unu sa lamaya yönelik olarak yap lan ifllemler olarak tan mlanmaktad r. Muhasebe süreci bütün olarak düflünüldü ünde, Genel Muhasebe I ve Genel Muhasebe II derslerinde ö renilmifl olan bilgiler, dönemsonu ifllemleri arac l yla bir bütünlük kazanm fl olacakt r. Bu kitapta genel muhasebe sürecinin son aflamas n oluflturan dönemsonu ifllemleri mevcut yasal düzenlemeler, muhasebe standartlar ve muhasebe ilkeleri fl alt nda aç klanm flt r. Kitap, yazarlar, ö retim ve grafik tasar m ve dizgi ekipleri olmak üzere genifl bir grubun özverili çal flmas yla ortaya ç km flt r. Baflta yazarlar m z olmak üzere, eme i geçenlere teflekkür eder, ö rencilerimize ve kullan c lara faydal olmas n dilerim. Editör Doç.Dr. Ayfle Banu Baflar

9 1DÖNEMSONU filemler Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Dönemsonu ifllemlerinin iflletmeler aç s ndan neden gerekli oldu unu aç klayabilecek, Dönemsonu ifllemlerinin kapsam n aç klayabilecek, De erleme ölçülerini tan mlayabilecek, Ticari kâr ve mali kâr kavramlar n tan mlayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Envanter fllemleri Ticari Kâr Dönemsonu fllemleri De erleme Mali Kâr çindekiler Dönemsonu fllemleri Dönemsonu fllemlerinin Kapsam MUHASEBE SÜREC NDE DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N YER DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N GEREKL L DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N KAPSAMI DE ERLEME filemler VE DE ERLEME ÖLÇÜLER T CAR KÂR VE MAL KÂR

10 Dönemsonu fllemlerinin Kapsam MUHASEBE SÜREC NDE DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N YER Muhasebe bir sistemdir ve her sistem gibi girdileri, girdilerin ifllendi i bir süreci ve ç kt lar vard r. Muhasebe sisteminin girdi k sm n belgeler, süreç k sm n bu belgelerin kayd ve s n fland r lmas, ç kt k sm n ise, finansal tablolar oluflturmaktad r. Muhasebe süreci nas l ve ne zaman bafllar sorusuna yeni aç lan ve faaliyetlerine devam eden iflletme aç s ndan cevap vermek gerekir. Yeni kurulan iflletmelerde muhasebe süreci, kurulufl ifllemleri tamamland ktan sonraki kurulufl bilançosu ve aç l fl kayd ile bafllar. Faaliyetine devam eden iflletmelerde muhasebe süreci ise, dönem bafl yevmiye kay tlar ile bafllar. Süreç, dönem içi mali olaylara ait belgelerin toplanmas, kaydedilmesi, s n fland r lmas ve mali tablolar n düzenlenmesine kadar devam eder. Sürecin ara noktalar nda ifllemlerin matematiksel do rulu unun sa lanmas için ara (geçici) mizanlar düzenlenir. Dönemsonu geldi inde ise, kay tlar n özeti, genel geçici mizan fleklinde al n r, fiili do rulamalar ve düzeltmeler yap l r. Son flekil verildikten sonra da kesin mizan ve mali tablolar haz rlan r ve hesaplar kapat l r. flletmelerde muhasebe sürecinin aflamalar n k saca afla daki gibi aç klamak mümkündür: Aç l fl Kay tlar : Yeni kurulan bir iflletmede yap lacak envanter çal flmas ve düzenlenecek aç l fl bilançosundan hareketle; faaliyetine devam eden iflletmelerde ise, dönem bafl bilançosundan hareketle yap lan kay tlar, aç l fl kay tlar d r. Bilançonun aktifi, aç l fl kayd nda yevmiye defterinin borç taraf na; pasifi ise, alacak taraf na kay t edilir. Dönem çi Mali fllemlerin Kay tlar : Dönem içi ifllemler önce yevmiye defterine maddeler fleklinde ve yevmiye defterinden de büyük deftere aktar larak kaydedilir. Ara Mizanlar: Yevmiye defterinden büyük deftere aktar mlar n matematiksel do rulu unu test etmek için mizanlar kullan lmaktad r. Dönemsonuna kadar planlanan sürelerde (ayl k, üç ayl k vb.) düzenlenen mizanlara, ara mizan denir. Genel Geçici Mizan: Bilindi i gibi, muhasebe dönemi 1 Ocak ta bafllar ve 31 Aral k tarihinde sona erer. Dönemsonu, yani 31 Aral k itibari ile düzenlenen mizan bütün dönemi kapsad ndan genel geçici mizan olarak adland r l r ve iflletmenin kay tl durumunu gösterir.

11 4 Dönemsonu fllemleri Envanter ve Envanter Kay tlar : Genel geçici mizan haz rland ktan sonra, burada yer alan hesaplara bak larak iflletmenin tüm hareketleri incelenir. Yani, iflletmenin bütün varl klar say l r, ölçülür, tart l r ve de erlenir, alacaklar ile borçlar n n mutabakat çal flmalar yap l r. Daha sonra, defter kay tlar ndaki ve genel geçici mizandaki tutarlar bir kenarda b rak larak iflletmenin gerçek (fiili) durumu envanter listeleri arac l yla ç kart l r ve iflletmenin muhasebe kay tlar ndaki durumu ile fiili durumu karfl laflt r l r. Genel geçici mizanda yer alan tutarlar ile envanter çal flmalar sonucunda bulunan tutarlar birbirinden farkl ysa, yap lacak envanter kay tlar ile bu farklar fiili duruma göre düzeltilmeye çal fl l r. Yani, envanter kay tlar arac l yla muhasebe kay tlar n n, fiili duruma göre ayarlanmas sa lan r. Bütün bunlardan sonra da maliyet hesaplar ve gelir tablosunun kapan fl kay tlar gerçeklefltirilir. Kesin Mizan: Her dönemsonunda ç kar lan son mizand r. Bu mizanda kalanlar iflletmenin fiili durumunu gösteren tutarlard r. Bu mizandan hareketle iflletmenin finansal tablolar düzenlenir. Finansal Tablolar n Düzenlenmesi: Finansal Durum Tablosu-Bilanço, Kapsaml Gelir Tablosu, Nakit Ak m Tablosu, Özkaynaklar De iflim Tablosu kesin mizandan sonra düzenlenir. Kapan fl Kay tlar : Dönemsonu bilançosundan hareketle kapan fl kay tlar yap l r. Dönemsonu bilançosunun pasifi, yevmiye kayd n n borç taraf na; aktifi ise, alacak taraf na kaydedilir. Bu kay ttan sonra büyük defter hesaplar n n tamam kapanm fl olur. 1 fiekil 1.1 Muhasebe Süreci ve Bilgi Sisteminde Dönemsonu fllemlerinin (Envanter ve SIRA envanter S ZDE kay tlar ) Yeri. Muhasebe sürecinde envanterin yeri nerededir? Yukar da yap lan aç klamalara ba l olarak muhasebe süreci, fiekil 1.1 üzerinde gösterilmektedir. Dönem Bafl 1. Aç l fl Kayd 2. Dönem çi Mali fllemlerin Kay tlar (Kay t) Dönemsonu AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ (Kay t) Yevmiye Defteri Büyük Defter 3. Ara Mizanlar 4. Genel Geçici Mizan (S n fland rma) (Envanter kay tlar yevmiye defterine yap l r) 5. Envanter ve Envanter Kay tlar 6. Kesin Mizan 8. Kapan fl Kay tlar 7. Finansal Tablolar n Düzenlenmesi

12 1. Ünite - Dönemsonu fllemlerinin Kapsam DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N GEREKL L Muhasebe süreci asl nda verileri bilgiye dönüfltüren bir sistemdir. Mali olaylar n gerçekleflti ini gösteren belgeler, sistemin girdileridir. Bu girdiler, belirli yasal ve ifllemsel süreçlerden geçirilerek sistemin ç kt s na dönüfltürülmektedir. Sistemin ç kt s, belgelerden üretilen ve finansal tablo kullan c lar na sunulan finansal bilgilerdir. Finansal tablolar düzenlemenin amac, iflletmenin finansal durumu, finansal performans ve nakit ak fllar hakk nda genifl bir kullan c kitlesinin ekonomik kararlar almalar na yard mc olan bilgiyi sunmakt r. Ayr ca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynaklar ne etkinlikte kulland klar n da gösterir. flletme yönetimi, finansal tablolar düzenlerken iflletme ömrünün sonsuz oldu- unu, faaliyetlerini bu sonsuz ömür çerçevesinde süreklilik esas na içerisinde devam etme durumunu de erlendirir. Gelecekte, flirketin sona erdirilmesi niyeti veya zorunlulu u yoksa finansal tablo süreklilik esas na göre düzenlenmifl say l r. Yönetim, de erlendirmelerini yaparken iflletme faaliyetlerinin süreklili ine kuflku düflürecek önemli belirsizlikler tafl yan olaylar veya koflullar n fark ndaysa, bu belirsizlikleri finansal tablo notlar nda aç klar. flletme, finansal tablolar n süreklilik esas na göre haz rlamamas halinde, bu hususu finansal tablolar n düzenlemesi s ras nda dayand rd temel ve iflletmenin süreklilik arz etmeyecek flekilde de- erlendirilmesinin nedeni ile birlikte aç klar. Sunulan finansal tablolardaki bilgilerin kullan c lar için faydal olabilmesi için, ihtiyaca ve gerçe e uygun, zaman nda sunulmufl, do rulanabilir, karfl laflt r labilir ve anlafl labilir olmas gerekir. Finansal tablolar n niteliksel özellikleri; htiyaca Uygunluk Gerçe e Uygun Sunum Karfl laflt r labilirlik Do rulanabilirlik Zaman nda Sunum Anlafl labilirliktir. Finansal tablolar n yukar daki anlamlar tafl yabilmeleri ve say lan niteliklere sahip olmalar için, dönem bafl aç l fl, dönem içi kay tlar ve ç kar lan mizandan sonra iflletmenin kay tl durumunu ortaya ç karmas gerekir. Ancak, çeflitli nedenler- den dolay, dönemsonunda kay tl durum, iflletmenin gerçek durumunu gösteremeyebilir. Bu nedenlerin baz lar afla daki gibi s ralanabilir. 5 Dönem bafl aç l fl, dönem içi kay tlar ve ç kar lan mizandan sonra iflletmenin kay tl durumu ortaya ç kar. flletmelerin kay tl durumunun finansal tablo düzenleme akflam itibariy- le gerçek durumunu gösterebilmesi amac ile uyuflmayan konular ile SIRA ilgili S ZDE gerekli düzeltmeleri yapmas gerekir. Bütün bu ifllemler, dönemsonu ifllemlerinin gereklili ini ortaya koymaktad r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Haz r de erlerin ve menkul k ymetlerin dönemsonu de erleri ile kay tl de- erleri aras nda çeflitli nedenlerle farkl l klar oluflabilir. Örne in Kasa hesab nda görülen para ile say m sonucu bulunan tutar aras nda çal nma, fazla veya noksan ödeme veya tahsilat gibi nedenlerle denklik olmayabilir. Hisse senetlerinde al fl bedellerine göre de er düflmeleri meydana gelmifl olabilir.

13 6 Dönemsonu fllemleri Muhasebe sürecinin ç kt lar olan, finansal durum tablosu, kapsaml gelir tablosu, nakit ak fl tablosu, özkaynaklar de iflim tablosu ve aç klay c notlar n iflletmenin anl k durumunu do ru ifade edebilmesi için, dönemsonu ifllemleri (envanter) bir zorunluluktur. 2 Ticari alacaklarla ilgili olarak yap lan mutabakatlaflma sonucu tutars zl klar ortaya ç kabilir ya da bu alacaklar n baz lar flüpheli duruma düflmüfl, baz - lar n n tahsil olana tamamen ortadan kalkm fl olabilir. Ayr ca, yabanc para cinsinden alacaklar n de erlemesi gerekebilir. Ayr ca vadeli alacaklar n de erleme gününde sahibi için arz etmifl oldu u de er (peflin de er) ile raporlanma gere i söz konusu olabilir. Stok hareketlerinin kay t yöntemlerinde farkl l klar olabilir. Fire, çal nma, bozulma, modas geçme, fiyat düflmesi vb. nedenlerle mevcut mallar n de- eri gösterilmeyebilir. Dönemsellik kavram ve tahakkuk esas gere i, döneme ait gelir ve giderlerle ilgili ayarlama kay tlar n n yap lmas gerekebilir. flletme faaliyetinde kullan lan maddi duran varl klar için y pranma, afl nma, modas n n geçme gibi nedenlerle de er kay plar oluflabilir. Mali borçlarla ilgili döneme ait kaydedilmesi gereken finansman giderleri söz konusu olabilir ya da mali borçlarla ilgili yaflland rma yap lmas gerekebilir. Ticari borçlarda vadelendirme, senetli borçlar n peflin de erle raporlanmas gere i söz konusu olabilir ve ayr ca mutabakatlaflma sonucu tutars zl klar ortaya ç kabilir ya da yabanc para cinsinden borçlar n de erlemesi gerekebilir. Muhasebe kurallar gere i kullan lan maliyet hesaplar n n ilgili gelir tablosu hesaplar na devredilmesi ve kapat lmas, gelir tablosundan bilanço hesaplar na geçifl kay tlar n n yap lmas gerekebilir. Mali tablolarda sunulamayan aç klay c notlarda ifade edilecek unsurlar n tespiti, do rulanmas ve sunuma uygun hale getirilmesi gerekebilir. Genel geçici mizandan sonra yukar da ifade edilen veya benzeri birçok nedenle, iflletmenin muhasebe kay tlar nda gözüken durumu ile o anl k fiili durumu birbiri ile tutarl olmayacakt r. Kay tl durumu ile fiziki durumu aras ndaki uyumlaflt rma için dönemsonu ifllemlerinin (envanter) yap lmas bir zorunluluktur. Dönemsonu SIRA ifllemlerinin S ZDE neden gerekli oldu unu aç klay n z. DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N KAPSAMI Envanter genel olarak say m, kontrol ve düzeltme ifllemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacaklar n borçlar n ve varl klar n miktar ve de erlerinin saptanmas na yönelik ifllemlerin bütünüdür. Dönemsonu itibariyle iflletmeler varl klar n sayarak, ölçerek, tartarak miktarlar n tespit ederler ve tespit edilen bu miktarlar Türkiye Muhasebe Standartlar nda belirtilen ölçütler dikkate al narak de erlenirler. De erleme, iflletmenin varl klar n n ve borçlar n n Türk Liras olarak de erlerinin ifade edilmesidir. Envanter Ç karma Zaman ve Hesap Dönemi AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 6102 say l Türk Ticaret Kanununa göre; her tacir, ticari iflletmesinin aç l fl nda, tafl nmazlar n, AMAÇLARIMIZ alacaklar n, borçlar n, nakit paras n n tutar n ve di er varl klar n AMAÇLARIMIZ eksiksiz ve K do ru T Abir P flekilde gösteren ve varl klar ile borçlar n n de erlerini teker teker belirten bir envanter ç kar r. Ayr ca, tacir aç l fltan sonra her faaliyet döneminin sonunda envanter düzenler. Envanter, düzenli bir iflletme faaliyetinin ak fl na uygun düflen süre içinde ç kar l r. Maddi duran malvarl na dahil varl klarla, ham ve yard mc maddeler ve ifl-

14 1. Ünite - Dönemsonu fllemlerinin Kapsam letme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam de erleri iflletme için ikinci derecede önem tafl yorsa, de iflmeyen miktar ve de erle envantere al n rlar. Kural olarak üç y lda bir fiziksel say m yap lmas zorunludur. flletmelerde envanter ç karma zaman genel olarak 31 Aral k, yani her y l n son günü kabul edilir. flletmelerde faaliyet dönemi 1 Ocak tarihinde bafllar, 31 Aral k tarihinde sona erer. Her 31 Aral k itibariyle iflletme ile ilgili taraflara iflletmenin finansal tablolar sunulur. Sunulacak finansal tablolar n gerçe i gösterebilmesi, ihtiyaca uygun bilgilerin yer alabilmesi, karfl laflt r labilir ve anlaml olabilmesi için envanter ifllemleri S ORU yap l r. 7 Dönemsonu envanteri, izleyen dönemin dönembafl envanteridir. Yukar da da ifade edildi i gibi, iflletmelerde faaliyet dönemi SIRA on S ZDE iki ay geçemez. Envanter, düzenli bir iflletme faaliyetinin ak fl na uygun düflen süre içinde ç - kar l r, ikinci derecede önem tafl yan unsurlarda ise kural olarak üç y lda bir fiziksel say m yap l r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Vergi Usul Kanunu na göre de erleme günü, iktisadi k ymetlerin vergi kanunlar nda gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduklar k ymetler esas tutulmas d r. Vergi kanunlar na göre her hesap dönemi bir takvim y l d r. Faaliyet süresinin bir takvim y l ndan daha k sa oldu u durumlarda kalan süreler hesap dönemi kabul edilir, envanter ve ona ba l olarak bilanço ç kar l r. Elde edilen kazançlar da bir y l n kazanc gibi de erlenir ve vergilendirilir. Takvim y l içinde ifle bafllayan ve ifli b rakan mükellefler, ifle bafllama ve ifli b - rakma tarihlerinde envanter ç kar rlar ve bilanço düzenlerler. Bir önceki takvim y - l içinde faaliyette olup da takvim y l içinde ifli b rakanlar, ifli b rakma tarihinde envanter ç kar rlar ve bilanço düzenlerler. Takvim y l içinde ifle bafllay p devam edenler, ifle bafllama tarihinde ve takvim y l sonunda envanter ç kar rlar ve bilanço düzenlerler. Envanter ç kar l rken, malvarl mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yard m ile çeflit, miktar ve de er olarak belirlenir. Kullan lan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun olmal d r. Bu flekilde düzenlenen envanterin vard sonuçlar, fiziksel say mla elde edilecek olan envanterin sonuçlar na eflit olmal d r. Bir faaliyet döneminin kapan fl envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun baflka bir yöntemin uygulanmas suretiyle, cins, miktar ve de er olarak malvarl mevcudunun güvenle tespiti sa lanabiliyorsa fiziki envanter gerekli SIRA de ildir. S ZDE Faaliyet döneminin kapan fl nda, fizikî say m veya izin verilen di er bir usul kullan larak malvarl kalemlerinin cins, miktar ve de erine AMAÇLARIMIZ göre faaliyet döneminin kapan fl ndan önceki üç veya sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibar yla AMAÇLARIMIZ düzenlenmifl özel bir envanterde gösterilmiflse, ayr ca bu özel envantere dayal olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun bir flekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varl klar n o faaliyet döneminin sonu itibar yla de erlemesi do ru yap l yorsa, varl klara iliflkin envanterin yap lmas na gerek yoktur.

15 8 Dönemsonu fllemleri Muhasebe d fl envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve de erlemek suretiyle iflletmenin varl klar ve borçlar n n saptanmas d r. Muhasebe içi envanter, muhasebe d fl envanterin muhasebe kay tlar nda yer alan aflamas d r. 3 Muhasebe D fl Envanter ve Muhasebe çi Envanter fllemleri flletmelerde dönemsonu ifllemleri kapsam nda yap lacak envanter ifllemleri afla - da gösterildi i gibi iki gruba ayr lmaktad r: Muhasebe d fl envanter Muhasebe içi envanter Dönemsonunda iflletme kay tlar dikkate al nmaks z n, bütün varl klar n n tek tek say lmas, de erlemesi, alacaklar ile borçlar ile mutabakatlar n n yap lmas, iflletmenin anl k fiili durumunun tespiti ifllemine muhasebe d fl envanter denmektedir. Yap lan muhasebe d fl envanter sonucu elde edilecek envanter listeleri ayr ca envanter defterine kaydedilir. Bu durumda envanter listeleri ile iflletmenin kay tl durumunu gösteren genel geçici mizan kalanlar n n karfl laflt r lmas, kay tl durum ile fiili durum aras ndaki örtüflmeyen durumlar n düzeltilmesi için gerekli kay tlar n yap lmas, maliyet hesaplar n n kapat lmas, gelir tablosu hesaplar n n kapat lmas ifllemlerine ise, muhasebe içi envanter denir. Muhasebe d fl SIRA envanter S ZDE ve muhasebe içi d fl envanteri karfl laflt rmal olarak aç klay n z. Dönemsonunda iflletmelerin envanter çal flmas iki aflamada gerçeklefltirilir: flletmenin say m ifllemine haz r duruma getirilmesi (haz rl k aflamas ) Say m ifllemleri (say m aflamas ) Haz rl k aflamas, iflletme mevcutlar n n say m için en uygun duruma getirilmesi, say mda görev alacaklar n belirlenmesi ve say m program n n yap lmas aflamas d r. Say m aflamas nda ise; her say m noktas nda say m planlan r ve departman sorumlusu nezaretinde, say m ifllemleri yap l r. DE ERLEME filemler VE DE ERLEME ÖLÇÜLER De erleme fllemleri AMAÇLARIMIZ De erleme ifllemleri, muhasebe d fl envanterin say mdan sonraki aflamas d r. Türk Ticaret Kanunu na göre iflletmelerin finansal tablolar nda yer alan varl klar ile borçlarla ilgili olarak afla dakilerle s n rl olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlar n- da öngörülen ilkeler de dikkate al nmak üzere flu de erleme ilkeleri geçerlidir: Bir önceki dönemin kapan fl bilançosundaki de erler ile faaliyet döneminin aç l fl bilançosundaki de erler birbirinin ayn olmal d r. Fiili veya hukuki duruma ayk r olmad kça, de erlemelerde iflletme faaliyetinin süreklili inden hareket edilmelidir. Bilanço kapan fl gününde, varl klar ve borçlar teker teker de erlendirilir. De erleme ihtiyatla yap lmal d r, özellikle de bilanço gününe kadar do mufl bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile y l sonu finansal tablolar n n düzenlenme tarihi aras nda ö renilmifl olsalar bile dikkate al n rlar. Kazançlar bilanço günü itibariyle gerçekleflmifllerse hesaba kat l r. De erlemeye iliflkin olumlu ve olumsuz farklar n dönemsonuçlar yla iliflkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlar ndaki esaslara uyulur. Faaliyet y l n n gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bak lmaks z n y l sonu finansal tablolar na al n rlar. Önceki y lsonu finansal tablolar nda uygulanm fl bulunan yöntemler korunur. Standartlarda öngörülen hallerde ve istisnai durumlarda birinci f kradaki ilkelerden ayr labilir.

16 1. Ünite - Dönemsonu fllemlerinin Kapsam 9 Vergi Usul Kanunu, vergi matrahlar n n hesaplanmas yla ilgili iktisadi k ymetlerin takdir ve tespit ifllemini de erleme olarak tan mlam flt r. De erlemede, iktisadi k ymetlerden her biri tek bafl na dikkate al n rlar. Teamülen ayn cinsten say lan mallar ve düflük k ymetli birbirinden ayr flm fl eflyay toplu olarak de erlemek mümkündür. De erlemenin amac, iflletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden gerçe e en yak n durumunu ve hesap dönemi sonucunu belirlemektir. Bu amaçla iflletmeye ait tüm varl klar n say l p, miktarlar n n para birimi ile çarp lmas ve de erlerinin hesaplanmas gerekir. De erleme Ölçüleri De erleme ifllemleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlar nda belirlenmifltir. Türk Ticaret Kanunu; genel olarak de erleme ölçüsü olarak, Türkiye Muhasebe Standartlar nda gösterilen ölçülere göre de erleme yap laca n belirtmifltir. Ayr ca, flartlar n gerçekleflmesi halinde Türkiye Muhasebe Standartlar nda öngörülen de erlemeyi basitlefltirici yöntemlerin uygulanabilece ini ifade etmifltir. Vergi Usul Kanunu nda ise, iktisadi k ymetler tür ve niteli ine göre afla daki ölçülerden biri ile de erlenir; Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf de eri Mukayyet de er tibari de er Vergi de eri Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti Maliyet Bedeli: ktisadi bir k ymetin iktisap edilmesi veyahut de erinin art r lmas münasebetiyle yap lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam n ifade eder. Borsa Rayici: Gerek menkul k ymetler ve kambiyo borsas na, gerekse ticaret borsalar na kay tl olan iktisadi k ymetlerin de erlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerinin ortalama de erlerini ifade eder. Normal dalgalanmalar d fl nda fiyatlarda bariz karars zl klar görülen hallerde, son muamele günü yerine de erlemeden önceki 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak ald rmaya Maliye Bakanl yetkilidir. Tasarruf De eri: Tasarruf de eri, bir iktisadi k ymetin de erleme gününde sahibi için arz etti i gerçek de erdir. Mukayyet De er: Bir iktisadi k ymetin muhasebe kay tlar nda gösterilen hesap de eridir. tibari De er: Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yaz l olan de- erlerdir. Rayiç Bedel: Bir iktisadi k ymetin de erleme günündeki normal al m sat m de- eridir. Emsal Bedeli ve Ücreti: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut do ru olarak tespit edilemeyen bir mal n, de erleme gününde sat lmas halinde emsaline nazaran haiz olaca de erdir. Emsal bedeli s ra ile afla daki esaslara göre belirlenebilir: Ortalama fiyat esas, Maliyet bedeli esas Takdir esas Maliyet Bedeli = Al fl bedeli + Al fl giderleri Borsa rayici bir iktisadi varl n borsada oluflan de eridir. Tasarruf de eri peflin de er olarak da bilinir. Mukayyet de ere ayn zamanda kay tl de er de denilir. tibari de er = Nominal de er Rayiç bedel = Cari de er

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Arfl.Gör.Dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2648 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1614 MUHASEBE UYGULAMALARI Yazarlar Prof.Dr. Dursun ARIKBO A (Ünite 1-5) Prof.Dr. Necdet SA LAM (Ünite 6-8) Editör Prof.Dr. Nurten

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama

M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama mali ÇÖZÜM 161 KUR FARKLARI VE KRED FA ZLER N N MAL YET BEDEL TESP T KARfiISINDAK DURUMU Altar Ömer ARPACI* I- G R fi M akalemizde öncelikle birbiri ile kar flt r lan maliyet, gider ve harcama terimlerine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. Ünite 1, Sayfa 11, kinci Yevmiye Kayd afla daki flekilde düzeltilmifltir. 240.BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. 150.000

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2648 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1614 MUHASEBE UYGULAMALARI Yazarlar Prof.Dr. Dursun ARIKBO A (Ünite 1-5) Prof.Dr. Necdet SA LAM (Ünite 6-8) Editör Prof.Dr. Nurten

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Dönem sonu işlemleri ENVANTER

Dönem sonu işlemleri ENVANTER Dönem sonu işlemleri ENVANTER Dönemsonu/Envanter İşlemlerinin Gerekliliği Muhasebe sürecinin çıktıları olan, bilanço ve gelir tablosu ve açıklayıcı notların işletmenin anlık durumunu doğru ifade edebilmesi

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı