05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar"

Transkript

1 Devamý arka kapakta

2 ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi Erol Savaþ Murat Talaþ Vildan Çaylý Yaþar Ulucan Genel Müdür Asistaný Ýlknur YILMAZ ÝÞLER ve GÜNLER... Ýþ telaþýmýz içinde günlerin nasýl geçtiðini anlamýyoruz, elinizde tuttuðunuz dergi, Farba Haber in 4. sayýsý. Yýllýk izin tatilimiz, bayram sevinci derken bütün güzellikleri Farba Haber le birlikte paylaþmaya baþladýk. Öncelikle tüm Farba lýlarýn bayramýný kutlar, her gününüzün bayram tadýnda geçmesini dileriz. Farba Haber dergisi yine dopdolu, Farba dan haberler vermeye devam ediyor. Dergimizin içeriði her sayýda biraz daha oturuyor ve sürdürülebilir hale geliyor. Müþterilerimizden haberler, röportajlar, KSS çalýþmalarýmýz, Farba da yaþadýklarýmýz, yazarlarýmýzýn yazýlarý, her sayýmýzda yer almaya baþladý. Bu sayýmýzda sektörden haberlere ve sizlerden gelen talep üzerine bulmaca köþesine de yer verdik. Yýllýk izin tatilimiz sonrasý Farba da iþ yoðunluðumuz yeniden baþladý. EFQM Mükemmellikte Yetkinlik deðerlendirmemiz için son hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Toplumdan aldýðýný topluma verme sanatý: KSS.. Geçtiðimiz aylarda müþteri memnuniyeti, çalýþan memnuniyeti ve toplum memnuniyeti anketlerimizi tamamladýk. Kurumsal imaj ve sosyal sorumluluk algý ölçüm araþtýrmamýzýn amacý Farba nýn sosyal sorumluluk konularýnda toplum tarafýndan nasýl algýlandýðýna iliþkin durum tespitidir. Anket sonucunda Farba nýn sosyal sorumluluk konularýndaki zayýf ve güçlü yönleri belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Anket sonucumuz %77,7 toplum memnuniyeti olarak belirlenmiþtir. (Hedefimiz %75 ti). Anket sonucumuz ve çalýþanlarýmýzdan aldýðýmýz geri bildirim ile sosyal sorumluluk projelerimiz belirlenecektir. Etik: doðruyla - yanlýþý, iyiyle - kötüyü ayýrt etmek.. Yine Eylül ayý içerisinde Etik deðerlerimiz ve Çalýþma ilkelerimiz kitapçýðýmýzý yayýnladýk. Tüm Farba yöneticileri ve çalýþanlarýnýn Etik deðerleri benimseyip, her türlü iliþkilerinde uygulamak görevidir. Katkýda Bulunanlar Erdal Hatipoðlu Levent Tuna Mesut Iþýk Müge Baran Nezafet Buðrahan Vedat Mutlu Zeynep Yýldýrým FARBA A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi Sarý Cad. No:21 BURSA Tel: Fax: Tasarým Murat Bayazýt Ofset Hazýrlýk ve Basým akýnoðlu matbaacýlýk san.ve tic.a.þ. AKMAT A.Þ. Akýnoðlu Matbaacýlýk San. Tic. A.Þ. Küçükbalýklý Mah. Köþk Cad. Lale Sk. No:13 Osmangazi / BURSA Tel.: (pbx) Fax: Farba Yayýn organý FARBA HABER 3 ayda bir yayýmlanýr. Bu dergideki yazýlarýn ve resimlerin tüm haklarý FARBA A.Þ. ne aittir. Yazýlar ve fotoðraflar izinsiz kullanýlamaz. Para ile satýlamaz. Etik nedir? doðruyla yanlýþý, haklý ile haksýzý, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayaný ayýrt etmek ve doðru, haklý, iyi ve adil olduðuna inandýðýmýz þeyleri yapmaktýr. Ýþ etiði nedir? Kendi kiþisel deðerlerimize ek olarak, kurum deðerlerinin, karlýlýðýn, profesyonel sorumluluk ve beklentilerin de girmesiyle karar vermenin farklý bir boyuta taþýndýðý iþ yaþamýnda doðru, haklý, iyi ve adil olduðuna inandýðýmýz þeyleri belirleyerek yapmaktýr. Etik Deðerlerimiz bize Gri Alanlarda yol göstericidir. Gri alan: herhangi bir düzenleyici yasa, düzenleme, politika ve prosedürün olmamasý nedeniyle doðru davranýþýn hangisi olduðuna açýkça ve kolaylýkla ulaþamama durumudur. Etik deðerlerimiz ve KSS çalýþmalarýmýzla ilgili diðer sayýlarýmýzda da sizlere bilgi vermeye devam edeceðim. Evet.. Farba Haber de bir önceki sayýdan bu sayýya bunlar yaþandý. Bakalým bu sayýdan gelecek sayýya neler yaþanacak, onlarý da gelecek Farba Haber de birlikte görüp okuyacaðýz. Haydi, þimdi dergimizi hem okuyalým, hem de okutalým. ÝÇÝNDEKÝLER Müþterilerimiz 05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Fuarlar 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA INTERAUTO fuarlarýna katýldýk. Sosyal Sorumluluk 07 Bursa eðitime koþuyor projesinin üçüncüsü baþlýyor. Teknoloji 08 Otomotiv aydýnlatmasýnda yeni teknolojiler. Bölümlerimiz 09 Farba üretim bölümünü tanýyoruz. Eðitim & Bilgi Teknolojileri 13 Ýnternette aradýðýmý nasýl bulabilirim? Gezdim - Gördüm 15 Bursamýzýn güzel bir cennet bahçesi olan Bursa Zoo yu tanýyalým. DUYURU PANOSU Ekim 2008 tarihlerinde EFQM Mükemmellikte yetkinlik denetimimiz olacaktýr Eylül - 2 Ekim 2008 tarihlerinde Farba, 62. IAA Commercial Vehicle Hanover fuarýnda. 3. Tüm Farba çalýþanlarýnýn Ramazan Bayramýný kutlarýz.

3 AYGERSAN A.Þ. BAYRAKTARLAR HOLDÝNG E BAÐLI FÝRMALARI TANITIYORUZ. AYGERSAN Ankara da 1971 yýlýnda genel aydýnlatma araçlarý üretimi amacýyla kurulan Aygersan, 1974 yýlýnda traktörler için Carello lisansý ile far üreterek otomotiv sektörüne adým atmýþtýr. Takip eden yýllarda piyasadaki tüm araçlarýn farlarýný üretmeye baþlamýþ ve bununla birlikte aydýnlatma dýþýnda bir çok mekanik aksamlarýný ürün gamýna almýþtýr yýlýnda Bayraktarlar Holding bünyesine katýlan Aygersan halen baþta otomotiv aydýnlatma olmak üzere yedek parça piyasasýna eski tip araçlara ait farlarla birlikte; Mercedes, Otokar, BMC, Valeo ve Farba ya da satýþ yapmaktadýr. Bugün faaliyetlerini 150 çalýþan ve m2 kapalý alanda sürdürmektedir. Yavuz Tolga BELEN Fabrika Müdürü Aygersan bir çok imalat kabiliyetlerinin entegrasyonundan oluþmuþ bir alt yapýya sahip bir firmadýr. Alüminyum Enjeksiyon, talaþlý imalat, sac þekillendirme, yüzey kaplama, plastik enjeksiyon, far camý imalatý ve kalýp tasarým - imalat kabiliyetleri ile farklý sektörlere dönük hizmetler verilmektedir. Tasarým, mühendislik ve imalat alanlarýnda özellikle Savunma Sanayi sektöründe önemli projelerimiz mevcuttur. Bu sektörde daha da ilerlemek adýna hedeflerimiz vardýr yýlýndan itibaren Sürekli Ýyileþtirme çalýþmalarý tüm çalýþanlarýn katýlýmý ile sürdürmekte olan Aygersan bu çalýþmalarýný 2005 yýlýndan itibaren Yalýn Ýmalat bünyesine katarak daha geniþ alana yaymýþtýr. Ankara da Yalýn Ýmalat uygulayan ilk firma Aygersan dýr. Rekabet ortamýnýn gittikçe zorlaþtýðý günümüzde öncelikle ana sektörümüzde tasarýmdan imalata sürekli yenilikler arayýþýnda olan Aygersan, gelecekte özgün ve patentli ürünler konusunda kendine hedefler koymuþtur. 1

4 YÖNETÝM DEN Deðerli arkadaþlar; Sýcak bir yazý daha, tatil anýlarýmýzla birlikte geride býrakmýþ bulunuyoruz. Ülkemizde artýk alýþýlagelen siyasi gerginlik ve ekonomik belirsizlikleri bu yaz da maalesef yaþadýk. Ekonomideki problemlerin yalnýzca bizim deðil geliþmiþ batýlý ülkelerin de sorunlarý olarak gündeme geldiðini görüyoruz. Bu durumun ülkemize olan dolaylý etkisinin ve sonuçlarýnýn ne olacaðýný þimdiden kestirmek hayli zor. Ülkemizde lider sektör konumunda olan Otomotiv Sanayinin üretim ve ihracatýný, küresel ekonomik geliþmelerin negatif etkilediðini görüyoruz. Geçtiðimiz son iki yýlda teknolojik yatýrýmlara önem verdiðimiz kadar insan kaynaklarýna da hayli yatýrým yaptýk. Bu yatýrýmlarýmýzýn muhtemel yaþanacak sorunlara karþý bizim en büyük kozumuz olduðunu düþünüyorum. Sadece üretmenin deðil, tasarým yapmanýn ve katma deðer artýrmanýn gittikçe daha kýymetli olduðu günümüzde, Uludað Üniversitesi içinde yer alan teknopark ta bir tasarým þirketi kurarak, bu konuda da iddialý olduðumuzun altýný çizmek istedik. Müþteri beklentilerinin de bu yönde olmasý, bizim rekabet gücümüzü olumlu etkileyecektir. FARBA DA senelerdir baþarýlý bir þekilde faaliyet gösteren ve sürekli geliþen kalýp üretimlerimizin, yer darlýðý nedeniyle FLM ye taþýnmasý planlanmýþtýr. FLM de yeniden yapýlanacak olan bu tesis, hem FARBA, hem de otomotiv için üretim yapan diðer fabrikalarýn plastik kalýp ihtiyaçlarýna cevap veren modern bir kalýp üretim tesisi haline gelecektir. FARBA bir yandan müþteri beklentilerine cevap verebilmek için, kendi yatýrýmlarýný güncel ve rekabetçi konuma getirmeye çalýþmakta, diðer yandan da lisans aldýðýmýz firmalarla da teknik iþbirliði çalýþmalarýný derinleþtirerek bu konuda küresel uyumu saðlamaya çalýþmaktadýr. Hiç kuþkusuz bu geliþmeler siz çalýþanlarýmýzýn özverili katkýsý olmadan gerçekleþtirilemez. Bu baðlamda herkesin Ramazan Bayramýný kutlar, verimli ve saðlýklý bir çalýþma dönemi dilerim. Ahmet BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Baþkan V. 2

5 YÖNETÝM DEN Neler oluyor, Neler olacak; Sn. Ahmet Bayraktar ýn yazýsýnda açýkladýðý gibi Ar-Ge ve Kalýp Üretim konusunda önemli deðiþimleri yaþýyoruz. Farba dýþýnda da önemli deðiþimler yaþanýyor; Dergimizin Temmuz sayýsýndaki yazýmý; umuyoruz hem biz Farba hem de Türkiye otomotiv sanayi sürekliliði saðlamayý baþaracaktýr. Sürekliliði ve istikrarý milli futbol takýmýmýz ve Türkiye ekonomisi içinde temenni ediyorum, diyerek bitirmiþtim. Maalesef Amerika da baþlayan küresel kriz etkilerini Avrupa ve þimdi Türkiye de hissettirmeye baþladý. Çok farklý görüþler olmakla birlikte ekonomik krizin etkilerinin 2009 yýlýna da sarkacaðý söylenmektedir. Avrupa da baþlayan durgunluk otomotiv satýþlarýný azaltacaktýr, üretim programlarýnda önemli azalma görülmektedir. Ürettiði araçlarýn yaklaþýk %80 ini ihraç eden Türk otomotiv sanayi bu durumdan etkilenmeye baþlamýþtýr. Biz Farba çalýþanlarý her problemin arkasýnda iyileþtirme için fýrsat vardýr kültürüne sahibiz ve bu ekonomik krizin ardýnda bir fýrsat yatýyor olabilir düþüncesi ile hareket etmeliyiz. Biz Türkler ekonomik krizlere alýþýðýz, bunu da atlatacaðýz. Umuyorum ki kriz derinleþmez ve en kýsa zamanda bu krizin etkileri ortadan kalkar. Bu dönemde bizlere düþen; moralimizi bozmadan iþlerimizi bugüne kadar olduðundan daha da iyi yapmaktýr. Üretim azalmasý verimliliðimizi azaltacaktýr, dolayýsý ile operasyonel mükemmelliðe her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz olacaktýr, bu nedenle Yalýn Üretim ve Mükemmellik konusundaki çalýþmalarýmýza daha etkin devam etmeliyiz. Ekim ayý bizim için çok önemli, Kalder tarafýndan Mükemmellikte Yetkinlik aþamasý için denetleneceðiz ve inanýyorum ki Kasým ayýnda Ýstanbul da yapýlacak Kalite Kongresinde Mükemmellikte Yetkinlik sertifikamýzý alacaðýz. Bu konuda emeði geçen tüm çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum. Saygý ve sevgilerimle... Ayhan GÜRBAY Genel Müdür 3

6 SEKTÖRDEN HABERLER YAN SANAYÝ ÝHRACATI ÝLK 6 AYDA 4 MÝLYAR DOLAR 2008 in ilk yarýsýnda yüzde 43 oranýnda artarak 13.6 milyar dolara yükselen otomotiv ihracatýnda 4 milyon dolarlýk payý ise yan sanayi aldý. Ana ve yan sanayi üretimi ve ihracatýyla büyüyen otomotiv sektörü böylelikle toplam ihracattaki payýný yüzde 21.8 e çýkardý. Ýkinci sýrayý alan demir çelik ürünlerinin toplam ihracattaki payý ise 9 milyar dolarla yüzde 14.2 de kaldý. Otomotiv ana sanayinde ihracat ise adetsel bazda yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 35 arttý nin ilk 6 ayýnda 414 bin 920 adet taþýt aracý ihraç eden Türkiye bu rakamý 2008 in ocak-haziran döneminde 563 bin 434 adede taþýdý. Burada en büyük sürprizi Honda Türkiye yaparak ihracatýný yüzde 386 artýrdý. Minicargo projesini devreye sokan Tofaþ ise yüzde 92 lik artýþla ihracatta büyüyen bir diðer þirket oldu. TOFAÞ IN BAÞARI HÝKAYESÝ Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç, kuruluþunun 40 ýncý yýlýný kutlayan Tofaþ ýn 20 binli rakamlardan yýllýk 400 bin adetlik üretime uzanan bir baþarý hikayesi olduðunu söyledi. 4 Koç 2,5 milyonuncu aracý üretme baþarýsýný gösteren ilk yerli üretici olan Tofaþ ýn ayný zamanda Türkiye nin en yüksek kapasiteli otomotiv üretim tesisine de sahip olduðunu dikkat çekerek 2008 de 3 milyar dolar ihracat hedefiyle kapasitesini daha da arttýracaðýz. Tofaþ, inovatif ve rekabetçi yaklaþýmlarý hayata geçirerek büyümesini sürdürecek. Yaptýðýmýz önemli yatýrýmlarýmýz sonucunda, 2010 yýlýnda Fiat ýn en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olmayý hedefliyoruz dedi. TOFAÞ CEO su Ali Pandýr, Türkiye ile büyümeye devam edeceklerini belirterek, 400 bin kapasite ile Fiat ýn dünyadaki en büyük 3 üretim tesisinden birisi olduk de 215 bin adetlik Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç kuruluþunun 40 ýncý yýlýný kutlayan Tofaþ için Büyümeye ve yatýrýmlara devam ederek 2010 yýlýnda Fiat ýn en önemli üç Ar-Ge merkezinden biri olacaðýz. dedi. Koç, Ýtalyan Fiat ile 1968 yýlýnda çýktýðý yolculuðun büyük bir uyum içinde ilerlediðine iþaret ederek, Bugün Tofaþ,Türkiye nin en yüksek kapasiteli otomotiv üretim tesisine sahip diye konuþtu. üretime ulaþarak, 1993 üretim rekorunu 14 yýl sonra kýrdýk.2008 de 360 bin adede yürüyoruz. Geçen yýlki üretimin 150 bin adedi ihracat olarak gerçekleþti de önümüze koyduðumuz ihracat hedefimiz; 280 bin adet dedi. Geçen yýl Minicargo projesiyle üç markalý üretime geçerek, Türkiye de bir ilki gerçekleþtirdiklerini söyleyen Pandýr, Minicargo, yýlda 165 bin adet,üretim hayatý boyunca da 1 milyon adetten fazla üretilip bunun yüzde 95 i ihraç edilecek.2009 un ikinci yarýsýnda yollara çýkacak olan 263 kod adlý yeni nesil Doblo da 410 milyon Euro luk yatýrým hacmi ile ayný zamanda bir model için yapýlan yatýrým miktarýnda, yeni bir rekor kýrdý. diye konuþtu.

7 MÜÞTERÝLERÝMÝZ KARSAN ÜRETÝMÝNÝ DÖRDE KATLAYACAK Karsan Murahhas Azasý Nahum, þirketin bu yýl 12 bin adet olan üretimini gelecek yýl 50 bin adete çýkarmayý hedeflediklerini söyledi. Karsan önümüzdeki yýl 30 bin-35 bin adet Peugeot Partner; 3 bin-5 bin adet Renault kamyon; 5 bin adet J9 ve adet de Hyundai HD35-HD75 üretmeyi hedefliyor. Karsan, Peugeot lisansýyla Peugeot Partner, Hyundai lisansýyla Hyundai HD35- HD75 ve kendi markasý J9 Premier modellerinin üretimini gerçekleþtiriyor. Temmuz 2007 de Renault Trucks ile imzaladýðý anlaþma çerçevesinde Renault Trucks için Premium Long Route,Premium Lander ve Karex modellerini bu yýlýn son çeyreðinden itibaren Karsan Satýnalma kademeli olarak üretmeye hazýrlandýðýný belirten Nahum Þubat 2008 de Peugeot Citroen Grubu ile de el sýkýþarak yine yýlýn son çeyreðinden itibaren 2013 sonuna kadar, toplam 150 bin adet Peugeot Partner ve Citroen Berlingo modellerinin üretim ve ihracatýný kesinleþtirdik dedi. Bu yýl 300 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirten Karsan ýn yeni CEO su Murat Selek ise, Karsan büyük bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Yönetimin yenilerek güçlenmesiyle baþlayan bu deðiþim süreci, önümüzdeki dönemde hem Karsan hem de Türk otomotiv sanayi için önemli bazý geliþmeleri beraberinde getirecektir. Karsan ý en az yarýsý ihracata dayalý bir üretim merkezi konumuna getirmek istiyoruz. Hedefimiz 5 yýl içinde 3 Kat büyüyerek milyar dolarlýk bir þirket konumuna gelmek diye konuþtu. SAYIN GÜÇLÜ ÝLE RÖPORTAJIMIZ; Bize kendinizi tanýtabilirmisiniz? Otomotiv sektöründe baþlayan ve devam eden çalýþma hayatýmda Efe Endüstri, BMC ve Özgür Kablo firmalarýnýn satýnalma bölümlerinde çalýþtým. Yaklaþýk iki yýldýr da Karsan firmasýnýn satýnalma bölümünde çalýþmaya devam ediyorum. Karsan daki çalýþma hayatýnýz ile ilgili kýsa bir bilgi alabilirmiyiz? Ekim-2006 ayýndan itibaren Karsan satýnalma bölümünde proje satýnalma mühendisi olarak çalýþýyorum. Yeni projelerin aydýnlatma,egzost,soðutma ve kauçuk parçalarýndan sorumluyum. Karsan ý tanýyabilirmiyiz? Firmamýz Kýraça Holding bünyesinde bir firma olup markadan baðýmsýz üretim modelini benimsemiþ ve deðiþik araç ve modelleri üretibilecek þekilde tasarlanmýþ esnek üretim hatlarý sayesinde birden fazla marka için üretim ve ayný zamanda tasarým fafaliyetlerini yürüten bir araç üreticisidir. Ürettiðimiz araçlar iç piyasanýn yanýnda diðer ülkelerede ihraç edilmektedir. Süleyman GÜÇLÜ Karsan ýn ürettiði araçlar nelerdir? Gelecek yýllarda Karsan ýn Türk otomotivine ne gibi katkýlarý olacak? Yeni projeleriniz nelerdir? Firmamýzda mevcut durumda Karsan markasý altýnda J9 minibüs, Peugeot markasý altýnda Partner minivan, Renault Markasý altýnda Premium Lander,Premium Route ve Kerax aðýr kamyon, Hyundai markasý altýnda HD35 ve HD75 hafif ticari kamyon araçlarýný üretmekteyiz. Kasým 2008 itibari ile Citröen markasý altýnda Berlingo minivan üretimine baþlayacaðýz. Karsan gelecek yýllarda üretim adetlerini ve tasarým faaliyetlerini arttýrarak hem mevcut kapasitesini daha etkin kullanmak, bu sayede daha fazla kiþiye iþ imkaný saðlamak bunun yanýnda ihracatýný arttýrarak ülkeye daha fazla döviz girdisini saðlamayý hedeflemektedir. Bu çerçevede yeni araç ve modellerin çalýþmasý aralýksýz devam etmektedir. Farba da tedarikçilerinizden biri, Farba hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilirmiyiz? Farba uzun yýllardýr parça tedariði yaptýðýmýz, yeni projelerde beraber çalýþtýðýmýz ve uzmanlýðýndan yararlandýðýmýz en önemli tedarikçilerimizden biridir. Teknolojiyi sürekli takip etmesi ve müþteri odaklý yaklaþýmý Farba yý firmamýzýn uzun vadeli çalýþmak istediði tedarikçilerinden biri yapmaktadýr. Farba nýn ürün geliþtirme çalýþmalarýndan memnun musunuz? Tasarlamýþ olduðu standart ürünler hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Farba nýn özellikle son yýllarda ön plana çýkardýðý ürün geliþtirme çalýþmalarý Türk Otomotiv sanayinin geliþimi açýsýndan çok önemlidir. Tasarlamýþ olan standard ürünler rekabetin yüksek olduðu ticari araç sektöründe biz ve diðer üreticilere özellikle yeni modellerin tasarlanmasýnda ve yatýrým bütçelerinin oluþturulmasýnda açýlým saðlamaktadýr. Farba-Karsan iþbirliðinin artmasý için Farba dan geleceðe yönelik beklentileriniz nelerdir? Mevcut yada tasarýmý öngörülen Farba ürünlerinin Renault kamyon ve Hyundai kamyonetlerde de kullanýlabilmesine yönelik önerilerinizi bekliyoruz. Kalite ve maliyet beklentimiz her zaman en üst seviyede olmaya devam edecektir. Son olarak bizlere iletmek istediðiniz mesajlarýnýzý ve tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Özellikle Farba gibi kendini sürekli her anlamda yenileyen bir firma ile çalýþmaktan çok memnunuz. Ýþbirliðimizin yakýn gelecekte daha da artacaðýna yönelik inancýmýz devam etmektedir. 5

8 FUARLAR DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO Temmuz 2008 tarihleri arasýnda Daimler-Mercedes in Sindelfingen fabrikasýndaki Event Center da Daimler Turkish Supplier Expo 2008 Fuarý yapýldý. Farba olarak biz de bu fuarýn katýlýmcýlarý arasýnda yer aldýk. Fuara Türkiye de farklý sektörlerde faaliyet gösteren 30 firma davet edildi ve sadece Daimler - Mercedes çalýþanlarýna,türk yansanayilerini tanýtmayý amaçladý. Türk firmalarýna çeþitli tanýtým etkinlikleri,sunumlar, birebir toplantýlar ile kendilerini tanýtma imkanlarý saðlandý. Daimler - Mercedes Satýnalmanýn en üst düzey yetkilileri gruplar halinde standlarý ziyaret ederek firmalar hakkýnda bilgiler aldý. Farba olarak, gerek ürün çeþitliliðimiz ve standýmýzýn göz alýcýlýðýyla gerekse þu ana kadar edindiðimiz Daimler tecrübesi ve bunun verdiði güven ve rahatlýkla en çok ilgi gören firmalardan birisi olduk. Standýmýzý iki gün boyunca 800 ü aþkýn üst ve alt düzey Daimler-Mercedes çalýþaný ziyaret etti. Firmamýz hakkýnda bilgi aldý. Özellikle hafif ticari araç ve binek araç geliþtirme ve satýnalma yetkilileri firmamýza yoðun ilgi gösterdi. Daimler - Mercedes ve Farba iliþkilerini geliþtirmek için atýlacak adýmlar birlikte belirlendi, yol haritasý çýkarýldý. Ýsmail PEKTAÞ / Satýþ Þefi RUSYA MOSKOVA INTERAUTO FUARI RUSYA INTERAUOTO FUARINA katýldýk Aðustos tarihleri arasýnda Moskovada katýldýðýmýz fuar bu yýl 4. Defa düzenlendi. Bu yýl hemen peþi sýra gerçekleþecek olan Auto Mechanica ve IAA Hannover Ticari araçlar fuarlarý nedeni ile geçtiðimiz yýllara oranla sakin geçmesine raðmen ilk defa katýldýðýmýz fuarda standýmýz ve ürünlerimizin gördüðü ilgi memnuniyet verici düzeyde oldu. Fuar süresince Rusyada ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren OEM ler, Aracý Ticari Firmalar ve Yedek Parça Satýþý yapan bir çok firma temsilcileri ile görüþme ve tanýþma imkaný bulduk. Bu vesile ile bizim için çok yeni pazarlar olan Rusya ve çevre ülkelerde ürünlerimizin doðru þekilde tanýtýlmasý ve satýlabilmesi için fikirler edindik. Mehmet KAMIÞ / Satýþ Þefi 6

9 SOSYAL SORUMLULUK KUTLADIÐIMIZ AYLAR Temmuz GÜNEÞÝN ARABALARI FARBA DA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNE TOPLULUÐU Alternatif Enerjili Araç Projeleri Eylül TÜBÝTAK Formula G - Hidromobil ve Güneþ enerjili araçlar projelerine FARBA sponsor olmuþtur. Araçlar, 3 gün boyunca Farba da sergilenmiþtir. BURSA EÐÝTÝME KOÞUYOR PROJESÝNÝN ÜÇÜNCÜSÜ BAÞLIYOR Bursa Eðitime Koþuyor 2008 Ekim ayýnda üçüncüsü düzenlenecek olan Bursa Eðitime Koþuyor projesi sayesinde toplanan baðýþlarlarla 4 köy okulu daha yenilenecek. Böylece proje sayesinde yenilenen köy okulu sayýsý 2008 yýlý sonu itibariyle 12'ye ulaþacak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýlda Bosch grubunun öncülüðünü üstlendiði Bursa Eðitime koþuyor projesi ile Bursa'daki ihtiyaç sahibi köy okullarýnýn yenilenmesi ve eðitimin desteklenmesi amaçlanýyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde Eðitim'e öncelik veren FARBA Bursa Eðitime Koþuyor projesinin Uygulama Hizmet Sponsorlarýndan biri olmuþtur. Ayrýca Genel Müdürümüz Sn. Ayhan Gürbay baþta olmak üzere birçok Farba çalýþaný eðitime destek vermek için koþuya katýlacaktýr. 7

10 Bayraktarlar Tasarým Optik Þefi TEKNOLOJÝ Mesut IÞIK OTOMOTÝV AYDINLATMASINDA YENÝ TEKNOLOJÝLER LED li Farlar Günümüz teknolojisinde otomotiv farlarýnda kullanýlan 3 farklý teknolojide ýþýk kaynaðý vardýr: Tungsten halojen ampuller, HID xenon ampuller ve LED`ler. Pazardaki araçlarýn yüzde doksanýnda tungsten halojen ampuller kullanýlmaktadýr, yüzde onunda HID xenon ýþýk kaynaklarý kullanýlýr. Farlarda LED ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasý için teknolojik inovasyon çalýþmalarý devam etmektedir. Farýn aydýnlatma verimi watt baþýna lümen birimi ile ölçülür. LED ýþýk kaynaklarýnýn verimi halojen ampullerden (20lm/W) iyidir fakat gaz boþaltmalý xenon ýþýk kaynaklarýnýn seviyesine (90lm/W) henüz ulaþamamýþtýr. Yasal regulasyonlar halojen bir kýsa huzme farýn yol üzerinde en az 300 lümen'lik bir ýþýk vermesini gerekli kýlar. Xenon farlarda bu performans 1000 lümene kadar çýkabilir. LED`li kýsa huzme far teknolojik inovasyon çalýþmalarýnda, halojen kýsa huzme far performansýna eriþilmiþ olmakla birlikte, xenon far ýþýk performansýna eriþme yönünde araþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. ECE Regulasyonlarýnda 2007 yýlýnda yapýlan son düzenlemeler ile farlarda LED ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasýna yasal olarak izin verilmiþtir. LED`li kýsa huzme farda bir dakika çalýþma süresi ve farýn fotometrik açýdan kararlý hale gelmesinden sonra en az lümen`lik bir ýþýk akýþý ölçülmelidir. Gündüz Yakýlan Lamba (DRL Daytime Running Lamp) Avrupa ülkelerinin çoðu gündüz yakýlan lambalarýn kullanýlmasýnýn sürüþ güvenliðini arttýrdýðý yönünde görüþ bildirmiþ olmasýna raðmen sadece Ýskandinav ülkelerinde bu lambanýn kullanýlmasý zorunlu kýlýnmýþtýr. Gündüz yakýlan lambalarýn fotometrik beklentileri ECE R87`de tanýmlanmýþtýr. Yapýlan son düzenlemeler ile bu lambalarda LED ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasýna izin verilmiþtir. Lambanýn minimum aydýnlatma yüzeyi 40 cm2`den 25 cm2`ye düþürülmüþtür. Maksimum aydýnlatma yüzeyi 200 cm2 ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu lambanýn kullanýlmasý zorunludur. Bazý Avrupa ülkeleri ise kýsa huzme farda ampul besleme geriliminin belirli oranlarda düþürülerek fardan çýkan ýþýk akýþýnýn azaltýlmasý ile bu farlarý gündüz yakýlan lamba olarak ta kullanmaktadýrlar. Fakat Ýskandinav ülkelerinde ayrý bir lamba kullanýlmasý gerekmektedir. Gündüz yakýlan lamba'nýn 2010 yýlýndan sonra tüm Avrupa ülkelerinde kullanýmýnýn zorunlu olmasý beklenilmektedir. Kýsa Huzme DRL için uygun olmayan ýþýk tasarýmý Gündüz Yakýlan Lamba DRL için uygun ýþýk tasarýmý 8

11 BÖLÜMLERÝMÝZ ÜRETÝM VÝZYON Müþteri, Kalite, Maliyet odaklý çalýþan, ileri teknoloji ve Yalýn Üretim Tekniklerini uygulayan, global çapta rekabet gücü yüksek olan bir imalatçý olmak. Üretim Bölümü önce iþ güvenliði sloganý ile müþterilerimizin tüm beklentilerini karþýlayacak þekilde istenen miktarda ürünleri, istenen zamanda ve istenen kalite seviyesinde sevk etmek üzere 6 gün 3 vardiya çalýþma düzenine göre organize olmuþ ve bu hedef doðrultusunda çalýþan bir bölümdür yýlýnda baþlatýlan yeniden yapýlanma ve yalýn üretim sistemine geçiþ çalýþmalarý kapsamýnda üretim bölümü için 3 ayrý ana birim oluþturulmasýna karar verilmiþtir. 1. ASK Üretim 2. Far Üretim 3. Üniversal Üretim Her birimi ayrý bir iþletme görüntüsüne getirmek için ciddi Lay - out çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn tümü yalýn üretim tekniklerine göre yapýlmýþtýr. (Deðer akýþý, tek parça akýþý, kanban, 6S vs) Bu yapýlanmadan sonra 2006 yýlýnýn ikinci yarýsýnda yalýn takým organizasyonu çalýþmalarýný baþlattýk.bu konuda birçok firma ile benchmarking çalýþmalarý yaptýk. Amacýmýz Farba için en uygun takým yapýsýný belirlemekti. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yalýn takým organizasyonuna geçtik. Vardiya ve proses bazýnda 24 takým belirledik. Farba ve bölüm hedefleri paralelinde yalýn takýmlarýn hedefleri belirlenmiþtir. Her yalýn takýmý küçük bir iþ yeri (dükkan) gibi tanýmladýk. Yalýn takým liderlerinin yetki ve sorumluluklarýný belirledik. Liderlik konusunda kendilerini geliþtirmek için eðitimler organize ediyoruz. Yönetim olarak bizim esas amacýmýz takým liderlerinin, liderlik ve yöneticilik yeteneklerini geliþtirip makinesini, malzemesini, üretim süreçlerini iyi tanýyan, hedeflerle çalýþan, problemlerini analiz eden ve çözüm saðlayabilen, iþin sahibi olan ve iþini geliþtirebilen, birlik ve beraberliðin gücüne inanan yalýn takým kültürünü oluþturmaktýr. MÝSYON Makinesini,malzemesini, üretim süreçlerini iyi tanýyan, hedeflerle çalýþan,problemlerini analiz eden ve çözüm saðlayabilen, iþin sahibi olan ve iþini geliþtirebilen, birlik ve beraberliðin gücüne inanan yalýn takým anlayýþýný oluþturmak. Bu konuda daha yolun baþýnda olmamýza raðmen çok güzel sonuçlar aldýðýmýzý söyleyebilirim. Takýmlarýn performans göstergeleri yalýn ofis tarafýndan aylýk olarak takip edilmekte ve yapýlan deðerlendirme sonucuna göre ilgili ayýn birinci takýmý seçilmektedir. Verimlilik, Kaizen ve öneri konularýnda takýmlarýn çok güzel çalýþmalarýný görmekteyiz. Üretim hatlarý 3 ana prosesten oluþmaktadýr: - Enjeksiyon (Plastik ve Termoset) - Kaplama - Montaj Ürünlerin yapýsýna göre bu ana proseslerin kendi içinde birçok alt prosesleri mevcuttur. Üretim hatlarýmýzda kullandýðýmýz teknolojinin müþterilerimizin her türlü istek ve beklentilerini karþýlayacak seviyede olduðunu belirtmek istiyorum. Bunun en son örnekleri bu yýl devreye aldýðýmýz: - ASK ledli ünite clinch hattý-türkiye de ilk. - Far lenslerimizin içten sert vernik kaplama tesisi (antifog) - Türkiye de ilk. Farba olarak sahip olduðumuz teknoloji ile gurur duymaktayýz. Bu durumu Sn. Ahmet Bayraktar ýn dergimizin bir önceki sayýsýnda söylediði cümle: Yarýnlar geleceði iyi görenlerin olacaktýr. çok güzel ifade etmektedir. Ýþte bu sebepten dolayý bizler üretim olarak geleceðe umutla bakmaktayýz. Birlikte öðrenerek, sürekli iyileþtirerek, çok çalýþarak, Yalýn Mükemmelliðe ulaþacaðýz. 9

12 KUTLAMALAR Küçük Baþarýlarý Küçük, Büyük Baþarýlarý Büyük Kutluyoruz. HÝPERAKTÝF TAKIMI Hiperaktif takýmý toplam 17 kiþiden oluþmaktadýr. Takým lideri Özgür Dursun dur. Amaçlarý; her zaman birinci takým olma bilincinde olmak ve bu bilinci diðer takýmlara olan saygýlarýný yitirmeden Farba nýn menfaatleri doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürmektir.tabi ki bu çalýþmalarýmýzý yaparken öncelikle takým elemanlarýmýzýn iþ güvenliði diyoruz, bunun sayesinde de takýmýmýz 1096 gündür iþ kazasý yaþamamaktadýr. Takým 2007 yýlýndan itibaren yalýn takým hedeflerinde orta sýralarda bulunurken 2008 yýlýndan beri üst sýralara çýkmak için tam bir takým çalýþmasý göstererek haziran 2008 birincisi olmuþtur. Yalýn üretim sisteminde baþarýlý olmak ve verimliliðimizi sürekli arttýrmak için takým olarak güzel çalýþmalar yaptýk. Ürettiðimiz birçok üründe verimlilik artýþlarý saðlamýþ bulunmaktayýz. Bunun yanýnda yaptýðýmýz kaizenlerle de birçok konuda takým arkadaþlarýmýzýn iþlerini daha saðlýklý ve rahat bir ortamda yapmalarýný ayný zamanda ise firmamýzýn kar saðlamasýný da saðlamýþ bulunmaktayýz. Yaklaþýk olarak 38 adet kaizenimiz, 110 adet önerimiz bulunmaktadýr. Biz Arka Stop üreten bir takýmýz. Ürün çeþidimiz yoðun bulunmaktadýr yýlýndan sonra da çeþitlerimiz artacaðýndan tüm takým elemanlarýmýzýn zorlanmadan her hücre ve makinede çalýþmasý için takým elemanlarý arasýnda rotasyon baþlatmýþ bulunmaktayýz. Takým olarak þunu istiyoruz; tüm takým çalýþanlarý ASK MONTAJ bölümünde her hücrede ve makinede ne görev verilirse verilsin çalýþabilsin. Bunun da eðitim süreci devam etmektedir. Sizlerle takým panomuzda da asýlý olan þu sözleri paylaþmak istiyoruz; Yalýn Takýmlar Haziran Ayý 1. si Dünya ya sahip olduklarýnýzýn en iyisini verin ve en iyisi size geri dönecektir. Deðiþim gücünüzü kendinizden esirgemeyin, Tecrübe ayný iþi yýllar boyunca tekrarlamak deðildir, Tecrübe yýllar boyunca iþinizi ne kadar geliþtirdiðinizdir. Kalite sistemlerine iliþkin hiçbir þey sýr deðildir. Bugün bir deðiþiklik öneriniz ve herkesi þaþýrtýnýz. ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KUTLAMALARI Universal Montaj 730. Ýþkazasýz Gün Ask Plastik 365 Ýþkazasýz Gün Ahmet Bayraktar a iþ güvenliðine destekleri için teþekkür plaketi

13 EFQM & YALIN ÜRETÝM 2008 HEDEFLERÝMÝZ MÜKEMMELLÝK TE YETKÝNLÝK Yalýn Þirket 2011 EFQM Avrupa Kalite Ödülü Yalýn Üretim Denetlemeleri Yalýn Six Sigma 2010 Uygulamalarý MÜKEMMELLÝK YALINLIK Ulusal Kalite Ödülü 2009 Yalýn Ürün Geliþtirme Bursa Kalite Ödülü Yalýn Takýmlar ile 2008 Yaygýnlaþtýrma Mükemmellikte Yetkinlik 2007 Yalýn Uygulamalar ve Yalýn Lay-Out Mükemmellikte Kararlýlýk Yalýn Organizasyon ve 2006 ekipleri kuruluþu Ýlerleme 2005 Yalýn Üretime Baþlangýç Geliþim 2004 Geliþim 2007 yýlýnda belirlediðimiz yol haritamýzýn EFQM Mükemmellik bölümüyle ile ilgili olarak, 2008 yýlý hedefimiz Mükemmellikte Yetkinlik olarak tanýmlanmýþtýr. EFQM mükemmellik modelinin 9 ana kriteri Ocak 2008 de EFQM ekibimiz tarafýndan gözden geçirilmiþtir. 2. özdeðerlendirme olarak tanýmladýðýmýz bu çalýþma ile kriter bazýnda Farba da yapýlanlar belirlenmiþtir. Yapýlmayan konular ise iyileþtirmeye açýk alan olarak tanýmlanarak, aksiyon planýna dönüþtürülmüþtür. EFQM 75 sayfa olarak hazýrlanan Mükemmellikte Yetkinlik Baþvuru Kitabý mýz Haziran.2008 de Kalder e teslim edilmiþtir. Kalder tarafýndan yapýlacak deðerlendirme tarihi 13-17/Ekim/2008 olarak kesinleþmiþtir. 10 kiþilik ekip tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonunda ödülü kazanýp kazanmayacaðýmýz belli olacaktýr. Bu deðerlendirme, mükemmellik yolunda ilerleme aþamasýnda bizim için büyük bir sýnav olacaktýr. Yetkinlik Baþvuru Kitabý mýz da yazdýðýmýz bilgileri çalýþanlarla paylaþmak için, takýmlar bazýnda eðitimlere baþladýk. Ýlk eðitimimiz 3/Eylül tarihinde yapýlmýþtýr. Eylül sonuna kadar tüm çalýþanlarýmýzla bu bilgilerin paylaþýlmasý hedeflenmiþtir. Deðerlendirme ekibinin 13-17/Ekim/2008 tarihleri arasýndaki deðerlendirmesi sonucunda tüm çalýþmalarýmýzýn karþýlýðý olacak Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü nü Kasým.2008 de yapýlacak Kalite Kongresi nde almayý umut ediyoruz. Emeklerimizin boþa çýkmamasýný ümit ediyor, tüm çalýþanlarýmýza baþarýlar diliyorum. Hepimize kolay gelsin Müge BARAN Kalite Müdürü YALIN ÜRÜN GELÝÞTÝRME SÝSTEMÝ Bugün artýk sadece Yalýn Üretimi uygulamak bir avantaj olmaktan çýkmakta. Bu konuda bir çok otomotiv firmasý baþarýlý çalýþmalar yapmýþtýr ve yalýn üretim stratejisini artýk benimsemiþtir. Yalýn felsefesinin öncüsü olan Toyota nýn baþarýsý esasýnda, Toyota Yönetim Sisteminin üç unsuru olan; 1)Yalýn Üretim, 2)Yalýn Ürün Geliþtirme 3)Yalýn Satýþ ve Satýþ sonrasý hizmetin mükemmel bir þekilde entegre oluþudur. Gelecekte artýk rekabet 2 unsur olan Ürün Geliþtirme Sistemi üzerinden olacaktýr ve nedeni de çok basit: Rekabette fýrsat çokluðunun ürün geliþtirmede olduðu kadar hiçbir yerde olmayýþý. Farba da Yalýn Üretim çalýþmalarýndan sonar Yalýn Ürün geliþtirme sistemi konusunda da çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr. Farba Toyota Yalýn Ürün geliþtirme kitabýna sponsor olmuþtur. Her bir yalýn ürün geliþtirme sistemi ilkeleri için lider belirlenmiþ ve sunumlar yapýlmýþtýr. Yalýn Ürün Geliþtirme Sistemi Ýlkeleri: Süreçler 1. Deðer katan faaliyetleri israftan ayýrmak için müþteri odaklý deðer oluþturun 2. Alternatif çözümleri baþtan tartýþýn ve ürün geliþtirme sürecine önden yüklenin 3. Seviyelendirilmiþ ürün geliþtirme akýþý yaratýn 4. Sapmalarý azaltmak ve öngörülebilir sonuçlar yaratmak için standartlaþtýrmalardan yararlanýn. Kalifiye Ýnsanlar 5. Geliþtirmeyi baþtan sona kadar bütünleþtirmek için Baþmühendis sistemi geliþtirin 6. Ýþ uzmanlýðý ile çapraz görevli bütünleþmeyi dengelemek için organize olun 7. Bütün mühendislerde iyi seviyede teknik yetkinlik geliþtirin 8. Tedarikçilerle ÜGS yle bütünleþin 9. Öðrenmeyi ve sürekli iyileþtirmeyi yerleþtirin 10. Mükemmelliði ve bitmeyen bir iyileþtirmeyi destekleyecek bir kültür yaratýn. Araçlar ve Teknoloji 11. Teknolojiyi insanlarýnýza ve süreçlerinize uydurmak için uyarlayýn 12. Organizasyonunuzu basit, görsel iletiþimle düzene sokun 13. Standartlaþtýrma ve örgütsel öðrenme için güçlü araçlar kullanýn Sonuçta Yalýn Ürün Geliþtirme bir canlý sistem olup, Ýnsan, Süreç, Araç ve Teknolojiler alt sistemlerinin bütünleþme mükemmelliðine doðru bir yolculuktur. Mürsel GÜLEN Yeni Projeler Müdürü 11

14 ÝNSAN KAYNAKLARI 12 Ýnsan Kaynaklarý Þefi Vedat MUTLU 21.Yüzyýldaki þiddetli rekabet ortamýnda fark yaratacak unsurun ÇALIÞANLAR olduðunun bilincindeyiz ve þirketimizin baþarýlý olarak varlýðýný sürdürmesini saðlayacak motive olmuþ, baþarýlý, mutlu, sürekli öðrenen, geliþen ve kendini FARBA Ailesi'nin bir üyesi olarak gören çalýþma arkadaþlarýmýz ile aramýzdaki en önemli iletiþim aracý olan, Çalýþan Memnuniyeti Anketlerini etkin olarak kullanmaktayýz. Çalýþan memnuniyeti ölçümleri þirketimizde 2002 yýlýnda itibaren uygulanmaya baþlamýþ olup, 2005 yýlýndan itibaren 100 Puan üzerinden deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr. Bu yýl yapýlan anket uygulamasý þirket misyonu ve EFQM gereklilikleri göz önüne alýnarak yeniden güncellenmiþtir. Ýþ Güvenliði Çevre Sorumlusu Levent TUNA 2008 ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ ANKETÝ Þirket Misyonumuz: "Görme ve Görülmeyi" saðlayarak, sürüþ güvenliðini saðlamaktýr. Bunu yaparken; paydaþlarýmýzýn (müþterilerimizin, iþ sahiplerimizin, çalýþanlarýmýzýn, yan sanayilerimizin, partnerlerimizin ve toplumun) mutluluðunu saðlamaktýr Yýlý anket sonuçlarýmýzý yandaki grafiklerde görebilirsiniz. Ýlk grafiðimiz Yýllar Bazýnda Memnuniyet Oranlarýný göstermektedir. Grafikte de görüldüðü üzere, yýllarý arasýnda sürekli bir memnuniyet artýþý görünmektedir, ancak ilk hedefimiz olan %75 - Çalýþan Memnuniyeti ne henüz ulaþabilmiþ deðiliz. Hedefe ulaþmak için, çalýþanlarýmýzýn doldurmuþ olduðu anket formlarý en ince detayýna kadar analiz edilecek ve gerekli aksiyon planlarý oluþturularak takip edilecektir. Bu aksiyonlar ile ilgili bilgiler Üç Aylýk Ýletiþim Toplantýlarýnda tüm çalýþanlarýmýza duyurulacaktýr. Bölüm bazýnda memnuniyet grafiðini incelediðimizde memnuniyet oraný en yüksek iki bölüm olarak Muhasebe ve Proses Mühendisliði Bölümlerini görüyoruz, düþük memnuniyet bildirenler olarak ise Satýþ ve Projeler ile Kalýp Üretim bölümleri göze çarpmaktadýr. Memnuniyeti düþük çýkan bölümler ile ilgili detaylý çalýþmalar yapýlacak olup, iyileþtirme aksiyonlarý oluþturulacaktýr. Anket baþlýklarý bazýnda inceleme yapýldýðýnda þirketimizin Toplum ve Çevreye Duyarlýlýðý, Ýþ Güvenliði ve Hedef Odaklýk konusunda gayet baþarýlý olduðu düþünülmekle beraber, Ücret, Sosyal Yardýmlar, Çalýþan Anketi ve Çalýþma Ortamý ile baþarýlý bulunmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu baþlýklar da ayrýca irdelenip gerekli tedbirler alýnacak ve tüm çalýþanlara duyurulacaktýr. Anket sorularýnda yer alan açýklama alanlarýndan anketin uygulamasý, sonuç alma ve samimiyeti konusunda þüpheler olduðu açýkça görülmekte, ancak bu yazýnýn kendisi çalýþanlarýmýza ve görüþlerine FARBA ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ ORANI verdiðimiz deðer ve önemi göstermektedir. Sonuç olarak 2008 Çalýþan Memnuniyet Oraný % 71 seviyesinde gerçekleþmiþtir. Kötü bir oran olmamakla birlikte daha yapacak çok iþimiz olduðunun en belirgin göstergesidir... FARBA ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ Farba yenilikçi yaklaþýmýyla geleceðin teknolojisini ve ürünlerini geliþtirip üretirken, geleceðe miras býrakýlacak en büyük deðerlerden biri olan çevre yi korumak amacýyla ürünlerinin yaþam döngüleri boyunca çevreye dost özellikte olmalarýna dikkat ediyor. Bu yaklaþým, doðal çevreyi koruyan bir üretim sistemi, tutumlu ve temiz çalýþan ürünler ve ürünün, yaþam döngüsünün sonunda hammadde geri dönüþüm çevrimine girmesi anlamýna geliyor. Çevre dostu üretim Farba Çevre Yönetim Sistemi 2003 yýlýndan itibaren ISO standardýna göre iþletiliyor. Farba tüm faaliyetlerini kapsayacak þekilde kurmuþ olduðu çevre yönetim sistemi ile ürünler henüz üretim sürecindeyken bile çevreye özen gösteriyor. Yine bu doðrultuda yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý (kaizenler) ile doðal kaynak kullanýmý ve atýk oraný sürekli olarak azaltýyor. Fabrika içi atýk toplama sahalarýnda yapýlan kaizenler sonucunda bu alanlar haftada bir kez denetlenmekte, Aðlayan Yüz ve Gülen Yüz uygulamalarý ile çevre bilincinin yerleþmesine katkýda bulunulmaktadýr %61 TOPLUM VE ÇEVRE DUYARLILIÐI GENEL Memnuniyet %66 Hedef %80 dir % YILI Hedef: 2007 %71 göre %5 Ýyileþme Gerçekleþen: %1.4 Ýyileþme ÝÞ GÜVENLÝÐÝ HEDEF ODAKLILIK BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM ÞÝRKET YÖNETÝMÝ SÜREÇ ODAKLILIK GENEL TATMÝN LÝDERLÝK (Baðlý Olduðunuz Yönetici) YAPILAN ÝÞ VE KÝÞÝSEL GELÝÞÝM OLANAKLARI SAÐLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HÝZMETLER FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ ÇALIÞMA ORTAMI ÇALIÞAN ANKETÝ ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLAR BAÞLIK BAZINDA ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ BÖLÜM BAZINDA ÇALIÞAN MEMNUNÝYETÝ MS PM AG BÝ ÝK SA KK BA ÜR LG DÝÐER KL YP

15 EÐÝTÝM & BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ EÐÝTÝMLER Yönetimde Kritik Hatalar; tarihinde MESS Eðitim Vakfý ndan Kaya Turhanoðlu tarafýndan Farba eðitim salonunda gerçekleþtirilen Yönetimde Kritik Hatalar eðitimine; Üretim, Kalite, Proses Mühendisliði, Yalýn Ofis ve Bakým bölümlerinden takým liderleri ve lider adaylarýndan oluþan 45 kiþilik katýlým olmuþtur. Eðitimde, yöneticilik merdivenini týrmanmaya baþlamýþ kiþilere hata ve yanýlgýlardan sýklýkla rastlanýlan örnekler gösterilmiþ, korunma ve düzeltme yollarý öðretilmiþtir. Bilgi Ýþlem Þefi Yönetimde Kritik Hatalar Ýnovasyon - Levent Kýzýltan Ýnovasyon; Inovasyon kültürünün Farba genelinde yayýlýmýný isteyen Farba yöneticileri tarihinde Eczacýbaþý firmasýndan Sn. Levent Kýzýltan dan inovasyon eðitimi almýþlardýr. Eczacýbaþý firmasýndan canlý örneklerin verildiði eðitim oldukça verimli geçmiþtir. ÝNTERNETTE ARADIÐIMI NASIL BULABÝLÝRÝM? Arama Motorlarý: Internet üzerinde bir milyar Web sayfasýnýn bulunduðu tahmin ediliyor (form doldurularak girilen, þifreli vs. sayfalar hariç). Hal böyleyken, aradýðýnýz þeylere ulaþmak için sörf yapmakla zaman kaybetmemelisiniz. Arama motorlarý ve rehber servislerinden faydalanmalýsýnýz. Arama motorlarý, girdiðiniz kelimelerin hangi Web sayfalarýnda geçtiðini bulup, adreslerini karþýnýza getiren servislerdir. Hangi kelimelerin hangi sayfalarda geçtiði, Web'de dolaþan otomatik programlar tarafýndan önceden kayýtlara geçirilmiþtir ve bu iþlem sürekli olarak yapýlmaktadýr. Eðer özel bir bilgi arýyorsanýz veya kolay kategorize edilemeyen konularý araþtýrýyorsanýz, arama motorlarý en iyi yardýmcýnýz olacaktýr. Rehber servisleri: Rehber servisleri ise, Web sitelerini kategorilere ayýrarak sýnýflandýrýr. Bu iþlem genellikle insanlar (servisin editörleri) tarafýndan gerçekleþtirilir. Müzik, bilgisayar, otomobil, spor gibi genel konulardaki sayfalara ulaþmak istiyorsanýz, rehber servislerle iþe baþlamanýz uygun olacaktýr. Aradýðýnýzý bulana kadar alt kategorilerin baðlantýlarýna (linklerine) týklamanýz yeterlidir. Rehber servislerinde de kelime aratabilirsiniz, ama sadece kayýtlý sayfalarýn tanýmlarý içindeki kelimeler araþtýrýlacaktýr. Aslýnda, arama motoru ve rehber servislerini net bir çizgiyle ayýrmak zor. Bazý servisler diðerleriyle Murat TALAÞ baðlantýlý olarak çalýþýyor ve iki özelliði birden taþýyor. Ayrýca pek çok servis "portal" özelliðinde, yani kiþiselleþtirilebilir ek hizmetler sunuyor. Arama Motoru (Search Engine) Servisleri AltaVista: Aralýk 1995'te açýlan servis, kapsamlý ve popüler bir arama motoru olmayý sürdürüyor. Kayýtlarýnda 250 milyon sayfa var. Güçlü arama seçenekleri sunuyor. Ask Jeeves ve Open Directory servislerinden aldýðý sonuçlarý da kullanýyor. Fast Search: Mayýs 1999'da açýlan servis, tüm Web sayfalarýný indekslemeyi hedefliyor. Kayýtlarýndaki 300 milyon sayfa ile þu anda en geniþ kapsamlý arama motoru konumunda. Excite: 1995 sonlarýnda açýlan servis, hýzla büyüyerek rakipleri Magellan ve WebCrawler servislerini satýn almýþ. Kayýtlarýnda 214 milyon sayfa var. En popüler servislerden biri. Northern Light: Aðustos 1997'de açýlan servisin kayýtlarýnda 211 milyon sayfa bulunuyor. Arama sonuçlarýný konulara göre gruplayabiliyor. HotBot: Popüler bir arama motoru. Arama sonuçlarý Direct Hit, Inktomi ve Open Directory servislerinden geliyor. Direct Hit: Bu servis, arama sonuçlarýnda kullanýcýlarýn týkladýðý adresleri üst sýralara yükseltiyor, böylece en popüler sayfalarýn önce gösterilmesini saðlýyor. Google: Arama sonuçlarýnda, link verilen Web sayfalarýna öncelik tanýyan bir arama motoru. Genel kelimeleri aratarak kaliteli sayfalara ulaþmak için faydalý bir servis. GoTo: Bu servis, diðerlerinden farklý olarak, arama sonuçlarýnda üst sýralarda görünmek isteyen firmalardan bir ücret alýyor. Ücretsiz olan arama sonuçlarý ise Inktomi kaynaklý. Inktomi: Inktomi'de doðrudan arama yapma imkaný yok. Diðer pek çok arama servisi Inktomi'nin kayýtlarýndan faydalanýyor, ama filtreleme ve sýralamanýn deðiþik olmasý nedeniyle her birinde az çok farklý sonuçlar görülebiliyor. Rehber (Directory) Servisleri Yahoo: 1994'te açýlan servis, 150 editörü ve kayýtarýndaki 1.2 milyon link ile, insanlar tarafýndan derlenmiþ en iyi Web rehberlerinden biri durumunda. Arama sonuçlarýnda Inktomi'den faydalanýyor. Look Smart: Ýnsanlar tarafýndan derlenmiþ bir Web rehberi. 200 editörü ve 1 milyon link kaydý var. AltaVista'dan aldýðý arama sonuçlarýný da kullanýyor. MSN search, Excite ve diðer ortaklarýna da rehber kayýtlarýný veriyor. Open Directory: NewHoo adýyla 1998'de açýlan servis, binlerce gönüllü editör ile çalýþýyor. Kayýtlarýnda 950 bin link var. Netscape tarafýndan satýn alýnmýþ, ama lisans anlaþmasýyla diðer servislere rehber kayýtlarýný kullandýrtýyor. Snap: Looksmart gibi, insanlar tarafýndan derlenmiþ ve Yahoo'ya rakip bir Web rehberi. 600 bin link kayýdý var. Arama sonuçlarý Inktomi destekli. Go/Infoseek: Rehber özelliði taþýyan servis, eski Infoseek servisinin arama yeteneklerini de kullanýyor. Kayýtlarýnda 500 bin'den fazla link bulunuyor. Lycos: Bir arama motoru olarak baþlayan bu servis, sonradan rehber modeline geçmiþ. Open Directory ve Direct Hit servislerinden aldýðý sonuçlardan sonra, kendi kayýtlarýndaki sayfalarý da gösteriyor. Satýn aldýðý HotBot, ayrý bir servis olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. MSN Search: Microsoft'un arama servisi, öncelikle LookSmart olmak üzere, AltaVista ve DirectHit servislerinden faydalanýyor. Netscape Search: Netscape'in arama sonuçlarý, öncelikle Open Directory servisinden ve kendi kayýtlarýndan, sonra da Google servisinden geliyor 13

16 SOSYAL ETKÝNLÝKLERÝMÝZ VOLEYBOL TURNUVASI Ýletiþim toplantýsý: 2. dönem (Nisan-Mayýs-Haziran) çalýþanlarla iletiþim toplantýsý yapýlmýþtýr. Geleneksel Farba Bölümler arasý Voleybol turnuvasýnda yarýþan takýmlarýmýz kýyasýya mücadele ettiler. Bu mücadele sonucunda; 1. Takým Proses 2. Takým Bakým 3. Takým Kalýp Üretim Centilmen Takým: Ar-Ge olmuþtur. Bir kurbaða 30 metrelik bir kuyuya düþtü. Her gün 3 metre týrmanýyor ve o gece 2 metre aþaðýya kayýyordu. Kurbaða kuyudan kaç günde çýktý? (30 deðil) Soldan Saða; 1- Bayraktarlar holdinge baðlý bir kuruluþumuz 2- Alfabede 28. harfin okunuþu - Ýlaç-bir nota 3- Avusturalyalý askerlere verilen ad-italyada bir nehir 4- Bir olay hakkýnda belirti 5- Bir nota - Ýskambilde birli - Antalyada bir plaj 6- Aksi, karþý 7- Kuvvetin momonti - Kýrmýzý - Bir nota 8- Kazanzý ve zararý birlikte paylaþan kimseler 9- Eski mýsýrlýlada güneþ tanrýsý - Gündelikle iþleyen kimse 10- Doðu avrupada bir ülke Yukarýdan Aþaðýya; 1- Araçlarda farý ayarlayan sistem 2- Japonya para birimi - Bir tarým aleti 3- Ünlü birezilyalý futbolcunun ön adý - Resim akýmý 4-...Özülkü bir bayan sanatçý - Baþkent 5- Vücutta içi su dolu kesecik 6- Tavlada bir sayý - Tersi eþþek sesi - Dünyanýn uydusu 7- Edisonun icadý - Tüküren hayvan 8- Bir ay adý - Bir tank mermisi 9- Tümör - Bir televizyon dizisi 10- Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalýðý bulunduðuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel toplulululuk -...Naþit soyadlý bayan tiyatro ve sinema sanatçýsý 14 HAZIRLAYAN : Yaþar ULUCAN

17 GEZDÝM - GÖRDÜM BURSA ZOO Hayvanat Bahçesi, bitiþiðinde Yakýn Çevre yolu üzerinde bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi nde hayvan barýnaklarý doðal yaþama uygun olarak düzenlenmiþtir yýlýnda hizmete açýlmýþtýr. Bursa Hayvanat Bahçesi çocuklara doða ve hayvan sevgisini aþýlamak ve onlarý eðitmek amacý ile doðal yaþama uygun olarak düzenlenmiþ hayvan barýnaklarý ile Türkiye nin en büyük ve Avrupa standartlarýndaki tek hayvanat bahçesidir. Avrupa'nýn da sayýlý büyük hayvanat bahçelerindendir. Güney Afrika'dan Çin'e, Avustralya'dan Kuzey Kutbu'na kadar dünyanýn dört bir köþesinden gelen hayvanlara ev sahipliði yapan Bursa Zoo Park, nesilleri tükenmek üzere olan türleri de bünyesinde bulunduruyor. 206 bin 600 metrekarelik alanýyla Türkiye'nin en büyük ikinci hayvanat bahçesi olan Bursa Zoo Park, soyu tükenmekte olan hayvanlarýn üremesini saðlayarak, tekrar tabiata salýnmalarýyla ekolojik dengenin korunmasýna katkýda bulunuyor. Hayvanat Bahçesinde daha çok Türkiye ye özgü 55 farklý türde 500 ve 55 farklý türde hayvan barýnmaktadýr. Ayý, Kurt, Yýrtýcý Kuþlar, Su Kuþlarý, Lama, Yaban Eþeði, Deve, Arslan, Leopar, Maymun bölümleri, Zebra ve Deve Kuþlarý bulunmaktadýr. Su kuþlarý için ayrýlan bölümde dev bir kafes ve gölet bulunur, gezinti yollarýna giren ziyaretçiler kuþlarý aralarýnda hiçbir engel olmadan izleyebilir. Bahçenin tam ortasýnda Türk köyü adlý bu bölümde tam bir köy havasýnda gözleme evinde yeni piþmiþ gözleme yiyebilirsiniz.. Ayrýca çocuklar çiftlikte bulunan hayvanlarla temas edebilir ve yem verebilirler. Ayrýca Türk köyü dýþýnda kýsa molalar verebileceðiniz restaurant, kafe ve hediyelik eþya maðazasý mevcuttur. Bunlarýn haricinde birkaç bilgi daha ekleyim. Burfaþ (Bursa Park-Bahçe Sosyal ve Kültürel hizmetler Tic. A.Þ.) tarafýndan iþletilir. Botanik Park ücretsiz. Hayvanat Bahçesi ise öðrenci 1 YTL, tam 2 Ytl Hayvanat Bahçesinin açýk olma zamanlarý ise: Kýþ sezonunda Hafta içi 08:00-17:00 Hafta sonu: 08:00-17:00 Yaz sezonunda Hafta içi 08:00-19:00 Hafta sonu 08:00-20:00 15

18 HUKUK & SAÐLIK KÖÞESÝ Ülke gündeminde yer alan önemli konu ve sorunlar, son zamanlarda herkesi hukuk konuþturur oldu. Aslýnda, bir hukukçu olarak, uzmanlýk alanýmýzýn bu kadar popülerleþmesinden ve ilgi görmesinden mutlu oluyorum. Ne var ki ; ben hukukçu deðilim ama ile baþlayarak bahsettiði her konuda ahkam kesenlerden de oldukça sýkýlmýþ durumdayým. Hukuk konuþmak farklýdýr, zordur, futbol konuþmaya, moda ya da siyaset konuþmaya benzemez. Hukuk konuþmak, hukuk bilmeyeni komik duruma düþürebilir. Nasýl ki; piyanonun tuþlarýna dokunulduðunda çýkan her sese müzik denilemiyorsa!.. Sevgili Okurlar; Nezafet BUÐRAHAN Bugünkü konumuz boþanmada mal paylaþýmý Boþanma bazýlarýnýn yaþadýðý, çoklarýnýn tanýk olduðu, sosyal sonuçlarý itibarýyle tatsýz bir medeni hal deðiþikliðidir. Evlenirken hayat ne kadar toz pembe ise boþanýrken bir o kadar simsiyahtýr. Ýþ adliyeye intikal ettiðinde ise genellikle çiftler savaþ halindedirler. Çocuklar kimde kalacak? mallar nasýl paylaþýlacak? çiftlerin artýk yegane müþterek sorunu bunlardýr. 01/01/2002 tarihinde yürürlüðe giren 4721 sayýlý Medeni Kanun EDÝNÝLMÝÞ MALLARA KATILMA REJÝMÝ ni, yasal mal rejimi olarak kabul etmiþtir. Dolayýsýyla bu tarihten sonra evlenenler için mal ortaklýðý rejimi, daha önce evlenmiþ bulunanlar için, bu tarihe kadar mal ayrýlýðý rejimi, bundan sonra ise, mal ortaklýðý rejimi -aksi kararlaþtýrýlmamýþsa- geçerli olacaktýr. Bunun anlamý; basitçe evlilik süresince edinilen mallar üzerinde birlikte hak sahipliðinin sözkonusu olacaðýdýr. Edinilmiþ mallar nelerdir? 1-Eþlerin çalýþmasý karþýlýðý olan edinimler, (maaþ, ikramiye, vs.) 2-Sosyal Güvenlik Kuruluþu veya yardým amaçlý kurulan sandýklarýn mensuplarýna yaptýklarý ödemeler, 3-Çalýþma gücünün kaybý nedeniyle ödenen tazminatlar,(maddi tazminat) 4-Kiþisel mallarýn gelirleri,(miras yoluyla kazanýlan bir taþýnmazýn kira geliri gibi) 5-Edinilmiþ mallarýn yerine geçen ÝKAME deðerler, (ücretin biriktirilerek bir daire satýn alýnmasý, vb.) Neler edinilmiþ mal sayýlmaz? 1-Eþlerden sadece birinin kiþisel kullanýmýna yarayan eþya, (taký, kýyafet, spor malzemeleri, vs.) 2-Mal rejimi baþlangýcýnda eþlerin zaten sahip bulunduðu veya sonradan miras yoluyla ya da herhangi Avukat BOÞANMADA MAL PAYLAÞIMI UYKUNUZ YOKSA ZORLAMAYIN Eski bir Çinli atasözü þöyle der; Ne çok fazla uyuyacaksýnýz, ne de çok az uyuyacaksýnýz. Araþtýrmalar kadýnlarýn daha fazla uykusuzluk yakýnmasý bulunduðunu göstermektedir. Yaþýn ilerlemesiyle birlikte uyku ihtiyacý da azalmaktadýr. Gençlerin daha çok uykuya dalma güçlüðü çektikleri, yaþlýlarýn ise uykuyu sürdürmeye iliþkin sorunlarýnýn ön planda olduðu dikkati çekmektedir. Düzenli ve gerektiði kadar uykunun saðlýklý bir fizikse ve ruhsal yaþam için gerekli olduðu, uykusunu almayan kiþilerde gün içinde dikkat eksikliði, konsantrasyon eksikliði, uyuklama, vücutta yorgunluk ve baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý gibi olumsuz etkileri kaydedilmiþtir. Uykusuzluðun pek çok nedeni tespit edilmiþtir. En sýk rastlanan neden ise gün içinde duygusal açýdan etki býrakan iyi ya da kötü olaylar ve seyahat saatlerinde deðiþiklik gibi nedenlerle günlük düzendeki deðiþimler. Yapýlmasý gerekenler ve önlemler: Bazý noktalara dikkat edilerek, saðlýklý bir uyku düzeninin saðlanabileceði ve uyku sorununun aþýlabileceði tespit edilmiþtir. Uykusuzluk çeken kiþilerin en çok yaptýklarý hatalardan biri; uykusu gelmediði halde kendisini uyumaya zorlamaktýr. Yattýktan dk sonra uyku gelmediyse kendini uyumaya zorlamak, zihni ve bedeni daha fazla 16 uyarmaya ve uykunun daha çok kaçmasýna neden olur. Böyle bir durumda yapýlacak en iyi iþ; kalkýp baþka bir odada sessiz bir iþle uðraþmak, heyecan oluþturmayan ve dikkat gerektirmeyen yazý okumak veya program seyretmektir. Uyku gelince yatýlmalý. Ayrýca yataða girmeden hemen önce egzersiz yapmak, rekabete dayanan oyunlar oynamak, tartýþmalar yapmak, yatmadan birkaç saat öncesine kadar kafeinli içecekler içmek veya çok fazla yemek de kiþiyi uyararak uykuyu kaçýrabilir. Yatmadan önce uyku getirmesi amacýyla alkol almak ya da hekim tavsiyesi olmadan bir baþkasýnýn uyku ilacýný kullanmak da yanlýþ bir davranýþtýr, ters etki yaratabilir. Ne kadar uyunursa uyunsun sabah belirli bir saatte kalkýlmalý, belirli saatte yatýlmalýdýr. Tercihen sabahlarý düzenli egzersiz yapýlmalýdýr. Ilýk bir banyo yapýlmalý ve ýlýk içecekler içilmelidir. Yatýlan oda rahat edilecek þekilde ayarlanmalý, gündüzleri uyunmamalý ve yatak odasý ses, ýþýk, ýsý yönünden izole edilmelidir. Yatýnca el ve ayaklar sýcak tutulmalýdýr. Yatak odasýndan çalar saat dýþarý çýkarýlmalýdýr. Ancak bu þekilde uykuya dalmak kolaylaþýr ve kiþi sabah tazelenmiþ, zinde ve dinlenmiþ olarak yeni güne baþlayabilir. Aslýnda bütün bunlar herkesin saðlýklý bir uyku için dikkat etmesi gereken kurallardýr. bir karþýlýksýz kazanma yoluyla elde ettiði malvarlýðý deðerleri, (TV yarýþma programlarýnda kazanýlan deðerler gibi) 3-Manevi tazminat alacaklarý, 4-Kiþisel mallarýn deðerlendirilmesi suretiyle sahip olunan mallar Çiftler mal ayrýlýðýný sözleþme ile kararlaþtýrmamýþlarsa, boþanma halinde evlilik süresince edinilmiþ mallara katýlma rejiminin tasfiyesi söz konusu olacak,paylaþtýrmada yukarýdaki sýnýflandýrmaya göre davranýlacaktýr. Önemli olan, eþlerden birinin boþanma davasý açmasý anýnda, edinilmiþ mallara katýlma rejiminin sona ereceðidir. Bundan sonra edinilen mallar þahsidir, boþanma davasý reddedilmediði sürece paylaþýma girmez. Bu bilgilere hiç ihtiyaç duymamanýz dileði ile mutlu olun, mutlu kalýn! Doktor Erdal HATÝPOÐLU

19 BÝZDEN HABERLER Üniversal Montaj Halil YILMAZ ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ.. "Bu ay ki konuðumuz Üniversal Montaj bölümünden Sn. Halil YILMAZ" Bize kendinizi tanýtabilir misiniz? Bulgaristan Razgrad'da yýlýnda doðdum. Endüstri meslek lisesi motor bölümü mezunuyum. 3 yýldýr evliyim ve 1 tane çocuðum var. Hobilerim arasýnda balýk tutmak ve kamp yapmak var. Birde beþiktaþ taraftarýyým. Firmamýzda yaptýðýnýz görev? Kaç yýldýr çalýþýyorsunuz? UNIV. MON. Bölümünde operatörüm. SÖZ SÝZDE Burada yayýnlanmasýný istediðiniz yazý, þiir, resim vb. mail adresine bildirebilirsiniz. Bayraktarlar Tasarým personeli iftar yemeðinde bir araya geldi. Sizden FARBA hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenmek istiyoruz... Kendi bünyesinde markalaþmayý ve büyümeyi hedef almýþ ve dünyada tek olma gayreti sarf eden bir firma olarak görüyorum. Farba'ya baþladýðýnýz ilk gün ile bugün arasýndaki farklar nedir? "Tasarlanan ve yapýlan projelere daha çok önem veriliyor. Çalýþanlar daha düzenli ve bilgili olarak üretim yapýyor. Daha iyiye gidiyor. " Firma vizyonumuz, misyonumuz, deðerlerimiz, hedeflerimizi biliyormusunuz? Firmamýz çalýþanlarýný ve diðer firmalarý önemsiyor ve her zaman için bunun en iyisini ve kalitesini yapmak için sanýrým deðerlerini ve hedeflerini geliþtirme çabasýnda olduðunu hissediyorum. Bu konularla ilgili bilgiler her zaman verilmekte. Farba'daki iletiþim kaynaklarý yeterlimidir? Görüþleriniz nelerdir? Bence yeterli. Fakat biraz daha önemsenmelidir. Çünkü bazen kopukluklar çýkabiliyor. Farba'nýn çalýþanlarýna saðladýðý olanaklar, sosyal faaliyetleri hakkýndaki düþüncelerinizi alalým... "Olanaklarý sanýrým biraz kýsýtlý fakat ileride düzeleceðine ve yeterli olacaðýna inanýyorum. Sosyal faaliyetleri bence oldukça zengin ve güzel. Genç bir kadro olduðumuz için lokal tarzý bir yer yapýlabilir. Arkadaþlar iþte yarým býraktýklarý konularý burada konuþup paylaþabilir." Yönetime iletmek istediðiniz görüþ ve talepleriniz varmý? Baþarýlý ve iyi bir gelecek düþüncem var. Bu düþüncemin yönetim tarafýndan her zaman desteklenmesini isterim. Tüm çalýþanlarýmýzýnda ayný beklenti ve düþüncede olduðuna inanýyorum. Dergimiz hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bilgi ve fikirleri dile getirmek açýsýndan ve birþeyleri öðrenmek için iyi bir fikir olduðunu düþünüyorum. Dünya'da otomotivle ilgili son geliþmeler ve ilginç görüntülerle ilgili bir köþede eklensin diye düþünüyorum. Çocuðu Olanlar Evlenenler Aramýza Yeni Katýlanlar Kadir YILDIRIM Ali Yaþar TOPÇU Suat ÖZBARUTÇU Ferdi VATANSEVER Erkan ÖVET Ahmet ALAY Uður ONAT Atilla ÇILDIR Serkan YALABUK Beyazýt TÜRKSAN Kemal DOÐAN Fatih ÖKSÜZ Ayhan AYDIN Mustafa ÇAL Yýlmaz ACAR Murat AKBAÞ Levent BALCI Necla ÖZTÜRK Serkan ÇAKICI Yunus TÜFEK Kadir YILDIRIM Ece Barýþ SÜLÜN Muhasebe Memuru Birol SÖNMEZ Montaj Operatörü Burak AYYILDIZ Montaj Operatörü Koray ÇANKAYA Plastik Operatörü Þevket HACIOÐLU Montaj Operatörü Onur YELTEKÝN Satýþ Mühendisi Ali Yaþar TOPÇU Ferdi VATANSEVER Erkan ÖVET Serkan Defne Aybars Uður ONAT Suat ÖZBARUTÇU Serkan YALABUK Fatih ÖKSÜZ Kayra Begüm Kayra Ege Nisa 17

20

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Farba Yayýn Organý FARBA 3 ayda bir yayýmlanýr. ARALIK 2008 I Sayý: 5 2008 TOYOTA GLOBAL SUPPLIERS CONVENTION 2008 Yýlýndan Görüntüler 2008 Yýlýndan Görüntüler ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FABRiKALAR MARKA GÜNCEL ÜRÜNLER ÜRÜN GAMI

FABRiKALAR MARKA GÜNCEL ÜRÜNLER ÜRÜN GAMI MARKA Türk otomotiv sanayinin köklü firması Karsan, kurulduğu 1966 yılından bu yana, ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için Bursa da yer alan modern ve esnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BENAR AYDINLATMA SANAYÝ ve TÝCARET LED SERÝSÝ BENAR AYDINLATMA SANAYÝ ve TÝCARET BENAR Aydýnlatma senelerin verdiði deneyim ve bilgiyi, kalite ve estetiðe çevirmek için her türlü çabayý sarf eden tecrübeli

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı