Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli"

Transkript

1 Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE orum da bulunan 7 tuðla þirketinin bir araya gelerek kurmuþ olduðu orum Blok Tuðla Þirketi, hem orum ekonomisinin lokomotiflerinden olan tuðlacýlýk sektörünü anlatan, hem de orum un kültürel deðerlerinin tanýtýmýna yönelik olarak çýkaracaðý Blok Aktüel Dergisi nin hazýrlýklarýnda sona yaklaþtý. * HABERÝ 6 DA Mustafa Amasyalý Geçtiðimiz günlerde kardeþ þehir olduðumuz Tunus un Beja þehrine bir heyetle ziyaret yapmayý teklif eden TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Kardeþ þehir uygulamasý ekonomik büyümeye dönüþmeli 18 HAZÝRAN 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Selim Kefçeli ÝHA tamam, sýra jette Hitit Üniversitesi Havacýlýk Kulübü bünyesinde yürütülen özel proje kapsamýnda 3 metre kanat açýklýðý, 2.5 metre gövde, karbon fiber gövde özgün tasarým, havada 4 saat kalabilen, 25 kg kadar kamera vb. aracý taþýyabilen, 11 beygir gücünde insansýz hava aracý üretildi. * HABERÝ 2 DE Bankacýlýk ve Finans Bölümü ne onay TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, orum'un daha da büyümesi ve dýþ dünya ile baðlantýsýný güçlendirmesi için kardeþ þehir çalýþmalarýnýn çok iyi deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Tunus'un Beja þehri ile yapýlan kardeþlik uygulamasýný hatýrlatan Kefçeli, bir heyetle Beja'ya gidilmesini önerdi. * HABERÝ 5 DE Külcü nün adýna sahte hesap açtýlar! Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adýný kullanarak sosyal paylaþým sitelerinden Facebook ta hesap açan kiþi ve kiþilerin lösemili hastalar için baðýþ talebinde bulunduklarý belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adýný kullanýldýðý iddia edil- * HABERÝ 14 DE Hitit Üniversitesi nde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. * HABERÝ 2 DE Üniversite Havacýlýk Kulübü öðrencileri Rektör Alkan a yeni üretilen ÝHA hakkýnda bilgi verdi. Hemþehrimize 75. Yýldönümü Niþaný Dünyaca tanýnmýþ bilim adamý hemþehrimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç a Amerikan Uluslararasý Makine Mühendisleri Birliði (ASME) nden 75. Yýldönümü Niþaný verilecek. Prof. Dr. Sadýk Kakaç Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam * HABERÝ 7 DE orum Zaman da görev deðiþimi Zaman Gazetesi orum Temsilcisi Lütfi Özkan, Zonguldak Ýl Temsilciliði görevine tayin oldu. Özkan dan boþalan göreve ise Zaman Gazetesi Kars Temsilcisi Öner Erek in getirildiði öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Lütfi Özkan Hititler Kapadokya da Öner Erek Ambulans nasýl çýkacak? Ulukavak 112 Ýstasyonu bahçesinin devletin satýþa çýkardýðý araçlarýn park yeri haline geldi. * HABERÝ 4 DE ediyor. Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam ediyor. * HABERÝ 7 DE Bu sergi sanat severleri bekliyor Hüsn-i Hat, Ebru ve Tezhip sanatýnýn en ince ayrýntýlarý ile bezenen sergi, Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi (Eski Ýstiklal Okulu binasý)'nde sanatseverlerin beðenisine sunuldu. * HABERÝ 7 DE Umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada ya- Kâbe yolcularý dualarla uðurlandý Aybike Turizm Seyahat Acentesi nin 2013 yýlý Haziran grubu umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. 75 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiði çalýþmalar Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca, Tezhip Usta Öðreticisi Serpil Þeker ve Ebru Öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan hazýr- * HABERÝ 11 DE

2 2 SALI 18 HAZÝRAN 2013 orum ekmekte öncü oluyor H Üretilen ekmekler üniversitenin yemekhanelerinde tüketime sunuldu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, lobaratuvarda inceleme yaptý. itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim üyeleri ve öðrencileri için uygulama ve araþtýrma alaný olan ve sadece üniversitenin personel ve öðrenci yemekhanelerinin ekmek ihtiyacýný karþýlayan laboratuvarda ekmek üretim aþamalarý hakkýnda bilgi aldý. Rektör Alkan'la mevzuya dair görüþtük. Öðrendiðime göre, kaliteli hammaddelerden, hijyenik koþullarda üretilen ambalajlý ekmek üniversite bünyesinde yaklaþýk 15 gündür tüketime sunuldu. Böylece israf yüzde 50 gibi büyük bir oranda azaldý. Üniversite bu alanda yapýlacak yeni ürün çalýþmalarý ile de topluma örnek oluyor, farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyor. Umumi ürünler laboratuvarý sayesinde bilimsel standartlara uygun, ARGE'li üretim yapýlýyor. orum ekmek üretiminde öncü oluyor. Kauçuk için sýcak bekleniyor Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi bahçesinde bulunan oyun grubunun beton zemini yakýnda kauçuk oluyor. K ale Özel Eðitim Uygulama Merkezi bahçesinde bulunan oyun grubunun zemininin beton olduðunu yazmýþ, Belediye Baþkaný'nýn iki yýl önce kauçuk zemin sözü verdiðini yazmýþtým. Dün Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel aradý, mevzuya þöyle açýklýk getirdi; "Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin oyun grubu Özel Ýdare Müdürlüðü'nce yerleþtirildi. Zeminin kauçuk yapýlmasý için önce beton dökülmesi gerekiyor. Kauçuk özel bir malzeme olduðu için yaðýþlý havalarda deðil, havanýn sýcak olduðu yaz döneminde yapýlmalý. Biz de yaðýþlarýn sona ermesini bekliyoruz. Kale Okulu'nun bahçesine geçen yýl 9. ayda beton atýldý. Bu sene kauçuk döþenecek. Bazý parklarýmýzda oyun gruplarýnýn beton zemini kauçuk yapýlmasý için ihaleye çýkacaðýz. Havalarýn ýsýnmasýný bekliyoruz. Parklarýn hemen hemen hepsi kauçuk zemin olacak." Bankacýlýk ve Finans Bölümü ne onay Mustafa Demirer H itit Üniversitesi nde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasýna YÖK ten onay çýktý. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Bankacýlýk ve Finans Bölümü açýlmasý konusundaki teklif YÖK tarafýndan uygun bulundu. Bankacýlýk ve Finans Bölümü Bankacýlýk ve Finans Bölümü müfredatýnda Ýþletme Bö- Üniversite Havacýlýk Kulübü öðrencileri Rektör Alkan a yeni üretilen ÝHA hakkýnda bilgi verdi. H Sertifikasý verildi. Törende açýklama yapan öðrenciler, II. projelerinin Türbin Motorlu Jet olduðunu açýkladýlar. Bilgisayar ortamýnda modellemesi tamamlanan özgün tasarýmlý Türbin Motorlu Jet projesinin, önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda yapýmýna baþlanacaðýný ifade eden öðrenciler, ulusal ve uluslararasý havacýlýk þenliklerinde ve yarýþmalarýnda Hitit i temsil etmek istediklerini ve bu konuda bir üniversite takýmý olarak ilk olmak istediklerini açýkladýlar Deðerli çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan da, öðrencileri büyük bir özveri sergileyerek tamamladýklarý gurur verici projeden dolayý tebrik etti. FAKIOÐLU TÝCARET * ALIPAN * ALIPAN VÝDASI * TAVAN PROFÝLLERÝ * DUVAR PROFÝLLERÝ * ASKI TELLERÝ * ASKI MASAÞI * EKLEME PARASI * DERZ BANDI * ELÝK DÜBEL * YAPRAK ÞÝNGIL * ÞÝNGIL ÝVÝSÝ * SU YALITIM MEMBRANLARI * TELÝSLÝ KREMÝT ALTI ÖRTÜSÜ * ÝMENTO * KÝRE * KUM * ALI * MOZAÝK * ÝVÝ * ÝNÞAAT TELÝ * KÝLÝTTAÞI * BORDÜR * KÜPEÞTE (.HAK:1686) ARÝF FAKI KABA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ * KÖÞEBENT * ODUN * KÖMÜR * B. ÝMENTO * TUÐLA * KÝREMÝT * MAHYA * BACA TUÐLASI * BACA DÝRSEK * BACA BORUSU * BACA ÞAPKASI * KARO * OLUK * KLÝPS * ÞÝNGÝL * AGRAF vs... ÜRÜNLERÝMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Kale Mah. Kýbrýs Cad. No:96 ORUM Tel: Faks: OFÝS MOBÝLYA MAÐAZAMIZDA (.HAK:1689) MAKAM TAKIMLARIMIZDA %50 ÝNDÝRÝM Ýnönü Cad. No: 44 Tel: Fax: Gsm: lümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalý derslerinin yaný sýra, Ýktisat Bölümünden de Bankacýlýk ve Mali Sistem ile ilgili derslere yer veriliyor. Böylece bölüm öðrencileri hem iþletme hem de iktisat programlarýnýn uygun birleþimi ile finans ve bankacýlýk alanýnda çalýþabiliyor. Bu dersler ile hem devlet hem özel sektörün finans ve bankacýlýk alanýnda çalýþabilecekleri bilgi donanýmýný kazandýrmak amaçlanýyor.. Bunun yaný sýra bölüm, Hitit Üniversitesinin çevre illerindeki üniversitelerde bulunmayan bir bölüm olmasý nedeniyle de ilgi odaðý olacak. LYS sorunsuz uygulandý Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý sorunsuz bir þekilde yapýldý. ÖSYM Ýl Koordnatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavlarýnýn ikinci aþamasý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS-2013), beþ ayrý oturum halinde yapýlýyor. Bu sýnavlardan LYS-4, LYS-1 ve LYS-5 oturumlarý hafta sonu sorunsuz bir þekilde uygulandý. LYS -2 ve LYS3 ise Haziran 2013 tarihlerinde iki ayrý oturum halinde uygulanacak. orba içerken kavga B ahabey Caddesi nde bir iþyerinde kavga çýktý. O.Ö. in iþyerine çorba içmek için gelen M.D., M.B. ile C.P.U. ve R.T. arasýnda ters bakma yüzünden kavga çýktý. Kavga eden taraflar birbirlerine ve iþyerine zarar verdiler. Gözaltýna alýnan 4 kiþi ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldý. Traktörcüler Galerisi nde ise alacakverecek meselesi yüzünden kavga çýktý. Taraflar birbirlerini dövdü. (.HAK:616) ÝHA ürettiler, sýra jette itit Üniversitesi Havacýlýk Kulübü bünyesinde yürütülen özel proje kapsamýnda 3 metre kanat açýklýðý, 2.5 metre gövde, karbon fiber gövde özgün tasarým, havada 4 saat kalabilen, 25 kg kadar kamera vb. aracý taþýyabilen, 11 beygir gücünde insansýz hava aracý üretildi. Üniversite Havacýlýk Kulübü öðrencisi Murat Kýmýk rehberliðinde yapýlan çalýþma sonunda insansýz hava aracý yaklaþýk 2 yýlda tamamlanarak test uçuþu yapýlacak hale geldi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan, THK ve FAI Yönetmenliklerine uygun olarak kurslarýný baþarý ile bitirip Ýnsansýz Hava Aracýný tamamlayan öðrencilere Model Uçak 40 yeni park Park ve Bahçeler Müdürü Tuncel'in anlattýðýna göre, sahada park çalýþmalarý baþladý. Bu yýl içinde muhtelif semtlerde 40 yeni semt parký yapýlacak yýlýndan bugüne kadar toplam103 semt parký hizmete girmiþ olacak. Bahsedilen 103 semt parkýna kültür sitesi yeri, namazgah vs. diðer büyük park projeleri dahil deðil. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

3 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Acýlý aile periþan 1 Emre Kut-Mustafa Demirer 5 gün önce evinden ayrýlan evli ve 1 çocuk babasý 23 yaþýndaki Erdi Mahazin isimli gencin acýlý ailesi periþan. Eþi Funda, oðlu Murathan, annesi Fidan, aðabeyi Uður, babasý Ýsmail Mahazin ile ablasý Ýnci Yýlmaz ve kayýnvalidesi Birgül Kýlýç, Kayýp Aileler Derneði'ne baþvurarak, Erdi'ye evine geri dönmesi çaðrýsýnda bulundular. Göz yaþlarýný tutamayan Mahazin ailesi, Erdi'nin yaþayýp yaþamadýðýný öðrenmek istediklerini, güzel bir haber almayý umut ettiklerini söylediler. Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa etin, Erdi Mahazin'in evden kendiliðinden ayrýldýðýný 15 gündür de kayýp olduðunu söyledi. etin, "Annesi, babasý, eþi ve çocuðu periþanlar. Bizler Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði olarak Erdi kardeþimizden bir yuvanýn yýkýlmasýna, daðýlmasýna sebep olacaðýný düþünmesini ve bir an önce ailesiyle iletiþime geçmesini rica ediyoruz. Her ne sebepten dolayý gittiyse ailesine haber vermesini istiyoruz. Ailesine geri dönmesini bekliyoruz." Dedi. Yaz aylarýnda kayýp çocuk sayýsýnda artýþ yaþandýðýna dikkat çeken etin, ailelere seslenerek, "ocuklarýnýza sahip çýkýnýz. Yaklaþýk 10 bine dayanan kayýp var. Yaz sezonunda çocuklarýnýzý tek baþýna sokaklara göndermeyin. ocuklarýmýz yarýnlarýmýz, geleceðimiz. " diye konuþtu. Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Saðanak yaðýþ uyarýsý Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa etin, Erdi Mahazin'in evinden ayrýldýðýný, bir daha geri dönmediðini belirtti. T ürkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde görülecek saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlar, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý ile Karabük, Amasya ve Tokat çevrelerinde etkili olacak. Meteoroloji Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde görülecek saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlar, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý ile Karabük, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Hava sýcaklýðý, kuzeydoðu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batý, Doðu Akdeniz kýyýlarý ile Do- ðu Anadolu'nun güneydoðusunda güney ve güneybatý yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý, Antalya Körfezi, Güney Ege kýyýlarý ile yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak esecek. Yaðýþlar, Batý ve Orta Karadeniz kýyýlarý ile Karabük, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý beklendiðine dikkat çeken Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskýný, yýldýrým, dolu, ulaþýmda aksamalar gibi yaþanabilecek olumsuzluklara karþý vatandaþlarý uyardý. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, öðle saatlerinde bölge genelinin saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn, öðle saatlerinde Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olmasý öngörülüyor. ANÝTTA PETROL HÝZMETE AILDI (.HAK:1678) 3 Adres: Ýnönü Caddesi No: 82 Anitta Otel Yaný Tel: Fax: RAM ýn projesi kabul Rehberlik Araþtýrma Merkezi ne projesi kabul edildi. R Enise Aðbal ehberlik Araþtýrma M e r k e z i (RAM) nin, Ýspanya ve Almanya da gerçekleþecek projesi kabul edildi teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanarak Ulusal Ajans a sunulan Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitimleri Amacýyla Tanýlama Sürecindeki Yeniliklerin Ýncelenmesi adlý projeye onay verildi. Ulusal Ajans a 2013 yýlýnda 2293 proje sunuldu ve bu projelerden 348 tanesi desteklenmeye deðer görüldü. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan bu proje de bunlardan biri. Ayrýca hazýrlanan proje bölgemizden desteklenen 7 projeden de biri oldu. Konuyla ilgili açýklama yapan Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, AB mali katkýsý ile desteklenen proje, ortaklarýmýzýn ülkesi Almanya ve Ýspanya da iki haftalýk sürede 2014 yýlýnda uygulanacaktýr. Proje uygulama çalýþmalarý, proje sahibi olarak Rehberlik ve AraþtýrYaþar Kýyýklýk ma Merkezi Müdürlüðü ve yerel ortaklarý, orum Bilim ve Sanat Merkezi, orum Eðitimciler Birliði Sendikasý, orum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý kurumlarýndan oluþturulan 34 eðitimci personelin katýlýmý ile gerçekleþtirilecektir. Önümüzdeki dönemlerde sözleþme imzalanacak projede, Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan özel eðitime muhtaç engelli çocuklarýn tanýlama sürecindeki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý amaçlanmýþtýr.

4 4 Geçmiþ olsun ziyareti SALI 18 HAZÝRAN 2013 Mustafa Demirer V Vali Baþköy, Dursun ve Ersin Baþaran'dan bilgi aldý. ali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve faaliyetlerine kapý sektöründe devam eden Baþaranlar Ahþap Sanayi Limitet Þirketi'nin tesislerinde bakým sýrasýnda geçtiðmiiz pazar günü meydana gelen yangýn yerinde incelemelerde bulundu. Yaþanan üzücü olay hakkýnda Baþaranlar Ahþap Sanayi Limitet Þirketi'nin sahipleri Dursun ve Ersin Baþaran'dan bilgi alan Vali Baþköy; "Bu üzüntü verici olayda, tek tesellinin can kaybý yaþanmamasýdýr. Yaralý olan iki çalýþana acil þifalar diliyorum." dedi. Vali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangýn sonucu zararg ören Baþaran Ahþap Fabrikasý na geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. OSB gündemi görüþüldü rganize Sanayi Bölgesi O Yönetim Kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, OSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaðý ve Bülent Onur ile OSB Müdürü Yaþar Þahin ýn katýldýðý toplantýda OSB de tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri ile gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Ambulans nasýl çýkacak? Emre KutMustafa Demirer U lukavak 112 Ýstasyonu bahçesinin devletin satýþa çýkardýðý araçlarýn park yeri haline geldi. Ambulanslarýn hastalara, kazalara intikalinde dakikalarýn dahi önemli olduðu düþünüldüðünde, istasyon binasýnýn bulunduðu bahçeye konulan araçlarýn bir an önce kaldýrýlmasý gerektiði daha iyi anlaþýlýyor. Ambulanslarýn araçlar yüzünden seri çýkýþ yapamadýklarý gözleniyor. Pazartesi Pazarý'nýn kurulduðu günlerde ambulanslarýn iki acil çýkýþ kapýsýndan birisi tamamen kapanýyor. Park alanýn darlýðý ve satýþa çýkarýlacak resmi araçlarýn konuþlandýrýlmasý 112 Ýstasyonu'nu çalýþamaz hale getiriyor. Pazarýn kurulduðu günlerde vatandaþlarla saðlýk çalýþanlarý karþý karþýya geliyor. Yeni iþ makineleri görücüye çýktý Mustafa Demirer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. Yol þantiyesine ziyaret orum Belediyesi yeni aldýðý iþ makinelerini teþhir ediyor. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý birimlerde kullanýlmak üzere vinç, kepçe, silindir forklift, kamyon ve servis aracý alýndý. Yeni hizmet araçlarý Saat Kulesi Meydaný'nda görücüye çýktý. Yeni iþ makinelere Saat Kulesi Meydaný nda sergileniyor. ali Sabri Baþköy, Osmancýk ta þantiyesi ve V kankasör tesisleri bulunan Ankara merkezli Onur Taahhüt ve Ticaret Limited Vali Baþköy, Karayollarý 15. Bölge Hududu ndan Osmancýk Þehir Geçiþi dâhil karayolunun yüklenici firmasý olan Onur Ltd.Þti yi ziyaret etti. Þirketi yönetim kurulu baþkanlarýndan Ýhsan etinceviz i ziyaret etti. Engineering News Record raporuna göre uluslararasý müteahhitler 2012 sýralamasýnda 136. sýrada yer alan Onur Müteahhitlik, Karayollarý 15. Bölge Hududu ndan Osmancýk Þehir Geçiþi dâhil karayolunun yüklenici firmasý. Onur Taahhüt ve Ticaret Limited Þirketi nin Konkasör, Asfalt Plent ve Mekanik Plent tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Ýhsan etinceviz ve Proje Müdürü Yusuf Topaloðlu ndan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Bahri Güven den yeni bir roman Gülesin Aðbal Demirer orumlu yazar Bahri Güven in Aðaoðlu ve Köyden Ýnsan Manzaralarý isimli aný romaný yayýmandý. 80 e yakýn öykü, 2 roman dosyasý bulunan Bahri Güven in þimdiye kadar Zakkum içeði, Sevgi Yumaðý, Geri Dönüþü Olmayan Yol, Yaþayan Efsane Dr. Rifat Pa- týr isimli eserleri yayýmlandý. Merhum Nihat Kayým ýn hatýrasýndan esinlenerek yazýlmýþ romanla ilgili Eðitimci Yazar Muzaffer Gündoðar, Güven in Aðaoðlu romanýnda köyden ilginç ve baþarýlý insan manzaralarý sunduðunu belirterek, romanda dramla mizahýn iç içe gergef gibi iþlendiðini ifade ediyor. orumlu yazar Bahri Güven in Aðaoðlu ve Köyden Ýnsan Manzaralarý isimli aný romaný yayýmandý. Salim Savcý nýn yeni kitabý çýktý Yeni iþ makinelere Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý birimlerde kullanýlacak. Ö mrünü gençlerinin eðitim ve öðretimine adamýþ eðitimci yazar hemþerimiz Salim Savcý'nýn 65. kitabý Bir Eðitimci Gözüyle çýktý. Fizik-Kimya öðretmenliðinden emekli olan ayný zamanda edebiyat sevdalýsý olarak da tanýnan Osmancýk Haber Gazetesi köþe yazarlarýndan Salim Savcý, Bir Eðitimci Gözüyle adlý 65. yeni kitabýný okurlarýyla buluþturdu. Her yaþta okuyucunun faydalanabileceði kitabýnda Salim Savcý anlaþýlýr dili, okuyucuyu okumaya sevk eden olgun üslubu ile bir konuyu inceleyip ele alma metodunu kullanarak Sahip Olma Kavramý baþlýðý altýnda birçok konuyu ele aldý. Eserleri ve kiþiliði ile çevresine ýþýk tutan Savcý, 65. kitabý Bir Eðitimci Gözüy- Salim Savcý le de ayrýca Yiðitliðin On Ýki Þartý, Yiðitlik Sözcüðünün aðrýþtýrdýklarý, Yiðitliðin Diðer Þartlarý na deðinerek kurgusu, uslubu, bilimsel açýdan zengin içeriði ile sadece bir kitap deðil ayrýca bir bilgi baþvuru kaynaðý da hazýrladý. Savcý kitabýn sonunda okuyucularýn görüþlerine de yer

5 SALI 18 HAZÝRAN Geçtiðimiz günlerde kardeþ þehir olduðumuz Tunus un Beja þehrine bir heyetle ziyaret yapmayý teklif eden TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Kardeþ þehir uygulamasý ekonomik büyümeye dönüþmeli SO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, o- daha da büyümesi ve dýþ dünmiz Avrupa ülkelerinden, güney doðu- Dünya ticareti," Kuzey ülkeleri "dediði- Trum'un ya ile baðlantýsýný güçlendirmesi için kardeþ þehir çalýþmalarýnýn çok iyi deðerlen- Dünya ticaretinin, yüzde 50 si bu ya ve Afrika'ya kaymaktadýr. dirilmesi gerektiðini söyledi. Tunus'un ülkelerde yapýlmaktadýr krizinden Beja þehri ile yapýlan kardeþlik uygulamasýný hatýrlatan Kefçeli, bir heyetle Be- yatýrýmcýlar, dýþ ülkelere 2012 yýlýnda sonrada, bu kayýþ hýz kazanmýþtýr. Türk ja'ya gidilmesini önerdi. 4.5 milyar dolar, yatýrým yapmýþ. Bu yatýrýmlarýn büyük bir kýsmýný, gönül baðý- orum'umuzun hak ettiði yerde olabilmesi ve hak ettiklerini alabilmesi için, mýz olan kardeþ ülkelere yapmýþýz. Avrupa ülkeleri 2008 krizi ile boðuþmaya neler yapýlabileceði konusundaki görüþlerini TSO Meclis üyeleri ile paylaþan devam etmektedir. Selim Kefçeli, dünyanýn geliþen ekonomik yapýsýnda küresel orta sýnýf oluþtuðucünün pahalýlaþmasý, hayat standartlarý- in'de, çevreye verilen zarar, iþ günu, orumlu iþ insanlarýnýn ve esnafýn, bu nýn yükselmeye baþlamasý ile maliyetleri artýrmýþ. Afrika ve Türk Cumhuriyet- gurupta yer almak için proje üretip, adým atmasý gerektiðine inandýðýný söyledi. TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli leri'nin hammadde zengini olmasý, ucuz orum'un küresel pazarla daha çok iþ gücü, bu ülkeleri cazip hale getirmiþtir. tanýþmasý gerektiðinin altýný çizen Selim Kefçeli, TSO'nun kendi Network örgütü kurulmuþ, bunun da çok faydasýný görmüþler. Büyük ekonomik toplantýlarýn organizesini yapmýþlar. Konferanslara üyelerinin yanýsýra esnaf ve sanatkarýn da bu pazarda yerini almasý için öncü olmasý gerektiðini kaydetti. büyük þirketlerin ceolarýný davet etmiþler. Bu sayede, üyelerin motivasyonu, sinerjisi ve özgüveni müthiþ artmýþ. Kefçeli, dün ki TSO Meclis Toplantýsý'ndaki konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Ýlimizin bugün ki ekonomik konumundan, daha iyi Paylaþacaðým proje, uygulanma þansý bulursa, 4-5 yýl sonra, yerlere gelebilmesi, iþ alemimizin,, büyüyüp geliþebilmesi, için iþletmelerimiz, iþ planlarýný, küresel verilere ve küresel boyutta yap- Ýþte o zaman konuþmamýn baþýnda sizlere anlatmaya çalýþtýðým kü- ilimiz ekonomisinin, hayallerimizin ötesine taþýna inanýcýndayým. malarý, zorunluluk haline gelmiþtir. Büyük ölçekli iþletmelerimiz, resel orta sýnýfta öngörülenden daha fazla "orumlu iþ insaný" yer bunu zaten, yýllar öncesinden yapmaktadýr. alabilir. Benim burada özellikle vurgulamak istediðim, ilimizde faaliyet gösteren, küçük ve orta ölçekteki iþletmelerin, hatta sanatkâr ve maktadýr. Temsilcilerin kimler olduðunu açarsak: þehrin mülki ami- Kardeþ þehir projesinde, þehrin temsilcilerinin tamamý yer al- esnaflarýn, küresel entegrasyonla ve küresel pazarla tanýþtýrýlmalarýný saðlamaktýr. Ülkemizde, küresel dünyanýn dinamikleriyle ve kü- medya kuruluþlarý, sanatçýlar ve sporcular gibi toplumun bütün katri, belediye baþkaný, üniversite, sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, resel dünya vatandaþlýðýyla ile baðlarý geliþen, yeni çoklu, bir orta manlarýndan temsilciler bulunur. sýnýf oluþuyor. Geçtiðimiz günlerde, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz'ýn Kazakistan Buna küresel orta sýnýf deniliyor. Küresel orta sýnýfýn oluþmasýnda, bilgi teknolojileri ve iletiþim teknolojilerinin geliþmesi, en kanýmýz'ýn Tunus'un Beja Þehri ile ilimizi kardeþ þehir ilan etmele- gezisi, Sayýn Baþbakanýmýz'ýn Afrika gezileri, Sayýn Belediye Baþ- büyük etken oluyor. Buna paralel olarak, yeni bir boyuta geçiþte, sivil toplum örgütlerinin, rolleri ve saygýnlýklarý, giderek güçlenmek- programlarý, projemizin doðruluðunu teyit eder niteliktedir. ri, Sayýn Rektörümüzün Kazakistan ile yaptýðý akademik iþbirliði tedir. Bir ülkede Sivil toplum örgütleri ne denli örgütlenmiþse, demokraside o denli geliþiyor. rüzgârýndan faydalanýp, titiz bir hazýrlýk aþamasýndan sonra, Sayýn Benim þahsi kanaatim, gerçekleþen. bu üst düzey ziyaretlerin Bunun yaný sýra, geleneksel hiyerarþik kalýplar, hýzlý ve sürekli geliþmeler karþýnda, ayak uyduramadýklarý için güç kaybýna uðru- heyetle Beja þehrine 'Ya Bismillah' denmelidir. Arkasýndan, durum Belediye Baþkanýmýz'ýn açtýðý Tunus kapýsýný kullanarak, Büyük bir yorlar. Ticaret ve Sanayi Odalarý, yarý resmi bir kurum olarak, esnek deðerlendirmesi yaparak yeni kardeþ þehirlere yönelinmelidiir. yapýlarý, hýzlý karar alma ve hayata geçirme mekanizmalarý ile tüm dünyada, güçlenmektedirler. orum ekonomisinin büyük fotoðrafýna baktýðýmýzda, ayakta duran ve geliþen iþletmelerimizin, ihracatlarýnýn ve yabancý þirketlerle ortaklýklarýnýn olduðunu görüyoruz. Gönül baðýmýz olan bu ül- Ülkemiz genelinde yapýlan oda seçimlerine gösterilen ilgi ve müthiþ rekabet bunun göstergesidir. Küreselleþen ekonomi bilgi, yetenek ve yaratýcýlýklara dayalý olarak ortaya çýktý. keler de de yatýrýmlarýna þahit oluyoruz.hatta bu ülkelere esnafýmýzýn bile açýldýðýný duydukça seviniyoruz gururlanýyoruz. Þehrimizin Yeni oluþan küresel orta sýnýfta, orumlu iþ görenler mutlaka yer almalýdýr. Bu bir tarihi fýrsattýr. sýkýntýda ve büyüme eþiðinde olan küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerinin, hatta sanatkarlar ve esnafýn, TSO'nun öncülüðünde küresel entegrasyonla ve küresel pazarla tanýþmalarý zorunlu hale gel- Peki bu iþ nasýl olacak? Laftan ve yazýp çizmeden öte, ülkemizde ve dünyamýzda örneklerinin çok iyi incelememiz gerekir. Japonya'nýn Kobe þehrinin uygulamasý baþarýlý bir örnektir. Kardeþ miþtir. þehirler projesinde, önceliði Afrika ve Asya ülkelerine verilmesi düþüncesindeyim. Bilindiði üzere, bu ülkelerle gönül baðýmýz var. gelir, demir yolu da Ýþte bu yeni boyuta geçebilirsek, o vakit orum'a hava alaný da gelir." Somut tekliflerle TSO ya katkýda bulunmalýyýz SO Meclis Üyesi Akif Coþkun, dilek ve temenniler bölümünde Tyaptýðý konuþmasýnda, meclis üyeliðinin önemli ve sorumluluk gerektiren bir görev olduðuna inandýðýný belirterek, "Bu önemli yükü taþýyýp, ayaðý yere basan somut teklifler sunmalý ve TSO yönetimine katkýda bulunabilmeliyiz." dedi. TSO'nun, orum'un kalkýnmasýnda üç saç ayaðýndan birisini oluþturduðunu anlatan Coþkun, üç saç ayaðýný siyaset, bürokrasi ve TSO olarak ifade etti. Her þeyi yönetim kurulundan beklememek gerektiðinin de altýný çizen Akif Coþkun, fikir katýp ufuk açmanýn gerekliliðine deðindi. Yurt dýþýnda yaptýðý bir seyahatten, tuz maðaralarý ile ilgili bir anasýný aktaran Coþkun, "Yýllar önce tonlarca tuz çýkarýlan maðara, heykellerle donatýlmýþ ve bugün 2 milyon insan orayý ziyaret edebiliyorken, bizler 7 bin yýllýk tarihimiz olan Hititler'i gereðince anlatayýþýmýzdaki eksiklikleri tespit edebilmeliyiz. orum'un kalkýnmasý adýna, meclis üyeleri olarak katma deðer taþýyan fikir ve önerilerimizi mecliste dile getirmemiz gerektiðine inanýyorum." diye konuþtu. Kur an öðrenme zamaný iyanet Ýþleri DBaþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yaz Kur'an kurslarý için kayýtlar dün baþladý. Ýlk ders, 24 Haziran'da yapýlacak. Kurslarda bu yýl Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile imzalanan protokol kapsamýnda 7-18 yaþ grubundaki gençler, basketbol, karate, masa tenisi, güreþ, badminton, tekvando ve judo gibi spor etkinliklerinden yararlanabilecek. Bu yýl katýlýmcý sayýsýný 3 milyona çýkarmayý hedefleyen Diyanet, öðrencilere 4 kitaplýk Dinimi Öðreniyorum' seti hediye edecek. Böylelikle gençler, Kuran-ý Kerim'i okuma ve anlamanýn yaný sýra temel dini bilgileri, H.z. Peygamber'in hayatýný da sistemli bir müfredat çerçevesinde öðrenebilecek. Kurslarýn bu yýlki temasý ise Gel bu yaz, TSO Meclis üyeleri Haziran ayý gündem maddelerini görüþtü. TSO Meclisi Haziran toplantýsýnda buluþtu icaret ve Sanayi TOdasý Haziran ayý Meclis Toplantýsý, Meclis Baþkanvekili Necip Uygur'un baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Gündemdeki maddelerin görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda, yönetim kurulunun bir aylýk faaliyetleri sinevizyon aracýlýðý ile sunuldu. Meclis Baþkanvekili Necip Uygur, Ramazan nedeniyle Temmuz toplantýsýnýn yapýlmayacaðýný duyurduðu toplantýda, TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, 6486 sayýlý Varlýk Barýþý kanunu hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi. Yurt dýþý varlýklarýn Türkiye'ye getirilmesine izin veren Varlýk Barýþý hakkýnda bilgi veren Tepençelik, kanunun 29 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak, yürürlüðe girdiðini hatýrlattý. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, orum'un yurt dýþýna açýlmasý ve büyümesi ile ilgili görüþlerini aktardýðý konuþmasýnda, özellikle kardeþ þehir uygulamalarýnýn yurt dýþý örneklerini verdi. Son olarak söz alan TSO Meclis Üyesi Akif Coþkun da, TSO üyelerinin önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiðine iþaret ederek, tüm üyelerin ayaðý yere basan, somut öneri ve tekliflerle TSO yönetimine ufuk kazandýrmasý gerektiðini söyledi. Toplantýnýn basýna kapalý bölümünde, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, TSO Meclisi'ne hitabederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþtý. alkýnma Bakanlýðý'nýn Khazýrladýðý yeni kalkýnma planýna göre 2018'de iþsizlik yüzde 7'ye, milli gelir 1,3 trilyon dolar ve kiþi baþý milli gelir ise 16 bin dolar olacak Hükümetin hazýrladýðý 10. Kalkýnma Planý'na 'Gezi Parký' eylemleriyle gündeme gelen 'sosyal medyaya tedbir' de girdi. Kalkýnma Bakanlýðý'nca hazýrlanan, 3 bölüm ve 221 sayfadan oluþan ' yýllarý 10. Kalkýnma Planý'nda yer alan bazý uygulamalar þöyle: Görsel, iþitsel ve sosyal medya ile internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alýnacak. Tarihteki önemli þahsiyetler, olaylar ve masal kahramanlarý belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüþtürülecek. Körfez bölgesindeki sermayenin Türkiye'ye çekilmesi için çalýþýlacak. Türk film endüstrisinde TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik Meclis, Baþkanvekili Necip Uygur baþkanlaðýnda toplandý. Meclis üyeleri TSO yönetim faaliyetleri hakkýnda bilgilendirildi. 2018'de milli gelir hedefi 1,3 trilyon dolar kültürün temel unsurlarýnýn geliþmesine yönelik teþvik mekanizmasý oluþturulacak. Türk sinemasý bir marka haline gelmesi ve önemli bir kültürel ihraç ürününe dönüþmesi için ödül, destek, tanýtým ve pazarlama mekanizmalarýnýn çeþitlendirilmesi saðlanacak. Düþük gelirli bölgelerde çalýþmayý özendirecek yasal düzenlemeler yapýlacak. Özellikle nitelikli ve tecrübeli kamu personelinin merkez, taþra, kurum ve kuruluþlarla bölgeler arasýndaki dengesiz daðýlýmý giderilecek. Para, maliye ve teþvik politikalarýnýn uygulanmasýnda kaynaklarýn üretken alanlara yönlendirilmesi öncelikli olarak gözetilecek. * Vergi ve kredi maliyetlerinin farklýlaþtýrýlmasý gibi araçlarla üretken olmayan yatýrýmlarýn cazibesi azaltýlacak ve tasarruflar üretken alanlardaki yatýrýmlara yönlendirilecek. Cari açýðýn büyüme üzerinde baský oluþturmayacak seviyelerde tutulmasý ve aðýrlýklý olarak uluslararasý doðrudan yatýrýmlar, borç yaratmayan, uzun vadeli diðer sermaye giriþleriyle finanse edilecek. Aile ve iþ yaþamýnýn uyumlaþtýrýlmasýna yönelik esnek çalýþma, kreþ ve çocuk bakým hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýyla ebeveyn izni gibi alternatif modeller uygulanacak.kiþi baþý gelir 16 bin dolar Kalkýnma planýnda hedeflenen makro ekonomik göstergeler ise þöyle: Yýlda ortalama yüzde 5.5 büyüme sonunda 1.3 trilyon dolarlýk milli gelir sonunda kiþi baþý gelir 16 bin dolar. Plan dönemi sonunda yüzde 7.2 iþsizlik. Cari açýk 2018 sonunda yüzde 5.5'e düþecek. (Dünya Bülteni)

6 6 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Mürsel hafýzýn babasý Ýsmet hafýzýn tüm bu görevleri tam bir liyakatle yaptýðý yýllar, yakýn tarihimizin pek çok açýdan sancýlý yýllarýdýr. Otuzlu kýrklý yýllar, sosyal, kültürel ve hukuksal yeniliklerin yapýldýðý ve yeniliklerin geleneði sýkýþtýrdýðý yýllardýr. Bu zorluklara raðmen, geleneðin gücünden beslenen Ýsmet Þahinbaþ gibi hocaefendilerin varlýðý, milletimizin geçtiði dar kapýyý geniþletmiþ ve deðerler manzumemizin bugünlere salimen gelmesini temin etmiþtir. ÝLK MEKTEP, ÝLK ACI Mürsel hoca ilk okula 1939'da baþlar. Bu arada 1935 yýlýnda kardeþi Faik, 1938 yýlýnda da kýz kardeþi Fevziye dünyaya gelmiþtir. Hoca, halkýn "devri Ýsmet" diye andýðý bu yýllarý, din konusundaki en basit haklarýn bile yerine getirilmesinde engellerin bulunduðu, devrimleri yerleþtirmek adýna halka baský ve þiddet uygulanan yýllar olarak hatýrlýyor. Yenileþme adýna davranan kimi kraldan çok kralcýlar, halkýn inanç ve geleneklerini hor görmekte, din ve vicdan hürriyeti üstünde baský kurmaktadýrlar. Mürsel hocanýn henüz okula gitmeden þahit olduðu bir olay, bu yýllarda halkýn nasýl bir tazyik altýnda kaldýðýný anlatmasý bakýmýndan oldukça çarpýcý. Hocaya dört beþ yaþlarýnda ömrü boyunca unutamayacaðý bir acýyý yaþatan bu hadiseyi, kendi kaleminden okuyalým: "Henüz okula baþlamamýþtým olmalý. ok büyük bir ekonomik sýkýntý ve yokluk içinde ailemizin baþýný sokmasý için büyüklerimiz kerpiçten bir ev yapýyorlar. Amcam Mustafa Þahinbaþ kerpiç döküyor, annem de yirmi, yirmi beþ metreden tenekelerle çamura su taþýyor. Ben de onunla birlikte gidip geliyorum. Annem su birikintisinden tenekelere su doldururken, acayip kýlýklý bir adam, aðzýnda bir þeyler geveleyerek, annemin baþýna dikildi. Hýþýmla onun baþörtüsünü çekip aldý. Baþý açýk kalan anam, baþý kesilmiþ;ama ölmemiþ tavuk gibi çýrpýnmaya, saçýný örtecek bir nesne aramaya baþladý. Anama yapýlan bu saldýrýnýn asli mahiyetini anlamamakla beraber; ona kötü bir iþ yapýldýðýný anladým ve aðlamaya baþladým. Deðiþik kýlýklý adam, anamýn baþýndan aldýðý örtüyü iki parçaya ayýrdý, bir parçasýný anamýn üzerine attý, diðerini de alýp gitti. Meðer adam Hasan çavuþ denen, bir Belediye zabýtasýymýþ. Bu adamý ihtiyarlýk yýllarýnda da gördüðümde, o olayý nefretle hatýrladým. Ne yasalarda, ne ahlak kurallarýnda ve ne de geleneðimizde böyle bir tecavüzü mazur gösteren hiçbir unsur yoktur." Mürsel hocanýn henüz çocukken yaþadýðý bu çirkin olay, aslýnda o devirde Anadolu içlerinde yaþanan mütegallibe zulmüne küçük bir örnek olabilir. Bu ve benzeri devlet görevlilerinin davranýþlarý yenileþme çabalarýný iyi anlayamadýklarýný, iþin özünü kavrayamadýklarýný göstermesi bakýmýndan da dikkate deðerdir; çünkü devletin yasal olarak böyle bir uygulamayý öngördüðü düþünülemez bile. Mürsel hafýzýn, o devri görmüþ bütün muhafazakar deðerlere saygýlý Türk insaný gibi "devri ismete ( )" dair hatýralarý hep olumsuzdur: Hükümetin, dine ve dindarlara karþý uyguladýðý politikalardan ötürü, Müslüman halkýn,"din hürriyeti" prensibinden doðan haklar cümlesinden olan,"kabul ettiði dinin, iman ve amel hükümlerini serbestçe tahsil edebilmesi, öðrenmesi ve baþkalarýna da öðretebilmesi, inandýðý ve kabul ettiði din üzerindeki düþünce ve bilgilerini, sevgi ve hayranlýklarýný, sözle ve yazýyla serbestçe baþkalarýna duyurup yayabilmesi, gibi temel insan haklarýndan yoksun býrakýldýðý kesin bir vakýadýr. -Hayatý, Hatýralarý, Eserleri- Kürsüdeki Münevver: MÜRSEL ÞAHÝNBAÞ 2 Bu dönem, dini öðrenme ve öðretme hürriyetinin en sýký takip, tazyik, tesir, tehdit ve tedhiþ ile yok edilmek istendiði bir dönemdir. Halbuki din hürriyetinin yok edilmesiyle, insanlarý doðru dürüst, vataný ve milleti seven, devletine baðlý, kamil ahlaklý kimseler yapacak imkan da kaybolur. Mürsel Þahinbaþ hoca, geçmiþ dönem üzerine yaptýðý bu çarpýcý tespitleri hiçbir þekilde bir dönemi eleþtirmek ya da kötülemek için yapmadýðýný belirterek, asýl amacýnýn geçmiþte yapýlan yanlýþlara dikkat çekmek olduðunu söylüyor. Hoca'ya göre, geçmiþte bazý yanlýþ uygulamalar sonucu, kendisinin de içinde olduðu bir kuþak yüksek din eðitiminden mahrum kalmýþtýr. "O döneme" ait tespitlerinin temelinde de aslýnda bir düþ kýrýklýðý yatmaktadýr: "Yapmak istediðim þey, bu dönemde din eðitimi almak isteyen kuþaklarýn bu imkaný bulamadýklarýna vurgu yapmak, dolayýsýyla bizimde bu maðdurlardan olduðumuza iþarette bulunmaktýr. Yüksek din eðitimi yapmak, nasipse, büyük bir din alimi olmak ideali taþýyan; fakat o ideale ulaþmasý için önüne aþamayacaðý engellerin konulmasý nedeniyle düþ kýrýklýðýna uðrayan ve edindiði bilgilere gayri resmi yoldan, mahalli imkanlarla ulaþmak zorunda kalan bir kimsenin ruh haliyle, böyle tespitler yapmaktayým." AZMÝMÝLLÝ YILLARI Henüz yedi yaþýna basmadan Azmimilli ilkokuluna kaydý yapýlan Mürsel hafýz, annesi kendisini Blok Aktüel orum u tanýtacak Mustafa Amasyalý Yayýna Hazýrlayan: Sedat AKAKOYUNLU orum da bulunan 7 tuðla þirketinin bir araya gelerek kurmuþ olduðu orum Blok Tuðla Þirketi, hem orum ekonomisinin lokomotiflerinden olan tuðlacýlýk sektörünü anlatan, hem de orum un kültürel deðerlerinin tanýtýmýna yönelik olarak çýkaracaðý Blok Aktüel Dergisi nin hazýrlýklarýnda sona yaklaþtý. Tuðlacýlýk ve orum kültürünün yaný sýra birçok konuda da okurlarýný aydýnlatacak olan Blok Aktüel, özel röportajlarý ve güncel konularla çarpýcý bir içeriðe sahip olacak. orum Blok Tuðla Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, bir aydýr Blok Aktüel dergisinin hazýrlandýðýný belirterek, orum Blok Tuðla olarak hem sektörümüzün gelmiþ olduðu noktayý anlatmak, hem de ilimizin tanýtýmýna yönelik bir dergi çýkarmaya karar verdik. Sadece sektörel bir yaklaþýmda bulunmayarak orum'un birliktelik kültürünü ve orum'un tarihsel geliþimini de dergimiz de anlattýk. dedi. ýkarýlacak olan derginin sadece orum da daðýtýlmayacaðýný da belirten Amasyalý, Dergimiz sadece orum da deðil baþta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gümrük Ticaret Bakanlýðý, 81 ilimizin Ticaret ve Sanayi Odalarý na ve illerimizin belli kurum ve kuruluþlarýna gönderilecek. Bundan dolayý orum un tanýtýmýný en iyi þekilde yapmayý planladýk. Bunun içinde dergi içeriðinin en üst düzeyde olmasýný planladýk. açýklamasýnda bulundu. Blok Aktüel dergisinin yapýmýný üstlenen Yön Medya Reklam&Tanýtým yetkilileri de derginin hazýrlýklarýnda son rötuþlarýn kaldýðýný ifade ederek, orum un tanýtýmý için önemli bir yere sahip olacak derginin bu açýdan büyük bir sorumluluk çerçevesinde hazýrlandýðýný söylediler. Saðlýkçýlarýn sorunlarý aðýl da üm Saðlýk-Sen Ge- Baþkaný Okay Tnel Erözgün, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Yüksel Kýlýç ve Faruk elik, saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini iletmek ve sorunlarýný dile getirmek için Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Uz. Dr. Hasan aðýl ý makamýnda ziyaret etti. Erözgün, ziyarette yaptýðý konuþmada saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödeme yönetmeliði, il sekreterliklerinin iþleyiþi, idareci atamalarý, mesai saatleri, personel yetersizliði, mobing ve artan þiddet olaylarý gibi sorunlara hala yeterli bir çözüm bulunamadýðýný belirterek, bu konudaki maðduriyetlerin bir an önce giderilmesi gerektiðine dikkat çekti. Sorunlarýn çözümü için çalýþmalar devam ediyor Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Uz. Dr. Hasan aðýl da, saðlýk çalýþanlarýnýn özverili bir þekilde görevlerini sürdürdüklerini ve Saðlýk Bakanlýðý olarak sorunlarýn çözümü noktasýnda ivedilikle çalýþtýklarýný dile getirdi. Yeni yapýlanma ile eksikliklerin olmasýnýn doðal olduðunu ifade eden aðýl, en kýsa zamanda iþleyiþin normale döneceðini, kaynaklarýn en etkin biçimde kullanacaðýný, personel konusunda da sekreterliklerin ve hastane yöneticilerin mikro deðiþikliðe gitmemesi yö- Tüm Saðlýk-Sen yöneticileri ürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Uz. Dr. hemþehrimiz Hasan aðýl ý makamýnda ziyaret etti. mesafede ve adil olmalarý yönünde uyarýlacaklarýný belirtti. Personel eksikliðinin giderilmesi konusuna da deðinen aðýl, maliyeye baþvuru yaptýklarýný dile getirerek, personel eksikliðinde hiçbir çalýþanýn maðdur olmadan vatandaþa en nünde uyarýlarda bulunduklarýný söyledi. Personelin performansýný etkileyecek hiçbir giriþimde bulunulmayacaðýný vurgulayan aðýl, yer deðiþikliklerinin ve çalýþmalarýn uygun þekilde yapýlacaðýný, idarecilerin personel üzerinde ayný iyi hizmetin verileceðini anlattý. aðýl ayrýca, son günlerde þiddetin saðlýk çalýþanlarýný hedef aldýðýný, bu konuda da Bakanlýk olarak her türlü önlemi aldýklarýný ve þiddetin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. býrakýp gittiðinde ilk kez anneden ayrýlmanýn tattýrdýðý açýklanamaz duygularla dolar. Annesiyle bir süre okulun önünde beklemiþler, sonunda bir haným gelerek onu okula götürmüþtür. Bu haným hocanýn yýllar sonra bile iyi duygularla andýðý, ilk öðretmeni Þerife Kerman hanýmdýr. Özellikle Þerife hanýmýn sýnýfýna verilmiþtir; çünkü annesinin tanýdýðýdýr. (Mürsel Hafýz, yýllar sonra Velipaþa Camiinde kadýnlar için vaaz verirken, dinleyiciler arasýnda bulunan bir hanýmýn kendisini iþaret ederek, yanýndaki kadýnlara bir þeyler söylediðini görür. Vaaz sonrasýnda hocanýn yanýna gelen ve bütün cemaate dönüp," Mürsel hoca benim öðrencimdir." diyen bu hanýmefendi, Þerife Kerman'dýr.) Mürsel hafýzýn ilk mektep yýllarý Ýkinci Dünya Savaþý'nýn beraberinde getirdiði yokluklar içinde geçer. Henüz bir Kurtuluþ Savaþý'ndan çýkmýþ halk, belini doðrultmadan bu kez, kapýsýna kadar dayanan baþka bir dünya savaþýnýn getirdikleriyle mücadeleye baþlar. Ýlk mektep talebesi Mürsel'in gönlünde yapabileceði kadar din eðitimi yapmak yatmaktadýr. Ne var ki, yoksulluk ve çaresizlik, ilçe dýþýna çýkarak eðitim alma imkaný tanýmamaktadýr. Üstelik, din eðitimi veren kurumlarýn eskileri kapatýlmýþ, yenileri de açýlmamýþtýr. Bu nedenle Mürsel hocanýn ilk hocasý aslýnda, babasý hacý hafýz Ýsmet Þahinbaþ olacaktýr: "ocuklarýn din diyanet bilgilerini alacaklarý, ibadetlerini yapacaklarý kadar olsun Kur'an öðrenebilecekleri bir imkan kalmamýþtý. ocuklarýna Kur'an öðretme zorunda olan ana babalar büyük sýkýntý içindeydi. Halk bu hizmet için mecburen din görevlilerine baþvuruyor, onlar vasýtasýyla çocuklarýna Kur'an okumayý ve ilmihal bilgilerini öðretiyordu. Merhum babam hacý hafýz Ýsmet Þahinbaþ, Ýskilip Ulucami imamlýðýndan emekli olduðu 1971 yýlýna kadar Kur'an ve ilmihal öðretmeye devam etti. Köylerden ve merkezden Kur'an ve din bilgisi öðrenmek için baþvuran kýz, erkek herkese Kur'an ve ilmihal bilgilerini, büyük bir hasbilik, þevk ve gayret içinde verdi. Binlerle ifade edilecek sayýda öðrenci ve onlarca da hafýz yetiþtirdi. Biz de o hafýzlarla Kitabullah'tan haz ve nasip alanlardanýz. Biz derken; kendimi ve kardeþlerimi kast ediyorum. Biz üç kardeþ babamýzýn öðrencisi olduk. Özellikle erkek kardeþim Faik ile aramýzdaki yaþ farkýnýn az olmasý bizi eðitim konusunda arkadaþ kýlmýþtý. Biz iki kardeþ, babamýzýn hocalýðýnda ve tatlý bir rekabet içinde okuduk. Mesela Kuraný yüzünden okumayý, bu rekabet nedeniyle, diðer arkadaþlarýmýzdan daha çabuk öðrendik." KUNDURACI IRAÐININ GÜNDÜZ RÜYALARI Yoksulluk ve çaresizlik ilk mektepten sonra eðitim almasýna izin vermeyince, ilk mektep mezunu Mürsel için bir zanaat öðrenmekten baþka yol kalmaz. Henüz makineleþmemiþtir memleket ve henüz iðneden ipliðe her þeyin fabrikasyon olacaðý zamanlara çok vardýr. Tarým yine baþat geçim kapýsýdýr; onu el sanatýna dayalý küçük üretimler ve bunlarýn satýlmasýndan oluþan ticari faaliyetler izlemektedir. Ve fakat Ýskilip bu konuda da bir farklýlýk arz etmektedir. "El sanatlarý tarýmýn önündeydi. ünkü coðrafya iþlenebilecek geniþ topraklar bahþetmemiþti bu ilçeye; sulanabilir arazi daha da azdý. Ayrýca kýþlar sert ve soðuk geçiyordu. Bu sebeple Ýskilip, maiþet derdini 15. yüz yýldan beri el sanatlarý yoluyla halletmiþti. Küçük dükkanlarda iþlenen ürünler çevre illere ve ilçelere satýlýyor; böylece ocaklarýn tütmesi saðlanýyordu. Ýlçe halký da çocuklarý için zamaný geldiðinde uygun zanaatýn çýraklýðýný belirliyor ve bir ustanýn yanýna veriliyordu." Azmimilli ilk mektebini bitiren Mürsel hoca için Ýskilip'in bugün de en önemli el sanatlarýndan olan kunduracý çýraklýðý uygun görülüyordu. Mürsel hafýz gündüzleri kunduracý çýraklýðý yaparken, akþamlarý evde de babasýndan din bilgilerini tahsil ediyordu. Ancak gönülde, kalpte, düþte ve rüyalarda din eðitimini tamamlamak vardý. Mürsel hocanýn kunduracý çýraklýðý kardeþi Faik ilk mektebi bitirince sona erer; çünkü iki kardeþ, babalarýnýn dizi dibinde Kuran ezberleyecekler; yani hafýzý Kuran olacaklar, sonsuzluða akýp giden bir seçkinler kervanýna katýlacaklardýr: "Ben zanaat öðrendim, kardeþim de ilkokulu bitirdi yýlýnda iki kardeþ hafýzlýk talimine; Kuraný ezbere almaya baþladýk. Tatlý bir rekabet ve yarýþ içinde Kuraný Kerim'i ezberliyor; babamýz sabah namazýndan eve gelince hazýrladýðýmýz dersi veriyor; sonra istirahata çekiliyorduk. Bu dinlenme ikindiye kadar devam ediyordu. Ýkindi namazýný kýlýnca, ertesi günün dersini hazýrlama çalýþmalarý baþlardý. ok hýzlý bir tempo ile hýfzýmýzý bir buçuk senede tamamladýk. Bundan sonra ezber güçlendirme çalýþmalarý baþladý; çünkü hýfzýný tamamlayan hafýz bunu, uzman kimseler ve misafirler huzurunda üç günde, Kuran'ý baþtan sona okuyarak gösterir; sonunda büyük bir camide yapýlacak hatim duasý ve merasimle çocuðun hafýz olduðu tasdik ve teyit edilmiþ olur. Böyle bir süreçten biz de geçeceðiz. "Hýfzý dinletmek" denen bu iþlem içindi yaptýðýmýz bütün hazýrlýklar." Hafýz adayý Mürsel, kardeþi ve diðer arkadaþlarýyla birlikte hafýzlýðýný topluluk önünde göstermek için tatlý bir heyecan içinde çalýþmaktadýr. ünkü hafýzlýk, Anadolu'da bir statü, bir deðer ve bir standarttýr. Hafýz olan çocuklar, yaþlarýna bakýlmaksýzýn saygý ve itibar görürler. Her kabiliyette kiþinin baþaracaðý bir iþ deðildir çünkü Kuran'ý ezbere geçirmek; üstelik herkese de nasip olmayacaðýna inanýlýr. Bu sebeple hafýzlýk bir seçkinlik niþanesidir. Kuran okumaya baþlayan her çocuðun gönlünde de bu mertebeye ulaþmak yatar. (Sürecek) Gedik Holding bünyesinde hizmet veren Gedik Kaynak, 50. yýlýný kutluyor. Gedik Kaynak eðitim TIR ý bugün orum da içekli karþýlama ürriyet Ýlkokulu Müdü- Mustafa Yýldýz ve Hrü Okul Aile Birliði Baþkaný Talip Kazak, okul dönüþümü nedeniyle Ýnkýlap Ortaokulu ndan gelen öðretmenleri karþýladý. Hürriyet Ýlkokulu nda göreve baþlayacak öðretmenler, Yýldýz ve Kazak tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Öðretmenlere tatlý ikramýnda bulunup, baþarý dilediler. Hürriyet Ýlkokulu Müdürü Mustafa Yýldýz ve Okul Aile Birliði Baþkaný Talip Kazak, birlik olarak her zaman yanlarýnda olacaklarýný da ifade ettiler. edik Holding bünyesinde hizmet veren Gedik GKaynak, kuruluþunun 50. yýl kutlamalarýný tanýtým ve eðitim TIR'ý ile gerçekleþtiriyor. Yükselen Makina'nýn bayiliðini yaptýðý Gedik Kaynak tanýtým ve eðitim TIR'ý bugün Küçük Sanayi Sitesi'nde, yarýn da Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretçilerini kabul edecek. Tüm Türkiye'yi dolaþan tanýtým Týr'ý, gittiði þehirlerde imalatçý ve sanayicilerin büyük ilgisini görürken, eðitim uzmanlarý da ziyaretçilerine uygulamalý anlatýmlarla, son sistem teknolojik ürünler ve ekipmanlar hakkýnda bilgi veriyor. Gedik Kaynak orum Yetkili Bayisi Yükselen Makina Sahibi Ýsmail Yýlmaz, imalat sektöründe yer alan tüm kuruluþ sahipleri ve çalýþanlarýný tanýtým Týr'ýna davet etti. Yeni öðretmenleri çiçekle karþýladýlar.

7 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Bu iyilik ayakta alkýþlanýr 7 Elele verip akülü araç baðýþladýlar O Akülü araç, Ramazan Güleç'e dernek merkezinde teslim edildi. Erol Taþkan smancýk Kargý Köyü Derneði, uzun süredir yürüme güçlüðü çeken hemþehrilerini akülü araçla hayata baðladý. Ayakta alkýþlanmayý hakeden bu duyarlýlýkla, önemli bir örnekliðe imza atan dernek yöneticileri, Ýþ Adamý Þeref Bozkurt'un satýn aldýðý akülü aracý, Ramazan Güleç'e dernek merkezinde teslim etti. Dernek Kargý Köyü Sosyal Kültürel Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Ak, araç tesliminde hayýrsever iþ adamý Þeref Bozkurt'a, bu anlamlý katkýsý nedeniyle teþekkür ederken, kendisine hediye edilen akülü aracýn kendisi açýsýndan nasýl bir anlam taþýdýðýný ifade eden Ramazan Güleç de, dua ve teþekkürle andýðý Bozkurt'a ve dernek yöneticilerine memnuniyetini aktardý. Akülü aracýyla Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda deneme sürüþleri yapan Ramazan Güleç, engelini aþarak daha rahat hareket etme imkaný ile teþekkürlerini dualarýyla süsledi. Osmancýk Kargý Köyü Derneði, uzun süredir yürüme güçlüðü çeken hemþehrilerini akülü araçla hayata baðladý. Engellilere umut oldular orum un Ýskilip ilçesinde polis ve öðrenciler tarafýndan toplanan mavi kapaklar sayesinde ilçede yaþayan iki engelli akülü araç sahibi oldu. Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Azmimilli Ýlkokulu nun da destek verdiði mavi kapak kampanyasý kapsamýnda temin edilen akülü araçlar engellilere teslim edildi. Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Mithat Ateþ, iki yýldýr yürütülen çalýþmalar kapsamýnda toplanan mavi kapaklar sayesinde iki adet akülü araç temin ettiklerini dile getirerek, kampanyaya verdikleri destekten dolayý emniyet teþkilatý, her iki okul yönetici, öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti. Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak ise, öðrencilerin engellilere göstermiþ olduklarý duyarlýpolisve öðrencilerin desteði iki engelliyi sevindirdi. lýktan dolayý teþekkür etti. Emniyet teþkilatý olarak her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vermeye hazýr olduklarýný açýklayan Sancak, öðrenciler ve polis teþkilatýnýn çaba ve gayretlerin sonuca ulaþmasýndan dolayý mutlu olduðunu belirtti. Törene katýlan öðrencilere de seslenen Sancak, yaz mevsiminin gelmesi ve okullarýn tatil olmasýyla birlikte motosiklet kullanan öðrencilerin bulunduðuna dikkat çekerek, her þeyden önce sizin can güvenliðiniz bizim için önemli. Lütfen ehliyetsiz motosiklet kullanmayýn. Kullanan arkadaþlarýnýzý da uyarýn dedi.(ýha) Mavi kapaklar sayesinde ilçede yaþayan iki engelli akülü araç sahibi oldu. Hemþehrimize 75. Yýldönümü Niþaný Enise Aðbal D ünyaca tanýnmýþ bilim adamý hemþehrimiz Prof. Dr. Sadýk Kakaç a Amerikan Uluslararasý Makine Mühendisleri Birliði (ASME) nden 75. Yýldönümü Niþaný verilecek. Amerikan Uluslararasý Makine Mühendisleri Birliði (ASME), Hocalarýn Hocasý unvanýný taþýyan TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadýk Kakaç ý ödüllendireceðini açýkladý. lis kentinde düzenlenecek Uluslararasý Isý Transferi Konferansý sýrasýnda alacak. Hüsn-i Hat, Ebru ve Tezhip sergisi dün düzenlenen törenle açýldý. Bu sergi sanat severleri bekliyor H Erol Taþkan üsn-i Hat, Ebru ve Tezhip sanatýnýn en ince ayrýntýlarý ile bezenen sergi, Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi (Eski Ýstiklal Okulu binasý)'nde sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca, Tezhip Usta Öðreticisi Serpil Þeker ve Ebru Öðretmeni Rukiye Özdemir ve kursiyerlerinin eserlerinin yer aldýðý Sergi Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nde gezilebilecek. serginin açýlýþý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, KYK Müdürü Erol Kavuncu ve Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk tarafýndan açýldý. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiði serginin 19 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerin ilgisine açýk olacak. Birbirinden güzel eserlerin elemeði-göz nuruna dönüþtüðü sergi, tarihi binanýn ihtiþa- Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiði çalýþmalar Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca, Tezhip mý ile bütünleþti. Usta Öðreticisi Serpil Þeker ve Ebru Öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan hazýrlandý. Hititler Kapadokya da H itit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam ediyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünal, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ensert, Avanos Kaymakamlýðý ve Büyük Avanos Otel in davetlisi olarak Hititler ve Kapodokya konulu panel gerçekleþtirdi. Büyük Avanos Otel in konferans salonunda düzenlenen panelde Hititler in Kapadokya ile olan baðlantýlarý, bölgedeki Hitit yerleþimleri, Hititler in bölge kültürüne etkileri hakkýnda konuþan Prof. Dr. Ahmet Ünal, ayný zamanda Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nin de tanýtýmýný yaptý. Daha sonra sýrasýyla Yrd. Doç. Dr. Kübra Ensert, Hititler ve Müzik, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz da Hititler ve Din konularýnda sunum gerçekleþtirdi. Büyük bir ilgi gören paneli Nevþe- hir Vali Yardýmcýsý, Avanos Kaymakamý, Nevþehir Müze Müdürü, Nevþehir Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Hocalarý, Nevþehir Rehberler Odasý ve çok sayýda katýlýmcý dinledi. Panel sonrasýnda misafirlere, Hititçe çivi yazýlý metinlerden bilinen Zalpa Kebabý ve çeþitli Hitit yemekleri ikram edildi. Yapýlan görüþmelerde birçok konferans ve panel teklifi alan Hitit Araþtýrma Merkezi hoca- larý, ortak proje ve etkinliklerin önümüzdeki eðitim-öðretim yýlýnda baþlatýlmasý için giriþimlerde bulundu. Öncelikle Nevþehir Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocalarýyla ortak bir etkinlik takvimi hazýrlanacaðý ve her iki üniversitenin öðrenci ve hocalarýnýn da katýlacaðý seminerler dizisinin planlandýðý belirtildi. Hititler in Kapadokya çýkarmasý, geniþ bir Kapadokya turu ile sona erdi. ABD DE YENÝ KÝTABI YAYINLANDI Öte yandan Prof. Dr. Sadýk Kakaç ýn ABD de yeni bir kitabý daha yayýnlandý. Kakaç, Heat Pipes and Solid Sorption Transformations-Fundamentals and Practical Applications isimli kitabýný, tanýnmýþ A.V. Luikov Isý ve Kütle Transferi Enstitüsü profesörlerinden L.L. Vasiliev ile beraber yayýnladý. Kitabýn ýsý ve kütle transferinin esasprof. Dr. Kakaç, ASME nin Isý Prof. Dr. Sadýk Kakaç larýný ve fiziðini açýklayarak çeþitli endüstransferi Bölümü nün 75. yýldönümüntriyel sistemlerde, otomotiv sanayisi, ýsý borusu, yakýt pilleri uyde, bu alanda yapmýþ olduðu bilimsel katkýlar dolayýsýyla düngulamalarý, elektronik sistemlerin soðutulmasý ve uzay araçlayada seçilmiþ bazý bilim insanlarýna verilecek 75. Yýldönümü rýndaki uygulamalara kadar geniþ bir alaný kapsayarak mühenniþaný ile ödüllendirilecek. Kakaç niþanýný, Temmuz disler için çok faydalý olacaðý düþünülerek hazýrlandýðý belirtil2013 tarihleri arasýnda ABD nin Minnesota eyaleti Minneapo- Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi etkinliklere devam ediyor.

8 8 SALI 18 HAZÝRAN 2013 Halka zarar veren hiç bir kirli oyunun içinde olmayýz Erol Taþkan üro Memur Sen o- Þube Baþkaný Brum Erdoðan Cengiz, gezi parký olaylarýný deðerlendirdiði açýklamasýnda, olaylarý halk ve memleket düþmanlýðý olarak ifade ederken, halka ve memlekete zarar veren hiç bir kirli oyunun içinde yer almayacaklarýný bildirdi. Yaþanan olaylarýn ülkenin kritik günlerden geçtiðinin göstergesi olduðunu aktaran Cengiz, "Maalesef uluslar arasý komplolarýn basit figüranlarý olarak arz-ý endam eden kimi grup ve örgütlerin milletin deðerlerine karþý sürdürdüðü sonu baþarýsýzlýða mahkum bir kalkýþmanýn ibretlik sahnelerini hemen her gün görmek zorunda býrakýlýyoruz. Bunun adý Büro Memur Sen in yetkili sendika olduðunu açýklayan Cengiz; Açýk ara birinci ve yetkili sendikayýz üro memur Sen Borum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur Sen'in bu yýl ilk defa büro iþ kolunda yetkili ve birinci sendika olduklarýný açýkladý. Sendika merkezinde düzenlediði basýn toplantýsý ile yetkili sendika olduklarýný ifade eden Erdoðan Cengiz, "Gerek Türkiye'de ve gerekse orum'da dürüst, adil, kararlý ve istikrarlý sendikal mücadelenin adý olan Büro Memur-Sen, bu yýl ilk defa büro iþ kolunda yetkili olmanýn ve kamu çalýþanlarý adýna toplu sözleþme masasýna oturacak olmanýn haklý gururunu yaþýyor." dedi. Büro Memur Sen orum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, gündemi deðerlendirdi. çevrecilik deðildir. Bunun adý memleket düþmanlýðýdýr, halk düþmanlýðýdýr." dedi. Erdoðan Cengiz, konuya iliþkin deðerlendirmesinde þunlarý bildirdi; Vatandaþ olarak memleketine, memur Yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu toplantýda, 15 Mayýs sayýmlarý sonucunda, Büro Memur Sen'in her türlü ayak oyunlarýna raðmen açýk ara birinci olduðunu, kirli tezgahlara raðmen istikrarlý yürüyüþlerini bozmayýp, davalarýna ve sendikal anlayýþlarýna sahip çýkan üyeleriyle yollarýna devam ettiklerini dile getirdi. "Sendikal anlamda rekabete evet, ancak gayrý ahlaki tutum ve davranýþlarla, iftira ve karalamalarla, kirli ayak oyunlarýyla üye elde etmeye ve kamu çalýþanlarýna yalan söylemeye hayýr diyoruz." diyen Cengiz, konuþmasýnda baþarýnýn tüm üyelerine ait olduðunun altýný çizerek, üyelerine teþekkür etti. Büro Memur Sen orum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Bu yýlki süreçte kamuda faaliyet gösteren diðer iki sendikanýn akýl almaz iþbirliðine ve manevralarýna þahit olduk ama bu bizi haklý davamýzdan ve istikametimizden saptýrmadý. Kamu büro iþ kolu çalýþanlarý kimlerin gerçek temsilcileri olduðunu bir kez daha ilan etti ve bizler de bu sorumluluðu en iyi þekilde yerine getirecek olmanýn tatlý heyecaný ile hizmetlerimize devam ediyoruz. olarak verdiði hizmete, iþçi olarak almýþ olduðu ücrete, esnaf ve meslek mensubu olarak yapmýþ olduðu iþe beþ kuruþluk bir katkýlarý dahi olmayan bu gibilerinin ülkemize vermiþ olduðu milyarlýk zararýn ve saldýrganlýðýn, hangi çirkin Bir kýsým sendikalar hükümete yönelik öfkelerini bizlere kanalize etmeye ve kamu çalýþanlarýný yalanlarla aldatmaya çalýþtýlar ancak baþarýlý olamadýlar. Neredeyse memleket aleyhine olan her türlü eylemde bir araya gelen bazý sendikalar birbirlerine üye ikram etmekten bile çekinmediler ve kamusal alanda sendikal anlayýþla baðdaþmayacak ittifaklar kurdular ama sonuç alamadýlar. Bunda elbette deðerli kamu çalýþanlarýmýzýn saðduyusu etkili oyunun bir parçasý olduðunu söylemeye gerek bile yok. KESK'in de içinde bulunduðu ve zararlarýndan baþka faydalarý olmayan Gezi Parký grevcilerinin bu açmasý hali sanýrým diðer kamu sendikasý için de anlamlý bir mesaj oluþturacak ve kimlerle iþbirliði yaptýklarý hususu kamu çalýþanlarý tarafýndan takdir edilecektir. Öte yandan orum halkýnýn göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve sükunet her türlü takdiri hak etmektedir. Bizler Büro Memur-Sen olarak bu kirli oyunun bir parçasý olmayacaðýz, halka zarar veren ve halkýn deðerleriyle barýþýk olmayan oluþumlarla hiçbir platformda birada olmayacaðýz. Sendika olarak hakkýmýz olduðuna inandýðýmýz þeyleri kýrýp dökmeden isteyecek ve milletin deðerleriyle her daim barýþýk olmanýn bu millete karþý borcumuz olduðunu bileceðiz." Büro Memur-Sen sendika merkezinde basýn açýklamasý yaptý. oldu. Doðrusu bizler de milletin deðerlerine sahip çýkan ve tarafýný adaletten ve doðruluktan yana koyan tüm üyelerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz. Bu baþarý yönetimin deðil sonuna kadar üyelerimizin gayretlerinin bir sonucudur. Hizmet sendikacýlýðýný öne alan bir anlayýþla, toplumsal barýþtan yana, darbecilere ve Ergenekon yapýlanmalarýna karþý duruþunu hiç bozmayan, haklý olmayý ve haklý kalmayý önceleyen bir çizgideki mücadelemiz, bu yýl toplu sözleþme masasýnda da inþallah sürecektir. Hedefimiz millet menfaatine olan her hayýrlý iþte öncülük etmek, darbeci ve yasakçý zihniyetle ne pahasýna olursa olsun mücadele etmek, artan refah payýndan kamu çalýþanlarýnýn da hak ettikleri oranda yararlanmasýný saðlamaktýr. Kamu çalýþanlarýnýn sendikamýza göstermiþ olduðu teveccühün sonucu üzerimize yüklenen bu emaneti gereðince koruyacaðýmýz hususu, üyelerimiz ve kamuoyunca bilinmelidir." Hakarete ceza geldi Enise Aðbal açýklamasý yapma ihtiyacý hissettik ve açýklama yaptýk. ðitim Bir Sen orum Þubesi nin, bir yerel gazete ve ya- açtýðý basýn yoluyla hakaret davasý sonuçlandý. ÝFTÝRAYA BOYUN EÐMEK DAHA BÜYÜK diye konuþtu. Ezarýna Eðitim Bir-Sen Baþkaný Tahir Eþkil in yaptýðý açýklamaya göre, orum 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararýnda, Sendika olarak, üyelerinin ve eðitim çalýþanlarýnýn CEZA OLURDU basýn yoluyla hakaret suçundan sendika yönetim kuruluna yanýnda olduklarýný, üyelerinin haklarýný koruma adýna 38 gün hapis cezasý verildi. Ceza 760 TL paraya çevrildi. hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayacaklarýný, eðitim çalýþanlarýnýn sesi olmaya devam edeceklerini, yalan, iftira ve þan- Ayný davada yargýlanan yerel gazetenin yazý iþleri müdürü Basýn Yoluyla Tehdit ve Basýn Yoluyla Hakaret suçundan 141 gün hapis cezasý aldý, cezasý 2 bin 820 TL; yamenin taktir ettiði cezanýn isabetli olmadýðýný ancak yartajlara asla boyun eðmeyeceklerini belirten Eþkil, mahkezarý ise, Basýn Yoluyla Hakaret ten 38 gün hapis cezasý aldý ve cezasý 760 TL paraya çevrildi. Meslek ve Ahlak Ýlkelerini hiçe sayan bu anlayýþla mücagý kararýna da saygý duyduklarýný ifade ederek, Basýn dele etmeye devam edeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Eþkil, Mahkeme kararýný haberleþtiren Manþet Gazetesi olaylarý kendi menfaati veçhesinden görmüþ ve o þekilde yansýtmýþtýr. Ayný Mahkeme, gazetenin yazý iþleri müdürünü ve ya- Tahir Eþkil dedi. Üyelerimiz için almýþ olduðumuz cezanýn baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Tehdit, þantaj ve iftiraya boyun eðmek çok daha büyük bir ceza olurdu. diyen Eþkil, açýklamasýný þöyle sürdürdü, Kaldý zarýný da Basýn Yoluyla Tehdit ve Basýn Yoluyla Hakaret ten mahkum ettiði halde haberde bununla ilgili olarak en ufak bir cümleye bile yer ki bizim açýklamamýz okulda kýz öðrencilerinin soyunma odalarýnýn olmadýðý iftirasýna karþý idi. Bu haberin yalan olduðu, Okul Aile Birli- vermeyerek basýn ahlâk ilkelerinden ne anladýðýný göstermiþtir. dedi. Dava konusunu tekrar hatýrlatan Eþkil, Olay, þikâyetçinin çocuðunu 23 Nisan Ortaokulu na kaydettirmek, kaydýný da ýsrarla belli bir ruþturmasýnda da soyunma odalarý iddiasý sübut bulmamýþ ve haberin ði nin açýklamasýyla da ortaya çýkmýþ, Milli Eðitim Müdürlüðü nün so- sýnýfa yaptýrmak istemesi üzerine meydana gelmiþti. Müþtekinin istediði sýnýfta yer olmamasý nedeniyle çocuðun baþka bir sýnýfa kaydedilmek Bu yayýn kuruluþunun ilkeli, dürüst, doðru haber, tarafsýz haberci- gerçeði yansýtmadýðý Müfettiþ raporlarýnda da tescil edilmiþtir. istenmesi üzerine yaþanan tartýþmada þikayetçi, okul idarecilerine hakaret etmiþ, bunu yanlarýna býrakmayacaðý, okulu daðýtacaðý þeklinde tehpar kendi yayýn politikasýný gözden geçirirdi. Ayrýca gazetenin yüzde lik gibi bir kaygýlarý olsaydý mahkemenin kararý karþýsýnda özeleþtiri yaditler savurmuþtu. Þikâyetçi tehditlerini daha da ileri taþýyarak, Bu kýrk hissesinin sahibi olduðunu mahkemede ifade eden kiþi orum Merkez 23 Nisan Ortaokulu yöneticilerini tehditten yargýlanmakta olup, okulda hiçbir öðretmen bir kýz çocuðunun baþýný okþamýyor mu? diyerek son derece çirkin, öðretmenleri tacizcilikle suçlayabileceði þeklinde mahkeme Temmuz ayýna ertelenmiþtir. þantaj ifadeleri bile kullanabilmiþ, ardýndan da okul yönetimini günlerce gazetesinde tam sayfa haber yaparak kamuoyu önünde küçük düþür- orum Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okul hakkýnda açýlan soruþturma neticesinde soyunma odalarý iddiasýnýn sübut bulmadýðý ancak sýnýflarýn homojen olmadýklarý gerekçesiyle uyarý cezasý verilmiþ, verilen uyarý cezasý da orum Ýdare Mahkemesi tarafýndan haksýz meye, zihinlerde kuþku uyandýrmaya çalýþmýþtý. Konu bizlere intikal ettiðinde biz de sendika olarak olayýn mahiyetini araþtýrarak, tehditlerin muhatabý olan okul yöneticisi üyelerimizi Bizler sendika olarak üyelerimizin yanýnda olacaðýmýzý, eðitim ça- bulunarak iptal edilmiþtir. dinlediðimizde konunun farklý boyutlarýnýn olduðunu gördük ve basýn lýþanlarýnýn sesi ve hamisi olmaya devam edeceðimizi beyan ederiz. Sendika ve meslek örgütü üyesi bir grup, Özdoðanlar Sinemasý önünden Taksim için iþ býraktýlar Emre Kut-Mustafa Demirer orum'da bazý sendika ve meslek örgütü üyesi bir grup, Taksim Gezi Parký'nda yaþananlarý protesto etmek amacýyla iþ býrakma eylemi yaptý Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB), Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve Türk Diþ Hekimleri Birliði (TDB) üyesi bir grup, toplandýklarý Bahabey Caddesi'nden, Gazi Caddesi'ni takip ederek Hürriyet Meydaný'na yürüdü. Yürüyüþ sýrasýnda Gazi Caddesi nin bir þeriti araç trafiðine kapandý. Yürüyüþ sýrasýnda 'Genel grev genel direniþ', 'toplu sözleþme hakkýmýz, grev silahýmýz', 'katil ABD, iþ birlikçi AKP', 'gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' ve 'AKP'ye kul, sermayeye köle olmayacaðýz, apulcu öðretmenler grevde, Tava çatlayana ampul patlayana kadar mücadele' sloganlar atýldý. Basýn açýklamasýný Eðitim Sen orum Þubesi Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. Öztürk, AK Parti hükümetinin çalýþanlara yönelik politikalarýný eleþtirdi, toplu sözleþme talebini tekrarladý. Gezi Parký eylemlerine de dikkat çeken Öztürk, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Taksim Gezi Parký'nýn ranta kurban edilmesine karþý geliþen yurttaþ duyarlýlýðýný polis terörü ile bastýrmaya kalkýþan AKPiktidarý Türkiye halkýnýn vicdanýnýn, hak ve adalet arayýþýnýn güçlü duvarýna çarptý. AKP iktidarý halkýn bu onurlu tepkisine devlet terörüyle karþýlýk verme yolunu seçti. Hak ve adalet isteyen insanlarýmýz öldürüldü, onlarcasý sakat býrakýldý, binlercesi yaralandý. Medya iktidar ablukasý altýna alýnarak, Türkiye halkýnýn özgürlükçü muhalefeti hakkýnda muazzam bir çarpýtma ve karalama kampanyasý baþlatýldý. Gezi Parký direniþinin baþýndan bu yana en geniþ kesimler tarafýndan sahiplenmesinde önemli bir görev üstlenen Taksim Dayanýþmasý ile muhatap olmak yerine bu süreçte bir kez bile Taksim ve civarýna inmeyenlerle görüþülerek kamuoyu yanýltýlmaya çalýþýldý. Ancak halkýn direniþi kýrýlamadý, önüne konulan bütün barajlarý birer birer aþtý. Türkiye halkýnýn vicdan, hak ve adalet direniþiyle sarsýlan AKP iktidarý, halkýn büyük direniþini kýramayýnca, çevre duyarlýlýðýna indirgemeye, yaygýn polis terörü ve despotik yönetim tarzýna karþý halk tepkisini gayrý meþru hale getirmeye giriþti. Türkiye'nin özgürlüðe sevdalý insanlarý AKP iktidarýnýn bu oyununa gelmedi. Halkýn hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeyen ýsrarlý direniþi karþýsýnda AKPiktidarý halka karþý, tüm dünyanýn gözleri önünde akýl almaz ve vahþi bir saldýrý kampanyasý baþlattý. Halk direniþinin simgesi haline gelen Gezi Parký ve Taksim Meydaný iktidarýn polisi tarafýndan kimyasal gazlar ve sývýlarla iþgal edildi. Bu da yetmezmiþ gibi baþta Kýzýlay olmak üzere ülkenin dört bir yanýnda kentlerde Dünya'nýn gözü önünde ölçüsüz polis þiddeti yaþandý. Ýnsanlarýn kaybettikleri dostlarýný uðurlamak için yapacaklarý anma törenine dahi korkunç bir polis saldýrýsý yapýldý. ocuklar ve yaþlýlar tüm insani deðerler ayaklar altýna alýnarak gaza boðuldu, hýrpalandý. Bu vahþi saldýrýlarda yaralanan insanlarýmýz için oluþturulan revirler daðýtýldý, doktorlar, hemþireler gözaltýna alýndý, tedavi araçlarý ve malzemeleri tahrip edildi. Halk muhalefetine sahip çýkan milletvekilleri, uluslararasý gözlemciler gazlandý, coplandý. Bu acýmasýz polis þiddeti, bizzat Baþbakan tarafýndan miting meydanlarýnda verilen talimatlarla harekete geçirildi. Bu vahþetin sorumluluðu faþizan politikalarýn talimatýný veren AKP hükümetinin yaný sýra bu politikalarý uygulayan baþta Valiler olmak üzere kolluk güçlerine aittir. Kimden gelirse gelsin halka karþý insanlýk suçu içeren talimatlarý uygulayarak bu suçlarý iþleyenlerin, hesap vereceklerini akýllarýndan çýkarmamalarý gerektiðini hatýrlatýyoruz. Ancak özgürlük ve saygý isteyen halkýmýz, iktidarýn tüm vahþi saldýrganlýðýna inançla, onurla, kararlýlýkla, zekayla, aþkla karþý koymayý sürdürüyor. Özgürlük ve onurun, hakkýn ve adaletin direniþi büyüyor, tüm Türkiye'yi sarýyor, AKP iktidarýn sarsýyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan, halkýmýzýn bu büyük direniþi karþýsýnda giriþtiði iç savaþ kýþkýrtýcýlýðýnýn AKP tabanýnda karþýlýk bulmamasýndan çýlgýna dönerek, dizginsiz bir baský rejimi kurma yoluna girdi. Artýk sokaklarýmýzda polis TO- MA'larýnýn, Akreplerinin yanýnda Jandarma TO- MA'larý ve askeri birlikleri de görmeye baþladýk. Bizler Türkiye halkýnýn hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarýnýn despotik bir rejim oluþturma yönündeki bu saldýrganlýðýnýn durdurulmasýnýn bugünün en yakýcý demokratik görevi olduðu kanýsýndayýz. Bu nedenle AKP hükümetinin polisi tarafýndan uygulanan þiddete derhal son verilmesini ve Baþta Taksim olmak üzere þehirlerin meydanlarýnda uygulanan polis ablukasýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz." Hevesleri kursaklarýnda kalacak ðitim Bir Sen orum Þubesi Basýn ve EÝletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp içek, 5 li çeteye özenenlerin hevesleri de kursaklarýnda kalacaktýr. dedi. Niyetleri açýða çýktýðý için, hükümetin muhatap bile kabul etmemesi gereken kimi sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelerek ortaklaþa grev kararý aldýklarýný, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin 28 Þubat ýn 5 li çetesine özenerek Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir sözünü doðrularcasýna yeni 5 li çeteliðe özenmelerinin milleti þaþýrtmadýðýný ifade eden içek, Taksim Gezi Parký nda birkaç aðacýn yerinin deðiþtirilmesi bahanesiyle baþlayan, akabinde marjinal gruplarýn, ajanlarýn, faiz lobisinin yerli uzantýlarýnýn dahil olmasýyla kýrýlma yaþayan ve 28 Þubat ýn psikolojik harekâtýný andýran her türlü yol ve yöntemle darbeye yeltenenler, milletin oynanan oyunu ve bunun arka planýný fark etmesiyle birlikte boylarýnýn ölçüsünü almýþlardýr. þeklinde konuþtu. Ülkemizde yýllardýr sürdürülmeye çalýþýlan kardeþ kavgasýnýn ve terör belasýnýn bitirilmeye çalýþýldýðý bir dönemde, kararlý adýmlarýn atýlmasýndan rahatsýzlýk duyanlarýn, kan duracak diye kaný donanlarýn boþ durmamasýnýn milletin gözünden kaçmadýðýný dile getiren içek, þöyle konuþtu; Bundan sonra görev STK larýn diyen 28 Þubat döneminin Genelkurmay Baþkaný Karadayý dan emir alarak sokaðý ýsýtma görevini harfiyen uygulayan Sivil 5 li ete nin milletin yüzüne bakamaz hale gelmesinden Eyyüp içek ders çýkarmayan çakma sivil toplum örgütleri, faiz lobisinin ve sponsorlarýn ýrgatlýðýna soyunmuþlardýr. Mesele Gezi Parký deðil arkadaþ, hala anlamadýn mý? diyenlerin, milletin ne yapýlmak istendiðini hala anlamadýðýný düþünerek ýsrarla içinde olduklarý kirli oyuna devam etmeleri piþkinlikten de öteye geçmiþtir. SOROS ve OTPOR taktikleri ile halký manipüle etmeye çalýþanlar, içine düþtükleri kirden arýnmak, tövbe etmek ve milletten özür dilemek yerine, milletin gözünün içine baka baka entrikalara devam etmelerini ve yüzsüzlükten ödün vermemeye çalýþmalarýný anlamakta zorlanýyoruz. Ýsmine uygun davranýp milletin yanýnda yer almamalarý konusunda sicilleri kabarýk olan bu sözde sivil toplum örgütlerine kamu çalýþanlarýnýn itibar etmeyeceðine inanýyoruz. Eðitim-Bir-Sen olarak, milletin daha fazla gerilmesinin, ülkenin huzurunun bozulmasýnýn, Türkiye üzerine oyun oynayanlarýn haricinde kimseye bir fayda getirmeyeceðinin bilinmesini istiyor, grev çaðrýsý yapanlara, geçmiþten ders almalarýný, darbe ve kargaþa ortamlarýndan en fazla emekçi kesimin zarar gördüðünü hatýrlatýyor, emperyalist güçlerin ve içerideki kirli odaklarýn deðil, milletin yanýnda yer almalarý çaðrýsýnda bulunuyoruz.

9 SALI 18 HAZÝRAN Kayýp kadýn hâlâ aranýyor Bir süredir kayýp olan Fazile Þýracý yý arama çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer, arama kurtarma çalýþmalarýna katýldý. orum un Ýskilip ilçesinde 8 gün önce evinden çýkan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Fazile Þýracý yý arama çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Arama kurtarma çalýþmalarýna katýlan Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak ile Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü yetkilileri ile görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kayýp kadýnýn oðlu Mustafa Þýracý ile de görüþen Kaymakam Yýlmaz ve Baþkan Sezer, arama kurtarma çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini, Fazile Þýracý (48) bulunmasý için tüm imkanlarýn seferber edildiðini ifade ettiler. Kayýp bayanýn en son görüldüðü görüldüðü belirtilen bölgelerde yoðunlaþtýran ekipler, Þýracý nýn bir an önce bulunmasý için aralýksýz çalýþýyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Kaymakam Mehmet Yýlmaz, vatandaþlarýn bu konuda duyarlý olmalarýný, þüpheli bir durum karþýsýnda hemen 155 polis imdat hattýna bilgi vermelerini belirtti. Baþkan Sezer ise, Ýskilip Belediyesi olarak arama kurtarma çalýþmalarýna desteklerini sürdüreceklerini Þýracý nýn biran önce bulunmasý için arama kurtarma çalýþmalarýný yakýndan takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.(ýha) Borsa dan nezaket ziyareti orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve Meclis Baþkan Yardýmcýsý Turan Ünlü beraberlerinde Ticaret Borsasý Meclis ve Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret ettiler. Sohbet havasýnda, samimi bir atmosferde geçen Ý nezaket ziyaretinde Borsa yöneticileri ve Belediye Baþkaný Numan Sezer çeþitli konularda görüþ alýþveriþinde ve deðerlendirmelerde bulundular. orum Ticaret Borsasý Baþkaný ve beraberindekiler kendilerine gösterilen misafirperverliðe teþekkür ederek Ýskilip'ten ayrýldýlar. Borsa yöneticileri Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Ýskilip Adliyesi nde nöbet deðiþimi skilip Adliye Sarayý nda görev yapan Hakim Yaþar Yýlmaz, Siirt in Kurtalan ilçesine, Hakim Hakan akýroðlu da Amasya ya tayin oldu. Hakim Mehmet Kubilay Özkýlýç ise ilk görev yeri olan Ýskilip e atandý. Görev yeri deðiþikliði nedeniyle Hakim Yaþar Yýlmaz ve Hakim Hakan akýroðlu'na veda yemeði tertiplendi. Yemeðe Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Görev yeri deðiþikliði nedeniyle Hakim Yaþar Yýlmaz ve Hakim Hakan akýroðlu'na veda yemeði tertiplendi. Yardýmcýsý Melih personeli katýldý. çok güzel günlerinin geçtiðini, uyum içinde Alpsar, ilçe protokolü Yapýlan protokol çalýþtýklarýný ve Ýskilip'i ve sivil toplum konuþmalarýnda tayin unutmayacaklarýný kuruluþlarýnýn olan hakimler, Ýskilip'te ifade ettiler. temsilcileri ile Adliye Zaman zaman duygulu anlarýn yaþandýðý veda töreninde Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer tayin olan hâkimler Yaþar Yýlmaz ve Hakan akýroðlu'na Ýskilip'e katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek yeni görev yerlerinde de baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný dilediler. Yýlmaz ve Sezer Ýskilip'e göreve baþlayan Hakim Mahmut Kubilay Özcan'a da baþarýlar dilediler. ocuklara karne hediyesi Ý skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, yýlsonu tatili dolayýsýyla Tatil Kitabý hazýrlatarak ilköðretim okulu çocuklarýna daðýttý. Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý çerçevesinde eðitimci, yazar Mahmut Özkoca'nýn yazdýðý zengin içerikli kitabýn daðýtým töreni Sakarya Ýlköðretim Okulu ndan baþlanarak ilçede bulunan altý ilköðretim okulunun tamamýna ulaþtýrýldý. Sakarya Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþtirilen kitap daðýtým töreninde Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Yazar Mahmut Özkoca, Okul Müdürü Durmuþ Akbulut, öðretmenler ve öðrenciler hazýr bulundu. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in etrafýnda sevgi yumaðý oluþturan öðrenciler bir yandan Baþkan Sezer'in elinden karne hediyesi olan kitaplarýný alýrlarken, diðer yandan hediyelerini imzalattýlar. Milli Eðitim Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, yýlsonu tatili dolayýsýyla Tatil Kitabý hazýrlatarak ilköðretim okulu çocuklarýna daðýttý. Müdürü Mustafa Selvi, Belediye nin bu tür faaliyetlerin çocuklarýn eðitimi açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür etti. ocuklarla uzun süre sohbet eden Sezer, eðitime Belediye olarak her zaman katýda bulunmaya devam edeceklerinin altýný çizdi. Baþkan, Özveri ile kitabý hazýrlayan yazar Mahmut Özkoca'ya da çabalarýndan dolayý þükranlarýmý sunuyorum. dedi. Gül Der tarafýndan hazýrlanan yardým kermesi, eski Tekel Binasý nda hizmete açýldý. Gül Der kermesi destek bekliyor Erol Taþkan ül Der G tarafýndan hazýrlanan yardým kermesi, eski Tekel Binasý nda hizmete açýldý. Açýlýþ duasý ile kapýlarýný hayýrseverlere açan kermese tüm orumlular ý davet ettiklerini açýklayan Gül Der Baþkaný Melih Ahýshalý, kermesin bir hafta süreyle alýþveriþe açýk olacaðýný duyurdu. Hayýr sahiplerinin baðýþladýðý birbirinden güzel el emeði ürünlerin ve lezzetli yiyeceklerin satýþa sunulduðu kermeste, bahçede oluþturulan servis bölümünde de ziyaretçilere ikramlarda bulunuluyor. Dün sabah açýlan kermese yoðun ilgi oldu. Kermeste bahçede oluþturulan servis bölümünde ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. Taþeronlar eylem yaptý orum'da taþeron þirkete baðlý olarak çalýþan iþçiler 4 aydýr maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle alýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü önünde oturma eylemi yaptý. orum'da, alýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi nin (YEDAÞ) taþeronluðunu yapan firmanýn 4 aydýr kendilerine maaþ vermediðini iddia eden çalýþanlar, haklarýný aramak için orum'dan Samsun'a geldi. alýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü önünde toplanan iþçiler, yaklaþýk 200 kiþinin 4 aydýr maaþ alamadýðýný ve maðdur olduklarýný belirterek, maaþlarýnýn ödenmesini istedi. var. Firmaya, biz sonuçta sahada yapmýþ olduðumuz kabullere göre ödemelerini yapmýþýz. Tabi bazý eksik iþleri var, bazý yapmasý gereken iþleri var. Onun haricinde iþçi ücretleri konusunda eðer biz yine anahtar teslim iþi olmasýna raðmen, sorumluluðumuz olmamasýna raðmen, arkadaþlar gerçekten alacaklý olduklarý ispat edebilirlerse, tarafýmýzca da bunun ispatýný yapabilirse, yardýmcý olmaya çalýþýrýz dedi. Açýklama üzerine iþçiler, oturma eylemini sonlandýrýp daðýldýlar. (ÝHA) YEDAÞ TAN AIKLAMA Ýþçilerle alýk YEDAÞ Hukuk Müþaviri Ethem eker görüþtü. Ethem eker konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "orum'da iþi alan firmanýn, çalýþanlara paralarý ödemediði yönünde bu arkadaþlarýn iddialarý Taþeron iþçiler alýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü önünde oturma eylemi yaptý.

10 10 SALI 18 HAZÝRAN 2013 MUHTEÞEM VEDA Türkçe nin çocuklarýndan görkemli final U Recep Mebet luslararasý 11. Türkçe Olimpiyatlarý kapanýþ töreni önceki akþam Ýstanbul da gerçekleþti. orum a gelen yabancý öðrencilerin de sahne aldýðý muhteþem final gösterileri izleyenlerin beðenisini kazandý. Programla ilgili olarak Zaman Gazetesi nde yer alan haberde þu bilgiler verildi: sloganýyla düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Atatürk Olimpiyat Stadý'ndaki kapanýþ törenine geldi. Erdoðan'a eþi Emin Erdoðan ve çok sayýda bakan da eþlik ediyor. Kazlýçeþme'deki Milli Ýradeye Saygý Mitingi'nden sonra olimpiyat þölenine katýlan Baþbakan Erdoðan, stada geliþinde büyük bir coþkuyla karþýlandý. Stadý dolduran on binler Erdoðan'ý ayakta alkýþladý. OLÝMPÝYAT STADI'NDA ÝZLEYÝCÝ REKORU Ýstanbul Atatürk Olimpiyat Stadý, 11. Türkçe Olimpiyatlarý kapanýþ töreni için tamauluslararasý Türkçe men doldu. Ýstanbullular, Derneði (TÜRKEDER) kapanýþ töreni için Atatarafýndan 'Evrensel Barýtürk Olimpiyat Stadý'na þa Doðru' sloganýyla düakýn etti. Stada giremezenlenen 11. Türkçe Olimyen vatandaþlar ise dýþapiyatlarý, Atatürk Olimpirýda oluþturulan dev ekyat Stadý'nda yapýlan görranlardan kapanýþ törenikemli kapanýþ þöleniyle ni takip etti. Stada ulaþson buldu. mak için vatandaþlar zaman zaman yürümek zobirbirinden renkli runda kaldý. gösteri ve sunumlara sahne olan þöleni televizyonýstanbullular larýn baþýndaki milyonlaakin AKIN GELDÝ rýn yaný sýra yaklaþýk 250 Atatürk Olimpiyat bin kiþi de statta ve stat Stadý, Uluslararasý Türkçevresinde kurulan dev çe Derneði (TÜRKEekranlardan takip etti. 11. Türkçe Olimpiyatlarý kapanýþ töreni önceki akþam Ýstanbul da gerçekleþti. DER ) tarafýndan Dil ve 30'a yakýn kamerayla Kültür Festivali kapsamýnda 'Erensel barýþa doðru' sloganýyla dütakip edilen þölen, çok sayýda televizyon kanalý da canlý yayýnladý. zenlenen 11.Türkçe Olimpiyatlarý sevdalýlarýyla dolup taþtý. DavetÞöleni, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, eþi Emine Erdoðan, bazý liler akýn akýn geldikleri stadý erkenden doldurdu. Bu arada davetbakan ve milletvekilleri de izledi. lilerin, kalabalýk gruplar halinde stada akýn etmesi ise ilginç görüntüler oluþturdu. 80 bin kiþilik stadýn 150 bine çýkarýlan kapasitesi Iþýklar ve çeþitli efeklerle renklendirilen görkemli þölende bile gelen insan seli karþýsýnda yetersiz kaldý. Stad, törenin baþlasahne alan dünya çocuklarý, renk din ve dil ayýrýmý gözetmeksizin masýna henüz 3 saat kala doldu. Atatürk Olimpiyat Stadý'nýn tribün dünyaya bir kez daha barýþ mesajý verdi. Konuk öðrencilerin sahve saha içini dolduran on binler, stada sýðmadý. Dýþarýda kalan nede sunduklarý renkli gösteriler, seslendirdikleri parçalar davetliyüzlerce davetli stat içindeki þöleni stat dýþýnda kurulan dev ekranlerden büyük beðeni topladý. lardan izledi. Bu arada, statta açýlan "Statlar da bir gün size dar gelecek" ve YENÝ BÝR DÜNYA ÞARKISI ÝLE BÝTTÝ "içekler açmazdý bulutlar aðlamasa" pankartlarý davetlilerden alkýþ aldý. Uluslararasý Türkçe Derneði (TÜRKEDER) tarafýndan 'Evrensel Barýþa Doðru' sloganýyla düzenlenen 11. Türkçe OlimpiyatÞölen, 140 ülkeden gelen çocuklarýn sahnede birlikte seslenlarý, Atatürk Olimpiyat Stadý'nda yapýlan görkemli kapanýþ þöledirdikleri 'Yeni Bir Dünya' þarksýyla son buldu. Tören sonunda yaniyle son buldu. Gecenin sonunda sevgi dilinin çocuklarý hep birpýlan havai fiþek gösterisi geceye ayrý bir renk kattý. likte 'Yeni Bir Dünya' þarkýsýný söyledi. Kapanýþa muhteþem havai BAÞBAKAN TÜRKE ÞÖLENÝNDE fiþek gösterisi damgasýný vurdu. Vatandaþlar son ana kadar stadbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Uluslararasý Türkçe Derneyumdan ayrýlmadý. ði (TÜRKEDER ) tarafýndan düzenlenen 'Evrensel Barýþa Doðru' TÜRKE NÝN OCUKLARINA TAM NOT orum a gelen yabancý öðrencilerin de sahne aldýðý muhteþem final gösterileri izleyenlerin beðenisini kazandý. MÝHEMA dan karne hediyesi Recep Mebet M ihema Bebe ve ocuk Dünyasý, öðrencilere karne hediyesi olarak kitap armaðan ediyor. Geleneksel olarak düzenledikleri hediye kampanyasý hakkýnda bilgi veren Mihema Bebe ve ocuk Dünyasý yetkilisi Ýbrahim Bölükbaþ, Karnesini getiren tüm öðrencilere ya da velilerine ücretsiz olarak kitap armaðan ediyoruz dedi. ÖÐRENCÝLERE KÝTAP Mihema Bebe ve ocuk Dünyasý, bu yýl da öðrencileri unutmadý. Sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenledikleri kampanya ile çocuklarda kitap okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmayý amaçladýklarýný vurgulayan Ýbrahim Bölükbaþ, Öðrencilerin yaz tatilini de okuyarak geçirmesi için adet kitap daðýtacaðýz diye konuþtu. Düzenledikleri kampanyanýn büyük ilgi gördüðünü anlatan Bölükbaþ, hediye için alýþveriþ yapma þartýnýn olmadýðýný söyledi. Bölükbaþ, hediye ettikleri kitaplardan almak isteyen öðrencileri ve velilerini, Alaybey Sokak ve Sancaktar Camii karþýsýndaki Mihema Bebe ve ocuk Dünyasý maðazalarýna da- orum Zaman da görev deðiþimi Türkçe Olimpiyatlarý, Atatürk Olimpiyat Stadý'nda yapýlan görkemli kapanýþ þöleniyle son buldu. Z Recep Mebet aman Gazetesi orum Temsilcisi Lütfi Özkan, Zonguldak Ýl Temsilciliði görevine tayin oldu. orum da 4 yýldýr görev yapan Lütfi Özkan bugün saat da düzenleyeceði basýn toplantýsýnda orumlu meslektaþlarýyla vedalaþacak. Özkan dan boþalan göreve ise Zaman Gazetesi Kars Temsilcisi Öner Erek in getirildiði öðrenildi. Özkan ve Erek in yakýnda yeni görevlerinde mesai baþý yapacaðý bildirildi. HAKÝMÝYET Ailesi olarak meslektaþlarýmýz Lütfi Özkan ve Öner Erek i kutluyor, yeni görevlerinde baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Lütfi Özkan Öner Erek Dibek kahvesi orum da Recep Mebet D ibek Kahvesi, Kule Baharat tarafýndan orum da satýþa sunuldu. Ege yöresinde meþhur olan dibek kahvesi hakkýnda bilgi veren Kule Baharat yetkilisi Mahmut Döngel, Büyükþehirlerin gözdesi olan bu kahve türünü orum halkýnýn beðenisine sunuyoruz dedi. Dibek kahvesinin çekme kahve çeþitlerine göre farklý bir lezzete sahip olduðunu anlatan Mahmut Döngel, Ýþyerimizin önündeki özel standla tanýttýðýmýz bu kahvenin eþsiz bir aromasý var diye konuþtu. orum halkýnýn gösterdiði ilgiden memnun olduklarýný belirten Döngel, dibek kahvesini keþfetmek isteyen herkesi Hürriyet Meydaný Saat Kulesi karþýsýndaki iþyerlerine davet etti. Dibek Kahvesi, Kule Baharat tarafýndan orum da satýþa sunuldu. Körekoðlu ve Tapu Aileleri nin mutlu günü Ümit ile Hülya evlendi T epe Home orum Maðazasý sahiplerinden Ümit Körekoðlu, Endüstri Mühendisi Hülya Özlem Tapu ile hayatýný birleþtirdi. Babacan Giyim ortaklarýndan Yakup-Ayla Körekoðlu çiftinin oðlu Ümit, Hacer-Ahmet Tapu çiftinin kýzý Hülya Özlem ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Anitta Otel de düzenlenen düðün törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Körekoðlu ve Tapu Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Nuri Körekoðlu ve Hüseyin Karaca yaptý. orumlu sanatçý Cemalettin Kurtoðlu nun sahne aldýðý düðün töreni, pasta kesilmesi ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hülya Özlem-Ümit Körekoðlu çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Külcü kýydý. Öðrenciler karne hediyesi olan kitaplarý, Ýbrahim ve Memiþ Bölükbaþ ýn elinden aldýlar. Ayla-Yakup Körekoðlu çiftinin oðlu Ümit, Hacer-Ahmet Tapu çiftinin kýzý Hülya Özlem ile dünyaevine girdi.

11 SALI 18 HAZÝRAN Kâbe yolcularý dualarla uðurlandý A Aybike Turizm Haziran ayý umre kafilesi dün yola çýktý. orumlu umreciler, yakýnlarý ile vedalaþarak otobüslerdeki yerlerini aldýlar. Umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini yakýnlarý ile paylaþtýlar. Recep Mebet ybike Turizm Seyahat Acentesi nin 2013 yýlý Haziran grubu umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Dün orum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlama programýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya ve Turhan Candan, Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 75 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Terminali dolduran yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Ankara'ya hareket ettiler. Kafilenin Ankara Esenboða Havalimaný ndan Suudi Arabistan a uçtuðunu belirten yetkililer, orumlu umrecilerin 7 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Hüzün ve sevinç bir arada yaþandý orumlu umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý. orumlu umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý. Umre kafilesi için düzenlenen uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlama program, Selimiye Camii Ýmam Hatibi Muharrem Kunduz un Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programda sahne alan Hafýz Remzi, Mustafa Kümbül ve Hamza Kunduz dan oluþan ilahi ekibi, bir birinden güzel ilahiler Uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. seslendirdi. Kafileye rehberlik edecek olan Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük umrecilere programla ilgili açýklamalarda bulundu. Emekli Müftü Adem akýl ýn umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarýnýn ardýndan duayý Zakir Kümbül yaptý. Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan umreciler, umre idabetini yerine getirecek olmanýn coþkusunu ve yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþadýlar. orumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Umreye ilgi büyük Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya da ailesiyle birlikte umre için kutsal topraklara gitti. orum halkýnýn umreye olan ilgisinin arttýðýný belirten Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, kutsal yolculuða olan talebin son yýllarýn en yüksek düzeyine ulaþtýðýný açýkladý. Umre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Yasir Küçük, orumlu umrecilere sürpriz yaparak Hudeybiye ve Cirane umrelerini de programa eklediklerini müjdeledi. Umrecilerin rahat ve güvenli bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldýklarýný vurgulayan Küçük, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: 3 hafta sürecek umre organizasyona katýlacak olan umrecilerimiz 8 gün Medine, 13 gün de Mekke de kalacak. Umrecilerimiz Mekke de Cennet-i Mualla, Nur Daðý, Sevr Maðarasý, Arafat, Mina, Müzdelife yi ziyaret edecekler. Medine de ise Ravza-i Mutahhara, Cennet-ül Baki, Uhud Þehidliði, Kuba Mescidi, Yedi Mescitler, Kýbleteyn Mescidi ziyaret edilecek. Programda yaptýðýmýz sürpriz deðiþiklikle umrecilerimizi Hudeybiye ve Cirane ye de götüreceðiz. Program boyunca umrecilerimize kafile baþkanýnýn yaný sýra din görevlisi ekibi eþlik edecek. R Aybike Turizm yetkilileri de ailecek umre programýna katýldý. Hacý adaylarýna uyarý amazan ayýnýn yaklaþmasý ile Suudi Arabistan hükümeti kutsal mekanlar Mekke ve Medine'de hazýrlýklarýný sürdürürken, Kabe içerisinde geniþletme çalýþmalarýnda ilk etabýn tamamlanmak üzere olduðu belirtildi. Geniþleme çalýþmalarý kapsamýnda ilk etapta zemin ve birinci katýn hizmete açýlacaðý öðrenildi. Bu arada Suudi Arabistan Müftüsü Abdulaziz elþeyh ise yaþanabilecek yoðunluk nedeniyle bu sene imkanlarý olanlarýn ziyaretlerini ertelemelerini istedi. Hac Bakan Yardýmcýsý ve Sözcüsü Hatem Kadi de erteleme yönünde görüþ bildirdi. Suudi Arabistan hükümeti yabancýlarýn kotasýnda yüzde 20, yerli ziyaretçilerde ise yüzde 50 oranýnda azaltmaya giderken, Mekke Ticaret Odasý Hac ve Umre Ýþleri Komitesi Üyesi Said el-kureyþi de ziyaretlerin ertelenmesi yönünde açýklamada bulundu. Kabe geniþleme çalýþmalarý nedeniyle saatte 39 bin kiþi tavaf yapabilirken, geniþlemenin bitmesi ile bu rakamýn 130 bin kiþiye çýkacaðý kaydedildi. Mekke Belediyesi de kutsal mekanlarýn temizlik faaliyetlerinde çalýþacak iþçilerin sayýsýnýn 8 bin kiþiye çýkarýldýðýný açýkladý. Son yýllarda umreye olan ilginin daha da arttýðý vurgulandý. Umrecilerin ibadetlerini rahat bir þekilde yerine getirebilmeleri için tüm tedbirler alýndý.

12 12 SALI 18 HAZÝRAN 2013 G Baþbakan olaylarý büyütmeye çalýþýyor ezi Parký olaylarýnýn baþladýðý ilk günden itibavýr devlet adamý tavrý deðildir. Bu tavýr olaylarý sürdürren, hem iktidara, hem de muhalefete saðduyu ve me gayretinin ve rant hesabýnýn ifadesidir. aklý selim çaðrýsýnda bulunduklarýný ifade eden Saadet Sayýn Baþbakan Kazlýçeþme konuþmasýnda, mitinpartisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Baþbakan Erdoðan ýn ge destek vermediði için Yazýklar olsun diyerek Saatavrýný eleþtirdi. det Partililer i suçluyor. Oysa bizim geçmiþimi en iyi Baþbakan ýn tavrýnýn olaylarý sürdürme gayretisayýn Erdoðan bilir. Biz, dört partisi kapatýldýðý halde nin ve rant hesabýnýn ifadesi olduðunu iddia eden Cýtek bir taþ atmayanlarýz. Biz birilerinin gönlünü hoþ etdýk, Türkiye bir inatlaþmanýn kurbaný edilmemelimek için deðil, millete hizmet etmek ve Allah'ýn rýzasýný dir. Ýnatlaþma, kamplaþma kimseye fayda saðlamaz kazanmak için siyaset yapanlarýz. Hayra motor, þerre dedik. Anarþiden adalet doðmaz. Haksýzlýklarla mücafren olmayý temel ilke sayanlarýz. Milli Görüþçüler bundele vurarak, kýrarak yapýlmaz dedik. evremizin dan önce olduðu gibi bundan sonra da milletimizi kampyangýn yerine döndüðü, Suriye deki ateþin kapýmýza laþtýracak, toplumda nifak oluþturacak hiç bir adýmýn dayandýðý bir ortamda ihtiyacýmýz olan þey kamplaþiçinde olmayacaktýr. Bu böyle bilinsin. mak, kutuplaþmak deðil birbirimizi anlamaya çalýþfaruk Cýdýk Sayýn Baþbakan ýn Saadet Partililer e yazýklar olmaktýr dedik. Ýktidarýn güç bende istediðimi yaparým sun demesine gelince; Sayýn Baþbakan, kime yazýklar demesi ne kadar yanlýþsa, marjinal gruplarýn ortalýðý savaþ alanýna olsun denir biliyor musunuz? dönüþtürmesi de o kadar yanlýþtýr dedik. diye konuþtu. 10 yýllýk iktidarýnda faiz lobilerine 600 milyar dolar ödeme ya BU MÝTÝNGLER YANGINA KÖRÜKLE GÝTMEKTÝR pýpta, bu gün faiz lobisinden þikâyet edenlere. IMF'ye borcumuz bitti diyerek ülkenin borcunun bittiði havasýný oluþturarak milleti Milli iradeye saygýnýn meydanlarý doldurmakla deðil, milli yanýltýp, 10 yýllýk iktidarýnda ülkenin borcunu 217 milyar dolardan iradeye uygun olarak az konuþup çok iþ yapmakla olacaðýný savu600 milyar dolara çýkaranlara. Irkçý emperyalizmin istek ve arzulanan Cýdýk, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Ama sayýn Baþbarýna uygun olarak, Türkiye'nin hava ve deniz limanlarýný Amerikan kan ýn dünkü konuþmasýndan anlýyoruz ki dediklerimiz bir kulaðýnve diðer iþgal askerlerine kullandýrtanlara, Irak'ta milyonlarca Müsdan girip öbür kulaðýndan çýkmýþ. Tekraren diyoruz ki, tansiyonu lümanýn katline sebebiyet vermek suretiyle ortak olanlara. Yine düþürmek gerekir. Bu mitingler yangýna körükle gitmektir, taksimi, Irak ta Müslüman kadýnlarýn namusunu iffetini kirleten alçaklara yanlýþý tahriktir, yanlýþý tahrik de yanlýþtýr. Tansiyonu düþürmek, yösözüm ona cesur ve yürekli sýfatý atfederek dua edenlere. Ýsrail ve netim erkini elinde bulunduranlarýn soðukkanlý davranmasý ile Amerika nýn isteði ve arzusu doðrultusunda hareket edip, Surimümkündür. ye de uzun yýllar sürecek kardeþ kavgasýna sebebiyet verenlere. BU TAVIR DEVLET ADAMI TAVRI DEÐÝL Sýrf Ýsrail istemiyor diye toplanan yardýmlarý çaresiz, maðdur, yardýma muhtaç Gazze halkýna ve temsilcilerine gerektiði þekilde ulaþancak ve maalesef þunu da söylemeliyiz ki hükümet ve özeltýrmayýp, bu paralarý bankada faize yatýranlara. Bölgemizdeki komlikle Baþbakan olaylarý bitirmeye deðil uzatmaya çalýþýyor. Son iki þu, kardeþ ve Müslüman ülkelere karþý kullanýlacaðý kesin olan Fümitingdeki tavrý, tarzý, konuþmasý bunun en büyük göstergesidir. ze Kalkaný ve Patriotlarý Siyonizmin isteðine uygun olarak ülkemimaalesef Baþbakan, bu tavrýyla toplumu kamplaþtýrarak siyasi rant ze getirenlere. Avrupa nýn peþine takýlýp, hatta Avrupa Birliði Baelde etmeye çalýþýyor. ABD eski Baþkaný Bush un Irak iþgali esnakanlýðý kurup sonra Avrupa dan þikayet edenlere. sýndaki ya bendensin ya da karþýmdasýn tavrýný taklit ediyor. Bu tavýr akli selim tavrý deðildir, bu tavýr sükûnet tavrý deðildir. Bu ta- Uslu, Mil i Ýradeye Saygý Mitingi nde Enise Aðbal AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Erdoðan ýn hafta sonu Sincan da gerçekleþtirdiði Milli Ýradeye Saygý Mitingi ne katýldý. Ailesiyle birlikte mitinge katýlan Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Gezi Parký sürecinde yaþananlar, yapýlacaklar ve gündeme iliþkin konuþmalarýný vatandaþla birlikle dinledi. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan ýn mitingini dinledi. Ortaköy HEM yýl sonu sergisi açýldý O Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýl sonu sergisi törenle açýldý. Halkoyunlarý gösterisi törene renk kattý. rtaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýl sonu sergisi törenle açýldý. Sergi açýlýþýný Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Törene Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkaný Ali Ergin, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Üsteðmen Ýbrahim Kaya, Ýskilip Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Ahmet ökeneriþ, Þule Toksoy, Kadir Söngüt, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Emniyet Amiri Komiser Muhammed Ýnan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Necmettin Güneþ, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Tören, kusiyerlerden Hikmet Baþaran ýn açýþ konuþmasýyla baþladý. Baþaran, Bizler imkân verildiðinde kabuðumuzdan çýkýp birþeyler yapabileceðimizin farkýndaydýk. Halk Eðitimi Merkezi bizler için çeþitli kurslar açarak bunlarý saðladý. Bizler daha aktif, daha sosyal olduk. Kendimize güvenimiz geldi. Aile bütçemize katký saðlayacak iþler yapýyoruz. dedi. Daha sonra kürsüye gelen Halk Eðitim Merkezi Müdürü Naci Bahtiyar, Ortaköy merkez, Aþdaðul ve Karahacip beldelerimizde toplam 61 kurs açtýk. Bu kurslarýmýzda 373 erkek, 729 kadýn olmak üzere toplam bin 102 kursiyere eðitim verdik. Üç kusiyerimizi aþçýlýk konusunda eðitim almak üzere Ýtalya ya gönderdik. Gelecek yýl ise üretime yönelik kurslar açmak istiyoruz. Ortaköy ün ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüzün tanýtýmýna katký saðlayacaðýna inanýyorum. diye konuþtu. Karahacip Beldesinde açýlan org kursu kursiyerlerinin sunduðu müzik ziyafetinin ardýndan halk oyunlarý gösterisi beðeni ile izlendi. Ney kursu öðreticisi Bayram Arabacý ile Onur Genç, Berkay Karaman, Fýrat Aksoy'un sunduðu halk türküleri izleyenlere duygulu anlar yaþattý. orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Lastiði patladý, takla attý orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kamil köyü tarafýna yolcu býraktýktan sonra Osmancýk'a dönmekte olan Satýlmýþ Sümbül (51) yönetimindeki 19 T 1553 plakalý ticari taksi, Eymir Mahallesi yakýnlarýnda yol yapým çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü stabilize alana geldiði sýrada sol ön lastiðinin taþ kesmesi sonucu patlayýnca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. Meydana gelen kazada ticari araç kullanýlamaz hale gelirken, araç sürücüsü Satýlmýþ Sümbül yaralandý. Yaralý sürücü, olay yerine gelen ambulansla Osmancýk devlet hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Kamyonet kundaklandý orum un Alaca ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kundaklandý. Olay, Günhan mahallesi Þehitler sokakta meydana geldi. Hasan Þ. ye ait kamyonet gece geç evinin önünde kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kundaklandý. Son bir yýlda iki kez aracý kundaklanan Hasan Þ., geçtiðimiz yýl Nisan ayýnda da aracýnýn kundaklandýðý, aracýnýn kullanýlamayacak hale gelmesi nedeniyle yeri bir araç aldýðýný söyledi. Ýkinci kez aracýnýn kundaklandýðýný dile getiren Hasan Þ., buna bir anlam veremediðini belirtti. evrede bulunan esnaf ve komþularýnýn olaydan tedirginlik duyduðunu kaydeden Þahin, geçtiðimiz aylarda bir komþusunun da arcýnýn tekerlerinin kesildiðini kaydederek, Alaca Emniyet Müdürlüðü nden özellikle gece saatlerinde denetimlerini artýrmasýný istedi. Þahin, olayý erken fark ettiklerini ifade ederek, bu sayede yangýnýn evlerine sýçramasýný son anda engellediklerini sözlerine ekledi.(ýha) Alaca ilçesinde park halindeki bir kamyonet kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kundaklandý. Otomobil motosiklete çarptý orum'un Osmancýk ilçesinde, otomobille motosikletin çarpýþmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Amasya'dan Ýstanbul'a giden Rýza Keleþ (26) yönetimindeki 06 YB 0908 plakalý otomobil, D-100 Karayolu Asya kavþaðýna girmeye çalýþan Ekrem Danacý yönetimindeki 19 HR 489 plakalý motosiklete yan tarafýndan çarptý. arpmanýn etkisiyle motosiklet, sürücüsü ile birlikte kavþak içine savruldu. Motosiklet sürücüsü, çarpmanýn etkisiyle ayaklarýndan yaralanarak ambulansla Osmancýk Devlet Osmancýk ta otomobille motosikletin çarpýþmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Durdu etin Osmancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý Kavþakta kaza, 1 yaralý Karahacip Beldesinde açýlan org kursu kursiyerlerinin sunduðu müzik ziyafeti beðeni ile izlendi. orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý Edinilen bilgiye göre, Osmancýk'tan Küçük Sanayi Sitesi istikametine gitmekte olan Süleyman Özkoca yönetimdeki (68) 19 HF 670 plakalý otomobil, orum istikametinden gelerek ýþýklý kavþaktan D-100 karayoluna girmek isteyen Yaþar Sarý (58) yönetimindeki 06 YS 603 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Meydana gelen kazada 19 HF 670 plakalý aracýn sürücüsü Süleyman Özkoca yaralandý. Yaralý sürücü olay yerine gelen ambulansla Osmancýk devlet hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha)

13 SALI 18 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 9 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:5 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN Kalbleri temizlemenin ilâcý, Allahýn dostlarýnýn kelâmýdýr. Onlarýn yazýlarýný okuyunca kalbler temizlenir. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) VEFAT EDENLER 1- Ezil Köyü' nden gelme Taksici Esnafýndan Yaþar BAÞ' ýn eþi, Motorcu Esnafýndan Murat ve Fazlý BAÞ' ýn anneleri; Satý BAÞ. 2- Alaca Soðucak Köyü' nden gelme, Ali YILDIRIM' ýn eþi, Ayhan ve Aydýn YILDIRIM' ýn anneleri; Yazgülü YILDIRIM. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mürsel Hocamýzýn vefatý üzerine 14 Haziran 2013 Cuma günü Mürsel Þahinbaþ Hoca, Hakk'ýn rahmetine kavuþtu. net Yýllar sonra yolumuz, orum Hakimiyet Gamýþtý. Ethem ERKO Onu ilk defa Ýmam Hatip Okulu'nun ilk yýllarýnda tanýmýþtým. Yeni gelmiþti orum'a, heyecan- ettik. Her gün gazeteye gelir, bir odaya çekilir, yazetesi'nde kesiþti. Bir süre birlikte yazmaya devam lý vaaz ediyordu. Halkýn ilgisi büyüktü. Zira yýllardýr orum'da kadrolu vaiz yoktu. Sadece il müftüðýdýna yazmayý tercih ederdi. Sonra gazeteye gelezýsýný yazardý. Ýsraf olmasýn diye yarým dosya kamüz vaaz ediyordu. mez oldu. Yazýlarýný evinde yazýp gönderiyordu. Sonra dördüncü sýnýfta orta kýsým bitirme sýnavý sýrasýnda gördüm. O yýllarda pek çok din gö- yazdýrýrdý. Bu halinde bile irþat görevini sürdür- Hatta son dönemlerde bir muhabir çaðýrýrdý, ona revlisi, Ýmam Hatip Okulu'nu dýþarýdan bitirmeye müþ olmasýný hep takdir ve hayranlýkla izlemiþimdir. çabalýyordu. Onlar da bizimle beraber sýnava giriyorlardý. Hatta beden eðitimi sýnavýnda bizimle Hastalýðý, çok uzun sürdü. Hep ziyaret etmek beraber þortla koþuyorlardý. Mürsel Hoca da onlarýn arasýndaydý. istemiþtim de sýkýntýya sebep olurum endiþesiyle bir türlü gidememiþtim. Geçen yýl Ahmet Lütfi Kazancý hocamýz, Mürsel Hoca'nýn Sabýr ve azimle hem orta kýsmýný, hem de lise kýsmýný dýþarýdan bitirdi. durumunu sorunca biz de anlattýk. Bir ziyaret etsek, deyince bunu En önemli hatýramýz, Ýmam Hatip okulu ile Lise arasýnda yapýlan münazarayla ilgilidir. Sanat Okulu'nun yeni salonunda yapýdülkadir Ozulu, Mehmet Tatlýsu ve ben yola çýktýk. Hocamýzýn ka- deðerlendirdik. Ahmet Lütfi Kazancý hocamýzýn önderliðinde Ablan münazaraya çok iyi hazýrlanmýþtýk. Ýki ekip centilmence münazara yaptý. Herkes, sonucu kesin görüyordu. sinde karþýladý. Sevinçliydi, gözleri parlýyordu. Hal ve hatýrýný sorpýsýný çaldýk. Kapý açýldýðýnda hocamýz, bizleri tekerlekli sandalyeduk. Hamd ve þükürle halini arzetti. Þikayeti yoktu. Kadere rýzasý Liseli izleyiciler, kaybettik diyerek salonu terketmeye baþladýlar. Bu esnada jüri sonuçlarý açýkladý. Sonucu eline alan sonucu büyüktü. Gelmiþ, geçmiþten söz edildi. Ýlmi konulardan bahsedildi. Bir saatten fazla sohbetten sonra izin istedik. Zira uzun süre onu rahatsýz etmek istemiyorduk. Ama o, halinden çok memnundu. "Ne da inanamamýþtý bu puanlara. Lise, büyük bir farkla müzarayý kazanmýþtý. Salonda herkes þoktaydý. Þakamý yoksa dil sürçmesi mi olur, gitmeyin. Ben, yýllardýr böyle ilmi sohbete hasrettim. Beni çok diye bir süre bocalama yaþadýlar. Sonucun ciddi olduðunu görünce mutlu ettiniz" dedi. Bu söz üzerine biraz daha kaldýk. Ahmet Lütfi þaþkýnlýðý atýp jüriye yuh çektiler. Kazancý hocamýz, yazmýþ olduðu kitaplar ve konularý hakkýnda bilgiler sundu. Hatta bazý konularý aktardý. Mürsel Hoca, ilgiyle dinli- Üzgün vaziyette okula döndüðümüzde müdürümüz Halis Aykan Bey, bizleri tekrar tekrar tebrik etti. "ocuklar, siz münazarayý yordu. Ama onu çok yormaktan da çekiniyorduk. Israrla izin istedik ve ayrýldýk. kazandýnýz ama jüri sonucu ters ilan etti. Onlar, sizin þahsýnýzdan benden hýnç almak istediler. Zira vilayette yapýlan bir toplantýda örgütün ideolojik eylemlerini sýralayarak TÖS binasýnýn inþaatýna yalini düþündükçe hüzünlendik. Allah'tan þifa ve sabýr dileðiyle ayrýl- Vedalaþýrken Ulu Cami'de bülbül gibi þakýyan insanýn son hapýlacak devlet yardýmýný engellemiþtim. O öfkelerini böyle çýkarttýlar. TÖS üyesi öðretmenler jüride yer alýnca sonuç böyle oldu," di- Her an ondan ani bir haber gelebilir diyorduk. Sonunda Cuma dýk. ye bizleri teselli etti. günü gazete haberiyle öðrendik; Mürsel Hocamýzýn Hakk'a yürüdüðünü. Ertesi gün orum Gazetesi'nde münazara ile ilgili bir yazý yayýnlandý, yazan Mürsel Þahinbaþ idi. Meðer o da münazarayý izlemiþ ve sonunda bizleri tebrik etmeye hazýrlanýyormuþ. Ýlan edilen yýllarca beklediði vuslat anýnda Rahmet-i Rahman'a uðurlamak Cuma namazýndan sonra cenaze namazýnda saf tuttuk. Onu, sonuca inanamamýþ. Kararý haksýz ve kasýtlý bulmuþ. Münazaranýn üzere. Omuzlarda götürüldü cenazesi Ulu Mezar'a. teknikleri, biz konuþmacýlarýn performanslarý ve edebiyle konuyu Bir alimin daha emanetini sahibine tevdi ederek döndük oradan. enine boyuna ele almýþtý. Güzel bir eleþtiri yazýsý yazmýþtý. O gün vaiz Mürsel Þahinbaþ, gözümde daha büyümüþ ve daha berraklaþ- Mürsel Þahinbaþ hocamýza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mürsel Þahinbaþ Hoca Rahmeti Rahmana kavuþan Mürsel hoca, 1933 lalý, Atýf Hoca hakkýnda menfi þekilde konuþma yapýnca, konuþulanlara katýlmadýðýndan salonu terk et- yýlýnda Ýskilip te dünya ya geldi. Babasý Ýsmet hafýz, Ýskilip Ulu Camisinin imamý idi. Ýki erkek kardeþtiler. Diðer kardeþi olan Faik Þiranlý Mustafa Efendiye ait orum da iki adet miþti. Þahinbaþ ta müftülük yapmýþ, emeklilikten sonra Ýskilip e dönmüþtü. Ýskilip te vefat etmiþtir. vine kavuþmasý için, Mürsel hocaya müracaat ettik- medrese bulunuyordu. Bunlarýn onarýlarak, eski iþle- Mürsel Hoca hafýz olduktan sonra, Ýskilip te lerinde; kendisinin yapmasý gereken ne varsa, yapmaya hazýr olduðunu bildirmiþti. Osman Kalfa hocadan Molla camiye kadar Arapça dersi aldý. Ben kendisi ile telefonla görüþmüþtüm. Eþi konuþmamýza aracýlýk ediyordu. O sýralarda, Þiranlý Þiranlý Mustafa Efendinin oðlu, Hacý Faik Efendinin kýzý ile evlendi. Mustafa Efendi hakkýnda yazmakta olduðu kitap Ýskilip te Hanönü camisinin yanýnda medreseler vardý. Bizim evimizde bu medreselerin yanýnda Mustafa Yolcu hakkýnda konuþmuþtuk. Kitap konusundaki çalýþmalarýný kutlamýþ, saðlýk dilekleriyle konuþmamýz sona ermiþti. idi. Bu medreselerden birini Mürsel hoca kullanýyordu Yýlý yazýnda, bu medrese de Mürsel hocadan kuran okudum. Mürsel Þahinbaþ hocamýz arkasýnda güzel bir seda, eserler býrakarak yalan dünya dan ayrýlýp gerçek dünyasýna kavuþtu. Mürsel hocanýn mimar olan oðlu Muhlis Þahinbaþ genç yaþýnda vefat etmiþti. Bu ölüm Mürsel hocayý üzmüþtü. Hocama Yüce Allah tan rahmet ve mekânýnýn cennet olmasýný orum a konuþma yapmak için gelen Ahmet Taner Kýþ- diliyorum. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Abdulmecid Efendi 3 ileli bir ailedir Bediüzzaman ýn ailesi. Tefekkür Dünyamýz Yüksek daðlarýn elbette zirvesi serin olur lar dan sonra Ýmam Hatip lisesinde hocalýk yapar. Hayrettin Karaman ve daha ülkemizin yertiþtirdiði eski ilahiyatçýlarýn hocalýðýný yapmýþtýr. Raþit Yücel Ve Bediüzzaman ýn hayatýndan sonra ihtilalin za- corumhakimiyet. net lim subaylarýndan bir kaçý Konya ya gelerek, aðabeyinin kabrinin bilinmeyen bir mekana nakli için kendisine zor ile bir dilekçe imza ettirmeðe çalýþtýklarý zaman: " Býrakýn, hayatýnda iken ona huzur vermediniz, bari kabrinde rahat etsin" teklifine raðmen bilinmeyen bir mekana Bediüzzaman ýn kabri nakledilir. Bu naklin baþýndan sonuna kadar Abdulmecid efendi yanlarýnda göz yaþlarý ile bulunur. "Benden sonra yedi sene yaþayacaksýn" dediði Abdulmecid hazretleri hakikaten yedi yýl daha yaþamýþ ve11 Haziran 1967 yýlýnda vefat etmiþtir. Cenazesine Bediüzzaman ýn mümtaz talebelrinden Zübeyir Gündüzalp ve bir çok Nur talebesi iþtirak edip, Mevlana türbesinin kýblesinde buluna kýrlar mezarlýðýna defnedilmiþtir. Cenabý Hak kabrini pür-nur eylesin.mekaný cennet olsun. (Son) NÖBETÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ><BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 83,388 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) GÜNEÞ ECZANESÝ><GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ BABA AMLIÐI KARÞISI) SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,717 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı