Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21"

Transkript

1 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým dedi. 11. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Þurasý nda Anadolu Ajansý na konuþan Abdullah Orkun Kaya, biliþim ve iletiþim sektörüne meraklý gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. * HABERÝ 10 DA 11 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA YÖK ten grafik tasarým programýna onay geldi Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 kiþi Adliye ye sevk* HABERÝ edildi 7 DE Günlük Siyasi Gazete YÖK, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nda açmayý planladýðý yeni programlar için onay verdi. * HABERÝ 4 DE Suriye teklifi kabul etti Suriye Diþiþleri Bakaný, Rusya'nýn Kimyasal silahlarý teslim etme teklifini kabul ettiðini açýkladý. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ 23 milyonluk temel Osmancýk ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreni yapýldý. Törende hizmet yatýrýmlarýnýn devam edeceði mesajý verildi. * HABERÝ 5 DE Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da cami-cemevi projesi hayata geçirile- Çorum a cami-cemevi projesi Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Baþkan hakkýný arayandan rahatsýz olmasýn Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Belediye Baþkaný Muzaffer Barýþ Uzun Külcü nün, esnafýn hak aramasýndan rahatsýz olduðunu söyledi. * HABERÝ 12 DE Ýstanbul ve 4 þehre daha Cami-Cemevi yolda. Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da camicemevi projesi hayata geçirilecek. * HABERÝ 4 DE Belediye önünde temsili olarak bütün yatýrýmlarýn baþlangýcýnýn verildiði kurdele kesildi. CHP siz Türkiye cennettir Proje heyecan uyandýrdý Ankara da önceki gün temeli atýlan cami-cemevi projesinin Çorum da hayata geçirileceðine dair haberler heyecan uyandýrdý. * HABERÝ 4 DE Osmancýk'ta beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreninde konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Birileri felaket tellallýðý yapmayý siyaset sanýyor. Dün birisi CHP'siz Türkiye cehennemin öteki adýdýr demiþ. CHP siz dönem Türkiye için cennetin tam kendisidir. dedi. * HABERÝ 5 DE KIYI KÖÞE ÇORUM DAN MUÞ A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU Mutluluk güneþi bu kez de Sungurlu ya MHP den MUÞ tan doðdu iki aday adayý Çorum un Sungurlu ilçesinde eðitimci Yakup Aksungur Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) belediye baþkan aday adayý olduðunu açýkladý. * HABERÝ 6 DA Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Çorum'dan Muþ'a uzanan bir gönül köprüsü inþa etti. Engelli kardeþlerimize ulaþma konusunda sýnýr tanýmayan Kýyý Köþe çalýþmasý, Çorum baþta olmak üzere Erzurum, Ýstanbul, Trabzon, Sakarya'nýn yanýsýra Muþ'a kadar uzandý. * HABERÝ 9 DA Çorum Özel Diyaliz Merkezi, yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor. Çorum Özel Diyaliz Merkezi yeni yerinde * HABERÝ 11 DE Çeltik hasadý baþladý Yakup Aksungur Çorum'un Osmancýk ilçesinde beyaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý. Mehmet Karaca SGK binalarý açýlýþ töreni * HABERÝ 15 DE Çorum'un Osmancýk ilçesinde beyaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat * HABERÝ 7 DE Özel Hitit Dersaneleri Müdürü Serhan Akýn Ak, Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezona hazýrýz dedi. Hitit Dersaneleri yeni sezona hazýr * HABERÝ 10 DA

2 2 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL okul ve bölge sakinleri asfalt bekliyor SAAT ÇEÞÝTLERÝ ZÝHKÝR kullar açýlmadan as- bekleyen bazý Ofalt okullarýn olduðunu belirtmiþ, Çorum Belediyesi'ne çaðrýda bulunmuþtuk. Temmuz ayý sonunda bu köþede dile getirdiðimiz problemin hal çaresine bakan olmayýnca yeniden gündeme getirmek vazifemiz oldu. Lozanevler'de üç ayrý okulun bulunduðu yolu kullananlar sýkýntýlý günler geçiriyor. Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi, 80. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ve Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi olmak üzere üç ayrý okulun ve taþýmalý öðrencilerin kullandýðý yol, yaklaþýk 2 aydýr derin çukurlar, taþ, toprak vaziyetini koruyor. Çorum Belediyesi galiba bahse konu sýkýntýlý yolu plan ve programýna alamadý. Okullar açýlmadan yola el atýlýp asfalta kavuþturulursa, öðrenciler, öðretmenler ile o çevrede oturan semt sakinleri çok mutlu olacak. Sinyalizasyon süreleri uyumsuz Ýnönü Caddesi nde Garanti Bankasý kavþaðýnda sinyalizasyon sürelerinde uyumsuzluk trafiði olumsuz etkiliyor. nönü Caddesi'nde bir Ýkavþak var ki, sürücüleri de yayalarý da rahatsýz ediyor. Ýnönü Caddesi, Emniyet Müdürlüðü, Garanti Bankasý ve Sobacýlar Arastasý'ný birbirine baðlayan kavþakta sinyalizasyon sürelerinin uyumsuzluðu dikkat çekiyor. Bilhassa Garanti Bankasý önünden çýkýþ yapan araçlar karþýya geçiþlerde, saða ve sola dönüþlerde ciddî problemler yaþanýyor. Sinyalizasyon süresi yetersiz olan Garanti Bankasý çýkýþýnda araçlar bir kaç kez kýrmýzý ýþýkta beklemek zorunda kalýyor. Hele bir de en önde duran araç sürücüsü yeþil ýþýk yandýðýnda hazýrlýðýný iyi yapmamýþsa, dalgýnsa, sinyalizasyona bakmayý unutmuþsa geride kalanlarýn hali periþan. AK Parti, üç dönem üst üste seçildikleri için 2015 teki genel seçimlerde aday olamayacak bazý bakan ve milletvekillerini belediye baþkanlýklarýna aday gösterecek te 73 isim yok Parti, üç dönem üst üste seçildikleri için AK2015 teki genel seçimlerde aday olamayacak bazý bakan ve milletvekillerini belediye baþkanlýklarýna aday gösterecek. AK Parti tüzüðünde yer alan üç dönem þartýndan dolayý, 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerde, aralarýnda Baþbakan Erdoðan ýn da bulunduðu 73 isim yeniden milletvekili adayý olamayacak. Taraf'ýn haberine göre, üç dönem þartýnýn yalnýzca Baþbakan Erdoðan için deðiþtirilebileceði konuþulurken, çok sayýda bakanýn 2014 te yapýlacak yerel seçimlerde parti için büyük öneme sahip olan büyükþehirlerin baþýna geçmesi planlanýyor. Bundan dolayý, ekim ayýnda Bakanlar Kurulu nda deðiþiklik yapýlmasý öngörülüyor. Partinin aðýr toplarýnýn, bu dönem vekili olduklarý þehirlerde aday gösterilmeleri planlanýyor. Kulislerde þu an; Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için mevcut baþkan Kadir Topbaþ ýn adý öne çýkýyor. Ancak CHP nin göstereceði adaya göre, Topbaþ ýn yerine baþka isimlerin de söz konusu olabileceði belirtiliyor. AK Parti de, CHP ye geçmesi halinde Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna aday gösterilmesi beklenen Mustafa Sarýgül ün karþýsýna Egemen Baðýþ ýn çýkarýlabileceði konuþuluyor. CHP nin kalesi olarak bilinen Ýzmir için Binali Yýldýrým, Kocaeli için Nihat Ergün, Bursa için Faruk Çelik, Erzurum için Recep Akdað, Gaziantep için Fatma Þahin, Samsun için Suat Kýlýç, Kayseri için Taner Yýldýz, Diyarbakýr için Mehdi Eker, Rize için Hayati Yazýcý, Hatay için Sadullah Ergin, Yozgat için Bekir Bozdað ýn adý geçiyor. Ayrýca, CHP nin kalesi Antalya için Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu ve Giresun için de Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli öne çýkýyor. YAKINDA AÇIKLANACAK Arjantin dönüþünde uçakta gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Baþbakan Erdoðan, Yerel seçim mitinglerimiz devam edecek. Ýlk etapta büyükþehirleri bitireceðiz. Büyük önem veriyoruz. Baþkan adaylarýnýn isimlerini de yakýn zamanda açýklamaya baþlarýz. 81 ilde kamuoyu araþtýrmasý yaptýk. Ýlk sunumlarý bize yapýldý. Ýl il genel durum deðerlendirmesi bunlar. Aday isimlerini ise temayül yoklamasýnýn ardýndan belirleyeceðiz. Burada sorular isimleri de içerecek ama açýk uçlu olacak demiþti. HÝTÝT KOLYE ÇORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: Þeker de kampanya dönemi baþlýyor orum Þeker ÇFabrikasý 2013 yýlý pancar iþleme kampanya dönemi 17 Eylül Salý günü baþlýyor. Fabrika Müdürü Öner Öztürk ün verdiði bilgiye göre kampanya nedeniyle pancar alým töreni 17 Eylül Salý günü saat da pancar kantarýnda yapýlacak. 27 Temmuz da yazmýþýz Lozanevler'de üç ayrý okulun bulunduðu yolu kullananlar ile bölge sakinlerdi asfaltsýzlýk nedeniyle sýkýntýlý günler geçiriyor. Mevzuyu en son 27 Temmuz da gündeme getirmiþiz... Ýl anketleri tek tek inceleniyor AK Parti Çorum u görüþtü mniyet Genel Mü- Suriye'ye Edürlüðü, uluslararasý bir müdahalenin ardýndan olasý kimyasal saldýrý tehlikesine karþýlýk 81 ilin emniyet müdürlüklerine acil koduyla genelge göndererek, personele gerekli eðitimin verilmesi için talimat verdi. 21 Aðustos 2013 tarihinde Suriye'de kullanýlan sarin gazý saldýrýsýnda yaklaþýk bin 400 kiþinin hayatýný kaybetmesi üzerine ABD ve batýlý ülkeler, Suriye'ye kimyasal silah kullandýðý için müdahale yapýlmasýný istedi. BM heyeti de Suriye'ye giderek kimyasal silah kullanýp kullanýlmadýðý konusunda araþtýrma yaptý. Bu arada Suriye'ye en uzun kara sýnýrý olan Türkiye de uluslararasý bir müdahale anýnda kimyasal saldýrý riskine karþý alarma geçti. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüðü 7 Eylül 2013 tarihinde 81 ilin emniyet müdürlüklerine "Kimyasal saldýrý" genelgesi gönderdi. Genelgede 3 gün boyunca acil olarak 250 bin personele kimyasal saldýrý halinde yapýlmasý gerekenlere iliþkin eðitim verilmesi istendi. Bunun üzerine 8 Eylül'den itibaren bütün personele kimyasala karþý savunma eðitimi verildi. Eðitim kapsamýnda polise kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldýrýlarda ne yapýlmasý gerektiði, bir saldýrý anýnda nasýl korunmasý gerekildiði en ince ayrýntýsýna kadar anlatýldý. Ayrýca özellikle sarin gazý hakkýnda özel bilgiler verildi. Sarin gazý atýldýðý zaman etkilerinin ne olduðu, atýldýktan sonra ne yapýlmasý gerektiði en ince ayrýntýsýna kadar polislere aktarýldý.(ýha) Parti, yerel seçim çalýþmalarýný baþlatýrken adaylarýn belirlenmesinde de sona yaklaþýldý. Önceki gün AK Parti Merkez AK Yürütme Kurulu (MYK), Baþbakan Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda tam 6,5 saat boyunca bu konuyu görüþtü. Çorum görüþüldü MYK iki haftadýr, il il yapýlan anket sonuçlarýný ve raporlarý görüþtü. Geçen hafta salý günü yapýlan toplantýda Diyarbakýr a kadar gelinebilmiþti. Önceki gün buradan devam edildi ve 81 il tek tek masaya yatýrýldý. Anket sonuçlarý ve raporlar görüþüldü ama henüz nihai kararlar alýnmadý. Adaylar etap etap açýklanacak ve ilk bölümde ilan edilecek isimler büyük oranda belirlendi. Ancak açýklanmasý için önce cuma günü toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu na (MKYK) sunulacak. Buradan çýkacak görüþ daha sonra 24 Eylül de bir kez daha toplanacak olan MYK da ele alýnacak ve nihai karar verilecek. Hemen ardýndan da ilk etap belediye baþkan adaylarý kamuoyuna ilan edilecek. Bu arada Baþbakan Erdoðan ýn Arjantin dönüþü açýkladýðý üzere bazý bakanlar seçimde aday gösterilecek. Bu noktada bakanlarýn istifa mý edeceði yoksa seçime bakan olarak mý girecekleri de tartýþma konusu. Hukuken, seçime bakan olarak girmelerinin önünde bir engel yok, istifa etmeleri þart deðil. Fakat Baþbakan Erdoðan ýn önceki günkü röportajýnda, Ýstifa etmeleri gerekir demesi, bir kabine revizyonunu da gündeme soktu. Alýnan bilgilere göre MYK da bu konu görüþülmedi ama parti yönetiminde tartýþýlmaya baþlandý. Öte yandan TBMM içtüzük deðiþikliðine iliþkin taslaðýn da Erdoðan a sunulduðu bildirildi. Emniyet e acil kodlu talimat

3 (Ç.HAK:2381) Üniversite sýn sýnýf öðrencileri iþletmelerde görev alabilmeli ilim Sanayi ve Tek- Bakanlýðý ta- Bnoloji rafýndan organize edilen Kamu-Üniversite- Sanayi Ýþbirliði Toplantýsý na panelist olarak katýlan Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, KOBÝ ler ve Üniversite Sanayi Ýþbirliði Yaklaþýmý baþlýklý sunumu ile görüþ ve izlenimlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Samsun Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen Kamu-Üni- Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz. Doç. Dr. Ahmet Fenercioðlu, Samsun Canik Ýþletmeleriyle Ýþbirliði, saðlayabilecekkleri komýnda Ticari Ve Hizmet lere iþbirliðiyle fayda versite-sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý nda Baþarý Üniversitesi Pilot Uygulama, Eþleþtirme Çalýþmalarý, rýnýn gerektiðini söylenularý ortaya koymala- 2023'e 10 kala Ar-Ge Rektörü Prof. Dr. Yunus ve Yenilikte Samsun, Bekdemir, MEDÝKÜM Mevzuat Geliþtirmeleri, di. Bu iþbirliklerinin Amasya, Çorum, Tokat konulu panel dü- Derneði Genel Sekreteri Turan Özfýrat, Borsan Gizlilik konu baþlýklarý rizm þirketleriyle de ya- Güvenilirlik, Hukuk, hizmet, ticaret ve tuzenlendi. Bilim Sanayi Grup Yönetim Kurulu ile görüþ ve izlenimlerini katýlýmcýlar ile paygulayan Çenesiz, Tapýlmasý gerektiðini vur- ve Teknoloji Bakanlýðý Baþkaný Adnan Ölmez Danýþmaný Prof. Dr. Ulvi Þeker'in moderatör- ve Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erlaþtýbiki ideal olan arge ve lüðünü yaptýðý panele Üniversite - Sanayi iþbirliði yalnýzca üre- ancak Türkiye'de genel inovatif iþbirlikleridir, dem Çenesiz konuþmacý olarak katýldý. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tokat tim þirketleriyle sýnýrlý iþletmecilik açýsýndan Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. ve Üniversite Sanayi Ýþ- çok alan var, iþletmele- Panelde KOBÝ ler kalmamalý da iþbirliði yapýlacak Kobilerin üniversite iþbirliðiyle elde Dr. Mustafa Þahin, Hitit birliði Yaklaþýmý baþlýklý bir sunum gerçeklýk yeteneði kazandýrýlre finansal okur yazar- Üniversitesi Rektörü edebileceklerinin tam Prof. Dr. Reha Metin leþtiren Ece Holding masý bile baþlý baþýna farkýnda olamayabileceklerini bir özeleþtiri Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. kaný Erdem Çenesiz, olarak paylaþan Cene- Odalar ve meslek Yönetim Kurulu Baþ- bir iþbirliðidir. dedi. Metin Orbay, Tokat Gaziosmanpaþa Üniversiyaç Tespiti, Üniversite te bir uyandýrma servisi nayi iþbirliðinde pilot Yerel Ýþletmelerin Ýhtisiz, üniversitelerin ade- örgütleri üniversite satesi Öðretim Üyesi Sanayi Ýþbirliði Kapsa- görevi üstlenerek Kobi- uygulamalar yapmalý ksu Makine A.Þ. AYönetim Kurulu Baþkaný Kimya Y.Müh. Teyfik Akpýnar, Hitit Üniversitesi'nin her yönden tercih edilir bir üniversite haline gelebilmesi için Çorumlulara da görev düþtüðünü belirterek, "Nitelikli öðrencilerin Hitit'i tercih etmeleri, Çorum halkýnýn öðrencilere sahip çýkmasýyla ve olanaklar saðlamasýyla mümkün olabilir. Bu doðrultuda, eðitim gönüllülerinin katýlýmlarýyla, üniversite öðrencilerine giyim yardýmý için kapsamlý bir kampanya planlýyoruz." dedi. Görüþtüðü pek çok esnaf, sanayici ve iþadamýnýn olumlu yaklaþým gösterdiðini vurgulayan Teyfik Akpýnar, projesini þöyle anlattý: KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) "Büyük þehirlerdeki üretici kuruluþlardan ve Çorum'dan, büyük çapta ayakkabý ve giyim eþyasý baðýþlarý saðlayabileceðimizi düþünüyorum. Bunun için bir merkez oluþturup, kupon karþýlýðý ihtiyaç sahibi üniversite öðrencilerine daðýtýmýný saðlayabiliriz. Ýhtiyacý olan kýz ya da erkek öðrenci, gerekli kuponu alýp, daðýtým merkezinden bedenine uygun giysiyi veya ayaðýna uygun ayakkabýyý temin edebilir. Böylelikle, üniversite öðrencilerinin hiç olmazsa giyim ihtiyaçlarýný karþýlamak suretiyle, bütçelerine katký saðlayabiliriz. Bir üniversitenin nitelikli öðrenciler tarafýndan tercih Sunumunda 2003 yýlýnda Çorumsiad tarafýndan gerçekleþtirilen Üniversite Sanayi Ýþbirliði Geliþtirme Projesi hakkýnda bilgileri örnek çalýþma olarak veren Erdem Çenesiz, baþta TSO lar olmak üzere meslek örgütleri ve STK larýn üniversite sanayi iþbirliðini geliþtirmek için aktif olmalarýný ve pilot uygulamalar yapýlmasý için çalýþma yapmalarý gerektiðini söyledi. Son sýnýftaki üniversite öðrencileri iþletmelerde görev alabilmeli Üniversite iþletme iþbirliklerinde öðrencilerin kilt rolü olduðunu söyleyen Erdem Çenesiz, son sýnýf örgencilerinin iþletmelerde görev alabilmesi için Sosyal Güvenlik, Ýþ Güvenliði ve YÖK mevzuatý açýsýndan topyekün bir düzenleme yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Konuþmalarýn ardýndan, panele konuþmacý olarak katýlan rektörlere ve sanayicilere plaketler verildi. Hitit Üniversitesi ne destek projesi Teyfik Akpýnar edilebilmesi için, öncelikle üniversitede akademik seviyenin yüksek olmasý ve öðrencisine iyi bir gelecek temin edebilmesi gerekir. Kentsel donatýlar ve yaþam standardýnýn yüksekliði de üniversite tercihinde önemli bir etkendir. Ancak, kent halkýnýn öðrencilere karþý sýcak ve samimi yaklaþýmý, yardýmseverliði her þeyden önde gelir. Çorum olarak biz, Hitit Üniversitesi'nin her bakýmdan seviyesini yükseltme sorumluluðunu taþýyoruz. Akademik seviye yönünden Sayýn Rektörümüze ve öðretim üyelerine güven duymakla birlikte, öðrenciler için uygun psikolojik ve sosyal ortamý oluþturma anlamýnda yükümlülüklerimiz olduðunu düþünüyoruz. Tasarladýðýmýz ayakkabý ve giyim eþyasý temin kampanyasý da, bu çerçevede deðerlendirilmelidir. Görüþmelerimizde olumlu yaklaþým gösteren iþadamlarýmýzýn, kampanyada aktif görev alacaklarýna inanýyorum. Kýsa süre içinde bir komite oluþturarak kampanyamýzý kamuoyuna duyurabileceðimiz kanýsýndayým. Hitit Üniversitesi'nin büyümesini ve güçlenmesini, üniversite gençliðimizin ise, yardýmsever Çorumlularýn þefkati altýnda daha mutlu olarak geleceðe hazýrlanabilmesini arzu eden tüm gönüllüleri kampanyamýza katkýda bulunmaya çaðýrýyorum." (Ç.HAK:3444) Her Ölçüde Yeni Nesil YAPIIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Kamu-Üniversite Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý na Çorum dan katýlým oldu. Kamu-Üniversite Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Kamu- Üniversite Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý, aralarýnda Hitit Üniversitesi nden de çok sayýda öðretim elemanýnýn katýldýðý geniþ bir katýlýmcý ile Samsun Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kamu kurumlarý, üniversite ve sanayi iþbirliðindeki mevcut problemler ve çözüm önerilerinin tartýþýldýðý program, açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Özkurt'un sunumu ile baþladý. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Danýþmaný Prof. Dr. Ulvi Þeker in moderatörlüðünde, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof Dr Yunus Bekdemir, Ýþadamý Turan Özfýrat, Erdem Çenesiz ve Adnan Ölmez in katýldýklarý 2023 e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Samsun, Çorum, Tokat, Amasya konulu panelin ardýndan sona erdi. Toplantý Samsun Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Hitit ten burs çaðrýsý itit Üniverdsitesi ihtiyaç sahibi baþarýlý- burs verilmesi çaðrýsýnda Höðrencilere bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nden yapýlan açýklamada, bugün itibariyle sayýlarý 12 bin 500 e ulaþan öðrencilerden ihtiyaç sahiplerine çeþitli burs ve destekler verildiði belirtilerek, þöyle denildi; Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ile ilimiz STK larý ve hayýrseverleri tarafýndan verilen çeþitli burslara ek olarak, Üniversitemizde geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýl da kýsmi zamanlý öðrenci uygulamasý ile çok sayýda öðrencimize destek verilmeye devam edilecektir. Ayrýca ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerimize yemek bursu uygulamasýna da devam edilecektir. Ancak tüm bu desteklere raðmen üniversitemizin ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerine destek verilmesi mümkün olamamaktadýr. Bu çerçevede yarýnýn Türkiye sini þekillendirecek baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilerimize katkýda bulunmak üzere, maddi gücü oranýnda tüm Çorumlu hemþehrilerimizi ve gönüldaþlarýmýzý öðrencilerimize burs/ destek vermeye davet ediyoruz. Gençlerimize verecekleri desteklerden dolayý tüm hayýrseverlerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz. KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

4 4 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Cami-Cemevi Projesi Çorum da da heyecan yarattý A HP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, M2012 yýlý sonunda Ortadoðu Gazetesi'ne verdiði mülâkatta, cemevlerine iliþkin çok çarpýcý açýklamalarda bulunmuþ. Bugün konuþulan cami-cemevi projesini o günlerde gazetelere verdiði beyanatlarýnda dile getirmiþ. MHP liderinin özellikle cemevleriyle ilgili açýklamalarý ezber bozacak cinsten. Ýþte o röportaj CEMEVÝ TARTIÞMALARI NE- ZAKETTEN YOKSUN - Gündemde öne çýkan konu baþlýklardan birisi de TBMM merkezli Cemevi tartýþmalarý. Sizin Alevilerin sorunlarýna yönelik samimi tutumunuz iyi biliniyor. Acaba Meclis'te Cemevi olsun, olmasýn münakaþalarýnýn neresindesiniz? Biz bu tartýþmalarýn dýþýndayýz. Ne var ki TBMM'nde Cemevi açýlmasý konusunda karþýlýklý bir þekilde süren hýrpalayýcý diyaloglarý üzüntüyle izliyorum. Cemevi meselesi etrafýnda siyasi kaygýyla hareket eden, çýkar ve ikbal uman malum isimler yine zýt kutuplarda toplanmýþ durumda. Alevi Ýslam inancýna mensup kardeþlerimizin hassas ve duyarlý olduðu konularý saygý ve nezaketten yoksun bir halde ele almak hiç tasvip etmediðimiz bir husustur. TBMM'nde Cemevi açýlmasýyla ilgili müracaat hep kritik ve sorunlu konularda kendisini gösteren bir milletvekili tarafýndan yapýldý. Önem derecesi yüksek böylesine bir konuyu enine boyuna tartýþtýktan sonra gündeme getirmek aslýnda daha doðruydu. TBMM'nin Cemevi'ni ibadet yeri kapsamýnda deðerlendirmeyen yorumu ve arkasýndan konunun mahkemeye taþýnmasý en baþta Alevi kardeþlerimizi rencide etmiþtir. Bizim Alevi Ýslam inancýndaki kardeþlerimizle ilgili düþüncelerimiz nettir. Bugüne kadar da her düzey ve zeminde ifade edilmiþtir. Özellikle 18 Kasým 2008 ve 24 Kasým 2009 tarihli grup konuþmalarým buna örnektir. Alevi Ýslam inancýný benimseyen kardeþlerimizin inanç ve kültür temelli sorun ve beklentileri vardýr. Þüphesiz bunlarý inkar edemeyiz. Merak ediyorum, 2009'da baþlatýlan Alevi açýlýmý acaba hangi sonuca ulaþtý? - Size göre? Ulaþmadý ki hala sorunlar konuþuluyor, hala beklentiler devam ediyor. nkara da önceki gün temeli atýlan cami-cemevi projesinin Çorum da hayata geçirileceðine dair haberler heyecan uyandýrdý. Haberin dün web sayfamýz te yayýmlanmasýnýn ardýndan, çok sayýda okur, konuya iliþkin yorumlarýný web sayfamýzda paylaþtý. Cami-cemevi projesinin Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da hayata geçirileceði haberi dün gazetemizin web sayfasýnda yoðun ilgi gördü. Radikal gazetesinden alýntýladýðýmýz haberde,, Ankara da önceki gün temeli atýlan ve Fethullah Gülen in önerisi, Cem Vakfý ile Alevi-Sünni iþadamlarýnýn desteðiyle yapýlacak olan Cami-Cemevi-Aþevi projesi büyük ses getirdi. Bazý Alevi derneklerinin tepki göstermesi ve çýkan olaylara karþýn projeden geri adým atýlmayacak. Ankara dan sonra beþ ayrý kentte benzer proje hayata geçirilecek. Bu yerlerin Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum olduðu öðrenildi. Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý Baþkaný Kemal Kaya, projeye karþý çýkanlara diyalog çaðrýsý yaptý. denildi. Okurlardan yorumlar Söz konusu haberi gazetemizin web sayfasý te yayýmlanmasý ile okurlarýmýz yoðun ilgi gösterdi. Habere gönderilen bazý okur yorumlarý þöyle: Þah sultan/ canlar biz neyi paylaþamýyoruz ceylanla aslaný bir arada tutan hünkar deðilmidir? Canlar biz alevilerle sünni kardeþlerimiz arasýnda hiç bir sorun yoktur. Sorunlar ne yazýk ki inancýmýzý erkanýmýzý rant haline getiren özelliklede avrupa destekli derneklerle halkýmýzý soyan sömüren zübükzadelerin sorunu. Sizce Ankara da bu projeye karþý çýkanlar aleviliði bildiðinden mi ya da alevileri çok sevdiðinden midir? Hayýr onlar bizleri deðil kendi çýkarlarýnýn peþinde gidenlerdir. Onlarý ulu divana havale ediyorum. Satýlmýþ Pek/ Aleviler arasýnda hem kendilerini tanýmlama hem de iktidara ve devlete bakýþ noktasýnda ciddi farklýlýklar var. Alevi kardeþlerin hepsinin düþüncesi ayný deðil tabii olarak. Ancak Alevi kimliðini ön planda tutanlarýn cumhuriyet faciasý olan Dersim katliamýnýn hesabýný da sormalarý gerekmez mi? Sadece tekkeler deðil, Ýslamcýlarýn vakýflarý da kapatýldý ve mallarýna el konuldu.bu tarih objektif sorgulanmalý.chpnin ekseninden çýkýlmalý Haydar Öncü/ Dersim katliamý ve Alevi tehciri/göçü konusunda alevi kardeþlerimizden tavýr bekliyoruz. Cumhuriyet tarihini ve kiþileri kutsallaþtýrmadan nesnel bir þekilde eleþtirebilmeliyiz. Toplumsal adalet ve barýþ için saðlýklý, tarih anlayýþýna ihtiyacýmýz var. Kestirip atmak çözüm deðil. Ali Metin/Alevi kardeþler Tekke ve Zaviyeleri yasaklayan kanuna karþý çýkmalýlar.ýbadethane statüsü olmasýnýn pratikte bir karþýlýðý yok zaten.camileri de cemevlerini de halk kendisi yaptýrýyor.hem diyanet eleþtirisi hem de ibadethane statüsü istenmesi çeliþki olur.tekke ve zaviyeler serbest olup tüm mezhep ve inanç gruplarý için serbest ibadet etmeli elbet. Ahmet Hoca/Hani alevilikte ayrým yoktu, hani alevilerde birlik beraberlik vardý. Ben inanmýyorum artýk alevilere. Çorumlu 19/ Bu proje toplumlarý kaynaþtýracak bir projedir ehlibeyt dostu/ Bu projeye karþý çýkanlar mankurtlaþmýþ alevilerdir yani aleviliði rant haline getirenler toplumlarýn kaynaþmasýný istemiyorlar Ben de bir alevi olarak bu projeyi doðru düþünülmüþ bir proje olarak düþünüyorum ne yazýk ki büyük bir çoðunluðun sesi çýkmadýðýndan azýnlýðýn sesi tüm alevilerin düþüncesi gibi algýlanýyor. Alevilikte þeriat kapýsýndan geçmeden tarikat kapýsýna varýlmaz yani namaz da bizim oruç ta bizim ama lütfen bu iþlere politik bakýlmasýn. Alevilik kimsenin malý deðil rant kapýsý da deðil. Bahçeli bir yýl önce önermiþ TÜRK-ÝSLAM KÜLLÝYELERÝ OLUÞTURULMALI - Peki, çözüm nasýl saðlanacak? Var olan, her geçen gün de mesafe kaydeden sorunlarý milli bütünlük, toplumsal hoþgörü ve dayanýþma ruhu ile çözmeliyiz. Artýk aþýlamayan ve marazi hal alan korku ve endiþelerden kurtulmak gerekiyor. Kliþelerden, içi boþ suçlama ve polemiklerden, siyasi hesap ve kurnazlýklardan sýyrýlmak icap ediyor. Karþýlýklý anlama, anlaþýlma, diyalog, saygý ve tolerans kanallarý kurulmadýkça önümüze çýkarýlan problemlerin üstesinden gelemeyiz. Alevi Ýslam inancýna mensup kardeþlerimizin sorunlarý dürüst ve içtenlikle deðerlendirmeye tabi tutulmalý ve mutlaka da çö- MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli zülmelidir. Bu konu yeterince istismar edilmiþ, haddinden fazla kanatýlmýþtýr. Aleviliði siyasi rant aracý olarak görenler mutlaka kenara itilmeli, þahsi ikbal ve fýrsat penceresi görenler dýþlanmalýdýr. Alevilik bir inancýn, bir felsefenin, bir tefekkürün ve bir kültürün ifadesidir. Bunun için farklýlýklar eksenine hapsedilmemeli, çýkmaz sokaklara sýkýþtýrýlmamalýdýr. - Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'yla ilgili sorunlarý var. Bunu nasýl görüyorsunuz? Daha doðru bir deyimle, yönetimde temsil edilmeleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bize göre Alevi Ýslam inancýný da bünyesinde temsil edecek þekilde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda yapýsal bir düzenlemeye gitmek gerekmektedir. Bundan daha tabii ne olabilir ki? TAKSÝM VE ÇAMLICA'YA CEMEVÝ DE YAPILSIN - Cemevleri hakkýnda ne diyeceksiniz? Öteden beri savunduðumuz gibi, Alevi toplumunun hayatýnda çok önemli yeri olan cemevi gerçeði, siyasi kaygýlardan uzak cami-cemevi karþýtlýðýna dönüþtürülmeden kabul edilmelidir. Cemevi inanç ve kültür hayatýmýzýn bir unsurudur. Cemevlerine devlet yardýmý yapýlmalý, genel bütçeden ödenek tahsis edilmelidir. Ülkemizin deðiþik yerlerinde Türk-Ýslam külliyeleri oluþturulmalýdýr. Bunlardan birisi de Ýstanbul'da hayata geçirilebilir. Mesela Çamlýca ve Taksim'e cami yapýmý için tahsis edilen alanlarýn bir bölümüne cemevi de yapýlabilir. Türk-Ýslam mimarisi ve estetiðine uygun olarak, bir tarafta cami, diðer tarafta cemevi inþasýyla kardeþliðe, toplumsal uzlaþma ve birliktelik ruhuna büyük katkýlar saðlar. Rektör den Güçlü ye geçmiþ olsun ziyareti itit Üniversitesi Rektörü HProf. Dr. Reha Metin Alkan, haber için gittiði olay yerinde geçirdiði trafik kazasý sonucu aðýr yaralanan ve tedavi sürecine Osmancýk'ta devam eden gazeteci Orhan Güçlü yü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü S. Oðuzhan Kývrak da hazýr bulundu. Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi alan Rektör Alkan, geçmiþ olsun temennisinde bulunarak acil þifalar diledi. Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da cami-cemevi projesi hayata geçirilecek. Çorum a cami-cemevi projesi ve 4 þehre daha Cami-Cemevi yolda. ÝÝstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum'da cami-cemevi projesi hayata geçirilecek Ankara da önceki gün temeli atýlan ve Fethullah Gülen in önerisi, Cem Vakfý ile Alevi-Sünni iþadamlarýnýn desteðiyle yapýlacak olan Cami- Cemevi-Aþevi projesi büyük ses getirdi. Bazý Alevi derneklerinin tepki göstermesi ve çýkan olaylara karþýn projeden geri adým atýlmayacak. Ankara dan sonra beþ ayrý kentte benzer proje hayata geçirilecek. Bu yerlerin Ýstanbul Kartal, Ýzmir Çiðli, Gaziantep, Adana ve Çorum olduðu öðrenildi. Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý Baþkaný Kemal Kaya, projeye karþý çýkanlara diyalog çaðrýsý yaptý. Protestolarýn demokratik bir hak olduðunu söyleyen Kaya, Bizler de onlar da medeni insanlarýz. Kimin kafasýnda hangi soru iþareti var ise bize aktarsýn. Her türlü diyaloða, soru iþaretlerini gidermeye hazýrýz dedi. Radikal gazetesinden Ömer Þahin'in haberine göre, projeyi yürütecek olan Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür, Eðitim, Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý nda ikisi Sünni 10 yönetici bulunuyor. Kendisi de Alevi olan Vakýf Baþkaný Kemal Kaya, Alevi kesimden gelen tepkileri anlamakta zorlandýðýný söyledi. Bu projenin cemevlerinin statüsü açýsýndan bir kazaným olduðunun altýný çizen Kaya, karþý çýkanlarýn en büyük kaygýsý olan Sünnileþtirmeasimilasyon iddialarýna da açýklýk getirdi. Devlet projesi deðil Alevileri Sünnileþtirme gibi projeleri olmadýðýný vurgulayan Kemal Kaya þunlarý söyledi: Bu proje devlet projesi deðildir. Ýki özel kuruluþun gönülleri kazanmaya dönük çalýþmasýdýr. Ýlk kez de uygulanmýyor. Bu model Hacý Bektaþ ta var. Biz her caminin yanýna cemevi olsun demiyoruz. Ýhtiyaç olan yerlerde olabilir. Tarihte Alevilerin devletle sorunu olmuþtur ama halk arasýnda Alevi-Sünni sorunu olmamýþtýr. Çorum, Maraþ, Sivas olaylarý da böyledir. Dedeler, Alevilerin kanaat önderleridir. Cemleri de dedeler yapacak. Eðer asimilasyon-sünnileþtirme gibi kaygýlarý olanlar varsa gelsinler cemleri denetlesinler. Mahalle baskýsý var Mamak ta Alevilerin yoðun yaþadýðý Tuzluçayýr da temeli atýlan proje polis müdahalesine yol açan gösterilere neden olmuþtu. Vakýf yetkilileri, Alevilerin büyük çoðunluðunun projeyi desteklediði düþüncesinde. Bazý Alevi dedelerinin telefonla arayýp Tarihe not düþtünüz sözleriyle destek verdiðini söyleyen bir vakýf yetkilisi, Maalesef yoðun bir mahalle baskýsý yaþanýyor. Sessiz çoðunluk projenin yanýnda yer alýyor dedi Ýyi niyetli dahi olsa olumlu adým deðil Eski AKP Ýstanbul Milletvekili Reha Çamuroðlu: Sayýn Ýzzettin Doðan ýn Böyle bir kompleks inþa edilecek, parayý da onlar verecek yaklaþýmý rencide edicidir. 12 Eylül ün karýþtýr barýþtýr politikasý akla geliyor. Ýnsanlar inançlarýndan mutludur; onlarý dönüþtürücü çabalara gitmemelidir. Bu giriþimi iyi niyetli dahi olsa, anlamlý ve olumlu bulmuyorum. Þah Kulu Sultan Dergâhý Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Taþtekin: Keþke bu proje Baþbakan veya Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan ilan edilseydi. O zaman toplumsal barýþa dönük bir adým ÖK, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün Ýs- Meslek Yüksek Okulu'nda açmayý Ykilip planladýðý yeni programlar için onay verdi. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Grafik Tasarýmý" ve "Ýç Mekan Tasarýmý" programlarýnýn açýlmasý konusundaki teklifi, YÖK'ün 28 Aðustos tarihinde yaptýðý toplantýda incelendikten sonra onaylandý yýlý sonu itibari ile Ýskilip MYO bünyesinde 1 program bulunurken, YÖK tarafýndan onaylanan ve son dönemlerde il ve ülke ihtiyaçlarý göz önünde tutularak istihdam odaklý ve yüksek tercih oranlarýna sahip olma kriterleri çerçevesinde açýlan bu iki program ile birlikte Ýskilip MYO bünyesindeki program sayýsý 5'e ulaþtýðý bildirildi. olurdu. Gülen Cemaati ile parelel düþünen Ýzzettin Hoca nýn bu proje için Alevilerin fikirlerine baþvurmasý gerekirdi. Sonunu düþünmeden evet demesi bizi incitti, kendisini küçük düþürdü. Bizim talebimiz, cemevlerinin yasal statüye kavuþmasý ve laik devletin inanç merkezlerine karýþmamasýdýr. O para helal midir, deðil midir; biz nereden bileceðiz? Burada nasýl ibadet yapacaðýz? Bizim itirazýmýz, kompleksin cemaat tarafýndan yapýlmasýnadýr. Düþünün, Aleviler ramazan ayýnda buraya gitti, saz çaldý, o zaman ne olacak? Hacý Bektaþi Veli Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez: Alevi geleneðinde cami yoktur. Hacýbektaþ Dergâhý nda vardýr fakat o da Osmanlý tarafýndan zorla yapýlmýþtýr. Proje asimilasyon programýdýr. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu: Dayatmacý bir zihniyetin ürünü. Kabul edilemez. Tarihsel olarak tasavvufî akýmlarla yakýn iliþkisi olsa da Sünni/müteþerri Ýslam da anlaþýldýðý þekliyle klasik bir tarikat deðildir. Cemevleri Alevi ibadethanesidir. Baba Mansur soyundan gelen Alevi kanat önderlerinden Seyit Derviþ Tur: Cami-Cemevi Kültür Merkezi Alevi-Sünni kardeþliðini pekiþtiren bir projedir. Protesto için sokaða çýkan canlarýmýz eski siyasetçilerdir. Çoðu þimdi derneklerimizin, federasyonlarýmýzýn, vakýflarýmýzýn baþýna geçtiler. Bunlar, Alevilerin bugüne kadar gelen hükümetlerle olsun bugünkü hükümetle olsun barýþýk olmasýný istemezler. Türkmen Alevi Bektaþi Derneði Genel Baþkaný Özdemir Özdemir: Fethullah Hoca nýn uzattýðý samimi, dost eli, düþman eli deðil. Protestolarla geri çevrilmemeli. Ýzzetin Hoca, samimi bir insan olduðu için Alevi kardeþlerimiz için uygun görüp, uygulamak istemiþ. Aydos Dernekler Federasyonu Baþkaný Nurikan Akdemir: Ýnsanlarýn ortak paydalarýný bir arada yaþayabildiði, ayný yerde insanlarýn birbirine, kimliðine saygý gösterdiði bu projeye destek veriyoruz. Sünni kesimde de Alevilik üzerine bazý algýlar vardý. Onlarý da yýkmýþ olacak. Onlar da Aleviliðin ibadet þeklini, Ýslam ýn bir yorum farkýyla ibadet yaptýðýný görecekler. Hacý Bektaþi Veli Kültür Eðitim Saðlýk ve Araþtýrma Vakfý Baþkaný Kemal Kaya: Cemevlerinin statü kazanmasý konusunda bir adým bu. Arkadaþlarýn neye itiraz ettiðini anlayabilsem... Belki sermayesine itiraz ediyorlardýr ama susamýþsýnýz, suya ihtiyacýnýz var, suya birisi kova sallamýþ, içmemezlik yapar mýsýnýz? Alevi dedesi Celal Abbas Bektaþoðlu: Senelerdir zýtlaþýldý, ne geçti elimize, hangi tarafýn eline ne geçti? Protestocular marjinal gruplar. Suyu bulandýrmak istiyorlar. Olaylý tören Cami- Cemevi ve Kültür Merkezi kompleksinin temeli önceki gün atýlýrken tören öncesi olaylar çýkmýþtý. Temel atma törenini protesto eden bir grup, Tuzluçayýr Meydaný na barikat kurarak yolu kapatmýþtý. Polisin uyarýlarýna karþýn protestosunu sürdüren gruba polis müdahale etmiþti. TOMA lardan sýkýlan tazyikli su ile daðýtýlmak istenen grup, polislere uzun süre direnirken ortalýk savaþ alanýna dönmüþtü. YÖK ten grafik tasarým programýna onay geldi Hitit Üniversitesi'nin sitesinde yapýlan duyuruda, her iki programýn amacý þu þekilde ifade edildi; Grafik Tasarýmý Programýnýn Amacý; Grafik Tasarýmý programý ülkemizin ihtiyaçlarýna göre teknolojideki geliþmeleri izleyerek grafik tasarým konularýnda araþtýrmalar, incelemeler yapmak ve grafik tasarým alanýnda her türlü yetkinliðe, donanýma sahip tasarýmcýlar yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Duygu ve düþünceleri grafik imge ile ifade eden, güzel sanatlarý bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiþtirmeyi de amaçlayan Grafik Tasarým Programý ayrýca, iþ hayatý için yaratýcý teknik, görsel ve sanatsal etkinlikleri harekete geçirerek etkin bir reklam dünyasý oluþturmayý, ürün ve tüketici arasýndaki gerekli iletiþimi kurmayý da amaçlar. Ýç Mekan Tasarýmý Programýnýn Amacý; Ýç Mekan Tasarýmý programý mesleki bilgilerle donatýlmýþ ön lisans düzeyinde öðrenci yetiþtirmek, gerek bölüm öðretim elemanlarýnýn yaptýðý, gerekse ülke çapýnda yapýlan araþtýrmalarla þu anda kalifiye eleman eksikliði olan iþletmelere tasarýmcý yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.

5 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL CHP siz Türkiye cennettir O smancýk'ta beþ ayrý Bunlar devam edecek. yatýrýmýn temel atma dedi. ve baþlama töreninde ko Birileri felaket telnuþan AK Parti Çorum lallýðý yapmayý siyaset samilletvekili TBMM Ýdare nýyor Amiri Salim Uslu, BirileBazý kesimler tarari felaket tellallýðý yapmayý fýndan siyasette felaket siyaset sanýyor. Dün birisi tellallýðý yapýldýðýný ifade CHP'siz Türkiye cehenneeden Uslu, Birileri felamin öteki adýdýr demiþ. ket tellallýðý yapmayý siyachp siz dönem Türkiye set sanýyor. Dün birisi için cennetin tam kendisichp'siz Türkiye cehennedir. dedi. min öteki adýdýr demiþ. Osmancýk'taki temel Biz CHP'nin zulmünü, atma töreninde Çorum'da haksýzlýðýný görmüþ insanve Türkiye'de AK Parti iklar olarak, yetmiþli yýllartidarýnýn gerçekleþtirdiði daki kuyruklarý unutmaosmancýk'ta beþ ayrý yatýrýmýn temeli atýldý. yatýrýmlarý anlatan Salim dýk. Biz CHP dönemini de Uslu, yapýlan hizmetlerin gördük, AK Parti dönemiderviþ tespihinin taneleri gibi olduðunu söyledi. Uslu, Yapýlan hizni de gördük. CHP'siz dönem Türkiye için cennetin tam kendisidir. metler derviþ tespihinin taneleri gibidir. Çekmekle ve yapmakla bitbizim hedefimiz ülkeyi cennet ülke yapmaktýr. Hedefimiz budur. miyor. Ne kadar çok çalýþsak ne kadar çok koþtursak hizmetleri bibazýlarý kendi kafalarýnda CHP'siz Türkiye'yi cehennem olarak götirmek mümkün deðil. Ýnsanýn olduðu yerde sorun var, bir de geçmirüyor olabilirler. Yüzde dört kalkýnma hýzýyla Türkiye göz kamaþtýþin stoklarý ile bunlarý yan yana deðerlendirdiðimizde ayný horasan rýyor ve sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamýþsa, yoksuluna, hastasýna erleri gibi, derviþ gibi döne döne çalýþmamýz gerekiyor. Bazýlarý da þefkat elini uzatýyorsa birileri altmýþ yýldýr iktidarý göremedik diyesiyaset yaptýklarýný düþünüyorlar. Siyasetçiden çok eksik kalanlarýn rek Türkiye'yi cehenneme çevirme çabalarýný anlýyoruz. Kendilerinfelaket tellallýðý yapýyorlar. Biz hizmetleri baþlamakla bitirmek arade sorumluluk görmeyenlerin aðaca, çiçeðe takýlmalarýný anlýyoruz, sýndaki mesafeyi, siyaseti bir hizmet aracý olarak görmenin sorumbunlarýn arkasýnda sizlere iktidar çýkmaz. Çünkü bu millet oy verirluluðundayýz. Hizmetler baþlýyor ve bitiyor. Sadece Osmancýk'ý þanken eskiden babadan kalma usüllerle deðil, aklýna ve vicdanýna gütiye haline getirdiðimizden bahsedemeyiz. Türkiye'nin her yerinde venerek oy veriyor. Türkiye halký yatýrýmlarýn, ekonomik ve sosyal hizmet yarýþý devam ediyor. Bütün bunlarý büyük usta Recep Tayyip performansýn en iyisine en güzeline layýktýr. Bu aziz milletin geçmierdoðan sayesinde yapýyoruz. 23 milyonluk bir yatýrým Osmancýk'a þinde ve mayasýnda hizmet vardýr. þeklinde konuþtu. kazandýrýldý. Bu ne yapýlacak yatýrýmlarýn ilki ne de sonu olacak. O Halka hizmetten daha büyük övünç tanýmýyoruz smancýk'ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreninde konuþan Vali Sabri Baþköy, Bu kadro halka hizmetten daha büyük övünç tanýmýyor. dedi. Osmancýk'ta gerçekleþtirilen törende halka hitap eden Vali Sabri Baþköy, Çorum'da yapýlan hizmetlerle ilgili bilgi sundu. Vali Baþköy konuþmasýnda þunlarý söyledi; Bu sene Çorum'un tamamýnda iki milyar yüz milyon civarýnda kamu yatýrýmý yapýlýyor. Vali Sabri Baþköy, Bu kadro halka hizmetten daha büyük övünç tanýmýyor. dedi. Buna belediyeler dahil deðil. En son sayýn vekillerimizin takibi ile daha bu akþam köydes öde- neklerinde 8 milyon para kullanýlýrken ilave 3 milyon daha geldi. Tekrar genel sekreterimiz ve kaymakamlarýmýz ile toplantýlar yapýp ilave bütçeler sunacaðýz. Bu daha çok parke, daha fazla asfalt, daha fazla kanalizasyon demektir. Resmin tamamýna baktýðýmýzda Çorum'un problemlerinin tek tek hallolduðunu görüyoruz. Kampüs meselemiz vardý þimdi bitti. Yýkýlmasý gereken binalar vardý, eski adliye binasý, kültür merkezi yýkýldý. Polis okulunun arsa meselesi vardý çözüldü. Ben sadece yapýlanlardan bir demet sundum. Ama yapýlan iþler müþterek akýl, ortak dayanýþma ve takip ile meydana geliyor. Bu sonuç bu sinerji çözümü meydana getiriyor. Bu çözüm sizler için. Bu kadro halka hizmetten daha büyük bir övünç tanýmamaktadýr. VATANDAÞIMIN SEVÝNÇ GÖZ YAÞINDAN DAHA BÜYÜK ONUR TANIMAM Ben de Valiniz olarak sizlerin sevinç göz yaþýndan daha kutsal bir kaðýt parçasýný kabul etmedim, gönlümde ondan büyük hiçbir þey hissetmedim. Artýk hizmet standartlarý artmaya baþladý. Geçen köyün birisine gittim. Muhtar benden fitness grubu istiyor. Jimnastik aleti istiyor. Bunlarý yirmi yýl önce hayal edemiyorduk. Bu þehirde ne varsa köyde onun var olduðunun iþaretidir. Bu kadro sizi ötekileþtirmeden, kim ne þekilde düþünüyor olursa olsun ayný þekilde koklayarak hizmet etmeye çalýþýyoruz. Bundan daha üstün görev anlayýþý tanýmýyoruz. Seçimden ve hizmetten kaçmayýz P arti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, gerçekleþtirilen yatýrýmlarý hiçbir zaman siyasi bir manevra olarak görmediklerini söyleyerek hiçbir zaman seçimden ve hizmetten kaçan taraf olmadýklarýný kaydetti. Osmancýk taki temel atma töreninde konuþan Baðcý, temeli atýlan yatýrýmlarýn kýsa sürede tamamlanarak açýlýþlarýnýn gerçekleþtirildiðini ve Osmancýk taki yatýrýmlarýn da kýsa sürede tamamlanarak yine törenlerle açýlýþlarýnýn yapýlacaðýný belirtti. Osmancýk taki alt yapý yatýrýmlarýnýn uzun yýllarýn yatýrýmý olduðunu kaydeden Baðcý, Geçen yýl elli metre ileride 31 milyon liralýk bir alt yapý ihalesini beraberce baþlatmýþtýk. Kanalizasyonla ilgili çalýþmanýn baþlangýcýný vermiþtik. Bir yýl bitmeden, on ay sonra 7 milyonluk bir belediye yatýrýmý ve 18 milyonluk kamu yatýrýmlarýnýn temel atma töreninde berabe- riz. Her yýl onlarca milyon liralýk yatýrýmý beraberce gerçekleþtiriyor ve açýlýþ tarihlerini belirtiyoruz. Kanalizasyon töreninde verdiðimiz sözler gereðince yýl sonuna kadar kazdýðýmýz bütün sokaklarda içme suyu ve yaðmur suyunun ardýndan hemen asfaltýna kavuþturacaðýz. Asfaltýn ihalesini belediyemiz gerçekleþtirdi. Ömürlük bir alt yapýyý Osmancýk a kazandýracaðýz. Sýkýntýlý birkaç ayýmýz daha var ama biz sizlerden sabýr bekliyoruz. Hoþgörünüze inanarak seçim öncesi huzurunuza geldik ne seçimden ne de hizmetten kaçan taraf olduk. Osmancýk Yüksek Okulumuzda yýllardýr hep yurt olmadýðý için ilgi zayýf oluyordu. Bunun sýkýntýsýný yaþýyorduk. Bugün 342 kapasiteli yurdun temelini atýyor ve bu sorunu da çözüme kavuþturuyoruz. Osmancýk bini aþan bir öðrenci potansiyelini yakalayacak. Yeni bölümler açýlacak. Türkiye nin en çok tercih edilen bölümlerini yüksek okulumuza kazandýrmýþ olu- nacak ve modern yurdumuzu da hizmete sunmuþ olacaðýz dedi. Baðcý, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Dodurga Osmancýk yolu, 18 kilometrelik yolun projelendirilmesi yapýlmýþtý. Bu yolun standartlarýnýn yükseltilmesi gerekiyordu. Osmancýk ýn cazibesi nedeniyle geçiþ güzergahý olduðu için bu yola ilgi gösterdik. Maliye Alaca Türkiye de doðalgaz konusunu gündeme getirdikleri için örnek oldu ve Bakanlar Kurulu kararý çýkmasýna vesile oldu. dedi. Bakanlýðýmýzdan gönderilen 2 milyonluk ödenek Ýl Özel Ýdaresi ne ulaþtý, ihalesi yapýlarak bir yýl içinde bu yolu hizmete sunacaðýz. 24 Eylül tarihinde ihalesi gerçekleþtirilecek Osmancýk Gençlik Merkezi, Gemici Mahallemizde arsamýz belediyemiz tarafýndan verilen bu nedenle Belediye Baþkanýmýz ve Meclis Üyelerimize teþekkür ediyorum. 10 dönümlük alana Gençlik Mer- kezi kurulacak, yýl sonuna yer teslimi yapýlacak ve beraberce temelini atacaðýz 300 öðrencilik Ýmam Hatip Lisesi pansiyonun ihalesi yapýldý, okulumuz bahçesine bu yurdu da hizmete sunmuþ olacaðýz. Her vesile ile söylüyorum otuz yýl önce seksen kiþilik koðuþta yatmýþ bir hemþehrinizim þimdi üç kiþilik odalarda konaklanan çalýþma odalarý olan yurtlar kazandýrýyoruz. Yýldýrým, Osmancýk'taki temel atma töreninde yaptýðý konuþmada doðalgaz konusuna deðindi. Ýskilip, Osmancýk ve Alaca'da doðalgaz konusunda çalýþmalarýn devam ettiðini ve kampanya süreçlerinin sürdüðünü ifade eden Yýldýrým, Doðalgaz çok önemli. Osmancýk ve Alaca gündeme doðalgazý getirdiði için Türkiye'ye örnek oldu ve ön ayak oldu. En çok hak eden ilçe Osmancýk ve Alaca'dýr. Bundan sonra iþ size kalýyor, siz aboneliklerinizi yaptýðýnýz takdirde 29 Ekim'e kalmadan abonelikler tamamlandýðýnda hemen ihaleler yapýlacak ve çalýþmalar baþlayacak. Herkes abone- sini olmalý ve Osmancýk'a doðalgazý getirmemiz gerekiyor. diye konuþtu. Türkiye'de de büyük hizmetler yapýldýðýnýn altýný çizen Yýldýrým, Bu hizmetlerin devam etmesi için istikrar ve güven çok önemlidir. Geçmiþ dönemlerdeki kualisyon hükümetlerinde çektiðimiz sýkýntýlarý herkes biliyor bu hizmetlerin gelmesi, eðitimden saðlýða, sosyal paylaþýmlarda insanlarýn hak ettiðini elde etmesi için istikrarýn devam etmesi gerekiyor. Bu istikrar konusunda yapýlan anketlerde üst düzey oy oranlarý gözükmektedir. Millet, öðrencilerimiz yapýlan oyunlarýn farkýnda. dedi. Osmancýk ve Alaca nýn ýsrarý örnek oldu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Osmancýk ve AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, temel atma törenine katýldý. 23 milyonluk beþ yatýrýmýn temeli atýldý Belediye önünde temsili olarak bütün yatýrýmlarýn baþlangýcýnýn verildiði kurdele kesildi. O smancýk ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreni yapýldý. Törende hizmet yatýrýmlarýnýn devam edeceði mesajý verildi. Osmancýk Belediyesi Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta 18 derslikli Ýnönü Zaferi Ýlkokulu, 200 kiþilik lise pansiyonu, 300 kiþilik Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu, Güreþ Antreman Salonu ile Belediye tarafýndan içme ve yaðmur suyu inþaatý temel atma ve baþlama töreni gerçekleþtirildi. Toplam 23 milyon TL deðerindeki yatýrýmlar için Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Vekili Ali Erdoðan, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ilk olarak yatýrýmlarýn bulunduðu alanda temel atma merasimine katýldý. Vali Baþköy, milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra Belediye önünde vatandaþlarýn da katýldýðý törende yer aldý. Vali Baþköy, Milletvekilleri ve Osmancýk ta 23 Milyon deðerindeki beþ ayrý yatýrýmýn temel atma ve baþlama töreni yapýldý. Temel atma töreni yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yatýrýmlar hakkýnda vatandaþlara bilgi verdi. Belediye önünde temsili olarak bütün yatýrýmlarýn baþlangýcýnýn verildiði kurdele kesildi. Vali Baþköy, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým daha sonra belediye önünde vatandaþlara yemek ikramýnda bulundu. Vali Baþköy, milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra Belediye önünde vatandaþlarýn da katýldýðý törende yer aldý.

6 6 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Sungurlu ya MHP den 2 aday Ç orum un Sungurlu ilçesinde eðitimci Yakup Aksungur Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) belediye baþkan aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen MHP Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Aksungur, Sungurlu ve Sungurlu halkýna hakkaniyetle, halkýný dinleyen, insana insan gibi deðer veren, onurlu, þerefli, haysiyetli düþüncelerle hizmet etmek istediðini söyledi. Belediyeyi rant deðil, hizmet kapýsý olarak gördüðünü dile getiren Aksungur, Sungurlumuzu rahat, yaþanabilir, þirin, estetik, aydýnlýk, huzurlu, göç veren deðil, göç alan ufku açýk bir þehir haline getirmek istiyorum. Bu düþüncelerimi Sungurlumuzda yaþayan ve Sungurlu dýþýnda Sungurlu sevdalýlarýyla hep birlikte el ele, gönül gönüle gerçekleþtirebileceðimize inanýyorum. Allah katýndaki sorumluluðumu biliyorum. Bu sorumluluða tüm partili, partisiz arkadaþlarýmý davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde baþaramayacaðýmýz hiçbir þey yoktur. Beraberce daha önceki yýllarda yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Siyasi dene- Yakup Aksungur Mehmet Karaca Sungurlu MHP de belediye baþkan aday adaylarý açýklama yaptý. yimim az çok bulunmaktadýr dedi. Sungurlu ve ilçe halkýnýn geleceði için aday adayý olduðunu belirten Aksungur, ilçeye daha iyi hizmetlerde bulunmak amacýyla MHP'den baþkan aday adaylýðýný açýkladýðýný sözlerine ekledi. Çorum un Sungurlu ilçesinde iþadamý Mehmet Karaca Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý olduðunu açýkladý. MHP Ýlçe Baþkanlýðý nda bir basýn açýklamasý yapan Mehmet Karaca, amacýnýn toplumun tüm kesimlerini kucaklamak olduðunu söyledi. Sungurlu halkýna eþit mesafede olacaðýný dile getiren Karaca, Amacým aday adayý deðil, seçimi kazanmak olacaktýr. Hiçbir saklýmýz, gizlimiz olmayacaktýr. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Sungurlu gittikçe köyleþen, göç veren bir þehir haline geldi. Özelikle bunun ivedi bir þekilde önüne geçilmesi için çalýþmalar yapacaðým. Ýlçemiz ile ilgili sayýsýz projelerim var. Bunlar günü geldikçe halkýmýzla bir bir paylaþacaðým dedi. Karaca, diðer aday adaylarýna da baþarýlar diledi.(ýha) Tarým arazileri parçalanmamalý T ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan tarým arazilerinin bölünmesine iliþkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemindeki Medeni Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý konulu bilgilendirme toplantýsý Çankýrý da yapýldý. Toplantýya Tarým Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, TZOB 1. Bölgeye baðlý Ankara, Bolu, Bilecik, Çankýrý, Çorum, Düzce, Eskiþehir, Kütahya, Kýrþehir, Kýrýkkale ve Yozgat merkez ile ilçelerinin Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, tarýmýn Türkiye açýsýndan stratejik bir yere sahip olduðunu ifade ederek, mayýs 2013 verilerine göre 6 milyon 283 bin kiþinin tarým sektöründe istihdam edildiðini söyledi. Ýhracatta tarým ve gýdanýn payýnýn yüzde 10 olduðunu dile getiren Gamzeli, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluþ yýlý olan 2023 yýlýnda tarýmda 150 milyon dolarlýk milli gelir ve en az 40 milyon dolarlýk bir ihracat rakamý hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaþabilmek için tarýmla ilgili sorunlarýmý- Parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenlendi. zý çözmemiz gerekiyor. Ama ülkemizde etkin ve verimli tarým yapýlmasýný engelleyen tarým arazilerinin parçalanmýþlýðý ve parsel ölçülerinin küçüklüðüdür diye konuþtu. Tarým arazilerinin tarým dýþý kullanýlmasýnýn ortaya çeþitli sorunlar çýkardýðýný belirten Gamzeli, Çankýrý da Germece köyünde bulunan bir araziye tuz fabrikasý kurulmak istendiðini hatýrlatarak, Tuzun tarým arazisi üzerindeki zararlarý bildiðimiz için odamýz tarafýndan hukuki mücadele baþlatýlmýþ ve haklý olduðumuza mahkemece onay verilmiþtir. Bu konularda alýnabilecek en önemli tedbir bu tesislerin tarýmsal özelliði bulunmayan tecritli bölgelere kurulmasýdýr ifadelerine yer verdi. Tarým Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek de tarým sektörüyle uðraþanlarýn in- sanlarýn gýdasýný karþýladýðýný ve bu yönüyle tarýmýn kutsal bir meslek olduðunu belirtti. Türkiye tarýmýnýn verimliliði açýsýndan miras yasasýnýn önemli bir konu olduðunu vurgulayan Küsek, bölge bölge gezerek konu hakkýnda çiftçileri bilgilendirdiklerini kaydetti. Tarým arazilerinin küçük parçalara ayrýlmasýnýn üretimi azalttý- Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkanlýðý bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Medeni Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý konulu bilgilendirme toplantýsý Çankýrý da yapýldý. ðýný anlatan Tarým Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, arazilerin parçalanmasýnýn harcamalarý ve üretim maliyetini artýrdýðýný belirtti. Parçalanmýþ tarým arazilerine çiftçilerin daha az önem verdiðine dikkat Çeken Kürsek, "Türkiye'de 40 milyon kiþinin arazisini aslýnda 3 milyon kiþi kullanýyor. 37 milyon kiþinin arazisini de köydeki yakýnlarý kullanýyor. Bunlarda arazi baþkasýnýn olduðu için yeterli önemi göstermiyor. 37 milyon kiþi de maðdur, 3 milyon kiþi de maðdur. Bölünmeler bu þekilde devam ederse hem çiftçilik yapan maðdur oluyor, hem de çiftçilik yapmayan tarla sahibi maðdur. Dolayýsýyla Türkiye'nin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Nasýl biz evimizi, arabamýzý bölmeden mirasa konu ediyorsak, parselleri de bölmeden mirasa konu etmemiz lazým. Biz köydeki kardeþe býrakma durumunu yasalaþtýralým diyoruz. Yasa yürürlüðe girdikten sonra ölüm olduðunda kardeþler tapuya gidip parselleri bölemesinler. Hem üretim artsýn, hem çiftçilerimiz maðdur edilmesin" þeklinde konuþtu. Üreticilerden gelen sorularý da cevaplayan Kürek, tarým arazilerini en verimli hale getirebilmek için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.(ýha) Kan baðýþýna destek Kan baðýþý kampanyasýna Sungurlu Emniyet Müdürlüðü personeli yoðun ilgi gösterdi. T ürk Kýzýlayý Sungurlu Þube Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna, Sungurlu Emniyet Müdürlüðü personeli yoðun ilgi gösterdi. Atatürk Meydaný nda yapýlan kan baðýþý kampanyasýna, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Osman Ertaþ ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeli katýldý. Sungurlu Kýzýlay Þube baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, vatandaþlarýn can güvenliðinin korunmasý görevlerinin yaný sýra hastalarýn temel ihtiyacý olan kan baðýþý konusunda teþkilat olarak verdikleri desteklerden ötürü Emniyet Müdürü Osman Ertaþ a teþekkür etti. Sungurlu Emniyet Müdürü Osman Ertaþ ise, kan baðýþý kampanyasýný sosyal sorumluluk davranýþý olarak gördüklerini belirterek, emniyet teþkilatý olarak bu tür sosyal faaliyetlere destek verdiklerini vurguladý.(ýha) Kampanya Atatürk Meydaný nda düzenlendi. Kampanya Türk Kýzýlayý Sungurlu Þube Baþkanlýðý nda gerçekleþtirildi. Projelerimiz hayat buluyor Ç orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu da Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Gençlik Merkezi'nin projelerinin tamamlandýðýný ve ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapýlacaðýný söyledi. Baþkan Uzunkaya, Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 bin metrekare arsa üzerinde yapýlacak Gençlik Merkezi için, 100 bin lira baþlangýç ödeneðinin 2013 yýlý yatýrým programýnda olduðunu da bildirdi. Uzunkaya, Arazinin bu iþ için uygun bulunduðunu belirterek, büyük uðraþlar sonucunda arsayý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne tahsis ettik. Gerekli testler yapýldý projeleri hazýrlandý. 24 Eylül Tarihi itibariyle ihalesi yapýlacak dedi. Sungurludaki gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayacak bir tesisi yapmak amacýyla yola çýktýklarýný belirten Baþkan Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz gençlerimizin serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesi için il ve ilçelerde Gençlik Merkezleri kuruyor. Bu merkezler ile gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, böylece toplumda aktif bireyler olmalarýný hedefliyoruz ayrýca hedefimiz süreci bu yýl tamamlayýp inþaata baþlamaktýr. Ben projenin Ankara ayaðýný sýký bir þekilde takip etmeye devam edeceðim þeklinde konuþtu. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn gençlere çok önem verdiðini ve gençlerin topluma faydalý bireyler olmasý yolunda çok önemli çalýþmalar yaptýðýný söyleyen Baþkan Uzunkaya, Sayýn Baþbakanýmýz bizlerden gençlerin önünü açacak, zamanlarýný verimli kullanacak çalýþmalar beklediðini her fýrsatta söylüyor. Saðlýklý bir toplum oluþturmak için gençlerimizin yararlý aktiviteler yapmalarý çok önemlidir ifadesini kullandý.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, projeleri hakkýnda bilgi verdi. Projelerin tek tek hayata geçtiði belirtildi.

7 Ýhale operasyonunda 21 kiþi Adliye ye sevk edildi orum polisi tarafýn- yedi ilde dü- Çdan zenlenen eþzamanlý operasyonda, ihaleye fesat karýþtýrdýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 55 kiþiden 21 i adli makamlara sevk edildi. Bir istihbaratý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Çorum ve çevre illerde bazý þirketlerin ihaleye fesat karýþtýrdýklarý bilgisine ulaþýp ihaleleri izlemeye aldý. Yaklaþýk 1 yýl süren teknik takibin ardýndan KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, Çorum ile Ankara, Kayseri, Niðde, Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Karabük, Balýkesir ve Antalya'da operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kamu görevlisi, 30 þirket çalýþaný olmak üzere 55 kiþi gözaltýna alýndý. 55 þüpheli hakkýnda haksýz çýkar saðlamak amacý ile kurulmuþ örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karýþtýrmak, kamu kurum ve kuruluþlarýný zarara uðratmak, edimin iflasýna fesat karýþtýrmak resmi belgede sahtecilik suçu iddiasýyla iþlem baþlatýldý. Emniyet müdürlüðünde sorgularý tamamlanan 17 si bayan 21 kiþi dün sabah adli makamlara sevk edildi.(ýha) Provakasyonlara karþý uyanýk olmalýyýz Enise Aðbal emur-sen Ýl Temsilcisi ve MSaðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, OD- TÜ de baþörtülü öðrencilere karþý yapýlan saldýrýnýn herkesi üzdüðünü ancak provakasyonlara karþý dikkatli olunmasý gerektiðini söyledi. Yapýlan bu eylemin, ülkeyi karýþtýrmak için gerçekleþtirilecek eylemler zincirinin ilk halkasý olduðuna dikkat çeken Saatçi, Yaþanan bu hadise, birkaç kendini bilmezin, baþörtülü öðrencilere karþý tepkisi olarak deðerlendirilmemelidir. Gezi Parký nda aðaçlarý bahane edip kaos ortamý oluþturmak isteyenler bu kez de ODTÜ de ortaya çýkmýþtýr. dedi. Türkiye de Mýsýr sahnesi oluþturmaya çalýþýlýyor Ülkemizin etrafýnda yanan ateþin kývýlcýmlarýný bize sýçratmak isteyenler yeniden sahneye çýkmýþ, zenginlik kaynaðýmýz olan farklýlýklarýmýzý kullanarak birbirimize düþürmeye çalýþmaktadýr. Çanakkale de Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni omuz omuza mücadele etmiþ, kucak kucaða topraða düþmüþtür. Bize referans olmasý gereken bu birlik ve beraberlik, doðal olarak düþmanlarýmýzý rahatsýz etmektedir. Ahmet Saatçi Milletimize düþen ise bu oyuna gelmemek ve ülkemiz üzerinde planlanan oyunlarý bozmaktýr. Türkiye de bir Mýsýr sahnesi oluþturmak gayreti, açýkça anlaþýlmalýdýr ki, ülkemizin büyüklüðünden, birlik ve beraberliðinden rahatsýz olanlarýn isteðidir. Kazananý sokaktaki eylemci vatandaþlarýmýz deðil, menfaatleri uðruna baþkalarýný ateþe atmaktan çekinmeyen dýþ güçlerdir. diye konuþan Saatçi, kaos ve þiddetin ülkemize çok büyük zararlar vereceðini belirterek þunlarý söyledi; Türkiye de yaþanacak kaos ortamýnýn bu ülkede yaþayan hiç kimseye bir faydasý yoktur. Bundan fayda saðlayacak olanlar Türkiye düþmanlarýdýr. Bu ülke evlatlarýnýn, baþkalarýnýn ekmeðine yað sürecek eylemlerden kaçýnmasý gerekmektedir. Çevremizde yaþananlara baktýðýmýzda kaos ve þiddetin fayda getirmediði açýktýr. Mýsýr da, Suriye de yaþanan katliamlara sessiz kalan ve tepki koyamayanlarýn istediði, bizim de ayný duruma düþmemizdir. Çünkü bu ortamlarýn kazananý yoktur. Kaybedeni ise milletin kendisidir. Uzun zamandýr dikkat çekilen Eylül ayýnda gerçekleþtirileceði uyarýsý yapýlan provokasyonlarýn ilk adýmý olarak sergilenen ODTÜ deki tezgah oyun ve bunun arkasýndan gelmesi planlanan eylemlerin baþarýsýz olmasý birlik ve beraberliðimiz sayesinde olacaktýr. Bu oyun saðduyuyla aþýlacak Türkiye nin geliþiminden rahatsýz olanlarýn buna engel olmak için var güçleriyle mücadele ettiðini ileri süren Saatçi, Demokrasiden, birlik ve beraberlikten rahatsýz olan ve büyük bir hazýmsýzlýk çekenlerin tezgahladýðý bu oyun, vatandaþlarýmýzýn saðduyusu ve basiretiyle aþýlmalýdýr ve aþýlacaðýna inanýyoruz. Ekilmek istenen nifak tohumlarý yeþerecek zemin bulamayacak, milletimizin birlik ve beraberlik hasletinde kuruyup yok olacaktýr. Demokrasi bir ve beraber yaþama sanatýdýr. Demokrasinin hakim olduðu ülkelerde siyasi iktidarýn nasýl deðiþeceði bellidir. Halk desteði ile iktidar olamayacaklarýný anlayanlarýn bu tür kaos ortamlarý ve provokasyonlardan medet umar hale gelmesi de acýnacak bir durumdur. Millete raðmen millet için çalýþtýðýný düþünenlerin, hýrs ve çýkarlarý için ülkeyi ateþe atmaya hakký yoktur. Bu millet birlik ve beraberliði ile Çanakkale de destan yazmýþ, Kurtuluþ Savaþý ile baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur. Terörle mücadelede büyük bir risk alarak gerçekleþtirilen barýþ ortamý oluþturma çabalarý yine bu nifak sahipleri tarafýndan sabote edilmeye çalýþýlmaktadýr. Mensubu olduðumuz Memur-Sen ailesi olarak vatandaþlarýmýzý, kamu görevlilerini bu oyunlara karþý uyanýk olmaya davet ediyoruz. Herkesin ayný fikir ve düþüncede olmasý elbette mümkün deðildir. Ancak bizden olmayana karþý öfke beslemek ve yok etmeye çalýþmak bu topraklarýn özüne ve milletimizin deðerlerine uygun deðildir. Siyasi iktidarla ayný düþüncede olmayanlarýn yapacaðý þey ise seçimde kendi düþüncelerine oy vermek ve iktidar olmasýný saðlamaktýr. diye konuþtu. R4BIA yapan iþten atýlacak M ahmud Abbas baþkanlýðýndaki Filistin Yönetimi ne baðlý polislerden bazýlarýnýn sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarýna Rabia iþareti koyduklarý için görevden uzaklaþtýrýlmakla tehdit edildikleri bildirildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin yerel kaynaklardan edindiði bilgiye göre, polis teþkilatýnda görevli bazý polis memurlarý, Facebook sayfalarýndaki Rabia iþaretlerini kaldýrmamalarý halinde cezalandýrýlacaklarý ve iþten atýlacaklarý yönünde amirleri tarafýndan uyarýldý. Polis teþkilatýnda görevli bir subayýn polis memurlarýndan birine, Ailenin rýzkýný korumak istiyorsan Facebook sayfana bu gibi iþaretleri koymaman gerekir diyerek uyarýda bulunduðu ifade edildi. Polis teþkilatý yetkilisinin, bazý polis memurlarýnýn sosyal paylaþým sitelerindeki sayfalarýna Rabia iþareti koyduðunu öðrenince öfkeden deliye döndüðü bildirildi. Mahmud Abbas baþkanlýðýndaki Ramallah yönetimi, Mýsýr da Muhammed Mursi ye karþý gerçekleþtirilen askeri darbeyi desteklediðini açýklamýþtý. TIMETURK uriye Diþiþleri Ba- Rusya'nýn Skaný, Kimyasal silahlarý teslim etme teklifini kabul ettiðini açýkladý. Rusya'nýn Interfax Ajansý, Suriye Dýþiþleri Bakanýnýn, Rusya'nýn kimyasal silahlarýn uluslararasý denetime býrakýlmasý teklifini kabul ettiðini duyurdu. Rusya, Suriye'de savaþsýz bir çözüm için Esad rejiminin elindeki kimyasal silahlarý uluslararasý denetime vermesini önermiþti. Bu öneriye bugün Filistin Yönetimi ne baðlý polislerden bazýlarý Rabia iþareti nedeniyle tehdit edildikleri belirtildi. Suriye teklifi kabul etti Suriye'den yanýt geldi. Dün Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov ile görüþen Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid El Muallim, "Rusya'nýn kimyasal silahlarý teslim etme teklifini kabul ettik" ifadelerini kullandý. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, bugün yaptýðý açýklamada Þam'la kimyasal silahlarýn uluslararasý denetim altýna alýnmasý için "etkin" ve "somut" bir plan üzerinde çalýþtýklarýný duyurmuþtu. Diðer bir haber ise ABD Senatosu Çoðunluk Lideri Harry Reid'den gelmiþti. Reid, ABD Baþkaný Barack Obama'ya Suriye'ye askeri operasyon düzenleme konusunda yetkilendirecek ve Çarþamba günü yapýlacak oylamanýn ertelendiðini açýklamýþtý. orum'un Osman- ilçesinde be- Çcýk yaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý. Ýlçede üretilen Osmancýk97 pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlýyor. Ýlçe halký en büyük gelir kapýlarý olarak gördükleri pirinç sezonu öncesi sular içerisindeki tarlalarla biten hummalý çalýþmalarýn ardýndan baþaklarý olgunlaþan çeltiðin hasadý baþladý. Osmancýk ilçesinde yýlda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynaðýný oluþturuyor. Türkiye nin en kaliteli pirincini üreten üreticiler hasat sezonu nedeniyle mutlu olurken, emeklerinin karþýlýðýný alamamaktan da þikayetçi. Çeltik üreticisi Ahmet Þen, ilk çeltik hasadýný gerçekleþtirdiklerini söyledi. Þen, insanlarýn kalitesinden dolayý Osmancýk97 pirincini tercih ettiklerini belirtti. Girinoðlan Köyünde çeltik üreticiliði yapan Þen, ekim zamanýnda kaliteli pirinç üretimi için ilçede yetiþen tescilli Osmancýk97 pirinç türünü tercih ederek damak tadýna hitap edecek en güzel pirinci elde ettiklerini dile getirdi. Bu yýl çeltik veriminde düþüþ yaþandýðýný söyleyen Þen, Bu yýlki hava þartlarýndan dolayý verim oranýnda düþüþ yaþadýk. Hava sýcaklýðý 13 derece altýna düþtüðü zaman her zaman verim düþüklüðü riski taþýyor. Þu anda hasadý yapýlan çeltikte randýman 50 civarýnda deðiþiyor. Bu dile getirmiþ olduðum sorun çeltiðin verim düþüklüðü ve tarla verimi ile ilgili, þu ana kadar hasadý yapýlýp da elde edilen pirinç kalitemizde her hangi bir deðiþiklik yok dedi. Öte yandan sezonun ilk hasadýný yapan çeltik üreticilerini, çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak ödüllendirdi. Sezonun ilk hasadýný yapan Süleyman Dölcü ye kurutma tesisinde çeltiðini ücretsiz kurutma ödülü, ikinci olarak getiren Abdullah Dölcü ye ise altýn veren çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak, yeni çeltik sezonumuz bugünden itibaren baþlamýþtýr. Fabrikamýza hasadýný gerçekleþtirdiði ilk çeltiði getiren çiftçimize ücretsiz kurutma, ikinci getiren çiftçimize ise bir Cumhuriyet altýný hediye ettik. Bundan sonra gelen çeltikler verimi ile vatana, millete, devletimize hayýrlý uðurlu olsun. Ýnþallah çiftçilerimiz için hayýrlý ve verimli bir sezon geçiririz. Bu yýlki üretim ile çiftçimiz için yüz ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Çorum'un Osmancýk ilçesinde beyaz altýn olarak adlandýrýlan çeltikte ilk hasat yapýldý. Çeltik hasadý baþladý Osmancýk97 pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlýyor Sezonun ilk hasadýný yapan çeltik üreticilerini, çeltik fabrikasý sahibi Selami Çaylak ödüllendirdi. Osmancýk97 pirincinin çok güzel bir damak tadý var. Çeltik hasadýnýn baþlamasý üreticileri sevindirdi. güldüren bir sezon olacaðýný ümit ediyoruz. Osmancýk97 çeltiði dünya markasý olmuþ bir çeltik, artýk dünyanýn her tarafýnda ekilen ve aranan bir çeltik markasý haline gelmiþtir. Osmancýk ta yetiþen Osmancýk97 pirincinin çok güzel bir damak tadý var. Verimli bir çeltik çeþidi ve tüketen vatandaþýmýzýn da, üreticimizin de yüzünü güldürüyor. Ýnþallah bundan sonrada cenabý Allah yardýmcýmýz olur pirinç kalitemiz ayný þekilde devam eder ve en iyi üretimi her zaman olduðu gibi Osmancýk olarak yine biz yaparýz. Devamýný da inþallah biz getiririz. Yeni çeltik üretim sezonumuz hayýrlý uðurlu olsun dedi.(ýha)

8 8 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Çorum plakalý araç kaza yaptý K astamonu nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu Çankýrý kavþaðýnda meydana gelen trafik Kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen Bilgilere göre Ýstanbul istikametinden Çorum istikametine gitmekte olan 19 KE 208 plakalý S.B. (55) yönetimindeki otomobil Tosya Çankýrý kavþaðýnda Tosya istikametine gitmekte olan 37 KF Çorum plakalý aracýn þoförü yaralandý. Kastamonu nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu Çankýrý kavþaðýnda meydana gelen trafik Kazasýnda 2 kiþi yaralandý. 407 plakalý M.Ç. nin kullandýðý otomobille çarpýþtý. Meydana gelen trafik kazasýnda 19 KE 208 Plakalý araç þoförü S.B. ve yolcu Þ.B. yaralandý. Olay yerine gelen 112 Ambulansla yaralýlar Tosya Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi. Kaza ile ilgili tahkikatýn devam Memurlar aile ve çocuk zammýndan mahrum býrakýldý Enise Aðbal meye çalýþan memurlar, aile ve çocuk zammýndan da mahrum býrakýldý. dedi. üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, toplu Tsözleþmeyle memura katsayý yerine taban aylýðý Toplu sözleþme görüþmelerinin tam bir hüsranla sonuçlandýðýný zammý yapýlmasý nedeniyle, aile ve çocuk yardýmýnda zam olmadýðýný belirtti. Erözgün, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle memura katsayý yerine taban aylýðý zammý yapýldýðýný ve bunun memur maaþlarýna net 123 TLolarak yansýdýðýný söyledi. Gösterge ve yan ödeme katsayýsý rakamlarýnýn, yüzdelik zam olmadýðý için artmadýðýný belirten Erözgün, Memurlarýn eþ ve çocuk durumuna göre her ay aldýklarý aile ve çocuk yardýmý, 6 ayda bir gösterge rakamýna yapýlan zam oranýnda artýyordu. 0-6 yaþ arasýnda çocuðu olan memur, her ay 38.4 TL, 6 yaþýn üzerindeki Okay Erözgün vurgulayan Erözgün, Tüm Saðlýk-Sen olarak Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný þöyle sýraladý: Döner sermaye ek ödemelerinin, emekliliðe yansýtýlacak þekilde sabit maaþ ödemesine geçilmesini, vekil, 4/C, aile saðlýðý elemaný gibi faklý istihdam þekillerine son verilerek tek çözüm, tek kadro uygulamasýna geçirilerek, çalýþanlarýn daimi kadroya alýnmasýný, taban aylýðýnýn artýrýlmasý, giyecek ve yiyecek yardýmýnýn günün þartlarýna uygun olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmesini, görevlendirmelerin liyakat ve ehliyete göre yapýlmasýný, unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavlarýnýn düzenli olarak yapýlmasýný, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet ve mobbing in her çocuk için ise sayý sýnýrý olmaksýzýn 19.2 TL alýyor. Gösterge rakamýna zam yapýlmayacaðý için memur 6 yaþýndan küçük her çocuk baþýna 21 TL, 6 yaþýndan büyük her çocuk baþýna da 10.5 TL kayba uðrayacak. Toplu sözleþmeyle, yoksulluk sýnýrýnda hayatlarýný sürdür- son bulmasýný ve çalýþanlarýn güvenliðinin saðlanmasýný, tüm saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna yýpranma payýnýn verilmesini, saðlýk çalýþanlarýna dini bayramlarda ek ödemeden ikramiye verilmesini istiyoruz. Adý sonbahar depresyonu evsim geçiþleri ruhsal Mve fiziksel hastalýklara davetiye çýkarýyor. Hayatýmýzda aksaklýklara neden olacak bu problemlerin önüne geçmek mümkün. REEM Nöropsikiyatri'den Dr. Mehmet Yavuz, sonbaharýn bazý kiþilerde depresyona sebep olabileceðine dikkat çekti. Dr. Yavuz, saðlýklý beslenmenin, spor yapmanýn ve gün ýþýðýndan mümkün olduðu kadar faydalanmanýn depresyonu önlemek için önemli faaliyetler olduðunu vurguladý. Dr. Mehmet Yavuz, mevsimlerin deðiþmesiyle birlikte ortaya çýkan duygusal deðiþiklikler hakkýnda bilgi verdi. Sonbaharda azalan güneþ ýþýnlarýnýn mutluluk hormonu seratonin salgýlamasýnýn azalmasýna, beyin kimyasýnýn deðiþmesine ve depresyona sebep olabileceðini belirten Mehmet Yavuz, "Ayný mevsimsel depresyon kýþýn da görülür. Ancak yaz mevsiminin hemen sonrasýnda olduðu için sonbahar depresyonuna kýþ depresyonundan daha sýk rastlanýr." dedi. Mutsuzluk ve yorgunluk Depresyon belirtilerine dikkat edilmesi konusunda uyaran Yavuz, "Hastalýk baþladýðý zaman kiþide enerji ve ilgi azalýr veya kaybolur, suçluluk duygularý, konsantrasyon güçlüðü, iþtah kaybý, mutsuzluk görülür. Duygusal olarak çökerler, her þeye üzülürler, hatta yaþama istekleri kaybolabilir. Aðlama sýklaþýr, sýkýntý ve huzursuzluk vardýr, hiç bir þeyden zevk alamaz olurlar, aktiviteleri azalýr, iþleri aksar, uykularý bozulur, cinsel istek azalýr, kendilerini yorgun hissederler." ifadelerini kullandý. Gün ýþýðýna çýkýn Sonbahar depresyonunu önlemenin mümkün olduðunu aktaran Yavuz, "Bazý mevsimlerde kiþinin performansý belirgin olarak düþüyor ve depresyon belirtileri ortaya çýkýyorsa mutlaka bir psikiyatri uzmanýna baþvurmalý ve normal yaþamlarýný düzenli tutmaya çalýþmalýdýrlar." þeklinde konuþtu. Yavuz, ayrýca þu tavsiyelerde bulundu: -Gün ýþýðýndan mümkün olduðunca faydalanýn. Giderek kýsalmaya baþlayan günlerde mümkün olduðunca gün ýþýðýna çýkýn. -Bulutlu günlerde bile sabah veya öðlen arasýnda dakika dýþarýda geçirmek çok faydalý olur. -Spor yapýn. Günde 30 dakikalýk aktif, tempolu bir yürüyüþ yeterli olabilir. -Saðlýklý beslenin. Ýþtahýnýz artsa da, karbonhidrat ve basit þekerlere fazla yüklenmemeye çalýþýn. Bol bol su için. -Çok uyumayýn. Zorla da olsa kendinizi sabah yataktan erken kalkmaya teþvik edin. -Yeni hedefler belirleyin, yeni planlar her zaman bir itiþ gücü saðlar. -Ýþyerindeki isteksizliðini azaltmak için de sýk ve kýsa keyifli molalar verilmesi, kiþinin sosyal yaþamýný keyif alabileceði aktivitelere göre yeniden planlamasý, depresif belirtilerin azalmasýna yardýmcý olacaktýr.(haberciniz) Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. Muhtar dan kamera teþekkürü Emre Kut K unduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, merkeze baðlý 14 mahalle muhtarý adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Muhtarlýk bürosunda Asutay firmasýnýn sahibi Bahattin Gürel ile birlikte açýklama yapan Akçal, muhtarlýklara güvenlik kamerasý yerleþtirilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Güvenlik kameralarýnýn Kadir Akçal, Muhtarlýk bürosunda Asutay firmasýnýn sahibi Bahattin Gürel ile birlikte açýklama yaptý. diðer muhtarlarý Muzaffer Külcü ile mutlu ettiðini Asutay Bilgisayar'a belirten Akçal, teþekkür etti. Belediye Baþkaný AKP, eðitimi gericileþtirme ve ticarileþtirme politikasýnda Enise Aðbal ðitim ve Bilim Ýþ Görenleri (Eðitim-Ýþ) Sendika- Ýl Temsilciliði nden yapýlan açýklamada, AK Esý Parti zihnyetinin yeni ortaöðretim sýnav sistemi ile tamamen ortaya çýktýðý iddia edildi. 3 tanesi geçici madde olmak üzere 230 maddeden oluþan yönetmeliðin yine sendikalardan görüþ almadan ve kamuoyu ile tartýþmadan yürürlüðe konulduðu belirtilen açýklamada, Bakanlýk, geçmiþten ders alma özürlü olduðunu bir kez daha ortaya koydu. Yönetmeliði ayrýntýlý olarak incelediðimizde kapalý kapýlar ardýnda hazýrlanarak apar topar uygulamaya geçirme iradesinin arkasýnda yatan gerçeði rahatlýkla tespit etmek mümkün. denildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamanýn devamýnda ise þunlar kaydedildi; Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Bakanlýk yönetmelikle 11 yýllýk AKP iktidarý döneminde sistematik bir biçimde sürdürülen eðitimi gericileþtirme ve ticarileþtirme politikasýný pekiþtirmeye çalýþmýþtýr. Bu amaçla yönetmelikten önceki Ortaöðretim Yönetmeliðinde olan "Atatürk ilke ve devrimleri'' çýkarýlmýþ, ders kitaplarýnda ulusal belleðimizi oluþturan konular yok sayýlmýþ, öðretmen kýlavuz kitaplarýnda Atatürk portresi, Ýstiklal Marþý ve Gençliðe Hitabe'ye yer verme zorunluluðu düzenlenmemiþtir. Yönetmeliðin 21/4 maddesinde yer alan "Evli olanlarýn kayýtlarý yapýlmaz, öðrenci iken evlenenlerin okulla iliþiði kesilerek kayýtlarý e-okul üzerinden Açýk Öðretim Lisesine veya Mesleki Açýk Öðretim Lisesine gönderilir." ifadesi utanç verici kabul edilemez bir hükümdür. Bakanlýk adeta eðitim çaðýndaki çocuklarýmýzý kamu gücünü suistimal ederek evliliðe teþvik etmektedir. Çaðdaþ eðitim sistemlerinde bir benzerine rastlanmayan bu skandal düzenleme, Cumhuriyetimizin çaðdaþ eðitim hedeflerinin AKP elinde yitip gittiðinin çarpýcý kanýtýdýr. AKP bu düzenleme ile Mýsýr'daki devrik lider Mursi'ye özenmektedir. MEB yürürlüðe koyduðu bu yönetmeliðin 27. maddesi ile yurt dýþýndan gelen öðrencilere sýnavla rganik tarým ile uðraþan çiftçilere bu yýl için ya- destekleme ödemeleri belli oldu. Opýlacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn "Organik Tarým Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið"i Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Çiftçi Kayýt Sisteminde 2013 üretim sezonu ile OTBÝS Ýcmali-1 ve OTBÝS Ýcmali-2'de de kayýtlý olan çiftçilere, meyve sebze üretim alanlarý için Geçiþ süreci-2, Geçiþ süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar baþýna 70 lira, tarla bitkileri üretim alanlarý için de dekar baþýna 10 lira destekleme ödemesi yapýlacak. öðrenci alan okullara sýnavsýz kayýt hakký vermektedir. Bir yandan SBS'yi yýlda 12 sýnava çýkararak öðrencilerimize yarýþ atý muamelesini reva görerek özel dershaneciliði palazlandýracaksýn diðer yandan ise özellikle yurt dýþýnda bulunan cemaat okullarýnda okuyan öðrencilere sýnavsýz kayýt hakký vererek adalet duygusunu ayaklar altýna alacaksýn. Bu ayrýcalýklý zümre yaratma giriþimini sineye çekmemiz mümkün deðildir. Yönetmeliðin madde 86/6 hükmü ile bugüne kadar adý konulmayan gerçek hukuki dayanak kazanmýþ, Milli Eðitim Bakanlýðý adeta Diyanet Ýþlerine Baþkanlýðý'na baðlanmýþtýr. Söz konusu maddede, "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öðretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dýþýnda olmak üzere öðrencilerin mesleki becerilerinin geliþtirilmesi için çevreyle iliþki kurmalarýna rehberlik ederek mesleki uygulamalarýnýn verimli olmasý yönünde çalýþmalar yapar, dinî konularda halkýn bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katýlýr." yazmaktadýr. Bu maddeyi okullarda ibadethane açýlmasýný öngören 99. madde ile birlikte deðerlendirirsek Ýmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öðretmenlerine AKP'nin deyimiyle "mele" yetkisi verilmektedir. Madde kapsamýna dahil olan öðretmenler, devlet adýna cemaat ve tarikat çalýþmasý yapacaklar, kamu kaynaklarýyla tarikatlara iþgücü olarak hizmet edeceklerdir. Baþka hiçbir branþ öðretmenine verilmeyen bu görev ve sorumluðun daha doðrusu yetkinin sadece Ýmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öðretmenlerine verilmesi "Öðretim Birliði''nin tamamen ortadan kaldýrýlarak Osmanlý'nýn çöküþ nedenlerinden biri olan iki baþlý eðitim sisteminin baþladýðýnýn göstergesidir. Ülkemiz siyasetinde son düzlüðünü koþan AKP, giderayak kör hedeflerini gerçekleþtirme cüretini artýrmaktadýr. Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet'in deðer ve kazanýmlarýný, öðretim birliðini var oluþ gerekçesi sayan Eðitim-Ýþ utanç verici bu çaðdýþý yönetmeliðe karþý gereken her türlü meþru mücadelesini sürdürecektir. Organik tarýma destek belli oldu Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçiler, 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren 28 Mart 2014 günü mesai saati bitimine kadar baþvuru dilekçesi ve uygunluk belgesi ile Çitftçi Kayýt Sisteminde kayýtlý olduklarý il veya ilçe müdürlüklerine baþvuracak. Uygunluk belgesini baþvuru sýrasýnda getiremeyen çiftçilerin baþvurusu alýnacak. Ancak, bu durumda olan çiftçilerin belgeyi 28 Mart 2014 tarihine kadar teslim etmeleri zorunlu olacak. Haksýz yere yapýlan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme zammý ile geri alýnacak.

9 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL KIYI KÖÞE ÇORUM DAN MUÞ A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU Mutluluk güneþi bu kez de MUÞ tan doðdu K ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Çorum'dan Muþ'a uzanan bir gönül köprüsü inþa etti. Engelli kardeþlerimize ulaþma konusunda sýnýr tanýmayan Kýyý Köþe çalýþmasý, Çorum baþta olmak üzere Erzurum, Ýstanbul, Trabzon, Sakarya'nýn yanýsýra Muþ'a kadar uzandý. Gazetemiz Hakimiyet'in sosyal sorumluluk projesi olarak, adresinden yürüttüðümüz akülü araç kampanyasý, binlerce gönüllüsü ise Türkiye'nin dört bir köþesinde, engelli bilinci ve farkýndalýðý yönünde adýmlar atýyor. Gönlünü engellilik hissiyatý ile doldurmuþ binlerce gönüllümüzle elele vererek, ortaya koyulan çaba, hayýr sahiplerinden bulduðu karþýlýðý, ihtiyacý olan engelli kardeþlerimize ulaþtýrmaya devam ediyor. Ýnternet üzerinden akülü araç ihtiyacýný dile getiren Savaþ Demir, geçtiðimiz gün akülü aracýna kavuþtu. 3 yaþýndan itibaren kas erimesi hastalýðý nedeniyle yürüyemeyen 26 yaþýndaki Savaþ Demir'e ulaþtýrýlmak üzere, Muþ'un Keçidere Köyü'ne gönderildi. Kýyý Köþe kampanyamýzýn gönüllü destekçisi kadim dostum, deðerli kardeþim Maþallah Sönmez'e kargo aracýlýðý ile ulaþtýrdýðýmýz akülü aracýmýz, Maþallah Sönmez, Hamza Sönmez, Mahmut Sönmez ve Murat Kum tarafýndan, Muþ Merkez'e 75 kilometre uzaklýktaki Keçidere Köyü'ne götürüldü. Ýhtiyacý bulunan ve kendi imkanlarý ile akülü araç alamayan kardeþlerimizin yanýnda yerimizi almak niyetiyle çýktýðýmýz bu yolda, çok þükür ki, Muþ'un Keçidere Köyü'ndeki bir kardeþimizin de duasýný almak bizlere nasip oldu. Emaneti küçük gönül Ömrüm boyunca elçilerimiz ulaþtýrdý duacý olacaðým K ampanyamýzýn baþladýðý gündem bugüne kadar hediyesine vesile olduðumuz akülü aracýmýzýn sayýsý 70'i geçmiþ durumda. Binlerce gönül dostumuz ile elele verdiðimiz ve baþarýya ulaþtýðýmýz bu kampanyada, adýný sayamadýðýmýz isimsiz kahramanlarýn destekleri ve duasý var. Büyük bir sevinçle akülü aracýmýzý teslim etmeye giden gizli kahramanlarýmýzdan ikisi, henüz yaþlarý küçük fakat yürekli büyük Hamza ve Mahmut Sönmez kardeþler. Küçük yaþlarýnda. büyük bir sorumluluðun yerine getirilmesine omuz veren Hazma ve Mahmut, bu anlamý ve kutsal görevi hakkýyla yerine getirdi. Görevi tamamlamanýn mutluluðunu yaþamanýn yanýsýra, ortamda cereyan eden duygusal sahnelerin de tesiri altýnda kalarak, hüzünle mutluluðu harmanladý. Çorum'dan kucak dolusu selam ve sevgi gönderdiðimiz aslan yürekli küçük delikanlýlara, Kýyý Köye adýna minnet ve teþekkürlerimizi sunuyoruz. K ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'na gönderdiði küçük bir mesajýn, büyük bir mutluluða dönüþeceðini tahmin dahi edemediðini anlatan Savaþ Demir, "Benim için özgürlük anmalý taþýyan bu iyiliðe imza atan herkese, ömür boyu dua edeceðim." dedi. Muþ'un Keçidere Köyü'nde 7 çocuklu Demir ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gözlerini açan Savaþ Demir, 3 yaþýndan beri bedenine yapýþan kas erimesi hastalýðý ile mücadele ediyor. Ablasý Dilek'in de kardeþi Savaþ'la ayný kaderi paylaþtýðý hayatý, Demir ailesine aðýr gelse de, mücadelelerini bu vakte kadar getirmiþler. Kýyý Köþe tarafýndan kendisine ulaþtýrýlan akülü aracýn, hayatýna kattýðý deðeri kelimelerle tarif edemeyeceðini vurgulayan Savaþ Demir, "Ne diyebilir ki, dört duvar arasýndaki hapis hayatýmýza son verdi çok þükür. artýk kendi imkanlarýmla insan içine çýkýp, insan yüzü görür oldum. Sanki hürriyetim yeniden elime tutuþturuldu. Allah kimseyi pencere arkalarýndan ve kapa aralýklarýndan dýþarýya bakmak zorunda býrakmasýn. Annem ve babam yaþlý insanlar, artýk bize güçleri yetmez oldu. Bu akülü araç, hayatýma doðan güneþten farksýz. Allah sebep olan herkesten binlerce defa razý olsun." sözleriyle duygularýný tarif etti. RENK REKLAM SEVÝNDÝRDÝ K ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'na sponsor olarak, Savaþ Demir'in akülü aracýný kampanyamýza hediye eden Renk Reklam, kampanyamýza verdiði destekle gönülleri sevindirdi. Tanýmadýðý insanlarýn kendisi için kaygý çektiðini, çaba sarfedip özveride bulunduðunu anlatan Savaþ Demir, "Meselenin en can alýcý noktasý da bu olsa gerek. Kilometrelerce uzaktan, kendimizi unutulmuþ saydýðýmýz köyümüzde, bizi hatýrlayan ve bizim için imkanlarýný seferber eden insanlarýn varlýðý, hayata sýmsýký sarýlmamýza vesile oldu." dedi. Renk Reklam Sahibi Hayri Yiðittaþçý, uzun süredir takip ettiðini söylediði Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'na akülü araç hediye etmenin gururunu yaþadýðýný belirterek, "Engelli kardeþlerimizin yükünü hafifletmenin ve onlar için hayatý kolaylaþtýrmaya çalýþmanýn önemli bir sorumluluk olduðu inancýyla biz de karýnca kararýnca katký saðamaya çalýþtýk. Savaþ kardeþimiz, akülü aracýný güle güle kullansýn, hayýrlý uðurlu olsun." diye konuþtu.

10 10 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Hitit Dersaneleri yeni sezona hazýr Ö Recep Mebet zel Hitit Dersaneleri Müdürü Serhan Akýn Ak, Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezona hazýrýz dedi. Dün dersane binasýnda düzenlenen toplantýda basýn mensuplarýna açýklama yapan Serhan Akýn Ak, Eðitim Öðretim Yýlý öðretmen kadrosunu tanýttý. Hitit Dersaneleri Yönetim Kurulu Üyeleri nin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Dersane Müdürü Ak, yeni sezon çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. ÇORUM UN EÐÝTÝM GÜNEÞÝ Özel Hitit Dersaneleri, Eðitim Öðretim Yýlý na hazýr. Hitit Dersaneleri nin eðitim-öðretimde 3. yaþýný kutladýðýný belirten Ak, Çorum halkýnýn teveccühü ile kýsa sürede büyük baþarýlar elde ettiklerini vurguladý. Elde edilen baþarýda emeði geçen öðretmenlere teþekkür eden Ak, Yeni sezon için kadromuza kattýðýmýz isimlerle eðitim-öðretimde yeni baþarýlara imza atacaðýz diye konuþtu. Çorum un Eðitim Güneþi sloganýyla faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Dersane Müdürü Ak, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: EN GÜÇLÜ EÐÝTÝM KADROSU BÝZDE Çorum un en güçlü kadrosunu oluþturmak ve eðitime yeni bir bakýþ açýsý getirmek gayesiyle yola çýktýk. Geride býraktýðýmýz zaman, Dersanemiz ve öðrencilerimiz açýsýndan oldukça verimli geçti. Bu süreçte Dersanemize ilgisini esirgemeyen deðerli öðrencilerimize ve öðrenci velilerimize teþekkür ediyoruz. YAZ KAMPI SONA ERÝYOR Yaz Kampý programýnýn yakýnda sona ereceði belirtildi. Öðrencilerimizin daha kaliteli bir hazýrlýk dönemi geçirebilmeleri için yaz döneminde de boþ durmadýk. 17 Aðustos 2013 tarihinde baþlayan Yaz Kampý programýmýzda sona yaklaþtýk. Sýnýrlý sayýdaki kontenjanlarýmýz içinse kayýtlarýmýz devam ediyor. Üstelik kayýt olan her öðrenciye kendi yayýnlarýmýzdan oluþan hazýrlýk setlerini hediye ediyoruz. KPSS KURSLARIMIZ DA BAÞLIYOR Yeni eðitim sezonunun 16 Eylül 2013 tarihinde baþlayacaðý hatýrlatýldý. Yeni sezonla birlikte KPSS hazýrlýk kurslarýmýz da baþlýyor. Haftasonu ve hafta içi olmak üzere iki ayrý grupta düzenleyeceðimiz KPSS kurslarý için kayýtlarýmýz sürüyor. 16 Eylül 2013 tarihi itibariyle baþlayacak yeni sezonun eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný diliyor, tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz. Öðrencilerimizi ve velilerini eðitim kadromuz ile sunduðumuz imkanlarý tanýmalarý için mutlaka Hitit Dersaneleri ne bekliyoruz. TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya: Gelin icat çýkartalým T TNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým dedi. 11. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Þurasý nda Anadolu Ajansý na konuþan Abdullah Orkun Kaya, biliþim ve iletiþim sektörüne meraklý gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. Yeni Þafak Gazetesi nden Melih Bayram Dede nin TechnoLogic adlý köþesine de konu olan haberde þu ifadelere yer verildi: BUYRUN GELÝN ÝCAT ÇIKARTALIM Geleceðin içerik odaklý olacaðýna inandýklarýný ve bu alandaki adýmlarýnda yanlarýna gençleri, giriþimcileri alabilecekleri platformlara yatýrým yapmaya devam ettiklerini belirten TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, gençlere ve giriþimcilere davette bulundu. GÝRÝÞÝMCÝYE DAVET 6 BÝN WiFi NOKTASI Ýnsanlarýn dijital içeriðe istedikleri yerde, istedikleri zamanda ve istedikleri cihazdan eriþebilmesini saðladýklarýný dile getiren Kaya, Türkiye'nin en yaygýn fiber altyapý aðý üzerinden müþterilerine ulaþtýklarýný, bunun yanýnda 6 binden fazla noktada WiFi hizmetlerinin bulunduðunu açýkladý. Abonelerinin iþbirlikleri sayesinde yurtdýþýndaki WiFi noktalarýndan da internete eriþebildiklerine iþaret eden Kaya, dileyen abonelerini mobil geniþbant hizmetinden de yararlandýrdýklarýný söyledi. E-TÝCARETÝ ADIM ATTIK TTNET Genel Müdürü Kaya, 'okacabukaca' ve 'ttnetcarsi'nýn e-ti11. Ulaþtýrma Decarette ilk adýmlarý oldunizcilik ve Haberleþme ðunu ifade ederek þunlaþurasý sonrasý AA'ya korý söyledi: Dijital ödenuþan Kaya, dijital alanme ve tahsilat alanýnda da iþ geliþtirme olanaklayenilikçi hizmetler sunrýnýn geliþtirilmesini misduk. Müþterilerimizin inyon edindiklerini belirteabdullah Orkun Kaya ternetten gerçekleþtirdikrek, Bizlere hep, 'Baþýleri alýþveriþlerin ödememýza icat çýkarma' dendi. Biz ise tam tersini söylerini TTNET faturasý ile yapabilmelerini saðlalüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým diyoruz. yan 'TTNET Ödeme' ile güvenli alýþveriþin kapýttnet olarak çalýþmalarýmýzý internet eriþimilarýný açtýk. Dijital ödeme alanýnda tüm dünyada nin ötesine taþýmak üzere yoðun bir gayret içeriyaygýnlaþmasýný beklediðimiz iki önemli servisi sindeyiz dedi. önümüzdeki haftalarda duyuracaðýz. EÐÝTÝM VERÝLECEK Dijital giriþimcilik alanýnda ulusal ve uluslararasý düzeyde saygýn üniversitelerle çalýþtýklarýný ifade eden Kaya, ayrýca Sabancý Üniversitesi iþbirliði ile Haziran ayýnda üç genci dünyanýn en saygýn eðitim kurumlarýndan MIT'nin giriþimcilik programýna gönderdiklerini hatýrlattý. Kaya, dünyanýn farklý ülkeleri arasýndan seçilen 14 takým arasýna girmeyi baþaran öðrencilerin, uluslararasý düzeyde tanýnmýþ yatýrýmcýlar ve giriþimcilerden oluþan bir gruba projelerini sunduklarýný anlattý. KULUÇKA MERKEZÝ TTNET Genel Müdürü Kaya, çok yakýnda, Özel Hitit Dersaneleri Müdürü Serhan Akýn Ak, Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezona hazýrýz dedi. Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde dijital iþ fikirlerine odaklý bir kuluçka merkezi açacaklarýný, projeleri baþarýlý bulunan giriþimcilere kuluçka merkezinde ofis, donaným, teknolojik altyapý ve mentorluk desteði saðlayacaklarý dile getirdi. ÝNTERNET, TV ALIÞKANLIÐINI DEÐÝÞTÝRDÝ Ýnternetin, TV alýþkanlýklarýný deðiþtirdiðini belirten Kaya, Neyi, ne zaman izleyeceðimizi kanal akýþý deðil, biz belirliyoruz. TV ve video açýsýndan yeni fýrsatlar doðuruyor. Oyun sektörü, e-ticaret, bulut biliþim heyecan verici þekilde büyüyor dedi. Gayrimenkul geliþtiricilerinin akýllý ev konseptine sahip çýkmaya baþladýðý bilgisini veren Kaya, Tivibu, TTNET Müzik, PlayStore, TTNET Kitap gibi servislere yenilerini ekleyerek dijital ekosistemi geliþtirmeye devam edeceklerini söyledi.

11 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Çorum Özel Diyaliz Merkezi yeni yerinde Recep Mebet Çorum Özel Diyaliz Merkezi, yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor. Çorum Özel Diyaliz Merkezi, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hititevler Aile Saðlýðý Merkezi civarý numara 62 ye taþýndý. Daha önce Çepni Mahallesi Taþhan Caddesi numara 50 de faaliyet gösteren Çorum Özel Diyaliz Merkezi, 29 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni adresinde hizmete girdi. Çorum un ilk özel diyaliz merkezi olan ve Dr. Ýzzet Ezer hizmette 9 yýlý geride býrakan saðlýk kuruluþunu tanýtan Sorumlu Hekim Dr. Ýzzet Ezer, 1300 metrekare alanda faaliyet gösteren, iki katlý yeni binamýzda hastalarýmýzýn hizmetindeyiz dedi. Mesul Müdürlüðünü Dr. Metin Çýtak ýn yaptýðý Merkez de Dahiliye Uzmaný Dr. Vahit Demiran ýn yaný sýra 1 diyetisyen ve 10 diyaliz hemþiresinin görev aldýðýný anlatan Dr. Ýzzet Ezer, 30 adet hemodiyaliz cihazý ile bölgenin önde gelen saðlýk kuruluþlarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. TEKNOLOJÝMÝZÝ DE YENÝLEDÝK Merkez, 30 hemodiyaliz cihazý ve deneyimli personeliyle tedavi hizmeti veriyor. Yeni yerimizde teknolojimizi de yeniledik diyen Ýzzet Ezer, diyalizin en önemli unsurunun kullanýlan saf su olduðunu kaydetti. Kurduklarý Ultra Saf Su Teknolojisi ile 60 hastaya ayný anda hizmet verebilecek çift arýtmalý saf su üretim sistemi oluþturduklarýný belirten Ezer, Hastalarýmýz bu yeniliðin konforunu yaþayarak görüyorlar dedi. Saðlýk hizmetlerinde her zaman en kaliteli malzemeleri tercih ettiklerini vurgulayan Ezer, kullandýklarý yüksek akým diyalizörler sayesinde hastalarýn kanýný en iyi þekilde temizleyerek yaþam standartlarýný yükselttiklerini ifade etti. Son teknoloji ürünü havalandýrma ve asansör sistemlerinin de yer aldýðý yeni binalarýnda Çorum merkezin yaný sýra çevre köy ve ilçelerden gelen hastalara da tedavi hizmeti sunduklarýný hatýrlatan Dr. Ezer, Ulaþým açýsýndan rahat, iç dizayný ile ferah ve servis imkaný bulunan yeni yerimizde, alanýnda deneyimli saðlýk kadromuzla hizmetlerimizi sürdürüyoruz diye konuþtu. Sunulan saðlýk hizmetleriyle hastalarýn yaþam standardýnýn arttýðý belirtildi. Dr. Ýzzet Ezer, 1300 metrekare alanda faaliyet gösteren, iki katlý yeni binamýzda hastalarýmýzýn hizmetindeyiz dedi. Ý Hüseyin Ýçten den AFAD a veda ziyareti Recep Mebet zmir Vali Yardýmcýlýðý görevine atanan Çorum Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten in veda ziyaretleri sürüyor. Çorum dan ayrýlmaya hazýrlanan Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten dün Ýl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya yý makamýnda ziyaret etti. Çorum da görev yapmaktan duyduðu mutluluðu dile getiren Hüseyin Ýçten, veda turunun ardýndan Ýzmir deki yeni görevine baþlamayý planladýðýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Elvan Kaya ise Vali Yardýmcýsý Ýçten e yeni görevinde baþarýlar Çorum Özel Diyaliz Merkezi, bölgenin önde gelen saðlýk kuruluþlarý arasýnda yer alýyor. Servisler okula hazýr Ç orum Taksiciler, Minibüsçüler ve Çorum'daki servis þoförleri için Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet 25 Eylül 2013 tarihinde saat ile Gayretli dün makamýnda kahvaltýlý ba11.00 arasý Çorum Esnaf ve Sasýn toplantýsý düzenledi. natkârlar Odalarý Birliði toplantý salonunda eðitim verilecek öðretim yýlýnýn tüm eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný dileservýslerýn FÝYAT TARÝyen Oda Baþkaný Mehmet Gayretli, FESÝ okul servisleriyle ilgili bütün hazýrlýkservis araçlarýnýn fiyat tarifeleri larýn tamam olduðunu söyledi. þöyledir, Gayretli, Çorum'da 411 adet 'S' 0-3 KM YE KADAR 70,00 TL plakalý araçla personel ve öðrenci taþý3-6 KM YE KADAR 80,00 TL macýlýðý yapýlmakta olduðunu belirte6-9 KM YE KADAR 85,00 TL rek, þöyle dedi; "Köylerimizde ise 'M' Mehmet Gayretli plakalý araçlarla taþýmalý öðrencilerimi9-12 KM YE KADAR 90,00 ze hizmet vermekteyiz. TL Okul servis araçlarýnýn arkasýnda standartlara KM YE KADAR 100,00 TL uygun 'Okul Taþýtý' yazýsý bulundurulmasý, öðrenciyemekli servislerde ise yüzde 50 ek ücret uyler ile rehber öðretmenin iniþ ve biniþleri sýrasýnda gulanacaktýr. kullanýlmak üzere en az 30 santimetre çapýnda üze15 km sonraki servis ücreti pazarlýða tabidir. rinde 'Dur' yazýlý kýrmýzý ýþýklý lamba olmasý, öðverilen fiyatlar aylýk net olarak uygulanacaktýr. rencilerin kolayca yetiþebileceði cam ve çerçeveleservisle ilgili hatýrlatmalar: rin sabit hale getirilmesi, saðlýk çantasý (ilkyardým malzemelerinin bulunduðu) ve trafik setinin bulun1-- Rehber personel ücreti öðrenci baþýna aymasý, araçlarýn kapýlarýnýn, sürücüler tarafýndan lýk TL uygulanacaktýr açýlýp kapatýlabilecek þekilde otomatik (havalý, hid2- Öðrenci servisleri gidiþ-dönüþ olup ayrýca rolik vb.) olmasý ya da araç sürücüleri tarafýndan dönüþ ücreti alýnmaz elle kumanda edilebilecek þekilde (mekanik) veya 3- Taþýma ücretleri yýllýk peþin alýnacaðý gibi, otomatik olduðu takdirde kapýlarýn açýk veya kapaeylül ayý itibaren 7 eþit taksitle ödenebilir lý olduðu hususu sürücüye optik ve/veya akustik 4Ücret tarifesi eðitim öðretim yýsinyallerle intikal edecek þekilde olmasý, araçlarýn lý MEB'in belirlemiþ olduðu okullarýn açýk olduðu cinsine göre Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde yer 177 gün üzerinden net olarak hesaplanmýþtýr. alan muayene sürelerini kapsayacak þekilde fenni muayenelerinin (Periyodik) yaptýrýlmasý, taþýma 5- Resmi tatiller sömestre(yarýyýl) tatili hesapkapasitesi üzerinde öðrenci alýnmamasý, zorunlu lanan fiyatlara dâhil edilmemiþtir. mali mesuliyet sigortasýnýn yaptýrýlmasý, sürücüle eðitim ve öðretim yýlý sonuna rin, en az 5 yýllýk (B) sýnýfý, en az 3 yýllýk (E) sýnýfý kadar yukarýda belirtilen ücretlere KDV dâhildir. sürücü belgesi ile 'Yurtiçi Yolcu Taþýmacýlýðý SürüNot: Bu tarifede yer alan fiyatlar azami hâdlecü Mesleki Yeterlilik Belgesi' sahibi olmasý, okul ri gösterir. servis araçlarýnda emniyet kemeri uygulamasý yapersonel SERVÝSLERÝNÝN TARÝFESÝ pýlmasý ve hýz limitlerine uyulmasý, okullara gidiþ YAKINDA BELLÝ OLACAK ve geliþ saatleri ile belirlenmiþ güzergâh taþýma programlarýna mutlaka uyulmasý ile sürücüler ve Personel servis ücret tarifesi önümüzdeki gündiðer araç personelinin ahlâki durumlarý dâhil gelerde çýkartýlacaktýr. nel tutum ve davranýþlarýnýn araþtýrýlmasý, saðlanesnafýmýz adýna yaptýðýmýz çalýþmalarda yamýþ olup yýlý eðitim öðretim ve taþýmanýmýzda olan emeðini bizden esirgemeyen, taksi lý siteme araçlar ve þoförlerimiz hazýr halde hizmet duraklarýnýn yenilenmesi 'S' plakasýnýn uygulamasý için beklemektirler. Emniyet birimlerimizde Beleve esnafýn refah düzeyinin artmasý açýsýndan büyük diye personeli ve Esnaf teþkilatýmýzýn disiplin kukatkýlarý olan Belediye Baþkanýmýza teþekkür edirulunca denetlemek üzere hali hazýrdýr. yor esnaf adýna yapýlacak iþlerde hiçbir zaman kentaksýlerde GECE TARÝFESÝ KALKTI disini rahat býrakmayacaðýmýzý da buradan bildirmek istiyorum. Çorum'da faaliyet gösteren ticari taksilerde oda yönetimi olarak gece tarifesi uygulamasýný halbütün bu çalýþmalarýmýzda yanýmýzda olan kýmýzý ulaþým giderlerini düþürmek daha sýk taksiesnafýmýz adýna ve halkýmýz yararýna faaliyetlerileri kullanmasý ve kolaylýk saðlanmasý amacýyla mizde yardýmcý olan desteðini esirgemeyen baþta kaldýrýldý Valimiz sayýn Sabri Baþköy'e Belediye Baþkanýmýz sayýn Muzaffer Külcü'ye çalýþma arkadaþlarýna Ýl ÝSG EÐÝTÝMÝ 25 EYLÜL'DE Emniyet Müdürümüz Halil Ýbrahim Doðan'a ve çabugüne kadar üyelerimizden 100 kiþiye iþ lýþma arkadaþlarýna Çorum Esnaf Odalarý Birliði saðlýðý ve iþyeri güvenliði eðitimi verildi. MüracaBaþkaný Yalçýn Kýlýç'a ve çalýþma arkadaþlarýna feat eden üyelerimize tekrar eðitim semineri veriledakârlýk yapan esnafýmýza þükranlarýmýzý sunarak cek. Esnafýmýz adýna çýkartýlan tüm kanun ve yöyeni sezonun tüm halkýmýza ve esnafýmýza kazasýz netmelikler anýnda esnafýmýza bizzat teblið edilebelâsýz bol kazançlý bir yýl getirmesini temenni edirek bildiriliyor. yorum. " Ölçer Ailesi'nin acý kaybý Refiye Ölçer kalbine yenildi K Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, AFAD Müdürü Elvan Kaya yý ziyaret etti. araaðaç Köyü'nden gelme, þoför esnafýndan Yusuf Ölçer'in eþi Refiye Ölçer (54) vefat etti. Ankara PTT çalýþanlarýndan Murat Ölçer ile Canan Ölçer, Jale Oskan ve Adeviye Çolak'ýn anneleri Refiye Ölçer önceki gün sabah saatlerinde geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak öðle namazýný müteakiben Çeþmeören Köyü'nde topraða verildi. HAKÝMÝYET, Refiye Ölçer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Refiye Ölçer

12 12 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL 2013 Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Külcü nün onurdan bahsetmesi için mahkemeden aklanmasý lazým Erol Taþkan þaðý Sanayi Yar- Dayanýþ- Adýmlaþma ma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün, esnafýn hak aramasýndan rahatsýz olduðunu söyledi. Uzun, Sayýn Belediye Baþkaný'nýn onur ve þereften bahsedebilmesi için Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmakta olduðu icbar suretiyle irtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma gibi suçlardan beraat etmiþ, aklanmýþ olmasý gerekir. dedi. Barýþ Uzun yaptýðý basýn açýklamasýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Devane TOKÝ evlerinde düzenlediði basýn toplantýsýndaki sözlerini eleþtirdi. Sayýn Belediye Baþkaný Aþaðý Sanayi Esnaflarý olarak bir araya gelip kurduðumuz derneðimizin tanýtýmý ve Aþaðý Sanayi bölge- Þubat sürecinde 28 terör örgütü lideri olduðu iddiasýyla idamla yargýlanan, 15 ay tutukluluktan sonra beraat eden Ramazan Kayan, ayný suçlamayla onsekizer yýl hüküm giyen iki arkadaþýnýn yeniden yargýlanarak serbest kalacaðý günü bekliyor. Kayan, yaptýðý açýklamada, Malatya'nýn 28 Þubat sürecinde pilot bölge ilan edildiðini ve çok sayýda insanýn yargýlandýðýný söyledi. Malatya'da üniversite okuyan baþörtülü öðrencilerin yaptýklarý eylemlere kent halkýnýn da destek verdiðine iþaret eden Kayan, "Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi sadece gösteriler yapýldý ve herhangi bir suç iþlenmedi ama buna raðmen yüzlerce insan acýmasýzca sorgulandý ve iþkenceden geçirildi. Baþörtü eylemlerinin yapýldýðý gün, Isparta'da konferansta olmama raðmen bu olayýn tertipçisi olarak sorgulandým ve beni terör örgütünün dini lideri olarak suçladýlar" diye konuþtu. Kayan, savcýlýk tarafýndan hazýrlanan iddianamede, bir süre imamlýk yapmasýndan dolayý örgütün dini lideri olmakla suçlandýðýný belirtti. Kod adý: Ramazan Hoca Yaþamý boyunca herhangi bir suça karýþmadýðýný savunan Kayan, suç iþleyebilme olasýlýðý nedeniyle uzun yýllar yargýlandýðýný aktardý. "Malatya'da bir dönem imamlýk görevi yürüttüm" diyen Kayan, "Cumhuriyet sini de içerisine alan 180 hektarlýk alanda yapýlan imar planý deðiþikliðinin iptali davamýzla ilgili kamuoyunu bilgilendirmemizden rahatsýz olmuþtur. diyen Barýþ Uzun, kendisinin KSS Kofepatifi ya da Ahi Evran Yönetimi nde bulunmadýðýný, Baþkan Külcü nün yeni kurduklarý derneði itibarsýzlaþtýrma çabasýnda olduðunu iddia etti. Esnaf olarak yýllardýr çalýþarak biriktirdikleri iþyerlerinin hukuka aykýrý imar planý ile ellerinden alýnmamasý için çaba sarfettiklerini kaydeden Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun, yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi, Sayýn Belediye Baþkaný basýna "Aþaðý Sanayi esnafý çok talihsiz bir tercihte bulunmuþ. Söz konusu derneðin baþkaný Küçük Sanayi Sitesinde yapýmý savcýlýðýnýn hazýrladýðý iddianamede imam olarak namaz kýldýrmam dayanak gösterilerek, "Ramazan Hoca" kod adýyla terör örgütünün dini lideri yaptýlar beni. Bu suçlamalar nedeniyle beni idamla yargýladýlar. Cezaevinde kaldým bir süre, serbest býrakýldýktan sonra tekrar tutuklandým. Bir yýl tekrar cezaevinde kaldým. Bu suçlamalar nedeniyle 15 ayýmý cezaevinde geçirdim" ifadesini kullandý. Kayan, þöyle devam etti: "Ýmamlýk yapýp, namaz kýldýrdým' diye hayali bir terör örgütünün dini lideri yaptýlar beni. Malatya halkýnýn tepkisi nedeniyle hayali bir terör örgütü oluþturuldu ve bizler de olasýlýklar üzerinden yargýlandýk. Bu örgütün dini lideri rolünü bana biçtiler ama çok þükür o süreçte önceki anlayýþýmýzý sürdürerek herkesin çektiði zulmü çektik. 'Terör örgütünün dini lideri sensin' dediler ama böyle yapacaklarýný anlamýþtým. Her türlü psikolojik baskýya maruz kaldým. Ýþkencelerle toplumu sindirmeye çalýþtýlar. Bu iþin arkasýnda Batý Barýþ Uzun devam eden kooperatif yönetimine girmiþ, oradan çýkýp Ahi Evran Yönetimine girmiþ, oradan da çýkmýþ þimdi de ayrý bir dernek kurmuþ Bu dernek üyeleri açýsýndan çok talihsiz bir tercih olmuþtur." þeklinde beyanat vermiþtir. Söz konusu Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneðinin kurucu baþkaný benim. Ben Sayýn Çalýþma Grubu, onun arkasýnda da bu toplumu, Ýslam'ý ortadan kaldýrma zihniyeti vardý. Bu konuda çok ciddi bedeller ödedik ama vazgeçmedik çok þükür. Malatya genelinde 300'ün üstünde arkadaþýmýz tutuklandý. Bursa'da yaþayan kardeþim, 'beni misafir etti' diye ceza yedi." Arkadaþlarýnýn özgürlüðünü istiyor Kayan, kendisiyle beraber terör örgütü liderliðiyle suçlanan, onsekizer yýl hüküm giyen Zekeriya Þengöz ve Fahri Memur'un, Yargýtayýn cezalarýný 2006'da onamasýnýn ardýndan 7 yýldýr cezaevinde yattýðýný dile getirdi. 28 Þubat sürecinin hedefinde Ýslami kesimin bulunduðunu öne süren Kayan, "Komünizmin çökmesinden sonra Batý kendine Ýslamiyet'i düþman seçti. Özellikle direnen ve sorgulayan Ýslam'ýn üzerine gidiyorlar. Türkiye'deki tüm Ýslami kesimler bu süreçten etkilendi" diye konuþtu. Kayan, idamla yargýlandýðý dava sürecinde yazdýðý kitaplarýn suç unsuru gösterildiðini ileri Belediye Baþkaný'nýn söylediði þekilde Küçük Sanayi Sitesinde yapýmý devam eden kooperatif yönetimine girmiþ deðilim. Ayný þekilde oradan çýkýp Ahi Evran Yönetimine girmiþ de deðilim. Sayýn Belediye baþkaný þahsýmýn ve temsilcisi olduðum derneðin kamuoyu nezdindeki itibarýný düþürmek için açýkça yalan söylemekte iftira atmaktadýr. Bir ilin belediye baþkanýna yalan söylemek, iftira atmak yakýþmaz. Sayýn Belediye baþkaný þahsýmý ve temsil ettiðim derneði itibarsýzlaþtýrmak için ulu orta attýðýn iddialarýný ispatla. Ýspatlayamazsan müfterisin. Sayýn Belediye Baþkanýnýn basýna verdiði beyanatta imar planlarýný hazýrlarken nerenin ticaret nerenin konut bölgesi olacaðýný avukata yâda esnafa sormayýz, 100 m2, 200 m2 dükkâný olanlara danýþacak deðiliz demektedir. Sayýn Belediye Baþkaný imar planlarýný hazýrlarken esnafa sorsa iyi olurdu. Bizlere danýþsaydý 180 hektarlýk sürdü. "28 Þubat sürecinde idamla yargýlandým, bu yargýlamada yazdýðým kitaplar da suç unsuru olarak önüme konuldu" diyen Kayan, sözlerini þöyle tamamladý: "Bu kitaplar, piyasada satýlan ve yasaklýlar arasýnda bulunmayan kitaplardý. Buna raðmen suç unsuru olarak kabul edip beni idamla yargýladýlar. Ýstihbarat raporlarýný delil kabul eden mahkeme, 'ileride suç iþleyebilir' diye beni yýllarca yargýladý. O zamana kadar hiçbir suç eylemim olmadý ama idamla yargýlandým. Suç aletleri kitap olan bir insanýn idamla yargýlanmasý kadar saçma bir þey olamaz ama bu durum Türkiye'de zaman zaman yaþandý. Ýskilipli Atýf Hoca, Þapka Kanunu'yla alanda yapýlan imar planý deðiþikliðinin ne denli haksýz ve hukuka aykýrý olduðunu anlatýrdýk. Sayýn Belediye Baþkaný onur ve þereften bahsetmektedir. Sayýn Belediye Baþkaný'nýn onur ve þereften bahsedebilmesi için Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmakta olduðu icbar suretiyle irtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma gibi suçlardan beraat etmiþ, aklanmýþ olmasý gerekir. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 42 yýla kadar aðýr hapis cezasý ile yargýlanmakta iken hala istifa etmeyerek görevini devam ettirmesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Sayýn Belediye Baþkaný bilmelidir ki biz esnaflar helal lokma peþindeyiz. Ekmeðimizin derdindeyiz. Yýllar boyu çalýþarak biriktirdiðimiz iþyerimizin hukuka aykýrý imar planý deðiþiklikleri ile elimizden alýnmasýna karþý çýkýyoruz. Kayan arkadaþlarý için de özgürlük istiyor Ramazan Kayan Y aþlýlýk beraberinde bazý organlarda fonksiyon düþüklüklerini getiriyor. Bu organlarýn baþýnda ise göz geliyor. Yapýlan araþtýrmalar ise doðru beslenme ile yaþlýlýða baðlý görme kaybýnýn yavaþlatabileceðini ortaya koyuyor. ilgili yazdýðý yazýlar nedeniyle idam edildi. Dolayýsýyla ayný gelenek, bugün de devam ettiði için fazla þaþýrmadým. Alýþtýk bu tür idamlara. 'Rabbimiz Allah'týr' dediðimiz için terör örgütü lideri olup idamla yargýladýlar beni. 'Sadece namaz kýldýrdým ve dini toplantýlar yapýlan bir dernek kurdum' diye terör suçlusu oldum. Þu an Zekeriya Þengöz ve Fahri Memur, bu ikisi de benim kardeþim ve ayný terör suçlamasýndan dolayý cezaevinde yatýyor. 7 yýldýr cezaevindeler. 30 bin kiþinin katiliyle ayný kefeye konuldular. Bir karýncayý dahi incitmemiþ insanlar, PKK'nýn eli kanlý lideriyle ayný suçlamalarla yargýlanýyor. Bu kadar üzücü bir durum olabilir mi?"(aa) Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Cengiz Aras, yaþlýlara görme kaybýndan korunmak için sigara içmemelerini, balýk ile yeþil ve kýrmýzý sebze tüketmelerini öneriyor. Alacaðýnýz gýdalarla korunabilirsiniz Vali Baþköy ile milletvekilleri 300 kiþilik öðrenci yurdu inþaatýndan incelemede bulundular. Vekiller yurt inþaatýný inceledi Enise Aðbal ali Sabri Baþköy Vve Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Osmancýk ilçesinde inþaatý devam eden 300 kiþilik öðrenci yurdu inþaatýndan incelemede bulundular. Vekillere gerekli açýklamalarda bulunan Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak da inþaatla ilgili bilgi verdi. Osmancýk ta 300 kiþilik Öðrenci Yurdu Ýnþaatý Yapým Ýþi ihalesi 29 Mart 2013 tarihinde yapýldý. Ýhale ,00 TL bedelle RG Ýnþaat Enerji Taah. Tic ve San. Ltd. Þti. de kaldý. 31 Temmuz 2013 te sözleþmesi yapýlarak 6 Aðustos 2013 tarihinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanýldý. Yurt kompleksi bir sosyal tesis, iki yatak bloðu, bir danýþma smancýk Belediye Baþ- Bekir Yazýcý, ilçe- Okaný de sürdürülen büyük alt yapý projesinin ikinci etabý çerçevesinde içme suyuna 7 milyon Türk liralýk bir yatýrým yapýlacaðýný söyledi. Ýlçenin sorunlarýna ve zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamak için hizmete talip olduklarýný ifade ede Baþkan Yazýcý, Alt yapý için toplam 30 milyon harcanýyor, amacýmýz göz boyamak olsaydý üç milyona o kadar göz boyayýcý iþler yapardýk ki ne kadar çok çalýþýyor denirdi. Ama bunun hesabýný hem halk hem de hakkýn soracaðýný düþünerek ilçemizin sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasýna talip olduk dedi. Osmancýk ta belediye tarafýndan gerçekleþtirilen içme suyu ve yaðmur suyu baþlama töreninde konuþan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, alt yapý yatýrýmlarý ile Osmancýk ýn tarihi sorunlarýnýn çözüme kavuþturulduðunun altýný çizdi. Alt yapý yatýrýmlarýna Güzellikler Sabýr Ýster sloganý ile baþladýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, tüm Osmancýk halkýndan büyük destek gördüklerini belirtti. Ýkinci etap alt yapýya baþlandýðýný ve bu kapsamda içme suyu ve yaðmur suyunun yaný sýra iki adet de su modern özelliklere sahip, saðlýklý su akýþýný saðlayacak su depolarýnýn da yapýlacaðýný vurgulayan Öðrenci yurdu inþaatý 29 Ekim 2013 te bitirilecek. binasý, bir su sarnýcý ve bir trafodan oluþacak ve çevre düzenlemesi yapýlacak. Yatak bloklarýnýn 1 tanesi erkek 1 tanesi kýz bloðundan oluþacak. Her blokta 55 adet üç kiþilik oda, 2 adet 2 kiþilik engelli odasý, 2 adet tek kiþilik oda olmak üzere 342 yatak kapasitesi bulunacak. Toplam inþaat alaný ,23 m² olan iþin bitim süresi, iþe baþlama tarihinden itibaren 450 takvim günü olup 29 Ekim 2013 te bitirilecek. Gösteriþe deðil ilçenin ihtiyacýna yatýrým yaptýk Yaþlýlýk beraberinde bazý organlarda fonksiyon düþüklüklerini getiriyor. Bu organlarýn baþýnda ise göz geliyor. Yapýlan araþtýrmalar ise doðru beslenme ile yaþlýlýða baðlý görme kaybýnýn yavaþlatabileceðini ortaya koyuyor. Dünyagöz Etiler'den Prof. Bekir Yazýcý Baþkan Yazýcý, Ýkinci alt yapýya baþladýk. Ýki üç gün içinde su hatlarýnýn deðiþimi yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi ve onar kat büyüklüðünde iki su deposu yapacaðýz. Sýcak asfalt ihalesini tamamladýk. Alt yapýdan sonra sýcak asfaltla kaplanan yollar modern görünüme kavuþacak. Su hatlarýnýn tamamýnýn bitmesi beklenmeyecek. Biz bu hizmetleri yapmanýn yerine otuz trilyonun üç trilyonuna öyle göz boyayýcý hizmetler yapardýk ki ne çok çalýþýyor denirdi. Biz buna tenezzül etmedik. Bunu halk da hak da sorardý. Biz zaruri olana talip olduk bu hizmetlerin yanýnda üç yýlda üç dönemlik hizmeti sunduk dedi. Doðalgaz konusuna da deðinen Baþkan Yazýcý þunlarý söyledi: Doðalgazda üzerimize düþeni yapacaðýz. Hesaplarýmýzý Halk Bankasý na taþýyacaðýz. Daha önce bankadan çekenler de birinci adýmý gerçekleþtirmiþ ikinci adým olarak Halk Bankasý na 335 TLyatýracaklar. Bu geri dönüþü olmayan bir yol. Belediye üzerine düþen görevi yerine getirecek. Valimizin, milletvekillerimizin desteði yanýnda sizlerin de desteði yanýmýzda. Son tarih olan 29 Ekim i beklemeyelim. Hesaplarýmýzý hemen Halk Bankasý hesabýna taþýyoruz. Geri kalaný belediye olarak bizler üstleneceðiz. Daha güzel günlerde daha güzel bir Osmancýk ta yaþayacaðýz Yaþlýlýkta da iyi görmek için Yaþlýlýk beraberinde bazý organlarda fonksiyon düþüklüklerini getiriyor. Bu organlarýn baþýnda ise göz geliyor. Dr. Cengiz Aras, yaþlýlara görme kaybýndan korunmak için sigara içmemelerini, balýk ile yeþil ve kýrmýzý sebze tüketmelerini öneriyor. Doðru beslenme özellikle yaþlýlýkta büyük önem kazanýyor. Çünkü organlar yaþlandýkça görevlerini tam yapamaz hale gelebiliyor. Bazý hastalýklar da bu organlarý tehdit ediyor. Yaþlýlýk hastalýðý olarak bilinen sarý nokta da görme kaybýna yol açarak yaþam standartýnýzý düþürebiliyor. Kötü beslenme, sarý nokta hastalýðýnýn nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sigara içmeyin, balýk ve sebze yiyin Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Aras, yaþlýlýða baðlý oluþan sarý nokta hastalýðý baþta olmak üzere doðru beslenerek görme kaybýndan korunulabileceðini söyledi. Aras, yaþlýlara korunma amaçlý þu beslenme programýný önerdi: 1- Sigara içmeyin, alkolü ölçülü tüketin 2- Bol bol balýk yiyin 3- Kýrmýzý etten uzak durun 4- Katý yað yerine zeytinyaðý tercih edin 5- Sarý nokta hastalýðýna karþý domates, kýrmýzýbiber, portakal gibi sebze ve meyveleri sofranýzdan eksik etmeyin. Diyabet hastalarýnda beslenme Prof. Dr. Aras, bir diyabet ya da hipertansiyon hastasýnýn doðru beslenmediði takdirde o hastalýklarýnýn gözdeki bulgusunun kötü sonuçlar doðurabileceðini ifade ederek, þunlarý söyledi: "Kötü beslenme sonucu vücut yað ve basýnç düzeylerinin bozulmasýna baðlý kan þeker dengesinde problem olacaktýr. Bu tablo da tansiyon yüksekliðine ve diyabete baðlý göz problemlerinin ortaya çýkýþýný hýzlandýracak ya da var olan problemin aðýrlaþmasýna yol açacaktýr. Diyabet ve hipertansiyon hastalarý için dahiliye uzmanlarýnca düzenli takip ve yeterli tedavi alýmý çok önemlidir."

13 ÇARÞAMBA 11 EYLÜL Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 5 - Zil-Ka de: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:29 Aðustos 1429 Hýzýr: EYLÜL Bir kimse, Allahü teâlâya sýðýnýrsa, Allahü teâlâ, onun her iþine yetiþir. Hiç ummadýðý yerden, ona rýzk verir. Her kim, dünyaya güvenirse, onu dünyada býrakýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Kuþsaray Köyü' nden gelme, Ethem ÇALIÞIR' ýn oðlu; Sadýk ÇALIÞIR. 2- Karaaðaç Köyü' nden gelme, Þoför Esnafýndan Yusuf ÖLÇER' in eþi, Jale, Canan, Adeviye ve Murat ÖLÇER' in annesi; Refiye ÖLÇER. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Öðrenci Bursu Veya Eðitim Masraflarý Gider Yazýlabilir Mi? Ýþ dünyasý bazen eðitim ve öðretimi desteklemek amacýyla, bazen da iþletmelerin sahip veya yöneticilerinin yakýnlarý için yapýlan eðitim harcamalarýnýn iþletme ile ilgili olduðu varsayýmý ile gider yazabilmek için bazý kiþilere "öðrenci bursu" verilmekte, yada okul parasý ödeyerek eðitimi desteklenmektedir. Yapýlan bu ödemeler, bazý koþullarýn saðlanmasý durumunda ticari kazancýn tespitinde gider olarak dikkate alýnabilmektedir. Bu nedenle yapýlan ödemelerin ayrýntýsýný incelemek gerekli Ticari kazancýn tespitinde; hangi giderlerin indirim konusu yapýlacaðý, hangilerinin yapýlmayacaðý Gelir Vergisi Kanunun 40 ve 41.maddelerin de sayýlmýþtýr. 40.maddenin 1.bendinde; "ticari kazancýn elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapýlan genel giderlerin" indirileceði belirtilmiþtir. Personel ücretleri bu kapsamda gider yazýlmaktadýr. Ücretin tanýmý ise, GVK. 61.madde de yapýlmýþ olup, üçüncü fýkrasýnýn 2 numaralý bendinde, "Evvelce yapýlmýþ veya gelecekte yapýlacak hizmetler karþýlýðýnda verilen para ve ayýnlarla saðlanan diðer menfaatler"in ücret sayýlacaðý hükme baðlanmýþtýr. Bu hükme göre, ileride çalýþtýrýlmak üzere bugünden verilen öðrenci burslarý "ücret" olarak deðerlendirilmelidir. Böylelikle, hizmet erbabýna evvelce yapýlan veya gelecekte yapýlacak hizmetler karþýlýðý verilen veya saðlanan para, ayýn ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacak ve GVK 40.maddesine göre de, ticari kazancýn tespitinde gider olarak indirilecektir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin 1 ve 2 numaralý bentleri uyarýnca, Resmi ve özel müesseseler tarafýndan yabancý memleketlerde ve Türkiye'de tahsilde bulunan öðrencilere ödenen iaþe, ibate ve tahsil giderlerinin gelir vergisinden istisna olduðundan, ücret olarak ödenen bu tutarlar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktýr. Kanun maddeleri böyle olmakla birlikte; bursun kimlere, nasýl ve hangi þartlarda verilmesi gerektiði konusunda kanun maddesinde yada tebliðlerde açýk bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak Maliye Ýdaresi, iþletmelerin sahip veya yöneticilerinin yakýnlarý için yapýlan eðitim harcamalarýnýn iþletme ile ilgili olduðu varsayýmý ile gider olarak yazýlmasýný önlemek amacýyla öteden beri verdiði tüm özelgeler de verilen burslarýn yada yapýlan eðitim harcamalarýnýn gider yazýlmasý için aþaðýdaki þartlarýn olmasýný gerektiðini açýk olarak belirtmektedir. Tahsilde bulunan öðrencilere iaþe (yiyecek) ibate (barýnma) ve tahsil gideri ile burs olarak yapýlan ödemelerin; þirket tarafýndan Mali konular & yorumlar Lemzi ÇÖPLÜ gmail.com gider olarak indirim konusu yapýlabilmesi için; -Bursun iþle ilgili olmasý, yani burs verilen kiþilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren iþletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalýþacaklarýný gösterir bir sözleþmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sýrasýnda inceleme elamanýna kanýtlanmasý, -Burs verilecek öðrencilerin, Türkiye'nin her tarafýndan eðitim gören öðrencilerin katýlabileceði bir yarýþma sýnavý sonunda kazanan kiþilerden olmasý, -Verilen burs süresinin ve karþýlanacak eðitim giderleri miktarýnýn iþin önemi ve geniþliði ile orantýlý olmasý, halinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmekte ve yukarýda sayýlan þartlar dahilinde, öðrenci bursu olarak verilen yada özel okulda eðitim görmekte olan öðrencinin tüm eðitim masraflarýnýn þirketin kurum kazancýnýn tespitinde gider olarak indirim konusu yapýlmasý mümkün bulunmaktadýr. OKULLARA YAPILAN BAÐIÞLAR Okul aile birliðine ya da okul koruma derneklerine 'baðýþ' adý altýnda yapýlan ödemeler eðitim harcamasý kapsamýna girmiyor. EÐÝTÝM KURUMU KURUMLAR VERGÝSÝNDEN MUAF ÝSE ÝNDÝRÝM MÜMKÜN MÜDÜR? Kurumlar Vergisi Kanunu'na veya kendi özel kanunlarýnda yer alan hükümlerde kurumlar vergisi muafiyeti tanýnan kurumlardan yapýlan harcamalar, vergi indirimine konu harcama olarak kabul edilmeyecektir. Sözgelimi, kurumlar vergisinden muaf olan üniversitelerden alýnan belgeler indirim için geçerli olmayacaktýr DEVLET YA DA VAKIF ÜNÝVERSÝTELERÝNE ÖDENEN EÐÝTÝM GÝDERLERÝ VE ÜNÝVERSÝTE HARÇLARI ÝNDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Üniversitelere yatýrýlan ücret ve öðretim harçlarýnýn beyan edilen gelirden indirilebilmesi için üniversitenin kurumlar vergisine tabi olmasý ve bu kurumlardan alýnacak fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Devlet üniversiteleri kurumlar vergisi mükellefi deðildirler ve temel olarak parasýzdýrlar. Dolayýsýyla devlet üniversitesinde öðrenim görenlerin üniversiteye ödedikleri bir eðitim gideri bulunmamaktadýr. Ancak, öðrenime katký payý anlayýþý altýnda öðrencilerden "yýllýk öðrenim harçlarý" tahsil edilmektedir. Tahsil edilen harçlar karþýlýðýnda devlet üniversitelerinin fatura düzenlemeleri söz konusu olamayacaðýndan, ödenen harçlarýn kiþilerin gelirlerinden indirilebilmesi mümkün deðildir. Beslenme çantalarý nasýl olmalý? Beslenme çantalarýnýn nasýl olmasý gerektiði konusunda uzmanlarýn uyarýlarý Haftaya okullar açýlýyor. Gününün büyük bir kýsmýný okulda geçiren çocuklar için beslenme çantalarýnýn nasýl olmasý gerektiði konusundan uzmanlar uyarýlarda buluyor. Saðlýklý ve doðru atýþtýrmalýðý seçmek ve beslenme çantalarýnda besin güvenliðini saðlamak ise ebeveynlerin görevi olduðunu hatýrlatan uzmanlar velilere beslenme çantasýnýn nasýl hazýrlanacaðý konusunda ip uçlarý veriyor. Ýþte Aksaray Devlet Hastanesi Diyetisyeni Meliha Tuðcu'nun açýklamalarý: Haftaya pazartesi okullarýmýz açýlýyor velilerimiz çocuklarýný okula göndermekte heyecanlý, biz öncelikle beslenme çantalarýnda neler olmasý gerektiðine deðinelim. Beslenme çantamýzda dört temel öðemizden hepsinden bulunmak zorunda. Bunlarý maddi açýdan uygun koþullarda saðlayabiliriz Bunlarý maddi açýdan uygun koþullarda saðlayabiliriz yani hep pahalý ürünler kullanmak zorunda deðiliz. Bu dört temel besinin neler olduðuna deðinelim önce. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil grubu.sebze ve meyve grubu,tahýl ve ekmek grubu. Her bütçeye uygun beslenme çantasý hazýrlanabilir. Biz bunu maddi açýdan durumumuz yoksa et yerine yumurta þeklinde,peynir þeklinde çocuklarýmýza uygun þekilde tüketmesini saðlayabiliriz. Beslenme çantamýzda eksik etmemiz gereken þeyler neler? Sandviç ekmeðimizin arasýna biz peynirimizi,yumurtamýzý,yeþilliðimizi koyarak çocuðumuzla vitamin,mineral,protein deðeri açýsýndan yüksek bir öðün saðlayabiliriz. Bunun yaný sýra çocuðumuza içmesi için süt ve ayran eðer çocuðumuz çok meyve suyu tüketmeyi seviyorsa taze sýkýlmýþ meyve suyu bunu yerine tabii ki meyveyi öneriyoruz. Öncelikle bu þekilde uygun bir besin grubu oluþturmuþ oluruz.bunun yanýnda çocuðumuzda Omega 3 desteði saðlayabilmek için ceviz ve fýndýk günde iki tane ceviz,altý yedi tane fýndýk koyarak çocuðumuzun beyin geliþimine katkýda bulunabiliriz. Yine dediðimiz gibi süt ürünlerini eksik etmediðimiz zaman çocuðumuzun kemik geliþimi beyin geliþimi kalp saðlýðý açýsýndan her türlü riskten korumuþ oluruz. Velilerimiz çocuklarýmýzýn biz saðlýklý beslenmesine küçük yaþta alýþtýrmamýz gerekiyor. Peki beslenme çantasýnda olmamasý gerekenler? Neler koymamamýz gerektiðine gelince;çok þekerli ürünlerden uzak duralým.örneðin çikolataya çok alýþtýrmamaya çalýþalým çocuðumuzu bu hem fazla kalori hem o yaþta oluþan yað dokusu artmasýna neden olan þeylerdir. Gazlý içeceklere dikkat edelim.kolaya dikkat eldelim.hazýr meyve sularýna dikkat edelim.bunlar hem çok þekerli ürünler hem de kafein içeriði yüksek olduðu için çocuklarýmýzýn geliþmesine katký saðlayan kalsiyumun deðerini düþüren içeceklerdir. Bunlara dikkat edersek çocuðumuz saðlýklý beslenmiþ olur. Kadir Yüktaþýr com Karýncanýn ayaklarý 1 Hep merak etmiþimdir Karýncanýn iþlerini Bediüzzaman onlara cumhuriyetçi olduklarýný" dile getirmiþti. Sosyal hayatta cumhuriyet kavramý son yüz yýlýn en önemli idari bicimi olarak hayata hakim olmuþtu. Ülkesi kominizim ile idare edinilen ülkeler bile devletin adýný "cumhuriyet "ile baþlatmýþtý. Asrý saadetin idari biçimi cumhuriyet üzerine þekillenmiþti. "Hazret Ebubekir (ra)efendimizin sahabekirama bir reisi cumhur olduðunu "dile getirmiþti Bediüzzaman. Karýncanýn hal ve hareketlerinden nasýl dersler çýkarýrýz? Eskiþehir mahkemesinde Bediüzzaman hazretlerine : "Cumhuriyet hakkýndaki fikrin nedir?" sorusuna verdiði cevap meseleyi daha açýkça göstermektedir. "Benim dindar bir cumhuriyetçi olduðumu elinizdeki tarihçe-i hayatým ispat eder." Cevabý ile asrý saadeti misal gösterdiðini biliyoruz. Ülkemizin adý cumhuriyet olarak vasýflandýrýldýðý halde,idaresi mutlak bir baský rejimi olduðunu hepimiz biliyoruz. Yüz yýlýn en önemli meselesi insan hak ve hürriyetleri olmuþtur. Halende olmaktadýr. "Ýstibdat hangi suret ile gelirse gelsin sille vuracaðým.velev meþrutiyet libasý giyse dahi " derken said Nursinin en öne sürdüðü þey hürriyettir. (Sürecek) 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 87,71 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN FATÝH CAD. NO: 32/C ( AD- LÝYE SARAYI KARÞISI ) ÞAMLIOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI ,37 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı