» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE"

Transkript

1 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece yarýsý toplanan Para PolitikasýKurulu nun kararlarýyla faizlerde sert bir yükseliþ yaþandý. Politika faizi olarak da kabul edilen haftalýk repo faizi 5,5 puan artýrýlarak yüzde 10 a çýktý. Bu ilk kez oluyor. Dövizdeki þok yükseliþe önlem olarak faizde þok artýþ, beraberinde dövizde gerilemeyi getirdi. Dolar, kararýn sinyalleri gelmeden önce 2,40 TL ye yaklaþýrken Merkez Bankasý nýn olaðanüstü toplanma kararýnýn duyulmasýyla 2,30 TL ye kadar geriledi. Dolarýn son 15 günlük seyrinde ürkütücü bir dalgalanma gösterdiði izlendi. 13 ocak ta 2,13 TL olan dolar, 23 Ocak ta 2,26 ya kadar arttý ve kýsmi gerilemeler yaþasa da yönü hep yukarý doðru oldu ve 27 Ocak ta 2,40 TL yi görünce Merkez Bankasý ndan faizleri sert biçimde artýracaðý sinyali aldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, 2014 Ocak ayý istatistiklerine göre, 11 milyon 600 bin 554 iþçiden, 1 milyon 96 bin 540'ýnýn sendikaya üyeliði bulunuyor. Ýstatistike göre, 68 sendika yüzde 1 baraj oranýnýn altýna kaldý. Sendikalaþma oraný bu rakamlara göre yüzde 9,45'e denk geliyor Ocak ayýnda yayýmlanan iþçi sendikalarý iþ kolu istatistiklerine göre, toplam iþçi sayýsý 10 milyon 881 bin 618 kiþi, sendikalý iþçi sayýsý ise 1 milyon bin 671'di. Ýþkolunda çalýþan iþçi sayýlarý "Avcýlýk, Balýkçýlýk, Tarým ve Ormancýlýk" iþ kolunda 128 bin 881, "Gýda Sanayi" iþ kolunda 538 bin 237, "Madencilik ve Taþ Ocaklarý" iþ kolunda 190 bin 346, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve Ýlaç" iþ kolunda 421 bin 649, "Dokuma, Hazýr Giyim ve Deri" iþ kolunda 1 milyon 24 bin 139, 4 DE TÜÝK Nevþehir Bölge Müdürlüðü ile Nevþehir Ticaret Borsasý arasýnda ''Kurumlar Arasý Ýþbirliði Protokolü'' imzalandý. Ýmza törenine Nevþehir Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Salaþ, Meclis Baþkaný Aydýn Karayýlan, Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri,Borsa Genel Sekreteri Uður Aydoðan ile TUÝK Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ katýldýlar... TUÝK Nevþehir Bölge Müdürlüðü ile Nevþehir Ticaret Borsasý arasýnda istatistiklerin iyileþtirilmesi ve kalitesinin artýrýlmasýna yönelik iþbirliði ve yardýmlaþma protokolü imzalandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürlüðü ile Nevþehir Ticaret Borsasý (NTB) arasýnda "Kurumlar Arasý Ýþbirliði Protokolü" imzalandý yýlýnda Avrupa Birliði destekli olarak baþlatýlan "Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi Projesi" kapsamýnda Nevþehir in eðlence yerlerinden kaynaklanan örnek gürültü haritalarý ve eylem planlarýnýn hazýrlanarak kurumsal...» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? Nevþehir in Kýratlýoðlu Mahallesi nde mülkiyeti Nevþehir Belediyesi ne ait olan ve Türkmen Evi olarak da bilinen hizmet binasý, Özel Ýnsanlar Eðitim Merkezi ne dönüþtürüldü.. Merkezde eðitilebilir tüm engellilerin zihinsel ve sosyal geliþimlerine katkýda bulunmanýn yaný sýra engelli olmanýn getirdiði psiko-sosyal sorunlarýn üstesinden gelinmesi ve onlarýn toplumla...

2 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece yarýsý toplanan Para PolitikasýKurulu nun kararlarýyla faizlerde sert bir yükseliþ yaþandý. Politika faizi olarak da kabul edilen haftalýk repo faizi 5,5 puan artýrýlarak yüzde 10 a çýktý. Bu ilk kez Mevcut iktidar bloðunun ipliði bir ayda pazara çýktý! Hakaretler küfürleþmelere döndü. Geçen hafta, Zaman Gazetesi nin Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý Erdoðan ý iþaret ederek Yezid demiþti... Baþbakan Erdoðan da önceki gün, kadim dostu ve 12 yýllýk koalisyon ortaðý Fettullah Gülen için sahte Peygamber dedi. Dün övdüðü, el üstünde tuttuðu Hocaafendi yi iþaret eden Baþbakan, Bu medeniyet yalancý peygamberleri, sahte velileri, içi boþ, kalbi boþ, zihni boþ alim müsveddelerini reddetmiþtir dedi. Hem de nerede dinin en çok kullanýldýðý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn Yüzyýlýn Ýslam Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri töreninde. Ýnsanýn aklýna ister istemez daha bir aç ay önce cemaatin düzenlediði Türkçe Olimpiyatlarý açýlýþýnda Baþbakan Erdoðan ýn, Bülent Arýnç ýn, Bekir Bozdað ýn Gü övgüleri geliyor... Dün övdüðüne, bugün sövmek kötü bir Türk geleneði! Ancak, hiç bir kuþkunuz olmasýn ki, din inanýlacak deðil, iktidar için kullanýlacak bir araç olduðu sürece bu ve benzeri söylemlerin dozu da artarak devam eder. Din üzerinden kavga büyür. Kavga kimin daha çok inandýðý üzerinden yürüyor gibi görünse de, bu kavga aslýnda siyai, ekonomik, sosyal çýkarlarýn kimin lehine kullanýlacaðý kavgasýdýr. Örneðin Erdoðan ve Gülen arasýndaki kavgada manevi eksende, dini ve teolojik bir tartýþma yok. Peki ne var? Para ve faiz var... Dershane ve Ananas var. Polis, yargý ve eðitime kimin hakim olacaðý var. Çünkü dine dayalý iktidarlarýn, -lafýn ötesinde gerçek hayatta- eþitlik, paylaþým gibi bir þanslarý asla olmadýðý için en önemli kavgalarý, iktidarýn nimetlerini kullanmak üzere Allah ýn yeryüzündeki gölgesi nin kim olacaðý üzerine þekillenir. Çevremizdeki ülkelerde de, biz de de olan budur. Aramýzdaki fark ise, oralarda þiddet, kan ve ölüm var, bizde ise þimdilik yalnýzca küfür ve tasfiye... *** Her iki tarafýn refansý din olduðu için ve din siyasetin dýþýna itilmediði sürece bu kavga daha da büyür. Emin olun, dini siyasetin ve en önemlisi devletin kurumsal yapýsý dýþýna dýþýna itmediðiniz sürece sahte peygamberler hayatýmýzda olmaya devam eder. Bugün Erdoðan ýn Gülen için dediðini, yarýn da bir baþkasý çýkar onun için söyler. Çünkü, dinden demokrasi çýkmaz. Çünkü, Ýslam dini de, aklýnýza gelen diðer bütün dinler de demokrasiyi reddeder. oluyor. Dövizdeki þok yükseliþe önlem olarak faizde þok artýþ, beraberinde dövizde gerilemeyi getirdi. Dolar, kararýn sinyalleri gelmeden önce 2,40 TL ye yaklaþýrken Merkez Bankasý nýn olaðanüstü toplanma kararýnýn duyulmasýyla 2,30 TL ye kadar geriledi. Dolarýn son 15 günlük seyrinde ürkütücü bir dalgalanma gösterdiði izlendi. 13 ocak ta Hele hele din, bizde olduðu gibi üstelik devlet dini ise demokrasi yanýndan bile geçmez. Bu gerçeði, bizim dinimiz aslýnda çok güzel bir din, ama bunlar dinimizi kötü kullanýyorlar deseniz de, Ýslam üzerine güzellemeler yapsanýz da deðiþtiremezsiniz. Yapacaðýnýz her dini güzelleme, AKP gibi, Cemaat gibi dini iktidar aracý olarak kullanan güçlere yarar. Nitekim bugün eðer, AKP ile Cemaat arasýnda ayyuka çýkan ve küfürleþemeye dönen çýkar kavgasýna raðmen, bunlar halen iktidarda kalabiliyorlarsa bunda dini baðlýlýðýn belirleyici rolü vardýr. *** Bugün, Türkiye de dahil, 54 Ýslam ülkesinin tümünün demokrasinin çok uzaðýnda olmasý tesadüf deðildir. En zengin Ýslam ülkesinin de, en fakirinin de demokrasi, özgürlük, adalet gibi kavramlarda dünya sýralamasýnda en altlarda yer almasý da tesadüf deðildir. Din ile devlet iþlerini birbirinden ayýrmaya çalýþan Türkiye gibi, Suriye gibi, bir-iki ülkeye yapýlan müdahalelerin arka planýnda, diðer baþka nedenlerin yaný sýra esas olarak bu ayýrýma yani laiklik hamlesine müdahale vardýr. Artýk bunlarý görmek ve anlamak gerekiyor. Deneme yanýlma yöntemiyle de gördük ve yaþýyoruz; Bir ABD ve Avrupa Birliði projesi olarak denenen Ilýmlý Ýslam projesi de, Euro Ýslam projesi de çöktü. ABD ve AB bu projelerden vazgeçti. Siyasal Ýslam dan demokrasi çýkmayacaðý ayan beyan görüldü. Ýktidarla din yan yana olmaz. Ýktidar isteyen din önce ayrýmcýlýk, sonra da þiddet üretir. Dini devletin kurumsal kimliði dýþýna çýkarmadan, ikitdarla iliþkisini kesemeden, Diyanet veya benzeri araçlarla kontrol edeceðiniz ve kullanabileceðiniz devlet dini de yaratamazsýnýz. O yaratmaya çalýþtýðýnýz devlet dini bir süre sonra gelip seni de yutar! Demokrasiyi, eþitliði ve özgürlüðü birilerine þirin gözükmek için iyi Müslüman yarýþý yaparak yakalamak mümkün deðildir. Bugün Türkiye de din, para ve siyaset içiçe geçmiþtir. Kirlenmede, çürümüþlükte ve kokuþmuþlukta siyasal Ýslamýn çok önemli bir rolü vardýr. Bundan kurtulmanýn ve yeni bir Türkiye yaratmanýn yolu, bugün neredeyse unutulan ya da utanarak telaffuz edilen laikliði gerçek anlamda uygulamaktan geçer! Kaynak:Yurt Gazetesi 2,13 TL olan dolar, 23 Ocak ta 2,26 ya kadar arttý ve kýsmi gerilemeler yaþasa da yönü hep yukarý doðru oldu ve 27 Ocak ta 2,40 TL yi görünce Merkez Bankasý ndan faizleri sert biçimde artýracaðý sinyali aldý. Bu sinyalden sonra, daha sert faiz kararý alýnmadan, 2,30 TL lere gerileyen dolar, gece yarýsý faiz artýþ kararlarý ile 29 ocak sabahý 2,16 TL ye kadar düþtü. YETERLÝ MÝ? Yüksek faizin, dövizin önünü kesmesinde kalýcýlýk, bundan sonra, içerideki ve dýþarýdaki geliþmelere de baðlý. Ýçeride, toplamý 127 milyar dolarý bulan yabancý portföyünün gevþeyen dövizle birlikte dýþa çýkma isteði sürerse, bunun dövizi yine yükselteceði ve ek faiz önlemlerine ihtiyaç duyulabileceðinden söz ediliyor. Ayrýca ABD de FED in parasal sýkýlaþtýrmayý sürdürmesi ve faiz artýþ sinyalini vermesi, Türkiye deki faizlerin cazibesini azaltabilecek, bu da yabancý çýkýþýna yol açabilecek ve yine döviz fiyatlarýnýn artýþýna yol açabilecek. Daha önemlisi, yaþanan politik risk, hem 30 mart seçimleri öncesi hem sonrasýnda belirsizlikleri silmeye yetmeyebilecek, bu da yabancýlarýn geliþi ve içerdekilerin kalýþýný etkileyecek önemli bir etken. KÝMÝ NASIL ETKÝLEYECEK Yüksek dövizden yüksek faiz iklimine geçiþ, çeþitli kesimleri farklý biçimlerde etkileyecek. Bu etkilenmeleri þöyle özetlemek mümkün: Küçülme: Yüksek faizin en çarpýcý etkisi ekonomik büyümeye negatif biçimde olacak. Yükselen kredi faizleri hem yatýrýmcýyý geriletecek hem tüketiciyi. Yüzde 4 olarak hedeflenen büyümenin, yüksek faiz ikliminde yüzde 1-2 lere kadar gerilemesi öngörülüyor. Yatýrýmlarýn durmasý, TL kredilerinin pahalýlaþmasý, baþta konut olmak üzere birçok kesimde önemli bir durgunluða yol açacak. Kredi kartlarýndaki riskli gidiþ ile zaten daraltýlan kredi kullanýmý, yeni fiyatlarýyla, daha çok yanýna yaklaþýlmaz hale gelecek. Banka sistemi kredi satmada ve verilmiþ kredilerini toplamada güçlük yaþayacak. Bu da finans sisteminin de zayýflamasý anlamýna gelecek. Ekonomik küçülme, aðýrlýðý dolaylý vergiler, tüketim vergileri olan hazine gelirlerini azaltýnca, bütçe açýklarýnýn artmasýna da yol açabilecek. Yükselen faizler hazinenin faiz giderlerini de artýracak. Seçim ekonomisi izleme imkanlarý bu durumda daralabilecek. Ýþsizlik: Yüksek faiz ikliminde iç talebin düþmesi ile birçok iþletme kapasite küçültünce iþten çýkarmalar gündeme gelebilecek, bu da resmi iþsizliði yüzde lere kadar, sayýlmayan iþsizlerle beraber oraný yüzde 20 lerin üstüne çýkaracak. Küçülme, iþ bekleyen genç nüfusta iþsizliðin yüzde 30 larý bulmasý gibi tehlikeli bir sonuca da yol açacak. Nevþehir Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 2013 yýlýnda 423 Bin 944 paket gümrük kaçaðý sigara imha edildi. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan Göreli yoksullaþma: Küçülme ile birlikte hanelere giren gelir azalýnca göreli yoksullaþma yaþanacak. Durgunlaþan piyasalarda firmalar çalýþanlarý ya istihdamya tensikat ikilemiyle tehdit edip ücret artýþlarýndan kaçýnacak hatta ücret azaltmalarý gündeme gelecek. Öte yandan, 330 milyar TL tüketici kredisi borcu olan hanehalký, kredi kartý ve taksit ödemelerinde zorlanacak, bu bankacýlýk sistemini de olumsuz etkileyecek. *** Erdoðan: Benim bir tezim var Baþbakan Erdoðan, Merkez Bankasý nýn (MB) faiz artýrýmýyla ilgili olarak ilk kez Ýran dönüþünde konuþtu. MB nin aldýðý kararýn hükümetle ilgisinin olmadýðýný savunan Erdoðan, ekonomiye dair bir tezi olduðunu açýkladý. Erdoðan faiz artýrýmýyla ilgili olarak þu ifadeleri kullandý: Faizin tekrar bir geri dönüþü veyahutta döviz kurlarýnda olumlu istikamette geliþme, Borsa Ýstanbul da yükselme görmemiz halinde bu iyi niyetimizi korumak zorundayýz. Ama aksi olduðunda iyi niyetimizi koruyamayýz. Çünkü her zaman söylediðimiz þey yüksek faizin bu noktada tek enstruman olmadýðýdýr. Ben burda bir tezimi söyleyeyim, isterseniz deðerlendirirsiniz. Ben enflasyon olayýnda enflasyon ile faizin ters orantýlý deðil, doðru orantýlý olduðuna inanýrým. Yani enflasyon ile faiz arasýndaki iliþki sebep netice iliþkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz, enflasyon da yükselir. Düþürürseniz, ikisi beraber düþer. Ters orantýlý olarak düþündüðünüzde her zaman için çok daha olumsuz neticeler alýrsýnýz. Erdoðan B planýnýz var mý? þeklindeki soruyu ise Belki birkaç hafta sonra böyle bir çalýþmayý açýklayabiliriz diyerek yanýtladý. BÜYÜME DAHA HIZLI ZAYIFLACAK Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ise, katýldýðý bir televizyon programýnda Merkez Bankasý'nýn faiz artýrým kararýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankasý'nýn baðýmsýz olduðunu öne süren Þimþek, "MB'nin kararlarý üzerinde yorum yapmak istemiyorum, bu kararý vermiþse en doðru karardýr, Merkez Bankasý bu üllkenin yararýna çalýþýr" dedi. "Küresel ekonomide oldukça sýkýntýlý günlerin yaþandýðý bir dönemde Merkez Bankasý bu iþi iyi götürüyor" diyen Þimþek, büyüme tahminlerine iliþkin olarak ise "Eðer biz devam ettirmezsek büyüme daha hýzlý zayýflar. Büyümenin hýzlý bir þekilde zayýflamasý riski yüksek. Büyümeye iliþkin iç talep riskleri arttý. Büyümeye iliþkin iç talep zayýflayacak. Dýþ talebin büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Ýç talepte yavaþ gidecek ama dýþ talep artacak. Kýsa vadede daha mütevazi büyüme" diye konuþtu. Kaynak:BirGün yýlýnda gerçekleþtirilen 33 operasyon sonrasýnda 423 Bin 944 paket kaçak sigara imha edildi. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili olarak 56 þahsa 5607 sayýlý kaçakçýlýk ile mücadele kanunu kapsamýnda gümrük kaçaðý sigara bulundurmak, nakletmek suçlarýndan yasal iþlem yaptý. Ele geçirilen gümrük kaçaðý sigaralarýn imhasý ile ilgili olarak Nevþehir Belediyesi, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü görevlilerinden oluþan imha komisyonu denetiminde, 2013 yýlý içerisinde ele geçirilen tüm gümrük kaçaðý sigaralar yakýlarak imha edildi. Kaynak:Sondakika Haber

3 TÜÝK Nevþehir Bölge Müdürlüðü ile Nevþehir Ticaret Borsasý arasýnda ''Kurumlar Arasý Ýþbirliði Protokolü'' imzalandý. Ýmza törenine Nevþehir Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Salaþ, Meclis Baþkaný Aydýn Karayýlan, Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri,Borsa Genel Sekreteri Uður Aydoðan ile TUÝK Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ katýldýlar... TUÝK Nevþehir Bölge Müdürlüðü ile Nevþehir Ticaret Borsasý arasýnda istatistiklerin iyileþtirilmesi ve kalitesinin artýrýlmasýna yönelik iþbirliði ve yardýmlaþma protokolü imzalandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürlüðü ile Nevþehir Ticaret Borsasý (NTB) arasýnda "Kurumlar Arasý Ýþbirliði Protokolü" imzalandý. Nevþehir Ticaret Borsasý (NTB) Baþkaný Ýbrahim Salaþ, makamýnda yaptýðý konuþmada protokolün amacýnýn Nevþehir Ticaret Borsasý üyelerinin TÜÝK'ten verimli þeklide yararlanmasýnýn olduðunu belirterek protokolün faydalý olmasýný diledi. TUÝK Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ da Resmi Ýstatistik Programý (RÝP) kapsamýnda kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlý, tarafsýz ve uluslararasý standartlara uygun istatistikler üretilmesi ve Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðý'nca bu yýldan itibaren iþyeri bazýndaki araþtýrmalarýn sadece internet üzerinden geliþtirilen uygulamalar ile yürütülmesi kararýnýn uygulamasý aþamasýnda sýkýntý yaþanmamasý amacýyla bu protokolü gerçekleþtirdiklerini kaydetti. TUÝK Nevþehir Bölge Müdürü Karakuþ, adý geçen bu iþbirliðinin amacýný þu sözlerle ifade etti. " Resmi Ýstatistik Programý çerçevesinde, ilgili kurumlarda iþbirliði ve koordinasyon saðlanarak belirli hedef ve planlamalarý yaparken daha saðlýklý verilere sahip olabilmek ve bu veriler ýþýðýnda daha saðlýklý ve kaliteli hizmet sunabilmek." Ýþ ve Tarým Ýstatistiklerinin hazýrlanmasý süreci ile ilgili gerekli personel eðitimlerinin yapýlacaðýný söyleyen TUÝK Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ, Borsaya istatistiki çalýþmalarla ilgili olarak her türlü teknik desteði verileceðini de belirtti. TÜÝK Nevþehir Bölge Müdürlüðü ve Nevþehir Ticaret Borsasý tarafýndan yürütecek istatistiki faaliyetlerde karþýlýklý iþbirliði ve yardýmlaþmanýn esaslarýný belirlediklerini söylediler. TUÝK Nevþehir Bölge Müdürü Üzeyir Karakuþ ve Nevþehir Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Salaþ yapýlan bu iþbirliðinden memnuniyetlerini bildirerek Nevþehir e hayýrlý ve uðurlu olmasýný dilediler. Konuþmalarýn ardýndan "Kurumlar Arasý Ýþbirliði Protokolü" imzalandý. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi tarafýndan 2005 yýlýndan bugüne kadar 40'ý aþkýn branþta gerçekleþtirilen eðitim kurslarý arasýnda bilgisayar eðitiminden yararlananlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Bugüne kadar 10 bin 85 kursiyerin teorik ve pratik olarak eðitime katýldýðý KAPEM de açýlan kurslara katýlým yönünden bilgisayar iþletmenliði kurslarý ilk sýrayý alýyor. Bilginin günümüzde her alanda en önemli geliþme ve kalkýnma düzeyine oluþmada en nitelikli temel deðer olduðu gerçeðinden hareket eden Nevþehir Belediyesi, Kapadokya Eðitim Merkezi kanalýyla günümüzde bilgiye ulaþmada öncelikli bir araç haline gelen bilgisayarýn gerektiði gibi kullanýmýný daha da yaygýn hale getirmek amacýyla bir dizi eðitim çalýþmasý yaptý. Düzenlenen bu kurs çalýþmalarýnda bilgisayar iþletmenliði eðitimi, bugüne kadar eðitimden geçirilen 5 bini aþkýn kiþinin katýlýmý ile en yoðun katýlýmýn saðlandýðý eðitim alaný olarak dikkat çekiyor. Her eðitim döneminde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrý kategoride gerçekleþtirilen bilgisayar eðitimlerinde,genç kýz ve kadýnlarýn erkeklere oranla daha fazla katýlým saðladýðý kurs olarak ilk sýradaki yerini koruyor. Halen Nevþehir Adnan Menderes Terminali nin ikinci katýnda alanýnda uzman eðitici vasýtasýyla 4 ay süre ile eðitime katýlan her yaþ grubundan vatandaþlar için,kurs bitiminde sýnav düzenleniyor.sýnavý baþarý ile tamamlayan kursiyerlere ise baþarý sertifikasý veriliyor. Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Karacaþar Kasabasý'nda bir mobilya atölyesinde sobadan çýkan kývýlcýmlar yangýn çýkmasýna neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Nevþehir'in Gülþehir Ýlçesine baðlý Karacaþar Kasabasý'nda Selahattin Develi'ye ait bir mobilya üretim atölyesinde yangýn çýktý. Sabah saatlerinde meydana gelen yangýna sobadan çýkan kývýlcýmlarýn neden olduðu öðrenilirken, iþ yerinde bulunan 2 kiþi hafif þekilde yaralandý. Yangýna ilk müdahaleyi Karacaþar Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, Gülþehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Mobilya maðazasýnda çýkan yangýn yaklaþýk üç saat sonra kontrol altýna alýnýrken, yangýnda iþ makineleri kullanýlamaz hale geldi. Yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý. Kaynak:Sondakika Haber Nevþehir'in Avanos ilçesinde Kýzýlýrmak'ýn adeta sembolü haline gelen kaz ve ördekler kuluçkaya yatmaya baþladý. Avanos Belediyesi tarafýndan ýrmak içerisinde yapýlan çalýþmalarla daha temiz ve güvenli bir þekle sokulan adada yaþayan kaz ve ördekler kuluçkaya yatmak üzere ada içerisinde kendi yaptýklarý kuluçkalýklara yumurtalarýný býrakmaya baþladý. Geçtiðimiz yýl Avanos Belediyesi tarafýndan kazlar için adaya saman balyalarý býrakarak çok sayýda aðaç dikimi gerçekleþtirmiþti. Avanos ilçesine gelen yerli ve yabancý turistlerinde büyük ilgi gösterdiði kazlar Ocak ayý sonu itibarýyla yumurtlamaya baþladýlar. Kazlarýn kuluçka süresi 29 ile 31 gün arasýnda sürüyor ve yumurtalardan yavrular bir ayýn sonunda çýkmaya baþlýyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Yapýlan bir NATO operasyonudur ve buna þaþýrmamak gerekir. Çünkü NATO kullanýr ve çöpe atar. Son kullanma tarihi çoktan geçmiþ ve artýk büyük gezi direniþi sonrasýnda uluslararasý ölçekte tamamen çürük kokusu arþý alaya ulaþmýþ bir iktidar ile uluslararasý sermaye düzeninin, NATO nun, CIA nýn, AB nin, ABD nin ve hatta Ýran ýn, Suriye nin, Rusya ve Çin in bile birlikte çalýþmasý mümkün deðildir. 30 Aralýk 2013 günü, Büyük Gezi direniþinin ilk günlerinde Hatay da polisler tarafýndan katledilen Abdocan ýn babasýnýn doðum günüydü. Ama o neþeli bir doðum günü yaþayamadý. Oðlunu yitirdiðinden beri her gün gibi acý doluydu. Biz bu acýlara ortaðýz. Mesut Barzani nin petrol parasý, genel müdürleri hýrsýzlýk ve rüþvet iddialarýyla 17 Aralýk günü gözaltýna alýnan ve sonra tutuklanan, bu yüzden tüm bankacýlýk iþlemleri ister istemez sabýk hale düþen Halk Bankasý yerine ABD nin bir bankasýna gitti diye kalp gözlerimize karalar baðlamayýz biz. Biz insanlýktan yanayýz. Daima insanlýktan ve insandan yana olduk. 17 Aralýk operasyonu sonrasý, aman bilmem nerelerden nerelere ne kadar paralar gitti diye hayýflanan haydutlardan olmadýk hiç. Biz kaybettiðimiz canlara yanarýz. Biz kaybettiðimiz canlarýn yakýnlarýnýn acýlarýna yanarýz. Kuruþunu dahi koklayamayacaðý paralara yanan avanaklardan deðiliz. Oðlunun ölüm haberini sansüre uðramýþ televizyonlardan bile öðrenemeyen babalarýn annelerin acýlarýna ortaðýz. Hýrsýzlýkla suçlanan bakan çocuklarýnýn babalarýna acýmayýz biz. Çünkü insanýz biz. Maalesef bu ülkede hatýrý sayýlýr bir avanaklar kitlesi hala var. Gezi direniþinden sonra balatalarý yanan, korkudan tir tir titreyen bir diktatörlüðün aciz ve gülünç palavralarýna inanan beyinsizler hala var ne yazýk ki. Onlarýn beyinsizliðini kanýtlayan sadece iktidar yandaþý olmalarý deðil. Olabilir býyýðýný seversiniz. Yandaþ olabilirsiniz. Onlarýn beyinsizliðini kanýtlayan ana unsur, operasyon nedeniyle Türkiye den kaçtýðý iddia edilen sermayelerden bir kuruþ bile göremeyecekleri halde AKP medyasýnýn salladýðý palavralara inanmalarý ve operasyon yüzünden ülke sermayesinden bilmem ne kadar milyon dolar para kaçtý diye hayýflanmalarý, dert yanmalarý, karalar baðlamalarý, daha da ileri gidip bu CIA-FBI ve malum cemaat ortaklýðýnda gerçekleþen yolsuzluk operasyonlarýndan memnun olanlara kýna yakmalarýný dahi söyleyecek kadar akýldan izandan insaftan vicdandan uzak bir diyarda bir meczup gibi yaþýyor olmalarý Bu beyinsizlerin Gezi direniþinde yitirdiðimiz 6 kardeþimize üzüldüklerini gören olmadý. Bu aptallarýn 6 aydýr komada olan Berkin için bir gün olsun uyan Berkin dedikleri görülmedi. Bu avanaklarýn gözleri faþizm tarafýndan çýkartýlan insanlara bir geçmiþ olsun dilekleri dahi olmadý. Bu ahmaklarýn 6 aydýr Türkiye de yaþanan faþizme karþý en ufak bir eleþtirileri olmadý. Çünkü eleþtirmek, üzülmek, düþünmek insanlýk belirtileridir. Oysa 2013 yýlý bu ülkede insanlar ve insan olamayanlarýn arasýndaki uçurumu çok fena derinleþtirdi. Böylece herkes kim ne malmýþ anlar oldu doðrusu. Cahil býrakýlmýþ halk kitlelerinden bahsetmiyorum ben. Onlarý cahil býraktýðýmýz için kusurlu olan bizleriz. Onlarý yýllardýr AKP denilen siyasi illete mazur býraktýklarý için baþta sosyalistler, devrimciler, demokratlar, solcular suçlu. Tek büyük ortaklýk olan sýnýfsal kazýklanma hikayelerimiz her gün canlý ve kanlý olarak yaþanýrken dertlerinin çarelerini topyekün sýnýfsal mücadeleler yerine yýl sonra turþusu çýkacak ulusal veya etnik mecralarda arayanlar suçludur. Neticede her Türk veya Kürt ün dürüst olmadýðý bilimsel bir gerçek iken bu iki kimlikten baþka derdi olmayanlar sayesinde ayakkabý kutularýna milyon dolarlar sakladý iktidar hýrsýzlarý. Okumuþ salaklardan bahsediyorum ben. Pek çoðu liberal kiþilik bozukluðu yaþayan ya da muhafazakar sapýk demokratlýðý benimsemiþ dombalaklardan bahsediyorum ben. Bu ülkeye komplo kurdular diyerek faþist bir diktatöre neredeyse hala acýyabilen budalalardan bahsediyorum. Bu budalalar aslýnda kapitalist bile sayýlmazlar. Çünkü onlarýn da bizler gibi bir iþletme açabilecek kapitali yok. Cepleri delik. Cepkenleri delik deþik. Onlara da istedikleri kadar yalakalýk yapsýnlar, torpil versinler bir iþletme açacak kredi alabilecekleri hýrsýz bankalarý dahi yok. Hatta belki onlar bizden daha çok kazýklanmýþlardýr. Lakin bu hastalýklý tipler Mehmet Ayvalýtaþ ýn üzüntüden hayatýný kaybeden annesine üzülmezler de diktatörlüðün salya sümük salladýðý bize komplo yapýlýyor edebiyatýndan yola çýkarak borsanýn düþmesine, dolarýn yükselmesine, sözde sýcak paranýn kaçmasýna üzülürler. Sanýrsýnýz bakan çocuklarý bunlar. Sanýrsýnýz Aðaoðlu arkadaþlar. Sanýrsýnýz 29 yaþýnda bütün bir kabineye rüþvet tarifesi uygulayan yeteneksiz bir þarkýcýnýn kocasý bunlar. Bunlardan az var sanýlmasýn. Bu ileri þizofren demokrat tipler bir siyasi parti kursalar bir zamanlar Cem Uzan ýn kurduðu Genç Parti kadar oy alýrlar. Halen Alibaba ve Kýrkharamiler Partisi nin yüzde 8 lik oy desteðini bu þizoid kitle besliyor. Peki ama acaba haklýlar mý? Gerçekten komplo yapýldý mý? Gerçekten komploya kurban mý gidiyor güzel ülkemizin nadide iþadamlarý ve hayýrsever bakan çocuklarý ile evinde para besleyen banka genel müdürleri? Baþta özellikle vurgu yaptýðým bu dombalaklar ile geri kalan tüm iktidar yandaþlarý þunu bilsinler ki evet ortada bir komplo vardýr. Bir dýþ mihraka kurban gittiniz, evet. Bunda þaþýlacak bir þey yoktur. Neden þaþýlacak bir þey yok onu açýklayayým size... Tutturmuþ büyük Gezi direniþinden beri komplo da komplo diyor Kardeþim sen kimsin ki dýþ güçler tatil sezonuna girmiþken sana komplo kuracak. Asýl komplo sensin. Anla artýk. Ýþin de bitti yani. Kýsacasý çöpe atýldýn kardeþim. Tavsiyem nettir. Uymazsýn ama ben daima uyarmýþtým. Yine uyarmaya devam edeceðim. Abartma! Abarttýkça batýyorsun çünkü. Efendi gibi sahiplerine teslim ol. Yol hala yakýnken bitsin bu iþ. Uzatýrsan sen bilirsin. Çünkü ABD den çok daha tehlikeli bir þey var. Halk var. Amerikan Komplosu Partisi ( bundan böyle kýsaca AKP) Ýran ile iþ yaptý diye uluslararasý komplo yaygarasý yapanlar þunu bilsinler. Bu partinin lideri olan þahýs Hugo Chavez gibi ABD ye raðmen iktidara gelmiþ biri deðildi. Tam tersine tamamen ABD nin AB nin, NATO nun desteðini býrakýn, bizzat siyasi ve ekonomik operasyonlarý ile iktidara gelmiþti. Türkiye 2002 seçimleri öncesi yaþanan kriz döneminde Türkiye de seksenli ve doksanlý yýllarda halktan çalmak çýrpmak suretiyle birikmiþ sermayeyi götürme süreci sonunda adeta AKP ye mecbur býrakýlmýþtý. Kýsacasý bir çeþit atama gibiydi. Öylesine bir atamaydý ki uyduruk bir cezaevi hikayesinden sýrf Aziz Nesin in Zübük eserindeki kahraman gibi çok fazla baðýrýyor diye lider yaratýlmýþ idi. AB yi kýsmen boþ verelim ama ABD ve NATO mevzu Ýran oldu mu memurlarýný asla affetmez. Eski çalýþtýðým bir Amerikan þirketinde deðil doðrudan Ýran ile ticaret, dolaylý ticaret bile külliyen yasaktý. Azerbaycan dan bir þirketin içinde Ýran Azerbaycan ýndan kelleler var diye bize veto gelirdi, çöp satamazsýnýz denirdi. Benim gibi orta kademe çalýþanlarý býrakýn. Üst düzey Türk yöneticileri bile bu nedenlerden dolayý tamamen ortadan kaldýrdýlar sýrf Azerbaycan da Türkmenistan da ABD nin onaylamadýðý satýþlar olmuþ diye. Aylarca operasyonlar yaptýlar kendi þirketlerine. Kýsacasý ABD nin atadýðý biriyseniz ve ABD nin izin vermediði bir iþe kalkýþýrsanýz ABD yaþ kuru bakmadan komple temizlik yapar. Ýngiltere de þahidi olur. Dramatik olan þudur elbette. Sanki bizim cengaverler þanlý Hugo Chavez gibi neredeyse devrimle lider olmuþlar da Ýran ile ticarete kalkýþmýþlar da dýþ mihraklar komplo kuruyormuþ. Kusura bakmasýnlar ama bu palavraya anca evinin dantelli beyaz perdesine kefen niyetine sarýlan miting soytarýlarý inanýr ancak. Öte yandan gerçekten yapýlan iþ sadece ticaret olsa, gerçekten sadece adil bir Ýran-Türkiye ticareti olsa eyvallah ama bu soytarýlarýn Ýran mevzusunda savunduðu þey bizzat hýrsýzlýk rüþvet be kardeþim. Birtakým elemanlar tarihe geçecek bir rüþvet ve hýrsýzlýk rekoru kýrýyorlar. Bazýlarý hala komplo diyorlar. Evet, komplo bu. Amerikan komplo partisine yapýlmýþ bir komplo bu. Gördüðü her otobüs duraðýnda neredeyse miting yapacak kadar panik atak yaþayan AKP lideri her ne kadar biz gezide oyunu bozduk diye sallamaya devam ediyorsa da Gezi nin kendisini, iktidarýný, partisini yerle bir ettiðini çok iyi biliyor. Gezi direniþi ile beraber diktatörlüðe tam bir geçiþ yapan AKP lideri, bugüne dek dýþ mihraklarca beslenen bütün galibiyetlerine mutlak bir yenilgi yaþatan dünyanýn ilk ve tek lidersiz, kendiliðinden geliþen halk hareketine karþý normal bir ülkenin normal bir baþbakaný gibi davransaydý zaten ne Gezi direniþi aylarca devam eder, o kadar büyürdü ne de 17 Aralýk operasyonuna maruz kalabilirdi. Lakin o kolay olaný seçti. Faþizmi seçti. Kaybetmeyi seçti. Gezi direniþi ile beraber bütün dünyada karizmasý, liderliði, salladýðý baþarý hikayeleri tamamen yer ile yeksan oldu. Gezi direniþi olmasaydý iktidarý biraz daha uzatmalara gidebilirdi. Lakin uluslararasý sistem Türkiye gibi kendileri için son derece mühim bir sermaye toplama istasyonunda gelen geçen trenleri birbirine çarpýþtýracak kadar panik atak geçiren bir istasyon þefine tahammül etmezler. O yüzden de zaten planladýklarý mali operasyonlarý yýl bitmeden gündeme aldýlar. Amerikalýlar için yeni yýl en az Noel kadar mühimdir. Yeni yýla yeni kararlar ile girmek gibi bir gelenekleri vardýr bu gavurlarýn. Uzun Noel ve yýlbaþý tatilinden sonra da alýnmýþ kararlarý bir bir uygularlar. Operasyonu resmen tatil sezonunda uygulattýlar. AKP nin karþý operasyonlarýnýn artýk bir kýymet-i harbiyesi yoktur. Bataklýkta çýrpýnmaktan ibarettir. AKP Baþbakaný, önce ulusalcýlarla þimdi AKP yandaþlarý ile dalgasýný geçen jöle kafa gibi medya provokatörlerinin 11 yaþ zekaya hitap eden komplo teorilerine inanmayýp kalp gözü kapanmamýþ bir insan gibi halký ile anlaþmýþ olsaydý bugün yediði darbeyi yemeyecekti ve yarýnlarda yiyeceði nihai darbeleri yaþamamýþ olacaktý. Ama her boyundan büyük iþlere kalkýþan zihin sahipleri gibi mutlak bir kaderi yaþadý. Kibir kumkumasý bir fani gibi kaydý gitti. Gezi direniþi dünyada biriciktir. Tektir. Deðil 2013'ün 21. yüzyýlýn en önemli olaylarýndandýr. AKP Baþbakaný ve çýkar grubu avanesinin baþýna gelecekler ise Fethullah Gülen in tarihi bedduasý yüzünden deðil, kaybettiðimiz güzel canlarýn ve gözlerin çok aðýr ahlarý ile olacaktýr. Bu sürecin sonunda Yüce Divan varsa doðrusu bir burjuva demokrasisi þanstýr. Aksi halde arkalarýndan aðlayan bile olmayacaktýr. AKP örgütü darmadaðýn olacaktýr. Ama her þeyin bir zamaný vardýr. Bu gerçeði bilerek devrimciler, demokratlar, solcular, yurtseverler kýsaca insan olanlar siyasetlerini ve eylemlerini belirlemek zorundadýrlar. Gezi direniþi bir çakma diktatörlüðün tedavi edilmez bir kâbusudur. AKP Baþbakaný nýn hala en büyük korkusu ne Fethullah Gülen dir, ne de malum komplodur. Gezi direniþinde karþýsýna korkusuzca ve kendi saf iradesiyle çýkan halktýr. Burnunun ucuna kadar gelmiþlerdi çünkü. Ayný büyüklük ve þiddette yeniden olup olmayacaðýna da bu halk karar verecektir. Hiçbir dýþ mihrak o kararý vermedi. Veremez ve veremeyecektir. Halk verecektir. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak derken þaka yaptýðýmýzý sandýlar herhalde. Devam Edecek

5 iliþki içinde bulunduklarýnýz, söylenen yalanlar, atýlan kazýklar, riyakârlýklar, döneklikler, yarý yolda býrakmalar... Kendi at koþturduðunuz alan ama orada bile azýnlýkta kaldýðýnýz zaman tabii ki üzülüp hayal kýrýklýðý yaþýyorsunuz. O hayal kýrýklýklarý arttýkça dönem dönem o heyecansýzlýklarý yaþýyorum.» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? Annem, beni çocukken tiyatro ve sinemaya çok götürürdü. O büyülü atmosferden çok etkilenirdim. Ankara nýn o dönem çok daha tutarlý, daha hoþgörülü bir yapýsý vardý. Yazýn Ýstanbul Küçükyalý ya dedem ve anneannemin yanýna tatile geldiðimizde yazlýk sinemada siyah beyaz filmler izlerdim. Vahi Öz, Sadri Alýþýk, Cüneyt Arkýn gibi duayenlerin filmleriyle beslendim. Oyunculuða ortaokul ve lisede yönelmemin sebebi çok fazla tiyatro izlememdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, o zaman çok yetkin ve etkindi. Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) nda çok özel ve muhalif oyunlar oynanýyordu o dönem. Benim isteðim orada yontuldu aslýnda.» Ýlkokulda hikâyeler uydurur onlarý anlatýrmýþsýnýz. Evet, ilkokulda uydurma masallar anlatýrdým. Öðretmen tahtaya kaldýrýr, Anlat derdi, ben de tamamen doðaçlama bir þeyler yapardým.» Ailede tiyatroyla ilgilenen var mý? Hayýr. Annem ev kadýný, babamsa devlet memuruydu. Tamamen dýþ dünyadan etkilenmiþim. Herhalde AST taki oyunlarý izleye izleye tiyatrodan büyülenmiþim. Lisede dünya görüþü edindikçe tiyatro çalýþmalarý baþladý.» Bunda Rutkay Aziz in büyük rolü var, hayatýnýzý bir bakýma o deðiþtirmiþ... Tabii, hayatýmdaki en önemli kilometre taþý Rutkay Aziz dir. Meral Niron u da anmadan geçemem, onun da çok büyük katkýsý var, zaten Aziz le tanýþmamý saðlayan da odur. Sonra AST ta baþlayan bir yolculuk var. Bir yýl eðitimden sonra 1979 da profesyonel olarak Vasýf Öngören in Oyun Nasýl Oynanmalý? oyunuyla sahneye çýktým. Bol turne yaptýk. Hem oynadým hem de dekorculuk, biletçilik gibi her iþi yaptým.» O dönemin nasýl bir izi kaldý? Anadolu da gittiðimiz her yerde salon bir miting alanýna dönüþüyordu. Alkýþ kýyamet, sloganlar... Oyun çýkýþlarý bir takým örgütler tarafýndan aðýrlanmalar, sohbetler, hep böyle þeyler hatýrlýyorum. Fabrikalar, grevler ziyaret edilirdi. Bunlarýn son tanýðýyým aslýnda. 12 Eylül den sonra býçak gibi kesildi ya bazý þeyler, AST da bundan nasibini aldý. Tabii bir de çok göç verdi Ýstanbul a.» Bugünlerle eski günler kýyaslanýp Darbe zamaný da aynýydý deniyor. Nâzým Hikmet þiiri okuduðundan gözaltýna alýnmýþ biri olarak böyle düþünüyor musunuz? Bugünü daha vahim görüyorum ve özgür olduðumuzu düþünmüyorum. Bir kere her þeyden öte otosansür girdi hayatýmýza. Televizyonda da var, tiyatroda da sansür baþladý baþta repertuvar olmak üzere. Lap diye söylemek istemiyorum ama ülkemizde yaþanan takunyalý faþizmdir. O dönemler faþizme karþý bir hareket vardý þimdiyse çok daha vahim.» Örgütlü olduðunuz bir dönem var, bugün de örgütsüz gençlerin sokaða çýktýklarý bir olaya tanýklýk ettik. Hiç deðilse bu bir umut deðil midir? Eðer Gezi protestolarý örgütlü olsaydý çok daha farklý bir yere giderdi. Örgütsüz olduðundan içinden bir þey çýkarmadý. Eðer içinden bir hareket, bir oluþum, bir parti çýksaydý amacýna ulaþýrdý.» Kanlý 1 Mayýs ý yaþýnýz tutmadýðý için kaçýrmýþsýnýz, ya kaçýrmasaydýnýz? 18 yaþýmdan küçük olduðum için Polatlý da otobüsten indirildim. Kimbilir, ne olurdu gelseydim, 17 yaþýmdaydým, çok týfýldým, herhalde ezilirdim. Ama bir yýl sonra oradaydým.» Konservatuvardan sonra AST da neden hiç yer almadýnýz, kýrgýnlýk mý var? Kýrgýnlýk yok, ben de Ýstanbul a geldim çünkü. Ýki yýl Adana da staj yaptým, hâlâ Adana ya giderken bile bir gün dönmeyi düþünüyordum ama o gün bir türlü gelmedi. Ankara ya da dönemedim. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu na girdikten sonra o gün bugündür oradayým.»mimar Sinan Üniversitesi nde sizinkinin iyi bir dönem olduðu söylenir... Tabii, ben dördüncü dönem mezunuyum, çok iyi bir okuldu. Çok iyi hocalarýmýz vardý.»hocalarýnýzdan Müþfik Kenter le özel bir iliþkiniz varmýþ. Hayatýmda önemli olan insanlardan biridir. Ne öðrendiysem ondan öðrendim. Oyunculuk ve insanlýk adýna her þeyi ondan öðrendim. Beni kendine çýrak belledi. Tek kiþilik Savunma oyununda ona 75 oyun sufle verdim. Beraber turnelere gittik, rol modelimdi. Çok iyi, çok sevgili bir insandý. Bütün öðrencilerine iyi davranýrdý, belki de beni bir týk öne çýkardý. Devlet Tiyatrosu na girmemi tavsiye eden de Müþfik Hoca dýr. Git, elinde bir þey olsun, bu ülkenin durumu iyi deðil derdi.» Üniversitede nasýl hayalleriniz vardý? Çok heyecanlýydým. AST tan gelmenin de getirisiyle çok idealist bir þekilde Kendi tiyatromuzu kuracaðýz, AST ya döneceðiz ya da AST nu Ýstanbul u taþýyacaðýz, Devlet Tiyatrosu nda asla uzun süre kalmayacaðýz der dururduk. Ama idealler gittikçe köreldi, heyecanlar kaçtý, budandý...» Artýk hayalim kalmadý demiþtiniz birkaç sene önce, sebebi neydi? Bire bir günlük hayatta karþýlaþtýklarýnýz,» Politik gençlik yýllarý, AST ta oynamak derken Devlet Tiyatrosu na girdiðiniz için mi o yoldan gitmediniz? 657 ye tabi devlet memuruyum. Þu an yaptýðýmýz röportajý bile bu etkiliyor. Otosansür burada devreye giriyor, ben bile konuþurken kendimi sansürlüyorum.» Evet fark ediyorum. Bu çok üzücü. Evet, üzücü ama 25 yaþýndaki Uður la konuþsaydýnýz devlet memuru olmama raðmen çok daha farklý þeyler söyleyebilirdim. Ama þimdi düþünüyorum, Buraya otuz küsur yýl emek verdim niye emekliliðimi yakayým? Ýþte heyecan kaybolmasý bu, dönüþmek bu... Ama sorabilirsiniz, O zaman niye hâlâ oradasýn?» Soruyorum... Bir yýl önce iki kez emeklilik için dilekçe verdim. Ama týrnak içinde kabul etmediler. Biz emekli olmaný istemiyoruz, sen de gidersen, o da giderse ne olacak, zaten burayý kapatmak istiyorlar, burasý bir mevzii, kaybetmeyelim dediler. Bu da nispeten bir plasebo etkisi yaratýyor iþte.» 30 yýlýnýzý verdiðiniz bu kurum kapandý kapanacak, buna ne diyorsunuz? Evet, eli kulaðýnda. Seçimlerden sonra her þeyi yapacaklar. Türk tiyatrosunun geleceði de Türkiye nin gidiþatýndan farksýz. Kötü yani ne diyeyim? Maalesef umutsuzum. Seçim var önümüzde, ondan mý umut besliyoruz? Her þeyden bir falsoyla kurtulunuyor iþte.» Kurumda aldýðýnýz cezalarý çerçeveletmiþsiniz. Evet, ev dolu. Ama bu cezalar iþimi kötü yaptýðým için deðil fazla konuþmak, fazla eþelemek yani hep muhalif olmaktan verilen disiplin cezalarýydý.» Yýllarca sahneye çýktýðýnýz AKM artýk polis merkezi oldu, hissiniz? Senelerce oyun oynadýðým yerin þimdi önünden geçiyorum, çevik kuvvetin karargâhý oldu. Bu ancak Türkiye de olur.» Kültür Bakanlýðý artýk festival filmlerini denetleyecek. Diðer geliþmelerle birlikte deðerlendirirsek bunu sadece sansür olarak okumak doðru mu? Sanatýn kendisi muhalif ve iktidar da muhalefete dayanamadýðý için onu yok etmeye çalýþýyor. Sansür bunun bir parçasý, böyle baþlýyor. Kapatarak devam edecek, kendi konseyini kuracak ve o kararlarla sanatsal çalýþmalar yapacak. Ýþte Ýran da yok, yeraltýnda her þey. Bir yaþam biçimi dayatýlýyor ve o ilmik ilmik 11 yýlda iþlendi. Amaç bu ve evet kanýksýyoruz, acý olan bu. Karanlýða alýþtýðýmýzdan kaybediyoruz. Dostum çok ama yanlýzlýk tercihim» Cinayet dizisinin diðer versiyonlarýný izlediniz mi? Sizin versiyonun finali farklý olacakmýþ. Hem Danimarka hem de Amerika versiyonunu izledim. Danimarka versiyonunu daha çok sevdim, çok baþarýlý bir iþ. Ýki versiyonda olduðu gibi bizde de katil farklý olacak.» Oynadýðýnýz Aslan Kocatepe idealist bir politikacý alýþýlmýþýn aksine... Evet. Uzun süre belediyede çalýþmýþ ama süreçte gördüklerine, halka sýrtýný dönen bir belediye baþkanýna isyan eden, halka hizmet etmek isteyen biri. Biraz ütopik tabii. Bir þeyler yapmak istiyor ama kiraladýðý arabalarýndan biri cinayete karþýnca kendini temize çýkarma çabasý baþlýyor.» Rollerde insanýn saklý tarafýný ortaya çýkarmaktan hoþlanýyorsunuz. Bunu hayatýnýzda yapabiliyor musunuz? Karakter oynamayý, derinliði, derdi olan insanlarý oynamayý seviyorum. Hayatta da hep kendimle hesaplaþýrým, hiçbir zaman vurdumduymaz olmadým. O yüzden de çok fazla yaþamayacaðým herhalde.» Hayranlarýnýza göre sizden huzur akýyormuþ, bir de hüznü çok yakýþtýrýyorlar... Sakin bir adamýmdýr ama bir yerde herkesin olduðu kadar patlamalarým oluyor tabii. Ne oluyorsa onu yaþýyorum. Hüzün kýsmýný ben de duyuyorum, görünen o ama olan o deðil. Aslýnda çok matrak bir adamýmdýr.» Yalnýzlýk mý tek baþýnalýk mý sizinki? Tek baþýna deðilim, çok iyi dostlarým var ama günün sonunda yalnýz olmayý tercih ediyorum.»çocuðunuz yok, bilinçli bir tercih mi denk mi gelmedi? Benim dünyaya çocuk getirmek gibi bir düþüncem hiç olmadý. Ben çocuða tahammül edemiyorum.» Umutsuzluða raðmen bu durumdan elbirliðiyle çýkacaðýz, demiþtiniz bir yerde, umutsuzsunuz ama bu içinde bir umut barýndýrýyor. Umutsuz olmaz tabii ama gerçekçi olmak lazým. Bu ülkede yaþýyoruz ve bu ülkenin koþullarýný biliyoruz ve her gün daha kötüye gittiðini görüyoruz. Bu yüzden umutsuzum. Ama bir þey yapmak da þart. Seçimler yaklaþýyor oy kullanmak, bu tür mecralarda fikirlerimizi söylemek, gerekiyorsa da sokaða çýkmak. Ama örgütsüz olmaz. Örgüt deyince marjinal örgüt gibi bir þeyden bahsetmiyorum. Toparlamacý bir yapý, bir parti olmalý. Olanlarý denedik olmuyor, gördük. Var olanlarý politize edecek, bir yerlere götürecek bir çatý olmadýðý sürece savrulmaya mahkûmuz.» Býkkýnsanýz da cümleleriniz bitmedi yani? Ýnadýna yaþamak gibi bir þey bu. Ýnadýna film çekelim, inadýna tiyatro yapalým, inadýna konuþalým. Ýnat edelim yani, inat güzeldir. Fotoðraflar: Pýnar ERTE Kaynak:BirGün

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürü Vekili Gürol ÇETÝN, son günlerde yaþanan yaðýþ olaylarýný tarýmsal yönden deðerlendirerek, yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Ýçinde bulunduðumuz üretim sezonunda özellikle 18 mm olan Aralýk ayý yaðýþlarý ve yaðýþ görülmeyen Ocak ayý, tarýmsal üretim açýsýndan risk oluþturarak sektörü tedirgin etti. Ancak Ocak ayýnýn son günlerinde 34.4 mm saðnak yaðmur ve kar yaðýþlarýnýn etkisiyle Ocak ayý uzun yýllar ortalamasý olan 42.1 mm yaðýþa yaklaþmasý tarýmsal üretimde birçok riski ortadan kaldýrarak üreticilerimizi de sevindirdi dedi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Kýratlýoðlu Mahallesi nde mülkiyeti Nevþehir Belediyesi ne ait olan ve Türkmen Evi olarak da bilinen hizmet binasý, Özel Ýnsanlar Eðitim Merkezi ne dönüþtürüldü.. Merkezde eðitilebilir tüm engellilerin zihinsel ve sosyal geliþimlerine katkýda bulunmanýn yaný sýra engelli olmanýn getirdiði psiko-sosyal sorunlarýn üstesinden gelinmesi ve onlarýn toplumla entegre olabilmelerine yardýmcý olunmasý hedefleniyor. Hacý Rasim Uzer Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezinden mezun olan veya hiç eðitim almamýþ eðitilebilir tüm engelliler için, ailelerinden gelen talepler üzerine kurulmasýna karar verilen merkezde ilk eðitim amaçlý çalýþmalar 3 Þubat da baþlayacak. Merkezde 1 derslik, 3 atölye, 1 dinlenme salonu, 1 yönetici odasý ve mutfak yer alacak. Engellilerin merkezde haftanýn beþ günü eðitim almalarýnýn da saðlanmasýnýn amaçlandýðý merkezde engelliler, günlük Tarým alanlarýnda ürün çýkýþ kontrollerinin devam ettiðini belirten ÇETÝN, Þubat, Mart ve Nisan ayý yaðýþlarýnýn da üreticilerimizin beklentilerini karþýlamasý temennisinde bulunarak, bereketli, bol ürünlü bir sezon diledi. aktivitelerini baðýmsýz olarak gerçekleþtirebilecekler. Merkezden yararlanan özel insanlara yönelik olarak kendi alanýnda uzman eðitmenler tarafýndan, ilk olarak Halý Dokuma, Step- Aerobik ve Hentbol gibi konularda eðitim verilecek. Kurslar önümüzdeki süreçte farklý pek çok branþta ve dörder aylýk periyotlarla gerçekleþtirilecek. Merkez kanalýyla öðrencilere ve ailelerine de danýþmanlýk vermek üzere Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi nden (RAM) bir uzman ve Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen bir saðlýk personeli de yer alacak. Nevþehir Belediyesi Özel Ýnsanlar Eðitim Merkezi nde ayrýca engellilerin aileleri için ayrýca el sanatlarý kurslarý düzenlenecek ve bu sayede öðrencilerin aileleriyle bir arada vakit geçirme imkanýna sahip olacaklar. Engelliler için uygun kondisyon aletlerinin yer alacaðý parkta, hem öðrenciler ve hem de velileri spor yapabilme imkanýna da sahip olabilecekler. Önümüzdeki günlerde hizmete kazandýrýlacak Nevþehir Belediyesi Özel Ýnsanlar Eðitim Merkezinde, öðrencilerin organik ürünler yetiþtirebilecekleri için de bir de sera kuruldu. Merkezden yararlanan öðrencilerin yemek yapmayý öðrenecekleri ve uygulayabilecekleri mutfaðýn da bulunacaðý merkezde ayrýca engellilere günlük faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir dizi imkanlar sunulacak. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Ekiplerinin yapmýþ olduðu sahte para operasyonunda iki kiþi tutuklandý Nevþehir'de son zamanlarda artarak devam eden sahte para olaylarýna karþý Nevþehir Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin yapmýþ olduðu çalýþmalar neticesinde, Kozaklý ilçesinde bazý þahýslarýn piyasaya sahte para sürmek istedikleri yönünde bilgiler elde edildi. Kozaklý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin ihbardaki eþkal bilgileri dahilinde tespit ettikleri iki þahýs üzerinde yapmýþ olduklarý üst aramasýnda 1 adet sahte 100 ABD dolarý bulmalarý üzerine þahýslarýn aracýnda da inceleme yapýldý ve araçtan da üç adet sahte 100 ABD dolarý ele geçirildi. Yakalanan þahýslarýn önceki günlerde de Ürgüp ilçesinde meydana gelen üç farklý sahte para olayýna karýþtýklarý tespit edildi. Ürgüp ilçesinde üç farklý iþyerine vermiþ olduklarý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM 2013 yýlýnda Avrupa Birliði destekli olarak baþlatýlan "Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi Projesi" kapsamýnda Nevþehir in eðlence yerlerinden kaynaklanan örnek gürültü haritalarý ve eylem planlarýnýn hazýrlanarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin planlandýðý belirtildi. Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi Projesi kapsamýnda Nevþehir Belediyesi Meclis toplantý salonunda, "Stratejik Gürültü Haritalarýnýn sahte 100 ABD Dolarý ile birlikte þahýslardan toplam 7 adet sahte 100 ABD dolarý ele geçirildi. Ýki þüpheli hakkýnda yapýlan adli iþlemlerden sonra sevk edildiði Nevþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Nevþehir Emniyet Müdürlüðü vatandaþlara, "Meydana gelen olaylar nedeniyle piyasaya sahte para sürmek isteyen baþka þahýslarýn olabilmesi ihtimaline karþýn vatandaþlarýmýzýn yüksek deðerli banknotlar ile döviz cinsi banknotlar konusunda daha dikkatli olmalarý ve þüpheli gördükleri þahýs ya da þahýslarý vakit kaybetmeksizin 155 polis imdat hattý üzerinden polise bildirmeleri önem arz etmektedir. Nevþehir halkýnýn huzur ve güvenliði için suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir" uyarýsýnda bulundu. Kaynak:Sondakika Haber Hazýrlanmasý Amacýyla Veri Toplanmasý Eðitimi" gerçekleþtirildi. Nevþehir Belediyesinden ilgili teknik elemanlar, çevre ilçe belediye baþkanlýklarýndan temsilciler ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen eðitimin ardýndan proje çerçevesinde, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ndan ve proje uzmanlarýnýn katýldýðý saha ziyareti yapýldý. Nevþehir Belediye Baþkanlýðý koordinasyonunda devam edecek olan proje çalýþmalarýnda süreç, Uzman raporlarýnýn ardýndan çevresel gürültü modellerinin hazýrlanmasý eðitimleriyle devam edecek.

7 Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, 2014 Ocak ayý istatistiklerine göre, 11 milyon 600 bin 554 iþçiden, 1 milyon 96 bin 540'ýnýn sendikaya üyeliði bulunuyor. Ýstatistike göre, 68 sendika yüzde 1 baraj oranýnýn altýna kaldý. Sendikalaþma oraný bu rakamlara göre yüzde 9,45'e denk geliyor Ocak ayýnda yayýmlanan iþçi sendikalarý iþ kolu istatistiklerine göre, toplam iþçi sayýsý 10 milyon 881 bin 618 Biri Halký din ve ýrk farký gözeterek kin ve düþmanlýða açýkça tahrik etmek suçundan 4 ay hapis yattý; öbürü Küba Devrimi nden ilham aldý. Gerilla hareketine katýldý. Altý kez vuruldu. 14 yýl hapiste yattý. Biri ülkesini Tek baþýna Ýþ baþýna sloganýyla diktatör gibi; öbürü ise Dürüst Hükümet, Birinci Sýnýf Ülke sloganýyla halkýyla birlikte yönetti. Biri limonata, simit sattý, siyasetçi olduktan sonra yaþam tarzý ve ekonomik durumu radikal bir deðiþime uðradý; öbürü çok fazla mülk köle gibi çalýþmak zorunda býrakýr diyerek, mütevazý bir hayatý tercih etti. Biri kibirli ve seçilmiþ padiþah gibi buyurgan, ayrýmcý ve kutuplaþtýrýcý. Halkýný azarlýyor. Taraftarý mezhepçi itaatkârlýk, çýkar ve biat ile kendisine baðlýyor; öbürü ise alçakgönüllü, babacan, çiftçi görünümlü yaþam tarzýyla kendi insanlarýný seviyor ve önemsiyor. Halký ona saygý ve sevgi ile baðlanýyor. Birinin hakkýnda çokça yolsuzluk davasý açýlmýþ ve dokunulmazlýk zýrhý nedeniyle bekletiliyor; öbürü hakkýnda tek bir yolsuzluk davasý ve þaibesi yok! Birinin kendine ait örtülü ödenek gibi devasal bütçesi var; öbürünün örtülü hiçbir þeyi yok. Biri dünyanýn en zengin baþbakanlarý arasýnda sayýlýyor; öbürü mal varlýðý ile ve asgari ücretle geçinen dünyanýn en yoksul devlet baþkaný. Biri daha çok zenginlik istiyor, tüccar gibi yöneteceðim düþüncesine sahip ve çocuklarý gemiciklere doymuyor; öbürü siyaseti kamu hizmeti olarak sürdürüyor. 775 dolar bize yeter. Hayatýmýn büyük bölümünde böyle yaþadým diyor. Birinin özel zýrhlý ve korumalý son model lüks aracý, þoförü ve konvoyunda onlarca aracý, ambulansý var; öbürü sýradan 1987 model Volkswagen Bettle marka arabasýný kendi kullanýyor. Biri halkýndan korkuyor, 287 kiþilik korumasý, 3 adet bomba köpeði, birçok araca sahip; öbürü halkýndan korkmuyor, sadece iki kiþilik korumasý, birde üç bacaklý Manuela adlý köpeði var. Birinin, özel evi, villasý, Baþbakanlýk konutu, köþkü ve Dolmabahçe sarayý var, öbürü köhne bir çiftlikte yaþýyor. Devletinin tahsis ettiði lüks saraydaki konutu kabul etmiyor. Biri 2013 Dünya Yolsuzluk Algýsý Endeksi ne göre 177 ülke arasýnda 53 üncü sýradaki ülkenin, öbürü 17 nci sýradaki kiþi, sendikalý iþçi sayýsý ise 1 milyon bin 671'di. Ýþkolunda çalýþan iþçi sayýlarý "Avcýlýk, Balýkçýlýk, Tarým ve Ormancýlýk" iþ kolunda 128 bin 881, "Gýda Sanayi" iþ kolunda 538 bin 237, "Madencilik ve Taþ Ocaklarý" iþ kolunda 190 bin 346, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve Ýlaç" iþ kolunda 421 bin 649, "Dokuma, Hazýr Giyim ve Deri" iþ kolunda 1 milyon 24 bin ülkenin Baþkaný. Biri geleneksel yolsuzluk rejiminin Baþbakaný; öbürü yolsuzluða karþý mücadelede dünyada en iyi 5.ülkenin baþkaný. Biri iktidarýn yukarýdan geldiðine inanan, kendisini tanrýlaþtýran vekillere sahiptir; öbürü iktidar kitlelerin yüreklerinden gelir diyerek, mütevazý halktan biri olmayý tercih ediyor. Biri kürtajýn cinayet olduðunu savunuyor, alkole karþý kýsýtlayýcý, yasakçý tedbirler alýrken; öbürü kürtajý serbest býrakýyor ve mafyaya ve uyuþturucu kaçakçýlýðýna karþý, esrar tüketiminin de yasal olmasýný savunuyor. Biri daha çok iktidar istiyor. Tekçilik ve çoðunluk rejimi ile 2023, 2071 diyor; öbürü 2014 de baþkanlýðý býrakýyor. Çünkü politikanýn bir iþ deðil, halk yararýna bir çalýþma olduðunu biliyor. Biri büyümenin tüketimle olduðuna inanýyor; öbürü büyümeye tüketimle ulaþýlabileceðine inanmak körlüktür. Aþýrý tüketim seviyesi gezegenimize zarar veriyor diyor. Biri en çok basýn sansürünün, yasaklarýnýn, baskýlarýn ve tutuklu gazetecilerin bulunduðu ve 179 ülke içerisinde 154. sýrada yer aldýðý ülkenin baþbakaný; öbürü sýnýr Tanýmayan Gazetecilere göre kýtasýnýn en özgür basýný ve dünyada ise 27. sýrada olan ülkenin baþkaný. Biri Küresel Barýþ Endeksi nde 158 ülke arasýnda 130 uncu sýradaki ülkenin Baþbakaný; öbürü 21. sýrada olan ülkenin Baþkan ý. Birinin yüksek maaþý, yan giderleri, özel uçaklarý ve örtülü ödeneði var; emekli olduktan sonra bile binlerce dolar kazanmaya devam edecek; öbürü 12 bin dolar aylýk maaþ alýyor. Eline geçen ise sadece 775 dolar! Çünkü maaþýnýn 11 bin 225 dolarýný fakirlere baðýþlýyor! Emekli olduðunda bahçývanlýða devam edecek. Birinin saðcý, siyasal Ýslamcý, neoliberalizm yanlýsý Adalet ve Kalkýnma Partisi var; öbürünün sosyalist, devrimci olarak Halk Giriþim Hareketi. Biri Türkiye ye, öbürü Urugay a Baþkan oldu. Birinin adý Recep Tayyip Erdoðan. Öbürünün adý José Alberto Mujica Cordano. Zenginin malý, yazarýn klavyesini yorarmýþ derler, ama fakirin erdemliði de insan-ý kâmil olmayý öðütlermiþ. Anlayana Kaynak:BirGün 139, "Aðaç ve Kaðýt" iþ kolunda 241 bin 699, "Ýletiþim" iþ kolunda 70 bin 457; "Basýn, Yayýn ve Gazetecilik" iþ kolunda 95 bin 826, "Banka, Finans ve Sigorta" iþ kolunda 288 bin 719, "Ticaret, Büro, Eðitim ve Güzel Sanatlar" iþ kolunda 2 milyon 368 bin 553, "Çimento, Toprak ve Cam" iþ kolunda 173 bin 191, "Metal" iþ kolunda 1 milyon 413 bin 151, "Ýnþaat" iþ kolunda 1 milyon 562 bin 555, "Enerji" iþ kolunda 263 bin 853; "Taþýmacýlýk" iþ kolunda 705 bin 378, "Gemi Yapýmý ve Deniz Taþýmacýlýðý, Ardiye ve Antrepoculuk" iþ kolunda 151 bin 739, "Saðlýk ve Sosyal Hizmetler" iþ kolunda 278 bin 609, "Konaklama ve Eðlence Ýþleri" iþ kolunda 707 bin 24, "Savunma ve Güvenlik" iþ kolunda 201 bin 733, "Genel Ýþler" iþ kolunda ise 774 bin 815 iþçi çalýþýyor. Sendikalaþma oranlarý Avcýlýk, Balýkçýlýk, Tarým ve Ormancýlýk iþ kolu; Tarým Orman-Ýþ: 112 üye (yüzde 0.09), Tarým-Ýþ: 10 bin 860 üye (yüzde 8.43), Bir Orman-Ýþ: Üye yok, Öz Orman- Ýþ: 24 bin 932 üye (yüzde 19.34), Hür Tarým Orman Ýþ: 5 üye (yüzde 0) Gýda Sanayi iþ kolu; Þeker-Ýþ: 14 bin 690 üye (yüzde 2.73), Öz Gýda-Ýþ: 26 bin 384 üye (yüzde 4.90), Tek Gýda-Ýþ: 26 bin 136 üye (yüzde 4.86), Gýda-Ýþ: Bin 558 üye (yüzde 0.29), Tüm Gýda-Ýþ: 13 üye (yüzde 0) Madencilik ve Taþ Ocaklarý iþ kolu; Türk Maden-Ýþ: 27 bin 251 üye (yüzde 14.32), Genel Maden-Ýþ: 10 bin 992 iþçi (yüzde 5.77), Dev Maden-Sen: 174 üye (yüzde 0.09), Öz Maden-Ýþ: 74 üye (yüzde 0.04), Tüm Cevher-Ýþ: 1 üye (yüzde 0) Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve Ýlaç iþ kolu; Petrol-Ýþ: 32 bin 837 üye (yüzde 7.79), Lastik-Ýþ: 7 bin 852 üye (yüzde 1.86), Ýlkim- Ýþ: 16 üye (yüzde 0), Öz Petrol-Ýþ: 677 üye (yüzde 0.16), Tüm Petrol-Ýþ: 22 üye (yüzde 0.01) Dokuma, Hazýr Giyim ve Deri iþ kolu; Öz Ýplik-Ýþ: 18 bin 545 üye (yüzde 1.81), Teksif: 60 bin 399 üye (yüzde 5.90), Deriteks Sendikasý: 2 bin 209 üye (yüzde 0.22), Doku Ör-Ýþ: 92 üye (yüzde 0.01), Tekstil Ýþçileri Sendikasý: 10 bin 787 üye (yüzde 1.05), BATÝS: Bin 895 üye (yüzde 0.19), Tüm Tekstil-Ýþ: 262 üye (yüzde 0.03), Hür Tekstil-Ýþ: 25 üye (yüzde 0) Aðaç ve Kaðýt iþ kolu; Aðaç-Ýþ: 3 bin 47 üye (yüzde 1.26), Selüloz-Ýþ: 3 bin 767 üye (yüzde 1.56), Öz Aðaç-Ýþ: 10 bin 524 üye (yüzde 4.35), Yapsan-Ýþ: 18 üye (yüzde 0.01), Tümka-Ýþ: 658 üye (yüzde 0.27), Öz Kaðýt-Ýþ: 682 üye (yüzde 0.28), Tüm Aðaç- Ýþ: 35 üye (yüzde 0.01) Ýletiþim iþ kolu; Türkiye Haber-Ýþ: 15 bin 941 üye (yüzde 22.63), Dev Ýletiþim- Ýþ: 8 üye (yüzde 0.01) Basýn, Yayýn ve Gazetecilik iþ kolu; Basýn-Ýþ: Bin 764 üye (yüzde 1.84), TGS: Bin üye (yüzde 1.04), Basýn-Ýþ: 496 üye (yüzde 0.52), Medya-Ýþ: Bin 110 üye (yüzde 1.16) Banka, Finans ve Sigorta iþ kolu; BASS: 12 bin 385 üye (yüzde 4.29), BANKSÝS: 12 bin 105 üye (yüzde 4.19), BASÝSEN: 40 bin 287 üye (yüzde 13.95), Bank-Si- Sen: 250 üye (yüzde 0.09), Bank-Sen: 562 üye (yüzde 0.19), Öz Finans-Ýþ: 2 bin 943 üye (yüzde 1.02) Ticaret, Büro, Eðitim ve Güzel Sanatlar iþ kolu; Koop-Ýþ: 34 bin 553 üye (yüzde 1.46), Tez-Koop-Ýþ: 51 bin 867 üye (yüzde 2.19), Bil-Ýþ: 143 üye (yüzde 0.01), TYS: üye yok, Müzik-Sen: 12 (yüzde 0), Sine- Sen: 85 üye (yüzde 0), Sosyal-Ýþ: 7 bin 844 üye (yüzde 0.33), T. Büro-Ýþ: 62 üye (yüzde 0), Oyuncular Sendikasý: 30 üye (yüzde 0), Öz Büro-Ýþ: 3 bin 137 üye (yüzde 0.13), Ak Market-Ýþ Sen: 64 üye (yüzde 0), Pak Eðitim-Ýþ: üye yok Çimento, Toprak ve Cam iþ kolu; Türkiye Çimse-Ýþ: 21 bin 900 üye (yüzde 12.64), Kristal-Ýþ: 6 bin 691 üye (yüzde 3.86), Cam Keramik-Ýþ: 10 üye (yüzde 0.01), Sersan-Ýþ: 206 üye (yüzde 0.12), Tüm Çimento-Ýþ: 5 üye (yüzde 0) Metal iþ kolu; Türk Metal: 164 bin 343 üye (yüzde 11.63), Çelik-Ýþ: 30 bin 296 üye (yüzde 2.14), Birleþik Metal-Ýþ: 26 bin 905 üye (yüzde 1.90), Metsan-Ýþ: 33 üye (yüzde 0), Kalýp-Ýþ: 100 üye (yüzde 0.01), ÇESEN: 76 üye (yüzde 0.01), Tek Metal-Ýþ: 702 üye (yüzde 0.05), BAMÝS: 264 üye (yüzde 0.02), Tüm Metal-Ýþ: 20 üye (yüzde 0) Ýnþaat iþ kolu; Yol-Ýþ: 41 bin 411 üye (yüzde 2.65), Ýnsan-Ýþ: Bin 458 üye (yüzde 0.09), Devrimci Yapý-Ýþ: 37 üye (yüzde 0) Enerji iþ kolu; Tes-Ýþ: 50 bin 599 üye (yüzde 19.18), Yeni Bes-Ýþ: 48 üye (yüzde 0.02), Ensan-Ýþ: 90 üye (yüzde 0.03), Enerji- Sen: Bin 82 üye (yüzde 0.41), Enerji Ýþ: 46 üye (yüzde 0.02), Tüm Enerji-Ýþ: 20 üye (yüzde 0.01) Taþýmacýlýk iþ kolu; Demiryol-Ýþ: 15 bin 912 üye (yüzde 2.26), Hava-Ýþ: 16 bin 517 üye (yüzde 2.34), Tümtis: 7 bin 594 üye (yüzde 1.08), Nakliyat-Ýþ: 3 bin 557 üye (yüzde 0.50), Karsan-Ýþ: 536 üye (yüzde 0.08), Öz Taþýma Ýþ: Bin 19 üye (yüzde 0.14) Gemi Yapýmý ve Deniz Taþýmacýlýðý, Ardiye ve Antrepoculuk iþ kolu; Liman-Ýþ: 3 bin 758 üye (yüzde 2.48), Türkiye Dok Gemi-Ýþ: 2 bin 672 üye (yüzde 1.76), Türk Deniz-Ýþ: 4 bin 420 üye (yüzde 2.91), Limter-Ýþ: 172 üye (yüzde 0.11), DGD-Sen: 28 üye (yüzde 0.02), Deniz Liman Ter. Sen: 8 üye (yüzde 0.01) Saðlýk ve Sosyal Hizmetler iþ kolu; Saðlýk-Ýþ: 6 bin 163 üye (yüzde 2.21), Dev Saðlýk-Ýþ: Bin 178 üye (yüzde 0.42), Sýhhat- Ýþ: 590 üye (yüzde 0.21), Tüm Saðlýk-Ýþ Sendikasý: üye yok Konaklama ve Eðlence Ýþleri iþ kolu; TOLEYÝS: 14 bin 760 üye (yüzde 2.09), OLEYÝS: 7 bin 859 üye (yüzde 1.11), Turkon-Ýþ: 6 bin 510 üye (yüzde 0.92), Tüm Emek-Sen: 1 üye (yüzde 0), Spor-Emek- Sen: 11 üye (yüzde 0), Dev Turizm-Ýþ: 106 üye (yüzde 0.01), Futbol-Sen: 335 üye (yüzde 0.05) Savunma ve Güvenlik iþ kolu; Türk Harb-Ýþ: 21 bin 268 üye (yüzde 10.54), Öz- Ýþ: 2 bin 48 üye (yüzde 1.02), Güvenlik-Ýþ: 3 bin 55 üye (yüzde 1.51), Öz Güvenlik-Ýþ: 12 üye (yüzde 0.01), Güvenlik-Sen: 170 üye (yüzde 0.08) Genel Ýþler iþ kolu; Belediye-Ýþ: 43 bin 39 üye (yüzde 5.55), Hizmet-Ýþ: 57 bin 900 üye (7.47), Genel-Ýþ: 44 bin 617 üye (yüzde 5.76), Konut-Ýþ: 187 üye (yüzde 0.02), Tüm Belediye-Ýþ: 17 üye (yüzde 0) KaynakBianet

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR), çalýþma hayatýnda kadýnlarýn konumunu ortaya koyan Kadýn Ýstihdamý ve Güvencesizlik Raporu nu yayýnladý. TÜÝK tarafýndan açýklanan Hanehalký Ýþgücü Anketi Ekim 2013 dönem sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamalarla kadýn istihdamýndaki geliþmeler, kadýnlarýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðý güvencesiz ve esnek çalýþma biçimlerindeki dönüþüm ve çalýþma süreleri ele alýndý. 1) Ýþgücüne katýlým oraný Ekim 2013 döneminde kadýnlar için %30,7 düzeyindedir. Geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre kadýnlar için söz konusu oran % 0,1 puan azalmýþtýr. Buna karþýn kentlerde iþgücüne katýlým oraný kadýnlar için % 0,8 puan ile artmaya devam etmiþtir. Kentlerde kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný % 27,8 ile genel seviyenin altýndadýr. 2) Ýstihdam edilen kadýnlarýn oraný, iþgücüne katýlan kadýnlarýn oranýndan daha fazla azalmýþtýr. Söz konusu oran % 27,2 den % 26,7 ye gerilemiþtir. Yani iþ talep eden kadýnlara istihdam yaratýlamamýþtýr. 3) Genelde kadýn iþsizliði % 12,7 iken, kentlerde bu oran % 17,4 e, tarým dýþý kesimlerde % 18,5 düzeyine ulaþmaktadýr. 4) Resmi verilere göre çalýþma çaðýndaki her dört kadýndan yaklaþýk olarak sadece biri (kentlerde % 23, genelde % 26,7) ekonomik bir faaliyette çalýþmaktadýr. 5) Geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre iþgücüne katýlan kadýn sayýsý 88 bin kiþi ile sýnýrlý bir düzeyde artarken, istihdam edilenlerin sayýsý 19 bin kiþi azalmýþ bunun sonucunda iþsiz kadýn sayýsý ise 107 bini kiþi artmýþtýr. (Bu dönemden önceki son 4 yýllýk süreçte iþgücüne katýlan kadýn sayýsýnýn 500 bin civarýnda olduðu düþünüldüðünde, kadýnlarýn kriz dönemi ile birlikte baþlayan iþgücüne katýlým eðiliminin durduðu söylenebilir. Kentlerde ise artýþ eðilimi sürmektedir.) Ýþsiz kadýn sayýsýndaki artýþ iþgücüne katýlan kadýnlarýn sayýsýndan daha fazladýr. Geniþ tanýmlý iþsizlik verileri ile ele alýndýðýnda, son 1 yýlda çalýþma hayatýna yeni katýlmak isteyen kadýnlarýn yaný sýra, iþgücü piyasalarýna daha önce dahil olmuþ kadýnlar içerisinde de önemli sayýda kadýn ya iþ bulamamýþ ya da umutsuzluk ve diðer nedenlerle iþ aramadýðý için iþgücü piyasalarýnýn dýþýnda kalmýþtýr. Geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre toplam iþsiz sayýsýndaki artýþ 202 bin olurken, yeni iþsizlerin % 53 ü kadýnlardýr. 6) Umutsuz iþsizler ilave edildiðinde ise iþsizlik verileri için tablo kadýnlar aleyhine daha da bozulmaktadýr. Umudu olmadýðý için ya da diðer nedenlerle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve iþ baþý yapmaya hazýr olduðu halde bu nedenle iþsiz sayýlmayanlarýn sayýsý geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre erkekler için 74 bin kiþi azalýrken, kadýnlar için 65 bin kiþi artmýþtýr. Buna göre geniþ tanýmlý iþsizlerin sayýsý kadýnlar için 172 bin artarken, erkekler için sadece 20 bin kiþi artmýþtýr. Bu verilerle birlikte yeni iþsizlerin içinde kadýnlarýn oraný % 90 a ulaþmaktadýr. Kadýnlarýn iþgücüne katýlým talebi, kentlerde açýk ve gizli artmakta, ancak iþsizlik kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn önünde bir engel olarak ortaya çýkmaktadýr. Kadýnlarýn çalýþma hayatýnda tercih edilmemesinde kültürel nedenler kadar yasal güvencenin olmamasý da önemli bir etmendir. 7) Yüksekokul mezunu kadýnlarda iþsizlik Ekim 2013 dönemi için yüzde 17 ile yüksekokul mezunu erkeklerin yüzde 8,3 lük oranýnýn iki katýdan fazladýr. Bu kategoride yer alan kadýnlarýn iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 12 bin kiþi artýþ göstererek 346 binden 358 bine yükselmiþtir. Yüksekokul mezunu kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýndaki % 1 puanlýk düþüþ, iþsizlik verilerinin daha yüksek görünmesini engellemiþtir. Ekim 2006 döneminde yüksekokul mezunu kadýn iþsiz sayýsý 165 bin düzeyindeydi. Umutsuzluk ve diðer nedenlerle iþ aramayan yüksek okul mezunu kadýn sayýsý da 103 bine ulaþmaktadýr. Lise ve Meslek Lisesi eðitimine sahip olan kadýnlar için ise resmi iþsizlik % 21,4 ile resmi kadýn iþsizliðinin % 8,7 puan üzerinde gerçekleþti. 8) Baþta umudu kesik olanlar olmak üzere son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ancak iþe baþlamaya hazýr olduðu halde iþsiz sayýlmayanlarýn % 61 i kadýnlardýr. Geniþ tanýmlý iþsizlik kadýnlar için % 23 oranýndadýr. 9) Referans haftasýnda 1 saat ile 16 saat arasýnda, ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parasý, cep harçlýðý, bahþiþ vb. karþýlýðýnda bir iktisadi faaliyette bulunan kiþiler de istihdamda sayýlmaktadýr. Bu durumda çalýþanlarýn sayýsý 1 milyon 332 bin kiþidir. Bu kiþilerin yaklaþýk üçte ikisi kadýnlardýr. Kadýnlar için tam zamanlý çalýþýlan iþlerin sayýsý geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre 112 bin kiþi gerilemiþtir. 10) Kayýtdýþý çalýþan kadýnlarýn toplam çalýþan kadýnlara oraný %52 seviyesindeyken, kayýtdýþý çalýþan erkeklerin toplam çalýþan erkeklere oraný ise %30 seviyesindedir. SONUÇ Sermaye çevreleri istihdam yapýsýnýn niteliðini bozarak, yoðun çalýþma koþullarý altýnda, daha esnek ve güvencesiz çalýþma biçimlerini özellikle kadýn ve gençler üzerinden yaygýnlaþtýrmayý istemektedir. Hükümet iþveren çevrelerinin bu taleplerini Ulusal Ýstihdam Strateji Belgesi ile programlaþtýrmýþtýr. Ucuz iþgücü için, taþeron çalýþmayý yaygýnlaþtýrmayý, kýdem tazminatýný fona devrederek ortadan kaldýrmayý, kölelik bürolarýný hayata geçirmeyi, evden çalýþtýrma gibi esnek çalýþma biçimlerini yaygýnlaþtýrmayý hedefleyen bu belge, iþsizlik verilerindeki artýþ ve krizle birlikte daha sýk gündeme gelecektir. Ýþsizlikle mücadeleyi, çalýþma koþullarýný kötüleþtirerek, ücretleri düþürerek çözmeye çalýþan bu anlayýþa karþý durulmalýdýr. Bu strateji iþsizliðin ne iþ olsa yaparým baþlýðý altýnda gizlenmesi stratejisidir. Kadýnlarý esnek çalýþtýrma biçimleri ile güvencesiz ve esneklik zemininde, mümkünse ev içi üretim ile çalýþma hayatýna katmak, nitelikli iþler de ise iþsizlik bariyerleri ile çalýþma hayatýnýn dýþýnda tutmak bir eðilim olarak görülmektedir. Böyle bir süreçte kadýnlar daha çok çocuk yapsýn diye çeþitli düzenlemeleri gündeme getirmek doðru deðildir. Haklar ve güvenceler çocuk tartýþmasýnýn dýþýnda geniþletilmelidir. Kadýnlarýn çalýþma hayatýna katýlýmýn saðlanmasý ve çalýþma hayatýnda kalmalarýnýn güvence altýna alýnmasý için iþ güvencesine ve bakým hizmetlerinin kamusal bir sorumlulukla ele alýnmasýna ihtiyaç vardýr. Bu çerçevece kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý ve iþsizliðinin azaltýlmasý ve eþitsizliklerin giderilmesi için 1) Ýþgücü piyasalarýndaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmelidir, 2) Ev içi yaþlý, hasta ve çocuk bakým hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygýn ve ücretsiz bakým hizmetlerini saðlamasý ile kadýnýn üzerinden alýnmalýdýr. 3) Kapatýlan tüm kamu kreþleri açýlmalýdýr. 4) Ýþ güvencesi herkes için mutlak bir hak olarak kabul edilmelidir. 5) Kadýn/erkek olmasýna bakýlmaksýzýn, en az 50 iþçi çalýþtýran kamu/özel tüm iþ yerlerinde ücretsiz, (vardiya koþullarý dikkate alýnarak gerektiðinde 24 saat açýk) bakým evleri ve kreþler açýlmasý zorunlu olmalýdýr. 6) Diðer çocuklu bireyler için her mahalleye ihtiyacý karþýlayacak kadar kreþ açýlmasý amacýyla devlet kendisi giriþimde bulunmalý, belediyelere yasal zorunluluk getirilmeli, 50 den az iþçi çalýþtýran iþverenler de bu mahalle kreþlerine destek olmakla yükümlü olmalý, yurttaþ giriþimleriyle yaratýlacak kreþ kooperatifleri vb. alternatif çözüm arayýþlarý özendirilmelidir 7) Ýþ yerlerindeki çalýþma düzeni, kadýnlarýn ve erkeklerin çocuklarýna bakma yükümlülüðüne uygun þekilde düzenlenmelidir. 8) Kadýn ve erkek çalýþanlarýn, kendilerine ve ailelerine zaman ayýrabilmeleri için yasal günlük/haftalýk çalýþma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilmeli, toplu ya da bireysel iþ sözleþmeleri ile (hiçbir yasal hak kaybýna izin verilmeksizin) daha altýnda süreler kararlaþtýrýlmasý özendirilmelidir. 9) Aile sorumluluklarý, çocuk bakým yükümlülükleri gibi bahanelerle kadýnlara esnek çalýþma formlarý dayatmak yerine, tam zamanlý ve tam güvenceli istihdam olanaklarýný saðlayacak yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. 10) Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı