CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler bu sayýda 12 Ülkemizin en önemli yaðlý tohum bitkisi: Ayçiçeði 18 Mýsýr þurubu Hazýr çorbadan dondurmanýn kaþýða alýnmasýna kadar her üründe kullanýlýyor 02 Cargill Türkiye den Demiryolu hattýnýn sonundaki küçük tahýl deposundan Dünyadan Doðal ve 0 kalorili; Truvia Küresel fakirliðe uzun soluklu çözümler 06 Ýçimizden biri Alpar Tosun: Fabrikanýn dizayný ve kuruluþu aþamasýnda konusunda uzman mühendisler en iyi uygulamalarý bir araya getirmek için çalýþtýlar. 14 Kapak konusu Güneþe tutkun Ayçiçeði 18 Cargill çözümleri Mýsýr Þuruplarý 06 Alpar 22 Baþarýnýn Tosun Cargill in parmakla gösterilen fabrikasý kýsa öyküsü 1865 den günümüze Cargill 30 Cargill Gýda Türkiye tarafýndan Marmaris te gerçekleþtirilen müþteri organizasyonu, yenilikçi ürünleriyle katýlýmcýlarýna yeni ufuklar açtý. Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 22 Dosya Baþarýnýn kýsa öyküsü 26 Sohbet Nur Özkan: Mýsýr, Çukurova çiftçisini ayakta tutuyor 30 Güncel Ýþ ortaklarýyla buluþma Ýlkeler Ýþ mükemmelliðinin 7 ögesi CargillHaberler - içindekiler 1

3 Demiryolu hattýnýn sonundaki küçük tahýl deposundan Cargill Türkiye, den Cargill in kilometre taþlarýndan biri yýlýnda W. W. Cargill, ailesini ve iþ merkezini Wisconsin, La Crosse a taþýr. Burasý ayný zamanda, kader birlikteliði yaptýklarý MacMillan ailesi ile tanýþtýklarý yer olacaktýr. Denizci baba William D. Cargill ile Amerikalý ünlü ressam William S. Mount un yeðeni Edna E. Davis in ikinci oðullarý olarak dünyaya gelen William Wallace Cargill, 1865 yýlýnda daha 21 yaþýndayken kurduðu küçük iþletmesinin, dünyanýn en büyük gýda þirketlerinden biri olacaðýný öngörebilmiþ miydi bilmiyoruz. Ancak bildiðimiz bir þey var ki, genç ve büyüyen Amerika nýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda iþletmesinin oynayabileceði önemli rolü, yaþadýðý dönemde görmüþ olduðudur. Cargill in saðlam temellerinin atýlmasýnda ve büyümesinde Cargill ve kýsa sürede kaynaþýp ortak olduklarý MacMillan ailelerinin dayanýþma ruhunun da büyük bir rolü var. Amerika ve dünya tarihinin sert, sýkýntýlý ve çalkantýlý yýllarýný müthiþ bir dayanýþmayla aþmýþ olan Ýskoç kökenli bu iki aile, zor yýllarýn sonrasýnda ortaya çýkan fýrsatlarý deðerlendirerek, John MacMillan ýn; Bizler tahýl tüccarlarýyýz, spekülatörler deðil! sözleri doðrultusunda Cargill in geleceðini þekillendirmiþlerdir. Bu anlayýþýn üzerine inþa edilen Cargill; bugün çok çeþitli alanlarda yürüttüðü faaliyetlerinde yenilikçiliði, yerel deðerlere saygýlý oluþu, iþ ortaklarýyla uyumu ve birlikte kazanma amacý, çevreye ve içinde bulunduðu topluma karþý sorumlu davranýþlarý ile dünyanýn sayýlý þirketlerinden biri olmuþtur. Bu sayýmýzda sizlere Cargill in, Conover, Iowa da demiryolu hattýnýn sonundaki küçük tahýl deposundan baþlayan 143 yýllýk baþarý öyküsünü satýrbaþlarýyla anlatýyoruz. Bu öyküyü okuduðunuzda; Cargill in bugün elde etmiþ olduðu baþarýnýn ardýnda azmin, çok çalýþmanýn, kararlýlýðýn, dürüstlüðün ve bilginin olduðunu göreceksiniz. Esen kalýn... CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

4 Dünyadan Ürün Yaratýcýlýk Merkezleri Ürün Yaratýcýlýk Merkezi, tahýl bazlý ürünler konusunda 120 yýldan fazla olan tecrübeyi birleþtiren gýda bilimcilerinden oluþan bir kadro ile donatýldý. Cargill fýrýncýlýk uzmanlýðý, farklýlaþtýrýlmýþ tahýl ekmekleri ve tatlý ürünleri, saðlýklý yað ürünleri, yüksek fiber uygulamalarý, kalorisi düþürülmüþ ürünler, alternatif tatlandýrýcýlar ve glutensiz fýrýnlanmýþ ürünleri içeriyor. Cargill Fýrýncýlýk Kategorisi Baþkan Yardýmcýsý Sherly Stennett; Cargill, müþterilerine pazardaki bilgisi ve içerik teknolojisi ile fýrýncýlýk formülasyonlarý ve uygulama alanlarýnda iþlerini büyütmeleri konusunda yardým etmektedir. Yeni Ürün Yaratýcýlýk Merkezimiz, diðer fýrýncýlýk uygulama merkezleri gibi, Cargill in müþterilerine benzersiz fýrýncýlýk ürünleri yaratmalarý ve ürün portföylerini geliþtirmeleri için yardým etmektedir dedi. Amerika Doðal ve 0 kalorili; Truvia Paraguay a özgü olmakla beraber, bugün Çin'de de ticari olarak yetiþtirilen Stevia aðacýnýn yapraðýndan toplanan ürünler, kurutuluyor ve taze suda çay yapýmýna benzer süreçte bekletiliyor. Bu süreç yapraðýn en iyi tat veren kýsmýný açýða çýkartýyor ve ardýndan arýtýlarak gýda tatlandýrýcýsý katký maddesi yapýlýyor. Son ürün, þekerden 200 kat daha tatlý Rebiana nýn saf tatlandýrýcýsý... Evet, Cargill in bu yeni katký maddesinin marka ismi ise Truvia. Doðal tatlandýrýcý olan Truvia nýn yakýn gelecekte içecekler, gýda ve masa üstü toz tatlandýrýcýlar sektörlerinde de tanýtýlmasý planlanýyor. Amerika Çin depremine 6,8 milyon RMB topladý. Çin in Sichuan bölgesini vuran depremden hemen bir gün sonra Cargill Çin, iþ çevresi ve çalýþanlar arasýnda depremin yaralarýný sarmak için dünya çapýnda bir kampanya baþlattý. Depremden zarar gören insanlara yardým etmek için oluþturulan fon, ABD merkez ofisi, Çin iþ üniteleri ve diðer ülkelerdeki ofislerin çalýþanlarý tarafýndan toplandý. Küresel fakirliðe uzun soluklu çözümler Gýda, tarým ve risk yönetimi ürün ve hizmetleri konusunda uluslararasý lider olan Cargill dünyanýn en çok itibar gören hayýr organizasyonlarýndan biri olan CARE a beþ yýllýk sürede 10 milyon USD baðýþta bulunacaðýný açýkladý. Bu giriþim, kýrsal kesimdeki erkek, kadýn ve çocuðun fakirlikten kurtulmasý için geliþtirilen projenin fonu olacak. Bu giriþim için hedeflenen ülkeler, Brezilya, Gana, Honduras, Guatemala ve Cote d lvorie. Cargill tarafýndan toplanan fonun bir kýsmý Çin Kýzýl Haç ýna, Uluslararasý Kýzýl Haç a, Çin Çocuklar Kurumu na ve depremle ilgili diðer kuruluþlara baðýþlanacak RMB kadar bir fon da Cargill çalýþanlarýna ve müþterilerine acil yardým için kullanýlacak. Çin Güney Amerika 4 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 5

5 Fabrika Operasyonlarý Müdürü Alpar Tosun: Cargill in parmakla gösterilen fabrikasý 90 milyon dolarlýk bir yatýrýmla 1998 yýlýnda kurulan Orhangazi fabrikasý, o yýl Cargill in Amerika dýþýnda bir seferde yaptýðý en büyük yatýrým olma özelliðini taþýyor. Fabrika baþka bir özelliði ile de ön plana çýkýyor. Bu özellik ise kuruluþundan sadece 7 yýl gibi kýsa bir süre sonra, Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçilmesi. Ýçimizden biri Bu sayýmýzýn konuðu Cargill Türkiye Fabrika Operasyonlarý Müdürü Alpar Tosun. Orhangazi fabrikasýnýn ilk temelinin atýldýðý dönemlerde, saha uygulamalarý ve sonrasýnda iþletmenin devreye alýnmasý aþamalarýnda bulunmuþ bir isim. Tesisin kuruluþu aþamasýnda dünyanýn birçok yerinden konusunda uzman mühendislerin, en iyi uygulamalarý bir araya getirdiðini söylüyor. Tabii, bunca emeðin sonucunda, üretim kalitesi ve verimliliði yüksek bir tesisin ortaya çýkmasý çok sevindirmiþ kendisini Baþýnda bulunduðu Orhangazi tesisini anlatýrken; Orhangazi tesisimiz, üretim teknolojisi ve otomasyonu, gýda güvenliði uygulamalarý, çevre ve iþ güvenliði uygulamalarý, enerji verimliði ve bu konulardaki bilgisini kullanmasý ile örnek bir tesistir diyor ve hemen ardýndan ekliyor: Ayný zamanda Türkiye nin alanýndaki en büyük fabrikasý olma özelliðini taþýyor. Sohbetimizde, bu modern fabrika hakkýnda merak ettiðimiz tüm sorularý soruyoruz. Okurlarýmýzýn da merak ettiði hususlarýn bu röportajla aydýnlýða kavuþacaðýný umarak! Orhangazi tesisi ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tesislerde neler üretiyorsunuz? Orhangazi tesisimiz 1998 yýlýnda kuruldu. Yaklaþýk 90 milyon dolar bir yatýrým ile kurulduðu dönemde Cargill in Amerika dýþýnda bir seferde yaptýðý en büyük yatýrým olma özelliðini taþýyor. Tesisimiz, yýllýk 400 bin tonun üzerinde mýsýr iþleme, 260 bin ton civarý mýsýr þurubu üretme ve 120 bin tona yakýn yem hammaddesi üretme kapasitesi ile Türkiye de bu alandaki en büyük fabrikasý olma özelliðine sahiptir. Fabrikamýzýn en önemli ürünü ise fruktoz, yani mýsýr þekeri þurubudur. Bu þurup özellikle Türkiye nin önde gelen gazlý içecek ve meyve suyu üreticileri tarafýndan kullanýlmaktadýr. Fruktoz dýþýnda hem Orhangazi tesisimizde hem de Pendik tesisimizde Türk gýda sanayinin kullanýmýna yönelik farklý özellikte mýsýr þuruplarý üretiyoruz. Bu mýsýr þuruplarý reçel, baklava, bisküvi, kek, þeker gibi günlük hayatýmýzda her gün tükettiðimiz gýda maddelerinde kullanýlýyor. Kullanýcýlara Teknik Destek Ekibi miz tarafýndan ürünlerimiz hakkýnda bilgi desteði de veriyoruz. Bu destek hem mevcut ürünlerde hem de Cargill in portföyünde olup da Türkiye de üretimine henüz baþlamadýðý ürünlerde uygulama desteði olarak sürmektedir. Üretiminizde hammadde olarak kullandýðýnýz mýsýrý nasýl ve nereden tedarik ediyorsunuz? Yýllýk ne kadar kullanýyorsunuz? Mýsýr bizim temel hammaddemiz Ürünlerimizi mýsýrýn ayrýþtýrýlmasýndan ve buradan elde ettiðimiz niþastanýn enzimler yolu ile bölünmesinden elde ediyoruz. Son yýllarda Türkiye de mýsýr ekim alanlarýnýn artmasý ile bizde ihtiyacýmýzýn tamamýný yerli mýsýr ile karþýlamaya baþladýk. Yýllýk mýsýr alýmýmýz yaklaþýk 260 bin ton civarýnda. Bu mýsýrýn ya- Fabrikanýn dizayný ve kuruluþu aþamasýnda konusunda uzman mühendisler en iyi uygulamalarý bir araya getirmek için çalýþtýlar. 6 CargillHaberler - Alpar Tosun CargillHaberler - Alpar Tosun 7 Alpar Tosun

6 Biz 2005 yýlýnda yaptýðýmýz baþvuru ile Cargill in en iyi fabrikasý seçildik. Bu ödül de fabrikamýzdaki uygulamalarýn dünya standartlarýnda ve hatta birçok konuda standartlarýn üzerinde yer aldýðýnýn çok açýk bir göstergesidir. Alpar Tosun rýsýný Adana bölgesinden, geri kalanýný Adapazarý, Karacabey, GAP ve Kuzey Ege bölgelerinden karþýlamaktayýz. Bizim ilk tercihimiz ve politikamýz, her zaman verimliliði ve kalitesi ile öne çýkan yerli mýsýr kullanmak yönünde olmuþtur. Bunu pekiþtirmek için yýllar önce kurulan Adana ofisimiz mýsýr üreticilerine her türlü teknik desteði kendi tarlalarýnda vermektedir. Üretim esnasýnda ve sonrasýnda ortaya çýkan yan ürünleriniz nelerdir? Bunlar nasýl deðerlendiriliyor? Mýsýrýn iþlenmesi sýrasýnda ortaya çýkan kepek, gluten ve kýrýk mýsýrý; büyükbaþ hayvan, kanatlý ve balýk yemi üreticilerine, mýsýr özünü de yað firmalarýna satýyoruz. Yem maddeleri için hayati öneme sahip bu girdilerde ülkemiz, kýsmen dýþa baðýmlý olduðundan tesisimizin bu ürünleri önemli bir ithalat açýðýný kapatýyor. lar çýkabiliyor. Cargill in en önem verdiði deðerlerinin arasýnda yer alan iþbirliði, bu konuda da ön plana çýkýyor. Dünya üzerindeki tüm Cargill çalýþanlarýnýn bilgi birikimi bu çalýþma prensibi sayesinde lokal uygulamalara en etkin bir þekilde yansýtýlýyor. Geçmiþ dönemde ülkemizdeki müþterilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda bu yolla farklý ürün ve uygulamalar geliþtirdik. Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi nin dünyadaki diðer Cargill tesisleri arasýndaki yeri nedir? Diðer fabrikalar ile iþbirliðiniz var mý? Öncelikle þunu söylemem gerekir ki; Cargill iþbirliðine çok önem verir. Bu doðrultuda kurulmuþ ve iþleyen gruplar tesisler, lokasyonlar ve iþ üniteleri arasýndaki iþbirliðini saðlar. Bir lokasyonda ya da iþ ünitesinde yapýlan iyi uygulama bu gruplar aracýlýðýyla tüm Cargill e yayýlýr ve diðer fabrikalarýnda tekerleði tekrar keþfetmesinin önüne geçer. Ýçimizden biri Orhangazi tesisleri, mýsýr iþleme, mýsýr þurubu ve yem hammaddesi üretim kapasitesi ile Türkiye nin bu alandaki en büyük fabrikasý olma özelliðine sahip. Ürünlerinizi iç piyasaya sürüyorsunuz. Peki, yurtdýþýna ihracatýnýz var mý? Yurtiçi satýþlarýn yaný sýra, ihracat da son dönemde ticaret bölümümüzün üzerinde giderek daha fazla durduðu bir konu oldu. Bizim ürünlerimizin en büyük üretim maliyet kalemini mýsýr oluþturur. Ýkinci büyük maliyet kalemi de enerji, yani doðalgaz ve elektriktir. Türkiye de bu girdilerin maliyetlerinin görece olarak yüksek olmasý bizim ihracatta rekabet avantajýmýzý büyük ölçüde etkiliyor. Bu nedenle özellikle Çin in ürettiði ürünlerle ihracat pazarýnda rekabet edemiyoruz. Buna raðmen operasyonel verimlilik planlarýmýz çerçevesinde bu yýl, tona varan ihracat gerçekleþtireceðimize inanýyoruz. Tesislerinizde Ar-Ge faaliyeti yapýyor musunuz? Türkiye de geliþtirdiðiniz yeni ürünler var mý? Türkiye nin dýþýnda da uygulamaya alýnanlar var mý? Ürünler ve uygulamalarý ile ilgili olarak Cargill in dünya üzerinde çalýþan farklý Ar-Ge merkezleri ve laboratuarlarý bulunuyor. Cargill Türkiye, Ar-Ge ihtiyacýný bu merkezleri kullanarak karþýlýyor. Yeni bir ürün veya uygulama fikri, öncelikle Türkiye de belirleniyor. Sonra bu merkezlerde denemeleri ve uygulamalarý yapýldýktan sonra müþterilerimiz ile paylaþýlýyor. Sonrasýnda baþarýlý olan denemelerden ticari ürünler veya uygulama- Orhangazi tesisimizin dizayný ve kuruluþu aþamasýnda dünyanýn birçok yerinden konusunda uzman mühendisler en iyi uygulamalarý bir araya getirmek için çalýþtýlar. Sonuçta üretim kalitesi ve verimliði yüksek bir tesis ortaya çýktý. Geçen zaman içerisinde ekibimizde yer alan mühendislerimizin geliþtirme çalýþmalarý ile bu verimlilik daha da artarak Cargill içerisinde parmakla gösterilen bir konuma ulaþtýk. Orhangazi tesisi üretim teknolojisi ve otomasyonu, gýda güvenliði uygulamalarý, çevre ve iþ güvenliði uygulamalarý, enerji verimliði ve bu konudaki bilgisini kullanmasý ile örnek bir tesistir. Tabii ki bu bilgi ve tecrübeler, Cargill in Amerika, Avrupa, Çin, Rusya ve Suriye de bulunan fabrikalarýna da aktarýlmaktadýr. Bu aktarma, kimi zaman bu konuda çalýþan gruplar yolu ile kimi zaman da mühendis ve teknisyen arkadaþlarýmýzýn bu lokasyonda proje bazlý çalýþmalarý yolu ile gerçekleþmektedir. Bugün Cargill in dünya üzerindeki tesislerinde, yirminin üzerinde arkadaþýmýz bu iyi uygulamalarý diðer lokasyonlara taþýmak için görev almýþ durumda. Tesislerinizde çevre yönetimi ve atýk idaresi konusunda yaptýðýnýz çalýþmalar hakkýnda bilgi alabilir miyiz? 2001 yýlýnda arýtma tesisimiz kapsamýnda alýnan ISO belgesi, zaman içerisinde 8 CargillHaberler - Alpar Tosun CargillHaberler - Alpar Tosun 9

7 Fabrikada gerçekleþtirilebilecek makine, yöntem, kimyasal veya ekipman deðiþiklikleri için Deðiþikliðin Yönetilmesi prosesi ile çevre/iþ güvenliði dahil tüm departman yöneticilerinin onayý alýnmaktadýr. Tüm personelimize iþ güvenliði ve çevreyi de içeren yýllýk hedefler verilmekte, performans deðerlendirmelerinde dikkate alýnmaktadýr. Cargill'in dünya genelindeki diðer lokasyonlarýndan gelen kaza haberleri veya iyi uygulamalar takip edilmekte, EHS departmaný tarafýndan tüm çalýþanlarýmýz ve müteahhitlerimizle paylaþýlmaktadýr. Ýþ güvenliði, sistemlerin iyileþtirilmesi ile birlikte insanlarýn davranýþlarýnda da kültürel bir deðiþim gerçekleþtirebildiðinizde saðlanabilir. Çalýþanlarýmýzýn davranýþlarýnýn gözlemlenerek iyileþtirilmesini hedefleyen 3K Kendi Kendini Koru: Davranýþsal Ýþ Güvenliði programýný uygulamaktayýz. Her seviyede çalýþanlarýmýz, yönetim kademesi dahil, tüm çalýþanlarýmýzý gözlemleyerek güvenli ve riskli davranýþlarýmýzý tespit etmekte, davranýþlarýmýzý iyileþtirmemizi saðlamaktadýr. Cargill'in benzer proseslere sahip diðer fabrikalarýyla, performanslarýmýz ve iyi uygulamalarýmýz paylaþýlmakta, sistemlerimiz iyileþtirilmekte ve paralel hale getirilmektedir. Tüm bu çalýþmalarýmýzýn bir sistem çerçevesinde yürütülmesini saðlamak amacý ile OHSAS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi kurulmasý çalýþmalarýný yürütmekteyiz. ISO belgesinde olduðu gibi, Cargill Orhangazi fabrikasý, dünyadaki diðer Cargill fabrikalarý arasýnda, OHSAS konusunda da lider konumundadýr. Ýçimizden biri kapsamýn geniþlemesiyle birlikte tedarik zincirinden üretime, sevkiyattan atýklarýn bertarafýna dek tüm proseslerimizi içeren Çevre Yönetim Sistemi miz haline geldi. Üretim kaynaklý atýk sularý, anaerobik, aerobik ve kimyasal arýtma aþamalarýndan geçiriyoruz. Organik yükün büyük bir kýsmý anaerobik kýsýmda, kalan kýsmý ise aerobik sistemde gideriliyor. Kimyasal arýtmada ise geliþmiþ ülkelerde uygulanan ileri arýtma teknikleri uygulanarak fosfor giderimi yapýlýyor. Deþarj kalitesi, her vardiyada alýnan numunelerle laboratuarýmýz tarafýndan kontrol ediliyor. Ayrýca 3. bir göz olmasý açýsýndan aylýk olarak TÜBÝTAK tarafýndan gerçekleþtirilen analizlerle karþýlaþtýrýlýyor. Atýk arýtma tesisimizde olabilecek arýza ve aksaklýklarýn deþarj kalitesini etkilememesi için yedekte beklettiðimiz sýzdýrmaz atýk su havuzumuz bulunuyor. Bu havuz, fabrikamýzýn normal çalýþma þartlarýnda üç güne kadar oluþacak atýklarýný alabilecek kapasitedir. Bu süre içinde arýtma tesisindeki arýzalar giderilip, biriktirilen sular arýtma sistemine geri beslenerek, mevzuata %100 uyum saðlanýyor. Hijyen, iþçi saðlýðý, ürün kalitesi vb. ile ilgili hangi standartlarý uyguluyorsunuz? Orhangazi fabrikamýzýn gýda güvenliði uygulamalarý, ISO sertifikasý ile belgelenmiþtir. ISO Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi; güvenli gýda üretim zinciri oluþturmak amacýyla oluþturulmuþ uluslararasý bir standarttýr. Gýda güvenliði sistemi tedarikçilerden üreticiye, üreticiden tüketiciye kadar yasal otoriteleri de içerisine alan bir iletiþim aðý oluþturmayý ve bu iletiþim ortamýnda izlenebilirliði saðlamayý esas almaktadýr. ISO standardý güvenilir gýda üretimini garanti altýna alýrken, uygunsuzluk maliyetlerini azaltarak karlýlýðý arttýrmayý hedefler. Ýþletmenin sürekli geliþimini desteklerken, firmanýn kurumsallaþma süreciyle paralellik gösterir. ISO belge sahibi firmalar uluslararasý ticarette rekabet þansý yakalar. Günümüzde son ürünün küçük bir parçasýný analiz ederek gýda güvenliðini temin etmenin imkansýz olduðunu anlayan kuruluþlar, ISO gibi iþletmenin tüm fonksiyonlarýný kapsayacak þekilde önleyici sistemler kurarak müþterilerinin beklentilerini yakalamakta ve tercih edilir ürünler üretmektedirler. Cargill de, konusunda öncü bir kuruluþ olarak bu belgeyi bünyesine katan sayýlý iþletmelerdendir. Cargill in fabrika operasyonlarýnda çok önem verdiði konulardan biri de iþ güvenliðidir. Ýþ güvenliði saðlanmadan iþin yürütülmemesi tüm Cargill fabrikalarýnýn ana ilkesidir. Bu ilke, iþe yeni giren çalýþanlardan stajyerlerimize, müteahhit çalýþanlarýndan tüm yönetim kademesine dek bilinir ve uygulanýr. Tüm proseslerimizin risk analizleri yapýlmýþtýr ve yýllýk olarak gözden geçirilmektedir. Ayrýca, Türkiye de çok az iþyerinde uygulanan görev bazlý risk deðerlendirmeleri yapýlmakta, iþe giriþlerde, çalýþanlarýn karþýlaþabileceði riskler ve önlemleri konusunda eðitim verilmektedir. Sürekli olarak yapýlmayan iþler için iþ öncesi risk deðerlendirmesi uygulanarak, iþlerin güvenli bir þekilde yapýlmasý planlanmaktadýr. Sahada iþin gerçekleþtirilmesinden önce iþ izin sistemi kapsamýnda gerekli önlemler alýnmakta, farklý seviyelerdeki çalýþanlarýmýzýn izniyle iþe baþlanabilmekte, saha kontrolleri ise vardiya amirinin kontrolü ile gerçekleþtirilmektedir. Uygulamalarýnýz nedeniyle yurt içinden veya dýþýndan almýþ olduðunuz ödülleriniz var mý? Cargill in kendi içinde rekabetçiliði, müþteri memnuniyetini arttýrmak, motive edici çalýþma ortamlarý yaratmak amacýyla fabrikalarý arasýnda uyguladýðý Cargill in En Ýyi Fabrikasý uygulamasý vardýr. Bu süreçteki temel hedeflerin baþýnda, fabrikalarýn ve ekiplerinin en üst standartlarda uygulamalar, teknolojiler ve geliþim stratejileri uygulamalarýný teþvik etmek gelir. Bu çerçevede fabrikalarda uygulanan kalite programlarý, çevre ve iþ güvenliði uygulamalarý, proses üretkenliði, proses kontrol teknikleri ve üretim maliyetlerini azaltýcý yönde yapýlan çalýþmalar, müþteri odaklýlýk, tedarikçiler ile iþbirliði uygulamalarý, çalýþan geliþim programlarý ve özellikle yüksek performanslý ekipler oluþturma yönünde yapýlan çalýþmalar gibi konular sorgulanýr. Biz 2005 yýlýnda yaptýðýmýz baþvuru ile Cargill in 1000 tesisi arasýndan en iyi fabrikasý seçildik. Bu ödül fabrikamýzdaki uygulamalarýn dünya standartlarýnda ve birçok konuda standartlarýn üzerinde yer aldýðýnýn çok açýk bir göstergesidir. ISO belgesi, zaman içerisinde tüm proseslerimizi içeren Çevre Yönetim Sistemi miz haline geldi. 10 CargillHaberler - Alpar Tosun CargillHaberler - Alpar Tosun 11 Alpar Tosun

8 Kapak konusu CargillHaberler Ülkemizin en önemli yaðlý tohum bitkisi Güneþe tutkun Ayçiçeði Latince ismi Helianthus Annuus olan Ayçiçeði, ülkemizde Günedöndü, Günebakan gibi isimlerle biliniyor. Yüzde 40 gibi yüksek yað oranýyla, bitkisel yað üretimimizde önemli yer edinen ayçiçeði, bu özelliði nedeniyle Türkiye'nin en önemli yaðlý tohum bitkisi olma unvanýný da elinde bulunduruyor. T am bir güneþ tutkunu olan ayçiçeði, ýþýktan yeteri kadar faydalanabilmek için gün boyu yüzünü güneþe çevirir. Halk arasýnda Günedöndü ya da Günebakan olarak da bilinen bu güneþ düþkününün Ýngilizce deki isminin (Sunflower) dilimizdeki karþýlýðý, Güneþ çiçeði anlamýna geliyor. Ama nedendir bilinmez, biz ayçiçeði demeyi uygun görmüþüz bu bitkiye. Gen merkezi Kuzey Amerika olan ayçiçeði, halen ABD'nin orta kesimlerinde yabani olarak bulunuyor. Ekonomik bir bitki olarak uzun ve deðiþik bir tarihçeye sahip olmakla birlikte, kesin olarak ilk tarýmýnýn yapýldýðý yer ve zamaný bilinmiyor. Tarihçesindeki önemli ayrýntýlarýndan biri, Peru topraklarýnda, özellikle Ýnka medeniyetinde çok sýk kullanýlan bir figür olduðu bilgisi. Öyle ki Ýnka medeniyetinde ayçiçeði figürü, Güneþ Tanrýsý nýn sembolü olarak kullanýlmýþ ve kutsal sayýlmýþ. Ayçiçeði ýþýðý ve güneþi seven bir bitki olarak, yeterli miktarda ýþýða gereksinim duyar, gölgeyi sevmez. 12 CargillHaberler - Güneþe tutkun Ayçiçeði Yeni dünyada, ilk göçlerden önce, Kuzey Amerika Kýzýlderilileri tarafýndan boya ham maddesi olarak kullanýlan ayçiçeði, Ýspanyollar tarafýndan 1569 yýlýnda Avrupa ya getirilir. Kýsa zamanda Doðu Türkistan a kadar oldukça geniþ bir alana yayýlýr. Ýspanyol gezginleri ayçiçeðini, ilk olarak Ýspanya'da bahçelerde süs bitkisi olarak yetiþtirmeye baþlarlar. Ekonomik anlamda bir yað bitkisi olarak ilk defa Rusya'da üretilir ve ardýndan tüm Avrupa'ya yayýlýr. CargillHaberler - Güneþe tutkun Ayçiçeði 13

9 Dünyada bitkisel yað üretiminde ayçiçeði yaðý, %7,5 lik payla 4. sýrada yer almaktadýr. Ýlk sýrada, son yýllarda üretimi artan palm yaðý yer almakta, palm yaðýný soya ve kanola izlemektedir. Türkiye ye ilk olarak yýllarýnda Bulgaristan ve Romanya dan gelen göçmenler tarafýndan getirilen ayçiçeði tohumlarýnýn, çiftçimiz tarafýndan üretimine baþlanýr. Ancak, 2. Dünya Savaþý na hatta 1970 li yýllarýn baþlarýna kadar ayçiçeði üretiminde fazlaca bir geliþme olduðu söylenemez. Esas üretim ve ekim alaný artýþý, 1980 li yýlardan sonra hibrit tohumlarýn ülkemize girmesiyle baþlar. Ýlk yýllarda ülkemizde ekilen ayçiçeði düþük verimlidir. Ancak daha sonra Tarým Bakanlýðý na baðlý Zirai Araþtýrma Enstitülerince yapýlan araþtýrma ve denemeler sonucu üretilen tohumlarda yüzde yað yüzdesine ulaþýlýr. Kapak konusu Yað oraný yüksek Bin tanesinin yaklaþýk aðýrlýðý 70 ile 200 gram arasýnda olan ayçiçeði tohumlarýnýn yaðlý çeþitlerinin tohumlarý daha küçük, çerezlik çeþitlerinin ise daha büyüktür. Tanesi küçük olan tohumlarda yað oraný, tanesi büyük olanlara nazaran daha fazladýr. Tohumlarýnda %35 oranýnda kabuk ve %65 oranýnda da iç bulunmaktadýr. Kabuklu tohumlarýn yað oraný %45 55, içteki yað oraný ise %65 70 dolayýndadýr. Ayçiçeði yaðýnýn yiyeceklerimizde kullanýlmasý ve çekirdeklerinin çerez olarak günde g kadar tüketilmesi önerilmektedir. Geliþmiþ kök sistemi ile 3 m derindeki suyu kullanabilmektedir. Geliþme devresinde ayçiçeði bitkisi ortalama 200 kg su tüketmektedir. Kuraða karþý yüksek derecede toleranslý olmasýna raðmen, kuraklýðýn uzun süre devamý halinde tablalar küçük kalmakta, tohum baðlama düþük düzeyde olmakta ve verim önemli ölçüde azalmaktadýr. E vitamini deposu Ayçiçekleri gri, beyaz ya da siyah renkli çizgili selüloz kabukla örtülü olup bu kabuðun içinde ayný biçimli, kabuða yapýþýk olmayan yaðlý bir tohum bulunur. Ýþte ayçiçeðinin bu tohumlarý, diþler arasýnda kabuk çýtlatýlýp çýkarýlarak yenilir. Preslerde sýkýlan ayçiçeklerinin ise yaðý çýkarýlýr. Bu yað, yemeklik olarak ya da sabun ve boya endüstrilerinde kullanýlýr. Kalan küspe de hayvanlara yem olarak verilir. 100 gr kabuklu ayçiçeðinin içerdiði besin deðerleri þunlardýr: 528 kalori; 46,5 gr yað (linoleik asit ve doymamýþ yaðlar); 21,4 gr lif; 1,4 mgr B1 vitamini ve 39,2 mgr E vitamini. Yüksek kalorisiyle çok önemli bir enerji kaynaðý olmasýnýn yaný sýra ayçiçeði, E vitamini bakýmýndan da zengindir. Yapýlan araþtýrmalar E vitamini ve linoleik asit yönünden zengin olan ayçiçeðinin, kalbe yararlý olduðunu göstermektedir. Yine araþtýrmalar, vücuttaki E vitamini düzeyinin düþük oluþunun, kalp krizi geçirme riskini artýrdýðýný ortaya koymaktadýr. Ayrýca linoleik asit, kötü kolesterol düzeyini düþürür ve damarlarda oluþacak kan pýhtýlarýnýn damarlarý týkamasýný da önler. Ayçiçeðinde bulunan E vitamini gibi antioksidan maddelerin fazlalýðýnýn, vücudun kansere karþý direncini artýrdýðý uzmanlarca belirtilmekte, ayrýca ayçiçeði tohumunun, idrarý artýrýcý ve göðsü yumuþatýcý etkileri olduðu da bilinmektedir. Tohumlar, ezilip yara lapasý yapýlarak çýbanlarý olgunlaþtýrmada da kullanýlmaktadýr. Ýþte bu etkileri saðlamak üzere, ayçiçeði yaðýnýn yiyeceklerimizde kullanýlmasý ve çekirdeklerinin çerez olarak günde g kadar tüketilmesi önerilmektedir. Dünya Ayçiçeði üretimi, tüketimi 2006 yýlýnda tüm dünyada yaðlýk bitki üretimine yönelik tarýma ayrýlan 231 milyon ha alandan elde edilen ürünlerden (Palm, soya, kanola, ayçiçeði vd.), toplam yaklaþýk 150 milyon ton yað üretimi gerçekleþtirilmiþtir. Toplam yaðlýk bitki ekim alanlarýnýn yaklaþýk %10 u ayçiçeði ekimine ayrýlmýþtýr yýlýnda dünya genelinde yaðlý tohum üretimi 385,5 milyon ton olarak gerçekleþti. Bu rekolteden elde edilen toplam ham yað miktarý ise 130,2 milyon ton oldu. (Kaynak: Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði, 2008) 2007 yýlýnda dünya ayçiçeði yaðý üretimi miktarý ise 9,8 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda dünyada bitkisel yað üretiminde ayçiçeði yaðý, %7,5 lik payla, yaðlýk ayçiçeði tohumu üretimi de 30.2 milyon ton üretim ve %8 lik payla 4. sýrada yer almaktadýr. Ýlk sýrada, son yýllarda üretimi artan palm yaðý yer almakta, palm yaðýný soya ve kanola izlemektedir. Yaðlýk ayçiçeði tohumu üretimi bakýmýn- Batý dillerinde güneþ çiçeði, ama biz ayçiçeði diyoruz. Ayçiçek tohumu üretimi (Milyon Ton) Ayçiçek Tohumu 2008/09 F 2007/08 F AB Rusya 6 5 Ukrayna 5 4,5 Güney Afrika Cum. 0,5 1 ABD 1,5 2 Arjantin 5 5 Türkiye 1 0,7 Diðer Ülkeler 5 6 DÜNYA TOPLAMI 30 30,2 14 CargillHaberler - Güneþe tutkun Ayçiçeði CargillHaberler - Güneþe tutkun Ayçiçeði 15

10 Kapak konusu Halk arasýnda Günedöndü ya da Günebakan olarak da bilinen bu güneþ düþkününün Ýngilizce deki isminin (Sunflower) dilimizdeki karþýlýðý, Güneþ çiçeði anlamýna geliyor. Ama nedendir bilinmez, biz ayçiçeði demeyi uygun görmüþüz bu bitkiye. dan dünyada önde gelen ülkeler Ukrayna, Rusya, Arjantin olup, bu üç ülke dünya üretiminin yaklaþýk %46 sýný gerçekleþtirmektedir. Yaðlýk ayçiçeði tohumu üretiminde 13. sýrada yer alan ülkemizin, aldýðý pay ise %2 dir. Verim bakýmýndan incelediðimizde (Hg/Ha) lýk verim ile dünya ortalamasýna yakýn olmasýna karþýn Fransa, Arjantin ve Çin in gerisinde kalmaktadýr. Bitkisel Yað sektörü ve ayçiçeði Bitkisel yað sektörümüz, 4 milyon ton yaðlý tohum, 1,5 milyon ton rafine ve 900 bin ton margarin üretim kapasitesiyle yaklaþýk 2 milyar dolarlýk bir hacme sahiptir. 950 bin ton likit, 550 bin ton margarin ve 200 bin ton diðer kullaným olmak üzere 1,7 milyon ton tüketim var. Bu rakama, Dahilde Ýþleme Rejimi (DÝR) kapsamýnda, ithal edilen bin ton civarýndaki yað dahil deðildir. Ülkemizde kiþi baþýna yýllýk yað tüketimi düþük olmasýna raðmen her yýl belli bir artýþ göstermekte, buna paralel olarak bitkisel yað ihtiyacý da ayný oranda artmaktadýr. Bitkisel yað üretiminde hammadde olarak büyük oranda da ayçiçeði kullanýlmaktadýr. Bitkisel yað tüketiminde ise yaðlýk tohum bitkilerinin oranlarýna baktýðýmýzda, %77,7 ile ayçiçeðinin ilk sýrada yer aldýðýný görüyoruz. Yaðlýk ayçiçeðini Türkiye nin en önemli yaðlýk tohum bitkisi yapan neden ise %40 civarýndaki yüksek yað oraný. Diðer yaðlýk tohum bitkilerinden üretilen yaðlarda tüketim paylarýna baktýðýmýzda ise mýsýr yaðý %10,5, soya yaðý %8,4, pamuk yaðý %7,9, fýndýk, kanola ve palmin %5 civarýnda olduðunu görüyoruz. Üretimde rakamlar pek iç açýcý deðil. Geçen yýldan bu yana artýþ göstermeyen yaðlýk ayçiçeðinde tahmini ekim alaný, ha. 2006/07 sezonunda yaklaþýk 950 bin ton olarak gerçekleþen yaðlýk ayçiçeði tohum üretimi, geçen yýl yaþanan kuraklýk ve ekim alanlarýnda artýþ olmamasý nedeniyle %20-25 düþüþle 700 bin ton olarak gerçekleþti. Ayný durum pamuk tohumu ve soya fasulyesi gibi diðer yaðlý tohumlar içinde geçerli. Ülkemiz ihtiyacýný karþýlamayan bu rakamlar da sektörü ithalata zorlamakta. Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði (BYSD), 12 Eylül 2007 tarihinde gerçekleþtirdiði, 2007/08 Sezonunda Yaðlý Tohum ve Ham Yað Piyasalarýna Bakýþ Toplantýsý nda ülkemizin bitkisel yað üretimi ile ilgili son durumu ortaya koydu. Toplantýda yapýlan sunumlarda; 2006/07 sezonunda 1,012 milyon ton olarak gerçekleþen yaðlýk ayçiçeði üretiminin, 2007/08 sezonunda 700 bin ton seviyesinde gerçekleþeceðinin tahmin edildiði belirtilmiþti. Ekim alanlarýnýn hemen hemen ayný kalmasýna raðmen, kuraklýk ve son 70 yýlýn en sýcak hava þartlarý üretim düþüþünün baþlýca nedenleri arasýnda gösterilmiþti. Ülkemiz ayçiçeði yaðý tüketimi 650 bin ton seviyelerinde. Ülke mahsulünden elde edilebilen ayçiçeði yaðý miktarý ise yaklaþýk 400 bin ton. Açýk; yaðlýk ayçiçeði ve ham ayçiçeði yaðý ithalatý ile karþýlanmaya çalýþýlýyor. Bu amaçla, 2007 yýlýnda, 596 bin ton (260 milyon dolar) yaðlýk ayçiçeði tohumu ithal edildi. Ýthalat yapýlan baþlýca ülkeler; Bulgaristan, Romanya, Moldovya ve Ukrayna oldu. Ayný dönemde 162,8 bin ton (137 milyon dolar) ayçiçeði yaðý ithal edildi. Ayçiçeði yaðý ithalinde Arjantin, Ukrayna ve Rusya baþlýca ithalat yaptýðýmýz ülkeler oldu. (Kaynak: TÜÝK, Oil World) 650 bin ton civarýnda yurtiçi ve 50 bin ton civarýnda ihraç talebini karþýlamak için, Türkiye yaðlýk ayçiçeði tohumu üretiminin 2 milyon ton olmasý gerekiyor. 2007/08 sezonu için; Türkiye yaðlýk ayçiçeði tohumu üretimi, 700 bin ton; ülke mahsulünden ayçiçeði yaðý üretimi 280 bin ton; Türkiye ayçiçeði yaðý tüketimi yaklaþýk 650 bin ton; Türkiye ayçiçeði yaðý ihracatý 50 bin ton; toplam ayçiçeði yaðý ihtiyacýnýn 700 bin ton olacaðý hesaplanýyor ve ortaya çýkan 420 bin ton luk ayçiçeði yaðý açýðýnýn, yaðlýk ayçiçeði tohumu ve ham ayçiçeði yaðý ithalatlarý ile karþýlanmasý planlanýyor. Karadeniz ülkelerinde yaþanan geliþmeler ve yeni modern kýrýcý tesislerin yapýlmasý nedeniyle, gelecek sezonda bu ülkelerden yapýlacak yaðlýk ayçiçeði tohumu ithalatýnda bir azalma bekleniyor. Son dönem yaðlý tohum ihracatýna koyduklarý vergiler nedeniyle de bu ülkelerle yaptýðýmýz yaðlý tohum ticaretinde daralmalar olacaðý öngörülüyor. Tüm bu geliþmeler sonucunda, özellikle gelecek sezonda Arjantin den yeni mahsul ham ayçiçeði yaðý ithalatýmýzda artýþ olacaðý beklentisi de var. Ülkemizdeki mevcut üretimin, bitkisel yað talebi dikkate alýndýðýnda, yeterli olmadýðý açýkça görülüyor. Bitkisel yað açýðýmýzýn kapatýlabilmesi bakýmýndan, potansiyel olarak ekimi mümkün olan bölgelerde yeni ekim Bitkisel yað tüketimimizde %77.7 ile ayçiçeði ilk sýrada yer alýyor. alanlarýnýn devreye sokulmasý, verimi artýrmak için ikinci ürün tarýmýna daha fazla önem verilmesi önerilenler arasýnda. Bunun dýþýnda yaðlý tohumlarla diðer ürünlerin arasýndaki fiyat paritesinin yaðlý tohumlar lehine olmasý, ekim alanlarýnýn artmasýný saðlayabilir. Bu yýl, yaðlý tohum fiyatlarý devlet prim desteði de dikkate alýndýðýnda umut verici görünüyor. Yað sanayimiz, hammadde ithal edip bunu iþlenmiþ ürün olarak ihraç ediyor. Bu þekilde hem ülkemizdeki kurulu kapasite deðerlendiriliyor, hem de yapýlan ithalat nedeniyle kaybedilen dövizin bir kýsmý telafi edilebiliyor. Yaðlýk ayçiçeði tohumu üretimimizin ülke ihtiyacýný karþýlamada yetersiz kalmasý, söz konusu üretim açýðýnýn ithalat yoluyla karþýlanmasý gereðini ortaya çýkarýyor. Ham madde yetersizliði, yaðlý tohum ve ham yað ithalatýný zorunlu kýlýyor. Ýthalatýmýz daha çok ayçiçeði tohumu þeklinde yapýlýyor. Böylece, ülkemiz bitkisel yað sanayinin atýl kapasitesi de deðerlendirilmiþ oluyor. 16 CargillHaberler - Güneþe tutkun Açiçeði CargillHaberler - Güneþe tutkun Ayçiçeði 17

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı