2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014"

Transkript

1 Çorum ÝHH Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu kitap desteði bekliyor Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu ÝHH gönüllüleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki Hanýmlar Komisyonu Ofisinde bir araya gelen haným gönüllülere Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý yapýlan ve yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonunun ev sahipliðinde yapýlan toplantýda katýlýmcýlar ÝHH Gönüllü formu doldurup Gazze'ye canlý kalkan olmak için imza attýlar. 2 DE Vekil Köse'den kurultay yorumu TBMM'nin tatile girmesinin ardýndan Çorum'a gelen CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Köse, geçtiðimiz günlerde, Mecitözü, Ortaköy, Aþdaðul Beldesi, eski Karahacip Beldesi, Bayat, Osmancýk, ilçelerin de düðün, açýlýþlara katýlýp, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti.amacýnýn hak adýna düzgün, dürüst, ilkeli, vefalý bir siyaset yapmak olduðunu söyleyen Köse, vatandaþlarýn olaðanüstü kurultay gidilmesi konusunda ise sorduklarý sorulara kýsa bir açýklama yaptý. 5 DE 19 AÐUSTOS 2014 SALI 40 KURUÞ 2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014 Defterdar Ali Sormaz Ýl Defterdarý Ali Sormaz düzenlediði basýn toplantýsýnda 2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ suresinin uzatýlmasý ile ilgili bilgiler verdi. 2B arazilerinin satýþ ve iadesi ile ilgili 6292 sayýlý Kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Defterdar Ali Sormaz, "Bu tarihten itibaren baþvurular alýnmýþ olup satýþ iþlemleri sonuçlandýrýlmýþtýr. 01/03/2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6527 sayýlý Kanunla 6292 sayýlý Kanuna 'Geçici Madde 2' eklenerek bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda satýn alma baþvurusunu yapmayanlar ile yapýlan tebligata raðmen taþýnmaz bedelini (ya da peþinat bedelini) ödemeyenlere 6 ay ek süre verilmiþ olup bu süre tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde müracaat edenler avantajlardan yararlanacaklardýr, aksi halde söz konusu avantajlarýný kaybedeceklerdir" dedi.sormaz bu avantajlarý ise þöyle sýraladý... 3 TE OSB Müteþebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplandý Organize Sanayi Müteþebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantýsý ÇOSÝAD toplantý salonunda yapýldý. Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýk yaptýðý toplantýlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim ve Müteþebbis Heyet Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyet üyeleri Ogün Meroðlu, Bülent Kankurdan, Mustafa Yaðlý... 2 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsa elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þunlar: tarihinde saatleri arasýnda.. 7 DE Tarým Caddesi yenileniyor Belediye ekiplerinin yaz sýcaklarýnda asfalt serimi mesaisi devam ediyor. Bahçelievler'den Gülabibey'e, Buhara'dan Mimar Sinan'a kadar pek çok noktada ekipler gece gündüz çalýþýyor. Vatandaþlarýn daha iyi ve saðlýklý ortamlarda yaþamalarý için Çorum Belediyesi günlük yaklaþýk olarak 200 bin liralýk yol altyapýsý... 5 TE Bayram öncesi denetimler sýklaþtý 5 TE Evcikuzkýþla'nýn su ve kanalizasyonsorunu çözülecek Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret ederek, köyün içme suyu ve kanalizasyon sorunu ile ilgili incelemelerde bulundu. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret etti. Burada köy muhtarý Satýlmýþ Aktaþ ve köy halký ile görüþen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köyün içme suyu ve kanalizasyon tesisleriyle ilgili çalýþmalarý deðerlendirdi. 3 DE Olçok ailesinden mevlid AK Parti'nin seçim organizasyonlarýný yapan Arter Reklam Þirketi'nin sahibi hemþehrimiz iþ adamý Erol Olçok, merhum babasý Dursun Olçok ile kardeþi merhum Erdoðan Olçok için mevlid okuttu. Merkeze baðlý Mecidiyekavak Köyü'nde okutulan.. 5 DE Anne ve kýzýnýn kavgasý hastanede bitti Sungurlu'da anne ile kýzý arasýnda çýkan kavgada, iki taraf da yaralandý.alýnan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Hafýz Hasan Sokaktaki evde yaþayan... Sungurlu'da trafik kazasý: 2 yaralý Sungurlu'da, Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Cengiz Atlas'tan Kýlýçdaroðlu'na destek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK'da çýkan kurultay kararýnýn ardýndan 81 Ýl Baþkaný CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na destek için bir araya geliyor. 2 DE 6 DA 3 TE

2 2 YILDIZ AJANDA ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: OSB Müteþebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplandý Organize Sanayi Müteþebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantýsý ÇOSÝAD toplantý salonunda yapýldý. Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýk yaptýðý toplantýlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim ve Müteþebbis Heyet Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyet üyeleri Ogün Meroðlu, Bülent Kankurdan, Mustafa Yaðlý, Muharrem Sarýaslan, Tuncay Maituna, Zafer Kayýlý katýldý.osb Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðünce yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgilendirme yapýlmýþ, 4562 Sayýlý OSB Kanununun 9. Maddesine istinaden Müteþebbis Heyetinin tarih ve 85.1.c sayýlý kararý gereðince oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrladýðý bölgenin 2014 yýlý Nisan - Mayýs - Haziran dönemine ait Denetim Raporu, tarihinde mesai saati baþlangýcýndan itibaren OSB Bölgesinde uygulanacak arsa tahsis fiyat ve þartlarý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn 2010/2 sayýlý genelgesi doðrultusunda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 2013/2. Deðerlendirme Raporunun gönderildiði Bakanlýðýn tarih ve 1549 sayýlý yazýsý ve ekleri görüþülerek karara baðlandý.osb Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Haber Servisi Çorum ÝHH Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu kitap desteði bekliyor Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu ÝHH gönüllüleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki Hanýmlar Komisyonu Ofisinde bir araya gelen haným gönüllülere Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý yapýlan ve yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonunun ev sahipliðinde yapýlan toplantýda katýlýmcýlar ÝHH Gönüllü formu doldurup Gazze'ye canlý kalkan olmak için imza attýlar. Gönüllüler Gazze'de, Suriye'de yaþanan insanlýk dýþý katliamlara karþý yapýlmasý gerekenlerin acilen hayata geçirilmesini istediler. Ayrýca Çorum ÝHH bünyesinde kurulan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu için kitap ve maddi desteði saðlamaya dönük çalýþmalar baþlatacaklarýný dile getirdiler. ÝHH Gönüllüleri Çorum'da bulunan yetimlere de sahip çýkmak gerektiðini ve bunun alt yapýsýný oluþturmaya çalýþtýklarýnýn altýný çizdiler. Uður ÇINAR Ýmsâk : 04:10 Güneþ : 05:46 Öðle : 12:51 Ýkindi : 16:37 Akþam : 19:44 Yatsý : 21: Köprülü Fazýl Mustafa Paþanýn þehâdeti (1691) - Türk Denizaltýcýlýðý'nýn baþlamasý (1890) Kur ân-ý kerîme saygý göstermek, E ûzü okuyarak baþlamakla olur ve Kur ân-ý kerîmin anahtarý, Besmeledir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri KARACAOÐLAN Asýrlara sýðmaz ünü, Çaðlar aþar Karac'oðlan. Her þiiri bir türküdür, Halkla yaþar Karac'oðlan. Curasýný alýr ele, Bülbül gibi gelir dile. Hiç bitmeyen bir aþk ile, Dolup taþar Karac'oðlan. Ala gözlü dilber için, Yanar durur için için. Gönül güzel sever, niçin? Sorup þaþar Karac'oðlan. Hak'tan gelen emre uyar, Güzellikten hep haz duyar. Dolaþýr o diyar diyar, Daðlar aþar Karac'oðlan. Kar yaðýnca Elif diye, Ak gerdanda zülüf diye, Türkü okur sevgiliye, Aþkla coþar Karac'oðlan. Her güzele kul olsa da, Yine sever dul olsa da. Padiþah kýzý olsa da, Alýp, boþar Karac'oðlan. Dertlenince durgun olur, Feleðine kýrgýn olur. Sevdiðine vurgun olur, Yâre koþar Karac'oðlan. Zeki Çalar HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: 286 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,165 2,167 EUR 2,899 2,900 STERLiN 3,624 3,625 JPY YENi 2,111 2,112 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ TEL BAHABEY CAD. NO:105 - YEÞÝL FIRIN YANI GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Cengiz Atlas'tan Kýlýçdaroðlu'na destek 2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014 Ýl Defterdarý Ali Sormaz düzenlediði basýn toplantýsýnda 2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ suresinin uzatýlmasý ile ilgili bilgiler verdi. 2B arazilerinin satýþ ve iadesi ile ilgili 6292 sayýlý Kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Defterdar Ali Sormaz, "Bu tarihten itibaren baþvurular alýnmýþ olup satýþ iþlemleri sonuçlandýrýlmýþtýr. 01/03/2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6527 sayýlý Kanunla 6292 sayýlý Kanuna 'Geçici Madde 2' eklenerek bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda satýn alma baþvurusunu yapmayanlar ile yapýlan tebligata raðmen taþýnmaz bedelini (ya da peþinat bedelini) ödemeyenlere 6 ay ek süre verilmiþ olup bu süre tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde müracaat edenler Defterdar Ali Sormaz avantajlardan yararlanacaklardýr, aksi halde söz konusu avantajlarýný kaybedeceklerdir" dedi. Sormaz bu avantajlarý ise þöyle sýraladý: "Satýþ bedeli tamamen ve münhasýran birfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan konutlarda rayiç bedelin yüzde elli diðer yerlerde dört yüz metrekareye kadar olan kýsmý için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlasý için rayiç bedelin yüzde yetmiþi üzerinden hesaplanýr. Satýþ bedeli peþin veya taksitle ödenebilir. Satýþ bedelinin tamamýnýn peþin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarýsýnýn ödenmesi hâlinde yüzde on oranýnda indirim uygulanýr. Peþinat alýnmadan yapýlan taksitle satýþlarda ise satýþ bedelinin tamamen ve münhasýran bilfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan konut hariç yapý bulunmayan yerler için yüzde onu, diðer yerler için yüzde yirmisi, alýnýr. belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde en fazla beþ yýlda on eþit taksitte, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda ise en fazla altý yýlda on iki eþit taksitte faizsiz olarak ödenir. Satýþ bedelinden, baþvuru tarihi itibari ile son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir sayýlý Kanunun saðladýðý avantajlardan faydalanýlnýamasý durumunda: Þahýslarýn taþýnmazlar üzerindeki hak sahibi olduðunu gösteren 2/b belirtmesi kaldýrýlarak, 2886 sayýlý Kanunun 45'inci maddesi gereðince açýk ihale usulüyle satýþý gerçekleþtirilecektir.(ihalelere hak sahibi dahil herkes katýlabilecektir.) Hak sahipleri daha sonra bu taþýnmazlarý satýn almak istemeleri durumunda, daha önce ödemiþ olduklarý ecrimisil miktarlarý satýþ bedelinden mahsup edilmeyecektir. Satýþ bedeline herhangi bir indirim yapýlmayacak olup, satýþ bedeli en fazla 2 yýlda ve 8 taksitte ödenebilecektir." Sormaz, 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda 2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeþitli sebeplerle satýn alma baþvurusunda bulunamayan veya satýþ bedelini 3 aylýk süre içinde ödeyemeyen kiþilerin sunulan bu tarihi fýrsattan yararlanabilmeleri için 01 Eylül 2014 tarihine kadar (01 Eylül 2014 dahil) Ýl Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðüne, Ýlçelerde ise Malmüdürlüðü Milli Emlak Servislerine müracaat etmeleri gerektiðini söyledi. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK'da çýkan kurultay kararýnýn ardýndan 81 Ýl Baþkaný CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na destek için bir araya geliyor. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'tan edinilen bilgiye göre 81 Ýl Baþkaný bugün saat 17.00'de Nevþehir'in Gülþehir ilçesinde bir araya gelerek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na tam destek verecekler. Genel Merkez'in bilgisi dýþýnda tüm Ýl Baþkanlarýna toplantý için çaðrýda bulunduðu öðrenilirken, toplantýdan çýkan ortak kararýn ise yarýn saat 12.00'de yapýlacak basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyurulacaðý öðrenildi. Toplantýya katýlacaðýný bildiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise CHP Çorum Ýl Teþkilatý olarak Kemal Cengiz Atlas Kýlýçdaroðlu'na her zaman olduðu gibi bundan sonra da tam destek vereceklerini kaydetti. Haber Servisi Þehit aileleri ve gaziler Karadeniz'i gezdi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Çorum'da bulunan þehit aileleri ve malul gaziler ile muharip gazilerden 45 kiþiyi Karadeniz gezisine götürdü.grup Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin doðal ve turistik mekanlarýný gezdiler.aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,"millet olarak bizler bugün rahat yaþýyorsak, þüphesiz bu topraklarýn her karýþýnda kanlarýný akýtan þehitlerimizin sayesindedir. Bu nedenle bizler için þehitlerimiz ve emanetleri çok deðerlidir. Müdürlüðümüz þehitler ile ilgili yapýlacak etkinliklere ve onlarýn taleplerine de daima açýktýr. Onlar için elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya hazýrýz. Yapýlan gezi etkinliði de bu kapsamda bizler için son derece önemlidir. Karadeniz bölgesine gönderdiðimiz þehit aileleri ve malul gaziler ile muharip gaziler ve yakýnlarý gittikleri yerlerde bir nebze olsun streslerini atma imkânýna kavuþtular. Onlarýn yaþadýðý mutluluk ise bizlere kalan en güzel kar oldu.bundan sonra da þehit yakýnlarýmýz için sosyal etkinliklerimiz devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Evcikuzkýþla'nýn su ve kanalizasyonsorunu çözülecek Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret ederek, köyün içme suyu ve kanalizasyon sorunu ile ilgili incelemelerde bulundu. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret etti. Burada köy muhtarý Satýlmýþ Aktaþ ve köy halký ile görüþen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köyün içme suyu ve kanalizasyon tesisleriyle ilgili çalýþmalarý deðerlendirdi. Ýçme suyu ölçümlerinin tamamlanarak, gerekli alt yapýnýn hazýrlandýðýný belirten Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kýsa süre içerisinde köyün içme suyu ile kanalizasyon tesislerinin tamamlanacaðýný kaydetti ve þimdiden hayýrlý uðurlu olsun temennisinde bulundu. Haber Servisi Hitit Üniversitesi öðrencisi 486 öðrenci arasýna girdi TÜBÝTAK tarafýndan üniversitelerin Doða Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Týbbi Bilimler, Tarýmsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beþeri Bilimler alanlarýnda öðrenim gören lisans öðrencilerini projeler yoluyla araþtýrma yapmaya teþvik etmek için lisans öðreniminde yapacaklarý araþtýrma projelerine destek veren 2209/A - Üniversite Öðrencileri Yurt Ýçi Araþtýrma Projeleri Destek Programý 2014 yýlý 1. dönem baþvurularýnýn sonuçlarý açýklandý. Buna göre tüm üniversitelerden yalnýzca 486 öðrenciye verilen desteklerden, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü öðrencilerinden Rýza Hakan Karagöz TÜBÝTAK Üniversite Öðrencileri Yurt Ýçi Araþtýrma Projeleri Desteðini almaya hak kazandý. Yýlmaz MERT

4 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE SU SIKINTISI VE ÝSRAF Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ÝHH'dan 2 milyon Türkmen aileye yardým ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan bugüne dek Suriye ve Irak'ta toplam 2 milyon Türkmen aileye su, ekmek, kuru gýda, kahvaltýlýk, yemeklik yað, süt, çocuk mamasý ve temizlik paketi yardýmlarý ulaþtýrýldý. Suriye ve Irak'ta çatýþmalar sürerken, sivil toplum kuruluþlarýnýn bölgedeki savaþ maðduru halka yönelik insani yardýmlarý sürüyor. Suriye ve Irak'ta yaþanan olumsuz geliþmelerin bölgede yaþayan herkes gibi Türkmen aileleri de kötü etkileniyor. Halep, Lazkiye, Musul ve Kerkük dahil birçok kentle, sýnýrda yaþam mücadelesi veren Türkmen halkýnýn imdadýna ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý koþtu. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgide, "ÝHH, Türkiye sýnýrý yakýnlarýndaki Lazkiye bölgesinde çadýrlarda barýnan Türkmen ailelere, düzenli olarak muhtelif gýda, un ve ekmek ulaþtýrýrken Irak'taki Türkmen mültecilere daðýtýlmak üzere 500 tonluk gýda malzemesi, bebek mamasý ve hijyen paketinden oluþan 20 TIR'lýk yardým konvoyu gönderdi" dedi. Suriye ve Irak'taki yardým çalýþmalarýyla ilgili bilgi veren Selim Özkabakçý, Suriye'deki iç savaþýn etkisini artýrarak devam ettirdiðini ifade ederek Suriye halkýnýn nefes borusu hükmünde olan Türkiye sýnýrlarýnýn, insanlarýn ihtiyaçlarýnýn kaynaðý durumunda olduðunu belirtti.geçen aylarda Çobanbey'de açýlan geçici hudut noktasýnýn, insani yardýmlarýn ulaþtýrýldýðý tek bölge olduðunu söyleyen Özkabakçý, "Bölgedeki fýrýnlarýn durma noktasýnda olmasý, halkýn ekmek dahi bulmasýnda güçlüklere neden oluyordu. Halep ve Lazkiye dahil birçok kentle, sýnýrda yaþam mücadelesi veren Türkmen halkýnýn imdadýna ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý koþtu" dedi. IRAKLI TÜRKMENLERE YARDIM ULAÞTI ÝHH ekiplerinin, Irak'taki geliþmeler üzerine Türkmenlere yardým için çalýþmalara hemen baþladýðýný vurgulayan Özkabakçý, ÝHH'nýn ilk etapta 20 TIR'lýk yardým malzemesini, Musul, Selahettin, Anbar ve Diyala'dan kaçarak Kerkük ve Sincar'a sýðýnan binlerce Türkmen mülteciye daðýttýðýný bildirdi. Özkabakçý, sözlerini þöyle tamamladý: "ÝHH ilk olarak, bölgede mültecilerin acil ihtiyaçlarýný tespite yönelik çalýþmalar yaparak, bölgedeki yerel sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði içinde 300 aileye gýda yardýmýnda bulundu. Daha sonra yurt dýþýndan 6 partner kuruluþun Bahreyn Islah, Kuveyt Kavafil, Ýngiltere Ummah, Güney Afrika Ýmdat, Katar Raf, Katar AID Charity kurumu desteðiyle, 500 tonluk gýda malzemesi, bebek mamasý ve hijyen paketinden oluþan 20 týrlýk yardým konvoyunu daha mültecilere daðýtýlmak üzere Irak'a gönderdik. Çatýþmalardan etkilenen Suriye ve Iraklý Türkmen ailelerin yardýmýna yetiþmeye çalýþýyoruz. Vakfýmýz tarafýndan bugüne dek Suriye ve Irak'ta 2 milyon Türkmen aileye su, ekmek, kuru gýda, kahvaltýlýk, yemeklik yað, süt, çocuk mamasý ve temizlik paketi yardýmlarý ulaþtýrýldý." Yasin YÜCEL Osmancýk'ta evi yanan aileler yardým bekliyor Osmancýk'ta geçtiðimiz hafta sonu 3 ev, 3 ahýr ve 1 samanlýðýn yanmasý ile sonuçlanan yangýnda zarar gören üç aile için yardým kampanyasý baþlatýldý. Yukarý Zeytin Köyü'ndeki yangýnda Yaþar Ergim, Ahmet Ergim ve Ali Ergim'e ait 3 ev, 3 ahýr ve 1 samanlýk tamamen yanarak küle döndü. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý Yukarý Zeytin Köyü Eðitim, Kültür, Spor ve Yardýmlaþma Derneði, yangýnda zarar gören üç ailenin yaralarýnýn sarýlmasý için harekete geçti. Üç ailenin de küçük çapta hayvancýlýk yaptýðýný ve yanan evlerin de komþularýn desteði ile yapýlmýþ evler olduðunu dile getiren Dernek Baþkaný Ahmet Temir, ailelerin yaralarýnýn sarýlmasý için yardým çaðrýsýnda bulundu.en azýnda yanan evlerin yeniden yapýlabilmesi için dernek olarak yardým kampanyasý baþlattýklarýný belirten Temir, "Bu üzücü yangýnda ne yazýk ki 3 evimizi kaybettik. Küçük çapta hayvancýlýk yaparak geçimlerini zor saðlayan üç ailemiz maðdur oldu. Biz Yukarý Zeytin Köyü halký olarak hemþehrilerimize sahip çýkan, yardýmlaþmayý seven, komþuluk hukukunu her þeysen üstün tutan bir toplumuz. Yangýn gibi üzücü bir afete karþý üç aileyi maðdur etmemiz mümkün deðildir. Bu nedenle dernek olarak 'bir tuðla da sen koy' kampanyasý baþlattýk. Amacýmýz en kýsa sürede üç ailemizi tekrar evlerine kavuþturmaktýr. Ben sadece kendi köylülerimize deðil, Osmancýk, Kargý ve bütün Çorum halkýna bu ailelerimize sahip çýkma çaðrýsýnda bulunuyorum. Þimdi birlik zamanýdýr, bu afetin yaralarýný sarma zamanýdýr" diye konuþtu.temir, üç aileye ev yapýlabilmesi için yapýlacak yardýmlarýn derneðe ait TR IBAN numaralý hesaba yapýlabileceðini belirterek ayrýca her türlü yardým için numaralý telefondan dernek yönetimi ile irtibata geçilebileceðini kaydetti. Yasin YÜCEL Kýlýç ve Yalçýn ailelerinin mutlu günü Altalya Kemer'de faaliyet gösteren Türker Döviz Bürosu Müdürü Mustafa Kýlýç'ýn oðlu Muhammet, Betül Yalçýn ile hayatýný birleþtirdi.nurhayat- Ahmet Yalçýn çiftinin kýzlarý Betül ile Adalet - Mustafa Kýlýç çiftinin oðullarý Muhammet, coþkulu bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düðün törenleri Taç Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Su: üzerine þarkýlar, türküler, güzel sözler söylenmiþ, sayýsýz yazýlar yazýlmýþ, canlýlarýn yaþamasý için hayati öneme sahip en önemli nimetlerden biridir. Suyun alternatifi yoktur. En küçük canlý organizmasýndan en büyük canlý varlýða kadar bütün biyolojik hayatý ve insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Su hayattýr, saðlýktýr, ferahlýktýr, gelecektir. Dünya ya gözünü açan bebek annesinin kucaðýnda kendini suda bulur. Yine ecel gelip dünyadan ukba âleme göçüp giderken teneþir tahtasýnda kendisini suda bulur. Susuz hayat düþünülemez. Susuz kalan bir beden de böbrekler saat geçince su su diye alarm vermeye baþlar. Dünya da ki sularýn % 2,5'i tatlý sudur. Bunun da % 70'i buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltý sularýnda bulunur ve kullanýlamaz durumdadýr. Dünya nüfusunun hýzla atmasýna mukabil su kaynaklarý sabit olduðundan her geçen gün su ihtiyacý biraz daha atmaktadýr. Özellikle son 30 yýlda artan dünya nüfusu ve buna baðlý olarak oluþan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiþtir. 'Gelecekte savaþlar su yüzünden olacak olup en riskli yer ise Ortadoðu'dur. ABD'nin politikasý devletleri kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için içme suyunu kullanmaktýr' (Kanal A) Bir araþtýrmaya göre, dünya nüfusu 19. Yüzyýla oranla 3 kat atmasýna raðmen, su kaynaklarýnýn kullanýmý 6 kat attýðý belirtilmiþtir. ''Sýza sýza göl olur / Akar gider yol olur / Bugün suyunu israf edersen / Gelecekte torunlarýn susuz kalýr' sýrrýnca þimdiden topyekün bilinçlenme saðlanmazsa 2050 veya 2100 yýlýnda Türkiye'yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi beklemektedir. Dedelerimizin anlattýðýna göre eskiden þehirlerde ve özellikle köylerde kýþlar çok çetin geçer, daðlara 1 metrenin üzerinde kar yaðarmýþ. Bu durumda hayvanlarýný ahýrdan, aðýldan bir iki ay çýkaramadýklarý olurmuþ. Her köþe baþýnda eþmeler bulunur, çaylardan gürül gürül sular akar, yaðan karýn ilkbaharda erimeye baþlamasýyla gelen sellerden derelerde karþýya geçmek pek mümkün olmazmýþ. Þimdi köye gittiðimizde, orman köyü olmasýna raðmen býrakýn daðda bayýrda köþe baþlarýndaki eþmeleri, köy meydanýndaki koca koca su oluklarýný, bir zamanlar üstünden karþýya zor geçilen derelerdeki sularýn bile kurumuþ olduðunu görüyoruz. Vatandaþýn temel ihtiyacýný karþýlayacak suyu her zaman bulamadýðýný ve bu iþin sonunun pek hayra alamet olmadýðýný köyde ikamet eden yaþlýlarýmýzdan dinliyoruz. Hatta bazý köylerimize tankerle taþýma su takviyesi yapýldýðýný öðrendiðimizde diyoruz ki; her þeyin sonu olduðu gibi elbette suyunda bir sonu vardýr. 'Derin bilgi rahatsýzlýðý, rahatsýzlýktan önce; tehlikeyi tehlikeden önce; yýkýmý, yýkýmdan önce; felaketi, felaketlerden önce görebilmektir.' Bu nedenle, 'dedelerin hatasýný torunlar çeker veya bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder' misali gelecekte torunlarýmýzýn susuzlukla baþ baþa kalmamasý için bugünden tezi yok toplumsal seferberliðin baþlatýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Yoksa 'bahçem kadar yaðmur, pencerem kadar güneþ, ben günümü gün ederim, gelecekten bana ne kardeþ' dersek yarýn çok geç olabilir. Biz enerji kaynaklarýný hoyratça kullanýrsak bizden sonrakiler ne yapacak diye her fert kendini mutlaka sorgulamalý. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' hesabý önce resmi kurumlar örnek olmalý. Akabinde aileden baþlamak üzere toplumun her kesiminde samimi duyarlýlýk oluþmalý. Ýþte size Japonya'dan çarpýcý bir örnek; Japonya'da evde kullanýlan sular bir ara ücretsize dönüþtürüldüðünde, ülke genelindeki kullanýmýnýn büyük oranda düþtüðü gözlenmiþtir. Sebebi araþtýrýldýðýnda; Japon halkýnýn; '' Önceden kullandýðým suyun ücretini kendim ödüyordum. Bu durumda sadece kendime karþý sorumluluðum vardý. Þimdi ise benim adýma devletim ödüyor. Dolaysýyla benim sorumluluðum bir kat daha arttý. O halde; daha çok dikkat etmeliyim. Çünkü ben gereksiz yere fazla harcarsam gelecekte devletim sýkýntýya girer ve istese de bana sahip çýkamaz. Ben maðdur olurum. Bu nedenle devletimin sýkýntýya düþmemesi için su kullanýmýmda benim daha çok hassasiyet göstermem lazýmdýr' diye düþündüðü ortaya çýkmýþtýr. Allah aþkýna bir bakýn. Dinleri, dilleri uymuyor lakin þu toplumsal duyarlýklarý takdire þayandýr. Ya bizler, ''Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez'' (Araf suresi) ''Nehir kenarýnda bile abdest alýrken israf etmeyiniz'' diyen bir dinin mensubuyuz. Âmâ gelin görün ki, en basiti þadýrvanda abdest alan hacý amcam çeþmeyi son ayar açýp þarýl þarýl akýtýyor. Namaz için camiye girdiðimizde imam efendi bir düðmeye basýyor gündüz gözüne maþallah 5 tane florsan lamba birden yanýyor. Köyün üst tarafýna su çýkmazken alt taraftaki vatandaþým topraðýn altýna gizlediði hortumu bahçesine gecenin ahirinde tutuyor. Veya apartman görevlisinin su ücretini apartman ödüyorsa % 90 herkesten fazla geliyor. Diðer taraftan resmi kurumlarda kýþýn kalorifer peteðinin ayarýný kýsmak yerine pencereyi açmayý adet edinen sevgili kamu görevlilerini görüyoruz. Bu örnekleri saymakla bitiremeyiz. O halde söyler misiniz bana, nehir kenarýnda bile abdest alýrken tasarrufa riayeti emreden dinin muhataplarý olarak vebalimiz hangi safhada? Fakirlik gelmeden önce zenginliðin, hastalýklar gelmeden önce saðlýðýn, yaþlýlýk gelmeden önce gençliðin, meþguliyet gelmeden önce boþ vaktin kýymetini bilmek adýna; sudan - enerjiye, gençlikten - saðlýða, özelden genele doðru hesap ederek '' ben beni düþünürüm demek yerine; ben benimle beraber tüm dünyayý düþünmek zorundayým '' diyebilmeliyiz. Gelecekte de yaþanabilir bir dünya için hayatýn her safhasýnda israftan kaçýnýp, tasarrufa riayet etmek zorundayýz. Bu nokta da köylerdeki sulama kanallarýnýn modernize edilmesi, evlere su sayaçlarý konmasý gibi devletimizin yapacaðý iþlerin yanýnda en önemlisi yapýlan uyarýlara vatandaþ olarak topyekün riayet edilmeli ve en alt bireyden üst yöneticiye kadar ÝSRAF kelimesi yaþam tarzýmýzdan silinmelidir. Bunun için tabiri caizse insanlar ya Allah'tan ya da devletten gerçek manada korkmalý. Daha doðrusu bu korku sevgiye dayanmalý. Bunu becerebilirsek inanýyorum ki; Türkiye bir Türkiye daha olacaktýr. Bu potansiyel bizim özümüzde mevcuttur. Sadece ciddi bir silkinmeye ihtiyacýmýz var. Ýnanmazsanýz bir deneyin. Atalarýmýzýn dediði gibi 'taþýma suyla deðirmen dönmez'. Çileyi dedelerimiz çekti. Biz artýk ehli keyif olduk. Köylerde ve þehirlerde rahatlýða alýþtýk. Allah korusun çok deðil 6 ay su sýkýntýsý çeksek dünya zindan olur. Deprem sonrasý yaþanan birkaç günlük sýkýntýya dayanamýyoruz. 'Nerede bu devlet diye!' haykýrýyoruz. Her þeyden önce teknolojinin rahatlýðýna alýþan hanýmlarýmýz isyan eder. Bin bir türlü hastalýklar meydana gelir. En basiti þehirlerde ihtiyaç gidermek için girecek umumhane bulamayýz. Bugün Afrika'da susuzluk nedeniyle çocuklar sýfýr týraþ ediyor, nemli havluyla banyo yaptýrýlýyor. Gerisini varýn siz düþünün. Enerji kaynaklarýmýzý hovardaca telef ettiðimizde yarýn ayný konuma düþmeyeceðimizin garantisini verebilir misiniz? Elbette veremezsiniz. O halde gelin hep beraber geç kalmadan, olasý afetlere karþý sorunlu deðil sorumluluðunun bilincinde olan bir toplum olma yolunda emek verelim. Bilinçlenme zincirini kýrmak yerine bir halka da biz olmaya çalýþalým. 'Her bolluðun bir kýtlýðý olur - suyunu sakýn israf etme ne olur' eþe dosta haykýralým. Çünkü: 'Su nimet demek / nimete hürmet gerek / hepimizin görevi suyu israf etmemek' (TEL: )

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ü lkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin

Detaylı