TSO'ya burs teþekkürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TSO'ya burs teþekkürü"

Transkript

1 Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna devam ediyor. 22 Mayýs'ta bilgilendirme toplantýsý yapýlarak detaylarý ve aþamalarý paylaþýlan proje ile yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde katýlým mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi amaçlanýyor. Turhan Candan SAYFA 10 DA 14 TEMMUZ 2015 SALI 40 KURUÞ Çorum Vakfý'ndan Hitit Üniversitesi Rektörü ve Çorum Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Vakfa saðlanan katkýlardan dolayý teþekkür etti. "Meclis'te oda kavgasý çýktý" haberine Uslu'dan yalanlama AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bazý internet sitelerinde ve gazetelerde yer alan "Meclis'te oda kavgasý çýktý", "AKP'li vekiller TBMM'de oda kavgasý yaptý" baþlýklý asýlsýz, masa baþýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milletvekillerinin itibarýný zedelemeye yönelik yapýlan haberler üzerine açýklama yaptý. SAYFA 10 DA TSO'ya burs teþekkürü Vakýf yöneticileri Mustafa Yaðlý, Mustafa Bilgin ve Naki Çolak'ýn da katýldýðý ziyaretlerde açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Alkan, bu yýl 94 öðrenciye burs verildiðini söyledi eðitim-öðretim yýlýnda her bir öðrenciye 150 TL aylýk burs verildiðini ifade eden Prof. Dr. Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, Vakfýn en büyük finans kaynaklarýndan bir tanesi olduðunu vurguladý. SAYFA 7 DE Saðlýk personeline "0-6 Yaþ Çocuðun Psikososyal Geliþimini Destekleme" eðitimi Gebelik ve 0-6 yaþ döneminde çocuk hýzla geliþiyor. Bu dönem insan saðlýðý açýsýndan en kritik dönem olmasý dikkat çekiyor. Hem ruhsal saðlýðýn hem de bedensel saðlýðýn temelleri bu dönemde atýlýyor. SAYFA 3 TE Sünnet kayýtlarý devam ediyor Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni kayýtlarý devam ediyor. SAYFA 7 DE KONJONKTÜR VE ÇOCUKLARI; YA DA PROFESYONELLER Bu yazý; ülkemizde yönetsel iliþkileri ve bu iliþkilerdeki varyasyonlarý farklý pencereden bakarak yorumlamayý amaçlamaktadýr. Çalýþmamýzýn temel kaygýsý objektif anlamda yönetsel iliþkilere ait panoramik bir fotoðraf çekmektir. Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Ahmet Saatcý SAYFA 6 DA Sungurlu MYO binasý hýzla yükseliyor Ýlçelerde yer alan meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan ve Haziran 2014'te temeli atýlan Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda (SMYO) kampüs inþaatý kapsamýnda yapýlan çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. SAYFA 7 DE "TSO olarak ONKO-SAV'ý önemsiyoruz" Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði, ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Dernek Yöneticisi Selma Zihar ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Ünal, yeni bir kan olarak derneði devraldýklarýný ve bundan sonraki süreçte onkoloji hastalýklarýna daha fazla yardým etmek için gayret edeceklerini söyledi. Þemsi Bayraktar SAYFA 3 TE Kanatlý ihracattaki düþüþ üretime yansýdý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kanatlýda ihracatta yaþanan düþüþün üretime yansýdýðýný bildirerek... SAYFA 2 DE MESLEK SEÇÝMÝ Ýki sendikadan ortak iftar programý 4 "Müslümanlara yönelik zulüm ve cinayetler Ramazaný buruk yaþattý" 5 4 Gümüþ Koza'dan Ramazan Bayramý'na özel kampanya TE TE TE Bildiðimiz üzere üniversite sýnav sonuçlarý açýklandý ve artýk tercih yapma zamaný geldi. SAYFA 5 TE Uzm.Psikolog Simge BÜLBÜL

2 2 II. Viyana Kuþatmasý Akþam : 20:20 (1683) - Fransýz Ýhtilâli Yatsý : 22:05 (1789) Ýbâdet on kýsýmdýr, dokuz kýsmý helâl kazanmaktýr. Hadis-i Þerif AJANDA Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:14 Öðle : 12:53 Peygamberimizin (Milâdî Ýkindi : 16:49 tarihe göre ) Mirâcý (620) - Milletvekili Kurt'tan TÜMSÝAD'a ziyaret Günün Þiiri DOST ARASI Dostum ile aramýzda kavga var Yarelerim göz göz oldu delindi Kim saracak bunun yaralarýný Bu dostum bizlere neden gücenmiþ Sorsam acep ev halýda nedendir Yýkar mola þu yaptýðým bendimi Dost olan dosta ayrýlmaz birden Bülbül ayrýlýr mý sevdiði gülden Sadýk dost bilirde ev hali halden Dost olmak istersen gücenme kardaþ Bir daha bulunmaz alemde yoldaþ Yalýnýz kalýrsýn bulaman sýrdaþ Elin attýðý taþ uzak sayýlýr Sadýk dostlar bir birini kayýrýr Taþ baþa deðerse baþta yarýlýr Beni seversen de gönüle deðme Düþün giderken de fidaný eðme Sen kendini bilde kimse uyma (Þu Koçaða) haber geldi dostundan Düþünecek bir þey yokmuþ aslýndan Bizde geçek bu davanýn üstünden Rýza Ko- AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç'ý iþ yerinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu, TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. TÜMSÝAD hem ülkedeki sivil toplum kuruluþlarý arasýnda hem de iþ dünyasýnda baþarýlý çalýþmalarý olduðunu dile getiren Ceritoðlu, ürettiði projelerle ülkeye katma deðer kazandýrarak faydalý çalýþmalar yaptýðýný söyledi. Ceritoðlu, Çorum'a Çorumlu'ya iþ dünyasýna özellikle KO- BÝ'lere hizmet veren TÜMSÝAD ve emeði geçenlere teþekkür etti. TÜMSÝAD Çorum Baþkaný Abdurrahman Kýlýç Çorum'a hizmet edenlerin her zaman yanýnda ve gereken desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kýlýç, Ceritoðlu'na siyasi çalýþmalarýnda yeni görevinde baþarýlar diledi. Kanatlý ihracattaki düþüþ üretime yansýdý YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ahmet oðlu Ömer Çörüþ ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6581 2,6586 EUR 2,9410 2,9421 STERLiN 4,1283 4,1306 2,1534 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kanatlýda ihracatta yaþanan düþüþün üretime yansýdýðýný bildirerek, "Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, tavuk etinde yüzde 0,01, tavuk yumurtasýnda yüzde 1,9 üretim geriledi. Hindi etinde ise yüzde 23,1 arttý oldu" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2015 yýlý Mayýs ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre, tavuk yumurtasý üretiminin 1 milyar 394 milyon 656 bin adetten 1 milyar 367 milyon 464 bin adede, tavuk eti üretiminin 169 bin 907 tondan 169 bin 751 tona gerilediðini, hindi eti üretiminin 4 bin 61 tondan 5 bin tona çýktýðýný belirtti. Ocak-Mayýs döneminde tavuk yumurtasý üretiminin yüzde 2,63, tavuk eti üretiminin yüzde 6,27, hinde eti üretiminin yüzde 21,45 arttýðýna dikkati çeken Bayraktar, ihracattaki týkanmanýn Mayýs ayýnda tavuk yumurtasý ve tavuk eti üretimini gerilettiðini bildirdi. Mayýs ayý itibarýyla yýllýk tavuk yumurtasý üretiminin 17 milyar 332 milyon 743 bin adede, tavuk eti üretiminin 1 milyon 943 bin 68 tona, hindi eti üretiminin ise 52 bin 446 tona yükseldiðini belirten Bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn yüzde 4,3 artýþla 828 bin 420 tondan 864 bin 74 tona çýktýðýný, 5 aylýk dönemde ise yüzde 2,48 artýþla 3 milyon 801 bin 569 tondan 3 milyon 895 bin 901 tona yükseldiði bilgisini verdi. Bayraktar, Mayýs ayý itibarýyla sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn 8 milyon 720 bin 75 tona ulaþtýðýný belirtti. -ÝHRACATTA DÜÞÜÞ SÜRÜYOR- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2014 yýlýnda 651 milyon 175 bin 632 dolar olan kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 5 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 19,6 azalarak 268 milyon 901 bin 777 dolardan 216 milyon 69 bin 371 dolara indi. Geçen yýl 402 milyon 28 bin 752 dolar olan yumurta ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 5 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 12,2 azalarak 155 milyon 231 bin 788 dolardan 136 milyon 332 bin 253 dolara geriledi. Yine 2014 yýlýnda 402 milyon 28 bin 752 dolar olan süt ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk beþ ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 33,5 azalarak 168 milyon 113 bin 593 dolardan 111 milyon 713 bin 465 dolara kadar düþtü. Mayýs ayýnda, kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatýnda yüzde 57,5 düþüþ oldu Mayýs ayýnda 58 milyon 82 bin 66 dolar olan ihracat, bu yýl Mayýs ayýnda 24 milyon 703 bin 548 dolara geriledi. Ayný dönemde, yumurta ve ürünleri ihracatý yüzde 62,8 azalarak 21 milyon 263 bin 606 dolardan 7 milyon 904 bin 494 dolara indi. Mayýs aylarý itibarýyla süt ve süt ürünleri ihracatý yüzde 30,5 düþüþle 37 milyon 222 bin 114 dolardan 25 milyon 857 bin 781 dolara geriledi. Görüldüðü gibi ihracatta büyük düþüþ var. Ýhracat acilen artýrýlmalý. Ýhracattaki düþüþ, üretime yansýyor." Bayraktar, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Suriye, Irak baþta olmak üzere Türkiye'nin çevresindeki hemen bütün ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarsýzlýðýn ayyuka çýktýðýný, bunun ihracat rakamlarýný vurduðunu, ihracatýn çok zorlaþtýðýný bildirdi. Þemsi Bayraktar, "ihracat kanallarýnýn sonuna kadar zorlanmasý gerekiyor. Mevcut pazarlar elde tutulmalý, acilen yeni pazarlar bulunmalý, tüketim, üretim ve ihracat desteklenmeli. Tavuk eti, yumurta ve süt ve süt ürünleri tüketiminin artýrýlmasý bir zorunluluk" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 "TSO olarak ONKO-SAV'ý önemsiyoruz" Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði, ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Dernek Yöneticisi Selma Zihar ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Ünal, yeni bir kan olarak derneði devraldýklarýný ve bundan sonraki süreçte onkoloji hastalýklarýna daha fazla yardým etmek için gayret edeceklerini söyledi. Onkoloji hastalýklarýnýn, dünyanýn en yaygýn hastalýk grubu olduðunu ve bu hastalýklara yakalanan bireylerin, çok fazla yardýma ihtiyacý olduðunu vurgulayan Ünal, "ONKO- SAV olarak ihtiyaç sahibi hastalarýmýza elimizden geldiði kadar ulaþmaya çalýþýyoruz. 'Bir gün biz de bize yardým edecek birine ihtiyaç duyabiliriz' düþüncesine sahibiz. Gönüllülerimizle birlikte kanser hastalýklarýnýn ne boyutlara vardýðýný, kanser hastalarýnýn nelerle mücadele ettiklerini insanlara anlatarak hem bir farkýndalýk oluþturma, hem de ihtiyaçlarýný giderebilmek için çabalýyoruz. Büyük küçük demeden herkesin her türlü desteðine ihtiyacýmýz var" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, ON- KO-SAV gibi kuruluþlarýn çok ulvi bir görev üstlendiklerini söyledi. ONKO-SAV'da yaþanan kan deðiþiminin dernek çalýþmalarýna faydalý olacaðýný düþündüðünü ifade eden Baþaranhýncal, "TSO olarak ONKO-SAV'ý önemsiyor ve destekliyoruz. ONKO-SAV, yaptýðý çalýþmalarla onkoloji hastalarýnýn yardýmýna koþarak onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlarken, bir taraftan da toplumun yardýmlaþma hissinin canlý tutulmasýna vesile oluyor. Bu anlamda da çalýþmalarýný önemsiyoruz. Bundan sonraki dönemde de çok daha fazla ortak çalýþma yapabileceðimize inanýyorum" diye konuþtu. Saðlýk personeline "0-6 Yaþ Çocuðun Psikososyal Geliþimini Destekleme" eðitimi Gebelik ve 0-6 yaþ döneminde çocuk hýzla geliþiyor. Bu dönem insan saðlýðý açýsýndan en kritik dönem olmasý dikkat çekiyor. Hem ruhsal saðlýðýn hem de bedensel saðlýðýn temelleri bu dönemde atýlýyor. Çocuklar bu dönemde düþünme ve konuþma yeteneklerini, kendine güveni, problem çözme becerilerini ve baþkalarýyla uyumlu olabilme kapasitelerini geliþtiriyorlar. Bu dönemde yeterli destekleri alamayan ve sorunlar yaþayan çocuklarýn, ileriki hayatlarýnda ruhsal ve bedensel hastalýklara yakalanma riski çok artýyor. Ergenlik ve yetiþkinlikteki suçluluðun ve antisosyal kiþilik yapýsýnýn nedenleri de genellikle bu geliþme döneminde yaþanan sorunlarda yatýyor. Gebelik ve 0-6 yaþta çocuðun psikososyal geliþiminin desteklenmesi, hem bireyin ruhsal-bedensel-sosyal olarak saðlýklý bir ömür sürmesi, hem de toplumun saðlýðý açýsýndan çok önemli. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü de bu amaçla hayata geçirilen Çocuðun Psikososyal Geliþimini Destekleme (ÇPGD) Programý kapsamýnda il merkezi ile ilçelerinde aile hekimi ve aile saðlýðý elemaný olarak görev yapan saðlýk personeline eðitim verildi. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü / Ruh Saðlýðý Birimi organizasyonuyla yapýlan programa Dr. Sevil DÝRLÝK Zaman, Çocuk Geliþimci Zehra Ünlü, Psikolog Binnur Karagöz, Psikolog Zehra Dayar, V.H.K.Ý Ýmran Karaköse konuþmacý olarak katýldýlar. Unvanda yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Hakyemez'e, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Gökmeþe'ye, Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ömer Bostancý'ya Profesör cübbesi ve Doçent unvanýna yükselen Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Metin Saðlam ile Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Çoþtu'ya Doçent cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi.2011 yýlýnda üniversitede görevli 16 profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 115 öðretim üyesi varken bu rakam bugün 144 yardýmcý doçent, 32 doçent ve 47 profesör olmak üzere toplam 223 öðretim üyesine yükseldi.

4 Gümüþ Koza'dan Ramazan Bayramý'na özel kampanya k Gümüþ Koza Ramazan Bayramý'na özel tüm ürünlerinde %20 indirim gerçekleþtiriyor. Gümüþ Koza sahibi Serkan Bilal Düven yaptýðý açýklamada 'Müþterilerimize tüm ürünlerimizde %20 kampanya yaptýk.bu kampanya çerçevesinde bay-bayan tüm gümüþ ve çelik ürünlerinde saat,bileklik,kol düðmesi,setler ve bütün ürünleri kapsýyor' þeklinde belirtti.düven ayrýca 7'den 77'ye hitap ederek kiþiye özel resimli saatler isim yazýlý yüzük ve takýlar yaptýklarýný kaydetti.düven konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini þu þekilde ifade etti: 'Yýllarýn tecrübesi ve kaliteyi Çorumlu hemþerilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz.1. sýnýf ürünleri çok uygun fiyatlarla hizmete sunduk.son zamanlarda moda olan kayý yüzüðü ve kabartmalý yüzüklere ilgi odaðý oldu. Erzurum iþlemesi yüzüklerden tespihlere kadar özel ürünlerimiz tezgahýmýzda yer almaktadýr. Düven adresinden online satýþ yaptýklarýný belirterek sözlerini tamamladý.haber Servisi Sungurlu'da Sakal-ý Þerif ziyarete açýldý Sungurlu'da bulunan Sakal-ý Þerif, Kadir Gecesi sebebiyle ziyarete açýldý. Ýlçede bulunan kutsal emanetlerden olan Peygamber Efendimizin Sakal-ý Þerif'i, Sungurlu halkýnýn ziyaretine açýldý. Sakal-ý Þerif'i ziyaret etmek için Yeni Camide öðle namazýndan itibaren gelen vatandaþlar, cami önünde uzun kuyruklar oluþturdu. Ramazan ayýnýn 26. günü halkýn ziyaretine açýlan kutsal emanetlerden Sakal-ý Þerif, ikindi namazýndan sonra Altýnoðlu Camisinde, yatsý namazýndan sonra Muhacir Camisinde erkeklere yarýn öðleden sonrada ayný camide kadýnlarýn ziyaretine açýlacak. BAYRAMLAR BAYRAM OLA Deðerli dostlar; bayramlar dar manada ailede, çevrede geniþ manada ülkemizde, Ýslam âleminde rutin günlerden farklý olduðunda anlam kazanýr. Teknolojinin geliþmesiyle, özellikle büyükþehirlerde apartmanlarda yaþayan ve kapýsý çalýnmayan ailelerin bayramlarda en yakýn arkadaþlarý (aile bireyleri) arasýna internetin girdiðini söylesek bilmem inanýr mýsýnýz? Önceden çekirdek aile 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný nedir? deyince, 'anne-baba, çocuklar' sýralanýrdý. Þimdi buna birde 24 saat baþucumuzdan ayrýlmayan ÝNTERNET eklendi. Geçmiþ yýllarda büyükþehirde yaþayan ve komþularýn birbirlerinden bi haber olduðu bir apartmanda ikamet eden bir tanýdýðý bayram günü öðlene doðru bayramýný tebrik etmek üzere aradýðýmda hala uyuduklarýný gördüm. Biraz espri olarak 'O NE, BAYRAM SABAHI BU SAATE KADAR UYUNUR MU? Diye takýldýðýmda, '' Bayram gelmiþ neyimize, kapýmýzý çalan olmaz, þekerimizi alan olmaz. Çektik perdeyi uyuyoruz. Uyumayalým da ne yapalým '' diye cevap aldým. Bu cevap belki özeldir ama genel manada nereye doðru gittiðimizin göstergesi açýndan alarm vermektedir. Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine: 'Haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkâna sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya depremde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim' der. Hanýmý da:' Çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel' der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal: ''aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün. Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz. Ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor. Ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar. Zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz. Tekrar basar bu sefer de, ''Kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim'' gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler. 'Yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz' diye ýsrarla sorar. Evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar. Biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum. Çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya dilenci, ya da pazarlamacý bastý. 20 yýldýr ilk defa evime bir ziyaretçi olarak siz geldiniz. Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der. Bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar Ve: '' haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var'' diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar Ailenizde huzur, cebinizde nakit para, bedeniz de saðlýk, sofranýzda afiyet, gönlünüzde sevgi eksik olmasýn ve bayramýnýz bayram olsun (Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: ) * Ýki sendikadan ortak iftar Bayramda huzur, mutluluk zirvede olacaksa, Kýrgýnlýklar eritilip, dargýnlýklar unutulacaksa Baðýmsýz Eðitim Sen ve Baðýmsýz Büro Sen Çorum Ýl Teþkilatlarý tarafýndan Öðretmenevinde iftar verildi. Ýftar programýna Baðýmsýz Eðitim Sen Genel Baþkaný Abdullah Soy, Toplu Sözleþmeler ve Hukuk Genel Sekreteri Tarýk Þahman, Baðýmsýz Eðitim Sen Ankara Ýl Temsilcisi Yýlmaz Turhan ile BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Baðýmsýz Eðitim Sen Ýl Temsilcisi Yüksel Tavukcu, Ankara eski Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarýndan Mehmet Öztopaloðlu, Baðýmsýz Büro Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ ile sendika üyeleri katýldýlar. Baðýmsýz Eðitim Sen'in Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýna katkýlarý nedeniyle, Hayati Çam ve Yüksel Tavukcý'ya plaket'inde verildiði iftarda, BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam ve Baðýmsýz Eðitim Sen Genel Baþkaný Abdullah Soy birer konuþma yaptýlar. Baðýmsýz Eðitim Sen Genel Baþkaný, Abdullah Soy yaptýðý konuþmada sendika olarak Çorum'u önemsediklerini, Baðýmsýz Eðitim Sen'in ilkelerinin ve amacýnýn eðmeden, bükmeden, yalpalamadan, programý çalýþanlarýn refah seviyesine odaklý olduklarýný, nihai hedeflerinin eðitim çalýþanlarýnýn gelirinin, hak ve menfaatlerini Avrupa norm ve standartlarýna kavuþturmak olduðunu söyleyerek, son 15 yýldýr memurun üzerine serilen ölü topraðýnýn sirkelenmesi gerektiðini, memurun üzerinden ölü topraðýný silkelemeye, ilk olarak Baðýmsýz Eðitim Sen ile birlikte Çorumdan baþlayacaklarýný söyledi. Öðretmenlerin meslek onuruna yaraþýr bir hayat standardýna getirilmediði müddetçe, bu ülkenin eðitim sorunun asla çözülemeyeceðini vurgulayan Soy, öðretmenlerin yaklaþýk yüzde 80-87'sinin bankaya borcu olduðunu araþtýrmalarýn gösterdiðini, maalesef geleceðimizi ellerine emanet ettiðimiz öðretmenlerimizin yüzde 90' ý elektrik ve su faturalarýný, yakýt giderini azaltmak için tasarruf yapmak zorunda kaldýklarýný, yüzde 65-70'i tükenmiþlik sendromu yaþadýðýný belirtti. Soy, "Eðitim alanýnda Uzman, Araþtýrmacý,- Hizmetli, Þef, Memur, VHKÝ,, 4/Cli vs pozisyonda birçok unvanlarda, teknik ve idari hizmetler sýnýfýnda kamu görevlileri bulunmaktadýr. Bütün bu eðitim çalýþanlarýnýn iþ, ekonomik ve sosyal sýkýntýlarý birbirini aratmayacak düzeylerdedir. Maalesef gelirleri açlýk sýnýrý düzeylerindedir. Örneðin, Milli eðitimde hizmetli kadrosunda çalýþan bir kamu görevlisinin maaþý 1.850,00 TL'dir. Varýn gerisini siz düþünün dedi liradan aþaðý kiralýk evin bulunamadýðý þehirlerde kiradan geriye kalan 1000 lira civarýndaki parayla hangi hayat standardýndan bahsedebiliriz" dedi. Bayram ziyaretleri adaletli planlanacaksa, Eþler arasýnda, tartýþma yaþanmayacaksa Sadaka, fitre, zekât ehlini bulup verilecekse, Fakir fukara, garip guraba sevindirilecekse Çocuklarla kabristana ziyarete gidilecekse, Beklenen hediyeler sahiplerine verilecekse Annelerin - babalarýn hayýr duasý alýnacaksa, Akrabalarýn kapýsý sýlayý rahim için çalýnacaksa Dil tutulup, haramdan uzak kalýnacaksa, Ýbadetlerin sevabý, sýnýrsýz umulacaksa O zaman, bayramlar, bayram ola Öncesinde ilahi emir deyip, sahurdan iftara aç kalýnacaksa, Akþam sofrada, yemekten farklý bir zevk alýnacaksa Öksüzün - yetimin baþý þefkatle okþanacaksa, Anne - babalarýn kýymeti daha iyi anlaþýlacaksa Suriye'de, Mýsýr'da, Çin'de yaþananlara aðlanacaksa, Güzel ülkemin kýymeti, daha iyi kavranacaksa (Mahir Odabaþý)

5 TEK 2 14 TEMMUZ 2015 SALI 5 MESLEK SEÇÝMÝ Bildiðimiz üzere üniversite sýnav sonuçlarý açýklandý ve artýk tercih yapma zamaný geldi. Meslek seçmek yani bütün hayatlarýný geçirecekleri uðraþý Uzm.Psikolog alanlarýný besimge BÜLBÜL lirlemek öðrenciler ve velileri için büyük bir stres kaynaðýdýr. Kiþiler, bütün hayatlarý boyunca uðraþacaklarý meslek seçimini çoðu kez tesadüflere býrakýr. Ailelerin çocuklarý için maddi gelecek ve güvence arayýþý da meslek seçiminde oldukça etkilidir. Bazen ise mesleðe ilgi, aile ve çevre gibi dýþ koþullarýn etkisiyle ortaya çýkar. Ailenin arzularýný gerçekleþtirmek veya çevreden takdir görmek amacýyla yapýlan seçimler genellikle hayal kýrýklýðý ile sonuçlanýr. "Gelecek vaat eden meslek seçilmelidir." görüþü ise tek baþýna yeterli bir kriter deðildir. Çünkü toplumca gelecek vaat eden bir meslek, kiþinin ilgi, yetenek ve hayallerine uygun olmayabilir. Seçim yaparken etkili olan etmenlerin baþýnda, yetenekler, ilgiler, deðerler, ihtiyaçlar, sosyoekonomik düzey ve cinsel rol algýsý gelmektedir. Tercih yaparken birey, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, ekonomik durumunu, meslek eðitimini baþarma olasýlýðýný, hayallerinigöz önüne almalýdýr. Doðru ve yerinde bir seçim yapýlabilmesi için kiþinin hem kendi yetenekleri hem de ilgi duyduðu meslekler hakkýnda bilgi sahibi olmasý gerekir. Bu da ancak etraflýca ve objektif olarak yapýlmýþ incelemeler sonucunda elde edilebilir. Tercih yapma döneminde aile ve çevrenin kiþiden gücünün üstünde baþarýlar beklemesi, onun mesleki ilgi ve isteklerini göz ardý ederek kendi arzularý doðrultusunda mesleklere yönlendirmesi ve istemesi öðrencide stres ve gerilim yaratýr. Bu nedenle velilerin meslek seçimindeki rolü "yönlendirici ve belirleyici" olmak deðil "bilgilendirici ve destekleyici" olmaktýr. Kiþi sevdiði mesleði seçebilmeli ve seçtiði mesleði de sevebilmelidir. "Müslümanlara yönelik zulüm ve cinayetler Ramazaný buruk yaþattý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Kadir Gecesi, Ramazan Bayramý ve son günlerde azgýnlaþan terör olaylarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Kadir Gecesi âlemin özü mesabesindeki insanlar olarak kadrimizi/deðerimizi bilmemiz gereken gecedir. Kadir Gecesi, deðer gecesidir. Kadir Gecesi'ne atfedilen bu deðer, tüm deðerini Kur'an-ý Kerim'den almaktadýr. Çünkü Kur'an, bu gecede inmeye baþlamýþtýr. Kadir Gecesi'ni gereði gibi anlayýp hakkýyla deðerlendirmenin yolu, Kur'an-ý Kerim'in eþsiz mesajlarýný anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi Kur'an'ý öðrenme ve Rasulüllah'ý tanýma, onlarýn öngördüðü fazilet ilkeleri doðrultusunda yaþama ve her türlü kötülüðü terketme vesilesi kabul edilmelidir. Kadir Gecesi, tefekkürü, tedebbürü, duayý, muhasebeyi, Allah için gözyaþý dökmeyi bol eylemenin gecesidir. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ýn rahmet ve baðýþlamasýnýn saðanak halinde yeryüzüne indiði, dileyen her mümini ilahî armaðanlara garkettiði bir gecedir" dedi. "Ýslâm coðrafyasýnda özellikle Gazze yaný baþýmýzda Suriye'de kadýn, çocuk, yaþlý demeden her gün katledilen masum insanlarýn, Irak'ta meydana gelen terör olaylarý, uzak doðuda Myanmar'da, Arakan'da din kardeþlerimizin maruz kaldýðý insanlýk dramý, Doðu Türkistan'da, dünyanýn muhtelif yerlerinde Müslümanlara reva görülen zulüm, þiddet, cinayet ve insanlýk dýþý eylemler, Ramazan sevincimizi buruk bir þekilde yaþamamýza sebep oldu. Emperyalizm ve iþbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk tanýmayan saldýrýlarýna, baský ve zulümlerine karþý tavýr almak hepimizin görevidir" diyen Saatcý "Bay- ramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði, kýsaca Ýslâmî kardeþliðin toplumun her kesiminde canlý olarak yaþandýðý; bütün bunlarla birlikte Allah'a karþý da sorumluluklarýnýn bilinciyle de topluca namaz kýlýp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ayrýca bayramlar ailelerin bir araya gelip beraberce eðlendiði, etik anlamda ailenin önemini vurgulayan, küs olanlarýn barýþmalarý için bir fýrsat içeren günlerdir. Bu nedenle mübarek gece ve bayramlarý insanlar arasýnda sevgi ve hoþgörü yumaðý oluþturmasýna, çalýþmalarýmýzý paylaþmamýza, asgari müþtereklerde bir araya gelmemize vesile kýlmak durumunda- Srebrenitsa katliamýný yapanlara lanet Çorum Gül-Der'den yapýlan açýklamada 11 Temmuz 1995'de Birleþmiþ Milletlerin güvenli bölge ilan ettiði 6 bölge arasýnda olan Srebrenitsa'da gerçekleþen soykýrým kýnandý. "Srebrenitsa Soykýrýmý; aðýr silahlarla donatýlmýþ Sýrp Cumhuriyeti Ordusu tarafýndan Srebrenitsa'ya karþý giriþilen Krivaya 95 Harekâtý kapsamýnda, 11 Temmuz 1995'de Birleþmiþ Milletlerin, Sýrp çentiklere sunduklarý imkânlar sayesinde, Dünyanýn gözü önünde 8372 Bosnalý sivilin vahþice katledilmesine verilen addýr" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Savaþtan önce 24 bin civarý olan bu kentin nüfusu iç savaþ nedeni ile diðer bölgelerden gelen göçlerle birlikte 60 bin civarýna ulaþmýþtýr. 'Açlýk' ve 'hastalýklar' ile mücadele eden ve adeta bir "toplama kampýna" dönüþmüþ olan Srebrenitsa'daki Müslümanlarýn elindeki silahlar soykýrýmdan hemen önce BM Barýþ Gücü tarafýndan; Müslümanlara, kendilerinin koruyacaðýný vaat ederek toplanmýþtýr. Ratko Mladiç komutasýndaki Sýrplarýn, Srebrenitsa'ya olan saldýrýlarýný sýklaþtýrmalarýný takiben kendilerinden toplanan silahlarý geri almak için Boþnaklar baþvuru yapmýþ iseler de baþvuru; sorumlu Hollandalý komutan Thom Karremans tarafýndan reddedilmiþtir. Bu da yetmezmiþ gibi bölgedeki Hollandalý BM Barýþ Gücü askerleri; aldýklarý emir doðrultusunda bir gece kenti boþaltmýþlar ve savaþ sýrasýnda þehre sýðýnan 25 bin mülteci beraberinde tüm þehri adeta Sýrplara teslim etmiþlerdir. Þehrin teslimini takiben; aðýrlýklý olarak yetiþkin erkelerin ve bir kýsým kadýn ve çocuðun içinde bulunduðu savunmasýz ve silahsýz sivil; cesetleri parçalanarak Sýrp çetnikleri tarafýndan tüm dünyanýn gözleri önünde vahþice katledilmiþtir. Yaklaþýk bir hafta süren saldýrýlarda, kadýnlara alçakça tecavüz edilmiþ, büyük küçük demeden binlerce insan katledilmiþ, katledilenlerin bir kýsmýnýn cesetleri yakýlmýþ ve tüm cesetler 64 farklý toplu mezara gömülmüþtür" denildi. Aradan geçen 20 yýla raðmen katliamýn acýsý ve dehþetinin bölge halký için tüm tazeliðini koruduðunun dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Katledilen 8372 masumun yakýnlarý, kemiklerden kimlik tespitlerinin yapýlmasý neticesinde, kemiklerin konulacaklarý bir mezarla avunmaya çalýþmaktadýrlar. II. Dünya Savaþý'ndan sonra Avrupa'da gerçekleþmiþ en büyük vahþet olarak tarihe kara bir leke olarak düþen bu katliam Lahey Adalet Divaný tarafýndan "soykýrým" olarak kabul edilmiþtir. " Ýt, iti ýsýrmaz." Atasözünün gereði, bu kararda Sýrbistan'ýn sorumlu tutulamayacaðý da belirtilmiþ ve adaletin yerini bulmasý engellenmiþtir. Son olarak da Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde katliamý "soykýrým" olarak tanýmlayan karar tasarýsý Rusya'nýn vetosu nedeni ile reddedilmiþtir. Ýnsanlýðýn en vahþi yüzünü gördüðümüz bu soykýrým; Müslümanlar baþta olmak üzere dünya halklarýna, uluslararasý yapýlarýn ve güvenlik mekanizmalarýnýn yetersizliðini, ikiyüzlülüðünü ve hesap verebilir olmaktan ne kadar uzak olduðunu bir kez daha göster- yýz" ifadelerini kullandý. Tüm insanlýðýn hoþgörü ve sevgiye umut baðladýðý, özgürlüðe, dostluða, dayanýþmaya ihtiyaç duyduðu bir dönemde bulunulduðunu belirten Saatcý, "Her türlü kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizlenip, birbirimize sevgi ve saygý ile yaklaþmanýn önemine deðinerek birlik ve beraberlik içinde olunmasý gerekmektedir. Kadir gecesi vesilesiyle aramýzdaki çekiþmelerin kaldýrýlmasýna, hoþgörü ortamýnýn kurulmasýna, kardeþlik ve beraberliðimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna çaba göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik duygularýnýn buna ihtiyaç duyan tüm topraklara yayýlmasý, tüm dünyada akan Müslüman kanlarýnýn durmasý, terör olaylarýnýn sona ermesi dileði ile baþta Memur Sen camiamýz olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn ve Ýslam Âleminin Ramazan Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim" þeklinde kaydetti. Bahçelievler'de istiþare toplantýsý miþtir. Gül-Der olarak, öncelikle Srebrenitsa katliamýný gerçekleþtirenleri ve yardýmcý olanlarý, göz yumanlarý lanetliyor, þehit olan Boþnak kardeþlerimizin þehitliklerine þahitlik ediyor, Çorum'dan selamlarýmýzý gönderiyoruz. Gevþeklik göstermeyin, üzüntüye kapýlmayýn. Eðer inanmýþsanýz, üstün gelecek olan sizsiniz. (Ali Ýmran suresi 139. Ayet) diyerek; Katledilenlerin yakýnlarý baþta olmak üzere bütün maðdurlara ve Ýslam ümmetine baþsaðlýðý diliyoruz. BM'nin Güvenlikli Bölge ilan ettiði Srebrenitsa'da sivilin Boþnak'ýn Miladiç çetesi tarafýndan katledilmesinde doðrudan BM sorumlu olmuþtur. BM'i, Ratko Mladiç'in suç ortaðý olarak dünya ve insanlýk vicdanýnda sorgulanmaya býrakýyoruz. Ayrýca; BM tarafýndan Serebrenitsa'yý korumakla görevlendirilen Hollanda Ordusu'na baðlý BM askerlerinin, komuta kademesindeki tüm yetkililerinin ve siyasi sorumlularýnýn; Sýrp çetniklere savunmasýz bir þekilde þehri teslim eden ve beraberinde Ratko Mladiç çetesi tarafýndan 8372 sivilin hunharca katledilmesine sebep olanlarýn katliamýn sorumlusu olarak yargýlanmasýný istiyoruz." Çorum Belediyesi ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý iþbirliðinde toplu taþýma ve halk otobüsleri konusunda mahallede yaþanan sorun ve sýkýntýlarla ilgili olarak bir istiþare toplantýsý düzenlenecek. Toplantý yarýn saat 16.00'da eski Cumartesi Pazarý olarak bilinen Hünkar Hacý Bektaþ Veli Parký içerisinde bulunan Bahçelievler Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Çorum Belediyesi Baþkanlýðý tarafýndan toplu taþýma ve halk otobüsleriyle ilgili olarak mahalle sakinlerinin görüþ, öneri ve þikayetlerini tespit etmek amacýyla bir istiþare toplantýsý düzenleneceðini belirterek, toplantýya tüm mahalle sakinlerini davet etti. Toplantýnýn toplu taþýma konusunda yaþanan sorun ve sýkýntýlara mahalle sakinlerinin sahip çýk- masý açýsýndan son derece önemli olduðunu vurgulayan Hasan Kýzýltepe, "Buradan tüm mahalle sakinlerine sesleniyorum, gelin mahallede yaþanan sorunlara sizler karar verin. Bu anlamda tüm mahalle sakinlerini 15 Temmuz Çarþamba günü saat 16.00'da Bahçelievler Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nde yapýlacak istiþare toplantýsýna katýlmaya davet ediyorum" þeklinde açýklamada bulundu.

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı