Derya Taþdemir. Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derya Taþdemir. Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti."

Transkript

1 Osmancýk Caddesi ne yapýlmasý planlanan 2 üst geçitten ilki tamamlandý. Karayollarý ndan Osmancýk Caddesi ne 2 yeni üst geçit * HABERÝ 10 DA Uçuþ saatleri HAYAT-MEMAT meselesi oldu MUSTAFA DEMÝRER HABER YORUM Türk Hava Yollarý'nýn Ýstanbul- Merzifon uçuþ saatlerinin deðiþmesi sadece iþadamlarý ve öðrencileri deðil kronik hastalýklarý olan Çorumlularý da olumsuz etkiliyor. * SAYFA 4 DE Türk Hava Yollarý'nýn Ýstanbul-Merzifon seferlerinin uçuþ saatlerinde yaptýðý deðiþiklik Nükleer Týp Merkezlerine radyoaktif malzeme temini saðlanmasýný, dolayýsýyla kronik hastalarý olumsuz etkiliyor... ÇORUM 1 OCAK 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Derya Taþdemir Mikrokredi ile hayallerini gerçekleþtirdi Çorum'da mikrokredi uygulamasý kapsamýnda kullandýðý 700 liralýk kredi ile evinde yaptýðý hamur iþlerini satarak iþ hayatýna adým atan Derya Taþdemir (34), sermaye artýrýmýyla en büyük hayali olan lokantanýn kapýlarýný lezzet tutkunlarýna açtý. * HABERÝ 4 DE Velipaþa Haný turizme açýlýyor Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda 20 maddelik gündemde Çorum un sosyal ve kültürel hayatýný etkileyecek bazý maddeler yer alýyor. Bunlardan bir tanesi Velipaþa Haný nýn kiralanmasý. * HABERÝ 2 DE Vali Ahmet Kara, Laçin'i ziyaret ederek ilçe yetkililerinden bilgi aldý Laçin e 200 bin Avro yatýrým gündemde Vali Ahmet Kara nýn Laçin ziyaretinde ilçeye 200 bin Avro deðerinde dinlenme tesisi yatýrýmý planlayan bir iþadamý olduðu belirtildi. * HABERÝ 3 DE Turizm Danýþma Bürosu yakýnda hizmete sunulacak. Çorum a Turizm Danýþma Bürosu Çorum Valiliði, 2015 senesini turizm açýsýndan atýlým yýlýna dönüþtürmeyi hedefliyor. Yeni tanýtým filminin yaný sýra fuar ve organizasyonlarla Çorum u dünyaya tanýtmayý planlayan Valilik, þehir giriþinde Turizm Danýþma Bürosu açmaya hazýrlanýyor. * HABERÝ 10 DA Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði nden ayrýlan Dr. Turgay Happani, görevi Dr. Ömer Sobacý'ya teslim Sobacý görevi devraldý Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði nden ayrýlan Dr. Turgay Happani, görevi Dr. Ömer Sobacý'ya teslim etti. * HABERÝ 14 DE Belediye Meclisi nin gündemine halen Hitit Gýda nýn merkez þubesi olarak kullanýlan tarihi Velipaþa Haný nýn kiralangeliyor. Terminal kira ihalesi 4 saat sürdü 15 iþyeri 1.1 milyona ihale edildi Otobüs iþletmecileri ihaleye katýlmadý Çorum belediyesi tarafýndan yeni terminalde bulunan iþ yerlerinin kira ihalesine yoðun katýlým oldu. 51 iþyerinden 15 tanesine talipli çýkarken, otobüs iþletmeleri ve hediyelik dükkanlar için talipli çýkmadý. 5 yýl süreyle kiralanan 15 iþyeri için teklif edilen kira yýllýk kira miktarý 1 milyon 111 bin 650 TL olarak gerçekleþti. * HABERÝ 7 DE Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti. Ýhracat düþtü, ithalat arttý TÜÝK dýþ ticaret istatistiklerine göre Çorum un ihracatý düþerken, ithalatý katlanarak arttý. * HABERÝ 2 DE Vali Kara, Kargý da tarihi konakta incelemelerde bulundu. Kargý'yý kalkýndýracak hamleler Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerinin yedincisini Laçin ve Kargý'ya gerçekleþtirdi. Kargý ya Hayvacnýlýk OSB kurulmasý gündemde. * HABERÝ 3 DE Paþabahçe, Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu na Alacahöyük Serisi ni ekle- Hitit mirasý camda hayat buldu Tarihi Hitit figürlerinden esinlenerek tasarlanan Alacahöyük Serisi cam eþyalar, Paþabahçe Maðazalarý nda görücüye çýktý. * HABERÝ 11 DE

2 2 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Belediye Velipaþa Haný ný kiralýyor MUSTAFA DEMÝRER elediye Meclisi 2 Ocak 2015 Cuma günü saat B14.00 de Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündeminde Çorum un sosyal ve kültürel hayatýný etkileyecek bazý maddeler yer alýyor. Gündemde dikkat çeken maddeler arasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün seçim vaadleri arasýnda yer alan Velipaþa Konaðý nýn kültür turizmine açýlmasý var. Belediye Meclisi nde Velipaþa Haný nýn kiralanmasý karara baðlanacak. Yine Baþkan Külcü nün seçim projeleri arasýnda bulunan Gýda Bankasý kurulmasý için yönetmelik çýkarýlacak. Gýda Bankasý için eski Yimpaþ ýn bulunduðu iki katlý binanýn kiralandýðýný belirtiliyor. Bir diðer gündem maddesi, daha önce ismi Çorum Park olarak açýklanan ve tabelasý parkýn giriþine çakýlan eski Kültür Sitesi yerine yapýlan parka isim verilmesi olacak. Belediye Meclisi bir nevi parka daha önce verilen Çorum Park ismini Meclis e sunarak kâðýt üzerinde resmileþtirecek. Çorum da 52 bin 86 vergi mükellefi var ürkiye'de faal vergi mükelleflerinin yüzde T28,5'i Ýstanbul'da kayýtlý. Çorum da ise faal mükellef sayýsý 52 bin 86. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý verilerinden yapýlan derlemeye göre, Türkiye'de kasým sonu itibarýyla 1 milyon 806 bin 750 gelir, 674 bin 835 kurumlar, 2 milyon 497 bin 323 gelir stopaj, 1 milyon 599 bin 438 Gayrimenkul Sermaye Ýradý (G.M.S.Ý.-kira geliri vergisi), 736 bin 400 basit usul ve 2 milyon 398 bin 721 Katma Deðer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor. 6 vergi dalýnda yýlýn baþýnda toplam 9 milyon 554 bin 353 olarak tespit edilen faal mükellef sayýsý 11 ayda 159 bin 114 artarak 9 milyon 713 bin 467'ye ulaþtý. Küçük esnaf ve sanatkarlar için geliþtirilmiþ özel bir vergilendirme biçimi olan basit usulde vergi ödeyen faal vergi mükellef sayýsý, 11 ayda 42 bin 706 artarak 693 bin 694'ten 736 bin 400 mükellefe yükseldi. Kira geliri elde edenler tarafýndan ödenen G.M.S.Ý'de ise faal mükellef sayýsý yýlýn baþýndan kasým sonuna 49 bin 274 artarak 1 milyon 550 bin 164'ten 1 milyon 599 bin 438'e çýktý. Eski Kültür Sitesi alanýna yapýlan parkýn içindeki binanýn kafeteryalarýnýn kiraya verilmesi görüþülerek karara baðlanacak. Belediye idaresinin parklarda ve uygun gördüðü bazý birimlerde özel güvenlik çalýþtýrmasý için Meclis ten onay alýnacak. Gülabibey Mahallesi nde Yörükevler Su Deposu yanýnda trampa yapýlacak, Baðcýlar Caddesi nde cami için gayrýmenkul satýn alýnacak. Meclis sözleþmeli personelle zabýtalarýn ücretlerini görüþerek belirleyecek. ÝMAR MADDELERÝ DE VAR Belediye Meclisi nin 20 maddelik gündeminde aðýrlýklý imar maddeleri de yer alýyor. Çevre Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi civarýnda hazineye ait arazi spor tesisi alaný iþaretleniyor. Ankara Yolu Erzurum Dede civarýnda Güney Kampüsü ne komþu belediyeye ait 2 katlý konut dýþý tentsel alan otel iþaretleniyor. Ýskilip yolu üzerinde sanayi alaný belediye hizmet alanýna dahil ediliyor. Samsun Yolu nda özel mülkiyete ait konut dýþý kentsel dönüþüm alaný imarda ticaret merkezine dönüþtürülüyor. Yunus Emre Otoparký civarýnda özel mülkiyete ait ticaret ve konut alaný yola katýlýyor. Ýnönü Caddesi nde bir yurtla ilgili plan tadilatý yapýlýyor. Belediye Meclisi nde gündemi þöyle: 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereðince Denetim Komisyonu Üyesi seçilmesi. Gülabibey Mahallesinde Gayrimenkul Trampasý. Gülabibey Mahallesinde Gayrimenkul Satýnalýnmasý. Eski Kültür Sitesi yerine yapýlan parka isim verilmesi. Eski Kültür Sitesi yerine yapýlan parkýn kiraya verilmesi. Özel Güvenlik Ekibi oluþturulmasý Yýlýnda Sözleþmeli olarak çalýþtýrýlan personel ücretleri Yýlýnda Zabýta ve Ýtfaiye Personeline fazla çalýþma ücreti. Deðiþim Ortaklýk Payý Ücreti. Karacaköy Mevkii, 1482 nolu parselde plan deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 352 ada, 157 nolu parselde plan deðiþikliði. Gülabibey Mahallesi, 3843 ada, 2 nolu parselde plan deðiþikliði. Kunduzhan Mahallesi, 853 ada, 1 nolu parselde plan deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 454 ada, 24, 68, 69 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Sýklýk Mevkii, 163 ada, 12 nolu parselde plan deðiþikliði. Gülabibey Mahallesi, 1496 ada, 6 nolu parselde plan deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 25 pafta, 450 ada, 320 ada da plan deðiþikliði. Gülabibey Mahallesi, 276 ada, 1 parsel ve 630 ada, 60 parsellerde plan deðiþikliði. Velipaþa Haný nýn Kiralanmasý. Gýda Bankasý Yönetmeliði. Yeni imar planý müjdesi irmi yýla yakýn zamandýr Türkiye'nin 2023 VÝZYONUNA GÝDEN KÝLO- Yher noktasýnda imar planlama çalýþmalarý gerçekleþtiren Ýmpo Ýmar Planlama 635 hektarlýk alanýn Anadolu'daki bir METRE TAÞLARI ekipleri 2014 yýlýnýn son günlerinde Çorum un Bayat ilçesinde sahaya çýktý. 635 ifade ettiðini anlatan Oflaz, 2023 vizyonun- kent ölçeðinde önemli büyüklükte bir alaný Hektarlýk alanýn 1/5000'lik nazým imar da modern kentleþmeyi hedef alan Türkiye planlarý yolda. açýsýndan bu tür çalýþmalarýn, hedefe doðru Anadolu'da modern þehirleþmenin giden kilometre taþlarý olduðunu açýkladý. adýmlarýný atan þehirlerden Çorum, 2015 Hüseyin Oflaz, "Ýnanýyoruz ki Çorum Bayat ilçesi, imar planlarý sonuçlanýp hayata yýlýnda yeni imar planlarýna kavuþuyor. Türkiye'nin her noktasýnda baþarýlý imar geçtiðinde, Anadolu'daki pek çok kente örnek olarak bu konuda önemli bir ivmelen- planlama çalýþmalarýný gerçekleþtiren Ýmpo Ýmar Planlama ekipleri, 2014 yýlýnýn me saðlayacak" dedi. son günlerinde Çorum'un Bayat ilçesinde Ýmpo Ýmar Planlama ekipleri geride 1/5000'lik nazým imar planlarý ve býraktýðýmýz 2014 yýlý içinde yine Ýller Bankasý'nýn Erzincan Refahiye ve Edirne Be- 1/1000'lik uygulama imar planlarýný hazýrlamak üzere sahaya çýktý. ðendik ilçelerine iliþkin ilave ve revizyon Ýmpo Ýmar Planlama Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Oflaz, Çevre ve Þe- Menderes'i turizm merkezi haline getirecek imar planý ihalelerini kazanmýþ, yine Ýzmir hircilik Bakanlýðý'nýn ihalesini almalarý suretiyle iþe baþladýklarý Bayat ta arazi çalýþmalarýný bitir- 1/1000 Uygulama Ýmar Planlarýný hazýrlamýþtý. Þirket Hüseyin Oflaz Gümüldür 1/5000 Nazým Ýmar Planý ve diklerini, analiz ve planlama çalýþmalarýnýn ise sürdüðünü söyledi. denetimini gerçekleþtirdi. (Haber bugüne kadar 20 bin hektar alanýn imar planý yapýmý ve Merkezi) Öte yandan gelir vergisi faal mükellef sayýsý 8 bin 694, gelir stopajý vergisi faal mükellef sayýsý 25 bin 541, kurumlar vergisi faal mükellef sayýsý 12 bin 610, KDV faal mükellef sayýsý da 20 bin 289 artýþ gösterdi. ÝSTANBUL LÝDER Ýller bazýnda incelendiðinde en fazla mükellef 2 milyon 768 bin 577 ile Ýstanbul'da bulunuyor. Bu rakamýn 491 bin 674'ü gelir vergisi, 250 bin 896'sý kurumlar vergisi, 729 bin 120'si gelir stopaj vergisi, 548 bin 94'ü G.M.S.Ý, 43 bin 209'u basit usul ve 705 bin 584'ü KDV mükelleflerinden oluþuyor. Türkiye'deki faal vergi mükellefinin yüzde 28'u Ýstanbul'da kayýtlý bulunuyor. Ýstanbul'dan sonra en fazla mükellef 821 bin 558 ile Ankara'da kayýtlý. Ankara'yý da 655 bin 211 mükellef ile Ýzmir, 380 bin 403 mükellef ile Antalya ve 376 bin 42 mükellef ile Bursa takip ediyor. En az mükellef ise Bayburt'ta kayýtlý. Bayburt'ta 972'si gelir, 250'si kurumlar, bin 107'si basit usul, bin 214'ü KDV, bin 349'u gelir stopaj, bin 245'i de G.M.S.Ý. olmak üzere toplam 6 bin 137 mükellef bulunuyor. En az mükellef sayýsýnda Bayburt'u Ardahan ve Tunceli takip ediyor.(aa) (Ç.HAK:2502) Belediye Meclisi nin gündemine halen Hitit Gýda nýn merkez þubesi olarak kullanýlan tarihi Velipaþa Haný nýn kiralangeliyor. Ýhracat düþtü, ithalat arttý T ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) dýþ ticaret istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de ihracat %7,5 azaldý, ithalat %0,2 arttý. Bölgemizdeyer alan illere bakýldýðýnda Samsun'da ihracat %16,0, ithalat %41,3 azaldý. Tokat'ta ihracat %17,4 azaldý, ithalat %109,7 arttý. Çorum'da ihracat %21,4 azaldý, ithalat %135,9 arttý. Amasya'da ihracat %22,8, ithalat %50,6 azaldý. Ýþte TÜÝK'in o açýklamasý: Ýhracat %7,5 azaldý, ithalat %0,2 arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Kasým ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %7,5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolar, ithalat %0,2 artarak 21 milyar 448 milyon dolar olarak gerçekleþti. Dýþ ticaret açýðý %15,3 arttý Kasým ayýnda dýþ ticaret açýðý %15,3 artarak 7 milyar 213 milyon dolardan 8 milyar 316 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Kasým ayýnda %66,3 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) dýþ ticaret istatistiklerini açýkladý. milyon dolar olarak gerçekleþti. En fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapýlan ihracat 2014 yýlý Kasým ayýnda 1 milyar 260 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla Irak (943 milyon dolar), Ýngiltere (848 milyon dolar) ve Ýtalya (639 milyon dolar) takip etti. Ýthalatta ilk sýrayý Rusya aldý Rusya'den yapýlan ithalat, 2014 yýlý Kasým ayýnda 2 milyar 50 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Çin (2 milyar 29 milyon dolar), Almanya (1 milyar 905 milyon dolar) ve Ýsviçre (1 milyar 168 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatý içindeki payý %3,9 oldu Teknoloji iken, 2014 Kasým ayýnda %61,2'ye düþtü. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat %3,3 azaldý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Kasým ayýnda bir önceki aya göre ihracat %3,3 azaldý, ithalat %10 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Kasým ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %4,6 azaldý, ithalat %4,6 arttý. Avrupa Birliði'ne ihracat %8,3 azaldý Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 2013 Kasým ayýnda %44,1 iken, 2014 Kasým ayýnda %43,7 oldu. AB'ye yapýlan ihracat, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %8,3 azalarak 5 milyar 744 yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadýr. Kasým ayýnda ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payý %91,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatý içindeki payý %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %31,1'dir. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatý içindeki payý %13,3 oldu Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payý %77,7'dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Kasým ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý %13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %40,7'dir. (Haber Merkezi)

3 Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerinin yedincisini Laçin ve Kargý'ya gerçekleþtirdi. Kargý'yý kalkýndýracak hamleler ali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerinin yedincisini VLaçin ve Kargý'ya gerçekleþtirdi. Ýlçe gezilerine Garnizon Komutaný Jan. Kýd. Alb. Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müftü Mehmet Aþýk ile bazý daire amirleri eþlik etti. KARGI YA ORMAN YÜKSEKOKULU Vali Ahmet Kara, Kargý Ýlçe Kaymakamý Ali Erdoðan tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Kaymakam Ali Erdoðan, ilçe hakkýnda brifing sundu. Kaymakam Erdoðan, ilçenin geçimini tarým, hayvancýlýk ve orman turizminden saðladýðýný belirterek, orman turizmini canlandýrmak istediklerini ve ilçeye orman yüksekokulu açýlmasý için yaptýklarýný söyledi. 'KARGI'DA HAYVANCILIK ÖNEMLÝ BÝR YER TUTUYOR' Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'i ziyaret eden Vali Ahmet Kara belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Þen, Kargý ekonomisinin geliþtiðini,, gençlerin ilçede kalmasýný saðlamak ve göçün önüne geçmek için yatýrým yapmak istediklerini söyledi. Ýlçede orman turizmini canlandýrmak amacýyla Abdullah Yaylasý'ný iþletmeyi planladýklarýný belirten Þen, Çorum'da bir ilk olan Hayvancýlýk Organize Sanayi Bölgesi kurmak için çalýþma baþlattýklarýný, ilçede buna uygun arazi bulur bulmaz hayvancýlýða yönelik tesislerin olacaðý bir OSB kurmak için gayret edeceklerini dile getirdi. Kargý'nýn meþhur ürününün Sýrýk Kebabý olduðunu hatýrlatan Þen, bu kapsamda hayvancýlýðýn önemli bir yer tuttuðunu kurulacak Hayvancýlýk OSB ile ruhsatlý mezbaha açýp, ilçenin teþviklerden yararlanarak tarým ve hayvancýlýkla kalkýnmasýný planladýklarýný ifade etti. ZEKÝ ÞEN'Ý TEBRÝK ETTÝ Vali Ahmet Kara, yapýlan çalýþmalardan dolayý Baþkan Zeki Þen'i tebrik ederek, Hayvancýlýk OSB'nin Entegre Besi Tesisi olacaðýný, hem et hem de süt ürünlerinin imal edileceði bir alan olacaðýný söyledi. Kara, Çorum'da kurulacak böyle bir tesis için her türlü desteði vereceklerini kaydetti. KARGI BE- ZÝ'NE YENÝ PA- ZARLAR Kargý Bezi'nin dokunduðu METEM Halk Eðitim Merkezini ziyaret eden Vali Kara, kursiyerler ile görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kargý Bezi'nin dünyaca tanýndýðýný belirten Kara, üretilen ürünleri satmak için Çorum'da bir merkez açacaklarýnýn müjdesini vererek, el sanatlarý ile üretilen tüm ürünlerin açýlacak yeni merkezde satýþa sunulacaðýný, pazar bulma sýkýntýsýný gidereceklerini ifade etti. TARÝHÝ KONAÐI BELEDÝYE'YE ÝÞLETE- CEK Kargý merkezde bulunan Hilmi Aða Konaðý'nda incelemelerde bulunan Kara, kaymakamlýða ait bu konaðýn iþletilmek üzere belediyeye verileceðini duyurdu. ÝL GENELÝNDE YOL AÐI ISLAH EDÝLE- CEK Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nü ziyaret ederek Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Dede'den bilgi alan Vali Kara, kazalarýn sýkça yaþandýðý bölgede sürücüleri uyardý. Sürücülerin yol ve hava þartlarýný hesaba alarak aþýrý süratten kaçýnmalarýný, meydana gelen kazalarýn neredeyse tamamýnýn sürücü hatalarý ve dikkatsizliðinden kaynaklandýðýný iddia eden Vali kara, Valilik olarak Çorum il genelinde yol aðýnýn ýslah edilmesi için çalýþtýklarýný belirterek, þuan kullanýlan yollarýn 10 yýl önce hayal bile edilemediðini ve bundan sonraki yýllarda yapýlacak hizmetlerin daha iyiye doðru gideceðini sözlerine ekledi. Kargý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'ný ziyaret ederek, J. Üsteðmen Süleyman Erden'den brifin alan Vali Kara, ziyaretçi defterini imzalayarak Kargý Orman Ýþletme Þefliði'ne geçti. Vali Kara, Kargý da tarihi konakta incelemelerde bulundu. Vali Kara, Kargý da brifing aldý. Yýlbaþýna özel güvenlik önlemi l Emniyet Müdürlüðü, Çorumlular ýn yeni yýlý Ýhuzur ve güven içerisinde kutlamalarýný saðlamak amacýyla genel güvenlik ve asayiþin temini açýsýndan bir dizi ilave tedbirler aldý. Emniyet tedbirlerini açýklayan Vali Ahmet Kara, yýlbaþý münasebetiyle, yaya ve motorize ekipler özellikle otobüs ve minibüs duraklarý, halkýn yoðun olarak bulunduðu yerler, pazar yerleri, alýþveriþ merkezlerinde, hýrsýzlýk, kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý daha dikkatli ve duyarlý bulunacaklarýný, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin korunmasýna yönelik asayiþ ve trafik kontrollerine aðýrlýk verileceðini ve gerektiðinde görevli ekipler takviye edilerek buralarda ve þehirlerarasý yollarda gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri eksiksiz alýnacaðýný söyledi. Kara, açýklamasýnýn devamýnda; Vatandaþlarýmýzýn yýlbaþý nedeniyle yapacaklarý alýþveriþ esnasýnda ve gece boyunca huzur ve güven içinde yeni yýla girebilmeleri, vukuu bulabilecek her türlü olayýn önlenmesi için tüm çabalar üst düzeyde gösterilecektir. Vatandaþlarýmýzýn yeni yýla topluca girmek için toplandýklarý meydanlarda geçmiþ yýllarda yaþanan ve basýna da yansýyan sarkýntýlýk, yankesicilik, kapkaç ve dolandýrýcýlýk gibi olaylara karþý görevlilerimiz tarafýndan gerekli tedbirler alýnacaktýr. Yýlbaþý nedeniyle, Ýlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri de kendi sorumluluk bölgelerinde gerekli emniyet ve trafik tedbirlerini alacaklardýr. Deðerli Çorumlu hemþerilerimizin suçla mücadelede önleyici polislik anlayýþý çerçevesinde; sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslar ile ilgili her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle çok deðerli Çorumlu hemþerilerimizin yeni yýlýný kutlar, yeni yýlýn aziz milletimiz için saðlýk, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini dileriz. dedi. (Haber Merkezi) ali Ahmet Kara, VLaçin'i ziyaret ederek ilçe yetkililerinden bilgi aldý 'KIRKDÝLÝM'DE TEDBÝR ALINMALI' Vali Kara'ya ilçe hakkýnda brifing veren Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, kýþ aylarýnda Kýrkdilim ve Laçin geçiþinde yaþanan gizli buzlanmalarýn kazalara neden olduðunu belirterek, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan önlem alýnmasýný istedi. KAYMAKAMLI K BÝNASI TADÝLATI Laçin Göleti olarak bilinen mesire alanýna 4 kilometre yol yapýlmasý gerektiðini belirten Erhan, ilçe kaymakamlýðýnýn daha iyi hizmet vermesi için hizmet binasýnýn 100 bin lira tadilat ödeneðine ihtiyacý olduðunu kaydetti. 350 BÝN LÝRA KAYNAK ÝHTÝYACI Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek'i ziyaret eden Vali Kara, belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Laçin'e ara yollar yaparak ilçeyi geniþletip büyütmek amacýnda olduklarýný belirten Baþkan Ünal Gevþek, Laçin sanayisi için de yapýmý çalýþma baþlattýklarýný, bu nedenle 350 bin lira kaynaða ihtiyaç duyduklarýný ifade etti. BÝR ÝÞADAMI 220 BÝN AVRO YA DÝNLENME TESÝS YAPACAK Laçin'de bulunan mesire alanlarýnýn turizme kazandýrýlmasý için yardým talebinde bulunan Baþkan Gevþek, Kýrkdilim Kapýlýkaya mevkiini cepheden gören geniþ alanda bir iþadamýnýn dinlenme tesisi yapmak istediðini, 220 bin Avro tutarýnda bir yatýrýmýn söz konusu olduðunu söyledi. ÝÞ MAKÝNESÝ VE TEKNÝK DESTEK ÝSTEDÝ Laçin'in iþ makinesi ve teknik donanýmdan yoksun olduðunu belirten Gevþek, ödenek talebinde bulunduklarýný ama henüz yanýt alamadýklarýný ifade etti. VALÝ DESTEK SÖZÜ VERDÝ Vali Ahmet Kara ise, Laçin'e iade-i ziyarette bulunmak üzere geldiklerini, tüm sorunlarý çözmek için her zaman kendisiyle görüþülmesini isteyerek, ödenek ve yol hizmetleri konusunda ellerinden geleni yapacaklarý sözünü verdi. YATIRIMIN YAPILACAÐI ALANI ÝNCELEDÝ Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretini tamamladýktan sonra Kýrkdilim mevkiinde bulunan Kapýlýkaya karþýsýnda bir iþ adamýnýn yatýrým yapmak istediði alanda incelemelerde bulundu. PERÞEMBE 1 OCAK Laçin e 200 bin Avro yatýrým gündemde Vali Ahmet Kara, Laçin'i ziyaret ederek ilçe yetkililerinden bilgi aldý Laçin Belediyesi destek istedi. Vali Kara, Laçin in ihtiyaçlarýna destek verileceði mesajýný verdi. Vali Kara, ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

4 4 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Uçuþ saatleri HAYAT-MEMAT meselesi oldu MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM ürk Hava Yollarý'nýn Ýstanbul-Merzi- seferlerinin uçuþ saatlerinde Tfonyaptýðý deðiþiklik sadece iþ âlemi ve öðrencileri deðil, kronik hastalýðý olan vatandaþlarý da olumsuz etkilediði öðrenildi. Öðrendiðime göre, saðlýk sektöründe Nükleer Týp Merkezleri'ne radyoaktif malzeme temini saðlayan ilaç þirketlerinin temsilcileri, sorumlu bulunduklarý illere daðýtým yapýyor. Amasya ve Çorum'un radyoaktif saðlýk malzemelerini saðlayan ilaç þirketi temsilcileri, söz konusu malzemeleri üretiminin yapýldýðý merkezden önceden planlanan saatlerde teslim alýyor. Radyoaktif saðlýk ürünlerinin daðýtýmýnda uçak kargosu zorunluluðu bulunuyor. orum'da mikrokre- uygulamasý kap- Çdi samýnda kullandýðý 700 liralýk kredi ile evinde yaptýðý hamur iþlerini satarak iþ hayatýna adým atan Derya Taþdemir (34), sermaye artýrýmýyla en büyük hayali olan lokantanýn kapýlarýný lezzet tutkunlarýna açtý. Taþdemir, hayaline giden yoldaki iki yýllýk serüvenini deðerlendirerek, "Türkiye Grameen Micro Finans Programý"na yaptýðý müracaat sonrasýnda aldýðý 700 lira kredi ile kendi iþinin patronu olma yolunda ilk adýmý attýðýný söyledi. Kullandýðý kredinin haricinde baþka hiçbir sermayesi ya da geliri olmadýðýnýn altýný çizen Taþdemir, "Bu krediyle yapmayý planladýðým hamur iþi ürünleri için gerekli yað, un gibi temel malzemeleri aldým, en çok sevdiðim hamur iþlerini yapmaya baþladým. Ürettiðim lezzetleri de kent merkezindeki hamur iþi satýþý yapan maðazalar aracýlýðýyla vatandaþlarýn beðenisine sundum. Beðenilen ürünler geleceðe dönük güzel günler adýna beni biraz daha umutlandýrdý" dedi. HAYALLERÝ- NÝ GERÇEKLEÞ- TÝRDÝ Satýþýna baþladýðý hamur iþi ürünlerinin gördüðü ilginin iþ yükünü biraz daha artýrdý- HABER YORUM Üretim merkezinden alýnan saðlýk gereçleri Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan sabah saat 06.00'da Merzifon'a uçuþ yapan THYuçaðýna yetiþemiyor. Uçuþ saatlerinin uygunsuzluðu nedeniyle yaþanan gecikmeler her geçen gün katlanarak artýnca, Çorum ve Amasya'da tedavi gören hastalarýn teþhis ve tedavisinde çok ciddi maðduriyetler yaþanýyor. Kalp ve kanserin yaný sýra bir çok ölümcül hastalýðýn teþhisinde kullanýlan radyoaktif malzemelerin Çorum'a gecikmeli gelmesi tamamen THY'nin yeni uçuþ saatlerinden kaynaklanýyor. Sorunun THY yönetimine iletildiði belirtilirken, çözüme yönelik ne zaman somut adým atýlacaðý merak ve sabýrsýzlýkla bekleniyor. Mustafa Demirer Derya Taþdemir (34), sermaye artýrýmýyla en büyük hayali olan lokantanýn kapýlarýný lezzet tutkunlarýna açtý. Mikrokredi ile hayallerini gerçekleþtirdi Taþdemir, hayaline giden yoldaki iki yýllýk serüvenini deðerlendirdi. Giriþimci kadýn, 700 lira kredi ile kendi iþinin patronu ðýný vurgulayan Taþdemir, þunlarý kaydetti: "Yaptýðým mantý, eriþte ve börek gibi ürünlerin beðenilmesi, aldýðým sipariþlerin her geçen gün artmasý beni bu iþe daha da baðladý. Hayatýmda en büyük hayalim kendime ait bir iþletmemin olmasýydý. Attýðým küçük adýmlar beni hayallerime biraz daha yaklaþtýrmýþtý. Artan sipariþler ve ayný oranda ilerleyen ürün satýþý beni daha da güç- olma yolunda ilk adýmý attýðýný söyledi lendirdi. Daha sonra bin 500 lira iþletme kredisi kullanmaya karar verdim ve hayallerimi süsleyen iþ yerimin kapýlarýný araladým." Yaklaþýk bir hafta önce kendisine ait "Bizim Ev Yemekleri" ismini verdiði lokantanýn açýlýþýný yaptýðýný belirten Taþdemir, "Bu süreçte herkes bana destek oldu. Çocuklarým, ailem, herkes bana 'sen bu iþi baþarýrsýn' diyerek güç verdi. Hayalim için çýktýðým bu yolda hiçbir zaman korkmadým, çünkü azmettikten sonra gerçekten isteyerek yapýlan her iþin sonunda hedefe ulaþýlabiliyor. Ben de 700 lira kredi kullanarak baþladýðým bu yolculukta emin adýmlarla ilerliyorum" diye konuþtu. Taþdemir, açtýðý ev yemekleri lokantasýnda lezzetli yemekleri sevgisini katarak müþterilerine sunduðunu sözlerine ekledi.(aa) Türk Hava Yollarý'nýn Ýstanbul-Merzifon seferlerinin uçuþ saatlerinde yaptýðý deðiþiklik Nükleer Týp Merkezlerine radyoaktif malzeme temini saðlanmasýný, dolayýsýyla kronik hastalarý olumsuz etkiliyor noktada gýda denetimi G ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, yeni yýl için gýda denetimlerini artýrdý. Merkez ve ilçelerde genel denetimler dýþýnda, yeni yýl nedeniyle toplu tüketim, eðlence mekânlarý ve gýda satýþ yerlerinin denetimlerine de aðýrlýk verildi. Çorum da faaliyet gösteren içkili lokanta, tekel büfeleri ve eðlence yerleri baþta olmak üzere 23 lokanta ve eðlence yeri ile 69 tekel büfesini olmak üzere toplam 82 denetim gerçekleþtirildi. Hijyen þartlarýna uyulup uyulmadýðý, tüketime sunulan gýdalarýn saðlýklý olup olmadýðý ve tüketime sunulan içkili mamullerin barkotlu olup olmadýðý kontrol edildi. Denetimlerle ilgili açýklamalarda bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Tüketici saðlýðýný en üst düzeyde korumak, ticaretin etik kurallarý ýþýðýnda önünü açmak, haksýz rekabeti engellemek ve tarladan sofraya gýda güvenliðini saðlamak bilinciyle denetim ve kontroller gerçekleþtiriyoruz. dedi yýlýnýn tüm Çorum halkýnýn sevdikleri ile birlikte geçireceði saðlýk, mutluluk ve baþarýlarla dolu güzel bir yýl olmasýný da dileyen Ermiþ, tüketicinin rahat, mutlu ve huzurlu olmasý için gýda üretim, toplu tüketim ve satýþ yerlerinde tüm önlemlerin alýndýðýný söyledi. En iyi denetçinin yine tüketiciler olduðunu hatýrlatan Ermiþ, gýda konusunda herhangi bir olumsuz durumla karþýlaþýldýðýnda Alo Gýda 174 hattýna ihbarda bulunulmasýný istedi. (Haber Merkezi) Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, yeni yýl için gýda denetimlerini artýrdý. 23 lokanta ve eðlence yeri ile 69 tekel büfesi denetlendi. Tüketime sunulan gýdalarýn saðlýklý olup olmadýðý incelendi. Salça ve zeytine tuz ayarý ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ba- yapýlan açýklama- Gkanlýðý'ndan da, Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðünün tüketici saðlýðýný en üst düzeyde korumak amacýyla yaptýðý çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiði belirtildi. Bakanlýðýn yaptýðý çalýþmalar sonucunda Salça ve Püre Tebliði, Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliði ve Sofralýk Zeytin Tebliði kapsamýnda yapýlan yasal düzenlemelerin 1 Ocak 2015'te uygulamaya gireceði ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Yeni düzenlemeye göre; salçada tuz miktarý yüzde 60 azaltýlarak aðýrlýkça kuru maddede maksimum yüzde 5, sofralýk zeytinde tuz miktarý yüzde 50 azaltýlarak aðýrlýkça maksimum yüzde 8 olacak, meyve sularýna ise ilave þeker katýlamayacak. 1 Ocak 2015'ten önce piyasaya arz edilen ürünler ise tebliðlerde belirtilen süreye kadar piyasada bulunabilecek." Bakanlýk daha önce de ekmekte tuzun azaltýlarak kepek miktarýnýn artýrýlmasý, kýrmýzý ve kanatlý etinin karýþtýrýlarak et ürünleri üretilmesinin yasaklanmasý, temel gýda maddeleri olan ekmek ile sucuk ve pastýrma gibi bazý geleneksel ürünlerde katký maddelerinin kullanýlmasýnýn yasaklanmasý gibi reform niteliðinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmiþti. ÇKS KAYITLARI UZADI Öte yandan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Çiftçi Kayýt Sistemi Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklik ile 2015 yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) kayýtlarýný 30 Haziran a kadar uzattý.(trthaber)

5 Osmanlý padiþahlarý yanlýþ tanýtýlýyor PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Ý skilipli Ebussuud Efendi'nin doðum yýl dönümü nedeniyle Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda 'Topkapý Sarayý ve Kutsal Emanetler' konulu bir söyleþi gerçekleþtirildi. Tarihçi Yazar Talha Uðurluel, Topkapý Sarayý'nda bulunan kutsal emanetleri ve Osmanlý Padiþahlarýnýn onlara verdiði önemi tarihsel ve güncel anekdotlarla izle- yiciyle paylaþtý, dinleyicileri sinevizyon gösterisiyle Mekke ve Medine'ye götürerek, bilinmeyenleri akýcý bir üslupla izah etti. 'ECDAD, BAZI KÝTAPLAR VE DÝZÝLERDE YANLIÞ TANITILIYOR' Tarih kitaplarýnda özellikle son dönemdeki Osmanlý padiþahlarýnýn karalandýðýný aktaran Uðurluel, bunun gerçeði yansýtmadýðýný ve hiçbir padiþahýn söylendiði ve yansýtýldýðý tarzda hareminin de bulunmadýðýný söyledi. Amerikalý yazar Ann Chamberlin'in Türkiye'de çok iyi karþýlandýðýný ancak yazdýðý Safiye Sultan Kitabý'nda III.Murat'ý yerin dibine soktuðunu belirten Uðurluel, "Tarihimizi bize öðretti diye neredeyse bu kadýna minnetlerimizi sunduk. Ancak Ann Chamberlin kita- býnda Safiye Sultan ve III. Murat'ý yerin dibine sokmuþ. Halbuki Safiye Sultan çok kýymetli bir hanýmdýr. Mýsýr'da çok bilinir ve pek çok eseri vardýr. Tarihte III. Murat ta karalanmaktadýr" dedi. Uðurluel, ayný zamanda televizyonlarda yayýnlanan dizilerde de Osmanlý padiþahlarýnýn gerçeði yansýtmayan rollerle ele alýndýðýný kaydetti. KUTSAL EMANETLERÝ ANLATTI Konferansa konuþmacý olarak Tarihçi Yazar Talha Uðurluel katýldý. Ýskilip te 'Topkapý Sarayý ve Kutsal Emanetler' konulu bir söyleþi gerçekleþtirildi. Uðurluel söyleþide, Topkapý Sarayý'nda bulunan kutsal emanetleri, bizzat çektiði kendi fotoðraflarla tek tek anlattý., Hz. Muhammed'in (S.A.V) bir tüp içerisinde yer alan topraðýnýn görselini de katýlýmcýlarla paylaþan Uðurluel, "Toprak buram buram gül kokuyor ve bu topraðýn kendine has kokusu. Topkapý Sarayý yetkilileri ile konuþtum. Onlarda topraða her hangi bir koku sürmediklerini söylüyori" dedi. Yazar uðurluel, Ýdris Sabih Bey'in Peygamberimize atfen yazdýðý 'Dünya ve Ahiret Efendimizsin' þiirini okuyarak söyleþiyi noktaladý. Ýskilip hakkýnda kýsa bir deðerlendirme yapan Uðurluel, ilçenin her yerinin tarih olduðunu, ancak tanýtým konusunda yetersiz kaldýðýný söyledi. Uðurluel, Ýskilip'in tanýtýmý konusunda harekete geçeceðinin de sinyalini verdi. Söyleþiye yoðun ilgi olurken, salonda oturmak için yer bulamayan birçok kiþi ayakta kaldý. Programý Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Kaya, Üzeyir Esenkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, okul müdürleri, daire amirleri, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ izledi. Ýki saat ilgiyle takip edilen söyleþi sonrasý Uðurluel kitaplarýný imkzaladý. (Haber Merkezi) Çorum-Amasya iþbirliði Tarihçi Yazar Uðurluel, kitaplarýný imzaladý. Ý l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum ile Amasya illerinin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ve Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði gibi platformlarda ortak projeler gerçekleþtirdiðini ifade ederek, iki komþu ilin geliþimi için çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti. Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin ise ziyaretten duyduðunu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'un son yýllarda önemli bir geliþim gösterdiðini ve bu geliþimin Amasya'ya da olumlu yansýmalarý olduðunu söyledi. (Haber Merkezi) 5 Osmancýk a yeni cihazlar Çorum un Osmancýk ilçesinde Devlet Hastanesine yeni cihazlar alýndý. Ç orum un Osmancýk ilçesinde Devlet Hastanesine yeni cihazlar alýndý. Osmancýk Devlet Hastanesinde hastalarýn saðlýk hizmetinin daha iyi ve kaliteli olabilmesi için Saðlýk Bakanlýðý ile Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliðinin katkýlarýyla Dansitometre cihazý ve U Kollu Dijital Röntgen Sistemi alýndý. Ýlçe geneli ve çevre ilçelerden gelen hastalarýn tetkiklerinin sevke gerek duymadan yapýlmasýna kolaylýk saðlayacak olan cihazlarýn Osmancýk Devlet Hastanesi için önemli bir kazaným olduðu belirtildi. Osmancýk Devlet Hastanesine cihazlarýn kazandýrýlmasýnda önemli katkýlar saðlayan Çorum Milletvekillerine teþekkür eden AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Osmancýk Devlet Hastanemizin cihaz açýsýndan zenginleþtirilmesi ilçemiz ve çevre ilçeden gelerek saðlýk hizmeti alan vatandaþlarýmýz için büyük bir kolaylýk olmuþtur. Hastanemiz açýsýndan önemli bir eksiklik olan U kollu Dijital Röntgen sistemi ve Kemik yoðunluðu ölçümlerinde kullanýlan Dansitometre cihazý hastanemize kazandýrýlmýþ oldu. Osmancýk devlet hastanesine muayene için gelen ilçemiz ve çevre ilçe vatandaþlarýmýzýn, ileri tetkik ve taný konulmasýnda Çorum veya baþka merkezlere sevklerinin azalmasýnda hastanemiz açýsýndan önemli bir kazaným olmuþtur. Hastanemiz imkanlarýnýn ilçemiz halkýna hizmet noktasýnda daha ileri sevilere ulaþmasý için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Osmancýk Devlet Hastanesi bu bölgede bulunan ilçe vatandaþlarýmýza hizmet vermektedir. dedi.(ýha) AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar Dansitometre cihazý ve U Kollu Dijital Röntgen Sistemi hizmete girdi. Yeni cihazlar ilçe geneli ve çevreden gelen hastalarýn tetkiklerinin sevke gerek duymadan yapýlmasýna kolaylýk saðlayacak. Osmancýk ta kar mücadelesi O Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin'i makamýnda ziyaret etti. smancýk ilçesinde kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Ýlçede gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý aralýklarla devam ediyor. Kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý ilçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalýþmasý baþlattý. Ýlçe merkezinin yaný sýra karayollarý ekiplerince de OsmancýkTosya ve OsmancýkMerzifon karayollarýnda buzlanmaya karþý tuzlama çalýþmasý yapýldý. Esnafýn da kar yaðýþý nedeniyle iþ yerlerinin önünü kendi imkanlarýyla temizlediði görüldü. Bu arada belediye ekipleri tarafýndan yaban hayvanlarýnýn soðuktan etkilenmemesi için doðaya yem býrakýl- dý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yaptýðý açýklamada, de- vam eden kar yaðýþýna karþý mücadele çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdürüldüðünü söyledi. (AA)

6 6 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Rektör kampus inþaatýný inceledi H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kampüs inþaatýnda son durumu görmek amacýyla incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 27 Haziran 2014 tarihinde temeli atýlan Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüs inþaatýnýn çok hýzlý bir þekilde devam ettiðini ve 2015 yýlý sonuna kadar birinci etabýnýn tamamlanacaðýný öngördüklerini belirtti. Ýçerisinde yaklaþýk 900 öðrenci ile en fazla öðrenci sayýsýna sahip olan, 6 normal öðretim, 2 ikinci öðretim olmak üzere toplam 8 programý bulunan Sungurlu Meslek Yüksekokulunda, 3 yeni programýn açýlmasýnýn da YÖK tarafýndan onaylandýðýný belirterek, kampüs çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla yeni programlara da öðrenci alýnabileceðini ifade etti yýlýnda Ýlçe Kaymakamlýðý, Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ve tüm Sungurlu Halký ile baþlatýlan çalýþmalar sonucunda öncelikle 48 bin 510 metrekare büyüklüðündeki arazinin tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirilerek Sungurlu Meslek Yüksekokuluna kampüs alaný kazandýrýldýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, müteakiben yapýlan çalýþmalarla kampüs master planýnýn hazýrlandýðýný ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü 1. Etap inþaatýna baþlandýðýný söyledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, yaklaþýk 5 ay önce inþaatýna baþlanýlan 1. Etabýn bu kadar kýsa sürede bu seviyelere gelmesinin çok sevindirici olduðunu ve 2015 yýlý sonuna kadar da çalýþmalarýn tamamlanacaðýný söyledi. Rektör Alkan, ayrýca Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu için de kampüs alaný içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna yer tahsis iþlemlerinin yapýldýðýný ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafýndan kampüs alaný içine 300 kiþilik öðrenci yurdu yapýlacaðýný, projenin son aþamasýnda gelindiðini ve yakýnda Yurt inþaatýna baþlanýlacaðýný sözlerine ekledi. Yapýlan 1.Etap çalýþmalarý sonrasýnda 2. Etap inþaatýna baþlanýlacaðýný ve tüm bu süreçlerin Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýnýn verdikleri destek sözü kapsamýnda daha hýzlý bir þekilde tamamlanacaðýný ifade eden Prof. Dr. Alkan, kaliteli yaþam alanlarýnýn insanlarýn çalýþmalarýný da çok yakýndan etkilediðine inandýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesinin Çorum'a örnek bir yapýlanma içerisinde olduðunu vurgulayan Rektör Prof.Dr. Alkan, tüm çalýþmalar bittiðinde kampüslerimizin ve binalarýmýzýn uluslararasý standartlarda, çevre dostu, enerji tasarrufu odaklý, özetle her konuda örnek gösterilebilecek bir yapýlaþmaya sahip olacaðýný söyledi. Bu çalýþmalara katký saðlayan ve saðlayacak olan herkese teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun geliþimindeki katkýlarýndan dolayý Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif e ve Yüksekokul personeline teþekkür etti.(ýha) Süleyman Atcýoðlu na ziyaret itit Üniversitesi Ýla- Fakültesi nde Hhiyat Engelli Farkýndalýðý ve Sorumluluklarýmýz konulu etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu MYO Kempüs inþaatýný inceledi. Rektör, kampüs çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla yeni programlara da öðrenci alýnabileceðini belirtti. H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, beraberinde Sungurlu Meslek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Öðr.Gör. Hamit Aksoy ve Kerim Aktaþ, Çorum da uzun bir süre görev yaptýktan sonra Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoð- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret etti. lu'nun Çorum Fen Lisesi Müdürü iken birlikte Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu birimlerin bir ahenk içerinde çalýþmasýnýn çok çalýþtýklarý dönemde da Rektör bey- önemli olduðunu kay- pek çok projeye beraber imza attýklarýný söyledi. Rektör Alkan, Atcýoðlu nun Sungurlu da da baþarýlý projelere imza atacaðýna inandýðýný ifade etti. den geçmiþte pek çok þeyler öðrendiðini, hala öðrenecek þeylerin olduðunu belirterek,kendilerini takip ettiðini söyledi. Çorum'daki tüm deden Atcýoðlu, bunun sonucunun da tüm kent de olumlu bir þekilde geri döndüðünü belirterek, bu tür çalýþmalarýn Sungurlu içinde yapacaðýný kaydetti.(ýha) Ýlahiyat ta anlamlý etkinlik Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü tarafýndan düzenlenen Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý kapsamýnda Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerine yönelik Engelli Farkýndalýðý ve Sorumluluklarýmýz konulu etkinlik gerçekleþti- Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde Engelli Farkýndalýðý ve Sorumluluklarýmýz konulu etkinlik düzenlendi. rildi. Ýlahiyat Fakültesi Engelli Birimi Temsilcisi Arþ. Gör. Harun Alkan tarafýndan yapýlan sunumda, Türkiye de yaþayan engellilerin genel nüfusa oraný, engel çeþitleri, kamusal alanlarda karþýlaþtýklarý zorluklar ve toplumun engeli olmayan bireylerinden beklenen davranýþlar, idari kurumlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn sorumluluklarýyla ilgili bilgiler verilerek engellilik konusunda farkýndalýðý arttýracak çeþitli kýsa film gösterimleri yapýldý. (Haber Merkezi) Ayaz Aða Grup plaketle ödüllendirdi ürkiye Dil ve Ede- Derneði Ço- Tbiyat rum Þubesi'nin çýkardýðý Edebiyat Bülteni 12. kez okuyucularýyla buluþuyor. Daha önce Necip Fazýl ve Abdurrahim Karakoç Özel Sayýlarý ile ülke genelinde adýndan söz ettiren Edebiyat Bülteni, üçüncü özel sayýsýný geçtiðimiz yýl Çorum'da aðýrlanan ünlü þair ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç'e ayýrdý. Derginin bu sayýsýnda; Nihat Örs, Mehmet Okumuþ, Adem Arslan, Halit Yýldýrým, Tülay Bilgin ve Hüseyin Kýr gibi Çorum'da tanýnan edebiyatçýlarýn yanýnda, ülke genelinde isim yapmýþ Mustafa Özçelik, Nurettin Durman, Adem Turan, Nuray Alper, Mehtap Altan, Mehmet Aycý, Muhsin Ýlyas Subaþý, Nurcan Avcý Bayraktar, Þahameddin Kuzucular ve Kadir Sabuncuoðlu gibi deðerli ustalarýn da yazýlarý bulunuyor. Ayrýca bu sayýda Doç. Dr. Rýdvan Caným, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Görkaþ, Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç gibi akademisyenler de yazýlarýyla katkýda bulunuyor. oðu Türkistan'da Dyeni yýldan itibaren Müslümanlarýn, iþyerleri ve resmi kurumlarda namaz kýlmasý ve tesettür yasaklanýyor. Akropol Termal Megakent'in 2014 yýlý deðerlendirmesi sonucunda bazý departmanlarda çalýþan personele plaket takdim edildi. EMRE KUT nkara Beypazarý'na yapýlmakta olan Akropol ATermal Þehir'in birinci etabýnýn bittiði bildirildi. Ayaz Aða Grup Çorum Bölge Müdürlüðü'nün yaptýðý Akropol Termal Megakent'in 2014 yýlý deðerlendirmesi sonucunda bazý departmanlarda çalýþan personele plaket takdim edildi. Plaket törenine Genç MÝSÝAD Çorum Ýl Baþkaný Cesur Karaca, Ayaz Aða Grup'un Çorum Bölge Müdürlüðü Koordinatörü Cevat Karaca ve personel katýldý. Satýþ temsilciliði klasmanýnda birinciliði Muhammed Recep Ekici, ikinciliði Emine Yaðlý, üçüncülüðü Osman Kara alýrken, Kasým- Aralýk ayý Satýþ Þefliði Departmaný'nda baþarý gösteren Satýþ Þefi Bilge Tuzcu ve firmaya verdiði baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Ýpek Taþaðal'a ise onur plaketi verildi. Edebiyat Bülteni nde Nurullah Genç özel sayýsý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'nin çýkardýðý Edebiyat Bülteni 12. kez okuyucularýyla buluþuyor. Çorum Anadolu ÝHL öðrencilerinin ve Hüseyin Kýr'ýn Nurullah Genç ile yaptýklarý çok güzel iki röportaj da dergiye ayrý bir renk katýyor. Dergide Nurullah Genç'in þiirlerinden ve yazýlarýndan verilen örneklerin yaný sýra, onun meþhur Yaðmur þiirine yazýlan Yaðmura Nazir'e isimli þiir ve yine Genç'in beþ ayrý þiirine yaptýðý bestelerin notalarý Derginin Genel Yayýn Yönetmeni Halit Yýldýrým'a ait. Þube Baþkaný Turhan Candan, derginin takdim yazýsýnda, "Kültür dünyamýzýn kozalarýný þairler örer dersek sanýrým abartmýþ olmayýz. Kökleri kadim bir geleneðe, dallarý geleceðe uzanan bir þiir anlayýþýna sahip olan Nurullah Genç, kültür dünyamýzýn önemli kilometre taþla- Çin, Doðu Türkistan'da resmi kurumlar, okullar ve iþ yerlerinde 1 Ocak'tan itibaren Müslümanlarýn namaz kýlmalarýný yasaklýyor. Namaz yasaðýnýn yanýnda dini giysilerle iþ yerlerine gelme, kadýnlarýn baþörtüsü takmasý ve kiþinin Ýslam dini mensubu olduðunu gösteren diðer sembollere de yasak geliyor. rýndan birisidir. Böylesine önemli bir þahsiyeti Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi olarak bir 'vefa gecesi' ile þehrimizde aðýrlamýþ olmanýn gururunu yaþarken, belki de Türkiye'de ilk olan "Nurullah Genç Özel Sayýsý" ile þaire duyduðumuz sevgiyi, gösterdiðimiz vefayý taçlandýrmýþ olduk." Ýfadelerine yer veriyor. Onunla program yapmak güzeldi; ama yeterli deðildi. Kalýcý olsun istedik, içinde hem biz olalým hem de Nurullah Genç olsun istedik. Çehresinde yanýk gurbet türkülerinin hüzün baz dizeleri gezinen "Yaðmur" þairi için açtýk sayfalarýmýzý; ortaya bu çalýþma çýktý. Geçtiðimiz günlerde kaybettiðimiz ünlü edebiyatçýlarýmýzdan A. Vahap Akbaþ'ý da unutmayan Candan, yazýsýnýn devamýnda A. Vahap Akbaþ'a Allah'tan rahmet dilerken Edebiyat Bülteni'nin hazýrlanmasýnda katký veren tüm dostlara teþekkür ediyorum." Ýfadelerine yer veriyor. Dergi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'nin Azap Ahmet Camii üzerindeki bürosundan ücretsiz olarak temin edilebilir. (Haber Merkezi) Doðu Türkistan 2015 e yasaklarla giriyor Yeni yasa 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüðe girecek. Yasanýn yürürlüðe girmesinden ardýndan ülkede gerilimin týrmanacaðý tahmin ediliyor. (Yeni Akit)

7 PERÞEMBE 1 OCAK Terminal kira ihalesi 4 saat sürdü 15 iþyeri 1.1 milyona ihale edildi Ýhale Ekrem Demirten baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda yapýldý. Ýhale Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Çorum un tanýnmýþ leblebici esnafýndan Galip Hýþýroðlu da ihaleye katýldý. Ýhaleye yoðun katýlým olurken, salon yetersiz kaldý. Sarýkamýþ Þehitleri için yürüyüþ G ençlik ve Spor Bakanlýðý koordinatörlüðünde Sarýkamýþ Harekâtýnýn 100. yýl dönümünde Kars Sarýkamýþ'ta yapýlacak olan Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü eþ zamanlý olarak 81 ilde gerçekleþtirilecek. Çorum'da 4 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Vali Ahmet Kara'nýn öncülüðünde Pir Baba Parký'ndan baþlayarak Þehitlik Anýtý'na kadar 'Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü' düzenlenecek. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürlüðü Çorumlular'ý Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü'ne davet etti. (Haber Merkezi) Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü eþ zamanlý olarak 81 ilde gerçekleþtirilecek. EROL TAÞKAN orum belediyesi tara- yeni terminalde Çfýndan bulunan iþ yerlerinin kira ihalesine yoðun katýlým oldu. 51 iþyerinden 15 tanesine talipli çýkarken, otobüs iþletmeleri ve hediyelik dükkanlar için talipli çýkmadý. 5 yýl süreyle kiralanan 15 iþyeri için teklif edilen kira yýllýk kira miktarý 1 milyon 111 bin 650 TL olarak gerçekleþti. Belediye Meclis Salonu'nda Ekrem Demirten baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda yapýlan Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti. ihaleye, çok sayýda kiþi katýldý. 8 nolu büfe 39 bin 100 TL'ye Hayri Özdemir, 31 nolu restoran 76 bin ztl'ye Burhan balcý, 7 nolu kafeterya 102 bin TL'ye Saffet Karakuþ, Salonun tamamen dolmasýna ve ilave sandalyeler konulmasýna nolu kafeterya 53,500 TL'ye Murat Doðan, 114 nolu araç bakým raðmen, 51 iþyerinden 36'sýna talipli çýkmamasý dikkat çekti. yeri 60 bin 500 TL'ye Erol Çýtak, 20 nolu araç kiralama ofisi 18 bin 100 Her bir dükkan için yapýlan ihalelerde 6 adet leblebici dükkaný yoðun bir rekabetle müþteri bulurken, 24 nolu dükkan 71 bin 250 TL'ye 8 taliplinin katýldýðý tuvalet ihalesi, 96 bin TL'den baþlayýp günün TL'ye Assam Turizm tarafýndan kiralandý. Gülþen Gýda, 25 nolu dükkan Gülþen Gýda tarafýndan 55 bin TL'ye, 26 en yüksek rakamýna ulaþýrken, 200 bin TL'ye Saffet Karakuþ tarafýndan nolu dükkan Hasan Karakuþ tarafýndan 55 bin 500 TL'ye, 27 nolu dükkan 32 bin TL'ye Gülþen Gýda tarafýndan, 39 nolu dükkan Ýsmail Hýþý- kiralandý. 11 adet otobüs yazýhanesi, 14 ilçe minibüs yazýhanesi, 8 hediyelik roðlu tarafýndan 62 bin 600 TL'ye, 40 nolu dükkan Hýþýroðlu Ltd. Þti. eþya dükkaný, 1 büfe, 1 emanetçi ve 1 kuaför iþyerlerine talepli çýkmadý. Otobüs ve ilçe minibüs firmalarýnýn temsilcileri, ihale salonuna ka- tarafýndan 101 bin TL'ye ve 41 nolu dükkan yine Hýþýroðlu Ltd. Þti. tarafýndan 145 bin TL'ye kiralandý. týldýklarý halde fiyatlarý yüksek bulduklarý için teklif vermedi. Ozulu nun söyleþisi 9 Ocak ta Çorum Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce programlanan 'Kültür Sohbetleri' kapsamýnda 02 Ocak 2015 tarihinde yapýlmasý planlanan 'Çorum'dan Yansýmalar' konulu sohbet etkinliði, kamuda yýlbaþý tatilinin uzatýlmasý Abdulkadir Ozulu nedeniyle 9 Ocak 2015 Cuma günü saat: 19.00'da düzenlenecek. Eðitimci-Araþtýrmacý-Yazar Abdulkadir Ozulu'nun konuþmacý olarak katýlacaðý söyleþi, Ulu Camii yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþecek. (Haber Merkezi) Ümmet Olma Sorumluluðumuz Özgür-Der Çorum Þubesi'nin düzenlediði 'Güncel Hayatta Kur'an-ý Kerim'in Yüklediði Sorumluluklar' üst baþlýklý seminerler dizisinde bu hafta 'Ümmet Olma Sorumluluðumuz' konusu ele alýnacak. 3 Ocak Cumartesi saat de Eðitim-Bir-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil ile Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ömer Kýlýç'ýn sunacaðý seminerde, Kur'an'a Göre Ümmet Kavramý, Ulus'tan Ümmete Müslümanlarýn Sorumluluklarý, Ümmet Maslahatýný Gözeten Cemaatler Olabilmek, Usuli'd-Din ve Siyasi Anlayýþýmýzýn Ümmet Oluþumuna Etkileri ele alýnacak. (Haber Merkezi) ÇKS müracaat süresi uzatýldý 30 Aralýk 2014 Tarih ve 29221(mükerrer) Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Çiftçi Kayýt Sistemi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikle 2015 Yýlý ÇKS müracaat süresi 30 Haziran 2015 tarihine uzatýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Yapýlan deðiþiklikle çiftçiler Çiftçi Kayýt Sistemine 30 Haziran a kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat edebilecekler. denildi. (Haber Merkezi) Çorum'un Sungurlu ilçesi Fen Lisesi öðrencileri Sarýkamýþ Harekatýný anmak için okul bahçesinde ders yaptý. Sarýkamýþ þehitlerini andýlar orum'un Sungurlu ilçesi Fen Lise- öðrencileri Sarýkamýþ Harekatý- Çsi ný anmak için okul bahçesinde ders yaptý. 11/C Sýnýfý öðrencileri ve Matematik Öðretmeni Mustafa Kurt tarafýndan Sarýkamýþ þehitlerini anmak için, bir ders saatini okul bahçesinde iþlemek istedikleri talebi Okul idaresince kabul edildi. Okul Müdürü Ahmet Yandým, "Öðrencilerimiz sembolikte olsa atalarýnýn çektiði sýkýntýlarý yaþamak ve yeni nesillere farkýndalýk oluþturmak için bu faaliyeti gerçekleþtirdiklerini söyledi. Sarýkamýþ harekatýnýn 100. Yýlý dolayýsýyla bir asýr önce vatan topraklarýna birer kar tanesi gibi düþen kardelenleri, 90 bin þehidimizi bugün burada kalbi vatan aþkýyla dolu öðrencilerimizle rahmetle yad ediyoruz. Onlar düþmana teslim deðil, Allah a teslim oldular dedi. Okul Müdürü Yandým, "Sarýkamýþ Harekatý zorlu kýþ þartlarýnda, maddi açýdan çökmüþ Osmanlý nýn ordusunu destekleyemediði bir dönemde yapýlan baþarýsýz bir harekattýr. Ancak Sarýkamýþ Harekâtý tarihimizin altýn sayfalarýndaki beyaz bir destandýr. Sonuç olarak Sarýkamýþ þu anda ayyýldýzlý bayraðýn sallandýðý Türk vatan sýnýrlarý içerisindedir diye konuþtu. Tarihini bilen bir toplum oluþturmak açýsýndan Türk tarihini genç öðrencilerimizin araþtýrmalarýný ve bu konuda okumalar yapmalarýnýn önemine deðinen yandým, öðrenci ve öðretmenlere kendilerine bu duygulu anlarý yaþattýklarý için teþekkür etti.(ýha) Öðrenciler bir ders saatini okul bahçesinde iþlediler.

8 8 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Halaçoðlu nun Osmanlýca yorumu HP Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu, Osmanlýca'nýn liselerde öðretil- bir iþe yaramayacaðýný söyledi. Mmesinin MHP Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu, Osmanlýca'nýn liselerde öðretilmesinin gündeme gelmesiyle ilgili, "Zaten üniversitelerde öðretiliyor. Tek problem lise öðrencilerine bu ne kadar yararlý olacak, ne iþlerine yarayacak" dedi. "OSMANLICA DÝYE BÝR DÝL YOK" Halaçoðlu, Alanya Belediye Baþkaný Adem Murat Yücel'i makamýnda ziyaret etti. Burada 1917 yýllarýnda Osmanlý döneminde yapýlmýþ Alaiye Sancaðý haritasýný inceleyen Halaçoðlu, gazetecilerin sorusu üzerine, Osmanlýca diye bir dil olmadýðýný, bunun adýna Osmanlýca Türkçesi denilebileceðini söyledi.(haber7) Ýstanbul, Ege, ODTÜ, ÝTÜ, Hacettepe, Boðaziçi, Bilkent, Koç, Sabancý ve Gazi üniversiteleri, dünyanýn en iyi üniversitelerine iliþkin sýralama sistemlerinde yer aldý. ODTÜ URAP Baþkaný Prof. Dr. Ural Akbulut, dünya üniversitelerini sýralayan kurumlar ARWU, Leiden, NTU (HEEACT), SciMago, QS, THE, Webometrics ve URAP'ýn 2014 yýlýndaki "en iyi üniversiteler" listelerine iliþkin rapor hazýrladý. Üniversitelerin sýralamasý, kaç kez ilk 500'de yer aldýðýna göre belirlendi. Eþitlik durumunda üniversitelerin URAP dünya sýralamasýndaki yerleri kullanýldý. Buna göre, 155 Türk üniversitesinin en az bir dünya sýralamasýnda yer aldýðý belirlendi. Dünyadaki 8 sýralama sisteminden en az birinde ilk 500'e giren 10 Türk üniversitesi, ODTÜ, Ýstanbul, Ege, ÝTÜ, Hacettepe, Boðaziçi, Bilkent, Koç, Sabancý ve Gazi oldu. ODTÜ, 8 sýralama sisteminin 6'sýnda (Urap, Leiden, Ntu, The, Qs, Webometrics) ilk 500'e girdi. Urap, Arwu, Leiden, Scimago, Webometrics listelerinde ilk 500'e giren Ýstanbul Üniversitesi bu yýl Webometrics'te 190'ýncý sýrada yer aldý ve Arwu'da Türkiye'den ilk 500'de yer alan tek üniversite oldu. Ege Üniversitesi, Urap ve Leiden'de; ÝTÜ Urap ve The; Hacettepe Kamu konutlarýnda yeni kira bedelleri urt içindeki kaloriferli konutlarda aylýk Ykira bedeli metrekare baþýna 3,05 lira olacak. Maliye Bakanlýðýnýn Milli Emlak Genel Tebliði (Sýra No: 367), Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, yurt içinde bulunan kerpiç, ahþap, baðdadi ve benzeri konutlarda aylýk metrekare baþýna 1,49 lira, kalorifersiz konutlarda 2,32 lira, kaloriferli konutlarda 3,05 lira kira bedeli alýnacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapýcý ya da her ikisinin de kurum ve kuruluþlarca karþýlandýðý konutlardan aylýk metrekare baþýna 0,28 lira alýnacak. Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluþlarca yapýlan gerçek giderlerin dikkate alýnarak kullanýcýlarýndan tahsil edilmesi esas olacak. Elektrik ve su sayacýnýn ayrýlamamasý halinde metrekare baþýna 0,62'þer lira, elektrik ve su sayacýnýn her ikisinin de ayrýlamamasý halinde 1,24 lira, konutlarda kullanýlan suyun þehir þebekesi dýþýnda kaynaklardan (kuyu, artezyen, kaynak suyu gibi) karþýlanýyor olmasý halinde ise 0,31 lira ilave kira bedeli tahsil edilecek. Yakýtý kurum tarafýndan tedarik edilen konutlar Yakýt maliyetlerindeki artýþlar dikkate alýnarak, yurt içindeki kaloriferli kamu konutlarýndan yakýtý kurum ve kuruluþlar tarafýndan tedarik edilenlerde oturanlardan ýsý pay ölçer veya kalorimetre cihazý montajý yapýlmamýþ konutlarda, her bir metrekare için 15 Ocak 2015'ten itibaren metrekare baþýna 1,24 lira yakýt bedeli alýnacak. Isý pay ölçer veya kalorimetre cihazý montajý uygulamasýnýn ülke genelinde henüz tamamlanmadýðý ve kontenjan ve metrekare yakýt bedeli uygulamasýnýn da devam ettiði dikkate alýnarak, ýsý pay ölçer veya kalorimetre cihazý montajý yapýlmýþ konutlarda; belirtilen yakýt bedelinin üç katýný geçmemek kaydýyla, baðýmsýz bölümün tüketimi oranýnda hesaplanan yakýt bedeli konutta oturanlardan Dünyanýn en iyi üniversiteleri arasýna girdiler Kepek saçlara zarar verebiliyor zmanlar en sýk görülen saç sorunlarýný anlattý. Der- Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Ne- Umatec jat Ertek, "En sýk görülen saç sorunlarý þunlardýr; Saçla ilgili birçok hastalýklar vardýr. Bunlar doðrudan doðruya saçlara ait mikroplu bir takým hastalýklar olabildiði gibi, vücudun bütününü ilgilendiren birtakým hastalýklar da saçlar üzerinde zararlý etkiler yapabilir. Bu arada, vücudun bakýmýna, besleniþine baðlý olan açlýk, vitaminsizlik gibi haller, þeker hastalýðý gibi bünye bozukluklarý saçlara zarar verebilir. Baþlýca hastalýklar, saç dökülmesi, saçkýran hastalýðý, kepek (sebore) hastalýðýdýr.''dedi. "Latince ismi Pityriasis capitis olan kepek, basit bir þekilde anlatmak gerekirse ölü hücrelerin dökülmesidir." Diyen Dr. Ata Nejat Ertek, "Dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde 40'ý herhangi bir dönemde kepeklenme sorunu ile karþýlaþmaktadýr. Özellikle kepek problemi koyu renkli kýyafetler giyildiðinde belirgin hale gelir. Birçok insan kepek problemini ya saçlarýný çok yýkamaktan ya da az yýkamaktan dolayý kaynaklandýðýný düþünürler. Saç düzenli olarak þampuan ile yýkanmazsa, kafa derisinde ki yað hücreleri kepek oluþmasýna neden olabilir. Öte yandan saçý sýk sýk þampuanlamak da kafa derisini tahriþ edip kepeðe neden olabilir. Bunun yaný sýra,havalarýn soðumasý ile genellikle kýþ aylarýnda cilt kurur. Cildin kurumasý saç derisinde kepeklenme ve kaþýnmanýn en büyük nedenidir.'' diye konuþtu. Dermatoloji Uzmaný Dr.Ata Nejat Ertek, açýklamasýný þöyle sürdürdü; ''Az su içmek cildi kurutur ve iþte bu nedenle su içmekle kepek arasýnda bir baðlantý kurulabilir. Yeterince su içmiyorsanýz kepek sorunu yaþayabilirsiniz demektir. Az su içmek dýþýnda stres ve kaygý da cilt sorunlarýný daha da kötüleþtiren faktörlerdir. Kepeklenmeye sebep olan hastalýklar ise; saç egzamasý, sedef hastalýklarý, sinirsel egzama ve mantar hastalýðýdýr. Eðer vücudunuzda egzama varsa bu durum kafa derinizde kepeðin geliþmesine öncülük edebilir. Çeþitli mantar ve deri hastalýklarýnýn saçlardaki kepekleri arttýrdýðý bilinmektedir. Özellikle çeþitli egzama türleri ve malasezya mantarý adlý rahatsýzlýklarda maalesef saç diplerinde soyulmalar ve aþýrý deri dökülmesi görülebilmektedir. Kepeðin zararlarý arasýnda sayýlabilecek temel sorun, bu beyaz yaðlý oluþumlarýn saç derisinde kaþýntýya neden olmasý ve kiþinin de saçlý deriyi kaþýrken bölgeye zarar vermesidir.kepek, bulaþýcý veya ciddi bir hastalýk deðildir. Fakat, kepeði önlemek için saç derisine gerekli bakýmý yapmak gereklidir. Gün içinde farkýnda olmadan sürekli kaþýnan saçlý deride yaralar oluþabilir ve bu açýk yaralara da dýþ ortamdaki mikroplar kolayca yerleþerek enfeksiyon oluþmasýna sebep olabilir.'' Dr.Ata Nejat Ertek, kepeðin doðrudan dökülme problemine neden olabilecek bir sorun olmadýðýný ancak saç köklerinin zaman içinde zayýflamasýna neden olarak koparak dökülmeleri arttýrabildiðini ifade ederek, "Kepek nedeniyle saç derisini sürekli kaþýmak tahriþe neden olabilir ve saç köklerini zayýflatýr. Kepeklenme ve saç Üniversitesi Leiden ve Scimago; Boðaziçi, Bilkent, Koç ve Sabancý üniversiteleri The ve Qs'de; Gazi Üniversitesi ise Leiden'de yer dünyanýn en iyi 500 üniversitesine arasýna girdi. ODTÜ bu yýl The'da 85. sýradan ilk 100'e girerken, Ntu'da ilk 500'de yer alan tek Türk üniversitesi oldu. Türkiye'deki 14 üniversite, ise dünya sýralamalarýndan en az birinde arasýna girdi. En az bir sýralamada arasýna giren 29 üniversite bulunuyor. 23 üniversite ise en az bir sýralamada arasýna yer aldý. Toplam 76 üniversite, dünyanýn en iyi yüzde 10'luk diliminde yer alma baþarýsýný gösterdi. 5 YIL ÖNCESÝNE GÖRE DAHA ÝYÝ ODTÜ URAP Baþkaný Prof. Dr. Akbulut, dünya sýralamalarýnýn ilk ortaya çýktýðý yýllarda Türk üniversitelerinin, geliþmekte olan diðer ülkelere oranla listelerde oldukça hýzlý yükseldiðini ancak son yýllarda yükselme hýzýnda bir yavaþlama görüldüðünü söyledi. Dünya sýralamasýna iliþkin 8 listenin tümünde ilk 500'e girebilen bir üniversitenin henüz bulunmadýðýný bildiren Akbulut, Türkiye'deki üniversite sayýsý arttýkça dünya sýralamalarýnda ilk 2000'e giren üniversite oranýnýn da arttýðýný anlattý. "Önümüzdeki yýllarda 5-6 sýralama listesinde, ilk 500'e giren üniversite sayýmýzý arttýrýp üniversiteye ulaþmayý hedeflemeliyiz ki ilk 100'de 4-5 üniversitemiz olabilsin" ifadesini kullanan Akbulut, ilk 500'deki üniversite sayýsýnýn artmasý için üniversitelerin, mutlaka uluslararasý saygýn dergilere yönelmesi gerektiðini vurguladý. Akbulut, akademisyenlerin çalýþmalarýnýn en saygýn dergilerde yayýnlamasý için her üniversitede teþvik primi verilmesini, var olanlarýn da miktarýnýn arttýrýlmasýný önerdi. Yayýn teþvik priminin, derginin etki deðerine göre hesaplanmasý gerektiðini belirten Akbulut, etki deðeri en yüksek dergilerin ilk yüzde 5'lik dilimine girenlere verilecek pirimin, normalin 2-3 katýna çýkartýlmasýnýn yararlý olacaðýný vurguladý. Akbulut, etki deðeri çok düþük dergilerde çýkan makalelere teþvik primi verilmemesi gerektiðini de vurgulayarak, bu tür makalelerin, çok az ya da hiç atýf almadýðý için üniversitelerin yayýn baþýna düþen atýf sayýlarýný düþürdüðüne dikkat çekti. Akbulut, üniversitelerin hem uluslararasý makale sayýlarýný hem de saygýn dergilerdeki atýf sayýlarýný arttýrýp dünya sýralamalarýnda yükselebileceklerini vurgulayarak, "Bu hedef, üniversiteler için ulaþýlamaz deðil. Akademisyenler ve üniversite yönetimlerinin ortak çabasýyla gerçekleþebilir. Bunu Çin ve Singapur baþardý ve ardýndan Rusya gerekli çalýþmalarý baþlattý. Bizim üniversitelerimiz de baþarabilir" ifadesini kullandý.(trthaber) tahsil edilecek. Ancak, kamu kurum ve kuruluþlar, yakýt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakýt bedeli tahsil edebilecek. Yakýtý kurum ve kuruluþlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullaným alanlarýndaki aydýnlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluþlarca karþýlanýyor olmasý halinde, bu giderler karþýlýðýnda kira ve yakýt bedellerine ek olarak her bir metrekare baþýna 15 Ocak 2015'ten itibaren metrekare baþýna 0,13 lira alýnacak. Öte yandan Milli Emlak Genel Tebliði (Sýra No: 360) yürürlükten kaldýrýldý.(aa) Skandal Filistin kararý srail'in 1967 öncesi sýnýrlara çekilmesi ve Ýbaðýmsýz Filistin devletinin kurulmasýný öngören tasarýsý oylandý. Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýndan çekilmesi ve baþkenti Doðu Kudüs olan baðýmsýz Filistindevletinin kurulmasýný öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarýsý kabul edilmedi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada 8 ülke lehte oy kullanýrken ABD ve Avusturalya tasarýya ret oyu verdi. Ýngiltere, Litvanya, Nijerya, Güney Kore ve Ruanda ise çekimser kaldý. Evet oyu kullanan ülkeler ise Fransa, Ürdün, Þili, Arjantin, Çad, Lüksemburg, Çin ve Rusya oldu. Tasarý, kabul için gerekli olan 9 oyu saðlayamadý.(aa) dökülmesi arasýndaki iliþki bu þekildedir. Saç derisindeki kaþýmaya baðlý tahriþ nedeniyle dökülen saçlarýn yerine zaman için yenileri çýkacaktýr. Sýk aralýklarla saç boyasý uygulamasý ve saç rengini keskin þekilde deðiþtirmek, güçlü ve saçý yýpratýcý kimyasal kullanýmý gerektirdiði için saça zarar vermektedir. Saçý þekillendirmek için kullanýlan doðal olmayan saç þekillendiriciler saç derisinde alerjik tepkiye neden olabilir veya bu ürünlerin çok fazla kullanýmý saç derisini tahriþ edebilir. Ayrýca, sýk aralýklarla fön çekme ve saçý þekillendirme saça zarar vermektedir. Þekil veren ve saç kurutan aletler, ýsýndan dolayý saçlara zarar verir. Sýcak uygulamalar sonucu saç var olan nemini ve esnekliðini kaybeder. Saçlarýn hep toplanmasý sakýncalýdýr. Saçlarýnýzý ara sýra serbest býrakarak hava almasýný saðlamalýsýnýz. Öncelikle beslenmeye dikkat etmek gerekir. Çünkü beslenmede problem varsa bundan ilk etkilenecek organýnýz saçlarýnýzdýr. Ýþlenmiþ hazýr gýdalardan uzak durmak, bol bol su içip, meyve sebze tüketmek önemlidir. Protein, vitamin ve mineraller açýsýndan zengin bir beslenme düzeni tercih edin. Aþýrý miktarda zararlý kimyasal içeren þampuanlardan uzak durun. Saçlar yýkanýrken deri kýsmý çok hýrpalamamaya özen gösterin. Saçlarýnýzý yýkarken týrnaklarýnýzla birlikte saç derinizi çok ovalarsanýz saç deriniz kalkar ve kepek oluþumu görülür. Saçýn hangi aralýklarla þampuanlandýðý kadar, þampuanlarken saç derisine masaj yapýlmasý ve ardýndan bol suyla saçta þampuan kalmayacak þekilde iyi bir durulama yapýlmasý da önemlidir." þeklinde konuþtu. (ÝHA)

9 Antibiyotik yerine meyve rip ve nezle gibi hastalýklarda hemen antibiyo- kullanmayýn. Gtik Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Erhan Sert, grip ve nezle gibi hastalýklarda yatak istirahati ve vücut direncini arttýrmak için meyve ve sebze yenilmesini, 4-5 gün sonra hastalýðýn geçmemesi durumunda hekim kontrolünde antibiyotik alýnmasýný önerdi. Antibiyotik kullanýmý hakkýnda uyarýlarda bulunan Dr. Erhan Sert, "Kýþýn ortaya çýkan soðuk algýnlýklarýnýn çok büyük kýsmý viral kökenli soðuk algýnlýklarýdýr. O nedenle virüslere karþý antibiyotiklerin hiçbir faydasý yoktur. Gribal viral, nezle benzeri hastalýklar ortaya çýktýðýnda hemen antibiyotiklere yüklenilmemesi gerekir. Basit soðuk algýnlýklarýnda mümkün olduðunca bol sývý tüketimi, bunun dýþýnda basit ateþ düþürücü, aðrý kesiciler alýnabilir. Biraz yatak istirahati yeterli faydayý saðlayabilir. Bunun yaný sýra, vücut direncini saðlam tutmak açýsýnda bazý meyve ve sebze suyunu yada kendisini tüketmek bu dönemlerde faydalýdýr" dedi. Dr. Erhan Sert bulunulan ortama giyinilmesini tavsiye ederek, "Özellikle bu zamanlarda soðuk, sýcak farklarý çok fazladýr. Dýþarýsý çok soðuk, içerisi çok sýcak olabilmektedir. Kiþilerin içeriden dýþarýya çýktýklarýnda soðuk algýnlýklarýna kapýldýðýný görüyoruz. Kiþilerin bulunduklarýný ortamýn sýcaklýklarýna göre üstüne takviye edip ya da çýkararak bulunduðu ortama uyum saðlamalarýnda fayda var. Sýcak havada mümkün olduðu kadar üstlerini açmalarý, dýþarýda ise yeterli giyinmelerinde fayda var" diye konuþtu. Grip ve nezle gibi hastalýklarda 4-5 gün sonra düzelme görülmemesi durumunda hekime gidilerek antibiyotik tedavisine baþlanýlmasýný öneren Dr. Sert, þöyle konuþtu: "Antibiyotikler genelde 4 ya da 5 günden fazla devam eden hastalýklarda gerekebilir. Tabi ki bütün hastalýklar gribal deðildir. Eðer çok yüksek ateþ veya öksürük, týkanma, nefes darlýðý gibi þikayetler varsa bir doktora giderek enfeksiyonun þiddetine göre uygun antibiyotiðin seçilmesi gerekir. Her antibiyotik her enfeksiyonda uygun deðildir. Bunun için en uygun ilaç seçilmelidir. Grip benzeri veya nezle benzeri hastalýklarda da 4-5 günden sonra eðer düzelme belirtisi görmüyorlarsa, hastalýk ilerliyor gibi düþünüyorlarsa bir hekime giderek antibiyotik baþlanmasýnda fayda var."(dha) 2014 ün en popüler konularý oogle, 2014'ün popüler Gkonularý için özel logo hazýrladý. Google, ana sayfasýndaki logonun üzerine týklandýðýnda, katýlýmcýlarýn yeni yýlý kutlanýrken, "2014'ün Trend Olan Konularý" baþlýðý altýnda ülkelere göre olaylar sýralanýyor. Listede Türkiye'de en popüler olaylar sýrasýyla "seçim sonuçlarý", "Dünya Kupasý", "Soma", "Flappy Bird" ve "Kobani" oldu. "Dizi", "film", "kiþiler", "nasýl yapýlýr", "televizyon programlarý", "yemek tarifi", "yükselen aramalar" ve "þarký" baþlýklarý altýnda önemli olaylar sýralandý. Dünya genelinde ise aþbakan'dan TÜSÝAD'a BtepkiBaþbakan, 22 Ocak'taki TÜSÝAD genel kuruluna katýlmayacak. Baþbakanlýk kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, göreve gelir gelmez, ilk görüþmelerinden birini, gelen talep üzerine TÜSÝAD Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptý. Görüþmede, hükümet-sivil toplum iliþkilerinin nasýl olmasý gerektiði konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunulduðu belirtildi. Kaynaklar, AK Parti hükümetlerinin, 12 yýllýk iktidar döneminde iþ dünyasýna yakýn önem verdiðini belirterek, Türk sanayicisinin, bu dönemde, AK Parti hükümetlerinin tüm dünyada takdir gören politikalarý sayesinde, ticaret alanýnda, ekonomide baþarýlara imza attýðýna iþaret etti. TÜSÝAD Baþkaný'nýn geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamalar, yeni Türkiye'yi anlamakta zorluklar yaþadýðýný ortaya koydu deðerlendirmesinde bulunan yetkililer, þu deðerlendirmeyi yaptýlar: Hala eski Türkiye akýþkanlýklarýyla hareket edildiðini görüyoruz. 12 yýl boyunca içeriden ve dýþarýdan birçok vesayet odaðýyla mücadele edildi. Artýk hukuk devletinin kurallarý ve demokratik süreçler, halktan meþruiyetini alan iktidarýn yetki kullanmasý üzerine kurulu bir süreç var. Ancak TÜSÝAD hala eski alýþkanlýklarýný terk edemiyor. Bütün diyalog süreci ve her türlü iletiþim kanallarýnýn açýk olmasýna raðmen dýþarýdan verilen mesajlarla Türkiye de siyasi süreçlerin nasýl yürümesi gerektiðine dair görüþlerini dikte etmeye çalýþýyor. PERÞEMBE 1 OCAK Baþbakan TÜSÝAD a tepki gösterdi zmanlar, daha fazla saðlýk Uharcamasýnýn daha fazla sorun olduðunu söyledi, hastalýklara dikkat çekti. Yeni yýlýn yeni umutlar olduðunu hatýrlatan Dr. M. Emin Dinççað, "Ancak, geliþen teknoloji ve artan nüfus, nüfus artýþýnýn getirdiði ihtiyaçlar, tüketimin artmasý, çevre kirliliði, bozulan ekolojik dengeler, küresel ýsýnma, yeni yýlda yeni sorunlar demektir yýlýnda, insan ömrünün uzamasý nedeniyle daha çok demans, daha çok alzheimer hastalýðý bekliyoruz. Obezite daha artacaktýr. Daha çok diyabet hastasý ortaya çýkacaktýr. Hipertansiyon, kalp damar hastalýklarý ve buna baðlý ölümler artacaktýr. Ama insan ömrü daha çok uzayacak, daha çok saðlýk hizmetine ihtiyaç duyulacak, saðlýk harcamalarý daha da artacak, saðlýk bütçeleri daha çok açýk verecektir. Eðitim düzeyinin artmasý, kitle iletiþim araçlarýnýn daha çok kullanýlmasý, saðlýk alanýnda beklentiyi yükseltmiþtir. Vatandaþ daha bilinçli olup,talepleri artmýþtýr.daha iyi saðlýk hizmeti ve daha kaliteli yaþam istemektedir.ýnsan ömrünün uzamasý dolayýsýyla,bu yeni yýlda daha çok harcama ve daha çok yatýrým talebi demektir.tüm dünyada saðlýk hizmetleri 2014'ün popüler konularý, "Robin Williams", "World Cup", "Ebola", "Malaysia Airlines" ve "ALS Ice Bucket Challenge" olarak yer aldý. "Doodle" uygulamalarý, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kiþilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlýyor. Ýnternet kullanýcýlarý, özel tasarýmlý logonun üstüne týklayarak, o güne, kiþiye ve konuya özel, daha ayrýntýlý bilgilere eriþebiliyor.(haber7) oldukça pahalý hizmetlerdendir. Dolayýsýyla, bu artan talep ve giderler için yeni tedbirler alýnacaktýr" dedi. Dr. Dinççað, "Küresel ýsýnma nedeniyle, ekolojik dengeler bozulmuþ, dünya genelinde ciddi iklim deðiþiklikleri yaþanmaktadýr. Günümüzde Ebola virüsü gibi yeni hastalýk yapýcý etkenlerin çýkmasý beklenmelidir. Çevre hýzla kirlenmektedir. Endüstrinin kullandýðý kimyasallar, kirli teknoloji, fosil yakýtlarýn atýklarý, insan saðlýðýný olumsuz etkilemektedir ve hastalýklarýn artmasýna neden olacaktýr. Topraðýn, suyun, yiyeceklerin kirlenmesi de kanser hastalýðýnýn artmasýna neden olacaktýr. Ucuz ve daha çok üretim arzusu, endüstride daha çok kimyasal ve insan saðlýðý için tehdit oluþturabilecek kimyasallarýn kullanýlmasýna yol açmaktadýr. Bu kimyasallar, saðlýðý tehdit etmektedir. Basýnda, kanser yapan ayakkabý gibi medyatik olabilenler dýþýnda, bugün hayatýmýzda kullandýðýmýz, banyo perdesinden ev tekstiline kadar, sabun, þampuan, diþ fýrçasý, tarak ve su içtiðimiz plastik kaplara kadar pek çok üründe ayný þekilde kanserojen olabileceði düþünülen kimyasallar bulunmaktadýr" diye konuþtu. Ýþ dünyasý örgütünün, yürüyen hukuki süreci etkileyecek kanaatler beyan etmesinin de kabul edilemeyeceðinin altýný çizen yetkililer, "Kaldý ki bu örgütün bazý üyelerinin baþta Gezi Olaylarý olmak üzere gerektiðinde nasýl hukuk dýþý yöntemlerle ülkede siyasete þekil vermeye, siyaset mühendisliði yapmaya çalýþtýðýný onlarca kez gördük" ifadesini kullandý. Yetkililer, Davutoðlu nun da bu çerçevede daha önce katýlým yönünde kanaati olmasýna raðmen TÜSÝAD Genel Kurulu'na katýlmama kararý aldýðýný ifade ederek, Anlaþýlmasý gereken husus, TÜSÝAD ýn kimi muhatap aldýðý deðil kimin TÜSÝAD ý muhatap aldýðýdýr deðerlendirmesini yaptý.(trthaber) Saðlýk harcamalarý artýyor ürk Hava Yollarý'nýn web sitesinden Tonline olarak bilet almak için iþlem yapanlar ilginç bir ayrýntýyla karþýlaþýyor. Bilet ve rezervasyon iþlemleri ile ilgili irtibat kuracak yolcunun bilgilerinin alýndýðý bölümünde bulunan telefon bilgisinin yer aldýðý ülke telefon kodlarýnda Filistin'in uluslararasý telefon kodunun yanýnda, "Ýþgal altýndaki Filistin topraklarý" yazýsýnýn yer almasý dikkat çekiyor. "NELER YAPMALIYIZ?" Doðal olanýn tercih edilmesi gerektiðini hatýrlatan Halk Saðlýðý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. M. Emin Dinççað, "Stresten uzak durabilmeyi bilmeli, gürültüden kaçabilmeli, saðlýklý beslenmeli, düzenli ve periyodik spor yapabilmeli, iþ ortamýnda daha az bilgisayar kullanabilmeli, iþ ortamýnda daha rahat koltuklarda oturup, zaman zaman hareket edebilmeli. Tükenmiþlik sendromuna karþý tedbir alabilmelidir. Boþ zamanlarda þehir dýþýna çýkýp,kýrsal alanlarda vakit geçirebilmeli" þeklinde konuþtu. "DOÐAL KAYNAKLARI DAHA VERÝMLÝ KULLANABÝLMELÝ" Daha az tüketilmesi gerektiðinin altýný çizen Dr. Dinççað, konuþmasýný söyle tamamladý: "Lüks tüketimden kaçýnýlmalý, tasarruf tedbirlerine uyulmalý, gençlere ve çocuklara spor yaptýrýlabilmeli, aile ortamýna önem verilmeli, sosyal iliþkiler güçlendirilmelidir. Koruyucu saðlýk tedbirleri alarak daha az hasta olmalýdýr yýlýnýn daha iyi geçmesi ancak bilinçli ve tedbirli olmak ile mümkündür."(ýha) THY'den Ýsrail'e çok anlamlý gönderme Filistin'in uluslararasý telefon kodu olan 970'in yanýndaki ifade, THY'nin uluslararasý web sitesinde de Ýngilizce olarak da yer alýyor. Ýsrail'in geçtiðimiz aylarda Gazze'ye yönelik gerçekleþtirdiði operasyonlar sýrasýnda yurtdýþýnda yaþayan Ýsrailli vatandaþlara 'Ülkenize gelin, savaþýn' çaðrýsýnýn ardýndan, Türk Hava Yollarý Tel Aviv seferlerini iptal ederek Türkiye'den Ýsrail'e uçuþlarý belli bir süre engellemiþti.(haber7)

10 10 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Çorum a Turizm Danýþma Bürosu RECEP MEBET Turizm Danýþma Bürosu, 2015 yýlýyla birlikte hizmete açýlacak. Danýþma Bürosu, Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Anitta Otel arasýndaki parka yapýldý. Turizm Danýþma Bürosu, yakýnda Ýnönü Caddesi nde hizmete sunulacak. Çorum Valiliði, 2015 senesini turizm açýsýndan atýlým yýlýna dönüþtürmeyi hedefliyor. Yeni tanýtým filminin yaný sýra fuar ve organizasyonlarla Çorum u dünyaya tanýtmayý planlayan Valilik, þehir giriþinde Turizm Danýþma Bürosu açmaya hazýrlanýyor. Çorum Belediyesi nin katkýlarý ile inþaa edilen Turizm Danýþma Bürosu, yakýnda Ýnönü Caddesi nde hizmete sunulacak. Donatým ve iþletmesi Kültür ve Turizm Müdürlüðü nce gerçekleþtirilecek olan Danýþma Bürosu, Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Anitta Otel arasýnda kalan park içinde hizmet verecek. Çorum þehir merkezine gelen yerli ve yabancý turistlerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini saðlayacak büroda bir enformasyon memuru görev yapacak. Çorum u tanýtan turizm materyallerinin daðýtýmýnýn da yapýlacaðý danýþma bürosu ilerleyen günlerde faaliyet göstermeye baþlayacak. Karayollarý ndan Osmancýk Caddesi ne 2 yeni üst geçit DENÝZ URAL Osmancýk Caddesi ne yapýlmasý planlanan 2 üst geçitten ilki tamamlandý. Karayollarý Bölge Müdürlüðü tarafýndan Osmancýk Caddesi üzerinde Köroðlu Camii yanýna üst geçit yapýldý. Halkýn talepleri doðrultusunda projelendirilen üst geçitlerden diðerinin ise ayný cadde üzerinde Yumurta Ýlkokulu civarýna yapýlacaðý öðrenildi. Trafiðin yoðun olduðu bölgelerde yayalar için tedbirler alan Karayollarý nýn ihtiyaç hissedilen diðer noktalarda da çalýþma yaptýðý bildirildi. Çorum da halk pazarlarýnýn kalbi olan Çarþamba Pazarý, hareketli günlerinden birini yaþadý. PAZAR FÝLESÝ DENÝZ URAL Çarþamba Pazarý nda dün alýþveriþ hareketliliði yaþandý. Evinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Terminal yanýnda kurulan Çarþamba Pazarý nýn yolunu tuttu. Havanýn soðuk ve yaðýþlý olmasý nedeniyle satýþlarda zaman zaman durgunluk yaþandýðýný belirten esnaf, ilerleyen günlerde hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundular. Pazar esnafý, hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundu. Vatandaþlar, evlerinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak için alýþveriþ yaptý. ÜRÜN Yumurta Ýlkokulu civarýna da üst geçit yapýlacaðý öðrenildi. Osmancýk Caddesi ne yapýlmasý planlanan 2 üst geçitten ilki tamamlandý. Karayollarý tarafýndan Osmancýk Caddesi üzerinde Köroðlu Camii yanýna üst geçit yapýldý. Mandalina Portakal Elma Ayva Muz Nar C. Hurmasý Kivi Nar Patates Soðan Domates Dereotu Ispanak Kabak Bal Kabaðý Biber Dolma Biber Karnýbahar Brokoli Kýrmýzý Lahana Salatalýk Patlýcan Pýrasa Lahana Marul Turp Limon Maydanoz Havuç Sarýmsak Kestane Kültür Mantarý FÝYATI (kg) : 0,50 Kr : 0,75 Kr : 1 TL : 1,5 TL : 3 TL : 2 TL : 1,5 TL : 4 TL : 2 TL : 1 TL : 0,50 Kr : 1,5 TL : 75 Kr : 1 TL : 1,5 TL : 1 TL : 2,5 TL : 2 TL : 2 TL : 1,5 TL : 1 TL : 2 TL : 1,5 TL : 1,5 TL : 2 TL : 1,5 TL : 1 TL : 1,5 TL : 50 Kr : 1 TL : 5 TL : 5 TL : 3 TL

11 PERÞEMBE 1 OCAK Paþabahçe den Alacahöyük serisi Hitit mirasý camda hayat buldu RECEP MEBET Tarihi Hitit figürlerinden esinlenerek tasarlanan Alacahöyük Serisi cam eþyalar, Paþabahçe Maðazalarý nda görücüye çýktý. Paþabahçe, tarihin ustalýkla cama yansýtýlan izlerini evlerine taþýmak isteyenlere çok özel bir seri hazýrladý. Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu nun yeni serisi Alacahöyük, þýklýðýyla dikkat çekiyor. Anadolu nun önemli tarihi merkezlerinin simgelerini ürünlerine taþýyan Paþabahçe, Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu na yeni bir seri daha ekledi. Çorum da yer alan ve Hititler in önemli merkezlerinden biri olan Alacahöyük teki buluntulardan esinlenerek tasarlanan yeni seri, tarihe ilgi duyanlarýn gözdesi olacak. Alacahöyük serisindeki ürünlerde, Hitit Uygarlýðý ve sanatýnýn simgesi olan Güneþ Kursu ile kalýntýlarda sýkça rastlapaþabahçe, Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu na Alacahöyük Serisi ni ekledi. nan ve kutsal olduðuna inanýlan Geyik Heykeli YOR motifleri de yer alýyor. Alacahöyük, Çorum ili, Alaca ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alýel imalatý camdan üretilen serideki ürünlerin üzerindeki kabartyor. ma desenlerin tümü yine el iþçiliði ile yaldýz ve eskitme kullanýlarak Alacahöyük te gerçek anlamda sistematik kazýlar 1935 yýlýnda dekore ediliyor. Kurþun ve kalay karýþýmý metal parçalarýn bakýr okatatürk ün emri, Türk Tarih Kurumu nun desteðiyle baþlatýldý. sit ile kaplandýðý seri; Alacahöyük Lebes, Alacahöyük Tabak, AlacaAlacahöyük ün ünlü buluntularýndan tunç geyik ve boða heyhöyük Kase ve Alacahöyük Þiþe ürünlerinden oluþuyor. kelcikleri dönemin dini inançlarý ile ilgili simgeler. Eski Tunç ÇaAnadolu Koleksiyonu nda ayrýca Güneþ Kursu desenli vazo ve ðý na (M.Ö ) ait mezarlardan çýkan bu buluntular, karmaþekerlik de yer alýyor. þýk döküm tekniklerinin geliþkinliðine iþaret eder. Özellikle Hitit önanadolu MÝRASI CAMDA HAYAT BULUYOR cesi, Hatti kültürüne ait kral mezarlarý ve diðer buluntularý, arkeolojik açýdan son derece önemli bir yere sahip. Anadolu, farklý soylardan insanlarýn, farklý zamanlarda, farklý dillerde ve farklý inançlarda varolduðu ortak bir yurdun adý. Alacahöyük Serisi nde yer alan kase, lebes, þiþe ve tabak gibi ürünler, el imalatý camdan üretiliyor. Üzerindeki rölyef desenlerin tühititler, Helenler, Karyalýlar ve Likyalýlar, Trakyadan gelip mü el iþçiliði ile yaldýz ve eskitme kullanýlarak dekorlanýyor. Anadolu içlerini yurtlanmýþ Frigler, doðuda Urartular ve daha birçoklarý... Metal parçalarýn formu, Alacahöyük buluntularýndan; uygulanan desen, güneþ kursu dokusundan referans alýndý. Kurþun ve kalay Zamanýn sonsuzluðunda bu topraklarda izlerini býrakanlar ve alaþýmý metal parçalar, bakýr oksit kaplandý. sýrlarýn evrensel dilini, Anadolu nun gizeminde saklayanlar artýk Paþabahçe nin Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu için sýnýrlý sayýda Anadolu Koleksiyonu nda yer alan Güneþ Kursu desenli vazo ürettiði ürünlerinde camýn büyülü dünyasýnda gizleniyorlar. ve þekerlik de göz kamaþtýrýyor. Koleksiyonda, Anadolu topraklarýndaki tarihi eserlerde bulunan El imalatý cam üzerinde kullanýlan motif, Hititlerde evrenin gizemli simgesel motiflerin kullanýldýðýný belirten tasarýmcýlar, açýksimgesi olan dinsel sancak Güneþ Kursu ndan alýntýdýr. lamalarýnda þu bilgilere yer verdiler: Hatti sanatý ürünü olan tunç sancak, Çorum Alacahöyük te bu Paþabahçe, tarih, kültür ve cam koleksiyonlarý ile kültür miralunmuþ olup M.Ö e tarihlenir. Söz konusu eser Ankara sýmýza sahip çýktýðýný ispatlýyor. Koleksiyonlarýmýzda, üzerinde yaanadolu Medeniyetleri Müzesi nde sergileniyor. þadýðýmýz topraklardaki farklý kültürlerin bir arada yaþayabilmesini saðlayan sabýr ve uzlaþma becerisini, cam objeler üzerindeki çeþitli desenlerle anlatmayý denedik. Paþabahçe Maðazalarý nda satýþa sunulan yeni ürünlerimizde, Anadolu ve bölge coðrafyasýndaki uygarlýklara ait tarihi eserlerdeki simgesel motiflere yer verdik. Vazo, kase, mumluk, tabak ve kutu gibi dekoratif kültür ürünlerini içeren Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonumuzda Asur, Frig ve Hitit döhürriyet Parký arkasýnda bulunan hayrat çeþmesinin bakýma alýnarak temizlenmesi istendi. nemi arkeolojik motifleri ile Hasankeyf Antik Kenti ndeki motifler kullanýldý. Tarihi Hitit figürlerinden esinlenerek tasarlanan Alacahöyük Serisi cam eþyalar, Paþabahçe Maðazalarý nda görücüye çýktý. Güneþ Kursu iþlemeli þekerlik Vazo üzerine iþlenmiþ güneþ kursu Alacahöyük Serisi cam eþyalar, Paþabahçe Maðazalarý nda satýþa sunuldu. Alacahöyük teki buluntulardan esinlenerek tasarlanan yeni seri beðeni topladý. Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu nda yer alan ürünler sýnýrlý sayýda üretiliyor. ALACAHÖYÜK SERÝSÝ GÖZ KAMAÞTIRI- Paþabahçe, tarihin ustalýkla cama yansýtýlan izlerini evlerine taþýmak isteyenlere çok özel bir seri hazýrladý. Bu görüntü yakýþmýyor DENÝZ URAL Hürriyet Parký arkasýnda bulunan hayrat çeþmesinin bakýma alýnarak temizlenmesi istendi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Halk Otobüsleri Merkez Duraðý karþýsýnda yer alan çeþmenin bakýmsýzlýðýndan dert yandýlar. Yo s u n l a r l a kaplanan çeþmenin çevresinin kirlilikten karardýðýný anlatan vatandaþlar, Bu görüntü Çorum a yakýþmýyor açýklamasýnda bulundular. Yosunlarla kaplanan çeþmenin çevresinin kirlilikten karardýðý belirtildi. Ye t k i l i l e r e seslenen vatandaþrek hizmete sunulmasýný talep ettiler. lar, çeþmenin acilen temizlenip yeniden düzenlene-

12 12 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Eðitim sisteminde hasar büyük illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, eðitimin Mmeselelerinin tartýþabileceði saðlýklý ortamýn hýzla oluþmaya baþladýðýný söyledi. Bakan Avcý, "Son dönemde ülkemizde demokrasi ve özgürlükler alanýnda yaþanan normalleþme süreciyle birlikte toplum olarak birtakým vesayetçi zihinsel bariyerlerin aþýlmasýnda önemli ilerlemeler kaydetmiþ olduðumuz kanaatindeyim" dedi. Bakan Avcý, Liberal Düþünce Topluluðu (LDT) tarafýndan Baþkent Öðretmenevi'nde gerçekleþtirilen "Türkiye'nin Eðitim Sorunu ve Özgür Toplum Ýçin Reform Önerisi: Ýmkanlar Zorluklar ve Ara Çözümler" baþlýklý müzakere toplantýsýna katýldý. "VESAYETÇÝ ANLAYIÞIN EÐÝ- TÝM SÝSTEMÝNE VERDÝÐÝ HASAR BÜYÜK" Bakan Avcý, burada yaptýðý konuþmada, geçmiþteki vesayetçi anlayýþlarýn eðitim sistemine verdiði hasarýn büyük olduðunu ifade etti. Bu büyük hasarlarý gidermenin belli bir süreci ve çok kararlý çalýþmalarý gerektirdiðine iþaret eden Bakan Avcý, "Son dönemde ülkemizde demokrasi ve özgürlükler alanýnda yaþanan normalleþme süreciyle birlikte toplum olarak birtakým vesayetçi zihinsel bariyerlerin aþýlmasýnda önemli ilerlemeler kaydetmiþ olduðumuz kanaatindeyim. Bugün artýk eðitim meselelerini gerçekten eðitim meselesi olarak tartýþabileceðimiz saðlýklý ve toplumsal ortam hýzla oluþuyor" diye konuþtu. Bakan Avcý, bu saðlýklý toplumsal ortamýn oluþumunda Liberal Düþünce Topluluðunun da katkýlarý olduðunu belirtti. Sunumlarýn ardýndan görüþ belirtmek isteyen katýlýmcýlara söz verildi. Bakan Avcý, katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldý. Toplantýya Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Yusuf Tekin, Talim Terbiye Kurulu Baþkaný Emin Karip ile MEB bürokratlarý, akademisyenler, ilgili uzmanlar, özel eðitim kurumu yöneticileri ve bazý sendika temsilcileri de katýldý.(trthaber) Önce kandili kutladý, sonra uyardý iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet DGörmez, Altýndað Ýlçe Müftülüðü yeni hizmet binasýnýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýna, 2 gün sonra idrak edilecek Mevlit Kandili'ni kutlayarak baþladý. Mekanlarýn ve binalarýn deðiþmesinin önemli olduðunu belirten Görmez, estetik ve güzel olmasýnýn da dinin emirleri arasýnda yer aldýðýný ifade etti. Görmez, "Ancak sadece mekanlarýn, binalarýn deðil, mühim olan yaptýðýmýz hizmetlerin muhtevasýný deðiþtirmemiz" deðerlendirmesinde bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak son yýllarda bütün görev tanýmlarýný yeniden deðiþtirmek için uðraþtýklarýna dikkati çeken Görmez, þöyle konuþtu: Cami, sadece namaz kýlma mekaný deðil. Ýmam, sadece namaz kýldýrmak için orada deðildir. Toplumun bütün dertleriyle dertlenen, gözyaþlarýný dindiren, sokak çocuklarýyla ilgilenen, yetimle fakirle dost olan, onunla kardeþ olan, nerede derdi olan bir vatandaþýmýz, bir insanýmýz varsa hemen onun yanýna gidip, onunla hemdert olan bir insandýr, din gönüllüsüdür. Atanmýþ din görevlisi yok, adanmýþ din gönüllüsü olmalý. Bizim tanýmýmýz bu. Hiç kimse namaz kýldýrmak için sadece orada o vazifeyi ifa etmez." MÜFTÜ SIRADAN BÝR BÜROKRAT DEÐÝL Namazýn Allah'ýn emri olduðunu vurgulayan Görmez, "Ayný þekilde müftü sýradan bir bürokrat deðil. Ýmamlarýn amiri, Diyanet'in o ildeki, o ilçedeki idarecisi deðil, sadece o þehrin bütün dini hayatý, bütün manevi hayatýyla ilgilenen, kadýnlarla, çocuklarla, gençlerle, ailelerle, onlarýn her türlü sorunlarýyla ilgilenen, Din-i Mübin-i Ýslam'ýn o rahmet mesajýný her tarafa ulaþtýran insandýr ayný zamanda. Onun için mühim olan bu görev tanýmlarýmýzý deðiþtirmemiz. Müftülükler, sýradan bir devlet dairesi deðildir, asla olmamalýdýr. Her türlü vatandaþýn girdiði, derdiðini anlattýðý, derdine çare aradýðý, derdine derman aradýðý bir mekan olmalýdýr ayný zamanda. Orasý bir þefkat yuvasý, orasý bir merhamet ocaðý olmalýdýr. Yüce dinimiz bize bunu emretmiþtir" þeklinde konuþtu. Görmez, yolda insanlara eziyet veren bir þeyi kaldýrýp, yerine koymayý imanýn tarifi içine yerleþtirmiþ bir peygamberin ümmeti olduklarýný dile getirdi. Ülkenin her tarafýnda bu görev tanýmlarýný deðiþtirmeye çalýþtýklarýna iþaret eden Görmez, din hizmetinin sadece namaz, oruç ve hac gibi ibadetlere indirgenemeyeceðini anlattý. YILBAÞI MÝLAT OL- SUN Görmez, yýlbaþý konusuna da deðinerek, miladi takvime göre bugün 2014'ün sona erdiðini ve yeni bir yýlýn baþladýðýný söyledi. Her yýl bu mevsim geldiðinde toplumda bir tartýþma yaþandýðýný anýmsatan Görmez, "Bu tartýþmayla ilgili Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý en küçük bir imada bulunduðunda, hutbesinde, vaazýnda bir cümle sarf ettiðinde de o dahi tartýþma konusu olur. Yýlbaþý, noel gibi konularda toplumda bir tartýþma yaþanýr. Gönül ister ki her sene bu mevsimler geldiðinde bu tartýþmayý yapmak yerine iç içe geçmiþ insanlýklarýmýzý sorgulamaya fýrsat veren bir milat olsun her yýlbaþý" þeklinde görüþlerini dile getirdi. Görmez, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, kim ne derse desin, müftüleriyle, vaizleriyle, imamlarýyla bu konudaki þefkatli ve dostça tavsiyelerini, nasihatlerini yapmaya devam edeceðini aktardý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn konuya iliþkin dostça uyarýsýný paylaþan Görmez, þunlarý kaydetti: "Hiç kimse pagan kültürüyle tüketim kültürünün, haz ve eðlence kültürüyle birleþerek, birleþtirerek çocuklarýmýz ve gençlerimiz üzerinde bir yozlaþma kültürünü meydana getirmesinin doðru olduðunu söyleyemez. Hele hele bütün bunlarýn da noel, çam aðacý, kumar, içki, spor toto, loto gibi insaný kendisinden ve Rabbinden uzaklaþtýracak davranýþlarla birleþerek, birleþtirilerek, toplumun yozlaþmasýna izin veren bir geleneðin oluþmasýna, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý daima bunun doðru olmadýðýný, þefkatli bir þekilde topluma ifade etmeye, dostça bu uyarýsýný yapmaya devam eder. Pagan kültürü, tüketim kültürü, haz ve eðlence kültürüyle birleþerek gençlerimiz üzerinde bir yozlaþma kültürü meydana getirmesinin doðru olmadýðýný söylemeye devam ederiz. Bunun, noel ve çam aðacýnýn gölgesinde yapýlmasý hiçbir dine ve hiçbir inanca göre de doðru olduðunu ortaya koymaz. Bunu açýkça ifade etmek isterim." Geride býrakýlan yýlýn içinde yaþanan acýlarýn sona ermesini dileyen Görmez, gelecek yýllarýn da insanlýða barýþ ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.(trthaber) Ýlaç mümessillerine diploma þartýna erteleme albimizin düzenli çalýþmasýný Ksaðlayan, vücudumuzun kendi ürettiði elektriðin yetersizliðinde kalp pili devreye giriyor. Kardiyoloji uzmaný Dr. Süleyman Binici, Kalbin aküsü iþini layýðýyla yapamýyor veya çýkan uyarýlar kalbe yayýlamýyorsa, hele bir de bu durum þikayetlere yol açýyorsa, kalbin yeni bir aküye, baþka bir deyiþle yapay bir pile ihtiyacý vardýr diyerek, tedaviye giriþmeden önce mutlaka pile ihtiyaç olduðundan emin olunmasý gerektiðini söyledi. Kalp pillerinin görevinin, kalbi dýþarýdan elektrikle uyararak normal iþlevine devam etmesini saðlamak olduðunu belirten Dr. Binici, geçmiþ yýllarda oldukça büyük boyutlarda olan kalp pillerinin artýk günümüzde kibrit kutusundan daha da küçüldüðünü ve inceldiðini kaydetti. Eski ilkel cihazlarýn hayat kurtarýcý olsalar da kalbin saðlýklý çalýþmasýný için yeterli olmadýðýný kaydeden Dr. Süleyman Binici, Bugün kullandýðýmýz piller, kalbin tüm odalarýný ahenkli bir biçimde uyarabilmektedir. Daha da önemlisi; antenleri aracýlýðýyla kalbi her an dinlediklerinden ne zaman uyarý çýkarýlmasý gerektiðine kendileri karar aðlýk Bakanlýðý, ilaç firmala- ürün tanýtým elemaný Srýnda olarak çalýþacaklarýn 1 Ocak 2015'ten itibaren en az lise mezunu olmalarýný ve yapýlacak sýnavda baþarý göstermelerini þart koþan düzenlemenin yürürlük tarihini 2019'a erteledi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunun akýlcý ilaç kullanýmýnýn desteklenmesi amacýyla yürüttüðü proje kapsamýnda, 1 Ocak 2015'ten itibaren hekim, diþ hekimi ve eczacýya doðrudan ziyaret yoluyla týbbi ürün tanýtýmý yapanlarýn, en az lise mezunu olmasý, yapýlacak sýnavda baþarý göstererek yeterlilik belgesine sahip bulunmasý þartý getirilmiþti. Bu belgeye sahip olmak isteyenler için de uzaktan eðitim programý baþlatýlmasý amacýyla çalýþmalara baþlanmýþtý. Ürün tanýtým elemanlarýna yönelik planlanan eðitim ve sýnav sürecinin uygulamasýnda yaþanýlabilecek sýkýntýlarýn ve oluþabilecek maðduriyetlerin önlenmesi için Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunca yeni düzenlemeye gidildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünlerin Tanýtým Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelikteki deðiþiklikle söz konusu uygulamanýn baþlama tarihi 1 Ocak 2015'ten 1 Ocak 2019'a alýndý. Eðitimli týbbi mümessiller geliyor Bakanlýðýn çalýþmasýna göre üniversitelerin "Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Programlarý"ndan mezun olan ve ürün tanýtým elemaný olarak çalýþmak isteyenler, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumuna baþvurmalarý durumunda doðrudan "Yeterlilik Belgesi" alabilecek. 1 Ocak 2019'dan itibaren de bu mesleði yapmak isteyenler için lise mezunu olmalarý þartý aranacak. Bu kiþilerin ayrýca sýnava girerek, yeterlilik belgesi almalarý gerekecek. Söz konusu tarihten sonra yeterlilik belgesi olmayanlar, bu alanda çalýþamayacak.(aa) Kalp pilleri vücudun yedek aküsü verirler dedi. NASIL TAKILIR? Kalp pillerinin takýlmasýnýn günümüz teknolojisiyle eskiye göre çok daha kolaylaþtýðýný kaydeden Binici, pili yerleþtirmek için sol veya sað köprücük kemiðinin altýna 4-5 santimetrelik bir kesi yapýldýðýný belirterek, þöyle konuþtu: Burada deri altýnda pil için küçük bir cep hazýrlanýr. Pil bu cebe yerleþtirir. Koldan gelip kalbe giden toplardamarýn içinden geçirilen iki tel, kalbin sað tarafýna kadar ilerletilir. Tellerden biri kalbin üst, biri de alt katýna yerleþtirilir. Kalbin duvarýna saðlam bir biçimde yerleþtirmek için vida uçlu veya dikensi çýkýntýlarý olan teller kullanýlýr. Elektrik taþýyan tellerin diðer ucu da pile vidalanýr. Çalýþmasý kontrol edildikten sonra kesilmiþ olan yer dikilir. Bu iþlem için sadece kesi yapýlacak bölgenin uyuþturulmasý ve hastaya sakinleþtirici ilaçlar verilmesinin yeterli olduðunu söyleyen Kardiyoloji Uzmaný Dr. Süleyman Binici, genellikle hastanýn ertesi gün hastaneden taburcu olabileceðini kaydetti.(ýha) Kulak aðrýsý nasýl geçer? ulak aðrýsý, aniden saplanan keskin aðrý, sürekli his- bir aðrý, zonklama yada yanma þeklinde ken- Ksedilen dini gösterir. Kulak aðrýsýnýn basit nedenleri olabildiði gibi, alt yapýsýnda çok ciddi nedenleri de olabilir. Kulak aðrýsý büyük bir oranda kulaðýn ortasýnda bulunan östaki borusunun týkanmasý nedeniyle meydana gelmektedir. Her yaþtan insan için geçerli bir rahatsýzlýk olan kulak aðrýsý çocuklarda daha sýk görülmektedir. KULAK AÐRISINA NEDEN OLAN FAK- TÖRLER - Gürültülü ortamda bulunmak - Uçak yolculuðu - Bilinçsiz bir þekilde kulak temizliði yapmak - Dýþ kulak enfeksiyonlarý, iltihaplanmalar - Çene ve diþ kýsmýnda oluþan aðrýlar. KULAK AÐRISINI DÝNDÝRMENÝN YOL- LARI -Dik oturun. - Kulak kepçenizi hafif hareketlerle oynatýn. - Sakýz çiðneyin. - Esneyin. - Burnunuzu tutun, burnunuzu iki parmak arasýnda sýkýþtýrýp, derin bir nefes alýn ve havayý genzinize doðru yönlendirecek þekilde üfleyin. Açýlma sesi duyacaksýnýz. Bu basýnç eþitlemesinin olduðunu gösterir, ayný zamanda kulak aðrýsý da ortadan kalkar. - Radyatör üzerinde ya da ütü ile ýsýttýðýnýz havluyu kulaðýnýza koyun. - Bol sývý tüketin. - Odanýzý havalandýrýn. - Kulaðýnýzý rüzgardan korumak için, özellikle, dýþarý çýkarken ya da bir klima yakýnýnda þapka veya þal ile kulaklarýnýzý örtün. - Kulaðýnýza kulak çöpü de dahil, hiçbir þey sokmayýn. - Yüzmeyin ve duþ veya banyo sýrasýnda kulaðýnýza su kaçýrmamaya özen gösterin. - Aðýr aktivitelerden kaçýnýn ve bol bol dinlenin. - Sigara ve sigara dumanýndan uzak durun. - Kendi kendinize kulak damlasý kullanmayýn. Kulak aðrýsýnýn 12 saatten fazla sürmesi halinde, bir hekime baþvurun.(trttürk)

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:10 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:19 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: OCAK Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'yi fethi (630) - Mîlâdî Yýlbaþý - YARIN MÜBÂREK MEVLÝD KANDÝLÝ'DÝR ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Müminlerin, iman bakýmýndan en olgun olanlarý, ahlâký en güzel olanlardýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ SÜLEYMAN KOCA ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9-KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI DÝKEN ECZANESÝ ZEYNEP BAYRAK U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI SEVÝNÇ ECZANESÝ SEVÝNÇ GENÇ BEHÇELÝEVLER MAH. MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C - MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI AKMAN ECZANESÝ AYLÝN AKMAN ANAKLI BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI VEFAT EDENLER 1-Kýzýlpýnar Köyü' nden gelme, Ali YOSUL' un eþi; Sultan YOSUL. 2-Kýlýçören Köyü' nden, Mehmet, Fikret ve Hasan KANTAR. 3-Burak Sürücü Kursu Öðretmenlerinden ve Seydim Köyü' nden gelme Asaf DÝNÇER' in eþi, Suat, Seher ve Sevgi DÝNÇER' in annesi, Orman Memuru Merhum Bahattin EREN' in kýzý, Hüseyin ve Þahin EREN' in ablasý; Nermin DÝNÇER. 4-Lokantacý Esnafýndan Ýlhan MÝLAÐ' ýn kardeþi, Çimentocu Adnan MÝLAÐ ve Kasap Kenan MÝLAÐ' ýn babasý, Namýk BATMAN' ýn kayýnpederi, Koreli; Mustafa MÝLAÐ 5-Lastikçi Esnafýndan Merhum Ali SUCUOÐ- LU ve Tedaþ Eski Müdürü Salih SUCUOÐLU' nun annesi, Emekli Öðretmen Kemal YARDIM- CI' nýn kayýnvalidesi; Sebiha SUCUÐLU Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Her gün, yeni bir alemin kapýsý açýldý.. Adeta her sabah yeni bir Dünyaya " merhaba!" dedik Sonra arkasýndan aylar meydana geldi.. Aylar ise yýllarý doðurdu.. Niyazi Msri nin dediði gibi: "Günde bir binayý taþým düþtü yere" Sonra yýllar bir ömür getirdi. Her günün bir muhasebesi, her yýlýn bir muhasebesini yaptýk. Bugün Allah için neler yaptýk? Bu yýl Lillah için neler iþledik? Bir ömür nasýl geçti? Ömrümüzü nerede harcadýk? Vakitlerimizi nerede kullandýk. Bunlar bir ince hesaplar ile bir bir yazýldý. Ýlahi hesap defterine yazýldý. Ýþte bir yýl böyle geçti.. Acýlarý ve tatlýlýklarý ile, hicranlarý ile. Bir çok sevdiklerimizi e ahiret alemine gönderdik. Dünyamýzý aydýnlatan yeni yavrularýmýzý baðrýmýza bastýk. Bir yýðýn sözler söyledik. Kimi iþe yaradý, kimi hiçbir iþe yaramadý, sevaplar kazandýk, günahlar kalbimize gönlümüze yaralar açtý. Ayrý ayrý dünyalar yaþadýk. Belkide bir kamyon gýdayý midemizde misafir ettik. Þükrünü yeterince eda edemedik. Sonra ellerimizi dergahý ilahiyeye açtýk. "Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanýna kadar bizi emanette emin kýl" dedik. Her sofradan kalkýþýmýzda: "Ey bizi nimetleri ile ferverde eden sultanýmýz! Bize gösterdiðin numunelerin asýllarýný ve menbalarýný göster,bizi makarrý saltanatýna celbet.bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Bize burada tattýrdýðýn leziz nimetleri oradada yedir, bizi zeval ile tedib ile tazim etme. Sana müþtak ve müteþekkir þu muti riayetini baþýboþ býrakýp idam etme, amin" dedik. Titredik, aðladýk.. Nedamet niyazlarýmýzý avf ve merhametine ilettik.. Ýþlediðimiz her günah, kalbimize giren her bir Amca, minare eðri Yeni Yýl... Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com þüphe bizde yaralar açtý. Sonra istiðfar ve tevbe kapýsýný çaldýk ve haykýrdýk: "Ey bu yerlerin ve göklerin hakimi! Senin bahtýna düþdük, bizleri affet " dedik. Sonra tekrar ellerimizi açtýk: "Eyvah aldandýk! Þu hata Dünyeviye yi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet þu güzeraný hayat bir uykudur, bir ruya gibi geçtii, þu temelsiz ömür dahi uçup gitti." Ýþte bir yýl böylesine gel-git ler ile devam etti. Ama bir þirketimiz vardý. "Þirketi maneviye"miz.. Ona güvendik.. Geçmiþ ve gelecek ve þu an. O zaman aklýmýz baþýmýza geldi.. "Bizler öyle hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki,güneþ gibi parlak cennet gibi güzel ve saadeti ebediye gibi þirindir" hakikati aklýmýza geldi.. Niyet, nazar, ameli saliha ve ihlas düsturlarý. Karekterimizi bunlar ayakta tuttu. Zaman ahir zamandý. Dostsuz bir zamandý. Çevrenizde ne kadar kalabalýklar olsa da yalnýzdýk. Ýnsi ve cini þeytanlar çevremizi çepeçevre sarmýþtý. Bizler hizmet ile, meþveretler ile beraber oldukça bu þeytanlar kuduruyordu. Kendimizi ancak böyle muhafaza edebildik. Son bir yýl böyle devam etti. Bu yýl sonundan sonrada yýllada böyle devam edecek, son nefese, saniye ye kadar. Ýlk hesap verme Münker ve Nekir meleklerine olacak. Nasýl geçecek, nasýl hesap vereceðiz? Bu suallerin cevabýný bulduðumuz zaman, hesabýmýz kolay olacak. Yeni gün gelmiþ, yeni yýl gelmiþ ne fark eder? Hayatýn þartlarý deðiþmiyor ki,hesaplarý deðiþsin.. Bizler her an : "Hazýr ol!" vaziyetindeyiz. Biz Ondan gelene razýyýz,yeter ki O bizden razý olsun. Hayýrlý vu mübarek yýllar diliyorum. PERÞEMBE 1 OCAK imar Sinan Edirne Selimiye Camisini bitirmiþ ve ca- bahçesinde son incelemelerini yapmaktadýr. Mminin Yanýnda bulunanlara caminin herhangi bir eksiði var mý? diye soru yöneltince, kalabalýðýn arasýndan bir çocuk sýyrýlýr. Kendinden emin bir þekilde, 'Amca, cami çok güzel olmuþ. Fakat þu minare eðri duruyor' der. Mimar Sinan bu çocuðunun samimi uyarýsýný derhal dikkate alýr ve yardýmcýsýndan hemen bir halat getirmesini ister. Getirilen halatý çocuðun eðri dediði minareye taktýrýr ve yardýmcýlarýna 'çek, çek' diye talimat verir. Çocukta pür dikkat olanlarý takip etmektedir. Bu arada Mimar Sinan çocuða yönelir, 'evladým minare doðruldu mu, daha çektireyim mi deyince; çocuk, 'tamam amca þimdi doðruldu' cevabýný verir. Bu cevaptan sonra halatý söktürür. Halatla minare doðrulur mu? diyenlere karþýlýk; 'Doðrulmayacaðýný ben de biliyorum. Ancak o küçük çocuðun kafasýndaki þüphe doðrulur. Eðer bugün bu çocuðun önerisini, ikazýný dikkate almazsak, yarýn büyüyüp buradan her geçerken, adam güzel cami yaptý, fakat minaresi eðri duruyor. Üstelik söyledim yine düzeltmediler' diye hep içinden geçirir' der. Mimar Sinan'ýn çok sayýda eserini inceleyenler, Sinan'ýn depreme karþý bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldýðýný söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanýlan taban harcýdýr. Sadece Sinan'ýn eserlerinde gördüðümüz bu harç sayesinde, deprem dalgasý emilir, etkisiz hale gelir. Yine binalarýn yer seçimi de ilginç. Zeminin saðlamlaþmasý için, kazýklarla topraðý sýkýþtýrmýþ dayanak duvarlarý inþa ettirmiþtir. Örneðin, meþhur Süleymaniye Camisinin temelinin 6 yýl bekletmesi temelin zemine tam olarak oturmasýný saðlamak içindir. Mimar Sinan yapýlarýnda ayrýca drenaj adý verilen bir kanalizasyon sistemi kurmuþtur. Bu sistemle yapýnýn temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanýklý kalmasý öngörülmüþtür. Ayrýca, yapýnýn içindeki rutubet ve nemi dýþarý atarak soðuk ve sýcak hava dengelerini saðlayan hava kanallarý kullanmýþ. Binanýn yazýn serin, kýþýn sýcak olmasýnýn hesabýný yapmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda yazýn suyun ve topraðýn ýsýnmasýndan dolayý oluþan oluþan buharýn, yapýnýn temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanallarý kullanmýþ. Buhar tahliye ve rutubet kanallarý drenaj kanallarýna baðlý olarak uygulamaya konulmuþtur. Mimar Sinan'ýn eserlerini inceleyen ve birçoðunu restore eden Mimar Abdulkadir Akpýnar : 'Karþýlaþtýðým bir özellikten dolayý gözlerime inanamadým. Sinan'ýn eserlerinde en ufak bir çýktý ve desen dahi tesadüf deðil. Renklere bile bir iþlev yüklenmiþ. Çünkü yapýyý her þeyi ile bir bütün olarak ele almýþ. Ölçülerini asal sayýya göre yapmýþ ve onun katlarýný baz almýþ Yapýlarý hislerine göre deðil, matematiksel olarak oluþturmuþ. Bugünün teknolojisi bile Mimar Sinan 'ýn yapmýþ olduðu bazý uygulamalarý çözemiyor. Küresel ve piramidal uygulamalarýn bir baþka benzeri daha yok. Ama bunlarýn hepsi estetik saðladýðý gibi yapýnýn saðlamlýðýný da pekiþtirmiþtir.' demektedir. ÖZETÝN ÖZETÝ: Bir araya gelmek bir baþlangýçtýr, beraberliði sürdürmek bir ilerleme... Beraber çalýþmaksa gerçek baþarýdýr. Anlatabildiklerimiz karþýdakinin anlayabildiði kadardýr. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçasý olur. Bir okul, bir cami, bir apartman yapýlýrken yanýnýza bir çocuk veya yetiþkin gelip þurasý iyi olmamýþ, göze hoþ gelmiyor, çok kýsa sürede bina yapýldý, depremde zararý olur mu? Veyahut beþ ton demiri rast gele kaldýrýmýn üzerine atmýþsýnýz bir çocuk, bir engelli yürürken üzerine düþerse zarar görmez mi? diye uyardýðýnda acaba tepkimiz ne olur? Duymazlýktan mý geliriz veya boþver birþey olmazmý deriz. Yoksa haklýsýnýz, uyardýðýnýz için teþekkür ederim. Gerekeni hemen yapalým mý deriz Önerisini, sabýrla dinleyip gereðini yapamasak bile ikna edebilirsek ne mutlu bizlere Mimar Sinan'ý, Mimar Sinan yapan özellik, karþýsýndaki bir çocuk bile olsa onu dinlemesi, ona deðer vermesi ve eserleri hakkýnda onun beyninde gelecekte oluþabilecek olumsuzluklarý þimdiden yok etmesidir. Büyüklerimiz, 'en acýnacak insan o dur ki; hata yaptýðý halde hatasý söylenemeyen, gerektiðinde eleþtirilemeyen insandýr. Çünkü bu insan daima hata yapmaya namzettir.' demiþlerdir. ( yazarla görüþmek için: ) 'Asýrlar geçti düþmedi eserlerinden bir taþ Sinan'ý, Sinan yapan bu ince ruhtur arkadaþ!' Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: OCAK 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,71 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði'nde teslim töreni Happani görevini Sobacý'ya devretti Ç orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði nden ayrýlan Dr. Turgay Happani, görevi Dr. Ömer Sobacý'ya teslim etti. Kamu Hastaneleri Birliði'nde düzenlenen devir teslim törenine Dr. Turgay Happani ile Dr. Ömer Sobacý'nýn yaný sýra Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Hasanpaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, doktorlar ile bazý Sivil Toplum Kuruluþ temsilcileri katýldý. Devir teslim Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði nden ayrýlan Dr. Turgay Happani, görevi Dr. Ömer Sobacý'ya teslim etti. Kamu Hastaneleri Birliði'nde düzenlenen devir teslim töreni düzenlendi. Dr. Turgay Happani saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. öncesi konuþma yapan Dr. Turgay Happani saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Çorum'da 10 ay kadar bir süre Saðlýk Müdürü olarak görev yaptýðýný, Kasým 2012'den beri de Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri olarak görev yaptýðýný söyleyen Dr. Happani, "Büyük mutluluk duyarak yaptýðým görevimi bugün Dr. Ömer Sobacý aðabeyime teslim ediyorum. Çorum'da kurucu Genel Sekreter olarak görev aldým. 48 yönetici ile görev yaptýk. Kamu Hastaneleri Birliði'ne baðlý 10 saðlýk kuruluþu var. Bu kuruluþlarda 3 bin 700 personel, 1283 adette yatak mevcut. Çorum'dan iyi bir þekilde ayrýlýyorum. Herkese çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim." dedi. Dr. Ömer Sobacý ise, Dr. Turgay Happani yi tanýdýðý için büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Devir teslim töreninin ardýndan Dr. Ömer Sobacý, Dr. Turgay Happani'ye çiçek takdim etti. Veda turlarýný sürdürdü Ç Dr. Turgay Happani, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a veda ziyareti gerçekleþtirdi. orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevinden ayrýlan Dr. Turgay Happani, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a veda ziyareti gerçekleþtirdi. Üç yýldýr Çorum'da görev yaptýktan sonra kendi isteðiyle Adana'ya gidecek olan Dr. Turgay Happani, Ýl Genel Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ve daha sonra da Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret etti. Çorum'da görev yapmýþ olmaktan mutluluk duyduðunu belirten Dr. Turgay Happani, Çorum'un ve Çorumlular'ýn kendisinde ayrý bir yere sahip olduðunu belirtti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan da Dr. Turgay Happani'ye kendisini tanýmaktan ve Çorum halkýna beraber hizmet etmekten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarý dilediler. (Haber Merkezi) Happani için veda yemeði Dr. Turgay Happani onuruna Genel Sekreterlik personeli tarafýndan veda yemeði düzenlendi. orum Kamu Ç Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani onuruna Genel Sekreterlik personeli tarafýndan veda yemeði düzenlendi. Veda yemeðine Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Vali Yardýmcýlarý Ali Deniz Sürmen ve Fikret Zaman, Alaca Belediye Baþkaný M. Esat Eyvaz, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, idari, týbbi ve mali hizmet baþkanlarý ile genel sekreterlik çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Dr. Turgay Happani, Çorum'da görev yaptýðý süre içinde hem kamu hem özel sektör hem de tüm sivil toplum kuruluþlarýndan her zaman olumlu destek gördüklerini ve uyumlu bir çalýþma ortamýnda güzel iþlere imza attýklarýný söyledi. Kamu Hastaneleri Birliklerine geçiþ Vaeli Ahmet Kara, veda yemeðinde konuþtu. Dr. Turgay Happani, Çorum'da görev yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. dönemi boyunca gerek birlik çalýþanlarýnýn gerekse de saðlýk tesisi yöneticilerinin baþarýlý çalýþmalarý sonunda süreci sýkýntýsýz bir þekilde tamamladýklarýný belirten Happani, Çorum'dan ayrýldýðý için üzgün olduðunu, þehri ve çalýþma arkadaþlarýný hiç unutmayacaðýný belirterek, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevinde baþarý diledi. Vali Ahmet Kara ise, Çorum'da saðlýk hizmetlerinden duyduðu memnuniyetini dile getirerek, bu baþarýda hem Genel Sekreter hem de saðlýk müdürü olarak görev yapan Dr. Turgay Happani'nin önemli hizmetleri olduðunu söyledi. Happani ile çok kýsa bir dönem çalýþma imkaný bulduklarýný belirten Vali Kara, bu süre içerinde samimi bir mesai yaptýklarýný belirterek, meslek hayatýnda baþarý dileklerini iletti. (Haber Merkezi) Baþarýlý hizmetler yaptýk amu Hastaneleri Birliði K Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yücel, saðlýk alanýnda yaptýðý deðerli çalýþmalardan ve Çorum halkýna verdiði hizmetlerden dolayý Happani'ye teþekkür etti. Saðlýk Müdürlüðü ve Genel Sekreterlik olarak her zaman uyumlu çalýþarak önemli baþarýlara imza atýldýðýný belirten Yücel, Happani'ye bundan sonraki hayatýnda baþarý diledi. (Haber Merkezi) Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'e veda ziyaretinde bulundu.

15 Türk Saðlýk Sen den 2014 deðerlendirmesi ürk Saðlýk Sen Ço- Þube Baþkaný Trum M. Fatih Gök, 2014 yýlýný deðerlendirdiði açýklamasýnda; 2014 e benzememesi dileðiyle 2015'in hayýrlar getirmesini temenni ederiz. dedi. Kamu çalýþanlarý, vatandaþlar, ülkemiz, milletimiz, Türk ve Ýslam alemi için zor ve kötü günler yaþadýðýmýz bir yýlý geride býraktýðýmýzý ifade eden Gök, geride býraktýðýmýz yýl ile ilgili þu deðerlendirmeleri yaptý; Komþu ülkelerde yaþanan savaþ ve terörde yüzbinlerce insan hayatýný kaybetti. Filistin'den Doðu Türkistan'a kadar dünyanýn birçok yerinde Müslümanlar zulme uðradý, katledildi. Irak'ta ve Suriye'de Türkmenler katliama uðradý. Baþta Suriyeliler olmak üzere ülkesindeki yaþanan savaþtan kaçan milyonlar ülkemize sýðýndý. Çevremizin yangýn yerine dönerken ülkemizde de terörizm ve teröristeler verilen tavizler ile iþ cinayetleri 2014'te yüreðimizi yaktý. Bölücülere hükümetin verdiði tavizler nedeni ile terörizm þehre indi. Çarþýda, pazarda yani þehrin ortasýnda polislerimiz ve askerlerimiz þehit edildi. Ayn El Arap (Kobani) bahane edilerek eþkýyalar birçok ili savaþ alanýna çevirdi ve 46 vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Bölücübaþý için hapishaneden çýkýþ tarihini bile dillendirildiði, teröristlerin her gün demeçler verdiði ve hükümet yetkilileri tarafýndan muhatap kabul edilip görüþmeler gerçekleþtirildiði bir yýlý olan 2014'te þehitlerimiz kemikleri sýzlatýldý. Gazilerimizde otobüslerde hakaretlere uðrayýp dayak yedi. Ülkemizde yürüklerimizi daðlayan bir baþka olay ise yaþanan iþ cinayetleri oldu. Soma'da ve Ermenek'te madencilerimiz, Ýstanbul'da asansörde inþaat iþçilerimiz, Isparta'da ise meyve toplayan iþçilerimizi iþ cinayetlerine kurban verdik. Türkiye'de yazýk ki birçok durumda olduðu gibi iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili yasal düzenlemelerin kaðýt üstünde kaldýðýna þahit olduk. 2014'te bu cinayetlere doða katliamlarý da 2014 te memur fakirleþti Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök eklendi. Binlerce zeytin aðacý, ormanlýk alan para ve rant için tarumar edildi. Parklardaki, yolardaki aðaçlara bile kesildi. Demokrasi açýsýndan ise 2014 yýlý tam bir felaket yýlý olarak tarihe geçti. Sosyal medyaya uygulanan yasaklar, televizyon ve gazetelere yapýlan baskýnlar, seçim günü trafolara giren kediler, sivil toplum örgütlerinin talimatla imzaladýðý bildiriler gibi demokrasinin rafa kaldýrýldýðý birçok olaya þahit olduk. Ýþin garibi tüm bunlar yapýlýrken ileri demokrasi nutuklarý atýldýðýný da duyduk yýlýný kamu çalýþanlarý açýsýndan deðerlendirdiðimizde ise ortaya aðýr bir tahribat çýkmaktadýr. Bir Bu yýl kamu çalýþanlarý kendileri için hiçte hayýrlý olmayan ilkleri yaþadýlar. Ýlk defa 2014'te kamu çalýþanlarý sözde yetkili konfederasyonun hüneriyle hükümetin teklifinden daha düþük bir zammý aldýlar yýlýnda memurlar tarihte ilk defa temmuz ayýnda maaþ zammý alamadýlar. Ýlk defa 2014 yýlýnda yine sözde yetkili konfederasyonun toplu sözleþme rezaletiyle enflasyon farkýndan mahrum kaldýlar yýlýnda 123 TL'lik zammýn ortalama memur maaþlarýna yansýmasý yüzde 5.2 olurken enflasyon yýlýn ilk 11 ayýnda 9.2 çýktý. Yýl sonunda ise yüzde 10'u aþacaðý öngörülmekte. Yani enflasyon canavarý hem memurun zammýný yuttu. Hem de zam kadar bir oraný maaþýndan çekti aldý. Memur 2014 yýlýnda zarar etti. Bu zarar öyle bir boyuta ulaþmýþtýr ki 2015 yýlýndaki yüzde 3+3'lük artýþ bu zararý etkili sendika ile YTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu na baðlý tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görevli 275 bin çalýþan adýna imzalanan ve 5 yýllýðýna her yýl 475 TL ödenmesini içeren promosyon anlaþmasýnýn saðlýk çalýþanlarýnýn tepkisine neden olduðunu belirten Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Büyük bir baþarý gibi lanse edilen anlaþma ne yazýk ki saðlýk çalýþanlarý açýsýndan tam bir fiyaskodur dedi. 275 bin saðlýk çalýþanýnýn 5 yýlýnýn heba edildiðini ifade eden Erözgün, Çalýþanlar daha önce aldýklarý promosyon paralarý ile bu anlaþmanýn þartlarýný karþýlaþtýrsýnlar ne kadar zararda olduklarýný daha iyi anlayacaklardýr. Yetkili sendika toplu sözleþmede olduðu gibi promosyon ihalesinde de fiyasko yaþamýþ ve çalýþanýn hakkýný yine çarçur etmiþtir. Takdir tüm saðlýk çalýþanlarýnýn dýr. Artýk söz hakký sizlerde. Bu maðduriyetlere dur deme zamaný geldi. Hükümet ile yetkili konfederasyon arasýnda varýlan mutabakat gereði 2014 yýlýnda memurlara 123 lira, memur emeklilerine de 146 lira seyyanen zam verildi, enflasyon farkýnýn 2014 yýlýnda uygulanmamasý, 2015 yýlý içinse yüzde 3 artý 3 bi görmezden gelindi. 4/C'lilere kadro kýrmýzý çizgimiz diyenler, kendi siyasi ikballeri uðruna toplu sözleþme masasýnda kýrmýzý çizgilerini unutarak anlaþtýlar. 2014'te tüm bu yaptýklarý yetmedi daha da azdýlar. Yýlýn son günlerinde Maaþta yaptýklarý ihanete, promosyonda da rezaleti ekleyerek 275 Bin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna baðlý görev yapan saðlýk çalýþaný için felaket sayýlabilecek bir promosyon anlaþmasý yaptýlar. 5 yýllýðýna yani yaklaþýk iki promosyon döneminde 2375 TL'ye anlaþtýlar. Onu da 5 yýlda 5 taksitte ödenmesini isteyip iyice pula çevirdiler. Oysa, Kayseri Erciyes Üniversitesinde þubemiz, promosyon anlaþmasýnda 3 yýllýðýna tek seferde ödenmek suretiyle 2 Bin 350 TL karþýlýðýnda anlaþma imzalanmýþtýr. Ege daha da katmerleþtirecektir yýlýnda sabit ek ödemeye, aile yardýmýna ve maaþ dýþý tüm ödemelere bir kuruþ bile zam yapýlmadý. Bununda altýnda tabi ki Sözde yetkili konfederasyonun imzasý vardý. Malum Sen'ciler, Yýpranma Payý, Kreþ ve lisans tamamlama konusunda ise Mayýs ayýndan Üniversitesinde Türk beri müjde vermekten usanmadýlar. Hatta lisans tamamlama hayýrlý olsun diye mesaj bile attýlar. Bugün lisans tamamlama için kayýt yaptýran bir saðlýkçý yok. Ortada ne protokol ne baþlama tarihi var. Saðlýk-Sen Ýzmir Üniversite þubemizde 3 yýllýðýna tek seferde peþin olarak kiþi baþýna 2 bin 158 TL'lik bir promosyon anlaþmasý imzalamýþtýr. Sadece bu iki örnek 275 bin kiþinin promosyon parasýnda nasýl Kreþ için 2007 yýlýnda çýkan bir genelge- bir zarar açtýklarýnýn göstergesidirnin aynýsýný tekrar bakanlýk yayýndý yýlýnda hiçbir kurumda kreþ açýlmadý yýlý yetkili konfederasyon ve yetkili sendika yüzünden kamu çalýþanlarý için çok sýkýntýlý geçmiþ 2015 yýlýný da Yýpranma payý ise ancak dilde kaldý. Mayýs attýklarý imza ile þimdiden zindana çevirmiþler- ayýndan beri onlarca yasa çýktý. Torba yasalar bir dir. günde meclisten çýktý. Ama yýpranma payý yasalaþmadý. Býrakýn yasayý taslaðý bile yayýnlanmadý. Performansa dayalý döner sermaye ek ödemeleri 1 TL'ye kadar Bu halleri ile 2015 yýlýnda yapýlacak ve 2016 ile 2017 maaþýný belirleyecek toplum sözleþmeyede yetkili olarak otururlarsa ne yapacaklarýný kestirmek zor deðildir. Kamu çalýþaný düþtü, çalýþanlarýn sabit 2016 ve 2017 yýlýna kendi bütçesine, cebindeki ek ödemeye mahkum edilmek istenildi. parasýna sahip çýkmalýdýr. Bunlara üye olarak Tüm nöbet ücretleri günümüz þartlarýna göre kalmamalý, yetkili olarak arttýrýlmadý ama aile hekimlerine nöbet yasalaþ- toplu sözleþme masasýna tý. oturtmamalýdýr. Yani sarý sendikaya kýrmýzý kartý 112 çalýþanlarýn kýlýk kýyafet ve yemek so- çýkartmalýdýr. runu gibi emel ihtiyaçlarýnýn Herþeye raðmen ka- karþýlanmasýnda mu çalýþanlarý ve Büyük mevzuat çýkarýlmasýna raðmen sorunlar tamamen çözülmedi. Türk Milletinin ferasetine güveniyor, baþta saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý olmak üzere 2015 Hizmetlilerimize hak ettikleri ve iþini yaptýklarý memurluk kadro- yýlýnýn tüm kamu çalýþanlarýna, milletimize ve su verilmedi. 4/C'lilerin, devletimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, Kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kadro tale- saygýlar sunuyoruz. (Haber Merkezi) Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün zam yapýlmasý karara baðlandý yýlýnda seyyanen zam yerine, yüzde 3 artý 3 oranýnda zam olmuþ olsa dahi, Kasým enflasyonu yüzde 9.2 gerçekleþtiði için, memur ve emeklilere 3,2 puan ilave enflasyon farký ödenecekti. Maaþ artýþlarý enflasyonun, zorunlu harcama giderlerinin ve ekonomik büyümenin altýnda kalýyorsa, oranlarýn büyüklüðü ne olursa olsun durum ancak göz boyamaktýr. Son bir yýlda memur maaþlarý Dolar ve Euro karþýsýnda da yüzde 15 dolayýnda deðer kaybetti. Bir yýl içinde bir ailenin temel harcamalarý 310 lira artarken, 123 lira zamma mahkum edilen memur geçmiþ yýllara göre fakirleþti. Hesap ortadadýr. dedi. (Haber Merkezi) Yeni Türkiye Yeni Gençlik temalý yazý yarýþmasýnda dereceye girenler açýklandý. PERÞEMBE 1 OCAK Savaþ Hoþtaþ ödülünü aldý K Parti Ýzmir AGençlik Kollarý'nýn organize ettiði Yeni Türkiye Yeni Gençlik temalý yazý yarýþmasýnda dereceye girenler açýklandý. Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ, Türkiye ikincisi oldu. Ýzmir Konak Kýz Ýmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programý ve yarýþmanýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Törene Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, Gençlik Kollarý Baþkaný Bilal Kýrkpýnar, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý MKYK Üyeleri ve parti üyeleri katýldý. Jüri üyeleri Yýldýray Oður, Melih Altýnok, Ceren Kenar, Uður Geyik ve Emre Cemil Ayvalý olan yarýþmaya 200 kiþi yazý gönderdi. Jürinin uzun süren deðerlendirmesi Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ, Türkiye ikincisi oldu. sonucunda Türkiye birinciliði Nur Topu Gibi Türkiye yazýsý ile Elif Güney'e, Türkiye ikinciliði Yeni Türkiye'nin Ýnþa Sürecinde Gençliðin Gelecek Tasavvuru yazýsý ile Savaþ Hoþtaþ'a, Türkiye üçüncülüðü Rýdvan Kocakaya'ya verildi. Savaþ Hoþtaþ'a ödülünü Ýzmir Gençlik Kollarý Baþkaný Bilal Kýrkpýnar verdi. Hoþtaþ ise Bilal Kýrkpýnar'a Çorum leblebisi takdim etti. Ödül aldýktan sonra konuþan Savaþ Hoþtaþ, salona þöyle seslendi; Ben sizleri Nuri Pakdil selamý ile selamlamak istiyorum. Sizleri anti-kapitalist, antiemperyalist, antifaþist, anti-nasyonalist ve en önemlisi antisiyonist ve antifiravunist bir duruþla selamlýyorum. Nuri Pakdil'in çok anlamlý bir felsefi var. Der ki; Eþhedü yani ben þahidim Bizler M. Akif'in yaþadýðý döneme þahitlik edemedik ama Allah bizlere onu unutturmadý. Çünkü Akif Burdur Milletvekilliði son bulunca Ýstiklal Mahkemesi'nde yargýlanacaktý. Ancak o sürgüne gitmeyi tercih etti. Bunun sebebini ise Ýstiklal Marþý yazarýný Ýstiklal Mahkemesi'nde yargýladýlar dedirtmemek için gidiyorum diye izah etti. Ýþte bugün kiþisel menfaatleri uðruna ülkesine þantajlarla, montajlarla ihanet edenler biraz Akif'i örnek alsýnlar. Hepinize saygýlarýmý sunuyorum. Tören teþekkür konuþmalarý ile sona erdi. (Haber Merkezi) 2015 zor bir yýl olacak ürk-ýþ Ýl TTemsilcisi Þeker- Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Üzüntü ve sevinçleriyle 2014 yýlýný geride býrakýrken, umutlar ve beklentilerle dolu yeni bir yýla girmenin heyecanýný yaþýyoruz. dedi yýlýnýn ülkemiz için kolay bir yýl olmayacaðýný belirten Kahraman, yeni yýl mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Ancak içeride ve dýþarýda her ne kadar zorluklarla karþýlaþacak olsak da baþta devletimizin, siyaset kurumunun, özel teþebbüsün ve sivil toplum kuruluþlarýnýn kronik ve acil sorunlara karþý Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman asgari müþtereklerde Þeker Sanayi Ýþçileri buluþarak ortak bir Sendikasý olarak çaba çerçevesinde üzerimize düþen her yaklaþmalarý gibi bir türlü sorumluluk ve sorumluluklarý da görev bilinci ile bulunmaktadýr. Bu hareket edeceðimizin manada cesaret, idrak de bilinmesini isteriz. ve giriþimcilik Detaylar ruhunu 51 yýldýr içerisinde genlerinde taþýyan kaybolmadan, Türkiye Gýda ve ülkemizin içeride ve dýþarýda yaþamakta olduðu diðer önemli sorunlarýn da üzerine kararlýlýkla gidilerek, birlik ve beraberliðimizin, ülkedeki barýþ ve huzur ortamýnýn bozulmasýna asla müsaade etmeyecek bir irade ile hareket edilmesi, özgürlüklerin ve insan haklarýnýn daha fazla yaþama geçirildiði, demokratik, önyargýlara meydan vermeyen, tüm toplum kesimlerinin görüþlerine saygý duyan bütüncül bir yaklaþýmla sýkýntýlarýn özgüvenle çözülmesi yoluna gidilmelidir. (Haber Merkezi) Emekliler satranç oynayacak Emektarlar (Veteran) Satranç 2Þampiyonasý, 3-4 Ocak 2015 tarihleri arasýnda Tevfik Kýþ Spor Salonunda gerçekleþtirilecek. 50 ve 65 yaþ üstü kategorilerinde düzenlenecek þampiyonada ilk dörde madalya ve tüm katýlýmcýlara belge verilecek. Son baþvuru tarihi 2 Ocak 2015 olan þampiyona için kayýtlar Turnuva Kayýt bölümünden yapýlabilecek. (Haber Merkezi)

16 16 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Saatcý nýn yeni yýl mesajý M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen saðlýk ve hoþgörünün egemen olduðu bir Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yýl olmasýný diliyoruz. Demokratik, sivil 2015 in barýþ, dostluk, kardeþlik ev dayanýþmanýn tüm dünyada egemen olduðu bir yýl nin uzamasýnýn hem ülkemiz hem de mil- ve özgürlükçü yeni anayasa yapým süreci- olmasýný diledi. letimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve Yeni yýla iliþkin deðerlendirmelerde toplumsal aðýr sonuçlarý olacaktýr. Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin bulunan Saatcý, Yeniden Büyük Türkiye ve yeni bir medeniyet inþasý için önyargýlardan çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil sýyrýlarak, konuþarak, tartýþarak, empati ve özeleþtiri yaparak sorunlarýmýzýn aþýlacaðýný edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni düþünüyoruz. Sorunlarýn temelini oluþturan konularýn ise 2015 yýlýnda sorun olmaktan bir anayasa yazýlmalýdýr. Ýslam Coðrafyasýnda baþýmýzý nereye çevirsek bir yeti- çýkarýlmasýný temenni ediyoruz. Bu kapsamda çözüm sürecini ve çözüm iradesini önemsiyor, destekliyoruz. Bin yýllýk birlikte yaþama yuyoruz. Ýnsanlýðýn ortak huzurunu tehdit min feryadýný, bir mazlumun isyanýný du- Ahmet Saatcý iradesini ve kardeþliði daha da güçlendirme, demokratik eden þiddet, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzura býrakmasýný, Ortadoðu da yaþanan çatýþmalarýn bir an hak ve özgürlükler temelinde terör sorunu, inanç özgürlüðü, eþit yurttaþlýk gibi kronik sorunlarý çözme fýrsatý önce sona ermesini, acý kayýplarýn, trajedilerin son bulmasýný temenni ediyoruz. Baþta Filistin, Suriye, Irak, sunan Çözüm Sürecinin, kararlýlýkla, ortak akýlla ve silahtan arýnmýþ bir zeminde sürdürülmesini istiyoruz. Doðu Türkistan ve Myanmar olmak üzere dünyanýn muhtelif yerlerinde zorda, darda ve sýkýntýda olan kardeþlerimizi 2015 yýlýnda yalnýz býrakmamaya devam et- dedi. Yeni yýl temennilerinibelirten Saatcý, þunlarý kaydetti; 2015 yýlý ülkemizin yeni anayasasýna kavuþtuðu, hak ve hukuk tanýmayan saldýrýlarýna, baský ve zulümlemeliyiz. Emperyalizm ve iþbirlikçileri olan diktatörlerin sürdürülmekte olan demokratikleþme hamlesinin tamamlandýðý, kamu görevlilerinin elde ettikleri toplu sözrýn kendi aralarýnda birlik ve dayanýþmayý tesis ederek; rine karþý tavýr almak hepimizin görevidir. Müslümanlaleþme hakkýnýn siyaset ve grev hakkýyla taçlandýrýldýðý, topyekûn Ýslâm dünyasýnýn içinden geçmekte olduðu örgütlenmenin önündeki engellerin kaldýrýldýðý, kamu zorlu süreçten, bir an evvel kurtulmasýný da diliyoruz. çalýþanlarýmýza, milletimize ve insanlýða sevgi, barýþ, (Haber Merkezi) S 2015 mücadele yýlýmýz olacak aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri minin deðiþmesi, adaletli ve hakkani- 2015; adaletsiz performans siste- Lafcý, 2014 yýlýný deðerlendirdiði açýklamasýnda, 2015, ek ödemelerin emeklili- geçmesi, ek ödemelerin emekliliðe yanyetli bir ek ödeme sisteminin hayata ðe yansýtýlmasý mücadele yýlýmýz olacak. sýtýlmasý ve yýpranma payýnýn hayata dedi. geçmesinin mücadele yýlý olacak. Bunun yaný sýra elde ettiðimiz haklarýn da- Açýklamasýnda 2015 yýlý hedeflerini anlatan Lafcý, Bir yýlý geride býrakýp, yeni bir yýla kapýyý aralamanýn eþiðindeyiz. deþlerimizin kadroya alýnmasý, ilgili baha geliþtirilmesi, sözleþmeli çalýþan kar- Zaman; insana bahþedilmiþ en büyük nimetlerden biridir. Ancak, Peygamber deðiþikliði sýnavlarýnýn yapýlmasý için kanlýklarda görevde yükselme ve unvan Efendimiz, geçen zaman konusunda bizi çalýþacaðýz. uyarmýþ, kýymetini iyi bilmemiz gerektiðini öðütlemiþtir. Geçen zamaný geri dön- Hacý Nuri Lafcý sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýna Bütün bunlarýn yaný sýra saðlýk ve düremeyeceðimizden, bize ayrýlan zaman dikkat çeken çok sayýda araþtýrma yaptýk. dilimini en verimli ve amacýna uygun þekilde kullanmak da amaçlarýmýzdan biri olmalýdýr. týrmasý. Türkiye de bir ilk olan araþtýrmamýz, saðlýk Bunlarýn en sonuncusu ise Saðlýk Okuryazarlýðý Araþ- Çaðý kurtarmanýn eylemi olarak gördüðümüz bu hizmetlerinin sürdürülebilirliði ve saðlýk bilincinin artýrýlmasýna ciddi katký yapacak. yolculukta; üyelerimizin ve bütün saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerini koruma, Verdiðimiz sözlerin hepsini tuttuk ülkemiz ve milletimizdeki maðdurlarýn, kimsesizlerin Þimdiye kadar verdiðimiz sözlerin hepsini tuttuk. Hayal bile edilemeyecekleri kazanýma dönüþtür- yardýmcýsý, sesi soluðu olma, milletten ve milli iradeden yana olmak ve dünya mazlumlarýnýn sesi ve yardýmcýsý olmak amacýyla birlikte yol alýyoruz. dük. Bundan sonra da sizlerden aldýðýmýz güçle, hiç durmadan Yeniden Büyük Türkiye idealine yürüyeceðiz. Yeniden Büyük Türkiye; daha özgür, daha de- Sizlerden aldýðýmýz güç ve destekle, Allah ýn izniyle þimdiye kadar baþaramadýðýmýz bir þey olmadý. mokrat, çalýþanlarýn haklarýný aldýðý, yaþam standardýnýn yükseldiði, bölgesinde lider ve sözü dinlenen bir Toplu sözleþmeyi memur sendikacýlýðýna kazandýrdýk, baþörtüsü yasaðý garabetine son verdik, milli iradeden yana olduk. Darbelere ve darbecilere ortak aklýn sesi olarak dur dedik. Sorunlarýndan arýnmýþ, çözüm sürecini baþarýyla ülke olacak. Yeniden Büyük Türkiye; Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna sayýsýz kazaným elde ettik. Bunlarý elbette yeterli görmüyoruz. daþý tanýmlamak yerine vatandaþýný olduðu gibi taný- sonuçlandýrmýþ, bütün bunlarý sivil, demokrat, vatan- Taleplerimiz kazanýma dönüþene kadar, mücadelemize devem edeceðiz diyen LAFCI: Hepinizin hatýrla- taçlandýrmýþ Türkiye. yan, bütün inançlarýn güvencesi olan Yeni Anayasa ile yacaðý üzere Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Ülkemize, milletimize ve insanlýða hizmet yolunda bir yýlý geride býraktýk. Bu hizmet yolculuðun- Erdoðan ý, Büyük Türkiye Buluþmamýz da misafir etmiþ ve talepleri sizlerin huzurunda dile getirmiþtik. O tarihteki buluþmaya Baþbakan olarak katýlan Sayýn da deðiþen sadece yýlýn ismi olacak. Saðlýk-Sen þemsiyesi altýnda gerçekleþtirdiðimiz hizmet yolculuðunu Erdoðan da, lisans tamamlama, yýpranma payý ve kreþ konusunda söz vermiþti. Hamd olsun, lisans tamamlama kanunlaþtý, teknik kýsýmlarý üzerinde çalýþýlýyor, ceðiz. daha büyük adým ve azimle sürdürmeye devam ede- en kýsa zamanda hayata geçecek. Yeni yýlýn; sizlere, milletimize ve insanlýða huzur, barýþ ve mutluluk getirmesi, Dünya üzerinde að- Yýpranma payý konusunda, Saðlýk Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý koordineli bir layan gözlerdeki yaþýn durmasý, savaþ ve çatýþmalarýn þekilde çalýþýyor. Bütün saðlýk çalýþanlarýmýzýn yýpranma payý almasý için çalýþmalarýmýz sürüyor. Kreþ- sükunetin gelmesi temennisiyle, daha güzel bir yýl di- sona ermesi, öncelikle Ýslam coðrafyasýna huzur ve le ilgili genelge de Eylül de yayýnlanmýþtý. liyorum. ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) Görevde Yükselme Yönetmeliði nde deðiþiklik aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan SYardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarý Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliðinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek, Yönetmelik, 30 Aralýk 2014 tarih ve Mükerrer sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Yapýlan deðiþiklikle, hastane müdürü de yönetmelik kapsamýna alýndý. Þube müdürü, hastane müdürü ve bunlarla ayný düzeydeki diðer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklardan yazýlý sýnavda en yüksek puan alan adaydan baþlamak üzere ilan edilen kadro sayýsýnýn beþ katýna kadar aday sözlü sýnava alýnacak. dedi. Yönetmelikte yapýlan deðiþiklikle ilgili açýklamalarda bulunan Lafcý, Görevde yükselme yazýlý sýnavýnda, yüz tam puan üzerinden en az yetmiþ puan alanlar baþarýlý sayýlacak. Sözlü sýnava alýnacak personel için yazýlý sýnav baþarý puaný en az altmýþ olarak uygulanacak ve baþarý puaný olarak yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn aritmetik ortalamasý alýnacak. Þube müdürlüklerine görevde yükselme ile atanmaya iliþkin de düzenleme yapýldý. Yapýlan deðiþikliðe göre; Ýl ve ilçe saðlýk müdürlükleri ile halk saðlýðý müdürlüklerinde bulunan saðlýkla ilgili þube müdürü kadrolarýna atanabilmek için; saðlýkla ilgili en az dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunlarý tercih edilmek kaydýyla dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olmak, Ýl ve ilçe saðlýk müdürlükleri ile halk saðlýðý müdürlüklerinde bulunan diðer þube müdürü kadrolarýna atanabilmek için; en az dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olmak gerekmektedir. Hastane müdürü kadrolarýna atanabilmek için; saðlýk idaresi yüksekokulu, saðlýk kurumlarý yöneticiliði, saðlýk kurumlarý iþletmeciliði mezunu veya temel eðitimi idare ve iþletmecilik olan yüksekokul veya fakültelerden mezun olup hastane iþletmeciliði konusunda yüksek lisans veya doktora yapmýþ olanlar tercih edilmek kaydýyla dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olmak gerekmektedir. Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýnda en az iki yýl çalýþmýþ olmak þartý, görevde yükselme sýnavýna tâbi olarak atanacaklarda aranan genel þartlar arasýna eklendi. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Aile eðitimlerine devam ile ve Sosyal Poli- Müdürlü- Atikalar ðü'nün aile eðitim seminerleri kapsamýnda geçen ay 350 kiþiye eðitim verildi. Formatör Ahmet Yakut'un verdiði bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan toplumun temel yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler' oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan 'Aile Eðitim Programý' kapsamýnda seminer programlarý düzenleniyor. Bu kapsamda çeþitli kurumlarla iþ birliði içerisinde Aralýk ayý içerisinde 12 farklý oturumda gerçekleþen eðitimlerde aile eðitimi ve iletiþim, saðlýk ve iktisat alanlarýnda 350 kiþiye eðitim verildi, seminerlerde Formatör Ahmet Yakut, eðiticiler A.Betül Gülgün, Sümeyra Pehlivan, Nurcan Yýlmaz ve Hande Oral görev aldý. Ýl Müdürlüðü koordinesinde yürütülen seminerlerde 2014 yýlýnda toplam 2438 kiþiye eðitim verildi. (Haber Merkez) Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün aile eðitim seminerleri kapsamýnda geçen ay 350 kiþiye eðitim verildi. Eðitimlerle 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler' hedefleniyor. Aile eðitimlerine ilgi yoðun. Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,890 liradan iþlem gördü. Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,890 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,890 0,890(AA) Sýnýfta video çekimine yasak ðrencilerin öðretmenleri tarafýndan internete Öyüklenen komik ve ilginç hallerinin yer aldýðý okul içi videolara Bakan Avcý 'dur' dedi. Son yýllarda özellikle akýllý telefon kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte okullarda öðretmenler tarafýndan öðrencilerin videolarý çekilerek internet ortamýnda paylaþýlmaya baþlanmýþtý. Bakanlýk bu durumun çocuk istismarýna yol açmasý üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili olarak Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, il milli eðitim müdürlüklerine 'Ses, görüntü ve video paylaþýmý' konulu bir yazý gönderdi. Bu durumun uluslararasý sözleþmelere, anayasa ve yasalara aykýrý olduðunu dile getiren Avcý, öðrencilerle ilgili her türlü ses, görüntü ve video kayýtlarýnýn internet ortamýnda paylaþýlmamasýný istedi. Bakan Nabi Avcý, aksi durumda öðretmenler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðýný açýkladý. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý (Türkiye)

17 PERÞEMBE 1 OCAK lektronik Yabancý Dil ESýnavý tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açýklamaya göre, bu yýl bilgisayar üzerinde yapýlmaya baþlanan e-yds, 2015 yýlýnda da devam edecek. Bu kapsamda hazýrlanan sýnav takvimi ÖSYM'nin internet sitesinden yayýnlandý. Sýnav takvimine göre, e-yds, 2015 yýlýnda her ay yapýlacak. Sýnavýn, ilki 24 Ocak'ta gerçekleþtirilecek. Bu sýnava baþvurular, 8-12 Ocak'ta alýnacak. 21 Þubat'taki e-yds'ye 5-9 Þubat'ta, 28 Mart'taki sýnava Mart'ta, 18 Nisan'daki sýnava 2-6 Nisan, 16 Mayýs'taki sýnava 30 Nisan-5 Mayýs'ta, 27 Haziran'daki sýnava Haziran, 25 Temmuz'daki sýnava 9-13 Temmuz, 22 Aðustos'taki sýnava 6-10 Aðustos, 19 Eylül'deki sýnava 3-7 Eylül, 17 Ekim'deki sýnava 1-5 Ekim, 21 Kasým'daki sýnava 5-9 Kasým ve son olarak 19 Aralýk'ta gerçekleþtirilecek sýnava ise 3-7 Aralýk'ta baþvuru alýnacak. "Yabancý Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik" kapsamýnda yapýlan e-yds, Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) ile eþdeðer TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Merkez Haskent Mevlüde Haným Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin olaðanüstü genel kurul toplantýsý 17 Ocak 2015 tarihinde saat da Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No: 30/C adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ, baþkanlýk divanýnýn teþkili 2- Yönetim ve Denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý, görüþülmesi 3- Yönetim kurulunun ibrasý 4- Derneðin feshinin görüþülmesi 5- Tasfiye kurulunun oluþturulmasý 6- Kapanýþ (Ç.HAK:3619) olduðundan, e-yds ye giren adaylarýn kazandýðý haklar, YDS'ye giren adaylarýn kazandýðý haklarla ayný olacak. e-yds'lerde sýnava alýnacak aday sayýsý, ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen kontenjan ile sýnýrlý kalacaðýndan, sýnav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduðu takdirde adaylarýn sýnav ücretini yatýrmasý sistem tarafýndan engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve Rebiulevvel 571, Müslümanlarýn hatta insanlýðýn en kutlu 12günü sabaha karþý dünyanýn en büyük ve en mes'ut hadisesi meydana gelmiþtir. Baþýmýzýn tacý Hz.Muhammed (S.AV.) dünyayý þereflendirmiþtir. Þu bir hakikattir ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in insanlýða yaptýklarý hizmetler pek büyük ve eþsizdir. O, Peygamber olarak gönderildiði miladi yedinci asýrda dünyanýn her tarafý zulümler, karanlýklar ve sapýklýklar içindeydi. O zamanýn Arabistan'ýnda, Doðu Roma'sýnda Ýran'ýnda insan ya vahþi, zalim, merhametsiz ve kaba bir varlýktý. Daðdan getirdiði odun parçasýný yontarak tanrý edinen, kendi eliyle yoðurup þekil verdiði helvayý put yaptýktan sonra acýkýnca çekip yiyen bir insan kalabalýðýna Hz. Muhammed (S.A.V) peygamber olarak gönderilmiþti. Hz. Peygamber (S.A.V.) kýz evladýný, topraða diri diri gömen, bundan üzüntü ve utanç yerine neþe ve gurur duyan bir kitleden öyle bir millet meydana getirdi ki fertleri merhamet ve nezaketin canlý örneði oldular. Hz. Muhammed (S.A.V.)deve çobanlarýndan insanlýðýn efendilerini, ordularýn kumandanlarýný, medeniyetlerin mucitlerini ortaya çýkardý. Resulullah'ýn yirmi üç yýl içinde meydana getirdiði ve daðlarý yerinden oynatmak, denizleri kurutmak kadar harikulâde olan muazzam inkýlâplara cihan tarihinde bir daha rastlamak mümkün deðildi. Hz. Muhammed (S.A.V.) bu baþarýlarý, elbette Allah'ýn yardýmýyla fakat büyük meþakkatler, aþýlmaz güçlükler mukabilinde elde etmiþtir. O, Kur'an-ý Kerim'de belirtildiði gibi, " Mü'minlerin sýkýntýya uðramalarýndan çok üzülen, mü'minlere çok düþkün, onlarý esirgeyen" (1) bir þahsiyetti. Ýslama davet ettiði kimseler Müslüman olmayacaklar diye üzüntüsünden nerede ise kendisini mahvedecekti.(2) Hulasa, Hz. Peygamber Efendimiz bütün ömrünü insanlarý Allah' a davetle geçirmiþ bunun için sevinmiþ, bunun için üzülmüþ, bunun için harbe girmiþ ve nihayet bunun için Allah'a yalvarmýþtýr. Müslümanlarla Mekke müþrikleri arasýnda meydana gelen büyük Bedir Muharebesinde, iki ordu karþý karþýya geldiði zaman Rasuli Ekrem kendinden geçmiþ bir halde ellerini göðe kaldýrmýþ: "Ya Rabbi, bugün va'dini yerine getir" diye yalvarmýþtýr. O kadar kendinden geçmiþtir ki ihramý (atkýsý) omuzundan düþtüðü halde farkýna varamamýþ, secdeye kapanarak:" Ya Rabbi! Þu birkaç can da bugün telef olursa ta kýyamet gününe kadar sana kulluk eden bulunmaz!" demiþti.(3) Rasululah Efendimizin (S.A.V.) bu türlü davranýþlarý, fedakârlýklarý karþýsýnda kendimizi hesaba çekerek olursak acaba hangi neticeye varýrýz? Biz sýrasý gelince onun ümmeti olduðumuzu söyleriz, ama maalesef bu, çoðu zaman boþ bir iddiadan ileriye geçmiyor. Uslu dan kandil mesajý Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Mevlit Kandili'ni kutladý. Uslu, mesajýnda, "Sevgi, rahmet ve merhamet Peygamberi Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak ediyoruz. Her yýl yeni bir heyecanla Peygamberimize duyulan eþsiz ve derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Mevlid Kandili Ýnsanýn, bilhassa çocuk ve gençlerin iyi bir modele ihtiyacý vardýr. Onlara örnek olabilecekleri örnek þahsiyetler gösterilip tanýtýlmazsa, kötüleri taklit ederek bu boþluðu doldurmaya çalýþýrlar. Su damlalarý zaman içinde mermeri bile oyabildiðine göre, yaþýmýz ne olursa olsun, her birimiz çevremizin etkisi altýnda kaldýðýmýzý unutmamalýyýz. Olumsuz etkilerin izlerini silmek için de zaman zaman kendimizi manevi takviyelerle güçlendirmeye çalýþmalýyýz. Bu arada örnek kiþilerin hayatýný okuyup öðrenmek de, maneviyatýmýza çeki düzen vermemizi saðlayacaktýr. Yüce Allah Peygamberimizi (S.A.V.) bize örnek göstermiþ ve onu model almamýzý emretmiþtir. Þu halde bize düþen görev, onu yakýndan tanýmak, ahlakýný ve hayat tarzýný öðrenmektir. Ýrlanda'lý ünlü yazar George Bernard Shaw (Ö.1950)' un ifadeleri þöyledir: "Ben Muhammed'in dinini olaðan üstü canlýlýðýndan dolayý hep takdir etmiþimdir. Ýslam, varlýðýn deðiþen yönlerine uyarlanabilir yeteneðe sahip tek dindir. Böylece Ýslam her çaða hitap etmektedir. Benim tahminime göre, Muhammed'in bilince aktarmak için efendimizin dünyaya geliþini Mevlid Kandili olarak kutluyoruz. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid Kandilinin tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diliyor, hemþehrilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandili ni kutluyorum." ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) e-yds her ay yapýlacak Elektronik Yabancý Dil Sýnavý tarihleri belli oldu. ödeme süresi sonlandýrýlacak. DENEME SINA- VI ÖSYM NÝN SÝTE- SÝNDE e-yds elektronik ortamda yapýlacaðýndan, adaylarýn sýnavda uygulanacak ara yüzleri sýnav öncesinde tanýmasý ve sisteme aþinalýk kazanmasý amacýyla bir deneme e-sýnav'ý hazýrlandý. Adaylar, bu deneme sýnavýna, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecek.(trthaber) Akrabalar kavga etti Aralarýnda alacak-verecek meselesi bulunan akrabalar kavga etti. Albayrak Caddesi nde meydana gelen olayda, Z.A., Ý.S, oðlu E.S. ve L.A. alacak-verecek meselesi yüzünden kavga ettiler. Tartýþma sýrasýnda M.A., E.S. yý yumrukla yaraladý. Taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu. (Haber Merkezi) Mehmet AÞIK Çorum Müftüsü arayollarý Genel Müdürlüðü sözlü sýnavla Kteknik personel istihdam edecek. Konuya iliþkin ilana göre, KGM, 54 mühendis, 4 matematikçi, 17 teknisyen ve 3 þehir plancýsý olmak üzere toplam 78 teknik personel alacak. inancý bugün Avrupa'da kabul edilmeye baþlandýðý gibi gelecekte de kabul edilecektir. Benim kanaatime göre ona insanlýðýn kurtarýcýsý demek gerekir. Günümüz dünyasý onun gibi birisinin hâkimiyeti altýna girse, çok ihtiyaç duyulan barýþ ve mutluluk getirecek þekilde, sorunlarý onun çözeceðine inanýyorum. Gelecek yüzyýlda Avrupa, sorunlarýnýn çözümünü bu inanç içinde görmeye gidebilir." (4) Ey Rasül-i Kibriya, ey âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratýldýðý Hatemül Enbiya! Sen, insanlýða bir þahit bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak gönderildin! Sen bütün âlemlere rahmet olarak gönderildin. Sen, insanlýða bir þahit, bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak gönderildin.! Sen bütün alemlere rahmet olarak gönderildin.! Sen çok üstün bir ahlaka, sonsuz bir merhamete ve saðlam bir karaktere sahipsin! Sen dünyada ve ahirette insanlýðýn kurtarýcýsýsýn! Sen bize kendi nefislerimizden daha evlâ ve yakýnsýn! Bizi dünyada da, ahirette de kendi halimize, kendi duygusuzluðumuzla, kendi amellerimizle baþ baþa býrakma. Ey Ýnsanlýðýn Þefaatçisi! Bu vesileyle 2 Ocak Cuma günü akþamý idrak edeceðimiz mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, akþam namazý ile yatsý namazý arasýnda Ulu Cami`de yapacaðýmýz mevlit programýna bütün Çorum halkýmýzý davet ediyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)Efendimizin dünyayý þereflendirmesinin yuvalarýmýza ve insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum. 1-Et-Tevbe El-Kehf,6 3-Asr-ý Saadet,c.1 s Siret Ansiklopedisi c.1 s.143 KYK'dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, burs-kredi miktarý 300 liradan 330 liraya yükseltildi. Burs sonuçlarý açýklandý ençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kre- ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlü- Gdi ðü, kredi ve burs sonuçlarýnýn açýklandýðýný bildirdi. KYK'dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, burskredi miktarý 300 liradan 330 liraya yükseltildi. Kurum tarafýndan lisans öðrencilerine 330, yüksek lisans öðrencilerine 660, doktora öðrencilerine ise 990 lira burs-kredi ödemesi yapýlacak. Öðrenciler, burs-kredi sonuçlarýna adresinden ulaþabilecek. Burs-kredi alacak öðrenciler, taahhütnamelerle ilgili iþlemlerde artýk noter masrafý ödemek zorunda kalmayacak. Öðrencilerin söz konusu taahhütnameleri, noterlere gitmeden 31 Ocak 2015 tarihine kadar PTT üzerinden temin ettikleri e-devlet þifresiyle adresi üzerinden onaylamalarý yeterli olacak. Konuya iliþkin ayrýntýlar, adresinden öðrenilebilinecek.(yaygýn basýn) Karayollarý personel alacak Sýnava girmek isteyen adaylar, Ocak arasýnda genel müdürlüðün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan formu elektronik ortamda doldurarak baþvurabilecek. Postayla veya diðer þekilde yapýlan baþvurular kabul edilmeyecek.(yaygýn basýn)

18 18 PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Genç Kýzlar Futsal da en büyük Bahçelievler SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Arslan Önak, Vus- lat Ay BAHÇELÝEVLER M.T.A.L.: Birtane, Beyza, Mine, Hatem, Nur, Buket, Büþra, Funda, Seren, Sevgili OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ M.T.A.L.: Melisa, Ezgi, Sümeyra, Özlem, Fatma, Gülsüm, Arzu, Gamze, Merve, Semanur NORMAL SÜRE: 0-0 PENALTI GOLLERÝ : Hatem, Beyza (Bahçelievler M.T.A.L.), Fatma (Osmancýk Ýsmail Karataþ M.T.A.L.) L Þampiyon olan Bahçelievler in kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi iseli Genç kýzlar futsalda þampiyonluðu penaltý atýylarý sonunda Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kazandý. Dün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan final maçýnda yarý finali kazanan Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Mesleki Anadolu Lisesi karþýlaþtý. Denk iki takýmýn mücadelesinde normal sürede iki takýmda gol bulamayýnca maç 00 beraberlikle sonuçlandý. Þampiyonu belirlemek için direk olarak Liseli Genç Kýzlar futsal final maçýnda Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Osmancýk Ýsmail Karataþ önünde normal süresi 0-0 biten karþýlaþma sonunda penaltý atýþlarýnda rakibini 2-1 yenerek þampiyonluðu kazandý. Bahçelievler de Hatem ve Beyza vuruþlarýný gole çevirirken Osmancýk ýn tek golünü Fatma attý. penaltý atýþlarýna geçimdi. Penaltý atýþlarýnda Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi nden Hatem ve Beyza vuruþlarýný gole çevirirken Osmancýk Ýsmail Karataþ Mesleki Anadolu Lisesi nden ise penaltýyý gole çeviren tek isim Fatma oldu. Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 2-1 üstünlük saðlayan Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazanýrken Osmancýk temsilcisi ise ikincilik kupasýyla teselli buldu. Penaltý atýylar Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý veril- Sevinç salon dýþýna taþtý B ahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Li- sesi kýz futsal takýmýnýn þampiyonluk sevinci sa- lon dýþýna taþtý. Dünki final maçýnda rakibini penaltýlarda yenen Bahçelievler Mesleki Lisesi kýz takýmý maçýn ardýndan kendilerini destekleyen öðrenci arkadaþlarýnýn salona girmesiyle büyük sevinç yaþadýlar. Salon içindeki bu sevinç daha sonra Tevfik Kýþ Spor Salonu dýþýna taþtý ve öðrenciler yol ortasýnda þampiyonluðu doyasýya kutladýlar. U Açelya, Þule, Asiye, Buket, Özge, Gülþah, Yeliz, Ýrem, Zeynep, Nuray, Aysu GOLLER: Dilan ve Gökçen (Spor Lisesi), Gülþah (Bilge Kaðan M.T.A.L.) Ýkinci olan Osmancýk Ý. Karataþ Mesleki Lisesi nin kupasýný Bahçelievler MTAL Müdürü Halise Akay verdi U 14 liginde dördüncü maçlar sonunda Ýl Özel Ýdarespor liderliðini sürdürürken Mimar Sinan Gençlikspor ikinci sýrada yer aldý. Ýlk iki takýmýn Çorum u temsil edeceði bu kategoride iki takým bu yolda avantaj yakalamýþ durumdalar. 0 lýk galibiyetle dördüncü maçýnda dördüncü galibiyetini aldý. Özel Ýdarespor bu galibiyetle puanýný 12 ye çkardý gruplarda Çorum u temsil etme hakký yolunda büyük U 14 Ligi haftanýn görünümü Haftanýn sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor- Gençlerbirliði Osmancýkspor - Çimentospor Mimar Sinan Gençlik- HE Kültürspor : 8-0 : 3-3 : 1-1 avantaj yakaladý. Mimar Sinan Gençlikspor dördüncü maçýnda üçüncü galibiyetini HE Kültürspor karþýsýndaki 3-1 lik galibiyetiyle ikinci sýraya yükseldi. Haftanýn diðer maçýnda ise Osmancýkspor ile Çimentospor karþýlaþmasý gol düellosu þeklinde 33 lük beraberlikle sona erdi. Ligde dördüncü maçlar sonunda Ýl Özel Ýdarespor ve Mimar Sinan Gençlikspor ilk ikiye girerek Çorum u gruplarda temsil etme yolunda büyük avantaj yakaladýlar. U 14 liginde beþinci hafta maçlarý 4 Ocak pazar günü oynanacak. Lider Ýl Özel Ýdarespor grupta son sýrada bulunan Çimentospor önünde üç puan serisini devam ettir- mek amacýnda. Ýkinci sýrada bulunan Mimar Sinan Gençlikspor ise geçen hafta ilk galibiyetini alan Gençlerbirliði karþýsýnda aradaki puan farkýný açmak için mücadele edecekler. Haftanýn diðer maçýnda ise Osmancýkgücüspor, ilk iki iddiasýný devam ettirmek için Alaca Belediyespor önünde galibiyet arayacak. Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ýl Özel Ýdare Mimar Sinan Osmancýkgücü Gençlerbirliði HE Kültürspor Alaca Belediye Osmancýkspor Çimentospor Gençlikspor ligden çekildi Önümüzdeki hafta programý 4 Ocak Pazar : Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor. Osmancýkgücüspor - Alaca Belediyespor. Gençlerbirliði - Mimar Sinan Gençlikspor. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Arslan Önak, Vuslat Ay SPOR LÝSESÝ : Fatma, Seda Nur Özdemir, Meral, Dilan, Gökçen, Seda Nur Aydemir, Eda Nur, Ýrem, Sema Nur, Ayþe Gül BÝLGE KAÐAN M.T.A.L.: Sümeyra, U 14 de lider deðiþmedi 14 liginde dördüncü hafta maçlarý sonunda Ýl Özel Ýdarespor yoluna kayýpsýz devam ederken Mimar Sinan da ilk iki iddiasýný aldýgý galibiyetle sürdürdü. Lider Ýl Özel Ýdarespor, ilk iki maçýný galibiyetle kapatan Gençlerbirliði karþýsýnda aldýðý 8- Bilge Kaðan ý 2-1 yenen Spor Lisesi üçüncü Çimentospor üçüncü maçýnda ilk puanýný Osmancýkspor ile 3-3 berabere kalarak aldý Üçüncü olan Spor Lisesi nin kupasýný Osmancýk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Veldet verdi L iseli Genç kýzlar futsalda Spor Lisesi üçüncülüðü kazandý. Üçüncülük dördüncülük maçýnda Spor Lisesi ile Bilge Kaðan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi karþýlaþtý. Zorlu maçý Dilan ve Gökçek in attýðý gollerle 2-1 yenen Spor Lises önünde Bile Kaðan ýn tek golünü ise Gülþah attý. Spor Lisesi üçüncülük kupasýný alýrken Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.. Dördüncü olan Bilge Kaðan ýn kupasýný Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Müdür Yardýmcýsý Orhan Avcý verdi Aile içi þiddet ve kötü alýþkanlýk konferansý Ý ç Anadolu Gençlikspor dan Aile içi þiddet ve kötü alýþkanlýklar konulu konferans. Ýç Anadolu Gençlikspor Genel Sekreteri Bekir Bolat ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yüzgeç in yaptýðý açýklamaya göre iki derneðin ortaklaþa düzenleyeceði konferans 4 Ocak pazar günü 19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonu nda saat de yapýlacak. Konferansa konuþmacý olarak Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Ýlahiyatçý Eðitimci Ýsmail Hakký Kasapoðlu katýlacak. Ýlkokuu öðrenci ve velilerine yönelik olarak düzenlenen konferans Ýstiklal Marþý ile baþlayacak, Kur aný Kerim, selamlama konuþmalarý, tekvando ve Wushu gös- terileni ile devam edecek. Tüm öðrenci ve velileri bu konferansa davet edildi.

19 Veteriner Hekim ve Zooteknist Alýnacaktýr Saðmallý Süt Sýðýrcýlýðý Tesisimizde görevlendirilmek üzere; Veteriner Hekim ve Zooteknistler alýnacaktýr. Karakaþlar Þirketler Grubu'na baðlý, -Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesinde saðlýk yönetimi konusunda en az 3 yýl tecrübeli, -Üniversitelerin ilgili bölümünlerinden mezun, -En az 3 yýl çiftlik deneyimi olan, -Askerlik görevini tamamlamýþ, -Bay takým arkadaþý aramaktayýz. PERÞEMBE 1 OCAK Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:3470) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 OCAK 2015 Gazi Cad. No: 97 Dairesi 25 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çoum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: OCAK T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ili Ýskilip ilçesi 100 yataklý hastane ile altyapý ve çevre düzenlemesi inþaatý ikmal iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý- Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Bina inþaatý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez ÇORUM 0(364) Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra YÝTÝK Alaca Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 06 BM 2533 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Satýlmýþ NAZAR Selahattin oðlu 1/8/1982 Alaca Ýbrahim Köyü Doðumlu (Ç.HAK:102) YÝTÝK Sinop Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Dursun KALAYCI Recep oðlu 10/11/1993 Sinop Karakoyun Köyü Doðumlu (Ç.HAK:100) 34 FY 4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. (Ç.HAK:3504) (Ç.HAK:3550) Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, Azemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda bulunan spor salonu iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3465) (Ç.HAK:3482) ELEMAN ALINACAKTIR 35 yaþýný geçmemiþ aþaðýdaki niteliklere sahip çalýþma arkadaþlarý aranýyor. 1- Lisans, Ön Lisans veya Ticaret Meslek Lisesi Mezunu tecrübeli muhasebe elemaný 2- MYO, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunu teknik resim bilgisine sahip, ölçü aletleri ve Auto Cat programý kullanabilen Teknik Ressam 3- Fanuc kullanabilen vardiyalý çalýþabilecek CNC operatörü 4- Dökümhanemizde yetiþtirilmek üzere vardiyalý çalýþabilecek beden iþçileri, aranýyor. Müracaatlar þahsen firmamýza yapýlacaktýr. Organize Sanayi Bölgesi 11.Cad.No: 11 Çorum Kiralýk Eþyalý Lüks Daire Vali Konaðý yaný merkezi ýsýtma (Ç.HAK:3501) (Ç.HAK:3503) sistemli (aile için) 3+1 daire kiralýktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR Mühendislik firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Büro elemaný (bayan) yaþlarý arasýnda * Mimari tecrübeli, çizim yapabilen Tekniker (Bay-Bayan) Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9/9 (Bilge Ýþ Merkezi) Satýlýk M Plaka 19 M Satýlýk Arsa Yaydiðin Kýrý mevkii Küçük San. Sitesi Þenöz Metal ve Dura makina ortasý 1434 Ada No, 7 parsel inþaat ruhsatý alýnmýþ (Ç.HAK:3585) KÝRALIK ve SATILIK DÜKKAN * Küçük Sanayi Sitesinde 250 m2 dükkan satýlýktýr. (Damak Lokantasý Arkasý) * Küçük Sanayi Sitesinde 460 m2 iki adet (Ç.HAK:3584) imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: dükkan kiralýktýr. (Yapý Kredi karþýsý) Mür. Tel: (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:3507) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRMAK ÜZERE ASKERÝLÝÐÝNÝ YAPMIÞ TECRÜBELÝ KAYNAKÇI VE TORNACI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR ERA ÖZEL CÝVATA VE MAKÝNE ELEMANLAR ALINACAKTIR yaþ arasý elektrikçi ustasý, kalfasý ve güvenlik sistemlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON (Ç.HAK:3458) SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. KSS 67. SOK NO:4 ÇORUM (0364) Satýlýk Arsa Bayat Gediðinde 406 m2, 3 kat, 6 daire olmaya müsait arsa satýlýktýr. Mür. Tel: KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:99)

20 ASKF den Atlamaz a ziyaret Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz ve Çorum ASKF Yönetimi Atatürk ün Samsun a ilk ayak basdýðý yerde yapýlan heykeller ve Bandýrma vapuru önündeki iskelede toplu halde görülüyor Samsun da yaþayan Amazonlarýn hayatlarýndan kesitlerin bulunduðu müzede oluþturulan Aslanlý Anýt önünde Turan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetimi Ýlkadým Kaymakamlýðý na atanan Turan Atlamaz a ziyaret etti ve yaklaþýk 6,5 saat süren birliktelikte hem Samsun u gezdirdi hemde geçmiþe bir yolculuk yaptý. Ziyaret sýrasýnda Turan Atlamaz ýn gösterdiði çok samimi ve sýcak ilgi tüm ASKF Yönetim Kurulu üyelerinin takdirini kazandý. Ç orum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Belediye Baþkanlýðý yapan ve Ýlk Adým Kaymakamlýðýna atanan hemþehrimiz Turan Atlamaz' a 'hayýrlý olsun' ziyaretinde bulundular. Ziyarete Baþkan Sefer Kurtaran ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Aylar, Osman Uçkan, Þaban Ateþ, Hayrettin Karaca, Hilal Kiraz, Mustafa Kanat, Mehmet Arduç ve Halil Öztürk katýldý. Çorum ASKF Yönetimini kaymakamlýk kapýsýnda karþýlayan Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, makamýnda yapýlan kýsa sohbet daha sonra Kaymakamlýk yemekhanesinde kahvaltýda devam etti. Oldukça samimi þekilde geçen sohbette Atlamaz'ýn Çorum'da yaptýðý görev süreci içinde amatör spora verdiði destek ve Çorum'daki yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler paylaþýldý. Turan Atlamaz tüm misafirlerine hediye verdi Mustafa Daðýstanlý Spor Salonu ziyaretinde Ýlçe Spor Müdürü Murat Turan tesis hakkýnda bilgiler verdi Çorum ASKF üyelerini "Kurtuluþ þehrine hoþ geldiniz" diyerek karþýlayan Ýlkadým Kaymakam Turan Atlamaz ile birlikte Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan da ziyaretin büyük bir bölümünde Turan Atlamaz'la ile birlikte hazýr bulundu. Çok samimi ve sohbet havasýn da geçen ziyarette misafirler Samsun ve Çorum ile ilgili fikir alýþveriþinde bulundular. Aðýrlýklý sporun konuþulduðu ve iller arasýnda kültürel deðerlerin ortak olduðu ayný zamanda ekonomi, ulaþým, ticaret gibi deðiþik konularýn da ele alýndýðý konuþmalarda Çorum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran Çorum amatör spor kulüplerinin sayýsý, faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek; "Bizlerin her zaman baþkaný þimdilerde Ýlk Adým Kaymakamýmýz kadim dostumuz Sayýn Turan Atlamaz' a Ýlkadým ilçesinin hayýrlý olmasýný dileriz. Çorum Belediye Baþkanlýðý dönemlerinden bu yana Çorum amatör sporuna verdiði katkýlarýndan dolayý bu vesileyle tekrar teþekkür ederiz. Baþkanýmýz Atlamaz' ýn Çorum amatör spora Samsun' dan desteðinin devam edeceðine inanýyoruz. Spor projeleri anlamýnda iþbirliðinin ülkemize ve Samsun ve Çorum Ýllerimize faydasýnýn büyük olacaðýný düþünüyoruz." Dedi. Ýlk Adým Kaymakam Sayýn Turan Atlamaz da yaptýðý konuþmada; Çorum'da amatör sporun geliþimi için tüm spor camiasýnýn ve tüm sivil kuruluþlarýn birlikte hareket etmesinin çok önemli sonuçlar doðurduðunu belirterek, bundan sonraki süreçte de bu birlikteliðin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bunun böyle olmasý neticesinde Samsunun spor ve diðer konularda kazanmýþ olduðu baþarý ivmesi Çorumda da gerçekleþeceðine inandýðýný belirten Atlamaz 'Bunun için Vizyon sahibi olmamýz ve cesaret etmemiz gerekir. Herkesin spor yapmasý için gerekli þartlarý iyileþtirmek için burada da çalýþmalarýmýz sürüyor. Bizler bu konuda üzerimize düþeni her yerde yapýyoruz, yapmaya hazýrýz' dedi. Çocuklarýn kötü alýþkanlýklardan kurtulmasý ve enerjilerini spor yaparak atmalarýnýn çok büyük önem taþýdýðýný ve gençleri kötü alýþkanlýklardan kurtaracak en etkili mücadele yönteminin spor olduðunu belirten Atlamaz, "herkesin iþbirliði ve imkanlarý ile Spor projelerinde rahat çalýþma ortamý saðlanmalý ve gereken destek verilmeli diye düþünüyorum. Bu sayede Ýnþallah gelecek yýllarda ülkemiz spor branþlarýnda güzel baþarýlar elde edecektir" Dedi. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran Ýlkadým Kaymakamýmýz Turan Atlamaz'a tablo hediye etti. Kaymakam Atlamaz ise tüm misafirlerine Samsun'un simgesi haline gelmiþ Atatürk heykeli hediye etti Ýlçe Spor Müdürü Murat Turan ise CD, Türk bayraklý Spor Bakanlýðý tiþörtü ve Samsun'un simgesi haline gelmiþ Atatürk heykeli hediye etti. Ayrýca Samsun Büyükþehir Belediyesinden tahsis edilen otobüs ile gezdirilerek Çorum ASKF üyelerine Samsun ve Ýlkadým Ýlçemizin güzellikleri tanýtýldý. Kaymakamý Atlamaz, Çorum ASKF üyelerine rehber eþliðinde düzenlenen Samsun Bandýrma Vapuru, Ýlk Adým noktasý, Amazon Adasý Müzesi ve Mustafa Daðýstanlý Kapalý Spor Salonu gezisine eþlik etti. Gezi sonrasýnda öðle yemeðinde Fevzi' nin Yeri Restoranýnda birlikte yenilen yemeðin ardýndan ASKF Yönetim Kurulu yaklaþýk 6,5 saatlik birlikteliðin ardýndan Çorum'a döndü, ASKF yönetimi ziyaret sýrasýnda gördüðü yakýn ve sýcak ilgi nedeniyle Turan Atlamaz'a ve kaldýklarý süre içinde yakýn ilgi gördükleri Kaymakamlýk ve Ýlçe Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü personeline teþekkür etti. PERÞEMBE 1 OCAK 2015 Samanyolu Türkiye finallerinde Liseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliðinde Samanyolu Anadolu Lisesi erkek takýmý ikinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. L iseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliðinde Samanyolu erkek takýmý grup ikincisi olarak Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandý. Sakarya da Aralýk tarihleri arasýnda Sakarya da yapýlan Liseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliðinde Özel Samanyolu Koleji Ali Afþin Gül, Mahmutcan Öztuna, Ahmet Özdemir ve Aslan Salgut tan oluþan kadrosuyla mücadele etti. Grubunda Zonguldak, Çankýrý ve Samsun temsilcileri 3-1 yenerek gruptan birinci olarak 8 li ana tabloya yükselen Özel Samanyolu burda Sakarya yý 31 yenerken Ýstanbul þampiyonuna 3-1 yenilerek ikinci oldu. Sýralama maçlarýnda Ýzmit, Sakarya ve Samsun temsilcilerini 3-1 lik skorlarla geçen Özel Samanyolu Anadolu Lisesi final maçýnda ise Ýstanbul Tuna Lisesi ne 3-1 yenilerek grup müsabakalarýný ikinci olarak tamamladý. Temsilcimiz Özel Samanyolu Anadolu Lisesi Ocak tarihlerinde yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandý. TFF Bölge Müdürü Güven'e ziyaret Çorum ASKF Yönetimi Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüðü ziyaretinde çalýþanlarla toplu halde görülüyor S alý günü Samsun'a Ýlk Adým Kaymakamý Turan Atlamaz'a hayýrlý olsun ziyaretine giden ASFK Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Futbol Federasyon Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven'i makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Ýbrahim Güven'e Çorum amatör futbolundaki sýkýntýlar konusundaki taleplerini ileten ASKF Yönetimi Bölge Müdürü'nden bu konuda destek istediler. Ýbrahim Güven de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum futbolunun geliþimi için gerekli desteði vereceklerini ve sorunlarýnda en kýsa sürede çözümü için gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi. Hitit play-off da Ünilig bayanlar hentbolda Hitit Üniversitesi ODTÜ yü yenerek grup ikincisi olarak play-off da mücadele etmeye hak kazandý. SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Kemal Aslan, Cemal Tekkatlý. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Derya, Gizem, Nagehan, Büþra, Sema, Gonca, Nurten, Serpil, Durcan. ODTÜ : Müge, Aybüke, Selis Sultan, Censin, Ýpek, Tuðçe, Büþra, Cansu, Alev, Duygu ÝLK YARI : 9-2 (Hitit Üniversitesi) ayanlar Ünilig de Hitit Üniversitesi gruptaki son maçýnda ODTÜ yü yenerek grup ikincisi oldu ve play-off a yükseldi. Dün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan maçta Hitit Üniversitesi, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ni ilk yarýsýný 9-2 önde tamamladýðý karþýlaþmadan 2210 luk skorla galip ayrýlarak grup maçlarýný ikinci olarak tamamladý. Hitit Üniversitesi bu galibiyetle ikinci olarak final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Final grubu maçlarý ve takýmlarý önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. B ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Turan Atlamaz a ziyaretin anýsýna hedise tablosunu verirken görülüyor Hitit Üniversitesi bayan hentbol takýmý

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE

AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE Uslu 4 yýlda yaptýklarýný anlattý AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE ATV Avrupa Kanalýnda Vizyon

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný Aile olmadan NikahihalSarayý En büyük görev esi huzur olmaz' 21 Aralýk ta annelere düþüyor' Çaðrý Vakfý nýn düzenlediði Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı