Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42"

Transkript

1 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin esas alýndýðý yeni düzenlemede, yoðun bakýmda yer alan hastalarýn görüntüleri, bundan böyle sadece ilgili hastanýn yakýnlarý tarafýndan izlenebilecek. * HABERÝ 7 DE Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, çocuk yoðum bakým ünitesinin yakýn zamanda kurulacaðý müjdesini verdi. * HABERÝ 7 DE Dünya standartlarýnda hizmet verdiklerini açýklayan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, her hastanýn kendileri için özel ve deðerli olduðunu açýkladý Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 3/B ÇORUM (Ç.HAK:54) 4 MART 25 ÇARÞAMBA Türkiye de ikinci uygulamayý Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi gerçekleþtirdi. Proje üniversiteden destek belediyeden Çorum Belediye ve Hitit Üniversitesi arasýnda 8 Aðustos'ta imzalanan protokol ilk meyvelerini verdi. Çorum için bir projem var sloganýyla çýkýlan yolda akademisyenler ve öðrencileri tarafýndan ortaya konan 9 projeden 4 tanesi desteklenmeye deðer bulundu. * HABERÝ 5 DE Meclis ten Özel Ýdare ye tam not * HABERÝ DA Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi nde Ýl Özel Ýdaresi 24 Yýlý Faaliyet Raporu konulu bir sunum 25 bin 95 engelli ve yakýnýna 97 bin TL yardým * HABERÝ DA Beyin amortismaný istiyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaretinde konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Mesleðimizi icra ederken hayli yýpranýyoruz. Muzaffer Yýldýrým Bu nedenle beyin amortismaný, yani yýpranma hakký istiyoruz dedi. * HABERÝ DE Bayat ta iþlenen cinayetin iki þüphelisi sevkedildikleri mahkeme tarafýndan tutuklandý. Cinayeti özel ekip çözdü Bayat ta iþlenen cinayetin iki þüphelisi sevkedildikleri mahkeme tarafýndan tutuklandý. * HABERÝ 6 DA Akademisyenler ve öðrenciler tarafýndan ortaya konan 9 projeden 4 tanesi desteklenmeye deðer bulundu. Hitit Kazakistan da tanýtýldý Hitit Üniversitesi Kazakistan ýn iki farklý þehrinde tanýtýldý. Eðitimöðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasý gerekliliðinin bilincinden hareket eden Hitit Üniversitesi, yapýlan yoðun çalýþmalar kapsamýnda, pek çok ülke ile eðitimöðretim anlaþmalarý imzaladý ve bunlarýn sonucunda pek çok faaliyetler yapýlmaya baþlandý. * HABERÝ 2 DE Traktörün altýnda kaldý Çorum un Kargý ilçesinde kullandýðý traktörün altýnda kalan sürücü hayatýný kaybetti. * HABERÝ 6 DA Eðitim camiasýnda hüzün Genç öðretmen kalbine yenildi Hitit Üniversitesi Kazakistan ýn iki farklý þehrinde tanýtýldý. Okullar halkoyunlarýnda yarýþtý Gençlik ve Spor Bakanlýðý Okul Sporlarý Federasyonu'nca düzenlenen Okullar Arasý Ýl Birinciliði Halk Oyunlarý yarýþmasý gerçekleþtirildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen yarýþma, bu yýl da renkli gösterilere sahne oldu. * HABERÝ 4 DE Kargý ilçesinde kullandýðý traktörün altýnda kalan sürücü hayatýný kay- Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Ýsmail Güngör ün kýzý EðitimciYazar Tuðba Mýhçý (32) vefat etti. * HABERÝ DE Tuðba Mýhçý Paris Büyükelçisi hemþehrimiz Hakký Akil'e boyalý saldýrý Hemþehrimize boyalý saldýrý Türkiye'nin Paris Büyükelçisi hemþehrimiz Hakký Akil'e, bir konferansta yaptýðý konuþma sýrasýnda boyalý saldýrý yapýldý. Okullar Arasý Ýl Birinciliði Halk Oyunlarý yarýþmasý önceki akþam gerçekleþtirildi. * HABERÝ 6 DA

2 2 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Oðuzlar da heyecanlý bekleyiþ Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret ederek, Oðuzlar Ýlçesinde tahsis edilen arazi üzerine yapýlacak olan Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile ilgili görüþmelerde bulundu. Obruk Barajý nýn Oðuzlar ilçe sýnýrlarý içerisinde yer alan ve üniversiteye tahsisi yapýlan arazi üzerinde yapýlacak olan Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nin ilçe halkýný memnun ettiðini, belirten Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Oðuzlar Belediyesi olarak merkezin faaliyetlerine baþlamasý için gerekli olan her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Üniversite olarak yapýlan çalýþmalarýn sadece il merkezine deðil, ilçelerie de büyük katký saðladýðýnýbelirtenen Baþkan Ateþ, gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalardan dolayý Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Merkezi nin yer alacaðý Obruk Barajý kenarýnda T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýna ait yaklaþýk 35, m2 lik arazinin tahsis iþlemlerinin ve proje ihalesinin tamamlandýðýný vurgulayan Rektör Alkan, yakýn zaman içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan merkezin çalýþmalarýna hýzla devam edildiðini ve bu doðrultuda somut adýmlar atýldýðýný kaydetti. Merkez bünyesinde gerçekleþtirilecek ulusal/uluslararasý su sporlarý baþta olmak üzere, tüm baraj alanýnda su ürünleri ile ilgili de bilimsel çalýþmalarla Çorum ve üniversitenin ilgili eðitim birimlerine büyük katkýlar saðlayacaðýný vurgulayan Rektör Alkan, üniversitenin sadece Çorum merkezde deðil, ilçelerdeki kurumlarla da yakýn bir diyalog halinde olduðunu, yapýlan iþbirlikleri ve tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle her geçen gün hýzla büyüyerek yoluna daha güçlü adýmlarla devam ettiðini açýkladý. Prof.Dr. Alkan, Üniversitemizin Kampüs inþaatlarýnýn artýk baþladýðýný, bir yandan bu çalýþmalarý tamamlamaya çalýþýrken, diðer yandan da ilçelerimizde de çalýþmalar yapmaya çalýþýyoruz. T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ndan tahsis edilen bu arazi üzerine tesis edilecek yapýlarla her geçen gün güçlenen Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun (BESYO) su sporlarý ile ilgili eðitimleri, uygulamalý olarak verecekleri bir uygulama alanýmýza kavuþmakla birlikte, baþta balýkçýlýk olmak üzere büyük bir su ürünleri potansiyeline sahip Obruk Barajý nda bilimsel olarak bu konuda da çalýþmalarýn yapýlmasýný amaçlýyoruz. Bu merkezimiz, bunlara ek olarak Üniversitemiz mensup ve mezunlarý ile konuklarýmýza sosyal bir mekan olarak da hizmet verecektir. dedi. BESYO Müdürü Doç.Dr. Faruk Yamaner ile Genel Sekreter Erdal Kanýk ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin toplumla iç içe bir çalýþma anlayýþýyla hareket ettiðini ve bulunduðu coðrafyaya ile topluma her anlamda katký saðlama gayretinde olduðunu kaydetti.(haber Merkezi) Oðuzlar a Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulacak. Hitit Kazakistan da tanýtýldý Hitit Üniversitesi Kazakistan ýn iki farklý þehrinde tanýtýldý. Eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasý gerekliliðinin bilincinden hareket eden Hitit Üniversitesi, yapýlan yoðun çalýþmalar kapsamýnda, pek çok ülke ile eðitim-öðretim anlaþmalarý imzaladý ve bunlarýn sonucunda pek çok faaliyetler yapýlmaya baþlandý. Bu iþbirlikleri, yükseköðretim kurumlarý arasýnda karþýlýklý bilgi ve tecrübe aktarýmýnýn, sosyal ve kültürel etkileþimin de en önemli araçlarýndan birisi olarak ortaya çýktý. Eðitimin uluslararasýlaþmasý çalýþmalarýnýn en önemli bileþenlerinden birisi olan öðrenci deðiþimi kapsamýnda üniversiteye gelen uluslararasý öðrenci sayýsý her geçen gün artýyor. Üniversitenin tercih edilirliðinin daha da artmasý için Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren üniversite, Kazakistan ýn baþkenti Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý nda öðrencilerle buluþtu. Fuara Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker katýldý. Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren üniversite, farklý ülkelerinden gelen üniversitelerinin yaný sýra ülkemizden ve Kazakistan dan üniversitelerin katýldýðý Uluslararasý Eðitim Fuarý nda, öðrencilerden yoðun ilgi gördü. Fuarda üniversite standýný Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Adnan Yýldýrým da ziyaret ederek üniversitenin etkinliðe katýlýmýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip öðrencilerin yetiþtirildiði öðrenci odaklý bir kurum olan üniversite, Kazakistan ýn iki farklý þehrinde gerçekleþtirilen etkinlikte dil, tarih, kültür vb. açýsýndan pek çok ortak yönümüz olan Kazak öðrencilerle bir araya gelerek üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarýnýn yaný sýra uluslararasý deðiþim programlarýný anlattý.(haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Kazakistan ýn iki farklý þehrinde tanýtýldý. Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganý ön plana çýkarýldý. Kazak öðrenciler standa ilgi gösterdi. Hitit Üniversitesi standýný Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Adnan Yýldýrým da ziyaret etti. Tanýtým azakistan ýn iki farklý þehrinde gerçekleþtirildi. (Ç.HAK:252)

3 ÇARÞAMBA 4 MART 25 3

4 4 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Okullar halkoyunlarýnda yarýþtý M. ALÝ. CEYLAN Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, dereceye giren ekipleri ödüllendirdi. Öðrencilerin kýyasýya mücadele ettiði yarýþmada jüri üyeleri derecelendirmede zorlandý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Okul Sporlarý Federasyonu'nca düzenlenen Okullar Arasý Ýl Birinciliði Halk Oyunlarý yarýþmasý gerçekleþtirildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen yarýþma, bu yýl da renkli gösterilere sahne oldu. Önceki akþam Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen yarýþmada toplam 6 ayrý halkoyunlarý ekibi birbirinden güzel gösteriler sunarak dereceye girmek için ter döktü. Öðrencilerin kýyasýya mücadele ettiði yarýþmada jüri üyeleri derecelendirmede zorlandý. Jüri üyeleri, yarýþmaya katýlan ekiplere kýyafet, Okullar Arasý Ýl Birinciliði Halk Oyunlarý yarýþmasý önceki akþam gerçekleþtirildi. müzik ve oyun kategorilera Kýz Mesleki ve Teknik Lisesi ile Hasan Paþa M. T. A. Tic. Lisesi yarinden notlar vererek yarýþmanýn en iyilerini belirledi. rýþtý. Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Baki Aygün, geyarýþmada dereceye giren ekiplere kupa, madalya ile baþarý belgeçen yýllara göre bu yýl katýlýmýn ve seyirci potansiyelinin arttýðýný söysi verildi. Ayrýca birinciler gurup müsabakalarýnda kendi kategorilerinledi. Aygün, halkoyunlarý ekiplerine baþarýlar diledi. de Çorum'u temsil etme hakký kazandý. Minikler, Yýldýzlar ve Gençler olmak üzere 3 kategoride yarýþan Minikler düzenlemesiz kategorisinde, 86,33 puan ile Albayrak Ýlekipler düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere de kendi aralarýnda kokulu., 85,66 puan ile Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu 2., 82 puan ile yarýþtý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3. oldu. Minikler düzenlemesi kategorisinde; Fatih Sultan Mehmet ÝlkokuYýldýzlar düzenlemesiz kategorisinde, 86,66 puan ile Cumhuriyet lu, Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu, Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu ve AlAtatürk Ortaokulu., 84,66 puan ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 2. bayrak Ýlkokulu yarýþtý. Miniklerde düzenlemeliye sadece Fatih Sultan ve 82,66 puan ile Laçin Atatürk Ortaokulu 3. oldu. Mehmet Ýlkokulu yarýþtý. Gençler düzenlemesiz kategorisinde, 9,66 puan ile Hasan Paþa Yýldýzlar düzenlemesiz kategorisinde; Yunus Emre Ortaokulu, LaM. T. A. Tic. Lisesi., 88,66 puan ile Eti Anadolu Lisesi 2., 86 puan ile çin Atatürk Ortaokulu, Dumlupýnar Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu 75. Yýl Cumhuriyet (Saðlýk) Lisesi 3. oldu. ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulu yarýþtý. Düzenlemeli kategorisinde Miniklerden sadece Fatih Sultan MehGençler düzenlemesiz kategorisinde; Ýskilip Lisesi, Eti Anadolu met Ýlkokulu katýldýðý için hükmen galip sayýldý. Gençlerde ise, Hasan Lisesi, 75. Yýl Cumhuriyet (Saðlýk) Lisesi, Çamlýca Metem Lisesi, BuPaþa M. T. A. Tic. Lisesi., Buhara Kýz Mesleki ve Teknik Lisesi ise 2. hara Kýz Mesleki ve Teknik Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Haoldu. san Paþa M. T. A. Tic. Lisesi yarýþtý. Gençler düzenlemeliye ise, Buha- YGS ye sayýlý günler kaldý Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS)'na çok az bir süre kaldý.5 Mart 25 tarihinde yapýlacak olan sýnava girecek olan adaylarý þimdiden heyecan sarardý. ÖSYM tarafýndan gerçekleþtirilecek 25 YGS sýnav giriþ yerleri henüz açýklanmadý. Bütün sene derslerine çalýþarak üniversite sýnavlarýna hazýrlanan öðrenciler sýnava günler kala sýnav yerlerini ve sýnav için gerekli olan materyalleri merak etmeye baþladýlar. YGS NASIL YAPILACAK? Yarýþma Atatürk Spor Salonu nda düzenlendi. YGS, 5 Mart 25 Pazar günü tek oturumda yapýlacak. Sýnav, saat. da baþlayacak ve 6 dakika sürecek. Türkçe Testi: 4 soru, Matematik Testi: 4 soru, Sosyal Bilimler Testi: 4 soru, Fen Bilimleri Testi: 4 soru olmak üzere toplam 6 soru var. 25 ÖSYM SINAV TAKVÝMÝ Halkoyunlarý yarýþmasý bu yýl da renkli gösterilere sahne oldu.. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý (25-DÝBMBSTS): Sýnav Tarihi , Baþvuru Tarihleri = Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavý (25-JANA): Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (25-YGS): Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (25 YDS Ýlkbahar Dönemi): Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (25-TUS Ýlkbahar Dönemi): Týp Doktorluðu Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (25-STS TIP DOKTORLUÐU Ýlkbahar Dönemi): Türk Silahlý Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavý (25-ALS ): Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (25ALES Ýlkbahar Dönemi): Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Ýþyeri Hekimliði ve Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Sýnavý (25-ÝSG Mayýs Dönemi): Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (25-LYS4 Sosyal Bilimler): Lisans Yerleþtirme Sýnavý- (25-LYS Matematik): Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (25-LYS5 Yabancý Dil): Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (25-LYS2 Fen Bilimleri): Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (25-LYS3 Edebiyat-Coðrafya): Kamu Personel Seçme Sýnavý (25-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik): Kamu Personel Seçme Sýnavý (25-KPSS Öðretmenlik Alan Bilgisi ÖABT): Dikey Geçiþ Sýnavý (25-DGS): Teknik Öðretmenler Ýçin Mühendislik Tamamlama Programlarý Giriþ Sýnavý (25-Mühendislik Tamamlama): Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (25-YDS Sonbahar Dönemi): Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (25DUS): Diþ Hekimliði Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (25-STS): Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (25-TUS Sonbahar Dönemi): Týp Doktorluðu Alanýnda Yurtdýþý Yükseköðretim Diploma Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (25-STS Sonbahar Dönemi): Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (25-ALES Sonbahar Dönemi): Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Ýþyeri Hekimliði ve Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Sýnavý (25-ÝSG Aralýk Dönemi): Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (25YDUS): (Haber7) Bölgemizde fiyat artýþý Dereceye giren ekiplere kupalarý verildi. Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylýk %,7 arttý. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %,9 arttý. TÜFE'de (23=) 25 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre %,7, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %,82, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre % 7,55 ve on iki aylýk ortalamalara göre % 8,77 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %2,59 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu Halkoyunlarý yarýþmasýna seyircinin ilgisi yoðun oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 25 yýlý Þubat ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada %,77, lokanta ve otellerde %,6, haberleþmede %,94 ve saðlýkta %,82 artýþ gerçekleþti. Aylýk en fazla düþüþ gösteren grup %6,58 ile giyim ve ayakkabý oldu Ana harcama gruplarý itibariyle 25 yýlý Þubat ayýnda endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %,44 ve eðitimde %,8 düþüþ gerçekleþti. Yýllýk en fazla artýþ %3,7 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleþti TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre lokanta ve oteller (% 2,66), çeþitli mal ve hizmetler (% 9,8), saðlýk (% 8,29), eðitim (% 7,96) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Aylýk en yüksek artýþ %,9 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak) te oldu Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre en yüksek artýþ %3,2 ile TR32 (Aydýn, Denizli, Muðla) bölgesinde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %8,22 ile TR (Ýstanbul) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %9,46 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale) bölgesinde gerçekleþti. Þubat 25'te endekste kapsanan 426 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 5 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. (Haber Merkezi)

5 Türkiye de ikinci uygulamayý Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi gerçekleþtirdi. Proje üniversiteden destek belediyeden EROL TAÞKAN Çorum Belediye ve Hitit Üniversitesi arasýnda 8 Aðustos'ta imzalanan protokol ilk meyvelerini verdi. Çorum için bir projem var sloganýyla çýkýlan yolda akademisyenler ve öðrencileri tarafýndan ortaya konan 9 projeden 4 tanesi desteklenmeye deðer bulundu. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýda bir araya gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kültür turizm, sosyal hizmet, çevre ve ulaþým konularýnda kabul edilen projelerin protokol imzalarýný attý. Çalýþmayla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, hazýrlanan projelerin tümünün deðerli olduðunu, ancak bunlarýn içerisinden belediye hizmetlerini ilgilendirenleri tercih ettiklerini ve bu tercihi de belediye ve EROL TAÞKAN AK Parti Milletvekili Aday Adayý Arif Özþahin, (Ç.HAK:528) üniversite yetkililerinden oluþan seçici kurulun belirlediðini aktardý. Kültür ve Turizm konusunda 'Çorum'da edebiyat, edebiyatta Çorum', sosyal hizmet alanýnda 'Çorum'un engelli haritasý', çevre alanýnda 'Çevreye zarar vermeyen taþ ocaðý patlatma yöntemleri' ve ulaþým alanýnda da 'Servis ve ticari araçlarýn takibine yönelik bilgisayar yazýlýmý' konularýndaki çalýþmalarýn destekleneceðini bildiren Baþkan Külcü, 49 bin TLdestek verileceðini, projenin devamý için gereken destek miktarýnýn sýnýrlandýrýlmadýðýný duyurdu. çaðrýlarýn devam edeceðini ve proje kabul edeceklerini de sözlerine ekleyen Baþkan Külcü, baþta Rektör Alkan olmak üzere projeye katký saðlayan tüm akademisyen ve öðrencilere teþekkür ettiðini söyledi. 'Doðru iþ yapanýn, milletvekili olduðu takdirde, Osmancýk, Ýskilip ve Ortaköy yollarý baþta olmak üzere, köy yollarý dahil Çorum'da yanlýþ iþe vakti olmaz' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi'nin geldiði nokta ile ilgili büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarýný kaydettiði konuþmasýnda, Rektör Alkan'dan önce yaþanan sürecin Çorum ve üniversite için kaybedilmiþ zaman olduðunu, heyecansýzlýðýn bedelinin ödendiðine iþaret etti. Külcü, 'Doðru iþ yapanýn, yanlýþ iþe vakti olmaz. Üniversitemizde doðru iþler yapýlýyor ve bu doðrular konusunda da her zaman üniversitemizi desteklemeye devam edeceðiz." dedi. Ýmzalanan protokolle ilgili memnuniyetini aktaran Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reham Metin Alkan da konuþmasýnda, her zaman Çorum Belediyesi'nin desteðini gördüklerini ve görmeye devam edeceklerine de inandýklarýný söyledi. elediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, protokole imza attý. yol problemi býrakmayacaðýný söyledi. Banka kredisi çekerek, milletvekilli 'Sadece iþimizi yapýyoruz' Belediyenin üniversitenin her faaliyetinden yakinen haberdar olduðunu ve Baþkan Külcü'nün tüm faaliyetle desteklediðini dile getiren Rektör Alkan, bilginin üretime ve katma deðeri yüksek ürünlere dönüþmesi için çalýþtýklarýný, bilginin topluma aktarýlmasýný temel felsefe olarak kabul ettiklerini bildirdi. Alkan, "Biz sadece iþimizi yapýyoruz. Üniversitemizin baþarýsý her alanda sürekli artarken, en önemli gördüðüm baþarý ise üniversitemizin þehrimizle bütünleþmiþ olmasýdýr." dedi. 4. Türk Dünyasý Ekonomik Forumu Rektör Alkan, açýklamasýnda Nisan ayýnda uluslararasý bir faaliyet için hazýrlandýklarýný da belirterek, 4. Türk Dünyasý Ekonomik Forumu düzenleyeceklerini, pek üniversiteden çok sayýda bildiri müracaatý geldiðini duyurdu. Açýklamalarýn ardýndan Baþkan Külcü ve Rektör Alkan, protokol sözleþmelerinin hayýrlý olsun dilekleriyle imzalarken, Rektör Alkan, Türkiye'de ilki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen proje iþ birliði örneðinin ikincisinin Çorum'da yaþandýðýný belirtti. Ben bu yola baþ koydum aday adaylýðý müracaatýný gerçekleþtiren emekli Özþahin, yolun herkesin hayatýnda tarif edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahip olduðunu anlatarak, "Yola önem vermeyen, toplumun çektiði sýkýntýyý bilmiyor demektir. Köy yollarýnda çiftçilerimiz tarlasýndan ambarýna taþýdýðý ürününü, traktörünü devirme korkusu yaþamadan götürebilecek." dedi. Gazetemizi ziyaret ederek aday adaylýðý çalýþmalarý ile ilgili açýklama yapan Arif Özþahin, kendisine gösterilen ilginin her geçen gün arttýðýný, 3 yýl hizmet verdiði köylerde býraktýðý dostluklarýn kendisine destek olarak döndüðünü Arif Özþahin 99. ÇARÞAMBA 4 MART 25 5 Akademisyenler ve öðrenciler tarafýndan ortaya konan 9 projeden 4 tanesi desteklenmeye deðer bulundu. Türk Eðitim Sen nöbet eyleminde ýsrarlý EROL TAÞKAN Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, nöbet eylemlerinde kararlýlýklarýnýn devam ettiðini belirterek, velilere endiþelenmemeleri çaðrýsýnda bulundu. Kamuda tüm meslek gruplarýnýn hemen hemen hepsi nöbet görevinin karþýlýðý olarak ek ücret alýrken veya yapýlan nöbet görevi karþýlýðýnda izin kullanýrken, öðretmenlerin nöbet görevi karþýlýðýnda ücret almamasýnýn hem hukuken hem de vicdanen kabul edilebilir bir durum olmadýðýný savunan Aydýn, "Öðretmenlerin nöbet konusundaki rahatsýzlýðý uzun yýllara dayanmaktadýr. Bu rahatsýzlýðý tespit eden Türk Eðitim Sen nöbet gününe ücret ödenmesini yýllardýr talep etmiþ, önce toplu görüþmelere, daha sonra toplu sözleþmelere taþýmýþtýr. Nöbet problemi, iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasý, ekonomik ve sosyal haklarýmýzýn her geçen gün geriye gitmesi gibi sýkýntýlarýmýz düþünüldüðünde, elbette, en önemli problemimiz deðildir. Belki de, yaþanýlan problemler içinde aðýrlýk yönünden, daha az aðýrlýðý olan problemlerdendir, ancak öðretmenler, nöbet görevini angarya bir iþ olarak görmüþ, böyle bir angarya iþi ücretsiz yapmayý bir türlü kabul edememiþlerdir." Dedi. 'PROBLEMÝ ÇÖZMEK ÝSTÝYORUZ' Türk Eðitim Sen'in problemin çözümünden yana olduðunu belirten Aydýn, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "derdimiz üzüm yemektir, baðcýyý dövmek deðil. Bu sebeple, aldýðýmýz ilk karar, her ay bir gün nöbet tutmamak þeklinde olmuþtur. Bu eylem kararýmýz sonrasýnda, bazý okul yönetimlerinin, nöbet tutulmayan güne karþýlýk, baþka bir gün nöbet görevi, yani çift nöbet görevi vermesi sonucunda eylem kararýmýzý gözden geçirmek ve sonuç alabilmek için, Eðitim Öðretim yýlýnýn sonuna kadar süresiz eylem kararý alýnmýþtýr. 'BAZI OKUL YÖNETÝCÝLERÝ ÝÞÝ SULAN- DIRIYOR' Bazý okul yöneticilerinin eylemi sulandýrmak amacýyla, öðretmenleri ikna çabalarýný da görüyoruz. Kimisi öðretmen odalarýna yazý asýyor, kimi iþgüzar, tetikçi yöneticiler eyleme katýlan üyelerimize ek ders ücretlerinin kesileceði tehdidinde bulunmuþlardýr. Bu da gösteriyor ki yönetici durumunda olan bu zavallýlar yasalardan habersizdir ve bu durum söz konusu kiþilerin nasýl kurum yönettiklerinin bir göstergesidir. Kaldý ki, nöbet eylemine katýlanlarýn ek ders ücretlerinin kesilmesi hususunda hiçbir yasal dayanak bulunmamaktadýr. Yapmýþ olduðumuz eylem nöbet karþýlýðýnda ücret ödenmesi adýna gerçekleþtirilmektedir. Ücreti ödenmeyen bir uygulama için ücret kesintisi yapmak zaten mümkün deðildir. Bunun akýlla izanla tarifi yoktur. Buna aba altýndan sopa göstermek denir. Bu yöneticiliði kötüye kullanmadýr, bu anlayýþ yönetimde despotluk, kanun bilmezliktir. Mesela, "Siz dilekçenizi verin, ama nöbet defterini de imzalayýn. Dilekçenizi verin ama nöbet görevinizi de yerine getirin, ben bunlarý yukarýya duyurmayayým." diyerek, öðretmenleri nöbet tutmaya ikna edenler de var. Yukarýya duyuranlar Milli Eðitim Müdürlüðümüzden gerekli cevabý almýþlardýr. Buradan okul idarecilerine sesleniyorum kraldan çok kralcýlýk yapmayýn. Yapamayacaðýnýz, gücünüzün yetmeyeceði davranýþlarý telaffuz etme- Selim Aydýn yin. Ne yapmasý gerektiðini öðrenmek isteyen okul müdürleri Milli Eðitim Müdürlüðüne yazý yazarak cevaplarýný alabilirler. 'SENDÝKAL HAKLAR KORUMA ALTIN- DA' Sendikal haklar; Anayasamýzla, ÝLO sözleþmeleriyle, uluslararasý diðer sözleþmelerle, sendikal yasalarla ve genelgelerle, yargý kararlarý ile koruma altýna alýnmýþtýr. Dolayýsýyla sendikalara eylem hakký veren yasalar varken bu eyleme katýlanlarý soruþturmak veya cezalandýrmak, demokratik hukuk devleti anlayýþý ile baðdaþamayacaðý gibi Türk Milleti adýna karar veren Mahkemelerinin de iradesine aykýrýlýk arz edecektir. Sendikal faaliyetleri engellemek, TCK'nýn 8. Maddesine göre suçtur. Türk Eðitim Sen, sendikal faaliyetleri engelleyen idarecilerle ilgili, her türlü hukuki yolu takip edecektir" Bütün öðretmenlerin nöbet eylemini ciddiye almasý gerektiðini ifade etmek istiyorum. Bu eylemimizin baþarýlý olmasý, diðer haklarýmýzýn kýsýtlanmasý karþýsýnda da, ayný tepkiyi göstereceðimiz anlamýný taþýyacak ve iþverenimizin ve idarenin haklarýmýza karþý daha duyarlý olmasý sonucunu doðuracaktýr. Bu kadar sendikanýn, neredeyse ortaklaþtýrdýðý bir eylemin, hangi sebeple olursa olsun, baþarýsýz olmasý, öðretmenin kaybetmesi sonucunu doðuracak, sendikalarýn yaptýrým gücünü ortadan kaldýracaktýr 'OKUL ÝDARELERÝ UYARILMIÞTIR' Valilik makamýna sunmuþ olduðumuz dilekçemizde, illimize baðlý okul/kurum müdürlüklerinin uyarýlmasý, sendikal faaliyetlere engel teþkil edecek þekilde sözlü veya yazýlý idari iþ ve iþlem gerçekleþtirecek kamu görevlilerinin ne gibi yaptýrýmlarla karþýlaþacaðýnýn hatýrlatýlmasýný belirttik. VELÝLERE 'ENDÝÞELENMEYÝN' ÇAÐRI- SI Velilere sesleniyoruz; bu eylemle ilgili olarak çocuklarýnýz için endiþelenmeyiniz. Çocuklarýnýz bizim çocuklarýmýzdýr. Okulun asayiþi açýsýndan okul idarelerince gerekli idari tedbirlerin alýnmasý konusunda dilekçelerimizle uyarýda bulunduk. Ayrýca bu eylem öðrencilerimizin eðitim öðretim iþlerini hiçbir þekilde aksatmayacaktýr. Öðretmenlik bilincimiz ve sorumluluðumuz içerisinde, çocuklarýnýz için nefesimizin yettiði yere kadar tüm gayret ve samimiyetimizle çalýþtýðýmýzdan ve çalýþacaðýmýzdan asla þüpheniz olmasýn" ERDAL BÜRO MOBÝLYA Yusuf Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir. * 6 LIK MASA * KONSUL * KESON - * SEHPA * 2 ADET TEKLÝ KOLTUK * ADET ÝKÝLÝ KOLTUK * ADET MÜDÜR KOLTUK Her renk ve modellerimiz mevcuttur. Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm:

6 6 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Bayat taki cinayet özel ekiple çözüldü Bayat ta iþlenen cinayetin iki þüphelisi sevkedildikleri mahkeme tarafýndan tutuklandý. Çorum un Bayat ilçesi Tepekutuðun köyünde av tüfeði ile vurularak öldürülen 56 yaþýndaki A.Þ nin katil zanlýsý olarak Jandarma tarafýndan gözaltýna alýnan K.A. (29) ve D.K (46); Jandarma daki soruþturma iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, sevk edildikleri mahkeme tarafýndan tutuklanarak Çorum LTipi Kapalý Cezaevine konuldu. AÐAÇLIK ALANDA BULUNDU 22 Þubat 25 Pazar günü saat 6. civarýnda evinden ayrýlan ve bir daha kendisinden haber alýnamayan A.Þ nin cesedi, bir gün sonra köylüler tarafýndan Bayat-Belören mahallesi Akyol Kaþ mevkiindeki aðaçlýk alanda bulunmuþtu. Jandarma ekiplerince baþlatýlan soruþturmada, A.Þ nin av tüfeði ile boynundan vurularak öldürüldüðü anlaþýlmýþtý. JANDARMA'DAN ÖZEL EKÝP Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý, cinayeti iþleyen fail ya da failleri yakalamak için, içerisinde özel asayiþ ve istihbarat timleri, olay yeri inceleme timleri, iz takip köpek timi ve konusunda uzman soruþturmacýlar bulunan 2 kiþilik özel bir ekip kurdu. Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile koordineli olarak yürütülen soruþturmada, Tepekutuðun köyünden ve Belören Mahallesinden bir çok þahýs ile görüþüldü. Özel asayiþ timleri ve olay yeri inceleme timleri tarafýndan cesedin bulunduðu yer ve çevresinde yapýlan detaylý araþtýrmalar sabýrla sürdürüldü, delil olabilecek her türlü ayrýntý üzerinde duruldu. Olay yerindeki tekerlek ve ayak izlerinden, maktulün baþka bir yerde öldürülerek Belören Mahallesi Akyol Kaþ mevkiindeki aðaçlýk alana atýldýðý bilgisine ulaþan Jandarma ekipleri, Ýz Takip Köpeði Hisar ýn da yardýmýyla, Bayat ta iþlenen cinayetin iki þüphelisi sevkedildikleri mahkeme tarafýndan tutuklandý. Jandarma özel bir ekip kurarak cinayeti aydýnlattý. A.Þ nin en son Tepekutuðun köyünden K.A. nýn evine girerken görüldüðünü tespit etti. ÖLDÜRÜLÜP ARAZÝYE ATILDI Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan arama kararýyla, annesiyle birlikte yaþayan K.A. nýn evinde ve arabasýnda yapýlan aramada, oturma odasýndaki duvarda saçma izleri ve bazý eþyalarýn üzerinde kan lekeleri bulunduðunu tespit eden Jandarma ekipleri, DNAincelemesi yapýlmak üzere numuneler aldý, evde maktulün ayakkabýlarýný da bularak eþine teþhis ettirdi. Birden fazla noktada yapýlan aramalarda, olayda kullanýlan silah da dahil olmak üzere, üç adet av tüfeði ele geçirildi. Jandarma ekipleri, A.Þ nin öldürüldükten sonra araziye atýldýðý yere kadar taþýndýðý araçta yaptýðý araþtýrmada, bagaj kýsmýnda kan lekeleri olduðunu tespit ederek araca da el koydu. 2 KÝÞÝ CEZAEVÝ'NDE Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile koordineli olarak yürütülen ve Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin sabýrla ve profesyonelce yürüttüðü titiz soruþturma sayesinde elde edilen tüm deliller, görgü þahitleri ve zanlýlarýn ifadeleri doðrultusunda; olay anýnda evde maktul A.Þ. ile birlikte K.A.(29), annesi S.A. (62), halasý D.K.(46), yeðeni B.B. (9) ve köylüsü S.K. nýn (42) bulunduðu, A.Þ. yi K.A. nýn vurduðu, maktulü araca K.A. ve halasý D.K. nýn birlikte koyup Belören Mahallesi Akyol Kaþ Mevkiine götürerek aðaçlýk alana attýklarý anlaþýldý. Alýnan ifadelerinin ardýndan Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.A. ve D.K., mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(haber Merkezi) Kaderleri 24 Mart ta belli olacak Çin'den kaçtýktan sonra Tayland'da göz altýna alýnan biri dört aylýk bebek 7 Uygur'un kaderi 24 Mart'ta belli olacak. Tayland medyasý, baþkent Bangkok'ta aydýr göz altýnda bulunan 7 Uygur'un 24 Mart'ta duruþmaya çýkacaðýný duyurdu. Grubun avukatý Worasit Piriyawiboon, "Mahkeme 24 Mart'ta acil duruþma yapacak ve aralarýnda dört aylýk bir bebeðin de yer aldýðý ayný aileden 7 kiþinin serbest býrakýlýp býrakýlmayacaðýna karar verecek" dedi. Avukat ayrýca, duruþma sonunda hukuk dýþý gözaltýna alýndýklarýna hükmedildiði takdirde, bu kiþilerin hemen serbest býrakýlacaðýný belirtti. Hong Kong medyasýnda yer alan haberlere göre, Teklimakan soyadlý aile geçen yýlýn Mart ayýnda sýnýr kasabalarýndan Aranyaprathet'te yakalanmýþtý. Tüm aile fertleri halihazýrda Bangkok'taki Suan Plu Göçmen Gözaltý Merkezi'nde tutuluyor.(týmetürk) Çin'den kaçtýktan sonra Tayland'da göz altýna alýnan biri dört aylýk bebek 7 Uygur'un kaderi 24 Mart'ta belli olacak. Traktörün altýnda kaldý Türkiye'nin Paris Büyükelçisi hemþehrimiz Hakký Akil'e, bir konferansta yaptýðý konuþma sýrasýnda boyalý saldýrý yapýldý. Paris Descartes Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye ve Fransa'da Laiklik' baþlýklý konferansa konuþmacý olarak katýlan Paris Büyükelçisi Hakký Akil, dinleyiciler arasýndaki bir þahýs tarafýndan boyalý saldýrýya uðradý. Akil'in konuþma yaptýðý sýrada kürsüye yaklaþan þahýs, elindeki boyalý sývýyý Büyükelçi'ye attý. Saldýrgan koruma görevlileri tarafýndan etkisiz hale getirildi. (ÝHA) Çorum un Kargý ilçesinde kullandýðý traktörün altýnda kalan sürücü hayatýný kaybetti. Kaza, ilçeye baðlý Çakýrlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halýlar köyünde yaþayan Adem Göl, tarlasýný sulamak üzere Çakýrlar köyüne gitti. Tarlada bulunan kurumuþ aðacý sökmeye çalýþan Göl, traktörüyle geri manevra yaparak aðaca vurmaya baþladý. Manevra sýrasýnda kontrolden çýkan traktör devrilirken, dengesini kaybettiði için düþen Adem Göl, traktörün altýnda kalarak olay yerinde hayatýný kaybetti. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Hemþehrimize boyalý saldýrý Hayvan Pazarý nda kaza Çorum Hayvan Pazarý nda meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý. Ýsrail askerleri, 6 yaþýndaki Hamza Ebu Haþim isimli çocuðu 2 köpeðin ortasýna koyup, iþkence yaparken görüntülendi. Ebu Haþim'in ailesi, çocuklarýnýn gösterilere müdahale eden Ýsrail askerlerine 'taþ atma' gerekçesiyle tutuklandýðýný, bu olaydan sonra da hastanede tedavi gördüðünü açýkladý. (Týmetürk) Kargý ilçesinde kullandýðý traktörün altýnda kalan sürücü hayatýný kaybetti. Paris Büyükelçisi hemþehrimiz Hakký Akil'e boyalý saldýrý yapýldý. Hamdi K. hayvan pazarýnda dolaþýrken, sürücü M.M. farketmeyip Hamdi K. yý duvara sýkýþtýrdý. Aðar yaralanan Hamdi K. hastanede tedavi altýna alýndý. Ýfadesi alýnan sürücü daha sonra serbest býrakýldý. (Haber Merkezi) Ýsrail'den insanlýk dýþý uygulama! Ýsrail askerleri Ebu Haþim isimli çocuðu 2 saldýrgan köpeðin ortasýna býraktýlar. Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) natürel nohudun kilogramý,866 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK(LÝRA ) EN YÜKSEK (LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday,85,897 Anadolu durum 3. grup,96,96 Tritikale,72,772 ARPALAR Arpa yemlik,74,74 DÝÐER HUBUBATLAR Natürel nohut,866,866(aa)

7 ÇARÞAMBA 4 MART 25 7 Dünya standartlarýnda hizmet verdiklerini açýklayan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, her hastanýn kendileri için özel ve deðerli olduðunu açýkladý Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, düzenlediði basýn toplantýsý ile yoðun bakým hizmetleri baþta olmak üzere, hastane hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. 5 ayrý standartta toplam 88 kiþilik yoðun bakým kapasitesine sahip olduklarýný bildiren Sinan Zehir, "Bize gelen tüm hastalarýmýz bizim için özel ve deðerlidir. Özellikle yoðun bakým ünitesinde tedavisi devam eden hastalarýmýz önce Allah'a sonra bizlere emanettir. Hiç bir hasta yakýnýmýzýn bu konuda gözü arkada kalmasýn." dedi. Hasta mahremiyeti baþta olmak üzere her konunun kendileri tarafýndan son derece önemsendiðine iþaret eden Sinan Zehir, yoðun bakým ünitelerinin hastaneler için olmazsa olmaz kabul edilen kritik üniteler olduðunu, baþta ameliyatlar olmak üzere pek çok tedavinin perde arkasýndaki tamamlayýcý unsurun yoðun bakým üniteleri olduðuna iþaret etti. Çorum'un yanýsýra çevre iller baþta olmak üzere, Türkiye'nin pek çok yerinden hasta kabul ettiklerini ve hizmet verdiklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Zehir, hedeflerinin Ankara baþta olmak üzere diðer þehirlere hasta sevkinin önüne geçerek, insanlara en kaliteli ve güvenilir tedavi hizmetini yerinde sunmak olduðunu söyledi. Yoðun bakýmda tedavisi devam eden ve normal servislerde tedavisi devam eden hastalarýn ve hasta yakýnlarýnýn farklý telaþ ve tedirginlikler taþýdýðýný hatýrlatan Zehir, "Bizim insanýmýzýn aile baðlarý çok Çocuk Yoðun Bakým yolda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, çocuk yoðum bakým ünitesinin yakýn zamanda kurulacaðý müjdesini verdi. 2 yataklý 3. basamak yoðun bakým, 23 yataklý yeni doðan yoðun bakým, 25 yataklý. basamak yoðun bakým, 4 yataklý anestezi yoðun bakým, 6 yataklý koroner yoðun bakým ve 5 yataklý KVC yoðun bakým olmak üzere 88 yatak kapasiteli yoðun bakým ünitelerine sahip olduklarýný ifade eden Sinan Zehir, tüm bunlara çocuk yoðun bakým ünitesinin de ekleneceðini duyurdu. Tüm alt yapý ve ekipman hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný söyleyen Zehir, bu konuda Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý'nýn çok yakýn desteklerini gördüklerini aktararak, en kýsa zamanda ünitenin hizmete gireceðini ve bu sayede de çocuk hastalýklarýna yönelik gerçekleþtirilen tedavilerin daha da güçleneceðini söyledi. Baþhekim Zehir, Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi iþ birliðinin çok deðerli sonuçlar vererek, Çorum baþta olmak üzere bölge illere de ciddi hizmetler veren bir kurum haline geldiklerini, hastanenin donanýmýndan kadrosuna kadar destek veren herkesi teþekkür ettiklerini aktardý. güçlü olduðu için, bir yakýnýnýn hastalýðý durumunda da bir o kadar endiþe ve kaygýsý artmaktadýr. Bu çok doðaldýr ve olmasý gereken de budur. Ancak devreye yoðun bakým tedavisi girdiðinde, buralarda sürdürülen hizmetler de yapýlan tedaviler de çok hassas ve korunaklý bir hal alýyor. Burada hasta sahiplerinden isteðimiz, gönüllerinin rahat olmasý yönündedir. Hasta yakýnlarý, hastanýn ve ortamýn korunmasý için ziyaret kýsýtlýlýðý ile karþýlaþtýðý için, hastasýný görememenin üzüntüsüyle, hastasýna nasýl bir bakým ve tedavi uygulandýðýný bilemeyebilir. Ýsteðimiz o ki, burada bulunan tüm hastalarýmýz, büyük bir titizlik ve ihtimamla takip ediliyor. Günlük 3 kez kiþisel bakýmlarý yapýlan hastalarýmýzýn saç temizliði, týrnak bakýmý baþta olmak üzere, özel losyonlu temizlik petleri ile vücutlarý tepeden týrnaða kadar temizleniyor. Saç diplerinin ovuþturulmasýndan, yatak yarasý oluþmamasý için günde en az 5-6 kez pozisyon deðiþikliði yapýlýyor. Bizler hastamýzýn tedavisinin önemi kadar, bu tür hizmetlerin de gerekliliðine inanan ve bu konuda her türlü özveriyi büyük bir titizlik ve insana saygý çerçevesinde yürüten deðerli mesai arkadaþlarýyla çalýþýyoruz." dedi. Çok gerekli durumlarda, istisna olmak kaydýyla hastanýn da durumu müsait olduðu vakit, hasta yakýnlarýndan bir kiþiyi özel kýyafetler giydirdikten sonra, yoðun bakýma almaya da gayret ediyoruz. Ancak yoðun bakým ziyareti konusunda kimi hasta yakýnlarýmýzýn ýsrarý, hastanýn ve ortamýn riske edilmesi anlamý taþýyacaðý için, hasta yakýnlarýmýzdan bu konuda anlayýþ ve hoþgörü bekliyoruz." diyen Hitit Üniversitesi Eðitim Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, son sistem cihazlarýn bulunduðu yoðun bakým ünitelerinde 3 bayan 4 erkek hemþirenin görev yaptýðýný, özellikle erkek hemþirelerin, güç isteyen hizmetlerin gerektiði durumlarda devreye girerek, hastanýn tedavisine destek olduðunu aktardý. Hastanenin pek çok ildeki hastanelere oranla zengin bir yoðun bakým alt yapýsýna sahip olduðunu hatýrlatan Sinan Zehir, hastane kapasitesi, imkanlarý, yönetim anlayýþý ve personel hassasiyetinin özellikle Çorumlular tarafýndan bilinip algýlanmasýný istediklerine iþaret ederek, "Büyük bir özveriyle yapýlan hizmetlerin samimiyetinin toplum tarafýndan algýlanmasý, hasta yakýnlarýnýn üzüntüsünü ve telaþýný azaltacaðý gibi huzurlu ve rahat bir psikoloji ile günlük yaþamlarýný devam ettirmelerini saðlar. Hastayý tedavi ederken, geride kalan yakýnlarýnýn da huzur ve mutluluðunu temin etmek de bizim görevlerimiz arasýndadýr." dedi. Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin esas alýndýðý yeni düzenlemede, yoðun bakýmda yer alan hastalarýn görüntüleri, bundan böyle sadece ilgili hastanýn yakýnlarý tarafýndan izlenebilecek. Perde bölmeli olarak oluþturulan iki ayrý kabinde yer alan dev ekranlardan, yoðun bakýmdaki hastalarýn durumlarýný ailelerine göstermek için ayrýca görevlilerin de salonda vatandaþa hizmet vereceðini söyleyen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, ekran görüþü için bekleyen hasta yakýnlarýnýn hastasýnýn isminin dahili telefonla görevli tarafýndan yoðun bakýma bildirileceðini, yoðun bakým görevlilerinin de hastayý hazýr hale getirip, kamerayý açarak, perde ile kapalý olan kabinde hasta ve yakýnlarýný ekran üzerinden buluþturacaðýný anlattý. Her zaman en iyiye ulaþmak için çalýþtýklarýný kaydeden Sinan Zehir, hiç bir ayrýntýyý atlamaksýzýn hasta ve yakýnlarýnýn tedavisi kadar, memnuniyetlerine de deðer verdiklerini, hasta mahremiyetinin korunmasýnýn hem mesleki hem de ahlaki bir sorumluluk olduðuna inandýklarýný bildirdi. Bekleme salonunda yer alan ve herkesi görebileceði kýsýmda bulunan dev ekranda da, ameliyathanede bulunan hastalarýn tedavi bilgileri ve sonuçlarýnýn duyurulduðunu, herkesin hastasýnýn ne zaman ameliyata girdiði ve ne zaman çýktýðýna iliþkin an be an bilgilendirildiðini de sözlerine ekledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Anestezi Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Yeliz Þahiner, Baþhemþire Ayþe Saatçi nin de katýldýðý basýn toplantýsýnda, hastanenin diðer hizmetleri hakkýnda da genel bilgiler verildi.

8 8 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'na zehir birimi kuru- 5 kiþilik saðlýk ekibi, Erdoðan'ýn yemeklerini özel testlerden geçiriyor, radyasyon, kimyasal madde ve aðýr metal taramasý yapýyor. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile ailesine yönelik zaman zaman ortaya çýkan suikast planlarýna karþý her türlü güvenlik tedbiri alýnýrken, 'zehirlenme' giriþimlerine karþý da özel gýda güvenliði tedbirleri uygulanmaya baþladý. Erdoðan'ýn saðlýk ekibinin baþýndaki isim olan AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda alýnan gýda güvenliði tedbirlerini anlattý. TBMM'de bazý gazetecilerle sohbetinde Saray'da 5 kiþilik özel saðlýk ekibinin kurulduðunu, bu ekibin 24 saat esasýna göre çalýþtýðýný belirten Erdöl, alýnan tedbirleri þöyle sýraladý: Sayýn Cumhurbaþkanýnýn can, gýda ve beslenme güvenliði ile ilgili çalýþma planý yapýldý. Buna göre, içtiði sudan, yediði yemeðe kadar her þey inceleme ve analizden geçiriliyor. Uluslararasý kriterlere göre yapýlan bu çalýþmaya göre, yiyeceklerde radyasyon, kimyasal madde, bakteri ve aðýr metal gibi taramalar yapýlýyor. Bu analizler belli bir düzen içinde gerçekleþtiriliyor. Yurt içi ve yurt dýþýndaki tüm seyahatlerinde de bu inceleme Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netanyahu ABD gezisi sýrasýnda çarpýcý açýklamalarda bulundu. Netanyahu dünya güçlerinin Ýran'ýn nükleer silahlara sahip olmasýný engellemesi gerektiðini ifade etti. yapýlýyor. Çünkü, dünya genelinde suikastlerin artýk silahla deðil, bu tür yollarda özellikle gýda yoluyla yapýldýðý biliniyor. Saray'daki saðlýk ekibinde gýda konusunda uzmanlarýn da bulunduðunu belirten Erdöl, Alýnan numuneler sadece Ankara'da deðil, Ýstanbul'da da farklý farklý laboratuvarlarda analiz ediliyor. Saray'da bir analiz laboratuvarý kurulmasý da düþünülüyor. Bu konuda dünya literatürünü takip ediyoruz. Tüm dünya liderlerinin gýda güvenliði ve suikastlere karþý korunmasý ile ilgili tüm geliþmeleri izliyoruz. Biz bu konuda diðer ülkelerden daha ileriyiz dedi. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda kullanýlan gýda ürünleri ile ilgili güvenlik tedbirlerinin alým aþamasýndan itibaren baþladýðýný kaydeden Erdöl, Gýda malzemelerinden, deterjana kadar güvenli yerlerden alýþ veriþ yapýlmasýna dikkat ediliyor. Bunlar alým aþamasýnda kontrolden geçiriliyor. Piþirme ve kullanma aþamasýnda da ayrýca analiz yapýlýyor diye konuþtu. Erdöl, bugüne kadar Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yönelik ciddi bir vaka ile karþýlaþýlmadýðýný, yapýlan taramalarda ve testlerde bazý meyve ve sebzelerde ilaç kalýntýsý gibi basit verilere ulaþýldýðýný da Netanyahu Ýran la korkutuyor Netanyahu Ýran'ýn "beþ kýtada teröristleri desteklediðini ve silahlandýrdýðýný" iddia ederken "Ýran'ýn nükleer silahlarla neler yapabileceðini bir düþünün. Nükleer bir Ýran nihai amacý olan Ýsrail'i yok etme arzusunu gerçekleþtirmiþ bir Ýran olacaktýr" 'PKK'ya silah býrak çaðrýsý'na ABD'den ilk yorum ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Öcalan tarafýndan PKK'ya yapýlan silah býrakma çaðrýsýný memnuniyetle karþýladýðýný açýkladý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, geçtiðimiz cumartesi günü HDP'li Sýrrý Süreyya Önder tarafýndan Öcalan'ýn PKK'ya yaptýðý silah býrakma çaðrýsýný oldukça memnuniyet verici olduðunu belirtti. "BARIÞ ÝÇÝN ATILAN HER ADIM ÖNEMLÝ " ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Marie Harf, günlük basýn brifinginde, PKK'ya silah býrakma çaðrýsý yapýlmasýna iliþkin soru üzerine, "Biz bu sorunun barýþçýl yollarla çözülmesine yönelik her adýmý memnuniyetle karþýladýk, karþýlýyoruz ve tüm taraflarý uzun süreli barýþ için gösterdikleri çabadan ötürü takdir ediyoruz" ifadesini kullandý. "YAKINDAN ÝZLEYE- CEÐÝZ" Konuya ilgili detaylarýn gelecek günlerde ortaya çýkacaðýný kaydeden Harf, geliþmeleri yakýndan izleyeceklerini dile getirdi.(haber7) Þubat ayý enflasyon rakamlarý TÜÝK, tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açýkladý. Açýklanan rakamlara göre enflasyon Þubat ayýnda yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan açýklanan rakamlara göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Þubat ayýnda %,7, Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ise aylýk yüzde,2 oranýnda arttý. Enflasyon yýllýk bazda ise yüzde 7,55 oldu. TÜFE de (23=) 25 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre %,7, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %,82, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %7,55 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,77 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %2,59 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 25 yýlý Þubat ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada %,77, lokanta ve otellerde %,6, haberleþmede %,94 ve saðlýkta %,82 artýþ gerçekleþti. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylýk %,2 arttý. Yurt içi üretici fiyat endeksi (YÝ-ÜFE), 25 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre %,2 artýþ, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %,53 artýþ, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %3, artýþ ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,79 artýþ gösterdi. En yüksek aylýk artýþ kok Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK), 7 Haziran da yapýlacak genel seçimle ilgili düzenlemeleri, Resmi Gazete de yayýmlandý. Buna göre, 7 Haziran Pazar günü yapýlacak olan genel seçim, tüm yurtta saat 8. de baþlayýp 7. de sona erecek. Düzenlemelere göre, seçime katýlan siyasi partiler kendi üyeleri dýþýndaki vatandaþlarýn elektronik posta adreslerine, telefonlarýna, görüntülü, sesli veya yazýlý mesaj göndererek propaganda yapamayacak. Ceza infaz kurumunda bulunan, seçmen niteliðine sahip taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar oy kullanabilecek. Hükümleri kesinleþmiþ olmasýna raðmen, ceza infaz kurumuna henüz alýnmayan yada ceza infaz kurumuna alýndýktan sonra koþullu olarak salýverilen veya denetimli serbestlik yararlanýp salýverilmelerine raðmen hak ederek salýverilme süreleri dolmayan hükümlüler, seçimde oy kullanabilecek. Ayrýca mahkeme tarafýndan uzun süreli cezasý ertelenmiþ olmalarý nedeniyle ceza infaz kurumunda olmayan hükümlüler oy kullanabilecek.(ýha) ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleþti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artýþ gösterdiði alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (%6,42), metal cevherleri (%7,3), diðer mamul eþyalar (%4,68) alt sektörleridir. Buna karþýlýk ham petrol ve doðal gaz (%-26,69), basým ve kayýt hizmetleri (%-,9) ve kauçuk ve plastik ürünler (%-,66) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediði alt sektörler oldu. Ana sanayi gruplarýnda en yüksek artýþ enerji malýnda gerçekleþti. Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre 25 yýlý Þubat ayýnda en yüksek aylýk artýþ enerji mallarýnda ve en yüksek yýllýk artýþ dayanýksýz tüketim mallarýnda gerçekleþti. Aylýk en fazla düþüþ gösteren grup %6,58 ile giyim ve ayakkabý oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 25 yýlý Þubat ayýnda endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %,44 ve eðitimde %,8 düþüþ gerçekleþti. Yýllýk en fazla artýþ %3,7 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleþti. TÜFE de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre lokanta ve oteller (%2,66), çeþitli mal ve hizmetler (%9,8), saðlýk (%8,29), eðitim (%7,96) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Aylýk en yüksek artýþ %,9 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak) te oldu. Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. Düzey de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre en yüksek artýþ %3,2 ile TR32 (Aydýn, Denizli, Muðla) bölgesinde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %8,22 ile TR (Ýstanbul) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %9,46 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale) bölgesinde gerçekleþti.(haber7) Seçim düzenlemeleri Resmi Gazete de

9 Akýllý telefonlar depremde hayat kurtaracak CHP den bol vaadli seçim kampanyasý Eskiþehir Mobil Deprem Bilgi Sistemi (ESDBS) uygulamasý, akýllý telefonlara yüklenerek olasý depremlerde hayat kurtaracak. Test çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý ve mart ayý içinde ücretsiz olarak IOS kullanýcýlarýnýn hizmetine açýlacak uygulama ile IOS iþletim sistemli akýllý telefon kullanýcýlarý, depremin hemen sonrasýnda çektikleri hasarlý bina fotoðraflarýný uygulamaya yükleyerek bilgi paylaþýmýnda bulunacak. Uygulama ile depremin hemen ardýndan ekiplerin olay yerini hýzlý bir þekilde tespit ederek enkaz altýnda kalanlara kýsa sürede müdahale etmesi saðlanacak. Uygulamanýn, büyük hasarlara yol açacak olasý depremler sonrasýnda saniyelerin bile büyük önem arz ettiði kurtarma çalýþmalarý konusunda büyük katký saðlayacaðý tahmin ediliyor. AFET ANINDA HIZLI, GÜVENÝ- LÝR VE FAYDALI BÝLGÝ Konuyla alakalý açýklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, ülkemizde yaþanan deprem afetleri sonrasýnda en çok ihtiyaç duyulan lojistik hizmetlerin baþýnda iletiþimin geldiðine dikkat çekti. Afet anýnda hýzlý, güvenilir ve faydalý bilginin hem afetten etkilenen insanlara hem de afeti yönetecek insanlara ulaþtýrýlmasý hayati önem taþýmaktadýr diyen Tün, Anadolu Üniversitesi bu ihtiyaçtan yola çýkarak, hem vatandaþýn yaþanan depremin etkileri hakkýnda bilgi sahibi olmasý hem de depremin hemen sonrasýnda vatandaþtan gelen bilgilerden yararlanarak saðlýklý bir afet yönetim planlamasý yapýlabilmesine olanak saðlayacak hizmetlerden birisi olan Eskiþehir Deprem Bilgi Sistemi (ESDBS) Mobil Uygulamasýný geliþtirmiþtir ifadelerini kullandý. Bu uygulamayý akýllý telefonlarýna yükleyen vatandaþlarýn, hissettiði deprem hakkýnda depremin hangi mahallede ne kadar sarsýntý ürettiði bilgisine deprem anýnda sahip olabileceklerini de anlatan Tün, þöyle konuþtu: Uygulama ayný zamanda, yaþanan olasý bir deprem sonrasýnda kullanýcýlardan hissettikleri depremin þiddeti hakkýnda bilgi toplayarak ve kullanýcýlarýn konum bilgileriyle birlikte depremin hemen sonrasýnda çektikleri hasarlý bir bina fotoðrafýný uygulamaya yükleyerek bilgi paylaþýmýnda bulunmalarýna imkan tanýyacaktýr. Afetten etkilenen insanlarýn bilgi paylaþým platformu olarak da kullanabilecekleri bu uygulama ile afet sonrasý ihtiyaç analizlerin saðlýklý bir þekilde yapýlabilmesi, duyurulara hýzlý eriþim, sosyal medyada haberleþme, imkan ve olanaklarýn verimli kullanýlabilmesi gibi birçok lojistik hizmetlere önemli bir bilgi kaynaðý saðlanabilecektir. Uygulamanýn hizmete alýnmasý ile birlikte vatandaþlara detaylý bilgilendirme yapýlacaktýr. Öte yandan uygulamanýn geliþtirilmesi kapsamýndaki çalýþmalarýn, Anadolu Üniversitesi öncülüðünde Eskiþehir Valiliði Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ve Tepebaþý Belediyesi ile koordinasyonlu bir þekilde yürütüldüðü bildirildi.(ýha) CHP'nin seçim kampanyasýnda emeklilere 2 ikramiye, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasý, çiftçiye mazotun.5 lira olmasý gibi vaatler var CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, hafta sonu Ýstanbul da, seçimlerde partisinin reklam kampanyasýný yürütecek olan Ali Taran ile bir araya geldi. Taran, CHP Lideri nin verdiði bilgiler ýþýðýnda seçimlerde partinin kullanacaðý reklamlarý hazýrlayacak. Kýlýçdaroðlu nun Ali Taran a ilettiði, CHP nin seçim vaatlerinin baþlýklarýna ulaþýldý. CHP nin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açýklayacaðý seçim vaatlerinden bazýlarý þöyle: YOKSUL AÝLE: Yoksul aileler Aile Sigortasý kapsamýna alýnacak, her aileye en az 72 lira maaþ baðlanacak. Ailede kiþi sayýsý arttýkça bu para da artacak. EMEKLÝ: Emeklilere dini bayramlarda birer maaþ ikramiye verilecek. Emekli aylýklarý için intibak yasasý çýkarmayý, emekli maaþlarýný, gýda ürünlerinin enflasyonuna göre arttýrmayý ve en düþük emekli maaþýný bin 5 liraya çýkarmayý vaat ediyor. ASGARÝ ÜCRET: Asgari ücretlilerin maaþlarýndan kesintiye son verilecek. Asgari ücret 2 liranýn üzerine çýkarýlacak. ÇÝFTÇÝ MAZOTU: Çiftçinin kullandýðý mazot.5 lira olacak. ÜCRETSÝZ KREÞ: Çalýþan ya da çalýþmayan, bütün ailelerin çocuklarýna okul öncesi eðitim ücretsiz olacak. YURT: Üniversite öðrencilerinin yurt sorunu yýl içinde çözülecek, üniversite harçlarý kaldýrýlacak. UCUZ KONUT: Asgari ücret alan vatandaþlarýn bile sosyal konut projesi kapsamýnda ev sahibi olmalarý saðlanacak.(habertürk) Ýþitme kaybýnda erken teþhis önem- Ýþitme kaybýnýn her yaþ döneminde görülebilen çok önemli bir saðlýk sorunu olduðu, erken tedavinin önemli olduðu belirtildi. KBB Uzmaný Dr. Feyha Kahya Aydoðan, 3 Mart Dünya Kulak ve Ýþitme Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, iþitme kayýplarýnýn bazý durumlarda muayene ile teþhis edilebilirken bazen de çok sayýda test yapýlmasý gerekebileceðini belirtti. Dr. Aydoðan, iþitme kaybý nedenlerini ise þöyle sýraladý: Dýþ Kulak: Dýþ kulakta bulunan kir, yabancý cisim varlýðý, kulak kepçesi yokluðu, doðuþtan þekil bozukluðu, dýþ kulak yolunun doðuþtan kapalý olmasý ya da dýþ kulak iltihabý veya tümörleri iþitme kayýplarýna neden olabiliyor. Orta Kulak: Orta kulakta iltihap, basýnç düþüklüðü, orta kulak kireçlenmesi, orta kulakta yer alan tümörler, yýrtýlmýþ ya da delinmiþ kulak zarý iþitme kayýplarýndan sorumlu olabiliyor. Ýç Kulak: Yaþlýlýða, yüksek gürültüye maruz kalmaya baðlý olarak iç kulaktaki iþitme sinirlerinin zarar görmesi de kayýplarýn meydana gelmesinde önemli bir etken. Ayrýca iç kulak iltihabý, Meniere hastalýðý ve iþitme sinirinde bulunan tümörler de iþitme kaybýna neden olabiliyor. Kalýtým: Kalýtýmsal nedenler kiþiyi bu deðiþikliklere daha yatkýn hale getirebiliyor. Bu tür bir iþitme kaybý kalýcý iþitme kaybý olarak da biliniyor. Dýþ faktörler: Mesleki deformasyon ve birtakým ilaçlar da iþitme kaybýna neden olan önemli risk faktörleri arasýnda. RAHATSIZLIÐI GÖZARDI ET- MEYÝN Ýþitme kaybýnýn ilk belirtilerinin her zaman belirgin olmayabileceðini de söyleyen KBB Uzmaný Feyha Kahya Aydoðan, Genellikle iþitme sorunu geçici bir rahatsýzlýk olarak deðerlendirip göz ardý ediliyor. Bu yüzden iþitme kaybý nedeni ile ilgili hekime baþvurmak yerine onunla yaþamak tercih ediliyor dedi. Çoðu iþitme kaybýnýn zaman içinde ilerleyerek kronik hale gelebileceðini belirten Dr. Aydoðan, Sorun ne kadar önce tespit ve tedavi edilirse, iþitme kaybýnýn ilerlemesini önleme ve doðru iþitme tedavisinden mümkün olan en olumlu sonucu alma þansý da o kadar fazla olacaktýr. Bu amaçla Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamaya koyduðu Yenidoðan Ýþitme Taramasý nýn pek çok doðuþtan iþitme engelli bebeðin tespitini ve erken rehabilite edilmesini saðlýyor" diye konuþtu.(ýha) Kadýnlarýn yüzde 65'inde demir eksikliðibilimsel bir araþtýrmaya göre, kadýnlarýn yüzde 65'inde demir eksikliði saptandý. Bilimsel bir araþtýrma, halsizlik, kendini yorgun, bitkin hissetme, nefes darlýðý ve göðüs aðrýsýna neden olan demir eksikliðinin, kadýnlarýn yüzde 65'inde görüldüðünü ortaya koydu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Üyesi Dr. Fikret Kurt ve ekibi tarafýndan, uluslararasý kongrede yayýmlanan bildiride, kadýnlarda demir eksikliði sýklýðýna iliþkin araþtýrmanýn sonuçlarý yer aldý. Kayýtlý nüfusu 7 bin 32 olan aile saðlýðý merkezinde, bir yýl süresince gerçekleþtirilen araþtýrmaya, farklý þikayetlerle aile hekimliði polikliniðine baþvuran ve kan tahlili yapýlan 8 yaþ üzerindeki kadýnlar dahil edildi. Kadýnlar, araþtýrmada B-2 ve demir eksikliði yönünden deðerlendirildi. Araþtýrmaya alýnan kadýnlarýn yaþ ortalamasý 49 olarak belirlendi. Araþtýrmaya dahil edilen ve demir ölçümü istenilen hastalarýn yüzde 47'sinin demir oranlarýnýn ve yüzde 9'inin demiri depolamaktan sorumlu protein türü olan ferritinin düþük olduðu saptandý. Demir ölçümü yapýlan kiþilerin yüzde 47'sine ise demir eksikliði tanýsý konuldu. Araþtýrma sonucunda hazýrlanarak sunulan bildiriye göre, demir ÇARÞAMBA 4 MART 25 9 Kadýnlarýn yüzde 65'inde demir eksikliði var eksikliði saptanan kadýnlarýn yaklaþýk yüzde 65'inde anemi olmadan demir eksikliði bulunurken, ferritin düzeyi düþük kadýnlarýn yaklaþýk yüzde 7'inde hemoglobin düzeyinin, yaklaþýk yüzde 4'ýnda ise demir düzeyinin normal deðerlerde olduðu görüldü. KALP SORUNLARINA YOL AÇABÝLÝYOR Vücutta yeterli demirin bulunmamasýndan kaynaklanan, sýk görülen ve kolay tedavi edilebilen bir anemi türü olan demir eksikliði anemisinde, genellikle kan kaybý, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin yeterince emilememesi demir düzeylerinin düþük olmasýna yol açýyor. Yeterli demir olmadýðýnda, vücut depoladýðý demiri kullanarak, bir süre sonra depolanmýþ demir tüketiliyor. Demir eksikliði anemisi halsizlik, kendini yorgun ve bitkin hissetme, nefes darlýðý, göðüs aðrýsý ve diðer belirtilerle kendini gösteriyor. Aðýr demir eksikliði anemisi kalp sorunlarýna, enfeksiyonlara, çocuklarda büyüme ve geliþme ile ilgili problemlere ve diðer komplikasyonlara yol açabiliyor. Demir eksikliði anemisi riski en fazla olanlar arasýnda bebekler, küçük çocuklar, kadýnlar ve iç organlarýnda kanama olan yetiþkinler yer alýyor.(aa) Ebola virüsü ölüyken bile bulaþýyor Ebola virüsünün, hastanýn ölümünden 7 gün sonra bile bulaþýcý olabileceði belirlendi. ABD Ulusal Saðlýk Enstitüleri'nden (NIH-National Institutes of Health) Prof. Vincent Munster ve ekibi, Ebola virüsü kapan ve ölen makak maymunlarýnýn aðýz, burun, göz hücreleri ile dalak, karaciðer gibi organlarýnýn dokularýný inceledi. Ölü maymunlarý, Batý Afrika'daki iklime benzer olmasý için 27 derece sýcaklýkta ve yüzde 8 nemli odalarda bekleten bilim adamlarý, 7 gün sonra bile virüsün canlý olduðunu saptadý. Bilim adamlarý, maymunlarda virüsün bu canlý kalma özelliðinin insanlarda geçerli olabileceðine dolayýsýyla Batý Afrika'daki cenaze törenlerinde yakýnlarýnýn Ebola'dan ölen kiþiye temas etmesinin virüsün yayýlmasýna yol açtýðýna dikkati çekti. Dünya Saðlýk Örgütü'nün son verilerine göre, Gine, Sierra Leone ve Liberya baþta olmak üzere Batý Afrika ülkelerindeki Ebola salgýný, 9 bin 589 kiþinin ölümüne neden oldu.(aa)

10 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Meclis ten Özel Ýdare ye tam not RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Mart Ayý Toplantýlarý dün de sürdü. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Özel Ýdare nin 24 Yýlý Faaliyet Raporu görüþüldü. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. ÖZEL ÝDARE NÝN PERFORMANSINA TAM NOT Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi nde Ýl Özel Ýdaresi 24 Yýlý Faaliyet Raporu konulu bir sunum yaptý. Geçen yýlki faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Ömer Arslan, Özel Ýdare nin 24 yýlý için belirlenen hedef ve göstergelere baðlý kaldýðýný söyledi. Sunumunda teþkilat þemasýndan Vali Ahmet Kara nýn deðerlendirmelerine, personel daðýlýmýndan hizmet alýmýna, bütçe rakamlarýndan faaliyet kalemlerine kadar pek çok alanda bilgi veren Arslan, Meclis üyelerinin sorularýný da cevapladý. 24 yýlý sonunda yapýlan toplantýlarda da gündeme gelen yatýrýmlarý maddeler halinde sýralayan Arslan, 322 milyon 5 bin 23 TLolan bütçenin 87 milyon 26 bin 974 TL sinin harcandýðýný, geriye kalan 33 milyon 626 bin 658 TL sinin ise 25 yýlýna devrolduðunu hatýrlattý. 24 yýlý gelir bütçesinin 225 milyon 77 bin 88 olduðunu belirten Arslan, ortaklýk paylarý bütçesinin ise milyon 5 bin 436 TLolduðunu bildirdi. Ýl Özel Ýdaresi nin 24 yýlý bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ne milyon 2 bin TL yardým yaptýðýný anlatan Arslan, geçen yýlýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Mart Ayý Toplantýlarý dün de sürdü. hesaplarýnýn Sayýþtay Baþkanlýðý tarafýndan denetlendiðini, Meclis Denetim Komisyonu denetiminin ise halen devam ettiðini kaydetti. Arslan, ayrýca kýrsal ve tarýmsal altyapý iyileþtirmeleri, imarlý yapýlaþma, aðaçlandýrma ve çevre düzenlemeleri, eðitim hizmetlerinde alt yapýnýn tamamlanmasý ve güçlendirilmesi, saðlýk hizmetlerinin alt yapýsýnýn geliþtirilmesi, toplumsal güvenliðin saðlanmasý, sosyal yardýmlarýn sürdürülmesi ve sosyal hizmetler altyapýsýnýn güçlendirilmesi, sportif faaliyetlerin geliþimi ve yaygýnlaþtýrýlmasý, kültürel yaþamýn ve turizmin geliþtirilmesi, kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi amaçlarýyla yapýlan faaliyetleri anlattý. Meclis Üyeleri nin bilgisine sunulan rapor, yapýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak kabul edildi. MECLÝS TEN ÞÝDDET ve RAM ÖNERGESÝ Ýl Genel Meclisi nin dünki oturumunda kadýna yönelik þiddetin önlenmesi ve Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM) nin faaliyetleri konusunda iki ayrý araþtýrma önergesi verildi. CHP li Ýl Genel Meclis Üyeleri Yýldýz Bek ve Burçin Solmaz Polat ile AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli tarafýndan verilen önerge teklifinde kadýna yönelik þiddetin nedenleri, tedbir yaklaþýmlarý, þiddet maðduru kadýnlara sunulan hizmetler, basýnýn þiddet haberlerine bakýþý konularýnýn araþtýrýlmasý istendi. Önerge hakkýnda söz alan AK Parti Alaca Ýl Genel Meclisi Üyesi Sami Odabaþ ise þiddetin temelinde din eðitimi eksikliðinin yattýðýný belirterek bu hususa da hazýrlanacak raporda yer verilmesini teklif etti. Yazýlý önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Eðitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Aile ve Engelliler Komisyonu na havale edildi. Rehberlik Araþtýrma Merkezi nin faaliyetleri, aile ve öðrencilere sunduðu hizmetleri konu alan araþtýrma önergesi ise yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Eðitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu na havale edildi. Çorum merkeze baðlý Çobandivan, Deðirmendere ve Dut Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðlý Bektaþoðlu, Büyükdivan ve Çalýca Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 3.3 da gerçekleþecek Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi nde Ýl Özel Ýdaresi 24 Yýlý Faaliyet Raporu konulu bir sunum yaptý. Hars Traktör sahibinden Keçecioðullarý na ziyaret RECEP MEBET Hars Grup Yönetim Kurulu Baþkaný H. Hüseyin Angýlcý geçtiðimiz günlerde Hars Traktör Çorum-Amasya bölge bayii Keçecioðullarý Otomotiv i ziyaret etti. Keçecioðullarý Otomotiv sahibi Ahmet Keçeci nin evsahipliðindeki ziyarete Hars Traktör yetkilileri ile bazý sanayici ve iþadamlarý da katýldý. Ziyarette konuþan Hüseyin Angýlcý, Türkiye nin gururu Hars Traktörleri ne ilgi çýð gibi büyüyor dedi. Hars Traktör bayiliðini üstlenen iþadamý Ahmet Keçeci yi tebrik eden Angýlcý, Türk kaplaný olarak niteledikleri markalarýna gönül verenlere þükranlarýný ifade etti. Yüzde yerli traktör markasý Hars ýn Türkiye yi yurt içi ve yurt dýþýnda baþarýyla temsil ettiðini anlatan Angýlcý, Hars Traktör olarak, bizden olmanýn ve bizi temsil etmenin bilinciyle daima kendimizi yenileyerek çiftçilerimizden gelecek önerilerle yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz diye konuþtu. Turbo intercoll, perkins euro 3 motor, E-lift (otomatik kuyruk mili) ve ipto (baðýmsýz kuyruk mili) ile çiftçilerin traktörlerde aradýðý tüm kolaylýklarý bir arada sunduklarýný vurgulayan Angýlcý, Hars Traktör ün yeni modellerini yakýndan görmek isteyen herkesin Çorum Traktörcüler Hüseyin Angýlcý, Ahmet Keçeci yi tebrik etti. Sitesi nde faaliyet gösteren Keçecioðullarý Otomotiv i ziyaret edebileceklerini kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ahmet Keçeci ise nezaketinden dolayý Hars Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Angýlcý ya teþekkür etti. Ziyarete Hars Traktör yetkilileri ile bazý sanayici ve iþadamlarý da katýldý. Burçin Solmaz Polat ve Yýldýz Bek 25 bin 95 engelli ve yakýnýna 97 bin TL yardým RECEP MEBET Ýl Genel Meclisi Aileler ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, Çorum genelinde bakýma muhtaç 25 bin 95 kiþiye ve ailesine toplamda 97 bin 26 lira bakým yardýmý yapýldýðýný söyledi. Engelliliðin tanýmý, engelli raporu, engelli maaþý, evde bakým yardýmý, yardýmlardan yararlanma koþullarý hakkýnda bilgiler veren Ünal Cevizci, Ünal Cevizci Mustafa Çatar Sami Odabaþ Yurdanur Özzehinli konuyla ilgili araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sundu. Engellilere yapýlan yardýmlar konusunda Çorum a ait istatistiki rakamlarý açýklayan Cevizci, 24 yýlýnda 78, 25 in ilk döneminde ise 76 kiþiye engelli bakým yardýmý verildiðini söyledi. Çorum genelinde engelli yakýný 67 kiþiye.644 TL ödendiðini belirten Cevizci, 8 bin 43 kiþiye 33 bin 75 TL engelli aylýðý, 4 bin 427 kiþiye 42 bin 3 TL evde bakým yardýmý yapýldýðýný kaydetti. KÖYDE 77 HAYVAN ÝTLAF EDÝLDÝ Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, büyükbaþ hayvanlarda görülen LSD hastalýðý nedeniyle Çorum da köyde toplam 77 hayvanýn itlaf edildiðini açýkladý. Konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sunan Mustafa Çatar, köylerde yapýlan incelemelerin sonuçlarýný paylaþtý. Edinilen bilgilere göre Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nce alýnan tedbirler sayesinde hastalýðýn yayýlýmýnýn önlendiði ve aþýlama çalýþmalarýna baþlandýðý belirtildi. MHP yönetiminden Yaðmur Damlasý na iade-i ziyaret RECEP MEBET Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ve beraberindeki heyet dün Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ni ziyaret etti. Derneðin Çorum Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru nun evsahipliðindeki ziyarette bazý parti yöneticileri de hazýr bulundu. Ýade-i ziyaretlere devam ettiklerini belirten Bekir Çetin, MHP nin siyaset anlayýþý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Ülke ve dünya gündemine dair deðerlendirmelerde bulunan Çetin, Türkiye nin meselelerine milliyetçi çözümler sunduklarýný kaydetti. Yaðmur Damlasý Derneði nin faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini anlatan Çetin, Kýsýtlý imkanlara raðmen son derece faydalý çalýþmalara imza atan Dernek yönetimini kutluyorum. MHP olarak yanýnýzdayýz ve her türlü desteðe hazýrýz dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ahmet Sözüdoðru ise Desteðinizle büyümeye devam edeceðiz diyerek MHP Ýl Baþkaný Çetin e teþekkür edip baþarý diledi. MHP yönetimi dün Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ni ziyaret etti.

11 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Eðitim camiasýnda hüzün Genç öðretmen kalbine yenildi RECEP MEBET Evli ve 4 yaþýnda bir çocuk annesi olan Tuðba Mýhçý hayatýný kaybetti. Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Ýsmail Güngör ün kýzý Eðitimci-Yazar Tuðba Mýhçý (32) vefat etti. Sakarya ili Erenler Ali Dilmen Anadolu Lisesi Edebiyat Öðretmeni Tuðba Mýhçý geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Evli ve 4 yaþýnda bir çocuk annesi olan Mýhçý nýn vefatý ailesi ve eðitim camiasýný hüzne boðdu. Merhumenin cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben memleketi Ýskilip te topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Tuðba Mýhcý ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kýzýlay a kan, mükellefe çiçek RECEP MEBET Defterdarlýk çalýþanlarý Vergi Haftasý nedeniyle dün kan baðýþýnda bulundu. Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi nde gerçekleþen anlamlý etkinliðe Defterdar Ali Sormaz, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ile maliye personeli katýldý. Türk Kýzýlayý nýn Kan Ver, Can Ver sloganýyla baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek veren Defterdarlýk çalýþanlarý, verginin de kan gibi hayati önem taþýdýðý mesajýný verdiler. Defterdar Ali Sormaz da düzenlenen etkinlikte kan verdi. VERGÝ DAÝRESÝ NDEN MÜKELLEFLERE ÇÝÇEK Kira ve gelir vergisi beyannamelerini vererek yükümlülüklerini zamanýnda yerine getiren bazý mükelleflere dün Vergi Dairesi nde düzenlenen programla çiçek takdim edildi. Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, gelir vergisi mükellefi Ýsa Bayrak ile gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Gökhan Altýsap a çiçek verdi. Bayrak ve Altýsap ýn Mart ayý itibariyle yükümlülüklerini yerine getiren ilk mükellefler olduðunu belirten Cüneyt Solak, tahakkuk eden vergilerin zamanýnda ödenmesinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Vergi Dairesi Müdürü Solak, Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda hediye alan Bayrak ve Altýsap ý tebrik etti. Maliye çalýþanlarý Vergi Haftasý nedeniyle kan baðýþýnda bulundu. SMMMO yönetimi dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým: Beyin amortismaný istiyoruz RECEP MEBET Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) yönetimi dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Muhasebe Haftasý etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþen ziyarete SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu Yýldýrým, mesleki yýpranmadan dolayý beyin amortismaný beklediklerini söyledi. üyeleri katýldý. Ziyarette yaptýðý konuþmada mesleki sýkýntýlardan bahseden Muzaffer Yýldýrým, Mesleðimizi icra ederken hayli yýpranýyoruz. Bu nedenle beyin amortismaný, yani yýpranma hakký istiyoruz dedi. Mali Tatil süresinin kýsalýðýndan da dert yanan Yýldýrým, bu süreçteki iþlemlerin bir Ziyarette muhasebeci ve mali müþavirlerin mesleki problemleri de dile getirildi. sonraki döneme ertelenmesi gerektiðini söyledi. Kayýt dýþý ekonomi ile mücadele konusunda önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Yýldýrým, Sorumluluðumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle kendi muhasebemizi de yapýyoruz. Özveriyle çalýþýyor, topluma katma deðer saðlamaya gayret ediyoruz diye konuþtu. Muhasebe Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarette vergi bilincine dikkat çekildi. Ziyaretten Külcü, sosyal devlet anlayýþý ile geleceðe güvenle duyduðu memnuniyeti dile getiren Muzaffer Külbakmanýn yolunun kayýt içi ekonomiden geçtiðini cü de mesleki sorunlarýn çözümü açýsýndan belirli ifade etti. gün ve haftalarýn önemli zaman dilimleri olduðumuhasebe kayýtlarý saðlýklý olan iþletmelerin nu söyledi. büyüme ve hayatiyetini sürdürmesinin de saðlýklý Vergilendirmenin öneminden bahseden Külolduðunu dile getiren Külcü, tüm meslek mensupcü, muhasebeci ve mali müþavirlerin bu husustaki larýnýn Muhasebe Haftasý ný kutladý. sorumluluðuna iþaret etti. Ziyaret anýsýna SMMMO Baþkaný Yýldýrým Yaptýðýnýz iþlemlerle bu milletin geleceðini tarafýndan Baþkan Külcü ye çiçek verildi. yakýndan ilgilendiren kayýtlar tutuyorsunuz diyen Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Ýsa Bayrak ve Gökhan Altýsap a çiçek verdi. Bozkurt tan esnaf ziyareti Defterdarlýk, Kýzýlay ýn Kan Ver, Can Ver sloganýyla baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. RECEP MEBET Millet iradesini hiçe sayanlar, ülkeyi gerilim ve kaosa sürükledi. AK Parti, 22 den beri yaptýðý icraatlarla AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan kalkýnma hamlesini baþlattý, milleti refah ve huzura kabozkurt dün Ayakkabýcýlar Arastasý nda esnaf ziyaretinvuþturdu. 223 vizyonu doðrultusunda hedeflerimizi hade bulundu. yata geçirmeye devam edeceðiz diye konuþtu. Seçim sürecindeki saha çalýþmalarýný sürdüren Orhan Bozkurt, Çorum a hizmete talip olduðunu söyledi. Bozkurt, 7 Haziran 25 tarihinde yapýlacak genel seçimde milletvetkili aday adayý oldum. Bu yolda yaptýðýmýz tüm çalýþmalarýn vatana, millete ve tüm Ýslâm alemine hayýrlar getirmesini diliyorum dedi. Milletvekili Aday Adayý Bozkurt, 28 Þubat darbesinde olduðu gibi halka raðmen siyaset yapýlamayacaðýný necip milletiorhan Bozkurt dün Ayakkabýcýlar Arastasý nda esnaf ziyaretinde bulundu. miz defalarca gösterdi.

12 2 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Gebelikte þeker yükleme testi yaptýrýlmalý Gebelikte þeker hastalýðý olup olmadýðýnýn belirlenmesi için gebeliðin 2 ile 24. haftalarý arasýnda þeker yükleme testi yapýlmalý. Þeker yükleme testinin oldukça fazla faydasý olduðunu vurgulayankadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Ceren Yýldýz Eren, Þeker yükleme testi normal þartlarda 2 ile 24. Hafta arasýnda yapýlsa da birinci derece akrabalarýnda þeker hastalýðý olanlarýn, daha önceki gebeliklerinde þeker hastalýðý sorunu yaþayanlarýn, fazla kilolu olan ya da önceki gebeliklerinde nedensiz gebelik kaybý yaþayanlarýn gebeliklerini öðrenir öðrenmez yükleme testi yaptýrmalarý uygun olur. Test gerekli durumlarda ileri gebelik haftalarýnda tekrarlanabilir dedi. ÞEKER YÜKLEME TESTÝNÝN HÝÇBÝR SAKINCASI YOKTUR Dr. Eren, gebelikte meydana gelen hormonal deðiþimlerin bebeðin glikoz Türkiye'nin ilk ''akýllý kenti'' Karaman oldu. Türk Telekom'un projesi ile akýllanacak þehirlerde hayat, hem kolay hem de tasarruflu olacak. 36 milyon abone ve 34 bin çalýþaný olan Türk Telekom Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdi. Gündelik hayatý kolaylaþtýran ve maliyetleri yarý yarýya düþürecek 2 uygulamayý bir platformda toplayan Türk Telekom, ''Akýllý Kent'' alanýnda ilk adýmý Karaman'da attý. Ýletiþim altyapýsýný tek bir noktada toplayan sistemin tanýtým toplantýsýna, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, Türk Telekom Grubu CEO su Rami Aslan, Grup Bireysel Ýþ Birimi CEO su Erkan Akdemir ve Grup Kurumsal Ýþ Birimi CEO su Mehmet Ali Akarca katýldý. TASARRUF SAÐLANACAK Türk Telekom Grubu ve iþ ortaklarý tarafýndan geliþtirilen uygulamalarla, Karaman da trafikten saðlýða, eðitimden güvenliðe kadar þehrin tüm ihtiyaçlarý Akýllý KenTT Operasyon Merkezi nden yönetilecekken sistem sayesinde bir çok alanda da ciddi tasarruflar elde edilecek. DAHA AZ PARA DAHA ÇOK ÝÞ Türkiye de ilk kez entegre akýllý kent uygulamasýný Karaman da baþlattýklarýný belirten Bakan Elvan, Akýllý bir kent kuruyoruz. Bu akýllý kent tasarruf saðlayacak, belediyenin, valiliðin, tüm kamu kurum ve kuruluþlarýn daha etkin ve verimli çalýþmasýný saðlayacak. Daha az para harcayarak daha çok iþ yapma imkanýný ortaya koyacak. Bir akýllý kentten sadece belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluþlarý istifade etmeyecek, vatandaþlarýmýz istifade edecek. diye konuþtu. AKILLI YAÞAM Türk Telekom Grubu CEO su Rami Aslan da 25 yýlýndan bu yana ülkeye konsolide bazda 7 milyar TLyatýrým yaptýklarýný belirterek, þunlarý söyledi: Dijitalleþme adýmlarýný, kamu hizmetlerine ve þehir hayatýna taþýyarak, Türkiye de bir ilki daha gerçekleþtiriyor ve Türkiye nin ilk entegre akýllý þehir projesini hayata geçiriyoruz. Karaman, artýk sadece tarihi ve kültürel önemiyle deðil þehircilik ve teknoloji altyapýsýyla da Türkiye nin en ileri þehirlerinden biri olacak. Uygulamalarýmýz Karamanlýlara akýllý bir yaþamýn anahtarýný sunuyor. Karaman dan sonra tüm illerin uygulamak isteyeceði Akýllý KenTT Projesi, ülke ekonomisi için itici güç olacak. TEK MERKEZDEN YÖNETÝLE- CEK ihtiyacýný karþýlamaya yönelik olduðunun altýný çizdi. Bu durumun annede insülin direncine neden olduðunu ve genellikle gebelikte sorun olmazsa doðum sonrasýnda kendiliðinden düzeleceðini kaydeden Dr. Eren þöyle konuþtu; "Þeker yükleme testi için anne adayý aç karna doktoruna baþvurmalýdýr. Doktorun tercihine göre 5 gram ya da 75 gram yükleme testi yapýlabilir. Sonuçlara göre gebelik þekeri olup olmadýðý tespit edilmektedir. Anne adayý test sýrasýnda aþýrý aktivitede bulunmamalý ve yemek yememelidir. Bu önlemler testin doðru sonuç vermesi için gereklidir. Gebelikte þeker hastalýðý anne adaylarýnýn yüzde 5 kadarýnda görülmektedir. Bu süreçte oluþan þeker hastalýðýnýn yüzde 9 ý gebeliðe baðlýdýr ve gebelik sonrasý düzelir. Toplumumuzdaki farklý algýya raðmen þeker yükleme testinin hiçbir sakýncasý yoktur. Alýnan þeker miktarý günlük hayatta hepimizin defalarca gýdalardan aldýðýmýz þeker miktarýndan azdýr. Farklý olarak test sýrasýnda þeker ölçümü yapýlmaktadýr. Tüm anne adaylarý gün içinde yedikleri þekerli gýdalarla defalarca yükleme testi yapmaktadýrlar. Yüksek kan þekeri anne adaylarýnda böbrek enfeksiyonlarý ve dirençli mantar enfeksiyonlarýna neden olabilmektedir. Bebekte ise ani ölüm riski, kilo fazlalýðý ve bebeðin suyunun artmasý baþlýca riskler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda bebekte doðum sonrasý ani kan þekeri düþüklükleri, solunum zorluklarý ve sarýlýk yaþanabilir. Tüm bu bilgiler ýþýðýnda anne adaylarýna takip sýrasýnda doktorlarýnýn önerilerini dikkate alarak saðlýklý bir gebelik geçirmelerini öneririm."(ýha) Tüm þehirler akýl lanacak - Proje kapsamýnda, Karaman ýn kablolu ve kablosuz iletiþim altyapýsý tek bir noktada buluþturuldu. - Tüm veriler ve kontrol bu merkezde toplanarak, akýllý þehir geliþtirildi. - Nesnelerin interneti platformu üzerinden iletiþim kurulan kent, operasyon merkezinden yönetilecek. - Sistemdeki akýllý kavþak uygulamasý ile trafik kazalarýnda yüzde 6'lýk azalma öngörülüyor. - Akýllý sulama sistemi ile yüzde 3 tasarruf saðlanacak. - Otopark noktalarýnda sistem nerelerin müsait olduðunu araç sahiplerine gösterecek. - Turistler þehirle ilgili tüm bilmek istediklerini bu ekrandan öðrenebilecek. - Trafik lambalarý trafiðin yoðunluðuna göre otomatikman yanýp-sönecek. 25 KÝÞÝLÝK ÇAÐRI MERKEZÝ Türk Telekom Grubu, Karaman da bir çaðrý merkezi de açtý. Türkiye nin 24 farklý bölgesinde yaklaþýk 7 bin temsilcisiyle çalýþan AssisTT in yeni çaðrý merkezi açýldý. Bölgede 25 kiþiye istihdam saðlayacak olan merkez, Avea ve TTNET operasyonlarýnýn yaný sýra DHMÝ ye de hizmet verecek.(trthaber) Sigara ve alkol baðýþýklýk sistemini zayýflatýyor Sigara ve alkol tüketiminin baðýþýklýk sistemini zayýflatan ve hastalýklara karþý savunmasýz býrakan baþlýca nedenlerden olduðu belirtildi. Prof. Dr. Birsel Kavaklý, neredeyse tüm organlara sayýsýz zararý bulunan baþta sigara olmak üzere bütün içki ve uyuþturucu maddelerin zamanla baðýmlýlýða neden olduðunu ve pek çok hastalýðý beraberinde getirdiðini vurguladý. Sigara ve alkol tüketiminin baðýþýklýk sistemini zayýflatan ve hastalýklara karþý savunmasýz býrakan baþlýca nedenlerden olduðunu kaydeden Kavaklý, daha uzun ve saðlýklý bir yaþam süresi için bu zararlý ikilinin hayattan çýkarýlmasý gerektiðini belirtti. SÝGARA PEK ÇOK HASTALIÐIN NEDENÝ Kavaklý, çalýþmalarýn, sigaraya erken yaþta baþlamanýn hastalýklarýn en önemli nedeni olduðu gösterdiðini ifade ederek, "Sigara tüketimi baþta akciðer, aðýz, pankreas olmak üzere birçok kanser türünün en önemli sebebidir. Sigara içmek, vücudun insülin salgýlamasýný yok ederek zamanla þeker hastalýðýna yol açabilmektedir" ifadesini kullandý. KADIN VE ERKEK ÝÇÝN RÝSK KAYNAÐI Düzenli sigara içilmesinin, deri yapýsýný bozduðunu ve kýrýþýklýklara yol açtýðýný vurgulayan Kavaklý, þöyle devam etti: "Sigara içen kadýnlarda, beklenenden 5- yýl daha erken menopoz görülebilmektedir. Bu, kemiklerin erken erimesine neden olur. Yine sigara içen kadýnlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taþýmaktadýr. Sigara ayný zamanda hem erkek hem de kadýnýn çocuk sahibi olamama riskini 3 kat artýrmaktadýr. Sigara, akciðer, meme, pankreas ve kolon kanseri riskini artýrmaktadýr. Alkol tüketimi de karaciðer hücrelerinde yaðlanmaya, siroz hastalýðýna sebep olabilmektedir. Dýþarýdan gelecek zararlý maddeleri zararsýz hale getirmeye uðraþan karaciðer, alkolü zararsýz hale getirmek için fazla çalýþýr ve zamanla yorularak görevini yerine getiremez duruma gelebilir." KALBÝN DÜÞMANI Kavaklý, sigaranýn, kan basýncýnda artýþa, solunum yetersizliklerine, kanda pýhtýlaþma eðilimine, iyi kolesterol seviyesinin düþmesine, damar sertliðine yol açarak kalp saðlýðýný tehlikeye soktuðunu dile getirdi. Alkolün de kalp saðlýðýnýn düþmanlarýndan olduðuna iþaret eden Kavaklý, þunlarý kaydetti: "Alkol tüketimi kalp ve cilt damarlarýný geniþletir, kalbin çalýþma hýzýný artmasýna, kan dolaþým düzenini bozmaya, damarlarýn sertleþmesine, tansiyonun artmasýna sebep olabilmektedir. Alkolün fazla tüketimi ile zihni bulandýrarak saðlýklý düþünememeye sebep olmaktadýr. Alkol sinir hücrelerine de etki eder. Sinir hücreleri, alkole karþý hassastýr ve zamanla zedelenerek el titremeleri, tikler, felçler oluþabilir. Aþýrý tüketim fiziksel saðlýðýn bozulmasýný da beraberinde getirir. Böbrek iltihaplarýna, baðýrsak ishallerine, mide hastalýklarýndan olan gastrit ve ülsere sebep olabilmektedir." Kavaklý, sigara ve alkolün, fiziksel saðlýðýn yanýnda ruhsal saðlýðý da olumsuz yönde etkilediðini ve zamanla maddi kayýplara da yol açtýðýný anlatarak, sigara ve alkolü býrakmak için hiçbir yaþýn geç olmadýðýna dikkati çekti.

13 ÇARÞAMBA 4 MART 25 3.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:3 CEMÂZÝL - EVVEL: 436 Hicri Þemsi:393 Rûmi:9 Þubat 43 Kasým: MART Ýstiklâl Mahkemelerinin kuruluþu (925) - Sultan Selâhaddin Eyyûbî'nin vefâtý (93) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Cömertlik olmayýnca malýn, vefâ olmayýnca ise, arkadaþlýðýn hayrý olmaz. (Ahmed bin Kays Rahmetullahi aleyh) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 53 Acil Yardým (Ambulans) 2 Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza 2 ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI METEOROLOJÝ FUNDA ECZANESÝ FUNDA ÇETÝNTÜRK KAR- TAL (TEL: ) BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI VEFAT EDENLER -Mecitözü, Körücek Köyü' nden gelme, Devlet Hastanesi' nden emekli Ýsmail ÖNGEN' in eþi, Erol, Haydar, Neriman, Melek ve Saniye ÖNGEN' in annesi, Ali Rýza ÇETÝNKAYA' nýn kayýnvalidesi; Nazik ÖNGEN. 2-Kadýderesi Köyü' nden gelme, Celal, Haydar ve Meral NAZ' ýn babasý, Ýsmail, Raif, Kemal ve Bekdaþ NAZ' ýn kardeþi; Hasan NAZ. 3-Mollahasan Köyü' nden gelme, Ali CENGÝZ' in oðlu, Garip ve Ali Ekber CENGÝZ' in kardeþi, Kerime AKGÖZ, Devrim AYGÜN, Ergani CENGÝZ ve Ali CENGÝZ' in babasý; Hýdýr CENGÝZ. 4-Devlet Hastanesi' nden emekli Rýfat ODUN- CU' nun eþi, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Adnan ODUNCU' nun annesi, Sanayi Esnafýndan Ömer ALTIKARDEÞ' in kayýnvalidesi, Emekli Hemþire; Nurcihan ODUNCU. 5-Yedaþ çalýþaný Ayhan ve Fethi ÇÝFTÇÝ' nin babasý; Abdullah ÇÝFTÇÝ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Okul yanarsa, fatura kime kesilir? Merkezde bir okul müdürüsünüz. Okul Aile Birliði'nin maddi imkânlarý diðer okullara göre daha iyi. Ama siz sivil savunma hizmetlerine biraz ilgisizsiniz, bu konuda yapýlmasý istenilen hususlara önem vermiyor boþ ver, bir þey olmaz diyerek fazla ciddiye almýyorsunuz, yapmadýðýnýz halde kâðýt üzerinde yapýldý gösteriyorsunuz. Öðrenci sayýnýz kalabalýk olduðu için ikili eðitim yapýyorsunuz. Soðuk bir kýþ günü, akþam son ders zilin çalacaðý sýralarda çýkýþ kapýsýna yakýn noktada bulunan bilgisayar sýnýfýnda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý ve birden yayýlmaya baþlayarak çýkýþý kapadý. Tek bir çýkýþ kapýnýz var, birinci kattaki camlar da demirli. Yangýn merdiveni var, ama güvenlik gerekçesiyle kapýsý kilitli, anahtarýn yerini sadece hizmetli personel biliyor. Aksilik o da bugün sevkli olduðu için okulda yok, telefonu cevap vermiyor. Yangýný ilk nöbetçi öðrenci gördü ve koþarak size haber verdi. Bu arada normal çýkýþ zili çalmak üzere aniden çalarsa daha büyük panik olacak. Ýdarede sadece siz varsýnýz, yardýmcýnýz milli eðitime gitmiþti. Nöbetçi öðrenciye hemen itfaiyeyi aramasýný söyleyip; siz de baðýrarak alarma basmaya ve yangýn söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapmaya koþtunuz. Önce alarm cihazýnýn yerini bulamadýnýz, yandaki sýnýf öðretmeni sesinizi duyup imdadýnýza yetiþti, dolabýn arkasýnda olduðunu söyledi. Siz dolabý çekip alarma basmaya çalýþýrken, o da yangýn söndürme cihazýný almak için koþtu. Alarma bastýnýz çalýþmadý. Öðrencilerin rast gele çýkmasýný önlemek için yanýnýza gelen baþka bir öðretmene üst katlarda ''YANGIN VAR! YANGIN VAR!'' diye baðýrmasýný söylediniz. Bu arada nöbetçi öðrenci itfaiyenin hep meþgul çaldýðýný ve ulaþamadýðýný söyledi. Siz de itfaiye meþgul çalmaz deyip, öðrenciye kýzarak telefona koþtunuz; üç-beþ dakika sonra ulaþarak yangýný haber verdiniz. Bu arada tüm okul yangýndan haberdar oldu, baðrýþmalar duyulmaya baþladý. Dersi boþ olan öðrenciler koridora çýkmýþ, diðer öðrencilerden bir kýsmý da panikle, camlardan ''YANACAÐIZ, YANACAÐIZ!'' diye baðýrmaya baþlamýþtý. Öðretmenler öðrencileri teselli etmekte zorlanýyorlardý. Ayný zamanda elektrikler de kesildi, binada doðalgaz olmasý panik ortamýný daha da artýrdý. Bu arada tüm yangýn söndürme cihazlarý getirildi ama içinden sadece bir tanesi çalýþtý, o da kullanan öðretmenin tecrübesizliðinden boþa gitti. Ayný zamanda dâhili yangýn hortumlarý açýldý ama vanasý takýlý olmadýðý için, epey uðraþýldý, tamam kullanýma hazýr derken aksilik bu sefer de hortuma su gelmedi. Yangýný duyup koþarak okula gelen müdür yardýmcýsý su tesisatýnýn yangýn vanasýna baðlý olmadýðýný söyleyerek,''boþa uðraþmayýn.'' dedi. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri, koþarak okulun bahçesine geliyor, korkuyla çocuklarýnýn durumunu merak ediyorlar; fakat kimseden doðru dürüst net bilgi alamýyorlardý. Basýn da olayý haber almýþ, görüntülemeye çalýþýyordu. Çocuklarýn baðýrtýsýný duyan bazý anne babalar, okulun içerisine girmeye çalýþýyor, güvenlik nedeniyle içeriye almayan personelle tartýþýyorlardý. Okulda yangýn önlemlerinin gereði gibi alýnmadýðýný, bu noktada öðrencilere Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kavram kargaþalarý Anlaþýlmak önemli. Bir de mertlik. "Mert olan cinayete tenezzül etmez" Öyle mi? Evet. "Ýsnat olsa cezadan korkmaz" Ýþte kavram kargaþalarý. Bunu her alana uygulayabilirsiniz. Özellikle yüce bir davaya hizmet edenlerin baþýna Tefekkür propaganda, iki yönlü hareketler müstakim Dünyamýz caddeye zarar vermye baþlar. Söze baþlayýnca hep o; "Ama, ama"lar konuþulur. Ýhlas hasletleri okunur, ama bunlar hayatýn hallerine yansýmaz. Meþveretler hiçe sayýlýr. Kararlar istihza ile karþýlanýr. Bunlar çoðu zaman bir yerden pompalanýr. O zaman simalar bile deðiþmeye baþlar. Her þey yapmacýk gelenlerin hal ve hareketleri. Her inhirafta, her Raþit Yücel hale gelir. Halbuki "Ýttihat imtizacý efkârdýr" insan haklý zannettiði bir taraftan meseleye Bir de "neme lazýmcýlýk" hükmeder. Zayýf iradeli, hassas mizaçlý insanýmýz bu haller- yaklaþýr. corumhakimiyet. net Bazen bu ilmi istibdat ile þekillenir, bazen den sýkýlýr haklý olarak. Ýþin bu da ikinci tehlikesidir. de mali birikimin getirdiði unsurlar buna yol açar. Zayýf iradeli veya çeþitli baðlantýlarý olanlar bu temayüz etmiþ insanlarýn peþinden giderler. "Sen nesin?" Bu da hizmet ehlinin çekingenliðine sebebiyet verir. Derslere gelmemeye, toplantýlara iþtirak etmemeye baþlar. Böylece nazarlar da kara bulutlar dolaþýr. "Sen ondan daha mý iyi bileceksin?" Þeytanýn aradýðý da zaten budur. Yangýna koþmak gerekir. Fakat yangýna su götürmek önemlidir. Yoksa kö- Bu mülahazalar her þeyin bittiði ve tükendiði þeylerdir. rükle gidilen yangýn daha da azgýn hale gelir. Bunda "Kurt gövdenin içine girdiði zaman" bu haller aklý selim ve ihlas önemlidir. Birlikteliðin kuvvetinden baþ göstermeye baþlar. Yýllarca omuz omuza verdiðiniz kimseler eller gibi olur. hariç yollar tehlikelidir. Ýçtimai ve siyasi deðerlendirmeler çok kaygandýr. Temel deðerler ya unutulur, ya da tevil edilir. Rekabet baþlar, kýskançlýk baþýný havaya kaldýrýr, inat Bunun yerine tevile kapýlmadan hakikatleri olduðu gibi kabullenmek önemlidir. Ayrý açýlan yollar "cadde-i dört nala hüküm sürer, gýybet baldan tatlý hale gelir. Kur'ani ye ye" hep zarar vermiþtir. Mert insanlar böyle yapmaz. Her þeyi erkekçe söyler ve gideceði yöne gider. Tarih hep bu insan sahnelerine þahit oldu. Zalim Ama en tehlikelisi ikili davranýþlardýr. Kavram kargaþasý iþte o zaman baþlar. düzenli tatbikat yaptýrýlmadýðýný düþünen bazý veliler, röportaj yapan basýna okul idaresini sert bir dille eleþtiriyor, sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyorlardý. Okullardaki yangýn malzemelerinden ümit kesildiði anda; neyse ki itfaiyenin acý siren sesi duyulmaya baþlandý. Aksilik bu ya, bu sefer de okulun etrafýna rastgele araç park eden velilerin araçlarýndan dolayý itfaiye içeriye girmekte zorlanýyor; okul bahçesinde tam anlamýyla bir kaos yaþanýyor, hava da iyice kararmaya baþlamýþ, kimse kimseyi dinlemiyor, herkes çocuðunu merak ediyor! Polisin uyarý anonsuyla itfaiyeye yol açýldý, itfaiye yangýna müdahale etmeye baþladý, ayný zamanda okula gelen sivil savunma arama kurtarma ekibi yangýn merdiveninin kapýsýný dýþardan kýrarak öðrencilerinden tahliye etmeye baþladý. Bu arada birinci sýnýf öðrencilerden bazýlarýnýn tahliye esnasýnda ezilerek yaralandýðý haberi bahçede duyuldu, bu haber öðrenci velilerinden bir kýsmýnýn tahliye kapýsýna koþmasýna sebep olduysa da, bu haberin gerçek olmadýðý, içerdeki tüm öðrencilerin tahliye edildiði polis anonsuyla hemen velilere duyuruldu. Okulda elektrik kesildiði ancak alternatif aydýnlatma olmadýðý için, veliler çocuklarýný arabalarýn farlarýyla ya da cep telefonunun ýþýðýyla bulmaya çalýþýyorlardý. Ýki öðrenci annesi aðlayarak polise yaklaþtý ve çocuklarýný bulamadýklarýný söyleyerek yardým istediler. Polisin kýsa süren araþtýrmasý sonrasýnda, annelerini bulamadýklarý için aðlayan çocuklarý, ayný sýnýftan baþka bir öðrenci annesinin evine götürdüðü anlaþýldý ve herkes rahat bir nefes aldý. Havanýn aðarmasýyla yangýnýn aðýr faturasý da ortaya çýkmaya baþladý. Sýnýftaki tüm bilgisayarlarýn, yönetim bölümündeki malzemelerin, arþiv odasýndaki bütün evraklarýn yandýðý ve okulda bir ay eðitim öðretim verilemeyeceði tutanaklara yansýdý. (Bu arada tutanaðý tanzim eden yetkililer, "Meydana gelen zararýn yeniden telafisi için harcanacak paranýn % 'i yangýn önlemi olarak daha önceden harcanabilseydi bu manzara yaþanmazdý!" diye kendi aralarýnda mýrýldanýyorlardý) Bakanlýðýn yangýn önleme ve söndürme yönergesi gereðince yöneticiler hakkýnda görevi ihmal ve suiistimalden soruþturma açýldý. Soruþturma neticesinde okulda gerekli önlemleri zamanýnda almadýðý ve imkân dýþýnda olanlarý ilgili yerlere yazmadýðý için, okul müdürü ve sivil savunmadan sorumlu müdür yardýmcýsý kusurlu bulunup; idari görevden alýnarak baþka bir okula öðretmen olarak görevlendirildi. Yeni atanan okul müdürünü merak ediyorsanýz; önceliði sivil savunma uzmanlýðýyla daima irtibat halinde olarak, sivil savunma tedbirlerini düzenli olarak almaya çalýþmak, tatbikatlarý bizzat kendi koordine ederek yapmak, böyle bir durumda velilerin nasýl hareket etmesi gerektiði hususlarýnda velileri bilgilendirmek ve imkânsýzlýk nedeniyle yapamadýklarýný vakit geçirmeden ilgili yerlere yazmak oldu. (Not: Bu yangýnlara hazýrlýk için hazýrlanmýþ olumsuz bir senaryo- Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 25 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : 3 Yurt Dýþý : 2 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 98, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 98,38 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 5, 5, 5, 25, 25, Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:/c, 9 Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/9 (Posta Kodu. 93)

14 4 ÇARÞAMBA 4 MART 25 Naci Aðbal temayülde ilk sýralarda Ankara. Bölgeden aday adayý olarak temayüle katýlan eski MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ýn temayülden birinci çýktýðý öðrenildi. Bu listede hemþehrimiz Naci Aðbal da ilk sýralarda. Yoklamada bin 26 partili, 26 aday adayý için oy kullandý. Fidan ý sýrasýyla Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek in oðlu Osman Gökçek, Ertan Aydýn, Erkan Kýnacý, Mehtap Toruntay, Barýþ Aydýn, Murat Köse, Naci Aðbal ve Burak Ceylan izledi. Naci Aðbal Maliye Bakanlýðý Müsteþarlýðýndan istifa edip milletvekili aday adayý olmuþtu. (Haber Merkezi) Muhtarlarla görüþ alýþveriþi Naci Aðbal AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Karakeçili, Üçtutlar, Buharaevler, Ulukavak, Bahçelievler, Gülabibey, Kunduzhan, Kale, Akkent, Çepni, Yeniyol ve Yavruturna Mahalle Muhtarlýklarýný ziyaret etti. Uzun, muhtarlýk ziyaretlerinde þu açýklamalarda bulundu; Yerel demokrasinin en önemli unsurlarýndan birisi muhtarlýk makamýdýr. Vatandaþlarýn mikro ölçekte sorunlarýný aktarabilecekleri, muhtarlarýmýzýn da çözüm önerilerini vatandaþlarýmýza sunabilecekleri bir makamdýr. Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn oylarýyla seçildikleri için mahallelerde ve köylerde halkýn temsilcileridir. Bu sebeple muhtarlarýmýz vatandaþlarýn mahalle ve köylerdeki temsilcisi olduklarýnýn bilincinde olarak, görevlerini en iyi þekilde yerine getirmektedirler. Milletimiz muhtarlýk makamýna her zaman saygý duymuþ ve önemsemiþtir. Biz aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren Çorum'da bir istiþare mekanizmasý oluþturacaðýmýzý her platformda dile getirdik. Bu istiþare mekanizmasýnýn en önemli parçalarýndan birisi de muhtarlarýmýz olacaktýr. Muhtarlarýmýz, bu istiþare mekanizmasýnda yerel ölçekli sorunlarýn ve çözüm önerilerinin en önemli aktarýcýsý ola- caklardýr. Muhtarlarýmýz ile diyaloðumuz kesilmeden, onlarýn fikirlerini alarak, görüþ alýþveriþinde bulunarak istiþa- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uðurludað Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ile ilçe yönetimi Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret relere devam edeceðiz. Ziyaretlerimiz sýrasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen, bizlerle diðer muhtarlýk ziyaretlerimize ge- len, bizleri yalnýz býrakmayan tüm muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum. (Haber Merkezi) Saðlýðýn yöneticilerinden kutlama AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na kutlama ziyaretleri sürüyor. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti iktidarý ile birlikte Çorum un saðlýk hizmetlerinde kalite çýtasýnýn yükselerek çað atladýðýný söyledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na kutlama ziyaretleri sürüyor. Kamu Hastaneler Birliði Ýdari Hizmetler Baþkaný Dr. Ýhsan Demirbaþ, Týbbi Hizmetler Baþkaný Uzman Dr. A.Fahri Þahin, Mali Hizmetler Baþkaný Nurettin Arslan, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek Bekiroðlu na yeni görevinde baþarýlar dilediler. Çorum un her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da önemli yatýrýmlar aldýðýný dile getiren Bekiroðlu, Geçmiþte saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarý hepimiz biliyoruz. Hastanelerde muayene olmak ayrý bir dert, ilaç almak ayrý bir dertti. Emanet karnelerle insanlar muayene oluyordu. Ancak AK Parti iktidarý ile bunlar tarihe karýþtý. Saðlýkta yapýlan reformlarla hizmetlerin standardý yükseltildi dedi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, müdür yardýmcýlarýyla birlikte Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na yeni görevinde baþarýlar dilerken, eðitim yatýrýmlarý hakkýnda da bilgi verdi.(ýha) Rumi Bekiroðlu, saðlýkta çýtanýn yükseldiðini söyledi. Uðurlu dan STK ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, merkez mahalle muhtarlarýný ziyaret etti. Berat Uzun, ziyarette açýklamalarda bulundu. MHP den Þahiner e ziyaret Muhtarlar sorun ve taleplerini aktardýlar. ettiler. Yapýlan son MHP Ýlçe kongresinde yönetimi ile göre- Milliyetçi Hareket Partisi Uðurludað ilçe teþkilatý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret ettiler. ve gelen Harun Kiday, yönetim olarak çalýþmalara baþladýklarýný belirterek, Bir taraftan ziyaretleri kabul ediyor diðer taraftan da iade-i ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu vesile ile Sungurlu belediyemize Baþkanýmýz Þahiner e iade-i ziyarette bulunduk. Baþarýlý çalýþmalarýný yakinen takip edip takdir ediyoruz dedi. Baþkan Þahiner de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek çalýþmalarýnda baþarýlar AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, STK ziyaretlerine devam ediyor. Uðurlu, önceki gün gerçekleþtirdiði ziyaretlerde Engelliler Derneði, GÜL-DER, Beyaz Ay ve Dünya Çocuk Gençlik Derneði ziyaretlerinde bulundu. Uðurlu, STK ziyaretlerinde Çorum için projelerinden bahsetti. (Haber Merkezi) AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, STK ziyaretlerine devam ediyor. Necip Uygur esnafla buluþtu AK Parti den Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Necip Uygur, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Osmancýk ve Fatih caddelerinde faaliyet gösteren esnaflarý iþyerlerinde ziyaret eden Uygur, esnafýn sorunlarýný dinlerken, kendisine gösterilen ilgi ve alakadan son derece memnun kaldýðýný söyledi. Ayný zamanda Ýkram Hazýr Beton Yönetim Kurulu Baþkaný olan ve TSO da Meclis Baþkanvekilliði görevinde bulunan Uygur, esnaf ve sanatkârlarýn sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade ederek, Bunlarý inþallah el birliði ile çözeceðiz, Çorum u daha da büyütmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bu yola çýktýk. dedi. Türkler köyünde eðitmenlik yapan Ömer Uzun u da evinde ziyaret etti. Küçük Sanayi Sitesi esnafýndan Abdul- lah Eroðlu nun abisine geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Necip Uygur, Abdalata köyünden Abdullah ve Mustafa Yurttutar ýn babalarý Ýsmail Yurttutar ýn cenaze törenine de katýldý. (Haber Merkezi) Necip Uygur, hastalara geçmiþ olszun ziyaretinde bulundu. HASTALARA GEÇMÝÞ OLSUN ZÝYARETÝ Necip Uygur, 4 yýlý aþkýn süredir Necip Uygur Osmancýk ve Fatih Caddesi nde esnaf turu yaptý.

15 Vali den esnafa övgü MUSTAFA BURAK YALÇIN ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Yöne- tim Kurulu Üyeleri, -7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Vali Ahmet Kara ve Defterdar Ali Sormaz'ý ziyaret etti. ÇESOB yönetimi ilk ziyareti Defterdar Ali Sormaz'a yaptý. Ziyarette konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Kýlýç, hep birlikte bir aile olduklarýný belirterek, "Memleketimiz adýna esnafýmýzýn sorunlarýný gidermek için devlet büyüklerimizin emrindeyiz. Bizler iç içe olacaðýz, sorunlarý beraber çözeceðiz. Kabul ettiðiniz için teþekkür ediyorum.'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Defterdar Ali Sormaz ise 'Hepimiz ayný gemideyiz. Sanat ve meslekleriyle hayatta kalan bir kesimi temsil ediyorsunuz ve toplumda büyük bir istihdam yaratýyorsunuz.'' Diye konuþtu. Vali'den esnafa övgü ÇESOB yöneticileri Defterdar Ali Sormaz'ý ziyaret etti. ÇESOB yönetimi daha sonra Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Saygý duyulmasý gereken kiþilerin esnaf olduðunu belirten Kara, "Esnaf bizim kalbimizdir. Vergi bizim tarihimizde öþür olarak vardý. Vergi vermek zor iþtir, babayiðit iþidir. Saygý duyulmasý gereken kiþiler bizler deðil, sizlersiniz. '' dedi. Vali Kara hemþehri toplantýsýnda Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý ile Erzincan Dernekleri Federasyonunun ortaklaþa düzenlediði, Erzincan Valiliði, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi nin de katkýlarý ile düzenlenen Erzincan ýn Dünü Bugünü ve Yarýný konulu panel yüksek bir katýlým ile Ankara Ticaret Odasý toplantý salonunda gerçekleþti. Düzenlenen panele, Eski Bakanlardan Hasan Basri Aktan, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Çorum Valisi Ahmet Kara, Erzincan Belediye Baþkaný Vali Ahmet Kara, Erzincan ýn Dünü Bugünü ve Yarýný konulu panele katýldý. Cemalettin Baþsoy, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Muhittin Kalbur ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ýlyas Çapoðlu, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Talat Aydýn, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþar Yarýmcýsý Ýsmail Yücel, Ulaþtýrma Bakanlýðý Eski Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Fýrat, ERDEF Baþkaný Selahattin Ayvaz ve Ankara da yaþayan sanayici ve iþadamlarýnýn yaný sýra çok sayýda Erzincanlý katýldý. Panele davetli olan Es- Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý ile Erzincan Dernekleri Federasyonu etkinlik düzenledi. ki Ulaþtýrma Denizcilik ve kaný Cemalettin Baþsoy, gurbetteki Erzincan lýlara memhaberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise yurtdýþý seyahati leketleri ile baðlarýný koparmamalarýný ve þehirde bir disebebi ile panele katýlamadý ve bir mesaj göndererek kakili taþ olsun, bir aðaç olsun küçük bir yatýrým yapmalatýlýmcýlarý ve organizasyonu tertip edenleri tebrik etti. rýný istedi. Baþsoy: Çocuklarýnýzý Erzincan a gönderin. Ankara Ticaret Odasý Toplantý Salonunda 28 Þubat Ben aðýrlayacaðým. Memleketlerini tanýsýnlar. Bu þehir 25 Cumartesi günü gerçekleþen panel, Federasyon kaliteli göçü dýþarý veriyor ve yerine kalitesiz göç alýyor Baþkaný Selahattin Ayvaz ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. dedi. Erzincan ýn ihtiyaç duyduðu atýlýmý yakalamak üzere bir Açýlýþ konuþmalarý, Erzincan Valisi Süleyman Kahkatký sunmak istediklerini ifade eden Ayvaz, Erzincan raman ýn katýlýmcýlara hitabý ile son buldu. Vali KahraValisi Süleyman Kahraman, Erzincan Belediye Baþkaný man Ankara da Erzincanlýlara hitap etmekten memnunicemalettin Baþsoy ve Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof yet duyduðunu ifade ederek sözlerine baþladý. 223 yýlý Dr Ýlyas Çapoðluna ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý hedefine doðru emin adýmlarla ilerleyen ülkemizde, ErBaþkaný Muhittin Kalbur a katký ve katýlýmlarýndan dolazincan ýn da sahip olduðu potansiyelleri harekete geçiryý teþekkür etti. mesi gerektiðini ifade eden Kahraman, Erzincan a yatýdaha sonra kürsüye organizasyonun ortaðý Erzinrým yapmak isteyenlere her türlü altyapýyý sunduklarýný can Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Muhittin Kalbur ve sunmaya devam edeceklerini belirtti. geldi. Erzincan ticaretinin ve sanayisinin sesi olan bir yakatýlýmcýlarýn konuþmalarýn ardýndan panele geçilpý adýna, il dýþýndaki Erzincanlýlarý þehirlerine yatýrým mesi üzerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülyapmaya davet eden Kalbur, il dýþýnda yaþayanlarýn tesi akademisyenlerinden Prof Dr Ercan Beyazýtlý nýn yöönemli bir potansiyele sahip olduðunu ifade ederek gurnettiði panele, Erzincan Üniversitesi Akademisyenlerinbette yaþayan Erzincanlýlarýn Erzincan a her konuda desden Prof. Dr. Fahri Taþ Erzincan ýn Kurtuluþu konusuntek olmalarýný, gerek gurbette olan Erzincanlýlarýn, gerekda, Dr. Hüseyin Aðca Erzincan ýn Kültürel ve Sosyal Yase Erzincan da yaþayan vatandaþlarýn Erzincan için taþýn pýsý konusunda, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý Yönealtýna artýk ellerini deðil bedenlerini koymasý gerektiðinin tim Kurulu Baþkaný Muhittin Kalbur Erzincan Ekonomialtýný çizerek katýlýmcýlara Erzincan ýn ekonomik, ticari si konusunda, KUDAKA Erzincan Yatýrým Ofisi Koordive kalkýnma projeleri hakkýnda bilgiler verdi. natörü Fatih Sert Erzincan da Tarým ve Turizm KonusunErzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýlyas Çada ve Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. poðlu da yaptýðý konuþmada, kentlerin kalkýnmasýnda Osman Demirdöðen Erzincan ýn Ekonomik Vizyonu koüniversitelerin payýnýn çok önemli olduðunu ifade ederek nusunda katýlýmcýlara sunum yaptýlar. sözlerine baþladý. Erzincan Üniversitesinin, ülkemiz üniversiteleri içerisinde hak ettiði yere gelmek için hýzlý ve Panelin bitiminde bir araya gelen Erzincanlýlar, yöemin adýmlarla ilerlediðini söyleyen Prof. Dr. Çapoðlu, resel ikramlar eþliðinde sohbet ederek hasret giderdibu tür çalýþtaylarýn önemine vurgu yaptý. ler.(ýha) Daha sonra kürsüye gelen Erzincan Belediye Baþ- ÇARÞAMBA 4 MART 25 5 Ýþ dünyasýnýn yanýndayýz SMMMO yönetimi Ticaret Sanayi Odasý ný ziyaret etti. MUSTAFA BURAK YALÇIN Ç o r u m SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, -7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. Her zaman iþletmelerin yanýnda olduklarýný belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Ýðneden ipliðe mesleðimizi icra ediyoruz. Ýþ dünyasýnýn bizden beklentileri varsa her zaman yanlarýndayýz. Nezaket ziyaretinde bulunmak istedik, teþekkür ediyorum'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaran- hýnçal ise, ''Birbirimizden ayný beklentiler içerisindeyiz. Eskiden iþletmeci muhasebeciyi yönlendirirdi, zamanla tersine döndüðünü görüyoruz, sizler iþletmecileri yönlendiriyorsunuz. Bu se- vindirici bir þey. Ayný gemideyiz, ayný taraftayýz. Bu vesile ile Muhasebe Haftasý'ný kutluyorum'' diye konuþtu. SMMMO yönetimi daha sonra Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Ko- SMMMO yöneticileri -7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle ziyaretlerde bulundu. Muhasebeciler güvenli bir köprü SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli bir köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Yýldýrým, "Her geçen gün artan iþ yükü, meslekte yaþanan sýkýntýlar, artan evrak sayýlarý ve mevzuat deðiþiklikleri mesleði oldukça zor bir hale dönüþtürmüþ, bu durum da mesleðin icrasýný zorlaþtýrmýþtýr. Muhasebe, finansal raporlama ve denetim, iþletmelerin ve doðal olarak ülke ekonomi- SMMMO yönetimi ÇESOB u ziyaret etti. lerinin geliþiminde önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Saðlýklý ve güvenilir finansal raporlama, saðlýklý bir ekonominin temel taþlarýndan biridir" dedi. Yýldýrým, tüm meslek mensuplarýnýn sürekli güncel konularý takip ederek, kendisini geliþtirerek yüksek sorumluluk anlayýþý ile çalýþýp bu onurlu zor mesleði ifa ettiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Muzaffer Yýldýrým ýn þahsýnda tüm meslek mensuplarýnýn haftasýný kutladý. Kýlýç, muhasebecilik mesleði mensuplarýnýn özellikle vergi yükümlüleri ile devlet arasýnda saðlam bir köprü vazifesi gördüðünü söyledi. Konuþmalarýn ardýndan SMMMO Baþkaný Yýldýrým, günün anýsýna Baþkan Kýlýç'a hediye takdim etti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun da hazýr bulundu. (Haber Merkezi) 8 Mart a kadar bilet aldýnýz aldýnýz THY, 8 Mart'a kadar internetten bilet alacak yolcularýný, Ekim29 Aralýk arasýndaki yurt içi seferlerinde 55 liraya uçuracak. THY Basýn Müþavirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, THY yolcularý, 25 yýlý sonbahar ve kýþ dönemi biletlerini erken satýn almalarý halinde tüm yurt içi uçuþlarýnda 55 liraya uçuþ olanaðýna kavuþacak. Sýnýrlý sayýda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 3-8 Mart'ta satýn alacaklarý biletlerle uçuþlarýný Ekim-29 Aralýk arasýnda yapabilecek.(haber7) THY, 8 Mart'a kadar internetten bilet alacak yolcularýný, Ekim-29 Aralýk arasýndaki yurt içi seferlerinde 55 liraya uçuracak.

16 6 ÇARÞAMBA 4 MART 25 AB projeleri için iþbirliði Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ, Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ný ziyaret ederek, Oda Baþkaný Necmettin Uzun'a AB projeleri ile ilgili bilgi verdiler. Ziyarette Avrupa Birliði (AB)'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik 3.8 milyon Avro hibe proje desteði çýkardýðýný ifade eden TÜMSÝAD Yöneticisi Atalay Özüyaðlý, bu destek kapsamýnda her bir proje baþýna 5 ila 25 bin Avro hibe verileceðini, bu hibenin Çorum'a kazandýrýlmasý için sivil toplum ku- ruluþlarý ile iþbirliði yapmak istediklerini söyledi. Mesleki yeterliliði mevcut odalar içerisinde bulunan Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile ortak proje hazýrlamak istediklerini kaydeden Özüyaðlý, oda üyelerinin mesleklerinde çaða ayak uydurma- larý için hazýrlanacak proje ile Çorum sanayisinin daha eðitimli iþgücüne sahip olacaðýný dile getirdi. Oda Baþkaný Necmettin Uzun ise, AB hibeleri için TÜMSÝAD ile her zaman iþbirliðine açýk olduklarýný ifade ederek, TÜMSÝ- AD'a sivil toplum kuruluþlarý içerisinde kendi odalarýna öncelik vermelerinden dolayý ayrýca teþekkür etti. Ziyarette Oda Yönetim Kurulu üyeleri Murat Ýlter ve Adem Kabadayý da hazýr bulundu. (Haber Merkezi) Köy imamlarýna Yetim Projesi ni anlattýlar Çorum ÝHH, köylerde görev yapan cami görevlilerine Yetim Sponsorluðu Projesi ni anlattý. TÜMSÝAD Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. AB Comenius la Almanya gezisi Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, AB Comenius kapsamýnda Almanya gezisini gitti. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, AB Comenius kapsamýnda Almanya gezisini gitti. Öðretmenlerden Asiye Kaynar, Mihrinur Leblebici, Gülsüm Alkan ve öðrenciler Zeynep Kadife, Barýþ Cem Öztürk, Iþýl Can ve Behice Buket Hastaoðlu proje kapsamýnda Al- manya ya gitti. 8 Mart ta dönecek olan Atatürk Anadolu Lisesi ekibi, daha önce de Polonya, Ýtalya ve Fransa'ya gitmiþti. Mayýs ayýnda da Finlandiya'ya gidecekleri bilinen ekip Çorum'u, kültürümüzü ve okullarýný tanýtacak. (Haber Merkezi) Deprem eðitimi seferberliði Çorum Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) tarafýndan Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri doðal afetlere karþý farkýndalýk oluþturmak amacýyla eðitim seminerleri düzenliyor. Ýldeki okullarda gerçekleþtirilen eðitim seminerlerde AFAD uzmanlarýnca Mehmetçik Anadolu Lisesi nde öðrencilere deprem ve depremden korunmanýn yollarýnýn yaný sýra doðal afetler hakkýnda bilgiler veriliyor. Ýl AFAD Þube Müdürü Nihat Hasan Köse, Türkiye nin doðal afetlerle sýk sýk karþýlaþan bir ülke olduðunu belirterek, halkýn afet olaylarýna karþý bilinçlenmesi gerektiðini ifade ederek, "Sizlerin bu sorumluluk duygusunu genç yaþta edinmeniz oldukça önemli. Ýleride ülkenin çeþitli yerlerinde görev alacaksýnýz. O zaman bizim yerimize afete maruz kalmýþ insanlarýn yardýmlarýna sizler koþacaksýnýz" dedi. Þiddetli soðuklar, kuraklýk ve kýtlýk gibi olaylarýn yavaþ geliþen doðal afetler olduðunu dile getiren Köse, deprem, seller, su taþkýnlarý, toprak kaymalarý, çýð, fýrtýnalar ve hortumlarýn ise ani geliþen doðal afetler olduðunu belirtti. Temel afet bilincini toplumda yaymak ve farkýndalýk oluþturmak için afetle ilgili eðitimlerin küçük yaþtan itibaren baþlamasý gerektiðini kaydeden Köse, bu doðrultuda 6 Mart tarihine kadar okullarda depremler ve doðal afetler eðitimi verileceðini belirtti. Köse nin konuþ- Çorum ÝHH, köylerde görev yapan cami görevlilerine Yetim Sponsorluðu Projesi ni anlattý. ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde imzalanan protokol gereðince ÝHH nýn Yetim Sponsorluðu Projesi, Çorum Müftülüðü Toplantý Salonunda düzenlenen programla köy camilerinde görevli cami imamlarýna tanýtýldý. Programa Çorum Müftü yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'da katýldý. ÝHH tanýtým ve Her Kalbe Bir Yetim sinevizyonu izlendikten sonra kürsüye gelen Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý, dünyada yetim gerçeðini ve ÝHH nýn yetim sponsorluðu projesini anlattý. Özkabakçý, dünyada 4 milyondan fazla yetim bulundu- Selim Özkabakçý ðunu ve bu yavrularýn her türlü tehlikeye açýk durumda olduðunu, organ mafyalarýnýn, fuhuþ sektörünün ve misyonerlerin insafýna terkedilemeyeceðinin ayýca yetimlerin bizlere Allah ýn emanetleri olduðunu ve onlara sahip çýkmak zorunda olduðumuzun altýný çizdi ve ÝHH nýn yetim sponsorluk projesi camilerimizin ve kuran kurslarýmýzýn sahip çýkmasýyla daha da güçlenecektir dedi. Çorum halkýnýn da kendi çevrelerinde bulunan yetimlerini Çorum ÝHH ya bildirdikleri takdirde onlarý da yetim sponsorluk havuzuna dahil ettiklerini Çorum da bulunan yetimlere de sahip çýktýklarýný söyledi. Salonda daðýtýlan gönüllü ve sponsorluk baþvuru formlarýnýn doldurularak Eþref Hoca Caddesindeki Hz. Ali Camii yanýnda bulunan Çorum ÝHH ofisine gelinerek ya da online den baþvurabilecekler. Çorum Müftülüðüne ve katýlan tüm görevlilere teþekkür etti. Özellikle Diyanet camiasýndan bu konularda daha fazla destek beklediklerini de dile getirdi. Suriye de yaþanan insanlýk dramýna da dikkat çekerek çocuklarýn soðuktan donarak ve açlýktan öldüklerini, kadýnlarýn yaþlýlarýn sýðýnacak bir yerlerinin olmadýðýný bizlerden yardým beklediklerini ancak asýl sorunun Suriye tarafýnda yaþandýðýný oradaki kardeþlerimizin çevrelerinde yardým isteyeceði hiç kimselerinin olmadýðýný ÝHH olarak Suriye yardýmlarýnýn sürekli devam ettiðini her türlü yardýma ihtiyaç olduðunu vurguladý. Özkabakçý, düzenlenen toplantýdan dolayý Çorum Müftülüðüne teþekkür etti. (Haber Merkezi) Huzur Akademisi nde ilk ders Çorum Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü deprem eðitimine baþladý. Eðitimler Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlendi. Öðrencilere depremle ilgili aydýnlatýcý bilgiler verildi. masýnýn ardýndan yapýlan deprem ve yangýn tatbikatýnda, deprem sireninin çalmasýyla öð- renciler sýnýflarýndan hýzlý ve kontrollü bir þekilde çýkarýldý. Görevlilerce, yaralý olarak çýka- rýlan öðrencilere, ilk müdahale okulun bahçesindeki ambulansta yapýldý(ýha) Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu olarak programdan oluþan Huzur Akademisi derslerinin ilki geçtiðimiz Pazar günü ÝlkeDer & Çorum ÝHH dernek merkezindeki seminer salonunda gerçekleþtirildi. Yoðun katýlýmýn olduðu programda Huzur Akademisi öðrencileri dersleri iki salondan takip etti. Katýlýmcýlara ders aralarýnda çeþitli ikramlarda da bulunuldu. Psikolog Hatice Dilek Öztürk'ün sunduðu Huzur Akademisi, dört yýl sürecek ve her ayýn ilk Pazar günü saatleri arasý bayanlara özel olarak devam edecek. Derste bayanlara oldukça faydalý bilgiler veren Öztürk, Huzur Akademisi adýyla baþlattýðýmýz bu çalýþmamýzda gönüllülük esastýr. Tüm gönüllü kardeþlerimizle baþladýðýmýz yolculuðumuzda, Rahman olan Rabbimizden bizi desteklemesini ve fitnelerden koruyarak, ayaklarýmýzý razý olduðu yolda sabit kýlmasýný diliyorum. dedi. (Haber Merkezi) Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu derslere baþladý. Programa kadýnlarýn ilgisi yoðun oldu.

17 ÇARÞAMBA 4 MART 25 7 Bayat Belediye Meclisi istiþare yaptý Bayat Belediyesi yýllarý ile yýllarý arasýnda görevde bulunan Meclis üyeleri ile istiþare toplantýsý yapýldý. Bayat Belediyesi meclis üyeleri istiþare yaptý. Ýstiþareye Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü de katýldý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü baþkanlýðýnda Belediye Meclis Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya, yýllarý arasýnda görev yapmýþ ve yýllarýnda görevde olan Meclis üyeleri katýldý. Toplantý sonrasý açýklama yapan Baþkan Ünlü, Belediye Meclis Üyesi olarak görevde bulunmuþ ve þu an görevde bulunanlarla birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Ünlü, istiþarede birlik ve beraberlik içerisinde Bayat'a daha güzel hizmetler getirmek için birlikte her türlü azmin ve çabanýn gösterileceðini dile getirerek, "Biz yerel yöneticiler olarak, siyasi bakýþýmýz ne olursa olsun toplumdaki uç noktalarý biraz köreltmek, uzaklarý yakýnlaþtýrmak, yanlýþ anlaþýlmalarý ortadan kaldýrmak, farklý gruplarý kaynaþtýrmak gibi bir misyonumuz olmasý lazým. Birbirimizden farklý düþünsek de ayný ilçede yaþamak zorunda olduðumuzun farkýndayýz. Herkes yaþarken, huzurlu bir ortamda yaþamak istiyor. dedi. (Haber Merkezi) Ziraat Odasý na hayýrlý olsun ziyareti Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Bayat Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, seçimlerde yeniden Ziraat Odasý Baþkaný olarak seçilen Mustafa Yýldýrým'a görevlerinde baþarýlar dileyen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, tüm kamu kurum ve kuruluþlarda olduðu gibi sosyal Ziraat Odasý uygulamalarýnda da garson devlet anlayýþýnýn hakim kýlýnmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizerek, Ýnsan eksenli çalýþýlmalý ve verilebilir hizmet çýtasýnýn en yükseði, en iyisi saðlanmalý. ifadelerini kullandý. Baþkan Ünlü ve heyetin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým, teþekkür etti. (Haber Merkezi) Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ziraat Odasý ný ziyaret etti. Engelli Eðitim Merkezi ne ziyaret Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giyim Üretim Teknolojisi Alaný ve Aile ve Tüketici Hizmetleri Alaný /E ve /C sýnýfý öðrencileri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Öðretmenleri Seldað Köstekçi, Demet Buharalý, Zeynep Kurt, Ýlknur Erden ve Kezban Gürbüz rehberliðinde okul tarafýndan hazýrlanan proje dahilinde yapýlan ziyaretle öðrencilere, sosyal projelere katýlarak engelli bireylere yardým etmenin mutluluðunu yaþatmak ve bakýþ açýsýnda farkýndalýk yaratmak hedeflendi. Ziyarette, Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri ile birliktelik saðlanýp, mutlu ve eðlenceli saatler geçirildi. (Haber Merkezi) Ziyarette mutlu ve eðlenceli saatler geçirildi. Öðrenciler sosyal projelere katýlarak engelli bireylere yardým etmenin mutluluðunu yaþadý. Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým, ziyarete teþekkür etti Gül-Der den konferansa davet Çorum Gül-Der, 'Güncel Sorunumuz Ümmet ve Davet Bilinci' konulu konferans düzenleyecek. 6 Mart Cuma günü Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda saat 9.3 da Anadolu Platfor- mu Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkaný Araþtýrmacý Yazar Ramazan Kayan'ýn katýlacaðý Güncel Sorunumuz Ümmet ve Davet Bilinci konulu konferansa tüm Çorumlular davet edildi. (Haber Merkezi) Atlas köylülerle buluþuyor Ramazan Kayan CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, nin toplumun gelir düzeyi ile iliþkisini vurgulayarak, ön seçim öncesi çalýþmalarýný köylerde sürdürüyor. Çiftçinin sorunu çözülür çiftçi ne kadar rahat yaþarsa, herkes o kadar rahat yaþar. Bu bilinçle buradayýz. Bu Gittiði köylerde ilgiyle karþýlanan Milletvekili memleketin güzel insanlarýnýn karný tok olsun, insanýmýaday Adayý Cengiz Atlas, köy sakinlerinin sýkýntýlarýný, zýn yüzü gülsün diye çabalýyorum. dedi. (Haber Merkedertlerini ve taleplerini dinleyerek, milletvekili seçilmezi) si halinde yapacaðý çalýþmalarý anlattý. Ben ve ekip arkadaþlarým böylesine güzel bir ilgiyle karþýlandýðýmýz için çok mutluyuz diyen Atlas, sorunlarýna istediði gibi çözüm bulamayan güzel memleketimizin güzel insanlarýnýn kendilerine büyük bir ilgi gösterdiðini belirterek, Biliyoruz ki, benim memleketimin insaný derdini, sorununu kendi gibi gördüðü, kendi gibi bildiði birileriyle konuþarak derdine derman bulmaya çalýchp Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, þýyor þeklinde konuþtu. ön seçim öncesi çalýþmalarýný köylerde sürdürüyor. Atlas, çiftçi üretimi- Turist Rehberliði Sertifika Programý Turist Rehberleri Birliði tarafýndan, Turist Rehberliði Bölgesel Sertifika Programý düzenlenecek. Birliðin Trabzon, Gaziantep, Þanlýurfa ve Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odalarý nýn yetki çevrelerine yönelik olarak Trabzon ve Þanlýurfa illerinde Almanca, Fransýzca, Ýngilizce, Arapça, Japonca, Rusça, Farsça, Yunanca, Romence, Sýrpça, Slovakça, Ýsveççe, Çekçe, Hollandaca, Danimarkaca, Korece ve Çince dillerinde bölgesel sertifika programý düzen- lenecektir. Sertifika programý için sadece yukarýda belirtilen odalarýn yetki çevresinde bulunan illerde ikamet edenler müracaat edebilecek. Sertifika programý seçme sýnavlarý ile birlikte dil ekletme ve seviye belirleme sýnavlarý da yapýlacak. Bu sýnavlara dil ekletmek isteyen ruhsatname sahibi ülkesel veya bölgesel rehberler ile üniversitelerin rehberlik bölümü son sýnýflarýnda öðrenim gören öðrenciler ve mezun olanlar da katýlabilecek. Sýnava katýlacak adaylarýn, Birliðin web sayfasýndan (www.tureb.org.tr) temin edecekleri Sýnav Baþvuru Formunu doldurarak baþvuru için gerekli belgelerle birlikte 9 Mart 25 tarihine kadar TUREB e þahsen veya posta yolu ile baþvurmalarý gerekecek. Sýnav programý ve yerleri daha sonra Birliðin ve sýnav yapýlacak illerdeki odalarýn web sayfalarýndan duyurulacak. (Haber Merkezi)

18 8 ÇARÞAMBA 4 MART Nisan tek maçla þampiyon Okullu KüçüklerBasketbol il birinciliðinde iki takýmýn mücadelesinde 23 Nisan Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu nu 3-28 lik skorla yenerek tek maçla þampiyonluðu kazandý. Sungurluspor Tekvandocularýndan kaymakam ve baþkana ziyaret Ordu nun Fatsa ilçesinde yapýlan Türkiye Taekwondo þampiyonasýnda derece yapan Sungurluspor Tekvando takýmý Kaymakam Osman Beyazyýldýz ý ve Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret etti. Türkiye Tekvando þampiyonasýna katýlan Sungurluspor Tekvando takýmý sporcularý, antrenörler ve Kulüp Baþkaný Mustafa Özdemir Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ý ziyaret etti. Ziyarette kaymakam Beyazyýldýz dereceye giren sporcularý, antrenörler ve kulüp baþkanýný tebrik ederek baþarýlý sporcularý ödüllendirdi. Kaymakam Beyazyýldýz sporculara, sporun yanýsýra derslerin de önemini vurgu- layarak kendilerine nasihat etti. Kulüp Baþkaný Özdemir de kulüp faaliyetleri hakkýnda Kaymakam Beyazyýldýz a bilgi verdi. Özdemir, þu anda hafta sonu itibariyle 6 branþ olmak üzere sporcularýmýzýn çeþitli il ve ilçelerde mücadele ettiklerini ve desteðe ihtiyaçlarýnýn olduðunu belirtti. Sporcular daha sonra Sungurlu Belediye Baþkaný Sayýn Abdulkadir Þahiner i ziyaret ettiler. Ziyarette Baþkan Þahiner öðrencilerden sürekli baþarý beklediklerini, bu konuda kendi üzerlerine düþen her þeyi yapacaklarýný belirtti. Küçük erkekler basketbolda þampiyon oln 23 Nisan ýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücçel verdi SALON : Atatürk. HAKEMLER : Furkan Alagöz, Ömer Ali Yýldýz. 23 NÝSAN ORTAOKULU : Ahmet, Mehmet Çelik, Mehmet Iþýk, Eren Karakaþ, Eren Hýþýr, Bekir, Berkant, Umut, Kadir, Samet, Aykut. MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU : Doðukan, Ahmet, Hakan, Eren, Umut, Buðra, Murat, Abdulkadir, Gürkan, Batuhan. PERÝYOTLAR :. Periyot: -7, 2. Periyot: Periyot: 5-8, 4. Periyot: 5-4. Yüksel BASAR Okullu Küçükler Basketbol Ýl birinciliðinde þampiyonluðu tek maçla 23 Nisan Ortaokulu kazandý. Çorum ve ilçelerinden sadece iki okulun baþvurduðu küçük erkekler basketbol il birinciliðinde 23 Nisan Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu þampiyonluk maçýna çýktýlar. Oldukça çekiþmeli geçen maçta 23 Nisan Ortaokulu ilk yarýsýný 2-8 önde tamamladýðý maçtan 3-28 lik skorla galip ayrýlarak tek maçla þampiyonluðu kazandý. Tek maçla Çorum þampiyonluðunu kazanan 23 Nisan Ortaokulu küçük basketbolcüleri maçýn bitimiyle birlik- Küçük erkekler basketbolda ikinci olan Mustafa Kemal in kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi te þampiyonluk sevincini yaþadýlar. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle mücadele eden iki okulu kupa ve sporcularýna ise madalyalarý verildi. 2. Küme de heyecan dört maçla baþladý Sungurluspor Tekvandocularý Baþkan Abdulkadir Þahiner ile Baþarýlý sporcular Kaymakam Osman Beyazyýldýz ile birlikte Harun AKKAYA A grubunda ilk hafta maçlarýnda Ortaköyspor cezasý nedeniyle Nazmi Avluca sahasýnda oynadýðý maçta Bayat Belediyespor önünde son bölümde bulduðu gollerle maçý 3- kazanarak liderliðe yükseldi. Grubun diðer maçýnda ise Osmancýkgücüspor ile Sungurluspor takýmlarý Osmancýk ilçe sahasýnda - berabere kalarak sezonu birer puanla baþladýlar. Grupta bu hafta sonu Sungurluspor - Ortaköy Þapinuva Belediyespor ve Bayat Belediyespor - Osmancýkgücüspor takýmlarý karþýlaþacak. B grubunda ise ilk hafta maçlarýnda Kargýgücüspor sahasýnda konuk ettiði Oðuzlar Belediyespor önünde 4 lýk galibiyetle lige lider olarak baþladý. Mecitözüspor ile Uðurludað Belediyespor arasýndaki zorlu maçta ise konuk takým son dakika golüyle üç puanýn sahibi oldu ve lige galibiyetle baþladý. Bu grupta ilk haftanýn iki kazanan takýmý Uðurludað Belediyespor ile Kargýgücüspor karþýlaþacak. Oðuzlar Belediyespor ise Mecitözüspor ilk puanlarýný almak için mücadele edecek. 2. Amatör Küme Büyükler Liginde mücadele hafta sonu oynanan dört maçla baþladý. Gruplarda ilk hafta maçlarý sonunda Ortaköyspor ve Kargýgücüspor takýmlarý liderliðe oturdular. 2. Amatör Küme Görünümü A Grubu haftanýn sonuçlarý: Osmancýkgücüspor - Sungurluspor Ortaköy Belediye Þapinuva-Bayat Bel : - : 3- Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ortaköyspor Sungurluspor Osmancýkgücü Bayat Belediye Haftanýn maçlarý: Sungurluspor - Ortaköy Belediye Þapinuva. Bayat Belediyespor - Osmancýkgücüspor. B Grubu haftanýn sonuçlarý: Mecitözüspor - Uðurludað Belediye Kargýgücüspor - Oðuzlar Belediyespor : 2-3 : 4- Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Kargýgücüspor Uðurludað Bel Mecitözüspor Oðuzlar Bele. Haftanýn maçlarý: Uðurludað Belediyespor- Kargýgücüspor. Oðuzlar Belediyespor - Mecitözüspor. 3 3 Bir futbolcu ceza kurulunda Çorum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören üç futbolcudan biri ceza kuruluna sevk edildi. 2. Amatör Küme maçlarýnda çýkan üç kýrmýzý karttan ikisi kural gereði olduðu için ceza kuruluna sevk edilmedi. Sungurluspor dan Mutlu Kor rakibine arkadan þiddetli tekme attýðý için ceza kuruluna sevk edildi. Uðurludað Belediyespor dan Murat Bilgin ve Mecitözüspor dan H. Ýbrahim Çetin kural gereði kýrmýzý kart gördükleri için bir maç ceza aldýlar.. Küme de saha ve saat deðiþikliði. Amatör Küme de pazar günü oyna- Osmancýkgücüspor ilk hafta maçýnda sahasýnda Sungurluspor ile berabere kaldý nacak iki maçýn saha ve saatinde deðiþiklik yapýldý. Tertip Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Eti Lisesi Gençlikspor - Osmancýkspor arasýnda Mimar Sinan sahasýnda oynanmasý gereken maç nolu sahada saat 2. de baþlayacak. Mimar Sinan sahasýnda pazar günü saat 3. de baþlamasý gereken Çorumspor -Ýskilipspor maçý ise ayný sahada saat 4. de oynanacak. Yýldýzlar voleybolda þampiyon Bahçelievler Salim Akaydýn Üç okulun mücadele ettiði Yýldýz erkekler voleybolda ikinci maçýnýda kazanan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu þampiyonluðu kazandý. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Tuncay Sevim, Ayþegül Yýldýrým. BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Koray, R. Okan, Berkcan, C. Volkan, Fýrat, Doðan, Yasin, Ufuk, Fehmi Can. SUNGURLU ATATÜRK ORTAOKULU : Kadir, Serhat, A. Çaðrý, Muhammet, Salih, Yunus Emre, Abdulkadir, Ýsmet Can, Hakan, U. Can, Ö. Faruk. SETLER :. Set: 25-9, 2. Set: 25-5, 3. Set: 25-9 (Salim Akaydýn Ortaokulu), zorlanmadan 25-9, 25-5 ve 25-9 luk setlerle 3- kazanarak þampiyonluðu kazandý. Ýl birinciliðinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ikincilik kupasýnýn sahibi olurkan Sungurlu Atatürk Ortaokulu ise üçüncülüðü kazandý. Son maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara ise madalyalarý verildi. Okullu Yýldýz erkekler voleybolda þampiyon Bahçelievler Salim Akaydýn. Çorum merkez ve ilçelerinden sadece üç okulun mücadele ettiði yil birinciliðinde ilk maçýný kazanan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ikinci maçýnda Sungurlu Atatürk Ortaokulu önünde de Þampiyon Bahçelievler in kupasýn Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Yýldýz erkeklerde ikinci olan Yavuz Sultan Selim in kupasýný Bahçelievler Müdürü Levent Tuzcu verdi Üçüncü olan Sungurlu Atatürk ün kupasýmý Mustafa Kemal Beden Eðitimi Öðretmeni Ruþen Çetin verdi

19 Ýnsan Haklarý Derneði nden Ýslam ve Barýþ Paneli EROL TAÞKAN Ýnsan Haklarý Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan Ýslam ve Barýþ konulu panel düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen panele Prof. Dr. Osman Eðri, Ayhan Bilgen ve Ýhsan Eliaçýk, konuþmacý olarak katýlýrken, panelin moderatörlüðünü Avukat Nihat Ahýskalýoðlu üstlendi. Panelistler, gündemde olan þiddet olaylarýnýn Ýslam la baðdaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný, ancak Ýslam ýn kendisinde þiddete asla yer olmadýðýný ifade ederek, Ýslam ýn barýþa bakýþ açýsýný masaya yatýrdý. Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) ÇARÞAMBA 4 MART 25 9 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. 6 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý.25,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 35., Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat:.-.5 *** T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 47 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 36. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de *** MART Orman Ýþletme Müdürlüðü - Çorum Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Orman Genel Müdürlüðü 2 adet akaryakýtsýz þoförlü 4*4 arazili Pick-Up kiralama iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat:. *** MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Kal-Yak (fuel oil) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 4. *** 2 MART Aile ve Sosyal Politikalar YÝTÝK Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinden almýþ olduðum sayýlý ustalýk belgemi ve sayýlý usta eðiticilik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Recep MERTEK Ruhattin oðlu..96 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:538) YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC 2-4 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat TELLÝ Vahit oðlu 979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:535) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil TELLÝ Vahit oðlu 98 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:536) Ýl Müdürlüðü Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan kurþunsuz benzin) alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat:. *** 7 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 67 Çorum merkez Saat:.3 *** 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 46 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 3,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.24,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat:.-. *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 46 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.49,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** 6 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 ÜH 274 plakalý, 22 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 3.5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 22 EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 6 Parsel sayýlý.48,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tercihen emekli çay ve temizlik iþlerine bakacak bay eleman alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn K.S.Sitesi 6. Cad. No: Tel: (Ç.HAK:537) (Ç.HAK:457) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:54) (Ç.HAK:532) (Ç.HAK:534) MUHASEBE MÜDÜRÜ ARANIYOR Danýþmanlýðýný yaptýðýmýz ciddi bir þirket için tecrübeli Muhasebe Müdürü aramaktayýz.tecrübe ve SMMM Belgesi tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen Yavruturna Mah.Gazi (Ç.HAK:53) KÝRALIK DAÝRE Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi yanýnda 2 m2, 3. kat, 3+, (Ç.HAK:38) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA-KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. K.S.S. 69. Sk. No: 6/A Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Cad.Davutoðlu Ýþ Merkezi Kat:5 No:26 Çorum adresine yapýlmasý gerekmektedir. içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:74) PERSONEL ALINACAKTIR Çay ve Temizlik Servisinde görevlendirilecek Tecrübeli BAY & BAYAN Personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:52) (Ç.HAK:527) ÞOFÖRLER ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÞOFÖRLER ARANIYOR MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ ÇEPNÝ MAH. FEN LÝSESÝ CAD. NO 33 (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI) TEL : (Ç.HAK:56) (Ç.HAK:272) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:84 ÇORUM (364) ÝDEAL HOME Elemanlar Alýnacaktýr Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere * yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel * 2-3 yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan personeller * 2-3 yaþ arasý haftasonu satýþ için part time personeller alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:529) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn K.S.Sitesi 6. Cad. No: Tel: Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 2 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Fatih Erdin Ümitler Avrupa Þampiyonasý için kampta Halil ÖZTÜRK Fatih Erdin Polonya da yapýlacak olan Ümitler Avrupa Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecek Mart tarihlerinde Polonya da yapýlacak olan U 23 Avrupa Güreþ Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým kampý bugün baþlýyor. Bugün baþlayýp 23 Mart tarihine kadar Ankara Eryaman Olimpiyat Hazýrlýk Merkezi nde kampa girecek olan U 23 milli takýmýnda 86 Kg da Çorum Belediyespor sporcusu Fatih Erdin milli mayoyu giyecek. Çorum da yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda tüm rakiplerini farklý skorlarla yenen Fatih Erdin Ümitler Avrupa Þampiyonasý nda milli mayoyu giymeye hak kazanmýþtý. Ümit milli takýmda Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nden yetiþen milli güreþçi Tevfik Odabayý Teknik Direktör olarak görev yapacak. Kampýn Müdürü olarakda abisi Bülent Odabaþý görev yapacak. Ünilig Hentbol da Hitit in bugünki rakibi Kastamonu Murat KARASU Ünilig Hentbol da Hitit Üniversitesi erkek takýmý bugün sahasýnda Kastamonu Üniversitesi önünde galibiyet arayacak. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanýnda oynanan maçta takýmlar sahadan beraberlikle ayrýlmýþ ve gerginlikler yaþanmýþtý. Gruptan ikinci olarak final grubuna yükselme mücadelesi veren iki takým bugün saat 5. de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda karþýlaþacaklar. Maçýn hakemleri Karabük ten Tuðçe Örgülü ve Kayseri den Sonay Altunay. Maçýn gözlemcisi ise Tokat tan Ali Özer. Ünilig Voleybol da Hitit in rakipleri Nevþehir ve Ordu ÜNÝLÝG Voleybol da Hitit Üniversitesi bugün evinde bayanlarda Nevþehir erkeklerde ise Ordu Üniversitesi ni konuk edecek. Bugün saat 3. de Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak Hitit Üniversitesi- Nevþehir Hacý Bektaþ Üniversitesi maçýnda temsilcimiz galibiyeti hedefliyor. Ligde beþ maçta üç galibiyet ve iki maðlubiyetle üçüncü sýrada bulunan Hitit Üniversitesi grupta galibiyetsiz son sýrada bulunan Nevþehir Hacý Bektaþ Üniversitesi önünde galip gelmek amacýnda. Bu maçýn ardýndan ise saat 5. de Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi karþýlaþacak. Hitit Üniversitesi ligde beþ maçta dört galibiyet ve 2 puanla lider durumda bulunuyor. Bugün konuk edeceði Ordu Üniversitesi ise dört maçta bir galibiyetle dördüncü sýrada yer alýyor. Hitit bugünki maçýda kazanarak liderliðini devam ettirmek amacýnda. Hakemler Samsun dan Ünilig Voleybol da bugün oynanacak iki maçýn hakemi Samsun dan. Hitit Üniversitesi- Nevþehir Hacý Bektaþ Üniversitesi bayah takýmlarý arasýndaki maçta baþ hakem Samsun dan Sezai Açýcý yardýmcýsý ise Volkan Öztüre. Hitit Üniversitesi - Ordu Üniversitesi erkek takýmlarý arasýndaki maçta ise baþ hakem Volkan Öztüre yardýmcýsý ise sezai Açýcý. Ýki maçtada gözlemci olarak ilimizden Recep Öztuna yapacak. Bugünki iki maçtada gözlemci olarak Recep Öztuna görev yapacak ÇARÞAMBA 4 MART 25 Ýstanbul hazýrlýðý tam kadro Cumartesi günü sahasýnda Ýstanbulspor ile zorlu bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý çalýþma ile hazýrlýklarý tam kadro sürdürdü. Taktik çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn kadroda geniþ çaplý bir revizyona gitmeyi düþündüðü gözlendi. Harun AKKAYA Liseli Gençler futsalda yarý final maçlarý dün oynandý. Fatih Anadolu ve Atatürk Anadolu bugün þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Dün oynanan yarý final ilk maçýnda ilk yarýsý - Dünki çalýþma sýrasýnda kýrmýzý siyahlý takým elle pas kafayla gol çalýþmasý yaparken görülüyor Liseli Genç erkekler futsalda finalistler belli oldu Fatih-Atatürk biten maçta Fatih Anadolu ikinci yarýda bulduðu gollerle rakibini 2- yenerek finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi ilk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu gollerle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ni 3- yenerek ikinci finalist takým oldu. Bugün saat. de Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmetcik Fatih Anadolu: 2 - Mehmetcik Anadolu: SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Serhat Sarkandý. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rýza, Abidin, Furkan Kartoðlu, Alperen, Furkan Altun, Umut Burak, Sadýk, Nurettin, Mert, Semih, Emre, Samet, Yalçýn. MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSE- SÝ : Recep, Emin, Ömer, Emre, Esat, Furkan, Samet, Metin, Eren, Sefa, Mert. Atatürk Anadolu: 3 - Çorum MTAL: SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Serhat Sarkandý. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Fatih Mehmet, Koray, Fatih Ceylan, Mustafa, Ahmet, Rafethan, Furkan, Alperen, Faruk, Burhan, Taha. ÇORUM MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ömer Can, Onur, Muhammed, Emin, Oðuzhan Seherli, Oðuzhan Yýlmaz, Ekrem, Ethem, Abdurrahman, Berkant, Volkan. GOLLER: Furkan (2), Alperen (Atatürk Anadolu Lisesi). Atatürk Anadolu Lisesi yarý final maçýný ikinci yarýda kazanarak finale yükselmeyi baþardý Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat 2. de Atatürk Anadolu ve Fatih Anadolu þampiyonluk maçýna çýkacaklar. Harun AKKAYA Çorum Belediyespor da antrenör Rýfký Ekenler e dün rötarlý doðum günü kutlamasý yapýldý. 2 Þubat doðumlu Rýfký Ekenler dün memleketinde olduðu için doðum günü kutlamasý dünki antrenman sonunda yapýldý. 4 yaþýna giren Rýfký Ekenler için futbolcular tarafýndan hazýrlanan doðum günü pastasý antrenman sonunda ortaya çýkartýldý ve alkýþlar eþliðinde pastayý kesen Rýfký hocaya ilk dilim pastayý kaptan Nedim kendi elleriyle yedirdi. Halil ÖZTÜRK Ligin ikinci yarýsýnda beraberlik serisine baðlayan Çorum Belediyespor bu gidiþe son vermek için cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün tam kadro olarak sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþma öncesinde futbolcularla saha içinde kýsa bir toplantý yapan Ýncedal daha sonra toplu olarak yapýlan koþu ile antrenmaný baþlattý. Daha sonra yarý alanda önce elle pas kafayla gol daha sonra elele tutuþarak ayakla gol Rýfký Ekenler a antrenman sonunda doðum günü kutlandý Rýfký hocaya rötarlý doðum günü kutlamasý Futbocularýn 4 kere maþallah sloganlarý eþliðinde pastayý yiyen Rýfký Ekenler bu jestlerinden dolayý futbolculara teþekkür etti. çalýþmasý yapan kýrmzý siyahlý takýmý Teknik Diirektör Ýncedal kadroyu üçe böldü. Savunma ve hücum oyuncularýný ikiye bölerek bir takým ceza sahasý içinde savunma yaparken diðerleri ise gol çalýþmasý yaptýrdý. Diðer takým ise diðer yarý sahada minyatür kale maç yaptý. Dönüþümlü olarak yapýlan bu çalýþma sýra- Mimar Sinan Gençlikspor kulübü Judocularý okullar grup birinciliðindeki baþarýlarý ile sevindirdiler. 27 Þubat ile Mart tarihleri arasýnda Sinop ta yapýlan Okullu Yýldýzlar Judo grup birinciliðinde Çorum takýmýnda üç sporcusu bulunan Mimar Gençlikspor dan erkeklerde 66 Kg da Ziya Mert Þahin ve kýzlarda 44 Kg da Hatice Ýbiþ bronz Uðurludað maçlarýný Bayat ta oynayacak 2. Amatör Küme de mücadele eden Uðurludað Belediyespor maçlarýný Bayat ilçe sahasýnda oynayacak. Uðurludað Belediyespor Baþkaný Ekrem Çuhadar, ilçe saha zemininin iyi olmamasý nedeniyle iç saha maçlarýný Bayat Ýlçe sahasýnda oynamak istediklerini tertip kuruluna dilekçe ile bildirdi. Bu talep üzerine Tertip Kurulu aldýðý kararla Uðurludað Belediyespor un iç sahada oynayacaðý maçlarý Bayat ilçe sahasýnda oynanmasýna karar verdi. Uðurludað pazar günü Kargýgücüspor ile Bayat ilçe sahasýnda oynayacak. sýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolcularýn müsait pozisyonda kale yerine pasý tercih eden ve ayak uçlarýyla bunu yapan isimlere sert uyarýlarda bulunarak Futbol ciddi iþtir beyler diye uyardý. Antrenmanýn son bölümünde ise çift kale maç yaptýran Ýncedal, kadroda revizyona gideceðinin sinyallerini verdi. Çift kalede Beyaz takým Fatih, Osman, Sefa Akýn, Ýmam, Akýn, Furkan, Nedim, Berk, Muhammet, Berat ve Burak forma giyerken diðer takýmda ise Osman, Eray, Murathan, Okan, Sefa, Oðuzhan, Mehmet Akif, Turgay, Emrah, Çaðlar ve Ali Kireþ görev yaptý. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Mimar Sinan Judo da da varým dedi madalya kazanýrken +73 Kg da Emircan Zahid Solak beþinci olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. Kulüp Judo antrenörü Hakan Taþtan, sporcularýnýn Türkiye Þampiyonasý nda da kürsüye çýkmak için mücadele edeceklerine inandýðýný söyledi.

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2016 Yılı Sınav Takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

2016 Yılı Sınav Takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yılı Sınav Takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yılı Sınav Takvimi Son Güncelleme: 09.10.2015 Sürüm: 1 Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 2015-2016 YILI SINAV TAKVİMİ

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 2015-2016 YILI SINAV TAKVİMİ ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ -2016 YILI SINAV TAKVİMİ Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-yds /10) 17.10. Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı