Tüketici Davran fllar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüketici Davran fllar"

Transkript

1 A N A D O L U ÜN VERS TES YAYINLARI nsanl k yaflam ilk ça lardan bugüne dek üretim ve tüketim üzerine kurulmufltur. Do al kaynaklardan bafllayan üretim eylemi, giderek çeflitlenmifl ve geliflen üretim araçlar ile oluflturulan mallar ve hizmetler, nitelik ve nicelik olarak h zla ço alm flt r. Kuflkusuz üretim eylemi tüketim eylemine koflut olarak gerçeklefltirilir. Tüketicisi olmayan bir üretim ekonomik bir anlam tafl maz. Buradan yola ç karak üretimi gerçeklefltiren iflletmeler, tüketiciyi daha iyi kavrama, tüketiciyle bütünleflme zorunlulu unu duymufllard r. Tüketicinin bir mal ya da hizmeti neden tüketti i ya da tüketmedi i sorusunun yal n bir yan t yoktur. Çünkü tüketici birey düflünür, yarat r, duygular n ve sezgilerini öne ç kar r. Tüketicinin içyüzünü çözmek için öncelikle insan, insan davran fllar n çözmemiz gerekir. flte tüketici davran fl bu çözümlemeyi yapmay hedefleyen, bunun için çeflitli bilim dallar n bütünlefltirmeye çaba gösteren bir aland r. Tüketicilerin davran fllar çözümlenirken iki temel etkenler kümesi üzerinde durulur: Bireysel (psikolojik) etkenler ve toplumsal kültürel etkenler. Bireysel etkenler alg lama, ö renme, bellek, güdülenme, kiflilik, yaflam biçimi ve tutumlar n incelenmesini gerektirir. Toplumsal etkenler ise grup, aile, toplumsal s n flar, kültür, kiflisel etki ve yeniliklerin yay lmas süreci üzerinde durur. Her iki kümenin incelenmesinde de tüketici davran fllar n çözümleyen ögelere a rl k verilir. Konumuzun insan olmas ve insan davran fllar n etkileyen etkenleri tümüyle çözümleyememifl olmam z, tüketici davran fllar nda da çözümlenemeyen ve aç klanamayan pek çok noktan n bulunmas n kaç n lmaz k lmaktad r. Tüketici Davran fllar ANADOLU ÜN VERS TES BASIMEV, ESK fieh R

2 TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1688 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 874 TÜKET C DAVRANIfiLARI Yazar Prof.Dr. R dvan KARALAR (1-3, 6, 7, 9, 10, 11, 14-16) Yard.Doç.Dr. Gülfidan BARIfi (4, 8, 13) Yard.Doç.Dr. Meltem N. VEL O LU (5, 12) Editör Prof.Dr. R dvan KARALAR ANADOLU ÜN VERS TES

3 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2006 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Yard.Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yard.Doç.Dr. Alper Altunay Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. T. Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Televizyon Programlar Yöneticisi Prof. Yalç n Demir Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yard.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Gönül Yüksel Okt. Kevser Candemir Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Zeliha fienel Kitap Koordinasyon Birimi Yard.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. T. Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Tüketici Davran fllar ISBN X 1. Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R,???????? 2006

4 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... xv xvi Tüketici Davran fl na Girifl... 1 TÜKET C DAVRANIfiININ ANLAMI VE TEMEL ÖZELL KLER... 3 Tüketici Davran fl n n Anlam ve flletmeler... 3 Tüketici Davran fl n n Temel Özellikleri... 4 Tüketici Birey ve Ussal Davran fl... 4 Tüketici Davran fl nda Ürün Kavram... 5 Tüketici Davran fl ve Öbür Bilim Dallar Aras ndaki liflki... 6 Psikoloji... 6 ktisat... 7 Toplumbilim (Sosyoloji)... 7 Antropoloji... 7 Örgütsel Davran fl... 7 TÜKET C DAVRANIfiINI BEL RLEYEN B REYSEL VE ÇEVRESEL ETKENLER: K TABIN NCELEME YÖNTEM... 7 TÜKET C DAVRANIfiI KONULARI VE K TABIN YAKLAfiIMI... 9 Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi PAZARLAMA STRATEJ S N N ANLAMI VE ÖGELER Pazarlama Stratejisinin Anlam Pazarlama Stratejisinin Ana Ögelerinin ncelenmesi PAZARLAMA STRATEJ S NDE B R NC ÖGE: PAZAR BÖLÜMLEMES VE TÜKET C DAVRANIfiI Pazar Bölümlemesinin Anlam Pazar Bölümleme Analizinde Pazar Türlerine Bak fl flletmeler Genelde Hangi Pazarlar Ye ler? Tüketici Pazarlar n n Bölümlemesinde Kullan lan Ölçütler Pazar Bölümlemesinde Bafll ca Aflamalar Ürünle lgili Gereksinme Özelliklerinin Belirlenmesi Ayn Gereksinme Özelliklerini Tafl yan Tüketicilerin Gruplanmas Her Grubun Tan mlanmas En Uygun Bölümün Seçimi PAZARLAMA STRATEJ S NDE K NC ÖGE: HEDEF PAZARIN SEÇ M.. 24 Hedef Pazar n Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Temel Ölçütler 24 filetmeler N PAZAR BÖLÜMLER N HEDEFLEME STRATEJ LER Farkl laflt r lmam fl Strateji ÜN TE 1 ÜN TE 2

5 iv çindekiler Farkl laflt r lm fl Strateji Yo unlaflt r lm fl Strateji Bireysellefltirilmifl Strateji Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 3 ÜN TE 4 fltüketici Davran fl ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumland r lmas ve Pazarlama Karmas HEDEF PAZARLAMA BÖLÜMLER NDE ÜRÜNÜN KONUMLANDIRILMASI Ürün Konumlad rmas n n Anlam ve Önemi Niteli e Göre Konumland rma Kullan ma ya da Uygulamaya Göre Konumland rma Ürün Kullan c lar na Göre Konumland rma Ürün S n f na (Türüne) Göre Konumland rma Rakiplere Göre Konumland rma Ürün Konumland rmas nda Çeflitli Sorunlar Yeniden Konumland rma Yap labilir mi? Ürün Konumland rma Yanl fllar PAZARLAMA KARMASI STRATEJ S N N GEL fit R LMES Ürün Stratejileri Tutundurma Stratejileri Fiyat Stratejileri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl nda Alg lama... 1 G R fi ALGILAMA SÜREC VE filey fi Alg lama Sürecinin Anlam Alg lamada Bireysel Farklar Alg da Seçim Beklenti ve Geçmifl Deneyimler Gereksinmelere, De erlere ve Amaçlara Uygunluk Uyaran n Yap s Alg da Örgütleme-Düzenleme fiekil-zemin liflkisi Gruplama Alg da Yorumlama Fiziksel Görünüm... 55

6 çindekiler v Streotipler (Kal plaflt rma) lk Etki Sonuçlara S çramak Halo Etkisi (Genellefltirme) ALGILAMA VE BEfi DUYUMUZ Görme Yoluyla Alg lama Renkler Simgeler (Semiotik) Tat Yoluyla Alg lama Dokunma Yoluyla Alg lama Koku Yoluyla Alg lama Ses Yoluyla Alg lama B L NÇALTI ALGILAMA ALGILAMA VE PERAKENDEC L K Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl nda Ö renme ve Bellek TÜKET C DAVRANIfiINDA Ö RENMEN N ANLAMI VE ÖZELL KLER Ö RENME KURAMLARI Davran flç Ö renme Kuramlar Tepkisel (Klasik) Koflullanma Yoluyla Ö renme Edimsel Koflullanma Yoluyla Ö renme Model Alma (Gözlem) Yoluyla Ö renme Biliflsel (Zihinsel) Ö renme Bilgi flleme Süreci Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl nda Güdülenme GÜDÜLENMEN N ANLAMI VE filey fi Güdüleri Ortaya Ç karan Dürtüler Fizyolojik Koflullar Biliflsel Etkinlik Durumsal Koflullar D fl Uyaranlar n Özellikleri Tüketici Güdülerinin Bölümlendirilmesi Bilinçli ve Bilinçsiz Güdüler Yüksek ve Düflük vedilikli Güdüler ÜN TE 5 ÜN TE 6

7 vi çindekiler Olumlu ve Olumsuz Güdüler Kiflisel ve D flsal Güdüler Ak lc (Ussal-Rasyonel) ve Duygusal Güdüler Güdülerin fllevleri Temel Gereksinmelerin Ortaya Konmas fllevi Nesneleri Amaç Olarak Belirleme fllevi Seçim Ölçütlerini Etkileme fllevi Öbür Etkenleri Yönlendirme fllevi GÜDÜLENME KURAMLARI Maslow un Gereksinme Derecelemesi Yaklafl m Maslow un Gereksinme Derecelemesinin Varsay mlar Maslow un Yaklafl m n n Yetersizlikleri Öbür Kuramlara Bak fl McGuire Yaklafl m Mc Clelland n Ö renilmifl Gereksinmeler Kuram GÜDÜLENMME KURAMLARININ PAZARLAMA STRATEJ LER NDE KULLANIMI Sat n Alma Güdülerinin Belirlenmesi Güdülerin Saptanmas nda Kullan lan Teknikler Nelerdir? Çoklu Güdülere Dayal Pazarlama Stratejisinin Oluflturulmas Güdüler Aras Çat flma Temeline Dayanan Pazarlama Stratejileri Yaklaflma-Yaklaflma Çat flmas Yaklaflma-Kaç nma Çat flmas Kaç nma-kaç nma Çat flmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7 Tüketici Davran fl nda Kiflilik ve Yaflam Biçimi TÜKET C DAVRANIfiINDA K fi L K Kiflili in Tan m Kiflili in Özellikleri Tutarl l k ve Dura anl k Ay rt Edici Olma (Kendine Özgü Olma) Kestirilemezlik K fi L K KURAMLARI Psikoanalitik Kuram (Freudçu Çözümleme) Kiflili in Üç Temel Birimi Kiflilik Sisteminin Üç Farkl Oluflumu Kiflilik Sistemindeki Çat flmalar n Çözülmesi Psikoanalitik Kuram n Tüketici Davran fl nda Kullan m Psikoanalitik Kuram n Tutundurmada Kullan m Psikoanalitik Kuram n Pazar Bölümlemesinde Kullan m Psikoanalitik Kuram n Tüketici Araflt rmalar nda Kullan m Marka Kiflili i ve Psikoanalitik Kuram liflkisi

8 çindekiler vii Freud Sonras Psikoanalitik Kuramda Geliflmeler: Sosyo-Psikolojik Kuramlar (Neo-Freud) Özellik Kuram (Trait) Özellik Kuram n n ki Yönü Özellik Kuramlar n n Tüketici Davran fl nda Kullan m Benlik Kuram Kiflili i Oluflturan ki Benlik Benlikler Aras Çat flma Benlik Kuram n n Pazarlamadaki Yeri TÜKET C DAVRANIfiINDA YAfiAM B Ç M Yaflam Biçiminin Anlam ve Önemi Yaflam Biçimi Nedir? Yaflam Biçimi ve Kiflilik liflkisi Yaflam Biçimi ve Kiflilik Aras ndaki Farkl l klar Yaflam Biçiminin Ölçülmesi ve Pazarlamada Kullan m (Psychographics) Yaflam Biçiminin Ölçülmesi Yaflam Biçiminin Pazarlamada Kullan m Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl nda Tutum ve Duygular G R fi TUTUMLARI OLUfiTURAN TEMEL B LEfiENLER Biliflsel Bileflen Duygusal Bileflen Davran flsal Bileflen Biliflsel-Duygusal-Davran flsal Bileflen Etkileflimi TUTUMLARIN ÖZELL KLER Tutumlar Ö renilir Tutum ve Klasik Koflullanma Tutum ve Edimsel Koflullanma Biliflsel Ö renme Tutumlar Karmafl kt r Her Tutumun Bir Gücü Vard r Tutumlar Tutarl d r Tutumlar De ifltirilebilir TUTUM OLUfiTURMA TUTUMLARIN filevler Düzenleme (Yarar Sa lama) Savunma fllevi De er Belirtme fllevi Bilgilendirme fllevi TUTUMLARIN BEL RLENMES VE ÖLÇÜMÜ ÜN TE 8

9 viii çindekiler Gözlem Yöntemi Niteliksel Araflt rma Yöntemleri Odak (Fokus) Gruplar Derinli ine Görüflme Psikolojik Testler Tutum Ölçekleri Yöntemi TUTUMLARIN DE fit R LMES VE LET fi M Bilgi ( leti) Kayna n n Özellikleri letinin Özellikleri letinin Verildi i Ortam n Özellikleri letiyi Alan n Özellikleri DUYGULAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 9 Tüketici Davran fl nda Grup Etkisi ve Dan flma Gruplar 147 G R fi GRUP KAVRAMININ ANLAMI VE ÖNEM Grup Nedir? Tüketici Yönünden Grup Kavram n n Önemi GRUPLARIN TOPLUMSALLAfiTIRMA filev Toplumsallaflman n Anlam Toplumsallaflman n Gerçekleflme Yollar Model Alma Destekleme Toplumsal Beklenti TOPLUMSAL GRUPLARIN ÇEfi TLER çerik ya da fllevlerine Göre Gruplar liflkinin Yak nl k Derecesine Göre Gruplar Birincil Gruplar kincil Gruplar Örgütlenme Biçimine Göre Gruplar Biçimsel (Formel) Gruplar Biçimsel Olmayan (Informel) Gruplar Çeflitli Gruplar n Pazarlama Aç s ndan Önemi TÜKET C DAVRANIfiI ÜZER NDE ETK L OLAN GRUP ÖZELL KLER Grupta Rollerin Oluflturulmas Rol Kavram ve Gruptaki Yeri Roller ve Tüketici Davran fl Grupta Sahip Olunan Konum (Statü) Konumun Elde Olunma Yollar Konum ve Tüketici Davran fl Toplumsal Güç ve Kaynaklar Ödüllendirme Gücü

10 çindekiler ix Yapt r m Gücü Zorlay c Güç Kabul Edilme (Tan nma) Gücü Uzmanl k Gücü DANIfiMA (REFERANS) GRUPLARI VE TÜKET C DAVRANIfiINA ETK S Dan flma Grubu Nedir? Dan flma Grubu Çeflitleri Üyelik Gerektiren Dan flma Grubu Özenilen Dan flma Grubu Kaç n lan Dan flma Grubu Dan flma Gruplar n n Tüketici Üzerinde Yaratt Etkiler Dan flma Gruplar n n Bilgi Sa lay c Etkisi Dan flma Gruplar n n Yarar Sa lama Etkisi Dan flma Gruplar n n Kendini Gerçeklefltirme Etkisi Dan flma Gruplar n n Pazarlamadaki Etkisi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl nda Aile A LE ÇEfi TLER VE TÜKET MDEK ROLLER Aile ve Ev Halk n n (Hane Halk -Household) Anlam ve Çeflitleri Aile Olmayan Ev Halk Aile Olan Ev Halk Ev Halk Tüketimine Karar Vermede Aile Üyelerinin Rolü Etkileyicilik (Bafllatma) Rolü Denetleyicilik (Koruyuculuk) Rolü Karar Vericilik Rolü Sat n Alma Rolü Kullan c Rolü A LE TÜKET M NDE KARAR VERME SÜREC N N filey fi Efllerin Aile Tüketim Kararlar ndaki Etkililik Derecesini Belirleyen Etkenler Eflitlik Anlay fl lgi Gösterme Derecesi Kendini Eflin Yerine Koyma (Empathy) Düzeyi Geçerli Yetki Anlay fl Çocuklar n Aile Karar Verme Sürecindeki Yeri Çocuklar n Tüketici Olarak Toplumsallaflmas A LE YAfiAM Ç ZG S N N ANLAMI VE TÜKET C DAVRANIfiINDAK YER Aile Yaflam Çizgisinin Geleneksel Aflamalar Genç Bekar Evresi Genç Çocuksuz Evlilik Evresi Çocuklu Genç Evlilik Evresi ÜN TE 10

11 x çindekiler Yafll Evlilik Evresi Ailenin Çözülme Evresi Ça dafl Aile Yaflam Çizgisi Pazarlama Aç s ndan Aile Yaflam Çizgisinin Önemi A LE YAfiAM Ç ZG S VE TÜRK YE ARAfiTIRMASI Yaflam Evrelerinin Özellikleri Al flverifle Nas l Yans yor? Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 11 Kiflisel letiflim Görüfl Önderleri ve Yeniliklerin Yay lmas K fi SEL ETK VE KULAKTAN KULA A LET fi M Kulaktan Kula a letiflimin Anlam Kulaktan Kula a letiflimin Gerçekleflmesinde Önem Kazanan Etkenler letiflimin Bilgilendirme çeri i Bilgi Alan n Amac Bilgi Verenin (Kayna n) Amac Bilgi Verenin Güvenilirli i ve nan l rl Bilgi Verenin Ürünü De relendirmesi Bilgi Kayna n n Türü Ürünün Türü K fi SEL LET fi MDE GÖRÜfi ÖNDERLER Görüfl Önderleri Kimlerdir? Uzman Kifliler (Otoriteler) E ilim (Trend) Belirleyiciler Yerel Görüfl Önderleri Görüfl Önderlerinin Özellikleri Görüfl Önderlerinin Belirlenmesinde Kullan lan Yöntemler Kiflisel Sorgulama Yöntemi Sosyometrik Yöntem Bilene Sorma Yöntemi Nesnel Yöntem PAZARLAMADA K fi SEL LET fi M N KULLANILMA B Ç M Görüfl Önderlerinin Saptanmas ve Do rudan Kullan lmas Görüfl Önderli inin Özendirilmesi Görüfl Önderli inin Reklamlarla Canland r lmas TÜKET C DAVRANIfiINDA YEN L KLER N YAYILMASI Yeniliklerin Yay lma Sürecinin Ögeleri Yeni Ürün Yeni Ürün Nedir? letiflim Kanallar Toplumsal Sistem

12 çindekiler xi Zaman Yenili in Benimsenmesinde Tüketici Türleri Yenilikçiler Erken Benimseyenler Erken Davranan Ço unluk Geç Kalan Ço unluk Sona Kalanlar Yeni Ürüne Uyum Sürecinin Aflamalar Ay rt na Varma lgilenme De erlendirme Deneme Uyum (Be enme-be enmeme) Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl nda Toplumsal S n flar TOPLUMSAL SINIFIN ANLAMI VE ÖZELL KLER TOPLUMSAL SINIFLARLA LG L BÖLÜMLEND RMELER TOPLUMSAL SINIFLARIN ÖLÇÜMLEMES Ölçümlemede Temel Ölçütler Ölçümlemede Kullan lan Endeksler TOPLUMSAL SINIF VE PAZARLAMA STRATEJ S TÜRK YE VE TOPLUMSAL SINIF ARAfiTIRMALARI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Davran fl ve Kültür G R fi KÜLTÜR VE LG L KAVRAMLAR Kültürün Anlam Kültürün Ögeleri Kültürler Aras ndaki Farkl l klar Bireyler Aras ndaki Uzakl k Maddi Kültür Mallar Dostluk Kültürler Aras ndaki Uzlafl m Zaman KÜLTÜRÜN ÖZELL KLER ÜN TE 12 ÜN TE 13

13 xii çindekiler KÜLTÜR, DE ERLER, NORMLAR VE TÜKET M L fik S ALT KÜLTÜRLER Alt Kültür Çeflitleri Alt Kültür ve Tüketim KÜLTÜR ÜRET M S STEM DE fi K KÜLTÜRLERDE TÜKET C DAVRANIfiLARI Kültürün Tüketim Üzerindeki Etkisi Kültür Farkl l klar ve Pazarlama Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 14 Tüketici Karar Verme Süreci: Sorunun Belirlenmesi ve Bilgilerin Araflt r lmas KARAR VERME SÜREC N N TEMELLER VE AfiAMALARI Tüketiciler Ussal m d r? lgilenimin Sat n Almadaki Etkisi Düflük lgilenim Yüksek lgilenim Tüketicilerin Karar Verme Çeflitleri Kapsaml Sorun Çözme Al flkanl a Dayal Sorun Çözme S n rl Sorun Çözme Tüketici Karar Verme Sürecinin flleyifli: Befl Aflama TÜKET C KARAR VERME SÜREC NDE SORUNUN BEL RLENMES Gereksinmenin Ortaya Ç k fl na (Sorunun Belirlenmesi) Yol Açan Etkenler Eldeki Mal ve Hizmetin Tükenmesi Var Olan Mal ve Hizmetlerden Hoflnutsuzluk Çevresel Koflullar n De iflmesi Finansal Koflullar n De iflmesi Pazarlama Etkinliklerinin Düzeyi TÜKET C KARAR VERME SÜREC NDE B LG LER N ARAfiTIRILMASI Araflt rma Çeflitleri Araflt rman n Amac na Göre Araflt rma Çeflitleri Araflt rman n Kaynaklar na Göre Araflt rma Çeflitleri Bilgi Kaynaklar n n Toplu Olarak De erlendirilmesi Bilgi Araflt rma Biçimlerine Dayal Pazarlama Stratejileri Koruma Stratejisi Bozma Stratejisi Yay lma Stratejisi Yol Kesme Stratejisi Ye leme Stratejisi Kabullenme Stratejisi

14 çindekiler xiii Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Tüketici Karar Verme Süreci: Seçeneklerin De erlendirilmesi ve Sat n Alma TÜKET C KARAR VERME SÜREC NDE SEÇENEKLER N DE ERLEND R LMES Marka (Model) Listesi ya da Ürün Demeti Kavram Markalar De erlendirmede Kullan lacak Ölçütler Karar Verme Kurallar Dengeleyici Olmayan Karar Kurallar Dengeleyici Olan Karar Kurallar TÜKET C KARAR VERME SÜREC NDE SATIN ALMA Sat n Alma Davran fl Çeflitleri Plans z Sat n Alma Davran fl Planl Sat n Alma Davran fl Sat n Alma Davran fl n Etkileyen Etkenler Durumsal Etkenler Tüketicilerin Seçim Öncelikleri Tüketicilerin Ruhsal Durumu Al flveriflte Zaman Etkisi Tüketicilerin Ma aza Seçimi ve Çeflitli Seçim Ölçütleri Ma azan n Yerleflimi ve Büyüklü ü Ma azan n Tasar m ve Ortam (Atmosferi) Ürün Özellikleri Reklam ve Sat fl Art r c Çabalar flgörenlerin Tutumu Tüketici Hizmetleri Müflterilerin Yap s Tüketicilerin Ma aza çindeki Sat n Alma Davran fl Ma aza çi Düzen ve Ak fl Sat fl Noktas Tan t mlar Ürünlerin Raf Düzeni Fiyatland rma Stratejileri Ambalajlama Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurabilecek Kaynaklar ÜN TE 15

15 xiv çindekiler ÜN TE 16 Tüketici Karar Verme Süreci: Sat n Alma Sonras Tüketici Davran fl SATIN ALMA SONRASI TÜKET C DAVRANIfiI Ürünlerin Sat n Al nma Çeflitleri Deneme Al m Yineleme Al m ve Sürekli Al m Tüketicilerin Sat n Alma Sonras De erlendirmeleri Doygunluk Sa layan Ürünlerle lgili Tüketici Davran fl Doygunluk Sa lamayan Ürünlerle lgili Tüketici Davran fl Ürünün Elden Ç kar lmas Sat n Alma Sonras Davran fl n fiekille Toplu Olarak Aç klanmas Sat n Alma Sonras Tüketici Çeliflkisi Çeliflki Yaratan Etkenler Çeliflki Azalt c Yolla Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Baflvurulabilecek Kaynaklar Dizin

16 Önsöz xv Önsöz Tüketici bireyin tüm tüketim davran fllar n n ussal (rasyonel) olmad gerçe- i, ussall k varsay mlar na göre yap lan tüm çözümlemeleri yetersiz ve geçersiz k lmaktad r. Tüketiciler sat n alma davran fllar nda belli konularda ussal güdülerle yola ç - karken, ço u kez de ussal olmayan güdüleri öne ç karmaktad rlar. Ürünlerin sat n al nmas nda hangi etkenlerin, nas l etkili oldu unu çözümlemek iflletmecilerin ana sorunudur. Üretim tüketim için gerçeklefltirilir. Günümüzdeki üretim eyleminin odak noktas tüketicidir. Tüketicilerin mal ve hizmetlere iliflkin her türlü de- erlemeleri, iflletme yöneticilerince tüm ayr nt lar yla incelenir. H zla geliflmekte olan tüketici davran fllar alan, bir yandan tüketicilere iliflkin psikolojik etkenleri bir yandan da toplumsal kültürel etkenleri ele alarak tüketim davran fllar n irdelemeye çal fl r. Kitab n içeri i bu iki ana etken kümesine göre düzenlenmifltir. Kitab n bafllang c nda, tüketici davran fl ile pazarlama stratejisi iliflkisi incelenmifl ve strateji ögeleri tüketici davran fl yönünden irdelenmifltir. Kitab n ikinci bölümünde, tüketici davran fl n etkileyen bireysel (psikolojik) ögeler ele al nm flt r. Alg lama, ö renme, bellek, güdülenme, kiflilik, yaflam biçimi ve tutumlar psikolojik kavramlar olarak tüketici davran fl bak fl aç ndan ele al nm flt r. Bu kavramlara iliflkin psikolojik boyuta s n rl biçimde yer verilmifltir. Kitab n üçüncü bölümünde, tüketici davran fl n etkileyen toplumsal kültürel etkenler incelenmifltir. Aile, toplumsal s n flar, kültür, kiflisel etki ve yeniliklerin yay lmas konular na tüketici davran fl yla ba lant lar yönünden yer verilmifltir. Kuflkusuz bu konulara iliflkin farkl de erlemeler ve farkl yaklafl mlar da söz konusudur. Dördüncü bölümde, tüketicinin sat n alma davran fl bir karar süreci olarak ele al nmaktad r. Bu çerçevede, tüketici karar verme sürecinin çeflitli aflamalar ayr ay r ele al nmakta ve sat n alma sonras tüketici davran fllar na da yer verilmektedir. Kitab n daha iyi alg lanmas ve daha yararl olmas için yal n bir dil, duru bir anlat m ye lenmifltir. Kitab n bafllang c nda yer alan örnek olaylar, konular n daha iyi anlafl lmas na katk sa lamaktad r. Amaçlar, anahtar kavramlar ve inceleme s ras okuyan n konuyu kolay alg lamas n sa lamaktad r. Ayr ca konu içinde yer alan S ra Sizde sorular, ç kma olarak gösterilen önemli kavramlar ö renciyle iliflkiyi pekifltirmeyi amaçlamaktad r. Ünite bitimlerinde yer alan Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m bölümleri konular n de erlendirilmesi aç s ndan önem kazanmaktad r. Kitab n haz rlanmas nda emekleri geçen tüm yazar arkadafllara ve haz rl k aflamas nda yer alan tüm görevlilere en iyi dileklerimi sunar m. Editör Prof. Dr. R dvan KARALAR

17 xvi Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. S ra SIRA Sizde: S ZDE fllenen konular kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uygulamaya yönlendiren sorulard r. SORU SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

18 Kullan m K lavuzu xvii Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : "Kendimizi S nayal m" bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz. Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : "S ra Sizde"lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz.

19

20 Tüketici Davran fl na Girifl1 1 Girifl niteli inde olan bu ünitede önce tüketici davran fl n n anlam ve temel özellikleri ele al nacakt r. Bunu gerçeklefltirirken tüketici birey ve ussal davran fl iliflkisi irdelenecek ve tüketici davran fl n n anlam, tüketici davran fl n n temel özellikleri ve tüketici davran fl nda ürün kavram incelenecektir. Daha sonra tüketici davran fl nda araflt rma yöntemlerinin özellikleri ve tüketici davran fl ve öbür bilim dallar aras ndaki iliflki ortaya konduktan sonra kitab n inceleme yöntemi ve ele al nacak konu bafll klar sistematik biçimde verilecektir. Amaçlar m z Bu üniteyi okuduktan sonra; Tüketici davran fl n n anlam n ve iflletmeler için önemini kavramak, Tüketici davran fl n n temel özelliklerini saptamak, Tüketici birey ve ussal davran fl iliflkisini irdelemek, Tüketici davran fl nda ürün kavram n ortaya koymak, Tüketici davran fl ve öbür bilim dallar aras ndaki iliflkiyi belirlemek, Kitab n inceleme yöntemini incelemek için gerekli bilgi ve becerileri edinmifl olacaks n z.

21 2 Tüketici Davran fllar Örnek Olay Procter & Gamble, Japon pazar na ilk girdi inde ABD deki çocuk bezi tiplerini ayn sloganlarla Japon pazar na sundu. Ancak, umdu u pazar pay na bir türlü ulaflamad. Oysa ABD de bu alanda önemli bir paya sahipti ve tüketiciler çocuk bezlerini kayg s zca sat n al yorlard. Procter & Gamble talebin yetersizli ine iliflkin yapt araflt rmalar sonucunda birçok önlemi yürürlü e soktu. Öncelikle, çocuk bezlerini ABD ye göre biraz daha inceltti. Ayr ca k zlar için pembe, erkekler için mavi renkte üretime geçti. Reklamlarda ABD de yapt gibi çocuk bezine 1 bardak su döküp s zd rmad n gösterme yerine duygusal ögeleri kulland. Çocuk bezi konufluyor ve s zd rmayaca na ya da kuru kalaca na söz veriyordu. Ayr ca Japon tüketicilerin, firma markas na önem verdikleri saptand için ambalaj n yan s - ra, bezlerin görünen yüzlerinde de P&G markas na belirgin olarak yer verildi. Bütün bu tüketici özelliklerine uygun düzenlemelerin sonucunda P&G, Japonya pazar nda ikinci s raya yerleflti ve %20 nin üzerinde bir paya ulaflt. Anahtar Kavramlar Ussal Davran fl Tüketici Davran fl Ürün Araflt rma Yöntemleri Bireysel (Psikolojik) Etkenler Toplumsal-Kültürel (Sosyo-Kültürel) Etkenler çindekiler TÜKET C DAVRANIfiININ ANLAMI VE TEMEL ÖZELL KLER Tüketici Davran fl n n Anlam ve flletmeler Tüketici Davran fl n n Temel Özellikleri Tüketici Birey ve Ussal Davran fl Tüketici Davran fl nda Ürün Kavram Tüketici Davran fl ve Öbür Bilim Dallar Aras ndaki liflki TÜKET C DAVRANIfiINI BEL RLEYEN B REYSEL VE ÇEVRESEL ETKENLER: K TABIN NCELEME YÖNTEM TÜKET C DAVRANIfiI KONULARI VE K TABIN YAKLAfiIMI

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KONU 1: B L MSEL YÖNTEM VE STAT ST K... 1

KONU 1: B L MSEL YÖNTEM VE STAT ST K... 1 Ç NDEK LER ÖNSÖZ.................... iii 3. BASKIYA ÖNSÖZ........... v KONU 1: B L MSEL YÖNTEM VE STAT ST K............................ 1 1. Bilimsel Yöntem..............................................................

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA İNTERNETTE PAZARLAMA Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA Yay n No : 1206 flletme-ekonomi Dizisi : 88 T pk 5. Bask - Ekim 2012 - STANBUL ISBN 975-295 - 085 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ÜN TE IV. SATIfi VE REKLAM

ÜN TE IV. SATIfi VE REKLAM ÜN TE IV SATIfi VE REKLAM 1. SATIfi VE REKLAMIN TANIMI VE AMACI 2. SATIfi ELEMANININ TANIMI VE ÖZELL KLER 3. REKLAMIN ÖNEM, YARAR VE ETK LER 4. REKLAMIN T CARET VE fi HAYATINDA OYNADI I ROL BU BÖLÜMÜN

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

E T M B L M NE G R fi

E T M B L M NE G R fi TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1825 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 948 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI E T M B L M NE G R fi Yazarlar Yard.Doç.Dr. Ays n fienel (Ünite 1) Yard.Doç.Dr.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı