ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ"

Transkript

1 ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Büyükçekmece İstanbul **İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Maçka, Beşiktaş, İstanbul. ÖZETCE Hõzla gelişen ve büyüyen ekonomi için en önemli hedef ve amaç haline gelen müşteri ve onun memnuniyeti kavramlarõ, önümüzdeki dönemlerde de bu önemini hep koruyacaktõr. Firmalar tüm üretim stratejilerini müşterilerinin taleplerini tam olarak karşõlayabilmek ve onlarõ memnun edebilmek üzere planlamaktadõrlar. Ekonomilerin performans değerlendirme modelleri de müşterilerini ne derece memnun edebildikleri üzerine kurulmaktadõr. Bu çalõşmada müşteri memnuniyetine etki eden faktörler, müşteri memnuniyetinin ölçümü ve ulsal müşteri memnuniyeti modelleri hakkõnda bilgiler verilecek, bu modellerin birbirlerinden farklarõ, sonuçlarõ ve geçerlilikleri değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Memnuniyeti, Ulusal Memnuniyeti İndeksi GİRİŞ Ekonominin iyi gittiğini ya da bir firmanõn iyi işlediğini gösteren performans kriterleri ve bunlarõn önem dereceleri her an değişmektedir. Ekonomi, teorilerdekinden ve ölçümlerdekinden daha dinamiktir ve değişkendir. Performansõn ölçüm kriterleri farklõlaşmaktadõr. Firmalar için kaynaklarõn önemi değişebildiği gibi, ülkeler içinde sektörlerin ve göstergelerin ekonomideki ağõrlõklarõ da değişmektedir. Böylece ölçülecek değerler ve birimleri değişmektedir. Firmalarõn kar düzeylerinin gösteren yõllõk kömür üretimi, inşaa edilen yol uzunluğu, üretilen kumaş uzunluğu gibi geleneksel performans göstergelerinin yerini, sahip olunan ve üretilen bilgi, teknolojinin kullanõmõ, müşterilerin profili ve tatmini, üretilen ürün ve hizmetin kalitesi, güvencesi, müşterinin uzun süreli memnuniyeti, çevreye verilen katkõ gibi kriterler almõştõr. Somut olan, ölçülmesi daha kolay olan kriterlerin yerine, daha az somut, ya da somut olmayan, ölçülmesi ve modellenmesi zor kriterler ön plana çõkmõştõr. Kalite Memnuniyeti Sadakati Ekonomik Başarõ Şekil 1.1. İşletme Başarõ Zinciri

2 lerin memnuniyeti, ekonomik aktivitelerin yönünü belirler, çünkü nihai amaç ne kadar ürettiğimiz veya tükettiğimiz değil, ekonominin müşteriyi ne kadar çok tatmin ettiğidir. nin memnun olmadõğõ bir ortamda, verimin artmasõ, ekonominin büyümesi, borsada rekorlar kõrõlmasõ çok da fazla bir şey ifade etmemektedir. memnuniyetini artõrmadan, ekonomik büyümeyi sağlamak, rekabetçi piyasada mümkün değildir. Pazar ekonomisinde işletmeler müşteri kazanmak için rekabet ederler, müşteriler ürünleri satõn alabilmek için pek yarõşmazlar. memnuniyetinin ölçümü, işletmelerin rekabet ortamõnda ayakta kalabilmeleri, performanslarõnõ değerlendirip artõrabilmeleri ve işletme hedeflerini belirleyebilmeleri için önemli bir faktör konumuna gelmiştir. Özellikle Amerika da yapõlan araştõrmalarda işletmelerin %90 nõndan daha fazlasõnõn son yõllarda müşterilerine verdikleri hizmet ve ürünlerin onlarda sağladõklarõ memnuniyetlerini ölçmektedirler. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ İşletmeler için en önemli pazarlama hedeflerinden biri müşteri sadakatini artõrmaktir. Bu da müşterilere sürekli kaliteli ürün ve hizmet sunarak mümkün olur. memnuniyetini sağlamak için yapõlan yatõrõmlar, önceleri bir maliyet olarak gözükse de, kazanõlan sadõk müşteriler sayesinde, işletmenin reklam-tanõtõm giderlerinde bir azalma olacaktõr. Ve aynõ zamanda sadõk müşterinin artmasõ firmanõn ürünlerinin fiyat ayarlamasõnda daha rahat hareket etmesini sağlayacaktõr. Memnun müşterinin konuşmalarõ ve tavsiyeleri sayesinde yeni müşterilerin kazanõlmasõ süreci başlayacaktõr. memnuniyeti ölçümleri genel olarak 2 farklõ değerlendirme yöntemi üzerine şekillenmiştir. İşlem bazlõ memnuniyet Kümülatif memnuniyet En bilinen anlamda müşteri memnuniyeti ölçümleri, gerçekleşen bir işlem için müşterinin memnuniyet seviyesini ölçüp değerlendirme yapmak şeklinde gerçekleşmektedir. Bu model son zamanlarda daha da geliştirilerek müşterinin ürün ve hizmetten algõladõğõ kalite, memnuniyet derecesi ve duygularõn tatmin üzerindeki rolü arasõndaki ilişkiler de ölçülmek üzere uygulanabilmektedir. Son yõllarda ise daha çok ekonomik göstergeler üzerine modellenmiş olan kümülatif memnuniyet ölçüm metodlarõ kullanõlmaktadõr. Bu yaklaşõm, müşteri memnuniyetini, müşterinin ürün veya hizmet sunucusuyla olan genel tecrübelerini tanõmlamaktadõr. Kümülatif memnuniyet modellerinin en büyük avantajõ genel müşteri bilgilerini kullanarak, mevcut ve gelecekteki müşteri davranõşlarõ hakkõnda tahmin imkanõ sunmaktadõr. Yine bu modellerde asõl olan sadõk müşteri kitlesinin tesbiti ve değerlendirmelerin bu kitle üzerinde yapõlmasõdõr. memnuniyetinin değerlendirilmesinde genelde anket uygulamasõ yapõlõr. lere sunulan ürün ve hizmetle ilgili olarak beklentileri, verdikleri değer karşõlõğõnda elde ettikleri, şikayetleri, geliştirilmeye açõk yönler gibi sorular sorulur. lerden bu sorulara, belirli bir skala kuõllanarak değerlendirme yapmalarõ istenilir. ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM İNDEKSLERİ Ulusal müşteri memnuniyeti indeksi (National Customer Satisfaction Index (NCSI)), firmalarõn, endüstrilerin, ekonomik sektörlerin ve ulusal ekonomilerin performanslarõnõ değerlendiren ve geliştiren müşteri odaklõ bir değerlendirme sistemidir. NCSI, şirketlerin sunduklarõ ürünlerinin müşterileri tarafõndan değerlendirilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir sistem olup, ülkede tüketilen ürün ve hizmetlerden alõnan memnuniyetin ölçülmesi bakõmõndan güçlü bir ekonomik göstergedir. lerin memnuniyetlerini ölçerek, müşteriler için kõyaslama imkanõ, işletmeler için kendilerini test etme imkanõ ve genelde ülke memnuniyet seviyesini gösterir. NCSI müşteri memnuniyetlerini gerçekleştirmek için bir zemin oluşturur. memnuniyetinin sağlanmasõ, müşterinin devamlõlõğõ ve dolayõsõyla firmanõn karlõlõk ve rekabetçiliği için önemli bir faktördür. NCSI sayesinde;. ler, tüketiciler seslerini üreticilere duyurma fõrsatõ bulurlar. odaklõ bir üretim sistemi gerçekleştirilir. Tüketicinin değeri artar, sesine cevap verilir. Ülkede üretilen hizmet ve ürünlerin kalitesinin artõp artmadõğõ değerlendirilir. Yurtiçinde üretilen ürün ve hizmetlerle, dõşarõdan alõnanlar arasõnda kõyas yapõlabilir. Özel sektör ve devlete ait işlemlerin müşterilerinin memnuniyetleri kõyaslanabilir.

3 İşletmeler, indeksdeki verileri kullanarak müşterilerinin memnuniyet seviyelerini görürler, kendi durumlarõnõ ve rakiplerini değerlendirirler, sadõk müşteri profilini çõkartõrlar, müşterinin tatminini engelleyen faktörleri tespit ederler. NCSI hem yerli hem de yabancõ ürünlerin memnuniyet derecelerini gösterdiğinden, ülke yönetimi için güçlü bir kõyaslama aracõdõr. Özel sektörde üretilen hizmet ve ürünler açõsõndan, çok değerli bir istatistiksel ölçme sistemi olarak değerlendirilmektedir memnuniyeti kavramõ tek değişkenli bir kavram değildir. memnuniyetine etki eden birçok faktör vardõr. Bunlarõn bazõlarõnõ çok net bir şekilde modellemek mümkün olamayabilmektedir. Ayrõca müşteri memnuniyetini ölçmek için sadece müşterinin daha önceki zamanlarda yaşamõş olduğu memnuniyeti ve tecrübeleri ölçmek yeterli değildir. Memnuniyetin getireceği sonuçlarõ da incelemek gerekir. NCSI sadece, müşterinin ürüne olan tatminini ölçmekle kalmaz, bu tatminin ortaya çõkardõğõ ve çõkarmasõ gerektiği durumun da ölçümünü yapar. Yani model sadece sebeplerden sonuca doğru değil, sonucun genel duruma olan etkilerini de değerlendiren iki yönlü (geriileri) çalõşan bir sistemdir. Bu şekilde model bir sebep-sonuç sisteminde çalõşõr. Bu çoklu sebep-sonuç sistemi modelin bir bütün olarak tüm elemanlarõyla ilişkili olmasõnõ sağlar. Bu bağlamda ilk sistematik ulusal müşteri memnuniyeti modeli İsveç te kurulmuş ve uygulanmõştõr. (SCSB, Swedish Customer Satisfaction Barolmeter)(Fornell 1992) da geliştirilen bu barometre ise 32 İsveç sanayisinden 130 firmanõn müşterilerinin memnuniyet dereceleri ve bunlarõn sonuçlarõnõ değerlendirilerek bu büyüklükteki ilk indeks oluşturulmuştur. Buna parelel olarak 1992 yõlõnda Almanya da Alman memnuniyeti barometresi (The Deutsche Kundenbarometer (DK)) geliştirildi. (Meyer 1994). Amerikan Memnuniyeti İndeksi (Amerõcan Customer Satõsfactõon Index (ACSI)) 1994 de 7 sektör ve 40 endüstri alanõnda kullanõlmaya başlandõ. Model, Michigan Üniversitesi, American Society for Quality ve uluslararasõ danõşmanlõk firmasõ CFI Group un birlikteliğinde kurulmuştur da geliştirilen Norveç müşteri memnuniyeti ölçüm modeli 12 değişik endüstriden toplam 42 firmada uygulandõ. Son yõllarda, Yeni Zelanda ve Tayvan, müşteri memnuniyeti ölçme sistemini kullanmaktadõrlar. Avrupa birliği de ayrõca üye ülkelerinde AB için modellenen müşteri memnuniyeti ölçüm indeksini kullanmayõ öngörmektedir. Şekil 1.2 ve 1.3 de İsveç ve Amerikan memnuniyetleri indeksi modelleri gösterilmiştir. ilişkileri yönetimi ve memnuniyeti ölçüm sistemlerinin asõl amacõ sadakatini belirlemek, sadõk müşteri sayõsõnõ ve mevcut müşterinin sadakatini artõrmaktõr. Modellerdeki müşteri sadakatine etki eden faktörler zinciri de objektifliğini ve güvenilirliğini sağlamaktõr. Genel müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler; Beklentileri, Algõlanan Kalite ve Algõlanan Değer dir. Bunun etkileri de Şikayetleri ve Sadakatinin ölçümüyle değerlendirilmektedir. Modeller genel hatlarõyla aynõ olmakla birlikte ACSI de modele Algõlanan Kalite de katõlmõştõr. Algõlanan Kalite ve Değerin modele katõlmasõnõn değişik avantajlarõ vardõr. Kalite ve Değer ayrõca değerlendirildiğinde kalite-fiyat karşõlaştõrmasõ yapõlabilmektedir. Kalite yapõsõ ayrõca modele, güvenilirlik ve uygunluğu ölçme imkanõ da sunmuştur. Algõlanan Performans (Değer) Şikayetleri Memnuniyeti Beklentileri Sadakati Şekil 1.2. İsveç Memnuniyeti Ölçme İndeksi Modeli (SCSB)

4 Algõlanan Kalite Şikayetleri Algõlanan Değer Memnuniyeti Beklentileri Sadakati Şekil 1.3. Amerikan Memnuniyeti İndeksi Modeli (ACSI) ACSI deki diğer bir fark da fiyat toleransõnõn ölçümünün geliştirilmesidir. Orjinal SCSB de müşterilere sadece bir ürünü tekrar alabilmeleri için ne kadar daha fazla ödeyebilecekleri sorulurken ACSI de ise bir ürünü almamaya kararlõ olan müşterilere, ürünü alabilmeleri için ne kadar daha fazla indirim yapõlmasõ gerektiği de sorulmaktadõr. Bu, müşteri sadakati yapõsõ için daha bütünsel bir fiyat tolerans ölçümü sağlamaktadõr NCSI de öncü Faktörler En kapsamlõ olarak kabul edebileceğimiz ACSI modelinde; Beklentileri, Algõlanan Kalite ve Algõlanan Değer modelde öncü faktörlerdir. Beklentileri nin firmadan olan genel beklentilerini kapsar. Bu iki şekilde olur: Birincisi, firmanõn pazara sunduğu daha önceki ürünlerin özellikleri göz önünde bulundurularak gösterilen beklenti. Diğeri, tedarikçilerin gelecekte pazara sunabileceği kalitenin tahmin edilmesiyle. Bundan dolayõ müşteri beklentileri de iki yönlü (ileri-geri) bir yapõya sahiptir. Algõlanan Kalite(performans) nin kullanmõş olduğu ürünün kalitesini değerlendirmesidir. Kalite, ürün özelliklerinin olmasõ gereken kalite, sağlamlõk, amaca uygunluk gibi performans kriterlerini karşõlama dercesi olarak değerlendirilir. Algõlanan kalitenin genel memnuniyet üzerinde direkt ve pozitif yönde bir etkisi vardõr. Algõlanan kalite arttõkça müşteri memnuniyeti artmaktadõr. Bu tahmin tüm ekonomik aktivitelerin temel bir kuramõdõr. Algõlanan kalitenin ölçümünü daha spesifik bir halde yapabilmek için iki öncelikli kavram önem arzetmektedir. Bunlar: 1) Özelleştirme: Firmanõn sunduğu ürünün kullanõcõya ve kullanõm amacõna uygunluğu derecesi. 2) Güvenilirlik : Firmanõn sunduğu ürünün güvenilir, standardize ve sağlam olma derecesi. Bunlarõn sonucu olarak ürünün genel kalite seviyesi değerlendirilir. Algõlanan Değer nin satõn aldõğõ ürün veya hizmete ödediği maliyet karşõlõğõnda, memnuniyetinin ölçümüdür. Ürüne yapõlan yatõrõm ve masraf, karşõlõğõnda alõnan değere değer mi? Bu ürün ve hizmet daha düşük maliyetle mi olmalõydõ? Bu sorularõn cevaplarõ ürünün tüketici gözündeki değerini tesbit etmek için önemli göstergelerdir. Algõlanan değerin modele katõlmõş olmasõ, ürün fiyat bilgisinin de değerlendirmeye sokulmasõnõ ve karşõlaştõrma yapma imkanõnõ sağlamaktadõr. Performansõ ölçerken ürünün değerinin de ölçüme katõlmasõ, müşterinin gelir ve bütçe kõsõtlarõnõn kontrolüne de imkan sağlamaktadõr. Algõlanan kalite ile algõlanan değer ve müşteri memnuniyeti arasõnda pozitif bir ilşki bulunmaktadõr. NCSI nin göstergeleri Ulusal memnuniyeti index modelinde müşteri memnuniyetinin göstergeleri, şikayetleri ve sadakatidir. şikayetleri Exit-voice teorisine göre (Hirschman, 1970), artan müşteri memnuniyetinin ilk neticesi olarak müşteri şikayetleri azalõr ve müşteri sadakati artar. Sadakat, NCSI modelindeki önemli bağõmlõ değişkendir. nin tatmin olmamasõ durumunda, müşteri başka bir firmaya yönelir yada şikayetlerini firmaya aktarma yoluna gider. memnuniyetindeki artõş, müşteri şikayetlerini azaltõr.

5 sadakati Modeldeki son ilişki ise müşteri şikayetleri ile sadakati arasõndadõr. Sadõk müşteri ürünü almaya devam eden ve başkalarõna ürünü tavsiye eden müşteri demektir. İlişkiler pozitif olduğunda firma, şikayet eden müşterilerini, sadõk müşteri durumuna getirmekte başarõlõ olabilmektedir. Negatif olduğuna ise müşterilerin bu şikayetlerini yaymalarõ ve başkalarõnõ da memnuniyetsiz duruma getirmeleri söz konusu olmaktadõr. Sadõk müşteri aynõ zamanda şikayetlerini firmaya iletebilen müşteridir. Burada müşteri ilişkilerinin çalõşmalarõ devreye girmektedir. NCSI METODOLOJİSİ NCSI de kullanõlan veriler sektöre ve/ya firmaya özel geliştirilen anketler uygulanmak suretiyle toplanõr. Anket sorularõ genelde telefon üzerinden müşterilere sorulur. beklentilerinin tesbitinde, yaş arasõ rastgele aranõlan müşterilerden önce belirtilen ürün veya hizmetle ilgili bilgilerini hatõrlamasõ istenilmekte ve ürün hakkõnda ne tür beklentileri olduğu, ürünle ilgili değerlendirilmeleri sorulan sorularla tesbit edilmektedir. Alõnan cevaplar aynõ anda bilgisayar veribankasõna girilmektedir. Her firma için ortalama 250 tüketiciyle görüşülmektedir. Beklentiler değerlendirilirken; Genel beklenti, Özel beklentiler, Ve ürün güvenilirliği ile ilgili beklentilere cevap aranõlmaktadõr. Daha sonra müşterilere genel kalite, özel kalite ve algõlanan güvenilirlik sorulmaktadõr. şikayetleri yazõlõ yada sözlü olarak ölçülür. Buna ek olarak müşteri sadakatinin iki ölçümü söz konusudur. Birincisi müşterinin yeniden alõş-veriş yapma durumudur. Eğer müşteri bir ürünü aldõktan sonra ileriki zamanlarda aynõ ürünü ve hizmeti satõnalmaya devam ediyorsa, bu durum müşterinin üründen tatmin olduğunu ve ona karşõ bir memnuniyeti olduğunu gösterir. Daha sonra ürünün fiyatõnõn yükseltilmesi durumunda müşterinin davranõşõ gözlemlenir. ürünü almaya devam ediyor, başka alternatiflere yönelmiyorsa o müşteri, sadakati yüksek bir müşteri demektir. Bu müşteri aynõ zamanda ürünü etrafõndakilere tavsiye eden müşteri konumundadõr. Memnuniyeti firma bazõnda ölçülerek, firmanõn ürettiği değişik ürünlere olan genel memnuniyet derecesi hesaplanõr. Bu veriler ACSI de 7 sektör, 40 sanayi ve 200 den fazla firma üzerinde uygulanõp yõllõk rapor oluşturulmaktadõr. ACSI 1999 dan itibaren devlet sektöründeki işletmeleri de uygulama alanõna almõştõr. Yõllõk değerlendirmede, müşteri memnuniyetini işletme düzeyinde ölçülerek sonuçlar işletmeler, endüstri ve sektörel indeksler şeklinde listelemiştir. Herhangi bir firmanõn NCSI notu, o firmanõn ürün ve hizmetlerini kullananlarõn aldõklarõ kalitenin ölçüm ortalamasõdõr. Benzer şekilde, bir endüstri alanõndaki NCSI notu, o endüstrinin müşteri tarafõndan değerlendirildiği notudur. Bu sayede firmalar arasõnda bir memnuniyet notu kõyaslamasõ yapõlabileceği gibi, sektörler ve sanayii alanlarõ arasõnda da bir kõyaslama imkanõ doğmaktadõr. ACSI, ülkedeki tüm ekonominin genel performansõnõ göstermek üzere modellenmiştir. Buna bağlõ olarak değerlendirilecek firma seçiminde 7 ekonomik sektör incelenmiştirç 1) Üretim (Dayanõklõ ürünler) 2) Üretim (Dayanõklõ olmayan ürünler (Nondurable)) 3) Ulaşõm-iletişim 4) Perakende 5) Finans/ sigorta 6) Servis 7) Kamu şirketleri Devlet Her sektörün içinde temel endüstri gruplarõ, her endüstri grubunun içinde bazõ önemli sanayiiler, ve her sanayiinin içinde büyük şirketler seçilerek değerlendirmeye tabi tutulmaktadõr.. Modellemede Kullanõlan Yöntemler Memnuniyet değerlendirmesine etki eden çok sayõda faktör olduğundan, modelin tüm bu faktörleri, ağõrlõklarõnõ ve ilişkisel özelliklerini içermesi gerekmektedir. Memnuniyet indeksi neden-sonuç ilişkilerini gösteren bir network modeli olarak şekillenmiştir. Model, gizli veya net olarak açõklanamayan değişkenleri (algõlanan kalite, tatmin, imaj, sadakat vb) de değerlendirmeye katmaktadõr. NCSI modellerinde genelde 10 lu skala sistemi kullanõlmaktadõr. Bu, müşterinin daha iyi ayõrõm yapmasõna yardõmcõ olmaktadõr (Andrew 1984). Modelin kurulumunda ve ilişkilerin

6 ağõrlõklandõrõlmasõnda kõsmi en küçük kareler yöntemi kullanõlmõştõr (Partial Least Square). Kõsmi en küçüm kareler yöntemi nedensel modellerin kurulumunda (estimate) kullanõlabilen iteraktif bir işlemdir. PLS datalarõn dağõlõmsal tahminini empoze etmez, sürekliliğe uydurur. Model yapõsõndan dolayõ, PLS ağõrlõklandõrmalarõ tahmin eder. Bu ağõrlõklandõrmalar sayesinde hangi performans kriterinin NCSI notuna ne ölçüde etki ettiği tesbit edilir. Diğer tüm modellerde de genelde PLS kullanõlmõştõr. Son dönemlerde yapõlan çalõşmalarda Gizli Değişkenlerin modellemesine yönelik farklõ teknikler de hesaplama sürecine katõlmõştõr. Beyasian Path Analysis (Peter Lenk, The University of Michigan Business School) ve Maximum Likelihood Estimations (SWICS) teknikleri bunlardan bazõlarõdõr.. SONUÇ Artõk işletmelerin verimlilik göstergeleri sadece finansal ve somut kriterler olmaktan çõkmõş bununla beraber kalite gibi, müşteri gibi kavramlar da işletmelerin mücadele kabiliyetlerini gösteren kriterler durumuna gelmiştir. Toplam kalite yönetiminin en önemli prensibi kabul edilen müşteri odaklõlõk, ancak müşteri için yapõlnalarõn sistematik bir şekilde yine müşteri tarafõndan değerlendirilmesiyle gerçekleşebilmektedir. Bu durumda da, müşteri memnuniyetinin ölçümünün ülke çapõnda bir indeks çerçevesinde değerlendirmesi hem müşterinin sesini duyurmasõ için bir imkan sunmakta, hem de firmalar için bir durum analizi yapmalarõna olanak sağlamaktadõr. KAYNAKÇA Anderson, Eugene W., and Fornell, Claes., "Foundations of the American Customer Satisfaction Index, Journal of Total Quality Measurement, Vol. 11, No. 7, S869-S882, 2000 Bryant, Barbara Everitt, "Customers Are Different: Satisfying All Types is a Challenge," Annual Quality Congress, Chicago, IL,1996. Bryant, Barbara Everitt and Anne S. Marsden, "Data Collection Methodology for the American Customer Satisfaction Index," International Conference on Survey Measurement and Process Quality, Bristol, United Kingdom., 1995 Bruhn M., Grund A.M, The theory and implementation of national customer satisfaction indices; The Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS), Total Quality Management, vol. 11, No.7, 2000 Fornell, Claes "A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience," Journal of Marketing, 56, 6-21January 1992 Fornell, Claes, Michael D. Johnson, Eugene W. Anderson, Jaesung Cha and Barbara Everitt Bryant,, "The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings," Journal of Marketing, Vol. 60,, 7-18, October 1996 Gorst J., Kanji G. Wallace W., Providing Customer Satisfaction, Total Quality Management, Vol. 9, No. 4&5, 1998 Ittner, Christopher D. and David F. Larcker, "Are Non-Financial Measures Leading Indicators of Financial Performance? An Analysis of Customer Satisfaction," April Johnson, Michael D., "Comparability in Customer Satisfaction Surveys: Products, Services and Government Agencies," Seminar on New Directions in Statistical Methodology, Washington, DC. (Cross-referenced as P94-024), 1996 Johnson M. D., Andressen T. W., Cha J.,Lervik L., Gustafsson A., The Evolution and Future of National Customer Satisfaction Index Models, University of Michigan Business School, July, 2000 Johnson M. D, Hermann A., Gustafsson A., Customer Satisfaction over Industries, Countries and Time, University of Michigan Business School, September Matthew C.H.Y., Christine T. Ennew, Measuring The Impact Of Customer Satisfaction On Profitability: A Sectoral Analysis., Journal of Marketing, Vol. 10,2, , 2001 Wong Y., Gopal K., Measuring Customer Satisfaction: Evidence from Hong Kong Retail Banking Industry, Total Quality Management, Vol.12, no.7&8, 2001 Yi, Youjae, "A Critical Review of Consumer Satisfaction," Review of Marketing, Vol. 4,

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Recep ÇİÇEK * İsmail Can DOĞAN ** ÖZET Hizmetlerin soyut ve ayrılmazlık özelliği,

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Burhan KILIÇ Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali Eleren Afyon

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama

Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2012 Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama Şirvan Şen Demir 1 Özet Bu çalışmanın amacı, (1) kurumsal imaj, müşteri beklentileri,

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

HĠZMETLERDE ĠNOVASYON VE TÜKETĠCĠ ALGISINA ETKĠSĠ: YOLCU TAġIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

HĠZMETLERDE ĠNOVASYON VE TÜKETĠCĠ ALGISINA ETKĠSĠ: YOLCU TAġIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA HĠZMETLERDE ĠNOVASYON VE TÜKETĠCĠ ALGISINA ETKĠSĠ: YOLCU TAġIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Innovation In Servicing and its Impact on Consumer Perception: An Analysis in Passenger Transportation Sector

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 116-133 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Hakan BEKTAŞ

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Gürcan Papatya Nurhan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Özet Bu çalışmanın amacı, algılanan

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Volume 4 Number 2 2013 pp. 37-53 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Volume:2 Sayı/Issue 4, s.güz 2006 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜN VE MÜŞTERİ SADAKATİNİN YARATTIĞI DEĞER: ISPARTA İLİNDE

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: ETİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Mustafa KARADENİZ 1 Muhittin IŞIK 2 ÖZET Son yıllarda internet

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı