05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar"

Transkript

1 Devamý arka kapakta

2 ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi Erol Savaþ Murat Talaþ Vildan Çaylý Yaþar Ulucan Genel Müdür Asistaný Ýlknur YILMAZ ÝÞLER ve GÜNLER... Ýþ telaþýmýz içinde günlerin nasýl geçtiðini anlamýyoruz, elinizde tuttuðunuz dergi, Farba Haber in 4. sayýsý. Yýllýk izin tatilimiz, bayram sevinci derken bütün güzellikleri Farba Haber le birlikte paylaþmaya baþladýk. Öncelikle tüm Farba lýlarýn bayramýný kutlar, her gününüzün bayram tadýnda geçmesini dileriz. Farba Haber dergisi yine dopdolu, Farba dan haberler vermeye devam ediyor. Dergimizin içeriði her sayýda biraz daha oturuyor ve sürdürülebilir hale geliyor. Müþterilerimizden haberler, röportajlar, KSS çalýþmalarýmýz, Farba da yaþadýklarýmýz, yazarlarýmýzýn yazýlarý, her sayýmýzda yer almaya baþladý. Bu sayýmýzda sektörden haberlere ve sizlerden gelen talep üzerine bulmaca köþesine de yer verdik. Yýllýk izin tatilimiz sonrasý Farba da iþ yoðunluðumuz yeniden baþladý. EFQM Mükemmellikte Yetkinlik deðerlendirmemiz için son hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Toplumdan aldýðýný topluma verme sanatý: KSS.. Geçtiðimiz aylarda müþteri memnuniyeti, çalýþan memnuniyeti ve toplum memnuniyeti anketlerimizi tamamladýk. Kurumsal imaj ve sosyal sorumluluk algý ölçüm araþtýrmamýzýn amacý Farba nýn sosyal sorumluluk konularýnda toplum tarafýndan nasýl algýlandýðýna iliþkin durum tespitidir. Anket sonucunda Farba nýn sosyal sorumluluk konularýndaki zayýf ve güçlü yönleri belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Anket sonucumuz %77,7 toplum memnuniyeti olarak belirlenmiþtir. (Hedefimiz %75 ti). Anket sonucumuz ve çalýþanlarýmýzdan aldýðýmýz geri bildirim ile sosyal sorumluluk projelerimiz belirlenecektir. Etik: doðruyla - yanlýþý, iyiyle - kötüyü ayýrt etmek.. Yine Eylül ayý içerisinde Etik deðerlerimiz ve Çalýþma ilkelerimiz kitapçýðýmýzý yayýnladýk. Tüm Farba yöneticileri ve çalýþanlarýnýn Etik deðerleri benimseyip, her türlü iliþkilerinde uygulamak görevidir. Katkýda Bulunanlar Erdal Hatipoðlu Levent Tuna Mesut Iþýk Müge Baran Nezafet Buðrahan Vedat Mutlu Zeynep Yýldýrým FARBA A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi Sarý Cad. No:21 BURSA Tel: Fax: Tasarým Murat Bayazýt Ofset Hazýrlýk ve Basým akýnoðlu matbaacýlýk san.ve tic.a.þ. AKMAT A.Þ. Akýnoðlu Matbaacýlýk San. Tic. A.Þ. Küçükbalýklý Mah. Köþk Cad. Lale Sk. No:13 Osmangazi / BURSA Tel.: (pbx) Fax: Farba Yayýn organý FARBA HABER 3 ayda bir yayýmlanýr. Bu dergideki yazýlarýn ve resimlerin tüm haklarý FARBA A.Þ. ne aittir. Yazýlar ve fotoðraflar izinsiz kullanýlamaz. Para ile satýlamaz. Etik nedir? doðruyla yanlýþý, haklý ile haksýzý, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayaný ayýrt etmek ve doðru, haklý, iyi ve adil olduðuna inandýðýmýz þeyleri yapmaktýr. Ýþ etiði nedir? Kendi kiþisel deðerlerimize ek olarak, kurum deðerlerinin, karlýlýðýn, profesyonel sorumluluk ve beklentilerin de girmesiyle karar vermenin farklý bir boyuta taþýndýðý iþ yaþamýnda doðru, haklý, iyi ve adil olduðuna inandýðýmýz þeyleri belirleyerek yapmaktýr. Etik Deðerlerimiz bize Gri Alanlarda yol göstericidir. Gri alan: herhangi bir düzenleyici yasa, düzenleme, politika ve prosedürün olmamasý nedeniyle doðru davranýþýn hangisi olduðuna açýkça ve kolaylýkla ulaþamama durumudur. Etik deðerlerimiz ve KSS çalýþmalarýmýzla ilgili diðer sayýlarýmýzda da sizlere bilgi vermeye devam edeceðim. Evet.. Farba Haber de bir önceki sayýdan bu sayýya bunlar yaþandý. Bakalým bu sayýdan gelecek sayýya neler yaþanacak, onlarý da gelecek Farba Haber de birlikte görüp okuyacaðýz. Haydi, þimdi dergimizi hem okuyalým, hem de okutalým. ÝÇÝNDEKÝLER Müþterilerimiz 05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Fuarlar 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA INTERAUTO fuarlarýna katýldýk. Sosyal Sorumluluk 07 Bursa eðitime koþuyor projesinin üçüncüsü baþlýyor. Teknoloji 08 Otomotiv aydýnlatmasýnda yeni teknolojiler. Bölümlerimiz 09 Farba üretim bölümünü tanýyoruz. Eðitim & Bilgi Teknolojileri 13 Ýnternette aradýðýmý nasýl bulabilirim? Gezdim - Gördüm 15 Bursamýzýn güzel bir cennet bahçesi olan Bursa Zoo yu tanýyalým. DUYURU PANOSU Ekim 2008 tarihlerinde EFQM Mükemmellikte yetkinlik denetimimiz olacaktýr Eylül - 2 Ekim 2008 tarihlerinde Farba, 62. IAA Commercial Vehicle Hanover fuarýnda. 3. Tüm Farba çalýþanlarýnýn Ramazan Bayramýný kutlarýz.

3 AYGERSAN A.Þ. BAYRAKTARLAR HOLDÝNG E BAÐLI FÝRMALARI TANITIYORUZ. AYGERSAN Ankara da 1971 yýlýnda genel aydýnlatma araçlarý üretimi amacýyla kurulan Aygersan, 1974 yýlýnda traktörler için Carello lisansý ile far üreterek otomotiv sektörüne adým atmýþtýr. Takip eden yýllarda piyasadaki tüm araçlarýn farlarýný üretmeye baþlamýþ ve bununla birlikte aydýnlatma dýþýnda bir çok mekanik aksamlarýný ürün gamýna almýþtýr yýlýnda Bayraktarlar Holding bünyesine katýlan Aygersan halen baþta otomotiv aydýnlatma olmak üzere yedek parça piyasasýna eski tip araçlara ait farlarla birlikte; Mercedes, Otokar, BMC, Valeo ve Farba ya da satýþ yapmaktadýr. Bugün faaliyetlerini 150 çalýþan ve m2 kapalý alanda sürdürmektedir. Yavuz Tolga BELEN Fabrika Müdürü Aygersan bir çok imalat kabiliyetlerinin entegrasyonundan oluþmuþ bir alt yapýya sahip bir firmadýr. Alüminyum Enjeksiyon, talaþlý imalat, sac þekillendirme, yüzey kaplama, plastik enjeksiyon, far camý imalatý ve kalýp tasarým - imalat kabiliyetleri ile farklý sektörlere dönük hizmetler verilmektedir. Tasarým, mühendislik ve imalat alanlarýnda özellikle Savunma Sanayi sektöründe önemli projelerimiz mevcuttur. Bu sektörde daha da ilerlemek adýna hedeflerimiz vardýr yýlýndan itibaren Sürekli Ýyileþtirme çalýþmalarý tüm çalýþanlarýn katýlýmý ile sürdürmekte olan Aygersan bu çalýþmalarýný 2005 yýlýndan itibaren Yalýn Ýmalat bünyesine katarak daha geniþ alana yaymýþtýr. Ankara da Yalýn Ýmalat uygulayan ilk firma Aygersan dýr. Rekabet ortamýnýn gittikçe zorlaþtýðý günümüzde öncelikle ana sektörümüzde tasarýmdan imalata sürekli yenilikler arayýþýnda olan Aygersan, gelecekte özgün ve patentli ürünler konusunda kendine hedefler koymuþtur. 1

4 YÖNETÝM DEN Deðerli arkadaþlar; Sýcak bir yazý daha, tatil anýlarýmýzla birlikte geride býrakmýþ bulunuyoruz. Ülkemizde artýk alýþýlagelen siyasi gerginlik ve ekonomik belirsizlikleri bu yaz da maalesef yaþadýk. Ekonomideki problemlerin yalnýzca bizim deðil geliþmiþ batýlý ülkelerin de sorunlarý olarak gündeme geldiðini görüyoruz. Bu durumun ülkemize olan dolaylý etkisinin ve sonuçlarýnýn ne olacaðýný þimdiden kestirmek hayli zor. Ülkemizde lider sektör konumunda olan Otomotiv Sanayinin üretim ve ihracatýný, küresel ekonomik geliþmelerin negatif etkilediðini görüyoruz. Geçtiðimiz son iki yýlda teknolojik yatýrýmlara önem verdiðimiz kadar insan kaynaklarýna da hayli yatýrým yaptýk. Bu yatýrýmlarýmýzýn muhtemel yaþanacak sorunlara karþý bizim en büyük kozumuz olduðunu düþünüyorum. Sadece üretmenin deðil, tasarým yapmanýn ve katma deðer artýrmanýn gittikçe daha kýymetli olduðu günümüzde, Uludað Üniversitesi içinde yer alan teknopark ta bir tasarým þirketi kurarak, bu konuda da iddialý olduðumuzun altýný çizmek istedik. Müþteri beklentilerinin de bu yönde olmasý, bizim rekabet gücümüzü olumlu etkileyecektir. FARBA DA senelerdir baþarýlý bir þekilde faaliyet gösteren ve sürekli geliþen kalýp üretimlerimizin, yer darlýðý nedeniyle FLM ye taþýnmasý planlanmýþtýr. FLM de yeniden yapýlanacak olan bu tesis, hem FARBA, hem de otomotiv için üretim yapan diðer fabrikalarýn plastik kalýp ihtiyaçlarýna cevap veren modern bir kalýp üretim tesisi haline gelecektir. FARBA bir yandan müþteri beklentilerine cevap verebilmek için, kendi yatýrýmlarýný güncel ve rekabetçi konuma getirmeye çalýþmakta, diðer yandan da lisans aldýðýmýz firmalarla da teknik iþbirliði çalýþmalarýný derinleþtirerek bu konuda küresel uyumu saðlamaya çalýþmaktadýr. Hiç kuþkusuz bu geliþmeler siz çalýþanlarýmýzýn özverili katkýsý olmadan gerçekleþtirilemez. Bu baðlamda herkesin Ramazan Bayramýný kutlar, verimli ve saðlýklý bir çalýþma dönemi dilerim. Ahmet BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Baþkan V. 2

5 YÖNETÝM DEN Neler oluyor, Neler olacak; Sn. Ahmet Bayraktar ýn yazýsýnda açýkladýðý gibi Ar-Ge ve Kalýp Üretim konusunda önemli deðiþimleri yaþýyoruz. Farba dýþýnda da önemli deðiþimler yaþanýyor; Dergimizin Temmuz sayýsýndaki yazýmý; umuyoruz hem biz Farba hem de Türkiye otomotiv sanayi sürekliliði saðlamayý baþaracaktýr. Sürekliliði ve istikrarý milli futbol takýmýmýz ve Türkiye ekonomisi içinde temenni ediyorum, diyerek bitirmiþtim. Maalesef Amerika da baþlayan küresel kriz etkilerini Avrupa ve þimdi Türkiye de hissettirmeye baþladý. Çok farklý görüþler olmakla birlikte ekonomik krizin etkilerinin 2009 yýlýna da sarkacaðý söylenmektedir. Avrupa da baþlayan durgunluk otomotiv satýþlarýný azaltacaktýr, üretim programlarýnda önemli azalma görülmektedir. Ürettiði araçlarýn yaklaþýk %80 ini ihraç eden Türk otomotiv sanayi bu durumdan etkilenmeye baþlamýþtýr. Biz Farba çalýþanlarý her problemin arkasýnda iyileþtirme için fýrsat vardýr kültürüne sahibiz ve bu ekonomik krizin ardýnda bir fýrsat yatýyor olabilir düþüncesi ile hareket etmeliyiz. Biz Türkler ekonomik krizlere alýþýðýz, bunu da atlatacaðýz. Umuyorum ki kriz derinleþmez ve en kýsa zamanda bu krizin etkileri ortadan kalkar. Bu dönemde bizlere düþen; moralimizi bozmadan iþlerimizi bugüne kadar olduðundan daha da iyi yapmaktýr. Üretim azalmasý verimliliðimizi azaltacaktýr, dolayýsý ile operasyonel mükemmelliðe her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz olacaktýr, bu nedenle Yalýn Üretim ve Mükemmellik konusundaki çalýþmalarýmýza daha etkin devam etmeliyiz. Ekim ayý bizim için çok önemli, Kalder tarafýndan Mükemmellikte Yetkinlik aþamasý için denetleneceðiz ve inanýyorum ki Kasým ayýnda Ýstanbul da yapýlacak Kalite Kongresinde Mükemmellikte Yetkinlik sertifikamýzý alacaðýz. Bu konuda emeði geçen tüm çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum. Saygý ve sevgilerimle... Ayhan GÜRBAY Genel Müdür 3

6 SEKTÖRDEN HABERLER YAN SANAYÝ ÝHRACATI ÝLK 6 AYDA 4 MÝLYAR DOLAR 2008 in ilk yarýsýnda yüzde 43 oranýnda artarak 13.6 milyar dolara yükselen otomotiv ihracatýnda 4 milyon dolarlýk payý ise yan sanayi aldý. Ana ve yan sanayi üretimi ve ihracatýyla büyüyen otomotiv sektörü böylelikle toplam ihracattaki payýný yüzde 21.8 e çýkardý. Ýkinci sýrayý alan demir çelik ürünlerinin toplam ihracattaki payý ise 9 milyar dolarla yüzde 14.2 de kaldý. Otomotiv ana sanayinde ihracat ise adetsel bazda yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 35 arttý nin ilk 6 ayýnda 414 bin 920 adet taþýt aracý ihraç eden Türkiye bu rakamý 2008 in ocak-haziran döneminde 563 bin 434 adede taþýdý. Burada en büyük sürprizi Honda Türkiye yaparak ihracatýný yüzde 386 artýrdý. Minicargo projesini devreye sokan Tofaþ ise yüzde 92 lik artýþla ihracatta büyüyen bir diðer þirket oldu. TOFAÞ IN BAÞARI HÝKAYESÝ Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç, kuruluþunun 40 ýncý yýlýný kutlayan Tofaþ ýn 20 binli rakamlardan yýllýk 400 bin adetlik üretime uzanan bir baþarý hikayesi olduðunu söyledi. 4 Koç 2,5 milyonuncu aracý üretme baþarýsýný gösteren ilk yerli üretici olan Tofaþ ýn ayný zamanda Türkiye nin en yüksek kapasiteli otomotiv üretim tesisine de sahip olduðunu dikkat çekerek 2008 de 3 milyar dolar ihracat hedefiyle kapasitesini daha da arttýracaðýz. Tofaþ, inovatif ve rekabetçi yaklaþýmlarý hayata geçirerek büyümesini sürdürecek. Yaptýðýmýz önemli yatýrýmlarýmýz sonucunda, 2010 yýlýnda Fiat ýn en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olmayý hedefliyoruz dedi. TOFAÞ CEO su Ali Pandýr, Türkiye ile büyümeye devam edeceklerini belirterek, 400 bin kapasite ile Fiat ýn dünyadaki en büyük 3 üretim tesisinden birisi olduk de 215 bin adetlik Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç kuruluþunun 40 ýncý yýlýný kutlayan Tofaþ için Büyümeye ve yatýrýmlara devam ederek 2010 yýlýnda Fiat ýn en önemli üç Ar-Ge merkezinden biri olacaðýz. dedi. Koç, Ýtalyan Fiat ile 1968 yýlýnda çýktýðý yolculuðun büyük bir uyum içinde ilerlediðine iþaret ederek, Bugün Tofaþ,Türkiye nin en yüksek kapasiteli otomotiv üretim tesisine sahip diye konuþtu. üretime ulaþarak, 1993 üretim rekorunu 14 yýl sonra kýrdýk.2008 de 360 bin adede yürüyoruz. Geçen yýlki üretimin 150 bin adedi ihracat olarak gerçekleþti de önümüze koyduðumuz ihracat hedefimiz; 280 bin adet dedi. Geçen yýl Minicargo projesiyle üç markalý üretime geçerek, Türkiye de bir ilki gerçekleþtirdiklerini söyleyen Pandýr, Minicargo, yýlda 165 bin adet,üretim hayatý boyunca da 1 milyon adetten fazla üretilip bunun yüzde 95 i ihraç edilecek.2009 un ikinci yarýsýnda yollara çýkacak olan 263 kod adlý yeni nesil Doblo da 410 milyon Euro luk yatýrým hacmi ile ayný zamanda bir model için yapýlan yatýrým miktarýnda, yeni bir rekor kýrdý. diye konuþtu.

7 MÜÞTERÝLERÝMÝZ KARSAN ÜRETÝMÝNÝ DÖRDE KATLAYACAK Karsan Murahhas Azasý Nahum, þirketin bu yýl 12 bin adet olan üretimini gelecek yýl 50 bin adete çýkarmayý hedeflediklerini söyledi. Karsan önümüzdeki yýl 30 bin-35 bin adet Peugeot Partner; 3 bin-5 bin adet Renault kamyon; 5 bin adet J9 ve adet de Hyundai HD35-HD75 üretmeyi hedefliyor. Karsan, Peugeot lisansýyla Peugeot Partner, Hyundai lisansýyla Hyundai HD35- HD75 ve kendi markasý J9 Premier modellerinin üretimini gerçekleþtiriyor. Temmuz 2007 de Renault Trucks ile imzaladýðý anlaþma çerçevesinde Renault Trucks için Premium Long Route,Premium Lander ve Karex modellerini bu yýlýn son çeyreðinden itibaren Karsan Satýnalma kademeli olarak üretmeye hazýrlandýðýný belirten Nahum Þubat 2008 de Peugeot Citroen Grubu ile de el sýkýþarak yine yýlýn son çeyreðinden itibaren 2013 sonuna kadar, toplam 150 bin adet Peugeot Partner ve Citroen Berlingo modellerinin üretim ve ihracatýný kesinleþtirdik dedi. Bu yýl 300 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirten Karsan ýn yeni CEO su Murat Selek ise, Karsan büyük bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Yönetimin yenilerek güçlenmesiyle baþlayan bu deðiþim süreci, önümüzdeki dönemde hem Karsan hem de Türk otomotiv sanayi için önemli bazý geliþmeleri beraberinde getirecektir. Karsan ý en az yarýsý ihracata dayalý bir üretim merkezi konumuna getirmek istiyoruz. Hedefimiz 5 yýl içinde 3 Kat büyüyerek milyar dolarlýk bir þirket konumuna gelmek diye konuþtu. SAYIN GÜÇLÜ ÝLE RÖPORTAJIMIZ; Bize kendinizi tanýtabilirmisiniz? Otomotiv sektöründe baþlayan ve devam eden çalýþma hayatýmda Efe Endüstri, BMC ve Özgür Kablo firmalarýnýn satýnalma bölümlerinde çalýþtým. Yaklaþýk iki yýldýr da Karsan firmasýnýn satýnalma bölümünde çalýþmaya devam ediyorum. Karsan daki çalýþma hayatýnýz ile ilgili kýsa bir bilgi alabilirmiyiz? Ekim-2006 ayýndan itibaren Karsan satýnalma bölümünde proje satýnalma mühendisi olarak çalýþýyorum. Yeni projelerin aydýnlatma,egzost,soðutma ve kauçuk parçalarýndan sorumluyum. Karsan ý tanýyabilirmiyiz? Firmamýz Kýraça Holding bünyesinde bir firma olup markadan baðýmsýz üretim modelini benimsemiþ ve deðiþik araç ve modelleri üretibilecek þekilde tasarlanmýþ esnek üretim hatlarý sayesinde birden fazla marka için üretim ve ayný zamanda tasarým fafaliyetlerini yürüten bir araç üreticisidir. Ürettiðimiz araçlar iç piyasanýn yanýnda diðer ülkelerede ihraç edilmektedir. Süleyman GÜÇLÜ Karsan ýn ürettiði araçlar nelerdir? Gelecek yýllarda Karsan ýn Türk otomotivine ne gibi katkýlarý olacak? Yeni projeleriniz nelerdir? Firmamýzda mevcut durumda Karsan markasý altýnda J9 minibüs, Peugeot markasý altýnda Partner minivan, Renault Markasý altýnda Premium Lander,Premium Route ve Kerax aðýr kamyon, Hyundai markasý altýnda HD35 ve HD75 hafif ticari kamyon araçlarýný üretmekteyiz. Kasým 2008 itibari ile Citröen markasý altýnda Berlingo minivan üretimine baþlayacaðýz. Karsan gelecek yýllarda üretim adetlerini ve tasarým faaliyetlerini arttýrarak hem mevcut kapasitesini daha etkin kullanmak, bu sayede daha fazla kiþiye iþ imkaný saðlamak bunun yanýnda ihracatýný arttýrarak ülkeye daha fazla döviz girdisini saðlamayý hedeflemektedir. Bu çerçevede yeni araç ve modellerin çalýþmasý aralýksýz devam etmektedir. Farba da tedarikçilerinizden biri, Farba hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilirmiyiz? Farba uzun yýllardýr parça tedariði yaptýðýmýz, yeni projelerde beraber çalýþtýðýmýz ve uzmanlýðýndan yararlandýðýmýz en önemli tedarikçilerimizden biridir. Teknolojiyi sürekli takip etmesi ve müþteri odaklý yaklaþýmý Farba yý firmamýzýn uzun vadeli çalýþmak istediði tedarikçilerinden biri yapmaktadýr. Farba nýn ürün geliþtirme çalýþmalarýndan memnun musunuz? Tasarlamýþ olduðu standart ürünler hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Farba nýn özellikle son yýllarda ön plana çýkardýðý ürün geliþtirme çalýþmalarý Türk Otomotiv sanayinin geliþimi açýsýndan çok önemlidir. Tasarlamýþ olan standard ürünler rekabetin yüksek olduðu ticari araç sektöründe biz ve diðer üreticilere özellikle yeni modellerin tasarlanmasýnda ve yatýrým bütçelerinin oluþturulmasýnda açýlým saðlamaktadýr. Farba-Karsan iþbirliðinin artmasý için Farba dan geleceðe yönelik beklentileriniz nelerdir? Mevcut yada tasarýmý öngörülen Farba ürünlerinin Renault kamyon ve Hyundai kamyonetlerde de kullanýlabilmesine yönelik önerilerinizi bekliyoruz. Kalite ve maliyet beklentimiz her zaman en üst seviyede olmaya devam edecektir. Son olarak bizlere iletmek istediðiniz mesajlarýnýzý ve tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Özellikle Farba gibi kendini sürekli her anlamda yenileyen bir firma ile çalýþmaktan çok memnunuz. Ýþbirliðimizin yakýn gelecekte daha da artacaðýna yönelik inancýmýz devam etmektedir. 5

8 FUARLAR DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO Temmuz 2008 tarihleri arasýnda Daimler-Mercedes in Sindelfingen fabrikasýndaki Event Center da Daimler Turkish Supplier Expo 2008 Fuarý yapýldý. Farba olarak biz de bu fuarýn katýlýmcýlarý arasýnda yer aldýk. Fuara Türkiye de farklý sektörlerde faaliyet gösteren 30 firma davet edildi ve sadece Daimler - Mercedes çalýþanlarýna,türk yansanayilerini tanýtmayý amaçladý. Türk firmalarýna çeþitli tanýtým etkinlikleri,sunumlar, birebir toplantýlar ile kendilerini tanýtma imkanlarý saðlandý. Daimler - Mercedes Satýnalmanýn en üst düzey yetkilileri gruplar halinde standlarý ziyaret ederek firmalar hakkýnda bilgiler aldý. Farba olarak, gerek ürün çeþitliliðimiz ve standýmýzýn göz alýcýlýðýyla gerekse þu ana kadar edindiðimiz Daimler tecrübesi ve bunun verdiði güven ve rahatlýkla en çok ilgi gören firmalardan birisi olduk. Standýmýzý iki gün boyunca 800 ü aþkýn üst ve alt düzey Daimler-Mercedes çalýþaný ziyaret etti. Firmamýz hakkýnda bilgi aldý. Özellikle hafif ticari araç ve binek araç geliþtirme ve satýnalma yetkilileri firmamýza yoðun ilgi gösterdi. Daimler - Mercedes ve Farba iliþkilerini geliþtirmek için atýlacak adýmlar birlikte belirlendi, yol haritasý çýkarýldý. Ýsmail PEKTAÞ / Satýþ Þefi RUSYA MOSKOVA INTERAUTO FUARI RUSYA INTERAUOTO FUARINA katýldýk Aðustos tarihleri arasýnda Moskovada katýldýðýmýz fuar bu yýl 4. Defa düzenlendi. Bu yýl hemen peþi sýra gerçekleþecek olan Auto Mechanica ve IAA Hannover Ticari araçlar fuarlarý nedeni ile geçtiðimiz yýllara oranla sakin geçmesine raðmen ilk defa katýldýðýmýz fuarda standýmýz ve ürünlerimizin gördüðü ilgi memnuniyet verici düzeyde oldu. Fuar süresince Rusyada ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren OEM ler, Aracý Ticari Firmalar ve Yedek Parça Satýþý yapan bir çok firma temsilcileri ile görüþme ve tanýþma imkaný bulduk. Bu vesile ile bizim için çok yeni pazarlar olan Rusya ve çevre ülkelerde ürünlerimizin doðru þekilde tanýtýlmasý ve satýlabilmesi için fikirler edindik. Mehmet KAMIÞ / Satýþ Þefi 6

9 SOSYAL SORUMLULUK KUTLADIÐIMIZ AYLAR Temmuz GÜNEÞÝN ARABALARI FARBA DA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNE TOPLULUÐU Alternatif Enerjili Araç Projeleri Eylül TÜBÝTAK Formula G - Hidromobil ve Güneþ enerjili araçlar projelerine FARBA sponsor olmuþtur. Araçlar, 3 gün boyunca Farba da sergilenmiþtir. BURSA EÐÝTÝME KOÞUYOR PROJESÝNÝN ÜÇÜNCÜSÜ BAÞLIYOR Bursa Eðitime Koþuyor 2008 Ekim ayýnda üçüncüsü düzenlenecek olan Bursa Eðitime Koþuyor projesi sayesinde toplanan baðýþlarlarla 4 köy okulu daha yenilenecek. Böylece proje sayesinde yenilenen köy okulu sayýsý 2008 yýlý sonu itibariyle 12'ye ulaþacak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýlda Bosch grubunun öncülüðünü üstlendiði Bursa Eðitime koþuyor projesi ile Bursa'daki ihtiyaç sahibi köy okullarýnýn yenilenmesi ve eðitimin desteklenmesi amaçlanýyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde Eðitim'e öncelik veren FARBA Bursa Eðitime Koþuyor projesinin Uygulama Hizmet Sponsorlarýndan biri olmuþtur. Ayrýca Genel Müdürümüz Sn. Ayhan Gürbay baþta olmak üzere birçok Farba çalýþaný eðitime destek vermek için koþuya katýlacaktýr. 7

10 Bayraktarlar Tasarým Optik Þefi TEKNOLOJÝ Mesut IÞIK OTOMOTÝV AYDINLATMASINDA YENÝ TEKNOLOJÝLER LED li Farlar Günümüz teknolojisinde otomotiv farlarýnda kullanýlan 3 farklý teknolojide ýþýk kaynaðý vardýr: Tungsten halojen ampuller, HID xenon ampuller ve LED`ler. Pazardaki araçlarýn yüzde doksanýnda tungsten halojen ampuller kullanýlmaktadýr, yüzde onunda HID xenon ýþýk kaynaklarý kullanýlýr. Farlarda LED ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasý için teknolojik inovasyon çalýþmalarý devam etmektedir. Farýn aydýnlatma verimi watt baþýna lümen birimi ile ölçülür. LED ýþýk kaynaklarýnýn verimi halojen ampullerden (20lm/W) iyidir fakat gaz boþaltmalý xenon ýþýk kaynaklarýnýn seviyesine (90lm/W) henüz ulaþamamýþtýr. Yasal regulasyonlar halojen bir kýsa huzme farýn yol üzerinde en az 300 lümen'lik bir ýþýk vermesini gerekli kýlar. Xenon farlarda bu performans 1000 lümene kadar çýkabilir. LED`li kýsa huzme far teknolojik inovasyon çalýþmalarýnda, halojen kýsa huzme far performansýna eriþilmiþ olmakla birlikte, xenon far ýþýk performansýna eriþme yönünde araþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. ECE Regulasyonlarýnda 2007 yýlýnda yapýlan son düzenlemeler ile farlarda LED ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasýna yasal olarak izin verilmiþtir. LED`li kýsa huzme farda bir dakika çalýþma süresi ve farýn fotometrik açýdan kararlý hale gelmesinden sonra en az lümen`lik bir ýþýk akýþý ölçülmelidir. Gündüz Yakýlan Lamba (DRL Daytime Running Lamp) Avrupa ülkelerinin çoðu gündüz yakýlan lambalarýn kullanýlmasýnýn sürüþ güvenliðini arttýrdýðý yönünde görüþ bildirmiþ olmasýna raðmen sadece Ýskandinav ülkelerinde bu lambanýn kullanýlmasý zorunlu kýlýnmýþtýr. Gündüz yakýlan lambalarýn fotometrik beklentileri ECE R87`de tanýmlanmýþtýr. Yapýlan son düzenlemeler ile bu lambalarda LED ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasýna izin verilmiþtir. Lambanýn minimum aydýnlatma yüzeyi 40 cm2`den 25 cm2`ye düþürülmüþtür. Maksimum aydýnlatma yüzeyi 200 cm2 ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu lambanýn kullanýlmasý zorunludur. Bazý Avrupa ülkeleri ise kýsa huzme farda ampul besleme geriliminin belirli oranlarda düþürülerek fardan çýkan ýþýk akýþýnýn azaltýlmasý ile bu farlarý gündüz yakýlan lamba olarak ta kullanmaktadýrlar. Fakat Ýskandinav ülkelerinde ayrý bir lamba kullanýlmasý gerekmektedir. Gündüz yakýlan lamba'nýn 2010 yýlýndan sonra tüm Avrupa ülkelerinde kullanýmýnýn zorunlu olmasý beklenilmektedir. Kýsa Huzme DRL için uygun olmayan ýþýk tasarýmý Gündüz Yakýlan Lamba DRL için uygun ýþýk tasarýmý 8

11 BÖLÜMLERÝMÝZ ÜRETÝM VÝZYON Müþteri, Kalite, Maliyet odaklý çalýþan, ileri teknoloji ve Yalýn Üretim Tekniklerini uygulayan, global çapta rekabet gücü yüksek olan bir imalatçý olmak. Üretim Bölümü önce iþ güvenliði sloganý ile müþterilerimizin tüm beklentilerini karþýlayacak þekilde istenen miktarda ürünleri, istenen zamanda ve istenen kalite seviyesinde sevk etmek üzere 6 gün 3 vardiya çalýþma düzenine göre organize olmuþ ve bu hedef doðrultusunda çalýþan bir bölümdür yýlýnda baþlatýlan yeniden yapýlanma ve yalýn üretim sistemine geçiþ çalýþmalarý kapsamýnda üretim bölümü için 3 ayrý ana birim oluþturulmasýna karar verilmiþtir. 1. ASK Üretim 2. Far Üretim 3. Üniversal Üretim Her birimi ayrý bir iþletme görüntüsüne getirmek için ciddi Lay - out çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn tümü yalýn üretim tekniklerine göre yapýlmýþtýr. (Deðer akýþý, tek parça akýþý, kanban, 6S vs) Bu yapýlanmadan sonra 2006 yýlýnýn ikinci yarýsýnda yalýn takým organizasyonu çalýþmalarýný baþlattýk.bu konuda birçok firma ile benchmarking çalýþmalarý yaptýk. Amacýmýz Farba için en uygun takým yapýsýný belirlemekti. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yalýn takým organizasyonuna geçtik. Vardiya ve proses bazýnda 24 takým belirledik. Farba ve bölüm hedefleri paralelinde yalýn takýmlarýn hedefleri belirlenmiþtir. Her yalýn takýmý küçük bir iþ yeri (dükkan) gibi tanýmladýk. Yalýn takým liderlerinin yetki ve sorumluluklarýný belirledik. Liderlik konusunda kendilerini geliþtirmek için eðitimler organize ediyoruz. Yönetim olarak bizim esas amacýmýz takým liderlerinin, liderlik ve yöneticilik yeteneklerini geliþtirip makinesini, malzemesini, üretim süreçlerini iyi tanýyan, hedeflerle çalýþan, problemlerini analiz eden ve çözüm saðlayabilen, iþin sahibi olan ve iþini geliþtirebilen, birlik ve beraberliðin gücüne inanan yalýn takým kültürünü oluþturmaktýr. MÝSYON Makinesini,malzemesini, üretim süreçlerini iyi tanýyan, hedeflerle çalýþan,problemlerini analiz eden ve çözüm saðlayabilen, iþin sahibi olan ve iþini geliþtirebilen, birlik ve beraberliðin gücüne inanan yalýn takým anlayýþýný oluþturmak. Bu konuda daha yolun baþýnda olmamýza raðmen çok güzel sonuçlar aldýðýmýzý söyleyebilirim. Takýmlarýn performans göstergeleri yalýn ofis tarafýndan aylýk olarak takip edilmekte ve yapýlan deðerlendirme sonucuna göre ilgili ayýn birinci takýmý seçilmektedir. Verimlilik, Kaizen ve öneri konularýnda takýmlarýn çok güzel çalýþmalarýný görmekteyiz. Üretim hatlarý 3 ana prosesten oluþmaktadýr: - Enjeksiyon (Plastik ve Termoset) - Kaplama - Montaj Ürünlerin yapýsýna göre bu ana proseslerin kendi içinde birçok alt prosesleri mevcuttur. Üretim hatlarýmýzda kullandýðýmýz teknolojinin müþterilerimizin her türlü istek ve beklentilerini karþýlayacak seviyede olduðunu belirtmek istiyorum. Bunun en son örnekleri bu yýl devreye aldýðýmýz: - ASK ledli ünite clinch hattý-türkiye de ilk. - Far lenslerimizin içten sert vernik kaplama tesisi (antifog) - Türkiye de ilk. Farba olarak sahip olduðumuz teknoloji ile gurur duymaktayýz. Bu durumu Sn. Ahmet Bayraktar ýn dergimizin bir önceki sayýsýnda söylediði cümle: Yarýnlar geleceði iyi görenlerin olacaktýr. çok güzel ifade etmektedir. Ýþte bu sebepten dolayý bizler üretim olarak geleceðe umutla bakmaktayýz. Birlikte öðrenerek, sürekli iyileþtirerek, çok çalýþarak, Yalýn Mükemmelliðe ulaþacaðýz. 9

12 KUTLAMALAR Küçük Baþarýlarý Küçük, Büyük Baþarýlarý Büyük Kutluyoruz. HÝPERAKTÝF TAKIMI Hiperaktif takýmý toplam 17 kiþiden oluþmaktadýr. Takým lideri Özgür Dursun dur. Amaçlarý; her zaman birinci takým olma bilincinde olmak ve bu bilinci diðer takýmlara olan saygýlarýný yitirmeden Farba nýn menfaatleri doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürmektir.tabi ki bu çalýþmalarýmýzý yaparken öncelikle takým elemanlarýmýzýn iþ güvenliði diyoruz, bunun sayesinde de takýmýmýz 1096 gündür iþ kazasý yaþamamaktadýr. Takým 2007 yýlýndan itibaren yalýn takým hedeflerinde orta sýralarda bulunurken 2008 yýlýndan beri üst sýralara çýkmak için tam bir takým çalýþmasý göstererek haziran 2008 birincisi olmuþtur. Yalýn üretim sisteminde baþarýlý olmak ve verimliliðimizi sürekli arttýrmak için takým olarak güzel çalýþmalar yaptýk. Ürettiðimiz birçok üründe verimlilik artýþlarý saðlamýþ bulunmaktayýz. Bunun yanýnda yaptýðýmýz kaizenlerle de birçok konuda takým arkadaþlarýmýzýn iþlerini daha saðlýklý ve rahat bir ortamda yapmalarýný ayný zamanda ise firmamýzýn kar saðlamasýný da saðlamýþ bulunmaktayýz. Yaklaþýk olarak 38 adet kaizenimiz, 110 adet önerimiz bulunmaktadýr. Biz Arka Stop üreten bir takýmýz. Ürün çeþidimiz yoðun bulunmaktadýr yýlýndan sonra da çeþitlerimiz artacaðýndan tüm takým elemanlarýmýzýn zorlanmadan her hücre ve makinede çalýþmasý için takým elemanlarý arasýnda rotasyon baþlatmýþ bulunmaktayýz. Takým olarak þunu istiyoruz; tüm takým çalýþanlarý ASK MONTAJ bölümünde her hücrede ve makinede ne görev verilirse verilsin çalýþabilsin. Bunun da eðitim süreci devam etmektedir. Sizlerle takým panomuzda da asýlý olan þu sözleri paylaþmak istiyoruz; Yalýn Takýmlar Haziran Ayý 1. si Dünya ya sahip olduklarýnýzýn en iyisini verin ve en iyisi size geri dönecektir. Deðiþim gücünüzü kendinizden esirgemeyin, Tecrübe ayný iþi yýllar boyunca tekrarlamak deðildir, Tecrübe yýllar boyunca iþinizi ne kadar geliþtirdiðinizdir. Kalite sistemlerine iliþkin hiçbir þey sýr deðildir. Bugün bir deðiþiklik öneriniz ve herkesi þaþýrtýnýz. ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KUTLAMALARI Universal Montaj 730. Ýþkazasýz Gün Ask Plastik 365 Ýþkazasýz Gün Ahmet Bayraktar a iþ güvenliðine destekleri için teþekkür plaketi

13 EFQM & YALIN ÜRETÝM 2008 HEDEFLERÝMÝZ MÜKEMMELLÝK TE YETKÝNLÝK Yalýn Þirket 2011 EFQM Avrupa Kalite Ödülü Yalýn Üretim Denetlemeleri Yalýn Six Sigma 2010 Uygulamalarý MÜKEMMELLÝK YALINLIK Ulusal Kalite Ödülü 2009 Yalýn Ürün Geliþtirme Bursa Kalite Ödülü Yalýn Takýmlar ile 2008 Yaygýnlaþtýrma Mükemmellikte Yetkinlik 2007 Yalýn Uygulamalar ve Yalýn Lay-Out Mükemmellikte Kararlýlýk Yalýn Organizasyon ve 2006 ekipleri kuruluþu Ýlerleme 2005 Yalýn Üretime Baþlangýç Geliþim 2004 Geliþim 2007 yýlýnda belirlediðimiz yol haritamýzýn EFQM Mükemmellik bölümüyle ile ilgili olarak, 2008 yýlý hedefimiz Mükemmellikte Yetkinlik olarak tanýmlanmýþtýr. EFQM mükemmellik modelinin 9 ana kriteri Ocak 2008 de EFQM ekibimiz tarafýndan gözden geçirilmiþtir. 2. özdeðerlendirme olarak tanýmladýðýmýz bu çalýþma ile kriter bazýnda Farba da yapýlanlar belirlenmiþtir. Yapýlmayan konular ise iyileþtirmeye açýk alan olarak tanýmlanarak, aksiyon planýna dönüþtürülmüþtür. EFQM 75 sayfa olarak hazýrlanan Mükemmellikte Yetkinlik Baþvuru Kitabý mýz Haziran.2008 de Kalder e teslim edilmiþtir. Kalder tarafýndan yapýlacak deðerlendirme tarihi 13-17/Ekim/2008 olarak kesinleþmiþtir. 10 kiþilik ekip tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonunda ödülü kazanýp kazanmayacaðýmýz belli olacaktýr. Bu deðerlendirme, mükemmellik yolunda ilerleme aþamasýnda bizim için büyük bir sýnav olacaktýr. Yetkinlik Baþvuru Kitabý mýz da yazdýðýmýz bilgileri çalýþanlarla paylaþmak için, takýmlar bazýnda eðitimlere baþladýk. Ýlk eðitimimiz 3/Eylül tarihinde yapýlmýþtýr. Eylül sonuna kadar tüm çalýþanlarýmýzla bu bilgilerin paylaþýlmasý hedeflenmiþtir. Deðerlendirme ekibinin 13-17/Ekim/2008 tarihleri arasýndaki deðerlendirmesi sonucunda tüm çalýþmalarýmýzýn karþýlýðý olacak Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü nü Kasým.2008 de yapýlacak Kalite Kongresi nde almayý umut ediyoruz. Emeklerimizin boþa çýkmamasýný ümit ediyor, tüm çalýþanlarýmýza baþarýlar diliyorum. Hepimize kolay gelsin Müge BARAN Kalite Müdürü YALIN ÜRÜN GELÝÞTÝRME SÝSTEMÝ Bugün artýk sadece Yalýn Üretimi uygulamak bir avantaj olmaktan çýkmakta. Bu konuda bir çok otomotiv firmasý baþarýlý çalýþmalar yapmýþtýr ve yalýn üretim stratejisini artýk benimsemiþtir. Yalýn felsefesinin öncüsü olan Toyota nýn baþarýsý esasýnda, Toyota Yönetim Sisteminin üç unsuru olan; 1)Yalýn Üretim, 2)Yalýn Ürün Geliþtirme 3)Yalýn Satýþ ve Satýþ sonrasý hizmetin mükemmel bir þekilde entegre oluþudur. Gelecekte artýk rekabet 2 unsur olan Ürün Geliþtirme Sistemi üzerinden olacaktýr ve nedeni de çok basit: Rekabette fýrsat çokluðunun ürün geliþtirmede olduðu kadar hiçbir yerde olmayýþý. Farba da Yalýn Üretim çalýþmalarýndan sonar Yalýn Ürün geliþtirme sistemi konusunda da çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr. Farba Toyota Yalýn Ürün geliþtirme kitabýna sponsor olmuþtur. Her bir yalýn ürün geliþtirme sistemi ilkeleri için lider belirlenmiþ ve sunumlar yapýlmýþtýr. Yalýn Ürün Geliþtirme Sistemi Ýlkeleri: Süreçler 1. Deðer katan faaliyetleri israftan ayýrmak için müþteri odaklý deðer oluþturun 2. Alternatif çözümleri baþtan tartýþýn ve ürün geliþtirme sürecine önden yüklenin 3. Seviyelendirilmiþ ürün geliþtirme akýþý yaratýn 4. Sapmalarý azaltmak ve öngörülebilir sonuçlar yaratmak için standartlaþtýrmalardan yararlanýn. Kalifiye Ýnsanlar 5. Geliþtirmeyi baþtan sona kadar bütünleþtirmek için Baþmühendis sistemi geliþtirin 6. Ýþ uzmanlýðý ile çapraz görevli bütünleþmeyi dengelemek için organize olun 7. Bütün mühendislerde iyi seviyede teknik yetkinlik geliþtirin 8. Tedarikçilerle ÜGS yle bütünleþin 9. Öðrenmeyi ve sürekli iyileþtirmeyi yerleþtirin 10. Mükemmelliði ve bitmeyen bir iyileþtirmeyi destekleyecek bir kültür yaratýn. Araçlar ve Teknoloji 11. Teknolojiyi insanlarýnýza ve süreçlerinize uydurmak için uyarlayýn 12. Organizasyonunuzu basit, görsel iletiþimle düzene sokun 13. Standartlaþtýrma ve örgütsel öðrenme için güçlü araçlar kullanýn Sonuçta Yalýn Ürün Geliþtirme bir canlý sistem olup, Ýnsan, Süreç, Araç ve Teknolojiler alt sistemlerinin bütünleþme mükemmelliðine doðru bir yolculuktur. Mürsel GÜLEN Yeni Projeler Müdürü 11

14 ÝNSAN KAYNAKLARI 12 Ýnsan Kaynaklarý Þefi Vedat MUTLU 21.Yüzyýldaki þiddetli rekabet ortamýnda fark yaratacak unsurun ÇALIÞANLAR olduðunun bilincindeyiz ve þirketimizin baþarýlý olarak varlýðýný sürdürmesini saðlayacak motive olmuþ, baþarýlý, mutlu, sürekli öðrenen, geliþen ve kendini FARBA Ailesi'nin bir üyesi olarak gören çalýþma arkadaþlarýmýz ile aramýzdaki en önemli iletiþim aracý olan, Çalýþan Memnuniyeti Anketlerini etkin olarak kullanmaktayýz. Çalýþan memnuniyeti ölçümleri þirketimizde 2002 yýlýnda itibaren uygulanmaya baþlamýþ olup, 2005 yýlýndan itibaren 100 Puan üzerinden deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr. Bu yýl yapýlan anket uygulamasý þirket misyonu ve EFQM gereklilikleri göz önüne alýnarak yeniden güncellenmiþtir. Ýþ Güvenliði Çevre Sorumlusu Levent TUNA 2008 ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ ANKETÝ Þirket Misyonumuz: "Görme ve Görülmeyi" saðlayarak, sürüþ güvenliðini saðlamaktýr. Bunu yaparken; paydaþlarýmýzýn (müþterilerimizin, iþ sahiplerimizin, çalýþanlarýmýzýn, yan sanayilerimizin, partnerlerimizin ve toplumun) mutluluðunu saðlamaktýr Yýlý anket sonuçlarýmýzý yandaki grafiklerde görebilirsiniz. Ýlk grafiðimiz Yýllar Bazýnda Memnuniyet Oranlarýný göstermektedir. Grafikte de görüldüðü üzere, yýllarý arasýnda sürekli bir memnuniyet artýþý görünmektedir, ancak ilk hedefimiz olan %75 - Çalýþan Memnuniyeti ne henüz ulaþabilmiþ deðiliz. Hedefe ulaþmak için, çalýþanlarýmýzýn doldurmuþ olduðu anket formlarý en ince detayýna kadar analiz edilecek ve gerekli aksiyon planlarý oluþturularak takip edilecektir. Bu aksiyonlar ile ilgili bilgiler Üç Aylýk Ýletiþim Toplantýlarýnda tüm çalýþanlarýmýza duyurulacaktýr. Bölüm bazýnda memnuniyet grafiðini incelediðimizde memnuniyet oraný en yüksek iki bölüm olarak Muhasebe ve Proses Mühendisliði Bölümlerini görüyoruz, düþük memnuniyet bildirenler olarak ise Satýþ ve Projeler ile Kalýp Üretim bölümleri göze çarpmaktadýr. Memnuniyeti düþük çýkan bölümler ile ilgili detaylý çalýþmalar yapýlacak olup, iyileþtirme aksiyonlarý oluþturulacaktýr. Anket baþlýklarý bazýnda inceleme yapýldýðýnda þirketimizin Toplum ve Çevreye Duyarlýlýðý, Ýþ Güvenliði ve Hedef Odaklýk konusunda gayet baþarýlý olduðu düþünülmekle beraber, Ücret, Sosyal Yardýmlar, Çalýþan Anketi ve Çalýþma Ortamý ile baþarýlý bulunmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu baþlýklar da ayrýca irdelenip gerekli tedbirler alýnacak ve tüm çalýþanlara duyurulacaktýr. Anket sorularýnda yer alan açýklama alanlarýndan anketin uygulamasý, sonuç alma ve samimiyeti konusunda þüpheler olduðu açýkça görülmekte, ancak bu yazýnýn kendisi çalýþanlarýmýza ve görüþlerine FARBA ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ ORANI verdiðimiz deðer ve önemi göstermektedir. Sonuç olarak 2008 Çalýþan Memnuniyet Oraný % 71 seviyesinde gerçekleþmiþtir. Kötü bir oran olmamakla birlikte daha yapacak çok iþimiz olduðunun en belirgin göstergesidir... FARBA ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ Farba yenilikçi yaklaþýmýyla geleceðin teknolojisini ve ürünlerini geliþtirip üretirken, geleceðe miras býrakýlacak en büyük deðerlerden biri olan çevre yi korumak amacýyla ürünlerinin yaþam döngüleri boyunca çevreye dost özellikte olmalarýna dikkat ediyor. Bu yaklaþým, doðal çevreyi koruyan bir üretim sistemi, tutumlu ve temiz çalýþan ürünler ve ürünün, yaþam döngüsünün sonunda hammadde geri dönüþüm çevrimine girmesi anlamýna geliyor. Çevre dostu üretim Farba Çevre Yönetim Sistemi 2003 yýlýndan itibaren ISO standardýna göre iþletiliyor. Farba tüm faaliyetlerini kapsayacak þekilde kurmuþ olduðu çevre yönetim sistemi ile ürünler henüz üretim sürecindeyken bile çevreye özen gösteriyor. Yine bu doðrultuda yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý (kaizenler) ile doðal kaynak kullanýmý ve atýk oraný sürekli olarak azaltýyor. Fabrika içi atýk toplama sahalarýnda yapýlan kaizenler sonucunda bu alanlar haftada bir kez denetlenmekte, Aðlayan Yüz ve Gülen Yüz uygulamalarý ile çevre bilincinin yerleþmesine katkýda bulunulmaktadýr %61 TOPLUM VE ÇEVRE DUYARLILIÐI GENEL Memnuniyet %66 Hedef %80 dir % YILI Hedef: 2007 %71 göre %5 Ýyileþme Gerçekleþen: %1.4 Ýyileþme ÝÞ GÜVENLÝÐÝ HEDEF ODAKLILIK BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM ÞÝRKET YÖNETÝMÝ SÜREÇ ODAKLILIK GENEL TATMÝN LÝDERLÝK (Baðlý Olduðunuz Yönetici) YAPILAN ÝÞ VE KÝÞÝSEL GELÝÞÝM OLANAKLARI SAÐLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HÝZMETLER FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ ÇALIÞMA ORTAMI ÇALIÞAN ANKETÝ ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLAR BAÞLIK BAZINDA ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ BÖLÜM BAZINDA ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ MS PM AG BÝ ÝK SA KK BA ÜR LG DÝÐER KL YP

15 EÐÝTÝM & BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ EÐÝTÝMLER Yönetimde Kritik Hatalar; tarihinde MESS Eðitim Vakfý ndan Kaya Turhanoðlu tarafýndan Farba eðitim salonunda gerçekleþtirilen Yönetimde Kritik Hatalar eðitimine; Üretim, Kalite, Proses Mühendisliði, Yalýn Ofis ve Bakým bölümlerinden takým liderleri ve lider adaylarýndan oluþan 45 kiþilik katýlým olmuþtur. Eðitimde, yöneticilik merdivenini týrmanmaya baþlamýþ kiþilere hata ve yanýlgýlardan sýklýkla rastlanýlan örnekler gösterilmiþ, korunma ve düzeltme yollarý öðretilmiþtir. Bilgi Ýþlem Þefi Yönetimde Kritik Hatalar Ýnovasyon - Levent Kýzýltan Ýnovasyon; Inovasyon kültürünün Farba genelinde yayýlýmýný isteyen Farba yöneticileri tarihinde Eczacýbaþý firmasýndan Sn. Levent Kýzýltan dan inovasyon eðitimi almýþlardýr. Eczacýbaþý firmasýndan canlý örneklerin verildiði eðitim oldukça verimli geçmiþtir. ÝNTERNETTE ARADIÐIMI NASIL BULABÝLÝRÝM? Arama Motorlarý: Internet üzerinde bir milyar Web sayfasýnýn bulunduðu tahmin ediliyor (form doldurularak girilen, þifreli vs. sayfalar hariç). Hal böyleyken, aradýðýnýz þeylere ulaþmak için sörf yapmakla zaman kaybetmemelisiniz. Arama motorlarý ve rehber servislerinden faydalanmalýsýnýz. Arama motorlarý, girdiðiniz kelimelerin hangi Web sayfalarýnda geçtiðini bulup, adreslerini karþýnýza getiren servislerdir. Hangi kelimelerin hangi sayfalarda geçtiði, Web'de dolaþan otomatik programlar tarafýndan önceden kayýtlara geçirilmiþtir ve bu iþlem sürekli olarak yapýlmaktadýr. Eðer özel bir bilgi arýyorsanýz veya kolay kategorize edilemeyen konularý araþtýrýyorsanýz, arama motorlarý en iyi yardýmcýnýz olacaktýr. Rehber servisleri: Rehber servisleri ise, Web sitelerini kategorilere ayýrarak sýnýflandýrýr. Bu iþlem genellikle insanlar (servisin editörleri) tarafýndan gerçekleþtirilir. Müzik, bilgisayar, otomobil, spor gibi genel konulardaki sayfalara ulaþmak istiyorsanýz, rehber servislerle iþe baþlamanýz uygun olacaktýr. Aradýðýnýzý bulana kadar alt kategorilerin baðlantýlarýna (linklerine) týklamanýz yeterlidir. Rehber servislerinde de kelime aratabilirsiniz, ama sadece kayýtlý sayfalarýn tanýmlarý içindeki kelimeler araþtýrýlacaktýr. Aslýnda, arama motoru ve rehber servislerini net bir çizgiyle ayýrmak zor. Bazý servisler diðerleriyle Murat TALAÞ baðlantýlý olarak çalýþýyor ve iki özelliði birden taþýyor. Ayrýca pek çok servis "portal" özelliðinde, yani kiþiselleþtirilebilir ek hizmetler sunuyor. Arama Motoru (Search Engine) Servisleri AltaVista: Aralýk 1995'te açýlan servis, kapsamlý ve popüler bir arama motoru olmayý sürdürüyor. Kayýtlarýnda 250 milyon sayfa var. Güçlü arama seçenekleri sunuyor. Ask Jeeves ve Open Directory servislerinden aldýðý sonuçlarý da kullanýyor. Fast Search: Mayýs 1999'da açýlan servis, tüm Web sayfalarýný indekslemeyi hedefliyor. Kayýtlarýndaki 300 milyon sayfa ile þu anda en geniþ kapsamlý arama motoru konumunda. Excite: 1995 sonlarýnda açýlan servis, hýzla büyüyerek rakipleri Magellan ve WebCrawler servislerini satýn almýþ. Kayýtlarýnda 214 milyon sayfa var. En popüler servislerden biri. Northern Light: Aðustos 1997'de açýlan servisin kayýtlarýnda 211 milyon sayfa bulunuyor. Arama sonuçlarýný konulara göre gruplayabiliyor. HotBot: Popüler bir arama motoru. Arama sonuçlarý Direct Hit, Inktomi ve Open Directory servislerinden geliyor. Direct Hit: Bu servis, arama sonuçlarýnda kullanýcýlarýn týkladýðý adresleri üst sýralara yükseltiyor, böylece en popüler sayfalarýn önce gösterilmesini saðlýyor. Google: Arama sonuçlarýnda, link verilen Web sayfalarýna öncelik tanýyan bir arama motoru. Genel kelimeleri aratarak kaliteli sayfalara ulaþmak için faydalý bir servis. GoTo: Bu servis, diðerlerinden farklý olarak, arama sonuçlarýnda üst sýralarda görünmek isteyen firmalardan bir ücret alýyor. Ücretsiz olan arama sonuçlarý ise Inktomi kaynaklý. Inktomi: Inktomi'de doðrudan arama yapma imkaný yok. Diðer pek çok arama servisi Inktomi'nin kayýtlarýndan faydalanýyor, ama filtreleme ve sýralamanýn deðiþik olmasý nedeniyle her birinde az çok farklý sonuçlar görülebiliyor. Rehber (Directory) Servisleri Yahoo: 1994'te açýlan servis, 150 editörü ve kayýtarýndaki 1.2 milyon link ile, insanlar tarafýndan derlenmiþ en iyi Web rehberlerinden biri durumunda. Arama sonuçlarýnda Inktomi'den faydalanýyor. Look Smart: Ýnsanlar tarafýndan derlenmiþ bir Web rehberi. 200 editörü ve 1 milyon link kaydý var. AltaVista'dan aldýðý arama sonuçlarýný da kullanýyor. MSN search, Excite ve diðer ortaklarýna da rehber kayýtlarýný veriyor. Open Directory: NewHoo adýyla 1998'de açýlan servis, binlerce gönüllü editör ile çalýþýyor. Kayýtlarýnda 950 bin link var. Netscape tarafýndan satýn alýnmýþ, ama lisans anlaþmasýyla diðer servislere rehber kayýtlarýný kullandýrtýyor. Snap: Looksmart gibi, insanlar tarafýndan derlenmiþ ve Yahoo'ya rakip bir Web rehberi. 600 bin link kayýdý var. Arama sonuçlarý Inktomi destekli. Go/Infoseek: Rehber özelliði taþýyan servis, eski Infoseek servisinin arama yeteneklerini de kullanýyor. Kayýtlarýnda 500 bin'den fazla link bulunuyor. Lycos: Bir arama motoru olarak baþlayan bu servis, sonradan rehber modeline geçmiþ. Open Directory ve Direct Hit servislerinden aldýðý sonuçlardan sonra, kendi kayýtlarýndaki sayfalarý da gösteriyor. Satýn aldýðý HotBot, ayrý bir servis olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. MSN Search: Microsoft'un arama servisi, öncelikle LookSmart olmak üzere, AltaVista ve DirectHit servislerinden faydalanýyor. Netscape Search: Netscape'in arama sonuçlarý, öncelikle Open Directory servisinden ve kendi kayýtlarýndan, sonra da Google servisinden geliyor 13

16 SOSYAL ETKÝNLÝKLERÝMÝZ VOLEYBOL TURNUVASI Ýletiþim toplantýsý: 2. dönem (Nisan-Mayýs-Haziran) çalýþanlarla iletiþim toplantýsý yapýlmýþtýr. Geleneksel Farba Bölümler arasý Voleybol turnuvasýnda yarýþan takýmlarýmýz kýyasýya mücadele ettiler. Bu mücadele sonucunda; 1. Takým Proses 2. Takým Bakým 3. Takým Kalýp Üretim Centilmen Takým: Ar-Ge olmuþtur. Bir kurbaða 30 metrelik bir kuyuya düþtü. Her gün 3 metre týrmanýyor ve o gece 2 metre aþaðýya kayýyordu. Kurbaða kuyudan kaç günde çýktý? (30 deðil) Soldan Saða; 1- Bayraktarlar holdinge baðlý bir kuruluþumuz 2- Alfabede 28. harfin okunuþu - Ýlaç-bir nota 3- Avusturalyalý askerlere verilen ad-italyada bir nehir 4- Bir olay hakkýnda belirti 5- Bir nota - Ýskambilde birli - Antalyada bir plaj 6- Aksi, karþý 7- Kuvvetin momonti - Kýrmýzý - Bir nota 8- Kazanzý ve zararý birlikte paylaþan kimseler 9- Eski mýsýrlýlada güneþ tanrýsý - Gündelikle iþleyen kimse 10- Doðu avrupada bir ülke Yukarýdan Aþaðýya; 1- Araçlarda farý ayarlayan sistem 2- Japonya para birimi - Bir tarým aleti 3- Ünlü birezilyalý futbolcunun ön adý - Resim akýmý 4-...Özülkü bir bayan sanatçý - Baþkent 5- Vücutta içi su dolu kesecik 6- Tavlada bir sayý - Tersi eþþek sesi - Dünyanýn uydusu 7- Edisonun icadý - Tüküren hayvan 8- Bir ay adý - Bir tank mermisi 9- Tümör - Bir televizyon dizisi 10- Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalýðý bulunduðuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel toplulululuk -...Naþit soyadlý bayan tiyatro ve sinema sanatçýsý 14 HAZIRLAYAN : Yaþar ULUCAN

17 GEZDÝM - GÖRDÜM BURSA ZOO Hayvanat Bahçesi, bitiþiðinde Yakýn Çevre yolu üzerinde bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi nde hayvan barýnaklarý doðal yaþama uygun olarak düzenlenmiþtir yýlýnda hizmete açýlmýþtýr. Bursa Hayvanat Bahçesi çocuklara doða ve hayvan sevgisini aþýlamak ve onlarý eðitmek amacý ile doðal yaþama uygun olarak düzenlenmiþ hayvan barýnaklarý ile Türkiye nin en büyük ve Avrupa standartlarýndaki tek hayvanat bahçesidir. Avrupa'nýn da sayýlý büyük hayvanat bahçelerindendir. Güney Afrika'dan Çin'e, Avustralya'dan Kuzey Kutbu'na kadar dünyanýn dört bir köþesinden gelen hayvanlara ev sahipliði yapan Bursa Zoo Park, nesilleri tükenmek üzere olan türleri de bünyesinde bulunduruyor. 206 bin 600 metrekarelik alanýyla Türkiye'nin en büyük ikinci hayvanat bahçesi olan Bursa Zoo Park, soyu tükenmekte olan hayvanlarýn üremesini saðlayarak, tekrar tabiata salýnmalarýyla ekolojik dengenin korunmasýna katkýda bulunuyor. Hayvanat Bahçesinde daha çok Türkiye ye özgü 55 farklý türde 500 ve 55 farklý türde hayvan barýnmaktadýr. Ayý, Kurt, Yýrtýcý Kuþlar, Su Kuþlarý, Lama, Yaban Eþeði, Deve, Arslan, Leopar, Maymun bölümleri, Zebra ve Deve Kuþlarý bulunmaktadýr. Su kuþlarý için ayrýlan bölümde dev bir kafes ve gölet bulunur, gezinti yollarýna giren ziyaretçiler kuþlarý aralarýnda hiçbir engel olmadan izleyebilir. Bahçenin tam ortasýnda Türk köyü adlý bu bölümde tam bir köy havasýnda gözleme evinde yeni piþmiþ gözleme yiyebilirsiniz.. Ayrýca çocuklar çiftlikte bulunan hayvanlarla temas edebilir ve yem verebilirler. Ayrýca Türk köyü dýþýnda kýsa molalar verebileceðiniz restaurant, kafe ve hediyelik eþya maðazasý mevcuttur. Bunlarýn haricinde birkaç bilgi daha ekleyim. Burfaþ (Bursa Park-Bahçe Sosyal ve Kültürel hizmetler Tic. A.Þ.) tarafýndan iþletilir. Botanik Park ücretsiz. Hayvanat Bahçesi ise öðrenci 1 YTL, tam 2 Ytl Hayvanat Bahçesinin açýk olma zamanlarý ise: Kýþ sezonunda Hafta içi 08:00-17:00 Hafta sonu: 08:00-17:00 Yaz sezonunda Hafta içi 08:00-19:00 Hafta sonu 08:00-20:00 15

18 HUKUK & SAÐLIK KÖÞESÝ Ülke gündeminde yer alan önemli konu ve sorunlar, son zamanlarda herkesi hukuk konuþturur oldu. Aslýnda, bir hukukçu olarak, uzmanlýk alanýmýzýn bu kadar popülerleþmesinden ve ilgi görmesinden mutlu oluyorum. Ne var ki ; ben hukukçu deðilim ama ile baþlayarak bahsettiði her konuda ahkam kesenlerden de oldukça sýkýlmýþ durumdayým. Hukuk konuþmak farklýdýr, zordur, futbol konuþmaya, moda ya da siyaset konuþmaya benzemez. Hukuk konuþmak, hukuk bilmeyeni komik duruma düþürebilir. Nasýl ki; piyanonun tuþlarýna dokunulduðunda çýkan her sese müzik denilemiyorsa!.. Sevgili Okurlar; Nezafet BUÐRAHAN Bugünkü konumuz boþanmada mal paylaþýmý Boþanma bazýlarýnýn yaþadýðý, çoklarýnýn tanýk olduðu, sosyal sonuçlarý itibarýyle tatsýz bir medeni hal deðiþikliðidir. Evlenirken hayat ne kadar toz pembe ise boþanýrken bir o kadar simsiyahtýr. Ýþ adliyeye intikal ettiðinde ise genellikle çiftler savaþ halindedirler. Çocuklar kimde kalacak? mallar nasýl paylaþýlacak? çiftlerin artýk yegane müþterek sorunu bunlardýr. 01/01/2002 tarihinde yürürlüðe giren 4721 sayýlý Medeni Kanun EDÝNÝLMÝÞ MALLARA KATILMA REJÝMÝ ni, yasal mal rejimi olarak kabul etmiþtir. Dolayýsýyla bu tarihten sonra evlenenler için mal ortaklýðý rejimi, daha önce evlenmiþ bulunanlar için, bu tarihe kadar mal ayrýlýðý rejimi, bundan sonra ise, mal ortaklýðý rejimi -aksi kararlaþtýrýlmamýþsa- geçerli olacaktýr. Bunun anlamý; basitçe evlilik süresince edinilen mallar üzerinde birlikte hak sahipliðinin sözkonusu olacaðýdýr. Edinilmiþ mallar nelerdir? 1-Eþlerin çalýþmasý karþýlýðý olan edinimler, (maaþ, ikramiye, vs.) 2-Sosyal Güvenlik Kuruluþu veya yardým amaçlý kurulan sandýklarýn mensuplarýna yaptýklarý ödemeler, 3-Çalýþma gücünün kaybý nedeniyle ödenen tazminatlar,(maddi tazminat) 4-Kiþisel mallarýn gelirleri,(miras yoluyla kazanýlan bir taþýnmazýn kira geliri gibi) 5-Edinilmiþ mallarýn yerine geçen ÝKAME deðerler, (ücretin biriktirilerek bir daire satýn alýnmasý, vb.) Neler edinilmiþ mal sayýlmaz? 1-Eþlerden sadece birinin kiþisel kullanýmýna yarayan eþya, (taký, kýyafet, spor malzemeleri, vs.) 2-Mal rejimi baþlangýcýnda eþlerin zaten sahip bulunduðu veya sonradan miras yoluyla ya da herhangi Avukat BOÞANMADA MAL PAYLAÞIMI UYKUNUZ YOKSA ZORLAMAYIN Eski bir Çinli atasözü þöyle der; Ne çok fazla uyuyacaksýnýz, ne de çok az uyuyacaksýnýz. Araþtýrmalar kadýnlarýn daha fazla uykusuzluk yakýnmasý bulunduðunu göstermektedir. Yaþýn ilerlemesiyle birlikte uyku ihtiyacý da azalmaktadýr. Gençlerin daha çok uykuya dalma güçlüðü çektikleri, yaþlýlarýn ise uykuyu sürdürmeye iliþkin sorunlarýnýn ön planda olduðu dikkati çekmektedir. Düzenli ve gerektiði kadar uykunun saðlýklý bir fizikse ve ruhsal yaþam için gerekli olduðu, uykusunu almayan kiþilerde gün içinde dikkat eksikliði, konsantrasyon eksikliði, uyuklama, vücutta yorgunluk ve baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý gibi olumsuz etkileri kaydedilmiþtir. Uykusuzluðun pek çok nedeni tespit edilmiþtir. En sýk rastlanan neden ise gün içinde duygusal açýdan etki býrakan iyi ya da kötü olaylar ve seyahat saatlerinde deðiþiklik gibi nedenlerle günlük düzendeki deðiþimler. Yapýlmasý gerekenler ve önlemler: Bazý noktalara dikkat edilerek, saðlýklý bir uyku düzeninin saðlanabileceði ve uyku sorununun aþýlabileceði tespit edilmiþtir. Uykusuzluk çeken kiþilerin en çok yaptýklarý hatalardan biri; uykusu gelmediði halde kendisini uyumaya zorlamaktýr. Yattýktan dk sonra uyku gelmediyse kendini uyumaya zorlamak, zihni ve bedeni daha fazla 16 uyarmaya ve uykunun daha çok kaçmasýna neden olur. Böyle bir durumda yapýlacak en iyi iþ; kalkýp baþka bir odada sessiz bir iþle uðraþmak, heyecan oluþturmayan ve dikkat gerektirmeyen yazý okumak veya program seyretmektir. Uyku gelince yatýlmalý. Ayrýca yataða girmeden hemen önce egzersiz yapmak, rekabete dayanan oyunlar oynamak, tartýþmalar yapmak, yatmadan birkaç saat öncesine kadar kafeinli içecekler içmek veya çok fazla yemek de kiþiyi uyararak uykuyu kaçýrabilir. Yatmadan önce uyku getirmesi amacýyla alkol almak ya da hekim tavsiyesi olmadan bir baþkasýnýn uyku ilacýný kullanmak da yanlýþ bir davranýþtýr, ters etki yaratabilir. Ne kadar uyunursa uyunsun sabah belirli bir saatte kalkýlmalý, belirli saatte yatýlmalýdýr. Tercihen sabahlarý düzenli egzersiz yapýlmalýdýr. Ilýk bir banyo yapýlmalý ve ýlýk içecekler içilmelidir. Yatýlan oda rahat edilecek þekilde ayarlanmalý, gündüzleri uyunmamalý ve yatak odasý ses, ýþýk, ýsý yönünden izole edilmelidir. Yatýnca el ve ayaklar sýcak tutulmalýdýr. Yatak odasýndan çalar saat dýþarý çýkarýlmalýdýr. Ancak bu þekilde uykuya dalmak kolaylaþýr ve kiþi sabah tazelenmiþ, zinde ve dinlenmiþ olarak yeni güne baþlayabilir. Aslýnda bütün bunlar herkesin saðlýklý bir uyku için dikkat etmesi gereken kurallardýr. bir karþýlýksýz kazanma yoluyla elde ettiði malvarlýðý deðerleri, (TV yarýþma programlarýnda kazanýlan deðerler gibi) 3-Manevi tazminat alacaklarý, 4-Kiþisel mallarýn deðerlendirilmesi suretiyle sahip olunan mallar Çiftler mal ayrýlýðýný sözleþme ile kararlaþtýrmamýþlarsa, boþanma halinde evlilik süresince edinilmiþ mallara katýlma rejiminin tasfiyesi söz konusu olacak,paylaþtýrmada yukarýdaki sýnýflandýrmaya göre davranýlacaktýr. Önemli olan, eþlerden birinin boþanma davasý açmasý anýnda, edinilmiþ mallara katýlma rejiminin sona ereceðidir. Bundan sonra edinilen mallar þahsidir, boþanma davasý reddedilmediði sürece paylaþýma girmez. Bu bilgilere hiç ihtiyaç duymamanýz dileði ile mutlu olun, mutlu kalýn! Doktor Erdal HATÝPOÐLU

19 BÝZDEN HABERLER Üniversal Montaj Halil YILMAZ ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ.. "Bu ay ki konuðumuz Üniversal Montaj bölümünden Sn. Halil YILMAZ" Bize kendinizi tanýtabilir misiniz? Bulgaristan Razgrad'da yýlýnda doðdum. Endüstri meslek lisesi motor bölümü mezunuyum. 3 yýldýr evliyim ve 1 tane çocuðum var. Hobilerim arasýnda balýk tutmak ve kamp yapmak var. Birde beþiktaþ taraftarýyým. Firmamýzda yaptýðýnýz görev? Kaç yýldýr çalýþýyorsunuz? UNIV. MON. Bölümünde operatörüm. SÖZ SÝZDE Burada yayýnlanmasýný istediðiniz yazý, þiir, resim vb. mail adresine bildirebilirsiniz. Bayraktarlar Tasarým personeli iftar yemeðinde bir araya geldi. Sizden FARBA hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenmek istiyoruz... Kendi bünyesinde markalaþmayý ve büyümeyi hedef almýþ ve dünyada tek olma gayreti sarf eden bir firma olarak görüyorum. Farba'ya baþladýðýnýz ilk gün ile bugün arasýndaki farklar nedir? "Tasarlanan ve yapýlan projelere daha çok önem veriliyor. Çalýþanlar daha düzenli ve bilgili olarak üretim yapýyor. Daha iyiye gidiyor. " Firma vizyonumuz, misyonumuz, deðerlerimiz, hedeflerimizi biliyormusunuz? Firmamýz çalýþanlarýný ve diðer firmalarý önemsiyor ve her zaman için bunun en iyisini ve kalitesini yapmak için sanýrým deðerlerini ve hedeflerini geliþtirme çabasýnda olduðunu hissediyorum. Bu konularla ilgili bilgiler her zaman verilmekte. Farba'daki iletiþim kaynaklarý yeterlimidir? Görüþleriniz nelerdir? Bence yeterli. Fakat biraz daha önemsenmelidir. Çünkü bazen kopukluklar çýkabiliyor. Farba'nýn çalýþanlarýna saðladýðý olanaklar, sosyal faaliyetleri hakkýndaki düþüncelerinizi alalým... "Olanaklarý sanýrým biraz kýsýtlý fakat ileride düzeleceðine ve yeterli olacaðýna inanýyorum. Sosyal faaliyetleri bence oldukça zengin ve güzel. Genç bir kadro olduðumuz için lokal tarzý bir yer yapýlabilir. Arkadaþlar iþte yarým býraktýklarý konularý burada konuþup paylaþabilir." Yönetime iletmek istediðiniz görüþ ve talepleriniz varmý? Baþarýlý ve iyi bir gelecek düþüncem var. Bu düþüncemin yönetim tarafýndan her zaman desteklenmesini isterim. Tüm çalýþanlarýmýzýnda ayný beklenti ve düþüncede olduðuna inanýyorum. Dergimiz hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bilgi ve fikirleri dile getirmek açýsýndan ve birþeyleri öðrenmek için iyi bir fikir olduðunu düþünüyorum. Dünya'da otomotivle ilgili son geliþmeler ve ilginç görüntülerle ilgili bir köþede eklensin diye düþünüyorum. Çocuðu Olanlar Evlenenler Aramýza Yeni Katýlanlar Kadir YILDIRIM Ali Yaþar TOPÇU Suat ÖZBARUTÇU Ferdi VATANSEVER Erkan ÖVET Ahmet ALAY Uður ONAT Atilla ÇILDIR Serkan YALABUK Beyazýt TÜRKSAN Kemal DOÐAN Fatih ÖKSÜZ Ayhan AYDIN Mustafa ÇAL Yýlmaz ACAR Murat AKBAÞ Levent BALCI Necla ÖZTÜRK Serkan ÇAKICI Yunus TÜFEK Kadir YILDIRIM Ece Barýþ SÜLÜN Muhasebe Memuru Birol SÖNMEZ Montaj Operatörü Burak AYYILDIZ Montaj Operatörü Koray ÇANKAYA Plastik Operatörü Þevket HACIOÐLU Montaj Operatörü Onur YELTEKÝN Satýþ Mühendisi Ali Yaþar TOPÇU Ferdi VATANSEVER Erkan ÖVET Serkan Defne Aybars Uður ONAT Suat ÖZBARUTÇU Serkan YALABUK Fatih ÖKSÜZ Kayra Begüm Kayra Ege Nisa 17

20