Tiyatro. Şeytanın Kilisesi(!) Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tiyatro. Şeytanın Kilisesi(!) Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem"

Transkript

1 Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem Tiyatro Şeytanın Kilisesi(!) 74 Günümüzden yaklafl k 1800 y l öncesine ait bu tan mlama... Hristiyanl n yavafl yavafl güçlenmeye, güçlendikçe tiyatroya karfl tav r almaya bafllad.s. 200 y l nda, dindar bir yazar böyle tan mlam fl tiyatroyu. Bu olumsuz yaklafl m, IV. yüzy lda Katolik kilisenin tiyatroyu önce din adamlar na, daha sonra da halka yasaklamas izlemifl. V. yüzy lda da tiyatrocular, kiliselere kabul edilmez olmufllar.

2 Sonunda tiyatroyu kendi içine almakta bulmufl Katolik kilisesi çareyi. Amaç, bir taflla iki kufl vurmak: nsanlar n tiyatroya olan ilgi, sevgi ve isteklerini denetlerken, tiyatro arac l ile onlar daha iyi birer Hristiyan yapmak. Ve kiliselerde aç l r olmufl tiyatro perdeleri! Kimi din adamlar, miracle denilen halka uygun oyunlar yazmaya, kimileri de bu oyunlarda oyuncu olarak görev almaya bafllam fllar. Konular n kutsal kitaptan alan, sa n n yaflam n ve mucizelerini anlatan bu oyunlar n ngiltere deki kiliselerde nas l sahnelenecekleri; içeriklerinin nas l olmas konusunda Winchester psikoposu, taraf ndan bir yönetmelik bile haz rlanm fl. Kiliselerde sahnelenen bu dinsel içerikli oyunlar giderek büyümeye, kiliselere s may p meydanlara taflmaya ve esnaf loncalar taraf ndan gerçeklefltirilmeye bafllanm fl. XV. ve XVI. yüzy llarda kutsal kitaptaki konularla s n rlanmayan, iyilik, dürüstlük, BD MART 2013 Aforoz tehdidine, onca göz da na ra men yine de engelleyememifl kilise insanlar n tiyatroya olan tutkusunu. Ne gezici tiyatro topluluklar vazgeçmifl oyunlar n sergilemekten, ne de halk onlar izlemekten. Kimi din adamlar n n kaçak göçek bu oyunlar izlemeleri de iflin cabas... ahlâkl olmak gibi konular iflleyen morality denilen oyunlar ortaya ç km fl. Rönesans ile birlikte din adamlar n n üstlendi i yazarl k ve oyunculuk görevini (!) yeniden profesyonel yazar ve oyuncular devralm fl. Devralm fl ama yaklafl k 1250 y l sürmüfl kilisenin tiyatro üzerindeki tahakkümü. Peki, ama neden? Orta Ça n tart flmas z egemeni olan kilise yaflam n renklerinden, var olanla var olmas gereken aras ndaki ayr m n ortaya konmas ndan; elefltiri, yergi ve öneriden hep uzak durmufltur da ondan. Olabildi ince kendi ö retisiyle yo urdu u mevcut düzeni denetleyip koruyarak sürdürmek istemesinden... Tiyatro sanat sadece Orta Ça da Orta Ça n tart flmas z egemeni olan kilise yaflam n renklerinden, var olanla var olmas gereken aras ndaki ayr m n ortaya konmas ndan; elefltiri, yergi ve öneriden hep uzak durmufltur... 75

3 BD MART hiçbir engelleme, bask, denetim ve sansür süreci kilisenin orta ça boyunca gerçeklefltirdi i kadar dehflet verici olmam flt r. de il, tüm zamanlarda egemenler taraf ndan denetim alt na al nmak istenmifl; fakat hiçbir engelleme, bask, denetim ve sansür süreci kilisenin orta ça boyunca gerçeklefltirdi i kadar dehflet verici olmam flt r. Tiyatro tarihinin bafllang ç sayfalar na göz att m zda Tiyatro nun 2500 Y l ya da Tiyatro nun 3000 Y l gibi tan mlamalarla karfl lafl r z. Bu tan mlamalar Judea dan, M - s r dan ve Antik Yunan dan bafllay p günümüze kadar uzanan zaman dilimi için kullan lm flt r. Oysa, tiyatro sanat n n tarihi, iki bin y ll k yer yer yaz lm fl; on binlerce y ll k da yaz lmam fl geçmifli ile mitler, büyüler dünyas içinde tarih öncesi insana kadar uzanmaktad r. Orta Ça n karanl n ayd nlatan Rönesans bilgeleri -pek ço u, din adamlar ile dini bütün insanlard rantik Yunan ve Latin yazarlar n n oyunlar n keflfettikten sonra tiyatro 76 tarihinde yeni bir dönem bafllam flt r. talya baflta olmak üzere Avrupa n n bir çok yerinde bu oyunlar sahnelemek için tiyatro binalar yap lm fl; yeni oyunlar yaz larak modern tiyatronun temelleri at lmaya bafllanm flt r. Bu yeni tiyatro anlay fl, bütün dünyada oldu u gibi Tanzimat Dönemin den bafllayarak geleneksel tiyatromuzun yan s ra toplumumuzun kültürel, sanatsal ve düflünsel gelifli- Dr. Cemil Topuzlu

4 minde önemli bir rol oynam flt r. Özel tiyatrolardan sonra ülkemizin ilk ödenekli tiyatrosu ve konservatuvar olan Darülbedayi-i Osman-î (*) ( stanbul fiehir Tiyatrosu) de 1914 y l nda stanbul fiehremini/belediye Baflkan Operatör Dr. Cemil (Topuzlu) Pafla taraf ndan bu amaçla kurulmufltur. stanbul fiehir Tiyatrosu nun kuruluflunu 1946 y l nda zmir fiehir Tiyatrosu(**), 1949 y l nda da Devlet Tiyatro ve Operas n n kurulufllar izlemifl; Gedikpafla Tiyatrosu ndan bu yana Türk Tiyatrosu nun ve ülkemizdeki tiyatro sanat n n geliflimi, özel tiyatrolar n göz ard edilemeyecek çileli katk lar yla, stanbul fiehir Tiyatrosu ile Devlet Tiyatro ve Operas taraf ndan gerçeklefltirilmifl ve bugünkü düzeye ulaflm flt r. BD MART 2013 Ve bu ay biz de bütün ça dafl ülkelerle birlikte 20 Mart ta, Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü nü; 27 Mart ta da Dünya Tiyatro Günü nü kutlayaca z. Tiyatro sanat n n ister çocuk, ister genç, ister yetiflkin olsun insan yaflam ndaki yerini, önemini; insanlar n ve ülkelerin geliflimindeki vazgeçilmezli ini bir kez daha alg lamaya ve kavramaya çal flaca z. 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü nün geçmifli henüz çok yeni; 2001 y l ndan bu yana kutlanmakta. 27 Mart Önümüzdeki y l, ülkemizde tiyatro sanat n n sürdürülebilirli i için devlet deste inin önemini kan tlayan; Devlet Tiyatro ve Operas n n kurulmas na öncülük eden, bugünkü ad ile stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar, dünkü ad ile Darülbedayi nin 100. Kurulufl Y l Dönümü nü kutlayaca z. Devlet Tiyatrosu nun kuruluflunun 60. y l n iki y l önce kutlad k. Nam k Kemal in as l ad Vatan olan, sansür nedeniyle Silistre ad ile oynanan ve daha sonra Vatan Yahut Silistre ad n alan oyununun Gedikpafla Tiyatrosu ndaki ilk temsilinden bu güne 140 y l geçti. gününün UNESCO nun çat s alt ndaki Uluslararas Tiyatrolar Birli i (International Theatre Institute) taraf ndan Dünya Tiyatro Günü olarak kabul edilmesinin üzerinden de henüz 52 y l geçti Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü nün amac, tiyatro sanat n n çocuk ve gençlerin e itim ve geliflimlerindeki önemine yetiflkinlerin dikkatini çekmek; çocuk ve gençler için gerçeklefltirilen ve gerçeklefltirilecek tiyatro çal flmalar n n olmas gereken düzeyde yürütülmesini ve sürdürülebilirli ini sa lamak. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nün amac çok 77

5 BD MART 2013 daha kapsaml : Tiyatro sanat konusunda, bilgi ve uygulamalarla ilgili iliflkileri dünya çap nda gelifltirmek; bu geliflim sürecinde sanat n yarat c üretkenli inin gere i ve önemi konusunda gerekli bilinci oluflturmak; insanlar aras nda bar fl ve dostlu un geliflmesine katk da bulunmak Söylenip, yaz lmam fl olsa da tiyatro sanat üzerinde oluflturulmak istenebilecek her türlü bask, sansür ve tahakküme karfl her zaman duyarl olmak Geçen y l ülkemizdeki yüz y ll k bir gelene in, ödenekli tiyatrolar n 78 gerekli olup olmad klar tart flmalar ve bu tart flmalar n yaratt umutsuzluk ve endifle ile kutlam flt k her iki Dünya Tiyatro gününü. Bu y l da endifleler halen sürüp gidiyor. Dile im sa duyunun galip gelmesi, ödenekli tiyatrolar n maddi ve manevi olarak çok daha güçlendirilmesi ve ça dafl bir flekilde yap land r lmalar. 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü nüz ile 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nüz kutlu olsun. *Darülbedayi-i Osman-î: Osmanl Güzellikler Evi ** zmir Belediyesi taraf ndan 1950 y l nda çal flmalar na son verilmifltir. (...)Milletleraras Tiyatro Enstitüsü nün kendi ad na konuflma ödevini bana vermifl olmas ndan faydalanarak, eskiden krallar hakk nda kullan lan bir sözü (biraz de ifltirerek) flöylece tekrarlayaca m: Tiyatro öldüyse, YAfiASIN T YATRO! Jean Cocteau, 1962 y l 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ilk uluslararas bildirisinden. Derler ki, tiyatro üçüz do mufl bir sanat koludur: Yazar, oyuncu ve seyirci. Bunlar birbirinden ayr l rsa ortada tiyatro kalmaz. Oysa ben diyorum ki, günün en önemli sorunlar n ka da aktaran yazar da, onlar sahnede dile getiren sanatç da sizin aran zdan ç km flt r. Onun için biz bir bütünüz. Teker teker düflüncelerimiz ayr olabilir, ama dertlerimiz birdir. Muhsin Ertu rul, 1978 y l 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ilk Ulusal Bildirisinden. 29 Yafl Lise ö retmeni ile karfl laflan genç, ona üniversiteye gitmedi i için piflmanl k duydu unu söyledi. Ö retmeni, Peki flimdi neden gitmiyorsun? diye sordu. Ö renci, Çünkü art k yirmi befl yafl nday m. Evliyim, bir çocu um var ve üniversiteyi bitirmem en az dört y l m al r. diye yan tlad. Ö retmen, Peki, dedi, Üniversiteye gidersen bitirdi inde kaç yafl nda olacaks n? Tabii ki yirmi dokuz. diye karfl l k verdi ö rencisi... Devam etmezsen kaç yafl nda olacaks n? diye sordu ö retmen. Ö renci, Yine yirmi dokuz. dedi ve ö retmenin ne demek istedi ini anlad. Evet, dört y l sonra yirmi dokuz yafl nda olaca m. dedi, Üniversiteye gitsem de, gitmesem de...

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı