74. KANAMA DURDURUCU ihemostaiikajan i ANKAFERD 2 ML. Is--]-KSIEN SENS6RUa. YAKLA$rK MALiWT iqiuoin. Birim Fiyat. i HAMiLTON MARKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "74. KANAMA DURDURUCU ihemostaiikajan i ANKAFERD 2 ML. Is--]-KSIEN SENS6RUa. YAKLA$rK MALiWT iqiuoin. Birim Fiyat. i HAMiLTON MARKA"

Transkript

1 T.C. Harran Universitesi Tlp Fakliltesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi YAKLA$rK MALiWT iqiuoin Birim Fiyat INFUZYON POMPA SETI TEKLI (BAGIMU) infuzyon PoMPA seri TEKLi (EAGIMSIZ) 74. KANAMA DURDURUCU ihemostaiikajan i ANKAFERD 2 ML Is--]-KSIEN SENS6RUa i HAMiLTON MARKA VEIITiLATO RE UYUMLU )

2

3 Genel Toplam(KDV Haric):

4 ihruzyor,r PoMPA seri ( qirrli) l.pompa seti, hijyen kogullarr altrnda, gonderim dogrulu0undan sapmadan, stabil ve sorunsuz olarak en az 48 saat kullanrma uygun olmalldlr. 2.Pompa seti Qift kanallt/yollu olmah, tek setle iki fakh srvryr a p, kullanrcrnln infuzyon pompasrnda girdi0i bilgilere g6re farkh htzlarda ve dozlarda; aynr kanaldan, aynr anda veya ardtgtk olarak dalttabilme ozelligine sahip olmaltdtr. Setin 2. srvr girig yeri diger setlerle mayi vermeye ve enjekt6rlerle kullanlma uyumlu olmahdrr. 3.Setin 2. stvt girig yeri gerektiginde i0nesiz aparat ve konnektorlerin giriglerine uygun olmaidrr. 4. Pompa seti set ile aktaflm yaprlrrken hacimsel dooruluk surekli olarak saolanmahdrr, gonderimde srvt miktannda degigken sapma olmamaltdlr- (Maksimum 7o3 sapma orant) 5.Set havayr hastadan seti aytrmadan gtkarabilme dzelli0ine sahip olmalldlr; bu sayede sislem enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmaltdtr. 6.Pompa seti infuzyon pompasrna baolandr0rnda, srvr kabtntn yerden ve hastadan yuksekli0ine baormlr olmadan her turli.i konumda ve yukseklikte hacimsel olarak slvl gdndermelidir. T.Cih'azlan saolayacak olan firmanrn Teknik Servis Boliimu olmalr ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakan[0rndan Sattg Sonrasr Hizmetleri Yeterlitik Belgesine sahip olmaltdtr. S.ihaleye igtirak eden firma urunu ile ilgili Uluslar arasr platformda yaprlmrg klinik degerlendirme ve klinik gahgmalar sunmahdrr. ihaleye igtirak eden firma katalog vermek zorundadlr. LUrUnUn ambalajr Uzerinde SGK ve Saglk Bakanhor Ulusal Bilgi Bankasina kayrth ve onaylanmrg Uriin numarasr (barkod) bulunmaltdtr. l0.ihaleyi atan firma hastanenin ihtiyact dogrultusunda her 100 adet set igin '1 adet adet pompa cihazr vermelidir. Pompa cihazrnr setlerin kullanrm siiresi boyunca hastaneye kurmahdrr. ihtiyag halinde cihaz sayrsr hastane idaresinin uygun g0rdu0u saytda arftrnlacakt,r. Firma istenilen cihazr en geg 15 gun iginde temin etmelidir. 1 l.cihazlarrn baktm, onaflm ve kalibrasyonu firmanrn sorumlulu0u altrnda olacaktrr. Firma, bir cihazrn arrzalanmasr durumunda en geg 48 saat iginde bagka bir cihaz temin edecektir. 12.Pompa cihazlafln kalibrasyonunda kullanllan cihazlar ve yaprlan iglemler izlenebilir olmah. Kalibrasyon sertifi kalarrnrn bir niishasi hastaneye verilmelidir. 13. Pompa setleri miatlaflnrn dolmasrna en fazla 4 ay kala,6nceden bildirilmek kaydryla firma tarafrndan yenileri ile degigtirilecektir UrUnler numuneye gore deoerlendirilecektir. 15.Firma agaorda belirtilen teknik destek gartlartnt saglamalldtr. 16.a. Cihazlara en az yrlda bir kez veya Uretici flrmanln belirlemig oldu$u bir yrldan daha az siirede kalibrasyonlafl hastanemiz BaghemgireliQinin 2 ay 6nceden belirleyeceoi tarihte yaprlmaldrr. Aynca cihazlafln heraflza veteknik hizmelinden sonra da kalibrasyonlafl firma tarafrndan yaprlacaktrr. Bu kogullara uyulmadrgr takdirde kalibrasyonu gergeklegtirilmemig her cihaz igin, her gun igin 10 adet set firma tarafrndan hastaneye Ucretsiz olarak verilecek. b. Cihazlann aflzalanmasr durumunda; alza firma tarafrndan 48 saat iginde giderilmeli, anza giderilemiyorsa kalibrasyon ayan ve dlgiimii yaprlmrg yeni cihaz firma tarafrndan 48 saat iginde getirilmelidir. Bu siirelerin baglamasrnda firmaya Baghemgirelioin aflza bildirimi igin firmayr aradrgr tarih ve saat dikkate alnacaktrr. Bu kogullara uyulmadr0r takdirde anzal her cihaz igin, her saat igin 5 adet set firma tarafrndan hastaneye ocretsiz olarak verilecek. lt.setleri verecek firmanrn gerektiginde temini igin rgr0a direngli pompa seti, standart infiizyon pompa seti gibi setleri de mevcut olmahdrr. Cihazlar boliimlere daortrlrken cihazrn markasr, modeli, seri numarasr ve hangi bolumlerde bulundugu liste geklinde Baghemgireli0e verilmelidir. Aflza durumunda b0lumden ahnan cihaz aflza giderildikten sonra alndrgr boliime teslim edilmelidir. Yeni cihaz getirilmesi durumunda yukaflda istenen cihaz bilgileri tekrar Baghemgirelioe yazrh olarak bildirilmelidir. Setleri saolayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve agagrdaki Ozelliklerin tumunu ta$ryan infiizyon pgmpalannr tem.in e.tmelidir. CIHAZIN TEKNIK OZELLIKLERI a.cihaz 22O voll! o/o10, SOHz. $ehir ceryanr ile gahsabilir olmaldrr. *ffit?!!,,',' Naeide)oz. - Harionc5':':irrLr","' "Tlr'lllf$S"!ri'I;.

5 b.cihazda elektirik kesilmelerine kargr garz edebilen bir batarya bulunmakdrr. Tam dolu batarya en az 5 saat galsabilmelidir. TUm cihazlafln bataryalannrn bu kogulu sa$layabilmesi igin cihazlar firma taraftndan en az 6 ayda bir batarya kontrolunden gegirilmelidir. c.cihaz damlama sayrsrna baolr olmaksrzrn, srvrnrn viskositesinden etkilenmeksizin stvtntn hastaya hacim olarak vedlmesi prensibiyle gahgmaldrr, infizyonun gergeklegtirilmesinde stvtnrn yuksekli0i 6nemli olmamahdrr. d.cihazrn 0n panellerindeki gostergede biltun parametreler izlenebilmeli, sesli ve gdriintiilu alarm sistemine sahip olmalrdrr. e.lnfeksiyon geligme riskini en aza indirmek igin sette biriken havayr kapah sistemin (infuzyon seti - pompa sistemi) butunlu0unu bozmadan grkarmak mumkun olmahdrr. f.cihazrn kullanrmryla ilgili kullanrcrya yeterli e0itim firma tarafrndan verilmeli; Baghemgirelik tarafrndan talep edildi0inde bu egitim tekrarlanmahdrr. r. Cihaz iizerinde askr klempi olmahdrr. j. Cihazda hava olmasr, pil gucunun dugmesi, doz limitine erigilmesi, setin alt ve Ust yollaflndaki ttkanma ve srkrsma olmasr, elektronik ve mekanik aflza, kapagtn pompalama srrasrnda agtlmast ve diger hala durumlaflnda cihaz sesli ve goruntulu alarm verebilmelidir. k. Aktg ve doz bitmesi durumlartnda cihaz alarm esnasrnda daman agrk tutma hrzr olan saatte sml. veya daha dugiik doz hrza gegebilmelidir. l. Cihazlafl saolayacak olan flrmanrn Teknik Servis BdlUmU olmaltdrr. m. Lipid ve kan drgrnda dioer stvtlar igin kullantldt0tnda infuzyon setleri en az saatte bir de0igtirilmeye uygun olmahdrr. n. Set cihazdan aynldrgr zaman serbest akrmr engelleyen mekanizmast bulunmaltdtr. o. Cihazlar kliniklerde demo yaprlarak numune ile deoerlendirilecektir

6 ihruzvot't PoMPA seri TEKLi BAG;IMLI TEKN K SARTNAMESi f.infiizyon kaplanna rahat girecek gekilde dizayn edilmig keskin, sivri, delici uq olmalldlr. 2.infiizyon pompa damla sensairiine uygun, ideal, iist damla b6lmesi olmahdlr' 3.Sefte, 15?m?luk flltre bulunmalldrr. 4.Pompa hrz ayar biiliimii, silikon olmaltdtr. 5.Setin ucu, gevirmeli kilit baglantlll olmalldlr. 6.Line iizerinde, kontrolsiiz aktgt (serbest akrg) engelleyen klemp olmah ve set cihazdan glkallllr grkarrlmaz, klemp otomatik olarak kapanmalldlr. 7.Kapakh, bakteri giri$ini 6nleyen hava girigi olmalldrr. 8.Set 270 cm uzunlulunda Ye enjeksiyon port girigli olmalldlr. g.kullantm kllavuzu ve/veya ambalai iizerindeki bilgiler lngilizce, Almanca veya Franslzca dillerinden en az birinde yazlll olmalldlr. 'lo.ambalaj iizerinde son kullanma tarihi, lot no, iiriiniin igerigi hakkrndaki tiim bilgiler belirtilmelidir. l l.ambalaj geri dainiigiim iizelli0ine sahip olmalt ve uzerinde belirtilmelidir. l2.uluslaris-r Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalanna sahip olmaltdtrye CE ambalai iizerinde belirtilmelidir. 13.Sefler ite birlike, her 1OO sete eke dzellikleri belirtilen I adet cihaz bir yrl boyunca kullantma sunulacakrr. VOLUMETR K infuzyon CiHAZLARI TEKNiK $ARTNAME 'l.cihaz, intra-vendz, intra-arteriyel veya enteral ilaq uygulamalanna uygun olmahdlr. 2.Cihazrn, a0rrhgr 1.5 kg, boyutlarl kuqiik olmalidir. 3.Cihazrn dili tiirkqe, kullantmt pratik Ye kolay olmahdlr. 4.Cihazrn, tagrnmastnt saglayacak bir taslma kulbu olmaltdtr. 5.Cihazrn, infiizyon standlna sabitlenmesini saglayacak ve cihazdan kolayca glkabilecek klembi olmalrdtr. 6.Cihaz, 6zel kilit sistemi ve tek bir klemp ile maks.3 adet iistiiste monte edilerek taslnabilmeli Ye az yer kaplamaltdtr. 7.Cihaz, 100.,.240 V AC, 50/60 Hz aklmla gallgabilmelidir. S.Cihazlar, kablo kangtkhgtntn azalttlmasr i9in, 3 cihazrn ortak kullantlabildi!i opsiyonel elektrik kablolu olmaidlr. g.cihaz gegifli segeneklerde, cm uzunluuunda, enjeksiyon portlu, lgtga hassas ilaglar igin opak, piggyback infuzyon igin ikili, silikonize keskin uqlu, transfiizyon igin kan filtreli, PYC?siz,0,2 yhztuf fiiiieti, enteral beslenme igin torbalr ve torbastz setler ile kullanrlabiliyor olmalrdrr. io.citraz, akii (NiMh, tekrar garj edilebilen) ile 25 mlrsaat hlzla 8 saat galtgabilmelidir. 6 saatte %1OO?ii tekrar garj edilebilmelidir. Kullanllan tiim cihaz ve aparatlara uygun' standart akiilii olmaltdtr. 11.Cihaz, akllh batarya sistemi sayesinde, pil 6mriinii yiikseltmek amacryla belirli periyotlarda kendini degari edebilmelidir. 1z.Cihazda, elektrik kesildi6inde, batarya otomatik olarak devreye girmelidir. 13.Cihaz, kalan akii kapasitesini saaudakika olarak gosterebilmelidir. l4.standardizasyonu saglamak igin, infiizyon ve perfiizyon pompa sistemlerinin kullantm meniileri aynr olmaltdtr. 'tb.cinaz, O.l-'l2OO musaat htztna kadar infuzyon yapabilmelidir' - 0.1? mlrsaat araslnda 0.01 musaat artlglarla, ? ml/saat araslnda 0.1 ml/saat artuglarla' - looo? 12oo ml/saat arastnda'l ml/saat artlglarla ayarlanabilmelidir. 'l6.cihazda, infaizyona ara Yerilmeden htz degigikli0i yaptlabilmelidir. 17.Cihazda,0.1? 9999 ml arasl giden voliim (GV) ayarlanabilmelidir: - 0.1? ml arastnda 0.01 ml artlglarla, ? ml arastnda 0.1 ml artrglarla, ? 9999 ml arasrnda 't ml arftglarla.

7 'l8.cihazda,'l dakika ile 99 saat 59 dakika arasl zaman ayarlanabilmelidir. 19.Hrz, giden voliim yeya zaman delerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiginde, ugiincii deger cihaz tarafrndan otomatik olarak ayarlanabilmelidir. z}.cihazda, kalan voliim, kalan zaman ve toplam verilen voliim surekli takip edilebilmelidir. 21.Cihazda, infiizyon devam ederken ara voliim ve ara siire slirekli takip edilebilmeli ve tedaviye uygun olarak istenildiginde silinerek yeniden yeni degerlerin takip edilebilme 6zelli0i olmalldlr. Z2.Cinazaa, bolus ml/saat arast ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya manuel olarak tek tugla verilebilmelidir. 23.Cihaz, bolus volaim ve zamant girildiken sonra bolus hlzrnr otomatik olarak hesaplayabilmelidir. Z4.Cihazn, doz hesaplama modu olmalldlr. Aolrhk (kg) veya zamana (dakika, saat veya 24 saat) balh mg, pg, le veya mmol doz iinitelerine dayanan kullanlm hrzr (tirn.mg/kg/sa) otomatik olarak heiaplanabilmelidir. Bolus htztntn otomatik hesaplanmastyla mg' yg, le' mmol olarak her kg ve/veya her zaman (dakika, saat veya 24 saat) iinitesi iqin bolus uygulamast yapabilmelidir. 21.Cihazda, infiizyona yeniden baglarken veya batarya degigiminden sonra bir iinceki tedavinin tekran veya devamt igin baqlanglg menaisiinden son tedavi seqilebilir olmaltdlr. 26.Cihazdi, son 1OO0 tedavi tarihleri ite birlikte haftzada saklanabilmeli ve istendiginde PC aracrh!ryla goriilebilmelidir. 27.Cihiz, tek tuga basrlarak standby (bekleme) moduna gegebilmeli ve I dakika ile 99 saat arasrnda, 1 dakikaltk arttglarla standby siiresi seqilebilmelidir. 28.cihazda, medikasyon hatalaflnt ainlemek amaclyla 720 ilag hafrzasl mevcut olup, '10 kategori altnda slntflandtrrlabilmelidir. Belirli ilaq doz limitleri srnrrlandtrtlabilmektedir. Bu ilaqlar iizerinde, istendi0inde deoigiklik yaprlabilmelidir. 29.Cihazda, iigilncii kigilerin maidahalesini engellemek amacryla gifreli, iki farkh veri kilidi olmaltdtr. 3O.Cihaz,9 seqenekli 10,1-1,2 bar) bastng kontrollii olmalt, bastng alarmrndan sonra bolus volaimai otomatik olarak azalarak inf lizyon durmalldlr. 31.Basrng kademesi, cihaz ekranlnda gdriilebilir olmahdlr. g2.cihazda, kontrolsiiz aktg (serbest akrg) koruma sistemi olma[dtr. Cihazda ve infiizyon setinde kontrolsiiz aktg (serbest aktg) klembi yer almatdrr. Hava sens6rii, alt ve iist bastng sensiirleri sayesinde damla sens6rsaiz olarak da kullanllabilmelidir' 33.cihazda, 2 kanalh mikroproses sistemiyle taim gaivenlik ile ilgili fonksiyonlann tam olarak otomatik kontrolai sa0lanmaktadlr. 34.Cihazda, optik ve akustik alarmlarln yanlnda, cihaz displayinde yaztlt alarm mesajlafl ve yardrmcr metinler yer almaltdlr. 35.Cihazda, 6nalarm ve alarmlar igin renkli lllklar (LED) yer almaltdtr' 36.Cihazln, gahgmasr diiital otarak g6riilebilmelidir. 37.Cihaz displayinde, tiim bilgiler aynl anda goriilebilmelidir. (Hrz, cihazrn elektrik baglantrsrnda bulundugu, infiizyonun devam eftigi, akii durumu, cihazln alarm nedeni Y.b.). 3S.Cihazda okliizyon alarmt, bastng alarml, damla alarmt, hava alarmt, hatlrlatma alarmt, akii bo9, standby (bekleme),?infiizyon line?t dogru yerlestirilmemig veya hi9 yerleqtirilmemig?, personel qa5n,?ilaq doz srnrfl agtldt? Ye teknik hata alarmlan meycut olmalldlr. 39.bihazda, batarya kapa$tnrn aqrldl0lnl alarm ile haber veren kapak sens6rii olmaltdtr. 4o.Cihazda giden volum veya siire bitmek iizere, akai boqalmak iizere on-alarmlan mevcut olmalrdlr. 4l.Cihazda istendiginde KVO modu akive edilebilmelidir. - Htz? 10 musaat igin l(vo = 3 ml/saat, -Htz? 10 musaat igin l(vo = 1 ml/saat, - Hrz? 1 musaat igin KVO = ayar hlz. 42.Cihaz; hemgire galrrma sistemi, ambulans (12 V) ve PC?ye ba5lantr igin bir Multi Fonksiyon KonneKdrune (MFC) sahip olmalldlr. 43.cihazda, opsiyonel piggy back modu olmall ve tek bir pompa ile iki farkll hlzda infiizyon arasrnda geqig saolanabilmelidir. Bu uygulama igin cihazlara uygun line kullantlmaltdtr. ++.Cihazliri, Softiare updateleri ile yeni iizellikler eklenebiliyor olmahdrr (6rn: software F ile hasta datalannl hafrzada tutma, software G ile barkod okuma dzellili, Tcl, PDMS v.s.). 4S.Cihazlar opsiyonel olarak, (infiizyon ya da perfiizyon cihaztl enlazla4 adet iist iiste monte edilerek bir istasyon (Station) olugturabilmeli ve en fazla 6 istasyonda herhangi bir montaj iglemi

8 sunmahdrr. Bu sistemin, kablo kangrk[erna engel olabilmek amacryla tek bir elekrik baolantrsr olmahdrr. 46.Opsiyonel olarak her bir Station, alarmlann daha rahat takip edilebilmesi igin iizerinde biiyiik alarm rgrklan bulunduran Cover adlr tagrma aparatrna sahip olmalrdrr. 47.Hem personel tasarrufu, hem de hasta izlenebilirliuinin siirekliligi agrsrndan birden fazla cihaz 124 cihaza kadar) tek bir istasyondan opsiyonel izlenebilir olmaldrr. 4S.Cihazda; opsiyonel olarak modem, kablosuz LAN, USB-Ana port, RS232, USB Slave Port, Ethernet RJ45, PS/2 baglantrlan olmahdrr. 49.Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yaizeye sahip olmah, kolay kolay srvr geqirmemelidir. so.cihaza, uygun orlinal seti ile 72 saat iizeri uygulamada, sapma payr t % 5 olmalidir. 51.Cihaz, 1,4 ml hatah doz verdi!inde otomatik olarak durmalidir. 52.Cihaz, uluslarasr Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalanna sahip olmahdir. S3.Cihazrn, minimum 10 yrl siireyle gerekli olan yedek pargalaflnrn temini ve tamir ile cafigrlabilir olmasrnrn ve gerekli teknik servis hizmetini gerektiginde veya periyodik bakrmlarda saglanacagrnr taahiit edilmalidir. 54.Teknolojik gelismelere parelel parametreler degigtirilebilir 6zelliKe olmahdrr. 55.Cihaz, IEC/EN , IECTEN , EN standartlaflna uygun olmahdrr. 56.Set ile birlikte cihaz verilmelidir. lhtiyaq halinde cihaz sayrsr idarenin uygun gtirdiiuii saytda arttrfllacakrr. 57. Uriin numuneye 96re degerlendirilecektir.

9 infuzyon pompa seti TEKLi BArStustz rexruix ganrlluesi f.infiizyon kaplarrna rahat girecek gekirde dizayn edilmis keskin, sivri, delici ug olmahdrr. 2.lnfaizyon pompa damla sensdriine uygun, ideal, aist damla bdlmesi olmaldrr. 3,Sette, l5?m?luk filtre bulunmatrdtr. 4.Pompa htz ayar boliimai, silikon olmaltdtr. S.Setin ucu, gevirmeli kilit baolantth olmaltdtr. 6.Line 2 bar baslnca dayanrklt olmaltdtr. T.Kapaklt, bakteri girigini 6nleyen hava girigi olmahdrr. LSet en az 180 cm uzunlulunda ve enjeksiyon port girigli olmaltdtr. 9.Kullanrm krlavuzu ve/veya ambalaj iizerindeki bilgilel ingilizce, Almanca veya Fransrzca dillerinden en az birinde yaztlt olmaltdtr. lo.ambalaj aizerinde son kultanma tarihi, lot no, airiiniin iqerigi hakkndaki tiim bilgiler belirtilmelidir. ll.ambalaj geri d6niigiim 6zelligine sahip olmah ve iizerinde belirtitmelidir. l2.uluslarasr Kalite Belgeleri lso ve CE sertifikalanna sahip olmalldrrve CE ambalaj iizerinde belirtilmelidir, l3.setler ile birlikte, he l00 sete eke iizellikleri belirtilen 1 adet cihaz bir yrl boyunca kullanrma sunulacakttr. VOLUMETR K infuzyon CiHMLARI TEKN K $ARTNAME l.cihaz, intra-ven0z, intra-arteriyel veya enteral ilag uygulamalaflna uygun olma[drr. 2.Cihaztn, a!rrt{r 1.5 kg, boyutlafl kiigaik olmalidir. 3.Cihazrn dili tiirkge, kullanrml pratik ve kolay olmatdrr. 4.Cihaztn, tagrnmastnt saolayacak bir tagtma kulbu olmahdrr. 5.Cihaztn, infiizyon standlna sabitlenmesini sadlayacak ve cihazdan kolayca gtkabilecek klembi olmaldrr. 6.Cihaz, 6zel kilit sistemi ve tek bir klemp ile maks.3 adet iistaiste monte edilerek tagtnabitmeli ve az yer kaplamaltdtr. 7.Cihaz, V AC, 50/60 Hz akrmta gahgabilmelidir. S.Cihazlar, kablo kanslkllglntn azaltrlmasr igin,3 cihaztn ortak kullantlabildigi opsiyonel elektrik kablolu olmalrdtr. 9.cihaz 9e$itli segeneklerde, cm uzunluounda, enjeksiyon porflu, rsroa hassas ilaglar iqin opak, piggyback infiizyon igin ikili, silikonize keskin uglu, transiiizyon iqin lia-n filtreti, pvcisiz,0,2 pm?luk filtreli, enteral beslenme igin torbah ye torbasrz setler ile kullanriabiliyor olmairdrr. 1.0:9i!*, akai (NiMh, tekrar gari o/o100?ii editebiten) ite 25 mt/saat hrzta 8 saat gatrgabiimetidir. 6 saatte tekrar garj edilebilmelidir. Ku[anrlan ttim cihaz ve aparaflara-uyiun, standart akolai olmahdrr. 1'l.cihaz, akrlh batarya sistemi sayesinde, pil 6mriinii yaikseltmek amacryla belirli periyoflarda kendini degarj edebilmelidir. 12.Cihazda, elektrik kesitdi0inde, batarya otomatik olarak devreye girmetidir. 'l3.cihaz, kalan akai kapasitesini saaudakika olarak gosterebilmelidir.,4.standardizasyonu sa!lamak igin, infiizyon ve perfaizyon pompa sistemlerinin kullantm menaileri aynr olmaltdtr. 'l5.cihaz, musaat hzrna kadar infiizyon yapabilmetidir ? ml/saat arasrnda 0.01 ml/saat arttslarla, ? ml/saat arasrnda 0.1 ml/saat arfiglarla, ? 1200 ml/saat arastnda I ml/saat artglarla ayarlanabilmelidir. 16.Cihazda, infiizyona ara verilmeden hrz degigikliui yaprlabilmelidir. 17.Cihezda,0.1? 9999 ml arast giden voliim (GV) ayartanabitmelidir: - 0.1? ml arasrnda 0.01 ml arttglarla, ? ml arastnda 0.1 ml arttglarla, ? 9999 ml arastnda I ml arttglarla, l8.cihazda, 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arast zaman ayarlanabilmelidir.

10 't9.hrz, giden voliim veya zaman degerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiginde, iigiincii deler cihaz tarafrndan otomatik olarak ayarlanabilmelidir. 2o.Cihazda, kalan volum, kalan zaman ve toplam verilen voliim siirekli takip edilebilmelidir. 21.Cihazda, infuzyon devam ederken ara voliim ve ara siire siirekli takip edilebilmeli ve tedaviye uygun olarak istenildi0inde silinerek yeniden yeni dederlerin takip edilebilme 6zelligi olmahdrr. z2.cihazda, bolus 'l-1200 ml/saat arasr ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya manuel olarak tek tugla verilebilmelidir. 23.Cihaz, bolus voliim ye zamanr girildikten sonra bolus htzrnr otomatik olarak hesaplayabilmelidir. 24.Cihaztn, doz hesaplama modu olmahdrr. Agrrltk (k9) veya zamana (dakika, saat veya 24 saat) bagh mg, Fg, le veya mmol doz iinitelerine dayanan kullantm htzt (6rn.mg/kg/sa) otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Bolus hrzrnrn otomatik hesaplanmasryla mg, Ug, le, mmol olarak her kg ve/veya her zaman (dakika, saat veya 24 saat) iinitesi igin bolus uygulamasr yapabilmelidir. 25.Cihazda, infiizyona yeniden baglarken veya batarya degisiminden sonra bir tinceki tedavinin tekran veya devamr igin baglangrg meniisainden son tedavi segilebilir olmaltdtr. 26.Cihazda, son 1000 tedavi tarihleri ile birlikte hafrzada saklanabilmeli ve istendiiinde PC aracrh!ryla giiriilebilmelidir. 27.Cihaz, tek tuga basrlarak standby (bekleme) moduna gegebilmeli ve I dakika ile 99 saat arasrnda, 'l dakikahk artrglarla standby siiresi segilebilmelidir. 28.Cihazda, medikasyon hatalannr 6nlemek amacrylat20 ilag hafrzast mevcut olup, 10 kategori altrnda srnrflandrnlabilmelidir. Belirli ilag doz limitleri srnrrlandrnlabilmektedir. Bu ilaqlar iizerinde, istendiginde de!igiklik yaprlabilmelidir. 29.Cihazda, iiqiincii kigilerin miidahalesini engellemek amacryla gifreli, iki farkh veri kilidi olmahdrr. 3o.Cihaz,9 segenekli (0,1-1,2 bar) basrng kontrollii olmalr, basrng alarmrndan sonra bolus voliimii otomatik olarak azalarak inf ilzyon durmaltdtr. 3l.Basrng kademesi, cihaz ekranrnda gtiriilebilir olmahdrr, 3z.Cihazda, kontrolsiiz aktg (serbest aktg) koruma sistemi olmaldtr. Cihazda ve infiizyon setinde kontrolsiiz akrs (serbest akrs) klembi yer almahdrr. Hava sensiirii, alt ve aist bastng senstirleri sayesinde damla sensiirsiiz olarak da kullanrlabilmelidir. 33.Cihazda, 2 kanallr mikroproses sistemiyle tum gaivenlik ile ilgili fonksiyonlafln tam olarak otomatik kontrolii sa0lanmaktadrr. 34.Cihazda, optik ve akustik alarmlann yanrnda, cihaz displayinde yaztlt alarm mesajlafl ve yardlmcr metinler yer almalrdrr. 35.Cihazda, iinalarm ve alarmlar igin renkli rgtklar (LED) yer almalrdtr. 36.Cihazrn, gahgmasr diiital olarak gitrailebilmelidir. 37.Cihaz displayinde, tiim bilgiler aynr anda giiriilebilmelidir. (Hrz, cihazrn elektrik ba5lantrsrnda bulundu$u, infiizyonun devam ettigi, akii durumu, cihaztn alarm nedeni v,b,). 3S.Cihazda okliizyon alarmr, basrng alarmr, damla alarmt, hava alarmt, hattrlatma alarmt, akil bog, standby (bekleme),?infiizyon line?t do0ru yerlestirilmemig veya hi9 yerlegtirilmemig?, personet gagfl,?ilaq doz srnrn agrldr? ve teknik hata alarmlan mevcut olmaltdtr. 39.Cihazda, batarya kapa$rnrn agtldt0tnt alarm ile haber veren kapak sens6rii olmaltdrr. 4o.Cihazda giden volaim veya siire bitmek iizere, akii bogalmak iizere on-alarmlan mevcut olmaidlr. 4l.Cihazda istendiginde KVO modu akive edilebilmelidir. - Htz? 10 ml/saat igin KVO = 3 ml/saat, - Htz? 10 ml/saat igin KVO = I ml/saat, - Hlz? 1 musaat igin KVO = ayar hrzr. 42.Cihaz; hemsire gagrrma sistemi, ambulans (12 V) ve PC?ye baglantr igin bir Multi Fonksiyon Konnekt6riine (MFC) sahip olmalrdrr. 43.Cihazda, opsiyonel piggy back modu olmall ve tek bir pompa ile iki farkh htzda infaizyon arasrnda gegig saglanabilmelidir. Bu uygulama igin cihazlara uygun line kullantlmaltdtr. 44.Cihazlata, Software updateleri ile yeni 6zellikler eklenebiliyor olmaidrr (6rn: software F ile hasta datalannr hafrzada tutma, software G ile barkod okuma aizelligi, TCl, PDMS v.s.). 45.Cihazlar opsiyonel olarak, (intiizyon ya da perfaizyon cihazt) en fazla 4 adet iist iiste monte edilerek bir istasyon (Station) olu$turabilmeli ve en lazla 6 istasyonda herhangi bir montaj islemi gerekirmeden kolayca birbiri ilzerine kenetlenerek toplam A cihazla bir arada galtgma imkant

11 sunmalldtr. Bu sistemin, kablo kaflgrk[0rna engel olabilmek amacryla tek bir elektrik baolantrsr olmahdrr. 46.Opsiyonel olarak her bir Station, alarmlann daha rahat takip edilebilmesi igin aizerinde biiyiik alarm rgrklan bulunduran Cover adlr tagrma aparatrna sahip olmaltdtr. 47.Hem pelsonel tasarrufu, hem de hasta izlenebilirliginin siireklili0i agrsrndan birden fazla cihaz (24 cihaza kadar) tek bir istasyondan opsiyonel izlenebilir olmaltdtr. 4S.Cihazda; opsiyonel olarak modem, kablosuz LAN, USB-Ana port, RS232, USB Slave Port, Ethernet RJ45, PS/2 baglantrlan olmalrdrr. 49.Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yiizeye sahip olma[, kolay kolay srvr gegirmemelidir. so.cihaza, uygun orjinal seti ile 72 saat aizeri uygulamada, sapma payr t % 5 olmalidir. 51.Cihaz,1,4 ml hatalr doz verdilinde otomatik olarak durmalidir. sz.cihaz, uluslarasr Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalanna sahip olmahdir. s3.cihazrn, minimum 10 yrl saireyle gerekli olan yedek pargalannrn temini ve tamir ile ga[grlabilir olmasrnrn ve gerekli teknik servis hizmetini gerekiginde veya periyodik bakrmlarda saglanacagrnr taahiit edilmalidir. 54.Teknolojik geligmelere parelel parametreler degigtirilebilir 6zelliKe olmahdrr. 55.Cihaz, IEC/EN , IEC/EN 6060r-2-24, EN standartlarrna uygun olmahdrr. 56.Set ile birlikte 75 adet cihaz verilmelidir. ihtiyag halinde cihaz sayrsr idarenin uygun 96rdifgii sayrda arftrfllacaktrr. 57. Uriin numuneye gore degerlendirilecektir.

12 KAN $EKER STRiBi TEKN K $ARTNAMESi l.sistem geligmig BiyosensOr Teknolojisi'ne sahip olmaltdrr. 2.Strip, kapiller tam kan drnekleriyle galrgmaldrr. 3.Olgnm stribi %30$0 hemotokrit aralrklarrnda dlgum yapabilmelidir. 4.Kan gekeri olgum aralr0r mg/dl olmalrdrr. 5.Kan gekeri olgumii igin en fazla 0.6 mikrolitre kan ornegi yeterli olmalldtr. 6.Olgum soresi en fazla 5 saniye olmaltdtr. 7.Stripler,1540'C rsr ve %10-90 nem araltgtndandaki gahgma gartlaflna uygun olmahdtr. S.Striplerin kullanrmr kolay olmah, gerektiginde kan stribe damlattlabilmeli veya dokundurularak emdirilebilmelidir. 9.Sistem, elektromagnetik dalgalardan etkilenmemelidir. (Elektronik cihazlar ve cep telefonlaflndan etkilenmemelidir) 10.Skip sarfiyatr az olmah, kanrn hedef alant 90zle takip edilerek yeterli kantn uygulantp uygulanmadt0t saptanabilmelidir. Eger yeterli kan damlatrlmamrg ise, cihaz teste baglamamah ve ikinci kan damlasr damlatrlabilmelidir. l l.stripler tek tek aluminyum folyo kapli olmalt,nemden rsr ve rgrktan etkilenmeden son kullanma tarihlerine kadar kullanrlabilir olmahdrr. 12.Stripler, urik asit ('15 mg/dl), askorbik asit (3 mg/dl), kolesterol (a50 mg/dl), trigtiserit (2BOO mg/dl )ve bilirubin (35 mg/dl) parantez iglerinde belirtilen konsantrasyonlara kadar metaboti erden etkilenmeden, do0ru olgum yapabilmelidir. 13.Stribin, kan damlattlan hedef alantna yanltgltkla dokunmak, hatah olgum sonuglanna yol agmamalt yani bu bolge dokunulabilir olmahdtr. 14.Skip ile birlikte teklif edilecek olan 0lgum cihazr temizlik gerektirmemeli, otgumler tamamen cihaz tn drgrnda yaprlabilmelidir. l5.kullantlan strpilerde kalibrasyon bir defaya mahsus yaprlmah, srk kalibrasyon gerektirmemelidir. 16.Skip ile teklif edilecek olan dlgum cihaz strip takrldr 0rnda otomatik olarak olgitme baglamahdrr. 17.Strip ile teklif edilecek olgijm cihaz rnda genig bir hafrza kapasitesi olmalr (>400 dlggm hafrzast) ve gerekti inde gunluk, haftalrk veya aylk rapor altnabilmelidir. 18.Olgiim cihazrnrn, PC ba6lantrsr olmah ve istendi0inde hafrzasrndaki bilgileri PC'ye aktarabitmelidir. l9.hastaneye en az 120 cihaz teslim edilmelidir.ihtiyag halinde idarenin uygun gdrdtioij sayrda arttrfllacaktrr. 20.Cihaan pilleri stribi getiren firma tarafrndan kargrlanacaktrr.cihaz sayrstnln 2 katt kadar cihaz pili ayniyata teslim edilecektir. 21.UrUn numune ile deoerlendirilecektir. 22.UrUnUn son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 ytl olmaltdtr. 23.UrUn ile beraber her 50 strip igin en az 'l adet parmak delme aparah verilmelidir. 24,Sitrip ile biyokimya olgumleri arastnda en fazla 20 mg/dlfark olmaltdlr. 25.Sitrip ile birlikte strip saytst kadar parmak delme ucu ( delici igne ) verilmedir.

13 ANJiOKET TEKNiK $ARTNAMESi (NO:16) l.kantil krsmr virgin teflon (p.t.f.e.) olmaltdtr. 2.Kaniil x-ray rgrnlaflna kargr gdmulu radioopak ozellioi ta$tmalldtr. 3.Serum infuzyonu srrasrnda drgafldan ilag verilebilmesini saolayan musluk port yer almaltdtr. 4.Port krsmrnda ilacrn geri kagmastna izin vermeyecek gekilde, bir valf sistemi yer almaltdtr. 5.lV kanulun luer-lock kapaor bulunmah ve uygulama srrasrnda kan ile temasrnr engelleyici bir konumda olmahdrr. 6.lV kantllun tespitini kolaylagtrrmak igin yanlannda kanatlar yer almaltdtr. 7.lV kanul birim blister-tyvex ambalajlaflnda yer almah ve her birim ambalajrn ustiinde ts (steril ve tek kullanrmlrk) ibaresi bulunmaltdtr. 8.lV kanulun damara girisi kolay olmaltdtr. 9.lVkanul, uretim tarihi ve son kullanma tarihi arasrnda en az2 yllk bir raf dmriine sahip olmah ve bu bilgiler ambalaj uzerinde bulunmaidrr. 10.Her urunden en az 10 adet olmak ozere numuneye gore degerlendirme yaptlacaktrr, 1 l.malzemenin tirketimi srrasrnda hatah iiriinle kargrlagrldrgrnda, saglamlar ile ucretsiz olarak degigtirilmelidir. 12 UrUnun ucu yeterli sertlikte olma[, dokudan girerken rahat girilmeli ve bukulmemeli, damara girerken ucu bozulmamalrdrr. l3.yiiklenici firma son kullanrm tarihine 4 ay kala kullanrlmayan iirunleri yeni tarihlileriyle degistireceoine dair taahutnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir. 14. Anjioketler etilen oksit veya gama rgrnr ile steril edilmi$ olmaldrr. Sterilizasyon yontemi birim ambalajrn iizerinde belirtilmis olmalrdrr. 15. Urunler Saglrk Uygulama Tebli$inde yer alan barkod(ubb kodu) ve etiket hukumlerine uygun olmaltdrr. Uygun olmayan i.iriinler ihale Uzerlerinde kalsa bile teslim alnmayacak ve gerekli i$lemler yaprlacaktrr. 16. Malzeme steril orjinal ambalajrnda teslim edilmelidir. Birim ambalajrn Uzerinde baskrh olarak, okunaklr ve bozulmayacak bigimde; a) Lot numarasr b) Uretim tarihi c) Son kullanma tarihi d) Ebadr, e) Sterilizasyon yontemi 0 Sterilizasyon tarihi g) CE i$areti h) Markasr i) Tijrkge etiketi j) T.C Saoltk Bakanlr!r tarafrndan onaylanmrg orjinal Ulusal Biklgi Bankasr kodu ve teknik ozellikleri okunakll olarak yazrlmrs olmalldrr. 17. Teklif edilen malzeme, T.C. Saolk BakanltSt tarafrndan onaylanmts Ulusal Bilgi Bankasr koduna, istekli firma teklif ettioi malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasrndan ainmrs flrma tanrmlayrcr koda sahip olmahdrr. 18. Saglrk Uygulama Tebligi gereoi; Urunlere ait UBB kodu olmayan firmalar deoerlendirme drgr brrakrlacaktrr. 19. isteklilerin ve/ veya teklif edilen mahn, ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna kayrtl olduklaflnr tastik edici belgeler olmahdtr. 20. Anjioketler idarenin isteoi doorultusunda partiler halinde veya tamamt teslim edilecektir. 21. Yiiklenici firma bozuk ve hatah Uriinleri yenisi ile deoigtireceoine dair taahutnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir. 22. istekli firmalar Teknik $artnameye uygunlu0u deoerlendirilmek Uzere her kalemden, en az 10'ar adet numuneyi ihale srrasrnda komisyona teslim edecektir. 23. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafrndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tum masraflar yukleniciye aittir. 24. Teklifi olugturan belgeler ve ekleri ile ilgili dioer ddkumanlar( katalog dahil) TUrkge olacaktrr. Bagka dilde sunulan belgeler yeminli tercumanlar larafrndan yaprlmrg ve noter tarafrndan onaylanmrg olmasr durumunda gegerli sayrlacaktrr. 25.UrUn hastanemizde kullanrlan serum setleri ile uyumlu olmalrdrr.

14 ASP MSYON KATATER TEKNi K $ARTNAMESi l.sonda geffaf ve PVC den yaprlmrg olmaldrr, bilkiilme ve rotasyon hareketini yapmaya elverigli olmah, 2.BUkillmeye direngli, kolay yerlegtirilmeyi sa!layan yumugakhkta olmahdrr, 3.10, FR olmahdrr, 4.Konnektor krsmr renkli PVC den yaprlmrg olmahdrr, 5.Sondanrn uzunlu!u -10- numaralarda konnektorden itibaren (+11) cm olmaldrr, 6.Ug krsmrna yakrn gapraz yerlegtirilmig doku emilimini dnleyen iki yan delik bulunmah, 7.Ug krsmr kapall, yuvarlatrlmrg, esnek ve atravmatik olmah, LKonnektdr digi olmah, 9.Sondalar tek kullanrmlk ve tekli steril ambalajlarda olmai, 'l0.sondalar oral ve nazal kullanrma uygun olmal, 1 1.Sondalar nontoksik ve apirojen dzellikte olmai, 12.Firma yeterli miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, degerlendirilecek, sonucuna gore uygun olmadrgr takdirde ihale drgr brrakrlabilecektir, l3.malzemenin teslim tarihinden itibaren en az2 (ikl yn raf 6mrii bulunmahdrr, l4.malzemenin tirketimi srrasrnda hatah UrUnle kargrlagrldrgrnda, saolamlan ile Ucretsiz olarak de0i$tirilmeli, 15.Ulusal ya da Uluslar arasr standart belgelerinden birine sahip olmahdrr, 1 6. Urun numuneye gdre deoerlendirilecektir. Sn=)r t$rt Haran uniy Aritt''- Ha,t"

15 ainvev rexnix gerrruanaesi 1- t-q-\c -\\ - 8! 1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Ttbbi PVCden yaptlmtg olmalrd rr. 2. Tavma olugturmayan yuvarlattlmtg yumuqak kenarlara sahip olmalt, mukozaya zarar vermemelidir. 3. Anatomik ktvrtmt olmaltdtr. 4. Aspiratdr kateteri gegigine uygun rsrrma blo$u bulunmaltdtr. 5. Renk kodu bulunmaltdtr. 6. Ambalajr tekli, temiz paketlerde steril olmaltdtr. 7. Ambalajrn iizerinde ilretim ve son kullanma tarihi yazrlr olmalr, raf omru depo teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) ytl olmaltdtr. B.UrUn numuneye gore degerlendirilecektir. n6. eoq' O'S'on{lt

16 Polyglactan rapid siitur gartnamesi

17

18 l4.kanama durdurucu iiriine ait ulusal ve uluslar arasr klinik gahgmalann yaprlmrg ve ilgili alanlarda yayrnlanmrg olmasr gerekmektedir.faz 1 galtgmast etik kurul onayr almarak yaprlmrg olmahdrr.ihale dosyasrnda bulunmaltdrr. Yrd. Dog. Dr. I Goeus

19

20 02 CELL TEKN K 9ARTNAMESi 1E l.oksuen Celi Hamilton Marka Raphael ve Galileo model ventilatorlerde kullanlma uygun olmahdlr. 2.OkslJen Sensor uzerinde uretim tarihi ve P/N numrasl yazlh olmalldlr. 3.Soket girigi molex erket tipte 3 pinli olmalrdrr. 4.Korozyona dayanrk[ olmasl igin kontak harig plastik kaplamall olmalldlr 5.Her sensor ile birlikte 1 adet hava filtresi verilmelidir. 6.Urun Firma taraftndan bir ytl garantili verilmelidir. T.Teklif edilen Urtin miadt 1 dolmadan arrza grkarrrsa 1 yrl sure dolana kadar yenileriyle Ucretsiz olarak de0igtirilecektir. 8.UBB barkod kodu olmaltdrr. 9-Urun en az bir yrl miadlt olmaltdtr. 1o-Kalibrasyonu ve monta.,t yaptlmahdlr.

21

1l-, lll,li'i,'ilnlril,:1ll''i, ": ': " " ' ' n'' r r(

1l-, lll,li'i,'ilnlril,:1ll''i, : ':   ' ' n'' r r( Srrir \o: 0011: H0nu: T(klit \lcktul'rr i'ul"-,',i,o' i5i'l,'iitl' 't o' "n'\r \r '/r 111 11 r\1r Fi5 Kodu : l',.,r "li rlr\ l,.i'- ''''- ri" l :\l '/r'r ''"rr'' \l"r ''''r:' rr rrr"rlrl" l(lrrlil r'irrj;r

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi .I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si Sa)' : B.l0.4.lSN1.l 72 00 201 Konu : lckliic [)arct 09.04.2015 Kurumunruzun ihliyaor olan qocuk Cenahi

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl'

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl' T.C. SAELIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLie i BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Say r : B. l0.4.lsm.4.'72.00.201... Konu :Teklif'e Davet 23.10.2015 \.1\rtl :...,...,,._..,, Kurumunuzun ihtiyacr olan

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Harran iiniversitesi Tlp Fskiiltesi Aragtrrma ve Uyguhmr Hastan ii

Harran iiniversitesi Tlp Fskiiltesi Aragtrrma ve Uyguhmr Hastan ii Harran iiniversitesi Tlp Fskiiltesi Aragtrrma ve Uyguhmr Hastan ii Son Teklif rarihi: clb - 44 ' 2ci 5 F.-Posta: hastane@leran edu.tr B VENTR KULER ICD(CRT-D) TEKNiK SARTNAMESi 1. Crhaz DDD. DDDR DDl,

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l

r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l T.C. SACLIK BAKANLIGI TI RKI} f KAM( HASTAIIELERi BiRLIGI BATVA\ BOLCE DE\ LET H{STA\ESi r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l rr, I.tlife Daver 06.01.2015 Kurumumuzun ihtiyact olan ir \ hariq tiyat tcklifinizi en

Detaylı

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t r"c. s,\a;l,ll\ ll\li.\nl.lgi tr.\ I It.\\ IJ(il-(;1.: l)lt\1.1.:t lt\\t.\\ltsi,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...:,t a2l I li!rrlrnu lru/un

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0,

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0, oro (0,5-10110 MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/100-1000m1 PiPe ETI tler iqin) 1. 2. 3. 4. Pipetler surekli piston vuruglu ve ayarlanabilir hacimli olacakttr. pipeler ergonomik dizayna sahip olmalr

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

Sut Miktart Birimi. ap+oro: 2 ADET AP4010. ot. Kodu : S.No : Mal / Hizmet Adt. 2sl

Sut Miktart Birimi. ap+oro: 2 ADET AP4010. ot. Kodu : S.No : Mal / Hizmet Adt. 2sl T.C. Harran [Jniversitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02756 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: 10. GRUe 8 KALEM ortopedi ve TRVMAToLoJi servisi 22lF MALZEME ALIMI Fiq Kodu : i Fiyalar KDV Harig

Detaylı

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l Dayrn :... Kurumumuzun ihtiyacl olan Hastane iqin trbbi sarf malzeme alrmr i;i satn alrnacaktlr. Ilgilendiginiz

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

'-"$$&$j. AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi

'-$$&$j. AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi AGrzLrK ENDosKopiK (BiTE BLocK) TEKNiK gartnamesi Disposable ve esnek yaprda olmahdtr. Lateks ieermemelidir. Aqrzhk arkadan lastik baglamah olmast laztm. Agrzda sabitleyebilinmesini saglamak igin lastik

Detaylı

iil r,rrr.ilr r"r r-rl, -*-_ : - rtrtl' :-r,r - t.r lri '; ii rrrrrr r,;,.,t\

iil r,rrr.ilr rr r-rl, -*-_ : - rtrtl' :-r,r - t.r lri '; ii rrrrrr r,;,.,t\ t.(. s{(;l,l \ D,\h,\\l l(;l ri Rt(i\ r,rh\\rr r \\ \\ltt ERittiRt,iCi a.\t \t \\ aot.(,t. r)r.\ l.l.l llasl \\l.si l] l0.l ls\ J 7l r,1) ll) lckhl. I).r\.1 lrrl)rl0l5rarihr.!rrr lj0l)tad.rfin crir{nr7r-

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi T.C. SACLIK BAI(ANLIEI TIJRKIYE KAMU HASTANILERi BiRLiEi BATMAN BOLGE Df,VLf,T HASTANESi!.r\r : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ L., rr Lr l'eklife Davet Kurumumu/un rhlilacr olan SALIH A 1,.r,. ll\,ar teklifinizi

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

"o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM - 4'\ sayf i u) Konu : Yakla{rk Maliyet T.C. ADANA VALiLIEi Il Saghk Miidurltlu YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUEssEsEsiNE., ADANA l!1..i4-.rzor+ Mudtirltgiimtziin ihtiyaq olan a$agrda cinsi, miktan ve dzellikleri

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

,,","SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J.

,,,SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J. T.C. 9ANKR KARATEKiN iiniversites ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANL6 KONU Tekliflerin istenmesi 27.10.2015 Universitemiz Kimya M0hendisligi BdlUmUnde ku antlmak Uzere asaorda cinsi, miktafl ve dzelliklei

Detaylı

ihtivac Listesi : l ekil brnm tlyat - lgtn tamaml 28t03D0ll Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 Agz bakm kiti 150 Adet Teklif Bagvuru Yeri

ihtivac Listesi : l ekil brnm tlyat - lgtn tamaml 28t03D0ll Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 Agz bakm kiti 150 Adet Teklif Bagvuru Yeri T,C. SACLIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BA$TABiPLiGI Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 28t03D0ll Konu : Teklife Davet Saym:... Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacr olan (8) kalem Yogun

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

$ Teklif mehubunda silinti vs kazrnt yaprlmayecaklrr Son teklil verme tadh ve saalinden sonra gelen teklifler

$ Teklif mehubunda silinti vs kazrnt yaprlmayecaklrr Son teklil verme tadh ve saalinden sonra gelen teklifler lslem No Talep Eden Blrim Flrat ljnlversltesl Hastanesl ihtlyacr malz6mo/hlzmet Batrn ahhacakttr. Fiyat tekllf agagrda bsllrtilon tarih vo saatte Odn6r Sormaye Sattn alma Blrimln blrzat, fak3 veya posta

Detaylı

: lexlrt utnm tryal-l$rn I anatnl

: lexlrt utnm tryal-l$rn I anatnl T.C. SAELK BAKAI{LIGI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMISYON BA$KANLIGI i?.1,, i;lhx'bx;1 " ",,o1!6 Lb u.07.2011 Sayrn : Kurumumuzun ihtiyao olan Uroloji servisi igin anieliyat malzemesi almr

Detaylı

SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti

SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti T.C. SAdLIK BAKANLIdI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMiSYON BASKANLIcI ihal Kodu : 007t9 SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 25.08.201l sayrn :..,... Hastanemizin ihtiyaglanndan agagrda

Detaylı

H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs,

H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs, H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs, SIRA NO 1 2 ruruceli HALK sngltgt nuounlugu treorrtuar ve rreai sarf MALZEMELeni lisresi MiKTARI KDV HARig eininl riyal 3 A- 5 6 7 8 I '10 11 12 13 ABD RH f:akt6ru

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

-!.1. sayr, 3{g. Konu : Teklif. dnnuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I...1 2015 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

-!.1. sayr, 3{g. Konu : Teklif. dnnuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I...1 2015 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. sayr, 3{g Konu : Teklif T.C. Adana Valilili Halk Saih$ Miidiirliigi TEKLiFFORMU ADANA -!.1 15 Miidiirliiliimiiziin ihtiyacr olan.aqagda cinsi, miktan ve dzellikleri belirtilen ( I ) kalem Kamu ihale Kanunun

Detaylı

ffi Im[uc;;-*-;rt$ttr"t^,i1iil-r"sta:brtmandhss@sasrik'gov'tr rc""ardiillrdvh".iil ffitenapi uvcul.qua POMPA SETi Kupalt vulfi Konnekto.

ffi Im[uc;;-*-;rt$ttrt^,i1iil-rsta:brtmandhss@sasrik'gov'tr rcardiillrdvh.iil ffitenapi uvcul.qua POMPA SETi Kupalt vulfi Konnekto. T.C. SAdLIK BAKANLIGI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20l Konu : Teklif Davet Sayrn: Kurumumuzun ihtiyacl olan K.D.V. hariq fiyat teklifinizi en

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

Tanrmlayrct Firma ve UBB. Toplam Fivat. SonTektif Tarihi:!rf.O +.LOl+ S.No Mal / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim Fivat

Tanrmlayrct Firma ve UBB. Toplam Fivat. SonTektif Tarihi:!rf.O +.LOl+ S.No Mal / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim Fivat T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02725 Konu: Teklif Mektubu igin Adr: TEKNIK servis-sratik TRANSFER ANAHTARI Fip Kodu : : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif)

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif) KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM ISN ADI TAX-H : 30.03.2015 : TURKiYE ilaq VE TIBBI CiHM KURTJMU : Kurumumuz Araliz ve Ko rol Laboratuvan Drire BatkadrEmm; lhriyacr ola.d Pipet ucu ve Cam Siie (Malzeme)

Detaylı

:r"ffi. irti:4lld_y'jl lae * M0dilrlitg0 Mustafa Kemal pasa Burvan yiiregir / ADANA. ...TL'dir

:rffi. irti:4lld_y'jl lae * M0dilrlitg0 Mustafa Kemal pasa Burvan yiiregir / ADANA. ...TL'dir Sayl Konu :r"ffi T.C. ADANA VALILI6I llsaglrk M0d0rl0d0 TEKLIF FORMU Mud0rl0gUm0ziin ihtryacl olan asaeda cinsi, miktan rc dzellikleri belinilen ( 15 ) kalem maeeme 4734 sayrh y,amu lhaie Kanunun 22.maddesr

Detaylı

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan MUSTAFA AKSOY iqn KARDiYOLOJi MALZ

Detaylı

'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii. TEKLiF FORMU. 2 Adet. t0 Adet. l0 Adet

'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii. TEKLiF FORMU. 2 Adet. t0 Adet. l0 Adet (, + :!-'.a-!ar :: il: rli,rir:rill 'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii Sayr: l6182509.sahnalma / 8! Konu: Teklif Formu l.8.t.o.3tzorc TEKLiF FORMU. Mndnrliigiitriize balh idari ve Mali iqler $ube

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM dizayn ÖZCAN ERDEMLİ Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı seviye 3 yoğun bakımdır. Özel ekibi, özel donanımı olan ve temel gereksinimlerini kendi içinde sağlayabilen

Detaylı

Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet

Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet T.C. SACLTK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BASTABiPLi6i Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet 31/03/2011 Sayln Idaremizin ihtiyacr olan a;alrda cins ve miktarr yazrh (10) kalem

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI Sayr :8.r0-4.lSM.4.72.00.20t dfq\ Konu : Teklife Davet 08.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye 6

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No İlgili Birim İşin Adı 2015/164 AMELİYATHANE

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

.. SAdLIK BAKANLIGI. 'l elefon : 0488 221 3065-66 Frx : 0468 221 30 68 E-posta : batmandhss@saglikgov.tr

.. SAdLIK BAKANLIGI. 'l elefon : 0488 221 3065-66 Frx : 0468 221 30 68 E-posta : batmandhss@saglikgov.tr T.C... SAdLIK BAKANLIGI 'TURKIYE KAMU HASTANELERI BiRLiCI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20l Konu : Teklile Davet Jayrn :..,...,,.,... Kurumumuzun ihtivacr olan KAMiLE CUNE$ icln

Detaylı

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE GENEL ÖZELLİKLERİ UV VIS ve VIS seçenekleri Diagnostik testleri yaparak analiz güvenliğini

Detaylı

1 İNFÜZYON POMPA ENJEKTÖR SETİ ADET 2 AİR-VVAY ORAL NO' 3 ADET 2000 3 AİR-VVAY ORAL NO: 4 ADET 800

1 İNFÜZYON POMPA ENJEKTÖR SETİ ADET 2 AİR-VVAY ORAL NO' 3 ADET 2000 3 AİR-VVAY ORAL NO: 4 ADET 800 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İSİ Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Gene! Sekreterliği Dr.Aödurrahman Yuriaslan Onkoloji Eğt. ve  rşt Hst STOK TAKİP ONAY FORMU Sayfa No : 1 /1 Birim. anestezi stoğu

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

6. Ba$lantr hortumunun ikincisi aspiratdre ba!lanabilmesi amacryla funnel

6. Ba$lantr hortumunun ikincisi aspiratdre ba!lanabilmesi amacryla funnel 1. Steril olmaltdtr. 2. Hasta hakkrnda bilgi yazrlabilmesi igin paketin igerisinde hasta etiketi bulunmahd tr. 3. Toplama kabr geffaf ve en az 12 ml hacminde olmaltdtr. 4. Uriln toplama kabr Uzerinde bulunan

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

"iwry. V.fb.b"- d"p-a*t-'th^t{l. '4.u'- r',lxj

iwry. V.fb.b- dp-a*t-'th^t{l. '4.u'- r',lxj '4.u'- r',lxj $izim Masasr Teknik Sartnamesi 1. Qizim masasr ayalt metal profil malzemeden imal edilmis olmahdtr' 2. Qizim masast ayaptnda 2 adet agl ve y0kseklik ayarlama kolu bulunmaltdtr' 3. Qizim masasrnr

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00333 SAYI : KONU: T eklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi l) iqin tanrmr 2) Amag Tanrmlar ihale stiresi ve hizmet ig tutarr Kapsam Teknik $artnameler Otomarik / 4) ihale strresi ve HizMET i$ TUTART infflzyonkemoterapisi

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı