PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA PROGRAMA GİRİŞ SİSTEM PARAMETRELERİ... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA... 6 2 PROGRAMA GİRİŞ... 8 3 SİSTEM PARAMETRELERİ... 10"

Transkript

1 PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA PROGRAMA GİRİŞ SİSTEM PARAMETRELERİ ġġrket PARAMETRELERĠ Genel Firma Parametreleri (116111) ÇalıĢma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) Departman Tanımı (116120) Ssk tanımı SSK Tanımları (116130) SSK Kartları Yönetimi (116135) ĠġKUR Tanımları (116131) Görev Tanımları (116140) Bölge Tanımları (116195) Sendika Tanımları (116150) YASAL PARAMETRELER Yasal Parametreler (116215) Nema Oranları (116260) TAHAKKUK AY VE NO DEĞĠġTĠR (116300) SİCİL İŞLEMLERİ KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUġLARI PERSONEL SĠCĠL KARTLARI (111100) PERSONEL SİCİL KARTLARI (111100) AĠLE FERTLERĠ TANITIM KARTI (111102) PERSONEL BORÇ VE DEVĠR TANIMLAMALARI (111600) ĠġTEN AYRILAN PERSONELĠN SĠCĠL KARTLARI (111200) CARĠ PERSONEL TANITIM KARTI (041440) MUHASEBE GRUP VE KOD TANITIMI (111300) PERSONEL DURUM KARTLARI (111400) ĠZĠN FORMU (111500) SĠCĠL KARTLARI TOPLU DEĞĠġĠKLĠK (111700) ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI TOPLU DEĞĠġĠKLĠK (111800) PERSONEL KĠMLĠK KARTLARI DÜZENLEME VE YAZDIRMA (111900) PERSONEL BELGE TANIMLARI (111930) PERSONEL BELGE DETAY TANIMLARI (111931) PUANTAJ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ PERSONEL PUANTAJ KARTLARI (112100) PERSONEL TOPLU PUANTAJ ĠġLEMLERĠ (112200) PERSONEL PUANTAJ ÖN DEĞER GĠRĠġĠ (112300) PKDS DEN BĠLGĠ AKTARIMI (112400) EXCEL'DEN BĠLGĠ AKTARIMI (112410) PERSONEL PUANTAJ YENĠLEME (112500) PERSONEL PUANTAJ SĠLME (112600) TAHAKKUK KESĠNLEġTĠRME (112700) KESĠNLEġMĠġ TAHAKKUK ĠPTALĠ (112800)

2 7 AVANS TALEP İŞLEMLERİ AVANS TALEP EVRAĞI (047800) AVANS TALEP OPERASYONLARI (113710) İZİN YÖNETİMİ ĠZĠN FORMU (111500) ĠZĠN TALEP FORMU (111510) ĠZĠN TALEP YÖNETĠMĠ (112952) PERSONEL ĠZĠN TABLOSU (CHART) (113610) ĠZĠN RAPORLARI HakediĢ Raporu (113341) Ġzin Defteri Basımı (113342) Personel Devam Çizelgesi (113343) Ġzinli Personeller (113344) Detaylı izin raporu (113345) PERSONEL DEVAM KONTROL YÖNETİM PERSONEL DEVAM KONTROL GĠRĠġ (111920) VARDĠYA TANITIM KARTI (111922) TAKVĠM TANITIM KARTI (111923) TAKVĠMLĠ VARDĠYA TAKĠP FORMU (111924) PERSONEL DEVAM YÖNETĠMĠ (111925) PERSONEL DEVAM KONTROL (CHART) (111926) PERSONEL DEVAM TEXT ĠMPORT (111928) PERSONEL DEVAM LĠSTESĠ (111921) PERSONEL DEVAM KONTROL RAPORU (111927) YÖNETİM PERSONEL KARTLARI YÖNETĠMĠ (111101) PERSONEL ĠZĠN FORMU YÖNETĠMĠ (112951) PERSONEL TAHAKKUK YÖNETĠMĠ (112950) PERSONEL TAHAKKUK ĠZLEME (112960) PERSONEL MAAġ DEĞĠġĠMĠ ĠZLEME EKRANI (112961) PERSONEL GĠRĠġ/ÇIKIġ HAREKETLERĠ VE MAAġLARI ĠZLEME EKRANI (112962) PERSONEL BELGE YÖNETĠMĠ (112963) ANALİZLER PERSONEL TAHAKKUK KÜBÜ (112900) RAPORLAR RAPOR TANIMLAMA Rapor tanımlama (113500) Bordro Zarfı Tanımlama (113150) Tanımlanan Raporu Sil (113600) Yeni Tip Kullanıcı Tanımlı Raporlar Rapor Tanımlama (113501) Rapor Döküm (113502) Serbest rapor tanımlama (113503) Serbest rapor döküm (113504) BORDRO VE ZARF DÖKÜMLERĠ

3 Ġzleme Bordrosu (113110) Ödeme Bordrosu (113120) Tahakkuk Kontrol Raporu (113130) Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü (113140) Serbest Zarf Dökümü (113160) PUANTAJ RAPORLARI Personel Ġcmal Raporu Toplu Ġcmal Raporları Tahakkuk icmal rapor (113221) Kazanç Raporu (113222) Ek Kazanç Raporu (113223) Sosyal Yardımlar Raporu (113224) Kesintiler Raporu (113225) Toplu Ġcmal Rapor (113226) Departman Veya Görev Sıralı Toplu Rapor (113227) Ġhbar Tazminatı Raporu (113230) Kıdem Tazminatı Raporu (113240) PERSONEL BAZINDA RAPORLARI Personel Durum Raporu (113310) Personel Fihristi (113320) Personel Adres Fihristi (113330) Aile fertleri listesi dökümü (113340) ĠĢten Ayrılan Personeller Dökümü ĠĢten Ayrılan Personel Fihristi (113351) ĠĢten Ayrılan Personel Adres Fihristi (113352) ĠĢe Giren Ve Çıkanların Tarih Aralıklı Dökümü ĠĢe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri (113361) ĠĢte ÇalıĢanların Tarih Aralıklı Dökümü (113362) ĠĢten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü (113363) Ġki tarih arası dönemsel bazda personel giriģ çıkıģ raporu (113365) Personel Yıllık Durum Raporu (113380) Personel ĠĢsizlik Sigortası Raporu (113390) TĠCARĠ HAREKET BĠLGĠLERĠ Personel Hareket Föyü (041435) Personel Durum Raporu (045964) Personel Hesap Ekstresi (044161) Cari personel hareket föyü (041436) Cari personel bakiye durum raporu (045966) Cari personel hesap ekstresi (044162) KULLANICI TARAFINDAN TANIMLANAN RAPORLAR (113400) KULLANICI TARAFINDAN TANIMLANAN RAPORLAR(ÜCRET KARġILAġTIRMALI) (113450) PERSONEL ĠZĠN TABLOSU (CHART) (113610) PERSONEL FORM TASARIMI Personel form tanımlama (113620) Personel form dökümü (113621) BİLDİRGELER E-BĠLDĠRGE (114960) E-BĠLDĠRGE SĠGORTALI TEKRAR ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRĠMĠ (114963)

4 13.3 ELEKTRONĠK VĠZĠTE KÂĞIDI (114964) E-BEYANNAME Muhtasar beyannamesi (114917) ve Damga vergisi beyannamesi (114931) Paketleme (114932) Internetten XML ġema Dosyası Güncelle (114933) SOSYAL SĠGORTALAR KURUMUNA AĠT BĠLDĠRGELER Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(EK 3) Eksik ÇalıĢma Bilgi Formu (114170) Sigortalı Bildirimleri Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (114973) Sigortalı Bildirim Belgesi (114974) Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (114178) Sosy.Güv.Destek Primine Tabi ÇalıĢma Dilekçesi (114177) ĠĢyeri Bildirimleri ĠĢ Yeri Bildirgesi (114160) ĠĢyeri Bildirgesi (Böl.ÇlĢ.Md) (114165) Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi Sigortalı için vizite kâğıdı (114970) Sigortalının eģi veya çocuğu için vizite kâğıdı (114971) Sağlık Belgesi (114972) ÖZEL GĠDER ĠNDĠRĠMĠ (114410) Özel gider indirimi (114410) Özel gider indirimi bordrosu (114470) Azami Fatura Hesaplaması (114450) Özel indirim dilekçesi (114460) MUHTASAR BEYANNAME Muhtasar Beyanname ( , ) Muhtasar Beyanname Entegre Kodları (114920) DĠĞER BĠLDĠRGELER Damga Vergisi Beyannamesi (114930) ĠġKUR ĠĢgücü Çizelgesi (Aylık) (114175) ÇalıĢanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950) ĠĢten Ayrılma Bildirgesi (114700) ĠĢsizlik Sigortası ġahıs Ġcmal Bordrosu (114730) ÇalıĢma Belgesi (114740) PERSONELLERLE ĠLGĠLĠ OLARAK HANGĠ BĠLDĠRGE NE ZAMAN DÜZENLENMELĠ VE HANGĠ KURUMA VERĠLMELĠDĠR ESKĠ BĠLDĠRGELER Emekli ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (114150) Sigortalı Bildirim Belgesi (114180) ĠĢçi GiriĢ Bildirgesi (114500) ĠĢçi ÇıkıĢ Bildirgesi (114600) ĠĢçi Bildirimi Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge (114110) Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge (114130) DÖNEMSEL İŞLEMLER TASARRUF TEġVĠK ÖDEMESĠ (115100)

5 14.2 BANKA ÖDEME EMĠRLERĠ Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası (115211) Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler (115212) Yapı Kredi bankası Gönderilmeyenler (115213) ĠĢ Bankası ĠĢ Bankası (Eski Form) (115221) ĠĢ Bankası (Yeni Form) (115222) Halk Bankası (115230) Garanti Bankası ( ) Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni ( ) Akbank (115260) Finans Bank (115281) Koç Bank (115282) Türk Ekonomi Bankası (115283) Denizbank (115284) PERSONEL MAAġ ĠġLEMLERĠ Personel MaaĢ DeğiĢiklik ĠĢlemleri (115310) Personel MaaĢ DeğiĢiklik Raporu (115320) Personel MaaĢ ĠĢlemlerini Geri Al (115330) PERSONEL YÖNETIMI NE PKDS DEN İMPORT DOSYASI FORMATI

6 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA PERSONEL YÖNETIMI Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalıģan tüm iģyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. ĠĢ kolu, iģ yeri, departman, kiģi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkıģ formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı PERSONEL YÖNETIMI, bu özelliklerinden dolayı çeģitli sektörlerin değiģik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar. Her bilgisayar programında olduğu gibi; PERSONEL YÖNETIMI programını da kullanmaya baģlamadan önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PERSONEL YÖNETIMI ni kullanmaya baģlarken yapılması tavsiye edilen hazırlıklar Ģunlardır: 1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması; 2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve Ģantiye çalıģanları gibi), mekan (merkez ve Ģube çalıģanları gibi), ya da baģka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması; 3) ÇeĢitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi; 4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken değinilecektir). 5) Yetkili kuruluģların içinde bulunulan yıl için belirlemiģ olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi. ġimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıģalım; PERSONEL YÖNETIMI programınızı çalıģtırabilmek için, öncelikle KUR9000 programından Ģirket açmak gerekir. Bu iģlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000-KuruluĢ ve Parametreler bölümünde detaylı bir Ģekilde açıklanmıģtır. PERSONEL YÖNETIMI programını kullanmaya, programınızın sistem bölümü ile baģlayacaksınız. Bu bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri bölümünden müģavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalıģma saatini, sosyal yardım aylarını programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SSK Ģubelerini, görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar, ek kazançlar ve iģsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PERSONEL YÖNETIMI ile yapacağınız iģlemlerin iskeletini oluģturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalıģma sonucu bu bölüme giriģ yapmanızı öneririz. Parametre giriģleri yaptıktan sonra ikinci iģlem sırası personel sicil iģlemleri olmalıdır. PERSONEL YÖNETIMI nin Sicil menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalıģan tüm personellerin PERSONEL YÖNETIMI ne tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra, artık sıra puantaj iģlemlerine gelmiģtir. Personel puantaj kartından, her personel için tek tek puantaj bilgileri girilecektir. Ortak kazançları olan personelleri toplu puantaj programından tek bir seferde girmeniz de mümkündür. Puantaj giriģlerinden sonra tahakkuk kesinleģtirme iģlemi yapılacaktır. Bu iģlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz. Yıl sonlarında çalıģanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili döküm almak için özel gider indirimi bölümünü kullanacaksınız. 6

7 Belirli periyotlarla SSK ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PERSONEL YÖNETIMI nin Bildirgeler modülünde yer alan SSK Bildirgeleri menüsünden dökülebilir. Tasarruf teģvik fonu ile ilgili parametre giriģleri ise Sistem modülü/yasal Parametreler/TTF Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Evet, ana hatlarıyla PERSONEL YÖNETIMI ni hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıģtık. ġimdi; PERSONEL YÖNETIMI ni oluģturan tüm menüleri geniģ açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz. 7

8 2 PROGRAMA GİRİŞ Series 9000 programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program için kısa yol oluģturulması ve programların çalıģtırılması kitabınızın KUR9000 ne ayrılan bölümünde detaylı olarak açıklanmıģtır. Programınızı çalıģtırdıktan sonra karģınıza PERSONEL YÖNETIMI giriģ ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aģağıda görülmektedir. Açıklamalarımıza, KUR9000 den çalıģılacak firmanın açılmıģ olduğunu kabul ederek devam ediyoruz. Günün Tarihi: Bu alana çalıģma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıģtırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmiģseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih giriģi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir. Firma Kodu: ÇalıĢmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce KUR9000 programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. Ġsterseniz bu alanda F10 tuģuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, AĢağı/Yukarı ok tuģları ile çalıģılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz. Çalışma Yılı: Bu alana, günün tarihi alanından girmiģ olduğunuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiģ olduğunuz firmanın baģka bir yıla ait bilgileri ile çalıģacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile çalıģmak istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa TAB tuģuna basarak bir sonraki alana geçmelisiniz. Kullanıcı Adı: Programlara girme yetkisi olan kiģiler KUR9000/KuruluĢ/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıģ olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kiģilerin programlara ulaģmasını engellemektir. ĠĢte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmıģ kiģiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir. Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuģuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu iģlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok tuģlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuģuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi Ģifresini bu alana girmelidir. GiriĢ Ģifresi KUR9000 programınızın kullanıcı tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıģ olmalıdır. GiriĢ Ģifresi de girildikten sonra aģağıdaki gibi bir ekranla karģılaģacaksınız. Tahakkuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın iģlemleri için girdiğinizi bu alanda belirteceksiniz. Örneğin Ģimdiye kadar 6 aylık iģlemlerinizi tamamladınız ve Ģu anda 7. ayın iģlemlerini yapacaksanız, çalıģılan ay alanına da 7 girmelisiniz. Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PERSONEL YÖNETIMI nde bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı tahakkuk olarak adlandırdığımız bu iģlemler için gerekli tanımlamalar, programa girdikten sonra sistem menüsünden yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, Ģu anda hangi tahakkuk ile ilgili iģlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir Ģey yazılmadan enter tuģuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır. 8

9 1 den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında Yeni tahakkuk aç ÇıkıĢ Ģeklinde bir mesaj belirir. Bu durumda ancak yeni tahakkuk aç mesajı seçilerek programa girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PERSONEL YÖNETIMI ekranına ulaģılabilir. PERSONEL YÖNETIMI menüsündeki sıralama, en çok kullanılan iģlemlere öncelik tanımaktadır. Standart bilgi giriģi esas alındığında ya da programın yapısının anlaģılması açısından bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu programlarda bilgi giriģinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düģünülerek daha sık giriģ yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleģtirilmiģtir. PERSONEL YÖNETIMI programının ana menüsünde görülen seçenekleri Ģimdi kullanım sırası ile inceleyelim. 9

10 3 SİSTEM PARAMETRELERİ Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluģturan parametrelerin giriģleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karģınıza yaygın kullanıģı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak tefek değiģiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir. Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boģ olarak karģınıza gelecektir (Örn. ġirket parametreleri menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler. Departman tanımı, SSK tanımlamaları, Görev tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluģmuģtur. -ġirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiģtir Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin giriģi yapılacaktır. 3.1 Şirket Parametreleri Bu menü, iģ kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları.) çalıģma Ģartlarınızı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası PERSONEL YÖNETIMI ne firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PERSONEL YÖNETIMI, bundan sonra gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz bilgileri esas alacaktır Genel Firma Parametreleri (116111) Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarının genel yapısını, firma sahibi ile ilgili kimlik bilgilerini, çalıģma saatlerini kısacası firmalarının resmi olarak yürütmesi gereken tüm iliģkilerde kullanılacak tanımlamalarını yapacaklardır. Bu tanımlamalar birkaç ekran sayfasından oluģmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın yapması gereken ekranın üst bölümünde Firma çalıģma parametreleri Tahakkuk hesaplama parametreleri Özel sigorta iģlemleri Tahakkuk yuvarlama parametreleri Tahakkuk görsel parametreleri Ekkazanç isimleri değiģtirme Sosyal yardım isimleri değiģtirme Kesinti isimleri değiģtirme Diğer parametreler BaĢlıkları ile sıralanan her bir ekranı görüntülemeleri ve her bir alana uygun olacak giriģler yapmalarıdır. ġimdi bu sayfalara hangi bilgilerin girileceğini tek tek incelemeye çalıģalım. Genel parametreler Programınızın bu ekranından genellikle firmanızın beyanname dökümleri için gerekli olan, dolayısıyla ilgili beyannamelere otomatik olarak yansıyacak firma bilgilerinin giriģleri yapılacaktır. Böylece her beyanname için firma bilgilerinizi ayrı ayrı tanımlamak yerine, bu program yardımıyla bir kere tanımlamanız yeterli olacaktır. Bunun için programınız öncelikle sizden, bağlı olduğunuz vergi dairesinin, gelir ve kurumlar vergi dairesinin kodunu girmenizi isteyecektir. Daha sonrada sırasıyla mükellef/iģveren kodunu, Sm/SMM kodu ve adını, YMM kodu ve adını, vergi sorumlusunun kodunu, kanuni temsilci kodunu, mirasçı kodu ve taģeron kodunu F10 tuģu yardımıyla seçip belirlemenizi bekleyecektir. Tabii ki öncelikle ilgili kodların tanımlanması gerekmektedir. Firma çalışma parametreleri 10

11 Bu sayfadan firmanızın çalıģma saatlerine ve SSK matrah hesaplamalarına yönelik tanımlamalar yapılacaktır. ġimdi sizlere bu sayfada gördüğünüz her bir alana nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Günlük çalışma saati: ĠĢyerinin günlük çalıģma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta. basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır. Şubat ta eksik çalışmada (SSK gün) = (Çalışılan gün): Bu parametre yardımıyla Ģubat ayında SSK gün sayısının, o ayda çalıģılan gün sayısına eģit olup olmadığı belirlenecektir. Parametrenin baģında yer alan kutucuğun iģaretlenmesi sonucunda eksik çalıģılan Ģubat ayında SSK günü çalıģılan gün sayısı olarak kabul edilecektir. Normal Ģartlarda Ģubat ayında SSK tahakkuk günü, eksiksiz çalıģmada 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak eksik gün çalıģmada (örneğin ġubat ayının 28 veya 29 çektiği yıllarda), çalıģılan gün sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanın iģaretlenmesi gerekmektedir. Bu günlerde de tahakkuk gününün 30 olarak kabul edilmesi için bu parametrenin iģaretlenmemesi yeterli olacaktır. SSK matrahı 31 gün üzerinden: ÇalıĢma ayı kaç çekerse çeksin SSK tarafından öngörülen çalıģma gün sayısı 30 dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken aylarda 31 gün üzerinden yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalıģma gün sayısının 30 olarak görünmesi de gerekmektedir. Bu parametre iģaretlenirse, 31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır ancak çalıģma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir. Ücret hesabı 30 gün üzerinden?: Personellerinize iliģkin ücret hesaplamalarının 30 gün üzerinden mi hesaplanacağına iliģkin bilgi bu alandan belirlenecektir. Bu parametreyi iģaretlemeniz durumunda hesaplamalarda 30 günlük zaman dilimi baz alınacaktır. SSK gün kabulü: PER9000 programı saat bazında çalıģma sistemi uygulandığında (tam gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. BaĢka bir ifade ile 7,5 saatten az çalıģan kiģiler (örneğin 7 saat) o gün çalıģmamıģ kabul edilir. 7.5 saatten az çalıģan kiģiler için de o günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa, bu durumda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek pencereden tam gün olmalı parametresini kaldırmalı, baģka bir ifade ile diğer parametreyi seçmelisiniz. Vakıf aidat tavanı; firmanızın belirlemiģ olduğu ve personel maaģlarından kesilecek vakıf aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı belirlenen bu tutardan fazla yada az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran olarak Aidat Oranı alanına girilmelidir. Geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın: Eğer firmanızda çalıģan personellerinizin yıl içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini dolayısıyla Ġzin formu (111500) ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanına yansımasını istiyor iseniz bu alanın baģında yer alan kutucuğu iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Hakedişten önce yıllık izin kullanabilsin: Bu parametreye bağlı olarak kullanıcılarımız; yeni iģe girmiģ olan dolayısıyla henüz yıllık izin kullanımını hak etmemiģ olan personelleri için yıllık izin formu hazırlayabileceklerdir. Bu parametre iģaretlenmez ise yıllık izni hak etmemiģ olan personeller için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" Ģeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan personelleri için yıllık izin giriģi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi iģaretlemeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkân tanıyacaktır. Vizite kâğıdında/sağlık belgesinde ek kazanç ve sosyal yardımlar yazılsın: Bu parametrenin baģında yer alan kutucuk iģaretlenmez ise personellerin vizite kâğıdı ve sağlık belgelerine sadece SSK 11

12 matrahları yazılacaktır. Aksi halde yani bu alan iģaretli olarak belirtilir ise, SSK matrahı haricinde ek kazanç ve sosyal yardım tutarları da ilgili belgelere yazılacaktır. İhbar-kıdem tazminat raporlarında tüm sosyal yardımları hesapla: Firmanızda personeller için ihbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken tüm sosyal yardımların dikkate alınmasını istiyor iseniz bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Böylece, firmanızda geçerli olan tüm sosyal yardımlar ihbar ve kıdem tazminatlarına dahil edilecektir. Aksi halde yani bu parametre iģaretlenmez ise, sadece yakacak, bayram, yıllık izin ve ikramiye gibi sosyal yardımlar dikkate alınacaktır. Aylık aynı ödeme tutarı: Bu alana girilecek tutar personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında önemli olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalıģalım. Firmanızın belirli dönemlerde, personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim, yiyecek ya da vb. yardımlarda bulunduğunu, bu yardımlarında ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını istediğini düģünelim. Bu durumda yapılması gereken ilgili yardım tutarının bu alana girilmesidir. Böylece bu tutar tüm personellerin borç ve devir tanımlamaları kartlarına yansıyacak, dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenecektir. Eğer bu tutar, her personel için farklı olacaksa bu durumda yapmanız gereken, Personel/Sicil iģlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları programından istediğiniz personel için Aylık Aynı Ödeme Tutarını girip, ilgili programda yer alan Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece bu alana girilen tutar, personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenmesi sağlanmıģ olacaktır. Bunu ihbar tazminatı raporundan da görebilirsiniz. Tahakkuk kur tarihi: Personel yönetiminde maaģların dövizli hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda personel sicil kartından personel için seçilen döviz cinsi ana dövize çevrilerek puantajı hesaplanacak ve puantaj kaydı da ana dövize göre oluģturulacaktır. Tahakkuk kur bilgileri de bu alandan yapılacak seçime göre değerlendirilecektir. Kur bilgileri programa giriģ tarihinden alınabileceği gibi, tahakkuk ayının son gününden yada kullanıcılarımızın tahakkuk sırasında kendilerinin girecekleri tarihe ait kur bilgilerinden alınarak hesaplanabilecektir. Zaten bu alanda da isteklerinizi karģılayacak Programa giriģ tarihinden Tahakkuk ayının son gününden Tahakkuk sırasında gireceğim tarihten Seçenekleri sunulacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte programımızın Bordro ve zarf dökümleri menüsünde sıralanan raporlarlardan da maaģların döviz cinsi ve döviz sembolü de izlenebilecektir. Tahakkuk hesaplama parametreleri Bu ekrandan tahakkuk hesaplamaları ile ilgili olacak parametre giriģleri belirlenecektir. ġimdi bunların neler olduklarını inceleyelim. Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları kazanç ve SSK ya dahil edilsin: Bu alanlarda sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda bunların kazançlarına ve SSK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için bu alanların baģında yer alan kutucukları iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Eğer bu izinler, kazançlar dıģında tutulacak ise yani kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alanların seçilmiģliklerini kaldırmanız gerekecektir. SSK taban ve tavan hesabını kazanç tahakkukundan hesaplansın: Bu alanın baģında yer alan kutucuğu iģaretler iseniz, SKK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı iģaretlemez iseniz imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet, bu alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana geçebilirsiniz. 12

13 Öğrenci puantajın da damga vergisi hesaplansın: Öğrenci puantajı sırasında damga vergisinin hesaplanmasını istiyor iseniz bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Aksi durumda böyle bir seçilmiģliğe gerek yoktur. Hastada tutar hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp hesaplanmayacağı bu alandan belirlenecektir. Eğer hesaplama yapılacak ise bu parametrenin baģında yer alan kutucuk iģaretlenmelidir. Sosyal yardımlar netten hesaplansın: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametrenin baģındaki kutucuk iģaretli olmalıdır. Aksi durumda yardımlar netten hesaplanmayacaktır. Ekranda gördüğünüz Netten->Brüte hesaplamada özel indirim, sosyal yardım/ek kazanç indirimi, sakatlık indirimi, göçmen indirimi, bireysel/hayat sigortası indirimi ve askerlik borçlanması indirimi net ücreti etkilesin parametreleri ile amacımız, ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerinin net maaģlarına bu vergi indirimlerini yansıtmalarıdır. Bunun için yapılacak tek iģlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaģlara yansıtılacağının iģaretlenmesidir. Özel sigorta işlemleri Bu bölümden özel sigorta hesaplamaları ile ilgili olacak parametre giriģleri yapılacaktır. Ekranda gördüğünüz Netten->Brüte hesaplamada DĠĞER SĠGORTA (ĠġVEREN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin, DĠĞER SĠGORTA (ÇALIġAN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin, BĠREYSEL SĠGORTA (ĠġVEREN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin, BĠREYSEL SĠGORTA (ÇALIġAN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin parametreleri ile amacımız, ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerinin net maaģlarına sigorta indirimlerini yansıtmalarıdır. Bunun için yapılacak tek iģlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaģlara yansıtılacağının iģaretlenmesidir. Ayrıca bu ekrandan iģverenin yaptığı sigortalar için, bunların sosyal yardım ve kesinti olup olmayacağına dair belirlemeler de yapılabilecektir. ĠĢverenin personelleri için kendisinin yaptırmıģ olduğu sigortalar, aslında birer sosyal yardımdır ve bunların SSK sının kesilmesi gerekir. Örneğin, iģveren, personellerine hayat sigortası yaptırıyorsa, aslında bir nevi sosyal yardım ödüyor demektir. Bunun için ekranda yer alan Diğer sigorta (iģveren) sosyal yardım ise kullanılacak yardım Diğer sigorta (iģveren) kesinti ise kullanılacak kesinti Diğer sigorta (iģveren) sosyal yardım ise vergilendirme Ģekli Bireysel sigorta (iģveren) sosyal yardım ise kullanılacak yardım Bireysel sigorta (iģveren) kesinti ise kullanılacak kesinti Bireysel sigorta (iģveren) sosyal yardım ise vergilendirme Ģekli Alanlarında uygun olan parametreler düzenlemelidir. Yani kesinti olacaksa hangi kesinti olacağı yardım ise hangi yardım olacağı belirlenecektir. Burada dikkat edilecek nokta, bu sosyal yardımın tipi daima net olmaktadır ve brüte dönmesi gerekmektedir. Yani, burada seçilen sosyal yardım hangisi ise, "ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112)" ndaki sosyal yardım detaylarından, ilgili sosyal yardım için "SSK -> Var" ve "MaaĢ tipi -> Net" olmalıdır. Tabii bu kullanıcının isteğine kalmıģ. Kesinti olmasının amacı, Bu ödemeler sosyal yardım olarak iģleyecek, ancak personele herhangi bir ödeme yapılmayacak. Dolayısı ile bu tutarın, çalıģanın maaģına etki etmemesi için kesinti olarak da kullanılması gereklidir. Son olarak da; diğer (veya bireysel sigorta) (işveren) sosyal yardım ise bu yardım vergi indiriminin hesaplandığı toplam kazanca dahil edilmesin ve brütten nete hesaplamada diğer (veya bireysel sigorta) (işveren) sosyal yardımından doğan indirim işverene yansısın parametrelerinden size uygun olanı iģaretlemelisiniz. Tahakkuk yuvarlama parametreleri 13

14 Bu bölümden de kullanıcılarımız personellerinin net ücretlerinin, SSK matrah tutarlarının ve avanslarına yönelik yuvarlama Ģekli ve miktarlarının nasıl olacağını belirleyeceklerdi. AĢağıda her bir parametre tek tek açıklanmıģtır. Net ücret yuvarlama şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak 4 seçenekli bir pencereye ulaģacaksınız. Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, çalıģanın ücreti için otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türünü seçmeniz beklenmektedir. Yuvarlama Ģeklinde baz alınacak yuvarlama yuvarlama limitinde belirtilen rakama göre olacaktır. Yuvarlama türleri aģağıda açıklanmıģtır. Yuvarlama yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacaktır. Yakınına yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti yuvarlama limiti dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri , TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. 1355,240 değeri...1,355, TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Yukarı yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışan ücreti vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak yukarı yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri...1,355, TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Aşağı yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti bir önceki parametrede vereceğiniz yuvarlama miktarını dikkate alarak aşağıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri...1,355, TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Net ücret yuvarlama limiti: Yuvarlama limiti alanı personel ücretlerindeki son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Yalnız bu parametre yuvarlama Ģekli parametresinden yapılacak seçime göre çalıģmaktadır. Örneğin bu alana 50 yazıldığını ve yuvarlama şekli alanından da aşağıya yuvarla seçeneğinin seçildiğini düģünelim. Net ücreti olan çalıģanın ücreti olarak yuvarlanacak ve 17 rakamı çalıģanın alacağına iģlenecektir. Aynı Ģekilde personel ücretlerini yukarıya da yuvarlayabilmeniz mümkündür. Kısacası bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılmasını istiyorsanız, ilgili Yani bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılacaksa yuvarlama miktarının ne kadar olacağı girilecektir. SSK matrah yuvarlama tipi: Bu alanda kullanıcılarımız SSK matrah hesaplamalarındaki tutarlara yönelik yuvarlamanın nasıl yapılacağını belirleyeceklerdir. Bu alanda da sizlere tıpkı Net ücret yuvarlama şekli alanında olduğu gibi yuvarlama yapma, yakınına yuvarla, yukarı yuvarla ve aģağı yuvarla seçenekleri sunulacaktır. Bu alanda yapacağınız tercihler doğrultusunda SSK matrah tutarlarında ya her hangi bir yuvarlama yapılmayacak, yada SSK matrah yuvarlama miktarı alanına girdiğiniz değer dikkate alınarak yukarı yada aģağı yuvarlanacaktır. Yakınına yuvarla seçeneği seçildiğinde de, küsuratlı değerler verilen yuvarlama miktarı dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. SSK matrah yuvarlama miktarı: Yuvarlama yapılırken baz alınacak miktarın ne olduğu bu alana girilecektir. Avans yuvarlama şekli ve avans yuvarlama miktarı: Bu alanlarda da kullanıcılarımız öncelikle personellerine verecekleri avans tutarlarında baz alınacak yuvarlama Ģeklini belirleyecekler, 14

15 akabinde de yuvarlamaların hangi miktara göre olacağını gireceklerdir. Bu alanın çalıģma mantığı da Net ücret yuvarlama şekli ve Net ücret yuvarlama limiti ile aynıdır. Detaylı bilgi için ilgili alanlara ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. İkramiye yuvarlama şekli ve ikramiye yuvarlama miktarı: Yuvarlama Ģekli ve miktarlarının belirleneceği bir diğer parametremizde personellere verilecek ikramiye tutarlarıdır. Dolayısıyla bu alanlarda da kullanıcılarımız öncelikle personellerine verecekleri ikramiye tutarlarında baz alınacak yuvarlama Ģeklini belirleyecekler, akabinde de yuvarlamaların hangi miktara göre olacağını gireceklerdir. Bu alanın çalıģma mantığı da Net ücret yuvarlama şekli ve Net ücret yuvarlama limiti ile aynıdır. Detaylı bilgi için ilgili alanlara ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Tahakkukta yuvarlama işlemi: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın personel tahakkuk iģlemlerinde yuvarlamaların nasıl hesaplanacağını parametreye bağlı olarak belirleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla Kullanıcılarımıza Yuvarlama yapma, Yuvarlama yap ve yuvarlanmıģ değerler üzerinden hesapla Yuvarlama yapmadan hesapla iģlem bitiminde yuvarla Seçenekleri sunulmuģtur. Eğer puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması isteniyor ise yuvarlama yapma seçeneğinin, Puantaj hesaplamasına etki eden rakamlar hesaplanırken yuvarlama yapılması ve sonraki hesaplamalarında, bu yuvarlanmıģ değerler üzerinden devam etmesi isteniyor ise Yuvarlama yap ve yuvarlanmış değerler üzerinden hesapla seçeneğinin, Puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması, tüm hesaplamalar bittikten sonra oluģan rakamların yuvarlanması isteniyor ise Yuvarlama yapmadan hesapla işlem bitiminde yuvarla seçeneğinin, tercih edilmiģ olması yeterli olacaktır. Vergiler firma toplamında yuvarlansın: Bu alanda sizden istenilen, firma genelindeki kümülâtif vergilere yuvarlama uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Eğer vergiler firma toplamında yuvarlanacak ise, bu parametrenin baģında yer alan kutucuk iģaretlenmelidir, aksi halde böyle bir seçime gerek yoktur. Tahakkuk görsel parametreleri Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eģ anlamlıdır. PER9000 de tahakkuk, ücret hesaplama olarak ifade edilebilir. PER9000 de bir çalıģma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk iģlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. ĠĢte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine iliģkin tanımlar yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak sıralanmıģtır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriģ alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. Ġkinci giriģ alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta görülebileceği girilmelidir. Örneğin kazanç tahk. no satırının ilk giriģ alanına 1, ikinci giriģ alanına 2 rakamını girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka kaydedilir. Birinci 15

16 tahakkuku yapıp kesinleģtirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda görebilirsiniz. Aynı Ģekilde ek kazanç tahk. no satırının ilk giriģ alanına 2 rakamını girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2, ikinci giriģ alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu görülemeyecektir. Ek kazanç bilgilerini ancak ikinci tahakkukta puantaj kartına girebilirsiniz. Üçüncü tahakkukta ise bu bilgileri sadece ekrandan görebilirsiniz. ġimdi aģağıdaki örnek tablomuzdaki giriģlerden yararlanarak tahakkuk parametrelerini yorumlamaya çalıģalım. Tahakkuk Parametreleri Kazanç tahk. No [1] [2] Ek kazanç tahk. No [1] [2] Sosyal yardımlar tahk. No [2] [3] Özel kesintiler tahk. no [2] [3] Yukarıdaki tablomuzda kazanç tahk. no ve ek kazanç no. satırlarında 1 ve 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında kazançlar ve ek kazançlar tablolarına ait bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleģtirilip ikinci tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriģ alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece sosyal yardımlar ve özel kesintilere e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. Ġkinci tahakkuk ta kesinleģtirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna herhangi bir giriģ yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu ekranda dahi yer almayacaktır. Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar için 3. tahakkuka kadar puantaj kartından giriģ yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece ekranda görüntülenecek, giriģ yapılmayacak. 5. Tahakkukta ise ek kazançlar tablosu puantaj ekranında dahi görülemeyecek. Örnek tablomuzda sosyal yardımlar tahk. no satırında sadece 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında sosyal yardımlar tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2 kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3. tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriģ yapılıp, 5. tahakkuka kadar ekrandan izlemek mümkündür. Tablonuzda yer alan özel kesintilere iliģkin yorumları size bırakıyoruz. ġimdi sizlere ekranda gördüğünüz parametreleri açıklamaya çalıģalım Tahakkukta net maaşı gösterilsin: Bu alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaģının ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net maaģlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemelisiniz. Raporlamalarda tutarları brüt göster: Bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemeniz durumunda personellerinize ait hesaplanan net tutarlar raporlarda brüt tutar olarak da gösterilecektir. Kesinleştirme yapılmamış puantajda uyarı verilsin: Bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlerseniz programınız çalıģtığınız aya yönelik personel tahakkuk kesinleģtirme iģlemini yapmadan bir sonraki aya geçmenizi engelleyecek ve karģınıza onay baģlıklı bir mesaj ekranı getirecektir. Bu erkanda öncelikle, hangi döneme ait tahakkuk kesinleģtirmesi yapılmamıģ personel var ise o belirtilecek sonrasında da size rapor göster ve devam seçenekleri sunulacaktır. Bu ekrandan rapor göster butonunu tıklayarak ilgili ay için tahakkuk kesinleģtirmesi yapılmamıģ personellerin listesini alabilir Devam butonunu tıklayarak da iģlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu parametre iģaretlenmezse programınız sizi herhangi bir Ģekilde uyarmayacaktır. 16

17 Toplu puantaj işlemlerinde program uyarıları işlem bitiminde listelesin: Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımızın bazı iģlemler sonrasında personel bazında tek tek aldıkları uyarı mesajlarını toplu olarak listeleyebilmelerine olanak sağlamak dolayısıyla iģ akıģlarını daha seri olarak gerçekleģtirmelerine yardımcı olmaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalıģalım; personelleriniz için bulunduğunuz ay içinde puantaj iģlemini yapmadığınızı düģünelim ve puantaj öncesinde de kesinleģtirme programını yada puantaj yenileme programını çalıģtırdığınızı varsayalım. Bu durumda programınız sizi seçtiğiniz her personel için tek tek X kodlu personelin tahakkuku yapılmamış mesajı ile uyaracak ve bu uyarıyı tüm personeller için verdikten sonra iģlemini tamamlayacaktır. Aynı Ģekilde personel tahakkuklarını kesinleģtirdikten sonra tekrar tahakkuk kesinleģtirmeyi çalıģtırdığınızda, yada silinmiģ olan tahakkuk bilgilerini tekrar silmek istediğinizde de bu ve benzeri uyarılar seçtiğiniz her personel için tek tek verilecektir. Bu parametre sayesinde bu uyarıların personel bazında tek tek değil de toplu olarak listelenmesi sağlayabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem bu parametrenin baģında yer alan kutucuğun iģaretlenmiģ olmasıdır. Böylece söz konusu uyarılar iģlem tamamlandıktan sonra size bir liste halinde sunulacaktır. Toplu puantaj giriş/yenileme/silme işlemlerinde SSK şubesi sorulsun: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın Personel toplu puantaj işlemleri (112200), Personel Puantaj yenileme (112500) ve Personel puantaj silme (112600) programlarından SSK Ģubesini seçebilmelerine imkan vermektir. Bu parametrenin iģaretlenmesi durumunda ilgili programların parametre ekranına SSK şube alanı yansıyacak ve bu ekrandan puantaj giriģini, silme ve yenileme iģlemini yapacakları personelleri için SSK Ģubesini seçebileceklerdir, aksi durumda bu alan ile karģılaģılmayacaktır. Bu parametre sayesinde birden fazla SSK Ģubesi ile çalıģan kullanıcılarımız puantaj giriģlerini SSK bazında yapabileceklerdir. Puantajda eksik çalışma nedeni sorulmasın: Programlarımızda herhangi bir personel için kazanç tablosundan girilen çalıģma günü 30 günden az ise, ilgili personelin puantajı yapılırken programınız sizi eksik çalıģma var! Ģeklinde uyarıp devam ve neden girişi butonlarını sunacaktır. ĠĢte bu uyarı ekranının eksik çalıģan her personel için karģınıza gelmesini istiyor iseniz bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Serbest zarf dökümünde adres tipi: Bu parametrenin Firma genel olarak seçilmesi durumunda Serbest zarf dökümü (113160) programından personellerinizin ücret pusulalarına iģ yeri adres bilgisi olarak firmanızın genel adresi yazılacaktır. Bu adreste programınızın Genel firma parametreleri (116111) ekranından tanımlanmaktadır. Kullanıcılarımız ücret pusulalarına Ģubelerine ait adreslerin yazılmasını istiyorlarsa bu parametreyi SSK şube detayı olarak belirtmeleri gerekecektir. Böylece SSK tanımları (116130) programından tanımladıkları Ģubeleri için, F2 tuģu yardımıyla girmiģ oldukları Ģube adresleri, serbest zarf dökümüne iģ yeri adresi olarak yazılacaktır. Ek kazanç isimleri değiştirme Bu bölümden de kullanıcılarımız Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/çalıģma/ekkazanç/sosyal yardım tanımları (116112) programının Ek kazanç detay tanımları ekranında yer alan gece vardiyası, diğer kazanç tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliģ Ģekillerine göre değiģtirebileceklerdir. Gördüğünüz üzere bu değiģiklik spesifik olmayan yani özel bir durumun yüklenmediği ek kazanç tanımlamaları için geçerlidir. ÇalıĢma mantığı kesinti isimlerini değiģtirme ile aynıdır. Yani bu ekranda da ismi değiģtirilecek ek kazanç satırına gelinecek ve yeni ismi alanına istenen tanım giriģi yazılacaktır. Sosyal yardım isimleri değiştirme Bu bölümden de kullanıcılarımız Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/çalıģma/ekkazanç/sosyal yardım tanımları (116112) programının Sosyal yardım detay tanımları ekranında yer alan izin, ihbar tazminatı, giyim yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, tahsil yardımı ve diğer sosyal yardım tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliģ Ģekillerine göre değiģtirebileceklerdir. Gördüğünüz üzere bu değiģiklik spesifik olmayan yani özel bir durumun yüklenmediği sosyal yardım tanımlamaları için geçerlidir. ÇalıĢma mantığı kesinti isimlerini değiģtirme ile aynıdır. Yani bu ekranda da ismi değiģtirilecek yardım satırına gelinecek ve yeni ismi alanına istenen tanım giriģi yazılacaktır. 17

18 Kesintisi isimleri değiştirme Personel programında kullanıcılarımız, izin avansı, yakacak avansı, bayram avansı, ceza, diğer kesinti 4,5,6,7,8,9 adı altında sıralanan tahakkuk kesintilerini, (bu kesintileri personel puantaj kartları ekranının özel kesintiler butonunun tıklanması ile ulaģılan ekranda, personel sicil kartlarının Özel alacak entegrasyon kodları ekranında, raporlarda vb. birçok ekranlarda görebilirsiniz) firmalarında uygulanan kesintilere göre yeniden isimlendirebilmeleri mümkündür. Böylece her firma, kesintilerine iliģkin bilgileri, puantaj kartlarında, tahakkuk iģlemlerinde raporlarda dahası kesintilerin izlenebileceği tüm alanlarda kendilerinin belirledikleri isimler doğrultusunda izleyebileceklerdir. ĠĢte programınızın bu bölümünden tahakkuk kesinti isimlerinin değiģtirilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Bu bölümde karģınıza eski ismi ve yeni ismi baģlıklarının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aģamada sizden istenen ismini değiģtirmek istediğiniz kesinti satırlarına gelip, yeni ismi kolonuna istediğiniz ismi girmenizdir. Böylece ilgili kesintiler girdiğiniz yeni isimleri ile programınızda yer alacaktır. Diğer parametreler Bu bölümde yer alan parametreler ile kullanıcılarımız personelleri için Sinyority uygulaması ve izin parası uygulaması varsa hesaplanacak tutarlarda hangi sosyal yardımın kullanılacağını ve personellerinin SSK kodları belirli yapıya göre tanımlanacak ise hangi yapının baz alınacağını belirleyeceklerdir. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek ekrandaki alanlara nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Sinyority için kullanılacak sosyal yardım: Sinyority uygulaması belli bir çalıģma süresini dolduran personeller için, belli bir oranda ilave maaģ ödemesidir. Dolayısıyla bu alanda sizden beklenen bu uygulamanın söz konusu olduğu personellerde kullanılacak sosyal yardımın hangisi olacağının seçilmesidir. Sinyorty uygulaması olan personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının personel ücret bilgileri sayfasında yer alan sinyority uygulamasına tabi alanının iģaretlenmiģ olması bunun yanı sıra ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından günlerin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamasının yapılmıģ olması gerekir. İzin parası için kullanılacak sosyal yardım: Bu uygulama ile de gene belli bir çalıģma süresini dolduran personellere ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaş ödemesi" dir. Bu parametrenin geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının personel ücret bilgileri sayfasında yer alan Ġzin parası uygulamasına tabi alanının iģaretlenmiģ olması bunun yanı sıra ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan İzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediģ gününün, oranın ve ödemenin hak ediģten kaç gün sonra yapılacağının belirtilmesi gerekir. Programda bu parametrelerin tanımlanması: Sinyoritty: gün çalıģmıģlığı olana %5 ek maaģ gün çalıģmıģlığı olana %10 ek maaģ gibi. İzin parası: 180 günde bir %50 ek maaģ. Gibi. Personel sicil no kod yapısı: Bu parametre ile amacımız personellerin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriģ yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod giriģini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriģ yapmanıza gerek yoktur. Kod yapısı girerken Ayrım karakteri olarak (. nokta) Harf X Nümerik 0 Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin firmanızda Ģeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aģamada bu alana Ģeklinde bir giriģ yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil 18

19 numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A Ģeklinde bir kod tanımı varsa bu aģamada bu alana X Ģeklinde giriģ yapılmalıdır. İzin talepleri mail ile iletilmesi: Bu parametre ile izin talep evraklarını Alt+S ile kaydettikten sonra otomatik olarak bu izin talep formu evrak bilgilerinin maille ilgili talebi oluģturduğunuz personele ait personel amirlerine veya hiyerarģi yapıdaki tüm amirlere iletilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Ġzin talepleri mail ile iletilmesi parametresi karģısındaki size uygun olan seçeneği iģaretlemenizdir. ġimdi bu seçenekleri sırası ile açıklayalım. - İletilmesin: Bu seçenek iģaretlendiğinde hiç bir Ģekilde, Ġzin talep formu (111510) kaydından sonra amirlere mail atılmayacaktır. - Sadece personel amirlerine iletilsin: Ġzin talep formunu hazırladığınız personele ait personel kartından tanımlanan ilgili teknik ve idari amir personellere mail atılacaktır. - Hiyerarşik yapıdaki tüm amirlere iletilsin: Bu seçenek ile de izin talep formu hazırlanan personele ait tanımlı teknik ve idari amir personeller ile bu amir personellerin de sorumlu olduğu personellere mail gidecektir. Unutmamalısınız ki maillerin gitmesi için öncelikle personel kartındaki personel adres ve telefon bilgileri bölümünden ilgili e-posta adresi tanımlanmalıdır. Avans talepleri mail ile iletilmesi: Ġzin talepleri mail ile iletilmesi bölümünde açıkladığımız gibi benzer Ģekilde avans talep evrağı (113700) hazırlanan cari personel için de bu durum geçerlidir. Bunun için yukarda yazmıģ olduğumuz açıklamalardan faydalanabilirsiniz Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) Bu ekrandan firmanızın çalıģma günleri, çalıģma saatleri varsa yardım ayları tanımlanacaktır. Eğer firmanızda sinyority ve izin parası uygulamaları söz konusu ise bu detaylarda bu bölümden belirlenecektir. Programı çalıģtırdığınızda göreceğiniz gibi her bir tanım kendine uygun olan baģlık altında sıralanacaktır. V14 versiyonuyla birlikte farklı SSK Ģubeleri ile iģlem yapan kullanıcılarımız her bir SSK Ģubeleri için farklı çalıģma Ģekilleri belirleyebileceklerdir. Böylece X SSK Ģubesine bağlı olan personeller Ģu tanıma göre çalıģsın Y SSK Ģubesine bağlı olan personeller de Ģu tanıma göre çalıģsın diyebileceklerdir. Çünkü programınız yeni hali ile birden fazla çalıģma Ģekli tanımlamanıza imkân vermektedir. Daha sonra bu çalıģma Ģekilleri SSK tanımları (116130) programında yer alan çalıģma kodu alanında seçilecek dolayısıyla hangi SSK'nın hangi tanıma göre çalıģacağı belirlenmiģ olacaktır. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra ekranınızda gördüğünüz her bir sayfadan yapılacak tanımlamaların neler olduklarını inceleyebiliriz. Çalışma kodu ve açıklaması: Yukarıda da belirttiğimiz gibi firmanız birden fazla SSK Ģubesine bağlı olarak çalıģıyor olabilir ve her SSK Ģubesine bağlı olan personellerin de çalıģma Ģekilleri farklılık gösterebilir. ĠĢte bu alanda sizden istenen farklı Ģekillerde tanımlayacağınız çalıģma detaylarınızı size hatırlatacak Ģekilde bir kod ve isim vermenizdir. Çünkü bu çalıģma kodları daha sonra SSK tanımları (116130) programının çalıģma kodu alanından seçilerek iģlem görecektir. Döviz cinsi: Ġlgili döviz cinsini bu alandan seçmelisiniz. Günlük çalışma saati: ĠĢyerinin günlük çalıģma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta '.' basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır. İkramiye ayları: Eğer firmada yılın belli aylarında çalıģanlara ikramiye veriliyorsa, ikramiye ayları bu alana girilecektir. Örneğin Ocak, Haziran ve Eylül aylarında ikramiye veriliyorsa, 1,6,9 Ģeklinde giriģ yapılmalıdır. 19

20 Yakacak yardım ayları: Firmanızda yakacak yardımı yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi ayda olduğu bu alana girilecektir. Örneğin Ocak ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 giriģi yapılmalıdır. Bayram yardım ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir. İkramiyesi maaşının (%): Firmanızda personellerinize maaģının belirli bir yüzdesi kadar ikramiye veriliyorsa, bu alana maaģ üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz. Örneğin personellerinize maaģlarının %50'si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50 rakamı girilecektir. Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik olarak getirilecektir. İkramiye hesaplama şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz ikramiyeler maaģlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı bir önceki alanımız olan İkramiyesi maaşının (%) alanından girmeleri gerekmektedir. Daha sonra bu alandan da ikramiye hesaplamasının nasıl yapılacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin Personel maaşından hesapla olması durumunda ikramiye hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının ücret alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır. Puantajda normal kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipi ne olursa olsun kullanıcılarımızın personellerine verecekleri ikramiyeler o ay içindeki çalıştıkları gün sayısına göre belirlenecektir. Örneğin 10 günlük çalışmaları söz konusu ise yani puantaj 10 gün için hesaplanmış ise bu durumda verilecek ikramiye tutarı da bu on günlük tutar üzerinden hesaplanacaktır. İkramiye kesintiye at: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp, kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda böyle bir uygulama varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var seçimini yapmalısınız. Öngörülen izin günü: SSK tarafından çalıģma yıllarına göre öngörülen izin günleri bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalıģma yıllarına göre öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları alabilirsiniz. Avans/maaş oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaģlarının yüzde kaçı olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek. Avans hesaplama şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz avans tutarları maaģlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı Avans/Maaş Oranı alanından belirtmeleri gerekmektedir. Daha sonra da bu alandan da avansların nasıl hesaplanacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin Personel maaşından hesapla olması durumunda avans tutarının hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının ücret alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır. Puantajda net kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipini brütten nete olarak belirten kullanıcılarımızın personellerine verecekleri avansları net ücret üzerinden hesaplayabilmeleri mümkün olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu parametre ücret tipi brütten nete olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Ek kazanç detay tanımları Programınızın bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin giriģleri yapılacaktır. Eğer firmanızda çalıģanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa bu programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iģ yerlerinde ek kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aģağıdaki açıklanmıģtır. 20

21 Tablo Ģeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeģitleri ve bunların detaylarına iliģkin alanlar yer almaktadır. Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeģidi için parametre giriģleri yapabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz mesai çeģitlerine iliģkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır. Bu kolonun ilk 7 satırına giriģ yapmanız, yani mesai tanımını değiģtirmeniz mümkün değildir. Son 4 satıra ayrılmıģ olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değiģiklik yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeģidine girmeyen ve firmanızın personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla programa ilk girdiğinizde çarpan kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuģuna basarak açıklama kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değiģikliği yapabilirsiniz. Çarpan ve bölen: Ġlgili satırdaki mesai çeģidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa, çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası Ģeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiģtirmeye gerek yoktur. Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuģtur. Program bunun değiģtirilmesine olanak vermez. Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluģan küçük bir pencereyle karģılaģacaksınız. Ġlgili satırdaki mesai çeģidinden zorunlu tasarruf için kesinti yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa -yok- seçimini yapmanız gerekir. SSK: Bu kolonda da satır sonu butonunu tıkadığınızda var-yok seçeneklerinde oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Ġlgili satırdaki mesai çeģidinin SSK matrahına dahil edilip edilmeyeceği bu alandaki seçiminizle belirlenecektir. GV: Ġlgili satırdaki mesai çeģidi gelir vergisi matrahına dahil olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yok- tanımlaması yapılmalıdır. GV.den muaf ve SSK.dan muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsa- gelir vergisi ve SSK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır. Firmanızda uygulanan tüm mesai çeģitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuģlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir. Sosyal Yardım Öndeğerleri: Programınızın bu bölümünden, 8 iģ grubu (statü) bazında çalıģanlarınıza verdiğiniz sosyal yardım tutarlarının giriģlerini yapacaksınız. Sosyal yardım tutarları aģağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girildikten sonra, bir sonraki aģama olarak bu yardımlara iliģkin zaman ve muafiyet bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki bölümümüzde zaman ve muafiyet tanımlamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir Ģekilde açıklanmıģtır. AĢağıda bir örneğini gördüğünüz tablonun üst bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmedeki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali hazırda; GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 GRUP 7 GRUP 8 Memur, ĠĢçi, 16 yaģından küçük, Yönetim kurulu üyesi, Sanatçı Arge TUGS Bina Görevlisi 21

22 Statülerine karģı gelmektedir. Her bir personelinizin hangi gruba dahil olduğunu personel sicil kartındaki iģ grubu alanında belirteceksiniz. Eğer firmanızda bu 6 gruptan sadece bir tanesine dahil elemanlar varsa, sadece o gruba giriģ yapmanız yeterlidir. Örneğin sadece iģçi çalıģtıran bir iģyeri iseniz, sosyal yardım tanımlamalarını 2.grup alanına yapabilirsiniz. Eğer iģçi ile birlikte 16 yaģ, yani çırak da çalıģtırıyorsanız, o zaman 3. Gruba da ilgili giriģleri yapmanız gerekir. Personelleriniz farklı statülerde iseler (sicil kartından iģ grubu tanımlamaları farklı yapıldıysa), her bir statü için verilecek sosyal yardımı sadece ait olduğu grup kolonuna girmeniz gerekir. Sosyal yardım ödenekleri gruptan gruba değiģiklik göstermiyorsa, bunları yine de her bir grup için tek tek girmeniz gerekir. Sosyal yardım tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, girilen rakamların ay, gün ya da saat bazında ifade edilebilen ve her ay, gün ya da saat için tekrarlayan yardımlara ait olması gerektiğidir. Diğer bir deyiģle, yılda birkaç kere verilen ya da brüt ücretlere bağlı yardımların bu programdan girilmesi gerekmez. Bu programa girilecek rakamlar gruplar içinde birim çalıģma süresine göre sabit olmalıdır. Örneğin iģçi statüsündeki personel arasında oturma bölgelerine göre yol parası farklılıkları varsa, farklı miktarlarda yardım alıyorlarsa bunları bu programcıkta belirtmek yerine puantaj bilgilerine bırakmak yerinde olacaktır. Ya da firmada personele yılda üç kez bir aylık ücreti prim olarak ödüyorsa, her personelin aylık ücreti farklı olacağından bunları sabit bir parametre olarak belirtmek imkânsız olacaktır. Bu ekrana girilen bilgiler sizin müdahaleniz dıģında otomatik olarak bordroya yansımaz. Bunlar puantaj bilgilerine yansır ve eğer onaylarsanız bordroya geçer. Bu bilgileri puantaj ekranında izlemek, değiģtirmek ya da onaylamak mümkündür. Dolayısı ile kısa süreli değiģiklikler için (firmanın taģınması sırasında normalde servisle taģınan personele kısa bir süre için yol parası ödenmesi gibi) sosyal yardım parametrelerinin değiģtirilmesine gerek yoktur. ġimdi bu parametrelere nasıl giriģ yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Tablonuzda, Sosyal Yardım Parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir, bunun için kaydırma okunu tıklayarak istediğiniz yardım parametresine ulaģıp giriģlerinizi yapmanız gerekmektedir. Çocuk-Okul Öncesi-İlk Okul-Orta Okul-Lise-Yüksek Okul: Bu alanlara firmanızda personellerinize yapılan çocuk yardımı tutarları girilecektir. Çocuk yardımı için iki farklı yol izlenebilir; birincisi, çocuk yardımının tahsil derecesini dikkate almadan yapılmasıdır. Yani siz personellerinize her bir çocuk için 10 TL yardım yapıyorsanız ve bu yardım çocuğun okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek okulda olmasına göre değiģmiyorsa, çocuk yardımı tutarını her bir grup için (memur, iģçi, 16 yaģ, yön. kurul, sanatçı grupları) çocuk satırına girmelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek birinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişmediği varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8 Çocuk Okul öncesi Ġlkokul Ortaokul Lise Yüksek Çocuk yardımında izlenebilecek ikinci yol; yardımın tahsil derecesine göre ayrı ayrı verilmesidir. Örneğin okul öncesi çocuk için 5, ilkokul çocuğu için 10, yüksek okul çocuğu için 15 gibi. Eğer çocuk yardımını bu Ģekilde ayırdıysanız, bu durumda ekrandaki her bir satıra (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek satırlarına) her bir grup için yardım tutarını girmeniz gerekir. Bu durumda önceki paragrafta açıklamaya çalıģtığımız çocuk satırına değer girmemelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek ikinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişeceği ve 16 yaş (GRUP 3) ile sanatçı (GRUP 5) statüsünde personel olmadığı varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8 22

23 Çocuk Okul öncesi Ġlkokul Ortaokul Lise Yüksek Tahakkuk hesaplamalarında bu alanlara girilen yardım tutarları dikkate alınacağı gibi, personel sicil kartının kimlik penceresinden yapılan giriģler de dikkate alınacaktır. Bu pencerede çocuk yardımıyla ilgili olarak çocuk adedi, okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek olmak üzere 6 ayrı satır vardır. Eğer çocuk yardımını tahsil derecesine göre ayırmıyorsanız, sadece çocuk adedi alanına personelinizin çocuk sayısını girmeniz yeterlidir. Girilen çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından (bu programdan) çocuk satırına girilen değer ile çarpılacak ve yardım tutarı böylece hesaplanacaktır. Bu durumda diğer alanları boģ bırakmalısınız. Bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre yapıyorsanız, o zaman çocuk sayısı alanını boģ bırakıp, personelinizin okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek okulda okuyan çocuk sayılarını tek tek girmeniz gerekir. Bu durumda her bir tahsil derecesine girdiğiniz çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından girdiğiniz yardım tutarlarıyla ayrı ayrı çarpılacak ve toplam çocuk yardımı böyle hesaplanacaktır. Sicil kartında bu açıklamalarımızı dikkate almayıp hem çocuk sayısına hem de tahsil derecelerine göre giriģ yaparsanız, yardım hesaplamaları da mükerrer olacaktır. Yol: Personele ödenen yol yardımını gösterir. Bu satırlar firmada ödenen yol yardımı sabit bir miktarsa kullanılır. Diğer sosyal yardımlar gibi firmada bulunan bütün iģ grupları için girilmelidir. Yemek: Bu alan yemek yardımı tutarının girilmesi için kullanılır. Yakacak: Personele yakacak yardımı yapılıyor ise bu satıra yakacak yardımının tutarı girilmelidir. Bayram: Personele, bayramlarda herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu miktar bu satıra girilmelidir. Aile Yardımı: Firma tarafından personele aile yardımı yapılıyorsa, bu satıra yapılan yardımın miktarı girilmelidir. Prim, İkramiye satırları sabit prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kullanılır. İzin alanı personele sabit bir izin parası ödendiği hallerde kullanılır. Kasa Tazminatı, İhbar Tazminatı, Giyim Yardımı, Doğum Yardımı, Askerlik Yardımı, Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı, Tahsil Yardımı ve diğer sosyal yardım satırları bu yardımların sabit bir tutar olarak verildiği durumlarda farklı gruplardaki personele ait yardım miktarlarının girilmesinde kullanılır. Bu bölümdeki giriģlerinizi bitirdiğinizde, her zamanki gibi girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Sosyal Yardım Detay Parametreleri: Firmanızda verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin giriģini yaptıktan sonra, varsa bunların muafiyetlerini ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiğini belirtmeniz gerekir. Bunun için bu bölümden yararlanacaksınız. ġimdi gelin, ilgili alanları açıklayalım. Thk. no: PERSONEL YÖNETIMI'nde bir çalıģma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk ile çalıģabilmeniz mümkündür. Örneğin personellerinizin normal kazançlarını 1. tahakkuktan, ikramiye ve sosyal yardımlarını ikinci tahakkuktan hesaplatabilirsiniz. Bu durumda bu alana, ilgili satırdaki yardım parametresinin hangi tahakkuktan hesaplatılacağı girilmelidir. 23

24 PERSONEL YÖNETIMI'nde bir çalıģma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk iģlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. ĠĢte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Tipi: Zaman anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın aylık mı, yoksa günlük mü olduğunu gösterir. Bu kolonda bazı satırlar "X" ile doldurulmuģtur ve buralara bilgi giriģi yapılmaz. Bunun nedeni "X" ile doldurulmuģ satırlardaki yardımların sadece aylık olmasıdır. Yol yardımından baģlayarak yardımların aylık veya günlük olduğunu belirtmek elinizdedir. Bunun için; imleç zaman kolonu üzerindeyken satır sonu butonuna basın, ekranınızın üzerine küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, yapacağınız yardımın günlük mü yoksa aylık mı olacağıyla ilgili seçiminizi yapabilirsiniz. Z.Tas: Bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Zorunlu Tasarruf matrahına girip girmediğini gösterir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine bir pencere açılacaktır. Zorunlu tasarruf matrahına giren yardımlar için bu pencereden "Var" diğerleri içinse "Yok" tercih edilmelidir. GV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Gelir Vergisi matrahına girip girmediğini belirtmek için kullanılır. Gelir Vergisinden muaf yardımlar için "Yok" diğerleri içinse "Var" seçeneği kullanılmalıdır. GV. muafı: Gelir Vergisi Muafiyeti anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türünün G.V matrahına dahil olması durumunda (GV kolonunda -Var- seçilmesi durumunda), bu vergiden muaf olan yardım miktarının girileceği alandır. Örneğin personellerinize ay bazında 10 TL tutarında aile yardımı yapıyorsunuz. Bu tutar GV matrahına dahil ediliyor. Ancak 2 TL'lik kısmı vergiden muaf sayılıyor. ĠĢte gelir vergisinden muaf olan tutar bu alana girilecektir. Bu durumda gelir vergisi hesaplamalarına 10 TL tutarındaki aile yardımı değil, bu yardımın 8 liralık kısmı dahil edilecektir. SSK: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın SSK matrahına tabi olup olmadığını gösterir. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine var ve yok seçeneklerinin bulunduğu bir pencere açılacaktır. Yardımın SSK matrahının içinde yer alacağını göstermek için - Var-, aksi halde -Yok- tanımlaması yapılmalıdır. SSK muafı: SSK muafiyeti anlamına gelen bu kolonda, verilen yardımın SSK'dan muaf kısmı varsa bu tutar girilir (Bkz. GV Muafı alanı). DV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutardan damga vergisi kesilip kesilmediğini belirtmek için kullanılır. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek pencereden damga vergisinden muaf yardımlar için 'Yok' diğerleri içinse 'Var' seçimi yapılmalıdır. D.V. muafı: Ġlgili satırdaki yardım türünden damga vergisi kesilecekse (DV kolonu -Var- olarak tanımlandıysa), bu vergiden muaf olacak tutar (muafiyet varsa) bu alana girilmelidir (Bkz. GV Muafı alanı). Maaş tipi: Ġlgili satırdaki yardım parametresinin brüt mü yoksa net mi hesaplanacağı, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Sinyority uygulamaları 24

25 Sinyority uygulaması belli bir çalıģma süresini dolduran personeller için, belli bir oranda ilave maaģ ödemesidir. Eğer firmanızda böyle bir uygulama söz konusu ise öncelikle bu bölümden uygulamanın geçerli olacağı çalıģma günlerinin alt ve üst sınırları ile ilave edilecek maaģ oranının tanımlamaları yapılmadır. Aksi durumda personellere kaç günlük çalıģma sonrasında ne kadar ilave maaģ ödeneceği hesaplanamayacaktır. Daha sonrada sırasıyla bu uygulamanın geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel ücret bilgileri sayfasında yer alan sinyority uygulamasına tabi alanın iģaretlenmiģ olması, Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasında bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin seçilmiģ olması gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldığında personellerinize ilave maaģ ödemesini kusursuz olarak gerçekleģtirebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken, bu ekrana sinyority uygulamasının geçerli olacağı çalıģma günlerinizin alt ve üst sınırları ile bu günler için ne oranda ilave maaģ vereceğinizi girmenizdir. Örneğin gün çalıģmıģlığı olana %5 ek maaģ gün çalıģmıģlığı olana %10 ek maaģ gibi tanımlamalar yapabilirsiniz. İzin parası uygulaması Ġzin parası uygulaması ile de, belli bir çalıģma süresini dolduran personellere ödenecek ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, personellere "180 günde bir %50 ek maaş ödemesi yapılacaktır Ģeklinde tanımlanmasıdır. Oysa sinyortyde gün çalıģmıģlığı olana %5, gün çalıģmıģlığı olana %10 gibi ek ödeme yapılacaktır denilmekteydi. Eğer personelleriniz için izin parası ödemek istiyor iseniz bu bölümden öncelikle Ġzin parasının hak edileceği gün sayısını, yani kaç günlük çalıģma sonrasında ilave ikramiye ödeneceğinizi, Bu ödemeyi ne oranda yapacağınızı, yani maaģının ne orandaki tutarını vereceğinizi, En son olarak da ödemeyi, hak edilen günden kaç gün sonra yapacağınızı Girmenizdir. Daha sonrada sırasıyla bu uygulamanın geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel ücret bilgileri sayfasında yer alan izin parası uygulamasına tabi alanını iģaretlemeniz, Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasında bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin hangisi olacağını seçmeniz gerekmektedir. Bu gereklilikler sağlandığı sürece personellerinize vereceğiniz izin parası ödemeleriniz sağlıklı olarak gerçekleģtirilecektir. Bu programla ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız Departman Tanımı (116120) Bu bölümden firmanızdaki departmanlara kodlar vereceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranda yer alan alanlar aģağıda açıklanmıģtır. Departman kodu: Bu alanda firmanızdaki mevcut departmanlara birer kod vereceksiniz. Departman adı: Bu alanda yukarıda kod verdiğiniz departmanların isimlerini gireceksiniz. Muhasebe kodu: Bu alana tanıtım bilgilerini girdiğiniz departmanın hesaplarının atılacağı muhasebe kodunu gireceksiniz. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Her bir departmana ait hareketleri, Finans bölümünden tanımlayacağınız sorumluluk merkezlerine bağlayabilme imkânına sahipsiniz. Eğer Finans bölümden sorumluluk merkezi tanımlamaları yaptıysanız, bu alanda F10 tuģuna basarak sorumluluk 25

26 merkezlerini görüntüye getirip, tanımlamakta olduğunuz departmanı ilgili sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz. Proje kodu ve adı: Proje bazlı çalıģan bir firma iseniz tanımlayacağınız departmanların hangi proje ile ilgili olarak iģlem yapacağını bu alandan belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek iģlem proje kodu veya adı alanında F10 tuģuna basıp departmanınızı bağlayacağınız projenizi seçmenizdir. Proje tanımlamaları Hizmet ve masraf yönetimi/ Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı (041900) programından yapılmaktadır. Kendi tahsilâtlarından prim: Bu alan, MIS9000 Finansal Yönetim Sistemi'ni kullanan firmaların, yaptıkları satıģ üzerinden personellerine prim vermesi durumunda kullanılacaktır. BaĢka bir ifadeyle, PERSONEL YÖNETIMI ile MIS9000'ni bir arada kullanan firmaların giriģ yapacağı bir alandır. Kartını girmekte olduğunuz departman elemanlarına prim verecekseniz (sadece kendi satıģları üzerinden), bu alana ilgili prim yüzdesini giriniz. Örneğin Ģu anda satıģ-pazarlama departmanını tanıtıyorsunuz. Bu departmanda çalıģan personeller, yaptıkları her satıģ tutarı üzerinden %3 prim alma hakkına sahipler. Bu durumda uygulamada olan prim oranı ( %3) bu alana girilecektir. Ancak bu alana girilen rakam, her bir personelin kendi satıģları üzerinden alacağı prim oranıdır. SatıĢ ve pazarlama departmanı o ay içinde 100 TL tutarında satıģ yaptıysa, PER001 kodlu personel 100 TL üzerinden değil, sadece kendi satıģ tutarı üzerinden (örneğin 10 TL) %3 prim alacaktır. Eğer personeller toplam satıģ üzerinden de prim alacaksa (örneğimizdeki 100 TL üzerinden), alacakları prim yüzdesi toplam tahsilâtından prim alanına girilmelidir. Eğer tanımlamakta olduğunuz departman için prim uygulaması yoksa bu alanı boģ geçmelisiniz. Prim raporları SATIġ/Raporlar/SatıĢ Elemanı (Plasiyer)Raporları bölümünden izlenebilir. Toplam tahsilâttan prim: Bu alana ilgili departmanda çalıģan personellerinize firmanız için yapılan tahsilâtların tümü üzerinden prim vermek istediğiniz zaman giriģ yapacaksınız. Bu alana gireceğiniz yüzde ile bu departmanda çalıģan tüm personellerinize tüm tahsilâtlarınız üzerinden bu yüzde kadar prim verilecektir. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız alanları firmanız bünyesine göre uygun bir Ģekilde tanımladıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Bu bölümden girdiğiniz departman kodu ve adı bilgilerini daha sonra 'Personel Sicil Kartı' bölümünde yer alan 'Departman Kodu' alanında F10 tuģuna basarak çağırabilir ve kartını girdiğiniz personelinizin hangi departmanda çalıģtığını bu karta iģleyebilirsiniz. Departman tanımlamaları yapılıp sicil kartlarına girildikten sonra, bütün raporları tanımlı olan departmanlara göre almanız da mümkün olacaktır Ssk tanımı Bu menüyü oluģturan programlar ile kullanıcılarımız personellerinin bağlı oldukları SSK Ģubelerinin tanımlamasını yapacak bunun yanı sıra tanımladıkları tüm SSK Ģubelerini tek bir ekrandan inceleyebileceklerdir. ġimdi bu programların neler olduklarını yakından inceleyelim SSK Tanımları (116130) Bu program ile kullanıcılarımız, firmalarının bağlı bulunduğu SSK Ģubelerinin tanımlamalarını yapacaklardır. Programınız sınırsız sayıda SSK Ģubesi tanımlayabilmenize imkan vermektedir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle yapmanız gereken tanımlayacağınız SSK Ģubelerinizi belirlemeniz sonrasında da ilgili SSK Ģubesine ait adres ve detay bilgi giriģlerini yapmanızdır. Daha sonra bu bilgilerin bir çoğu SSK bildirgelerinize otomatik olarak yansıyacaktır. Tüm bu tanımlamalar, programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek ekranın üst bölümünde yer alan SSK tanımlamaları, SSK Adres Detayı, SSK Numarası Detayı ve SSK oranları butonlarının tıklanmasıyla ulaģılan ekranlardan yapılacaktır. ġimdi bu butonların neler olduklarını ve nasıl giriģ yapılacağını detaylı olarak açıklamaya çalıģalım. 26

27 SSK tanımlamaları Programı çalıģtırdığınız da karģınıza gelecek ilk ekran SSK tanımlamaları ekranıdır. Bu ekranda gördüğünüz alanlar aģağıda sıra ile açıklanmıģtır. İşyeri SSK No: Tanımlanacak SSK Ģubesine ait SSK numarası SSK numarası Detay ekranından yapacağınız giriģler doğrultusunda bu alana otomatik olarak gelecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın bu alana müdahale edebilmeleri hatta manüel olarak giriģ yapabilmeleri mümkün değildir. SSK Sıra No: Firmanız için birden fazla SSK Ģubesi tanımlayabileceğinizi belirtmiģtik. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen, tanımlayacağınız her SSK Ģubesi için birer sıra numarası girmenizdir. Böylece SSK Ģubelerinizi sıra numaraları yardımıyla birbirlerinden ayırabileceksiniz. S.S.K İsmi: Tanımlamakta olduğunuz dolayısıyla firmanızın bağlı olduğu SSK Ģubesinin ismi bu alana girilecektir. Tehlike Derecesi (%): SSK'nın tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesi için vermiģ olduğu meslek hastalıkları tehlike derecesini, bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz. İş Kaza M. Hast.(%): Yukarıda girdiğiniz tehlike derecesine göre, iģ kazaları ve meslek hastalıkları tehlike yüzdesi bu alana girilmelidir. İşyeri Sınıfı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ġġk Ģubenizin dahil olduğu sigorta sınıfını seçmelisiniz. İşy. Bl. Çal. Md. Dos. No: ĠĢyeri Bölge ÇalıĢma Müdürlüğünün firmanıza vermiģ olduğu dosya numarası bu alanda girilecektir. Bu alanda gireceğiniz numarayı, daha sonra ĠĢçi giriģ bildirgesi ve iģçi çıkıģ bildirgesinde göreceksiniz. Tasarruf Teşvik Sicil No: Firmanızın tasarruf teģvik sicil numarası bu alana girilmelidir. İlgili Şube No, Banka, Banka Hesap No: Tasarruf teģviklerin ödendiği bankanın Ģube numarası, banka adı ve bu bankadaki hesabınızın numarası bu alanlara girilmelidir. Bağlı Bulunduğu Müdürlük: Bu alanda sizden istenen, firmanızın dolayısıyla tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesinin bağlı bulunduğu ĠĢkura ait ili girmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden il seçimini yapabilirsiniz. Bağlı Olduğu İŞKUR Adı: Bu alanda da yapmanız gereken, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesinin bağlı olduğu ĠĢkurun adını seçmenizdir. Eğer bağlı olduğunuz ĠĢkur listede yer almıyor ise, ĠġKUR tanımları (116131) programından tanımlayabilmeniz mümkündür. Evet SSK tanımlamaları butonuna ait açıklamalarımızı tamamlamıģ olduk. ġimdi sıra tanımlanacak her SSK Ģubesine ait adres giriģlerine gelmiģtir bunun için SSK Adres detayı butonu tıklanmalıdır. SSK Adres detayı Bu bölümden tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesine ait adres giriģleri yapılacaktır. Adres detaylarının nelerden oluģtuğu aģağıda belirtilmiģtir. İşyeri Kapı No: Tanımlanacak SSK Ģubesinin kapı numarası bu alana girilmelidir. Adres 1, Adres 2: Tanımlanacak SSK Ģubesine bağlı iģyeri adresi 3 satır olabilecek Ģekilde bu alana girilir. Posta Kodu: Tanımlanacak SSK Ģubesinin posta kodunun girileceği alandır. 27

28 Semt, İlçe, il ve ülke: Tanımlanacak SSK Ģubesinin bulunduğu semt, ilçe, il ve ülke bilgisinin belirtildiği alanlardır. Evet SSK Ģubelerine ait adres detaylarını da tamamladıktan sonra Ģimdi yapmanız gereken SSK Ģube numarasını programa girmenizdir. Bunun için SSK Numarası Detayı ekranına ulaģılmalıdır. Bu ekranda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesinin mahiyetini, iģ kolu numarasını, tehlike sınıfını, Ünite yeni(ġube) kodunu, Ünite eski kodunu, sıra numarasını, il, ilçe, kontrol no ve aracı kodunu uygun olacak Ģekilde doldurmanızdır. Yaptığınız giriģler doğrultusunda ĠĢyeri SSK numaranızın otomatik olarak ekranınızın üst bölümüne yansıdığını göreceksiniz. SSK Oranları Bu bölümden de SSK hesaplamalarına yönelik belirlenen normal, emekli, çırak, yabancı SSK yüzdelerinin giriģleri ile analık, hastalık, malulük vb. sigorta kesintilerine iliģkin oranlar belirlenecektir. Bu alandaki oranların bir çoğu programınız tarafından varsayılan olarak girilmiģ Ģekilde karģınıza gelecektir Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamalarına yönelik olarak da kullanıcılarımız "Genel sağlık sigortası" ve "Malullük yaģlılık ölüm muafiyeti yüzdesi" parametrelerine uygun değerler girmelidirler. Programlarımızda Malullük yaģlılık ölüm muafiyeti yüzdesinin varsayılan değeri "0" olup, indirim Ģartlarını sağlayan iģletmelerin öncelikle bu alana 5 değerini girmeleri gerekliliğini hatırlatırız. E-Bildirge parametreleri Bu bölümden e-bildirgeye otomatik giriģ için gerekli olan kullanıcı adı, sistem ve iģ yeri Ģifresi giriģleri yapılmalıdır. Evet bu açıklamalar sonrasında siz kullanıcılarımızın yapması gereken ALT+S tuģlarına basarak bilgileri kaydetmenizdir. Eğer bağlı olduğunuz baģka SSK Ģubeleri de varsa onları da aynı Ģekilde tanıtarak giriģlerinize devam edebilirsiniz SSK Kartları Yönetimi (116135) Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarında tanımlı olan tüm SSK kartlarına ait bilgileri tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta kart detayına girip istedikleri düzenlemeyi yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra bu ekranın üst bölümünde yer alan Bağlantı menüsünde ki seçenekler yardımıyla, SSK Ģubelerine yönelik düzenlenmesi gereken belge ve detay bilgilere tek bir tıklama ile ulaģabileceklerdir. ġöyle ki, Ekrandan seçecekleri herhangi bir SSK Ģubesine bağlı olan personellerin listesini ekrana getirebilecekler, E-Bildirge hazırlama ekranına ulaģabilecekler, ĠĢ yerlerine iliģkin kaza bildirim belgesine ait düzenleme yapılacak ekrana ulaģabilecekler Aylık prim ve hizmet belgesi (EK 3)'ün düzenlemesini yapabileceklerdir. ÇalıĢma mantığı ve ekran düzenlemeleri Personel kartları yönetimi (111101) programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece SSK kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/ssk tanımı/ssk tanımları (116130) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda bilgilerinizi istediğiniz kolon baģlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni bir SKK Ģubesi tanımı yapabilecek, tanımlı olan SSK kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla SSK seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Personel kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar SSK Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı 28

29 bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Personel kartları yönetimi (111101) programına iliģkin Personel yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? BaĢlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz İŞKUR Tanımları (116131) Bu program ile firmalar, bağlı oldukları ĠġKUR birimlerini belirleyebilecekler ve bu birimlere iliģkin adres, telefon vb. detay bilgilerin giriģlerini yapabileceklerdir. Daha sonra SSK tanımlamaları programının SSK Adres Detayı ekranından tanımlamıģ oldukları ĠġKUR birimlerini seçebileceklerdir. Böylece SSK Ģubelerinin hangi ĠġKUR birimlerine bağlı olduğunu belirtmiģ olacaklar ve personellerine iliģkin personel durum çizelgelerini de bu ĠġKUR birimine göre dökebileceklerdir. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra ĠġKUR tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın S.No alanında ĠġKUR birimlerinin sıra numarası yer alır ve kullanıcıların bu alana müdahale edebilmeleri mümkün değildir. Programınız size toplam olarak 150 adet ĠġKUR birimi tanımlayabilmenize olanak tanımaktadır. İŞKUR İsmi alanında programınızın size hazır olarak sunduğu ve Türkiye genelinde kayıtlı olan 87 adet ĠġKUR biriminin isimleri yer alacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken, bu alandan bağlı olduğunuz ĠġKUR birimi bulup, ĠĢkur numaranızı ekranınızdaki ilgili alana girmenizdir. Eğer bu ekranda bağlı olduğunuz ĠġKUR birimi kayıtlı değil ise, ekleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ekranınızda tanımlı olan en son iģkur biriminin bir sonraki satırına gelip, tanımlayacağınız ĠġKUR biriminin ismini ve numarasını girebilirsiniz. Evet, firmanızın bağlı olduğu ĠĢkur birimini yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra bu birime iliģkin detay bilgileri ĠĢkur detay bilgileri butonundan girmelisiniz. Bu butonu tıkladığınızda karģınıza bir baģka ekran gelecek ve seçtiğiniz iģkur biriminin adresini ve telefon numarasını bu ekrana girebileceksiniz. ĠġKUR tanımları ile ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız Görev Tanımları (116140) Bu bölümden departman tanımı programından girdiğiniz mevcut departmanlarınıza uygun olarak, firmanızda var olan görev tanımlamalarını yapacaksınız. Bu tanımlamalar ayrı ayrı kod ve isim verilerek yapılacaktır. Burada vereceğiniz kodlar ve görev isimleri, daha sonra personel sicil kartları Kimlik bilgileri butonuyla açılan penceredeki görevi alanında F10 penceresinde toplu olarak yer alacak ve sizin de seçiminizi ilgili personele uygun bir Ģekilde yapmanızda kolaylık sağlayacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza görev kodu ve görev adı baģlıklı iki alan gelecektir. Buradan görev kodu alanına uygun kod giriģini yaptıktan sonra, görev adını firmanızda var olan görevleri düģünerek girmelisiniz. Bir yazılım evini örnek verecek olursak; departmanlar yazılım, satıģ, eğitim-destek olarak gruplanıp, görevler de programcı, analist, satıģ temsilcisi, eğitim elemanı Ģeklinde tanımlanabilir. Dikkat etmeniz gereken bir husus da firmanızdaki her görev için ayrı kod giriģi ve ayrı isim giriģi yapmanız gerektiğidir. Firmanızdaki departmanlarınızda yer alan görev kodu ve görev ismi tanımlamalarını tek tek yaptıktan sonra girdiğiniz her yeni tanımlamayı (görev kodu, görev adı) ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. 29

30 3.1.7 Bölge Tanımları (116195) Birçok bölgede faaliyet gösteren firmaların, çalıģan personellerini bölgelere göre gruplayarak takip edebilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle ilgili firmaların hangi bölgelerde faaliyet gösterdiklerinin programa tanıtılması gerekmektedir. Bu tanımlamalarda programınızın bu bölümünde yapılmaktadır. Daha sonrada her personelin tanıtım kartlarına gidip, hangi bölgede çalıģtığının girilmesi gerekmektedir. Bölge tanımlamaları için sadece bölge kodu ve bölge adının girilip kaydedilmesi yeterli bir iģlemdir. Gerekli olan tanımlamalar yapıldıktan sonra personellerin bulunduğu bölgeler de kartlara girildiği takdirde, raporlar bölümünden bölgelere göre personellerin dökümleri alınabilir Sendika Tanımları (116150) SSK üyesi olan iģyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için gerekli parametre giriģleri buradan yapılacaktır. Eğer iģ yerinizde sendikalı elemanınız yoksa, bu programı kullanmanıza gerek yoktur. Sendika parametrelerinin neler olduğu aģağıda açıklanmıģtır; No: Sendika parametrelerine ait satır numarası programınız tarafından otomatik olarak verilir. Kullanıcıların bu alana giriģ yapması mümkün değildir. İsmi: Sendika ismi bu alana girilmelidir. Çarpan ve Bölen: Bu kolonlar sendika aidatı ile ücretin iliģkisini belirleyen kolonlardır. Sendika aidatı normal ücretin belirli bir yüzdesi Ģeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına ilgili kesinti rakamı girilmelidir. Örneğin %2 sendika aidatı kesiliyorsa, çarpan alanına 2 rakamı girilmelidir. Bu durumda bölen 100 olacaktır. Sendika aidatı sabit bir rakamsa, çarpan ve bölen alanlarına herhangi bir giriģ yapmaya gerek yoktur. Sabit: Sendika aidatı sabit bir tutarsa, bu alana ilgili aidat tutarını girebilirsiniz. Taban ve Tavan: Sendika aidatının ücrete göre belirlendiği durumlarda, aidatın taban ve tavan tutarları bu alana girilmelidir. Örneğin sendika aidatı brüt ücretin %3 ü kesilerek hesaplanıyor. Ancak, sendikanın çalıģma prosedürlerine göre aidatlar bir ay içinde 3 TL den az, 15 TL den fazla olamaz. Bu durumda taban ve tavana 3 lira ile 15 lira rakamları girilirse, brüt ücretinin %3 ü 2 TL olan personelden aidat olarak 3 TL kesinti yapılacaktır. Çünkü aidat tabanı 3 TL dir. Brüt ücretinin %3 ü 17 TL tutan personelden ise 15 TL aidat olarak kesilecektir. Çünkü sendika tavanı 15 TL dir. G/A: Yukarıda girdiğiniz bilgilerin aylık mı, günlük mü, bir günlük brüt maaģ üzerinden mi yoksa SSK günü ve saatlik ücret üzerinden mi olacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza açılacak pencereden belirleyeceksiniz. Örneğin %3 sendika aidatı kesilmesi durumunda, bu aidatın günlük ücret üzerinden mi, aylık ücret üzerinden mi, yada diğer ücretlendirme seçeneklerine göre mi kesileceği bu alanda belirlenecektir. Kesinti Taban Günü: Toplu iģ sözleģmelerinde çalıģma günü belli sayıdan az ise sendika kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen sendika kesintisine tabi olacak taban gün sayısının ne kadar olduğunun belirtilmesidir. ÇalıĢanların kayıtlı olduğu tüm sendikalar yukarıda açıklandığı Ģekilde girildikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuģlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Tahakkuk iģlemleri sırasında sendika aidatının hesaplanabilmesi için sadece sendika tanımlamaları yapmak yetmez. Bu tanımlamalarla birlikte, personel sicil kartı/personel ücret bilgileri penceresinden sendika durumu alanında -sendikalıtanımlaması yapılmalı ve sendika alanında açılacak pencereden ilgili personelin hangi sendikaya kayıtlı olduğu girilmelidir. 30

31 3.2 Yasal Parametreler Bu bölümden devlet tarafından belirlenen ve çalıģan personele uygulanacak olan yasal kesintilerin ve yasal ödemelerin tutar ve oranları girilecektir. Yasal parametreler programlarında yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiģ son halleri ile karģınıza gelecektir. Ancak olası kanun değiģikliklerini göz önüne alarak, bu programları üzerinde değiģiklik yapılabilecek bir halde sizlere sunuyoruz Yasal Parametreler (116215) SSK matrah ve oranları 16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret ve 16 Yaşından Küçükler İçin Asgari Ücret: Ġçinde bulunduğunuz çalıģma döneminde 16 yaģından büyükler için ve 16 yaģından küçükler için geçerli olacak asgari ücret tutarının girileceği alanlardır. Programınız bu alanlara gireceğiniz tutarı ve firmanızda çalıģan asgari ücretlilerin sayısını dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacak ve bunları muhtasar beyannameye otomatik olarak getirecektir. Bunun için ilgili personellerin sicil kartlarını tanıtırken ĠĢ Grubu 16 yaģ olarak belirtilmelidir. Fazla Mesai Saati Limiti: Bu alan, çalıģanların bir ayda yapabilecekleri fazla mesai üst sınırını gösterir. 16 Yaş Günlük Matrah Taban ve Tavanı: Bu alan 16 yaģından küçük çalıģanlar (çıraklar) için belirlenen günlük SSK tabanı (günlük asgari ücret) ve tavanını gösterir. Normal Günlük Matrah Tabanı: Bu alan, 16 yaģından büyük normal sigortalılar için belirlenen günlük asgari ücreti gösterir. Normal Günlük Matrah Tavanı: Bu alan, normal sigortalılar için belirlenen günlük sigorta tavanını gösterir. Taban ve Asgari Ücret Arasındaki Fark Hazine Tarafından Ödenecek: T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu BaĢkanlığı, Sigorta ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire BaĢkanlığının ek genelgesine göre Ģartları sağlayan firmaların ile tarihleri arasındaki günlük kazançları, sigorta primleri hesabına esas tutulacak günlük kazanç alt sınırının altında olan sigortalıların, her iki kazanç arasındaki farka iliģkin SSK ve ĠĢsizlik sigortası primi sigortalı ve iģveren hissesinin tümü, hazinece karģılanacaktır. Bu tebliğde belirtilen açıklamayı uyarlayabilmek için bu parametrenin baģında yer alan kutucuğun iģaretli olması yeterlidir. Aynı sigorta Ģubesine bağlı taban matrahından düģük veya eģit aynı zamanda taban matrahından yüksek ücret alan personeller varsa, bu personel grupları için ayrı ayrı aylık bildirge ve SGDP bildirgesi düzenlenir. Eğer sadece tek bir gruba ait personeller var ise bu durumda sadece o grup için bildirge düzenlenir. Diğer Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personeller için SSK haricinde özel emeklilik sigortası ödeniyor ise, personellerin gelir vergisinden düģülecek sigorta oranı bu alana girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 10 olarak belirlenmiģ olup, bu alana otomatik olarak gelecektir. Bireysel Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personellerin diğer sigorta haricinde baģka bir özel sigortası var ise, örneğin sağlık sigortası gibi bu alana da ilgili sigorta için gelir vergisinden düģülecek oran girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 5 olarak belirlenmiģ olup bu alana otomatik olarak gelecektir. Yıllık Asg. Ücr. (Bireysel ve diğ. Sig için): Bu alanda, devlet tarafından belirlenmiģ olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı yer alacaktır. Dolayısıyla personellerinizden kesilen diğer sigorta ve bireysel sigorta toplamlarının bu alandaki tutarı geçmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili kesintilerin yapılması engellenecektir. 31

32 Kıdem Tazminatı Tavanı: Ġlgili dönem için belirlenen kıdem tazminatı tavanı bu alana girilmelidir. Personel için hesaplanan kıdem tazminatı buradaki değerden büyükse, buradaki değer kadar ödeme yapılır. İşsizlik sigortası parametreleri Personellerden ve iģverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teģvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıģ olup aynı tarihten itibaren "iģsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya baģlanmıģtır. Bundan dolayı yasal parametreler menüsünün bu bölümünden iģsizlik sigortasına ait parametrelerin giriģleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranda, iģsizlik sigortası personel payı ile iģveren payına ait oranlar programınız tarafından girilmiģ olacaktır. Bu oranlarda herhangi bir değiģiklik söz konusu ise yeni oranlar girebilmeniz mümkündür. İşsizlik Sigortası Kullanımı Aktif: Personelleriniz için iģsizlik sigortası ödemesi yapıyor iseniz parametrenin önündeki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Aksi taktirde iģaretlemenize gerek yoktur. İşsizlik Sigortası Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiģ olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiģ olan iģveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. İşsizlik Sig. Per. Payı Vergi Matrahından Düşülsün: ĠĢsizlik sigortası devlet tarafından zorunlu kılınan ve ücretli olarak çalıģanlardan kesilen bir sigortadır. Kimi firmalar bu sigorta kesintisinin vergi matrahından düģülmesini, kimi firmalarda aksini isteyebilirler. Bu durumda sizin için iģsizlik sigortasının matrahtan düģülmesi uygun ise bu parametreye karģılık gelen kutucuğu iģaretlemelisiniz. Aksi taktirde iģaretlemenize gerek yoktur. Yukarıda sıralamıģ olduğumuz iģsizlik sigortası personel ve iģveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Vergi indirimleri Bu bölümde, yetkili kuruluģlarca yıl için belirlenen aylık vergi indirim tutar ve oranları yer almaktadır. Programınız sisteminize yüklendiğinde, içinde bulunduğunuz yıla ait oran ve tutarlar da yüklenmiģ olacaktır. Vergi indirim oran ve tutarlarında kanunen yapılan değiģiklikleri bu bölümden programa girebilirsiniz. Vergiden Muaf Çocuk Adedi: Personellerine çocuk baģına yardım veren firmalar, bu yardımlardan kaç çocuğa kadarının vergiden muaf sayılacağını bu alana girmelidirler. AĢağıdaki alanda çocuk yardımı muafiyet limiti belirtilmediyse, buraya girilen rakamın herhangi bir fonksiyonu olmaz. Çocuk Yard. Muaf Limiti: Çocuk baģına yardım ödeniyorsa, bu yardımın ne kadarının vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin firmanızda personele çocuk baģına 0,2 yardım yapılıyorsa ve bunun 0,1 TL si vergiden muafsa, bu alana 0,1 yazılacaktır. Özel İndirim (Normal): Ġçinde bulunduğunuz yıl için belirlenmiģ olan aylık özel indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa (özel indirim tutarında devlet herhangi bir değiģiklik yaptıysa), gerçek özel indirim tutarını bu alana giriniz. Özel indirim tutarını aylık olduğu gibi günlük olarak da girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması baģlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. Ġndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düģülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı, Sicil Kartı/Yardım penceresi/özel Ġndirim alanından normal seçilerek belirlenmiģ olmalıdır. Göçmen İndirimi: Yıl içinde belirlenen göçmen indirimi tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa, gerçek göçmen indirimi tutarını bu alana giriniz. Göçmen indirimini de aylık veya günlük olarak 32

33 girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması baģlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. Ġndirim uygulaması günlük olacaksa, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Göçmen indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düģülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı Sicil Kartı/Kimlik penceresi/göçmen Kodu alanından var veya yok seçilerek belirlenmiģ olmalıdır Sakatlık: Kanunen belirlenen 1., 2. ve 3. derece sakatlık indirimlerine iliģkin tutarların yer aldığı alanlardır. Gerektiği takdirde bu oranlar değiģtirilebilir. Sakatlık indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düģülür. Personelin hangi sakatlık derecesine tabi olduğu Personel sicil kartları (111100) programının, Personel kimlik bilgileri ekranında yer alan Sakatlık derecesi alanında belirtilmiģ olması gerekmektedir. Özel İndirim (Kalkınmada Öncelikli): Ġçinde bulunduğunuz yıl için, kalkınmaya öncelikli bölgede çalıģan personellere ait belirlenmiģ olan indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa ilgili indirim tutarını bu alana girebilirsiniz. Kalkınmaya öncelikli özel indirim tutarını isteğinize bağlı olarak aylık ya da günlük Ģeklinde belirleyebilirsiniz. Bu tutarın aylık mı, günlük mü olduğu indirim uygulaması baģlıklı alandan tanımlanacaktır. Ġndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düģülür. Personelin bu indirime tabi olduğu, Personel Sicil Kartları/Yardım penceresi/özel Ġndirim alanından Kalkınmada öncelikli seçeneğinin seçilmesiyle belirlenir. İndirim Uygulaması (A/G): Özel indirim ve göçmen indirimi alanlarında yer alan değerlerin aylık mı (A), günlük mü (G) olduğu bu alana girilmelidir. İhbar tazminatı parametreleri Bu bölümden, kanunlarla belirlenmiģ ihbar tazminatı limitleri girilecektir. AĢağıda ihbar tazminatı limitlerine ait bir örnek yer almaktadır. Çalışma Süre Baş. Ç.Süre Bit. İhbar Önelleri (ay) (ay) (gün) Bu örnekte, 0-6 ay çalıģmıģ olan elemanlar ayrılmadan en az 10 gün önce ayrılacaklarını bildirmek zorundadır ay çalıģmıģ olanlarda ise bu süre 15 gündür. ĠĢçi ihbar süresini beklemeden iģten ayrıldığında, yukarıda belirtilen süreler kadar ki ücreti iģverene ödemek durumundadır. Ya da iģveren bu süreyi göz önüne almadan iģçiyi iģten çıkardığında, yine yukarıdaki süreler kadar ki ücreti iģçiye ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır. Ġhbar tazminatı hesaplanırken iģçinin iģe giriģ ve çıkıģ tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda ön değer olarak yer alır. Programınız, bu bölümden girdiğiniz oranları baz alarak Raporlar/Puantaj Raporları/Ġhbar Tazminatı raporlarının dökümünü yapacaktır. Personel kontenjanları Devlet tarafından belirlenen kanuna göre, belirli sayıda personel çalıģtıran firmalar, normal personelleri haricinde firmalarında eski hükümlü, terörle mücadele ve sakat personel çalıģtırmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu personelleri, Sicil iģlemleri/personel Sicil kartları programından tanıtılırken, personel kimlik bilgileri butonunda yer alan Kapsam alanında, sakat, terörle mücadele veya eski hükümlü olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra da, firmaların her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu Personel Durum Çizelgesi ile de, ilgili kuruma bildirilmelidirler. Personel programınızın bu bölümünden de, firmanızda ki personel sayısına göre çalıģtırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personel sayısı programa 33

34 girilecektir. Bu programdan yapacağınız giriģlerde Personel durum çizelgesine yansıyacak, böylece firmanızda çalıģan sakat, eski hükümlü terörle mücadele personel sayısıyla, çalıģtırmanız gereken personel sayısı karģılaģtırılabilecektir. Evet bu kısa açıklamadan sonra programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranda yapmanız gereken giriģlerin neler olduklarını açıklamaya çalıģalım. Bu ekranın sol bölümünde erkek ve kadın baģlıklarının alt alta sıralandığını, hemen sağ tarafta ise sakat, eski hükümlü ve terörle mücadele baģlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken, firmanızda çalıģtırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personellerinizin erkek ve kadın sayısını girmenizdir. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmeyi unutmayınız. Böylece bu giriģleriniz Personel Durum Çizelgesine otomatik olarak yansıyacaktır. TTF parametreleri Bu bölümden tasarruf teģvik parametreleri tanımlanacaktır. Tasarruf Teşvik Uygulaması Aktif: Personelleriniz için tasarruf teģvik ödemesi yapıyor iseniz parametrenin önündeki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Aksi taktirde iģaretlemenize gerek yoktur. Tasarruf Teşvik Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiģ olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiģ olan iģveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. Tas. Teş. Personel Payı Vergi Matrahından Düşülsün: Tasarruf teģvik, devlet tarafından ücretlilere yaptırılan zorunlu bir tasarruftur. Bu durumda bazı çevreler, devletçe zorunlu kılınan bu tasarruf tutarının vergi matrahından düģülmesi gerektiğini, bazı çevreler ise tam aksini savunmaktadır. Bu alanda ise, bu iki görüģten firmanıza uygun olanını seçmeniz gerekecektir. Eğer tasarruf teģvik payının vergi matrahından düģülmesi Ģeklinde bir uygulamanız varsa, bu parametreye karģılık gelen kutucuğu iģaretlemelisiniz. Tas. Teş. Personel Payı Vergi İade Matrahına Eklensin: Eğer tasarruf teģvik payının vergi matrahına eklenmesi Ģeklinde bir uygulamanız varsa, bu parametreye karģılık gelen kutucuğu iģaretlemelisiniz. Yukarıda sıralamıģ olduğumuz tasarruf teģvik personel ve iģveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Gelir vergisi dilimleri Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının giriģleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde, o yıla ait vergi dilim ve oranları otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değiģiklik olduğu takdirde, aģağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili giriģleri yapmanız gerekir. Alt Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin baģladığı sınırları gösteren kolondur. Ġmleç bu kolona girmez. Bu kolondaki değerler üst sınır kolonuna girilen rakamlara göre kendiliğinden ayarlanır. Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını gösterir. Bilgi giriģi bu kolondan baģlayarak yapılır. 1. kademenin alt sınırı her zaman "0" olacağından buraya ilk dilimin üst sınırı girilir. Bu giriģle birlikte 2.kademenin alt sınırı, 1. kademenin üst limitinin 1 fazlası olacaktır. Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir. Oran değiģtiği takdirde, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak oranı bu alana girebilirsiniz. Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir. 34

35 Gelir Vergisi: (Üst sınır - Alt sınır) x Vergi oranı + Bir önceki GV Tutarı 4 Dilimin Gelir Vergisi : ( ) x =12635) Eğer bu tabloda herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, programdan çıkmadan değiģikliklerinizi ALT+S tuģlarıyla kaydetmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Asgari Geçim indirimi Bu bölümden, 2008 ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar yapılacaktır. Öncelikle bu ekranda yapılması gereken Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin ekrandan girilmesidir. Personelin aile fertleri de bu uygulamadan yararlanacak ise bu durumda Personel sicil kartları (111100)/Personel Kimlik Bilgileri/Aile fertleri ekranından da, ücretlimi parametresinin değil olarak seçilip kaydedilmesi yeterli olacaktır. Netten brüte hesaplamada asgari geçim indiriminin, net ücreti etkilemesini istiyorsanız; Netten>Brüte hesaplamada ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ net ücreti etkilesin seçeneğini iģaretlemelisiniz Nema Oranları (116260) PERSONEL YÖNETIMI e personellerin o yıl için alacakları nemaları hesaplayabilmek ve size bunu bir rapor Ģeklinde sunabilmesi için öncelikle her çalıģma yılı ve ay için açıklanan nema oranlarını girmeniz gerekmektedir. Bu program kanunen açıklanan nema oranlarının giriģine olanak tanımaktadır. Nema oranları girildikten sonra Bildirgeler/TTF Dökümleri/TTF Nema Raporu alarak her bir personele ödenecek nemaları listeleyebilirsiniz. Ancak nema raporu almadan önce her bir personelin sicil kartından, ücret bilgileri penceresine ulaģılarak önceden ödenen tasarruf teģvik tutarlarının girilmiģ olması gerekir. 3.3 Tahakkuk Ay ve No Değiştir (116300) Personel programınız ile bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapabilmeniz mümkündür. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapmıģ iseniz, bu program ile çalıģmak istediğiniz tahakkuk ay ve numarasını değiģtirebileceksiniz. ġöyle ki, personel programınızın giriģ ekranında çalıģmak istediğiniz ay için ġubat, tahakkuk numarası içinde 1 girdiğinizi düģünelim. Daha sonra ilgili ay için 2. Tahakkuku çalıģtırmak istiyorsunuz. Bu durumda personel programından çıkıp, tekrar programa girerek karģınıza gelen ekranda tahakkuk numarasına 2 yazmak yerine, bu program sayesinde çalıģmak istediğiniz tahakkuk numarasını değiģtirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranın; Tahakukuk ayı alanında satır sonu butonunu tıklayın, karģınıza tüm ayların yazılı olduğu bir ekran gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken çalıģmak istediğiniz ayı ilgili ekrandan seçmek olacaktır. Tahakuk no alanına ise çalıģmak istediğiniz tahakkuk numarasını girmelisiniz. Bu alanda açılmamıģ olan tahahkukla ilgili giriģ yaptığınızda programınız sizi uyaracaktır. ġöyle ki 1. ve 2. Tahakuku açtığınızı düģünelim fakat 3. ve 4. tahakkuk açılmamıģ olsun. Bu durumda bu alana 4 yazar iseniz programınız sizi bir önceki tahakkuk açılmamıģ diye uyaracaktır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra Esc tuģuna basarak programınızın ana menüsüne dönebilirsiniz. 35

36 4 SİCİL İŞLEMLERİ Bu bölüme kadar olan açıklamalarımız ve yaptığımız bilgi giriģleri ile firmamızın iskeletini oluģturduk ve aynı zamanda bundan sonra yapacağımız giriģler ve tanımlamalar için de bir zemin hazırladık. ġimdi sıra, iskeleti giydirmeye geldi. Bunun için de öncelikle personelle ilgili birtakım bilgi giriģ kartlarını doldurmamız gerekmektedir. ĠĢte bu bölümde yer alan programlar sayesinde bilgi giriģi yapacağımız bu kartların birtakım özelliklerini belirleyeceğiz. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu bölümde yer alan programlardan personelleriniz ile ilgili gerekebilecek tüm bilgilerin giriģlerini yapacağız. ġimdi bu programları sırayla açıklamaya çalıģalım. 4.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Personel sicil kartı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce PERSONEL YÖNETIMI programınızın bütün bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümde de siz kullanıcılarımıza yol göstermek amacıyla hazırlanmıģ kısa yol tuģlarının neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Bu tuģların bir listesini CTRL+Y tuģlarına beraber basarak görüntüleyebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuģu ile imlecin bulunduğu bilgi giriģ alanından, bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. (ENTER) (TAB): Onay ENTER yada TAB tuģu ile giriģ yaptığınız alanı onaylayarak bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ESC: ÇıkıĢ. ESC tuģu ile bulunduğunuz ekrandan çıkar ve bir önceki ekrana dönersiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuģlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriģ alanından bir önce yer alan bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boģaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuģun asıl iģlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuģunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize iliģkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız iģlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuģlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köģesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaģabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuģlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, 36

37 hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keģke Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. KaĢınıza Alan Editörü baģlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamıģ olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değiģiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değiģiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ġlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karģınıza gelecek ekrandan tanımlamıģ olduğunuz alanlara iliģkin değer giriģlerini yapmaya baģlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. ALT+G tuģları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? Gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiģ 4 personel kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. 37

38 Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıģtırdığınız taktirde karģınıza Ekli dosyalar baģlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda iliģkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılıģ amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya baģka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. ĠĢte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar baģlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıģtırmanız ve karģınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dıģında; seçili dosyayı değiģtirme, açma ve silme gibi iģlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir Ģekilde ilgili ekli dosyaya eriģebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiģtirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT +L tuģlarına birlikte basarak, girmiģ olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet, Silebilirsin Hayır Silme" Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiģ olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod giriģi alanında F10 tuģuna basarsanız, tüm personellerinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): BoĢ personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuģlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiģ olduğunuz personele ait tüm bilgileri boģ olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. 4.2 Personel Sicil Kartları (111100) 38

39 5 PERSONEL SĠCĠL KARTLARI (111100) Programınızın bu bölümünden mevcut personelinizin programa tanıtımlarını yapacak ve personelinize dair aklınıza gelebilecek her türlü bilginin kaydını gerçekleģtirebileceksiniz. Çünkü programınız personelinize yönelik birçok detayı düģünmüģ olup, vücut ölçüm bilgilerinden, ehliyet bilgi giriģlerine, nüfus bilgilerinden kimlik bilgilerine kadar her ayrıntıyı saklayabileceğiniz yapıda tasarlanmıģtır. Programda giriģ yapacağınız ilk ekran Personel tanıtım kartı ekranı olacaktır. Dolayısıyla biz açıklamalarımızı bu ekrandan baģlayarak sırasıyla her ekrana geçiģler yaparak devam edeceğiz. Personel tanıtım kartı Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değiģkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taģır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da var olan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karģınıza geleceğinden bu kodu baģka bir personele daha vermek ancak var olan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuģları kullanılarak ardıģık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değiģkeni sadece istenilen personele ulaģma, personeli sıralama, gruplandırma gibi iģlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın iģleyiģine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı: Bu alana tanıtımı yapılan personelin adı girilmelidir. Soyadı: Bu alanda da programınız sizden personelinizin soyadı bilgisini girmenizi isteyecektir. SGK Sicil No (TC. Kimlik): 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamaları gereği Ekim 2008 tarihinden itibaren personelin SSK numaraları yerine T.C. Kimlik numaraları kullanılacaktır. Dolayısıyla bu alana personelin T.C. kimlik numaraları girilecektir. Kullanıcılarımız bilgi amaçlı olarak personelin eski SSK numaralarını da bu ekranın Eski SGK Sicil No alanından görebileceklerdir. KuruluĢ programına eklenen Personel SGK Sicil No/T.C. Kimlik No değişim işlemleri (099635) baģlıklı ekran sayesinde Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel Nüfus Bilgileri sayfasında T.C. Kimlik No'su tanımlı olan personelin kimlik numaralarının bu alana aktarabilmesi mümkündür. Başka şubeye personel transfer edilmesi (Personel SSK Değiştirme butonu) Kullanıcılarımızın şubeleri arasında personel transferlerini (giriş ve çıkışlarını) yani personelin farklı SSK şubesine geçişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bu işlemin özellikle bir merkez ve birden fazla şube ile çalışan ve şubeleri arasında sürekli personel transferi yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Personel transferi için öncelikle Personel tanıtım kartının çalıştırılması ve başka şubeye transfer edilecek personelin seçilerek çıkış işleminin (çıkış tarihinin) yapılması ve kayıt edilmesi gerekecektir, Daha sonrasında sıra, çıkışı yapılan personel için personel tanıtım kartında yer alan "Personel SSK değiştirme" butonunun çalıştırılmasına gelecektir. Amacımız ilgili personel için yeni personel kartı tanımlamalarının yapılmasıdır. Zaten bu ekranda da sizden, personelinizi hangi kodla yeni kart açacağınızı, çıkış tarihini, transfer edilen şubeye giriş tarihini, kıdem tarihini ve hangi SSK şubesine geçeceğini belirtmeniz istenecektir. Ekranla ilgili girişler tamamlandıktan sonra da F2 tuşuna basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında transfer edilen personel için farklı SSK şubesinde çalışmaya başladığına ait yeni personel kartı oluşmuş olacaktır. Transferi yapılan personele ait tüm ayrıntılarda 39

40 İşe girenlerin tarih aralıklı dökümü (113361) İşten ayrılanların tarih aralıklı dökümü (113363) raporlarından izlenebilecektir. Bunun için yapılması gereken tek işlem de raporların parametreler ekranında yer alan "Rapor tipi" alanından Transfer yolu ile çıkış/giriş yapanları listele seçeneğinin seçilmesidir. Program personel bilgilerini tüm detaylarıyla sunacaktır. Önemli Not: Personel sicil numaralarının belirli kod yapısına göre tanımlanabilmesi Personel yönetiminin Sistem parametreleri/şirket parametreleri/genel parametreler (116111) programının Diğer parametreler sayfasında Personel sicil no kod yapısı başlığı altında bir parametre yer almaktadır. Bu düzenleme ile amacımız personelin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriş yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod girişini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Kod yapısı girerken Ayrım karakteri olarak (. nokta) Harf X Nümerik 0 Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin firmanızda şeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aşamada bu alana şeklinde bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A şeklinde bir kod tanımı varsa bu aşamada bu alana X şeklinde giriş yapılmalıdır. Firma no: Birden fazla firma ile iģlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz personelin hangi firmanızın personeli olduğunu belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ıģığında da baģka firmanın personeli ile iģlem gerçekleģtirilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin virman dekontu vb. düzenlenemeyecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili personelin iģlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Bağlı şube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını personelin seçtiğiniz firmanın hangi Ģubesine mensup olduğunu belirtmenizdir. Bağlı cari personel kodu: Cari personel tanıtım kartı (041440) ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile iģlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir Ģekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alıģ, satıģ ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleģtirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dıģında sizin adınıza iģlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket giriģleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satıģ yaptığı, ne kadar iģ avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. ĠĢte bu alanda da sizden istenen tanımladığınız yani firmanızda bordrolu olarak çalıģan personelin cari personel kartı var ise hangi karta bağlı olduğunu seçmenizdir. Böylece ilgili personelin hareketlerini her iki karta da bağlı olarak izleyebileceksiniz. Cari kartına git butonunu tıklayarak da Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartının ayrıntılarını görüntüleyebileceksiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iģ yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Programınız size satıcı eleman, satın almacı eleman ve diğer eleman olarak 3 seçenek sunacaktır. Departman kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/ġirket Parametreleri/Departman tanımı (116120) bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuģuna bastığınızda ya da satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile 40

41 beraber liste halinde karģınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıģtığını kolaylıkla seçme Ģansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuģları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir. İş grubu: Bu alan personelin yaptığı iģin statüsünün belirtildiği yerdir. Dolayısıyla programınız size her sektöre uygun olacak Ģekilde iģ grubu tanımları sunacaktır. Bu aģamada size düģen tanımlamakta olduğunuz personelinizin çalıģtığı iģin grubunu belirtmenizdir. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının Sosyal yardım öndeğerleri ekranını anlatırken Grup 1- Memur, Grup 2-ĠĢçi, Grup 3-16 yaģından küçük iģçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı, Grup-6 Arge, Grup-7 TUGS, Grup-8 in Bina görevlisine denk düģtüğünü belirtmiģtik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. Giriş tarihi: Personelin iģe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teģvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih giriģi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Çıkış tarihi: Bu alan personelin iģten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 iģten çıkan personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde baģvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkıģ tarihi girilen personelin kaydı çıkıģ tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karģısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek takvim ekranından tarih giriģi için faydalanabilirsiniz. Çıkış sebebi (seçimli): Bu alanda sizden istenen iģten ayrılan personelinizin çıkıģ sebeplerinin hangi maddeye dayalı olarak gerçekleģtiğini belirtmenizdir. Programınız size çıkıģ sebebi olarak birçok maddeyi hazır sunacaktır. Emeklilik, Kadın sigortalının evlenmesi vb. Eğer bu sebepler içinde herhangi birisi size uygun değil ise bu alanı hiçbiri olarak belirtip bir alt satırda yer alan Çıkış Sebebi alanına, iģten ayrılmıģ personeliniz için ayrılma sebebini kendiniz girebilirsiniz. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır. Kıdem tarihi: Bu alan, iģe giriģ tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personel için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düģünelim. X firmanızda çalıģmakta olan PER001 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalıģmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçiģinde, kıdem tazminatında herhangi bir değiģikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalıģmaya baģladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz Ģirket değiģtirmiģ olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalıģmaya baģladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Döviz cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaģını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuģu ile geçerseniz, programınız para cinsini TL olarak seçecektir. Cari muhasebe kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleģtirme iģleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Entegre grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup giriģi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili daha geniģ bilgi için Bkz. Sicil ĠĢlemleri/ Muhasebe grup ve kod tanıtımı (111300). 41

42 Bölge kodu: Personelinizi bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi bölgede yer aldığına iliģkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları programınızın ġirket Tanımlamaları/Bölge tanımlamaları yapılmaktadır. Sistem kullanıcı kodu: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta oluğunuz personelinizin programa giriģ yaptığında kullanmıģ olduğu sistem kodunun ne olduğunu girmenizdir. Bu alandan belirteceğiniz sistem koduna göre personelinizin programda birçok alan için yetkili olduğu belirtilmiģ olacak aynı zamanda hangi koda sahip personelin hangi iģlemi gerçekleģtirdiği görülecektir. Örneğin iģ baģvurularının değerlendirirken, bu değerlemeyi yapan personel herhangi bir sistem koduna bağlanmamıģ ise ve bağlı olduğu sistem kodu ile programa giriģ yapmamıģ ise personeli değerlendirebilmesi mümkün olamayacaktır. Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk giriģler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir. ġimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle resim tarayıcısı taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Evet, fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra Ģimdi sıra, personelinize iliģkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb. programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona gelene kadar tıklamanızdır. ġimdi bu butonları sıra ile incelemeye baģlayalım. Personel adres ve telefon bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda karģınıza aģağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize ait ikametgâh adresinin giriģini yapacaksınız. ġimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgâh adresi girilmelidir. Posta kodu: Ġlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir. İlçe: Ġlgili personelin bağlı olduğu ilçedir. İl: Ġlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: Ġlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel ülke kodu: Ġlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur. Tel bölge kodu: Ġlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur. Tel no 1-2: Ġki satır olarak ayrılmıģ bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks no: Ġlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir. Modem no: Ġlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir. 42

43 E-posta adresi: Ġlgili personelin varsa elektronik posta adresini bu alana girip satır sonu butonu tıklayarak mail gönderebilirsiniz. Personel kimlik bilgileri Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer aldığı alanları tek tek inceleyelim. Çalışma tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalıģma tipini, Genel, imalatçı veya pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personelinize iliģkin iģletme gider kodları tanımlanabilecektir. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili personelin tahsil durumunu seçeceksiniz. Okul kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okul kodu seçilir. Okul bölüm kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okulun bölüm kodu seçilir. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/ġirket Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız bu alanda F10 tuģuna bastığınızda tanımlamıģ olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karģınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir. Sakatlık derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan pencereden seçilir. Ayrıca bu alandan vergi indiriminden yararlanmayan personeliniz için de vergi indirim dışı seçeneğini seçmelisiniz. Göçmen kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev kodu: Bu alanda açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. SGK kodu: Bu alana ilgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu açılacak olan pencereden girilmelidir. Eş ismi: Kartı girilen personel evli ise eģinin ismi bu alanda yer almalıdır. Eşi ücretli: Ġlgili personelin eģinin çalıģıp çalıģmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk adedi: Ġlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personeline çocuk yardımı veren firmalar için önem taģır. Okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek: Personeline çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili giriģlerinizi ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz. Sistem 43

44 parametreleri/ġirket Parametreleri/ÇalıĢma/Ekkazanç/ Sosyal yardım tanımları (116112) programının sosyal yardım detay tanımlamaları ekranı). Bağlı olduğu belge türü: Bu alanda yapılması gereken tanımlanan personelin hangi belge türüne bağlı olduğunun belirtilmesidir. Programınız bu alanda size birçok seçenek sunacaktır. Örneğin çalıģanınız itibari hizmet uygulamasına tabi ise bu alandan yapılacak seçim Deniz basım, azot şeker (İtibari hizmet) seçeneğidir. Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Tabi olduğu kanun: Bu alanda sizden istenen, tanımladığınız personelin iģ yerinizde hangi kanuna tabi olarak çalıģtığını belirtmenizdir. Yani Hazine kanununa göre mi? olağan üstü hal kanununa göre mi? çalıģtığının belirlendiği alandır. Bu ekranda yapılacak en son tanımlama personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait bilgilerin giriģleridir. Programınız sınırsız sayıda aile bireyi tanımlayabilmenize imkân verecek yapıdadır. Özellikle çocuk sayısı fazla olan çalıģanlarınız için istediğiniz kadar çocuk bilgisi girebileceksiniz. Bunun için ekranda yer alan Aile fertleri butonu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda ulaģacağınız ekrandan, daha önceden tanımlanan personel aile bilgilerini izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda yeni aile bireyi tanımlayabileceksiniz. Bunun için bu tablo üzerinde ALT+E tuģlarına basılacak ve açılacak tanımlama ekranından personele bağlı bireylerin giriģleri yapılacaktır. Bu ekranda programınız sizden ilgili personelin, anne, baba, eģ ve çocuklarının adını, soyadını, T.C kimlik numarasını, doğum tarihlerini doğum yerlerini, cinsiyetlerini, ücretli olarak çalıģıp çalıģmadığını, sakatlık derecesini ve tanımlanan bireylerle iletiģime girebilmek amacıyla adres bilgilerini uygun Ģekilde girmenizi bekleyecektir. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/ Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler/ Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi bölümünden Personel eģ-çocuğu için vizite kâğıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karģınıza gelecek ve bu evrakları seri bir Ģekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personelin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eģ ve çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personel sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Bu bölümde belirtmek istediğimiz bir baģka detayda asgari geçim indiriminden yararlanacak aile fertlerinin nasıl tanımlanacağıdır ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar için öncelikle yapılması gereken Yasal parametreler (116215) ekranından Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin girilmesidir. Bu detaylar girildikten sonra bu ekrandan asgari geçim indiriminden yararlanacak aile bireyleri için ücretlimi parametresi değil olarak seçilecektir. Personel nüfus bilgileri Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği ekrandır ve programınız sizden aģağıdaki bilgileri doldurmanızı isteyecektir. Uyruğu: Ġlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. Cinsiyeti: Ġlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda program; SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni hal: Ġlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Dini: Ġlgili personelin dini bu alana girilecektir. 44

45 Doğum tarihi: Ġlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Tarih giriģi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Doğum yeri: Ġlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan grubu: Ġlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Seri no: Ġlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir. İl: Ġlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. İlçe: Ġlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: Ġlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: Ġlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt no: Ġlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir. Sayfa no: Ġlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir. Kütük sıra no: Ġlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. Veriliş nedeni: Ġlgili personele nüfus cüzdanının veriliģ nedeni bu alana girilecektir. Verildiği nüfus idaresi: Ġlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana girilecektir. Veriliş tarihi: Ġlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir. Cüzdan kayıt no: Ġlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. T.C. kimlik no: Ġlgili personelin T.C. kimlik numarası bu alana girilecektir. İlk soyadı: Tanıtımını yaptığınız personel bayan olup evli ise evlenmeden önceki ilk soyadı bilgisi bu alana girilecektir. İnternette T.C. kimlik no sorgulama butonu Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Ġdaresinin T.C kimlik numarası sorgulama hizmetini ücretli hale getirmesinden dolayı, personel programımızın personel tanıtım kartı ekranından kaldırmak zorunda kaldığımız "T.C. kimlik no. sorgulama" özelliği, kullanıcılarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda farklı bir yaklaģımla düzenlenerek personel kartlarımızda yeniden yerini almıģtır. Kullanıcılarımız bu özellik sayesinde tanıtımını yaptıkları personelin kimlik bilgilerini ilgili sayfaya bağlanıp personel kartı nüfus bilgileri ekranına otomatik olarak aktarabileceklerdir. İnternetten T.C. Kimlik no. sorgulama butonu çalıģtırıldığında öncelikle yapılması gereken, kimlik numarası sorgulanacak kiģiye ait genel bilgilerin girilmesidir. Yani Hangi ilin hangi ilçesinde aranacağının seçilmesi, Kimlik bilgisi sahibinin adı ve soyadının girilmesi, T.C kimlik numarasının hangi detaya göre aranacağının seçilmesidir. Bu bölümdeki seçiminizin kişi bilgisi olması durumunda programınız sizden, ekranın anne adı, baba adı, doğum tarihi ve cinsiyeti alanlarına giriģ yapmanızı bekleyecektir. Seçiminizin kayıt bilgisi olması durumunda da ekranın cilt no., aile sıra no. ve birey sıra no. alanlarına giriģ 45

46 yapmanız gerekecektir. Çünkü programınız seçimize bağlı olan bilgiler doğrultusunda aramasını gerçekleģtirecektir. Bilgilerinizin doğrulanması amacıyla da ekranın resim doğrulama alanına da resimde sunulan sayıyı girmeniz gerekmektedir. Aksi durumda programınız iģlemini gerçekleģtirmeyecektir. Tüm giriģlerinizi tamamladıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan T.C. Kimlik no. Sorgulama butonunu çalıģtırarak aradığınız kiģinin TC. Kimlik bilgilerini anında görüntüleyebilir, Bilgileri karta aktar butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm bilgilerin otomatik olarak Nüfus bilgileri sayfasındaki uygun alanlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Yapı dosyasını indir butonu ile de amacımız, T.C kimlik bilgilerinin doğrulanması ve VatandaĢlık ĠĢleri Ġdaresi nin sayfasındaki değiģikliklerin programımızda güncel kalmasına yönelik yapı dosyasının indirilmesidir. Nüfus bilgileri ile ilgili giriģlerimizi de burada bitirdik. ġimdi personelinizin ücret durumuyla ilgili olan personel ücret bilgileri ekranına hangi bilgilerin girileceğini açıklayalım. Personel ücret bilgileri Bu ekrandan tanımlamakta olduğunuz personelin ücreti, sigortası, kesintileri vb. birtakım detay bilgileri girilecektir. ġimdi bu detayların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Ücret tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. Ġmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karģınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi baģka bir deyiģle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır. Buradan ilgili personelinizin maaģının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda Brütten nete seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaģını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı Ģekilde Netten brüte seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaģı otomatik olarak hesaplayacaktır. Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili personel için ücret giriģi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi Netten brüte ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, Brütten nete ise, ilgili personel için tespit edilmiģ brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret giriģini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. Çalışma kodu: Farklı personel için farklı özelliklerde sosyal yardım ve ek kazanç tanımlaması yapılabilecektir. Bunun için çalıģma kodu seçimini bu alandan yapabilirsiniz. Asgari ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalıģıp çalıģmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalıģan personelinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiģtirebilmeniz mümkün olacaktır. Sigorta şubesi: Ġlgili personelin bağlı olduğu sigorta Ģubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta Ģubesinin/Ģubelerinin programa tanıtılmıģ olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/ġirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SSK Ģubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karģınıza gelecektir. Sigorta % grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. Ġmleç bu alan da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı giriģini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz emekli olarak belirlenmelidir. 46

47 Sendika durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak sendika durumu alanına ilgili personel için sendikalı demiģ olmanız koģulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/ġirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamıģ olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuģuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karģınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. Banka ödeme: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yapılsın-yapılmasın Ģıklarından oluģan iki seçenekle karģılaģacaksınız. Ġlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız yapılsın seçeneğini, istemiyorsanız yapılmasın seçeneğini seçmelisiniz. Hesap no: Ġlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi dairesi: Ġlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi kimlik no: Ġlgili personelin vergi kimlik numarasıdır. Vergi karne tarihi: Ġlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih giriģi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana girebilirsiniz. Çalışma dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle çalıģacak ise bu alan süreksiz aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Muhtasar grup kodu: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin hangi muhtasar grup koduna dolayısıyla vergi dairesine bağlı olduğunu seçmenizdir. Bu parametre, birden fazla Ģubesi olan firmalar için iģlevsel olacaktır. Çünkü tanıtımı yapılan personel farklı farklı vergi dairesine bağlı olabilir. Bu durumda muhtasar beyanname dökümlerinin de farklı farklı vergi dairesine verilmesi gerekecektir. Bunun için öncelikle programınızın Muhtasar beyanname grup tanımları (111910) programından personelin bağlı olacağı muhtasar grup kodları yani vergi daireleri tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar sonrasında istediğiniz vergi dairesine bağlı olan personel bu alandan yaptığınız seçim doğrultusunda dikkate alınacak ve muhtasar beyannamesi dökülecektir. Özel indirim: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza normal, kalkınmada öncelikli ve yok seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu aģamada sizden istenen tanıtımını yaptığınız personel normal olan özel indirime tabi ise bu alandan Normal seçeneğini, kalkınmaya öncelikli bölgede çalıģıyor ise bu bölgeler için belirlenen indirimden yararlanabilmesi için kalkınmada öncelikli seçeneğini, herhangi bir indirime tabi değilse de yok seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandan sonra sıra personelin firmadan alacağı yardım bilgilerinin tanımlamasına gelecektir. Bunların neler oldukları ve nasıl giriş yapılacağı tüm detaylarıyla aşağıda açıklanmıştır. Tasarruf teşvik kesilsin: Personelden ve iģverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teģvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıģ olup aynı tarihten itibaren "iģsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya baģlanmıģtır. Bundan dolayı Yasal parametreler (116215) programının TTF parametreleri ekranında yer alan "tasarruf teģvik" baģlıklı alan "yok" olarak iģaretlenmeli. Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teģvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak). Çünkü TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teģvik ile ilgili parametrenin "var" 47

48 olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personele geçmiģe yönelik olarak tasarruf teģvik dökümlerinin verilebileceği düģüncesidir. Personel sicil kartlarından tasarruf teģvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız mümkündür. Tas. teşvik: Bu alan personelin tasarruf teģvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Bu parametrenin baģındaki kutucuk iģaretlendiğinde personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğu, iģaretlenmediğinde de olmadığı tanıtılmıģ olacaktır. Ġlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Tasarruf teşvik hes. no: Ġmleç bu alana yukarıda Tasarruf TeĢvik alanını iģaretlemeniz durumunda gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teģvik hesap numarasını girmelisiniz. Ödenen tasarruf teşvik tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalıģma yılı için personele yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran giriģleri yapılmıģ olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için Ģimdiye kadar ödenen (kümülâtif) tasarruf teģvik tutarı girilmelidir. Konut fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa bu parametrenin baģındaki kutucuk iģaretlenmeli aksi durumda her hangi bir iģlem yapılmamalıdır. Önce ödeme konut fonu ayı: Ġmleç bu alana yukarıda Konut Fonu alanının iģaretlenmesi durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalıģmaya baģladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen GiriĢ Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay baģka bir iģyerinde çalıģmıģ ve konut fonu ödenmiģ bir iģçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. İşsizlik sigortası: Personelden ve iģverenden yapılacak iģsizlik sigortası kesintisi tarihinden itibaren uygulanmaya baģlamıģtır. Dolayısıyla bu alanda personelin iģsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. Bu parametrenin baģındaki kutucuk iģaretlenmiģ ise personelin iģsizlik sigortası ödemesine tabii olduğu, iģaretlenmemiģ ise tabi olmadığı belirlenmiģ olacaktır. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Programda varsayılan olarak bu alan iģaretli olarak karģınıza gelecektir. Vakıf kesintisi uygulansın: Firmanızda personel maaģlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek tutarın Genel parametreler (116111) programının Firma çalıģma parametreleri bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı alanına girilmesi gerekmekteydi. ĠĢte firmanızca ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda belirlenecektir. Eğer personeliniz için vakıf kesintisi uygulanacak ise bu parametreyi iģaretlemeli aksi durumda da herhangi bir iģlem yapmanıza gerek yoktur. Yol yardımı verilsin: Ġlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Yemek yardımı verilsin: Ġlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Yakacak yardımı verilsin: Ġlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Bayram yardımı verilsin: Ġlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. 48

49 Çocuk yardımı verilsin: Ġlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Aile yardımı verilsin: Ġlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Maaşından ikramiye: Personelinize maaģı üzerinden ikramiye verilecekse, bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Ġkramiye tahakkuk ettirilebilmesi için Sistem parametreleri/ġirket Parametreleri/ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programından ikramiye aylarının ve yüzdesinin de girilmiģ olması gerekir. Sinyority uygulamasına tabi: Sinyority uygulaması belli bir çalıģma süresini dolduran personel için, belli bir oranda ilave maaģ ödemesidir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından çalıģma günlerinin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamalarının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiģ olması gerekir. İzin parası uygulamasına tabi: Bu uygulama ile de belli bir çalıģma süresini dolduran personele ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaģ ödemesi" dir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin baģındaki kutucuğu iģaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Ġzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediģ gününün, oranın ve ödemenin hak ediģten kaç gün sonra yapılacağının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiģ olması gerekir. Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu parametrelerin baģındaki kutucukları iģaretlemek yeterli değildir. Daha önceden Sistem parametreleri/ġirket Parametreleri/ ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sosyal yardım detay tanımlamalarından seçili olan parametrelerin hangi gruplara bağlı olduğu ve meblağ olarak ne miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların seçilmiģ olması herhangi bir anlam ifade etmez. Detay bilgiler İdari amir kodu, idari amir adı, idari amir soyadı, teknik amir kodu, teknik amir adı, teknik amir soyadı ve organizasyon şemasında gizlensin alanları 9000 serisi kullanıcısı olup, aynı zamanda HR9000 İnsan kaynakları yönetimi programı ile iģlem yapan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Çünkü bu alandan girilecek bilgiler doğrultusunda organizasyon Ģemaları otomatik olarak oluģturulabilecek ve insan kaynakları yönetiminde yer alan İdari organizasyon şeması (121100) ve Teknik organizasyon şeması (121150) programlarımızdan tüm ayrıntılarıyla izleyebileceklerdir. Bu Ģemaların en önemli özelliği Ģirketin organizasyon yapısını görsel ortamda yaratabilmenize, Ģema üzerinden personelin pozisyonlarını değiģtirebilmenize ya da bu Ģemalara yeni personel ekleyebilmenize ayrıcalık tanımasıdır. Dolayısıyla programınız bu alanlarda sizden, tanımlamakta olduğunuz personelin bağlı olduğu idari amir veya teknik amirin kodunu/adını isteyecektir. Eğer personelinizin organizasyon Ģemasında gösterilmesini istiyor iseniz organizasyon şemasında gizlensin alanında tercihinizi hayır Ģeklinde belirtmelisiniz. Diğer kimlik kart bilgileri Bu bölümden de kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları personelin ehliyet, pasaport askerlik cüzdanı ve iģ yeri kimlik kartlarına ait bilgilerini sistemlerine gireceklerdir. Bu ekrandaki bilgiler ilgili kartlardaki bilgilerle birebir aynı olup, sürücü ehliyet belge no, belge tarihi, sınıfı, veriliģ tarihi, verildiği il, ilçe, ehliyet kart numarası, eğer personel erkek ise ve askerliğini yapmıģ ise askerlik cüzdan no, iģ yeri kimlik kartı numarası, pasaportu var ise numarası ve geçerlilik tarihi gibi bilgilerden oluģmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ilgili kimlik kartlarının görüntülerini de bu bölüme ekleyebileceklerdir. 49

50 Bunun için görüntü yazan bölümde mouse un sağ tuģuna basıp açılacak ekrandan karģıdan yükle veya tara seçeneklerini seçmeleri ve istedikleri bölüme aktarmaları yeterli olacaktır. Yani personel resimlerinin eklenmesi ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Personel beden ölçüleri Bu bölümün özellikle personeline kıyafet veren firmalar için iģlevsel olacağını düģünüyoruz. Çünkü personelin beden ölçülerine iliģkin her türlü bilgiyi kayıt edebilecek ve gerekli olduğu zamanlarda bu ölçülerden yararlanarak kıyafet sipariģinde bulunabileceklerdir. Bu amaçla programınız sizden, tanımladığınız her personelin, kilo, boy, gömlek, pantolon, etek bedenini, ayakkabı numarasını, Ģapka ve önlük bedenini girmenizi isteyecektir. Ayrıca bu ekranda diğer beden 1, diğer beden 2, diğer beden 3 alanları da mevcut olup her firma için özel olan beden ölçümleri de tanımlanabilecektir. Personel sicil kartı ile ilgili tüm giriģlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiģ olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuģu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. F9 (İsme göre personel seçimi) ve F8 (Koda göre personel seçimi): Bu tuģlar yardımıyla personel sicil kartları programının her sayfasından personelinizi seçebileceğiniz ekrana ulaģabileceksiniz. Böylece personel değiģtirmek istediğinizde her seferinde personel tanıtım kartı ekranının ana sayfasına geçmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü bu tuģlara bastığınızda personelinizin sıralandığı ekran karģınıza gelecek ve sizden sadece seçim yapmanız beklenecektir. ALT+E (Yeni kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boģaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuģun asıl iģlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuģunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst data): ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize iliģkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız iģlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuģlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köģesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaģabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuģlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" ġeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keģke Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı 50

51 diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. KaĢınıza Alan Editörü baģlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamıģ olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek ya da değiģiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değiģiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ġlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karģınıza gelecek ekrandan tanımlamıģ olduğunuz alanlara iliģkin değer giriģlerini yapmaya baģlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt hikâyesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. ALT+G tuģları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt no: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiģ 4 personel kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan kullanıcı id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son değiştiren kullanıcı id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. Özel kod 1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. 51

52 Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıģtırdığınız taktirde karģınıza Ekli dosyalar baģlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda iliģkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılıģ amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya baģka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. ĠĢte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar baģlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıģtırmanız ve karģınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dıģında; seçili dosyayı değiģtirme, açma ve silme gibi iģlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir Ģekilde ilgili ekli dosyaya eriģebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiģtirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart iptal): ALT +L tuģlarına birlikte basarak, girmiģ olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Silebilirsin Hayır Silme" ġeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiģ olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart no): GirmiĢ olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod giriģi alanında F10 tuģuna basarsanız, tüm personelinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (kopyala): BoĢ personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuģlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiģ olduğunuz personele ait tüm bilgileri boģ olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Böylece personel sicil kartı ile ilgili tüm giriģlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiģ olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuģu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. 5.1 Aile Fertleri Tanıtım Kartı (111102) Bu bölümden kullanıcılarımız personellerinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait bilgileri gireceklerdir. Amacımız personellerin ailelerine iliģkin tanımlamalarını Sicil kartları/personel kimlik bilgileri Aile fertleri sayfası haricinde bu bölümden seri bir Ģekilde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. GiriĢ alanları itibari ile sicil kartı ekranındaki aile fertleri tanımlamalarından herhangi bir fark yoktur. Programınız sınırsız sayıda aile bireyi tanımlayabilmenize imkân verecek yapıdadır. Özellikle çocuk 52

53 sayısı fazla olan çalıģanlarınız için istediğiniz kadar çocuk bilgisi girebileceksiniz. Bu ekranda öncelikle yapılması gereken Aile fertleri tanımlanacak personelin seçilmesidir. Sonrasında da ilgili personelin, aile yakınları olarak anne, baba, eģ ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihleri doğum yerleri, cinsiyetleri, ücretli olarak çalıģıp çalıģmadığı, sakatlık derecesi ve tanımlanan bireylerle iletiģime girebilmek amacıyla adres bilgilerinin uygun Ģekilde girilmesi yeterli olacaktır. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/ Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler/ Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi bölümünden Personel eģ-çocuğu için vizite kâğıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karģınıza gelecek ve bu evrakları seri bir Ģekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personellerin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eģ ve çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personeller sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Bu bölümde belirtmek istediğimiz bir baģka detayda asgari geçim indiriminden yararlanacak aile fertlerinin nasıl tanımlanacağıdır ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar için öncelikle yapılması gereken Yasal parametreler (116215) ekranından Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin girilmesidir. Bu detaylar girildikten sonra bu ekrandan asgari geçim indiriminden yararlanacak aile bireyleri için ücretlimi parametresi değil olarak seçilecektir. 5.2 Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600) PER9000 programınızın bu bölümünden personellerinizin varsa firmaya olan borçları, icra borçları kredi borçları ve bunların taksit miktarları, girilecektir. ġimdi programa girdiğinizde karģınıza çıkan ekrandan yapılması gereken giriģleri inceleyelim. Personel kodu: Bu alanda borç tanımlaması yapacağınız personelinizin kodunu gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel SSK No: Kodunu girdiğiniz personelinizin SSK numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Personel adı: Bu alana kodunu girdiğiniz personelinizin ismi gelecektir. Bu kartı bilgi giriģi yapmak için kullanacağınız gibi kontrol amacı ile de kullanabilirsiniz. Hesap durumunu görmek istediğiniz personeli kodundan çağırıp ne kadar borcunun, icra borcunun veya ne kadar kredi borcunun olduğunu, ne kadarını ödediğini, geriye ne kadar borcu kaldığını görebilirsiniz. Borcu: Personel firmadan borç aldıysa, ilgili borç tutarını bu alana girebilirsiniz. Borç taksiti: Bu alan, personelin firmaya olan borcunu taksitlerle ödemesi söz konusu olduğunda kullanılır. Bu alana kararlaģtırılan taksit tutarı girilir. Böylece taksit tutarı personelin puantaj bilgilerine yansır. Puantaj kesinleģtirmeden sonra taksit tutarı personelin ücretinden düģülür. Böylece personel o ay ki taksitini ödemiģ olur. Aynı zamanda ödenen taksit tutarı personelin toplam borcundan da düģülür ve bu karttan izlenebilir. İcra: Personelin icra borcu olması halinde kullanılan bu alan bu borcun miktarını gösterir. İcra taksiti: Personelin varsa icra borcunu ödeyeceği taksit miktarını gösterir. Bu alanlara girilen bilgiler puantaja yansıyacak ve personelin ücretinden kesilmesi halinde kesinleģtirmeden sonra icra borcu miktarından düģülecektir. Kredi: Personelin firmadan kredi alması halinde bu kredinin miktarını gösteren alandır. Kredi taksiti: Personelin aldığı krediyi ödeyeceği taksitleri gösterir. Bu alana girilen rakam personelin puantaj bilgilerine yansır ve ödendikçe kesinleģtirmeden sonra kredi miktarı düģer. 53

54 Askerlik borçlanması, taksiti ve askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek: Bu parametrelerin programlarımızda yer almasının amacı, Askerlik borçlanmasına yönelik taksitlerin personel tarafından elden ödenmesi durumunda bu tutarın net maaģlarını etkilememesi ama gelir vergisinden düģülmesini sağlamaktır. Bunun için öncelikle askerlik borçlanması tutarı ile taksiti girilmeli ve Askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek parametresi iģaretlenmelidir. Böylece ilgili tutar personellerin maaģlarından düģülmeyecek ama gelir vergisinden düģülecektir. Eğer ki personellere ait askerlik borçlanması firma tarafından ödenecek ise, bu aģamada ödenecek taksit tutarı personelin hem maaģından, hem de gelir vergisinden düģülecektir. Bu iģlemin geçerli olması için sadece tutarların girilmesi yeterlidir Bu aģamada Askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek seçeneği iģaretli olmamalıdır. Devreden kümülâtif vergi matrahı - devreden kümülâtif vergi: ĠĢ değiģikliği ile firmanıza yeni giriģi yapılan personellerinizin önceki senelerden devreden kümülâtif vergi matrahı ve kümülâtif vergi tutarı bu alanlara girilmelidir. Ters bakiye: Bu alan personelin çeģitli sebeplerle (aylık ücretinden çok avans çekmesi gibi) firmaya borçlanması halinde kullanılan bir bakiye alanıdır. Yuvarlama farkı: Programınız verilen limitler içinde net ücret rakamlarını yuvarlamaktadır. ĠĢte yuvarlama farkı bu yuvarlamadan doğan borç ve alacakların iģlendiği alandır. Program bunu kendiliğinden yapacaktır. Dolayısı ile bu rakamlar her ay değiģecektir. Diğer sigortalar (işveren) ve (çalışan): Personellerinizin SSK haricinde özel bir sigortası var ise, kartını girmekte olduğunuz personelin ilgili sigorta için iģverenden ve kendi gelir vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir. Bireysel emeklilik (işveren) ve (çalışan): Kartını girmekte olduğunuz personelin bireysel emeklilik sigortası var ise kartını girmekte olduğunuz personelin bireysel emeklilik için iģverenden ve kendi gelir vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir. Devreden diğer sigorta (işveren, çalışan), devreden bireysel emeklilik (işveren, çalışan): Firmanıza giriģi yapılan personellerin daha önceden çalıģmıģ olduğu firmalarda, iģveren yada kendileri tarafından diğer sigorta ve Bireysel Sigorta ödemeleri var ise, ilgili sigortaların devreden tutarları bu alanlara girilmelidir. Devreden TTF tutarı, ilk kesinti tarihi: ĠĢ değiģikliği nedeniyle firmanıza giriģi yapılan personellerin daha önceden çalıģmıģ olduğu firmalarda, tasarruf teģvik tutarı ödenmeye baģlandığı ilk günden itibaren toplam ödenmiģ tasarruf teģvik tutarı ve ödenmeye baģladığı ilk tarih bu alanlara girilmelidir. Aylık ayni ödeme: Bu alana programınızın diğer parametreler bölümünden girdiğiniz Aylık Ayni Ödeme tutarı otomatik olarak gelecektir. Ġlgili bölümde de değindiğimiz gibi, bazı firmalar yılın belirli dönemlerinde personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim yiyecek vb. yardımlarda bulunabilirler. Bu yardım tutarlarının da personellerin kıdem tazminatlarında dikkate alınmasını isteyebilirler. Bu durumda diğer parametreler programının Aylık Ayni Ödeme alanına bu yardım tutarını girmelidirler. ĠĢte bu alana gelen aylık ayni ödeme tutarı, ilgili personeliniz için farklı olacak ise, yeni tutarı girip bir sonraki alan olan Ayni Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece personelinizin kıdem ve ihbar tazminatında bu alana girdiğiniz tutar dikkate alınacaktır. Geçen yıldan devreden izin (manüel): Programımızda bildiğiniz üzere, Genel firma parametreleri (116111) ekranının Çalışma parametreleri sayfasında yer alan geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın parametresi evet olarak seçildiğinde ve geçmiģ yıla ait izinler, Ġzin formu (111500) programından girildiğinde, izin formu ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanı otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Ancak programımızı yeni kullanmaya baģlayanlar için böyle bir 54

55 hesaplama söz konusu olamayacağından personellerin devreden izin sayısının manüel olarak girilmesi gerekmektedir. ĠĢte bu alanın programlarımızda yer almasının amacı kullanıcılarımızın personellerine yönelik devreden izin sayısını manüel olarak girmeleridir. Bu alana girilen izin sayısı izin formu ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Ekranınızın en alt bölümünde gördüğünüz kesintiler butonunu tıklayarak personellerinizin diğer giderlerine yönelik kesintilerini ve bu kesintilerin taksitlerini girebilirsiniz. Evet, açıklamalarımız doğrultusunda personellerinizin borç ve devir tanımlamalarını yaptıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuģlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. 5.3 İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları (111200) PERSONEL YÖNETIMI iģten ayrılan personellerinizin sicil kartlarını silmez. Personel sicil kartından çıkıģ tarihi girilerek iģten ayrıldığı belirtilen personeller bu karttan alınarak, sicil kartıyla aynı özelliklere sahip iģten ayrılanlar bölümüne aktarılır. Böylece hem personel sicil kartlarını incelerken veya raporlar alırken iģten ayrılan personelleriniz gereksiz bir yer iģgal etmiģ olmaz, hem de bu personellere ait sicil bilgilerine gerektiği zaman ulaģma imkanı saklı kalır. ĠĢte personel sicil kartından çıkıģ tarihi girilerek iģten ayrıldığı belirtilen personellerinize ait bilgilere bu program yardımıyla ulaģabilirsiniz. Ancak iģten ayrılan personelleriniz, çıkıģ ayından bir sonraki ayda bu karttan izlenebilir. Aynı Ģekilde sicil kartında da iģten çıktığı aydan bir sonraki ayda kaybolacaktır. 5.4 Cari personel tanıtım kartı (041440) Bu kart ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile iģlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir Ģekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alıģ, satıģ ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleģtirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dıģında sizin adınıza iģlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket giriģleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satıģ yaptığı, ne kadar iģ avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra bordrolu personeliniz olup da ticari bölümle iģlem yapan personeliniz için de bu ekrandan kart açmanız gerekmektedir. Çünkü programlarımızın evrak ve kart ekranlarından girilen sorumlu, plasiyer, satıcı, satın almacı, ürün sorumlusu, temsilci kodu gibi detaylar bu ekrandan yapılacak tanımlamalara göre seçilecektir. Bu durumda olan personeli, bordrolu personel kartına bağlayarak personel yönetimindeki hareketleri ile de iliģkilendirebileceksiniz. Yani Personel tanıtım kartı (041430) ekranından cari personel olup olmadığını belirleyebileceksiniz. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız Personelin kodunu, adını ve soyadını girmeniz, Tipi alanından hangi görevle çalıģacağını (satıcı, satın almacı, diğer eleman) belirtmeniz, ÇalıĢmakta olduğu bankanın kodunu, Ģubesini ve hesap numarasını girmeniz, Daha sonrasında muhasebe kodları sayfasına ulaģıp, alacağı iģ avansı, bordro avansı, maaģı, uzun ve kısa vadeli borç hesabına iliģkin çalıģacak hesapların kodlarını girmeniz, Firmanız prim sistemine göre çalıģıyor ise detay bilgiler ekranından tanımlamakta olduğunuz personelin alacağı primin ne Ģekilde hesaplanacağını belirtmeniz istenecektir. Prim giriģleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satıģ tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. En son girilecek ayrıntı ise basamaklı prim tablosu sayfasından tanımladığınız personelin ne kadarlık satıģ yaparlarsa ne oranda prim alabileceklerini sırasıyla belirtmenizdir. GiriĢler tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu ekrana ait daha detaylı bilgi için Personel tanıtım kartı (041430) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 55

56 5.5 Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı (111300) Bu program, personellerin almaya hak kazandıkları brüt ücret, ek kazanç sosyal yardımlar ve özel kesinti olan sendika aidatı, borç taksiti, icra taksiti, kredi taksiti vb. ödeme ve kesintilerin yapılması sonrasında hesaplanan net kazançlara iliģkin muhasebe hesap kodlarının programa girildiği bölümdür. Özellikle PER9000'i MIS9000 ile entegre kullanan firmalar muhasebe hesap kodlarını da bu programdan tanıtmayı unutmamalıdır. Bu programda borç ve alacak muhasebe hesap kodları gruplar altında toplanır. Muhasebe hesaplarını neye göre gruplayacağınız tamamen firmanızın ihtiyaçlarına göre saptanacak bir konudur. Örneğin firmanızda 4 ayrı iģ grubuna bağlı (memur, iģçi, 16 yaģ, yön. kurul.) çalıģanlarınız var. Bu 4 ayrı iģ grubuna dahil olan personellerinizin muhasebe hesap kodlarını da 4 grup altında toplayabilirsiniz. Sicil kartında her bir personelin muhasebe hesap grup kodu girilince, o personel ile ilgili hareketler ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza çıkan ekranda yapmanız gereken ilk iģlem, maksimum 10 dijitten oluģan bir muhasebe grup kodu girmenizdir. Daha sonra bu gruba bir isim vermelisiniz. Grup ismi de girildikten sonra sıra bu gruba dahil personeller için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını girmeye gelmiģtir. Ekranınızda yer alan Borç Muhasebe Kodları butonunu çift tıkladığınızda borç muhasebe kodları penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencerede, personellerinizin normal kazanç, ek kazanç ve sosyal yardım kazançlarına ait tanımlar yer almaktadır. Bu kazanç tutarları brüttür. Yani henüz gerekli vergiler kesilmemiģtir. Bu yüzden borç muhasebe hesap kodları penceresinde yer alır. ġimdi alan baģlıklı kolonda görülen her bir brüt kazanç tutarının hangi muhasebe hesap koduna kaydedileceğini muhasebe kodu alanına girmelisiniz. Bu alanda F10 tuģuna basarak bütün muhasebe hesaplarınızın bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Her bir kazanç türü için çalıģacak muhasebe hesabının kodu girildikten sonra esc tuģuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. ġimdi ekranınızdaki diğer butonuna yani Alacak Muhasebe Kodları butonunu çift tıklayın. Alacak muhasebe hesap kodlarının girileceği pencereye ulaģacaksınız. Bu pencereden, personellerinizin net kazanç tutarları, gelir vergisi, damga vergisi, SSK payı, zorunlu tasarruf personel payı, emekli personelleriniz için SSK payı ve ödenecek SSK iģveren hissesi, zorunlu tasarruf iģveren hissesi, emekliler için SSK payı, iģsizlik sigortası iģveren payı ve iģsizlik sigortası personel payının kaydedileceği muhasebe hesap kodları girilecektir. Muhasebe hesap kodlarını girerken F10 tuģundan yararlanabilirsiniz. Bu ekrandan girilecek en son detay da personellere özel özel olan Sendika aidatı, Borç taksiti, Ġcra taksiti, Kredi taksiti vb. ödeme ve kesintileri için çalıģacak muhasebe hesaplarına iliģkin kodlardır. Bu giriģlerde Özel alacak entegrasyon kodları öndeğerleri baģlıklı butonun tıklanmasıyla ulaģılan ekrandan gerçekleģtirilecektir. Evet, bir muhasebe grubu için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını programa girdik. ġimdi yapılan giriģleri ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kaydedilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayın. Tüm giriģler tamamlanıp kaydedildikten sonra personel sicil kartından yeni personel giriģi yapıldığında tanımlanan entegre grubu seçildiğinde personelleri için girilen muhasebe kodları otomatik olarak uygun oldukları alana yansıyacaktır. 5.6 Personel Durum Kartları (111400) Bu program ile personellerinizin yıllık tahakkuklarını toplu olarak inceleyebileceksiniz. Çünkü programınız ay sonlarında yapılan kesinleģtirme iģleminin ardından personellerin tahakkuk bilgilerini otomatik olarak bu ekrana yansıtacak ve incelemenize sunacaktır. Dolayısıyla aranan tek Ģart tahakkuk kesinleģtirmenin yapılmıģ olmasıdır. Kullanıcılarımızın bu ekranda ki bilgilere müdahale edip istediklerini değiģtirebilmeleri ve kayıt altına alabilmeleri pek tabiî ki mümkündür. Yalnız bu iģlem sadece SRV'nin sorumluluğu altındadır. Fakat programlarımızda diğer kullanıcılarda bu iģlem için yetkilendirilebilmektedir. Bunun için yapılacak tek iģlem KuruluĢ programının Kullanıcı hak tanımlama (501300) Genel hak tanımlamaları ekranında yer alan Personel durum kartı kayıt yapabilir alanının istenilen kullanıcı için (evet) olarak iģaretlenmesidir. Böylece sadece SRV'nin belirlemiģ 56

57 olduğu kullanıcılar bu program üzerinde değiģiklik yapıp bilgilerini Sakla butonu yardımıyla kayıt altına alabileceklerdir. Bu ekranda ALT+N tuģlarına basarak bir sonraki veya ALT+O tuģlarına basarak bir önceki personele ait durum kartını ekrana getirmeniz mümkündür. Personel durum kartındaki kolonları üç ayrı bölüm olarak ele alacak olursak ekranınızda sırasıyla aģağıdaki bilgiler yer alacaktır. 1. Bölüm, SSK kesintisi, tasarrufu teģvik ve konut fonu kesintilerinin aylık dağılımını göstermektedir. 2. Bölüm, gelir ve damga vergisi matrah ve miktarları ile iģsizlik sigortası iģveren ve personel payının aylara göre dağılımını göstermektedir. 3. Bölüm, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım özel kesintiler ve yasal kesintiler ile net kazancın aylara göre dağılımını göstermektedir. 5.7 İzin Formu (111500) Bu bölümden mevcut personelinizin kullanacağı izinler için form düzenleyeceksiniz. Bu bölümdeki izin formları sayesinde ilgili personelin kaç gün, ne için izin kullandığını raporlar/personel raporları/izin raporları bölümünden izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kartta iken ilgili personel için izin sayısı alanına gidip bu sayıları azaltarak bir önceki kartı ekrana getirmek usulüyle görebilirsiniz. Bunun yanı sıra izin formlarınıza gireceğiniz bilgileri izin talepleri doğrultusunda otomatik olarak da oluģturabilirsiniz. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek olan ekranda sizden istenen aģağıda açıkladığımız parametrelere giriģler yapmanızdır. Personel kodu: Ġzin formunu düzenleyeceğiniz personelinizin kodunu bu alana gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel adı: Kodunu girdiğiniz personelinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Personel soyadı: Kodunu girdiğiniz personelinizin soyadı bu alana otomatik olarak gelecektir. Pers. SGK sicil no (T.C.Kimlik): Ġlgili personelinizin SGK sicil numarasıdır. İzin sayısı: Bu alana gelecek rakam, ilgili personel için düzenlemiģ olduğunuz izin sayısı formu kadar olacak ve siz o personel için izin formu düzenledikçe, bu rakam otomatik olarak artacaktır. Dolayısıyla, sizin herhangi bir Ģekilde bu alana istediğiniz numarayı vererek giriģ yapma imkânınız yoktur. İşe giriş tarihi: Ġlgili personelinizin iģe baģladığı tarihtir. Önceki hak ediş tarihi: Bu alana ilgili personelin en son izin hakkettiği tarih gelecektir. İzin hak ediş tarihi: Bu alana ilgili personelin yasal olarak izin kullanması gereken tarih gelecektir. İzin tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden personelin istediği izin tipi seçilmelidir. Ġzin tipleri 8 madde altında toplanmıģtır. Bunlar; yıllık, ücretli, hastalık, askerlik, zorunluluk hali, devamsızlık, hizmete ara verme ve diğerdir. Önemli Not: Personele hak ettikleri yıllık izin tarihinden önce izin girişi nasıl yapılır? Bu amaca yönelik programınızın Sistem parametreleri/şirket parametreleri/şirket tanımı menüsünde yer alan Genel Firma parametreleri (116111) ekranındaki "Hak edişten önce yıllık izin kullanabilsin" parametresi siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Bu parametre "Hayır" olarak belirtilirse yeni işe girmiş dolayısıyla yıllık izni hak etmemiş olan personel için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" şeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan 57

58 personeli için yıllık izin girişi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi "Evet" olarak seçmeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkân tanıyacaktır. İzin günü: Bu alana ilgili personele kaç gün izin verildiği girilecektir. Yol izni: Bu alana ilgili personele normal izni dıģında yol izni de verilmiģ ise verilen bu yol izninin gün sayısı girilecektir. Başlangıç tarihi: Bu alana ilgili personele verilen iznin baģlangıç tarihi girilecektir. Tarih giriģi için, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek takvim ekranından faydalanabilirsiniz. Bitiş tarihi: Bu alana ilgili personelin izninin biteceği gün sayısı, izin günü ve baģlangıç tarihi baz alınarak programınız tarafından otomatik olarak getirilecektir. Gerçekleşen dönüş tarihi: Yaptığınız giriģlere göre, bu alana ilgili personelin dönüģünün gerçekleģtiği gün otomatik olarak gelecektir. DeğiĢtirmek isterseniz, karģınıza gelecek takvim ekranından faydalanabilirsiniz. Açıklama: Bu alana, ilgili personelin izin ile ilgili açıklaması varsa giriģ yapabilirsiniz. Bu alandan sonra personelinizin ilgili dönem içinde, formdan seçtiğiniz izin tipine bağlı olarak toplam kullanmıģ olduğu izin sayısını, izin gününü, izin tipi ayrımı gözetilmeksizin genel olarak kullandığı toplam izin sayısını, tüm bu izinlerin gün olarak toplamını, en son olarak da personelin çalıģılan yıl içinde hak ettiği izin günü sayısını, bu izinlerin ne kadarını kullandığını, geçen yıldan devreden izin gününü, geçen yıldan kalan izinlerinin bu sene içinde kaç gününün kullanılmıģ olduğunu, geçmiģ yıllara ait izinlerde dahil olmak üzere toplamda kalan yıllık izin sayısının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Genel firma parametreleri (116111) ekranının çalışma parametreleri sayfasında yer alan geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın parametresini evet olarak seçmiģ iseniz geçmiģ yıldan devretmiģ olan izinlerin ne kadar olduğu programınız tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Ancak programımızı yeni kullanmaya baģlayanlar için böyle bir hesaplama söz konusu olamayacağından personelin devreden izin sayısının manüel olarak girilmesi gerekmektedir. Bunun için de kullanıcılarımızın yapması gereken Sicil iģlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları (111600) ekranında yer alan Geçen yıldan devreden izin (manüel) parametresine devreden izin sayılarını girmeleri gerekecektir. Ġlgili sayı izin formu ekranınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İzin talepleri doğrultusunda izin formlarının otomatik oluşturulması İzin formu ekranının alt tarafında yer alan İzin talep çağır butonu ile İzin talep formu (111510) ekranından personel için girilmiş olan izin taleplerinin çağrılıp izin kartlarının oluşturulabilmesi mümkündür. Yapılacak işlem çok basit olup öncelikle personel seçilecek, akabinde bu butona basılarak ilgili personelin izin talepleri görüntülenecek ve istenen izin satırı bu ekrana aktarılarak kaydedilecektir. Böylece seçilen personel için izin kartı, talepler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulmuş olacaktır. İzin talepleri aynı zamanda İzin talep yönetimi (112952) ekranından da onaylanıp oluşturulabilmektedir. Ġzin formuna bütün giriģleriniz bittikten sonra ALT+S tuģlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. 5.8 Sicil Kartları Toplu Değişiklik (111700) Sicil menüsünün bu programı, personel sicil kartı/yardım penceresinde yer alan bilgileri toplu olarak değiģtirmeye imkân vermektedir. Örneğin sicil kartının yardım penceresindeki yol ve yemek yardımları yok olarak tanımlı. Firmanız personellerine bu yardımları verme kararı aldı. ĠĢte bu durumda her personelin sicil kartına tek tek girip yol ve yemek yardımlarını var olarak değiģtirmek yerine, bu programdan toplu değiģiklik yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, sicil kartlarında değiģiklik yapılacak personelleri belirtmeniz istenecektir. Dolayısıyla imlecinizde tablonuzun Personel Kodu alanında konumlu olacaktır. ġimdi 58

59 ALT+P tuģlarına yada ekranınızın üst yarısında yer alan Personel Seç butonuna basmalısınız. KarĢınıza personel kod aralığı ve kod yapısı giriģlerinin yapılacağı bir pencere gelecektir. Bu pencereden, yardım bilgileri değiģtirilecek personellerinize iliģkin kod aralığını veya kod yapısını girip F2 tuģuna basın. Ġlgili kodlar arasındaki personelleriniz toplu değiģiklik ekranına yansıyacaktır. Bu ekrana iliģkin bir örnek yukarıda verilmiģtir. ġimdi ALT+T tuģlarına yada ekranınızın üst bölümünde yer alan Değişiklik Detayları butonuna basın. KarĢınıza Yardım ve Prim Detay Bilgileri baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu pencereden istediğiniz yardıma iliģkin değiģikliklerinizi yapıp esc veya tab tuģu ile toplu değiģiklik erkanına dönün. ġimdi yapılan bu değiģikliklerin personel sicil kartlarına iģlenmesi için, toplu değiģiklik evrakını kaydetmeniz gerekir. Kayıt iģleminden sonra her bir personelin sicil kartından yardım detaylarına girdiğinizde, değiģikliğin sicil kartlarına iģlenmiģ olduğunu göreceksiniz. 5.9 İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik (111800) Personellerden ve iģverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teģvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılıp, yerine aynı tarihten itibaren "iģsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya baģlamıģtır. Dolayısıyla her personelin sicil kartına girip ücretler butonunda yer alan iģsizlik sigortası alanının var olarak belirtilmesi gerekmektedir. Sicil menüsünün bu programı ile iģsizlik sigortası alanını her personel için tek tek değiģtirmek yerine toplu olarak değiģtirebilecek ve personellerinize iģsizlik sigortası kesintisi uygulatabileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza iģsizlik sigortası toplu değiģiklik baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, iģsizlik sigortası kesintisine tabi olacak personelleriniz için kod aralığı yada kod yapısı girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuģuna basın, karģınıza baģka bir ekran gelecektir. Bu ekranın iģsizlik sigortası alanında satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden var seçeneğini seçmelisiniz. Bu iģlem sonrasında girdiğiniz kod aralığı yâda kod yapısındaki personelleriniz için iģsizlik sigortası alanının var olarak değiģtiğini göreceksiniz. Bunun anlamı toplu değiģikliğiniz sicil kartlarına iģlendi demektir Personel Kimlik Kartları Düzenleme ve Yazdırma (111900) Bu program ile amacımız siz kullanıcılarımızın; firmanızda çalıģmakta olan personelinizin kimlik bilgilerini varsa fotoğraflarıyla birlikte döktürebilmenize olanak sağlamaktır. Böylece istediğiniz personelin sicil numarasını, adını, soyadını, bağlı olduğu departmanı ve firmanızda hangi görevle çalıģmakta olduğunun bilgisini öncelikle görüntüleyip izleyebilecek sonrasında da yazıcıdan dökümünü alabileceklerdir. Tüm bu tanımlamalar personel sicil kartları ekranından yaptığınız giriģler doğrultusunda düzenlenecektir. Bildiğiniz gibi programlarımızda, tanımladığınız her personel için fotoğraf ekleyebilmeniz dolayısıyla ilgili personeli fotoğrafları aracılığı ile ayırt edebilmeniz mümkün olabilmektedir. ĠĢte bu program ile kullanıcılarımız; fotoğraf kaydı olan personelin kimlik bilgilerini fotoğraflarıyla birlikte hem görüntüleyebilecek hem de yazıcıdan dökümünü alabileceklerdir. Çünkü programınız personelinizin fotoğraflarının da yazdırılabileceği yapıda düzenlenmiģtir. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek olan ekranın üst yarısında, fotoğraf kaydı olan tüm personelinizin yansıdığını göreceksiniz. Ekranınızın ikinci yarısında da personel bilgilerinizin döküm öncesinde nasıl görüntülendiğini izleyebileceksiniz. Eğer ki siz, tüm personelinizin ekranınıza yansımasını istiyor iseniz ekranınızda yer alan sadece fotoğrafı olanlar parametresinin baģındaki seçilmiģlik iģaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu aģamada ekranınıza fotoğraf kaydı olsun ya da olmasın tüm personelin yansıdığını göreceksiniz. Personelinizi görev kodlarına ve bağlı oldukları departmanlara göre de sınırlayabilir dolayısıyla sadece istediğiniz görev ya da departmanda çalıģan personelinizin kimlik bilgisini de yazdırabilirsiniz ya da aynı anda her iki seçeneğe göre de sınırlama getirebilirsiniz. Tercih size bırakılmıģtır. Bunun için yapacağınız tek iģlem, ekranınızın üst yarısında 59

60 personeliniz için belirtilen departman kodu veya görev kodu alanlarından istediğiniz seçeneği seçip sınırlama getirmenizdir. Programınız seçiminizi dikkate alacak ve istediğiniz özelliğe sahip personelinizi anında görüntüleyecektir. Değiştir butonu ile ulaģacağınız ekrandan da sayfa düzeni, font seçimi vb. düzenlemeler yapacak Yazdır butonu ile de baskı ön izleme ekranında gördüğünüz personel bilgilerinin yazıcıdan dökümünü alabileceksiniz Personel belge tanımları (111930) Personel yönetiminin sicil iģlemleri menüsünde yer alan Personel belge tanımları (111930) ve Personel belge detay tanımları (111931) ile amacımız; personel belge giriģ-çıkıģ hareketlerinin fazla olduğu firmalarda alınan ve verilen belgelerin (sürücü belgesi, diplama, pasaport vb.), sağlıklı bir Ģekilde takip edilmesini ve belirli süreler dahilinde kullanılabilecek belgelerin kalan sürelerinin kontrol edilmesini sağlamaktır. Bu uygulamanın özellikle yurtdıģında iģlem gerçekleģtiren ve personel çalıģtıran firmalar için pasaport, çalıģma izni, vize gibi yurtdıģı çıkıģlarda prosedür olarak kullanılan belgelerin takibi açısından iģlevsel ve faydalı olacağı düģüncesindeyiz. Çünkü iģlerin sağlıklı ilerlemesi açısından söz konusu belgelerin kullanım süresinin takibi ve bazı durumlarda bu sürelerin uzatılması gerekebilmektedir. Bu aģamada da ilgili belgenin pozisyonu ve kimde olduğunun anında görülebilmesi de iģ akıģını hızlandıracaktır. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem de; bu ekranın kodu ve adı alanına personelin kullanacağı belgelerin uygun oldukları kod ve isimlerle tanıtılıp kayıt altına alınmasıdır. Daha sonrasında ilgili kartlar Personel belge detay tanımları (111931) ekranından personel için seçilecek ve detay tanımlamaları yapılacaktır Personel belge detay tanımları (111931) Bu bölümden Personel belge tanımları (111930) ekranından tanımlanan belge kartlarının seçilen personel için detay giriģleri yapılacaktır. Personelin hangi belge ile iģlem gerçekleģtirdiği, ilgili belgenin numarası, belgenin nereye verildiği, ülke kodu, veriliģ tarihi ve belgenin bitiģ tarihi girilecek detaylardandır. Bunun yanı sıra bu ekrandan ilgili belgenin pozisyonu da izlenebilecektir. Yani belgenin personelin kendisinde mi olduğu, firmada mı yoksa baģka kurumda mı olduğu, pozisyonda değiģim söz konusu ise hangi tarihte değiģtirildiği ve değiģime iliģkin girilen açıklamada izlenebilecektir. Pozisyon değiģimleri Personel belge yönetimi (112963) ekranından gerçekleģtirilecektir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse detayını girdikleri belgenin görüntüsünü de programa ekleyebileceklerdir. 60

PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA...

PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA... PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA... 6 2 PROGRAMA GİRİŞ... 8 3 SİSTEM PARAMETRELERİ... 10 3.1 ŞİRKET PARAMETRELERİ... 10 3.1.1 Genel Parametreler (116111)... 10 3.1.2 Çalışma / Ekkazanç /

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi Personel Yönetimi 1 PERSONEL YÖNETİMİ 1 Personel Yönetimi HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Genel Firma Parametreleri (116111)... 10

Detaylı

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Mikroper. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Mikroper. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 9 NT programı HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Murat ACET PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Personel İşlemleri menüsünden işletmede çalışan işçilerin İşe Giriş/Çıkış

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar 1-Öncelikle personel kartı tanımlamalarının yapılması gerekir a-personel kodu b-personel adi c-personel ssk d-iş grubu öncelikle yukarıdaki

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir. TOPLU SÖZLEŞME FARKI Toplu sözleşme farkı hesaplama, geçmişe yönelik yapılan ücret artışlarına ait farkların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle toplu iş sözleşmesi yapan iş yerleri için

Detaylı

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro 20 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BĐREYSEL EMEKLĐLĐK ve ÖZEL SAĞLIK SĐGORTASI HESAPLANMASI Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası ödemelerinin kanunlar

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Ücret Yönetimi Logo Mart 2015

Ücret Yönetimi Logo Mart 2015 Ücret Yönetimi Logo Mart 2015 İçindekiler Ücret Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 Tür Tanımları... 4 Yuvarlama Tabanı Türleri... 5 Bordro Türleri... 5 Yan Ödeme Puan Türleri... 6 SGK İndirim

Detaylı

Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği

Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği Amaç ve Fayda Personel Programında Bordro zarfı için kullanılan standart dizaynda değişiklik yapılabilmesi için dizayn modülü geliştirildi Dizayn modülü

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

50 Seri No lu Gelir Vergisi Sirküleri Uygulama Dökümanı

50 Seri No lu Gelir Vergisi Sirküleri Uygulama Dökümanı 50 Seri No lu Gelir Vergisi Sirküleri Uygulama Dökümanı Konu Gelir Vergisi Tarifesindeki değişiklik ile ilgili 50 seri no.lu Gelir Vergisi Sirküleri, 18/04/2006 tarihinde yayınlanmıştır. Sirkülere göre,

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 3 1.1 Firma Seçimi (278200)... 3 1.2 Personel Bildirimleri... 4 1.2.1 Toplu Puantaj (118100)... 4 1.2.2 Ödeme Bordrosu (118300)... 6 1.2.3 Genel Rapor Tanımları

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile ocak/2008 ücretleride uygulamaya girecek olan Asgari Geçim İndirimi, ücret bordroları hesaplanırken otomatik olarak hesaplanacaktır. Bordrolar

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Personel entegrasyonunda,

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ÖZEL SAHA TANIMLARI Özel Saha Grup Tanımı Özel Saha Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Tanımında

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 4 1.1 Firma Seçimi...4 1.2 Personel Bildirimleri...5 1.2.1 Toplu Puantaj...5 Kazanç Tablosu... 6 1.2.2 Ödeme Bordrosu...7 1.2.3 Genel Rapor Tanımlama...8 1.2.4

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro 2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak

Detaylı

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU Kamu Mevzuatı Takip Derneği İktisadi İşletmesi KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU 2011NİSAN 1 KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI

ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI Personel Bordro Programımız, basit işlemler ile birlikte kolay kullanım olanağı sunar. Đnternet tabanlı bağlantı sistemi ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Personel Modülü... Personel Modülü... Giriş 1 Çalışma Ayı

Detaylı

NETSİS BORDRO PAKETİ YENİLİKLERİ (VERGİ İADESİ İŞLEMLERİ, GÜNE BAĞLI HESAPLAR) Amaç 2005 yılından geçerli olmak üzere değiştirilen gider indirimi uygulaması ile Netsis Bordro paketinde yapılan yeniliklerle

Detaylı

Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması. 1. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması ile ilgili Bilgiler

Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması. 1. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması ile ilgili Bilgiler Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması Ürün Grubu [x] Fusion@6 [x] Fusion@6 Standard [x] Entegre@6 Kategori [x] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.10 Onaylı Versiyon ya da Asgari Geçim Đndirimi Ek modülü Uygulama

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU HSD KARAS Yazılım Arge Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. YTÜ Teknopark B2 Blok No:124 Esenler / İSTANBUL 0 212 483 74 64 www.uzmanvergi.com www.twitter.com/uzmanvergi www.facebook.com/uzmanvergi

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri Cost Modülü Ay sonu İşlemleri - Stokta devir işlemi yapıldığında, devir tarihinden önceki dönemlere işlem yapılamadığından ve modüller arası tam entegrasyon olduğundan, stok ve cost programından da sağlıklı

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ Logo Yazılım 31/12/2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde

Detaylı

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI 1-İLK AÇILIŞ Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra aşağıdaki ekran gelir Bundan sonra

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 2 1.1 SĠCĠL ĠġLEMLERĠ... 2 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım TuĢları... 2 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 5 1.1.3 ĠĢten Ayrılan Personelin Sicil

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ

LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ Banka ekstrelerinizi bankanızdan alıp LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı sistemine entegre edebilirsiniz.banka ekstrelerinizi Luca Net Kobi Ticari Yazılımına aktarma işlemlerinizi

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY. İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi. Bu eğitim sessizdir.

Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY. İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi. Bu eğitim sessizdir. Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi Bu eğitim sessizdir. Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin. Eğitim Hakkında Kod : 06-01-002 İçerik : Bu eğitimde;

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS)

VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS) VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS) 1 Bu doküman T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından hazırlanmış olup, bütün tasarım ve çoğaltma hakları T.VAKIFLAR BANKASI

Detaylı

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir.

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. SERVER kullanıcı için kullanıcı şifresi: 1 dir. Diğer kullanıcılar için şifreye gerek yoktur.

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır. Bilgi Ref. No : 2017/03/232 Tarih : 22.03.2017 Sürüm : Likom Presto Plus 2.01.79.001, Likom Presto Plus Müşavir 2.02.22.01, Likom Presto XL 2.04.10.001 Konu : 687 Sayılı Yasa Gereği Personel Yönetimi Yazılımı

Detaylı

BU PANEL EĞĠTĠM SUNUMUNDA SADECE PFR OLUġTURUP EKLEME ĠġLEMĠ ANLATILMAKTADIR.

BU PANEL EĞĠTĠM SUNUMUNDA SADECE PFR OLUġTURUP EKLEME ĠġLEMĠ ANLATILMAKTADIR. BU PANEL EĞĠTĠM SUNUMUNDA SADECE PFR OLUġTURUP EKLEME ĠġLEMĠ ANLATILMAKTADIR. 2 İçindekiler PFR ekranına giriģ 1. PROJE BĠLGĠLERĠ 1.1. Bu bir (zorunlu alan) 1.2. Bu proje ile ilgili sorumlu kiģi (Zorunlu

Detaylı

t-beyanname Toplu e-beyanname Programı

t-beyanname Toplu e-beyanname Programı t-beyanname Toplu e-beyanname Programı Versiyon 1.00 27-12-2005 GENEL TANITIM... 4 1) Giriş Ekranı... 4 2) Menü Ekranı (ANA MENÜ)... 5 2.1) Beyanname Girişleri...6 2.1.1) Banka Muameleleri Vergisi Ekranı...

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı