T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: DÖNEMSONU filemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 4) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 5,6) Prof.Dr. Necdet SA LAM (Ünite 7,8) Editör Doç.Dr. Ayfle Banu BAfiAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Dönemsonu fllemlerinin Kapsam... 2 MUHASEBE SÜREC NDE DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N YER... 3 DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N GEREKL L... 5 DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N KAPSAMI... 6 Envanter Ç karma Zaman ve Hesap Dönemi... 6 Muhasebe D fl Envanter ve Muhasebe çi Envanter fllemleri... 8 DE ERLEME filemler VE DE ERLEME ÖLÇÜLER... 8 De erleme fllemleri... 8 De erleme Ölçüleri... 9 T CAR KÂR VE MAL KÂR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Haz r De erler ve Menkul K ymetlere liflkin Dönemsonu fllemleri HAZIR DE ERLER Kasa - Türk Liras Kasas Kasa Say m Noksanl Kasa Say m Fazlal Kasa - Yabanc Para Kasas Çekler Dönemsonu (Envanter) fllemleri Bankalar Dönemsonu (Envanter) fllemleri MENKUL KIYMETLER Dönemsonu (Envanter) fllemleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

3 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Alacaklara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi T CAR ALACAKLAR Al c lar VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Alacak Senetleri VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme fiüpheli Alacaklar VUK a Göre fiüpheli Alacak fllemleri Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre fiüpheli Alacak fllemleri De ersiz Alacaklar D ER ALACAKLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Stoklara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi STOK MAL YET AKIfi VARSAYIMLARI Devaml Envanter Sistemine Göre Maliyet Ak fl Varsay mlar n n flleyifli Gerçek Parti Maliyeti Varsay m lk Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m ( G Ç) Son Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m (SG Ç) Ortalama Maliyet Varsay m Aral kl Envanter Sistemine Göre Maliyet Ak fl Varsay mlar n n flleyifli lk Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m ( G Ç) Son Giren lk Ç kar Maliyet Varsay m (SG Ç) Ortalama Maliyet Varsay m STOKLARIN ENVANTER (DÖNEMSONU) filemler Stoklar n Fiziki Say m Envanteri Kolaylaflt r c Yöntemler Perakende Yöntemi Standart Maliyet Yöntemi Stoklar n De erlemesi Vergi Usul Kanunu na Göre De erleme Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Özet... 93

4 çindekiler v Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Duran Varl klara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi UZUN VADEL ALACAKLAR MAL DURAN VARLIKLAR Ba l Menkul K ymetlerin Dönemsonu fllemleri De erlemesi De er Düflüklü ü fltiraklerin Dönemsonu fllemleri De erlemesi De er Düflüklü ü Ba l Ortakl klar MADD DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varl klar n Say m Maddi Duran Varl klar n De erlemesi Vergi Usul Kanunu na Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Maddi Duran Varl klarda Amortisman ve Muhasebelefltirilmesi Normal Amortisman H zland r lm fl Amortisman Yöntemleri Kullan m (Üretim) Miktar Yöntemi K st Amortisman Amortismanlar n Muhasebelefltirilmesi Maddi Duran Varl klar n Sat fl ve Yenileme Fonu MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR De erlemesi ve tfa Edilmesi Vergi Usul Kanunu na Göre De erleme ve tfa Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme ve tfa MADD VE MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DE ER DÜfiÜKLÜ Ü De er Düflüklü ünün De erlendirilmesi De er Düflüklü ünün Muhasebelefltirilmesi Yeniden De erlenmifl De erler Üzerinden zlenen Varl kta De er Düflüklü ü Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

5 vi çindekiler 6. ÜN TE 7. ÜN TE Yabanc Kaynaklar ve Öz Kaynaklara liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi T CAR BORÇLAR Sat c lar VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme Borç Senetleri VUK a Göre De erleme Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre De erleme MAL BORÇLAR Banka Kredileri Yabanc Para Cinsinden Al nan Kredilerin De erlemesi Dönemsonu Faiz Tahakkuku Vadeleri Bir Y l n Alt na Düflen Krediler Ç kar lm fl Tahviller skontolu Tahvil hrac Primli Tahvil hrac ÖZ KAYNAKLAR Dönem Net Kâr Yedekler Kâr Yedekleri Sermaye Yedekleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Gelir ve Giderlere liflkin Dönemsonu fllemleri G R fi MAL YET VE G DER HESAPLARI /A Seçene inde Maliyetlerin Takibi /B Seçene inde Maliyetlerin Takibi GEL R HESAPLARI Has lat n Ölçümü Mal Sat fl Hizmet Sat fl Faiz, sim Haklar ve Temettüler GEL R VE G DERLER N DÖNEM BAKIMINDAN KONTROLÜ Gelecek Döneme Ait Gelirlerin Tespiti Önceki Dönemlerden Gelen ve Döneme sabet Eden Gelirlerin Tespiti Gerçekleflen Gelirlerin Tespiti

6 çindekiler vii Gelecek Döneme Ait Giderlerin Kontrolü Önceki Dönemlerden Gelen Giderlerin Kontrolü Gerçekleflen Giderlerin Tespiti Dönem Kâr veya Zarar n n Bulunmas VERG YE TAB KÂRIN BULUNMASI VE MUHASEBELEfiT R LMES Kurumlar Vergisinden stisnalar - Vergiden Muaf Gelirler Kurumlar Vergisinden ndirilecek Giderler Kurumlar Vergisine Kanunu na Tabi flletmelerde Gider Kabul Edilmeyen ndirimler Gelir Vergisi Kanunu na Tabi flletmelerde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Vergi Oran Kâra liflkin Dönemsonu Muhasebe Kay tlar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi HESAPLARIN KAPATILMASI F NANSAL TABLOLAR VE DÜZENLENME KOfiULLARI Finansal Tablolar n Gerçe e Uygun Sunuluflu flletmelerin Süreklili i Tahakkuk Esas Önemlilik ve Birlefltirme Netlefltirme (Mahsup Etme) Raporlama S kl Karfl laflt rmal Bilgi Sunuluflun Tutarl l F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO) Bilançoda K sa Vade / Uzun Vade Ayr m Dönen Varl klar Duran Varl klar K sa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler GEL R TABLOSU Kapsaml Gelir Tablosu Bireysel Gelir Tablosu Giderlerin Çeflitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosu Giderlerin Fonksiyonuna Göre Bireysel Gelir Tablosu ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU Özkaynak De iflim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler ÜN TE

7 viii çindekiler NAK T AKIfi TABLOSU Nakit Ak fl Tablosunun Sunumu flletme Faaliyetlerinden Sa lanan Nakit Ak fllar n n Raporlanmas F NANSAL TABLOLARIN BÜTÜNÜNE A T D PNOTLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

8 Önsöz ix Önsöz flletmeler aç s ndan muhasebe kay tlar n bafllatmak ve sürdürmenin yan nda bu sürecin ç kt lar n oluflturan finansal tablolar n düzenlenmesi ve iflletme ile ilgili taraflara iletilmesi büyük önem tafl maktad r. Bu nedenle finansal tablolar n düzenlenebilmesi ve faaliyet sonuçlar n n dönemler itibariyle tespit edilmesi için dönemsonu envanter ve de erleme ifllemlerinin yap lmas zorunluluktur. Dönemsonu ifllemleri; belli bir tarih itibariyle iflletmelerin mali tablolar n haz rlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin gerçekli i ve do rulu unu sa lamaya yönelik olarak yap lan ifllemler olarak tan mlanmaktad r. Muhasebe süreci bütün olarak düflünüldü ünde, Genel Muhasebe I ve Genel Muhasebe II derslerinde ö renilmifl olan bilgiler, dönemsonu ifllemleri arac l yla bir bütünlük kazanm fl olacakt r. Bu kitapta genel muhasebe sürecinin son aflamas n oluflturan dönemsonu ifllemleri mevcut yasal düzenlemeler, muhasebe standartlar ve muhasebe ilkeleri fl alt nda aç klanm flt r. Kitap, yazarlar, ö retim ve grafik tasar m ve dizgi ekipleri olmak üzere genifl bir grubun özverili çal flmas yla ortaya ç km flt r. Baflta yazarlar m z olmak üzere, eme i geçenlere teflekkür eder, ö rencilerimize ve kullan c lara faydal olmas n dilerim. Editör Doç.Dr. Ayfle Banu Baflar

9 1DÖNEMSONU filemler Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Dönemsonu ifllemlerinin iflletmeler aç s ndan neden gerekli oldu unu aç klayabilecek, Dönemsonu ifllemlerinin kapsam n aç klayabilecek, De erleme ölçülerini tan mlayabilecek, Ticari kâr ve mali kâr kavramlar n tan mlayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Envanter fllemleri Ticari Kâr Dönemsonu fllemleri De erleme Mali Kâr çindekiler Dönemsonu fllemleri Dönemsonu fllemlerinin Kapsam MUHASEBE SÜREC NDE DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N YER DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N GEREKL L DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N KAPSAMI DE ERLEME filemler VE DE ERLEME ÖLÇÜLER T CAR KÂR VE MAL KÂR

10 Dönemsonu fllemlerinin Kapsam MUHASEBE SÜREC NDE DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N YER Muhasebe bir sistemdir ve her sistem gibi girdileri, girdilerin ifllendi i bir süreci ve ç kt lar vard r. Muhasebe sisteminin girdi k sm n belgeler, süreç k sm n bu belgelerin kayd ve s n fland r lmas, ç kt k sm n ise, finansal tablolar oluflturmaktad r. Muhasebe süreci nas l ve ne zaman bafllar sorusuna yeni aç lan ve faaliyetlerine devam eden iflletme aç s ndan cevap vermek gerekir. Yeni kurulan iflletmelerde muhasebe süreci, kurulufl ifllemleri tamamland ktan sonraki kurulufl bilançosu ve aç l fl kayd ile bafllar. Faaliyetine devam eden iflletmelerde muhasebe süreci ise, dönem bafl yevmiye kay tlar ile bafllar. Süreç, dönem içi mali olaylara ait belgelerin toplanmas, kaydedilmesi, s n fland r lmas ve mali tablolar n düzenlenmesine kadar devam eder. Sürecin ara noktalar nda ifllemlerin matematiksel do rulu unun sa lanmas için ara (geçici) mizanlar düzenlenir. Dönemsonu geldi inde ise, kay tlar n özeti, genel geçici mizan fleklinde al n r, fiili do rulamalar ve düzeltmeler yap l r. Son flekil verildikten sonra da kesin mizan ve mali tablolar haz rlan r ve hesaplar kapat l r. flletmelerde muhasebe sürecinin aflamalar n k saca afla daki gibi aç klamak mümkündür: Aç l fl Kay tlar : Yeni kurulan bir iflletmede yap lacak envanter çal flmas ve düzenlenecek aç l fl bilançosundan hareketle; faaliyetine devam eden iflletmelerde ise, dönem bafl bilançosundan hareketle yap lan kay tlar, aç l fl kay tlar d r. Bilançonun aktifi, aç l fl kayd nda yevmiye defterinin borç taraf na; pasifi ise, alacak taraf na kay t edilir. Dönem çi Mali fllemlerin Kay tlar : Dönem içi ifllemler önce yevmiye defterine maddeler fleklinde ve yevmiye defterinden de büyük deftere aktar larak kaydedilir. Ara Mizanlar: Yevmiye defterinden büyük deftere aktar mlar n matematiksel do rulu unu test etmek için mizanlar kullan lmaktad r. Dönemsonuna kadar planlanan sürelerde (ayl k, üç ayl k vb.) düzenlenen mizanlara, ara mizan denir. Genel Geçici Mizan: Bilindi i gibi, muhasebe dönemi 1 Ocak ta bafllar ve 31 Aral k tarihinde sona erer. Dönemsonu, yani 31 Aral k itibari ile düzenlenen mizan bütün dönemi kapsad ndan genel geçici mizan olarak adland r l r ve iflletmenin kay tl durumunu gösterir.

11 4 Dönemsonu fllemleri Envanter ve Envanter Kay tlar : Genel geçici mizan haz rland ktan sonra, burada yer alan hesaplara bak larak iflletmenin tüm hareketleri incelenir. Yani, iflletmenin bütün varl klar say l r, ölçülür, tart l r ve de erlenir, alacaklar ile borçlar n n mutabakat çal flmalar yap l r. Daha sonra, defter kay tlar ndaki ve genel geçici mizandaki tutarlar bir kenarda b rak larak iflletmenin gerçek (fiili) durumu envanter listeleri arac l yla ç kart l r ve iflletmenin muhasebe kay tlar ndaki durumu ile fiili durumu karfl laflt r l r. Genel geçici mizanda yer alan tutarlar ile envanter çal flmalar sonucunda bulunan tutarlar birbirinden farkl ysa, yap lacak envanter kay tlar ile bu farklar fiili duruma göre düzeltilmeye çal fl l r. Yani, envanter kay tlar arac l yla muhasebe kay tlar n n, fiili duruma göre ayarlanmas sa lan r. Bütün bunlardan sonra da maliyet hesaplar ve gelir tablosunun kapan fl kay tlar gerçeklefltirilir. Kesin Mizan: Her dönemsonunda ç kar lan son mizand r. Bu mizanda kalanlar iflletmenin fiili durumunu gösteren tutarlard r. Bu mizandan hareketle iflletmenin finansal tablolar düzenlenir. Finansal Tablolar n Düzenlenmesi: Finansal Durum Tablosu-Bilanço, Kapsaml Gelir Tablosu, Nakit Ak m Tablosu, Özkaynaklar De iflim Tablosu kesin mizandan sonra düzenlenir. Kapan fl Kay tlar : Dönemsonu bilançosundan hareketle kapan fl kay tlar yap l r. Dönemsonu bilançosunun pasifi, yevmiye kayd n n borç taraf na; aktifi ise, alacak taraf na kaydedilir. Bu kay ttan sonra büyük defter hesaplar n n tamam kapanm fl olur. 1 fiekil 1.1 Muhasebe Süreci ve Bilgi Sisteminde Dönemsonu fllemlerinin (Envanter ve SIRA envanter S ZDE kay tlar ) Yeri. Muhasebe sürecinde envanterin yeri nerededir? Yukar da yap lan aç klamalara ba l olarak muhasebe süreci, fiekil 1.1 üzerinde gösterilmektedir. Dönem Bafl 1. Aç l fl Kayd 2. Dönem çi Mali fllemlerin Kay tlar (Kay t) Dönemsonu AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ (Kay t) Yevmiye Defteri Büyük Defter 3. Ara Mizanlar 4. Genel Geçici Mizan (S n fland rma) (Envanter kay tlar yevmiye defterine yap l r) 5. Envanter ve Envanter Kay tlar 6. Kesin Mizan 8. Kapan fl Kay tlar 7. Finansal Tablolar n Düzenlenmesi

12 1. Ünite - Dönemsonu fllemlerinin Kapsam DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N GEREKL L Muhasebe süreci asl nda verileri bilgiye dönüfltüren bir sistemdir. Mali olaylar n gerçekleflti ini gösteren belgeler, sistemin girdileridir. Bu girdiler, belirli yasal ve ifllemsel süreçlerden geçirilerek sistemin ç kt s na dönüfltürülmektedir. Sistemin ç kt s, belgelerden üretilen ve finansal tablo kullan c lar na sunulan finansal bilgilerdir. Finansal tablolar düzenlemenin amac, iflletmenin finansal durumu, finansal performans ve nakit ak fllar hakk nda genifl bir kullan c kitlesinin ekonomik kararlar almalar na yard mc olan bilgiyi sunmakt r. Ayr ca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynaklar ne etkinlikte kulland klar n da gösterir. flletme yönetimi, finansal tablolar düzenlerken iflletme ömrünün sonsuz oldu- unu, faaliyetlerini bu sonsuz ömür çerçevesinde süreklilik esas na içerisinde devam etme durumunu de erlendirir. Gelecekte, flirketin sona erdirilmesi niyeti veya zorunlulu u yoksa finansal tablo süreklilik esas na göre düzenlenmifl say l r. Yönetim, de erlendirmelerini yaparken iflletme faaliyetlerinin süreklili ine kuflku düflürecek önemli belirsizlikler tafl yan olaylar veya koflullar n fark ndaysa, bu belirsizlikleri finansal tablo notlar nda aç klar. flletme, finansal tablolar n süreklilik esas na göre haz rlamamas halinde, bu hususu finansal tablolar n düzenlemesi s ras nda dayand rd temel ve iflletmenin süreklilik arz etmeyecek flekilde de- erlendirilmesinin nedeni ile birlikte aç klar. Sunulan finansal tablolardaki bilgilerin kullan c lar için faydal olabilmesi için, ihtiyaca ve gerçe e uygun, zaman nda sunulmufl, do rulanabilir, karfl laflt r labilir ve anlafl labilir olmas gerekir. Finansal tablolar n niteliksel özellikleri; htiyaca Uygunluk Gerçe e Uygun Sunum Karfl laflt r labilirlik Do rulanabilirlik Zaman nda Sunum Anlafl labilirliktir. Finansal tablolar n yukar daki anlamlar tafl yabilmeleri ve say lan niteliklere sahip olmalar için, dönem bafl aç l fl, dönem içi kay tlar ve ç kar lan mizandan sonra iflletmenin kay tl durumunu ortaya ç karmas gerekir. Ancak, çeflitli nedenler- den dolay, dönemsonunda kay tl durum, iflletmenin gerçek durumunu gösteremeyebilir. Bu nedenlerin baz lar afla daki gibi s ralanabilir. 5 Dönem bafl aç l fl, dönem içi kay tlar ve ç kar lan mizandan sonra iflletmenin kay tl durumu ortaya ç kar. flletmelerin kay tl durumunun finansal tablo düzenleme akflam itibariy- le gerçek durumunu gösterebilmesi amac ile uyuflmayan konular ile SIRA ilgili S ZDE gerekli düzeltmeleri yapmas gerekir. Bütün bu ifllemler, dönemsonu ifllemlerinin gereklili ini ortaya koymaktad r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Haz r de erlerin ve menkul k ymetlerin dönemsonu de erleri ile kay tl de- erleri aras nda çeflitli nedenlerle farkl l klar oluflabilir. Örne in Kasa hesab nda görülen para ile say m sonucu bulunan tutar aras nda çal nma, fazla veya noksan ödeme veya tahsilat gibi nedenlerle denklik olmayabilir. Hisse senetlerinde al fl bedellerine göre de er düflmeleri meydana gelmifl olabilir.

13 6 Dönemsonu fllemleri Muhasebe sürecinin ç kt lar olan, finansal durum tablosu, kapsaml gelir tablosu, nakit ak fl tablosu, özkaynaklar de iflim tablosu ve aç klay c notlar n iflletmenin anl k durumunu do ru ifade edebilmesi için, dönemsonu ifllemleri (envanter) bir zorunluluktur. 2 Ticari alacaklarla ilgili olarak yap lan mutabakatlaflma sonucu tutars zl klar ortaya ç kabilir ya da bu alacaklar n baz lar flüpheli duruma düflmüfl, baz - lar n n tahsil olana tamamen ortadan kalkm fl olabilir. Ayr ca, yabanc para cinsinden alacaklar n de erlemesi gerekebilir. Ayr ca vadeli alacaklar n de erleme gününde sahibi için arz etmifl oldu u de er (peflin de er) ile raporlanma gere i söz konusu olabilir. Stok hareketlerinin kay t yöntemlerinde farkl l klar olabilir. Fire, çal nma, bozulma, modas geçme, fiyat düflmesi vb. nedenlerle mevcut mallar n de- eri gösterilmeyebilir. Dönemsellik kavram ve tahakkuk esas gere i, döneme ait gelir ve giderlerle ilgili ayarlama kay tlar n n yap lmas gerekebilir. flletme faaliyetinde kullan lan maddi duran varl klar için y pranma, afl nma, modas n n geçme gibi nedenlerle de er kay plar oluflabilir. Mali borçlarla ilgili döneme ait kaydedilmesi gereken finansman giderleri söz konusu olabilir ya da mali borçlarla ilgili yaflland rma yap lmas gerekebilir. Ticari borçlarda vadelendirme, senetli borçlar n peflin de erle raporlanmas gere i söz konusu olabilir ve ayr ca mutabakatlaflma sonucu tutars zl klar ortaya ç kabilir ya da yabanc para cinsinden borçlar n de erlemesi gerekebilir. Muhasebe kurallar gere i kullan lan maliyet hesaplar n n ilgili gelir tablosu hesaplar na devredilmesi ve kapat lmas, gelir tablosundan bilanço hesaplar na geçifl kay tlar n n yap lmas gerekebilir. Mali tablolarda sunulamayan aç klay c notlarda ifade edilecek unsurlar n tespiti, do rulanmas ve sunuma uygun hale getirilmesi gerekebilir. Genel geçici mizandan sonra yukar da ifade edilen veya benzeri birçok nedenle, iflletmenin muhasebe kay tlar nda gözüken durumu ile o anl k fiili durumu birbiri ile tutarl olmayacakt r. Kay tl durumu ile fiziki durumu aras ndaki uyumlaflt rma için dönemsonu ifllemlerinin (envanter) yap lmas bir zorunluluktur. Dönemsonu SIRA ifllemlerinin S ZDE neden gerekli oldu unu aç klay n z. DÖNEMSONU/ENVANTER filemler N N KAPSAMI Envanter genel olarak say m, kontrol ve düzeltme ifllemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacaklar n borçlar n ve varl klar n miktar ve de erlerinin saptanmas na yönelik ifllemlerin bütünüdür. Dönemsonu itibariyle iflletmeler varl klar n sayarak, ölçerek, tartarak miktarlar n tespit ederler ve tespit edilen bu miktarlar Türkiye Muhasebe Standartlar nda belirtilen ölçütler dikkate al narak de erlenirler. De erleme, iflletmenin varl klar n n ve borçlar n n Türk Liras olarak de erlerinin ifade edilmesidir. Envanter Ç karma Zaman ve Hesap Dönemi AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 6102 say l Türk Ticaret Kanununa göre; her tacir, ticari iflletmesinin aç l fl nda, tafl nmazlar n, AMAÇLARIMIZ alacaklar n, borçlar n, nakit paras n n tutar n ve di er varl klar n AMAÇLARIMIZ eksiksiz ve K do ru T Abir P flekilde gösteren ve varl klar ile borçlar n n de erlerini teker teker belirten bir envanter ç kar r. Ayr ca, tacir aç l fltan sonra her faaliyet döneminin sonunda envanter düzenler. Envanter, düzenli bir iflletme faaliyetinin ak fl na uygun düflen süre içinde ç kar l r. Maddi duran malvarl na dahil varl klarla, ham ve yard mc maddeler ve ifl-

14 1. Ünite - Dönemsonu fllemlerinin Kapsam letme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam de erleri iflletme için ikinci derecede önem tafl yorsa, de iflmeyen miktar ve de erle envantere al n rlar. Kural olarak üç y lda bir fiziksel say m yap lmas zorunludur. flletmelerde envanter ç karma zaman genel olarak 31 Aral k, yani her y l n son günü kabul edilir. flletmelerde faaliyet dönemi 1 Ocak tarihinde bafllar, 31 Aral k tarihinde sona erer. Her 31 Aral k itibariyle iflletme ile ilgili taraflara iflletmenin finansal tablolar sunulur. Sunulacak finansal tablolar n gerçe i gösterebilmesi, ihtiyaca uygun bilgilerin yer alabilmesi, karfl laflt r labilir ve anlaml olabilmesi için envanter ifllemleri S ORU yap l r. 7 Dönemsonu envanteri, izleyen dönemin dönembafl envanteridir. Yukar da da ifade edildi i gibi, iflletmelerde faaliyet dönemi SIRA on S ZDE iki ay geçemez. Envanter, düzenli bir iflletme faaliyetinin ak fl na uygun düflen süre içinde ç - kar l r, ikinci derecede önem tafl yan unsurlarda ise kural olarak üç y lda bir fiziksel say m yap l r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Vergi Usul Kanunu na göre de erleme günü, iktisadi k ymetlerin vergi kanunlar nda gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduklar k ymetler esas tutulmas d r. Vergi kanunlar na göre her hesap dönemi bir takvim y l d r. Faaliyet süresinin bir takvim y l ndan daha k sa oldu u durumlarda kalan süreler hesap dönemi kabul edilir, envanter ve ona ba l olarak bilanço ç kar l r. Elde edilen kazançlar da bir y l n kazanc gibi de erlenir ve vergilendirilir. Takvim y l içinde ifle bafllayan ve ifli b rakan mükellefler, ifle bafllama ve ifli b - rakma tarihlerinde envanter ç kar rlar ve bilanço düzenlerler. Bir önceki takvim y - l içinde faaliyette olup da takvim y l içinde ifli b rakanlar, ifli b rakma tarihinde envanter ç kar rlar ve bilanço düzenlerler. Takvim y l içinde ifle bafllay p devam edenler, ifle bafllama tarihinde ve takvim y l sonunda envanter ç kar rlar ve bilanço düzenlerler. Envanter ç kar l rken, malvarl mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yard m ile çeflit, miktar ve de er olarak belirlenir. Kullan lan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun olmal d r. Bu flekilde düzenlenen envanterin vard sonuçlar, fiziksel say mla elde edilecek olan envanterin sonuçlar na eflit olmal d r. Bir faaliyet döneminin kapan fl envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun baflka bir yöntemin uygulanmas suretiyle, cins, miktar ve de er olarak malvarl mevcudunun güvenle tespiti sa lanabiliyorsa fiziki envanter gerekli SIRA de ildir. S ZDE Faaliyet döneminin kapan fl nda, fizikî say m veya izin verilen di er bir usul kullan larak malvarl kalemlerinin cins, miktar ve de erine AMAÇLARIMIZ göre faaliyet döneminin kapan fl ndan önceki üç veya sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibar yla AMAÇLARIMIZ düzenlenmifl özel bir envanterde gösterilmiflse, ayr ca bu özel envantere dayal olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlar na uygun bir flekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varl klar n o faaliyet döneminin sonu itibar yla de erlemesi do ru yap l yorsa, varl klara iliflkin envanterin yap lmas na gerek yoktur.

15 8 Dönemsonu fllemleri Muhasebe d fl envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve de erlemek suretiyle iflletmenin varl klar ve borçlar n n saptanmas d r. Muhasebe içi envanter, muhasebe d fl envanterin muhasebe kay tlar nda yer alan aflamas d r. 3 Muhasebe D fl Envanter ve Muhasebe çi Envanter fllemleri flletmelerde dönemsonu ifllemleri kapsam nda yap lacak envanter ifllemleri afla - da gösterildi i gibi iki gruba ayr lmaktad r: Muhasebe d fl envanter Muhasebe içi envanter Dönemsonunda iflletme kay tlar dikkate al nmaks z n, bütün varl klar n n tek tek say lmas, de erlemesi, alacaklar ile borçlar ile mutabakatlar n n yap lmas, iflletmenin anl k fiili durumunun tespiti ifllemine muhasebe d fl envanter denmektedir. Yap lan muhasebe d fl envanter sonucu elde edilecek envanter listeleri ayr ca envanter defterine kaydedilir. Bu durumda envanter listeleri ile iflletmenin kay tl durumunu gösteren genel geçici mizan kalanlar n n karfl laflt r lmas, kay tl durum ile fiili durum aras ndaki örtüflmeyen durumlar n düzeltilmesi için gerekli kay tlar n yap lmas, maliyet hesaplar n n kapat lmas, gelir tablosu hesaplar n n kapat lmas ifllemlerine ise, muhasebe içi envanter denir. Muhasebe d fl SIRA envanter S ZDE ve muhasebe içi d fl envanteri karfl laflt rmal olarak aç klay n z. Dönemsonunda iflletmelerin envanter çal flmas iki aflamada gerçeklefltirilir: flletmenin say m ifllemine haz r duruma getirilmesi (haz rl k aflamas ) Say m ifllemleri (say m aflamas ) Haz rl k aflamas, iflletme mevcutlar n n say m için en uygun duruma getirilmesi, say mda görev alacaklar n belirlenmesi ve say m program n n yap lmas aflamas d r. Say m aflamas nda ise; her say m noktas nda say m planlan r ve departman sorumlusu nezaretinde, say m ifllemleri yap l r. DE ERLEME filemler VE DE ERLEME ÖLÇÜLER De erleme fllemleri AMAÇLARIMIZ De erleme ifllemleri, muhasebe d fl envanterin say mdan sonraki aflamas d r. Türk Ticaret Kanunu na göre iflletmelerin finansal tablolar nda yer alan varl klar ile borçlarla ilgili olarak afla dakilerle s n rl olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlar n- da öngörülen ilkeler de dikkate al nmak üzere flu de erleme ilkeleri geçerlidir: Bir önceki dönemin kapan fl bilançosundaki de erler ile faaliyet döneminin aç l fl bilançosundaki de erler birbirinin ayn olmal d r. Fiili veya hukuki duruma ayk r olmad kça, de erlemelerde iflletme faaliyetinin süreklili inden hareket edilmelidir. Bilanço kapan fl gününde, varl klar ve borçlar teker teker de erlendirilir. De erleme ihtiyatla yap lmal d r, özellikle de bilanço gününe kadar do mufl bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile y l sonu finansal tablolar n n düzenlenme tarihi aras nda ö renilmifl olsalar bile dikkate al n rlar. Kazançlar bilanço günü itibariyle gerçekleflmifllerse hesaba kat l r. De erlemeye iliflkin olumlu ve olumsuz farklar n dönemsonuçlar yla iliflkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlar ndaki esaslara uyulur. Faaliyet y l n n gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bak lmaks z n y l sonu finansal tablolar na al n rlar. Önceki y lsonu finansal tablolar nda uygulanm fl bulunan yöntemler korunur. Standartlarda öngörülen hallerde ve istisnai durumlarda birinci f kradaki ilkelerden ayr labilir.

16 1. Ünite - Dönemsonu fllemlerinin Kapsam 9 Vergi Usul Kanunu, vergi matrahlar n n hesaplanmas yla ilgili iktisadi k ymetlerin takdir ve tespit ifllemini de erleme olarak tan mlam flt r. De erlemede, iktisadi k ymetlerden her biri tek bafl na dikkate al n rlar. Teamülen ayn cinsten say lan mallar ve düflük k ymetli birbirinden ayr flm fl eflyay toplu olarak de erlemek mümkündür. De erlemenin amac, iflletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden gerçe e en yak n durumunu ve hesap dönemi sonucunu belirlemektir. Bu amaçla iflletmeye ait tüm varl klar n say l p, miktarlar n n para birimi ile çarp lmas ve de erlerinin hesaplanmas gerekir. De erleme Ölçüleri De erleme ifllemleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlar nda belirlenmifltir. Türk Ticaret Kanunu; genel olarak de erleme ölçüsü olarak, Türkiye Muhasebe Standartlar nda gösterilen ölçülere göre de erleme yap laca n belirtmifltir. Ayr ca, flartlar n gerçekleflmesi halinde Türkiye Muhasebe Standartlar nda öngörülen de erlemeyi basitlefltirici yöntemlerin uygulanabilece ini ifade etmifltir. Vergi Usul Kanunu nda ise, iktisadi k ymetler tür ve niteli ine göre afla daki ölçülerden biri ile de erlenir; Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf de eri Mukayyet de er tibari de er Vergi de eri Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti Maliyet Bedeli: ktisadi bir k ymetin iktisap edilmesi veyahut de erinin art r lmas münasebetiyle yap lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam n ifade eder. Borsa Rayici: Gerek menkul k ymetler ve kambiyo borsas na, gerekse ticaret borsalar na kay tl olan iktisadi k ymetlerin de erlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerinin ortalama de erlerini ifade eder. Normal dalgalanmalar d fl nda fiyatlarda bariz karars zl klar görülen hallerde, son muamele günü yerine de erlemeden önceki 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak ald rmaya Maliye Bakanl yetkilidir. Tasarruf De eri: Tasarruf de eri, bir iktisadi k ymetin de erleme gününde sahibi için arz etti i gerçek de erdir. Mukayyet De er: Bir iktisadi k ymetin muhasebe kay tlar nda gösterilen hesap de eridir. tibari De er: Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yaz l olan de- erlerdir. Rayiç Bedel: Bir iktisadi k ymetin de erleme günündeki normal al m sat m de- eridir. Emsal Bedeli ve Ücreti: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut do ru olarak tespit edilemeyen bir mal n, de erleme gününde sat lmas halinde emsaline nazaran haiz olaca de erdir. Emsal bedeli s ra ile afla daki esaslara göre belirlenebilir: Ortalama fiyat esas, Maliyet bedeli esas Takdir esas Maliyet Bedeli = Al fl bedeli + Al fl giderleri Borsa rayici bir iktisadi varl n borsada oluflan de eridir. Tasarruf de eri peflin de er olarak da bilinir. Mukayyet de ere ayn zamanda kay tl de er de denilir. tibari de er = Nominal de er Rayiç bedel = Cari de er