Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý Kýz Öðrenci Yurdu ndan keyfi gerekçelerle atýldý. Yurttan atma saldýrýsýna Yurt ücretini iki gün geç verdiði bahanesi öne sürüldü. Genç Sen ise önceki gün Eðitim Sen þube binasýnda yaptýðý basýn toplantýsý ile yaþanan keyfi uygulamayý protesto etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama bölümü öðrencisi Burcu Ciniviz, Eðitim Sen binasýnda yapýlan açýklamada, Yurt yönetimi keyfi olarak kaydýmý silerek, eþyalarýmý boþaltmamý istedi aksi takdirde dolabýmýn anahtarý kýrýlarak eþyalarýmý boþaltacaklarýný ifade ettiler dedi. Ciniviz þöyle konuþtu: Yurt parasýnýn 2 katýný getirmem þartýyla tekrar kaydýmý yapacaklarýný söylediler. Ben de ertesi günü 2 kat para ile gittiðimde ise bana, Sen istediðin zaman kayýt yaptýracaðýný mý zannettin! Çabuk eþyalarýný boþalt dendiðini aktardý. Ciniviz, Bilim yuvasý olmasý gereken üniversiteler, anti demokratik uygulamalara sahne olmaya devam ediyor. Üniversite öðrencilerine dayatýlan paran kadar eðitim, paran kadar barýnma hakký uygulamasýnýn son maðduru benim diye belirtti. Krizin faturasý bize kesiliyor Üniversitelerde harçlarýný ve yurt ücretlerini ödeyemediði için çok sayýda öðrencinin maðdur edildiðini ve üniversite ile iliþkilerinin kesildiðini söyleyen Ciniviz, Kriz iþçi ve emekçileri iþsiz býrakýrken; emekçi çocuklarýný da üniversitesiz, yurtsuz býrakýyor. 7 DE Aile hekimlerine nöbet davalýk Ýyi ki doðmuþsun Darwin...(2) Çünkü evrim insana iki tür bilgi veriyor. 8 DE Türk Saðlýk-Sen Genel Merkezi, aile hekimlerinin acil nöbetlerinde görevlendirilmesi ile ilgili valilik kararýnýn iptal edilmesi için Bilecik Valiliði"ne baþvuru yaptý. Valiliðin bu talebi reddetmesi üzerine Eskiþehir Ýdare Mahkemesinde dava açýldý. Bilecik"te görev yapan aile hekimlerine, hastanelerde nöbet tutmalarý için yapýlan görevlendirmenin aile hekimlerinin tabi olduðu mevzuata aykýrý olduðu için açýlan davada söz konusu uygulamanýn iptal edilmesi istendi. Dava dilekçesinde "Aile hekimlerinin çalýþma saatlerinin acil haller hariç haftada 40 saat olduðu ve görev tanýmlarýnda ikinci basamak saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda nöbet tutacaklarýna iliþkin herhangi bir hükme yer verilmemiþken, aile hekimlerine acil nöbeti yazýlmasýnda hukuka duyarlýlýk bulunmamaktadýr" denilerek uygulamanýn mevzuata aykýrý olduðuna dikkat çekildi. 6 DA Ýzmir'de Tariþ direniþi fotoðraf sergisi Ýzmir 78 liler Derneði, Ýzmir Konak Metro istasyonunda Tariþ Direniþi sergisi açtý in Ocak ve Þubat ýnda Ýzmir de yaþanan Tariþ Direniþi ne dair fotoðraflar 21 Þubat a kadar Konak Metro istasyonunda sergilenecek. Tariþ etkinlikleri 21 Þubat saat de Alsancak Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilecek olan söyleþi ile birlikte sona erecek. Tariþ etkinlikleri Ýzmir 78 liler Derneði, Halkevleri, DÝSK Birleþik Metal- Ýþ Ýzmir Þubesi, KESK Ýzmir Þubeler Platformu tarafýndan düzenleniyor. 5 DE Besim Þeref Yaþamýn ve Mesleðin Kýymetini Bilmek Emel Sungur Hüseyin Ceyhan DUYURU özgür tiyatro AÞKIN VATANI YOKTUR SELAM OLSUN NAZIM A! yönetmen: Özgür BAÞKAYA müzik direktörü: Nedim YILDIZ dekor: Tamer GÖREN yer: Hacýbektaþ Kültür Merkezi tarih: 22 þubat 2009 pazar saat Köþe yazýsý Köþe yazýsý 4 DE Bütün darbeler sað partilere karþý yapýldý (2) 7 DE Sen rahat uyu Ulaþ'ým. Köþe yazýsý Nilüfer Uður Dalay 60 yýl yeter! Köþe yazýsý 3 DE 2 DE Kýzýlýrmaki Kültür Evi (www.kulturevi.org.tr) Hacýbektaþ Halk Evi Hacýbektaþ Eðitim-Sen Temsilciliði TÜM HALKIMIZ DAVETLÝDÝR (Bilet ücreti :5 TL.Dir.)

2 2 19 Þubat 2009 Perþembe Nilüfer Uður Dalay 60 Yýllýk NATO ya 60 yýllýk muhalefet (*) NATO, 4 Nisan 2009 da kuruluþunun 60.yýlýný kutluyor, muhalefet de. 5 Þubat günü tüm dünya ile birlikte NATO karþýtý kampanyayý baþlattýk. Bilinenin aksine, ABD nin Türkiye ile ilgilenmesi NATO ile baþlamaz. Ýkinci Dünya Savaþý nýn bitiminden hemen sonra, 17 Temmuz- 2 Aðustos 1945 tarihinde toplanacak Potsdam Konferansý öncesi ABD Dýþiþleri Bakaný Truman a verilen bir brifingde Türkiye ile Amiral Bristol döneminden itibaren barýþçýl ve dostane yürütülen iliþkilerin, Sovyet tehdidinin belirmesi ile ABD nin Boðazlar konusundaki yaþamsal çýkarlarýný tehlikeye girdiði ve Türkiye nin Batý Bloðu na çekilmesini gerektiði bildirilmiþtir. Bunun en elveriþli yolu olarak da Türkiye de komünizm ve Sovyet karþýtlýðýnýn körüklenmesi görülmüþtür. Özellikle ve öncelikle ABD nin, daha sonra da NATO nun Türkiye ile olan iliþkilerinde ana eksen, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda uluslar arasý yapýyý þekillendirmeyi amaçlayan ve dünya pazarýna egemen olmayý hedefleyen emperyalizmin bu politik eksenidir. Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý gereken bir diðer eksen de bu türden politik hedeflerin askeri politikalarla, askeri politikalarýn da ekonomik yardým paketleri ile tamamlanmýþ olmasýdýr. Ýþte bu nedenle 1949 yýlýnda kurulan NATO ya Türkiye nin 18 Þubat 1952 tarihinde üye olmasýna karþýn, ABD nin Türkiye deki en önemli üssü sayýlan Ýncirlik 1951 de ABD li askeri bir mühendis grubunca inþa edilmeye baþlanmýþtýr. Ýþte bu nedenledir ki daha üye olmamasýna karþýn Türkiye, ABD ile olan özel iliþkisi nedeniyle 17 Ekim 1951 de ABD nin hemen arkasýndan Kore ye asker çýkartmýþtýr. Ýþte bu nedenle, Türkiye nin Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda aldýðý borçlar ABD tarafýndan silinmiþ, Yardým Yasalarý Kongreden çýkartýlmýþ, Marshall Planý olarak bilinen plan uygulamaya koyulmuþ ve Türkiye daha NATO ya üye olmadan hibeler ve düþük faizli kredili borçlanmalar dönemi baþlamýþtýr. Ýþte bu nedenle, Türkiye ile ABD ve NATO arasýnda yapýlan tüm anlaþmalar, Ekonomik ve Savunma Ýþbirliði Anlaþmalarý baþlýklarýný taþýr. Türkiye de muhalefet emperyalizmin politikalarýnýn farkýna çok erken varmýþtýr. Bu politikalara muhalefet de en az ABD iliþkileri, NATO kadar eskidir. Örgütlü barýþ mücadelesinin baþlangýcý Barýþseverler Cemiyeti nin Behice Boran, Adnan Cemgil ve arkadaþlarý tarafýndan 14 Temmuz 1950 de kurulmasý ile baþlar. Adnan Menderes Hükümeti, Kore de harp etsin diye Türk çocuðunu General Mac Arthur un emrine veriyor diye baþlayan bildiri yayýnlarlar ve hemen tutuklanarak 15 ay hapis cezasýna mahkum edilirler, Cemiyet kapatýlýr. Türkiye nin yýllarý ABD emperyalizmine, NATO ya, askeri üs ve tesislere, ülke topraklarýndaki askeri varlýklara ve militarizme karþý yürütülen muhalefetin güçlü ve etkili olduðu yýllardýr. ABD ile yapýlan anlaþmalarýn tümü gözden geçirilmiþ, TÝP üyelerinin yürüttüðü muhalefet ile NATO üyeliði tartýþmaya açýlmýþ, 1962 yýlýnda Türkiye de görev yapan, sonradan CIA ajanlarý olduðu anlaþýlan Barýþ Gönüllüleri yýl yeter! yýlýnda geri çekilmiþ, Ankara Büyükelçisi olarak atanan Komer in CIA danýþmaný olduðunun anlaþýlmasý üzerine muhalefet yükselmiþ, ODTÜ ziyareti sýrasýnda arabasý yakýlmýþ ve bir yýldan kýsa sürede geri çaðrýlmak zorunda kalýnmýþ, 25 Temmuz 1975 tarihinde Ortak Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý Türkiye tarafýndan tek taraflý olarak feshedilerek tüm üs ve tesislerin kapatýlmasýna karar verilmiþtir. Ýkinci Barýþ Derneði 20 Nisan 1976 yýlýnda Ýstanbul Baro Baþkaný Orhan Apaydýn ve Büyükelçi Mahmut Dikerdem tarafýndan kurulmuþtur. Kuruluþ bildirgesinde Askeri bir bloðun üyesi olan ülkemiz topraklarý 101 askeri üssü barýndýrmaktadýr. Kore, Küba, Ortadoðu ve Kýbrýs savaþ ve bunalýmlarýnda halkýmýz, dünya barýþýnýn kurulmasý önünde duran engelleri çok iyi tanýmýþtýr denilmektedir. Dernek 12 Eylül 1980 sabahý askeri darbe sonunda kapatýlmýþtýr. Barýþ Derneði yönetim kurulu üyeleri tutuklanmýþ ve askeri mahkeme önünde de Barýþ Savunmalarý ný sürdürmüþlerdir. Muhalefetin yoðunlaþtýðý, emperyalizme geri adýmlarýn attýrýldýðý yýllarýn sonunda, NATO nun gizli ordularý olarak adlandýrýlan, gayri resmi nizami harp usulleri ile gerilla eylemleri gerçekleþtirecek olan ve NATO bünyesinde eðitilen Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Daireleri, Özel Kuvvetler isimli oluþumlarýn hýzlandýrdýðý ve örgütlediði, ABD nin bilgisi dahilinde ve onayý alýnarak silahlý kuvvetler tarafýndan yapýlan demokrasiye askeri müdahaleler rastlantý olabilir mi? NATO ile imzalanan 29 Mart 1980 Savunma ve Ekonomik Ýþbirliði Anlaþmasý nýn ardýndan 12 Eylül 1980 darbesinin gelmesi ve darbenin sol muhalefete karþý yürütülmesi anlamlý deðil mi? Bugün, egemenlik politikalarýna, militarizme karþý barýþ mücadelesi sürüyor. Bu muhalefetin odaðýnda yine emperyalizm, kapitalizmin savaþ politikalarý ile ayakta kalma savaþý ve yükselen militarizm var. 60 Yýllýk NATO tarihi bize; NATO nun savaþ demek olduðunu, ABD politikalarýný uygulamak ve silah ve enerji þirketleri için geniþlemekte olduðunu, silah tacirlerinin birliði, derin devlet, askeri darbe demek olduðunu, etnik kýþkýrtýcý, hukuk tanýmaz, üyesi olmayan ülkelerin bile kaynaklarýna göz koymuþ bir saldýrgan güç, nükleer tehlike, nükleer yýkým kaynaðý, sivil halkýn katili, yaþamý ve çevreyi tehdit eden bir örgüt olduðunu göstermiþtir. NATO nun ömrü sona ermiþtir. Kuruluþ ve var oluþ nedeni ortadan kalkmýþtýr. NATO artýk ölü bir örgüttür. NATO, kurulmaya çalýþýlan yeni dünya düzeninde, statükoyu korumaya yönelik bekçilik yapan kendine yeni alanlar açmaya çalýþan bir örgüttür. 6 Þubat 2009 tarihinde Münih Güvenlik Konferansý nda konuþma yapan ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden in NATO ya dünyada deðiþen þartlardan dolayý yeni bir strateji getirilmesi gerekmektedir. Ýttifak ý, kendisine üye olmayan komþu ülkelerle de iliþkilerini geliþtirmelidir. Bu nedenle dünyada yeni bir hava yaratmak istiyoruz demesi önümüzdeki dönemde ABD nin ve NATO nun yeni stratejilerinin ipuçlarýný vermektedir. Dünya da ve bölgede geliþen konjonktür içerisinde ABD ye yaslanarak güç yansýtma fantezilerinin hemen terk edilerek, bölgede siyasi, askeri gerginliklerin týrmanmasýný önleyecek önlemlerin üzerine odaklanmak tüm savaþ karþýtlarýnýn sorumluluðundadýr. Bu nedenle diyoruz ki; 60 Yýl yeter NATO daðýtýlsýn. Savaþa Hayýr NATO ya Hayýr (*) Bu yazý 15 Þubat 2009 tarihinde gazetesinde yayýnlandý. Fotoðraf: 5 Þubat 2009'da tüm dünya ile birlikte NATO karþýtý kampanyayý baþlattýk. Sarýgelin belgeseli en azýndan Ermeni okullarýnda izletilmesin Ermeniler Baþbakan Erdoðan a bir mektup yazarak MEB emriyle okullarda seyrettirilen Sarýgelin belgeselinin en azýndan Ermeni okullarýnda izlettirilmemesini istedi Ýsmail Saymaz ÝSTANBUL - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan bütün ilköðretim okullarýnda Sarý Gelin- Ermeni Sorununun Ýç Yüzü Belgeseli nin izletildiði ortaya çýktýktan sonra 500 e yakýn Ermeni yurttaþ Baþbakan a açýk mektup yazarak, En azýndan Ermeni okullarýnda izletilmesin dedi. Ancak bu kez de okullarda izletilenden çok daha fazla sayýda belgesel kopyasýnýn AKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý Gençlik Kollarý nca daðýtýldýðý ortaya çýktý. Ermeni soykýrýmý iddialarýna karþý Türk tezini savunan Sarýgelin belgeselinde Ermeni çetelerin 1915 öncesinde Türk köylerini basarak insanlarý öldürdüðü, köyler yaktýðý, iþkence yaptýðý anlatýlýyordu. Belgeselin MEB?emriyle 25 Haziran 2008 den bu yana, aralarýnda Ermeni okullarýnýn da yer aldýðý tüm okullarda izletildiði ortaya çýkmýþtý. MEB geçen ay gönderdiði yazýdaysa belgeselin izletilmesiyle ilgili sonuç raporlarýnýn 27 Þubat a mesai bitimine kadar gönderilmesini istedi. Yazýda, bu belgeselin Genelkurmay Baþkanlýðý nca hazýrlandýðý belirtiliyordu. Türkiye de yaþayan yaklaþýk 500 Ermeni ve aydýn Baþbakan Erdoðan a bir mektup yazarak belgeselin en azýndan Ermeni okullarýnda gösterilmemesini istendi. Mektupta þunlar ifade edildi: Söz konusu belgeselin konuyu ele alýþ þekillerine bakýldýðýnda, tarihi konularda bilgi saðlamak yerine þiddet ve ayrýmcýlýk söylemlerini körükleyerek kin ve nefret duygularýný geliþtireceði, toplumda zaten var olan Ermeni düþmanlýðýný artýracaðý kesindir... Sayýn Baþbakanýmýz, bu uygulamada en büyük zararý Türk arkadaþlarý ile birlikte öðretim gören Ermeni öðrenciler görecektir. Kalabalýk bir sýnýfta, bu þekilde suçlanmanýn, bütün bakýþlarýn kendisine dönmesinin çocuk psikolojisinde ne gibi yaralar açacaðýný ve kalýcý hasarlar býrakacaðýný, yaþamayan bilemez... En azýndan Ermeni çocuklarýnýn bu DVD leri izlerken duyacaklarý eziklik, suçluluk ve dýþlanmýþlýktan kurtarýlmasý için Ermeni azýnlýk ilköðretim okullarýnda bu DVD lerin gösterilmesinin engellenmesini, Ermeni öðrencilerin izlemekten muaf tutulmalarýný önemle rica ederiz. AKP 75 bin tane daðýttý Ancak Baþbakan Erdoðan a açýk mektup imzaya açýlýrken AKP nin belgeseli il baþkanlýklarýnda daðýttýðý ortaya çýktý. Belgeselin yönetmeni Ýsmail Umaç ýn verdiði bilgiye göre AKP il örgütü, 22 Temmuz seçimlerinden önce belgeselden 75 bin kopya istedi. DVD ler AKP Ýstanbul Gençlik Kollarý tarafýndan gençlere hediye edildi. DVD lerin arka yüzünde, 22 Temmuz da Ýstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Müezzinoðlu nun da sunuþ yazýsý var. Umaç ayrýca belgesel ile Genelkurmay ýn bir ilgisinin bulunmadýðýný söyledi. Bu MEB?ile Yahudi öðrenci olmak da zor Hükümetin Sarýgelin belgeselinin izlettirilmesinden önce de ilköðretim okullarýnda tartýþýlan uygulamalarý olmuþtu. MEB in genelgesiyle bütün okullarda Gazze de Ýsrail in saldýrýlarý sonucu ölenler için bir dakika saygý duruþunda bulunmasý istenmiþti. Uzmanlar bu etkinliðin çocuklarýn psikolojisinde olumsuz etki yaratacaðýný ve Yahudilere karþý düþmanlýða neden olabileceðini belirtmiþti. AKP nin çocuk politikasýyla ilgili bir baþka tartýþma ise 14 Þubat 2009 da Radikal de AKP Çocuk Kollarý manþetiyle yer aldý. Baþbakan Erdoðan ýn mektubunu kapý kapý dolaþarak daðýtacak 15 bin AK Elçi için yapýlan ve Baþbakan Erdoðan ýn da katýldýðý etkinlikte sadece gençlik kollarýna üye olanlar deðil, partiye üye olamayacak yaþta çocuklarýn olduðu görülmüþtü Radikal YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 19 Þubat 2009 Perþembe Hüseyin Ceyhan Sen rahat uyu Ulaþ'ým de Hacýbektaþ ta doðdu.ýlk isminin duyulduðu yýllar OTDÜ yü kazandýðý yýllar oldu.burada devrimci fikirlerle tanýþtý.kendisinin de içinde bulunan devrimci düþünce yavaþ yavaþ pratiðe dökülmeye baþlýyordu. FKF ve TÝP in içinde çalýþtý,dev-genç in oluþumunda etkin rol aldý.1970 ten sonra Mahir Çayanla birlikte THKP-C nin kurulmasýnda önemli görevleri omuzladý.mayýs 1971'de, Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idamýný engellemek için Ýsrail Baþ Konsolosu Ephraim Elrom'u Mahir Çayan ile birlikte kaçýrdý. Ardýndan gözaltýna alýnýp tutuklandý. Kasým 1971'de askeri cezaevinden firar eden beþ devrimciden biriydi. Kaçtýktan sonra Ýstanbul'da devrimci faaliyetlerini sürdürdü. Esir düþmekte deðil,teslim olmamakta bütün mesele diyor Nazým Hikmet.Ulaþ ta öyle yaptý.teslim olmadý.düþüncesinin,kanýnýn son damlasýna kadar vuruþtu. 19 Þubat 1972'de kaldýðý evde katledildi. Ben Hacýbektaþ genci olarak Ulaþ Bardakçý dan gurur duyuyorum.bu topraklar daha çok yiðitler yetiþtirir. Daha çok yiðitler ülkesinin,halkýnýn baðýmsýzlýðý için kendi canlarý ile bedel öderler.ama önemli olan Ulaþlar,Mahirler,Hüseyinler,Denizler,Yu suflar daha nice sayamadýðým yiðitlerin açtýðý yoldan gitmektir.sen rahat uyu ULAÞ ým bize býraktýðýn meþaleyi en iyi þekilde taþýyoruz ve taþýyacaðýz. Olaylar polis teþkilatýna yeni polis alýmý ile baþladý. Polis teþkilatýna yeni polis alýnmasýyla ilgili yapýlan sýnavda baþarýlý olan ve 100 kiþilik kazananlar listesine giremeyen adaylarýn itirazlarý üzerine baþladý. Sýnavda kayýrmacýlýk yapýldýðýný iddia eden grup, Kýbrýs"taki sol parti ve kurumlarýn desteðiyle, Türkiye nin Lefkoþa Büyükelçiliði önünde toplanarak elçiliðin polis alýmlarýna müdahalede bulunduðunu ileri sürdü. Elçilik önünde ortak bir protesto eylemi düzenleyen protestocu grup yaptýðý ortak açýklamada, Kuzey Kýbrýs"taki her kurumun Türk Elçiliði aracýlýðýyla yönetildiðini söyleyerek durumu protesto etti. Türkiye yi, Kuzey Kýbrýs ý iþgal etmekle suçlayan Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), Birleþik Kýbrýs Yeni bir yaðýþlý hava dalgasý geliyor Yurdun batý bölgeleri yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine girecek. Sýcaklýklar ise batý bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diðer yerlerde ise önemli bir deðiþiklik olmayacak ANKARA - Özellikle yurdun batý bölgeleri yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine girecek. Sýcaklýklar ise batý bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diðer yerlerde ise önemli bir deðiþiklik olmayacak. Devlet Meteoroloji Ýþler Genel Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre, yurdun batý bölgelerinin yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; öðle saatlerinden sonra Kýyý Ege (Ýzmir, Manisa, Aydýn ve Muðla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Sýcaklýklar ise batý bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette esecek. Meteorolojiden kuvvetli yaðýþ uyarýsý Meteoroloji, yaðýþlarýn; öðle saatlerinden sonra Kýyý Ege (Ýzmir, Manisa, Aydýn ve Muðla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli görülebileceðini belirtti ve oluþabilecek sel, su baskýný gibi olaylara karþý uyardý. Ayrýca, sabah saatlerinde Trakya, Ýç Ege, Göller Yöresi, Ýç Anadolu, Karadeniz in iç kesimleri ile Doðu Anadolu bölgesinde yaþanabilecek buzlanma ve don olayý ile Doðu Anadolu nun kuzey ve doðusu (Erzurum, Van, Aðrý, Bitlis ve Hakkari baþta olmak üzere) ile Doðu Karadeniz in iç kesimlerinde (Gümüþhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eðimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çýð tehlikesine karþý dikkatli olunmasý gerekiyor. Bölgelerde hava Marmara: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðleden sonra batýsý (Çanakkale, Balýkesir, Edirne, Kýrklareli ve Tekirdað) ile gece saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik aralýklý yaðmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Edirne ve Kýrklareli çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayý görülecek. Ege: Çok bulutlu, Kýyý Ege ile zamanla bölge geneli yaðýþlý geçecek. Kýyýlarda yaðmur ve saðanak, iç kesimlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek olan yaðýþlarýn; Kýyý Ege de (Ýzmir, Manisa, Aydýn ve Muðla) kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah saatlerinde Ýç Ege de (Afyon, Uþak ve Kütahya) buzlanma ve don olayý görülecek. Akdeniz: Parçalý çok bulutlu, Batý Akdeniz ve Hatay çevreleri ile öðle saatlerinden sonra bölge geneli yaðýþlý geçecek. Yaðmur ve saðanak, Göller Yöresinde karla karýþýk yaðmur ve yükseklerinde kar þeklinde görülecek olan yaðýþlarýn; öðle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde (Isparta ve Burdur) buzlanma ve don olayý görülecek. Ýç Anadolu: Parçalý zamanla çok bulutlu, Ankara Kýbrýs'tan elini çek Kuzey Kýbrýs"ta sular durulmuyor. Kýbrýslýtürkler ile Türkiye Büyükelçiliði arasýndaki gerginlik yeniden yükseldi. Türkiye"yi Kuzey Kýbrýs"a müdahale ettiði için protesto eden sol partilere misilleme olarak sað görüþlü kurumlar anavatana baðlýlýk eylemi yaptý... Partisi (BKP) ve Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) taraftarlarý, Emperyalizme, Faþizme ve Ýþgallere Karþý Direniþ yazýlý pankartla, elçiliðin polis alýmlarýna karýþmasýný, elçilik kapýsýna seramikten yapýlmýþ kanlý el maketi býrakarak kýnadý. Bu geliþmeler üzerine Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði"nin çaðrýsý ile bir araya gelen gruplar Türkiye"nin Lefkoþa Büyükelçiliði önünde "Anavatan"a baðlýlýk" eylemi yaptý. Grup adýna konuþan BKP li Abdullah Korkmazhan, polis alýmlarýnda Türkiye elçiliðinin istediði kiþilerin iþe alýndýðýný ileri sürdü. Korkmazhan, Kuzey Kýbrýs Türkiye nin iþgali altýnda olduðu müddetçe, Türkiye Kuzey Kýbrýs taki her türlü olaydan sorumludur. Bilhassa da Kuzey Kýbrýs taki halkýn güvenliðinden. Ýþgal durumu sürdükçe Türkiye þunu iyice bilimelidir ki, Kuzey Kýbrýs taki vatandaþlarýmýzýn burnu dahi kanasa Türkiye sorumludur dedi. Hükümetin yaptýðý açýklamalarýn halkýn sýkýntýlarýna çare olmadýðý ileri sürülürken, Hükümete Türkiye Cumhuriyeti makamlarý ile olan iliþkilerini gözden geçirmesini tavsiye ederiz. Biz mazeret dinlemekten býktýk. Artýk kendi kendimizi yönetmek istiyoruz denildi. Açýklamanýn ardýndan eylemciler yanlarýnda getirdikleri seramikten yapýlan el heykelini Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði önüne býrakarak, alkýþlar eþliðinde daðýldý. Çýkan tartýþmalar üzerine KKTC Yüksek Ýdare Mahkemesi, 100 kiþilik listeden 38 kiþinin iþlemlerini durdurdu. Emniyet Müdürü Günay Özan la görüþen Baþbakan Ferdi Sabit Soyer de, Özan ýn açýklamalarýndan tatmin olmadýðý gerekçesiyle, 100 kiþinin maaþlarýný dondurduðunu açýkladý. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým T.C. Kimlik no lunüfus Cüzdanýmý kayýp ettim. Hükümsüzdür. Üstün AKSAY BAÞSAÐLIÐI Zir Mahallesi sakinlerinden Ethem TAÞDEMÝR ÝN Damadý Cahit TUMAY Hakka Yürüdü Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. sabah ilk saatlerde Çankýrý, öðleden sonra batýsý (Ankara, Eskiþehir ve Konya) hafif karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayý görülecek. Batý Karadeniz: Parçalý zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) buzlanma ve don olayý görülecek. Orta ve Doðu Karadeniz: Parçalý ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Tokat, Çorum, Amasya, Gümüþhane ve Bayburt) buzlanma ve don olayý görülecek. Doðu Karadeniz in iç kesimlerinin (Gümüþhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eðimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çýð tehlikesine karþý tedbirli olunmasý gerekmektedir. Doðu Anadolu: Parçalý bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayý görülecek. Bölgenin kuzey ve doðu kesimlerinin (Erzurum, Van, Aðrý, Bitlis ve Hakkari baþta olmak üzere) yüksek ve eðimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çýð tehlikesine karþý tedbirli olunmasý gerekmektedir. Günaydoðu Anadolu: Parçalý ve çok bulutlu, öðleden sonra Gaziantep ve Kilis ile gece saatlerinden itibaren Adýyaman ve Þanlýurfa çevreleri aralýklý yaðmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Diyarbakýr, Batman ve Siirt çevrelerinde buzlanma ve don olayý görülecek.(anka) Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 19 Þubat 2009 Perþembe Yaþamýn ve Mesleðin Kýymetini Bilmek Ben de pek çok pratisyen doktor gibi, týpta uzmanlýk sýnavý derdinden, ne özel ne de mesleki hayatýmýn deðerini bilmiyordum. Benim yaþamýmý bir zurnacý deðiþtirdi. Evet yanlýþ okumadýnýz; bir zurnacý". Bildiðiniz, davulun yanýnda çaldýðý müzik eþliðinde halay çekilen, üflemeli çalgýnýn icracýsý. Bildiðiniz gibi zurnada peþrev olmaz. Zart diye ana temaya girer. Biz de hemen konuya girelim. Tüm derdim týpta uzmanlýk sýnavýydý. Sýnavý kazandýðým zaman her þey deðiþecekti. Kazanana kadar tüm insani faaliyetleri tatil ettim. Nihayet sýnavda birinci tercihime girdim. Fakülteye nakil iþlemlerim tamamlanana kadar öforik bir psiokoljide dolaþtým durdum. Daha asistanlýðýmýn ilk gününde ortamda bir tuhaflýk hissettim. Bir hafta geçmeden tuhaflýðý çözdüm. Ne asistanlar ne de öðretim üyeleri uzmanlýk alanlarýný ve iþlerini sevmiyorlardý. Çünkü kendilerini iþlerine ve öðrencilerine vermiyorlardý. Hep bir þeylerden þikayet ediyorlar ancak bir þeylerin deðiþmesi için en ufak bir çaba göstermiyorlardý. Hep birileri suçluydu. Kendileri çok mükemmel ve asla kýymetleri bilinmeyen birer dahiydiler. Ýhtisas süresinin sonunda, yeterince iþini sevmemeyi, saðlýk ocaðýndan kaçmayý, bir konunun özü yerine ufak ayrýntýlarýyla uðraþmayý ve mutsuz olmayý öðrendiðime karar vermiþ olmalýlar ki, üç profesör ve iki doçentten oluþan beþ kiþilik sýnav jürisi beni oy birliðiyle uzman ilan ettiler. Þimdi uzmandým. Bir gün bile ara vermeden dört profesörün kararýyla bir týp fakültesine öðretim üyesi atadýlar. Kendimi çok önemli bir þey olmuþ zannettim. Tam altý ay öforik halde dolaþtým. Altý ayýn sonunda hiçbir þeyin göründüðü gibi olmadýðýný anladým. Öðretim üyeleri mutsuz ve iþlerini sevmiyorlardý. Haftada bir iki saat derse girip,derslerde yýllar önce asetatlara yazdýklarýný okuyup, tekrarlamaktan baþka öðrenci ve eðitimle bir ilgileri yoktu. Herkes kendi dalgasýndaydý. Hemen herkes bir birinin ardýndan konuþuyor, yüzüne karþý gülüyordu. Ýþleri güçleri, anabilim dalý baþkanlýðý, müdürlük, dekanlýk ve en önemlisi rektörlük seçimleri için kulis yapmak ve kim güçlüyse onun yanýnda görünmekten ibaretti. Çalýþýp ter dökmenin ve bir þeyler üretmenin, öðrencilerle ilgilenmenin anlam ve önemi yoktu. Halk saðlýðý anabilim dalýnda öðretim üyesiydik ama halkýn saðlýðýna yönelik zerre kadar bir þey Besim Þeref yapmýyorduk. Saðlýk ocaklarý ve birinci basamak bize yýldýzlar kadar uzaktý. Saðlýk ocaklarýna uðramak basit, küçük ve aþaðýlýk bir iþti. Büyük öðretim üyelerinin saðlýk ocaklarýnda iþi yoktu. Biz her þeyi biliyorduk. Çünkü öðretim üyesiydik. Halk saðlýðýndan baþka iþlerle uðraþýyorduk. Bir tek eðitim ve halk saðlýðýyla uðraþmýyorduk. Biz, çalýþmak bir yana, semtinden bile geçmediðimiz birinci basamakla ilgili her þeyi biliyorduk. Ýþi biliyor, iþe gitmiyorduk. Tüm insanlardan ve doktorlarýn cümlesinden daha önemliydik. Çünkü biz öðretim üyesiydik. Öðrenciler ve asistanlar Hocam! diye çevremde dolaþýyordu. Devlet üst seviyeden maaþ bir o kadar da döner sermayeden para veriyordu. Rektörlük seçimlerinden önce rektör adaylarý odama kadar gelip hatýrýmý soruyor, kendilerine oy verirsem seçildiklerinde her istediðimi yapacaklarýný söylüyordu. Yerel gazetelerde yazýlarým çýkýyor, radyolarda konuþma yapýyor, televizyonlarýnda açýk oturumlara katýlýyordum. Beþ yýl sonrasýnda profesörlük göz kýrpýyordu: Lüküs hayat, yan gel de keyfine bak!.. Amma ve lakin insanlar neden iþlerine yan çiziyor ve iþini yapmak isteyene çelme takýyordu? Bu durum bana kazýk gibi batýyordu. Birinci basamaðýn semtine bile uðramayýp, haftada bir iki saatliðine fakültede birinci basamaðýn önemine iliþkin öðrencilere nutuk atma iki yüzlülüðünü gösteriyorduk. Ýki yüzlülük meþru, dürüstlük - dayak dahil- her yolla cezalandýrýlacak bir suçtu. Öðrenciler iki yüzlülüðümüzü anlayýp halk saðlýðýný önemsemiyorlardý. Mezun olduklarýnda bize benzeyip, bizim yaptýklarýmýzýn aynýsýný yapýyor; kendilerini önce uzmanlýk eðitimine sonra fakültelere atýyorlardý. Sonra bizim gibi yan gelip yatýyorlardý. Tüm eðitim kuramlarý bunun böyle olacaðýný söylüyordu. Eðitim kuramlarýndan vazgeçtik, öðrencilere mutsuzluk, araþtýrma görevlilerine ve yardýmcý doçentlere, iþten kaçma ve yolsuzluk öðretiyorduk. Dekan ve rektör yolsuzluða çanak tutuyor. Akademik kurulda yolsuzluðun belgeleri bayrak gibi sallanmasýna karþýn 125 öðretim üyesinden bir teki bile Burada yolsuzluk yapýlamaz diyemiyordu. Akademik kurulda çýkýp bir tek kelime bile söyleyemeyenler, ýssýz koridarda dürüstlüðü savunana yumruk atýyordu. Aklý baþýnda olduðunu sandýðým hocalarým (!); Sen bunlarla uðraþma profesör olmana bak diyorlardý. Profesör olmak kolay, öðrencilerle ilgilenip, eðitimin Ýþsizlik çýð gibi... Baþbakaný teðet geçen ekonomik krizin faturasý çalýþanlara çýkýyor. Ýþsizlik giderek artýyor. Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre iþ gücüne katýlým oraný yarýya düþtü. Türkiye de Kasým 2008 dönemi itibariyle iþsizlik oraný yüzde 12.3 olarak hesaplandý.?geçen yýlýn ayný döneminde iþsizlik oraný hakkýný vermek imkansýzdý. Mevsimlerden ilkbahar, aylardan mayýs, günlerden pazardý. Yer Meriç nehrinin kenarýydý. Aðaçlar yeþermiþ, çimenler diz boyu uzamýþ, çiçekler açmýþtý. Öðretim üyesi arakadaþlar ve eþlerimizle birlikte piknik yapýyorduk. Çevrede davul zurna çalýyor, insanlar halay çekip oynuyordu. - Filan þöyle, falan böyle... - Herkes çok kötü, bizler çok iyiyiz. - Biz her þeyi biliriz. Biz öðretim üyesiyiz. -Bizim kýymetimizi bilmezler. - Biz dahiyiz, baþkalarý bir b.k bilmiyor. - Rektörlük seçimleri yakýn, ben filanýn adamýyým. O seçilirse kadrom çantada keklik. Bak yan masadakailer nasýl göbek atýyor. Meriç salýna salýna akýyor. - Yav aðbi þu kadroyu bir kapsam! Köfteler piþti, salata hazýr, rakýyý açtým. Bak þu sögüdün dallarý suya deðiyor. - Aðbi ben her þeyi bilirim. Ben herkesten üstünüm. Ben öðretim üyesiyim. Yav, anladýk hadi siz böyle yetiþtiniz. Öðretim üyesisiniz. Çok önemli, çok karamsar, çok mutsuzsunuz. Sizde akýl çok, baþka kimselerde yok. Ama eþlerinize ne oldu, onlar niye mutsuz? Yan masadaki zurnacýyý çaðýrdým: - Buyur aðbi, mastika mý çalayým? - Yok kardeþim, bir þey çalma. Otur masaya önce bir þeyler yiyelim. Ýki kadeh içelim. Sonra çalarsýnýz. Davulcu ve zurnacý çekinerek masaya oturdu. Arkadaþýmýn eþi iðrenerek baktý. Zurnacýnýn, gömleðinin yakasý aþýnmýþ, koluna yama yapýlmýþ, pantolunu biraz bol, ayakkabýlarýnýn her ikisi de yanlardan patlamýþ ve ökçesine basýlmýþtý. Ama adam neþeli, gözleri ýþýl ýþýl.. Hiç çekinmeden gözlerinizin içine bakýyor. Gözleri güven veriyor insana, dalgasýz, limanlar gibi duru... Adam gözlerinden okunacak kadar mutlu. Zaten mutsuz olan arakadaþlarýmýn, mutsuzluklarý bir kat daha arttý; densiz arkadaþlarý, masalarýna davulcuyla, zurnacýyý çaðýrmýþtý. Arakadaþlarýmýn hepsinin gözlerine baktým, gözleri donuk, hiç bir ýþýltý ve sevinç yoktu, basit hesaplar ve riyakarlýk akýyordu. Zurnacýnýn gözleri cam gibi duru, güneþ gibi aydýnlýktý. Bir zurnacýya, bir arakadaþlarýma baktým ve zurnacýya dönüp, duru gözlerine bakarak sordum: - Dünyaya bir kere daha gelsen yine zurnacý olmak ister misin? Duru gözleri kadar pürüzsüz, tereddütsüz, tok ve gurur dolu bir ses tonuyla; "Hiç baþka bir þey olmam, yine zurnacý olurum. Benim dedemin zurnasý, Selanik Müzesi ndedir" dedi. Ýþte ben o an kararýmý verdim. Bir tarafýmda; üç - beþ kuruþ bahþiþ için Meriç boylarýnda zurna çalýp halký eðlendiren, sýrtýnda gömleði, ayaðýnda ayakkabýsý olmayan ama mesleðinden, hayatýndan yüzde 10.1 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) üçer aylýk dönemler itibarýyla her ay açýkladýðý Hanehalký Ýþgücü Anketinin, "Ekim-Kasým-Aralýk 2008" dönemini kapsayan, "Kasým" sonuçlarýna göre, bu dönemde iþ gücüne katýlým oraný ise yüzde 48.4 olarak hesaplandý.? Ýþsizlik oraný kentlerde yüzde 14.2, kýrsal kesimde yüzde 9.3 olarak belirlendi. Turnusol memmun, soylu bir zurnacýnýn dünyasý vardý. Diðer tarafýmda; profesör adayý, zurnacýnýn bir yýlda kazandýðýný bir ayda kazanacak kadar cebi paralý, altý arabalý, iþini sevmeyen, iþi bilip iþe gitmeyen, öðrencilerine mutsuzluk, araþtýrma görevlilerine iki yüzlülük ve yolsuzluk öðretenlerin dünyasý. O dünyanýn içinde bulunan ve gittikçe onlara benzeyen, onlarýn suçlarýna ortak olan ben. Çok önemli (kerameti kendinden menkul), iþini sevmeyen, iþine önem vermeyen, karamsar insanlarýn arasýnda; mutsuz, iþini sevmeyecek, pratisyen doktorluðunu önce kendisi küçümseyecek, karamsar doktor yetiþtirme suçuna yeterince ortak olmuþtum. Daha fazla suça bulaþmanýn bir anlamý yoktu. Mutluluðun parayla hiç bir ilgisi yoktu: Ben ve profesör adayý arakadaþlarýmýn aldýðý para zurnacýdan kat be kat çoktu ama zurnacý mutlu, biz mutsuzduk. Soyluluðun, makam, sýfat ve eðitimle hiçbir ilgisi yoktu, hatta bunlarla ters orantýlýydý: Biz önemli sýfatlara (!) sahiptik ve bu sýfatlar yakýn bir gelecekte çok daha büyüyecekti. Zurnacýnýn hiçbir sýfatý yoktu. Zurnacý mesleðiyle onur ve gurur duyacak ve de gözünü kýrpmadan tekrar zurnacý olacak kadar soylu, biz ise mesleðimize iki yüzlülük ve her tür yolsuzluðu, kepazeliði katacak kadar... Daha fazla gecikmenin hiçbir anlamý yoktu. Ömrümün, tam kýrk yýlýný çaldýrmýþtým. Zararýn neresinden dönülürse kardý. Ömrümün kalanýný çaldýrmanýn hiç bir alemi yoktu. Olmuþ ve de olabilecek sýfatlarýmýn tamamýný derhal Meriç nehrine attým. Oh be dünya varmýþ. Sevincimden halay çektim. Asil ve soylu zurnacýyla kucaklaþtým. Ömürümün kýrk yýlýný çalanlara, geri kalanýný çaldýrmamak için tüm köprüleri yakýp, yýktým. Artýk, ben öyle her þeyi bilen, önemli bir öðretim üyesi deðildim. Sadece ve sadece zurnacý sýnýfýndan pratisyen doktordum. Þimdi iþimi iyi yapmak için var gücümle uðraþmaktayým. Fakültede bana aþýlanan, kötü huylardan kurtulmak için tüm öðrendiklerimi unutmaya çalýþýyorum. Dostluðu, insanlara çýkarsýz bakmayý, kendimi, karýmý, çocuðumu ve sonra diðer insanlarý sevmeyi öðrenmeye çalýþýyorum. Ýþten kaytarmak yerine, baygýn düþene kadar çalýþýyorum. Kendilerine öðretilmeye çalýþýlan tüm mutsuzluk ve kötülüklere karþýn, bu ülkenin saðlýk yükünü, içlerindeki insanlýk deðerlerini köreltmeyen doktorlarýn taþýdýðýna ve hakký verilerek yapýlan pratisyen doktorluðun kutsal olduðuna inanýyorum. Þimdi yaþamýn ve pratisyen doktorluðumun keyfini çýkarýyorum. Zurnacý pratisyen doktor Bu yazý ilk kez; Sürekli Týp Eðitimi Dergisinde 2002 cilt 11 sayý yayýnlanmýþtýr.

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı