Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21"

Transkript

1 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým dedi. 11. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Þurasý nda Anadolu Ajansý na konuþan Abdullah Orkun Kaya, biliþim ve iletiþim sektörüne meraklý gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. * HABERÝ 10 DA 11 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA YÖK ten grafik tasarým programýna onay geldi Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 kiþi Adliye ye sevk* HABERÝ edildi 7 DE Günlük Siyasi Gazete YÖK, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nda açmayý planladýðý yeni programlar için onay verdi. * HABERÝ 4 DE Suriye teklifi kabul etti Suriye Diþiþleri Bakaný, Rusya'nýn Kimyasal silahlarý teslim etme teklifini kabul ettiðini açýkladý. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ 23 milyonluk temel Osmancýk ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreni yapýldý. Törende hizmet yatýrýmlarýnýn devam edeceði mesajý verildi. * HABERÝ 5 DE Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da cami-cemevi projesi hayata geçirile- Çorum a cami-cemevi projesi Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Baþkan hakkýný arayandan rahatsýz olmasýn Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Belediye Baþkaný Muzaffer Barýþ Uzun Külcü nün, esnafýn hak aramasýndan rahatsýz olduðunu söyledi. * HABERÝ 12 DE Ýstanbul ve 4 þehre daha Cami-Cemevi yolda. Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da camicemevi projesi hayata geçirilecek. * HABERÝ 4 DE Belediye önünde temsili olarak bütün yatýrýmlarýn baþlangýcýnýn verildiði kurdele kesildi. CHP siz Türkiye cennettir Proje heyecan uyandýrdý Ankara da önceki gün temeli atýlan cami-cemevi projesinin Çorum da hayata geçirileceðine dair haberler heyecan uyandýrdý. * HABERÝ 4 DE Osmancýk'ta beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreninde konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Birileri felaket tellallýðý yapmayý siyaset sanýyor. Dün birisi CHP'siz Türkiye cehennemin öteki adýdýr demiþ. CHP siz dönem Türkiye için cennetin tam kendisidir. dedi. * HABERÝ 5 DE KIYI KÖÞE ÇORUM DAN MUÞ A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU Mutluluk güneþi bu kez de Sungurlu ya MHP den MUÞ tan doðdu iki aday adayý Çorum un Sungurlu ilçesinde eðitimci Yakup Aksungur Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) belediye baþkan aday adayý olduðunu açýkladý. * HABERÝ 6 DA Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Çorum'dan Muþ'a uzanan bir gönül köprüsü inþa etti. Engelli kardeþlerimize ulaþma konusunda sýnýr tanýmayan Kýyý Köþe çalýþmasý, Çorum baþta olmak üzere Erzurum, Ýstanbul, Trabzon, Sakarya'nýn yanýsýra Muþ'a kadar uzandý. * HABERÝ 9 DA Çorum Özel Diyaliz Merkezi, yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor. Çorum Özel Diyaliz Merkezi yeni yerinde * HABERÝ 11 DE Çeltik hasadý baþladý Yakup Aksungur Çorum'un Osmancýk ilçesinde beyaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý. Mehmet Karaca SGK binalarý açýlýþ töreni * HABERÝ 15 DE Çorum'un Osmancýk ilçesinde beyaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat * HABERÝ 7 DE Özel Hitit Dersaneleri Müdürü Serhan Akýn Ak, Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezona hazýrýz dedi. Hitit Dersaneleri yeni sezona hazýr * HABERÝ 10 DA

2 2 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL okul ve bölge sakinleri asfalt bekliyor SAAT ÇEÞÝTLERÝ ZÝHKÝR kullar açýlmadan as- bekleyen bazý Ofalt okullarýn olduðunu belirtmiþ, Çorum Belediyesi'ne çaðrýda bulunmuþtuk. Temmuz ayý sonunda bu köþede dile getirdiðimiz problemin hal çaresine bakan olmayýnca yeniden gündeme getirmek vazifemiz oldu. Lozanevler'de üç ayrý okulun bulunduðu yolu kullananlar sýkýntýlý günler geçiriyor. Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi, 80. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ve Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi olmak üzere üç ayrý okulun ve taþýmalý öðrencilerin kullandýðý yol, yaklaþýk 2 aydýr derin çukurlar, taþ, toprak vaziyetini koruyor. Çorum Belediyesi galiba bahse konu sýkýntýlý yolu plan ve programýna alamadý. Okullar açýlmadan yola el atýlýp asfalta kavuþturulursa, öðrenciler, öðretmenler ile o çevrede oturan semt sakinleri çok mutlu olacak. Sinyalizasyon süreleri uyumsuz Ýnönü Caddesi nde Garanti Bankasý kavþaðýnda sinyalizasyon sürelerinde uyumsuzluk trafiði olumsuz etkiliyor. nönü Caddesi'nde bir Ýkavþak var ki, sürücüleri de yayalarý da rahatsýz ediyor. Ýnönü Caddesi, Emniyet Müdürlüðü, Garanti Bankasý ve Sobacýlar Arastasý'ný birbirine baðlayan kavþakta sinyalizasyon sürelerinin uyumsuzluðu dikkat çekiyor. Bilhassa Garanti Bankasý önünden çýkýþ yapan araçlar karþýya geçiþlerde, saða ve sola dönüþlerde ciddî problemler yaþanýyor. Sinyalizasyon süresi yetersiz olan Garanti Bankasý çýkýþýnda araçlar bir kaç kez kýrmýzý ýþýkta beklemek zorunda kalýyor. Hele bir de en önde duran araç sürücüsü yeþil ýþýk yandýðýnda hazýrlýðýný iyi yapmamýþsa, dalgýnsa, sinyalizasyona bakmayý unutmuþsa geride kalanlarýn hali periþan. AK Parti, üç dönem üst üste seçildikleri için 2015 teki genel seçimlerde aday olamayacak bazý bakan ve milletvekillerini belediye baþkanlýklarýna aday gösterecek te 73 isim yok Parti, üç dönem üst üste seçildikleri için AK2015 teki genel seçimlerde aday olamayacak bazý bakan ve milletvekillerini belediye baþkanlýklarýna aday gösterecek. AK Parti tüzüðünde yer alan üç dönem þartýndan dolayý, 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerde, aralarýnda Baþbakan Erdoðan ýn da bulunduðu 73 isim yeniden milletvekili adayý olamayacak. Taraf'ýn haberine göre, üç dönem þartýnýn yalnýzca Baþbakan Erdoðan için deðiþtirilebileceði konuþulurken, çok sayýda bakanýn 2014 te yapýlacak yerel seçimlerde parti için büyük öneme sahip olan büyükþehirlerin baþýna geçmesi planlanýyor. Bundan dolayý, ekim ayýnda Bakanlar Kurulu nda deðiþiklik yapýlmasý öngörülüyor. Partinin aðýr toplarýnýn, bu dönem vekili olduklarý þehirlerde aday gösterilmeleri planlanýyor. Kulislerde þu an; Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için mevcut baþkan Kadir Topbaþ ýn adý öne çýkýyor. Ancak CHP nin göstereceði adaya göre, Topbaþ ýn yerine baþka isimlerin de söz konusu olabileceði belirtiliyor. AK Parti de, CHP ye geçmesi halinde Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna aday gösterilmesi beklenen Mustafa Sarýgül ün karþýsýna Egemen Baðýþ ýn çýkarýlabileceði konuþuluyor. CHP nin kalesi olarak bilinen Ýzmir için Binali Yýldýrým, Kocaeli için Nihat Ergün, Bursa için Faruk Çelik, Erzurum için Recep Akdað, Gaziantep için Fatma Þahin, Samsun için Suat Kýlýç, Kayseri için Taner Yýldýz, Diyarbakýr için Mehdi Eker, Rize için Hayati Yazýcý, Hatay için Sadullah Ergin, Yozgat için Bekir Bozdað ýn adý geçiyor. Ayrýca, CHP nin kalesi Antalya için Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu ve Giresun için de Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli öne çýkýyor. YAKINDA AÇIKLANACAK Arjantin dönüþünde uçakta gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Baþbakan Erdoðan, Yerel seçim mitinglerimiz devam edecek. Ýlk etapta büyükþehirleri bitireceðiz. Büyük önem veriyoruz. Baþkan adaylarýnýn isimlerini de yakýn zamanda açýklamaya baþlarýz. 81 ilde kamuoyu araþtýrmasý yaptýk. Ýlk sunumlarý bize yapýldý. Ýl il genel durum deðerlendirmesi bunlar. Aday isimlerini ise temayül yoklamasýnýn ardýndan belirleyeceðiz. Burada sorular isimleri de içerecek ama açýk uçlu olacak demiþti. HÝTÝT KOLYE ÇORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: Þeker de kampanya dönemi baþlýyor orum Þeker ÇFabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanya dönemi 17 Eylül Salý günü baþlýyor. Fabrika Müdürü Öner Öztürk ün verdiði bilgiye göre kampanya nedeniyle pancar alým töreni 17 Eylül Salý günü saat da pancar kantarýnda yapýlacak. 27 Temmuz da yazmýþýz Lozanevler'de üç ayrý okulun bulunduðu yolu kullananlar ile bölge sakinlerdi asfaltsýzlýk nedeniyle sýkýntýlý günler geçiriyor. Mevzuyu en son 27 Temmuz da gündeme getirmiþiz... Ýl anketleri tek tek inceleniyor AK Parti Çorum u görüþtü mniyet Genel Mü- Suriye'ye Edürlüðü, uluslararasý bir müdahalenin ardýndan olasý kimyasal saldýrý tehlikesine karþýlýk 81 ilin emniyet müdürlüklerine acil koduyla genelge göndererek, personele gerekli eðitimin verilmesi için talimat verdi. 21 Aðustos 2013 tarihinde Suriye'de kullanýlan sarin gazý saldýrýsýnda yaklaþýk bin 400 kiþinin hayatýný kaybetmesi üzerine ABD ve batýlý ülkeler, Suriye'ye kimyasal silah kullandýðý için müdahale yapýlmasýný istedi. BM heyeti de Suriye'ye giderek kimyasal silah kullanýp kullanýlmadýðý konusunda araþtýrma yaptý. Bu arada Suriye'ye en uzun kara sýnýrý olan Türkiye de uluslararasý bir müdahale anýnda kimyasal saldýrý riskine karþý alarma geçti. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüðü 7 Eylül 2013 tarihinde 81 ilin emniyet müdürlüklerine "Kimyasal saldýrý" genelgesi gönderdi. Genelgede 3 gün boyunca acil olarak 250 bin personele kimyasal saldýrý halinde yapýlmasý gerekenlere iliþkin eðitim verilmesi istendi. Bunun üzerine 8 Eylül'den itibaren bütün personele kimyasala karþý savunma eðitimi verildi. Eðitim kapsamýnda polise kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldýrýlarda ne yapýlmasý gerektiði, bir saldýrý anýnda nasýl korunmasý gerekildiði en ince ayrýntýsýna kadar anlatýldý. Ayrýca özellikle sarin gazý hakkýnda özel bilgiler verildi. Sarin gazý atýldýðý zaman etkilerinin ne olduðu, atýldýktan sonra ne yapýlmasý gerektiði en ince ayrýntýsýna kadar polislere aktarýldý.(ýha) Parti, yerel seçim çalýþmalarýný baþlatýrken adaylarýn belirlenmesinde de sona yaklaþýldý. Önceki gün AK Parti Merkez AK Yürütme Kurulu (MYK), Baþbakan Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda tam 6,5 saat boyunca bu konuyu görüþtü. Çorum görüþüldü MYK iki haftadýr, il il yapýlan anket sonuçlarýný ve raporlarý görüþtü. Geçen hafta salý günü yapýlan toplantýda Diyarbakýr a kadar gelinebilmiþti. Önceki gün buradan devam edildi ve 81 il tek tek masaya yatýrýldý. Anket sonuçlarý ve raporlar görüþüldü ama henüz nihai kararlar alýnmadý. Adaylar etap etap açýklanacak ve ilk bölümde ilan edilecek isimler büyük oranda belirlendi. Ancak açýklanmasý için önce cuma günü toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu na (MKYK) sunulacak. Buradan çýkacak görüþ daha sonra 24 Eylül de bir kez daha toplanacak olan MYK da ele alýnacak ve nihai karar verilecek. Hemen ardýndan da ilk etap belediye baþkan adaylarý kamuoyuna ilan edilecek. Bu arada Baþbakan Erdoðan ýn Arjantin dönüþü açýkladýðý üzere bazý bakanlar seçimde aday gösterilecek. Bu noktada bakanlarýn istifa mý edeceði yoksa seçime bakan olarak mý girecekleri de tartýþma konusu. Hukuken, seçime bakan olarak girmelerinin önünde bir engel yok, istifa etmeleri þart deðil. Fakat Baþbakan Erdoðan ýn önceki günkü röportajýnda, Ýstifa etmeleri gerekir demesi, bir kabine revizyonunu da gündeme soktu. Alýnan bilgilere göre MYK da bu konu görüþülmedi ama parti yönetiminde tartýþýlmaya baþlandý. Öte yandan TBMM içtüzük deðiþikliðine iliþkin taslaðýn da Erdoðan a sunulduðu bildirildi. Emniyet e acil kodlu talimat

3 (Ç.HAK:2381) Üniversite sýn sýnýf öðrencileri iþletmelerde görev alabilmeli ilim Sanayi ve Tek- Bakanlýðý ta- Bnoloji rafýndan organize edilen Kamu-Üniversite- Sanayi Ýþbirliði Toplantýsý na panelist olarak katýlan Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, KOBÝ ler ve Üniversite Sanayi Ýþbirliði Yaklaþýmý baþlýklý sunumu ile görüþ ve izlenimlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Samsun Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen Kamu-Üni- Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz. Doç. Dr. Ahmet Fenercioðlu, Samsun Canik Ýþletmeleriyle Ýþbirliði, saðlayabilecekkleri komýnda Ticari Ve Hizmet lere iþbirliðiyle fayda versite-sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý nda Baþarý Üniversitesi Pilot Uygulama, Eþleþtirme Çalýþmalarý, rýnýn gerektiðini söylenularý ortaya koymala- 2023'e 10 kala Ar-Ge Rektörü Prof. Dr. Yunus ve Yenilikte Samsun, Bekdemir, MEDÝKÜM Mevzuat Geliþtirmeleri, di. Bu iþbirliklerinin Amasya, Çorum, Tokat konulu panel dü- Derneði Genel Sekreteri Turan Özfýrat, Borsan Gizlilik konu baþlýklarý rizm þirketleriyle de ya- Güvenilirlik, Hukuk, hizmet, ticaret ve tuzenlendi. Bilim Sanayi Grup Yönetim Kurulu ile görüþ ve izlenimlerini katýlýmcýlar ile paygulayan Çenesiz, Tapýlmasý gerektiðini vur- ve Teknoloji Bakanlýðý Baþkaný Adnan Ölmez Danýþmaný Prof. Dr. Ulvi Þeker'in moderatör- ve Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erlaþtýbiki ideal olan arge ve lüðünü yaptýðý panele Üniversite - Sanayi iþbirliði yalnýzca üre- ancak Türkiye'de genel inovatif iþbirlikleridir, dem Çenesiz konuþmacý olarak katýldý. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tokat tim þirketleriyle sýnýrlý iþletmecilik açýsýndan Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. ve Üniversite Sanayi Ýþ- çok alan var, iþletmele- Panelde KOBÝ ler kalmamalý da iþbirliði yapýlacak Kobilerin üniversite iþbirliðiyle elde Dr. Mustafa Þahin, Hitit birliði Yaklaþýmý baþlýklý bir sunum gerçeklýk yeteneði kazandýrýlre finansal okur yazar- Üniversitesi Rektörü edebileceklerinin tam Prof. Dr. Reha Metin leþtiren Ece Holding masý bile baþlý baþýna farkýnda olamayabileceklerini bir özeleþtiri Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. kaný Erdem Çenesiz, olarak paylaþan Cene- Odalar ve meslek Yönetim Kurulu Baþ- bir iþbirliðidir. dedi. Metin Orbay, Tokat Gaziosmanpaþa Üniversiyaç Tespiti, Üniversite te bir uyandýrma servisi nayi iþbirliðinde pilot Yerel Ýþletmelerin Ýhtisiz, üniversitelerin ade- örgütleri üniversite satesi Öðretim Üyesi Sanayi Ýþbirliði Kapsa- görevi üstlenerek Kobi- uygulamalar yapmalý ksu Makine A.Þ. AYönetim Kurulu Baþkaný Kimya Y.Müh. Teyfik Akpýnar, Hitit Üniversitesi'nin her yönden tercih edilir bir üniversite haline gelebilmesi için Çorumlulara da görev düþtüðünü belirterek, "Nitelikli öðrencilerin Hitit'i tercih etmeleri, Çorum halkýnýn öðrencilere sahip çýkmasýyla ve olanaklar saðlamasýyla mümkün olabilir. Bu doðrultuda, eðitim gönüllülerinin katýlýmlarýyla, üniversite öðrencilerine giyim yardýmý için kapsamlý bir kampanya planlýyoruz." dedi. Görüþtüðü pek çok esnaf, sanayici ve iþadamýnýn olumlu yaklaþým gösterdiðini vurgulayan Teyfik Akpýnar, projesini þöyle anlattý: KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) "Büyük þehirlerdeki üretici kuruluþlardan ve Çorum'dan, büyük çapta ayakkabý ve giyim eþyasý baðýþlarý saðlayabileceðimizi düþünüyorum. Bunun için bir merkez oluþturup, kupon karþýlýðý ihtiyaç sahibi üniversite öðrencilerine daðýtýmýný saðlayabiliriz. Ýhtiyacý olan kýz ya da erkek öðrenci, gerekli kuponu alýp, daðýtým merkezinden bedenine uygun giysiyi veya ayaðýna uygun ayakkabýyý temin edebilir. Böylelikle, üniversite öðrencilerinin hiç olmazsa giyim ihtiyaçlarýný karþýlamak suretiyle, bütçelerine katký saðlayabiliriz. Bir üniversitenin nitelikli öðrenciler tarafýndan tercih Sunumunda 2003 yýlýnda Çorumsiad tarafýndan gerçekleþtirilen Üniversite Sanayi Ýþbirliði Geliþtirme Projesi hakkýnda bilgileri örnek çalýþma olarak veren Erdem Çenesiz, baþta TSO lar olmak üzere meslek örgütleri ve STK larýn üniversite sanayi iþbirliðini geliþtirmek için aktif olmalarýný ve pilot uygulamalar yapýlmasý için çalýþma yapmalarý gerektiðini söyledi. Son sýnýftaki üniversite öðrencileri iþletmelerde görev alabilmeli Üniversite iþletme iþbirliklerinde öðrencilerin kilt rolü olduðunu söyleyen Erdem Çenesiz, son sýnýf örgencilerinin iþletmelerde görev alabilmesi için Sosyal Güvenlik, Ýþ Güvenliði ve YÖK mevzuatý açýsýndan topyekün bir düzenleme yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Konuþmalarýn ardýndan, panele konuþmacý olarak katýlan rektörlere ve sanayicilere plaketler verildi. Hitit Üniversitesi ne destek projesi Teyfik Akpýnar edilebilmesi için, öncelikle üniversitede akademik seviyenin yüksek olmasý ve öðrencisine iyi bir gelecek temin edebilmesi gerekir. Kentsel donatýlar ve yaþam standardýnýn yüksekliði de üniversite tercihinde önemli bir etkendir. Ancak, kent halkýnýn öðrencilere karþý sýcak ve samimi yaklaþýmý, yardýmseverliði her þeyden önde gelir. Çorum olarak biz, Hitit Üniversitesi'nin her bakýmdan seviyesini yükseltme sorumluluðunu taþýyoruz. Akademik seviye yönünden Sayýn Rektörümüze ve öðretim üyelerine güven duymakla birlikte, öðrenciler için uygun psikolojik ve sosyal ortamý oluþturma anlamýnda yükümlülüklerimiz olduðunu düþünüyoruz. Tasarladýðýmýz ayakkabý ve giyim eþyasý temin kampanyasý da, bu çerçevede deðerlendirilmelidir. Görüþmelerimizde olumlu yaklaþým gösteren iþadamlarýmýzýn, kampanyada aktif görev alacaklarýna inanýyorum. Kýsa süre içinde bir komite oluþturarak kampanyamýzý kamuoyuna duyurabileceðimiz kanýsýndayým. Hitit Üniversitesi'nin büyümesini ve güçlenmesini, üniversite gençliðimizin ise, yardýmsever Çorumlularýn þefkati altýnda daha mutlu olarak geleceðe hazýrlanabilmesini arzu eden tüm gönüllüleri kampanyamýza katkýda bulunmaya çaðýrýyorum." (Ç.HAK:3444) Her Ölçüde Yeni Nesil YAPIIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Kamu-Üniversite Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý na Çorum dan katýlým oldu. Kamu-Üniversite Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Kamu- Üniversite Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý, aralarýnda Hitit Üniversitesi nden de çok sayýda öðretim elemanýnýn katýldýðý geniþ bir katýlýmcý ile Samsun Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kamu kurumlarý, üniversite ve sanayi iþbirliðindeki mevcut problemler ve çözüm önerilerinin tartýþýldýðý program, açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Özkurt'un sunumu ile baþladý. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Danýþmaný Prof. Dr. Ulvi Þeker in moderatörlüðünde, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof Dr Yunus Bekdemir, Ýþadamý Turan Özfýrat, Erdem Çenesiz ve Adnan Ölmez in katýldýklarý 2023 e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Samsun, Çorum, Tokat, Amasya konulu panelin ardýndan sona erdi. Toplantý Samsun Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Hitit ten burs çaðrýsý itit Üniverdsitesi ihtiyaç sahibi baþarýlý- burs verilmesi çaðrýsýnda Höðrencilere bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nden yapýlan açýklamada, bugün itibariyle sayýlarý 12 bin 500 e ulaþan öðrencilerden ihtiyaç sahiplerine çeþitli burs ve destekler verildiði belirtilerek, þöyle denildi; Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ile ilimiz STK larý ve hayýrseverleri tarafýndan verilen çeþitli burslara ek olarak, Üniversitemizde geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýl da kýsmi zamanlý öðrenci uygulamasý ile çok sayýda öðrencimize destek verilmeye devam edilecektir. Ayrýca ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerimize yemek bursu uygulamasýna da devam edilecektir. Ancak tüm bu desteklere raðmen üniversitemizin ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerine destek verilmesi mümkün olamamaktadýr. Bu çerçevede yarýnýn Türkiye sini þekillendirecek baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilerimize katkýda bulunmak üzere, maddi gücü oranýnda tüm Çorumlu hemþehrilerimizi ve gönüldaþlarýmýzý öðrencilerimize burs/ destek vermeye davet ediyoruz. Gençlerimize verecekleri desteklerden dolayý tüm hayýrseverlerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz. KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

4 4 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Cami-Cemevi Projesi Çorum da da heyecan yarattý A HP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, M2012 yýlý sonunda Ortadoðu Gazetesi'ne verdiði mülâkatta, cemevlerine iliþkin çok çarpýcý açýklamalarda bulunmuþ. Bugün konuþulan cami-cemevi projesini o günlerde gazetelere verdiði beyanatlarýnda dile getirmiþ. MHP liderinin özellikle cemevleriyle ilgili açýklamalarý ezber bozacak cinsten. Ýþte o röportaj CEMEVÝ TARTIÞMALARI NE- ZAKETTEN YOKSUN - Gündemde öne çýkan konu baþlýklardan birisi de TBMM merkezli Cemevi tartýþmalarý. Sizin Alevilerin sorunlarýna yönelik samimi tutumunuz iyi biliniyor. Acaba Meclis'te Cemevi olsun, olmasýn münakaþalarýnýn neresindesiniz? Biz bu tartýþmalarýn dýþýndayýz. Ne var ki TBMM'nde Cemevi açýlmasý konusunda karþýlýklý bir þekilde süren hýrpalayýcý diyaloglarý üzüntüyle izliyorum. Cemevi meselesi etrafýnda siyasi kaygýyla hareket eden, çýkar ve ikbal uman malum isimler yine zýt kutuplarda toplanmýþ durumda. Alevi Ýslam inancýna mensup kardeþlerimizin hassas ve duyarlý olduðu konularý saygý ve nezaketten yoksun bir halde ele almak hiç tasvip etmediðimiz bir husustur. TBMM'nde Cemevi açýlmasýyla ilgili müracaat hep kritik ve sorunlu konularda kendisini gösteren bir milletvekili tarafýndan yapýldý. Önem derecesi yüksek böylesine bir konuyu enine boyuna tartýþtýktan sonra gündeme getirmek aslýnda daha doðruydu. TBMM'nin Cemevi'ni ibadet yeri kapsamýnda deðerlendirmeyen yorumu ve arkasýndan konunun mahkemeye taþýnmasý en baþta Alevi kardeþlerimizi rencide etmiþtir. Bizim Alevi Ýslam inancýndaki kardeþlerimizle ilgili düþüncelerimiz nettir. Bugüne kadar da her düzey ve zeminde ifade edilmiþtir. Özellikle 18 Kasým 2008 ve 24 Kasým 2009 tarihli grup konuþmalarým buna örnektir. Alevi Ýslam inancýný benimseyen kardeþlerimizin inanç ve kültür temelli sorun ve beklentileri vardýr. Þüphesiz bunlarý inkar edemeyiz. Merak ediyorum, 2009'da baþlatýlan Alevi açýlýmý acaba hangi sonuca ulaþtý? - Size göre? Ulaþmadý ki hala sorunlar konuþuluyor, hala beklentiler devam ediyor. nkara da önceki gün temeli atýlan cami-cemevi projesinin Çorum da hayata geçirileceðine dair haberler heyecan uyandýrdý. Haberin dün web sayfamýz te yayýmlanmasýnýn ardýndan, çok sayýda okur, konuya iliþkin yorumlarýný web sayfamýzda paylaþtý. Cami-cemevi projesinin Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da hayata geçirileceði haberi dün gazetemizin web sayfasýnda yoðun ilgi gördü. Radikal gazetesinden alýntýladýðýmýz haberde,, Ankara da önceki gün temeli atýlan ve Fethullah Gülen in önerisi, Cem Vakfý ile Alevi-Sünni iþadamlarýnýn desteðiyle yapýlacak olan Cami-Cemevi-Aþevi projesi büyük ses getirdi. Bazý Alevi derneklerinin tepki göstermesi ve çýkan olaylara karþýn projeden geri adým atýlmayacak. Ankara dan sonra beþ ayrý kentte benzer proje hayata geçirilecek. Bu yerlerin Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum olduðu öðrenildi. Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý Baþkaný Kemal Kaya, projeye karþý çýkanlara diyalog çaðrýsý yaptý. denildi. Okurlardan yorumlar Söz konusu haberi gazetemizin web sayfasý te yayýmlanmasý ile okurlarýmýz yoðun ilgi gösterdi. Habere gönderilen bazý okur yorumlarý þöyle: Þah sultan/ canlar biz neyi paylaþamýyoruz ceylanla aslaný bir arada tutan hünkar deðilmidir? Canlar biz alevilerle sünni kardeþlerimiz arasýnda hiç bir sorun yoktur. Sorunlar ne yazýk ki inancýmýzý erkanýmýzý rant haline getiren özelliklede avrupa destekli derneklerle halkýmýzý soyan sömüren zübükzadelerin sorunu. Sizce Ankara da bu projeye karþý çýkanlar aleviliði bildiðinden mi ya da alevileri çok sevdiðinden midir? Hayýr onlar bizleri deðil kendi çýkarlarýnýn peþinde gidenlerdir. Onlarý ulu divana havale ediyorum. Satýlmýþ Pek/ Aleviler arasýnda hem kendilerini tanýmlama hem de iktidara ve devlete bakýþ noktasýnda ciddi farklýlýklar var. Alevi kardeþlerin hepsinin düþüncesi ayný deðil tabii olarak. Ancak Alevi kimliðini ön planda tutanlarýn cumhuriyet faciasý olan Dersim katliamýnýn hesabýný da sormalarý gerekmez mi? Sadece tekkeler deðil, Ýslamcýlarýn vakýflarý da kapatýldý ve mallarýna el konuldu.bu tarih objektif sorgulanmalý.chpnin ekseninden çýkýlmalý Haydar Öncü/ Dersim katliamý ve Alevi tehciri/göçü konusunda alevi kardeþlerimizden tavýr bekliyoruz. Cumhuriyet tarihini ve kiþileri kutsallaþtýrmadan nesnel bir þekilde eleþtirebilmeliyiz. Toplumsal adalet ve barýþ için saðlýklý, tarih anlayýþýna ihtiyacýmýz var. Kestirip atmak çözüm deðil. Ali Metin/Alevi kardeþler Tekke ve Zaviyeleri yasaklayan kanuna karþý çýkmalýlar.ýbadethane statüsü olmasýnýn pratikte bir karþýlýðý yok zaten.camileri de cemevlerini de halk kendisi yaptýrýyor.hem diyanet eleþtirisi hem de ibadethane statüsü istenmesi çeliþki olur.tekke ve zaviyeler serbest olup tüm mezhep ve inanç gruplarý için serbest ibadet etmeli elbet. Ahmet Hoca/Hani alevilikte ayrým yoktu, hani alevilerde birlik beraberlik vardý. Ben inanmýyorum artýk alevilere. Çorumlu 19/ Bu proje toplumlarý kaynaþtýracak bir projedir ehlibeyt dostu/ Bu projeye karþý çýkanlar mankurtlaþmýþ alevilerdir yani aleviliði rant haline getirenler toplumlarýn kaynaþmasýný istemiyorlar Ben de bir alevi olarak bu projeyi doðru düþünülmüþ bir proje olarak düþünüyorum ne yazýk ki büyük bir çoðunluðun sesi çýkmadýðýndan azýnlýðýn sesi tüm alevilerin düþüncesi gibi algýlanýyor. Alevilikte þeriat kapýsýndan geçmeden tarikat kapýsýna varýlmaz yani namaz da bizim oruç ta bizim ama lütfen bu iþlere politik bakýlmasýn. Alevilik kimsenin malý deðil rant kapýsý da deðil. Bahçeli bir yýl önce önermiþ TÜRK-ÝSLAM KÜLLÝYELERÝ OLUÞTURULMALI - Peki, çözüm nasýl saðlanacak? Var olan, her geçen gün de mesafe kaydeden sorunlarý milli bütünlük, toplumsal hoþgörü ve dayanýþma ruhu ile çözmeliyiz. Artýk aþýlamayan ve marazi hal alan korku ve endiþelerden kurtulmak gerekiyor. Kliþelerden, içi boþ suçlama ve polemiklerden, siyasi hesap ve kurnazlýklardan sýyrýlmak icap ediyor. Karþýlýklý anlama, anlaþýlma, diyalog, saygý ve tolerans kanallarý kurulmadýkça önümüze çýkarýlan problemlerin üstesinden gelemeyiz. Alevi Ýslam inancýna mensup kardeþlerimizin sorunlarý dürüst ve içtenlikle deðerlendirmeye tabi tutulmalý ve mutlaka da çö- MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli zülmelidir. Bu konu yeterince istismar edilmiþ, haddinden fazla kanatýlmýþtýr. Aleviliði siyasi rant aracý olarak görenler mutlaka kenara itilmeli, þahsi ikbal ve fýrsat penceresi görenler dýþlanmalýdýr. Alevilik bir inancýn, bir felsefenin, bir tefekkürün ve bir kültürün ifadesidir. Bunun için farklýlýklar eksenine hapsedilmemeli, çýkmaz sokaklara sýkýþtýrýlmamalýdýr. - Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'yla ilgili sorunlarý var. Bunu nasýl görüyorsunuz? Daha doðru bir deyimle, yönetimde temsil edilmeleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bize göre Alevi Ýslam inancýný da bünyesinde temsil edecek þekilde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda yapýsal bir düzenlemeye gitmek gerekmektedir. Bundan daha tabii ne olabilir ki? TAKSÝM VE ÇAMLICA'YA CEMEVÝ DE YAPILSIN - Cemevleri hakkýnda ne diyeceksiniz? Öteden beri savunduðumuz gibi, Alevi toplumunun hayatýnda çok önemli yeri olan cemevi gerçeði, siyasi kaygýlardan uzak cami-cemevi karþýtlýðýna dönüþtürülmeden kabul edilmelidir. Cemevi inanç ve kültür hayatýmýzýn bir unsurudur. Cemevlerine devlet yardýmý yapýlmalý, genel bütçeden ödenek tahsis edilmelidir. Ülkemizin deðiþik yerlerinde Türk-Ýslam külliyeleri oluþturulmalýdýr. Bunlardan birisi de Ýstanbul'da hayata geçirilebilir. Mesela Çamlýca ve Taksim'e cami yapýmý için tahsis edilen alanlarýn bir bölümüne cemevi de yapýlabilir. Türk-Ýslam mimarisi ve estetiðine uygun olarak, bir tarafta cami, diðer tarafta cemevi inþasýyla kardeþliðe, toplumsal uzlaþma ve birliktelik ruhuna büyük katkýlar saðlar. Rektör den Güçlü ye geçmiþ olsun ziyareti itit Üniversitesi Rektörü HProf. Dr. Reha Metin Alkan, haber için gittiði olay yerinde geçirdiði trafik kazasý sonucu aðýr yaralanan ve tedavi sürecine Osmancýk'ta devam eden gazeteci Orhan Güçlü yü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü S. Oðuzhan Kývrak da hazýr bulundu. Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi alan Rektör Alkan, geçmiþ olsun temennisinde bulunarak acil þifalar diledi. Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da cami-cemevi projesi hayata geçirilecek. Çorum a cami-cemevi projesi ve 4 þehre daha Cami-Cemevi yolda. ÝÝstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da cami-cemevi projesi hayata geçirilecek Ankara da önceki gün temeli atýlan ve Fethullah Gülen in önerisi, Cem Vakfý ile Alevi-Sünni iþadamlarýnýn desteðiyle yapýlacak olan Cami- Cemevi-Aþevi projesi büyük ses getirdi. Bazý Alevi derneklerinin tepki göstermesi ve çýkan olaylara karþýn projeden geri adým atýlmayacak. Ankara dan sonra beþ ayrý kentte benzer proje hayata geçirilecek. Bu yerlerin Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum olduðu öðrenildi. Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý Baþkaný Kemal Kaya, projeye karþý çýkanlara diyalog çaðrýsý yaptý. Protestolarýn demokratik bir hak olduðunu söyleyen Kaya, Bizler de onlar da medeni insanlarýz. Kimin kafasýnda hangi soru iþareti var ise bize aktarsýn. Her türlü diyaloða, soru iþaretlerini gidermeye hazýrýz dedi. Radikal gazetesinden Ömer Þahin'in haberine göre, projeyi yürütecek olan Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür, Eðitim, Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý nda ikisi Sünni 10 yönetici bulunuyor. Kendisi de Alevi olan Vakýf Baþkaný Kemal Kaya, Alevi kesimden gelen tepkileri anlamakta zorlandýðýný söyledi. Bu projenin cemevlerinin statüsü açýsýndan bir kazaným olduðunun altýný çizen Kaya, karþý çýkanlarýn en büyük kaygýsý olan Sünnileþtirmeasimilasyon iddialarýna da açýklýk getirdi. Devlet projesi deðil Alevileri Sünnileþtirme gibi projeleri olmadýðýný vurgulayan Kemal Kaya þunlarý söyledi: Bu proje devlet projesi deðildir. Ýki özel kuruluþun gönülleri kazanmaya dönük çalýþmasýdýr. Ýlk kez de uygulanmýyor. Bu model Hacý Bektaþ ta var. Biz her caminin yanýna cemevi olsun demiyoruz. Ýhtiyaç olan yerlerde olabilir. Tarihte Alevilerin devletle sorunu olmuþtur ama halk arasýnda Alevi-Sünni sorunu olmamýþtýr. Çorum, Maraþ, Sivas olaylarý da böyledir. Dedeler, Alevilerin kanaat önderleridir. Cemleri de dedeler yapacak. Eðer asimilasyon-sünnileþtirme gibi kaygýlarý olanlar varsa gelsinler cemleri denetlesinler. Mahalle baskýsý var Mamak ta Alevilerin yoðun yaþadýðý Tuzluçayýr da temeli atýlan proje polis müdahalesine yol açan gösterilere neden olmuþtu. Vakýf yetkilileri, Alevilerin büyük çoðunluðunun projeyi desteklediði düþüncesinde. Bazý Alevi dedelerinin telefonla arayýp Tarihe not düþtünüz sözleriyle destek verdiðini söyleyen bir vakýf yetkilisi, Maalesef yoðun bir mahalle baskýsý yaþanýyor. Sessiz çoðunluk projenin yanýnda yer alýyor dedi Ýyi niyetli dahi olsa olumlu adým deðil Eski AKP Ýstanbul Milletvekili Reha Çamuroðlu: Sayýn Ýzzettin Doðan ýn Böyle bir kompleks inþa edilecek, parayý da onlar verecek yaklaþýmý rencide edicidir. 12 Eylül ün karýþtýr barýþtýr politikasý akla geliyor. Ýnsanlar inançlarýndan mutludur; onlarý dönüþtürücü çabalara gitmemelidir. Bu giriþimi iyi niyetli dahi olsa, anlamlý ve olumlu bulmuyorum. Þah Kulu Sultan Dergâhý Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Taþtekin: Keþke bu proje Baþbakan veya Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan ilan edilseydi. O zaman toplumsal barýþa dönük bir adým ÖK, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün Ýs- Meslek Yüksek Okulu'nda açmayý Ykilip planladýðý yeni programlar için onay verdi. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Grafik Tasarýmý" ve "Ýç Mekan Tasarýmý" programlarýnýn açýlmasý konusundaki teklifi, YÖK'ün 28 Aðustos tarihinde yaptýðý toplantýda incelendikten sonra onaylandý yýlý sonu itibari ile Ýskilip MYO bünyesinde 1 program bulunurken, YÖK tarafýndan onaylanan ve son dönemlerde il ve ülke ihtiyaçlarý göz önünde tutularak istihdam odaklý ve yüksek tercih oranlarýna sahip olma kriterleri çerçevesinde açýlan bu iki program ile birlikte Ýskilip MYO bünyesindeki program sayýsý 5'e ulaþtýðý bildirildi. olurdu. Gülen Cemaati ile parelel düþünen Ýzzettin Hoca nýn bu proje için Alevilerin fikirlerine baþvurmasý gerekirdi. Sonunu düþünmeden evet demesi bizi incitti, kendisini küçük düþürdü. Bizim talebimiz, cemevlerinin yasal statüye kavuþmasý ve laik devletin inanç merkezlerine karýþmamasýdýr. O para helal midir, deðil midir; biz nereden bileceðiz? Burada nasýl ibadet yapacaðýz? Bizim itirazýmýz, kompleksin cemaat tarafýndan yapýlmasýnadýr. Düþünün, Aleviler ramazan ayýnda buraya gitti, saz çaldý, o zaman ne olacak? Hacý Bektaþi Veli Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez: Alevi geleneðinde cami yoktur. Hacýbektaþ Dergâhý nda vardýr fakat o da Osmanlý tarafýndan zorla yapýlmýþtýr. Proje asimilasyon programýdýr. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu: Dayatmacý bir zihniyetin ürünü. Kabul edilemez. Tarihsel olarak tasavvufî akýmlarla yakýn iliþkisi olsa da Sünni/müteþerri Ýslam da anlaþýldýðý þekliyle klasik bir tarikat deðildir. Cemevleri Alevi ibadethanesidir. Baba Mansur soyundan gelen Alevi kanat önderlerinden Seyit Derviþ Tur: Cami-Cemevi Kültür Merkezi Alevi-Sünni kardeþliðini pekiþtiren bir projedir. Protesto için sokaða çýkan canlarýmýz eski siyasetçilerdir. Çoðu þimdi derneklerimizin, federasyonlarýmýzýn, vakýflarýmýzýn baþýna geçtiler. Bunlar, Alevilerin bugüne kadar gelen hükümetlerle olsun bugünkü hükümetle olsun barýþýk olmasýný istemezler. Türkmen Alevi Bektaþi Derneði Genel Baþkaný Özdemir Özdemir: Fethullah Hoca nýn uzattýðý samimi, dost eli, düþman eli deðil. Protestolarla geri çevrilmemeli. Ýzzetin Hoca, samimi bir insan olduðu için Alevi kardeþlerimiz için uygun görüp, uygulamak istemiþ. Aydos Dernekler Federasyonu Baþkaný Nurikan Akdemir: Ýnsanlarýn ortak paydalarýný bir arada yaþayabildiði, ayný yerde insanlarýn birbirine, kimliðine saygý gösterdiði bu projeye destek veriyoruz. Sünni kesimde de Alevilik üzerine bazý algýlar vardý. Onlarý da yýkmýþ olacak. Onlar da Aleviliðin ibadet þeklini, Ýslam ýn bir yorum farkýyla ibadet yaptýðýný görecekler. Hacý Bektaþi Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý Baþkaný Kemal Kaya: Cemevlerinin statü kazanmasý konusunda bir adým bu. Arkadaþlarýn neye itiraz ettiðini anlayabilsem... Belki sermayesine itiraz ediyorlardýr ama susamýþsýnýz, suya ihtiyacýnýz var, suya birisi kova sallamýþ, içmemezlik yapar mýsýnýz? Alevi dedesi Celal Abbas Bektaþoðlu: Senelerdir zýtlaþýldý, ne geçti elimize, hangi tarafýn eline ne geçti? Protestocular marjinal gruplar. Suyu bulandýrmak istiyorlar. Olaylý tören Cami- Cemevi ve Kültür Merkezi kompleksinin temeli önceki gün atýlýrken tören öncesi olaylar çýkmýþtý. Temel atma törenini protesto eden bir grup, Tuzluçayýr Meydaný na barikat kurarak yolu kapatmýþtý. Polisin uyarýlarýna karþýn protestosunu sürdüren gruba polis müdahale etmiþti. TOMA lardan sýkýlan tazyikli su ile daðýtýlmak istenen grup, polislere uzun süre direnirken ortalýk savaþ alanýna dönmüþtü. YÖK ten grafik tasarým programýna onay geldi Hitit Üniversitesi'nin sitesinde yapýlan duyuruda, her iki programýn amacý þu þekilde ifade edildi; Grafik Tasarýmý Programýnýn Amacý; Grafik Tasarýmý programý ülkemizin ihtiyaçlarýna göre teknolojideki geliþmeleri izleyerek grafik tasarým konularýnda araþtýrmalar, incelemeler yapmak ve grafik tasarým alanýnda her türlü yetkinliðe, donanýma sahip tasarýmcýlar yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Duygu ve düþünceleri grafik imge ile ifade eden, güzel sanatlarý bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiþtirmeyi de amaçlayan Grafik Tasarým Programý ayrýca, iþ hayatý için yaratýcý teknik, görsel ve sanatsal etkinlikleri harekete geçirerek etkin bir reklam dünyasý oluþturmayý, ürün ve tüketici arasýndaki gerekli iletiþimi kurmayý da amaçlar. Ýç Mekan Tasarýmý Programýnýn Amacý; Ýç Mekan Tasarýmý programý mesleki bilgilerle donatýlmýþ ön lisans düzeyinde öðrenci yetiþtirmek, gerek bölüm öðretim elemanlarýnýn yaptýðý, gerekse ülke çapýnda yapýlan araþtýrmalarla þu anda kalifiye eleman eksikliði olan iþletmelere tasarýmcý yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.

5 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL CHP siz Türkiye cennettir O smancýk'ta beþ ayrý Bunlar devam edecek. yatýrýmýn temel atma dedi. ve baþlama töreninde ko Birileri felaket telnuþan AK Parti Çorum lallýðý yapmayý siyaset samilletvekili TBMM Ýdare nýyor Amiri Salim Uslu, BirileBazý kesimler tarari felaket tellallýðý yapmayý fýndan siyasette felaket siyaset sanýyor. Dün birisi tellallýðý yapýldýðýný ifade CHP'siz Türkiye cehenneeden Uslu, Birileri felamin öteki adýdýr demiþ. ket tellallýðý yapmayý siyachp siz dönem Türkiye set sanýyor. Dün birisi için cennetin tam kendisichp'siz Türkiye cehennedir. dedi. min öteki adýdýr demiþ. Osmancýk'taki temel Biz CHP'nin zulmünü, atma töreninde Çorum'da haksýzlýðýný görmüþ insanve Türkiye'de AK Parti iklar olarak, yetmiþli yýllartidarýnýn gerçekleþtirdiði daki kuyruklarý unutmaosmancýk'ta beþ ayrý yatýrýmýn temeli atýldý. yatýrýmlarý anlatan Salim dýk. Biz CHP dönemini de Uslu, yapýlan hizmetlerin gördük, AK Parti dönemiderviþ tespihinin taneleri gibi olduðunu söyledi. Uslu, Yapýlan hizni de gördük. CHP'siz dönem Türkiye için cennetin tam kendisidir. metler derviþ tespihinin taneleri gibidir. Çekmekle ve yapmakla bitbizim hedefimiz ülkeyi cennet ülke yapmaktýr. Hedefimiz budur. miyor. Ne kadar çok çalýþsak ne kadar çok koþtursak hizmetleri bibazýlarý kendi kafalarýnda CHP'siz Türkiye'yi cehennem olarak götirmek mümkün deðil. Ýnsanýn olduðu yerde sorun var, bir de geçmirüyor olabilirler. Yüzde dört kalkýnma hýzýyla Türkiye göz kamaþtýþin stoklarý ile bunlarý yan yana deðerlendirdiðimizde ayný horasan rýyor ve sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamýþsa, yoksuluna, hastasýna erleri gibi, derviþ gibi döne döne çalýþmamýz gerekiyor. Bazýlarý da þefkat elini uzatýyorsa birileri altmýþ yýldýr iktidarý göremedik diyesiyaset yaptýklarýný düþünüyorlar. Siyasetçiden çok eksik kalanlarýn rek Türkiye'yi cehenneme çevirme çabalarýný anlýyoruz. Kendilerinfelaket tellallýðý yapýyorlar. Biz hizmetleri baþlamakla bitirmek arade sorumluluk görmeyenlerin aðaca, çiçeðe takýlmalarýný anlýyoruz, sýndaki mesafeyi, siyaseti bir hizmet aracý olarak görmenin sorumbunlarýn arkasýnda sizlere iktidar çýkmaz. Çünkü bu millet oy verirluluðundayýz. Hizmetler baþlýyor ve bitiyor. Sadece Osmancýk'ý þanken eskiden babadan kalma usüllerle deðil, aklýna ve vicdanýna gütiye haline getirdiðimizden bahsedemeyiz. Türkiye'nin her yerinde venerek oy veriyor. Türkiye halký yatýrýmlarýn, ekonomik ve sosyal hizmet yarýþý devam ediyor. Bütün bunlarý büyük usta Recep Tayyip performansýn en iyisine en güzeline layýktýr. Bu aziz milletin geçmierdoðan sayesinde yapýyoruz. 23 milyonluk bir yatýrým Osmancýk'a þinde ve mayasýnda hizmet vardýr. þeklinde konuþtu. kazandýrýldý. Bu ne yapýlacak yatýrýmlarýn ilki ne de sonu olacak. O Halka hizmetten daha büyük övünç tanýmýyoruz smancýk'ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreninde konuþan Vali Sabri Baþköy, Bu kadro halka hizmetten daha büyük övünç tanýmýyor. dedi. Osmancýk'ta gerçekleþtirilen törende halka hitap eden Vali Sabri Baþköy, Çorum'da yapýlan hizmetlerle ilgili bilgi sundu. Vali Baþköy konuþmasýnda þunlarý söyledi; Bu sene Çorum'un tamamýnda iki milyar yüz milyon civarýnda kamu yatýrýmý yapýlýyor. Vali Sabri Baþköy, Bu kadro halka hizmetten daha büyük övünç tanýmýyor. dedi. Buna belediyeler dahil deðil. En son sayýn vekillerimizin takibi ile daha bu akþam köydes öde- neklerinde 8 milyon para kullanýlýrken ilave 3 milyon daha geldi. Tekrar genel sekreterimiz ve kaymakamlarýmýz ile toplantýlar yapýp ilave bütçeler sunacaðýz. Bu daha çok parke, daha fazla asfalt, daha fazla kanalizasyon demektir. Resmin tamamýna baktýðýmýzda Çorum'un problemlerinin tek tek hallolduðunu görüyoruz. Kampüs meselemiz vardý þimdi bitti. Yýkýlmasý gereken binalar vardý, eski adliye binasý, kültür merkezi yýkýldý. Polis okulunun arsa meselesi vardý çözüldü. Ben sadece yapýlanlardan bir demet sundum. Ama yapýlan iþler müþterek akýl, ortak dayanýþma ve takip ile meydana geliyor. Bu sonuç bu sinerji çözümü meydana getiriyor. Bu çözüm sizler için. Bu kadro halka hizmetten daha büyük bir övünç tanýmamaktadýr. VATANDAÞIMIN SEVÝNÇ GÖZ YAÞINDAN DAHA BÜYÜK ONUR TANIMAM Ben de Valiniz olarak sizlerin sevinç göz yaþýndan daha kutsal bir kaðýt parçasýný kabul etmedim, gönlümde ondan büyük hiçbir þey hissetmedim. Artýk hizmet standartlarý artmaya baþladý. Geçen köyün birisine gittim. Muhtar benden fitness grubu istiyor. Jimnastik aleti istiyor. Bunlarý yirmi yýl önce hayal edemiyorduk. Bu þehirde ne varsa köyde onun var olduðunun iþaretidir. Bu kadro sizi ötekileþtirmeden, kim ne þekilde düþünüyor olursa olsun ayný þekilde koklayarak hizmet etmeye çalýþýyoruz. Bundan daha üstün görev anlayýþý tanýmýyoruz. Seçimden ve hizmetten kaçmayýz P arti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, gerçekleþtirilen yatýrýmlarý hiçbir zaman siyasi bir manevra olarak görmediklerini söyleyerek hiçbir zaman seçimden ve hizmetten kaçan taraf olmadýklarýný kaydetti. Osmancýk taki temel atma töreninde konuþan Baðcý, temeli atýlan yatýrýmlarýn kýsa sürede tamamlanarak açýlýþlarýnýn gerçekleþtirildiðini ve Osmancýk taki yatýrýmlarýn da kýsa sürede tamamlanarak yine törenlerle açýlýþlarýnýn yapýlacaðýný belirtti. Osmancýk taki alt yapý yatýrýmlarýnýn uzun yýllarýn yatýrýmý olduðunu kaydeden Baðcý, Geçen yýl elli metre ileride 31 milyon liralýk bir alt yapý ihalesini beraberce baþlatmýþtýk. Kanalizasyonla ilgili çalýþmanýn baþlangýcýný vermiþtik. Bir yýl bitmeden, on ay sonra 7 milyonluk bir belediye yatýrýmý ve 18 milyonluk kamu yatýrýmlarýnýn temel atma töreninde berabe- riz. Her yýl onlarca milyon liralýk yatýrýmý beraberce gerçekleþtiriyor ve açýlýþ tarihlerini belirtiyoruz. Kanalizasyon töreninde verdiðimiz sözler gereðince yýl sonuna kadar kazdýðýmýz bütün sokaklarda içme suyu ve yaðmur suyunun ardýndan hemen asfaltýna kavuþturacaðýz. Asfaltýn ihalesini belediyemiz gerçekleþtirdi. Ömürlük bir alt yapýyý Osmancýk a kazandýracaðýz. Sýkýntýlý birkaç ayýmýz daha var ama biz sizlerden sabýr bekliyoruz. Hoþgörünüze inanarak seçim öncesi huzurunuza geldik ne seçimden ne de hizmetten kaçan taraf olduk. Osmancýk Yüksek Okulumuzda yýllardýr hep yurt olmadýðý için ilgi zayýf oluyordu. Bunun sýkýntýsýný yaþýyorduk. Bugün 342 kapasiteli yurdun temelini atýyor ve bu sorunu da çözüme kavuþturuyoruz. Osmancýk bini aþan bir öðrenci potansiyelini yakalayacak. Yeni bölümler açýlacak. Türkiye nin en çok tercih edilen bölümlerini yüksek okulumuza kazandýrmýþ olu- nacak ve modern yurdumuzu da hizmete sunmuþ olacaðýz dedi. Baðcý, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Dodurga Osmancýk yolu, 18 kilometrelik yolun projelendirilmesi yapýlmýþtý. Bu yolun standartlarýnýn yükseltilmesi gerekiyordu. Osmancýk ýn cazibesi nedeniyle geçiþ güzergahý olduðu için bu yola ilgi gösterdik. Maliye Alaca Türkiye de doðalgaz konusunu gündeme getirdikleri için örnek oldu ve Bakanlar Kurulu kararý çýkmasýna vesile oldu. dedi. Bakanlýðýmýzdan gönderilen 2 milyonluk ödenek Ýl Özel Ýdaresi ne ulaþtý, ihalesi yapýlarak bir yýl içinde bu yolu hizmete sunacaðýz. 24 Eylül tarihinde ihalesi gerçekleþtirilecek Osmancýk Gençlik Merkezi, Gemici Mahallemizde arsamýz belediyemiz tarafýndan verilen bu nedenle Belediye Baþkanýmýz ve Meclis Üyelerimize teþekkür ediyorum. 10 dönümlük alana Gençlik Mer- kezi kurulacak, yýl sonuna yer teslimi yapýlacak ve beraberce temelini atacaðýz 300 öðrencilik Ýmam Hatip Lisesi pansiyonun ihalesi yapýldý, okulumuz bahçesine bu yurdu da hizmete sunmuþ olacaðýz. Her vesile ile söylüyorum otuz yýl önce seksen kiþilik koðuþta yatmýþ bir hemþehrinizim þimdi üç kiþilik odalarda konaklanan çalýþma odalarý olan yurtlar kazandýrýyoruz. Yýldýrým, Osmancýk'taki temel atma töreninde yaptýðý konuþmada doðalgaz konusuna deðindi. Ýskilip, Osmancýk ve Alaca'da doðalgaz konusunda çalýþmalarýn devam ettiðini ve kampanya süreçlerinin sürdüðünü ifade eden Yýldýrým, Doðalgaz çok önemli. Osmancýk ve Alaca gündeme doðalgazý getirdiði için Türkiye'ye örnek oldu ve ön ayak oldu. En çok hak eden ilçe Osmancýk ve Alaca'dýr. Bundan sonra iþ size kalýyor, siz aboneliklerinizi yaptýðýnýz takdirde 29 Ekim'e kalmadan abonelikler tamamlandýðýnda hemen ihaleler yapýlacak ve çalýþmalar baþlayacak. Herkes abone- sini olmalý ve Osmancýk'a doðalgazý getirmemiz gerekiyor. diye konuþtu. Türkiye'de de büyük hizmetler yapýldýðýnýn altýný çizen Yýldýrým, Bu hizmetlerin devam etmesi için istikrar ve güven çok önemlidir. Geçmiþ dönemlerdeki kualisyon hükümetlerinde çektiðimiz sýkýntýlarý herkes biliyor bu hizmetlerin gelmesi, eðitimden saðlýða, sosyal paylaþýmlarda insanlarýn hak ettiðini elde etmesi için istikrarýn devam etmesi gerekiyor. Bu istikrar konusunda yapýlan anketlerde üst düzey oy oranlarý gözükmektedir. Millet, öðrencilerimiz yapýlan oyunlarýn farkýnda. dedi. Osmancýk ve Alaca nýn ýsrarý örnek oldu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Osmancýk ve AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, temel atma törenine katýldý. 23 milyonluk beþ yatýrýmýn temeli atýldý Belediye önünde temsili olarak bütün yatýrýmlarýn baþlangýcýnýn verildiði kurdele kesildi. O smancýk ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreni yapýldý. Törende hizmet yatýrýmlarýnýn devam edeceði mesajý verildi. Osmancýk Belediyesi Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta 18 derslikli Ýnönü Zaferi Ýlkokulu, 200 kiþilik lise pansiyonu, 300 kiþilik Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu, Güreþ Antreman Salonu ile Belediye tarafýndan içme ve yaðmur suyu inþaatý temel atma ve baþlama töreni gerçekleþtirildi. Toplam 23 milyon TL deðerindeki yatýrýmlar için Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Vekili Ali Erdoðan, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ilk olarak yatýrýmlarýn bulunduðu alanda temel atma merasimine katýldý. Vali Baþköy, milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra Belediye önünde vatandaþlarýn da katýldýðý törende yer aldý. Vali Baþköy, Milletvekilleri ve Osmancýk ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreni yapýldý. Temel atma töreni yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yatýrýmlar hakkýnda vatandaþlara bilgi verdi. Belediye önünde temsili olarak bütün yatýrýmlarýn baþlangýcýnýn verildiði kurdele kesildi. Vali Baþköy, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým daha sonra belediye önünde vatandaþlara yemek ikramýnda bulundu. Vali Baþköy, milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra Belediye önünde vatandaþlarýn da katýldýðý törende yer aldý.

6 6 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Sungurlu ya MHP den 2 aday Ç orum un Sungurlu ilçesinde eðitimci Yakup Aksungur Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) belediye baþkan aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen MHP Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Aksungur, Sungurlu ve Sungurlu halkýna hakkaniyetle, halkýný dinleyen, insana insan gibi deðer veren, onurlu, þerefli, haysiyetli düþüncelerle hizmet etmek istediðini söyledi. Belediyeyi rant deðil, hizmet kapýsý olarak gördüðünü dile getiren Aksungur, Sungurlumuzu rahat, yaþanabilir, þirin, estetik, aydýnlýk, huzurlu, göç veren deðil, göç alan ufku açýk bir þehir haline getirmek istiyorum. Bu düþüncelerimi Sungurlumuzda yaþayan ve Sungurlu dýþýnda Sungurlu sevdalýlarýyla hep birlikte el ele, gönül gönüle gerçekleþtirebileceðimize inanýyorum. Allah katýndaki sorumluluðumu biliyorum. Bu sorumluluða tüm partili, partisiz arkadaþlarýmý davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde baþaramayacaðýmýz hiçbir þey yoktur. Beraberce daha önceki yýllarda yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Siyasi dene- Yakup Aksungur Mehmet Karaca Sungurlu MHP de belediye baþkan aday adaylarý açýklama yaptý. yimim az çok bulunmaktadýr dedi. Sungurlu ve ilçe halkýnýn geleceði için aday adayý olduðunu belirten Aksungur, ilçeye daha iyi hizmetlerde bulunmak amacýyla MHP'den baþkan aday adaylýðýný açýkladýðýný sözlerine ekledi. Çorum un Sungurlu ilçesinde iþadamý Mehmet Karaca Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý olduðunu açýkladý. MHP Ýlçe Baþkanlýðý nda bir basýn açýklamasý yapan Mehmet Karaca, amacýnýn toplumun tüm kesimlerini kucaklamak olduðunu söyledi. Sungurlu halkýna eþit mesafede olacaðýný dile getiren Karaca, Amacým aday adayý deðil, seçimi kazanmak olacaktýr. Hiçbir saklýmýz, gizlimiz olmayacaktýr. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Sungurlu gittikçe köyleþen, göç veren bir þehir haline geldi. Özelikle bunun ivedi bir þekilde önüne geçilmesi için çalýþmalar yapacaðým. Ýlçemiz ile ilgili sayýsýz projelerim var. Bunlar günü geldikçe halkýmýzla bir bir paylaþacaðým dedi. Karaca, diðer aday adaylarýna da baþarýlar diledi.(ýha) Tarým arazileri parçalanmamalý T ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan tarým arazilerinin bölünmesine iliþkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemindeki Medeni Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý konulu bilgilendirme toplantýsý Çankýrý da yapýldý. Toplantýya Tarým Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, TZOB 1. Bölgeye baðlý Ankara, Bolu, Bilecik, Çankýrý, Çorum, Düzce, Eskiþehir, Kütahya, Kýrþehir, Kýrýkkale ve Yozgat merkez ile ilçelerinin Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, tarýmýn Türkiye açýsýndan stratejik bir yere sahip olduðunu ifade ederek, mayýs 2013 verilerine göre 6 milyon 283 bin kiþinin tarým sektöründe istihdam edildiðini söyledi. Ýhracatta tarým ve gýdanýn payýnýn yüzde 10 olduðunu dile getiren Gamzeli, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluþ yýlý olan 2023 yýlýnda tarýmda 150 milyon dolarlýk milli gelir ve en az 40 milyon dolarlýk bir ihracat rakamý hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaþabilmek için tarýmla ilgili sorunlarýmý- Parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenlendi. zý çözmemiz gerekiyor. Ama ülkemizde etkin ve verimli tarým yapýlmasýný engelleyen tarým arazilerinin parçalanmýþlýðý ve parsel ölçülerinin küçüklüðüdür diye konuþtu. Tarým arazilerinin tarým dýþý kullanýlmasýnýn ortaya çeþitli sorunlar çýkardýðýný belirten Gamzeli, Çankýrý da Germece köyünde bulunan bir araziye tuz fabrikasý kurulmak istendiðini hatýrlatarak, Tuzun tarým arazisi üzerindeki zararlarý bildiðimiz için odamýz tarafýndan hukuki mücadele baþlatýlmýþ ve haklý olduðumuza mahkemece onay verilmiþtir. Bu konularda alýnabilecek en önemli tedbir bu tesislerin tarýmsal özelliði bulunmayan tecritli bölgelere kurulmasýdýr ifadelerine yer verdi. Tarým Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek de tarým sektörüyle uðraþanlarýn in- sanlarýn gýdasýný karþýladýðýný ve bu yönüyle tarýmýn kutsal bir meslek olduðunu belirtti. Türkiye tarýmýnýn verimliliði açýsýndan miras yasasýnýn önemli bir konu olduðunu vurgulayan Küsek, bölge bölge gezerek konu hakkýnda çiftçileri bilgilendirdiklerini kaydetti. Tarým arazilerinin küçük parçalara ayrýlmasýnýn üretimi azalttý- Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkanlýðý bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Medeni Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý konulu bilgilendirme toplantýsý Çankýrý da yapýldý. ðýný anlatan Tarým Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, arazilerin parçalanmasýnýn harcamalarý ve üretim maliyetini artýrdýðýný belirtti. Parçalanmýþ tarým arazilerine çiftçilerin daha az önem verdiðine dikkat Çeken Kürsek, "Türkiye'de 40 milyon kiþinin arazisini aslýnda 3 milyon kiþi kullanýyor. 37 milyon kiþinin arazisini de köydeki yakýnlarý kullanýyor. Bunlarda arazi baþkasýnýn olduðu için yeterli önemi göstermiyor. 37 milyon kiþi de maðdur, 3 milyon kiþi de maðdur. Bölünmeler bu þekilde devam ederse hem çiftçilik yapan maðdur oluyor, hem de çiftçilik yapmayan tarla sahibi maðdur. Dolayýsýyla Türkiye'nin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Nasýl biz evimizi, arabamýzý bölmeden mirasa konu ediyorsak, parselleri de bölmeden mirasa konu etmemiz lazým. Biz köydeki kardeþe býrakma durumunu yasalaþtýralým diyoruz. Yasa yürürlüðe girdikten sonra ölüm olduðunda kardeþler tapuya gidip parselleri bölemesinler. Hem üretim artsýn, hem çiftçilerimiz maðdur edilmesin" þeklinde konuþtu. Üreticilerden gelen sorularý da cevaplayan Kürek, tarým arazilerini en verimli hale getirebilmek için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.(ýha) Kan baðýþýna destek Kan baðýþý kampanyasýna Sungurlu Emniyet Müdürlüðü personeli yoðun ilgi gösterdi. T ürk Kýzýlayý Sungurlu Þube Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna, Sungurlu Emniyet Müdürlüðü personeli yoðun ilgi gösterdi. Atatürk Meydaný nda yapýlan kan baðýþý kampanyasýna, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeli katýldý. Sungurlu Kýzýlay Þube baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, vatandaþlarýn can güvenliðinin korunmasý görevlerinin yaný sýra hastalarýn temel ihtiyacý olan kan baðýþý konusunda teþkilat olarak verdikleri desteklerden ötürü Emniyet Müdürü Osman Ertaþ a teþekkür etti. Sungurlu Emniyet Müdürü Osman Ertaþ ise, kan baðýþý kampanyasýný sosyal sorumluluk davranýþý olarak gördüklerini belirterek, emniyet teþkilatý olarak bu tür sosyal faaliyetlere destek verdiklerini vurguladý.(ýha) Kampanya Atatürk Meydaný nda düzenlendi. Kampanya Türk Kýzýlayý Sungurlu Þube Baþkanlýðý nda gerçekleþtirildi. Projelerimiz hayat buluyor Ç orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu da Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Gençlik Merkezi'nin projelerinin tamamlandýðýný ve ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapýlacaðýný söyledi. Baþkan Uzunkaya, Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 bin metrekare arsa üzerinde yapýlacak Gençlik Merkezi için, 100 bin lira baþlangýç ödeneðinin 2013 yýlý yatýrým programýnda olduðunu da bildirdi. Uzunkaya, Arazinin bu iþ için uygun bulunduðunu belirterek, büyük uðraþlar sonucunda arsayý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne tahsis ettik. Gerekli testler yapýldý projeleri hazýrlandý. 24 Eylül Tarihi itibariyle ihalesi yapýlacak dedi. Sungurludaki gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayacak bir tesisi yapmak amacýyla yola çýktýklarýný belirten Baþkan Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz gençlerimizin serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesi için il ve ilçelerde Gençlik Merkezleri kuruyor. Bu merkezler ile gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, böylece toplumda aktif bireyler olmalarýný hedefliyoruz ayrýca hedefimiz süreci bu yýl tamamlayýp inþaata baþlamaktýr. Ben projenin Ankara ayaðýný sýký bir þekilde takip etmeye devam edeceðim þeklinde konuþtu. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn gençlere çok önem verdiðini ve gençlerin topluma faydalý bireyler olmasý yolunda çok önemli çalýþmalar yaptýðýný söyleyen Baþkan Uzunkaya, Sayýn Baþbakanýmýz bizlerden gençlerin önünü açacak, zamanlarýný verimli kullanacak çalýþmalar beklediðini her fýrsatta söylüyor. Saðlýklý bir toplum oluþturmak için gençlerimizin yararlý aktiviteler yapmalarý çok önemlidir ifadesini kullandý.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, projeleri hakkýnda bilgi verdi. Projelerin tek tek hayata geçtiði belirtildi.

7 Ýhale operasyonunda 21 kiþi Adliye ye sevk edildi orum polisi tarafýn- yedi ilde dü- Çdan zenlenen eþzamanlý operasyonda, ihaleye fesat karýþtýrdýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 55 kiþiden 21 i adli makamlara sevk edildi. Bir istihbaratý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Çorum ve çevre illerde bazý þirketlerin ihaleye fesat karýþtýrdýklarý bilgisine ulaþýp ihaleleri izlemeye aldý. Yaklaþýk 1 yýl süren teknik takibin ardýndan KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, Çorum ile Ankara, Kayseri, Niðde, Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Karabük, Balýkesir ve Antalya'da operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kamu görevlisi, 30 þirket çalýþaný olmak üzere 55 kiþi gözaltýna alýndý. 55 þüpheli hakkýnda haksýz çýkar saðlamak amacý ile kurulmuþ örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karýþtýrmak, kamu kurum ve kuruluþlarýný zarara uðratmak, edimin iflasýna fesat karýþtýrmak resmi belgede sahtecilik suçu iddiasýyla iþlem baþlatýldý. Emniyet müdürlüðünde sorgularý tamamlanan 17 si bayan 21 kiþi dün sabah adli makamlara sevk edildi.(ýha) Provakasyonlara karþý uyanýk olmalýyýz Enise Aðbal emur-sen Ýl Temsilcisi ve MSaðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, OD- TÜ de baþörtülü öðrencilere karþý yapýlan saldýrýnýn herkesi üzdüðünü ancak provakasyonlara karþý dikkatli olunmasý gerektiðini söyledi. Yapýlan bu eylemin, ülkeyi karýþtýrmak için gerçekleþtirilecek eylemler zincirinin ilk halkasý olduðuna dikkat çeken Saatçi, Yaþanan bu hadise, birkaç kendini bilmezin, baþörtülü öðrencilere karþý tepkisi olarak deðerlendirilmemelidir. Gezi Parký nda aðaçlarý bahane edip kaos ortamý oluþturmak isteyenler bu kez de ODTÜ de ortaya çýkmýþtýr. dedi. Türkiye de Mýsýr sahnesi oluþturmaya çalýþýlýyor Ülkemizin etrafýnda yanan ateþin kývýlcýmlarýný bize sýçratmak isteyenler yeniden sahneye çýkmýþ, zenginlik kaynaðýmýz olan farklýlýklarýmýzý kullanarak birbirimize düþürmeye çalýþmaktadýr. Çanakkale de Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni omuz omuza mücadele etmiþ, kucak kucaða topraða düþmüþtür. Bize referans olmasý gereken bu birlik ve beraberlik, doðal olarak düþmanlarýmýzý rahatsýz etmektedir. Ahmet Saatçi Milletimize düþen ise bu oyuna gelmemek ve ülkemiz üzerinde planlanan oyunlarý bozmaktýr. Türkiye de bir Mýsýr sahnesi oluþturmak gayreti, açýkça anlaþýlmalýdýr ki, ülkemizin büyüklüðünden, birlik ve beraberliðinden rahatsýz olanlarýn isteðidir. Kazananý sokaktaki eylemci vatandaþlarýmýz deðil, menfaatleri uðruna baþkalarýný ateþe atmaktan çekinmeyen dýþ güçlerdir. diye konuþan Saatçi, kaos ve þiddetin ülkemize çok büyük zararlar vereceðini belirterek þunlarý söyledi; Türkiye de yaþanacak kaos ortamýnýn bu ülkede yaþayan hiç kimseye bir faydasý yoktur. Bundan fayda saðlayacak olanlar Türkiye düþmanlarýdýr. Bu ülke evlatlarýnýn, baþkalarýnýn ekmeðine yað sürecek eylemlerden kaçýnmasý gerekmektedir. Çevremizde yaþananlara baktýðýmýzda kaos ve þiddetin fayda getirmediði açýktýr. Mýsýr da, Suriye de yaþanan katliamlara sessiz kalan ve tepki koyamayanlarýn istediði, bizim de ayný duruma düþmemizdir. Çünkü bu ortamlarýn kazananý yoktur. Kaybedeni ise milletin kendisidir. Uzun zamandýr dikkat çekilen Eylül ayýnda gerçekleþtirileceði uyarýsý yapýlan provokasyonlarýn ilk adýmý olarak sergilenen ODTÜ deki tezgah oyun ve bunun arkasýndan gelmesi planlanan eylemlerin baþarýsýz olmasý birlik ve beraberliðimiz sayesinde olacaktýr. Bu oyun saðduyuyla aþýlacak Türkiye nin geliþiminden rahatsýz olanlarýn buna engel olmak için var güçleriyle mücadele ettiðini ileri süren Saatçi, Demokrasiden, birlik ve beraberlikten rahatsýz olan ve büyük bir hazýmsýzlýk çekenlerin tezgahladýðý bu oyun, vatandaþlarýmýzýn saðduyusu ve basiretiyle aþýlmalýdýr ve aþýlacaðýna inanýyoruz. Ekilmek istenen nifak tohumlarý yeþerecek zemin bulamayacak, milletimizin birlik ve beraberlik hasletinde kuruyup yok olacaktýr. Demokrasi bir ve beraber yaþama sanatýdýr. Demokrasinin hakim olduðu ülkelerde siyasi iktidarýn nasýl deðiþeceði bellidir. Halk desteði ile iktidar olamayacaklarýný anlayanlarýn bu tür kaos ortamlarý ve provokasyonlardan medet umar hale gelmesi de acýnacak bir durumdur. Millete raðmen millet için çalýþtýðýný düþünenlerin, hýrs ve çýkarlarý için ülkeyi ateþe atmaya hakký yoktur. Bu millet birlik ve beraberliði ile Çanakkale de destan yazmýþ, Kurtuluþ Savaþý ile baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur. Terörle mücadelede büyük bir risk alarak gerçekleþtirilen barýþ ortamý oluþturma çabalarý yine bu nifak sahipleri tarafýndan sabote edilmeye çalýþýlmaktadýr. Mensubu olduðumuz Memur-Sen ailesi olarak vatandaþlarýmýzý, kamu görevlilerini bu oyunlara karþý uyanýk olmaya davet ediyoruz. Herkesin ayný fikir ve düþüncede olmasý elbette mümkün deðildir. Ancak bizden olmayana karþý öfke beslemek ve yok etmeye çalýþmak bu topraklarýn özüne ve milletimizin deðerlerine uygun deðildir. Siyasi iktidarla ayný düþüncede olmayanlarýn yapacaðý þey ise seçimde kendi düþüncelerine oy vermek ve iktidar olmasýný saðlamaktýr. diye konuþtu. R4BIA yapan iþten atýlacak M ahmud Abbas baþkanlýðýndaki Filistin Yönetimi ne baðlý polislerden bazýlarýnýn sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarýna Rabia iþareti koyduklarý için görevden uzaklaþtýrýlmakla tehdit edildikleri bildirildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin yerel kaynaklardan edindiði bilgiye göre, polis teþkilatýnda görevli bazý polis memurlarý, Facebook sayfalarýndaki Rabia iþaretlerini kaldýrmamalarý halinde cezalandýrýlacaklarý ve iþten atýlacaklarý yönünde amirleri tarafýndan uyarýldý. Polis teþkilatýnda görevli bir subayýn polis memurlarýndan birine, Ailenin rýzkýný korumak istiyorsan Facebook sayfana bu gibi iþaretleri koymaman gerekir diyerek uyarýda bulunduðu ifade edildi. Polis teþkilatý yetkilisinin, bazý polis memurlarýnýn sosyal paylaþým sitelerindeki sayfalarýna Rabia iþareti koyduðunu öðrenince öfkeden deliye döndüðü bildirildi. Mahmud Abbas baþkanlýðýndaki Ramallah yönetimi, Mýsýr da Muhammed Mursi ye karþý gerçekleþtirilen askeri darbeyi desteklediðini açýklamýþtý. TIMETURK uriye Diþiþleri Ba- Rusya'nýn Skaný, Kimyasal silahlarý teslim etme teklifini kabul ettiðini açýkladý. Rusya'nýn Interfax Ajansý, Suriye Dýþiþleri Bakanýnýn, Rusya'nýn kimyasal silahlarýn uluslararasý denetime býrakýlmasý teklifini kabul ettiðini duyurdu. Rusya, Suriye'de savaþsýz bir çözüm için Esad rejiminin elindeki kimyasal silahlarý uluslararasý denetime vermesini önermiþti. Bu öneriye bugün Filistin Yönetimi ne baðlý polislerden bazýlarý Rabia iþareti nedeniyle tehdit edildikleri belirtildi. Suriye teklifi kabul etti Suriye'den yanýt geldi. Dün Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov ile görüþen Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid El Muallim, "Rusya'nýn kimyasal silahlarý teslim etme teklifini kabul ettik" ifadelerini kullandý. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, bugün yaptýðý açýklamada Þam'la kimyasal silahlarýn uluslararasý denetim altýna alýnmasý için "etkin" ve "somut" bir plan üzerinde çalýþtýklarýný duyurmuþtu. Diðer bir haber ise ABD Senatosu Çoðunluk Lideri Harry Reid'den gelmiþti. Reid, ABD Baþkaný Barack Obama'ya Suriye'ye askeri operasyon düzenleme konusunda yetkilendirecek ve Çarþamba günü yapýlacak oylamanýn ertelendiðini açýklamýþtý. orum'un Osman- ilçesinde be- Çcýk yaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý. Ýlçede üretilen Osmancýk97 pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlýyor. Ýlçe halký en büyük gelir kapýlarý olarak gördükleri pirinç sezonu öncesi sular içerisindeki tarlalarla biten hummalý çalýþmalarýn ardýndan baþaklarý olgunlaþan çeltiðin hasadý baþladý. Osmancýk ilçesinde yýlda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynaðýný oluþturuyor. Türkiye nin en kaliteli pirincini üreten üreticiler hasat sezonu nedeniyle mutlu olurken, emeklerinin karþýlýðýný alamamaktan da þikayetçi. Çeltik üreticisi Ahmet Þen, ilk çeltik hasadýný gerçekleþtirdiklerini söyledi. Þen, insanlarýn kalitesinden dolayý Osmancýk97 pirincini tercih ettiklerini belirtti. Girinoðlan Köyünde çeltik üreticiliði yapan Þen, ekim zamanýnda kaliteli pirinç üretimi için ilçede yetiþen tescilli Osmancýk97 pirinç türünü tercih ederek damak tadýna hitap edecek en güzel pirinci elde ettiklerini dile getirdi. Bu yýl çeltik veriminde düþüþ yaþandýðýný söyleyen Þen, Bu yýlki hava þartlarýndan dolayý verim oranýnda düþüþ yaþadýk. Hava sýcaklýðý 13 derece altýna düþtüðü zaman her zaman verim düþüklüðü riski taþýyor. Þu anda hasadý yapýlan çeltikte randýman 50 civarýnda deðiþiyor. Bu dile getirmiþ olduðum sorun çeltiðin verim düþüklüðü ve tarla verimi ile ilgili, þu ana kadar hasadý yapýlýp da elde edilen pirinç kalitemizde her hangi bir deðiþiklik yok dedi. Öte yandan sezonun ilk hasadýný yapan çeltik üreticilerini, çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak ödüllendirdi. Sezonun ilk hasadýný yapan Süleyman Dölcü ye kurutma tesisinde çeltiðini ücretsiz kurutma ödülü, ikinci olarak getiren Abdullah Dölcü ye ise altýn veren çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak, yeni çeltik sezonumuz bugünden itibaren baþlamýþtýr. Fabrikamýza hasadýný gerçekleþtirdiði ilk çeltiði getiren çiftçimize ücretsiz kurutma, ikinci getiren çiftçimize ise bir Cumhuriyet altýný hediye ettik. Bundan sonra gelen çeltikler verimi ile vatana, millete, devletimize hayýrlý uðurlu olsun. Ýnþallah çiftçilerimiz için hayýrlý ve verimli bir sezon geçiririz. Bu yýlki üretim ile çiftçimiz için yüz ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Çorum'un Osmancýk ilçesinde beyaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý. Çeltik hasadý baþladý Osmancýk97 pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlýyor Sezonun ilk hasadýný yapan çeltik üreticilerini, çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak ödüllendirdi. Osmancýk97 pirincinin çok güzel bir damak tadý var. Çeltik hasadýnýn baþlamasý üreticileri sevindirdi. güldüren bir sezon olacaðýný ümit ediyoruz. Osmancýk97 çeltiði dünya markasý olmuþ bir çeltik, artýk dünyanýn her tarafýnda ekilen ve aranan bir çeltik markasý haline gelmiþtir. Osmancýk ta yetiþen Osmancýk97 pirincinin çok güzel bir damak tadý var. Verimli bir çeltik çeþidi ve tüketen vatandaþýmýzýn da, üreticimizin de yüzünü güldürüyor. Ýnþallah bundan sonrada cenabý Allah yardýmcýmýz olur pirinç kalitemiz ayný þekilde devam eder ve en iyi üretimi her zaman olduðu gibi Osmancýk olarak yine biz yaparýz. Devamýný da inþallah biz getiririz. Yeni çeltik üretim sezonumuz hayýrlý uðurlu olsun dedi.(ýha)

8 8 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Çorum plakalý araç kaza yaptý K astamonu nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu Çankýrý kavþaðýnda meydana gelen trafik Kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen Bilgilere göre Ýstanbul istikametinden Çorum istikametine gitmekte olan 19 KE 208 plakalý S.B. (55) yönetimindeki otomobil Tosya Çankýrý kavþaðýnda Tosya istikametine gitmekte olan 37 KF Çorum plakalý aracýn þoförü yaralandý. Kastamonu nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu Çankýrý kavþaðýnda meydana gelen trafik Kazasýnda 2 kiþi yaralandý. 407 plakalý M.Ç. nin kullandýðý otomobille çarpýþtý. Meydana gelen trafik kazasýnda 19 KE 208 Plakalý araç þoförü S.B. ve yolcu Þ.B. yaralandý. Olay yerine gelen 112 Ambulansla yaralýlar Tosya Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi. Kaza ile ilgili tahkikatýn devam Memurlar aile ve çocuk zammýndan mahrum býrakýldý Enise Aðbal meye çalýþan memurlar, aile ve çocuk zammýndan da mahrum býrakýldý. dedi. üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, toplu Tsözleþmeyle memura katsayý yerine taban aylýðý Toplu sözleþme görüþmelerinin tam bir hüsranla sonuçlandýðýný zammý yapýlmasý nedeniyle, aile ve çocuk yardýmýnda zam olmadýðýný belirtti. Erözgün, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle memura katsayý yerine taban aylýðý zammý yapýldýðýný ve bunun memur maaþlarýna net 123 TLolarak yansýdýðýný söyledi. Gösterge ve yan ödeme katsayýsý rakamlarýnýn, yüzdelik zam olmadýðý için artmadýðýný belirten Erözgün, Memurlarýn eþ ve çocuk durumuna göre her ay aldýklarý aile ve çocuk yardýmý, 6 ayda bir gösterge rakamýna yapýlan zam oranýnda artýyordu. 0-6 yaþ arasýnda çocuðu olan memur, her ay 38.4 TL, 6 yaþýn üzerindeki Okay Erözgün vurgulayan Erözgün, Tüm Saðlýk-Sen olarak Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný þöyle sýraladý: Döner sermaye ek ödemelerinin, emekliliðe yansýtýlacak þekilde sabit maaþ ödemesine geçilmesini, vekil, 4/C, aile saðlýðý elemaný gibi faklý istihdam þekillerine son verilerek tek çözüm, tek kadro uygulamasýna geçirilerek, çalýþanlarýn daimi kadroya alýnmasýný, taban aylýðýnýn artýrýlmasý, giyecek ve yiyecek yardýmýnýn günün þartlarýna uygun olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmesini, görevlendirmelerin liyakat ve ehliyete göre yapýlmasýný, unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavlarýnýn düzenli olarak yapýlmasýný, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet ve mobbing in her çocuk için ise sayý sýnýrý olmaksýzýn 19.2 TL alýyor. Gösterge rakamýna zam yapýlmayacaðý için memur 6 yaþýndan küçük her çocuk baþýna 21 TL, 6 yaþýndan büyük her çocuk baþýna da 10.5 TL kayba uðrayacak. Toplu sözleþmeyle, yoksulluk sýnýrýnda hayatlarýný sürdür- son bulmasýný ve çalýþanlarýn güvenliðinin saðlanmasýný, tüm saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna yýpranma payýnýn verilmesini, saðlýk çalýþanlarýna dini bayramlarda ek ödemeden ikramiye verilmesini istiyoruz. Adý sonbahar depresyonu evsim geçiþleri ruhsal Mve fiziksel hastalýklara davetiye çýkarýyor. Hayatýmýzda aksaklýklara neden olacak bu problemlerin önüne geçmek mümkün. REEM Nöropsikiyatri'den Dr. Mehmet Yavuz, sonbaharýn bazý kiþilerde depresyona sebep olabileceðine dikkat çekti. Dr. Yavuz, saðlýklý beslenmenin, spor yapmanýn ve gün ýþýðýndan mümkün olduðu kadar faydalanmanýn depresyonu önlemek için önemli faaliyetler olduðunu vurguladý. Dr. Mehmet Yavuz, mevsimlerin deðiþmesiyle birlikte ortaya çýkan duygusal deðiþiklikler hakkýnda bilgi verdi. Sonbaharda azalan güneþ ýþýnlarýnýn mutluluk hormonu seratonin salgýlamasýnýn azalmasýna, beyin kimyasýnýn deðiþmesine ve depresyona sebep olabileceðini belirten Mehmet Yavuz, "Ayný mevsimsel depresyon kýþýn da görülür. Ancak yaz mevsiminin hemen sonrasýnda olduðu için sonbahar depresyonuna kýþ depresyonundan daha sýk rastlanýr." dedi. Mutsuzluk ve yorgunluk Depresyon belirtilerine dikkat edilmesi konusunda uyaran Yavuz, "Hastalýk baþladýðý zaman kiþide enerji ve ilgi azalýr veya kaybolur, suçluluk duygularý, konsantrasyon güçlüðü, iþtah kaybý, mutsuzluk görülür. Duygusal olarak çökerler, her þeye üzülürler, hatta yaþama istekleri kaybolabilir. Aðlama sýklaþýr, sýkýntý ve huzursuzluk vardýr, hiç bir þeyden zevk alamaz olurlar, aktiviteleri azalýr, iþleri aksar, uykularý bozulur, cinsel istek azalýr, kendilerini yorgun hissederler." ifadelerini kullandý. Gün ýþýðýna çýkýn Sonbahar depresyonunu önlemenin mümkün olduðunu aktaran Yavuz, "Bazý mevsimlerde kiþinin performansý belirgin olarak düþüyor ve depresyon belirtileri ortaya çýkýyorsa mutlaka bir psikiyatri uzmanýna baþvurmalý ve normal yaþamlarýný düzenli tutmaya çalýþmalýdýrlar." þeklinde konuþtu. Yavuz, ayrýca þu tavsiyelerde bulundu: -Gün ýþýðýndan mümkün olduðunca faydalanýn. Giderek kýsalmaya baþlayan günlerde mümkün olduðunca gün ýþýðýna çýkýn. -Bulutlu günlerde bile sabah veya öðlen arasýnda dakika dýþarýda geçirmek çok faydalý olur. -Spor yapýn. Günde 30 dakikalýk aktif, tempolu bir yürüyüþ yeterli olabilir. -Saðlýklý beslenin. Ýþtahýnýz artsa da, karbonhidrat ve basit þekerlere fazla yüklenmemeye çalýþýn. Bol bol su için. -Çok uyumayýn. Zorla da olsa kendinizi sabah yataktan erken kalkmaya teþvik edin. -Yeni hedefler belirleyin, yeni planlar her zaman bir itiþ gücü saðlar. -Ýþyerindeki isteksizliðini azaltmak için de sýk ve kýsa keyifli molalar verilmesi, kiþinin sosyal yaþamýný keyif alabileceði aktivitelere göre yeniden planlamasý, depresif belirtilerin azalmasýna yardýmcý olacaktýr.(haberciniz) Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. Muhtar dan kamera teþekkürü Emre Kut K unduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, merkeze baðlý 14 mahalle muhtarý adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Muhtarlýk bürosunda Asutay firmasýnýn sahibi Bahattin Gürel ile birlikte açýklama yapan Akçal, muhtarlýklara güvenlik kamerasý yerleþtirilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Güvenlik kameralarýnýn Kadir Akçal, Muhtarlýk bürosunda Asutay firmasýnýn sahibi Bahattin Gürel ile birlikte açýklama yaptý. diðer muhtarlarý Muzaffer Külcü ile mutlu ettiðini Asutay Bilgisayar'a belirten Akçal, teþekkür etti. Belediye Baþkaný AKP, eðitimi gericileþtirme ve ticarileþtirme politikasýnda Enise Aðbal ðitim ve Bilim Ýþ Görenleri (Eðitim-Ýþ) Sendika- Ýl Temsilciliði nden yapýlan açýklamada, AK Esý Parti zihnyetinin yeni ortaöðretim sýnav sistemi ile tamamen ortaya çýktýðý iddia edildi. 3 tanesi geçici madde olmak üzere 230 maddeden oluþan yönetmeliðin yine sendikalardan görüþ almadan ve kamuoyu ile tartýþmadan yürürlüðe konulduðu belirtilen açýklamada, Bakanlýk, geçmiþten ders alma özürlü olduðunu bir kez daha ortaya koydu. Yönetmeliði ayrýntýlý olarak incelediðimizde kapalý kapýlar ardýnda hazýrlanarak apar topar uygulamaya geçirme iradesinin arkasýnda yatan gerçeði rahatlýkla tespit etmek mümkün. denildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamanýn devamýnda ise þunlar kaydedildi; Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Bakanlýk yönetmelikle 11 yýllýk AKP iktidarý döneminde sistematik bir biçimde sürdürülen eðitimi gericileþtirme ve ticarileþtirme politikasýný pekiþtirmeye çalýþmýþtýr. Bu amaçla yönetmelikten önceki Ortaöðretim Yönetmeliðinde olan "Atatürk ilke ve devrimleri'' çýkarýlmýþ, ders kitaplarýnda ulusal belleðimizi oluþturan konular yok sayýlmýþ, öðretmen kýlavuz kitaplarýnda Atatürk portresi, Ýstiklal Marþý ve Gençliðe Hitabe'ye yer verme zorunluluðu düzenlenmemiþtir. Yönetmeliðin 21/4 maddesinde yer alan "Evli olanlarýn kayýtlarý yapýlmaz, öðrenci iken evlenenlerin okulla iliþiði kesilerek kayýtlarý e-okul üzerinden Açýk Öðretim Lisesine veya Mesleki Açýk Öðretim Lisesine gönderilir." ifadesi utanç verici kabul edilemez bir hükümdür. Bakanlýk adeta eðitim çaðýndaki çocuklarýmýzý kamu gücünü suistimal ederek evliliðe teþvik etmektedir. Çaðdaþ eðitim sistemlerinde bir benzerine rastlanmayan bu skandal düzenleme, Cumhuriyetimizin çaðdaþ eðitim hedeflerinin AKP elinde yitip gittiðinin çarpýcý kanýtýdýr. AKP bu düzenleme ile Mýsýr'daki devrik lider Mursi'ye özenmektedir. MEB yürürlüðe koyduðu bu yönetmeliðin 27. maddesi ile yurt dýþýndan gelen öðrencilere sýnavla rganik tarým ile uðraþan çiftçilere bu yýl için ya- destekleme ödemeleri belli oldu. Opýlacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn "Organik Tarým Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið"i Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Çiftçi Kayýt Sisteminde 2013 üretim sezonu ile OTBÝS Ýcmali-1 ve OTBÝS Ýcmali-2'de de kayýtlý olan çiftçilere, meyve sebze üretim alanlarý için Geçiþ süreci-2, Geçiþ süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar baþýna 70 lira, tarla bitkileri üretim alanlarý için de dekar baþýna 10 lira destekleme ödemesi yapýlacak. öðrenci alan okullara sýnavsýz kayýt hakký vermektedir. Bir yandan SBS'yi yýlda 12 sýnava çýkararak öðrencilerimize yarýþ atý muamelesini reva görerek özel dershaneciliði palazlandýracaksýn diðer yandan ise özellikle yurt dýþýnda bulunan cemaat okullarýnda okuyan öðrencilere sýnavsýz kayýt hakký vererek adalet duygusunu ayaklar altýna alacaksýn. Bu ayrýcalýklý zümre yaratma giriþimini sineye çekmemiz mümkün deðildir. Yönetmeliðin madde 86/6 hükmü ile bugüne kadar adý konulmayan gerçek hukuki dayanak kazanmýþ, Milli Eðitim Bakanlýðý adeta Diyanet Ýþlerine Baþkanlýðý'na baðlanmýþtýr. Söz konusu maddede, "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öðretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dýþýnda olmak üzere öðrencilerin mesleki becerilerinin geliþtirilmesi için çevreyle iliþki kurmalarýna rehberlik ederek mesleki uygulamalarýnýn verimli olmasý yönünde çalýþmalar yapar, dinî konularda halkýn bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katýlýr." yazmaktadýr. Bu maddeyi okullarda ibadethane açýlmasýný öngören 99. madde ile birlikte deðerlendirirsek Ýmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öðretmenlerine AKP'nin deyimiyle "mele" yetkisi verilmektedir. Madde kapsamýna dahil olan öðretmenler, devlet adýna cemaat ve tarikat çalýþmasý yapacaklar, kamu kaynaklarýyla tarikatlara iþgücü olarak hizmet edeceklerdir. Baþka hiçbir branþ öðretmenine verilmeyen bu görev ve sorumluðun daha doðrusu yetkinin sadece Ýmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öðretmenlerine verilmesi "Öðretim Birliði''nin tamamen ortadan kaldýrýlarak Osmanlý'nýn çöküþ nedenlerinden biri olan iki baþlý eðitim sisteminin baþladýðýnýn göstergesidir. Ülkemiz siyasetinde son düzlüðünü koþan AKP, giderayak kör hedeflerini gerçekleþtirme cüretini artýrmaktadýr. Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet'in deðer ve kazanýmlarýný, öðretim birliðini var oluþ gerekçesi sayan Eðitim-Ýþ utanç verici bu çaðdýþý yönetmeliðe karþý gereken her türlü meþru mücadelesini sürdürecektir. Organik tarýma destek belli oldu Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçiler, 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren 28 Mart 2014 günü mesai saati bitimine kadar baþvuru dilekçesi ve uygunluk belgesi ile Çitftçi Kayýt Sisteminde kayýtlý olduklarý il veya ilçe müdürlüklerine baþvuracak. Uygunluk belgesini baþvuru sýrasýnda getiremeyen çiftçilerin baþvurusu alýnacak. Ancak, bu durumda olan çiftçilerin belgeyi 28 Mart 2014 tarihine kadar teslim etmeleri zorunlu olacak. Haksýz yere yapýlan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme zammý ile geri alýnacak.

9 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL KIYI KÖÞE ÇORUM DAN MUÞ A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU Mutluluk güneþi bu kez de MUÞ tan doðdu K ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Çorum'dan Muþ'a uzanan bir gönül köprüsü inþa etti. Engelli kardeþlerimize ulaþma konusunda sýnýr tanýmayan Kýyý Köþe çalýþmasý, Çorum baþta olmak üzere Erzurum, Ýstanbul, Trabzon, Sakarya'nýn yanýsýra Muþ'a kadar uzandý. Gazetemiz Hakimiyet'in sosyal sorumluluk projesi olarak, adresinden yürüttüðümüz akülü araç kampanyasý, binlerce gönüllüsü ise Türkiye'nin dört bir köþesinde, engelli bilinci ve farkýndalýðý yönünde adýmlar atýyor. Gönlünü engellilik hissiyatý ile doldurmuþ binlerce gönüllümüzle elele vererek, ortaya koyulan çaba, hayýr sahiplerinden bulduðu karþýlýðý, ihtiyacý olan engelli kardeþlerimize ulaþtýrmaya devam ediyor. Ýnternet üzerinden akülü araç ihtiyacýný dile getiren Savaþ Demir, geçtiðimiz gün akülü aracýna kavuþtu. 3 yaþýndan itibaren kas erimesi hastalýðý nedeniyle yürüyemeyen 26 yaþýndaki Savaþ Demir'e ulaþtýrýlmak üzere, Muþ'un Keçidere Köyü'ne gönderildi. Kýyý Köþe kampanyamýzýn gönüllü destekçisi kadim dostum, deðerli kardeþim Maþallah Sönmez'e kargo aracýlýðý ile ulaþtýrdýðýmýz akülü aracýmýz, Maþallah Sönmez, Hamza Sönmez, Mahmut Sönmez ve Murat Kum tarafýndan, Muþ Merkez'e 75 kilometre uzaklýktaki Keçidere Köyü'ne götürüldü. Ýhtiyacý bulunan ve kendi imkanlarý ile akülü araç alamayan kardeþlerimizin yanýnda yerimizi almak niyetiyle çýktýðýmýz bu yolda, çok þükür ki, Muþ'un Keçidere Köyü'ndeki bir kardeþimizin de duasýný almak bizlere nasip oldu. Emaneti küçük gönül Ömrüm boyunca elçilerimiz ulaþtýrdý duacý olacaðým K ampanyamýzýn baþladýðý gündem bugüne kadar hediyesine vesile olduðumuz akülü aracýmýzýn sayýsý 70'i geçmiþ durumda. Binlerce gönül dostumuz ile elele verdiðimiz ve baþarýya ulaþtýðýmýz bu kampanyada, adýný sayamadýðýmýz isimsiz kahramanlarýn destekleri ve duasý var. Büyük bir sevinçle akülü aracýmýzý teslim etmeye giden gizli kahramanlarýmýzdan ikisi, henüz yaþlarý küçük fakat yürekli büyük Hamza ve Mahmut Sönmez kardeþler. Küçük yaþlarýnda. büyük bir sorumluluðun yerine getirilmesine omuz veren Hazma ve Mahmut, bu anlamý ve kutsal görevi hakkýyla yerine getirdi. Görevi tamamlamanýn mutluluðunu yaþamanýn yanýsýra, ortamda cereyan eden duygusal sahnelerin de tesiri altýnda kalarak, hüzünle mutluluðu harmanladý. Çorum'dan kucak dolusu selam ve sevgi gönderdiðimiz aslan yürekli küçük delikanlýlara, Kýyý Köye adýna minnet ve teþekkürlerimizi sunuyoruz. K ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'na gönderdiði küçük bir mesajýn, büyük bir mutluluða dönüþeceðini tahmin dahi edemediðini anlatan Savaþ Demir, "Benim için özgürlük anmalý taþýyan bu iyiliðe imza atan herkese, ömür boyu dua edeceðim." dedi. Muþ'un Keçidere Köyü'nde 7 çocuklu Demir ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gözlerini açan Savaþ Demir, 3 yaþýndan beri bedenine yapýþan kas erimesi hastalýðý ile mücadele ediyor. Ablasý Dilek'in de kardeþi Savaþ'la ayný kaderi paylaþtýðý hayatý, Demir ailesine aðýr gelse de, mücadelelerini bu vakte kadar getirmiþler. Kýyý Köþe tarafýndan kendisine ulaþtýrýlan akülü aracýn, hayatýna kattýðý deðeri kelimelerle tarif edemeyeceðini vurgulayan Savaþ Demir, "Ne diyebilir ki, dört duvar arasýndaki hapis hayatýmýza son verdi çok þükür. artýk kendi imkanlarýmla insan içine çýkýp, insan yüzü görür oldum. Sanki hürriyetim yeniden elime tutuþturuldu. Allah kimseyi pencere arkalarýndan ve kapa aralýklarýndan dýþarýya bakmak zorunda býrakmasýn. Annem ve babam yaþlý insanlar, artýk bize güçleri yetmez oldu. Bu akülü araç, hayatýma doðan güneþten farksýz. Allah sebep olan herkesten binlerce defa razý olsun." sözleriyle duygularýný tarif etti. RENK REKLAM SEVÝNDÝRDÝ K ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'na sponsor olarak, Savaþ Demir'in akülü aracýný kampanyamýza hediye eden Renk Reklam, kampanyamýza verdiði destekle gönülleri sevindirdi. Tanýmadýðý insanlarýn kendisi için kaygý çektiðini, çaba sarfedip özveride bulunduðunu anlatan Savaþ Demir, "Meselenin en can alýcý noktasý da bu olsa gerek. Kilometrelerce uzaktan, kendimizi unutulmuþ saydýðýmýz köyümüzde, bizi hatýrlayan ve bizim için imkanlarýný seferber eden insanlarýn varlýðý, hayata sýmsýký sarýlmamýza vesile oldu." dedi. Renk Reklam Sahibi Hayri Yiðittaþçý, uzun süredir takip ettiðini söylediði Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'na akülü araç hediye etmenin gururunu yaþadýðýný belirterek, "Engelli kardeþlerimizin yükünü hafifletmenin ve onlar için hayatý kolaylaþtýrmaya çalýþmanýn önemli bir sorumluluk olduðu inancýyla biz de karýnca kararýnca katký saðamaya çalýþtýk. Savaþ kardeþimiz, akülü aracýný güle güle kullansýn, hayýrlý uðurlu olsun." diye konuþtu.

10 10 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Hitit Dersaneleri yeni sezona hazýr Ö Recep Mebet zel Hitit Dersaneleri Müdürü Serhan Akýn Ak, Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezona hazýrýz dedi. Dün dersane binasýnda düzenlenen toplantýda basýn mensuplarýna açýklama yapan Serhan Akýn Ak, Eðitim Öðretim Yýlý öðretmen kadrosunu tanýttý. Hitit Dersaneleri Yönetim Kurulu Üyeleri nin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Dersane Müdürü Ak, yeni sezon çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. ÇORUM UN EÐÝTÝM GÜNEÞÝ Özel Hitit Dersaneleri, Eðitim Öðretim Yýlý na hazýr. Hitit Dersaneleri nin eðitim-öðretimde 3. yaþýný kutladýðýný belirten Ak, Çorum halkýnýn teveccühü ile kýsa sürede büyük baþarýlar elde ettiklerini vurguladý. Elde edilen baþarýda emeði geçen öðretmenlere teþekkür eden Ak, Yeni sezon için kadromuza kattýðýmýz isimlerle eðitim-öðretimde yeni baþarýlara imza atacaðýz diye konuþtu. Çorum un Eðitim Güneþi sloganýyla faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Dersane Müdürü Ak, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: EN GÜÇLÜ EÐÝTÝM KADROSU BÝZDE Çorum un en güçlü kadrosunu oluþturmak ve eðitime yeni bir bakýþ açýsý getirmek gayesiyle yola çýktýk. Geride býraktýðýmýz zaman, Dersanemiz ve öðrencilerimiz açýsýndan oldukça verimli geçti. Bu süreçte Dersanemize ilgisini esirgemeyen deðerli öðrencilerimize ve öðrenci velilerimize teþekkür ediyoruz. YAZ KAMPI SONA ERÝYOR Yaz Kampý programýnýn yakýnda sona ereceði belirtildi. Öðrencilerimizin daha kaliteli bir hazýrlýk dönemi geçirebilmeleri için yaz döneminde de boþ durmadýk. 17 Aðustos 2013 tarihinde baþlayan Yaz Kampý programýmýzda sona yaklaþtýk. Sýnýrlý sayýdaki kontenjanlarýmýz içinse kayýtlarýmýz devam ediyor. Üstelik kayýt olan her öðrenciye kendi yayýnlarýmýzdan oluþan hazýrlýk setlerini hediye ediyoruz. KPSS KURSLARIMIZ DA BAÞLIYOR Yeni eðitim sezonunun 16 Eylül 2013 tarihinde baþlayacaðý hatýrlatýldý. Yeni sezonla birlikte KPSS hazýrlýk kurslarýmýz da baþlýyor. Haftasonu ve hafta içi olmak üzere iki ayrý grupta düzenleyeceðimiz KPSS kurslarý için kayýtlarýmýz sürüyor. 16 Eylül 2013 tarihi itibariyle baþlayacak yeni sezonun eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný diliyor, tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz. Öðrencilerimizi ve velilerini eðitim kadromuz ile sunduðumuz imkanlarý tanýmalarý için mutlaka Hitit Dersaneleri ne bekliyoruz. TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya: Gelin icat çýkartalým T TNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým dedi. 11. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Þurasý nda Anadolu Ajansý na konuþan Abdullah Orkun Kaya, biliþim ve iletiþim sektörüne meraklý gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. Yeni Þafak Gazetesi nden Melih Bayram Dede nin TechnoLogic adlý köþesine de konu olan haberde þu ifadelere yer verildi: BUYRUN GELÝN ÝCAT ÇIKARTALIM Geleceðin içerik odaklý olacaðýna inandýklarýný ve bu alandaki adýmlarýnda yanlarýna gençleri, giriþimcileri alabilecekleri platformlara yatýrým yapmaya devam ettiklerini belirten TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. GÝRÝÞÝMCÝYE DAVET 6 BÝN WiFi NOKTASI Ýnsanlarýn dijital içeriðe istedikleri yerde, istedikleri zamanda ve istedikleri cihazdan eriþebilmesini saðladýklarýný dile getiren Kaya, Türkiye'nin en yaygýn fiber altyapý aðý üzerinden müþterilerine ulaþtýklarýný, bunun yanýnda 6 binden fazla noktada WiFi hizmetlerinin bulunduðunu açýkladý. Abonelerinin iþbirlikleri sayesinde yurtdýþýndaki WiFi noktalarýndan da internete eriþebildiklerine iþaret eden Kaya, dileyen abonelerini mobil geniþbant hizmetinden de yararlandýrdýklarýný söyledi. E-TÝCARETÝ ADIM ATTIK TTNET Genel Müdürü Kaya, 'okacabukaca' ve 'ttnetcarsi'nýn e-ti11. Ulaþtýrma Decarette ilk adýmlarý oldunizcilik ve Haberleþme ðunu ifade ederek þunlaþurasý sonrasý AA'ya korý söyledi: Dijital ödenuþan Kaya, dijital alanme ve tahsilat alanýnda da iþ geliþtirme olanaklayenilikçi hizmetler sunrýnýn geliþtirilmesini misduk. Müþterilerimizin inyon edindiklerini belirteabdullah Orkun Kaya ternetten gerçekleþtirdikrek, Bizlere hep, 'Baþýleri alýþveriþlerin ödememýza icat çýkarma' dendi. Biz ise tam tersini söylerini TTNET faturasý ile yapabilmelerini saðlalüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým diyoruz. yan 'TTNET Ödeme' ile güvenli alýþveriþin kapýttnet olarak çalýþmalarýmýzý internet eriþimilarýný açtýk. Dijital ödeme alanýnda tüm dünyada nin ötesine taþýmak üzere yoðun bir gayret içeriyaygýnlaþmasýný beklediðimiz iki önemli servisi sindeyiz dedi. önümüzdeki haftalarda duyuracaðýz. EÐÝTÝM VERÝLECEK Dijital giriþimcilik alanýnda ulusal ve uluslararasý düzeyde saygýn üniversitelerle çalýþtýklarýný ifade eden Kaya, ayrýca Sabancý Üniversitesi iþbirliði ile Haziran ayýnda üç genci dünyanýn en saygýn eðitim kurumlarýndan MIT'nin giriþimcilik programýna gönderdiklerini hatýrlattý. Kaya, dünyanýn farklý ülkeleri arasýndan seçilen 14 takým arasýna girmeyi baþaran öðrencilerin, uluslararasý düzeyde tanýnmýþ yatýrýmcýlar ve giriþimcilerden oluþan bir gruba projelerini sunduklarýný anlattý. KULUÇKA MERKEZÝ TTNET Genel Müdürü Kaya, çok yakýnda, Özel Hitit Dersaneleri Müdürü Serhan Akýn Ak, Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezona hazýrýz dedi. Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde dijital iþ fikirlerine odaklý bir kuluçka merkezi açacaklarýný, projeleri baþarýlý bulunan giriþimcilere kuluçka merkezinde ofis, donaným, teknolojik altyapý ve mentorluk desteði saðlayacaklarý dile getirdi. ÝNTERNET, TV ALIÞKANLIÐINI DEÐÝÞTÝRDÝ Ýnternetin, TV alýþkanlýklarýný deðiþtirdiðini belirten Kaya, Neyi, ne zaman izleyeceðimizi kanal akýþý deðil, biz belirliyoruz. TV ve video açýsýndan yeni fýrsatlar doðuruyor. Oyun sektörü, e-ticaret, bulut biliþim heyecan verici þekilde büyüyor dedi. Gayrimenkul geliþtiricilerinin akýllý ev konseptine sahip çýkmaya baþladýðý bilgisini veren Kaya, Tivibu, TTNET Müzik, PlayStore, TTNET Kitap gibi servislere yenilerini ekleyerek dijital ekosistemi geliþtirmeye devam edeceklerini söyledi.

11 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Çorum Özel Diyaliz Merkezi yeni yerinde Recep Mebet Çorum Özel Diyaliz Merkezi, yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor. Çorum Özel Diyaliz Merkezi, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hititevler Aile Saðlýðý Merkezi civarý numara 62 ye taþýndý. Daha önce Çepni Mahallesi Taþhan Caddesi numara 50 de faaliyet gösteren Çorum Özel Diyaliz Merkezi, 29 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni adresinde hizmete girdi. Çorum un ilk özel diyaliz merkezi olan ve Dr. Ýzzet Ezer hizmette 9 yýlý geride býrakan saðlýk kuruluþunu tanýtan Sorumlu Hekim Dr. Ýzzet Ezer, 1300 metrekare alanda faaliyet gösteren, iki katlý yeni binamýzda hastalarýmýzýn hizmetindeyiz dedi. Mesul Müdürlüðünü Dr. Metin Çýtak ýn yaptýðý Merkez de Dahiliye Uzmaný Dr. Vahit Demiran ýn yaný sýra 1 diyetisyen ve 10 diyaliz hemþiresinin görev aldýðýný anlatan Dr. Ýzzet Ezer, 30 adet hemodiyaliz cihazý ile bölgenin önde gelen saðlýk kuruluþlarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. TEKNOLOJÝMÝZÝ DE YENÝLEDÝK Merkez, 30 hemodiyaliz cihazý ve deneyimli personeliyle tedavi hizmeti veriyor. Yeni yerimizde teknolojimizi de yeniledik diyen Ýzzet Ezer, diyalizin en önemli unsurunun kullanýlan saf su olduðunu kaydetti. Kurduklarý Ultra Saf Su Teknolojisi ile 60 hastaya ayný anda hizmet verebilecek çift arýtmalý saf su üretim sistemi oluþturduklarýný belirten Ezer, Hastalarýmýz bu yeniliðin konforunu yaþayarak görüyorlar dedi. Saðlýk hizmetlerinde her zaman en kaliteli malzemeleri tercih ettiklerini vurgulayan Ezer, kullandýklarý yüksek akým diyalizörler sayesinde hastalarýn kanýný en iyi þekilde temizleyerek yaþam standartlarýný yükselttiklerini ifade etti. Son teknoloji ürünü havalandýrma ve asansör sistemlerinin de yer aldýðý yeni binalarýnda Çorum merkezin yaný sýra çevre köy ve ilçelerden gelen hastalara da tedavi hizmeti sunduklarýný hatýrlatan Dr. Ezer, Ulaþým açýsýndan rahat, iç dizayný ile ferah ve servis imkaný bulunan yeni yerimizde, alanýnda deneyimli saðlýk kadromuzla hizmetlerimizi sürdürüyoruz diye konuþtu. Sunulan saðlýk hizmetleriyle hastalarýn yaþam standardýnýn arttýðý belirtildi. Dr. Ýzzet Ezer, 1300 metrekare alanda faaliyet gösteren, iki katlý yeni binamýzda hastalarýmýzýn hizmetindeyiz dedi. Ý Hüseyin Ýçten den AFAD a veda ziyareti Recep Mebet zmir Vali Yardýmcýlýðý görevine atanan Çorum Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten in veda ziyaretleri sürüyor. Çorum dan ayrýlmaya hazýrlanan Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten dün Ýl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya yý makamýnda ziyaret etti. Çorum da görev yapmaktan duyduðu mutluluðu dile getiren Hüseyin Ýçten, veda turunun ardýndan Ýzmir deki yeni görevine baþlamayý planladýðýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Elvan Kaya ise Vali Yardýmcýsý Ýçten e yeni görevinde baþarýlar Çorum Özel Diyaliz Merkezi, bölgenin önde gelen saðlýk kuruluþlarý arasýnda yer alýyor. Servisler okula hazýr Ç orum Taksiciler, Minibüsçüler ve Çorum'daki servis þoförleri için Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet 25 Eylül 2013 tarihinde saat ile Gayretli dün makamýnda kahvaltýlý ba11.00 arasý Çorum Esnaf ve Sasýn toplantýsý düzenledi. natkârlar Odalarý Birliði toplantý salonunda eðitim verilecek öðretim yýlýnýn tüm eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný dileservýslerýn FÝYAT TARÝyen Oda Baþkaný Mehmet Gayretli, FESÝ okul servisleriyle ilgili bütün hazýrlýkservis araçlarýnýn fiyat tarifeleri larýn tamam olduðunu söyledi. þöyledir, Gayretli, Çorum'da 411 adet 'S' 0-3 KM YE KADAR 70,00 TL plakalý araçla personel ve öðrenci taþý3-6 KM YE KADAR 80,00 TL macýlýðý yapýlmakta olduðunu belirte6-9 KM YE KADAR 85,00 TL rek, þöyle dedi; "Köylerimizde ise 'M' Mehmet Gayretli plakalý araçlarla taþýmalý öðrencilerimi9-12 KM YE KADAR 90,00 ze hizmet vermekteyiz. TL Okul servis araçlarýnýn arkasýnda standartlara KM YE KADAR 100,00 TL uygun 'Okul Taþýtý' yazýsý bulundurulmasý, öðrenciyemekli servislerde ise yüzde 50 ek ücret uyler ile rehber öðretmenin iniþ ve biniþleri sýrasýnda gulanacaktýr. kullanýlmak üzere en az 30 santimetre çapýnda üze15 km sonraki servis ücreti pazarlýða tabidir. rinde 'Dur' yazýlý kýrmýzý ýþýklý lamba olmasý, öðverilen fiyatlar aylýk net olarak uygulanacaktýr. rencilerin kolayca yetiþebileceði cam ve çerçeveleservisle ilgili hatýrlatmalar: rin sabit hale getirilmesi, saðlýk çantasý (ilkyardým malzemelerinin bulunduðu) ve trafik setinin bulun1-- Rehber personel ücreti öðrenci baþýna aymasý, araçlarýn kapýlarýnýn, sürücüler tarafýndan lýk TL uygulanacaktýr açýlýp kapatýlabilecek þekilde otomatik (havalý, hid2- Öðrenci servisleri gidiþ-dönüþ olup ayrýca rolik vb.) olmasý ya da araç sürücüleri tarafýndan dönüþ ücreti alýnmaz elle kumanda edilebilecek þekilde (mekanik) veya 3- Taþýma ücretleri yýllýk peþin alýnacaðý gibi, otomatik olduðu takdirde kapýlarýn açýk veya kapaeylül ayý itibaren 7 eþit taksitle ödenebilir lý olduðu hususu sürücüye optik ve/veya akustik 4Ücret tarifesi eðitim öðretim yýsinyallerle intikal edecek þekilde olmasý, araçlarýn lý MEB'in belirlemiþ olduðu okullarýn açýk olduðu cinsine göre Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde yer 177 gün üzerinden net olarak hesaplanmýþtýr. alan muayene sürelerini kapsayacak þekilde fenni muayenelerinin (Periyodik) yaptýrýlmasý, taþýma 5- Resmi tatiller sömestre(yarýyýl) tatili hesapkapasitesi üzerinde öðrenci alýnmamasý, zorunlu lanan fiyatlara dâhil edilmemiþtir. mali mesuliyet sigortasýnýn yaptýrýlmasý, sürücüle eðitim ve öðretim yýlý sonuna rin, en az 5 yýllýk (B) sýnýfý, en az 3 yýllýk (E) sýnýfý kadar yukarýda belirtilen ücretlere KDV dâhildir. sürücü belgesi ile 'Yurtiçi Yolcu Taþýmacýlýðý SürüNot: Bu tarifede yer alan fiyatlar azami hâdlecü Mesleki Yeterlilik Belgesi' sahibi olmasý, okul ri gösterir. servis araçlarýnda emniyet kemeri uygulamasý yapersonel SERVÝSLERÝNÝN TARÝFESÝ pýlmasý ve hýz limitlerine uyulmasý, okullara gidiþ YAKINDA BELLÝ OLACAK ve geliþ saatleri ile belirlenmiþ güzergâh taþýma programlarýna mutlaka uyulmasý ile sürücüler ve Personel servis ücret tarifesi önümüzdeki gündiðer araç personelinin ahlâki durumlarý dâhil gelerde çýkartýlacaktýr. nel tutum ve davranýþlarýnýn araþtýrýlmasý, saðlanesnafýmýz adýna yaptýðýmýz çalýþmalarda yamýþ olup yýlý eðitim öðretim ve taþýmanýmýzda olan emeðini bizden esirgemeyen, taksi lý siteme araçlar ve þoförlerimiz hazýr halde hizmet duraklarýnýn yenilenmesi 'S' plakasýnýn uygulamasý için beklemektirler. Emniyet birimlerimizde Beleve esnafýn refah düzeyinin artmasý açýsýndan büyük diye personeli ve Esnaf teþkilatýmýzýn disiplin kukatkýlarý olan Belediye Baþkanýmýza teþekkür edirulunca denetlemek üzere hali hazýrdýr. yor esnaf adýna yapýlacak iþlerde hiçbir zaman kentaksýlerde GECE TARÝFESÝ KALKTI disini rahat býrakmayacaðýmýzý da buradan bildirmek istiyorum. Çorum'da faaliyet gösteren ticari taksilerde oda yönetimi olarak gece tarifesi uygulamasýný halbütün bu çalýþmalarýmýzda yanýmýzda olan kýmýzý ulaþým giderlerini düþürmek daha sýk taksiesnafýmýz adýna ve halkýmýz yararýna faaliyetlerileri kullanmasý ve kolaylýk saðlanmasý amacýyla mizde yardýmcý olan desteðini esirgemeyen baþta kaldýrýldý Valimiz sayýn Sabri Baþköy'e Belediye Baþkanýmýz sayýn Muzaffer Külcü'ye çalýþma arkadaþlarýna Ýl ÝSG EÐÝTÝMÝ 25 EYLÜL'DE Emniyet Müdürümüz Halil Ýbrahim Doðan'a ve çabugüne kadar üyelerimizden 100 kiþiye iþ lýþma arkadaþlarýna Çorum Esnaf Odalarý Birliði saðlýðý ve iþyeri güvenliði eðitimi verildi. MüracaBaþkaný Yalçýn Kýlýç'a ve çalýþma arkadaþlarýna feat eden üyelerimize tekrar eðitim semineri veriledakârlýk yapan esnafýmýza þükranlarýmýzý sunarak cek. Esnafýmýz adýna çýkartýlan tüm kanun ve yöyeni sezonun tüm halkýmýza ve esnafýmýza kazasýz netmelikler anýnda esnafýmýza bizzat teblið edilebelâsýz bol kazançlý bir yýl getirmesini temenni edirek bildiriliyor. yorum. " Ölçer Ailesi'nin acý kaybý Refiye Ölçer kalbine yenildi K Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, AFAD Müdürü Elvan Kaya yý ziyaret etti. araaðaç Köyü'nden gelme, þoför esnafýndan Yusuf Ölçer'in eþi Refiye Ölçer (54) vefat etti. Ankara PTT çalýþanlarýndan Murat Ölçer ile Canan Ölçer, Jale Oskan ve Adeviye Çolak'ýn anneleri Refiye Ölçer önceki gün sabah saatlerinde geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak öðle namazýný müteakiben Çeþmeören Köyü'nde topraða verildi. HAKÝMÝYET, Refiye Ölçer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Refiye Ölçer

12 12 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Külcü nün onurdan bahsetmesi için mahkemeden aklanmasý lazým Erol Taþkan þaðý Sanayi Yar- Dayanýþ- Adýmlaþma ma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün, esnafýn hak aramasýndan rahatsýz olduðunu söyledi. Uzun, Sayýn Belediye Baþkaný'nýn onur ve þereften bahsedebilmesi için Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmakta olduðu icbar suretiyle irtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma gibi suçlardan beraat etmiþ, aklanmýþ olmasý gerekir. dedi. Barýþ Uzun yaptýðý basýn açýklamasýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Devane TOKÝ evlerinde düzenlediði basýn toplantýsýndaki sözlerini eleþtirdi. Sayýn Belediye Baþkaný Aþaðý Sanayi Esnaflarý olarak bir araya gelip kurduðumuz derneðimizin tanýtýmý ve Aþaðý Sanayi bölge- Þubat sürecinde 28 terör örgütü lideri olduðu iddiasýyla idamla yargýlanan, 15 ay tutukluluktan sonra beraat eden Ramazan Kayan, ayný suçlamayla onsekizer yýl hüküm giyen iki arkadaþýnýn yeniden yargýlanarak serbest kalacaðý günü bekliyor. Kayan, yaptýðý açýklamada, Malatya'nýn 28 Þubat sürecinde pilot bölge ilan edildiðini ve çok sayýda insanýn yargýlandýðýný söyledi. Malatya'da üniversite okuyan baþörtülü öðrencilerin yaptýklarý eylemlere kent halkýnýn da destek verdiðine iþaret eden Kayan, "Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi sadece gösteriler yapýldý ve herhangi bir suç iþlenmedi ama buna raðmen yüzlerce insan acýmasýzca sorgulandý ve iþkenceden geçirildi. Baþörtü eylemlerinin yapýldýðý gün, Isparta'da konferansta olmama raðmen bu olayýn tertipçisi olarak sorgulandým ve beni terör örgütünün dini lideri olarak suçladýlar" diye konuþtu. Kayan, savcýlýk tarafýndan hazýrlanan iddianamede, bir süre imamlýk yapmasýndan dolayý örgütün dini lideri olmakla suçlandýðýný belirtti. Kod adý: Ramazan Hoca Yaþamý boyunca herhangi bir suça karýþmadýðýný savunan Kayan, suç iþleyebilme olasýlýðý nedeniyle uzun yýllar yargýlandýðýný aktardý. "Malatya'da bir dönem imamlýk görevi yürüttüm" diyen Kayan, "Cumhuriyet sini de içerisine alan 180 hektarlýk alanda yapýlan imar planý deðiþikliðinin iptali davamýzla ilgili kamuoyunu bilgilendirmemizden rahatsýz olmuþtur. diyen Barýþ Uzun, kendisinin KSS Kofepatifi ya da Ahi Evran Yönetimi nde bulunmadýðýný, Baþkan Külcü nün yeni kurduklarý derneði itibarsýzlaþtýrma çabasýnda olduðunu iddia etti. Esnaf olarak yýllardýr çalýþarak biriktirdikleri iþyerlerinin hukuka aykýrý imar planý ile ellerinden alýnmamasý için çaba sarfettiklerini kaydeden Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi, Sayýn Belediye Baþkaný basýna "Aþaðý Sanayi esnafý çok talihsiz bir tercihte bulunmuþ. Söz konusu derneðin baþkaný Küçük Sanayi Sitesinde yapýmý savcýlýðýnýn hazýrladýðý iddianamede imam olarak namaz kýldýrmam dayanak gösterilerek, "Ramazan Hoca" kod adýyla terör örgütünün dini lideri yaptýlar beni. Bu suçlamalar nedeniyle beni idamla yargýladýlar. Cezaevinde kaldým bir süre, serbest býrakýldýktan sonra tekrar tutuklandým. Bir yýl tekrar cezaevinde kaldým. Bu suçlamalar nedeniyle 15 ayýmý cezaevinde geçirdim" ifadesini kullandý. Kayan, þöyle devam etti: "Ýmamlýk yapýp, namaz kýldýrdým' diye hayali bir terör örgütünün dini lideri yaptýlar beni. Malatya halkýnýn tepkisi nedeniyle hayali bir terör örgütü oluþturuldu ve bizler de olasýlýklar üzerinden yargýlandýk. Bu örgütün dini lideri rolünü bana biçtiler ama çok þükür o süreçte önceki anlayýþýmýzý sürdürerek herkesin çektiði zulmü çektik. 'Terör örgütünün dini lideri sensin' dediler ama böyle yapacaklarýný anlamýþtým. Her türlü psikolojik baskýya maruz kaldým. Ýþkencelerle toplumu sindirmeye çalýþtýlar. Bu iþin arkasýnda Batý Barýþ Uzun devam eden kooperatif yönetimine girmiþ, oradan çýkýp Ahi Evran Yönetimine girmiþ, oradan da çýkmýþ þimdi de ayrý bir dernek kurmuþ Bu dernek üyeleri açýsýndan çok talihsiz bir tercih olmuþtur." þeklinde beyanat vermiþtir. Söz konusu Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneðinin kurucu baþkaný benim. Ben Sayýn Çalýþma Grubu, onun arkasýnda da bu toplumu, Ýslam'ý ortadan kaldýrma zihniyeti vardý. Bu konuda çok ciddi bedeller ödedik ama vazgeçmedik çok þükür. Malatya genelinde 300'ün üstünde arkadaþýmýz tutuklandý. Bursa'da yaþayan kardeþim, 'beni misafir etti' diye ceza yedi." Arkadaþlarýnýn özgürlüðünü istiyor Kayan, kendisiyle beraber terör örgütü liderliðiyle suçlanan, onsekizer yýl hüküm giyen Zekeriya Þengöz ve Fahri Memur'un, Yargýtayýn cezalarýný 2006'da onamasýnýn ardýndan 7 yýldýr cezaevinde yattýðýný dile getirdi. 28 Þubat sürecinin hedefinde Ýslami kesimin bulunduðunu öne süren Kayan, "Komünizmin çökmesinden sonra Batý kendine Ýslamiyet'i düþman seçti. Özellikle direnen ve sorgulayan Ýslam'ýn üzerine gidiyorlar. Türkiye'deki tüm Ýslami kesimler bu süreçten etkilendi" diye konuþtu. Kayan, idamla yargýlandýðý dava sürecinde yazdýðý kitaplarýn suç unsuru gösterildiðini ileri Belediye Baþkaný'nýn söylediði þekilde Küçük Sanayi Sitesinde yapýmý devam eden kooperatif yönetimine girmiþ deðilim. Ayný þekilde oradan çýkýp Ahi Evran Yönetimine girmiþ de deðilim. Sayýn Belediye baþkaný þahsýmýn ve temsilcisi olduðum derneðin kamuoyu nezdindeki itibarýný düþürmek için açýkça yalan söylemekte iftira atmaktadýr. Bir ilin belediye baþkanýna yalan söylemek, iftira atmak yakýþmaz. Sayýn Belediye baþkaný þahsýmý ve temsil ettiðim derneði itibarsýzlaþtýrmak için ulu orta attýðýn iddialarýný ispatla. Ýspatlayamazsan müfterisin. Sayýn Belediye Baþkanýnýn basýna verdiði beyanatta imar planlarýný hazýrlarken nerenin ticaret nerenin konut bölgesi olacaðýný avukata yâda esnafa sormayýz, 100 m2, 200 m2 dükkâný olanlara danýþacak deðiliz demektedir. Sayýn Belediye Baþkaný imar planlarýný hazýrlarken esnafa sorsa iyi olurdu. Bizlere danýþsaydý 180 hektarlýk sürdü. "28 Þubat sürecinde idamla yargýlandým, bu yargýlamada yazdýðým kitaplar da suç unsuru olarak önüme konuldu" diyen Kayan, sözlerini þöyle tamamladý: "Bu kitaplar, piyasada satýlan ve yasaklýlar arasýnda bulunmayan kitaplardý. Buna raðmen suç unsuru olarak kabul edip beni idamla yargýladýlar. Ýstihbarat raporlarýný delil kabul eden mahkeme, 'ileride suç iþleyebilir' diye beni yýllarca yargýladý. O zamana kadar hiçbir suç eylemim olmadý ama idamla yargýlandým. Suç aletleri kitap olan bir insanýn idamla yargýlanmasý kadar saçma bir þey olamaz ama bu durum Türkiye'de zaman zaman yaþandý. Ýskilipli Atýf Hoca, Þapka Kanunu'yla alanda yapýlan imar planý deðiþikliðinin ne denli haksýz ve hukuka aykýrý olduðunu anlatýrdýk. Sayýn Belediye Baþkaný onur ve þereften bahsetmektedir. Sayýn Belediye Baþkaný'nýn onur ve þereften bahsedebilmesi için Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmakta olduðu icbar suretiyle irtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma gibi suçlardan beraat etmiþ, aklanmýþ olmasý gerekir. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 42 yýla kadar aðýr hapis cezasý ile yargýlanmakta iken hala istifa etmeyerek görevini devam ettirmesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Sayýn Belediye Baþkaný bilmelidir ki biz esnaflar helal lokma peþindeyiz. Ekmeðimizin derdindeyiz. Yýllar boyu çalýþarak biriktirdiðimiz iþyerimizin hukuka aykýrý imar planý deðiþiklikleri ile elimizden alýnmasýna karþý çýkýyoruz. Kayan arkadaþlarý için de özgürlük istiyor Ramazan Kayan Y aþlýlýk beraberinde bazý organlarda fonksiyon düþüklüklerini getiriyor. Bu organlarýn baþýnda ise göz geliyor. Yapýlan araþtýrmalar ise doðru beslenme ile yaþlýlýða baðlý görme kaybýnýn yavaþlatabileceðini ortaya koyuyor. ilgili yazdýðý yazýlar nedeniyle idam edildi. Dolayýsýyla ayný gelenek, bugün de devam ettiði için fazla þaþýrmadým. Alýþtýk bu tür idamlara. 'Rabbimiz Allah'týr' dediðimiz için terör örgütü lideri olup idamla yargýladýlar beni. 'Sadece namaz kýldýrdým ve dini toplantýlar yapýlan bir dernek kurdum' diye terör suçlusu oldum. Þu an Zekeriya Þengöz ve Fahri Memur, bu ikisi de benim kardeþim ve ayný terör suçlamasýndan dolayý cezaevinde yatýyor. 7 yýldýr cezaevindeler. 30 bin kiþinin katiliyle ayný kefeye konuldular. Bir karýncayý dahi incitmemiþ insanlar, PKK'nýn eli kanlý lideriyle ayný suçlamalarla yargýlanýyor. Bu kadar üzücü bir durum olabilir mi?"(aa) Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Cengiz Aras, yaþlýlara görme kaybýndan korunmak için sigara içmemelerini, balýk ile yeþil ve kýrmýzý sebze tüketmelerini öneriyor. Alacaðýnýz gýdalarla korunabilirsiniz Vali Baþköy ile milletvekilleri 300 kiþilik öðrenci yurdu inþaatýndan incelemede bulundular. Vekiller yurt inþaatýný inceledi Enise Aðbal ali Sabri Baþköy Vve Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Osmancýk ilçesinde inþaatý devam eden 300 kiþilik öðrenci yurdu inþaatýndan incelemede bulundular. Vekillere gerekli açýklamalarda bulunan Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak da inþaatla ilgili bilgi verdi. Osmancýk ta 300 kiþilik Öðrenci Yurdu Ýnþaatý Yapým Ýþi ihalesi 29 Mart 2013 tarihinde yapýldý. Ýhale ,00 TL bedelle RG Ýnþaat Enerji Taah. Tic ve San. Ltd. Þti. de kaldý. 31 Temmuz 2013 te sözleþmesi yapýlarak 6 Aðustos 2013 tarihinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanýldý. Yurt kompleksi bir sosyal tesis, iki yatak bloðu, bir danýþma smancýk Belediye Baþ- Bekir Yazýcý, ilçe- Okaný de sürdürülen büyük alt yapý projesinin ikinci etabý çerçevesinde içme suyuna 7 milyon Türk liralýk bir yatýrým yapýlacaðýný söyledi. Ýlçenin sorunlarýna ve zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamak için hizmete talip olduklarýný ifade ede Baþkan Yazýcý, Alt yapý için toplam 30 milyon harcanýyor, amacýmýz göz boyamak olsaydý üç milyona o kadar göz boyayýcý iþler yapardýk ki ne kadar çok çalýþýyor denirdi. Ama bunun hesabýný hem halk hem de hakkýn soracaðýný düþünerek ilçemizin sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasýna talip olduk dedi. Osmancýk ta belediye tarafýndan gerçekleþtirilen içme suyu ve yaðmur suyu baþlama töreninde konuþan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, alt yapý yatýrýmlarý ile Osmancýk ýn tarihi sorunlarýnýn çözüme kavuþturulduðunun altýný çizdi. Alt yapý yatýrýmlarýna Güzellikler Sabýr Ýster sloganý ile baþladýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, tüm Osmancýk halkýndan büyük destek gördüklerini belirtti. Ýkinci etap alt yapýya baþlandýðýný ve bu kapsamda içme suyu ve yaðmur suyunun yaný sýra iki adet de su modern özelliklere sahip, saðlýklý su akýþýný saðlayacak su depolarýnýn da yapýlacaðýný vurgulayan Öðrenci yurdu inþaatý 29 Ekim 2013 te bitirilecek. binasý, bir su sarnýcý ve bir trafodan oluþacak ve çevre düzenlemesi yapýlacak. Yatak bloklarýnýn 1 tanesi erkek 1 tanesi kýz bloðundan oluþacak. Her blokta 55 adet üç kiþilik oda, 2 adet 2 kiþilik engelli odasý, 2 adet tek kiþilik oda olmak üzere 342 yatak kapasitesi bulunacak. Toplam inþaat alaný ,23 m² olan iþin bitim süresi, iþe baþlama tarihinden itibaren 450 takvim günü olup 29 Ekim 2013 te bitirilecek. Gösteriþe deðil ilçenin ihtiyacýna yatýrým yaptýk Yaþlýlýk beraberinde bazý organlarda fonksiyon düþüklüklerini getiriyor. Bu organlarýn baþýnda ise göz geliyor. Yapýlan araþtýrmalar ise doðru beslenme ile yaþlýlýða baðlý görme kaybýnýn yavaþlatabileceðini ortaya koyuyor. Dünyagöz Etiler'den Prof. Bekir Yazýcý Baþkan Yazýcý, Ýkinci alt yapýya baþladýk. Ýki üç gün içinde su hatlarýnýn deðiþimi yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi ve onar kat büyüklüðünde iki su deposu yapacaðýz. Sýcak asfalt ihalesini tamamladýk. Alt yapýdan sonra sýcak asfaltla kaplanan yollar modern görünüme kavuþacak. Su hatlarýnýn tamamýnýn bitmesi beklenmeyecek. Biz bu hizmetleri yapmanýn yerine otuz trilyonun üç trilyonuna öyle göz boyayýcý hizmetler yapardýk ki ne çok çalýþýyor denirdi. Biz buna tenezzül etmedik. Bunu halk da hak da sorardý. Biz zaruri olana talip olduk bu hizmetlerin yanýnda üç yýlda üç dönemlik hizmeti sunduk dedi. Doðalgaz konusuna da deðinen Baþkan Yazýcý þunlarý söyledi: Doðalgazda üzerimize düþeni yapacaðýz. Hesaplarýmýzý Halk Bankasý na taþýyacaðýz. Daha önce bankadan çekenler de birinci adýmý gerçekleþtirmiþ ikinci adým olarak Halk Bankasý na 335 TLyatýracaklar. Bu geri dönüþü olmayan bir yol. Belediye üzerine düþen görevi yerine getirecek. Valimizin, milletvekillerimizin desteði yanýnda sizlerin de desteði yanýmýzda. Son tarih olan 29 Ekim i beklemeyelim. Hesaplarýmýzý hemen Halk Bankasý hesabýna taþýyoruz. Geri kalaný belediye olarak bizler üstleneceðiz. Daha güzel günlerde daha güzel bir Osmancýk ta yaþayacaðýz Yaþlýlýkta da iyi görmek için Yaþlýlýk beraberinde bazý organlarda fonksiyon düþüklüklerini getiriyor. Bu organlarýn baþýnda ise göz geliyor. Dr. Cengiz Aras, yaþlýlara görme kaybýndan korunmak için sigara içmemelerini, balýk ile yeþil ve kýrmýzý sebze tüketmelerini öneriyor. Doðru beslenme özellikle yaþlýlýkta büyük önem kazanýyor. Çünkü organlar yaþlandýkça görevlerini tam yapamaz hale gelebiliyor. Bazý hastalýklar da bu organlarý tehdit ediyor. Yaþlýlýk hastalýðý olarak bilinen sarý nokta da görme kaybýna yol açarak yaþam standartýnýzý düþürebiliyor. Kötü beslenme, sarý nokta hastalýðýnýn nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sigara içmeyin, balýk ve sebze yiyin Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Aras, yaþlýlýða baðlý oluþan sarý nokta hastalýðý baþta olmak üzere doðru beslenerek görme kaybýndan korunulabileceðini söyledi. Aras, yaþlýlara korunma amaçlý þu beslenme programýný önerdi: 1- Sigara içmeyin, alkolü ölçülü tüketin 2- Bol bol balýk yiyin 3- Kýrmýzý etten uzak durun 4- Katý yað yerine zeytinyaðý tercih edin 5- Sarý nokta hastalýðýna karþý domates, kýrmýzýbiber, portakal gibi sebze ve meyveleri sofranýzdan eksik etmeyin. Diyabet hastalarýnda beslenme Prof. Dr. Aras, bir diyabet ya da hipertansiyon hastasýnýn doðru beslenmediði takdirde o hastalýklarýnýn gözdeki bulgusunun kötü sonuçlar doðurabileceðini ifade ederek, þunlarý söyledi: "Kötü beslenme sonucu vücut yað ve basýnç düzeylerinin bozulmasýna baðlý kan þeker dengesinde problem olacaktýr. Bu tablo da tansiyon yüksekliðine ve diyabete baðlý göz problemlerinin ortaya çýkýþýný hýzlandýracak ya da var olan problemin aðýrlaþmasýna yol açacaktýr. Diyabet ve hipertansiyon hastalarý için dahiliye uzmanlarýnca düzenli takip ve yeterli tedavi alýmý çok önemlidir."

13 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 5 - Zil-Ka de: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:29 Aðustos 1429 Hýzýr: EYLÜL Bir kimse, Allahü teâlâya sýðýnýrsa, Allahü teâlâ, onun her iþine yetiþir. Hiç ummadýðý yerden, ona rýzk verir. Her kim, dünyaya güvenirse, onu dünyada býrakýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Kuþsaray Köyü' nden gelme, Ethem ÇALIÞIR' ýn oðlu; Sadýk ÇALIÞIR. 2- Karaaðaç Köyü' nden gelme, Þoför Esnafýndan Yusuf ÖLÇER' in eþi, Jale, Canan, Adeviye ve Murat ÖLÇER' in annesi; Refiye ÖLÇER. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Öðrenci Bursu Veya Eðitim Masraflarý Gider Yazýlabilir Mi? Ýþ dünyasý bazen eðitim ve öðretimi desteklemek amacýyla, bazen da iþletmelerin sahip veya yöneticilerinin yakýnlarý için yapýlan eðitim harcamalarýnýn iþletme ile ilgili olduðu varsayýmý ile gider yazabilmek için bazý kiþilere "öðrenci bursu" verilmekte, yada okul parasý ödeyerek eðitimi desteklenmektedir. Yapýlan bu ödemeler, bazý koþullarýn saðlanmasý durumunda ticari kazancýn tespitinde gider olarak dikkate alýnabilmektedir. Bu nedenle yapýlan ödemelerin ayrýntýsýný incelemek gerekli Ticari kazancýn tespitinde; hangi giderlerin indirim konusu yapýlacaðý, hangilerinin yapýlmayacaðý Gelir Vergisi Kanunun 40 ve 41.maddelerin de sayýlmýþtýr. 40.maddenin 1.bendinde; "ticari kazancýn elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapýlan genel giderlerin" indirileceði belirtilmiþtir. Personel ücretleri bu kapsamda gider yazýlmaktadýr. Ücretin tanýmý ise, GVK. 61.madde de yapýlmýþ olup, üçüncü fýkrasýnýn 2 numaralý bendinde, "Evvelce yapýlmýþ veya gelecekte yapýlacak hizmetler karþýlýðýnda verilen para ve ayýnlarla saðlanan diðer menfaatler"in ücret sayýlacaðý hükme baðlanmýþtýr. Bu hükme göre, ileride çalýþtýrýlmak üzere bugünden verilen öðrenci burslarý "ücret" olarak deðerlendirilmelidir. Böylelikle, hizmet erbabýna evvelce yapýlan veya gelecekte yapýlacak hizmetler karþýlýðý verilen veya saðlanan para, ayýn ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacak ve GVK 40.maddesine göre de, ticari kazancýn tespitinde gider olarak indirilecektir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin 1 ve 2 numaralý bentleri uyarýnca, Resmi ve özel müesseseler tarafýndan yabancý memleketlerde ve Türkiye'de tahsilde bulunan öðrencilere ödenen iaþe, ibate ve tahsil giderlerinin gelir vergisinden istisna olduðundan, ücret olarak ödenen bu tutarlar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktýr. Kanun maddeleri böyle olmakla birlikte; bursun kimlere, nasýl ve hangi þartlarda verilmesi gerektiði konusunda kanun maddesinde yada tebliðlerde açýk bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak Maliye Ýdaresi, iþletmelerin sahip veya yöneticilerinin yakýnlarý için yapýlan eðitim harcamalarýnýn iþletme ile ilgili olduðu varsayýmý ile gider olarak yazýlmasýný önlemek amacýyla öteden beri verdiði tüm özelgeler de verilen burslarýn yada yapýlan eðitim harcamalarýnýn gider yazýlmasý için aþaðýdaki þartlarýn olmasýný gerektiðini açýk olarak belirtmektedir. Tahsilde bulunan öðrencilere iaþe (yiyecek) ibate (barýnma) ve tahsil gideri ile burs olarak yapýlan ödemelerin; þirket tarafýndan Mali konular & yorumlar Lemzi ÇÖPLÜ gmail.com gider olarak indirim konusu yapýlabilmesi için; -Bursun iþle ilgili olmasý, yani burs verilen kiþilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren iþletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalýþacaklarýný gösterir bir sözleþmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sýrasýnda inceleme elamanýna kanýtlanmasý, -Burs verilecek öðrencilerin, Türkiye'nin her tarafýndan eðitim gören öðrencilerin katýlabileceði bir yarýþma sýnavý sonunda kazanan kiþilerden olmasý, -Verilen burs süresinin ve karþýlanacak eðitim giderleri miktarýnýn iþin önemi ve geniþliði ile orantýlý olmasý, halinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmekte ve yukarýda sayýlan þartlar dahilinde, öðrenci bursu olarak verilen yada özel okulda eðitim görmekte olan öðrencinin tüm eðitim masraflarýnýn þirketin kurum kazancýnýn tespitinde gider olarak indirim konusu yapýlmasý mümkün bulunmaktadýr. OKULLARA YAPILAN BAÐIÞLAR Okul aile birliðine ya da okul koruma derneklerine 'baðýþ' adý altýnda yapýlan ödemeler eðitim harcamasý kapsamýna girmiyor. EÐÝTÝM KURUMU KURUMLAR VERGÝSÝNDEN MUAF ÝSE ÝNDÝRÝM MÜMKÜN MÜDÜR? Kurumlar Vergisi Kanunu'na veya kendi özel kanunlarýnda yer alan hükümlerde kurumlar vergisi muafiyeti tanýnan kurumlardan yapýlan harcamalar, vergi indirimine konu harcama olarak kabul edilmeyecektir. Sözgelimi, kurumlar vergisinden muaf olan üniversitelerden alýnan belgeler indirim için geçerli olmayacaktýr DEVLET YA DA VAKIF ÜNÝVERSÝTELERÝNE ÖDENEN EÐÝTÝM GÝDERLERÝ VE ÜNÝVERSÝTE HARÇLARI ÝNDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Üniversitelere yatýrýlan ücret ve öðretim harçlarýnýn beyan edilen gelirden indirilebilmesi için üniversitenin kurumlar vergisine tabi olmasý ve bu kurumlardan alýnacak fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Devlet üniversiteleri kurumlar vergisi mükellefi deðildirler ve temel olarak parasýzdýrlar. Dolayýsýyla devlet üniversitesinde öðrenim görenlerin üniversiteye ödedikleri bir eðitim gideri bulunmamaktadýr. Ancak, öðrenime katký payý anlayýþý altýnda öðrencilerden "yýllýk öðrenim harçlarý" tahsil edilmektedir. Tahsil edilen harçlar karþýlýðýnda devlet üniversitelerinin fatura düzenlemeleri söz konusu olamayacaðýndan, ödenen harçlarýn kiþilerin gelirlerinden indirilebilmesi mümkün deðildir. Beslenme çantalarý nasýl olmalý? Beslenme çantalarýnýn nasýl olmasý gerektiði konusunda uzmanlarýn uyarýlarý Haftaya okullar açýlýyor. Gününün büyük bir kýsmýný okulda geçiren çocuklar için beslenme çantalarýnýn nasýl olmasý gerektiði konusundan uzmanlar uyarýlarda buluyor. Saðlýklý ve doðru atýþtýrmalýðý seçmek ve beslenme çantalarýnda besin güvenliðini saðlamak ise ebeveynlerin görevi olduðunu hatýrlatan uzmanlar velilere beslenme çantasýnýn nasýl hazýrlanacaðý konusunda ip uçlarý veriyor. Ýþte Aksaray Devlet Hastanesi Diyetisyeni Meliha Tuðcu'nun açýklamalarý: Haftaya pazartesi okullarýmýz açýlýyor velilerimiz çocuklarýný okula göndermekte heyecanlý, biz öncelikle beslenme çantalarýnda neler olmasý gerektiðine deðinelim. Beslenme çantamýzda dört temel öðemizden hepsinden bulunmak zorunda. Bunlarý maddi açýdan uygun koþullarda saðlayabiliriz Bunlarý maddi açýdan uygun koþullarda saðlayabiliriz yani hep pahalý ürünler kullanmak zorunda deðiliz. Bu dört temel besinin neler olduðuna deðinelim önce. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil grubu.sebze ve meyve grubu,tahýl ve ekmek grubu. Her bütçeye uygun beslenme çantasý hazýrlanabilir. Biz bunu maddi açýdan durumumuz yoksa et yerine yumurta þeklinde,peynir þeklinde çocuklarýmýza uygun þekilde tüketmesini saðlayabiliriz. Beslenme çantamýzda eksik etmemiz gereken þeyler neler? Sandviç ekmeðimizin arasýna biz peynirimizi,yumurtamýzý,yeþilliðimizi koyarak çocuðumuzla vitamin,mineral,protein deðeri açýsýndan yüksek bir öðün saðlayabiliriz. Bunun yaný sýra çocuðumuza içmesi için süt ve ayran eðer çocuðumuz çok meyve suyu tüketmeyi seviyorsa taze sýkýlmýþ meyve suyu bunu yerine tabii ki meyveyi öneriyoruz. Öncelikle bu þekilde uygun bir besin grubu oluþturmuþ oluruz.bunun yanýnda çocuðumuzda Omega 3 desteði saðlayabilmek için ceviz ve fýndýk günde iki tane ceviz,altý yedi tane fýndýk koyarak çocuðumuzun beyin geliþimine katkýda bulunabiliriz. Yine dediðimiz gibi süt ürünlerini eksik etmediðimiz zaman çocuðumuzun kemik geliþimi beyin geliþimi kalp saðlýðý açýsýndan her türlü riskten korumuþ oluruz. Velilerimiz çocuklarýmýzýn biz saðlýklý beslenmesine küçük yaþta alýþtýrmamýz gerekiyor. Peki beslenme çantasýnda olmamasý gerekenler? Neler koymamamýz gerektiðine gelince;çok þekerli ürünlerden uzak duralým.örneðin çikolataya çok alýþtýrmamaya çalýþalým çocuðumuzu bu hem fazla kalori hem o yaþta oluþan yað dokusu artmasýna neden olan þeylerdir. Gazlý içeceklere dikkat edelim.kolaya dikkat eldelim.hazýr meyve sularýna dikkat edelim.bunlar hem çok þekerli ürünler hem de kafein içeriði yüksek olduðu için çocuklarýmýzýn geliþmesine katký saðlayan kalsiyumun deðerini düþüren içeceklerdir. Bunlara dikkat edersek çocuðumuz saðlýklý beslenmiþ olur. Kadir Yüktaþýr com Karýncanýn ayaklarý 1 Hep merak etmiþimdir Karýncanýn iþlerini Bediüzzaman onlara cumhuriyetçi olduklarýný" dile getirmiþti. Sosyal hayatta cumhuriyet kavramý son yüz yýlýn en önemli idari bicimi olarak hayata hakim olmuþtu. Ülkesi kominizim ile idare edinilen ülkeler bile devletin adýný "cumhuriyet "ile baþlatmýþtý. Asrý saadetin idari biçimi cumhuriyet üzerine þekillenmiþti. "Hazret Ebubekir (ra)efendimizin sahabekirama bir reisi cumhur olduðunu "dile getirmiþti Bediüzzaman. Karýncanýn hal ve hareketlerinden nasýl dersler çýkarýrýz? Eskiþehir mahkemesinde Bediüzzaman hazretlerine : "Cumhuriyet hakkýndaki fikrin nedir?" sorusuna verdiði cevap meseleyi daha açýkça göstermektedir. "Benim dindar bir cumhuriyetçi olduðumu elinizdeki tarihçe-i hayatým ispat eder." Cevabý ile asrý saadeti misal gösterdiðini biliyoruz. Ülkemizin adý cumhuriyet olarak vasýflandýrýldýðý halde,idaresi mutlak bir baský rejimi olduðunu hepimiz biliyoruz. Yüz yýlýn en önemli meselesi insan hak ve hürriyetleri olmuþtur. Halende olmaktadýr. "Ýstibdat hangi suret ile gelirse gelsin sille vuracaðým.velev meþrutiyet libasý giyse dahi " derken said Nursinin en öne sürdüðü þey hürriyettir. (Sürecek) 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 87,71 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN FATÝH CAD. NO: 32/C ( AD- LÝYE SARAYI KARÞISI ) ÞAMLIOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI ,37 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Taksit kararýna red T Enise Aðbal ürk Eðitim-Sen Mali Sekreteri Uður Yaþar, Türk Eðitim Sen olarak, banka promosyonlarýnýn taksitle ödenmesi kararýný imzalamadýklarýný açýkladý. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi adýna yetkili sendika temsilcisi olarak katýldýklarý ve tamamýnýn tek seferde ödenmesini istedikleri maaþ promosyonlarýnýn 6 eþit taksitte ödenmesi kararýný imzalamayarak reddettiklerini belirten Yaþar, Yetkili olduðumuz günden bu yana üyelerimiz ve çalýþanlarýmýzýn neredeyse tamamýnýn karþý çýktýðý promosyonlarýn taksitle ödenmesine iliþkin Milli Eðitim'in þartnamesini ve protokolünü reddetme gerekçelerimizi þerh düþerek, imza atmadýk. Düþtüðümüz notta bize raðmen yapýlacak bir uygulamanýn hukuki süreçte yargýya taþýnacaðýný protokolde imzasý bulunan kurum ve kiþilerin yasal sorumluluk taþýyacaðýný yetkililere ilettik. Daha önce taksitli ödenmesini davaya da taþýdýðýmýz maaþ promosyonlarýnýn yolu ile ilgili genelgeyi düzenlemektir. Genelgenin þu anki hali ile tek seferde ödeme yapýlmalý Uður Yaþar mevzuatý gereði tek seferde ödenebileceðini savunmaktayýz. Milli Eðitim tarafýnýn protokol yapýldýktan sonra kuruma gelen veya giden personel açýsýndan tereddütleri varsa da bu konuda düzen saðlayabilmenin Yetkili sendikalarýn görüþü alýnmadan düzenlenen þartnamelerle bankalara teklif verip sonrada yetkili sendika olarak bizleri komisyona davet etmenin kabul edilmeyeceði daha önceden olduðu gibi Milli Eðitim'de organize edilmiþ metinlerin sendikalara onaylattýrýlmasýnýn mümkün olmadýðý açýktýr. Türk Eðitim-Sen olarak bundan sonra ki süreçte hazýrlanacak tüm teklif mektuplarýnýn hazýrlýk aþamasýnda sendikamýz yetkililerinin mutlaka bulunmasý gerektiði, hazýrlanacak metinler temsilcilerimiz vasýtasý ile bizlere iletilen görüþlerinin mutlaka yer almasý gerektiði konusunda ýsrarcý ve kararlý olacaðýz. Duruþunu daima çalýþandan ve üyelerinin menfaatinden yana saðlayan Türk EðitimSen üyelerinin kabul etmediði, çalýþanlarýnýn lehine olmayan hiçbir karara imza atmayacaktýr. diye konuþtu. Yangýn riskine Özal ýn ölümü davasý bugün karþý temizlik Çorum Belediyesi mesire alanlarýnda temizlik çalýþmasý yapýyor. 8. Ç orum Belediyesi nden yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn daha saðlýklý ve temiz bir ortamda piknik yapmalarýný saðlamak amacý ile mesire alanlarýnda temizlik çalýþmalarýnýn sürdüðü belirtildi. Açýklamada, bazý kendini bilmezlerin þiþeleri piknik yerlerine geliþigüzel atmalarýnýn temizlik çalýþmalarýný da olumsuz etkilediði, ayrýca bu þiþelerin orman yangýný riskini de artýrdýðý kaydedildi. Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin Bahabey Çamlýðý mesire alanýndaki çalýþmasýný yerinde inceleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, gördüðü manzara karþýsýnda üzüldüðünü belirterek Çorum'un temizlikte marka olmuþ bir þehir olduðunu ve piknik yapan vatandaþlarýn çevreyi kirletmeleri konusunda daha titiz davranmalarýný istedi. Çorum'un temizlikteki imajýný daha da güçlendirmek için Çorum Belediyesi olarak temizlik alanýnda ciddi yatýrýmlar yaptýklarýný ile getiren Turhan Candan, Bahabey Çamlýðý hafta sonu çok kullanýlan mesire alanlarýmýzdan bir tanesi. Buraya pikniðe gelen vatandaþlarýmýzdan bazýlarý burada temizlik konusunda titiz davranmamýþlar. Çorum'un temizlikteki imajýnýn bozulmamasý için vatandaþlarýmýzdan ambalaj atýklarýný, piknik sonrasýnda mesire alanlarý çevresinde bulunan belediyemize ait çöp konteynýrlara koymalarýný istiyoruz. dedi. Çorum halkýný çevreye karþý daha duyarlý olmaya davet eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Mesire alanlarýmýzda özellikle cam þiþeler sýkýntý oluþturuyor. Þiþeler güneþ ýþýnlarýnýn yansýmasý neticesinde orman yangýnlarýna neden oluyor. Bahabey Çamlýðýmýzda da çok fazla atýk çam þiþe var. Piknik sonrasý cam þiþeleri ve çöpleri mesire alanlarýnda býrakmayýp çöp konteynýrlarýna atalým. Çevremizi temiz tutalým. dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, çalýþmalarý yerinde inceledi. Vatandaþlar çevre temizliði konusunda daha duyarlý olmaya davet edildi. Mesire alanlarýnda temizlik çalýþmalarý sürüyor. Turhan Candan, Çorum halkýný çevreye karþý daha duyarlý olmaya davet etti. Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn ölümüne iliþkin "Ergenekon" davasý sanýðý emekli Tuðgeneral Levent Ersöz hakkýnda açýlan davanýn ilk duruþmasý, bugün saat 09.00'da görülecek. Ankara 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, "28 Þubat" davasýnýn görülmesine devam edildiði için mahkemenin asýl üyeleri katýlmayacak. Ersöz'ün yargýlanmasýnda, diðer üyeler Önder Ýrfan Yorgancýlar, Kadriye Çatal ve Hasan Çavaç görev yapacak. Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin salonunda yapýlacak duruþmaya, Ersöz'ün, "saðlýk durumu" nedeniyle katýlmayacaðý belirtildi. Ersöz'ün avukatý Hulusi Coþkun, "Ergenekon" davasý kapsamýnda Ýstanbul'da tutuklu bulunan müvekkilinin, saðlýk durumunun elvermemesi nedeniyle, delillerinin bulunmadýðý'' da ifade edildi. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istemi Tuðgeneral Levent Ersöz hakkýnda açýlan davanýn ilk duruþmasý, bugün saat 09.00'da görülecek. Baþsavcýlýðýnýn iþlemi uygulanmamýþ talimatýyla Özal'ýn ve iç organlarda, vücut Ýstanbul'daki Anýt sývýlarýnda gerekli Mezarý, 2 Ekim 2012'de makroskobik, açýldý. Özal'ýn cenazesi mikroskobik, Ýstanbul Adli Týp mikrobiyolojik, Kurumu'na götürülerek serolojik, toksikolojik incelendi. incelemeler yapýlmamýþ olduðundan mevcut Adli Týp'ýn Ankara bilgi ve bulgular ile Cumhuriyet kesin ölüm sebebinin Baþsavcýlýðýna tespit edilemediðinin gönderdiði raporda, oybirliðiyle mütalaa ''ölüm olayýnýn Özal'ýn mezarý edildiði'' belirtildi. meydana geliþi ile ilgili açýldý anlatýmlar öncelikle ani Raporda, ''Özal'ýn, Ölümüne iliþkin kardiyak bir ölümü kadmiyum dahil, aðýr tartýþmalar üzerine düþündürmekteyse de metal maruziyeti ile Ankara Cumhuriyet ölüm sonrasý otopsi öldüðünün týbbi Raporu ve elindeki delilleri deðerlendiren Cumhuriyet Savcýsý Kemal Çetin, Özal'ýn ölümüne iliþkin, Levent Ersöz hakkýnda dava açtý. Ankara 13. Aðýr Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ersöz, 765 sayýlý TCK'nýn "Cumhurbaþkanýna suikasta" iliþkin 156. maddesi ile suçlandý. Maddede, "Reisicumhur hakkýnda suikastta bulunanlarla, buna teþebbüs edenler fiilleri teþebbüsü tam derecesinde ise aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet aðýr hapis cezasýyla, nakýs ise müebbet aðýr hapis ile cezalandýrýlýr" deniliyor. Suç tarihinin "17 Nisan 1993" olarak yer aldýðý iddianamede, Özal'ýn eþi Semra Özal ile oðlu Ahmet Özal "müþteki" gösterildi.(aa) söyledi. Kurulun acil eylem planýnda doçentlik baþvurularýnýn daha kýsa sürede kurula gönderilmesi geldiðini ifade eden Ýbicioðlu, baþvurularýn bilgisayar destekli altyapý kurularak sanal ortama taþýnmasýný bu dönemde gerçekleþtirmek istediðini kaydetti. Üniversite personelinin özlük haklarýnýn da bir sorun olduðunu dile getiren Ýbicioðlu, bununla ilgili YÖK Baþkanýnýn önemli giriþimler yaptýðýný, sorunun çözülmesi için kendilerinin de bundan sonra gerekli görüþmelerde bulunacaðýný anlattý. Türkiye'nin son yýllarda önemli geliþimler gösterdiðini ifade eden Ýbicioðlu, çevresindeki ülkelerde yaþanan olumsuzluklara Üniversitelerarasý Kurul'un sessiz kalamayacaðýna dikkat çekti. "Üniversitelerara gördüklerini dile getiren Ýbicioðlu, "Ülkeyi istikrarsýzlaþtýrarak bir takým istenmeyen güçleri, karanlýk güçleri devreye sokmak isteyenler olacaktýr, olmaktadýr. Bu konuda da en çok kullanýlan kesim üniversite gençliði olmaktadýr. Ülkemizin geliþmesini istemeyenlere karþý uyanýk bulunamamýz Üniversitelerarasý Kurul olarak en önemli görevlerimizdendir" ifadesini kullandý. Konuþmanýn ardýndan toplantý, basýna kapalý olarak devam etti.(aa) Ankara'ya getirilmeyeceðini belirtti. Coþkun, duruþmada, iddianamenin okunmasý ve müvekkilinin ifadesinin alýnmasý için telekonferans sisteminin kullanýlmasýný talep edeceklerini ifade etti. Üniversitelere uyarý 16. Üniversiteler arasý Kurul Toplantýsý'nda konuþan, kurul baþkaný Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ýbicoðlu, ülkeyi istikrarsýzlaþtýrmak isteyenlerin ilk hedefinin öðrenciler olduðunu savundu. Üniversitelerarasý Kurul Baþkaný ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu, "Ülkeyi istikrarsýzlaþtýrarak bir takým istenmeyen güçleri, karanlýk güçleri devreye sokmak isteyenler olacaktýr, olmaktadýr. Bu konuda da en çok kullanýlan kesim üniversite gençliði olmaktadýr" dedi. Ýbicioðlu, SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçý Kültür Merkezi'nde düzenlenen 216. Üniversitelerarasý Kurul Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, baþkanlýðýna seçildiði Üniversitelerarasý Kurul'da güzel iþler yapmak istediðini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ýbicoðlu, öðrencileri uyardý. sý Kurul olarak halkýn iradesinin her yerde tecelli etmesi gerektiðine inanýyoruz. Halkýn iradesinin olmadýðý yerde zorbalýklarýn olacaðýna inanýyoruz" diyen Ýbicioðlu, þöyle devam etti: "Öncelikle Mýsýr'da halkýn iradesi ile iþ baþýna gelmiþ iktidarýn darbe ile alaþaðý edilmesi ve halkýn iradesinin hiçe sayýlmasý ile ilgili evrensel hukukun, evrensel insan haklarýnýn çiðnenmesi anlamýnda gördüðümüz bu olayý kýnýyoruz. Dünyada darbeler dönemli kapanmak zorundadýr. Ýnsan onuruna yakýþan bir durumda da deðildir." Suriye'de kimyasal silah kullanýlmasýna da deðinen Ýbicioðlu, "Suriye'de masum halka, çocuklara kimyasal silah kullanarak zorbacý yaklaþýmla namlularýn çevrilmesini, bu insanlýk suçunu da Üniversitelerarasý Kurul olarak kýnýyoruz" diye konuþtu. Suriye ve Mýsýr'daki yaþanan sorunlarýn bir þekilde Türkiye'ye sýçratýlmaya çalýþýldýðýný, bunlarý

15 SGK binalarý açýlýþ töreni orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ve Ýskilip ÇSosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü hizmet binalarýnýn açýlýþý bugün yapýlacak. Ýskilip Sosyal Güvenlik Merkezi açýlýþý saat da; Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü açýlýþý ise da gerçekleþecek. Açýlýþa SGK Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri de katýlacak. LES sonbahar dö- baþvuralarý Anemi Eylül arasýnda alýnacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) baþvuralarý bugünden itibaren alýnmaya baþlanacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 17 Kasým'da yapýlacak ALES sonbahar dönemi sýnavý baþvurularý, Eylül'de alýnacak. Yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dý- itit Üniversitesi'nin öðren- bilgi sistemi çöktü. Dün Hci sabah saatlerinden itibaren öðrenci yoðunluðundan dolayý sistem hizmet dýþý kaldý. Kayýt yapmak isteyen üniversite öðrencileri sisteme giremediði için iþlemlerini yapamadýklarýndan þikayetçi olurken, üniversite ise öðrenci bilgi sistemini düzeltmek için çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýkladý. Su kesintisi uyarýsý orum Belediyesi, Osmancýk ÇCaddesi nde içme suyu ana þebekesinde yapýlan bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yapýlacak su kesintisine karþý vatandaþý uyardý. Belediye den yapýlan açýklamada, 11 Eylül 2013 Çarþamba günü ile saatleri arasý Mahmut Evler Cadde ve Sokaklar, Ýbrahim Çayýrý Sokaklarýn bir niversiteler sanal Ükurslarla internet üzeri eðitim vermeye devam ediyor. Massive Open Online Course (Mathe-MOOC) Almanya'da çok sayýda katýlýmcýsý olan sanal kurslardan biri. Heidelberg Eðitim Fakültesi profesörleri tarafýndan yönetilen kursta matematikçiler buluþuyor. Kursa daha çok matematik öðrencileri ve öðretmenler ilgi duysa Üniversiteler sanal kurslarla internet üzeri eðitim vermeye devam ediyor. da tüm matematik gönüllüleri katýlabiliyor. nekler beklenmiyor. herkes kursa katýlabilikte matematiksel ça- kiþilerden özel yeteyan ve alt yapýsý olan þiler profesörlerle bir- Kursa katýlacak Matematik'e ilgi duliyor. Kursa katýlan kilýþmalar yapýyor. 15 þýndaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve Türkiye'de lisansüstü eðitimi programýnda öðrenim görmek için ALES'e girmek gerekiyor. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara alýnacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öðrencilerinden ALES'e girmiþ olma koþulu aranmýyor ve ALES sonuçlarý deðerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla veya kamu kurum ve kuruluþlar adýna lisansüstü öðrenimi görmek üzere yurt dýþýna gönderilecek adaylarýn seçiminde de bu sýnavýn sonuçlarý kullanýlacak. Bu yolla yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim görmek isteyen adaylarýn bu sýnava girmeleri gerekiyor. Mecburi hizmet yükümlülüðü olmaksýzýn, kendi imkanlarýyla yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim göreceklerin bu sýnava girme zorunluluðu bulunmuyor. Yükseköðretim Kurulu tarafýndan izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacak. Öðretmenlik sertifika programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlerin bu sýnava girmeleri gerekiyor. Sýnava, bir lisans programýndan mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programýný bitirenler ile denklik belgesi almýþ olmak kaydýyla yurt dýþýnda lisans eðitimi görmüþ olanlar baþvurabilirler. Kayýt iþlemlerinin aksamasý nedeniyle üniversite yönetiminin kayýt tarihlerini uzatmasý bekleniyor. Sorun giderildi Hitit Üniversitesi'nin öðrenci bilgi sistemindeki hata onarýldý. Sabah saatlerinden itibaren oluþan aþýrý yüklenmeden dolayý öðrenci bilgi sistemindeki hatanýn yapýlan çalýþmalar sonucunda düzeltildiði ve öðrenciler tarafýndan iþlem yapýlamaya baþlandýðý belirtildi. Hitit Üniversitesi Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, aþýrý yüklenmeden dolayý oluþan sorunun giderildiðini ve öðrencilerin rahatlýkla ders kayýtlarýný yapabileceklerini söyledi. Þuanda 600 öðrencinin sistemde olduðunu ve kayýt iþlemi yaptýðýný aktaran Çýrak, kýsmý, Bayat Gediði tamamý, Osmancýk Caddesi'nin bir kýsmý, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'nin bir kýsmý, Kamýþlýevler in tamamý, Bayat köyü, Hayat Þýrýnga bölgesinde su kesintisine gidilecektir. denildi. Açýklamada, belirtilen bölgelerde ikamet eden vatandaþlarýn maðdur olmamalarý için tedbirlerini almalarý istendi. Sanal matematik kursu Ekim'de baþlayacak kursta katýlýmcýlar Aritmetik ve Geometri alanlarý üzerine çalýþýlacak. Birlikte fikir ve çözüm yollarý üretilecek. Kursa katýlan kiþiler matematik için düþünecek, Matematikçilerin nasýl düþündüðünü öðrenecek. Dört bloktan oluþan kurs on beþ hafta boyunca devam edecek. Eðitim ücretsiz verilecek. Sanal kursa katýlmak isteyenler https://iversity.org/courses/mathe-moocmathematisch-denken ALES e baþvurular baþlýyor ALES'e yabancý uyruklular da girebilecek. Sýnava baþvurmak isteyen adaylar, ALES sonbahar dönemi kýlavuzu ile aday baþvuru formuna baþvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý yapýlmayacak. Aþýrý yüklenme sistemi çökertti Caddede kaza ahçelievler Mahallesi nde meydana Bgelen trafik kazasýnda 1 i aðýr 4 kiþi yaralandý. F.K. ýn kullandýðý araçla F.T. nun kullandýðý araç çarpýþtý. Kazada, biri aðýr 4 kiþi yaralandý. Yaralýlardan S.K. ýn hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi. Ýskilip te Çorum Caddesi nde meydana gelen kazada ise motosiklet sürücüsü A.G. S.K. isimli kadýna çarptý. Yaralý kadýn ilk tedavisi ilçede yapýldýktan sonra Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Laçin de Fatih Mahallesi ndeki kazada C.Ö. nün kullandýðý araçla, A.H.D. nin kullandýðý araç çarpýþtý. Kazada yaralanan 3 kiþi Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. ''Þuanda öðrencilerimiz ders kayýt iþlemlerini yapýlýyorlar. Aþýrý yüklenme olduðu için dolayýsýyla o esnada farklý dersler vardý yanlýþlýklar olmuþtu. Düzeltilmeler yapýldý. Þuan itibari ile birinci sýnýflar haricinde yüzde 15 civarýnda ders seçimi yapýldý. Yazýlýmla ilgili takipçisiyiz. Oluþacak aksaklýk halinde de gereken yapýlacaktýr.'' dedi.(cýhan) Darbecilerden hesap soralým Enise Aðbal orum Emek ve ÇDemokrasi Güçleri, 12 Eylül Faþist Darbesinin 33. yýldönümünde basýn açýklamasý yapacak. Yarýn saat 17.00'de Özdoðanlar Sinemasý önünde toplanacak platform üyeleri, Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði (Töb- Der) binasýna yürüyecek. Bina önünde saat 17.30'da kitlesel basýn açýklamasý gerçekleþtirilecek. 12 Eylül'den hesap sormak isteyen herkesi bu anlamlý buluþmaya davet ediyoruz. diyen KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, 12 Eylül 1980 darbesiyle yüz binlerce yurttaþýmýz gözaltýna alýnmýþ, yüz binlercesi fiþlenmiþ, binlerce insan hapishanelere doldurulmuþ ve aðýr iþkenceden geçirilmiþlerdir. Yüzlercesi kaybedilmiþ, onlarca ilerici-devrimci genç idam edilmiþtir. Anayasa`dan çalýþma yasalarýna kadar birçok alanda 12 Eylül`ün antidemokratik hükümleri, aksi yöndeki bütün iddialara raðmen bugün de varlýðýný ve etkisini sürdürmektedir. Temel hak ve özgürlüklerden, düþünce ve örgütlenme özgürlüðüne, siyasi partiler yasasýndan, seçim yasalarýna, YÖK'e kadar 12 Eylül zihniyeti devam etmektedir. dedi. Ç orum un Kargý ilçesinde Seviye Belirleme Sýnavý(SBS) de derece yapan öðrenciler Kaymakam Ali Erdoðan tarafýndan ödüllendirildi. Kaymakamlýk binasýnda düzenlenen ödül törenine Ýlçe Kaymakamý Ali Erdoðan, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Süleyman Erden ve Belediye Baþkan Vekili Zeki Taner, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, elde edilen baþarýnýn daha ileri taþýnmasý için ellerinden gelen her türlü katkýyý sunacaklarýný açýkladý. Azimli bir çalýþma sonunda dereceye giren öðrencileri tebrik eden Kaymakam Erdoðan, alýnan baþarýlarda katký sunan öðretmenlere de teþekkür etti. Erdoðan ýn konuþmasýnýn ardýndan SBS de dereceye giren öðrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafýndan verildi. Ödül töreninden sonra öðrencilerle sohbet eden protokol üyeleri daha sonra hatýra fotoðrafý çektirdi.(ýha) ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Gülþehir Anaokulu tamamlandý U lukavak Mahallesi Ýkbalevleri Sitesi yanýnda bulunan Gülþehir Anaokulu inþaatý tamamlandý. Anaokulu inþaatý çalýþmasý 2012 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programý nda yer alýyordu. Bu kapsamda inþaat yapýmý Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Milli Eðitim Müdürlüðü Gülþehir Anaokulu inþaatý tamamlandý. Ayrýca engelli öðrencilerin okula rahatlýkla girebilmesi için binanýn ön giriþine bir tane engelli lifti yapýldý. Ýnþaat iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan bina, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ne teslim edildi. Yatýrým Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Baþarýlý öðrencilere ödül öðrenciler Kaymakam Ali Erdoðan tarafýndan ödüllendirildi. Kargý da Seviye Belirleme Sýnavý(SBS) de derece yapan öðrenciler tebrik edildi. Ödül töreninden sonra öðrencilerle sohbet eden protokol üyeleri daha sonra hatýra fotoðrafý çektirdi.

16 16 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Ýlk Çaðdan Günümüze Ýskilip yayýnlandý ðitimci yazar Nurettin Tanay ýn Ekaleme aldýðý Ýlk Çaðdan Günümüze Ýskilip kitabý yayýnlandý. Hayatýný araþtýrma ve yazýya adamýþ olan ve çok sayýda makaleleri yayýnlanan Nurettin Tanay, uzun yýllarýn birikimini kaynaklara dayandýrarak bu kitapta topladý. Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda basýlan eser, 54 konu baþlýðý altýnda 271 sayfa olarak okurlara sunuldu. Ýçeriðinde Ýskilip'te yaþanmýþ ve bu güne kadar yayýnlanmamýþ olaylarýn ve manevi hayata yön veren insani deðerlerin yer aldýðý kitap Ýskilip Belediyesi nden temin edilebiliyor. Satranç eðitim materyalleri paylaþýmý atranç Antrenörlüðü belgesi bulu- öðretmenler arasýnda Satranç Snan Eðitimi Materyalleri paylaþýmý yapýlacak. Eðitimci yazar Nurettin Tanay ýn kaleme aldýðý Ýlk Çaðdan Günümüze Ýskilip kitabý yayýnlandý. 14 Eylül Cumartesi günü saat de Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü nün Yunus Emre Ýþ Merkezi 3. katta bulunan bürosunda yapýlacak Öðrencinin söküðünü diken öðretmen paylaþýmdan yararlanmak isteyenlerin Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü ne yanlarýnda flash bellek ile gitmeleri istendi. ''Öðretmen ebediyete hükmeden insandýr. Tesirinin nerede biteceði asla bilinmez' (Henry Adams) sýr- kýpýr kýpýr yerinde durmuyor denen çocuk abartýsýz 8- tut ama ben düdük çalýncaya kadar býrakma' dedim. O rýnca sene önce bir sýnýfta yaþanmýþ ve ders alýnabilecek bir olayý paylaþmak istiyorum. Umulur ki, arada tatbikatý yaptým. Ve öðretmen arkadaþ: 'HOCAM 10 dakika masanýn ayaðýna sarýldý durdu. Bende bu beklenmedik bir yerde farklý tesiri ortaya çýkar. BU ÇOCUK ÝLK DEFA BU KADAR NASILYERÝN- Saadet haným sosyal bilgiler öðretmeni. Ýþini en DE DURDU ANLAMADIM' dedi. Bende, ''Öðrenmeyen öðrenci yoktur. Yanlýþ (bundan bir þey olmaz ön- iyi þekilde yapmaya çalýþan bir eðitimci ama öðrenci gözüyle birazcýk aksidir. Dolaysýyla sýnýf pek sevmez.(gerçi öðrencilere öðretmen sevdirmek fermana Ve yargýsý türü) metot vardýr'' (J.H.Peslalozzi) dedim. mahsustur) Okul pansiyonludur dolaysýyla sýnýfta yatýlý okuyan öðrencilerde vardýr. Bir gün derste tahtaya Sivil Savunma Uzmaný ÖÐRENCÝYÝ TANIMAK Mahir ODABAÞI * Milli Eðitim Müdürlüðü Hüseyin'i kaldýrýr. Hüseyin yatýlý okuyan gariban bir Hüseyin Anadolu'nun bir ilçesinde ilköðretim köy çocuðudur. Hüseyin tahtada yan yan durar. Bu okuluna devam etmektedir. Sene sonu yaklaþýr ve öðretmen veli toplantýsý için tüm öðrenci ailelerine davetiye yazar. durum öðretmenin dikkatini çeker. 'Oðlum, ne yan yan duruyorsun?' diye çýkýþýr. Fakat Hüseyin yine ayný þekilde durunca, bu sefer Hoca haným eliyle Hüseyin omzuna dokunur ve Zarfa koyar ve çocuklara bu zarfý babanýza mutlaka verin diye tembih ederek teslim eder. Hüseyin zarfý alýnca aðlayarak annesine koþar. Çünkü zarfýn üzerinde toplantýya katýlmasý için yýllar ön- þöyle doðru dur diyecekken, bakar ki Hüseyin'in ceketinin koltuk altý boydan boya sökülmüþ. Bu þekilde görününce Hüseyin daha ce ölmüþ babasýnýn ismi yazmaktadýr Ne dersiniz? çok utanýr. Hoca haným: 'Oðlum niye diktirmedin?' deyince, 'Öðretmenim, ben yatýlý okuyorum. Köye gidemedim' der. Bu cevap Belki de kolay öðretmenin yolu öðrencilerimizin özel durumlarýný (öksüz, yetim, parçalanmýþ aile vb.) tanýmaktan geçi- karþýsýnda Saadet öðretmen: 'Peki öðretmenlerine niye söylemedin?' deyince 'Utandým diyemedim öðretmenim' dez. yor (Öðrencilerini tanýmak adýna girdiði sýnýflar için, defterinde her öðrencisine bir sayfa ayýran, özel durumlarýný yazan ve nottan Saadet öðretmen, Hüseyin'e ceketini çýkarttýrýr. Astarýný ters önce deftere bakan öðretmenlerimizi tebrik ediyorum) çevirir. Masanýn üzerinde duran çantasýndan iðne iplik çýkarýr. Hüseyin'in ceketinin söküðünü sýnýfta dikmeye baþlar ve bir taraftanda evladým: 'Sen yatýlý okuyorsun, köye her zaman gitme imkânýn KEKEME ÖÐRENCÝ * yok. Onun için þurada hangi öðretmenine söylesen ya kendi diker Hüseyin çalýþkan, tertipli düzeni ama hafif kekeme sýkýntýsý ya evine götürür hanýmýna diktirir ya da seni bir terziye yönlendirir bedava diktirir.' Derken bu zamana her derste gürültü yapan ve gülmesiyle daha da zorlanan ve çok üzülen bir öðrencidir. Hüse- olan ve öðretmen tahtaya çýkardýðýnda konuþurken arkadaþlarýnýn öðretmenlerini üzen sýnýfta sessizlik hâkim olur. 'Telkinden çok, yin'in bu durumunu gören öðretmeni bir bahane bulup 'Hüseyin sana yarýn izin veriyorum. Þu verdiðim ödevi hallet. Okula gelme ' temsil etkiler' sýrrýnca o sýnýfýn biricik öðretmeni Saadet hoca olur. Bununla da kalmaz, 'Öðrencisini etkilemeden öðretmeye kalkanlar, soðuk demiri boþ yere döverler' (Horace Mann) hesabý sosyal zamandýr''( A.S.Exupery) misali, sabah sýnýfa gelince de:' Çocuklar der. ''Öðretmen için gününü deðerli kýlan, öðrencilerine ayýrdýðý bilgiler dersinde sýnýfýn baþarýsý % 100 artar Baþka söze hacet hepimiz can taþýyoruz. Biraz sonra baþýmýza ne geleceðini Allah'tan baþka kimse bilmez. Bizlerde daha farklý þekilde özürlü ola- yok ama bana bunu anlatan Erol beyin öðretmen adayý olan çocuðuna nasihat ettiði '' Yavrum, bak öðretmen olacaksýn. Þunu unutma. Aday olan seçime girdiði müddetçe seçmenin oyuna nasýl pýnca gülüyorsunuz ve o da üzüntüsünden daha çok zorlanýyor. bilirdik. Arkadaþýnýz tahtaya çýktýðýnda konuþurken tutukluk ya- muhtaçsa, sende öðretmenlik yaptýðýn sürece eðer kazanmak istiyorsan sende öðrencilerinin ilgisine, sevgisine, baþarýsýna muhtaçðumda bileni alkýþlatacaðým, Hüseyin'de tam anlatamasa bile al- Onun için bir daha böyle bir hareket yapmayýnýz Soru sordusýn. Planýný þimdiden ona göre yap ' kýþlayalým ki kendine güveni gelsin Sýnýf toptan söz verir. Hüseyin tahtaya çýkýnca artýk kimse gülmez. Günden güne Hüseyin'in * HOCAM O HÝPERAKTÝF ÇOCUK VE konuþmasý düzelir. Önceden arkadaþlarýndan uzak durmayý tercih eden Hüseyin, artýk tüm sýnýfla kaynaþýr 8-10 sene evvel merkezde bir anaokuluna deprem eðitimi için gitmiþtim. Çocuklarla daha iyi iletiþim kurabilme adýna cebime düdük koydum ve anlatacaklarýmý oyunlaþtýrdým. Öðretmenin belir- Amerika'da elektrikli sandalye ile idam verilen bir mahkûma, * lediði çocuklara muhtar, hemþire, polis, itfaiyeci, jandarma, annebaba vb. görevler verdim. Çocuklar verilen görevi oyun havasý içelere, gazetecilere baktýktan sonra acý bir sözle þöyle der. ''Eðer ço- son sözünün olup olmadýðý sorulur. Ýdam mahkûmu çevresindekirisinde yerine getirdiler. Pekiþtirme adýna tekrar bir tatbikat daha cukluðumda bana böyle ilgi gösterilmiþ olsaydý, bugün þu yapmak istedim. Bu sefer yine öðretmen yine ayný tür, yani ben mahkûm sandalyesinde olmazdým.'' Hülasa; ben diyen çocuklarý çaðýrdý. Köþeden gözlerimin içine bakan, lisani haliyle bana da görev ver diyen ama parmak kaldýramayan bir landýrdýðýmýz, parklarda, köprü altlarýnda yanlarýndan geçerken Sokaklarda rahatsýz olduðumuz veya baleci, tinerci diye ad- çocuk dikkatimi çekti. Yavrum sende gel diye çaðýrýrken, öðretmen: ' Hocam o hiperaktif, ondan Çýkmaz'' türü cümle kulla- olarak kim bilir hangimizin vebali var korktuðumuz çocuklarýn, gençlerin bu hallere gelmesinde toplum nýnca, (Osmancýðýn dað köyünün daðýndan Çankaya'daki bir okula naklen gittiðim yýllar aklýma geldi.) bende 'olsun ona uygun görev veririm' dedim. Ve o çocuða ' Yavrum geç þu masanýn ayaðýný Vesselam bakanla - gören ayný deðildir. Gören ve gördüðüyle de imkânlar oranýnda ilgilenen, sorunlu deðil, sorumluluðunun bilincinde olan bireyler yetiþtirebilmek dileðiyle Ömer Avcu ile Yasemin Aksoy ile hayatýný birleþtirdi. Ömer Avcu nun mutlu günü Ç orum'da bir muhasebe bürosunda görev yapan Ömer Avcu, Boðazkale Devlet Hastanesi'nde görevli hemþire Yasemin Aksoy ile hayatýný birleþtirdi. E ge Üniversitesi (EÜ) Kanserle Savaþ Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroðlu, kadýnlarýn bedenleriyle ilgili olduðundan yakaladýðý kanseri erken evrede fark ettiklerini, kurtulma þansýnýn da erkeklere göre daha yüksek olduðunu açýkladý EÜ Týp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Haydaroðlu, son yýlda 8 binden fazla vaka üzerinde araþtýrma yaptýklarýný, kadýnlarýn da erkeklerin de kansere yakalandýðýný, ancak erkeklerdeki kanser hastalýðýnýn daha ölümcül olduðunu belirtti. Erkek ve kadýnlarda rastlanan kanser türleri arasýnda farklýlýk bulunduðu- Ýclal-Ýsmail Avcu'nun oðullarý Ömer Avcu ve Fidan Ali Aksoy'un kýzlarý Yasemin Aksoy görkemli bir düðünle dünya evine girdi. nu söyleyen Haydaroðlu, kadýnlarýn "meme", erkeklerin ise "akciðer" kanserine daha sýk yakalandýðýný ifade etti. Türkiye'de erkeklerin sigara içme oranýnýn yüzde 48 olduðunu söyleyen Ayfer Haydaroðlu, akciðer kanserine yönelik bir tarama testinin de olmadýðýný hatýrlattý. Prostatýn, erkeklerde en çok rastlanýlan kanser türü arasýnda ikinci sýrada yer aldýðýna dikkati çeken Haydaroðlu, "Prostat kanseri kolayca tanýnýyor. Erkeklerin 50 yaþýndan sonra sürekli tarama yaptýrmasý gerekiyor. Ancak prostat kanseri muayenesinden o kadar çok çekiniyor ki maalesef ileri dönemde bu kanseri fark edebiliyorlar. anku, açýk hava Preklamcýlýðýnda uyguladýðý özel tasarýmlarla dikkat çekiyor. Erçin Delibalta, giderek sýradanlýðýn dýþýna çýkmak isteyenlerin adresi haline geldiklerini belirterek, "Firmayý yansýtan özgün tasarýmlarla, akýlda kalýcý tanýtýmý esas alýyoruz" ifadesini kullanýyor. Panku Kitle Ýletiþim ve Reklamcýlýk Þirketi, her firmaya özel farklý uygulamalarla, Çorum'un reklamcýlýk sektöründe adeta yeni bir soluk oldu. Panku yönetici ortaðý Erçin Delibalta, özellikle dýþ mekân reklamcýlýk çalýþmalarýnda, özel uygulamalara yöneldiklerini ve firmayý yansýtan özgün tasarýmlarla akýlda kalýcý tasarýmý esas aldýklarýný belirterek, "Yenilikçi anlayýþýmýzý ve heyecanýmýzý hiçbir zaman kaybetmeyeceðiz" dedi. Açýkhava reklamcýlýðýnýn tanýtýmda son derece etkili olduðunu vurgulayan Delibalta, Panku'nun bu alanda farklýlýðýný kanýtladýðýný da ifade ederek þunlarý söyledi: "Ýþimize sýký sarýlýyoruz. Ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle, her firmanýn, markanýn, ürünün, farklýlýðýný ortaya ko- Genç çiftin nikahlarýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, nikah þa- Erkeklerin bedenlerine dikkatsizliði, yüksek sigara içme oranlarý, kontrol yaptýrmamasý kanseri daha ölümcül kýlýyor" diye konuþtu. Kanseri önlemek amacýyla gazete ve televizyonlarda eðitici yayýnlarýn yapýldýðýný, ancak erkeklerin spor programlarýný tercih ettiðini anlatan Ayfer Haydaroðlu, "Erkeklere kanser konusunda ulaþmakta zorluk çekiyoruz" dedi. Haydaroðlu, kadýnlarýn bedenleriyle daha fazla ilgilendiðini ve en küçük þikayette doktora baþvurduðunu kaydeden Haydaroðlu, þöyle konuþtu: "Kadýnlar kanseri daha erken evrede yakalýyor bu da kurtulma þansýný yacak þekilde tanýtýmýna özen gösteriyoruz. Ýstiyoruz ki, özgün tasarýmlarla ve uygulamalarla, hedef kitleye en etkili tarzda ulaþýlabilsin. Kalýcý bir imaj oluþturulabilsin. Çorumlular, tasarýmlarýmýzýn farklýlýðýný, çeþitli zamanlarda sunduðumuz uygulamalarýmýzdan anlayabilirler." hitliklerini Hülya Þahin ve Ýhlas Haber Ajansý Çorum muhabiri M. Muttalip Yalçýn yaptý. As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün töreninde genç çiftleri bu mutlu günlerinde aileleri, yakýnlarý ve arkadaþlarý yalnýz býrakmadý. Erkekler daha çok risk altýnda yükseltiyor. Kadýnlara yönelik çok sayýda saðlýk programý yapýlýyor. Kadýnlar ve erkeklerin hastalýðý fark etme evresi konusunda yapýlan istatistiksel çalýþmalar bize anlamlý sonuçlar sunuyor. Meme kanserinde erken teþhis, yüzde 90 oranýnda sað kalým elde etmemizi saðlýyor. Ýlerleyen evlerde sað kalým oranlarý da düþüyor. Kadýnlar jinelokojik testlerini de yaptýrýyor." Ayfer Haydaroðlu, erkeklerin sýklýkla yakalandýðý kanser türlerinin de daha kötü ilerlediðini, ilgisizliðin de ölüm oranlarýný yükselttiðini, sað kalým oranlarýna iliþkin istatistik çalýþmasý baþlattýklarýný sözlerine ekledi.(aa) Reklamcýlýkta sýradýþýlýk Erçin Delibalta Panku Kitle Ýletiþim ve Reklamcýlýk Þirketi özel tasarýmlar yapýyor.

17 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Doðadaki her canlýda yaþamýný devam ettirme içgüdüsü vardýr. Doðal olarak bu içgüdü, en geliþmiþ varlýk olan insanda da mevcuttur. Yaþamý boyunca her güçlükle savaþan ve korunma dürtüsüyle var olan insan nasýl olup hayatýna son verebiliyor. Farklý intihar tanýmlarý olmakla birlikte intihar, genel tanýmýyla bireylerin isteyerek ve bilerek farklý yöntemlerle kendi yaþamýna son vermesi durumudur. Nedeni ne olursa olsun intihara yönelen kiþilerin ortak özelliði içinde bulunduklarý sorunlarla baþa çýkmada kendini yetersiz ve güçsüz hissetme ve UMUTSUZLUKTUR. Kiþiler genellikle intiharý son çare olarak görürler. Aðýr ruhsal bunalým geçiren bireyler anksiyete, huzursuzluk, çaresizlik ve yaþamdan zevk alamama durumu yaþarlar. Fakat bilinmelidir ki hiçbir sorun çözümsüz deðildir ve hiçbir sýkýntý yaþamýmýz kadar deðerli deðildir. Sýkýntý verici her durumdan kurtulmak isteyen bireyler aðýr bunalým geçirmeden bir uzmandan (psikiyatrist, psikolog) yardým alabilirler. Ýntihar giriþiminde bulunmuþ hastalarýn ilk temasý ise Acil Servisteki personel ile olur. Hastanýn her türlü biyolojik ve psikolojik ihtiyacýna cevap veren servis ve birimlerimiz mevcuttur. Hasta kendine gelmeye baþlayýnca hasta ile iliþki kurulmaya çalýþýlmalýdýr. Herhangi bir psikiyatrik rahatsýzlýk olmaksýzýn ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 EYLÜL Çorum Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na köpek kulübesi yapým iþi. Yer: Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim Çayýrý Mah. Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi Dana lop et alýmý iþi. Yer: Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi Saat: EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum il ve ilçe ilköðretim okullarý için temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: EYLÜL Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Sistem Odasý montajlý malzeme alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tapecik Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Üçdutlar Mahallesi, Albayrak 2. Sokak Uður Apt. 4. kattaki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez Çepni Mahallesi, 4025 ada no, tarla konumunda olan arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: da yaþam olaylarýna, hastalýklara, geliþimsel sorunlara, psikososyal veya fiziki travmalara baðlý ortaya çýkabilen bu gibi psikososyal krizlerin yaþandýðý acil servislerde krize müdahale 23 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Teknokent binasý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. oldukça kullanýþlý ve geniþ uygulama alanýna sahip bir yaklaþým biçimidir. Bu nedenle ilimizde bulunan; Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Biriminde gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Ýntihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþilere ve ailelerine uygun zamanda, gerekli psikososyal desteðin verilmesi amacýyla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliðine baðlý olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda; Ýntihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþilere ve ailelerine gerekli psikososyal desteði saðlamak amacýyla Acil Servis çalýþanlarý (hekim, hemþire, saðlýk memuru, psikolog, sosyal çalýþmacý ve hasta bakýcýlar), yedek seçilen kriz odasý birim sorumlusu, 112 Hýzýr Acil çalýþanlarý (hekim, hemþire, saðlýk memuru) ile birinci basamak hekim, hemþire ve ebeleri hizmet vermektedir. Birimin hedefi; intihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþilere ve ailelerine bu alanda eðitim almýþ profesyoneller tarafýndan, acil medikal tedaviden sonra uygun zamanda, kriz odasý uygulamalarý çerçevesinde gerekli psikososyal desteði saðlamaktýr. Ayrýca Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görevli sorumlu hekimlerde intihar Park ve meydanlarýn altý otopark olacak "10 Eylül Dünya Ýntiharý Önleme Günü" Her þeye raðmen HAYAT GÜZELDÝR evre ve Þehircilik Bakanlýðý, yol ve kaldýrýmlara araçlarýn Çpark etmesini engellemek için park ve meydanlarýn altýný otoparka dönüþtürecek. Ayrýca çevredeki binalarýn kendilerine ait otoparklarýnýn giriþ çýkýþlarý da kamuya açýk otoparklarla birleþtirilecek. Doða Savaþçýlarý Çevre Örgütü Baþkaný Murat Çetintaþ, parklarýn altýna otopark yapýlmasýnýn üstteki bitki örtüsüne zarar verdiðini belirterek, Avrupa da bu uygulamanýn örneði yok. dedi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn yeni yönetmeliðine göre yeni yerleþim alanlarýndaki park ve meydanlarýn altlarý mevcut aðaç dokusu, aðaçlandýrma ve bitkilendirme çalýþmalarýna zarar vermeden otopark olarak deðerlendirilecek. Bakanlýk bu uygulama ile yerleþim alanlarýndaki otopark sýkýntýsýný çözmeyi hedefliyor. Yönetmelikte ayrýca binalarýn bodrum katlarýnda bulunan otoparklardan yollarýn altýnda bulunan kamuya açýk otoparklara geçiþ verilecek. Bu uygulama daha çok kentsel dönüþüm kapsamýnda yeni kurulacak olan þehirlerde her bina altýndan ayrý bir otopark çýkýþýný önlemek için hayata geçirilecek. Ayrýca yeni düzenleme ile trafik akýþýnýn kesintiye uðramamasý da hedefleniyor. Yönetmelikte, yol, otopark, park, yaya bölgesi ve kaldýrým gibi yerler üzerinde bulunan büfe, trafo merkezi, ulaþým ve haberleþme noktalarý, sinyalizasyon ve aydýnlatma elemanlarý, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panolarý gibi kent mobilyasý ve peyzaj ürünlerinin de Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) standartlarýna uygun olmasý öngörülüyor. Yönetmelik ayrýca belediyelere, binalarýn estetiði, rengi, çatý ve cephe kaplamasýna kural koyma yetkisi de veriyor. Belediye meclislerinin karar almasý durumunda binalarýn yöresel mimariye ve yöresel malzemeye göre inþa edilmesi zorunlu tutulabilecek ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EKÝM Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri 1. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra 19 AH 300 plakalý, 1992 model, BMC marka, tipli aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Km Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 4114 ada no, 21 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 172,73 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 2641 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesinde satýlmasýna karar verilen muhtelif yer ve kýymetlerde 11 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: eðilimi bulunan, intihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþileri bu alanda eðitim almýþ olan profesyonel meslek elemanlarýna (Psikiyatri Uzmaný veya Psikolog) yönlendirerek intihar önleme çalýþmalarýnda bulunmaktadýr. Bunun yaný sýra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne baðlý Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'nde de Uzman Hekim tarafýndan yapýlan sevk sonrasýnda intihar eðilimi bulunan, intihar giriþiminde bulunmuþ olan ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþanlara hizmet verilmektedir. Bu konuda yardým alýnabilecek diðer kurumlar ise; " Çok amaçlý Toplum Merkezleri, " Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Toplum Merkezleri, " MEB Halk Eðitim Merkezleri, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri ( RAM ), " Gençlik Merkezleri gibi kurumlar sýralanabilir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Þifreniz kolay ve basit olmasýn olay hatýrlayabileceðimiz þifreleri tercih eder- uzmanlar bu iþin belli bir sistematiðe göre Kken, yapýlmasý gerektiðini tavsiye ediyor. Çünkü basit, kolay tahmin edilebilecek þifrelere bazý yöntemlerle eriþilebiliyor. Teknoloji sayesinde yeni kavramlarla karþýlaþýyoruz. Son zamanlarda sýk duyduðumuz kavramlardan biri de þifre yönetimi'. Kredi kartýndan e- postalara, sosyal medya hesaplarýndan e-devlet hizmetlerine kadar birçok iþlem için þifreler belirleyip kullanýyoruz. Birçok yerde kullandýðýmýz için kolay hatýrlayabileceðimiz þifreleri tercih ederken, uzmanlar bu iþin belli bir sistematiðe göre yapýlmasý gerektiðini tavsiye ediyor. Çünkü basit, kolay tahmin edilebilecek þifrelere bazý yöntemlerle eriþilebiliyor. Þifre tahmincileri yaygýn kullanýlan, doðum tarihi gibi þifrelere deneme-yanýlma yöntemi ile ulaþýlabiliyor. Bunun için tahmini zor þifreler belirleyip, onlarý yönetmemiz, belli bir zaman periyodunda deðiþtirmemiz gerekiyor. Tahmin edilmesi zor olan þifreler konusunda yardýmcý olduðu belirtilen bazý programlar da var. Bu âlemde yüzde yüz güvenlik yok' hatýrlatmasýný yaparak þifreleme ile ilgili iki program adý verelim: LastPass ve DirectPass. Bilgi teknolojileri güvenliði alanýnda faaliyet gösteren þirketlerden Trend Micro'nun Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioðlu, þifre oluþturmanýn önemine dikkat çekiyor. Ýnternette kimlik koruma ve sahtekârlýklarý algýlama alanýnda çözümler üreten CSID'in yaptýðý bir ankete göre, 10 kiþiden 6'sý þifrelerini belli zaman aralýðýnda deðiþtirmeyi düþünmüyor, sürekli aynýsýný kullanmayý tercih ediyor. Kullanýcýlardan yüzde 44'ü þifrelerini zamanla deðiþtiriyor. Bu durumda bir web sitesini ele geçiren hacker, üyelerin tüm hesaplarýna eriþebilir. Hayatýn gerçeklerini ciddiye almayan genç nesil burada da karþýmýza çýkýyor. Ýçerisine doðduklarý internete çok güveniyorlar. Çünkü ankete katýlanlar içerisinde en rahat olan kullanýcýlar 24 yaþýn altýndakiler. Bazýlarýnýn hesaplarýna girilmiþ olmasýna raðmen ayný ve basit þifreleri kullanmakta beis görmüyorlar. CSID CIO'su Adam Tyler, güvenli bir þifrenin, sadece iþin baþlangýcý olduðunu vurguluyor. Ona göre, farklý hesaplarda bulunan verilerin güvenliði için diðer yönetim önerilerinin de uygulanmasý büyük önem taþýyor. Güvenli þifre oluþturmanýn yanýnda, uzun süredir kullanýlmayan hesaplarýn azaltýlarak dijital karmaþanýn önüne geçilmesi lazým. Böylece güvenlik açýklarýnýn oluþmasýnýn önüne geçilebilir. Bir baþka öneri, hackerlarýn kendileriyle ilgili özel verilere ulaþarak þifreleri ya da güvenlik sorularýný keþfetmesinin önüne geçmek için sosyal medyada paylaþýlan bilgilerin sýnýrlanmasý. Çünkü dost meclisinde olduðu zannýyla birçok özel bilgi paylaþýlabiliyor. Kötü niyetli kiþiler bu bilgilerden yola çýkarak emellerine rahatlýkla ulaþabiliyor. Uzun þifre her zaman iyidir Uzmanlara göre güvenli bir çevrimiçi hesabýn ilk adýmý 10 karakterden daha uzun þifreler kullanmaktan geçiyor. Güvenli þifre için yapýlmasý gerekenlerden bazýlarý: Uzun ve geliþigüzel belirlenen þifre her zaman iyidir. Þifreniz, harfler, sayýlar ve noktalama iþaretlerinden oluþsun. Ardýþýk olmayan numaralar kullanýn. Kolaylýkla keþfedilebilecek, doðum günü gibi rakamlardan uzak durun. Üç saçma kelimeden oluþturulan parola, hatýrlanmasý kolay bir þifreden çok daha fazla güvenli. Eski þifrelerinizi yeniden kullanmayýn.

18 18 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Sungurlu Gençlik Merkezi ne kavuþuyor, darýsý futbol sahasýna Yýllardýr Futbol sahasýna yer bulamayan ilçe gençlerini toza topraða ve çamura mahkum eden Sungurlu Belediyesi, Gençlik Merkezi ne yeri buldu ihalesi 24 Eylül de yapýlacak. S Ç orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yaz dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcular için düzenlenen turnuva baþladý. Minik, küçük, yýldýz ve genç kategorilerinde üçer takýmýn mücadele ettiði turnuvada takýmlar ilk maçlarýný yaptýlar. 9 Eylül pazartesi günü oynanan maçlarla baþlayan turnuva 14 Eylül cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. Atatürk Spor Salonu nda yapýlan turnuvada ilk gün maçlarýnda Minik C takýmý Minik A takýmýný 146 yenmeyi baþardý. Küçükler kategorisinde ise Küçük C, Küçük A karþýsýnda üstünlük kurdu. Yýldýz C takýmýda Yýldýz A önünde lýk skorla galip ayrýlýrken gençlerde Genç C takýmý Genç A takýmýný lik skorla yendi. Turnuvayla ilgili olarak deðerlendirmelerde bulunan sporcu velileride memnuniyetlerini dile getirdiler. Turnuva sonunda geleneksel olarak kahvaltý düzenlenecek. Aydýn Kaybetmemek önemliydi D eplasmanda Elibol Sandýklýspor ile karþý karþýya gelen ve 0-0 beraberlikle saha- dan ayrýlan Orhangazispor da teknik direktör Cafer Aydýn saha þartlarýnýn kötü olduðunu be- lirterek, yenilmemek önemliydi. Böylesine zor bir deplasmandan 1 puanla dönmek de iyi umutlarý arttýrdý. Uzun zamandýr üst üste maç kazanma baþarýsý göstermeyen yeþil-siyahlý ekip en son sezonunda K.Erciyesspor ve ardýndan Giresunspor u yenerek üst üste iki maç kazanma sevinci yaþamýþtý. 3.Lig e fýrtýna gibi baþlayan Sakaryaspor tam 52 maç sonra üst üste ikinci kez galibiyetle tanýþtý. Geçtiðimiz hafta Elazýð Belediyespor u 7-0 yenerek 5 yýl aradan sonra liderlik koltuðuna oturan yeþil-siyahlýlar Balçova Belediyespor u da devirerek herkesin yüzünü güldürdü. Galibiyet alýþkanlýðý edinmeye baþlayan Sakaryaspor un bu gidiþatý ilerisi için umutlarý bir hayli arttýrdý. bir sonuç dedi. Teknik Direktör Cafer Aydýn, saha zeminine raðmen oyuncularýnýn yine de çok iyi mücadele ettiðini belirterek, rakip de kazanabilirdi biz de. Bizim özellikle ikinci yarýnýn büyük bir bölümünde ve son dakikalarda çok önemli pozisyonlarýmýz var. rakibin de pozisyonlarý var. Biz de kazanabilirdik rakip de. Ancak bizim pozisyonlarýmýz çok daha netti dedi. Bugün oynanayacaklarý kupa maçýna da deðinen Cafer Aydýn takýmýnýn her geçen gün daha da iyiye gittiðini belirterek, Nilüferspor AÞ ile kupa maçý oynayacaðýz. Bu maçtaki hedefimiz rakibimizi yenerek üst tura çýkmak dedi. Çorum a döndüler. Turnuvada madalya kazanan ilimiz sporcularý ve sýkletleri þöyle: Birinci olarak altýn madalya kazanan sporcular, bayanlarda, 31 Kg da Nisanur Özden, 41 Kg Ýkbal Demir, 56 Kg da Fatma Aký, 61 Kg da Sitre Nur Doðan, erkeklerde, 40 Kg da Ýhsan Eren Asiler, 52 Kg da Abdulbaki Kaplan. Ýkinci olarak gümüþ madalya kazanan bayan sporcular, 28 Kg da Sultan Yýldýz, 35 Kg da Rabia Yýlmaz, Gamze Yýlmaz, 41 Kg da Rabia Civelek, 52 Kg da Melike Özkarakaþ, erkeklerde 40 Beþ yýl sonra ikide iki yaptýlar 5 yýl aradan sonra liderlik koltuðuna oturan Sakaryaspor, 52 maç sonra ise üst üste ikinci galibiyetini aldý. Ýlk iki haftayý kayýpsýz geçen futbolcular Niðde Altýnhisar da yapýlan Wushu Turnuvasýnda Çorumlu sporcular altý birincilik, sekiz ikincilik on altý üçüncülük ile takým halinde üçüncülüðü kazandýlar. W ushu Ýllerarasý turnuvada Çorumlu sporcular takým halinde üçüncülüðü kazandýlar. 7-8 Eylül tarihleri arasýnda Niðde Altýnhisar ilçesinde düzenlenen turnuvada minik, yýldýz ve gençler kategorilerinde müsabakalar yapýldý. Turnuvaya Çorum Ana- dolu Gençlikspor, Gençlik Çepnispor ve HE Kültürspor kulüplerinden toplam 36 sporcu mücadele etti. Ýki gün süren müsabakalar sonunda Çorumlu sporcular altý birincilik sekiz ikincilik ve 16 üçüncülük olmak üzere toplam 30 madalya ile ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu da Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Gençlik Merkezi'nin projelerinin tamamlandýðýný ve ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapýlacaðýný söyledi. Baþkan Uzunkaya, Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 bin metrekare arsa üzerinde yapýlacak Gençlik Merkezi için, 100 bin lira baþlangýç ödeneðinin 2013 yýlý yatýrým programýnda olduðunu da bildirdi. Uzunkaya, Arazinin bu iþ için uygun bulunduðunu belirterek, büyük uðraþlar sonucunda arsayý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne tahsis ettik. Gerekli test- E Sungurlu da ihalesi önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Gençlik Merkezi nin yapýlacaðý arazi görülüyor ler yapýldý projeleri hazýrlandý. 24 Eylül Tarihi itibariyle ihalesi yapýlacak dedi. Sungurludaki gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayacak bir tesisi yapmak amacýyla yola çýktýklarýný belirten Baþkan Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz gençlerimizin serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesi için il ve ilçelerde Gençlik Merkezleri kuruyor. Bu merkezler ile gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, böylece toplumda aktif bireyler olmalarýný hedefliyoruz ayrýca hedefimiz süreci bu yýl tamamlayýp inþa- ata baþlamaktýr. Ben projenin Ankara ayaðýný sýký bir þekilde takip etmeye devam edeceðim þeklinde konuþtu. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn gençlere çok önem verdiðini ve gençlerin topluma faydalý bireyler olmasý yolunda çok önemli çalýþmalar yaptýðýný söyleyen Baþkan Uzunkaya, Sayýn Baþbakanýmýz bizlerden gençlerin önünü açacak, zamanlarýný verimli kullanacak çalýþmalar beklediðini her fýrsatta söylüyor. Saðlýklý bir toplum oluþturmak için gençlerimizin yararlý aktiviteler yapmalarý çok önemlidir ifadesini kullandý. Ünye de gözler Çorum ve Orhangazi maçlarýnda rzurum Büyükþehir Belediyespor galibiyetinin ardýndan açýklamalarda bulunan Ünyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, 7 yýl aradan sonra evinde Ünyespor taraftarýnýn karþýsýnda çýktýklarý ilk maçta 3 puan almanýn sevincini yaþadýklarýný söyledi. Uzunköprü, Çok gol pozisyonu harcadýk, inanýlmaz goller kaçýrdýk, yan toplarý atamadýk. Kendi evindeki maçlarda 1 gol olsun, bizim olsun denir. Sezonun ilk maçýnda 3 puaný alarak mutlu olan taraf olduk dedi. Uzunköprü, 7 yýl aradan sonra tekrar yeþil beyazlý ekibin baþýnda olmanýn heyecanlý olduðunu söyleyerek, Kendi evimde hoca olarak 7 yýl aradan sonra Ünyespor seyircisi karþýsýna çýktým. 7 yýl önce bu takýmýn baþýndayken en popüler takýmdýk. Þampiyonluk yaþadým, güzel günlerimiz oldu. Hedeflere koþan bir takým vardý, þimdi de hedeflerimiz var dedi. Yeþilbeyazlý ekibin ligde kendi evinde taraftarýnýn karþýsýnda ilk sýnavý verdiðini belirten Uzunköprü, Yeni bir takýmýz. Sýfýrdan kurulan yeni bir takýmýn karþýsýnda 5 triyona yakýn para harcayan Erzurum Büyükþehir Belediyespor vardý. Sezonun ilk maçýnda taraftarýn karþýsýna ilk kez çýkan yeni oyunculardan kurulu kadromuz vardý. 20 oyuncumuz seyircisinin karþýsýnda derbi nitelikli bir takýmla karþý karþýya geldi. Karþýmýzdaki takým güçlüydü, biz de güçlüyüz. Çok gol pozisyonu harcadýk, inanýlmaz goller kaçýrdýk, yan toplarý atamadýk. Son on dakika zorlu geçti. Kendi evindeki maçlarda 1 gol olsun, bizim olsun denir. Sezonun ilk maçýnda 3 puaný alarak mutlu olan taraf olduk. diye konuþtu. Uzunköprü, Çarþamba günü Çorum da Çorum Belediyespor ile oynanacak kupa maçýna ve Pazar günü Orhangazi maçlarýna hedeflendiklerini söyleyerek, Kg da Semih Memiþ, 60 Kg da Ömer Doðan. Üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular ise 52 Kg da Hande Gürel, Gökçen Yýlmaz, 48 Kg da Melike Gürel, 56 Kg da Sena Þen, 48 Kg da Baþak Akdaþ, 56 Kg da Seda Cýlýz, 28 Kg da Merve Sena Bek- mezci, Aleyna Kýlýç, Hilal Zehra Yeter, 52 Kg da Yusuf Bahri Ünal, 56 Kg Ahmet Can Kurtaran, 52 Kg Serkan Yýlmaz, 60 Kg Yusuf Can Demir, 31 Kg Furkan Aslan, 65 Kg Fatih Atlý, 35 Kg Çaðatay Osmancan Sarý, Mete Çakýr. Turnuvaya Wushu Ýl Temsilcisi ve Antrenörü Bekir Bolat yönetiminde katýlan Çorum kafilesi en kalabalýk sporcu ekibi ile mücadele etti. Müsabakalar dýþýnda Altunhisar ilçesinin tarihi ve turistik bölgelerini gediklerini belirten Bekir Bolat, sporcularýn maç tecrübelerini artýrmak açýsýndan önem taþýyan bu turnuvalara bundan sonrada katýlmaya devam edeceklerini söyledi. Aydýn Fýrat, turnuvaya katýlmalarýnda kendilerine desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile kulüp baþkanlarý ve sporcu velilerine teþekkür etti. Önümüzdeki maçlarý düþünüyoruz, bu maçlara kilitlendik dedi. Uzunköprü, iyi bir seyirci kitlesiyle takýmlarýný destekleyen tarafta- ra galibiyeti hediye ettiklerini söyledi. Ýskilipspor dan üç transfer B u sezon 1. Amatör Küme Büyükler liginde mücadele edecek olan Ýskilipspor kadrosunu üç genç isim katarak güçlendirdi. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Ýskilipspor antrenör Ýsmail Sýrýklý yönetiminde hem saha çalýþmalarýný hemde transfer çalýþmalarýný bir arada sürdürüyor. Ýskilipspor Antrenörü Ýsmail Sýrýklý, geçtiðimiz sezon þampiyon olan kadronun eksik mevkilerine transfer yaparak güçlendirmek amacýnda olduklarýný bu doðrultuda Çorum Belediyespor for- vet Muhammed Musab Cesur ve orta saha oyuncusu Yunus Ünvermiþ, HE Kültürspor dan stoper Abdul Samed Pekel i kadrolarýna kattýklarýný söyledi. Sýrýklý, hedeflerinin öncelikli olarak 1. Küme de kalýcý olmak olduðunu belirterek, 6 Ekim de baþlayacak sezonda ilk haftayý bay geçecek olmalarý nedeniyle çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini ve transferde uygun isimler bulmalarý halinde kadrolarýna katacaklarýný sözlerine ekledi. Wushucular Niðde de üçüncü oldular Niðde Altýnhisar da yapýlan turnuda mücadele eden Çorumlu Wushu Sporcularý madalya töreni sonrasýnda toplu halde görülüyorlar Wushu Ýl Temsilcisi Aydýn Fýrat takým üçüncülüðü kupasýný aldýðý ödül töreninde

19 YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus BOZKURT Ömer oðlu 1989 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2603) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed YILDIRIM Ali oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2602) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Muharrem ÞENOL Gazi oðlu 1979 Doðumlu (Ç.HAK:2599) KÝRALIK DEPO (Ç.HAK:1993) Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, 120 m2, 3+1 daire satýlýktýr. (Ç.HAK:2355) Mür. Tel: (Ç.HAK:2576) (Ç.HAK:2559) (Ç.HAK:2597) PERSONELLER ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakci, Tornacý ve Makina imalatý konusunda tecrübeli personeller alýnacaktýr. (Ç.HAK:2445) (Ç.HAK:2600) Çalýþanýmýz Serhat KESTEK in 11/09/2013 tarihi itibariyle iþyerimizle iliþkisi kesilmiþtir. Adý geçenin adýmýza poliçe satma ve tahsilat yapma yetkisi yoktur. Sigortalýlarýmýza ve saygý deðer hemþerilerimize duyurulur. KKS. 37. Sok. No: 5 Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM * ÇORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ TAPU VERÝLÝR ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÇÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL M. Yücel KUÞCU Yusuf B. KUÞCU Allianz Sigorta ve Sompo Japan Sigorta Çorum Acenteliði Sahibinden Satýlýk Bað Sarmaþa yolu 6. km. de bulunan Çiðdem Tepe Baðlarý nda 1 dönüm alana sahip el örgüsü ve suyu bulunan bað satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR DOÐAN ÞÝRKETLER GRUBU bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu, prezantabl, kariyer hedefleyen bay-bayan personeller alýnacaktýr. NOT: Müracaatlar þahsen ve randevu usulü yapýlacaktýr. Tel: (Ç.HAK:2607) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn altyapý iþinde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz iþçiler alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2566) (Ç.HAK:2604) Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan lokanta saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: ELEMAN Beton Santralimizde çalýþmak üzere; * Pompa operatörleri * Santral operatörü, * Laborant * Mikser þoförü ve * Hazýr beton iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýkram Beton (Ç.HAK:2546) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu askerliðini yapmýþ elektrik-elektronik iþ deneyimi olan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖZBEK TELEFON Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:2533) No: 9/D Afra Düðün Salonu Yaný ELEMAN ARANIYOR Tavuk çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere kümes bakýcýlarý alýnacaktýr. (Ç.HAK:2549) Çepni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Otel Pithana karþýsý) PERSONELLER ALINACAKTIR ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE PERSONELLER ALINACAKTIR. MÜR: ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU ADRES:YAZI ÇARÞI CÝVARI HAMOÐLU ÝÞ MERKEZÝ NO:4/18 ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU (Ç.HAK:2580) (Ç.HAK:2606) Kiralýk Daire Bahçelievler de 2+1 kaloriferli daire kiralýktýr Osmancýk Yolu 3. Km. Tel: Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Sufle Pastanesi nde çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN servis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2605) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu otocad proðramý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: rica olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (Ç.HAK:2395) (Ç.HAK:2601) (Ç.HAK:2598) (Ç.HAK:2567) satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 116 da 246 m2 asma katlý içerisinde yazýhanesi mevcut dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:2586) SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Karakeçili Mah. 1. Bayýndýr Sokak Nejdet Cerit Apt. Kat: 4 No: 21 ön cephe stad ve yola cepheli 115 m2 2+1 oto garajý bulunan (Ç.HAK:2587) Satýlýk S Plakalý Servis Aracý 2011 model Mercedes Sprinter km de Mür. Tel: asansörsüz daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacýlar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sinteks Endüstri San. Tic. Ltd. Þti Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 62 Tel: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:) (Ç.HAK:2591) (Ç.HAK:2592) BAY ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, *Logo vb. paket program da en az bir yýl tecrübeli, *Askerlikle iliþiði olmayan, *B sýnýfý ehliyeti olan, *Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BEKÇÝ ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere gece bekçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Can Oto Kurtarma Hizmetleri Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi Karþýsý (Ç.HAK:2608) Adres: Ankara Yolu 16. Km ÇORUM Tel : (Pbx) Tel: Gsm: Eleman Aranýyor Ýnþaat veya makine teknikeri alýnacaktýr. Ülker Mühendislik-Mimarlýk Makine Ýnþaat Ltd. Þti. Adres: Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No: 36/16 Çorum Tel: Mandýraya Bakýcý Aile Alýnacaktýr Maaþ+prim Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Gýda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. Kemal Öz Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 3. Cad. No: 1 Tel: Faks: mail: (Ç.HAK:2507)

20 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 orum Belediyespor ÇGenel Kaptaný Hamit Iþýk, kulüp olarak her maça galibiyet için çýktýklarýný Ünyespor ile oynayacaklarý Ziraat Çorum Belediyespor bugün Ünyespor önünde Ziraat Türkiye Kupasý nda 2. tura yükselmek için mücadele edecek Hem prestij hem ekonomik gelir Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, bugün Ünyespor ile oynayacaklarý maçý kazanarak hem prestij hemde ekonomik olarak gelir elde etmek istediklerini söyledi. Iþýk, Belediyespor olarak her orumspor iki günde iki hazýrlýk ma- yapacak. Yeni sezon hazýrlýklarýný Ççý sürdüren kýrmýzý siyahlý takým bugün Ulukavakspor ile yarýnda Turhalspor ile iki hazýrlýk maçý yapacak. Kýrmýzý siyahlý takým bugün saat de Nazmi Avluca sahasýnda ilimiz amatör takýmlarýndan Ulukavakspor ile Türkiye Kupasý maçýnýda kazanarak hem prestij hemde ekonomik gelir saðlamak istediklerini söyledi. maçý kazanmak için çýkacaklarýný belirtti. Çalýþma ve deneme sürüyor Çorumspor yeni sezon kadrosunu oluþturmak için denemelere devam ediyor. Kýrmýzý Siyahlý takýma dünde dört futbolcu denenmek üzere geldi. eni sezonda Bölge- Amatör Lig deki yönetiminde yapýlan ça- dün yaptýðý tek çalýþma Direktör Sunay Güneþ ardýndan hazýrlýklarýný Ysel temsilcilerimizden Çorumspor lýþmaya tüm futbolcular ile sürdüren kýrmýzý si- hazýrlýklarýný katýldýlar. Pazar günü yahlý takým tempolu kolýþmaya dün sabah yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik Merzifonspor ile deplasmanda oynadýðý maçýn þular ile baþlayan antrenman daha sonra çabukluk ve kuvvet hareketleri ile tamamlandý. Dört futbolcu denenmede Çorumspor da denenmeye gelen futbolcular bir taraftan geliyor diðer taraftan gidiyor. Son olarak kýrmýzý siyahlý takýma Zonguldak Devrekspor dan stoper Mehmet Ali Özen, Tokatspor dan stoper Tolga Demir ve Suluovaspor dan Burak Kantar denenmek üzere geldiler. Bu futbolcular bu hafta sonuna kadar çalýþmalar ve hazýrlýk maçlarýnda forma giyecekler ve gösterecekleri performansa göre kadroda kalýp kalmayacaklarýna Denenmek üzere gelen futbolculardan ikisi dünki çalýþmada karar verilecek. Çorumspor un dün sabah yapýlan antrenmanýna tüm futbolcular katýldýlar Çorumspor iki günde iki hazýrlýk maçý yapacak Kýrmýzý Siyahlý takým bugün Ulukavakspor ile yarýnda Turhalspor ile iki hazýrlýk maçý yapacak. özel maçta karþý karþýya gelecek. Yarýnda ayný sahada Turhalspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor iki maçtaki performansa göre kadrosundaki eksikleri görme imkaný bulacak. Çorumspor pazar günü ise düzenleyeceði sezon açýlýþýnýn ardýndan Çarþambaspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçý ile yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek. Iþýk, takýmýn dün yapýlan antrenman sýrasýnda maçla ilgili deðerlendirmede bulundu. Geçtiðimiz sezon Belediyespor un Ziraat Türkiye Kupasý nda elde ettiði baþarýnýn kulübe büyük prestij ve para ka- Çorum Belediyespor kupa mesaisinde Ünyespor önünde Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 1. Tur maçýnda bugün saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Ünyespor ile karþýlaþacak. Ayný grupta mücadele eden iki takýmýn maçýnda kazanan taraf 2. tura geçecek. Maçýn diðer özelliði ise eski Çorumspor Teknik orum Belediyespor ÇZiraat Türkiye Kupasý 1. tur maçýnda bugün Ünyespor ile saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda karþýlaþacak. Ziraat Türkiye Kupasý ilk turunda toplam 80 takým karþýlaþacak. Tek maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda galip gelen 40 takým ikinci turda mücadele etmeye hak kazanacak. Ligde geçtiðimiz hafta sonu sahasýnda Sancaktepe Belediyespor u tek golle yenerek üç puanýn sahibi olan ve zandýrdýðýný belirten moral bulan Çorum Belediyespor Ziraat Türki- Iþýk, bu sezonda hedeflerinin gidebilecekleri ye Kupasý nda da tur at- yere kadar gitmek olduðunu Kulüplere son gün uyarýsý belirtti. Prim için karþýlaþacaklarý Ünyespor ile ay- SKF Baþkan Yardýmcýsý ve Lisans Ýþleri ný grupta mücadele ettiklerini ve iki takýmýn- bekleniyor ASorumlusu Ahmet Aylar kulüpleri lisanslarýný son güne býrakmamasý konusunda uyardý. da hedefe oynadýðýný Ç orum Belediyespor da prim sistemi Eylül cumartesi günü U 17 kategorisi ile baþla- Ahmet Aylar amatör futbolda ilk maçlarýn 21 Bugün baþkan belirten Hamit Iþýk Bu maçta alacaðýmýz galibiyet rakibimiz önünde hem moral kazanmak hemde üstünlük kurmak için Baþkan Zeki Gül ün gelmesi bekleniyor. Sancaktepe Belediyespor maçýný kazanan Belediyespor lu futbolculara yacaðýný hatýrlatarak Kulüplerimiz lisanslarýný son haftaya býrakmasýnlar. Son haftaya býrakýlan lisanslarýn maçlara yetiþmeme ve kulüplerin sorun yaþama ihtimali bulunuyor. Bu nedenle U 17 liginde mücadele edecek kulüplerimizin lisans evraklarýný bu adýna önemli görüyoruz. verilecek prim miktarý Ziraat Türkiye Kupasý nda her tur atlama- yönetimde görüþülmedi- açýklanmadý. Konunun hafta sonuna kadar teslim etmeleri halinde sorun yaþamayacaktýr. da kulübe ekonomik ði izinde olan Baþkan Önümüzdeki hafta içinde getirilecek evraklarda eksik olmasý ve Federasyon da sorun olarakda büyük destek Gül ün hafta sonu dönmesinin ardýndan yapýla- çýkmasý halinde kulüplerimiz ve futbolcularýmýz sorun yaþayacaktýr. Bunenle kulüplerimiz- geliyor. Bu destekde tabiki önemli ve hedefimiz hem prestij hemde miktarýn belli olacaðý cak görüþme sonunda den evraklarýný bu hafta içinde ASKF ye teslim Ahmet Aylar etmelerini istiyoruz dedi. Hamit Iþýk ekonomik katký saðla- öðrenildi Karadeniz den 11 madalya layarak hem kulübe ekonomik olarak katký saðlamak hemde kadrosundaki futbolculara forma giyme þansý vermeyi amaçlýyor. Konuk Ünyespor da ilk hafta Darýca Gençlerbirliði maçýndan bir puanla döndükten sonra evinde Erzurum Büyük Þehir önünde tek golle üç puan alarak moral buldu ve Ziraat Türkiye Kupasý nda tur atlamak istiyor. Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Sedat Özbað kadrosundaki futbolculardan görmek istediði isimlerden bazýlarýna bu maçta foýrma vermesi bekleniyor. Maçýn diðer ilginç yaný ise Çorumspor da iki dönem görev yaptýktan sonra ilk kez bir takýmýn baþýnda Çorum a gelecek olan Ünyespor Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü., ilk kez rakip olarak Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na çýkacak. Çorumspor ile Ünyespor takýmlarý arasýnda bugün saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda baþlayacak maçý Kayseri bölgesi hakemlerinden Emre Altun yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleri ise Nevþehir den Muammer Uçar ve Yozgat tan Hicabi Pür. Maçýn dördüncü hakemi ise Nevþehir den Hakan Durmaz, Maçýn gözlemcisi olarak Samsun dan Necati Gündoðdu, temsilci olarakta Ankara dan Köksal Kotil 11. Uluslararasý Karadeniz Judo Turnuvasý nda iki ülke ve 19 ilden 400 sporcu mücadele etti. Çorum lu Judocular turnuvayý 11 madalya ile tamamladýlar. Takým sýralamasýnda minik bayanlarda ikinci minik erkeklerde ise üçüncü olarak iki kupa kazandý. udo Federasyonu tara- düzenlenen 11. Jfýndan Uluslararasý Karadeniz Judo Turnuvasýnda Çorumlu sporcular dört altýn, üç gümüþ ve dört bronz madalya kazandýlar. 7-8 Eylül tarihleri arasýnda Zonguldak ta yapýlan Karadeniz Judo Turnuvasýnda 19 ilden 400 civarýnda sporcu mücadele etti. 11. Karadeniz Judo þampiyonasýnda Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Judo Takýmý 34 madalya ve 6 kupa kazandý. Süper minik, Minik, Yýldýz ve Ümitler kategorilerinde yapýlan þampiyonaya bay-bayan yaklaþýk 400 sporcu katýlýrken Düzce den 40 sporcu katýldý. Zonguldak ýn ev sahipliði yaptýðý þampiyonaya Amasya, Artvin, Bartýn, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Tokat ve Zonguldak olmak üzere 19 il, yurt dýþýndan da Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan katýldý. Çorum dan ise Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ve antrenörler Hakan Taþtan ile Merve Kondakçý nýn yaptýðý 15 sporcu mücadele etti. Yapýlan maçlar sonunda minik bayanlar kategorisinde 24 Kg da Þevval Büyüktaþ, 32 Kg da Pelinsu Yaþar ve 36 Kg da Dilara Sol, minik erkeklerde 50 Kg da Cahit Can Zileli birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldular. Minik erkeklerde 34 Kg da Lütfi Büyükbaþ ikinci, ümit erkeklerde 55 Kg da Samet Marým, yýldýz kýzlarda Sevda Gardelen Aktaþ Çalýþýp kampa girdiler ikinci olurken süper minik erkeklerde 48 Kg da Yunus Emre Eker, miniklerde 44 Kg da Þeyma Hacer Yaðlý, minik erkeklerde 30 Kg da Emircan Karabacak ve yýldýz bayanlarda ise 40 Kg da Cansu Özkarslý üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldular. Müabakalar sonunda Çorum Judo takýmý minik bayanlarda ikinci minik erkeklerde ise üçüncülüðü kazandý. orum Belediyespor bugün oynayacaðý Ziraat Tür- Kupasý maçý için dün çalýþtý ve ardýndan loj- Çkiye manda kampa girdi. Bugün Ünyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün saat da Nazmi Avluca sahasýnda çalýþtý. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Hafif aðrýlarý olan futbolcular takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken diðer futbolcular yarý sahada kontrol pos ve sonrada taktik çalýþma yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmda futbolcularýn hayli moralli olduðu gözlendi. Çorum Belediyespor dün yaptýðý çalýþmanýn ardýndan tüm kadro lojmanda kampa girdiler. Teknik Direktör Sedat Özbað ýn Ünyespor maçý kadrosunu bugün sabah açýklayacaðý öðrenildi. 36 Kg da altýn madalya kazanan Dilara Sol ödül töreninde kürsünün en üst basamaðýnda Karadeniz Judo Turnuvasýnda mücadelhe eden Çorumlu sporcular ödül töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı