Nitelifi. iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nitelifi. iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI"

Transkript

1 T.C. SACLIK BAKANLIGI runrivp KAMU HASTANEInni KURUMU Bursa ili Kamu Hastaneleri Birlifii Genel Sekreterlifi Bursa Aplzve Diq Sapl{r Merkezi iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek taqrnmazrnl ili Bursa ir llcesr Ytldrrrm Mahalle/KtiyI Mimarsinan Mah. Mevkii Emniyet Cad. No: 13 Pafta No/Cilt No b.4.a Ada N./Sayfa No 1645t... Parsel No./Srra No 5/... Yiiziilgiimii ,41m2 Hazine Payr 7.603,44 Cinsi Arsa Srnrrlan imar Durumu :-- Nitelifi :Bursa AlrzveDig Saflrfr Merkezinde Bulunan 237 m2lik (20 m2 kapah 217 m2 agrk alan) Kiralama Amacr Kantin-Kafeterya Olarak Kullanrlmak Uzere. Madde 2- Yukarrda tapu kaydr, niteli[i ve difier cjzellikleri belirtilen taqtnmaz, Bursa A[z ve Dig Sa$r[r Merkezi toplantr salonunda Sah gtinti saat 10:00'da yaprlacak ihale ile kiraya verilecektir. Madde 3- ihale Bursa Agrzve Dig Safhgr Merkezi Konferans Salonunda 08/09/19S3 tarihli ve 2886 sayrh Devlet Ihale Kanunu hiikiimleri gergevesinde Agrk Teklif usulti ile yaprlacaktrr. Madde 4- Kira siiresi 2 (ikd yrldrr. Kira stiresi, yer teslimini takiben 2 (iki) yrldrr. Madde 5- Kantin-kafeterya Ticari alanr igin ilk yrl Muhammen Bedel ,68.-TL (Altmrg bin altr ytiz yirmi beg Tiirk Lirasr, altmrg sekiz kurug) drr. Madde 6- Bu ihalede tahmini bedelinin en az YoI}'u orantnda 6.062,57.-TL (Altr bin altmrq iki Tiirk Lirasr, elli yedi kurug) gegici teminat ahnacaktr. Kesin teminat ihale bedeli tizerinden alrrur. Oranr 'h6 $nzde altr), tutan....tl (.....TL) drr. Madde 7- Igletme hakkr verilecek yer, biife, kantin, gay oca[r gibi yerlerin bulundufu daire ve igletme hakkrnr kiraya veren Bursa Altz ve Diq Sa$rfir Merkezi Hizmet binasr mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapt, pencere, dolap, musluk lavabo gibi levazrmrn tam ve saflam olup olmadrfr, igletme hakkr verilecek tagmmaz mal igerisinde malzemede (ocak, masa, sandalye vb.) bulunuyorsa bunlar da gegitleri ve delerleri itibariyle ayn ayn belirtilir.

2 Teslim tutana[r, yukarrda adr gegen daire yetkilileri ile igletme hakkr verilen kurulug veya gahrs tarafindan imzalanrr. igletme hakkr mtiddeti, igletme hakkrna konu yerin yukarrda agrklanan gekilde bu yeri igletecek kurulug veya gahrs mahallinde yaprlan yer teslimi tarihinde baglar. Madde 8- Igletme hakkr sona erdi[inde, igletme hakkr verilen yer iqletme hakkr verilen igletmeci tarafindan igletme hakkrnr kiraya veren Bursa A[rz ve Diq Sa$rfr Merkezi yetkililerine bir tutanak ile teslim edilir. Bu tutanakta igletme hakkr verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte iqletme hakkr sahibi igletmeci tasarrufuna brrakrlan ve teslim tutanafrndan belirlenen malzemenin de tam ve saflam olup olmadrlr yazit. Eksik olan, krnlan veya kaybolan malzeme igletme hakkr sahibi tarafindan aynen temin edilir veya bedeli tasrnmaz malm bulundulu idareye gegitli gelir olarak yatrnlrr. Madde 9- igletme hakkr verilen igletmeci, temizlik ve safihk kogullarrna uygun faaliyette bulunur, sabotaj ve yangm gibi tehlikelere kargr her ttirlti tedbirleri alrr, gerektifi takdirde, binarun genel goriiniim ve ahengine uygun bigimde boya, badana gibi onanm yapar, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyam idareye oder. Madde 10- Igletme hakkr verilen yerde hizmetin gerektirdigi malzeme veya e$ya drgrnda devlet grivenlifi, orf, adet ve genel ahlaki degerlere aykrrr ve idarece sakrncalt bulunacak her ttirlti alet kitap, brogiir gibi egya bulundurulmasr yasaktrr. Madde 1l-iqletme hakkr verilen yerde diigiik dereceli de olsa bira dahil alkollii igkiler bulundurul amaz v e satr gr yaprl amaz. Madde 12- Igletme hakkr verilen igletmeci bu hakkr devredemez, ortak alamaz, igletme hakkr verilen yeri genigletemez, defiigtiremez, amacr drgrnda kullanamaz, iggi gahgtrrrlabilmesi btife, kantin, gay ocafr gibi yerlerin bulundufu daire amirinin yazir muvafakatine ba[hdrr. Bu durumda gahgtrracalr iggilerin isim ve adreslerini idareye yazir olarak bildirir. Madde l3-idarece tahliyesine ltizum goriilen hallerde tebligatr mi.iteakip 15 (on beg) giin iginde tahliye edilir. Ayrrca Safihk Bakanhfr ile Maliye Bakanhfr arasmda tarihinde Mtilkiyeti Hazineye aitlhazine ile hisseli/ tist yapr Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sa$rk Bakanhlrna tahsisli olan yerler ile Saghk Bakanhfrnca kiralanmrg ve kira bedelleri merkezi yonetim britgesinden kargrlanan hastane ve birinci basamak sa[hk kurumlarrndaki ticari amagla kullanrlmasr miimktin olan bciliimlerinin (sdz konusu tagrnmazlarrn Aile Hekimlerine kiralanmast d6hil olmak iizere) Sa[hk Bakanhfir tarafrndan Doner Sermaye iqletmeleri eliyle iglettirilmesine iligkin esas ve usullerin belirlenmesi amacryla imzalanan protokoli.in herhangi bir gerekge ile sona ermesi halinde kira sozleqmesi tek taraflr olarak feshedilecek, kiracr hastaneden higbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yaprlacak tebligatl takip eden on beq giin igerisinde tagtnmazt tahliye edecektir. Madde 14-ilk yrl igletme hakkr bedeli ihale bedeli olup, takip eden yrllar igletme hakkr bedelleri ise, bir dnceki yrl igletme hakkr bedelinin Devlet istatistik Enstiti.isiince yaymlanan Yurligi Uretici Fiyatlan Endeksi (bir onceki yrhn aynr ayrna gorc o/o de[igim orant) orarunda artrnlmasr suretiyle bulunacak bedeldir. iqletme hakkr bedelleri pegin odenebilece[i gibi tiger ayhk ddnemler halinde taksitle de cidenebilir. igletilen yerde kullanrlacak elektrik, su, havagazr ve rsrtma sayaglannrn teknik bakrmdan genel tesisattan ayrrlmaslrun mi.imkiin olmamasr ve bu giderlerin idarece kargtlanmast halinde, siizme sayaglara gore hesaplanacak elektrik, su, hava ga ve tsttma giderleri miktarr, her fatura doneminde Bursa Aptz ve Diq Saflrfir Merkezi idaresinin tebligatrnr miiteakip 7 (yedi) giin iginde odenir. Odeme yaprlmamasr durumunda idare tarafindan verilen hizmet kesilir. Vadesinde cidenmeyen igletme hakkr bedellerine,2ll07ll953 tarihli ve 6183 sayrh Amme Alacaklarrnrn Tahsil Usulii Hakkrnda Kanunun 5l inci maddesi gere[ince belirlenen oranda gecikme zammt uygulanrr. Madde 1S-Kiracr sozlegmenin devamr siiresince, sdzlegmenin niteliginin defigtirilmesi, sdzlegme siiresinin uzafilmasr, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alarun yiz olgtimtiniin

3 Madde 16-Iqletme hakkr verilen yere Bakanhprmrzcaya da kamu kurum ve kuruluglannca ihtiyag duyulmasr veya taqrnmazm satrgr halinde scizlegme tek taraflr olarak feshedilecek, kiracr kurumdan higbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yaprlacak tebligatr takip eden 15 (on beg) gtin igersinde tagrnmazr tahliye edecektir. Madde l7-kiracrnrn kira donemi sona ermeden faaliyeti durdurmasr, igletme ruhsatmrn her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi veya taahhiidtinii sozleqme ve gartname hiiktimlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira s<izlegmesi 2886 sayrh kanunun 62. maddesine gore tebligat yapmaya gerek kalmaksrzrn feshedilecek, kesin teminatr irad kaydedilecek ve son bir yrl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilecektir. Madde l8-igletme hakkr stiresi sona erdipi halde igletme hakkr sahibi kurulug veya gahrs tarafindan igletme hakkr verilen yer idareye teslim edilmezse, gegen her gtin igin cari yrl kira bedelinin yizde biri oranrnda cezqitirazsz olarak <idenir. Ceza ridenmesi tagrnmzln kullanrlmaslna ve tahliyenin geciktirilmesine neden olmaz. Sonradan siizlegmede ve gartnamede yazir hususlara yaprlan itirazlar kabul edilmez. Madde 19- Bu gartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira scizlegmesine konulan kurallara kiracr tarafindan riayet edilmedifi takdirde, bu gartnamenin 17 inci maddesine gcire iglem yaprlrr. Madde 20- Bu $artname, belirlenecek ozel gartlarla birlikte srizlegmenin ekini tegkil eder. Madde 2l- Bu gartnamede hiikiim bulunmayan hdllerde, 2886 sayrh Devlet Ihale Kanunu ile Hazine Tagrnmazlannrn idaresi Hakkrnda Yonetmelik hriki.imleri ile di[er mevzuat hiikiimleri uygulanrr. Madde 22-GerektiEinde ihtilaflarm hal mercii BURSA icra daireleri ve mahkemeleridir. rr.6zel $ARTLAR Madde 23- ihale komisyonu, gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlarrn ihaleyi yapmama karanna itiraz edllemez. Madde 24- ihale komisyonlarr tarafindan alman ihale kararlarr ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geg 15 (onbeg) ig giinii iginde onaylarur veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hiikiimsiiz sayrlr. ita amirince onaylanan ihale karan, onaylandrfr giinden itibaren en geg 5 (beq) iggtinii iginde, mrigteriye veya vekiline imzasr ahnmak suretiyle elden veya iadeli taahhtitlti mektupla teblii edilir Sayrh Devlet Ihale Kanununun 31 inci veya76 rncr maddelerine gore onaylanan ihale kararlannrn yukanda agrklanan gekilde tebliginden itibaren on beg gtin iginde mtigteri, kesin teminatr yatrrmak, sozlegmeyi diizenlemek ve scizlegmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harg ve di[er giderleri odemek zorundadu. Bu zorunluluklara uyulmadr[r takdirde protesto gekmeye ve hiiki.im almaya gerek kalmakstzrn ihale bozulur ve gegici teminat idareye gelir kaydedilir Madde 25 -Ihaleye katrlabilmek igin gereken belgeler: a) Istekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bursa Altz ve Diq Safltft Merkezi Satrnalma Birimine ihale evrak dosyasrnr kapah zarfta teslim edecekler veya 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 37. Madde hi.ikiimlerine uygun olarak di.izenleyecekleri evraklannr iadeli taahhiitli.i posta yoluyla gonderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyondahazr bulunmadrgr takdirde ihale dosyasrnrn iginde teklif mektubunu da sunacaktrr. Bu durumda posta ile grinderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. \ f$\ "l

4 b) Gegici teminat; tahmini bedelin en azo/o I}'u orarunda 6.062,57.-TL (Altr bin altmrg iki Tiirk Lirasr, elli yedi kurug) Bursa A[rz ve Diq Saflrfir Merkezi veznesine veya Bursa Ili Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlifi Bursa LPlzve Dig Saflrfr Merkezi Ttirkiye Halk Bankasr Bursa $ubesi IBAN: TR nolu hesaba yatrnlan makbuz veya 2886 sayrh Kanunun 26.maddesine gore di.izenlenmig siiresiz (mektup iizerinde siiresiz ibaresi olacak gekilde) gegici teminat mektubu. c) Doki.imanrn ahndr[rna dair makbuz. d) Gergek kigi olmasr halinde Niifus Ci.izdanr sureti ve fotokopisi, tiizel kigi olmast halinde ise vergi kimlik numaraslnl gosterir belge. e) Tebligat igin ikametgah belgesi fntifus Mtidtirliigi veya Muhtarhktan ahnacak) I) Mevzuatr gerefi kayrth oldufiu ticaret velveya sanayi odasr veya ilgili meslek odasr belgesi; 1) Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldufiu ticaret velveya sanayi odastndan ya da esnaf ve sanatk6rlar odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufiu yrlda ahnmtg, odaya kayrth oldu[unu gosterir belge, 2) Tnzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundulu ticaret velveya sanayi odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrg, ttizel kigilifin odaya kayrth oldufunu gcisterir belge, g) Teklif verrneye yetkili oldu[unu gcisteren imzabeyannamesi veyaimza sirki.ileri; 1) Gerqek kigi olmasr halinde, noter tasdikhimzabeyannamesi, 2) Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine gore tiizel kigili[in ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile ttizel kigilisin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin ttimi.inti gostermek tizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile ttizel kigili[in noter tasdikli imza sirki.ileri, h)vekaleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna dtizenlenmig ihaleye katrlmaya iligkin noter onayh vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. i) Tiirk Ceza Kanununun 53 i.incti maddesinde belirtilen srireler gegmig olsa bile; kasten iqlenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla stireyle hapis cezasrna ya da affa ulramrg olsa bile devletin giivenli[ine kargr suglar, Anayasal di.izene ve bu di.izenin iqleyigine kargr suglar, milli savunmaya kargr suglar, devlet srrlarrna kargr suglar ve casusluk, zimmet, irtikdp, riigvet, htrstzltk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gtiveni kdttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgttrma, edimin ifasrna fesat kangtlrma, sugtan kaynaklanan malvarh[r deferlerini aklama veya kagakgtltk suglanndan mahkum olmadrfrna [6zel Hukuk Tiizel Kigilerde tiim ortaklar dahil (halka agrk krsmr harig)] dair savcrhktan son altr ay iginde ahnmrg Adli sicil kayrt iirnefi. j) Gergek kigilerden; resmi kurumlardan ahnmrg kantin igletmeciligi, kantin igletmecili$ ustahk belgesi veya diplomasr. k) Ozel hukuk tiizel kigilerinin kiralama konusu igin faaliyetleri arasrnda yer aldr[rna dair ana sozleqmesinin yayrnlandr[r ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak. l) Faaliyet Belgesi (2015 yrh iqinde ahnmrq). m) Ilk ilan tarihi itibarr ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadr[rna dair belge.(ilk ilan tarihi ile ihale giinti arasrndaki ilk ilan ve ihale gi.inti dahil olmak izere herhangi bir gi.in Vergi daireleri veya Resmi Internet Sitesinden ahnabilir.) n; itk ilan tarihi itibarr ile SGK borcunun bulunmadrfirna dair belge.(ilk ilan tarihi ile ihale gtinii arasrndaki ilk ilan ve ihale giinti dahil olmak iizere herhangi bir gtin SGK veya Resmi Internet Sitesinden ahnabilir.) o) Ihaleye katrlacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasakh olup olmadrlr sorgulanacaktrr. Yasakh olan isteklinin gartlarr tam bile olsa ihale drgr brrakrlacakttr. p) Ortak giriqim olarak ihaleye teklif verilmez vergi, resim, harg vb. ihaleyi kazanacak

5 s) Ihale doki.imanr, idare web sitesinde ve idarenin adresinde gortilebilir ve 50,00 TL (ElliTiirklirasr) kargrhlr Bursa A[rz ve Dig Saflrfr Merkezi Satrnalma Biriminden satrn ahnabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanrnr satrn almasr zorunludur. g) ihaleye igtirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden rince istenen evraklan dosya halinde kapalr zarfta imzah olarak (Zarfin iizerinde ilgili isteklinin adr adresi, TC- Vergi no.ve katrlmak istedifi kurumun ve ihalenin adlnrn belirtilmesi mecburidir) Bursa ili Kamu Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterligi Bursa APrz ve Diq Safhgr Merkezi Satrnalma Birimine teslim etmeleri gerekir. Satrnalma birimi drgrnda dosya teslimi olmayacaktr. Belirtilen saatten sonra ihaleye igtirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. Ayrrca ihale komisyonu ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. Madde 26 - Igletme hakkr verilen yerdeki bakrm ve onanmlar kiracr tarafindan yaptlacak, sozlegmenin si.iresi igerisinde veya siiresinin dolmasl veya feshedilmesi halinde idareden herhangi bir hak, bedel ve tazmrnat talep edilmeyecektir. Madde 27- iqletme hakkr verilen yerde satrlacak ve kullanrlacak iiri.inler TSE standartlanna uygun olacak ve tirlinlerin ti.imti saklama, paketleme, ambalaj ve teghir dahil her firiin igin ilgili mevzuatga belirlenmig sa$hk ve hijyen hiiki.imlerine uygun nitelikte olacaktrr. Madde 28- Hastane biinyesindeki hizmetin gerektirdigi malzeme drgrnda tehlike dogurabilecek nitelikteki malzemeler depolanmayacaktrr. (tiip- gaz vs...) Madde 29- Kantinde satrlacak iirtinler; hasta, hasta yakrnl ve hastane gahganlartnt hastanede bulundufu siirece ihtiyacrnr kargrlayacak tiirden olmahdrr. Aynca kantin olarak kullanrlacak alan bina iginde oldufundan idarenin onayr olmadan KOKU YAYICI her ttirlii yiye c ek maddelerin i hanrlamak ve satr g rnr yapmak yas aktrr. Madde 30- Kantinin gahgma saatleri Bursa Aprzve Dig Safhgr Merkezi Idaresi tarafindan belirlenecek ve igletmeci belirlenen bu saatler iginde kantini agrk bulunduracakttr. Madde 31- Kantin ve gevresinde kullanrlan tiim materyallerin fiziki temizlifi ve hijyeni i gletmeci tarafindan aksatrlmadan sa[lanacaktrr. Madde 32- Kantin igletmecisi o igletmede hizmet yiiriittrifii.i siirece igyeri ve hastanenin giivenlifiini koruyacak fiziki ve insani tedbirleri alacaktrr. Madde 33- Bursa APtz ve Dig Safh[r Merkezi tarafindan haznlanan yangln <inleme ve scindi.irme ycinergesi htiktimlerine aynen uyulacaktrr. Elektrikli aletlerin kullanrmrna dikkat edilecek ve yanlcl, patlayrcr maddeleri kontrol altrnda bulundurup, patlaytct maddeler kantine sokulmayacaktrr (depolanmayacaktrr).igletme sahibi yangrn sondiirme araqlannt bizzat temin ederek personeline kullanrmrnr olretecektir. Madde 34-Kiracr kira donemi boyunca yaprlacak imalat ve satrg faaliyetleri dolayrsryla 213 sayrh Vergi Usul Kanunu'nda cingoriilen belge di.izenine uymak zorundadrr. Kira ddnemi boyunca gegitli tarihlerde iig kez bu zorunlulu[a uyulmadr[rnrn tespit edilmesi halinde, sozlegme Idarece tek taraflr olarak feshedilecektir. Aynca, Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinde sayrlan fiillerden biriyle, Kagakgrhk sugu igledifi kesinlegen kiracrlann, kira kontratr hiikiim ahnmaya gerek kalmaksrzrn feshedilecektir. (Teminatr gelir kaydedilir) Kiracr buna kargrhk higbir hak ve tazminat istemeyecektir. Idarenin insiyatifr drqrndaki hukuki ve yasal hili durumlarda soz konusu durumun Kurum tarafindan yazir olarak kiracrya bildirilmesini mtiteakip, scizlegme feshedilmiq kabul edilecek ve higbir gekilde gegmig ve gelecek ddnemler igin bir hak talebinde bulunulmayacaklardrr. Madde 35-igletme hakkr verilen igletmeci kantinde gahghrdrfr personelin ttim haklannr 4857 sayrh ig kanunu ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanununa gcire diizenleyecektir. Bununla ilgili her ttirlti hukuki sorumluluk, igletmecidedir. Madde 36-lgletme hakkr verilen igletmeci gahganlan, hastane igi krhk kryafet kurallanna uygun giydirecek, gahganlar kesinlikle forma (idarenin belirledigi renkte) giyeceklerdir. Qahgan $\dde 37-igletme hakkr verilen igletmenin gahganlarr; hasta, hasta yakrnl veya hastane davranrglarrnda nezaket ve ciddiyet kurallanna uygun olarak hareket edecektir. \h

6 Hastane Idaresi, hal ve davranrglan itibari ile hijyen, ahlak, gahgma vs. kurallarrna uymadt[r saptanan iggilerin degiqtirilmesini isteyebilecektir sayrh ig Kanunu hi.iktimleri ihlal edilmesinden kaynakh tazminat ve sorumluluklar iqletme hakkr verilen igletmeciye aittir. Madde 38-igletme personeli aqafrda belirtilen kurallara uymak zorundadrr. a) Hastane koridorlarrnda yi.iksek sesle konugulmayacak ve hastalarr rahatsrz edecek davranr glardan kagrnrlacaktr. b) Hastane igerisinde sigara igilmeyecektir. c) Hastane iginde ig takibi yaprlmayacaktrr. d) Kigisel temizli[ine azami cizen gosterilecektir. e) Qahgrrken hijyen igin gerekli malzemeleri (eldiven, bone, maske, kolluk, galog vb.) kullanmak zorunludur. Madde 39-igletmeci her ttirlti gtivenlik onlemini almak zorundadrr ve yeterli gi.ivenlik dnlemlerinin ahnmamasr sebebiyle dofabilecek kazalardan meydana gelebilecek hasar ve zararrn giderilmesinden sorumludur. Yi.iklenici, ig Kanunu, ig Safihgr ve Gi.ivenli[i Kanunu ve ek mevzuat hi.iktimlerine gcire personellerin sa[hfirnr korumak izere; her ttirlii saghk ve emniyet tedbirlerini alacak, e[itimlerini verecek ve tehlikeli kogullarda gahgmasna izin vermeyecektir. Yi.iklenici gahgtrrdrfr personellerin sa[hfr igin ikaza gerek kalmaksrzrn liizumlu emniyet tedbirlerini zamantnda almak vekazalardan korunma usul ve garelerini personellerine ofretmekle mtikelleftir. Bu itibarla taahhiidi.in ifasrnda gerek ihmal ve dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz personeller gahgtrrmaktan veya herhangi bir sebeple meydana gelebilecek kazalardan yiiklenici sorumludur. IhmalkArhk, tedbirsizlik gibi nedenlerden dolayr ti.im girket personelinin bina iginde, gevresinde kazaya u[ramalan, yaralanmalan ve hayatlarrnr kaybetmeleri halinde ttim sorumluluk firmaya aittir. iggilerin i$e ahnmasr, igten aynlmast neticesinde dogabilecek ti.im yiikiimliiliikler, ig kazalan sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorla prim sorunu, Qahgma Bakanh[r Mevzuatr ile ilgili tiim sorumluluklar, ig yasalarr gerefince iggi ve igverene yiiklenmig olan ttim yiikiimliiltikler, ytiklenici firmaya ait olacaktrr. Bu konuda Idaremiz taraf ve muhatap de[ildir. Madde 40-Igletme hakkr verilen igletmeci personeline yaka kartr di.izenleyecek ve bu kartlar iqletme yetkilisi tarafindan onaylandrktan sonra gahgma saatleri igerisinde yakalarrnda takrh olacaktrr. Yaka Kartlannda Adr - Soyadr, Gorevi ibaresi kolayca okunacak gekilde olacaktrr. Madde 41-igletmeci ige baglamadan once gahgtrracalr ttim elemanlanntn portor olmadrklarrnr her tiirlii bulagrcr hastahk, cilt hastah[r bulunmadr[rnr ilgili kuruluglardan alacaklarr saghk kurulu raporu ile belgelemek ve hastane idaresine vermek zorundadtr. Hekim gerekli goriirse tetkik isteyebilir. Zorunlu olan tetkikler agafirda belirtilmigtir: *Gaita ktiltiirii (salmonella ve shigella yoniinden) en az yrlda bir, *Gaitanrn mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardialamblia kistleri ve helmint yumurtalarr yoniinden) en az 6 aydabir, * Bopaz ve burun ktltiirii (staphylococcusaureus ydni.inden) en az ytlda bir, * Akci[er grafisi (tiiberkiiloz yoniinde) en azyidabir, I Seroloji testleri en az 6 ayda bir Giderleri Igletmeci tarafindan kargrlanmak suretiyle yaptrrrlacak ve sonuglan personel dosyasrnda bulundurulacaktrr. ilgili doneme ait raporlar hastane idaresi ve enfeksiyon komitesine ibraz edilecektir. Qahgan personelin sonuglanna gcire igletmeci tedavilerinin uygulanmasryla yiiki.imli.idiir. Bu kontroller hastane yetkililerince gerektrli zaman aynca tekrarlattrrrlabilir. Madde 42-Hastane gahganlan ve hastalar igin grkarrlan yemekten igletmeci, personellerinin iicretsi z y ararlanmalarr miimkiin defildir. Madde 43-Igletmeci ve gahganlannrn adli ve idari yonden herhangi bir saktncalt durumunun olmamasr gerekmektedir. Madde 44- Idarcnin yazir onayr ahnmadan, kiralanan alanla ilgili higbir defigime gidilmeyecektir. k-su ve lsrnma ll ll..1, -V\ -f! elleri diizenli olarak yatrnlacaktrr.

7 Madde 46- Hastanenin huzuru, gtivenli[i ve gizlilifi konulannda Bursa A[rz ve Dig Safh[r Merkezi Yoneticili[i'nin koyacafr kurallara tam anlamryla riayet edilecektir. Hasta, hasta yakrnr ve gahganlarr rahatsrz edecek gekilde gr[rrlkanhk tarzrnda veya zorla satrg, kesinlikle yaprlmayacaktrr. Madde 47-Kantinin acil durumlarda mtidahale edilebilmesi igin, yedek anahtarlan hastanemizin de giivenli[i igin hastane idaresinin ulagabilecepi yerde bulundurulacaktrr. Madde 48-Acil durumlarda igletmeciye en krsa siirede ulagrlacak telefon numaralan (cep, ev vs.) Bursa Alrz ve Di9 Safh[r Merkezi Yoneticiligine bildirilecektir. Madde 49-Kantin brzzat kiracr tarafindan i gletilecektir. Madde 50-Kantine kiracr tarafindan yaprlan her tiirlii harcamalar kiracr ile yaprlan sozlegme stiresinin dolmasr veya scizlegmenin fesih edilmesi halinde yaptrrrlan malzemeler igin bir bedel talep edilmeyecek ve bu malzemeler veya mi.igtemilat bedelsiz olarak kuruma kalacaktrr. Madde 51-Satrga sunulan ilriinler Kantinciler odasrnrn belirledifi i.iri.in bedellerinden daha yiiksek fiyatla satrlmayacaktrr. Madde 52- Tost makinesi, brgak, spatula gibi araglann ve grdalar ile temas eden di[er malzemeler paslanmaz gelikten yaprlmrg olacak, diizenli olarak temizlenecek, bakrmlarr periyodik olarak yaprlacaktrr. -Qcip ve her ttirli.i atrklann konulacafr yeterli sayrda ve btiytikltikte, apzr kapah, paslanmaz metal veya plastik malzemeden yaprlmrg, silindirik, kolay yrkanabilir, ayak pedalh gop kutusu olacak ve gop kutusunun igerisinde gop torbasr bulundurulacaktrr. -ilgili mevzuat gere[ince hagere ve kemirgenlere kargr gerekli cinlemler ahnmrg olacak, periyodik olarak grda gtvenligini tehlikeye atmayacak gekilde kantin igerisinde ilaglama yaptrrrlarak, ilgili belgeler idareye dtizenli bigimde ibraz edilecektir. -Grda ile temas eden tezgah velveya doframa tahtalan, arag ve gereglerin temizli[inde uygun dezenfektanh maddeler kullanrlacak, kullanrlan deterjan ve dezenfektanlar ilgili mevzuat uyannc a S aghk B akanh frn dan tzinli huhs ath ol ac aktrr. -Kullanrlan ve satrga sunulan tiim grda maddelerinin ilgili mevzuat uyannca T.C. Grda, Tarrm ve Hayvancrhk Bakanhfir i.iretim veya ithalat tzni olacaktrr ve ttimti TSE velveya ISO standartlarrna uygun olacaktrr. -Grdalarrn ambalajsrz ve agrkta satrqr yaprlmayacak, safig ve servis strastnda gazete kd[rdr kullanrlmayacak, uygun grda ambalajr kullanrlacak, ambalajh grda maddesinin ambalajr yrrtrlmrg, krrrlmrg, paslanmrg olmayacaktrr. -Ambalajh ve so[uk ortamda saklanmasr gereken grdalann (stit, ayran, yofurt vb.) muhafazasr igin ayrr bir buzdolabr bulundurulacaktrr. -Qi[ et ve tiriinleri higbir qekilde bulundurulmayacaktrr. -Hazr ve yan hazrr iglenmig et ve et ririinlerinin (krrmrzr vebeyaz etten imal edilmig ddner, kofte, gnitzel, hamburger koftesi, tavuk burger, sucuk vb) Tarrm ve Koy igleri Bakanlt[t'ndan tiretim veya ithalat izni bulunacak, etiketinde tiretim ve son kullanrm tarihi bilgilerine yer verilecek ve uygun kogullarda ve srcakhkta muhafaza edilecektir. Ayrrca bu tiriinler sebze, ekmek vs. gibi grdalardan ayrr bir sofiutucuda ve ozelli[ine uygun rsrda saklanacakttr. -Kantinde satrgr yaprlan enerji igecekleri, ktzartmalar (patates krzartmast vb.), cipsler, gazh igecekler, aromah igecekler ve kolah igeceklerin satrgrnm (Degiqik: Saghk igleri Dairesi Bagkanh[r'nrn tarih ve 1205 sayrh yazrsr) caydrrrlmasr gerepince 18 yaq altr kigilere satrgrrun yaprlmamasr ve siit, ayran, yo[urt, meyve suyu, sebze suyu, taze srkrlmrg meyve ve sebze suyu, tane ile meyve ve sebze satrgrrun yaprlmasr sallanacaktrr. -Kantinde trbbi malzeme ve ilag gibi iiriinler bulundurulmayacakttr. -El ile temas etme zorunlulu[u olan grda maddelerinin satrg ve servisinin uygun malzeme ve alet/donanrm ile yaprlacak, haznlama ve ambalajsrz iiriinlerin servisi strastnda tek kullanrmhk eldiven kullanrlacaktrr. bulundurul temas eden madde ve malzemeler, temizlik malzemeleriyle aynr yerde I B

8 Madde 53- Her bir kantin mahallinin gori.ini.ir en az iki yerinde sadece fiyat tarifesinin bulundufiu (Reklam panosuna srkrqtrrrlmamrg gekilde) tabela asrlacak ve fiyatlar anlagrlrr bigimde yanlacaktt. Madde 54- Safhk Bakanhfir Tedavi Hizmetleri Genel Miidiirltigiinin 20lll2 nolu genelgesine istinaden, hastane igerisinde satrlmasr veya kullarulmasr yasaklanmrg olan iiriinler (4207 Sayrh Tiitiin Uriinlerinin Zararlarrnrn Onlenmesi ve Kontrolii Hakkrnda Kanun kapsamrndaki i.iri.inler ve kapsamrndaki tirtinler ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Oyuncaklar Hakkrnda Yonetmelik kapsamrndaki oyuncaklar ve oyuncak niteli[inde olmayan iiriinler) satrlmayacaktrr. Madde 55- Bu gartname ve eklerinin eksik uygulanmasrndan kaynaklanan durumlann idarece tespitinden sonra igletmeciye agafrdaki ceza mieyyideleri uygularur. Bu gartname ve eklerinin her bir maddesinin yaprlmamasr veya eksik yaprlmasrrun tespiti halinde; Idare tarafindan en az 10 (on giin) stireli yazir ihtar yaprlarak gecikilen her takvim giinti igin 3 (tiq) ayhk kira bedelinin yo 0,7'i (Bindebir) oranrnda ceza kesilecektir. Bu cezalann uygulanmastna raemen, aynt kusurun 3 (fiq) defa gergeklegmesi halinde bu gartnamenin 17. maddesi uygulanrr. Madde 56- Safihk Bakanhfr Tedavi Hizmetleri Genel Miidtirliilii'ni.in sayir genelgeye istinaden Hastane bahgesi ve bina iginde, kiralanan mek6nlar drgrnda; poliklinik birimleri, servisler veya koridorlarda seyyar araba veya kigiler aracrh[r ile satrg yaprlmayacaktrr. Madde 57- Kantin igerisinde gdriimir bir yerde ve igerisinde gerekli ti.im malzemelerin bulundu[u bir ilk yardrm kutusu bulunacaktrr. Madde 58- idare tarafindan olugturulan kontrol tegkilah veya kantin sorumlusu kantini ayda en az (bir) kez olmak iizere istedipi zaman denetleyecektir. Bu denetlemelerdehazrlanan kantin denetleme formlan kullanrlacak bu form gerek kontrol teqkilatr, gerekse igletmeci tarafindan rmzalanacaktrr. Denetleme esnasrnda tespit edilen aksakhklar forma yazrlacak ve igletmeci tarafindan aksakhklarrn giderilmesi hususu takip edilecektir. igletmeci tarafindan giderilmeyen aksakhklar ile ilgili olarak ilgili mevzuatlar gergevesinde cezai miieyyidelere gidilecektir. igletmeci bu gartnamede yazir kurallara uymak zorundadtr. Kantin denetlenmesi yaprlrrken veya idare tarafindan gciriilen eksik ve aksakhklar veya gartnameye uymayan usulsiizltiklerde 55.madde de belirtilen cezalar uygulanrr. Personel, hasta ve hasta yakrnlanrun tarafrmrzayaptrklarr gikayetler idaremizce de[erlendirilip gerekli iglemler taraftnrza iletilecektir. - Hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesi her zaman Kantini denetleyebilecektir. Komite yapmr$ oldufu denetimlerde konusu ile ilgili gerekli uyarrlarda bulunma ve miidahale etme hakkrna sahiptir. Madde S9-Kantin ile teslim edilen demirbaq egyada kullanrlmadan dolayr medyana gelen a grnmalar dr q rndaki zar arlarrn b edel I eri kiracr tarafindan o dene cektir. Madde 60-Miilkiyeti rigiincii gahrslara ait olmakla birlikte belli bir stire ile kullanrm hakkr protokol ile Bakanh[rmrza veya Valilige brrakrlan tagrnmazlardaki ticari alanlann kiraya verilmesinde Strateji Geligtirme Bagkanhlr 20IIl43 ve sayrh genelge hiiktimleri uygulanacaktrr. Madde 61-Merkezimizde yaprlacak yaprm iglerinden olayr kantin igletmecisi herhangi bir hak kaybrna ulradr[rna dair bir hak talep edemez Madde 62- Kiraya verilen alanr brinyesinde bulunduran Bursa Aptz ve Dig Safltft Merkezi Binasrnda yaprlacak tadilat, tamirat, yenilemeler ve sa[hk tesisinde ktsmen hrzmet sunumunun yaprlamamasr gibi durumlarda, kira bedelinden indirim talep edilemez.

9 "Bu gartnamedeki yazir hususlan oldufu gibi kabul ve taahhtit ederim. Her geqit tebligat, aqafrdaki adresime yaprlabilir." Id. ve Mali Ip. innnn Dr.Orkun YILDIRIM Yiinetici Imza tarihi:...,1.../2015 lmzast:...

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İli: : Kayseri İlçesi : Melikgazi Mahalle/Köyü : - Mevkii : Kampüs

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

;i s;55 Ef g ; ie *;t=iee E. E, e;* ; i H. 5g i;t ie E i. =+ E+=g; : 5. ee t== g;;n il E. EE feicle: g i. I EEiEigEii.

;i s;55 Ef g ; ie *;t=iee E. E, e;* ; i H. 5g i;t ie E i. =+ E+=g; : 5. ee t== g;;n il E. EE feicle: g i. I EEiEigEii. I (,.E RJ l;f.:g =l 96:t :E if Ti= E.E:9 ge!ji!* 'E Pq'a 5.t 5 :s? -o a.l., J t al od J F -i a. q),9 o) \o (\ t E o E v z L) t! o a'1 E, e;* ; i H 5g i;t ie E i ie *;t=iee E.Ei, F-e E*=s ap Ee*.E3si :

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS GİRİŞİ 68 M2 VE BAŞTABİPLİK GİRİŞİ 130 M2 OLMAK ÜZERE TOPLAM 198 M2 KANTİN YERİ KİRALAMA İHALESİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın ; I-

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ: AFYONKARAIIISAR T C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi g jf \ V/ DR.H.İBRAHİM

Detaylı

NO Adı Özellikleri Adedi

NO Adı Özellikleri Adedi SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve 1 DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

KİRAYA VERİLEN BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT KİRA ŞARTNAMESİ

KİRAYA VERİLEN BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT KİRA ŞARTNAMESİ KİRAYA VERİLEN BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT KİRA ŞARTNAMESİ Kiraya verilen yerin, Tahsisli Olduğu İdare Tahsis Amacı Kiraya Verilen Yerin Yüzölçümü Kiralama Amacı İdare :Sağlık Bakanlığı (Türkiye

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. Merkez Yeni Camii / II Mıntıka Mah. (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. Merkez Yeni Camii / II Mıntıka Mah. (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın; İli -.Yozgat İlçesi Mahalle/Köyü Mevkii Pafta No./Cilt No. Ada No./Sayfa No. Parsel No./Sıra No. Yüzölçümü Merkez Yeni Camii / II

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI EK-5 I- GENEL ŞARTLAR Sözleşmenin Tarafları MADDE 1- Bu Sözleşme; bir tarafta, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr MiidiirliiEii Banyo Fikser Atrk Soliisyonu Satrq Ihale Ilanr l- Halk Saghgr Mildiirliigiimiize bagh depolarrndan grkan a;alrda belirtilen

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46/A adresindeki

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz.

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMiN TEKLIF MEKTUBU TCDD ] BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA Alsancak/ZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Trcaret Unvanr Aqrk Tebligat Adresi BaIlr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Boş Arazi ilçesi Marmaris Yüzölçümü (m2) j 5910,20 m^ Mahalle/Köyü Sanana Pafta No/Cilt No Cadde/Sokak/ Meydan Ada No/Sahife

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Güzelbahçe Belediyesine ait Ayşe Mayda Spor Tesisleri içinde bulunan 74 m2 lik

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Aşağıda tapu kaydı ve taban fiyatları belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti Devleti ne ait taşınmaz mallar,. tarihinde saat 10:00 da Merkezi İhale Komisyonu Toplantı

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası

KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası İlçesi : Melikgazi Mahalle/Köyü : Talas Mevkii : Kampus İçi Pafta No / Cilt No :- Ada No / Sayfa No

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen, Atatürk Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:182 adresindeki yer, Güzelbahçe Belediye Encümenince

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı