TSO'ya burs teþekkürü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TSO'ya burs teþekkürü"

Transkript

1 Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna devam ediyor. 22 Mayýs'ta bilgilendirme toplantýsý yapýlarak detaylarý ve aþamalarý paylaþýlan proje ile yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde katýlým mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi amaçlanýyor. Turhan Candan SAYFA 10 DA 14 TEMMUZ 2015 SALI 40 KURUÞ Çorum Vakfý'ndan Hitit Üniversitesi Rektörü ve Çorum Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Vakfa saðlanan katkýlardan dolayý teþekkür etti. "Meclis'te oda kavgasý çýktý" haberine Uslu'dan yalanlama AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bazý internet sitelerinde ve gazetelerde yer alan "Meclis'te oda kavgasý çýktý", "AKP'li vekiller TBMM'de oda kavgasý yaptý" baþlýklý asýlsýz, masa baþýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milletvekillerinin itibarýný zedelemeye yönelik yapýlan haberler üzerine açýklama yaptý. SAYFA 10 DA TSO'ya burs teþekkürü Vakýf yöneticileri Mustafa Yaðlý, Mustafa Bilgin ve Naki Çolak'ýn da katýldýðý ziyaretlerde açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Alkan, bu yýl 94 öðrenciye burs verildiðini söyledi eðitim-öðretim yýlýnda her bir öðrenciye 150 TL aylýk burs verildiðini ifade eden Prof. Dr. Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, Vakfýn en büyük finans kaynaklarýndan bir tanesi olduðunu vurguladý. SAYFA 7 DE Saðlýk personeline "0-6 Yaþ Çocuðun Psikososyal Geliþimini Destekleme" eðitimi Gebelik ve 0-6 yaþ döneminde çocuk hýzla geliþiyor. Bu dönem insan saðlýðý açýsýndan en kritik dönem olmasý dikkat çekiyor. Hem ruhsal saðlýðýn hem de bedensel saðlýðýn temelleri bu dönemde atýlýyor. SAYFA 3 TE Sünnet kayýtlarý devam ediyor Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni kayýtlarý devam ediyor. SAYFA 7 DE KONJONKTÜR VE ÇOCUKLARI; YA DA PROFESYONELLER Bu yazý; ülkemizde yönetsel iliþkileri ve bu iliþkilerdeki varyasyonlarý farklý pencereden bakarak yorumlamayý amaçlamaktadýr. Çalýþmamýzýn temel kaygýsý objektif anlamda yönetsel iliþkilere ait panoramik bir fotoðraf çekmektir. Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Ahmet Saatcý SAYFA 6 DA Sungurlu MYO binasý hýzla yükseliyor Ýlçelerde yer alan meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan ve Haziran 2014'te temeli atýlan Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda (SMYO) kampüs inþaatý kapsamýnda yapýlan çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. SAYFA 7 DE "TSO olarak ONKO-SAV'ý önemsiyoruz" Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði, ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Dernek Yöneticisi Selma Zihar ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Ünal, yeni bir kan olarak derneði devraldýklarýný ve bundan sonraki süreçte onkoloji hastalýklarýna daha fazla yardým etmek için gayret edeceklerini söyledi. Þemsi Bayraktar SAYFA 3 TE Kanatlý ihracattaki düþüþ üretime yansýdý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kanatlýda ihracatta yaþanan düþüþün üretime yansýdýðýný bildirerek... SAYFA 2 DE MESLEK SEÇÝMÝ Ýki sendikadan ortak iftar programý 4 "Müslümanlara yönelik zulüm ve cinayetler Ramazaný buruk yaþattý" 5 4 Gümüþ Koza'dan Ramazan Bayramý'na özel kampanya TE TE TE Bildiðimiz üzere üniversite sýnav sonuçlarý açýklandý ve artýk tercih yapma zamaný geldi. SAYFA 5 TE Uzm.Psikolog Simge BÜLBÜL

2 2 II. Viyana Kuþatmasý Akþam : 20:20 (1683) - Fransýz Ýhtilâli Yatsý : 22:05 (1789) Ýbâdet on kýsýmdýr, dokuz kýsmý helâl kazanmaktýr. Hadis-i Þerif AJANDA Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:14 Öðle : 12:53 Peygamberimizin (Milâdî Ýkindi : 16:49 tarihe göre ) Mirâcý (620) - Milletvekili Kurt'tan TÜMSÝAD'a ziyaret Günün Þiiri DOST ARASI Dostum ile aramýzda kavga var Yarelerim göz göz oldu delindi Kim saracak bunun yaralarýný Bu dostum bizlere neden gücenmiþ Sorsam acep ev halýda nedendir Yýkar mola þu yaptýðým bendimi Dost olan dosta ayrýlmaz birden Bülbül ayrýlýr mý sevdiði gülden Sadýk dost bilirde ev hali halden Dost olmak istersen gücenme kardaþ Bir daha bulunmaz alemde yoldaþ Yalýnýz kalýrsýn bulaman sýrdaþ Elin attýðý taþ uzak sayýlýr Sadýk dostlar bir birini kayýrýr Taþ baþa deðerse baþta yarýlýr Beni seversen de gönüle deðme Düþün giderken de fidaný eðme Sen kendini bilde kimse uyma (Þu Koçaða) haber geldi dostundan Düþünecek bir þey yokmuþ aslýndan Bizde geçek bu davanýn üstünden Rýza Ko- AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç'ý iþ yerinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu, TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. TÜMSÝAD hem ülkedeki sivil toplum kuruluþlarý arasýnda hem de iþ dünyasýnda baþarýlý çalýþmalarý olduðunu dile getiren Ceritoðlu, ürettiði projelerle ülkeye katma deðer kazandýrarak faydalý çalýþmalar yaptýðýný söyledi. Ceritoðlu, Çorum'a Çorumlu'ya iþ dünyasýna özellikle KO- BÝ'lere hizmet veren TÜMSÝAD ve emeði geçenlere teþekkür etti. TÜMSÝAD Çorum Baþkaný Abdurrahman Kýlýç Çorum'a hizmet edenlerin her zaman yanýnda ve gereken desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kýlýç, Ceritoðlu'na siyasi çalýþmalarýnda yeni görevinde baþarýlar diledi. Kanatlý ihracattaki düþüþ üretime yansýdý YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ahmet oðlu Ömer Çörüþ ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6581 2,6586 EUR 2,9410 2,9421 STERLiN 4,1283 4,1306 2,1534 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kanatlýda ihracatta yaþanan düþüþün üretime yansýdýðýný bildirerek, "Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, tavuk etinde yüzde 0,01, tavuk yumurtasýnda yüzde 1,9 üretim geriledi. Hindi etinde ise yüzde 23,1 arttý oldu" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2015 yýlý Mayýs ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre, tavuk yumurtasý üretiminin 1 milyar 394 milyon 656 bin adetten 1 milyar 367 milyon 464 bin adede, tavuk eti üretiminin 169 bin 907 tondan 169 bin 751 tona gerilediðini, hindi eti üretiminin 4 bin 61 tondan 5 bin tona çýktýðýný belirtti. Ocak-Mayýs döneminde tavuk yumurtasý üretiminin yüzde 2,63, tavuk eti üretiminin yüzde 6,27, hinde eti üretiminin yüzde 21,45 arttýðýna dikkati çeken Bayraktar, ihracattaki týkanmanýn Mayýs ayýnda tavuk yumurtasý ve tavuk eti üretimini gerilettiðini bildirdi. Mayýs ayý itibarýyla yýllýk tavuk yumurtasý üretiminin 17 milyar 332 milyon 743 bin adede, tavuk eti üretiminin 1 milyon 943 bin 68 tona, hindi eti üretiminin ise 52 bin 446 tona yükseldiðini belirten Bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn yüzde 4,3 artýþla 828 bin 420 tondan 864 bin 74 tona çýktýðýný, 5 aylýk dönemde ise yüzde 2,48 artýþla 3 milyon 801 bin 569 tondan 3 milyon 895 bin 901 tona yükseldiði bilgisini verdi. Bayraktar, Mayýs ayý itibarýyla sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn 8 milyon 720 bin 75 tona ulaþtýðýný belirtti. -ÝHRACATTA DÜÞÜÞ SÜRÜYOR- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2014 yýlýnda 651 milyon 175 bin 632 dolar olan kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 5 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 19,6 azalarak 268 milyon 901 bin 777 dolardan 216 milyon 69 bin 371 dolara indi. Geçen yýl 402 milyon 28 bin 752 dolar olan yumurta ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 5 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 12,2 azalarak 155 milyon 231 bin 788 dolardan 136 milyon 332 bin 253 dolara geriledi. Yine 2014 yýlýnda 402 milyon 28 bin 752 dolar olan süt ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk beþ ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 33,5 azalarak 168 milyon 113 bin 593 dolardan 111 milyon 713 bin 465 dolara kadar düþtü. Mayýs ayýnda, kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatýnda yüzde 57,5 düþüþ oldu Mayýs ayýnda 58 milyon 82 bin 66 dolar olan ihracat, bu yýl Mayýs ayýnda 24 milyon 703 bin 548 dolara geriledi. Ayný dönemde, yumurta ve ürünleri ihracatý yüzde 62,8 azalarak 21 milyon 263 bin 606 dolardan 7 milyon 904 bin 494 dolara indi. Mayýs aylarý itibarýyla süt ve süt ürünleri ihracatý yüzde 30,5 düþüþle 37 milyon 222 bin 114 dolardan 25 milyon 857 bin 781 dolara geriledi. Görüldüðü gibi ihracatta büyük düþüþ var. Ýhracat acilen artýrýlmalý. Ýhracattaki düþüþ, üretime yansýyor." Bayraktar, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Suriye, Irak baþta olmak üzere Türkiye'nin çevresindeki hemen bütün ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarsýzlýðýn ayyuka çýktýðýný, bunun ihracat rakamlarýný vurduðunu, ihracatýn çok zorlaþtýðýný bildirdi. Þemsi Bayraktar, "ihracat kanallarýnýn sonuna kadar zorlanmasý gerekiyor. Mevcut pazarlar elde tutulmalý, acilen yeni pazarlar bulunmalý, tüketim, üretim ve ihracat desteklenmeli. Tavuk eti, yumurta ve süt ve süt ürünleri tüketiminin artýrýlmasý bir zorunluluk" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 "TSO olarak ONKO-SAV'ý önemsiyoruz" Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði, ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Dernek Yöneticisi Selma Zihar ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Ünal, yeni bir kan olarak derneði devraldýklarýný ve bundan sonraki süreçte onkoloji hastalýklarýna daha fazla yardým etmek için gayret edeceklerini söyledi. Onkoloji hastalýklarýnýn, dünyanýn en yaygýn hastalýk grubu olduðunu ve bu hastalýklara yakalanan bireylerin, çok fazla yardýma ihtiyacý olduðunu vurgulayan Ünal, "ONKO- SAV olarak ihtiyaç sahibi hastalarýmýza elimizden geldiði kadar ulaþmaya çalýþýyoruz. 'Bir gün biz de bize yardým edecek birine ihtiyaç duyabiliriz' düþüncesine sahibiz. Gönüllülerimizle birlikte kanser hastalýklarýnýn ne boyutlara vardýðýný, kanser hastalarýnýn nelerle mücadele ettiklerini insanlara anlatarak hem bir farkýndalýk oluþturma, hem de ihtiyaçlarýný giderebilmek için çabalýyoruz. Büyük küçük demeden herkesin her türlü desteðine ihtiyacýmýz var" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, ON- KO-SAV gibi kuruluþlarýn çok ulvi bir görev üstlendiklerini söyledi. ONKO-SAV'da yaþanan kan deðiþiminin dernek çalýþmalarýna faydalý olacaðýný düþündüðünü ifade eden Baþaranhýncal, "TSO olarak ONKO-SAV'ý önemsiyor ve destekliyoruz. ONKO-SAV, yaptýðý çalýþmalarla onkoloji hastalarýnýn yardýmýna koþarak onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlarken, bir taraftan da toplumun yardýmlaþma hissinin canlý tutulmasýna vesile oluyor. Bu anlamda da çalýþmalarýný önemsiyoruz. Bundan sonraki dönemde de çok daha fazla ortak çalýþma yapabileceðimize inanýyorum" diye konuþtu. Saðlýk personeline "0-6 Yaþ Çocuðun Psikososyal Geliþimini Destekleme" eðitimi Gebelik ve 0-6 yaþ döneminde çocuk hýzla geliþiyor. Bu dönem insan saðlýðý açýsýndan en kritik dönem olmasý dikkat çekiyor. Hem ruhsal saðlýðýn hem de bedensel saðlýðýn temelleri bu dönemde atýlýyor. Çocuklar bu dönemde düþünme ve konuþma yeteneklerini, kendine güveni, problem çözme becerilerini ve baþkalarýyla uyumlu olabilme kapasitelerini geliþtiriyorlar. Bu dönemde yeterli destekleri alamayan ve sorunlar yaþayan çocuklarýn, ileriki hayatlarýnda ruhsal ve bedensel hastalýklara yakalanma riski çok artýyor. Ergenlik ve yetiþkinlikteki suçluluðun ve antisosyal kiþilik yapýsýnýn nedenleri de genellikle bu geliþme döneminde yaþanan sorunlarda yatýyor. Gebelik ve 0-6 yaþta çocuðun psikososyal geliþiminin desteklenmesi, hem bireyin ruhsal-bedensel-sosyal olarak saðlýklý bir ömür sürmesi, hem de toplumun saðlýðý açýsýndan çok önemli. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü de bu amaçla hayata geçirilen Çocuðun Psikososyal Geliþimini Destekleme (ÇPGD) Programý kapsamýnda il merkezi ile ilçelerinde aile hekimi ve aile saðlýðý elemaný olarak görev yapan saðlýk personeline eðitim verildi. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü / Ruh Saðlýðý Birimi organizasyonuyla yapýlan programa Dr. Sevil DÝRLÝK Zaman, Çocuk Geliþimci Zehra Ünlü, Psikolog Binnur Karagöz, Psikolog Zehra Dayar, V.H.K.Ý Ýmran Karaköse konuþmacý olarak katýldýlar. Unvanda yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Hakyemez'e, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Gökmeþe'ye, Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ömer Bostancý'ya Profesör cübbesi ve Doçent unvanýna yükselen Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Metin Saðlam ile Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Çoþtu'ya Doçent cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi.2011 yýlýnda üniversitede görevli 16 profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 115 öðretim üyesi varken bu rakam bugün 144 yardýmcý doçent, 32 doçent ve 47 profesör olmak üzere toplam 223 öðretim üyesine yükseldi.

4 Gümüþ Koza'dan Ramazan Bayramý'na özel kampanya k Gümüþ Koza Ramazan Bayramý'na özel tüm ürünlerinde %20 indirim gerçekleþtiriyor. Gümüþ Koza sahibi Serkan Bilal Düven yaptýðý açýklamada 'Müþterilerimize tüm ürünlerimizde %20 kampanya yaptýk.bu kampanya çerçevesinde bay-bayan tüm gümüþ ve çelik ürünlerinde saat,bileklik,kol düðmesi,setler ve bütün ürünleri kapsýyor' þeklinde belirtti.düven ayrýca 7'den 77'ye hitap ederek kiþiye özel resimli saatler isim yazýlý yüzük ve takýlar yaptýklarýný kaydetti.düven konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini þu þekilde ifade etti: 'Yýllarýn tecrübesi ve kaliteyi Çorumlu hemþerilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz.1. sýnýf ürünleri çok uygun fiyatlarla hizmete sunduk.son zamanlarda moda olan kayý yüzüðü ve kabartmalý yüzüklere ilgi odaðý oldu. Erzurum iþlemesi yüzüklerden tespihlere kadar özel ürünlerimiz tezgahýmýzda yer almaktadýr. Düven adresinden online satýþ yaptýklarýný belirterek sözlerini tamamladý.haber Servisi Sungurlu'da Sakal-ý Þerif ziyarete açýldý Sungurlu'da bulunan Sakal-ý Þerif, Kadir Gecesi sebebiyle ziyarete açýldý. Ýlçede bulunan kutsal emanetlerden olan Peygamber Efendimizin Sakal-ý Þerif'i, Sungurlu halkýnýn ziyaretine açýldý. Sakal-ý Þerif'i ziyaret etmek için Yeni Camide öðle namazýndan itibaren gelen vatandaþlar, cami önünde uzun kuyruklar oluþturdu. Ramazan ayýnýn 26. günü halkýn ziyaretine açýlan kutsal emanetlerden Sakal-ý Þerif, ikindi namazýndan sonra Altýnoðlu Camisinde, yatsý namazýndan sonra Muhacir Camisinde erkeklere yarýn öðleden sonrada ayný camide kadýnlarýn ziyaretine açýlacak. BAYRAMLAR BAYRAM OLA Deðerli dostlar; bayramlar dar manada ailede, çevrede geniþ manada ülkemizde, Ýslam âleminde rutin günlerden farklý olduðunda anlam kazanýr. Teknolojinin geliþmesiyle, özellikle büyükþehirlerde apartmanlarda yaþayan ve kapýsý çalýnmayan ailelerin bayramlarda en yakýn arkadaþlarý (aile bireyleri) arasýna internetin girdiðini söylesek bilmem inanýr mýsýnýz? Önceden çekirdek aile 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný nedir? deyince, 'anne-baba, çocuklar' sýralanýrdý. Þimdi buna birde 24 saat baþucumuzdan ayrýlmayan ÝNTERNET eklendi. Geçmiþ yýllarda büyükþehirde yaþayan ve komþularýn birbirlerinden bi haber olduðu bir apartmanda ikamet eden bir tanýdýðý bayram günü öðlene doðru bayramýný tebrik etmek üzere aradýðýmda hala uyuduklarýný gördüm. Biraz espri olarak 'O NE, BAYRAM SABAHI BU SAATE KADAR UYUNUR MU? Diye takýldýðýmda, '' Bayram gelmiþ neyimize, kapýmýzý çalan olmaz, þekerimizi alan olmaz. Çektik perdeyi uyuyoruz. Uyumayalým da ne yapalým '' diye cevap aldým. Bu cevap belki özeldir ama genel manada nereye doðru gittiðimizin göstergesi açýndan alarm vermektedir. Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine: 'Haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkâna sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya depremde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim' der. Hanýmý da:' Çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel' der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal: ''aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün. Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz. Ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor. Ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar. Zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz. Tekrar basar bu sefer de, ''Kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim'' gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler. 'Yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz' diye ýsrarla sorar. Evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar. Biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum. Çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya dilenci, ya da pazarlamacý bastý. 20 yýldýr ilk defa evime bir ziyaretçi olarak siz geldiniz. Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der. Bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar Ve: '' haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var'' diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar Ailenizde huzur, cebinizde nakit para, bedeniz de saðlýk, sofranýzda afiyet, gönlünüzde sevgi eksik olmasýn ve bayramýnýz bayram olsun (Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: ) * Ýki sendikadan ortak iftar Bayramda huzur, mutluluk zirvede olacaksa, Kýrgýnlýklar eritilip, dargýnlýklar unutulacaksa Baðýmsýz Eðitim Sen ve Baðýmsýz Büro Sen Çorum Ýl Teþkilatlarý tarafýndan Öðretmenevinde iftar verildi. Ýftar programýna Baðýmsýz Eðitim Sen Genel Baþkaný Abdullah Soy, Toplu Sözleþmeler ve Hukuk Genel Sekreteri Tarýk Þahman, Baðýmsýz Eðitim Sen Ankara Ýl Temsilcisi Yýlmaz Turhan ile BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Baðýmsýz Eðitim Sen Ýl Temsilcisi Yüksel Tavukcu, Ankara eski Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarýndan Mehmet Öztopaloðlu, Baðýmsýz Büro Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ ile sendika üyeleri katýldýlar. Baðýmsýz Eðitim Sen'in Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýna katkýlarý nedeniyle, Hayati Çam ve Yüksel Tavukcý'ya plaket'inde verildiði iftarda, BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam ve Baðýmsýz Eðitim Sen Genel Baþkaný Abdullah Soy birer konuþma yaptýlar. Baðýmsýz Eðitim Sen Genel Baþkaný, Abdullah Soy yaptýðý konuþmada sendika olarak Çorum'u önemsediklerini, Baðýmsýz Eðitim Sen'in ilkelerinin ve amacýnýn eðmeden, bükmeden, yalpalamadan, programý çalýþanlarýn refah seviyesine odaklý olduklarýný, nihai hedeflerinin eðitim çalýþanlarýnýn gelirinin, hak ve menfaatlerini Avrupa norm ve standartlarýna kavuþturmak olduðunu söyleyerek, son 15 yýldýr memurun üzerine serilen ölü topraðýnýn sirkelenmesi gerektiðini, memurun üzerinden ölü topraðýný silkelemeye, ilk olarak Baðýmsýz Eðitim Sen ile birlikte Çorumdan baþlayacaklarýný söyledi. Öðretmenlerin meslek onuruna yaraþýr bir hayat standardýna getirilmediði müddetçe, bu ülkenin eðitim sorunun asla çözülemeyeceðini vurgulayan Soy, öðretmenlerin yaklaþýk yüzde 80-87'sinin bankaya borcu olduðunu araþtýrmalarýn gösterdiðini, maalesef geleceðimizi ellerine emanet ettiðimiz öðretmenlerimizin yüzde 90' ý elektrik ve su faturalarýný, yakýt giderini azaltmak için tasarruf yapmak zorunda kaldýklarýný, yüzde 65-70'i tükenmiþlik sendromu yaþadýðýný belirtti. Soy, "Eðitim alanýnda Uzman, Araþtýrmacý,- Hizmetli, Þef, Memur, VHKÝ,, 4/Cli vs pozisyonda birçok unvanlarda, teknik ve idari hizmetler sýnýfýnda kamu görevlileri bulunmaktadýr. Bütün bu eðitim çalýþanlarýnýn iþ, ekonomik ve sosyal sýkýntýlarý birbirini aratmayacak düzeylerdedir. Maalesef gelirleri açlýk sýnýrý düzeylerindedir. Örneðin, Milli eðitimde hizmetli kadrosunda çalýþan bir kamu görevlisinin maaþý 1.850,00 TL'dir. Varýn gerisini siz düþünün dedi liradan aþaðý kiralýk evin bulunamadýðý þehirlerde kiradan geriye kalan 1000 lira civarýndaki parayla hangi hayat standardýndan bahsedebiliriz" dedi. Bayram ziyaretleri adaletli planlanacaksa, Eþler arasýnda, tartýþma yaþanmayacaksa Sadaka, fitre, zekât ehlini bulup verilecekse, Fakir fukara, garip guraba sevindirilecekse Çocuklarla kabristana ziyarete gidilecekse, Beklenen hediyeler sahiplerine verilecekse Annelerin - babalarýn hayýr duasý alýnacaksa, Akrabalarýn kapýsý sýlayý rahim için çalýnacaksa Dil tutulup, haramdan uzak kalýnacaksa, Ýbadetlerin sevabý, sýnýrsýz umulacaksa O zaman, bayramlar, bayram ola Öncesinde ilahi emir deyip, sahurdan iftara aç kalýnacaksa, Akþam sofrada, yemekten farklý bir zevk alýnacaksa Öksüzün - yetimin baþý þefkatle okþanacaksa, Anne - babalarýn kýymeti daha iyi anlaþýlacaksa Suriye'de, Mýsýr'da, Çin'de yaþananlara aðlanacaksa, Güzel ülkemin kýymeti, daha iyi kavranacaksa (Mahir Odabaþý)

5 TEK 2 14 TEMMUZ 2015 SALI 5 MESLEK SEÇÝMÝ Bildiðimiz üzere üniversite sýnav sonuçlarý açýklandý ve artýk tercih yapma zamaný geldi. Meslek seçmek yani bütün hayatlarýný geçirecekleri uðraþý Uzm.Psikolog alanlarýný besimge BÜLBÜL lirlemek öðrenciler ve velileri için büyük bir stres kaynaðýdýr. Kiþiler, bütün hayatlarý boyunca uðraþacaklarý meslek seçimini çoðu kez tesadüflere býrakýr. Ailelerin çocuklarý için maddi gelecek ve güvence arayýþý da meslek seçiminde oldukça etkilidir. Bazen ise mesleðe ilgi, aile ve çevre gibi dýþ koþullarýn etkisiyle ortaya çýkar. Ailenin arzularýný gerçekleþtirmek veya çevreden takdir görmek amacýyla yapýlan seçimler genellikle hayal kýrýklýðý ile sonuçlanýr. "Gelecek vaat eden meslek seçilmelidir." görüþü ise tek baþýna yeterli bir kriter deðildir. Çünkü toplumca gelecek vaat eden bir meslek, kiþinin ilgi, yetenek ve hayallerine uygun olmayabilir. Seçim yaparken etkili olan etmenlerin baþýnda, yetenekler, ilgiler, deðerler, ihtiyaçlar, sosyoekonomik düzey ve cinsel rol algýsý gelmektedir. Tercih yaparken birey, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, ekonomik durumunu, meslek eðitimini baþarma olasýlýðýný, hayallerinigöz önüne almalýdýr. Doðru ve yerinde bir seçim yapýlabilmesi için kiþinin hem kendi yetenekleri hem de ilgi duyduðu meslekler hakkýnda bilgi sahibi olmasý gerekir. Bu da ancak etraflýca ve objektif olarak yapýlmýþ incelemeler sonucunda elde edilebilir. Tercih yapma döneminde aile ve çevrenin kiþiden gücünün üstünde baþarýlar beklemesi, onun mesleki ilgi ve isteklerini göz ardý ederek kendi arzularý doðrultusunda mesleklere yönlendirmesi ve istemesi öðrencide stres ve gerilim yaratýr. Bu nedenle velilerin meslek seçimindeki rolü "yönlendirici ve belirleyici" olmak deðil "bilgilendirici ve destekleyici" olmaktýr. Kiþi sevdiði mesleði seçebilmeli ve seçtiði mesleði de sevebilmelidir. "Müslümanlara yönelik zulüm ve cinayetler Ramazaný buruk yaþattý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Kadir Gecesi, Ramazan Bayramý ve son günlerde azgýnlaþan terör olaylarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Kadir Gecesi âlemin özü mesabesindeki insanlar olarak kadrimizi/deðerimizi bilmemiz gereken gecedir. Kadir Gecesi, deðer gecesidir. Kadir Gecesi'ne atfedilen bu deðer, tüm deðerini Kur'an-ý Kerim'den almaktadýr. Çünkü Kur'an, bu gecede inmeye baþlamýþtýr. Kadir Gecesi'ni gereði gibi anlayýp hakkýyla deðerlendirmenin yolu, Kur'an-ý Kerim'in eþsiz mesajlarýný anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi Kur'an'ý öðrenme ve Rasulüllah'ý tanýma, onlarýn öngördüðü fazilet ilkeleri doðrultusunda yaþama ve her türlü kötülüðü terketme vesilesi kabul edilmelidir. Kadir Gecesi, tefekkürü, tedebbürü, duayý, muhasebeyi, Allah için gözyaþý dökmeyi bol eylemenin gecesidir. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ýn rahmet ve baðýþlamasýnýn saðanak halinde yeryüzüne indiði, dileyen her mümini ilahî armaðanlara garkettiði bir gecedir" dedi. "Ýslâm coðrafyasýnda özellikle Gazze yaný baþýmýzda Suriye'de kadýn, çocuk, yaþlý demeden her gün katledilen masum insanlarýn, Irak'ta meydana gelen terör olaylarý, uzak doðuda Myanmar'da, Arakan'da din kardeþlerimizin maruz kaldýðý insanlýk dramý, Doðu Türkistan'da, dünyanýn muhtelif yerlerinde Müslümanlara reva görülen zulüm, þiddet, cinayet ve insanlýk dýþý eylemler, Ramazan sevincimizi buruk bir þekilde yaþamamýza sebep oldu. Emperyalizm ve iþbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk tanýmayan saldýrýlarýna, baský ve zulümlerine karþý tavýr almak hepimizin görevidir" diyen Saatcý "Bay- ramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði, kýsaca Ýslâmî kardeþliðin toplumun her kesiminde canlý olarak yaþandýðý; bütün bunlarla birlikte Allah'a karþý da sorumluluklarýnýn bilinciyle de topluca namaz kýlýp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ayrýca bayramlar ailelerin bir araya gelip beraberce eðlendiði, etik anlamda ailenin önemini vurgulayan, küs olanlarýn barýþmalarý için bir fýrsat içeren günlerdir. Bu nedenle mübarek gece ve bayramlarý insanlar arasýnda sevgi ve hoþgörü yumaðý oluþturmasýna, çalýþmalarýmýzý paylaþmamýza, asgari müþtereklerde bir araya gelmemize vesile kýlmak durumunda- Srebrenitsa katliamýný yapanlara lanet Çorum Gül-Der'den yapýlan açýklamada 11 Temmuz 1995'de Birleþmiþ Milletlerin güvenli bölge ilan ettiði 6 bölge arasýnda olan Srebrenitsa'da gerçekleþen soykýrým kýnandý. "Srebrenitsa Soykýrýmý; aðýr silahlarla donatýlmýþ Sýrp Cumhuriyeti Ordusu tarafýndan Srebrenitsa'ya karþý giriþilen Krivaya 95 Harekâtý kapsamýnda, 11 Temmuz 1995'de Birleþmiþ Milletlerin, Sýrp çentiklere sunduklarý imkânlar sayesinde, Dünyanýn gözü önünde 8372 Bosnalý sivilin vahþice katledilmesine verilen addýr" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Savaþtan önce 24 bin civarý olan bu kentin nüfusu iç savaþ nedeni ile diðer bölgelerden gelen göçlerle birlikte 60 bin civarýna ulaþmýþtýr. 'Açlýk' ve 'hastalýklar' ile mücadele eden ve adeta bir "toplama kampýna" dönüþmüþ olan Srebrenitsa'daki Müslümanlarýn elindeki silahlar soykýrýmdan hemen önce BM Barýþ Gücü tarafýndan; Müslümanlara, kendilerinin koruyacaðýný vaat ederek toplanmýþtýr. Ratko Mladiç komutasýndaki Sýrplarýn, Srebrenitsa'ya olan saldýrýlarýný sýklaþtýrmalarýný takiben kendilerinden toplanan silahlarý geri almak için Boþnaklar baþvuru yapmýþ iseler de baþvuru; sorumlu Hollandalý komutan Thom Karremans tarafýndan reddedilmiþtir. Bu da yetmezmiþ gibi bölgedeki Hollandalý BM Barýþ Gücü askerleri; aldýklarý emir doðrultusunda bir gece kenti boþaltmýþlar ve savaþ sýrasýnda þehre sýðýnan 25 bin mülteci beraberinde tüm þehri adeta Sýrplara teslim etmiþlerdir. Þehrin teslimini takiben; aðýrlýklý olarak yetiþkin erkelerin ve bir kýsým kadýn ve çocuðun içinde bulunduðu savunmasýz ve silahsýz sivil; cesetleri parçalanarak Sýrp çetnikleri tarafýndan tüm dünyanýn gözleri önünde vahþice katledilmiþtir. Yaklaþýk bir hafta süren saldýrýlarda, kadýnlara alçakça tecavüz edilmiþ, büyük küçük demeden binlerce insan katledilmiþ, katledilenlerin bir kýsmýnýn cesetleri yakýlmýþ ve tüm cesetler 64 farklý toplu mezara gömülmüþtür" denildi. Aradan geçen 20 yýla raðmen katliamýn acýsý ve dehþetinin bölge halký için tüm tazeliðini koruduðunun dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Katledilen 8372 masumun yakýnlarý, kemiklerden kimlik tespitlerinin yapýlmasý neticesinde, kemiklerin konulacaklarý bir mezarla avunmaya çalýþmaktadýrlar. II. Dünya Savaþý'ndan sonra Avrupa'da gerçekleþmiþ en büyük vahþet olarak tarihe kara bir leke olarak düþen bu katliam Lahey Adalet Divaný tarafýndan "soykýrým" olarak kabul edilmiþtir. " Ýt, iti ýsýrmaz." Atasözünün gereði, bu kararda Sýrbistan'ýn sorumlu tutulamayacaðý da belirtilmiþ ve adaletin yerini bulmasý engellenmiþtir. Son olarak da Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde katliamý "soykýrým" olarak tanýmlayan karar tasarýsý Rusya'nýn vetosu nedeni ile reddedilmiþtir. Ýnsanlýðýn en vahþi yüzünü gördüðümüz bu soykýrým; Müslümanlar baþta olmak üzere dünya halklarýna, uluslararasý yapýlarýn ve güvenlik mekanizmalarýnýn yetersizliðini, ikiyüzlülüðünü ve hesap verebilir olmaktan ne kadar uzak olduðunu bir kez daha göster- yýz" ifadelerini kullandý. Tüm insanlýðýn hoþgörü ve sevgiye umut baðladýðý, özgürlüðe, dostluða, dayanýþmaya ihtiyaç duyduðu bir dönemde bulunulduðunu belirten Saatcý, "Her türlü kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizlenip, birbirimize sevgi ve saygý ile yaklaþmanýn önemine deðinerek birlik ve beraberlik içinde olunmasý gerekmektedir. Kadir gecesi vesilesiyle aramýzdaki çekiþmelerin kaldýrýlmasýna, hoþgörü ortamýnýn kurulmasýna, kardeþlik ve beraberliðimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna çaba göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik duygularýnýn buna ihtiyaç duyan tüm topraklara yayýlmasý, tüm dünyada akan Müslüman kanlarýnýn durmasý, terör olaylarýnýn sona ermesi dileði ile baþta Memur Sen camiamýz olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn ve Ýslam Âleminin Ramazan Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim" þeklinde kaydetti. Bahçelievler'de istiþare toplantýsý miþtir. Gül-Der olarak, öncelikle Srebrenitsa katliamýný gerçekleþtirenleri ve yardýmcý olanlarý, göz yumanlarý lanetliyor, þehit olan Boþnak kardeþlerimizin þehitliklerine þahitlik ediyor, Çorum'dan selamlarýmýzý gönderiyoruz. Gevþeklik göstermeyin, üzüntüye kapýlmayýn. Eðer inanmýþsanýz, üstün gelecek olan sizsiniz. (Ali Ýmran suresi 139. Ayet) diyerek; Katledilenlerin yakýnlarý baþta olmak üzere bütün maðdurlara ve Ýslam ümmetine baþsaðlýðý diliyoruz. BM'nin Güvenlikli Bölge ilan ettiði Srebrenitsa'da sivilin Boþnak'ýn Miladiç çetesi tarafýndan katledilmesinde doðrudan BM sorumlu olmuþtur. BM'i, Ratko Mladiç'in suç ortaðý olarak dünya ve insanlýk vicdanýnda sorgulanmaya býrakýyoruz. Ayrýca; BM tarafýndan Serebrenitsa'yý korumakla görevlendirilen Hollanda Ordusu'na baðlý BM askerlerinin, komuta kademesindeki tüm yetkililerinin ve siyasi sorumlularýnýn; Sýrp çetniklere savunmasýz bir þekilde þehri teslim eden ve beraberinde Ratko Mladiç çetesi tarafýndan 8372 sivilin hunharca katledilmesine sebep olanlarýn katliamýn sorumlusu olarak yargýlanmasýný istiyoruz." Çorum Belediyesi ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý iþbirliðinde toplu taþýma ve halk otobüsleri konusunda mahallede yaþanan sorun ve sýkýntýlarla ilgili olarak bir istiþare toplantýsý düzenlenecek. Toplantý yarýn saat 16.00'da eski Cumartesi Pazarý olarak bilinen Hünkar Hacý Bektaþ Veli Parký içerisinde bulunan Bahçelievler Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Çorum Belediyesi Baþkanlýðý tarafýndan toplu taþýma ve halk otobüsleriyle ilgili olarak mahalle sakinlerinin görüþ, öneri ve þikayetlerini tespit etmek amacýyla bir istiþare toplantýsý düzenleneceðini belirterek, toplantýya tüm mahalle sakinlerini davet etti. Toplantýnýn toplu taþýma konusunda yaþanan sorun ve sýkýntýlara mahalle sakinlerinin sahip çýk- masý açýsýndan son derece önemli olduðunu vurgulayan Hasan Kýzýltepe, "Buradan tüm mahalle sakinlerine sesleniyorum, gelin mahallede yaþanan sorunlara sizler karar verin. Bu anlamda tüm mahalle sakinlerini 15 Temmuz Çarþamba günü saat 16.00'da Bahçelievler Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nde yapýlacak istiþare toplantýsýna katýlmaya davet ediyorum" þeklinde açýklamada bulundu.

6 6 KONJONKTÜR VE ÇOCUKLARI; YA DA PROFESYONELLER Bu yazý; ülkemizde yönetsel iliþkileri ve bu iliþkilerdeki varyasyonlarý farklý pencereden bakarak yorumlamayý amaçlamaktadýr. Çalýþmamýzýn temel kaygýsý objektif anlamda yönetsel iliþkilere ait panoramik bir fotoðraf çekmektir. Özellikle gücün uzun süre bir güç odaðýnda dönüþtüðü günümüzde, konjonktür ve profesyoneller arasýndaki iliþki enteresan konseptleri içerisinde barýndýrmaktadýr. Sosyal gerçeklik olan bu asimetrik iliþkileri anlamak, hayatýn iþleyiþ þeklini ve derin dinamiklerini daha net bir biçimde kavramamýza katký saðlayacaktýr. Konjonktür, günlük hayatýmýzda, genellikle farkýnda olmadan sýkça kullandýðýmýz bir kavramdýr. Çoðumuzun mahiyetini bilmediði bu kavrama, bazen derin anlamlar yükleyerek onu kutsallaþtýrdýðýmýz da doðrudur. Peki konjonktürün zannedildiði kadar hayat üzerinde bir belirleyiciliði var mýdýr? Ya da bazýlarýnýn ifade ettiði gibi konjonktür,musa'nýn asasý mýdýr her dokunduðunu abat eden. Evet, öyledir demek abartý olabilir. Ancak, pek çok problemin sebebi olduðu kadar, ayný zamanda pek çok problemin çözümünün de kaynaðýdýr konjonktür. Bu anlamda konjonktür, toplumsal iliþkiler sisteminin merkezi olarak da kabul edilebilir. Çünkü iliþkiler sisteminin; nerede, hangi çevrede, kimlerle ve nasýl kurulacaðýnýn genel çerçevesini de büyük oranda o belirler. Bu genel tespitlerden hareketle konjonktürü þöyle tanýmlamak mümkündür. Konjonktür; çevresel koþullarýn etkisi altýnda, merkezi otoritenin bilinçli olarak ve algý dizayn araçlarýný kullanarak oluþturduðu, ya da oluþumuna katký saðladýðý fiili durumdur. Konjonktür, genellikle dalgalý bir hayat seyri içerisinde cereyan eder. Çünkü hayat düz bir çizgiden ibaret deðildir. Hayatýn özünde ve geliþim evresinde daima iniþ ve çýkýþlar vardýr. Merkezi otorite, ince ayarlarla ve toplum mühendisliði yöntemleri ile bu toplumsal süreci lehine yönetmeye çalýþýr. Sürecin yönetiminde, yöneten gücün ürettiði ve dayattýðý ve konjonktürü besleyen kabuller seti önemlidir. Buna konjonktürün doðrularý da denilebilir. Söz konusu bu doðrular, yöneten akýl tarafýndan ustaca ve tek taraflý olarak belirlenir. Sonra da toplum mühendisliði yöntemleri ile ve planlý bir þekilde topluma dikte ettirilir. Yoðun mühendislik çabalarý, genellikle toplumun önemli bir kesimini konjonktürel anlamda ve reel pratik düzleminde kabuller setinin yanýnda olmaya zorlar. Eðer sonuç; kabul ve içselleþme olarak ortaya çýkarsa, konjonktürün çocuklarý, büyük kazanýmlarýn sahibi haline gelebilirler. Amiyane tabirle þayet ecel gelmemiþse, o kiþi yada kiþilere karada, havada ve denizde ölüm yoktur. Çünkü konjonktürün ve yöneten aklýn her türlü korumasýnýn altýndadýr bu ekip. Konjonktürün çocuklarý, biat ettikleri konjonktürün getirisinin farkýndadýrlar. Zira onlarýn altýncý hisleri güçlüdür. Genellikle bu farkýndalýk ; pragmatistleri(profesyonelleri) konjonktürün yanýnda yer almaya, idealistleri de karþýsýnda olmaya ve kendi doðrularýna odaklanmaya sevk eder. Bu konseptte; genellikle ve kýsa vadede konjonktürün çocuklarý kazanýrken, uzun vade de idealistler kazanan taraf olur. Tabii ki sabýr gösterilebilirse. Konjonktürün beslediði ve güçlendirdiði pragmatistler( konjonktürün çocuklarý) bulunduklarý konumu meþrulaþtýrabilmek için kendilerince mazeretler üretirler. Mesela; "hep kaybeden ya da bedel ödeyen biz mi olacaðýz?", " problem adam olmanýn gereði yok biraz da uzlaþmacý olalým ", "bu güne kadar hayatýn gerçeklerini kimse deðiþtiremedi ", " yel deðirmenlerine karþý savaþmanýn bir anlamý yok ","baþkalarý oluncaya kadar biz olalým ", " zenginlikten ve makamdan kimseye zarar gelmez " "bana akýl verinceye kadar varsa para ver ", " biz sýkýntý çektik bari çocuklarýmýz çekmesin "," bu ülkenin çocuðu olarak biz de en az diðerleri kadar iktidarý hak ediyoruz "," ben bu makamý þahsýmdan çok çevrem için kullanacaðým, bu yüzden iktidara yakýn olmalýyým " gibi ifadeler bir nevi içselleþtirme mekanizmasýnýn temel argümanlarý olarak kullanýlýr. Bunlara benzeyen daha pek çok mazeretler de üretmek mümkündür. Konjonktür ve onu yönetenler; kendilerini meþrulaþtýrmak için toplum mühendisliði çabalarý ile, oluþturduklarý sivil toplum örgütlerini kullanýrlar.bu örgütler planlandýðý biçimde, konjonktüre ve onu yönetenlerin deðirmenine su taþýr. Yani konjonktürün gücüne taze ve yeni bir güç ilavesinde bulunur söz konusu örgütler. Burada üzerinde durulmasý gereken bir baþka güç mekanizmasý da,konjonktürün kendi yetiþtirdiði çocuklarýdýr. Yani profesyoneller. Profesyoneller nemalandýklarý güç odaðýna güç algýsý devam ettiði sürece itaat ederler. Profesyoneller için güç önemlidir. Onlar daima gücü kutsarlar ve gücün yanýnda yer almaya çalýþýrlar. Profesyoneller için gücün kaynaðýnýn kim olduðu deðil, gücün nerede olduðu önemlidir. Güç nerede ise profesyoneller de oradadýr. Profesyonellerde; duygusal baðlýlýk, ahde vefa, acýma, merhamet, düþmüþün yanýnda olma gibi insani deðerler yoktur. Çünkü onlara göre, duygusal baðlýlýk amatörlerin iþidir ve bir zafiyet problemidir. Bu yüzden profesyoneller stratejik düþünüp stratejik davranýrlar. Yani hep hesap yaparlar. Daima hesap içinde yaþamak, profesyonelleri ve onlarýn davranýþlarýný konjonktürün lehine olacak þekilde otomatikleþtirir. Ancak, burada vurgulanmasý gereken bir husus da, aþýrý hesabýn insanlarý yorduðudur. Bu da ayrýca üzerinde durulmasý gereken baþkaca bir sorundur. Bu soruna burada temas etmeyeceðiz. Çünkü bu sorun, baþlý baþýna bir yazýnýn konusu olacak kadar geniþ ve bir o kadar da önemlidir. Her konjonktür kendi çocuklarýný ( profesyonellerini) üretir. Bu doðal bir durumdur. Söz konusu ekip (profesyoneller) yöneten akla,konjonktürel ölçekte bir sözleþme ile baðlýdýrlar. Yani aralarýnda bir biat iliþkisi vardýr. Bazýlarý bu duruma network iliþkisi de derler. Aslýnda yöneten güç sözleþmeye dayanan biat iliþkisinin farkýndadýr.hatta bu iliþkiyi özellikle tanzim eder. Yine Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaklarý Þube Baþkaný herkes söz konusu iliþki üzerinden,kendi rolünü oynamak suretiyle rutin birlikteliðin devamýný saðlar. Rutin birlikteliðin devamýnýn saðlanmasý, bir ölçüde iktidar ve profesyonel iliþkisinin sürekliliðinin de garantisi anlamýna gelir. Profesyoneller akýllý ve hesapçý insanlardan oluþan bir ekibi temsil ederler. Bunlarýn; alanlarýna ait güçlü bir alt yapýlarý, uzmanlýklarý ve hesap yapma yetenekleri vardýr. Ayný zamanda profesyoneller, güce tabi olmanýn ölçüsünü de iyi bilirler. Ya da iyi ayarlarlar. Yani profesyoneller, görüntü olarak tam teslim, ancak gerçekte sýnýrlý biat iliþkisi içerisindedirler. Eleþtirel tavrý merkeze alan bu iliþki; profesyonellere, yöneten akla karþý pazarlýk gücü kazandýrýr. Saðlanan bu pazarlýk gücü,profesyonellerin konjonktürdeki belirleyiciliðini de pekiþtirir. Yöneten güç ve profesyonel ekip iliþkisi önemli, ama ayný zamanda sorunlu bir iliþkidir. Merkezi otorite, gücü elinde bulundurduðu sürece profesyonellere pek çok þeyi yaptýrabilir. Ancak konjonktürün çocuklarý bazý eylemleri yaparken ince siyaset çerçevesinde ve çaktýrmadan geleceklerini garanti altýna alacak dökümanlarý arþivlemeyi de unutmazlar.bu baðlamda Ýktidar-profesyonel iliþkisi çok bilinmeyenli bir denklemi ve süreci temsil eder. Bu süreci uzun süre kazan kazan taktiði ile ve tek taraflý olarak yönetmek zordur. Çünkü gücü sürekli olarak belirli bir seviyede tutmak kolay deðildir. Bunun için aþýrý güç kullanýmýnda bulunmak gerekebilir. Aþýrý güç kullanýmý demek, aþýrý enerji kaybý demektir. Yenilenmesi zor olan psikolojik boyutlu bu enerji kaybý, yöneten gücü pek çok alanda takatsiz býrakacak ve onun gücünü toplum nezdinde tartýþmaya açacaktýr. Aþýrý enerji kaybýnýn yönetime yansýma biçimi yönetsel zaaf ve güç tükenmesidir. Tükenmenin baþladýðý bu aþama, son derece kritik bir aþamadýr. Yönetim bu aþamada; panikten, aþýrý güvenden kaynaklanan hazýrlýksýzlýktan ve nefsin tavan yapmasýndan dolayý otoriterleþmeye ve baský yöntemlerini devreye sokmaya baþlar. Aslýnda gelinen bu nokta, yöneten erk açýsýndan tükenmenin ve güç kaybýnýn mesafe kat ettiði bir durumu ifade eder. Yani yöneten gücün hayat eðrisi bazýnda düþüþ sürecine girmesidir bu sonuç.tükenme eðiliminin hissedilmeye baþlanmasý ile birlikte, profesyoneller ellerindeki bilgi, belge ve dökümanlarý gerekli yerlere servis etmeye baþlarlar. Bu hesaplaþma, her iki taraf açýsýndan da zor bir çatýþma sürecinin baþlangýcýdýr. Tükenme ve çatýþma yönetilmesi zor yönetsel eylemlerdir. Bu sorunun optimal seviyede çözümü zordur. Bununla birlikte birlikte, motivasyon ve çatýþma yönetimi yöntemleri ile, çatýþma ve tükenme eylemleri kýsmen dizginlenebilir. Ancak çatýþma bütün yönetsel hassasiyetlere raðmen taraflara eþit oranda avantaj saðlamayabilir. Yani çatýþmanýn galibi yoktur. Kýsa vadede kazanmýþ gibi görünen taraf, uzun vadede kaybedebilir. Diðer yandan çatýþma; sadece taraflarý deðil, ayný zamanda toplumun tamamýný da olumsuz etkileyen bir süreci ifade eder. Genellikle profesyoneller, programlanma biçimleri itibariyle, açýk bir çatýþma sürecinin yanýnda yer almazlar. Onlarýn alýþýlagelmiþ tavýrlarý, duygularýný gizleyerek el altýndan bilgi ve enformasyon servis etmek ve böylece çatýþmanýn taraflarýndan birine zýmni destek saðlamaktýr. Konjonktürün çocuklarý, içselleþtirme mekanizmalarý güçlü olduðu için çatýþma sürecinde fazla hýrpalanmazlar. Onlar genelde sorgulayýcý tavýrdan çok, hesaplayýcý bir yaklaþýma sahiptirler. Yani onlar için, bir þeyin standartlara uygun olup olmadýðýndan çok konsepte ya da konjonktürün kabuller setine uygun olup olmadýðý önemlidir. Çünkü profesyoneller için bireysel kazaným her þeyin ötesindedir. Toplumsal kazanýmla çok fazla uðraþmazlar. Çünkü, profesyonellikleri gereði, kendi kazanýmlarýnýn dýþýndaki pozitif geliþmelerin çok ta önemi yoktur onlar için. Profesyoneller; kendi kazanýmlarýna odaklanarak sahip olduklarý güç alanlarýný geniþletirken, ayný zamanda kendilerine rakip olarak algýladýklarý amatörleri etkisiz hale getirmeyi de ihmal etmezler. Çünkü amatörlerin etik ve ahlaki sorumluluk ilkelerine uygun davranýþlarý, toplumun vicdanýnda bir mukayese imkaný oluþturur. Yani toplum profesyonellerin faydacýlýðý ile amatörlerin ahlaki standartlara uygun duruþu arasýnda bir karþýlaþtýrma yapar. Bu karþýlaþtýrma profesyonellerin toplumsal kabul ve itibar düzeyini olumsuz etkiler. Zaman içinde ortaya çýkacak olan itibar kaybý, profesyonellerin iç dünyasýnda zamanla, moral baskýya dönüþür. Toplum nezdinde oluþan itibar sorunu, profesyonelleri suret-i haktan görünmeye ve yeniden kendileri ile ilgili olarak haklýlýk gerekçeleri üretmeye götürür. Böyle bir sosyal sorumluluk ihtiyacýnýn oluþmasý ve bunun zorunluluða dönüþmesi, yeni bir denge üzerinden profesyonelleri makul, mantýklý, mütevazi ve insani bir kulvarda yol almaya sevk eder. Taki bu durum yeni bir konjontürün oluþumuna kadar devam eder. Kýsacasý denebilir ki; dünyevi hesaplarýn insaný götürebileceði yer, yine dünyanýn sýnýrlýlýðý ile ilgili bir gerçeði ifade eder. Hiç kimsenin bu sýnýrý aþma gücü yoktur. Yine hiçbir kimsenin makamý ya da statüsü ne olursa olsun ait olduðu güç ve imkanlarý sýrtýnda öbür dünyaya taþýma þansý da bulunmamaktadýr. O zaman geriye þu gerçek kalmaktadýr; konjonktürün çocuðu olmaya gerek yoktur. Yine profesyonelliðin dayanýlmaz hafifliðinde toplumsal normlara savaþ açmak ta çok anlamlý deðildir. Öyleyse bir kez de bize ve bizim deðerlerimize uygun bir hayatý, yaþamaya gayret edelim. Kalýcý olan hayat biçimi budur, baþkasý deðil. Gerçek hayatla ya da hayatýn gerçekleri ile yüzleþmek, bizi empati yapmaya ve bunun üzerinden de meþru bir hayat veya iliþkiler sistemi kurmaya götürebilir. Temelinde Allah'ýn Rýzasýnýn bulunduðu bir hayata çok ama çok ihtiyacýmýz var. Bunu bilenler bilir, konjonktürün profesyonelleri bilmese de. T.C. ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2015/11 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum merkez Ulukavak mahallesi ada 2365 parsel 32 de kayýtlý 31,04 M2 Avlulu Ahþap ev niteliðinde taþýnmaz, hali hazýr durumuna göre konut olarak kullanýlmamaktadýr. /Taþýnmaz üzerinde 50 yýl önce yýðma tarzýnda inþa edilmiþ, giriþ katýnda 2 adet oda bir tuvalet üst katta iki oda ve bir kiler mevcut, çatýsý ahþap üzeri kiremit kaplama pencere ve kapý doðramalarý ahþap yer döþemesi karo taþý ve ahþap kaplama, duvarlarý sývalý boyalý soba ile ýsýnan yýpranmýþ vaziyette ve Oto Lastik Oto elektrik ve Dinamo tarafýndan iþyeri olarak kullanýlmaktadýr. Adresi : Çorum merkez Mavral sokak üzerinde Yüzölçümü : 31,04 m2 Ýmar Durumu : Komþu parselle birleþip Bitiþik nizam 5 katlý konut alanýnda Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 10/09/2015 günü 10:00-10:05 arasý 2. Satýþ Günü : 06/10/2015 günü 10:00-10:05 arasý Satýþ Yeri : Çorum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/11 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.09/07/2015 Basýn: Osmancýk Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinlikleri final gösterisi ile sona erdi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan Ramazan ayýnda vatandaþlarý eðlendirmek ve eski Ramazan geleneklerini yaþatmak amacýyla çeþitli etkinlikler düzenlendi. Her hafta Cumartesi günleri düzenlenen etkinliklerde tasavvuf konserleri, semazen gösterisi, Karagöz Hacivat oyunlarý, Kafkas danslarý, ateþbaz ve illüzyonist gösterileri gibi etkinliklere yer verildi. Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldýðý Ramazan etkinliklerinde balon gösterisi, yüz boyama ve palyaço gösterileri de yer aldý. Etkinliklerde çocuklara pamuk þeker daðýtýlýrken vatandaþlara da Osmanlý þerbeti ikram edildi. Osmancýk Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ramazan etkinliklerinin final programý ise renkli görüntülere sahne oldu. Ateþbaz ve illüzyonist gösterisi Resmi ilanlar de Osmancýk'ta Ramazan etkinliklerine final Hamza Karataþ vatandaþlar tarafýndan beðeni ile izlenirken tasavvuf konseri ve semazen gösterisi ile Ramazanýn manevi güzelliði yansýtýlmaya çalýþýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, hem Ramazanýn manevi yönünü yansýtan hem de eski geleneklerin hayat bulduðu programlar düzenlendiðini kaydetti. Osmancýk'ta Ramazanýn huzur içerisinde, hoþ etkinlikler ve muhabbetle geçtiðini belirten Karataþ "Ramazana farklý bir anlam katalým diye böyle bir program düzenledik. Bu günler özellikle çocuklarýmýz için, unutulmaz bir aný, unutulmaz bir hatýra olarak kalacaktýr. Çocuklarýmýza, gençlerimize ve her yaþa göre etkinliklerle zenginleþtirelim istedik. Programda emeði geçen arkadaþlara da teþekkür ediyorum, gerçekten Osmancýk halkýna doya doya bir Ramazan yaþattýlar. Biliyorsunuz Ramazan ayý, öncesi rahmet, ortasý maðfiret, son on günü de cehennem azabýndan kurtuluþ. Biz de þu anda bu günleri yaþýyoruz. Arzumuz tüm vatandaþlarýmýzýn Ramazanýn bu manevi atmosferinden istifade edebilmeleridir. Þimdiden herkesin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný kutluyorum" dedi. Baþkan Karataþ, vatandaþlara belediyenin diðer çalýþmalarý hakkýnda da bilgi verdi.

7 7 Çorum Vakfý'ndan TSO'ya burs teþekkürü Laçin'de Ramazan coþkusu Hitit Üniversitesi Rektörü ve Çorum Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Vakfa saðlanan katkýlardan dolayý teþekkür etti. Vakýf yöneticileri Mustafa Yaðlý, Mustafa Bilgin ve Naki Çolak'ýn da katýldýðý ziyaretlerde açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Alkan, bu yýl 94 öðrenciye burs verildiðini söyledi eðitim-öðretim yýlýnda her bir öðrenciye 150 TL aylýk burs verildiðini ifade eden Prof. Dr. Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, Vakfýn en büyük finans kaynaklarýndan bir tanesi olduðunu vurguladý. Prof. Dr. Alkan, "Ticaret ve Sanayi Odamýzýn yaný sýra iþ adamlarýmýz, ilimizin ileri gelenleri, hayýrsever vatandaþlarýmýzýn katkýlarýyla her yýl onca öðrencimizin eðitimine destek saðlýyoruz. Vakfýmýza katký saðlayan baþta Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz Sayýn Çetin Baþaranhýncal olmak üzere bütün destekçilerimize teþekkürlerimi sunuyorum. Desteðin bundan sonraki yýllarda da devam etmesini temenni ediyorum" dedi. Çorum TSO'nun yalnýzca Çorum Vakfý'na deðil, Hitit Üniversitesi'ne de her konuda destek olduðunu ifade eden Prof. Dr. Alkan, "TSO'nun desteðini her alanda görüyoruz. Çorum'u ilgilendiren meselelerde her zaman bizimle birlikte oldular, tekliflerimizi geri çevirmediler. Bu vesileyle, Çorum TSO yönetim kurulu üyelerimiz ile meclis üyelerine þahsým ve üniversitem adýna þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Oda olarak doðrudan burs vermediklerini, burslarýn Çorum Vakfý aracýlýðýyla verildiðini söyledi. Vakfýn ilgili kurullarýnýn, bursiyer öðrenci belirleme ve burs daðýtýmýnda hassasiyet ve hakkaniyetle çalýþtýðýný ifade eden Baþaranhýncal, "Öðrencilere katký saðlayarak, bir nevi kendi geleceðimize yatýrým yapmýþ oluyoruz. Dolayýsýyla burs anlamýnda katkýmýz imkanlar ölçüsünde bundan sonraki yýllarda da devam edecek" diye konuþtu. Baþaranhýncal, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Vakfýmýza bugüne kadar hizmet etmiþ bütün yöneticilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Laçin Ýlçe Belediyesi, Ramazan Günleri Etkinlikleri'nde binlerce vatandaþý buluþturdu. Ýlçe Meydaný'nda kurulan Ýftar Sofrasýnda binlerce kiþi Ramazan'ýn bereketini ve huzurunu paylaþtý. Laçin Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Günleri Etkinlikleri bu yýl da dolu dolu geçti. 7'den 77'ye tüm vatandaþlar Ýlçe Meydaný'nda iftarýný açtý. Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek'in de yer aldýðý etkinliklerde vatandaþlar ayný sofrada Ramazan'ýn bereketini yaþadý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði iftar sofrasýnda hep bir aðýzdan dualar edildi. Ýftar sofrasýna katýlan vatandaþlar, belediyenin iftar sofrasý geleneðini büyüterek devam ettirmesinden dolayý mutlu olduklarýnýn mesajýný verdiler.laçin Belediyesi tarafýndan organize edilen iftara, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, Çorum eski Milletvekili Mimar Adnan Türkoðlu, MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Avukat Ercan Daþdan, MHP Çorum Milletvekili adayý Sami Çam, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile çok sayýda davetli katýldý. Ramazan Günleri Etkinliklerinde Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, vatandaþlarý yalnýz býrakmadý. Kazanýn baþýna geçen ve vatandaþlara yemek daðýtan Baþkan Gevþek, iftara gelenlerle de bol bol sohbet etti. Gevþek, "Bolluk ve bereket ayý olarak bilinen ve manevi deðerlerin en yükseðe çýktýðý Ramazan ayý nedeniyle kurulan iftar soframýza katýlarak iftarýmýza ve dualarýmýza ortak olan baþta hemþehrilerime sonra da tüm misafirlerimize teþekkür ederim" dedi. Sungurlu MYO binasý hýzla yükseliyor TARSÝM'den "Tarým ve Risk" konulu fotoðraf yarýþmasý Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM), Türkiye fotoðraf ve sinema sanatýnýn en köklü kuruluþlarýndan biri olan ÝFSAK (Ýstanbul Fotoðraf Sinema Amatörleri Derneði) iþbirliði ile "Tarým ve Risk" konulu fotoðraf yarýþmasýna imza atýyor. TARSÝM, düzenlediði fotoðraf yarýþmasý ile tarým faaliyetlerinin çok önemli olduðuna ve kesintiye uðramasýnýn olumsuz sonuçlar doðurabileceðine iþaret ederek,bu doðrultuda tarým sigortasý ile ilgili ülke genelindeki bilinç düzeyinin arttýrýlmasýný amaçlýyor. TARSÝM Fotoðraf Yarýþmasý, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakýnlarý ile Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) üst düzey yöneticileri, Ýstanbul Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (ÝFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaþýný doldurmuþ herkesin katýlýmýna açýk olacak þekilde düzenleniyor.www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesi üzerindenonline olarak baþvuruda bulunulabilecek yarýþmaya katýlým ücretsiz olacak.yarýþma baþvurularý 2 Temmuz'da baþlayýp, 31 Aralýk'ta sona eriyor. Yarýþmaya katýlým þartlarý ve detaylý bilgi için ve ziyaret edilebilir. Ýlçelerde yer alan meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan ve Haziran 2014'te temeli atýlan Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda (SMYO) kampüs inþaatý kapsamýnda yapýlan çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yýlmaz, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile birlikte Sungurlu MYO Kampüs inþaatýnda incelemelerde bulundu. Kýsa bir süre içerisinde uzun mesafe kat ettiklerini ve bu süreç zarfýnda Sungurlunun çok büyük desteðinin olduðunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlu MYO Kampüs çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini ve 1. Etabýnýn %43'lük kýsmý tamamlandýðýný belirtti m2'lik kapalý alana sahip projede, 23 adet akademik personel ofisi, 4 adet 50 kiþilik, 11 adet 80 kiþilik derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarý yer aldýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Kampüs içindeki yapýlar deprem güvenliði açýsýndan ülkemizdeki en saðlam yapýlara sahip olacak 1. Etap inþaatý planlandýðý þekilde tamamlanacaktýr" dedi. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin her geçen büyüdüðünü, ilin tüm dinamikleri ile hep birlikte yapýlan çalýþmalarýn sonucunda da üniversitenin çok daha iyi noktalara geleceðine inandýðýný ifade ederek Kampüs içerisinde sonraki etaplarda spor salonu, kültür kongre merkezi ile kreþ yer aldýðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýnýn yapacaklarý destekler ile ikinci etap inþaat çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanmasýnýn planlandýðýný vurguladý. Üniversitenin Ýl'e örnek bir yapýlanma içerisinde olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, tüm çalýþmalar bittiðinde kampüslerin ve binalarýn uluslararasý standartlarda, çevre dostu, enerji tasarrufu odaklý, özetle her konuda örnek gösterilebilecek bir yapýlaþmaya sahip olacaðýný belirterek ayrýca kampüs içerisinde KYK tarafýndan yapýlmasý planlanan 300 kiþilik yurt binasýnýn da proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini sözlerine ekledi. Sungurlu MYO kampüs inþaatý 1. Etap içerisinde derslikler, idari ofisler, kantin, yemekhane, ýsý - enerji merkezi, açýk-kapalý otoparklar, giriþ kapýlarý ve kampüs altyapýsý yer alýyor. Üst yapýlarýn kaba inþaatlarý tamamlanýrken, ince iþ imalatlarý ile alt yapý çalýþmalarý devam ediyor. Kampüs içerisindeki tüm yapýlar tek bir ýsý-enerji merkezinden beslenecek. Böylelikle enerji verimliliði saðlanacak. Isý-enerji merkezinden tüm yapýlara galeri sistemi ile ýsý ve enerji hatlarý iletilecek. Sonraki etaplarda yapýlmasý planlanan yapýlara göre kampüs altyapý planlamasý yapýldý. Zeki Gül Sünnet kayýtlarý devam ediyor Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni kayýtlarý devam ediyor. Çocuðunu sünnet ettirmek isteyen aileler çocuklarýyla birlikte Kentli Servisine gelerek kayýtlarýný yaptýrýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, bu zamana kadar 150 çocuðun kaydýný yaptýklarýný belirterek kayýtlarýn 5 Aðustos 2015 tarihine kadar devam edeceðini söyledi. Her yýl 500 çocuðu sünnet ettirdiklerini ifade eden Gül, "Sünnet olan çocuklarýmýzýn bütün masraflarýný Çorum Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Sünnet kýyafetleri de belediyemiz tarafýndan temin edilip çocuklarýmýza hediye edilecek" dedi.

8 8 Zeytinyaðý alýrken Bir gün padiþah Nasreddin Hoca'dan sormuþ : -Hocam ben ölünce cennete mi gideceðim yoksa cehenneme mi, söyle bakayým? demiþ. Hoca padiþahtan korkmadan : -Cehenneme gidersiniz padiþahým? demiþ. Padiþahýn sinirden sakallarý Kelime Avý titremiþ. Bu durumu gören Hoca : -Kýzmayýn padiþahým ben aslýnda size cennete gidersiniz diyecektim fakat sizin cellatlarýnýzýn kýlýçlarýyla ölen suçsuz kiþilerden cennet dolup taþmýþ. Bu yüzden cennete sýðmazsýnýz diye cehenneme gidersiniz dedim, demiþ. saðlýðýnýzý riske atmayýn Dizi 22:00 Yunus Emre Yunus, Konya nýn meþhur medreselerinde, önemli müderrislerin eðitiminden alarak Sivrihisar kazasýnda Kadý lýk yapmaktadýr. Ýlmiye sýnýfý mensubu bir medreseli olan Yunus un da ana meselesi, Moðol baskýsýyla bozulan liyakat düzenidir. Kadý Yunus için de kurtuluþ reçetesi, liyakat sisteminin iþlemesidir. Liyakat sisteminin iþlemesi için kendisini bu yola gark eden Yunus yaþadýðý olaylar vesilesi ile Tapduk Emre ile karþýlaþýr. Bu karþýlaþma hem kendisini hem de yetiþtiði ilmiye sýnýfýný ve bilgi kaynaklarýný sorgulamasýna vesile olur. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Zeytindostu Derneði, tatilcileri yol kenarlarýnda, saðlýksýz þartlarda ambalajlanan ve satýþa sunulan zeytinyaðlarýna karþý uyardý. "Bayramda saðlýðýnýzdan ve paranýzdan olmayýn." diyen Dernek Baþkaný Abidin Tatlý, zeytinyaðýnýn hassas bir gýda olduðunu vurgulayarak, "Yol kenarlarýndan satýn alýnan yaðlar, ciddi saðlýk riski taþýyor." dedi. Ramazan ayýnýn sonuna gelinmesi ve yaklaþan Ramazan Bayramý dolayýsýyla tatil için yola çýkanlarýn sayýsý, yaz mevsiminin de etkisiyle artýyor. Tatil beldelerine gelen vatandaþlarýn özellikle zeytin, zeytinyaðý gibi ürünleri yerinden ve ilk elden, seyahat güzergâhlarýnda bulunan yol kenarlarýndaki satýcýlardan alma hevesinde olduðunu belirten Tatlý, "Bu oldukça saðlýksýz ve hattâ ciddi riskleri beraberinde getiren bir durumdur. Yaz aylarýnda, özellikle güneþ altýnda satýþa sunulan zeytinyaðý için sýzma kalitesinden bahsedemeyiz." uyarýsýnda bulundu. 'ZEYTÝNYAÐI, ET VE SÜT GÝBÝ HASSAS BÝR GIDA ÜRÜNÜDÜR' Her þeyden önce zeytinyaðýnýn bir gýda ürünü olduðunun unutulmamasý gerektiðini dile getiren Abidin Tatlý, "Zeytinyaðý, hassasiyetle korunup ambalajlanýp 18 derecenin altýnda satýþa sunulmasý gereken hassas bir gýdadýr. Et ve süt gibi son tüketiciye ulaþtýrýlana dek hassasiyetle izlenebilmelidir." dedi. Yol kenarlarýndan yapýlan alýþveriþlerde, vatandaþlarýn saðlýklarýný tehlikeye atmasýnýn yanýsýra para kaybýna da uðrayabileceðine dikkat çeken Tatlý, þu uyarýlarda bulundu: "Zeytinyaðýnýn bir gýda olduðunu unutmamalýyýz. Olumsuz depolama ve ambalaj koþullarý, hýzlý bir þekilde zeytinyaðýný etkiler ve bozulmasýna neden olur. Genelde yaz aylarýnda tatil bölgelerinde yol kenarlarýnda satýþa sunulan markasýz, plastik meþrubat þiþelerinde satýlan zeytinyaðlarý iyi, kaliteli, gerçek bir zeytinyaðýndan beklenen özelliklerde olmadýðý gibi ciddi saðlýk riskini de beraberinde taþýmaktadýr. Belirttiðimiz noktalarda sýcak altýnda, saðlýksýz ambalajlarda satýlan zeytinyaðlarý, her türlü denetimden de uzak olduðu için taðþiþ (daha ucuz bitkisel yaðlarla karýþtýrýlma) riskini de taþýmaktadýr. Böylelikle kalitesiz ürüne ederinden fazla para ödeyerek cebinize, kalitesini bilmediðiniz kontrolsüz ürünü de alarak saðlýðýnýza zarar vermektesiniz." ZEYTÝNYAÐI ALIRKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? * Markalý ürünler tercih edilmeli. * Cam ve mümkünse koyu renk cam þiþe tercih edilmeli. * Teneke ile zeytinyaðý aldýðýnýzda evinizde birer litrelik cam kavanozlara bölerek 18 derece civarýnda depolayýn. (Buzdolabýnýzý bu amaç için kullanabilirsiniz. Yaðýnýzýn bir miktar donmasý normaldir.) * Satýn aldýðýnýz yaðlarý arabanýzda uzun süre bekletmeyin. Yarýþma 21:00 Kapýþma Kapýþma'da her hafta 18 yarýþmacý, hem finale kalmak hem takým kaptanlarýyla düet yapabilmek hem de 20 bin liralýk ödülün sahibi olabilmek için kýyasýya kapýþýyor. Bunun için yapmalarý gereken tek þey, iki tur boyunca ayakta kalarak gecenin en iyi sesi olmayý baþarabilmek... Her þey bu kadarla da bitmiyor. 18 isim seslerini kapýþtýrýrken, kaptanlar da kendi takýmýný birinci yapabilmek için kapýþýyor ve gecenin sonunda elenen takýmýn kaptaný da yarýþmacýsýyla birlikte bu oyunlardan nasibini alýyor. 19:45 Sinema Asla Pes Etme 2 Zack, bir dövüþ esnasýnda gözüne aldýðý bir darbe sonrasý yere serilir ve dövüþü kaybetmiþ sayýlýr. Eðer gözüne bir darbe daha alýrsa kör olma ihtimali vardýr. Mike eskiden güreþ sporuyla uðraþan bir lise öðrencisidir. Justin ise bir maðazada çalýþan sýradan bir gençtir. Bir gün Tim isimli usta dövüþçü ile tanýþarak onun izinden gitmeyi düþünür. Bu dört dövüþçü ayný çatý altýnda birleþerek Case Walker isimli dövüþ sanatý ustasý tarafýndan eðitime tabi tutulur. Abdullah bin Mesud sahabi ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fâkihlerindendir. Hayatýnýn ilk yýllarýnda Mekkeli bir zengin için çobanlýk yapmýþ, Ýslam'ý duyunca da kardeþi Ukbe ve annesi Ümmü Abd bint Abd Ýbn Süvâ ile birlikte müslüman olmuþtur. Ýlk müslüman olan altýncý kiþi olan Abdullah bin Mesud, Kabe'de ilk defa açýktan Kur'an okuyan kiþidir ki bu sebeple Kureyþ ileri gelenleri tarafýndan çok eziyet görmüþtür. Daha sonralarý peygamber onu himayesine almýþ, ömrü boyunca da peygamberin yanýndan ayrýlmamýþtýr. Abdullah bin Mesud, peygamberin evine izinsiz girebilen tek kiþidir.[1] Bedir, Uhud ve Hendek muharebelerinin hepsine katýlmýþ, Bedir'de Ebu Cehil'i öldürerek Mekkelilere aðýr bir darbe vurmuþtur. Peygamberin ölümünden sonra ise Yermuk Savaþý'na katýlmýþtýr. Peygamberden en çok hadis rivayet eden zevat arasýnda kendisine yer bulmuþtur ayrýca ashab arasýnda güzel kuran-ý kerim okumasý ile de temayüz etmiþtir. Abdullah bin Mesud, halife Ömer tarafýndan Kûfe'ye kadý tayin edilmiþ ve orada halka Ýslam'i hükümleri anlatmakla görevlendirilmiþtir. Irakýn bilhassa Kufe þehrinin ilim menbaý olmasýnda çok büyük katkýlarý olmuþtur daha sonra halife Osman tarafýndan bu göreve devamý uygun görülmüþdür. Ancak daha sonra Osman'ýn Kufe valisi Velit bin Ukbe ile aralarýnda çýkan bir tartýþma sonucu Velidin isteði üzerine halife Osman tarafýndan azl edildi. Ömrünün sonlarýna doðru Medine'ye gelmiþtir. Hicretin 33. veya 34. yýlýnda altmýþ yaþlarýnda Osman'ýn hilafeti döneminde vefat etmiþtir. Vasiyeti üzerine geceleyin Bâki Mezarlýðý'na gömülmüþtür. Cenaze namazýný yakýn arkadaþý Ammar bin Yasir kýldýrmýþtýr. Pratik Cevizli Un Helvasý Pratik Cevizli Un Helvasý Tarifi'nin Malzemeleri 150 gram teremyað 1 çay bardaðý sývý yað 100 gram ceviz 3 su bardaðý un Þerbet için: 3 su bardaðý su 4 su bardaðý þeker Pratik Cevizli Un Helvasý Tarifi'nin Yapýlýþý Margarin tenceremizde eritilirken sývý yað eklenir, tamamen eridikten sonra 3 bardak un eklenir ve orta ateþte kavrulmaya baþlanýr. Bu arada sýcak su bir kaseye konur ve içerisine þeker ilave edilip kaþýk yardýmýyla eritilir. Kavrulan un kahverengi olunca iri olarak ezilen cevizler eklenip 5-6 Alimden zalim zalimden... alimde doðar dakika daha kavrulur. Þekerin içinde eritildiði su yavaþça karýþtýrýlýrken tencereye dökülür, hýzlýca toparlanma yapmadan karýþtýrýlýr. Þerbetini çeken helvamýz sýcakken dilerseniz kaþýkla dilerseniz silikon küçük kalýplara þekil verilerek ikram edilir. Afiyet olsun. :) 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Asla Pes Etme 2 21:45 Kanunsuzlar 23:45 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Son Samuray 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Kapýþma 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 23:30 Diriliþ Ertuðrul 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 A Projesi

9 GÜLE GÜLE YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti (Mallarýnýzý) Allah yolunda harcayýn. Kendi kendinizi tehlikeye atmayýn. Ýyilik edin. Þüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara, 2/195 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Her dinin (kendine özgü) bir ahlaký vardýr. Ýslam'ýn ahlaký da hayâdýr." ( Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk",2) Sahabe Hayatý Ýlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gýfâr kabilesine mensub olup doðum tarihi bilinmemektedir. H. 31 (M. 651/652) yýlýnda Mekke ile Medine arasýnda bir yer olan er-rebeze'de vefât etmiþtir.ebû Zerr (r.a)'in ismi ve babasýnýn adý hakkýnda kaynaklarda çeþitli isimler zikredilmektedir. Bazý eserlerde isminin Cündüb b. Cenâde b. Seken, bazý eserlerde Seken b. Cenâde b. Kavs b. Bevaz b. Ömer olarak zikredilmektedir. Bazý eserlerde ise Cündüb b. Cenâde b. Kays b. Beyaz b. Amr olarak zikredilmektedir. Bu sonuncusunun daha doðru olmasý muhtemeldir. Zira annesinin künyesi Ümmü Cündüb'dür (Ýbnü'l-Esir, Üsdül- Gâbe, Vl, ). Hz. Cündüb b. Cenâde'nin künyesi Ebu Zerr'dir. Ýslâm tarihinde isminden ziyade bu künyesi ile meþhur olup bununla anýlmaktadýr. Lâkabý ise Mesîhu'l-Ýslâm'dýr. Bu lâkabý ona Hz. Muhammed (s.a.s) bizzat vermiþtir. Ebû Zerr el- Gifârî'nin kabilesi ve ailesi genellikle câhiliye devrinde yol kesmek, kervanlarý soymak ve eþkýyalýk yapmakla tanýnýrdý. Ebû Zerr, cesareti ve atýlganlýðý ile o kadar büyük bir þöhret yapmýþtý ki, ismini duyan, olduðu yerde korkudan titrerdi. Genç yaþtaki Ebû Zerr hazretleri bir gün, birdenbire deðiþerek mesleðini býrakýp haniflerden oldu. Ýslâm'ýn henüz zuhur etmediði bir zamanda Allah yolunu tuttu. Öyle ki, etrafýndakilere, "Allah'tan baþkasýna ibadet edilmez. Putlara tapmayýnýz, onlardan hiçbir þey istemeyiniz!" demeye baþladý. Böylece hak yolunu bulmuþ ve lebbeyk demiþti. Bu husustaki ifadesine göre, müslüman olmadan üç yýl evveline kadar kendine mahsus bir þekilde Allah'a ibadet ettiðini ifade etmiþtir. Ebû Zerr (r.a.), Ýslâm daha duyulmadan hakkýn dâvetine cevap veren ve ruhen iman eden büyük sahâbîlerden biridir.ebû Zerr hazretlerinin Ýslâm ile müþerref olmasý baþlý baþýna bir olaydýr. Þöyle ki: -Bir gün, Gýfâroðullarý kabilesine mensub HZ. EBU ZERR el GIFARÝ (r.anh) bir kiþi, Mekke'den kendi kabilesine döndüðünde doðru Ebû Zerr'e gitti ve Mekke'de bir zatýn zuhur edip kendisinin peygamber olduðunu iddia ederek insanlarý yeni bir dine dâvet ettiðini ve Cenâb-ý Hakkýn vahdâniyeti hakkýnda halka talimatta bulunduðunu haber verdi. Ve bu iþi tahkik etmesini ilâve etti. Kabiledaþýnýn vermiþ olduðu bilgileri dikkatle dinleyen Hz. Ebû Zerr, karþýsýndakinin sözleri bittikten sonra:"cenâb-ý Hakka yemin ederim ki, bu zat, iyilikleri öðrenmeleri ve kötülüklerden sakýnmalarý için halka nasihatler yapmaktadýr" dedi. Bu konuþmadan kýsa bir süre sonra Ebû Zerr Mekke'ye gitti. Bu sýrada Hz. Muhammed'in Mekke'deki durumu çok kritik olduðundan, ashabý onu büyük bir titizlikle koruyor ve bulunduðu yeri hiç kimseye açýklamýyorlardý. Ebû Zerr Hz. Peygamber'i kime sorduysa bir cevap alamadý. Çaresiz Kâbe'ye gitti. Zemzem suyundan içerek biraz rahatladý. Tekrar Hz. Peygamber'i aramaya çýktý. Yine kimseden bir cevap alamadý. Bu arada tesadüfen karþýsýna çýkan Hz. Ali'ye sordu ise de yine bir cevap alamadý. Birkaç gün böyle geçti.nihâyet kendisinin Rasûlullah'ýn nübüvvetini ve onu aradýðý hususu Rasûlullah'a bildirilince önce þekli þemâili ve durumu tetkik edildi. Sonra zararsýz bir kimse olduðu anlaþýlýnca Hz. Ali vasýtasýyla Hz. Peygamber'e götürüldü. Rasûlullah ile yaptýðý kýsa bir konuþma ve görüþmeden sonra kelime-i þehâdet getirerek Ýslâm'a girdi. Artýk bu günden itibaren bütün kuvvet ve kudretiyle bütün aþk ve þevkiyle, bütün cesaret ve þecâatiyle Ýslâm'ý yaymaya ve öðretmeye baþladý. Ebû Zerr (r.a.) kardeþi Uneys (veya Enis'in) de Ýslâm'a girmesini saðladý. Kabilesinde de Ýslâm'a dâvet faâliyetlerine giriþti ve birçoðu onun eliyle müslüman oldu. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra meydana gelen Bedir, Uhud, Hendek ve diðer gazvelere katýldý. Tebük gazvesinde Ýslâm ordusu hazýrlandýðý zaman Ebû Zerr gecikmiþ; devesinin bitkinliðine raðmen Rasûlullah'ýn ardýndan yürüyerek Tebük seferine katýlmýþtý. Mekke fethi sýrasýnda kendi kabilesinin sancaktarlýðýný yapmýþtýr. Ebû Zerr (r.a.) tabiaten fakir, zâhid ve inzivâyý seven bir sahâbî idi. Dünyaya hiç deðer vermezdi. Bundan dolayý Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine Mesîhu'l-Ýslâm lâkabýný takmýþtý. Nitekim Ebû Zerr (r.a.), Rasûlullah'ýn irtihâlinden sonra bu lâkaba uygun olarak dünya ile alâkasýný tamamen keserek inzivâya çekildi. Medine'nin baðý bahçesi onun için bir harabeden baþka birþey deðildi. Hele Hz. Ebû Bekir (r.a.) de vefât edince Ebû Zerr (r.a.) tamamen içine kapandý. Yüreðindeki acýlara tahammül edemez hale geldi. Medine'den ayrýlýp Þam'a yerleþti.hz. Osman (r.a.) devrinde fetih hareketleri oldukça geniþlemiþ ve bu yüzden fethedilen bölgelerin gelenekleri de Ýslâm'a etki etmeye baþlamýþtý. Bunun neticesi olarak emirler, sâdelikten ayrýlarak dünyevî bir yaþantýnýn içerisine girmiþlerdi. Saraylar, köþkler, konaklar yapýlmaya. Hizmetçiler tutularak iþler onlara gördürülmeye baþlanmýþtý. Rasûlullah'ýn, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devrinin sâdeliði unutulmuþtu. Bu sâdeliði unutmayanlardan birisi de Ebû Zerr (r.a.) idi. O, sâde yaþayýþýný sürdürmekte ýsrâr ediyordu. Mal ve servet biriktirme hýrsý yoktu. Debdebeli bir hayat tarzýný seçenlere gereken ikazlarý yapýyor; bu durumun onlara kötülükten baþka birþey vermeyeceðini, bir gün bunlarýn hesabýnýn sorulacaðýný söylüyordu. Ve sýk sýk delil olarak: "Altýn ve gümüþ depo edip Allah yolunda sarfetmeyenlere elim azabý müjdele..." meâlindeki âyeti okuyordu. Hz. Muâviye ve emirlerinin yaþantýlarýný sürekli eleþtiriyordu. Bu yüzden Þam'da fesat çýkardýðý iddiasýyla Ebû Zerr (r.a.), Hz. Osman (r.a.)'a þikâyet edildi. Hz. Osman, Ebû Zerr'i Medine'ye çaðýrdý. Hz. Ebû Zerr Medine'ye geldikten sonra Hz. Osman'a, "Benim dünya malýna ve dünya metama ihtiyacým yoktur!" diye haber gönderdi. RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularýma kavuþtur. Ey açýklamaya ve sormaya ihtiyacý olmayan; ey âlemdekilerin göðsünde bulunanlarý (içinde geçenleri) bilen -Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et. Amin MANÝ Var hânene selâm et! Hâlin olsun selâmet, Son günler yaklaþtýkça, Çoðalýr oldu dâvet Devrin birinde padiþahýn biri Ramazan ayý geldiði vakit, ikindiden sonra akþama kadar davulcularýn þenlik yapmalarýný ve çalgýlar çalmalarýný emrederdi. Bununla hem günün tez geçmesini ve hem de açlýðýn tesirini anlamamasýný saðlamak, isterdi. Çünkü oruç ekseriye ikindiden sonra insana þiddetle tesir eder. Ýþte yine bir Ramazan ayýnda padiþah oruçtan fazla incinmemek için bu þekilde emretmiþti. Bir gün böyle vaziyette iken oradan bir kamil Þeyh geçer. Bakar ki çalgýlar çalmýyor, davullar vuruluyor, adeta kýyamet kopuyor. Kendi kendine þu kötülüðü kaldýrmalýyým ve bu padiþahý bu gafletten uyarmalým. Çünkü bu an iftar anýdýr. Rahmet ve maðfiretin coþtuðu bir zamandýr. Bu zamanda bu çeþit hareketler Müslümanlara gerekmez der. Padiþahýn sarayýna gider, çalgýlarý susturmak ve neþelerine son vermek ister. Padiþah da onu o anda saraydan seyreder. Padiþah ihtiyarýn yakalanmasýný emreder, adamý huzuruna çaðýrtýr ve kendisine þöyle sorar: -Þu münasip olmayan iþi niçin iþledin? Ýhtiyar: -Bu iþ kötü bir iþtir. Biz kötü iþleri kaldýrmakla memuruz der. Padiþah: -Benden korkmadýn mý? Ýhtiyar; -Senden bana gelecek olan þeye sabrederim. Nitekim Allah Teala Kur'an'da "sana gelen þeye sabret" buyurdu. Ben senden asla korkmam. Çünkü sen kulumun kulusun. Padiþahýn etrafýmdakiler: -Bu adam aklýný kaybetmiþtir. Ýhtiyar: Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:20 20:20 22:04 PADÝÞAH, KULUMUN KULU FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ -Hayýr, ben aklýmý kaybetmedim. Bilakis, hakikatte o, kölemin kölesidir. Sen kölemin kölesisin. Çünkü insanlar iki kýsýmdýr: Birincisi; nefsi maðlup, kendisi galip alandýr ve nefsini istediði tarafa çevirebilir. Ýkincisi ise: Nefsi kendisine galip ve üzerine amir kimsedir. Ey padiþah! Þimdi düþün, sen bunlarýn hangisindensin?" Padiþah: -Ýkincisiyim, der. Ýhtiyar: -Nefis kulumdur, sen de nefsin kulusun. Yani sen kulumun kulu oldu, der. Ýhtiyarýn bu sözleri üzerine padiþah son derece müteessir olarak derhal tevbe edip piþman olur. Ýhtiyara da birtakým ikramlarda bulunur. NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði AYRAN AÞI ÇORBASI Tencereye su alýn.su kaynadýktan sonra üzerine haþlanmýþ buðdayý ilave edip tekrar kaynatýn. Terbiyesi için bir karýþtýrma kabýna 1 kase yoðurdu alýn. Yoðurdun üzerine 1 adet yumurta ve 2 çorba kaþýðý unu ilave edip karýþtýrýn.üzerine ilk önce soðuk su ilave edip daha sonra sýcak su ilave edip terbiyeyi tencereye buðdayýn üzerine ilave edip bir taþým daha kaynatýn. Köftesi için kýymayý yoðurup fýndýk büyüklüðünde hazýrlayýp una bulayýn.daha sonra köfteleri kýzartýn. Köfteleri tencereye ekleyin. Sokaracý için tavaya tereyaðýný alýn.soðaný yemeklik kesin.tavaya soðaný alýn kavurun.soðan kavrulduktan sonra üzerine ince kýyýlmýþ aþ otunu ilave edin.üzerine tuz ilave edip tavayý ocaktan alýn. Çorbayý servis tabaðýna alýn. Üzerine sokaracý ilave edip servis edin. Malzemeler * 1 kase haþlanmýþ buðday * su * 1 kase yoðurt * 2 çorba kaþýðý un * 1 yumurta BAYRAM NAMAZI: 06: 08 KÖFTESÝ ÝÇÝN * 100 gr. kýyma SOKARECI ÝÇÝN * 1 soðan * 1 çorba kaþýðý tereyaðý * aþ otu * tuz

10 "Meclis'te oda kavgasý çýktý" haberine Uslu'dan yalanlama AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bazý internet sitelerinde ve gazetelerde yer alan "Meclis'te oda ksazavgasý çýktý", "AKP'li vekiller TBMM'de oda kavgasý yaptý" baþlýklý asýlsýz, masa baþýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milletvekillerinin itibarýný zedelemeye yönelik yapýlan haberler üzerine açýklama yaptý. Açýklamasýna, "Bilindiði üzere 02 Temmuz Perþembe günü yapýlan TBMM Genel Kuruluyla Baþkanlýk Divaný oluþmuþ, ayný gün Anýtkabir ziyareti ve ilk toplantýsýný da gerçekleþtirmiþtir. Siyasi partilerin grup toplantýlarýnda belirlediði Baþkanlýk Divaný üyeleri partilerin tasarrufu doðrultusunda farklý günlerde kamuoyuna duyurulmuþtur" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Parti gruplarýnda Divan Üyesi seçilen milletvekillerimiz odalarýna peyderpey yerleþmiþler ve teamül gereði de öncelikli olarak kendi partilerinden önceki dönemde ayný görevi yapan divan üyesinin odasýný kullanmaktadýrlar. Partilerin Divan üyesi ve toplam üye sayýsýndaki deðiþiklik, Bazý Meclis Baþkan Vekillerinin mevcut odasýný kullanmak istemesi gibi sebepler odalarda birtakým yeni düzenlemeleri gerektirmiþtir. Yapýlan ilk Divan Toplantýsý sonrasýnda Ýdare Amirleri, odalarýn düzenlenmesini deðerlendirmek üzere benim odamda bir araya gelmiþlerdir. Yapýlan toplantýda; Baþkanlýk Divaný seçimi dolayýsýyla boþalan 8 odanýn kurasý çekilmiþ, odasý bulunmayan 30 yeni milletvekilinin Hükümet Kurulmasý ve Komisyon Baþkanlarý seçimi sürecinde boþ bulunan Komisyon Baþkanlýklarý ile Halkla Ýliþkiler Binasýnda bulunan toplantý salonlarýnýn geçici olarak tahsis edilmesine karar verilmiþtir. Ayný toplantýda Divan üyelerinin odalarýnýn yerleþimi de görüþülmüþtür. Haberde yer alan oda konusuyla ilgili herhangi bir talimatým olmamýþtýr. Bolu'da bulunan Divan üyemiz Fehmi Küpçü ile bire bir görüþmem olmadýðý gibi Genel Sekreter yardýmcýmýzýn da böyle bir diyaloðu da olmamýþtýr. Tamamen hilafý hakikattir. Parlamentoyu ve parlamenterleri küçük düþürmeye yönelik asparagas bir haberdir. Konuyu kamuoyunun takdirlerine býrakýyorum" þeklinde kaydetti. Çorum bütünþehir olmalý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, merkeze baðlý Ovakarapýnar köyünde sahur programýna katýldý. Köy Muhtarý Zeki Oral'ýn davetlisi olarak Ovakarapýnar köyüne giden Milletvekili Salim Uslu, burada muhtarlarla bir araya gelerek sahur yaptý. AK Parti Merkez ilçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve 50 köy muhtarýnýn hazýr bulunduðu programda konuþan Salim Uslu, yapýlan ve yapýlmasý planlanan yatýrýmlar hakkýnda köy muhtarlarý ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Ýstikrar ortamý bozulunca anahtarýn milletin elinde olduðunu ve düðümü çözecek tek adresin millet olduðunu iþaret ederek, "Bir süreç iþliyor. Bu sürecin nasýl olacaðýný kimse bilmiyor. Partilerin alternatifi var ama devletin alternatifi zillettir. Bizi Zillete deðil izzete talibiz. Baþýmýz dik yaþamak istiyoruz" dedi. Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan bu yýl 79 milyon TL'lik yatýrým yapýlacaðýný açýklayan Uslu, yatýrýmlar tamamlandýðýnda 659 köye hizmet götürülmüþ olacaðýný söyledi. Geçmiþte yýllarca köylere alt yapý yatýrýmý götürülmediðine dikkat çeken Uslu, bu tür yatýrýmlarýn daha önce yapýlsaydý, bugün büyük bir mesafe kat edilmiþ olunacaðýný ifade etti. Çorum'u bütünþehir haline getirilmesi gerektiðini dile getiren Uslu, "Böylece elimizdeki bütçeyi daha rasyonel kullanacak, hem de hizmetin süresini ve kalitesini artýracak imkânýnýz olacak. Çorum giderek büyüyor. Köyler ve ilçeler boþalýyor. Herkesin asfaltýný, kanalizasyonunu yerinden yaparsýnýz, Çorum göç baskýsýndan kurtulur. Bununla beraber sulu tarýmý gerçekleþtirmemiz lazým. Týmarlý projesiyle Bayat, Ýskilip, Uðurludað suya kavuþacak. Osmancýk ve Dodurga'da Dudludere, Alaca'da Koçhisar sulama kanallarýnýn yapýmý devam ediyor. Mecitözü'nde de göletler ve sulama kanallarýnýn çalýþmalarý devam ediyor. Hizmetler devam ediyor. Sungurlu Barajý da gündemimizde proje çalýþmalarý sürüyor. Biz hizmet için varýz. Hizmetler aksamadan yürür. Tren yolu güzergâhý belirlendi. Ýki tane otobanýmýz olacak. Çaðrý merkezleri kuruldu. Sulu tarýma da geçeceðiz. Arazilerin bölünmesini engellemeye çalýþýyoruz. Ýþverenlere 312 milyon lira prim desteði saðladýk" þeklinde kaydetti. Hizmetlerin devamýnýn siyasal istikrara baðlý olduðunu dile getiren Uslu, siyasal istikrar olmadýðýnda hizmetler yerine, kirli pazarlýklarýn konuþulacaðýný, kýrmýzý çizgilerin kýrmýzý plakalara dönüþeceðini ifade etti. Ýstikrarýn "laf ola beri gele" diye söylenmiþ bir sözcük olmadýðýnýn altýný çizen Uslu, "Plansýz yapýlan yatýrýmlar nedeniyle geçmiþte devlet batma noktasýna gelmiþti. Biz elimizdeki son kuruþu kör kuruþuna halel getirmeden hizmete dönüþtürmeye çalýþýyoruz. Telaþsýz ortamda kalkýnma programlarýný, öncelikleri daha rahat konuþma imkaný buluruz. Allah devlete zeval vermesin. Sadece ekonomik deðil, dýþarýndan da içeriden de Türkiye'ye yönelik çok ciddi baskýlar var. Türkiye'ye oynanan oyun büyük oyun. Hem devletimiz terörist, hem de cumhurbaþkanýmýz terörün arkasýndaki güç olarak gösterilmek isteniyor" ifadelerini kullandý. Birilerinin 1915 olaylarýnýn intikamýný almaya çalýþtýðýný dile getiren Uslu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Mesele parti, siyaset meselesi deðil. Mesele Türkiye'nin bekasý meselesi. Türkiye'nin var olma meselesi. Türkiye büyüdükçe, var oldukça, güç kazandýkça umut haline geliyor. Bu birilerinde rahatsýzlýk oluþturuyor. Borçlu, mecalsiz Türkiye'yi daha çok seviyorlar. Seçimlerden sonra Avrupa'da bazý gazeteler 'Yeni yüzyýlýn Selahaddin Eyyubi'si" durduruldu. Yaklaþýk Bin yýl önce Selahaddin Eyyubi'ye karþý haçlý savaþý yapmýþlardý. Sevinç çýðlýklarý atýyorlar. Onlarý sevindirmememiz lazým. Düþüncelerimiz, partilerimiz farklý olabilir, söz konusu Türkiye olunca daha sýký bir iþbirliðine, güç birliðine ihtiyacýmýz var. Yarýn istikrar ortamý bozulunca anahtar milletin elinde. Düðümü çözecek millet. Seçim sandýðý milletin önüne gelirse de istikrara oy verin. Partilerin alternatifi var ama devletin alternatifi zillettir. Zillete deðil izzete talibiz. Baþýmýz dik yaþamak istiyor ve önümüzde belirsizlik, karamsarlýk olmasýn istiyoruz." 10 RAMAZAN BAYRAMINDA BESLENME Ramazan bayramýnýn toplumumuz için manevi önemi çok büyüktür. Geleneksel olarak bayram kahvaltýsý ile baþlayan ve devam eden bu günlerde tüm aile bir arada olduðu için sofralar her zamankinden daha çeþitli besinler içerir. Aile büyüklerinin hazýrladýðý börekleri, el yapýmý tatlýlarý ve özel piþen yemekleri reddetmek bazen büyüklere saygýsýzlýk gibi de algýlanmakta veya bu mazeretin arkasýna sýðýnarak aþýrý yemek yenilebilmektedir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken emekle hazýrlanmýþ olan besinlerden çok az miktarlarda tüketmek olmalýdýr. Hatta hafif bir kahvaltý ile güne baþlamak çok daha uygun olacaktýr. Bu þekilde gün içerisinde yapacaðýnýz akraba ziyaretlerinde besin alýmýnýzý ayarlamanýz daha kolaylaþacaktýr. Ýnsan vücudunun günlük ihtiyacý olan enerji için; besin öðeleri, vitamin ve mineraller her gün yeterli ve dengeli bir þekilde alýnmalýdýr. Tabi ki "Geleneksel yemeklerden vazgeçin, hiç þekerli besin yemeyin!" mesajý bayramda çok etkili olmayacaktýr. Bu durumda önemli olan; Bayramda sevdiklerinize zaman ayýrmanýzý, onlarla bol bol sohbet etmenizi, bayramý sürekli yenilen içilen bir süreç olarak deðerlendirmemenizi öneririz! RAMAZAN BAYRAMINDA SAÐLIKLI BESLENME ÖNERÝ- LERÝ: 1- Güne hafif bir kahvaltý ile baþlanmalý, peynir, zeytin, domates-salatalýk, kepek ekmek, buðday gevreði, süt, meyve gibi besinlerden oluþan dengeli ve hafif bir kahvaltý edilmelidir. 2-Yemekler 3 ana öðün, 3 ara öðün olmak üzere az az sýk sýk yemek yenmelidir. Ara öðün alternatifleri meyve, kepekli tost, kepekli bisküvi, peynir, meyveli yoðurt, ayran, yoðurt gibi seçeneklerden hazýrlanmalýdýr. 3- Kýzartma ve kalorisi yüksek aðýr yemekler yerine hafif, ýzgara, buðulama, haþlama tarzý yemekler seçilmelidir 4-Þeker, yað ve kalori içeriði yüksek hamurlu tatlýlar kan þekerini hýzla yükseltir ve toplam günlük kalori ve yað artýþýna sebep olur. Bu yüzden tatlý tüketimine dikkat edilmeli, özellikle sütlü tatlýlar tercih edilmeli ve ara öðün seçeneði olarak tüketilmelidir. 5- Fazla miktarda çikolata ve tatlý tüketimi mide yanmasý, barsak bozukluklarýna yol açabileceði için tüketilen miktarlarýna dikkat edilmelidir. 6- Ramazan boyunca hareketin azalmasý, açlýk, yeterli sývý tüketememek sonucunda kabýzlýk görülmektedir. Kabýzlýðýn azaltýlmasý ve C vitamini gibi vitamin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý açýsýndan meyve ve sebze tüketimi arttýrýlmalýdýr. Meyve ve sebze günde 6-7 porsiyon tüketilmeli, salata yemeye özen gösterilmelidir. 7-Sýcak yaz günlerinde günlük tüketilmesi gereken sývý miktarlarýna dikkat edilmelidir. Bayramda özellikle "SU" tüketimi büyük önem kazanmaktadýr. Ramazan boyunca azalmýþ olan su tüketimimizi 2 litreye ulaþtýrmak daha kolay olacaktýr. Gidilen akraba ziyaretlerinde çay, kahve yerine çoðu zaman suyu tercih etmek daha uygun olacaktýr. 8-Bayramda fýrsat buldukça yapýlan egzersiz ve yürüyüþler faydalý olacaktýr. 9-Herhangi bir saðlýk sorunu ile karþýlaþmamak için; özellikle þeker hastalarý, kalp hastalarý, hipertansiyon, mide ve barsak sistemi hastalýklarý olan kiþiler mutlaka saðlýklý beslenme ilkelerine dikkat etmeli, bayramda asla aþýrýya kaçmamalýdýr. BAYRAMDA ÇOCUKLARI UNUTMAMAMIZ GEREKÝR: Çocuklarýn beslenmesi yetiþkin beslenmesinden daha hassas bir konudur. Özellikle büyüme ve geliþme, aðýz ve diþ saðlýðý beslenme alýþkanlýklarýndan etkilenir. Aþýrý þeker ve þekerli ürünler tüketilmesi çocuklarýn aðýz ve diþ saðlýðý açýsýndan çok sakýncalýdýr. Mide ve barsak hassasiyetine sebep olur. Sürekli þeker ve þekerli ürünlerin tüketilmesi çocuklarýn açlýk duygusuna engel olur. Bu da saðlýklý ana yemekleri ve aralarda olmasý gereken saðlýklý atýþtýrmalarý reddetmelerine sebep olur. Çocuklarýn þeker ve çikolata tüketimi yerine sütlü tatlý ve meyve yemeleri saðlanabilirse daha doðru bir yol izlenmiþ olur. Bunun için bayramdan önce çocuðunuz ile konuþarak bayramdaki tüketimleri konusunda uyarýlarda bulunmak gerekmektedir. Saðlýklý ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileði ile... Ýl Saðlýk Müdürlüðü Külcü "Medya Festivali"ne konuk oldu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT AVAZ'da yayýnlanan Medya Festivali programýna konuk oldu. Belediye Basýn Bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyesi'nin Ramazan ayýnda yaptýðý etkinliklerle ilgili çekimler yapana TRT ekibine bilgi veren Baþkan Külcü, düzenledikleri mahalle iftarlarýyla binlerce kiþi ile birlikte ayný sofrayý paylaþtýklarýný söyledi. Çorum'un tarihi, kültürü ve doðal güzellikleri ile ilgili de bilgiler veren Külcü, "Çorum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Yýlýn 12 ayýna yaydýðýmýz hizmetlerimizi Ramazan ayýnda da yoðunlaþtýrýlmýþ olarak sürdürüyoruz. Mahalle iftarlarýmýz her geçen yýl daha coþkulu geçiyor" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün konuk olduðu "Medya Festivali" programý 15 Temmuz Çarþamba günü saat 15.30'da yayýnlanacak.

11 2 AÐUS- 14 TEMMUZ 2015 SALI 11 Derincespor çalýþmalara devam ediyor Bayram neþe, huzur, heyecan ve mutluluk demektir. Gurbetten sýlaya, hasretten vuslata heyecanlý bir yürüyüþtür bayramlar. Dargýnlarýn barýþtýðý, çocuklarýn sevindiði, hasta ve yaþlýlarýn ziyaret edildiði günlerdir. Ayný zamanda yapýlan kabir ziyaretleriyle dünya-ukba dengesinin saðlandýðý günlerdir bayramlar. Bu güzel günlerin eþler arasýnda huzursuzluk ve çatýþma sebebi olmamasý için, bayram ziyaretlerinin konuþularak planlanmasý ve alýnan kararlarýn, kendi ailelerine yumuþak bir üslupla net bir þekilde ifade edilmesi gerekir. Peki, önce kimin ailesine gidilmelidir? Okula giden çocuklarýnýz varsa ve ailelerinizle ayný 8 Temmuz Çarþamba günü ilk antrenmanla sezon açýlýþýný yapan Derincespor Hýz kesmeden devam eden antrenmanlarýna önceki gün Teknik Direktör Ali Asým Balkaya nezaretinde kendi tesislerinde gerçekleþtirdi. 8 Temmuz Çarþamba günü ilk antrenmanla yeni sezona merhaba diyen Derincespor çalýþmalarýna kendi tesislerinde devam ediyor. Sarý-Lacivertli ekip Ali Asým Balkaya nezaretinde antrenmanlarýna devam ederken önceki günkü çalýþmada koþu ve ýsýnma hareketlerinden sonra teknik ve dar alan çalýþmasý gerçekleþtirildi. Yapýlan idman yaklaþýk iki saat sürdü. Önceki günkü çalýþmaya Ömer Faruk Çelimli ve Cuma Ali katýldý. Yeni sezon çalýþmalarýný kendi tesislerinde aralýksýz olarak sürdüren Derincespor, geçtiðimiz sezon Payas Belediyespor'da forma giyen Cuma Ali Üzüm'ü renklerine baðladý. Bu sezon da Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta mücadele verecek olan Derincespor önceki gün yeni sezon hazýrlýklarýna yaptýðý çift antrenmanla devam etti. Antrenmana geçen sezon Derincespor'da forma giyen Ömer Faruk Çelimli ile Payas Belediyespor'dan Sarý Lacivertli ekibe gelen Cuma Ali Üzüm, takýmla birlikte antrenmanlara katýldý. Bayramda önce kimin ailesine gidelim? þehirde yaþýyorsanýz, bayramý kendi evinizde karþýlamalý, bu ritüeli çocuklarýnýzla birlikte yaþamalýsýnýz ki ayrý bir aile olduðunuzu hissetmeli ve hissettirmelisiniz. Çocuklarýnýz yok ya da küçükse ve aileleriniz ayný þehirde yaþýyorlarsa, kahvaltýda bir ailede, akþam yemeðinde ise diðer ailede olacak þekilde planlama yapabilirsiniz. Ailenizle yakýn þehirlerde oturuyorsanýz, arife gününden gidip birinci günü bir ailenin, ikinci günü diðer ailenin yanýnda geçirebilirsiniz. Ailenizle uzak þehirlerde yaþýyorsanýz, bir bayram bir aileye, diðer bayram diðer aileye gidebilirsiniz. Kuþkusuz bu söylediklerimiz normal koþullar için geçerlidir. Ancak hasta, yaþlý, yalnýz bir ebeveyn varsa öncelik ona verilmeli ve onun hayýr duasý alýnmalýdýr. Özel bir durum yoksa geleneksel olarak önce erkek tarafýna gidildiði gerçeði de göz ardý edilmemelidir. Huzur içerisinde yaþanan ramazanýn manevi atmosferini taçlandýrmak adýna, idrak edilecek olan bayramýn anlam ve önemine uygun olarak deðerlendirilmesi gerekir. Nereye ve ne zaman gidersek gidelim, tebessümle varalým. Tatlý bir huzur býrakalým gönüllere Unutmayýn! Anne ve babalar çocuklarýnýn mutluluðundan huzur duyarlar. Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk- Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna devam ediyor. 22 Mayýs'ta bilgilendirme toplantýsý yapýlarak detaylarý ve aþamalarý paylaþýlan proje ile yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde katýlým mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi amaçlanýyor. Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen çalýþma ile Çorum halkýnýn halk otobüslerinden memnuniyeti ve Çorum'daki toplu ulaþým kullaným oranýnýn artýrýlmasý hedefleniyor. Yapýlan anket çalýþmalarýnda öne çýkan mahallelerde halk toplantýlarý yapýlarak vatandaþlarýn toplu ulaþýma iliþkin beklenti ve talepleri alýnacak. Bahçelievler Mahallesi'nde 15 Temmuz Çarþamba günü saat 16.00'daki toplantý Bahçelievler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi toplantý salonunda gerçekleþecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde katýlým mekanizmalarýnýn daha etkin kullanýlmasý için çalýþmalar yürüttüklerini belirterek bu süreçlere vatandaþlarýn katýlýmýný önemsediklerini kaydetti.çorum Belediyesi'nin pilot belediyelerden birisi olduðunu, toplu ulaþým alanýndaki katýlýmcý yöntemler uygulayarak iyileþtirme çalýþmalarý yaptýðýnýn altýný çizen Turhan Candan, "Hemþehrilerimizin yapacaðýmýz tüm faaliyetlere olduðu gibi bu toplantýya da katýlarak görüþlerini bildirmesi hizmetlerimizin verimini ve kalitesini artýracaktýr. Toplantýlardan çýkan sonuçlarý Belediye olarak hizmetlerimize yansýtmaya çalýþýyoruz. Tüm Bahçelievler mahalle sakinlerimizi 15 Temmuz'da saat 16.00'daki toplantýmýza bekliyoruz" dedi. RTÜK'ün Samanyolu Haber'e verdiði cezanýn hukuksuz olduðu ortaya çýktý Gazze ve Filistin'e yardýma engel üstüne engel Kimse Yok Mu Derneði Genel Baþkaný Ýsmail Cingöz, 113 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardým eli uzatan Dünyanýn en etkin 100 sivil toplum kuruluþu arasýnda yer alan derneðin baþta Filistin ve Gazze olmak üzere baþvurduðu yardým kampanyalarýna izin verilmediðini belirtti. Kararlara Twitter'dan tepki gösteren Ýsmail Cingöz, tam 1 yýldýr baþta Filistin ve Gazze olmak üzere baþvurduklarý yardým müracaatlarýnýn reddedildiðini yazdý. Cingöz, "Her defasýnda sudan ve saçma sapan bahanelerle Filistin halkýnýn yanýnda olma adýna kampanya taleplerimize ret yanýtý veriliyor. Umarým sizler de bu tutumuzla yarýn Hak karþýsýnda da ambargo uygulayanlardan olmazsýnýz. Her ama her defasýnda ortaya attýðýnýz bahanelerle yaptýðýnýz engellemelerden ötürü adalet önünde de Hak nezdinde de þikayetçi olacaðýz." þeklinde konuþtu. "Kimse Yok Mu'nun Filistin ve Gazze'ye yardýmlarýný duymazdan ve görmezden gelenler umarým bir gün gerçeklere uyanýrlar." diyen Cingöz, "Kimse Yok Mu'nun tam 12 ayrý kampanya talebine Ýstanbul Ýl Dernekler Müdürlüðü ve Ýstanbul Valiliði tekrar ret kararý verdi. Her defasýnda baþka baþka gerekçelerle tüm kampanya müracaatlarýmýzý sürekli reddediyorlar ki olay iki satýr yazýyla talep deðilmiþ." ifadelerini kullandý. 'ÝKÝ MÝLYON KÝÞÝYE YAPILAN YARDIM TALEBÝ REDDEDÝLDÝ' Açýk ve net maksadýn Kimse Yok mu'ya faaliyet yaptýrmamak olduðunu yazan Cingöz þöyle devam etti: "Derneðimize bu uygulamalar yaparken eþitlik, adalet ve derneðimizin anayasal haklarý bir yana tamamen ayrýmcýlýkla karþý karþýyayýz. Daha acýsý ret edilen tüm taleplerimize bakýnca ciðerim yanýyor. Yetim, Filistin, Türkmenler, Suriyeli Mülteciler, Katarakt Ameliyatlarý, Afrika'daki su kuyusu açýlmalarý, açtýðýmýz hastanelerimizin iþletilmesi, Asya afet arama kurtarma hizmetlerimiz, vatanýmýzdaki yaklaþýk üç yüz bin aile yani yaklaþýk iki milyon kardeþimizin elinden tutma taleplerimiz reddediliyor." RTÜK'ün Samanyolu 'e canlý yayýn konuðunun sözleri üzerinden verdiði cezanýn hukuksuz olduðu ortaya çýktý. Danýþtay 2009'da NTV'de canlý yayýnlanan programýnda, canlý yayýn konuðunun sözlerinden dolayý kanala verilen cezayý iptal etti. Millet'in haberine göre, Danýþtay'ýn RTÜK'ün yasakçý kararlarý ve basýn özgürlüðü açýsýndan emsal niteliðindeki kararý NTV'de canlý yayýnlanan bir programýna RTÜK'ün ceza vermesi üzerine açýlan davada verildi. 22 Ocak 2009'da Güne Baþlarken isimli canlý yayýnlanan haber bülteninde, Ergenekon operasyonlarý kapsamýnda ART televizyonunda yapýlan aramaya tepki gösteren CHP Milletvekili Yýlmaz Ateþ, dönemin RTÜK Baþkaný Zahit Akman'ý Deniz Feneri e.v. yolsuzluðu üzerinden eleþtirdi. SÖZLERÝNÝ ÖNGÖREMEZ Ateþ, Eðer halký dolandýranlarý, eðer yolsuzluk yapanlarý, eðer halkýn kanýný emenleri arýyorlarsa, ben onlara adres veriyorum. RTÜK'e gitsinler. RTÜK baþkanýný gözaltýna alsýnlar. Eðer dolandýrýcýlýk belgelerini arýyorlarsa RTÜK'e gidip orada arama yapmalarý gerekir þeklinde ifadeler kullandý. Bu ifadeler nedeniyle RTÜK, NTV'ye masuniyet karinesini ihlal ettiði gerekçesiyle bir kez yayýn durdurma cezasý verdi. NTV, bu kararýn iptali için Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'ne dava açtý. Ýdare Mahkemesi, RTÜK'ün cezasýnýn iptaline karar verdi. Mahkeme kararýnda, Konuþmacýnýn basýn açýklamasýnda kullanacaðý ifadelerin önceden tahmin edilemeyeceði, ifadeler kullanýldýktan sonra canlý yayýnýn kesilmesi olasýlýðýnýn da bir çözüm olmayacaðý, yayýn ilkelerini ihlal edebilecek düzeyde anlýk ifadelerin kullanýlabileceðinin önceden öngörülememesi tespitlerinde bulundu. RTÜK'ün kararý temyiz etmesi üzerine dava Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi. DEMOKRASÝYE AYKIRI Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, 30 Nisan 2015 günü verdiði kararýnda yerel mahkemenin kararýný oy çokluðuyla yerinde buldu. Kurul, cezaya gerekçe yapýlan 3984 sayýlý Radyo Televizyon Kanunu'nun Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ile ifade özgürlüðü ve basýnýn toplumu bilgilendirme görevi ilkelerine uygun olarak yorumlanmasý gerektiðini belirtti. KUMPASI FUAT AVNÝ DEÞÝFRE ET- MÝÞTÝ RTÜK, tarihinde ilk kez Cumhuriyete hakaret suçu nedeniyle Samanyolu Haber'e tekrarý halinde lisans iptaline neden olan aðýr bir ceza vermiþti. 21 Mart 2015 günü S Haber'de yayýnlanan Derin Bakýþ programýyla ilgili 6112 sayýlý RTÜK Kanunu'nun 8/1/a maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlýk ve baðýmsýzlýðýna, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne, Atatürk ilke ve inkýlaplarýna aykýrý olamaz" hükmüne aykýrýlýk iddiasýyla müeyyide uygulandý. Yasaya göre ayný yönde bir ihlalin ikinci tekrarýnda ise kanalýn lisansý RTÜK tarafýndan iptal edilebiliyor. Bu cezanýn basýna yansýmasýndan birkaç gün sonra Twitter fenomeni Fuat Avni, Samanyolu

12 14 TEMMUZ 2015 SALI Darýca Gençlerbirliði sahaya indi Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Darýca Gençlerbirliði, yeni sezon hazýrlýklarýný geçtiðimiz günlerde eksik kadro ile baþladý. Kulüp tesislerinde teknik direktör Yavuz Ýncedal gözetiminde gerçekleþtirilen çalýþmalara, 14 futbolcu katýldý. Ýncedal, yaptýðý açýklamada, yapýlacak transferlerle lige hazýr bir þekilde gireceklerini belirtti. Dýþ transferde 5 farklý mevki için bazý futbolcularý izlediklerini ifade eden Ýncedal, "Ýlk transferimiz Selçuk Baþtürk oldu, haber beklediðimiz oyuncular var. Günler içerisinde periyodik olarak takýma yakýþan, ekonomik ölçüde oyucularý takýma katacaðýz. Baþkan ve yönetim kurulu bu konuda yoðun çaba sarf ediyor" diye konuþtu. Basýn Sözcüsü Mustafa Öztürk, gazetecilere yaptýðý açýklamada, takýmýn ay sonuna kadar çalýþmalarýný tesislerde sürdüreceðini söyledi. Belediyespor, Ýnci'de buluþtu Belediyespor çift çalýþtý Sezon hazýrlýklarýný Çorum'da sürdüren Çorum Belediyespor dünün çift antrenmanla tamamladý.ýlk etap çalýþmalarýný Çorum'da yaptýðý antrenmanlarla sürdüren Çorum Belediyespor dünü Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yaptýðý çift antrenmanla tamamladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmana bütün futbolcular katýldý. Çarþamba günü yapacaðý antrenmanlarla ilk etabý tamamlayacak olan Çorum Belediyespor'da dün yapýlan taktik antrenmanda Sayhan futbolcularýna sezon içerisinde sahaya yansýtacaðý oyun tarzýný aþýlamaya devam etti. Kýrmýzý- Siyahlýlar hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý tek antrenmanla devam edecekler. Voleybol 3. Ligine kaldýðý yerden devam Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði Baþkaný Baki Aygün kulübün 3.Lig'e katýlacaðýný söyledi. Aygün yaptýðý yazýlý açýklamada "2015 yýlýnda kurulan yapmýþ olduðu çalýþmalar ve amatör sporlarda kýsa sürede adýndan söz ettirmeyi baþaran Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði Sezonunda Türkiye Bayanlar Voleybol 3.cü Liginde Çorum'u temsil edecek sezonunda Voleybol Bayanlar Bölgesel Liginde genç bir kadroyla 3.lige yükselme mücadelesi vermiþti. Çorum da oynanan Bölgesel Lig grup maçlarýnda güzel bir mücadele sergilemesine raðmen final maçýnýn time break setini 2 sayý farkla kaybetmiþ ve 3.lige yükselememiþti. Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmýnýn 3. Ligden çekilmesinin ardýndan Çorum kent merkezinde salon sporlarýnda liglerde mücadele eden takým kalmamýþtý. Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði Baþkaný Baki Aygün yapmýþ olduðu açýklamada kulüp ve dernek olarak Çorum'da çocuk ve gençlerimize sporu sevdirmek, spor yapma alýþkanlýðý kazandýrmak ve þehrin spor Kültürünün oluþmasýna katký sunmayý misyon edindikleri belirterek, "Bu doðrultuda derneðimiz spor kulübü olarak Voleybol Federasyonuna Türkiye Bayanlar Voleybol 3. Ligine katýlmak için baþvuruda bulunduk. Özellikle Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Haþim Eðer'in ilgisi ve yoðun çabasý sayesinde takýmýmýz 3. Lige kabul edilmiþtir. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði yönetim kurulu ve üyeleri olarak baþta Sayýn Ýl Müdürümüz Haþim Eðer olmak üzere, bizi maddi manevi destekleyen Voleybol Federasyonu Ýl Temsilcimiz Mahmut Uysal ve voleybol hakem camiamýza teþekkür ediyoruz sezonunda takýmýz, yönetim kurulu üyemiz ve takým Antrenörümüz Turgut Yýldýrým nezaretinde ilimizi voleybol 3. Liginde en iyi þekilde temsil edeceðine inancýmýz tamdýr. Türkiye Voleybol 3.Liginde mücadele eylül ayýnda gruplarýn oluþturulmasý ve fikstürlerin belirlenmesinin ardýndan Ekim Ayýnda start alacak" dedi. Çorum Belediyespor camiasý Ýnci Restaurant'da düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldi. Pazar akþamý Ýnci Resteurant'ta düzenlenen iftar yemeðine baþkan Zeki Gül'ün yaný sýra yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalýþanlarý katýldý. Ýftar yemeði sonrasýnda kýsa bir konuþma yapan kulüp baþkaný Zeki Gül, sezon sonunda þampiyonluk yaþamak istediklerini dile getirdi. Geçtiðimiz sezon þampiyonluðun kapýsýndan döndüklerini ve bunun üzüntüsünü yaþadýklarýný belirten baþkan Gül, bu sezon sonunda mutlu sona ulaþan tarafýn kendileri olmak istediðini yineledi. Bu sezon iyi bir kadro kurduklarýný belirten Baþkan Zeki Gül, zor þartlar altýndan aldýklarý takýmý çok iyi yerlere taþýmanýn ve kulübün her yerde adýnýn iyi olarak anýldýðýna dikkat çekti. "Size heryer Zonguldak" Zonguldak Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Uður Akdeniz ile birlikte Kozlu Gençlik Merkezinde taraftar gruplarýnýn liderleri ile bir toplantý gerçekleþtirdi. Spor Þube Müdürleri Ayhan Taþkýn, Ýbrahim Açýkgöz, 1966 Zonguldak Taraftar Derneði Baþkaný Bayram Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Zonguldaklýlar ve Ultras Elmas grubu liderlerinde katýldýðý toplantýda yeni sezon ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Stadyum konusunda taraftara bilgiler aktaran Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak," Bu þartlarda bu stadyumda maç oynanmasý taraftar saðlýðý açýsýndan riskli. Sizler takýmýn peþinden geçen sezon Batman'a kadar gittiniz. Size heryer Zonguldak ' diye konuþtu. Yýkýlýp yeniden yapýlmasý gündemde olan Karaelmas Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yeni sezonda maç oynanmasýnýn çok zor olduðunu belirten Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak, maçlarýn baþka sahada oynanmasý konusunda taraftar grubu liderlerinin düþüncelerini dinledi. Toplantýnýn amacýný belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Uður Akdeniz yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Bilgi kirliliði olduðunda vatandaþ da deðiþik haklar talepler edebiliyor. Sonuçta toplantý yaptýk konuþtuk. Taraftarlarýmýzla birlikte hem iftar yapalým hem de konunun daha iyi anlaþýlmasý için Emniyet Müdürümüzle beraber taraftar gruplarýný toplayarak sorunu anlatarak çözüme ulaþtýrmak için toplandýk. Sað olsun Emniyet Müdürümüzde her zaman bize destek veriyor. Zonguldak sporla ilgili ne zaman bir sorun olsa gelip destek veriyor. Hep iftar yapalým, hem de zaman zaman sporun bütün parçalarýyla bir araya gelmemizde fayda var. Gençlik merkezimizi tanýtmak istedik. Gençlik merkezimizde konferanslar, seminerler, toplantýlarda yapýlabilir. Bu konularda Gençlik merkezimizden faydalanabilirsiniz. Tabi ki de buraya gençler geliyor. Biz gençlere diyoruz ki kafeteryada mý oturmak istiyorsun, gel diyoruz gençlik merkezinde otur burada var, internete mi girmek istiyorsun gel burada ücretsiz gir, ders mi yapmak mý istiyorsun gel burada hoca var, kurslar, ebru sanatlarý, spor ve kamplar gibi daha birçok þey burada gençler için ücretsiz saðlanýyor. Gençlik merkezlerimiz hizmetinizde" TARAFTAR EN ÝYÝSÝNE LAYIK Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun insan saðlýðý açýsýndan renk taþýdýðýný belirten Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak, þunlarý söyledi; "Zonguldakspor taraftarý çok güzel þeye layýktýr. Bu stat bu seyirciye layýk deðil. Onun için hep beraber bir þeyler yapmak gerekiyor. Yapmak için de yýkmak gerekiyor. Yýkmak yapmanýn yarýsýdýr. Yapmak için de bir yerden baþlamak lazým. Bunu unutmamak gerekir. Ben size açýkça bir þey söyleyeyim ben son oynanan Ýstanbulspor maçýnda gerçekten çok korktum. Allah göstermesin stadyumlarda vurdu kýrdý olaylarý olmaz. Ufak tefek hadiseler sonrasýnda galeyana gelmeler, ezilme hadiseleri olur ve bu olaylar çok aðýr sonuçlar doðurur. Bizler bura da bir þeyler yapacaðýz derken bir takým facialara yol açmamamýz lazým. Stadyum eski bir stat. Kapalý tribün 70 yýl önce yapýlmýþ. Artýk orada bir þeyler yapýlmasý lazým. Yenilenmesi lazým. Geçen sezon Gençlik Spor Ýl Müdürümüz ve Zonguldakspor Kulüp Baþkaný ile beraber bir þeyler yaptýk. Bu sene bu stadý bu þekilde götürmek mümkün deðil. Bu stat bu hali ile onay alamaz. Bu stadý bir þekilde koþullara uygun hale getirmek gerekir. Þuan da bu stada bu þekilde güvenlik sertifikasý veremeyiz. Geçen sene yardýmcý olduk bu sene hakikaten çok zor. Bir kere kapalý tribünün hemen yýkýlmasý gerekiyor. Açýk tribünde ciddi anlamda iyileþtirmeler yapýlmasý gerekiyor oda yapýlýr mý bilemiyorum. Giriþ çýkýþlarýn tanzime edilmesi gerekiyor. Yýkýlmak üzere duvarlar var. Biliyorsunuz o duvarlar sýkýntý yaratabilir. Sayýn Valimiz bizzat her gün soruyor. Ýlgileniyor. Gençlik Spor Müdürümüz bu konu ile gerçekten özveri ile ilgileniyor. Zonguldakspor'un baþarý içinse bir tel örgü çekeriz hep beraber destekleriz. Önemli olan cana bir þey olmasýn, parayý buluruz. Bildiðim kadarýyla stat için ihaleler yapýldý önümüzde hafta kapalý tribün iþ makineleri ile yýkýlacak. O statta birimizin burnu kanasa hepimiz vicdan azabý çekeriz. Size samimi söylüyorum Gelen tüm takýmlar ve gözlemciler bizim seyircimize hayranlýkla bakýyor. ' Bizim böyle seyircimiz olsa bizi kimse tutamaz diyorlar' Ben geçen sene takip ettim.dýþarýda bile çoðu maçta ev sahibi takýmdan daha fazlaydýnýz. Geçen sene Batman'a kadar gittiðiniz. Bu senede gidersiniz. Size heryer Zonguldak. Beþiktaþ bile bir sene dýþarýda oynadý. Bizde oynanýr. Hep birlikte gidip takýmý destekleriz. Stadyumda kapalý tribün yýkým çalýþmalarý baþlardý. Hafta baþýndan itibaren iþ makineleri ile tamamen yýkýlacak. Ýnþallah hep birlikte kýsa zaman içinde tamamlanacak ve size layýk bir tribün yapýlacak. Onun için bu sýkýntýyý hep birlikte aþacaðýz. " dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı