2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014"

Transkript

1 Çorum ÝHH Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu kitap desteði bekliyor Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu ÝHH gönüllüleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki Hanýmlar Komisyonu Ofisinde bir araya gelen haným gönüllülere Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý yapýlan ve yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonunun ev sahipliðinde yapýlan toplantýda katýlýmcýlar ÝHH Gönüllü formu doldurup Gazze'ye canlý kalkan olmak için imza attýlar. 2 DE Vekil Köse'den kurultay yorumu TBMM'nin tatile girmesinin ardýndan Çorum'a gelen CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Köse, geçtiðimiz günlerde, Mecitözü, Ortaköy, Aþdaðul Beldesi, eski Karahacip Beldesi, Bayat, Osmancýk, ilçelerin de düðün, açýlýþlara katýlýp, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti.amacýnýn hak adýna düzgün, dürüst, ilkeli, vefalý bir siyaset yapmak olduðunu söyleyen Köse, vatandaþlarýn olaðanüstü kurultay gidilmesi konusunda ise sorduklarý sorulara kýsa bir açýklama yaptý. 5 DE 19 AÐUSTOS 2014 SALI 40 KURUÞ 2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014 Defterdar Ali Sormaz Ýl Defterdarý Ali Sormaz düzenlediði basýn toplantýsýnda 2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ suresinin uzatýlmasý ile ilgili bilgiler verdi. 2B arazilerinin satýþ ve iadesi ile ilgili 6292 sayýlý Kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Defterdar Ali Sormaz, "Bu tarihten itibaren baþvurular alýnmýþ olup satýþ iþlemleri sonuçlandýrýlmýþtýr. 01/03/2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6527 sayýlý Kanunla 6292 sayýlý Kanuna 'Geçici Madde 2' eklenerek bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda satýn alma baþvurusunu yapmayanlar ile yapýlan tebligata raðmen taþýnmaz bedelini (ya da peþinat bedelini) ödemeyenlere 6 ay ek süre verilmiþ olup bu süre tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde müracaat edenler avantajlardan yararlanacaklardýr, aksi halde söz konusu avantajlarýný kaybedeceklerdir" dedi.sormaz bu avantajlarý ise þöyle sýraladý... 3 TE OSB Müteþebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplandý Organize Sanayi Müteþebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantýsý ÇOSÝAD toplantý salonunda yapýldý. Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýk yaptýðý toplantýlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim ve Müteþebbis Heyet Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyet üyeleri Ogün Meroðlu, Bülent Kankurdan, Mustafa Yaðlý... 2 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsa elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þunlar: tarihinde saatleri arasýnda.. 7 DE Tarým Caddesi yenileniyor Belediye ekiplerinin yaz sýcaklarýnda asfalt serimi mesaisi devam ediyor. Bahçelievler'den Gülabibey'e, Buhara'dan Mimar Sinan'a kadar pek çok noktada ekipler gece gündüz çalýþýyor. Vatandaþlarýn daha iyi ve saðlýklý ortamlarda yaþamalarý için Çorum Belediyesi günlük yaklaþýk olarak 200 bin liralýk yol altyapýsý... 5 TE Bayram öncesi denetimler sýklaþtý 5 TE Evcikuzkýþla'nýn su ve kanalizasyonsorunu çözülecek Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret ederek, köyün içme suyu ve kanalizasyon sorunu ile ilgili incelemelerde bulundu. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret etti. Burada köy muhtarý Satýlmýþ Aktaþ ve köy halký ile görüþen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köyün içme suyu ve kanalizasyon tesisleriyle ilgili çalýþmalarý deðerlendirdi. 3 DE Olçok ailesinden mevlid AK Parti'nin seçim organizasyonlarýný yapan Arter Reklam Þirketi'nin sahibi hemþehrimiz iþ adamý Erol Olçok, merhum babasý Dursun Olçok ile kardeþi merhum Erdoðan Olçok için mevlid okuttu. Merkeze baðlý Mecidiyekavak Köyü'nde okutulan.. 5 DE Anne ve kýzýnýn kavgasý hastanede bitti Sungurlu'da anne ile kýzý arasýnda çýkan kavgada, iki taraf da yaralandý.alýnan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Hafýz Hasan Sokaktaki evde yaþayan... Sungurlu'da trafik kazasý: 2 yaralý Sungurlu'da, Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Cengiz Atlas'tan Kýlýçdaroðlu'na destek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK'da çýkan kurultay kararýnýn ardýndan 81 Ýl Baþkaný CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na destek için bir araya geliyor. 2 DE 6 DA 3 TE

2 2 YILDIZ AJANDA ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: OSB Müteþebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplandý Organize Sanayi Müteþebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantýsý ÇOSÝAD toplantý salonunda yapýldý. Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýk yaptýðý toplantýlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim ve Müteþebbis Heyet Üyesi Bülent Onur, Müteþebbis Heyet üyeleri Ogün Meroðlu, Bülent Kankurdan, Mustafa Yaðlý, Muharrem Sarýaslan, Tuncay Maituna, Zafer Kayýlý katýldý.osb Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðünce yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgilendirme yapýlmýþ, 4562 Sayýlý OSB Kanununun 9. Maddesine istinaden Müteþebbis Heyetinin tarih ve 85.1.c sayýlý kararý gereðince oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrladýðý bölgenin 2014 yýlý Nisan - Mayýs - Haziran dönemine ait Denetim Raporu, tarihinde mesai saati baþlangýcýndan itibaren OSB Bölgesinde uygulanacak arsa tahsis fiyat ve þartlarý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn 2010/2 sayýlý genelgesi doðrultusunda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 2013/2. Deðerlendirme Raporunun gönderildiði Bakanlýðýn tarih ve 1549 sayýlý yazýsý ve ekleri görüþülerek karara baðlandý.osb Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Haber Servisi Çorum ÝHH Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu kitap desteði bekliyor Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu ÝHH gönüllüleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki Hanýmlar Komisyonu Ofisinde bir araya gelen haným gönüllülere Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý yapýlan ve yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonunun ev sahipliðinde yapýlan toplantýda katýlýmcýlar ÝHH Gönüllü formu doldurup Gazze'ye canlý kalkan olmak için imza attýlar. Gönüllüler Gazze'de, Suriye'de yaþanan insanlýk dýþý katliamlara karþý yapýlmasý gerekenlerin acilen hayata geçirilmesini istediler. Ayrýca Çorum ÝHH bünyesinde kurulan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu için kitap ve maddi desteði saðlamaya dönük çalýþmalar baþlatacaklarýný dile getirdiler. ÝHH Gönüllüleri Çorum'da bulunan yetimlere de sahip çýkmak gerektiðini ve bunun alt yapýsýný oluþturmaya çalýþtýklarýnýn altýný çizdiler. Uður ÇINAR Ýmsâk : 04:10 Güneþ : 05:46 Öðle : 12:51 Ýkindi : 16:37 Akþam : 19:44 Yatsý : 21: Köprülü Fazýl Mustafa Paþanýn þehâdeti (1691) - Türk Denizaltýcýlýðý'nýn baþlamasý (1890) Kur ân-ý kerîme saygý göstermek, E ûzü okuyarak baþlamakla olur ve Kur ân-ý kerîmin anahtarý, Besmeledir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri KARACAOÐLAN Asýrlara sýðmaz ünü, Çaðlar aþar Karac'oðlan. Her þiiri bir türküdür, Halkla yaþar Karac'oðlan. Curasýný alýr ele, Bülbül gibi gelir dile. Hiç bitmeyen bir aþk ile, Dolup taþar Karac'oðlan. Ala gözlü dilber için, Yanar durur için için. Gönül güzel sever, niçin? Sorup þaþar Karac'oðlan. Hak'tan gelen emre uyar, Güzellikten hep haz duyar. Dolaþýr o diyar diyar, Daðlar aþar Karac'oðlan. Kar yaðýnca Elif diye, Ak gerdanda zülüf diye, Türkü okur sevgiliye, Aþkla coþar Karac'oðlan. Her güzele kul olsa da, Yine sever dul olsa da. Padiþah kýzý olsa da, Alýp, boþar Karac'oðlan. Dertlenince durgun olur, Feleðine kýrgýn olur. Sevdiðine vurgun olur, Yâre koþar Karac'oðlan. Zeki Çalar HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: 286 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,165 2,167 EUR 2,899 2,900 STERLiN 3,624 3,625 JPY YENi 2,111 2,112 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ TEL BAHABEY CAD. NO:105 - YEÞÝL FIRIN YANI GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Cengiz Atlas'tan Kýlýçdaroðlu'na destek 2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014 Ýl Defterdarý Ali Sormaz düzenlediði basýn toplantýsýnda 2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ suresinin uzatýlmasý ile ilgili bilgiler verdi. 2B arazilerinin satýþ ve iadesi ile ilgili 6292 sayýlý Kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüðe girdiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Defterdar Ali Sormaz, "Bu tarihten itibaren baþvurular alýnmýþ olup satýþ iþlemleri sonuçlandýrýlmýþtýr. 01/03/2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6527 sayýlý Kanunla 6292 sayýlý Kanuna 'Geçici Madde 2' eklenerek bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda satýn alma baþvurusunu yapmayanlar ile yapýlan tebligata raðmen taþýnmaz bedelini (ya da peþinat bedelini) ödemeyenlere 6 ay ek süre verilmiþ olup bu süre tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde müracaat edenler Defterdar Ali Sormaz avantajlardan yararlanacaklardýr, aksi halde söz konusu avantajlarýný kaybedeceklerdir" dedi. Sormaz bu avantajlarý ise þöyle sýraladý: "Satýþ bedeli tamamen ve münhasýran birfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan konutlarda rayiç bedelin yüzde elli diðer yerlerde dört yüz metrekareye kadar olan kýsmý için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlasý için rayiç bedelin yüzde yetmiþi üzerinden hesaplanýr. Satýþ bedeli peþin veya taksitle ödenebilir. Satýþ bedelinin tamamýnýn peþin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarýsýnýn ödenmesi hâlinde yüzde on oranýnda indirim uygulanýr. Peþinat alýnmadan yapýlan taksitle satýþlarda ise satýþ bedelinin tamamen ve münhasýran bilfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan konut hariç yapý bulunmayan yerler için yüzde onu, diðer yerler için yüzde yirmisi, alýnýr. belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde en fazla beþ yýlda on eþit taksitte, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda ise en fazla altý yýlda on iki eþit taksitte faizsiz olarak ödenir. Satýþ bedelinden, baþvuru tarihi itibari ile son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir sayýlý Kanunun saðladýðý avantajlardan faydalanýlnýamasý durumunda: Þahýslarýn taþýnmazlar üzerindeki hak sahibi olduðunu gösteren 2/b belirtmesi kaldýrýlarak, 2886 sayýlý Kanunun 45'inci maddesi gereðince açýk ihale usulüyle satýþý gerçekleþtirilecektir.(ihalelere hak sahibi dahil herkes katýlabilecektir.) Hak sahipleri daha sonra bu taþýnmazlarý satýn almak istemeleri durumunda, daha önce ödemiþ olduklarý ecrimisil miktarlarý satýþ bedelinden mahsup edilmeyecektir. Satýþ bedeline herhangi bir indirim yapýlmayacak olup, satýþ bedeli en fazla 2 yýlda ve 8 taksitte ödenebilecektir." Sormaz, 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda 2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeþitli sebeplerle satýn alma baþvurusunda bulunamayan veya satýþ bedelini 3 aylýk süre içinde ödeyemeyen kiþilerin sunulan bu tarihi fýrsattan yararlanabilmeleri için 01 Eylül 2014 tarihine kadar (01 Eylül 2014 dahil) Ýl Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðüne, Ýlçelerde ise Malmüdürlüðü Milli Emlak Servislerine müracaat etmeleri gerektiðini söyledi. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK'da çýkan kurultay kararýnýn ardýndan 81 Ýl Baþkaný CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na destek için bir araya geliyor. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'tan edinilen bilgiye göre 81 Ýl Baþkaný bugün saat 17.00'de Nevþehir'in Gülþehir ilçesinde bir araya gelerek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na tam destek verecekler. Genel Merkez'in bilgisi dýþýnda tüm Ýl Baþkanlarýna toplantý için çaðrýda bulunduðu öðrenilirken, toplantýdan çýkan ortak kararýn ise yarýn saat 12.00'de yapýlacak basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyurulacaðý öðrenildi. Toplantýya katýlacaðýný bildiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise CHP Çorum Ýl Teþkilatý olarak Kemal Cengiz Atlas Kýlýçdaroðlu'na her zaman olduðu gibi bundan sonra da tam destek vereceklerini kaydetti. Haber Servisi Þehit aileleri ve gaziler Karadeniz'i gezdi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Çorum'da bulunan þehit aileleri ve malul gaziler ile muharip gazilerden 45 kiþiyi Karadeniz gezisine götürdü.grup Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin doðal ve turistik mekanlarýný gezdiler.aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,"millet olarak bizler bugün rahat yaþýyorsak, þüphesiz bu topraklarýn her karýþýnda kanlarýný akýtan þehitlerimizin sayesindedir. Bu nedenle bizler için þehitlerimiz ve emanetleri çok deðerlidir. Müdürlüðümüz þehitler ile ilgili yapýlacak etkinliklere ve onlarýn taleplerine de daima açýktýr. Onlar için elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya hazýrýz. Yapýlan gezi etkinliði de bu kapsamda bizler için son derece önemlidir. Karadeniz bölgesine gönderdiðimiz þehit aileleri ve malul gaziler ile muharip gaziler ve yakýnlarý gittikleri yerlerde bir nebze olsun streslerini atma imkânýna kavuþtular. Onlarýn yaþadýðý mutluluk ise bizlere kalan en güzel kar oldu.bundan sonra da þehit yakýnlarýmýz için sosyal etkinliklerimiz devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Evcikuzkýþla'nýn su ve kanalizasyonsorunu çözülecek Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret ederek, köyün içme suyu ve kanalizasyon sorunu ile ilgili incelemelerde bulundu. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, merkeze baðlý Evcikuzkýþla köyünü ziyaret etti. Burada köy muhtarý Satýlmýþ Aktaþ ve köy halký ile görüþen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köyün içme suyu ve kanalizasyon tesisleriyle ilgili çalýþmalarý deðerlendirdi. Ýçme suyu ölçümlerinin tamamlanarak, gerekli alt yapýnýn hazýrlandýðýný belirten Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kýsa süre içerisinde köyün içme suyu ile kanalizasyon tesislerinin tamamlanacaðýný kaydetti ve þimdiden hayýrlý uðurlu olsun temennisinde bulundu. Haber Servisi Hitit Üniversitesi öðrencisi 486 öðrenci arasýna girdi TÜBÝTAK tarafýndan üniversitelerin Doða Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Týbbi Bilimler, Tarýmsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beþeri Bilimler alanlarýnda öðrenim gören lisans öðrencilerini projeler yoluyla araþtýrma yapmaya teþvik etmek için lisans öðreniminde yapacaklarý araþtýrma projelerine destek veren 2209/A - Üniversite Öðrencileri Yurt Ýçi Araþtýrma Projeleri Destek Programý 2014 yýlý 1. dönem baþvurularýnýn sonuçlarý açýklandý. Buna göre tüm üniversitelerden yalnýzca 486 öðrenciye verilen desteklerden, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü öðrencilerinden Rýza Hakan Karagöz TÜBÝTAK Üniversite Öðrencileri Yurt Ýçi Araþtýrma Projeleri Desteðini almaya hak kazandý. Yýlmaz MERT

4 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE SU SIKINTISI VE ÝSRAF Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ÝHH'dan 2 milyon Türkmen aileye yardým ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan bugüne dek Suriye ve Irak'ta toplam 2 milyon Türkmen aileye su, ekmek, kuru gýda, kahvaltýlýk, yemeklik yað, süt, çocuk mamasý ve temizlik paketi yardýmlarý ulaþtýrýldý. Suriye ve Irak'ta çatýþmalar sürerken, sivil toplum kuruluþlarýnýn bölgedeki savaþ maðduru halka yönelik insani yardýmlarý sürüyor. Suriye ve Irak'ta yaþanan olumsuz geliþmelerin bölgede yaþayan herkes gibi Türkmen aileleri de kötü etkileniyor. Halep, Lazkiye, Musul ve Kerkük dahil birçok kentle, sýnýrda yaþam mücadelesi veren Türkmen halkýnýn imdadýna ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý koþtu. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgide, "ÝHH, Türkiye sýnýrý yakýnlarýndaki Lazkiye bölgesinde çadýrlarda barýnan Türkmen ailelere, düzenli olarak muhtelif gýda, un ve ekmek ulaþtýrýrken Irak'taki Türkmen mültecilere daðýtýlmak üzere 500 tonluk gýda malzemesi, bebek mamasý ve hijyen paketinden oluþan 20 TIR'lýk yardým konvoyu gönderdi" dedi. Suriye ve Irak'taki yardým çalýþmalarýyla ilgili bilgi veren Selim Özkabakçý, Suriye'deki iç savaþýn etkisini artýrarak devam ettirdiðini ifade ederek Suriye halkýnýn nefes borusu hükmünde olan Türkiye sýnýrlarýnýn, insanlarýn ihtiyaçlarýnýn kaynaðý durumunda olduðunu belirtti.geçen aylarda Çobanbey'de açýlan geçici hudut noktasýnýn, insani yardýmlarýn ulaþtýrýldýðý tek bölge olduðunu söyleyen Özkabakçý, "Bölgedeki fýrýnlarýn durma noktasýnda olmasý, halkýn ekmek dahi bulmasýnda güçlüklere neden oluyordu. Halep ve Lazkiye dahil birçok kentle, sýnýrda yaþam mücadelesi veren Türkmen halkýnýn imdadýna ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý koþtu" dedi. IRAKLI TÜRKMENLERE YARDIM ULAÞTI ÝHH ekiplerinin, Irak'taki geliþmeler üzerine Türkmenlere yardým için çalýþmalara hemen baþladýðýný vurgulayan Özkabakçý, ÝHH'nýn ilk etapta 20 TIR'lýk yardým malzemesini, Musul, Selahettin, Anbar ve Diyala'dan kaçarak Kerkük ve Sincar'a sýðýnan binlerce Türkmen mülteciye daðýttýðýný bildirdi. Özkabakçý, sözlerini þöyle tamamladý: "ÝHH ilk olarak, bölgede mültecilerin acil ihtiyaçlarýný tespite yönelik çalýþmalar yaparak, bölgedeki yerel sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði içinde 300 aileye gýda yardýmýnda bulundu. Daha sonra yurt dýþýndan 6 partner kuruluþun Bahreyn Islah, Kuveyt Kavafil, Ýngiltere Ummah, Güney Afrika Ýmdat, Katar Raf, Katar AID Charity kurumu desteðiyle, 500 tonluk gýda malzemesi, bebek mamasý ve hijyen paketinden oluþan 20 týrlýk yardým konvoyunu daha mültecilere daðýtýlmak üzere Irak'a gönderdik. Çatýþmalardan etkilenen Suriye ve Iraklý Türkmen ailelerin yardýmýna yetiþmeye çalýþýyoruz. Vakfýmýz tarafýndan bugüne dek Suriye ve Irak'ta 2 milyon Türkmen aileye su, ekmek, kuru gýda, kahvaltýlýk, yemeklik yað, süt, çocuk mamasý ve temizlik paketi yardýmlarý ulaþtýrýldý." Yasin YÜCEL Osmancýk'ta evi yanan aileler yardým bekliyor Osmancýk'ta geçtiðimiz hafta sonu 3 ev, 3 ahýr ve 1 samanlýðýn yanmasý ile sonuçlanan yangýnda zarar gören üç aile için yardým kampanyasý baþlatýldý. Yukarý Zeytin Köyü'ndeki yangýnda Yaþar Ergim, Ahmet Ergim ve Ali Ergim'e ait 3 ev, 3 ahýr ve 1 samanlýk tamamen yanarak küle döndü. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý Yukarý Zeytin Köyü Eðitim, Kültür, Spor ve Yardýmlaþma Derneði, yangýnda zarar gören üç ailenin yaralarýnýn sarýlmasý için harekete geçti. Üç ailenin de küçük çapta hayvancýlýk yaptýðýný ve yanan evlerin de komþularýn desteði ile yapýlmýþ evler olduðunu dile getiren Dernek Baþkaný Ahmet Temir, ailelerin yaralarýnýn sarýlmasý için yardým çaðrýsýnda bulundu.en azýnda yanan evlerin yeniden yapýlabilmesi için dernek olarak yardým kampanyasý baþlattýklarýný belirten Temir, "Bu üzücü yangýnda ne yazýk ki 3 evimizi kaybettik. Küçük çapta hayvancýlýk yaparak geçimlerini zor saðlayan üç ailemiz maðdur oldu. Biz Yukarý Zeytin Köyü halký olarak hemþehrilerimize sahip çýkan, yardýmlaþmayý seven, komþuluk hukukunu her þeysen üstün tutan bir toplumuz. Yangýn gibi üzücü bir afete karþý üç aileyi maðdur etmemiz mümkün deðildir. Bu nedenle dernek olarak 'bir tuðla da sen koy' kampanyasý baþlattýk. Amacýmýz en kýsa sürede üç ailemizi tekrar evlerine kavuþturmaktýr. Ben sadece kendi köylülerimize deðil, Osmancýk, Kargý ve bütün Çorum halkýna bu ailelerimize sahip çýkma çaðrýsýnda bulunuyorum. Þimdi birlik zamanýdýr, bu afetin yaralarýný sarma zamanýdýr" diye konuþtu.temir, üç aileye ev yapýlabilmesi için yapýlacak yardýmlarýn derneðe ait TR IBAN numaralý hesaba yapýlabileceðini belirterek ayrýca her türlü yardým için numaralý telefondan dernek yönetimi ile irtibata geçilebileceðini kaydetti. Yasin YÜCEL Kýlýç ve Yalçýn ailelerinin mutlu günü Altalya Kemer'de faaliyet gösteren Türker Döviz Bürosu Müdürü Mustafa Kýlýç'ýn oðlu Muhammet, Betül Yalçýn ile hayatýný birleþtirdi.nurhayat- Ahmet Yalçýn çiftinin kýzlarý Betül ile Adalet - Mustafa Kýlýç çiftinin oðullarý Muhammet, coþkulu bir düðün töreni ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düðün törenleri Taç Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Su: üzerine þarkýlar, türküler, güzel sözler söylenmiþ, sayýsýz yazýlar yazýlmýþ, canlýlarýn yaþamasý için hayati öneme sahip en önemli nimetlerden biridir. Suyun alternatifi yoktur. En küçük canlý organizmasýndan en büyük canlý varlýða kadar bütün biyolojik hayatý ve insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Su hayattýr, saðlýktýr, ferahlýktýr, gelecektir. Dünya ya gözünü açan bebek annesinin kucaðýnda kendini suda bulur. Yine ecel gelip dünyadan ukba âleme göçüp giderken teneþir tahtasýnda kendisini suda bulur. Susuz hayat düþünülemez. Susuz kalan bir beden de böbrekler saat geçince su su diye alarm vermeye baþlar. Dünya da ki sularýn % 2,5'i tatlý sudur. Bunun da % 70'i buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltý sularýnda bulunur ve kullanýlamaz durumdadýr. Dünya nüfusunun hýzla atmasýna mukabil su kaynaklarý sabit olduðundan her geçen gün su ihtiyacý biraz daha atmaktadýr. Özellikle son 30 yýlda artan dünya nüfusu ve buna baðlý olarak oluþan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiþtir. 'Gelecekte savaþlar su yüzünden olacak olup en riskli yer ise Ortadoðu'dur. ABD'nin politikasý devletleri kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için içme suyunu kullanmaktýr' (Kanal A) Bir araþtýrmaya göre, dünya nüfusu 19. Yüzyýla oranla 3 kat atmasýna raðmen, su kaynaklarýnýn kullanýmý 6 kat attýðý belirtilmiþtir. ''Sýza sýza göl olur / Akar gider yol olur / Bugün suyunu israf edersen / Gelecekte torunlarýn susuz kalýr' sýrrýnca þimdiden topyekün bilinçlenme saðlanmazsa 2050 veya 2100 yýlýnda Türkiye'yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi beklemektedir. Dedelerimizin anlattýðýna göre eskiden þehirlerde ve özellikle köylerde kýþlar çok çetin geçer, daðlara 1 metrenin üzerinde kar yaðarmýþ. Bu durumda hayvanlarýný ahýrdan, aðýldan bir iki ay çýkaramadýklarý olurmuþ. Her köþe baþýnda eþmeler bulunur, çaylardan gürül gürül sular akar, yaðan karýn ilkbaharda erimeye baþlamasýyla gelen sellerden derelerde karþýya geçmek pek mümkün olmazmýþ. Þimdi köye gittiðimizde, orman köyü olmasýna raðmen býrakýn daðda bayýrda köþe baþlarýndaki eþmeleri, köy meydanýndaki koca koca su oluklarýný, bir zamanlar üstünden karþýya zor geçilen derelerdeki sularýn bile kurumuþ olduðunu görüyoruz. Vatandaþýn temel ihtiyacýný karþýlayacak suyu her zaman bulamadýðýný ve bu iþin sonunun pek hayra alamet olmadýðýný köyde ikamet eden yaþlýlarýmýzdan dinliyoruz. Hatta bazý köylerimize tankerle taþýma su takviyesi yapýldýðýný öðrendiðimizde diyoruz ki; her þeyin sonu olduðu gibi elbette suyunda bir sonu vardýr. 'Derin bilgi rahatsýzlýðý, rahatsýzlýktan önce; tehlikeyi tehlikeden önce; yýkýmý, yýkýmdan önce; felaketi, felaketlerden önce görebilmektir.' Bu nedenle, 'dedelerin hatasýný torunlar çeker veya bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder' misali gelecekte torunlarýmýzýn susuzlukla baþ baþa kalmamasý için bugünden tezi yok toplumsal seferberliðin baþlatýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Yoksa 'bahçem kadar yaðmur, pencerem kadar güneþ, ben günümü gün ederim, gelecekten bana ne kardeþ' dersek yarýn çok geç olabilir. Biz enerji kaynaklarýný hoyratça kullanýrsak bizden sonrakiler ne yapacak diye her fert kendini mutlaka sorgulamalý. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' hesabý önce resmi kurumlar örnek olmalý. Akabinde aileden baþlamak üzere toplumun her kesiminde samimi duyarlýlýk oluþmalý. Ýþte size Japonya'dan çarpýcý bir örnek; Japonya'da evde kullanýlan sular bir ara ücretsize dönüþtürüldüðünde, ülke genelindeki kullanýmýnýn büyük oranda düþtüðü gözlenmiþtir. Sebebi araþtýrýldýðýnda; Japon halkýnýn; '' Önceden kullandýðým suyun ücretini kendim ödüyordum. Bu durumda sadece kendime karþý sorumluluðum vardý. Þimdi ise benim adýma devletim ödüyor. Dolaysýyla benim sorumluluðum bir kat daha arttý. O halde; daha çok dikkat etmeliyim. Çünkü ben gereksiz yere fazla harcarsam gelecekte devletim sýkýntýya girer ve istese de bana sahip çýkamaz. Ben maðdur olurum. Bu nedenle devletimin sýkýntýya düþmemesi için su kullanýmýmda benim daha çok hassasiyet göstermem lazýmdýr' diye düþündüðü ortaya çýkmýþtýr. Allah aþkýna bir bakýn. Dinleri, dilleri uymuyor lakin þu toplumsal duyarlýklarý takdire þayandýr. Ya bizler, ''Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez'' (Araf suresi) ''Nehir kenarýnda bile abdest alýrken israf etmeyiniz'' diyen bir dinin mensubuyuz. Âmâ gelin görün ki, en basiti þadýrvanda abdest alan hacý amcam çeþmeyi son ayar açýp þarýl þarýl akýtýyor. Namaz için camiye girdiðimizde imam efendi bir düðmeye basýyor gündüz gözüne maþallah 5 tane florsan lamba birden yanýyor. Köyün üst tarafýna su çýkmazken alt taraftaki vatandaþým topraðýn altýna gizlediði hortumu bahçesine gecenin ahirinde tutuyor. Veya apartman görevlisinin su ücretini apartman ödüyorsa % 90 herkesten fazla geliyor. Diðer taraftan resmi kurumlarda kýþýn kalorifer peteðinin ayarýný kýsmak yerine pencereyi açmayý adet edinen sevgili kamu görevlilerini görüyoruz. Bu örnekleri saymakla bitiremeyiz. O halde söyler misiniz bana, nehir kenarýnda bile abdest alýrken tasarrufa riayeti emreden dinin muhataplarý olarak vebalimiz hangi safhada? Fakirlik gelmeden önce zenginliðin, hastalýklar gelmeden önce saðlýðýn, yaþlýlýk gelmeden önce gençliðin, meþguliyet gelmeden önce boþ vaktin kýymetini bilmek adýna; sudan - enerjiye, gençlikten - saðlýða, özelden genele doðru hesap ederek '' ben beni düþünürüm demek yerine; ben benimle beraber tüm dünyayý düþünmek zorundayým '' diyebilmeliyiz. Gelecekte de yaþanabilir bir dünya için hayatýn her safhasýnda israftan kaçýnýp, tasarrufa riayet etmek zorundayýz. Bu nokta da köylerdeki sulama kanallarýnýn modernize edilmesi, evlere su sayaçlarý konmasý gibi devletimizin yapacaðý iþlerin yanýnda en önemlisi yapýlan uyarýlara vatandaþ olarak topyekün riayet edilmeli ve en alt bireyden üst yöneticiye kadar ÝSRAF kelimesi yaþam tarzýmýzdan silinmelidir. Bunun için tabiri caizse insanlar ya Allah'tan ya da devletten gerçek manada korkmalý. Daha doðrusu bu korku sevgiye dayanmalý. Bunu becerebilirsek inanýyorum ki; Türkiye bir Türkiye daha olacaktýr. Bu potansiyel bizim özümüzde mevcuttur. Sadece ciddi bir silkinmeye ihtiyacýmýz var. Ýnanmazsanýz bir deneyin. Atalarýmýzýn dediði gibi 'taþýma suyla deðirmen dönmez'. Çileyi dedelerimiz çekti. Biz artýk ehli keyif olduk. Köylerde ve þehirlerde rahatlýða alýþtýk. Allah korusun çok deðil 6 ay su sýkýntýsý çeksek dünya zindan olur. Deprem sonrasý yaþanan birkaç günlük sýkýntýya dayanamýyoruz. 'Nerede bu devlet diye!' haykýrýyoruz. Her þeyden önce teknolojinin rahatlýðýna alýþan hanýmlarýmýz isyan eder. Bin bir türlü hastalýklar meydana gelir. En basiti þehirlerde ihtiyaç gidermek için girecek umumhane bulamayýz. Bugün Afrika'da susuzluk nedeniyle çocuklar sýfýr týraþ ediyor, nemli havluyla banyo yaptýrýlýyor. Gerisini varýn siz düþünün. Enerji kaynaklarýmýzý hovardaca telef ettiðimizde yarýn ayný konuma düþmeyeceðimizin garantisini verebilir misiniz? Elbette veremezsiniz. O halde gelin hep beraber geç kalmadan, olasý afetlere karþý sorunlu deðil sorumluluðunun bilincinde olan bir toplum olma yolunda emek verelim. Bilinçlenme zincirini kýrmak yerine bir halka da biz olmaya çalýþalým. 'Her bolluðun bir kýtlýðý olur - suyunu sakýn israf etme ne olur' eþe dosta haykýralým. Çünkü: 'Su nimet demek / nimete hürmet gerek / hepimizin görevi suyu israf etmemek' (TEL: )

5 5 Vekil Köse'den kurultay yorumu Çevreyolu kavþaklarýna kesintisiz güç kaynaðý TBMM'nin tatile girmesinin ardýndan Çorum'a gelen CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Köse, geçtiðimiz günlerde, Mecitözü, Ortaköy, Aþdaðul Beldesi, eski Karahacip Beldesi, Bayat, Osmancýk, ilçelerin de düðün, açýlýþlara katýlýp, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. Amacýnýn hak adýna düzgün, dürüst, ilkeli, vefalý bir siyaset yapmak olduðunu söyleyen Köse, vatandaþlarýn olaðanüstü kurultay gidilmesi konusunda ise sorduklarý sorulara kýsa bir açýklama yaptý. Köse, "Partimizde demokrasi, özgürlük, baþarý adýna parti içi bir yarýþtýr. Burada siyasetin gereði olan bir kurultay yapýlacaktýr. Benim görevim halkýn seçtiði bir milletvekili olarak, iyi günde, kötü günde insanlarýmýzýn yanýnda olmaktýr. Hak ve halk adýna dürüst, ilkeli, ahlaklý siyaset yapmaktýr. Benim davam makam, mevki davasý deðil, hak, halk, demokrasi, adalet mücadelesidir. Seçildiðim günden bu yana hiç bir þahsi hesabým olmamýþtýr. O günde, bu günde hesabým, vatan, millet, adalet adýna, hak ve halktýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Tarým Caddesi yenileniyor Çorum Belediyesi, Çevreyolu'ndaki kavþaklara kesintisiz güç kaynaðý yerleþtirdi. Bu uygulama ile elektrik kesintisinde trafik ýþýklarý sönmeyecek, olasý kazalarýn önüne geçilmiþ olacak. Akýllý kavþaklara montajý yapýlan kesintisiz güç kaynaklarý ilk olarak þehir içi trafiðin rahatlatýlmasý amacýyla hayata geçirilmiþti. Son derece etkin bir sonuç alan belediye yetkileri uygulama alanýný geniþletti. Çevreyolundaki kavþaklara da kesintisiz güç kaynaðýnýn montajý yapýldý.olasý bir elektrik kesintisinde kesintisiz güç kaynaklarý, 4 saat boyunca aralýksýz çalýþarak trafik kaosunun yaþanmasýna engel olacak. Trafikteki vatandaþlar bu uygulamadan memnun kalýrken, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise belediyenin teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ettiðini söyleyerek, "Kesintisiz güç kaynaðý uygulamasý sinyalizasyon lambalarý bulunan kavþaklarda yaygýnlaþtýrýlacak" dedi. Haber Servisi Belediye ekiplerinin yaz sýcaklarýnda asfalt serimi mesaisi devam ediyor. Bahçelievler'den Gülabibey'e, Buhara'dan Mimar Sinan'a kadar pek çok noktada ekipler gece gündüz çalýþýyor. Vatandaþlarýn daha iyi ve saðlýklý ortamlarda yaþamalarý için Çorum Belediyesi günlük yaklaþýk olarak 200 bin liralýk yol altyapýsý ve asfalt serimi yapýyor. Belediye ekiplerinin asfalt serimi için hazýrlýk yaptýðý noktalardan biri Çepni Mahallesi Tarým Caddesi. 2 km'lik alana 30 metre geniþliðinde yeni yol yapacak olan Belediye, bu bölgeyi yeni cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlýyor. Ýþ makinelerinin sürekli olarak çalýþtýðý ve toplam 700 bin liralýk harcama yapýlacak olan Tarým Caddesi'nin daha önce alt yapýsý tamamlanmýþ, asfalt serimi için hazýr hale getirilmiþti. Ýmar planý yenilenen bölgede yeni terminal ve yeni Ýmam-Hatip Lisesi Kampüsü'nün inþaatý devam ediyor. Hem okullar bölgesi hem de yeni terminal ile baðlantýsý olan Tarým Caddesi'nin böylelikle çevre yoluna baðlantýsý yapýlmýþ olacak. Tarým Caddesinin hemen yaný baþýnda ise Hýdýrlýk Camii'ni de içine alan Kent Park projesi için hazýrlýklar yapýlýyor. Çorum'un en büyük park projesi olan ve 200 dönüm üzerinde yapýlacak olan Kent Park'ýn hayata geçmesiyle bu bölge hem cazibe ve eðlence merkezi haline gelecek hem de Çorum'un yeni ve modern yüzü olacak. Çorum Belediyesi'nin yeni dönemdeki en büyük projeleri arasýnda olan Kent Park'a Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü büyük önem veriyor. Proje tamamlandýktan sonra Çorumlular, ailece vakit geçirebilecekleri, yeþilin hâkim olduðu nezih bir ortama kavuþacaklar. Baþkan Külcü proje için "Çorum'a kimlik kazandýran tarihi mekanlardan birisi olan Hýdýrlýk bölgemizde hem kent halkýný hem de dýþarýdan gelen misafirlerimizi memnun edecek entegre düzenlemeler yapacaðýz. Özellikle Ramazan ayýnda iftarlar ve dini-kültürel programlarla bir Eyüp Sultan modelini bu bölgede uygulayacaðýz" dedi. MÝMAR SÝNAN 2. CADDEDE YENÝLENÝYOR Belediye ekiplerinin çalýþmalarýný sürdürdüðü bir baþka nokta ise Mimar Sinan Mahallesi 2. Cadde. Mimar Sinan'ýn deðiþik cadde ve sokaklarýnda asfalt serimi devam ediyor. Hem otobüs güzergâhý olan hem de okullar bölgesi olan Mimar Sinan Mahalle Muhtarlýðýnýn da bulunduðu 2. Cadde'de meydana gelen aþýnmalar sonucu belediye ekipleri hemen bölgeye girdi. 500 metrelik alanda eskiyen asfaltý kazýmaya baþlayan ekipler önce altyapýdaki eksikleri giderecek, sonra mekanik serim yapacak en sonunda ise asfalt serimi yaparak mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldýracak. 500 metrelik alana ton asfalt dökecek olan belediye ekipleri yakýn bir zamanda da Mimar Sinan 11. Cadde'nin bakýmýný tamamlayarak ton asfalt serim çalýþmasýný yapacak. Haber Servisi Olçok ailesinden mevlid AK Parti'nin seçim organizasyonlarýný yapan Arter Reklam Þirketi'nin sahibi hemþehrimiz iþ adamý Erol Olçok, merhum babasý Dursun Olçok ile kardeþi merhum Erdoðan Olçok için mevlid okuttu. Merkeze baðlý Mecidiyekavak Köyü'nde okutulan mevlide Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Genel Meclis Baþkan Halil Ýbrahim Kaya, Belediye Özel Kalem Müdürü Murat Erdem ile çok sayýda davetli katýldý. Mecidiyekavak Köyü'nde ikindi namazý müteakip okutulan mevlid-i þerifin ardýndan akþam saatlerinde de Olçok ailesinin köydeki evlerinde misafirlere yemek ikram edildi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Erkekliðe ilk adýmý attýlar Avukat Fatih Mehmet Güler ve Nilüfer Güler çiftinin oðullarý "Ýsmail Taha & Hasan Arda" düzenlenen sünnet töreniyle erkekliðe ilk adýmýný attýlar. Güler ailesinin yakýnlarý ve dostlarý bu mutlu günlerinde yalnýz býrakmadýlar. Yýlmaz MERT Saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi Çorum'da dün akþam saatlerinde etkili olan saðanak yaðýþ ve dolu hayatý olumsuz etkiledi. Saat sýralarýnda baþlayan dolu yaðýþý bir süre sonra saðanak yaðýþa dönüþtü. Yaðmur hayatý olumsuz etkiledi. Yaðmura sokakta yakalanan vatandaþlar saçak altlarýna ve dükkanlara sýðýndý. Saðanak yaðýþtan dolayý bazý ev ve iþyerlerini de su bastý. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü tahminlerine göre saðanak yaðýþ bugün ve yarýnda devam edecek.hava sýcaklarýnýn bugün en düþük 16 en yüksek 32 yarýn ise en düþük 16 en yüksek 31 derece olacaðý tahmin ediliyor. Yýlmaz MERT Sungurlu'da trafik kazasý: 2 yaralý Sungurlu'da, Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ahmet Dinçer'in (34) yönetimindeki 01 NC 016 plakalý otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Devlet Hastanesi kavþaðýnda, Hakan Karakafaoðlu'nun (29) idaresindeki 19 KE 719 plakalý otomobil ile çarpýþtý.kazada yaralanan otomobil sürücüleri Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Yýlmaz MERT

7 7 YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Þehit aileleri ve gazilerden Vali Balkanlýoðlu'na ziyaret Karadeniz gezisine çýkan Çorum Þehit Aileleri ve Gazileri Derneði üyeleri, Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu'nu ziyaret ettiler.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Ýrfan Balkanlýoðlu, "Hepiniz þehit aileleri, gazi ve gazi yakýnlarýmýzsýnýz. Bizler devlet olarak her zaman þehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanýndayýz. Þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyorum. Ýskilip'te yer altý suyu incelemesi Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürlüðü Yer altý Sularý Þube Müdürü Ahmet Apaydýn Ýskilip'e gelerek çeþitli incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret eden Apaydýn ve Gazilerimize de þükranlarýmý sunuyorum. Allah bu memlekete baþka acýlar göstermesin, bu tür acýlar yaþatmasýn" dedi. Konuþmasýnda dedesinin de Çanakkale'de þehit olduðunu hatýrlatan Vali Balkanlýoðlu, "Þehitlik ve gazilik rütbelerin en büyüðü. Sizler bizlere emanetsiniz. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Hepinize çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Çorum Þehit Aileleri ve Gazileri Derneði üyeleri ise Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Karadeniz gezisi kapsamýnda Ordu'ya uðradýklarýný belirterek, "Sayýn Valimizin hemþerimiz olmasý nedeniyle kendisine ziyarette bulunmak ve yeni Ordu Valiliði görevinde baþarý dileklerimizi iletmek istedik" dediler. Haber Servisi beraberindeki heyet, Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Su Arýza Birimi yetkilileri ile birlikte baþta yer altý göleti olmak üzere su kaynaklarýnda incelemelerde bulundu. Ahmet Apaydýn Ýskilip'in yer altý su rezervleri ile ilgili inceleme ve izlemelerinin devam edeceðini bildirdi. Haber Servisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsa elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þunlar: tarihinde saatleri arasýnda: Sýrýklý, Kýnýk, Tatar, Tarhan, Tarhan Kozlusu, Sarimbey, Çayhatap, Sarýþeyh, Babaoðlu, K. Gülücek, B. Gülücek, Boðazönü, Balým Sultan, Arpaöz, B. Divan, Göcenovacýðý, Çakýr, Teyfikiye, Koyunoðlu, Seyfe, Büðüroðlu, Yenihayat, Ertuðrul, Evci Kuzkýþla, Evciyenikýþla, Evciþortakýþla, Çaðþak, Hamdiköy, Sorsavuþ, Sazdeðirmeni, Karabayýr, Kýnýk Deliler, Kireçocaðý, Delibekir, Eski Karadona, Mecidiye Kavak, Çayseki, Gökdere, Kiranlýk, Deniz ve Yeni Karadona köyleri, Abdullah Kavukçu ve Kavukçu, Þimþekler Ýnþaat Kum Eleme Tesisi, Ýsmet Tavukçuluk, Avrasya Kiremit Sanayi, Aktaþ Un Gýda, Eser Þirket, Organize Sanayi Ýçme Ve Kullanma Su Tesisi, Yusuf Balcý Akaryakýt Ýstasyonu, Koçak Tavukçuluk, Sefa Tavuk Çiftliði, Servet Görücü Tavuk Çiftliði, Damla Oil Akaryakýt, TP Petrol Daðýtým Akaryakýt Ýstasyonu, Gýr-Yak Yakýt, Kurt Makine Sanayi, Eskizara Sanayi, Pýnar Tavukçuluk, Çorum Yenes Tavuk Çiftliði, Servet Tavukçuluk, Besel Tavukçuluk, Dörtler Tavukçuluk, Mekan Tavukçuluk, Kalaycýoðlu Gýda Pazarlama, Hamza Ýbis ve Oðullarý, Aydoðanlar Uluslar Arasý Nakliyat, Ýdeal Tavukçuluk, Karsa Tavukçuluk Uður Hayvancýlýk, Pýnar Tavukçuluk, Ali Bektaþ Tarýmsal Sulama Tesisi, Abdullah Çelikara, Murat Altunel, Çorum Yýldýrým Tavukçuluk, Afacan Akaryakýt, Pýnar Tavukçuluk, Mustafa Karahan, Mislerovacýðý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, K.Gülücek Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Bek Tarým Turizm Ýnþaat, Aselin Su Sanayi, Selamý Biçer Tarýmsal Sulama, Ankara Yolu Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Turkcell B.Gülücek Ýstasyonu, Ankara Yolu Vodafone Telekominikasyon, Hikmet Koparan Besi Ahýrý, Seyfe Köyü Içme Suyu Tesisi, Tukcell Organize Sanayi Baz Ýstasyonu, Hasan Koparan Mandýra, Sedat Yýldýz At Besicisi, Çakýr Harfiyat Kum Eleme, Hayrettin Hadýk, Fazlý Kýlýçarslan, Sarimbey Köyü Ýçme suyu Tesisi, Ýdeal Tavukçuluk, Kýnýkdeller Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Arýtma Tesisi, Mislerovacýðý Köyü Vodafone, Mustafa Tuð, BÝM Kadýkýrý Yolu Üzeri, Çakýr Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Erol Onay, Ömer Arlý, Küçük Gülecek Köyü, Çorum Belediyesi Hatap Barajý, Alaca Yolu Hatap Barajý Ýçme Suyu Pompa Ýstasyonu, Kadýkýrý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören ve Grup Köyler Ýçme Suyu, Ayhan Dadaþ, Ali Karagöz, Çalýþkan Tavukçuluk, Atakon Toprak Sanayi, Faruk Ceylan, Çakýr Ýnþaat, Boðazönü Köyü Vodafone Telekomünikasyon, Mustafa Karakaþ, Yeþiller Canlý Hayvan tesisleri tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk Kamil köyü merkez Mahallesi, Kamil köyü Çaylý Mahallesi, Kuzhayat köyü, Avlaðý köyü merkez Mahallesi ve Araplý Mahallesi, Turkcell Avlaðý vericisi, Hanefi köyü merkez Mahallesi ve Gökçeli Mahallesi, Konaca köyü merkez Mahallesi ve Savaþtepe, çerçili diðer mahalleleri, Alibey köyü, Kuz köy, Karalargüney köyü merkez mahalle ve Ahlatlý, Güney, Karacakaya mahalleleri, Aþýkbükü köyü merkez mahalle ve Esenli, Ýshaklý Mahallesi, Aþaðý zeytin köyü, Yk.Zeytin köyü ve Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak Mahallesi, Pelitçik köyü, Aydýn köyü ve Seki mahallesi, Ýnal köyü, Baltacý Mehmet paþa köyü ve Güney, Kuz, Yanankýþla, Ayvalýdere, Bekirçavuþlar, Göçükbaþý Mahallesi, Yasiyen köyü Ahýrçayý, Süleymandemir, Yanankýþla, Hasançavuþlar, Kayalýdere, Haliller, Hamitler, Yedioluk, Ahlatlý, Dilimhisar Mahallesi, Sarýalan köyü merkez mahalle ve Zeyneller Mahallesi, Gülermak Aðýr Sanayi, Kamil Yolu Üzeri Segment Fabrikasý, Þaban Köse, Osmancýk FM tesisleri. Haber Servisix Sungurlu Ulu Cami restore edilecek Sungurlu'nun sembollerinden olan tarihi Ulu Cami, restore edilecek. Vakýflar Genel Müdürlüðü, tarihi Ulu Caminin bu yýl içinde restorasyon ihalesinin yapýlacaðýný bildirdi. Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðünden gönderilen açýklamada, "Mülkiyeti idaremize ait Sungurlu Ulu Caminin restorasyonuna yönelik projeler idaremizce hazýrlanarak gerekli izinler alýnmýþtýr yýlý yatýrým programýnda bulunan caminin onarým ihalesi hazýrlýklarýna baþlanmýþtýr. Bu yýl içinde ihalesi yapýlacaktýr" ifadeleri kullanýldý.1762 yýlýnda Mehmet Sungur Bey tarafýndan yaptýrýlan Ulu Cami, Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan 1984 ve 1994 yýllarýnda onarýlmýþ. Zamanla yýpranan caminin içinde çatlaklar oluþurken dýþýnda da taþlarda dökülmeler baþladý. Camiyi 5 yýl önce Vakýflar Genel Müdürlüðünden gelen ekip inceleme yapmýþtý. Yasin YÜCEL Anne ve kýzýnýn kavgasý hastanede bitti Sungurlu'da anne ile kýzý arasýnda çýkan kavgada, iki taraf da yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Hafýz Hasan Sokaktaki evde yaþayan Havana A. (58) kýzý Meryem A. (30) arasýnda ailevi nedenlerden dolayý tartýþma baþladý. Tartýþmanýn büyüyerek kavgaya dönüþmesiyle anne ve kýzý birbirini darp etti. Komþularýnýn araya girmesiyle kavga sonlanýrken, çeþitli yerlerinden yaralanan anne kýz Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Kavgadan dolayý anne ve kýzý birbirlerinden davacý oldu. Polis, olayla ilgili inceleme baþlattý. Yýlmaz MERT

8 YILDIZ YAÞAM 8 Nasreddin Böyle Atar Kasabanýn eþrafý ok atmaya giderken Nasreddin Hoca'yý da yanlarýna almýþlar. Sýrasýyla herkes hedefe ok atmýþ. Kimi isabet ettirmiþ, kimi ettirememiþ. Sýra Hoca'ya gelince - Haydi Hoca seni de görelim, demiþler. Hoca fýrlatmýþ, ok hedefin çok uzaðýna düþmüþ. - Ýþte, demiþ Hoca, Sekban baþý böyle atar. Ýkinci ok da hedefi vurmamýþ. Hoca bu kez de: - Bizim Subaþý da böyle atar, demiþ. Üçüncü ok hedefe tam isabet edince göðsünü kabartýp arkadaþlarýna dönüp eklemiþ: - Ýþte Nasreddin de böyle atar. Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý Pis havuz sularý, dýþ kulak Ýltihabýna neden oluyor Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte tatilcileri havuz konusunda uyaran uzmanlar, pis havuz suyunun dýþ kulak iltihabýna neden olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, temiz havuza girilmesi ve kulaklarýn ýslak kalmamasýný öneriyor. Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrrahi Uzmaný Op.Dr. Bahadýr Baykal, pis havuz suyunun dýþ kulak iltihabýna (yüzücü kulaðý) neden olduðunu belirterek çeþitli önerilerde bulundu. Op. Dr. Bahadýr Baykal, "Havuza ve denize girilen yaz aylarýnda kulak saðlýðýna daha fazla özen gösterilmelidir. Özellikle kirli havuzlar dýþ kulak yolu iltihabýna yani 'yüzücü kulaðýna' neden olabiliyor." dedi. Kulakta en sýk görülen problemlerin baþýnda kulaða su kaçýrýlmasýnýn geldiðini söyleyen Baykal, "Kulaða su kaçmasý ile ortaya bazý sorunlar çýkabilir. Dýþ kulak yolunda bulunan salgý, soyulan kulak derisi ve dökülen kulak kýllarý ile birlikte 'buþon' denen sert bir týkaç oluþturur. Halk arasýnda kulak kiri diye bilinen bu týkaç suyu emerek sünger gibi þiþer ve kiþinin kulaðýnýn aniden týkanmasýna sebep olur. Tatile gitmeden önce bir mutlaka kulak burun boðaz, uzmanýna baþvurmakta ve buþonun temizlenmesinde fayda var." ifadelerini kullandý. Kulaklarýn temizlenmesinin herhangi bir sakýncasý olmadýðýný kaydeden Baykal, "Dýþ kulak yolunun ortamý hafif asidiktir, bu asit ortam, bakteriler ve mantarlar gibi zararlý mikroplara karþý koruyucu bir bariyer oluþturur. Kulakta bulunan salgý bezleri tarafýndan üretilen serumen örtüsü de aslýnda kulak için faydalýdýr. Bazen duymayý ve kulaðýn hava almasýný engelleyecek þekilde fazla miktarda biriken serumen buþon hekim tarafýndan temizlenebilir ve herhangi bir sakýncasý yoktur. Temizleme iþleminin alýþkanlýk yapabileceði sanýlýyor. Fakat sanýldýðýnýn aksine bu iþlem kulakta alýþkanlýk yapmaz." þeklinde konuþtu. Baykal sözlerine þöyle devam etti: "Kulaðý temizleme çubuklarý ile sýk sýk karýþtýrmak yanlýþ bir davranýþtýr. Çünkü kulaðý sýk karýþtýrmak oradaki sinir uçlarýný uyarýr ve daha çok salgý üretilmesine sebep olur. Çok salgý üretimi de kulaklardaki serumenin geriye doðru itilip kulak zarýna yapýþmasýna neden olabilir. Bu durumda kulak aðrýsý veya týkanmaya yol açabilir. Ayrýca bu þekilde dýþ kulak yolunu kaþýmak, nörodermatit denen ve sinir uçlarýnýn uyarýlmasýndan kaynaklanan kulak kaþýntýsýna neden olabilir. Kaþýmak kaþýntýyý tetikler, buda daha çok kaþýmak ve dýþ kulak yolu derisinde yaralar oluþturarak iltihap kapmasýna sebep olabilir." Kulakta mevcut olan iltihabýn bazý belirtilerle kendini göstereceðini aktaran Baykal, "Kulak deliðinin hemen önündeki kýkýrdaða dokunamýyorsanýz ve hassasiyet, aðrý mevcut ise dýþ kulakta enfeksiyon var demektir. Bu þikayetlerin yanýnda kötü kokulu akýntýlar da baþlamýþsa acilen KBB doktoruna baþvurmanýzda fayda var." diye konuþtu. DIÞ KULAK ÝLTÝHABI EN SIK YAZIN GÖRÜLÜR Dýþ kulak iltihabýnýn yaz ayrýlarýnda daha sýk görüldüðünü söyleyen Baykal, "Yaz aylarýnda insanlar serinlemek ihtiyacý duyarlar. Yaz aylarýnda havuz veya denize girilmesiyle de dýþ kulak yoluna dolan sular dýþ kulak yolu iltihaplarýna neden olur. Hatta en büyük nedenidir diyebiliriz. Eðer yeterince temiz olmayan sularda yüzerseniz,dýþ kulak yolu iltihabýna hazýrlýklý olmalýsýnýz. Zaten dýþ kulak yolu iltihabý, daha çok yüzme sonrasý görüldüðünden 'yüzücü kulaðý' diye adlandýrýlýr. Dýþ kulak yolunda bulunan psödomonas adlý bakteri nemli ve sýcak ortamlarda üremeyi sever. Kulak kaþýntýsýna, yeþil renkli kötü kokulu akýntýya ve bunlarla birlikte aðrýya neden olabilir. Mantar oluþumunu tetikleyen faktörlerin arasýnda ýslak ve nemli býrakýlmýþ kulak yolu da vardýr. Bu durumda da kaþýntý,aðrý ve týkanýklýk meydana gelebilir." dedi. ÝÞÝTME CÝHAZI KULLANALAR, CÝHAZIN HÝJYENÝNE DÝKKAT ETMELÝ Denize veya havuza giren kiþiler iþitme cihazý ve kulaklýk kullanýyorsa cihazýn hijyenine dikkat etmeliler diyen Baykal, "Kulak havalanmasýný saðlamak için arada cihazý çýkarmalýlar. Düzenli olarak kulak bakýmýný yaptýrmalýlar ve kulakta iltihap söz konusuysa tedavilerinin sonuna kadar cihazlarýný kullanmamalarý gerekir." diye konuþtu.(cýhan) Dizi 22:00 22:35 Yýl Osmanlý Rus savaþý Ruslarýn zaferiyle sonuçlanmýþ, Ruslar Yeþilköy e kadar ilerlemiþtir. Tahta yeni geçen padiþah Abdülhamit Han bir taraftan savaþýn sonuçlarýný en az hasarla atlatmaya çalýþýrken diðer taraftan da kendisini tahtan indirmeye çalýþan iç ve dýþ güçlerle mücadele halindedir. Abdülhamit Han ý tahttan indirip yerine sabýk padiþah V. Murat ý geçirmek isteyen oluþum harekete geçer. Bu oluþumda Ýngilizler, Jön Türkler, Masonlar bir aradadýr. Dizi Çýraðan Baskýný Muhteþem Yüzyýl Sultan Süleyman karþýsýnda Alex i bulmayý beklerken, Mahidevran la karþýlaþýr. Alex saray personeli tarafýndan son anda durdurulur. Yaþanan bu karýþýklýðýn sorumluluðu Ýbrahim e kalýr. Sultan Süleyman, Ýbrahim i sert bir þekilde fýrçalar. Yaþananlardan sorumluluk hisseden Valide Sultan, Sultan Süleyman ile konuþmaya karar verir. Ama beklemediði bir tepki ile karþýlaþýr. Süleyman bir elçi aracýlýðýyla Macar Kralý Layos a hedeflerini anlatan bir mektup gönderir. 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yabancý Sinema Kara Para Aþk Para ve hýrs yüzünden hýzla kirlenen dünyada, suçlularla giriþtiði amansýz mücadelelerde büyük baþarýlar kazanan Ömer Komiser, kýz arkadaþý Sibel'le niþanlanmak için Ýstanbul'a gelir. Roma'da yaþayan Elif ise doðum gününde ailesiyle birlikte olmak için Ýstanbul'a gelir. Ömer ile Elif ayný gece ölüm acýsý yaþarlar. Ömer'in kýz arkadaþý ve Elif'in babasý cinayete kurban giderler. Ýkisi de cevaplayamadýklarý sorularla baþ baþa kalýrlar. Gergin... I. Murad 1362'de Orhan Bey ölünce, kendisi Rumeli'de bir muharebe ortamýnda iken, Bursa ahilerinin kararýyla, hükümdar ilan edilmiþ ve Bursa'ya çaðrýlmýþtýr.murad Bey tahtýna geçtikten hemen sonra Aþýkpaþazade'nin deyiþiyle kendi vilayetinden ve Karesi'den eyi leþker cem edip hemen Rumeli'ye dönme hazýrlýðý yapmaya baþlamýþtýr. Fakat komþu devletler ve diðer düþmanlar bu hükümdar deðiþikliðinden faydalanmak için hemen harekete geçmiþlerdir. Bizanslýlar Çorlu, Burgaz ve Malkara'yý geri almýþlardýr. Kýsa bir zaman önce Osmanlýlara katýlmýþ olan Ankara'nýn Ahileri þehirlerinden Osmanlý kale muhafýzlarýný kovmuþlardýr. Büyük þehzade Ýbrahim ayaklanmýþtýr. Bizanslýlar, anne tarafýndan VI. Yannis Kantakuzenos'un torunu olan ve imparator V. Yannis Palaiologos'un kýzýyla niþanlý olan küçük þehzade Halil'i kýþkýrtarak aðabeyinin hükümdarlýðýný kabul etmemesine neden olmuþlardýr. Karamanoðullarý da Osmanlýlara hücum için ordusunu hazýrlamaktaydý. Murad Bey önce deneyimli komutanlar, ulema mensuplarý ve diðer ileri gelenler ile bir görüþme yapmýþ ve bu sorunlarýn hepsine o yýl çare bulmuþtur. Önce Ankara'ya hücum edip kaleyi ve þehri eline geçirmiþ ve bozguncularý elimine etmiþtir. Sonra Sultan Höyüðü (Eskiþehir) almýþ ve Bursa'ya dönüp biraz daha savaþ hazýrlýðý yapýp yapamadan Karaman oðullarý üzerine yönelmiþtir. Tarihçi Þükrullah'ýn deyimiylekaraman Beyi de ileri gelip iki ordu karþýlaþtýlar... Kargýlar kýrýldý, kýlýçlar çentik çentik, kalkanlar paramparça oldu. Kiþiler güz yapraðý gibi döküldü.. DONDURMALI KREP Malzemeler 2 Su Bardaðý Süt 5 Kahve Fincaný Un 6 Yumurta 1 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 2 Kesme Þeker 8 Top Dondurma Tuz KARAMEL SOS MALZEMESÝ 1.5 Su Bardaðý Tozþeker 1 Limonun Suyu 1/2 kg Krema 100 gr Çikolata Yemeðin Tarifi Yumurtalarý çýrpma teliyle çýrpýn. Diðer malzemeleri de ekleyerek çýrpmaya devam edin. Küçük bir teflon tavaya elde ettiðiniz karýþýmdan yarýmþar kepçe alarak dökün ve tavayý sallayarak iyice yayýlmasýný saðlayýn. Ýki tarafý da kýzardýktan sonra teker teker servis tabaðýna alýn. Karamel sos için önce þekeri tavada kahverengi olana kadar çevirin. Limon suyunu þekerin üzerine döküp kremayý ekleyin. Çikolatayý sos kývamýnda eritin. Kreplerin ortasýna 2 top dondurma koyarak rulo þeklinde sarýp servis tabaðýna alýn. Üzerlerine birer kaþýk karamel ve çikolata sos dökerek servis yapýn. Duydum ki kapýma gelmiþ, tokmak olmadýðý için Kapýya vurmadan geri dönmüþsün. Bilmez misin, kalp kapýsýnýn tokmaða ihtiyacý yoktur; O ancak içeriden açýlýr... (Hz. Mevlana) 02:50 Pinokyo 05:50 Aþk Bir Hayal 08:40 Adanalý Karadayý Kýzlar ve Annleri Diðer Yarým 17:00 Alemin Kýralý 18:10 Hawaii Five 18:55 Ana Haber 20:00 Spartakus Sinema 23:00 Þoray Uzun la 7 de 7 04:30 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 06:30 Cennet Mahallesi 07:30 Ayý Kardeþler 08:00 Pepee 10:00 Kezban 12:00 Ender Saraç Ýle Saðlýklý Günler 14:00 Dila Haným 16:30 Fatih Harbiye 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:00 Muhteþem Yüzyýl 08:00Ýnadým Ýnat Doktorum 09:30 Sürtük Magazin D 11:30Aliye Gün Arasý 12:55Hazine Kaynana Gelin 14:50 Hz. Yusuf Seda'ya Gelin 15:50 Benden Sevdalý mýsýn 14:00 Ben Bilmem 17:50 Ana Haber Eþim Bilir 18:45 Hayat Dediðin 16:45 Arka Sokaklar Yerli Dizi Yerli Dizi 19:45 Üç Silahþörler 18:50 Koca Kafalar 21:30 Haber Saati 19:00 Ana Haber 22:40 Kýlýbýk 20:00 Çarkýfelek Türk Sinema 21:45 Güllerin Savaþý 07:00 Sabah Haber 08:15 Ýþimi Seviyorum 08:30 Böyle Bitmesin 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:25 Küçük Hanýmefendi 15:10 Aileler Yarýþýyor 16:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Kýzýlelma 21:55 Reis-i Cumhur 22:35 Çýraðan Baskýný 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:10 Küçük Gelin Yerli Dizi 20:45 Þefkat Tepe 23:00 Maceracý

9 9 TSO Meclisi aðustos toplantýsýný yaptý Suya düþen telefona pirinçli çözüm Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) aðustos ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis salonunda gerçekleþtirilen toplantý ilk olarak TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yönetim kurulunun bir aylýk faaliyetleri hakkýnda meclis üyelerine bilgi veri. Baþaranhýncal, 10 Aðustos'ta yapýlan seçimlerde Cumhurbaþkaný seçilen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Baþaranhýncal'ýn konuþmasýnýn ardýndan gündem maddelerinin görüþülmesi ile toplantý sona erdi. Yasin YÜCEL Çetin Baþaranhýncal Fukushima genetik mutasyona yol açtý Cep telefonlarýna özel kullanýcý kaynaklý sorunlar için güvence paketi sunan Cepkask firmasýnýn yaptýðý açýklamaya göre; özellikle Haziran ve Aðustos dönemi içerisinde sývý temasý hasar bildirimlerinde yüzde 80 oranýnda artýþ yaþandý. Bunaltýcý sýcaklarýn yaþandýðý þu günlerde, serinlemek için deniz ve havuz kenarlarý tercih edilirken görünmez kazalar ve de unutkanlýklar pahalýya mal olmaya baþladý. Ýnternet kullanýmýnýn akýllý telefonlar sayesinde artmasý ve sosyal aðlarýn her an eðlencemizi fotoðraflayacaðýmýz platformlar olmasý, cep telefonlarýnýn da suya kullanýcýlarla birlikte girmesine neden oluyor. -YAZIN CEP TELE- FONLARININ BAÞINA EN ÇOK NE GELÝYOR?- Kullanýcý kaynaklý hatalara karþý cep telefonlarýný güvence altýna alan Cepkask firmasýnýn 2014 Haziran ve Aðustos dönemi hasar bildirim verilerine göre; baþý çeken kazalar þu þekilde; "Deniz havuzda fotoðraf çekerken telefonum suya düþtü. Þortumun cebinde telefonumu unuttu denize girdim. Þezlongda güneþe maruz kaldý. Kurulanýrken telefonuma su sýçradý. Dalga geldi telefonum ýslandý." -KEYFÝNÝZ PAHALIYA MAL OLMASIN- Haziran ve Aðustos dönemi içerisinde sývý temasý ve güneþten kavrulma þikayeti ile artan cep telefonu hasar bildirimleri verilerinden yola çýkarak kullanýcýlara tavsiyelerde bulunan Cepkask A.Þ Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, "Havuz ve deniz kenarýnda serinlemek isterken sývý temasýna maruz kalan cep telefonlarý, kullanýcýlara pahalýya mal olmasýn. Þezlonglarda cep telefonlarýnýzý unutmayýn. Yoksa güneþe doðrudan maruz kalan cep telefonlarý kavruluyor. Ayný þekilde þortlarda unutulan cep telefonlarý kullanýcýyla beraber denize, havuza giriyor. Þort ceplerinde unutulan ve çoðunlukla da pahalý olan cep telefonlarý, kullanýcýlarýn bütçesini sarsýyor. Riske girmeyin, keyfiniz pahalýya mal olmasýn" dedi. Cep telefonlarý denize ve havuza düþtüðünde ilk yapýlmasý gerekenler hakkýnda da bilgi veren Gülgeç, kendilerine baþvurmadan önce cep telefonlarýna yapýlacak ilk yardým önerilerini þöyle sýralýyor: -SIVI TEMASI SONRASI TELEFONLARA ÝLK YARDIM ÖNERÝLERÝ- "-Telefonunuzu kapatýn. Telefon suya düþtükten sonra kapatýlmadan geçen üç, beþ saniyelik gecikme bile önemli. O yüzden en kýsa sürede sudan çýkarýlarak kapatýlmasý gerekir. -Telefonunuzu parçalara ayýrýn. Telefon içindeki SD kart, SÝM kartý ve bataryayý çýkarýn ve kurumaya býrakýn. Telefonun parçalara ayrýlabilen tüm kýsýmlarýnýn kurumasý için havayla temas etmesini saðlayýn. -Üzerindeki sývýyý vakumlayýn. Eðer sývýyý vakumlayacak bir alet yoksa, telefonun kulaklýk giriþi, þarj ve kart yuvalarý vb. deliklerinden suyu aðzýnýzla vakumlayýn. -Kurumaya býrakýn. Tüm bu iþlemlerin ardýndan cihazýnýzý bir tabak pirincin içine daldýrýn ve bekletin. Isýyla çalýþan çeþitli aletler veya kimyasallar iþe yaramaz. O yüzden saç kurutma makinesini bir kenara býrakýn ve cihazýnýzý pirinç dolu tabak içinde 48 saat bekletin. -Telefonunuzu uyandýrýn. Telefonunuzu tabaktan çýkartýn, eðer dýþ tarafýnda hala nemlenme kalmýþsa silin. Nemlenme telefonun içindeyse cihazý tekrar pirinç dolu tabaða koyup bir gün daha bekleyin. Cihaz tamamen kurumuþsa, telefonu açýn. Þansýnýz varsa, telefonunuz yeniden çalýþacaktýr." Russia Today in Ýngilizce yayým yapan kanalýnýn bildirdiðine göre Amerikalý ve Japon bilim insanlarý radyasyonun Japonya da bitki örtüsü ve hayvanlar üzerindeki etkisini incelediler. Araþtýrmacýlar Fukushima Nükleer Enerji Santrali çevresindeki onlar çeþit bitki, hayvan, böcek ve kuþ incelediler. Bilim insanlarý düþük miktarda radyasyonun genetik hasarlara ve mutasyonlarýn artmasýna yol açtýðýný tespit ettiler. Güney Carolina Üniversitesi öðretim üyesi Timothy Mosso yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Deneyler radyasyonun yayýlmasýnýn maymunlarda, kuþlarca ve Japonya 5G'yi 2020 yýlýnda kullanmaya baþlayacak The Yomiuri Shimbun un aktardýðýna göre Japonya planlarýný 2020 yýlý Tokyo böceklerde ciddi anlamda mutasyonlara neden olduðunu her geçen gün daha fazla ortaya koyuyor. Bilim insanlarý ayrýca Fukushima Nükleer Enerji Santrali etrafýnda yetiþtirilen pirinçte de deðiþimler tespit ettiler. Olimpiyatlarýnýn baþlangýç tarihine kadar hayata geçirmeyi öngörüyor. Bu konudaki bilimsel araþtýrmalara harcamalar 1 Nisan 2015 tarihinde yürürlüðe girecek 2015 bütçesinde yer alacak. Bu yýlýn sonunda Japonya Ýdari Ýþler ve Ýletiþim Bakanlýðý ayrýca bu konuda özel bir konsey kurmayý düþünüyor. Bu komisyonda ülkenin lider komünikasyon, mobil iletiþim ve elektronik üreticisi þirket temsilcileri yer alacaklar. Ebola merkezine baskýn Ebola ile mücadele Liberya'da büyük darbe aldý. Baþkent Monrovia'nýn West Point adlý ilçesinde ebola virüsü þüphelilerinin tutulduðu bir karantina merkezi basýldý. Merkez yaðmalanýrken virüsü taþýdýðýndan þüphelenilenler kaçtý. Yaðmacýlar, merkezdeki yataklarý, yorganlarý, týbbi malzemeleri yanlarýna aldý. Yetkililer, kaçýrýlan birçok malzemede kan lekeleri olduðuna dikkat çekti ve merkeze saldýranlarýn da virüsü kapmýþ olabileceklerini belirtti. Saldýrý sýrasýnda merkezde virüsü taþýdýðýndan þüphelenilen en az 20 hasta olduðu kaydediliyor. Bazý kaynaklar hastalarýn tamamýnda virüsün tespit edilediðini iddia ediyor. Protestocularýn bölgeye diðer yerleþim birimlerinden þüpheli hastalarýn getirilmesinden rahatsýz olduklarý belirtiliyor. 50 bin kiþinin yaþadýðý West Point'te virüsün bu olaydan sonra hýzla yayýlmasýndan endiþe ediliyor. Liberyalý yetkililer þu an için bölgeyi karantinaya almayý düþünmediklerini açýkladý. Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, Kuzey Irak tan yayýn yapan Rudaw TV ye konuþtu. Türkiye'de parlamenter sistemin bugüne kadar yarým yamalak uygulandýðýný söyleyen Arýnç, "Halkýn yüzde BÝNDEN FAZLA KÝÞÝ ÖLDÜ Ebola salgýný Þubat ayýnda Gine'de baþladý, Liberya, Sierra Leone ile Nijerya'ya yayýldý. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre virüs nedeniyle yaþamýný yitirenlerin sayýsý bini aþtý. 2 binden fazla kiþide de virüs tespit edildi. Vücut sývýlarýyla bulaþan ebola virüsü yüzde 90 oranýnda öldürüyor. Bununla birlikte son salgýndaki ölüm oranýnýn yüzde 60 olduðu belirtiliyor. 'Yeni anayasa ile hedef baþkanlýk' 52 sinin oyuyla gelmiþ bir cumhurbaþkaný, adeta yarý baþkanlýk sistemine doðrudan geçmiþ gibidir" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç hükümet in 2015 seçimlerinden sonra anayasayý deðiþtirerek baþkanlýk sistemine geçeceðini söyledi

10 10 Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni sohbeti yayýnlandý Fethullah Gülen Hocaefendi'nin "Yalancý ve Yamacýlar..." isimli yeni Bamteli sohbeti Herkul.org'da yayýnlandý.bediüzzaman diyor ki: Güzel gören güzel düþünür, güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr. En olumsuz eyyâmda (günlerde), en olumsuz saatlerde, dakikalarda, saniyelerde ve anlarda dahi her hadiseyi güzel görmek, en azýndan hadiselerin güzel yanlarýný görmek lazým. Bu, Kur ân-ý Kerim in emrine uygundur; zaten uygun olmayaný söylemezler. Cenâb-ý Hak þöyle buyurur: Bazen hoþunuza gitmeyen bir þey hakkýnýzda hayýrlý olabilir, buna karþýlýk hoþunuza giden bir þey de hakkýnýzda kötü olabilir. Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz. (Bakara, 2/216)Zamandan þikayet etmemeli!.. Havanýn bütün bütün karardýðý, tek bir ýþýk þulesinin kalmadýðý, her þeyin renk attýðý, en canlý þeylerin bile partallaþtýðý, kaldýrýlýp bir kenara atýlabilecek duruma geldiði günlerde bile elden geldiðince iþin bir açýðýyla, bir menfeziyle yine güzel görmeye çalýþmak lazým. Günümüz açýsýndan meseleye bakacak olursak, rahatsýzlýk verici þeyler vardýr, fakat bunlar hiçbir zaman eksik olmamýþtýr ki!.. Yalan, Bir Küfür Sýfatýdýr Hazreti Pîr in de dediði gibi, her kâfirin her sýfatý kâfir deðildir; nitekim her mü minin her sýfatý mü min olmadýðý gibi. Bazý mü minlerde kâfir sýfatý bulunur. Mesela yalan bir küfür sýfatýdýr; bir insan yalan söylüyorsa, yalan yazýyorsa Bir basit yalan vardýr: Yalan söyler. Onun kendi tarifi içinde manasý þudur: Bir insan bir þeyin doðrusunu bildiði halde hilâf-ý vâki beyanda bulunur. Hazreti Pîr bu yalana lafz-ý kâfir diyor. Fakat terminolojiye koyun bunu, bu basit bir yalan. Mürekkep, yani katlanmýþ deðil, basit bir yalan. Ama yine de bir kâfir lafzý ve münafýk sýfatý. Ýnsan, bir kere söyleyince bunu, münafýklýða doðru bir adým atmýþ olur. Hazreti Pîr in ifadesiyle -bu bir küfür sýfatýysa þayet- Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardýr. Bir insan bir günah iþlediði zaman, imandan o kadar uzaklaþmýþ ve küfre de o kadar yaklaþmýþ olur. Ýsterse namaz kýlsýn, isterse oruç tutsun, isterse hacca gitsin. Bir de bunun muzaafý vardýr: Silinmeyecek þekilde kaydedersiniz. Mesela bu yalaný -jurnal demek bana daha hoþ geliyor, gazete onu ifade etmiyor- þunun bunun ayýplarýyla meþgul olma manasýna gelen bir kýsým jurnallere kaydedersiniz. Bu ayný zamanda arþivlere girer. Bu artýk basit bir yalan deðildir. Teki bir kâfir sýfatý olan yalanýn katlanmýþ þeklidir. Bu onda 2, 3, 4 tane yalanýn bulunmasý demektir. Dört tane yalanýn sarmalý içinde, namaz kýlsa dahi, bu zavallý derdesttir. Çünkü kaydediliyor ve arkadan gelen nesiller de o yalaný orada görecekler. Buna muzaaf yalan denir. Bir de, bunun yalan olduðunu bildiði halde, nezd-i ulûhiyette o iþin yalan olduðu mübeyyen olduðu halde, kendi de aksine ihtimal vermeyecek þekilde yalan olduðuna hükmettiði halde, bir lafz-ý kâfiri telaffuza veya kayda veya mâþerî vicdana duyurmaya kalktýðý zaman -Ziya Gökalp in terminolojimize kazandýrdýðý sözle ifade edeyim- buna da mük ap yalan denir.. üç buudlu yalan. Bir tane de ben ekleyeyim; Kezib-i muhammes beþ buudlu yalan. Mekân üç buudludur, zaman itibârî bir buud olarak ona dördüncü bir buud olur. Bu, ilmin bu mevzuda ortaya koyduðu bir þeydir. Bu meselenin muhammesi yoktur. Beþlenmiþ, beþ derinlikli bir yalan haline gelmiþ. Yazarken, çizerken, söylerken millet karþýsýnda utanmadan, haya etmeden, o milletin de onun yalan olduðunu bildiði halde ve kendisi de yalan olduðunu bildiði halde durmadan tekrar ediyorsa bunu, bu muhammes bir yalandýr. Bir Yalan Medya Aracýlýðýyla Milyonlarca Yalana Dönüþtürülüyor!.. Necip Fazýl, bir gazete için Süper Kâfir derdi. Süper kâfir bir yalan, bir lafz-ý kâfir ortaya atýnca, diðerleri hemen onu paylaþýrlar. Hani günümüzde havuz mavuz filan var ya Ýnsan girince bazen derinliðini bilmeden çýkamayabiliyor da. Süper kâfir, bir lafz-ý kâfir ortaya atýnca, diðerleri þerhler, haþiyeler de düþerek alýp onu deðerlendiriyorlardý. Daha geniþ kitlelere ulaþýyordu. O günkü o jurnal, o günkü tirajýyla -aklýmda kaldýðýna göre bin, belki de bazýlarý günümüzde bir kýsým jurnaller için yapýldýðý gibi, bedava kapý altlarýndan içerilere atýlýyordu, böylece sun î bir tiraj yüksekliði saðlanýyordu. Fakat ayrýca bin tirajý olan þeyler vardý, bunlar da bunu alýp yayýnlayýnca, bu milyonlarý aþan bir tiraja ulaþýyordu. Bir lafz-ý kâfir milyonlara ulaþýyordu. Ne demekti bu? Milyonlarca kafa karýþýyordu. Milyonlarca mide bulantýya giriyordu. Milyonca insan ne yapacaklarýný bilmiyorlardý. Necip Fazýl, büyük yalancýnýn bir yalan ortaya atmasý ve diðerlerinin onu yamamasýný farklý þekillerde anlatýlan bir avcý hikayesiyle misallendirirdi. Meþhurdur: Birkaç yalana þöyle böyle yama uydurulunca yalancý iyice cesaretlenmiþ ve demiþ ki: Arkadaþ, bir gün yayýmý, okumu aldým; hani kuþ avlarlar ya ben de iþte öyle ava gittim. Daldým ormana, okumu, yayýma yerleþtirdim, gerdim. Güvercinlere doðru bir attým. Bir de yanlarýna gittim ne göreyim: Püryan olmuþ, piþmiþ onlar; yanýnda da soðan, sarýmsak, yemeye hazýr. Yamacý düþünmüþ, düþünmüþ ve þöyle mukabele etmiþ: Haydi diyelim ki sen oku attýn, ok havada sürtündü, ateþ çýktý; onlar püryan oldu. A be birader soðaný sarýmsaðý nereden bulayým?!. Yalancýlara Cesaret Veren Yamacýlar Günümüzde de bazýlarý lafz-ý kâfiri telaffuz edince, diðerleri Sürç-i lisan oldu! diyor. Yani -hâþâ- Peygamber bile gurura düþtü!.. denince biri hemen yamayý yapýþtýrýyor; Efendim, sürç-i lisan ettiler. Böyle çok rahatlýkla, kâfir olmaya sürç-ü lisan etti diyen, o da ondan hissesini alýr. Her devirde böyle yalancýlar karþýsýnda yamacýlar da olmuþtur. Efendim birisi makara diyor kelimât-ý ilahiyeye. Þimdiye kadar oryantalistler bile demediler onu. Hatta Ebu Cehil de demedi, Utbe demedi, Þeybe demedi Hatta Ebu Cehil diyor ki: Vallahi bu adam yalan söylemiyor, doðru söylüyor. Fakat ben bunu hazmedemiyorum. Hâþimîlerle eskiden beri aramýzda bir rekabet var. Onlar, rifâde, sikâye (hacca gelenleri yedirip içirme vazifesi ve þerefi) bizde diye övünüp duruyorlar. Bir de peygamber de bizden derlerse iþte ben buna dayanamam. Þimdi bu süper yalancýlýk öyle bir þey ki, bir tane yarým-yamalak yamalý yalanla, yamasýz 99 tane yalaný yutturuyorlar. Diðer taraftan, bir yama yamanýyor ama yalancýya bir cesaret daha kazandýrýlýyor; buudlu, derinlikli yalan söyleme cesareti kazandýrýlýyor. Bazen mütevazýâne söylemek de yalana inandýrma adýna çok önemli bir argümandýr; bu da kullanýlýyor. Süper kâfir yalan söylüyor ve o yalan bir kýsým jurnallerde deðiþtirilerek, haþiyeler düþülerek, þerhler düþülerek toplumun efkârý ifsat ediliyor, toplum paramparça hale getirilmeye çalýþýlýyor. Bütün bunlar karþýsýnda peygamberane bir azim veya velayetkarane bir azim lazýmdýr ki insan sarsýlmadan bunlarý görmezlikten gelebilsin. Yani bir tarafta, sürekli yalan söyleyenler.. beri tarafta da o yalanlarý bazen sürç-i lisan la, bazen maksat-ý þahaneler þu idi sözüyle, bazen Düþünceleri böyle idi, ama onu tam ifade edemedi, dolayýsýyla da tarif etrafýný cami, aðyarýný mani olmadý, kusura bakmayýn; halkýmýzýn çoðu da böyle sarf nahiv bilmediðinden bunlarý bilmeyebilir, yanlýþ anladýlar, öyle demek istememiþti. diyerek yamayanlar Demek ki Ýçlerinde Olan Buymuþ!.. Ýçlerde olan buymuþ demek ki; senelerden beri duygu ve düþünce adýna içlerde, düþünce kuluçkasýnýn altýnda yatan yumurtalarda bunlar varmýþ. Bahane arýyorlarmýþ bunlarý ortaya dökmek için. Hazmedemedikleri, sindiremedikleri, kýskançlýkla kývranýp durduklarý bir harekete karþý Ah keþke bir þey olsa da patlayýversek, patlayýversek de içimizdeki eracifi dýþa döküversek; paralel desek, çete desek, þebeke desek Yahu hiç umurlarýnda deðil, bu adamlar hiç aldýrmýyorlar. Ne aldýracaksýn, numarasý drobu uymuyor ki aldýrasýn. Herkes karakterinin gereðini sergiler. Kime o meselelerin numarasý drobu uyuyorsa, o onlara çok iyi yakýþýyor. Ýsterse bir endam aynasýnýn karþýsýna dikilip baksýnlar, nasýl yakýþýyor kendilerine. Fakat bunlarý bahis mevzuu etmeden, aldýrmadan, küsmeden yola devam etmeli. Yoksa her hýrýltý karþýsýnda, her homurdanma karþýsýnda Þimdi buna ne yapacaðýz, buna ne diyeceðiz? deyip onlara laf yetiþtirmeye kalkarsanýz -onlar o türlü laflarýn profesyonel temsilcileri- baþa çýkamazsýnýz. Siz bir tane bir þey bulalým dersiniz, zaten yalan bir lafz-ý kâfirdir, mukabele edemezsiniz, doðruyla da karþý çýkamazsýnýz. Çünkü her gün çok farklý yalanlarla, düzme þeylerle, itibarla oynayýcý þeylerle karþýnýza çýkacaklardýr. Binler Mukabilindeki Birlere Talip Olmalý!.. Bence enerjimizi, zihin aktivitemizi onlara yoracaðýmýza.. þimdiye kadar bire bir insanlarla meþgul oluyorduk; demek ki Allah (celle celâluhu) bunu az buldu.. sizin enerjiniz, aktiviteniz, iradeniz, insan olarak yaratýlmanýz, Hazreti Ruh-u Seyyidi l-enam a ümmet olmanýz, Kur ân a cemaat olmanýz adýna bu yaptýðýnýz þeyler az!.. Ne böyle bire bir insanlarla meþgul oluyorsunuz? Neden senede biri bin yapmýyorsunuz? Neden binlere ulaþmýyorsunuz alternatif yollarýný bulup? Neden Birim ama bine talibim, hatta bazen birim ama binler mukabilindeki birlere talibim. Düþüncesiyle hareket etmiyorsunuz?!. Biri bin etmediðimizden, bine ulaþma imkâný varken ulaþmadýðýmýzdan dolayý Allah hýrpalýyor. Allah en sevdiði insanlarý bile hýrpalamýþtýr. Enbiyayý hýrpalamýþtýr, evliyayý hýrpalamýþtýr, asfiyayý hýrpalamýþtýr. Bizimki bize göre avamca günahlarýn karþýlýðýdýr; onlarýnki de mukarrabine göre Hak la aralarýndaki münasebetin keyfiyetine uygun durumu koruma.. harem dairesinde bulunan insanlara has bir tavýr, bir davranýþ meselesi söz konusudur. Biz Bilerek Bir Karýncaya Bile Basmadýk!.. Sözün özü þudur: Þimdiye kadar nicelerine ne demiþlerdir. Size böyle paralel diyorlar, sülük diyorlar, çete diyorlar, þimdi de nasýl yaparýz da örgüt deriz diye çabalýyorlar. Biz bilerek bir karýncaya bile basmadýk. Ben yirmi senelik arkadaþýmla, benim çadýrýmýn yanýndan geçen, belki de beni zehirleme ihtimali olan bir yýlanýn belini kýrdýðý için bir ay konuþmadým. Neden onun yaþamasýnýn önünü aldýn? Bunu bütün yakýn arkadaþlarým bilir. Biz kimsenin kâkül-ü gülberlerine fiske ucuyla bile dokunmadýk, iliþmedik. Hýrsýzlýðýn ve Yolsuzluðun Suç Olmaktan Çýktýðýný Bilmiyorlarmýþ!.. Onlara dokunmalar oldu. Onu da bir espriyle ifade edeyim: Necdet Hoca hikayesi: Arabasýný sürüyormuþ. Kýrmýzý ýþýða gelince durmuþ. Arkadan bir polis arabasý gelip küt diye tampona vurmuþ. Sonra da -hilaf olmasýn, yakasýna yapýþtý mý tehdit mi etti- Ne diye durdun? demiþ. Hoca kestirmeden, çok hýzlý cevap vermiþ: Ben kýrmýzý ýþýkta durma yasaðýnýn kalktýðýný bilmiyordum! Kanun-nizam bir þey istiyordu onlardan. Mevcut mevzuat diyordu ki: Sizler hýrsýzý takip edeceksiniz, deðiþik spekülasyonlara girenleri takip edeceksiniz, ihaleye fesat karýþtýranlarý takip edeceksiniz, bir kýsým yabancý servislerin elinde banka numaralarýyla belli olan dýþ bankalara para yatýranlarý takip edeceksiniz, çalýp-çýrpan hýrsýzlarý takip edeceksiniz. Bunlarý diyordu kanun. Onlar da kanunlarýn kendilerine emrettiði þeyleri yapýyorlardý ve belli bir dönemde de yaptýlar. Mesela; Süleyman Bey cumhurbaþkaný iken yeðenini içeriye attýlar. Süleyman Bey devreye girseydi ki girebilirdi ama girmedi. Neden? Çünkü hakkýn hatýrý âlidir; hiçbir hatýra feda edilmemelidir. Evladýn da olsa, eþin de olsa, kýzýn da olsa, yakýnýn da olsa, hemfikrin de olsa, haksýzlýk karþýsýnda, milletin hukukuna müteallik meseleler mevzuunda o hassasiyet gösterilmeli; kanun ve nizamýn sana tanýdýðý haklar/vazifeler yerine getirilmeli; yoksa sen bunu yapmazsan bir hainsin. Kanun onlara bu hakký vermiþti. Onu bilmiyorum, belki o vazifeye intisap ederken de ellerini silahlarý üzerine koymuþlar; Namusum, þerefim, haysiyetim üzerine, kanun ve nizam dairesi dýþýna çýkmayacaðýma yemin demiþlerdi. Bu türlü þeylerle elleri kollarý baðlanmýþtý. Yemin etmiþler, kanun ve nizam var karþýlarýnda. Fakat bir gün çalma meselesi suç olmaktan çýkmýþ. Ýhaleye fesat karýþtýrma suç olmaktan çýkmýþ. Deðiþik para transferleri suç olmaktan çýkmýþ. Bunlar bu tür þeylerdeki yasaklarýn kalktýðýný bilmiyorlardý. Ve dolayýsýyla da belki ondan dolayý tövbe etmeleri lazým!.. Dýþiþleri: Dinleme, kabul edilemez Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan Federal Ýstihbarat Teþkilatý'nýn Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine iliþkin Alman basýnýnda yer alan iddialarýn kaygý verici olduðu belirtildi. Yapýlan açýklamada, söz konusu iddialarda en ufak bir doðruluk payý bulunmasý halinde, Almanya bakýmýndan açýklanmasý gereken vahim bir durum bulunduðu ifade edilerek þöyle denildi: "Dostlar ve müttefikler arasýnda karþýlýk güven ve saygýnýn esas olmasý gereken bir ortamda bu tür uygulamalar hiçbir þekilde kabul edilemez. Ülkemiz ile Almanya arasýnda tarihi derinliðe sahip dostluk ve müttefiklik iliþkileriyle hiçbir þekilde baðdaþmayan bu uygulamanýn, uluslararasý güvenliði ve istikrarý tehdit eden gerçek sýnamalarla ortak mücadelemize zarar vereceði de bilinmelidir." -RESMÝ AÇIKLAMA BEKLENÝYOR- Alman basýnýnda yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarýnýn resmi ve tatminkar bir açýklama sunmasý ve iddialar doðru ise bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesinin de beklendiði vurgulanan açýklamada, "Bu konudaki görüþ ve beklentilerimiz bugün Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýlan Almanya Büyükelçisi'ne de kuvvetle vurgulanmýþtýr" denildi. Ban: Ýnsani yardým çalýþanlarýna saldýrýlar artýyor Palandöken'den AB'ye "Ortadoðu" mektubu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný ve Türkiye Kanadý AB-Karma Ýstiþare Komitesi Eþ Baþkaný Bendevi Palandöken, Cveto Stantic'e bir mektup yazarak Ortadoðu'da yaþanan olaylardan dolayý duyduðu üzüntüyü dile getirdi. AB -KÝK heyeti olarak CVETO'ya ortak bir toplantý yapma teklifinde bulunan Bendevi Palandöken mektubunda, "Geçtiðimiz haftalar boyunca Ortadoðu'da yaþananlarla ilgili derin endiþelerimi ve üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Masum çocuk ve sivillerin öldürülmesi tüm dünyada artan bir endiþe yaratmaktadýr. Size bölgede yaþananlarla ilgili endiþelerimizi dile getireceðimiz ve Gazze'de, Suriye'de ve Irak'da ki Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Kimoon, 19 Aðustos Dünya Ýnsani Yardým ve Çalýþanlarý Günü nedeniyle bir mesaj yayýmla. Ýnsani yardým çalýþanýnýn artan sayýyla kaçýrýldýðýný, ciddi þekilde yaralandýðýný ya da öldürüldüðünü belirten Ban Ki-moon, son haftalarda, aralarýnda BM personelinin de bulunduðu onlarca insani yardým çalýþanýnýn Güney Sudan ve Gazze'de yaþamýný yitirdiðini ifade etti. "Bu bir zulümdür" diyen Ban Ki-moon, "Bu suçlardan en büyük zararý insani yardým çalýþanlarý ve aileleri görüyor. Ancak, bu acý milyonlarca insan tarafýndan da hissediliyor" dedi. Ýnsani yardým çalýþanlarýna yapýlan saldýrýlarýn, hayati öneme sahip yardým malzemelerinin, çaresizlik içinde bekleyen insanlara ulaþmasýna engel olduðunu kaydeden Ban Ki-moon, þöyle devam etti: "Çocuklara aþý yapýlamýyor. Hasta ve yaralýlar tedavi olamýyor. Evlerinden kaçmak zorunda kalan, þiddet, hastalýk ve diðer tehditlere maruz kiþilere gýda, su ve barýnak yardýmý ulaþtýrýlamýyor. insanlarýn yaralarýný sarmak ve onlara yardým etmek için ortak bir açýklama yayýnlamayý teklif ediyorum. Dilerim bu teklifimi kabul edersiniz ve hem Türkiye, hem AB sivil toplumlarýnýn endiþelerinin ortak sesi oluruz. Temsil ettiðimiz Sivil toplum kuruluþlarý adýna önemli bir görev ifa etmiþ oluruz. Görüþlerinizi bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

11 YILDIZ SPOR 11 MÜSÝAD Turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu Zonguldak eve döndü Yeni sezonda üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, Nevþehir'de yaptýðý kamp çalýþmalarýný tamamladý. Kýrmýzý- Lacivertli futbolcular iki günlük iznin ardýndan yarýndan itibaren çalýþmalara tekrar baþlayacak Aðustos tarihleri arasýnda Nevþehir'de yaptýðý kamp çalýþmasýný tamamlayan Zonguldakspor, eve döndü. Cumartesi günü yaptýðý son çalýþma sonrasý Nevþehir'den ayrýlan Kýrmýzý-Lacivertli futbolcular iki günlük iznin ardýndan yarýn kendi tesislerinde çalýþmalara yeniden baþlayacak Temmuz 2014 tarihleri arasýnda Kýzýlcahamam da ikinci kampýný gerçekleþtirecek olan kýrmýzý lacivertli ekipte moraller üst seviyede. Kamp çalýþmalarýnýn çok güzel bir þekilde geçtiðini vurgulayan,teknik Direktör Cahit Terzi,"Takýmýmýzýn durumu çok iyi.kampta yaptýðýmýz hazýrlýk maçlarýnda futbolcularýmýzýn eksiklerini görme imkaný bulduk. Cumartesi günü sona eren Nevþehir kampý sonrasý futbolcularýmýza iki gün izin verdi. Yarýn kendi tesislerimizde yeniden çalýþmaya baþlayacaðýz. 21 Temmuz Perþembe günü Kýzýlcahamam'da yeniden kampa gireceðiz. Takýmýmýz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Birkaç eksiðimiz var. Bu eksikleri gidermek için transfer etmeyi düþündüðümüz oyuncular var. Yönetimimiz kýsýtlý imkanlara raðmen bize her türlü olanaðý saðlamaya çalýþýyor. Ben yönetimimize teþekkür ediyorum. Kýzýlcahamam sonrasý 27'sinde Somaspor ile sezon açýlýþ maçýmýz var. 30'unda ise Ýstanbul'da Maltelespor ile bir maçýmýz var. Daha sonrada zaten lig haftasýna giriyoruz. Amacýmýz üçüncü ligde de þehrimizi en iyi þekilde temsil etmektir" dedi. Akçaabat topbaþý yapýyor MÜSÝAD Çorum Þubesi. 1 Geleneksel Halýsaha Turnuvasý'nda mücadeleye geçtiðimiz Pazar günü oynanan çeyrek final karþýlaþmalarý ile devam edildi. Çeyrek final karþýlaþmalarýnda Özaydýn Cam takýmýný beraberlikle neticelenen zevkli mücadele sonunda gidilen penaltý atýþlarýnda 8-9'luk skorla maðlup eden Arar Makine ilk yarý finalist olurken, Þamlýoðlu takýmý Afra Düðün Salonu takýmýný 3-0 yenerek yarý finale adýný yazdýran ikinci takým oldu. Çeyrek finalin üçüncü maçýnda ise çok üstün bir oyunla rakibi Armor A.Þ'yi 13-5 yenen Hýþýroðlu üçüncü yarý finalist olarak adýný yarý final mücadelesine yazdýrdý. Yarý finalin son takýmý ise Cep Group'u 3 farklý maðlup eden Doðu Mobilya oldu. Çeyrek final karþýlaþmalarýnýn ardýndan Arar Makine, Hýþýroðlu, Þamlýoðlu ve Doðu Mobilya yarý finalin dört takýmý olurken, yarý final eþleþmeleri de þöyle oldu: Arar Makine-Þamlýoðlu, Hýþýroðlu-Doðu Mobilya Adnan YALÇIN Alzheimer hastalýðýnýn 65 yaþ üstü her 5 yaþ grubu için iki kat risk anlamýna geldiðini belirten Nöroloji Uzmaný Doç. Dr. F.Çiðdem Doðulu, "Bu hastalarla çocukla konuþurmuþ gibi konuþmayýn. Bir takým tedbirlerle Alzheimer hastalarý ve yakýnlarýnýn hayatý kolaylaþabilir" dedi. Alzheimer'in bellek ve düþünme yeteneðini yavaþça harap eden ilerleyici bir beyin hastalýðý olduðunu anlatan Doç Dr Doðulu, "Her ne kadar AH geliþme riski yaþla birlikte artmakta ise de AH normal yaþlanmanýn bir parçasý deðildir. Beyinde bir akson ve birçok dendrite sahip milyarlarca nöron vardýr. Saðlýklý kalabilmek için, nöronlar birbirleri ile iliþki içindedirler, metabolizmayý saðlayýp, kendilerini tamir ederler. Alzheimer hastalýðý bu görevlerin tümünü bozar. Hastalýðýn ilk belirtisi bellek bozukluðudur, para kullanmada bozukluk, yargýlamada zayýflama, ruh durumu deðiþiklikleri, endiþede artma baþlangýç bulgularýdýr. Hastalýk ilerledikçe bellek bozukluðu artar, kiþileri tanýmada problemler, lisan ve düþüncede güçlük, huzursuzluk, ajitasyon, amaçsýzca gezinme, tekrarlayan cümleler tabloya eklenir, hastalýðýn þiddetlendiði dönemde ise hastalar bakýmlarý için tamamen baþkalarýna baðýmlý hale gelirler, kilo kaybý, nöbetler, deri enfeksiyonlarý, inleme, homurtu, artmýþ uyku, mesane ve barsak kontrol kaybý izlenir. Ölüm aspirasyon pnömonisi veya diðer enfeksiyonlara baðlý oluþur. Alzheimer hastalýðý; genetik, yaþam þekli ve çevresel faktörlerin karmaþýk etkileþimi ile ortaya çýkan, multifaktöriyel bir hastalýktýr" diye konuþtu.doç Dr. Doðulu, Alzheimer hastalarýnýn yakýnlarýna þu önerilerde bulundu:bellek bozukluðuna karþý notlarla yardýmcý olun: Hastalar uzak geçmiþi ayrýntýlý olarak hatýrlarken, birkaç dakika önce geliþen olaylarý hatýrlamakta zorluk çekerler. Ancak ileri dönemlerde uzak geçmiþle ilgili ayrýntýlar da yavaþ yavaþ silinmeye baþlar. Hastalýðýn erken evrelerinde ortaya çýkan bellek bozukluklarý ile baþ edebilmek amacý ile liste, not, takvim gibi anýmsatýcýlar kullanýlabilir ancak ileri dönemlerde hasta artýk bu faktörlerden yararlanamaz hale gelir. Genelde günlük aktivitelerin rutine baðlanmasý, bu konuda bellek Alzheimer hastalarýna bakanlara bazý öneriler sorunlarýnýn ortaya çýkmasý riskini azaltabilir. Kiþiye sürekli gün, ay ve yýl hatýrlatýlabilir. Hatýrlayamama problemi nedeniyle yaþayabileceði depresif duygu durumunu engellemek için fotoðraflarýn ve eþyalarýn üzerine hatýrlatýcý notlar konulabilir. Ýletiþim de basit ve kýsa cümleler kurun: Alzheimer hastasý ile konuþurken basit kelimeler ve kýsa cümleler kullanýlmalý, ses tonu hafif ve nazik olmalýdýr. AH olan bir kiþiyle çocuk gibi ya da o orada yokmuþ gibi konuþulmamalýdýr. Cevap vermesi için yeterli süre tanýnmalý, cevaplandýrýrken onu kesmemeye çalýþýlmalýdýr. Eðer AH olan kiþi bir kelimeyi ya da sonucu ifade etmekte zorlanýyorsa yavaþca aradýðý kelimeyi ona hatýrlatýlmalýdýr.aktivite sýrasýnda öfke krizlerine hazýrlýklý olun: Kiþinin daha önceki yeteneklerini göze alarak planlanmýþ, basit aktiviteler en uygunu olacaktýr. Çok fazla beklenti olmamalýdýr. Aktiviteye baþlamasýna yardýmcý olmak ve aktiviteyi küçük parçalara bölmek yardýmcý olacaktýr. Öfke ve ajitasyon iþaretleri açýsýndan dikkatli olunmalý ve böyle bir durumda nazikçe yardým edilmeli ya da hastanýn ilgisini baþka bir yöne çekmeye çalýþýlmalýdýr. Kiþinin hoþuna giden aktiviteler seçilmeli ve bunu günün ayný saatlerinde yaptýrmaya çalýþýlmalýdýr.kendi kendine giyinmesine sabýr gösterin: Alzheimer hastasý olan bir kiþi için giyinmek pek çok zorluðu bir araya getirmektedir. Ne giyileceðinin seçilmesi, giysilerin giyilmesi veya çýkarýlmasý, düðmeler ve fermuarla baþa çýkmak bunlarýn içindedir. Kiþinin günün ayný saatlerinde giyinmesini saðlayarak bunu günlük rutinin bir parçasý haline getirmeye çalýþýlmalýdýr. Kiþi kendi kendine giyinmesi konusunda cesaretlendirilmeli, yeterli süre tanýnmalýdýr. Sýnýrlý sayýda seçeneklerden kiþinin kendi tercihini yapmasýna izin verilmeli eðer favorisi olan giyecekler varsa yeni bir þeyler alýrken bunlara benzeyen giysiler alýnmalýdýr. Giysileri giyinme sýrasýna göre yerleþtirilmeli, eðer yardýma ihtiyacý olursa kýsa ve adým adým açýklama yapýlmalýdýr.kolay giyilip çýkarýlan kýyafetler tercih edilmeli, elastik bluzlar ya da fermuar veya düðme yerine velcrolu birleþtiriciler tercih edilmelidir. Zorlu lig maratonunun hazýrlýklarýna kaldýðý yerden devam edecek. Nevþehir kampýnýn ardýndan dinlenmeye çekilen Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ta sporculara verilen izin bugün tamamlanýyor. Kýrmýzý-Beyazlý teknik ekip ve futbolcular kendi tesislerinde yeniden bir araya gelip zorlu lig maratonunun hazýrlýklarýna kaldýðý yerden devam edecek. ÖNEMLÝ ÝSÝMLER Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ta yönetim ise kadroya katýlmasý planlanan oyuncularýn iþini bitirmek için çalýþmalarýna hýz verecek. Kýrmýzý-Beyazlýlar'ýn birkaç gün içerisinde kadrosuna önemli isimler katmasý bekleniyor. Yapacaðý transferlerle gücüne güç katmak isteyen Akçaabat, lige eksiksiz girmeyi hedefliyor. SPOR SERVÝSÝ Yusuf Demir ile Arif Ulukavaksporla anlaþtý Geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çorumspor futbolcularýndan Yusuf Demir ile Arif Anýl Ýþlek Ulukavaksporla anlaþmaya vardý. Dün Çorum'a gelen Yusuf Demir ile Çorum BESYO'da öðrenim gören Arif Anýl Ýþlek'in Ulukavakspor yönetimi ile yaptýklarý görüþmede prensip anlaþmasýna vardýklarý öðrenilirken futbolcularýn dün siyah beyazlý takýmýn antrenmanýna katýlacaklarý öðrenildi.adnan YALÇIN

12 Golcüde belirsizlik devam ediyor 19 AÐUSTOS 2014 SALI Çorum Belediyespor yönetimi golcü transferinde somut adým atamýyor. Geçtiðimiz hafta yapýlan açýklamada Gençlerbirliði'nden Atabey Çiçek ve Berat Tosun ile görüþmeler yapýldýðý belirtilmesine raðmen ligin baþlamasýna az bir zaman kala henüz golcü transferi gerçekleþtirilemedi. Yönetim golcü sorununda sýkýntý yaþarken yine net bir açýklama yapaýlamadý. Kickboksta iki Türkiye Þampiyonluðu Belediyespor çift çalýþtý Ordu'da devam eden Kickboks Türkiye Þampiyonasý'na Çorumlu sporcularýn baþarýsý dikkat çekti. Kickboks il takýmý olarak 50 sporcuyla ilimiz Ordu'da temsil edilirken iki Türkiye Þampiyonluðu elde edildi. Ordu'da Türkiye Þampiyonasý'nda yer alan il takýmýnda idareci teknik direktör olarak Aydýn Fýrat yer alýrken antrenörler Resul Güler, Hasan Çalýþkan ve Emrah Yýlmaz kafileden yer alýyor. Þampiyonada Gençlik Hedef Spor Kulübü sporcusu Ýlkay Saðýr, Genç Bayanlar Light Kontak kategorisinde 65 kiloda Türkiye Þampiyonluðu elde ederken bir diðer þampiyonluðu ise Yýldýz Bayanlar Light Kontak kategorisinde Alaca Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Beyza Çoban 37 kiloda elde etti. Yine Yýldýz Bayanlar Light kontak kategorisinde Halk Eðitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hilal Nur Uðurlu da 34 kiloda Türkiye Üçüncüsü olarak derece yapan bir diðer Çorumlu sporcu oldu. Genç Erkekler Light Kontak kategorisinde mücadele eden Mehmet Özbolat'ta 89 kiloda Türkiye Ýkinciliði ile kürsüye çýktý. Adnan YALÇIN Çorum Belediyespor dün çift mesai yaptý. 7 Eylül'de baþlayacak lig mücadelesine yoðun antrenman programýnda hazýrlanan kýrmýzý siyahlýlar dünü çift antrenmanla geçirdi. Sabah 08.30'da günün ilk çalýþmasýný teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde gerçekleþtiren kýrmýzý siyahlýlarda sabah çalýþmasý kondisyona yönelik dayanýklýlýðý artýrýcý depar çalýþmalarý yapýldý. Kondisyon olarak takým arkadaþlarýndan eksiði bulunan Buðra ile Murathan Buruþ takýmdan ayrý yardýmcý antrenör Rýfký Ekenler nezaretinde tempolu koþular gerçekleþtirirken sakatlýklarý bulunan Osman Bodur, Eray Eren ise kenarda masör Ali Köseer nezaretinde çalýþtý. Henüz anlaþma saðlanmayan Onur Aksar ise yardýmcý hocalardan Zakir Karahanlý idaresinde spor salonunda kuvvet çalýþmasý yaparak antrenmanýn son bölümünde yapýlan taktik çalýþmaya katýldý. Antrenmanýn son bölümünde ise yarý alanda taktik çalýþma yapýlýrken teknik direktör Ýncedal takýma hücum çalýþmasý yaptýrýrken ayaðýnda top tutan futbolcularý uyardý. Ýncedal hücum çalýþmasýnda futbolcularýný basit oynamalarý ve çabuk oynamalarý yönünde uyardý. Sabah antrenmaný taktik çalýþma ile son bulurken futbolcular günün ikinci çalýþmasýna kadar tesislerde dinlenmeye geçtiler.kýrmýzý siyahlýlar öðleden sonra 18.00'da yaptýklarý antrenmanda da taktik aðýrlýklý çalýþma yaparken çalýþma yaklaþýk 1.5 saat sürdü. Çorum Beldiyespor bugün yapacaðý antrenmanlarla lig hazýrlýklarýný devam ettirecek. Adnan YALÇIN Milli yýldýz Darýca Gençlerbirliði'nde Bolu'da sýcak saatler yaþandý. Darýca Gençlerbirliði'nin büyük umutlarla transfer ettiði Murat Yýldýrým gönderildi. Jet hýzýyla hareket eden yönetim daha önce bir çok kez U-19 milli takýmda forma giyen 22 yaþýndaki ön libero futbolcu Mustafa Olcaytu Ergen'i renklerine baðladý. 22 yaþýndaki genç oyuncu, daha önce Malatyaspor, Bugsaþspor, Ankaragücü,Yeni Malatyaspor, Erzurum BB takýmlarýnda da forma giydi. Tuzla Denizli Belediye ile yeniþemedi 2-2 Türkiye Kupasý Ön Eleme Kuralarý çekildi Türkiye Kupasý'nýn ön eleme turu kuralarý Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ýstinye'deki merkez binasýnda çekildi. Kura çekimine TFF Profesyonel Kurul Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyesi Arif Koþar, TFF Yönetim Kurulu üyesi ve TASKK Baþkaný Ali Düþmez ile TFF Genel Sekreteri Emre Alkin katýldý.profesyonel liglerde temsilcisi olmayan 32 ilimizin amatör takýmlarýnýn katýldýðý kura çekimi sonucu eþleþmeler þöyle oluþtu. Karþýlaþmalar 3 Eylül 2014 tarihinde oynanacak: 3.Lig 1. Grup'ta Çorum Belediyespor'un rakiplerinden Tuzlaspor Bolu Koru Otel'de ki kampý devam ediyor. Lige yaptýðý hazýrlýk maçlarýyla devam eden mavi-beyazlýlar dün Termal Oteli tesislerinde 3.Lig takýmlarýndan Denizli Belediyespor ile karþýlaþtý. Tuzlaspor sahaya Bekir, Yusuf, Aykut, Onur, Emre, Serdar, Mustafa, Selahattin, Mehmet, Sabur ve Berk onbiriyle çýkarken Ýstanbul ekibi rakibi karþýsýnda fazla etkili olamadý. Denizli Belediyespor karþýsýnda istenilen futbolu sergileyemeyen Tuzlaspor, 53. dakikada Uður, 70. Dakikada Samet'in ayaðýndan yediði gollerle 2-0 yenik düþtü. 80. Dakikada Kaptan Samet ve 82. Dakikada golcü Yakup'un attýðý golle beraberliði yakalayan Tuzlasporlu futbolcularýn gergin geçen maçta oldukça yorgun olduðu dikkat çekti. Tuzlaspor Bolu'da dört hazýrlýk maçý yaparken bu maçlarýn 2'sinden galibiyet ve bir beraberlikle bir maðlubiyet aldý. Adnan YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

10 dakikada 10 kilo yaðýþ. Çorum'da dün akþam saatlerinde. ile karýþýk yaðan þiddetli yaðýþ hayatý felç etti. * HABERÝ 7 DE. Salim Uslu * HABERÝ 5 DE

10 dakikada 10 kilo yaðýþ. Çorum'da dün akþam saatlerinde. ile karýþýk yaðan þiddetli yaðýþ hayatý felç etti. * HABERÝ 7 DE. Salim Uslu * HABERÝ 5 DE Çorum kuraklýk tehdidi altýnda Mersin Ziraat Mühendisleri Odasý nýn tespitlerine göre, Çorum un da aralarýnda yer aldýðý bazý illerin çok þiddetli kuraklýk tehditi altýnda bulunduðunu açýkladý. * HABERÝ

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı