Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli"

Transkript

1 Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE orum da bulunan 7 tuðla þirketinin bir araya gelerek kurmuþ olduðu orum Blok Tuðla Þirketi, hem orum ekonomisinin lokomotiflerinden olan tuðlacýlýk sektörünü anlatan, hem de orum un kültürel deðerlerinin tanýtýmýna yönelik olarak çýkaracaðý Blok Aktüel Dergisi nin hazýrlýklarýnda sona yaklaþtý. * HABERÝ 6 DA Mustafa Amasyalý Geçtiðimiz günlerde kardeþ þehir olduðumuz Tunus un Beja þehrine bir heyetle ziyaret yapmayý teklif eden TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Kardeþ þehir uygulamasý ekonomik büyümeye dönüþmeli 18 HAZÝRAN 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Selim Kefçeli ÝHA tamam, sýra jette Hitit Üniversitesi Havacýlýk Kulübü bünyesinde yürütülen özel proje kapsamýnda 3 metre kanat açýklýðý, 2.5 metre gövde, karbon fiber gövde özgün tasarým, havada 4 saat kalabilen, 25 kg kadar kamera vb. aracý taþýyabilen, 11 beygir gücünde insansýz hava aracý üretildi. * HABERÝ 2 DE Bankacýlýk ve Finans Bölümü ne onay TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, orum'un daha da büyümesi ve dýþ dünya ile baðlantýsýný güçlendirmesi için kardeþ þehir çalýþmalarýnýn çok iyi deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Tunus'un Beja þehri ile yapýlan kardeþlik uygulamasýný hatýrlatan Kefçeli, bir heyetle Beja'ya gidilmesini önerdi. * HABERÝ 5 DE Külcü nün adýna sahte hesap açtýlar! Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adýný kullanarak sosyal paylaþým sitelerinden Facebook ta hesap açan kiþi ve kiþilerin lösemili hastalar için baðýþ talebinde bulunduklarý belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adýný kullanýldýðý iddia edil- * HABERÝ 14 DE Hitit Üniversitesi nde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. * HABERÝ 2 DE Üniversite Havacýlýk Kulübü öðrencileri Rektör Alkan a yeni üretilen ÝHA hakkýnda bilgi verdi. Hemþehrimize 75. Yýldönümü Niþaný Dünyaca tanýnmýþ bilim adamý hemþehrimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç a Amerikan Uluslararasý Makine Mühendisleri Birliði (ASME) nden 75. Yýldönümü Niþaný verilecek. Prof. Dr. Sadýk Kakaç Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam * HABERÝ 7 DE orum Zaman da görev deðiþimi Zaman Gazetesi orum Temsilcisi Lütfi Özkan, Zonguldak Ýl Temsilciliði görevine tayin oldu. Özkan dan boþalan göreve ise Zaman Gazetesi Kars Temsilcisi Öner Erek in getirildiði öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Lütfi Özkan Hititler Kapadokya da Öner Erek Ambulans nasýl çýkacak? Ulukavak 112 Ýstasyonu bahçesinin devletin satýþa çýkardýðý araçlarýn park yeri haline geldi. * HABERÝ 4 DE ediyor. Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam ediyor. * HABERÝ 7 DE Bu sergi sanat severleri bekliyor Hüsn-i Hat, Ebru ve Tezhip sanatýnýn en ince ayrýntýlarý ile bezenen sergi, Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi (Eski Ýstiklal Okulu binasý)'nde sanatseverlerin beðenisine sunuldu. * HABERÝ 7 DE Umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada ya- Kâbe yolcularý dualarla uðurlandý Aybike Turizm Seyahat Acentesi nin 2013 yýlý Haziran grubu umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. 75 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiði çalýþmalar Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca, Tezhip Usta Öðreticisi Serpil Þeker ve Ebru Öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan hazýr- * HABERÝ 11 DE

2 2 SALI 18 HAZÝRAN 2013 orum ekmekte öncü oluyor H Üretilen ekmekler üniversitenin yemekhanelerinde tüketime sunuldu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, lobaratuvarda inceleme yaptý. itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim üyeleri ve öðrencileri için uygulama ve araþtýrma alaný olan ve sadece üniversitenin personel ve öðrenci yemekhanelerinin ekmek ihtiyacýný karþýlayan laboratuvarda ekmek üretim aþamalarý hakkýnda bilgi aldý. Rektör Alkan'la mevzuya dair görüþtük. Öðrendiðime göre, kaliteli hammaddelerden, hijyenik koþullarda üretilen ambalajlý ekmek üniversite bünyesinde yaklaþýk 15 gündür tüketime sunuldu. Böylece israf yüzde 50 gibi büyük bir oranda azaldý. Üniversite bu alanda yapýlacak yeni ürün çalýþmalarý ile de topluma örnek oluyor, farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyor. Umumi ürünler laboratuvarý sayesinde bilimsel standartlara uygun, ARGE'li üretim yapýlýyor. orum ekmek üretiminde öncü oluyor. Kauçuk için sýcak bekleniyor Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi bahçesinde bulunan oyun grubunun beton zemini yakýnda kauçuk oluyor. K ale Özel Eðitim Uygulama Merkezi bahçesinde bulunan oyun grubunun zemininin beton olduðunu yazmýþ, Belediye Baþkaný'nýn iki yýl önce kauçuk zemin sözü verdiðini yazmýþtým. Dün Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel aradý, mevzuya þöyle açýklýk getirdi; "Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin oyun grubu Özel Ýdare Müdürlüðü'nce yerleþtirildi. Zeminin kauçuk yapýlmasý için önce beton dökülmesi gerekiyor. Kauçuk özel bir malzeme olduðu için yaðýþlý havalarda deðil, havanýn sýcak olduðu yaz döneminde yapýlmalý. Biz de yaðýþlarýn sona ermesini bekliyoruz. Kale Okulu'nun bahçesine geçen yýl 9. ayda beton atýldý. Bu sene kauçuk döþenecek. Bazý parklarýmýzda oyun gruplarýnýn beton zemini kauçuk yapýlmasý için ihaleye çýkacaðýz. Havalarýn ýsýnmasýný bekliyoruz. Parklarýn hemen hemen hepsi kauçuk zemin olacak." Bankacýlýk ve Finans Bölümü ne onay Mustafa Demirer H itit Üniversitesi nde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasý konusundaki teklif YÖK tarafýndan uygun bulundu. Bankacýlýk ve Finans Bölümü Bankacýlýk ve Finans Bölümü müfredatýnda Ýþletme Bö- Üniversite Havacýlýk Kulübü öðrencileri Rektör Alkan a yeni üretilen ÝHA hakkýnda bilgi verdi. H Sertifikasý verildi. Törende açýklama yapan öðrenciler, II. projelerinin Türbin Motorlu Jet olduðunu açýkladýlar. Bilgisayar ortamýnda modellemesi tamamlanan özgün tasarýmlý Türbin Motorlu Jet projesinin, önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda yapýmýna baþlanacaðýný ifade eden öðrenciler, ulusal ve uluslararasý havacýlýk þenliklerinde ve yarýþmalarýnda Hitit i temsil etmek istediklerini ve bu konuda bir üniversite takýmý olarak ilk olmak istediklerini açýkladýlar Deðerli çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan da, öðrencileri büyük bir özveri sergileyerek tamamladýklarý gurur verici projeden dolayý tebrik etti. FAKIOÐLU TÝCARET * ALIPAN * ALIPAN VÝDASI * TAVAN PROFÝLLERÝ * DUVAR PROFÝLLERÝ * ASKI TELLERÝ * ASKI MASAÞI * EKLEME PARASI * DERZ BANDI * ELÝK DÜBEL * YAPRAK ÞÝNGIL * ÞÝNGIL ÝVÝSÝ * SU YALITIM MEMBRANLARI * TELÝSLÝ KREMÝT ALTI ÖRTÜSÜ * ÝMENTO * KÝRE * KUM * ALI * MOZAÝK * ÝVÝ * ÝNÞAAT TELÝ * KÝLÝTTAÞI * BORDÜR * KÜPEÞTE (.HAK:1686) ARÝF FAKI KABA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ * KÖÞEBENT * ODUN * KÖMÜR * B. ÝMENTO * TUÐLA * KÝREMÝT * MAHYA * BACA TUÐLASI * BACA DÝRSEK * BACA BORUSU * BACA ÞAPKASI * KARO * OLUK * KLÝPS * ÞÝNGÝL * AGRAF vs... ÜRÜNLERÝMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Kale Mah. Kýbrýs Cad. No:96 ORUM Tel: Faks: OFÝS MOBÝLYA MAÐAZAMIZDA (.HAK:1689) MAKAM TAKIMLARIMIZDA %50 ÝNDÝRÝM Ýnönü Cad. No: 44 Tel: Fax: Gsm: lümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalý derslerinin yaný sýra, Ýktisat Bölümünden de Bankacýlýk ve Mali Sistem ile ilgili derslere yer veriliyor. Böylece bölüm öðrencileri hem iþletme hem de iktisat programlarýnýn uygun birleþimi ile finans ve bankacýlýk alanýnda çalýþabiliyor. Bu dersler ile hem devlet hem özel sektörün finans ve bankacýlýk alanýnda çalýþabilecekleri bilgi donanýmýný kazandýrmak amaçlanýyor.. Bunun yaný sýra bölüm, Hitit Üniversitesinin çevre illerindeki üniversitelerde bulunmayan bir bölüm olmasý nedeniyle de ilgi odaðý olacak. LYS sorunsuz uygulandý Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý sorunsuz bir þekilde yapýldý. ÖSYM Ýl Koordnatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavlarýnýn ikinci aþamasý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS-2013), beþ ayrý oturum halinde yapýlýyor. Bu sýnavlardan LYS-4, LYS-1 ve LYS-5 oturumlarý hafta sonu sorunsuz bir þekilde uygulandý. LYS -2 ve LYS3 ise Haziran 2013 tarihlerinde iki ayrý oturum halinde uygulanacak. orba içerken kavga B ahabey Caddesi nde bir iþyerinde kavga çýktý. O.Ö. in iþyerine çorba içmek için gelen M.D., M.B. ile C.P.U. ve R.T. arasýnda ters bakma yüzünden kavga çýktý. Kavga eden taraflar birbirlerine ve iþyerine zarar verdiler. Gözaltýna alýnan 4 kiþi ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldý. Traktörcüler Galerisi nde ise alacakverecek meselesi yüzünden kavga çýktý. Taraflar birbirlerini dövdü. (.HAK:616) ÝHA ürettiler, sýra jette itit Üniversitesi Havacýlýk Kulübü bünyesinde yürütülen özel proje kapsamýnda 3 metre kanat açýklýðý, 2.5 metre gövde, karbon fiber gövde özgün tasarým, havada 4 saat kalabilen, 25 kg kadar kamera vb. aracý taþýyabilen, 11 beygir gücünde insansýz hava aracý üretildi. Üniversite Havacýlýk Kulübü öðrencisi Murat Kýmýk rehberliðinde yapýlan çalýþma sonunda insansýz hava aracý yaklaþýk 2 yýlda tamamlanarak test uçuþu yapýlacak hale geldi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan, THK ve FAI Yönetmenliklerine uygun olarak kurslarýný baþarý ile bitirip Ýnsansýz Hava Aracýný tamamlayan öðrencilere Model Uçak 40 yeni park Park ve Bahçeler Müdürü Tuncel'in anlattýðýna göre, sahada park çalýþmalarý baþladý. Bu yýl içinde muhtelif semtlerde 40 yeni semt parký yapýlacak yýlýndan bugüne kadar toplam103 semt parký hizmete girmiþ olacak. Bahsedilen 103 semt parkýna kültür sitesi yeri, namazgah vs. diðer büyük park projeleri dahil deðil. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

3 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Acýlý aile periþan 1 Emre Kut-Mustafa Demirer 5 gün önce evinden ayrýlan evli ve 1 çocuk babasý 23 yaþýndaki Erdi Mahazin isimli gencin acýlý ailesi periþan. Eþi Funda, oðlu Murathan, annesi Fidan, aðabeyi Uður, babasý Ýsmail Mahazin ile ablasý Ýnci Yýlmaz ve kayýnvalidesi Birgül Kýlýç, Kayýp Aileler Derneði'ne baþvurarak, Erdi'ye evine geri dönmesi çaðrýsýnda bulundular. Göz yaþlarýný tutamayan Mahazin ailesi, Erdi'nin yaþayýp yaþamadýðýný öðrenmek istediklerini, güzel bir haber almayý umut ettiklerini söylediler. Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa etin, Erdi Mahazin'in evden kendiliðinden ayrýldýðýný 15 gündür de kayýp olduðunu söyledi. etin, "Annesi, babasý, eþi ve çocuðu periþanlar. Bizler Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði olarak Erdi kardeþimizden bir yuvanýn yýkýlmasýna, daðýlmasýna sebep olacaðýný düþünmesini ve bir an önce ailesiyle iletiþime geçmesini rica ediyoruz. Her ne sebepten dolayý gittiyse ailesine haber vermesini istiyoruz. Ailesine geri dönmesini bekliyoruz." Dedi. Yaz aylarýnda kayýp çocuk sayýsýnda artýþ yaþandýðýna dikkat çeken etin, ailelere seslenerek, "ocuklarýnýza sahip çýkýnýz. Yaklaþýk 10 bine dayanan kayýp var. Yaz sezonunda çocuklarýnýzý tek baþýna sokaklara göndermeyin. ocuklarýmýz yarýnlarýmýz, geleceðimiz. " diye konuþtu. Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Saðanak yaðýþ uyarýsý Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa etin, Erdi Mahazin'in evinden ayrýldýðýný, bir daha geri dönmediðini belirtti. T ürkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde görülecek saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlar, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý ile Karabük, Amasya ve Tokat çevrelerinde etkili olacak. Meteoroloji Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde görülecek saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlar, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý ile Karabük, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Hava sýcaklýðý, kuzeydoðu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batý, Doðu Akdeniz kýyýlarý ile Do- ðu Anadolu'nun güneydoðusunda güney ve güneybatý yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý, Antalya Körfezi, Güney Ege kýyýlarý ile yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak esecek. Yaðýþlar, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý ile Karabük, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý beklendiðine dikkat çeken Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskýný, yýldýrým, dolu, ulaþýmda aksamalar gibi yaþanabilecek olumsuzluklara karþý vatandaþlarý uyardý. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, öðle saatlerinde bölge genelinin saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn, öðle saatlerinde Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olmasý öngörülüyor. ANÝTTA PETROL HÝZMETE AILDI (.HAK:1678) 3 Adres: Ýnönü Caddesi No: 82 Anitta Otel Yaný Tel: Fax: RAM ýn projesi kabul Rehberlik Araþtýrma Merkezi ne projesi kabul edildi. R Enise Aðbal ehberlik Araþtýrma M e r k e z i (RAM) nin, Ýspanya ve Almanya da gerçekleþecek projesi kabul edildi teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanarak Ulusal Ajans a sunulan Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitimleri Amacýyla Tanýlama Sürecindeki Yeniliklerin Ýncelenmesi adlý projeye onay verildi. Ulusal Ajans a 2013 yýlýnda 2293 proje sunuldu ve bu projelerden 348 tanesi desteklenmeye deðer görüldü. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan bu proje de bunlardan biri. Ayrýca hazýrlanan proje bölgemizden desteklenen 7 projeden de biri oldu. Konuyla ilgili açýklama yapan Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, AB mali katkýsý ile desteklenen proje, ortaklarýmýzýn ülkesi Almanya ve Ýspanya da iki haftalýk sürede 2014 yýlýnda uygulanacaktýr. Proje uygulama çalýþmalarý, proje sahibi olarak Rehberlik ve AraþtýrYaþar Kýyýklýk ma Merkezi Müdürlüðü ve yerel ortaklarý, orum Bilim ve Sanat Merkezi, orum Eðitimciler Birliði Sendikasý, orum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý kurumlarýndan oluþturulan 34 eðitimci personelin katýlýmý ile gerçekleþtirilecektir. Önümüzdeki dönemlerde sözleþme imzalanacak projede, Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan özel eðitime muhtaç engelli çocuklarýn tanýlama sürecindeki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý amaçlanmýþtýr.

4 4 Geçmiþ olsun ziyareti SALI 18 HAZÝRAN 2013 Mustafa Demirer V Vali Baþköy, Dursun ve Ersin Baþaran'dan bilgi aldý. ali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve faaliyetlerine kapý sektöründe devam eden Baþaranlar Ahþap Sanayi Limitet Þirketi'nin tesislerinde bakým sýrasýnda geçtiðmiiz pazar günü meydana gelen yangýn yerinde incelemelerde bulundu. Yaþanan üzücü olay hakkýnda Baþaranlar Ahþap Sanayi Limitet Þirketi'nin sahipleri Dursun ve Ersin Baþaran'dan bilgi alan Vali Baþköy; "Bu üzüntü verici olayda, tek tesellinin can kaybý yaþanmamasýdýr. Yaralý olan iki çalýþana acil þifalar diliyorum." dedi. Vali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangýn sonucu zararg ören Baþaran Ahþap Fabrikasý na geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. OSB gündemi görüþüldü rganize Sanayi Bölgesi O Yönetim Kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, OSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaðý ve Bülent Onur ile OSB Müdürü Yaþar Þahin ýn katýldýðý toplantýda OSB de tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri ile gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Ambulans nasýl çýkacak? Emre KutMustafa Demirer U lukavak 112 Ýstasyonu bahçesinin devletin satýþa çýkardýðý araçlarýn park yeri haline geldi. Ambulanslarýn hastalara, kazalara intikalinde dakikalarýn dahi önemli olduðu düþünüldüðünde, istasyon binasýnýn bulunduðu bahçeye konulan araçlarýn bir an önce kaldýrýlmasý gerektiði daha iyi anlaþýlýyor. Ambulanslarýn araçlar yüzünden seri çýkýþ yapamadýklarý gözleniyor. Pazartesi Pazarý'nýn kurulduðu günlerde ambulanslarýn iki acil çýkýþ kapýsýndan birisi tamamen kapanýyor. Park alanýn darlýðý ve satýþa çýkarýlacak resmi araçlarýn konuþlandýrýlmasý 112 Ýstasyonu'nu çalýþamaz hale getiriyor. Pazarýn kurulduðu günlerde vatandaþlarla saðlýk çalýþanlarý karþý karþýya geliyor. Yeni iþ makineleri görücüye çýktý Mustafa Demirer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. Yol þantiyesine ziyaret orum Belediyesi yeni aldýðý iþ makinelerini teþhir ediyor. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý birimlerde kullanýlmak üzere vinç, kepçe, silindir forklift, kamyon ve servis aracý alýndý. Yeni hizmet araçlarý Saat Kulesi Meydaný'nda görücüye çýktý. Yeni iþ makinelere Saat Kulesi Meydaný nda sergileniyor. ali Sabri Baþköy, Osmancýk ta þantiyesi ve V kankasör tesisleri bulunan Ankara merkezli Onur Taahhüt ve Ticaret Limited Vali Baþköy, Karayollarý 15. Bölge Hududu ndan Osmancýk Þehir Geçiþi dâhil karayolunun yüklenici firmasý olan Onur Ltd.Þti yi ziyaret etti. Þirketi yönetim kurulu baþkanlarýndan Ýhsan etinceviz i ziyaret etti. Engineering News Record raporuna göre uluslararasý müteahhitler 2012 sýralamasýnda 136. sýrada yer alan Onur Müteahhitlik, Karayollarý 15. Bölge Hududu ndan Osmancýk Þehir Geçiþi dâhil karayolunun yüklenici firmasý. Onur Taahhüt ve Ticaret Limited Þirketi nin Konkasör, Asfalt Plent ve Mekanik Plent tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan etinceviz ve Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu ndan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Bahri Güven den yeni bir roman Gülesin Aðbal Demirer orumlu yazar Bahri Güven in Aðaoðlu ve Köyden Ýnsan Manzaralarý isimli aný romaný yayýmandý. 80 e yakýn öykü, 2 roman dosyasý bulunan Bahri Güven in þimdiye kadar Zakkum içeði, Sevgi Yumaðý, Geri Dönüþü Olmayan Yol, Yaþayan Efsane Dr. Rifat Pa- týr isimli eserleri yayýmlandý. Merhum Nihat Kayým ýn hatýrasýndan esinlenerek yazýlmýþ romanla ilgili Eðitimci Yazar Muzaffer Gündoðar, Güven in Aðaoðlu romanýnda köyden ilginç ve baþarýlý insan manzaralarý sunduðunu belirterek, romanda dramla mizahýn iç içe gergef gibi iþlendiðini ifade ediyor. orumlu yazar Bahri Güven in Aðaoðlu ve Köyden Ýnsan Manzaralarý isimli aný romaný yayýmandý. Salim Savcý nýn yeni kitabý çýktý Yeni iþ makinelere Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý birimlerde kullanýlacak. Ö mrünü gençlerinin eðitim ve öðretimine adamýþ eðitimci yazar hemþerimiz Salim Savcý'nýn 65. kitabý Bir Eðitimci Gözüyle çýktý. Fizik-Kimya öðretmenliðinden emekli olan ayný zamanda edebiyat sevdalýsý olarak da tanýnan Osmancýk Haber Gazetesi köþe yazarlarýndan Salim Savcý, Bir Eðitimci Gözüyle adlý 65. yeni kitabýný okurlarýyla buluþturdu. Her yaþta okuyucunun faydalanabileceði kitabýnda Salim Savcý anlaþýlýr dili, okuyucuyu okumaya sevk eden olgun üslubu ile bir konuyu inceleyip ele alma metodunu kullanarak Sahip Olma Kavramý baþlýðý altýnda birçok konuyu ele aldý. Eserleri ve kiþiliði ile çevresine ýþýk tutan Savcý, 65. kitabý Bir Eðitimci Gözüy- Salim Savcý le de ayrýca Yiðitliðin On Ýki Þartý, Yiðitlik Sözcüðünün aðrýþtýrdýklarý, Yiðitliðin Diðer Þartlarý na deðinerek kurgusu, uslubu, bilimsel açýdan zengin içeriði ile sadece bir kitap deðil ayrýca bir bilgi baþvuru kaynaðý da hazýrladý. Savcý kitabýn sonunda okuyucularýn görüþlerine de yer

5 SALI 18 HAZÝRAN Geçtiðimiz günlerde kardeþ þehir olduðumuz Tunus un Beja þehrine bir heyetle ziyaret yapmayý teklif eden TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Kardeþ þehir uygulamasý ekonomik büyümeye dönüþmeli SO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, o- daha da büyümesi ve dýþ dünmiz Avrupa ülkelerinden, güney doðu- Dünya ticareti," Kuzey ülkeleri "dediði- Trum'un ya ile baðlantýsýný güçlendirmesi için kardeþ þehir çalýþmalarýnýn çok iyi deðerlen- Dünya ticaretinin, yüzde 50 si bu ya ve Afrika'ya kaymaktadýr. dirilmesi gerektiðini söyledi. Tunus'un ülkelerde yapýlmaktadýr krizinden Beja þehri ile yapýlan kardeþlik uygulamasýný hatýrlatan Kefçeli, bir heyetle Be- yatýrýmcýlar, dýþ ülkelere 2012 yýlýnda sonrada, bu kayýþ hýz kazanmýþtýr. Türk ja'ya gidilmesini önerdi. 4.5 milyar dolar, yatýrým yapmýþ. Bu yatýrýmlarýn büyük bir kýsmýný, gönül baðý- orum'umuzun hak ettiði yerde olabilmesi ve hak ettiklerini alabilmesi için, mýz olan kardeþ ülkelere yapmýþýz. Avrupa ülkeleri 2008 krizi ile boðuþmaya neler yapýlabileceði konusundaki görüþlerini TSO Meclis üyeleri ile paylaþan devam etmektedir. Selim Kefçeli, dünyanýn geliþen ekonomik yapýsýnda küresel orta sýnýf oluþtuðucünün pahalýlaþmasý, hayat standartlarý- in'de, çevreye verilen zarar, iþ günu, orumlu iþ insanlarýnýn ve esnafýn, bu nýn yükselmeye baþlamasý ile maliyetleri artýrmýþ. Afrika ve Türk Cumhuriyet- gurupta yer almak için proje üretip, adým atmasý gerektiðine inandýðýný söyledi. TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli leri'nin hammadde zengini olmasý, ucuz orum'un küresel pazarla daha çok iþ gücü, bu ülkeleri cazip hale getirmiþtir. tanýþmasý gerektiðinin altýný çizen Selim Kefçeli, TSO'nun kendi Network örgütü kurulmuþ, bunun da çok faydasýný görmüþler. Büyük ekonomik toplantýlarýn organizesini yapmýþlar. Konferanslara üyelerinin yanýsýra esnaf ve sanatkarýn da bu pazarda yerini almasý için öncü olmasý gerektiðini kaydetti. büyük þirketlerin ceolarýný davet etmiþler. Bu sayede, üyelerin motivasyonu, sinerjisi ve özgüveni müthiþ artmýþ. Kefçeli, dün ki TSO Meclis Toplantýsý'ndaki konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Ýlimizin bugün ki ekonomik konumundan, daha iyi Paylaþacaðým proje, uygulanma þansý bulursa, 4-5 yýl sonra, yerlere gelebilmesi, iþ alemimizin,, büyüyüp geliþebilmesi, için iþletmelerimiz, iþ planlarýný, küresel verilere ve küresel boyutta yap- Ýþte o zaman konuþmamýn baþýnda sizlere anlatmaya çalýþtýðým kü- ilimiz ekonomisinin, hayallerimizin ötesine taþýna inanýcýndayým. malarý, zorunluluk haline gelmiþtir. Büyük ölçekli iþletmelerimiz, resel orta sýnýfta öngörülenden daha fazla "orumlu iþ insaný" yer bunu zaten, yýllar öncesinden yapmaktadýr. alabilir. Benim burada özellikle vurgulamak istediðim, ilimizde faaliyet gösteren, küçük ve orta ölçekteki iþletmelerin, hatta sanatkâr ve maktadýr. Temsilcilerin kimler olduðunu açarsak: þehrin mülki ami- Kardeþ þehir projesinde, þehrin temsilcilerinin tamamý yer al- esnaflarýn, küresel entegrasyonla ve küresel pazarla tanýþtýrýlmalarýný saðlamaktýr. Ülkemizde, küresel dünyanýn dinamikleriyle ve kü- medya kuruluþlarý, sanatçýlar ve sporcular gibi toplumun bütün katri, belediye baþkaný, üniversite, sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, resel dünya vatandaþlýðýyla ile baðlarý geliþen, yeni çoklu, bir orta manlarýndan temsilciler bulunur. sýnýf oluþuyor. Geçtiðimiz günlerde, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz'ýn Kazakistan Buna küresel orta sýnýf deniliyor. Küresel orta sýnýfýn oluþmasýnda, bilgi teknolojileri ve iletiþim teknolojilerinin geliþmesi, en kanýmýz'ýn Tunus'un Beja Þehri ile ilimizi kardeþ þehir ilan etmele- gezisi, Sayýn Baþbakanýmýz'ýn Afrika gezileri, Sayýn Belediye Baþ- büyük etken oluyor. Buna paralel olarak, yeni bir boyuta geçiþte, sivil toplum örgütlerinin, rolleri ve saygýnlýklarý, giderek güçlenmek- programlarý, projemizin doðruluðunu teyit eder niteliktedir. ri, Sayýn Rektörümüzün Kazakistan ile yaptýðý akademik iþbirliði tedir. Bir ülkede Sivil toplum örgütleri ne denli örgütlenmiþse, demokraside o denli geliþiyor. rüzgârýndan faydalanýp, titiz bir hazýrlýk aþamasýndan sonra, Sayýn Benim þahsi kanaatim, gerçekleþen. bu üst düzey ziyaretlerin Bunun yaný sýra, geleneksel hiyerarþik kalýplar, hýzlý ve sürekli geliþmeler karþýnda, ayak uyduramadýklarý için güç kaybýna uðru- heyetle Beja þehrine 'Ya Bismillah' denmelidir. Arkasýndan, durum Belediye Baþkanýmýz'ýn açtýðý Tunus kapýsýný kullanarak, Büyük bir yorlar. Ticaret ve Sanayi Odalarý, yarý resmi bir kurum olarak, esnek deðerlendirmesi yaparak yeni kardeþ þehirlere yönelinmelidiir. yapýlarý, hýzlý karar alma ve hayata geçirme mekanizmalarý ile tüm dünyada, güçlenmektedirler. orum ekonomisinin büyük fotoðrafýna baktýðýmýzda, ayakta duran ve geliþen iþletmelerimizin, ihracatlarýnýn ve yabancý þirketlerle ortaklýklarýnýn olduðunu görüyoruz. Gönül baðýmýz olan bu ül- Ülkemiz genelinde yapýlan oda seçimlerine gösterilen ilgi ve müthiþ rekabet bunun göstergesidir. Küreselleþen ekonomi bilgi, yetenek ve yaratýcýlýklara dayalý olarak ortaya çýktý. keler de de yatýrýmlarýna þahit oluyoruz.hatta bu ülkelere esnafýmýzýn bile açýldýðýný duydukça seviniyoruz gururlanýyoruz. Þehrimizin Yeni oluþan küresel orta sýnýfta, orumlu iþ görenler mutlaka yer almalýdýr. Bu bir tarihi fýrsattýr. sýkýntýda ve büyüme eþiðinde olan küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerinin, hatta sanatkarlar ve esnafýn, TSO'nun öncülüðünde küresel entegrasyonla ve küresel pazarla tanýþmalarý zorunlu hale gel- Peki bu iþ nasýl olacak? Laftan ve yazýp çizmeden öte, ülkemizde ve dünyamýzda örneklerinin çok iyi incelememiz gerekir. Japonya'nýn Kobe þehrinin uygulamasý baþarýlý bir örnektir. Kardeþ miþtir. þehirler projesinde, önceliði Afrika ve Asya ülkelerine verilmesi düþüncesindeyim. Bilindiði üzere, bu ülkelerle gönül baðýmýz var. gelir, demir yolu da Ýþte bu yeni boyuta geçebilirsek, o vakit orum'a hava alaný da gelir." Somut tekliflerle TSO ya katkýda bulunmalýyýz SO Meclis Üyesi Akif Coþkun, dilek ve temenniler bölümünde Tyaptýðý konuþmasýnda, meclis üyeliðinin önemli ve sorumluluk gerektiren bir görev olduðuna inandýðýný belirterek, "Bu önemli yükü taþýyýp, ayaðý yere basan somut teklifler sunmalý ve TSO yönetimine katkýda bulunabilmeliyiz." dedi. TSO'nun, orum'un kalkýnmasýnda üç saç ayaðýndan birisini oluþturduðunu anlatan Coþkun, üç saç ayaðýný siyaset, bürokrasi ve TSO olarak ifade etti. Her þeyi yönetim kurulundan beklememek gerektiðinin de altýný çizen Akif Coþkun, fikir katýp ufuk açmanýn gerekliliðine deðindi. Yurt dýþýnda yaptýðý bir seyahatten, tuz maðaralarý ile ilgili bir anasýný aktaran Coþkun, "Yýllar önce tonlarca tuz çýkarýlan maðara, heykellerle donatýlmýþ ve bugün 2 milyon insan orayý ziyaret edebiliyorken, bizler 7 bin yýllýk tarihimiz olan Hititler'i gereðince anlatayýþýmýzdaki eksiklikleri tespit edebilmeliyiz. orum'un kalkýnmasý adýna, meclis üyeleri olarak katma deðer taþýyan fikir ve önerilerimizi mecliste dile getirmemiz gerektiðine inanýyorum." diye konuþtu. Kur an öðrenme zamaný iyanet Ýþleri DBaþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yaz Kur'an kurslarý için kayýtlar dün baþladý. Ýlk ders, 24 Haziran'da yapýlacak. Kurslarda bu yýl Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile imzalanan protokol kapsamýnda 7-18 yaþ grubundaki gençler, basketbol, karate, masa tenisi, güreþ, badminton, tekvando ve judo gibi spor etkinliklerinden yararlanabilecek. Bu yýl katýlýmcý sayýsýný 3 milyona çýkarmayý hedefleyen Diyanet, öðrencilere 4 kitaplýk Dinimi Öðreniyorum' seti hediye edecek. Böylelikle gençler, Kuran-ý Kerim'i okuma ve anlamanýn yaný sýra temel dini bilgileri, H.z. Peygamber'in hayatýný da sistemli bir müfredat çerçevesinde öðrenebilecek. Kurslarýn bu yýlki temasý ise Gel bu yaz, TSO Meclis üyeleri Haziran ayý gündem maddelerini görüþtü. TSO Meclisi Haziran toplantýsýnda buluþtu icaret ve Sanayi TOdasý Haziran ayý Meclis Toplantýsý, Meclis Baþkanvekili Necip Uygur'un baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Gündemdeki maddelerin görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda, yönetim kurulunun bir aylýk faaliyetleri sinevizyon aracýlýðý ile sunuldu. Meclis Baþkanvekili Necip Uygur, Ramazan nedeniyle Temmuz toplantýsýnýn yapýlmayacaðýný duyurduðu toplantýda, TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, 6486 sayýlý Varlýk Barýþý kanunu hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Yurt dýþý varlýklarýn Türkiye'ye getirilmesine izin veren Varlýk Barýþý hakkýnda bilgi veren Tepençelik, kanunun 29 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak, yürürlüðe girdiðini hatýrlattý. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, orum'un yurt dýþýna açýlmasý ve büyümesi ile ilgili görüþlerini aktardýðý konuþmasýnda, özellikle kardeþ þehir uygulamalarýnýn yurt dýþý örneklerini verdi. Son olarak söz alan TSO Meclis Üyesi Akif Coþkun da, TSO üyelerinin önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiðine iþaret ederek, tüm üyelerin ayaðý yere basan, somut öneri ve tekliflerle TSO yönetimine ufuk kazandýrmasý gerektiðini söyledi. Toplantýnýn basýna kapalý bölümünde, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, TSO Meclisi'ne hitabederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþtý. alkýnma Bakanlýðý'nýn Khazýrladýðý yeni kalkýnma planýna göre 2018'de iþsizlik yüzde 7'ye, milli gelir 1,3 trilyon dolar ve kiþi baþý milli gelir ise 16 bin dolar olacak Hükümetin hazýrladýðý 10. Kalkýnma Planý'na 'Gezi Parký' eylemleriyle gündeme gelen 'sosyal medyaya tedbir' de girdi. Kalkýnma Bakanlýðý'nca hazýrlanan, 3 bölüm ve 221 sayfadan oluþan ' yýllarý 10. Kalkýnma Planý'nda yer alan bazý uygulamalar þöyle: Görsel, iþitsel ve sosyal medya ile internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alýnacak. Tarihteki önemli þahsiyetler, olaylar ve masal kahramanlarý belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüþtürülecek. Körfez bölgesindeki sermayenin Türkiye'ye çekilmesi için çalýþýlacak. Türk film endüstrisinde TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik Meclis, Baþkanvekili Necip Uygur baþkanlaðýnda toplandý. Meclis üyeleri TSO yönetim faaliyetleri hakkýnda bilgilendirildi. 2018'de milli gelir hedefi 1,3 trilyon dolar kültürün temel unsurlarýnýn geliþmesine yönelik teþvik mekanizmasý oluþturulacak. Türk sinemasý bir marka haline gelmesi ve önemli bir kültürel ihraç ürününe dönüþmesi için ödül, destek, tanýtým ve pazarlama mekanizmalarýnýn çeþitlendirilmesi saðlanacak. Düþük gelirli bölgelerde çalýþmayý özendirecek yasal düzenlemeler yapýlacak. Özellikle nitelikli ve tecrübeli kamu personelinin merkez, taþra, kurum ve kuruluþlarla bölgeler arasýndaki dengesiz daðýlýmý giderilecek. Para, maliye ve teþvik politikalarýnýn uygulanmasýnda kaynaklarýn üretken alanlara yönlendirilmesi öncelikli olarak gözetilecek. * Vergi ve kredi maliyetlerinin farklýlaþtýrýlmasý gibi araçlarla üretken olmayan yatýrýmlarýn cazibesi azaltýlacak ve tasarruflar üretken alanlardaki yatýrýmlara yönlendirilecek. Cari açýðýn büyüme üzerinde baský oluþturmayacak seviyelerde tutulmasý ve aðýrlýklý olarak uluslararasý doðrudan yatýrýmlar, borç yaratmayan, uzun vadeli diðer sermaye giriþleriyle finanse edilecek. Aile ve iþ yaþamýnýn uyumlaþtýrýlmasýna yönelik esnek çalýþma, kreþ ve çocuk bakým hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýyla ebeveyn izni gibi alternatif modeller uygulanacak.kiþi baþý gelir 16 bin dolar Kalkýnma planýnda hedeflenen makro ekonomik göstergeler ise þöyle: Yýlda ortalama yüzde 5.5 büyüme sonunda 1.3 trilyon dolarlýk milli gelir sonunda kiþi baþý gelir 16 bin dolar. Plan dönemi sonunda yüzde 7.2 iþsizlik. Cari açýk 2018 sonunda yüzde 5.5'e düþecek. (Dünya Bülteni)

6 6 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Mürsel hafýzýn babasý Ýsmet hafýzýn tüm bu görevleri tam bir liyakatle yaptýðý yýllar, yakýn tarihimizin pek çok açýdan sancýlý yýllarýdýr. Otuzlu kýrklý yýllar, sosyal, kültürel ve hukuksal yeniliklerin yapýldýðý ve yeniliklerin geleneði sýkýþtýrdýðý yýllardýr. Bu zorluklara raðmen, geleneðin gücünden beslenen Ýsmet Þahinbaþ gibi hocaefendilerin varlýðý, milletimizin geçtiði dar kapýyý geniþletmiþ ve deðerler manzumemizin bugünlere salimen gelmesini temin etmiþtir. ÝLK MEKTEP, ÝLK ACI Mürsel hoca ilk okula 1939'da baþlar. Bu arada 1935 yýlýnda kardeþi Faik, 1938 yýlýnda da kýz kardeþi Fevziye dünyaya gelmiþtir. Hoca, halkýn "devri Ýsmet" diye andýðý bu yýllarý, din konusundaki en basit haklarýn bile yerine getirilmesinde engellerin bulunduðu, devrimleri yerleþtirmek adýna halka baský ve þiddet uygulanan yýllar olarak hatýrlýyor. Yenileþme adýna davranan kimi kraldan çok kralcýlar, halkýn inanç ve geleneklerini hor görmekte, din ve vicdan hürriyeti üstünde baský kurmaktadýrlar. Mürsel hocanýn henüz okula gitmeden þahit olduðu bir olay, bu yýllarda halkýn nasýl bir tazyik altýnda kaldýðýný anlatmasý bakýmýndan oldukça çarpýcý. Hocaya dört beþ yaþlarýnda ömrü boyunca unutamayacaðý bir acýyý yaþatan bu hadiseyi, kendi kaleminden okuyalým: "Henüz okula baþlamamýþtým olmalý. ok büyük bir ekonomik sýkýntý ve yokluk içinde ailemizin baþýný sokmasý için büyüklerimiz kerpiçten bir ev yapýyorlar. Amcam Mustafa Þahinbaþ kerpiç döküyor, annem de yirmi, yirmi beþ metreden tenekelerle çamura su taþýyor. Ben de onunla birlikte gidip geliyorum. Annem su birikintisinden tenekelere su doldururken, acayip kýlýklý bir adam, aðzýnda bir þeyler geveleyerek, annemin baþýna dikildi. Hýþýmla onun baþörtüsünü çekip aldý. Baþý açýk kalan anam, baþý kesilmiþ;ama ölmemiþ tavuk gibi çýrpýnmaya, saçýný örtecek bir nesne aramaya baþladý. Anama yapýlan bu saldýrýnýn asli mahiyetini anlamamakla beraber; ona kötü bir iþ yapýldýðýný anladým ve aðlamaya baþladým. Deðiþik kýlýklý adam, anamýn baþýndan aldýðý örtüyü iki parçaya ayýrdý, bir parçasýný anamýn üzerine attý, diðerini de alýp gitti. Meðer adam Hasan çavuþ denen, bir Belediye zabýtasýymýþ. Bu adamý ihtiyarlýk yýllarýnda da gördüðümde, o olayý nefretle hatýrladým. Ne yasalarda, ne ahlak kurallarýnda ve ne de geleneðimizde böyle bir tecavüzü mazur gösteren hiçbir unsur yoktur." Mürsel hocanýn henüz çocukken yaþadýðý bu çirkin olay, aslýnda o devirde Anadolu içlerinde yaþanan mütegallibe zulmüne küçük bir örnek olabilir. Bu ve benzeri devlet görevlilerinin davranýþlarý yenileþme çabalarýný iyi anlayamadýklarýný, iþin özünü kavrayamadýklarýný göstermesi bakýmýndan da dikkate deðerdir; çünkü devletin yasal olarak böyle bir uygulamayý öngördüðü düþünülemez bile. Mürsel hafýzýn, o devri görmüþ bütün muhafazakar deðerlere saygýlý Türk insaný gibi "devri ismete ( )" dair hatýralarý hep olumsuzdur: Hükümetin, dine ve dindarlara karþý uyguladýðý politikalardan ötürü, Müslüman halkýn,"din hürriyeti" prensibinden doðan haklar cümlesinden olan,"kabul ettiði dinin, iman ve amel hükümlerini serbestçe tahsil edebilmesi, öðrenmesi ve baþkalarýna da öðretebilmesi, inandýðý ve kabul ettiði din üzerindeki düþünce ve bilgilerini, sevgi ve hayranlýklarýný, sözle ve yazýyla serbestçe baþkalarýna duyurup yayabilmesi, gibi temel insan haklarýndan yoksun býrakýldýðý kesin bir vakýadýr. -Hayatý, Hatýralarý, Eserleri- Kürsüdeki Münevver: MÜRSEL ÞAHÝNBAÞ 2 Bu dönem, dini öðrenme ve öðretme hürriyetinin en sýký takip, tazyik, tesir, tehdit ve tedhiþ ile yok edilmek istendiði bir dönemdir. Halbuki din hürriyetinin yok edilmesiyle, insanlarý doðru dürüst, vataný ve milleti seven, devletine baðlý, kamil ahlaklý kimseler yapacak imkan da kaybolur. Mürsel Þahinbaþ hoca, geçmiþ dönem üzerine yaptýðý bu çarpýcý tespitleri hiçbir þekilde bir dönemi eleþtirmek ya da kötülemek için yapmadýðýný belirterek, asýl amacýnýn geçmiþte yapýlan yanlýþlara dikkat çekmek olduðunu söylüyor. Hoca'ya göre, geçmiþte bazý yanlýþ uygulamalar sonucu, kendisinin de içinde olduðu bir kuþak yüksek din eðitiminden mahrum kalmýþtýr. "O döneme" ait tespitlerinin temelinde de aslýnda bir düþ kýrýklýðý yatmaktadýr: "Yapmak istediðim þey, bu dönemde din eðitimi almak isteyen kuþaklarýn bu imkaný bulamadýklarýna vurgu yapmak, dolayýsýyla bizimde bu maðdurlardan olduðumuza iþarette bulunmaktýr. Yüksek din eðitimi yapmak, nasipse, büyük bir din alimi olmak ideali taþýyan; fakat o ideale ulaþmasý için önüne aþamayacaðý engellerin konulmasý nedeniyle düþ kýrýklýðýna uðrayan ve edindiði bilgilere gayri resmi yoldan, mahalli imkanlarla ulaþmak zorunda kalan bir kimsenin ruh haliyle, böyle tespitler yapmaktayým." AZMÝMÝLLÝ YILLARI Henüz yedi yaþýna basmadan Azmimilli ilkokuluna kaydý yapýlan Mürsel hafýz, annesi kendisini Blok Aktüel orum u tanýtacak Mustafa Amasyalý Yayýna Hazýrlayan: Sedat AKAKOYUNLU orum da bulunan 7 tuðla þirketinin bir araya gelerek kurmuþ olduðu orum Blok Tuðla Þirketi, hem orum ekonomisinin lokomotiflerinden olan tuðlacýlýk sektörünü anlatan, hem de orum un kültürel deðerlerinin tanýtýmýna yönelik olarak çýkaracaðý Blok Aktüel Dergisi nin hazýrlýklarýnda sona yaklaþtý. Tuðlacýlýk ve orum kültürünün yaný sýra birçok konuda da okurlarýný aydýnlatacak olan Blok Aktüel, özel röportajlarý ve güncel konularla çarpýcý bir içeriðe sahip olacak. orum Blok Tuðla Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, bir aydýr Blok Aktüel dergisinin hazýrlandýðýný belirterek, orum Blok Tuðla olarak hem sektörümüzün gelmiþ olduðu noktayý anlatmak, hem de ilimizin tanýtýmýna yönelik bir dergi çýkarmaya karar verdik. Sadece sektörel bir yaklaþýmda bulunmayarak orum'un birliktelik kültürünü ve orum'un tarihsel geliþimini de dergimiz de anlattýk. dedi. ýkarýlacak olan derginin sadece orum da daðýtýlmayacaðýný da belirten Amasyalý, Dergimiz sadece orum da deðil baþta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gümrük Ticaret Bakanlýðý, 81 ilimizin Ticaret ve Sanayi Odalarý na ve illerimizin belli kurum ve kuruluþlarýna gönderilecek. Bundan dolayý orum un tanýtýmýný en iyi þekilde yapmayý planladýk. Bunun içinde dergi içeriðinin en üst düzeyde olmasýný planladýk. açýklamasýnda bulundu. Blok Aktüel dergisinin yapýmýný üstlenen Yön Medya Reklam&Tanýtým yetkilileri de derginin hazýrlýklarýnda son rötuþlarýn kaldýðýný ifade ederek, orum un tanýtýmý için önemli bir yere sahip olacak derginin bu açýdan büyük bir sorumluluk çerçevesinde hazýrlandýðýný söylediler. Saðlýkçýlarýn sorunlarý aðýl da üm Saðlýk-Sen Ge- Baþkaný Okay Tnel Erözgün, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Yüksel Kýlýç ve Faruk elik, saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini iletmek ve sorunlarýný dile getirmek için Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Uz. Dr. Hasan aðýl ý makamýnda ziyaret etti. Erözgün, ziyarette yaptýðý konuþmada saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödeme yönetmeliði, il sekreterliklerinin iþleyiþi, idareci atamalarý, mesai saatleri, personel yetersizliði, mobing ve artan þiddet olaylarý gibi sorunlara hala yeterli bir çözüm bulunamadýðýný belirterek, bu konudaki maðduriyetlerin bir an önce giderilmesi gerektiðine dikkat çekti. Sorunlarýn çözümü için çalýþmalar devam ediyor Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Uz. Dr. Hasan aðýl da, saðlýk çalýþanlarýnýn özverili bir þekilde görevlerini sürdürdüklerini ve Saðlýk Bakanlýðý olarak sorunlarýn çözümü noktasýnda ivedilikle çalýþtýklarýný dile getirdi. Yeni yapýlanma ile eksikliklerin olmasýnýn doðal olduðunu ifade eden aðýl, en kýsa zamanda iþleyiþin normale döneceðini, kaynaklarýn en etkin biçimde kullanacaðýný, personel konusunda da sekreterliklerin ve hastane yöneticilerin mikro deðiþikliðe gitmemesi yö- Tüm Saðlýk-Sen yöneticileri ürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Uz. Dr. hemþehrimiz Hasan aðýl ý makamýnda ziyaret etti. mesafede ve adil olmalarý yönünde uyarýlacaklarýný belirtti. Personel eksikliðinin giderilmesi konusuna da deðinen aðýl, maliyeye baþvuru yaptýklarýný dile getirerek, personel eksikliðinde hiçbir çalýþanýn maðdur olmadan vatandaþa en nünde uyarýlarda bulunduklarýný söyledi. Personelin performansýný etkileyecek hiçbir giriþimde bulunulmayacaðýný vurgulayan aðýl, yer deðiþikliklerinin ve çalýþmalarýn uygun þekilde yapýlacaðýný, idarecilerin personel üzerinde ayný iyi hizmetin verileceðini anlattý. aðýl ayrýca, son günlerde þiddetin saðlýk çalýþanlarýný hedef aldýðýný, bu konuda da Bakanlýk olarak her türlü önlemi aldýklarýný ve þiddetin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. býrakýp gittiðinde ilk kez anneden ayrýlmanýn tattýrdýðý açýklanamaz duygularla dolar. Annesiyle bir süre okulun önünde beklemiþler, sonunda bir haným gelerek onu okula götürmüþtür. Bu haným hocanýn yýllar sonra bile iyi duygularla andýðý, ilk öðretmeni Þerife Kerman hanýmdýr. Özellikle Þerife hanýmýn sýnýfýna verilmiþtir; çünkü annesinin tanýdýðýdýr. (Mürsel Hafýz, yýllar sonra Velipaþa Camiinde kadýnlar için vaaz verirken, dinleyiciler arasýnda bulunan bir hanýmýn kendisini iþaret ederek, yanýndaki kadýnlara bir þeyler söylediðini görür. Vaaz sonrasýnda hocanýn yanýna gelen ve bütün cemaate dönüp," Mürsel hoca benim öðrencimdir." diyen bu hanýmefendi, Þerife Kerman'dýr.) Mürsel hafýzýn ilk mektep yýllarý Ýkinci Dünya Savaþý'nýn beraberinde getirdiði yokluklar içinde geçer. Henüz bir Kurtuluþ Savaþý'ndan çýkmýþ halk, belini doðrultmadan bu kez, kapýsýna kadar dayanan baþka bir dünya savaþýnýn getirdikleriyle mücadeleye baþlar. Ýlk mektep talebesi Mürsel'in gönlünde yapabileceði kadar din eðitimi yapmak yatmaktadýr. Ne var ki, yoksulluk ve çaresizlik, ilçe dýþýna çýkarak eðitim alma imkaný tanýmamaktadýr. Üstelik, din eðitimi veren kurumlarýn eskileri kapatýlmýþ, yenileri de açýlmamýþtýr. Bu nedenle Mürsel hocanýn ilk hocasý aslýnda, babasý hacý hafýz Ýsmet Þahinbaþ olacaktýr: "ocuklarýn din diyanet bilgilerini alacaklarý, ibadetlerini yapacaklarý kadar olsun Kur'an öðrenebilecekleri bir imkan kalmamýþtý. ocuklarýna Kur'an öðretme zorunda olan ana babalar büyük sýkýntý içindeydi. Halk bu hizmet için mecburen din görevlilerine baþvuruyor, onlar vasýtasýyla çocuklarýna Kur'an okumayý ve ilmihal bilgilerini öðretiyordu. Merhum babam hacý hafýz Ýsmet Þahinbaþ, Ýskilip Ulucami imamlýðýndan emekli olduðu 1971 yýlýna kadar Kur'an ve ilmihal öðretmeye devam etti. Köylerden ve merkezden Kur'an ve din bilgisi öðrenmek için baþvuran kýz, erkek herkese Kur'an ve ilmihal bilgilerini, büyük bir hasbilik, þevk ve gayret içinde verdi. Binlerle ifade edilecek sayýda öðrenci ve onlarca da hafýz yetiþtirdi. Biz de o hafýzlarla Kitabullah'tan haz ve nasip alanlardanýz. Biz derken; kendimi ve kardeþlerimi kast ediyorum. Biz üç kardeþ babamýzýn öðrencisi olduk. Özellikle erkek kardeþim Faik ile aramýzdaki yaþ farkýnýn az olmasý bizi eðitim konusunda arkadaþ kýlmýþtý. Biz iki kardeþ, babamýzýn hocalýðýnda ve tatlý bir rekabet içinde okuduk. Mesela Kuraný yüzünden okumayý, bu rekabet nedeniyle, diðer arkadaþlarýmýzdan daha çabuk öðrendik." KUNDURACI IRAÐININ GÜNDÜZ RÜYALARI Yoksulluk ve çaresizlik ilk mektepten sonra eðitim almasýna izin vermeyince, ilk mektep mezunu Mürsel için bir zanaat öðrenmekten baþka yol kalmaz. Henüz makineleþmemiþtir memleket ve henüz iðneden ipliðe her þeyin fabrikasyon olacaðý zamanlara çok vardýr. Tarým yine baþat geçim kapýsýdýr; onu el sanatýna dayalý küçük üretimler ve bunlarýn satýlmasýndan oluþan ticari faaliyetler izlemektedir. Ve fakat Ýskilip bu konuda da bir farklýlýk arz etmektedir. "El sanatlarý tarýmýn önündeydi. ünkü coðrafya iþlenebilecek geniþ topraklar bahþetmemiþti bu ilçeye; sulanabilir arazi daha da azdý. Ayrýca kýþlar sert ve soðuk geçiyordu. Bu sebeple Ýskilip, maiþet derdini 15. yüz yýldan beri el sanatlarý yoluyla halletmiþti. Küçük dükkanlarda iþlenen ürünler çevre illere ve ilçelere satýlýyor; böylece ocaklarýn tütmesi saðlanýyordu. Ýlçe halký da çocuklarý için zamaný geldiðinde uygun zanaatýn çýraklýðýný belirliyor ve bir ustanýn yanýna veriliyordu." Azmimilli ilk mektebini bitiren Mürsel hoca için Ýskilip'in bugün de en önemli el sanatlarýndan olan kunduracý çýraklýðý uygun görülüyordu. Mürsel hafýz gündüzleri kunduracý çýraklýðý yaparken, akþamlarý evde de babasýndan din bilgilerini tahsil ediyordu. Ancak gönülde, kalpte, düþte ve rüyalarda din eðitimini tamamlamak vardý. Mürsel hocanýn kunduracý çýraklýðý kardeþi Faik ilk mektebi bitirince sona erer; çünkü iki kardeþ, babalarýnýn dizi dibinde Kuran ezberleyecekler; yani hafýzý Kuran olacaklar, sonsuzluða akýp giden bir seçkinler kervanýna katýlacaklardýr: "Ben zanaat öðrendim, kardeþim de ilkokulu bitirdi yýlýnda iki kardeþ hafýzlýk talimine; Kuraný ezbere almaya baþladýk. Tatlý bir rekabet ve yarýþ içinde Kuraný Kerim'i ezberliyor; babamýz sabah namazýndan eve gelince hazýrladýðýmýz dersi veriyor; sonra istirahata çekiliyorduk. Bu dinlenme ikindiye kadar devam ediyordu. Ýkindi namazýný kýlýnca, ertesi günün dersini hazýrlama çalýþmalarý baþlardý. ok hýzlý bir tempo ile hýfzýmýzý bir buçuk senede tamamladýk. Bundan sonra ezber güçlendirme çalýþmalarý baþladý; çünkü hýfzýný tamamlayan hafýz bunu, uzman kimseler ve misafirler huzurunda üç günde, Kuran'ý baþtan sona okuyarak gösterir; sonunda büyük bir camide yapýlacak hatim duasý ve merasimle çocuðun hafýz olduðu tasdik ve teyit edilmiþ olur. Böyle bir süreçten biz de geçeceðiz. "Hýfzý dinletmek" denen bu iþlem içindi yaptýðýmýz bütün hazýrlýklar." Hafýz adayý Mürsel, kardeþi ve diðer arkadaþlarýyla birlikte hafýzlýðýný topluluk önünde göstermek için tatlý bir heyecan içinde çalýþmaktadýr. ünkü hafýzlýk, Anadolu'da bir statü, bir deðer ve bir standarttýr. Hafýz olan çocuklar, yaþlarýna bakýlmaksýzýn saygý ve itibar görürler. Her kabiliyette kiþinin baþaracaðý bir iþ deðildir çünkü Kuran'ý ezbere geçirmek; üstelik herkese de nasip olmayacaðýna inanýlýr. Bu sebeple hafýzlýk bir seçkinlik niþanesidir. Kuran okumaya baþlayan her çocuðun gönlünde de bu mertebeye ulaþmak yatar. (Sürecek) Gedik Holding bünyesinde hizmet veren Gedik Kaynak, 50. yýlýný kutluyor. Gedik Kaynak eðitim TIR ý bugün orum da içekli karþýlama ürriyet Ýlkokulu Müdü- Mustafa Yýldýz ve Hrü Okul Aile Birliði Baþkaný Talip Kazak, okul dönüþümü nedeniyle Ýnkýlap Ortaokulu ndan gelen öðretmenleri karþýladý. Hürriyet Ýlkokulu nda göreve baþlayacak öðretmenler, Yýldýz ve Kazak tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Öðretmenlere tatlý ikramýnda bulunup, baþarý dilediler. Hürriyet Ýlkokulu Müdürü Mustafa Yýldýz ve Okul Aile Birliði Baþkaný Talip Kazak, birlik olarak her zaman yanlarýnda olacaklarýný da ifade ettiler. edik Holding bünyesinde hizmet veren Gedik GKaynak, kuruluþunun 50. yýl kutlamalarýný tanýtým ve eðitim TIR'ý ile gerçekleþtiriyor. Yükselen Makina'nýn bayiliðini yaptýðý Gedik Kaynak tanýtým ve eðitim TIR'ý bugün Küçük Sanayi Sitesi'nde, yarýn da Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretçilerini kabul edecek. Tüm Türkiye'yi dolaþan tanýtým Týr'ý, gittiði þehirlerde imalatçý ve sanayicilerin büyük ilgisini görürken, eðitim uzmanlarý da ziyaretçilerine uygulamalý anlatýmlarla, son sistem teknolojik ürünler ve ekipmanlar hakkýnda bilgi veriyor. Gedik Kaynak orum Yetkili Bayisi Yükselen Makina Sahibi Ýsmail Yýlmaz, imalat sektöründe yer alan tüm kuruluþ sahipleri ve çalýþanlarýný tanýtým Týr'ýna davet etti. Yeni öðretmenleri çiçekle karþýladýlar.

7 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Bu iyilik ayakta alkýþlanýr 7 Elele verip akülü araç baðýþladýlar O Akülü araç, Ramazan Güleç'e dernek merkezinde teslim edildi. Erol Taþkan smancýk Kargý Köyü Derneði, uzun süredir yürüme güçlüðü çeken hemþehrilerini akülü araçla hayata baðladý. Ayakta alkýþlanmayý hakeden bu duyarlýlýkla, önemli bir örnekliðe imza atan dernek yöneticileri, Ýþ Adamý Þeref Bozkurt'un satýn aldýðý akülü aracý, Ramazan Güleç'e dernek merkezinde teslim etti. Dernek Kargý Köyü Sosyal Kültürel Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Ak, araç tesliminde hayýrsever iþ adamý Þeref Bozkurt'a, bu anlamlý katkýsý nedeniyle teþekkür ederken, kendisine hediye edilen akülü aracýn kendisi açýsýndan nasýl bir anlam taþýdýðýný ifade eden Ramazan Güleç de, dua ve teþekkürle andýðý Bozkurt'a ve dernek yöneticilerine memnuniyetini aktardý. Akülü aracýyla Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda deneme sürüþleri yapan Ramazan Güleç, engelini aþarak daha rahat hareket etme imkaný ile teþekkürlerini dualarýyla süsledi. Osmancýk Kargý Köyü Derneði, uzun süredir yürüme güçlüðü çeken hemþehrilerini akülü araçla hayata baðladý. Engellilere umut oldular orum un Ýskilip ilçesinde polis ve öðrenciler tarafýndan toplanan mavi kapaklar sayesinde ilçede yaþayan iki engelli akülü araç sahibi oldu. Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Azmimilli Ýlkokulu nun da destek verdiði mavi kapak kampanyasý kapsamýnda temin edilen akülü araçlar engellilere teslim edildi. Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Mithat Ateþ, iki yýldýr yürütülen çalýþmalar kapsamýnda toplanan mavi kapaklar sayesinde iki adet akülü araç temin ettiklerini dile getirerek, kampanyaya verdikleri destekten dolayý emniyet teþkilatý, her iki okul yönetici, öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti. Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak ise, öðrencilerin engellilere göstermiþ olduklarý duyarlýpolisve öðrencilerin desteði iki engelliyi sevindirdi. lýktan dolayý teþekkür etti. Emniyet teþkilatý olarak her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vermeye hazýr olduklarýný açýklayan Sancak, öðrenciler ve polis teþkilatýnýn çaba ve gayretlerin sonuca ulaþmasýndan dolayý mutlu olduðunu belirtti. Törene katýlan öðrencilere de seslenen Sancak, yaz mevsiminin gelmesi ve okullarýn tatil olmasýyla birlikte motosiklet kullanan öðrencilerin bulunduðuna dikkat çekerek, her þeyden önce sizin can güvenliðiniz bizim için önemli. Lütfen ehliyetsiz motosiklet kullanmayýn. Kullanan arkadaþlarýnýzý da uyarýn dedi.(ýha) Mavi kapaklar sayesinde ilçede yaþayan iki engelli akülü araç sahibi oldu. Hemþehrimize 75. Yýldönümü Niþaný Enise Aðbal D ünyaca tanýnmýþ bilim adamý hemþehrimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç a Amerikan Uluslararasý Makine Mühendisleri Birliði (ASME) nden 75. Yýldönümü Niþaný verilecek. Amerikan Uluslararasý Makine Mühendisleri Birliði (ASME), Hocalarýn Hocasý unvanýný taþýyan TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadýk Kakaç ý ödüllendireceðini açýkladý. lis kentinde düzenlenecek Uluslararasý Isý Transferi Konferansý sýrasýnda alacak. Hüsn-i Hat, Ebru ve Tezhip sergisi dün düzenlenen törenle açýldý. Bu sergi sanat severleri bekliyor H Erol Taþkan üsn-i Hat, Ebru ve Tezhip sanatýnýn en ince ayrýntýlarý ile bezenen sergi, Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi (Eski Ýstiklal Okulu binasý)'nde sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca, Tezhip Usta Öðreticisi Serpil Þeker ve Ebru Öðretmeni Rukiye Özdemir ve kursiyerlerinin eserlerinin yer aldýðý Sergi Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nde gezilebilecek. serginin açýlýþý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, KYK Müdürü Erol Kavuncu ve Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk tarafýndan açýldý. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiði serginin 19 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerin ilgisine açýk olacak. Birbirinden güzel eserlerin elemeði-göz nuruna dönüþtüðü sergi, tarihi binanýn ihtiþa- Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiði çalýþmalar Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca, Tezhip mý ile bütünleþti. Usta Öðreticisi Serpil Þeker ve Ebru Öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan hazýrlandý. Hititler Kapadokya da H itit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam ediyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünal, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ensert, Avanos Kaymakamlýðý ve Büyük Avanos Otel in davetlisi olarak Hititler ve Kapodokya konulu panel gerçekleþtirdi. Büyük Avanos Otel in konferans salonunda düzenlenen panelde Hititler in Kapadokya ile olan baðlantýlarý, bölgedeki Hitit yerleþimleri, Hititler in bölge kültürüne etkileri hakkýnda konuþan Prof. Dr. Ahmet Ünal, ayný zamanda Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nin de tanýtýmýný yaptý. Daha sonra sýrasýyla Yrd. Doç. Dr. Kübra Ensert, Hititler ve Müzik, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz da Hititler ve Din konularýnda sunum gerçekleþtirdi. Büyük bir ilgi gören paneli Nevþe- hir Vali Yardýmcýsý, Avanos Kaymakamý, Nevþehir Müze Müdürü, Nevþehir Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Hocalarý, Nevþehir Rehberler Odasý ve çok sayýda katýlýmcý dinledi. Panel sonrasýnda misafirlere, Hititçe çivi yazýlý metinlerden bilinen Zalpa Kebabý ve çeþitli Hitit yemekleri ikram edildi. Yapýlan görüþmelerde birçok konferans ve panel teklifi alan Hitit Araþtýrma Merkezi hoca- larý, ortak proje ve etkinliklerin önümüzdeki eðitim-öðretim yýlýnda baþlatýlmasý için giriþimlerde bulundu. Öncelikle Nevþehir Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocalarýyla ortak bir etkinlik takvimi hazýrlanacaðý ve her iki üniversitenin öðrenci ve hocalarýnýn da katýlacaðý seminerler dizisinin planlandýðý belirtildi. Hititler in Kapadokya çýkarmasý, geniþ bir Kapadokya turu ile sona erdi. ABD DE YENÝ KÝTABI YAYINLANDI Öte yandan Prof. Dr. Sadýk Kakaç ýn ABD de yeni bir kitabý daha yayýnlandý. Kakaç, Heat Pipes and Solid Sorption Transformations-Fundamentals and Practical Applications isimli kitabýný, tanýnmýþ A.V. Luikov Isý ve Kütle Transferi Enstitüsü profesörlerinden L.L. Vasiliev ile beraber yayýnladý. Kitabýn ýsý ve kütle transferinin esasprof. Dr. Kakaç, ASME nin Isý Prof. Dr. Sadýk Kakaç larýný ve fiziðini açýklayarak çeþitli endüstransferi Bölümü nün 75. yýldönümüntriyel sistemlerde, otomotiv sanayisi, ýsý borusu, yakýt pilleri uyde, bu alanda yapmýþ olduðu bilimsel katkýlar dolayýsýyla düngulamalarý, elektronik sistemlerin soðutulmasý ve uzay araçlayada seçilmiþ bazý bilim insanlarýna verilecek 75. Yýldönümü rýndaki uygulamalara kadar geniþ bir alaný kapsayarak mühenniþaný ile ödüllendirilecek. Kakaç niþanýný, Temmuz disler için çok faydalý olacaðý düþünülerek hazýrlandýðý belirtil2013 tarihleri arasýnda ABD nin Minnesota eyaleti Minneapo- Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam ediyor.

8 8 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Halka zarar veren hiç bir kirli oyunun içinde olmayýz Erol Taþkan üro Memur Sen o- Þube Baþkaný Brum Erdoðan Cengiz, gezi parký olaylarýný deðerlendirdiði açýklamasýnda, olaylarý halk ve memleket düþmanlýðý olarak ifade ederken, halka ve memlekete zarar veren hiç bir kirli oyunun içinde yer almayacaklarýný bildirdi. Yaþanan olaylarýn ülkenin kritik günlerden geçtiðinin göstergesi olduðunu aktaran Cengiz, "Maalesef uluslar arasý komplolarýn basit figüranlarý olarak arz-ý endam eden kimi grup ve örgütlerin milletin deðerlerine karþý sürdürdüðü sonu baþarýsýzlýða mahkum bir kalkýþmanýn ibretlik sahnelerini hemen her gün görmek zorunda býrakýlýyoruz. Bunun adý Büro Memur Sen in yetkili sendika olduðunu açýklayan Cengiz; Açýk ara birinci ve yetkili sendikayýz üro memur Sen Borum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur Sen'in bu yýl ilk defa büro iþ kolunda yetkili ve birinci sendika olduklarýný açýkladý. Sendika merkezinde düzenlediði basýn toplantýsý ile yetkili sendika olduklarýný ifade eden Erdoðan Cengiz, "Gerek Türkiye'de ve gerekse orum'da dürüst, adil, kararlý ve istikrarlý sendikal mücadelenin adý olan Büro Memur-Sen, bu yýl ilk defa büro iþ kolunda yetkili olmanýn ve kamu çalýþanlarý adýna toplu sözleþme masasýna oturacak olmanýn haklý gururunu yaþýyor." dedi. Büro Memur Sen orum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, gündemi deðerlendirdi. çevrecilik deðildir. Bunun adý memleket düþmanlýðýdýr, halk düþmanlýðýdýr." dedi. Erdoðan Cengiz, konuya iliþkin deðerlendirmesinde þunlarý bildirdi; Vatandaþ olarak memleketine, memur Yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu toplantýda, 15 Mayýs sayýmlarý sonucunda, Büro Memur Sen'in her türlü ayak oyunlarýna raðmen açýk ara birinci olduðunu, kirli tezgahlara raðmen istikrarlý yürüyüþlerini bozmayýp, davalarýna ve sendikal anlayýþlarýna sahip çýkan üyeleriyle yollarýna devam ettiklerini dile getirdi. "Sendikal anlamda rekabete evet, ancak gayrý ahlaki tutum ve davranýþlarla, iftira ve karalamalarla, kirli ayak oyunlarýyla üye elde etmeye ve kamu çalýþanlarýna yalan söylemeye hayýr diyoruz." diyen Cengiz, konuþmasýnda baþarýnýn tüm üyelerine ait olduðunun altýný çizerek, üyelerine teþekkür etti. Büro Memur Sen orum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Bu yýlki süreçte kamuda faaliyet gösteren diðer iki sendikanýn akýl almaz iþbirliðine ve manevralarýna þahit olduk ama bu bizi haklý davamýzdan ve istikametimizden saptýrmadý. Kamu büro iþ kolu çalýþanlarý kimlerin gerçek temsilcileri olduðunu bir kez daha ilan etti ve bizler de bu sorumluluðu en iyi þekilde yerine getirecek olmanýn tatlý heyecaný ile hizmetlerimize devam ediyoruz. olarak verdiði hizmete, iþçi olarak almýþ olduðu ücrete, esnaf ve meslek mensubu olarak yapmýþ olduðu iþe beþ kuruþluk bir katkýlarý dahi olmayan bu gibilerinin ülkemize vermiþ olduðu milyarlýk zararýn ve saldýrganlýðýn, hangi çirkin Bir kýsým sendikalar hükümete yönelik öfkelerini bizlere kanalize etmeye ve kamu çalýþanlarýný yalanlarla aldatmaya çalýþtýlar ancak baþarýlý olamadýlar. Neredeyse memleket aleyhine olan her türlü eylemde bir araya gelen bazý sendikalar birbirlerine üye ikram etmekten bile çekinmediler ve kamusal alanda sendikal anlayýþla baðdaþmayacak ittifaklar kurdular ama sonuç alamadýlar. Bunda elbette deðerli kamu çalýþanlarýmýzýn saðduyusu etkili oyunun bir parçasý olduðunu söylemeye gerek bile yok. KESK'in de içinde bulunduðu ve zararlarýndan baþka faydalarý olmayan Gezi Parký grevcilerinin bu açmasý hali sanýrým diðer kamu sendikasý için de anlamlý bir mesaj oluþturacak ve kimlerle iþbirliði yaptýklarý hususu kamu çalýþanlarý tarafýndan takdir edilecektir. Öte yandan orum halkýnýn göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve sükunet her türlü takdiri hak etmektedir. Bizler Büro Memur-Sen olarak bu kirli oyunun bir parçasý olmayacaðýz, halka zarar veren ve halkýn deðerleriyle barýþýk olmayan oluþumlarla hiçbir platformda birada olmayacaðýz. Sendika olarak hakkýmýz olduðuna inandýðýmýz þeyleri kýrýp dökmeden isteyecek ve milletin deðerleriyle her daim barýþýk olmanýn bu millete karþý borcumuz olduðunu bileceðiz." Büro Memur-Sen sendika merkezinde basýn açýklamasý yaptý. oldu. Doðrusu bizler de milletin deðerlerine sahip çýkan ve tarafýný adaletten ve doðruluktan yana koyan tüm üyelerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz. Bu baþarý yönetimin deðil sonuna kadar üyelerimizin gayretlerinin bir sonucudur. Hizmet sendikacýlýðýný öne alan bir anlayýþla, toplumsal barýþtan yana, darbecilere ve Ergenekon yapýlanmalarýna karþý duruþunu hiç bozmayan, haklý olmayý ve haklý kalmayý önceleyen bir çizgideki mücadelemiz, bu yýl toplu sözleþme masasýnda da inþallah sürecektir. Hedefimiz millet menfaatine olan her hayýrlý iþte öncülük etmek, darbeci ve yasakçý zihniyetle ne pahasýna olursa olsun mücadele etmek, artan refah payýndan kamu çalýþanlarýnýn da hak ettikleri oranda yararlanmasýný saðlamaktýr. Kamu çalýþanlarýnýn sendikamýza göstermiþ olduðu teveccühün sonucu üzerimize yüklenen bu emaneti gereðince koruyacaðýmýz hususu, üyelerimiz ve kamuoyunca bilinmelidir." Hakarete ceza geldi Enise Aðbal açýklamasý yapma ihtiyacý hissettik ve açýklama yaptýk. ðitim Bir Sen orum Þubesi nin, bir yerel gazete ve ya- açtýðý basýn yoluyla hakaret davasý sonuçlandý. ÝFTÝRAYA BOYUN EÐMEK DAHA BÜYÜK diye konuþtu. Ezarýna Eðitim Bir-Sen Baþkaný Tahir Eþkil in yaptýðý açýklamaya göre, orum 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararýnda, Sendika olarak, üyelerinin ve eðitim çalýþanlarýnýn CEZA OLURDU basýn yoluyla hakaret suçundan sendika yönetim kuruluna yanýnda olduklarýný, üyelerinin haklarýný koruma adýna 38 gün hapis cezasý verildi. Ceza 760 TL paraya çevrildi. hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayacaklarýný, eðitim çalýþanlarýnýn sesi olmaya devam edeceklerini, yalan, iftira ve þan- Ayný davada yargýlanan yerel gazetenin yazý iþleri müdürü Basýn Yoluyla Tehdit ve Basýn Yoluyla Hakaret suçundan 141 gün hapis cezasý aldý, cezasý 2 bin 820 TL; yamenin taktir ettiði cezanýn isabetli olmadýðýný ancak yartajlara asla boyun eðmeyeceklerini belirten Eþkil, mahkezarý ise, Basýn Yoluyla Hakaret ten 38 gün hapis cezasý aldý ve cezasý 760 TL paraya çevrildi. Meslek ve Ahlak Ýlkelerini hiçe sayan bu anlayýþla mücagý kararýna da saygý duyduklarýný ifade ederek, Basýn dele etmeye devam edeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Eþkil, Mahkeme kararýný haberleþtiren Manþet Gazetesi olaylarý kendi menfaati veçhesinden görmüþ ve o þekilde yansýtmýþtýr. Ayný Mahkeme, gazetenin yazý iþleri müdürünü ve ya- Tahir Eþkil dedi. Üyelerimiz için almýþ olduðumuz cezanýn baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Tehdit, þantaj ve iftiraya boyun eðmek çok daha büyük bir ceza olurdu. diyen Eþkil, açýklamasýný þöyle sürdürdü, Kaldý zarýný da Basýn Yoluyla Tehdit ve Basýn Yoluyla Hakaret ten mahkum ettiði halde haberde bununla ilgili olarak en ufak bir cümleye bile yer ki bizim açýklamamýz okulda kýz öðrencilerinin soyunma odalarýnýn olmadýðý iftirasýna karþý idi. Bu haberin yalan olduðu, Okul Aile Birli- vermeyerek basýn ahlâk ilkelerinden ne anladýðýný göstermiþtir. dedi. Dava konusunu tekrar hatýrlatan Eþkil, Olay, þikâyetçinin çocuðunu 23 Nisan Ortaokulu na kaydettirmek, kaydýný da ýsrarla belli bir ruþturmasýnda da soyunma odalarý iddiasý sübut bulmamýþ ve haberin ði nin açýklamasýyla da ortaya çýkmýþ, Milli Eðitim Müdürlüðü nün so- sýnýfa yaptýrmak istemesi üzerine meydana gelmiþti. Müþtekinin istediði sýnýfta yer olmamasý nedeniyle çocuðun baþka bir sýnýfa kaydedilmek Bu yayýn kuruluþunun ilkeli, dürüst, doðru haber, tarafsýz haberci- gerçeði yansýtmadýðý Müfettiþ raporlarýnda da tescil edilmiþtir. istenmesi üzerine yaþanan tartýþmada þikayetçi, okul idarecilerine hakaret etmiþ, bunu yanlarýna býrakmayacaðý, okulu daðýtacaðý þeklinde tehpar kendi yayýn politikasýný gözden geçirirdi. Ayrýca gazetenin yüzde lik gibi bir kaygýlarý olsaydý mahkemenin kararý karþýsýnda özeleþtiri yaditler savurmuþtu. Þikâyetçi tehditlerini daha da ileri taþýyarak, Bu kýrk hissesinin sahibi olduðunu mahkemede ifade eden kiþi orum Merkez 23 Nisan Ortaokulu yöneticilerini tehditten yargýlanmakta olup, okulda hiçbir öðretmen bir kýz çocuðunun baþýný okþamýyor mu? diyerek son derece çirkin, öðretmenleri tacizcilikle suçlayabileceði þeklinde mahkeme Temmuz ayýna ertelenmiþtir. þantaj ifadeleri bile kullanabilmiþ, ardýndan da okul yönetimini günlerce gazetesinde tam sayfa haber yaparak kamuoyu önünde küçük düþür- orum Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okul hakkýnda açýlan soruþturma neticesinde soyunma odalarý iddiasýnýn sübut bulmadýðý ancak sýnýflarýn homojen olmadýklarý gerekçesiyle uyarý cezasý verilmiþ, verilen uyarý cezasý da orum Ýdare Mahkemesi tarafýndan haksýz meye, zihinlerde kuþku uyandýrmaya çalýþmýþtý. Konu bizlere intikal ettiðinde biz de sendika olarak olayýn mahiyetini araþtýrarak, tehditlerin muhatabý olan okul yöneticisi üyelerimizi Bizler sendika olarak üyelerimizin yanýnda olacaðýmýzý, eðitim ça- bulunarak iptal edilmiþtir. dinlediðimizde konunun farklý boyutlarýnýn olduðunu gördük ve basýn lýþanlarýnýn sesi ve hamisi olmaya devam edeceðimizi beyan ederiz. Sendika ve meslek örgütü üyesi bir grup, Özdoðanlar Sinemasý önünden Taksim için iþ býraktýlar Emre Kut-Mustafa Demirer orum'da bazý sendika ve meslek örgütü üyesi bir grup, Taksim Gezi Parký'nda yaþananlarý protesto etmek amacýyla iþ býrakma eylemi yaptý Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB), Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve Türk Diþ Hekimleri Birliði (TDB) üyesi bir grup, toplandýklarý Bahabey Caddesi'nden, Gazi Caddesi'ni takip ederek Hürriyet Meydaný'na yürüdü. Yürüyüþ sýrasýnda Gazi Caddesi nin bir þeriti araç trafiðine kapandý. Yürüyüþ sýrasýnda 'Genel grev genel direniþ', 'toplu sözleþme hakkýmýz, grev silahýmýz', 'katil ABD, iþ birlikçi AKP', 'gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' ve 'AKP'ye kul, sermayeye köle olmayacaðýz, apulcu öðretmenler grevde, Tava çatlayana ampul patlayana kadar mücadele' sloganlar atýldý. Basýn açýklamasýný Eðitim Sen orum Þubesi Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. Öztürk, AK Parti hükümetinin çalýþanlara yönelik politikalarýný eleþtirdi, toplu sözleþme talebini tekrarladý. Gezi Parký eylemlerine de dikkat çeken Öztürk, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Taksim Gezi Parký'nýn ranta kurban edilmesine karþý geliþen yurttaþ duyarlýlýðýný polis terörü ile bastýrmaya kalkýþan AKPiktidarý Türkiye halkýnýn vicdanýnýn, hak ve adalet arayýþýnýn güçlü duvarýna çarptý. AKP iktidarý halkýn bu onurlu tepkisine devlet terörüyle karþýlýk verme yolunu seçti. Hak ve adalet isteyen insanlarýmýz öldürüldü, onlarcasý sakat býrakýldý, binlercesi yaralandý. Medya iktidar ablukasý altýna alýnarak, Türkiye halkýnýn özgürlükçü muhalefeti hakkýnda muazzam bir çarpýtma ve karalama kampanyasý baþlatýldý. Gezi Parký direniþinin baþýndan bu yana en geniþ kesimler tarafýndan sahiplenmesinde önemli bir görev üstlenen Taksim Dayanýþmasý ile muhatap olmak yerine bu süreçte bir kez bile Taksim ve civarýna inmeyenlerle görüþülerek kamuoyu yanýltýlmaya çalýþýldý. Ancak halkýn direniþi kýrýlamadý, önüne konulan bütün barajlarý birer birer aþtý. Türkiye halkýnýn vicdan, hak ve adalet direniþiyle sarsýlan AKP iktidarý, halkýn büyük direniþini kýramayýnca, çevre duyarlýlýðýna indirgemeye, yaygýn polis terörü ve despotik yönetim tarzýna karþý halk tepkisini gayrý meþru hale getirmeye giriþti. Türkiye'nin özgürlüðe sevdalý insanlarý AKP iktidarýnýn bu oyununa gelmedi. Halkýn hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeyen ýsrarlý direniþi karþýsýnda AKPiktidarý halka karþý, tüm dünyanýn gözleri önünde akýl almaz ve vahþi bir saldýrý kampanyasý baþlattý. Halk direniþinin simgesi haline gelen Gezi Parký ve Taksim Meydaný iktidarýn polisi tarafýndan kimyasal gazlar ve sývýlarla iþgal edildi. Bu da yetmezmiþ gibi baþta Kýzýlay olmak üzere ülkenin dört bir yanýnda kentlerde Dünya'nýn gözü önünde ölçüsüz polis þiddeti yaþandý. Ýnsanlarýn kaybettikleri dostlarýný uðurlamak için yapacaklarý anma törenine dahi korkunç bir polis saldýrýsý yapýldý. ocuklar ve yaþlýlar tüm insani deðerler ayaklar altýna alýnarak gaza boðuldu, hýrpalandý. Bu vahþi saldýrýlarda yaralanan insanlarýmýz için oluþturulan revirler daðýtýldý, doktorlar, hemþireler gözaltýna alýndý, tedavi araçlarý ve malzemeleri tahrip edildi. Halk muhalefetine sahip çýkan milletvekilleri, uluslararasý gözlemciler gazlandý, coplandý. Bu acýmasýz polis þiddeti, bizzat Baþbakan tarafýndan miting meydanlarýnda verilen talimatlarla harekete geçirildi. Bu vahþetin sorumluluðu faþizan politikalarýn talimatýný veren AKP hükümetinin yaný sýra bu politikalarý uygulayan baþta Valiler olmak üzere kolluk güçlerine aittir. Kimden gelirse gelsin halka karþý insanlýk suçu içeren talimatlarý uygulayarak bu suçlarý iþleyenlerin, hesap vereceklerini akýllarýndan çýkarmamalarý gerektiðini hatýrlatýyoruz. Ancak özgürlük ve saygý isteyen halkýmýz, iktidarýn tüm vahþi saldýrganlýðýna inançla, onurla, kararlýlýkla, zekayla, aþkla karþý koymayý sürdürüyor. Özgürlük ve onurun, hakkýn ve adaletin direniþi büyüyor, tüm Türkiye'yi sarýyor, AKP iktidarýn sarsýyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan, halkýmýzýn bu büyük direniþi karþýsýnda giriþtiði iç savaþ kýþkýrtýcýlýðýnýn AKP tabanýnda karþýlýk bulmamasýndan çýlgýna dönerek, dizginsiz bir baský rejimi kurma yoluna girdi. Artýk sokaklarýmýzda polis TO- MA'larýnýn, Akreplerinin yanýnda Jandarma TO- MA'larý ve askeri birlikleri de görmeye baþladýk. Bizler Türkiye halkýnýn hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarýnýn despotik bir rejim oluþturma yönündeki bu saldýrganlýðýnýn durdurulmasýnýn bugünün en yakýcý demokratik görevi olduðu kanýsýndayýz. Bu nedenle AKP hükümetinin polisi tarafýndan uygulanan þiddete derhal son verilmesini ve Baþta Taksim olmak üzere þehirlerin meydanlarýnda uygulanan polis ablukasýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz." Hevesleri kursaklarýnda kalacak ðitim Bir Sen orum Þubesi Basýn ve EÝletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp içek, 5 li çeteye özenenlerin hevesleri de kursaklarýnda kalacaktýr. dedi. Niyetleri açýða çýktýðý için, hükümetin muhatap bile kabul etmemesi gereken kimi sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelerek ortaklaþa grev kararý aldýklarýný, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin 28 Þubat ýn 5 li çetesine özenerek Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir sözünü doðrularcasýna yeni 5 li çeteliðe özenmelerinin milleti þaþýrtmadýðýný ifade eden içek, Taksim Gezi Parký nda birkaç aðacýn yerinin deðiþtirilmesi bahanesiyle baþlayan, akabinde marjinal gruplarýn, ajanlarýn, faiz lobisinin yerli uzantýlarýnýn dahil olmasýyla kýrýlma yaþayan ve 28 Þubat ýn psikolojik harekâtýný andýran her türlü yol ve yöntemle darbeye yeltenenler, milletin oynanan oyunu ve bunun arka planýný fark etmesiyle birlikte boylarýnýn ölçüsünü almýþlardýr. þeklinde konuþtu. Ülkemizde yýllardýr sürdürülmeye çalýþýlan kardeþ kavgasýnýn ve terör belasýnýn bitirilmeye çalýþýldýðý bir dönemde, kararlý adýmlarýn atýlmasýndan rahatsýzlýk duyanlarýn, kan duracak diye kaný donanlarýn boþ durmamasýnýn milletin gözünden kaçmadýðýný dile getiren içek, þöyle konuþtu; Bundan sonra görev STK larýn diyen 28 Þubat döneminin Genelkurmay Baþkaný Karadayý dan emir alarak sokaðý ýsýtma görevini harfiyen uygulayan Sivil 5 li ete nin milletin yüzüne bakamaz hale gelmesinden Eyyüp içek ders çýkarmayan çakma sivil toplum örgütleri, faiz lobisinin ve sponsorlarýn ýrgatlýðýna soyunmuþlardýr. Mesele Gezi Parký deðil arkadaþ, hala anlamadýn mý? diyenlerin, milletin ne yapýlmak istendiðini hala anlamadýðýný düþünerek ýsrarla içinde olduklarý kirli oyuna devam etmeleri piþkinlikten de öteye geçmiþtir. SOROS ve OTPOR taktikleri ile halký manipüle etmeye çalýþanlar, içine düþtükleri kirden arýnmak, tövbe etmek ve milletten özür dilemek yerine, milletin gözünün içine baka baka entrikalara devam etmelerini ve yüzsüzlükten ödün vermemeye çalýþmalarýný anlamakta zorlanýyoruz. Ýsmine uygun davranýp milletin yanýnda yer almamalarý konusunda sicilleri kabarýk olan bu sözde sivil toplum örgütlerine kamu çalýþanlarýnýn itibar etmeyeceðine inanýyoruz. Eðitim-Bir-Sen olarak, milletin daha fazla gerilmesinin, ülkenin huzurunun bozulmasýnýn, Türkiye üzerine oyun oynayanlarýn haricinde kimseye bir fayda getirmeyeceðinin bilinmesini istiyor, grev çaðrýsý yapanlara, geçmiþten ders almalarýný, darbe ve kargaþa ortamlarýndan en fazla emekçi kesimin zarar gördüðünü hatýrlatýyor, emperyalist güçlerin ve içerideki kirli odaklarýn deðil, milletin yanýnda yer almalarý çaðrýsýnda bulunuyoruz.

9 SALI 18 HAZÝRAN Kayýp kadýn hâlâ aranýyor Bir süredir kayýp olan Fazile Þýracý yý arama çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer, arama kurtarma çalýþmalarýna katýldý. orum un Ýskilip ilçesinde 8 gün önce evinden çýkan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Fazile Þýracý yý arama çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Arama kurtarma çalýþmalarýna katýlan Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak ile Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü yetkilileri ile görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kayýp kadýnýn oðlu Mustafa Þýracý ile de görüþen Kaymakam Yýlmaz ve Baþkan Sezer, arama kurtarma çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini, Fazile Þýracý (48) bulunmasý için tüm imkanlarýn seferber edildiðini ifade ettiler. Kayýp bayanýn en son görüldüðü görüldüðü belirtilen bölgelerde yoðunlaþtýran ekipler, Þýracý nýn bir an önce bulunmasý için aralýksýz çalýþýyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Kaymakam Mehmet Yýlmaz, vatandaþlarýn bu konuda duyarlý olmalarýný, þüpheli bir durum karþýsýnda hemen 155 polis imdat hattýna bilgi vermelerini belirtti. Baþkan Sezer ise, Ýskilip Belediyesi olarak arama kurtarma çalýþmalarýna desteklerini sürdüreceklerini Þýracý nýn biran önce bulunmasý için arama kurtarma çalýþmalarýný yakýndan takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.(ýha) Borsa dan nezaket ziyareti orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve Meclis Baþkan Yardýmcýsý Turan Ünlü beraberlerinde Ticaret Borsasý Meclis ve Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret ettiler. Sohbet havasýnda, samimi bir atmosferde geçen Ý nezaket ziyaretinde Borsa yöneticileri ve Belediye Baþkaný Numan Sezer çeþitli konularda görüþ alýþveriþinde ve deðerlendirmelerde bulundular. orum Ticaret Borsasý Baþkaný ve beraberindekiler kendilerine gösterilen misafirperverliðe teþekkür ederek Ýskilip'ten ayrýldýlar. Borsa yöneticileri Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Ýskilip Adliyesi nde nöbet deðiþimi skilip Adliye Sarayý nda görev yapan Hakim Yaþar Yýlmaz, Siirt in Kurtalan ilçesine, Hakim Hakan akýroðlu da Amasya ya tayin oldu. Hakim Mehmet Kubilay Özkýlýç ise ilk görev yeri olan Ýskilip e atandý. Görev yeri deðiþikliði nedeniyle Hakim Yaþar Yýlmaz ve Hakim Hakan akýroðlu'na veda yemeði tertiplendi. Yemeðe Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Görev yeri deðiþikliði nedeniyle Hakim Yaþar Yýlmaz ve Hakim Hakan akýroðlu'na veda yemeði tertiplendi. Yardýmcýsý Melih personeli katýldý. çok güzel günlerinin geçtiðini, uyum içinde Alpsar, ilçe protokolü Yapýlan protokol çalýþtýklarýný ve Ýskilip'i ve sivil toplum konuþmalarýnda tayin unutmayacaklarýný kuruluþlarýnýn olan hakimler, Ýskilip'te ifade ettiler. temsilcileri ile Adliye Zaman zaman duygulu anlarýn yaþandýðý veda töreninde Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer tayin olan hâkimler Yaþar Yýlmaz ve Hakan akýroðlu'na Ýskilip'e katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek yeni görev yerlerinde de baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný dilediler. Yýlmaz ve Sezer Ýskilip'e göreve baþlayan Hakim Mahmut Kubilay Özcan'a da baþarýlar dilediler. ocuklara karne hediyesi Ý skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, yýlsonu tatili dolayýsýyla Tatil Kitabý hazýrlatarak ilköðretim okulu çocuklarýna daðýttý. Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý çerçevesinde eðitimci, yazar Mahmut Özkoca'nýn yazdýðý zengin içerikli kitabýn daðýtým töreni Sakarya Ýlköðretim Okulu ndan baþlanarak ilçede bulunan altý ilköðretim okulunun tamamýna ulaþtýrýldý. Sakarya Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþtirilen kitap daðýtým töreninde Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Yazar Mahmut Özkoca, Okul Müdürü Durmuþ Akbulut, öðretmenler ve öðrenciler hazýr bulundu. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in etrafýnda sevgi yumaðý oluþturan öðrenciler bir yandan Baþkan Sezer'in elinden karne hediyesi olan kitaplarýný alýrlarken, diðer yandan hediyelerini imzalattýlar. Milli Eðitim Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, yýlsonu tatili dolayýsýyla Tatil Kitabý hazýrlatarak ilköðretim okulu çocuklarýna daðýttý. Müdürü Mustafa Selvi, Belediye nin bu tür faaliyetlerin çocuklarýn eðitimi açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür etti. ocuklarla uzun süre sohbet eden Sezer, eðitime Belediye olarak her zaman katýda bulunmaya devam edeceklerinin altýný çizdi. Baþkan, Özveri ile kitabý hazýrlayan yazar Mahmut Özkoca'ya da çabalarýndan dolayý þükranlarýmý sunuyorum. dedi. Gül Der tarafýndan hazýrlanan yardým kermesi, eski Tekel Binasý nda hizmete açýldý. Gül Der kermesi destek bekliyor Erol Taþkan ül Der G tarafýndan hazýrlanan yardým kermesi, eski Tekel Binasý nda hizmete açýldý. Açýlýþ duasý ile kapýlarýný hayýrseverlere açan kermese tüm orumlular ý davet ettiklerini açýklayan Gül Der Baþkaný Melih Ahýshalý, kermesin bir hafta süreyle alýþveriþe açýk olacaðýný duyurdu. Hayýr sahiplerinin baðýþladýðý birbirinden güzel el emeði ürünlerin ve lezzetli yiyeceklerin satýþa sunulduðu kermeste, bahçede oluþturulan servis bölümünde de ziyaretçilere ikramlarda bulunuluyor. Dün sabah açýlan kermese yoðun ilgi oldu. Kermeste bahçede oluþturulan servis bölümünde ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. Taþeronlar eylem yaptý orum'da taþeron þirkete baðlý olarak çalýþan iþçiler 4 aydýr maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle alýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü önünde oturma eylemi yaptý. orum'da, alýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi nin (YEDAÞ) taþeronluðunu yapan firmanýn 4 aydýr kendilerine maaþ vermediðini iddia eden çalýþanlar, haklarýný aramak için orum'dan Samsun'a geldi. alýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü önünde toplanan iþçiler, yaklaþýk 200 kiþinin 4 aydýr maaþ alamadýðýný ve maðdur olduklarýný belirterek, maaþlarýnýn ödenmesini istedi. var. Firmaya, biz sonuçta sahada yapmýþ olduðumuz kabullere göre ödemelerini yapmýþýz. Tabi bazý eksik iþleri var, bazý yapmasý gereken iþleri var. Onun haricinde iþçi ücretleri konusunda eðer biz yine anahtar teslim iþi olmasýna raðmen, sorumluluðumuz olmamasýna raðmen, arkadaþlar gerçekten alacaklý olduklarý ispat edebilirlerse, tarafýmýzca da bunun ispatýný yapabilirse, yardýmcý olmaya çalýþýrýz dedi. Açýklama üzerine iþçiler, oturma eylemini sonlandýrýp daðýldýlar. (ÝHA) YEDAÞ TAN AIKLAMA Ýþçilerle alýk YEDAÞ Hukuk Müþaviri Ethem eker görüþtü. Ethem eker konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "orum'da iþi alan firmanýn, çalýþanlara paralarý ödemediði yönünde bu arkadaþlarýn iddialarý Taþeron iþçiler alýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü önünde oturma eylemi yaptý.

10 10 SALI 18 HAZÝRAN 2013 MUHTEÞEM VEDA Türkçe nin çocuklarýndan görkemli final U Recep Mebet luslararasý 11. Türkçe Olimpiyatlarý kapanýþ töreni önceki akþam Ýstanbul da gerçekleþti. orum a gelen yabancý öðrencilerin de sahne aldýðý muhteþem final gösterileri izleyenlerin beðenisini kazandý. Programla ilgili olarak Zaman Gazetesi nde yer alan haberde þu bilgiler verildi: sloganýyla düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Atatürk Olimpiyat Stadý'ndaki kapanýþ törenine geldi. Erdoðan'a eþi Emin Erdoðan ve çok sayýda bakan da eþlik ediyor. Kazlýçeþme'deki Milli Ýradeye Saygý Mitingi'nden sonra olimpiyat þölenine katýlan Baþbakan Erdoðan, stada geliþinde büyük bir coþkuyla karþýlandý. Stadý dolduran on binler Erdoðan'ý ayakta alkýþladý. OLÝMPÝYAT STADI'NDA ÝZLEYÝCÝ REKORU Ýstanbul Atatürk Olimpiyat Stadý, 11. Türkçe Olimpiyatlarý kapanýþ töreni için tamauluslararasý Türkçe men doldu. Ýstanbullular, Derneði (TÜRKEDER) kapanýþ töreni için Atatarafýndan 'Evrensel Barýtürk Olimpiyat Stadý'na þa Doðru' sloganýyla düakýn etti. Stada giremezenlenen 11. Türkçe Olimyen vatandaþlar ise dýþapiyatlarý, Atatürk Olimpirýda oluþturulan dev ekyat Stadý'nda yapýlan görranlardan kapanýþ törenikemli kapanýþ þöleniyle ni takip etti. Stada ulaþson buldu. mak için vatandaþlar zaman zaman yürümek zobirbirinden renkli runda kaldý. gösteri ve sunumlara sahne olan þöleni televizyonýstanbullular larýn baþýndaki milyonlaakin AKIN GELDÝ rýn yaný sýra yaklaþýk 250 Atatürk Olimpiyat bin kiþi de statta ve stat Stadý, Uluslararasý Türkçevresinde kurulan dev çe Derneði (TÜRKEekranlardan takip etti. 11. Türkçe Olimpiyatlarý kapanýþ töreni önceki akþam Ýstanbul da gerçekleþti. DER ) tarafýndan Dil ve 30'a yakýn kamerayla Kültür Festivali kapsamýnda 'Erensel barýþa doðru' sloganýyla dütakip edilen þölen, çok sayýda televizyon kanalý da canlý yayýnladý. zenlenen 11.Türkçe Olimpiyatlarý sevdalýlarýyla dolup taþtý. DavetÞöleni, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, eþi Emine Erdoðan, bazý liler akýn akýn geldikleri stadý erkenden doldurdu. Bu arada davetbakan ve milletvekilleri de izledi. lilerin, kalabalýk gruplar halinde stada akýn etmesi ise ilginç görüntüler oluþturdu. 80 bin kiþilik stadýn 150 bine çýkarýlan kapasitesi Iþýklar ve çeþitli efeklerle renklendirilen görkemli þölende bile gelen insan seli karþýsýnda yetersiz kaldý. Stad, törenin baþlasahne alan dünya çocuklarý, renk din ve dil ayýrýmý gözetmeksizin masýna henüz 3 saat kala doldu. Atatürk Olimpiyat Stadý'nýn tribün dünyaya bir kez daha barýþ mesajý verdi. Konuk öðrencilerin sahve saha içini dolduran on binler, stada sýðmadý. Dýþarýda kalan nede sunduklarý renkli gösteriler, seslendirdikleri parçalar davetliyüzlerce davetli stat içindeki þöleni stat dýþýnda kurulan dev ekranlerden büyük beðeni topladý. lardan izledi. Bu arada, statta açýlan "Statlar da bir gün size dar gelecek" ve YENÝ BÝR DÜNYA ÞARKISI ÝLE BÝTTÝ "içekler açmazdý bulutlar aðlamasa" pankartlarý davetlilerden alkýþ aldý. Uluslararasý Türkçe Derneði (TÜRKEDER) tarafýndan 'Evrensel Barýþa Doðru' sloganýyla düzenlenen 11. Türkçe OlimpiyatÞölen, 140 ülkeden gelen çocuklarýn sahnede birlikte seslenlarý, Atatürk Olimpiyat Stadý'nda yapýlan görkemli kapanýþ þöledirdikleri 'Yeni Bir Dünya' þarksýyla son buldu. Tören sonunda yaniyle son buldu. Gecenin sonunda sevgi dilinin çocuklarý hep birpýlan havai fiþek gösterisi geceye ayrý bir renk kattý. likte 'Yeni Bir Dünya' þarkýsýný söyledi. Kapanýþa muhteþem havai BAÞBAKAN TÜRKE ÞÖLENÝNDE fiþek gösterisi damgasýný vurdu. Vatandaþlar son ana kadar stadbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Uluslararasý Türkçe Derneyumdan ayrýlmadý. ði (TÜRKEDER ) tarafýndan düzenlenen 'Evrensel Barýþa Doðru' TÜRKE NÝN OCUKLARINA TAM NOT orum a gelen yabancý öðrencilerin de sahne aldýðý muhteþem final gösterileri izleyenlerin beðenisini kazandý. MÝHEMA dan karne hediyesi Recep Mebet M ihema Bebe ve ocuk Dünyasý, öðrencilere karne hediyesi olarak kitap armaðan ediyor. Geleneksel olarak düzenledikleri hediye kampanyasý hakkýnda bilgi veren Mihema Bebe ve ocuk Dünyasý yetkilisi Ýbrahim Bölükbaþ, Karnesini getiren tüm öðrencilere ya da velilerine ücretsiz olarak kitap armaðan ediyoruz dedi. ÖÐRENCÝLERE KÝTAP Mihema Bebe ve ocuk Dünyasý, bu yýl da öðrencileri unutmadý. Sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenledikleri kampanya ile çocuklarda kitap okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmayý amaçladýklarýný vurgulayan Ýbrahim Bölükbaþ, Öðrencilerin yaz tatilini de okuyarak geçirmesi için adet kitap daðýtacaðýz diye konuþtu. Düzenledikleri kampanyanýn büyük ilgi gördüðünü anlatan Bölükbaþ, hediye için alýþveriþ yapma þartýnýn olmadýðýný söyledi. Bölükbaþ, hediye ettikleri kitaplardan almak isteyen öðrencileri ve velilerini, Alaybey Sokak ve Sancaktar Camii karþýsýndaki Mihema Bebe ve ocuk Dünyasý maðazalarýna da- orum Zaman da görev deðiþimi Türkçe Olimpiyatlarý, Atatürk Olimpiyat Stadý'nda yapýlan görkemli kapanýþ þöleniyle son buldu. Z Recep Mebet aman Gazetesi orum Temsilcisi Lütfi Özkan, Zonguldak Ýl Temsilciliði görevine tayin oldu. orum da 4 yýldýr görev yapan Lütfi Özkan bugün saat da düzenleyeceði basýn toplantýsýnda orumlu meslektaþlarýyla vedalaþacak. Özkan dan boþalan göreve ise Zaman Gazetesi Kars Temsilcisi Öner Erek in getirildiði öðrenildi. Özkan ve Erek in yakýnda yeni görevlerinde mesai baþý yapacaðý bildirildi. HAKÝMÝYET Ailesi olarak meslektaþlarýmýz Lütfi Özkan ve Öner Erek i kutluyor, yeni görevlerinde baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Lütfi Özkan Öner Erek Dibek kahvesi orum da Recep Mebet D ibek Kahvesi, Kule Baharat tarafýndan orum da satýþa sunuldu. Ege yöresinde meþhur olan dibek kahvesi hakkýnda bilgi veren Kule Baharat yetkilisi Mahmut Döngel, Büyükþehirlerin gözdesi olan bu kahve türünü orum halkýnýn beðenisine sunuyoruz dedi. Dibek kahvesinin çekme kahve çeþitlerine göre farklý bir lezzete sahip olduðunu anlatan Mahmut Döngel, Ýþyerimizin önündeki özel standla tanýttýðýmýz bu kahvenin eþsiz bir aromasý var diye konuþtu. orum halkýnýn gösterdiði ilgiden memnun olduklarýný belirten Döngel, dibek kahvesini keþfetmek isteyen herkesi Hürriyet Meydaný Saat Kulesi karþýsýndaki iþyerlerine davet etti. Dibek Kahvesi, Kule Baharat tarafýndan orum da satýþa sunuldu. Körekoðlu ve Tapu Aileleri nin mutlu günü Ümit ile Hülya evlendi T epe Home orum Maðazasý sahiplerinden Ümit Körekoðlu, Endüstri Mühendisi Hülya Özlem Tapu ile hayatýný birleþtirdi. Babacan Giyim ortaklarýndan Yakup-Ayla Körekoðlu çiftinin oðlu Ümit, Hacer-Ahmet Tapu çiftinin kýzý Hülya Özlem ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Anitta Otel de düzenlenen düðün törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Körekoðlu ve Tapu Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Nuri Körekoðlu ve Hüseyin Karaca yaptý. orumlu sanatçý Cemalettin Kurtoðlu nun sahne aldýðý düðün töreni, pasta kesilmesi ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hülya Özlem-Ümit Körekoðlu çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Külcü kýydý. Öðrenciler karne hediyesi olan kitaplarý, Ýbrahim ve Memiþ Bölükbaþ ýn elinden aldýlar. Ayla-Yakup Körekoðlu çiftinin oðlu Ümit, Hacer-Ahmet Tapu çiftinin kýzý Hülya Özlem ile dünyaevine girdi.

11 SALI 18 HAZÝRAN Kâbe yolcularý dualarla uðurlandý A Aybike Turizm Haziran ayý umre kafilesi dün yola çýktý. orumlu umreciler, yakýnlarý ile vedalaþarak otobüslerdeki yerlerini aldýlar. Umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini yakýnlarý ile paylaþtýlar. Recep Mebet ybike Turizm Seyahat Acentesi nin 2013 yýlý Haziran grubu umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Dün orum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlama programýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya ve Turhan Candan, Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 75 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Terminali dolduran yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Ankara'ya hareket ettiler. Kafilenin Ankara Esenboða Havalimaný ndan Suudi Arabistan a uçtuðunu belirten yetkililer, orumlu umrecilerin 7 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Hüzün ve sevinç bir arada yaþandý orumlu umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý. orumlu umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý. Umre kafilesi için düzenlenen uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlama program, Selimiye Camii Ýmam Hatibi Muharrem Kunduz un Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programda sahne alan Hafýz Remzi, Mustafa Kümbül ve Hamza Kunduz dan oluþan ilahi ekibi, bir birinden güzel ilahiler Uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. seslendirdi. Kafileye rehberlik edecek olan Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük umrecilere programla ilgili açýklamalarda bulundu. Emekli Müftü Adem akýl ýn umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarýnýn ardýndan duayý Zakir Kümbül yaptý. Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan umreciler, umre idabetini yerine getirecek olmanýn coþkusunu ve yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþadýlar. orumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Umreye ilgi büyük Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya da ailesiyle birlikte umre için kutsal topraklara gitti. orum halkýnýn umreye olan ilgisinin arttýðýný belirten Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, kutsal yolculuða olan talebin son yýllarýn en yüksek düzeyine ulaþtýðýný açýkladý. Umre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Yasir Küçük, orumlu umrecilere sürpriz yaparak Hudeybiye ve Cirane umrelerini de programa eklediklerini müjdeledi. Umrecilerin rahat ve güvenli bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldýklarýný vurgulayan Küçük, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: 3 hafta sürecek umre organizasyona katýlacak olan umrecilerimiz 8 gün Medine, 13 gün de Mekke de kalacak. Umrecilerimiz Mekke de Cennet-i Mualla, Nur Daðý, Sevr Maðarasý, Arafat, Mina, Müzdelife yi ziyaret edecekler. Medine de ise Ravza-i Mutahhara, Cennet-ül Baki, Uhud Þehidliði, Kuba Mescidi, Yedi Mescitler, Kýbleteyn Mescidi ziyaret edilecek. Programda yaptýðýmýz sürpriz deðiþiklikle umrecilerimizi Hudeybiye ve Cirane ye de götüreceðiz. Program boyunca umrecilerimize kafile baþkanýnýn yaný sýra din görevlisi ekibi eþlik edecek. R Aybike Turizm yetkilileri de ailecek umre programýna katýldý. Hacý adaylarýna uyarý amazan ayýnýn yaklaþmasý ile Suudi Arabistan hükümeti kutsal mekanlar Mekke ve Medine'de hazýrlýklarýný sürdürürken, Kabe içerisinde geniþletme çalýþmalarýnda ilk etabýn tamamlanmak üzere olduðu belirtildi. Geniþleme çalýþmalarý kapsamýnda ilk etapta zemin ve birinci katýn hizmete açýlacaðý öðrenildi. Bu arada Suudi Arabistan Müftüsü Abdulaziz elþeyh ise yaþanabilecek yoðunluk nedeniyle bu sene imkanlarý olanlarýn ziyaretlerini ertelemelerini istedi. Hac Bakan Yardýmcýsý ve Sözcüsü Hatem Kadi de erteleme yönünde görüþ bildirdi. Suudi Arabistan hükümeti yabancýlarýn kotasýnda yüzde 20, yerli ziyaretçilerde ise yüzde 50 oranýnda azaltmaya giderken, Mekke Ticaret Odasý Hac ve Umre Ýþleri Komitesi Üyesi Said el-kureyþi de ziyaretlerin ertelenmesi yönünde açýklamada bulundu. Kabe geniþleme çalýþmalarý nedeniyle saatte 39 bin kiþi tavaf yapabilirken, geniþlemenin bitmesi ile bu rakamýn 130 bin kiþiye çýkacaðý kaydedildi. Mekke Belediyesi de kutsal mekanlarýn temizlik faaliyetlerinde çalýþacak iþçilerin sayýsýnýn 8 bin kiþiye çýkarýldýðýný açýkladý. Son yýllarda umreye olan ilginin daha da arttýðý vurgulandý. Umrecilerin ibadetlerini rahat bir þekilde yerine getirebilmeleri için tüm tedbirler alýndý.

12 12 SALI 18 HAZÝRAN 2013 G Baþbakan olaylarý büyütmeye çalýþýyor ezi Parký olaylarýnýn baþladýðý ilk günden itibavýr devlet adamý tavrý deðildir. Bu tavýr olaylarý sürdürren, hem iktidara, hem de muhalefete saðduyu ve me gayretinin ve rant hesabýnýn ifadesidir. aklý selim çaðrýsýnda bulunduklarýný ifade eden Saadet Sayýn Baþbakan Kazlýçeþme konuþmasýnda, mitinpartisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Baþbakan Erdoðan ýn ge destek vermediði için Yazýklar olsun diyerek Saatavrýný eleþtirdi. det Partililer i suçluyor. Oysa bizim geçmiþimi en iyi Baþbakan ýn tavrýnýn olaylarý sürdürme gayretisayýn Erdoðan bilir. Biz, dört partisi kapatýldýðý halde nin ve rant hesabýnýn ifadesi olduðunu iddia eden Cýtek bir taþ atmayanlarýz. Biz birilerinin gönlünü hoþ etdýk, Türkiye bir inatlaþmanýn kurbaný edilmemelimek için deðil, millete hizmet etmek ve Allah'ýn rýzasýný dir. Ýnatlaþma, kamplaþma kimseye fayda saðlamaz kazanmak için siyaset yapanlarýz. Hayra motor, þerre dedik. Anarþiden adalet doðmaz. Haksýzlýklarla mücafren olmayý temel ilke sayanlarýz. Milli Görüþçüler bundele vurarak, kýrarak yapýlmaz dedik. evremizin dan önce olduðu gibi bundan sonra da milletimizi kampyangýn yerine döndüðü, Suriye deki ateþin kapýmýza laþtýracak, toplumda nifak oluþturacak hiç bir adýmýn dayandýðý bir ortamda ihtiyacýmýz olan þey kamplaþiçinde olmayacaktýr. Bu böyle bilinsin. mak, kutuplaþmak deðil birbirimizi anlamaya çalýþfaruk Cýdýk Sayýn Baþbakan ýn Saadet Partililer e yazýklar olmaktýr dedik. Ýktidarýn güç bende istediðimi yaparým sun demesine gelince; Sayýn Baþbakan, kime yazýklar demesi ne kadar yanlýþsa, marjinal gruplarýn ortalýðý savaþ alanýna olsun denir biliyor musunuz? dönüþtürmesi de o kadar yanlýþtýr dedik. diye konuþtu. 10 yýllýk iktidarýnda faiz lobilerine 600 milyar dolar ödeme ya BU MÝTÝNGLER YANGINA KÖRÜKLE GÝTMEKTÝR pýpta, bu gün faiz lobisinden þikâyet edenlere. IMF'ye borcumuz bitti diyerek ülkenin borcunun bittiði havasýný oluþturarak milleti Milli iradeye saygýnýn meydanlarý doldurmakla deðil, milli yanýltýp, 10 yýllýk iktidarýnda ülkenin borcunu 217 milyar dolardan iradeye uygun olarak az konuþup çok iþ yapmakla olacaðýný savu600 milyar dolara çýkaranlara. Irkçý emperyalizmin istek ve arzulanan Cýdýk, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Ama sayýn Baþbarýna uygun olarak, Türkiye'nin hava ve deniz limanlarýný Amerikan kan ýn dünkü konuþmasýndan anlýyoruz ki dediklerimiz bir kulaðýnve diðer iþgal askerlerine kullandýrtanlara, Irak'ta milyonlarca Müsdan girip öbür kulaðýndan çýkmýþ. Tekraren diyoruz ki, tansiyonu lümanýn katline sebebiyet vermek suretiyle ortak olanlara. Yine düþürmek gerekir. Bu mitingler yangýna körükle gitmektir, taksimi, Irak ta Müslüman kadýnlarýn namusunu iffetini kirleten alçaklara yanlýþý tahriktir, yanlýþý tahrik de yanlýþtýr. Tansiyonu düþürmek, yösözüm ona cesur ve yürekli sýfatý atfederek dua edenlere. Ýsrail ve netim erkini elinde bulunduranlarýn soðukkanlý davranmasý ile Amerika nýn isteði ve arzusu doðrultusunda hareket edip, Surimümkündür. ye de uzun yýllar sürecek kardeþ kavgasýna sebebiyet verenlere. BU TAVIR DEVLET ADAMI TAVRI DEÐÝL Sýrf Ýsrail istemiyor diye toplanan yardýmlarý çaresiz, maðdur, yardýma muhtaç Gazze halkýna ve temsilcilerine gerektiði þekilde ulaþancak ve maalesef þunu da söylemeliyiz ki hükümet ve özeltýrmayýp, bu paralarý bankada faize yatýranlara. Bölgemizdeki komlikle Baþbakan olaylarý bitirmeye deðil uzatmaya çalýþýyor. Son iki þu, kardeþ ve Müslüman ülkelere karþý kullanýlacaðý kesin olan Fümitingdeki tavrý, tarzý, konuþmasý bunun en büyük göstergesidir. ze Kalkaný ve Patriotlarý Siyonizmin isteðine uygun olarak ülkemimaalesef Baþbakan, bu tavrýyla toplumu kamplaþtýrarak siyasi rant ze getirenlere. Avrupa nýn peþine takýlýp, hatta Avrupa Birliði Baelde etmeye çalýþýyor. ABD eski Baþkaný Bush un Irak iþgali esnakanlýðý kurup sonra Avrupa dan þikayet edenlere. sýndaki ya bendensin ya da karþýmdasýn tavrýný taklit ediyor. Bu tavýr akli selim tavrý deðildir, bu tavýr sükûnet tavrý deðildir. Bu ta- Uslu, Mil i Ýradeye Saygý Mitingi nde Enise Aðbal AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Erdoðan ýn hafta sonu Sincan da gerçekleþtirdiði Milli Ýradeye Saygý Mitingi ne katýldý. Ailesiyle birlikte mitinge katýlan Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Gezi Parký sürecinde yaþananlar, yapýlacaklar ve gündeme iliþkin konuþmalarýný vatandaþla birlikle dinledi. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan ýn mitingini dinledi. Ortaköy HEM yýl sonu sergisi açýldý O Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýl sonu sergisi törenle açýldý. Halkoyunlarý gösterisi törene renk kattý. rtaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýl sonu sergisi törenle açýldý. Sergi açýlýþýný Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Törene Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkaný Ali Ergin, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Üsteðmen Ýbrahim Kaya, Ýskilip Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Ahmet ökeneriþ, Þule Toksoy, Kadir Söngüt, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Emniyet Amiri Komiser Muhammed Ýnan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Necmettin Güneþ, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Tören, kusiyerlerden Hikmet Baþaran ýn açýþ konuþmasýyla baþladý. Baþaran, Bizler imkân verildiðinde kabuðumuzdan çýkýp birþeyler yapabileceðimizin farkýndaydýk. Halk Eðitimi Merkezi bizler için çeþitli kurslar açarak bunlarý saðladý. Bizler daha aktif, daha sosyal olduk. Kendimize güvenimiz geldi. Aile bütçemize katký saðlayacak iþler yapýyoruz. dedi. Daha sonra kürsüye gelen Halk Eðitim Merkezi Müdürü Naci Bahtiyar, Ortaköy merkez, Aþdaðul ve Karahacip beldelerimizde toplam 61 kurs açtýk. Bu kurslarýmýzda 373 erkek, 729 kadýn olmak üzere toplam bin 102 kursiyere eðitim verdik. Üç kusiyerimizi aþçýlýk konusunda eðitim almak üzere Ýtalya ya gönderdik. Gelecek yýl ise üretime yönelik kurslar açmak istiyoruz. Ortaköy ün ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüzün tanýtýmýna katký saðlayacaðýna inanýyorum. diye konuþtu. Karahacip Beldesinde açýlan org kursu kursiyerlerinin sunduðu müzik ziyafetinin ardýndan halk oyunlarý gösterisi beðeni ile izlendi. Ney kursu öðreticisi Bayram Arabacý ile Onur Genç, Berkay Karaman, Fýrat Aksoy'un sunduðu halk türküleri izleyenlere duygulu anlar yaþattý. orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Lastiði patladý, takla attý orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kamil köyü tarafýna yolcu býraktýktan sonra Osmancýk'a dönmekte olan Satýlmýþ Sümbül (51) yönetimindeki 19 T 1553 plakalý ticari taksi, Eymir Mahallesi yakýnlarýnda yol yapým çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü stabilize alana geldiði sýrada sol ön lastiðinin taþ kesmesi sonucu patlayýnca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. Meydana gelen kazada ticari araç kullanýlamaz hale gelirken, araç sürücüsü Satýlmýþ Sümbül yaralandý. Yaralý sürücü, olay yerine gelen ambulansla Osmancýk devlet hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Kamyonet kundaklandý orum un Alaca ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kundaklandý. Olay, Günhan mahallesi Þehitler sokakta meydana geldi. Hasan Þ. ye ait kamyonet gece geç evinin önünde kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kundaklandý. Son bir yýlda iki kez aracý kundaklanan Hasan Þ., geçtiðimiz yýl Nisan ayýnda da aracýnýn kundaklandýðý, aracýnýn kullanýlamayacak hale gelmesi nedeniyle yeri bir araç aldýðýný söyledi. Ýkinci kez aracýnýn kundaklandýðýný dile getiren Hasan Þ., buna bir anlam veremediðini belirtti. evrede bulunan esnaf ve komþularýnýn olaydan tedirginlik duyduðunu kaydeden Þahin, geçtiðimiz aylarda bir komþusunun da arcýnýn tekerlerinin kesildiðini kaydederek, Alaca Emniyet Müdürlüðü nden özellikle gece saatlerinde denetimlerini artýrmasýný istedi. Þahin, olayý erken fark ettiklerini ifade ederek, bu sayede yangýnýn evlerine sýçramasýný son anda engellediklerini sözlerine ekledi.(ýha) Alaca ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kundaklandý. Otomobil motosiklete çarptý orum'un Osmancýk ilçesinde, otomobille motosikletin çarpýþmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Amasya'dan Ýstanbul'a giden Rýza Keleþ (26) yönetimindeki 06 YB 0908 plakalý otomobil, D-100 Karayolu Asya kavþaðýna girmeye çalýþan Ekrem Danacý yönetimindeki 19 HR 489 plakalý motosiklete yan tarafýndan çarptý. arpmanýn etkisiyle motosiklet, sürücüsü ile birlikte kavþak içine savruldu. Motosiklet sürücüsü, çarpmanýn etkisiyle ayaklarýndan yaralanarak ambulansla Osmancýk Devlet Osmancýk ta otomobille motosikletin çarpýþmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Durdu etin Osmancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý Kavþakta kaza, 1 yaralý Karahacip Beldesinde açýlan org kursu kursiyerlerinin sunduðu müzik ziyafeti beðeni ile izlendi. orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý Edinilen bilgiye göre, Osmancýk'tan Küçük Sanayi Sitesi istikametine gitmekte olan Süleyman Özkoca yönetimdeki (68) 19 HF 670 plakalý otomobil, orum istikametinden gelerek ýþýklý kavþaktan D-100 karayoluna girmek isteyen Yaþar Sarý (58) yönetimindeki 06 YS 603 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Meydana gelen kazada 19 HF 670 plakalý aracýn sürücüsü Süleyman Özkoca yaralandý. Yaralý sürücü olay yerine gelen ambulansla Osmancýk devlet hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha)

13 SALI 18 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 9 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:5 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN Kalbleri temizlemenin ilâcý, Allahýn dostlarýnýn kelâmýdýr. Onlarýn yazýlarýný okuyunca kalbler temizlenir. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) VEFAT EDENLER 1- Ezil Köyü' nden gelme Taksici Esnafýndan Yaþar BAÞ' ýn eþi, Motorcu Esnafýndan Murat ve Fazlý BAÞ' ýn anneleri; Satý BAÞ. 2- Alaca Soðucak Köyü' nden gelme, Ali YILDIRIM' ýn eþi, Ayhan ve Aydýn YILDIRIM' ýn anneleri; Yazgülü YILDIRIM. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mürsel Hocamýzýn vefatý üzerine 14 Haziran 2013 Cuma günü Mürsel Þahinbaþ Hoca, Hakk'ýn rahmetine kavuþtu. net Yýllar sonra yolumuz, orum Hakimiyet Gamýþtý. Ethem ERKO Onu ilk defa Ýmam Hatip Okulu'nun ilk yýllarýnda tanýmýþtým. Yeni gelmiþti orum'a, heyecan- ettik. Her gün gazeteye gelir, bir odaya çekilir, yazetesi'nde kesiþti. Bir süre birlikte yazmaya devam lý vaaz ediyordu. Halkýn ilgisi büyüktü. Zira yýllardýr orum'da kadrolu vaiz yoktu. Sadece il müftüðýdýna yazmayý tercih ederdi. Sonra gazeteye gelezýsýný yazardý. Ýsraf olmasýn diye yarým dosya kamüz vaaz ediyordu. mez oldu. Yazýlarýný evinde yazýp gönderiyordu. Sonra dördüncü sýnýfta orta kýsým bitirme sýnavý sýrasýnda gördüm. O yýllarda pek çok din gö- yazdýrýrdý. Bu halinde bile irþat görevini sürdür- Hatta son dönemlerde bir muhabir çaðýrýrdý, ona revlisi, Ýmam Hatip Okulu'nu dýþarýdan bitirmeye müþ olmasýný hep takdir ve hayranlýkla izlemiþimdir. çabalýyordu. Onlar da bizimle beraber sýnava giriyorlardý. Hatta beden eðitimi sýnavýnda bizimle Hastalýðý, çok uzun sürdü. Hep ziyaret etmek beraber þortla koþuyorlardý. Mürsel Hoca da onlarýn arasýndaydý. istemiþtim de sýkýntýya sebep olurum endiþesiyle bir türlü gidememiþtim. Geçen yýl Ahmet Lütfi Kazancý hocamýz, Mürsel Hoca'nýn Sabýr ve azimle hem orta kýsmýný, hem de lise kýsmýný dýþarýdan bitirdi. durumunu sorunca biz de anlattýk. Bir ziyaret etsek, deyince bunu En önemli hatýramýz, Ýmam Hatip okulu ile Lise arasýnda yapýlan münazarayla ilgilidir. Sanat Okulu'nun yeni salonunda yapýdülkadir Ozulu, Mehmet Tatlýsu ve ben yola çýktýk. Hocamýzýn ka- deðerlendirdik. Ahmet Lütfi Kazancý hocamýzýn önderliðinde Ablan münazaraya çok iyi hazýrlanmýþtýk. Ýki ekip centilmence münazara yaptý. Herkes, sonucu kesin görüyordu. sinde karþýladý. Sevinçliydi, gözleri parlýyordu. Hal ve hatýrýný sorpýsýný çaldýk. Kapý açýldýðýnda hocamýz, bizleri tekerlekli sandalyeduk. Hamd ve þükürle halini arzetti. Þikayeti yoktu. Kadere rýzasý Liseli izleyiciler, kaybettik diyerek salonu terketmeye baþladýlar. Bu esnada jüri sonuçlarý açýkladý. Sonucu eline alan sonucu büyüktü. Gelmiþ, geçmiþten söz edildi. Ýlmi konulardan bahsedildi. Bir saatten fazla sohbetten sonra izin istedik. Zira uzun süre onu rahatsýz etmek istemiyorduk. Ama o, halinden çok memnundu. "Ne da inanamamýþtý bu puanlara. Lise, büyük bir farkla müzarayý kazanmýþtý. Salonda herkes þoktaydý. Þakamý yoksa dil sürçmesi mi olur, gitmeyin. Ben, yýllardýr böyle ilmi sohbete hasrettim. Beni çok diye bir süre bocalama yaþadýlar. Sonucun ciddi olduðunu görünce mutlu ettiniz" dedi. Bu söz üzerine biraz daha kaldýk. Ahmet Lütfi þaþkýnlýðý atýp jüriye yuh çektiler. Kazancý hocamýz, yazmýþ olduðu kitaplar ve konularý hakkýnda bilgiler sundu. Hatta bazý konularý aktardý. Mürsel Hoca, ilgiyle dinli- Üzgün vaziyette okula döndüðümüzde müdürümüz Halis Aykan Bey, bizleri tekrar tekrar tebrik etti. "ocuklar, siz münazarayý yordu. Ama onu çok yormaktan da çekiniyorduk. Israrla izin istedik ve ayrýldýk. kazandýnýz ama jüri sonucu ters ilan etti. Onlar, sizin þahsýnýzdan benden hýnç almak istediler. Zira vilayette yapýlan bir toplantýda örgütün ideolojik eylemlerini sýralayarak TÖS binasýnýn inþaatýna yalini düþündükçe hüzünlendik. Allah'tan þifa ve sabýr dileðiyle ayrýl- Vedalaþýrken Ulu Cami'de bülbül gibi þakýyan insanýn son hapýlacak devlet yardýmýný engellemiþtim. O öfkelerini böyle çýkarttýlar. TÖS üyesi öðretmenler jüride yer alýnca sonuç böyle oldu," di- Her an ondan ani bir haber gelebilir diyorduk. Sonunda Cuma dýk. ye bizleri teselli etti. günü gazete haberiyle öðrendik; Mürsel Hocamýzýn Hakk'a yürüdüðünü. Ertesi gün orum Gazetesi'nde münazara ile ilgili bir yazý yayýnlandý, yazan Mürsel Þahinbaþ idi. Meðer o da münazarayý izlemiþ ve sonunda bizleri tebrik etmeye hazýrlanýyormuþ. Ýlan edilen yýllarca beklediði vuslat anýnda Rahmet-i Rahman'a uðurlamak Cuma namazýndan sonra cenaze namazýnda saf tuttuk. Onu, sonuca inanamamýþ. Kararý haksýz ve kasýtlý bulmuþ. Münazaranýn üzere. Omuzlarda götürüldü cenazesi Ulu Mezar'a. teknikleri, biz konuþmacýlarýn performanslarý ve edebiyle konuyu Bir alimin daha emanetini sahibine tevdi ederek döndük oradan. enine boyuna ele almýþtý. Güzel bir eleþtiri yazýsý yazmýþtý. O gün vaiz Mürsel Þahinbaþ, gözümde daha büyümüþ ve daha berraklaþ- Mürsel Þahinbaþ hocamýza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mürsel Þahinbaþ Hoca Rahmeti Rahmana kavuþan Mürsel hoca, 1933 lalý, Atýf Hoca hakkýnda menfi þekilde konuþma yapýnca, konuþulanlara katýlmadýðýndan salonu terk et- yýlýnda Ýskilip te dünya ya geldi. Babasý Ýsmet hafýz, Ýskilip Ulu Camisinin imamý idi. Ýki erkek kardeþtiler. Diðer kardeþi olan Faik Þiranlý Mustafa Efendiye ait orum da iki adet miþti. Þahinbaþ ta müftülük yapmýþ, emeklilikten sonra Ýskilip e dönmüþtü. Ýskilip te vefat etmiþtir. vine kavuþmasý için, Mürsel hocaya müracaat ettik- medrese bulunuyordu. Bunlarýn onarýlarak, eski iþle- Mürsel Hoca hafýz olduktan sonra, Ýskilip te lerinde; kendisinin yapmasý gereken ne varsa, yapmaya hazýr olduðunu bildirmiþti. Osman Kalfa hocadan Molla camiye kadar Arapça dersi aldý. Ben kendisi ile telefonla görüþmüþtüm. Eþi konuþmamýza aracýlýk ediyordu. O sýralarda, Þiranlý Þiranlý Mustafa Efendinin oðlu, Hacý Faik Efendinin kýzý ile evlendi. Mustafa Efendi hakkýnda yazmakta olduðu kitap Ýskilip te Hanönü camisinin yanýnda medreseler vardý. Bizim evimizde bu medreselerin yanýnda Mustafa Yolcu hakkýnda konuþmuþtuk. Kitap konusundaki çalýþmalarýný kutlamýþ, saðlýk dilekleriyle konuþmamýz sona ermiþti. idi. Bu medreselerden birini Mürsel hoca kullanýyordu Yýlý yazýnda, bu medrese de Mürsel hocadan kuran okudum. Mürsel Þahinbaþ hocamýz arkasýnda güzel bir seda, eserler býrakarak yalan dünya dan ayrýlýp gerçek dünyasýna kavuþtu. Mürsel hocanýn mimar olan oðlu Muhlis Þahinbaþ genç yaþýnda vefat etmiþti. Bu ölüm Mürsel hocayý üzmüþtü. Hocama Yüce Allah tan rahmet ve mekânýnýn cennet olmasýný orum a konuþma yapmak için gelen Ahmet Taner Kýþ- diliyorum. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Abdulmecid Efendi 3 ileli bir ailedir Bediüzzaman ýn ailesi. Tefekkür Dünyamýz Yüksek daðlarýn elbette zirvesi serin olur lar dan sonra Ýmam Hatip lisesinde hocalýk yapar. Hayrettin Karaman ve daha ülkemizin yertiþtirdiði eski ilahiyatçýlarýn hocalýðýný yapmýþtýr. Raþit Yücel Ve Bediüzzaman ýn hayatýndan sonra ihtilalin za- corumhakimiyet. net lim subaylarýndan bir kaçý Konya ya gelerek, aðabeyinin kabrinin bilinmeyen bir mekana nakli için kendisine zor ile bir dilekçe imza ettirmeðe çalýþtýklarý zaman: " Býrakýn, hayatýnda iken ona huzur vermediniz, bari kabrinde rahat etsin" teklifine raðmen bilinmeyen bir mekana Bediüzzaman ýn kabri nakledilir. Bu naklin baþýndan sonuna kadar Abdulmecid efendi yanlarýnda göz yaþlarý ile bulunur. "Benden sonra yedi sene yaþayacaksýn" dediði Abdulmecid hazretleri hakikaten yedi yýl daha yaþamýþ ve11 Haziran 1967 yýlýnda vefat etmiþtir. Cenazesine Bediüzzaman ýn mümtaz talebelrinden Zübeyir Gündüzalp ve bir çok Nur talebesi iþtirak edip, Mevlana türbesinin kýblesinde buluna kýrlar mezarlýðýna defnedilmiþtir. Cenabý Hak kabrini pür-nur eylesin.mekaný cennet olsun. (Son) NÖBETÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ><BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 83,388 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) GÜNEÞ ECZANESÝ><GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ BABA AMLIÐI KARÞISI) SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,717 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Külcü nün adýna sahte hesap açtýlar! elediye Baþkaný B Muzaffer Külcü'nün adýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adýný kullanýldýðý iddia edildi. kullanarak sosyal paylaþým sitelerinden Facebook ta hesap açan kiþi ve kiþilerin lösemili hastalar için baðýþ talebinde bulunduklarý belirtildi. Belediye Basýn Bürosu nda yapýlan açýklamaya göre, Facebook ta sahte adres açarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü adýna lösemili çocuklar için yardým kampanyasý baþlattýðýný söyleyen kiþi ve kiþilerle ilgili yasal takip baþlatýldý. Vatandaþlarýn herhangi bir dolandýrýcýlýk durumuyla karþýlaþmamalarý için bu tip çaðrýlara itibar etmemeleri gerektiði belirtildi. Tabip Odasý ndan cevap G eçtiðimiz günlerde Gezi Parký eylemlerinde yaþananlarla ilgili Ýstanbul Tabip Odasý ný sert bir dille eleþtiren Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ye orum Tabip Odasý ndan cevap geldi. Ahmet Saatçi nin Ýstanbul Tabip Odasý ný suçlar tarzdaki yaklaþýmýnýn hiç hoþ olmadýðýný ifade eden orum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný konuyu iþleyecekse tüm yönleriyle ele almalýdýr. dedi. Yýlmaz, Ýstanbul Tabip Odasý nýn saðlýk ortamýnýn güvenilirliliðini zedeleyen kiþilerden ve tutumlardan duyduðu rahatsýzlýðý giderebilmek adýna sarf ettiði çabayý ve geçmiþteki þiddet olaylarýna yaklaþýmýný,tavrýný,tutumunu bilmeden suçlamasý biz meslek grubunun temsilcileri Odamýzý da üzmüþtür. Bugüne kadar þiddete maruz kalmýþ kaç hekime, kaç saðlýk personeline sahip çýkmýþ ve hangi þiddete hayýr eylemlerinde yer almýþtýr? Bu tür açýklamalarýndan dolayý orum Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi yi kýnýyoruz. Siyaset yapýlacaksa baþka zeminde yapýlmalýdýr. Temsil ettiðimiz meslek grubumuz insanlara din, dil, ýrk, siyaset gözetmeksizin hizmet vermeye devam edeceklerdir. Kayýtsýz kalmak hiçbir meslek mensubumun kabul edeceði bir olgu deðildir. Ýnsan saðlýðý bizim asýl iþimizdir, bu süreç içinde saðlýk çalýþanlarýmýzýn her þekilde yanýnda olunmalýdýr. Saðlýk hizmeti sunumunun tehdit altýnda bulunduðu ve bu nedenle týbbi tarafsýzlýk ilkesini korumanýn güçleþtiðine dair ciddi kaygý verici durumlar bulunmaktadýr. Uluslararasý insan haklarý hukuku, týp etiði ve insancýl hukuk kurallarýndan kaynaklanan bu ilkeye göre saðlýk çalýþanlarýnýn, yaralýlarýn politik iliþkilerini dikkate almaksýzýn hizmet sunmalarýna izin verilmelidir. Tüm taraflar týbbi birimlere, nakillere ve çalýþanlara saldýrýda bulunmaktan ve onlarý kötüye kullanmaktan kaçýnmalýdýr. Yönetici konumunda olan ve belli bir meslek grubunu temsil eden kiþiler bu konulara, özellikle bu günlerde dikkat etmelidir. Þiddetin her türlüsüne kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn karþý olduðumuzu bildirir, ülkemiz adýna en kýsa sürede huzurlu günlere kavuþmamýzý dilerim. diye konuþtu. Diktikleri fidanlarla büyüyecekler orum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER) nin Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý proje çalýþmalarý tamamlandý. 15 Eylül 2012 tarihinden itibaren uygulanan proje kapsamýnda þimdiye kadar 13 okulda çevre eðitimi ve tohum ekme uygulamasý çalýþmalarý, Kasým ayý içinde de örnek dikim uygulamalarý yapýldý. Proje tamamlanýnca 10 bin fidan dikilmiþ olacak ve düzenli bakýmý yapýlacak. yapýlarak temizlendi ve böylece proje kapsamýnda yer alan bütün teknik çalýþmalar yerine getirildi. dedi. Destek devletten hizmet ANAKÖYDER den Proje çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren ANAKÖYDER Baþkaný ve Proje Koordinatörü Avni Eker, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü proje ortaðýmýzdýr. Orman Ýþletme Müdürlüðü nden teknik destek alýyoruz. Projemizin uygulamasýna katýlan okullarýmýzla atýk ka- ðýtlarýn geri dönüþüme kazandýrýlmasý çalýþmasýný baþlattýk. 13 okulda çevre ve orman mühendisleri tarafýndan çevre eðitimi ve ormanýn ekosistemdeki yeri konulu seminerler verildi. Daha sonra fidanlýk uygulama mer- Diktikleri fidanlarla büyüyecekler 3 bin öðrenciye çevre eðitimi Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenen proje kapsamýnda 13 farklý okulda 3 bin öðrenciye çevre, fidan yetiþtirme, fidan dikme ve aðaç bakýmý eðitimi verildiðini ifade eden ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker, Fidanlýk Eðitim Merkezi nde tohum ekme çalýþmalarý, Mayýs ayý sonuna kadar da orum Orman Ýþletmesi Müdürlüðü tarafýndan bu projede aðaçlandýrmak üzere derneðe verilen 250 dönüm alana fidan dikme çalýþmasý yapýldýðýný söyledi. orum Anadolu Köyleri Derneði çevre faaliyetlerini sürdürüyor. evreci ocuklar Sedir Ormaný Kuruyor adlý proje çalýþmalarý tamamlandý. 250 dönüm alana 8 bin fidan Eker, Fidan dikme çalýþmasýna okullar ayrý ayrý getirilerek geleceðimizin güvencesi olan öðrencilerimize çevre sevgisi ve deneyim kazandýrýldý. Fidan dikilen alan dikenli tel ile çevrilerek fidanlar çevrenin zararlý etkilerine karþý korumaya alýndý. Son olarak dernek üyelerimiz tarafýndan fidanlarýn çevresi yabani otlardan çapa kezimizde sedir tohumlarý tüplere ekildi. Bu proje kapsamýnda orum Valiliði Orman Ýþletmesi Müdürlüðü tarafýndan aðaçlandýrýlmak üzere derneðimize verilen 230 dönüm alanýn çevresi 5 sýra halinde dikenli tel ile çevrilip demir kapýlar takýlarak korumaya alýndý. Proje kapsamýnda 3 bin öðrenciye eðitim verildi. Mart, Nisan ve Mayýs aylarýnda dikim yapýlacak bu alanda fidan dikilecek yerler kazýlarak hazýrlandý. Bu proje ile Yeþil ve Temiz evre Medeniyettir bilincinin kazanýlmasýný ve bunun fiziki olarak yapýlacak etkinliðe çocuklarýmýzý katmak istedik. ünkü en güzel bilgi deneyim ve uygulama ile elde edilen bilgidir. ocuklarýmýz proje tamamlandýðýnda 15 bin adet tohum ekmiþ olacaklar ve yaygýnlaþtýrma döneminde de o kadar tohum ekmiþ olacaklar. Mayýs ayý sonunda ise daha önce Orman Ýþletmesi Müdürlüðü tarafýndan bu proje ile aðaçlandýrýlmak üzere derneðimize verilen 230 dönüm büyüklüðündeki sahada fidan dikim iþi tamamlanacak ve 3 yýl boyunca bu alanýn bakýmý yapýlacak. Bu çalýþmanýn iþçileri çocuklarýmýz olduðu için bu sahaya ocuk Ormaný ismini verdik. Boylarý küçük, fakat yaptýklarý iþ çok büyük. Onlar, diktikleri fidanlarla beraber büyüyecekler. Bizden sonrakilere daha yeþil bir çevre býrakmak çevre sorumluluðumuzun gereðidir. diye konuþtu. Ceylan, Bayat ta yatýrýmlarý inceledi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile il baþkan yardýmcýlarý Bayat ý ziyaret etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Yaþar Anaç, Nurettin Karaca, Fatih Yaðlý, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Aðýrcan ile birlikte Bayat ta bir dizi ziyaret ve inceleme yaptý. Geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþen ziyarette Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ ve Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ile birlikte Bayat ta yapýlacak Devlet Hastanesi, Merkez Atatürk Ýlköðretim Okulu ve yapýlacak yollar ile ilgili incelemelerde bulundu. Ceylan, yerel se- Ceylan, seçimlerde vatandaþlardan destek istedi. çim öncesi hem ilçe teþkilatlarýyla bir araya gelerek istiþare ve deðerlendirmelere devam edileceðini hem de ilçe halkýna yönelik ziyaretlerin sýklaþarak sürdürüleceðini ifade etti. Bayatlý vatandaþlarla yaptýðý sohbet sýrasýnda Ceylan, Önümüzde zorlu bir süreç var. AK Parti Ýl Teþkilatýmýz her zaman olduðu gibi yine sahada olacak. Bir taraftan ilçe danýþma meclislerimize devam edeceðiz, bir taraftan da ilçelerimizde teþkilatlarýmýzla deðerlendirmelere devam edip halkýmýzla iç içe olmayý sürdüreceðiz. dedi. tý. de AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Erdoðan Sarýoðlu da hazýr bulundu. Genç çiftin düðününe katýldý Parti Ýl AK Baþkaný Ahmet Sami Cey- lan, eþi Ebru Ceylan ve kýzý Hayrunnisa Ceylan ile birlikte orum un tanýnmýþ esnaflarýndan Þahin Özbüðrü nün çocuklarýnýn düðün törenine katýldý. Vadi Restaurant ta gerçekleþen düðün törenine katýlan Ceylan, genç çifte mutluluklar diledi ve Baþbakan Erdoðan ýn önemle vurguladýðý üç çocuk talebini hatýrlat- Düðün törenin- AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Þahin Özbüðrü nün çocuklarýnýn düðün törenine katýldý. Tarla Günleri 2013 e katýlým M ühendisler Ta r ý m s a l Danýþmanlýk, danýþmanlýðýný yaptýðý çiftçiler ile Konya da düzenlenen DLPOCP Tarla Günleri 2013 Fuarý na katýldý. Bu tür gezilerin çiftçilerin tarýmda meydana gelen son geliþmeler hakkýnda bilgi edinmeleri ve tecrübelerinin artmasýnda çok fayda saðladýðýný belirten serbest Tarým Danýþmaný Mesut Emre Karaarslan, tarým sektöründe çok gezenin daha avantajlý olduðunu söyledi. Karaarslan, Mühendisler Tarýmsal Danýþmanlýk olarak ilerleyen dönemlerde baþka tarýmsal gezilerle çiftçilerimize faydalý olacaðýz. dedi. Mühendisler Tarýmsal Danýþmanlýk üreticileri Konya fuarýna götürdü. Konya da DLP-OCP Tarla Günleri 2013 Fuarý düzenlendi.

15 Hizmet odaklý sendikayýz emur-sen Ýl Tem- ve Saðlýk- Msilcisi Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündemdeki konular ve sendikal Okula veda yemeði odurga Þehit Murat DAlýcý Ortaokulu, eðitim öðretim yýlýnýn tamamlanmasýyla okula veda eden öðretmenler için yemek düzenledi. Yýl sonunda okul kurum kültürünü geliþtirmek, arkadaþlar arasý iletiþimi ve sevgi baðlarýný kuvvetlendirmek amacýyla ve özellikle mücadeleleriyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, Memur-Sen dün olduðu gibi bugün de ülkesinin ve milletinin yanýnda sendikacýlýk yapýyor. dedi. Sadece üye sendikacýlýðý deðil hizmet sendikacýlýðý da yaptýklarýný ifade eden Saatçi, Bugün ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bugün, binlerce canýný, milyonlarca dolarýný kaybettiði, þehitler verdiði terör belasýndan kurtulmak için harcanmýþ önemli bir sürecin içerisinden geçiyor. Memur- Sen, dün olduðu gibi bugün de bu sürecin içerisinde olduðunu açýkça dile getirmiþtir. Bunu dile getirirken de, milletimize karþý oynanan oyunlarý bozmak, milletimizin birlik ve beraberliðini tesis etmek için çözüm sürecinde yer aldýðýný açýklamýþtýr. Evet, birileri bizim bu duruþumuzu vatana ihanetle suçladý. Ancak þunu çok açýk ve net bir þekilde söyleyebilirim ki bu ülkede milletine karþý duruþlar sergileyenler, bu ülkede kapalý kapýlar ardýnda plan yapanlar, bu ülkenin darbecilerine yandaþ olanlara karþý Memur-Sen olarak hep milletimizin yanýnda yer aldýk, sendikacýlýðýmýzý da bu yönde yaptýk. Bugün de milletimiz adýna, bu aziz milletin geleceði adýna, artýk bu akan kan dursun ve analar aðlamasýn diyoruz. Onlara soruyoruz. Analar aðlasýn mý aðlamasýn mý? Bu ülkede terör bitsin mi bitmesin mi? Bu ülkenin milli geliri vatandaþýn cebine deðil de teröre mi harcansýn, yoksa doðrudan teröre gidecek para ekonomiye gidip sonra cebimize mi yansýsýn? Biz bunlarýn hepsine evet diyoruz. Bu süreç olsun ve ülkemiz, milletimiz düzlüðe çýksýn. diye konuþtu. EYLEM DEMOK- okuldan ayrýlan öðretmenlere hatýra niteliðinde bir akþam yemeði tertip edildi. orum da düzenlenen yemek programýna daha önce tayini çýkmýþ öðretmenler de katýldý. Yemek sonrasý Okul Müdürü Murat Ali Köksal, öðretmenlere hitaben teþekkür konuþmasý yaptý. Sorunlar diyalogla çözülebilir H alklarýn demokratik Kongresi (HDK) Eþ Sözcüsü Behzat Sapancý, Gezi Parký direniþi ile yaptýðý basýn açýklamasýnda sorunlarýn diyalogla çözülebileceðini dile getirdi. Gezi Parký eylemlerinde halka karþý uygulanan þiddete son verin çaðrýsýnda bulunan Behzat Sapancý, yaralýlara saðlýk hizmeti vermeye çalýþan saðlýk personelinin gözaltýna alýnmalarýnýn doðru olmadýðýný ve içerisinde zararlý kimyasallar bulunan sularýn daha fazla sýkýlmamasý gerektiðini ifade ederek, Þiddeti durdurun. Sorunlar diyalogla çözülebilir. Bugün Gezi Direniþi'nin 20. günü ve son derece sert ve amansýz bir polis þiddeti, bir devlet terörü yurttaþlarýn sokak sokak, mahalle mahalle karþýsýna dikilmiþ durumda. Sokaklara ve caddelere kurulan polis bariyerleri otellere, binalara, kapalý mekanlara sýðýnan insanlara saldýrýlmasý; yaralýlara saðlýk hizmeti vermeye çabalayan doktorlarýn gözaltýna alýnmasý, içinde zarar verici kimyasallar bulunan su sýkýlmasý daha fazla sürdürülemez. dedi. AK Parti hükümetine seslenen Sapancý, þunlarý dile getirdi; Þiddeti, saldýrýlarýnýzý durdurun. Halka karþý uygulanan þiddete son verin. Bugünkü ortamda toplumda saflaþmayý derinleþtirecek ve yeni gerginliklerin kaynaðý olabilecek mitinglerinizi devam ettirmeyin. Gezi direniþçilerini itibarsýzlaþtýrma ve dini duygularý provoke ederek insanlarý birbirlerine düþürme giriþimlerine de son verin. Gezi direniþinde farklý inançlara sahip, faklý kimlik ve kültür aidiyeti olan insanlar yan yana durdular, ortak taleplerini dile getirdiler ve birbirlerinden rahatsýz olmadýlar, mücadelelerini dayanýþma içinde sürdürdüler, sürdürüyorlar. Mahkeme kararýný bekleyeceðini, hatta kendi beklediði gibi bir sonuç çýksa bile halk oylamasýna baþvuracaðýný açýklamýþ olan Baþbakan, Taksim Dayanýþma nýn tek çadýrda, içinde uzman kiþilerin de bulunduðu bir nöbet düzenine geçilmesini beklemeden saldýrýya geçti. Dün gece baþta Ýstanbul olmak üzere, birçok ilde yüzbinlerce insan bu gaddarlýðý protesto etmek için sokaklara çýktý. Bugün de HDK yerel meclislerinin olduðu her yerde HDK lýlar halka uygulanan bu þiddeti protesto edeceklerdir. Taksim Dayanýþmasý nýn bugün bir kez daha yinelediði park nöbeti çadýrý kurulmasý talebini destekliyoruz. Hükümetin bu konudaki talepleri derhal karþýlamasý, çatýþmalarýn durdurulmasýnda önemli bir adým olacaktýr. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak, sorunlarýn diyalog yoluyla çözülebilmesi için þiddetin durdurulmasýný, demokratikleþme adýmlarýnýn derhal atýlmaya baþlamasýný Dodurga Þehit Murat Alýcý Ortaokulu nda okula veda eden öðretmenler için yemek düzenledi. Ahmet Saatçi RATÝK OLMALIDIR anakkale de topla tüfekle yapýlamayanlarýn, bugün milletin içine nifak sokmak kaydýyla yapýlmaya çalýþýldýðýný vurgulayan Saatçi, þöyle konuþtu; 3-5 aðaç bahanesiyle bu milleti, bu ülkeyi dýþ güçlerin ne hale soktuklarýný görüyoruz. Elbette ki sadece aðaç için deðil, böcek için de, çiçek için de yapýlan eylemlerin yanýndayýz. ünkü eylem yapýlabilir. Eylem, demokratik olmalýdýr. Bir baþkasýnýn temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemelidir. Baþkalarýnýn yaþam alanlarýný ellerinden almamalýdýr. Bu ülkenin milli gelirlerine zarar vererek, yakarak ve her tarafý kýrýp dökerek eylem yapmaya çalýþýyorsanýz, kusura bakmayýn sizin yaptýðýnýz bu eylem; aðaçlarý koruma eylemi deðil, yapmýþ olduðunuz bu eylem, marjinal örgütler eþliðinde bu ülkenin geleceðine darbe vurma eylemidir. Türkiye nin ekonomik durumu ve dýþ politikadaki rolüne de deðinen Saatçi, þöyle konuþtu; Bugün artýk ülkemiz kendi tankýný yapýyor. Ülkemiz kendi savaþ uçaðýný yapýyor. Bugün ülkemiz dünyanýn en büyük köprüsünün temelini attý. Bu ülkede Avrupa nýn en büyük havaalaný inþaatý baþlatýlýyor. 54 yýl aradan sonra IMF e borcumuz bitti. Bugün mevcut iktidar Ortadoðu da söz sahibi ve abilik yapýyor. Önümüzdeki günlerde Cenevre de yapýlacak olan toplantýda, Esad rejiminin düþürülmesi için yapýlacak toplantýda, Sayýn Baþbakan ýn söz sahibi olmasýndan çekinenler, ülkeyi kaos ortamýna sokmaya çalýþtýlar. Bakýn bu ülkede ne zaman millet düzlüðe çýktýysa, bu ülkede milletin ekonomik gelirleri, milli gelirleri ne zaman artmaya baþladýysa, kardeþlik hukuku ne zaman vuku bulduysa, birileri düðmeye basýyor ve milleti birbirine düþürmeye çalýþýyor. Biz bu oyuna gelmeyeceðiz. Biz bu ülkenin birliði ve beraberliði için her zaman mücadele ettik, ayný mücadeleyi yapmaya devam edeceðiz. Memur-Sen olarak bizler, dün olduðu gibi bugün de hem çözüm sürecine hem de þu an içinde bulunduðumuz durum ile alakalý saðduyu istiyoruz. Biz millet adýna sendikacýlýk yaparken, ayný zamanda kamu çalýþanlarý adýna da sendikacýlýk yapýyoruz. Biz diðer sendikalara nasýl sendikacýlýk yapýlmýþ olduðunu öðretmiþ olduk. Behzat Sapancý talep ediyoruz. Þiddeti yükseltecek her adým yeni ölüm ve yaralanmalarla karþýlaþmamýza, çekilen acýlarýn artmasýna yol açacaktýr. 4 insanýmýzýn kaybý ve binlerce yaralýnýn yanýna dün geceden itibaren yeni yaralýlar ekleniyor. Gezi direniþini sürdürenler barýþçý, demokratik ve saðduyulu mücadele tarzlarýný terk etmediler. Hükümet bu tutumu anlamalý ve diyalog adýmlarýna kapýlarý açmalýdýr. orum da düzenlenen yemek programýna daha önce tayini çýkmýþ öðretmenler de katýldý. SALI 18 HAZÝRAN Belediye-vatandaþ iþbirliði O smancýk'ta Þenyurt Mahallesi'nde gerçekleþtirilen ve belediye ile vatandaþ iþbirliðinin örneðinin sergilendiði Þükür Duasý geleneði bu yýl da devam etti. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði bu tür faaliyetlere her zaman destek olmaya hazýr olduklarýný belirtti. Osmancýk Þenyurt Mahallesi'nde gelenek haline getirilen Þükür Duasý bu yýl da gerçekleþtirildi. Programa Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan programda dua yapýlmasýnýn ardýndan yemek ikram edildi. Þenyurt Parký'ndaki programa katýlarak vatandaþlarla bir araya gelen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, düzenlenen programýn Osmancýk'ta örnek bir program olduðunu belirtti. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði bu tür Þükür duasýna Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da katýldý etkinliklerin önemli olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Bir gelenek haline gelen bu programýmýza destek olmaktan dolayý mutluyuz. Vatandaþlarýmýzýn bir arada olmasý, tek bir amaç için toplanmasý bizleri mutlu ediyor. Osmancýk'ta güzel sosyal faaliyetler gerçekleþtiriliyor. Bu tür programlara destek olmaktan dolayý mutluyuz ve bu tür programlara da destek için her zaman hazýrýz" dedi. Programýn sonunda Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla bir araya gelerek belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Bayat Anadolu ilk mezunlarýný verdi eðitim öðretim yýlýnda eðitime baþlayan Bayat Anadolu Lisesi bu yýl ilk mezunlarýný verdi. Ailelerinin de katýldýðý sade bir törenle öðrenciler mezuniyet belgelerini aldýlar. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Ýsmail Kara, mezuniyet töreninde yaptýðý konuþmada, öðrencilere hayatlarý boyunca doðruluktan, güzel ahlaktan, hoþgörü ve alçak gönüllükten asla ayrýlmamalarýný, kötülüðü iyilikle uzaklaþtýran, helal kazanýp helal yiyen, güler yüzlü, gönül yapan, kanaatkâr, israf ve aþýrý lüksten uzak, hatalarýný kabul edebilen ve özür dileyebilen, öfkesine hakim olabilen, insana deðer veren, aklý ile hareket eden, duygularýna yenik düþmeyen kiþiler olmalarýný söyledi. Belgelerini alan öðrenciler kep fýrlatarak mezuniyetlerini kutladýlar. Bayat Anadolu Lisesi 28 öðrenciyi mezun etti. Okul birincisi 90,83 ortalama ile Bahar alým adlý öðrenci oldu. Osmancýk'ta Þenyurt Mahallesi'nde þükür duasý yapýldý Bayat Anadolu Lisesi bu yýl ilk mezunlarýný verdi. Belgelerini alan öðrenciler kep fýrlatarak mezuniyetlerini kutladýlar. Bayat Anadolu Lisesi 28 öðrenciyi mezun etti.

16 16 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Hamdi Özseçer kaza yaptý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer Zeliha Paydar vefat etti Mustafa Demirer rap Paydar ýn eþi, elebi, Kemal ve Sami Pay- anneleri, AK Parti orum Milletvekili Mu- Adar ýn rat Yýldýrým, Merkez Valisi Sait Eker ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker in teyzeleri Zeliha Paydar (76)vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün saat de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nden alýnarak Ulu Camii ye getirilecek. Öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. Hakimiyet merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 18 HAZÝRAN orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ofis temizlik, odacýlýk ve çay ocaðý iþletmeciliði hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km orum Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Bayat ilçesi ourk Programlý Lisesi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Merkez Ýnönü Anadolu Lisesi onarým iþi yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra 19 FL140 plakalý, 2011 model Volkswagen marka, beyaz renkte aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yedieminli Otoparký orum Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Oðuzlar ilçesi Oðuzlar Ýlköðretim Okulu onarým yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN orum Belediye Baþkanlýðý Ulucamii abdesthane ve wc binasý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, Ýskilip ilçesi, 940 ada no, 4 parsel no, Bahabey Mahallesi ndeki arazinin satýþý iþi ,40 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Bina dýþ cephe doðal taþ kaplama yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Orman ve Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü Þoförlü ve yakýtlý en az 4 yolcu kapasiteli arazili pick-up kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý kat 9, 904 nolu oda / orum Saat: HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra 34 ED 3555 plakalý, 2006 model, BMW marka X5 3.0 dizel tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ankara Yolu Sima Otomotiv yaný) Saat: T.C. orum 4. Ýcra 19 FG 767 plakalý, 1990 model, Renault marka, krem renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. Ankara Yolu üzeri, Sima Otomotiv yaný) Saat: HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý E lvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Hamdi Özseçer'in kýzý Sümeyye Seda Özseçer e ait 19 TK 142 plakalý özel araç, dün saat sýralarýnda Samsun yolu Hasan Zahir rampasýnda orta refüje çýktý. Yaðmur yaðýþý sonrasý yolun kayganlaþmasý nedeniyle araç sürücüsünün Alkollü sürücü hakkýnda iþlem ungurlu da trafik kontrolü sýrasýnda Sdurdurulan alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Sungurlu Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði nce Ankara-Samsun 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝAmarka aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra orum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Caddesi nde yapýlan kontrolde durdurulan aracýn sürücüsü E.K. ün 231 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yaphýldý. Havaya ateþ ettiler argý da düðün konvoyundan Khavaya ateþ açan kiþinin ifadesi alýndý. Cumhuriyet Caddesi nde meydana gelen olayda, düðün direksiyon hakimiyetini kaybettiði kazada, Hamdi Özseçer ile birlikte kýzý Sümeyye Seda Özseçer ve Ali Coþkun yaralandý. Hamdi Özeseçer, kýzý Sümeyye Seda Özseçer ve Ali Coþkun Hitit Üniversitesi Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Ali Coþkun'un durumunun ciddiyetini koruduðu bildirildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. konvoyundan havaya ateþ edildiði ihbarýný alan görevliler otomobili durdurdu. Araçtakilerden elde edilen tüfeðe el konuldu. 3 kiþi ise ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý. Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Minikler satranç turnuvasý sonuçlandý ençlik ve Spor Ýl GMüdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliði ve Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði nin faaliyet programý gereðince düzenlenen Okul Sporlarý Minikler orum Ýl Birinciliði Satranç Ethem Sarýsülük e Cemevi nde tören nkara daki Gezi Par- eylemlerinde yara- Aký lanarak tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük ün cenazesi memleketi orum un Sungurlu ilçesine baðlý Beylice köyünde topraða verildi. Ankara daki cenaze törenin ardýndan orum a gönderilen Sarýsülük ün cenazesini getiren konvoy Sungurlu giriþinde Baktat tesislerinde bir grup vatandaþ tarafýndan karþýlandý. Tesislerde toplanan ellerinde Türk bayraklarý ve Atatürk posterleri ile Sarýsülük ün fotoðraflarý bulunan grup çeþitli sloganlar attý. Cenazenin ilçeye gelmesi ile birlikte grup Ankara-orum karayolunu trafiðe kapattý. Tesiste karþýlanan Sarýsülük ün cenazesi daha sonra karayoluyla Beylice köyüne götürüldü. Cenaze töreni nedeniyle ilçe merkezinde geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Turnuvasý sonuçlandý Haziran 2013 tarihlerinde orum Tevfik Kýþ Spor Satranç Salonu nda düzenlenen turnuvada ilk üç dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce kupa ve madalya verildi. Altý okuldan 16 sporcunun katýldýðý yarýþmalar sonucunda minikler kategorisinde Reha Aktaþ, Ataol Toprak Peker, Yiðit Vicdan Tuðyan ve Erdem Özkýdýk dereceye girdi. ýzýlay daki Gezi Parký Kgösterileri sýrasýnda baþýndan vurularak hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük için Batýkent teki Pir Sultan Abdal Cemevi nde tören düzenlendi. Gezi Parký Protestolarý sýrasýnda Kýzýlay da baþýndan vurularak hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük son yolculuðuna uðurlandý. Ethem Sarýsülük ün cenazesi öðle saatlerinde vurulduðu yer olan Kýzýlay a getirilmek istendi. Batýkent te polis ve jandarma tarafýndan yolu kesilen cenaze konvoyuna uzun bekleyiþin ardýndan Kýzýlay a gitmesine izin verilmedi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise bu sýrada Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler e ulaþmaya çalýþarak cenaze konvoyunun Kýzýlay a geçiþine izin verilmesi için uðraþtý. Polisin Kýzýlay a izin vermemesi üzerine Ethem Sarýsülük ün naaþý Batýkent teki Pir Sultan Abdal Cemevi ne götürüldü. Cenaze konvoyu ise Cemevi ne getirildiðinde alanda bekleyen ka- Ethem Sarýsülük için Batýkent teki Pir Sultan Abdal Cemevi nde tören düzenlendi. labalýk tarafýndan alkýþlarla karþýlandý. ile BDP Þýrnak Millevte- Ethem Sarýsülük letvekili Hüseyin Aygün ailesine gönderdi. Cemevi ndeki tören kili Hasip Kaplan da katýldý. Cenaze töreninde lunulan, rýzalýk alýnan ce- için saygý duruþunda bu- için bir süre Kýzýlay dan gelecek olan gruplar beklendi. Kýzýlay daki eyrýntý ise Beþiktaþ taraftar cenaze aracý atýlan slo- dikkat çeken bir baþka aynaze töreninin ardýndan lemcilerin de Cemevi grubu arþý nýn kavanoz ganlarla birlikte Sarýsülük ün evine doðru hare- önüne gelmesi üzerine içinde gönderdiði toprak Alevi Dedesi tarafýndan oldu. Edinilen bilgiye göre, arþý grubu Taksim lük ün naaþý evinin ardýnket etti. Ethem Sarýsü- cenaze töreni baþlatýldý. Cenaze törenine, CHP Gezi Parký ndan aldýklarý dan topraða verilmek üzere memleketi orum a Ankara Milletvekilleri bir kavanoz topraðý Ethem Sarýsülük ün mezarý- doðru yola çýkacak.(ýha) Levent Gök ve Aylin Nazlýaka, CHP Tunceli Milna atýlmasý için Sarýsülük Cenaze topraða verildi Ethem Sarýsülük üncenazesi Sungurlu ya baðlý Beylice köyünde topraða verildi Köy meydanýnda vil toplum kuruluþlarýnýn yaptýðý açýklamada, Sarýsülük ün düzenlenen cenaze törenine Sarýsülük ün annesi temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Helallik alýnmasýnýn ölümüne neden olan kiþinin bilindiðini sa- Sayfý Sarýsülük, kardeþleri ardýndan Sarýsülük ün vunarak, Koruyanlar Cem ve Mustafa Sarýsülük, CHP orum Milletvekili Tufan Köse, CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, CHPorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, cenazesi daha sonra vatandaþlarýn omzunda köyün yaklaþýk 1 kilometre bulanan köy mezarlýðýna götürülerek topraða verildi. hakkýnda suç duyurusunda bulunduk. Þikayet yoluna baþvurduk. Bütün gücümüzle bu katili açýða çýkarýlmasý ve cezalandýrýlmasý için uðraþmalýyýz CHP orum Merkez Ýlçe Sarýsülük ün avukatý Kazým dedi.(ýha) Baþkaný Saim Topgül, si- Bayraktar,

17 SALI 18 HAZÝRAN Kan tek kaynaðý insan olan çok kýymetli bir dokudur. Ayrýca halk arasýnda oluþan genel kanýdan farklý olarak sadece acil deðil sürekli bir ihtiyaçtýr. Her yýl yüzlerce insan kan bulunamadýðý için hayatýný kaybetmekte. Ülkemizdeki yýllýk kan baðýþý nüfusun yüzde biri kadardýr ve bu oran çok düþük olduðu için ihtiyacý karþýlamamaktadýr. Yýlda 2 milyon üniteye yakýn kana ihtiyaç oluyor ve bu genelde akrabalardan ya da acil þartlarda kan veren kiþilerden karþýlanýyor. Kan baðýþý, kan bekleyen kiþilerin hayatlarýný kurtarmasýnýn yaný sýra baðýþçýnýn saðlýðýna da çok sayýda fayda saðlýyor. Kan Vermenin Baþlýca Faydalarý: -Kan verildiðinde kan yapan organlar uyarýlýr ve kan yapýmý artmaya baþlar bu esnada kemik iliðinin yaðlanmasý önlenir. -Kan hücreleri yenilenir. Bu da daha saðlýklý ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasýný saðlar. -Ýhtiyacý olan bir insana faydalý olmak hatta bir hayat kurtarmak insaný psikolojik olarak rahatlatýr. Kiþi kendini huzurlu hisseder. Daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiðinde bunu yapacak insanlarýn çýkacaðýný düþünerek güven duyar. -Her kan baðýþlayana kan grubu, kan sayýmý ve kan yoluyla bulaþan hastalýklarla ilgili tarama testleri uygulanýr. Bu sayede bulaþýcý hastalýklar yönünden kendinizi kontrol ettirmiþ olursunuz -Kan baðýþýnda bulunanlara 'KAN SÝ- GORTA KARTI' tahsis edilir. Bu kart gerçekleþmesini arzu etmediðimiz acil kan ihtiyaçlarýnda size ve soyadýnýzý taþýyan tüm yakýnlarýnýza tüm Kýzýlay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan alma ve sosyal güvencesi olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede kullanýlýr. -Gönüllü baðýþçýlardan alýnan kan, güvenli kan olduðundan kan yoluyla hastalýk bulaþmasý da daha az olmaktadýr. Sonuç olarak gönüllü baðýþçýlarýn sayýsýnýn artmasý, toplumun saðlýk düzeyi üzerine olumlu etki yapmaktadýr Yaþ arasýnda, aðýrlýðý 50 kg üzerinde, önemli bir saðlýk sorunu olmayan, hemoglobin ölçümü normal olan herkes yýlda 3 kez kan baðýþýnda bulunabilir. Kan baðýþýnda bulunmak isteyenler, hastanelerin kan merkezlerine ya da Kýzýlay'ýn ünitelerine baþvurmalarý halinde gerekli formlar doldurulduktan sonra kan testlerine tabi tutulur. Eðer testler sonunda kan alýnmasýna engel bir sonuçla karþýlaþýlýrsa, bu konuyla ilgili olarak kiþiye yazýlý bir bilgilendirme yapýlýr. Bazý durumlar (hepatit B, hepatit C vs. gibi taþýyýcý hastalýklar) yaþamýnýz boyunca kan baðýþýna engel teþkil edebilir. Baðýþlanacak kanýn size veya kaný alacak hastaya zarar verebileceði durumlarda kan baðýþýnýz geçici bir süre ertelenebilir. Kanda yapýlan testlerde engel bir durum Kan baðýþý Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi tespit edilmezse baðýþçý adayýndan bir ünite kan alýnýr. Kan alma iþlemi 15 dakikadan daha az sürmektedir. Kan alýmý sonrasýnda dakikalýk bir gözlem süresi vardýr. Baðýþlanan kan 450 ml (bir kutu kola, 330 ml'dir) kadardýr. Vücudumuzda ortalama ml kan mevcut olup, bu miktar vücut aðýrlýðýnýn %8 'ini oluþturur. Alýnan kan vücudumuzdaki kanýn yaklaþýk 1/13'ü kadarý olup, baðýþ yapmak kiþiye zarar vermez. Bu arada baðýþçýlara yiyecek ve içecek ikramý yapýlýr ve kendilerine teþekkür ederek uðurlanýrlar. Kan baðýþladýktan sonra; baþparmaðýnýzla dirseðinizden destek alarak, diðer dört parmaðýnýzla iðne yerine yaklaþýk 10 dk. baský yapmanýz gerekir. Kan baðýþladýðýnýz kolunuzla aðýr bir þey taþýmamanýz, iðne yerini ovmamanýz gerekir. Bunlara dikkat etmezseniz; iðne yerinde kanamanýn durdurulmasý için oluþan týkaç bozulabilir ve doku içerisine kanama olabilir. Bu durum morarma olarak görülür. Endiþelenecek bir durum yoktur. Ýðne yerine soðuk uygulama yaptýðýnýz takdirde yaklaþýk 15 gün içerisinde morarmanýn yavaþ yavaþ daðýldýðýný görürsünüz. Ayrýca ilk 4 saat boyunca her zaman olduðundan daha çok sývý þeyler (su, kola, meyve suyu vb.) almaya çalýþýnýz. Sporla uðraþýyorsanýz kan baðýþladýðýnýz gün aðýr spor faaliyetleri yapmayýnýz. Kan baðýþladýktan sonraki ilk 4 saat aþýrý sýcak ortamlarda (hamam, sauna gibi) bulunmayýnýz. Pilot, ticari araç þoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren vb. meslek gruplarýnýn kan baðýþladýktan sonra 24 saat iþlerine ara vermeleri önerilir. Eðer baygýnlýk hissi, baþ dönmesi olursa bir yere uzanýn veya baþýnýzý iki dizinizin arasýna alacak þekilde oturun. Kanamalý bir hastada ya da büyük bir ameliyatta 6-8 ünite kana ihtiyaç olabilir. Problemli gebelik dönemi geçiren ya da kanamalý hamile bir kadýnýn yaþamýný sürdürebilmesi için kan ve kan ürünlerine gereksinim duyulur. Hayatlarý boyunca kan ve kan ürünlerini almak zorunda olan hemofili ve talesemili hastalar baðýþlanan kanlar olmadan yaþayamazlar. Bazen yeni doðan beklerde kan deðiþimi için çok acil taze kan gerekir. Aðýr böbrek yetmezliði olan diyaliz hastalarý kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyabilir. Bir gün siz de kan ve kan ürünlerine gereksinim duyabilirsiniz. Ýhtiyaç duyduðunuzda gerekli olan kaný kolaylýkla bulabilmeniz için kan baðýþýna þimdiden duyarlý olalým ve toplumda kan baðýþýný yagýnlaþtýralým. Hiçbir zaman kana ihtiyacýnýz olmamasý ve ihtiyaç sahiplerinin güçlük çekmeden kolaylýkla kan bulabilmesi dileklerimle hoþça ve saðlýcakla kalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " Yeni nesil pos+yazar kasa kullaným mecburiyeti Mali konular & yorumlar Lemzi ÖPLÜ gmail.com EFT&POS yazar kasa kullanma mecburiyeti 01/07/2013 tarihinden itibaren yalnýzca. SEYYAR OTOPARK HÝZMETÝ VEREN VE SEYYAR EFT & POS BANKA CÝHAZI KULLA- NANLARAMECBURÝ, Diðer mükellefler kullanmakta olduklarý yazar kasalarý kullanmaya devam edecekler 01/01/2014 Ýle 31/12/2015 Tarihleri arasýnda dönüþtürebilirler Þu durumda yazarkasa kullananlar ellerindeki yazarkasalarý 01/01/2016 tarihine kadar kullanabileceklerdir fakat 01/01/2014 tarihinden sonra mali hafýzasý dolanlar yeni nesil yazarkasa kullanmak zorundalar.bu durumdan etkilenmemek için mali hafýzasý dolmak üzere olan mükellefler 2013 yýlý içinde mali hafýzalarýný deðiþtirip 01/01/2016 Tarihine kadar elerindeki yazarkasalarý kullanabilirler. Bu konu ile ilgili 15/06/2013 tarih sayýlý resmi gazetede Maliye Bakanlýðý 426 sýra nolu VERGÝ USULKANUNU GENELTEBLÝ- ÐÝ yayýmlamýþtýr. Bu tebliðde öne çýkan baþlýklar þunlardýr; 1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanma Mecburiyetinin Baþlama Tarihleri Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarýn kullanýlmasýna iliþkin kademeli bir geçiþ öngörülmektedir. Buna göre: a) 3100 sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanun ve ilgili mevzuatýna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazý kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazlarý kullanmak zorundadýrlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandýklarý tüm seyyar EFT-POS cihazlarýnýn yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliði bulunmalýdýr. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý alarak kullanabilirler. b) Yol kenarý otopark hizmeti veren mükellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliði olanlarýný kullanmak zorundadýrlar. c) Basit/Bilgisayar baðlantýlý yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanuna dayanýlarak çýkarýlan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde baþlayacaktýr. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlýðýmýzca onaylanmýþ yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý alarak kullanabilirler. Ayrýca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT- POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý da kullanabilirler. Akaryakýt pompalarýna baðlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlýkça belirlenmiþ þartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý kullanmalarý zorunludur sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunun ilgili genel tebliðlerine göre ihtiyari olarak sinema giriþ bileti veya yolcu taþýma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadýr. Ancak bu cihazlarýn, onaylanmýþ olmasý þartýyla sinema giriþ bileti veya yolcu taþýma bileti düzenleyebilecek þekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür. d) Mükellefler, 3100 sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarýný, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafýzalarý doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafýzalarý dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafýza takýlmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunla Ýlgili Genel Tebliðin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapýlan açýklamalar çerçevesinde hurdaya ayrýlýr. Cihazý hurdaya ayrýlan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler. 2. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarýn Onayý ve Teknik Özellikleri Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükelleflerce kullanýlabilmesi için, Bakanlýkça belirlenmiþ olan þartlarý haiz olduðunun onaylanmýþ olmasý mecburidir. Onay süreci, üretici veya ithalatçý firmalarýn 9/2/1985 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýndaki Kanunla Ýlgili Genel Teblið'in (Seri No:1) VIII numaralý bölümünde sayýlan bilgi ve belgelerle birlikte Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna yapacaklarý müracaatlar üzerine baþlar. Onay müracaatýnda bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmalarýn idari incelemeleri Bakanlýkça gerçekleþtirilir sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanun'a göre Bakanlýktan onay almýþ bulunan ödeme kaydedici cihaz firmalarýnýn daha önce yapýlmýþ bulunan idari incelemeleri geçerli sayýlýr. Bakanlýktan onay almýþ firmalar gerek görülmesi hâlinde Bakanlýk tarafýndan tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilir. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara iliþkin teknik incelemeler, Bakanlýkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan yapýlacaktýr. Bakanlýkça yetkili kurum ve kuruluþlarla birlikte hazýrlanan ve Ortak Kriterler Deðerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiði Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) aranan cihazlar için bu belge bakýmýndan Türk Standartlarý Enstitüsü'nün (TSE) de onayý gerekir. 3. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarýn Kayýt Süreleri Bu Teblið kapsamýnda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alýþ faturasýnýn düzenlendiði tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diðer mükellefler ise alýþ faturasýnýn düzenlendiði tarihten itibaren 30 gün içerisinde baðlý bulunduklarý vergi dairesine bir dilekçeyle (alýþ faturasý örneði, cihaz sicil numarasý, cihazdan alýnan bir fiþ örneði de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarýný kayýt ettirmek zorundadýr. Ayrýca mükelleflerin kayýt iþlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrý ayrý olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayý vergi dairelerinden alarak iþyerlerinde muhafaza etmesi gerekir. Misal olarak, bu Tebliðin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanlarýn, cihazýn faturasýnýn düzenlendiði tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarýda yazýlý iþlemleri tamamlamasý gerekir. Hayat provasýzdýr. Dolaysýyla kimine gül kimine diken olur. Ýnsan sabredip yaþarsa aziz, ölürse muhtemel ki þehit olur. Geçenlerde bir yerde otururken dikkatimi çekti. Anne - babasý ayrý olan iki kardeþ durmadan birbirlerine sarýlýyorlar. Lisani haliyle anne- babanýn ayrýlýðýndan doðan sevgi eksikliðini birbirlerine omuz vererek bir nebze olsun telafi etmeye çalýþýyorlar. Sulu gözlü biri olarak çok etkilendim. ''Anne-babalar vardýr, çocuklarý için KENDÝLERÝNÝ feda ederler. Anne-babalar vardýr Mahir ODABAÞI kendi zevki sefalarý için OCUKLARINI feda ederler. Ve eften püften sebeplerle evlilik cüzdanlarýný Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný atýverirler. Geçenlerde bir Avukat arkadaþým, 'Mahir, her gün bir boþanma davasý talebi geliyor deyince þaþýrdým' ünkü bunun uzun vade de yansýmasý olarak bazen çocuklar periþan, ebeveynler periþan ve neticede toplum periþan oluverir. Nasýl olmasýn ki, apartmanýnýzda boynu bükük bir çocuk varsa, siz balkonda güle oynaya çayýnýzý yudumlayabilirsiniz. Veya sýnýfta bir tarafta anneler - babalar gününüzü kutlayan, diðer taraftan hayatta olan ama iç çekiþme nedeniyle annesine - babasýna sarýlamayan öðrencisi olan öðretmen nasýl mutlu olabilir ki? Rabbim tavuðu civcivlerinden, çocuklarý anne-babalarýndan ayýrmasýn. Annesiz-babasýz ANNELER - BABALAR GÜNÜ kutlatmasýn 17 Aðustos depreminde, Annemi ve seni kaybettikten sonra, Özel günleri unutmuþtum baba. Ama þimdi tekrar hatýrladým Bugün babalar günüymüþ! Nereden öðrendin dersen, içekçilerde ayrý bir hazýrlýk arþý, pazar bilsen bir kalabalýk. Bende, belki sizi hayalen görürüm diye, Koþtum geldim, özel günlerde Ailecek beraber oturduðumuz, Sizi benden ayýran apartmanýn Tam karþýnýndaki yeþil parka. Kenarda duran banka oturmuþ Ben sizi düþünürken baba, Beni emin bilmiþ olacak ki, Yanýma yaklaþtý küçük bir çocuk. Gözleri nemli ve titrek bir sesle, Bende oturabilir miyim abi dedi. Buyur dedim.teþekkür ederek, Benim adým Ali dedi, Ve baþladý anlatmaya Uzun hikâye iþte. Babasýný tanýmýyor, O küçükken, babasý evi terk etmiþ Annesi benden bu kadar diyerek, Yeniden evlenip uzak þehre gitmiþ. Bunlar iki kardeþ sokakta kalmýþ Zavallýnýn bakýmsýzlýktan, Üstü baþý kir, Rengi de sapsarý olmuþ. Parklarý, köprü altlarýný mesken tutmuþlar Muhanete muhtaç olmamak için, Kalp krizi anýnda magnezyumun damar yoluyla verilmesi kalp hasarýný azaltýyor Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Yavuz Beþoðul, kalp krizi anýnda magnezyumun damar yoluyla verilmesinin kalp hasarýný azalttýðýný söyledi. Günde bir veya iki adet maden suyu içilmesi halinde, maden suyunun içinde bulunan magnezyumun kalbin ve damarlarýn çalýþmasýný düzenleyeceðini vurgulayan Beþoðul, "Kalp damarlarýnda hiçbir týkanýklýk olmayan genç sporcularýn veya normal insanlarýn sauna, Fin hamamý gibi aþýrý terleme sonucu ani kalp krizi geçirmesinin nedeni; magnezyum elektrolitinin eksikliðinden kaynaklanmaktadýr. Sauna sonrasý maden suyu içilmesi bu nedenle önerilir." dedi. Babasýz babalar günü öpten topladýklarý ekmeði Yeyip yatmýþlar. Ve en önemlisi, bu da geçer diyerek Acýlarý, çileleri hep içlerine atýp, Omuz omuza vererek birbirlerini avutmuþlar. Hani baba hep derdinya sen, ''Aman oðul dikkat edin, çevrede hýrlýda var, hýrsýzda var'' diye. O zaman pek anlamazdým ne demek istediðini, Ama þimdi daha iyi anlýyorum baba. ünkü Ali'nin abisi hýrsýzlarýn iftirasýna kurban gitmiþ. Sorgu sual derken, zavallýnýn üç yýlý hapiste bitmiþ Ali'de abim suçsuz amcalar diyerek, evreden yardým talep etmiþ! Ama nafile Sonuç mu, hala haber yok Ben suçsuzum abi dese de, idarenin karný tok Ýþin kahreden yönü ne biliyor musun baba, Kötülerin þerrinden Ali'nin abisinin lehinde þahitlik edecek Bir tek er kiþi yok. Ali'de çekiyor yokluk içinde yok. Biz Ali ile sohbet ederken baba, Önümüzden bir çocuk geçiyor Babasýnýn elinden tutmuþ, Belli ki mutluluktan dünyayý unutmuþ. Ablasýnýn da bir elinde hediye paketi, Diðer elinde çiçek var. Bir zamanlar annemle sana aldýðýmýz gibi Üzerinde ''babalar günün kutlu olsun '' yazýyor. Bizde gýpta ile onlara bakýyoruz baba ünkü ben annemi ve seni vakitsiz kaybettim Ali ise istenmeyip sokaða terkedilmiþ Anne- baba tarafýndan unutulmuþ bir çocuk. Yaþýný sorarsan, yaþýmýn yarýsý yani on buçuk Ali'yi tanýyýnca sizi daha çok özledim baba. ünkü siz beni asla terk etmediniz, Sizi benden deprem ayýrdý. Ama Ali'nin durumu farklý Onun hem annesi, hem babasý yaþýyor Zavallý istenmediði için, onlara kavuþamýyor Her ne olursa bunda da bir hayýr vardýr derdin Demek babalar gününde de hayýr varmýþ baba Ýyi ki gelmiþim buraya, yoksa siz mi çaðýrdýnýz? ünkü Ali gibi saf ve temiz bir arkadaþým oldu. Nasýl olsa imkânýmýz var, paylaþmakta güzeldir. Artýk bana, Ali için aðabeylik yapmak vardýr. Bir babalar günüde böyle geçti iþte baba Sen vesile oldun bir Ali kurtuldu ama Belki geride binlerce Ali var. Bu günlerden habersiz, Yaþýyorlar sokaklarda, aresiz, çaresiz Günde bir þiþe maden suyu kalp krizini önlüyor sýrasýnda ihtiyaç olduðunda da damarlarda dolaþan kandan hücre içine alýnýr. Magnezyum öyle sistematik iþler ki kalpte düzenli bir ritim oluþmasýný saðlar. Kandaki seviyesinin azalmasý veya eksikliði bu ritmi bozar. Bu bozulma sonucunda kalpte aþýrý hýzlanma ve akabinde kalp durmasý þeklinde sonuçlanabilir." diye konuþtu. Kalbin bir çizgili kas kitlesi olduðunu söyleyen Prof. Dr. Yavuz Beþoðul, "Kalbimiz bir çizgili kas kitlesidir. Týpký kol, bacak, göðüs kaslarýmýz gibi çalýþmak için de potasyum, sodyum, magnezyum gibi bazý elek- T.C. ORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ trolitlere ihtiyaç duyar. ESAS NO : 2013/119 Esas - KARAR NO : 2013/517 Potasyum, sodyum, orum Ýli, Merkez Ýlçesi, Konaklý köy, Cilt No: 134, Hane No:12, BSN:83'de nüfusa kayýtlý, Nusret ve Kadriye'den magnezyum gibi elektrolitler kalp kasý hüc- No: 'lu, EDEVÝYE SAMACI'nýn adýnýn olma, orum 11/06/1989 doðumlu, TC releri içinde ve kan damarlarý içinde mevcut- TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. "ELA" olarak DÜZELTÝLMESÝNE. Nüfusa bu þekilde tur. Kalbin çalýþmasý Resmi ilanlar: (Basýn: 626)

18 18 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Ýlk þampiyon orumspor: 3-0 Futbol Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk kez organize edilen U 11 futbol þenliðinde ilk þampiyonluk kupasýný orumspor kazandý. Final niteliðindeki maçta orumspor, PTT Gençlikspor önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle rakibini 3-0 yenerek bu kategorinin ilk þampiyon takýmý olmayý baþardý. SAHA : 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Celal Bayraklý. ORUMSPOR: Metehan, Ebrar, Enes, Batuhan, Mert, Ali, Bilal, Emre, Talha, Sefercan, Tarýk, Alperen, Tuðra, Dursun, A.Samet. PTT GENLÝKSPOR : Mustafa, Fatih, Hüseyin, Muhammed, Ahmet, Bilge, Mehmet, Hasan, Muhammed Yunus, Batuhan, Mert, Atakan, Oðuzhan, Ömer, Ýsmail, Bekir. GOLLER : 31. ve 48. dakikalarda Emre, 49. dak. Ebrar (orumspor). utbol Federasyonu ðu kazandý. Final Grubu tarafýndan bu yýl ilk son maçýna orumspor kez düzenlenen U puanla lider olarak futbol þenliðinde ogirerken PTT Gençliksrum un ilk þampiyonu por ise 9 puanla ikinci orumspor oldu. sýrada girdi. Final Grubu son orumspor a þammaçýnda PTT Gençlikspiyonluk için yeterken por u ikinci yarýda bulptt Gençlikspor un ise duðu gollerle 3-0 yenen þampiyonluk için kazanýkinci olan PTT Gençlikspor un kupasýný Futbol Ýl orumspor þampiyonlumaktan baþka çaresi Temsilcisi Engin Ayan verdi yoktu. Maçýn ilk yarýsý oldukça çekiþmeli geçti ancak takýmlarýn çabasý gol getirmeyince devre golsüz beraberlikle sone erdi. Ýkinci yarýya hýzlý SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha OSMANCIKGÜCÜ: Emirhan Yubaþlayan orumspor 31. nus, Ali, Seymen, Tunahan, Mustafa, MehHAKEM: Ahmet Ecevit. dakikada Emre nin attýorum BELEDÝYESPOR: Orkun, met. golle 1-0 öne geçti. GOLLER: 13. dak. Murat, 39. dak. ðý Birkan, Ayberk, Ahmet, Hasan, Furkan, Golden sonra PTT Koray, 41. dak. Hasan (Belediyespor). Murat, Hakan, Cihan, Yarkýner, Doðukan, Gençlikspor un çabasý Yarkýn, Deniz, Koray, Yusuf, Emre, Ali. sonuç vermedi ve 48. dakikada Emre ile bir 11 Final Grubunda dakika sonra Ebrar ýn üçüncülük dördüncü- golleriyle farký üçe çýkalük mücadelesi veren iki ran orumspor sahadan takým orum Belediyes- 3-0 lýk galibiyetle ayrýpor ile Osmancýkgücüspor larak U 11 kategorisinin arasýndaki maçý 3-0 kaza- ilk þampiyonu olmayý nan Belediyespor üçüncü- baþardý. Bu sonuçla olüðü kazandý. Ýlk yarýyý Murat ýn golüyle 1-0 önde rumspor final grubunu kapatan orum Belediyes- 13 puanla þampiyon olapor ikinci yarýda Koray ve rak tamamlarken PTT Gençlikspor 9 puanla Hasan la iki gol daha buikinci olarak grup maçlarak sahadan 3-0 galip larýný tamamladý ve ikinayrýlarak final grubunu 8 cilik kupasýný aldý. Mapuanla üçüncü tamamladý. çýn ardýndan düzenlenen Osmancýkgücüspor ise 2 törenle dereceye giren puanla dördüncü olarak li- takýmlara kupalarý verilüçüncü olan orum Belediyespor un kupasýný Ýl Hakem gi tamamladý. di. Kurulu Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi Þampiyon olan orumspor un kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi F Osmancýkgücü nü 3-0 yenen orum Belediyespor üçüncü U K Kulaçlar Anadolu Kupasý için atýldý ulüpler Anadolu Kupasý ve Ýlkokullar yüzme il birinciliði yoðun katýlýmla yapýldý. Hafta sonunda Olimpik Yüzme Havuzu nda yapýlan yarýþmalarda Kulüpler Anadolu Kupasý nda bayanlarda Hitit Gençlikspor erkeklerde ise Gençlik Görkemspor þampiyonluðu kazandý. Okullarda ise kýzlarda Bahçelievler erkeklerde ise Atatürk Ýlkokulu þampiyonluðu kazandýlar. Ýki gün süren il birinciliðinde Anadolu Kupasý nda 64, ilkokullu minikler kategorisinde ise 63 olmak üzere toplam 127 sporcu mücadele etti. Anadolu Kupasý Türkiye Þampiyonasý nda ilimizi temsil edecek takýmlarýn belirlenmesi amacýyla düzenlenen yarýþmalarda 13 ve üzeri yaþtaki sporcular mücadele etti. Yapýlan yarýþmalar sonunda Hitit Gençlikspor bayanlarda yapýlan 16 yarýþmadan 14 ünü birinci olarak tamamlayarak açýk ara þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Gençlik Görkemspor takýmý ise ikincilik kupasýyla teselli buldu. Erkeklerde ise þampiyonluðu Gençlik Görkemspor kazandý. Oldukça zorlu yarýþmalarýn olduðu erkeklerde Eti Lisesi Gençlikspor kulübü ikinciliði kazanýrken Altýn Hamle Gençlikspor ise üçüncülük kupasýný aldý. Yapýlan yarýþmalar sonunda kýzlarda Hitit Gençlikspor erkeklerde ise Gençlik Görkemspor Kulüpler Anadolu Kupasý Yüzme yarýþmalarýnda 64 sporcunun mücadelesi sonunda bayanlarda Hitit Gençlikspor, erkeklerde ise Gençlik Görkemspor þampiyonluðu kazandýlar. 63 yüzücünün mücadele ettiði ilkokullu küçüklerde kýzlarda Bahçelievler erkeklerde ise Atatürk Ýlkokulu birinciliði kazandý. Kulüpler Anadolu Kupasý yüzme yarýþmalarýnda dereceye giren kulüplerin sporcularý kupa töreni sonunda toplu halde takýmlarý Temmuz ayý içinde yapýlacak olan Türkiye finallerinde orum u temsil etmeye hak kazandýlar. Ýlkokullar arasýnda düzenlenen minikler il birinciliðinde ise 2003 ve 2004 doðumlu sporcular mücadele etti. Toplam 63 sporcunun mücadele ettiði bu yarýþmalar sonunda ise Bahçelievler Ýlkokulu birinciliði kazanýrken 23 Nisan ortaokulu ikinciliði Özel Pýnar ise üçüncülük kupasýný saibi oldu. Erkeklerde ise iki okulun mücadelesi sonunda Atatürk Ýlkokulu birinciliði kazanýrken 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupasýný sahibi oldu. Yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý verildi. Kulüpler Anadolu Kupasý Yüzme yarýþmalarýnda erkeklerde mücadele eden kulüpler tören sonunda toplu halde kürsüde kupalarýyla görülüyorlar Futbol Akademi ye ilgi artýyor F utbol Akademi ismiyle Doðan Halý Saha da çalýþmalarýný sürdüren antrenörler Nurettin Kabalak ve Ersel Þahin antrenmanlarýn tüm hýzýyla devam ettiðini belirttiler. Küçük yaþlarda futbol tutkusu olan gençlerin bu tutkularýn baþarýya çevirmek, gençlerin yeteneklerini yukarý çýkartmaya yönelik olarak yapýlan çalýþmalar meyvelerini vermeye baþladýlar. On beþ sporcu ile baþlayan çalýþmalarda ilgi her geçen gün artarak þu anda 40 kiþiye ulaþtý. Okullarýn tatile girmesiyle birlikte Doðan Halý Saha da cumartesi ve pazar günleri yapýlan çalýþmalar hafta içinede kaydýrýldý. Pazartesi, çarþamba ve cuma günleri yapýlacak çalýþmalarda doðumlular saat 11 de doðumlular ise saat da antrenman ya- pacaklar. Antrenör Nurettin Kabalak bu yýl çalýþmaya baþlayan Futbol Akademi ye ilginin son derece sevindirici olduðunu belirterek, çocuklara hem tatillerini dolu dolu geçirmeleri hemde yeneteklerini geliþtirmek için çok güzel bir fýrsat olduðunu belirterek tüm minik sporcularý çalýþmalara beklediklerini söyledi. Kulüpler Anadolu Kupasý Yüzme yarýþmalarýnda bayanlarda dereceye giren kulüpler Havuzda pankartlý Babalar Günü kutlamasý orum Olimpik Yüzme Havuzu nda pazar günü yapýlan yarýþmalarda minik sporcular kendilerini izleyen babalarýnýn doðum gününü kürsüden kutladýlar. Ödül töreni sýrasýnda kürsüye çýkan sporcular tribündeki babalarýnýn günlerini kutlama pankartý açarken bazýlarý ise kendilerine büyük katký veren antrenörlerinin babalar gününü kutladýlar. Hitit Gençlikspor takýmýnýn bayan takýmý sporcularý ödül töreni için kürsüye çýktýklarýnda üzerinde Babalar Gününüz kultu olsun Davut ve Gürsel Hocam, sizi çok seviyoruz pankartý açtýlar. Yarýþmalara katýlan sporculardan Doða ve Sýla da Babalar Günün kutlu olsun baba seni çok seviyoruz pankartý açtýlar. Bu güzellikler yarýþmalarý izleyenler tarafýndan alkýþlarla desteklendi. Ýlkokullu Miniklerde dereceye giren minik yüzücüleri yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle madalyalarý Yüzme Ýl Temsilcisi Davut Üstünay ve sporcu velileri tarafýndan verildi

19 SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:900) (.HAK:4138) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer ÖZATALBAÞ Erhan oðlu 10/8/1998 orum Doðumlu (.HAK:1698) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Haydar SERTTAÞ Erdoðan oðlu 1981 orum Doðumlu (.HAK:1702) YÝTÝK cilt sevk irsaliyesi, cilt fatura ve cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Kamil SÝNÐÝL Mehmet oðlu orum Doðumlu T.C.No: (.HAK:1697) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer ALPMAN Aziz oðlu 2/3/1946 Ortaköy Karahacip Beldesi Doðumlu (.HAK:1694) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Senem TAÞ Veli kýzý 1/1/1942 orum Eskiköy Doðumlu (.HAK:1693) Eleman Aranýyor Gýda sektöründe deneyimli, ön muhasebe ve pazarlama bilgisine sahip, stok ve muhasebe programlarýna hakim, 35 yaþýný aþmamýþ, esnek çalýþma saatlerine uyumlu, bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn cv ile yapýlmasý rica olunur. Karakuþ Kuruyemiþ (.HAK:1687) (.HAK:1685) (.HAK:1633) (.HAK:1615) Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr. Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: (.HAK:1631) Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Alüminyum-plastik doðrama iþinden anlayan kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:1653) Gülabibey Mh. Cemilbey Cd. No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) Tel: BAKICI AÝLE ARANIYOR Saðýlýr büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere bakýcý aile (.HAK:1668) ELEMANLAR ARANIYOR Baský kliþesi üreten firmamýzda yetiþtirilmek üzere 35 yaþýný geçmemiþ, askerliðini yapmýþ, tercihen Teknik lise mezunu, araç kullanabilecek, analitik düþünebilen, el becerisi ve dikkat sahibi çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Mür. Tel: (.HAK:1666) Osmancýk Cad. No: 21 (Ulu Camii Karþýsý) Tel: SATILIK BAÐ Sarmaþa Yolu 6. Km de sað taraftaki iðdem Tepe mevkiinde bulunan 1 dönüm tel örgülü ve suyu olan bað parseli satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Otel resepsiyonunda gece çalýþacak emekli (.HAK:1701) (.HAK:1704) eleman aranýyor aranýyor. Mür. Tel: Bayan Sekreter Alýnacaktýr Akar Harita Mühendislik bürosuna bayan sekreter alýnacaktýr. Müracat: Akar Harita Mühendislik Adres: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkez No: 53/13 Eski Kültür Sitesi yaný Tel: Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (.HAK:1663) Sahibinden Satýlýk Dubleks Daire =270 m =6+2 ift mutfaklý, çift kapýlý, çift banyolu 4 senelik kombili bina satýlýktýr. Satýlýk S-80 Otomatik Volvo Full+full, boyasýz 2006 model, LPG li (.HAK:1436) * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: KÝRALIK BÜRO Sel Sokak Katipoðlu Ýþmerkezinde 2. katta bulunan 50 m2 lik büro (.HAK:1684) Dýþ Ticaret Alanýnda alýþacak Personel Alýnacaktýr Ýstenilen Þartlar: - Üniversite Mezunu - Ýleri derece Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Tercihen Mühendislik Fakültelerinin Makine, Endüstri veya Elektrik-Elektronik bölümü mezunlarý Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti. (.HAK:1682) (.HAK:1679) Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: e-posta: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý, doðalgaz ve sýhhi tesisat, elektrik onarým bakým iþlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Organize San. Böl. Salih Aydýn Bulvarý No: 14 Tel: (.HAK:1677) Kiralýk Büro Gazi Cad. Amasyalýlar Ýþ Merkezi 2. kat 150 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1695) Devren Satýlýk Halý-Oto Yýkamacý Halen faal durumda bulunan Ticaret Lisesi karþýsýndaki Vip Class Halý Oto Yýkama iþ deðiþikliði (.HAK:1706) (.HAK:1696) (.HAK:1699) nedeniyle devren satýlýktýr Acil Satýlýk Daireler * Bahçelievler Mah. Beyaz Park yaný 250 m2 dubleks * m2 tribleks fuul yapýlý Mür. Tel: kiralýktýr. Mür. Tel: Kiralýk Daire Bahçelievler de 2+1 kaloriferli daire kiralýktýr Devren Satýlýk Lokanta Ýþ deðiþikliði nedeniyle faal durumdaki lokanta devren satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:3429) (.HAK:1433) SALI 18 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 1000 m2 olan yerler TL TL den BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA DÝLEK KERESTE DE YAZ KAMPANYASI Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr am Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL * Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: (.HAK:1637) (.HAK:1700) Eleman Aranýyor Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek, genç, dinamik, iþini severek yapacak yardýmcý mutfak elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:1452) ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat malzemeleri satýþýnda deneyimli, Askerliðini yapmýþ, Sürücü belgesine sahip, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Þ. Gülabibey Mah. Harmanlar 2. Sokak No: 3 (.HAK:1369) Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ORUM BAY / BAYAN ELEMAN ARANIYOR Organize Sanayi ndeki fabrikamýza, Bay/Bayan sürekli çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. (.HAK:1619) KÝRALIK ÝÞYERÝ 250 m2 kapalý 1000 m2 açýk alaný, sanayi elektriði olan iþyeri kiralýktýr. Adres: Devane TOKÝ Bloklarý Karþýsý Gulf Petrol Yaný Mür. Tel: (.HAK:1654) KOC GAYRÝMENKUL DEN KAMPANYA SON 4 PARSEL Devren Satýlýk Lokanta Þehir dýþýndaki iþlerimin yoðunluðu nedeniyle faal durumdaki lokanta acil satýlýktýr. Mür. Tel: Baþvuru için Gsm: Baþvuru saatleri : 12:00 17:00. Eski Ýtfaiye civarý ORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARIMIZDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, sevkiyat ve paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. * Maaþ 1600 TL Ýletiþim bilgileri; KARMA LOJÝSTÝK A.Þ. Hasan SEVER numaralý telefondan bilgi alabilirsiniz. (.HAK:1676) (.HAK:1705) (.HAK:1662) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli ÞOFÖR ARANIYOR E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. SILA TUR (.HAK:1287) Müracatlarýn Vergi arkasý Adres Kýraathanesinde yapýlacaktýr. ALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE RESMÝ VE ÖN MUHASEBE BÝLEN, GO PLUS PROGRAMI KULLANABÝLEN ALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR. BÝR AVRASYA TARIM GIDA HAYV. NAK. ÝNÞ. SAN. TÝC LTD ÞTÝ ANKARA YOLU 5. KM ORUM (BENLÝ YEM YANI) MÜRACAT : (.HAK:1680) DEVREN SATILIK OCUK MAÐAZASI HALEN FAALÝYETTE OLAN, ULUSAL FÝRMALARIN OCUK TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ SATIÞINI YAPAN, 120 M2 MAÐAZA VE 70 M2 ALT KATINDA DEPO OLARAK KULLANILAN, KÝRASI UYGUN, OCUK MAÐAZAMIZI ÝÞ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ SEBEBÝ ÝLE DEVRETMEK ÝSTÝYORUZ. MAÐAZADA BULUNAN TÜM ÜRÜNLER VE EKÝPMANLAR ÝLE BÝRLÝKTE, (.HAK:1692) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Harita Teknikeri ve lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: ÝLGÝLENENLER ÝÝN ÝRTÝBAT TEL Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: ALTERNATÝF BÝLGÝSAYAR MÜH.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere tasarým ve yazýlým konusunda DENEYÝMLÝ Bay-Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres:Gazi Cad.Elif Ýþ Haný Kat:2 No:11 Tel: (.HAK:1703) Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ORUM

20 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Baþkan Belediye den Yönetim TSO dan orum Belediyespor un perþembe günü yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurulu nda TSO nun kulübü almasý konusunda anlaþma büyük oranda tamam. Yapýlan görüþmelerde kulüp baþkanýnýn Belediye Baþkan Yardýmcýsý olmasý, yönetim kurulunun ise tamamen TSO Meclis üyelerinden oluþmasý planlanýyor. Hamit Iþýk 18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý gruplardaki heyecan sona erdi C grubundan Anitta Otel birinci Ýþkur ikinci olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilediler. D Ayanoðlu sahada üzüldü, maçtan sonra sevindi: 1-1 SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özkan Kaya, Furkan Alagöz, Doðan Metin. AYANOÐLU EMLAK : Ýlker, Tekin, Vedat, Ýlkay, Ferhat, Halit, Fatih, Sadýk. Ýsmail, Ersan, Ozan, Ali, Vedat, orum Belediyespor un 20 Haziran perþembe günü yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurulu nda kulüp yönetiminin oluþturulmasý için Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri arasýndaki görüþmeler büyük oranda netleþti. Dün akþam yapýlan TSO Aylýk Olaðan Meclis Toplantýsý nýn ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül meclis üyeleriyle bir araya gelerek kulüp hakkýnda detaylý bilgi verdi. Dilek ve Temenniler bölümünde TSO Meclis Toplantýsýna katýlan Gül ün bu bilgilendirmesinin ardýndan TSO meclisinin kendi içinde yapacaðý deðerlendirme sonucunda yönetim kurulunu oluþturacak. Öte yandan Belediye ile SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Emrah Okan, Ý, Sefa Kandemirli, Yunus Dursun. ÖRNEK TUR : Yusuf, Ayhan, Murat Eser, Davut, Adem, Ekrem, Murat Durmuþ, Fatih, Hasan, Oktay, Halit, Ferhat, Fatih, Hanifi, Ýlker, aðlar, Fatih Özmen. Üzeyir, Zafer, Selçuk, Barýþ, Hüseyin. ULUSOY DAÐ TESÝSLERÝ : Muhammet, Ýlhami, Tuncer, Hasan, Orhan, Taþkýn, Nurettin, Yasin, Cevdet, Süleyman, Fatin, Nurettin, Özkan. GOLLER : 5. dak. Ýsmail (Ayanoð- yapýlan görüþmelerde TSO nun kulüp baþkanýnýn Belediye Baþkan yardýmcýlarýndan birisi olmasýný þart koþtuðu yönetim kurulunun ise TSO Meclis üyelerinde oluþmasýný istediði öðrenildi. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý içinde bu görevi mevcut baþkan Zeki Gül ün devam ettirmesi bekleniyor. TSO Meclis üyelerinden oluþacak orum Belediyespor yönetiminde Erol Karadaþ, Ömer Altýkardeþ, Fikret Tepençelik, Sinan Özdilli gibi isimlerin olmasýna kesin gözüyle bakýlýyor. Yönetimin oluþturulmasý için Ýstanbul da bulunan TSO Baþkaný etin Baþaran Hýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ýn orum a dönmesi bekle ASGD Orta Kuþak Futbol Turnruvasý nda D grubunda çeyrek finale yükselmek için kazanmak zorunda olan iki takým Ayanoðlu Emlak ile Ulusoy Dað Tesisleri arasýndaki maç karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 berabere sonuçlandý. Maça etkili baþlayan Ayanoðlu Emlak 5. dakikada Ýsmail le 1-0 öne geçti. Kazanmak zorunda olan Ulusoy Dað Tesisleri nin baskýsý 54. dakikada Süleyman ile sonuç verdi. Kalan bölümde iki takýmýnda çabasý sonucu deðiþtirmeyince karþýlaþma 1-1 berabere sonuçlandý. Ýkiþer puan kaybeden takýmlar üzgün ayrýlýrken maçtan sonra oynanan Örnek Tur ile Özgür elik Kapý maçýný Örnek Tur kazanýnca Ayanoðlu Emlak bu beraberlikle çeyrek finale yükselen takým oldu. Örnek Tur, Özgür elik Kapý nýn umutlarýný bitirdi ÖZGÜR ELÝK KAPI : Yalçýn, Cihan, Haydar, Þahin, Nevzat, Halil, Bünyamin, Ali, Osman, Muhammed, Mehmet, Ekrem, Ali Atmaca, Ali Seyis, Halil, Hüsamettin. KIRMIZI KART: 40. dak. Haydar, 54. dak. Cihan (Özgür elik Kapý). GOLLER : 25. dak. Murat Durmuþ, 32. dak. (penaltýdan) Hasan (Örnek Tur), 28. dak. Ali Dursun (Özgür elik Kapý) ASGD Orta Kuþak Futbol Turnruvasý nda D grubunda lider Örnek Tur, çeyrek final kazanmak zorunda olan Özgür elik Kapý yý 2-1 yenerek grubu kayýpsýz lider olarak tamamladý. Özgür elik Kapý ise bu maðlubiyetle çeyrek final umutlarýný bitirdi. Rakibi önünde ilk yarýnýn son dakikalarýnda Murat Durmuþ ile öne geçen Örnek Tur a Özgür elik Kapý Ali Dursun ile cevap verdi ve ilk yarý 1-1 berabere tamamlandý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda penaltýdan Hasan la yeniden öne geçen Örnek Tur önünde beraberliðin kendini çeyrek finale taþýyacaðý maçta Özgür elik Kapý iki kýrmýzý kart görüp sahada dokuz kiþi kalýnca umudunu kaybetti ve sahadan 2-1 maðlup ayrýlarak grup maçlarýný dört puanla tamamladý ve elendi. Örnek Tur ise turnuvada tüm maçlarýný kazanan tek takým olarak 12 puanla turnuvayý tamamladý. niyor. Genel Kaptan Hamit Iþýk orum Belediyespor da oluþacak yeni yönetimin Teknik konularý teslim etmek için eski orumspor lu futbolculardan Hamit Iþýk ý istediði öðrenildi. Belediyespor da mevcut yönetiminde sezon çerisinde görev vermeyi düþündüðü kýsa süreli olduðu için görevi kabul etmeyen Iþýk ýn yeni oluþacak yönetimde Genel Kaptan olarak görev alacaðý öðrenildi. Ýsim deðiþikliði konusunda ise net bir karar olmadýðý göreve geldikten sonra yapýlacak deðerlendirme sonunda gelecek önerilere göre karar verileceði belir- 1 grubunda ise Örnek Tur tüm maçlarýný kazanan tek takým olarak çeyrek final biletini alýrken Ayanoðlu Emlak ise ikinci olarak çeyrek finale yükselen son takým oldu. 8. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda gruplarda mücadele pazar günü oynanan dört maçla sona erdi. Maçlar sonunda C grubundan Anitta Otel birinci Ýþkur ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldiler. D grubundan ise Örnek Tur ise tüm maçlarýný kazanan tek takým olarak gruptan birinci olarak çeyrek finale yükselirken Ýþkur, Iþýk Otomotiv önünde çeyrek finali ikinci yarýda buldu 2-2 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Doðan Akbaþ. ANÝTTA OTEL : Zafer, Ýbrahim, Yalçýn, Alper, Hasan, Erdoðan, Muttalip, Mustafa, Ahmet, Osman, etin, Taner, Ersel, Serdar, Deniz. ABDALATA KÖYÜ : Ahmet, Recep, Hasan, Rafet, Hüsnü, Lütfü, Erol, Hikmet, Metin, Haþim, Zekeriya, Ýsmet. GOLLER : 4. ve 12. dakikalarda Ahmet, 28. dak. Muttalip, 53. (penaltý) dak. Alper, 50. dak. Ersel, 54. dak. Serdar (Anitta Otel) SGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý C grubunda AAnitta Otel son maçýnda Abdalata Köyü önünde zorlanmadý ve 6-0 ayrýlarak gruptan birinci olarak çeyrek finale yükseldi. eyrek Finale yükselmek için kazanmak zorunda olan Anitta Otel maçýn ilk yarýsýný Ahmet in iki ve Muttalip in golleriyle 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda da üstünlüðünü sürdüren Anitta Otel Alper, Ersel ve Serdar ýn golleriyle skoru 6-0 yaptý ve gruptan lider olarak çeyrek finale yükseldi. Abdalata Köyü ise turnuvayý puansýz olarak tamamlasada centilmence mücadelesi ile büyük beðeni topladý. Adil Candemir Aksaray da takým halinde Türkiye ikincisi Sungurlu dan Mert Ýlbars serbestin ardýndan grekoromen stilde de 29 Kg da Türkiye Þampiyonluðunu kazandý. A ksaray da yapýlan 14-15Yaþ Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda orum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi takým sýralamasýnda ikinci olmayý baþardý. Þampiyoyanada altýn madalya kazanamasada on sýkletten beþince derece yapan orumlu sporcular takým sýralamasýnda Ýstanbul un ardýndan ikinci oldular Haziran tarihlerinde Aksaray da yapýlan Yaþ Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda orum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nden 59 Kg da Özgür Yiðit sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. 38 Kg da Engin etin ve 53 Kg da Sefa Oypan üçüncü olarak bronz madalya kazanan güreþçiler oldular. 35 Kg da Ümit Ýpek ile 42 Kg da Zekeriya Ýpek ise beþinci olarak takým sýralamasýnda puan kazandýlar. Yapýlan müsabakalar sonunda takým sýralamasýnda Ýstanbul 43 puanla birinciliði kazanýrken orum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi ise 39 puanla ikinciliði kazandý Hazran tarihlerinde ayný salonda yapýlan Yaþ Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda ise bir hafta önce Kahramanmaraþ ta yapýlan serbest stilde de þampiyon olan Mert Ýlbars yine kürsünün en üst basamaðýna çýkmayý baþardý. 42 Kg7da Hasan Ali Kanderun finalde yenileek ikinciliði kazanýrken, 66 Kg da da Mustafa Tayyip Küçük bronz madalyanýn sahibi oldu. gruptan ikinci olarakta en düþük puanla çeyrek final biletini alan Ayanoðlu Emlak oldu. Grup maçlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan gözler çeyrek final heyacanýna çevrildi. eyrek final maçlarý 22 Haziran cumartesi ve 23 Haziran pazar günü oynanacak. eyrek final eþleþmeleri ise þöyle oldu: Yaþ Türkiye Þampiyonasýnda madalya kazanan sporcular (üstte), Yaþ ta mücadele eden orumlu güreþçiler toplu halde (altta) Saraç Sigorta Niþantaþý - Cezaevi. orum Barosu - Ayka Enerji. Anitta Otel - Ayanoðlu Emlak. Örnek Tur - Ýþkur. eyrek final maçlarýný kazanan takýmlar 26 Haziran çarþamba günü yarý finalde karþýlaþacaklar turnuvanýn final maçý ise 29 Haziran cumartesi günü oynanacak. Engin. KIRMIZI KART: 55. dak. Yýlmaz (Ýþkur), 60. dak. Alpay Ardýk, Mehmet Aydýn, Yasin Aksoy (Iþýk Otomotiv). GOLLER : 7. (penaltýdan) dak. Bülent, 30. dak. Recep (Iþýk Otomotiv), 33. dak. Menderes, 46. dak. Mustafa (Ýþkur), SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Mahmut Selçok, Fatih Derviþoðlu. ÝÞ-KUR : Serkan, Ahmet, Halil, Murat, Mustafa, Vedat, Ender, Menderes, Sinan, Fatih, Ömer, Yýlmaz, Can. IÞIK OTOMOTÝV : Mehmet, Altan, Bilal, Bülent, Ömer, Alpay, Hamit, Yasin, Aytekin, Murat, Recep, Erkan, 8. ASGD Orta Kuþak Futbol Tur- C grubunda kritik maçta Ýþ- 1nuvasý kur ile Iþýk Otomotiv 2-2 berabere kaldý ve çeyrek final sevincini Ýþkur yaþadý. Oldukça tempolu ve gergin geçen maça Iþýk Otomotiv 7. dakikada kazandýðý penaltýyý Bülent gole çevirince 1-0 öne geçti. Bu penaltýdan dört dakika sonra bu kez Iþýk Otomotiv penaltý kazandý bu kez atýþý Menderes kullandý kaleci Mehmet topu ayaklarýyla çýkartarak rakibine beraberlik þansý tanýmadý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda ani geliþen Iþýk Otomotiv ataðýnda Recep in ceza sahasý dýþýndan sert vuruþundan gelen golle devreyi Iþýk Otomotiv 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýya baskýlý baþlayan iþkur 33. dakikada ilk yarýda penaltý kaçýran Menderes in attýðý golle skoru 2-1 yaptý ve umutlandý. Bu dakikadan sonra Ýþkur beraberlik için bastýrdý ve 46. dakikada korner atýþýndan gelen topu Mustafa nýn kafasýndan Iþýk Otomotiv aðlarýna gönderdi ve skoru 2-2 yaptý. Kalan bölümde futboldan çok iki takým oyuncularý birbirleriyle ve maçýn hakemiyle uðraþýnca gerilem ortam sonunda Ýþkur dan bir, Iþýk Otomotiv den ise üç futbolcu kýrmýzý kart gördüler. Sahadan 2-2 lik beraberlikle ayrýyan Ýþkur grupta ikinci olarak çeyrek finale yükselen takým oldu. Anitta, Abdalata önünde zorlanmadý

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı