Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý Kýz Öðrenci Yurdu ndan keyfi gerekçelerle atýldý. Yurttan atma saldýrýsýna Yurt ücretini iki gün geç verdiði bahanesi öne sürüldü. Genç Sen ise önceki gün Eðitim Sen þube binasýnda yaptýðý basýn toplantýsý ile yaþanan keyfi uygulamayý protesto etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama bölümü öðrencisi Burcu Ciniviz, Eðitim Sen binasýnda yapýlan açýklamada, Yurt yönetimi keyfi olarak kaydýmý silerek, eþyalarýmý boþaltmamý istedi aksi takdirde dolabýmýn anahtarý kýrýlarak eþyalarýmý boþaltacaklarýný ifade ettiler dedi. Ciniviz þöyle konuþtu: Yurt parasýnýn 2 katýný getirmem þartýyla tekrar kaydýmý yapacaklarýný söylediler. Ben de ertesi günü 2 kat para ile gittiðimde ise bana, Sen istediðin zaman kayýt yaptýracaðýný mý zannettin! Çabuk eþyalarýný boþalt dendiðini aktardý. Ciniviz, Bilim yuvasý olmasý gereken üniversiteler, anti demokratik uygulamalara sahne olmaya devam ediyor. Üniversite öðrencilerine dayatýlan paran kadar eðitim, paran kadar barýnma hakký uygulamasýnýn son maðduru benim diye belirtti. Krizin faturasý bize kesiliyor Üniversitelerde harçlarýný ve yurt ücretlerini ödeyemediði için çok sayýda öðrencinin maðdur edildiðini ve üniversite ile iliþkilerinin kesildiðini söyleyen Ciniviz, Kriz iþçi ve emekçileri iþsiz býrakýrken; emekçi çocuklarýný da üniversitesiz, yurtsuz býrakýyor. 7 DE Aile hekimlerine nöbet davalýk Ýyi ki doðmuþsun Darwin...(2) Çünkü evrim insana iki tür bilgi veriyor. 8 DE Türk Saðlýk-Sen Genel Merkezi, aile hekimlerinin acil nöbetlerinde görevlendirilmesi ile ilgili valilik kararýnýn iptal edilmesi için Bilecik Valiliði"ne baþvuru yaptý. Valiliðin bu talebi reddetmesi üzerine Eskiþehir Ýdare Mahkemesinde dava açýldý. Bilecik"te görev yapan aile hekimlerine, hastanelerde nöbet tutmalarý için yapýlan görevlendirmenin aile hekimlerinin tabi olduðu mevzuata aykýrý olduðu için açýlan davada söz konusu uygulamanýn iptal edilmesi istendi. Dava dilekçesinde "Aile hekimlerinin çalýþma saatlerinin acil haller hariç haftada 40 saat olduðu ve görev tanýmlarýnda ikinci basamak saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda nöbet tutacaklarýna iliþkin herhangi bir hükme yer verilmemiþken, aile hekimlerine acil nöbeti yazýlmasýnda hukuka duyarlýlýk bulunmamaktadýr" denilerek uygulamanýn mevzuata aykýrý olduðuna dikkat çekildi. 6 DA Ýzmir'de Tariþ direniþi fotoðraf sergisi Ýzmir 78 liler Derneði, Ýzmir Konak Metro istasyonunda Tariþ Direniþi sergisi açtý in Ocak ve Þubat ýnda Ýzmir de yaþanan Tariþ Direniþi ne dair fotoðraflar 21 Þubat a kadar Konak Metro istasyonunda sergilenecek. Tariþ etkinlikleri 21 Þubat saat de Alsancak Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilecek olan söyleþi ile birlikte sona erecek. Tariþ etkinlikleri Ýzmir 78 liler Derneði, Halkevleri, DÝSK Birleþik Metal- Ýþ Ýzmir Þubesi, KESK Ýzmir Þubeler Platformu tarafýndan düzenleniyor. 5 DE Besim Þeref Yaþamýn ve Mesleðin Kýymetini Bilmek Emel Sungur Hüseyin Ceyhan DUYURU özgür tiyatro AÞKIN VATANI YOKTUR SELAM OLSUN NAZIM A! yönetmen: Özgür BAÞKAYA müzik direktörü: Nedim YILDIZ dekor: Tamer GÖREN yer: Hacýbektaþ Kültür Merkezi tarih: 22 þubat 2009 pazar saat Köþe yazýsý Köþe yazýsý 4 DE Bütün darbeler sað partilere karþý yapýldý (2) 7 DE Sen rahat uyu Ulaþ'ým. Köþe yazýsý Nilüfer Uður Dalay 60 yýl yeter! Köþe yazýsý 3 DE 2 DE Kýzýlýrmaki Kültür Evi (www.kulturevi.org.tr) Hacýbektaþ Halk Evi Hacýbektaþ Eðitim-Sen Temsilciliði TÜM HALKIMIZ DAVETLÝDÝR (Bilet ücreti :5 TL.Dir.)

2 2 19 Þubat 2009 Perþembe Nilüfer Uður Dalay 60 Yýllýk NATO ya 60 yýllýk muhalefet (*) NATO, 4 Nisan 2009 da kuruluþunun 60.yýlýný kutluyor, muhalefet de. 5 Þubat günü tüm dünya ile birlikte NATO karþýtý kampanyayý baþlattýk. Bilinenin aksine, ABD nin Türkiye ile ilgilenmesi NATO ile baþlamaz. Ýkinci Dünya Savaþý nýn bitiminden hemen sonra, 17 Temmuz- 2 Aðustos 1945 tarihinde toplanacak Potsdam Konferansý öncesi ABD Dýþiþleri Bakaný Truman a verilen bir brifingde Türkiye ile Amiral Bristol döneminden itibaren barýþçýl ve dostane yürütülen iliþkilerin, Sovyet tehdidinin belirmesi ile ABD nin Boðazlar konusundaki yaþamsal çýkarlarýný tehlikeye girdiði ve Türkiye nin Batý Bloðu na çekilmesini gerektiði bildirilmiþtir. Bunun en elveriþli yolu olarak da Türkiye de komünizm ve Sovyet karþýtlýðýnýn körüklenmesi görülmüþtür. Özellikle ve öncelikle ABD nin, daha sonra da NATO nun Türkiye ile olan iliþkilerinde ana eksen, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda uluslar arasý yapýyý þekillendirmeyi amaçlayan ve dünya pazarýna egemen olmayý hedefleyen emperyalizmin bu politik eksenidir. Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý gereken bir diðer eksen de bu türden politik hedeflerin askeri politikalarla, askeri politikalarýn da ekonomik yardým paketleri ile tamamlanmýþ olmasýdýr. Ýþte bu nedenle 1949 yýlýnda kurulan NATO ya Türkiye nin 18 Þubat 1952 tarihinde üye olmasýna karþýn, ABD nin Türkiye deki en önemli üssü sayýlan Ýncirlik 1951 de ABD li askeri bir mühendis grubunca inþa edilmeye baþlanmýþtýr. Ýþte bu nedenledir ki daha üye olmamasýna karþýn Türkiye, ABD ile olan özel iliþkisi nedeniyle 17 Ekim 1951 de ABD nin hemen arkasýndan Kore ye asker çýkartmýþtýr. Ýþte bu nedenle, Türkiye nin Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda aldýðý borçlar ABD tarafýndan silinmiþ, Yardým Yasalarý Kongreden çýkartýlmýþ, Marshall Planý olarak bilinen plan uygulamaya koyulmuþ ve Türkiye daha NATO ya üye olmadan hibeler ve düþük faizli kredili borçlanmalar dönemi baþlamýþtýr. Ýþte bu nedenle, Türkiye ile ABD ve NATO arasýnda yapýlan tüm anlaþmalar, Ekonomik ve Savunma Ýþbirliði Anlaþmalarý baþlýklarýný taþýr. Türkiye de muhalefet emperyalizmin politikalarýnýn farkýna çok erken varmýþtýr. Bu politikalara muhalefet de en az ABD iliþkileri, NATO kadar eskidir. Örgütlü barýþ mücadelesinin baþlangýcý Barýþseverler Cemiyeti nin Behice Boran, Adnan Cemgil ve arkadaþlarý tarafýndan 14 Temmuz 1950 de kurulmasý ile baþlar. Adnan Menderes Hükümeti, Kore de harp etsin diye Türk çocuðunu General Mac Arthur un emrine veriyor diye baþlayan bildiri yayýnlarlar ve hemen tutuklanarak 15 ay hapis cezasýna mahkum edilirler, Cemiyet kapatýlýr. Türkiye nin yýllarý ABD emperyalizmine, NATO ya, askeri üs ve tesislere, ülke topraklarýndaki askeri varlýklara ve militarizme karþý yürütülen muhalefetin güçlü ve etkili olduðu yýllardýr. ABD ile yapýlan anlaþmalarýn tümü gözden geçirilmiþ, TÝP üyelerinin yürüttüðü muhalefet ile NATO üyeliði tartýþmaya açýlmýþ, 1962 yýlýnda Türkiye de görev yapan, sonradan CIA ajanlarý olduðu anlaþýlan Barýþ Gönüllüleri yýl yeter! yýlýnda geri çekilmiþ, Ankara Büyükelçisi olarak atanan Komer in CIA danýþmaný olduðunun anlaþýlmasý üzerine muhalefet yükselmiþ, ODTÜ ziyareti sýrasýnda arabasý yakýlmýþ ve bir yýldan kýsa sürede geri çaðrýlmak zorunda kalýnmýþ, 25 Temmuz 1975 tarihinde Ortak Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý Türkiye tarafýndan tek taraflý olarak feshedilerek tüm üs ve tesislerin kapatýlmasýna karar verilmiþtir. Ýkinci Barýþ Derneði 20 Nisan 1976 yýlýnda Ýstanbul Baro Baþkaný Orhan Apaydýn ve Büyükelçi Mahmut Dikerdem tarafýndan kurulmuþtur. Kuruluþ bildirgesinde Askeri bir bloðun üyesi olan ülkemiz topraklarý 101 askeri üssü barýndýrmaktadýr. Kore, Küba, Ortadoðu ve Kýbrýs savaþ ve bunalýmlarýnda halkýmýz, dünya barýþýnýn kurulmasý önünde duran engelleri çok iyi tanýmýþtýr denilmektedir. Dernek 12 Eylül 1980 sabahý askeri darbe sonunda kapatýlmýþtýr. Barýþ Derneði yönetim kurulu üyeleri tutuklanmýþ ve askeri mahkeme önünde de Barýþ Savunmalarý ný sürdürmüþlerdir. Muhalefetin yoðunlaþtýðý, emperyalizme geri adýmlarýn attýrýldýðý yýllarýn sonunda, NATO nun gizli ordularý olarak adlandýrýlan, gayri resmi nizami harp usulleri ile gerilla eylemleri gerçekleþtirecek olan ve NATO bünyesinde eðitilen Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Daireleri, Özel Kuvvetler isimli oluþumlarýn hýzlandýrdýðý ve örgütlediði, ABD nin bilgisi dahilinde ve onayý alýnarak silahlý kuvvetler tarafýndan yapýlan demokrasiye askeri müdahaleler rastlantý olabilir mi? NATO ile imzalanan 29 Mart 1980 Savunma ve Ekonomik Ýþbirliði Anlaþmasý nýn ardýndan 12 Eylül 1980 darbesinin gelmesi ve darbenin sol muhalefete karþý yürütülmesi anlamlý deðil mi? Bugün, egemenlik politikalarýna, militarizme karþý barýþ mücadelesi sürüyor. Bu muhalefetin odaðýnda yine emperyalizm, kapitalizmin savaþ politikalarý ile ayakta kalma savaþý ve yükselen militarizm var. 60 Yýllýk NATO tarihi bize; NATO nun savaþ demek olduðunu, ABD politikalarýný uygulamak ve silah ve enerji þirketleri için geniþlemekte olduðunu, silah tacirlerinin birliði, derin devlet, askeri darbe demek olduðunu, etnik kýþkýrtýcý, hukuk tanýmaz, üyesi olmayan ülkelerin bile kaynaklarýna göz koymuþ bir saldýrgan güç, nükleer tehlike, nükleer yýkým kaynaðý, sivil halkýn katili, yaþamý ve çevreyi tehdit eden bir örgüt olduðunu göstermiþtir. NATO nun ömrü sona ermiþtir. Kuruluþ ve var oluþ nedeni ortadan kalkmýþtýr. NATO artýk ölü bir örgüttür. NATO, kurulmaya çalýþýlan yeni dünya düzeninde, statükoyu korumaya yönelik bekçilik yapan kendine yeni alanlar açmaya çalýþan bir örgüttür. 6 Þubat 2009 tarihinde Münih Güvenlik Konferansý nda konuþma yapan ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden in NATO ya dünyada deðiþen þartlardan dolayý yeni bir strateji getirilmesi gerekmektedir. Ýttifak ý, kendisine üye olmayan komþu ülkelerle de iliþkilerini geliþtirmelidir. Bu nedenle dünyada yeni bir hava yaratmak istiyoruz demesi önümüzdeki dönemde ABD nin ve NATO nun yeni stratejilerinin ipuçlarýný vermektedir. Dünya da ve bölgede geliþen konjonktür içerisinde ABD ye yaslanarak güç yansýtma fantezilerinin hemen terk edilerek, bölgede siyasi, askeri gerginliklerin týrmanmasýný önleyecek önlemlerin üzerine odaklanmak tüm savaþ karþýtlarýnýn sorumluluðundadýr. Bu nedenle diyoruz ki; 60 Yýl yeter NATO daðýtýlsýn. Savaþa Hayýr NATO ya Hayýr (*) Bu yazý 15 Þubat 2009 tarihinde gazetesinde yayýnlandý. Fotoðraf: 5 Þubat 2009'da tüm dünya ile birlikte NATO karþýtý kampanyayý baþlattýk. Sarýgelin belgeseli en azýndan Ermeni okullarýnda izletilmesin Ermeniler Baþbakan Erdoðan a bir mektup yazarak MEB emriyle okullarda seyrettirilen Sarýgelin belgeselinin en azýndan Ermeni okullarýnda izlettirilmemesini istedi Ýsmail Saymaz ÝSTANBUL - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan bütün ilköðretim okullarýnda Sarý Gelin- Ermeni Sorununun Ýç Yüzü Belgeseli nin izletildiði ortaya çýktýktan sonra 500 e yakýn Ermeni yurttaþ Baþbakan a açýk mektup yazarak, En azýndan Ermeni okullarýnda izletilmesin dedi. Ancak bu kez de okullarda izletilenden çok daha fazla sayýda belgesel kopyasýnýn AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý Gençlik Kollarý nca daðýtýldýðý ortaya çýktý. Ermeni soykýrýmý iddialarýna karþý Türk tezini savunan Sarýgelin belgeselinde Ermeni çetelerin 1915 öncesinde Türk köylerini basarak insanlarý öldürdüðü, köyler yaktýðý, iþkence yaptýðý anlatýlýyordu. Belgeselin MEB?emriyle 25 Haziran 2008 den bu yana, aralarýnda Ermeni okullarýnýn da yer aldýðý tüm okullarda izletildiði ortaya çýkmýþtý. MEB geçen ay gönderdiði yazýdaysa belgeselin izletilmesiyle ilgili sonuç raporlarýnýn 27 Þubat a mesai bitimine kadar gönderilmesini istedi. Yazýda, bu belgeselin Genelkurmay Baþkanlýðý nca hazýrlandýðý belirtiliyordu. Türkiye de yaþayan yaklaþýk 500 Ermeni ve aydýn Baþbakan Erdoðan a bir mektup yazarak belgeselin en azýndan Ermeni okullarýnda gösterilmemesini istendi. Mektupta þunlar ifade edildi: Söz konusu belgeselin konuyu ele alýþ þekillerine bakýldýðýnda, tarihi konularda bilgi saðlamak yerine þiddet ve ayrýmcýlýk söylemlerini körükleyerek kin ve nefret duygularýný geliþtireceði, toplumda zaten var olan Ermeni düþmanlýðýný artýracaðý kesindir... Sayýn Baþbakanýmýz, bu uygulamada en büyük zararý Türk arkadaþlarý ile birlikte öðretim gören Ermeni öðrenciler görecektir. Kalabalýk bir sýnýfta, bu þekilde suçlanmanýn, bütün bakýþlarýn kendisine dönmesinin çocuk psikolojisinde ne gibi yaralar açacaðýný ve kalýcý hasarlar býrakacaðýný, yaþamayan bilemez... En azýndan Ermeni çocuklarýnýn bu DVD leri izlerken duyacaklarý eziklik, suçluluk ve dýþlanmýþlýktan kurtarýlmasý için Ermeni azýnlýk ilköðretim okullarýnda bu DVD lerin gösterilmesinin engellenmesini, Ermeni öðrencilerin izlemekten muaf tutulmalarýný önemle rica ederiz. AKP 75 bin tane daðýttý Ancak Baþbakan Erdoðan a açýk mektup imzaya açýlýrken AKP nin belgeseli il baþkanlýklarýnda daðýttýðý ortaya çýktý. Belgeselin yönetmeni Ýsmail Umaç ýn verdiði bilgiye göre AKP il örgütü, 22 Temmuz seçimlerinden önce belgeselden 75 bin kopya istedi. DVD ler AKP Ýstanbul Gençlik Kollarý tarafýndan gençlere hediye edildi. DVD lerin arka yüzünde, 22 Temmuz da Ýstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Müezzinoðlu nun da sunuþ yazýsý var. Umaç ayrýca belgesel ile Genelkurmay ýn bir ilgisinin bulunmadýðýný söyledi. Bu MEB?ile Yahudi öðrenci olmak da zor Hükümetin Sarýgelin belgeselinin izlettirilmesinden önce de ilköðretim okullarýnda tartýþýlan uygulamalarý olmuþtu. MEB in genelgesiyle bütün okullarda Gazze de Ýsrail in saldýrýlarý sonucu ölenler için bir dakika saygý duruþunda bulunmasý istenmiþti. Uzmanlar bu etkinliðin çocuklarýn psikolojisinde olumsuz etki yaratacaðýný ve Yahudilere karþý düþmanlýða neden olabileceðini belirtmiþti. AKP nin çocuk politikasýyla ilgili bir baþka tartýþma ise 14 Þubat 2009 da Radikal de AKP Çocuk Kollarý manþetiyle yer aldý. Baþbakan Erdoðan ýn mektubunu kapý kapý dolaþarak daðýtacak 15 bin AK Elçi için yapýlan ve Baþbakan Erdoðan ýn da katýldýðý etkinlikte sadece gençlik kollarýna üye olanlar deðil, partiye üye olamayacak yaþta çocuklarýn olduðu görülmüþtü Radikal YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 19 Þubat 2009 Perþembe Hüseyin Ceyhan Sen rahat uyu Ulaþ'ým de Hacýbektaþ ta doðdu.ýlk isminin duyulduðu yýllar OTDÜ yü kazandýðý yýllar oldu.burada devrimci fikirlerle tanýþtý.kendisinin de içinde bulunan devrimci düþünce yavaþ yavaþ pratiðe dökülmeye baþlýyordu. FKF ve TÝP in içinde çalýþtý,dev-genç in oluþumunda etkin rol aldý.1970 ten sonra Mahir Çayanla birlikte THKP-C nin kurulmasýnda önemli görevleri omuzladý.mayýs 1971'de, Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idamýný engellemek için Ýsrail Baþ Konsolosu Ephraim Elrom'u Mahir Çayan ile birlikte kaçýrdý. Ardýndan gözaltýna alýnýp tutuklandý. Kasým 1971'de askeri cezaevinden firar eden beþ devrimciden biriydi. Kaçtýktan sonra Ýstanbul'da devrimci faaliyetlerini sürdürdü. Esir düþmekte deðil,teslim olmamakta bütün mesele diyor Nazým Hikmet.Ulaþ ta öyle yaptý.teslim olmadý.düþüncesinin,kanýnýn son damlasýna kadar vuruþtu. 19 Þubat 1972'de kaldýðý evde katledildi. Ben Hacýbektaþ genci olarak Ulaþ Bardakçý dan gurur duyuyorum.bu topraklar daha çok yiðitler yetiþtirir. Daha çok yiðitler ülkesinin,halkýnýn baðýmsýzlýðý için kendi canlarý ile bedel öderler.ama önemli olan Ulaþlar,Mahirler,Hüseyinler,Denizler,Yu suflar daha nice sayamadýðým yiðitlerin açtýðý yoldan gitmektir.sen rahat uyu ULAÞ ým bize býraktýðýn meþaleyi en iyi þekilde taþýyoruz ve taþýyacaðýz. Olaylar polis teþkilatýna yeni polis alýmý ile baþladý. Polis teþkilatýna yeni polis alýnmasýyla ilgili yapýlan sýnavda baþarýlý olan ve 100 kiþilik kazananlar listesine giremeyen adaylarýn itirazlarý üzerine baþladý. Sýnavda kayýrmacýlýk yapýldýðýný iddia eden grup, Kýbrýs"taki sol parti ve kurumlarýn desteðiyle, Türkiye nin Lefkoþa Büyükelçiliði önünde toplanarak elçiliðin polis alýmlarýna müdahalede bulunduðunu ileri sürdü. Elçilik önünde ortak bir protesto eylemi düzenleyen protestocu grup yaptýðý ortak açýklamada, Kuzey Kýbrýs"taki her kurumun Türk Elçiliði aracýlýðýyla yönetildiðini söyleyerek durumu protesto etti. Türkiye yi, Kuzey Kýbrýs ý iþgal etmekle suçlayan Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), Birleþik Kýbrýs Yeni bir yaðýþlý hava dalgasý geliyor Yurdun batý bölgeleri yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine girecek. Sýcaklýklar ise batý bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diðer yerlerde ise önemli bir deðiþiklik olmayacak ANKARA - Özellikle yurdun batý bölgeleri yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine girecek. Sýcaklýklar ise batý bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diðer yerlerde ise önemli bir deðiþiklik olmayacak. Devlet Meteoroloji Ýþler Genel Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre, yurdun batý bölgelerinin yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; öðle saatlerinden sonra Kýyý Ege (Ýzmir, Manisa, Aydýn ve Muðla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Sýcaklýklar ise batý bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette esecek. Meteorolojiden kuvvetli yaðýþ uyarýsý Meteoroloji, yaðýþlarýn; öðle saatlerinden sonra Kýyý Ege (Ýzmir, Manisa, Aydýn ve Muðla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli görülebileceðini belirtti ve oluþabilecek sel, su baskýný gibi olaylara karþý uyardý. Ayrýca, sabah saatlerinde Trakya, Ýç Ege, Göller Yöresi, Ýç Anadolu, Karadeniz in iç kesimleri ile Doðu Anadolu bölgesinde yaþanabilecek buzlanma ve don olayý ile Doðu Anadolu nun kuzey ve doðusu (Erzurum, Van, Aðrý, Bitlis ve Hakkari baþta olmak üzere) ile Doðu Karadeniz in iç kesimlerinde (Gümüþhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eðimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çýð tehlikesine karþý dikkatli olunmasý gerekiyor. Bölgelerde hava Marmara: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðleden sonra batýsý (Çanakkale, Balýkesir, Edirne, Kýrklareli ve Tekirdað) ile gece saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik aralýklý yaðmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Edirne ve Kýrklareli çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayý görülecek. Ege: Çok bulutlu, Kýyý Ege ile zamanla bölge geneli yaðýþlý geçecek. Kýyýlarda yaðmur ve saðanak, iç kesimlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek olan yaðýþlarýn; Kýyý Ege de (Ýzmir, Manisa, Aydýn ve Muðla) kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah saatlerinde Ýç Ege de (Afyon, Uþak ve Kütahya) buzlanma ve don olayý görülecek. Akdeniz: Parçalý çok bulutlu, Batý Akdeniz ve Hatay çevreleri ile öðle saatlerinden sonra bölge geneli yaðýþlý geçecek. Yaðmur ve saðanak, Göller Yöresinde karla karýþýk yaðmur ve yükseklerinde kar þeklinde görülecek olan yaðýþlarýn; öðle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde (Isparta ve Burdur) buzlanma ve don olayý görülecek. Ýç Anadolu: Parçalý zamanla çok bulutlu, Ankara Kýbrýs'tan elini çek Kuzey Kýbrýs"ta sular durulmuyor. Kýbrýslýtürkler ile Türkiye Büyükelçiliði arasýndaki gerginlik yeniden yükseldi. Türkiye"yi Kuzey Kýbrýs"a müdahale ettiði için protesto eden sol partilere misilleme olarak sað görüþlü kurumlar anavatana baðlýlýk eylemi yaptý... Partisi (BKP) ve Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) taraftarlarý, Emperyalizme, Faþizme ve Ýþgallere Karþý Direniþ yazýlý pankartla, elçiliðin polis alýmlarýna karýþmasýný, elçilik kapýsýna seramikten yapýlmýþ kanlý el maketi býrakarak kýnadý. Bu geliþmeler üzerine Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði"nin çaðrýsý ile bir araya gelen gruplar Türkiye"nin Lefkoþa Büyükelçiliði önünde "Anavatan"a baðlýlýk" eylemi yaptý. Grup adýna konuþan BKP li Abdullah Korkmazhan, polis alýmlarýnda Türkiye elçiliðinin istediði kiþilerin iþe alýndýðýný ileri sürdü. Korkmazhan, Kuzey Kýbrýs Türkiye nin iþgali altýnda olduðu müddetçe, Türkiye Kuzey Kýbrýs taki her türlü olaydan sorumludur. Bilhassa da Kuzey Kýbrýs taki halkýn güvenliðinden. Ýþgal durumu sürdükçe Türkiye þunu iyice bilimelidir ki, Kuzey Kýbrýs taki vatandaþlarýmýzýn burnu dahi kanasa Türkiye sorumludur dedi. Hükümetin yaptýðý açýklamalarýn halkýn sýkýntýlarýna çare olmadýðý ileri sürülürken, Hükümete Türkiye Cumhuriyeti makamlarý ile olan iliþkilerini gözden geçirmesini tavsiye ederiz. Biz mazeret dinlemekten býktýk. Artýk kendi kendimizi yönetmek istiyoruz denildi. Açýklamanýn ardýndan eylemciler yanlarýnda getirdikleri seramikten yapýlan el heykelini Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði önüne býrakarak, alkýþlar eþliðinde daðýldý. Çýkan tartýþmalar üzerine KKTC Yüksek Ýdare Mahkemesi, 100 kiþilik listeden 38 kiþinin iþlemlerini durdurdu. Emniyet Müdürü Günay Özan la görüþen Baþbakan Ferdi Sabit Soyer de, Özan ýn açýklamalarýndan tatmin olmadýðý gerekçesiyle, 100 kiþinin maaþlarýný dondurduðunu açýkladý. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým T.C. Kimlik no lunüfus Cüzdanýmý kayýp ettim. Hükümsüzdür. Üstün AKSAY BAÞSAÐLIÐI Zir Mahallesi sakinlerinden Ethem TAÞDEMÝR ÝN Damadý Cahit TUMAY Hakka Yürüdü Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. sabah ilk saatlerde Çankýrý, öðleden sonra batýsý (Ankara, Eskiþehir ve Konya) hafif karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayý görülecek. Batý Karadeniz: Parçalý zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) buzlanma ve don olayý görülecek. Orta ve Doðu Karadeniz: Parçalý ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Tokat, Çorum, Amasya, Gümüþhane ve Bayburt) buzlanma ve don olayý görülecek. Doðu Karadeniz in iç kesimlerinin (Gümüþhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eðimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çýð tehlikesine karþý tedbirli olunmasý gerekmektedir. Doðu Anadolu: Parçalý bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayý görülecek. Bölgenin kuzey ve doðu kesimlerinin (Erzurum, Van, Aðrý, Bitlis ve Hakkari baþta olmak üzere) yüksek ve eðimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çýð tehlikesine karþý tedbirli olunmasý gerekmektedir. Günaydoðu Anadolu: Parçalý ve çok bulutlu, öðleden sonra Gaziantep ve Kilis ile gece saatlerinden itibaren Adýyaman ve Þanlýurfa çevreleri aralýklý yaðmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Diyarbakýr, Batman ve Siirt çevrelerinde buzlanma ve don olayý görülecek.(anka) Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 19 Þubat 2009 Perþembe Yaþamýn ve Mesleðin Kýymetini Bilmek Ben de pek çok pratisyen doktor gibi, týpta uzmanlýk sýnavý derdinden, ne özel ne de mesleki hayatýmýn deðerini bilmiyordum. Benim yaþamýmý bir zurnacý deðiþtirdi. Evet yanlýþ okumadýnýz; bir zurnacý". Bildiðiniz, davulun yanýnda çaldýðý müzik eþliðinde halay çekilen, üflemeli çalgýnýn icracýsý. Bildiðiniz gibi zurnada peþrev olmaz. Zart diye ana temaya girer. Biz de hemen konuya girelim. Tüm derdim týpta uzmanlýk sýnavýydý. Sýnavý kazandýðým zaman her þey deðiþecekti. Kazanana kadar tüm insani faaliyetleri tatil ettim. Nihayet sýnavda birinci tercihime girdim. Fakülteye nakil iþlemlerim tamamlanana kadar öforik bir psiokoljide dolaþtým durdum. Daha asistanlýðýmýn ilk gününde ortamda bir tuhaflýk hissettim. Bir hafta geçmeden tuhaflýðý çözdüm. Ne asistanlar ne de öðretim üyeleri uzmanlýk alanlarýný ve iþlerini sevmiyorlardý. Çünkü kendilerini iþlerine ve öðrencilerine vermiyorlardý. Hep bir þeylerden þikayet ediyorlar ancak bir þeylerin deðiþmesi için en ufak bir çaba göstermiyorlardý. Hep birileri suçluydu. Kendileri çok mükemmel ve asla kýymetleri bilinmeyen birer dahiydiler. Ýhtisas süresinin sonunda, yeterince iþini sevmemeyi, saðlýk ocaðýndan kaçmayý, bir konunun özü yerine ufak ayrýntýlarýyla uðraþmayý ve mutsuz olmayý öðrendiðime karar vermiþ olmalýlar ki, üç profesör ve iki doçentten oluþan beþ kiþilik sýnav jürisi beni oy birliðiyle uzman ilan ettiler. Þimdi uzmandým. Bir gün bile ara vermeden dört profesörün kararýyla bir týp fakültesine öðretim üyesi atadýlar. Kendimi çok önemli bir þey olmuþ zannettim. Tam altý ay öforik halde dolaþtým. Altý ayýn sonunda hiçbir þeyin göründüðü gibi olmadýðýný anladým. Öðretim üyeleri mutsuz ve iþlerini sevmiyorlardý. Haftada bir iki saat derse girip,derslerde yýllar önce asetatlara yazdýklarýný okuyup, tekrarlamaktan baþka öðrenci ve eðitimle bir ilgileri yoktu. Herkes kendi dalgasýndaydý. Hemen herkes bir birinin ardýndan konuþuyor, yüzüne karþý gülüyordu. Ýþleri güçleri, anabilim dalý baþkanlýðý, müdürlük, dekanlýk ve en önemlisi rektörlük seçimleri için kulis yapmak ve kim güçlüyse onun yanýnda görünmekten ibaretti. Çalýþýp ter dökmenin ve bir þeyler üretmenin, öðrencilerle ilgilenmenin anlam ve önemi yoktu. Halk saðlýðý anabilim dalýnda öðretim üyesiydik ama halkýn saðlýðýna yönelik zerre kadar bir þey Besim Þeref yapmýyorduk. Saðlýk ocaklarý ve birinci basamak bize yýldýzlar kadar uzaktý. Saðlýk ocaklarýna uðramak basit, küçük ve aþaðýlýk bir iþti. Büyük öðretim üyelerinin saðlýk ocaklarýnda iþi yoktu. Biz her þeyi biliyorduk. Çünkü öðretim üyesiydik. Halk saðlýðýndan baþka iþlerle uðraþýyorduk. Bir tek eðitim ve halk saðlýðýyla uðraþmýyorduk. Biz, çalýþmak bir yana, semtinden bile geçmediðimiz birinci basamakla ilgili her þeyi biliyorduk. Ýþi biliyor, iþe gitmiyorduk. Tüm insanlardan ve doktorlarýn cümlesinden daha önemliydik. Çünkü biz öðretim üyesiydik. Öðrenciler ve asistanlar Hocam! diye çevremde dolaþýyordu. Devlet üst seviyeden maaþ bir o kadar da döner sermayeden para veriyordu. Rektörlük seçimlerinden önce rektör adaylarý odama kadar gelip hatýrýmý soruyor, kendilerine oy verirsem seçildiklerinde her istediðimi yapacaklarýný söylüyordu. Yerel gazetelerde yazýlarým çýkýyor, radyolarda konuþma yapýyor, televizyonlarýnda açýk oturumlara katýlýyordum. Beþ yýl sonrasýnda profesörlük göz kýrpýyordu: Lüküs hayat, yan gel de keyfine bak!.. Amma ve lakin insanlar neden iþlerine yan çiziyor ve iþini yapmak isteyene çelme takýyordu? Bu durum bana kazýk gibi batýyordu. Birinci basamaðýn semtine bile uðramayýp, haftada bir iki saatliðine fakültede birinci basamaðýn önemine iliþkin öðrencilere nutuk atma iki yüzlülüðünü gösteriyorduk. Ýki yüzlülük meþru, dürüstlük - dayak dahil- her yolla cezalandýrýlacak bir suçtu. Öðrenciler iki yüzlülüðümüzü anlayýp halk saðlýðýný önemsemiyorlardý. Mezun olduklarýnda bize benzeyip, bizim yaptýklarýmýzýn aynýsýný yapýyor; kendilerini önce uzmanlýk eðitimine sonra fakültelere atýyorlardý. Sonra bizim gibi yan gelip yatýyorlardý. Tüm eðitim kuramlarý bunun böyle olacaðýný söylüyordu. Eðitim kuramlarýndan vazgeçtik, öðrencilere mutsuzluk, araþtýrma görevlilerine ve yardýmcý doçentlere, iþten kaçma ve yolsuzluk öðretiyorduk. Dekan ve rektör yolsuzluða çanak tutuyor. Akademik kurulda yolsuzluðun belgeleri bayrak gibi sallanmasýna karþýn 125 öðretim üyesinden bir teki bile Burada yolsuzluk yapýlamaz diyemiyordu. Akademik kurulda çýkýp bir tek kelime bile söyleyemeyenler, ýssýz koridarda dürüstlüðü savunana yumruk atýyordu. Aklý baþýnda olduðunu sandýðým hocalarým (!); Sen bunlarla uðraþma profesör olmana bak diyorlardý. Profesör olmak kolay, öðrencilerle ilgilenip, eðitimin Ýþsizlik çýð gibi... Baþbakaný teðet geçen ekonomik krizin faturasý çalýþanlara çýkýyor. Ýþsizlik giderek artýyor. Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre iþ gücüne katýlým oraný yarýya düþtü. Türkiye de Kasým 2008 dönemi itibariyle iþsizlik oraný yüzde 12.3 olarak hesaplandý.?geçen yýlýn ayný döneminde iþsizlik oraný hakkýný vermek imkansýzdý. Mevsimlerden ilkbahar, aylardan mayýs, günlerden pazardý. Yer Meriç nehrinin kenarýydý. Aðaçlar yeþermiþ, çimenler diz boyu uzamýþ, çiçekler açmýþtý. Öðretim üyesi arakadaþlar ve eþlerimizle birlikte piknik yapýyorduk. Çevrede davul zurna çalýyor, insanlar halay çekip oynuyordu. - Filan þöyle, falan böyle... - Herkes çok kötü, bizler çok iyiyiz. - Biz her þeyi biliriz. Biz öðretim üyesiyiz. -Bizim kýymetimizi bilmezler. - Biz dahiyiz, baþkalarý bir b.k bilmiyor. - Rektörlük seçimleri yakýn, ben filanýn adamýyým. O seçilirse kadrom çantada keklik. Bak yan masadakailer nasýl göbek atýyor. Meriç salýna salýna akýyor. - Yav aðbi þu kadroyu bir kapsam! Köfteler piþti, salata hazýr, rakýyý açtým. Bak þu sögüdün dallarý suya deðiyor. - Aðbi ben her þeyi bilirim. Ben herkesten üstünüm. Ben öðretim üyesiyim. Yav, anladýk hadi siz böyle yetiþtiniz. Öðretim üyesisiniz. Çok önemli, çok karamsar, çok mutsuzsunuz. Sizde akýl çok, baþka kimselerde yok. Ama eþlerinize ne oldu, onlar niye mutsuz? Yan masadaki zurnacýyý çaðýrdým: - Buyur aðbi, mastika mý çalayým? - Yok kardeþim, bir þey çalma. Otur masaya önce bir þeyler yiyelim. Ýki kadeh içelim. Sonra çalarsýnýz. Davulcu ve zurnacý çekinerek masaya oturdu. Arkadaþýmýn eþi iðrenerek baktý. Zurnacýnýn, gömleðinin yakasý aþýnmýþ, koluna yama yapýlmýþ, pantolunu biraz bol, ayakkabýlarýnýn her ikisi de yanlardan patlamýþ ve ökçesine basýlmýþtý. Ama adam neþeli, gözleri ýþýl ýþýl.. Hiç çekinmeden gözlerinizin içine bakýyor. Gözleri güven veriyor insana, dalgasýz, limanlar gibi duru... Adam gözlerinden okunacak kadar mutlu. Zaten mutsuz olan arakadaþlarýmýn, mutsuzluklarý bir kat daha arttý; densiz arkadaþlarý, masalarýna davulcuyla, zurnacýyý çaðýrmýþtý. Arakadaþlarýmýn hepsinin gözlerine baktým, gözleri donuk, hiç bir ýþýltý ve sevinç yoktu, basit hesaplar ve riyakarlýk akýyordu. Zurnacýnýn gözleri cam gibi duru, güneþ gibi aydýnlýktý. Bir zurnacýya, bir arakadaþlarýma baktým ve zurnacýya dönüp, duru gözlerine bakarak sordum: - Dünyaya bir kere daha gelsen yine zurnacý olmak ister misin? Duru gözleri kadar pürüzsüz, tereddütsüz, tok ve gurur dolu bir ses tonuyla; "Hiç baþka bir þey olmam, yine zurnacý olurum. Benim dedemin zurnasý, Selanik Müzesi ndedir" dedi. Ýþte ben o an kararýmý verdim. Bir tarafýmda; üç - beþ kuruþ bahþiþ için Meriç boylarýnda zurna çalýp halký eðlendiren, sýrtýnda gömleði, ayaðýnda ayakkabýsý olmayan ama mesleðinden, hayatýndan yüzde 10.1 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) üçer aylýk dönemler itibarýyla her ay açýkladýðý Hanehalký Ýþgücü Anketinin, "Ekim-Kasým-Aralýk 2008" dönemini kapsayan, "Kasým" sonuçlarýna göre, bu dönemde iþ gücüne katýlým oraný ise yüzde 48.4 olarak hesaplandý.? Ýþsizlik oraný kentlerde yüzde 14.2, kýrsal kesimde yüzde 9.3 olarak belirlendi. Turnusol memmun, soylu bir zurnacýnýn dünyasý vardý. Diðer tarafýmda; profesör adayý, zurnacýnýn bir yýlda kazandýðýný bir ayda kazanacak kadar cebi paralý, altý arabalý, iþini sevmeyen, iþi bilip iþe gitmeyen, öðrencilerine mutsuzluk, araþtýrma görevlilerine iki yüzlülük ve yolsuzluk öðretenlerin dünyasý. O dünyanýn içinde bulunan ve gittikçe onlara benzeyen, onlarýn suçlarýna ortak olan ben. Çok önemli (kerameti kendinden menkul), iþini sevmeyen, iþine önem vermeyen, karamsar insanlarýn arasýnda; mutsuz, iþini sevmeyecek, pratisyen doktorluðunu önce kendisi küçümseyecek, karamsar doktor yetiþtirme suçuna yeterince ortak olmuþtum. Daha fazla suça bulaþmanýn bir anlamý yoktu. Mutluluðun parayla hiç bir ilgisi yoktu: Ben ve profesör adayý arakadaþlarýmýn aldýðý para zurnacýdan kat be kat çoktu ama zurnacý mutlu, biz mutsuzduk. Soyluluðun, makam, sýfat ve eðitimle hiçbir ilgisi yoktu, hatta bunlarla ters orantýlýydý: Biz önemli sýfatlara (!) sahiptik ve bu sýfatlar yakýn bir gelecekte çok daha büyüyecekti. Zurnacýnýn hiçbir sýfatý yoktu. Zurnacý mesleðiyle onur ve gurur duyacak ve de gözünü kýrpmadan tekrar zurnacý olacak kadar soylu, biz ise mesleðimize iki yüzlülük ve her tür yolsuzluðu, kepazeliði katacak kadar... Daha fazla gecikmenin hiçbir anlamý yoktu. Ömrümün, tam kýrk yýlýný çaldýrmýþtým. Zararýn neresinden dönülürse kardý. Ömrümün kalanýný çaldýrmanýn hiç bir alemi yoktu. Olmuþ ve de olabilecek sýfatlarýmýn tamamýný derhal Meriç nehrine attým. Oh be dünya varmýþ. Sevincimden halay çektim. Asil ve soylu zurnacýyla kucaklaþtým. Ömürümün kýrk yýlýný çalanlara, geri kalanýný çaldýrmamak için tüm köprüleri yakýp, yýktým. Artýk, ben öyle her þeyi bilen, önemli bir öðretim üyesi deðildim. Sadece ve sadece zurnacý sýnýfýndan pratisyen doktordum. Þimdi iþimi iyi yapmak için var gücümle uðraþmaktayým. Fakültede bana aþýlanan, kötü huylardan kurtulmak için tüm öðrendiklerimi unutmaya çalýþýyorum. Dostluðu, insanlara çýkarsýz bakmayý, kendimi, karýmý, çocuðumu ve sonra diðer insanlarý sevmeyi öðrenmeye çalýþýyorum. Ýþten kaytarmak yerine, baygýn düþene kadar çalýþýyorum. Kendilerine öðretilmeye çalýþýlan tüm mutsuzluk ve kötülüklere karþýn, bu ülkenin saðlýk yükünü, içlerindeki insanlýk deðerlerini köreltmeyen doktorlarýn taþýdýðýna ve hakký verilerek yapýlan pratisyen doktorluðun kutsal olduðuna inanýyorum. Þimdi yaþamýn ve pratisyen doktorluðumun keyfini çýkarýyorum. Zurnacý pratisyen doktor Bu yazý ilk kez; Sürekli Týp Eðitimi Dergisinde 2002 cilt 11 sayý yayýnlanmýþtýr.

5 19 Þubat 2009Perþembe Baþka bir Macbeth Susan Fraser King in 11. yüzyýla ait hem kýlýç kuþanan hem nakýþ dokuyan süper kadýný, Shakespeare in ellerini temizlemeye çalýþan vahþi uyurgezerinden çok farklý. Leydi Macbeth te bir baþka Leydi yle karþýlaþacasýnýz Zeynep Elif Eðer Leydi Macbeth i tanýdýðýnýzý sanýyorsanýz çok yanýlýyorsunuz. Susan Fraser King in 11. yüzyýla ait hem kýlýç kuþanan hem nakýþ dokuyan süper kadýný, Shakespeare in ellerini temizlemeye çalýþan vahþi uyurgezerinden çok farklý. Zorla evlendirilip, kocasýnýn katilinin koynuna girmek zorunda býrakýldýðýnda bile insanlýðýndan hiçbir þey kaybetmiyor. Ýþin ilginç yaný King in kendi versiyonunun tarihi gerçeklere daha uygun olduðunu iddia etmesi. O, kraliçeyi iyi bir savaþçý ve iyi bir politikacý olarak tarif ediyor. Ortaçað ve Ýskoç tarihi konusunda uzman olan King, Kelt destanlarý arasýnda Macbeth ve kraliçesine dair daha önce duymadýðý yorumlarla karþýlaþýnca tarihteki karakterlerin Shakespeare tarafýndan hikâyeleþtirilen hallerinden ne kadar farklý olduklarýný göstermeye karar vermiþ ve tarihi kurgulardan hoþlananlarýn beðenecekleri bir roman ortaya çýkmýþ: Leydi Macbeth. King e göre Kral Macbeth ve Kraliçe Gruadh, Kelt asilleri arasýnda önemli bir yere sahip. Topraklarýný sert ama adil bir þekilde idare ediyor, diðer soylulardan saygý görüyorlar. 17 yýllýk hükümdarlýklarý huzurlu geçiyor. Ama King araþtýrmalarýný derinleþtirdikçe edebiyatta ve tarihçelerde Leydi Macbeth in hakkýnýn yendiðini, yanlýþ yere kötü tasvir edildiðini fark ediyor. Aslýnda Macbeth in kraliçesiyle ilgili bilgiler fazla olmadýðýndan tarihçiler onun kiþiliðini çevresinde yaþanan olaylarý temel alarak þekillendirmiþler. Oysa St. Adnrews keþiþlerinden kalan evraklar, onun Ýskoç kralýnýn soyundan geldiðini ve Macbeth in onunla evlenerek taht üzerinde hak iddia etme þansýný yakaladýðýný gösteriyor. Ancak evliliðin ardýndan Gruadh ýn adý silinip geriye sadece Macbeth inki kalýyor. Shakespeare in izinde King de Shakespeare in izinden gitmekten geri kalmamýþ ve kitabý Macbeth in kral olacaðý müjdesini veren kehanetlerle açmýþ. (Bu kehanetler romanýn ilerleyen kýsýmlarýnda çeþitli karakterlerin aðzýndan sürdürülüyor.) Ama bu kitaptakiler Benjamin Hudson tarafýndan Ýskoççadan çevrilen Berchan Kehanetleri. (Kitabýn pek çok yerinde bir Ýngiliz in deðil, Ýskoç un elinden çýktýðýnýn izlerini görebiliyorsunuz.) Bu açýlýþýn ardýndan roman -henüz Leydi Macbeth olmayan- Gruadh ýn anlatýmýyla oldukça sürükleyici bir þekilde devam ediyor. Kralýn kýzý, kendisiyle evlenen kiþi taht üzerinde hak iddia edebileceði için güvende olmadýðýndan bahsediyor, kaçýrýlma giriþimlerini anlatýyor ve Macbeth le tanýþmasýna gelene kadar çok güzel bir Ýskoçya manzarasý çiziyor. Yer yer çaðýna göre fazla özgürlükçü. Erkek olsaydým babamýn intikamýný alýrdým ama kýzý olarak oðullarýný beklemem gerekiyordu gibi bu anlamda kliþe yakýnma cümleleri var. Bu tür handikaplara raðmen Leydi Macbeth özellikle Ýskoçlarýn Vikingler ve Saksonlar la olan iliþkilerini, 11. yüzyýl çerçevesinde bu üç grubun güç dengelerinin adalar üzerindeki etkilerini ele almakta ve üstelik bunu bir kadýn anlatýcýnýn aðzýndan yapmakta son derece baþarýlý. Hiçbir sahnede o cümlelerin bir erkeðin aðzýndan çýkabileceðini, bakýþýn erkek bakýþý olduðunu düþünmüyorsunuz. Bu da kitabý, baþ karakteri kadýna çevirip iþin bittiðini sanan; kullandýðý dili ve tepkilerini deðiþtirmeye gerek duymayan pek çok yazarýn pek çok kitabýndan ayýrýyor. Bu cümlelerin yukarýdakilerle çeliþtiðini düþünebilirsiniz ama hayýr, King in karakteri bazen 11. yüzyýla ait olamayacak düþüncelere sahip olsa da hep kadýn. Bu açýdan roman Philippa Gregory leri anýmsatýyor. King, Shakespeare in Macbeth inden olabildiðince uzaklaþmýþ olsa da diðer romanlarýný hatýrlatan sahneler kullanmaktan çekinmemiþ. Örneðin Leydi Macbeth in ilk kocasýnýn ölüm haberini getiren Macbeth le karþýlaþma sahnesi ister istemez III. Richard ý anýmsatýyor. Macbeth in metresiyle ilgili kýskançlýk sahneleriyse hikâyeye King tarafýndan eklenmiþ tartýþmalý detaylar. Ama metres ve kraliçenin karþýlaþtýðý sahneler iyi yazýlmýþ ve iyi iþlenmiþ sahneler. Savaþ sahneleri ise daha çok haberci aracýlýðýyla iletilmiþ zekice- ve insaný sýkan dövüþ sahneleri yok. Yazarýn krallýðý elde etmek için yapýlan komplolara deðiniþi, daha doðrusu yazarýn bu komplolarý tasarlayýþ biçimi sýra dýþý olmamakla beraber insaný hayal kýrýklýðýna uðratmýyor. Romanýn sonununsa okunmaya deðer olduðunu söyleyebilirim. Eðer ne kadarý gerçeklere dayanýyor, ne kadarý uydurma kaygýsýna kapýlmaz ve yazarýn Leydi Macbeth ini diðerlerinden farklý bir yorum olarak deðerlendirirseniz romanýn hoþa gitmeyecek bir tarafý yok. Bilindik hikâyeyi kadýn gözünden anlatmasý ilginç, bu anlatýmda ve 11. yüzyýl Ýskoçyasýný ilgi çekici kýlmakta baþarýlý, hýzlý akan bir roman. Leydi Macbeth Susan Fraser King Çeviren: Memet Karaosmanoðlu Artemis Yayýnlarý sayfa Radikal Ýzmir'de Tariþ direniþi fotoðraf sergisi Ýzmir 78 liler Derneði, Ýzmir Konak Metro istasyonunda Tariþ Direniþi sergisi açtý in Ocak ve Þubat ýnda Ýzmir de yaþanan Tariþ Direniþi ne dair fotoðraflar 21 Þubat a kadar Konak Metro istasyonunda sergilenecek. Tariþ etkinlikleri 21 Þubat saat de Alsancak Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilecek olan söyleþi ile birlikte sona erecek. Tariþ etkinlikleri Ýzmir 78 liler Derneði, Halkevleri, DÝSK Birleþik Metal- Ýþ Ýzmir Þubesi, KESK Ýzmir Þubeler Platformu tarafýndan düzenleniyor. Tariþ Direniþi 1979 sonlarýnda iktidarda olan 3.MC Hükümeti, iþçilerinin sendikal ve siyasal örgütlülük düzeyleri nedeniyle öncelik verdiði TARiÞ e baðlý iþletmeleri faþist kadrolarla doldurma planýný, fabrikanýn yönetimine atadýðý yeni genel müdürle uygulamaya koydu. Yeni genel müdür ilk iþ olarak, devrimci iþçilerin yerine farklý þehirlerden gelen faþistlerin iþe alýnacaðý söylentisini yaymaya baþladý. Bir süre sonra da 100 civarýnda silahlý faþistle kapýya dayanmasýyla TARiÞ bünyesindeki Ýzmir Ýncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliðine baðlý iþletmelerde çalýþan iþçiler faþist kadrolaþmaya karþý direniþe geçtiler. 22 Ocak 1980 de devlet, askeri, polisi ve zýrhlý araçlarýyla iþçilerin direniþini kýrmak amacýyla "arama" adý altýnda büyük bir saldýrý baþlattý. Bu saldýrýda 50 iþçi yaralandý, 600 iþçi gözaltýna alýndý. "Silah deposu" olduðu iddia edilen iþletmelerde hiçbir þey bulunamadý. Bu saldýrýnýn ardýndan TARiÞ iþçileri, iþ ve can güvenliðinin saðlanmasý, gözaltýna alýnan iþçilerin serbest býrakýlmasý, talepleriyle yeniden direniþe geçtiler. Kadýný, erkeðiyle hemen tüm iþçiler direniþ saflarýndadýr. Direniþi daha örgütlü hale getirmek için komiteler oluþturulur. Polis iþletmeleri ablukaya alýr. Operasyon boyunca uygulanan vahþeti gören Çiðli- Çimentepe(Þimdiki Güzeltepe), Gültepe deki gecekondu halký direniþe destek olurlar. Ege Üniversitesi öðrencileri de 23 Ocak ta Direniþiniz direniþimizdir pankartýný okullarýna asarak Ege Üniversitesi ni iþgal ederler. Polis, asker bu kez de direniþi destekleyenlere saldýrýr. Gözaltýna alýnan iþçiler serbest býrakýlsýn talebinin gerçekleþmesi ile birlikte direniþe bir süre ara verilir. TARiÞ Genel Müdürlüðü, 6 Þubat ta gazetelere verdiði ilanla "onarým için" üretime ara verildiðini duyurur. Ara aslýnda direniþi bitirmek ve faþist kadrolaþmayý saðlamak için bir bahanedir iþçi iþten çýkarýlýr, bazý üniteler tümüyle tasfiye edilir. Ýþ güvenceleri kalmayan, açlýða itilen iþçiler yönetimin bu kararýna karþý üretimi sürdürüp fabrikalardan çýkmayacaklarýný açýklarlar ve direniþ yeniden baþlar. Buna halkýn mücadele gücü de eklenir. Direniþ kýsa sürede tüm iþletmeleri kapsar. Barikatlarýn ardýnda üretime devam edilirken, önce iþletmeler polis, jandarma tarafýndan ablukaya alýnýr ve operasyonlar düzenlenir. Saldýrýlar, bütün bir þehrin direniþiyle karþýlanýr. Baþta Çimentepe(þimdiki Güzeltepe) olmak üzere, Gültepe, Maraþ Mahallesi(þimdiki Yamanlar) gecekondu semtleri ve yüksek okullarda direniþi desteklemek için barikatlar kurulur. Direniþi desteklemek için yürüyüþler, gösteriler yapýlýrken, Adalet Partisi binalarý basýlýr. 7 Þubat ta Üzüm iþletmesi ndeki direniþ polis saldýrýsýyla kýrýlmýþtýr. Çok sayýda iþçi yaralanmýþ ve gözaltýna alýnan iþçiler Alsancak Stadyumu na kapatýlmýþtýr. Ýþletme kurþun yaðmuru altýnda boþaltýlýr. Ve baský gecekondu mahallelerine direniþe destek veren diðer kesimlere yönelir. 14 Þubat ta devlet bu kez halen direniþi sürdürüen Çiðli deki Ýplik Fabrikasýna 10 bin jandarma komandosu ve panzerlerle saldýrýr. Fabrika havadan da kuþatýlmýþtýr. Ýþçiler gözaltýna alýnýp, iþkenceli sorgulardan geçirilir, bir çoðu tutuklanýr. Direniþ 15 Þubat ta sýkýyönetim ilan edilmesi ile birlikte sona erer. Sýkýyönetim ilan edilmesine raðmen gecekondu mahallelerinde de direniþ bir süre devam eder. sendika.org

6 Karla mücadeleye devam Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri'de, karla kapalý köy yolu sayýsýnýn 62'ye düþtüðü bildirildi. Kayseri Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, kar yaðýþý sebebiyle Pýnarbaþý 40, Sarýz 20 ve Yahyalý da 2 olmak üzere, 62 köy yolu ulaþýma kapalý olduðu bildirildi. Yol açma ve geniþletme çalýþmalarýnýn devam ettiði öðrenildi. Kent Haber Nevþehir dünya kenti olacak Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 5 yýllýk süre içerisinde Nevþehir'in alt ve üst yapý yatýrýmlarýyla en baþarýlý illerden biri olduðunu söyledi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir'in dönemini, alt ve üst yapý yatýrýmlarý ile adeta bir þantiye görünümü içerisinde olduðunu söyledi. Yýllardan beri halkýn temel anlamda ihtiyacý olmasýna karþýn, tutarsýz ve kararsýz politikalarýn sonrasýnda ciddi yatýrýmlardan uzak on yýllar geçirildiðini dile getiren Ünver, þehirleþmenin bir gereði olarak kentsel dönüþüm projeleri, atýk su ve katý atýk tesisleri, Modern Sebze Pazarý, Devlet Hastanesi, Þehirlerarasý otobüs terminali, Kültür ve sanat merkezi yaný sýra eðitim alanýnda binlerce kiþinin çeþitli kurslarla becerilerinin geliþtirilmesi ve istihdamýn artmasýnda ciddi bir unsur olarak Nevþehir Belediyesi'nin hep ön planda yer aldýðýný söyledi. Ünver açýklamasýnda þu ifadelere de yer verdi: "Bizden önce görev yapanlar köklü deðiþim ve geliþim içerisinde halkýmýzýn beklediði þekilde yatýrýmlarý halkýmýza kazandýrmýþ olsalardý. Ýmkanlar ölçüsünde bizden önceki belediye baþkanlarý þehre bir þeyler býraktýlar. Ama günün þartlarýnda ele aldýðýmýz köklü deðiþimlerin sürekli hasýr altý yapýldýðý ve bir türlü projelendirilerek hayata geçirilemediðini gözlemledik. Nevþehir'i bir baþtan bir uca hükümetimizin de önemli destekleri ile þantiye þehri haline getirdik. Benim vatandaþým en iyi ve güzel hizmete layýktýr. Hepsi de bu vatandaþýma helal hoþ olsun. Nevþehir'de, çok konuþmak dönemi bitti. Akýlcý, çaða uygun projelerle Nevþehir'imizin önünü açmayý sürdürüyoruz. Biz çok konuþmaktan öte, hizmetlerimizin konuþulmasýný istiyoruz. Nevþehir artýk içine kapanýk bir þekilde þehirciliði kabul etmemektedir" dedi. Kent haber Aile hekimlerine nöbet davalýk Aile hekimlerine hastane acil servislerinde nöbet tutturulmasý mahkemelik oldu. Türk Saðlýk-Sen, Aile hekimlerine hastane acil servislerinde nöbet yazýlmasý uygulamasýnýn iptali için Eskiþehir Ýdare Mahkemesi nde dava açtý. Türk Saðlýk-Sen Genel Merkezi, aile hekimlerinin acil nöbetlerinde görevlendirilmesi ile ilgili valilik kararýnýn iptal edilmesi için Bilecik Valiliði"ne baþvuru yaptý. Valiliðin bu talebi reddetmesi üzerine Eskiþehir Ýdare Mahkemesinde dava açýldý. Bilecik"te görev yapan aile hekimlerine, hastanelerde nöbet tutmalarý için yapýlan görevlendirmenin aile hekimlerinin tabi olduðu mevzuata aykýrý olduðu için açýlan davada söz konusu uygulamanýn iptal edilmesi istendi. Dava dilekçesinde "Aile hekimlerinin çalýþma saatlerinin acil haller hariç haftada 40 saat olduðu ve görev tanýmlarýnda ikinci basamak saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda nöbet tutacaklarýna iliþkin herhangi bir hükme yer verilmemiþken, aile hekimlerine acil nöbeti yazýlmasýnda hukuka duyarlýlýk bulunmamaktadýr" denilerek uygulamanýn mevzuata aykýrý olduðuna dikkat çekildi. Ayrýca dilekçede uygulamanýn herhangi bir yasal dayanaðý bulunmadýðýndan, söz konusu görevlendirmelerin Anayasa nýn 18"inci maddesinde güvence altýna alýnan zorla çalýþtýrma yasaðýna aykýrý olduðu ifade edildi. Açýlan dava olumlu sonuçlanýrsa, aile hekimleri artýk hastanelerde görevlendirilemeyecek ve görevleri arasýnda yer almayan acil nöbetini tutmayacaklar. Bu dava aile hekimlerine baþka illerde yapýlan bu tür uygulamalar içinde emsal olabilecek. "Nöbet tutturmak büyük haksýzlýk" Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci açýlan davaya iliþkin yaptýðý açýklamada, her türlü hukuksuzluðun karþýsýnda olduklarýný belirterek "Aile hekimlerinin görev yapacaklarý yerler belli. Ýþ yükleri de oldukça fazla. Birde bunlarýn üstüne hastanelerin acillerinde nöbet tutturulmasý büyük bir haksýzlýktýr" dedi. Uygulamanýn adýnýn ayný zamanda "zorla çalýþtýrma" olduðunu savunan Kahveci, "Türk Saðlýk-Sen olarak bu haksýzlýðýn önüne geçmek için dava açtýk. Dava olumlu sonuçlanýrsa aile hekimlerinin baþka görevler yapmak zorunda býrakýlmasýnýn önüne geçmiþ olacaðýz" diye konuþtu. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), Mart ayý içerisinde Nevþehir'de yapýmýný gerçekleþtirdiði Sosyal Geliþim Alaný ve lüks konut yapýmý için 3 önemli ihale daha gerçekleþtirecek. Nevþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi çerçevesinde birinci etap konut ve sosyal tesis üretim çalýþmalarý devam ediyor. Mehmet Akif 19 Þubat 2009 Perþembe TOKÝ'den 3 önemli ihale Bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören tiyatro sanatçýsý Gazanfer Özcan Ýstanbul da vefat etti 1,5 ay önce rahatsýzlanarak Amerikan Hastanesi'ne kaldýrýlan Gazanfer Özcan yoðun bakým ünitesine alýnmýþtý. Ünlü oyuncunun durumu bugün itibariyle kötüleþmiþ ve bilincini yitirmiþti. Akþam saatlerinde oyuncunun, kronik akciðer rahatsýzlýðý ve damar týkanýklýðý nedeniyle tedavi gördüðü Amerikan Hastanesi'nde hayatýný kaybettiði öðrenildi. Gazanfer Özcan biyografi Ýlkokulu Cihangir Firuzaða Ýlkokulu'nda, ortaokulu Beyoðlu Ortaokulunda, liseyi Beyoðlu Taksim Erkek Lisesi'nde tamamladý. Lisedeyken oynadýðý "Hisse-i Þayia" adlý oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanýþtý. Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarý'nýn Çocuk Bölümü'ne katýldý yýlýnda Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romaný oyunu tiyatro yaþamýnýn dönüm noktasý oldu. Bu oyunda rahatsýzlanan Reþit Gürzap'ýn yerine sahneye çýkýp baþarýlý olunca kadroya girdi yýlýna kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetiþkin oyunlarýnda görev aldý yýlýnda Gönül Ülkü ile evlendi ve Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu. 50'li 60'lý yýllarda çok sayýda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000yýlýnda Ersoy Mahallesi'ndeki yeni sosyal yaþam alanlarýnda Mart ayý ile birlikte, projenin ikinci ve üçüncü etaplarýnýn gerçekleþtirilmesi için, TOKÝ tarafýndan ihaleler yapýlacak. TOKÝ'nin Ankara'daki merkezinde yapýlacak ilk ihale, 10 Mart 2009 saat 10.00'da yapýlacak. Bu ihalede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki sosyal geliþim alanýnýn 3. etabýnda yer alan 920 konuta ilave olarak 1 kreþ,1 karakol, alt yapý ile çevre düzenlemesi inþaat iþleri ihale edilecek. 17 Mart 2009 tarihinde saat 14.30' da da yine ayný projenin 2. etabýnda yer alan 976 konut,1 cami, alt yapý ve çevre düzenlemesi inþaatý ihale edilecek. Nevþehir Belediyesi'nin yine TOKÝ ile iþbirliði halinde Yeni Mahalle'de ortaya koyacaðý lüks konutlarýn arsa satýþý karþýlýðý gelir paylaþýmý ihalesi ise 6 Mart 2009 günü saat 14.30'da TOKÝ' nin Ankara'daki merkez binasýnda gerçekleþtirilecek. Kent haber Gazanfer Özcan vefat etti çevrilen Komiser Þekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldý. Kuruntu Ailesi adlý dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanýndý, pek çok yapýmda ailenin babasý rolünü üstlendi. Avrupa Yakasý adlý dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nca verilen Devlet Sanatçýsý unvanýný almýþtý. Oynadýðý Filmler * 1952 Ýngiliz Kemal Lawrence'e Karþý * 1953 Çeto Salak Milyoner * 1954 Fýndýkçý Gelin * 1954 Aramýzda Yaþýyamazsýn * 1954 Þimal Yýldýzý * 1958 Allý Yemeni * 1959 Sevdalý Gelin * 1959 Garipler Sokaðý * 1961 Biz Ýnsan Deðil Miyiz * 1961 Ýki Damla Gözyaþý * 1961 Utanmaz Adam * 1961 Naciyem * 1961 Minnoþ * 1961 Yedi Günlük Aþk * 1961 Külkedisi * 1962 Damat Beyefendi * 1962 Þaka Yapma * 1963 Avare Þoför * 1970 Vur Patlasýn Çal Oynasýn * 1971 Çýlgýn Yenge * 1975 Televizyon Çocuðu * 1975 Tokmak Nuri * 1975 Ah Nerede Vah Nerede * 1975 Dam Üstüne Çul Serelim * 1992 Burnumu Keser misiniz? * 2000 Komser Þekspir * 2005 Keloðlan Kara Prens'e Karþý Oynadýðý Diziler * 1986 Kuruntu Ailesi (Hüsnü Kuruntu) * 2002 Baþýmýza Gelenler * 2003 Baba * 2004 Avrupa Yakasý Radikal

7 19 Þubat 2009 Perþembe Emel Sungur Bütün darbeler sað partilere karþý yapýldý (2) Aman benim sözüm olduðunu zannetmeyin Star Gazetesi yazarý.dan inciler. Muhtýrada askerler ya bizim dediklerimizi yapacaksýnýz, ya da yönetime el koyacaðýz diyorlardý. Öylede oldu. Temel haklarýn kullanýlmasýna sýnýrlamalar getirildi; Gözaltý süresi 7 günden 15 güne çýkarýldý. Memurlara sendika yasaðý getirildi. TRT nin özerkliði kaldýrýldý. DGM lerinin kurulmasý gündeme getirildi.gazete ve dergilerin toplatýlmasý hakimlerin kararýna baðlý hükmünün yerini, yetkili merciler toplayacak ibaresine býraktý. Sol, sosyalist, komünist gazeteciler tutuklandý de meþhur 1402 Sayýlý Sýký Yönetim yasasý çýkartýldý.yaþama dair bütün haklarýmýzýn devrini Sýkýyönetim Komutanlarýna devrini getirdi. TÖS ve TÝP kapatýldý. Nihat Erim hükümetinin Savunma Bakaný Ferit Melen þöyle diyordu; eðer 12 Mart olmayýp ta anarþistler baþarý kazansaydý, 35 milyon Türk ü Sibirya ya süreceklerdi. Sibirya daki komünistleri de Türkiye ye getireceklerdi. Celal Bayar 1954 yýlýnda Cumhurbaþkaný olarak diyordu ki; Türkiye küçük Amerika olacak, 1970 ler de bu kýþ komünizm gelecek gelen faþizm oldu ve yýktý her tarafý; Nihat Erim in dediði gibi demokrasinin üzerine þal çekildi, Adnan Menderesin bilim adamlarýna dediði kara cübbeliler ismi gerçekleþerek gerçek kara cübbeliler üniversiteleri doldurdu. Bana saðcýlar suç iþliyor dedirtemezsiniz diyen Süleyman Demirel toplumun unutamayacaðý aile fotoðraflarý vererek tarih sayfalarýnda yerini buldu yýlýndan 12 Eylül tarihine kadar binlerce olay yaþandý 5388 kiþi yaþamýný yitirirken on binlerce kiþi yaralandý.on binlerce kiþi eðitimini býrakmak zorunda kaldý. Ýstanbul Üniversitesine bomba atýlarak 7 öðrencinin ölümüne 42 kiþinin yaralanmasýna neden olundu. Ý.T.Ü sine baskýn yapan faþistler, öðrenci Erdoðan Yalçýngül ü öldürürken, Þakir Katipoðlu, Cihat Deliorman isimli öðrenciler aðýr yaralandýlar. Faþistler, Galatasaray Ýþletmecilik Yüksekokulu nu silahla bastýlar.saldýrýda 5 öðrenci aðýr yaralandý. Ýzmir Aliaða Rafineri lerindeki grevi yöneten Yapý Ýþleri Sendikasý Baþkaný Necmettin Giritlioðlu öldürüldü. TÝP Amasya Ýl Baþkaný öldürüldü. Ýstanbul ÝTÝA öðrencisi devrimci Niyazi Tekin öldürüldü. Kocaeli Pektim Baþ Temsilcisi Ümit Tok öldürüldü. Ankara Ticaret Turizm Yüksekokulu öðrencisi Veli Yýldýrým komandolarýn saldýrýsý sonucu öldürüldü. Malatya TÖB-DER þube toplantýsýnda, çevre il ve ilçelerden gelen saðcý militanlar kenti savaþ alanýna çevirdi, tahrip edip yaðmaladýlar. Saldýrýda iki banka memuru öldürüldü. Ýstanbul Þiþli de durakta bekleyen öðrencilere ateþ açýldý iki öðrenci öldü. 1 Mayýs 1977 de mitinge saldýrýldý 34 kiþi kurþun ve ezilerek öldü. Malatya da komandolarýn saldýrýsý sonucu iki lise öðrencisi öldürüldü. Malatya da devrimci öðrenci Doðan Gül kurþunlanarak öldürüldü. Ankara Balgat ta komandolarýn saldýrýsý sonucu 4 kiþi öldürüldü. Sivas ta Alevilerin yoðun olduðu mahallelere saldýrýldý 9 kiþi öldürüldü. Ankara 7 TÝP li öðrenci faþistler tarafýndan katledildi. Bu vakalar gibi yüzlercesi Türkiye nin her yerinde yaþanýyor ve Solu, sosyalistleri, devrimcileri katletmek üzere kurgulanmýþ faþistler katlediyor ve bu acýmasýzlýklar, katliamlar seyrediliyordu. Ankara da Savcý Doðan Öz öldürüldü. Doç.Dr. Server Tanilli evinin önünde aðýr yaralandý. Doç.Bedrettin Cömert, bir arabadan açýlan ateþ sonucu öldürüldü. Politika Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýstanbul da iþkenceyle öldürüldü. KTÜ öðretim görevlisi Necdet Bulut öldürüldü. Prof Dr. Cahit Orhan Tütengil öldürüldü. Gazeteci Abdi Ýpekçi öldürüldü. Ümit Kaftancýoðlu öldürüldü.disk eski Genel Baþkaný Kemal Türkler öldürüldü baþlarýndan 1980 e kadar 5388 kiþi öldürüldü. Münferit olarak öldürmelerin dýþýnda kitlesel katliamlar birbirini izlemeye devam etti Þimdi o muhteþem dahiye söyleyeceklerimi toparlayamadýðýmý biliyorum.ve bu süreçle ilgili baþlýk açýldýðýnda ne yazýk ki kendimi, duygularýmý ve belleðimi en önemlisi yazacaklarýmý sýralayamýyorum.yazýmýn baþlýðýný oluþturan sözleri aðzýndan dýþarýya vuran söylem sadece sözlerde kalan söylem deðil muhtemel olarak inanarak söyledikleri duygular ne deniliyor; Darbeler sað partilere yapýlmýþ. Ancak nedense asýlanlar, öldürülenler, sakat kalanlar, eðitimine, iþine, üniversite görevine son verilenler hep solcular. Bütün bu sürecin acýlarýný yaþayan ve böylesi acýlara, kayýplara, yitiklere raðmen yaþýyor olmanýn derin sýkýntýlarýný yaþayanlarýz bizler. Bizler yanýnda, hemen sol yanýnda en yakýnlarý yoldaþlarý, kardeþleri, evlatlarý mermilere hedef olurken suratlarýna yoldaþlarýnýn kanlarý fýþkýrýp gelmiþ yapýþmýþ olanlar bizler deðimliyiz.hemen yakýnýnda elini uzatýnca dokunabileceðin sevdalýnýn en son nefesini dinleyen çaresizlikle ve sessizlikle isyaný içine sýkýþtýrýp binkez ölen biz deðimliyiz. (Devam edecek) Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Sabancý Kýz Öðrenci Yurdu nda kalan Genç Sen üyesi Burcu Ciniviz, yurt parasýný iki gün geç verdiði bahanesiyle yurttan atýldý. Eðitim Sen binasýnda basýn açýklamasý yapan Genç Sen üyeleri, kriz koþullarýnda öðrencilerin maðdur edildiðini belirtti... Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý Kýz Öðrenci Yurdu ndan keyfi gerekçelerle atýldý. Yurttan atma saldýrýsýna Yurt ücretini iki gün geç verdiði bahanesi öne sürüldü. Genç Sen ise önceki gün Eðitim Sen þube binasýnda yaptýðý basýn toplantýsý ile yaþanan keyfi uygulamayý protesto etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama bölümü öðrencisi Burcu Ciniviz, Eðitim Sen binasýnda yapýlan açýklamada, Yurt yönetimi keyfi olarak kaydýmý silerek, eþyalarýmý boþaltmamý istedi aksi takdirde dolabýmýn anahtarý kýrýlarak eþyalarýmý boþaltacaklarýný ifade ettiler dedi. Ciniviz þöyle konuþtu: Yurt parasýnýn 2 katýný getirmem þartýyla tekrar kaydýmý yapacaklarýný söylediler. Ben de ertesi günü 2 kat para ile gittiðimde ise bana, Sen istediðin zaman kayýt yaptýracaðýný mý zannettin! Çabuk eþyalarýný boþalt dendiðini aktardý. Ciniviz, Bilim yuvasý olmasý gereken üniversiteler, anti demokratik uygulamalara sahne olmaya devam ediyor. Üniversite öðrencilerine dayatýlan paran kadar eðitim, paran kadar barýnma hakký uygulamasýnýn son maðduru benim diye belirtti. Krizin faturasý bize kesiliyor Üniversitelerde harçlarýný ve yurt ücretlerini ödeyemediði için çok sayýda öðrencinin maðdur edildiðini ve üniversite ile iliþkilerinin kesildiðini söyleyen Ciniviz, Kriz iþçi ve emekçileri iþsiz býrakýrken; emekçi çocuklarýný da üniversitesiz, yurtsuz býrakýyor. Krizi biz yaratmadýk, ancak bedelini bize ödetiyorlar. Ýþçi emekçi çocuklarýndan üniversite harcý alýnmasýna son verilmeli, barýnma hakký çözülmeli ve keyfi uygulamalara son verilmeli diye konuþtu. Yurt yönetimi kriz fýrsatý yaratýyor Genç Sen Antakya Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Çiftçi da toplantýda yaptýðý konuþmada, Ciniviz"in yurttan atýlmasý krizin faturasýný biz emekçi çocuklarýna ödetilmesinin yanýnda keyfi bir uygulama vurgusunda bulundu. Erkek yurdunda da ayný muamele Çiftçi, Burcu ya yurtta yer yok denildi ama yurda yeni kayýtlar devam ediyor, yurdun kötü koþullarýndan kaynaklý ikinci dönem birçok öðrenci yurttan çýkýþýný yaptý. Yurda daha bugün yeni kayýt yapýldý. Bu keyfi ve özel bir uygulama. Yurt yönetimi için bu durum bir fýrsat oldu. Erkek yurdunda da 2 arkadaþýmýz parasýný ödeyemediði için yurtla iliþkisi kesildi. Genç Sen olarak bu süreçte krizin bedelin yaratanlar ödesin diye çalýþmalarýmýza devam edeceðiz diye konuþtu. *** ÖSYM numarasý tarihe karýþtý ÖSYM numarasý bu yýl itibariyle tamamen tarihe karýþtý ten bu yana T.C. Kimlik numaralarý ile iþlem yapýlan ÖSS de, yýllarýnda sýnavlara giren adaylardan istenen ÖSYM numaralarý, bu yýl itibariyle artýk istenmeyecek. ÖSS 2009 için baþvurular dün baþlarken, baþvuru formunda da geçen yýla göre küçük bir deðiþiklik yapýldý yýlýna kadar üniversiteye giriþ sýnavlarýnda her aday için öneme sahip olan ÖSYM Numarasý kýsmý tamamen kaldýrýldý. TC Kimlik numarasýnýn her alanda kullanýlmaya baþlanmasý ile 2003 yýlýndan bu yana üniversiteye giriþ sýnavlarýnda da T.C. Kimlik Numarasý kullanýlmaya baþlanmýþtý yýllarý arasýnda sýnava girmiþ olan ve daha sonraki yýllarda da sýnava giren adaylar ise daha önce aldýklarý 10 haneli ÖSYM Numarasý ný ÖSS Aday Bilgi Formu nda yer alan ÖSYM Numarasý kýsmýna yazýyordu ÖSYS Aday Bilgi Formu nda artýk ÖSYM Numarasý nýn bulunduðu bölüm tamamen kaldýrýldý. Bundan sonra 1983 ile 2002 yýllarý arasýnda üniversiteye giriþ sýnavýna girerek ÖSYM numarasý alan adaylar, bu yýl sýnava girmeleri halinde artýk bu numarayý yazmayacaklar. Bu adaylar için de bu yýldan itibaren ÖSYM Numarasý yerine T.C. Kimlik numarasý kullanýlacak. Anka ABD füze saldýrýsý yine ölüm saçtý Pakistan"ýn kuzeybatýsýndaki aþiretler bölgesinde, ABD ordusuna ait insansýz uçaðýn füze saldýrýsýnda ölenlerin sayýsý 30"a yükseldi. Kurram aþiret bölgesindeki füze saldýrýsýnýn Amerikan insansýz uçaðýndan Taliban karargâhýna yapýldýðýný bildirdi. ABD"nin Taliban militanlarýnýn yeniden toplanmaya baþladýðýný iddia ettiði bölgede, insansýz bir Amerikan uçaðýndan atýlan iki füzenin Taliban tarafýndan kullanýlan bir merkezi vurduðu kaydedildi. Sadece Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilatý (CIA) ve Amerikan ordusunun faaliyet gösterdiði bölgede, insansýz uçaklardan yazdan bu yana onlarca füze atýldý. Bu saldýrýlarda, Pakistan veya Afganistan"daki Taliban unsurlarý ile El Kaide örgütünün yabancý üyelerinin yaný sýra çok sayýda sivil de hayatýný kaybetti. 7

8 Ýyi ki doðmuþsun Darwin...(2) Evrim kuramý ile insanlýðýn düþünce ve eylem tarihini kökünden deðiþtiren Charles Darwin in doðumunun 200. yýlý kutlanýyor... Tüm dünyada Darwin yýlý olarak kabul edilen 2009 yýlýnda Darwin ve evrimle ilgili daha çok konuþulacak, daha çok yayýn yapýlacak... Neden evrime karþýlar Çünkü evrim insana iki tür bilgi veriyor. Ýlkin bu dünyada bulunmasýnýn kendi dýþýndaki bir ilahi gücün takdirinden deðil, yalnýzca koþullar bunu mümkün kýldýðý için gerçekleþtiði bilgisi. Ýkincileyin ise bu dünyadan sonra gideceði baþka bir yer olmadýðý ve ne yaþarsa sadece bu dünyada yaþayacaðý bilgisi. Bu iki hakikat insana kendi kaderinin efendisi olma sorumluluðunu vermektedir. Ýçinde bulunduðun þartlar ne kaderin ne de baþka bir dünyada seni bekleyen bir sonsuzluk adýna çekmen gereken bir çiledir. Önce kendini bil, kardeþlerini taný; kuþlarý, böcekleri, geyikleri ve kelebekleriyle, hamamböcekleri, sýrtlanlar ve tilkilerle kardeþliðini bil, sonra bu kardeþlikten türeyen ahlakýný kur ve ona uygun yaþa. Eylemin kendi ahlakýnýn bir sonucu olsun. Ne yaparsan kendine ve dünyaya yapýyorsun. Ýþte bu ahlaki çaðrý evrim karþýtlarýný çýlgýna çeviriyor. Bu çaðrýya uyan insanýn, eþitsizliði bir kader, baskýyý bir çile ve zulmü bir sýnav olarak görmesi mümkün deðildir. Ýnsanlýða umut aþýlayan bilim Týpký Marx ve Freud gibi öncülleri olan Darwin de insana ayný devrim çaðrýsýný yapmaktadýr. Bu dünyada tüm canlýlarýn eþit kardeþler gibi yaþama hakkýna sahip olduklarý ve yaþayabilecekleri umudu! *** Hayatý CHARLES Darwin 12 Þubat 1809 da Ýngiltere de Shrewsbury kasabasýnda doðdu ve 18 Nisan 1882 de Kent teki evinde öldü. Robert Waring Darwin ile Susannah Wedgewood un beþinci çocuklarý ve ikinci oðullarý idi. Darwin in zamanýnda ve öncesinde Ýngiliz kültüründe kökten deðiþiklikler yaþýyordu. Ailesinin yapýsý da Darwin i bu deðiþikliklerin ortasýna atmýþtýr. Dedesi Erasmus Darwin zengin ve saygýn bir fizikçi idi. Ayný zamanda da aydýnlanma fikirlerini, eþitlik ve -tanrýnýn varlýðý hakkýnda serbest konuþma özgürlüðü da dahil olmak üzereözgürlükleri savunan bir radikaldi. Babasý onu doktor yapmak istiyordu. Yazlarý babasýna hastalarý turlarken yardým ediyordu. Sonunda babasý onu 16 yaþýnda Edinburg a týp tahsili için yolladý. Ancak bu arada bilime eðilimi kimya, jeoloji, ve anatomi dersleri ile kuvvetlenmiþti. Týpla iliþkisini kesme kararý sonunda babasý ona ilahiyat öðrenmek üzere Cambridge i önerdi. Charles karþý çýkmadý. Cambridge deki son yýlýnda Herschel in ve Humboldt un kitaplarý ona Doða Bilimlerinin asil yapýsýna en alçakgönüllü bir katký eklemek için yanan bir coþku uyandýrdý. Ýþte, mezuniyet sonrasýnda Humboldt un aktardýðý Güney Amerika incelemelerinin benzerini gerçekleþtirme fýrsatý da ayaðýna gelmiþti. Henslow dan gelen bir mektup Beagle gemisi kaptanýnýn Güney Amerika ve Pasifik e yapýlacak seyahatte kamarasýnýn bir kýsmýný gönüllü bir doða bilimciyle paylaþmak isteðini iletiyordu. Beagle gemisi hükümet tarafýndan Güney Amerika kýyýlarýný araþtýrmakla görevlendirilmiþti. Aralýk 1831 de Beagle ýn denize açýlmasýyla baþlayan bu sefer iki sene yerine 5 yýl sürmüþ ve G. Amerika yerine dünya turu haline gelmiþtir. Bu arada uðradýklarý Galapagos Adalarý, Darwin in en önemli gözlemlerinin ve keþiflerinin yaptýðý yerdir. Darwin gezi dönüþünde keþiflerini uzun sürede kitaplar halinde yayýmladý: Böylelikle evrimin meydana geldiði, evrimsel deðiþikliklerin milyonlarca yýla uzanan aþamalarla oluþtuðu, evrim için ana düzeneðin doðal seçilim denen bir süreç olduðu ve bugün canlý olan milyonlarca türün ise tek bir yaþam formundan türleþme denilen kollara ayrýþma süreci sonucu ortaya çýktýðý gibi kuramlarýný oluþturmaya baþladý. Ancak bunun sonuçlarýný yýllarca saklayacaktý: Darwin in hazýrlýðýný yaptýðý halde Türlerin Kökeni ni basmayý ertelemesi çeþitli yorumlara neden olmuþtur. Bir yorum onun insanoðlunun kör bir seçilim sürecinin ürünü olduðunu göstermekten kaçýndýðý þeklindedir. Ancak 1858 yazýnda, kendisi ile ayný sonuçlara varmýþ olan Alfred Russel Wallace dan bir derneðe sunulmak üzere hazýrlanmýþ bir bildiri almasý onu harekete geçirdi. Her ikisinin de derneðe bildiri sunmasý kararlaþtýrýldý, Darwin in Wallace da bulunmayan zengin verileri vardý teki hazýrlýðýný kýsaltarak Türlerin Kökeni ni 22 Kasým 1858 de bastýrdý. Bu kuram geniþ yanký uyandýrmýþtýr. Türlerin kökeninden 12 yýl sonra insanýn kökenine iliþkin görüþleri de Ýnsanýn Türeyiþi adlý kitabýyla 1871 de iki cilt olarak yayýmlandý. Darwin Türlerin Kökeni nde insanýn adýný anmaktan çekinmiþ, ancak Ýnsanýn kökeni ve tarihine ýþýk tutulmuþ olacaktýr. demekle yetinmiþti. Ancak Ýnsanýn Türeyiþi nde insan ve diðer memeliler arasýnda fiziksel ve fizyolojik açýlardan temelde farklýlýklar olmadýðýný savunmakla yetinmedi, benzerliklerin insanýn kültürel ve ahlaki yaþamý için de geçerli olduðunu gündeme getirdi. Yani ahlak, zekâ, yardýmseverlik, yurtseverlik vs yi de biyolojik yapý gibi kalýtýmýn parçasý olarak görmüþtür. Darwin bu araþtýrýcý yaþamýný böcekler ve bitkiler üzerine eserler vererek sürdürdü. 19 Nisan 1882 de 73 yaþýnda öldüðü zaman, gençliðinde gördüðü tüm tepkilere karþýn çaðýnýn önde gelen bilim insanlarýndan sayýlýyordu. Görkemli bir cenaze töreniyle Westminster Kilisesi nde Isaac Newton ve Charles Lyell in yakýnýna gömüldü. (www.evrimteorisi.org tan kýsaltýlarak alýnmýþtýr.) *** TÜRKÝYE de evrim karþýtlarýnýn internette bilimselmiþ kisvesi altýnda bilimdýþý ve þarlatanca evrim karþýtý propogandalarýna karþý bir grup bilimci, kurduklarý Türkçe site ile evrim hakkýndaki bilimsel gerçekleri duyuruyorlar. Bilimciler sitenin amacýný þu þekilde açýklýyor: Ýnternet üzerindeki Evrim Teorisi ile ilgili Türkçe kaynaklarda bulunan boþluðu doldurmayý amaçladýðýmýz sitemize hoþgeldiniz! Bilimin ýþýðýndan ayrýlmadan bilgilerimizi paylaþmaya çalýþacaðýmýz bu platformda, çoðunlukla bilinçli yapýlan çarpýtmalara ve tahrifatlara da cevap vereceðiz. Evrim kelimesini site adýna taþýyan ilk Türkçe yapýlanma olarak amacýmýz; ulaþabileceðimiz tüm kaynaklarý bir araya getirerek internet üzerindeki en geniþ Türkçe evrim bilgi bankasý olabilmektir. Doðal olarak böyle bir amaç, çok geniþ katýlýmlý ortak bir çabanýn ürünü olabilir. Bilimin aydýnlýðýndan yana olan herkesin katkýlarýný bekliyoruz. Önerilerinizi ve sorularýnýzý bize ulaþtýrabileceðiniz gibi sizleri siteyi oluþturan topluluðun bir üyesi olarak aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. (BÝTTÝ)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 23 Aralık 2016 Cuma (oluşturma : 1/15/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016

Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016 Ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 8 Aralık 2016 Perşembe

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı