ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell T 100 Grþ veya, 2 Tell T 1000 Grþ (Sparþte belrtlmeldr) - ON/OFF Sýcaklýk kontrolü - Seçleblr ýsýtma veya soðutma fonksyonu - Hsterszl çalýþma seçm - Ayarlanablr sýcaklýk ofset - Set deðer Alt Lmt ve Set deðer Üst Lmt sýnýrlandýrmasý - Röle veya SSr Sürücü çýkýþý - rob Arýzasý durumunda; Kompresör ün sürekl çalýþmasý, Durmasý veya eryodk çalýþmasý seçenekler - Kompresör Koruma geckmeler Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM V01 08/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-1510 Sýcaklýk Kontrol chazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekldedr. Bu k ana bölümün dýþýnda chazýn sparþ blglernn ve teknk özellklernn yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu çersnde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý "ÝÇÝNDEKÝLER" dznnde yer almaktadýr. Kullanýcý dznde yer alan herhang br baþlýða sayfa numarasý üzernden erþeblr. Kurulum: Bu bölümde, chazýn fzksel boyutlarý, ray üzerne montajý, elektrksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fzksel ve elektrksel olarak chazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekl Ve arametreler: Bu bölümde, chazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere erþm, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler çersnde, fzksel ve elektrksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana geleblecek tehlkel durumlarý engellemek amacý le uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler çersnde kullanýlan Sembollern açýklamalarý belrtlmþtr. Güvenlk uyarýlarý yandak sembolle belrgnleþtrlmþtr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dkkate alýnmasý gerekmektedr. Elektrk çarpmasý sonucu oluþablecek tehlkel durumlarý belrtr. Kullanýcýnýn bu sembolle verlmþ uyarýlarý kesnlkle dkkate almasý gerekmektedr. Chazýn fonksyonlarý ve kullanýmý le lgl öneml notlar bu sembol le belrgnleþtrlmþtr. 2

3 Ýçndekler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 ESM-1510 SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 ORTAM ÞARTLARI 2.4 CÝHAZIN RAY ÜZERÝNE MONTAJI 2.5 CÝHAZIN RAY ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUL) BAÐLANTISI TC BAÐLANTISI T-100 VE T-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-1510 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI RÖLE ÇIKIÞI BAÐLANTISI SSR SÜRÜCÜ ÇIKIÞI BAÐLANTISI 4.ÖN ANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-1510 CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.2 DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 ROGRAMLAMA MODU ARAMETRE LÝSTESÝ 4.4 ESM-1510 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ 4.5 ROGRAMLAMA MODU ARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.6 ROGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, ARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-1510 SICAKLIK KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 26 6.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 27 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretc Frma Adý Üretc Frma Adres : Emko Elektronk Sanay Ve Tcaret A.Þ. : DOSAB, Karanfl Sokak, No:6, Bursa, Türkye Üretc bu ürünün aþaðýdak standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tp Kodu Ürün Kategors : Sýcaklýk Kontrol Chazý : ESM-1510 : ESM-1510 : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektrksel teçhzat donanýmlý ölçüm chazý Ürünün Uyumlu Olduðu Drektfler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Drectve as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetc Compatblty Drectve Aþaðýdak özellklere göre tasarlanmýþ ve mal edlmþtr: EN :2001 EMC Generc Emsson Standard for the Industral Envronment EN :2001 EMC Generc Immunty Standard for the Industral Envronment EN :2001 Safety Requrements for electrcal equpment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM-1510 sers sýcaklýk kontrol chazlarý, endüstrde herhang br sýcaklýk deðernn ölçülmes ve kontrol edlmes çn tasarlanmýþtýr. Bast ve kolay kullanýmý On/Off Kontrol formu, ýsýtma ve soðutma seçm le pek çok uygulamada kullanýlablr. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan br kýsmý aþaðýda verlmþtr: Uygulama Alanlarý Cam Gýda lastk etro-kmya Tekstl Otomotv Makna malat sektörü Uygulamalar Isýtma Fýrýnlama Kuluçka makneler Depolama Havalandýrma 1.1 Genel Özellkler ESM-1510 Besleme Gerlm Grþ Standart 230 V (±%15), 50/60 Hz Opsyonel Besleme Grþ 115 V (±%15), 50/60 Hz 24 V (±%15), 50/60 Hz 12 V (±%15), 50/60 Hz Sýcaklýk Sensör Grþ TC J veya K Tp TC 2 Tell T Tell T 1000 Standart Çýkýþ-1 (Röle Çýkýþý) Opsyonel Çýkýþ-1 (SSr Sürücü Çýkýþý) Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Isýtma veya Soðutma Fonksyonu ON/OFF Çalýþma 5

6 1.2 Sparþ Blgler ESM-1510 A Besleme Gerlm 3 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 4 115V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz 6 12 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 9 Müþterye Özel A BC D E / FG HI / U V W Z 0 / / BC Grþ Tp Skala() 05 J,Fe CuN IEC584.1(ITS90) K,NCr N IEC584.1(ITS90) T 100, IEC751(ITS90) T 100, IEC751(ITS90) TC (Not-1) TC (Not-1) T 1000, IEC751(ITS90) T 1000, IEC751(ITS90) Not-1: TC grþ tp seçldðnde ( BC 12 veya BC = 15 ) = TC Sýcaklýk sensörü chazla brlkte verlmektedr. Bu nedenle sparþ kodunda TC sensör tp (V)belrtlmeldr. E Çýkýþ-1 1 Röle Çýkýþý ( Rezstf Yükte 5 V, 1 NO + 1NC ) 2 SSR Sürücü Çýkýþý (Maksmum V ) V ESM-1510 Chazýyla verlen Sýcaklýk sensörü 0 Yok 1 TC-M6L50.K1.5 (TC Hava robu 1.5 mt slkon kablolu) 2 TCS-M6L30.K1.5.1/8 (TC Sývý robu 1.5 mt slkon kablolu) 9 Müþterye Özel ESM-1510 Sýcaklýk kontrol chazýna at tüm sparþ blgler yandak tabloda verlmþtr. Kullanýcý kendsne uygun chaz konfgürasyonunu tablodak blg ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturablr ve bunu sparþ koduna dönüþtüreblr. Öncelkle sstemnzde kullanmak stedðnz chazýn besleme gerlmn belrleynz. Daha sonra dðer özellkler belrleynz. Belrledðnz seçenekler tablonun üzernde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtrnz. Standart özellkler dýþýnda kalan steklernz çn bzmle rtbata geçnz. Vac tanýmý olarak smges Vdc tanýmý olarak smges Vac/dc tanýmý olarak smges kullanýlmýþtýr. 1.3 Garant Malzeme ve þçlk hatalarýna karþý k yýl süreyle garant edlmþtr. Bu garant chazla brlkte verlen garant belgesnde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþterye düþen görev ve sorumluklarýn eksksz yerne getrlmes halnde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Chazýn tamr eðtml kþler tarafýndan yapýlmalýdýr. Chazýn dahl parçalarýna erþmek çn öncelkle chazýn enerjsn kesnz. Chazý hdrokarbon çeren çözeltlerle (etrol, Trchlorethylene gb) temzlemeynz. Bu çözeltlerle chazýn temzlenmes, chazýn mekank güvenrlðn azaltablr. Chazýn dýþ plastk kýsmýný temzlemek çn etl alkol yada suyla nemlendrlmþ br bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Chazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdak uyarýlarý dkkatle okuyunuz. aketn çersnde, - 1 adet Chaz - 1adetRayKlt Aparatý - Garant belges - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana geleblecek hasarlara karþý, chazýn montajýna baþlanmadan önce göz le kontrol edlmes gerekmektedr. Montaj ve devreye alma þlemnn mekank ve elektrk teknsyenler tarafýndan yapýlmasý gerekmektedr. Bu sorumluluk alýcýya attr. Chaz üzerndek herhang br hata veya arýzadan kaynaklanablecek br tehlke söz konusu se sstemn enerjsn kapatarak chazýn tüm elektrksel baðlantýlarýný sstemden ayýrýnýz. Chaz üzernde, sgorta ve chaz enerjsn kapatacak br anahtar yoktur. Chazýn besleme grþnde enerjsn kapatacak br anahtarýn ve sgortanýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kontrol edlmes ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn veya sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þoklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadanchaza vemontajýnyapýldýðýsstemeenerjverlmemeldr. Chaz üzernde deðþklk yapmayýn ve tamr etmeye çalýþmayýn. Chaz üzerndek müdahaleler, chazýn hatalý çalýþmasýna, chazýn ve sstemn zarar görmesne, elektrk þoklarýna ve yangýna sebep olablr. Chazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesnlkle kullanmayýnýz. Chazýn montajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, montajý yapacak personeln güvenlð çn gerekldr. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne montajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun olmayan sabtleme parçalarý le chazýn montajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn olacak þeklde montajýný yapýnýz. Chazýn, bu kullaným kýlavuzunda belrtlen kullaným þekller ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaattr. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Ray klt Aparatý 2.2 ESM-1510 Sýcaklýk Kontrol Chazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý ESM-1510 Temperature Controller 86 mm / 3.38 nch mm / 1.38 nch 8

9 46.5 mm / 1.83 nch 35 mm / 1.38 nch 86 mm / 3.38 nch 59 mm / 2.32 nch 2.3 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 le 50 Maksmum Rutubet : % 90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklk : 2000 m'ye kadar Chazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferk ortamlar atlayýcý atmosferk ortamlar Ev uygulamalarý (Chaz sadece endüstryel uygulamalarda kullanýlablr.) 9

10 2.4 Chazýn Ray Üzerne Montajý Chaz ray montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Chazý rayýn üst kenarýna yce yerleþtrnz 2- Tornavda yardýmýyla ray klt aparatýný aþaðýya doðru çeknz Chazý alt kýsýmdan terek raya oturmasýný saðlayýnýz. 3 2 montajý Chazýn montajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, yapacak personeln güvenlð çn gerekldr. 2.5 Chazýn Ray Üzernden Çýkarýlmasý Chazý ray üzernden ayýrma þlemne baþlamadan önce chazýn ve baðlý olduðu sstemn enerjsn kesnz, chazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1- Tornavda yardýmýyla ray klt aparatýný aþaðýya dogru çeknz. 3 2-Chazý alt tarafýndan çekerek ray klt aparatýný raydan ayýrýnýz. 3.- Chazý yukarý doðru çekerek raydan çýkarýnýz

11 3.Elektrksel Baðlantý Chazýn ssteme göre konfgüre edlmþ olduðunu garant altýna alýnýz. Yanlýþ konfgürasyon sonucu sstem ve/veya personel üzernde oluþablecek zarar verc sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya attr. Chaz parametreler, fabrka çýkýþýnda belrl deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sstemn htyaçlarýna göre deðþtrlmeldr. Chaz, bu tür ürünlerde deneym olan vasýflý operatör veya teknsyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Chaz aksamýndak voltaj nsan hayatýný tehdt edeblr düzeydedr, yetksz müdahaleler nsan hayatýný tehlkeye sokablr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þoklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaza ve montajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. 3.1 Termnal Yerleþm ve Baðlantý Talmatlarý 7 6 ESM-1510 Tornavda 0,8 x 3 mm Temperature Controller Vda sýkýþtýrma 0,5 Nm Kablo Boyutu: 14 AWG/1 mm² Tekl / Çoklu Maks. 2.5 mm / nch 11

12 3.2 Elektrksel Baðlantý Þemasý Sstemn zarar görmemes ve olablecek kazalarý engellemek çn Chazýn Elektrksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verlen Elektrksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedr. Sýcaklýk Sensör Grþ (TC, TC, T-100 veya T-1000) 7 6 TC TC, T-100, T1000 ESM-1510 Temperature Controller ÇIKIÞ 5 V C NC NO L(+) N(-) (-) (+) SSr Çýkýþý çn Besleme Gerlm Grþ 230 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 115 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 12 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA Röle veya SSR Sürücü Çýkýþý SýcaklýkSensörgrþ CATIIsýnýfýndadýr. 12

13 3.3 Chaz Etketnn Görünümü JTp( 0; 800) skalalý Termokupl grþl, 230 V Besleme gerlml ve Röle çýkýþlý chaz çn Etket görünümü /N : ESM /00.00/ V ± 15% OUTUT 50/60Hz - 1.5VA L N C NC NO /N : ESM /00.00/ J Type TC ( 0 to 800) Scale 6 7 CAT II T-100 Tp ( -50 ; 400 ) skalalý, 230 V Besleme gerlml ve Röle çýkýþlý chaz çn Etket görünümü /N : ESM /00.00/ V ± 15% OUTUT 50/60Hz - 1.5VA L N C NC NO CAT II /N : ESM /00.00/ T-100 (-50 to 400) Scale

14 3.4 Chaz Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý L 1 N 2 L 1 N 2 Not-1 Harc Sgorta (1 A T) Not-2 Harc Sgorta (1 A T) Not-2 Besleme Anahtarý Besleme 230 V (± %15) 50/60 Hz veya 115 V (± %15) 50/60 Hz veya 24 V (± %15) 50/60 Hz Besleme Anahtarý Besleme 12 V (± %15) 50/60 Hz Not-1 : 12 V Besleme kullanýlýrken L le belrtlen ( +), N lebelrtlen ( - ) uçtur. Not-2 : Harc sgorta tavsye edlr. Chazýn besleme gerlmn belrtlen termnallere uygulayýnýz. Chazýn besleme gerlmn tüm elektrksel baðlantýlar yapýldýktan sonra vernz. Chazýn çalýþacaðý besleme gerlm aralýðý sparþte belrtlmeldr. Düþük ve yüksek gerlm aralýðý çn chaz farklý üretlmektedr. Montaj sýrasýnda, chazýn besleme gerlm aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerlmnnuygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn veya sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Chaz üzernde, chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarý yoktur. Chazýn besleme grþnde chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarýnýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Besleme anahtarýnýn chaza at olduðu belrtlmel ve kullanýcýnýn rahatça ulaþableceð yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr grþlern ayýracak þeklde k kutuplu olmalý, Elektrksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dkkat edlerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý þaretlenmþ olmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgorta Fazbaðlantýsýüzerndeolmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgorta (+) hatbaðlantýsýüzerndeolmalýdýr. 14

15 3.5 Sýcaklýk Sensör Grþ Baðlantýsý TC (Termokupl) Baðlantýsý TC Termokupl baðlantýsýný þeklde gösterldð gb +, - uçlara dkkat ederek yapýnýz. 7 6 Termokupl tpne uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ekranlý kablolarla topraklama baðlantýsýný yapýnýz. Grþ Drenc 10 M dan büyüktür TC Baðlantýsý TC KIRMIZI BEYAZ 7 6 Grþ Drenc 10 M dan büyüktür. TC rob baðlantýsý yapýlýrken TC rob unun kablo renklerne dkkat ednz. 15

16 3.5.3 T-100 ve T-1000 Baðlantýsý T-100 T Grþ Drenc 10 M dan büyüktür. 3.6 ESM-1510 Sýcaklýk Kontrol Chazý Galvank Ýzolasyon Test Deðerler Besleme Grþ V ( ESM çn ) 500 V ( ESM çn ) Ground V Output-1 Röle Çýkýþý V 2000 V 4 5 Opsyonel SSR Sürücü Çýkýþý V 7 Analog Grþler 7 12 V Beslemel Chazlar çn Galvank Ýzolasyon Test deðerler : Besleme Grþ 1 2 Ground V V 4 Output Röle Çýkýþý Opsyonel SSR Sürücü Çýkýþý Analog Grþler 7 16

17 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Röle Çýkýþý Baðlantýsý Chaz L N NC C 4 3 Max 5 A T Sgorta NO 5 Yük Sgortalar, uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr SSR Sürücü Çýkýþý Baðlantýsý Chaz 4 Son Kontrol Elemaný (SSR) L N 5 12 V Maks. 20 ma Sgorta Yük Sgortalar, uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. 17

18 4. Ön aneln Tanýmý ve Menülere Erþm Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve arametre Gösterges Çýkýþ Aktf Led (Blnk edyorsa kompresör koruma süres sonunda çýkýþ aktf edlr.) Not-1 Deðer Arttýrma ve rogramlama modunda ken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. ESM-1510 Temperature Controller Not-1 Deðer Azaltma Butonu deðer deðþtrme modu gösterm Led rogramlama Modu Gösterm Led Deðer deðþtrme moduna ve rogramlama moduna grþ ve Onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: deðer deðþtrme modu veya rogramlama Modunda arametrelern çersndeyken Arttýrma veya Eksltme butonlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapar. 4.1 ESM-1510 Chazlarýnýn Yazýlým Revzyonunun Göstergede Ýzlenmes Sýcaklýk kontrol chazýna enerj uygulandýðýnda lk olarak chazda kullanýlan yazýlýmýn revzyon numarasý kullanýcýya bldrlmektedr. ESM-1510 r Revzyon yazýsý Temperature Controller Yazýlým revzyon numarasý ESM-1510 Temperature Controller Ana Çalýþma Ekraný gözlenr. Chazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen br durumla karþýlaþýlýrsa chazýn enerjsn kesnz ve yetkl kþler blglendrnz. 18

19 4.2 Set Deðernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Ana Çalýþma Ekraný Deðer Ekraný butonuna bastýðýnýzda LED' yanar göstergede deðer görünür. Arttýrma ve eksltme butonlarý le deðern deðþtrnz. Deðer Ekraný Ana Çalýþma Ekraný deðern kaydetmek çn Set butonuna basýnýz. Led Söner ve ana çalýþma Ekranýna dönülür. rogramlama parametrelernde bulunan Set deðer mnmum arametre deðer le Set deðer maksmum parametre deðer arasýnda br deðer kolaylýkla ayarlanablr. Set deðer deðþtrme modu çersndeyken kullanýcý 20 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 19

20 4.3 rogramlama Modu arametre Lstes ÇýkýþçnHsterszarametres ( Default =0) TC Tp Chazlar çn 0 le 100, T-100 (-50, 400) ve T-1000 (-50, 400) çn 0 le 100, T-100 (-19.9, 99.9) ve T-1000 (-19.9, 99.9) çn 0.0 le 10.0, TC (-50, 150) çn 0 le 20, TC (-19.9, 99.9) çn 0.0 le 10.0, arasýnda br deðer alablr. SetdeðerMnmumarametres ( Default=ChazTp Mnmumdeðer ) Set deðer bu parametre deðernn altýnda ayarlanamaz. Bu parametre chaz skalasýnýn mnmum deðer le Set deðer maksmum parametresnde tanýmlanan deðer arasýnda br deðer tanýmlanablr. SetdeðerMaksmumarametres ( Default =ChazTpMaksmumdeðer ) Set deðer bu parametre deðern üstünde ayarlanamaz. Bu parametre set deðer mnmum parametresnde tanýmlanan deðer le chaz skalasý maksmum deðer arasýnda br deðer tanýmlanablr. roses Ofset arametres ( Default = 0) TCTpChazlar çn -100le100, T-100 (-50, 400) ve T-1000 (-50, 400) çn -100 le 100, T-100 (-19.9, 99.9) ve T-1000 (-19.9, 99.9) çn le 10.0, TC (-50, 150) çn -20 le 20, TC (-19.9, 99.9) çn le 10.0, arasýnda br deðer alablr. Çalýþma Þekl arametres ( Default = 1) Çalýþma þekl Isýtma olarak seçlr. Çalýþma þekl Soðutma olarak seçlr. Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes arametres ( Default =0) Chaza enerj verldkten sonra, Kompresör ün devreye grmes çn geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 20 dakka arasýnda br deðer tanýmlanablr. Kompresör Stop-Start Geckmes arametres ( Default = 0) Kompresör durduktan sonra yenden devreye grmes çn geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 20 dakka arasýnda br deðer tanýmlanablr. Kompresör Start-Start Geckmes arametres ( Default = 0) Kompresör ün k start ý arasýnda geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 20 dakka arasýnda br deðer tanýmlanablr. rob Arýzasý arametres ( Default = 0) robarýzasýdurumundakompresör devredýþý. OFF rob arýzasý durumunda Kompresör sürekl devrede. ON rob arýzasý durumunda Kompresör ve sürelerne göre peryodk çalýþýr. rob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma Zamaný arametres ( Default = 0) robarýzasý parametresnn çerð = 2 se bu parametre gözleneblr. 0 le 99 dakka arasýnda br deðer tanýmlanablr. rob Arýzasýnda Kompresör Durma Zamaný arametres ( Default = 0) robarýzasý parametresnn çerð = 2 se bu parametre gözleneblr. 0 le 99 dakka arasýnda br deðer tanýmlanablr.,,,, ve arametreler chazýn çalýþma þekl Soðutma olarak seçlmþ se gözlenr. Isýtma seçlmes durumunda parametre lstesnn baþýna dönülür. 20

21 4.4 ESM-1510 Sýcaklýk Kontrol Chazý Çalýþma Grafkler 1-Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 1 se (Soðutma seçl) Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes parametre deðer 1, Kompresör Stop-Start Geckmes parametre deðer 1 ve Kompresör Start-Start Geckmes parametre deðer 1 se ; Enerj Zaman Hst Zaman Çýkýþ Aktf Led Zaman Çýkýþ Zaman 2-Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 0 se (Isýtma seçl) Sýcaklýk Deðer HSt HSt HSt Zaman ON OFF Sýcaklýk Kontrol Çýkýþý Zaman ON/OFF kontrol algortmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðer set edlen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. ON/OFF kontrol le çalýþan br sstemde sýcaklýk deðer sürekl salýným halndedr. Sýcaklýk deðernn set edlen deðer etrafýndak salýným sýklýðý veya genlð kontrol edlen ssteme baðlýdýr. Sýcaklýk deðernn salýným sýklýðýný azaltmak çn set deðer altýnda veya etrafýnda br eþk bölges oluþturulur ve bu bölge hstersz olarak adlandýrýlýr. Kontrol çýkýþýnýn davranýþ þekl yukarýdak þekllerde anlatýlmaktadýr. 21

22 4.5 rogramlama Modu arametreler Kolay Erþm Þemasý 1-Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer Ana Çalýþma Ekraný Hstersz arametres = 1 se (Soðutma seçl) Set deðer Mnmum arametres 5sn Set deðer Maksmum arametres roses Ofset arametres Çalýþma Þekl Seçm arametres Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckme arametres Kompresör Stop-Start Geckme arametres Kompresör Start-Start Geckme arametres rob Arýzasý arametres rob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma zamaný arametres rob Arýzasýnda Kompresör Durma zamaný arametres rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 20 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 22

23 2-Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 0 se (Isýtma seçl) Çalýþma Ekraný Hstersz arametres Set deðer Mnmum arametres 5sn Set deðer Maksmum arametres roses Ofset arametres Çalýþma Þekl Seçm arametres rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 20 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 23

24 4.6 rogramlama Moduna Grþ, arametre Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kayýt Çalýþma Ekraný Hstersz arametres butonuna 5 sn boyunca bastýðýnýzda Led' yanýp sönmeye baþlar. Hstersz ekraný gözlenr. Arttýrma butonuna basarak parametrenn çerðn göreblrsnz. Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçeblrsnz. Hstersz arametresnn Deðer Hstersz arametresnn Deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerðn deðþtrnz. arametre deðern kaydetmek çn Set butonuna basýnýz. Hstersz arametres Set deðer Mnmum arametres Br sonrak parametreye geçmek çn Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenn çerðn göreblrsnz. Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçeblrsnz. Mnmum Set Deðer Mnmum Set Deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerðn deðþtrnz. arametre deðern kaydetmek çn Set butonuna basýnýz. rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 20 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 24

25 Set deðer Mnmum arametres Set deðer Maksmum arametres Br sonrak parametreye geçmek çn Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenn çerðn göreblrsnz. Set Butonuna basarak br sonrak parametreye geçeblrsnz. Maksmum Set Deðer Maksmum Set Deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerðn deðþtrnz. arametre deðern kaydetmek çn Set butonuna basýnýz. Set deðer Maksmum arametres Dger rogramlama modu parametrelerne benzer þeklde erþerek parametre deðerler gözlemleneblr ve deðþtrleblr. rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 20 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 25

26 5. ESM-1510 Sýcaklýk Kontrol Chazýndak Hata Mesajlarý ESM-1510 Analog grþtek rob Arýzasý; Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. Temperature Controller 26

27 6. Spesfkasyonlar Chaz Türü Fzksel Özellkler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tp Aþýrý Gerlm Kategors Elektrksel Krllk Çalýþma eryodu Besleme Voltajý Ve Gücü Sýcaklýk Sensör Grþler TC grþ tp Termokupl grþ tpler Termorezstans grþ tp Doðruluk Soðuk Nokta Kompanzasyonu Sensör Koptu Korumasý Okuma Sýklýðý Kontrol Formu Röle Çýkýþý Opsyonel SSR Çýkýþý Gösterge LED göstergeler Uyumlu Standartlar : Sýcaklýk Kontrol Chazý : 86 mm x 35 mm x 59 mm Ray montajý çn plastk Koruma. : I20. : Yaklaþýk olarak 0.14 Kg. : Denz sevyesnden 2000 metre yükseklðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C le +85 C / 0 C le +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : DIN tp Ray montaj kategors. : II. : II. Ofs veya þ ortamýnda, letken olmayan krlenmelerde. : Sürekl. : 230 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 115 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 24 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 12 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA : TC, TC, RTD : TC ) : J, K (IEC584.1)(ITS90) : T-100, T-1000 (IEC751)(ITS90) : Termokupl ve Termorezstans çn Tam skalanýn ±%1 : Otomatk olarak ± 0.1/1. : Skalanýn üzernde. : Sanyede 3 okuma. :ON/OFF : Rezstf yükte 5 V (Elektrksel Ömür : Tam Yükte Anahtarlama) : Maksmum 20 V : 9 mm Kýrmýzý 3 djt LED Gösterge : (Yeþl), OUT (Kýrmýzý), (Kýrmýzý) 3 mm : GOST-R, 27

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý ESM-3700 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý - 4 Djt göstergel - Ön panelden kolay ayarlanablr. - -1999...9999 arasýnda ayarlanablr gösterge

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kntrl Chazý ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kntrl Chazý - 3 Djt göstergel -NTC grþ veya, PTC grþ veya, J tp Termkupl grþ veya, K tp Termkupl grþ veya,

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

ANALOG TARAYICI. EPLC9600-CHANNEL8A 96 x 96 DIN 1/4. 8 Kanal Analog Tarayıcı

ANALOG TARAYICI. EPLC9600-CHANNEL8A 96 x 96 DIN 1/4. 8 Kanal Analog Tarayıcı ANALOG TARAYICI EPLC9-CHANNELA 9x9 / DIN EPLC9-CHANNELA 9 x 9 DIN / Kanal Analog Tarayıcı - x Pksel grafk LCD ekran - adet analog grş (her kanal çn ayrı ayrı - ma, - ma ve - V seçm mkanı) - -OFF kontrol

Detaylı

PROSES KONTROL CÝHAZLARI ESM-XX50

PROSES KONTROL CÝHAZLARI ESM-XX50 Remote RAMP MAN AUTO PROSES KTROL CÝHAZLARI ESM-XX0 ESM-0, ESM-770, ESM-990, ESM-90, ESM-90 Ünversal Grþl PID Smart I/O Modül Ssteml Kontrol Chazlarý - djt proses (P) ve djt set (S) ekraný -Ünversal proses

Detaylı

EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanabilir Timer & Counter

EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanabilir Timer & Counter EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanablr Tmer & Counter EZM-7750 72 x 72 DIN Boyutlu Ünversal Grþl, Output Modül Ssteml Programlablr Tmer & Counter Chazý - 6 Djt Proses (PV) ve 6 djt Set (SV) deðer gösterges

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

İçindekiler Cihazın Kurulumu İşlemler Teknik Veriler Ayarlar Mesaj Kodları Bakım Garanti Emniyet Talimatnamesi İşlevler

İçindekiler Cihazın Kurulumu İşlemler Teknik Veriler Ayarlar Mesaj Kodları Bakım Garanti Emniyet Talimatnamesi İşlevler DEWALT DW03201 İçndekler Chazın Kurulumu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Genel bakış - - -

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler...

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler... İçndekler Grş Tarf edlen kullanım şekl... Sayfa 85 Gönder kapsamı... Sayfa 85 Parça tarf... Sayfa 85 Teknk blgler... Sayfa 85 Güvenlk uyarıları... Sayfa 85 Kullanım Elektrkl chazları bağlayınız... Sayfa

Detaylı

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş- - - - - - - - -

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

İçindekiler Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies

İçindekiler Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies İçndekler Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overzcht - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni.

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni. Servs Bldrs BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren TSB 3709 / 4309 / 4312 Servs Bldrs SH SK S..LL BPW ECO Dsc Servs Bldrs BPW Servs Takýmýnýn Ýçerð BPW Aks Etket

Detaylı

Referans Kılavuz. Kurma ve Sıvı Geçirme

Referans Kılavuz. Kurma ve Sıvı Geçirme Referans Kılavuz Kurma ve Sıvı Geçrme Kurulum öncesnde şu malzemey toplayın: Br 500 ml veya 1000 ml sıvı geçrme solüsyonu (1 U/ml heparn eklenmş olarak %0,9 NaCl) torbası/şşes Mühür sıvı geçrme çn br 500

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı Kullanım Ktapçığı tempmate. -M1 çn Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Ver Toplayıcısı Ürün: tempmate. -M1 Ver Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talmatları Özet Tema Sayfa 01. Teknk Ver 2 02. Chaz İşlem Talmatı 2 03.

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

Anti statik özelliği. 3 (toz toplamaz). Galvaniz karkas 10 hizalama yuvaları. Alçıpan sabitleme 9 yuvaları.

Anti statik özelliği. 3 (toz toplamaz). Galvaniz karkas 10 hizalama yuvaları. Alçıpan sabitleme 9 yuvaları. Anahtar Özellkler Ant statk özellğ. 3 (toz toplamaz). 4 Mav LED ışık. Tasarruflu ampullerde kırpışma yapmama 5 özellğ. UV dayanımlı. 2 (sararma yapmaz). Malzeme ABS. Şık dzayn. 6 Estetk görünüm. Yaylı,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU MAVIGARD MG-80 SERİSİ Özellikler Kullanımı kolay ve EN 5- standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

T.C BARTIN ü, ÖZEL IDARESi Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN ü, ÖZEL IDARESi Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TARIH 23.06.2014 SAYı 42 [Aaı Soyadılıcaret Teblgat Adres Unvanı Bağlı lduğu Verg Dares Verg Numarası T..Kmlk Numarası Telefon No Faks No T. BARTIN ü, ÖZEL IDARES Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - - Eylül03_V Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Eylül 03 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473 VMX OFFICE Türkçe Kullanma Kılavuzu İlgl modeller : VMX OFFICE 502473 Özellkler Kulaklık Özellkler : VoceMax Çft mkrofon teknolojs Adaptve Intellgence : Ortam gürültüsünü otomatk olarak dengeler ve kullanıcının

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

Cooling. Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi...

Cooling. Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi... Cooling Uzaktan izleme ve kontrol sistemi... Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği Nem ve Dokunmatik TFT Ekran Dokunmatik TFT Ekran Soğuk Oda Kontrol Cihazları Soğutma Sistemleri Kontrol

Detaylı

TELESKOPLAR AZ Destekli

TELESKOPLAR AZ Destekli TLSKOPLAR AZ Destekl Kullanma talmatları No. 1 F B C G B I c j h 1%1^ 1& No. 1a C 1& D 1$ G h No. 1b c d Z 1) 1# C D 1@ 2@ No. 1c 1$ No. 4 1$ 1! No. 1d No. 2 No. 3 J 2) 1) 2! 1% 1& 1^ I Aksesuarlar modele

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu ESM-7700 72X72DIN /8 Proses Göstergesi 4 dijit proses göstergesi Üniversal proses girişi (TC, RTD, mv, V, ma) V ve ma girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı kalibrasyon imkanı Programlanabilir

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - - Haziran04_V3 Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Haziran 04 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A)

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A) ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A) ATEL TEKNOLOJİ ve SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Hilal Mah. 677. Cad. No: 9 06550 Çankaya ANKARA / TÜRKİYE T : +90 312 441 42 20 F : +90 312 441 42 18 www.astronomikrole.com

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar

Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar 0,25 kw - 7,5 kw Ağır Yük Çalışma (0,33 hp - 10 hp) 100 V 200 V 400 V Unidrive M En iyi verim, açık otomasyon sistemleri, maksimum

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Röleler. İçindekiler. 3-Faz Gerilim Rölesi SRV8-03 / SRV

Röleler. İçindekiler. 3-Faz Gerilim Rölesi SRV8-03 / SRV İçindekiler 3-Faz Gerilim ölesi SV8-03 / SV8-05.... 250 L1 L2 L1 L2 Genel... 250 Panel Diyagramı... 250... 250 Fonksiyon Diyagramı... 251 Bağlantı Şeması... 251 Asimetrik Döngülü Zaman ölesi ST8-S... 252

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK ALARM SÝSTEMÝ PIR DEDEKTÖR MARKA: MODEL: BG-GUARD EYE PRO 1A TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SÝSTEMLERÝ VE ELEKTRONÝK TÝC LTD. ÞTÝ. TAÞBASAMAK SOK. ABAY APT. NO:6 D:5 ORTAKÖY 34347 ISTANBUL

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

ELEKTRK DEVRESNN DOKUNAN ÜZERNDEN TAMAMLANMASI

ELEKTRK DEVRESNN DOKUNAN ÜZERNDEN TAMAMLANMASI ELEKTRK KAZALARININ MEYDANA GELMES GR GERLM YALITKANLIK HATASI GÖVDE TEMASI KISA DEVRE HAT TEMASI TOPRAK TEMASI HATA AKIMI KAÇAK AKIMI MAKNA VEYA ELEKTRKLE TEMAS ELEKTRK DEVRESNN DOKUNAN ÜZERNDEN TAMAMLANMASI

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı